Postopek : 2016/0378(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0040/2018

Predložena besedila :

A8-0040/2018

Razprave :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 7.8

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0228

POROČILO     ***I
PDF 1103kWORD 114k
26.2.2018
PE 605.917v02-00 A8-0040/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (prenovitev)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalec: Morten Helveg Petersen

(Prenovitev – člen 104 Poslovnika)

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV, OD KATERIH JE POROČEVALEC PREJEL PRISPEVEK
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE
 PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE
 MNENJE Odbora za proračun
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (prenovitev)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0863),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 194(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0494/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj nemškega zveznega parlamenta, francoskega senata in romunskega senata v okviru Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 31. maja 2017(1),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 13. julija 2017(2),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov(3),

–  ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 17. julija 2017, naslovljenega na Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve v skladu s členom 104(3) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 104 in 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenja Odbora za proračun (A8-0040/2018),

A.  ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Kljub znatnemu napredku pri vključevanju in povezovanju notranjega trga električne energije, so nekatere države članice ali regije še vedno izolirane ali niso dovolj povezane. To še posebej velja za otoške države članice in države članice na obrobju. Agencija bi morala pri svojem delu ustrezno upoštevati položaj teh držav članic ali regij.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7)  Zaradi tesne medsebojne povezanosti elektroenergetskega omrežja Unije in vse večje potrebe po sodelovanju s sosednjimi državami za ohranitev stabilnosti omrežja in vključitev velikih količin energije iz obnovljivih virov bodo imeli regionalni operativni centri pomembno vlogo pri usklajevanju operaterjev prenosnih sistemov. Agencija bi morala po potrebi zagotoviti regulativni nadzor nad regionalnimi operativnimi centri.

(7)  Zaradi tesne medsebojne povezanosti elektroenergetskega omrežja Unije in vse večje potrebe po sodelovanju s sosednjimi državami za ohranitev stabilnosti omrežja in vključitev velikih količin energije iz obnovljivih virov bodo imeli regionalni koordinacijski centri pomembno vlogo pri usklajevanju operaterjev prenosnih sistemov. Agencija bi morala po potrebi zagotoviti regulativni nadzor nad regionalnimi koordinacijskimi centri ter spremljati njihovo uspešnost in skladnost z ustrezno zakonodajo Unije.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Ker bo veliko novih delov za proizvodnjo električne energije povezanih na lokalni ravni, bodo imeli operaterji distribucijskega sistema pomembno vlogo pri prožnem in učinkovitem upravljanju evropskega elektroenergetskega sistema.

(8)  Ker bo veliko novih delov za proizvodnjo električne energije povezanih na lokalni ravni, bodo imeli operaterji distribucijskega sistema pomembno vlogo pri prožnem in učinkovitem upravljanju evropskega elektroenergetskega sistema. Ker Komisija razmišlja o vzpostavitvi organa na ravni Unije, da bi okrepili sodelovanje med operaterji prenosnih sistemov in operaterji distribucijskih sistemov (ODS) in razvili nadaljnje smernice in kodekse za vprašanja v zvezi z ODS, je treba Agenciji zagotoviti nekatera zakonodajna pooblastila za nadzor tega organa.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Agencija bi morala zagotoviti, da so regulativne funkcije nacionalnih regulativnih organov v skladu z Direktivo [prenovitev direktive o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 864/2] in Direktivo 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta30 ustrezno usklajene in po potrebi dopolnjene na ravni Unije . V ta namen je treba zagotoviti neodvisnost Agencije od proizvajalcev električne energije in plina, operaterjev prenosnih in distribucijskih sistemov, tako javnih kot zasebnih, ter od potrošnikov; treba je zagotoviti usklajenost dejavnosti Agencije z zakonodajo Unije , njene tehnične in regulativne zmogljivosti ter preglednost, odprtost za demokratični nadzor in učinkovitost.

(10)  Agencija bi morala zagotoviti, da so regulativne funkcije nacionalnih regulativnih organov v skladu z Direktivo [prenovitev direktive o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 864/2] in Direktivo 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta30 ustrezno usklajene in po potrebi dopolnjene na ravni Unije . V ta namen je treba zagotoviti neodvisnost Agencije od proizvajalcev električne energije in plina, operaterjev prenosnih in distribucijskih sistemov, tako javnih kot zasebnih, ter od potrošnikov; treba je zagotoviti usklajenost dejavnosti Agencije z zakonodajo Unije, njene tehnične in regulativne zmogljivosti ter preglednost, odprtost za demokratični nadzor, vključno z odgovornostjo do Evropskega parlamenta, in učinkovitost.

__________________

__________________

30 Glej stran 94 tega Uradnega lista.

30 Glej stran 94 tega Uradnega lista.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Agencija bi morala spremljati regionalno sodelovanje med operaterji prenosnih sistemov v sektorjih za električno energijo in plin, pa tudi izvajanje nalog Evropske mreže operaterjev prenosnih sistemov za električno energijo (ENTSO za električno energijo) in Evropske mreže operaterjev prenosnih sistemov za plin (ENTSO za plin). Agencija bi morala prav tako spremljati izvajanje nalog drugih subjektov z reguliranimi funkcijami z razsežnostjo po vsej Uniji, kot so izmenjave energije. Vključenost Agencije bo ključnega pomena pri zagotavljanju, da bosta sodelovanje med operaterji prenosnih sistemov in delovanje drugih subjektov s funkcijami po vsej Uniji potekalo na učinkovit in pregleden način, kar bo koristilo notranjemu trgu električne energije in zemeljskega plina.

(11)  Agencija bi morala spremljati regionalno sodelovanje med operaterji prenosnih sistemov v sektorjih za električno energijo in plin, pa tudi izvajanje nalog Evropske mreže operaterjev prenosnih sistemov za električno energijo (ENTSO za električno energijo) in Evropske mreže operaterjev prenosnih sistemov za plin (ENTSO za plin) ter imeti vlogo pri zagotavljanju skladnosti z zakonodajo Unije. Agencija bi morala prav tako spremljati izvajanje nalog drugih subjektov z reguliranimi funkcijami z razsežnostjo po vsej Uniji, kot so izmenjave energije. Vključenost Agencije bo ključnega pomena pri zagotavljanju, da bosta sodelovanje med operaterji prenosnih sistemov in delovanje drugih subjektov s funkcijami po vsej Uniji potekalo na učinkovit in pregleden način, kar bo koristilo notranjemu trgu električne energije in zemeljskega plina. Agenciji bi bilo treba omogočiti, da lahko od ENTSO za električno energijo in ENTSO za plin zahteva in prejme informacije, potrebne za izpolnjevanje svojih nalog.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Ob širitvi operativnih pristojnosti ENTSO za električno energijo, ENTSO za plin, organa EU, ki združuje operaterje distribucijskih sistemov (telo EU ODS), in centrov regionalnega sodelovanja je treba okrepiti nadzor nad subjekti, ki delujejo na regionalni ravni ali na ravni Unije. V izjemnih okoliščinah bi morala imeti agencija ACER zaradi zagotavljanja pravilnega delovanja notranjega trga energije možnost, da sprejme odločitve, naslovljene na te subjekte, da se zagotovi, da izpolnjujejo svoje obveznosti v skladu z zakonodajo na področju energetike.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13)  Agencija zagotovi celovit okvir, ki omogoča udeležbo in sodelovanje nacionalnih regulativnih organov . Ta okvir olajšuje enotno uporabo zakonodaje o notranjem trgu električne energije in plina v celotni Uniji . V razmerah, ki zadevajo več držav članic, je Agencija pooblaščena za sprejemanje posameznih odločitev. Ta pooblastila bi morala pod jasno določenimi pogoji vključevati tehnična in regulativna vprašanja, ki zahtevajo regionalno usklajevanje, zlasti v zvezi z izvajanjem omrežnih kodeksov in smernic, sodelovanjem znotraj regionalnih operativnih centrov, regulativnimi odločitvami, potrebnimi za učinkovito spremljanje celovitosti in preglednosti veleprodajnega trga, odločitvami v zvezi z infrastrukturo za električno energijo in zemeljski plin, ki povezuje ali bi lahko povezovala vsaj dve državi članici in, kot zadnjo možnost, izvzetja iz pravil notranjega trga za nove povezovalne daljnovode za električno energijo in nove infrastrukture za plin, ki se nahajajo v več kot eni državi članici.

(13)  Agencija zagotovi celovit okvir, ki omogoča udeležbo in sodelovanje nacionalnih regulativnih organov. Ta okvir olajšuje enotno uporabo zakonodaje o notranjem trgu električne energije in plina v celotni Uniji. V razmerah, ki zadevajo več držav članic, je Agencija pooblaščena za sprejemanje posameznih odločitev. Ta pooblastila bi morala pod jasno določenimi pogoji vključevati tehnična in regulativna vprašanja, ki zahtevajo regionalno usklajevanje, zlasti v zvezi z izvajanjem omrežnih kodeksov in smernic, sodelovanjem znotraj regionalnih koordinacijskih centrov, regulativnimi odločitvami, potrebnimi za učinkovito spremljanje celovitosti in preglednosti veleprodajnega trga, odločitvami v zvezi z infrastrukturo za električno energijo in zemeljski plin, ki povezuje ali bi lahko povezovala vsaj dve državi članici in, kot zadnjo možnost, izvzetja iz pravil notranjega trga za nove povezovalne daljnovode za električno energijo in nove infrastrukture za plin, ki se nahajajo v več kot eni državi članici. Agencija bi morala biti prav tako zmožna nuditi operativno pomoč nacionalnim regulativnim organom. Ti organi bi morali Agenciji posredovati informacije, ki so pomembne za njene dejavnosti spremljanja.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Agencija ima pomembno vlogo pri oblikovanju nezavezujočih okvirnih smernic (v nadaljnjem besedilu: okvirne smernice). Omrežni kodeksi bi morali biti usklajeni z navedenimi okvirnimi smernicami. Velja tudi, da bi bilo primerno in skladno z namenom Agencije, da sodeluje pri reviziji osnutka omrežnih kodeksov , da bi zagotovili njihovo skladnost z okvirnimi smernicami in potrebno raven harmonizacije , preden jih predloži Komisiji, naj jih sprejme.

(14)  Agencija ima pomembno vlogo pri oblikovanju nezavezujočih okvirnih smernic (v nadaljnjem besedilu: okvirne smernice). Omrežni kodeksi bi morali biti usklajeni z navedenimi okvirnimi smernicami. Velja tudi, da bi bilo primerno in skladno z namenom Agencije, da sodeluje pri reviziji in spreminjanju osnutka omrežnih kodeksov, da bi zagotovili njihovo skladnost z okvirnimi smernicami in potrebno raven harmonizacije, preden jih predloži Komisiji, naj jih sprejme.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  S sprejetjem sklopa omrežnih kodeksov in smernic, ki omogočajo postopno izvajanje in nadaljnjo izpopolnitev skupnih regionalnih pravil in pravil po vsej Uniji se je vloga Agencije pri spremljanju izvajanja omrežnih kodeksov in smernic povečala. Učinkovito spremljanje omrežnih kodeksov in smernic je ključna funkcija Agencije in je bistvena za izvajanje pravil notranjega trga.

(15)  S sprejetjem sklopa omrežnih kodeksov in smernic, ki omogočajo postopno izvajanje in nadaljnjo izpopolnitev skupnih regionalnih pravil in pravil po vsej Uniji se je vloga Agencije pri spremljanju in zagotavljanju izvajanja omrežnih kodeksov in smernic povečala. Učinkovito spremljanje omrežnih kodeksov in smernic je ključna funkcija Agencije in je bistvena za izvajanje pravil notranjega trga.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17)  Ker postopna harmonizacija trgov energije v Uniji kot vmesni korak vključuje redno iskanje regionalnih rešitev, je primerno razmisliti o regionalni razsežnosti notranjega trga in zagotoviti ustrezne mehanizme upravljanja. Regulatorjem, odgovornim za usklajene regionalne odobritve, bi moralo biti omogočeno, da pripravijo odločitve odbora regulatorjev o vprašanjih regionalnega pomena v regionalnem pododboru odbora regulatorjev, razen če so navedena vprašanja splošnega pomena za Unijo.

(17)  Ker postopna harmonizacija trgov energije v Uniji kot vmesni korak vključuje redno iskanje regionalnih rešitev, je primerno razmisliti o regionalni razsežnosti notranjega trga in zagotoviti ustrezne mehanizme upravljanja. Zato bi morali odločitve o predlogih glede skupnih regionalnih pogojev ali metodologij sprejemati pristojni regulativni organi zadevne regije, razen če bi imele oprijemljiv učinek na notranji trg energije. Odločitve o vprašanjih, ki imajo znaten pomen tudi v drugih regijah, bi morala sprejemati Agencija.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20)  Agencija bi se morala po potrebi posvetovati z zainteresiranimi stranmi in jim zagotoviti ustrezno priložnost, da izrazijo svoje mnenje o predlaganih ukrepih, kot so kodeksi in pravila za omrežja.

(20)  Agencija se mora po potrebi posvetovati z zainteresiranimi stranmi in jim zagotoviti ustrezno priložnost, da izrazijo svoje mnenje o vseh predlaganih ukrepih.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22)  Agencija bi morala prispevati k prizadevanju za krepitev zanesljivosti oskrbe z energijo.

(22)  Agencija bi morala prispevati k prizadevanju za krepitev zanesljivosti oskrbe z energijo in doseganju podnebnih ciljev Unije. Kot organ izvršilne oblasti bi morala upoštevati strateško energetsko in podnebno agendo, ki jo določijo institucije Unije, ki oblikujejo politiko.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Agencija bi morala imeti potrebna pooblastila za učinkovito, pregledno, utemeljeno in predvsem neodvisno izvajanje regulativnih dejavnosti. Neodvisnost Agencije od proizvajalcev električne energije in plina ter od operaterjev prenosnih in distribucijskih sistemov ni le ključno načelo dobrega upravljanja, pač pa tudi temeljni pogoj za zagotovitev zaupanja v trg. Zato bi moral odbor regulatorjev – brez poseganja v to, da člani delujejo v imenu nacionalnih organov – delovati neodvisno od kakršnih koli tržnih interesov, preprečevati navzkrižje interesov in ne bi smel zahtevati ali sprejemati navodil ali priporočil od katere koli vlade države članice, institucij Unije ali drugega javnega ali zasebnega subjekta ali osebe . Hkrati bi morale biti odločitve odbora regulatorjev usklajene z zakonodajo Unije na področju energije, kot je notranji trg energije, okolje in konkurenca. Odbor regulatorjev bi moral institucije Unije obveščati o svojih mnenjih, priporočilih in odločitvah.

(26)  Agencija bi morala imeti potrebna pooblastila za učinkovito, pregledno, utemeljeno in predvsem neodvisno izvajanje regulativnih dejavnosti. Neodvisnost Agencije od proizvajalcev električne energije in plina ter od operaterjev prenosnih in distribucijskih sistemov, pa tudi od drugih organizacij, ki se zavzemajo za interese nacionalnih regulatorjev, ni le ključno načelo dobrega upravljanja, pač pa tudi temeljni pogoj za zagotovitev zaupanja v trg. Zato bi moral odbor regulatorjev – brez poseganja v to, da člani delujejo v imenu nacionalnih organov – delovati neodvisno od kakršnih koli tržnih interesov, preprečevati navzkrižje interesov in ne bi smel zahtevati ali sprejemati navodil ali priporočil od katere koli vlade države članice, institucij Unije ali drugega javnega ali zasebnega subjekta ali osebe. Hkrati bi morale biti odločitve odbora regulatorjev usklajene z zakonodajo Unije na področju energije, kot je notranji trg energije, okolje in konkurenca. Odbor regulatorjev bi moral institucije Unije obveščati o svojih mnenjih, priporočilih in odločitvah. Odločitve Agencije bi morale biti zavezujoče, ENTSO za električno energijo, ENTSO za plin, telo EU ODS, operaterji prenosnih sistemov, regionalni operativni centri in imenovani operaterji trga električne energije pa bi morali njena mnenja in priporočila čim bolj upoštevati.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Agencija bi morala izvajati svoje pristojnosti za sprejemanje odločitev v skladu z načeli pravičnega, preglednega in razumnega sprejemanja odločitev. Vsa postopkovna pravila Agencije bi bilo treba določiti v njenem poslovniku.

(28)  Agencija bi morala izvajati svoje pristojnosti za sprejemanje odločitev v skladu z načeli pravičnega, preglednega in razumnega sprejemanja odločitev. Vsi postopki agencije bi morali slediti ustreznemu poslovniku. Vsa postopkovna pravila Agencije bi bilo treba določiti v njenem poslovniku.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Agencija bi se morala večinoma financirati iz splošnega proračuna Unije, s pristojbinami in prostovoljnimi prispevki. Zlasti viri, ki jih regulativni organi trenutno zagotavljajo za sodelovanje na ravni Unije , bi morali biti Agenciji še vedno na voljo. Proračunski postopek Unije bi se moral še naprej uporabljati v zvezi z vsemi subvencijami iz splošnega proračuna Unije. Poleg tega bi moral računovodske izkaze revidirati neodvisni zunanji revizor v skladu s členom 107 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/201333.

(29)  Agencija bi morala imeti na voljo ustrezne vire za opravljanje svojih nalog. Večinoma bi se morala financirati iz splošnega proračuna Unije, s pristojbinami in prostovoljnimi prispevki. Zlasti viri, ki jih regulativni organi trenutno zagotavljajo za sodelovanje na ravni Unije, bi morali biti Agenciji še vedno na voljo. Agencija bi morala imeti možnost, da za nekatere svoje dejavnosti zaračunava pristojbino. Proračunski postopek Unije bi se moral še naprej uporabljati v zvezi z vsemi subvencijami iz splošnega proračuna Unije. Poleg tega bi moral računovodske izkaze revidirati neodvisni zunanji revizor v skladu s členom 107 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/201333.

__________________

__________________

33 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).

33 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(29a)  Proračun Agencije bi bilo treba pripraviti v skladu z načelom priprave proračuna na podlagi uspešnosti ter pri tem upoštevati njene cilje in pričakovane rezultate njenih nalog.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Proračunski organ bi moral proračun Agencije stalno ocenjevati na podlagi njene količine dela in učinka. Proračunski organ bi moral zagotoviti doseganje najboljših standardov učinkovitosti.

(30)  Proračunski organ bi moral v korist potrošnikov Unije proračun Agencije stalno ocenjevati na podlagi njene količine dela, učinka in cilja prizadevanja za oblikovanje notranjega trga energije in prispevanja k zanesljivosti oskrbe z energijo. Proračunski organ bi moral zagotoviti doseganje najboljših standardov učinkovitosti.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Na podlagi sodelovanja med nacionalnimi regulatorji znotraj Agencije je razvidno, da so odločitve z večinskim odločanjem ključen predpogoj za dosego napredka v zadevah v zvezi z notranjim trgom energije, ki imajo znatne gospodarske učinke v različnih državah članicah. Nacionalni regulativni organi bi morali v odboru regulatorjev zato glasovati z navadno večino.

(34)  Na podlagi sodelovanja med nacionalnimi regulatorji znotraj Agencije je razvidno, da so odločitve z večinskim odločanjem ključen predpogoj za dosego napredka v zadevah v zvezi z notranjim trgom energije, ki imajo znatne gospodarske učinke v različnih državah članicah. Nacionalni regulativni organi bi morali v odboru regulatorjev zato glasovati z dvotretjinsko večino. Agencija bi morala biti odgovorna Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji, kakor je primerno.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(37a)  Sklep 2009/913/EU, sprejet v medsebojnem soglasju predstavnikov vlad in držav članic1a, določa, da je sedež Agencije v Ljubljani, v Sloveniji. Sedež Agencije je središče njenih dejavnosti in zakonskih pristojnosti. Zato bi morali sestanki statutarnih organov potekati na sedežu.

 

__________________

 

Sklep 2009/913/EU, sprejet v medsebojnem soglasju predstavnikov vlad in držav članic, z dne 7. decembra 2009o določitvi sedeža Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (UL L 322, 9.12.2009, str. 39).

 

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  Država članica gostiteljica Agencije bi morala zagotoviti najboljše mogoče pogoje za zagotovitev nemotenega in učinkovitega delovanja Agencije, vključno z večjezičnim evropsko usmerjenim izobraževanjem in ustreznimi prometnimi povezavami.

(38)  Sporazum o sedežu med vlado Republike Slovenije in Agencijo je bil sklenjen 26. novembra 2010, veljati pa je začel 10. januarja 2011. Druge posebne ureditve izpolnjujejo zahteve iz Uredb (EU) št. 713/2009 in 863/2016.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(38a)  Agencija bi morala po potrebi spodbujati in lajšati sodelovanje med nacionalnimi regulativnimi organi na medsektorski ravni, zlasti na področju varstva podatkov in zasebnosti.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vloga Agencije je na ravni Unije pomagati regulativnim organom iz člena 57 [prenovitve Direktive o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 864/2] in člena 39 Direktive 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta pri opravljanju regulativnih nalog, ki jih le-ti izvajajo v državah članicah ter po potrebi usklajevati njihovo ukrepanje.

2.  Vloga Agencije je na ravni Unije pomagati regulativnim organom iz člena 57 [prenovitve Direktive o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 864/2] in člena 39 Direktive 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta pri opravljanju regulativnih nalog, ki jih le-ti izvajajo v državah članicah ter po potrebi usklajevati njihovo ukrepanje, posredovati v primeru sporov med njimi in jih reševati, pa tudi prispevati k vzpostavitvi visokokakovostnih skupnih regulativnih in nadzornih praks ter zagotavljati dosledno, učinkovito in uspešno uporabo pravnih aktov Unije, da bi dosegli podnebne in energetske cilje Unije.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Agencija pri opravljanju svojih nalog deluje neodvisno in objektivno ter izključno v interesu Unije. Odločitve sprejema samostojno in neodvisno od zasebnih interesov in interesov korporacij, letno se ji dodelijo ločena proračunska sredstva, ki jih porabi samostojno, za učinkovito opravljanje svojih dolžnosti pa razpolaga z zadostnimi človeškimi in finančnimi viri.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  izdaja mnenja in priporočila, naslovljena na operaterje prenosnih sistemov, regionalne operacijske centri in imenovane operaterje trga električne energije;

(a)  izdaja mnenja in priporočila, naslovljena na operaterje prenosnih sistemov, ENTSO za električno energijo, ENTSO za plin, telo EU ODS, regionalne koordinacijske centre in imenovane operaterje trga električne energije;

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  sprejema posamične odločitve v posebnih zadevah iz členov 6, 8 in 11 iz te uredbe;

(d)  sprejema odločitve v posebnih zadevah iz te uredbe;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ENTSO za električno energijo, ENTSO za plin, telo EU ODS, operaterji prenosnih sistemov, regionalni koordinacijski centri in imenovani operaterji trga električne energije čim bolj upoštevajo mnenja in priporočila Agencije, naslovljena nanje v skladu s to uredbo, in si čim bolj prizadevajo za uskladitev z njimi.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Naloge Agencije v zvezi s sodelovanjem operaterjev prenosnih sistemov

Naloge Agencije v zvezi s sodelovanjem operaterjev prenosnih in distribucijskih sistemov

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija posreduje Komisiji svoje mnenje o osnutku statuta, seznamu članov in osnutku poslovnika ENTSO za električno energijo v skladu s členom 26(2) [Urad za publikacije: prenovitev uredbe o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 861/2] ter osnutku poslovnika ENTSO za plin v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 715/2009.

1.  Agencija posreduje Komisiji svoje mnenje o osnutku statuta, seznamu članov in osnutku poslovnika ENTSO za električno energijo v skladu s členom 26(2) [Urad za publikacije: prenovitev uredbe o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 861/2], osnutku poslovnika telesa EU ODS v skladu s členom 20(2) Uredbe (EU)... [Urad za publikacije: prenovitev uredbe o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 861/2] ter osnutku poslovnika ENTSO za plin v skladu s členom 5(2) Uredbe (ES) št. 715/2009.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  v skladu s členom 27(1)(a) [prenovitev uredbe o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 861/2] ENTSO za električno energijo in v skladu s členom 8(2) Uredbe (ES) št. 715/2009 ENTSO za plin o osnutku omrežnih kodeksov in

(a)  v skladu s členom 27(1)(a) [prenovitev uredbe o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 861/2] ENTSO za električno energijo in v skladu s členom 8(2) Uredbe (ES) št. 715/2009 ENTSO za plin o osnutku omrežnih kodeksov;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  v skladu s člena 27(1)(b) in (h) [prenovitev uredbe o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 861/2] ENTSO za električno energijo in v skladu s prvim pododstavkom člena 9(2) Uredbe (ES) št. 715/2009 ENTSO za plin o osnutku letnega delovnega programa, osnutku razvojnega načrta omrežja za Unijo in drugih ustreznih dokumentih iz člena 8(3) Uredbe (ES) št. 714/2009 in člena 27(1) [prenovitev uredbe o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 861/2] in člena 8(3) Uredbe (ES) št. 715/2009 ob upoštevanju ciljev nediskriminacije, učinkovite konkurence ter uspešnega in varnega delovanja notranjih trgov električne energije in zemeljskega plina.

(b)  v skladu s členom 27(1)(b) in (h) [prenovitev uredbe o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 861/2] ENTSO za električno energijo in v skladu s prvim pododstavkom člena 9(2) Uredbe (ES) št. 715/2009 ENTSO za plin o osnutku letnega delovnega programa, osnutku razvojnega načrta omrežja za Unijo in drugih ustreznih dokumentih iz člena 8(3) Uredbe (ES) št. 714/2009 in člena 27(1) [prenovitev uredbe o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 861/2] in člena 8(3) Uredbe (ES) št. 715/2009 ob upoštevanju ciljev nediskriminacije, učinkovite konkurence ter uspešnega in varnega delovanja notranjih trgov električne energije in zemeljskega plina; in

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  telesu EU ODS o osnutku letnega delovnega programa in drugih pomembnih dokumentih iz člena 51(1) in (2) Uredbe (EU)... [prenovitev uredbe o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 861/2], ob upoštevanju ciljev nediskriminacije, učinkovite konkurence ter uspešnega in varnega delovanja notranjih trgov električne energije in zemeljskega plina.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Agencija lahko izda odločitve, naslovljene na ENTSO za električno energijo, ENTSO za plin in telo EU ODS, v katerih od njih zahteva, da izpolnijo svoje obveznosti, kot so navedene v:

 

(a)   tej uredbi;

 

(b)   Uredbi (ES) št. 715/2009 in Uredbi (EU) .../... [predlagana prenovitev uredbe o električni energiji, COD(2016)0379];

 

(c)   omrežnih kodeksih, sprejetih v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 715/2009 in členoma 54 in 55 Uredbe (EU) .../... [predlagana prenovitev uredbe o električni energiji, COD(2016)0379];

 

(d)   smernicah, sprejetih v skladu s členom 23 Uredbe (ES) št. 715/2009 in členom 57 Uredbe (EU) .../... [predlagana prenovitev uredbe o električni energiji, COD(2016)0379];

 

(e)   Uredbi (EU) št. 347/2013 Evropskega parlamenta in Sveta;

 

(f)   Uredbi (EU).../... [uredba o pripravljenosti na tveganja, kot je predlagana s COM(2016)0862]

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4b.  Agencija izda odločitev v skladu z odstavkom 4a samo, če:

 

(a)   neizpolnjevanje vpliva na učinkovito delovanje notranjega trga z energijo in

 

(b)   noben pristojni organ ni sprejel ukrepov ali pa ukrepi, ki jih je sprejel eden ali več pristojnih organov, niso bili dovolj za zagotovitev skladnosti.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4c.  ENTSO za električno energijo, ENTSO za plin in EU ODS Agenciji na zahtevo predložijo informacije, ki jih potrebuje za izpolnjevanje svojih nalog.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  spremlja in analizira izvajanje omrežnih kodeksov in smernic, ki jih sprejme Komisija v skladu s členom 55(12) [prenovitev uredbe o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 861/2] in členom 6(11) Uredbe (ES) št. 715/2009, ter njihov vpliv na usklajevanje veljavnih pravil za spodbujanje povezovanja trgov ter na nediskriminacijo, učinkovito konkurenco in uspešno delovanje trga ter o tem poroča Komisiji.

(e)  spremlja in analizira izvajanje omrežnih kodeksov in smernic, ki jih sprejme Komisija v skladu s členom 55(12) [prenovitev uredbe o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 861/2] in členom 6(11) Uredbe (ES) št. 715/2009, ter njihov vpliv na usklajevanje veljavnih pravil za spodbujanje povezovanja trgov ter na nediskriminacijo, učinkovito konkurenco in uspešno delovanje trga ter o tem poroča Komisiji. Agencija lahko tudi izda odločitve v skladu s členom 4(4a) te uredbe.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar omrežni kodeksi in smernice, pripravljeni v skladu s poglavjem VII [prenovitev uredbe o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 861/2] določajo pripravo predlogov glede pogojev ali metodologij za izvajanje teh omrežnih kodeksov in smernic, za katere se zahteva regulativna odobritev s strani vseh regulativnih organov ali vseh regulatorjev zadevne regije, se pogoji ali metodologije predložijo v revizijo in odobritev Agenciji. Pred odobritvijo pogojev ali metodologij jih Agencija revidira in po potrebi spremeni, da se zagotovi, da so v skladu z namenom omrežnega kodeksa ali smernic ter prispevajo k povezovanju trgov, nediskriminaciji in učinkovitemu delovanju trga. Uporablja se postopek za usklajevanje regionalnih nalog v skladu s členom 7.

2.  Kadar omrežni kodeksi in smernice, pripravljeni v skladu s poglavjem VII [prenovitev uredbe o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 861/2] določajo pripravo predlogov glede pogojev ali metodologij za izvajanje teh omrežnih kodeksov in smernic, za katere se zahteva odobritev s strani regulativnih organov vseh držav članic, se predlagani pogoji ali metodologije predložijo v revizijo in odobritev Agenciji.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Kadar omrežni kodeksi in smernice, pripravljeni v skladu s poglavjem VII Uredbe (EU) .../... [predlagana prenovitev uredbe o električni energiji, COD(2016)0379], določajo pripravo predlogov glede skupnih regionalnih pogojev ali metodologij za izvajanje omrežnih kodeksov in smernic, za katere se zahteva, da jih odobrijo vsi regulativni organi zadevne regije, se o predlaganih pogojih ali metodologijah uradno obvesti Agencija.

 

V enem mesecu po tem uradnem obvestilu lahko direktor na lastno pobudo po posvetovanju z odborom regulatorjev ali na njihovo zahtevo regulativnim organom zadevne regije naroči, da morajo predlog posredovati Agenciji v odobritev, če ima oprijemljiv učinek na notranji trg z energijo.

 

Za predlog velja, da ima oprijemljiv učinek na notranji trg z energijo, kadar bi:

 

(i)   imel oprijemljiv učinek na končne odjemalce, ki presegajo zadevno regijo, ali

 

(ii)   pomembno vplival na energetske interese Unije, ki presegajo zadevno regijo.

 

V teh primerih ali v primerih iz člena 6(8)(a) in (b) Agencija sprejme odločitev v roku, določenem v ustreznih omrežnih kodeksih in smernicah. Rok začne teči na dan, ki sledi dnevu, na katerega je bila Agencija o tem uradno obveščena.

 

Preden Agencija odobri pogoje ali metodologije, jih revidira in po potrebi spremeni, da se zagotovi, da so v skladu z namenom omrežnega kodeksa ali smernice ter prispevajo k povezovanju trgov, nediskriminaciji, učinkoviti konkurenci in pravilnemu delovanju trga.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  V okviru pregleda trgovalnega območja Agencija odobri in lahko zahteva spremembe metodologije in domnev, ki se bodo uporabile v postopku pregleda trgovalnega območja v skladu s členom 13(3) [prenovitev uredbe o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 861/2].

3.  Postopek pregleda trgovalnega območja se izvede v skladu s členom 13(3) [prenovitev uredbe o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 861/2].

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V skladu s svojim delovnim programom, na zahtevo Komisije ali na lastno pobudo lahko Agencija izda priporočila za pomoč regulativnim organom in udeležencem na trgu za izmenjavo dobrih praks.

2.  Agencija lahko v skladu s svojim delovnim programom, na zahtevo Komisije ali na lastno pobudo izda priporočila za pomoč regulativnim organom in udeležencem na trgu za izmenjavo primerov dobre prakse in zagotavljanje popolne skladnosti z veljavno uredbo.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Agencija lahko Komisiji na lastno pobudo predloži mnenje o neodvisnosti določenega nacionalnega regulativnega organa ali o njegovem pomanjkanju virov in tehničnih zmogljivostih.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Agencija zagotavlja okvir za sodelovanje nacionalnih regulativnih organov. Spodbuja sodelovanje med nacionalnimi regulativnimi organi in med regulativnimi organi na regionalni ravni in na ravni Unije , da se zagotovi interoperabilnost, komunikacija in spremljanje regionalne uspešnosti na tistih področjih, ki na ravno Unije še niso harmonizirana ter upošteva rezultate tega sodelovanja pri oblikovanju svojih mnenj, priporočil in odločitev. Če Agencija meni, da so potrebna zavezujoča pravila o takem sodelovanju, ustrezno svetuje Komisiji.

3.  Agencija zagotavlja okvir za sodelovanje nacionalnih regulativnih organov, da se zagotovi učinkovito odločanje o vprašanjih čezmejnega pomena. Spodbuja sodelovanje med nacionalnimi regulativnimi organi in med regulativnimi organi na regionalni ravni in na ravni Unije , da se zagotovi interoperabilnost, komunikacija in spremljanje regionalne uspešnosti na tistih področjih, ki na ravno Unije še niso harmonizirana ter upošteva rezultate tega sodelovanja pri oblikovanju svojih mnenj, priporočil in odločitev. Če Agencija meni, da so potrebna zavezujoča pravila o takem sodelovanju, ustrezno svetuje Komisiji.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Agencija lahko na zahtevo katerega koli regulativnega organa ali Komisije predloži z dejstvi podprto mnenje v zvezi z usklajenostjo sprejete odločitve regulativnega organa s smernicami iz [prenovitev direktive o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 864/2], Direktive 2009/73/ES, [prenovitev uredbe o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 861/2] ali Uredbe (ES) št. 715/2009 ali iz drugih ustreznih določb teh direktiv ali uredb.

4.  Agencija lahko na zahtevo enega ali več regulativnih organov ali Komisije predloži z dejstvi podprto mnenje v zvezi z usklajenostjo sprejete odločitve regulativnega organa s smernicami iz [prenovitev direktive o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 864/2], Direktive 2009/73/ES, [prenovitev uredbe o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 861/2] ali Uredbe (ES) št. 715/2009 ali iz drugih ustreznih določb teh direktiv ali uredb.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Agencija se lahko na prošnjo nacionalnega regulativnega organa odloči, da mu bo zagotovila operativno pomoč pri preiskavi, vključno z namenom izvrševanja v zvezi z nespoštovanjem pravil o zlorabi trga, tržnih manipulacijah ali trgovanjem z notranjimi informacijami v skladu z Uredbo (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta1a.

 

________________

 

1a Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L 326, 8.12.2011, str. 1).

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Agencija sprejme odločitev glede pogojev dostopa do električne in plinske infrastrukture, ki povezuje ali bi lahko povezovala vsaj dve državi članici („čezmejna infrastruktura“) v skladu z odstavkom 8 .

7.  Agencija sprejme odločitev glede pogojev dostopa do električne in plinske infrastrukture, ki povezuje ali bi lahko povezovala vsaj dve državi članici („čezmejna infrastruktura“) v skladu z odstavki 8, 9 in 10.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

10a.  Nacionalni regulativni organi zagotovijo izvrševanje odločitev Agencije.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

[…]

črtano

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 8 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Naloge Agencije v zvezi z regionalnimi operativni centri

Naloge Agencije v zvezi z regionalnimi koordinacijskimi centri

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija v tesnem sodelovanju z nacionalnimi regulativnimi organi in ENTSO za električno energijo spremlja in analizira izvajanje regionalnih operativnih centrov, pri čemer upošteva poročila iz [člena 43(4) prenovitve uredbe o električni energiji, kot je predlagan s COM(2016) 861/2].

1.  Agencija v tesnem sodelovanju z nacionalnimi regulativnimi organi in ENTSO za električno energijo spremlja in analizira izvajanje in skladnost regionalnih koordinacijskih centrov, pri čemer upošteva poročila iz [člena 43(4)] Uredbe ... [prenovitev uredbe o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016)0861/2] in njihovo spoštovanje obveznosti iz Uredbe (EU) .../... [prenovitev uredbe o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016)0861/2], omrežne kodekse, sprejete v skladu s členoma 54 in 55 navedene uredbe in smernice, sprejete v skladu s členom 57 navedene uredbe.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zahteva informacije od regionalnih operativnih centrov, kadar je to primerno, v skladu s členom 43 [prenovitev uredbe o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 861/2];

(b)  zahteva informacije od regionalnih koordinacijskih centrov, kadar je to primerno, v skladu s členom 43 [prenovitev uredbe o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 861/2];

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  izdaja mnenja in priporočila regionalnim operativnim centrom.

(d)  izdaja mnenja in priporočila regionalnim koordinacijskim centrom.

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Agencija lahko izda odločitve, naslovljene na regionalne koordinacijske centre, v katerih od njih zahteva, da izpolnijo svoje obveznosti, kot je navedeno v:

 

(a)   Uredbi (EU) .../... [predlagana prenovitev uredbe o električni energiji, COD(2016)0379];

 

(b)   omrežnih kodeksih, sprejetih v skladu s členoma 54 in 55 Uredbe (EU) .../... [predlagana prenovitev uredbe o električni energiji, COD(2016)0379];

 

(c)   smernicah, sprejetih v skladu s členom 57 Uredbe (EU) .../... [predlagana prenovitev uredbe o električni energiji, COD(2016)0379].

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Agencija sprejme odločitev v skladu z odstavkom 2a samo, če:

 

(a)   neizpolnjevanje vpliva na učinkovito delovanje notranjega trga z energijo in

 

(b)   noben pristojni organ ni sprejel ukrepov ali pa ukrepi, ki jih je sprejel eden ali več pristojnih organov, niso bili dovolj za zagotovitev skladnosti.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  predloge metodologij in izračunov v zvezi z evropsko oceno zadostnosti virov v skladu s členom 19(2), (3) in (5) [prenovitev uredbe o električni energiji, kot je predlagan s COM(2016) 861/2].

(a)  predloge metodologij in izračunov v zvezi z evropsko oceno zadostnosti virov v skladu s členom 19(2), (3) in (5) [prenovitev uredbe o električni energiji, kot je predlagan s COM(2016) 861/2], pa tudi rezultate evropske ocene zadostnosti virov v skladu s členom 19(6) Uredbe (EU) ... [prenovitev uredbe o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 861/2].

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  spremlja veleprodajne trge, zbira podatke in registrira udeležence na trgih v skladu s členom 7 do 9 Uredbe (EU) št. 1227/201137;

(a)  spremlja veleprodajne trge, vključno z regionalnimi trgi, zbira in deli podatke in vzpostavi evropski register udeležencev na trgu v skladu s členi od 7 do 12 Uredbe (EU) št. 1227/201137;

__________________

__________________

37 Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L 326, 8.12.2011, str. 1–16).

37 Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L 326, 8.12.2011, str. 1–16).

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 15a

 

Postopkovni zaščitni ukrepi za naslovnike odločitev Agencije

 

1.  Preden Agencija sprejme odločitve, določene v tej uredbi, o njih obvesti zadevne strani in jih povabi, da ji v določenem roku predložijo pripombe, pri čemer v celoti upošteva nujnost, zapletenost in morebitne posledice zadeve.

 

2.   Odločitve, ki jih sprejme Agencija, so v celoti obrazložene, da se omogoči pritožba zoper njihovo utemeljenost.

 

3.  Zadevne strani se obvesti o pravnih sredstvih, ki so na voljo za izpodbijanje odločitev v skladu s to uredbo.

 

4.  Agencija sprejme in objavi ustrezen in sorazmeren poslovnik za svoje naloge iz poglavja I. Za vse odločitve Agencije so v poslovniku določeni vsaj standardi, opredeljeni v odstavkih 1, 2 in 3 tega člena, ter je zagotovljen pregleden in razumen postopek odločanja, s katerim so zajamčene temeljne procesne pravice na podlagi načela pravne države. Za vse druge naloge Agencije v skladu s poglavjem I je v poslovniku določeno vsaj, da so zajamčene temeljne procesne pravice.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija v tesnem sodelovanju s Komisijo, državami članicami in ustreznimi nacionalnimi organi, vključno z nacionalnimi regulativnimi organi, in brez poseganja v pristojnosti organov za konkurenco spremlja veleprodajne in maloprodajne trge električne energije in zemeljskega plina, zlasti maloprodajne cene električne energije in zemeljskega plina, skladnost s pravicami potrošnikov iz [prenovitev direktive o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 864/2] in Direktive 2009/73/ES, dostop do omrežij,vključno z dostopom do električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije, potencialne ovire za čezmejno trgovino, državne posege, s katerimi se preprečuje cenovno odražanje dejanskega pomanjkanja, uspešnost držav članic na podlagi rezultatov evropske ocene zadostnosti virov iz člena 19 [prenovitev uredbe o električni energiji], zlasti ob upoštevanju naknadnega vrednotenja iz člena 16 [uredba o pripravljenosti na tveganja, kot je predlagana s COM(2016) 862] .

1.  Agencija v tesnem sodelovanju s Komisijo, državami članicami in ustreznimi nacionalnimi organi, vključno z nacionalnimi regulativnimi organi, in brez poseganja v pristojnosti organov za konkurenco spremlja veleprodajne in maloprodajne trge električne energije in zemeljskega plina, zlasti maloprodajne cene električne energije in zemeljskega plina, skladnost s pravicami potrošnikov iz [prenovitev direktive o električni energiji, kot je predlagana s COM(2016) 864/2] in Direktive 2009/73/ES, učinek razvoja na trgu na gospodinjske odjemalce, dostop do omrežij, vključno z dostopom do električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije, napredek v zvezi z medsebojnimi povezavami, potencialne ovire za čezmejno trgovino, regulativne ovire za nove udeležence na trgu in manjše akterje, vključno z energetskimi skupnostmi, državne posege, s katerimi se preprečuje cenovno odražanje dejanskega pomanjkanja, uspešnost držav članic na podlagi rezultatov evropske ocene zadostnosti virov iz člena 19 [prenovitev uredbe o električni energiji], zlasti ob upoštevanju naknadnega vrednotenja iz člena 16 [uredba o pripravljenosti na tveganja, kot je predlagana s COM(2016) 862].

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Agencija lahko zahteva, da nacionalni regulativni organi, ENTSO za električno energijo, ENTSO za plin, regionalni koordinacijski centri, telo EU DSO ter imenovani upravljavci trga z električno energijo zagotovijo vse potrebne informacije za namen izvajanja spremljanja v skladu s tem členom. Agencija je v ta namen pooblaščena, da izdaja odločitve. Agencija v svojih odločitvah navede pravno podlago, na podlagi katere se zahtevajo informacije, rok za predložitev informacij in namen zahteve. Agencija zaupne informacije, prejete v skladu s tem členom, uporablja samo za izvajanje nalog, ki so ji bile dodeljene s to uredbo. Agencija zagotovi primerno varstvo podatkov za vse informacije v skladu s členom 41.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 4 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Agencija lahko v soglasju z državami članicami ustanovi lokalne urade v državah članicah v skladu s členom 25(j).

Agencija lahko ustanovi lokalne urade v državah članicah v skladu s členom 25(k).

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Odločitve upravnega odbora se sprejemajo na podlagi navadne večine prisotnih članov, razen če ta uredba ne določa drugače. Vsak član upravnega odbora ali njegov namestnik ima en glas.

5.  Odločitve upravnega odbora se sprejemajo na podlagi dvotretjinske večine prisotnih članov, razen če ta uredba ne določa drugače. Vsak član upravnega odbora ali, v primeru njegove odsotnosti, njegov namestnik ima en glas.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Člani upravnega odbora se zavežejo, da bodo delovali neodvisno, nepristransko in v javnem interesu. S tem namenom vsi člani odbora podajo pisno izjavo o zavezah in pisno izjavo o interesih, iz katerih je razvidno, da ne obstajajo nikakršni interesi, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost, oziroma navedejo morebitne neposredne ali posredne interese, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost. Te izjave se vsako leto objavijo.

8.  Člani upravnega odbora se zavežejo, da bodo delovali neodvisno, nepristransko in v interesu Unije kot celote ter ne zahtevajo in ne sprejemajo navodil institucij ali organov Unije, katere koli vlade države članice ali katerega koli drugega javnega ali zasebnega organa. S tem namenom vsi člani odbora podajo pisno izjavo o zavezah in pisno izjavo o interesih, iz katerih je razvidno, da ne obstajajo nikakršni interesi, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost, oziroma navedejo morebitne neposredne ali posredne interese, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost. Te izjave se vsako leto objavijo.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  vsako leto sprejme osnutek programskega dokumenta iz člena 21, preden ga predloži Komisiji v mnenje, ter po pridobitvi mnenja Komisije in po prejemu odobritve s strani odbora regulatorjev v skladu s členom 23(5)(c) sprejme programski dokument Agencije z dvotretjinsko večino svojih članov ter ga pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji. Delovni program se sprejme ne glede na letni proračunski postopek in se objavi.

(e)  vsako leto do 31. januarja sprejme osnutek programskega dokumenta iz člena 21 ter ga predloži Komisiji, Evropskemu parlamentu in Svetu. Po pridobitvi mnenja Komisije in v zvezi z večletnim programskim načrtovanjem, po njegovi predložitvi Evropskemu parlamentu ter po prejemu odobritve s strani odbora regulatorjev v skladu s členom 23(5)(c) sprejme programski dokument Agencije z dvotretjinsko večino svojih članov ter ga do 31. oktobra pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji. Programski dokument se sprejme ne glede na letni proračunski postopek in se objavi.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Upravni odbor v skladu s členom 110 Kadrovskih predpisov sprejme odločitev na podlagi člena 2(1) Kadrovskih predpisov in člena 6 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev o prenosu ustreznih pooblastil organa za imenovanja na direktorja in opredelitvi pogojev, v skladu s katerimi se lahko navedeni prenos pooblastil začasno prekine. Direktor je pooblaščen za nadaljnji prenos teh pooblastil.

2.  Upravni odbor v skladu s členom 110 Kadrovskih predpisov sprejme odločitev na podlagi člena 2(1) Kadrovskih predpisov in člena 6 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev o prenosu ustreznih pooblastil organa za imenovanja na direktorja. Direktor je pooblaščen za nadaljnji prenos teh pooblastil.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Zaradi izjemnih okoliščin lahko upravni odbor z odločitvijo začasno umakne prenos pooblastil organa za imenovanja na direktorja in njegov nadaljnji prenos pooblastil ter jih izvaja sam ali jih prenese na enega od svojih članov ali uslužbenca, ki ni direktor.

črtano

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vsako leto upravni odbor sprejme programski dokument, ki vsebuje večletno in letno programsko načrtovanje, ki temelji na osnutku, ki ga predloži direktor ob upoštevanju mnenja Komisije in v zvezi z večletnim programskim načrtovanjem po posvetovanju z Evropskim parlamentom. Posreduje ga Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji najpozneje do 31. januarja vsakega leta.

Vsako leto upravni odbor sprejme osnutek programskega dokumenta, ki vsebuje letno in večletno programsko načrtovanje v skladu s členom 32 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013, ki temelji na osnutku, ki ga predloži direktor. Upravni odbor po tem, ko odbor regulatorjev odobri letni delovni program Agencije, sprejme programski dokument ob upoštevanju mnenja Komisije in v zvezi z večletnim programskim načrtovanjem po tem, ko ga predstavi Evropskemu parlamentu. Posreduje ga Evropskemu parlamentu, Svetu in Komisiji najpozneje do 31. oktobra vsakega leta.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 22 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  en predstavnik Evropskega parlamenta brez glasovalne pravice;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Odbor regulatorjev in njegovi pododbori iz člena 7 odločajo z navadno večino svojih prisotnih članov, pri čemer ima vsak član en glas, razen za mnenje iz odstavka 5(b) tega člena, ki se poda na podlagi dvotretjinske večine prisotnih članov.

1.  Odbor regulatorjev odloča z dvotretjinsko večino svojih prisotnih članov, pri čemer ima vsak član en glas.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 5 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  če meni, da je to primerno, direktorju poda pripombe, vključno s predlogi sprememb, na osnutke mnenj, priporočil in odločitev iz členov 3 do 11 in člena 14. Direktor te pripombe preuči, preden mnenja, priporočila in odločitve predloži odboru regulatorjev za mnenje, če pa ne upošteva stališča odbora regulatorjev, to pisno obrazloži.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  direktorju predloži mnenje o mnenjih, priporočilih in odločitvah iz členov 4 do 14, , katerih sprejetje se preučuje. Razen tega odbor regulatorjev v okviru svojih pristojnosti zagotovi napotke direktorju pri izvajanju njegovih nalog z izjemo odločitev v skladu s členom 16(6) Uredbe (EU) št. 1227/200138.

(a)  direktorju predloži mnenje o mnenjih, priporočilih in odločitvah iz členov 3 do 11 in člena 14, katerih sprejetje se preučuje. Poleg tega odbor regulatorjev v okviru svojih pristojnosti zagotovi napotke direktorju pri izvajanju njegovih ali njenih nalog z izjemo dejavnosti Agencije v skladu z Uredbo 1227/2011 in daje napotke delovnim skupinam Agencije, ustanovljenim v skladu s členom 30.

__________________

__________________

38 Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L 326, 8.12.2011, str. 1).

38 Uredba (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (UL L 326, 8.12.2011, str. 1).

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  v skladu s členoma 20(1)(e) in 25(f) ter v skladu s predhodnim predlogom proračuna, pripravljenim v skladu s členom 33(3)(1) odobri delovni program Agencije za naslednje leto in ga vsako leto do 1. septembra predloži upravnemu odboru v sprejetje.

(c)  v skladu s členoma 20(1)(e) in 25(f) ter v skladu začasnim osnutkom ocene, pripravljenim v skladu s členom 33(1) do 33(3), odobri osnutek programskega dokumenta, vključno z letnim delovnim programom Agencije, in ga vsako leto do 30. septembra predloži upravnemu odboru v sprejetje.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencijo vodi direktor, ki deluje v skladu s smernicami iz člena 23(5)(a) ) in – če je predvideno s to uredbo – mnenji odbora regulatorjev. Ne glede na vloge, ki jih imata upravni odbor in odbor regulatorjev v zvezi z nalogami direktorja, slednji ne zahteva ali sledi navodilom nobene vlade, institucij Unije ali drugega javnega ali zasebnega subjekta ali osebe. Direktor je odgovoren upravnemu odboru. Direktor se lahko udeležuje sestankov odbora regulatorjev kot opazovalec .

1.  Agencijo vodi direktor, ki deluje v skladu s smernicami iz drugega stavka člena 23(5)(a), in – če je predvideno s to uredbo – mnenji odbora regulatorjev. Ne glede na vloge, ki jih imata upravni odbor in odbor regulatorjev v zvezi z nalogami direktorja, slednji ne zahteva ali sledi navodilom nobene vlade, institucij Unije ali drugega javnega ali zasebnega subjekta ali osebe. Direktor poroča upravnemu odboru. Direktor se lahko udeležuje sestankov odbora regulatorjev kot opazovalec.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Direktorja po odprtem in preglednem izbirnem postopku in po pozitivnem mnenju odbora regulatorjev imenuje upravni odbor s seznama vsaj treh kandidatov, ki jih predlaga Komisija, in sicer na podlagi dosežkov ter znanja in izkušenj s področja energetike. Kandidata ali kandidatko, ki /jo izbere upravni odbor, lahko pred njegovim imenovanjem pristojni odbori Evropskega parlamenta povabijo, da poda izjavo in odgovori na vprašanja njihovih članov. Za namen sklenitve pogodbe z direktorjem Agencijo zastopa predsednik upravnega odbora

2.  Direktorja po odprtem in preglednem izbirnem postopku in po pozitivnem mnenju odbora regulatorjev ter po odobritvi Evropskega parlamenta imenuje upravni odbor s seznama vsaj treh kandidatov, ki jih predlaga Komisija, in sicer na podlagi dosežkov ter znanja in izkušenj s področja energetike. Kandidata ali kandidatko, ki ga/jo izbere upravni odbor, pred njegovim/njenim imenovanjem pristojni odbori Evropskega parlamenta povabijo, da poda izjavo in odgovori na vprašanja njihovih članov. Za namen sklenitve pogodbe z direktorjem Agencijo zastopa predsednik upravnega odbora.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  pripravi , sprejme in objavi mnenja, priporočila in odločitve. Mnenja, priporočila in odločitve iz členov 3 do 11 in 14 se sprejmejo le , če je odbor regulatorjev podal o njih pozitivno mnenje;

(c)  pripravi, sprejme in objavi mnenja, priporočila in odločitve. Mnenja, priporočila in odločitve iz členov 3 do 11 in člena 14 se sprejmejo le, če je odbor regulatorjev podal o njih pozitivno mnenje;

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  vsako leto pripravi osnutek delovnega programa Agencije za naslednje leto ter ga po sprejetju osnutka s strani upravnega odbora do 31. januarja vsakega leta predloži odboru regulatorjev, Evropskemu parlamentu in Komisiji. Direktor je odgovoren za izvajanje programskega dokumenta in poročanje upravnemu odboru o njegovem izvajanju;

(f)  vsako leto pripravi osnutek programskega dokumenta Agencije, ki vsebuje večletno načrtovanje in letni delovni program za naslednje leto v skladu s členom 21. Direktor je odgovoren za izvajanje programskega dokumenta in poročanje upravnemu odboru o njegovem izvajanju;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  je pristojen za odločanje o tem, ali je za učinkovito in uspešno opravljanje nalog Agencije treba namestiti enega ali več članov osebja v najmanj eno državo članico. Za odločitev o ustanovitvi lokalnega urada je potrebno predhodno soglasje Komisije, upravnega odbora in zadevnih držav članic. Z navedeno odločitvijo je opredeljen obseg dejavnosti, ki naj bi se izvajale v navedenem lokalnem uradu, in sicer tako, da se preprečijo nepotrebni stroški in podvajanje upravnih funkcij Agencije.

(k)  je pristojen za odločanje o tem, ali je za učinkovito in uspešno opravljanje nalog Agencije treba namestiti enega ali več članov osebja v najmanj eno državo članico. Za odločitev o ustanovitvi lokalnega urada je potrebno predhodno soglasje upravnega odbora. Z navedeno odločitvijo je opredeljen obseg dejavnosti, ki naj bi se izvajale v navedenem lokalnem uradu, in sicer tako, da se preprečijo nepotrebni stroški in podvajanje upravnih funkcij Agencije;

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 1 – točka k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ka)  v zvezi z osebjem v Agenciji izvaja pooblastila iz člena 39(3).

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 29 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Odbor za pritožbe lahko izvaja vsa pooblastila, ki so v pristojnosti Agencije, ali preda primer pristojnemu organu Agencije. Slednjega zavezuje odločitev odbora za pritožbe.

5.  Odbor za pritožbe lahko potrdi odločitev ali preda primer pristojnemu organu Agencije. Slednjega zavezuje odločitev odbora za pritožbe.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 29a

 

Tožbe pri Sodišču

 

Tožbe za razveljavitev odločitev, ki jo izda Agencija v skladu s to uredbo, in tožbe zaradi neukrepanja v predpisanih rokih se lahko vložijo pri Sodišču Evropske unije šele, ko je izčrpan postopek za pritožbe iz člena 29. Agencija sprejme vse potrebne ukrepe za izvršitev sodbe Sodišča Evropske unije.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Kadar je to utemeljeno in zlasti v podporo regulativnim prizadevanjem direktorja in odbora regulatorjev glede regulativnih vprašanj, lahko upravni odbor ustanovi delovne skupine.

1.  Kadar je to utemeljeno in zlasti v podporo regulativnim prizadevanjem direktorja in odbora regulatorjev glede regulativnih vprašanj, lahko direktor in odbor regulatorjev ustanovita delovne skupine.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Delovne skupine po potrebi sestavljajo strokovnjaki iz osebja Agencije, nacionalnih regulativnih organov in Komisije. Agencija ni odgovorna za stroške udeležbe strokovnjakov iz osebja nacionalnih regulativnih organov v delovnih skupinah Agencije.

2.  Delovne skupine po potrebi sestavljajo strokovnjaki iz osebja Agencije in nacionalnih regulativnih organov. Strokovnjaki Komisije sodelujejo kot opazovalci, če je to potrebno. Agencija ni odgovorna za stroške udeležbe strokovnjakov iz osebja nacionalnih regulativnih organov v delovnih skupinah Agencije.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Upravni odbor sprejme in objavi interni poslovnik o delovanju delovnih skupin.

3.  Direktor po posvetovanju z odborom regulatorjev sprejme in objavi interni poslovnik o delovanju delovnih skupin.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 30 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Delovne skupine opravljajo dejavnosti, ki so jim bile dodeljene v programskem dokumentu, sprejetem v skladu s členom 21.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  kakršni koli prostovoljni prispevki držav članic ali regulativnih organov iz člena 20(1)(g);

(c)  kakršni koli prostovoljni prispevki držav članic ali regulativnih organov iz člena 20(1)(g), kar ne sme vplivati na neodvisnost ali nevtralnost Agencije;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Prihodki, ki jih prejme Agencija, ne ogrožajo njene neodvisnosti ali objektivnosti.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ob zahtevkih za izvzetje na podlagi člena 11 in za odločitve o čezmejni razporeditvi stroškov, ki jih zagotavlja Agencija na podlagi člena 12 Uredbe (EU) št. 347/201339, se Agenciji plačajo pristojbine.

1.  Agenciji se plačajo pristojbine za:

 

(a)   odločitve o izvzetju na podlagi člena 11 in odločitve o čezmejni razporeditvi stroškov, ki jih zagotavlja Agencija na podlagi člena 12 Uredbe (EU) št. 347/201339;

 

(b)   registracijo stranke, ki poroča, v skladu s členom 8 Uredbe (EU) št. 1227/2011.

 

(c)   nadzor dejavnosti in sodelovanja med operaterji prenosnih in distribucijskih sistemov, vključno z ENTSO za električno energijo, ENTSO za plin in telesom EU ODS.

__________________

__________________

39 UL L 115, 25.4.2013, str. 39.

39 UL L 115, 25.4.2013, str. 39.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Takse iz odstavka 1 določi Komisija.

2.  Pristojbine iz odstavka 1 določi Komisija po posvetovanju z upravnim odborom. Komisija določi višino pristojbin in stroškov ter način njihovega plačila. Pristojbine in stroški se določijo v takšni višini, da prihodki od njih zadostujejo za pokritje vseh stroškov opravljenih storitev. Komisija po potrebi oceni višino pristojbin in stroškov glede na potrebo po tem, da se jih naloži.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Začasen osnutek ocene temelji na ciljih in pričakovanih rezultatih iz letnega programskega dokumenta iz člena 21(1) ter v skladu z načelom oblikovanja proračuna glede na uspešnost upošteva finančne vire, ki so potrebni za dosego teh ciljev in pričakovanih rezultatov.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  Komisija do ... [12 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] oceni proračun, dodeljen Agenciji, da bi zagotovili, da ima na voljo ustrezna finančna sredstva in človeške vire, s katerimi bi lahko uresničevala svojo vlogo pri oblikovanju notranjega energetskega trga in prispevala k zanesljivosti oskrbe z energijo v korist potrošnikov v Uniji. Komisija po potrebi predloži predloge za spremembo proračuna Agencije.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotovi Prevajalski center organov Evropske Unije.

3.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotovi Prevajalski center organov Evropske unije ali drugi ponudniki prevajalskih storitev v skladu s pravili za oddajo javnih naročil in ustreznimi finančnimi pravili.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben zaradi nujne notranje skladnosti besedila ali je neposredno povezan z drugimi dopustnimi predlogi sprememb.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Najpozneje pet let po začetku veljavnosti te uredbe in nato vsakih pet let Komisija s pomočjo neodvisnega zunanjega strokovnjaka izvede oceno uspešnosti Agencije v zvezi z njenimi cilji, mandatom in nalogami. Ocena zlasti obravnava morebitno potrebo po spremembi mandata Agencije in finančne posledice takšne spremembe .

1.  Najpozneje pet let po začetku veljavnosti te uredbe in nato vsakih pet let Komisija s pomočjo neodvisnega zunanjega strokovnjaka izvede oceno uspešnosti Agencije v zvezi z njenimi cilji, mandatom in nalogami. Pri ocenjevanju se v skladu z načelom priprave proračuna na podlagi uspešnosti obravnavajo zlasti morebitna potreba po spremembi mandata Agencije in finančne posledice vsake take spremembe.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Če Komisija meni, da nadaljnji obstoj Agencije glede na zastavljene cilje, mandat in naloge ni več upravičen, lahko predlaga ustrezno spremembo ali razveljavitev te uredbe.

2.  Če Komisija meni, da obstoj Agencije glede na zastavljene cilje, mandat in naloge ni več upravičen, se posvetuje z odborom regulatorjev. Odbor regulatorjev izda mnenje o prihodnji vlogi Agenciji v 12 mesecih po prejemu zahteve Komisije. Komisija lahko ob ustreznem upoštevanju mnenja odbora regulatorjev predlaga, da se ta uredba ustrezno spremeni ali razveljavi.

(1)

UL C 288, 31.8.2017, str. 91.

(2)

UL C 342, 12.10.2017, str. 79.

(3)

UL C 77, 28.3.2002, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

Uvod

Komisija je 30. novembra 2016 predstavila sveženj predlogov z naslovom Čista energija za vse Evropejce, da bi Evropska unija ostala konkurenčna, saj se s prehodom na čisto energijo spreminja globalno področje energetike. Kot del tega svežnja je predlagala prenovitev Uredbe (EU) št. 713/2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (ACER).

Namen predloga je pravni okvir ACER prilagoditi spremembam na trgih z energijo, v njem pa je tudi obravnavana potreba po tesnejšem regionalnem sodelovanju. ACER je s tem dobil večjo vlogo pri razvoju omrežnih kodeksov in usklajevanju regionalnega odločanja. Poleg tega so mu dodeljene številne nove naloge, povezane z regionalnimi operativnimi centri, ki jih je treba ustanoviti, nadzorom imenovanih upravljavcev trga električne energije ter oceno glede ustreznosti proizvodnje in pripravljenosti na tveganja.

Poročevalec meni, da bo imel ACER pri izvajanju svežnja o čisti energiji in zagotovitvi dobrega delovanja trga z energijo osrednjo vlogo, kar bo koristilo vsem odjemalcem energije v EU (zasebnim gospodinjstvom, malim in srednjim podjetjem, velikim družbam in industrijam). Zaradi tega na splošno pozdravlja predlog Komisije in večjo odgovornost, ki je v njem predvidena za Agencijo.

Vendar meni, da bi bilo treba predlagano uredbo izboljšati in pojasniti nekatere vidike za nadaljnjo okrepitev zmožnosti Agencije, da učinkovito izpolnjuje svoje naloge.

Regionalno regulativno upravljanje

Predlog Komisije v členu 5(2) določa pripravo predlogov glede pogojev ali metodologij za izvajanje omrežnih kodeksov in smernic, za katere se zahteva regulativna odobritev s strani vseh regulativnih organov ali vseh regulatorjev zadevne regije, ki se predložijo v revizijo in odobritev Agenciji.

Agencija je najprimernejša za obravnavanje predlogov glede pogojev ali metodologij, ki bi jih uporabljali po vsej EU, tj. tistih, ki jih morajo regulativno odobriti vsi regulativni organi. Za regionalne pogoje ali metodologije bi bili v prvi vrsti odgovorni ustrezni regionalni regulativni organi, ki bi Agencijo za odločitev prosili samo, če bi imelo dano vprašanje velik učinek na notranji trg z energijo, če se zadevni regulativni organi ne bi mogli strinjati ali na njihovo skupno prošnjo.

Zaradi tega so spremembe, ki jih predlaga poročevalec, namenjene razlikovanju v postopku odločanja. To vključuje oceno učinka skupnih regionalnih predlogov na notranji trg z energijo. Če predlogi nimajo večjega učinka na notranji trg z energijo, odločitve po posvetovanju z direktorjem ACER sprejmejo regulatorji v zadevni regiji. Agencija po tem, ko je bila uradno obveščena o skupnih dogovorih, izda priporočilo, kadar ti dogovori niso skladni s cilji in določbami direktive in uredbe ter omrežnimi kodeksi in smernicami.

Nadzor ACER nad vseevropskimi in regionalnimi subjekti v sektorju električne energije in plina

Ker je regionalnemu in vseevropskemu sodelovanju in usklajevanju namenjen večji poudarek, je učinkovit nadzor na tej ravni bistven za zagotovitev dokončnega oblikovanja in dobrega delovanja notranjega trga z energijo.

Agencija se je v svojih dejavnostih nadzora v preteklosti osredotočala predvsem na evropske mreže operaterjev prenosnih sistemov (ENTSO), pred kratkim pa je vključila tudi imenovane operaterje trga električne energije (NEMO). Razširitev je treba v predlogu za prenovitev še povečati z vključitvijo regionalnih operativnih centrov (ROC). Ti subjekti bodo pravzaprav imeli operativne pristojnosti, zaradi česar je učinkovit nadzor še bolj pomemben. Zagotoviti je treba, da bodo spoštovali obveznosti, ki jih imajo v skladu z zakonodajo. Poleg tega je učinkovit nadzor odvisen od tega, ali ima Agencija dostop do potrebnih informacij in ali jih lahko zahteva.

Če Agencija ugotovi, da ENTSO, imenovani operater trga električne energije ali regionalni operativni center ali kateri koli drug subjekt, ki deluje na čezmejni, regionalni ali vseevropski ravni, tj. bodoče telo EU ODS (operater distribucijskih sistemov v Uniji), ne spoštuje ciljev in določb direktive in uredbe o električni energiji ter omrežnih kodeksov in smernic, s čimer ogroža dobro delovanje notranjega trga z energijo, bi morala biti zmožna ukrepati z zavezujočo odločitvijo.

Zmožnost ACER, da pridobi informacije, ki jih potrebuje za izvajanje svoje nadzorne funkcije

Na podlagi sedanje Uredbe 713/2009 ima ACER že precej pristojnosti glede nadzora. Te so v predlogu za prenovitev nadalje razširjene, da bi zajeli tudi delovanje imenovanih operaterjev trga električne energije in regionalnih operativnih centrov. Teh pristojnosti za nadzor pa ne spremlja splošno pooblastilo, da se zahtevajo in pridobijo ustrezne informacije.

Zaradi tega je poročevalec vložil predloge sprememb, s katerimi bi bila Agencija pooblaščena, da od udeležencev na trgu in drugih subjektov zahteva vse informacije, ki jih potrebuje za učinkovito opravljanje svojih nalog, po potrebi tudi prek zavezujočih odločitev. Da bi preprečili podvajanje obveznosti poročanja za udeležence na trgu energije, bi morali te informacije običajno zagotoviti nacionalni regulativni organi, ENTSO, regionalni operativni centri, telesa EU ODS in imenovani operaterji trga električne energije, ki so najbliže udeležencem na trgu z energijo, in bi morali upoštevati že obstoječe statistične podatke. Vseeno bi morala imeti Agencija pristojnost, da v skrajni sili naslovi ustrezno utemeljeno zahtevo po informacijah neposredno na udeležence na trgu z energijo, če jih nacionalni regulativni organ informacij ne zagotovi ali jih ne more zagotoviti pravočasno. Določiti bi bilo treba obveznost nacionalnih regulativnih organov, da Agenciji pomagajo pri uveljavljanju takih neposrednih zahtev.

Pomanjkanje finančnih in človeških virov v ACER

Poročevalec je nadvse zaskrbljen zaradi stalnega pomanjkanja finančnih sredstev za Agencijo, kar resno ogroža njeno zmožnost za izpolnjevanje zakonsko določenega mandata, zlasti glede na uredbo REMIT. Če tega ne bomo obravnavali v okviru proračuna za leto 2018, bi lahko prišlo do zamud pri dokončnem oblikovanju notranjega trga z energijo in bi bila ogrožena celovitost in preglednost veleprodajnega trgovanja z energijo, kar bo pomenilo višje stroške za odjemalce energije v EU. Poleg tega mora dodatne naloge in pristojnosti ACER spremljati ustrezna okrepitev njegovih virov.

Glede na sedanje omejitve v proračunu EU bi sedanje proračunske težave Agencije lahko premagali tako, da bi ji omogočili zaračunavanje pristojbin za nekatere njene dejavnosti. Zaradi tega poročevalec predlaga spremembo, s katero bi ACER omogočili, da zaračunava pristojbine za registracijo registriranih mehanizmov poročanja, za poročanje o podatkih o trgovanju in temeljnih podatkih v okviru REMIT in za nadzor nad dejavnostmi operaterjev prenosnih sistemov, vključno z njihovim sodelovanjem prek ENTSO.

Druga vprašanja

Poročevalec predlaga tudi člen, v katerem bi natančno opredelili postopek odločanja ACER, da bi zagotovili utemeljene in obrazložene odločitve, ki omogočajo sodni nadzor. Odločitve morajo biti na voljo javnosti, hkrati pa je treba varovati zaupnost poslovno občutljivih podatkov. Nazadnje se predlaga tudi vrsta sprememb v zvezi z organizacijo Agencije, med drugim za ohranitev pristojnosti direktorja glede sprejemanja vodstvenih odločitev, za zagotovitev neodvisnosti upravnega odbora ACER od političnih navodil in za prilagoditev nekaterih postopkov.


PRILOGA: SEZNAM SUBJEKTOV, OD KATERIH JE POROČEVALEC PREJEL PRISPEVEK

Priprava tega seznama je povsem prostovoljna in je v izključni pristojnosti poročevalca. Poročevalec je pri pripravi osnutka poročila prejel prispevek od naslednjih subjektov:

ABB

ACER, Director

ACER, Administrative Board

ACER, Board of Regulators

Amprion

BEUC

Bundesnetzagentur

Business Europe

Climate Action Network (CAN) Europe

CEDEC - European federation of Local Energy Companies

CEER

Coalition France pour l'efficacité énergétique (CFEE)

Danish Energy

Danish Industry

Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate

EDSO for Smart Grids

Energie-Control Austria

Energinet

Energitilsynet

ENGIE

ENTSO-E

EPEXSPOT

European Commission, DG ENER

European Commission, DG CLIMA

EVN

German Association of Local Public Utilities

German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy

IBERDROLA

Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)

Nordpool

Orgalime

PKA

Shell

SolarPower Europe

Statnett

Statoil

T&D Europe

WindEurope


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

D(2017)31009

Jerzy Buzek

Predsednik Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

PHS 08B046

Bruselj

Zadeva:  Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (prenovitev)

  (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Spoštovani gospod predsednik,

Odbor za pravne zadeve je omenjeni predlog preučil v skladu s členom 104 o prenovitvi pravnih aktov, kot je bil vključen v poslovnik Parlamenta.

Odstavek 3 tega člena se glasi:

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take, o tem obvesti pristojni odbor.

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 169 in 170, v vsebinsko pristojnem odboru predlogi sprememb dopustni le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Vendar lahko spremembe delov predloga, ki ostajajo nespremenjeni, izjemoma in posamično sprejme predsednik pristojnega odbora, če meni, da to zahtevata nujna skladnost besedila ali povezanost z drugimi dopustnimi predlogi sprememb. Razlogi morajo biti navedeni v pisni obrazložitvi predlogov sprememb.“

Odbor za pravne zadeve v skladu z mnenjem posvetovalne skupine pravnih služb Parlamenta, Sveta in Komisije, ki so preučile predlagano prenovljeno različico, in v skladu s priporočili poročevalca meni, da zadevni predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take v predlogu ali s strani posvetovalne delovne skupine, in da je predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov z omenjenimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

Odbor za pravne zadeve je po razpravi na svoji seji 13. julija 2017 soglasno sklenil priporočiti(1), naj Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor začne preučevanje zgoraj navedenega predloga v skladu s členom 104.

S spoštovanjem,

Pavel Svoboda

Priloga: Poročilo, ki ga je podpisal predsednik posvetovalne skupine.

(1)

Navzoči so bili naslednji poslanci: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Jens Rohde, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.


PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

Bruselj, 20. junij 2017

MNENJE

  V VEDNOST  EVROPSKEMU PARLAMENTU

    SVETU IN

    KOMISIJI

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev

COM(2016)0863 z dne 23.2.2017 – 2017/0378(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov, zlasti z odstavkom 9, se je posvetovalna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sestala 25. aprila in 3. maja 2017, da bi preučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Posvetovalna skupina je na teh srečanjih(1) po preučitvi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prenovitvi Uredbe (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev soglasno ugotovila, da bi bilo treba s sivo barvo, ki se običajno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb, označiti naslednje:

- v členu 2(d) sklicevanje na člen 8;

- črtana odstavka 7 in 8 člena 6 Uredbe (ES) št. 713/2009;

- v členu 20(1)(e) črtano besedilo „do 30. septembra“;

- v členih 23(5)(a) in 25(c) sklicevanje na člene 3 do 11;

- v členu 26(3) stavek „Odbor za pritožbe sprejme in objavi svoj poslovnik“;

- v členu 29(1) nadomestitev sklicevanja na člene 7, 8 ali 9 s sklicevanjem na člene 4 do 14;

v členu 33(1) črtano besedilo „do 15. februarja“;

v členu 33(3) besedilo „do 31. januarja vsako leto“, ki nadomešča besedilo „do 31. marca“;

- v členu 33(6) dodano besedilo „Svet v svoji vlogi“;

- celotno besedilo člena 33(8);

- celotno besedilo člena 35(1) in (2);

- v členu 35(4) besedo „računovodja“, ki nadomešča besedo „direktor“;

- v členu 35(6) besedi „Računovodja Agencije“, ki nadomeščata besedo „Direktor“;

- v členu 35(7) dodano besedilo „do 15. novembra leta N + 1“;

- v členu 35(8) besedilo „30. septembra leta N + 1“, ki nadomešča besedilo „do 15. oktobra“;

- v členu 43(1) črtano besedilo „kjer je primerno“;

- v členu 45(3) besedilo „skupaj s svojimi zaključki Evropskemu parlamentu, Svetu“.

Posvetovalna skupina je po preučitvi predloga soglasno ugotovila, da ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take. Skupina je v zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami tudi sklenila, da predlog Komisije vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec      pravni svetovalec      generalni direktor

(1)

  Svoje delo je opravila na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.


MNENJE Odbora za proračun (31.8.2017)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Agencije Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (prenovitev)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Pripravljavec mnenja: Jens Geier

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za proračun poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29)  Agencija bi se morala večinoma financirati iz splošnega proračuna Unije, s pristojbinami in prostovoljnimi prispevki. Zlasti viri, ki jih regulativni organi trenutno zagotavljajo za sodelovanje na ravni Unije, bi morali biti Agenciji še vedno na voljo. Proračunski postopek Unije bi se moral še naprej uporabljati v zvezi z vsemi subvencijami iz splošnega proračuna Unije. Poleg tega bi moral računovodske izkaze revidirati neodvisni zunanji revizor v skladu s členom 107 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/201333.

(29)  Agencija bi se morala večinoma financirati iz splošnega proračuna Unije, s pristojbinami in prostovoljnimi prispevki, kar ne bi smelo vplivati na njeno nevtralnost in neodvisnost. Zlasti viri, ki jih regulativni organi trenutno zagotavljajo za sodelovanje na ravni Unije, bi morali biti Agenciji še vedno na voljo. Proračunski postopek Unije bi se moral še naprej uporabljati v zvezi z vsemi subvencijami iz splošnega proračuna Unije. Poleg tega bi moral računovodske izkaze revidirati neodvisni zunanji revizor v skladu s členom 107 Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1271/2013 33

_________________

 

33 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).

33 Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1271/2013 z dne 30. septembra 2013 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 208 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 328, 7.12.2013, str. 42).

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je neločljivo povezan z drugimi sprejemljivimi predlogi sprememb, ki jih v zvezi s predlogom Komisije predlaga poročevalec.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(29a)  Agencija bi morala določiti svoje pristojbine na pregleden, pošten, nediskriminatoren in enoten način. Pristojbine ne bi smele ogrožati konkurenčnosti zadevne industrije ali neodvisnosti in nepristranskosti Agencije.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je neločljivo povezan z drugimi sprejemljivimi predlogi sprememb, ki jih v zvezi s predlogom Komisije predlaga poročevalec.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 29 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(29b)  Proračun Agencije bi bilo treba pripraviti v skladu z načelom oblikovanja proračuna glede na uspešnost ter pri tem upoštevati njene cilje in pričakovane rezultate njenih nalog.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je neločljivo povezan z drugimi sprejemljivimi predlogi sprememb, ki jih v zvezi s predlogom Komisije predlaga poročevalec.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Agencija izvaja svoje naloge neodvisno in objektivno.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je neločljivo povezan z drugimi sprejemljivimi predlogi sprememb, ki jih v zvezi s predlogom Komisije predlaga poročevalec.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Člani upravnega odbora se zavežejo, da bodo delovali neodvisno, nepristransko in v javnem interesu. S tem namenom vsi člani odbora podajo pisno izjavo o zavezah in pisno izjavo o interesih, iz katerih je razvidno, da ne obstajajo nikakršni interesi, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost, oziroma navedejo morebitne neposredne ali posredne interese, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost. Te izjave se vsako leto objavijo.

8.  Brez poseganja v vlogo članov, ki jih imenuje Komisija, se člani upravnega odbora zavežejo, da bodo delovali neodvisno, nepristransko in v javnem interesu ter ne bodo zahtevali ali upoštevali političnih navodil. S tem namenom vsi člani odbora podajo pisno izjavo o zavezah in pisno izjavo o interesih, iz katerih je razvidno, da ne obstajajo nikakršni interesi, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost, oziroma navedejo morebitne neposredne ali posredne interese, ki bi lahko vplivali na njihovo neodvisnost. Te izjave se vsako leto objavijo.

Obrazložitev

Ohraniti je treba zaščito članov upravnega odbora pred političnimi navodili, hkrati pa priznati posebno vlogo članov, ki jih imenuje Komisija. Ta sprememba je potrebna zaradi nujnih razlogov, povezanih z notranjo logiko upravljanja agencije.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 3 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pri bistvenih spremembah, kakršna je omenjena v drugem pododstavku, se pred dodelitvijo dodatnih finančnih in človeških virov vedno preuči možnost prerazporeditve dejavnosti.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  kakršni koli prostovoljni prispevki držav članic ali regulativnih organov iz člena 20(1)(g);

(c)  kakršni koli prostovoljni prispevki držav članic ali regulativnih organov iz člena 20(1)(g), kar ne sme vplivati na neodvisnost in nevtralnost Agencije;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je neločljivo povezan z drugimi sprejemljivimi predlogi sprememb, ki jih v zvezi s predlogom Komisije predlaga poročevalec.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Prihodki, ki jih prejme Agencija, ne ogrožajo njene neodvisnosti in ali objektivnosti.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je neločljivo povezan z drugimi sprejemljivimi predlogi sprememb, ki jih v zvezi s predlogom Komisije predlaga poročevalec.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Ob zahtevkih za izvzetje na podlagi člena 11(1) in za odločitve o čezmejni razporeditvi stroškov, ki jih zagotavlja Agencija na podlagi člena 12 Uredbe (EU) št. 347/2013 , se Agenciji plačajo pristojbine39.

1.  Agenciji se plačajo pristojbine za vse naslednje dejavnosti:

 

(a)   zahtevke za izvzetje na podlagi člena 11(1) te uredbe;

 

(b)   zahtevke za odločitve o čezmejni razporeditvi stroškov, ki jih Agencija zagotavlja na podlagi člena 12 Uredbe (EU) št. 347/3939;

 

(c)   registracijo strank, ki poročajo, v skladu s tretjim pododstavkom člena 11(1) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1348/201439a in

 

(d)   spremljanje izvajanja dejavnosti ENTSO za električno energijo in ENTSO za plin v skladu s členom 4(2) te uredbe.

__________________

__________________

39 UL L 115, 25.4.2013, str. 39

39 UL L 115, 25.4.2013, str. 39

 

39a Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1348/2014 z dne 17. decembra 2014 o sporočanju podatkov v skladu s členom 8(2) in (6) Uredbe (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 363, 18.12.2014, str. 121–142).

Obrazložitev

Možnost zaračunavanja pristojbin za registrirane mehanizme poročanja v skladu z uredbo REMIT in za operaterje prenosnih sistemov bi omogočila učinkovito premostitev trenutnega pomanjkanja finančnih virov, zato bi morala Agencija imeti to možnost. Ta sprememba je potrebna zaradi nujnih razlogov, povezanih z notranjo logiko proračunske zmogljivosti Agencije. Omogočila bi ji, da v celoti izvaja nove dejavnosti, ki so ji bile dodeljene z uredbo REMIT in Uredbo (EU) št. 347/2013.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Začasni osnutki ocen temeljijo na ciljih in pričakovanih rezultatih iz dokumenta o letnem načrtovanju programov iz člena 21(1) ter v skladu z načelom oblikovanja proračuna glede na uspešnost upoštevajo finančne vire, ki so potrebni za dosego teh ciljev in pričakovanih rezultatov.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je neločljivo povezan z drugimi sprejemljivimi predlogi sprememb, ki jih v zvezi s predlogom Komisije predlaga poročevalec.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotovi Prevajalski center organov Evropske Unije.

3.  Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotavljajo Prevajalski center za organe Evropske unije ali drugi ponudniki prevajalskih storitev v skladu s pravili za oddajo javnih naročil in v mejah, določenih z ustreznimi finančnimi pravili.

Obrazložitev

V Prevajalskem centru lahko pride do zamud pri prevodih, ki ogrožajo delo Agencije. Zaradi trenutnega pomanjkanja finančnih virov je treba Agenciji dovoliti, da uporabi cenejše alternative za izvajanja svojih dejavnosti, zaradi česar mora imeti ACER možnost oddati prevajanje drugim zunanjim izvajalcem.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 45 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Najpozneje [Urad za publikacije: pet let po začetku veljavnosti te uredbe, natančni datum vstavi Urad za publikacije], in nato vsakih pet let Komisija s pomočjo neodvisnega zunanjega strokovnjaka izvede oceno uspešnosti Agencije v zvezi z njenimi cilji, mandatom in nalogami. Ocena zlasti obravnava morebitno potrebo po spremembi mandata Agencije in finančne posledice takšne spremembe.

1.  Najpozneje [Urad za publikacije: pet let po začetku veljavnosti te uredbe, natančni datum vstavi Urad za publikacije], in nato vsakih pet let Komisija s pomočjo neodvisnega zunanjega strokovnjaka izvede oceno uspešnosti Agencije v zvezi z njenimi cilji, mandatom in nalogami. Pri ocenjevanju se v skladu z načelom priprave proračuna na podlagi uspešnosti obravnavajo zlasti morebitna potreba po spremembi mandata Agencije in finančne posledice vsake take spremembe.

Obrazložitev

Načelo priprave proračuna na podlagi uspešnosti je ena od političnih prednostnih nalog, ki jih je Komisija oblikovala, Parlament pa podprl. V predlogu spremembe bi se morala odražati splošna institucionalna logika boljše uporabe proračuna EU.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (prenovitev)

Referenčni dokumenti

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

19.1.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Jens Geier

12.1.2017

Datum sprejetja

30.8.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

34

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

1

0

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Agencija Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev (prenovitev)

Referenčni dokumenti

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Datum predložitve EP

30.11.2016

 

 

 

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

19.1.2017

ECON

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

 

Odbori, ki niso podali mnenja

Datum sklepa

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Morten Helveg Petersen

25.1.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

24.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Datum sprejetja

21.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

52

7

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jan Keller

Datum predložitve

26.2.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Davor Škrlec, Claude Turmes

7

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 12. marec 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov