Postupak : 2016/0378(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0040/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0040/2018

Rasprave :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 7.8

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0228

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 1055kWORD 123k
26.2.2018
PE 605.917v02-00 A8-0040/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora  (preinaka)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku

Izvjestitelj: Morten Helveg Petersen

(Preinaka – članak 104. Poslovnika)

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 PRILOG: POPIS SUBJEKATAOD KOJIH JE IZVJESTITELJ PRIMIO INFORMACIJE
 PRILOG: PISMO ODBORA ZA PRAVNA PITANJA
 PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora  (preinaka)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – preinaka)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Europske Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0863),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 194. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0494/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja njemačkog Bundestaga, francuskog Senata i rumunjskog Senata, podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se navodi da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 31. svibnja 2017.(1),

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 13. srpnja 2017.(2),

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenoga 2001. o sistematičnijem korištenju metode za preinačavanje pravnih akata(3),

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za pravna pitanja od 17. srpnja 2017. upućeno Odboru za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove u skladu s člankom 104. stavkom 3. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 104. i 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i mišljenje Odbora za proračune (A8-0040/2018),

A.  budući da, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, prijedlog Komisije ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su kao takve u prijedlogu navedene, te da se prijedlog, što se tiče kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata i tih promjena, ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene;

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, uzimajući u obzir preporuke savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a)  Unatoč znatnom napretku u pogledu integracije i međupovezivanja unutarnjeg tržišta električne energije, neke države članice ili regije i dalje su izolirane ili nedovoljno međupovezane. To je osobito slučaj za otočne države članice i države članice koje se nalaze na periferiji. Agencija bi u svojem radu trebala na odgovarajući način uzimati u obzir posebnu situaciju tih država članica ili regija.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7)  Zbog uske povezanosti Unijine elektroenergetske mreže i sve veće potrebe za suradnjom sa susjednim zemljama kako bi se održala stabilnost mreže i uključile velike količine energije iz obnovljivih izvora, regionalna operativna središta imat će važnu ulogu u koordiniranju operatora prijenosnih sustava. Agencija bi gdje je to nužno trebala jamčiti regulatorni nadzor nad regionalnim operativnim središtima.

(7)  Zbog uske povezanosti Unijine elektroenergetske mreže i sve veće potrebe za suradnjom sa susjednim zemljama kako bi se održala stabilnost mreže i uključile velike količine energije iz obnovljivih izvora, regionalna koordinacijska središta imat će važnu ulogu u koordiniranju operatora prijenosnih sustava. Agencija bi trebala jamčiti regulatorni nadzor nad regionalnim koordinacijskim središtima te pratiti njihovu uspješnost i usklađenost s relevantnim pravom Unije.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Budući da će se veliki dio nove proizvodnje električne energije povezati na lokalnoj razini, operatori distribucijskih sustava imat će važnu ulogu u fleksibilnom i učinkovitom upravljanju europskim elektroenergetskim sustavom.

(8)  Budući da će se veliki dio nove proizvodnje električne energije povezati na lokalnoj razini, operatori distribucijskih sustava imat će važnu ulogu u fleksibilnom i učinkovitom upravljanju europskim elektroenergetskim sustavom. Budući da Komisija razmatra da se na razini Unije uspostavi tijelo za poboljšanje suradnje između operatora prijenosnih sustava i operatora distribucijskih sustava te da se sastave dodatne smjernice i kodovi o pitanjima u vezi s operatorima distribucijskih sustava, potrebno je Agenciji dati određene ovlasti regulatornog nadzora nad takvim tijelom.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Agencija bi trebala osigurati da su regulatorne dužnosti koje izvršavaju nacionalna regulatorna tijela u skladu s [preinačenom Direktivom o električnoj energiji predloženom dokumentima COM(2016) 864/2] i Direktivom 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća30 odgovarajuće usklađene i prema potrebi izvršene na razini Unije. U tom je smislu potrebno jamčiti neovisnost Agencije od proizvođača električne energije i plina, od operatora prijenosnih i distribucijskih sustava, kako javnih tako privatnih, te od potrošača, i osigurati usklađenost djelovanja Agencije sa zakonodavstvom Unije, njezine tehničke i regulatorne mogućnosti te transparentnost, otvorenost za demokratski nadzor i učinkovitost.

(10)  Agencija bi trebala osigurati da su regulatorne dužnosti koje izvršavaju nacionalna regulatorna tijela u skladu s [preinačenom Direktivom o električnoj energiji predloženom dokumentima COM(2016) 864/2] i Direktivom 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća30 odgovarajuće usklađene i prema potrebi izvršene na razini Unije. U tom je smislu potrebno jamčiti neovisnost Agencije od proizvođača električne energije i plina, od operatora prijenosnih i distribucijskih sustava, kako javnih tako privatnih, te od potrošača, i osigurati usklađenost djelovanja Agencije sa zakonodavstvom Unije, njezine tehničke i regulatorne mogućnosti te transparentnost, otvorenost za demokratski nadzor, uključujući odgovornost prema Europskom parlamentu, i učinkovitost.

__________________

__________________

30 Vidi stranicu 94. ovog Službenog lista.

30 Vidi stranicu 94. ovog Službenog lista.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Agencija bi trebala pratiti regionalnu suradnju između operatora prijenosnog sustava u sektorima električne energije i plina kao i izvršenje zadataka Europske mreže operatora prijenosnog sustava za električnu energiju (ENTSO za električnu energiju) i Europske mreže operatora prijenosnog sustava za plin (ENTSO za plin). Agencija bi trebala pratiti i provedbu zadaća drugih subjekata s reguliranim funkcijama koje se tiču cijele Unije, poput razmjena električne energije. Uključenost Agencije od ključnog je značenja kako bi se osiguralo da se suradnja između operatora prijenosnih sustava i rad drugih subjekata s funkcijama koje se odnose na cijelu Uniju nastave na učinkovit i transparentan način u korist unutarnjih tržišta električne energije i prirodnog plina.

(11)  Agencija bi trebala pratiti regionalnu suradnju između operatora prijenosnog sustava u sektorima električne energije i plina kao i izvršenje zadataka Europske mreže operatora prijenosnog sustava za električnu energiju (ENTSO za električnu energiju) i Europske mreže operatora prijenosnog sustava za plin (ENTSO za plin) te sudjelovati u osiguravanju usklađenosti s pravom Unije. Agencija bi trebala pratiti i provedbu zadaća drugih subjekata s reguliranim funkcijama koje se tiču cijele Unije, poput razmjena električne energije. Uključenost Agencije od ključnog je značenja kako bi se osiguralo da se suradnja između operatora prijenosnih sustava i rad drugih subjekata s funkcijama koje se odnose na cijelu Uniju nastave na učinkovit i transparentan način u korist unutarnjih tržišta električne energije i prirodnog plina. Agencija bi trebala moći od ENTSO-a za električnu energiju i ENTSO-a za plin tražiti i primati informacije potrebne za izvršenje svojih zadaća.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a)  Uz širenje operativnih odgovornosti ENTSO-a za električnu energiju, ENTSO-a za plin, EU-ova tijela operatora distribucijskih sustava (tijelo EU DSO) i središta za regionalnu suradnju, nužno je poboljšati nadzor nad takvim subjektima koji djeluju na regionalnoj razini ili na razini cijele Unije. ACER bi u iznimnim okolnostima radi očuvanja ispravnog funkcioniranja unutarnjeg energetskog tržišta trebao moći donositi odluke upućene tim subjektima kako bi se zajamčilo da oni ispunjavaju svoje obveze u skladu s određenim propisima o energetici.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Agencija osigurava integrirani okvir za sudjelovanje i suradnju nacionalnih regulatornih tijela. Taj okvir olakšava jednoobraznu primjenu zakonodavstva o unutarnjem tržištu električne energije i prirodnog plina u cijeloj Uniji. U slučajevima koji se odnose na više od jedne države članice, Agencija je bila ovlaštena za donošenje pojedinačnih odluka. Ta bi ovlast trebala pod jasno određenim uvjetima uključivati tehnička i regulatorna pitanja koja zahtijevaju regionalnu suradnju, posebno u pogledu provedbe kodova mreže i smjernica, suradnju unutar regionalnih operativnih središta, regulatorne odluke potrebne za učinkovito praćenje cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta, odluke povezane s infrastrukturom za električnu energiju i prirodni plin, koja povezuje ili bi mogla povezati najmanje dvije države članice i, kao zadnje rješenje, izuzeća od pravila unutarnjeg tržišta za nove interkonektore za električnu energiju i nove infrastrukture za plin koji su smješteni u više od jedne države članice.

(13)  Agencija osigurava integrirani okvir za sudjelovanje i suradnju nacionalnih regulatornih tijela. Taj okvir olakšava jednoobraznu primjenu zakonodavstva o unutarnjem tržištu električne energije i prirodnog plina u cijeloj Uniji. U slučajevima koji se odnose na više od jedne države članice, Agencija je ovlaštena za donošenje pojedinačnih odluka. Ta bi ovlast trebala pod jasno određenim uvjetima uključivati tehnička i regulatorna pitanja koja zahtijevaju regionalnu suradnju, posebno u pogledu provedbe kodova mreže i smjernica, suradnju unutar regionalnih koordinacijskih središta, regulatorne odluke potrebne za učinkovito praćenje cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta, odluke povezane s infrastrukturom za električnu energiju i prirodni plin, koja povezuje ili bi mogla povezati najmanje dvije države članice i, kao zadnje rješenje, izuzeća od pravila unutarnjeg tržišta za nove interkonektore za električnu energiju i nove infrastrukture za plin koji su smješteni u više od jedne države članice. Agencija bi također trebala imati kapacitete za pružanje operativne pomoći nacionalnim regulatornim tijelima. Nacionalna regulatorna tijela trebala bi Agenciji pružati informacije relevantne za njezine aktivnosti praćenja.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Agencija ima važnu ulogu u izradi neobvezujućih okvirnih smjernica („okvirne smjernice”). Kodovi mreže trebali bi biti usklađeni s tim okvirnim smjernicama. Također se smatra da bi bilo prikladno za Agenciju i u skladu s njezinom svrhom da sudjeluje u reviziji nacrta kodova mreže kako bi se osigurale njihova usklađenost s okvirnim smjernicama i potrebna razina sukladnosti, prije nego što ih podnese Komisiji za donošenje.

(14)  Agencija ima važnu ulogu u izradi neobvezujućih okvirnih smjernica („okvirne smjernice”). Kodovi mreže trebali bi biti usklađeni s tim okvirnim smjernicama. Također se smatra da bi bilo prikladno za Agenciju i u skladu s njezinom svrhom da sudjeluje u reviziji i izmjeni nacrta kodova mreže kako bi se osigurale njihova usklađenost s okvirnim smjernicama i potrebna razina sukladnosti, prije nego što ih podnese Komisiji za donošenje.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  Uloga Agencije u praćenju provedbe kodova mreže i smjernica povećala se donošenjem niza kodova mreže i smjernica kojima se korak po korak provode i dodatno unaprjeđuju zajednička pravila i pravila na razini Unije. Djelotvorno praćenje kodova mreže i smjernica ključna je funkcija Agencije i neizostavno za provedbu pravila unutarnjeg tržišta.

(15)  Uloga Agencije u praćenju i jamčenju provedbe kodova mreže i smjernica povećala se donošenjem niza kodova mreže i smjernica kojima se korak po korak provode i dodatno unaprjeđuju zajednička pravila i pravila na razini Unije. Djelotvorno praćenje kodova mreže i smjernica ključna je funkcija Agencije i neizostavno za provedbu pravila unutarnjeg tržišta.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Budući da je u postupnom usklađivanju Unijinih tržišta energije redovit međukorak pronalaženje regionalnih rješenja, primjereno je u obzir uzeti regionalnu dimenziju unutarnjeg tržišta i osigurati odgovarajuće mehanizme upravljanja. Regulatori odgovorni za koordinirana regionalna odobrenja trebali bi odluke Odbora regulatora o regionalno važnim pitanjima moći pripremati u regionalnom pododboru Odbora regulatora, osim ako su ta pitanja općenito važna za Uniju.

(17)  Budući da je u postupnom usklađivanju Unijinih tržišta energije redovit međukorak pronalaženje regionalnih rješenja, primjereno je u obzir uzeti regionalnu dimenziju unutarnjeg tržišta i osigurati odgovarajuće mehanizme upravljanja. Stoga bi odluke o prijedlozima zajedničkih regionalnih uvjeta ili metodologija trebala donositi nadležna regulatorna tijela predmetne regije, osim ako te odluke konkretno ne utječu na unutarnje energetsko tržište. Odluke o temama koje su od velike važnosti izvan predmetne regije trebala bi donositi Agencija.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Agencija bi se trebala prema potrebi savjetovati sa zainteresiranim stranama i osigurati im razumnu mogućnost da izraze mišljenje o predloženim mjerama, kao što su kodovi i pravila za mreže.

(20)  Agencija se prema potrebi mora savjetovati sa zainteresiranim stranama i osigurati im razumnu mogućnost da izraze mišljenje o svim predloženim mjerama.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman      12

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22)  Agencija bi trebala doprinositi naporima povećanja energetske sigurnosti.

(22)  Agencija bi trebala doprinositi naporima povećanja energetske sigurnosti i ostvarivanja klimatskih ciljeva Unije. Kao izvršno tijelo, trebala bi se pridržavati strateškog energetskog i klimatskog programa koji određuju institucije Unije zadužene za donošenje politika.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman  13

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Agencija bi trebala imati potrebne ovlasti za učinkovito, transparentno, opravdano i prije svega neovisno obavljanje svojih regulatornih dužnosti. Neovisnost Agencije od proizvođača električne energije i plina te od operatora prijenosnih i distribucijskih sustava nije samo ključno načelo dobrog upravljanja, nego također temeljni uvjet za osiguranje povjerenja u tržište. Ne dovodeći u pitanje djelovanje svojih članova u ime njihovih nacionalnih tijela, Odbor regulatora bi stoga trebao djelovati neovisno od bilo kakvih tržišnih interesa, trebao bi izbjegavati sukobe interesa i ne bi trebao tražiti ili slijediti upute ili prihvaćati preporuke od vlade države članice, institucija Unije ili drugog javnog ili privatnog subjekta ili osobe. Odluke Odbora regulatora trebale bi, u isto vrijeme, biti u skladu s pravom Unije u području energetike, kao što su unutarnje energetsko tržište, okoliš i tržišno natjecanje. Odbor regulatora trebao bi obavijestiti institucije Unije o svojim mišljenjima, preporukama i odlukama.

(26)  Agencija bi trebala imati potrebne ovlasti za učinkovito, transparentno, opravdano i prije svega neovisno obavljanje svojih regulatornih dužnosti. Neovisnost Agencije od proizvođača električne energije i plina, od operatora prijenosnih i distribucijskih sustava te ostalih organizacija koje promiču interese nacionalnih regulatora nije samo ključno načelo dobrog upravljanja, nego također temeljni uvjet za osiguranje povjerenja u tržište. Ne dovodeći u pitanje djelovanje svojih članova u ime njihovih nacionalnih tijela, Odbor regulatora bi stoga trebao djelovati neovisno od bilo kakvih tržišnih interesa, trebao bi izbjegavati sukobe interesa i ne bi trebao tražiti ili slijediti upute ili prihvaćati preporuke od vlade države članice, institucija Unije ili drugog javnog ili privatnog subjekta ili osobe. Odluke Odbora regulatora trebale bi, u isto vrijeme, biti u skladu s pravom Unije u području energetike, kao što su unutarnje energetsko tržište, okoliš i tržišno natjecanje. Odbor regulatora trebao bi obavijestiti institucije Unije o svojim mišljenjima, preporukama i odlukama. Odluke Agencije trebale bi biti obvezujuće, a njezina bi mišljenja i preporuke ENTSO za električnu energiju, ENTSO za plin, tijelo EU DSO, operatori prijenosnih sustava, regionalna operativna središta i imenovani operatori na tržištu električne energije trebali najozbiljnije uzimati u obzir.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Agencija bi svoje ovlasti odlučivanja trebala izvršavati u skladu s načelima pravednog, transparentnog i obrazloženog odlučivanja. Sva bi postupovna pravila Agencije trebala biti utvrđena u njezinu poslovniku.

(28)  Agencija bi svoje ovlasti odlučivanja trebala izvršavati u skladu s načelima pravednog, transparentnog i obrazloženog odlučivanja. Svi postupci Agencije trebali bi biti u skladu s odgovarajućim poslovnikom. Sva bi postupovna pravila Agencije trebala biti utvrđena u njezinu poslovniku.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Agencija bi se trebala uglavnom financirati iz općeg proračuna Unije, putem pristojbi i dobrovoljnih doprinosa. Osobito, sredstva koja su trenutačno prikupljena od regulatornih tijela za njihovu suradnju na razini Unije trebala bi i dalje biti na raspolaganju Agenciji. Na subvencije koje se financiraju iz općeg proračuna Unije trebao bi se i dalje primjenjivati proračunski postupak Unije. Osim toga, reviziju računa trebao bi izvršiti neovisni vanjski revizor u skladu s člankom 107 . Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1271/201333.

(29)  Agencija bi trebala raspolagati prikladnim resursima za izvršavanje svojih zadaća. Agencija bi se trebala uglavnom financirati iz općeg proračuna Unije, putem pristojbi i dobrovoljnih doprinosa. Osobito, ti izvori sredstava koje trenutačno prikupljaju regulatorna tijela za svoju suradnju na razini Unije trebali bi i dalje biti na raspolaganju Agenciji. Agencija bi trebala imati mogućnost naplaćivanja pristojbi za neke od svojih aktivnosti. Na subvencije koje se financiraju iz općeg proračuna Unije trebao bi se i dalje primjenjivati proračunski postupak Unije. Osim toga, reviziju računa trebao bi izvršiti neovisni vanjski revizor u skladu s člankom 107. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1271/201333.

__________________

__________________

33 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.).

33 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.).

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29a)  Proračun Agencije trebao bi se donijeti u skladu s načelom izrade proračuna zasnovane na uspješnosti, pri čemu se uzimaju u obzir njezini ciljevi i očekivani rezultati po izvršenju zadaća.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Proračunsko tijelo trebalo bi stalno ocjenjivati proračun Agencije na temelju količine rada i učinka. Proračunsko tijelo trebalo bi osigurati postizanje najboljih standarda učinkovitosti.

(30)  Proračunsko tijelo trebalo bi stalno ocjenjivati proračun Agencije na temelju količine rada, učinka i cilja ostvarivanja unutarnjeg energetskog tržišta i doprinosa energetskoj sigurnosti u korist potrošača u Uniji. Proračunsko tijelo trebalo bi osigurati postizanje najboljih standarda učinkovitosti.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Iz suradnje nacionalnih regulatora unutar Agencije vidljivo je da je većinsko odlučivanje ključni preduvjet za napredak u pitanjima povezanima s unutarnjim energetskim tržištem koja imaju znatan ekonomski učinak u različitim državama članicama. Nacionalni bi regulatori stoga u Odboru regulatora trebali odlučivati običnom većinom.

(34)  Iz suradnje nacionalnih regulatora unutar Agencije vidljivo je da je većinsko odlučivanje ključni preduvjet za napredak u pitanjima povezanima s unutarnjim energetskim tržištem koja imaju znatan ekonomski učinak u različitim državama članicama. Nacionalni bi regulatori stoga u Odboru regulatora trebali odlučivati dvotrećinskom većinom. Agencija bi, ovisno o slučaju, trebala biti odgovorna Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji.

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 37.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(37a)  Odlukom 2009/913/EU donesenom zajedničkim dogovorom između predstavnika vlada država članica1a utvrđuje se da Agencija ima sjedište u Ljubljani, u Sloveniji. Sjedište Agencije središte je njezinih aktivnosti i njezinih zakonom propisanih funkcija. Stoga bi se sastanci njezinih statutarnih tijela trebali održavati u sjedištu.

 

__________________

 

1a Odluka 2009/913/EU donesena zajedničkim dogovorom između predstavnika vlada država članica od 7. prosinca 2009. o mjestu sjedišta Agencije za suradnju energetskih regulatora (SL L 322, 9.12.2009., str. 39.).

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Država članica domaćin Agencije trebala bi osigurati najbolje moguće uvjete za neometan i učinkovit rad Agencije, uključujući višejezično, europski usmjereno školovanje te primjerenu prometnu povezanost.

(38)  Sporazum o sjedištu između vlade Republike Slovenije i Agencije, koji je sklopljen 26. studenoga 2010. i stupio je na snagu 10. siječnja 2011., i ostali posebni dogovori ispunjavaju zahtjeve uredbi (EU) br. 713/2009 i 863/2016.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 38.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(38a)  Agencija bi prema potrebi trebala poticati i olakšavati suradnju između nacionalnih regulatornih tijela iz svih sektora, osobito u području zaštite podataka i privatnosti.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Uloga Agencije je na razini Unije pomagati regulatornim vlastima iz članka 57. [preinačene Direktive o električnoj energiji predložene dokumentima COM(2016) 864/2] i članka 39. Direktive 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u izvršavanju regulatornih zadaća koje obavljaju u državama članicama te prema potrebi koordinirati njihovo djelovanje.

2.  Uloga Agencije je na razini Unije pomagati regulatornim vlastima iz članka 57. [preinačene Direktive o električnoj energiji predložene dokumentima COM(2016) 864/2] i članka 39. Direktive 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u izvršavanju regulatornih zadaća koje obavljaju u državama članicama te prema potrebi koordinirati njihovo djelovanje, posredovati i rješavati nesuglasice među njima te doprinositi uspostavi visokokvalitetnih zajedničkih regulatornih i nadzornih praksi te zajamčiti usklađenu, učinkovitu i djelotvornu primjenu pravnih akata Unije kako bi se ostvarili klimatski i energetski ciljevi Unije.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  U provedbi svojih zadaća Agencija djeluje neovisno i objektivno te isključivo u interesu Unije. Agencija donosi autonomne odluke, neovisno o bilo kojim privatnim ili korporativnim interesima, i godišnje joj se dodjeljuju zasebna proračunska sredstva, pri čemu ima autonomiju u izvršavanju dodijeljenih proračunskih sredstava, te odgovarajući ljudski i financijski resursi za učinkovito izvršavanje dužnosti.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  izdaje mišljenja i preporuke upućene operatorima prijenosnih sustava, regionalnim operativnim središtima i imenovanim operatorima na tržištu električne energije;

(a)  izdaje mišljenja i preporuke upućene operatorima prijenosnih sustava, ENTSO-u za električnu energiju, ENTSO-u za plin, tijelu EU DSO, regionalnim koordinacijskim središtima i imenovanim operatorima na tržištu električne energije;

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  donosi pojedinačne odluke u posebnim slučajevima iz članaka 6., 8. i 11. ove Uredbe;

(d)  donosi odluke u posebnim slučajevima iz ove Uredbe;

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

ENTSO za električnu energiju, ENTSO za plin, tijelo EU DSO, operatori prijenosnih sustava, regionalna koordinacijska središta i imenovani operatori na tržištu električne energije najozbiljnije uzimaju u obzir mišljenja i preporuke Agencije koji su im upućeni u skladu s ovom Uredbom te čine sve što je u njihovoj moći da se usklade s njima.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zadaće Agencije u pogledu suradnje operatora prijenosnih sustava

Zadaće Agencije u pogledu suradnje operatora prijenosnih i distribucijskih sustava

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija daje Komisiji svoje mišljenje o nacrtima statuta, popisima članova i nacrtima poslovnika ENTSO-a za električnu energiju u skladu s člankom 26. stavkom 2. [Ured za publikacije: preinačena Uredba o električnoj energiji predložena dokumentima COM(2016) 861/2] i o nacrtima statuta, popisima članova i nacrtima poslovnika ENTSO-a za plin u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 715/2009.

1.  Agencija daje Komisiji svoje mišljenje o nacrtima statuta, popisima članova i nacrtima poslovnika ENTSO-a za električnu energiju u skladu s člankom 26. stavkom 2. [Ured za publikacije: preinačena Uredba o električnoj energiji predložena dokumentom COM(2016) 861/2], tijela EU DSO u skladu s člankom 50. stavkom 2. Uredbe (EU) ... [Ured za publikacije: preinačena Uredba o električnoj energiji predložena dokumentom COM(2016) 861/2] i ENTSO-a za plin u skladu s člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 715/2009.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ENTSO-a za električnu energiju u skladu s člankom 27. stavkom 1. točkom (a) [preinačene Uredba o električnoj energiji predložene dokumentom COM(2016) 861/2], a ENTSO-a za plin u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 715/2009 o kodovima mreža; i

(a)  ENTSO-a za električnu energiju u skladu s člankom 27. stavkom 1. točkom (a) [preinačene Uredba o električnoj energiji predložene dokumentom COM(2016) 861/2], a ENTSO-a za plin u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 715/2009 o kodovima mreža;

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ENTSO-u za električnu energiju u skladu s člankom 27. stavkom 1. točkama (b) i (h) [preinačene Uredbe o električnoj energiji kako je predložena dokumentima COM(2016) 861/2] i ENTSO-u za plin u skladu s člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 715/2009 o nacrtu godišnjeg radnog programa, nacrtu razvojnog plana mreže za Uniju i drugim odgovarajućim dokumentima iz članka 27. stavka 1. [preinačene Uredbe o električnoj energiji predložene dokumentima COM(2016) 861/2] i članka 8. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 715/2009, uzimajući u obzir ciljeve nediskriminacije, učinkovitog tržišnog natjecanja te učinkovitog i sigurnog funkcioniranja unutarnjih tržišta za električnu energiju i prirodni plin.

(b)  ENTSO-u za električnu energiju u skladu s člankom 27. stavkom 1. točkama (b) i (h) [preinačene Uredbe o električnoj energiji kako je predložena dokumentom COM(2016) 861/2] i ENTSO-u za plin u skladu s člankom 9. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 715/2009 o nacrtu godišnjeg radnog programa, nacrtu razvojnog plana mreže za Uniju i drugim odgovarajućim dokumentima iz članka 27. stavka 1. [preinačene Uredbe o električnoj energiji predložene dokumentom COM(2016) 861/2] i članka 8. stavka 3. Uredbe (EZ) br. 715/2009, uzimajući u obzir ciljeve nediskriminacije, učinkovitog tržišnog natjecanja te učinkovitog i sigurnog funkcioniranja unutarnjih tržišta za električnu energiju i prirodni plin; i

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 3. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  tijelu EU DSO o nacrtu godišnjeg radnog programa i ostalim relevantnim dokumentima iz članka 51. stavaka 1. i 2. Uredbe (EU) ... [preinačena Uredba o električnoj energiji predložena dokumentom COM(2016) 861/2], uzimajući u obzir ciljeve nediskriminacije, učinkovitog tržišnog natjecanja te učinkovitog i sigurnog funkcioniranja unutarnjih tržišta za električnu energiju i prirodni plin.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Agencija može donositi odluke upućene ENTSO-u za električnu energiju, ENTSO-u za plin i tijelu EU DSO, kojima od njih zahtijeva usklađenost s obvezama kako su utvrđene

 

(a)   ovom Uredbom;

 

(b)   Uredbom (EZ) br. 715/2009 i Uredbom (EU) .../... [predložena preinačena Uredba o električnoj energiji, COD(2016) 0379];

 

(c)   kodovima mreže usvojenima u skladu s člankom 6. Uredbe (EZ) br. 715/2009 i člancima 54. i 55. Uredbe (EU) .../... [predložena Uredba o električnoj energiji, COD(2016) 0379];

 

(d)   smjernicama usvojenima u skladu s člankom 23. Uredbe (EZ) br. 715/2009 i člankom 57. Uredbe (EU) .../... [predložena Uredba o električnoj energiji, COD(2016) 0379];

 

(e)   Uredbom (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća;

 

(f)   Uredbom (EU) ... [Uredba o pripremljenosti za rizike kako je predložena dokumentom COM(2016) 0862].

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.b  Agencija donosi odluku u skladu sa stavkom 4.a samo ako:

 

(a)   neusklađenost utječe na učinkovito funkcioniranje unutarnjeg energetskog tržišta i

 

(b)   niti jedno nadležno tijelo nije poduzelo mjere ili mjere koje poduzima jedno ili više nadležnih tijela nisu dostatne za osiguravanje usklađenosti.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Članak 4. – stavak 4.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.c  Na zahtjev Agencije ENTSO za električnu energiju, ENTSO za plin i tijelo EU DSO dostavljaju joj informacije potrebne za izvršenje njezinih zadaća.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  prati i analizira provedbu kodova mreže i smjernica koje je usvojila Komisija u skladu s člankom 55. stavkom 12. [preinačene Uredbe o električnoj energiji kako je predložena dokumentima COM(2016) 861/2] i člankom 6. stavkom 11. Uredbe (EZ) br. 715/2009, te njihov učinak na usklađivanje primjenjivih pravila usmjerenih olakšavanju integracije tržišta kao i na nediskriminaciju, učinkovito tržišno natjecanje i učinkovito funkcioniranje tržišta, te o tome izvješćuje Komisiju.

(e)  prati i analizira provedbu kodova mreže i smjernica koje je usvojila Komisija u skladu s člankom 55. stavkom 12. [preinačene Uredbe o električnoj energiji kako je predložena dokumentom COM(2016) 861/2] i člankom 6. stavkom 11. Uredbe (EZ) br. 715/2009, te njihov učinak na usklađivanje primjenjivih pravila usmjerenih olakšavanju integracije tržišta kao i na nediskriminaciju, učinkovito tržišno natjecanje i učinkovito funkcioniranje tržišta, te o tome izvješćuje Komisiju. Agencija također može donositi odluke u skladu s člankom 4. stavkom 4.a ove Uredbe.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako se za kodove mreže i smjernice razvijene u skladu s poglavljem VII. [preinačene Uredbe o električnoj energiji kako je predložena dokumentima COM(2016) 861/2] izrađuju prijedlozi za uvjete ili metodologije provedbe tih kodova mreže i smjernica za koje je potrebno regulatorno odobrenje svih regulatornih tijela ili svih regulatora predmetne regije, uvjeti i metodologije dostavljaju se Agenciji na reviziju i odobrenje. Agencija kad je to potrebno revidira i mijenja uvjete i metodologije prije nego ih odobri kako bi se osigurala njihova usklađenost sa svrhom mrežnog koda ili smjernica i pridonijelo integraciji tržišta, nediskriminaciji i učinkovitom funkcioniranju tržišta. Primjenjuje se postupak koordinacije regionalnih zadaća u skladu s člankom 7.

2.  Ako se za kodove mreže i smjernice razvijene u skladu s poglavljem VII. [preinačene Uredbe o električnoj energiji kako je predložena dokumentom COM(2016) 861/2] izrađuju prijedlozi za uvjete ili metodologije provedbe tih kodova mreže i smjernica za koje je potrebno odobrenje regulatornih tijela svih država članica, predloženi uvjeti i metodologije dostavljaju se Agenciji na reviziju i odobrenje.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Ako se kodovima mreže i smjernicama sastavljenima u skladu s poglavljem VII. Uredbe (EU) .../... [predložena preinaka Uredbe o električnoj energiji, COD(2016) 0379] propisuje izrada prijedloga zajedničkih regionalnih uvjeta ili metodologija za provedbu kodova mreže i smjernica za koje je potrebno odobrenje svih regulatornih tijela predmetne regije, Agencija se mora obavijestiti o predloženim uvjetima i metodologijama.

 

U roku od jednog mjeseca od te obavijesti ravnatelj može na vlastitu inicijativu i nakon savjetovanja s Odborom regulatora ili na zahtjev Odbora regulatora zahtijevati od regulatornih tijela predmetne regije da prijedlog upute Agenciji na odobrenje ako prijedlog konkretno utječe na unutarnje energetsko tržište.

 

Smatra se da prijedlog ima konkretan utjecaj na unutarnje energetsko tržište ako:

 

i.   ima konkretan utjecaj na krajnje potrošače izvan predmetne regije ili

 

ii.   znatno utječe na energetske interese Unije izvan predmetne regije.

 

U tim slučajevima ili u slučajevima iz članka 6. stavka 8. točaka (a) i (b) Agencija donosi odluku u roku utvrđenom u relevantnim kodovima mreže i smjernicama. Taj rok počinje teći dan nakon obavijesti o prijedlogu.

 

Ako je to potrebno, Agencija revidira i mijenja uvjete i metodologije prije nego ih odobri kako bi se osigurala njihova usklađenost sa svrhom koda mreže ili smjernica i pružio doprinos integraciji tržišta, nediskriminaciji, učinkovitom tržišnom natjecanju i dobrom funkcioniranju tržišta.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U kontekstu revizije zone trgovanja Agencija odobrava i može zatražiti izmjenu metodologije i pretpostavki koje će se koristiti u postupku revizije zone trgovanja u skladu s člankom 13. stavkom 3. [preinačene Uredbe o električnoj energiji kako je predložena dokumentima COM(2016) 861/2].

3.  Postupak revizije zone trgovanja mijenja se u skladu s člankom 13. stavkom 3. [preinačene Uredbe o električnoj energiji kako je predložena dokumentom COM(2016) 861/2].

Amandman    39

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Agencija može, u skladu sa svojim radnim programom, na zahtjev Komisije ili na vlastitu inicijativu, izdati preporuke za pomoć regulatornim tijelima i tržišnim igračima u razmjeni dobrih praksi.

2.  Agencija može, u skladu sa svojim radnim programom, na zahtjev Komisije ili na vlastitu inicijativu, izdati preporuke za pomoć regulatornim tijelima i tržišnim igračima u razmjeni dobrih praksi i postizanju potpune usklađenosti s postojećim propisima.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    40

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Agencija može na vlastitu inicijativu Komisiji dati mišljenje o neovisnosti ili nedostatku resursa i tehničkih kapaciteta određenog nacionalnog regulatornog tijela.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    41

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Agencija osigurava okvir za suradnju nacionalnih regulatornih tijela. Promiče suradnju između nacionalnih regulatornih tijela na regionalnoj razini i na razini Unije kako bi osigurala interoperabilnost, komunikaciju i praćenje regionalnih rezultata u područjima koja još nisu usklađena na razini Unije, i vodi računa o rezultatima takve suradnje pri oblikovanju svojih mišljenja, preporuka i odluka. Kad Agencija smatra da su potrebna obvezujuća pravila o takvoj suradnji, daje odgovarajuće preporuke Komisiji.

3.  Agencija osigurava okvir za suradnju nacionalnih regulatornih tijela kako bi se zajamčilo učinkovito donošenje odluka o pitanjima koja imaju prekograničnu važnost. Promiče suradnju između nacionalnih regulatornih tijela na regionalnoj razini i na razini Unije kako bi osigurala interoperabilnost, komunikaciju i praćenje regionalnih rezultata u područjima koja još nisu usklađena na razini Unije, i vodi računa o rezultatima takve suradnje pri oblikovanju svojih mišljenja, preporuka i odluka. Kad Agencija smatra da su potrebna obvezujuća pravila o takvoj suradnji, daje odgovarajuće preporuke Komisiji.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    42

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Agencija na zahtjev regulatornog tijela ili Komisije donosi činjenično temeljeno mišljenje o tome je li odluka koju je donijelo regulatorno tijelo u skladu sa smjernicama iz [preinačene Direktive o električnoj energiji kako je predložena dokumentima COM(2016) 864/2], Direktive 2009/73/EZ, [preinačene Uredbe o električnoj energiji kako je predložena dokumentima COM(2016) 861/2] ili Uredbe (EZ) br. 715/2009 ili s drugim odgovarajućim odredbama tih direktiva ili uredbi.

4.  Agencija na zahtjev jednog ili više regulatornih tijela ili Komisije donosi činjenično temeljeno mišljenje o tome je li odluka koju je donijelo regulatorno tijelo u skladu sa smjernicama iz [preinačene Direktive o električnoj energiji kako je predložena dokumentom COM(2016) 864/2], Direktive 2009/73/EZ, [preinačene Uredbe o električnoj energiji kako je predložena dokumentom COM(2016) 861/2] ili Uredbe (EZ) br. 715/2009 ili s drugim odgovarajućim odredbama tih direktiva ili uredbi.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    43

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 6.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6.a  Na zahtjev nacionalnog regulatornog tijela Agencija može odlučiti da će tom nacionalnom regulatornom tijelu pružiti operativnu pomoć u istrazi, među ostalim radi provedbe sukladnosti s pravilima koja se odnose na zlouporabu tržišta, tržišno manipuliranje i trgovanje na temelju povlaštenih informacija, u skladu s Uredbom (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća1a.

 

________________

 

1a Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (SL L 326, 8.12.2011., str. 1.).

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    44

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Agencija u skladu sa stavkom 8. odlučuje o uvjetima pristupa i operativnoj sigurnosti električne i plinske infrastrukture koja povezuje ili koja može povezivati najmanje dvije države članice („prekogranična infrastruktura”).

7.  Agencija u skladu sa stavcima 8., 9. i 10. odlučuje o uvjetima pristupa i operativnoj sigurnosti električne i plinske infrastrukture koja povezuje ili koja može povezivati najmanje dvije države članice („prekogranična infrastruktura”).

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    45

Prijedlog uredbe

Članak 6. – stavak 10.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

10.a  Nacionalna regulatorna tijela moraju zajamčiti provedbu odluka Agencije.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    46

Prijedlog uredbe

Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

[…]

Briše se.

Amandman    47

Prijedlog uredbe

Članak 8. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zadaće Agencije u pogledu regionalnih operativnih središta

Zadaće Agencije u pogledu regionalnih koordinacijskih središta

Amandman    48

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencija u bliskoj suradnji s nacionalnim regulatornim tijelima i ENTSO-om za električnu energiju prati i analizira rezultate regionalnih operativnih središta, uzimajući u obzir izvješća iz [članka 43. stavka 4. preinačene Uredbe o električnoj energiji kako je predložena dokumentima COM(2016) 861/2].

1.  Agencija u bliskoj suradnji s nacionalnim regulatornim tijelima i ENTSO-om za električnu energiju prati i analizira rezultate i sukladnost regionalnih koordinacijskih središta, uzimajući u obzir izvješća iz [članka 43. stavka 4.] Uredbe ... [preinačena Uredba kako je predložena dokumentom COM(2016) 861/2], te njihovu usklađenost s obvezama iz Uredbe (EU) .../... [preinačena Uredba o električnoj energiji kako je predložena dokumentom COM(2016) 861/2], kodova mreže donesenih u skladu s člancima 54. i 55. te uredbe i smjernica donesenih u skladu s člankom 57. te uredbe.

Amandman    49

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  gdje je to primjereno, od regionalnih operativnih središta traži informacije u skladu s člankom 43. [preinačene Uredbe o električnoj energiji kako je predložena dokumentima COM(2016) 861/2];

(b)  gdje je to primjereno, od regionalnih koordinacijskih središta traži informacije u skladu s člankom 43. [preinačene Uredbe o električnoj energiji kako je predložena dokumentom COM(2016) 861/2];

Amandman    50

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  daje mišljenja i preporuke regionalnim operativnim središtima.

(d)  daje mišljenja i preporuke regionalnim koordinacijskim središtima.

Amandman    51

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Agencija može donositi odluke upućene regionalnim koordinacijskim središtima kojima od njih zahtijeva usklađenost s obvezama kako su utvrđene

 

(a)   Uredbom (EU) .../... [predložena preinačena Uredba o električnoj energiji, COD(2016) 0379];

 

(b)   kodovima mreže usvojenima u skladu s člancima 54. i 55. Uredbe (EU) .../... [predložena Uredba o električnoj energiji, COD(2016) 0379];

 

(c)   smjernicama usvojenima u skladu s člankom 57. Uredbe (EU) .../... [predložena Uredba o električnoj energiji, COD(2016)0379].

Amandman    52

Prijedlog uredbe

Članak 8. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Agencija donosi odluku u skladu sa stavkom 2.a samo ako:

 

(a)   neusklađenost utječe na učinkovito funkcioniranje unutarnjeg energetskog tržišta i

 

(b)   niti jedno nadležno tijelo nije poduzelo mjere ili mjere koje poduzima jedno ili više nadležnih tijela nisu dostatne za osiguravanje usklađenosti.

Amandman    53

Prijedlog uredbe

Članak 10. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  prijedloge metodologija i izračune povezane s europskom procjenom adekvatnosti resursa u skladu s člankom 19. stavcima 2., 3. i 5. [preinačene Uredbe o električnoj energiji kako je predložena dokumentima COM(2016) 861/2];

(a)  prijedloge metodologija i izračune povezane s europskom procjenom adekvatnosti resursa u skladu s člankom 19. stavcima 2., 3. i 5. [preinačene Uredbe o električnoj energiji kako je predložena dokumentom COM(2016) 861/2] te rezultate europske procjene adekvatnosti resursa u skladu s člankom 19. stavkom 6. Uredbe (EU) ...[preinačena Uredba o električnoj energiji kako je predložena dokumentom COM(2016) 861/2];

Amandman    54

Prijedlog uredbe

Članak 13. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  prati veleprodajna tržišta, prikuplja podatke i provodi registraciju sudionika na tržištu u skladu s člancima od 7. do 9. Uredbe (EU) br. 1227/201137;

(a)  prati veleprodajna tržišta, uključujući regionalna tržišta, prikuplja i dijeli podatke te uspostavlja europski registar sudionika na tržištu u skladu s člancima od 7. do 12. Uredbe (EU) br. 1227/201137;

__________________

__________________

37 Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije, SL L 326, 8.12.2011., str. 1. – 16.

37 Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije, SL L 326, 8.12.2011., str. 1. – 16.

Amandman    55

Prijedlog uredbe

Članak 15.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 15.a

 

Postupovna jamstva za adresate odluka Agencije

 

1.  Prije donošenja odluka iz ove Uredbe Agencija o njima obavještava relevantne stranke i poziva ih da u određenom roku podnesu primjedbe, vodeći u potpunosti računa o hitnosti, složenosti i mogućim posljedicama dotičnog predmeta.

 

2.   Odluke koje Agencija donese moraju biti u potpunosti obrazložene kako bi se omogućila žalba u pogledu merituma.

 

3.  Dotične stranke moraju se obavijestiti o pravnim lijekovima koji im stoje na raspolaganju za osporavanje odluka u skladu s ovom Uredbom.

 

4.  Agencija donosi i objavljuje odgovarajući i razmjeran poslovnik koji se odnosi na zadaće Agencije iz poglavlja I. Poslovnikom se za sve odluke Agencije u najmanju ruku utvrđuju standardi navedeni u stavcima 1., 2. i 3. ovog članka i osigurava transparentan i razuman postupak donošenja odluka kojim se jamče temeljna postupovna prava na osnovi vladavine prava. Što se tiče svih ostalih zadaća Agencije iz poglavlja I., poslovnikom se u najmanju ruku osigurava jamčenje temeljnih postupovnih prava.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    56

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U bliskoj suradnji s Komisijom, državama članicama i odgovarajućim državnim tijelima uključujući nacionalna regulatorna tijela i ne dovodeći u pitanje nadležnosti tijela za tržišno natjecanje, Agencija prati veleprodajna i maloprodajna tržišta električne energije i prirodnog plina, osobito maloprodajne cijene električne energije i prirodnog plina, poštovanje prava potrošača utvrđenih [preinačenom Direktivom o električnoj energiji kako je predložena dokumentima COM(2016) 864/2] i Direktivom 2009/73/EZ, pristup mrežama, uključujući pristup električnoj energiji proizvedenoj iz obnovljivih izvora energije, moguće prepreke prekograničnoj trgovini, državne intervencije zbog kojih cijene ne odražavaju stvarnu oskudicu, rezultate država članica u području sigurnosti opskrbe električnom energijom temeljene na ishodu europske procjene adekvatnosti resursa iz članka 19.[preinačene Uredbe o električnoj energiji], posebno uzimajući u obzir ex-post evaluaciju iz članka 16. [Uredbe o pripremljenosti za rizike predložene dokumentom COM(2016) 862].

1.  U bliskoj suradnji s Komisijom, državama članicama i odgovarajućim državnim tijelima uključujući nacionalna regulatorna tijela i ne dovodeći u pitanje nadležnosti tijela za tržišno natjecanje, Agencija prati veleprodajna i maloprodajna tržišta električne energije i prirodnog plina, osobito maloprodajne cijene električne energije i prirodnog plina, poštovanje prava potrošača utvrđenih [preinačenom Direktivom o električnoj energiji kako je predložena dokumentom COM(2016) 864/2] i Direktivom 2009/73/EZ, utjecaj tržišnih kretanja na pristup mrežama za potrošače u kućanstvima, uključujući pristup električnoj energiji proizvedenoj iz obnovljivih izvora energije, napredak postignut u pogledu međupovezanosti, moguće prepreke prekograničnoj trgovini, regulatorne prepreke za nove sudionike na tržištu i manje dionike, uključujući energetske zajednice, državne intervencije zbog kojih cijene ne odražavaju stvarnu oskudicu, rezultate država članica u području sigurnosti opskrbe električnom energijom temeljene na ishodu europske procjene adekvatnosti resursa iz članka 19.[preinačene Uredbe o električnoj energiji], posebno uzimajući u obzir ex-post evaluaciju iz članka 16. [Uredbe o pripremljenosti za rizike predložene dokumentom COM(2016) 862].

Amandman    57

Prijedlog uredbe

Članak 16. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Agencija može od nacionalnih regulatornih tijela, ENTSO-a za električnu energiju, ENTSO-a za plin, regulatornih koordinacijskih središta, tijela EU DSO i imenovanih operatora na tržištu električne energije zahtijevati sve informacije potrebne za provedbu nadzora u skladu s ovim člankom. U tu svrhu Agencija ima ovlast donošenja odluka. Agencija u svojim odlukama navodi pravnu osnovu na temelju koje zahtijeva informacije, rok u kojem je informacije potrebno dostaviti te svrhu zahtjeva. Povjerljive informacije koje primi u skladu s ovim člankom Agencija smije koristiti samo za potrebe obavljanja zadaća koje su joj dodijeljene ovom Uredbom. Za sve informacije Agencija jamči odgovarajuću zaštitu podataka u skladu s člankom 41.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    58

Prijedlog uredbe

Članak 17. – stavak 4. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Agencija može osnivati lokalne urede u državama članicama, uz njihovu suglasnost i u skladu s člankom 25. točkom (j).

Agencija može osnivati lokalne urede u državama članicama u skladu s člankom 25. točkom (k).

Amandman    59

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Odluke Upravnog odbora donose se na temelju obične većine prisutnih članova, osim ako nije drukčije propisano ovom Uredbom. Svaki član Upravnog odbora ili njegov zamjenik ima jedan glas.

5.  Odluke Upravnog odbora donose se na temelju dvotrećinske većine prisutnih članova, osim ako nije drukčije propisano ovom Uredbom. Svaki član Upravnog odbora ili, u slučaju njegove odsutnosti, zamjenik ima jedan glas.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    60

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Članovi Upravnog odbora obvezuju se da će djelovati neovisno i objektivno u javnom interesu. U tom smislu, svaki član daje pisanu izjavu o obvezama i pisanu izjavu o interesima iz kojih je razvidno da ne postoje nikakvi interesi koji bi utjecali na njihovu neovisnost ili bilo kakve izravne ili neizravne interese. Te se izjave javno objavljuju jednom godišnje.

8.  Članovi Upravnog odbora obvezuju se da će djelovati neovisno i objektivno u interesu Unije u cjelini i ne smiju tražiti niti slijediti upute institucija ili tijela Unije, bilo koje vlade države članice ili bilo kojih drugih javnih ili privatnih tijela. U tom smislu, svaki član daje pisanu izjavu o obvezama i pisanu izjavu o interesima iz kojih je razvidno da ne postoje nikakvi interesi koji bi utjecali na njihovu neovisnost niti bilo kakav izravan ili neizravan interes koji bi mogao utjecati na njihovu neovisnost. Te se izjave javno objavljuju jednom godišnje.

Amandman    61

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  svake godine donosi nacrt programskog dokumenta iz članka 21. te ga podnosi Komisiji i na temelju mišljenja Komisije i nakon pribavljanja odobrenja od Odbora regulatora u skladu s člankom 23. stavkom 5. točkom (c) donosi programski dokument Agencije dvotrećinskom većinom glasova svojih članova i dostavlja ga Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji. Radni program se donosi ne dovodeći u pitanje godišnji proračunski postupak i objavljuje se.

(e)  svake godine do 31. siječnja donosi nacrt programskog dokumenta iz članka 21. i podnosi ga Komisiji, Europskom parlamentu i Vijeću. Na temelju mišljenja Komisije i u odnosu na višegodišnje programiranje, nakon njegova predstavljanja Europskom parlamentu, te nakon pribavljanja odobrenja Odbora regulatora u skladu s člankom 23. stavkom 5. točkom (c), donosi programski dokument Agencije dvotrećinskom većinom glasova svojih članova i dostavlja ga Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji do 31. listopada. Programski dokument donosi se ne dovodeći u pitanje godišnji proračunski postupak i objavljuje se.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    62

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Upravni odbor u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju donosi odluku na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o osoblju i članka 6. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika kojom se relevantne ovlasti tijela za imenovanje delegiraju ravnatelju i kojom se utvrđuju uvjeti u skladu s kojima se ta delegacija ovlasti može suspendirati. Ravnatelj je ovlašten dalje delegirati te ovlasti.

2.  Upravni odbor u skladu s člankom 110. Pravilnika o osoblju donosi odluku na temelju članka 2. stavka 1. Pravilnika o osoblju i članka 6. Uvjeta zaposlenja ostalih službenika, kojom se relevantne ovlasti tijela za imenovanje delegiraju ravnatelju. Ravnatelj je ovlašten dalje delegirati te ovlasti.

Amandman    63

Prijedlog uredbe

Članak 20. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  U iznimnim slučajevima Upravni odbor može odlukom privremeno suspendirati delegiranje ovlasti tijela za imenovanje ravnatelju, kao i ovlasti koje je ravnatelj delegirao dalje te ih izvršavati sam ili ih delegirati jednom od svojih članova ili zaposlenika koji nije ravnatelj.

Briše se.

Amandman    64

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Upravni odbor svake godine donosi programski dokument koji sadržava višegodišnje i godišnje programiranje na temelju nacrta koji je predložio ravnatelj, uzimajući u obzir mišljenje Komisije, a u pogledu višegodišnjeg programiranja, nakon savjetovanja s Europskim parlamentom. Upravni odbor prosljeđuje taj dokument Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji najkasnije 31. siječnja svake godine.

Upravni odbor svake godine donosi nacrt programskog dokumenta koji sadržava godišnje i višegodišnje programiranje u skladu s člankom 32. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1271/2013, na temelju nacrta koji je predložio ravnatelj. Upravni odbor donosi programski dokument uzimajući u obzir mišljenje Komisije, nakon što Odbor regulatora odobri godišnji radni program Agencije te u odnosu na višegodišnje programiranje, nakon njegova predstavljanja Europskom parlamentu. Upravni odbor prosljeđuje taj dokument Europskom parlamentu, Vijeću i Komisiji najkasnije 31. listopada svake godine.

Amandman    65

Prijedlog uredbe

Članak 22. – stavak 1. – podstavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  jedan predstavnik Europskog parlamenta bez prava glasa.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    66

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Odbor regulatora i pododbori u skladu s člankom 7. odlučuju običnom većinom prisutnih članova, s tim da svaki član ima jedan glas, osim u slučaju mišljenja iz stavka 5. točke (b) koje se donosi dvotrećinskom većinom prisutnih članova.

1.  Odbor regulatora odlučuje dvotrećinskom većinom prisutnih članova, s tim da svaki član ima jedan glas.

Amandman    67

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 5. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  iznosi komentare, ako smatra da je to potrebno, uključujući prijedloge izmjena upućene ravnatelju o nacrtima mišljenja, preporuka i odluka iz članaka od 3. do 11. i članka 14. Ravnatelj razmatra te komentare prije nego mišljenja, preporuke i odluke podnese Odboru regulatora kako bi dobio njegovo mišljenje, a ako ne slijediti stajalište Odbora regulatora, mora to pisano obrazložiti.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    68

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 5. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  dostavlja mišljenja ravnatelju o mišljenjima, preporukama i odlukama iz članaka od 4. do 14., čije se donošenje razmatra. Uz to, Odbor regulatora unutar svog područja nadležnosti daje upute ravnatelju pri izvršavanju njegovih zadataka, osim kad je riječ o odlukama iz članka 16. stavka 6. Uredbe 1227/200138.

(a)  dostavlja mišljenja ravnatelju o mišljenjima, preporukama i odlukama iz članaka od 3. do 11. i članka 14., čije se donošenje razmatra. Uz to, Odbor regulatora unutar svog područja nadležnosti daje upute ravnatelju pri izvršavanju njegovih zadataka, osim kad je riječ o aktivnostima Agencije iz Uredbe 1227/2011, te pruža smjernice radnim skupinama Agencije uspostavljenima u skladu s člankom 30.

__________________

__________________

38 Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (SL L 326, 8.12.2011., str. 1.).

38 Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (SL L 326, 8.12.2011., str. 1.).

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    69

Prijedlog uredbe

Članak 23. – stavak 5. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  u skladu s člankom 20. stavkom 1. točkom (e) i člankom 25. točkom (f) i u skladu s prednacrtom proračuna koji je utvrđen u skladu s člankom 33. stavkom 3., odobrava radni program Agencije za sljedeću godinu i svake godine do 1. rujna ga predlaže Upravnom odboru za usvajanje.

(c)  u skladu s člankom 20. stavkom 1. točkom (e) i člankom 25. točkom (f) i u skladu s privremenim nacrtom procjene prihoda i rashoda koji je utvrđen u skladu s člankom 33. stavcima od 1. do 3., odobrava nacrt programskog dokumenta, uključujući godišnji radni program Agencije i svake ga godine do 30. rujna predlaže Upravnom odboru za usvajanje.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    70

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agencijom upravlja njezin ravnatelj, koji djeluje u skladu sa smjernicama iz članka 23. stavka 5. točke (a) podtočke 1. i, ako je tako predviđeno ovom Uredbom, mišljenjima Odbora regulatora. Ne dovodeći u pitanje uloge koje imaju Upravni odbor i Odbor regulatora u vezi sa zadaćama ravnatelja, ravnatelj neće zahtijevati niti slijediti nikakve upute bilo koje vlade, institucija Unije ili bilo koje drugog javnog ili privatnog subjekta ili osobe. Ravnatelj odgovara Upravnom odboru. Ravnatelj može prisustvovati sastancima Odbora regulatora kao promatrač.

1.  Agencijom upravlja njezin ravnatelj, koji djeluje u skladu sa smjernicama iz druge rečenice članka 23. stavka 5. točke (a), i ako je tako predviđeno ovom Uredbom, mišljenjima Odbora regulatora. Ne dovodeći u pitanje uloge koje imaju Upravni odbor i Odbor regulatora u vezi sa zadaćama ravnatelja, ravnatelj neće zahtijevati niti slijediti nikakve upute bilo koje vlade, institucija Unije ili bilo koje drugog javnog ili privatnog subjekta ili osobe. Ravnatelj izvještava Upravni odbor. Ravnatelj može prisustvovati sastancima Odbora regulatora kao promatrač.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    71

Prijedlog uredbe

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ravnatelja po povoljnom mišljenju Odbora regulatora imenuje Upravni odbor s liste od najmanje tri kandidata koje je predložila Komisija, na temelju postignuća te znanja i iskustva relevantnih za energetski sektor i nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira. Kandidata kojeg odabere Upravni odbor nadležni odbor Europskog parlamenta može prije imenovanja pozvati radi davanja izjave i odgovaranja na pitanja njegovih članova. Za potrebe sklapanja ugovora s ravnateljem Agenciju zastupa predsjednik Upravnog odbora.

2.  Ravnatelja po povoljnom mišljenju Odbora regulatora i nakon odobrenja Europskog parlamenta imenuje Upravni odbor s liste od najmanje tri kandidata koje je predložila Komisija, na temelju postignuća te znanja i iskustva relevantnih za energetski sektor i nakon otvorenog i transparentnog postupka odabira. Kandidata kojeg odabere Upravni odbor nadležni odbor Europskog parlamenta prije imenovanja poziva radi davanja izjave i odgovaranja na pitanja njegovih članova. Za potrebe sklapanja ugovora s ravnateljem Agenciju zastupa predsjednik Upravnog odbora.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    72

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  sastavlja , donosi i objavljuje mišljenja, preporuke i odluke. Mišljenja, preporuke i odluke iz članaka od 3. do 11. i članka 14. donose se samo ako su dobili pozitivno mišljenje Odbora regulatora;

(c)  sastavlja, donosi i objavljuje mišljenja, preporuke i odluke. Mišljenja, preporuke i odluke iz članaka od 3. do 11. i članka 14. donose se samo ako su dobili pozitivno mišljenje Odbora regulatora;

Amandman    73

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  svake godine priprema nacrt radnog programa Agencije za sljedeću godinu te ga , nakon što Upravni odbor donese nacrt, podnosi Odboru regulatora, Europskom parlamentu i Komisiji do 31. siječnja svake godine. Ravnatelj je odgovoran za provedbu programskog dokumenta i izvješćivanje Upravnog odbora o njegovoj provedbi;

(f)  svake godine priprema nacrt programskog dokumenta Agencije, koji sadržava višegodišnje programiranje i godišnji radni program za sljedeću godinu u skladu s člankom 21. Ravnatelj je odgovoran za provedbu programskog dokumenta i izvješćivanje Upravnog odbora o njegovoj provedbi;

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    74

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – točka k

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(k)  odgovoran je za odlučivanje je li, radi obavljanja zadaća Agencije na učinkovit i djelotvoran način, potrebno osnovati jedan lokalni ured ili više njih u jednoj državi članici ili više njih. Za donošenje odluke o osnivanju lokalnog ureda potrebna je prethodna suglasnost Komisije, Upravnog odbora i predmetnih država članica. U toj se odluci navodi opseg aktivnosti koje taj lokalni ured obavlja tako da se izbjegavaju nepotrebni troškovi i udvostručavanje administrativnih funkcija Agencije.

(k)  odgovoran je za odlučivanje je li, radi obavljanja zadaća Agencije na učinkovit i djelotvoran način, potrebno osnovati jedan lokalni ured ili više njih u jednoj državi članici ili više njih radi obavljanja zadaća Agencije na učinkovit i djelotvoran način. Za donošenje odluke o osnivanju lokalnog ureda potrebna je prethodna suglasnost Upravnog odbora. U toj se odluci navodi opseg aktivnosti koje taj lokalni ured obavlja tako da se izbjegavaju nepotrebni troškovi i udvostručavanje administrativnih funkcija Agencije;

Amandman    75

Prijedlog uredbe

Članak 25. – stavak 1. – točka ka (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ka)  u pogledu osoblja Agencije izvršava ovlasti iz članka 39. stavka 3.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    76

Prijedlog uredbe

Članak 29. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Odbor za žalbe može izvršiti ovlasti koje ima u nadležnosti Agencije ili može predati slučaj nadležnom tijelu Agencije. Nadležno tijelo Agencije je obvezano odlukom Odbora za žalbe.

5.  Odbor za žalbe može potvrditi odluku ili može predati slučaj nadležnom tijelu Agencije. Nadležno tijelo Agencije je obvezano odlukom Odbora za žalbe.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    77

Prijedlog uredbe

Članak 29.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 29.a

 

Postupci pred Sudom

 

Tužbe za poništenje odluka koje je Agencija izdala u skladu s ovom Uredbom i tužbe zbog nepostupanja u rokovima koji se primjenjuju mogu se podnijeti Sudu Europske unije tek nakon što su iscrpljene sve mogućnosti žalbenog postupka u okviru Agencije u skladu s člankom 29. Agencija poduzima sve potrebne mjere kako bi postupila u skladu s presudom Suda Europske unije.

Amandman    78

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako je opravdano, Upravni odbor može osnovati radne skupine, posebno radi pružanja podrške ravnatelju u obavljanju regulatornih poslova i Odboru regulatora u pogledu regulatornih pitanja.

1.  Ako je opravdano, ravnatelj i Odbor regulatora mogu zajednički osnovati radne skupine, posebno radi pružanja podrške ravnatelju u obavljanju regulatornih poslova i Odboru regulatora u pogledu regulatornih pitanja.

Amandman    79

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Radne su skupine po potrebi sastavljene od stručnjaka iz osoblja Agencije, nacionalnih regulatornih tijela i Komisije. Agencija ne snosi troškove sudjelovanja stručnjaka iz osoblja nacionalnih regulatornih tijela u radnim skupinama Agencije.

2.  Radne su skupine sastavljene od stručnjaka iz osoblja Agencije i nacionalnih regulatornih tijela. Stručnjaci iz Komisije po potrebi sudjeluju kao promatrači. Agencija ne snosi troškove sudjelovanja stručnjaka iz osoblja nacionalnih regulatornih tijela u radnim skupinama Agencije.

Amandman    80

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Upravni odbor donosi i objavljuje interni poslovnik o radu stručnih skupina.

3.  Nakon savjetovanja s Odborom regulatora ravnatelj donosi i objavljuje interni poslovnik o radu radnih skupina.

Amandman    81

Prijedlog uredbe

Članak 30. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Radne skupine provode aktivnosti koje su im dodijeljene u programskom dokumentu usvojenom na temelju članka 21.

Amandman    82

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  svih dobrovoljnih priloga država članica ili regulatornih tijela iz članka 20. stavka 1. točke (g);

(c)  svih dobrovoljnih priloga država članica ili regulatornih tijela iz članka 20. stavka 1. točke (g), kojima se ne ugrožavaju neovisnost i nepristranost Agencije;

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    83

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Prihodi koje prima Agencija ne smiju ugroziti njezinu neovisnost i objektivnost.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    84

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agenciji se plaćaju pristojbe za zahtjeve za izuzeće u skladu s člankom 11. stavkom 1. i za odluke o prekograničnoj raspodjeli troškova koje donosi Agencija u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) br. 347/201339.

1.  Agenciji se plaćaju pristojbe za sljedeće aktivnosti:

 

(a)   odluke o izuzećima u skladu s člankom 11. stavkom 1. i odluke o prekograničnoj raspodjeli troškova koje Agencija donosi u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) br. 347/201339;

 

(b)   prijave stranaka koje izvješćuju u skladu s člankom 16. stavkom 8. Uredbe (EU) br. 1227/2011;

 

(c)   nadzor nad aktivnostima i suradnjom operatora prijenosnih i distribucijskih sustava, među ostalim preko ENTSO-a za električnu energiju, ENTSO-a za plin i tijela EU DSO;

__________________

__________________

39 SL L 115, 25.4.2013., str. 39.

39 SL L 115, 25.4.2013., str. 39.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    85

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pristojbe iz stavka 1. određuje Komisija.

2.  Pristojbe iz stavka 1. određuje Komisija nakon savjetovanja s Upravnim odborom. Komisija utvrđuje iznose naknada i pristojbi te način njihova plaćanja. Iznos pristojbi i troškova utvrđuje se tako da se osigura da su prihodi od njih dostatni za pokrivanje ukupnih troškova pruženih usluga. Komisija po potrebi provjerava iznose pristojbi i naknada u kontekstu potrebe da se te pristojbe i naknade naplaćuju.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    86

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Privremeni nacrt procjene prihoda i rashoda Agencije temelji se na ciljevima i očekivanim rezultatima dokumenta o godišnjem programiranju iz članka 21. stavka 1. i uzima u obzir financijske resurse potrebne za postizanje tih ciljeva i očekivanih rezultata u skladu s načelom izrade proračuna zasnovane na uspješnosti.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    87

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.a  Do ... [12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe] Europska komisija ocjenjuje proračun dodijeljen Agenciji radi osiguravanja dostatnih financijskih sredstava i ljudskih resursa koji Agenciji omogućavaju da ispuni svoju ulogu u ostvarivanju unutarnjeg energetskog tržišta i pružanju doprinosa energetskoj sigurnosti u korist potrošača u Uniji. Komisija po potrebi podnosi prijedloge za izmjenu proračuna Agencije.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    88

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Usluge prevođenja koje su potrebne za rad Agencije osigurava Prevoditeljski centar za tijela Europske unije.

3.  Usluge prevođenja koje su potrebne za rad Agencije osigurava Prevoditeljski centar za tijela Europske unije ili drugi pružatelji prevoditeljskih usluga u skladu s pravilima javne nabave i u skladu s relevantnim financijskim pravilima.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zato što je tijesno povezana s unutarnjom logikom teksta ili zato što je izravno povezana s ostalim dopuštenim izmjenama.

Amandman    89

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najkasnije pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe, a zatim svakih pet godina, Komisija s pomoću neovisnog vanjskog stručnjaka provodi vrednovanje za ocjenjivanje učinka Agencije s obzirom na njezine ciljeve, mandat i zadaće. Poseban naglasak vrednovanja na mogućnosti je izmjena mandata Agencije i na financijskim učincima tih izmjena.

1.  Najkasnije pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe, a zatim svakih pet godina, Komisija s pomoću neovisnog vanjskog stručnjaka provodi vrednovanje za ocjenjivanje učinka Agencije s obzirom na njezine ciljeve, mandat i zadaće. Poseban naglasak vrednovanja na mogućnosti je izmjena mandata Agencije i na financijskim učincima tih izmjena u skladu s načelom izrade proračuna zasnovane na uspješnosti.

Amandman    90

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako Komisija smatra da daljnje postojanje Agencije više nije opravdano s obzirom na ciljeve, mandat i zadaće koji su joj dodijeljeni, ona može predložiti da se ova Uredba u skladu s tim izmijeni ili stavi izvan snage.

2.  Ako Komisija smatra da daljnje postojanje Agencije više nije opravdano s obzirom na ciljeve, mandat i zadaće koji su joj dodijeljeni, ona se savjetuje s Odborom regulatora. Odbor regulatora izdaje mišljenje o budućoj ulozi Agencije unutar 12 mjeseci od zaprimanja zahtjeva Komisije. Komisija, uzimajući u obzir mišljenje Odbora regulatora, može predložiti da se ova Uredba u skladu s tim izmijeni ili stavi izvan snage.

(1)

SL C 288, 31.8.2017., str. 91.

(2)

SL C 342, 12.10.2017., str. 79.

(3)

SL C 77, 28.3.2002., str. 1.


OBRAZLOŽENJE

Uvod

S obzirom na to da prelazak na čistu energiju mijenja globalnu energetsku sliku, Komisija je 30. studenoga 2016. predstavila komunikaciju „Čista energija za sve Europljane”, paket prijedloga mjera za održavanje konkurentnosti Europske unije. U tom je paketu Komisija predložila preinaku Uredbe (EU) br. 713/2009 o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora (ACER).

Cilj prijedloga prilagoditi je pravni okvir za ACER promjenama na energetskim tržištima i odgovoriti na potrebu za pojačanom regionalnom suradnjom. Agencija bi imala veću ulogu u izradi kodova mreže (mrežnih pravila) i koordinaciji donošenja odluka na regionalnoj razini. Nadalje, ACER dobiva brojne nove zadaće povezane s regionalnim operativnim središtima koja će se uspostaviti, nadzorom nad imenovanim operatorima tržišta električne energije i procjenom adekvatnosti proizvodnje i pripremljenosti za rizike.

Izvjestitelj smatra da će ACER će imati središnju ulogu u provedbi paketa o čistoj energiji i u osiguravanju energetskog tržišta koje dobro funkcionira na korist svih potrošača energije u Uniji (privatnih kućanstava, MSP-ova, velikih poduzeća i industrije). Stoga srdačno pozdravlja prijedlog Komisije i predloženi veći opseg odgovornosti Agencije.

No, izvjestitelj smatra da je u pojedinim aspektima predloženu uredbu potrebno poboljšati i pojasniti kako bi se Agenciji dodatno omogućilo da učinkovito izvršava svoje zadaće.

Regionalno regulatorno upravljanje

U članku 5. stavku 2. prijedloga Komisije navodi se mogućnost izrade prijedloga uvjeta ili metodologija za provedbu kodova mreže i smjernica, za koje je potrebno regulatorno odobrenje svih regulatornih tijela ili svih regulatora predmetne regije i koji se šalju Agenciji na reviziju i odobrenje.

Agencija je najbolja instanca za obradu prijedloga uvjeta ili metodologija, koji će se primjenjivati u cijeloj Uniji, tj. onih za koje je potrebno regulatorno odobrenje svih regulatornih tijela. Glavnu odgovornost za regionalne uvjete i metodologije trebala bi imati regulatorna tijela predmetne regije, a odluka Agencije trebala bi se tražiti samo ako tema ima konkretan utjecaj na unutarnje energetsko tržište, ako relevantna regulatorna tijela ne uspijevaju postići dogovor ili na njihov zajednički zahtjev.

Stoga se izmjenama koje predlaže izvjestitelj želi uvesti razlikovanje u postupak odlučivanja. To podrazumijeva ocjenu učinka zajedničkih regionalnih prijedloga na unutarnje energetsko tržište. Ako prijedlozi nemaju konkretan utjecaj na unutarnje energetsko tržište, odluke donose regulatori predmetne regije nakon savjetovanja s ravnateljem ACER-a. Zatim, nakon što je obaviještena o zajedničkim dogovorima, Agencija izdaje preporuku ako dogovori nisu u skladu s ciljevima i odredbama direktive i uredbe te s kodovima mreže i smjernicama.

Nadzor ACER-a nad subjektima u sektorima električne energije i plina na razini EU-a i na regionalnoj razini

S obzirom na to da se veća pozornost posvećuje regionalnoj i paneuropskoj suradnji i koordinaciji, neophodan je učinkovit nadzor na toj razini kako bi se osiguralo dovršenje i dobro funkcioniranje unutarnjeg energetskog tržišta.

U prošlosti je nadzorna aktivnost Agencije uglavnom bila usmjerena na ENTSO-e, no nedavno je proširena i sada uključuje imenovane operatore tržišta električne energije, a prema predloženoj preinaci trebalo bi je dodatno proširiti na regionalna operativna središta. Ti će subjekti zapravo imati operativne odgovornosti te je učinkovit nadzor još relevantniji. Stoga se mora zajamčiti da se ti subjekti pridržavaju svojih obveza koje imaju u skladu sa zakonodavstvom. Nadalje, za učinkovit nadzor nužno je da Agencija ima pristup potrebnim informacijama i može ih zahtijevati.

Ako Agencija otkrije da se jedan od ENTSO-a, imenovani operator tržišta električne energije, regionalno operativno središte ili bilo koji drugi subjekt koji posluje na prekograničnoj, regionalnoj ili europskoj razini, npr. budući subjekt EU DSO, ne pridržava ciljeva i odredbi iz Direktive i Uredbe o električnoj energiji te kodova mreže i smjernica, čime se ugrožava dobro funkcioniranje unutarnjeg tržišta električne energije, trebala bi moći reagirati donošenjem obvezujuće odluke.

Mogućnosti ACER-a da dobije informacije koje su mu potrebne za izvršavanje njegove nadzorne zadaće

ACER u skladu s postojećom Uredbom 713/2009 već ima opsežne nadzorne zadaće. Te su zadaće dodatno proširene prijedlogom preinake kako bi obuhvatile rad regionalnih operativnih središta i imenovanih operatora tržišta električne energije. No, te nadzorne ovlasti ne prati opća ovlast traženja i dobivanja relevantnih informacija.

Stoga je izvjestitelj podnio amandmane kojima se Agenciji daje ovlast da od sudionika na tržištu i drugih subjekata zahtijeva sve informacije koje su joj potrebne da bi učinkovito izvršavala svoje zadaće, a ako je potrebno, to može tražiti obvezujućim odlukama. Da bi se izbjeglo dupliciranje obveza sudionika na energetskom tržištu u pogledu izvješćivanja, te bi informacije uobičajeno trebala osigurati nacionalna regulatorna tijela, regionalna operativna središta, EU DSO i imenovani operatori tržišta električne energije, koji su najbliži sudionicima na energetskom tržištu i trebali bi voditi računa o postojećim statističkim podacima. Međutim, u krajnjem slučaju ako nacionalno regulatorno tijelo ne osigura ili ne može pravodobno osigurati takve informacije, Agencija bi opravdan i obrazložen zahtjev za informacijama trebala moći uputiti izravno sudioniku na energetskom tržištu. Nacionalna regulatorna tijela država članica trebala bi biti obvezna pomagati Agenciji u provedbi takvih izravnih zahtjeva.

Manjak ljudskih i financijskih resursa u Agenciji

Izvjestitelj je iznimno zabrinut zbog stalnog manjka financijskih sredstava Agencije, što ozbiljno ugrožava njezinu sposobnost da ispuni svoj postojeći zakonski mandat, posebice u pogledu Uredbe REMIT. Ako se ta situacija ne riješi u okviru proračuna za 2018., moglo bi doći do kašnjenja u dovršenju unutarnjeg energetskog tržišta te ugrožavanja integriteta i transparentnosti veleprodajnog trgovanja energijom, zbog čega bi potrošači energenata u Europskoj uniji snosili veće troškove. Nadalje, dodatne zadaće i odgovornosti Agencije treba popratiti odgovarajućim povećanjem resursa ACER-a.

S obzirom na aktualno smanjivanje proračuna EU-a jedan od načina za prevladavanje sadašnjih proračunskih problema Agencije bilo bi dozvoliti joj da naplaćuje pristojbe za neke od svojih aktivnosti. Stoga izvjestitelj predlaže izmjene kojima bi se ACER-u omogućilo naplaćivanje pristojbi za registraciju registriranih mehanizama izvješćivanja, izvješćivanje o trgovinskim i temeljnim podacima u skladu s REMIT-om te nadzor nad aktivnostima operatora prijenosnih sustava, uključujući njihovu suradnju preko ENTSO-a.

Ostala pitanja

Izvjestitelj je također predložio članak kojim se definira postupak donošenja odluka u ACER-u kako bi se zajamčilo da su one obrazložene i opravdane te kako bi se omogućio sudski nadzor. Odluke moraju biti javne, no štiti se povjerljivost trgovinski osjetljivih informacija. Konačno, predlaže se niz izmjena koje se odnose na organizaciju Agencije, npr. izmjena kojom se zadržava ovlast ravnatelja u donošenju određenih upravljačkih odluka, izmjena kojom se jamči neovisnost Upravnog odbora ACER-a od političkog uplitanja te prilagodba pojedinih postupaka.


PRILOG: POPIS SUBJEKATAOD KOJIH JE IZVJESTITELJ PRIMIO INFORMACIJE

Sljedeći popis sastavljen je isključivo dobrovoljno na izričitu odgovornost izvjestitelja. Izvjestitelj je tijekom pripreme nacrta izvješća primio informacije od sljedećih subjekata:

ABB

ACER, Director

ACER, Administrative Board

ACER, Board of Regulators

Amprion

BEUC

Bundesnetzagentur

Business Europe

Climate Action Network (CAN) Europe

CEDEC - European federation of Local Energy Companies

CEER

Coalition France pour l'efficacité énergétique (CFEE)

Danish Energy

Danish Industry

Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate

EDSO for Smart Grids

Energie-Control Austria

Energinet

Energitilsynet

ENGIE

ENTSO-E

EPEXSPOT

European Commission, DG ENER

European Commission, DG CLIMA

EVN

German Association of Local Public Utilities

German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy

IBERDROLA

Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)

Nordpool

Orgalime

PKA

Shell

SolarPower Europe

Statnett

Statoil

T&D Europe

WindEurope


PRILOG: PISMO ODBORA ZA PRAVNA PITANJA

D(2017)31009

Jerzy Buzek

Predsjednik Odbora za industriju, istraživanje i energetiku

PHS 08B046

Bruxelles

Predmet:  Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora (preinaka)

  (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Poštovani predsjedniče,

Odbor za pravna pitanja razmotrio je navedeni prijedlog u skladu s člankom 104. Poslovnika Parlamenta o preinakama.

U stavku 3. tog članka stoji sljedeće:

„Ako odbor nadležan za pravna pitanja smatra da prijedlog nema za posljedicu suštinske promjene osim onih koje su kao takve u njemu navedene, o tome obavještava odbor nadležan za predmet.

U tom slučaju, pored uvjeta utvrđenih člancima 169. i 170., amandmani su dopušteni u odboru nadležnom za dotični predmet samo ako se odnose na dijelove prijedloga koji sadrže promjene.

Međutim, predsjednik odbora nadležnog za dotični predmet iznimno i razmatrajući svaki slučaj zasebno može dopustiti amandmane na dijelove prijedloga koji su ostali nepromijenjeni ako smatra da je to potrebno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima. Ti razlozi moraju se navesti u pisanom obrazloženju amandmana.”

U skladu s mišljenjem savjetodavne radne skupine pravnih službi Parlamenta, Vijeća i Komisije, koja je proučila prijedlog preinake, te u skladu s preporukama izvjestitelja, Odbor za pravna pitanja smatra da dotični prijedlog ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su navedene kao takve u prijedlogu i koje je navela savjetodavna radna skupina, te da se prijedlog, u pogledu kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata s tim promjenama, ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene.

Stoga je Odbor za pravna pitanja na svojoj sjednici od 13. srpnja 2017. s 20 glasova za i 3 suzdržana(1) preporučio da Odbor za industriju, istraživanje i energetiku kao nadležni odbor može započeti s razmatranjem dotičnog prijedloga u skladu s člankom 104. Poslovnika.

S poštovanjem

Pavel Svoboda

Prilog: Izvješće koje je potpisao predsjednik savjetodavne radne skupine.

(1)

Nazočni su bili sljedeći zastupnici: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Jens Rohde, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.


PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

 

 

 

 

SAVJETODAVNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽBI

Bruxelles, 20. lipnja 2017.

MIŠLJENJE

  ZA  EUROPSKI PARLAMENT

    VIJEĆE

    KOMISIJU

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora

COM(2016)0863 od 23.2.2017. – 2016/0378(COD)

Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenoga 2001. o sistematičnijem korištenju metode za preinačavanje pravnih akata, a posebno njegovu točku 9., savjetodavna skupina koju čine pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 25. travnja i 3. svibnja 2017. da razmotri navedeni prijedlog koji je podnijela Komisija.

Na tim je sjednicama(1), nakon razmatranja Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća kojom se preinačuje Uredba (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora savjetodavna skupina suglasno utvrdila da je sljedeće dijelove teksta trebalo zasjeniti sivom bojom koja se u načelu koristi za upućivanje na suštinske izmjene:

– u članku 2. točki (d), upućivanje na članak 8.;

– brisanje stavaka 7. i 8. članka 6. Uredbe (EZ) br. 713/2009;

– u članku 20. stavku 1. točki (e), brisanje riječi „prije 30. rujna”;

– članku 23. stavku 5. točki (a) i članku 25. točki (c), upućivanje na članke od 3. do 11.;

– u članku 26. stavku 3., rečenicu „Odbor za žalbe donosi i objavljuje svoj poslovnik”;

– u članku 29. stavku 1., zamjenu sadašnjeg upućivanja na „članke 7., 8. ili 9.ˮ upućivanjem na „članke od 4. do 14.ˮ;

– u članku 33. stavku 1., brisanje riječi „do 15. veljače”;

– u članku 33. stavku 3., zamjenu riječi „do 31. ožujka” riječima „do 31. siječnja svake godine”;

– u članku 33. stavku 6., dodavanje riječi „Vijeće u” i „funkciji”;

– cjelokupni tekst članka 33. stavka 8.;

– cjelokupni tekst članka 35. stavaka 1. i 2.;

– u članku 35. stavku 4., zamjenu riječi „ravnatelj” riječju „računovođa”;

– u članku 35. stavku 6., zamjenu riječi „ravnatelj” riječju „računovođa Agencije”;

– u članku 35. stavku 7., dodavanje riječi „do 15. studenoga godine N+1”;

– u članku 35. stavku 8., zamjenu riječi „15. listopada” riječima „30. rujna godine N+1”;

– u članku 43. stavku 1., brisanje riječi „ako je primjereno”;

– u članku 45. stavku 3., riječi „i svoje zaključke Europskom parlamentu, Vijeću”.

Nakon razmatranja prijedloga savjetodavna je skupina jednoglasno zaključila da prijedlog ne sadrži suštinske promjene, osim onih koje su kao takve označene. Savjetodavna je skupina također zaključila da se u pogledu kodifikacije neizmijenjenih odredaba ranijeg akta sa spomenutim promjenama prijedlog ograničava samo na kodifikaciju postojećeg pravnog akta bez suštinskih promjena.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Pravni savjetnik    Pravni savjetnik    Glavni direktor

(1)

  Savjetodavna skupina radila je na osnovi engleske jezične verzije Prijedloga koja je bila izvorna verzija razmatranog teksta.


MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE (31.8.2017)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Agencije Europske unije za suradnju energetskih regulatora (preinaka)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Jens Geier

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  Agencija bi se trebala uglavnom financirati iz općeg proračuna Unije, putem pristojbi i dobrovoljnih doprinosa. Osobito, sredstva koja su trenutačno prikupljena od regulatornih tijela za njihovu suradnju na razini Unije trebala bi i dalje biti na raspolaganju Agenciji. Na subvencije koje se financiraju iz općeg proračuna Unije trebao bi se i dalje primjenjivati proračunski postupak Unije. Osim toga, reviziju računa trebao bi izvršiti neovisni vanjski revizor u skladu s člankom 107. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1271/201333.

(29)  Agencija bi se trebala uglavnom financirati iz općeg proračuna Unije, putem pristojbi i dobrovoljnih doprinosa, a da se pritom ne naruši nepristranost i neovisnost Agencije. Osobito, sredstva koja su trenutačno prikupljena od regulatornih tijela za njihovu suradnju na razini Unije trebala bi i dalje biti na raspolaganju Agenciji. Na subvencije koje se financiraju iz općeg proračuna Unije trebao bi se i dalje primjenjivati proračunski postupak Unije. Osim toga, reviziju računa trebao bi izvršiti neovisni vanjski revizor u skladu s člankom 107. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 1271/201333.

_________________

 

33 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.).

33 Delegirana uredba Komisije (EU) br. 1271/2013 od 30. rujna 2013. o Okvirnoj financijskoj uredbi za tijela iz članka 208. Uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 7.12.2013., str. 42.).

Obrazloženje

Amandman je neodvojivo povezan s ostalim dopuštenim amandmanima koje je izvjestitelj podnio na prijedlog Komisije.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29a)  Agencija bi trebala odrediti svoje naknade na transparentan, pošten, nediskriminirajući i ujednačen način. Naknadama se ne bi trebala ugroziti konkurentnost predmetne industrije ili neovisnost i nepristranost Agencije.

Obrazloženje

Amandman je neodvojivo povezan s ostalim dopuštenim amandmanima koje je izvjestitelj podnio na prijedlog Komisije.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 29.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29b)  Proračun Agencije trebao bi se donijeti u skladu s načelom izrade proračuna zasnovane na uspješnosti, pri čemu se uzimaju u obzir njezini ciljevi i očekivani rezultati po izvršenju zadaća.

Obrazloženje

Amandman je neodvojivo povezan s ostalim dopuštenim amandmanima koje je izvjestitelj podnio na prijedlog Komisije.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 2. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Agencija izvršava svoje funkcije na neovisan i objektivan način.

Obrazloženje

Amandman je neodvojivo povezan s ostalim dopuštenim amandmanima koje je izvjestitelj podnio na prijedlog Komisije.

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 19. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Članovi Upravnog odbora obvezuju se da će djelovati neovisno i objektivno u javnom interesu. U tom smislu, svaki član daje pisanu izjavu o obvezama i pisanu izjavu o interesima iz kojih je razvidno da ne postoje nikakvi interesi koji bi utjecali na njihovu neovisnost ili bilo kakve izravne ili neizravne interese. Te se izjave javno objavljuju jednom godišnje.

8.  Ne dovodeći u pitanje ulogu članova koje imenuje Komisija članovi Upravnog odbora obvezuju se da će djelovati neovisno i objektivno u javnom interesu te da neće tražiti ili slijediti ikakve političke upute. U tom smislu, svaki član daje pisanu izjavu o obvezama i pisanu izjavu o interesima iz kojih je razvidno da ne postoje nikakvi interesi koji bi utjecali na njegovu neovisnost ili izravni ili neizravni interesi koji bi mogli utjecati na njegovu neovisnost. Te se izjave javno objavljuju jednom godišnje.

Obrazloženje

Treba zadržati zaštitu članova Upravnog odbora od političkih uputa, a istovremeno uvažiti posebnu ulogu članova koje imenuje Komisija. Ova je izmjena nužna zbog razloga povezanih s unutarnjom logikom upravljanja Agencijom.

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 21. – stavak 3. – podstavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U kontekstu bitne izmjene navedene u drugom podstavku, prije dodjele dodatnih financijskih i ljudskih resursa uvijek će se razmotriti treba li ponovno odrediti prioritet aktivnosti.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  svih dobrovoljnih priloga država članica ili regulatornih tijela iz članka 20. stavka 1. točke (g);

(c)  svih dobrovoljnih priloga koje daju države članice ili regulatorna tijela iz članka 20. stavka 1. točke (g), ako ne utječu na neovisnost i nepristranost Agencije;

Obrazloženje

Amandman je neodvojivo povezan s ostalim dopuštenim amandmanima koje je izvjestitelj podnio na prijedlog Komisije.

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 31. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4a.  Prihodi koje prima Agencija ne smiju ugroziti njezinu neovisnost i objektivnost.

Obrazloženje

Amandman je neodvojivo povezan s ostalim dopuštenim amandmanima koje je izvjestitelj podnio na prijedlog Komisije.

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 32. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Agenciji se plaćaju pristojbe za zahtjeve za izuzeće u skladu s člankom 11. stavkom 1. i za odluke o prekograničnoj raspodjeli troškova koje donosi Agencija u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) br. 347/201339.

1.  Agenciji se plaćaju pristojbe za svaku od sljedećih aktivnosti:

 

(a)   traženje izuzeća u skladu s člankom 11. stavkom 1.ove Uredbe;

 

(b)   traženje odluka o prekograničnoj raspodjeli troškova koje donosi Agencija u skladu s člankom 12. Uredbe (EU) br. 347/201339;

 

(c)   registraciju stranaka koje izvješćuju u skladu s trećim podstavkom članka 11. stavka 1. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 1348/201439a;

 

(d)   praćenje izvršenja zadataka ENTSO-a za električnu energiju i ENTSO-a za plin u skladu s člankom 4. stavkom 2. ove Uredbe.

__________________

__________________

39 SL L 115, 25.4.2013., str. 39.

39 SL L 115, 25.4.2013., str. 39.

 

39a Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1348/2014 od 17. prosinca 2014. o izvješćivanju o podacima i provedbi članka 8. stavaka 2. i 6. Uredbe (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 363, 18.12.2014., str. 121.).

Obrazloženje

Mogućnost naplate pristojbi od registriranih mehanizama izvješćivanja u skladu s Uredbom REMIT i od operatora prijenosnog sustava bio bi učinkovit način prevladavanja trenutačnog nedostatka financijskih sredstava i Agenciji treba dati tu mogućnost. Ova je izmjena nužna zbog razloga povezanih s unutarnjom logikom proračunskog kapaciteta Agencije. To bi omogućilo Agenciji da u potpunosti izvršava svoje nove zadatke koji su joj dodijeljeni Uredbom REMIT i Uredbom (EU) br. 347/2013.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 33. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Privremeni nacrt procjene prihoda i rashoda Agencije temelji se na ciljevima i očekivanim rezultatima dokumenta o godišnjem programiranju iz članka 21. stavka 1. i uzima u obzir financijske resurse potrebne za postizanje tih ciljeva i očekivanih rezultata u skladu s načelom izrade proračuna zasnovane na uspješnosti.

Obrazloženje

Amandman je neodvojivo povezan s ostalim dopuštenim amandmanima koje je izvjestitelj podnio na prijedlog Komisije.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 44. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Usluge prevođenja koje su potrebne za rad Agencije osigurava Prevoditeljski centar za tijela Europske unije.

3.  Usluge prevođenja koje su potrebne za rad Agencije osiguravaju Prevoditeljski centar za tijela Europske unije ili drugi pružatelji prevoditeljskih usluga u skladu s pravilima javne nabave i unutar granica utvrđenih relevantnim financijskim pravilima.

Obrazloženje

U Prevoditeljskom centru može doći do kašnjenja s prijevodima koja bi ugrozila rad Agencije. S obzirom na trenutačni manjak financijskih sredstava Agenciji bi trebalo dozvoliti da pribjegava jeftinijim alternativama radi izvršavanja svojih aktivnosti, pa je stoga ACER-u potrebno omogućiti eksternalizaciju usluga prevođenja.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 45. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Najkasnije pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe, a zatim svakih pet godina, Komisija s pomoću neovisnog vanjskog stručnjaka provodi vrednovanje za ocjenjivanje učinka Agencije s obzirom na njezine ciljeve, mandat i zadaće. Poseban naglasak vrednovanja na mogućnosti je izmjena mandata Agencije i na financijskim učincima tih izmjena.

1.  Najkasnije pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe, a zatim svakih pet godina, Komisija s pomoću neovisnog vanjskog stručnjaka provodi vrednovanje za ocjenjivanje učinka Agencije s obzirom na njezine ciljeve, mandat i zadaće. Vrednovanje je posebno usmjereno na moguću potrebu za izmjenom mandata Agencije i na financijske učinke svake takve izmjene u skladu s načelom određivanja proračuna na temelju uspješnosti.

Obrazloženje

Načelo određivanja proračuna na temelju uspješnosti jedan je od političkih prioriteta koji je izradila Komisija, a Parlament podržao. Ovaj bi amandman trebao odražavati cjelokupnu institucionalnu logiku bolje uporabe proračuna EU-a.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Europske agencije za suradnju energetskih regulatora (preinaka)

Referentni dokumenti

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

19.1.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Jens Geier

12.1.2017

Datum usvajanja

30.8.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

34

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

34

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

1

0

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0   : suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Europske agencije za suradnju energetskih regulatora (preinaka)

Referentni dokumenti

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Datum podnošenja EP-u

30.11.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

19.1.2017

ECON

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Morten Helveg Petersen

25.1.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

24.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Datum usvajanja

21.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

52

7

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jan Keller

Datum podnošenja

26.2.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Davor Škrlec, Claude Turmes

7

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 12. ožujka 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti