Menettely : 2016/0378(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0040/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0040/2018

Keskustelut :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Äänestykset :

PV 26/03/2019 - 7.8

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0228

MIETINTÖ     ***I
PDF 863kWORD 146k
26.2.2018
PE 605.917v02-00 A8-0040/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (uudelleenlaadittu)

(COM(2016)0863 – C8‑0494/2016 – 2016/0378(COD))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Morten Helveg Petersen

(Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 104 artikla)

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA
 LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE
 LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO
 BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (uudelleenlaadittu)

(COM(2016)0863 – C8‑0494/2016 – 2016/0378(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0863),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 194 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0494/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Saksan liittopäivien, Ranskan senaatin ja Romanian senaatin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 31. toukokuuta 2017 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon alueiden komitean 13. heinäkuuta 2017 antaman lausunnon(2),

–  ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen(3),

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 17. heinäkuuta 2017 päivätyn kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 104 ja 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä budjettivaliokunnan lausunnon (A8-0040/2018),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan komission ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta;

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositukset;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksena, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a)  Huolimatta sähkön sisämarkkinoiden yhdentymisessä ja yhteenliittämisessä saavutetusta huomattavasta edistyksestä jotkin jäsenvaltiot tai alueet ovat edelleen eristyksissä tai niiden yhteydet eivät ole riittävät. Tämä koskee erityisesti saarijäsenvaltioita ja reuna-alueilla sijaitsevia jäsenvaltioita. Viraston olisi otettava työssään soveltuvin osin huomioon näiden jäsenvaltioiden tai alueiden erityistilanne.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Koska unionin sähköverkko on tiiviisti yhteenliitetty ja on yhä suuremmassa määrin tarpeen tehdä yhteistyötä naapurimaiden kanssa, jotta voidaan säilyttää verkon stabiilisuus ja mahdollistaa suurien uusiutuvista energialähteistä tuotettujen sähkömäärien syöttäminen verkkoon, alueellisilla käyttökeskuksilla on merkittävä rooli siirtoverkonhaltijoiden koordinoinnissa. Viraston olisi tarvittaessa varmistettava alueellisten käyttökeskusten viranomaisvalvonta.

(7)  Koska unionin sähköverkko on tiiviisti yhteenliitetty ja on yhä suuremmassa määrin tarpeen tehdä yhteistyötä naapurimaiden kanssa, jotta voidaan säilyttää verkon vakaus ja mahdollistaa suurien uusiutuvista energialähteistä tuotettujen sähkömäärien syöttäminen verkkoon, alueellisilla koordinointikeskuksilla on merkittävä rooli siirtoverkonhaltijoiden koordinoinnissa. Viraston olisi varmistettava alueellisten koordinointikeskusten viranomaisvalvonta ja seurattava niiden tuloksia ja asiaan liittyvän unionin lainsäädännön noudattamista.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Koska merkittäviä osia uudesta sähköntuotannosta yhdistetään paikallisella tasolla, jakeluverkon haltijoilla on merkittävä rooli sen varmistamisessa, että Euroopan sähköjärjestelmä toimii joustavasti ja tehokkaasti.

(8)  Koska merkittäviä osia uudesta sähköntuotannosta yhdistetään paikallisella tasolla, jakeluverkon haltijoilla on merkittävä rooli sen varmistamisessa, että Euroopan sähköjärjestelmä toimii joustavasti ja tehokkaasti. Koska komissio harkitsee unionin tasoisen elimen perustamista siirtoverkonhaltijoiden ja jakeluverkonhaltijoiden välisen yhteistyön tehostamiseksi sekä lisäohjeiden ja käytännesääntöjen laatimiseksi jakeluverkonhaltijoita koskevia kysymyksiä varten, on tarpeen antaa virastolle tällaista elintä koskevat tietyt viranomaisvalvontavaltuudet.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Viraston olisi varmistettava, että kansallisten sääntelyviranomaisten [uudelleenlaaditun sähködirektiivin, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 864/2] ja 30 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY mukaisesti harjoittama sääntely koordinoidaan asianmukaisesti ja että sitä tarvittaessa täydennetään unionin tasolla. Tätä varten olisi taattava viraston riippumattomuus energian ja kaasun tuottajista ja siirto- ja jakeluverkonhaltijoista, riippumatta siitä ovatko nämä julkisia vai yksityisiä, sekä kuluttajista ja varmistettava viraston toiminnan yhdenmukaisuus unionin oikeuden kanssa, tekniset ja sääntelyvalmiudet, avoimuus, kyky toimia demokraattisen valvonnan alaisena ja tehokkuus.

(10)  Viraston olisi varmistettava, että kansallisten sääntelyviranomaisten [uudelleenlaaditun sähködirektiivin, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0864/2] ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY30 mukaisesti harjoittama sääntely koordinoidaan asianmukaisesti ja että sitä tarvittaessa täydennetään unionin tasolla. Tätä varten olisi taattava viraston riippumattomuus energian ja kaasun tuottajista ja siirto- ja jakeluverkonhaltijoista, riippumatta siitä ovatko nämä julkisia vai yksityisiä, sekä kuluttajista ja varmistettava viraston toiminnan yhdenmukaisuus unionin oikeuden kanssa, tekniset ja sääntelyvalmiudet, avoimuus, kyky toimia demokraattisen valvonnan alaisena, mukaan luettuna vastuuvelvollisuus Euroopan parlamenttia kohtaan, ja tehokkuus.

__________________

__________________

30 Katso tämän virallisen lehden sivu 94.

30 Katso tämän virallisen lehden sivu 94.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Viraston olisi seurattava siirtoverkonhaltijoiden alueellista yhteistyötä sähköalalla ja kaasualalla sekä sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston (European Network of Transmission Operators for Electricity, jäljempänä ’Sähkö-ENTSO’) ja kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston (European Network of Transmission System Operators for Gas, jäljempänä ’Kaasu-ENTSO’) tehtävien suorittamista. Viraston olisi myös valvottava muiden sellaisten yksiköiden tehtävien toimeenpanoa, joilla on unionin laajuisia säänneltyjä tehtäviä, kuten energiapörssit. Viraston mukanaolo on keskeinen edellytys sille, että siirtoverkonhaltijoiden sekä muiden unionin laajuisia tehtäviä omaavien yksiköiden välinen yhteistyö toteutuu tehokkaalla ja avoimella tavalla sähkön ja maakaasun sisämarkkinoiden hyödyksi.

(11)  Viraston olisi seurattava siirtoverkonhaltijoiden alueellista yhteistyötä sähköalalla ja kaasualalla sekä sähkön siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston (European Network of Transmission Operators for Electricity, jäljempänä ’Sähkö-ENTSO’) ja kaasun siirtoverkonhaltijoiden eurooppalaisen verkoston (European Network of Transmission System Operators for Gas, jäljempänä ’Kaasu-ENTSO’) tehtävien suorittamista, ja sillä olisi oltava rooli EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon varmistamisessa. Viraston olisi myös valvottava muiden sellaisten yksiköiden tehtävien toimeenpanoa, joilla on unionin laajuisia säänneltyjä tehtäviä, kuten energiapörssit. Viraston mukanaolo on keskeinen edellytys sille, että siirtoverkonhaltijoiden sekä muiden unionin laajuisia tehtäviä omaavien yksiköiden välinen yhteistyö toteutuu tehokkaalla ja avoimella tavalla sähkön ja maakaasun sisämarkkinoiden hyödyksi. Viraston olisi voitava pyytää ja saada Sähkö-ENTSOlta ja Kaasu-ENTSOlta tiedot, joita tarvitaan viraston tehtävien täyttämiseen.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Kun Sähkö-ENTSOn ja Kaasu-ENTSOn, jakeluverkonhaltioiden eurooppalaisen elimen (EU DSO -elin) ja alueellisten yhteistyökeskusten operatiivista vastuuta laajennetaan, on tarpeen tehostaa tällaisten alueellisella ja unionin laajuisella tasolla toimivien yksikköjen valvontaa. Poikkeuksellisissa olosuhteissa energia-alan sääntelyviranomaisen yhteistyöviraston olisi energian sisämarkkinoiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi voitava hyväksyä tällaisia yksiköitä koskevia päätöksiä varmistaakseen, että ne noudattavat tietyn energialainsäädännön mukaisia velvoitteitaan.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Virasto luo yhtenäiset puitteet, joissa kansalliset sääntelyviranomaiset voivat osallistua ja tehdä yhteistyötä. Nämä puitteet helpottavat lainsäädännön yhdenmukaista soveltamista sähkön ja kaasun sisämarkkinoilla koko unionissa. Useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskevissa tilanteissa virastolle on annettu valtuudet tehdä yksittäisiä päätöksiä. Näiden valtuuksien olisi selkeästi määritetyin edellytyksin katettava tekniset ja sääntely kysymykset, jotka edellyttävät alueellista koordinointia, ja erityisesti kysymykset, jotka liittyvät verkkosääntöjen ja suuntaviivojen täytäntöönpanoon, alueellisten käyttökeskusten yhteistyöhön, sääntelypäätöksiin, jotka ovat tarpeen tukkumarkkinoiden eheyden ja avoimuuden valvomiseksi, päätöksiin, jotka koskevat sellaista sähkö- ja maakaasualan infrastruktuuria, joka yhdistää tai voisi yhdistää vähintään kahta jäsenvaltiota, sekä uusiin sähkön rajayhdysjohtoihin ja useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa sijaitseviin uusiin kaasuinfrastruktuureihin sovellettavien vapautusten myöntäminen sisämarkkinasäännöistä viimeisenä keinona.

(13)  Virasto luo yhtenäiset puitteet, joissa kansalliset sääntelyviranomaiset voivat osallistua ja tehdä yhteistyötä. Nämä puitteet helpottavat lainsäädännön yhdenmukaista soveltamista sähkön ja kaasun sisämarkkinoilla koko unionissa. Useampaa kuin yhtä jäsenvaltiota koskevissa tilanteissa virastolle on annettu valtuudet tehdä yksittäisiä päätöksiä. Näiden valtuuksien olisi selkeästi määritetyin edellytyksin katettava tekniset ja sääntelykysymykset, jotka edellyttävät alueellista koordinointia, ja erityisesti kysymykset, jotka liittyvät verkkosääntöjen ja suuntaviivojen täytäntöönpanoon, alueellisten koordinointikeskusten yhteistyöhön, sääntelypäätöksiin, jotka ovat tarpeen tukkumarkkinoiden eheyden ja avoimuuden valvomiseksi, päätöksiin, jotka koskevat sellaista sähkö- ja maakaasualan infrastruktuuria, joka yhdistää tai voisi yhdistää vähintään kahta jäsenvaltiota, sekä uusiin sähkön rajayhdysjohtoihin ja useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa sijaitseviin uusiin kaasuinfrastruktuureihin sovellettavien vapautusten myöntäminen sisämarkkinasäännöistä viimeisenä keinona. Virastolla olisi myös oltava valmius antaa operatiivista apua kansallisille sääntelyviranomaisille. Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi toimitettava virastolle sen valvontatehtävien hoitamisen kannalta merkityksellisiä tietoja.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Virastolla on tärkeä rooli kehitettäessä luonteeltaan ei-sitovia puiteohjeita, jäljempänä ’puiteohjeet’. Verkkosääntöjen olisi oltava kyseisten puiteohjeiden mukaisia. Lisäksi katsotaan viraston kannalta asianmukaiseksi ja viraston tarkoituksen kannalta johdonmukaiseksi, että sillä on oma roolinsa verkkosääntöjen luonnosten tarkastelussa, jotta se voisi varmistaa, että verkkosäännöt ovat puiteohjeiden mukaisia ja että niillä luodaan tarvittavan asteinen yhdenmukaistaminen, ennen kuin se mahdollisesti toimittaa ne komissiolle hyväksyttäviksi.

(14)  Virastolla on tärkeä rooli kehitettäessä luonteeltaan ei-sitovia puiteohjeita, jäljempänä ’puiteohjeet’. Verkkosääntöjen olisi oltava kyseisten puiteohjeiden mukaisia. Lisäksi katsotaan viraston kannalta asianmukaiseksi ja viraston tarkoituksen kannalta johdonmukaiseksi, että sillä on oma roolinsa verkkosääntöjen luonnosten tarkastelussa ja muuttamisessa, jotta se voisi varmistaa, että verkkosäännöt ovat puiteohjeiden mukaisia ja että niillä luodaan tarvittavan asteinen yhdenmukaistaminen, ennen kuin se mahdollisesti toimittaa ne komissiolle hyväksyttäviksi.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Kun on hyväksytty verkkosäännöt ja suuntaviivat, joissa määrätään yhteisten alueellisten ja unionin laajuisten sääntöjen vaiheittaisesta täytäntöönpanosta ja lisäkehittämisestä, viraston rooli verkkosääntöjen ja suuntaviivojen täytäntöönpanon valvonnassa on vahvistunut. Verkkosääntöjen ja suuntaviivojen tehokas valvonta on viraston keskeisiä tehtäviä ja sillä on ratkaiseva merkitys sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanolle.

(15)  Kun on hyväksytty verkkosäännöt ja suuntaviivat, joissa määrätään yhteisten alueellisten ja unionin laajuisten sääntöjen vaiheittaisesta täytäntöönpanosta ja lisäkehittämisestä, viraston rooli verkkosääntöjen ja suuntaviivojen täytäntöönpanon valvonnassa ja varmistamisessa on vahvistunut. Verkkosääntöjen ja suuntaviivojen tehokas valvonta on viraston keskeisiä tehtäviä ja sillä on ratkaiseva merkitys sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanolle.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Koska unionin energiamarkkinoiden vaiheittaiseen täytäntöönpanoon kuuluu välivaiheena alueellisten ratkaisujen löytäminen säännöllisesti, on asianmukaista ottaa huomioon sisämarkkinoiden alueellinen ulottuvuus ja säätää asianmukaisista hallintomekanismeista. Koordinoiduista alueellisista hyväksynnistä vastaavien sääntelyviranomaisten olisi voitava valmistella sääntelyneuvoston alueellisessa alakomiteassa sääntelyneuvoston päätöksiä kysymyksistä, joilla on alueellista merkitystä, paitsi mikäli kyseisillä kysymyksillä on yleistä merkitystä unionin kannalta.

(17)  Koska unionin energiamarkkinoiden vaiheittaiseen täytäntöönpanoon kuuluu välivaiheena alueellisten ratkaisujen löytäminen säännöllisesti, on asianmukaista ottaa huomioon sisämarkkinoiden alueellinen ulottuvuus ja säätää asianmukaisista hallintomekanismeista. Kyseisen alueen toimivaltaisten sääntelyviranomaisten olisi siten tehtävä päätökset yhteisiä alueellisia ehtoja ja edellytyksiä sekä menetelmiä koskevista ehdotuksista paitsi, jos näillä päätöksillä on konkreettisia vaikutuksia energian sisämarkkinoihin. Viraston olisi tehtävä päätökset kysymyksissä, joilla on huomattava merkitys kyseisen alueen ulkopuolella.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Viraston olisi tarvittaessa kuultava asianomaisia osapuolia ja annettava niille kohtuullinen mahdollisuus esittää huomautuksensa ehdotetuista toimista, kuten verkko- ja muista säännöistä.

(20)  Viraston on tarvittaessa kuultava asianomaisia osapuolia ja annettava niille kohtuullinen mahdollisuus esittää huomautuksensa kaikista ehdotetuista toimista.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Viraston olisi omalta osaltaan edistettävä energiahuollon varmuutta.

(22)  Viraston olisi omalta osaltaan edistettävä energiahuollon varmuutta ja unionin ilmastotavoitteiden saavuttamista. Toimeenpanevana elimenä sen olisi noudatettava unionin päätöksentekoelinten laatimaa strategista energia- ja ilmasto-ohjelmaa.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Virastolla olisi oltava tarvittava toimivalta, jotta se voi huolehtia sääntelytehtävistään tehokkaasti, avoimesti, johdonmukaisesti ja ennen kaikkea riippumattomasti. Sen lisäksi, että viraston riippumattomuus energian ja kaasun tuottajista sekä siirto- ja jakeluverkonhaltijoista on hyvän hallintotavan keskeinen periaate, se on myös välttämätön edellytys markkinoiden luottamuksen varmistamiselle. Sääntelyneuvoston olisi siksi toimittava riippumatta kaupallisista eduista ja välttäen eturistiriitoja sekä pyytämättä tai noudattamatta ohjeita tai vastaanottamatta suosituksia minkään jäsenvaltion hallitukselta, unionin toimielimiltä tai muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä taikka henkilöltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sääntelyneuvoston jäsenten toimimista omien kansallisten viranomaistensa puolesta. Sääntelyneuvoston olisi noudatettava päätöksissään samanaikaisesti energiaa (kuten energian sisämarkkinoita), ympäristöä ja kilpailua koskevaa unionin oikeutta. Sääntelyneuvoston olisi tiedotettava unionin toimielimille lausunnoistaan, suosituksistaan ja päätöksistään.

(26)  Virastolla olisi oltava tarvittava toimivalta, jotta se voi huolehtia sääntelytehtävistään tehokkaasti, avoimesti, johdonmukaisesti ja ennen kaikkea riippumattomasti. Sen lisäksi, että viraston riippumattomuus energian ja kaasun tuottajista sekä siirto- ja jakeluverkonhaltijoista ja muista kansallisten sääntelyviranomaisten etuja ajavista organisaatioista on hyvän hallintotavan keskeinen periaate, se on myös välttämätön edellytys markkinoiden luottamuksen varmistamiselle. Sääntelyneuvoston olisi siksi toimittava riippumatta kaupallisista eduista ja välttäen eturistiriitoja sekä pyytämättä tai noudattamatta ohjeita tai vastaanottamatta suosituksia minkään jäsenvaltion hallitukselta, unionin toimielimiltä tai muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä taikka henkilöltä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sääntelyneuvoston jäsenten toimimista omien kansallisten viranomaistensa puolesta. Sääntelyneuvoston olisi noudatettava päätöksissään samanaikaisesti energiaa (kuten energian sisämarkkinoita), ympäristöä ja kilpailua koskevaa unionin oikeutta. Sääntelyneuvoston olisi tiedotettava unionin toimielimille lausunnoistaan, suosituksistaan ja päätöksistään. Viraston päätöksillä olisi oltava sitova vaikutus, ja Sähkö-ENTSOn, Kaasu-ENTSOn, EU DSO -elimen, siirtoverkonhaltijoiden, alueellisten käyttökeskusten ja nimitettyjen sähkömarkkinaoperaattoreiden olisi otettava kaikin tavoin huomioon sen lausunnot ja suositukset.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Viraston olisi käytettävä päätöksentekovaltuuksiaan oikeudenmukaisen, avoimen ja kohtuullisen päätöksenteon periaatteiden mukaisesti. Kaikki viraston menettelysäännöt olisi vahvistettava sen työjärjestyksessä.

(28)  Viraston olisi käytettävä päätöksentekovaltuuksiaan oikeudenmukaisen, avoimen ja kohtuullisen päätöksenteon periaatteiden mukaisesti. Kaikissa viraston menettelyissä olisi noudatettava asianmukaisia menettelysääntöjä. Kaikki viraston menettelysäännöt olisi vahvistettava sen työjärjestyksessä.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Viraston rahoituksen olisi tultava pääasiassa unionin yleisestä talousarviosta, maksuista ja vapaaehtoisena rahoituksena. Resurssien, jotka kansalliset sääntelyviranomaiset ovat asettaneet yhteisesti käyttöön yhteistyötään varten unionin tasolla, olisi oltava jatkossa viraston käytössä. Unionin talousarviomenettelyä olisi sovellettava tukiin, joita maksetaan unionin yleisestä talousarviosta. Lisäksi riippumattoman ulkoisen tarkastajan tulisi vastata tilintarkastuksesta komission delegoidun asetuksen (EU) No 1271/201333 107 artiklan mukaisesti.

(29)  Virastolle olisi myönnettävä asianmukaiset resurssit sen tehtävien suorittamista varten. Viraston rahoituksen olisi tultava pääasiassa unionin yleisestä talousarviosta, maksuista ja vapaaehtoisena rahoituksena. Näiden resurssien, jotka kansalliset sääntelyviranomaiset ovat asettaneet yhteisesti käyttöön yhteistyötään varten unionin tasolla, olisi oltava jatkossa viraston käytössä. Virastolla olisi oltava mahdollisuus periä maksuja tietyistä toiminnoistaan. Unionin talousarviomenettelyä olisi sovellettava tukiin, joita maksetaan unionin yleisestä talousarviosta. Lisäksi riippumattoman ulkoisen tarkastajan tulisi vastata tilintarkastuksesta komission delegoidun asetuksen (EU) No 1271/201333 107 artiklan mukaisesti.

__________________

__________________

33 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).

33 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 a)  Viraston talousarviota laadittaessa olisi noudatettava tulosbudjetoinnin periaatetta ja otettava huomioon viraston tavoitteet ja sen tehtävistä odotetut tulokset.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Budjettivallan käyttäjän olisi arvioitava jatkuvasti viraston talousarviota suhteessa viraston työmäärään ja tuloksiin. Budjettivallan käyttäjän olisi varmistettava, että toiminta on mahdollisimman tehokasta.

(30)  Budjettivallan käyttäjän olisi arvioitava jatkuvasti viraston talousarviota suhteessa viraston työmäärään, tuloksiin sekä energian sisämarkkinoita koskevan tavoitteen toteuttamiseen ja unionin kuluttajia hyödyttävän energiaturvallisuuden edistämiseen. Budjettivallan käyttäjän olisi varmistettava, että toiminta on mahdollisimman tehokasta.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Virastossa tehtävän kansallisten sääntelyviranomaisten yhteistyön kautta on selvää, että määräenemmistöpäätökset ovat keskeinen edellytys sille, että saavutetaan edistymistä sähkön sisämarkkinoihin liittyvissä kysymyksissä, joilla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia useissa eri jäsenvaltioissa. Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi sen vuoksi äänestettävä yksinkertaisella enemmistöllä sääntelyneuvostossa.

(34)  Virastossa tehtävän kansallisten sääntelyviranomaisten yhteistyön kautta on selvää, että määräenemmistöpäätökset ovat keskeinen edellytys sille, että saavutetaan edistymistä sähkön sisämarkkinoihin liittyvissä kysymyksissä, joilla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia useissa eri jäsenvaltioissa. Kansallisten sääntelyviranomaisten olisi sen vuoksi äänestettävä kahden kolmasosan enemmistöllä sääntelyneuvostossa. Viraston olisi oltava tapauksen mukaan vastuussa toiminnastaan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 37 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(37 a)  Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien tekemässä yhteisessä päätöksessä1 a määrätään, että viraston toimipaikka on Ljubljanassa, Sloveniassa. Viraston toimipaikka on viraston toiminnan ja lakisääteisten tehtävien keskus. Näin ollen lakisääteisten elinten kokoukset olisi pidettävä toimipaikassa.

 

__________________

 

1 a Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien 7 päivänä joulukuuta 2009 yhteisellä sopimuksella tekemä päätös 2009/913/EU energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston kotipaikan sijainnista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 39).

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Vastaanottavan jäsenvaltion olisi viraston sujuvan ja tehokkaan toiminnan varmistamiseksi tarjottava parhaat mahdolliset olosuhteet, mukaan lukien monikieliset ja eurooppahenkiset koulunkäyntimahdollisuudet sekä asianmukaiset kulkuyhteydet.

(38)  Slovenian tasavallan hallituksen ja viraston välinen sopimus toimipaikan sijainnista tehtiin 26 päivänä marraskuuta 2010 ja se tuli voimaan 10 päivänä tammikuuta 2011, ja muiden erityisten järjestelyjen katsotaan täyttävän asetusten (EU) N:o 713/2009 ja (EU) N:o 863/2016 vaatimukset.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 38 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(38 a)  Viraston olisi edistettävä ja helpotettava tarvittaessa kansallisten sääntelyviranomaisten yhteistyötä eri aloilla ja erityisesti tietosuojan ja yksityisyyden alalla.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Viraston tarkoituksena on avustaa [uudelleenlaaditun sähködirektiivin, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 864/2] 57 artiklassa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY 39 artiklassa tarkoitettuja sääntelyviranomaisia jäsenvaltiossa suoritettavien sääntelytehtävien suorittamisessa unionin tasolla ja tarvittaessa koordinoida näiden sääntelyviranomaisten toimintaa.

2.  Viraston tarkoituksena on avustaa [uudelleenlaaditun sähködirektiivin, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 864/2] 57 artiklassa ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/73/EY 39 artiklassa tarkoitettuja sääntelyviranomaisia jäsenvaltiossa suoritettavien sääntelytehtävien suorittamisessa unionin tasolla ja tarvittaessa koordinoida näiden sääntelyviranomaisten toimintaa, toimia välittäjänä ja sovitella erimielisyyksiä sekä edistää korkealaatuisten yhteisten sääntely- ja valvontakäytäntöjen laatimista ja varmistaa unionin säädösten johdonmukainen, tehokas ja vaikuttava täytäntöönpano unionin ilmasto- ja energiatavoitteiden saavuttamiseksi.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Virasto toimii tehtäviään suorittaessaan riippumattomasti, puolueettomasti ja yksinomaan unionin edun mukaisesti. Virasto tekee itsenäisiä päätöksiä yksityisistä ja yritysten eduista riippumatta ja toteuttaa itsenäisesti sille osoitettua talousarviota erillisten vuotuisten talousarviomäärärahojen perusteella, ja sillä on riittävät henkilöstöresurssit ja taloudelliset voimavarat, jotta se voi suorittaa tehtävänsä tehokkaasti.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  antaa siirtoverkonhaltijoille, alueellisille käyttökeskuksille ja nimitetyille sähkömarkkinaoperaattoreille osoitettuja lausuntoja ja suosituksia;

a)  antaa siirtoverkonhaltijoille, Sähkö-ENTSOlle, Kaasu-ENTSOlle, EU DSO -elimelle, alueellisille koordinointikeskuksille ja nimitetyille sähkömarkkinaoperaattoreille osoitettuja lausuntoja ja suosituksia;

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  tekee yksittäisiä päätöksiä tämän asetuksen 6, 8 ja 11 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa;

d)  tekee päätöksiä tässä asetuksessa tarkoitetuissa tapauksissa;

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Sähkö-ENTSO, Kaasu-ENTSO, EU DSO -elin, siirtoverkonhaltijat, alueelliset koordinaatiokeskukset ja nimitetyt sähkömarkkinaoperaattorit ottavat kaikin tavoin huomioon viraston niille tämän asetuksen mukaisesti osoittamat lausunnot ja suositukset ja noudattavat niitä.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Siirtoverkonhaltijoiden yhteistyöhön liittyvät viraston tehtävät

Siirtoverkonhaltijoiden ja jakeluverkonhaltioiden yhteistyöhön liittyvät viraston tehtävät

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto antaa komissiolle lausunnon Sähkö-ENTSOn perussääntöluonnoksesta, jäsenluettelosta ja työjärjestysluonnoksesta [OP: uudelleenlaaditun sähködirektiivin, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 861/2] 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja Kaasu-ENTSOn perussääntöluonnoksesta, jäsenluettelosta ja työjärjestysluonnoksesta asetuksen (EY) N:o 715/2009 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

1.  Virasto antaa komissiolle lausunnon Sähkö-ENTSOn perussääntöluonnoksesta, jäsenluettelosta ja työjärjestysluonnoksesta [OP: uudelleenlaaditun sähködirektiivin, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0861/2] 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti, EU DSO -elimen perussääntöluonnoksesta, jäsenluettelosta ja työjärjestysluonnoksesta asetuksen (EU) ... [OP: uudelleenlaaditun sähködirektiivin, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0861/2] 50 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja Kaasu-ENTSOn perussääntöluonnoksesta, jäsenluettelosta ja työjärjestysluonnoksesta asetuksen (EY) N:o 715/2009 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Sähkö-ENTSOlle [uudellleenlaaditun sähköasetuksen, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 861/2] 27 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti ja Kaasu-ENTSOlle siten kuin asetuksen (EY) N:o 715/2009 8 artiklan 2 kohdassa säädetään verkkosäännöistä, ja

a)  Sähkö-ENTSOlle [uudelleenlaaditun sähköasetuksen, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0861/2] 27 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti ja Kaasu-ENTSOlle siten kuin asetuksen (EY) N:o 715/2009 8 artiklan 2 kohdassa säädetään verkkosäännöistä,

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  Sähkö-ENTSOlle [uudelleenlaaditun sähköasetuksen, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 861/2] 27 artiklan 1 kohdan b ja h alakohdan mukaisesti ja Kaasu-ENTSOlle siten kuin asetuksen (EY) N:o 715/2009 9 artiklan 2 alakohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään ehdotuksesta vuotuiseksi työohjelmaksi ja ehdotuksesta unionin laajuiseksi verkon kehittämissuunnitelmaksi sekä siten kuin säädetään [uudelleenlaaditun sähköasetuksen, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 861/2] 27 artiklan 1 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 715/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa muissa asiaa koskevissa asiakirjoissa, ottaen huomioon syrjimättömyyden, todellisen kilpailun sekä sähkön ja maakaasun sisämarkkinoiden tehokkaan ja varman toiminnan tavoitteet.

b)  Sähkö-ENTSOlle [uudelleenlaaditun sähköasetuksen, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0861/2] 27 artiklan 1 kohdan b ja h alakohdan mukaisesti ja Kaasu-ENTSOlle siten kuin asetuksen (EY) N:o 715/2009 9 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään ehdotuksesta vuotuiseksi työohjelmaksi ja ehdotuksesta unionin laajuiseksi verkon kehittämissuunnitelmaksi sekä siten kuin säädetään [uudelleenlaaditun sähköasetuksen, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0861/2] 27 artiklan 1 kohdassa ja asetuksen (EY) N:o 715/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa muissa asiaa koskevissa asiakirjoissa, ottaen huomioon syrjimättömyyden, todellisen kilpailun sekä sähkön ja maakaasun sisämarkkinoiden tehokkaan ja varman toiminnan tavoitteet, ja

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Jakeluverkonhaltijoiden eurooppalaiselle elimelle vuotuisen työohjelman luonnoksesta ja muista asetuksen (EU) ... [uudelleenlaadittu sähköasetus, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0861/2] 51 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista asiaa koskevista asiakirjoista ottaen huomioon syrjimättömyyttä, todellista kilpailua sekä sähkön ja maakaasun sisämarkkinoiden tehokasta ja varmaa toimintaa koskevat tavoitteet.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Virasto voi antaa Sähkö-ENTSOlle, Kaasu-ENTSOlle ja EU DSO -elimelle päätöksiä, joilla niitä vaaditaan noudattamaan velvoitteitaan, jotka on esitetty seuraavissa:

 

a)   tämä asetus;

 

b)   asetus (EY) N:o 715/2009 ja asetus (EU) .../... [uudelleenlaadittu sähköasetus, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COD(2016)0379];

 

c)   asetuksen (EY) N:o 715/2009 6 artiklan ja asetuksen (EU) .../... [sähköasetus, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COD(2016)0379] 54 ja 55 artiklan mukaisesti hyväksytyt verkkosäännöt;

 

d)   asetuksen (EY) N:o 715/2009 23 artiklan ja asetuksen (EU) .../... [sähköasetus, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COD(2016)0379] 57 artiklan mukaisesti hyväksytyt suuntaviivat;

 

e)   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 347/2013;

 

f)   Asetus (EU) ... [riskeihin varautumista koskeva asetus, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0862].

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  Virasto antaa 4 a kohdan mukaisen päätöksen ainoastaan, jos

 

a)   noudattamatta jättäminen heikentää energian sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa; ja

 

b)   mikään toimivaltainen viranomainen ei ole toteuttanut toimenpiteitä tai yhden tai useamman viranomaisen toteuttamat toimenpiteet eivät ole riittäneet turvaamaan noudattamista.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 c.  Viraston pyynnöstä Sähkö-ENTSO, Kaasu-ENTSO ja EU DSO -elin antavat tiedot, joita tarvitaan viraston tehtävien täyttämiseen seuraavien perusteella:

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  seuraa ja analysoi komission [uudelleenlaaditun sähköasetuksen, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 861/2] 55 artiklan 12 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 715/2009 6 artiklan 11 kohdan mukaisesti vahvistamien verkkosääntöjen ja suuntaviivojen täytäntöönpanoa, niiden vaikutusta markkinoiden yhdentymistä helpottavien sovellettavien sääntöjen yhdenmukaistamiseen samoin kuin syrjimättömyyteen, tehokkaaseen kilpailuun ja markkinoiden tehokkaaseen toimivuuteen, sekä raportoi siitä komissiolle.

e)  seuraa ja analysoi komission [uudelleenlaaditun sähköasetuksen, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0861/2] 55 artiklan 12 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 715/2009 6 artiklan 11 kohdan mukaisesti vahvistamien verkkosääntöjen ja suuntaviivojen täytäntöönpanoa, niiden vaikutusta markkinoiden yhdentymistä helpottavien sovellettavien sääntöjen yhdenmukaistamiseen samoin kuin syrjimättömyyteen, tehokkaaseen kilpailuun ja markkinoiden tehokkaaseen toimivuuteen, sekä raportoi siitä komissiolle. Virasto voi myös tehdä päätöksiä tämän asetuksen 4 artiklan 4 a kohdan mukaisesti.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tapauksissa, joissa [uudelleenlaaditun sähköasetuksen, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 861/2] VII luvun mukaisesti laadituissa verkkosäännöissä ja suuntaviivoissa säädetään ehdotusten laatimisesta kyseisten verkkosääntöjen ja suuntaviivojen täytäntöönpanoa koskeviksi ehdoiksi ja edellytyksiksi tai menetelmiksi, jotka edellyttävät kaikkien sääntelyviranomaisten tai kyseisen alueen kaikkien sääntelyviranomaisten hyväksyntää, ehdot ja edellytykset sekä menetelmät on toimitettava virastolle tarkistusta ja hyväksyntää varten. Ennen ehtojen ja edellytysten sekä menetelmien hyväksymistä virasto tarkistaa ne ja muuttaa niitä tarvittaessa sen varmistamiseksi, että ne ovat yhdenmukaisia verkkosäännön tai suuntaviivojen tarkoituksen kanssa ja edistävät markkinoiden yhdentymistä, syrjimättömyyttä ja markkinoiden tehokasta toimintaa. Tähän liittyen noudatetaan alueellisen yhteistyön menetelmää 7 artiklan mukaisesti.

2.  Tapauksissa, joissa [uudelleenlaaditun sähköasetuksen, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0861/2] VII luvun mukaisesti laadituissa verkkosäännöissä ja suuntaviivoissa säädetään ehdotusten laatimisesta kyseisten verkkosääntöjen ja suuntaviivojen täytäntöönpanoa koskeviksi ehdoiksi ja edellytyksiksi tai menetelmiksi, jotka edellyttävät kaikkien jäsenvaltioiden sääntelyviranomaisten hyväksyntää. Ehdotetut ehdot ja edellytykset sekä menetelmät on toimitettava virastolle tarkistusta ja hyväksyntää varten.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Tapauksissa, joissa asetuksen (EU) .../... [uudelleenlaadittu sähköasetus, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COD (2016)0379] VII luvun mukaisesti laadituissa verkkosäännöissä ja suuntaviivoissa säädetään ehdotusten laatimisesta verkkosääntöjen ja suuntaviivojen täytäntöönpanoa koskeviksi ehdoiksi ja edellytyksiksi tai menetelmiksi, jotka edellyttävät alueen kaikkien sääntelyviranomaisten hyväksyntää, ehdotetuista ehdoista ja edellytyksistä sekä menetelmistä on ilmoitettava virastolle.

 

Yhden kuukauden kuluessa tällaisesta ilmoituksesta viraston johtaja voi omasta aloitteestaan sääntelyneuvostoa kuultuaan tai sääntelyneuvoston pyynnöstä vaatia kyseisen alueen sääntelyviranomaisia siirtämään ehdotuksen viraston päätettäväksi, jos ehdotuksella on konkreettinen vaikutus energian sisämarkkinoihin.

 

Ehdotuksella katsotaan olevan konkreettisia vaikutuksia energian sisämarkkinoihin, jos

 

i)   sillä on konkreettisia vaikutuksia loppukuluttajiin kyseisen alueen ulkopuolella tai

 

ii)   se heikentää merkittävästi unionin energiaintressejä kyseisen alueen ulkopuolella.

 

Tällaisissa tapauksissa tai 6 artiklan 8 kohdan a ja b kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa virasto antaa päätöksen asiaa koskevissa verkkosäännöissä ja suuntaviivoissa määritellyn ajanjakson kuluessa. Ajanjakso alkaa päivänä, joka seuraa päivämäärää, jolloin ehdotuksesta ilmoitettiin.

 

Ennen ehtojen ja edellytysten sekä menetelmien hyväksymistä virasto tarkistaa ne ja muuttaa niitä tarvittaessa sen varmistamiseksi, että ne ovat yhdenmukaisia verkkosäännön tai suuntaviivojen tarkoituksen kanssa ja edistävät markkinoiden yhdentymistä, syrjimättömyyttä, toimivaa kilpailua ja markkinoiden moitteetonta toimintaa.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tarjousalueiden tarkistamisen yhteydessä virasto hyväksyy ja se voi pyytää muutoksia menetelmiin ja oletuksiin, joita käytetään [uudelleenlaaditun sähköasetuksen, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 861/2] 13 artiklan 3 kohdan mukaisessa tarjousalueiden arviointiprosessissa.

3.  Tarjousalueiden arviointiprosessi toteutetaan [uudelleenlaaditun sähköasetuksen, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0861/2] 13 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    39

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Virasto voi työohjelmansa mukaisesti, komission pyynnöstä tai omasta aloitteestaan antaa suosituksia auttaakseen sääntelyviranomaisia ja markkinatoimijoita hyvien toimintatapojen edistämisessä.

2.  Virasto voi työohjelmansa mukaisesti, komission pyynnöstä tai omasta aloitteestaan antaa suosituksia auttaakseen sääntelyviranomaisia ja markkinatoimijoita hyvien toimintatapojen edistämisessä ja varmistaakseen voimassa olevan asetuksen täysimääräisen noudattamisen.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    40

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Virasto voi antaa omasta aloitteestaan komissiolle lausunnon jonkin tietyn kansallisen sääntelyviranomaisen riippumattomuudesta tai resurssien ja teknisten valmiuksien puutteesta.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    41

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Virasto luo puitteet kansallisten sääntelyviranomaisten yhteistyölle. Se edistää yhteistyötä kansallisten sääntelyviranomaisten välillä sekä sääntelyviranomaisten välillä alueellisella ja unionin tasolla yhteentoimivuuden, viestinnän ja alueellisen suorituskyvyn valvonnan varmistamiseksi alueilla, joita ei ole vielä yhdenmukaistettu unionin tasolla, ja ottaa tämän yhteistyön tulokset huomioon laatiessaan lausuntojaan, suosituksiaan ja päätöksiään. Jos virasto katsoo, että kyseistä yhteistyötä varten tarvitaan sitovia sääntöjä, se antaa tarvittavat suositukset komissiolle.

3.  Virasto luo puitteet kansallisten sääntelyviranomaisten yhteistyölle, jotta varmistetaan tehokas päätöksenteko asioissa, joilla on rajatylittävää merkitystä. Se edistää yhteistyötä kansallisten sääntelyviranomaisten välillä sekä sääntelyviranomaisten välillä alueellisella ja unionin tasolla yhteentoimivuuden, viestinnän ja alueellisen suorituskyvyn valvonnan varmistamiseksi alueilla, joita ei ole vielä yhdenmukaistettu unionin tasolla, ja ottaa tämän yhteistyön tulokset huomioon laatiessaan lausuntojaan, suosituksiaan ja päätöksiään. Jos virasto katsoo, että kyseistä yhteistyötä varten tarvitaan sitovia sääntöjä, se antaa tarvittavat suositukset komissiolle.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    42

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Virasto antaa minkä tahansa sääntelyviranomaisen tai komission pyynnöstä tosiasioihin perustuvan lausunnon siitä, onko sääntelyviranomaisen tekemä päätös [uudelleenlaaditussa sähködirektiivissä, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 864/2], direktiivissä 2009/73/EY, [uudelleenlaaditussa sähköasetuksessa, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 861/2] tai asetuksessa (EY) N:o 715/2009 tarkoitettujen suuntaviivojen tai kyseisten direktiivien ja asetusten muiden asiaa koskevien säännösten mukainen.

4.  Virasto antaa yhden tai useamman sääntelyviranomaisen tai komission pyynnöstä tosiasioihin perustuvan lausunnon siitä, onko sääntelyviranomaisen tekemä päätös [uudelleenlaaditussa sähködirektiivissä, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0864/2], direktiivissä 2009/73/EY, [uudelleenlaaditussa sähköasetuksessa, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0861/2] tai asetuksessa (EY) N:o 715/2009 tarkoitettujen suuntaviivojen tai kyseisten direktiivien ja asetusten muiden asiaa koskevien säännösten mukainen.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    43

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a.  Virasto voi kansallisen sääntelyviranomaisen pyynnöstä päättää tarjota kyseiselle kansalliselle sääntelyviranomaiselle operatiivista apua noudattamatta jättämisen tutkinnassa, myös sääntöjen täytäntöönpanon valvonnan osalta, tapauksissa, joissa on kyse Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1127/20111 a tarkoitetusta markkinoiden väärinkäytöstä, manipuloinnista ja sisäpiirikauppoja koskevista säännöistä.

 

________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1227/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (EUVL L 326, 8.12.2011, s. 1).

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    44

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Virasto päättää vähintään kahta jäsenvaltiota yhdistävään tai mahdollisesti yhdistävään sähkön ja kaasun infrastruktuuriin (”rajat ylittävä infrastruktuuri”) pääsyn ehdoista ja kyseisen infrastruktuurin käyttöturvallisuudesta 8 kohdan mukaisesti.

7.  Virasto päättää vähintään kahta jäsenvaltiota yhdistävään tai mahdollisesti yhdistävään sähkön ja kaasun infrastruktuuriin (”rajat ylittävä infrastruktuuri”) pääsyn ehdoista ja kyseisen infrastruktuurin käyttöturvallisuudesta 8, 9 ja 10 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    45

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a.  Kansallisten sääntelyviranomaisten on varmistettava viraston päätösten täytäntöönpanon valvonta.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    46

Ehdotus asetukseksi

7 artikla

Komission teksti

Tarkistus

[…]

Poistetaan.

Tarkistus    47

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Alueellisia käyttökeskuksia koskevat viraston tehtävät

Alueellisia koordinointikeskuksia koskevat viraston tehtävät

Tarkistus    48

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto seuraa ja analysoi tiiviissä yhteistyössä kansallisten sääntelyviranomaisten ja Sähkö-ENTSOn kanssa alueellisten käyttökeskusten suoritustasoa ja ottaa tällöin huomioon [uudelleenlaaditun sähköasetuksen, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 861/2, 43 artiklan 4 kohdassa] tarkoitetut kertomukset.

1.  Virasto seuraa ja analysoi tiiviissä yhteistyössä kansallisten sääntelyviranomaisten ja Sähkö-ENTSOn kanssa alueellisten koordinointikeskusten suoritustasoa ja velvoitteiden noudattamista ja ottaa tällöin huomioon [uudelleenlaaditun sähköasetuksen, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0861/2, 43 artiklan 4 kohdassa] tarkoitetut kertomukset ja sen, miten ne noudattavat asetuksen (EU) .../... [uudelleenlaaditun sähköasetuksen, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0861/2] mukaisia velvoitteita, sen 54 ja 55 artiklan mukaisesti hyväksyttyjä verkkosääntöjä ja 57 artiklan mukaisesti hyväksyttyjä suuntaviivoja.

Tarkistus    49

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  pyydettävä tarvittaessa alueellisilta käyttökeskuksilta tietoja [uudelleenlaaditun sähköasetuksen, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 861/2] 43 artiklan mukaisesti,

b)  pyydettävä tarvittaessa alueellisilta koordinointikeskuksilta tietoja [uudelleenlaaditun sähköasetuksen, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0861/2] 43 artiklan mukaisesti,

Tarkistus    50

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  annettava lausuntoja ja suosituksia alueellisille käyttökeskuksille.

d)  annettava lausuntoja ja suosituksia alueellisille koordinointikeskuksille.

Tarkistus    51

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Virasto voi antaa alueellisille koordinointikeskuksille päätöksiä, joilla niitä vaaditaan noudattamaan velvoitteitaan, jotka on esitetty seuraavissa:

 

a)   asetus (EU) .../... [uudelleenlaadittu asetus, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COD(2016)0379];

 

b)   asetuksen (EU) .../... [sähköasetus, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COD(2016)0379] 54 ja 55 artiklan mukaisesti hyväksytyt verkkosäännöt;

 

c)   asetuksen (EU) .../... [sähköasetus, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COD(2016)0379] 57 artiklan mukaisesti hyväksytyt suuntaviivat.

Tarkistus    52

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Virasto antaa 2 a kohdan mukaisen päätöksen ainoastaan, jos

 

a)   noudattamatta jättäminen heikentää energian sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa; ja

 

b)   mikään toimivaltainen viranomainen ei ole toteuttanut toimenpiteitä tai yhden tai useamman viranomaisen toteuttamat toimenpiteet eivät ole riittäneet turvaamaan noudattamista.

Tarkistus    53

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  ehdotuksia menetelmiksi ja laskelmiksi, jotka liittyvät [uudelleenlaaditun sähköasetuksen, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 861/2] 19 artiklan 2, 3 ja 5 kohdassa tarkoitettuun Euroopan resurssien riittävyysarviointiin,

a)  ehdotuksia menetelmiksi ja laskelmiksi, jotka liittyvät [uudelleenlaaditun sähköasetuksen, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0861/2], 19 artiklan 2, 3 ja 5 kohdassa tarkoitettuun Euroopan resurssien riittävyysarviointiin, sekä eurooppalaisen resurssien riittävyysarvioinnin tulokset asetuksen (EU) ... [uudelleenlaadittu sähköasetus, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0861/2] 19 artiklan 6 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    54

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  seuraa tukkumarkkinoita, kerää tietoja ja rekisteröi markkinaosapuolet asetuksen (EU) 1227/201137 7–9 artiklan mukaisesti,

a)  seuraa tukkumarkkinoita, alueelliset markkinat mukaan lukien, kerää ja jakaa tietoja ja perustaa markkinaosapuolten eurooppalaisen rekisterin asetuksen (EU) 1227/201137 7–12 artiklan mukaisesti,

__________________

__________________

37 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1227/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (EUVL L 326, 8.12.2011, s. 1–16).

37 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1227/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (EUVL L 326, 8.12.2011, s. 1–16).

Tarkistus    55

Ehdotus asetukseksi

15 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 a artikla

 

Menettelytakeet viraston päätösten vastaanottajille

 

1.  Ennen tässä asetuksessa säädettyjen päätösten tekemistä virasto ilmoittaa päätöksestä asiaankuuluville osapuolille ja pyytää niitä toimittamaan huomautuksensa tiettyyn määräaikaan mennessä, ottaen täysin huomioon asian kiireellisyyden, monimutkaisuuden ja mahdolliset seuraukset.

 

2.   Viraston tekemien päätösten on oltava kaikilta osin perusteltuja niin, että voidaan esittää valituksia asiakysymysten pohjalta.

 

3.  Asiaankuuluville osapuolille on ilmoitettava tämän asetuksen mukaisesti käytettävissä olevista oikeussuojakeinoista, joilla ne voivat hakea muutosta.

 

4.  Virasto hyväksyy ja julkaisee asianmukaisen ja oikeasuhteisen työjärjestyksen kaikkia I luvussa tarkoitettuja viraston tehtäviä varten. Työjärjestyksessä on vahvistettava kaikkia viraston päätöksiä varten vähintään tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa määritetyt normit ja varmistettava avoin ja kohtuullinen päätöksentekomenettely, jossa taataan oikeusvaltioperiaatteeseen nojautuvat prosessuaaliset perusoikeudet. Työjärjestyksessä on varmistettava kaikkia muita I luvussa tarkoitettuja viraston tehtäviä varten vähintään prosessuaaliset perusoikeudet.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    56

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Läheisessä yhteistyössä komission, jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien kansallisten viranomaisten kanssa, kansalliset sääntelyviranomaiset mukaan luettuina, ja rajoittamatta kilpailuviranomaisten toimivaltaa virasto seuraa sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoita ja erityisesti sähkön ja maakaasun vähittäishintojen kehitystä, [uudelleenlaaditussa sähködirektiivissä, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 864/2,] ja direktiivissä 2009/73/EY säädettyjen kuluttajaoikeuksien noudattamista, verkkoon ja myös uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan sähkön verkkoon pääsyä rajat ylittävän kaupan esteitä, valtion toimia, jotka estävät saatavuuspulan heijastumista hintoihin, jäsenvaltioiden suoritustasoa energian toimitusvarmuuden alalla perustuen [uudelleenlaaditun sähköasetuksen] 19 artiklassa tarkoitetun Euroopan resurssien riittävyysarvioinnin tuloksiin, erityisesti ottaen huomioon [riskeihin varautumista koskevan asetuksen, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016) 862] 16 artiklassa tarkoitettu jälkiarviointi.

1.  Läheisessä yhteistyössä komission, jäsenvaltioiden ja asiaankuuluvien kansallisten viranomaisten kanssa, kansalliset sääntelyviranomaiset mukaan luettuina, ja rajoittamatta kilpailuviranomaisten toimivaltaa virasto seuraa sähkön ja maakaasun tukku- ja vähittäismarkkinoita ja erityisesti sähkön ja maakaasun vähittäishintojen kehitystä, [uudelleenlaaditussa sähködirektiivissä, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0864/2,] ja direktiivissä 2009/73/EY säädettyjen kuluttajaoikeuksien noudattamista, markkinoiden kehityksen vaikutusta kotitalousasiakkaiden verkkoon pääsyn mahdollisuuksiin, myös uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan sähkön verkkoon pääsyä, yhteenkytkennöissä saavutettua edistystä, rajat ylittävän kaupan mahdollisia esteitä, sääntelyyn liittyviä esteitä markkinatulokkaille ja pienille toimijoille, kuten energiayhteisöille, valtion toimia, jotka estävät saatavuuspulan heijastumista hintoihin, jäsenvaltioiden suoritustasoa energian toimitusvarmuuden alalla perustuen [uudelleenlaaditun sähköasetuksen] 19 artiklassa tarkoitetun Euroopan resurssien riittävyysarvioinnin tuloksiin, erityisesti ottaen huomioon [riskeihin varautumista koskevan asetuksen, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0862] 16 artiklassa tarkoitettu jälkiarviointi.

Tarkistus    57

Ehdotus asetukseksi

16 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Virasto voi pyytää kansallisia sääntelyviranomaisia, Sähkö-ENTSOa, Kaasu-ENTSOa, alueellisia koordinointikeskuksia, EU DSO -elintä ja nimettyjä sähkömarkkinaoperaattoreita asettamaan saataville kaikki tämän artiklan mukaisen seurannan suorittamista varten tarvittavat tiedot. Sitä varten virastolla on oltava valta antaa päätöksiä. Päätöksissään viraston on mainittava oikeusperusta, jonka mukaisesti tietoja pyydetään, määräaikaa, jonka kuluessa tiedot on annettava ja pyynnön tarkoitus. Viraston on käytettävä tämän artiklan nojalla saamiaan luottamuksellisia tietoja ainoastaan tässä asetuksessa sille osoitettujen tehtävien suorittamiseen. Viraston on varmistettava kaikkien tietojen asianmukainen tietosuoja 41 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    58

Ehdotus asetukseksi

17 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Virasto voi perustaa paikallistoimistoja jäsenvaltioihin 25 artiklan j kohdan mukaisesti, jos jäsenvaltiot siihen suostuvat.

Virasto voi perustaa paikallistoimistoja jäsenvaltioihin 25 artiklan kohdan mukaisesti.

Tarkistus    59

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, johtokunta tekee päätöksensä läsnä olevien jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä. Kullakin johtokunnan jäsenellä tai hänen varajäsenellään on yksi ääni.

5.  Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, johtokunta tekee päätöksensä läsnä olevien jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä. Kullakin johtokunnan jäsenellä tai tämän ollessa poissa hänen varajäsenellään on yksi ääni.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    60

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Johtokunnan jäsenet sitoutuvat toimimaan riippumattomasti ja puolueettomasti yleisen edun mukaisesti. Tätä varten kukin jäsen tekee sitoumuksistaan ja etunäkökohdistaan kirjallisen ilmoituksen, jossa hän joko ilmoittaa, että hänen riippumattomuuttaan mahdollisesti heikentäviä etunäkökohtia ei ole, tai mainitsee sellaiset välittömät tai välilliset etunäkökohdat, joiden voitaisiin katsoa heikentävän hänen riippumattomuuttaan. Nämä ilmoitukset julkaistaan vuosittain.

8.  Johtokunnan jäsenet sitoutuvat toimimaan riippumattomasti ja puolueettomasti ja koko unionin edun mukaisesti, eivätkä he pyydä ohjeita unionin toimielimiltä tai elimiltä, minkään jäsenvaltion hallitukselta taikka muulta julkiselta tai yksityiseltä elimeltä eivätkä noudata tällaisia ohjeita. Tätä varten kukin jäsen tekee sitoumuksistaan ja etunäkökohdistaan kirjallisen ilmoituksen, jossa hän joko ilmoittaa, että hänen riippumattomuuttaan mahdollisesti heikentäviä etunäkökohtia ei ole, tai mainitsee sellaiset välittömät tai välilliset etunäkökohdat, joiden voitaisiin katsoa heikentävän hänen riippumattomuuttaan. Nämä ilmoitukset julkaistaan vuosittain.

Tarkistus    61

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  vahvistaa kunakin vuonna 21 artiklassa tarkoitetun ohjelma-asiakirjan luonnoksen ennen sen toimittamista komissiolle lausuntoa varten ja sen jälkeen, kun se on saanut komission lausunnon ja sääntelyneuvoston hyväksynnän 23 artiklan 5 kohdan c alakohdan mukaisesti, hyväksyy viraston ohjelma-asiakirjan jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä ja toimittaa sen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle. Työohjelman vahvistaminen ei vaikuta vuosittaiseen talousarviomenettelyyn, ja työohjelma julkistetaan.

e)  vahvistaa kunakin vuonna 31 päivään tammikuuta mennessä 21 artiklassa tarkoitetun ohjelma-asiakirjan luonnoksen ja toimittaa sen komissiolle, Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Saatuaan komission lausunnon, esitettyään Euroopan parlamentille monivuotisen ohjelmasuunnitelman ja saatuaan sille sääntelyneuvoston hyväksynnän 23 artiklan 5 kohdan c alakohdan mukaisesti se hyväksyy viraston ohjelma-asiakirjan jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä ja toimittaa sen Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle 31 päivään lokakuuta mennessä. Ohjelma-asiakirjan vahvistaminen ei vaikuta vuosittaiseen talousarviomenettelyyn, ja se julkistetaan.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    62

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Johtokunta tekee henkilöstösääntöjen 110 artiklan mukaisesti henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan perustuvan päätöksen, jolla siirretään nimittävän viranomaisen toimivalta pääjohtajalle ja määritellään olosuhteet, joissa toimivallan siirto voidaan keskeyttää. Johtajalla on valtuudet siirtää tämä toimivalta edelleen.

2.  Johtokunta tekee henkilöstösääntöjen 110 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti henkilöstösääntöjen 2 artiklan 1 kohtaan ja muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 6 artiklaan perustuvan päätöksen, jolla siirretään nimittävälle viranomaiselle annettu toimivalta viraston johtajalle. Johtajalla on valtuudet siirtää tämä toimivalta edelleen.

Tarkistus    63

Ehdotus asetukseksi

20 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos poikkeukselliset olosuhteet sitä edellyttävät, johtokunta voi täysistunnossaan tekemällään päätöksellä tilapäisesti keskeyttää nimittävän viranomaisen toimivallan siirron johtajalle ja hänen toteuttamansa nimittävän viranomaisen toimivallan edelleen siirron ja käyttää kyseistä toimivaltaa itse tai siirtää sen jollekin jäsenistään tai jollekulle henkilöstöön kuuluvalle, joka on muu kuin johtaja.

Poistetaan.

Tarkistus    64

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Johtokunta hyväksyy vuosittain johtajan esittämän luonnoksen perusteella monivuotisen ja vuotuisen ohjelmasuunnitelman sisältävän ohjelma-asiakirjan, jossa otetaan huomioon komission lausunto ja monivuotisen ohjelmasuunnittelun osalta Euroopan parlamentin kanta. Johtokunta toimittaa ohjelma-asiakirjan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle kunakin vuonna viimeistään 31 päivänä tammikuuta.

Johtokunta hyväksyy vuosittain johtajan esittämän luonnoksen perusteella ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/2013 32 artiklan mukaisesti vuotuiset ja monivuotiset ohjelmat sisältävän ohjelma-asiakirjaluonnoksen. Johtokunta hyväksyy ohjelma-asiakirjan, jossa otetaan huomioon komission lausunto, sen jälkeen, kun sääntelyneuvosto on hyväksynyt viraston vuotuisen työohjelman, ja esitettyään monivuotisen ohjelmasuunnitelman Euroopan parlamentille. Johtokunta toimittaa ohjelma-asiakirjan Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle kunakin vuonna viimeistään 31 päivänä lokakuuta.

Tarkistus    65

Ehdotus asetukseksi

22 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  Euroopan parlamentin edustaja, jolla ei ole äänivaltaa.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    66

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.   Sääntelyneuvosto ja 7 artiklan mukaiset alakomiteat tekevät päätöksensä läsnä olevien jäsentensä yksinkertaisella enemmistöllä. Kullakin jäsenellä tai varajäsenellä on yksi ääni lukuun ottamatta 5 kohdan b alakohdan mukaista lausuntoa kahden kolmasosan enemmistöllä läsnä olevista jäsenistä.

1.  Sääntelyneuvosto tekee päätöksensä läsnä olevien jäsentensä kahden kolmasosan enemmistöllä. Kullakin jäsenellä on yksi ääni.

Tarkistus    67

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 5 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  jos se pitää asianmukaisena, esittää huomautuksia, mukaan luettuina johtajalle esitetyt ehdotukset tarkistuksiksi 3–11 artiklassa ja 14 artiklassa tarkoitettuihin luonnoksiin lausunnoiksi, suosituksiksi ja päätöksiksi. Johtajan on otettava huomioon nämä huomautukset ennen kuin hän toimittaa lausunnot, suositukset ja päätökset sääntelyneuvostolle lausuntoa varten, ja annettava kirjalliset perustelut, jos hän ei noudata sääntelyneuvoston esittämää kantaa.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    68

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  antaa johtajalle lausunnon 4–14 artiklassa tarkoitetuista vahvistettavista lausunnoista, suosituksista ja päätöksistä. Lisäksi sääntelyneuvosto antaa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa ohjeita johtajalle johtajan tehtävien suorittamisessa lukuun ottamatta asetuksen 1227/200138 16 artiklan 6 kohdan mukaisia päätöksiä.

a)  antaa johtajalle lausunnon 311 ja 14 artiklassa tarkoitetuista vahvistettavista lausunnoista, suosituksista ja päätöksistä. Lisäksi sääntelyneuvosto antaa toimivaltaansa kuuluvissa asioissa ohjeita johtajalle johtajan tehtävien suorittamisessa lukuun ottamatta asetuksen 1227/201138 mukaisia viraston tehtäviä, ja tarjoaa ohjausta 30 artiklan mukaisesti perustetuille viraston työryhmille.

__________________

__________________

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1227/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (EUVL L 326, 8.12.2011, s. 1).

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1227/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, energian tukkumarkkinoiden eheydestä ja tarkasteltavuudesta (EUVL L 326, 8.12.2011, s. 1).

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    69

Ehdotus asetukseksi

23 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  hyväksyy 20 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 25 artiklan f kohdan mukaisesti sekä 33 artiklan 3 kohdan 1 alakohtaan perustuvan alustavan talousarvioesityksen puitteissa viraston seuraavan vuoden työohjelman ja esittää sen ennen kunkin vuoden syyskuun päivää johtokunnan vahvistettavaksi.

c)  hyväksyy 20 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 25 artiklan f kohdan mukaisesti sekä 33 artiklan 1–3 kohtaan perustuvan alustavan ennakkoarvion puitteissa viraston seuraavan vuoden vuotuisen ohjelma-asiakirjan luonnoksen, viraston vuotuinen työohjelma mukaan lukien, ja esittää sen ennen kunkin vuoden syyskuun 30 päivää johtokunnan vahvistettavaksi.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    70

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virastoa johtaa sen johtaja, joka toimii 23 artiklan 5 kohdan a alakohdan 1 alakohdassa tarkoitettujen ohjeiden ja, siltä osin kuin tässä asetuksessa niin säädetään, sääntelyneuvoston lausuntojen mukaisesti. Johtaja ei saa pyytää ohjeita miltään hallitukselta, unionin toimielimeltä tai muulta julkiselta tai yksityiseltä etutaholta tai henkilöltä eikä noudattaa tällaisia ohjeita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta johtokunnan ja sääntelyneuvoston roolia johtajan tehtäviin liittyen. Johtaja vastaa toiminnastaan johtokunnalle. Johtaja voi osallistua sääntelyneuvoston kokouksiin tarkkailijana.

1.  Virastoa johtaa sen johtaja, joka toimii 23 artiklan 5 kohdan a alakohdan toisessa virkkeessä tarkoitettujen ohjeiden ja, siltä osin kuin tässä asetuksessa niin säädetään, sääntelyneuvoston lausuntojen mukaisesti. Johtaja ei saa pyytää ohjeita miltään hallitukselta, unionin toimielimeltä tai muulta julkiselta tai yksityiseltä etutaholta tai henkilöltä eikä noudattaa tällaisia ohjeita, sanotun kuitenkaan rajoittamatta johtokunnan ja sääntelyneuvoston roolia johtajan tehtäviin liittyen. Johtaja raportoi johtokunnalle. Johtaja voi osallistua sääntelyneuvoston kokouksiin tarkkailijana.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    71

Ehdotus asetukseksi

24 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Johtokunta nimittää johtajan sääntelyneuvoston puoltavan lausunnon jälkeen ansioiden sekä energia-alaan liittyvän pätevyyden ja kokemuksen perusteella komission avoimen ja läpinäkyvän valintamenettelyn perusteella ehdottamista vähintään kolmesta henkilöstä. Johtokunnan valitsema ehdokas voidaan ennen nimittämistä kutsua antamaan lausunto Euroopan parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin kysymyksiin. Johtajan työsopimusta tehtäessä virastoa edustaa johtokunnan puheenjohtaja.

2.  Johtokunta nimittää sääntelyneuvoston puoltavan lausunnon ja Euroopan parlamentin hyväksynnän saatuaan johtajan ansioiden sekä energia-alaan liittyvän pätevyyden ja kokemuksen perusteella komission avoimen ja läpinäkyvän valintamenettelyn perusteella ehdottamista vähintään kolmesta henkilöstä. Johtokunnan valitsema ehdokas kutsutaan ennen nimittämistä antamaan lausunto Euroopan parlamentin toimivaltaiselle valiokunnalle ja vastaamaan sen jäsenten esittämiin kysymyksiin. Johtajan työsopimusta tehtäessä virastoa edustaa johtokunnan puheenjohtaja.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    72

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  laatii, vahvistaa ja julkaisee lausunnot, suositukset ja päätökset. Edellä 3–11 ja 14 artiklassa tarkoitetut lausunnot, suositukset ja päätökset hyväksytään ainoastaan, jos sääntelyneuvosto on antanut niistä puoltavan lausunnon;

c)  laatii, vahvistaa ja julkaisee lausunnot, suositukset ja päätökset. Edellä 3–11 artiklassa ja 14 artiklassa tarkoitetut lausunnot, suositukset ja päätökset hyväksytään ainoastaan, jos sääntelyneuvosto on antanut niistä puoltavan lausunnon;

Tarkistus    73

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  laatii joka vuosi viraston työohjelmaluonnoksen seuraavalle vuodelle ja sen jälkeen, kun johtokunta on hyväksynyt luonnoksen, toimittaa sen sääntelyneuvostolle, Euroopan parlamentille ja komissiolle kunkin vuoden tammikuun 31 päivään mennessä. Johtaja huolehtii ohjelma-asiakirjan täytäntöönpanosta ja sen täytäntöönpanoa koskevasta raportoinnista johtokunnalle;

f)  laatii joka vuosi viraston ohjelma-asiakirjan luonnoksen, joka sisältää monivuotisen ohjelman ja vuotuisen työohjelman seuraavalle vuodelle 21 artiklan mukaisesti. Johtaja huolehtii ohjelma-asiakirjan täytäntöönpanosta ja sen täytäntöönpanoa koskevasta raportoinnista johtokunnalle;

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    74

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  vastaa sen päättämisestä, onko viraston tehtävien tehokkaan ja toimivan toteuttamisen kannalta tarpeellista sijoittaa yksi tai useampi toimihenkilö yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. Päätös perustaa paikallistoimisto edellyttää etukäteen annettua suostumusta komissiolta, johtokunnalta ja asianomaiselta jäsenvaltiolta tai asianomaisilta jäsenvaltioilta. Päätöksessä on määriteltävä paikallistoimistossa toteutettavien toimien laajuus siten, että vältetään tarpeettomia kustannuksia ja viraston hallinnollisten tehtävien päällekkäisyyttä.

k)  vastaa sen päättämisestä, onko viraston tehtävien tehokkaan ja toimivan toteuttamisen kannalta tarpeellista sijoittaa yksi tai useampi toimihenkilö yhteen tai useampaan jäsenvaltioon. Päätös perustaa paikallistoimisto edellyttää etukäteen annettua suostumusta johtokunnalta. Päätöksessä on määriteltävä paikallistoimistossa toteutettavien toimien laajuus siten, että vältetään tarpeettomia kustannuksia ja viraston hallinnollisten tehtävien päällekkäisyyttä;

Tarkistus    75

Ehdotus asetukseksi

25 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k a)  harjoittaa viraston henkilöstöön nähden 39 artiklan 3 kohdan mukaista toimivaltaa.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    76

Ehdotus asetukseksi

29 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Valituslautakunta voi joko käyttää viraston toimivaltaa tai siirtää asian viraston toimivaltaisen elimen hoidettavaksi. Valituslautakunnan tekemä päätös on mainittua elintä sitova.

5.  Valituslautakunta voi vahvistaa päätöksen tai siirtää asian viraston toimivaltaisen elimen hoidettavaksi. Valituslautakunnan tekemä päätös on mainittua elintä sitova.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    77

Ehdotus asetukseksi

29 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

29 a artikla

 

Asian saattaminen unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi

 

Tämän asetuksen mukaiset viraston antamat kumoamiskanteet ja sovellettavan määräajan noudattamatta jättämistä koskevat kanteet voidaan saattaa Euroopan unionin tuomioistuimen käsiteltäviksi vasta sen jälkeen, kun on käytetty 29 artiklassa tarkoitettua muutoksenhakumenettelyä. Viraston on toteutettava kaikki Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion noudattamiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Tarkistus    78

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Johtokunta voi perustelluissa tapauksissa perustaa työryhmiä erityisesti johtajan ja sääntelyneuvoston sääntelytyön tukemiseksi.

1.  Johtaja ja sääntelyneuvosto voivat perustelluissa tapauksissa perustaa yhdessä työryhmiä erityisesti johtajan ja sääntelyneuvoston sääntelytyön tukemiseksi.

Tarkistus    79

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Työryhmät koostuvat tarpeen mukaan viraston henkilöstöön, kansallisiin sääntelyviranomaisiin ja komission yksiköihin kuuluvista asiantuntijoista. Virasto ei ole vastuussa kustannuksista, joita aiheutuu kansallisten sääntelyviranomaisten osallistumisesta viraston työryhmiin.

2.  Työryhmät koostuvat viraston henkilöstöön ja kansallisiin sääntelyviranomaisiin kuuluvista asiantuntijoista. Komission asiantuntijat osallistuvat niihin tarpeen mukaan tarkkailijoina. Virasto ei ole vastuussa kustannuksista, joita aiheutuu kansallisten sääntelyviranomaisten osallistumisesta viraston työryhmiin.

Tarkistus    80

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Johtokunta hyväksyy ja julkaisee työjärjestyksen työryhmien toimintaa varten.

3.  Sääntelyneuvostoa kuultuaan johtaja hyväksyy ja julkaisee työjärjestyksen työryhmien toimintaa varten.

Tarkistus    81

Ehdotus asetukseksi

30 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Työryhmien on toteutettava 21 artiklan mukaisesti hyväksytyssä ohjelma-asiakirjassa niille osoitetut tehtävät.

Tarkistus    82

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  20 artiklan 1 kohdan g alakohdanmukaisesta jäsenvaltioiden tai sääntelyviranomaisten maksamasta vapaaehtoisesta rahoituksesta;

c)  20 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesta jäsenvaltioiden tai sääntelyviranomaisten maksamasta vapaaehtoisesta rahoituksesta muuttamatta viraston riippumattomuutta ja puolueettomuutta;

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    83

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Viraston saamat tulot eivät saa vaarantaa sen riippumattomuutta ja puolueettomuutta.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    84

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto voi periä maksun 11 artiklan 1 kohdan mukaisen vapautuspäätöksen hakemisesta ja rajat ylittävää kustannusten jakamista koskevista päätöksistä, jotka virasto toimittaa asetuksen (EU) N:o 347/201339 12 artiklan mukaisesti.

1.  Virasto voi periä maksun seuraavista:

 

a)   edellä 11 artiklan 1 kohdan mukaisesta vapautuspäätöksestä ja rajat ylittävää kustannusten jakamista koskevista päätöksistä, jotka virasto toimittaa asetuksen (EU) N:o 347/201339 12 artiklan mukaisesti;

 

b)   ilmoitusvelvolliseksi rekisteröinneistä asetuksen (EY) N:o 1227/2011 8 artiklan mukaisesti;

 

c)   siirtoverkonhaltijoiden ja jakeluverkonhaltijoiden toiminnan valvonnasta ja yhteistyöstä, myös Sähkö-ENTSOn, Kaasu-ENTSOn ja EU DSO -elimen kautta.

__________________

__________________

39 EUVL L 115, 25.4.2013, s. 39.

39 EUVL L 115, 25.4.2013, s. 39.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    85

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio vahvistaa 1 kohdassa tarkoitetut maksut.

2.  Komissio vahvistaa johtokuntaa kuultuaan 1 kohdassa tarkoitetut maksut. Komissio määrittää maksujen ja palkkioiden tason ja tavan, jolla ne peritään. Maksut ja palkkiot on vahvistettava tasolle, jolla varmistetaan, että niistä saatavien tulojen määrällä voidaan täysin kattaa annetuista palveluista aiheutuneet kustannukset. Komissio tarkastelee tarvittaessa maksujen ja palkkioiden tasoa sen perusteella, onko tällaisia maksuja ja palkkiota tarpeen määrätä.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    86

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Alustava ennakkoarvio perustuu 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vuotuisen ohjelma-asiakirjan tavoitteisiin ja odotettuihin tuloksiin, ja siinä on otettava huomioon näiden tavoitteiden ja odotettujen tulosten saavuttamiseksi tarvittavat rahoitusvarat tulosbudjetoinnin periaatteen mukaisesti.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    87

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  Viimeistään ... [12 kuukautta tämän asetuksen voimaantulopäivän jälkeen] komissio arvioi viraston talousarvion, jotta voidaan turvata riittävä rahoitus ja henkilöresurssit, joiden avulla virasto voi täyttää tehtävänsä eli pyrkiä kohti energian sisämarkkinoita ja edistää energiaturvallisuutta unionin kuluttajien eduksi. Tämän jälkeen komission tekee tarvittaessa ehdotuksia viraston talousarvion muuttamiseksi.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    88

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus huolehtii viraston toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista.

3.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus tai muu käännöspalvelujen tarjoaja huolehtii viraston toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista julkisia hankintoja koskevien sääntöjen mukaisesti ja asiaa koskevien varainhoitosääntöjen mukaisesti.

Perustelu

Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa tekstin sisäinen logiikka tai se liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin.

Tarkistus    89

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein komissio tekee riippumattoman ulkopuolisen asiantuntijan avustamana arvioinnin viraston toiminnasta suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin. Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa viraston valtuutusta ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia.

1.  Viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein komissio tekee riippumattoman ulkopuolisen asiantuntijan avustamana arvioinnin viraston toiminnasta suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin. Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa viraston valtuutusta ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia tulosbudjetoinnin periaatteen mukaisesti.

Tarkistus    90

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos komissio katsoo, ettei viraston toiminnan jatkaminen ole enää perusteltua sille asetettuihin tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin nähden, se voi ehdottaa, että tätä asetusta muutetaan vastaavasti tai että se kumotaan.

2.  Jos komissio toteaa, että viraston toiminnan jatkaminen ei ole enää perusteltua ottaen huomioon sille asetetut tavoitteet, valtuutus ja tehtävät, se kuulee sääntelyneuvostoa. Sääntelyneuvosto laatii lausunnon viraston tulevasta roolista 12 kuukauden kuluessa komission pyynnön vastaanottamisesta. Komissio voi sääntelyneuvoston lausunnon asianmukaisesti huomioon ottaen ehdottaa, että tätä asetusta muutetaan vastaavasti tai että se kumotaan.

(1)

EUVL C 288, 31.8.2017, s. 91.

(2)

EUVL C 342, 12.10.2017, s. 79.

(3)

EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.


PERUSTELUT

Johdanto

Komissio julkisti 30. marraskuuta 2016 ”Puhdasta energiaa kaikille eurooppalaisille” koskevan toimenpide-ehdotuspaketin, jonka tarkoituksena on pitää Euroopan unioni kilpailukykyisenä, kun siirtyminen puhtaaseen energiaan on muuttamassa maailman energiaympäristöä. Osana tätä pakettia komissio ehdotti energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston (ACER) perustamisesta annetun asetuksen (EU) N:o 713/2009 uudelleenlaatimista.

Ehdotuksella pyritään mukauttamaan ACER:ia koskevaa oikeudellista kehystä energiamarkkinoiden muutoksiin ja vastaamaan tarpeeseen tehostaa alueellista yhteistyötä. Ehdotus antaa ACER:ille vahvemman roolin verkkosääntöjen kehittämisessä ja alueellisen päätöksenteon koordinoinnissa. Lisäksi ehdotuksessa annetaan ACER:ille eräitä uusia tehtäviä, jotka liittävät alueellisiin käyttökeskuksiin, jotka on määrä perustaa, nimettyjen sähkömarkkinaoperaattoreiden valvontaan sekä tuotannon riittävyyden ja riskeihin varautumisen arviointiin.

Esittelijä katsoo, että ACER:illa tulee olemaan keskeinen rooli puhdasta energiaa koskevan paketin täytäntöönpanossa ja energiamarkkinoiden hyvän toiminnan varmistamisessa EU:n kaikkien energiankuluttajien (yksityiset kotitaloudet, pk-yritykset, suuret yritykset ja teollisuus) eduksi. Siksi esittelijä pitää kaiken kaikkiaan myönteisenä komission ehdotusta ja siinä virastolle ehdotettua tehtävien laajentamista.

Esittelijä katsoo kuitenkin, että asetusehdotusta on parannettava ja selvennettävä eräiltä osin, jotta viraston kyky tehtäviensä hoitamiseen vahvistuu entisestään.

Alueellinen sääntelyn hallinta

Komission ehdotuksen 5 artiklan 2 kohdassa säädetään ehdotusten laatimisesta verkkosääntöjen ja suuntaviivojen täytäntöönpanoa koskeviksi ehdoiksi ja edellytyksiksi sekä menetelmiksi, jotka edellyttävät kaikkien sääntelyviranomaisten tai kyseisen alueen kaikkien sääntelyviranomaisten hyväksyntää. Nämä ehdot ja edellytykset sekä menetelmät on toimitettava virastolle tarkistusta ja hyväksyntää varten.

Virastolla on parhaat mahdollisuudet käsitellä ehdotuksia ehdoiksi ja edellytyksiksi sekä menetelmiksi, joita on sovellettava kaikkialla EU:ssa, siis niitä, jotka edellyttävät kaikkien sääntelyviranomaisten hyväksyntää. Vastuu alueellisista ehdoista ja edellytyksistä sekä menetelmistä olisi oltava kyseisen alueen sääntelyviranomaisilla ja ne olisi siirrettävä viraston päätettäviksi ainoastaan, jos kyseessä olevalla asialla on konkreettisia vaikutuksia energian sisämarkkinoihin, jos asiaankuuluvat sääntelyviranomaiset eivät kykene pääsemään sopimukseen, tai heidän yhteisestä pyynnöstään.

Näin ollen esittelijän ehdottamien tarkistusten tarkoituksena on eriyttää päätöksentekoprosessia. Tähän sisältyy energian sisämarkkinoita koskevien yhteisten alueellisten ehdotusten arviointi. Jos ehdotuksilla ei ole konkreettisia vaikutuksia energian sisämarkkinoihin, kyseisen alueen sääntelyvirnaomaiset tekevät päätökset kuultuaan ACER:in johtajaa. Sen jälkeen, kun virastolle on ilmoitettu yhteisistä sopimuksista, virasto antaa suosituksen, jos kyseiset sopimukset eivät ole direktiivin ja asetuksen tavoitteiden ja säännösten sekä verkkosääntöjen ja suuntaviivojen mukaisia.

ACER:in harjoittama unionin laajuisten ja alueellisten sähkö- ja kaasualan yhteisöjen valvonta

Kun asetetaan suurempi painoarvo alueelliselle ja Euroopan laajuiselle yhteistyölle ja koordinoinnille, Euroopan tasolla tehtävästä valvonnasta tulee oleellisen tärkeää sen varmistamisessa, että energian sisämarkkinat saadaan valmiiksi ja toimivat moitteettomasti.

Viraston valvontatoiminta keskittyi aiemmin ENTSOihin, mutta on nyttemmin laajennettu myös nimettyihin sähkömarkkinaoperaattoreihin, ja uudelleen laaditun ehdotuksen mukaan sitä olisi laajennettava kattamaan myös alueelliset käyttökeskukset. Itse asiassa nämä yhteisöt saavat operatiivista vastuuta, mikä tekee tehokkaasta valvonnasta vieläkin tärkeämpää. Olisi varmistettava lainsäädännöstä johtuvien velvoitteiden noudattaminen kyseisissä yhteisöissä. Tehokas valvonta perustuu myös siihen, että virasto saa käyttöönsä tarvittavat tiedot ja voi niitä pyytää.

Kun virasto havaitsee, että yksi ENTSOista, nimetyistä sähkömarkkinaoperaattoreista, alueellisista käyttökeskuksista – tai mikä tahansa muu yhteisö, joka toimii rajojen yli, alueellisesti tai unionin laajuisesti, esimerkiksi tuleva jakeluverkonhaltijoiden eurooppalainen elin (EU DSO) – ei noudata sähködirektiivin ja -asetuksen tavoitteita ja säännöksiä sekä verkkosääntöjä ja suuntaviivoja ja vaarantaa siten energian sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan, viraston olisi voitava puuttua asiaan velvoittavalla päätöksellä.

ACER:in mahdollisuudet saada sen seurantatehtävän hoitamisen edellyttämät tiedot

ACER:illa on jo laajat seurantavelvollisuudet nykyisen asetuksen 713/2009 mukaisesti. Näitä velvollisuuksia laajennetaan entisestään uudelleen laaditulla ehdotuksella kattamaan myös alueelliset käyttökeskukset ja nimetyt sähkömarkkinaoperaattorit. Seurantatehtäviin ei ole kuitenkaan vastaavasti liitetty yleistä toimivaltaa pyytää ja saada asiaan liittyviä tietoja.

Siksi esittelijä on ehdottanut tarkistuksia, joilla virastolle annetaan valta tarvittaessa velvoittavilla päätöksillä pyytää markkinatoimijoilta ja muilta yhteisöiltä mitä tahansa haluamiaan tietoja tehtäviensä tehokkaaksi hoitamiseksi. Energiamarkkinoiden toimijoille aiheutuvien ilmoitusvelvollisuuksien päällekkäisyyden välttämiseksi tiedot olisi yleensä saatava kansallisilta sääntelyviranomaisilta, ENTSOilta, alueellisilta käyttökeskuksilta, jakeluverkonhaltijoiden eurooppalaiselta elimeltä ja nimetyiltä sähkömarkkinaoperaattoreilta, jotka ovat lähimpänä energiamarkkinoiden toimijoita, ja jo olemassa olevat tilastot olisi otettava huomioon. Viraston olisi viimeisenä keinonaan kuitenkin voitava osoittaa asianmukaisesti perusteltu tietopyyntö suoraan energiamarkkinoiden toimijalle, jos kansallinen sääntelyviranomainen ei toimita tai ei voi toimittaa tietoja ajoissa. Jäsenvaltioiden kansalliset sääntelyviranomaiset olisi velvoitettava avustamaan virastoa sen varmistamisessa, että tällaisiin suoriin pyyntöihin vastataan.

ACER:in taloudellisten ja henkilöstöresurssien vaje

Esittelijä on erittäin huolissaan viraston rahoituksen jatkuvasta vajeesta, joka vakavasti heikentää sen kykyä täyttää sen nykyiset lakisääteiset, erityisesti REMIT-asetukseen liittyvät tehtävät. Jos tätä tilannetta ei käsitellä vuoden 2018 talousarvion yhteydessä, energian sisämarkkinoiden toteuttaminen saattaa viivästyä ja energian tukkukaupan eheys ja tarkasteltavuus saattaa joutua vaaraan, jolloin EU:n energiankuluttajille aiheutuu enemmän kuluja. ACER:in lisätehtäviin ja vastuisiin on liitettävä myös ACER:in voimavarojen asianmukainen vahvistaminen.

Kun otetaan huomioon EU:n talousarvion rajoitukset, yksi tapa ratkaista viraston nykyiset talousarvio-ongelmat, olisi antaa virastolle mahdollisuus periä eräistä toiminnoistaan maksuja. Siksi esittelijä ehdottaa tarkistuksia, joilla ACER:ille sallitaan maksujen periminen rekisteröityjen raportointimekanismien rekisteröinnistä, REMIT-asetuksen mukaisista kauppa- ja perustietojen raportoinnista ja siirtoverkonhaltijoiden toiminnan valvonnasta, mukaan lukien niiden yhteistyö ENTSOjen kautta.

Muut näkökohdat

Esittelijä ehdottaa myös artiklaa, jossa kuvataan ACER:in päätöksentekomenettely, jotta varmistetaan, että päätökset ovat joka suhteessa perusteltuja ja oikeutettuja ja että niihin voidaan hakea muutosta tuomioistuimessa. Päätökset on julkistettava siten, että kaupallisesti arkaluonteiset asiat käsitellään luottamuksellisina. Lopuksi esitetään erinäisiä viraston organisointia koskevia tarkistuksia, joilla muun muassa pyritään säilyttämään johtajan valta tehdä tiettyjä hallinnollisia päätöksiä, varmistetaan ACER:in hallintoneuvoston riippumattomuus poliittisista ohjeista ja muutetaan tiettyjä menettelyjä.


LIITE: LUETTELO YHTEISÖISTÄ, JOILTA ESITTELIJÄ ON SAANUT TIETOJA

Seuraavan luettelon laatiminen on täysin vapaaehtoista, ja esittelijä on siitä yksin vastuussa. Esittelijä on saanut tietoja seuraavilta yhteisöiltä valmistellessaan mietintöluonnosta:

ABB

ACER, johtaja

ACER, johtokunta

ACER, sääntelyneuvosto

Amprion

Euroopan kuluttajajärjestöjen liitto

Bundesnetzagentur

Business Europe

Climate Action Network (CAN) Europe

CEDEC - European federation of Local Energy Companies

CEER

Coalition France pour l'efficacité énergétique (CFEE)

Danish Energy

Danish Industry

Tanskan energia-asioita, yleishyödyllisiä palveluja ja ilmastoasioita käsittelevä ministeriö

EDSO for Smart Grids

Energie-Control Austria

Energinet

Energitilsynet

ENGIE

Sähkö-ENTSO

EPEXSPOT

komissio, energian pääosasto

komissio, ilmastotoimien pääosasto

EVN

German Association of Local Public Utilities

Saksan liittovaltion talous- ja energiaministeriö

IBERDROLA

Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)

Nordpool

Orgalime

PKA

Shell

SolarPower Europe

Statnett

Statoil

T&D Europe

WindEurope


LIITE: OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

D(2017)31009

Jerzy Buzek

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puheenjohtaja

PHS 08B046

Bryssel

Asia:  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (uudelleenlaadittu)

  (COM(2016)0863 – C8‑0494/2016 – 2016/0378(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta uudelleenlaatimista koskevan parlamentin työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

Kyseisen artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti:

”Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.

Tässä tapauksessa asiasta vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 169 ja 170 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

Asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja voi kuitenkin poikkeuksellisesti ja tapauskohtaisesti hyväksyä käsiteltäväksi tarkistuksia ehdotuksen muuttumattomina säilyviin osiin, jos hän pitää sitä tarpeellisena pakottavista syistä, jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen tai yhtenäisyyteen muiden käsiteltäväksi otettujen tarkistusten kanssa. Tällaiset syyt on mainittava tarkistusten kirjallisissa perusteluissa.”

Oikeudellisen yksikön edustajat osallistuivat uudelleenlaatimista koskevaa ehdotusta käsitelleen neuvoa-antavan ryhmän kokouksiin. Oikeudellisen yksikön lausunnon perusteella ja esittelijän suositusten mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, että käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

Käsiteltyään asiaa kokouksessaan torstai 13. heinäkuuta 2017 oikeudellisten asioiden valiokunta suosittaa äänin 20 puolesta ja 3 tyhjää(1), että asiasta vastaava teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta voi tarkastella edellä mainittua ehdotusta työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

Kunnioittavasti

Pavel Svoboda

Liite: Neuvoa-antavan ryhmän puheenjohtajan allekirjoittama raportti.

(1)

Läsnä olleet jäsenet: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Jens Rohde, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.


LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel, 20.6.2017

LAUSUNTO

     EUROOPAN PARLAMENTILLE

    NEUVOSTOLLE

    KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta

COM(2016)0863, 23.2.2017 – 2016/0378(COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa antava ryhmä kokoontui 25. huhtikuuta ja 3. toukokuuta 2017 käsittelemään edellä mainittua komission tekemää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli(1) näissä kokouksissa ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi, jolla laaditaan uudelleen Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta 13. heinäkuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 713/2009, ja totesi yksimielisesti, että seuraavat kohdat olisi pitänyt merkitä harmaalla varjostuksella, jota käytetään yleensä merkittävien muutosten esittämiseen:

– 2 artiklan d kohdassa viittaus 8 artiklaan

– asetuksen (EY) N:o 713/2009 6 artiklan 7 ja 8 kohdan poisto

– 20 artiklan 1 kohdan e alakohdassa sanojen ”ennen kunkin vuoden syyskuun 30 päivää” poisto

– 23 artiklan 5 kohdan a alakohdassa viittaus 4–14 artiklaan ja 25 artiklan c kohdassa viittaus 3–11 artiklaan

– 26 artiklan 3 kohdassa virke ”Valituslautakunta vahvistaa ja julkaisee työjärjestyksensä”

– 29 artiklan 1 kohdassa olevan viittauksen ”7, 8 tai 9 artiklassa” korvaaminen uudella viittauksella ”4–14 artiklassa”

– 33 artiklan 1 kohdassa sanojen ”kunkin vuoden helmikuun 15 päivään mennessä” poisto

– 33 artiklan 3 kohdassa sanojen ”31 päivään maaliskuuta mennessä” korvaaminen sanoilla ”kunkin vuoden 31 päivään tammikuuta mennessä”

– 33 artiklan 6 kohdassa sanojen ”Neuvosto budjettivallan käyttäjän roolissaan” lisäys

– 33 artiklan 8 kohdan koko teksti

– 35 artiklan 1 ja 2 kohdan koko teksti

– 35 artiklan 4 kohdassa sanan ”johtaja” korvaaminen sanalla ”tilinpitäjä”

– 35 artiklan 6 kohdassa sanan ”johtaja” korvaaminen sanoilla ”viraston tilinpitäjä”

– 35 artiklan 7 kohdassa ilmauksen ”viimeistään vuoden N + 1 marraskuun 15 päivänä” lisäys

– 35 artiklan 8 kohdassa sanojen ”15 päivään lokakuuta” korvaaminen sanoilla ”vuoden N + 1 30 päivään syyskuuta”

– 43 artiklan 1 kohdassa sanojen ”soveltuvilta osin” poisto

– 45 artiklan 3 kohdassa sanat ”sekä sen päätelmät Euroopan parlamentille, neuvostolle”.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä tai tässä lausunnossa on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

F. DREXLER    H. LEGAL          L. ROMERO REQUENA

Parlamentin lakimies  Neuvoston oikeudellinen neuvonantaja  Pääjohtaja

(1)

  Neuvoa-antavan ryhmän työ perustui ehdotuksen englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.


BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO (31.8.2017)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston perustamisesta (uudelleenlaadittu)

(COM(2016)0863 – C8‑0494/2016 – 2016/0378(COD))

Valmistelija: Jens Geier

TARKISTUKSET

Budjettivaliokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Viraston rahoituksen olisi tultava pääasiassa unionin yleisestä talousarviosta, maksuista ja vapaaehtoisena rahoituksena. Resurssien, jotka kansalliset sääntelyviranomaiset ovat asettaneet yhteisesti käyttöön yhteistyötään varten unionin tasolla, olisi oltava jatkossa viraston käytössä. Unionin talousarviomenettelyä olisi sovellettava tukiin, joita maksetaan unionin yleisestä talousarviosta. Lisäksi riippumattoman ulkoisen tarkastajan tulisi vastata tilintarkastuksesta komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/201333 107 artiklan mukaisesti.

(29)  Viraston rahoituksen olisi tultava pääasiassa unionin yleisestä talousarviosta, maksuista ja vapaaehtoisena rahoituksena muuttamatta kuitenkaan viraston puolueettomuutta tai riippumattomuutta. Resurssien, jotka kansalliset sääntelyviranomaiset ovat asettaneet yhteisesti käyttöön yhteistyötään varten unionin tasolla, olisi oltava jatkossa viraston käytössä. Unionin talousarviomenettelyä olisi sovellettava tukiin, joita maksetaan unionin yleisestä talousarviosta. Lisäksi riippumattoman ulkoisen tarkastajan tulisi vastata tilintarkastuksesta komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1271/201333 107 artiklan mukaisesti.

_________________

_________________

33 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).

33 Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, annettu 30 päivänä syyskuuta 2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 208 artiklassa tarkoitettuja elimiä koskevasta varainhoidon puiteasetuksesta (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42).

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin, joita esittelijä on ehdottanut komission ehdotukseen.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 a)  Viraston olisi asetettava maksunsa avoimesti, oikeudenmukaisesti, syrjimättömästi ja yhdenmukaisesti. Maksut eivät saisi vaarantaa kyseisen unionin toimialan kilpailukykyä tai viraston riippumattomuutta ja puolueettomuutta.

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin, joita esittelijä on ehdottanut komission ehdotukseen.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 29 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 b)  Viraston talousarviota laadittaessa olisi noudatettava tulosbudjetoinnin periaatetta ja otettava huomioon viraston tavoitteet ja sen tehtävistä odotetut tulokset.

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin, joita esittelijä on ehdottanut komission ehdotukseen.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Viraston on hoidettava tehtäviään riippumattomasti ja puolueettomasti.

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin, joita esittelijä on ehdottanut komission ehdotukseen.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

19 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Johtokunnan jäsenet sitoutuvat toimimaan riippumattomasti ja puolueettomasti yleisen edun mukaisesti. Tätä varten kukin jäsen tekee sitoumuksistaan ja etunäkökohdistaan kirjallisen ilmoituksen, jossa hän joko ilmoittaa, että hänen riippumattomuuttaan mahdollisesti heikentäviä etunäkökohtia ei ole, tai mainitsee sellaiset välittömät tai välilliset etunäkökohdat, joiden voitaisiin katsoa heikentävän hänen riippumattomuuttaan. Nämä ilmoitukset julkaistaan vuosittain.

8.  Johtokunnan jäsenet sitoutuvat toimimaan riippumattomasti ja puolueettomasti yleisen edun mukaisesti pyytämättä tai noudattamatta poliittisia toimintaohjeita, sanotun vaikuttamatta komission nimittämien jäsenten tehtävään. Tätä varten kukin jäsen tekee sitoumuksistaan ja etunäkökohdistaan kirjallisen ilmoituksen, jossa hän joko ilmoittaa, että hänen riippumattomuuttaan mahdollisesti heikentäviä etunäkökohtia ei ole, tai mainitsee sellaiset välittömät tai välilliset etunäkökohdat, joiden voitaisiin katsoa heikentävän hänen riippumattomuuttaan. Nämä ilmoitukset julkaistaan vuosittain.

Perustelu

Johtokunnan jäsenet on edelleen suojattava poliittisilta toimintaohjeilta, samalla kun tunnustetaan komission nimittämien jäsenten erityinen tehtävä. Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa viraston hallintotavan sisäinen logiikka.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

21 artikla – 3 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jos vuotuista työohjelmaa muutetaan olennaisesti toisen alakohdan mukaisesti, ennen uusien taloudellisten tai henkilöresurssien osoittamista on aina ensin harkittava toimintojen uudelleenpriorisointia.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  20 artiklan 1 kohdan g alakohdanmukaisesta jäsenvaltioiden tai sääntelyviranomaisten maksamasta vapaaehtoisesta rahoituksesta;

c)  20 artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesta jäsenvaltioiden tai sääntelyviranomaisten maksamasta vapaaehtoisesta rahoituksesta muuttamatta viraston riippumattomuutta tai puolueettomuutta;

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin, joita esittelijä on ehdottanut komission ehdotukseen.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

31 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Viraston saamat tulot eivät saa vaarantaa sen riippumattomuutta tai puolueettomuutta.

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin, joita esittelijä on ehdottanut komission ehdotukseen.

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

32 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Virasto voi periä maksun 11 artiklan 1 kohdan mukaisen vapautuspäätöksen hakemisesta ja rajat ylittävää kustannusten jakamista koskevista päätöksistä, jotka virasto toimittaa asetuksen (EU) N:o 347/201339 12 artiklan mukaisesti.

1.  Virasto voi periä maksun seuraavista:

 

a)  tämän asetuksen 11 artiklan 1 kohdan mukaisen vapautuspäätöksen hakeminen;

 

b)  rajat ylittävää kustannusten jakamista koskevien päätösten, jotka virasto toimittaa asetuksen (EU) N:o 347/201339 12 artiklan mukaisesti, hakeminen;

 

c)  ilmoitusvelvollisten osapuolten rekisteröiminen komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 1348/201439 a 11 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti; ja

 

d)  Sähkö-ENTSOlle ja Kaasu-ENTSOlle asetettujen tehtävien suorittamisen seuranta tämän asetuksen 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

__________________

__________________

39 EUVL L 115, 25.4.2013, s. 39.

39 EUVL L 115, 25.4.2013, s. 39.

 

39 a Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1348/2014, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014, tietojen ilmoittamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1227/2011 8 artiklan 2 ja 6 kohdan täytäntöönpanemiseksi (EUVL L 363, 18.12.2014, s. 121).

Perustelu

Mahdollisuus periä maksuja rekisteröidyistä raportointimekanismeista REMIT-asetuksen mukaisesti sekä siirtoverkonhaltijoilta olisi tehokas keino paikata nykyistä taloudellisten resurssien puutetta, ja siksi se olisi sallittava virastolle. Tarkistus johtuu pakottavasta tarpeesta varmistaa viraston budjettikapasiteetin sisäinen logiikka. Näin tuleva virasto voisi kenties suoriutua sille REMIT-asetuksessa ja asetuksessa (EU) N:o 347/2013 annetuista uusista tehtävistä.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

33 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Alustava ennakkoarvio perustuu 21 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun vuotuisen ohjelma-asiakirjan tavoitteisiin ja odotettuihin tuloksiin, ja siinä on otettava huomioon näiden tavoitteiden ja odotettujen tulosten saavuttamiseksi tarvittavat rahoitusvarat tulosbudjetoinnin periaatteen mukaisesti.

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy kiinteästi muihin hyväksyttäviin tarkistuksiin, joita esittelijä on ehdottanut komission ehdotukseen.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

44 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus huolehtii viraston toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista.

3.  Euroopan unionin elinten käännöskeskus tai muu käännöspalvelujen tarjoaja huolehtii viraston toiminnan edellyttämistä käännöspalveluista julkisia hankintoja koskevien sääntöjen mukaisesti ja asiaa koskevien varainhoitosääntöjen rajoissa.

Perustelu

Käännöskeskuksen tuottamat käännökset saattavat viivästyä vaarantaen viraston työskentelyn. Koska taloudellisia resursseja on tällä hetkellä niukasti, viraston olisi voitava käyttää halvempia vaihtoehtoja toimintansa turvaamiseksi eli sen olisi voitava ulkoistaa käännöspalvelut.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

45 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein komissio tekee riippumattoman ulkopuolisen asiantuntijan avustamana arvioinnin viraston toiminnasta suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin. Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa viraston valtuutusta ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia..

1.  Viimeistään viiden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta ja sen jälkeen viiden vuoden välein komissio tekee riippumattoman ulkopuolisen asiantuntijan avustamana arvioinnin viraston toiminnasta suhteessa sen tavoitteisiin, toimeksiantoon ja tehtäviin. Arvioinnissa on tarkasteltava erityisesti tarvetta muuttaa viraston valtuutusta ja tällaisten muutosten taloudellisia vaikutuksia tulosbudjetoinnin periaatteen mukaisesti.

Perustelu

Tulosbudjetoinnin periaate on yksi komission asettamista ja Euroopan parlamentin vahvistamista poliittisista prioriteeteista. Tarkistus ilmentää toimielinten yleistä pyrkimystä käyttää EU:n talousarviovaroja paremmin.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastosta (uudelleenlaadittu)

Viiteasiakirjat

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

19.1.2017

Valmistelija

  Nimitetty (pvä)

Jens Geier

12.1.2017

Hyväksytty (pvä)

30.8.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

2

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

34

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

1

0

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA ()

Otsikko

Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirastosta (uudelleenlaadittu)

Viiteasiakirjat

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

30.11.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

  Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

19.1.2017

ECON

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

  Päätös tehty (pvä)

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

 

Esittelijät

  Nimitetty (pvä)

Morten Helveg Petersen

25.1.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

24.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Hyväksytty (pvä)

21.2.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

52

7

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jan Keller

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

26.2.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Davor Škrlec, Claude Turmes

7

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 12. maaliskuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö