Διαδικασία : 2016/0378(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0040/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0040/2018

Συζήτηση :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0228

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1094kWORD 163k
26.2.2018
PE 605.917v02-00 A8-0040/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (αναδιατύπωση)

(COM(2016)0863 – C8‑0494/2016 – 2016/0378(COD))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Morten Helveg Petersen

(Αναδιατύπωση – άρθρο 104 του Κανονισμού)

PR_COD_1recastingam

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (αναδιατύπωση)

(COM(2016)0863 – C8‑0494/2016 – 2016/0378(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0863),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0494/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν, στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, από τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, τη Γερουσία της Γαλλικής Δημοκρατίας και τη Γερουσία της Ρουμανίας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 13ης Ιουλίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(3),

–  έχοντας υπόψη την από 17ης Ιουλίου 2017 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A8-0040/2018),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α)  Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί στην ολοκλήρωση και διασύνδεση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, ορισμένα κράτη μέλη ή περιφέρειες παραμένουν απομονωμένα ή όχι επαρκώς διασυνδεδεμένα. Αυτό ισχύει ιδίως για νησιωτικά κράτη μέλη και κράτη μέλη της περιφέρειας. Ο Οργανισμός θα πρέπει, στο πλαίσιο των εργασιών του, να λαμβάνει υπόψη την ειδική κατάσταση των εν λόγω κρατών μελών ή περιφερειών όπως αρμόζει.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Λόγω της στενής διασύνδεσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης και της αυξανόμενης ανάγκης συνεργασίας με γειτονικές χώρες για τη διατήρηση της σταθερότητας του δικτύου και την ενσωμάτωση μεγάλων ποσοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για τον συντονισμό των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. Ο Οργανισμός θα πρέπει να εγγυάται τη ρυθμιστική εποπτεία των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων, όπου είναι απαραίτητο.

(7)  Λόγω της στενής διασύνδεσης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης και της αυξανόμενης ανάγκης συνεργασίας με γειτονικές χώρες για τη διατήρηση της σταθερότητας του δικτύου και την ενσωμάτωση μεγάλων ποσοτήτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για τον συντονισμό των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. Ο Οργανισμός θα πρέπει να εγγυάται τη ρυθμιστική εποπτεία των περιφερειακών κέντρων συντονισμού και να παρακολουθεί τις επιδόσεις τους και τη συμμόρφωσή τους προς τη σχετική νομοθεσία της Ένωσης.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Καθώς μεγάλα τμήματα της νέας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα συνδέονται σε τοπικό επίπεδο, οι διαχειριστές συστημάτων διανομής θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη λειτουργία του ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας με ευέλικτο και αποδοτικό τρόπο.

(8)  Καθώς μεγάλα τμήματα της νέας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα συνδέονται σε τοπικό επίπεδο, οι διαχειριστές συστημάτων διανομής θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη λειτουργία του ευρωπαϊκού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας με ευέλικτο και αποδοτικό τρόπο. Καθώς η Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο σύστασης οργάνου σε ενωσιακό επίπεδο για να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και διαχειριστών συστημάτων διανομής (ΔΣΔ), και για να επεξεργαστεί περαιτέρω οδηγίες και κώδικες σχετικά με ζητήματα που αφορούν τους ΔΣΔ, είναι απαραίτητο να δοθούν στον Οργανισμό ορισμένες εποπτικές εξουσίες επί του οργάνου αυτού.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει τον κατάλληλο συντονισμό και, εν ανάγκη, τη συμπλήρωση σε ενωσιακή κλίμακα των ρυθμιστικών καθηκόντων που έχουν αναλάβει οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές διά [της αναδιατυπωμένης οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 864/2] και της οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30. Προς τούτο, είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία του Οργανισμού έναντι των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, των διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς και διανομής, δημόσιων ή ιδιωτικών, των καταναλωτών, η εναρμόνιση της δράσης του προς την ενωσιακή νομοθεσία, οι τεχνικές του ικανότητες, οι ικανότητες προσαρμογής στις ρυθμιστικές εξελίξεις, η διαφάνειά του, η επιδεκτικότητά του σε δημοκρατικό έλεγχο και η αποτελεσματικότητά του.

(10)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει τον κατάλληλο συντονισμό και, εν ανάγκη, τη συμπλήρωση σε ενωσιακή κλίμακα των ρυθμιστικών καθηκόντων που έχουν αναλάβει οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές διά [της αναδιατυπωμένης οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 864/2] και της οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου30. Προς τούτο, είναι απαραίτητο να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία του Οργανισμού έναντι των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, των διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς και διανομής, δημόσιων ή ιδιωτικών, των καταναλωτών, η εναρμόνιση της δράσης του προς την ενωσιακή νομοθεσία, οι τεχνικές του ικανότητες, οι ικανότητες προσαρμογής στις ρυθμιστικές εξελίξεις, η διαφάνειά του, η επιδεκτικότητά του σε δημοκρατικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένης της λογοδοσίας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και η αποτελεσματικότητά του.

__________________

__________________

30 Βλέπε σελίδα 94 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

30 Βλέπε σελίδα 94 της παρούσας Επίσημης Εφημερίδας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρακολουθεί την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, καθώς και τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας («ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας») και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου («ΕΔΔΣΜ Αερίου»). Οργανισμός θα πρέπει επίσης να παρακολουθεί την εκτέλεση των καθηκόντων άλλων οντοτήτων με ρυθμιζόμενα καθήκοντα που έχουν ενωσιακή διάσταση, όπως τα χρηματιστήρια ενέργειας. Η συμμετοχή του Οργανισμού είναι κρίσιμη για την εξασφάλιση αποτελεσματικής και διαφανούς συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και λειτουργίας άλλων οντοτήτων με ενωσιακά καθήκοντα, προς όφελος της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου.

(11)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να παρακολουθεί την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς στους τομείς της ηλεκτρικής ενεργείας και του φυσικού αερίου, καθώς και τις εργασίες του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας («ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας») και του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Αερίου («ΕΔΔΣΜ Αερίου») και να συμβάλλει στη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς το ενωσιακό δίκαιο. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να παρακολουθεί την εκτέλεση των καθηκόντων άλλων οντοτήτων με ρυθμιζόμενα καθήκοντα που έχουν ενωσιακή διάσταση, όπως τα χρηματιστήρια ενέργειας. Η συμμετοχή του Οργανισμού είναι κρίσιμη για την εξασφάλιση αποτελεσματικής και διαφανούς συνεργασίας μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και λειτουργίας άλλων οντοτήτων με ενωσιακά καθήκοντα , προς όφελος της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου. Ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να ζητεί και να λαμβάνει από το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας και το ΕΔΔΣΜ Αερίου, τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Με την επέκταση των επιχειρησιακών αρμοδιοτήτων του ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, του ΕΔΔΣΜ Αερίου, της οντότητας των διαχειριστών συστημάτων διανομής της ΕΕ (η «οντότητα ΔΣΔ της ΕΕ») και των περιφερειακών κέντρων συνεργασίας, είναι απαραίτητο να ενισχυθεί η εποπτεία των εν λόγω οντοτήτων που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό ή ενωσιακό επίπεδο. Σε εξαιρετικές περιστάσεις, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, ο ACER θα πρέπει να είναι σε θέση να εκδίδει αποφάσεις που θα απευθύνει σε αυτές τις οντότητες, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις δυνάμει της νομοθεσίας για την ενέργεια.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Ο Οργανισμός παρέχει ολοκληρωμένο πλαίσιο που επιτρέπει τη συμμετοχή και συνεργασία μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Το πλαίσιο αυτό διευκολύνει την ενιαία εφαρμογή, στο σύνολο της Ένωσης, της νομοθεσίας που διέπει την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και φυσικού αερίου. Έχει δοθεί στον Οργανισμό η αρμοδιότητα έκδοσης ατομικών αποφάσεων όταν εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη μέλη. Η αρμοδιότητα αυτή θα πρέπει υπό σαφώς καθορισμένες συνθήκες να καλύπτει τεχνικά και ρυθμιστικά ζητήματα για τα οποία απαιτείται περιφερειακός συντονισμός, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή κωδίκων δικτύου και κατευθυντήριων γραμμών, τη συνεργασία με περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα, τις ρυθμιστικές αποφάσεις που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική παρακολούθηση της ακεραιότητας και της διαφάνειας της αγοράς χονδρικής, αποφάσεις σχετικά με τις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με την οποία συνδέονται ή ενδέχεται να συνδεθούν δύο τουλάχιστον κράτη μέλη και, τέλος, την εξαίρεση από τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς των νέων ηλεκτρικών γραμμών διασύνδεσης και των νέων υποδομών φυσικού αερίου που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη.

(13)  Ο Οργανισμός παρέχει ολοκληρωμένο πλαίσιο που επιτρέπει τη συμμετοχή και συνεργασία μεταξύ εθνικών ρυθμιστικών αρχών. Το πλαίσιο αυτό διευκολύνει την ενιαία εφαρμογή, στο σύνολο της Ένωσης, της νομοθεσίας που διέπει την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενεργείας και φυσικού αερίου. Έχει δοθεί στον Οργανισμό η αρμοδιότητα έκδοσης ατομικών αποφάσεων όταν εμπλέκονται δύο ή περισσότερα κράτη μέλη. Η αρμοδιότητα αυτή θα πρέπει υπό σαφώς καθορισμένες συνθήκες να καλύπτει τεχνικά και ρυθμιστικά ζητήματα για τα οποία απαιτείται περιφερειακός συντονισμός, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή κωδίκων δικτύου και κατευθυντήριων γραμμών, τη συνεργασία με περιφερειακά κέντρα συντονισμού, τις ρυθμιστικές αποφάσεις που είναι αναγκαίες για την αποτελεσματική παρακολούθηση της ακεραιότητας και της διαφάνειας της αγοράς χονδρικής, αποφάσεις σχετικά με τις υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με την οποία συνδέονται ή ενδέχεται να συνδεθούν δύο τουλάχιστον κράτη μέλη και, τέλος, την εξαίρεση από τους κανόνες της εσωτερικής αγοράς των νέων ηλεκτρικών γραμμών διασύνδεσης και των νέων υποδομών φυσικού αερίου που βρίσκονται σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη. Ο Οργανισμός θα πρέπει επίσης να διαθέτει την ικανότητα παροχής επιχειρησιακής βοήθειας στην εθνική ρυθμιστική αρχή. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να παρέχουν στον Οργανισμό τις πληροφορίες που αφορούν τις δραστηριότητες παρακολούθησης του Οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Ο Οργανισμός έχει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών-πλαίσιο εκ φύσεως μη δεσμευτικών (εφεξής «κατευθυντήριες γραμμές-πλαίσιο»). Οι κώδικες δικτύου θα πρέπει να ακολουθούν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές-πλαίσιο. Θεωρείται επίσης σκόπιμο για τον Οργανισμό, και σύμφωνο προς τους στόχους του, να συμμετέχει στην επανεξέταση σχεδίων κωδίκων δικτύου, ώστε να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές-πλαίσιο και να προβλεφθεί ο αναγκαίος βαθμός εναρμόνισης, προτού τους υποβάλει στην Επιτροπή προς έκδοση.

(14)  Ο Οργανισμός έχει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών-πλαίσιο εκ φύσεως μη δεσμευτικών (εφεξής «κατευθυντήριες γραμμές-πλαίσιο»). Οι κώδικες δικτύου θα πρέπει να ακολουθούν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές-πλαίσιο. Θεωρείται επίσης σκόπιμο για τον Οργανισμό, και σύμφωνο προς τους στόχους του, να συμμετέχει στην επανεξέταση και την τροποποίηση σχεδίων κωδίκων δικτύου , ώστε να εξασφαλισθεί η συμμόρφωση προς τις κατευθυντήριες γραμμές-πλαίσιο και να προβλεφθεί ο αναγκαίος βαθμός εναρμόνισης, προτού τους υποβάλει στην Επιτροπή προς έκδοση.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Με την έκδοση μιας σειράς κωδίκων δικτύου και κατευθυντήριων γραμμών που προβλέπουν τη σταδιακή εφαρμογή και την περαιτέρω βελτίωση κοινών περιφερειακών και ενωσιακών κανόνων, έχει αυξηθεί ο ρόλος του Οργανισμού στην παρακολούθηση της εφαρμογής των κωδίκων δικτύου και των κατευθυντήριων γραμμών. Η αποτελεσματική παρακολούθηση των κωδίκων δικτύου και των κατευθυντήριων γραμμών αποτελεί βασικό καθήκον του Οργανισμού και έχει κρίσιμη σημασία για την εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς.

(15)  Με την έκδοση μιας σειράς κωδίκων δικτύου και κατευθυντήριων γραμμών που προβλέπουν τη σταδιακή εφαρμογή και την περαιτέρω βελτίωση κοινών περιφερειακών και ενωσιακών κανόνων, έχει αυξηθεί ο ρόλος του Οργανισμού στην παρακολούθηση και στη διασφάλιση της εφαρμογής των κωδίκων δικτύου και των κατευθυντήριων γραμμών. Η αποτελεσματική παρακολούθηση των κωδίκων δικτύου και των κατευθυντήριων γραμμών αποτελεί βασικό καθήκον του Οργανισμού και έχει κρίσιμη σημασία για την εφαρμογή των κανόνων της εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Δεδομένου ότι η σταδιακή εναρμόνιση των αγορών ενέργειας της Ένωσης συνεπάγεται την εξεύρεση περιφερειακών λύσεων τακτικά ως ενδιάμεσο βήμα, είναι σκόπιμο να συνεκτιμηθεί η περιφερειακή διάσταση της εσωτερικής αγοράς και να προβλεφθούν κατάλληλοι μηχανισμοί διακυβέρνησης. Οι ρυθμιστικές αρχές που είναι υπεύθυνες για συντονισμένες περιφερειακές εγκρίσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να καταρτίζουν αποφάσεις του ρυθμιστικού συμβουλίου σχετικά με ζητήματα περιφερειακού χαρακτήρα σε περιφερειακή υποεπιτροπή του ρυθμιστικού συμβουλίου, εκτός αν τα εν λόγω ζητήματα έχουν γενική σημασία για την Ένωση.

(17)  Δεδομένου ότι η σταδιακή εναρμόνιση των αγορών ενέργειας της Ένωσης συνεπάγεται την εξεύρεση περιφερειακών λύσεων τακτικά ως ενδιάμεσο βήμα, είναι σκόπιμο να συνεκτιμηθεί η περιφερειακή διάσταση της εσωτερικής αγοράς και να προβλεφθούν κατάλληλοι μηχανισμοί διακυβέρνησης. Οι αποφάσεις σχετικά με τις προτάσεις για κοινούς περιφερειακούς όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες θα πρέπει επομένως να λαμβάνονται από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές της οικείας περιφέρειας, εκτός εάν οι εν λόγω αποφάσεις έχουν απτό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά ενέργειας. Οι αποφάσεις σχετικά με ζητήματα μεγάλης σημασίας που υπερβαίνει τα όρια της συγκεκριμένης περιφέρειας, θα πρέπει να λαμβάνονται από τον Οργανισμό.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να ζητεί τη γνώμη των εκάστοτε ενδιαφερομένων μερών και να τους παρέχει εύλογη δυνατότητα να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους επί των προτεινόμενων μέτρων, όπως κώδικες δικτύου και κανόνες.

(20)  Ο Οργανισμός πρέπει να ζητεί τη γνώμη των εκάστοτε ενδιαφερομένων μερών και να τους παρέχει εύλογη δυνατότητα να διατυπώνουν τις παρατηρήσεις τους επί όλων των προτεινόμενων μέτρων.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να συμβάλλει επίσης στην επαύξηση της ενεργειακής ασφάλειας.

(22)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να συμβάλλει επίσης στην επαύξηση της ενεργειακής ασφάλειας και στην επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα. Ως εκτελεστικό όργανο, θα πρέπει να συμμορφώνεται με το στρατηγικό πρόγραμμα για την ενέργεια και το κλίμα που έχει καθοριστεί από τα όργανα χάραξης πολιτικής της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες για την άσκηση των ρυθμιστικών καθηκόντων με αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, σύνεση και, προπάντων, με ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών έναντι των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου και των διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς και διανομής, αποτελεί θεμελιώδη αρχή της χρηστής διακυβέρνησης και βασική προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη της αγοράς. Χωρίς να θίγονται τα μέλη του που ενεργούν εξ ονόματος των αντιστοίχων εθνικών τους αρχών, το ρυθμιστικό συμβούλιο θα πρέπει συνεπώς να ενεργεί ανεξάρτητα από τα συμφέροντα της αγοράς, να αποφεύγει τις συγκρούσεις συμφερόντων και να μην επιζητεί ούτε να δέχεται οδηγίες ούτε συστάσεις από καμία κυβέρνηση κράτους μέλους, από θεσμικά όργανα της Ένωσης ή από άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα ή πρόσωπο. Οι αποφάσεις του ρυθμιστικού συμβουλίου θα πρέπει ταυτόχρονα να τηρούν τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική, όπως την εσωτερική αγορά ενέργειας, το περιβάλλον, και τον ανταγωνισμό. Το ρυθμιστικό συμβούλιο θα πρέπει να λογοδοτεί στα θεσμικά όργανα της Ένωσης όσον αφορά τις αποφάσεις, τις συστάσεις και τις προτάσεις του.

(26)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει τις αναγκαίες εξουσίες για την άσκηση των ρυθμιστικών καθηκόντων με αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, σύνεση και, προπάντων, με ανεξαρτησία. Η ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών έναντι των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου και των διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς και διανομής, καθώς και άλλων οργανισμών που προωθούν τα συμφέροντα των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, αποτελεί θεμελιώδη αρχή της χρηστής διακυβέρνησης και βασική προϋπόθεση για την εμπιστοσύνη της αγοράς. Χωρίς να θίγονται τα μέλη του που ενεργούν εξ ονόματος των αντιστοίχων εθνικών τους αρχών, το ρυθμιστικό συμβούλιο θα πρέπει συνεπώς να ενεργεί ανεξάρτητα από τα συμφέροντα της αγοράς, να αποφεύγει τις συγκρούσεις συμφερόντων και να μην επιζητεί ούτε να δέχεται οδηγίες ούτε συστάσεις από καμία κυβέρνηση κράτους μέλους, από θεσμικά όργανα της Ένωσης ή από άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα ή πρόσωπο. Οι αποφάσεις του ρυθμιστικού συμβουλίου θα πρέπει ταυτόχρονα να τηρούν τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά την ενεργειακή πολιτική, όπως την εσωτερική αγορά ενέργειας, το περιβάλλον, και τον ανταγωνισμό. Το ρυθμιστικό συμβούλιο θα πρέπει να λογοδοτεί στα θεσμικά όργανα της Ένωσης όσον αφορά τις γνώμες, τις συστάσεις και τις αποφάσεις του. Οι αποφάσεις του Οργανισμού θα πρέπει να είναι δεσμευτικές, ενώ οι γνώμες και οι συστάσεις του θα πρέπει να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη από το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, το ΕΔΔΣΜ Αερίου, την οντότητα ΔΣΔ της ΕΕ, τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα και τους ορισθέντες διαχειριστές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να ασκεί τις αποφασιστικές του αρμοδιότητες σύμφωνα με τις αρχές της δίκαιης, διαφανούς και εύλογης διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Το σύνολο των διαδικαστικών κανόνων του Οργανισμού θα πρέπει να καθορίζεται στον εσωτερικό του κανονισμό.

(28)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να ασκεί τις αποφασιστικές του αρμοδιότητες σύμφωνα με τις αρχές της δίκαιης, διαφανούς και εύλογης διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Το σύνολο των διαδικασιών του Οργανισμού θα πρέπει να είναι σύμφωνο με έναν κατάλληλο εσωτερικό κανονισμό. Το σύνολο των διαδικαστικών κανόνων του Οργανισμού θα πρέπει να καθορίζεται στον εσωτερικό του κανονισμό.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να χρηματοδοτείται κυρίως από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, από τέλη και από εθελοντικές εισφορές. Ειδικότερα, οι πόροι που σήμερα διατίθενται από κοινού από τις ρυθμιστικές αρχές για τη συνεργασία τους σε ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι διαθέσιμοι για τον Οργανισμό. Η ενωσιακή διαδικασία του προϋπολογισμού θα πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται, όσον αφορά τις επιδοτήσεις που θα εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Επιπλέον, ο έλεγχος των λογαριασμών θα πρέπει να διενεργείται από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 107 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής33.

(29)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να διαθέτει επαρκείς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του. Ο Οργανισμός θα πρέπει να χρηματοδοτείται κυρίως από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, από τέλη και από εθελοντικές εισφορές. Ειδικότερα, οι πόροι που σήμερα διατίθενται από κοινού από τις ρυθμιστικές αρχές για τη συνεργασία τους σε ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι διαθέσιμοι για τον Οργανισμό. Ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εισπράττει τέλη για ορισμένες από τις δραστηριότητές του. Η ενωσιακή διαδικασία του προϋπολογισμού θα πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται, όσον αφορά τις επιδοτήσεις που θα εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Επιπλέον, ο έλεγχος των λογαριασμών θα πρέπει να διενεργείται από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 107 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής33.

__________________

__________________

33 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).

33 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29α)  Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού θα πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με την αρχή της βάσει επιδόσεων κατάρτισης του προϋπολογισμού και λαμβανομένων υπόψη των στόχων του και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των καθηκόντων του.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού θα πρέπει να υποβάλλεται σε συνεχή αξιολόγηση από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή βάσει του εν εξελίξει φόρτου εργασίας και των επιδόσεών του. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι βέλτιστες προδιαγραφές επάρκειας.

(30)  Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού θα πρέπει να υποβάλλεται σε συνεχή αξιολόγηση από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή βάσει του εν εξελίξει φόρτου εργασίας, των επιδόσεών του και του στόχου επίτευξης μιας εσωτερικής αγοράς ενέργειας και συμβολής στην ενεργειακή ασφάλεια προς όφελος των καταναλωτών της Ένωσης. Η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή εξασφαλίζει ότι πληρούνται οι βέλτιστες προδιαγραφές επάρκειας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Μέσα από τη συνεργασία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών εντός του οργανισμού καθίσταται προφανές ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά πλειοψηφία αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επίτευξη προόδου σε θέματα σχετικά με την εσωτερική αγορά ενέργειας, τα οποία έχουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις σε διάφορα κράτη μέλη. Επομένως, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να ψηφίζουν με βάση την απλή πλειοψηφία στο πλαίσιο του ρυθμιστικού συμβουλίου.

(34)  Μέσα από τη συνεργασία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών εντός του οργανισμού καθίσταται προφανές ότι οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά πλειοψηφία αποτελούν βασική προϋπόθεση για την επίτευξη προόδου σε θέματα σχετικά με την εσωτερική αγορά ενέργειας, τα οποία έχουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις σε διάφορα κράτη μέλη. Επομένως, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να ψηφίζουν με πλειοψηφία δύο τρίτων στο πλαίσιο του ρυθμιστικού συμβουλίου. Ο Οργανισμός θα πρέπει να λογοδοτεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, κατά περίπτωση.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 37 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(37α)  Η απόφαση 2009/913/ΕΕ την οποία έλαβαν με κοινή συμφωνία οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών ορίζει ότι ο Οργανισμός θα έχει την έδρα του στη Λιουμπλιάνα, Σλοβενία. Η έδρα του Οργανισμού αποτελεί το κέντρο των δραστηριοτήτων του και των προβλεπόμενων στο καταστατικό καθηκόντων του. Συνεπώς, οι συνεδριάσεις των καταστατικών οργάνων θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα στην έδρα.

 

__________________

 

Απόφαση 2009/913/ΕΕ την οποία έλαβαν με κοινή συμφωνία οι αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων των κρατών μελών, της 7ης Δεκεμβρίου 2009, για την έδρα του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ΕΕ L 322 της 9.12.2009, σ. 39).

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Το κράτος μέλος υποδοχής του Οργανισμού θα πρέπει να εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες για τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποδοτικής λειτουργίας του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων της πολύγλωσσης σχολικής εκπαίδευσης με ευρωπαϊκό προσανατολισμό και των κατάλληλων συγκοινωνιακών συνδέσεων.

(38)  Η συμφωνία για την έδρα μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και του Οργανισμού συνήφθη στις 26 Νοεμβρίου 2010 και τέθηκε σε ισχύ στις 10 Ιανουαρίου 2011 και άλλες ειδικές ρυθμίσεις πληρούν τις απαιτήσεις των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 713/2009 και 863/2016.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(38α)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να ενθαρρύνει και να διευκολύνει τη διατομεακή συνεργασία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, κατά περίπτωση, ιδίως στο πεδίο της προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο Οργανισμός έχει σκοπό να βοηθά τις ρυθμιστικές αρχές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 57 της [αναδιατυπωμένης οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 864/2] και στο άρθρο 39 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κατά την άσκηση σε ενωσιακό επίπεδο των ρυθμιστικών καθηκόντων που ασκούν στα κράτη μέλη και, όπου είναι αναγκαίο, συντονίζει τη δράση τους.

2.  Ο Οργανισμός έχει σκοπό να βοηθά τις ρυθμιστικές αρχές οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 57 της [αναδιατυπωμένης οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 864/2] και στο άρθρο 39 της οδηγίας 2009/73/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, κατά την άσκηση σε ενωσιακό επίπεδο των ρυθμιστικών καθηκόντων που ασκούν στα κράτη μέλη και, όπου είναι αναγκαίο, συντονίζει τη δράση τους, μεσολαβεί και επιλύει μεταξύ τους διαφωνίες και συμβάλλει στη θέσπιση υψηλής ποιότητας κοινών ρυθμιστικών και εποπτικών πρακτικών, μεριμνώντας για τη συνεπή, αποδοτική και αποτελεσματική εφαρμογή των νομοθετικών πράξεων της Ένωσης με σκοπό την επίτευξη των στόχων της Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο Οργανισμός ενεργεί ανεξάρτητα και αντικειμενικά και μόνο προς το συμφέρον της Ένωσης. Ο Οργανισμός λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις, ανεξάρτητα από ιδιωτικά και εταιρικά συμφέροντα και διαθέτει ξεχωριστές ετήσιες πιστώσεις στον προϋπολογισμό, με αυτονομία ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού, και επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  διατυπώνει γνώμες και συστάσεις προς τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα και τους ορισθέντες διαχειριστές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας·

α)  διατυπώνει γνώμες και συστάσεις προς τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, το ΕΔΔΣΜ Αερίου, την οντότητα ΔΣΔ της ΕΕ, τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού και τους ορισθέντες διαχειριστές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  εκδίδει ατομικές αποφάσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 6, 8, και 11 του παρόντος κανονισμού,

δ)  εκδίδει αποφάσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, το ΕΔΔΣΜ Αερίου, η οντότητα ΔΣΔ της ΕΕ, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού και οι ορισθέντες διαχειριστές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη και καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε να συμμορφώνονται με τις γνώμες και τις συστάσεις του Οργανισμού που απευθύνονται σε αυτούς σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Καθήκοντα του Οργανισμού σχετικά με τη συνεργασία των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς

Καθήκοντα του Οργανισμού σχετικά με τη συνεργασία των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και διανομής

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός γνωμοδοτεί προς την Επιτροπή σχετικά με το σχέδιο καταστατικού, τον κατάλογο των μελών και το σχέδιο εσωτερικού κανονισμού του ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 265 παράγραφος 2 του [Υπηρεσία εκδόσεων: αναδιατυπωμένου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2] και του ΕΔΔΣΜ Αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

1.  Ο Οργανισμός γνωμοδοτεί προς την Επιτροπή σχετικά με το σχέδιο καταστατικού, τον κατάλογο των μελών και το σχέδιο εσωτερικού κανονισμού του ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμφωνα με το άρθρο 265 παράγραφος 2 του [Υπηρεσία εκδόσεων: αναδιατυπωμένου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2], της οντότητας ΔΣΔ της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 50 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) … [Υπηρεσία εκδόσεων: αναδιατυπωμένου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2] και του ΕΔΔΣΜ Αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  προς το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο α) του [αναδιατυπωμένου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2] και προς το ΕΔΔΣΜ Αερίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 σχετικά με τους κώδικες δικτύου· και

α)  προς το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας όπως προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο α) του [αναδιατυπωμένου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2] και προς το ΕΔΔΣΜ Αερίου όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 παράγραφος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 σχετικά με τους κώδικες δικτύου·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  προς το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενεέργείιας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 279 παράγραφος 1 στοιχεία β) και η) του [αναδιατυπωμένου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2], και προς το ΕΔΔΣΜ Αερίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, σχετικά με το σχέδιο ετήσιου προγράμματος εργασιών, σχετικά με το σχέδιο διενωσιακού προγράμματος ανάπτυξης του δικτύου και άλλα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 του [αναδιατυπωμένου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2] και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της αποφυγής των διακρίσεων, του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και της αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας των εσωτερικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

β)  προς το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχεία β) και η) του [αναδιατυπωμένου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2] , και προς το ΕΔΔΣΜ Αερίου, όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 πρώτο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, σχετικά με το σχέδιο ετήσιου προγράμματος εργασιών, σχετικά με το σχέδιο διενωσιακού προγράμματος ανάπτυξης του δικτύου και άλλα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 του [αναδιατυπωμένου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2] και στο άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της αποφυγής των διακρίσεων, του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και της αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας των εσωτερικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου· και

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  προς την οντότητα ΔΣΔ της ΕΕ σχετικά με το σχέδιο ετήσιου προγράμματος εργασιών και άλλα σχετικά έγγραφα που αναφέρονται στο άρθρο 51 παράγραφος 1 και 2 του κανονισμού (ΕΕ) ... [αναδιατυπωμένου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2] λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους της αποφυγής διακρίσεων, του αποδοτικού ανταγωνισμού και της αποδοτικής και ασφαλούς λειτουργίας των εσωτερικών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Ο Οργανισμός μπορεί να εκδίδει αποφάσεις που απευθύνει στο ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο ΕΔΔΣΜ Αερίου και στην οντότητα ΔΣΔ της ΕΕ για να τους ζητήσει να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους όπως προσδιορίζονται

 

α)   στον παρόντα κανονισμό·

 

β)   στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 715/2009 και στον κανονισμό (ΕΕ) .../... [προτεινόμενη αναδιατύπωση του κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, COD(2016)0379]·

 

γ)   στους κώδικες δικτύου που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 και τα άρθρα 54 και 55 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [προτεινόμενος κανονισμός για την ηλεκτρική ενέργεια, COD(2016)0379]·

 

δ)   στις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 και το άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [προτεινόμενος κανονισμός για την ηλεκτρική ενέργεια, COD(2016)0379]·

 

ε)   στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

 

στ)   στον κανονισμό (ΕΕ) … [κανονισμός για την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων, όπως προτείνεται από το έγγραφο COM(2016) 862]

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4β.  Ο Οργανισμός εκδίδει απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 4α μόνο όταν:

 

α)   η μη συμμόρφωση επηρεάζει την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας· και

 

β)   καμία αρμόδια αρχή δεν έχει λάβει μέτρα ή τα μέτρα που λαμβάνονται από μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές δεν επαρκούν για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4γ.  Κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού, το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, το ΕΔΔΣΜ Αερίου και η οντότητα ΔΣΔ της ΕΕ παρέχουν στον Οργανισμό τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκπλήρωση των καθηκόντων του.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  παρακολουθεί και αναλύει την εφαρμογή των κωδίκων δικτύου και των κατευθυντήριων γραμμών που έχει θεσπίσει η Επιτροπή, όπως ορίζει το άρθρο 55 παράγραφος 12 του [αναδιατυπωμένου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2] και το άρθρο 6 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, και τα αποτελέσματά τους επί της εναρμόνισης των εφαρμοστέων κανόνων που αποβλέπουν στη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της αγοράς καθώς και επί της απαγόρευσης των διακρίσεων, του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και της αποδοτικής λειτουργίας της αγοράς, υποβάλλει δε σχετική έκθεση στην Επιτροπή.

ε)  παρακολουθεί και αναλύει την εφαρμογή των κωδίκων δικτύου και των κατευθυντήριων γραμμών που έχει θεσπίσει η Επιτροπή, όπως ορίζει το άρθρο 55 παράγραφος 12 του [αναδιατυπωμένου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2] και το άρθρο 6 παράγραφος 11 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009, και τα αποτελέσματά τους επί της εναρμόνισης των εφαρμοστέων κανόνων που αποβλέπουν στη διευκόλυνση της ολοκλήρωσης της αγοράς καθώς και επί της απαγόρευσης των διακρίσεων, του αποτελεσματικού ανταγωνισμού και της αποδοτικής λειτουργίας της αγοράς, υποβάλλει δε σχετική έκθεση στην Επιτροπή. Ο Οργανισμός μπορεί επίσης να εκδίδει αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περιπτώσεις που οι κώδικες δικτύου και οι κατευθυντήριες γραμμές που εκπονούνται δυνάμει του κεφαλαίου VII του [αναδιατυπωμένου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2] προβλέπουν την εκπόνηση προτάσεων για όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες για την εφαρμογή των εν λόγω κωδίκων δικτύου και κατευθυντήριων γραμμών, για τις οποίες απαιτείται κανονιστική έγκριση από όλες τις ρυθμιστικές αρχές ή από όλους τους ρυθμιστικούς φορείς της εκάστοτε περιφέρειας, οι όροι και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες υποβάλλονται για αναθεώρηση και έγκριση στον Οργανισμό. Πριν από την έγκριση των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών, ο Οργανισμός τους αναθεωρεί και τους αλλάζει όπου είναι αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι συνάδουν με τους σκοπούς του κώδικα δικτύου ή των κατευθυντήριων γραμμών και συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της αγοράς, την αποφυγή διακρίσεων και την αποδοτική λειτουργία της αγοράς. Εφαρμόζεται η διαδικασία για τον συντονισμό των περιφερειακών καθηκόντων σύμφωνα με το άρθρο 7.

2.  Σε περιπτώσεις που οι κώδικες δικτύου και οι κατευθυντήριες γραμμές που εκπονούνται δυνάμει του κεφαλαίου VII του [αναδιατυπωμένου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2] προβλέπουν την εκπόνηση προτάσεων για όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες για την εφαρμογή των εν λόγω κωδίκων δικτύου και κατευθυντήριων γραμμών, για τις οποίες απαιτείται έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές όλων των κρατών μελών, οι προτεινόμενοι όροι και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες υποβάλλονται για αναθεώρηση και έγκριση στον Οργανισμό.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Σε περιπτώσεις που οι κώδικες δικτύου και οι κατευθυντήριες γραμμές που εκπονούνται δυνάμει του κεφαλαίου VII του κανονισμού (ΕΕ) .../... [προτεινόμενη αναδιατύπωση του κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, COD(2016)0379] προβλέπουν την εκπόνηση προτάσεων για κοινούς περιφερειακούς όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες για την εφαρμογή των κωδίκων δικτύου και των κατευθυντήριων γραμμών, για τις οποίες απαιτείται έγκριση από όλες τις ρυθμιστικές αρχές της εκάστοτε περιφέρειας, οι προτεινόμενοι όροι και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες κοινοποιούνται στον Οργανισμό.

 

Εντός ενός μηνός από την εν λόγω κοινοποίηση, ο διευθυντής μπορεί, με δική του πρωτοβουλία, αφού ζητήσει τη γνώμη του ρυθμιστικού συμβουλίου, ή κατόπιν αιτήματος του ρυθμιστικού συμβουλίου, να ζητήσει από τις ρυθμιστικές αρχές της συγκεκριμένης περιφέρειας να παραπέμψουν την πρόταση στον Οργανισμό για έγκριση όταν η πρόταση έχει ορατό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά ενέργειας.

 

Θεωρείται ότι μια πρόταση έχει ορατό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά ενέργειας εάν:

 

i)   έχει απτές επιπτώσεις σε τελικούς καταναλωτές πέρα από τη συγκεκριμένη περιφέρεια, ή

 

ii)   πλήττει σημαντικά τα ενεργειακά συμφέροντα της Ένωσης πέρα από τη συγκεκριμένη περιφέρεια.

 

Στις περιπτώσεις αυτές ή στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 8 στοιχεία α) και β) ο Οργανισμός λαμβάνει απόφαση εντός της περιόδου που προσδιορίζεται στους σχετικούς κώδικες δικτύου και τις κατευθυντήριες γραμμές. Η εν λόγω περίοδος αρχίζει την επομένη της ημέρας κατά την οποία κοινοποιήθηκε η πρόταση.

 

Πριν από την έγκριση των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών, ο Οργανισμός τους αναθεωρεί και τους αλλάζει όπου είναι αναγκαίο, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι συνάδουν με τους σκοπούς του κώδικα δικτύου ή των κατευθυντήριων γραμμών και συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της αγοράς, την αποφυγή διακρίσεων, τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Στο πλαίσιο της επανεξέτασης ζώνης προσφοράς, ο Οργανισμός εγκρίνει τη μεθοδολογία και τις παραδοχές που θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία επανεξέτασης της ζώνης προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του [αναδιατυπωμένου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2] και μπορεί να ζητήσει τροποποιήσεις τους.

3.  Η διαδικασία επανεξέτασης της ζώνης προσφοράς πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 3 του [αναδιατυπωμένου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2].

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο Οργανισμός δύναται, σύμφωνα με το οικείο πρόγραμμα εργασιών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή με δική του πρωτοβουλία να διατυπώνει συστάσεις για να συνδράμει τις ρυθμιστικές αρχές και τους παράγοντες της αγοράς στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών.

2.  Ο Οργανισμός δύναται, σύμφωνα με το οικείο πρόγραμμα εργασιών, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής ή με δική του πρωτοβουλία να διατυπώνει συστάσεις για να συνδράμει τις ρυθμιστικές αρχές και τους παράγοντες της αγοράς στην ανταλλαγή ορθών πρακτικών και για να εξασφαλίζεται η πλήρης συμμόρφωση με τον ισχύοντα κανονισμό.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Ο Οργανισμός μπορεί να παρέχει στην Επιτροπή γνωμοδότηση σχετικά με την ανεξαρτησία ή την έλλειψη πόρων και τεχνικών δυνατοτήτων μιας συγκεκριμένης εθνικής ρυθμιστικής αρχής με δική του πρωτοβουλία.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο Οργανισμός παρέχει πλαίσιο συνεργασίας στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών σε περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα, η επικοινωνία και η παρακολούθηση των περιφερειακών επιδόσεων σε εκείνες τις περιοχές που δεν είναι ακόμη εναρμονισμένες σε ενωσιακό επίπεδο και λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας κατά τη διατύπωση των γνωμοδοτήσεων, συστάσεων και αποφάσεών του. Αν ο Οργανισμός κρίνει ότι απαιτούνται δεσμευτικοί κανόνες για τη συνεργασία αυτή, διατυπώνει κατάλληλες συστάσεις προς την Επιτροπή.

3.  Ο Οργανισμός παρέχει πλαίσιο συνεργασίας στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές προκειμένου να διασφαλίζεται αποτελεσματική λήψη αποφάσεων επί ζητημάτων με διασυνοριακή σημασία. Προωθεί τη συνεργασία μεταξύ των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών σε περιφερειακό και ενωσιακό επίπεδο ώστε να διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα, η επικοινωνία και η παρακολούθηση των περιφερειακών επιδόσεων σε εκείνες τις περιοχές που δεν είναι ακόμη εναρμονισμένες σε ενωσιακό επίπεδο και λαμβάνει υπόψη τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας κατά τη διατύπωση των γνωμοδοτήσεων, συστάσεων και αποφάσεών του. Αν ο Οργανισμός κρίνει ότι απαιτούνται δεσμευτικοί κανόνες για τη συνεργασία αυτή, διατυπώνει κατάλληλες συστάσεις προς την Επιτροπή.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κατόπιν αιτήματος οποιασδήποτε εθνικής ρυθμιστικής αρχής ή της Επιτροπής, ο Οργανισμός γνωμοδοτεί βάσει πραγματικών στοιχείων σχετικά με το αν απόφαση εκδοθείσα από ρυθμιστική αρχή συμφωνεί με τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στην [αναδιατυπωμένη οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 864/2], την οδηγία 2009/73/ΕΚ, τον [αναδιατυπωμένο κανονισμό για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2] ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009 ή με άλλες σχετικές διατάξεις αυτών των οδηγιών ή κανονισμών.

4.  Κατόπιν αιτήματος μιας ή περισσοτέρων εθνικών ρυθμιστικών αρχών ή της Επιτροπής, ο Οργανισμός γνωμοδοτεί βάσει πραγματικών στοιχείων σχετικά με το αν απόφαση εκδοθείσα από ρυθμιστική αρχή συμφωνεί με τις κατευθυντήριες γραμμές που αναφέρονται στην [αναδιατυπωμένη οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 864/2], την οδηγία 2009/73/ΕΚ, τον [αναδιατυπωμένο κανονισμό για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2] ή τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2009 ή με άλλες σχετικές διατάξεις αυτών των οδηγιών ή κανονισμών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Κατόπιν αιτήματος μιας εθνικής ρυθμιστικής αρχής, ο Οργανισμός μπορεί να αποφασίσει να παράσχει επιχειρησιακή βοήθεια στην οικεία εθνική ρυθμιστική αρχή κατά την έρευνα, μεταξύ άλλων με σκοπό την επιβολή των κανόνων σχετικά με τη μη συμμόρφωση προς τους κανόνες που αφορούν την κατάχρηση της αγοράς, τη χειραγώγηση της αγοράς και την εκμετάλλευση εμπιστευτικών πληροφοριών, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας (ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Ο Οργανισμός αποφασίζει σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις όσον αφορά την πρόσβαση και την ασφάλεια λειτουργίας για υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που συνδέουν ή ενδέχεται να συνδέσουν δύο τουλάχιστον κράτη μέλη («διασυνοριακές υποδομές»), σύμφωνα με την παράγραφο 8.

7.  Ο Οργανισμός αποφασίζει σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις όσον αφορά την πρόσβαση και την ασφάλεια λειτουργίας για υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου που συνδέουν ή ενδέχεται να συνδέσουν δύο τουλάχιστον κράτη μέλη («διασυνοριακές υποδομές»), σύμφωνα με τις παραγράφους 8, 9 και 10.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

10α.  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές εξασφαλίζουν την επιβολή των νομικά δεσμευτικών αποφάσεων του Οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

[…]

διαγράφεται

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Καθήκοντα του Οργανισμού σχετικά με τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα

Καθήκοντα του Οργανισμού σχετικά με τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, παρακολουθεί και αναλύει τις επιδόσεις των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων, λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις που προβλέπονται στο [άρθρο 43 παράγραφος 4 του αναδιατυπωμένου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2].

1.  Ο Οργανισμός, σε στενή συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, παρακολουθεί και αναλύει τις επιδόσεις και τη συμμόρφωση των περιφερειακών κέντρων συντονισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις που προβλέπονται στο [άρθρο 43 παράγραφος 4] του κανονισμού ...[αναδιατυπωμένου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2] και τη συμμόρφωσή τους προς τις υποχρεώσεις δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) .../... [αναδιατυπωμένου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2], τους κώδικες δικτύου που εκδίδονται δυνάμει των άρθρων 54 και 55 αυτού και τις κατευθυντήριες γραμμές που εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 57 αυτού.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ζητά πληροφορίες από τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 43 του [αναδιατυπωμένου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2]·

β)  ζητεί πληροφορίες από τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το άρθρο 43 του [αναδιατυπωμένου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2]·

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  διατυπώνει γνώμες και συστάσεις προς περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα.

δ)  διατυπώνει γνώμες και συστάσεις προς περιφερειακά κέντρα συντονισμού.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Ο Οργανισμός μπορεί να εκδίδει αποφάσεις που απευθύνει στα περιφερειακά κέντρα συντονισμού για να τους ζητήσει να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις τους όπως προσδιορίζονται

 

α)   στον κανονισμό (ΕΕ) .../... [προτεινόμενη αναδιατύπωση του κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, COD(2016)0379]·

 

β)   στους κώδικες δικτύου που εγκρίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 54 και 55 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [προτεινόμενος κανονισμός για την ηλεκτρική ενέργεια, COD(2016)0379]·

 

γ)   στις κατευθυντήριες γραμμές που εγκρίνονται σύμφωνα με το άρθρο 57 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [προτεινόμενος κανονισμός για την ηλεκτρική ενέργεια, COD(2016)0379].

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Ο Οργανισμός εκδίδει απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 2α μόνο όταν:

 

α)   η μη συμμόρφωση επηρεάζει την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας· και

 

β)   καμία αρμόδια αρχή δεν έχει λάβει μέτρα ή τα μέτρα που λαμβάνονται από μία ή περισσότερες αρμόδιες αρχές δεν επαρκούν για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τις προτάσεις για τις μεθοδολογίες και τους υπολογισμούς που σχετίζονται με την εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφοι 2, 3 και 5 του [αναδιατυπωμένου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2].

α)  τις προτάσεις για τις μεθοδολογίες και τους υπολογισμούς που σχετίζονται με την εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφοι 2, 3 και 5 του [αναδιατυπωμένου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2], καθώς και τα αποτελέσματα της εκτίμησης της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) ... [αναδιατυπωμένου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2].

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  παρακολουθεί τις χονδρικές αγορές, συλλέγει στοιχεία και εγγράφει τους παράγοντες της αγοράς σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 του κανονισμού (ΕΕ) 1227/201137·

α)  παρακολουθεί τις χονδρικές αγορές, περιλαμβανομένων των περιφερειακών αγορών, συλλέγει και ανταλλάσσει στοιχεία και καταρτίζει ευρωπαϊκό μητρώο των παραγόντων της αγοράς σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 12 του κανονισμού (ΕΕ) 1227/201137·

__________________

__________________

37 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας, ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 1-16.

37 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας, ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 1-16.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 15 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 15α

 

Δικονομικές εγγυήσεις για τους αποδέκτες των αποφάσεων του Οργανισμού

 

1.  Πριν λάβει τις αποφάσεις που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό, ο Οργανισμός ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις αποφάσεις και τα καλεί να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους σε συγκεκριμένη προθεσμία, λαμβανομένων πλήρως υπόψη του επείγοντος χαρακτήρα, της πολυπλοκότητας και των ενδεχόμενων συνεπειών του θέματος.

 

2.   Οι αποφάσεις του Οργανισμού είναι πλήρως αιτιολογημένες προκειμένου να είναι δυνατή προσφυγή επί της ουσίας.

 

3.  Τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνονται για τα διαθέσιμα ένδικα μέσα προσβολής των αποφάσεων δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

 

4.  Ο Οργανισμός εγκρίνει και δημοσιεύει κατάλληλο και αναλογικό εσωτερικό κανονισμό σε σχέση με τα καθήκοντα του Οργανισμού δυνάμει του κεφαλαίου Ι. Για όλες τις αποφάσεις του Οργανισμού, ο εσωτερικός κανονισμός θέτει τουλάχιστον τα κριτήρια που καθορίζονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου και διασφαλίζει μια διαφανή και λογική διαδικασία λήψης αποφάσεων που εγγυάται τα θεμελιώδη δικονομικά δικαιώματα βάσει του κράτους δικαίου. Για όλα τα άλλα καθήκοντα του Οργανισμού δυνάμει του κεφαλαίου Ι, ο εσωτερικός κανονισμός διασφαλίζει τουλάχιστον την κατοχύρωση των θεμελιωδών δικονομικών δικαιωμάτων.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των αρχών ανταγωνισμού, παρακολουθεί τις αγορές χονδρικής και λιανικής για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριου, ιδίως τις λιανικές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, τη συμμόρφωση με τα δικαιώματα των καταναλωτών που ορίζονται στην [αναδιατυπωμένη οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 864/2] και την οδηγία 2009/73/ΕΚ, την πρόσβαση στα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δυνητικών φραγμών στις διασυνοριακές συναλλαγές, κρατικών παρεμβάσεων που δεν επιτρέπουν στις τιμές να αντικατοπτρίζουν την πραγματική σπάνη, των επιδόσεων των κρατών μελών στο τομέα της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αναφέρεται στο άρθρο 19 του [αναδιατυπωμένου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια], λαμβανομένης ιδίως υπόψη της εκ των υστέρων αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 16 του [κανονισμού για την ετοιμότητα αντιμετώπισης των κινδύνων, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 862].

1.  Ο Οργανισμός, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις αρμόδιες εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων των αρχών ανταγωνισμού, παρακολουθεί τις αγορές χονδρικής και λιανικής για την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο, ιδίως τις λιανικές τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου, τη συμμόρφωση με τα δικαιώματα των καταναλωτών που ορίζονται στην [αναδιατυπωμένη οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 864/2] και την οδηγία 2009/73/ΕΚ, τον αντίκτυπο των εξελίξεων της αγοράς στην πρόσβαση των οικιακών πελατών στα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στην ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, της προόδου όσον αφορά τις διασυνδέσεις, των δυνητικών φραγμών στις διασυνοριακές συναλλαγές, των κανονιστικών φραγμών για νεοεισερχόμενους στην αγορά και μικρούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών κοινοτήτων, των κρατικών παρεμβάσεων που δεν επιτρέπουν στις τιμές να αντικατοπτρίζουν την πραγματική σπάνη, των επιδόσεων των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια με βάση τα αποτελέσματα της εκτίμησης της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αναφέρεται στο άρθρο 19 του [αναδιατυπωμένου κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια], λαμβανομένης ιδίως υπόψη της εκ των υστέρων αξιολόγησης που αναφέρεται στο άρθρο 16 του [κανονισμού για την ετοιμότητα αντιμετώπισης των κινδύνων, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 862].

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Ο Οργανισμός μπορεί να ζητεί από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, το ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, το ΕΔΔΣΜ Αερίου, τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού, την οντότητα ΔΣΔ της ΕΕ και τους ορισθέντες διαχειριστές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας να θέτουν στη διάθεση των ενδιαφερομένων τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την επιτέλεση της παρακολούθησης σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Για τον σκοπό αυτόν, ο Οργανισμός έχει την εξουσία να εκδίδει αποφάσεις. Στις αποφάσεις του ο Οργανισμός παραπέμπει στη νομική βάση δυνάμει της οποία ζητούνται οι πληροφορίες, στην προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να παρασχεθούν οι πληροφορίες, και στον σκοπό του αιτήματος. Ο Οργανισμός χρησιμοποιεί εμπιστευτικές πληροφορίες τις οποίες λαμβάνει στο πλαίσιο του παρόντος άρθρου μόνο για να εκπληρώσει τα καθήκοντα που του ανατίθενται με τον παρόντα κανονισμό. Ο Οργανισμός μεριμνά για τη δέουσα προστασία των δεδομένων όλων των πληροφοριών σύμφωνα με το άρθρο 41.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο Οργανισμός δύναται να εγκαθιδρύει τοπικά γραφεία στα κράτη μέλη, με τη συγκατάθεσή τους και σύμφωνα με το άρθρο 25 στοιχείο ι).

Ο Οργανισμός δύναται να εγκαθιδρύει τοπικά γραφεία στα κράτη μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 25 στοιχείο ια).

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών του, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον παρόντα κανονισμό. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου διαθέτει μία ψήφο.

5.  Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνονται με πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων μελών του, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από τον παρόντα κανονισμό. Κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου ή, εν απουσία του, ο αναπληρωτής διαθέτει μία ψήφο.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αναλαμβάνουν τη δέσμευση να δρουν ανεξάρτητα και αντικειμενικά προς το δημόσιο συμφέρον. Προς τούτο, τα μέλη υποβάλλουν γραπτή δήλωση δεσμεύσεων και γραπτή δήλωση συμφερόντων όπου καταδεικνύεται είτε η απουσία οιουδήποτε συμφέροντος, το οποίο μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους είτε η ύπαρξη τυχόν άμεσου ή έμμεσου συμφέροντος το οποίο μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους. Οι εν λόγω δηλώσεις δημοσιοποιούνται κάθε χρόνο.

8.  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αναλαμβάνουν τη δέσμευση να δρουν ανεξάρτητα και αντικειμενικά προς το συμφέρον της Ένωσης στο σύνολό της και δεν επιζητούν ούτε ακολουθούν οδηγίες από θεσμικά όργανα ή οργανισμούς της Ένωσης, από καμιά κυβέρνηση κράτους μέλους ή από κανέναν δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα. Προς τούτο, τα μέλη υποβάλλουν γραπτή δήλωση δεσμεύσεων και γραπτή δήλωση συμφερόντων όπου καταδεικνύεται είτε η απουσία οιουδήποτε συμφέροντος, το οποίο μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους είτε η ύπαρξη τυχόν άμεσου ή έμμεσου συμφέροντος το οποίο μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους. Οι εν λόγω δηλώσεις δημοσιοποιούνται κάθε χρόνο.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  εγκρίνει, κάθε έτος, το σχέδιο εγγράφου προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 21, πριν από την υποβολή του στην Επιτροπή προκειμένου αυτή να γνωμοδοτήσει σχετικά, ενώ, μετά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής και με την έγκριση του ρυθμιστικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 5 στοιχείο γ), εγκρίνει το έγγραφο προγραμματισμού του Οργανισμού με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του και το διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή. Το πρόγραμμα εργασιών εγκρίνεται με την επιφύλαξη της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και δημοσιοποιείται.

ε)  εγκρίνει, κάθε έτος έως την 31η Ιανουαρίου, το σχέδιο εγγράφου προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 21 και το υποβάλλει στην Επιτροπή, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Μετά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής, και σε σχέση με τον πολυετή προγραμματισμό αφού τον υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και αφού λάβει την έγκριση του ρυθμιστικού συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 5 στοιχείο γ), εγκρίνει το έγγραφο προγραμματισμού του Οργανισμού με πλειοψηφία δύο τρίτων των μελών του και το διαβιβάζει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή έως την 31η Οκτωβρίου. Το έγγραφο προγραμματισμού εγκρίνεται με την επιφύλαξη της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού και δημοσιοποιείται.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, απόφαση, με βάση το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και το άρθρο 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, για την ανάθεση συναφών αρμοδιοτήτων της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής στον διευθυντή, καθώς και για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μπορεί να ανασταλεί η εν λόγω ανάθεση. Ο διευθυντής εξουσιοδοτείται να αναθέτει περαιτέρω τις αρμοδιότητες αυτές.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 110 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης, απόφαση, με βάση το άρθρο 2 παράγραφος 1 του κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης και το άρθρο 6 του καθεστώτος που εφαρμόζεται στο λοιπό προσωπικό, για την ανάθεση συναφών αρμοδιοτήτων της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής στον διευθυντή. Ο διευθυντής εξουσιοδοτείται να αναθέτει περαιτέρω τις αρμοδιότητες αυτές.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όταν το επιβάλλουν εξαιρετικές περιστάσεις, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί, με την έκδοση απόφασης, να αναστείλει προσωρινά την ανάθεση στον διευθυντή των αρμοδιοτήτων της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής και των αρμοδιοτήτων που ο διευθυντής ανέθεσε περαιτέρω και υπέρ του ίδιου του διοικητικού συμβουλίου ή να τις αναθέσει σε ένα από τα μέλη του ή σε άλλο μέλος του προσωπικού πλην του διευθυντή.

διαγράφεται

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κάθε έτος, το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει έγγραφο προγραμματισμού που περιέχει τον πολυετή και τον ετήσιο προγραμματισμό, βάσει σχεδίου που υποβάλλει ο διευθυντής, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της Επιτροπής και, όσον αφορά τον πολυετή προγραμματισμό, κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει το έγγραφο προγραμματισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, το αργότερο στις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους.

Κάθε έτος, το διοικητικό συμβούλιο εκδίδει σχέδιο εγγράφου προγραμματισμού που περιέχει τον ετήσιο και τον πολυετή προγραμματισμό σύμφωνα με το άρθρο 32 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 1271/2013, βάσει σχεδίου που υποβάλλει ο διευθυντής. Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει το έγγραφο προγραμματισμού, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης της Επιτροπής, μετά την έγκριση του ρυθμιστικού συμβουλίου για το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του Οργανισμού και, όσον αφορά τον πολυετή προγραμματισμό, αφού τον υποβάλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το διοικητικό συμβούλιο διαβιβάζει το έγγραφο προγραμματισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή, το αργότερο στις 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 22 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  έναν εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου χωρίς δικαίωμα ψήφου·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο και οι υποεπιτροπές δυνάμει του άρθρου 7 αποφασίζουν με απλή πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων μελών τους, με μια ψήφο για κάθε μέλος, εκτός από τη γνώμη δυνάμει της παραγράφου 5 στοιχείο β), η οποία εγκρίνεται με πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων μελών.

1.  Το ρυθμιστικό συμβούλιο αποφασίζει με πλειοψηφία δύο τρίτων των παρόντων μελών του, με μια ψήφο για κάθε μέλος.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  όπου το κρίνει σκόπιμο, υποβάλλει παρατηρήσεις, περιλαμβανομένων προτάσεων τροπολογιών, στον διευθυντή σχετικά με σχέδια γνωμών, συστάσεων και αποφάσεων που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 11 και στο άρθρο 14. Ο διευθυντής εξετάζει τις εν λόγω παρατηρήσεις πριν υποβάλει τις γνώμες, τις συστάσεις και τις αποφάσεις στο ρυθμιστικό συμβούλιο για γνωμοδότηση, και εκδίδει γραπτή αιτιολόγηση εάν δεν ακολουθήσει τη θέση που διατύπωσε το ρυθμιστικό συμβούλιο.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  γνωμοδοτεί προς τον διευθυντή σχετικά με τις γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4 έως 14, και οι οποίες εξετάζονται προς έγκριση. Επιπλέον, το ρυθμιστικό συμβούλιο, στο πεδίο της αρμοδιότητάς του, καθοδηγεί τον διευθυντή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με εξαίρεση τις αποφάσεις δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 6 του κανονισμού 1227/200138.

α)  γνωμοδοτεί προς τον διευθυντή σχετικά με τις γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 11 και στο άρθρο 14, και οι οποίες εξετάζονται προς έγκριση. Επιπλέον, το ρυθμιστικό συμβούλιο, στο πεδίο της αρμοδιότητάς του, καθοδηγεί τον διευθυντή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, με εξαίρεση τις δραστηριότητες του Οργανισμού δυνάμει του κανονισμού 1227/201138 και καθοδηγεί τις ομάδες εργασίας του Οργανισμού που συγκροτούνται σύμφωνα με το άρθρο 30.

__________________

__________________

38 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας, ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 1.

38 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, για την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στη χονδρική αγορά ενέργειας, ΕΕ L 326 της 8.12.2011, σ. 1.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και του άρθρου 25 στοιχείο στ) και σύμφωνα με το προσχέδιο προϋπολογισμού που καταρτίζεται βάσει του άρθρου 33 παράγραφος 3, εγκρίνει το πρόγραμμα εργασιών του Οργανισμού για το επόμενο έτος και το υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο, πριν από την Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

γ)  βάσει του άρθρου 20 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και του άρθρου 25 στοιχείο στ) και σύμφωνα με το προσωρινό σχέδιο προβλέψεων που καταρτίζεται βάσει του άρθρου 33 παράγραφοι 1 έως 3, εγκρίνει το σχέδιο εγγράφου προγραμματισμού περιλαμβανομένου του ετήσιου προγράμματος εργασιών του Οργανισμού και το υποβάλλει προς έγκριση στο διοικητικό συμβούλιο, πριν από την 30ή Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο Οργανισμός εκπροσωπείται από τον διευθυντή του, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με την καθοδήγηση που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 5 στοιχείο α) και, οσάκις προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τις γνώμες του ρυθμιστικού συμβουλίου. Υπό την επιφύλαξη των αντίστοιχων ρόλων του διοικητικού συμβουλίου και του ρυθμιστικού συμβουλίου όσον αφορά τα καθήκοντα του διευθυντή, ο διευθυντής δεν επιζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από καμία κυβέρνηση, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης ή άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα ή πρόσωπο. Ο διευθυντής λογοδοτεί στο διοικητικό συμβούλιο. Ο διευθυντής μπορεί να παρίσταται ως παρατηρητής στις συνεδριάσεις του ρυθμιστικού συμβουλίου.

1.  Ο Οργανισμός εκπροσωπείται από τον διευθυντή του, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με την καθοδήγηση που προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 5 στοιχείο α) δεύτερη πρόταση και, οσάκις προβλέπεται στον παρόντα κανονισμό, σύμφωνα με τις γνώμες του ρυθμιστικού συμβουλίου. Υπό την επιφύλαξη των αντίστοιχων ρόλων του διοικητικού συμβουλίου και του ρυθμιστικού συμβουλίου όσον αφορά τα καθήκοντα του διευθυντή, ο διευθυντής δεν επιζητεί ούτε δέχεται οδηγίες από καμία κυβέρνηση, τα θεσμικά όργανα της Ένωσης ή άλλη δημόσια ή ιδιωτική οντότητα ή πρόσωπο. Ο διευθυντής υποβάλλει απολογισμό στο διοικητικό συμβούλιο. Ο διευθυντής μπορεί να παρίσταται ως παρατηρητής στις συνεδριάσεις του ρυθμιστικού συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Ο διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, αφού ληφθεί η συγκατάθεση του ρυθμιστικού συμβουλίου, με κριτήρια την αξία του καθώς και τις δεξιότητες και την πείρα του στον τομέα της ενεργείας, από πίνακα τριών τουλάχιστον υποψηφίων, τους οποίους προτείνει η Επιτροπή έπειτα από ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής. Προτού διορισθεί, ο επιλεγόμενος από το διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος είναι δυνατόν να κληθεί να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της. Για τον σκοπό της σύναψης της σύμβασης με τον διευθυντή, ο Οργανισμός εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

2.  Ο διευθυντής διορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο, αφού ληφθεί η συγκατάθεση του ρυθμιστικού συμβουλίου και μετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με κριτήρια την αξία του καθώς και τις δεξιότητες και την πείρα του στον τομέα της ενεργείας, από πίνακα τριών τουλάχιστον υποψηφίων, τους οποίους προτείνει η Επιτροπή έπειτα από ανοιχτή και διαφανή διαδικασία επιλογής. Προτού διορισθεί, ο επιλεγόμενος από το διοικητικό συμβούλιο υποψήφιος καλείται να προβεί σε δήλωση ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να απαντήσει σε ερωτήσεις των μελών της. Για τον σκοπό της σύναψης της σύμβασης με τον διευθυντή, ο Οργανισμός εκπροσωπείται από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  συντάσσει, εγκρίνει και δημοσιεύει γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις. Γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 11 και 14 εγκρίνονται μόνον εάν έχουν λάβει τη συγκατάθεση του ρυθμιστικού συμβουλίου·

γ)  συντάσσει, εγκρίνει και δημοσιεύει γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις. Γνώμες, συστάσεις και αποφάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 11 και στο άρθρο 14, εγκρίνονται μόνον εάν έχουν λάβει τη συγκατάθεση του ρυθμιστικού συμβουλίου·

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  κάθε έτος καταρτίζει σχέδιο προγράμματος εργασιών του Οργανισμού για το επόμενο έτος και, μετά την έγκριση του σχεδίου από το διοικητικό συμβούλιο, το υποβάλλει στο ρυθμιστικό συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Επιτροπή πριν από τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του εγγράφου προγραμματισμού και την υποβολή εκθέσεων στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την υλοποίησή του·

στ)  κάθε έτος καταρτίζει σχέδιο εγγράφου προγραμματισμού του Οργανισμού, το οποίο περιλαμβάνει τον πολυετή προγραμματισμό και το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών για το επόμενο έτος σύμφωνα με το άρθρο 21. Ο διευθυντής είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση του εγγράφου προγραμματισμού και την υποβολή εκθέσεων στο διοικητικό συμβούλιο σχετικά με την υλοποίησή του·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  είναι επίσης αρμόδιος να αποφασίζει αν είναι αναγκαίος για την αποτελεσματική και επαρκή άσκηση των καθηκόντων του Οργανισμού η τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων υπαλλήλων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη για την αποτελεσματική και επαρκή άσκηση των καθηκόντων του Οργανισμού. Για την απόφαση εγκαθίδρυσης τοπικού γραφείου απαιτείται η εκ των προτέρων συγκατάθεση της Επιτροπής, του διοικητικού συμβουλίου και του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους ή των ενδιαφερόμενων κρατών μελών. Στην απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο κόστος και η επικάλυψη διοικητικών καθηκόντων του Οργανισμού.

ια)  είναι επίσης αρμόδιος να αποφασίζει αν είναι αναγκαία για την αποτελεσματική και επαρκή άσκηση των καθηκόντων του Οργανισμού η τοποθέτηση ενός ή περισσοτέρων υπαλλήλων σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη για την αποτελεσματική και επαρκή άσκηση των καθηκόντων του Οργανισμού. Για την απόφαση εγκαθίδρυσης τοπικού γραφείου απαιτείται η εκ των προτέρων συγκατάθεση του διοικητικού συμβουλίου. Στην απόφαση διευκρινίζεται το πεδίο εφαρμογής των δραστηριοτήτων που πρόκειται να αναλάβει το τοπικό γραφείο, ώστε να αποφεύγεται το αδικαιολόγητο κόστος και η επικάλυψη διοικητικών καθηκόντων του Οργανισμού.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 25 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ια α)  σε σχέση με το προσωπικό του Οργανισμού, ασκεί τις εξουσίες που προβλέπει το άρθρο 39 παράγραφος 3.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Το συμβούλιο προσφυγών δύναται να ασκεί κάθε εξουσία που εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Οργανισμού ή να παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο όργανο του Οργανισμού. Το τελευταίο δεσμεύεται από την απόφαση του συμβουλίου προσφυγών.

5.  Το συμβούλιο προσφυγών δύναται να επικυρώνει την απόφαση ή να παραπέμπει την υπόθεση στο αρμόδιο όργανο του Οργανισμού. Το τελευταίο δεσμεύεται από την απόφαση του συμβουλίου προσφυγών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 29 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 29α

 

Προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Η άσκηση προσφυγής ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ακύρωση απόφασης που εξέδωσε ο Οργανισμός σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και για παράλειψη δράσης εντός των χρονικών ορίων που ισχύουν, είναι δυνατή μόνον αφού εξαντληθούν όλες οι διαδικασίες προσφυγής που αναφέρονται στο άρθρο 29. Ο Οργανισμός λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να συμμορφωθεί με την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και ιδίως για την υποστήριξη του ρυθμιστικού έργου του διευθυντή και του ρυθμιστικού συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά ζητήματα, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συγκροτεί ομάδες εργασίας.

1.  Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και ιδίως για την υποστήριξη του ρυθμιστικού έργου του διευθυντή και του ρυθμιστικού συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά ζητήματα, ο διευθυντής και το ρυθμιστικό συμβούλιο μπορούν από κοινού να συγκροτούν ομάδες εργασίας.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι ομάδες εργασίας αποτελούνται από εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του οργανισμού, από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και από την Επιτροπή, όταν είναι αναγκαίο. Ο Οργανισμός δεν είναι υπεύθυνος για το κόστος της συμμετοχής εμπειρογνωμόνων από το προσωπικό των εθνικών ρυθμιστικών αρχών στις ομάδες εργασίας του Οργανισμού.

2.  Οι ομάδες εργασίας αποτελούνται από εμπειρογνώμονες από το προσωπικό του οργανισμού και από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές. Εμπειρογνώμονες από την Επιτροπή συμμετέχουν ως παρατηρητές, εάν είναι αναγκαίο. Ο Οργανισμός δεν είναι υπεύθυνος για το κόστος της συμμετοχής εμπειρογνωμόνων από το προσωπικό των εθνικών ρυθμιστικών αρχών στις ομάδες εργασίας του Οργανισμού.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το διοικητικό συμβούλιο εγκρίνει και δημοσιεύει εσωτερικό κανονισμό για τη λειτουργία των ομάδων εργασίας.

3.  Ο διευθυντής, κατόπιν διαβούλευσης με το ρυθμιστικό συμβούλιο, εγκρίνει και δημοσιεύει εσωτερικό κανονισμό για τη λειτουργία των ομάδων εργασίας.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 30 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Οι ομάδες εργασίας εκτελούν τις δραστηριότητες που τους ανατίθενται στο έγγραφο προγραμματισμού το οποίο εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τυχόν εθελοντικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των οικείων ρυθμιστικών αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)·

γ)  τυχόν εθελοντικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των οικείων ρυθμιστικών αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), χωρίς να υπονομεύεται η ουδετερότητα ή η ανεξαρτησία του οργανισμού·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Τα έσοδα που συγκεντρώνει ο Οργανισμός δεν πρέπει να υπονομεύουν την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στον Οργανισμό καταβάλλονται τέλη για την έκδοση απόφασης απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 και για αποφάσεις για τον διασυνοριακό επιμερισμό του κόστους που παρέχονται από τον Οργανισμό δυνάμει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/201339.

1.  Στον Οργανισμό καταβάλλονται τέλη για τα εξής:

 

α)   αποφάσεις απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 1 και αποφάσεις για τον διασυνοριακό επιμερισμό του κόστους που διατυπώνονται από τον Οργανισμό δυνάμει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/201339·

 

β)   εγγραφές ως δηλούντος μέρους σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011·

 

γ)   την εποπτεία των δραστηριοτήτων και της συνεργασίας των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και διανομής, μεταξύ άλλων μέσω του ΕΔΔΣΜ Ηλεκτρικής Ενέργειας, του ΕΔΔΣΜ Αερίου και της οντότητας ΔΣΔ της ΕΕ.

__________________

__________________

39 ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39.

39 ΕΕ L 115 της 25.4.2013, σ. 39.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα τέλη της παραγράφου 1 ορίζονται από την Επιτροπή.

2.  Τα τέλη της παραγράφου 1 ορίζονται από την Επιτροπή κατόπιν διαβούλευσης με το διοικητικό συμβούλιο. Η Επιτροπή καθορίζει το ύψος των τελών και των επιβαρύνσεων και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να καταβάλλονται. Το ύψος των τελών και των επιβαρύνσεων ορίζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα σχετικά έσοδα επαρκούν για την πλήρη κάλυψη του κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η Επιτροπή αξιολογεί, οσάκις απαιτείται, το ύψος των τελών και των επιβαρύνσεων με γνώμονα την ανάγκη να επιβληθούν αυτά τα τέλη και οι επιβαρύνσεις.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Το προσωρινό σχέδιο κατάστασης προβλέψεων βασίζεται στους στόχους και στα αναμενόμενα αποτελέσματα του ετησίου εγγράφου προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 και λαμβάνει υπόψη τους χρηματοδοτικούς πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων αυτών και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την αρχή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α.  Έως τις … [12 μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού], η Επιτροπή αξιολογεί τον προϋπολογισμό που διατίθεται για τον Οργανισμό, προκειμένου να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση και ανθρώπινους πόρους που θα επιτρέψουν στον Οργανισμό να εκπληρώσει τον ρόλο του για τη δημιουργία εσωτερικής ενεργειακής αγοράς και τη συμβολή του στην ενεργειακή ασφάλεια προς όφελος των καταναλωτών στην Ένωση. Η Επιτροπή υποβάλλει, εάν κρίνεται σκόπιμο, προτάσεις τροποποίησης του προϋπολογισμού του Οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλους παρόχους μεταφραστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και με τους σχετικούς δημοσιονομικούς κανόνες.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι απαραίτητη για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου ή συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες.

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το αργότερο πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και, στη συνέχεια, ανά πενταετία, η Επιτροπή, επικουρούμενη από ανεξάρτητο εξωτερικό εμπειρογνώμονα, αξιολογεί τις επιδόσεις του οργανισμού σε σχέση με τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του. Με την αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις κάθε τέτοιας τροποποίησης.

1.  Το αργότερο πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού και, στη συνέχεια, ανά πενταετία, η Επιτροπή, επικουρούμενη από ανεξάρτητο εξωτερικό εμπειρογνώμονα, αξιολογεί τις επιδόσεις του οργανισμού σε σχέση με τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του. Με την αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις κάθε τέτοιας τροποποίησης, σύμφωνα με την αρχή της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι η συνέχιση της ύπαρξης του Οργανισμού δεν δικαιολογείται πλέον σε σχέση με τους προκαθορισμένους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του, μπορεί να εισηγηθεί την ανάλογη τροποποίηση ή την κατάργηση του παρόντος κανονισμού.

2.  Σε περίπτωση που η Επιτροπή κρίνει ότι η συνέχιση της ύπαρξης του Οργανισμού δεν δικαιολογείται πλέον σε σχέση με τους προκαθορισμένους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του, ζητεί τη γνώμη του ρυθμιστικού συμβουλίου. Το ρυθμιστικό συμβούλιο εκδίδει γνώμη για τον μελλοντικό ρόλο του Οργανισμού εντός 12 μηνών από την παραλαβή του αιτήματος της Επιτροπής. Η Επιτροπή, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τη γνώμη του ρυθμιστικού συμβουλίου, μπορεί να εισηγηθεί την ανάλογη τροποποίηση ή την κατάργηση του παρόντος κανονισμού.

(1)

ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 91.

(2)

ΕΕ C 342 της 12.10.2017, σ. 79.

(3)

ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Εισαγωγή

Στις 30 Νοεμβρίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη δέσμη προτεινόμενων μέτρων «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους» με σκοπό τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η μετάβαση προς την καθαρή ενέργεια μεταβάλλει το παγκόσμιο τοπίο της ενέργειας. Στο πλαίσιο της δέσμης αυτής, η Επιτροπή πρότεινε αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 713/2009 για την ίδρυση του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER).

Η πρόταση έχει ως στόχο να προσαρμόσει το νομικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται ο ACER στις αλλαγές των αγορών ενέργειας και εξετάζει την ανάγκη για ενισχυμένη περιφερειακή συνεργασία. Παρέχει στον ACER ισχυρότερο ρόλο στην ανάπτυξη κωδίκων δικτύου και στον συντονισμό των περιφερειακών διεργασιών λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, αναθέτει στον ACER ορισμένα νέα καθήκοντα που σχετίζονται με τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα (ROC) που πρόκειται να ιδρυθούν, την εποπτεία των ορισθέντων διαχειριστών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΝΕΜΟ) και την αξιολόγηση της επάρκειας παραγωγής και της ετοιμότητας για την αντιμετώπιση κινδύνων.

Ο εισηγητής πιστεύει ότι ο ACER θα διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή της δέσμης μέτρων για καθαρή ενέργεια καθώς και στην εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς ενέργειας προς όφελος όλων των ευρωπαίων καταναλωτών ενέργειας (νοικοκυριά, ΜΜΕ, μεγάλες επιχειρήσεις και βιομηχανίες). Ως εκ τούτου, επικροτεί, σε γενικές γραμμές, την πρόταση της Επιτροπής και τη διεύρυνση του πεδίου αρμοδιοτήτων που προβλέπει για τον Οργανισμό.

Ωστόσο, ο εισηγητής θεωρεί ότι ο προτεινόμενος κανονισμός θα πρέπει να βελτιωθεί και να αποσαφηνισθεί σε ορισμένα σημεία προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω την ικανότητα του Οργανισμού να επιτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του.

Περιφερειακή ρυθμιστική διακυβέρνηση

Η πρόταση της Επιτροπής δυνάμει του άρθρου 5 παράγραφος 2 προβλέπει την εκπόνηση προτάσεων για όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες για την εφαρμογή των κωδίκων δικτύου και κατευθυντήριων γραμμών, για τις οποίες απαιτείται κανονιστική έγκριση από όλες τις ρυθμιστικές αρχές ή από όλους τους ρυθμιστικούς φορείς της εκάστοτε περιφέρειας, που θα υποβληθούν για αναθεώρηση και έγκριση στον Οργανισμό.

Ο Οργανισμός είναι ο πλέον κατάλληλος για την ενασχόληση με τις προτάσεις όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών, οι οποίες πρόκειται να εφαρμόζονται σε ολόκληρη την ΕΕ, δηλαδή εκείνες για τις οποίες απαιτείται κανονιστική έγκριση από όλες τις ρυθμιστικές αρχές. Για περιφερειακούς όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες, την πρωταρχική ευθύνη θα πρέπει να φέρουν οι ρυθμιστικές αρχές της συγκεκριμένης περιφέρειας και θα πρέπει να ζητείται από τον Οργανισμό να λαμβάνει απόφαση μόνον όταν το επίμαχο ζήτημα έχει απτό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά ενέργειας, όταν οι σχετικές ρυθμιστικές αρχές αδυνατούν να συμφωνήσουν ή κατόπιν κοινού αιτήματός τους.

Επομένως, οι τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής αποσκοπούν στη διαφοροποίηση της διεργασίας λήψης αποφάσεων. Αυτό συνεπάγεται αξιολόγηση των επιπτώσεων των κοινών περιφερειακών προτάσεων στην εσωτερική αγορά ενέργειας. Στις περιπτώσεις που οι προτάσεις δεν έχουν απτό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά ενέργειας, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τις ρυθμιστικές αρχές της συγκεκριμένης περιφέρειας αφού συμβουλευθούν τον διευθυντή του ACER. Στη συνέχεια, ο Οργανισμός, αφού ενημερωθεί για τις κοινές συμφωνίες, εκδίδει σύσταση όπου οι εν λόγω συμφωνίες δεν συνάδουν με τους στόχους και τις διατάξεις της οδηγίας και του κανονισμού και τους κώδικες δικτύου και τις κατευθυντήριες γραμμές.

Η εποπτεία οντοτήτων σε ενωσιακό και περιφερειακό επίπεδο από τον ACER στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου

Επειδή δίδεται μεγαλύτερη έμφαση στη συνεργασία και τον συντονισμό σε περιφερειακό και πανευρωπαϊκό επίπεδο, η αποτελεσματική εποπτεία στο επίπεδο αυτό καθίσταται απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωση και η εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας.

Η εποπτική δραστηριότητα του Οργανισμού έχει κατά το παρελθόν επικεντρωθεί κυρίως στα ΕΔΔΣΜ, αλλά πιο πρόσφατα έχει επεκταθεί για να συμπεριλάβει τους ορισθέντες διαχειριστές αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΝΕΜΟ) και θα πρέπει να επεκταθεί περαιτέρω στο πλαίσιο της προτεινόμενης αναδιατύπωσης για να καλύψει τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα (ROC). Στην πραγματικότητα, οι εν λόγω οντότητες θα έχουν επιχειρησιακές αρμοδιότητες, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο σημαντική την αποτελεσματική εποπτεία. Η συμμόρφωση των εν λόγω οντοτήτων με τις εκ του νόμου υποχρεώσεις τους πρέπει να εξασφαλιστεί. Επιπλέον, η αποτελεσματική εποπτεία εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Οργανισμού που έχει πρόσβαση και είναι σε θέση να απαιτήσει τις αναγκαίες πληροφορίες.

Όταν ο Οργανισμός διαπιστώνει ότι ένα από τα ΕΔΔΣΜ, τους ΝΕΜΟ, τα ROC – ή οποιαδήποτε άλλη οντότητα που λειτουργεί σε διασυνοριακό, περιφερειακό ή πανευρωπαϊκό επίπεδο, π.χ. οι μελλοντικοί διαχειριστές συστημάτων διανομής (ΔΣΔ) της ΕΕ – δεν συμμορφώνεται με τους στόχους και τις διατάξεις της οδηγίας και του κανονισμού για την ηλεκτρική ενέργεια και τους κώδικες δικτύου και τις κατευθυντήριες γραμμές, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει με την έκδοση δεσμευτικής απόφασης.

Ικανότητα του ACER να λαμβάνει τις πληροφορίες που ζητεί για την άσκηση του έργου παρακολούθησης

Ο ACER διαθέτει ήδη εκτεταμένες αρμοδιότητες παρακολούθησης δυνάμει του ισχύοντος κανονισμού 713/2009. Οι αρμοδιότητες αυτές επεκτείνονται περαιτέρω από την πρόταση αναδιατύπωσης με σκοπό να καλύψουν τις επιδόσεις των ROC και ΝΕΜΟ. Πάντως, οι εν λόγω αρμοδιότητες παρακολούθησης δεν συνδυάζονται με γενικές εξουσίες να ζητεί και να λαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες.

Ως εκ τούτου, ο εισηγητής κατέθεσε τροπολογίες με τις οποίες δίνεται στον Οργανισμό η εξουσία να ζητεί κάθε απαραίτητη πληροφορία από τους συμμετέχοντες στην αγορά και άλλες οντότητες, για να εκτελεί αποτελεσματικά τα καθήκοντά του, ενδεχομένως μέσω δεσμευτικών αποφάσεων. Προκειμένου να αποφευχθεί η επικάλυψη υποχρεώσεων υποβολής εκθέσεων για τους συμμετέχοντες στις αγορές ενέργειας, κανονικά τις πληροφορίες αυτές θα πρέπει να τις παρέχουν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, τα ΕΔΔΣΜ, τα ROC, η οντότητα ΔΣΔ της ΕΕ και οι NEMO, που βρίσκονται πλησιέστερα στους συμμετέχοντες στις αγορές ενέργειας και θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ήδη υφιστάμενα στατιστικά στοιχεία. Ωστόσο, ως έσχατη λύση, ο Οργανισμός θα πρέπει να μπορεί να απευθύνει δεόντως τεκμηριωμένο και αιτιολογημένο αίτημα για πληροφορίες απευθείας από συμμετέχοντα στην αγορά ενέργειας σε περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποια εθνική ρυθμιστική αρχή δεν παρέχει ή δεν μπορεί να παράσχει έγκαιρα τις εν λόγω πληροφορίες. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές των κρατών μελών θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες να συνεπικουρούν τον Οργανισμό στην επιβολή τέτοιων άμεσων αιτημάτων.

Έλλειψη χρηματοοικονομικών και ανθρώπινων πόρων στον Οργανισμό

Ο εισηγητής εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη έλλειψη χρηματοδότησης για τον Οργανισμό, γεγονός που υπονομεύει σοβαρά την ικανότητά του να εκπληρώσει την υφιστάμενη εκ του καταστατικού εντολή του, ιδίως σε σχέση με τον κανονισμό REMIT. Εάν η κατάσταση αυτή δεν αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2018, η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας μπορεί να καθυστερήσει και η ακεραιότητα και η διαφάνεια της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο, πράγμα που σημαίνει ότι θα επιβληθεί υψηλότερο κόστος στους καταναλωτές ενέργειας της ΕΕ. Πέραν αυτού, τα πρόσθετα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του ACER θα πρέπει να συνοδεύονται από επαρκή ενίσχυση των πόρων του ACER.

Με γνώμονα τους συνεχιζόμενους περιορισμούς στον προϋπολογισμό της ΕΕ, ένας τρόπος για να ξεπεραστούν τα σημερινά προβλήματα του προϋπολογισμού του Οργανισμού θα ήταν να του επιτρέπεται να εισπράττει τέλη για ορισμένες από τις δραστηριότητές του. Ως εκ τούτου, ο εισηγητής προτείνει τροπολογίες που θα επιτρέπουν στον ACER να εισπράττει τέλη για την καταχώριση των καταγεγραμμένων μηχανισμών αναφοράς, την υποβολή εμπορικών και βασικών δεδομένων στο πλαίσιο του κανονισμού REMIT, καθώς και για την εποπτεία των δραστηριοτήτων των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας τους με τα ΕΔΔΣΜ.

Άλλα θέματα

Ο εισηγητής προτείνει επίσης ένα άρθρο που καθορίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του ACER, για να εξασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις είναι πλήρως αιτιολογημένες προκειμένου να υπόκεινται σε δικαστικό έλεγχο. Οι αποφάσεις πρέπει να δημοσιοποιούνται και ταυτόχρονα να μην θίγουν το δικαίωμα προστασίας του εμπιστευτικού χαρακτήρα εμπορικώς ευαίσθητων πληροφοριών. Τέλος, προτείνονται ορισμένες τροπολογίες όσον αφορά την οργάνωση του Οργανισμού, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τροπολογίες για τη διαφύλαξη της εξουσίας του διευθυντή να λαμβάνει ορισμένες αποφάσεις σε θέματα διαχείρισης, ώστε να διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του διοικητικού συμβουλίου του ACER από πολιτικές οδηγίες και να προσαρμόζονται ορισμένες διαδικασίες.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

Ο κατωτέρω κατάλογος καταρτίζεται σε καθαρά εθελοντική βάση, υπό την αποκλειστική ευθύνη του εισηγητή. Στον εισηγητή κατατέθηκαν απόψεις από τις ακόλουθες οντότητες κατά την προετοιμασία του σχεδίου έκθεσης:

ABB

ACER, διευθυντής

ACER, διοικητικό συμβούλιο

ACER, ρυθμιστικό συμβούλιο

Amprion

BEUC

Bundesnetzagentur

Business Europe

Climate Action Network (CAN) Europe

CEDEC - European federation of Local Energy Companies

CEER

Coalition France pour l'efficacité énergétique (CFEE)

Danish Energy

Danish Industry

Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate

EDSO for Smart Grids

Energie-Control Austria

Energinet

Energitilsynet

ENGIE

ENTSO-E

EPEXSPOT

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ ENER

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ CLIMA

EVN

German Association of Local Public Utilities

German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy

IBERDROLA

Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)

Nordpool

Orgalime

PKA

Shell

SolarPower Europe

Statnett

Statoil

T&D Europe

WindEurope

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

D(2017)31009

Jerzy Buzek

Πρόεδρο της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

PHS 08B046

Βρυξέλλες,

Θέμα:  Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (αναδιατύπωση)

  (COM(2016)0863 – C8‑0494/2016 – 2016/0378(COD))

Κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε την πρόταση που αναφέρεται ανωτέρω, σύμφωνα με το σχετικό με την αναδιατύπωση άρθρο 104 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου ορίζει τα εξής:

«Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας της κοινοτικής νομοθεσίας, πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 169 και 170, γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής δύναται να δεχθεί, κατ’ εξαίρεση και ανά περίπτωση, τροπολογίες επί τμημάτων της πρότασης που παραμένουν αμετάβλητα, εφόσον κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους εσωτερικής συνοχής του κειμένου ή επειδή οι εν λόγω τροπολογίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με άλλες παραδεκτές τροπολογίες. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να εκτίθενται σε γραπτή αιτιολόγηση των τροπολογιών.»

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η οποία εξέτασε την πρόταση αναδιατύπωσης και, σύμφωνα με τις συστάσεις του εισηγητή, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θεωρεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες στην πρόταση και από τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων με αυτές τις αλλαγές, η πρόταση περιέχει μια απλή κωδικοποίηση των υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, κατά τη συνεδρίασή της στις 13 Ιουλίου 2017, με 20 ψήφους υπέρ και 3 αποχές(1), συνιστά στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να προχωρήσει στην εξέταση της ως άνω πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού.

Με εκτίμηση,

Pavel Svoboda

Συνημμ.: Έκθεση υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας.

(1)

Ήταν παρόντες οι ακόλουθοι βουλευτές: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Κώστας Χρυσόγονος, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Jens Rohde, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2017

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

  ΠΡΟΣ  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

    ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

COM(2016)0863 of 23.2.2017 – 2016/0378(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον διαρθρωμένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και ειδικότερα το σημείο 9, η συμβουλευτική ομάδα εργασίας, απαρτιζόμενη από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 25 Απριλίου και 3 Μαΐου 2017 με σκοπό την εξέταση, μεταξύ άλλων, της προαναφερθείσας πρότασης η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τις συνεδριάσεις αυτές(1), η εξέταση της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι τα ακόλουθα σημεία θα έπρεπε να έχουν επισημανθεί με την γκρίζα σκίαση, η οποία χρησιμοποιείται γενικά για να επισημαίνονται οι ουσιαστικές αλλαγές:

- στο άρθρο 2 παράγραφος δ, η παραπομπή στο άρθρο 8·

- η διαγραφή των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009·

- στο άρθρο 20, παράγραφος 1, σημείο ε, η διαγραφή της φράσης "πριν τις 30 Σεπτεμβρίου

- στα άρθρα 23 παράγραφος 5) στοιχείο α) και 25 στοιχείο γ), η παραπομπή στα άρθρα  3 και 11·

- στο άρθρο 26, παράγραφος 3, η φράση «Το συμβούλιο προσφυγών εγκρίνει και δημοσιεύει τον εσωτερικό κανονισμό του»·

- στο άρθρο 29 παράγραφος 1, η αντικατάσταση της υφιστάμενης παραπομπής στα « άρθρα 7, 8 ή 9» με τη παραπομπή στα «άρθρα 4 έως 14»·

- στο άρθρο 33, παράγραφος 1, η διαγραφή της φράσης «πριν τις 15 Φεβρουαρίου»·

- στο άρθρο 33 παράγραφος 3, η αντικατάσταση των λέξεων «έως τις 31 Μαρτίου» με τη φράση «έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους»·

- στο άρθρο 33, παράγραφος 6, η πρόσθεση της φράσης «το Συμβούλιο στο» και «ρόλος»·

- όλο το κείμενο του άρθρου 33, παράγραφος 8·

- όλο το κείμενο του άρθρου 35, παράγραφοι 1 και 2·

- στο άρθρο 35 παράγραφος 4, η αντικατάσταση των λέξεων «διευθυντής» με τη λέξη «υπόλογος»·

- στο άρθρο 35 παράγραφος 6, η αντικατάσταση των λέξεων «διευθυντής» με τη λέξη «υπόλογος του Οργανισμού»·

- στο άρθρο 35, παράγραφος 7, η πρόσθεση της φράσης «έως τις 15 Νοεμβρίου του έτους Ν+1»·

- στο άρθρο 35 παράγραφος 8, η αντικατάσταση των λέξεων « 15 Οκτωβρίου» με τη φράση « 30 Σεπτεμβρίου του έτους Ν+1»·

- στο άρθρο 43, παράγραφος 1, η διαγραφή της φράσης «κατά περίπτωση»·

- στο άρθρο 45 παράγραφος 3, οι λέξεις «μαζί με τα συμπεράσματά του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο».

Συνεπώς, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τέτοιες. Η ομάδα εργασίας συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλώς και μόνο κωδικοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsultus      Jurisconsultus      Γενικός Διευθυντής

(1)

  Η συμβουλευτική ομάδα εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση της πρότασης, η οποία αποτελεί την κύρια γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Προϋπολογισμών (31.8.2017)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ίδρυση Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (αναδιατύπωση)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Jens Geier

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να χρηματοδοτείται κυρίως από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, από τέλη και από εθελοντικές εισφορές. Ειδικότερα, οι πόροι που σήμερα διατίθενται από κοινού από τις ρυθμιστικές αρχές για τη συνεργασία τους σε ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι διαθέσιμοι για τον Οργανισμό. Η ενωσιακή διαδικασία του προϋπολογισμού θα πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται, όσον αφορά τις επιδοτήσεις που θα εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Επιπλέον, ο έλεγχος των λογαριασμών θα πρέπει να διενεργείται από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 107 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής33  .

(29)  Ο Οργανισμός θα πρέπει να χρηματοδοτείται κυρίως από τον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, από τέλη και από εθελοντικές εισφορές, χωρίς να θίγεται η ουδετερότητα και η ανεξαρτησία του. Ειδικότερα, οι πόροι που σήμερα διατίθενται από κοινού από τις ρυθμιστικές αρχές για τη συνεργασία τους σε ενωσιακό επίπεδο θα πρέπει να συνεχίσουν να είναι διαθέσιμοι για τον Οργανισμό. Η ενωσιακή διαδικασία του προϋπολογισμού θα πρέπει να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται, όσον αφορά τις επιδοτήσεις που θα εγγράφονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης. Επιπλέον, ο έλεγχος των λογαριασμών θα πρέπει να διενεργείται από ανεξάρτητο εξωτερικό ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 107 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής 33.

_________________

 

33 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).

33 Κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1271/2013 της Επιτροπής, της 30ής Σεπτεμβρίου 2013, για τη θέσπιση του δημοσιονομικού κανονισμού-πλαισίου για τους οργανισμούς που αναφέρονται στο άρθρο 208 του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 328 της 7.12.2013, σ. 42).

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29α)  Ο Οργανισμός πρέπει να καθορίζει τα τέλη του με τρόπο διαφανή, δίκαιο, ομοιόμορφο και χωρίς διακρίσεις. Τα τέλη δεν πρέπει να υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα του συγκεκριμένου κλάδου και την ανεξαρτησία και αμεροληψία του Οργανισμού.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 29 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29β)  Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού θα πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με την αρχή της βάσει επιδόσεων κατάρτισης του προϋπολογισμού και λαμβανομένων υπόψη των στόχων του και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων των καθηκόντων του.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Ο Οργανισμός εκτελεί τις λειτουργίες του με ανεξάρτητο και αντικειμενικό τρόπο.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ενεργούν ανεξάρτητα, προς το δημόσιο συμφέρον Προς τούτο, τα μέλη υποβάλλουν γραπτή δήλωση δεσμεύσεων και γραπτή δήλωση συμφερόντων όπου καταδεικνύεται είτε η απουσία οιουδήποτε συμφέροντος, το οποίο μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους είτε η ύπαρξη τυχόν άμεσου ή έμμεσου συμφέροντος το οποίο μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους. Οι εν λόγω δηλώσεις δημοσιοποιούνται κάθε χρόνο.

8.  Με την επιφύλαξη του ρόλου των μελών που ορίζονται από την Επιτροπή, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ενεργούν ανεξάρτητα, προς το δημόσιο συμφέρον, χωρίς να αναζητούν ή να δέχονται οιαδήποτε πολιτική οδηγία. Προς τούτο, υποβάλλουν δήλωση δεσμεύσεων και δήλωση συμφερόντων όπου καταδεικνύεται είτε η απουσία οιουδήποτε συμφέροντος, το οποίο μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους είτε η ύπαρξη τυχόν άμεσου ή έμμεσου συμφέροντος το οποίο μπορεί ενδεχομένως να επηρεάσει την ανεξαρτησία τους. Οι εν λόγω δηλώσεις δημοσιοποιούνται κάθε χρόνο.

Αιτιολόγηση

Η προστασία των μελών του διοικητικού συμβουλίου από πολιτικές οδηγίες πρέπει να διατηρηθεί, ενώ πρέπει παράλληλα να αναγνωριστεί ο ιδιαίτερος ρόλος των μελών που ορίζει η Επιτροπή. Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική της διακυβέρνησης του Οργανισμού.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στο πλαίσιο ουσιαστικών τροποποιήσεων βάσει του δεύτερου εδαφίου, ο επανακαθορισμός των προτεραιοτήτων εξετάζεται πάντα πριν από την κατανομή επιπλέον οικονομικών και ανθρώπινων πόρων.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τυχόν εθελοντικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των οικείων ρυθμιστικών αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο ζ)·

γ)  τυχόν εθελοντικές συνεισφορές των κρατών μελών ή των οικείων ρυθμιστικών αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 20 παράγραφος 1 στοιχείο ζ), χωρίς να θίγεται η ουδετερότητα ή η ανεξαρτησία του οργανισμού·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Τα έσοδα που συγκεντρώνει ο Οργανισμός δεν πρέπει να υπονομεύουν την ανεξαρτησία και την αμεροληψία του.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Στον Οργανισμό καταβάλλονται τέλη για την έκδοση απόφασης απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 11 και για αποφάσεις για τον διασυνοριακό επιμερισμό του κόστους που παρέχονται από τον Οργανισμό δυνάμει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013.

1.  Στον Οργανισμό καταβάλλονται τέλη για τις εξής υπηρεσίες:

 

α)   έκδοση απόφασης απαλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού·

 

β)   αιτήσεις για την έκδοση αποφάσεων για τον διασυνοριακό επιμερισμό του κόστους που παρέχονται από τον Οργανισμό δυνάμει του άρθρου 12 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/39·

 

γ)   εγγραφή των δηλούντων σε μητρώο βάσει του άρθρου 11 παράγραφος 1 τρίτο εδάφιο του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1348/2014 της Επιτροπής39a ·

 

δ)   παρακολούθηση της εκτέλεσης των καθηκόντων του ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και του ΕΔΔΣΜ φυσικού αερίου δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού.

__________________

__________________

39EE L 115 της 25.4.2013, σ. 39.

39EE L 115 της 25.4.2013, σ. 39.

 

39α Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1348/2014 της Επιτροπής, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την αναφορά δεδομένων για την εφαρμογή του άρθρου 8 παράγραφοι 2 και 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου EE L 363 της 18.12.2014, σ. 121).

Αιτιολόγηση

Η δυνατότητα επιβολής τελών βάσει του κανονισμού REMIT σε καταγεγραμμένους μηχανισμούς αναφοράς και σε διαχειριστές δικτύου μεταφοράς θα μπορούσε να αποτελέσει αποτελεσματικό τρόπο για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων ελλείψεων οικονομικών πόρων, συνεπώς ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα αυτή. Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική της δημοσιονομικής ικανότητας του Οργανισμού. Τούτο ενδέχεται να επιτρέψει στον Οργανισμό να εκτελεί πλήρως τα καθήκοντα που προβλέπει ο κανονισμός REMIT και ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Το προσωρινό σχέδιο κατάστασης προβλέψεων βασίζεται στους στόχους και στα αναμενόμενα αποτελέσματα του ετησίου εγγράφου προγραμματισμού που αναφέρεται στο άρθρο 21 παράγραφος 1 και λαμβάνει υπόψη τους χρηματοδοτικούς πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων αυτών και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, σύμφωνα με την αρχή της κατάρτισης του προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται άρρηκτα με άλλες παραδεκτές τροπολογίες που προτείνει ο εισηγητής στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.  Οι μεταφραστικές υπηρεσίες που απαιτούνται για τη λειτουργία του Οργανισμού παρέχονται από το Μεταφραστικό Κέντρο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλους παρόχους μεταφραστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες όσον αφορά τις προμήθειες και εντός των ορίων που θέτουν οι εφαρμοστέοι δημοσιονομικοί κανόνες.

Αιτιολόγηση

Το Μεταφραστικό Κέντρο ενδέχεται να επιβάλει προθεσμίες στην παράδοση των μεταφράσεων, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο το έργο του Οργανισμού. Δεδομένης της υφιστάμενης έλλειψης οικονομικών πόρων, ο Οργανισμός θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να καταφύγει σε πιο φθηνές εναλλακτικές λύσεις προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντά του, είναι απαραίτητο, λοιπόν, να μπορεί να προβεί σε εξωτερική ανάθεση των υπηρεσιών μετάφρασης.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 45 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το αργότερο [Υπηρεσία Εκδόσεων: πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, συγκεκριμένη ημερομηνία να εισαχθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων] και, στη συνέχεια, ανά πενταετία, η Επιτροπή, επικουρούμενη από ανεξάρτητο εξωτερικό εμπειρογνώμονα, αξιολογεί τις επιδόσεις του οργανισμού σε σχέση με τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του. Με την αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις κάθε τέτοιας τροποποίησης .

1.  Το αργότερο [Υπηρεσία Εκδόσεων: πέντε έτη από την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, συγκεκριμένη ημερομηνία να εισαχθεί από την Υπηρεσία Εκδόσεων] και, στη συνέχεια, ανά πενταετία, η Επιτροπή, επικουρούμενη από ανεξάρτητο εξωτερικό εμπειρογνώμονα, αξιολογεί τις επιδόσεις του οργανισμού σε σχέση με τους στόχους, την εντολή και τα καθήκοντά του. Με την αξιολόγηση εξετάζεται, ιδίως, η ενδεχόμενη ανάγκη τροποποίησης της εντολής του Οργανισμού, καθώς και οι δημοσιονομικές επιπτώσεις κάθε τέτοιας τροποποίησης, σύμφωνα με την αρχή της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων.

Αιτιολόγηση

Η αρχή της κατάρτισης προϋπολογισμού βάσει επιδόσεων αποτελεί μια από τις πολιτικές προτεραιότητες που έθεσε η Επιτροπή και υποστηρίζεται από το Κοινοβούλιο. Η παρούσα τροπολογία αποτυπώνει τη λογική που διέπει εν γένει τα θεσμικά όργανα περί καλύτερης χρήσης των κονδυλίων του προϋπολογισμού της ΕΕ.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

19.1.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Jens Geier

12.1.2017

Ημερομηνία έγκρισης

30.8.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

2

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

34

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

1

0

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ()

Τίτλος

Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

30.11.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

19.1.2017

ECON

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Morten Helveg Petersen

25.1.2017

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

24.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

52

7

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho, Εύα Καϊλή, Νεοκλής Συλικιώτης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Keller

Ημερομηνία κατάθεσης

26.2.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Davor Škrlec, Claude Turmes

7

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 3 Αυγούστου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου