SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona)

26.2.2018 - (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)) - ***I

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Morten Helveg Petersen
(Przekształcenie – art. 104 Regulaminu)


Procedura : 2016/0378(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0040/2018
Teksty złożone :
A8-0040/2018
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0863),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0494/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez niemiecki Bundestag, francuski Senat i Senat Rumunii, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 31 maja 2017 r.[1],

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 13 lipca 2017 r.[2],

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych[3],

–  uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 17 lipca 2017 r. skierowane do Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zgodnie z art. 104 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 104 i 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Budżetowej (A8-0040/2018),

A.  mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że wniosek Komisji nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1.  uchwala poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a)  Pomimo istotnych postępów w integracji i wzajemnym połączeniu wewnętrznego rynku energii elektrycznej, niektóre państwa członkowskie lub regiony pozostają odizolowane lub niewystarczająco połączone. Dzieje się tak szczególnie w przypadku wyspiarskich państw członkowskich i państw członkowskich położonych na peryferiach. W swojej pracy Agencja powinna odpowiednio uwzględniać specyficzną sytuację tych państw członkowskich lub regionów.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7)  Ze względu na ścisłe połączenie międzysystemowe unijnej sieci elektroenergetycznej oraz rosnącą potrzebę współpracy z sąsiednimi krajami w celu zachowania stabilności sieci i włączenia wielkich ilości energii odnawialnej regionalne centra operacyjne będą odgrywać ważną rolę, jeżeli chodzi o koordynację działań operatorów systemów przesyłowych. Agencja powinna w razie potrzeby zapewnić nadzór regulacyjny nad regionalnymi centrami operacyjnymi.

(7)  Ze względu na ścisłe połączenie międzysystemowe unijnej sieci elektroenergetycznej oraz rosnącą potrzebę współpracy z sąsiednimi krajami w celu zachowania stabilności sieci i włączenia wielkich ilości energii odnawialnej regionalne centra koordynacji będą odgrywać ważną rolę, jeżeli chodzi o koordynację działań operatorów systemów przesyłowych. Agencja powinna zapewnić nadzór regulacyjny nad regionalnymi centrami koordynacji i monitorować ich działanie oraz zgodność z właściwymi przepisami prawa Unii.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Ponieważ znaczna część nowej produkcji energii elektrycznej będzie wymagać połączeń na poziomie lokalnym, operatorzy systemów dystrybucyjnych będą odgrywać ważną rolę, jeżeli chodzi o elastyczną i efektywną eksploatację europejskiego systemu elektroenergetycznego.

(8)  Ponieważ znaczna część nowej produkcji energii elektrycznej będzie wymagać połączeń na poziomie lokalnym, operatorzy systemów dystrybucyjnych będą odgrywać ważną rolę, jeżeli chodzi o elastyczną i efektywną eksploatację europejskiego systemu elektroenergetycznego. Ponieważ Komisja rozważa ustanowienie nowego organu na szczeblu Unii, aby wzmocnić współpracę między operatorami systemów przesyłowych a operatorami systemów dystrybucyjnych (OSD) oraz opracowanie dalszych wytycznych i kodeksów w sprawach dotyczących OSD, konieczne jest zapewnienie, aby Agencja dysponowała pewnymi uprawnieniami regulacyjnymi w stosunku do takiego organu.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Agencja powinna zapewniać właściwą koordynację funkcji regulacyjnych wykonywanych przez krajowe organy regulacyjne zgodnie z [the recast Electricity Directive as proposed by COM(2016) 864/2] i z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE30 oraz, w razie potrzeby, zapewniać ich uzupełnienie na poziomie unijnym. W tym celu konieczne jest zagwarantowanie Agencji niezależności wobec producentów energii elektrycznej i gazu, operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych — publicznych lub prywatnych — oraz konsumentów, a także zapewnienie zgodności jej działań z prawem unijnym, zapewnienie możliwości technicznych i regulacyjnych oraz przejrzystości, podporządkowania się kontroli demokratycznej i skuteczności.

(10)  Agencja powinna zapewniać właściwą koordynację funkcji regulacyjnych wykonywanych przez krajowe organy regulacyjne zgodnie z [the recast Electricity Directive as proposed by COM(2016) 864/2] i z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE30 oraz, w razie potrzeby, zapewniać ich uzupełnienie na poziomie unijnym. W tym celu konieczne jest zagwarantowanie Agencji niezależności wobec producentów energii elektrycznej i gazu, operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych — publicznych lub prywatnych — oraz konsumentów, a także zapewnienie zgodności jej działań z prawem unijnym, zapewnienie możliwości technicznych i regulacyjnych oraz przejrzystości, podporządkowania się kontroli demokratycznej, w tym rozliczalności przed Parlamentem Europejskim, i skuteczności.

__________________

__________________

30 Zob. s. 94 niniejszego Dziennika Urzędowego.

30 Zob. s. 94 niniejszego Dziennika Urzędowego.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  Agencja powinna monitorować współpracę regionalną między operatorami systemów przesyłowych w sektorze energii elektrycznej i gazu, a także wykonywanie zadań europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej („ENTSO energii elektrycznej”) oraz europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych gazu („ENTSO gazu”). Agencja powinna również monitorować realizację zadań innych podmiotów o regulowanych funkcjach mających wymiar ogólnounijny, takich jak giełdy energii. Udział Agencji jest istotny w celu zapewnienia, aby współpraca między operatorami systemów przesyłowych oraz działalność innych podmiotów o funkcjach ogólnounijnych przebiegała w sposób sprawny i przejrzysty oraz z korzyścią dla rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego.

(11)  Agencja powinna monitorować współpracę regionalną między operatorami systemów przesyłowych w sektorze energii elektrycznej i gazu, a także wykonywanie zadań europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej („ENTSO energii elektrycznej”) oraz europejskiej sieci operatorów systemów przesyłowych gazu („ENTSO gazu”), a ponadto uczestniczyć w zapewnianiu zgodności z prawem Unii. Agencja powinna również monitorować realizację zadań innych podmiotów o regulowanych funkcjach mających wymiar ogólnounijny, takich jak giełdy energii. Udział Agencji jest istotny w celu zapewnienia, aby współpraca między operatorami systemów przesyłowych oraz działalność innych podmiotów o funkcjach ogólnounijnych przebiegała w sposób sprawny i przejrzysty oraz z korzyścią dla rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego. Agencja powinna mieć możliwość zwrócenia się do ENTSO energii elektrycznej i ENTSO gazu o przekazanie informacji koniecznych do realizacji jej zadań oraz uzyskania tych informacji.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  W związku z rozszerzeniem obowiązków operacyjnych ENTSO energii elektrycznej, ENTSO gazu, europejskiej organizacji operatorów systemów dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”) i regionalnych centrów koordynacji konieczne jest wzmocnienie nadzoru takich podmiotów działających na poziomie regionalnym lub ogólnounijnym. W wyjątkowych okolicznościach w celu ochrony prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego energii ACER powinna móc przyjmować decyzje skierowane do takich podmiotów celem zapewnienia przestrzegania ich zobowiązań wynikających z określonych przepisów w zakresie energetyki.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13)  Agencja stwarza zintegrowane ramy, które umożliwiają udział i współpracę krajowym organom regulacyjnym. Ramy takie ułatwiają jednolite stosowanie przepisów dotyczących rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego w całej Unii. Agencja otrzymała uprawnienie do wydawania decyzji indywidualnych w sytuacjach dotyczących więcej niż jednego państwa członkowskiego. Uprawnienia te powinny pod jasno określonymi warunkami obejmować kwestie techniczne i regulacyjne, które wymagają koordynacji regionalnej, zwłaszcza dotyczące wdrażania kodeksów sieci i wytycznych dotyczących sieci, współpracy z regionalnymi centrami operacyjnymi, decyzji regulacyjnych niezbędnych do skutecznego monitorowania integralności i przejrzystości rynku hurtowego, decyzji dotyczących infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej łączącej lub która mogłaby połączyć co najmniej dwa państwa członkowskie oraz, w ostateczności, zwolnienia z zasad rynku wewnętrznego w przypadku nowych elektroenergetycznych połączeń wzajemnych i nowej infrastruktury gazowej, usytuowanych na terytorium więcej niż jednego państwa członkowskiego.

(13)  Agencja stwarza zintegrowane ramy, które umożliwiają udział i współpracę krajowym organom regulacyjnym. Ramy takie ułatwiają jednolite stosowanie przepisów dotyczących rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego w całej Unii. Agencja otrzymała uprawnienie do wydawania decyzji indywidualnych w sytuacjach dotyczących więcej niż jednego państwa członkowskiego. Uprawnienia te powinny pod jasno określonymi warunkami obejmować kwestie techniczne i regulacyjne, które wymagają koordynacji regionalnej, zwłaszcza dotyczące wdrażania kodeksów sieci i wytycznych dotyczących sieci, współpracy z regionalnymi centrami koordynacji, decyzji regulacyjnych niezbędnych do skutecznego monitorowania integralności i przejrzystości rynku hurtowego, decyzji dotyczących infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej łączącej lub która mogłaby połączyć co najmniej dwa państwa członkowskie oraz, w ostateczności, zwolnienia z zasad rynku wewnętrznego w przypadku nowych elektroenergetycznych połączeń wzajemnych i nowej infrastruktury gazowej, usytuowanych na terytorium więcej niż jednego państwa członkowskiego. Agencja powinna też mieć możliwość zapewniania pomocy operacyjnej krajowym organom regulacyjnym. Krajowe organy regulacyjne powinny dostarczać Agencji informacji istotnych z punktu widzenia jej działalności w zakresie monitorowania.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  Agencja ma ważną rolę do odegrania w opracowywaniu wytycznych ramowych, które są z natury niewiążące („wytyczne ramowe”). Kodeksy sieci powinny być zgodne z tymi wytycznymi ramowymi. Uważa się również, że właściwe i zgodne z celem działania Agencji jest określenie jej roli w przeglądzie projektów kodeksów sieci, aby zapewnić ich zgodność z wytycznymi ramowymi i niezbędny stopień harmonizacji, zanim Agencja przedłoży je Komisji do przyjęcia.

(14)  Agencja ma ważną rolę do odegrania w opracowywaniu wytycznych ramowych, które są z natury niewiążące („wytyczne ramowe”). Kodeksy sieci powinny być zgodne z tymi wytycznymi ramowymi. Uważa się również, że właściwe i zgodne z celem działania Agencji jest określenie jej roli w przeglądzie i zmianie projektów kodeksów sieci, aby zapewnić ich zgodność z wytycznymi ramowymi i niezbędny stopień harmonizacji, zanim Agencja przedłoży je Komisji do przyjęcia.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Wraz z przyjęciem zbioru kodeksów sieci i wytycznych dotyczących sieci, przewidujących stopniowe wdrażanie i dalsze doprecyzowanie wspólnych zasad regionalnych i ogólnounijnych, wzrosła rola Agencji w zakresie monitorowania wdrażania kodeksów sieci i wytycznych dotyczących sieci. Skuteczne monitorowanie kodeksów sieci i wytycznych dotyczących sieci stanowi kluczową funkcję Agencji i ma podstawowe znaczenie dla wdrażania zasad rynku wewnętrznego.

(15)  Wraz z przyjęciem zbioru kodeksów sieci i wytycznych dotyczących sieci, przewidujących stopniowe wdrażanie i dalsze doprecyzowanie wspólnych zasad regionalnych i ogólnounijnych, wzrosła rola Agencji w zakresie monitorowania i zapewniania wdrażania kodeksów sieci i wytycznych dotyczących sieci. Skuteczne monitorowanie kodeksów sieci i wytycznych dotyczących sieci stanowi kluczową funkcję Agencji i ma podstawowe znaczenie dla wdrażania zasad rynku wewnętrznego.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17)  Ponieważ stopniowa harmonizacja unijnych rynków energii obejmuje regularne poszukiwanie rozwiązań regionalnych jako etap przejściowy, należy odzwierciedlić regionalny wymiar rynku wewnętrznego i zapewnić odpowiednie mechanizmy zarządzania. Organy regulacyjne odpowiadające za skoordynowane zatwierdzenia regionalne powinny móc przygotowywać decyzje rady organów regulacyjnych w kwestiach o znaczeniu regionalnym w podkomitecie regionalnym rady organów regulacyjnych, chyba że kwestie te mają ogólne znaczenie dla Unii.

(17)  Ponieważ stopniowa harmonizacja unijnych rynków energii obejmuje regularne poszukiwanie rozwiązań regionalnych jako etap przejściowy, należy odzwierciedlić regionalny wymiar rynku wewnętrznego i zapewnić odpowiednie mechanizmy zarządzania. Decyzje dotyczące wniosków w sprawie wspólnych regionalnych warunków lub metod powinny być w związku z tym podejmowane przez właściwe organy regulacyjne danego regionu, chyba że decyzje te wywierają odczuwalny wpływ na wewnętrzny rynek energii. Decyzje dotyczące kwestii mających istotne znaczenie poza danym regionem powinny być podejmowane przez Agencję.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20)  W stosownych przypadkach Agencja powinna konsultować się z zainteresowanymi stronami i stwarzać im rozsądną możliwość przedstawienia uwag na temat proponowanych środków, takich jak kodeksy sieci i zasady dotyczące sieci.

(20)  W stosownych przypadkach Agencja musi konsultować się z zainteresowanymi stronami i stwarzać im rozsądną możliwość przedstawienia uwag na temat wszystkich proponowanych środków.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(22)  Agencja powinna włączać się do starań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego.

(22)  Agencja powinna włączać się do starań na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i spełniania unijnych celów w dziedzinie klimatu. Jako organ wykonawczy powinna ona przestrzegać strategicznego programu działań w dziedzinie klimatu i energii określonego przez instytucje unijne odpowiedzialne za kształtowanie polityki.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Agencja powinna mieć niezbędne uprawnienia do wykonywania swoich funkcji regulacyjnych w sposób skuteczny, przejrzysty, racjonalny i przede wszystkim niezależny. Niezależność Agencji wobec producentów energii elektrycznej i gazu oraz operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych stanowi nie tylko kluczową zasadę dobrego zarządzania, ale jest również podstawowym warunkiem zapewniającym zaufanie rynku. Bez uszczerbku dla zasady, zgodnie z którą członkowie rady działają w imieniu swoich odpowiednich organów krajowych, rada organów regulacyjnych powinna zatem działać niezależnie od wszelkich interesów rynkowych, unikać konfliktów interesów i nie powinna zwracać się o instrukcje ani ich przyjmować, ani też przyjmować zaleceń od rządu państwa członkowskiego, instytucji unijnych lub innych podmiotów bądź osób publicznych lub prywatnych. Decyzje rady organów regulacyjnych powinny być jednocześnie zgodne z przepisami unijnymi dotyczącymi energii — takimi jak wewnętrzny rynek energii — środowiska oraz konkurencji. Rada organów regulacyjnych powinna przedkładać swoje opinie, zalecenia i decyzje instytucjom unijnym.

(26)  Agencja powinna mieć niezbędne uprawnienia do wykonywania swoich funkcji regulacyjnych w sposób skuteczny, przejrzysty, racjonalny i przede wszystkim niezależny. Niezależność Agencji wobec producentów energii elektrycznej i gazu oraz operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, a także innych organizacji wspierających interesy krajowych organów regulacyjnych, stanowi nie tylko kluczową zasadę dobrego zarządzania, ale jest również podstawowym warunkiem zapewniającym zaufanie rynku. Bez uszczerbku dla zasady, zgodnie z którą członkowie rady działają w imieniu swoich odpowiednich organów krajowych, rada organów regulacyjnych powinna zatem działać niezależnie od wszelkich interesów rynkowych, unikać konfliktów interesów i nie powinna zwracać się o instrukcje ani ich przyjmować, ani też przyjmować zaleceń od rządu państwa członkowskiego, instytucji unijnych lub innych podmiotów bądź osób publicznych lub prywatnych. Decyzje rady organów regulacyjnych powinny być jednocześnie zgodne z przepisami unijnymi dotyczącymi energii — takimi jak wewnętrzny rynek energii — środowiska oraz konkurencji. Rada organów regulacyjnych powinna przedkładać swoje opinie, zalecenia i decyzje instytucjom unijnym. Decyzje Agencji powinny być wiążące, natomiast ENTSO energii elektrycznej, ENTSO gazu, organizacja OSD UE, operatorzy systemów przesyłowych, regionalne centra operacyjne i wyznaczeni operatorzy rynku energii elektrycznej powinni w najwyższym stopniu uwzględniać jej opinie i zalecenia.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Agencja powinna wykonywać swoje uprawnienia decyzyjne zgodnie z zasadami sprawiedliwego, przejrzystego i racjonalnego podejmowania decyzji. Wszystkie przepisy proceduralne Agencji powinny być ustanowione w jej regulaminie.

(28)  Agencja powinna wykonywać swoje uprawnienia decyzyjne zgodnie z zasadami sprawiedliwego, przejrzystego i racjonalnego podejmowania decyzji. Wszystkie procedury Agencji powinny być zgodne z odpowiednim regulaminem. Wszystkie przepisy proceduralne Agencji powinny być ustanowione w jej regulaminie.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Agencja powinna być finansowana głównie z budżetu ogólnego Unii, ze składek oraz z dobrowolnych wpłat. W szczególności środki gromadzone obecnie przez organy regulacyjne na cele współpracy na poziomie unijnym powinny w dalszym ciągu być dostępne dla Agencji. Procedura budżetowa Unii powinna nadal mieć zastosowanie w zakresie wszelkich dotacji, którymi obciążany jest budżet ogólny Unii. Ponadto kontroli ksiąg rachunkowych powinien dokonywać niezależny audytor zewnętrzny, zgodnie z art. 107 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/201333.

(29)  Agencja powinna dysponować odpowiednimi zasobami w celu wykonywania swoich zadań. Agencja powinna być finansowana głównie z budżetu ogólnego Unii, ze składek oraz z dobrowolnych wpłat. W szczególności środki gromadzone obecnie przez organy regulacyjne na cele współpracy na poziomie unijnym powinny w dalszym ciągu być dostępne dla Agencji. Agencja powinna mieć możliwość pobierania opłat za niektóre z prowadzonych działań. Procedura budżetowa Unii powinna nadal mieć zastosowanie w zakresie wszelkich dotacji, którymi obciążany jest budżet ogólny Unii. Ponadto kontroli ksiąg rachunkowych powinien dokonywać niezależny audytor zewnętrzny, zgodnie z art. 107 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/201333.

__________________

__________________

33 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).

33 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a)  Budżet Agencji powinien być przygotowywany zgodnie z zasadą budżetowania zadaniowego, z uwzględnieniem jej celów i oczekiwanych wyników jej zadań.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Budżet Agencji powinien podlegać bieżącej ocenie przez władzę budżetową, w oparciu o obciążenie Agencji pracą i jej wyniki. Władza budżetowa powinna zapewnić przestrzeganie najwyższych standardów skuteczności.

(30)  Budżet Agencji powinien podlegać bieżącej ocenie przez władzę budżetową, w oparciu o obciążenie Agencji pracą i jej wyniki oraz cel pracy na rzecz budowy wewnętrznego rynku energii i przyczyniania się do bezpieczeństwa energetycznego z korzyścią dla unijnych konsumentów. Władza budżetowa powinna zapewnić przestrzeganie najwyższych standardów skuteczności.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Współpraca krajowych organów regulacyjnych w ramach Agencji uwidacznia w oczywisty sposób, że podejmowanie decyzji większością głosów stanowi podstawowy warunek niezbędny do osiągnięcia postępu w sprawach dotyczących wewnętrznego rynku energii, które wywierają istotne skutki ekonomiczne w różnych państwach członkowskich. Krajowe organy regulacyjne powinny zatem głosować w celu uzyskania zwykłej większości głosów w ramach rady organów regulacyjnych.

(34)  Współpraca krajowych organów regulacyjnych w ramach Agencji uwidacznia w oczywisty sposób, że podejmowanie decyzji większością głosów stanowi podstawowy warunek niezbędny do osiągnięcia postępu w sprawach dotyczących wewnętrznego rynku energii, które wywierają istotne skutki ekonomiczne w różnych państwach członkowskich. Krajowe organy regulacyjne w ramach rady organów regulacyjnych podejmują decyzje większością dwóch trzecich głosów. Agencja powinna odpowiadać, w stosownych przypadkach, przed Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(37a)  Decyzja 2009/913/UE podjęta za wspólnym porozumieniem przedstawicieli rządów państw członkowskich1a stanowi, że Agencja ma siedzibę w Lublanie, w Słowenii. Siedziba Agencji stanowi główny ośrodek jej działań i pełnienia funkcji statutowych. Zatem posiedzenia organów statutowych powinny mieć miejsce w tej siedzibie.

 

__________________

 

1a Decyzja 2009/913/UE podjęta za wspólnym porozumieniem przedstawicieli rządów państw członkowskich z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie umiejscowienia siedziby Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (Dz.U. L 322, 9.12.2009, s. 39).

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  Państwo członkowskie przyjmujące Agencję powinno zapewnić możliwie najlepsze warunki dla zagwarantowania sprawnego i skutecznego funkcjonowania Agencji, w tym wielojęzyczne placówki szkolne o orientacji europejskiej oraz odpowiednie połączenia transportowe,

(38)  Umowa w sprawie siedziby między rządem Republiki Słowenii a Agencją została zawarta w dniu 26 listopada 2010 r. i weszła w życie w dniu 10 stycznia 2011 r., a pozostałe szczegółowe ustalenia spełniają wymogi określone w rozporządzeniach (UE) nr 713/2009 i 863/2016.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(38a)  Agencja powinna zachęcać do współpracy między krajowymi organami regulacyjnymi w różnych sektorach i ją ułatwiać, w stosownych przypadkach, zwłaszcza w zakresie ochrony danych i prywatności.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Celem Agencji jest wspieranie organów regulacyjnych, o których mowa w art. 57 [the recast Electricity Directive as proposed by COM(2016) 864/2] oraz w art. 39 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE, w wykonywaniu na poziomie unijnym zadań regulacyjnych, które wykonują one w państwach członkowskich, oraz koordynacja, w razie potrzeby, działań tych organów.

2.  Celem Agencji jest wspieranie organów regulacyjnych, o których mowa w art. 57 [the recast Electricity Directive as proposed by COM(2016) 864/2] oraz w art. 39 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE, w wykonywaniu na poziomie unijnym zadań regulacyjnych, które wykonują one w państwach członkowskich, oraz koordynacja, w razie potrzeby, działań tych organów, mediacja w sporach między nimi i ich rozstrzyganie, wkład w ustanowienie wysokiej jakości wspólnych praktyk regulacyjnych i nadzorczych oraz zapewnienie spójnego, skutecznego i efektywnego stosowania aktów prawnych Unii, aby osiągnąć jej cele w dziedzinie klimatu i energii.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Wykonując swoje zadania, Agencja działa niezależnie i obiektywnie, mając na względzie wyłącznie interes Unii. Agencja podejmuje autonomiczne decyzje, niezależnie od interesów prywatnych i korporacyjnych, oraz dysponuje oddzielnymi corocznymi alokacjami środków w budżecie i autonomią we wdrażaniu przydzielonego budżetu, a także odpowiednimi zasobami ludzkimi i finansowymi, aby skutecznie wykonywać swoje obowiązki.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wydaje opinie i zalecenia skierowane do operatorów systemów przesyłowych, regionalnych centrów operacyjnych i wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej;

a)  wydaje opinie i zalecenia skierowane do operatorów systemów przesyłowych, ENTSO energii elektrycznej, ENTSO gazu, organizacji OSD UE, regionalnych centrów koordynacji i wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  podejmuje indywidualne decyzje w określonych przypadkach, o których mowa w art. 6, 8 i 11 niniejszego rozporządzenia;

d)  podejmuje decyzje w określonych przypadkach, o których mowa w rozporządzeniu;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ENTSO energii elektrycznej, ENTSO gazu, organizacja OSD UE, operatorzy systemów przesyłowych, regionalne centra koordynacji i wyznaczeni operatorzy rynku energii elektrycznej powinni w najwyższym stopniu uwzględniać opinie i zalecenia Agencji skierowane do nich zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, oraz dołożyć wszelkich starań, aby ich przestrzegać.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zadania Agencji dotyczące współpracy operatorów systemów przesyłowych

Zadania Agencji dotyczące współpracy operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja przedstawia Komisji opinię w sprawie projektu statutów, wykazu członków oraz projektu regulaminu wewnętrznego ENTSO energii elektrycznej zgodnie z art. 26 ust. 2 [OP: recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] oraz ENTSO gazu zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

1.  Agencja przedstawia Komisji opinię w sprawie projektu statutów, wykazu członków oraz projektu regulaminu wewnętrznego ENTSO energii elektrycznej zgodnie z art. 26 ust. 2 [OP: recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] oraz organizacja OSD UE zgodnie z art. 50 ust. 2 rozporządzenia (UE) ... [OP: recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] oraz ENTSO gazu zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 715/2009.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ENTSO energii elektrycznej, zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2], oraz ENTSO gazu, zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 — dotyczącą kodeksów sieci; oraz

a)  ENTSO energii elektrycznej, zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. a) [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2], oraz ENTSO gazu, zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 — dotyczącą kodeksów sieci;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  ENTSO energii elektrycznej, zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. b) i h) [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2], oraz ENTSO gazu, zgodnie z art. 9 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 715/2009 — dotyczącą projektu rocznego programu prac, projektu planu rozwoju sieci o zasięgu unijnym oraz innych odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 27 ust. 1 [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] oraz w art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 715/2009, z uwzględnieniem celów, jakimi są niedyskryminacja, skuteczna konkurencja oraz sprawne i bezpieczne funkcjonowanie rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego.

b)  ENTSO energii elektrycznej, zgodnie z art. 27 ust. 1 lit. b) i h) [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2], oraz ENTSO gazu, zgodnie z art. 9 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 715/2009 — dotyczącą projektu rocznego programu prac, projektu planu rozwoju sieci o zasięgu unijnym oraz innych odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 27 ust. 1 [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] oraz w art. 8 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 715/2009, z uwzględnieniem celów, jakimi są niedyskryminacja, skuteczna konkurencja oraz sprawne i bezpieczne funkcjonowanie rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego; oraz

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  organizacji OSD UE dotyczącą projektów rocznego programu prac oraz innych odpowiednich dokumentów, o których mowa w art. 51 ust. 1 i 2 rozporządzenia (UE) ... [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2], z uwzględnieniem celów, jakimi są niedyskryminacja, skuteczna konkurencja oraz sprawne i bezpieczne funkcjonowanie rynków wewnętrznych energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Agencja może wydawać decyzje wiążące dla ENTSO energii elektrycznej, ENTSO gazu i organizacji OSD UE wymagające od tych podmiotów spełnienia obowiązków wynikających z

 

a)   niniejszego rozporządzenia;

 

b)   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 715/2009 i rozporządzenia (UE) .../... [proposed recast Electricity Regulation, COD(2016)0379];

 

c)   kodeksów sieci przyjętych zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 oraz art. 54 i 55 rozporządzenia (UE) .../... [proposed Electricity Regulation, COD(2016)0379];

 

d)   wytycznych przyjętych zgodnie z art. 23 rozporządzenia (WE) nr 715/2009 oraz art. 57 rozporządzenia (UE) .../... [proposed Electricity Regulation, COD(2016)0379];

 

e)   rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 347/2013;

 

f)   rozporządzenia (UE) ... [Risk Preparedness Regulation as proposed by COM(2016) 862]

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b.  Agencja może wydawać decyzje zgodnie z ust. 4a jedynie w przypadku:

 

a)   gdy niedopełnienie obowiązków zakłóca prawidłowe funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii; oraz

 

b)   żaden właściwy organ nie podjął środków lub środki podjęte przez przynajmniej jeden właściwy organ okazały się niewystarczające, aby zachować zgodność.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4c.  Na wniosek Agencji ENTSO energii elektrycznej, ENTSO gazu i organizacja OSD UE przekazują Agencji informacje konieczne do realizacji jej zadań.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  monitoruje i bada wdrażanie kodeksów sieci oraz wytycznych przyjętych przez Komisję zgodnie z art. 55 ust. 12 [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] i art. 6 ust. 11 rozporządzenia (WE) nr 715/2009, ich wpływ na harmonizację obowiązujących przepisów mających na celu ułatwianie integracji rynku, a także niedyskryminacji, skutecznej konkurencji oraz sprawnego funkcjonowania rynku, oraz przedkłada sprawozdanie Komisji.

e)  monitoruje i bada wdrażanie kodeksów sieci oraz wytycznych przyjętych przez Komisję zgodnie z art. 55 ust. 12 [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] i art. 6 ust. 11 rozporządzenia (WE) nr 715/2009, ich wpływ na harmonizację obowiązujących przepisów mających na celu ułatwianie integracji rynku, a także niedyskryminacji, skutecznej konkurencji oraz sprawnego funkcjonowania rynku, oraz przedkłada sprawozdanie Komisji. Agencja może też wydawać decyzje zgodnie z art. 4 ust. 4a niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku gdy kodeksy sieci i wytyczne dotyczące sieci opracowane na podstawie rozdziału VII [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] przewidują opracowanie propozycji dotyczących warunków lub metod wdrażania tych kodeksów sieci i wytycznych dotyczących sieci, które wymagają zatwierdzenia przez wszystkie organy regulacyjne lub przez wszystkie organy regulacyjne danego regionu, wspomniane warunki lub metody przedkłada się Agencji celem weryfikacji i zatwierdzenia. Przed zatwierdzeniem warunków lub metod Agencja dokonuje ich weryfikacji i w razie potrzeby wprowadza w nich zmiany, aby zapewnić ich zgodność z celem danego kodeksu sieci lub wytycznej dotyczącej sieci i przyczynianie się przez nie do integracji rynku, niedyskryminacji i skutecznego funkcjonowania rynku. Stosuje się procedurę koordynacji zadań regionalnych zgodnie z art. 7.

2.  W przypadku gdy kodeksy sieci i wytyczne dotyczące sieci opracowane na podstawie rozdziału VII [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] przewidują opracowanie propozycji dotyczących warunków lub metod wdrażania tych kodeksów sieci i wytycznych dotyczących sieci, które wymagają zatwierdzenia przez wszystkie organy regulacyjne wszystkich państw członkowskich, proponowane warunki lub metody przedkłada się Agencji celem weryfikacji i zatwierdzenia.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W przypadku gdy kodeksy sieci i wytyczne dotyczące sieci opracowane na podstawie rozdziału VII rozporządzenia (UE) .../... [proposed recast Electricity Regulation, COD(2016)0379] przewidują opracowanie propozycji dotyczących wspólnych regionalnych warunków lub metod wdrażania kodeksów sieci i wytycznych dotyczących sieci, które wymagają zatwierdzenia przez wszystkie organy regulacyjne danego regionu, o wspomnianych proponowanych warunkach lub metodach powiadamia się Agencję.

 

W ciągu jednego miesiąca od takiego powiadomienia dyrektor może, z własnej inicjatywy lub na wniosek rady organów regulacyjnych, wymagać od organów regulacyjnych danego regionu skierowania propozycji do Agencji na potrzeby podjęcia decyzji, w przypadku gdy propozycja wywiera odczuwalny wpływ na rynek wewnętrzny energii.

 

Wniosek uznaje się za mający wpływ na rynek wewnętrzny energii, jeżeli:

 

(i)   ma odczuwalny wpływ na konsumentów końcowych poza regionem, którego dotyczy, lub

 

(ii)   znacząco wpływa na interesy Unii w obszarze energii poza regionem, którego dotyczy.

 

W takich przypadkach lub w przypadkach, o których mowa w art. 6 ust. 8 lit. a) i b) Agencja podejmuje decyzję w okresie określonym w odpowiednich kodeksach sieci i wytycznych dotyczących sieci. Okres ten biegnie od dnia następującego po dniu zgłoszenia propozycji.

 

Przed zatwierdzeniem warunków lub metod Agencja dokonuje ich weryfikacji i w razie potrzeby wprowadza w nich zmiany, aby zapewnić ich zgodność z celem danego kodeksu sieci lub wytycznych dotyczących sieci i przyczynianie się przez nie do integracji rynku, niedyskryminacji, skutecznej konkurencji i odpowiedniego funkcjonowania rynku.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W kontekście przeglądu obszarów rynkowych Agencja zatwierdza metodykę i założenia, które zostaną wykorzystane w procesie przeglądu obszarów rynkowych na podstawie art. 13 ust. 3 [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2], i może wnosić o wprowadzenie w nich poprawek.

3.  Przeglądu obszarów rynkowych dokonuje się na podstawie art. 13 ust. 3 [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2].

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Agencja może, zgodnie ze swoim programem prac, na wniosek Komisji lub z własnej inicjatywy, wydawać zalecenia, aby wspierać organy regulacyjne i uczestników rynku w dzieleniu się dobrymi praktykami.

2.  Agencja może, zgodnie ze swoim programem prac, na wniosek Komisji lub z własnej inicjatywy, wydawać zalecenia, aby wspierać organy regulacyjne i uczestników rynku w dzieleniu się dobrymi praktykami oraz zapewnianiu pełnej zgodności z obowiązującym rozporządzeniem.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Agencja może z własnej inicjatywy przedstawić Komisji opinię w sprawie niezależności, braku zasobów lub możliwości technicznych dotyczącą określonego krajowego organu regulacyjnego.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Agencja zapewnia ramy dla współpracy krajowych organów regulacyjnych. Agencja wspiera współpracę pomiędzy krajowymi organami regulacyjnymi oraz między organami regulacyjnymi na poziomie regionalnym i unijnym w celu zapewnienia interoperacyjności, komunikacji i monitorowania wyników regionalnych w tych obszarach, które wciąż jeszcze nie są zharmonizowane na poziomie unijnym, a także uwzględnia rezultaty tej współpracy przy opracowywaniu opinii, zaleceń i decyzji. Jeżeli Agencja uzna, że niezbędne są wiążące przepisy dotyczące takiej współpracy, przedkłada Komisji odpowiednie zalecenia.

3.  Agencja zapewnia ramy dla współpracy krajowych organów regulacyjnych w celu usprawnienia procesu podejmowania decyzji w kwestiach o znaczeniu transgranicznym. Agencja wspiera współpracę pomiędzy krajowymi organami regulacyjnymi oraz między organami regulacyjnymi na poziomie regionalnym i unijnym w celu zapewnienia interoperacyjności, komunikacji i monitorowania wyników regionalnych w tych obszarach, które wciąż jeszcze nie są zharmonizowane na poziomie unijnym, a także uwzględnia rezultaty tej współpracy przy opracowywaniu opinii, zaleceń i decyzji. Jeżeli Agencja uzna, że niezbędne są wiążące przepisy dotyczące takiej współpracy, przedkłada Komisji odpowiednie zalecenia.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Na wniosek organu regulacyjnego lub Komisji Agencja przedstawia opartą na faktach opinię w sprawie zgodności decyzji podjętej przez organ regulacyjny z wytycznymi, o których mowa w [recast Electricity Directive as proposed by COM(2016) 864/2], w dyrektywie 2009/73/WE, w [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] lub w rozporządzeniu (WE) nr 715/2009 lub w innych odpowiednich przepisach tych dyrektyw lub rozporządzeń.

4.  Na wniosek organu regulacyjnego lub organów regulacyjnych bądź Komisji Agencja przedstawia opartą na faktach opinię w sprawie zgodności decyzji podjętej przez organ regulacyjny z wytycznymi, o których mowa w [recast Electricity Directive as proposed by COM(2016) 864/2], w dyrektywie 2009/73/WE, w [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] lub w rozporządzeniu (WE) nr 715/2009 lub w innych odpowiednich przepisach tych dyrektyw lub rozporządzeń.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Na wniosek krajowego organu regulacyjnego Agencja może udzielić pomocy temu organowi, w tym do celów egzekwowania prawa w przypadku naruszeń przepisów w sprawie nadużyć i manipulacji na rynku oraz wykorzystywania informacji wewnętrznych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/20111a.

 

________________

 

1a Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 1).

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Agencja podejmuje decyzję w sprawie warunków dostępu do infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej łączącej lub mogącej połączyć co najmniej dwa państwa członkowskie („infrastruktura transgraniczna”) oraz w sprawie warunków jej bezpieczeństwa eksploatacyjnego, zgodnie z ust. 8.

7.  Agencja podejmuje decyzję w sprawie warunków dostępu do infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej łączącej lub mogącej połączyć co najmniej dwa państwa członkowskie („infrastruktura transgraniczna”) oraz w sprawie warunków jej bezpieczeństwa eksploatacyjnego, zgodnie z ust. 8, 9 i 10.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10a.  Krajowe organy regulacyjne czuwają nad egzekwowaniem decyzji Agencji.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

[…]

skreśla się

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zadania Agencji w odniesieniu do regionalnych centrów operacyjnych

Zadania Agencji w odniesieniu do regionalnych centrów koordynujących

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja, w ścisłej współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi i ENTSO energii elektrycznej, monitoruje i analizuje działalność regionalnych centrów operacyjnych, uwzględniając sprawozdania przewidziane w [Article 43(4) recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2].

1.  Agencja, w ścisłej współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi i ENTSO energii elektrycznej, monitoruje i analizuje działalność regionalnych centrów koordynujących i przestrzeganie przez nie przepisów, uwzględniając sprawozdania przewidziane w [Article 43(4)] rozporządzenia ... [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] oraz przestrzeganie przez nie obowiązków wynikających z rozporządzenia (UE) ../... [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2], kodeksów sieci przyjętych na podstawie art. 54 i 55 rozporządzenia i wytycznych przyjętych zgodnie z art. 57 tegoż.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  w stosownych przypadkach zwraca się o informacje do regionalnych centrów operacyjnych na podstawie art. 43 [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2];

b)  w stosownych przypadkach zwraca się o informacje do regionalnych centrów koordynujących na podstawie art. 43 [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2];

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  wydaje opinie i zalecenia skierowane do regionalnych centrów operacyjnych.

d)  wydaje opinie i zalecenia skierowane do regionalnych centrów koordynujących.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Agencja może wydawać decyzje wiążące dla regionalnych centrów koordynujących wymagające od tych podmiotów spełnienia obowiązków wynikających z

 

a)   rozporządzenia (UE) .../... [proposed recast Electricity Regulation, COD(2016)0379];

 

b)   kodeksów sieci przyjętych zgodnie z art. 54 i 55 rozporządzenia (UE) .../... [proposed Electricity Regulation, COD(2016)0379];

 

c)   wytycznych przyjętych zgodnie z art. 57 rozporządzenia (UE) .../... [proposed Electricity Regulation, COD(2016)0379].

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Agencja wydaje decyzje zgodnie z ust. 2a jedynie w przypadku:

 

a)   gdy niedopełnienie obowiązków wpływa na prawidłowe funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii oraz

 

b)   żaden właściwy organ nie podjął środków lub środki podjęte przez przynajmniej jeden właściwy organ okazały się niewystarczające, aby zachować zgodność.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  propozycje dotyczące metod i obliczeń związanych z oceną wystarczalności zasobów na poziomie europejskim przeprowadzaną na podstawie art. 19 ust. 2, 3 i 5 [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2];

a)  propozycje dotyczące metod i obliczeń związanych z oceną wystarczalności zasobów na poziomie europejskim przeprowadzaną na podstawie art. 19 ust. 2, 3 i 5 [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2] oraz wyniki oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim zgodnie z art. 19 ust. 6 rozporządzenia (UE) ... [recast Electricity Regulation as proposed by COM(2016) 861/2].

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  monitoruje rynki hurtowe, gromadzi dane i rejestruje uczestników rynku zgodnie z art. 7–9 rozporządzenia (UE) nr 1227/201137;

a)  monitoruje rynki hurtowe, w tym rynki regionalne, gromadzi dane i dzieli się nimi oraz tworzy europejski rejestr uczestników rynku zgodnie z art. 7–12 rozporządzenia (UE) nr 1227/201137;

__________________

__________________

37 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 1–16).

37 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 1–16).

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 15a

 

Gwarancje proceduralne dla adresatów decyzji Agencji

 

1.  Przed podjęciem decyzji przewidzianych w rozporządzeniu Agencja informuje zainteresowane strony o decyzji i zaprasza je do przedłożenia uwag w określonym z góry terminie, z pełnym uwzględnieniem pilności, złożoności i potencjalnych konsekwencji.

 

2.   Decyzje podejmowane przez Agencję zawierają wyczerpujące uzasadnienie w celu umożliwienia odwołania się co do istoty.

 

3.  Zainteresowane strony informuje się o dostępnych środkach odwoławczych od decyzji podjętych zgodnie z rozporządzeniem.

 

4.  Agencja przyjmuje i publikuje odpowiedni, proporcjonalny regulamin dotyczący zadań Agencji na podstawie rozdziału I. W odniesieniu do wszystkich decyzji Agencji regulamin określa przynajmniej standardy, o których mowa w ust. 1, 2 i 3, oraz zapewnia przejrzysty i racjonalny proces podejmowania decyzji, gwarantujący podstawowe prawa proceduralne w oparciu o praworządność. W odniesieniu do pozostałych zadań Agencji na podstawie rozdziału I regulamin zapewnia przynajmniej zagwarantowanie podstawowych praw proceduralnych.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja, w bliskiej współpracy z Komisją, państwami członkowskimi i właściwymi organami krajowymi, w tym z krajowymi organami regulacyjnymi, oraz bez uszczerbku dla uprawnień organów ochrony konkurencji, monitoruje rynki hurtowe i detaliczne energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności ceny detaliczne energii elektrycznej i gazu, przestrzeganie praw konsumentów określonych w [recast Electricity Directive as proposed by COM(2016) 864/2] i w dyrektywie 2009/73/WE, dostęp do sieci, w tym dostęp do energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, potencjalne bariery dla obrotu transgranicznego, interwencje państwa uniemożliwiające odzwierciedlanie w cenach faktycznych niedoborów oraz działania państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w oparciu o wyniki oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim, o której mowa w art. 19 [recast Electricity Regulation], ze szczególnym uwzględnieniem oceny ex post, o której mowa w art. 16 [Risk Preparedness Regulation as proposed by COM(2016) 862].

1.  Agencja, w bliskiej współpracy z Komisją, państwami członkowskimi i właściwymi organami krajowymi, w tym z krajowymi organami regulacyjnymi, oraz bez uszczerbku dla uprawnień organów ochrony konkurencji, monitoruje rynki hurtowe i detaliczne energii elektrycznej i gazu ziemnego, a w szczególności ceny detaliczne energii elektrycznej i gazu, przestrzeganie praw konsumentów określonych w [recast Electricity Directive as proposed by COM(2016) 864/2] i w dyrektywie 2009/73/WE, wpływ zmian rynkowych na odbiorców będących gospodarstwami domowymi, dostęp do sieci, w tym dostęp do energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, postępy poczynione w zakresie budowy wzajemnych połączeń, potencjalne bariery dla obrotu transgranicznego, bariery regulacyjne dla nowych podmiotów wchodzących na rynek i mniejszych podmiotów, w tym społeczności energetycznych, interwencje państwa uniemożliwiające odzwierciedlanie w cenach faktycznych niedoborów oraz działania państw członkowskich w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w oparciu o wyniki oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim, o której mowa w art. 19 [recast Electricity Regulation], ze szczególnym uwzględnieniem oceny ex post, o której mowa w art. 16 [Risk Preparedness Regulation as proposed by COM(2016) 862].

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Agencja może zwrócić się do krajowych organów regulacyjnych, ENTSO energii elektrycznej, ENTSO gazu, regionalnych centrów koordynujących, organizacji OSD UE oraz wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej o udostępnienie informacji koniecznych do prowadzenia monitorowania zgodnie z niniejszym artykułem. W tym celu Agencja posiada uprawnienia do wydawania decyzji. W decyzjach Agencja podaje podstawę prawną, która uzasadnia jej wniosek o udzielenie informacji, termin, w jakim należy informacji udzielić i cel wniosku. Agencja wykorzystuje informacje poufne otrzymane na podstawie niniejszego artykułu wyłącznie na potrzeby wykonywania zadań powierzonych jej na mocy rozporządzenia. Agencja zapewnia właściwą ochronę danych zawartych w informacjach przekazanych zgodnie z art. 41.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 4 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Agencja może zakładać lokalne biura w państwach członkowskich, pod warunkiem ich zgody i zgodnie z art. 25 lit. j).

Agencja może zakładać lokalne biura w państwach członkowskich, zgodnie z art. 25 lit. k).

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Rada administracyjna przyjmuje decyzje zwykłą większością głosów obecnych członków, chyba że niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej. Każdy członek lub jego zastępca dysponuje jednym głosem.

5.  Rada administracyjna przyjmuje decyzje większością dwóch trzecich głosów obecnych członków, chyba że niniejsze rozporządzenie stanowi inaczej. Każdy członek lub, w razie nieobecności, jego zastępca, dysponuje jednym głosem.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Członkowie rady administracyjnej zobowiązują się działać w sposób niezależny i obiektywny w interesie publicznym. W tym celu każdy z członków składa pisemne oświadczenie finansowe i pisemne oświadczenie dotyczące interesów, w których wskazuje na brak jakichkolwiek interesów, które mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla jego niezależności, lub na jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie interesy, które mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla jego niezależności. Oświadczenia takie corocznie podawane są do publicznej wiadomości.

8.  Członkowie rady administracyjnej zobowiązują się działać w sposób niezależny i obiektywny w interesie Unii jako całości, oraz nie zwracają się o instrukcje do instytucji lub organów unijnych, rządu żadnego z państw członkowskich lub do innego podmiotu publicznego lub prywatnego, ani nie przyjmują takich instrukcji. W tym celu każdy z członków składa pisemne oświadczenie finansowe i pisemne oświadczenie dotyczące interesów, w których wskazuje na brak jakichkolwiek interesów, które mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla jego niezależności, lub na jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie interesy, które mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla jego niezależności. Oświadczenia takie corocznie podawane są do publicznej wiadomości.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  przyjmuje każdego roku projekt dokumentu programowego, o którym mowa w art. 21, przed przedłożeniem go Komisji do zaopiniowania oraz, każdego roku, po uzyskaniu opinii Komisji i po zatwierdzeniu przez radę organów regulacyjnych zgodnie z art. 23 ust. 5 lit. c), przyjmuje dokument programowy Agencji większością dwóch trzecich głosów członków oraz przekazuje go Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji. Program prac przyjmowany jest bez uszczerbku dla corocznej procedury budżetowej i podawany jest do publicznej wiadomości;

e)  do dnia 31 stycznia każdego roku przyjmuje projekt dokumentu programowego, o którym mowa w art. 21, i przedkłada go Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Po uzyskaniu opinii Komisji i – w przypadku programowania wieloletniego – po przedłożeniu go Parlamentowi Europejskiemu, oraz po zatwierdzeniu przez radę organów regulacyjnych zgodnie z art. 23 ust. 5 lit. c), przyjmuje dokument programowy Agencji większością dwóch trzecich głosów członków oraz przekazuje go Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji do dnia 31 października. Dokument programowy przyjmowany jest bez uszczerbku dla corocznej procedury budżetowej i podawany jest do publicznej wiadomości;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Rada administracyjna przyjmuje, zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego, decyzję na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia innych pracowników w sprawie przekazania dyrektorowi uprawnień odpowiedniego organu powołującego i określenia warunków, na jakich to przekazanie uprawnień można zawiesić. Dyrektor jest uprawniony do dalszego przekazania tych uprawnień.

2.  Rada administracyjna przyjmuje, zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego, decyzję na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia innych pracowników dotyczącą przekazania odpowiednich uprawnień organu powołującego dyrektorowi. Dyrektor jest uprawniony do dalszego przekazania tych uprawnień.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Jeżeli wymagają tego szczególne okoliczności, rada administracyjna może w drodze decyzji tymczasowo zawiesić przekazanie uprawnień organu powołującego dyrektorowi i dalsze przekazanie takich uprawnień przez dyrektora oraz wykonywać je samodzielnie lub przekazać je jednemu ze swoich członków albo członkowi personelu innemu niż dyrektor.

skreśla się

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rada administracyjna przyjmuje co roku dokument programowy zawierający programowanie wieloletnie i roczne, na podstawie projektu przedstawionego przez dyrektora, uwzględniając opinię Komisji i nawiązując do programowania wieloletniego po konsultacji z Parlamentem Europejskim. Dokument ten rada administracyjna przekazuje Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji nie później niż dnia 31 stycznia każdego roku.

Rada administracyjna przyjmuje co roku projekt dokumentu programowego zawierający programowanie roczne i wieloletnie, zgodnie z art. 32 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/2013, na podstawie projektu przedstawionego przez dyrektora. Rada administracyjna przyjmuje dokument programowy, uwzględniając opinię Komisji, po zatwierdzeniu przez radę organów regulacyjnych w odniesieniu do rocznego programu prac Agencji, i w odniesieniu do programowania wieloletniego po przedłożeniu Parlamentowi Europejskiemu. Dokument ten rada administracyjna przekazuje Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Komisji nie później niż dnia 31 października każdego roku.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 22 – ustęp 1 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  jeden przedstawiciel Parlamentu Europejskiego, bez prawa głosu.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Rada organów regulacyjnych i podkomitety utworzone na podstawie art. 7 stanowią zwykłą większością głosów obecnych członków, a każdemu członkowi przysługuje jeden głos, z wyjątkiem decyzji w sprawie opinii wydawanych na podstawie ust. 5 lit. b), które są podejmowane większością dwóch trzecich głosów obecnych członków.

1.  Rada organów regulacyjnych stanowi większością dwóch trzecich głosów obecnych członków, a każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  jeżeli uzna to za stosowne, zgłasza dyrektorowi uwagi, w tym propozycje poprawek dotyczących projektów opinii, zaleceń i decyzji, o których mowa w art. 3–11 i art. 14. Dyrektor rozpatruje uwagi przed przedłożeniem opinii, zaleceń i decyzji radzie organów regulacyjnych w celu zaopiniowania i przedstawia pisemne uzasadnienie, jeżeli nie zgadza się ze stanowiskiem rady organów regulacyjnych.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  przedstawia dyrektorowi opinie dotyczące opinii, zaleceń i decyzji wymienionych w art. 4–14, których przyjęcie jest rozpatrywane. Ponadto rada organów regulacyjnych udziela dyrektorowi, w zakresie swoich kompetencji, wskazówek dotyczących wykonywania zadań dyrektora, z wyjątkiem decyzji przyjmowanych na podstawie art. 16 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1227/201138;

a)  przedstawia dyrektorowi opinie dotyczące opinii, zaleceń i decyzji wymienionych w art. 311 i art. 14, których przyjęcie jest rozpatrywane. Ponadto rada organów regulacyjnych udziela dyrektorowi, w zakresie swoich kompetencji, wskazówek dotyczących wykonywania zadań dyrektora, z wyjątkiem działań Agencji wykonywanych na podstawie rozporządzenia nr 1227/2011, oraz udziela wskazówek grupom roboczym Agencji ustanowionym na podstawie art. 30.

__________________

__________________

38 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 1).

38 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U. L 326 z 8.12.2011, s. 1).

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zatwierdza program prac Agencji na nadchodzący rok, zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. e) i art. 25 lit. f) oraz zgodnie ze wstępnym projektem budżetu uchwalonym zgodnie z art. 33 ust. 3, oraz przedkłada go radzie administracyjnej do przyjęcia przed dniem 1 września każdego roku;

c)  zatwierdza projekt dokumentu programowego zawierający roczny program prac Agencji na nadchodzący rok, zgodnie z art. 20 ust. 1 lit. e) i art. 25 lit. f) oraz zgodnie ze wstępnym projektem preliminarza uchwalonym zgodnie z art. 33 ust. 1–3, oraz przedkłada go radzie administracyjnej do przyjęcia przed dniem 30 września każdego roku;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencją zarządza dyrektor, który działa zgodnie ze wskazówkami, o których mowa w art. 23 ust. 5 lit. a), oraz — w przypadkach przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu — zgodnie z opiniami rady organów regulacyjnych. Bez uszczerbku dla odnośnych funkcji rady administracyjnej i rady organów regulacyjnych w odniesieniu do zadań dyrektora, dyrektor nie zwraca się o instrukcje do rządu żadnego z państw członkowskich, do instytucji unijnych ani do jakichkolwiek innych podmiotów lub osób publicznych lub prywatnych, ani nie przyjmuje takich instrukcji. Dyrektor odpowiada przed radą administracyjną. Dyrektor może uczestniczyć w posiedzeniach rady organów regulacyjnych w charakterze obserwatora.

1.  Agencją zarządza dyrektor, który działa zgodnie ze wskazówkami, o których mowa w art. 23 ust. 5 lit. a) zdanie drugie, oraz — w przypadkach przewidzianych w niniejszym rozporządzeniu — zgodnie z opiniami rady organów regulacyjnych. Bez uszczerbku dla odnośnych funkcji rady administracyjnej i rady organów regulacyjnych w odniesieniu do zadań dyrektora, dyrektor nie zwraca się o instrukcje do rządu żadnego z państw członkowskich, do instytucji unijnych ani do jakichkolwiek innych podmiotów lub osób publicznych lub prywatnych, ani nie przyjmuje takich instrukcji. Dyrektor składa sprawozdanie radzie administracyjnej. Dyrektor może uczestniczyć w posiedzeniach rady organów regulacyjnych w charakterze obserwatora.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dyrektor powoływany jest przez radę administracyjną, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady organów regulacyjnych, na podstawie osiągnięć, a także umiejętności i doświadczenia istotnych dla sektora energetycznego, z listy co najmniej trzech kandydatów zaproponowanych przez Komisję po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej procedury naboru. Przed mianowaniem kandydat wybrany przez radę administracyjną może zostać wezwany do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania członków tej komisji. Do celów zawarcia umowy z dyrektorem Agencję reprezentuje przewodniczący rady administracyjnej.

2.  Dyrektor powoływany jest przez radę administracyjną, po uzyskaniu pozytywnej opinii rady organów regulacyjnych i po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski, na podstawie osiągnięć, a także umiejętności i doświadczenia istotnych dla sektora energetycznego, z listy co najmniej trzech kandydatów zaproponowanych przez Komisję po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej procedury naboru. Przed mianowaniem kandydat wybrany przez radę administracyjną jest wzywany do złożenia oświadczenia przed właściwą komisją Parlamentu Europejskiego i do udzielenia odpowiedzi na pytania członków tej komisji. Do celów zawarcia umowy z dyrektorem Agencję reprezentuje przewodniczący rady administracyjnej.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  sporządza, przyjmuje i publikuje opinie, zalecenia i decyzje. Opinie, zalecenia i decyzje, o których mowa w art. 3–11 i 14, zostają przyjęte jedynie wtedy, gdy uzyskały pozytywną opinię rady organów regulacyjnych;

c)  sporządza, przyjmuje i publikuje opinie, zalecenia i decyzje. Opinie, zalecenia i decyzje, o których mowa w art. 3–11 i art. 14, zostają przyjęte jedynie wtedy, gdy uzyskały pozytywną opinię rady organów regulacyjnych;

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  każdego roku przygotowuje projekt rocznego programu prac Agencji na nadchodzący rok i po przyjęciu projektu przez radę administracyjną przedkłada go radzie organów regulacyjnych, Parlamentowi Europejskiemu i Komisji do dnia 31 stycznia każdego roku. Dyrektor jest odpowiedzialny za wdrożenie dokumentu programowego i złożenie radzie administracyjnej sprawozdania z jego wdrożenia;

f)  każdego roku przygotowuje projekt dokumentu programowego Agencji, zawierający wieloletnie programowanie oraz roczny program prac na nadchodzący rok zgodnie z art. 21. Dyrektor jest odpowiedzialny za wdrożenie dokumentu programowego i złożenie radzie administracyjnej sprawozdania z jego wdrożenia;

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – akapit 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  odpowiada za podjęcie decyzji, czy do skutecznego i efektywnego wykonywania zadań Agencji konieczne jest umieszczenie jej pracownika lub pracowników w państwie członkowskim lub państwach członkowskich. Decyzja o utworzeniu biura lokalnego wymaga uprzedniej zgody Komisji, rady administracyjnej i państwa członkowskiego lub państw członkowskich, których to dotyczy. Zakres działań, które mają być prowadzone w tym biurze lokalnym, określa się w tej decyzji w taki sposób, aby uniknąć zbędnych kosztów i powielania funkcji administracyjnych Agencji.

k)  odpowiada za podjęcie decyzji, czy do skutecznego i efektywnego wykonywania zadań Agencji konieczne jest umieszczenie jej pracownika lub pracowników w państwie członkowskim lub państwach członkowskich. Decyzja o ustanowieniu lokalnego biura wymaga uprzedniej zgody rady administracyjnej. Zakres działań, które mają być prowadzone w tym biurze lokalnym, określa się w tej decyzji w taki sposób, aby uniknąć zbędnych kosztów i powielania funkcji administracyjnych Agencji;

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 – akapit 1 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ka)  w odniesieniu do personelu Agencji korzysta z uprawnień, o których mowa w art. 39 ust. 3.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Komisja odwoławcza może wykonywać wszelkie uprawnienia, które wchodzą w zakres kompetencji Agencji, lub przekazać sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu organowi Agencji. Decyzja komisji odwoławczej jest dla niego wiążąca.

5.  Komisja odwoławcza może potwierdzić decyzję lub przekazać sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu organowi Agencji. Decyzja komisji odwoławczej jest dla niego wiążąca.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 29a

 

Skargi do Trybunału Sprawiedliwości

 

Strony mogą wnosić do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargi w sprawie unieważnienia decyzji Agencji podjętych na mocy rozporządzenia lub w sprawie niepodjęcia działań w mającym zastosowanie terminie wyłącznie po wyczerpaniu procedury odwoławczej, o której mowa w art. 29. Agencja przyjmuje wszelkie niezbędne środki w celu wykonania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w celu wsparcia prac regulacyjnych prowadzonych przez dyrektora i radę organów regulacyjnych w kwestiach regulacyjnych, rada administracyjna może ustanawiać grupy robocze.

1.  W uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w celu wsparcia prac regulacyjnych prowadzonych przez dyrektora i radę organów regulacyjnych w kwestiach regulacyjnych, dyrektor i rada organów regulacyjnych mogą wspólnie ustanawiać grupy robocze.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W skład grup roboczych wchodzą w miarę potrzeb eksperci spośród pracowników Agencji, z krajowych organów regulacyjnych i z Komisji. Agencja nie odpowiada za koszty uczestnictwa ekspertów będących pracownikami krajowych organów regulacyjnych w grupach roboczych Agencji.

2.  W skład grup roboczych wchodzą eksperci spośród pracowników Agencji oraz z krajowych organów regulacyjnych. Eksperci Komisji biorą udział w charakterze obserwatorów, stosownie do potrzeb. Agencja nie odpowiada za koszty uczestnictwa ekspertów będących pracownikami krajowych organów regulacyjnych w grupach roboczych Agencji.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Rada administracyjna uchwala i publikuje regulamin wewnętrzny dotyczący funkcjonowania grup roboczych.

3.  Dyrektor, po konsultacji z radą organów regulacyjnych, uchwala i publikuje regulamin wewnętrzny dotyczący funkcjonowania grup roboczych.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 30 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Grupy robocze wykonują zadania wyznaczone im w dokumencie programowym przyjętym na podstawie art. 21.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wszelkie dobrowolne wkłady wnoszone przez państwa członkowskie lub organy regulacyjne państw członkowskich na podstawie art. 20 ust. 1 lit. g);

c)  wszelkie dobrowolne wkłady, niewpływające na niezależność i neutralność Agencji, wnoszone przez państwa członkowskie lub organy regulacyjne państw członkowskich na podstawie art. 20 ust. 1 lit. g);

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Dochody uzyskane przez Agencję nie zagrażają jej niezależności lub obiektywności.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja pobiera opłaty za wnioski o wydanie decyzji o zwolnieniu zgodnie z art. 11 oraz decyzji o transgranicznej alokacji kosztów wydawanej przez Agencję zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE) nr 347/201339.

1.  Agencja pobiera opłaty za:

 

a)   decyzje o zwolnieniu zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz decyzje o transgranicznej alokacji kosztów wydawane przez Agencję zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE) nr 347/39;

 

b)   rejestrację jako strony przekazującej informacje na podstawie art. 8 rozporządzenia (UE) nr 1227/2011;

 

c)   nadzór nad działalnością i współpracą operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, w tym za pośrednictwem ENTSO energii elektrycznej, ENTSO gazu i organizacji OSD UE.

__________________

__________________

39 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.

39 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Opłaty, o których mowa w ust. 1, ustalane są przez Komisję.

2.  Opłaty, o których mowa w ust. 1, ustalane są przez Komisję po konsultacji z radą administracyjną. Komisja ustala wysokość opłat i należności oraz sposób ich pobierania. Wysokość opłat i należności ustala się na takim poziomie, by związane z nimi dochody pokrywały pełny koszt wykonanych usług. W razie potrzeby Komisja ocenia wysokość opłat i należności pod kątem konieczności pobierania takich opłat i należności.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Wstępny projekt preliminarza opiera się na celach i oczekiwanych wynikach rocznego dokumentu programowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1, oraz uwzględnia zasoby finansowe potrzebne do osiągnięcia tych celów i oczekiwanych wyników, zgodnie z zasadą budżetowania zadaniowego.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  Do dnia ... [12 miesięcy po wejściu w życie rozporządzenia] Komisja ocenia budżet przydzielony Agencji w celu zapewnienia odpowiedniego finansowana i zasobów ludzkich umożliwiających Agencji odgrywanie wyznaczonej roli na rzecz wewnętrznego rynku energii i przyczyniania się do bezpieczeństwa energetycznego z korzyścią dla konsumentów UE. W stosownych przypadkach Komisja przedstawia wnioski w sprawie zmiany budżetu Agencji.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Usługi tłumaczeniowe niezbędne dla funkcjonowania Agencji zapewnia Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.

3.  Usługi tłumaczeniowe niezbędne dla funkcjonowania Agencji świadczy Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej lub inni dostawcy usług tłumaczeniowych zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i zgodnie ze stosownymi przepisami finansowymi.

Uzasadnienie

Poprawka podyktowana pilnymi względami dotyczącymi wewnętrznej logiki tekstu lub nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie później niż [OP: five years after the entry into force of this Regulation, specific date to be inserted by the Publications Office], a następnie co pięć lat, Komisja z udziałem niezależnego eksperta zewnętrznego przeprowadza ocenę wyników działalności Agencji w świetle jej celów, mandatu i zadań. W ramach tej oceny uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmodyfikowania mandatu Agencji i skutki finansowe wszelkich modyfikacji tego rodzaju.

1.  Nie później niż pięć lat po wejściu w życie rozporządzenia, a następnie co pięć lat, Komisja z udziałem niezależnego eksperta zewnętrznego przeprowadza ocenę wyników działalności Agencji w świetle jej celów, mandatu i zadań. W ramach tej oceny uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmodyfikowania mandatu Agencji i skutki finansowe wszelkich modyfikacji tego rodzaju zgodnie z zasadą budżetowania zadaniowego.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W przypadku gdy Komisja uzna, że dalsze działanie Agencji nie jest już uzasadnione ze względu na wyznaczone jej cele, mandat i zadania, może wystąpić z wnioskiem o odpowiednią zmianę lub uchylenie niniejszego rozporządzenia.

2.  W przypadku gdy Komisja uzna, że dalsze działanie Agencji nie jest już uzasadnione ze względu na wyznaczone jej cele, mandat i zadania, konsultuje się w tej sprawie z radą organów regulacyjnych. Rada organów regulacyjnych wydaje opinię w sprawie przyszłej roli Agencji w ciągu 12 miesięcy od otrzymania wniosku Komisji. Komisja, z należytym uwzględnieniem opinii rady organów regulacyjnych, może wystąpić z wnioskiem o stosowną zmianę lub uchylenie niniejszego rozporządzenia.

  • [1]  Dz.U. C 288 z 31.8.2017, s. 91.
  • [2]  Dz.U. C 342 z 12.10.2017, s. 79.
  • [3]  Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie

W dniu 30 listopada 2016 r. Komisja zaprezentowała pakiet „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków” obejmujący środki mające na celu utrzymanie konkurencyjności Unii Europejskiej w czasach, gdy przejście na czystą energię zmienia światowe rynki energii. W ramach tego pakietu Komisja zaproponowała przekształcenie rozporządzenia (UE) nr 713/2009 ustanawiającego Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER).

Wniosek ma na celu dostosowanie ram prawnych dla ACER do zmian na rynkach energii oraz uwzględnia potrzebę wzmocnionej współpracy regionalnej. Przyznaje ACER większą rolę w opracowywaniu kodeksów sieci i koordynacji regionalnych procesów decyzyjnych. Ponadto przypisuje ACER szereg nowych zadań związanych z regionalnymi centrami operacyjnymi, które mają zostać ustanowione, nadzorem nad wyznaczonymi operatorami rynku energii elektrycznej oraz oceną wystarczalności zdolności wytwórczych i gotowości na wypadek zagrożeń.

Sprawozdawca uważa, że ACER odegra kluczową rolę we wdrażaniu pakietu czystej energii oraz w zapewnianiu sprawnie funkcjonującego rynku energii z korzyścią dla wszystkich konsumentów energii w UE (prywatnych gospodarstw domowych, MŚP, przedsiębiorstw prowadzących działalność na dużą skalę i przemysłu). W związku z tym w ujęciu ogólnym z zadowoleniem przyjmuje on wniosek Komisji oraz przewidziany w nim zwiększony zakres odpowiedzialności Agencji.

Sprawozdawca uważa jednak, że zaproponowane rozporządzenie należy udoskonalić i doprecyzować pod pewnymi względami w celu dalszego wzmocnienia zdolności Agencji do skutecznej realizacji zadań.

Regionalne zarządzanie regulacyjne

Wniosek Komisji w art. 5 ust. 2 przewiduje opracowanie propozycji dotyczących warunków lub metod wdrażania kodeksów sieci i wytycznych dotyczących sieci, które wymagają zatwierdzenia przez wszystkie organy regulacyjne lub przez wszystkie organy regulacyjne danego regionu, przedkładanych Agencji celem weryfikacji i zatwierdzenia.

Agencja jest najlepiej przygotowana do rozpatrywania propozycji dotyczących warunków lub metod, które mają mieć zastosowanie w całej Unii, tj. wymagających zatwierdzenia przez wszystkie organy regulacyjne. W przypadku regionalnych warunków lub metod odpowiedzialność powinny ponosić przede wszystkim organy regulacyjne danego regionu i powinny być one kierowane do Agencji na potrzeby podjęcia decyzji jedynie wówczas, gdy rozpatrywana kwestia wywiera odczuwalny wpływ na wewnętrzny rynek energii, jeśli dane organy regulacyjne nie są w stanie osiągnąć porozumienia lub wystosować wspólnej propozycji.

W związku z tym poprawki zaproponowane przez sprawozdawcę mają na celu zróżnicowanie procesu decyzyjnego. Obejmuje to ocenę wpływu wspólnych regionalnych propozycji na wewnętrzny rynek energii. W przypadku gdy propozycje nie wywierają odczuwalnego wpływu na wewnętrzny rynek energii, decyzje podejmowane są przez organy regulacyjne danego regionu po skonsultowaniu się z dyrektorem ACER. Następnie po powiadomieniu Agencji o wspólnych porozumieniach wydaje ona zalecenie, w przypadku gdy porozumienia te nie są zgodne z celami i przepisami dyrektywy oraz rozporządzenia, a także kodeksami sieci i wytycznymi dotyczącymi sieci.

Nadzór ze strony ACER nad unijnymi i regionalnymi podmiotami w sektorze energii elektrycznej i gazu

Przy większym nacisku położonym na współpracę i koordynację regionalną i ogólnoeuropejską skuteczny nadzór na tym szczeblu ma zasadnicze znaczenie dla urzeczywistnienia i sprawnego funkcjonowania wewnętrznego rynku energii.

Działania nadzorcze Agencji koncentrowały się w przeszłości głównie na ENTSO, ale ostatnio zostały rozszerzone na wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej i powinny być dodatkowo rozszerzone w ramach proponowanego przekształcenia na regionalne centra operacyjne. W rzeczywistości na podmiotach tych będą spoczywać obowiązki operacyjne, co zwiększa jeszcze znaczenie skutecznego nadzoru. Zapewnione musi być zatem wywiązywanie się tych podmiotów z ich obowiązków wynikających z ustawodawstwa. Ponadto skuteczny nadzór zależy od dostępu Agencji do koniecznych informacji oraz możliwości wnioskowania o nie.

W przypadku gdy Agencja wykryje, że ENTSO, wyznaczony operator rynku energii elektrycznej, regionalne centrum operacyjne – lub dowolny inny podmiot działający na szczeblu transgranicznym, regionalnym lub ogólnounijnym, np. przyszła organizacja OSD UE – nie zachowuje zgodności z celami i przepisami dyrektywy i rozporządzenia w sprawie energii elektrycznej oraz kodeksami sieci i wytycznymi dotyczącymi sieci, zagrażając tym samym sprawnemu funkcjonowaniu wewnętrznego rynku energii, Agencja powinna mieć możliwość interweniowania za pomocą wiążącej decyzji.

Zdolność ACER do uzyskania informacji wymaganych w celu pełnienia funkcji monitorującej

ACER już posiada rozległe obowiązki w zakresie monitorowania zgodnie z obecnym rozporządzeniem nr 713/2009. Wniosek w sprawie przekształcenia dodatkowo poszerza ich zakres w celu objęcia także działań regionalnych centrów operacyjnych i wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej. Tym obowiązkom w zakresie monitorowania nie odpowiadają jednak ogólne uprawnienia do zwracania się o istotne informacje i ich uzyskiwania.

W związku z tym sprawozdawca zaproponował poprawki dające Agencji uprawnienia do zwracania się o wszelkie informacje wymagane w celu skutecznego realizowania zadań do uczestników rynku i innych podmiotów, w razie potrzeby za pomocą wiążących decyzji. Aby uniknąć powielania obowiązków sprawozdawczych uczestników rynku energii, takie informacje powinny być normalnie dostarczane przez ENTSO, regionalne centra operacyjne, organizację OSD UE i wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej znajdujących się najbliżej uczestników rynku energii, a Agencja powinna uwzględniać już istniejące dane statystyczne. W ostateczności Agencja powinna mieć jednak możliwość skierowania należycie uzasadnionego i umotywowanego wniosku o informacje bezpośrednio do uczestnika rynku energii, jeżeli krajowy organ regulacyjny nie udostępnia lub nie może udostępnić takich informacji w odpowiednim czasie. Krajowe organy regulacyjne państw członkowskich powinny być zobowiązane do udzielenia pomocy Agencji w zakresie realizacji takich bezpośrednich wniosków.

Brak zasobów finansowych i ludzkich w ACER

Sprawozdawca wyraża ogromne zaniepokojenie ciągłym niedoborem środków finansowych dla Agencji, który poważnie podważa jej zdolność do realizacji jej istniejącego mandatu ustawowego, w szczególności w odniesieniu do rozporządzenia REMIT. Jeśli sytuacja ta nie zostanie uwzględniona w kontekście budżetu na 2018 r., urzeczywistnienie wewnętrznego rynku energii może być opóźnione, a integralność i przejrzystość hurtowego handlu energią mogą być zagrożone, co będzie wiązać się z wyższymi kosztami dla odbiorców energii w UE. Ponadto dodatkowym zadaniom i obowiązkom ACER musi towarzyszyć odpowiednie wzmocnienie zasobów ACER.

W świetle bieżących ograniczeń w budżecie UE jednym ze sposobów na przezwyciężenie obecnych problemów budżetowych Agencji byłoby umożliwienie jej pobierania opłat za niektóre czynności. Ponadto sprawozdawca proponuje poprawki umożliwiające ACER pobieranie opłat za rejestrację zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych, raportowanie danych na temat handlu i danych podstawowych w ramach rozporządzenia REMIT oraz nadzorowanie działań operatorów systemów przesyłowych, w tym ich współpracy za pośrednictwem ENTSO.

Inne kwestie

Sprawozdawca proponuje także dodanie artykułu precyzującego procedurę decyzyjną ACER w celu zapewnienia, by decyzje były w pełni umotywowane i uzasadnione dla umożliwienia kontroli sądowej. Decyzje należy podawać do wiadomości publicznej, z zachowaniem poufności szczególnie chronionych informacji handlowych. Na koniec proponuje się szereg poprawek w odniesieniu do organizacji Agencji, w tym poprawki dotyczące utrzymania upoważnienia dyrektora do podejmowania niektórych decyzji zarządczych w celu zapewnienia niezależności rady administracyjnej ACER względem instrukcji politycznych oraz dostosowania pewnych procedur.

ZAŁĄCZNIK: WYKAZ PODMIOTÓW, OD KTÓRYCH SPRAWOZDAWCA OTRZYMAŁ INFORMACJE

Poniższy wykaz opracowano na zasadzie zupełnej dobrowolności, na wyłączną odpowiedzialność sprawozdawcy. Przy sporządzaniu projektu sprawozdania sprawozdawca otrzymał informacje od następujących podmiotów:

ABB

ACER, dyrektor

ACER, rada administracyjna

ACER, rada organów regulacyjnych

Amprion

BEUC

Bundesnetzagentur

Business Europe

Climate Action Network (CAN) Europe

CEDEC - European federation of Local Energy Companies

CEER

Coalition France pour l'efficacité énergétique (CFEE)

Danish Energy

Danish Industry

Duńskie Ministerstwo Energii, Infrastruktury Publicznej i Klimatu

EDSO for Smart Grids

Energie-Control Austria

Energinet

Energitilsynet

ENGIE

ENTSO-E

EPEXSPOT

Komisja Europejska, DG ENER

Komisja Europejska, DG CLIMA

EVN

Niemieckie Stowarzyszenie Lokalnych Podmiotów Pożytku Publicznego

Niemieckie Federalne Ministerstwo Gospodarki i Energii

IBERDROLA

Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)

Nordpool

Orgalime

PKA

Shell

SolarPower Europe

Statnett

Statoil

T&D Europe

WindEurope

ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

D(2017)31009

Jerzy Buzek

Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

PHS 08B046

Bruksela

Przedmiot:  Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona)

  (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Prawna rozpatrzyła wyżej wymieniony wniosek zgodnie z art. 104 Regulaminu dotyczącym przekształcenia, wprowadzonym do Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Ustęp 3 tego artykułu brzmi następująco:

Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi zmian merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję przedmiotowo właściwą.

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 169 i 170, komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku zawierających zmiany.

Poprawki do niezmienionych fragmentów wniosku mogą jednak być dopuszczone – w drodze wyjątku, po rozpatrzeniu każdej z nich – przez przewodniczącego komisji przedmiotowo właściwej, jeżeli uzna on, że jest to niezbędne z przyczyn związanych z wewnętrzną logiką tekstu lub ponieważ poprawki te są nierozerwalnie związane z innymi dopuszczalnymi poprawkami. Przyczyny te należy wymienić w pisemnym uzasadnieniu do poprawek.

W oparciu o opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu, Rady i Komisji, która przeanalizowała wniosek dotyczący przekształcenia, oraz zgodnie z zaleceniami sprawozdawcy Komisja Prawna uważa, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych oprócz tych, które już zaznaczono jako takie we wniosku lub w opinii grupy roboczej, oraz że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów poprzedniego aktu wraz ze zmianami merytorycznymi, wniosek zawiera zwykłą kodyfikację istniejącego tekstu, bez żadnych zmian merytorycznych.

Podsumowując, na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2017 r., Komisja Prawna, przy 20 głosach za i 3 głosach wstrzymujących się[1], zaleciła, aby Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisja przedmiotowo właściwa, przystąpiła do prac nad wymienionym wnioskiem zgodnie z art. 104 Regulaminu.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

Załączniki: Sprawozdanie podpisane przez przewodniczącego konsultacyjnej grupy roboczej.

  • [1]  Obecni byli następujący posłowie: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Jens Rohde, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.

ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 20 czerwca 2017 r.

OPINIA

  PRZEZNACZONA DLA  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

    RADY

    KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

COM(2016)0863 z dnia 23.2.2017 – 2016/0378(COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, w szczególności jego ust. 9, konsultacyjna grupa robocza złożona z przedstawicieli odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji zebrała się w dniu 25 kwietnia i 3 maja 2017 r. w celu zbadania ww. wniosku przedłożonego przez Komisję.

Podczas tych posiedzeń[1] konsultacyjna grupa robocza rozpatrująca wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 713/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki jednogłośnie stwierdziła, że następujące elementy należało zaznaczyć szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania istotnych zmian:

– w art. 2 lit. d): odesłanie do art. 8;

– skreślenie art. 6 ust. 7 i 8 rozporządzenia (WE) nr 713/2009;

– w artykule 20 ust. 1 lit. e): skreślenie słów „przed dniem 30 września”;

– w art. 23 ust. 5 lit. a) i w art. 25 lit. c): odesłanie do art. 3–11;

– w art. 26 ust. 3: zdanie „Komisja odwoławcza uchwala i publikuje swój regulamin wewnętrzny.”;

– w artykule 29 ust. 1: zastąpienie obecnego odniesienia do „art. 7, 8 lub 9” odniesieniem do „art. 4–14”;

– w artykule 33 ust. 1: skreślenie słów „do dnia 15 lutego”;

– w art. 33 ust. 3: zastąpienie słów „31 marca” słowami „31 stycznia każdego roku”;

– w artykule 33 ust. 6: dodanie słów „Rada” i „działając jako”;

– całe brzmienie art. 33 ust. 8;

– całe brzmienie art. 35 ust. 1 i 2;

– w art. 35 ust. 4: zastąpienie słowa „dyrektor” słowem „księgowy”;

– w art. 35 ust. 6: zastąpienie słowa „dyrektor” słowami „księgowy Agencji”;

– w artykule 35 ust. 7: dodanie słów „do dnia 15 listopada roku N+1”;

– w art. 35 ust. 8: zastąpienie słów „15 października” słowami „30 września roku N+1”;

– w artykule 43 ust. 1: skreślenie słów „w stosownych przypadkach”;

– w art. 45 ust. 3: słowa „Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i [...] wraz ze swoimi wnioskami”.

W wyniku rozpatrzenia wniosku konsultacyjna grupa robocza stwierdziła jednomyślnie, że nie zawiera on innych zmian merytorycznych oprócz tych, które już zostały zaznaczone jako takie. Konsultacyjna grupa robocza stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu z tymi zmianami merytorycznymi wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejącego aktu prawnego, bez zmiany co do istoty.

F. DREXLER        H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Dyrektor Generalny      Dyrektor Generalny    Dyrektor Generalny

Wydziału Prawnego      Wydziału Prawnego

  • [1]   Konsultacyjna grupa robocza pracowała w oparciu o wersję wniosku w języku angielskim, będącą oryginalną wersją omawianego tekstu.

OPINIA Komisji Budżetowej (31.8.2017)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona)
(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jens Geier

POPRAWKI

Komisja Budżetowa zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(29)  Agencja powinna być finansowana głównie z budżetu ogólnego Unii, ze składek oraz z dobrowolnych wpłat. W szczególności środki gromadzone obecnie przez organy regulacyjne na cele współpracy na poziomie unijnym powinny w dalszym ciągu być dostępne dla Agencji. Procedura budżetowa Unii powinna nadal mieć zastosowanie w zakresie wszelkich dotacji, którymi obciążany jest budżet ogólny Unii. Ponadto kontroli ksiąg rachunkowych powinien dokonywać niezależny audytor zewnętrzny, zgodnie z art. 107 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/201333.

(29)  Agencja powinna być finansowana głównie z budżetu ogólnego Unii, ze składek oraz z dobrowolnych wpłat, które nie mogą jednak mieć wpływu na neutralność i niezależność Agencji. W szczególności środki gromadzone obecnie przez organy regulacyjne na cele współpracy na poziomie unijnym powinny w dalszym ciągu być dostępne dla Agencji. Procedura budżetowa Unii powinna nadal mieć zastosowanie w zakresie wszelkich dotacji, którymi obciążany jest budżet ogólny Unii. Ponadto kontroli ksiąg rachunkowych powinien dokonywać niezależny audytor zewnętrzny, zgodnie z art. 107 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1271/201333.

_________________

 

33 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).

33 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami do wniosku Komisji zaproponowanymi przez sprawozdawcę.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a)  Agencja powinna ustalać swoje opłaty w przejrzysty, sprawiedliwy, niedyskryminujący i jednolity sposób. Opłaty nie powinny odbijać się niekorzystnie na konkurencyjności odnośnego sektora ani na niezależności i bezstronności Agencji.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami do wniosku Komisji zaproponowanymi przez sprawozdawcę.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 29 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29b)  Budżet Agencji powinien być przygotowywany zgodnie z zasadą budżetowania zadaniowego, z uwzględnieniem celów Agencji i oczekiwanych wyników jej zadań.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami do wniosku Komisji zaproponowanymi przez sprawozdawcę.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 2 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Agencja wykonuje swoje funkcje w sposób niezależny i obiektywny.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami do wniosku Komisji zaproponowanymi przez sprawozdawcę.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Członkowie rady administracyjnej zobowiązują się działać w sposób niezależny i obiektywny w interesie publicznym. W tym celu każdy z członków składa pisemne oświadczenie finansowe i pisemne oświadczenie dotyczące interesów, w których wskazuje na brak jakichkolwiek interesów, które mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla jego niezależności, lub na jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie interesy, które mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla jego niezależności. Oświadczenia takie corocznie podawane są do publicznej wiadomości.

8.  Bez uszczerbku dla roli członków mianowanych przez Komisję członkowie rady administracyjnej zobowiązują się działać w sposób niezależny i obiektywny w interesie publicznym oraz nie zwracać się o instrukcje polityczne ani ich nie przyjmować. W tym celu każdy z członków składa pisemne oświadczenie finansowe i pisemne oświadczenie dotyczące interesów, w których wskazuje na brak jakichkolwiek interesów, które mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla jego niezależności lub na jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie interesy, które mogłyby zostać uznane za zagrożenie dla jego niezależności. Oświadczenia takie corocznie podawane są do publicznej wiadomości.

Uzasadnienie

Należy zachować ochronę członków rady administracyjnej przed instrukcjami politycznymi, uznając jednocześnie szczególną rolę członków mianowanych przez Komisję. Niniejsza poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki systemu zarządzania Agencją.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 3 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W kontekście wprowadzenia istotnej zmiany, o której mowa w akapicie drugim, należy zawsze rozważyć zmianę priorytetów działań, zanim zostaną przydzielone dodatkowe zasoby ludzkie i finansowe.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wszelkie dobrowolne wkłady wnoszone przez państwa członkowskie lub organy regulacyjne państw członkowskich na podstawie art. 20 ust. 1 lit. g);

c)  wszelkie dobrowolne wkłady, niewpływające na niezależność i neutralność Agencji, wnoszone przez państwa członkowskie lub organy regulacyjne państw członkowskich na podstawie art. 20 ust. 1 lit. g);

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami do wniosku Komisji zaproponowanymi przez sprawozdawcę.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Dochody uzyskane przez Agencję nie mogą zagrażać jej niezależności lub obiektywności.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami do wniosku Komisji zaproponowanymi przez sprawozdawcę.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Agencja pobiera opłaty za wnioski o wydanie decyzji o zwolnieniu zgodnie z art. 11 ust. 1 oraz decyzji o transgranicznej alokacji kosztów wydawanej przez Agencję zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE) nr 347/201339.

1.  Agencja pobiera opłaty za:

 

a)   wnioski o wydanie decyzji o zwolnieniu zgodnie z art. 11 ust. 1 niniejszego rozporządzenia;

 

b)   wnioski o wydanie decyzji o transgranicznej alokacji kosztów wydawanej przez Agencję zgodnie z art. 12 rozporządzenia (UE) nr 347/201339;

 

c)   rejestrację stron przekazujących informacje zgodnie z art. 11 ust. 1 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1348/201439a;

 

d)   kontrolę wykonania zadań ENTSO energii elektrycznej oraz ENTSO gazu zgodnie z art. 4 ust. 2 niniejszego rozporządzenia.

__________________

__________________

39 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.

39 Dz.U. L 115 z 25.4.2013, s. 39.

 

39a Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1348/2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie przekazywania danych wdrażające art. 8 ust. 2 i 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (Dz.U. L 363 z 18.12.2014, s. 121).

Uzasadnienie

Możliwość pobierania opłat od zarejestrowanych mechanizmów sprawozdawczych na mocy rozporządzenia REMIT oraz od operatorów systemów przesyłowych stanowiłaby skuteczny sposób na przezwyciężenie obecnych niedostatków zasobów finansowych. Agencji należy dać możliwość pobierania takich opłat. Niniejsza poprawka jest konieczna z pilnych względów dotyczących wewnętrznej logiki zdolności budżetowych Agencji. Może to umożliwić Agencji pełną realizację jej nowych zadań powierzonych jej na mocy rozporządzenia REMIT i rozporządzenia (UE) nr 347/2013.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Wstępny projekt preliminarza opiera się na celach i oczekiwanych wynikach rocznego dokumentu programowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1, oraz uwzględnia zasoby finansowe potrzebne do osiągnięcia tych celów i oczekiwanych wyników, zgodnie z zasadą budżetowania zadaniowego.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z innymi dopuszczalnymi poprawkami do wniosku Komisji zaproponowanymi przez sprawozdawcę.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Usługi tłumaczeniowe niezbędne dla funkcjonowania Agencji zapewnia Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej.

3.  Usługi tłumaczeniowe niezbędne dla funkcjonowania Agencji świadczy Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej lub inni dostawcy usług tłumaczeniowych zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych i w ramach limitów określonych w stosownych przepisach finansowych.

Uzasadnienie

Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej może narzucać terminy tłumaczeń pisemnych, które mogą narażać na szwank pracę Agencji. Biorąc pod uwagę obecny brak zasobów finansowych, Agencja powinna mieć prawo do korzystania z tańszych alternatyw w celu prowadzenia działalności; ACER powinna mieć możliwość zlecania usług tłumaczeniowych podmiotom zewnętrznym.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 45 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie później niż pięć lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co pięć lat, Komisja z udziałem niezależnego eksperta zewnętrznego przeprowadza ocenę wyników działalności Agencji w świetle jej celów, mandatu i zadań. W ramach tej oceny uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmodyfikowania mandatu Agencji i skutki finansowe wszelkich modyfikacji tego rodzaju.

1.  Nie później niż pięć lat po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia, a następnie co pięć lat, Komisja z udziałem niezależnego eksperta zewnętrznego przeprowadza ocenę wyników działalności Agencji w świetle jej celów, mandatu i zadań. W ramach tej oceny uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmodyfikowania mandatu Agencji i skutki finansowe wszelkich modyfikacji tego rodzaju zgodnie z zasadą budżetowania zadaniowego.

Uzasadnienie

Zasada budżetowania zadaniowego jest jednym z priorytetów politycznych opracowanych przez Komisję i zatwierdzonych przez Parlament. Niniejsza poprawka powinna odzwierciedlać ogólną instytucjonalną logikę lepszego wykorzystywania budżetu UE.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona)

Odsyłacze

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

19.1.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Jens Geier

12.1.2017

Data przyjęcia

30.8.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

2

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

34

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

1

0

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ ()

Tytuł

Agencja Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (wersja przekształcona)

Odsyłacze

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Data przedstawienia w PE

30.11.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Komisje opiniodawcze

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

19.1.2017

ECON

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

 

Rezygnacja z wydania opinii

       Data wydania decyzji

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Morten Helveg Petersen

25.1.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

24.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Data przyjęcia

21.2.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

52

7

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jan Keller

Data złożenia

26.2.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Davor Škrlec, Claude Turmes

7

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 12 marca 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności