Procedūra : 2016/0378(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0040/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0040/2018

Debates :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Balsojumi :

PV 26/03/2019 - 7.8

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0228

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 1058kWORD 121k
26.2.2018
PE 605.917v02-00 A8-0040/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru (pārstrādāta redakcija)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja

Referents: Morten Helveg Petersen

(Pārstrādāšana – Reglamenta 104. pants)

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 PASKAIDROJUMS
 PIELIKUMS: STRUKTŪRAS, KAS DEVUŠAS IEGULDĪJUMU ZIŅOJUMA PROJEKTA SAGATAVOŠANĀ
 PIELIKUMS. JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE
 PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS
 Budžeta komitejaS ATZINUMS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru (pārstrādāta redakcija)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – pārstrādāšana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2016)0863),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 194. panta 2. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0494/2016),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā pamatotos atzinumus, kurus saskaņā ar 2. protokolu par subsidiaritātes principa un proporcionalitātes principa piemērošanu iesniedzis Vācijas Bundestāgs, Francijas Senāts un Rumānijas Senāts un kuros norādīts, ka leģislatīvā akta projekts neatbilst subsidiaritātes principam,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2017. gada 31. maija atzinumu,(1)

–  ņemot vērā Reģionu komitejas 2017. gada 13. jūlija atzinumu(2),

–  ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu(3),

–  ņemot vērā Juridiskās komitejas 2017. gada 17. jūlija vēstuli Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai, kura nosūtīta saskaņā ar Reglamenta 104. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 104. un 59. pantu,

–  ņemot vērā Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas ziņojumu un Budžeta komitejas atzinumu (A8-0040/2018),

A.  tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumu būtiskie grozījumi Komisijas priekšlikumā ir skaidri norādīti un citu būtisku grozījumu tajā nav un tā kā spēkā esošo tiesību aktu negrozītos noteikumus kopā ar ierosinātajiem grozījumiem priekšlikumā ir paredzēts tikai kodificēt, negrozot tos pēc būtības,

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju, ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā šo priekšlikumu aizstāj ar citu tekstu, būtiski groza vai ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a)  Neraugoties uz to, ka ir panākts būtisks progress, integrējot un savstarpēji savienojot elektroenerģijas iekšējo tirgu, dažas dalībvalstis vai reģioni joprojām ir izolēti vai nav pietiekami savstarpēji savienoti. Tas jo īpaši attiecas uz salu dalībvalstīm vai nomaļām dalībvalstīm. Aģentūrai savā darbā būtu jāņem vērā šādu dalībvalstu vai reģionu īpašā situācija.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7)  Savienības elektroenerģijas tīkls ir cieši starpsavienots un tīkla stabilitātes saglabāšanai un lielu atjaunojamo energoresursu enerģijas apjomu integrēšanai aizvien vairāk vajadzīga sadarbība ar kaimiņvalstīm, tāpēc reģionālajiem operatīvajiem centriem būs svarīga nozīme pārvades sistēmu operatoru darbības koordinācijā. Aģentūrai vajadzības gadījumā būtu jāgarantē reģionālo operatīvo centru regulatīvā uzraudzība.

(7)  Savienības elektroenerģijas tīkls ir cieši starpsavienots un tīkla stabilitātes saglabāšanai un lielu atjaunojamo energoresursu enerģijas apjomu integrēšanai aizvien vairāk vajadzīga sadarbība ar kaimiņvalstīm, tāpēc reģionālajiem koordinācijas centriem būs svarīga nozīme pārvades sistēmu operatoru darbības koordinācijā. Aģentūrai būtu jāgarantē reģionālo koordinācijas centru regulatīvā uzraudzība un jāuzrauga to darbība un atbilstība attiecīgajiem Savienības tiesību aktiem.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8)  Liela daļa no jaunajām elektroenerģijas ražošanas jaudām būs savienotas vietējā līmenī, tāpēc sadales sistēmu operatoriem būs liela nozīme Eiropas elektroenerģijas sistēmas elastīgā un efektīvā ekspluatācijā.

(8)  Liela daļa no jaunajām elektroenerģijas ražošanas jaudām būs savienotas vietējā līmenī, tāpēc sadales sistēmu operatoriem būs liela nozīme Eiropas elektroenerģijas sistēmas elastīgā un efektīvā ekspluatācijā. Komisija apsver iespēju izveidot jaunu Savienības līmeņa struktūru, lai veicinātu sadarbību pārvades sistēmu operatoru un sadales sistēmu operatoru (SSO) starpā, un izstrādāt papildu pamatnostādnes un kodeksus par jautājumiem, kuri saistīti ar SSO, tādēļ ir jāpiešķir Aģentūrai konkrētas regulatīvas pilnvaras šādas struktūras uzraudzībai.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(10)  Aģentūrai būtu jānodrošina, lai regulatīvās funkcijas, ko valstu regulatīvās iestādes veic saskaņā ar [Elektroenerģijas direktīvas pārstrādāto redakciju, kas ierosināta ar COM(2016) 864/2] un Eiropas Parlamenta un Padomes30 Direktīvu 2009/73/EK , tiek atbilstīgi koordinētas un vajadzības gadījumā papildinātas Savienības līmenī. Tāpēc jānodrošina Aģentūras neatkarība no elektroenerģijas un gāzes ražotājiem, pārvades un sadales sistēmu operatoriem (gan valsts, gan privātiem) un patērētājiem, kā arī jānodrošina tās darbības atbilstība Savienības tiesību aktiem, tehniskās un regulatīvās iespējas, darbības pārredzamība, pakļautība demokrātiskai kontrolei un efektivitāte.

(10)  Aģentūrai būtu jānodrošina, lai regulatīvās funkcijas, ko valstu regulatīvās iestādes veic saskaņā ar [Elektroenerģijas direktīvas pārstrādāto redakciju, kas ierosināta ar COM(2016) 864/2] un Eiropas Parlamenta un Padomes30 Direktīvu 2009/73/EK , tiek atbilstīgi koordinētas un vajadzības gadījumā papildinātas Savienības līmenī. Tāpēc jānodrošina Aģentūras neatkarība no elektroenerģijas un gāzes ražotājiem, pārvades un sadales sistēmu operatoriem (gan valsts, gan privātiem) un patērētājiem, kā arī jānodrošina tās darbības atbilstība Savienības tiesību aktiem, tehniskās un regulatīvās iespējas, darbības pārredzamība, pakļautība demokrātiskai kontrolei, tostarp pārskatatbildībai attiecībā uz Eiropas Parlamentu, un efektivitāte.

__________________

__________________

30 Sk. šā Oficiālā Vēstneša 94. lpp.

30 Sk. šā Oficiālā Vēstneša 94. lpp.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(11)  Aģentūrai būtu jāuzrauga pārvades sistēmas operatoru reģionālā sadarbība elektroenerģijas un gāzes nozarēs, kā arī elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru Eiropas tīklam ( ENTSO-E ) un gāzes pārvades sistēmas operatoru Eiropas tīklam ( ENTSO-G ) uzticēto uzdevumu izpilde. ). Aģentūrai arī būtu jāuzrauga, kā savus uzdevumus īsteno citas struktūras ar regulētām funkcijām Savienības mēroga dimensijā, piemēram, enerģijas biržas. Aģentūras iesaistīšanās ir būtiska, lai nodrošinātu pārvades sistēmas operatoru sadarbības un citu struktūru ar Savienības mēroga funkcijām darbības efektivitāti un pārredzamību elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējo tirgu labā.

(11)  Aģentūrai būtu jāuzrauga pārvades sistēmas operatoru reģionālā sadarbība elektroenerģijas un gāzes nozarēs, kā arī elektroenerģijas pārvades sistēmas operatoru Eiropas tīklam (ENTSO-E) un gāzes pārvades sistēmas operatoru Eiropas tīklam (ENTSO-G) uzticēto uzdevumu izpilde un jāsniedz savs ieguldījums atbilstības Savienības tiesību aktiem nodrošināšanā. Aģentūrai arī būtu jāuzrauga, kā savus uzdevumus īsteno citas struktūras ar regulētām funkcijām Savienības mēroga dimensijā, piemēram, enerģijas biržas. Aģentūras iesaistīšanās ir būtiska, lai nodrošinātu pārvades sistēmas operatoru sadarbības un citu struktūru ar Savienības mēroga funkcijām darbības efektivitāti un pārredzamību elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējo tirgu labā. Aģentūrai vajadzētu būt iespējai pieprasīt un saņemt informāciju no ENTSO-E un ENTSO-G, kas vajadzīga tās uzdevumu izpildei.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(11a)  Paplašinoties ENTSO-E, ENTSO-G, reģionālo operatīvo centru, ES sadales sistēmu operatoru (ES SSO) struktūras un reģionālo sadarbības centru operatīvajiem pienākumiem, ir jāuzlabo šo struktūru, kas darbojas reģionālā vai Savienības līmenī, pārraudzība. Izņēmuma gadījumos, lai nodrošinātu iekšējā enerģijas tirgus pareizu darbību, būtu jāļauj ACER pieņemt lēmumus, kas adresēti šīm struktūrām, lai nodrošinātu, ka tās pilda savus pienākumus atbilstīgi konkrētiem tiesību aktiem enerģētikas jomā.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13)  Aģentūra nodrošina integrētu struktūru, kura valstu regulatīvajām iestādēm dod iespējas iesaistīties un sadarboties. Šī struktūra veicina elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējā tirgus tiesību aktu saskanīgu piemērošanu visā Savienībā . Situācijās, kas attiecas uz vairāk nekā vienu dalībvalsti, Aģentūrai ir piešķirtas pilnvaras pieņemt atsevišķus lēmumus. Ar skaidri izklāstītiem nosacījumiem šīm pilnvarām būtu jāattiecas uz tehniskiem un regulatīviem jautājumiem, kuri jākoordinē reģionālā līmenī, it sevišķi attiecībā uz tīkla kodeksu un pamatnostādņu īstenošanu, sadarbību reģionālajos operatīvajos centros, regulatīvajiem lēmumiem, kas vajadzīgi vairumtirgu integritātes un pārredzamības efektīvai uzraudzībai, lēmumiem, kas attiecas uz elektroenerģijas un dabasgāzes infrastruktūru, kas savieno vai var savienot vismaz divas dalībvalstis, un – kā uz galējo līdzekli – uz jaunu elektroenerģijas starpsavienotāju un jaunas gāzes infrastruktūras, kas atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī, atbrīvojumiem no iekšējā tirgus noteikumiem.

(13)  Aģentūra nodrošina integrētu struktūru, kura valstu regulatīvajām iestādēm dod iespējas iesaistīties un sadarboties. Šī struktūra veicina elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējā tirgus tiesību aktu saskanīgu piemērošanu visā Savienībā. Situācijās, kas attiecas uz vairāk nekā vienu dalībvalsti, Aģentūrai ir piešķirtas pilnvaras pieņemt atsevišķus lēmumus. Ar skaidri izklāstītiem nosacījumiem šīm pilnvarām būtu jāattiecas uz tehniskiem un regulatīviem jautājumiem, kuri jākoordinē reģionālā līmenī, it sevišķi attiecībā uz tīkla kodeksu un pamatnostādņu īstenošanu, reģionālo koordinācijas centru sadarbību, regulatīvajiem lēmumiem, kas vajadzīgi vairumtirgu integritātes un pārredzamības efektīvai uzraudzībai, lēmumiem, kas attiecas uz elektroenerģijas un dabasgāzes infrastruktūru, kas savieno vai var savienot vismaz divas dalībvalstis, un – kā uz galējo līdzekli – uz jaunu elektroenerģijas starpsavienotāju un jaunas gāzes infrastruktūras, kas atrodas vairāk nekā vienā dalībvalstī, atbrīvojumiem no iekšējā tirgus noteikumiem. Būtu jāparedz arī iespēja Aģentūrai sniegt operatīvu palīdzību valsts regulatīvajām iestādēm. Valsts regulatīvajām iestādēm būtu arī jāsniedz Aģentūrai informācija, kas ir būtiska Aģentūras veiktajām uzraudzības darbībām.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14)  Aģentūrai ir liela nozīme, izstrādājot galvenās pamatnostādnes, kas ir pēc būtības nesaistošas (“galvenās pamatnostādnes”). Tīkla kodeksiem vajadzētu atbilst šīm galvenajām pamatnostādnēm. Tāpat atbilstīgi Aģentūras mērķim tai būtu jāpiedalās tīkla kodeksu projektu pārskatīšanā , lai nodrošinātu to atbilstību galvenajām pamatnostādnēm un gādātu par saskaņošanu vajadzīgajā apmērā, pirms Aģentūra iesniedz tos Komisijai pieņemšanai.

(14)  Aģentūrai ir liela nozīme, izstrādājot galvenās pamatnostādnes, kas ir pēc būtības nesaistošas (“galvenās pamatnostādnes”). Tīkla kodeksiem vajadzētu atbilst šīm galvenajām pamatnostādnēm. Tāpat atbilstīgi Aģentūras mērķim tai būtu jāpiedalās tīkla kodeksu projektu pārskatīšanā un grozīšanā, lai nodrošinātu to atbilstību galvenajām pamatnostādnēm un gādātu par saskaņošanu vajadzīgajā apmērā, pirms Aģentūra iesniedz tos Komisijai pieņemšanai.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15)  Kopš pieņemti tīkla kodeksi un pamatnostādnes, kur paredzēta kopīgo reģionālo un Savienības mēroga noteikumu pakāpeniska īstenošana un turpmāka pilnveidošana, ir palielinājies Aģentūras nozīmīgums tīkla kodeksu un pamatnostādņu īstenošanas uzraudzībā. Tīkla kodeksu un pamatnostādņu efektīva uzraudzība ir Aģentūras galvenais uzdevums, kam ir izšķiroša nozīme iekšējā tirgus noteikumu īstenošanā.

(15)  Kopš pieņemti tīkla kodeksi un pamatnostādnes, kur paredzēta kopīgo reģionālo un Savienības mēroga noteikumu pakāpeniska īstenošana un turpmāka pilnveidošana, ir palielinājies Aģentūras nozīmīgums tīkla kodeksu un pamatnostādņu īstenošanas uzraudzībā un nodrošināšanā. Tīkla kodeksu un pamatnostādņu efektīva uzraudzība ir Aģentūras galvenais uzdevums, kam ir izšķiroša nozīme iekšējā tirgus noteikumu īstenošanā.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(17)  Savienības enerģijas tirgu pakāpeniskas saskaņošanas starpposms ir regulāra reģionālu risinājumu rašana, tāpēc ir lietderīgi atspoguļot iekšējā tirgus reģionālo dimensiju un paredzēt attiecīgus pārvaldības mehānismus. Regulatoriem, kuri atbild par koordinētiem reģionāliem apstiprinājumiem, vajadzētu būt iespējai sagatavot Regulatoru valdes lēmumus par reģionālas nozīmes jautājumiem reģionālā Regulatoru valdes apakškomitejā, ja vien šiem jautājumiem nav vispārīgas nozīmes Savienības mērogā.

(17)  Savienības enerģijas tirgu pakāpeniskas saskaņošanas starpposms ir regulāra reģionālu risinājumu rašana, tāpēc ir lietderīgi atspoguļot iekšējā tirgus reģionālo dimensiju un paredzēt attiecīgus pārvaldības mehānismus. Tāpēc lēmumus par priekšlikumiem kopīgiem reģionāliem noteikumiem un nosacījumiem vai metodikai būtu jāpieņem attiecīgā reģiona regulatīvajām iestādēm, izņemot gadījumus, kad šiem lēmumiem ir būtiska ietekme uz iekšējo enerģijas tirgu. Lēmumus par jautājumiem, kam ir būtiska ietekme aiz attiecīgā reģiona robežām, būtu jāpieņem Aģentūrai.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

20. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(20)  Aģentūrai attiecīgā gadījumā būtu jāapspriežas ar ieinteresētajām personām un jādod tām pienācīga iespēja sniegt komentārus par ierosinātajiem pasākumiem, piemēram, tīkla kodeksiem un noteikumiem.

(20)  Aģentūrai attiecīgā gadījumā ir pienākums apspriesties ar ieinteresētajām personām un dot tām pienācīgu iespēju sniegt komentārus par visiem ierosinātajiem pasākumiem.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(22)  Aģentūrai būtu jāiesaistās pasākumos, kuri vērsti uz energoapgādes drošības uzlabošanu.

(22)  Aģentūrai būtu jāiesaistās pasākumos, kuri vērsti uz energoapgādes drošības uzlabošanu un Savienības klimata mērķu sasniegšanu. Tai kā izpildes struktūrai būtu jāīsteno stratēģiskā programma enerģētikas un klimata jomā, par kuru vienojušās Savienības politikas veidotājas iestādes.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

26. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(26)  Aģentūrai būtu jāpiešķir vajadzīgās pilnvaras, lai efektīvi, pārredzami, pamatoti un galvenokārt neatkarīgi veiktu savas regulatīvās funkcijas. Aģentūras neatkarība no elektroenerģijas un gāzes ražotājiem un pārvades un sadales sistēmu operatoriem ir ne vien labas pārvaldības pamatprincips, bet arī tirgus stabilitātes priekšnoteikums. Tāpēc Regulatoru valdei, neierobežojot tās locekļu tiesības rīkoties atbilstīgo valstu iestāžu vārdā, būtu jādarbojas neatkarīgi no tirgus interesēm, jāizvairās no interešu konfliktiem un nebūtu jāprasa vai jāpieņem norādījumi un ieteikumi no dalībvalstu valdībām, Savienības iestādēm vai citām publiskām vai privātām struktūrām vai personām . Vienlaikus Regulatoru valdes lēmumiem būtu jāatbilst Savienības tiesību aktiem enerģētikas, piemēram, enerģijas iekšējā tirgus, vides un konkurences jomās. Regulatoru valdei būtu jāziņo Savienības iestādēm par saviem atzinumiem, ieteikumiem un lēmumiem.

(26)  Aģentūrai būtu jāpiešķir vajadzīgās pilnvaras, lai efektīvi, pārredzami, pamatoti un galvenokārt neatkarīgi veiktu savas regulatīvās funkcijas. Aģentūras neatkarība no elektroenerģijas un gāzes ražotājiem un pārvades un sadales sistēmu operatoriem, kā arī citām organizācijām, kuras aizstāv valstu regulatoru intereses, ir ne vien labas pārvaldības pamatprincips, bet arī tirgus stabilitātes priekšnoteikums. Tāpēc Regulatoru valdei, neierobežojot tās locekļu tiesības rīkoties atbilstīgo valstu iestāžu vārdā, būtu jādarbojas neatkarīgi no tirgus interesēm, jāizvairās no interešu konfliktiem un nebūtu jāprasa vai jāpieņem norādījumi un ieteikumi no dalībvalstu valdībām, Savienības iestādēm vai citām publiskām vai privātām struktūrām vai personām. Vienlaikus Regulatoru valdes lēmumiem būtu jāatbilst Savienības tiesību aktiem enerģētikas, piemēram, enerģijas iekšējā tirgus, vides un konkurences jomās. Regulatoru valdei būtu jāziņo Savienības iestādēm par saviem atzinumiem, ieteikumiem un lēmumiem. Aģentūras lēmumiem vajadzētu būt saistošiem, savukārt tās atzinumus un ieteikumus maksimāli būtu jāņem vērā ENTSO-E, ENTSO-G, ES SSO struktūrai, pārvades sistēmu operatoriem, reģionālajiem operatīvajiem centriem un nominētajiem elektroenerģijas tirgus operatoriem.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(28)  Aģentūrai savas lēmumu pieņemšanas pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar taisnīgas, pārredzamas un pārdomātas lēmumu pieņemšanas principiem. Visi Aģentūras procesuālie noteikumi būtu jāizklāsta tās reglamentā.

(28)  Aģentūrai savas lēmumu pieņemšanas pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar taisnīgas, pārredzamas un pārdomātas lēmumu pieņemšanas principiem. Aģentūrai visas procedūras būtu jāveic saskaņā ar atbilstīgu reglamentu. Visi Aģentūras procesuālie noteikumi būtu jāizklāsta tās reglamentā.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  Aģentūras finansējumu galvenokārt vajadzētu veidot Savienības vispārējam budžetam, pakalpojuma maksām un brīvprātīgām iemaksām. Jo īpaši Aģentūras rīcībā arī turpmāk vajadzētu būt resursiem, ko kopējos līdzekļos sadarbībai Savienības mērogā iegulda regulatīvās iestādes. Attiecībā uz visām subsīdijām, ko piešķir no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, būtu jāturpina piemērot Savienības budžeta procedūru. Turklāt neatkarīgam ārējam revidentam būtu jāveic grāmatvedības revīzija saskaņā ar 107. pantu Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1271/201333 .

(29)  Aģentūrai jābūt nodrošinātiem atbilstīgiem resursiem, lai tā varētu veikt savus uzdevumus. Aģentūras finansējumu galvenokārt vajadzētu veidot Savienības vispārējam budžetam, pakalpojuma maksām un brīvprātīgām iemaksām. Jo īpaši Aģentūras rīcībā arī turpmāk vajadzētu būt resursiem, ko kopējos līdzekļos sadarbībai Savienības mērogā iegulda regulatīvās iestādes. Aģentūrai vajadzētu būt iespējai iekasēt maksu par noteiktām darbībām. Attiecībā uz visām subsīdijām, ko piešķir no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, būtu jāturpina piemērot Savienības budžeta procedūru. Turklāt neatkarīgam ārējam revidentam būtu jāveic grāmatvedības revīzija saskaņā ar 107. pantu Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1271/201333 .

__________________

__________________

33 Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā (OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.).

33 Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā (OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.).

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(29a)  Aģentūras budžets būtu jāizstrādā, ievērojot uz darbības rezultātiem vērsta budžeta izstrādes principu un ņemot vērā Aģentūras mērķus un gaidāmos uzdevumu izpildes rezultātus.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

30. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(30)  Budžeta lēmējinstitūcijai būtu pastāvīgi jāizvērtē Aģentūras budžets, pamatojoties uz Aģentūras darba apjomu un panākumiem. Budžeta lēmējinstitūcijai būtu jānodrošina, ka tiek ievēroti visaugstākie efektivitātes standarti.

(30)  Budžeta lēmējinstitūcijai būtu pastāvīgi jāizvērtē Aģentūras budžets, pamatojoties uz Aģentūras darba apjomu, panākumiem un mērķi izveidot iekšējo enerģijas tirgu un palīdzēt nodrošināt energoapgādes drošību, sniedzot labumu patērētājiem Savienībā. Budžeta lēmējinstitūcijai būtu jānodrošina, ka tiek ievēroti visaugstākie efektivitātes standarti.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(34)  Valstu regulatoriem sadarbojoties Aģentūrā, ir acīmredzams, ka ar balsu vairākumu pieņemti lēmumi ir galvenais priekšnoteikums, lai gūtu panākumus jautājumos, kas attiecas uz iekšējo enerģijas tirgu un kam ir būtiska ekonomiskā ietekme dažādās dalībvalstīs. Tāpēc valstu regulatoriem Regulatoru valdē vajadzētu izmantot balsojumu ar vienkāršu balsu vairākumu.

(34)  Valstu regulatoriem sadarbojoties Aģentūrā, ir acīmredzams, ka ar balsu vairākumu pieņemti lēmumi ir galvenais priekšnoteikums, lai gūtu panākumus jautājumos, kas attiecas uz iekšējo enerģijas tirgu un kam ir būtiska ekonomiskā ietekme dažādās dalībvalstīs. Tāpēc valstu regulatoriem Regulatoru valdē vajadzētu izmantot balsojumu ar divu trešdaļu balsu vairākumu. Attiecīgā gadījumā Aģentūrai vajadzētu būt atbildīgai Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

37.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(37a)  Lēmums 2009/913/ES, kuru, kopīgi vienojoties, pieņēma dalībvalstu valdību pārstāvji1a, paredz, ka Aģentūras mītne atrodas Ļubļanā, Slovēnijā. Aģentūras mītne ir tās darbības un tiesību aktos paredzēto funkciju centrs. Tādēļ tiesību aktos paredzēto struktūru sanāksmēm būtu jānotiek mītnē.

 

__________________

 

1a Ar kopēju vienošanos starp dalībvalstu valdību pārstāvjiem pieņemts lēmums (2009. gada 7. decembris) par Energoregulatoru sadarbības aģentūras mītnes atrašanās vietu (OV L 322, 9.12.2009., 39.lpp)

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(38)  Aģentūras uzņēmējai dalībvalstij būtu jānodrošina labākie iespējamie apstākļi Aģentūras netraucētai un efektīvai darbībai, tostarp eiropeiski ievirzīta daudzvalodu izglītība un piemēroti transporta savienojumi.

(38)  Mītnes nolīgums starp Slovēnijas Republikas valdību un Aģentūru tika noslēgts 2010. gada 26. novembrī un stājās spēkā 2011. gada 10. janvārī un citas īpašas vienošanās atbilst Regulās (ES) Nr. 713/2009 un 863/2016 noteiktajām prasībām.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(38a)  Aģentūrai būtu jāatbalsta un jāveicina valsts regulatīvo iestāžu sadarbība jomās, kurās tā nepieciešama, jo īpaši datu aizsardzības un privātuma jomā.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aģentūras mērķis ir palīdzēt regulatīvajām iestādēm, kas minētas 57. pantā [Elektroenerģijas direktīvas pārstrādātajā redakcijā, kas ierosināta ar COM(2016) 864/2] un 39. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/73/EK , Savienības līmenī īstenot dalībvalstīs veiktās regulatīvās funkcijas un vajadzības gadījumā koordinēt to darbību.

2.  Aģentūras mērķis ir palīdzēt regulatīvajām iestādēm, kas minētas 57. pantā [Elektroenerģijas direktīvas pārstrādātajā redakcijā, kas ierosināta ar COM(2016) 864/2] un 39. pantā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/73/EK , Savienības līmenī īstenot dalībvalstīs veiktās regulatīvās funkcijas un vajadzības gadījumā koordinēt to darbību, veikt vidutēšanas funkciju un risināt domstarpības to starpā, kā arī palīdzēt ieviest augstas kvalitātes kopīgu regulatīvo un uzraudzības praksi un nodrošināt saskaņotu, efektīvu un rezultatīvu Savienības tiesību aktu piemērošanu, lai sasniegtu ES mērķus klimata un enerģētikas jomā.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

1. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Veicot savus pienākumus, Aģentūra rīkojas neatkarīgi un objektīvi un vienīgi Savienības interesēs. Aģentūra pieņem patstāvīgus lēmumus neatkarīgi no privātām un korporatīvām interesēm, un tai ir atsevišķi ikgadēji budžeta piešķīrumi un iespēja neatkarīgi īstenot piešķirto budžetu, kā arī tai ir atbilstīgi cilvēkresursi un finanšu resursi, lai efektīvi veiktu savus pienākumus.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  sniedz atzinumus un ieteikumus, kas adresēti pārvades sistēmas operatoriem, reģionālajiem operatīvajiem centriem un nominētajiem elektroenerģijas tirgus operatoriem;

(a)  sniedz atzinumus un ieteikumus, kas adresēti pārvades sistēmas operatoriem, ENTSO-E, ENTSO-G, ES SSO struktūrai, reģionālajiem koordinācijas centriem un nominētajiem elektroenerģijas tirgus operatoriem;

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

2. pants – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  pieņem atsevišķus lēmumus konkrētos gadījumos, kā minēts šīs regulas 6., , 8. un 11 . pantā;

(d)  pieņem lēmumus konkrētos gadījumos, kas minēti šajā regulā;

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

2. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ENTSO-E, ENTSO-G, ES SSO struktūra, pārvades sistēmu operatori, reģionālie koordinācijas centri un nominētie elektroenerģijas tirgus operatori maksimāli ņem vērā Aģentūras atzinumus un ieteikumus, kas tiem adresēti saskaņā ar šo regulu, un dara visu iespējamo, lai tos ievērotu.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

4. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūras uzdevumi saistībā ar pārvades sistēmas operatoru sadarbību

Aģentūras uzdevumi saistībā ar pārvades un sadales sistēmas operatoru sadarbību

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūra sniedz Komisijai atzinumu par ENTSO-E statūtu projektu, locekļu sarakstu un reglamenta projektu, kā noteikts [OP: Elektroenerģijas regulas pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 861/2] 26. panta 2. punktā, un par ENTSO-G statūtu projektu, locekļu sarakstu un reglamenta projektu, kā noteikts Regulas (EK) Nr. 715/2009 5. panta 2. punktā.

1.  Aģentūra sniedz Komisijai atzinumu par ENTSO-E statūtu projektu, locekļu sarakstu un reglamenta projektu, kā noteikts [OP: Elektroenerģijas regulas pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 861/2] 26. panta 2. punktā, par ES SSO struktūras statūtu projektu, locekļu sarakstu un reglamenta projektu, saskaņā ar Regulas (ES) ... 50. panta 2. punktu. [OP: Elektroenerģijas regulas pārstrādāta redakcija, tā ierosināta COM(2016) 861/2] un par ENSO-G statūtu projektu, locekļu sarakstu un reglamenta projektu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2009 5. panta 2. punktu.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  par tīkla kodeksu projektiem saskaņā ar [Elektroenerģijas regulas pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 861/2] 27. panta 1. punkta a) apakšpunktu – ENTSO-E un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2009 8. panta 2. punktu – ENTSO-G; un

(a)  par tīkla kodeksu projektiem saskaņā ar [Elektroenerģijas regulas pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 861/2] 27. panta 1. punkta a) apakšpunktu – ENTSO-E un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2009 8. panta 2. punktu – ENTSO-G;

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  par gada darba programmas projektu, Savienības tīkla attīstības plāna projektu un citiem būtiskiem dokumentiem, kas minēti [Elektroenerģijas regulas pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 861/2] 27. panta 1. punktā un Regulas (EK) Nr. 715/2009 8. panta 3. punktā, saskaņā ar [Elektroenerģijas regulas pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 861/2] 27. panta 1. punkta b) un h) apakšpunktu – ENTSO-E un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2009 9. panta 2. punkta pirmo daļu – ENTSO-G , ņemot vērā mērķus nodrošināt diskriminācijas novēršanu, efektīvu konkurenci un efektīvu un drošu elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējo tirgu darbību.

(b)  par gada darba programmas projektu, Savienības tīkla attīstības plāna projektu un citiem būtiskiem dokumentiem, kas minēti [Elektroenerģijas regulas pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 861/2] 27. panta 1. punktā un Regulas (EK) Nr. 715/2009 8. panta 3. punktā, saskaņā ar [Elektroenerģijas regulas pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 861/2] 27. panta 1. punkta b) un h) apakšpunktu – ENTSO-E un saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2009 9. panta 2. punkta pirmo daļu – ENTSO-G, ņemot vērā mērķus nodrošināt diskriminācijas novēršanu, efektīvu konkurenci un efektīvu un drošu elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējo tirgu darbību; un

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ba)  Aģentūra var sniegt atzinumu par gada darba programmas projektu un citiem būtiskiem dokumentiem, kas minēti Regulas (ES) ...[Elektroenerģijas regulas pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016)0861/2] 51. panta 1. un 2. punktā, — ES SSO struktūrai, ņemot vērā mērķus nodrošināt diskriminācijas novēršanu, efektīvu konkurenci un efektīvu un drošu elektroenerģijas un dabasgāzes iekšējo tirgu darbību.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Aģentūra var pieņem lēmumus, kas adresēti ENTSO-E, ENTSO-G un elektroenerģijas ES SSO struktūrai, pieprasot, lai tie ievēro savus pienākumus, kā noteikts ar

 

(a)   šo regulu;

 

(b)   Regulu (EK) Nr. 715/2009 un Regulu (ES) .../...[ierosinātā Elektroenerģijas regulas pārstrādāta redakcija, COD(2016)0379];

 

(c)   tīkla kodeksiem, kas pieņemti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2009 6. pantu un Regulas .../... [ierosinātā Elektroenerģijas regulas pārstrādāta redakcija, COD(2016)0379] 54. un 55. pantu;

 

(d)   pamatnostādnēm, kas pieņemtas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 715/2009 23. pantu un Regulas .../... [ierosinātā Elektroenerģijas regulas pārstrādāta redakcija, COD(2016)0379] 57. pantu;

 

(e)   Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 347/2013;

 

(f)   Regulu (ES) ... [Riskgatavības regula, kas ierosināta ar COM(2016 862)]

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

4. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.b  Aģentūra pieņem lēmumu saskaņā ar 4.a punktu vienīgi gadījumos, kad

 

(a)   pienākumu neizpilde ietekmē iekšējā enerģētikas tirgus efektīvu darbību; un

 

(b)   neviena kompetentā iestāde nav veikusi pasākumus vai pasākumi, ko veikusi viena vai vairākas kompetentās iestādes, nav bijuši pietiekami, lai nodrošinātu atbilstību.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

4. pants – 4.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.c  Pēc Aģentūras pieprasījuma ENTSO-E, ENTSO-G un ES SSO struktūra sniedz Aģentūrai informāciju, kas nepieciešama tās uzdevumu izpildei.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  uzrauga un analizē to, kā tiek īstenoti tīkla kodeksi un Komisijas pieņemtās pamatnostādnes, kā noteikts [Elektroenerģijas regulas pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 861/2] 55. panta 12. punktā un Regulas (EK) Nr. 715/2009 6. panta 11. punktā, un to iespaidu uz tādu spēkā esošo noteikumu saskaņošanu, kuru mērķis ir tirgus integrācijas veicināšana, kā arī uz diskriminācijas novēršanu, efektīvu konkurenci un tirgus efektīvu darbību, un iesniedz ziņojumu Komisijai.

(e)  uzrauga un analizē to, kā tiek īstenoti tīkla kodeksi un Komisijas pieņemtās pamatnostādnes, kā noteikts [Elektroenerģijas regulas pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 861/2] 55. panta 12. punktā un Regulas (EK) Nr. 715/2009 6. panta 11. punktā, un to iespaidu uz tādu spēkā esošo noteikumu saskaņošanu, kuru mērķis ir tirgus integrācijas veicināšana, kā arī uz diskriminācijas novēršanu, efektīvu konkurenci un tirgus efektīvu darbību, un iesniedz ziņojumu Komisijai. Aģentūra var pieņemt arī lēmumus saskaņā ar šīs regulas 4. panta 4.a punktu.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Gadījumos, kad tīkla kodeksos un pamatnostādnēs, kas izstrādātas saskaņā ar [Elektroenerģijas regulas pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 861/2] VII nodaļu, paredzēts izstrādāt priekšlikumus par šo tīkla kodeksu un pamatnostādņu īstenošanas noteikumiem vai metodiku, kam vajadzīgs visu regulatīvo iestāžu vai visu attiecīgā reģiona regulatoru regulatīvais apstiprinājums, noteikumus vai metodiku iesniedz Aģentūrai izskatīšanai un apstiprināšanai. Pirms noteikumu vai metodikas apstiprināšanas Aģentūra tos izskata un vajadzības gadījumā veic tajos izmaiņas nolūkā nodrošināt, ka tie atbilst attiecīgā tīkla kodeksa vai pamatnostādņu mērķim un veicina tirgus integrāciju, diskriminācijas novēršanu un tirgus efektīvu darbību. Piemēro reģionālo uzdevumu koordinācijas procedūru saskaņā ar 7. pantu.

2.  Gadījumos, kad tīkla kodeksos un pamatnostādnēs, kas izstrādātas saskaņā ar [Elektroenerģijas regulas pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 861/2] VII nodaļu, paredzēts izstrādāt priekšlikumus par šo tīkla kodeksu un pamatnostādņu īstenošanas noteikumiem vai metodiku, kam vajadzīgs visu dalībvalstu regulatīvo iestāžu apstiprinājums, ierosinātos noteikumus vai metodiku iesniedz Aģentūrai izskatīšanai un apstiprināšanai.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

5. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Gadījumos, kad tīkla kodeksos un pamatnostādnēs, kas izstrādātas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) .../... [ierosinātās Elektroenerģijas regulas pārstrādātā redakcija, COD(2016)0379] VII nodaļu, paredzēts izstrādāt priekšlikumus par kopīgiem reģionāliem noteikumiem un nosacījumiem vai metodiku šo tīkla kodeksu un pamatnostādņu īstenošanai, kam vajadzīgs visu attiecīgo reģionu regulatīvo iestāžu apstiprinājums, ierosinātos noteikumus un nosacījumus vai metodiku paziņo Aģentūrai.

 

Viena mēneša laikā pēc šādas paziņošanas Aģentūrai direktors, pēc savas iniciatīvas pēc apspriešanās ar regulatoru valdi vai pēc regulatoru valdes pieprasījuma, pieprasa attiecīgā reģiona regulatīvajām iestādēm iesniegt šo priekšlikumu Aģentūrai apstiprināšanai, ja priekšlikumam ir būtiska ietekme uz iekšējo enerģijas tirgu.

 

Priekšlikumam ir būtiska ietekme uz iekšējo enerģijas tirgu, ja tas:

 

(i)   būtiski ietekmē galapatērētājus ārpus attiecīgā reģiona robežām, vai

 

(ii)   būtiski ietekmē Savienības intereses enerģētikas jomā ārpus attiecīgā reģiona robežām.

 

Šādos gadījumos, vai gadījumos, kas minēti 6. panta 8. punkta a) un b) apakšpunktā Aģentūra pieņem lēmumu laikposmā, kas noteikts attiecīgajos tīkla kodeksos un pamatnostādnēs. Šis laikposms sākas nākamajā dienā pēc priekšlikuma paziņošanas.

 

Pirms noteikumu vai metodikas apstiprināšanas Aģentūra tos izskata un vajadzības gadījumā veic tajos izmaiņas nolūkā nodrošināt, ka tie atbilst attiecīgā tīkla kodeksa vai pamatnostādņu mērķim un veicina tirgus integrāciju, diskriminācijas novēršanu un efektīvu konkurenci, kā arī tirgus pienācīgu darbību.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Tirdzniecības zonu izvērtēšanas kontekstā Aģentūra apstiprina un var pieprasīt grozīt metodiku un pieņēmumus, kas tiks izmantoti tirdzniecības zonu izvērtēšanas procesā saskaņā ar [Elektroenerģijas regulas pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 861/2] 13. panta 3. punktu.

3.  Tirdzniecības zonu izvērtēšanas process tiek īstenots saskaņā ar [Elektroenerģijas regulas pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 861/2] 13. panta 3. punktu.

Grozījums Nr.    39

Regulas priekšlikums

6. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Aģentūra var saskaņā ar darba programmu, pēc Komisijas pieprasījuma vai pēc pašas iniciatīvas sniegt ieteikumus, lai palīdzētu regulatīvajām iestādēm un tirgus dalībniekiem apmainīties ar informāciju par labāko praksi.

2.  Aģentūra var saskaņā ar darba programmu, pēc Komisijas pieprasījuma vai pēc pašas iniciatīvas sniegt ieteikumus, lai palīdzētu regulatīvajām iestādēm un tirgus dalībniekiem apmainīties ar informāciju par labāko praksi un nodrošināt pilnīgu atbilstību spēkā esošajam regulējumam.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    40

Regulas priekšlikums

6. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Aģentūra pēc savas iniciatīvas var sniegt Komisijai atzinumu par konkrētas valsts regulatīvās iestādes neatkarību vai resursu un tehnisko iespēju trūkumu.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    41

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aģentūra izveido sistēmu valstu regulatīvo iestāžu sadarbībai. Tā veicina sadarbību starp valstu regulatīvajām iestādēm un starp regulatīvajām iestādēm reģionālā un Savienības līmenī, lai nodrošinātu mijiedarbību, saziņu un reģionālās darbības uzraudzību jomās, kuras vēl nav saskaņotas Savienības līmenī, un ņem vērā šādas sadarbības rezultātus, izstrādājot savus atzinumus, ieteikumus un lēmumus. Ja Aģentūra uzskata, ka ir vajadzīgi saistoši noteikumi par minēto sadarbību, tā Komisijai sagatavo attiecīgus ieteikumus.

3.  Aģentūra izveido sistēmu valstu regulatīvo iestāžu sadarbībai, lai nodrošinātu efektīvu lēmumu pieņemšanu par jautājumiem, kas saistīti ar pārrobežu aspektu. Tā veicina sadarbību starp valstu regulatīvajām iestādēm un starp regulatīvajām iestādēm reģionālā un Savienības līmenī, lai nodrošinātu mijiedarbību, saziņu un reģionālās darbības uzraudzību jomās, kuras vēl nav saskaņotas Savienības līmenī, un ņem vērā šādas sadarbības rezultātus, izstrādājot savus atzinumus, ieteikumus un lēmumus. Ja Aģentūra uzskata, ka ir vajadzīgi saistoši noteikumi par minēto sadarbību, tā Komisijai sagatavo attiecīgus ieteikumus.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    42

Regulas priekšlikums

6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4.  Pēc regulatīvās iestādes vai Komisijas pieprasījuma Aģentūra sniedz faktuālu atzinumu par to, vai regulatīvās iestādes pieņemtais lēmums atbilst pamatnostādnēm, kas minētas [Elektroenerģijas direktīvas pārstrādātajā redakcijā, kas ierosināta ar COM(2016) 864/2], Direktīvā 2009/73/EK, [Elektroenerģijas regulas pārstrādātajā redakcijā, kas ierosināta ar COM(2016) 861/2] vai Regulā (EK) Nr. 715/2009, vai citiem attiecīgiem noteikumiem minētajās direktīvās un regulās.

4.  Pēc vienas vai vairāku regulatīvo iestāžu vai Komisijas pieprasījuma Aģentūra sniedz faktuālu atzinumu par to, vai regulatīvās iestādes pieņemtais lēmums atbilst pamatnostādnēm, kas minētas [Elektroenerģijas direktīvas pārstrādātajā redakcijā, kas ierosināta ar COM(2016) 864/2], Direktīvā 2009/73/EK, [Elektroenerģijas regulas pārstrādātajā redakcijā, kas ierosināta ar COM(2016) 861/2] vai Regulā (EK) Nr. 715/2009, vai citiem attiecīgiem noteikumiem minētajās direktīvās un regulās.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    43

Regulas priekšlikums

6. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.a  Pēc valsts regulatīvās iestādes pieprasījuma Aģentūra var pieņemt lēmumu sniegt operatīvu palīdzību attiecīgajai valsts regulatīvajai iestādei, lai veiktu izmeklēšanu, tostarp, lai, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 1227/2011, panāktu noteikumu izpildi attiecībā uz tirgus ļaunprātīgu izmantošanu, tirgus manipulāciju un iekšējas informācijas izmantošanu1a.

 

________________

 

1a Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (OV L 326, 8.12.2011., 1. lpp.).

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    44

Regulas priekšlikums

6. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

7.  Aģentūra saskaņā ar 8. punktu lemj par noteikumiem un nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi elektroenerģijas un gāzes infrastruktūrai, kas savieno vai varētu savienot vismaz divas dalībvalstis ("pārrobežu infrastruktūra"), un darbības drošību šajā infrastruktūrā.

7.  Aģentūra saskaņā ar 8., 9. un 10. punktu lemj par noteikumiem un nosacījumiem attiecībā uz piekļuvi elektroenerģijas un gāzes infrastruktūrai, kas savieno vai varētu savienot vismaz divas dalībvalstis ("pārrobežu infrastruktūra"), un darbības drošību šajā infrastruktūrā.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    45

Regulas priekšlikums

6. pants – 10.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

10.a  Valsts regulatīvās iestādes nodrošina Aģentūras lēmumu izpildi.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    46

Regulas priekšlikums

7. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[…]

svītrots

Grozījums Nr.    47

Regulas priekšlikums

8. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūras uzdevumi saistībā ar reģionālajiem operatīvajiem centriem

Aģentūras uzdevumi saistībā ar reģionālajiem koordinācijas centriem

Grozījums Nr.    48

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūra, cieši sadarbojoties ar valsts regulatīvajām iestādem un ENTSO-E, uzrauga un analizē reģionālo operatīvo centru darbību, ņemot vērā [Elektroenerģijas regulas pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 861/2] 43. panta 4. punktā noteiktos ziņojumus.

1.  Aģentūra, cieši sadarbojoties ar valsts regulatīvajām iestādem un ENTSO-E, uzrauga un analizē reģionālo koordinācijas centru darbību, ņemot vērā Regulas ... [Elektroenerģijas regulas pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 861/2] [43. panta 4. punktā] noteiktos ziņojumus, un to atbilstību saistībām, kas noteiktas Regulā (ES) .../... [ierosinātā Elektroenerģijas regulas pārstrādāta redakcija, COD(2016)0379], tīkla kodeksos, kas pieņemti saskaņā ar minētās regulas 54. un 55. pantu, kā arī pamatnostādnēs, kas pieņemtas saskaņā ar 57. pantu.

Grozījums Nr.    49

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b)  vajadzības gadījuma pieprasa informāciju no reģionālajiem operatīvajiem centriem saskaņā ar [Elektroenerģijas regulas pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 861/2] 43. pantu;

(b)  vajadzības gadījuma pieprasa informāciju no reģionālajiem koordinācijas centriem saskaņā ar [Elektroenerģijas regulas pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 861/2] 43. pantu;

Grozījums Nr.    50

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d)  sniedz atzinumus un ieteikumus reģionālajiem operatīvajiem centriem.

(d)  sniedz atzinumus un ieteikumus reģionālajiem koordinācijas centriem.

Grozījums Nr.    51

Regulas priekšlikums

8. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.a  Aģentūra var pieņem lēmumus, kas adresēti reģionālajiem koordinācijas centriem, pieprasot, lai tie ievēro savus pienākumus, kā noteikts ar

 

(a)   Regulu (ES) .../... [ierosinātā Elektroenerģijas regulas pārstrādāta redakcija, COD(2016)0379];

 

(b)   tīkla kodeksiem, kas pieņemti saskaņā ar Regulas .../... [ierosinātā Elektroenerģijas regulas pārstrādāta redakcija, COD(2016)0379] 54. un 55. pantu;

 

(c)   pamatnostādnēm, kas pieņemtas saskaņā ar Regulas .../... [ierosinātā Elektroenerģijas regulas pārstrādāta redakcija, COD(2016)0379] 57. pantu;

Grozījums Nr.    52

Regulas priekšlikums

8. pants – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2.b  Aģentūra pieņem lēmumu saskaņā ar 2.a punktu vienīgi gadījumos, kad

 

(a)   pienākumu neizpilde ietekmē iekšējā enerģētikas tirgus efektīvu darbību; un

 

(b)   neviena kompetentā iestāde nav veikusi pasākumus vai pasākumi, ko veikusi viena vai vairākas kompetentās iestādes, nav bijuši pietiekami, lai nodrošinātu atbilstību.

Grozījums Nr.    53

Regulas priekšlikums

10. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  priekšlikumus par metodiku un aprēķiniem, kas saistīti ar Eiropas resursu pietiekamības novērtējumu saskaņā ar [Elektroenerģijas regulas pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 861/2] 19. panta 2., 3. un 5. punktu;

(a)  priekšlikumus par metodiku un aprēķiniem, kas saistīti ar Eiropas resursu pietiekamības novērtējumu saskaņā ar [Elektroenerģijas regulas pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 861/2] 19. panta 2., 3. un 5. punktu, kā arī ar Eiropas resursu pietiekamības novērtējuma rezultātiem saskaņā ar [Elektroenerģijas regulas pārstrādātās redakcijas, kas ierosināta ar COM(2016) 861/2] 19. panta 6. punktu;

Grozījums Nr.    54

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  uzrauga vairumtirgus, apkopo datus un reģistrē tirgus dalībniekus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1227/201137 7. līdz 9. pantu;

(a)  uzrauga vairumtirgus, tostarp reģionālos tirgus, apkopo datus un dalās ar tiem, un izveido tirgus dalībnieku Eiropas reģistru saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1227/201137 7. līdz 12. pantu;

__________________

__________________

37 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (OV L 326, 8.12.2011., 1.–16. lpp.).

37 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (OV L 326, 8.12.2011., 1.–16. lpp.).

Grozījums Nr.    55

Regulas priekšlikums

15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

15.a pants

 

Procesuālās garantijas attiecībā uz Aģentūras lēmumu adresātiem

 

1.  Pirms šajā regulā noteikto lēmumu pieņemšanas Aģentūra informē attiecīgās puses par lēmumiem un aicina tās iesniegt savus apsvērumus konkrētā termiņā, pilnībā ņemot vērā jautājuma steidzamību, sarežģītību un ar to saistītās iespējamās sekas.

 

2.   Aģentūras pieņemtie lēmumi ir pilnībā pamatoti, lai tos būtu iespējams apstrīdēt pēc būtības.

 

3.  Attiecīgās puses informē par tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, lai apstrīdētu saskaņā ar šo regulu pieņemtos lēmumus.

 

4.  Aģentūra pieņem un publicē adekvātu un samērīgu reglamentu attiecībā uz visiem Aģentūras uzdevumiem, kas izklāstīti 1. nodaļā. Attiecībā uz visiem Aģentūras lēmumiem reglamentā nosaka vismaz standartus, kas norādīti 1., 2. un 3. punktā, un nodrošina pārredzamu un pamatotu lēmumu pieņemšanas procesu, garantējot procesuālās pamattiesības, kas pamatotas uz tiesiskumu. Attiecībā uz visiem citiem I nodaļā minētajiem Aģentūras uzdevumiem reglamentā nodrošina vismaz procesuālo pamattiesību garantēšanu.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    56

Regulas priekšlikums

16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūra, cieši sadarbojoties ar Komisiju, dalībvalstīm un attiecīgajām dalībvalstu iestādēm, tostarp valsts regulatīvajām iestādēm, un neskarot konkurences iestāžu kompetenci, veic elektroenerģijas un dabasgāzes vairumtirgus un mazumtirgus pārraudzību, īpaši pārraugot elektroenerģijas un dabasgāzes mazumtirdzniecības cenas, [Elektroenerģijas direktīvas pārstrādātajā redakcijā, kas ierosināta ar COM(2016) 864/2] un Direktīvā 2009/73/EK noteikto patērētāju tiesību ievērošanu, piekļuvi tīkliem, tostarp no atjaunojamajiem energoresursiem ražotas elektroenerģijas piekļuvi tīkliem , iespējamos šķēršļus, kas kavē pārrobežu tirdzniecību, valsts iejaukšanos, kas liedz cenās atspoguļot faktisko nepietiekamību, dalībvalstu veikumu elektroenerģijas piegādes drošības jomā, pamatojoties uz [Elektroenerģijas regulas pārstrādātās redakcijas] 19. pantā minēto Eiropas resursu pietiekamības novērtējumu, jo īpaši ņemot vērā [Regulas par riskgatavību, kas ierosināta ar COM(2016) 862] 16. pantā minēto ex-post izvērtējumu, .

1.  Aģentūra, cieši sadarbojoties ar Komisiju, dalībvalstīm un attiecīgajām dalībvalstu iestādēm, tostarp valsts regulatīvajām iestādēm, un neskarot konkurences iestāžu kompetenci, veic elektroenerģijas un dabasgāzes vairumtirgus un mazumtirgus pārraudzību, īpaši pārraugot elektroenerģijas un dabasgāzes mazumtirdzniecības cenas, [Elektroenerģijas direktīvas pārstrādātajā redakcijā, kas ierosināta ar COM(2016) 864/2] un Direktīvā 2009/73/EK noteikto patērētāju tiesību ievērošanu, tirgus norišu ietekmi uz mājsaimniecību patērētājām, piekļuvi tīkliem, tostarp no atjaunojamajiem energoresursiem ražotas elektroenerģijas piekļuvi tīkliem, nodrošināto progresu attiecībā uz starpsavienojumiem, iespējamos šķēršļus, kas kavē pārrobežu tirdzniecību, regulatīvos šķēršļus jaunienācējiem tirgū un mazapjoma dalībniekiem, tostarp kopienām, valsts iejaukšanos, kas liedz cenās atspoguļot faktisko nepietiekamību, dalībvalstu veikumu elektroenerģijas piegādes drošības jomā, pamatojoties uz [Elektroenerģijas regulas pārstrādātās redakcijas] 19. pantā minēto Eiropas resursu pietiekamības novērtējumu, jo īpaši ņemot vērā [Regulas par riskgatavību, kas ierosināta ar COM(2016) 862] 16. pantā minēto ex-post izvērtējumu.

Grozījums Nr.    57

Regulas priekšlikums

16. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Aģentūra var pieprasīt valsts regulatīvajām iestādēm, ENTSO-E, ENTSO-G, reģionālajiem koordinācijas centriem, ES SSO struktūri un nominētajiem elektroenerģijas tirgus operatoriem darīt pieejamu jebkādu informāciju, kas nepieciešama, lai Aģentūra varētu veikt uzraudzību saskaņā ar šo pantu. Lai to nodrošinātu, Aģentūra ir pilnvarota pieņemt lēmumus. Savos lēmumos aģentūra izdara atsauci uz juridisko pamatu, saskaņā ar kuru informācija tiek prasīta, un nosaka termiņu, kādā informācija jāsniedz, un pieprasījuma mērķi. Aģentūra izmanto saskaņā ar šo pantu saņemto konfidenciālo informāciju tikai, lai nodrošinātu šajā regulā tai noteikto pienākumu izpildi. Aģentūra nodrošina atbilstīgu datu aizsardzību attiecībā uz visu informāciju saskaņā ar 41. pantu.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    58

Regulas priekšlikums

17. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Aģentūra var izveidot vietējos birojus dalībvalstīs, ja dalībvalstis tam piekrīt un saskaņā ar 25. panta j) punktu.

Aģentūra var izveidot vietējos birojus dalībvalstīs saskaņā ar 25. panta k) punktu.

Grozījums Nr.    59

Regulas priekšlikums

19. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Administratīvā valde lēmumus pieņem ar klātesošo locekļu vienkāršu balsu vairākumu, ja vien šajā regulā nav noteikts citādi. Katram Administratīvās valdes loceklim vai viņa aizstājējam ir viena balss.

5.  Administratīvā valde lēmumus pieņem ar klātesošo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu, ja vien šajā regulā nav noteikts citādi. Katram Administratīvās valdes loceklim vai viņa prombūtnes laikā viņa aizstājējam ir viena balss.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    60

Regulas priekšlikums

19. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Administratīvās valdes locekļi apņemas darboties neatkarīgi, objektīvi un sabiedrības interesēs. Šādā nolūkā katrs loceklis iesniedz rakstisku saistību deklarāciju un rakstisku interešu deklarāciju, norādot vai nu uz to, ka viņam nav tiešu vai netiešu interešu, kuras varētu uzskatīt par tādām, kas ietekmē viņa neatkarību, vai arī norādot kādu tiešu vai netiešu interesi, kuru varētu uzskatīt par tādu, kas ietekmē viņa neatkarību. Šādas deklarācijas publisko katru gadu.

8.  Administratīvās valdes locekļi apņemas rīkoties neatkarīgi un objektīvi Savienības kopējās interesēs un nelūdz un nepieņem Savienības iestāžu vai struktūru, jebkuras dalībvalsts valdības vai citas publiskās vai privātās struktūras norādījumus. Šādā nolūkā katrs loceklis iesniedz rakstisku saistību deklarāciju un rakstisku interešu deklarāciju, norādot vai nu uz to, ka viņam nav tiešu vai netiešu interešu, kuras varētu uzskatīt par tādām, kas ietekmē viņa neatkarību, vai arī norādot kādu tiešu vai netiešu interesi, kuru varētu uzskatīt par tādu, kas ietekmē viņa neatkarību. Šādas deklarācijas publisko katru gadu.

Grozījums Nr.    61

Regulas priekšlikums

20. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(e)  katru gadu pieņem 21. pantā minētā plānošanas dokumenta projektu pirmsiesniegšanas Komisijas atzinuma saņemšanai un pēc Komisijas atzinuma un Regulatoru valdes apstiprinājuma saņemšanas saskaņā ar 23. panta 5. punkta c) apakšpunktu ar tās locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu pieņem Aģentūras plānošanas dokumentu un nosūta to Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai. Darba programmu pieņem, neskarot ikgadējo budžeta procedūru, un to publisko;

(e)  katru gadu līdz 31. janvārim pieņem 21. pantā minētā plānošanas dokumenta projektu un iesniedz to Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei. pēc Komisijas atzinuma un – saistībā ar daudzgadu darba programmu – pēc tam, kad Eiropas Parlaments ir ar to iepazīstināts, un pēc Regulatoru valdes apstiprinājuma saņemšanas saskaņā ar 23. panta 5. punkta c) apakšpunktu ar tās locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu pieņem Aģentūras plānošanas dokumentu un nosūta to Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai līdz 31. oktobrim. Plānošanas dokumentu pieņem, neskarot ikgadējo budžeta procedūru, un to publisko;

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    62

Regulas priekšlikums

20. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Administratīvā valde saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantu pieņem lēmumu, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 2. panta 1. punktu un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 6. pantu, ar kuru tā direktoram deleģē attiecīgās iecēlējinstitūcijas pilnvaras un paredz nosacījumus, saskaņā ar kuriem minēto pilnvaru deleģējumu var apturēt. Direktors ir pilnvarots minētās pilnvaras deleģēt tālāk.

2.  Administratīvā valde saskaņā ar Civildienesta noteikumu 110. pantu pieņem lēmumu, pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 2. panta 1. punktu un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 6. pantu, ar kuru tā direktoram deleģē attiecīgās iecēlējinstitūcijas pilnvaras. Direktors ir pilnvarots minētās pilnvaras deleģēt tālāk.

Grozījums Nr.    63

Regulas priekšlikums

20. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Īpašu izņēmuma apstākļu dēļ Administratīvā valde var pieņemt lēmumu uz laiku apturēt iecēlējinstitūcijas pilnvaru deleģējumu direktoram, kā arī pilnvaras, ko direktors deleģējis tālāk, un tās īstenot pati vai deleģēt kādam no saviem locekļiem vai personāla loceklim, kurš nav direktors.

svītrots

Grozījums Nr.    64

Regulas priekšlikums

21. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Katru gadu Administratīvā valde pieņem plānošanas dokumentu, kurā ietverta daudzgadu un gada darba programma, pamatojoties uz direktora iesniegtu projektu un ņemot vērā Komisijas atzinumu, un attiecībā uz daudzgadu darba programmu — pēc apspriešanās ar Eiropas Parlamentu. Ik gadu ne vēlāk kā 31. janvārī Administratīvā valde plānošanas dokumentu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Katru gadu Administratīvā valde pieņem plānošanas dokumenta projektu, kurā ietverta gada un daudzgadu darba programma saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1271/2013 32. pantu, pamatojoties uz direktora iesniegtu projektu. Administratīvā valde pieņem plānošanas dokumentu, ņemot vērā Komisijas atzinumu, pēc tam, kad saņemts Regulatoru valdes apstiprinājums attiecībā uz Aģentūras gada darba programmu un attiecībā uz daudzgadu darba programmu — pēc tās iesniegšanas Eiropas Parlamentam. Ik gadu ne vēlāk kā 31. oktobrī Administratīvā valde plānošanas dokumentu nosūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Komisijai.

Grozījums Nr.    65

Regulas priekšlikums

22. pants – 1. punkts – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(b a)  viens Eiropas Parlamenta pārstāvis bez balsstiesībām;

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    66

Regulas priekšlikums

23. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Regulatoru valde un tās apakškomitejas saskaņā ar 7. pantu lēmumus pieņem ar klātesošo locekļu vienkāršu balsu vairākumu , un katram loceklim ir viena balss, izņemot atzinumu saskaņā ar šā panta 5. punkta b) apakšpunktu, ko pieņem ar klātesošo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu .

1.  Regulatoru valde lēmumus pieņem ar klātesošo locekļu divu trešdaļu balsu vairākumu, un katram loceklim ir viena balss.

Grozījums Nr.    67

Regulas priekšlikums

23. pants – 5. punkts – a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(-a)  atbilstīgos gadījumos sniedz komentārus, tostarp grozījumu priekšlikumus direktoram par atzinumu projektiem, ieteikumiem un lēmumiem, kas minēti 3. līdz 11. pantā un 14. pantā. Direktors ņem vērā šos komentārus pirms atzinumu, ieteikumu un lēmumu iesniegšanas regulatoru valdei atzinuma saņemšanai un izsniedz rakstisku pamatojumu, ja viņš neņem vērā nostāju, ko paudusi regulatoru valde.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    68

Regulas priekšlikums

23. pants – 5. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a)  sniedz direktoram atzinumu par 4. līdz 14. pantā minētajiem atzinumiem, ieteikumiem un lēmumiem, kuru pieņemšana tiek apsvērta. Turklāt Regulatoru valde atbilstīgi savai kompetencei direktoram sniedz norādījumus par viņa uzdevumu veikšanu , izņemot lēmumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1227/201138 16. panta 6. punktu;

(a)  sniedz direktoram atzinumu par 3. līdz 11. un 14. pantā minētajiem atzinumiem, ieteikumiem un lēmumiem, kuru pieņemšana tiek apsvērta. Turklāt Regulatoru valde atbilstīgi savai kompetencei direktoram sniedz norādījumus par viņa uzdevumu veikšanu, izņemot attiecībā uz Aģentūras darbībām saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1227/201138, un sniedz norādījumus Aģentūras darba grupām, kas izveidotas saskaņā ar 30. pantu;

__________________

__________________

38 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (OV L 326, 8.12.2011., 1. lpp.).

38 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regula (ES) Nr. 1227/2011 par enerģijas vairumtirgus integritāti un pārredzamību (OV L 326, 8.12.2011., 1. lpp.).

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    69

Regulas priekšlikums

23. pants – 5. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  saskaņā ar 20. panta 1. punkta e) apakšpunktu un 25. panta f) punktu un atbilstīgi provizoriskajam budžeta projektam, kas sagatavots saskaņā ar 33. panta 3. punktu , apstiprina Aģentūras darba programmu nākamajam gadam un līdz katra gada 1. septembrim iesniedz to pieņemšanai Administratīvajā valdē;

(c)  saskaņā ar 20. panta 1. punkta e) apakšpunktu un 25. panta f) punktu un atbilstīgi provizoriskajam aplēses projektam, kas sagatavots saskaņā ar 33. panta 1. līdz 3. punktu, apstiprina Aģentūras plānošanas dokumentu, tostarp gada darba programmu un līdz katra gada 30. septembrim iesniedz to pieņemšanai Administratīvajā valdē;

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    70

Regulas priekšlikums

24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūru pārvalda tās direktors, kas darbojas saskaņā ar 23. panta 5. punkta a) apakšpunktā minētajiem norādījumiem un – kad tas ir paredzēts šajā regulā – Regulatoru valdes atzinumiem. Neskarot Administratīvās valdes un Regulatoru valdes attiecīgās funkcijas attiecībā uz direktora pienākumiem, direktors neprasa norādījumus un neseko norādījumiem no valdībām, Savienības iestādēm vai citām publiskām vai privātām struktūrām vai personām. Direktors atskaitās Administratīvajai valdei. Direktors var piedalīties Regulatoru valdes sanāksmēs kā novērotājs .

1.  Aģentūru pārvalda tās direktors, kas darbojas saskaņā ar 23. panta 5. punkta a) apakšpunkta otrajā teikumā minētajiem norādījumiem un – kad tas ir paredzēts šajā regulā – Regulatoru valdes atzinumiem. Neskarot Administratīvās valdes un Regulatoru valdes attiecīgās funkcijas attiecībā uz direktora pienākumiem, direktors neprasa norādījumus un neseko norādījumiem no valdībām, Savienības iestādēm vai citām publiskām vai privātām struktūrām vai personām. Direktors ziņo Administratīvajai valdei. Direktors var piedalīties Regulatoru valdes sanāksmēs kā novērotājs .

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    71

Regulas priekšlikums

24. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Direktoru ieceļ Administratīvā valde, iepriekš saņemot Regulatoru valdes pozitīvu atzinumu un pamatojoties uz kandidātu nopelniem, zināšanām un pieredzi enerģētikas nozarē, no vismaz trīs Komisijas izvirzītiem kandidātiem pēc atklātas un pārredzamas atlases procedūras . Pirms iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja var uzaicināt Administratīvās valdes izvēlēto kandidātu teikt uzrunu un atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem. Līguma slēgšanai ar direktoru Aģentūru pārstāv Administratīvās valdes priekšsēdētājs.

2.  Direktoru ieceļ Administratīvā valde, iepriekš saņemot Regulatoru valdes pozitīvu atzinumu un Eiropas Parlamenta apstiprinājumu un pamatojoties uz kandidātu nopelniem, zināšanām un pieredzi enerģētikas nozarē, no vismaz trīs Komisijas izvirzītiem kandidātiem pēc atklātas un pārredzamas atlases procedūras. Pirms iecelšanas amatā Eiropas Parlamenta kompetentā komiteja uzaicina Administratīvās valdes izvēlēto kandidātu teikt uzrunu un atbildēt uz komitejas locekļu jautājumiem. Līguma slēgšanai ar direktoru Aģentūru pārstāv Administratīvās valdes priekšsēdētājs.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    72

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  izstrādā pieņem un publicē atzinumus, ieteikumus un lēmumus. 3. līdz 11. pantā un 14. pantā minētos atzinumus, ieteikumus un lēmumus pieņem tikai tad, ja par tiem ir saņemts Regulatoru valdes pozitīvs atzinums;

(c)  izstrādā, pieņem un publicē atzinumus, ieteikumus un lēmumus. Atzinumus, ieteikumus un lēmumus, kas minēti 3. līdz 11. pantā un 14. pantā pieņem tikai tad, ja par tiem ir saņemts Regulatoru valdes pozitīvs atzinums;

Grozījums Nr.    73

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(f)  katru gadu nākamajam gadam sagatavo Aģentūras gada darba programmas projektu un pēc projekta pieņemšanas Administratīvajā valdē līdz katra gada 31. janvārim iesniedz to Regulatoru valdei, Eiropas Parlamentam un Komisijai. Direktors atbild par plānošanas dokumenta īstenošanu un ziņojuma sniegšanu Administratīvajai valdei par tā īstenošanu;

(f)  katru gadu sagatavo Aģentūras plānošanas dokumenta projektu, kas ietver daudzgadu darba programmu un gada darba programmu nākamajam gadam saskaņā ar 21. pantu. Direktors atbild par plānošanas dokumenta īstenošanu un ziņojuma sniegšanu Administratīvajai valdei par tā īstenošanu;

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    74

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(k)  atbild par lēmumu, vai ir nepieciešams izvietot vienu vai vairākus darbiniekus vienā vai vairākās dalībvalstīs nolūkā efektīvi un rezultatīvi īstenot Aģentūras uzdevumus. Lēmumu izveidot vietējo biroju pieņem, ja ir saņemta Komisijas, Administratīvās valdes un attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu iepriekšēja piekrišana. Lēmumā norāda attiecīgā vietējā biroja veiktās darbības tvērumu, izvairoties no liekām izmaksām un Aģentūras administratīvo funkciju dublēšanās.

(k)  atbild par lēmumu, vai ir nepieciešams izvietot vienu vai vairākus darbiniekus vienā vai vairākās dalībvalstīs nolūkā efektīvi un rezultatīvi īstenot Aģentūras uzdevumus. Lēmumu izveidot vietējo biroju pieņem, ja ir saņemta Administratīvās valdes iepriekšēja piekrišana. Lēmumā norāda attiecīgā vietējā biroja veiktās darbības tvērumu, izvairoties no liekām izmaksām un Aģentūras administratīvo funkciju dublēšanās.

Grozījums Nr.    75

Regulas priekšlikums

25. pants – 1. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ka)  attiecībā uz Aģentūras personālu īsteno 39. panta 3. punktā minētās pilnvaras.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    76

Regulas priekšlikums

25. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5.  Apelācijas valde var īstenot visas pilnvaras, kas ir Aģentūras kompetencē, vai nodot lietu Aģentūras kompetentajai struktūrai. Minētajai kompetentajai struktūrai Apelācijas valdes lēmums ir saistošs.

5.  Apelācijas valde var apstiprināt lēmumu, vai nodot lietu Aģentūras kompetentajai struktūrai. Minētajai kompetentajai struktūrai Apelācijas valdes lēmums ir saistošs.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    77

Regulas priekšlikums

29.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

29.a pants

 

Prasības Tiesā

 

Prasības atcelt lēmumu, ko pieņēmusi Aģentūra saskaņā ar šo regulu un prasības saistībā ar bezdarbību piemērojamajos termiņos var tikt iesniegtas Eiropas Savienības Tiesā tikai tad, kad ir pabeigta 29. pantā minētā pārsūdzības procedūra. Aģentūra veic visus vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu Eiropas Savienības Tiesas spriedumu.

Grozījums Nr.    78

Regulas priekšlikums

30. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Pamatotos gadījumos un jo īpaši nolūkā palīdzēt direktora un Regulatoru valdes regulatīvajā darbā Administratīvā valde var izveidot darba grupas.

1.  Pamatotos gadījumos un jo īpaši nolūkā palīdzēt direktora un Regulatoru valdes regulatīvajā darbā direktors un Regulatīvā valde var kopīgi izveidot darba grupas.

Grozījums Nr.    79

Regulas priekšlikums

30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Darba grupās pēc vajadzības iekļauj ekspertus no Aģentūras personāla, no valstu regulatīvajām iestādēm un no Komisijas. Aģentūra neatbild par izmaksām, kas ekspertiem no valstu regulatīvo iestāžu personāla rodas saistībā ar piedalīšanos Aģentūras darba grupās.

2.  Darba grupās pēc vajadzības iekļauj ekspertus no Aģentūras personāla un valstu regulatīvajām iestādēm. Komisijas eksperti vajadzības gadījumā piedalās novērotāju statusā. Aģentūra neatbild par izmaksām, kas ekspertiem no valstu regulatīvo iestāžu personāla rodas saistībā ar piedalīšanos Aģentūras darba grupās.

Grozījums Nr.    80

Regulas priekšlikums

30. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Administratīvā valde pieņem un publicē darba grupu darbības iekšējo reglamentu.

3.  Direktors pēc apspriešanās ar Regulatoru valdi pieņem un publicē darba grupu darbības iekšējo reglamentu.

Grozījums Nr.    81

Regulas priekšlikums

30. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a  Darba grupas veic darbības, kas tām noteiktas plānošanas dokumentā, kas pieņemts saskaņā ar 21. pantu.

Grozījums Nr.    82

Regulas priekšlikums

31. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  visas dalībvalstu vai to regulatīvo iestāžu brīvprātīgās iemaksas, kā minēts 20. panta 1. punkta g) apakšpunktā;

(c)  visas dalībvalstu vai to regulatīvo iestāžu brīvprātīgās iemaksas, neskarot Aģentūras neatkarību un objektivitāti, kā minēts 20. panta 1. punkta g) apakšpunktā;

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    83

Regulas priekšlikums

31. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Aģentūras gūtie ienākumi nedrīkst mazināt tās neatkarību vai objektivitāti.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    84

Regulas priekšlikums

32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūra iekasē maksu par atbrīvojuma lēmuma pieprasījumu atbilstīgi 11. panta 1. punktam un par Aģentūras lēmumiem par izmaksu pārrobežu sadalījumu saskaņā ar 12. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 347/201339.

1.  Aģentūra iekasē maksu par:

 

(a)   atbrīvojuma lēmumiem atbilstīgi 11. panta 1. punktam un Aģentūras lēmumu par izmaksu pārrobežu sadalījumu pieņemšanu saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES) Nr. 347/201339;

 

(b)   datu sniedzēja reģistrēšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1227/2011 8. pantu.

 

(c)   pārraudzības pasākumiem attiecībā uz darbību un sadarbību starp pārvades un sadales sistēmas operatoriem, tostarp, izmantojot elektroenerģijas ENTSO-E un ENTSO-G un ES SSO struktūru.

__________________

__________________

39OV L 115, 25.4.2013., 39. lpp.

39 OV L 115, 25.4.2013., 39. lpp.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    85

Regulas priekšlikums

32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Šā panta 1. punktā minēto maksu nosaka Komisija.

2.  Šā panta 1. punktā minēto maksu pēc apspriešanās ar Administratīvo valdi nosaka Komisija. Komisija nosaka maksas un nodevu apmēru un veidu, kādā tiek veikts maksājums. Maksas un nodevu apmēru nosaka tādā līmeni, lai nodrošinātu, ka attiecīgie ienākumi no tām ir pietiekami, lai segtu sniegto pakalpojumu izmaksas pilnā apjomā. Komisija vajadzības gadījumā vēlreiz pārbauda maksu un nodevu apmēru, pamatojoties uz vajadzību noteikt šādas maksas un nodevas.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    86

Regulas priekšlikums

33. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Provizoriskā tāmes projekta pamatā ir 21. panta 1. punktā paredzētajā ikgadējā plānošanas dokumentā minētie mērķi un gaidāmie rezultāti, un tajā ir ņemti vērā šo mērķu un gaidāmo rezultātu sasniegšanai nepieciešamie finanšu resursi, ievērojot uz darbības rezultātiem vērsta budžeta izstrādes principu.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    87

Regulas priekšlikums

33. pants – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a  Līdz ...[12 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija veic Aģentūras piešķirtā budžeta novērtējumu, lai nodrošinātu pienācīgu finansējumu un cilvēkresursus, kas ļautu Aģentūrai pildīt savus uzdevumus iekšējā enerģijas tirgus izveidē un energoapgādes drošības veicināšanā par labu Savienības patērētājiem. Vajadzības gadījumā Komisija iesniedz priekšlikumus Aģentūras budžeta grozījumiem.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    88

Regulas priekšlikums

44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aģentūras darbam vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs.

3.  Aģentūras darbam vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs vai citi tulkošanas pakalpojumu sniedzēji atbilstīgi iepirkuma noteikumiem un atbilstīgi attiecīgajiem finanšu noteikumiem.

Pamatojums

Grozījums vajadzīgs tādu neatliekamu iemeslu dēļ, kas saistīti ar formulējuma iekšējo loģiku vai kas ir cieši saistīti ar citiem pieņemamiem grozījumiem.

Grozījums Nr.    89

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ne vēlāk kā [PB: piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā — lūgums Publikāciju birojam ierakstīt konkrētu datumu] un pēc tam reizi piecos gados Komisija, kurai palīdz neatkarīgs ārējais eksperts, izvērtē Aģentūras veikumu saistībā ar tās mērķiem, pilnvarām un uzdevumiem. Izvērtēšanā sevišķu uzmanību velta tam, vai ir nepieciešams grozīt Aģentūras pilnvaras, un jebkādu šādu grozījumu finansiālajai ietekmei .

1.  Ne vēlāk kā [PB: piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā — lūgums Publikāciju birojam ierakstīt konkrētu datumu] un pēc tam reizi piecos gados Komisija, kurai palīdz neatkarīgs ārējais eksperts, izvērtē Aģentūras veikumu saistībā ar tās mērķiem, pilnvarām un uzdevumiem. Izvērtēšanā sevišķu uzmanību velta tam, vai ir nepieciešams grozīt Aģentūras pilnvaras, un jebkādu šādu grozījumu finansiālajai ietekmei, ievērojot uz darbības rezultātiem vērsta budžeta izstrādes principu.

Grozījums Nr.    90

Regulas priekšlikums

45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2.  Ja Komisija uzskata, ka, ņemot vērā Aģentūrai izvirzītos mērķus, piešķirtās pilnvaras un uzticētos uzdevumus, tās turpmāka pastāvēšana vairs nav pamatota, tā var ierosināt šo regulu attiecīgi grozīt vai atcelt.

2.  Ja Komisija uzskata, ka, ņemot vērā Aģentūrai izvirzītos mērķus, piešķirtās pilnvaras un uzticētos uzdevumus, tās turpmāka pastāvēšana vairs nav pamatota, tā apspriežas ar Regulatoru valdi. Regulatoru valde sniedz atzinumu par Aģentūras turpmākajiem pienākumiem 12 mēnešu laikā no Komisijas pieprasījuma saņemšanas dienas. Komisija, pienācīgi ņemot vērā Regulatoru valdes atzinumu, var ierosināt šo regulu attiecīgi grozīt vai atcelt.

(1)

OV C 288, 31.8.2017., 91. lpp.

(2)

OV C 342, 12.10.2017., 79. lpp.

(3)

OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.


PASKAIDROJUMS

Ievads

Komisija 2016. gada 30. novembrī nāca klajā ar priekšlikumu kopumu “Tīru enerģiju ikvienam Eiropā”, kuru mērķis ir saglabāt Eiropas Savienības konkurētspēju laikā, kad pāreja uz tīru enerģiju rada pārmaiņas enerģētikas jomā visā pasaulē. Šajā priekšlikumu kopumā Komisija ir arī ierosinājusi pārstrādāt Regulu (EK) Nr. 713/2009, ar ko izveido Energoregulatoru sadarbības aģentūru (ACER).

Priekšlikuma mērķis ir pielāgot ACER tiesisko regulējumu pārmaiņām enerģijas tirgos un tas risina jautājumus, kas saistīti ar ciešākas reģionālās sadarbības nodrošināšanu. Ar to ACER tiek piešķirta lielāka ietekme tīkla kodeksu izstrādē un reģionālo lēmumu pieņemšanas procesu koordinēšanā. Turklāt ACER noteikti arī vairāki jauni uzdevumi attiecībā uz reģionālajiem operatīvajiem centriem (ROC), kurus paredzēts izveidot, attiecībā uz nominēto elektroenerģijas tirgus operatoru (NEMO) uzraudzību, kā arī attiecībā uz elektroenerģijas ražošanas pietiekamības un riskgatavības novērtēšanu.

Referents uzskata, ka ACER būs būtiska loma tīras enerģijas tiesību aktu kopuma īstenošanā un enerģijas tirgus pareizas darbības nodrošināšanā, sniedzot labumu visiem enerģijas patērētājiem ES (mājsaimniecībām, MVU, lieliem uzņēmumiem un nozarēm). Tāpēc viņš visnotaļ atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, kā arī tajā paredzēto Aģentūras pienākumu jomas paplašināšanu.

Tomēr referents uzskata, ka ierosinātā regula ir jāuzlabo un daži aspekti tajā jāprecizē, lai vēl vairāk nostiprinātu Aģentūras spējas efektīvi pildīt tai paredzētos uzdevumus.

Reģionālā regulatīvā pārvaldība

Komisijas priekšlikumā saskaņā ar 5. panta 2. punktu paredzēts izstrādāt priekšlikumus tīkla kodeksu un pamatnostādņu īstenošanas noteikumiem un nosacījumiem vai metodikai, kam vajadzīgs visu regulatīvo iestāžu vai visu attiecīgā reģiona regulatoru regulatīvais apstiprinājums, un šie noteikumi vai metodika jāiesniedz Aģentūrai izskatīšanai un apstiprināšanai.

Aģentūra ir vairāk piemērota tam, lai strādātu ar tiem noteikumu un nosacījumu vai metodikas priekšlikumiem, kas būs jāpiemēro visā ES, t.i. tiem, kam nepieciešams visu regulatīvo iestāžu regulatīvs apstiprinājums. Priekšlikumi par reģionāliem noteikumiem un nosacījumiem vai metodiku būtu jāatstāj attiecīgā reģiona regulatīvo iestāžu ziņā un jāiesniedz Aģentūrai lēmuma pieņemšanai vienīgi gadījumos, kad attiecīgais jautājums būtiski ietekmē iekšējo enerģijas tirgu, kad regulatīvās iestādes nevar panākt vienošanos, vai arī, kad tās iesniedz kopīgu lūgumu.

Tāpēc referenta ierosināto grozījumu mērķis ir noteikt atšķirības lēmumu pieņemšanas procesā. Tas nozīmē arī kopīgo reģionālo priekšlikumu ietekmes uz iekšējo enerģijas tirgu novērtējuma ieviešanu. Ja priekšlikumiem nav būtiskas ietekmes uz iekšējo enerģijas tirgu, lēmumus, pēc apspriešanās ar ACER direktoru, pieņem attiecīgā reģiona regulatori, Pēc tam, kad Aģentūra ir informēta par kopīgo vienošanos, gadījumos, kad šī vienošanās neatbilst Direktīvas un Regulas mērķiem un noteikumiem, kā arī tīkla kodeksiem un pamatnostādnēm, Aģentūra sniedz ieteikumu.

ACER īstenotā uzraudzība pār ES mēroga un reģionālām struktūrām gāzes un elektroenerģijas nozarē

Tā kā ir lielāks uzsvars uz reģionālo un Eiropas mēroga sadarbību un koordinēšanu, šajā līmenī izšķiroši svarīga kļūst efektīva pārraudzība, lai tādējādi nodrošinātu iekšējā enerģijas tirgus pabeigšanu un pareizu darbību.

Agrāk Aģentūra pārsvarā uzraudzīja ENTSO-E un ENTSO-G, bet nesen tās uzraudzība tika paplašināta arī uz nominētajiem elektroenerģijas tirgus operatoriem (NEMO), un saskaņā ar ierosināto pārskatīšanu tā būtu jāpaplašina arī uz reģionālajiem operatīvajiem centriem (ROC). Turklāt šīm struktūrām būs operatīvi pienākumi, tāpēc vēl jo vairāk nepieciešama efektīva pārraudzība. Tāpēc ir jānodrošina, ka šīs struktūras pilda savus tiesību aktos noteiktos pienākumus. Turklāt pārraudzības efektivitāte ir atkarīga no tā, vai Aģentūrai ir efektīva piekļuve nepieciešamajai informācijai un no tās iespējām šādu informāciju pieprasīt.

Ja Aģentūra konstatē, ka viens no ENTSO, NEMO, ROC vai jebkura cita pārrobežu, reģionālā vai ES mērogā strādājoša struktūra, piemēram, turpmāk paredzētā sadales sistēmas operatoru struktūra, neievēro Elektroenerģijas direktīvas un regulas mērķus un noteikumus, kā arī tīkla kodeksu un pamatnostādnes, tādējādi apdraudot iekšējā enerģijas tirgus pareizu darbību, tad Aģentūrai ir jābūt iespējai iejaukties, pieņemot saistošu lēmumu.

ACER iespējas iegūt informāciju, kas nepieciešama uzraudzības darbību veikšanai

ACER jau ir daudzi uzraudzības pienākumi saskaņā ar spēkā esošo Regulu 713/2009. Ar šo pārskatīšanas priekšlikumu to skaits ir pieaudzis, tagad jāuzrauga būs arī ROC un NEMO. Tomēr attiecībā uz šiem uzraudzības pienākumiem nav noteiktas pilnvaras pieprasīt un iegūt attiecīgo informāciju.

Tāpēc referents ierosinājis grozījumus, ar kuriem Aģentūrai tiek piešķirtas pilnvaras pieprasīt informāciju no tirgus dalībniekiem un citām struktūrām, kas tai nepieciešama, lai efektīvi pildītu savus pienākumus, un ja tas nepieciešams — informāciju var pieprasīt ar saistošu lēmumu. Lai izvairītos no enerģijas tirgus dalībnieku ziņošanas pienākumu dublēšanās, attiecīgo informāciju parasti būtu jāsniedz valsts regulatīvajām iestādēm, ENTSO-E un ENTSO-G, ROC, ES sadales sistēmas operatoru struktūrai un NEMO, kas ir visciešāk saistītas ar enerģijas tirgus dalībniekiem, un būtu jāņem vērā jau esošie statistikas dati. Tomēr, ja citu iespēju nav, Aģentūrai vajadzētu spēt nosūtīt pienācīgi pamatotu un motivētu informācijas lūgumu tieši enerģijas tirgus dalībniekam, ja valsts regulatīvā iestāde savlaicīgi nesniedz vai nevar sniegt šādu informāciju. Dalībvalstu regulatīvajām iestādēm būtu jānosaka pienākums sniegt atbalstu Aģentūrai šādu tiešu pieprasījumu izpildē.

ACER finanšu resursu un cilvēkresursu trūkums

Referents ir ārkārtīgi nobažījies par Aģentūras pastāvīgo finansējuma trūkumu, kas būtiski apraud tās iespējas pildīt likumā noteiktos pienākumus, jo īpaši attiecība uz REMIT regulu. Ja šī problēma netiks risināta 2018. gada budžeta kontekstā, var tikt kavēta iekšējā enerģijas tirgus izveides pabeigšana, kā arī apdraudēta enerģijas vairumtirdzniecības integritāte un pārredzamība, tādējādi paaugstinot izmaksas ES enerģijas patērētājiem. Turklāt, lai ACER varētu veikt paredzētos papildu uzdevumus un pienākumus ir jānodrošina atbilstīgs ACER resursu palielinājums.

Ņemot vērā pastāvīgos ES budžeta ierobežojumus, viens no veidiem, kā pārvarēt Aģentūras pašreizējās budžeta problēmas, būtu atļaut tai iekasēt maksu par tās darbībām. Tāpēc referents ierosina grozījumus, kas dod ACER iespēju iekasēt maksu par reģistrētu ziņošanas mehānismu reģistrāciju, tirdzniecības un pamatdatu ziņošanu saskaņā ar REMIT, kā arī par PSO darbību pārraudzību, tostarp to sadarbību ENTSO-E un ENTSO-G ietvaros.

Citi jautājumi

Referents ierosina arī pantu, kurā ir precīzi noteikta ACER lēmumu pieņemšanas procedūra, lai nodrošinātu, ka lēmumi ir pilnībā pamatoti un attaisnoti, dodot iespēju tos tiesiski pārskatīt. Lēmumi ir jāpublisko, vienlaikus nodrošinot komerciāli sensitīvas informācijas konfidencialitāti. Visbeidzot, vairāki grozījumi ir ierosināti attiecībā uz Aģentūras organizatorisko struktūru, starp kuriem ir arī grozījumi, kas saglabā direktora pilnvaras pieņemt konkrētus pārvaldības lēmumus, kas nodrošina ACER Administratīvās valdes neatkarību no politiskas ietekmes, kā arī grozījumi attiecībā uz dažu procedūru pielāgošanu.


PIELIKUMS: STRUKTŪRAS, KAS DEVUŠAS IEGULDĪJUMU ZIŅOJUMA PROJEKTA SAGATAVOŠANĀ

Šis saraksts ir sagatavots pilnīgi brīvprātīgi, un par to ir atbildīgs tikai referents. Referents, sagatavojot ziņojuma projektu, ir saņēmis informāciju no šādām struktūrām:

ABB

ACER, Director

ACER, Administrative Board

ACER, Board of Regulators

Amprion

BEUC

Bundesnetzagentur

Business Europe

Climate Action Network (CAN) Europe

CEDEC - European federation of Local Energy Companies

CEER

Coalition France pour l'efficacité énergétique (CFEE)

Danish Energy

Danish Industry

Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate

EDSO for Smart Grids

Energie-Control Austria

Energinet

Energitilsynet

ENGIE

ENTSO-E

EPEXSPOT

European Commission, DG ENER

European Commission, DG CLIMA

EVN

German Association of Local Public Utilities

German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy

IBERDROLA

Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)

Nordpool

Orgalime

PKA

Shell

SolarPower Europe

Statnett

Statoil

T&D Europe

WindEurope


PIELIKUMS. JURIDISKĀS KOMITEJAS VĒSTULE

D(2017)31009

Jerzy Buzek

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas priekšsēdētājam

PHS 08B046

Briselē

Temats:  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru (pārstrādāta redakcija)

  (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Godātais priekšsēdētāj!

Juridiskā komiteja ir izskatījusi iepriekšminēto priekšlikumu, ievērojot Eiropas Parlamenta Reglamenta 104. pantu par pārstrādāšanu.

Minētā panta 3. punktā ir noteikts:

„Ja par juridiskajiem jautājumiem atbildīgā komiteja uzskata, ka priekšlikums neietver citus būtiskus grozījumus kā vienīgi tajā skaidri norādītos grozījumus, tā informē par konkrēto jautājumu atbildīgo komiteju.

Šādā gadījumā un saskaņā ar nosacījumiem, kuri paredzēti Reglamenta 169. un 170. pantā, grozījumi ir pieņemami tikai par konkrēto jautājumu atbildīgajā komitejā attiecībā uz tām priekšlikuma teksta daļām, kurās ietverti būtiski grozījumi.

Tomēr izņēmuma gadījumā un izvērtējot katru gadījumu atsevišķi, par konkrēto jautājumu atbildīgās komitejas priekšsēdētājs var pieņemt grozījumus tajās priekšlikuma daļās, kuras nav tikušas mainītas, ja viņš uzskata, ka tas ir steidzami nepieciešams tādēļ, lai nodrošinātu teksta iekšējo konsekvenci, vai tādēļ, ka šie grozījumi ir cieši saistīti ar citiem grozījumiem, kas ir pieņemami. Šādus iemeslus norāda rakstiskā grozījumu pamatojumā.”

Ņemot vērā atzinumu, kas saņemts no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas, kura izskatīja pārstrādāšanas priekšlikumu, un ievērojot referenta ieteikumus, Juridiskā komiteja uzskata, ka šajā priekšlikumā nav citu būtisku grozījumu kā vien tie, kas tajā ir skaidri norādīti vai ko par tādiem atzinusi konsultatīvā darba grupa, un ka ar šiem grozījumiem iepriekš pieņemto tiesību aktu negrozītos noteikumus priekšlikumā ir paredzēts tikai kodificēt, negrozot tos pēc būtības.

Visbeidzot, 2017. gada 13. jūlija sanāksmē Juridiskā komiteja, balsojot ar 20 balsīm „par” un 3 deputātiem atturoties(1), pieņēma ieteikumu Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai, kas ir atbildīga par šo jautājumu, turpināt izskatīt iepriekš minēto priekšlikumu saskaņā ar Reglamenta 104. pantu.

Cieņā

Pavel Svoboda

Pielikumā: Konsultatīvās darba grupas priekšsēdētāja parakstīts ziņojums.

(1)

Sanāksmē piedalījās šādi deputāti: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Jens Rohde, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2017. gada 20. jūnijā

ATZINUMS

  SNIEGTS  EIROPAS PARLAMENTAM,

    PADOMEI

    KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai par Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru

COM(2016)0863, sagatavots 12.10.2017. – 2016/0378(COD)

Ņemot vērā Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas tehnikas strukturētāku izmantošanu un it īpaši tā 9. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, 2017. gada 25. aprīlī un 3. maijā rīkoja sanāksmi, lai apspriestu minēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

Šajās sanāksmēs(1), izskatīja priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko pārstrādā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 13. jūlija Regulu (EK) Nr. 713/2009, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru, kā rezultātā konsultatīvā darba grupa kopīgi vienojās, ka pelēkā krāsā, ko parasti izmanto būtisku izmaiņu norādīšanai, ir jāiezīmē šāds teksts:

- 2. panta (d) punktā atsauce uz 8. pantu;

- Regulas (EK) Nr. 713/2009 6. pantā 7. un 8. punkta svītrošana;

- 20. panta 1. punkta (e) apakšpunktā vārdu ,,līdz 30. septembrim” svītrošana;

- 23. panta 5. punkta (a) apakšpunktā un 25. panta (c) apakšpunktā atsauce uz 3. līdz 11. pantu;

- 26. panta 3. punktā teikums ,,Apelācijas valde pieņem un publicē savu reglamentu.”;

- 29. panta 1. punktā pašreizējās atsauces uz "7. , 8. vai 9. pantu" aizstāšana ar atsauci uz ,"4. līdz 14. pantā";

- 33. panta 1. punktā vārdu ,,līdz 15. februārim svītrošana”;

- 33. panta 3. punktā vārdu ,,līdz 31. martam” aizstāšana ar vārdiem ,,katru gadu līdz 31. janvārim”;

- 33. panta 6. punktā vārdu ,,Padome kā” un ,,budžeta lēmējinstitūcija” pievienošana;

- viss 33. panta 8. punkta formulējums;

- viss 35. panta 1. un 2. punkta formulējums;

- 35. panta 4. punktā vārda ,,direktors” aizstāšana ar vārdu ”grāmatvedis”;

- 35. panta 6. punktā vārda ,,direktors” aizstāšana ar vārdiem ,,Aģentūras grāmatvedis”;

- 35. panta 7. punktā vārdu ,,līdz N+1 gada 15. novembrim” pievienošana;

- 35. panta 8. punktā vārdu ,,15. oktobrim” aizstāšana ar vārdiem "N+1 gada 30. septembrim";

- 43. panta 1. punktā vārdu ,,attiecīgos gadījumos” svītrošana;

- 45. panta 3. punktā vārdi ,,secinājumus iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei”.

Priekšlikuma izskatīšanas rezultātā konsultatīvā darba grupa vienprātīgi secināja, ka priekšlikumā nav citu būtisku grozījumu kā vien tie, kas tajā ir skaidri norādīti. Konsultatīvā darba grupa arī secināja, ka attiecībā uz iepriekšējā — būtiski grozītā — tiesību akta nemainīgo noteikumu kodifikāciju priekšlikumā ir paredzēta tikai pašreizējā normatīvā akta teksta kodifikācija, negrozot tā būtību.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

juriskonsults      juriskonsults      ģenerāldirektors

(1)

  Konsultatīvā darba grupa strādāja ar priekšlikuma tekstu angļu valodā, kas ir apspriežamā teksta oriģinālvaloda.


Budžeta komitejaS ATZINUMS (31.8.2017)

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūru (pārstrādāta redakcija)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Jens Geier

GROZĪJUMI

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(29)  Aģentūras finansējumu galvenokārt vajadzētu veidot Savienības vispārējam budžetam, pakalpojuma maksām un brīvprātīgām iemaksām. Jo īpaši Aģentūras rīcībā arī turpmāk vajadzētu būt resursiem, ko kopējos līdzekļos sadarbībai Savienības mērogā iegulda regulatīvās iestādes. Attiecībā uz visām subsīdijām, ko piešķir no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, būtu jāturpina piemērot Savienības budžeta procedūru. Turklāt neatkarīgam ārējam revidentam būtu jāveic grāmatvedības revīzija saskaņā ar 107. pantu Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1271/201333.

(29)  Aģentūras finansējumu galvenokārt vajadzētu veidot Savienības vispārējam budžetam, pakalpojuma maksām un brīvprātīgām iemaksām, neskarot Aģentūras neitralitāti vai neatkarību. Jo īpaši Aģentūras rīcībā arī turpmāk vajadzētu būt resursiem, ko kopējos līdzekļos sadarbībai Savienības mērogā iegulda regulatīvās iestādes. Attiecībā uz visām subsīdijām, ko piešķir no Eiropas Savienības vispārējā budžeta, būtu jāturpina piemērot Savienības budžeta procedūru. Turklāt neatkarīgam ārējam revidentam būtu jāveic grāmatvedības revīzija saskaņā ar 107. pantu Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1271/201333.

_________________

 

33 Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā (OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.).

33 Komisijas 2013. gada 30. septembra Deleģētā regula (ES) Nr. 1271/2013 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 208. pantā (OV L 328, 7.12.2013., 42. lpp.).

Pamatojums

Šis grozījums ir cieši saistīts ar citiem referenta ierosinātiem pieņemamiem grozījumiem Komisijas priekšlikumā.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

29.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(29.a)  Aģentūrai maksas būtu jānosaka pārredzami, taisnīgi, bez diskriminācijas un vienādi. Minētās maksas nedrīkstētu kaitēt attiecīgās nozares konkurētspējai vai Aģentūras neatkarībai un objektivitātei.

Pamatojums

Šis grozījums ir cieši saistīts ar citiem referenta ierosinātiem pieņemamiem grozījumiem Komisijas priekšlikumā.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

29.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(29.b)  Aģentūras budžets būtu jāizstrādā, ievērojot uz darbības rezultātiem vērsta budžeta izstrādes principu un ņemot vērā Aģentūras mērķus un gaidāmos uzdevumu izpildes rezultātus.

Pamatojums

Šis grozījums ir cieši saistīts ar citiem referenta ierosinātiem pieņemamiem grozījumiem Komisijas priekšlikumā.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Aģentūra savas funkcijas veic neatkarīgi un objektīvi.

Pamatojums

Šis grozījums ir cieši saistīts ar citiem referenta ierosinātiem pieņemamiem grozījumiem Komisijas priekšlikumā.

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

19. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

8.  Administratīvās valdes locekļi apņemas darboties neatkarīgi, objektīvi un sabiedrības interesēs. Šādā nolūkā katrs loceklis iesniedz rakstisku saistību deklarāciju un rakstisku interešu deklarāciju, norādot vai nu uz to, ka viņam nav tiešu vai netiešu interešu, kuras varētu uzskatīt par tādām, kas ietekmē viņa neatkarību, vai arī norādot kādu tiešu vai netiešu interesi, kuru varētu uzskatīt par tādu, kas ietekmē viņa neatkarību. Šādas deklarācijas publisko katru gadu.

8.  Neskarot Komisijas iecelto locekļu lomu, Administratīvās valdes locekļi apņemas darboties neatkarīgi, objektīvi un sabiedrības interesēs, neprasot un nepieņemot nekādus politiskus norādījumus. Šādā nolūkā katrs loceklis iesniedz rakstisku saistību deklarāciju un rakstisku interešu deklarāciju, norādot vai nu uz to, ka viņam nav tiešu vai netiešu interešu, kuras varētu uzskatīt par tādām, kas ietekmē viņa neatkarību, vai arī norādot kādu tiešu vai netiešu interesi, kuru varētu uzskatīt par tādu, kas ietekmē viņa neatkarību. Šādas deklarācijas publisko katru gadu.

Pamatojums

Būtu jāsaglabā Administratīvās valdes locekļu aizsardzība pret politiskiem norādījumiem, vienlaikus atzīstot Komisijas iecelto locekļu īpašo lomu. Grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar Aģentūras pārvaldības iekšējo loģiku.

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

21. pants – 3. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Izdarot kādu šā punkta otrajā daļā minētu būtisku grozījumu, pirms papildu finanšu resursu un cilvēkresursu piešķiršanas vienmēr tiek apsvērta darbības prioritāšu pārskatīšanas iespēja.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

31. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c)  visas dalībvalstu vai to regulatīvo iestāžu brīvprātīgās iemaksas, kā minēts 20. panta 1. punkta g) apakšpunktā;

(c)  visas dalībvalstu vai to regulatīvo iestāžu brīvprātīgās iemaksas, neskarot Aģentūras neatkarību vai objektivitāti, kā minēts 20. panta 1. punkta g) apakšpunktā;

Pamatojums

Šis grozījums ir cieši saistīts ar citiem referenta ierosinātiem pieņemamiem grozījumiem Komisijas priekšlikumā.

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

31. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a  Aģentūras gūtie ienākumi nedrīkst mazināt tās neatkarību vai objektivitāti.

Pamatojums

Šis grozījums ir cieši saistīts ar citiem referenta ierosinātiem pieņemamiem grozījumiem Komisijas priekšlikumā.

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Aģentūra iekasē maksu par atbrīvojuma lēmuma pieprasījumu atbilstīgi 11. pantam un par Aģentūras lēmumiem par izmaksu pārrobežu sadalījumu saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES) Nr. 347/201339.

1.  Aģentūra iekasē maksu katrā no turpmāk minētajiem gadījumiem:

 

(a)  par atbrīvojuma lēmuma pieprasījumu atbilstīgi šīs regulas 11. pantam;

 

(b)  par pieprasījumiem Aģentūrai pieņemt lēmumus par izmaksu pārrobežu sadalījumu saskaņā ar 12. pantu Regulā (ES) Nr. 347/201339;

 

(c)  par datu sniedzēju reģistrēšanu saskaņā ar 11. panta 1. punkta trešo daļu Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1348/201439a;

 

(d)   par ENTSO-E un ENTSO-G uzdevumu izpildes uzraudzīšanu saskaņā ar šīs regulas 4. panta 2. punktu.

__________________

__________________

39 OV L 115, 25.4.2013., 39. lpp.

39 OV L 115, 25.4.2013., 39. lpp.

 

39a Komisijas 2014. gada 17. decembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1348/2014 par datu ziņošanu, īstenojot 8. panta 2. punktu un 8. panta 6. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1227/2011 (OV L 363, 18.12.2014., 121. lpp.).

Pamatojums

Iespēja iekasēt maksas no reģistrētiem ziņošanas mehānismiem saskaņā ar REMIT un no PSO būtu efektīvs veids, kā novērst pašreizējo finanšu resursu trūkumu, un šī iespēja Aģentūrai būtu jādod. Grozījuma nepieciešamību nosaka neatliekami iemesli, kas saistīti ar Aģentūras budžeta kapacitātes iekšējo loģiku. Tas varētu ļaut Aģentūrai pilnībā īstenot tās jaunos uzdevumus, kas tai tika uzticēti ar REMIT un Regulu (ES) Nr. 347/2013.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

33. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a  Provizoriskā tāmes projekta pamatā ir 21. panta 1. punktā paredzētajā ikgadējā plānošanas dokumentā minētie mērķi un gaidāmie rezultāti, un tajā ir ņemti vērā šo mērķu un gaidāmo rezultātu sasniegšanai nepieciešamie finanšu resursi, ievērojot uz darbības rezultātiem vērsta budžeta izstrādes principu.

Pamatojums

Šis grozījums ir cieši saistīts ar citiem referenta ierosinātiem pieņemamiem grozījumiem Komisijas priekšlikumā.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

44. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3.  Aģentūras darbam vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs.

3.  Aģentūras darbam vajadzīgos tulkošanas pakalpojumus sniedz Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centrs vai citi tulkošanas pakalpojumu sniedzēji atbilstīgi iepirkuma noteikumiem un ievērojot attiecīgajos finanšu noteikumos paredzētās robežvērtības.

Pamatojums

ES iestāžu Tulkošanas centra pakalpojumu izmantošana var izraisīt aizkavēšanos, kas nelabvēlīgi ietekmētu Aģentūras darbu. Ņemot vērā pašreizējo finanšu resursu trūkumu, lai Aģentūra varētu veikt savu darbu, tai būtu jādod iespēja izmantot lētākas alternatīvas, tādēļ ACER ir nepieciešama iespēja izmantot ārējus tulkošanas pakalpojumus.

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

45. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1.  Ne vēlāk kā [PB: piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā — lūgums Publikāciju birojam ierakstīt konkrētu datumu] un pēc tam reizi piecos gados Komisija, kurai palīdz neatkarīgs ārējais eksperts, izvērtē Aģentūras veikumu saistībā ar tās mērķiem, pilnvarām un uzdevumiem. Izvērtēšanā sevišķu uzmanību velta tam, vai ir nepieciešams grozīt Aģentūras pilnvaras, un jebkādu šādu grozījumu finansiālajai ietekmei.

1.  Ne vēlāk kā [PB: piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā — lūgums Publikāciju birojam ierakstīt konkrētu datumu] un pēc tam reizi piecos gados Komisija, kurai palīdz neatkarīgs ārējais eksperts, izvērtē Aģentūras veikumu saistībā ar tās mērķiem, pilnvarām un uzdevumiem. Izvērtēšanā sevišķu uzmanību velta tam, vai ir nepieciešams grozīt Aģentūras pilnvaras, un jebkādu šādu grozījumu finansiālajai ietekmei, ievērojot uz darbības rezultātiem vērsta budžeta izstrādes principu.

Pamatojums

Uz darbības rezultātiem vērsta budžeta izstrādes princips ir viena no Komisijas izstrādātajām un Parlamenta atbalstītajām politiskajām prioritātēm. Šī grozījuma mērķis ir atspoguļot vispārējo institucionālo loģiku attiecībā uz labāku ES budžeta izmantošanu.

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra (pārstrādāta redakcija)

Atsauces

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Atzinumu sniedza

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

19.1.2017

Atzinumu sagatavoja

Iecelšanas datums

Jens Geier

12.1.2017

Pieņemšanas datums

30.8.2017

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

34

2

1

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

34

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

1

0

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

Eiropas Savienības Energoregulatoru sadarbības aģentūra (pārstrādāta redakcija)

Atsauces

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

30.11.2016

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

19.1.2017

ECON

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Morten Helveg Petersen

25.1.2017

 

 

 

Izskatīšana komitejā

24.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Pieņemšanas datums

21.2.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

52

7

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Keller

Iesniegšanas datums

26.2.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Davor Škrlec, Claude Turmes

7

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 12. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika