ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

26.2.2018 - (2017/2053(INI))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Συνεισηγητές: Gérard Deprez, Janusz Lewandowski


Διαδικασία : 2017/2053(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0041/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0041/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(2017/2053(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  έχοντας υπόψη το άρθρο 311 και το άρθρο 332 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  έχοντας υπόψη τα άρθρα 106α και 171 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ατομικής Ενεργείας,

  έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[1],

  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Ευρατόμ) αριθ. 608/2014 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, σχετικά με τη θέσπιση εκτελεστικών μέτρων για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[2],

  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 609/2014 του Συμβουλίου, της 26ης Μαΐου 2014, για τις μεθόδους και τη διαδικασία απόδοσης των παραδοσιακών ιδίων πόρων και των ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και το ΑΕΕ και για τα μέτρα αντιμετώπισης των ταμειακών αναγκών[3],

  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 21ης Σεπτεμβρίου 2017 προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με θέμα «Δίκαιο και αποδοτικό φορολογικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ψηφιακή ενιαία αγορά» (COM(2017)0547),

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 29ης Μαρτίου 2007 σχετικά με το μέλλον των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης[4],

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 με τίτλο «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη χωρίς αποκλεισμούς»[5],

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 15ης Απριλίου 2014 με τίτλο «Διαπραγματεύσεις για το ΠΔΠ 2014-2020: διδάγματα που πρέπει να αντληθούν και μελλοντικές προοπτικές»[6],

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το σύστημα των ιδίων πόρων[7],

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 17ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων[8],

  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 6ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την προετοιμασία της μετεκλογικής αναθεώρησης του ΠΔΠ 2014-2020[9],

  έχοντας υπόψη την έκθεση «Μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ – τελική έκθεση και συστάσεις της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους», του Δεκεμβρίου του 2016,

  έχοντας υπόψη το άρθρο 1 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διαδικασία εξουσιοδότησης για την εκπόνηση εκθέσεων πρωτοβουλίας,

  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού, της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου και της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (A8-0041/2018),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει της Συνθήκης της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 1957, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα επρόκειτο να χρηματοδοτείται από εθνικές συνεισφορές μόνο για μια μεταβατική περίοδο, και στη συνέχεια από ένα σύστημα ιδίων πόρων·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Λουξεμβούργου, του Απριλίου του 1970, καθόρισε ένα σύστημα ιδίων πόρων, θέτοντας τέλος στις εθνικές συνεισφορές και καθιερώνοντας δύο γνήσιους ίδιους πόρους, συγκεκριμένα τις γεωργικές εισφορές και τους τελωνειακούς δασμούς, που συμπληρώνονται από έναν τρίτο πόρο ο οποίος βασίζεται στον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου του 1988 θέσπισε έναν ίδιο πόρο που βασίζεται στο ΑΕΕ των κρατών μελών, για τον λόγο ότι τα έσοδα που παρήγαν οι υφιστάμενοι ίδιοι πόροι δεν επαρκούσαν για την κάλυψη των συνολικών δαπανών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο του πόρου βάσει του ΑΕΕ έχει αυξηθεί σημαντικά, από περίπου 11 % το 1988 σε 69 % το 2014, με αποτέλεσμα ο εν λόγω «συμπληρωματικός» και «εξισορροπητικός» πόρος να έχει καταστεί σήμερα, εκ των πραγμάτων, η μεγαλύτερη πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πόρος ΦΠΑ σήμερα αντιπροσωπεύει το 12 % περίπου του προϋπολογισμού της ΕΕ, οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι (τελωνειακοί δασμοί, γεωργικά τέλη και εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης) περίπου το 13 % και το υπόλοιπο ποσοστό καλύπτεται από άλλα έσοδα, όπως οι φόροι που καταβάλλονται από τους υπαλλήλους της ΕΕ ή τα πρόστιμα από εταιρείες που παραβιάζουν τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τότε που τέθηκε σε εφαρμογή, το 1984, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φονταινεμπλώ, η διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με την οποία το 66 % της καθαρής συνεισφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου επιστρέφεται, έχουν καθιερωθεί σταδιακά διάφορες άλλες εκπτώσεις και διορθωτικοί μηχανισμοί προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ελλείψεις του λεγόμενου «λειτουργικού δημοσιονομικού υπολοίπου» ορισμένων κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω διορθώσεις επί του παρόντος αφορούν κυρίως είτε μείωση της χρηματοδότησης της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου είτε ακαθάριστη μείωση της συνεισφοράς βάσει του ΑΕΕ ή του ΦΠΑ·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι την τελευταία δεκαετία το Κοινοβούλιο έχει επισημάνει σε πολλά ψηφίσματα τα προβλήματα και την πολυπλοκότητα του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ και έχει ζητήσει επανειλημμένα μια μεταρρύθμιση σε βάθος για να καταστεί το σύστημα απλούστερο, πιο διαφανές και περισσότερο δημοκρατικό, μεταξύ άλλων με την εισαγωγή νέων και γνήσιων ιδίων πόρων οι οποίοι, σταδιακά και στο μέτρο του δυνατού, θα πρέπει να αντικαταστήσουν τις συνεισφορές που βασίζονται στο ΑΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 η Επιτροπή παρουσίασε μια φιλόδοξη δέσμη νομοθετικών μέτρων σχετικά με τους ιδίους πόρους (COM(2011)0510), η οποία υποβλήθηκε μαζί με τις προτάσεις για το ΠΔΠ 2014-2020, με σκοπό την επίτευξη απλούστευσης όσον αφορά τις συνεισφορές των κρατών μελών, τη θέσπιση νέων ιδίων πόρων —ενός μεταρρυθμισμένου ΦΠΑ και ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ)— και τη μεταρρύθμιση των διορθωτικών μηχανισμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτάσεις αυτές αγνοήθηκαν από το Συμβούλιο·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων για το ΠΔΠ 2014-2020, συγκροτήθηκε η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους, που περιλαμβάνει εκπροσώπους των τριών βασικών θεσμικών οργάνων της ΕΕ και της οποίας προεδρεύει ο Mario Monti· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Δεκέμβριο του 2016 η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους παρουσίασε την τελική έκθεσή της και συστάσεις, οι οποίες αποτελούν τη βάση για τη διαμόρφωση της θέσης του Κοινοβουλίου όπως εκτίθεται στην παρούσα έκθεση· επισημαίνει ότι η εν λόγω έκθεση εγκρίθηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη της ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των μελών που διορίστηκαν από το Συμβούλιο·

1.  σημειώνει ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει τις προτάσεις της για το ΠΔΠ μετά το 2020 έως τον Μάιο του 2018· ζητεί το μελλοντικό ΠΔΠ που θα προτείνει η Επιτροπή να περιλαμβάνει φιλόδοξες προτάσεις για την αναθεώρηση της απόφασης για τους ιδίους πόρους και όλων των σχετικών νομοθετικών πράξεων, καθώς και για την καθιέρωση νέων ιδίων πόρων· υπογραμμίζει ότι τόσο το σκέλος των δαπανών όσο και το σκέλος των εσόδων του επόμενου ΠΔΠ θα αντιμετωπιστούν ως ενιαία δέσμη στις επικείμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου· δηλώνει ότι δεν θα επιτευχθεί συμφωνία για το ΠΔΠ, χωρίς να υπάρχει αντίστοιχη πρόοδος στο θέμα των ιδίων πόρων·

2.  υποβάλλει την παρούσα έκθεση προκειμένου να εκφράσει τη θέση του όσον αφορά τα κύρια στοιχεία της μεταρρύθμισης του συστήματος των ιδίων πόρων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης της δέσμης των νέων ιδίων πόρων, καθώς και τα στοιχεία του σημερινού συστήματος που θα πρέπει να διατηρηθούν· καλεί την Επιτροπή να λάβει δεόντως υπόψη τη θέση του Κοινοβουλίου κατά την εκπόνηση των νομοθετικών προτάσεων για τους ιδίους πόρους της ΕΕ, οι οποίες θα πρέπει να έχουν μεγαλεπήβολους στόχους και να παρουσιαστούν μαζί με τις προτάσεις για το ΠΔΠ μετά το 2020· είναι πεπεισμένο ότι είναι απολύτως απαραίτητο να επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με το προσεχές ΠΔΠ·

I.  Νομικό πλαίσιο και διαδικασία λήψης αποφάσεων

3.  υπενθυμίζει ότι το άρθρο 311 της ΣΛΕΕ έχει ως εξής: «Η Ένωση προικίζεται με επαρκή μέσα για την επίτευξη των στόχων της και την επιτυχή εφαρμογή των πολιτικών της. Ο προϋπολογισμός χρηματοδοτείται στο ακέραιο, υπό την επιφύλαξη των άλλων εσόδων, από ίδιους πόρους.»· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η νομική απαίτηση να προβλέπονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ γνήσιοι ίδιοι πόροι απορρέει απευθείας από τη Συνθήκη·

4.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 310 της ΣΛΕΕ, «ο προϋπολογισμός πρέπει να είναι ισοσκελισμένος ως προς τα έσοδα και τα έξοδα»· σημειώνει, επομένως, ότι τα έσοδα θα πρέπει να καλύπτουν το σύνολο των δαπανών, όπως εγκρίνονται κατ’ έτος από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή· τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ δεν είναι δυνατόν να παρουσιάζει έλλειμμα σε ετήσια βάση ή να χρηματοδοτείται με δανεισμό χρημάτων από τις χρηματοπιστωτικές αγορές·

5.  επισημαίνει ότι η κύρια νομοθετική πράξη που καθορίζει τις διατάξεις που αφορούν το σύστημα των ιδίων πόρων, η λεγόμενη απόφαση περί ιδίων πόρων, εγκρίνεται από το Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει ομόφωνα μετά από διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, και ότι η απόφαση αυτή υπόκειται στην κύρωση όλων των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι πρόκειται για μια από τις πλέον δυσκίνητες νομοθετικές διαδικασίες που προβλέπει η Συνθήκη·

6.  επισημαίνει ότι, στην εν λόγω νομοθετική πράξη, το Συμβούλιο καθορίζει, μεταξύ άλλων, το ανώτατο όριο των ιδίων πόρων και έχει τη δυνατότητα να καθιερώνει νέες κατηγορίες ιδίων πόρων ή να καταργεί υφιστάμενη κατηγορία· υπογραμμίζει ότι, παρόλο που η απόφαση περί ιδίων πόρων δεν έχει ημερομηνία λήξης, συνδέεται άμεσα με το αντίστοιχο ΠΔΠ που ορίζει το ανώτατο επίπεδο δαπανών για την περίοδο που καλύπτει·

7.  υπενθυμίζει ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε νέες διατάξεις όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για τους ιδίους πόρους και ότι προβλέπει τη δυνατότητα έγκρισης κανονισμού από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία, κατόπιν έγκρισης από το Κοινοβούλιο· θωρεί, ωστόσο, λυπηρό το γεγονός ότι στην απόφαση περί ιδίων πόρων εξακολουθούν να υφίστανται ορισμένες εκτελεστικές διατάξεις, ιδίως οι διατάξεις που αφορούν τον υπολογισμό των πόρων βάσει του ΑΕΕ· ζητεί, ως εκ τούτου, μια ομαλότερη διαδικασία έγκρισης για την απόφαση περί ιδίων πόρων, η οποία θα πρέπει να εγκρίνεται βάσει της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, δηλαδή με ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία εντός του Συμβουλίου και συναπόφαση του Κοινοβουλίου· υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 7 της ΣΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δύναται να θεσπίζει απόφαση προκειμένου να υποβληθούν στη συνήθη νομοθετική διαδικασία πράξεις που δεν εμπίπτουν κανονικά στην εν λόγω διαδικασία, η οποία παραμένει μακράν πιο δημοκρατική και ανοικτή· καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ενεργοποιήσει έναν τέτοιο μηχανισμό χωρίς καθυστέρηση·

8.  υπενθυμίζει ότι τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τις δημοσιονομικές πολιτικές τους και υπογραμμίζει ότι η εξουσία επιβολής φόρων βρίσκεται στον πυρήνα της κυριαρχίας των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι η μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων της ΕΕ δεν συνεπάγεται μεταβίβαση της εθνικής κυριαρχίας στον εν λόγω τομέα, αλλά, μάλλον, ευθυγράμμιση του ισχύοντος συστήματος με το πνεύμα και το γράμμα των Συνθηκών της ΕΕ·

II.  Λόγοι που υπαγορεύουν τη μεταρρύθμιση του ισχύοντος συστήματος ιδίων πόρων

i.  Ανάγκη αντιμετώπισης των ανεπαρκειών του υφιστάμενου συστήματος

9.  τονίζει ότι το ισχύον σύστημα ιδίων πόρων είναι εξαιρετικά πολύπλοκο, άδικο, αδιαφανές και εντελώς ακατανόητο για τους πολίτες της ΕΕ· επισημαίνει, ειδικότερα, την αδιαφάνεια των υπολογισμών που αφορούν τις εθνικές εκπτώσεις και τους διορθωτικούς μηχανισμούς που εφαρμόζονται στο σύστημα των ιδίων πόρων ή τον πόρο βάσει του στατιστικού ΦΠΑ· τονίζει, ακόμη, ότι το σύστημα αυτό δεν υπόκειται σε ουσιαστικό κοινοβουλευτικό έλεγχο σε επίπεδο ΕΕ και κατ’ ουσίαν στερείται δημοκρατικής νομιμότητας και λογοδοσίας·

10.  τονίζει ότι ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε το σύστημα των ιδίων πόρων, με τη βαθμιαία αντικατάσταση των γνήσιων ιδίων πόρων από τις λεγόμενες «εθνικές συνεισφορές», δίνει δυσανάλογη έμφαση στα καθαρά υπόλοιπα μεταξύ των κρατών μελών, με αποτέλεσμα να παραβλέπεται σε μεγάλο βαθμό η συνεισφορά του προϋπολογισμού της ΕΕ στην επίτευξη κοινών ευρωπαϊκών στόχων προς όφελος όλων των πολιτών της ΕΕ· εκφράζει, κατά συνέπεια, τη λύπη του για το γεγονός ότι το συνολικό μερίδιο των εθνικών συνεισφορών στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, που υπολογίζεται είτε βάσει του ΑΕΕ είτε ως ποσοστό του πόρου βάσει του στατιστικού ΦΠΑ, αντιπροσωπεύει περίπου το 83 % των συνολικών εσόδων της ΕΕ·

11.  είναι πεπεισμένο ότι η κυριαρχία του πόρου βάσει του ΑΕΕ έχει ενισχύσει τη δημοσιονομική λογική της δίκαιης ανταπόδοσης («juste retour») που έχει μονοπωλήσει τις συζητήσεις στο πλαίσιο του Συμβουλίου, τόσο στο σκέλος των εσόδων όσο και στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού της ΕΕ· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, την εισαγωγή της διόρθωσης υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου και μιας σειράς συναφών εκπτώσεων και άλλων μηχανισμών διόρθωσης στο σκέλος των εσόδων, αφενός, και την αδυναμία επίτευξης συμφωνίας για ένα ικανοποιητικό επίπεδο πιστώσεων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού, αφετέρου· είναι της άποψης ότι η ΕΕ πρέπει να εγκαταλείψει την έννοια του καθαρού λειτουργικού υπολοίπου καθώς στην πράξη όλα τα κράτη μέλη επωφελούνται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

12.  θεωρεί, ειδικότερα, ότι η απόφαση σχετικά με το μέγεθος του ετήσιου προϋπολογισμού της ΕΕ επηρεάζεται από πολιτικές και οικονομικές εκτιμήσεις σε εθνικό επίπεδο, κάτι που επιβάλλει περιορισμούς στις διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό, με αποτέλεσμα αυτές συχνά να καταλήγουν σε ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος μεταξύ καθαρών συνεισφερόντων και καθαρών αποδεκτών· θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό αγνοούνται οι δεσμεύσεις της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων των δεσμεύσεων που αναλαμβάνονται σε επίπεδο Συμβουλίου· εκτιμά ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα ορισμένες πολιτικές της ΕΕ που παρουσιάζουν την υψηλότερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία να είναι συχνά οι τομείς στους οποίους προτείνεται εξοικονόμηση κόστους και ότι έτσι αποδυναμώνεται το εγχείρημα της ΕΕ·

13.  επισημαίνει ότι οι εθνικές συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ προσδιορίζονται με σαφήνεια στο σκέλος των δαπανών των εθνικών προϋπολογισμών και συχνά αντιμετωπίζονται ως οικονομικό άχθος το οποίο υπερβαίνει τα οφέλη που πηγάζουν από τομείς δαπανών της ΕΕ στους οποίους συχνά τα οφέλη είναι λιγότερο ορατά· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με τα οφέλη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

14.  είναι, ως εκ τούτου, πεπεισμένο ότι το ισχύον σύστημα ιδίων πόρων παραβιάζει, κατ’ ουσίαν, το γράμμα και το πνεύμα της Συνθήκης· επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι μια εις βάθος μεταρρύθμιση των πόρων της ΕΕ είναι επιβεβλημένη προκειμένου να επανευθυγραμμιστεί η χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ με τις απαιτήσεις της Συνθήκης και τις ανάγκες της Ένωσης στο σύνολό της·

ii.  Η αναγκαιότητα να είναι η Ένωση σε θέση να χρηματοδοτεί τις πολιτικές της και να αντιμετωπίζει τις νέες προκλήσεις

15.  υπογραμμίζει ότι το ΠΔΠ μετά το 2020 θα πρέπει, αφενός, να εξασφαλίζει την κατάλληλη χρηματοδότηση των πολιτικών και των προγραμμάτων της ΕΕ που έχουν σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και να παρέχει, αφετέρου, πρόσθετα μέσα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που έχουν ήδη εντοπιστεί σε τομείς όπως η ανάπτυξη και η απασχόληση, η κλιματική αλλαγή, η προστασία του περιβάλλοντος, η ανταγωνιστικότητα, η συνοχή, η καινοτομία, η μετανάστευση, ο έλεγχος των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, η ασφάλεια και η άμυνα·

16.  υπογραμμίζει, επιπλέον, ότι πρέπει να αποφευχθούν οι ανεπάρκειες του τρέχοντος ΠΔΠ και να εξασφαλιστεί εξαρχής ένα επίπεδο πόρων που θα επιτρέπει στην Ένωση να υλοποιεί τις πολιτικές της με επαρκή χρηματοδότηση και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά σε απρόβλεπτες καταστάσεις ή κρίσεις που ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη διάρκεια του επόμενου δημοσιονομικού πλαισίου· τονίζει την ανάγκη να επιλυθεί το επαναλαμβανόμενο πρόβλημα της έλλειψης επαρκών πιστώσεων πληρωμών στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας του προϋπολογισμού· υπενθυμίζει ότι μόνο για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης χρειάστηκε σημαντική κινητοποίηση των διατάξεων ευελιξίας του ΠΔΠ·

17.  αναμένει ότι, ανεξάρτητα από τον οικονομικό διακανονισμό, οι συνέπειες της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ θα αποτελέσουν σημαντική πρόκληση και για το επόμενο ΠΔΠ και όλες τις σχετικές δημοσιονομικές αποφάσεις· είναι πεπεισμένο ότι, ενόψει της απόφασης σχετικά με το ΠΔΠ μετά το 2020, θα πρέπει να γεφυρωθεί το έλλειμμα του Brexit και, παράλληλα, να εξασφαλιστεί ότι δεν θα μειωθούν οι πόροι της ΕΕ και δεν θα επηρεαστούν αρνητικά τα προγράμματα της ΕΕ·

18.  επικροτεί την πρόταση για τη δημιουργία ειδικής θέσης για τη ζώνη του ευρώ στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, που διατυπώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, Jean-Claude Juncker, στην ομιλία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την «κατάσταση της Ένωσης», και αναπτύχθηκε περαιτέρω στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 6ης Δεκεμβρίου 2017, σχετικά με νέα δημοσιονομικά μέσα για μια σταθερή ζώνη του ευρώ στο πλαίσιο της Ένωσης (COM(2017)0822)· ζητεί, για τον σκοπό αυτό, μια δημοσιονομική ικανότητα στο πλαίσιο του προϋπολογισμού της ΕΕ, πέρα και πάνω από τα σημερινά ανώτατα όρια·

III.  Προς ένα αποδεκτό και ισόρροπο σύστημα ιδίων πόρων

Αρχές και παραδοχές που διέπουν τη διαμόρφωση ενός νέου συστήματος ιδίων πόρων

19.  τάσσεται υπέρ της θέσπισης ενός διαφανούς, απλούστερου και δικαιότερου νέου συστήματος ίδιων πόρων που θα εδράζεται σε στοιχεία του ισχύοντος συστήματος, εφόσον έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα των οικονομικών σε επίπεδο ΕΕ· θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων θα πρέπει να βασίζεται σε μια σειρά κατευθυντήριων αρχών·

20.  τονίζει ότι είναι απαραίτητη η σύνδεση των εσόδων με στόχους πολιτικής, ιδίως με την ενιαία αγορά, την ενεργειακή ένωση, και τις πολιτικές για το περιβάλλον, το κλίμα και τις μεταφορές· είναι πεπεισμένο, στο πλαίσιο αυτό, ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να επικεντρωθεί σε πολιτικές με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, όπως ορίζεται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με το έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ[10]·

21.  υπογραμμίζει ότι, από επιχειρησιακή άποψη, οι νέοι ίδιοι πόροι δεν μπορούν να εισαχθούν όλοι ταυτόχρονα, και επισημαίνει την ανάγκη σταδιακής εφαρμογής· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων θα μπορούσε να επιτευχθεί με μια προσέγγιση δύο σταδίων: αρχικά με τη θέσπιση λιγότερο πολύπλοκων, από τεχνική άποψη, ίδιων πόρων που θα μπορούν να εισπράττονται εύκολα και με λογικό κόστος, και στη συνέχεια με τη σταδιακή εισαγωγή κάθε πρόσθετου νέου ιδίου πόρου, βάσει καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, μέχρις ότου επιτευχθεί ο κανονικός ρυθμός εφαρμογής όλων των ιδίων πόρων·

22.  θεωρεί ότι η εισαγωγή νέων ιδίων πόρων θα πρέπει να έχει διττό σκοπό, δηλαδή, αφενός, να επιφέρει σημαντική μείωση (της τάξης του 40 %) του μεριδίου των συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ, ούτως ώστε να προκύψουν εξοικονομήσεις για τους προϋπολογισμούς των κρατών μελών· και, αφετέρου, να διευκολύνει τη χρηματοδότηση ενός υψηλότερου επιπέδου δαπανών της ΕΕ στο πλαίσιο του ΠΔΠ μετά το 2020, καλύπτοντας επίσης το έλλειμμα που προκύπτει από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι νέοι ίδιοι πόροι δεν έχουν ως στόχο την αύξηση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης για τους φορολογούμενους της ΕΕ, οι οποίοι δεν θα πρέπει να επηρεαστούν από τη θέσπιση νέων ιδίων πόρων·

23.  ζητεί να καταργηθούν όλες οι εκπτώσεις και διορθώσεις και, παράλληλα, να εξασφαλιστεί η δίκαιη μεταχείριση όλων των κρατών μελών· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το Brexit θα σημαίνει ότι η διόρθωση υπέρ του Ηνωμένου Βασιλείου και οι σχετικές «διορθώσεις επί της διόρθωσης» θα καταστούν άνευ αντικειμένου και θα παύσουν να υφίστανται, ενώ η μεταρρύθμιση του πόρου βάσει του στατιστικού ΦΠΑ θα καταστεί αναπόφευκτη·

24.  θεωρεί ότι οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι, συγκεκριμένα οι τελωνειακοί δασμοί, τα γεωργικά τέλη και οι εισφορές ζάχαρης και ισογλυκόζης, αποτελούν αξιόπιστη και ουσιαστική πηγή εσόδων της ΕΕ, δεδομένου ότι προκύπτουν απευθείας από το γεγονός ότι η ΕΕ αποτελεί τελωνειακή ένωση και από τις νομικές αρμοδιότητες και την κοινή εμπορική πολιτική που συνδέονται με το γεγονός αυτό· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι οι παραδοσιακοί ίδιοι πόροι θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ· θεωρεί ότι, εάν μειωθεί η αναλογία του κόστους είσπραξης που παρακρατούν τα κράτη μέλη, μπορεί να εξασφαλιστεί για τον προϋπολογισμό της ΕΕ ένα μεγαλύτερο ποσοστό από τα εν λόγω έσοδα·

25.  σημειώνει ότι η συνεισφορά βάσει του ΑΕΕ παρέχει μια αξιόπιστη, σταθερή και δίκαιη πηγή εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και έχει πολύ ισχυρή στήριξη από το μεγαλύτερο μέρος των κρατών μελών· εκτιμά, ως εκ τούτου, ότι θα πρέπει να διατηρηθεί, αλλά μόνο ως εξισορροπητικός και συμπληρωματικός πόρος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, γεγονός που θα έθετε τέλος στη δημοσιονομική λογική της «δίκαιης ανταπόδοσης»· τονίζει ότι είναι απαραίτητο, σε αυτό το πλαίσιο, να διασφαλιστεί ότι η συνεισφορά βάσει του ΑΕΕ θα ταξινομείται σε όλους τους εθνικούς προϋπολογισμούς με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή ως έσοδο της ΕΕ και όχι ως δαπάνη των εθνικών κυβερνήσεων·

Κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό νέων ιδίων πόρων

26.  συμμερίζεται την άποψη που εκφράζεται στην έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους, σύμφωνα με την οποία, για τον προσδιορισμό πιθανών νέων ιδίων πόρων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια: ισότητα/δικαιοσύνη· αποδοτικότητα· επάρκεια και σταθερότητα· διαφάνεια και απλότητα· δημοκρατική λογοδοσία και δημοσιονομική πειθαρχία· έμφαση στην ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· αρχή της επικουρικότητας και δημοσιονομική κυριαρχία των κρατών μελών· και περιορισμός του κόστους των πολιτικών συναλλαγών·

27.  καλεί την Επιτροπή, με βάση τα ανωτέρω, να εξετάσει την εισαγωγή της ακόλουθης δέσμης νέων ιδίων πόρων·

Δέσμη πιθανών νέων ιδίων πόρων

α.  Στόχος: Εδραίωση της ενιαίας αγοράς, αύξηση της διαφάνειάς της και βελτίωση των συνθηκών ισότιμου ανταγωνισμού

•  Φόρος προστιθέμενης αξίας

28.  υπενθυμίζει ότι, από την καθιέρωσή του, σχεδόν πριν από 50 χρόνια, ο ΦΠΑ χρησιμοποιείται ως βάση για τον υπολογισμό ενός από τους ιδίους πόρους του προϋπολογισμού της ΕΕ, και ότι ο εν λόγω πόρος αντιπροσωπεύει επί του παρόντος περίπου το 12 % των εσόδων της ΕΕ·

29.  επισημαίνει, ωστόσο, ότι το σημερινό σύστημα παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες: ο πόρος υπολογίζεται σε στατιστική βάση· είναι αδικαιολόγητα πολύπλοκος και δεν συνδέεται άμεσα με τους πολίτες· αντιπροσωπεύει μια απλή μεταβίβαση μέρους των εσόδων που εισπράττονται από τα κράτη μέλη και, ως εκ τούτου, δεν έχει καμία προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με τον πόρο που συνδέεται με το ΑΕΕ· και η βάση συνεισφοράς δεν είναι διαφανής και δεν υπάρχει ισότητα μεταξύ των φορολογουμένων·

30. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η OLAF έχει επανειλημμένα εντοπίσει σοβαρές περιπτώσεις τελωνειακής απάτης στα κράτη μέλη, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε σημαντική απώλεια εσόδων για τον προϋπολογισμό της Ένωσης· εφιστά την προσοχή στην ειδική έκθεση αριθ. 19/2017 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο «Διαδικασίες εισαγωγής: οι αδυναμίες του νομικού πλαισίου και η αναποτελεσματική εφαρμογή έχουν αντίκτυπο στα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ», και εκφράζει την ανησυχία του ότι οι απατεώνες θα συνεχίσουν να ανακαλύπτουν τον «πιο αδύναμο κρίκο» ως σημείο εισόδου τους στην τελωνειακή ένωση, και ότι οι απώλειες για τον προϋπολογισμό της Ένωσης θα μπορούσαν να συνεχιστούν ακόμη και κατά τη διάρκεια του επόμενου ΠΔΠ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσουν τις δραστηριότητες αυτές που είναι ζημιογόνες για τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

31.  υπενθυμίζει τη νομοθετική πρόταση του 2011 για έναν νέο πόρο ΦΠΑ, που θα κατέληγε στην εφαρμογή ενός σταθερού ποσοστού σε επίπεδο ΕΕ που θα είχε ως βάση την καθαρή αξία της παροχής αγαθών και υπηρεσιών ή τις εισαγωγές αγαθών στις οποίες θα εφαρμοζόταν ένα σταθερό, κοινό ποσοστό ΦΠΑ· σημειώνει ότι, μολονότι η πρόταση αυτή δεν εγκρίθηκε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Φεβρουαρίου του 2013 παρότρυνε το Συμβούλιο να συνεχίσει τις εργασίες για το θέμα αυτό· εκτιμά ότι το σημερινό πλαίσιο προσφέρει ένα παράθυρο ευκαιρίας που θα επιτρέψει ενδεχομένως να σημειωθεί πρόοδος επί του θέματος·

32. εκφράζει την ικανοποίησή του για το όραμα της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου όσον αφορά τον ίδιο πόρο βάσει του ΦΠΑ, καθότι η σχετική πρότασή της αποσκοπεί στην απλούστευσή του, στη μείωση του διοικητικού του κόστους και στην ενίσχυση της σύνδεσης μεταξύ της πολιτικής της ΕΕ στον τομέα του ΦΠΑ και των πραγματικών εσόδων από τον ΦΠΑ·

33.  λαμβάνει υπό σημείωση το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για τον ΦΠΑ («Προς έναν ενιαίο χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ — Η ώρα των αποφάσεων»), που δημοσιεύτηκε στις 7 Απριλίου 2016 (COM(2016)0148), καθώς και τη συνακόλουθη πρόταση, της 4ης Οκτωβρίου 2017, για μια σειρά θεμελιωδών αρχών και βασικών μεταρρυθμίσεων για τον χώρο ΦΠΑ στην ΕΕ· υποστηρίζει μια εις βάθος μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ στην ΕΕ, η οποία θα πρέπει να αποσκοπεί στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, στη μείωση των περιθωρίων απάτης και του κόστους συμμόρφωσης και στη δημιουργία νέων εσόδων· θεωρεί ότι ένα κλάσμα αυτών των νέων εσόδων θα πρέπει να διατεθεί στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

34.  θεωρεί ότι ένας απλουστευμένος πόρος με βάση τον ΦΠΑ θα πρέπει να βασίζεται στον κοινό παρονομαστή των συστημάτων ΦΠΑ σε ολόκληρη την ΕΕ και σημειώνει ότι, κατά συνέπεια, δεν θα εξάλειφε όλες τις εθνικές ιδιαιτερότητες οι οποίες δικαιολογούνται για διάφορους λόγους·

35.  τάσσεται υπέρ της θέσπισης ενιαίου φορολογικού συντελεστή (1 % έως 2 %) επί των εσόδων από τον αναθεωρημένο ΦΠΑ που εισπράττονται εξ ολοκλήρου από τις διοικήσεις των κρατών μελών ως ίδιος πόρος της Ένωσης· εκτιμά ότι ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να εξασφαλίζει σημαντικά και σταθερά έσοδα για την ΕΕ με περιορισμένο διοικητικό κόστος·

36.  υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή έχει ήδη υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για μια σημαντική μεταρρύθμιση των κανόνων της ΕΕ για τον ΦΠΑ και ότι εντός του 2018 αναμένονται επιπλέον πρωτοβουλίες· εμμένει στην άποψη ότι απαιτείται να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση του ΦΠΑ το συντομότερο δυνατό και το αργότερο πριν από την έναρξη του επόμενου ΠΔΠ·

37.  καλεί την Επιτροπή, εν αναμονή της θέσπισης της σχετικής νομοθεσίας για τον ΦΠΑ, να υποβάλει πρόταση για έναν αναθεωρημένο ίδιο πόρο με βάση τον ΦΠΑ, ως μέρος της επικείμενης δέσμης νομοθετικών μέτρων σχετικά με τους ιδίους πόρους της ΕΕ· φρονεί ότι η εν λόγω πρόταση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα κύρια αποτελέσματα της μεταρρύθμισης του ΦΠΑ που είναι επί του παρόντος υπό συζήτηση·

•  Φόρος εισοδήματος εταιρειών

38.  υπενθυμίζει ότι, στο ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος[11], το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για μια κοινή ενοποιημένη βάση φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ) «συνοδευόμενη από κατάλληλη και δίκαιη κλίμακα συνεισφοράς, η οποία θα προσφέρει μια συνολική λύση στο ζήτημα των επιζήμιων φορολογικών πρακτικών εντός της Ένωσης, θα επιφέρει σαφήνεια και απλούστευση για τις επιχειρήσεις, και θα διευκολύνει τις διασυνοριακές οικονομικές δραστηριότητες στο εσωτερικό της Ένωσης»·

39.  λαμβάνει υπό σημείωση τις προτάσεις της Επιτροπής για μια ΚΕΒΦΕ, ενώ υπενθυμίζει παράλληλα το αίτημά του για επέκταση της εν λόγω ενοποιημένης βάσης σε όλες τις επιχειρήσεις μετά από μια μεταβατική περίοδο· τονίζει ότι οι τρέχουσες προτάσεις για μια ΚΕΒΦΕ θα πρέπει επίσης να καλύπτουν την ψηφιακή οικονομία· προτείνει, βάσει των εν λόγω προτάσεων, να αντιμετωπίζεται η ψηφιακή παρουσία μιας εταιρείας με τον ίδιο τρόπο με τη φυσική εγκατάστασή της, με τον καθορισμό και τον προσδιορισμό μιας μόνιμης ψηφιακής εγκατάστασης·

40.  συμφωνεί με την εκτίμηση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους για μια ΚΕΒΦΕ που θα συνιστά τη βάση για έναν νέο ίδιο πόρο, δεδομένου ότι πληροί όλα τα κριτήρια που έχει θέσει η Ομάδα· τονίζει ότι η ΚΕΒΦΕ αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς, η οποία αποτελεί, επιπλέον, ευρωπαϊκό δημόσιο αγαθό, δεδομένου ότι εμποδίζει τόσο τον αθέμιτο φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών όσο και τη δημοσιονομική βελτιστοποίηση που είναι επιζήμια για τον θεμιτό ανταγωνισμό·

41.  υπενθυμίζει ότι η φοροδιαφυγή, σε όλες τις μορφές της, προκαλεί απώλεια εσόδων για την ΕΕ ύψους 1 τρισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής· τονίζει την ανάγκη ανάκτησης των μη εισπραχθέντων φορολογικών εσόδων μέσω μιας συντονισμένης πολιτικής για την καταπολέμηση της απάτης και της φοροδιαφυγής και ενός πλαισίου βασισμένου στη διαφάνεια, τη συνεργασία και τον συντονισμό·

42.  ζητεί από την Επιτροπή, με βάση τα συμπεράσματα της επανεξέτασης της οδηγίας για την ΚΕΒΦΕ, να προτείνει τη δημιουργία ενός νέου ιδίου πόρου για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ο οποίος θα υπολογίζεται με βάση τα έσοδα των κρατών μελών που προέρχονται από την ΚΕΒΦΕ· τάσσεται υπέρ της θέσπισης ενός ενιαίου συντελεστή εισφοράς επί των εσόδων που προκύπτουν από την ΚΕΒΦΕ, με σκοπό το αντίστοιχο ποσό να εισπράττεται ως ίδιος πόρος· εκτιμά ότι ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να εξασφαλίζει σημαντικά και σταθερά έσοδα για την ΕΕ με περιορισμένο διοικητικό κόστος·

•  Έσοδα από τη νομισματοκοπή

43.  είναι της άποψης ότι τα έσοδα που προέρχονται από τα κέρδη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (έσοδα ΕΚΤ από την έκδοση νομίσματος) και, ως εκ τούτου, συνδέονται άμεσα με τη νομισματική ένωση της ΕΕ, θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για έναν νέο ίδιο πόρο αντί να καταβάλλονται στα εθνικά δημόσια ταμεία·

β.  Στόχος: Μείωση της χρηματοπιστωτικής κερδοσκοπίας και ενίσχυση της φορολογικής δικαιοσύνης σε τομείς που χρησιμοποιούν μέσα επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού ή επιθετικής φορολογικής βελτιστοποίησης.

•  Ένας φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ) σε ευρωπαϊκό επίπεδο

44.  ενθαρρύνει τις προσπάθειες που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της ενισχυμένης συνεργασίας από ομάδα 11 κρατών μελών με σκοπό τη θέσπιση ενός φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ΦΧΣ), σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής του 2011· προτρέπει όλα τα υπόλοιπα κράτη μέλη να συμμετάσχουν στην ανωτέρω ομάδα, ώστε να αποφευχθεί η διατάραξη της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών αγορών και να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς·

45.  συμμερίζεται την εκτίμηση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους υπέρ του φόρου επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ως πιθανής βάσης για έναν νέο ίδιο πόρο για τον προϋπολογισμό της Ένωσης, ενώ εκτιμά ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να διερευνηθούν άλλα μέσα φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων·

46.  ζητεί, ως εκ τούτου, τη δημιουργία ενός νέου ιδίου πόρου για τον προϋπολογισμό της Ένωσης που θα υπολογίζεται με βάση τη μέθοδο που θα επιλεγεί για τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων·

•  Φορολόγηση των εταιρειών στον ψηφιακό τομέα

47.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τα συμπεράσματα του άτυπου Συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της 16ης Σεπτεμβρίου 2017, όπου ζητείται η ανάπτυξη νέων ψηφιακών φορολογικών κανόνων, ως απάντηση στην επιστολή των τεσσάρων υπουργών Οικονομικών με την οποία ζητείται από την Επιτροπή να εξετάσει «αποτελεσματικές λύσεις με βάση την ιδέα της θέσπισης ενός αποκαλούμενου συμψηφιστικού φόρου» επί του κύκλου εργασιών των ψηφιακών εταιρειών στην ΕΕ· τονίζει ότι, στην ανακοίνωσή της στις 21 Σεπτεμβρίου 2017 με τίτλο «Ένα δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενιαία ψηφιακή αγορά», η Επιτροπή επαναβεβαιώνει ότι η ΚΕΒΦΕ παρέχει ένα πλαίσιο που ευνοεί την αναθεώρηση των κανόνων προς όφελος της διαμόρφωσης ενός σύγχρονου και σταθερού καθεστώτος για τη φορολόγηση των ψηφιακών εταιρειών και της αντιμετώπισης των φορολογικών προκλήσεων που συνεπάγεται η ψηφιακή οικονομία· ζητεί μια συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ, ακόμα και για βραχυπρόθεσμες λύσεις, ώστε να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της ενιαίας αγοράς που προκύπτουν από τη μονομερή δράση και να αποφεύγεται η δημιουργία φορολογικών παραδείσων για ψηφιακές εταιρείες·

48.  συμφωνεί ότι η ψηφιακή οικονομία θα πρέπει να έχει ένα σύγχρονο και σταθερό δημοσιονομικό πλαίσιο, προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία, να αντιμετωπιστεί ο κατακερματισμός της αγοράς και ο αθέμιτος ανταγωνισμός, και να δοθεί σε όλους τους παράγοντες η δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις νέες δίκαιες και ισόρροπες συνθήκες, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες και επιχειρήσεις θα καταβάλλουν το μερίδιο φόρων που τους αναλογεί εκεί όπου παράγουν κέρδη· επισημαίνει, ακόμη, ότι καίρια σημασία έχει η κατοχύρωση της φορολογικής ασφάλειας για τις επιχειρηματικές επενδύσεις, προκειμένου να καλυφθούν τα υφιστάμενα κενά και να προληφθεί η εμφάνιση νέων κενών στη φορολογική νομοθεσία στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς·

49.  θεωρεί ζωτικής σημασίας τη λήψη φορολογικών μέτρων για την ψηφιακή αγορά με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και των στρεβλώσεων, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού ή σχεδίων δημοσιονομικής βελτιστοποίησης και της κατάχρησης ευρωπαϊκών μηχανισμών για την αποφυγή της φορολογίας· θεωρεί ότι οι πρακτικές αυτές στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά και στερούν από τα κράτη μέλη νόμιμα φορολογικά έσοδα·

50.  ζητεί, καταρχήν, τη δημιουργία ενός νέου ιδίου πόρου για τον προϋπολογισμό της Ένωσης που θα εισπράττεται από τις συναλλαγές στην ψηφιακή οικονομία· θεωρεί, ωστόσο, ότι, δεδομένων των σημαντικών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στην ΕΕ και στον ΟΟΣΑ, είναι πολύ νωρίς για να αποφασιστούν τα ακριβή μέτρα για τη δημιουργία ενός τέτοιου πόρου·

51.  πιστεύει, ωστόσο, ότι οιαδήποτε μέτρα ληφθούν από τις αρχές της ΕΕ, όπως συστήματα εγγραφής ή παρακολούθησης ή ρυθμιστικοί μηχανισμοί, θα πρέπει να επιτρέπουν αμέσως την είσπραξη δασμών ή εισφορών προς όφελος του προϋπολογισμού της Ένωσης με βάση την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· θεωρεί ότι πρόκειται για δημόσια αγαθά της ΕΕ τα οποία, όπως δηλώνει η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους, παρέχουν τη βάση για τη θέσπιση εισφοράς που συνιστά «άλλα έσοδα» τα οποία απορρέουν από τις πολιτικές της Ένωσης·

γ.  Στόχος: Προώθηση της ενεργειακής μετάβασης και καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη

•  Περιβαλλοντικός φόρος και περιβαλλοντικές εισφορές

52.  επιβεβαιώνει ότι η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, καθώς και η μετάβαση προς μια βιώσιμη, κυκλική οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και οι κοινώς συμφωνημένοι στόχοι της Ενεργειακής Ένωσης, είναι από τους κύριους στόχους των πολιτικών της ΕΕ·

53.  επαναλαμβάνει την πεποίθησή του ότι μόνο οι κοινοί σε επίπεδο ΕΕ φόροι στην κατανάλωση ενέργειας ή περιβαλλοντικοί φόροι μπορούν να διασφαλίσουν τον θεμιτό ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων και την ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς και, κατά συνέπεια, να λειτουργήσουν ως κινητήρια δύναμη για τη μετάβαση σε ένα πιο προοδευτικό και βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης·

54. τονίζει τη σημασία της πράσινης φορολογίας ως μηχανισμού ο οποίος είναι ιδιαίτερα κατάλληλος να συμβάλει στους ευρωπαϊκούς ιδίους πόρους· καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει περαιτέρω τις προτάσεις για πρόσθετους οικολογικούς ιδίους πόρους, όπως περιγράφονται στην έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους και από τον αρμόδιο για τον προϋπολογισμό της ΕΕ επίτροπο, οι οποίες συνάδουν με ορισμένες πολιτικές της Ένωσης, μεταξύ άλλων στους τομείς της ενέργειας (φόρος ενέργειας), του περιβάλλοντος και του κλίματος (μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, φόρος για το πλαστικό και σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ)) και των μεταφορών (φόροι οδικών καυσίμων και αεροπορικών εισιτηρίων) με σκοπό την προώθηση πρόσθετων μελλοντικών ιδίων πόρων της Ένωσης·

55. ζητεί ένα σημαντικό μερίδιο των εσόδων από πλειστηριασμούς του ΣΕΔΕ να θεωρείται από τη φάση 4 (2021) και μετά ως νέος ίδιος πόρος της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η επιλογή αυτή συζητήθηκε στο πλαίσιο της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους, και προτάθηκε ρητά από την Επιτροπή στην ανακοίνωσή της, της 14ης Φεβρουαρίου 2018, με τίτλο «Ένα νέο, σύγχρονο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για μια Ευρωπαϊκή Ένωση που υλοποιεί αποτελεσματικά τις προτεραιότητές της μετά το 2020» (COM(2018)0098)· ζητεί, παράλληλα, να θεσπιστεί ένας μηχανισμός συνοριακής προσαρμογής άνθρακα, ως νέος ίδιος πόρος για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ο οποίος θα πρέπει επίσης να έχει ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού στο διεθνές εμπόριο και τον περιορισμό της μετεγκατάστασης της παραγωγής, με παράλληλη ενσωμάτωση του κόστους της κλιματικής αλλαγής στις τιμές των εισαγόμενων εμπορευμάτων·

56.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης σε ενωσιακό επίπεδο μιας εισφοράς για τα πλαστικά και τα είδη μιας χρήσης, με στόχο την ενθάρρυνση της χρήσης πιο βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων·

57.  πιστεύει ότι η θέσπιση ιδίων πόρων που θα βασίζονταν σε φόρο ηλεκτρικής ενέργειας θα οδηγούσε σε επικάλυψη με το πεδίο εφαρμογής του ΣΕΔΕ και θα προκαλούσε ανησυχίες ως προς τη σταθερότητα των συνθηκών για τις επενδύσεις και την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών·

58.  θεωρεί ότι στην περίπτωση που κάποιος από τους ιδίους πόρους επιβαρύνει υπερβολικά κάποιο κράτος μέλος, η εν λόγω επιβάρυνση μπορεί να μετριάζεται με πρόσθετη στήριξη μέσω των προγραμμάτων της ΕΕ, περιορισμένης διάρκειας και ύψους, και στο πλαίσιο των σκοπών και των στόχων της Ένωσης· υπογραμμίζει ότι η εν λόγω στήριξη δεν μπορεί να χορηγείται με την καθιέρωση τυχόν νέων εκπτώσεων ή διορθώσεων στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ·

59.  υπογραμμίζει ότι η εισαγωγή φόρων ή τελών που σχετίζονται με το περιβάλλον δεν θα πρέπει να επηρεάζει το δικαίωμα των κρατών μελών να καθορίζουν τους όρους εκμετάλλευσης των ενεργειακών τους πόρων, την επιλογή τους μεταξύ διαφόρων ενεργειακών πηγών και τη γενική διάρθρωση του ενεργειακού τους εφοδιασμού·

Άλλες πηγές εσόδων

60.  υπενθυμίζει ότι, παρόλο που οι ίδιοι πόροι πρέπει να είναι η κύρια συνιστώσα εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ, ωστόσο, συμπληρώνονται από αυτά που το άρθρο 311 της ΣΛΕΕ αποκαλεί «άλλα έσοδα», στα οποία περιλαμβάνονται: ο φόρος επί των μισθών που καταβάλλει το προσωπικό της ΕΕ· έσοδα από τη διοικητική λειτουργία των θεσμικών οργάνων, όπως εισπράξεις από την πώληση αγαθών, την ενοικίαση και μίσθωση, την παροχή υπηρεσιών και τραπεζικοί τόκοι· εισφορές από τρίτες χώρες για ορισμένα προγράμματα της ΕΕ· τόκοι υπερημερίας· πρόστιμα από εταιρείες, κατά κανόνα όταν παραβιάζουν την ενωσιακή νομοθεσία για τον ανταγωνισμό· και έσοδα από δανειοδοτικές και δανειοληπτικές πράξεις στις οποίες προβαίνει η Ένωση·

61.  σημειώνει ότι το υπόλοιπο κάθε οικονομικού έτους εγγράφεται στον προϋπολογισμό του επομένου έτους ως έσοδο σε περίπτωση πλεονάσματος, και ότι τα άλλα έσοδα, τα υπόλοιπα και οι τεχνικές προσαρμογές, συμπεριλαμβανομένου του πλεονάσματος του προηγούμενου οικονομικού έτους, ανέρχονται στο 6 % περίπου των συνολικών εσόδων· τονίζει ότι, τα τελευταία χρόνια, τα «άλλα έσοδα» αποτελούνται κατά το μεγαλύτερο μέρος από πρόστιμα, τα οποία αντιπροσωπεύουν από μόνα τους το 2,5 % των συνολικών εσόδων (εξαιρουμένων των εσόδων ειδικού προορισμού)·

62.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι δυνατότητες των εν λόγω εσόδων έχουν παραμεληθεί μέχρι σήμερα στη συζήτηση σχετικά με τη χρηματοδότηση της ΕΕ· φρονεί ότι, ακόμη και αν τα έσοδα αυτά δεν αποτελούν εναλλακτική λύση σε σχέση με άλλους ιδίους πόρους λόγω του επιπέδου τους, του ασταθούς χαρακτήρα τους και της αδυναμίας να προβλεφθούν, δεν παύουν να συνιστούν ένα δυνητικό μέσο για την κάλυψη των αυξημένων χρηματοδοτικών αναγκών στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ·

63.  υπενθυμίζει ότι οι νομικές διαδικασίες που διέπουν τα έσοδα αυτά και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις διαθέτουν μεγαλύτερη ευελιξία από ό,τι οι διαδικασίες για τους ιδίους πόρους, δεδομένου ότι δεν καθορίζονται στην απόφαση για τους ιδίους πόρους, αλλά, αντίθετα, στο παράγωγο δίκαιο και, ως εκ τούτου, δεν υπόκεινται στην απαίτηση για ομοφωνία·

64.  επαναλαμβάνει την πάγια θέση του ότι οιαδήποτε έσοδα προέρχονται από πρόστιμα που επιβάλλονται σε επιχειρήσεις οι οποίες παραβιάζουν την ενωσιακή νομοθεσία περί ανταγωνισμού ή συνδέονται με καθυστερημένες πληρωμές των συνεισφορών των κρατών μελών στον προϋπολογισμό της ΕΕ, θα πρέπει να αποτελούν πρόσθετο έσοδο στον προϋπολογισμό της ΕΕ, χωρίς αυτό να συνεπάγεται αντίστοιχη μείωση των συνεισφορών με βάση το ΑΕΕ·

65.  ζητεί, προς τούτο, τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ, το οποίο σταδιακά θα συμπληρώνεται από όλους τους τύπους απρόβλεπτων άλλων εσόδων· θεωρεί ότι το αποθεματικό αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να καλύπτονται πρόσθετες ανάγκες πληρωμών, ιδίως αυτές που συνδέονται με την κινητοποίηση του συνολικού περιθωρίου για αναλήψεις υποχρεώσεων ή τα ειδικά μέσα του ΠΔΠ·

66.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες που αντιπροσωπεύουν για τον προϋπολογισμό της ΕΕ τα τέλη που απαιτούνται για την υλοποίηση πολιτικών της ΕΕ, και συγκεκριμένα ευρωπαϊκών προγραμμάτων όπως το μελλοντικό σύστημα πληροφοριών και άδειας ταξιδίου της ΕΕ (ETIAS) για τους υπηκόους τρίτων χωρών· θεωρεί ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα εν λόγω έσοδα θα μπορούσαν να διατίθενται για την ίδια πολιτική ή σκοπό· θεωρεί ότι, για τη μετά το 2020 γενιά προγραμμάτων και πολιτικών της ΕΕ, το εν λόγω είδος πιθανού εισοδήματος θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο συστηματικότερης εξέτασης, προκειμένου να εξασφαλιστεί μια πρόσθετη πηγή εσόδων στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

67. επισημαίνει ότι το 2016, τα έσοδα που προορίζονταν ειδικά για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς της ΕΕ, όπως τέλη και επιβαρύνσεις από βιομηχανίες και συνεισφορές από εθνικούς προϋπολογισμούς, ανέρχονταν σε 1 δισεκατομμύριο ευρώ περίπου· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει μια συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τη χρηματοδότηση των οργανισμών από τέλη στο επόμενο ΠΔΠ·

***

68.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (22.1.2018)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2017/2053(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Wim van de Camp

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  ζητεί να επικεντρωθούν οι μεταρρυθμίσεις του συστήματος ιδίων πόρων σε σύγχρονες προτεραιότητες, να προσφέρουν καλή σχέση κόστους/οφέλους και αποτελεσματική δημοσιονομική διαχείριση, να καθορίσουν μια προβλέψιμη και σταθερή βάση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, που θα είναι ανεξάρτητη, διαφανής και ισορροπημένη, να αντιμετωπίσουν την υφιστάμενη και αυξανόμενη πίεση που ασκείται στον προϋπολογισμό της ΕΕ, και να απλουστεύσουν τις υφιστάμενες σύνθετες και αδιαφανείς ρυθμίσεις περί εκπτώσεων με στόχο την κατάργησή τους, προκειμένου να παράσχουν τα δημοσιονομικά μέσα που είναι απαραίτητα για να καλυφθούν οι απαιτήσεις των πολιτών μας·

2.  ζητεί να μειωθεί η εξάρτηση της ΕΕ από τις εθνικές συνεισφορές βάσει του ΦΠΑ και του ΑΕΕ, με την εξέταση του ενδεχομένου καθιέρωσης ενός συστήματος στο οποίο οι ίδιοι πόροι βάσει του ΦΠΑ αντικαθίστανται από τη μεταβίβαση μεριδίου του ΦΠΑ που εισπράττεται σε εθνικό επίπεδο·

3.  χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες για συνολική μεταρρύθμιση των ιδίων πόρων της ΕΕ, με σκοπό να αυξηθεί η στήριξη των κρατών μελών και των πολιτών για έναν πραγματικά αξιόπιστο και ανεξάρτητο προϋπολογισμό της ΕΕ που προωθεί τη βιώσιμη οικονομία της ΕΕ και δημιουργεί προστιθέμενη αξία για την ΕΕ·

4.  επισημαίνει ότι η τελωνειακή ένωση συνιστά βασικό πυλώνα της ΕΕ και, ως ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς στον κόσμο, έχει ουσιαστική σημασία για τη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ· επισημαίνει ότι το διεθνές εμπόριο της ΕΕ είναι άμεσα συνδεδεμένο με τους παραδοσιακούς ιδίους πόρους της ΕΕ, στους οποίους περιλαμβάνονται επίσης τελωνειακοί δασμοί που επιβάλλονται στις εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ και εισφορές ζάχαρης, και οι οποίοι αντιπροσώπευαν το 2015 το 12,8 % των συνολικών εσόδων της ΕΕ·

5.  υπογραμμίζει την ανάγκη να αναλυθεί ο αντίκτυπος που έχει η σύναψη, εκ μέρους της ΕΕ, συμφωνιών (ελεύθερων) συναλλαγών στους παραδοσιακούς ιδίους πόρους και να διατεθούν πηγές εσόδων προκειμένου να αντισταθμιστεί ενδεχόμενη μείωση των πόρων αυτών και ενδεχόμενη επακόλουθη αστάθεια·

6.  ζητεί να διερευνηθούν διεξοδικά, τόσο από νομική άποψη όσο και από άποψη σκοπιμότητας, οι δυνατότητες καθιέρωσης τελωνειακών δασμών και εισφορών στο εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών με βάση τη βιωσιμότητα και τις εκπομπές, και να ενσωματωθούν ενδεχομένως τα μέτρα αυτά στις διεθνείς εμπορικές πολιτικές και συμφωνίες της ΕΕ, με σκοπό να δοθούν κίνητρα στους εμπορικούς εταίρους για φιλική προς το κλίμα παραγωγή, αλλά και ως πηγή ιδίων πόρων· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να θεσπιστούν μόνον αν είναι αναμφισβήτητα συμβατά με τους κανόνες του ΠΟΕ και διασφαλίζουν, αφ’ ενός, ισότιμους όρους ανταγωνισμού σε διεθνές επίπεδο και, αφ’ ετέρου, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων της ΕΕ, σημαντική συνιστώσα των οποίων αποτελούν οι ΜΜΕ·

7.  υπενθυμίζει τις προηγούμενες εκκλήσεις του για περισσότερο σύγχρονη, αποτελεσματική, αποδοτική και σαφή προσέγγιση με λιγότερες αποκλίσεις όσον αφορά τους τελωνειακούς κανόνες και διαδικασίες της ΕΕ, στο πλαίσιο προσπαθειών για βελτιστοποίηση και επιβολή του υφιστάμενου τελωνειακού συστήματος της ΕΕ και τόνωση της συνεργασίας με σαφή στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και κάθε μορφής αθέμιτου ανταγωνισμού, για την αποτελεσματική είσπραξη των δασμών και των εισφορών για τους ιδίους πόρους της ΕΕ·

8.  σημειώνει ότι τα μέσα εμπορικής άμυνας (TDI) αποτελούν μεν πηγή ιδίων πόρων της ΕΕ, αλλά ότι, εκ φύσεως, δεν μπορούν και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν ως προβλέψιμη και σταθερή βάση για συστηματική συνεισφορά στους ιδίους πόρους της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι τα μέσα εμπορικής άμυνας δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πρωτίστως ως πηγή ιδίων πόρων της ΕΕ, δεδομένου ότι ο καθορισμός τους θα πρέπει πάντα να στηρίζεται σε κριτήρια καταλληλότητας και αναλογικότητας και να συνάδει με τους ισχύοντες κανόνες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

6

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Borrelli, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, France Jamet, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Reimer Böge, Seán Kelly, Sander Loones, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Virginie Rozière

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

25

+

ALDE

Nadja Hirsch, Hannu Takkula

EFDD

Tiziana Beghin, David Borrelli

PPE

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Seán Kelly, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Virginie Rozière, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Yannick Jadot

6

-

ECR

David Campbell Bannerman, Sander Loones, Emma McClarkin, Joachim Starbatty

ENF

France Jamet, Franz Obermayr

4

0

EFDD

William (The Earl of) Dartmouth

GUE/NGL

Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Lola Sánchez Caldentey

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (27.11.2017)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2017/2053(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Nedzhmi Ali

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε μια συγκυρία όπου οι πόροι σπανίζουν, θα πρέπει να δίνεται αυξημένη σημασία στην προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ όταν αυξάνονται τα έσοδα στον προϋπολογισμό της ΕΕ μέσω της αύξησης της τεκμαρτής αξίας από ιδίους πόρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα πρέπει επίσης να δίνεται αυξημένη σημασία στην ενίσχυση της συνεργασίας και του κοινού έργου μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών μελών·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ είναι κατά κύριο λόγο προϋπολογισμός επενδύσεων με ορισμένες αναδιανεμητικές λειτουργίες μεταξύ των κρατών μελών, και χρησιμεύει κυρίως για τη στήριξη των κοινών πολιτικών και στόχων της ΕΕ, με την παροχή κεφαλαίων εκκίνησης για μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επενδύσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους κύριους στόχους του προϋπολογισμού της ΕΕ θα πρέπει να είναι η υποστήριξη ταχύτερων ρυθμών ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, με στόχο να επιτευχθεί ισοδύναμο επίπεδο κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης σε όλα τα κράτη μέλη, στόχος στον οποίο αναμένεται να συμβάλει σημαντικά η αυξημένη χρήση ιδίων πόρων·

1.  θεωρεί ότι οι ίδιοι πόροι θα πρέπει να επικεντρώνονται στα έργα που μπορούν να δημιουργήσουν την υψηλότερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία (ΕΠΑ)· επισημαίνει ότι οι δαπάνες θα πρέπει να επικεντρώνονται σε τομείς για τους οποίους η χρηματοδότηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι απαραίτητη, ή σε τομείς όπου η χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο δεν θα αρκούσε για την επίτευξη του ευρωπαϊκού στόχου·

2.  τονίζει ότι το ισχύον σύστημα ιδίων πόρων είναι υπερβολικά περίπλοκο και δίνει δυσανάλογη έμφαση στα καθαρά υπόλοιπα μεταξύ των κρατών μελών· υποστηρίζει τη θέσπιση νέων ιδίων πόρων, γεγονός που θα μειώσει την εξάρτηση του προϋπολογισμού της ΕΕ από τις συνεισφορές των κρατών μελών βάσει του ΑΕΕ και θα επιτρέψει την καλύτερη διάθεση της ενωσιακής χρηματοδότησης σε πολιτικές και προτεραιότητες της ΕΕ· είναι της άποψης ότι το μερίδιο των νέων γνήσιων ιδίων πόρων θα πρέπει να αυξηθεί σε τουλάχιστον 50 % του σκέλους των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ·

3.  θεωρεί ότι οι επικείμενες διαπραγματεύσεις σχετικά με το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), καθώς και το Brexit, παρέχουν μια ευκαιρία για την ΕΕ να μεταρρυθμίσει το σύστημα ιδίων πόρων της· πιστεύει ότι θα πρέπει να καταρτιστεί μια μεταρρύθμιση με βάση σαφείς και από κοινού συμφωνηθείσες αρχές από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη· καλεί τα κράτη μέλη, ως εκ τούτου, να αναλάβουν μια εις βάθος μεταρρύθμιση του συστήματος, και να καταστήσουν τη μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ περισσότερο σταθερή, βιώσιμη και προβλέψιμη, καθώς και πιο διαφανή και υπόλογη στους πολίτες της ΕΕ· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει τις συστάσεις που πραγματοποιήθηκαν από την ομάδα υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους στην έκθεσή της για τη μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ·

4.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν τη μεταρρύθμιση για να θεσπίσουν κίνητρα και να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να επενδύσουν στο ευρωπαϊκό εγχείρημα, και να καταργήσουν κάθε μηχανισμό επιστροφής και κάθε διόρθωση, γεγονός που οδηγούσε σε μια πιο απλή, σταθερή, δίκαιη και διαφανή δομή· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι οι εθνικές συνεισφορές στον προϋπολογισμό της ΕΕ θα πρέπει να εξαιρούνται από τους υπολογισμούς του ελλείμματος σύμφωνα με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης·

5.  καλεί τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται η αύξηση των ιδίων πόρων για το σύστημα είσπραξης των εσόδων, οι οποίοι, κατά συνέπεια, θα καθιστούσαν αναγκαία τη θέσπιση κατάλληλων εγγυήσεων·

6.  εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να ενισχυθούν τα υφιστάμενα συστήματα ελέγχου και να θεσπιστούν νέοι μηχανισμοί για την πρόληψη περιπτώσεων απάτης και παρατυπιών που ενδέχεται να απειλούν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ κατά την είσπραξη των νέων ιδίων πόρων· ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, να είναι έτοιμη να προτείνει σχετικά μέτρα για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ, εάν και όταν τα κράτη μέλη θεσπίσουν νέους ιδίους πόρους για τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

7.  εκφράζει τη λύπη του για τις διαφορές στους τελωνειακούς ελέγχους που διενεργούνται στην ΕΕ και για τα υψηλά ποσά που εμπλέκονται σε περιστατικά απάτης τα οποία πλήττουν το σύστημα είσπραξης των ιδίων πόρων· τονίζει τη σημασία των τελωνειακών ελέγχων και της συναφούς είσπραξης τελωνειακών δασμών· εφιστά την προσοχή στις απώλειες εσόδων εξαιτίας του ελλείμματος ΦΠΑ και της διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ· υπογραμμίζει το γεγονός ότι το λαθρεμπόριο ειδών με υψηλή φορολογία μεταφράζεται σε σοβαρές απώλειες εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ και των κρατών μελών· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει την κοινή πολιτική στον τομέα των τελωνειακών ελέγχων, προβλέποντας την πραγματική εναρμόνισή της προκειμένου να βελτιωθεί η είσπραξη των παραδοσιακών ιδίων πόρων·

8.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντική η διευκόλυνση και η επιτάχυνση της ανταλλαγής πληροφοριών με αρχές όπως η OLAF και η Ευρωπόλ για την καταπολέμηση της τελωνειακής απάτης και του διασυνοριακού φορολογικού εγκλήματος· εφιστά ιδιαιτέρως την προσοχή στην αύξηση των περιστατικών διασυνοριακής απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, της λεγόμενης «απάτης τύπου καρουζέλ», και καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει περαιτέρω τα μέτρα για την πρόληψη και την αποτροπή της απάτης αυτού του είδους· θεωρεί ότι είναι ουσιώδες να βελτιστοποιηθεί ο πόρος του ΦΠΑ σε πρακτικό επίπεδο χωρίς να επιβαρυνθούν περαιτέρω οι πολίτες και τα κράτη μέλη της ΕΕ·

9.  θεωρεί ότι οποιοιδήποτε νέοι πόροι εγκριθούν θα πρέπει να πληρούν τρία βασικά κριτήρια: απλότητα, δικαιοσύνη και δημοκρατικός έλεγχος· υπενθυμίζει ότι οι αρχές που αναφέρονται από την ομάδα υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την εξέταση νέων πηγών χρηματοδότησης· επισημαίνει ότι το νέο σύστημα θα πρέπει να είναι κατανοητό και διαφανές για τους ευρωπαίους φορολογούμενους και καταγγέλλει την πολιτική μηδενικού αθροίσματος που ακολουθούν επί του παρόντος ορισμένες χώρες της ΕΕ· είναι της άποψης ότι οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό δεν κατευθύνονται από την αρχή της ΕΠΑ, αλλά από την εθνική λογική της «δίκαιης ανταπόδοσης» και τα δημοσιονομικά ισοζύγια·

10.  ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν, επιπλέον, άλλους βασιζόμενους στη φορολογία πόρους που βρίσκονται στη διάθεση της ΕΕ και οι οποίοι θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μεγαλύτερη ΕΠΑ σε ορισμένους τομείς πολιτικής που ενέχουν κινδύνους, και παράλληλα να ενισχύσουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ και να μειώσουν τους πόρους που βασίζονται στο ΑΕΕ και τον ΦΠΑ· θεωρεί ότι το υφιστάμενο σύστημα ιδίων πόρων που βασίζεται στον ΦΠΑ θα πρέπει να αντικατασταθεί από μια κατάλληλη μεταφορά ενός μεριδίου του ΦΠΑ που εισπράττεται σε εθνικό επίπεδο· πιστεύει ότι οι νέοι πόροι θα μπορούσαν να προέρχονται επίσης από ευρωπαϊκές πολιτικές, π.χ. στους τομείς του περιβάλλοντος, της ενέργειας, του κλίματος ή των μεταφορών·

11.  τονίζει ότι η χρήση των ιδίων πόρων θα πρέπει να είναι προσανατολισμένη σε ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά από τα οποία μπορούν να επωφεληθούν όλα τα κράτη μέλη εξίσου και για τα οποία η δράση σε επίπεδο ΕΕ δεν είναι μόνο σημαντική, αλλά και απαραίτητη, ή σε περιπτώσεις όπου οι εθνικές δυνατότητες χρηματοδότησης δεν επαρκούν για την επίτευξη των προτεραιοτήτων και στόχων της ΕΕ· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία του προϋπολογισμού της ΕΕ για την υποστήριξη της περαιτέρω ολοκλήρωσης της ΕΕ και της συνοχής μεταξύ των κρατών μελών· επισημαίνει δύο τομείς αυξημένης ΕΠΑ που έχουν υψηλό βαθμό αποδοχής μεταξύ των πολιτών, συγκεκριμένα η έρευνα και ανάπτυξη καθώς και η εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια·

12.  τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να κάνει λιγότερα σε τομείς όπου η Ένωση θεωρείται ότι έχει περιορισμένη προστιθέμενη αξία, ή ότι δεν είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της· τονίζει, ωστόσο, ότι όταν τίθενται φιλόδοξοι ευρωπαϊκοί στόχοι, θα πρέπει αντίστοιχα να διατίθενται επαρκή κονδύλια, και όταν τίθενται νέοι στόχοι, θα πρέπει να προτείνονται νέοι πόροι·

13.  εκφράζει την πεποίθησή του ότι οι δαπάνες από ιδίους πόρους σε έργα εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας θα τύχουν θετικής αντίδρασης από τους πολίτες, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η ΕΠΑ τους· εκφράζει την ανησυχία του για το χαμηλό επίπεδο των δαπανών σε ορισμένους βασικούς τομείς ασφάλειας, όπως οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη συνεργασία και την έρευνα σε θέματα άμυνας και ασφάλειας·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αυξημένη χρήση ιδίων πόρων σε έργα που σχετίζονται με την έρευνα και την ανάπτυξη, αν και εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες όσον αφορά τα είδη των χρηματοδοτούμενων έργων· επισημαίνει ότι οι δαπάνες θα πρέπει να επικεντρώνονται σε έργα τα οποία είναι μακροπρόθεσμα αποδοτικά και αποφέρουν οφέλη στην ΕΕ, και όχι στη χρηματοδότηση προγραμμάτων που παράγουν μόνο βραχυπρόθεσμα οφέλη·

15.  εκφράζει την ανησυχία του για το χαμηλό μερίδιο του προϋπολογισμού της Ένωσης που διατίθεται για δαπάνες οι οποίες σχετίζονται με το κλίμα· υποστηρίζει ότι τα έσοδα που προκύπτουν από τους ιδίους πόρους θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για έργα που παράγουν υψηλότερη ΕΠΑ, περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής·

16.  ζητεί να υπάρξει μια ανοικτή συζήτηση σχετικά με τη διατήρηση του επιπέδου των πληρωμών για την πολιτική συνοχής και την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού, λαμβανομένων υπόψη της προσθετικότητας και της υψηλής προστιθέμενης αξίας που παρέχουν οι εν λόγω πολιτικές για τη σταθερότητα, την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης·

17.  ζητεί να υπάρξει στοχοθετημένη δημιουργία ικανοτήτων στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όσον αφορά τα υπό κεντρική διαχείριση προγράμματα, όπως η διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ), το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ)·

18.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει ανακοίνωση στο Κοινοβούλιο, εντός του επόμενου έτους, στην οποία θα εξηγεί με ποιον τρόπο προτίθεται να συνδυάσει μακροπρόθεσμους πολιτικούς στόχους, όπως η στρατηγική «Ευρώπη 2020», με την κατάσταση που θα προκύψει μετά το ΠΔΠ του 2020· πιστεύει ακράδαντα ότι το θεματολόγιο της ΕΕ για την επόμενη δεκαετία θα πρέπει να διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στη διεργασία ανάπτυξης διαδοχικών ΠΔΠ·

19.  υπενθυμίζει ότι τα μακροπρόθεσμα προγράμματα, όπως το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και οι 10 προτεραιότητες της Επιτροπής Γιούνκερ, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την κατανομή των ιδίων πόρων· καλεί την Επιτροπή να προσανατολίσει τις προτεραιότητές της στην επιτυχή επίτευξη των εν λόγω μακροπρόθεσμων προγραμμάτων·

20.  πιστεύει ότι οι απλούστεροι και σαφέστεροι κανόνες θα συμβάλουν στην ταχεία κατανομή των πόρων και θα αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια, με αποτέλεσμα να προκύπτουν λιγότερα σφάλματα· ζητεί από την Επιτροπή να καταρτίσει σχέδιο δράσης προς αυτή την κατεύθυνση·

21.  εκφράζει ανησυχία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζεται η κατανομή των δαπανών· είναι της γνώμης ότι το σύστημα του ισοζυγίου του προϋπολογισμού δεν ενδείκνυται όταν πρόκειται για έργα που ενσωματώνουν ΕΠΑ, καθώς τα έργα αυτά ενδέχεται να υλοποιούνται σε ένα και μόνο κράτος μέλος, πράγμα που δημιουργεί ανισορροπία μεταξύ των λογαριασμών της συγκεκριμένης χώρας και των λογαριασμών των άλλων χωρών·

22.  επισημαίνει ότι οι πολιτικές που θα ωφελούσαν όλους τους πολίτες της ΕΕ και θα παρείχαν μεγαλύτερη ΕΠΑ δεν είναι ελκυστικές από άποψη καθαρού υπολοίπου· πιστεύει, συνεπώς, ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί νέα μέθοδος μέτρησης της αξίας των έργων και να θεσπιστεί ένα ορθολογικό σύστημα υποβολής εκθέσεων·

23.  επαναλαμβάνει ότι είναι καίριας σημασίας να διατίθενται ίδιοι πόροι στα έργα που έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν την υψηλότερη ΕΠΑ και όχι απλά να εξετάζονται οι λογαριασμοί κάθε κράτους μέλους· ενθαρρύνει την Επιτροπή να υποβάλει φιλόδοξες προτάσεις για νέους ιδίους πόρους· πιστεύει ότι αυτό θα μπορούσε να μειώσει το σχετικό μερίδιο των εθνικών συνεισφορών βάσει του ΑΕΕ στον προϋπολογισμό της ΕΕ και, κατά συνέπεια, να συμβάλει στον τερματισμό της αντιευρωπαϊκής επικέντρωσης αποκλειστικά στη δίκαιη απόδοση των καθαρών υπολοίπων·

24.  θεωρεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα είσπραξης μιας εισφοράς CO2 μέσω της τιμολόγησης του άνθρακα, χρησιμοποιώντας είτε τη φορολογία είτε μέσα που βασίζονται στην αγορά, ως μέσο ενίσχυσης του προϋπολογισμού της ΕΕ· πιστεύει ότι ένα τέτοιο μέσο θα μπορούσε να παράσχει υψηλή ΕΠΑ, δεδομένου ότι η εισφορά θα μπορούσε να λειτουργήσει ως κίνητρο για να αλλάξει η συμπεριφορά των καταναλωτών και των παραγωγών προς την κατεύθυνση ενός μέλλοντος με μικρότερη ένταση άνθρακα· θεωρεί, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε ενωσιακή λύση που βασίζεται στη φορολογία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ουδέτερη για τον δείκτη συνολικής φορολογίας ενός δεδομένου κράτους μέλους· επισημαίνει ότι κατά τον καθορισμό αυτής της εισφοράς θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα τρέχοντα συστήματα εμπορίας εκπομπών ώστε να αποφεύγονται τυχόν αλληλεπικαλύψεις και συγκρούσεις όσον αφορά τα μέσα και τους στόχους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

20.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

1

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Inés Ayala Sender, Martina Dlabajová, Luke Ming Flanagan, Ingeborg Gräßle, Arndt Kohn, Monica Macovei, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Bart Staes, Hannu Takkula, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brian Hayes, Karin Kadenbach, Younous Omarjee, Julia Pitera

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tiziana Beghin, Tiemo Wölken

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

17

+

ALDE

ECR

GUE/NGL

PPE

S&D

Greens

Nedzhmi Ali, Martina Dlabajová, Hannu Takkula

Monica Macovei

Younous Omarjee

Ingeborg Gräßle, Brian Hayes, Julia Pitera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Petri Sarvamaa, Tomáš Zdechovský, Joachim Zeller

Arndt Kohn, Karin Kadenbach, Inés Ayala Sender, Tiemo Wölken

Bart Staes

1

-

EFDD

Tiziana Beghin

1

0

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (29.1.2018)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2017/2053(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Luigi Morgano

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η πλειονότητα των Ευρωπαίων πολιτών είναι υπέρ της αύξησης της δράσης της ΕΕ σε τομείς όπως η άμυνα και η ασφάλεια, η εκπαίδευση και η καινοτομία, και οι κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές και ότι οι τομείς αυτοί έχουν δημοσιονομικές συνέπειες·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Brexit θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην πλευρά των εσόδων του προϋπολογισμού της ΕΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεισφορά βάσει του ΑΕΕ καθορίστηκε για να εξισορροπηθούν οι δαπάνες που δεν καλύπτονται από άλλα έσοδα σε επίπεδο ΕΕ και ότι, κατά συνέπεια, θα μπορούσε να έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο της συνεισφοράς βάσει του ΑΕΕ αυξήθηκε από 13,2 % το 1991 σε 66,3 % το 2016 και ότι αποτελεί σήμερα τη βασική πηγή χρηματοδότησης για τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

1.  επικροτεί την προσέγγιση που υιοθετείται στο έγγραφο προβληματισμού σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία οι βασικές αρχές του προϋπολογισμού της ΕΕ πρέπει να είναι η δημιουργία ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας σε σύγκριση με τους εθνικούς προϋπολογισμούς, η επίτευξη οικονομιών κλίμακας και η εξασφάλιση της πλέον αποδοτικής και στοχευμένης χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ, ώστε να μεγιστοποιείται η απόδοση κάθε ευρώ που δαπανάται·

2.  τονίζει ότι ένα μεταρρυθμισμένο σύστημα ιδίων πόρων της ΕΕ δεν θα πρέπει να δημιουργεί πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση για τους πολίτες της ΕΕ και ότι στο πλαίσιό του θα πρέπει να αποφευχθεί η διεύρυνση του αντιστρόφως προοδευτικού χαρακτήρα του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ·

3.  πιστεύει ότι η υπέρμετρη εξάρτηση από την συνεισφορά βάσει του ΑΕΕ ως κύρια πηγή χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της ΕΕ διαιωνίζει την λογική του «juste retour»· επικροτεί το έργο της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους, και ιδίως τα προτεινόμενα μέτρα που αποσκοπούν στην αντιστάθμιση του μεριδίου της συνεισφοράς βάσει του ΑΕΕ· υποστηρίζει ότι η χρήση των παραδοσιακών και των νέων ιδίων πόρων θα μπορούσε να αντικαταστήσει έστω εν μέρει και, επομένως, να μειώσει τη συνεισφορά βάσει του ΑΕΕ·

4.  θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές της απλότητας, της σταθερότητας, της ευελιξίας, της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της ενωσιακής προστιθέμενης αξίας, με στόχο να μπορέσουν οι πολίτες να κατανοήσουν καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο χρηματοδοτείται ο προϋπολογισμός της ΕΕ·

5.  θεωρεί ότι, όπως τονίζεται στην έκθεση της ομάδας υψηλού επιπέδου, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε γνήσιους ιδίους πόρους με σαφή ευρωπαϊκή εμβέλεια·

6.  επικροτεί την πρόταση της ομάδας υψηλού επιπέδου όσον αφορά το όραμα του ιδίου πόρου βάσει του ΦΠΑ με στόχο να απλουστευθεί, να μειωθούν τα διοικητικά του έξοδα και να ενισχυθεί η σύνδεση με την πολιτική της ΕΕ στον τομέα του ΦΠΑ και τα πραγματικά έσοδα από τον ΦΠΑ· θεωρεί ότι αυτή η μεταρρύθμιση του ιδίου πόρου βάσει του ΦΠΑ θα συμβάλει με πιο ουσιαστικό τρόπο στην καταπολέμηση της φορολογικής απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής· θεωρεί, επιπλέον, ότι μόνο ένα οριστικό ενωσιακό σύστημα ΦΠΑ, καθώς και ο συναφής ίδιος πόρος, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα δίκαιο σύστημα για τους Ευρωπαίους πολίτες όσον αφορά τον προϋπολογισμό της ΕΕ·

7.  θεωρεί ότι η Επιτροπή, με βάση τα συμπεράσματα της επανεξέτασης της κοινής ενοποιημένης βάσης φορολογίας εταιρειών (ΚΕΒΦΕ), θα πρέπει να προτείνει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την κατανομή μέρους των φορολογικών εσόδων που παράγονται από την ΚΕΒΦΕ στον προϋπολογισμό της Ένωσης, προκειμένου να μειωθούν αναλογικά οι συνεισφορές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό·

8.  εκφράζει επιδοκιμασία για τη συζήτηση σχετικά με τις πιθανές εναλλακτικές δυνατότητες που υπάρχουν για τους φόρους που υποστηρίζουν τις προσπάθειες της ΕΕ για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων·

9.  υπογραμμίζει ότι όλες οι εκπτώσεις στο σκέλος των εσόδων θα πρέπει να καταργηθούν· θεωρεί ότι το ποσοστό των εξόδων διαχείρισης επί των δασμών και των τελών που εισπράττουν οι εθνικές τελωνειακές υπηρεσίες δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το σχετικό διοικητικό κόστος·

10.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να υποβάλει πρόταση για τη δημιουργία γραμμής του προϋπολογισμού ειδικά για την ευρωζώνη εντός του προϋπολογισμού της ΕΕ·

11.  τονίζει ότι, παρά την ανάγκη για επαρκείς οικονομικούς πόρους για την ΕΕ, είναι σημαντικό να μην αυξηθεί η φορολογική επιβάρυνση για τους πολίτες·

12.  λαμβάνει υπό σημείωση τη δέσμη μέτρων για την ΟΝΕ που εγκρίθηκε στις 6 Δεκεμβρίου από την Επιτροπή, στην οποία περιγράφονται προτάσεις για τη δημιουργία της θέσης του επονομαζόμενου «Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών», τον μετασχηματισμό του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο και την θέσπιση νέων δημοσιονομικών μέσων για τη σταθερότητα της ευρωζώνης εντός του πλαισίου της ΕΕ·

13.  θεωρεί ότι, προκειμένου να εξασφαλιστούν τα αποτελέσματα της ευρωζώνης για όλους τους πολίτες, θα ήταν ίσως ωφέλιμο να δημιουργηθεί δημοσιονομική ικανότητα της ευρωζώνης με ειδική γραμμή στον προϋπολογισμό της ΕΕ, εντός του πλαισίου της Ένωσης αλλά καθ’ υπέρβαση των υπολογισμών του ανώτατου ορίου για τις αναλήψεις υποχρεώσεων και τις πληρωμές δυνάμει του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και μέσα στα νομικά όρια που θέτουν οι Συνθήκες, χωρίς να προκύψουν επικαλύψεις με τις υφιστάμενες πολιτικές και χωρίς να δημιουργηθεί κατακερματισμός στον προϋπολογισμό· υποστηρίζει ότι αυτή η δημοσιονομική ικανότητα θα πρέπει να εφοδιαστεί με τα μέσα και τα εργαλεία που θα της επιτρέψουν να επιτελεί λειτουργίες μακροοικονομικής σταθεροποίησης· τονίζει, ωστόσο, ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφώνονται με το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, καθώς και να σέβονται τις υφιστάμενες ρήτρες ευελιξίας του· τονίζει επίσης την ανάγκη να διασφαλιστούν οι επενδύσεις, να αποτραπούν η ανεργία και η ανασφάλεια, να παρασχεθούν κίνητρα για διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό των οικονομιών των κρατών μελών, να εξασφαλιστούν η οικονομική και κοινωνική σύγκλιση και να ενισχυθεί το χρηματοπιστωτικό σύστημα σε ολόκληρη την Ευρώπη·

14.  θεωρεί ότι, όπως πρότεινε η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου, η δημοσιονομική ικανότητα της ευρωζώνης θα μπορούσε να χρηματοδοτείται εν μέρει μέσω ιδίων πόρων που θα μπορούν να εφαρμοστούν πιο εύκολα στην ευρωζώνη, όπως μέσω ενός μεριδίου των εσόδων που θα προέρχονται από έναν φόρο επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι η σύνδεση μεταξύ συγκεκριμένων ειδών εσόδων και δαπανών θα πρέπει να αποφεύγεται στον προϋπολογισμό·

15.  φρονεί ότι θα πρέπει να καθιερωθεί σαφής σύνδεση μεταξύ δαπανών του προϋπολογισμού και στρατηγικών στόχων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η δημοκρατική νομιμότητα των μέτρων που συμφωνούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο· θεωρεί ότι, προκειμένου να αυξηθεί η δημόσια υποστήριξη προς τους ευρωπαϊκούς ιδίους πόρους, θα πρέπει να είναι σαφής η προστιθέμενη αξία τους σε επίπεδο ΕΕ·

16.  θεωρεί ότι η δημοκρατία, η διαφάνεια και μια σαφής σύνδεση μεταξύ της λήψης αποφάσεων, της λογοδοσίας και της ευθύνης συνιστούν τα θεμέλια της νομιμότητας της δημόσιας πολιτικής σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, ιδίως στην περίπτωση της δημοσιονομικής και της φορολογικής πολιτικής· λαμβάνει υπό σημείωση την πρόταση του Προέδρου της Επιτροπής για τη δημιουργία της θέσης, στους κόλπους της Επιτροπής, του επονομαζόμενου «Ευρωπαίου Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών»· θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να βελτιωθεί η δημοκρατική λογοδοσία της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ, ιδίως έναντι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

17.  θεωρεί ότι η απόφαση του Συμβουλίου για τους ιδίους πόρους θα πρέπει να ληφθεί επί τη βάσει μεγαλύτερης συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

24.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

13

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Gerolf Annemans, Burkhard Balz, Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Coburn, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Cătălin Sorin Ivan, Barbara Kappel, Wajid Khan, Wolf Klinz, Philippe Lamberts, Werner Langen, Sander Loones, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Pirkko Ruohonen-Lerner, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Kay Swinburne, Ramon Tremosa i Balcells, Ernest Urtasun, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Jakob von Weizsäcker, Δημήτριος Παπαδημούλης

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Enrique Calvet Chambon, Matt Carthy, Mady Delvaux, Herbert Dorfmann, Ramón Jáuregui Atondo, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Luigi Morgano, Lieve Wierinck

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Edward Czesak, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Rainer Wieland

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

39

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

PPE

Burkhard Balz, Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Brian Hayes, Danuta Maria Hübner, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Esther de Lange, Werner Langen, Verónica Lope Fontagné, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Dariusz Rosati, Anne Sander, Tom Vandenkendelaere, Rainer Wieland

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Udo Bullmann, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Cătălin Sorin Ivan, Ramón Jáuregui Atondo, Wajid Khan, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato, Ernest Urtasun

13

-

ALDE

Caroline Nagtegaal

ECR

Edward Czesak, Sander Loones, Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Pirkko Ruohonen-Lerner, Kay Swinburne

EFDD

David Coburn, Marco Valli

ENF

Gerolf Annemans, Bernard Monot

GUE/NGL

Matt Carthy, Martin Schirdewan

3

0

ALDE

Wolf Klinz

ENF

Barbara Kappel

GUE/NGL

Δημήτριος Παπαδημούλης

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (8.12.2017)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2017/2053(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ivo Belet

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει ότι προκειμένου να προωθηθεί η μετάβαση σε μια βιώσιμη, κυκλική οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, να επιτευχθούν οι από κοινού συμφωνημένοι στόχοι της Ενεργειακής Ένωσης, και να τηρηθούν οι δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν με τη συμφωνία του Παρισιού, θα απαιτηθούν σημαντικές πρόσθετες επενδύσεις κατά την περίοδο 2020-2030·

2.  είναι πεπεισμένο ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του κλίματος και η ριζική μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού της ΕΕ έχουν ζωτική σημασία προκειμένου να σημειωθεί απτή πρόοδος αυτών των βασικών πολιτικών της ΕΕ και να έχουν επιτευχθεί μηδενικές εκπομπές έως τα μέσα του αιώνα· επισημαίνει ότι το άρθρο 2 στοιχείο γ) της Συμφωνίας των Παρισιού υπογραμμίζει την ανάγκη να συνάδουν οι ροές χρηματοδότησης με μια πορεία επίτευξης χαμηλών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και με μια ανάπτυξη ανθεκτική στις κλιματικές μεταβολές·

3.  πιστεύει ότι μια μεταρρύθμιση του προϋπολογισμού της ΕΕ θα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της επικουρικότητας, της αλληλεγγύης και της βιωσιμότητας, με στόχο έναν αποτελεσματικότερο ενωσιακό προϋπολογισμό, βασισμένο σε έναν συνδυασμό νέων και υφιστάμενων ιδίων πόρων, που να συμβάλλει άμεσα και με διαφάνεια σε επενδύσεις σε έργα με σαφή ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και το περιβάλλον·

4.  υπενθυμίζει ότι η καθιέρωση νέων ιδίων πόρων ή άλλων τύπων εσόδων της ΕΕ θα πρέπει να μειώνει την εξάρτηση του ενωσιακού προϋπολογισμού από συνεισφορές με βάση το ακαθάριστο εθνικό εισόδημα (ΑΕΕ) των κρατών μελών και να οδηγεί σε μείωση των συνεισφορών αυτών·

5.  πιστεύει ότι ίδιοι πόροι βασιζόμενοι σε φόρο ηλεκτρικής ενέργειας θα επικαλύπτονταν με το πεδίο εφαρμογής του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ της ΕΕ), και εκφράζει ανησυχία σχετικά με τη σταθερότητα συνθηκών για τις επενδύσεις και την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών·

6.  επισημαίνει ότι στη ΓΔ Περιβάλλοντος αναλογεί το δεύτερο μεγαλύτερο συνολικό ποσό προστίμων για μη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία της ΕΕ, ύψους 284 εκατομμυρίων EUR για την περίοδο 2014-2017· ζητεί, τα έσοδα που απορρέουν άμεσα από τη νομοθεσία της ΕΕ για το περιβάλλον και την εφαρμογή της να διοχετεύονται στον προϋπολογισμό της ΕΕ ως «λοιπά έσοδα» και να διατίθενται για επενδύσεις σε έργα που δημιουργούν τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία στον τομέα του περιβάλλοντος· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι τα έσοδα από πρόστιμα δεν αποτελούν μέσο που εξασφαλίζει σταθερή ροή εσόδων στον προϋπολογισμό της Ένωσης·

7.  ζητεί, ένα ποσοστό των εσόδων από πλειστηριασμούς στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ, από τη Φάση 4 (2021) και μετά, να διοχετεύεται σε συγκεκριμένα, βιώσιμα και χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών ενωσιακά έργα, όπως η μεγιστοποίηση της χρήσης της υπάρχουσας διασυνοριακής ενεργειακής υποδομής και, όπου απαιτείται, η ανάπτυξη νέας (π.χ. για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), η αποθήκευση ενέργειας και οι επενδύσεις σε πρωτοποριακή καινοτομία στη βιομηχανία, ως συμβολή στη δίκαιη στροφή προς μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών· ζητεί από την Επιτροπή να διευκρινίσει περαιτέρω τον τρόπο με τον οποίο τα υφιστάμενα και τα μελλοντικά ενωσιακά ταμεία και προγράμματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της δίκαιης μετάβασης στις περιφέρειες έντασης άνθρακα και ανθρακούχων εκπομπών· επισημαίνει ότι τα έσοδα από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων εκπομπών προβλέπεται να αυξηθούν από το στάδιο 4 και μετά·

8.  ζητεί να πραγματοποιηθεί ανάλυση του κατά πόσον τα έσοδα από τα από κοινού συμφωνηθέντα εθνικά καθεστώτα επιβολής οδικών τελών με βάση την απόσταση, τον χρόνο διαδρομής και τις εκπομπές από τις μεταφορές, μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση έργων της ΕΕ που προωθούν την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της παροχής κινήτρων για οχήματα μηδενικών και χαμηλών εκπομπών, για εναλλακτικές πηγές ενέργειας χαμηλών εκπομπών στις μεταφορές, και για βιώσιμες πολυτροπικές μεταφορές, ιδίως τρένα υψηλής ταχύτητας και εσωτερική ναυσιπλοΐα χαμηλών εκπομπών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση των απομακρυσμένων και αγροτικών περιοχών, που χαρακτηρίζονται, για παράδειγμα, από μεγάλες αποστάσεις και έλλειψη δημόσιων μεταφορών, κατά την ανάπτυξη καθεστώτων χρέωσης της χρήσης των οδών·

9.  πιστεύει ότι τα πρόσθετα έσοδα από συνεισφορές βάσει εκπομπών για αεροπορικές μετακινήσεις εντός της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ένταση της έρευνας και των επενδύσεων για αεροσκάφη χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών στην ΕΕ και για περαιτέρω βελτιώσεις στην αποδοτική χρήση του εναέριου χώρου·

10.  πιστεύει ότι, ελλείψει εναρμονισμένων διεθνών μέτρων για τη φορολόγηση της κηροζίνης, θα πρέπει να εξεταστεί η σκοπιμότητα της επιβολής τέλους υπολογιζόμενου με βάση την ένταση άνθρακα των πτήσεων·

11.  πιστεύει ότι οι πιθανές μελλοντικές συνεισφορές του ναυτιλιακού τομέα βάσει των εκπομπών θα πρέπει να επανεπενδύονται στον ευρωπαϊκό ναυτιλιακό τομέα μέσω της χρηματοδότησης έρευνας και ανάπτυξης για καθαρότερη τεχνολογία και βιώσιμα πλοία·

12.  θεωρεί ότι τα έσοδα από το ευρωπαϊκό σύστημα πληροφοριών και αδείας ταξιδίου (ETIAS) για τους υπηκόους τρίτων χωρών θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε επενδύσεις για έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των καθαρών και χαμηλών εκπομπών αερομεταφορών και σε περαιτέρω βελτιώσεις στην αποτελεσματική χρήση του εναέριου χώρου, καθώς και για την ενίσχυση της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής·

13.  ζητεί να διερευνηθεί η πιθανή καθιέρωση ιδίου πόρου ο οποίος να αντικατοπτρίζει τις ανθρακούχες εκπομπές που συνεπάγονται τα καταναλωτικά αγαθά που κυκλοφορούν στην ενιαία αγορά, συμπεριλαμβανομένων των αγαθών που εισάγονται στην ενιαία αγορά, για παράδειγμα ενός συνοριακού μηχανισμού αντιστάθμισης άνθρακα ή ενός φόρου προστιθέμενου άνθρακα (CAT), ο οποίος να αντικαταστήσει σταδιακά ένα μέρος του υφιστάμενου ιδίου πόρου που βασίζεται στον ΦΠΑ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

7.12.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

7

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte, Zoltán Balczó, Ivo Belet, Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Angélique Delahaye, Stefan Eck, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Sylvie Goddyn, Françoise Grossetête, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Peter Liese, Norbert Lins, Susanne Melior, Rory Palmer, Piernicola Pedicini, Pavel Poc, John Procter, Julia Reid, Annie Schreijer-Pierik, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Krzysztof Hetman, Merja Kyllönen, Gesine Meissner, Nuno Melo, Ulrike Müller, Gabriele Preuß, Bart Staes, Claude Turmes

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős, Sven Schulze

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

37

+

ALDE

Gerben-Jan Gerbrandy, Gesine Meissner, Ulrike Müller

EFDD:

Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Stefan Eck, Merja Kyllönen

NI:

Zoltán Balczó

PPE:

Ivo Belet, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Karl-Heinz Florenz, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Krzysztof Hetman, Peter Liese, Norbert Lins, Nuno Melo, Annie Schreijer-Pierik, Sven Schulze

S&D:

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Rory Palmer, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Damiano Zoffoli

VERTS/ALE:

Marco Affronte, Bas Eickhout, Martin Häusling, Bart Staes, Claude Turmes

7

-

ECR:

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Urszula Krupa, John Procter, Jadwiga Wiśniewska

EFDD:

Julia Reid

ENF:

Sylvie Goddyn

1

0

GUE/NGL:

Luke Ming Flanagan

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου (24.1.2018)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2017/2053(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Nicola Caputo

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  ζητεί εκ βάθρων μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων, χωρίς αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης για τους ευρωπαίους φορολογούμενους, συμπεριλαμβανομένων αυστηρών προτεραιοτήτων και νέων ιδίων πόρων οι οποίοι θα μπορούσαν να μειώσουν το μερίδιο των συνεισφορών που βασίζονται στο ΑΕΕ, το οποίο ανήλθε σε 65,4 % των εσόδων της Ένωσης το 2016· επισημαίνει ότι, μολονότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της ΕΕ προέρχεται ακόμη από εθνικές συνεισφορές βάσει του ΑΕΕ και του ΦΠΑ, οι συνεισφορές αυτές δεν εκλαμβάνονται ως γνήσιοι ίδιοι πόροι· τονίζει ότι η ΕΕ χρειάζεται μια σταθερή μορφή ιδίων πόρων και επισημαίνει, ως εκ τούτου, ότι οι δασμολογικές κυρώσεις, για παράδειγμα, δεν ενδείκνυνται ως πηγές εσόδων, διότι δεν είναι προβλέψιμες· ζητεί επίσης τη σταδιακή κατάργηση όλων των μορφών εκπτώσεων· τονίζει ότι το σημερινό σύστημα περιλαμβάνει περίπλοκους και αδιαφανείς διορθωτικούς μηχανισμούς που συμβάλλουν στην ανεπάρκεια πιστώσεων πληρωμών κάθε έτος·

2.  επισημαίνει ότι η έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους (HLGOR) κατέθεσε νέες προτάσεις, μεταξύ των οποίων μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων που βασίζονται στον ΦΠΑ και του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ, μια εισφορά για το διοξείδιο του άνθρακα, φορολόγηση των μεταφορών, φορολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας και έσοδα που προέρχονται από την ψηφιακή ενιαία αγορά· τονίζει ότι η θέσπιση νέων ιδίων πόρων θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη συνοχή, από πλευράς χαρασσόμενων πολιτικών, ανάμεσα στα έσοδα και τις δαπάνες του προϋπολογισμού· τονίζει ότι, παρά τις προτάσεις αυτές, οι συνεισφορές των κρατών μελών πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν έναν από τους κύριους ιδίους πόρους, στο πλαίσιο ενός πιο απλού, διαφανούς, ισότιμου και δημοκρατικά ελεγχόμενου συστήματος συνετής διάθεσης των εσόδων·

3.  καλεί όλα τα μέρη να αντλήσουν τα κατάλληλα συμπεράσματα από την εν λόγω έκθεση και να αναλύσουν τη σκοπιμότητα των συστάσεων, ούτως ώστε να καταστεί ο προϋπολογισμός της Ένωσης πιο διαφανής, σταθερός, απλός, συνεκτικός, δίκαιος και προβλέψιμος, με σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας και με ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην αλληλεγγύη και την αναδιανομή μεταξύ των πλουσιότερων και των φτωχότερων χωρών· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, ότι το υφιστάμενο σύστημα ιδίων πόρων χαρακτηρίζεται από αυξημένη πολυπλοκότητα που συνεπάγεται έλλειψη διαφάνειας η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με κοινή προσπάθεια των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και των κρατών μελών·

4.  επισημαίνει ότι αυτές οι νέες μορφές ιδίων πόρων είναι ουσιώδους σημασίας για τη χρηματοδότηση των νέων καθηκόντων της Ένωσης σε τομείς όπως η μετανάστευση, η συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα, η εσωτερική ασφάλεια και η άμυνα, καθώς και για την αντιστάθμιση της αναμενόμενης απώλειας εσόδων της τάξεως των 9 έως 12 δισεκατομμυρίων EUR ετησίως που θα μπορούσε να προκύψει από το Μπρέξιτ· σημειώνει επίσης ότι, για να διαφυλαχθεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του προϋπολογισμού της ΕΕ, απαιτούνται νέοι ίδιοι πόροι ώστε να είναι σε θέση η ΕΕ να χρηματοδοτήσει επαρκώς τόσο τις παραδοσιακές πολιτικές της όσο και τις νέες προτεραιότητές της, αποφεύγοντας τις πιθανές περικοπές δαπανών στον τομέα της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) τις οποίες παρουσίασε η Επιτροπή στο «Έγγραφο προβληματισμού σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ»·

5.  τονίζει ότι οι γεωργικοί δασμοί αποτελούν τόσο μέσο πολιτικής όσο και μέσο χρηματοδότησης της ΚΓΠ και ότι οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών θα οδηγήσουν στη μείωση των εσόδων από τους δασμούς· επισημαίνει ότι η έκθεση της Ομάδας Υψηλού Επιπέδου για τους Ιδίους Πόρους συστήνει να διατηρηθούν στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ και στο μέλλον, καθώς αποτελούν έναν απλό, αποδοτικό και γνήσιο ίδιο πόρο της Ένωσης· επισημαίνει ότι το μερίδιο των παραδοσιακών ιδίων πόρων μειώνεται σταθερά με την πάροδο των ετών, καθώς οι μειώσεις των μέσων δασμών δεν έχουν αντισταθμιστεί επαρκώς από αυξήσεις στον όγκο των συναλλαγών·

6.  τονίζει ότι τα πρόσθετα έσοδα, συμπεριλαμβανομένων των προστίμων που επιβάλλονται στον τομέα του ανταγωνισμού και των υψηλότερων από τους αναμενόμενους τελωνειακών δασμών, δεν συνεπάγονται πρόσθετες δυνατότητες δαπανών αλλά χαμηλότερες συνεισφορές βάσει του ΑΕΕ·

7.  επισημαίνει ότι ένας μεταρρυθμισμένος ίδιος πόρος ΦΠΑ (που θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο), ένας ίδιος πόρος βάσει φόρου εισοδήματος εταιρειών, ένας φόρος επί χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή άλλοι φόροι επί χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων θα είχαν το πλεονέκτημα ότι θα βελτίωναν τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς·

8.  τονίζει την προστιθέμενη αξία που έχει η ΚΓΠ για την τόνωση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας στον γεωργικό τομέα, καθώς και για την ενίσχυση της μακροπρόθεσμης επισιτιστικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας της Ένωσης και των εγγυήσεων για σταθερότητα των τιμών των τροφίμων, χάρη στη μεγαλύτερη σταθερότητα των γεωργικών εισοδημάτων και στα μέτρα βιώσιμης αγροτικής ανάπτυξης που επενδύουν στις αγροτικές κοινότητες και στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και, κατ’ επέκταση, αποτρέπουν την εγκατάλειψη της υπαίθρου και αξιοποιούν το δυναμικό των αγροτικών περιοχών· αναγνωρίζει ότι η ΚΓΠ πρέπει να μεταρρυθμιστεί, προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία της και να προβληθούν επιχειρήματα που θα πείθουν το κοινό το οποίο δεν δραστηριοποιείται στον γεωργικό τομέα να συνεχίσει να την υποστηρίζει, χάρη στην εξασφάλιση περισσότερων δημόσιων περιβαλλοντικών αγαθών και δικαιότερης κατανομής των ενισχύσεων τόσο μεταξύ των κρατών μελών όσο και στο εσωτερικό τους· τονίζει επίσης την ανάγκη να διαφυλαχθεί η συμβολή των γεωργικών δασμών στα οικονομικά της ΕΕ·

9.  σημειώνει ότι η ΚΓΠ πρωτίστως παρέχει σε περίπου 500 εκατομμύρια ευρωπαίους πολίτες ημερησίως υψηλής ποιότητας τρόφιμα σε προσιτές τιμές· επισημαίνει επίσης ότι το κόστος της για κάθε πολίτη της ΕΕ είναι κατά μέσο όρο 32 λεπτά την ημέρα εν είδει εισφοράς για την εξασφάλιση ασφαλών, υγιεινών τροφίμων και ενός ποικιλόμορφου γεωργικού τοπίου· τονίζει ότι η ΚΓΠ, ως η μόνη καθ’ όλα ολοκληρωμένη πολιτική σε επίπεδο ΕΕ, αποφέρει τη μέγιστη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και ότι μια εθνικά χρηματοδοτούμενη γεωργική πολιτική θα ήταν πολύ πιο δαπανηρή·

10.  τονίζει ότι υπάρχει και η δυνατότητα έμμεσης τόνωσης των εσόδων με απλούστευση της ΚΓΠ και περιορισμό της σχετικής γραφειοκρατίας·

11.  ζητεί να διατεθούν εξ ολοκλήρου το επόμενο οικονομικό έτος υπό μορφή άμεσων ενισχύσεων οι πόροι που διατέθηκαν μέσω του μηχανισμού δημοσιονομικής πειθαρχίας στον γεωργικό τομέα και δεν χρησιμοποιήθηκαν·

12.  είναι της άποψης ότι η ΚΓΠ είναι αποτελεσματική και ότι θα πρέπει να βεβαιωθεί εκ νέου η αξιοπιστία της ως ενός εκ των κύριων εργαλείων δράσης της ΕΕ όσον αφορά τη διατήρηση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην ύπαιθρο, ιδίως στον γεωργικό τομέα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.1.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

28

7

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Daniel Buda, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Albert Deß, Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Martin Häusling, Esther Herranz García, Peter Jahr, Ivan Jakovčić, Jarosław Kalinowski, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Ricardo Serrão Santos, Czesław Adam Siekierski, Tibor Szanyi, Marc Tarabella, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Franc Bogovič, Stefan Eck, Jens Gieseke, Maria Heubuch, Karin Kadenbach, Momchil Nekov, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Hannu Takkula, Tom Vandenkendelaere, Thomas Waitz

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Stanisław Ożóg

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

28

+

ALDE

Ivan Jakovčić, Ulrike Müller, Hannu Takkula

EFDD

Marco Zullo

ENF

Rebega Laurentiu

PPE

Franc Bogovič, Daniel Buda, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Jens Gieseke, Esther Herranz García, Mairead McGuinness, Marijana Petir, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Czesław Adam Siekierski, Tom Vandenkendelaere

S & D

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Nicola Caputo, Paolo De Castro, Jean-Paul Denanot, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Ricardo Serrão Santos, Tibor Szanyi, Marc Tarabella

7

-

ECR

Jørn Dohrmann, Zbigniew Kuźmiuk, James Nicholson, Stanisław Ożóg

EFDD

John Stuart Agnew

GUE/NGL

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan

5

0

ECR

Richard Ashworth

ENF

Philippe Loiseau

VERTS/ALE

José Bové, Martin Häusling, Bronis Ropė

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (11.10.2017)

προς την Επιτροπή Προϋπολογισμών

σχετικά με τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(2017/2053(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Mercedes Bresso

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επαναλαμβάνει την ένθερμη υποστήριξή του για μια ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπενθυμίζει ότι το υφιστάμενο σύστημα ιδίων πόρων έρχεται σε αντίθεση με το πνεύμα των Συνθηκών, δεδομένου ότι το άρθρο 310 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζει ότι η Ένωση δεν εκδίδει πράξεις που δύνανται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στον προϋπολογισμό, χωρίς να παρέχει την εγγύηση ότι οι δαπάνες που απορρέουν από τις πράξεις αυτές δύνανται να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των ιδίων πόρων της Ένωσης, και ότι το άρθρο 311 ΣΛΕΕ ορίζει ότι ο προϋπολογισμός χρηματοδοτείται στο ακέραιο από ίδιους πόρους· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι στην πράξη η πλειονότητα των εσόδων της ΕΕ προέρχεται από εθνικές συνεισφορές υπό μορφή ποσοστού του ΑΕΕ (69,1 %) και του ΦΠΑ (12,4 %), οι οποίες δεν εκλαμβάνονται ως γνήσιοι ίδιοι πόροι, δεδομένου ότι έχουν οδηγήσει σε ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος μεταξύ των κρατών μελών·

2.  τονίζει ότι το υφιστάμενο σύστημα ιδίων πόρων χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητας και έλλειψη διαφάνειας· καλεί, ως εκ τούτου, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα κράτη μέλη να αντιμετωπίσουν τις ελλείψεις αυτές αποτελεσματικά και εποικοδομητικά·

3.  θεωρεί ότι θα πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος του Κοινοβουλίου στη διαδικασία έγκρισης των ιδίων πόρων· πιστεύει ότι η μετάβαση από την ψηφοφορία με ομοφωνία στην ψηφοφορία με ειδική πλειοψηφία και τη συνήθη νομοθετική διαδικασία για την έγκριση των ιδίων πόρων, θα έδινε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο ίσα δικαιώματα όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων τόσο σε σχέση με τα έσοδα όσο και σε σχέση με τις δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ·

4.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αξιοποιηθεί η ευκαιρία που προσφέρει η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εξετάσουν λεπτομερώς το ισχύον σύστημα μειώσεων και διορθώσεων, οι οποίες όχι μόνον είναι αντίθετες με το πνεύμα των Συνθηκών, αλλά έχει επίσης αποδειχθεί ότι μετατοπίζουν το κέντρο βάρους των συζητήσεων από την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία του προϋπολογισμού της ΕΕ στο «καθαρό υπόλοιπο» όσον αφορά τις συνεισφορές των κρατών μελών, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι δευτερογενείς συνέπειες του προϋπολογισμού της ΕΕ·

5.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να διαθέτει ένα σύστημα γνήσιων ιδίων πόρων, με βάση τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους·

6.  καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει μια διαδικασία προβληματισμού σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα ταμεία που δημιουργούνται άμεσα από τις πολιτικές της ΕΕ θα μπορούσαν να αποφέρουν έσοδα στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

7.  πιστεύει ότι οποιαδήποτε μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές της δικαιοσύνης, της σταθερότητας, της ενότητας, της αλληλεγγύης, της βιωσιμότητας, της επικουρικότητας και της δυνατότητας κατανόησης για τους ευρωπαίους πολίτες· υπενθυμίζει τις αρχές που αναφέρονται στην έκθεση Monti και χρησιμοποιούνται από την ομάδα υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους με σκοπό την αξιολόγηση των πιθανών νέων ιδίων πόρων, και θεωρεί ότι συνιστούν χρήσιμες κατευθύνσεις για τη διαδικασία προβληματισμού σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις· υπογραμμίζει περαιτέρω τη σημασία της εξασφάλισης επαρκών εσόδων για τον προϋπολογισμό της ΕΕ, προκειμένου οι πολιτικές της ΕΕ να χρηματοδοτούνται επαρκώς και αξιόπιστα, ιδίως μετά το Brexit·

8.  θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση στο σκέλος των εσόδων θα πρέπει να συνοδεύεται από μεταρρύθμιση στο σκέλος των δαπανών, προκειμένου να ενισχυθεί η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία των ενωσιακών δαπανών, με την εξασφάλιση μιας ορατής σύνδεσης μεταξύ των ενωσιακών δαπανών και των πολιτικών και προτεραιοτήτων της ΕΕ και τη στήριξη των πολιτικών της ΕΕ σε βασικούς τομείς αρμοδιότητας της ΕΕ με υψηλό δυναμικό ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας, όπως η ενιαία αγορά, η προστασία του περιβάλλοντος και η δράση για το κλίμα, η ενεργειακή ένωση, η κοινή αμυντική πολιτική και η μείωση της φορολογικής ανομοιογένειας στην ενιαία αγορά, σύμφωνα με τις συστάσεις της έκθεσης Monti[1]·

9.  υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό, κατά την υλοποίηση των μελλοντικών μεταρρυθμίσεων, να διατηρηθεί η ενότητα του προϋπολογισμού της ΕΕ και να περιοριστεί η χρήση προγραμμάτων και μέσων που λειτουργούν παράλληλα προς τον προϋπολογισμό της ΕΕ, ώστε αυτά να μη χρησιμοποιούνται παρά μόνο σε απολύτως αιτιολογημένες περιπτώσεις και να υπόκεινται σε δέοντα έλεγχο, σύμφωνα με τις συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου για τους ιδίους πόρους·

10.  εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι πρέπει να υπάρξει ένας ενδελεχής προβληματισμός σχετικά με τον αντίκτυπο που έχει η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία ξεκίνησε από την Επιτροπή τον Μάρτιο του 2017, στη μεταρρύθμιση του συστήματος ιδίων πόρων· θεωρεί ότι και στα πέντε σενάρια για το μέλλον της ΕΕ, που παρουσιάστηκαν από την Επιτροπή τον Μάρτιο του 2017, θα χρειαστεί πρόσθετη χρηματοδότηση, προερχόμενη από γνήσιους ιδίους πόρους, για την επιδίωξη των στόχων που ορίζονται στο άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι περιλαμβάνονται πλέον στις νέες προτεραιότητες της Ένωσης· επιμένει ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η ενότητα του προϋπολογισμού και να μειωθεί, αντί να αυξηθεί, η πολυπλοκότητά του, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή των πολιτικών της ΕΕ τόσο σε εσωτερικό όσο και σε εξωτερικό επίπεδο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

11.10.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

14

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Ashley Fox, Enrique Guerrero Salom, Jérôme Lavrilleux, Jasenko Selimovic

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tadeusz Zwiefka

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

14

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

PPE

Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Jérôme Lavrilleux, Paulo Rangel, György Schöpflin, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Enrique Guerrero Salom, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand

3

-

ECR

Ashley Fox, Kazimierz Michał Ujazdowski

NI

Diane James

0

0

 

 

Σημείωση: Ο κ. Markus Pieper (PPE) δήλωσε ότι και αυτός ψήφισε υπέρ του σχεδίου γνωμοδότησης

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

  • [1]  Τελική έκθεση και συστάσεις της ομάδας υψηλού επιπέδου σχετικά με τους ιδίους πόρους για τη μελλοντική χρηματοδότηση της ΕΕ, που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2016.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

22.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

31

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Esteban González Pons, John Howarth, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Urmas Paet, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Jordi Solé, Patricija Šulin, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni, Ελευθέριος Συναδινός, Λευτέρης Χριστοφόρου

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Xabier Benito Ziluaga, Jean-Paul Denanot, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Stanisław Ożóg, Pavel Poc, Nils Torvalds, Helga Trüpel, Tomáš Zdechovský

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Anders Primdahl Vistisen

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

31

+

ALDE

Nedzhmi Ali, Gérard Deprez, Urmas Paet, Nils Torvalds

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg

PPE

José Manuel Fernandes, Esteban González Pons, Janusz Lewandowski, Ivana Maletić, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Petri Sarvamaa, Patricija Šulin, Inese Vaidere, Tomáš Zdechovský, Λευτέρης Χριστοφόρου

S&D

Jean-Paul Denanot, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, John Howarth, Vladimír Maňka, Pavel Poc, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Manuel dos Santos

VERTS/ALE

Jordi Solé, Indrek Tarand, Helga Trüpel

4

-

ECR

Anders Primdahl Vistisen

ENF

André Elissen, Marco Zanni

NI

Ελευθέριος Συναδινός

1

0

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 8 Μαρτίου 2018
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου