Betänkande - A8-0040/2018Betänkande
A8-0040/2018

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omarbetning)

26.2.2018 - (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)) - ***I

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
Föredragande: Morten Helveg Petersen
(Omarbetning – artikel 104 i arbetsordningen)


Förfarande : 2016/0378(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0040/2018
Ingivna texter :
A8-0040/2018
Omröstningar :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omarbetning)

(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0863),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 194.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0494/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverade yttranden från den tyska förbundsdagen, den franska senaten och den rumänska senaten som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 31 maj 2017[1],

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 13 juli 2017[2],

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter[3],

–  med beaktande av skrivelsen av den 17 juli 2017 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor i enlighet med artikel 104.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 104 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från budgetutskottet (A8-0040/2018), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionens förslag inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a)  Trots avsevärda framsteg med integrering och sammanlänkning av den inre marknaden för el är vissa medlemsstater eller regioner fortfarande isolerade eller inte tillräckligt sammanlänkade. Detta gäller särskilt medlemsstater som är öar eller belägna ute i periferin. Byrån bör i sitt arbete ägna lämplig uppmärksamhet åt situationen i dessa medlemsstater eller regioner.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  På grund av de täta sammanlänkningarna i unionens elnät och det ökande behovet av att samarbeta med grannländerna för att upprätthålla nätstabilitet och integrera stora mängder förnybar energi, kommer regionala operativa centrum att spela en viktig roll för samordningen mellan de systemansvariga för överföringssystemen. Byrån bör garantera tillsynen över de regionala operativa centrumen om så krävs.

(7)  På grund av de täta sammanlänkningarna i unionens elnät och det ökande behovet av att samarbeta med grannländerna för att upprätthålla nätstabilitet och integrera stora mängder förnybar energi, kommer regionala samordningscentrum att spela en viktig roll för samordningen mellan de systemansvariga för överföringssystemen. Byrån bör garantera tillsynen över de regionala samordningscentrumen, och övervaka att de fungerar effektivt och följer relevant unionslagstiftning.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Eftersom en stor del av ny elproduktion kommer att anslutas på lokal nivå kommer de systemansvariga för distributionssystemen att spela en viktig roll när det gäller att sköta det europeiska elsystemet på ett flexibelt och effektivt sätt.

(8)  Eftersom en stor del av ny elproduktion kommer att anslutas på lokal nivå kommer de systemansvariga för distributionssystemen att spela en viktig roll när det gäller att sköta det europeiska elsystemet på ett flexibelt och effektivt sätt. Eftersom kommissionen överväger att inrätta ett organ på EU-nivå för att förbättra samarbetet mellan systemansvariga för överföringssystem och systemansvariga för distributionssystem, liksom också att ta fram ytterligare vägledning och föreskrifter om frågor som berör systemansvariga för distributionssystem måste byrån få vissa tillsynsbefogenheter över detta organ.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Byrån bör se till att den tillsyn som utförs av nationella tillsynsmyndigheter enligt [omarbetningen av eldirektivet enligt förslag i COM(2016) 864/2] och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG30 samordnas ordentligt och vid behov kompletteras på unionsnivå . I detta syfte måste byråns oberoende gentemot el- och gasproducenter, systemansvariga för överförings- och distributionssystem, såväl offentliga som privata, och konsumenter garanteras, och byråns åtgärders förenlighet med unionslagstiftningen , dess tekniska och tillsynsrelaterade kapacitet samt transparens, demokratiska kontrollansvar och effektivitet säkerställas.

(10)  Byrån bör se till att den tillsyn som utförs av nationella tillsynsmyndigheter enligt [omarbetningen av eldirektivet enligt förslag i COM(2016) 864/2] och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG30 samordnas ordentligt och vid behov kompletteras på unionsnivå . I detta syfte måste byråns oberoende gentemot el- och gasproducenter, systemansvariga för överförings- och distributionssystem, såväl offentliga som privata, och konsumenter garanteras, och byråns åtgärders förenlighet med unionslagstiftningen , dess tekniska och tillsynsrelaterade kapacitet samt transparens, demokratiska kontrollansvar, också i form av ansvarsskyldighet inför Europaparlamentet, och effektivitet garanteras.

__________________

__________________

30 Se sidan 94 i detta nummer av EUT.

30 Se sidan 94 i detta nummer av EUT.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Byrån bör övervaka det regionala samarbetet mellan systemansvariga för överföringssystem inom sektorerna för el och gas samt verksamheten inom Entso för el och det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas (nedan kallat Entso för gas). Byrån bör även övervaka genomförandet av arbetsuppgifterna för andra enheter med reglerade funktioner som har en unionsomfattande dimension, t.ex. energibörser. Byrån är nödvändig för att samarbetet mellan de systemansvariga för överföringssystemen och arbetet i andra enheter med unionsomfattande funktioner ska kunna bli effektivt och transparent på ett sätt som gynnar de inre marknaderna för el och naturgas.

(11)  Byrån bör övervaka det regionala samarbetet mellan systemansvariga för överföringssystem inom sektorerna för el och gas samt verksamheten inom Entso för el och det europeiska nätverket av systemansvariga för överföringssystem för gas (nedan kallat Entso för gas), och verka för säkerställandet av att unionslagstiftningen följs. Byrån bör även övervaka genomförandet av arbetsuppgifterna för andra enheter med reglerade funktioner som har en unionsomfattande dimension, t.ex. energibörser. Byrån är nödvändig för att samarbetet mellan de systemansvariga för överföringssystemen och arbetet i andra enheter med unionsomfattande funktioner ska kunna bli effektivt och transparent på ett sätt som gynnar de inre marknaderna för el och naturgas. Byrån bör av Entso för el och Entso för gas kunna inbegära och få den information som byrån behöver för fullgörandet av sina uppgifter.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11 a)  I och med att Entso för el, Entso för gas, EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem och de regionala samordningscentrumen har fått utökat operativt ansvar måste dessa enheter som driver verksamhet på regional nivå eller unionsomfattande nivå övervakas bättre. I undantagsfall bör Acer, av omsorg om skyddet av en välfungerande inre marknaden, kunna anta beslut som är riktade till sådana enheter, för att säkerställa att de fullgör sina skyldigheter enligt energilagstiftningen.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Byrån tillhandahåller en integrerad struktur som möjliggör att de nationella tillsynsmyndigheterna kan medverka och samarbeta. Denna struktur underlättar en enhetlig tillämpning av lagstiftningen om de inre marknaderna för el och naturgas i hela unionen. I fall som berör mer än en medlemsstat har byrån fått befogenhet att anta enskilda beslut. Denna befogenhet bör under klart angivna omständigheter omfatta tekniska och tillsynsrelaterade frågor som kräver regional samordning , särskilt sådana som rör genomförande av nätföreskrifter och riktlinjer, samarbete mellan regionala operativa centrum, tillsynsrelaterade beslut som krävs för att effektivt övervaka integritet och öppenhet på grossistmarknaderna, beslut som rör el- och naturgasinfrastruktur som förbinder eller kan förbinda minst två medlemsstater, samt, som en sista utväg, undantag från reglerna för den inre marknaden för nya sammanlänkningar av elnät och ny gasinfrastruktur som är belägen i mer än en medlemsstat.

(13)  Byrån tillhandahåller en integrerad struktur som möjliggör att de nationella tillsynsmyndigheterna kan medverka och samarbeta. Denna struktur underlättar en enhetlig tillämpning av lagstiftningen om de inre marknaderna för el och naturgas i hela unionen. I fall som berör mer än en medlemsstat har byrån fått befogenhet att anta enskilda beslut. Denna befogenhet bör under klart angivna omständigheter omfatta tekniska och tillsynsrelaterade frågor som kräver regional samordning , särskilt sådana som rör genomförande av nätföreskrifter och riktlinjer, samarbete mellan regionala samordningscentrum, tillsynsrelaterade beslut som krävs för att effektivt övervaka integritet och öppenhet på grossistmarknaderna, beslut som rör el- och naturgasinfrastruktur som förbinder eller kan förbinda minst två medlemsstater, samt, som en sista utväg, undantag från reglerna för den inre marknaden för nya sammanlänkningar av elnät och ny gasinfrastruktur som är belägen i mer än en medlemsstat. Byrån bör också ha kapacitet att ge operativ hjälp till de nationella tillsynsmyndigheterna. De nationella tillsynsmyndigheterna bör ge byrån upplysningar av relevans för dess övervakningsverksamhet.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Byrån har som en viktig uppgift att utarbeta icke-bindande ramriktlinjer. Nätföreskrifterna bör vara förenliga med dessa ramriktlinjer. Det anses också vara lämpligt och förenligt med byråns syfte att den deltar i översynen av utkast till nätföreskrifter för att säkerställa att de är förenliga med ramriktlinjerna och ge den grad av harmonisering som krävs innan den lägger fram dem för antagande till kommissionen.

(14)  Byrån har som en viktig uppgift att utarbeta icke-bindande ramriktlinjer. Nätföreskrifterna bör vara förenliga med dessa ramriktlinjer. Det anses också vara lämpligt och förenligt med byråns syfte att den deltar i arbetet med att se över och ändra utkast till nätföreskrifter för att säkerställa att de är förenliga med ramriktlinjerna och ge den grad av harmonisering som krävs innan den lägger fram dem för antagande till kommissionen.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  I och med antagandet av nätföreskrifter och riktlinjer som föreskriver ett stegvist genomförande och en vidareutveckling av gemensamma regionala och unionsomfattande bestämmelser har byråns roll blivit viktigare när det gäller att övervaka genomförandet av nätföreskrifterna och riktlinjerna. Effektiv övervakning av nätföreskrifter och riktlinjer är en viktig funktion för byrån och avgörande för genomförandet av reglerna för den inre marknaden.

(15)  I och med antagandet av nätföreskrifter och riktlinjer som föreskriver ett stegvist genomförande och en vidareutveckling av gemensamma regionala och unionsomfattande bestämmelser har byråns roll blivit viktigare när det gäller att övervaka och säkerställa genomförandet av nätföreskrifterna och riktlinjerna. Effektiv övervakning av nätföreskrifter och riktlinjer är en viktig funktion för byrån och avgörande för genomförandet av reglerna för den inre marknaden.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  Eftersom den stegvisa harmoniseringen av unionens energimarknader omfattar att regelbundet finna regionala lösningar som ett mellansteg är det lämpligt att återspegla den regionala dimensionen av den inre marknaden och att tillhandahålla lämpliga styrmekanismer. Tillsynsmyndigheter med ansvar för samordnade regionala godkännanden bör kunna förbereda tillsynsnämndens beslut i frågor av regionalt intresse i en regional underkommitté inom tillsynsnämnden, såvida inte dessa frågor är av allmän betydelse för unionen.

(17)  Eftersom den stegvisa harmoniseringen av unionens energimarknader omfattar att regelbundet finna regionala lösningar som ett mellansteg är det lämpligt att återspegla den regionala dimensionen av den inre marknaden och att tillhandahålla lämpliga styrmekanismer. Besluten om förslag till gemensamma regionala villkor eller metoder bör därför fattas av de behöriga tillsynsmyndigheterna i den berörda regionen, såvida inte dessa beslut har en påtaglig inverkan på den inre marknaden för energi. Beslut i frågor som är av avsevärd betydelse även utanför den berörda regionen bör fattas av byrån.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Byrån bör rådfråga berörda parter vid behov och ge dem rimliga möjligheter att kommentera föreslagna åtgärder, till exempel nätföreskrifter och nätverksregler.

(20)  Byrån måste rådfråga berörda parter vid behov och ge dem rimliga möjligheter att kommentera alla föreslagna åtgärder.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Byrån bör bidra till insatser för förbättrad energiförsörjning.

(22)  Byrån bör bidra till insatser för förbättrad energiförsörjning och till uppnående av unionens klimatmål. Byrån är ett verkställande organ och bör därför följa den strategiska agenda för klimat och energi som fastställts av de institutioner som sköter unionens politiska beslutsfattande.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  Byrån bör få nödvändiga befogenheter att utföra sitt tillsynsuppdrag på ett effektivt, transparent, välgrundat och framför allt oberoende sätt. Byråns oberoende gentemot el- och gasproducenter samt systemansvariga för överförings- och distributionssystem utgör inte bara en huvudprincip för god samhällsstyrning utan också ett fundamentalt villkor för att säkra marknadens förtroende. Tillsynsnämndens medlemmar bör således, utan att detta påverkar deras agerande på sina respektive nationella myndigheters vägnar, agera oberoende av alla marknadsintressen, undvika intressekonflikter och varken söka eller följa instruktioner eller acceptera rekommendationer från någon medlemsstats regering, från unionsinstitutioner eller från något annat offentligt eller privat organ eller person. Tillsynsnämndens beslut bör samtidigt vara förenliga med unionslagstiftningen på energiområdet, såsom den inre marknaden för energi, samt miljö- och konkurrensområdet. Tillsynsnämnden bör rapportera sina yttranden, rekommendationer och beslut till unionsinstitutionerna.

(26)  Byrån bör få nödvändiga befogenheter att utföra sitt tillsynsuppdrag på ett effektivt, transparent, välgrundat och framför allt oberoende sätt. Byråns oberoende gentemot el- och gasproducenter samt systemansvariga för överförings- och distributionssystem, liksom gentemot andra organisationer som driver de nationella tillsynsmyndigheternas intressen, utgör inte bara en huvudprincip för god samhällsstyrning utan också ett fundamentalt villkor för att säkra marknadens förtroende. Tillsynsnämndens medlemmar bör således, utan att detta påverkar deras agerande på sina respektive nationella myndigheters vägnar, agera oberoende av alla marknadsintressen, undvika intressekonflikter och varken söka eller följa instruktioner eller acceptera rekommendationer från någon medlemsstats regering, från unionsinstitutioner eller från något annat offentligt eller privat organ eller person. Tillsynsnämndens beslut bör samtidigt vara förenliga med unionslagstiftningen på energiområdet, såsom den inre marknaden för energi, samt miljö- och konkurrensområdet. Tillsynsnämnden bör rapportera sina yttranden, rekommendationer och beslut till unionsinstitutionerna. Byråns beslut bör få bindande verkan, medan dess yttranden och rekommendationer bör ägnas yttersta uppmärksamhet av Entso för el, Entso för gas, EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, systemansvariga för överföringssystem, regionala operativa centrum och nominerade elmarknadsoperatörer.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Byrån bör utöva sina beslutsbefogenheter i enlighet med principerna om rättvisa, transparenta och rimliga beslutsförfaranden. Alla regler om byråns förfaranden bör fastställas i dess arbetsordning.

(28)  Byrån bör utöva sina beslutsbefogenheter i enlighet med principerna om rättvisa, transparenta och rimliga beslutsförfaranden. Byrån bör i alla sina förfaranden följa lämpliga bestämmelser i arbetsordningen. Alla regler om byråns förfaranden bör fastställas i dess arbetsordning.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Byrån bör främst finansieras genom unionens allmänna budget, genom avgifter och genom frivilliga bidrag. I synnerhet bör de medel som för närvarande anslås av tillsynsmyndigheter för samarbete på unionsnivå fortsätta att vara tillgängliga för byrån. Unionens budgetförfarande bör fortsätta att gälla när det gäller alla bidrag som belastar unionens allmänna budget. Granskningen av räkenskaper bör vidare göras av en oberoende extern revisor i enlighet med artikel 107 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/201333.

(29)  Byrån bör få de resurser den behöver för att kunna utföra sina uppgifter. Byrån bör främst finansieras genom unionens allmänna budget, genom avgifter och genom frivilliga bidrag. I synnerhet bör de medel som för närvarande anslås av tillsynsmyndigheter för samarbete på unionsnivå fortsätta att vara tillgängliga för byrån. Byrån bör kunna ta ut avgifter för vissa av sina verksamheter. Unionens budgetförfarande bör fortsätta att gälla när det gäller alla bidrag som belastar unionens allmänna budget. Granskningen av räkenskaper bör vidare göras av en oberoende extern revisor i enlighet med artikel 107 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/201333.

__________________

__________________

33 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).

33 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a)  Byråns budget bör utarbetas i enlighet med principen om resultatbaserad budgetering och med beaktande av dess mål och de förväntade resultaten av dess uppgifter.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Byråns budget bör kontinuerligt utvärderas av budgetmyndigheten, med hänsyn till byråns arbetsbörda och resultat. Budgetmyndigheten bör säkerställa att bästa effektivitetsstandard uppnås.

(30)  Byråns budget bör kontinuerligt utvärderas av budgetmyndigheten, med hänsyn till byråns arbetsbörda, resultat samt målet om att arbeta för en inre marknad för energi och att bidra till en tryggad energiförsörjning, till nytta för EU:s konsumenter. Budgetmyndigheten bör säkerställa att bästa effektivitetsstandard uppnås.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Genom samarbetet mellan nationella tillsynsmyndigheter inom byrån är det uppenbart att majoritetsbeslut är en viktig förutsättning för att nå framsteg i frågor som rör den inre energimarknaden och har betydande ekonomiska effekter i olika medlemsstater. De nationella tillsynsmyndigheterna bör därför rösta med enkel majoritet i tillsynsnämnden.

(34)  Genom samarbetet mellan nationella tillsynsmyndigheter inom byrån är det uppenbart att majoritetsbeslut är en viktig förutsättning för att nå framsteg i frågor som rör den inre energimarknaden och har betydande ekonomiska effekter i olika medlemsstater. De nationella tillsynsmyndigheterna bör därför rösta med två tredjedels majoritet i tillsynsnämnden. Byrån bör, enligt vad som är lämpligt, vara ansvarig inför Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 37a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(37a)  I beslut 2009/913/EU, fattat i samförstånd mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar1a, föreskrivs det att byrån ska ha sitt säte i Ljubljana i Slovenien. Byrån säte är centrum för dess verksamhet och dess lagstadgade uppgifter. Därför bör de lagstadgade organen sammanträda på den ort där byrån har sitt säte.

 

__________________

 

1aBeslut 2009/913/EU av den 7 december 2009, fattat i samförstånd mellan företrädarna för medlemsstaternas regeringar, om plats för sätet för byrån för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter Slovenien (EUT L 322, 9.12.2009, s. 39).

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  Byråns värdmedlemsstat bör tillhandahålla bästa möjliga förutsättningar för att byrån ska kunna fungera smidigt och effektivt, vilket inkluderar Europaorienterad skolundervisning på flera språk och lämpliga transportförbindelser.

(38)  Såväl den överenskommelse om säte mellan Republiken Sloveniens regering och byrån som undertecknades den 26 november 2010 och trädde i kraft den 10 januari 2011, som de andra särskilda arrangemangen uppfyller kraven i förordningarna (EU) nr 713/2009 och (EU) 2016/863.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Skäl 38a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(38a)  Byrån bör uppmuntra och underlätta samarbetet mellan de nationella tillsynsmyndigheterna inom sektorer där detta är relevant, framför allt på områdena dataskydd och integritet.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byråns syfte ska vara att bistå de tillsynsmyndigheter som avses i artikel 57 i [omarbetningen av eldirektivet enligt förslag i COM(2016) 864/2] och artikel 39 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG att på unionsnivå utöva de tillsynsuppgifter som utförs i medlemsstaterna och vid behov samordna deras verksamhet.

2.  Byråns syfte ska vara att bistå de tillsynsmyndigheter som avses i artikel 57 i [omarbetningen av eldirektivet enligt förslag i COM(2016) 864/2] och artikel 39 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG att på unionsnivå utöva de tillsynsuppgifter som utförs i medlemsstaterna och vid behov samordna deras verksamhet, medla i och lösa tvister mellan dem, samt bidra till att det införs rutiner av god kvalitet för lagstiftning och övervakning som säkerställer att unionens rättsakter tillämpas konsekvent, effektivt och ändamålsenligt så att unionens klimat- och energimål kan uppnås.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  När byrån utför sina uppgifter, ska den handla självständigt och objektivt och uteslutande i unionens intresse. Byrån ska fatta självständiga beslut oberoende av privatpersoners och företags intresse och ha särskilda årliga budgetanslag med självständigt ansvar för den anslagna budgetens genomförande och tillräckliga personella och ekonomiska resurser för att effektivt kunna utföra sina uppgifter.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  avge yttranden och rekommendationer till systemansvariga för överföringssystem, regionala operativa centrum och nominerade elmarknadsoperatörer,

(a)  avge yttranden och rekommendationer till systemansvariga för överföringssystem, Entso för el, Entso för gas, EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, regionala samordningscentrum och nominerade elmarknadsoperatörer,

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  fatta enskilda beslut i specifika fall enligt artiklarna 6, 8, och 11 i denna förordning,

(d)  fatta beslut i de specifika fall som avses i denna förordning,

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Entso för el, Entso för gas, EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, systemansvariga för överföringssystem, regionala samordningscentrum och nominerade elmarknadsoperatörer ska ägna yttersta uppmärksamhet åt de yttranden och rekommendationer som byrån tillställer dem vid tillämpningen av denna förordning och göra allt för att följa dem.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Uppgifter för byrån i fråga om samarbetet mellan systemansvariga för överföringssystem

Uppgifter för byrån i fråga om samarbetet mellan systemansvariga för överförings- respektive distributionssystem

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska avge ett yttrande till kommissionen om utkasten till stadgar för, förteckningarna över ledamöter i och utkasten till arbetsordningar för Entso för el i enlighet med artikel 26.2 i [OP: omarbetning av elförordningen enligt förslag i COM(2016) 861/2] respektive Entso för gas i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 715/2009.

1.  Byrån ska avge ett yttrande till kommissionen om utkasten till stadgar för, förteckningarna över ledamöter i och utkasten till arbetsordningar för Entso för el i enlighet med artikel 26.2 i [OP: omarbetning av elförordningen enligt förslag i COM(2016) 861/2] respektive EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem i enlighet med artikel 50.2 i förordning (EU) ... [OP: omarbetning av elförordningen enligt förslag i COM(2016) 861/2] respektive Entso för gas i enlighet med artikel 5.2 i förordning (EG) nr 715/2009.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  till Entso för el i enlighet med artikel 27.1 a i [omarbetning av elförordningen enligt förslag i COM(2016) 861/2] och Entso för gas enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 715/2009 om nätföreskrifter, och

(a)  till Entso för el i enlighet med artikel 27.1 a i [omarbetning av elförordningen enligt förslag i COM(2016) 861/2] och Entso för gas enligt artikel 8.2 i förordning (EG) nr 715/2009 om nätföreskrifter,

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  till Entso för el enligt artikel 27.1 b och h i [omarbetning av elförordningen enligt förslag i COM(2016) 861/2] och Entso för gas enligt artikel 9.2 första stycket i förordning (EG) nr 715/2009 om utkastet till årlig verksamhetsplan, om utkastet till den unionsomfattande nätutvecklingsplanen och andra relevanta handlingar som avses i artikel 27.1 i [omarbetning av elförordningen enligt förslag i COM(2016) 861/2] och artikel 8.3 i förordning (EG) nr 715/2009, med beaktande av målen om icke-diskriminering, effektiv konkurrens och väl och säkert fungerande inre marknader för el och naturgas.

(b)  till Entso för el enligt artikel 27.1 b och h i [omarbetning av elförordningen enligt förslag i COM(2016) 861/2] och Entso för gas enligt artikel 9.2 första stycket i förordning (EG) nr 715/2009 om utkastet till årlig verksamhetsplan, om utkastet till den unionsomfattande nätutvecklingsplanen och andra relevanta handlingar som avses i artikel 27.1 i [omarbetning av elförordningen enligt förslag i COM(2016) 861/2] och artikel 8.3 i förordning (EG) nr 715/2009, med beaktande av målen om icke-diskriminering, effektiv konkurrens och väl och säkert fungerande inre marknader för el och naturgas, och

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  till EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem om utkastet till årlig verksamhetsplan och andra relevanta dokument som avses i artikel 51.1 och 51.2 i förordning (EU) [omarbetning av elförordningen enligt förslag i COM(2016) 861/2], med beaktande av målen om icke-diskriminering, effektiv konkurrens och effektivt och säkert fungerande inre marknader för el och naturgas.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Byrån får utfärda beslut till Entso för el, Entso för gas och EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem för att ålägga dem att rätta sig efter sina skyldigheter enligt

 

(a)   denna förordning,

 

(b)   förordningarna (EG) nr 715/2009 och (EU) .../... [förslag till omarbetning av elförordningen, COD(2016)0379],

 

(c)   de nätföreskrifter som antagits i enlighet med artikel 6 i förordning (EG) nr 715/2009 och artiklarna 54 och 55 i förordning (EU) .../... [förslag till elförordning, COD(2016)0379],

 

(d)   de riktlinjer som antagits i enlighet med artikel 23 i förordning (EG) nr 715/2009 och artikel 57 i förordning (EU) .../... [förslag till elförordning, COD(2016)0379],

 

(e)   Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 347/2013,

 

(f)   Förordning (EU) ... [förordningen om riskberedskap, enligt kommissionens förslag COM(2016) 862].

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4b.  Byrån ska utfärda ett beslut enligt punkt 4a endast om

 

(a)   den bristande efterlevnaden påverkar den inre energimarknadens effektiva funktion och

 

(b)   ingen behörig myndighet vidtagit några åtgärder, eller de åtgärder som vidtagits av en eller flera behöriga myndigheter varit otillräckliga för att säkerställa efterlevnad.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4c.  På anmodan av byrån ska Entso för el, Entso för gas och EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem ge byrån den information som byrån behöver för fullgörandet av sina uppgifter.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Övervaka och analysera genomförandet av de nätföreskrifter och riktlinjer som antagits av kommissionen i enlighet med artikel 55.12 i [omarbetning av elförordningen enligt förslag i COM(2016) 861/2] och artikel 6.11 i förordning (EG) nr 715/2009, och deras inverkan på harmoniseringen av de regler som syftar till att underlätta marknadsintegrering samt på icke-diskriminering, verklig konkurrens och en väl fungerande marknad, samt rapportera till kommissionen.

(e)  Övervaka och analysera genomförandet av de nätföreskrifter och riktlinjer som antagits av kommissionen i enlighet med artikel 55.12 i [omarbetning av elförordningen enligt förslag i COM(2016) 861/2] och artikel 6.11 i förordning (EG) nr 715/2009, och deras inverkan på harmoniseringen av de regler som syftar till att underlätta marknadsintegrering samt på icke-diskriminering, verklig konkurrens och en väl fungerande marknad, samt rapportera till kommissionen. Byrån får också utfärda beslut i enlighet med artikel 4.4a i denna förordning.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I fall där de nätföreskrifter och riktlinjer som utarbetas enligt kapitel VII i [omarbetning av elförordningen enligt förslag i COM(2016) 861/2] innehåller bestämmelser som rör utarbetandet av förslag till villkor eller metoder för genomförande av dessa nätföreskrifter och riktlinjer och som kräver godkännande från alla tillsynsmyndigheter i den berörda regionen, ska villkoren eller metoderna lämnas in till byrån för granskning och godkännande. Byrån ska innan den godkänner några villkor eller metoder se över och ändra dem där så behövs för att säkerställa att de är förenliga med nätföreskriftens eller riktlinjernas syfte och bidrar till marknadsintegrering, icke-diskriminering och en effektivt fungerande marknad. Förfarandet för samordning av regionala arbetsuppgifter i enlighet med artikel 7 ska tillämpas.

2.  I fall där de nätföreskrifter och riktlinjer som utarbetas enligt kapitel VII i [omarbetning av elförordningen enligt förslag i COM(2016) 861/2] innehåller bestämmelser som rör utarbetandet av förslag till villkor eller metoder för genomförande av dessa nätföreskrifter och riktlinjer och som kräver godkännande från tillsynsmyndigheterna i alla medlemsstater, ska de föreslagna villkoren eller metoderna lämnas in till byrån för granskning och godkännande.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om det enligt de nätföreskrifter och riktlinjer som utarbetas enligt kapitel VII i förordning (EU) .../... [förslag till omarbetning av elförordningen, COD(2016)0379] ska tas fram förslag till gemensamma regionala villkor eller metoder för genomförande av dessa nätföreskrifter och riktlinjer och förslagen ska godkännas av alla tillsynsmyndigheter i den berörda regionen, ska de föreslagna villkoren eller metoderna anmälas till byrån.

 

Inom en månad efter en sådan anmälan får direktören, antingen på eget initiativ efter samråd med tillsynsnämnden, eller på tillsynsnämndens begäran, ålägga tillsynsmyndigheterna i den berörda regionen att hänskjuta förslaget till byrån för godkännande, om förslaget har en påtaglig inverkan på den inre marknaden för energi.

 

Ett förslag ska anses ha en påtaglig inverkan på den inre marknaden för energi om förslaget skulle

 

(i)   ha en påtaglig inverkan på slutförbrukarna utanför den berörda regionen, eller

 

(ii)   avsevärt påverka unionens energiintressen utanför den berörda regionen.

 

I sådana fall, liksom i de fall som avses i artikel 6.8 a och b, ska byrån fatta beslut inom den period som anges i de relevanta nätföreskrifterna och riktlinjerna. Perioden ska börja dagen efter den dag då förslaget anmälts.

 

Byrån ska, innan den godkänner några villkor eller metoder, se över och ändra dem där så behövs för att säkerställa att de är förenliga med nätföreskriftens eller riktlinjernas syfte och bidrar till marknadsintegrering, icke-diskriminering, effektiv konkurrens och en välfungerande marknad.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  När det gäller översynen av elområden ska byrån godkänna och får byrån begära ändringar av den metod och de antaganden som kommer att användas i översynsprocessen för elområden enligt artikel 13.3 i [omarbetning av elförordningen enligt förslag i COM(2016) 861/2].

3.  Översynsprocessen för elområden ska utföras enligt artikel 13.3 i [omarbetning av elförordningen enligt förslag i COM(2016) 861/2].

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Byrån får i enlighet med sin verksamhetsplan, på begäran av kommissionen eller på eget initiativ, ge rekommendationer som hjälper tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer att utbyta bästa praxis.

2.  Byrån får i enlighet med sin verksamhetsplan, på begäran av kommissionen eller på eget initiativ , ge rekommendationer som hjälper tillsynsmyndigheter och marknadsaktörer att utbyta bästa praxis och att säkerställa att gällande lagstiftning fullständigt följs.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Byrån får på eget initiativ avge ett yttrande till kommissionen över någon viss nationell tillsynsmyndighets oberoende eller brist på resurser och teknisk kapacitet.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Byrån ska skapa en struktur inom vilken de nationella tillsynsmyndigheterna kan samarbeta. Den ska främja samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna och mellan tillsynsmyndigheter på regional nivå och unionsnivå för att säkerställa driftskompatibilitet, kommunikation och övervakning av regionalt resultat inom de områden som ännu inte är harmoniserade på unionsnivå och ta hänsyn till resultatet av detta samarbete när den utformar sina yttranden, rekommendationer och beslut. Om byrån anser att bindande regler för ett sådant samarbete krävs, ska den lämna lämpliga rekommendationer om detta till kommissionen.

3.  Byrån ska skapa en struktur inom vilken de nationella tillsynsmyndigheterna kan samarbeta, för att säkerställa ett effektivt beslutsfattande i frågor av gränsöverskridande betydelse. Den ska främja samarbete mellan de nationella tillsynsmyndigheterna och mellan tillsynsmyndigheter på regional nivå och unionsnivå för att säkerställa driftskompatibilitet, kommunikation och övervakning av regionalt resultat inom de områden som ännu inte är harmoniserade på unionsnivå och ta hänsyn till resultatet av detta samarbete när den utformar sina yttranden, rekommendationer och beslut. Om byrån anser att bindande regler för ett sådant samarbete krävs, ska den lämna lämpliga rekommendationer om detta till kommissionen.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  På begäran av en tillsynsmyndighet eller kommissionen ska byrån avge ett objektivt yttrande om huruvida ett beslut som har fattats av en tillsynsmyndighet överensstämmer med de riktlinjer som avses i [omarbetningen av eldirektivet enligt förslag i COM(2016) 864/2], direktiv 2009/73/EG, [omarbetning av elförordningen enligt förslag i COM(2016) 861/2] eller förordning (EG) nr 715/2009 eller med andra relevanta bestämmelser i dessa direktiv och förordningar.

4.  På begäran av en eller flera tillsynsmyndigheter eller av kommissionen ska byrån avge ett objektivt yttrande om huruvida ett beslut som har fattats av en tillsynsmyndighet överensstämmer med de riktlinjer som avses i [omarbetningen av eldirektivet enligt förslag i COM(2016) 864/2], direktiv 2009/73/EG, [omarbetning av elförordningen enligt förslag i COM(2016) 861/2] eller förordning (EG) nr 715/2009 eller med andra relevanta bestämmelser i dessa direktiv och förordningar.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  På begäran av en nationell tillsynsmyndighet får byrån besluta att ge operativ hjälp till den berörda nationella tillsynsmyndighetens utredningsarbete, också för att framtvinga efterlevnad ifall bestämmelserna om marknadsmissbruk, otillbörlig marknadspåverkan och insiderhandel i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/20111a inte följts.

 

________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (EUT L 326, 8.12.2011, s. 1).

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Byrån ska fatta beslut om regler och villkor för tillträde till och driftsäkerhet för el- och gasinfrastruktur som förbinder eller kan förbinda minst två medlemsstater (gränsöverskridande infrastruktur), i enlighet med punkt 8.

7.  Byrån ska fatta beslut om regler och villkor för tillträde till och driftsäkerhet för el- och gasinfrastruktur som förbinder eller kan förbinda minst två medlemsstater (gränsöverskridande infrastruktur), i enlighet med punkterna 8, 9 och 10.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

10a.  De nationella tillsynsmyndigheterna ska säkerställa att byråns beslut verkställs.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

[…]

utgår

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Uppgifter för byrån i fråga om regionala operativa centrum

Uppgifter för byrån i fråga om regionala samordningscentrum

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska, i nära samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna och Entso för el, övervaka och analysera resultaten från regionala operativa centrum, med beaktande av de rapporter som föreskrivs i [artikel 43.4 i omarbetning av elförordningen enligt förslag i COM(2016) 861/2].

1.  Byrån ska, i nära samarbete med de nationella tillsynsmyndigheterna och Entso för el, övervaka och analysera resultaten från regionala samordningscentrum, samt deras efterlevnad av gällande lagstiftning, med beaktande av de rapporter som föreskrivs i [artikel 43.4 i förordning ... [omarbetning av elförordningen enligt förslag i COM(2016) 861/2], jämte deras fullgörande av sina skyldigheter enligt förordning (EU) .../... [omarbetning av elförordningen enligt förslag i COM(2016) 861/2], de nätföreskrifter som antagits enligt artiklarna 54 och 55 i den förordningen och de riktlinjer som antagits enligt artikel 57 i den.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  begära information från regionala operativa centrum, där så är lämpligt, enligt artikel 43 i [omarbetning av elförordningen enligt förslag i COM(2016) 861/2],

(b)  begära information från regionala samordningscentrum, där så är lämpligt, enligt artikel 43 i [omarbetning av elförordningen enligt förslag i COM(2016) 861/2],

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  avge yttranden och rekommendationer till regionala operativa centrum.

(d)  avge yttranden och rekommendationer till regionala samordningscentrum.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Byrån får utfärda beslut till de regionala samordningscentrumen för att ålägga dem att rätta sig efter sina skyldigheter enligt

 

(a)   förordning (EU) .../... [förslag till omarbetning av elförordningen, COD(2016)0379],

 

(b)   de nätföreskrifter som antagits i enlighet med artiklarna 54 och 55 i förordning (EU) .../... [förslag till elförordning, COD(2016)0379],

 

(c)   de riktlinjer som antagits i enlighet med artikel 57 i förordning (EU) .../... [förslag till elförordning, COD(2016)0379].

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Byrån ska fatta ett beslut enligt punkt 2a endast om

 

(a)   den bristande efterlevnaden påverkar den inre energimarknadens effektiva funktion och

 

(b)   ingen behörig myndighet vidtagit några åtgärder, eller de åtgärder som vidtagits av en eller flera behöriga myndigheter varit otillräckliga för att säkerställa efterlevnad.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  de förslag till metoder och beräkningar som rör den europeiska bedömningen av resurstillräckligheten enligt artikel 19.2, 19.3 och 19.5 i [omarbetning av elförordningen enligt förslag i COM(2016) 861/2],

(a)  de förslag till metoder och beräkningar som rör den europeiska bedömningen av resurstillräckligheten enligt artikel 19.2, 19.3 och 19.5 i [omarbetning av elförordningen enligt förslag i COM(2016) 861/2], samt resultaten av den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet enligt artikel 19.6 i förordning (EU) ... [omarbetning av elförordningen enligt förslag i COM(2016) 861/2],

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 13 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  övervaka grossistmarknaderna, samla in data och registrera marknadsaktörer i enlighet med artiklarna 7–9 i förordning (EU) nr 1227/201137,

(a)  övervaka grossistmarknaderna, inklusive regionala marknader, samla in och dela med sig av data och upprätta ett europeiskt register över marknadsaktörer i enlighet med artiklarna 7–9 i förordning (EU) nr 1227/201137,

__________________

__________________

37 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (EUT L 326, 8.12.2011, s. 1).

37 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (EUT L 326, 8.12.2011, s. 1).

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 15a

 

Rättssäkerhetsgarantier för adressaterna till byråns beslut

 

1.  Innan byrån fattar de beslut som föreskrivs i denna förordning ska den underrätta de berörda parterna om besluten och uppmana dem att inkomma med synpunkter före utgången av en viss tidsfrist, varvid full hänsyn ska tas till hur brådskande och komplicerat ärendet är samt till vilka konsekvenser det kan få.

 

2.   Byråns beslut ska vara fullständigt underbyggda för att kunna överklagas i sak.

 

3.  De berörda parterna ska underrättas om vilka rättsmedel för bestridande av beslut som finns att tillgå med stöd av denna förordning.

 

4.  Byrån ska anta och offentliggöra en lämplig och proportionerlig arbetsordning för sina arbetsuppgifter enligt kapitel I. För alla byråns beslut ska i arbetsordningen åtminstone fastställas de normer som specificeras i punkterna 1–3 i denna artikel och arbetsordningen ska säkerställa en öppen och skälig beslutsprocess som garanterar grundläggande processuella rättigheter utgående från rättsstatsprincipen. För byråns alla övriga arbetsuppgifter enligt kapitel I ska arbetsordningen åtminstone säkerställa att grundläggande processuella rättigheter garanteras.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska, i nära samarbete med kommissionen, medlemsstaterna och relevanta nationella myndigheter, inklusive nationella tillsynsmyndigheter, och utan att det påverkar konkurrensmyndigheternas befogenheter, övervaka grossist- och slutkundsmarknaderna för el och naturgas, särskilt slutkundspriserna på el och naturgas, respekten för konsumenternas rättigheter enligt [omarbetningen av eldirektivet enligt förslag i COM(2016) 864/2] och direktiv 2009/73/EG, tillträdet till nätet, inklusive tillgången till el producerad från förnybara energikällor, möjliga hinder för gränsöverskridande handel, statliga ingripanden som förhindrar att priserna återspeglar faktisk elbrist, medlemsstaternas förmåga när det gäller trygg elförsörjning på grundval av den europeiska bedömning av resurstillräcklighet som avses i artikel 19 i [omarbetning av elförordningen], särskilt med hänsyn till den efterhandsutvärdering som avses i artikel 16 i [förordningen om riskberedskap, enligt förslag i COM(2016) 862].

1.  Byrån ska, i nära samarbete med kommissionen, medlemsstaterna och relevanta nationella myndigheter, inklusive nationella tillsynsmyndigheter, och utan att det påverkar konkurrensmyndigheternas befogenheter, övervaka grossist- och slutkundsmarknaderna för el och naturgas, särskilt slutkundspriserna på el och naturgas, respekten för konsumenternas rättigheter enligt [omarbetningen av eldirektivet enligt förslag i COM(2016) 864/2] och direktiv 2009/73/EG, marknadsutvecklingens inverkan på hushållskunderna, tillträdet till nätet, inklusive för el producerad från förnybara energikällor, framstegen med sammanlänkningar, möjliga hinder för gränsöverskridande handel, rättsliga hinder för nya marknadsaktörer och smärre aktörer, även energisamhällen, statliga ingripanden som förhindrar att priserna återspeglar faktisk elbrist, medlemsstaternas förmåga när det gäller trygg elförsörjning på grundval av den europeiska bedömning av resurstillräcklighet som avses i artikel 19 i [omarbetning av elförordningen], särskilt med hänsyn till den efterhandsutvärdering som avses i artikel 16 i [förordningen om riskberedskap, enligt förslag i COM(2016) 862].

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Byrån får anmoda de nationella tillsynsmyndigheterna, Entso för el, Entso för gas, de regionala samordningscentrumen, EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem och de nominerade elmarknadsoperatörerna att tillhandahålla all information som behövs för utförandet av övervakningen i enlighet med denna artikel. Byrån ska för detta ändamål ha befogenhet att utfärda beslut. Byrån ska i sina beslut hänvisa till den rättsliga grunden för efterfrågandet av denna information, tidsfristen inom vilken informationen ska tillhandahållas och ändamålet för vilket informationen efterfrågas. Byrån får använda konfidentiell information som den mottagit enligt denna artikel endast för att utföra arbetsuppgifter som den tilldelas genom denna förordning. Byrån ska i enlighet med artikel 42 säkerställa ett lämpligt uppgiftsskydd för all information.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Byrån får inrätta lokala kontor i medlemsstaterna med deras samtycke och i enlighet med artikel 25 j.

Byrån får inrätta lokala kontor i medlemsstaterna i enlighet med artikel 25 k.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Styrelsen ska fatta beslut med enkel majoritet bland de närvarande ledamöterna, om inget annat anges i denna förordning. Varje ledamot och varje suppleant ska ha en röst

5.  Styrelsen ska fatta beslut med två tredjedels majoritet bland de närvarande ledamöterna, om inget annat anges i denna förordning. Varje ledamot och, i händelse av att ledamoten är frånvarande, varje suppleant ska ha en röst

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Styrelseledamöterna ska förbinda sig att handla oberoende och opartiskt i allmänhetens intresse. Varje styrelseledamot ska i detta syfte avge en skriftlig åtagandeförklaring och en skriftlig intresseförklaring, där de anger antingen att det inte föreligger några intressen som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende eller att det inte föreligger direkta eller indirekta intressen som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende. Dessa förklaringar ska offentliggöras varje år.

8.  Styrelseledamöterna ska förbinda sig att handla oberoende och objektivt i hela unionens intresse och varken efterfråga eller följa instruktioner från unionens institutioner eller organ, regeringen i någon medlemsstat eller något annat offentligt eller privat organ. Varje styrelseledamot ska i detta syfte avge en skriftlig åtagandeförklaring och en skriftlig intresseförklaring, där de anger antingen att det inte föreligger några intressen som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende eller att det inte föreligger direkta eller indirekta intressen som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende. Dessa förklaringar ska offentliggöras varje år.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 20 – inledningen – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Varje år anta det utkast till programdokument som avses i artikel 21 innan det överlämnas till kommissionen för yttrande och, i enlighet med kommissionens yttrande och efter godkännande från tillsynsnämnden i enlighet med artikel 23.5 c, anta byråns programdokument med två tredjedelars majoritet bland sina ledamöter och överlämna det till Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Detta programdokument ska antas utan att det årliga budgetförfarandet åsidosätts och därefter offentliggöras.

(e)  Varje år, senast den 31 januari, anta det utkast till programdokument som avses i artikel 21 och lämna in det till kommissionen, Europaparlamentet och rådet. Styrelsen ska i enlighet med kommissionens yttrande och, med avseende på den fleråriga programplaneringen, efter att dokumentet framlagts för Europaparlamentet, och godkänts av tillsynsnämnden i enlighet med artikel 23.5 c, anta byråns programdokument med två tredjedelars majoritet bland sina ledamöter och senast den 31 oktober överlämna det till Europaparlamentet, rådet och kommissionen. Detta programdokument ska antas utan att det årliga budgetförfarandet åsidosätts och därefter offentliggöras.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Styrelsen ska, i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna, anta ett beslut grundat på artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna och artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga anställda om att till direktören delegera relevant behörighet att sluta anställningsavtal och fastställa på vilka villkor denna delegering av befogenheter tillfälligt kan dras in. Direktören får vidaredelegera dessa befogenheter.

2.  Styrelsen ska, i enlighet med artikel 110 i tjänsteföreskrifterna, anta ett beslut grundat på artikel 2.1 i tjänsteföreskrifterna och artikel 6 i anställningsvillkoren för övriga anställda om att till direktören delegera relevant behörighet att sluta anställningsavtal. Direktören får vidaredelegera dessa befogenheter.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Om exceptionella omständigheter kräver det får styrelsen genom ett beslut tillfälligt dra in delegeringen av tillsättningsbefogenheterna till direktören samt de befogenheter som vederbörande har vidaredelegerat, och utöva dem på egen hand eller delegera dem till en av sina ledamöter eller till någon annan anställd än direktören.

utgår

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Styrelsen ska varje år anta ett programdokument som innehåller den fleråriga och den årliga programplaneringen, på grundval av ett utkast som lagts fram av direktören med hänsyn tagen till kommissionens yttrande och, med avseende på den fleråriga programplaneringen, efter samråd med Europaparlamentet. Den ska översända det till Europaparlamentet, rådet och kommissionen senast den 31 januari varje år.

Styrelsen ska varje år anta ett utkast till programdokument som innehåller den årliga och den fleråriga programplaneringen i enlighet med artikel 32 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013, på grundval av ett utkast som lagts fram av direktören. Styrelsen ska anta programdokumentet med hänsyn tagen till kommissionens yttrande, efter att tillsynsnämnden godkänt byråns årliga arbetsprogram, och, med avseende på den fleråriga programplaneringen, efter att det framlagts för Europaparlamentet. Den ska översända det till Europaparlamentet, rådet och kommissionen senast den 31 oktober varje år.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 22 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  en företrädare för Europaparlamentet utan rösträtt.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tillsynsnämnden och underkommittéerna enligt artikel 7 ska fatta beslut med enkel majoritet bland de närvarande ledamöterna, med en röst per ledamot, förutom för yttrandet enligt punkt 5 b som ska beslutas på grundval av två tredjedelars majoritet bland de närvarande ledamöterna.

1.  Tillsynsnämnden ska fatta beslut med två tredjedels majoritet bland de närvarande ledamöterna, med en röst per ledamot.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 5 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  Inkomma med synpunkter, när detta befinns lämpligt, också i form av förslag till direktören om ändringar av de utkast till yttranden, rekommendationer och beslut som avses i artiklarna 3–11 och 14. Direktören ska beakta synpunkterna innan yttrandena, rekommendationerna och besluten avsänds till tillsynsnämnden för yttrande, och utfärda en skriftlig motivering om inte tillsynsnämndens ståndpunkt följs.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Avge ett yttrande till direktören om de yttranden, rekommendationer och beslut som avses i artiklarna 4–14 och som övervägs för antagande. Tillsynsnämnden ska dessutom inom sitt kompetensområde vägleda direktören, när denne utför sina uppgifter, med undantag för beslut enligt artikel 16.6 i förordning 1227/200138.

(a)  Avge ett yttrande till direktören om yttranden, rekommendationer och beslut som avses i artiklarna 3–11 och 14 och som övervägs för antagande. Tillsynsnämnden ska dessutom inom sitt kompetensområde vägleda direktören, när denne utför sina uppgifter, med undantag för byråns uppgifter enligt förordning 1227/2011, samt vägleda byråns arbetsgrupper som inrättats enligt artikel 30.

__________________

__________________

38 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (EUT L 326, 8.12.2011, s. 1).

38 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (EUT L 326, 8.12.2011, s. 1).

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  I enlighet med artiklarna 20.1 e och 25 f och i linje med det preliminära förslag till budget som har upprättats enligt artikel 33.3 godkänna byråns arbetsprogram för det kommande året och före den 1 september varje år lägga fram det för antagande av styrelsen.

(c)  I enlighet med artiklarna 20.1 e och 25 f och i linje med det förslag till preliminär beräkning som har upprättats enligt artikel 33.1–33.3 godkänna byråns utkast till programdokument, inklusive dess årliga arbetsprogram och före den 30 september varje år lägga fram det för antagande av styrelsen.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Byrån ska ledas av sin direktör, som ska handla i enlighet med vägledningen enligt artikel 23.5 a och, när det föreskrivs i denna förordning, tillsynsnämndens yttranden. Utan att det påverkar styrelsens och tillsynsnämndens respektive roller i förhållande till direktörens uppgifter får direktören inte söka eller ta emot instruktioner från någon regering, från unionens institutioner, eller från något annat offentligt eller privat organ eller person. Direktören ska vara ansvarig inför styrelsen. Direktören får närvara som observatör vid tillsynsnämndens möten.

1.  Byrån ska ledas av sin direktör, som ska handla i enlighet med vägledningen enligt artikel 23.5 a andra meningen och, när det föreskrivs i denna förordning, tillsynsnämndens yttranden. Utan att det påverkar styrelsens och tillsynsnämndens respektive roller i förhållande till direktörens uppgifter får direktören inte söka eller ta emot instruktioner från någon regering, från unionens institutioner, eller från något annat offentligt eller privat organ eller person. Direktören ska rapportera till styrelsen. Direktören får närvara som observatör vid tillsynsnämndens möten.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Styrelsen ska efter ett positivt yttrande från tillsynsnämnden på grundval av meriter, kunskaper och erfarenheter som är relevanta för energisektorn utse en direktör från en förteckning över minst tre kandidater, vilka föreslagits av kommissionen efter ett öppet och transparent urvalsförfarande. Den kandidat som styrelsen väljer kan före utnämningen anmodas att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna. I det avtal som sluts med direktören ska byrån företrädas av styrelsens ordförande.

2.  Styrelsen ska, efter tillsynsnämndens tillstyrkan och Europaparlamentets godkännande, på grundval av meriter, kunskaper och erfarenheter som är relevanta för energisektorn utse en direktör från en förteckning över minst tre kandidater, vilka föreslagits av kommissionen efter ett öppet och transparent urvalsförfarande. Den kandidat som styrelsen väljer ska före utnämningen anmodas att göra ett uttalande inför behörigt utskott i Europaparlamentet och besvara frågor från utskottsledamöterna. I det avtal som sluts med direktören ska byrån företrädas av styrelsens ordförande.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 25 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Utarbeta, anta och offentliggöra yttranden, rekommendationer och beslut. Yttranden, rekommendationer och beslut enligt artiklarna 3–11 och 14 ska antas endast om de har fått tillsynsnämndens positiva yttrande.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 25 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Varje år utarbeta ett utkast till byråns arbetsprogram för det följande året och, efter det att utkastet antagits av styrelsen, lägga fram det för tillsynsnämnden, Europaparlamentet och kommissionen senast den 31 januari varje år. Direktören ska ansvara för att genomföra innehållet i programdokumentet och för att rapportera om genomförandet till styrelsen.

(f)  Varje år utarbeta ett utkast till byrånsprogramdokument med en flerårig programplanering, samt det årliga arbetsprogrammet för det följande året i enlighet med artikel 21. Direktören ska ansvara för att genomföra innehållet i programdokumentet och för att rapportera om genomförandet till styrelsen.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 25 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  Ansvara för att besluta huruvida det är nödvändigt för utförandet av byråns uppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt att placera en eller flera anställda i en eller flera medlemsstater. Beslutet att inrätta ett lokalkontor kräver förhandsgodkännande från kommissionen, styrelsen och den eller de medlemsstater som berörs. I beslutet ska anges omfattningen av den verksamhet som ska bedrivas i det lokala kontoret på ett sätt som undviker onödiga kostnader och dubbelarbete i byråns administrativa uppgifter.

(k)  Ansvara för att besluta huruvida det är nödvändigt för utförandet av byråns uppgifter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt att placera en eller flera anställda i en eller flera medlemsstater. Beslutet att inrätta ett lokalkontor kräver förhandsgodkännande från styrelsen. I beslutet ska anges omfattningen av den verksamhet som ska bedrivas i lokalkontoret, på ett sätt som undviker onödiga kostnader och dubbelarbete i byråns administrativa uppgifter.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 25 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ka)  Utöva de befogenheter som avses i artikel 39.3 på byråns personal.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 29 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Överklagandenämnden får utöva alla befogenheter som ingår i byråns behörighetsområde eller hänskjuta fallet till behörigt organ inom byrån. Det behöriga organet ska vara bundet av överklagandenämndens beslut.

5.  Överklagandenämnden får bekräfta beslutet eller hänskjuta fallet till behörigt organ inom byrån. Det behöriga organet ska vara bundet av överklagandenämndens beslut.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 29a

 

Talan inför domstolen

 

Talan om ogiltigförklarande av ett beslut som utfärdats av byrån i enlighet med denna förordning, liksom också passivitetstalan för att åtgärder inte vidtagits inom gällande tidsfrister får väckas vid Europeiska unionens domstol, dock först efter att det överklagandeförfarande som avses i artikel 29 genomgåtts i sin helhet. Byrån ska vidta alla de åtgärder som krävs för att följa Europeiska unionens domstols avgörande.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Styrelsen får inrätta arbetsgrupper om detta är motiverat, och särskilt som stöd för direktörens och tillsynsnämndens lagstiftningsarbete som rör tillsynsfrågor.

1.  Direktören och tillsynsnämnden får tillsammans inrätta arbetsgrupper om detta är motiverat, och särskilt som stöd för direktörens och tillsynsnämndens lagstiftningsarbete som rör tillsynsfrågor.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Arbetsgrupperna ska efter behov utgöras av experter från byråns personal, från nationella tillsynsmyndigheter och från kommissionen. Byrån ska inte ansvara för kostnaderna för experter från de nationella tillsynsmyndigheterna som deltar i byråns arbetsgrupper.

2.  Arbetsgrupperna ska utgöras av experter från byråns personal och från nationella tillsynsmyndigheter. Experter från kommissionen ska delta som observatörer om det behövs. Byrån ska inte ansvara för kostnaderna för experter från de nationella tillsynsmyndigheterna som deltar i byråns arbetsgrupper.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Styrelsen ska anta och offentliggöra en intern arbetsordning för arbetsgruppernas funktion.

3.  Direktören ska, efter samråd med tillsynsnämnden, anta och offentliggöra en intern arbetsordning för arbetsgruppernas funktion.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 30 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Arbetsgrupperna ska utföra de uppgifter de fått sig tilldelade i det programdokument som antagits enligt artikel 21.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Sådana eventuella frivilliga bidrag från medlemsstaterna eller tillsynsmyndigheterna som avses i artikel 20.1 g.

(c)  Sådana eventuella frivilliga bidrag, utan att byråns neutralitet och oberoende påverkas, från medlemsstaterna eller tillsynsmyndigheterna som avses i artikel 20.1 g.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Byråns inkomster får inte hota dess oberoende eller objektivitet.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Avgifter ska betalas till byrån för begäran om undantagsbeslut enligt artikel 11.1 och för beslut om gränsöverskridande kostnadsfördelning som byrån meddelat enligt artikel 12 i förordning (EU) nr 347/201339.

1.  Avgifter ska betalas till byrån för följande:

 

(a)   Undantagsbeslut enligt artikel 11 och beslut om gränsöverskridande kostnadsfördelning som byrån meddelat enligt artikel 12 i förordning (EU) nr 347/201339.

 

(b)   Registrering som rapporterande part enligt artikel 8 i förordning (EU) nr 1227/2011.

 

(c)   Övervakning av den verksamhet och det samarbete som bedrivs av systemansvariga för överförings- respektive distributionssystem, även via Entso för el, Entso för gas och EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem.

__________________

__________________

39 EUT L 115, 25.4.2013, s. 39.

39 EUT L 115, 25.4.2013, s. 39.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De avgifter som avses i punkt 1 ska fastställas av kommissionen.

2.  De avgifter som avses i punkt 1 ska fastställas av kommissionen, efter samråd med styrelsen. Kommissionen ska fastställa avgiftsstorleken och betalningssättet. Avgiftsstorleken ska säkerställa att avgiftsutfallet fullständigt täcker kostnaderna för tillhandahållna tjänster. Kommissionen ska vid behov relatera avgiftsstorleken till avgiftsbehovet.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Förslaget till preliminär beräkning ska baseras på målen och det förväntade resultatet enligt det årliga programdokument som avses i artikel 21.1, och i enlighet med principen om resultatbaserad budgetering ska där beaktas vilka ekonomiska resurser som behövs för att uppnå dessa mål och vilka resultat som förväntas, .

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  Senast den ... [tolv månader efter dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska kommissionen utvärdera byråns anslagna budget för att den säkert ska få den finansiering och personal som den behöver för kunna sköta sin del av arbetet för en inre energimarknad och bidra till energitrygghet för EU:s konsumenter. Kommissionen ska, om så är lämpligt, lägga fram förslag om ändring av byråns budget.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De översättningar som krävs för byråns verksamhet ska tillhandahållas av översättningscentrumet för Europeiska unionens organ.

3.  De översättningar som krävs för byråns verksamhet ska tillhandahållas av översättningscentrumet för Europeiska unionens organ eller andra översättningsleverantörer i enlighet med upphandlingsreglerna och de relevanta finansiella reglerna.

Motivering

Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med textens inre logik att göra eller är oupplösligt kopplade till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast [Publikationsbyrån: fem år efter denna förordnings ikraftträdande – datum införs av Publikationsbyrån], och vart femte år därefter, ska kommissionen med biträde av en oberoende extern expert genomföra en utvärdering för att bedöma byråns resultat i förhållande till dess mål, mandat och uppgifter. Utvärderingen ska särskilt ta upp det eventuella behovet av att ändra byråns mandat och de ekonomiska följderna av en sådan eventuell ändring.

1.  Senast [Publikationsbyrån: fem år efter denna förordnings ikraftträdande – datum införs av Publikationsbyrån], och vart femte år därefter, ska kommissionen med biträde av en oberoende extern expert genomföra en utvärdering för att bedöma byråns resultat i förhållande till dess mål, mandat och uppgifter. Utvärderingen ska särskilt ta upp det eventuella behovet av att ändra byråns mandat och de ekonomiska följderna av en sådan eventuell ändring, i enlighet med principen om resultatbaserad budgetering.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om kommissionen anser att byråns fortsatta existens inte längre är motiverad med avseende på de mål, uppdrag och uppgifter som den tilldelats, kan kommissionen föreslå att denna förordning ändras eller upphävs.

2.  Om kommissionen anser att byråns fortsatta existens inte längre är motiverad med avseende på de mål, uppdrag och uppgifter som den tilldelats, ska kommissionen samråda med tillsynsnämnden. Tillsynsnämnden ska utfärda ett yttrande över byråns framtida roll inom tolv månader från mottagandet av kommissionens begäran. Kommissionen får, med vederbörligt beaktande av tillsynsnämndens yttrande, föreslå att denna förordning ändras eller upphävs.

  • [1]  EUT C 288, 31.8.2017, s. 91.
  • [2]  EUT C 342, 12.10.2017, s. 79.
  • [3]  EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.

MOTIVERING

Inledning

Den 30 november 2016 lade kommissionen fram paketet Ren energi för alla i Europa, som innehöll förslag till åtgärder för att bevara Europeiska unionens konkurrenskraft i en situation där omställningen till ren energi är på väg att förändra den globala energiarenan. Som en del av detta paket föreslog kommissionen en omarbetning av förordning (EG) nr 713/2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (nedan kallad Acer).

Förslaget syftar till att anpassa den rättsliga ramen för Acer till förändringar på de europeiska marknaderna för el, och åtgärdar behovet av förstärkt regionalt samarbete. Det ger Acer en starkare roll inom utvecklingen av nätföreskrifter och samordningen av det regionala beslutsfattandet. Dessutom får Acer ett antal nya uppgifter med anknytning till de nya regionala operativa centrumen som är avsedda att inrättas, samt övervakningen av nominerade elmarknadsoperatörer (nedan kallade nemo) och bedömningen av i vilken mån kraftförsörjningen och riskberedskapen är tillräckliga.

Föredraganden menar att Acer kommer att spela en nyckelroll för att genomföra paketet för ren energi och säkerställa en välfungerande energimarknad som blir till nytta för EU:s alla energikonsumenter (privathushåll, små och medelstora företag, storföretag och industrier). Därför välkomnar han överlag kommissionens förslag, med det utökade ansvarsområde det för med sig för Acer.

Föredraganden anser dock att förslaget till förordning måste förbättras och klarläggas på en del punkter, för att Acer ännu bättre ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt.

Regional regelstyrning

I artikel 5.2 i kommissionens förslag ingår bestämmelser som rör utarbetandet av förslag till villkor eller metoder för genomförande av nätföreskrifter och riktlinjer, som kräver godkännande från alla tillsynsmyndigheter eller av alla lagstiftare i den berörda regionen och ska lämnas in till Acer för granskning och godkännande.

Acer ligger bäst till för att ta ställning till förslag eller metoder som ska tillämpas runt om i EU, alltså sådana förslag och metoder som ska godkännas av alla tillsynsmyndigheter. När det gäller förslag till regionala villkor eller metoder bör huvudansvaret åvila tillsynsmyndigheterna i den berörda regionen, och de bör inte hänskjutas till Acer för beslutsfattande, annat än i sådana fall där den aktuella frågan har en påtaglig inverkan på den inre marknaden för energi och om de berörda tillsynsmyndigheterna antingen inte kunnat komma överens, eller om de framfört en gemensam begäran om sådant hänskjutande.

Därför syftar ändringsförslagen från föredraganden till att åstadkomma olika led inom beslutsfattandet. Detta förutsätter en bedömning av hur de gemensamma regionala förslagen påverkar den inre marknaden för energi. Om förslagen inte har någon påtaglig inverkan på den inre marknaden för energi ska besluten fattas av tillsynsmyndigheterna i den berörda regionen, efter samråd med Acers direktör. Efter att de gemensamma överenskommelserna anmälts till Acer ska Acer utfärda en rekommendation, om dessa överenskommelser inte står i överensstämmelse med målen och bestämmelserna i direktivet, förordningen, nätföreskrifterna och riktlinjerna.

Acers tillsyn över unionsomfattande och regionala enheter inom el- och gassektorerna

I och med att det regionala och unionsomfattande samarbetet och samordningen kommit att betonas kraftigare blir det nödvändigt med en effektiv tillsyn på denna nivå, för att det ska säkerställas att den inre marknaden för energi slutförs och fungerar väl.

Tidigare har Acers tillsyn mestadels inriktats på Entso för el och Entso för gas, men på senare tid har den utvidgats till att omfatta nemo, och bör ytterligare byggas ut med stöd av den föreslagna omarbetningen till att omfatta de regionala operativa centrumen. Dessa enheter kommer i själva verket att ha ett driftsansvar, något som gör det ännu mera påkallat med effektiv tillsyn. Därför måste det säkerställas att dessa enheter fullgör sina lagstadgade skyldigheter. Till detta kommer att en effektiv tillsyn förutsätter att Acer har tillgång till och möjlighet att infordra den information som behövs.

Om Acer upptäcker att någondera av de två Entso, eller en nemo, ett regionalt operativt centrum eller någon annan enhet med verksamhet på gränsöverskridande, regional eller unionsomfattande nivå, såsom den kommande EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, inte följer målen och bestämmelserna i eldirektivet, elförordningen, nätföreskrifterna och riktlinjerna och på det sättet blir till en fara för en välfungerande inre marknad för energi bör Acer kunna ingripa med ett bindande beslut.

Acers förmåga att få den information som behövs för att kunna utföra sin övervakningsfunktion

Acer har redan ett stort övervakningsansvar enligt den nuvarande förordningen (EG) nr 713/2009. I det omarbetade förslaget utvidgas detta ansvar så det också kommer att omfatta det arbete som utförs av de regionala operativa centrumen och nemo. Detta övervakningsansvar motsvaras dock inte av några generella befogenheter att begära och få den relevanta informationen.

Föredraganden har därför lagt fram ändringsförslag som ger Acer befogenhet att från marknadsaktörer och andra enheter begära in all information som behövs för att Acer effektivt ska kunna utföra sina uppgifter, vid behov också genom bindande beslut. För att inte dubbla rapporteringskrav ska ställas på energimarknadsaktörerna, bör denna information normalt lämnas av de nationella tillsynsmyndigheterna, samt av Entso för el och Entso för gas, de regionala operativa centrumen, EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, samt nemo, vilka står närmast energimarknadens aktörer, varvid redan befintlig statistik bör beaktas. Som en sistahandsutväg bör Acer dock kunna rikta en vederbörligen underbyggd och motiverad begäran om information direkt till en aktör på energimarknaden, såvida en nationell tillsynsmyndighet inte tillhandahåller denna information i rätt tid eller kan göra det. Medlemsstaternas nationella tillsynsmyndigheter bör vara skyldiga att bistå Acer med att genomdriva sådana direkt riktade begäranden.

Acers brist på ekonomiska och personella resurser

Föredraganden är ytterst oroad över att Acer hela tiden saknar ekonomiska resurser, något som allvarligt undergräver dess förmåga att utföra sitt nuvarande lagstadgade uppdrag, framför allt med tanke på förordningen om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (nedan kallad Remit). Om det inte görs något åt det här i budgeten för 2018 kan slutförandet av den inre marknaden för energi komma att försenas och integriteten och insynen i grosshandeln med energi råka i farozonen, så att EU:s energikonsumenter får vidkännas högre kostnader. Utökningen av Acers uppgifts- och ansvarsområde måste dessutom åtföljas av en lämplig förstärkning av Acers resurser.

Mot bakgrund av de fortlöpande begränsningarna i EU:s budget vore ett sätt att bemästra Acers aktuella budgetproblem att Acer fick rätt att ta ut avgifter för vissa av sina verksamhetsformer. Föredraganden lägger därför fram ändringsförslag för att Acer ska få ta ut avgift för registreringen av registrerade rapporteringsmekanismer, för rapportering av handelsdata och grundläggande data enligt Remit och för tillsynen över den verksamhet som bedrivs av de systemansvariga för överföringsnäten, medräknat deras samarbete via Entso för el och Entso för gas.

Övriga frågor

Föredraganden föreslår också en artikel där det i detalj anges hur Acers beslutsfattande ska gå till, för att säkerställa att besluten blir välgrundade och välmotiverade för att möjliggöra rättslig prövning. Besluten måste offentliggöras, varvid det samtidigt bör säkerställas att kommersiellt känsliga uppgifter förblir konfidentiella. Slutligen framläggs det ett antal ändringsförslag om hur Acer ska vara organiserat, bland vilka märks ändringsförslag för att direktören ska få ha kvar sin befogenhet att fatta vissa förvaltningsbeslut, samt för att det ska säkerställas att Acers styrelse är oberoende av politiska instruktioner och för anpassning av vissa förfaranden.

BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER SOM FÖREDRAGANDEN HAR TAGIT EMOT SYNPUNKTER FRÅN

Denna förteckning har upprättats helt på frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har erhållit upplysningar från följande enheter vid upprättandet av förslaget till betänkande:

ABB

Direktören för Acer

Styrelsen för Acer

Tillsynsnämnden för Acer

Amprion

BEUC

Bundesnetzagentur

Business Europe

Climate Action Network (CAN) Europe

CEDEC - European federation of Local Energy Companies

CEER

Coalition France pour l'efficacité énergétique (CFEE)

Danish Energy

Danish Industry

Danish Ministry of Energy, Utilities and Climate

EDSO for Smart Grids

Energie-Control Austria

Energinet

Energitilsynet

ENGIE

ENTSO-E

EPEXSPOT

Europeiska kommissionen, GD Energi

Europeiska kommissionen, GD Klimat

EVN

German Association of Local Public Utilities

German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy

IBERDROLA

Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI)

Nordpool

Orgalime

PKA

Shell

SolarPower Europe

Statnett

Statoil

T&D Europe

WindEurope

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

D(2017)31009

Jerzy Buzek

Ordförande för utskottet för industrifrågor, forskning och energi

PHS 08B046

Bryssel

Ärende:  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omarbetning)

  (COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Till ordföranden

Utskottet för rättsliga frågor har granskat det ovannämnda förslaget, i enlighet med artikel 104 om omarbetning i parlamentets arbetsordning.

I punkt 3 i denna artikel står följande:

”Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det ansvariga utskottet om detta.

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 169 och 170.

Ändringsförslag till delar av förslaget som inte har ändrats får emellertid, undantagsvis och från fall till fall, godtas av ordföranden i det utskott som ansvarar för ämnet, om han eller hon anser det nödvändigt av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag. Sådana skäl måste anföras i en skriftlig motivering till ändringsförslagen.”

Efter yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, som har granskat det omarbetade förslaget, och med hänsyn tagen till föredragandens rekommendationer, anser utskottet för rättsliga frågor att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana i förslaget eller i den rådgivande gruppens yttrande samt att förslaget, vad kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i tidigare rättsakter beträffar, enbart innebär att befintliga texter kodifieras, utan att på något sätt ändras i sak.

Utskottet för rättsliga frågor rekommenderar sammanfattningsvis, efter omröstningen om förslaget med 20 röster för och 3 nedlagda röster[1] vid sammanträdet den 13 juli 2017, att utskottet för industrifrågor, forskning och energi, som ansvarigt utskott behandlar ovanstående förslag i enlighet med artikel 104.

Med vänlig hälsning

Pavel Svoboda

Bilaga: Rapporten som undertecknats av ordföranden för den rådgivande gruppen.

  • [1]  Följande ledamöter var närvarande: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Lynn Boylan, Daniel Buda, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Heidi Hautala, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Angelika Niebler, Julia Reda, Evelyn Regner, Jens Rohde, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.

BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 20 juni 2017

YTTRANDE

  TILL  EUROPAPARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter

COM(2016)0863 of 23.2.2017 – 2016/0378(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 25 april och den 3 maj 2017 för att granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid dessa sammanträden[1] behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om omarbetning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 713/2009 av den 13 juli 2009 om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter och konstaterade enhälligt att följande borde ha markerats med den gråskuggning som i regel används för att markera innehållsmässiga ändringar:

–  I artikel 2 d: hänvisningen till artikel 8.

–  Strykningen av punkterna 7 och 8 i artikel 6 i rådets förordning (EG) nr 713/2009.

–  I artikel 20.1 e: strykningen av orden ”före den 30 september”.

–  I artiklarna 23.5 a och 25 c: hänvisningen till artiklarna 3–11.

–  I artikel 26.3: meningen ”Överklagandenämnden ska själv anta och offentliggöra sin arbetsordning.”

–  I artikel 29.1: ersättningen av den nuvarande hänvisningen till ”artiklarna 7, 8 eller 9” med en hänvisning till ”artiklarna 4–14”.

–  I artikel 33.1: strykningen av orden ”senast den 15 februari”.

–  I artikel 33.3: ersättningen av orden ”31 mars” med orden ”31 januari varje år”.

–  I artikel 33.6: tillägget av orden ”rådet” och ”i egenskap av”.

–  Hela artikel 33.8.

–  Hela artikel 35.1 och 35.2.

–  I artikel 35.4: ersättningen av ordet ”direktören” med ordet ”räkenskapsföraren”.

–  I artikel 35.6: ersättningen av ordet ”direktören” med orden ”byråns räkenskapsförare”.

–  I artikel 35.7: tillägget av orden ”senast den 15 november år N+1”.

–  I artikel 35.8: ersättningen av orden ”15 oktober” med orden ”30 september år N+1”.

–  I artikel 43.1: strykningen av orden ”i tillämpliga fall”.

–  I artikel 45.3: orden ”tillsammans med sina slutsatser, till Europaparlamentet, rådet och”.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några ändringar i sak utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

F. Drexler      H. Legal      L. Romero Requena

Juridisk rådgivare    Juridisk rådgivare    Generaldirektör

  • [1]   Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen, som var textens originalversion.

YTTRANDE från budgetutskottet (31.8.2017)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omarbetning)
(COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD))

Föredragande av yttrande: Jens Geier

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Budgetutskottet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Byrån bör främst finansieras genom unionens allmänna budget, genom avgifter och genom frivilliga bidrag. I synnerhet bör de medel som för närvarande anslås av tillsynsmyndigheter för samarbete på unionsnivå fortsätta att vara tillgängliga för byrån. Unionens budgetförfarande bör fortsätta att gälla när det gäller alla bidrag som belastar unionens allmänna budget. Granskningen av räkenskaper bör vidare göras av en oberoende extern revisor i enlighet med artikel 107 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/201333.

(29)  Byrån bör främst finansieras genom unionens allmänna budget, genom avgifter och genom frivilliga bidrag, utan att byråns neutralitet eller oberoende påverkas. I synnerhet bör de medel som för närvarande anslås av tillsynsmyndigheter för samarbete på unionsnivå fortsätta att vara tillgängliga för byrån. Unionens budgetförfarande bör fortsätta att gälla när det gäller alla bidrag som belastar unionens allmänna budget. Granskningen av räkenskaper bör vidare göras av en oberoende extern revisor i enlighet med artikel 107 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 33.

_________________

 

33 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).

33 Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1271/2013 av den 30 september 2013 med rambudgetförordning för de organ som avses i artikel 208 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 328, 7.12.2013, s. 42).

Motivering

Detta ändringsförslag är oupplösligt kopplat till andra tillåtliga ändringar som föreslagits av föredraganden till kommissionens förslag.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a)  Byrån bör fastställa sina avgifter på ett transparent, rättvist, icke-diskriminerande och enhetligt sätt. Avgifterna bör inte äventyra den berörda industrins konkurrenskraft eller byråns oberoende och opartiskhet.

Motivering

Detta ändringsförslag är oupplösligt kopplat till andra tillåtliga ändringar som föreslagits av föredraganden till kommissionens förslag.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 29b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29b)  Byråns budget bör utarbetas med respekt för principen om resultatbaserad budgetering och med beaktande av dess mål och de förväntade resultaten av dess uppgifter.

Motivering

Detta ändringsförslag är oupplösligt kopplat till andra tillåtliga ändringar som föreslagits av föredraganden till kommissionens förslag.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Byrån ska utföra sina uppgifter på ett oberoende och objektivt sätt.

Motivering

Detta ändringsförslag är oupplösligt kopplat till andra tillåtliga ändringar som föreslagits av föredraganden till kommissionens förslag.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Styrelseledamöterna ska förbinda sig att handla oberoende och opartiskt i allmänhetens intresse. Varje styrelseledamot ska i detta syfte avge en skriftlig åtagandeförklaring och en skriftlig intresseförklaring, där de anger antingen att det inte föreligger några intressen som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende eller att det inte föreligger direkta eller indirekta intressen som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende. Dessa förklaringar ska offentliggöras varje år.

8.  Utan att det påverkar de styrelseledamöters roll som har utsetts av kommissionen ska styrelseledamöterna förbinda sig att handla oberoende och opartiskt i allmänhetens intresse, utan att efterfråga eller följa politiska instruktioner. Varje styrelseledamot ska i detta syfte avge en skriftlig åtagandeförklaring och en skriftlig intresseförklaring, där de anger antingen att det inte föreligger några intressen som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende eller att det inte föreligger direkta eller indirekta intressen som skulle kunna inverka negativt på deras oberoende. Dessa förklaringar ska offentliggöras varje år.

Motivering

Styrelseledamöterna bör skyddas mot politiska instruktioner samtidigt som den särskilda roll som de ledamöter har som utsetts av kommissionen ska erkännas. Detta ändringsförslag behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i byråns förvaltning att göra.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

I samband med en sådan betydande ändring som avses i andra stycket ska en omprioritering av verksamheten alltid övervägas innan den eventuellt anslår extra finansiella resurser och personalresurser.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Sådana eventuella frivilliga bidrag från medlemsstaterna eller tillsynsmyndigheterna som avses i artikel 20.1 g.

(c)  Sådana eventuella frivilliga bidrag från medlemsstaterna eller tillsynsmyndigheterna som avses i artikel 20.1 g, och som inte påverkar byråns neutralitet och oberoende.

Motivering

Detta ändringsförslag är oupplösligt kopplat till andra tillåtliga ändringar som föreslagits av föredraganden till kommissionens förslag.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Byråns inkomster får inte hota dess oberoende eller objektivitet.

Motivering

Detta ändringsförslag är oupplösligt kopplat till andra tillåtliga ändringar som föreslagits av föredraganden till kommissionens förslag.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Avgifter ska betalas till byrån för begäran om undantagsbeslut enligt artikel 11.1 och för beslut om gränsöverskridande kostnadsfördelning som byrån meddelat enligt artikel 12 i förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april 201339.

1.  Avgifter ska betalas till byrån för följande:

 

(a)   Begäran om undantagsbeslut enligt artikel 11.1 i denna förordning.

 

(b)   Begäran om beslut om gränsöverskridande kostnadsfördelning som byrån meddelat enligt artikel 12 i förordning (EU) nr 347/2013 av den 17 april39.

 

(c)   Registrering av rapporterande parter i enlighet med artikel 11.1 tredje stycket i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 134839a.

 

(d)   Övervakning av de uppgifter som Entso för el och Entso för gas ska genomföra enligt artikel 4.2 i denna förordning.

__________________

__________________

39 EUT L 115, 25.4.2013, s. 39.

39 EUT L 115, 25.4.2013, s. 39.

 

39a Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1348/2014 av den 17 december 2014 om rapportering av uppgifter för att genomföra artikel 8.2 och 8.6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1227/2011 om integritet och öppenhet på grossistmarknaderna för energi (EUT L 363, 18.12.2014, s. 121).

Motivering

Byrån bör ges möjlighet att ta ut avgifter av Registered Reporting Mechanisms, RRMs (registrerade rapporteringsmekanismer) enligt Remit och av systemansvariga för överföringssystem, vilket skulle vara ett effektivt sätt att åtgärda den nuvarande bristen på finansiella resurser. Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som har med den inre logiken i byråns budgetkapacitet att göra. Detta kan ge byrån möjlighet att utföra de nya uppgifter fullt ut som den tilldelats av Remit och genom förordning (EU) nr 347/2013.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Det preliminära förslaget till budgetberäkning ska baseras på målen och det förväntade resultatet av det årliga programplaneringsdokument som avses i artikel 21.1 och ska beakta de finansiella resurser som behövs för att uppnå dessa mål och förväntade resultat, i enlighet med principen om resultatbaserad budgetering.

Motivering

Detta ändringsförslag är oupplösligt kopplat till andra tillåtliga ändringar som föreslagits av föredraganden till kommissionens förslag.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De översättningar som krävs för byråns verksamhet ska tillhandahållas av översättningscentrumet för Europeiska unionens organ.

3.  De översättningar som krävs för byråns verksamhet ska tillhandahållas av översättningscentrumet för Europeiska unionens organ eller andra översättningsleverantörer i enlighet med upphandlingsreglerna och inom de gränser som fastställs genom relevanta finansiella bestämmelser.

Motivering

Översättningscentrum för Europeiska unionens organ kan vara försenade med sina översättningar och äventyra byråns arbete. Med tanke på den nuvarande bristen på finansiella resurser bör byrån ha möjlighet att ta till billigare alternativ för att bedriva sin verksamhet och ACER måste kunna lägga ut översättning på frilans.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 45 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast fem år efter den föreliggande förordningens ikraftträdande, och vart femte år därefter, ska kommissionen med biträde av en oberoende extern expert genomföra en utvärdering för att bedöma byråns resultat i förhållande till dess mål, mandat och uppgifter. Utvärderingen ska särskilt ta upp det eventuella behovet av att ändra byråns mandat och de ekonomiska följderna av en sådan eventuell ändring.

1.  Senast fem år efter den föreliggande förordningens ikraftträdande, och vart femte år därefter, ska kommissionen med biträde av en oberoende extern expert genomföra en utvärdering för att bedöma byråns resultat i förhållande till dess mål, mandat och uppgifter. Utvärderingen ska särskilt ta upp det eventuella behovet av att ändra byråns mandat och de ekonomiska följderna av en sådan eventuell ändring, i enlighet med principen om resultatbaserad budgetering.

Motivering

Principen om resultatbaserad budgetering är en av de politiska prioriteringar som tagits fram av kommissionen och godkänts av parlamentet. Detta ändringsförslag bör återspegla den allmänna institutionella logiken om bättre användning av EU:s budget.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omarbetning)

Referensnummer

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

19.1.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Jens Geier

12.1.2017

Antagande

30.8.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

2

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jonathan Arnott, Jean Arthuis, Richard Ashworth, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Iris Hoffmann, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Monika Vana, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Nicola Caputo, Anneli Jäätteenmäki, Tomáš Zdechovský

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

34

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez, Anneli Jäätteenmäki, Urmas Paet

ECR

Richard Ashworth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Younous Omarjee

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský

S&D

Nicola Caputo, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Iris Hoffmann, John Howarth, Vladimír Maňka, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

Verts/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Monika Vana

2

-

EFDD

Jonathan Arnott

ENF

André Elissen

1

0

GUE/NGL

Liadh Ní Riada

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Europeiska unionens byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter (omarbetning)

Referensnummer

COM(2016)0863 – C8-0494/2016 – 2016/0378(COD)

Framläggande för parlamentet

30.11.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

19.1.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

19.1.2017

ECON

19.1.2017

IMCO

19.1.2017

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

 

Föredragande

       Utnämning

Morten Helveg Petersen

25.1.2017

 

 

 

Behandling i utskott

24.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Antagande

21.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

52

7

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Werner Langen, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jan Keller

Ingivande

26.2.2018

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

52

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Adam Gierek, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Dan Nica, Miroslav Poche, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Davor Škrlec, Claude Turmes

7

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 12 mars 2018
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy