Procedūra : 2016/0378(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0040/2018

Pateikti tekstai :

A8-0040/2018

Debatai :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 7.8

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0228

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1145kWORD 119k
26.2.2018
PE 605.917v02-00 A8-0040/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (nauja redakcija)

(COM(2016) 0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Morten Helveg Petersen

(Išdėstymas nauja redakcija. Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. PRANEŠĖJUI PAGALBĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ SĄRAŠAS
 PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ
 Biudžeto komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (nauja redakcija)

(COM(2016) 0863 – C8 0494/2016 – 2016/0378(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0863),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 194 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8 0494/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Vokietijos Bundestago, Prancūzijos Senato ir Rumunijos Senato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 31 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 13 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(3),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 17 d. Teisės reikalų komiteto laišką Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnio 3 dalimi,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 104 ir 59 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Biudžeto komiteto nuomonę (A8-0040/2018),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, Komisijos pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  Nepaisant didelės pažangos integruojant ir sujungiant elektros energijos vidaus rinką, kai kurios valstybės narės ar regionai vis dar išlieka izoliuoti arba nepakankamai tarpusavyje susieti. Tai ypač aktualu valstybėms narėms, kurios yra salos, ir periferijoje esančioms valstybėms narėms. Vykdydama savo darbą Agentūra turėtų tinkamai atsižvelgti į konkrečią šių valstybių narių ar regionų padėtį.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  Dėl glaudaus Sąjungos elektros energijos tinklo sujungimo ir didėjančio poreikio bendradarbiauti su kaimyninėmis šalimis siekiant išlaikyti tinklo stabilumą ir integruoti didelį atsinaujinančiosios energijos kiekį regioniniams operatyviniams centrams teks svarbus vaidmuo koordinuojant perdavimo sistemos operatorių veiksmus. Prireikus Agentūra turėtų užtikrinti regioninių operatyvinių centrų reguliavimo priežiūrą.

(7)  Dėl glaudaus Sąjungos elektros energijos tinklo sujungimo ir didėjančio poreikio bendradarbiauti su kaimyninėmis šalimis siekiant išlaikyti tinklo stabilumą ir integruoti didelį atsinaujinančiosios energijos kiekį regioniniams koordinavimo centrams teks svarbus vaidmuo koordinuojant perdavimo sistemos operatorių veiksmus. Prireikus Agentūra turėtų užtikrinti regioninių koordinavimo centrų reguliavimo priežiūrą ir stebėti jų veiklą ir atitiktį atitinkamiems Sąjungos teisės aktams.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  Kadangi didelė dalis naujos elektros energijos gamybos bus sujungta vietos lygmeniu, skirstomųjų tinklų operatoriams teks svarbus vaidmuo užtikrinant lankstų ir veiksmingą Europos elektros energijos sistemos veikimą.

(8)  Kadangi didelė dalis naujos elektros energijos gamybos bus sujungta vietos lygmeniu, skirstomųjų tinklų operatoriams teks svarbus vaidmuo užtikrinant lankstų ir veiksmingą Europos elektros energijos sistemos veikimą. Kadangi Komisija mano, jog reikia įsteigti naują Sąjungos lygmens instituciją, kad būtų stiprinamas perdavimo sistemos operatorių ir skirstomųjų tinklų operatorių (STO) bendradarbiavimas, ir rengti tolesnes gaires ir kodeksus STO klausimais, būtina suteikti Agentūrai tam tikrus priežiūros įgaliojimus tokios institucijos atžvilgiu.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  Agentūra turėtų užtikrinti pagal [naujos Elektros energijos reglamento redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2,] ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/73/EB30 nacionalinių reguliavimo institucijų vykdomų reguliavimo funkcijų tinkamą koordinavimą, o prireikus šių funkcijų vykdymą Sąjungos lygmeniu. Tuo tikslu būtina užtikrinti Agentūros nepriklausomumą nuo elektros energijos ir dujų gamintojų, tiekimo ir skirstomųjų tinklų operatorių (viešų ir privačių) ir vartotojų bei užtikrinti, kad jos veiksmai atitiktų Sąjungos teisės aktus, užtikrinti jos techninius ir reguliavimo pajėgumus, skaidrumą, demokratišką kontrolę ir veiksmingumą.

(10)  Agentūra turėtų užtikrinti pagal [naujos Elektros energijos reglamento redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2] ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/73/EB30 nacionalinių reguliavimo institucijų vykdomų reguliavimo funkcijų tinkamą koordinavimą, o prireikus šių funkcijų vykdymą Sąjungos lygmeniu. Tuo tikslu būtina užtikrinti Agentūros nepriklausomumą nuo elektros energijos ir dujų gamintojų, tiekimo ir skirstomųjų tinklų operatorių (viešų ir privačių) ir vartotojų bei užtikrinti, kad jos veiksmai atitiktų Sąjungos teisės aktus, užtikrinti jos techninius ir reguliavimo pajėgumus, skaidrumą, demokratišką kontrolę, įskaitant atskaitingumą Europos Parlamentui, ir veiksmingumą.

__________________

__________________

30 Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 94.

30 Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 94.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  Agentūra turėtų stebėti, kaip vyksta elektros energijos ir dujų sektorių perdavimo sistemos operatorių regioninis bendradarbiavimas ir kaip Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-E) ir Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-G) vykdo savo funkcijas. Agentūra taip pat turėtų stebėti kitų subjektų, kurie atlieka Sąjungos masto reguliuojamas funkcijas, tokias kaip energijos mainai, užduočių vykdymą. Agentūros dalyvavimas yra esminis siekiant užtikrinti, kad perdavimo sistemos operatoriai bendradarbiautų (o Sąjungos mastu veiklą vykdantys subjektai vykdytų veiklą) veiksmingai ir skaidriai, o jų bendradarbiavimas būtų naudingas elektros energijos ir gamtinių dujų vidaus rinkoms.

(11)  Agentūra turėtų stebėti, kaip vyksta elektros energijos ir dujų sektorių perdavimo sistemos operatorių regioninis bendradarbiavimas ir kaip Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-E) ir Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklas (ENTSO-G) vykdo savo funkcijas, ir prisidėti užtikrinant atitiktį ES teisės aktams. Agentūra taip pat turėtų stebėti kitų subjektų, kurie atlieka Sąjungos masto reguliuojamas funkcijas, tokias kaip energijos mainai, užduočių vykdymą. Agentūros dalyvavimas yra esminis siekiant užtikrinti, kad perdavimo sistemos operatoriai bendradarbiautų (o Sąjungos mastu veiklą vykdantys subjektai vykdytų veiklą) veiksmingai ir skaidriai, o jų bendradarbiavimas būtų naudingas elektros energijos ir gamtinių dujų vidaus rinkoms. Agentūra turėtų galėti paprašyti nacionalinių reguliavimo institucijų ir ENTSO-E bei ENTSO-G pateikti informaciją, kurios reikia jos užduotims įvykdyti, ir ta informacija turėtų būti pateikiama.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  Padidinus ENTSO-E ir ENTSO-G, ES skirstomųjų tinklų operatorių subjekto (ES STO subjektas) ir regioninio bendradarbiavimo centrų veiklos įgaliojimus būtina sustiprinti šių regioniniu arba Sąjungos mastu veikiančių subjektų priežiūrą. Ypatingomis aplinkybėmis, siekiant užtikrinti tinkamą energijos vidaus rinkos veikimą, Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER) turėtų turėti įgaliojimus priimti sprendimus dėl tokių subjektų ir užtikrinti, kad jie laikytųsi konkrečiuose energetikos teisės aktuose numatytų įpareigojimų.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  Agentūra nustato integruotą sistemą, sudarančią sąlygas nacionalinėms reguliavimo institucijoms joje dalyvauti ir bendradarbiauti. Ši sistema padeda vienodai Sąjungoje taikyti teisės aktus, susijusius su elektros energijos ir gamtinių dujų vidaus rinkomis. Tais atvejais, kai sprendžiami su daugiau nei viena valstybe nare susiję klausimai, Agentūrai buvo suteikti įgaliojimai priimti atskirus sprendimus. Šie įgaliojimai aiškiai nurodytomis sąlygomis turėtų būti taikomi techniniams ir reguliavimo klausimams, kuriems spręsti būtinas regioninis koordinavimas , visų pirma susijusiems su tinklo kodeksų ir gairių įgyvendinimu, bendradarbiavimu regioniniuose operatyviniuose centruose, reguliavimo sprendimais siekiant veiksmingai stebėti didmeninės rinkos vientisumą ir skaidrumą, sprendimais, susijusiais su bent dvi valstybes nares jungiančia ar galinčia jas jungti elektros energijos ir gamtinių dujų infrastruktūra, ir kraštutiniu atveju vidaus rinkos taisyklių netaikymu daugiau nei vienoje valstybėje narėje esančioms naujoms elektros energijos jungiamosioms linijoms ir naujai dujų infrastruktūrai.

(13)  Agentūra nustato integruotą sistemą, sudarančią sąlygas nacionalinėms reguliavimo institucijoms joje dalyvauti ir bendradarbiauti. Ši sistema padeda vienodai Sąjungoje taikyti teisės aktus, susijusius su elektros energijos ir gamtinių dujų vidaus rinkomis. Tais atvejais, kai sprendžiami su daugiau nei viena valstybe nare susiję klausimai, Agentūrai suteikti įgaliojimai priimti atskirus sprendimus. Šie įgaliojimai aiškiai nurodytomis sąlygomis turėtų būti taikomi techniniams ir reguliavimo klausimams, kuriems spręsti būtinas regioninis koordinavimas, visų pirma susijusiems su tinklo kodeksų ir gairių įgyvendinimu, bendradarbiavimu regioniniuose koordinavimo centruose, reguliavimo sprendimais siekiant veiksmingai stebėti didmeninės rinkos vientisumą ir skaidrumą, sprendimais, susijusiais su bent dvi valstybes nares jungiančia ar galinčia jungti elektros energijos ir gamtinių dujų infrastruktūra, ir kraštutiniu atveju vidaus rinkos taisyklių netaikymu daugiau nei vienoje valstybėje narėje esančioms naujoms elektros energijos jungiamosioms linijoms ir naujai dujų infrastruktūrai. Agentūra taip pat turėtų turėti pakankamai pajėgumų teikti operatyvinę pagalbą nacionalinėms reguliavimo institucijoms. Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų teikti Agentūrai informaciją, susijusią su Agentūros priežiūros veikla.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  Agentūra atlieka svarbų vaidmenį rengiant bendras rekomendacijas, kurios yra neprivalomo pobūdžio („bendros rekomendacijos“). Tinklo kodeksai turėtų atitikti tas bendras rekomendacijas. Be to, būtų tikslinga ir atitiktų Agentūrai keliamą tikslą, kad Agentūra, prieš teikdama Komisijai priimti, atliktų tam tikrą vaidmenį atliekant tinklo kodeksų projektų peržiūrą siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų bendras rekomendacijas ir sudarytų sąlygas reikiamam derinimui .

(14)  Agentūra atlieka svarbų vaidmenį rengiant bendras rekomendacijas, kurios yra neprivalomo pobūdžio („bendros rekomendacijos“). Tinklo kodeksai turėtų atitikti tas bendras rekomendacijas. Be to, būtų tikslinga ir atitiktų Agentūrai keliamą tikslą, kad Agentūra, prieš teikdama Komisijai priimti, atliktų tam tikrą vaidmenį atliekant tinklo kodeksų projektų peržiūrą ir iš dalies juos keičiant, siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų bendras rekomendacijas ir sudarytų sąlygas reikiamam derinimui.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  Priėmus tinklo kodeksus ir gaires, kuriuose numatyta palaipsniui įgyvendinti ir toliau tobulinti bendras regionines ir Sąjungos lygmens taisykles, padidėjo Agentūros vaidmuo stebint, kaip įgyvendinami tinklo kodeksai ir gairės. Veiksminga tinklo kodeksų ir gairių taikymo stebėsena yra esminė Agentūros funkcija, būtina vidaus rinkos taisyklių įgyvendinimui.

(15)  Priėmus tinklo kodeksus ir gaires, kuriuose numatyta palaipsniui įgyvendinti ir toliau tobulinti bendras regionines ir Sąjungos lygmens taisykles, padidėjo Agentūros vaidmuo stebint, kaip įgyvendinami tinklo kodeksai ir gairės, ir užtikrinant jų įgyvendinimą. Veiksminga tinklo kodeksų ir gairių taikymo stebėsena yra esminė Agentūros funkcija, būtina vidaus rinkos taisyklių įgyvendinimui.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  Kadangi laipsniškas Sąjungos energijos rinkų derinimas siejamas su nuolatine regioninių sprendimų kaip pereinamojo laikotarpio priemonės paieška, yra tikslinga atsižvelgti į vidaus rinkos regioninį aspektą ir numatyti tinkamus valdymo mechanizmus. Už suderintus regioninius patvirtinimus atsakingos reguliavimo institucijos turėtų turėti galimybę Reguliavimo valdybos sprendimus regioninės svarbos klausimais parengti Reguliavimo valdybos regioniniame pakomitetyje, išskyrus atvejus, kai šie klausimai yra visuotinės svarbos Sąjungai.

(17)  kadangi laipsniškas Sąjungos energijos rinkų derinimas siejamas su nuolatine regioninių sprendimų kaip pereinamojo laikotarpio priemonės paieška, yra tikslinga atsižvelgti į vidaus rinkos regioninį aspektą ir numatyti tinkamus valdymo mechanizmus. Todėl sprendimus dėl pasiūlymų dėl regioninių įgyvendinimo sąlygų ar metodikos turėtų priimti atitinkamo regiono regioninės institucijos, nebent tie sprendimai darytų apčiuopiamą poveikį energijos vidaus rinkai. Sprendimus dėl klausimų, kurie yra labai reikšmingi už atitinkamo regiono ribų, turėtų priimti Agentūra.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  Agentūra tam tikrais atvejais turėtų konsultuotis su suinteresuotomis šalimis ir suteikti joms deramą galimybę teikti pastabas dėl siūlomų priemonių, pvz., tinklų kodeksų ir taisyklių.

(20)  Agentūra tam tikrais atvejais privalo konsultuotis su suinteresuotosiomis šalimis ir suteikti joms deramą galimybę teikti pastabas dėl visų siūlomų priemonių.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  Agentūra turėtų prisidėti prie pastangų stiprinti energijos tiekimo patikimumą.

(22)  Agentūra turėtų prisidėti prie pastangų stiprinti energijos tiekimo patikimumą ir įgyvendinti Sąjungos tikslus klimato srityje. Kaip vykdomoji institucija, ji turėtų laikytis strateginės darbotvarkės energetikos ir klimato srityse, kurią nustatė Sąjungos politikos formavimo institucijos.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  Agentūrai reikėtų suteikti būtinus įgaliojimus veiksmingai, skaidriai, pagrįstai ir, svarbiausia, nepriklausomai atlikti savo reguliavimo funkcijas. Agentūros nepriklausomumas nuo elektros energijos ir dujų gamintojų ir tiekimo bei skirstomųjų tinklų operatorių – ne tik vienas iš svarbiausių gero valdymo principų, bet ir esminė rinkos dalyvių pasitikėjimo užtikrinimo sąlyga. Nekliudydama savo nariams, kurie veikia savo atitinkamų nacionalinių institucijų vardu, Reguliavimo valdyba turėtų veikti nepriklausomai nuo rinkos dalyvių interesų, turėtų vengti interesų konfliktų ir neturėtų siekti gauti arba vykdyti valstybės narės Vyriausybės, Sąjungos institucijų arba kito viešojo ar privačiojo subjekto arba asmens nurodymų ar priimti rekomendacijų. Reguliavimo valdybos sprendimai tuo pačiu metu turėtų atitikti Sąjungos teisės aktus, susijusius su energetika, pavyzdžiui energetikos vidaus rinka, aplinka ir konkurencija. Reguliavimo valdyba Sąjungos institucijoms turėtų pranešti apie savo nuomones, rekomendacijas ir sprendimus.

(26)  Agentūrai reikėtų suteikti būtinus įgaliojimus veiksmingai, skaidriai, pagrįstai ir, svarbiausia, nepriklausomai atlikti savo reguliavimo funkcijas. Agentūros nepriklausomumas nuo elektros energijos ir dujų gamintojų ir tiekimo bei skirstomųjų tinklų operatorių, taip pat kitų organizacijų, remiančių nacionalinių reguliavimo institucijų interesus, – ne tik vienas iš svarbiausių gero valdymo principų, bet ir esminė rinkos dalyvių pasitikėjimo užtikrinimo sąlyga. Nekliudydama savo nariams, kurie veikia savo atitinkamų nacionalinių institucijų vardu, Reguliavimo valdyba turėtų veikti nepriklausomai nuo rinkos dalyvių interesų, turėtų vengti interesų konfliktų ir neturėtų siekti gauti arba vykdyti valstybės narės Vyriausybės, Sąjungos institucijų arba kito viešojo ar privačiojo subjekto arba asmens nurodymų ar priimti rekomendacijų. Reguliavimo valdybos sprendimai tuo pačiu metu turėtų atitikti Sąjungos teisės aktus, susijusius su energetika, pavyzdžiui, energetikos vidaus rinka, aplinka ir konkurencija. Reguliavimo valdyba Sąjungos institucijoms turėtų pranešti apie savo nuomones, rekomendacijas ir sprendimus. Agentūros sprendimai turėtų būti privalomi, o ENTSO-E, ENTSO-G, ES STO subjektas, perdavimo sistemos operatoriai, regioniniai operatyviniai centrai ir paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai turėtų kuo labiau atsižvelgti į jos nuomones ir rekomendacijas.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  Agentūra turėtų vykdyti savo įgaliojimus priimti sprendimus laikydamasi sąžiningo, skaidraus ir pagrįsto sprendimų priėmimo principų. Visos Agentūros procedūrinės taisyklės turėtų būti nustatytos jo darbo tvarkos taisyklėse.

(28)  Agentūra turėtų vykdyti savo įgaliojimus priimti sprendimus laikydamasi sąžiningo, skaidraus ir pagrįsto sprendimų priėmimo principų. Visos Agentūros procedūros turėtų būti vykdomos pagal atitinkamas darbo tvarkos taisykles. Visos Agentūros procedūrinės taisyklės turėtų būti nustatytos jos darbo tvarkos taisyklėse.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  Agentūra daugiausia turėtų būti finansuojama iš Sąjungos bendrojo biudžeto, mokesčių ir savanoriškų įnašų. Visų pirma Agentūra turėtų galėti toliau naudotis ištekliais, kuriuos šiuo metu bendrai sutelkia reguliavimo institucijos, kad galėtų bendradarbiauti Sąjungos lygmeniu. Sąjungos biudžeto sudarymo procedūra turėtų būti taikoma tik subsidijų, mokėtinų iš Sąjungos bendrojo biudžeto, atžvilgiu. Be to, sąskaitų auditą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/201333 107 straipsnį turėtų atlikti nepriklausomas išorės auditorius.

(29)  Agentūrai turėtų būti suteikta pakankamai išteklių savo užduotims vykdyti. Agentūra daugiausia turėtų būti finansuojama iš Sąjungos bendrojo biudžeto, mokesčių ir savanoriškų įnašų. Visų pirma Agentūra turėtų galėti toliau naudotis ištekliais, kuriuos šiuo metu bendrai sutelkia reguliavimo institucijos, kad galėtų bendradarbiauti Sąjungos lygmeniu. Agentūrai turėtų būti suteikta galimybė rinkti mokesčius už tam tikrą veiklą. Sąjungos biudžeto sudarymo procedūra turėtų būti taikoma tik subsidijų, mokėtinų iš Sąjungos bendrojo biudžeto, atžvilgiu. Be to, sąskaitų auditą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/201333 107 straipsnį turėtų atlikti nepriklausomas išorės auditorius.

__________________

__________________

33 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7 p. 42).

33 2013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7 p. 42).

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a)  Agentūros biudžetas turėtų būti parengtas remiantis rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principu ir atsižvelgiant į jos tikslus ir tikėtinus rezultatus.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  Agentūros biudžetą nuolat turėtų tikrinti biudžeto valdymo institucija, remdamasi Agentūros darbo krūviu ir rezultatais. Biudžeto valdymo institucija turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi aukščiausių darbo našumo standartų.

(30)  Agentūros biudžetą nuolat turėtų vertinti biudžeto valdymo institucija, remdamasi Agentūros darbo krūviu, rezultatais ir siekiu sukurti energijos vidaus rinką bei padėti užtikrinti energijos tiekimo saugumą Sąjungos vartotojų naudai. Biudžeto valdymo institucija turėtų užtikrinti, kad būtų laikomasi aukščiausių darbo našumo standartų.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  Iš nacionalinių reguliavimo institucijų bendradarbiavimo Agentūroje yra akivaizdu, kad būtina sąlyga siekiant pažangos klausimais, susijusiais su energijos vidaus rinka, kurie turi didelį ekonominį poveikį įvairiose valstybėse narėse, yra sprendimų priėmimas balsų dauguma. Todėl Reguliavimo valdyboje nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų balsuoti paprasta balsų dauguma.

(34)  Iš nacionalinių reguliavimo institucijų bendradarbiavimo Agentūroje yra akivaizdu, kad būtina sąlyga siekiant pažangos klausimais, susijusiais su energijos vidaus rinka, kurie turi didelį ekonominį poveikį įvairiose valstybėse narėse, yra sprendimų priėmimas balsų dauguma. Todėl Reguliavimo valdyboje nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų balsuoti dviejų trečdalių balsų dauguma. Agentūra turėtų būti atskaitinga Europos Parlamentui, Tarybai ir prireikus Komisijai.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

37 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(37a)  Valstybių narių vyriausybių atstovų bendru sutarimu priimtame Sprendime 2009/913/ES1a numatyta, kad Agentūros buveinė yra Liublianoje (Slovėnija). Agentūros buveinė yra jos veiklos ir teisės aktuose nustatytų Agentūros funkcijų vykdymo centras. Todėl teisės aktuose nustatytų organų posėdžiai turėtų vykti buveinėje.

 

__________________

 

1a 2009 m. gruodžio 7 d. Sprendimas 2009/913/ES, priimtas bendru valstybių narių vyriausybių atstovų susitarimu dėl Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros buveinės vietos (OL L 322, 2009 12 9, p. 39).

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  Agentūrą priimanti valstybė narė turėtų užtikrinti kuo geresnes sąlygas Agentūrai sklandžiai ir efektyviai veikti, įskaitant daugiakalbį europinį mokymą darbuotojų vaikams ir reikiamą transporto infrastruktūrą.

(38)  Slovėnijos Respublikos vyriausybės ir Agentūros susitarimas dėl buveinės vietos buvo sudarytas 2010 m. lapkričio 26 d. ir įsigaliojo 2011 m. sausio 10 d., o kiti specialūs susitarimai atitinka reglamentų (ES) Nr. 713/2009 ir Nr. 863/2016 reikalavimus.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(38a)  Agentūra turėtų skatinti ir palengvinti nacionalinių reguliavimo institucijų bendradarbiavimą įvairiuose sektoriuose, visų pirma duomenų apsaugos ir privatumo srityse.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūros tikslas yra padėti 57 straipsnyje ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/73/EB 39 straipsnyje nurodytoms reguliavimo institucijoms Sąjungos lygmeniu vykdyti valstybėse narėse vykdomas reguliavimo užduotis ir prireikus koordinuoti jų veiklą.

2.  Agentūros tikslas yra padėti 57 straipsnyje [naujos Elektros energijos direktyvos redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 864/2] ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/73/EB 39 straipsnyje nurodytoms reguliavimo institucijoms Sąjungos lygmeniu vykdyti valstybėse narėse vykdomas reguliavimo užduotis ir prireikus koordinuoti jų veiklą, tarpininkauti ir spręsti tarpusavio nesutarimus, taip pat prisidėti prie kokybiškos bendros reguliavimo ir priežiūros praktikos nustatymo, užtikrinti nuoseklų, veiksmingą ir efektyvų Sąjungos teisės aktų taikymą, kad būtų pasiekti Sąjungos tikslai klimato ir energetikos srityse.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Agentūra, atlikdama savo užduotis, veikia nepriklausomai ir objektyviai, vadovaudamasi tik Sąjungos interesais. Agentūra priima savarankiškus sprendimus, nepriklausomai nuo jokių privačių ir įmonių interesų, ir turi atskirus metinius biudžeto asignavimus, kuriuos naudojant suteikiama galimybė savarankiškai vykdyti paskirtą biudžetą, ir tinkamus žmogiškuosius bei finansinius išteklius savo pareigoms vykdyti.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  teikia nuomones ir rekomendacijas, skirtas perdavimo sistemos operatoriams, regioniniams operatyviniams centrams ir paskirtiesiems elektros energijos rinkos operatoriams;

a)  teikia nuomones ir rekomendacijas, skirtas perdavimo sistemos operatoriams, ENTSO-E, ENTSO-G, ES STO subjektui, regioniniams koordinavimo centrams ir paskirtiesiems elektros energijos rinkos operatoriams;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  priima savarankiškus sprendimus tam tikrais šio reglamento 6, 8 ir 11 straipsniuose nurodytais atvejais,

d)  priima sprendimus tam tikrais šiame reglamente nurodytais atvejais;

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ENTSO-E, ENTSO-G, ES STO subjektas, perdavimo sistemos operatoriai, regioniniai koordinavimo centrai ir paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai kuo labiau atsižvelgia į Agentūros nuomones ir rekomendacijas, jiems pateiktas pagal šį reglamentą, ir deda visas pastangas, kad jų laikytųsi.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Agentūros užduotys, susijusios su perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimu

Agentūros užduotys, susijusios su perdavimo ir skirstomųjų tinklų operatorių bendradarbiavimu

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūra teikia Komisijai nuomonę apie ENTSO-E pagal [OP: naujos Elektros energijos reglamento redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2,] 26 straipsnio 2 dalį ir ENTSO-G pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2009 5 straipsnio 2 dalį įstatų projektus, narių sąrašą ir darbo tvarkos taisyklių projektus.

1.  Agentūra teikia Komisijai nuomonę apie ENTSO-E pagal [Leidinių biurui: naujos Elektros energijos reglamento redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2] 26 straipsnio 2 dalį, ES STO subjekto pagal Reglamento (ES) ... [Leidinių biurui: naujos Elektros energijos reglamento redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2] 50 straipsnio 2 dalį ir ENTSO-G pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2009 5 straipsnio 2 dalį įstatų projektus, narių sąrašą ir darbo tvarkos taisyklių projektus.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  ENTSO-E, kaip numatyta [naujos Elektros energijos reglamento redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2] 27 straipsnio 1 dalies a punkte ir ENTSO-G, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 715/2009 8 straipsnio 2 dalyje, dėl tinklo kodeksų, ir

a)  ENTSO-E, kaip numatyta [naujos Elektros energijos reglamento redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2] 27 straipsnio 1 dalies a punkte, ir ENTSO-G, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 715/2009 8 straipsnio 2 dalyje, dėl tinklo kodeksų;

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  ENTSO-E, kaip numatyta [naujos Elektros energijos reglamento redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2] 27 straipsnio 1 dalies b ir h punktuose ir ENTSO-G, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 715/2009 9 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje, dėl metinės darbo programos projekto, visos Sąjungos tinklo plėtros plano projekto ir kitų atitinkamų dokumentų, nurodytų [naujos Elektros energijos reglamento redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2] 27 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 715/2009 8 straipsnio 3 dalyje, atsižvelgiant į nediskriminavimo, veiksmingos konkurencijos ir veiksmingo bei saugaus elektros energijos ir gamtinių dujų vidaus rinkų veikimo tikslus.

b)  ENTSO-E, kaip numatyta [naujos Elektros energijos reglamento redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2] 27 straipsnio 1 dalies b ir h punktuose, ir ENTSO-G, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 715/2009 9 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje, dėl metinės darbo programos projekto, visos Sąjungos tinklo plėtros plano projekto ir kitų atitinkamų dokumentų, nurodytų [naujos Elektros energijos reglamento redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2] 27 straipsnio 1 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 715/2009 8 straipsnio 3 dalyje, atsižvelgiant į nediskriminavimo, veiksmingos konkurencijos ir veiksmingo bei saugaus elektros energijos ir gamtinių dujų vidaus rinkų veikimo tikslus; ir

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  ES STO subjektui dėl metinės darbo programos projekto ir kitų atitinkamų dokumentų, nurodytų [naujos Elektros energijos reglamento redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2] 51 straipsnio 1 ir 2 dalyse, atsižvelgiant į nediskriminavimo, veiksmingos konkurencijos ir veiksmingo bei saugaus elektros energijos ir gamtinių dujų vidaus rinkų veikimo tikslus.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Agentūra gali priimti sprendimus dėl ENTSO-E, ENTSO-G ir ES STO subjekto ir pareikalauti, kad jie laikytųsi įpareigojimų, kaip nurodyta

 

a)   šiame reglamente;

 

b)   Reglamente (EB) Nr. 715/2009 ir Reglamente (ES) .../... [pasiūlymas dėl Elektros energijos reglamento išdėstymo nauja redakcija, COD(2016) 0379];

 

c)   tinklo kodeksuose, priimtuose pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2009 6 straipsnį ir Reglamento (ES) .../... [pasiūlymas dėl Elektros energijos reglamento, COD(2016) 0379] 54 ir 55 straipsnius;

 

d)   gairėse, priimtose pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2009 23 straipsnį ir Reglamento (ES) .../... [pasiūlymas dėl Elektros energijos reglamento, COD(2016) 0379] 57 straipsnį;

 

e)   Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 347/2013;

 

f)   Reglamente (ES) ... [Pasirengimo valdyti riziką reglamentas, pasiūlytas COM(2016) 862]

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4b.  Agentūra priima sprendimą pagal 4a punktą tik jei:

 

a)   reikalavimų nesilaikymas daro poveikį veiksmingam energijos vidaus rinkos veikimui; taip pat

 

b)   jokia kompetentinga institucija nesiėmė priemonių arba jei priemonės, kurių viena ar kelios kompetentingos institucijos ėmėsi, nebuvo pakankamos atitikčiai užtikrinti.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 4 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4c.  Agentūra gali paprašyti ENTSO-E, ENTSO-G ir ES STO subjekto pateikti informaciją, kurios reikia jos užduotims įvykdyti.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  stebi ir analizuoja, kaip įgyvendinami tinklo kodeksai ir pagal [naujos Elektros energijos reglamento redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2] 55 straipsnio 12 dalį bei Reglamento (EB) Nr. 715/2009 6 straipsnio 11 dalį Komisijos priimtos gairės, ir kokį poveikį jie turi taikytinų taisyklių, kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas rinkos integracijai ir užtikrinti nediskriminacines sąlygas, veiksmingą konkurenciją ir veiksmingą rinkos veikimą, suderinimui, bei teikia ataskaitą Komisijai.

e)  stebi ir analizuoja, kaip įgyvendinami tinklo kodeksai ir pagal [naujos Elektros energijos reglamento redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2] 55 straipsnio 12 dalį bei Reglamento (EB) Nr. 715/2009 6 straipsnio 11 dalį Komisijos priimtos gairės, ir kokį poveikį jie turi taikytinų taisyklių, kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas rinkos integracijai ir užtikrinti nediskriminacines sąlygas, veiksmingą konkurenciją ir veiksmingą rinkos veikimą, suderinimui, bei teikia ataskaitą Komisijai. Agentūra taip pat gali priimti sprendimus pagal šio reglamento 4 straipsnio 4a dalį.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tais atvejais, kai tinklo kodeksuose ir gairėse, parengtuose pagal [naujos Elektros energijos reglamento redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2,] VII skyrių, numatyta parengti pasiūlymus dėl šių tinklo kodeksų ir gairių įgyvendinimo sąlygų arba metodikų, kuriuos turi patvirtinti visos reguliavimo institucijos arba visos atitinkamo regiono reguliavimo institucijos, tos sąlygos arba metodikos teikiamos svarstyti ir tvirtinti Agentūrai. Prieš patvirtindama sąlygas arba metodikas Agentūrai turi jas peržiūrėti ir prireikus pakeisti, siekiant užtikrinti, kad jos atitiktų tinklo kodekso ar gairių tikslą ir prisidėtų prie rinkos integracijos, nediskriminavimo ir veiksmingo rinkos veikimo. Taikoma regioninių užduočių koordinavimo tvarka pagal 7 straipsnį.

2.  Tais atvejais, kai tinklo kodeksuose ir gairėse, parengtuose pagal [naujos Elektros energijos reglamento redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2] VII skyrių, numatyta parengti pasiūlymus dėl šių tinklo kodeksų ir gairių įgyvendinimo sąlygų arba metodikos, kuriuos turi patvirtinti visų valstybių narių reguliavimo institucijos, pasiūlytos sąlygos arba metodika teikiamos svarstyti ir tvirtinti Agentūrai.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Tais atvejais, kai tinklo kodeksuose ir gairėse, parengtuose pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) .../... [pasiūlymas dėl Elektros energijos reglamento išdėstymo nauja redakcija, COD(2016) 0379] VII skyrių, numatyta parengti pasiūlymus dėl tinklo kodeksų ir gairių bendrų regioninių įgyvendinimo sąlygų arba metodikos, kuriuos turi patvirtinti visos atitinkamo regiono reguliavimo institucijos, apie tas sąlygas arba metodiką pranešama Agentūrai.

 

Per vieną mėnesį nuo tokio pranešimo dienos direktorius gali savo iniciatyva, pasikonsultavęs su Reguliavimo valdyba, arba Reguliavimo valdybos prašymu pareikalauti, kad atitinkamo regiono reguliavimo institucijos perduotų pasiūlymą Agentūrai, kad ji priimtų sprendimą tais atvejais, kai pasiūlymas daro juntamą poveikį energijos vidaus rinkai.

 

Laikoma, kad pasiūlymas daro juntamą poveikį energijos vidaus rinkai, jei jis:

 

i)   daro juntamą poveikį galutiniams vartotojams už atitinkamo regiono ribų arba

 

ii)   daro reikšmingą poveikį Sąjungos energetiniams interesams už atitinkamo regiono ribų.

 

Tokiais atvejais arba 6 straipsnio 8 dalies a ir b punktuose nurodytais atvejais Agentūra priima sprendimą per atitinkamuose tinklo kodeksuose ir gairėse nustatytą laikotarpį. Tas laikotarpis prasideda kitą dieną po pranešimo apie pasiūlymą dienos.

 

Prieš patvirtindama sąlygas arba metodiką Agentūrai turi jas peržiūrėti ir prireikus pakeisti, siekdama užtikrinti, kad jos atitiktų tinklo kodekso ar gairių tikslą ir prisidėtų prie rinkos integracijos, nediskriminavimo, veiksmingos konkurencijos ir tinkamo rinkos veikimo.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Atsižvelgdama į vykdomą prekybos zonų peržiūrą Agentūra tvirtina metodiką ir prielaidas, kurios bus naudojamos prekybos zonos peržiūros procese pagal [naujos Elektros energijos reglamento redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2] 13 straipsnį 3 dalį, ir gali prašyti jas pakeisti.

3.  Prekybos zonų priežiūros procesas vykdomas pagal [naujos Elektros energijos reglamento redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2] 13 straipsnio 3 dalį;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Agentūra, remdamasi savo darbo programa, Komisijos prašymu arba savo iniciatyva gali teikti rekomendacijas, kad padėtų reguliavimo institucijoms ir rinkos dalyviams keistis gera praktika.

2.  Agentūra, remdamasi savo darbo programa, Komisijos prašymu arba savo iniciatyva gali teikti rekomendacijas, kad padėtų reguliavimo institucijoms ir rinkos dalyviams keistis gerąja patirtimi ir užtikrintų, kad būtų visiškai laikomasi esamo reglamento.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Agentūra savo iniciatyva gali pateikti Komisijai nuomonę dėl konkrečios nacionalinės reguliavimo institucijos nepriklausomumo arba išteklių ir techninių galimybių stokos.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūra kuria sistemą, kurioje gali bendradarbiauti nacionalinės reguliavimo institucijos. Ji skatina nacionalinių reguliavimo institucijų bendradarbiavimą ir regioninių bei Sąjungos lygmens reguliavimo institucijų bendradarbiavimą , siekiant užtikrinti sąveikumą, komunikaciją ir srityse, kurios Sąjungos lygmeniu dar nesuderintos, regioniniu lygmeniu vykdomos veiklos rezultatų stebėseną, ir rengdama savo nuomones, rekomendacijas bei sprendimus atsižvelgia į tokio bendradarbiavimo rezultatus. Kai Agentūra mano, kad yra reikalingos privalomos tokį bendradarbiavimą reglamentuojančios taisyklės, ji Komisijai pateikia atitinkamas rekomendacijas.

3.  Agentūra kuria sistemą, kurioje gali bendradarbiauti nacionalinės reguliavimo institucijos, siekiant užtikrinti, kad sprendimai tarpvalstybinės svarbos klausimais būtų priimami veiksmingai. Ji skatina nacionalinių reguliavimo institucijų bendradarbiavimą ir regioninių bei Sąjungos lygmens reguliavimo institucijų bendradarbiavimą, siekiant užtikrinti sąveikumą, komunikaciją ir srityse, kurios Sąjungos lygmeniu dar nesuderintos, regioniniu lygmeniu vykdomos veiklos rezultatų stebėseną, ir rengdama savo nuomones, rekomendacijas bei sprendimus atsižvelgia į tokio bendradarbiavimo rezultatus. Kai Agentūra mano, kad yra reikalingos privalomos tokį bendradarbiavimą reglamentuojančios taisyklės, ji Komisijai pateikia atitinkamas rekomendacijas.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Reguliavimo institucijos ar Komisijos prašymu Agentūra pateikia faktais grindžiamą nuomonę dėl to, ar reguliavimo institucijos priimtas sprendimas atitinka gaires, nurodytas [naujoje Elektros energijos direktyvos redakcijoje, parengtoje pagal pasiūlymą COM(2016) 864/2], Direktyvoje 2009/73/EB, [naujoje Elektros energijos reglamento redakcijoje, parengtoje pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2] arba Reglamente (EB) Nr. 715/2009 arba kitas atitinkamas tų direktyvų arba reglamentų nuostatas.

4.  Vienos ar kelių reguliavimo institucijų ar Komisijos prašymu Agentūra atlieka tyrimą ir pateikia faktais grindžiamą nuomonę dėl to, ar reguliavimo institucijos priimtas sprendimas atitinka gaires, nurodytas [naujoje Elektros energijos direktyvos redakcijoje, parengtoje pagal pasiūlymą COM(2016) 864/2], Direktyvoje 2009/73/EB, [naujoje Elektros energijos reglamento redakcijoje, parengtoje pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2] arba Reglamente (EB) Nr. 715/2009 arba kitas atitinkamas tų direktyvų arba reglamentų nuostatas.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Nacionalinės reguliavimo institucijos prašymu Agentūra gali nuspręsti teikti operatyvinę pagalbą su tyrimu susijusiai nacionalinei reguliavimo institucijai, įskaitant įgyvendinimo užtikrinimą, jei nesilaikoma su piktnaudžiavimu rinka, manipuliavimu rinka ar prekyba vertybiniais popieriais, pasinaudojant viešai neatskleista informacija, susijusių taisyklių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1227/20111a.

 

________________

 

1a 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo (OL L 326, 2011 12 8, p. 1).

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Agentūra nusprendžia, kokios turi būti bent dvi valstybes nares sujungiančios ar galinčios jas sujungti elektros energijos ir dujų infrastruktūros naudojimo ir eksploatavimo saugumo sąlygos (toliau – tarpvalstybinė infrastruktūra) pagal 8 dalį.

7.  Agentūra nusprendžia, kokios turi būti bent dvi valstybes nares sujungiančios ar galinčios sujungti elektros energijos ir dujų infrastruktūros naudojimo ir eksploatavimo saugumo sąlygos (toliau – tarpvalstybinė infrastruktūra) pagal 8, 9 ir 10 dalis.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a.  Nacionalinės reguliavimo institucijos užtikrina Agentūros sprendimų įgyvendinimą.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[…]

Išbraukta.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Su regioniniais operatyviniais centrais susijusios Agentūros užduotys

Su regioniniais koordinavimo centrais susijusios Agentūros užduotys

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Glaudžiai bendradarbiaudama su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklu Agentūra stebi ir analizuoja regioninių operatyvinių centrų veiklos rezultatus, atsižvelgdama į [naujos Elektros energijos reglamento redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2, 43 straipsnio 4 dalyje] numatytas ataskaitas.

1.  Glaudžiai bendradarbiaudama su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir ENTSO-E Agentūra stebi ir analizuoja regioninių koordinavimo centrų veiklos rezultatus ir atitiktį teisės aktams, atsižvelgdama į [naujos Elektros energijos reglamento redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2, 43 straipsnio 4 dalyje] numatytas ataskaitas, ir ar jie laikosi Reglamente (ES) .../... [nauja Elektros energijos reglamento redakcija, parengta pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2], tinklo kodeksuose, priimtuose pagal to reglamento 54 ir 55 straipsnius, ir gairėse, priimtose pagal to reglamento 57 straipsnį, nustatytų įpareigojimų.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  tam tikrais atvejais pagal [naujos Elektros energijos reglamento redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2] 43 straipsnį prašo regioninių operatyvinių centrų pateikti informacijos;

b)  tam tikrais atvejais pagal [naujos Elektros energijos reglamento redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2] 43 straipsnį prašo regioninių koordinavimo centrų pateikti informacijos;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  teikia nuomones ir rekomendacijas regioniniams operatyviniams centrams.

d)  teikia nuomones ir rekomendacijas regioniniams koordinavimo centrams.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Agentūra gali priimti sprendimus dėl regioninių koordinavimo centrų ir pareikalauti, kad jie laikytųsi įpareigojimų, kaip nurodyta

 

a)   Reglamente (ES) .../... [pasiūlymas dėl Elektros energijos reglamento išdėstymo nauja redakcija, COD(2016) 0379];

 

b)   tinklo kodeksuose, priimtuose pagal Reglamento (ES) .../... [pasiūlymas dėl Elektros energijos reglamento, COD(2016) 0379] 54 ir 55 straipsnius;

 

c)   gairėse, priimtose pagal Reglamento (ES) .../... [pasiūlymas dėl Elektros energijos reglamento, COD(2016) 0379] 57 straipsnį.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Agentūra priima sprendimą pagal 2a punktą tik jei:

 

a)   reikalavimų nesilaikymas daro poveikį veiksmingam energijos vidaus rinkos veikimui; taip pat

 

b)   jokia kompetentinga institucija nesiėmė priemonių arba jei priemonės, kurių viena ar kelios kompetentingos institucijos ėmėsi, nebuvo pakankamos atitikčiai užtikrinti.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pasiūlymus dėl metodikų ir skaičiavimų, susijusių su Europos išteklių adekvatumo vertinimu pagal [naujos Elektros energijos reglamento redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2] 19 straipsnio 2, 3 ir 5 dalis;

a)  pasiūlymus dėl metodikos ir skaičiavimų, susijusių su Europos išteklių adekvatumo vertinimu pagal [naujos Elektros energijos reglamento redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2] 19 straipsnio 2, 3 ir 5 dalis, taip pat Europos išteklių adekvatumo vertinimo rezultatus pagal [naujos Elektros energijos reglamento redakcijos, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 861/2] 19 straipsnio 6 dalį;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  stebi didmenines rinkas, renka duomenis ir registruoja rinkos dalyvius pagal Reglamento (ES) Nr. 1227/201137 7–9 straipsnius;

a)  stebi didmenines rinkas, įskaitant regionines rinkas, renka duomenis ir jais dalijasi, taip pat sudaro Europos rinkos dalyvių registrą pagal Reglamento (ES) Nr. 1227/201137 7–12 straipsnius;

__________________

__________________

37 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo, OL L 326, 2011 12 8, p. 1–16.

37 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo, OL L 326, 2011 12 8, p. 1–16.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15 a straipsnis

 

Procedūrinės Agentūros sprendimų adresatų garantijos

 

1.  Prieš priimdama šiame reglamente numatytus sprendimus Agentūra informuoja su tuo sprendimu susijusias šalis ir paragina jas per nustatytą terminą pateikti pastabų, visapusiškai atsižvelgdama į klausimo skubumą, sudėtingumą ir galimas pasekmes.

 

2.   Agentūros priimami sprendimai turi būti visapusiškai pagrįsti, siekiant suteikti galimybę pateikti pagrįstą apeliacinį skundą.

 

3.  Susijusios šalys informuojamos apie teisių gynimo priemones ir galimybes apskųsti sprendimus pagal šį reglamentą.

 

4.  Agentūra priima ir paskelbia adekvačias ir proporcingas darbo tvarkos taisykles dėl visų Agentūros užduočių, išdėstytų 1 skyriuje. Visų Agentūros sprendimų atveju darbo tvarkos taisyklėse turi būti nustatyti bent 1, 2 ir 3 dalyse nurodyti standartai ir turi būti užtikrintas skaidrus ir pagrįstas sprendimų priėmimo procesas, garantuojantis pagrindines procesines teises pagal teisės normas. Visų kitų Agentūros užduočių pagal I skyrių atveju darbo tvarkos taisyklėse turi būti bent užtikrinta, kad būtų garantuojamos pagrindinės procesinės teisės.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, valstybėmis narėmis ir atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis, įskaitant nacionalines reguliavimo institucijas, ir nepažeisdama konkurencijos institucijų kompetencijos Agentūra stebi elektros energijos ir gamtinių dujų didmenines ir mažmenines rinkas, visų pirma elektros energijos ir gamtinių dujų mažmenines kainas, atitikimą [naujoje Elektros energijos direktyvos redakcijoje, parengtoje pagal pasiūlymą COM(2016) 864/2] ir Direktyvoje 2009/73/EB nustatytoms vartotojų teisėms , prieigą prie tinklų, įskaitant prieigą prie iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintos elektros energijos, potencialias kliūtis tarpvalstybinei prekybai, valstybės įsikišimą, neleidžiantį kainoms atspindėti faktinio trūkumo, valstybių narių veiksmus elektros energijos tiekimo saugumo srityje, paremtus [naujos Elektros energijos reglamento redakcijos] 19 straipsnyje minėto Europos išteklių adekvatumo vertinimo, visų pirma atsižvelgiant į [Pasirengimo valdyti riziką reglamento, parengto pagal COM(2016) 862 pasiūlymą,] 16 straipsnyje minėtą ex post vertinimą, rezultatais.

1.  Glaudžiai bendradarbiaudama su Komisija, valstybėmis narėmis ir atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis, įskaitant nacionalines reguliavimo institucijas, ir nepažeisdama konkurencijos institucijų kompetencijos Agentūra stebi elektros energijos ir gamtinių dujų didmenines ir mažmenines rinkas, visų pirma elektros energijos ir gamtinių dujų mažmenines kainas, atitiktį [naujoje Elektros energijos direktyvos redakcijoje, parengtoje pagal pasiūlymą COM(2016) 864/2] ir Direktyvoje 2009/73/EB nustatytoms vartotojų teisėms, rinkos raidos poveikį namų ūkių vartotojams, prieigą prie tinklų, įskaitant prieigą prie iš atsinaujinančių energijos šaltinių pagamintos elektros energijos, pažangą jungčių diegimo srityje, potencialias kliūtis tarpvalstybinei prekybai, reguliavimo kliūtis naujiems rinkos dalyviams ir mažesnėms įmonėms, įskaitant energijos bendruomenes, valstybės įsikišimą, neleidžiantį kainoms atspindėti faktinio trūkumo, valstybių narių veiksmus elektros energijos tiekimo saugumo srityje, paremtus [naujos Elektros energijos reglamento redakcijos] 19 straipsnyje minėto Europos išteklių adekvatumo vertinimo, visų pirma atsižvelgiant į [Pasirengimo valdyti riziką reglamento, parengto pagal COM(2016) 862 pasiūlymą,] 16 straipsnyje minėtą ex post vertinimą, rezultatais.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Agentūra gali paprašyti nacionalinių reguliavimo institucijų, ENTSO-E, ENTSO-G, regioninių koordinavimo centrų, ES STO subjekto ir paskirtųjų elektros energijos rinkos operatorių suteikti prieigą prie visos informacijos, kurios reikia stebėsenai pagal šį straipsnį atlikti. Tuo tikslu Agentūra turi įgaliojimus priimti sprendimus. Savo sprendimuose Agentūra daro nuorodą į teisinį pagrindą, kuriuo remiantis prašoma informacijos, terminą, per kurį informacija turi būti pateikta, ir kokiu tikslu prašoma informacijos. Agentūra naudoja pagal šį straipsnį gautą konfidencialią informaciją tik pagal šį reglamentą jai pavestoms užduotims vykdyti. Agentūra užtikrina atitinkamą jai pateiktos informacijos apsaugą pagal 41 straipsnį.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Agentūra, vadovaudamasi 25 straipsnio j punktu, gali įsteigti vietos skyrius tam pritariančiose valstybėse narėse.

Agentūra, vadovaudamasi 25 straipsnio k punktu, gali įsteigti vietos skyrius valstybėse narėse.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Administracinė valdyba sprendimus priima paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma, jei šiame reglamente nenustatyta kitaip. Kiekvienas administracinės valdybos narys ar pakaitinis narys turi vieną balsą.

5.  Administracinė valdyba sprendimus priima dviejų trečdalių posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma, jei šiame reglamente nenustatyta kitaip. Kiekvienas administracinės valdybos narys ar, jam nesant, pakaitinis narys turi vieną balsą.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Administracinės valdybos nariai įsipareigoja veikti nepriklausomai ir objektyviai visuomenės labui Tuo tikslu kiekvienas narys pateikia rašytinę įsipareigojimų deklaraciją ir rašytinę interesų deklaraciją, kuriose nurodo, jog jis neturi jokių interesų, kurie gali būti laikomi trukdančiais jo nepriklausomumui, arba kokių nors tiesioginių ar netiesioginių interesų, kurie galėtų būti laikomi trukdančiais jo nepriklausomumui. Šios deklaracijos kasmet skelbiamos viešai.

8.  Administracinės valdybos nariai įsipareigoja veikti nepriklausomai ir objektyviai, vadovaudamiesi visos Sąjungos interesais, ir neprašo Sąjungos institucijų ar įstaigų, kurios nors valstybės narės vyriausybės ar bet kokios kitos viešosios ar privačiosios įstaigos nurodymų ir jais nesivadovauja. Tuo tikslu kiekvienas narys pateikia rašytinę įsipareigojimų deklaraciją ir rašytinę interesų deklaraciją, kuriose nurodo, jog jis neturi jokių interesų, kurie gali būti laikomi trukdančiais jo nepriklausomumui, arba kokių nors tiesioginių ar netiesioginių interesų, kurie galėtų būti laikomi trukdančiais jo nepriklausomumui. Šios deklaracijos kasmet skelbiamos viešai.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  gavusi Komisijos nuomonę ir pagal 23 straipsnio 5 dalies c punktą gavusi patvirtinimą iš Reguliavimo valdybos kiekvienais metais priima 21 straipsnyje minėto programavimo dokumento projektą iki jis pateikiamas Komisijos nuomonei gauti ir    dviejų trečdalių jos narių balsų dauguma priima Agentūros programavimo dokumentą ir pateikia jį Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Darbo programa priimama nedarant įtakos metinei biudžeto sudarymo procedūrai ir skelbiama viešai;

e)  kiekvienais metais iki sausio 31 d. priima 21 straipsnyje minėto programavimo dokumento projektą ir pateikia jį Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai. Gavusi Komisijos patarimą ir daugiamečio programavimo atveju pateikusi jį Europos Parlamentui bei pagal 23 straipsnio 5 dalies c punktą gavusi patvirtinimą iš Reguliavimo valdybos, dviejų trečdalių jos narių balsų dauguma priima Agentūros programavimo dokumentą ir iki spalio 31 d. pateikia jį Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai. Programavimo dokumentas priimamas nedarant įtakos metinei biudžeto sudarymo procedūrai ir skelbiamas viešai;

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Administracinė valdyba pagal Tarnybos nuostatų 110 straipsnį priima sprendimą, grindžiamą Tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 dalimi ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 6 straipsniu, kuriuo tinkami paskyrimų tarnybos įgaliojimai perduodami direktoriui ir nustatomos sąlygos, kuriomis toks įgaliojimų perdavimas gali būti sustabdytas. Direktoriui leidžiama tuos įgaliojimus perskirti.

2.  Administracinė valdyba, vadovaudamasi Pareigūnų tarnybos nuostatų 110 straipsniu, priima Pareigūnų tarnybos nuostatų 2 straipsnio 1 dalimi ir Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 6 straipsniu grindžiamą sprendimą dėl atitinkamų paskyrimų tarnybos įgaliojimų delegavimo direktoriui. Direktoriui leidžiama tuos įgaliojimus perskirti.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Jei tai būtina dėl susiklosčiusių išskirtinių aplinkybių, Administracinė valdyba gali priimti sprendimą laikinai sustabdyti paskyrimų tarnybos įgaliojimų perdavimą direktoriui ir direktoriaus perskirtus įgaliojimus, ir jais naudotis pati arba juos perduoti vienam iš savo narių arba kitam nei direktorius darbuotojui.

Išbraukta.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kasmet Administracinė valdyba, atsižvelgdama į Komisijos nuomonę ir dėl daugiamečio programavimo pasikonsultavusi su Europos Parlamentu, tvirtina direktoriaus pateiktu projektu grindžiamą programavimo dokumentą, kuriame išdėstomi daugiamečio ir metinio programavimo nuostatai. Tą dokumentą ji pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai ne vėliau kaip kiekvienų metų sausio 31 d.

Kasmet Administracinė valdyba tvirtina direktoriaus pateiktu projektu grindžiamą programavimo dokumento projektą, kuriame išdėstomi daugiamečio ir metinio programavimo nuostatai pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/2013 32 straipsnį. Administracinė valdyba, gavusi Reguliavimo valdybos patvirtinimą dėl Agentūros metinės darbo programos, atsižvelgdama į Komisijos nuomonę ir daugiamečio programavimo atveju pateikusi jį Europos Parlamentui, patvirtina programavimo dokumentą. Tą dokumentą ji pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai ne vėliau kaip kiekvienų metų spalio 31 d.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  vienas balsavimo teisės neturintis Europos Parlamento atstovas;

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Reguliavimo valdyba ir pakomitečiai pagal 7 straipsnį sprendimus priima paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma (kiekvienas narys turi vieną balsą), išskyrus nuomonę pagal 5 dalies b punktą, kuri priimama dviejų trečdalių posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

1.  Reguliavimo valdyba sprendimus priima dviejų trečdalių posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma (kiekvienas narys turi vieną balsą).

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 5 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  jei mano, kad tai tinkama, direktoriui pateikia pastabas, įskaitant nuomonių projektų pakeitimus, dėl 3–11 ir 14 straipsniuose nurodytų nuomonių, rekomendacijų ir sprendimų. Direktorius, prieš perduodamas Reguliavimo valdybai nuomones, rekomendacijas ir sprendimus, atsižvelgia į tas pastabas ir parengia rašytinį pagrindimą, jei jis nesivadovauja Reguliavimo valdybos pateikta pozicija.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  direktoriui pateikia nuomones dėl 4–14 straipsniuose nurodytų nuomonių, rekomendacijų ir sprendimų, kurie svarstomi rengiantis juos priimti. Be to, Reguliavimo valdyba savo kompetencijos srityje teikia direktoriui rekomendacijas, susijusias su jo užduočių vykdymu, išskyrus sprendimus pagal Reglamento 1227/200138 16 straipsnio 6 dalį.

a)  iš dalies pakeičia ir direktoriui pateikia nuomones dėl 311 ir 14 straipsniuose nurodytų nuomonių, rekomendacijų ir sprendimų, kurie svarstomi rengiantis juos priimti. Be to, Reguliavimo valdyba savo kompetencijos srityje teikia direktoriui rekomendacijas, susijusias su jo užduočių vykdymu, išskyrus Agentūros užduotis pagal Reglamentą 1227/2011, ir teikia rekomendacijas Agentūros darbo grupei, įsteigtai pagal 30 straipsnį.

__________________

__________________

38 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo, OL L 326, 2011 12 8, p. 1.

38 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo, OL L 326, 2011 12 8, p. 1.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  pagal 20 straipsnio 1 dalies e punktą ir 25 straipsnio f punktą bei atsižvelgdama į pagal 33 straipsnio 1 dalį sudarytą preliminarų biudžeto projektą tvirtina ateinančių metų Agentūros darbo programą ir ne vėliau kaip kiekvienų metų rugsėjo 1 d. ją pateikia Administracinei valdybai priimti.

c)  pagal 20 straipsnio 1 dalies e punktą ir 25 straipsnio f punktą bei atsižvelgdama į pagal 33 straipsnio 1–3 dalis sudarytą preliminarų sąmatos projektą tvirtina programavimo dokumento projektą, kuris apima ateinančių metų metinę Agentūros darbo programą, ir ne vėliau kaip kiekvienų metų rugsėjo 30 d. ją pateikia Administracinei valdybai priimti.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Agentūrai vadovauja direktorius, kuris veikia atsižvelgdamas į 23 straipsnio 5 dalies a punkte nurodytas rekomendacijas ir, jei nustatyta šiame reglamente, į Reguliavimo valdybos nuomones. Nepažeidžiant Administracinės valdybos ir Reguliavimo valdybos atitinkamų vaidmenų, susijusių su direktoriaus vykdomomis užduotimis, direktorius nesiekia gauti ir nepriima jokios Vyriausybės, Sąjungos institucijų ar jokių kitų viešųjų ir privačiųjų subjektų ar asmenų nurodymų. Direktorius atsiskaito Administracinei valdybai. Direktorius gali dalyvauti Administracinės valdybos posėdžiuose kaip stebėtojas.

1.  Agentūrai vadovauja direktorius, kuris veikia atsižvelgdamas į 23 straipsnio 5 dalies a punkto antrajame sakinyje nurodytas rekomendacijas ir, jei nustatyta šiame reglamente, į Reguliavimo valdybos nuomones. Nepažeidžiant Administracinės valdybos ir Reguliavimo valdybos atitinkamų vaidmenų, susijusių su direktoriaus vykdomomis užduotimis, direktorius nesiekia gauti ir nepriima jokios Vyriausybės, Sąjungos institucijų ar jokių kitų viešųjų ir privačiųjų subjektų ar asmenų nurodymų. Direktorius teikia ataskaitą Administracinei valdybai. Direktorius gali dalyvauti Administracinės valdybos posėdžiuose kaip stebėtojas.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Direktorių skiria Administracinė valdyba, gavusi Reguliavimo valdybos pritariamąją nuomonę, atsižvelgdama į nuopelnus, gebėjimus ir energetikos sektoriui svarbią patirtį, bent iš trijų Komisijos pasiūlytų kandidatų, atrinktų pagal atvirą ir skaidrią atrankos procedūrą. Prieš paskyrimą Administracinės valdybos atrinktas kandidatas gali būti pakviestas padaryti pareiškimą kompetentingame Europos Parlamento komitete ir atsakyti į jo narių pateiktus klausimus. Sudarant sutartį su direktoriumi, Agentūrai atstovauja Administracinės valdybos pirmininkas.

2.  Direktorių skiria Administracinė valdyba, gavusi Reguliavimo valdybos pritariamąją nuomonę ir patvirtinus Europos Parlamentui, atsižvelgdama į nuopelnus, gebėjimus ir energetikos sektoriui svarbią patirtį, bent iš trijų Komisijos pasiūlytų kandidatų, atrinktų pagal atvirą ir skaidrią atrankos procedūrą. Prieš paskyrimą Administracinės valdybos atrinktas kandidatas pakviečiamas padaryti pareiškimą kompetentingame Europos Parlamento komitete ir atsakyti į jo narių pateiktus klausimus. Sudarant sutartį su direktoriumi, Agentūrai atstovauja Administracinės valdybos pirmininkas.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  rengia, priima ir skelbia nuomones, rekomendacijas ir sprendimus. 3–11 ir 14 straipsniuose nurodytos nuomonės, rekomendacijos ir sprendimai priimami tik jeigu Reguliavimo valdyba yra pateikusi pritariamąją nuomonę;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  kiekvienais metais rengia Agentūros ateinančių metų darbo programos projektą ir , projektą priėmus Administracinei valdybai, ne vėliau kaip kiekvienų metų sausio 31 d. pateikia jį Reguliavimo valdybai, Europos Parlamentui ir Komisijai. Direktorius atsako už programavimo dokumento įgyvendinimą ir ataskaitų Administracinei valdybai apie jo įgyvendinimą teikimą;

f)  kiekvienais metais rengia Agentūros ateinančių metų programavimo dokumento projektą, į kurį pagal 21 straipsnį įtraukta daugiametė programa ir metinė darbo programa. Direktorius atsako už programavimo dokumento įgyvendinimą ir ataskaitų Administracinei valdybai apie jo įgyvendinimą teikimą;

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 pastraipos k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  turi nuspręsti, ar būtina vienoje arba keliose valstybėse narėse įkurdinti vieną arba daugiau darbuotojų, kad Agentūros užduotys būtų atliekamos efektyviai ir veiksmingai. Sprendimui steigti vietos skyrių būtina gauti išankstinį Komisijos, Administracinės valdybos ir atitinkamos (-ų) valstybės (-ių) narės (-ių) sutikimą. Veiklos, kuri bus vykdoma tame vietos skyriuje, sritis sprendime nustatoma taip, kad būtų išvengta nereikalingų išlaidų ir Agentūros administracinių funkcijų dubliavimosi.

k)  turi nuspręsti, ar būtina vienoje arba keliose valstybėse narėse įkurdinti vieną arba daugiau darbuotojų, kad Agentūros užduotys būtų atliekamos efektyviai ir veiksmingai. Sprendimui steigti vietinį skyrių reikia pirmiausia gauti administracinės valdybos pritarimą. Veiklos, kuri bus vykdoma tame vietos skyriuje, sritis sprendime nustatoma taip, kad būtų išvengta nereikalingų išlaidų ir Agentūros administracinių funkcijų dubliavimosi;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 pastraipos k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ka)  Agentūros personalo atžvilgiu naudojasi 39 straipsnio 3 dalyje nurodytais įgaliojimais.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Apeliacinė taryba gali naudotis visais įgaliojimais, kurie priklauso Agentūros kompetencijai, arba ji gali perduoti bylą kompetentingam Agentūros padaliniui. Pastarajam Apeliacinės tarybos sprendimas yra privalomas.

5.  Apeliacinė taryba gali sprendimą patvirtinti arba bylą perduoti kompetentingam Agentūros padaliniui. Pastarajam Apeliacinės tarybos sprendimas yra privalomas.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

29 a straipsnis

 

Skundai Teisingumo Teismui

 

Ieškiniai dėl Agentūros sprendimo, priimto pagal šį reglamentą, pripažinimo negaliojančiais arba dėl to, kad ji nesiėmė veiksmų per taikomus terminus, Europos Sąjungos Teisingumo Teismui gali būti pateikti tik užbaigus skundų nagrinėjimo procedūrą pagal 29 straipsnį. Agentūra imasi visų būtinų priemonių Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimui vykdyti.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei tikslinga ir visų pirma tais atvejais, kai reikia padėti direktoriui ir Reguliavimo valdybai atlikti su reguliavimo klausimais susijusį reguliavimo darbą, Administracinė valdyba gali sudaryti darbo grupes.

1.  Jei tikslinga ir visų pirma tais atvejais, kai reikia padėti direktoriui ir Reguliavimo valdybai atlikti su reguliavimo klausimais susijusį reguliavimo darbą, direktorius ir Reguliavimo valdyba gali kartu sudaryti darbo grupes.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Darbo grupes sudaro ekspertai iš Agentūros darbuotojų, nacionalinių reguliavimo institucijų ir prireikus Komisijos. Agentūra neatsako už dalyvavimo Agentūros darbo grupėse išlaidas, kurias patiria iš nacionalinių reguliavimo institucijų darbuotojų atrinkti ekspertai.

2.  Darbo grupes sudaro ekspertai iš Agentūros darbuotojų ir nacionalinių reguliavimo institucijų. Prireikus Komisijos ekspertai dalyvauja kaip stebėtojai. Agentūra neatsako už dalyvavimo Agentūros darbo grupėse išlaidas, kurias patiria iš nacionalinių reguliavimo institucijų darbuotojų atrinkti ekspertai.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Administracinė valdyba tvirtina ir skelbia darbo grupių veiklą reglamentuojančias darbo tvarkos vidaus taisykles.

3.  Direktorius, pasikonsultavęs su Reguliavimo valdyba, tvirtina ir skelbia darbo grupių veiklą reglamentuojančias darbo tvarkos vidaus taisykles.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

30 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Darbo grupės vykdo joms pagal 21 straipsnį priimtame programavimo dokumente paskirtas užduotis.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  visi valstybių narių arba reguliavimo institucijų savanoriški įnašai, kaip nurodyta 20 straipsnio 1 dalies g punkte;

c)  visi valstybių narių arba reguliavimo institucijų savanoriški įnašai, kaip nurodyta 20 straipsnio 1 dalies g punkte, nekeliant pavojaus Agentūros neutralumui ar nepriklausomumui;

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Agentūros gaunamos pajamos nekelia pavojaus jos nepriklausomumui ar objektyvumui.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pateikus prašymą dėl išimties taikymo pagal 11 straipsnio 1 dalį ir dėl agentūros sprendimo dėl sąnaudų paskirstymo tarpvalstybiniu mastu pagal Reglamento (ES) Nr. 347/201339 12 straipsnį, agentūrai mokami mokesčiai.

1.  Agentūrai mokami mokesčiai už:

 

a)   sprendimo dėl išimties taikymo pagal 11 straipsnio 1 dalį ir sprendimų dėl Agentūros sprendimo dėl sąnaudų paskirstymo tarpvalstybiniu mastu pagal Reglamento (ES) Nr. 347/201339 12 straipsnį priėmimą;

 

b)   registravimą kaip informaciją teikiančią šalį pagal Reglamento (ES) Nr. 1227/2011 8 straipsnį;

 

c)   perdavimo bei paskirstymo sistemų operatorių veiklos ir bendradarbiavimo, įskaitant veiklą ir bendradarbiavimą ENTSO-E, ENTSO-G ir ES STO subjekte, priežiūrą.

__________________

__________________

39 OL L 115, 2013 4 25, p. 39.

39 OL L 115, 2013 4 25, p. 39.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodytus mokesčius nustato Komisija.

2.  1 dalyje nurodytus mokesčius nustato Komisija, pasikonsultavusi su administracine valdyba. Komisija nustato mokesčių ir rinkliavų lygį ir jų mokėjimo būdą. Nustatomas toks mokesčių ir rinkliavų lygis, kad būtų užtikrinta, jog iš jų gaunamos pajamos iš esmės būtų pakankamos visai suteiktų paslaugų kainai padengti. Prireikus Komisija iš naujo įvertina mokesčių ir rinkliavų lygį, įvertindama poreikį nustatyti tokius mokesčius ir rinkliavas.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Preliminarus sąmatos projektas grindžiamas tikslais ir tikėtinais rezultatais, nurodytais 21 straipsnio 1 dalyje minėtame metiniame programavimo dokumente, ir jame atsižvelgiama į finansinius išteklius, būtinus minėtiems tikslams ir tikėtiniems rezultatams pasiekti, laikantis rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principo.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  Ne vėliau kaip ... [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo] Komisija įvertina Agentūrai paskirtą biudžetą, kad užtikrintų tinkamą jos finansavimą ir žmogiškuosius išteklius, su kuriais Agentūra galėtų vykdyti savo darbą siekiant sukurti visiems Sąjungos vartotojams naudingą bendrą energijos rinką ir prisidėti stiprinant energetinį saugumą. Jei reikia, Komisija teikia siūlymus dėl Agentūros biudžeto keitimo.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūros veiklai reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras.

3.  Agentūros veiklai reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras arba kiti vertimo paslaugų teikėjai pagal viešųjų pirkimų taisykles ir atitinkamas finansines taisykles.

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su teksto vidaus logika, arba yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau nei praėjus penkeriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo, o vėliau kas penkerius metus Komisija, padedama nepriklausomo išorės eksperto, atlieka Agentūros veiklos vertinimą atsižvelgiant į jos tikslus, įgaliojimus ir užduotis. Tokiu vertinimu visų pirma turi būti siekiama įvertinti poreikį pakeisti Agentūros įgaliojimus ir bet kokio tokio keitimo finansinius padarinius.

1.  Ne vėliau nei praėjus penkeriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo, o vėliau kas penkerius metus Komisija, padedama nepriklausomo išorės eksperto, atlieka Agentūros veiklos vertinimą atsižvelgiant į jos tikslus, įgaliojimus ir užduotis. Tokiu vertinimu visų pirma turi būti siekiama įvertinti poreikį pakeisti Agentūros įgaliojimus ir bet kokio tokio keitimo finansinius padarinius, laikantis rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principo.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei Komisija mano, kad Agentūros veikla nebepateisinama jos tikslais, įgaliojimais ir uždaviniais, ji gali siūlyti šį reglamentą iš dalies pakeisti arba panaikinti.

2.  Jei Komisija mano, kad Agentūros veikla nebepateisinama jos tikslais, įgaliojimais ir uždaviniais, ji konsultuojasi su Reguliavimo valdyba. Gavusi Komisijos prašymą Reguliavimo valdyba per 12 mėnesių paskelbia nuomonę dėl būsimo Agentūros vaidmens. Komisija, deramai atsižvelgusi į Reguliavimo valdybos nuomonę, gali siūlyti šį reglamentą iš dalies pakeisti arba panaikinti.

(1)

OL C 288, 2017 8 31, p. 91.

(2)

OL C 342, 2017 10 12, p. 79.

(3)

OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

Įžanginė dalis

2016 m. lapkričio 30 d. Europos Komisija pristatė dokumentų rinkinį „Švari energija visiems europiečiams“, kuriame siūlomos priemonės, kaip išlaikyti Europos Sąjungą konkurencingą tuo metu, kai perėjimas prie švarios energijos keičia viso pasaulio energetiką. Kaip dalį šio dokumentų rinkinio Komisija pasiūlė nauja redakcija išdėstyti Reglamentą (ES) Nr. 713/2009, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (ACER).

Pasiūlymu siekiama pritaikyti ACER teisinę sistemą prie energijos rinkų pokyčių ir patenkinti didesnio regioninio bendradarbiavimo poreikį. Jame ACER suteikiamas didesnis vaidmuo kuriant tinklo kodeksus ir koordinuojant regioninį sprendimų priėmimo procesą. Taip pat juo ACER pavedama atlikti nemažai naujų užduočių, susijusių su regioniniais operatyviniais centrais, kurie turi būti steigiami, paskirtųjų elektros energijos rinkos operatorių priežiūra ir gamybos tinkamumo ir pasirengimo valdyti riziką vertinimu.

Pranešėjas mano, kad ACER atliks pagrindinį vaidmenį įgyvendinant švarios energijos dokumentų rinkinį ir užtikrinant gerą energijos rinkos veikimą, o tai teiks naudą visiems ES energijos vartotojams (privatiems namų ūkiams, MVĮ, didelėms įmonėms ir pramonei). Todėl apskritai jis palankiai vertina Komisijos pasiūlymą ir pagal jį numatomą Agentūros atsakomybės srities išplėtimą.

Tačiau pranešėjas mano, kad pasiūlymas dėl reglamento turi būti pagerintas ir tam tikrais aspektais išaiškintas, kad būtų sustiprintos Agentūros galimybės veiksmingai atlikti savo užduotis.

Regioninis reguliavimo valdymas

Komisijos pasiūlymo 5 straipsnio 2 dalyje numatyta parengti pasiūlymus dėl šių tinklo kodeksų ir gairių įgyvendinimo sąlygų arba metodikos. Tuos pasiūlymus turi patvirtinti visos reguliavimo institucijos arba visos atitinkamo regiono reguliavimo institucijos, o sąlygos arba metodika teikiamos svarstyti ir tvirtinti Agentūrai.

Agentūra yra labiausiai tinkama įstaiga nagrinėti pasiūlymams dėl sąlygų arba metodikos, kurios turi būti taikomos visoje ES, t. y. kurias turi patvirtinti visos reguliavimo institucijos. Regioninių įgyvendinimo sąlygų ar metodikos atveju pagrindinė atsakomybė turėtų tekti atitinkamo regiono reguliavimo institucijoms, o Agentūros turėtų būti prašoma priimti sprendimą tik kai aptariamas klausimas daro apčiuopiamą poveikį energijos vidaus rinkai, kai atitinkamos reguliavimo institucijos nesugeba susitarti arba kai jos kartu pateikia prašymą.

Taigi, pranešėjo pasiūlymais siekiama diferencijuoti sprendimų priėmimo procesą. Tai reiškia, kad turi būti atliekamas bendrų regioninių pasiūlymų poveikio energijos vidaus rinkai vertinimas. Jei pasiūlymai nedaro apčiuopiamo poveikio energijos vidaus rinkai, sprendimus priima atitinkamo regiono reguliavimo institucijos, pasikonsultavusios su ACER direktoriumi. Vėliau, po to, kai Agentūrai pranešama apie bendrus susitarimus, ji paskelbia rekomendaciją, jei tie susitarimai neatitinka direktyvos ir reglamento bei tinklo kodeksų ir gairių tikslų bei nuostatų.

ACER vykdoma ES ir regioninių elektros energijos ir dujų sektorių subjektų priežiūra

Kadangi skiriama vis daugiau dėmesio regioniniam ir visą Europą apimančiam bendradarbiavimui ir koordinavimui, efektyvi priežiūra šiuo lygmeniu tampa itin svarbi siekiant baigti kurti energijos vidaus rinką ir užtikrinti, kad ji gerai veiktų.

Praeityje Agentūra, vykdydama priežiūros veiklą, daugiausia dėmesio skirdavo ENTSO, tačiau pastaruoju metu ją išplėtė įtraukdama paskirtuosius elektros energijos rinkos operatorius ir, pagal pasiūlymą dėl išdėstymo nauja redakcija, turėtų dar labiau ją išplėsti ir prižiūrėti regioninius operatyvinius centrus. Iš tiesų, šie subjektai vykdys operatyvinę veiklą, ir dėl to efektyvi priežiūra yra dar aktualesnė. Todėl turi būti užtikrinta, kad šie subjektai laikytųsi savo įsipareigojimų, nustatytų teisės aktais. Be to, priežiūros efektyvumas priklauso nuo Agentūros galimybių gauti ir reikalauti pateikti reikiamą informaciją.

Jei Agentūra nustato, kad viena iš ENTSO, paskirtasis elektros energijos rinkos operatorius, regioninis operatyvinis centras ar bet kuris kitas tarpvalstybiniu, regioniniu ar ES lygmeniu veikiantis subjektas, pvz., būsimasis ES STO subjektas, nesilaiko Elektros energijos direktyvos ir reglamento tikslų ir nuostatų ir tinklo kodeksų bei gairių, taip trukdydamas geram energijos vidaus rinkos veikimui, Agentūra turėtų galėti įsikišti priimdama privalomą vykdyti sprendimą.

ACER galimybės gauti informaciją, kurios jai reikia stebėsenos funkcijai atlikti

Pagal dabartinį Reglamentą (ES) Nr. 713/2009 ACER jau yra pavesta daug su stebėsena susijusių užduočių. Pasiūlyme dėl išdėstymo nauja redakcija jų dar padaugėja, taip pat įtraukiant paskirtųjų elektros energijos rinkos operatorių ir regioninių operatyvinių centrų veiklą. Tačiau pavedus stebėsenos užduotis suteikiama nepakankamai bendro pobūdžio galių reikalauti susijusios informacijos ir ją gauti.

Todėl pranešėjas pateikė pakeitimų, kuriais Agentūrai suteikiami įgaliojimai prašyti rinkos dalyvių ir kitų subjektų pateikti visą informaciją, kurios jai reikia, kad ji galėtų veiksmingai vykdyti savo užduotis, prireikus priimant privalomus vykdyti sprendimus. Siekiant išvengti energijos rinkos dalyviams nustatytos ataskaitų teikimo pareigos dubliavimo, tą informaciją paprastai turėtų teikti nacionalinės reguliavimo institucijos, ENTSO, regioniniai operatyviniai centrai, ES STO subjektas ir paskirtieji elektros energijos rinkos operatoriai, kurie yra arčiausiai energijos rinkos dalyvių, ir turėtų būti atsižvelgta į jau turimą statistiką. Vis dėlto kraštutiniu atveju Agentūra turėtų turėti galimybę pateikti tinkamai pagrįstą ir motyvuotą prašymą suteikti informaciją tiesiogiai energijos rinkos dalyviui, kai nacionalinė reguliavimo institucija laiku nepateikia ar negali pateikti tokios informacijos. Valstybių narių nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų būti įpareigotos padėti Agentūrai užtikrinti, kad tokie tiesioginiai prašymai būtų vykdomi.

ACER finansinių ir žmogiškųjų išteklių trūkumas

Pranešėjas yra labai susirūpinęs dėl to, kad Agentūrai nuolat trūksta finansavimo, nes tai rimtai kenkia jos galimybėms įgyvendinti esamus teisinius įsipareigojimus, visų pirma susijusius su REMIT reglamentu. Jei ši padėtis nebus ištaisyta 2018 m. biudžete, energijos vidaus rinkos kūrimo užbaigimas gali vėluoti ir gali atsirasti pavojus didmeninės prekybos energija nuoseklumui ir skaidrumui, o dėl to ES energijos vartotojai gali būti privesti mokėti daugiau. Taip pat, ACER suteikus papildomų užduočių ir didesnę atsakomybę, sykiu reikia tinkamai padidinti jos išteklius.

Atsižvelgiant į šiuo metu ES biudžetui taikomus apribojimus, vienas iš būdų, kaip išspręsti Agentūros biudžeto problemas, galėtų būti leisti Agentūrai imti mokesčius už kai kurią savo veiklą. Todėl pranešėjas pateikia pakeitimų, kuriais ACER leidžiama imti mokesčius už registruotų pranešimo mechanizmų registravimą, prekybos ir pagrindinių duomenų pagal REMIT pranešimą ir už perdavimo sistemos operatorių veiklos, įskaitant jų bendradarbiavimą, vykdomą per ENTSO, priežiūrą.

Kiti klausimai

Pranešėjas taip pat siūlo įtraukti straipsnį, kuriame būtų nustatyta ACER sprendimų priėmimo procedūra, siekiant užtikrinti, kad visi sprendimai būtų visiškai motyvuoti ir pagrįsti, kad būtų galima atlikti teisminę peržiūrą. Sprendimai turi būti skelbiami viešai, išsaugant slaptos komercinės informacijos konfidencialumą. Galiausiai pranešėjas siūlo keletą pakeitimų dėl Agentūros organizavimo, įskaitant pakeitimus, kuriais išsaugomos direktoriaus galios priimti tam tikrus valdymo sprendimus, užtikrinama ACER Administracinės valdybos nepriklausomybė nuo politinių nurodymų ir pakoreguojamos tam tikros procedūros.


PRIEDAS. PRANEŠĖJUI PAGALBĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ SĄRAŠAS

Toliau pateiktą sąrašą išskirtinai savanorišku pagrindu ir tik savo atsakomybe parengė pranešėjas. Pranešėjas, rengdamas pranešimo projektą, sulaukė šių subjektų pagalbos:

ABB

ACER, direktorius

ACER, Administracinė valdyba

ACER, Reguliavimo valdyba

„Amprion“

BEUC

„Bundesnetzagentur“

Organizacija „Business Europe“;

Veiksmų klimato srityje tinklas (CAN)

CEDEC (angl. European federation of Local Energy Companies)

CEER

CFEE (pranc. Coalition France pour l'efficacité énergétique)

Danijos energetikos asociacija (Danish Energy)

Danijos pramonės organizacija (Danish Industry)

Danijos energetikos, viešųjų paslaugų ir klimato reikalų ministerija

Pažangiųjų tinklų Europos skirstymo operatorių asociacija

„Energie-Control Austria“

„Energinet“

„Energitilsynet“

ENGIE

ENTSO-E

EPEXSPOT

Europos Komisija, Energetikos GD

Europos Komisija, Klimato politikos GD

EVN

Vokietijos vietos viešųjų paslaugų asociacija

Vokietijos federalinė ekonomikos reikalų ir energetikos ministerija

IBERDROLA

Darnaus vystymosi ir tarptautinių santykių institutas (IDDRI)

„Nordpool“

„Orgalime“

PKA

„Shell“

„SolarPower Europe“

„Statnett“

„Statoil‘

„T&D Europe“

„WindEurope“


PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

D(2017)31009

Jerzy Buzek

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pirmininkas

PHS 08B046

Briuselis

Tema:  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, įsteigiančio Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą (nauja redakcija)

  (COM(2016) 0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Gerb. pirmininke,

Teisės reikalų komitetas išnagrinėjo nurodytą pasiūlymą pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta:

„Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad, be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam komitetui.

Tokiu atveju, be 169 ir 170 straipsniuose įtvirtintų sąlygų, atsakingas komitetas laiko priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau už atitinkamą klausimą atsakingo komiteto pirmininkas išimties tvarka ir kiekvienu konkrečiu atveju spręsdamas atskirai gali pripažinti priimtinais nepakeistų pasiūlymo dalių pakeitimus, jeigu jis mano, kad tokie pakeitimai būtini siekiant išlaikyti vidinę teksto logiką arba neatsiejamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais. Šios priežastys nurodomos rašytiniame pakeitimų pagrindime.“

Atsižvelgdamas į Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės, išnagrinėjusios pasiūlymą dėl išdėstymo nauja redakcija, nuomonę ir laikydamasis pranešėjo rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad, be aptariamame pasiūlyme arba konsultacinės darbo grupės nuomonėje nurodytų pakeitimų, pasiūlyme kitų esminių pakeitimų nėra, o, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

Taigi Teisės reikalų komitetas po diskusijų 2017 m. liepos 13 d. posėdyje nusprendė (už balsavo 20 narių,2 susilaikė(1)) rekomenduoti atsakingam Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą vadovaujantis 104 straipsniu.

Pagarbiai

Pavel Svoboda

Pridedama: Konsultacinės darbo grupės pirmininko pasirašytas pranešimas.

(1)

Posėdyje dalyvavo šie nariai: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Jens Rohde, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.


PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINE DARBO GRUPE

2017 m. birželio 20 d., Briuselis

NUOMONĖ

  PATEIKTA  EUROPOS PARLAMENTUI

    TARYBAI

    KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, įsteigiančio Europos Sąjungos Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą

2017 m. vasario 23 d. COM(2016)08632016/0378(COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2017 m. balandžio 25 ir gegužės 3 d. susirinko į posėdį, kuriame buvo svarstytas Komisijos pateiktas minėtasis pasiūlymas.

Šiuose posėdžiuose(1) apsvarsčiusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo siekiama nauja redakcija išdėstyti 2009 m. liepos 13 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 713/2009, įsteigiantį Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė, kad pilka spalva, įprastai naudojama esminiams pakeitimams nurodyti, turėtų būti pažymėta:

– 2 straipsnio d punkte – nuoroda į 8 straipsnį;

– išbraukiamos Reglamento (EB) Nr. 713/2009 6 straipsnio 7 ir 8 dalys;

– 20 straipsnio pirmos pastraipos e punkte – išbraukiami žodžiai „iki rugsėjo 30 d.“;

– 23 straipsnio 5 dalies a punkte ir 25 straipsnio c punkte – nuoroda į 3 ir 11 straipsnius;

– 26 straipsnio 3 dalyje – sakinys „Apeliacinė taryba priima ir skelbia savo darbo tvarkos taisykles“;

– 29 straipsnio 1 dalyje – esamos nuorodos „7, 8 ir 9 straipsniuose“ pakeitimas nuoroda „4–14 straipsniuose“;

– 33 straipsnio 1 dalyje – išbraukiami žodžiai „iki vasario 15 d.“;

– 33 straipsnio 3 dalyje – žodžių „ne vėliau kaip kovo 31 d.“ pakeitimas žodžiais „ne vėliau kaip kiekvienų metų sausio 31 d.“;

– 33 straipsnio 6 dalyje – pridėti žodžiai „Taryba, veikdama kaip“;

– visas 33 straipsnio 8 dalies tekstas;

– visas 35 straipsnio 1 ir 2 dalių tekstas;

– 35 straipsnio 4 dalyje – žodžio „direktorius“ pakeitimas žodžiais „apskaitos pareigūnas“;

– 35 straipsnio 6 dalyje – žodžio „direktorius“ pakeitimas žodžiais „Agentūros apskaitos pareigūnas“;

– 35 straipsnio 7 dalyje – pridėti žodžiai „iki N+1 lapkričio 15 d.“;

– 35 straipsnio 8 dalyje – žodžių „spalio 15 d.“ pakeitimas žodžiais „N+1 metų rugsėjo 30 d.“;

– 43 straipsnio 1 dalyje – išbraukiamas žodis „prireikus“;

– 45 straipsnio 3 dalyje – žodžiai „kartu su išvadomis, Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai“.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlyme, be jame nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra. Konsultacinė darbo grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio akto nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą teisės aktą nekeičiant jo esmės.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juriskonsultas            Generalinis direktorius

(1)

  Konsultacinė darbo grupė dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (31.8.2017)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (nauja redakcija)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Nuomonės referentas: Jens Geier

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  Agentūra daugiausia turėtų būti finansuojama iš Sąjungos bendrojo biudžeto, mokesčių ir savanoriškų įnašų. Visų pirma Agentūra turėtų galėti toliau naudotis ištekliais, kuriuos šiuo metu bendrai sutelkia reguliavimo institucijos, kad galėtų bendradarbiauti Sąjungos lygmeniu. Sąjungos biudžeto sudarymo procedūra turėtų būti taikoma tik subsidijų, mokėtinų iš Sąjungos bendrojo biudžeto, atžvilgiu. Be to, sąskaitų auditą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/201333 107 straipsnį turėtų atlikti nepriklausomas išorės auditorius.

(29)  Agentūra daugiausia turėtų būti finansuojama iš Sąjungos bendrojo biudžeto, mokesčių ir savanoriškų įnašų, nekeliant pavojaus Agentūros neutralumui ar nepriklausomumui. Visų pirma Agentūra turėtų galėti toliau naudotis ištekliais, kuriuos šiuo metu bendrai sutelkia reguliavimo institucijos, kad galėtų bendradarbiauti Sąjungos lygmeniu. Sąjungos biudžeto sudarymo procedūra turėtų būti taikoma tik subsidijų, mokėtinų iš Sąjungos bendrojo biudžeto, atžvilgiu. Be to, sąskaitų auditą pagal Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 1271/201333 107 straipsnį turėtų atlikti nepriklausomas išorės auditorius.

_________________

 

332013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).

332013 m. rugsėjo 30 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 1271/2013 dėl finansinio pagrindų reglamento, taikomo įstaigoms, nurodytoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 208 straipsnyje (OL L 328, 2013 12 7, p. 42).

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais, kuriuos pranešėjas siūlo įtraukti į Komisijos pasiūlymą.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a)  Agentūra savo mokesčius turėtų nustatyti skaidriai, sąžiningai, be diskriminavimo ir vienodai. Mokesčiai neturėtų kelti pavojaus atitinkamo pramonės sektoriaus konkurencingumui arba Agentūros nepriklausomumui ir nešališkumui.

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais, kuriuos pranešėjas siūlo įtraukti į Komisijos pasiūlymą.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

29 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29b)  Agentūros biudžetas turėtų būti parengtas remiantis rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principu ir atsižvelgiant į jos tikslus ir tikėtinus rezultatus.

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais, kuriuos pranešėjas siūlo įtraukti į Komisijos pasiūlymą.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Agentūra savo veiklą vykdo nepriklausomai ir objektyviai.

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais, kuriuos pranešėjas siūlo įtraukti į Komisijos pasiūlymą.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Administracinės valdybos nariai įsipareigoja veikti nepriklausomai ir objektyviai visuomenės labui. Tuo tikslu kiekvienas narys pateikia rašytinę įsipareigojimų deklaraciją ir rašytinę interesų deklaraciją, kuriose nurodo, jog jis neturi jokių interesų, kurie gali būti laikomi trukdančiais jo nepriklausomumui, arba kokių nors tiesioginių ar netiesioginių interesų, kurie galėtų būti laikomi trukdančiais jo nepriklausomumui. Šios deklaracijos kasmet skelbiamos viešai.

8.  Nedarant poveikio Komisijos paskirtų narių vaidmeniui, administracinės valdybos nariai įsipareigoja veikti nepriklausomai ir objektyviai visuomenės labui ir nesiekia gauti jokių politinių nurodymų ar jais nesivadovauja. Tuo tikslu kiekvienas narys pateikia rašytinę įsipareigojimų deklaraciją ir rašytinę interesų deklaraciją, kuriose nurodo, jog jis neturi jokių interesų, kurie gali būti laikomi trukdančiais jo nepriklausomumui, arba kokių nors tiesioginių ar netiesioginių interesų, kurie galėtų būti laikomi trukdančiais jo nepriklausomumui. Šios deklaracijos kasmet skelbiamos viešai.

Pagrindimas

Administracinės valdybos narių apsauga nuo politinių nurodymų turėtų būti išsaugota, pripažįstant ypatingą Komisijos paskirtų narių vaidmenį. Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su Agentūros valdymo vidaus logika.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 3 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Atsižvelgiant į antroje pastraipoje nurodytą esminį pakeitimą, prieš skiriant papildomų finansinių ir žmogiškųjų išteklių visada apsvarstoma galimybė peržiūrėti veiklos prioritetus.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  visi valstybių narių arba reguliavimo institucijų savanoriški įnašai, kaip nurodyta 20 straipsnio 1 dalies g punkte;

c)  visi valstybių narių arba reguliavimo institucijų savanoriški įnašai, kaip nurodyta 20 straipsnio 1 dalies g punkte, nekeliant pavojaus Agentūros neutralumui ar nepriklausomumui;

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais, kuriuos pranešėjas siūlo įtraukti į Komisijos pasiūlymą.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Agentūros gaunamos pajamos nekelia pavojaus jos nepriklausomumui ar objektyvumui.

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais, kuriuos pranešėjas siūlo įtraukti į Komisijos pasiūlymą.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pateikus prašymą dėl išimties taikymo pagal 11 straipsnį ir dėl agentūros sprendimo dėl sąnaudų paskirstymo tarpvalstybiniu mastu pagal Reglamento (ES) Nr. 347/201339 12 straipsnį, agentūrai mokami mokesčiai.

1.  Agentūrai mokami mokesčiai už:

 

a)   prašymą dėl išimties taikymo pagal šio Reglamento 11 straipsnio 1 dalį;

 

b)   prašymą dėl sprendimo dėl sąnaudų paskirstymo tarpvalstybiniu mastu pagal Reglamento (ES) Nr. 347/3939 12 straipsnį;

 

c)   informaciją teikiančių šalių registravimą pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1348/201439a 11 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą;

 

d)   Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklo ir Europos dujų perdavimo sistemos operatorių tinklo užduočių vykdymo stebėseną pagal šio reglamento 4 straipsnio 2 dalį;

__________________

__________________

39 OL L 115, 2013 4 25, p. 39.

39 OL L 115, 2013 4 25, p. 39.

 

39a 2014 m. gruodžio 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1348/2014 dėl duomenų teikimo, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 8 straipsnio 2 ir 6 dalys (OL L 363, 2014 12 18, p. 121).

Pagrindimas

Galimybė taikyti mokesčius registruotiems pranešimo mechanizmams pagal Reglamentą dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo ir perdavimo sistemos operatoriams būtų efektyvus būdas išspręsti dabartinę finansinių išteklių trūkumo problemą ir ši galimybė turėtų būti suteikta Agentūrai. Šis pakeitimas būtinas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su Agentūros biudžeto pajėgumų vidaus logika. Taip Agentūrai galėtų būti suteikta galimybė visu pajėgumu vykdyti savo naujas užduotis pagal Reglamentą dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo ir Reglamentą (ES) Nr. 347/2013.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Preliminarus sąmatos projektas grindžiamas tikslais ir tikėtinais rezultatais, nurodytais 21 straipsnio 1 dalyje minėtame metiniame programavimo dokumente, ir jame atsižvelgiama į finansinius išteklius, būtinus minėtiems tikslams ir tikėtiniems rezultatams pasiekti, laikantis rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principo.

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra neatsiejamai susijęs su kitais priimtinais pakeitimais, kuriuos pranešėjas siūlo įtraukti į Komisijos pasiūlymą.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Agentūros veiklai reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras.

3.  Agentūros veikimui reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras ar kiti vertimo paslaugų teikėjai pagal viešųjų pirkimų taisykles ir atsižvelgiant į atitinkamose finansinėse taisyklėse numatytus apribojimus.

Pagrindimas

Dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro vertimai gali vėluoti, o tai trukdytų Agentūros darbui. Atsižvelgiant į tai, kad finansinių išteklių trūksta, Agentūrai turėtų būti leidžiama pasinaudoti pigesnėmis alternatyvomis, kad galėtų vykdyti savo veiklą, todėl būtina, kad ACER galėtų naudotis užsakomosiomis vertimo raštu paslaugomis.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

45 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Ne vėliau nei [LB: praėjus penkeriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo, konkrečią datą įrašo Leidinių biuras], o vėliau kas penkerius metus Komisija, padedama nepriklausomo išorės eksperto, atlieka Agentūros veiklos vertinimą atsižvelgiant į jos tikslus, įgaliojimus ir užduotis. Tokiu vertinimu visų pirma turi būti siekiama įvertinti poreikį pakeisti Agentūros įgaliojimus ir bet kokio tokio keitimo finansinius padarinius.

1.  Ne vėliau nei [LB: praėjus penkeriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo, konkrečią datą įrašo Leidinių biuras], o vėliau kas penkerius metus Komisija, padedama nepriklausomo išorės eksperto, atlieka Agentūros veiklos vertinimą atsižvelgiant į jos tikslus, įgaliojimus ir užduotis. Tokiu vertinimu visų pirma turi būti siekiama įvertinti poreikį pakeisti Agentūros įgaliojimus ir bet kokio tokio keitimo finansinius padarinius, laikantis rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principo.

Pagrindimas

Rezultatais grindžiamo biudžeto sudarymo principas yra vienas iš Komisijos pasiūlytų politinių prioritetų, kuriam pritarė Parlamentas. Šiame pakeitime turėtų atsispindėti bendra institucinė logika dėl geresnio ES biudžeto naudojimo.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (nauja redakcija)

Nuorodos

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

19.1.2017

Nuomonės referentas

       Paskyrimo data

Jens Geier

12.1.2017

Priėmimo data

30.8.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

34

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

1

0

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA ()

Pavadinimas

Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūra (nauja redakcija)

Nuorodos

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

30.11.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

19.1.2017

ECON

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Morten Helveg Petersen

25.1.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

24.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Priėmimo data

21.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

52

7

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jan Keller

Pateikimo data

26.2.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Davor Škrlec, Claude Turmes

7

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. kovo 12 d.Teisinis pranešimas - Privatumo politika