Процедура : 2016/0379(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0042/2018

Внесени текстове :

A8-0042/2018

Разисквания :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0227

ДОКЛАД     ***I
PDF 1922kWORD 300k
27.2.2018
PE 597.757v02-00 A8-0042/2018

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)

(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Кришианис Каринш

(Преработка – член 104 от Правилника за дейността)

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО
 СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)

(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2016)0861),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0492/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност от Камарата на депутатите на Чешката република, Бундестага на Федерална република Германия, Бундесрата на Федерална република Германия, Парламента на Кралство Испания, Сената на Френската република, Парламента на Република Унгария, Федералния съвет на Република Австрия, Сейма на Република Полша, Сената на Република Полша, Камарата на депутатите на Румъния и Сената на Румъния, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не е съобразен с принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове(1),

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г.(2)

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 13 юли 2017 г.(3),

–  като взе предвид членове 104 и 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0042/2018),

А.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  В миналото потребителите на електроенергия бяха абсолютно пасивни, като често я купуваха на регулирани цени, които не бяха пряко свързани с пазара. В бъдеще потребителите ще трябва да получат възможност за пълноценно участие на пазара при равнопоставеност с другите участници на него. С оглед бъдещата енергийна система да включва растящ дял на енергията от възобновяеми източници, тя следва да се възползва от всички налични източници на гъвкавост, по-специално от оптимизацията на потреблението и съхраняването. За да се постигне действителна декарбонизация на възможно най-ниска цена, ще е необходимо също така да се насърчава повишаването на енергийната ефективност.

(5)  В миналото потребителите на електроенергия бяха абсолютно пасивни, като често я купуваха на регулирани цени, които не бяха пряко свързани с пазара. В бъдеще потребителите ще трябва да получат възможност за пълноценно участие на пазара при равнопоставеност с другите участници на него и да имат право да управляват своето енергопотребление. С оглед бъдещата енергийна система да включва растящ дял на енергията от възобновяеми източници, тя следва да се възползва от всички налични източници на гъвкавост, по-специално решенията от гледна точка на търсенето и съхраняването и от цифровизацията чрез интегриране на иновативни технологии в електроенергийната система. За да се постигне действителна декарбонизация на възможно най-ниска цена, ще е необходимо също така да се насърчава повишаването на енергийната ефективност. Постигането на целта за вътрешния енергиен пазар чрез ефективна интеграция на енергията от възобновяеми източници може да стимулира инвестициите в дългосрочен план и да допринесе за постигането на целите на енергийния съюз и рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Краткосрочните пазари ще подобрят гъвкавостта и конкуренцията, като дадат възможност за цялостното участие на повече ресурси на пазара, и по-специално на по-гъвкавите от тях. Ефективното ценообразуване в условията на недостиг ще насърчава пазарните участници да присъстват на пазара, когато той изпитва най-голяма потребност от тях, и ще осигурява възстановяването на разходите им на пазара на едро. Поради това от решаващо значение е да се осигури, доколкото е възможно, премахването на определените по административен или косвен път пределни цени, така че да стане възможно цените да се увеличават в условията на недостиг до стойността на загубите от прекъсване на електроснабдяването. Пълното включване в пазарната структура на краткосрочните пазари и ценообразуването в условията на недостиг ще спомогне за премахването на други мерки, като например механизмите за осигуряване на капацитет (т.е. производствен капацитет и/или преносна способност), за да се гарантира сигурността на доставките. Същевременно ценообразуването без пределни цени в условията на недостиг на пазара на едро не следва да е в ущърб на възможността за надеждни и стабилни цени за крайните потребители, по-специално домакинства и МСП.

(10)  Краткосрочните пазари ще подобрят гъвкавостта и конкуренцията, като дадат възможност за цялостното участие на повече ресурси на пазара, и по-специално на по-гъвкавите от тях. Ефективното ценообразуване в условията на недостиг ще насърчава пазарните участници да реагират на пазарните сигнали и да присъстват на пазара, когато той изпитва най-голяма потребност от тях, и ще осигурява възстановяването на разходите им на пазара на едро. Поради това от решаващо значение е да се осигури премахването на определените по административен или косвен път пределни цени, така че да стане възможно ценообразуване в условията на недостиг. Пълното включване в пазарната структура на краткосрочните пазари и ценообразуването в условията на недостиг ще спомогне за премахването на други мерки, нарушаващи пазара, като например механизмите за осигуряване на капацитет (т.е. производствен капацитет и/или преносна способност), за да се гарантира сигурността на доставките. Същевременно ценообразуването без пределни цени в условията на недостиг на пазара на едро не следва да е в ущърб на възможността за надеждни и стабилни цени за крайните потребители, по-специално домакинства, МСП и промишлени потребители.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Предварителното условие за ефективна конкуренция на вътрешния пазар на електроенергия е недискриминационни и прозрачни такси за използване на мрежата, включително междусистемните електропроводи в преносната система. Наличният капацитет на тези електропроводи следва да бъде настроен на максимални нива в съответствие със стандартите за безопасност за сигурна експлоатация на мрежата.

(12)  Предварителното условие за ефективна конкуренция на вътрешния пазар на електроенергия е недискриминационни, прозрачни и адекватни такси за използване на мрежата, включително междусистемните електропроводи в преносната система. Наличният капацитет на тези електропроводи следва да бъде настроен на максимални нива в съответствие със стандартите за безопасност за сигурна експлоатация на мрежата.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  ЕМОПС за електроенергия следва да изготви надеждна оценка на адекватността на ресурсите на съюзно равнище в средно- и дългосрочен план, за да предостави обективна основа за оценка на опасенията относно тази адекватност. Механизмите за осигуряване на капацитет в отговор на опасение относно адекватността на ресурсите следва да се основават на оценката за ЕС.

(26)  ЕМОПС за електроенергия следва да изготви надеждна методика за оценка на адекватността на ресурсите на съюзно равнище в дългосрочен план, за да предостави обективна основа за оценка на опасенията относно тази адекватност на съюзно и регионално равнище, както и на равнището на държавите членки и на равнищата на тръжните зони. Механизмите за осигуряване на капацитет в отговор на опасение относно адекватността на ресурсите следва да се основават на оценката за ЕС. Механизми за осигуряване на капацитет следва да могат да бъдат въвеждани само ако оценката на адекватността на ресурсите на равнището на Съюза, извършена от ЕМОПС за електроенергия (ENTSO-E), е установила опасения относно адекватността или ако Комисията е взела положително решение относно плана за изпълнение.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Предназначението на оценката на адекватността на ресурсите в средно- и дългосрочен план (от 10 години напред до година напред), посочена в настоящия регламент, е различно от това на сезонните прогнози за перспективите (за шест месеца напред), посочени в член 9 от [Регламента за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор, предложен с COM(2016) 862]. Оценките в средно- и дългосрочен план се използват главно за преценяване на нуждата от механизми за осигуряване на капацитет, докато сезонните прогнози за перспективите служат за насочване на вниманието към рискове, които могат да възникнат през следващите шест месеца, в резултат от които е вероятно значително влошаване на положението с доставките на електроенергия. В допълнение регионалните оперативни центрове също така изготвят регионални оценки на адекватността, както е определено в европейското законодателство относно експлоатацията на електропреносни системи. Тези оценки на адекватността са в много краткосрочен план (от седмица напред до ден напред) и се използват в контекста на експлоатацията на системите.

(27)  Предназначението на методиката за оценката на адекватността на ресурсите в дългосрочен план (от 10 години напред до година напред), посочена в настоящия регламент, е различно от това на сезонните прогнози за перспективите (за шест месеца напред), посочени в член 9 от [Регламента за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор, предложен с COM(2016) 862]. Оценките в средно- и дългосрочен план се използват главно за установяване на опасения относно адекватността, докато сезонните прогнози за перспективите служат за насочване на вниманието към краткосрочните рискове, които могат да възникнат през следващите шест месеца, в резултат от които е вероятно значително влошаване на положението с доставките на електроенергия. В допълнение регионалните координационни центрове също така изготвят регионални оценки на адекватността, както е определено в европейското законодателство относно експлоатацията на електропреносни системи. Тези оценки на адекватността са в много краткосрочен план (от седмица напред до ден напред) и се използват в контекста на експлоатацията на системите.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 28 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28a)  Държавите членки следва да въвеждат механизми за осигуряване на капацитет само като последна възможност, когато опасенията относно адекватността не могат да бъдат преодолени чрез премахването на съществуващи нарушения на пазара. Преди въвеждането на механизъм за осигуряване на капацитет, който действа на пазара на електроенергия и поради това го нарушава, държавите членки следва да направят оценка дали стратегическите резерви ще бъдат достатъчни за преодоляване на техните опасения относно адекватността. Стратегическите резерви не водят до толкова големи нарушения, тъй като действат само извън пазара и само в редките случаи, когато пазарите не могат повече да извършват клиринг. Стратегическите резерви биха могли да предотвратят финансови последици за участниците на пазара, които не могат да изпълнят своите задължения за балансиране и които биха понесли значителни разходи.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Следва да бъдат определени подробни правила за улесняване на трансгранично участие в механизми за осигуряване на капацитет, различни от схемите за резервиране. Операторите на трансгранични преносни системи следва да улесняват заинтересованите производители, желаещи да участват в механизми за осигуряване на капацитет в други държави членки. Поради това те следва да изчисляват максималния капацитет, за който би било възможно трансгранично участие, да дават възможност за участие и да проверяват наличностите. Националните регулаторни органи следва да налагат прилагането на трансграничните правила в държавите членки.

(31)  В настоящия регламент следва да бъдат определени подробни правила за улесняване на трансгранично участие в механизми за осигуряване на капацитет, различни от стратегическите резерви. Операторите на трансгранични преносни системи следва да улесняват участието на заинтересованите производители в механизми за осигуряване на капацитет в други държави членки. Поради това те следва да изчисляват максималния капацитет, за който би било възможно трансгранично участие, да дават възможност за участие и да проверяват наличностите. Националните регулаторни органи следва да налагат прилагането на трансграничните правила в държавите членки.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Регионалните оперативни центрове следва да изпълняват функции, при които техният регионален обхват носи добавена стойност в сравнение с изпълнението на тези функции на национално равнище. Функциите на регионалните оперативни центрове следва да обхващат функциите, осъществявани от регионалните координатори по сигурността, както и допълнителни функции по експлоатацията на системата, функционирането на пазара и готовността за справяне с рискове. Функциите, осъществявани от регионалните оперативни центрове, следва да не обхващат експлоатацията в реално време на електроенергийната система.

(35)  Регионалните координационни центрове следва да изпълняват функции, при които техният регионален обхват носи добавена стойност в сравнение с изпълнението на тези функции на национално равнище. Функциите на регионалните оперативни центрове следва да обхващат функциите, осъществявани от регионалните координатори по сигурността, както и допълнителни функции с регионално значение. Функциите, осъществявани от регионалните координационни центрове, следва да не обхващат експлоатацията в реално време на електроенергийната система.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 35 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(35a)  При изпълнението на своите функции, регионалните координационни центрове допринасят за постигането на целите, поставени в рамката за политиките в областта на климата и енергетиката, обхващаща периода 2020 – 2030 г.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  постави основата за ефикасно постигане на целите на Европейския енергиен съюз, и по-специално на рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г.30, като се даде възможност за получаване на пазарни сигнали с оглед на повишена гъвкавост, декарбонизация и иновативност;

а)  постави основата за ефикасно постигане на целите на Европейския енергиен съюз, и по-специално на рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г.30, като се даде възможност за получаване на пазарни сигнали с оглед на повишена гъвкавост, ефикасност, декарбонизация, иновативност и по-голям дял на възобновяемите енергийни източници;

__________________

__________________

30 COM(2014)015 окончателен.

30 COM(2014)015 окончателен.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  определи основните принципи за добре функциониращи интегрирани пазари за електроенергия с оглед да се позволи недискриминационен достъп до пазара за всички доставчици на ресурси и потребители на електроенергия, да се предоставят повече права на потребителите, да се даде възможност за оптимизация на потреблението и енергийна ефективност, да се улесни агрегирането на разпределеното търсене и предлагане, да се допринесе за декарбонизацията на икономиката и заплащането на пазарен принцип на електроенергията, произведена от възобновяеми източници;

б)  определи основните принципи за добре функциониращи трансгранични, интегрирани и ликвидни пазари за електроенергия с оглед да се позволи недискриминационен достъп до пазара за всички доставчици на ресурси и потребители на електроенергия, да се предоставят повече права на потребителите, да се даде възможност за конкурентоспособност на световния пазар, оптимизация на потреблението, съхраняване на енергията и енергийна ефективност, да се улесни агрегирането на разпределеното търсене и предлагане, да се допринесе за декарбонизацията на икономиката чрез пазарна и секторна интеграция и заплащането на пазарен принцип на електроенергията, произведена от възобновяеми източници;

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  улесни възникването на добре работещ и прозрачен пазар на едро с висока степен на сигурност на доставките на електроенергия. Той предоставя механизми за хармонизиране на правилата за трансграничен обмен на електроенергия.

г)  улесни възникването на добре работещ, ликвиден и прозрачен пазар на едро, който допринася за висока степен на сигурност на доставките на електроенергия. Той предоставя механизми за хармонизиране на правилата за трансграничен обмен на електроенергия.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „претоварване“ означава ситуация, при която не могат да бъдат изпълнени всички заявки от пазарни участници за търговия между две тръжни зони, защото те биха засегнали значително физическите потоци по мрежови елементи, които не могат да поемат тези потоци ;

в)  „претоварване“ означава ситуация, при която не могат да бъдат изпълнени всички заявки от пазарни участници за търговия, защото те биха засегнали значително физическите потоци по мрежови елементи, които не могат да поемат тези потоци;

Обосновка

Според разбирането на първоначалното определение претоварване би могло да съществува само между две тръжни зони, което няма да отрази реалните условия на преносната система и трябва също да се вземе под внимание (типичен пример би бил случаят на Германия с вътрешни претоварвания в рамките на една тръжна зона). Определението следва също така да се приведе в съответствие с използваните определения в мрежовите кодекси и насоките.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  „структурно претоварване“ означава претоварване в преносната система, което е предсказуемо, не се мени географски във времето и често възниква отново при нормални условия в електроенергийната система

(Не се отнася до българския текст.)  

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква ф

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ф)  „механизъм за осигуряване на капацитет“ означава административна мярка, за да се осигури постигането на желаното равнище на сигурност на доставките чрез възнаграждение за предоставянето на ресурси на разположение, като не се включват мерки, отнасящи се за спомагателни услуги;

ф)  „механизъм за осигуряване на капацитет“ означава временни административни мерки, предприети от държавите членки за запълване на очаквания недостиг на адекватност на ресурсите за доставки на електроенергия, за да се отговори на търсенето на електроенергия чрез предоставяне на допълнителни плащания на доставчиците на капацитет, които извършват дейност на пазара на електроенергия, в допълнение към приходите от продажба на електроенергия на пазара, в замяна на предоставянето на съществуваща мощност или инвестиции в нов капацитет с цел да се гарантира необходимото равнище на сигурност на ресурсите;

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква х

Текст, предложен от Комисията

Изменение

х)  „стратегически резерв“ означава механизъм за осигуряване на капацитет, при който ресурси се диспечират само в случай на неуспешен клиринг на пазарите за ден напред и в рамките на деня, операторите на преносни системи са изчерпали своите балансиращи ресурси за установяване на равновесие между търсенето и предлагането, и дисбалансите на пазара по време на периоди, когато са били диспечирани резервите, се уреждат на стойността на загубите от прекъсване на електроснабдяването;

х)  „стратегически резерв“ означава механизъм за осигуряване на капацитет, при който ресурси се съхраняват извън пазара на електроенергия и се диспечират само в случай на неуспешен клиринг на пазарите за ден напред и в рамките на деня, операторите на преносни системи са изчерпали своите балансиращи ресурси за установяване на равновесие между търсенето и предлагането, и дисбалансите на пазара по време на периоди, когато са били диспечирани резервите, се уреждат най-малко на технически максималната цена или на стойността на загубите от прекъсване на електроснабдяването;

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки, националните регулаторни органи, операторите на преносни системи, операторите на разпределителни системи и пазарните оператори осигуряват функционирането на пазарите на електроенергия в съответствие със следните принципи:

1.  Държавите членки, националните регулаторни органи, операторите на преносни системи, операторите на разпределителни системи, пазарните оператори и третите лица, на които са делегирани или възложени отговорности, осигуряват функционирането на пазарите на електроенергия в съответствие със следните принципи:

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  избягват се действия, които пречат за формирането на цените въз основа на търсенето и предлагането или възпират развитието на по-гъвкаво производство, нисковъглеродно производство или по-гъвкаво търсене;

б)  избягват се действия, които пречат за формирането на цените въз основа на търсенето и предлагането;

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  насърчава се разработването на по-гъвкаво производство, устойчиво производство с ниски въглеродни емисии и по-гъвкаво търсене;

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  клиентите получават възможност да се възползват от пазарните възможности и от увеличената конкуренция на пазарите на дребно;

в)  клиентите получават възможност да се възползват от пазарните възможности и от увеличената конкуренция на пазарите на дребно и имат право да действат като участник на енергийния пазар и в енергийния преход;

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  правилата за пазара подкрепят декарбонизацията на икономиката, като дават възможност за интеграцията на електроенергията от възобновяеми енергийни източници и предоставят стимули за енергийната ефективност;

д)  правилата за пазара подкрепят декарбонизацията на електроенергийната система, а оттам и на икономиката, като дават възможност за интеграцията на електроенергията от възобновяеми енергийни източници, включително съхранението на енергия, и предоставят стимули за енергийната ефективност;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  правилата за пазара осигуряват подходящи стимули за инвестиране в производството, съхраняването, енергийната ефективност и оптимизацията на потреблението, за да се отговори на нуждите на пазара и така да се гарантира сигурност на доставките;

е)  правилата за пазара насърчават свободното формиране на цените, с цел създаване на подходящи стимули за инвестиране в производството, и по-специално дългосрочните инвестиции в декарбонизирана и устойчива енергийна система, съхраняването, енергийната ефективност и оптимизацията на потреблението, както и за да се способства лоялната конкуренция и така да се гарантира сигурност на доставките;

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  избягват се пречки за трансграничните електроенергийни потоци и за трансграничните сделки на пазарите на електроенергия и свързаните пазари на услуги;

ж)  премахват се пречки за трансграничните електроенергийни потоци и за трансграничните сделки на пазарите на електроенергия и свързаните пазари на услуги;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  в правилата за пазара се предвижда регионално сътрудничество, когато е ефективно;

з)  в правилата за пазара се предвижда силно регионално сътрудничество, когато е ефективно;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква й a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йа)  операторите в производството на електроенергия носят пълна финансова и юридическа отговорност, произтичаща от експлоатацията на техните активи;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  правилата за пазара дават възможност за осъществяване на напредък в научноизследователските и развойните дейности в полза на обществото;

к)  правилата за пазара дават възможност за осъществяване на напредък в научноизследователските и развойните дейности в областта на устойчивите, сигурни и нисковъглеродни енергийни източници, технологии или системи в полза на обществото;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква л

Текст, предложен от Комисията

Изменение

л)  правилата за пазара дават възможност за ефикасно диспечерско управление на генериращите мощности и на оптимизацията на потреблението;

л)  правилата за пазара дават възможност за ефикасно диспечерско управление на генериращите мощности, на съхраняването и на оптимизацията на потреблението;

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква м

Текст, предложен от Комисията

Изменение

м)  правилата за пазара дават възможност за влизането и напускането му от предприятия за производство и доставки на електроенергия въз основа на тяхната оценка за икономическата и финансовата жизнеспособност на действията им;

м)  правилата за пазара дават възможност за влизането и напускането му от предприятия за производство на електроенергия, съхраняване на енергия и доставки на електроенергия въз основа на тяхната оценка за икономическата и финансовата жизнеспособност на действията им; ефективната конкуренция и ценообразуването;

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията

Изменение

н)  възможностите за участниците на пазара да хеджират в дългосрочен план срещу рискове от нестабилност на цените на пазарна основа и да премахват несигурността относно бъдещата възвръщаемост на инвестициите следва да бъдат търгуеми на борсите по прозрачен начин при спазване на заложените в Договора за ЕС правила относно конкуренцията.

н)  възможностите за участниците на пазара да хеджират в дългосрочен план срещу рискове от нестабилност на цените на пазарна основа и да намаляват несигурността относно бъдещата възвръщаемост на инвестициите следва да бъдат търгуеми на борсите по прозрачен начин при спазване на заложените в Договора за ЕС правила относно конкуренцията, като същевременно продукти, предлагани понастоящем на борсите, следва да бъдат разширени допълнително и популяризирани на равнището на Съюза. При регулаторните промени се взема предвид въздействието както върху краткосрочните, така и върху дългосрочните форуърдни и фючърсни пазари и продукти.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3a

 

Справедлив преход

 

Комисията подпомага държавите членки, които въведат национална стратегия за постепенно намаляване на инсталираните мощности за производство на електроенергия чрез изгаряне на въглища и други твърди изкопаеми горива и на добивния капацитет, с всички налични средства, включително целева финансова помощ, за да се даде възможност за „справедлив преход“ в регионите, засегнати от структурни промени. Комисията подпомага държавите членки да се справят с въздействието на прехода към чиста енергия върху социалната сфера, уменията и промишлеността.

 

Комисията работи в тясно партньорство с участниците от въглищните и въглеродно-интензивните региони , предоставя насоки, по-специално за достъпа до и използването на съответните фондове и програми, и насърчава обмена на добри практики, включително дискусиите относно пътни карти за индустрията и нуждите от преквалификация.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Когато държава членка избере да предостави дерогация в съответствие с член 4, параграф 2, тя гарантира, че финансовите отговорности за дисбалансите са изпълнени от друга страна.

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всички участници на пазара трябва да имат достъп до балансиращия пазар — индивидуално или чрез агрегиране. Правилата и продуктите на балансиращия пазар се съобразяват с необходимостта от приспособяване към растящия дял на променливото производство на електроенергия, както и към увеличената еластичност на потреблението и появата на нови технологии.

1.  Всички участници на пазара, включително тези, които предоставят електроенергия, произведена от променливи възобновяеми енергийни източници, оптимизация на потреблението и услуги за съхраняване на енергия, трябва да имат пълен достъп до балансиращия пазар — индивидуално или чрез агрегиране. Правилата и продуктите на балансиращия пазар се съобразяват с необходимостта от приспособяване към растящия дял на променливото производство на електроенергия, както и към увеличената еластичност на потреблението и появата на нови технологии.

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Балансиращите пазари се организират по такъв начин, че да се гарантира действителното недопускане на дискриминация между участниците на пазара, като се отчитат различните технически възможности за производство на електроенергия от променливи възобновяеми източници, оптимизацията на енергийното потребление и съхраняването.

2.  Балансиращите пазари се организират по такъв начин, че да се гарантира действителното недопускане на дискриминация между участниците на пазара. Всяко производство, включително от променливи възобновяеми източници, всяка оптимизация на потреблението и всяко съхраняване следва да може да участват равноправно в балансиращите пазари, като се отчитат различните технически възможности.

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Възлагането на поръчки за балансираща енергия се извършва отделно от това за балансиращ капацитет. Процесите на възлагане на поръчки трябва да са прозрачни, като същевременно се зачита поверителността.

3.  Възлагането на поръчки за балансираща енергия се извършва отделно от това за балансиращ капацитет. Цената на балансиращата енергия не се определя предварително в договор за балансиране, освен в случаите на прилагане на освобождаване в съответствие с член 16, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2017/2195 на Комисията1a. Процесите на възлагане на поръчки трябва да са прозрачни, като същевременно се зачита поверителността.

 

_______________

 

Регламент (ЕС) 2017/2195 на Комисията от 23 ноември 2017 г. за установяване на насоки за електроенергийното балансиране (ОВ L 312, 28.11.2017 г., стр.  6).

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  За уреждане на балансиращата енергия се използват пределни цени. На участниците на пазара се позволява да оферират възможно най-близо до реално време и поне след затварянето на пазара за сделки с междузонов преносен капацитет в рамките на деня, определено в съответствие с член 59 от Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията34.

5.  Уреждането на балансиращата енергия се основава на пределни цени. На балансиращите пазари, на участниците на пазара се позволява да оферират възможно най-близо до реално време и часовете на затваряне на пазара на балансираща енергия не са преди затварянето на пазара за сделки с междузонов преносен капацитет в рамките на деня, определено в съответствие с член 59 от Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията34.

__________________

__________________

34 Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 г. за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (ОВ L 197, 25.7.2015 г., стр. 24).

34 Регламент (ЕС) 2015/1222 на Комисията от 24 юли 2015 г. за установяване на насоки относно разпределянето на преносната способност и управлението на претоварването (ОВ L 197, 25.7.2015 г., стр. 24).

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Оразмеряването на резервния капацитет се извършва на регионално равнище в съответствие с точка 7 от приложение І. Регионалните оперативни центрове подпомагат операторите на преносни системи за определяне на балансиращия капацитет, за който е нужно да се възложат поръчки в съответствие с точка 8 от приложение І.

7.  Оразмеряването на резервния капацитет се извършва на регионално равнище в съответствие с точка 7 от приложение І. Регионалните координационни центрове подпомагат операторите на преносни системи за определяне на балансиращия капацитет, за който е нужно да се възложат поръчки в съответствие с точка 8 от приложение І.

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Възлагането на поръчки за балансиращ капацитет се улеснява на регионално равнище в съответствие с точка 8 от приложение І. Възлагането на поръчки се основава на първичен пазар и се организира по такъв начин, че да не се допуска дискриминация между участниците на пазара в процеса на предварителна оценка индивидуално или чрез агрегиране.

8.  Възлагането на поръчки за балансиращ капацитет се извършва от операторите на преносни системи. Възлагането на поръчки се основава на първичен пазар и се организира по такъв начин, че да не се допуска дискриминация между участниците на пазара в процеса на предварителна оценка, че участниците на пазара вземат участие индивидуално или чрез агрегиране, при отчитане на техническите ограничения, присъщи на управлението на мрежите. Резервирането на междузонов капацитет за обмен на балансиращ капацитет се ограничава до5% от наличния капацитет за обмен на енергия от съответната предходна календарна година между съответните тръжни зони.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Възлагането на поръчки за повишаващ балансиращ капацитет се извършва отделно от това за понижаващ балансиращ капацитет. Договарянето се извършва за не повече от един ден преди предоставянето на балансиращия капацитет при максимален договорен период един ден.

9.  Възлагането на поръчки за повишаващ балансиращ капацитет се извършва отделно от това за понижаващ балансиращ капацитет. Възлагането на поръчки за балансиращ капацитет се извършва за не повече от един ден преди предоставянето на балансиращия капацитет при максимална продължителност на договорния период един ден.

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

10.  Операторите на преносни системи публикуват почти в реално време информация относно текущото състояние на своите контролни зони, цената на дисбаланса и цената на балансиращата енергия.

10.  Операторите на преносни системи или третите лица, на които са делегирани тези отговорности от съответния оператор на преносна система, държава членка или регулаторен орган, публикуват почти в реално време информация относно текущото състояние на своите контролни зони, прогнозираната цена на дисбаланса и прогнозираната цена на балансиращата енергия.

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 10 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

10а.  Държавите членки докладват за функционирането и прозрачността, достъпа –по-специално за малките доставчици – до балансиращите пазари, по-специално за целите на член 4, чрез процедурата за докладване за вътрешния енергиен пазар, предвидена в член 21 от Регламент .../... [Управление на енергийния съюз].

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  да бъдат организирани по такъв начин, че да не се допуска дискриминация;

а)  да не допускат дискриминация;

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Пазарните оператори трябва да имат свободата да разработват продукти и възможности за търговия, които да отговарят на търсенето от страна на участниците на пазара и на техните нужди, както и да гарантират, че всички участници на пазара имат достъп до пазара — индивидуално или чрез агрегиране. Те се съобразяват с необходимостта от приспособяване към растящия дял на променливото производство на електроенергия, както и към увеличената еластичност на потреблението и появата на нови технологии.

3.  Пазарните оператори трябва да имат свободата да разработват продукти и възможности за търговия, които да отговарят на търсенето от страна на участниците на пазара и на техните нужди, както и да гарантират, че всички участници на пазара имат достъп до пазара — индивидуално или чрез агрегиране. Те се съобразяват с необходимостта от приспособяване към растящия дял на променливото производство и съхраняване на енергия, както и към увеличената еластичност на потреблението и появата на нови технологии.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Пазарните оператори позволяват на участниците на пазара да търгуват с енергия възможно най-близо до реално време и поне до момента на затварянето на пазара за сделки с междузонов преносен капацитет в рамките на деня в съответствие с член 59 от Регламент (ЕС) 2015/1222.

1.  Пазарните оператори позволяват на участниците на пазара да търгуват с енергия възможно най-близо до реално време и поне до 15 минути преди реално време във всички тръжни зони.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Пазарните оператори предоставят на участниците на пазара възможност да търгуват с енергия на времеви интервали, които са поне толкова кратки, колкото е периодът за отстраняване на дисбаланса на пазарите както за ден напред, така и в рамките на деня.

2.  Пазарните оператори предоставят на участниците на пазара възможност да търгуват с енергия на национални и трансгранични пазари на времеви интервали, които са поне толкова кратки, колкото е периодът за отстраняване на дисбаланса на пазарите както за ден напред, така и в рамките на деня.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Пазарните оператори предоставят продукти за търгуване на пазарите за ден напред и в рамките на деня, които са достатъчно малки по размер — с минимален размер на офертата 1 мегават или по-малко, за да дават възможност за ефективно участие за оптимизация на енергийното потребление, съхраняване на енергия и използване в малък мащаб на възобновяеми източници.

3.  Пазарните оператори предоставят продукти за търгуване на пазарите за ден напред и в рамките на деня, които са достатъчно малки по размер — с минимален размер на офертата 500 киловата, за да дават възможност за ефективно участие за оптимизация на енергийното потребление, съхраняване на енергия и използване в малък мащаб на възобновяеми източници, включително пряко от потребителите.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Към 1 януари 2025 г. периодът за отстраняване на дисбаланса трябва да бъде 15 минути във всички контролни зони.

4.  Към 1 януари 2021 г. периодът за отстраняване на дисбаланса трябва да бъде 15 минути във всички контролни зони.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Пазарните оператори имат свободата, като спазват договорните правила относно конкуренцията, да разработват форуърдни продукти за хеджиране, включително дългосрочни, за да предоставят на участниците на пазара, и по-специално на собствениците на съоръжения за производство на електроенергия, използващи възобновяеми енергийни източници, подходящи възможности за хеджиране срещу финансови рискове от колебания на цените. Държавите членки не ограничават такава дейност за хеджиране до сделки в своите граници или в рамките на тръжна зона.

3.  Пазарните оператори имат свободата, като спазват договорните правила относно конкуренцията, да разработват форуърдни продукти за хеджиране, включително дългосрочни, за да предоставят на участниците на пазара, и по-специално на собствениците на съоръжения за производство на електроенергия, използващи възобновяеми енергийни източници, подходящи възможности за хеджиране срещу финансови рискове от колебания на цените. Държавите членки подкрепят ликвидността на тези продукти, по-специално на продуктите въз основа на обмена, които вече са разработени, и позволяват те да бъдат търгувани в тръжни зони.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Цената на едро на електроенергията не се ограничава с максимално допустима стойност, освен ако последната е зададена да възлиза на стойността на загубите от прекъсване на електроснабдяването, определена в съответствие с член 10. Цената на едро на електроенергията не се ограничава с минимално допустима стойност, освен ако последната е зададена да възлиза на минус 2000 EUR или по-малко и, в случай че ограничението е или се предвижда да бъде достигнато, за него трябва да бъде зададена по-ниска стойност за следващия ден. Настоящата разпоредба се прилага, inter alia, за офериране и клиринг за всички срокове за търгуване и включва цените за балансираща енергия и дисбаланси.

1.  Цената на едро на електроенергията не се ограничава с максимално и минимално допустима стойност. Настоящата разпоредба се прилага, inter alia, за офериране и клиринг за всички срокове за търгуване и включва цените за балансираща енергия и дисбаланси.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Чрез дерогация от параграф 1, до [да се въведе от Службата за публикации: две години след влизането в сила] пазарните оператори могат да прилагат ограничения относно максималните клирингови цени за сроковете за търгуване за ден напред или в рамките на деня в съответствие с членове 41 и 54 от регламент (ЕС) 2015/1222. В случай че ограниченията са или се предвижда да бъдат достигнати, те се вдигат за следващия ден.

2.  Чрез дерогация от параграф 1, пазарните оператори могат да прилагат технически ограничения относно максималните и минималните ограничения за офериране за сроковете за търгуване за ден напред или в рамките на деня в съответствие с членове 41 и 54 от регламент (ЕС) 2015/1222 и за времевия интервал за балансиране в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/2195. В случай че тези технически ограничения са или се предвижда да бъдат достигнати, те се адаптират автоматично. Техническите ограничения на цените са достатъчно високи, за да не се прекъсва ненужно търговията, и те се хармонизират за пространството на общия пазар. Те се връщат на начални стойности след края на ситуацията на недостиг.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До [да се въведе от Службата за публикации: една година след влизането в сила] държавите членки изготвят единна оценка за стойността на загубите от прекъсване на електроснабдяването Value of Lost Load – VoLL) за тяхната територия в евро/MWh. Посочената оценка се съобщава на Комисията и се прави публично достояние. Държавите членки могат да установят различна VoLL по тръжни зони, ако на тяхната територия има няколко тръжни зони. За установяване на VoLL държавите членки прилагат методиката, разработена съгласно член 19, параграф 5.

1.  До [да се въведе от Службата за публикации: една година след влизането в сила] държавите членки изготвят единна оценка за стойността на загубите от прекъсване на електроснабдяването Value of Lost Load – VoLL) за тяхната територия в евро/MWh. Посочената оценка се съобщава на Комисията и се прави публично достояние. В случаите на трансгранични тръжни зони държавите членки изготвят обща оценка за VoLL. Държавите членки могат да установят различна VoLL по тръжни зони, ако на тяхната територия има няколко тръжни зони. За установяване на VoLL държавите членки прилагат методиката, разработена съгласно член 19, параграф 5.

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  генериращи инсталации, използващи възобновяеми енергийни източници, или високоефективно комбинирано производство на енергия с инсталирана генерираща мощност под 500 kW; или

а)  инсталации за производство на електроенергия, използващи възобновяеми енергийни източници, или високоефективно комбинирано производство на енергия с инсталирана генерираща мощност под 500 kW;

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  демонстрационни проекти за иновативни технологии.

б)  инсталации за производство на електроенергия, които представляват демонстрационни проекти за иновативни технологии;

 

Държавите членки могат да прилагат по-високи граници за местните енергийни общности, както е определено в Директива (ЕС)... [преработен текст на Директива 2009/72/ЕО, предложен с COM(2016) 864/2].

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.   Когато общата мощност на инсталациите за производство на електроенергия, които подлежат на приоритетно диспечерско управление съгласно параграф 2, е по-голяма от 15 % от общата мощност на всички инсталации за производство на електроенергия в дадена държава членка, буква а) от параграф 2 се прилага само за допълнителни инсталации за производство на електроенергия, използващи възобновяеми енергийни източници или високоефективно комбинирано производство на енергия, с инсталирана генерираща мощност под 250 kW.

3.   Държава членка, която към момента на влизане в сила на настоящия регламент предоставя приоритетно диспечерско управление за всички инсталации за производство на електроенергия, може да поиска да бъде освободена от разпоредбите на параграф 2, ако може да докаже пред Комисията, че са изпълнени всички от следните условия:

 

а) не съществува приоритетно диспечерско управление за други инсталации, освен изброените в параграф 2;

 

б) нейните ликвидни дневни пазари, пазари на едро и балансиращи пазари са напълно достъпни за всички участници на пазара в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент;

 

в) нейните правила за съкращаване и управление на претоварването са прозрачни за всички страни на пазара и са в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент;

 

г) целта ѝ за енергия от възобновяеми източници за 2030 г. е достатъчна за колективното постигане на обвързващата цел на Съюза за общия дял на енергията от възобновяеми източници съгласно член 3, параграф 2 от [Директива 2009/28/ЕО, предложена с COM(2016) 767], и от държавата членка се очаква да изпълни целта си.

 

Комисията одобрява или отхвърля искането за освобождаване в срок от шест месеца от датата на получаване на искането. Всяко предоставено освобождаване избягва промени с обратна сила за инсталации, които вече се възползват от приоритетното диспечерско управление, независимо от всякакво споразумение между държава членка и инсталация на доброволна основа.

Считано от 1 януари 2026 г., буква а) от параграф 2 се прилага само за допълнителни инсталации за производство на електроенергия, използващи възобновяеми енергийни източници или високоефективно комбинирано производство на енергия, с инсталирана генерираща мощност под 250 kW или, ако е достигнат прагът по първото изречение от настоящия параграф, по-малко от 125 kW.

Считано от 1 януари 2026 г., буква а) от параграф 2 се прилага само за инсталации за производство на електроенергия, използващи възобновяеми енергийни източници или високоефективно комбинирано производство на енергия, с инсталирана генерираща мощност под 250 kW.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Инсталации за производство на електроенергия, използващи възобновяеми енергийни източници или високоефективно комбинирано производство на енергия, които са пуснати в експлоатация преди [влизането в сила: влизането в сила] и при пускането си в експлоатация са подлежали на приоритетно диспечерско управление съгласно член 15, параграф 5 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета или член 16, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета35, продължават да подлежат на приоритетно диспечерско управление. Приоритетното диспечерско управление не се прилага повече от датата, на която инсталацията за производство на електроенергия бъде подложена на значителни изменения, като това е валидно най-малкото когато се изисква ново споразумение за присъединяване или при увеличаване на производствения капацитет (т.е. генериращата мощност).

4.  Без да се засягат разпоредбите на параграф 3 от настоящия член, инсталации за производство на електроенергия, използващи възобновяеми енергийни източници или високоефективно комбинирано производство на енергия, които са пуснати в експлоатация преди [влизането в сила: да се въведе от Службата за публикации ] и при пускането си в експлоатация са подлежали на приоритетно диспечерско управление съгласно член 15, параграф 5 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета или член 16, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета35, продължават да подлежат на приоритетно диспечерско управление. Приоритетното диспечерско управление не се прилага повече от датата, на която инсталацията за производство на електроенергия бъде подложена на значителни изменения, като това е валидно най-малкото когато се изисква ново споразумение за присъединяване или при увеличаване на производствения капацитет (т.е. генериращата мощност).

__________________

__________________

35 Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16).

35 Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16).

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ограничените или диспечирани повторно ресурси се подбират измежду съоръженията за производство или потребление на електроенергия, представящи оферти за ограничаване или повторно диспечиране, като се използват пазарни механизми и се компенсират финансово. Ограничаване или повторно диспечиране на производството на електроенергия или повторно диспечиране на оптимизацията на потреблението се използва на непазарен принцип само когато липсва пазарна алтернатива, изчерпани са всички налични на пазара ресурси или броят на наличните съоръжения за производство или потребление на електроенергия в зоната, в която са разположени подходящи за предоставянето на услугата съоръжения за производство или потребление на електроенергия, е твърде малък за осигуряването на ефективна конкуренция. Предоставянето на пазарни ресурси трябва да е достъпно за всички технологии за производство на електроенергия, съхраняване и оптимизация на потреблението, включително за оператори в други държави членки, освен ако е невъзможно по технически причини.

2.  Ограничените или диспечирани повторно ресурси се подбират измежду съоръженията за производство, съхраняване и/или оптимизация на потреблението на електроенергия, представящи оферти за ограничаване или повторно диспечиране, като се използват пазарни механизми и се компенсират финансово. Ограничаване или повторно диспечиране на производството на електроенергия или повторно диспечиране съхраняването на електроенергия, и/или на оптимизацията на потреблението се използва на непазарен принцип само по оперативни причини, свързани със сигурността, когато липсва пазарна алтернатива, изчерпани са всички налични на пазара ресурси или броят на наличните съоръжения за производство, съхраняване или потребление на електроенергия в зоната, в която са разположени подходящи за предоставянето на услугата съоръжения за производство, съхраняване или потребление на електроенергия, е твърде малък за осигуряването на ефективна конкуренция. Предоставянето на пазарни ресурси трябва да е достъпно за всички технологии за производство на електроенергия, съхраняване и оптимизация на потреблението, включително за оператори в други държави членки, освен ако е невъзможно по технически причини.

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Отговорните системни оператори докладват най-малко веднъж годишно на компетентния регулаторен орган относно ограничаването или понижаващото повторно диспечиране на инсталации за производство на електроенергия, използващи възобновяеми енергийни източници или високоефективно комбинирано производство на енергия, и относно предприетите мерки за ограничаване на необходимостта от намаляване или понижаващо повторно диспечиране в бъдеще. Ограничаването или повторното диспечиране на инсталации за производство на електроенергия, използващи възобновяеми енергийни източници или високоефективно комбинирано производство на енергия, подлежи на компенсация съгласно параграф 6.

3.  Отговорните системни оператори докладват най-малко веднъж годишно на компетентния регулаторен орган, като информацията се предава на Агенцията, относно:

 

а) степента на развитие и ефективност на пазарните механизми за ограничаване или повторно диспечиране на съоръженията за производство и потребление;

 

б) основанията, обемите в MWh и вида производствен ресурс, които подлежат на намаляване или понижаващо повторно диспечиране;

 

в) предприетите мерки за намаляване на необходимостта от ограничаване или понижаващо повторно диспечиране на инсталации за производство на електроенергия, използващи възобновяеми енергийни източници или високоефективно комбинирано производство на енергия в бъдеще, включително инвестициите в цифровизирането на мрежовата инфраструктура и в услуги, увеличаващи гъвкавостта;

 

г) искания и договорни споразумения, сключени с производствени мощности, за да оперират на определено равнище на захранване с електроенергия, като системните оператори обосновават тази необходимост, посочвайки до каква степен тези услуги не биха могли да бъдат предоставени от други единици.

 

Компетентният регулаторен орган публикува данните, посочени в букви а) – г) заедно с препоръки за подобряване, когато е необходимо.

 

Ограничаването или повторното диспечиране на инсталации за производство на електроенергия, използващи възобновяеми енергийни източници или високоефективно комбинирано производство на енергия, подлежи на компенсация съгласно параграф 6.

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  гарантират способността на преносните и разпределителните мрежи да пренасят електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници или получена от високоефективно комбинирано производство на енергия, с минимално възможно ограничаване или повторно диспечиране. Това не трябва да пречи при мрежовото планиране да се има предвид ограничено съкращаване или повторно диспечиране, когато е доказано, че то е икономически по-ефективно и не превишава 5 % от инсталираните мощности с използване на възобновяеми енергийни източници или високоефективно комбинирано производство на енергия в тяхната зона;

а)  гарантират способността на преносните и разпределителните мрежи да пренасят електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници, съхраняване на енергия, оптимизация на потреблението на електроенергия или получена от високоефективно комбинирано производство на енергия, с минимално възможно ограничаване или повторно диспечиране. Това не трябва да пречи при мрежовото планиране да се има предвид ограничено съкращаване или повторно диспечиране, когато те могат да докажат по прозрачен начин, че това е икономически по-ефективно и не превишава 5% от инсталираните мощности с използване на възобновяеми енергийни източници, съхраняване на енергия, оптимизация на потреблението на електроенергия или високоефективно комбинирано производство на енергия в тяхната зона;

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – буква б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  гарантират, че мрежите им са достатъчно гъвкави, така че да са в състояние да управляват своите мрежи.

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  инсталациите за производство на електроенергия, използващи възобновяеми енергийни източници, подлежат на понижаващо повторно диспечиране или ограничаване само когато липсва друга алтернатива или други решения биха довели до прекомерни разходи или рискове за мрежовата сигурност;

а)  инсталациите за производство на електроенергия, използващи възобновяеми енергийни източници, подлежат на понижаващо повторно диспечиране или ограничаване само когато липсва друга алтернатива или други решения биха довели до значително прекомерни разходи или значителни рискове за мрежовата сигурност;

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  инсталациите за производство на електроенергия, използващи високоефективно комбинирано производство на енергия, подлежат на понижаващо повторно диспечиране или ограничаване само когато липсва друга алтернатива, различна от понижаващо повторно диспечиране или ограничаване на инсталациите за производство на електроенергия, използващи възобновяеми енергийни източници, или други решения биха довели до прекомерни разходи или рискове за мрежовата сигурност;

б)  електроенергията, произведена в процес на високоефективно комбинирано производство, подлежи на понижаващо повторно диспечиране или ограничаване само когато липсва друга алтернатива, различна от понижаващо повторно диспечиране или ограничаване на инсталациите за производство на електроенергия, използващи възобновяеми енергийни източници, или други решения биха довели до прекомерни разходи или рискове за мрежовата сигурност;

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато се използва понижаващо повторно диспечиране или ограничаване на непазарен принцип, то подлежи на финансова компенсация от страна на системния оператор, поискал ограничаването или повторното диспечиране, предназначена за собственика на съкратеното или повторно диспечирано съоръжение за производство или потребление на електроенергия. Финансовата компенсация трябва да е най-малко равна на най-голямата от стойностите на следните елементи:

6.  Когато се използва понижаващо повторно диспечиране или ограничаване на непазарен принцип, то подлежи на финансова компенсация от страна на системния оператор, поискал ограничаването или повторното диспечиране, предназначена за собственика на съкратеното или повторно диспечирано съоръжение за производство, съхраняване или потребление на електроенергия. Финансовата компенсация трябва да е най-малко равна на най-голямата от стойностите на следните елементи:

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 6 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  90 % от нетните приходи от продажбата на пазара за ден напред на електроенергията, която съоръжението за производство на електроенергия или потребяващото съоръжение би произвело, ако не беше искането за ограничаване или повторно диспечиране. Когато се оказва финансова подкрепа за съоръжения за производство или потребление на електроенергия въз основа на количеството произведена или консумирана електроенергия, изгубената финансова подкрепа се счита за част от нетните приходи.

б)  нетните приходи от продажбата на пазара за ден напред на електроенергията, която съоръжението за производство на електроенергия или потребяващото съоръжение би произвело, ако не беше искането за повторно диспечиране, включително изгубената финансова подкрепа в случаите, когато се оказва финансова подкрепа за съоръжения за производство или потребление на електроенергия въз основа на количеството произведена или консумирана електроенергия.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Границите на тръжните зони се определят въз основа на дългосрочните, структурни претоварвания в преносната мрежа, като тръжните зони не трябва да съдържат такива претоварвания. Конфигурацията на тръжните зони в Съюза се проектира по такъв начин, че максимално да се увеличат икономическата ефективност и възможностите за трансгранична търговия, като същевременно се запази сигурността на доставките.

1.  Конфигурацията на тръжните зони в Съюза се проектира по такъв начин, че да се гарантира ликвидността на пазарите за ден напред и в рамките на деня и по този начин максимално да се увеличат икономическата ефективност и възможностите за трансгранична търговия, като същевременно се запази сигурността на доставките. Границите на тръжните зони се определят въз основа на дългосрочните, структурни претоварвания в преносната мрежа, като тръжните зони не трябва да съдържат такива претоварвания, освен ако те не оказват въздействие върху съседните тръжни зони, или тяхното въздействие се смекчава от коригиращи действия.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Всяка тръжна зона следва да е еднаква с ценова зона за дисбаланса.

2.  Всяка тръжна зона следва да е еднаква с ценова зона за дисбаланса с изключение на случаите, когато дадена ценова зона за дисбаланса може да представлява част от тръжната зона.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  С оглед да се осигури оптимално определяне на тръжните зони в тясно свързани помежду си области, се извършва преглед на тръжните зони. Въпросният преглед включва анализ на конфигурацията на тръжните зони по координиран начин с участието на съответните заинтересовани страни от всички засегнати държави членки, като се следва процесът съгласно членове 32—34 от Регламент (ЕС) 2015/1222. Агенцията одобрява и може да поиска изменения в методиката и допусканията, които ще бъдат използвани в процеса на преглед на тръжните зони, както и разгледаните алтернативни конфигурации на тръжните зони.

3.  С оглед да се осигури оптимално определяне на тръжните зони в тясно свързани помежду си области, се извършва преглед на тръжните зони. Въпросният преглед включва анализ на конфигурацията на тръжните зони по координиран начин с участието на съответните заинтересовани страни от всички засегнати държави членки, като се следва процесът съгласно членове 32—34 от Регламент (ЕС) 2015/1222. Съществуващите тръжни зони се оценяват въз основа на способността им да създадат надеждна пазарна среда, да гарантират достатъчно гъвкаво производство на електроенергия и капацитет на енергийния товар, което е от съществено значение за избягването на затрудненията в електроенергийната мрежа, балансирането на търсенето и предлагането на електроенергия и осигуряването на сигурността на инвестициите и на електроенергийната мрежа в дългосрочен план. Агенцията одобрява и може да поиска изменения в методиката и допусканията, които ще бъдат използвани в процеса на преглед на тръжните зони, както и разгледаните алтернативни конфигурации на тръжните зони. Методиката взема надлежно под внимание проекти за развитие на инфраструктурата, които се очаква да бъдат реализирани в рамките на следващите 5 години.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Операторите на преносни системи, участващи в прегледа на тръжните зони, представят предложение до Комисията относно изменението или запазването на конфигурацията на тръжните зони. Въз основа на това предложение Комисията приема решение относно изменението или запазването на конфигурацията на тръжните зони [не по-късно от 6 месеца след влизането в сила на настоящия регламент, конкретната дата да се въведе от Службата за публикации] или до шест месеца след заключението за конфигурацията на тръжните зони съгласно букви а), б) или в) от член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2015/1222, в зависимост от това кое е с по-късна дата.

4.  Операторите на преносни системи, участващи в прегледа на тръжните зони, представят предложение до съответните държави членки относно изменението или запазването на конфигурацията на тръжните зони. Съответни държави членки са тези, които участват в прегледа съгласно член 32, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/1222 и тези в същия (същите) регион(и) за изчисляване на преносната способност по смисъла на Регламент (ЕС) 2015/1222. Въз основа на предложението съответните държави членки в срок от шест месеца приемат единодушно решение относно изменението или запазването на конфигурацията на тръжните зони. Коментари могат да бъдат представени от другите държави членки, договарящите се страни от Енергийната общност или други трети държави, споделящи същата синхронна зона с някоя от държавите членки. Решението се обосновава в съответствие с приложимото право на Съюза и отчита всякакви забележки от други държави членки, договарящите се страни от Енергийната общност и други трети държави, споделящи същата синхронна зона с някоя от държавите членки, както и поетите от съответните държави членки ангажименти за преодоляването на съществуващи претоварвания. Съответните държави членки уведомяват Комисията и Агенцията за своето решение и за всички трансгранични споразумения, сключени от държавите членки, регулаторните органи или операторите на преносни системи, с цел постигането на консенсус. Споразумения, сключени от съответните държави членки, не се отклоняват от процесите на координирано изчисляване на преносната способност, както е предвидено в член 14 от настоящия регламент, нито от приложимите разпоредби на Регламент (ЕС) 2015/1222.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а.  Ако в срока по параграф 4 съответните държави членки не успеят да постигнат единодушно решение, или когато на държавите членки стане известен фактът, че поетите ангажименти, на които се е основавало предходно единодушно решение, не са били спазени, те незабавно уведомяват Комисията.

 

Комисията дава ход на процедура на помирение и действа като медиатор между съответните държави членки. В рамките на помирителната процедура, в срок от шест месеца след даването на ход на процедурата съответните държави членки приемат единодушно решение относно изменението или запазването на конфигурацията на тръжните зони.

 

Когато съответните държави членки, участващи в помирителната процедура, не успеят да приемат единодушно решение в срок от шест месеца, държавата членка с вътрешното структурно претоварване има избор или да измени своята тръжна зона, или да създаде пътна карта с конкретни мерки за това как да се преодолеят задръстванията на нейната територия в разумен срок. Въпросната държава членка уведомява незабавно Комисията за своя избор.

 

За държавите членки, които изберат да изменят своите тръжни зони, Комисията приема решение в срок от шест месеца от уведомлението, след задълбочена оценка на всички разглеждани въпроси, заедно с оценка на всички налични решения

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Решението, посочено в параграф 4, се взема въз основа на резултата от прегледа на тръжните зони и предложението на операторите на преносни системи относно тяхното запазване или изменение. Решението се обоснова, по-специално по отношение на възможни отклонения от резултата от прегледа на тръжните зони.

5.  Ако съответната държава членка реши да създаде подробна пътна карта с конкретни междинни цели относно това как ще бъдат решени проблемите, свързани с претоварването, тази държава членка в срок от шест месеца след решението на Комисията, представя пътната карта на Комисията и на други заинтересовани държави членки. В процеса на изпълнението на пътната карта съответната държава членка докладва редовно на Комисията за постигнатия напредък.

 

Независимо от конкретния напредък във връзка с пътната карта, държавата членка, която изпълнява пътна карта, гарантира, че капацитетите за трансгранична търговия се увеличават всяка година до референтната стойност от най-малко 75%, изчислена в съответствие с член 14, параграф 7, която трябва да бъде постигната до края на 2025 г. Годишното увеличение се постига посредством линейна крива.

 

Началото на тази крива е или капацитетът, разпределен по тази граница през годината преди приемането на пътната карта, или средното равнище за последните три години преди приемането на пътната карта, като се взема по-високата стойност.

 

Счита се, че държавите членки осигуряват съответствие с член 14 параграф 7, ако разполагаемият капацитет за междузонова търговия, е най-малко равен на стойностите на линейната крива.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Съответните оператори на преносни системи и националните регулаторни органи всяка година оценяват дали разполагаемият трансграничен капацитет е достигнал линейната крива или, считано от края на 2025 г., минималните равнища, посочени в член 14, параграф 7.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б.  За онези държави членки, за които оценката, посочена в параграф 5а, показва, че оператор на преносна система не е в съответствие с линейната крива или, към края на 2025 г. с равнището, посочено в член 14, параграф 7, Комисията може да предложи допълнителни мерки, и като крайна мярка приема решение относно изменението или запазването на конфигурацията на тръжните зони във и между държавите членки.

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Ако се извършват допълнителни прегледи на тръжните зони съгласно член 32, параграф 1, букви а), б) или в) от Регламент (ЕС) 2015/1222 Комисията може да приеме решение в срок от шест месеца от заключението от съответния преглед на тръжни зони.

заличава се

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Комисията се консултира със съответните заинтересовани страни относно своите решения по настоящия член, преди те да бъдат приети.

7.  Държавите членки и Комисията се консултират със съответните заинтересовани страни, преди да приемат решение по настоящия член.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  В решението на Комисията се определя датата за осъществяване на дадена промяна. Въпросната дата за осъществяване трябва да съчетава необходимостта от навременност със съображения за практичност, включително за форуърдна търговия с електроенергия. Комисията може определи подходящи преходни разпоредби като част от своето решение.

8.  В решението, прието съгласно настоящия член, се определя датата за осъществяване на дадена промяна. Въпросната дата за осъществяване трябва да съчетава необходимостта от навременност със съображения за практичност, включително за форуърдна търговия с електроенергия. Могат да се определят подходящи преходни разпоредби като част от решението.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 13 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a.  При започването на следващи прегледи на тръжните зони съгласно член 32, параграф 1, буква а), буква б) или буква в) се прилагат параграфи 4—8 от настоящия член.

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  На участниците на пазара се предоставя максималният капацитет на междусистемните електропроводи и/или на преносните мрежи, влияещи върху трансграничните потоци, като се спазват стандартите за безопасност и сигурна експлоатация на мрежата. Използват се насрещна търговия и повторно диспечиране, включително трансгранично повторно диспечиране, за да се увеличи максимално наличният капацитет, освен ако се докаже, че това не е от полза за икономическата ефективност на равнището на Съюза.

3.  На участниците на пазара се предоставя максималният капацитет на междусистемните електропроводи и/или на преносните мрежи, влияещи върху трансграничните потоци, като се спазват стандартите за безопасност и сигурна експлоатация на мрежата. Използват се насрещна търговия и повторно диспечиране, включително трансгранично повторно диспечиране, за да се увеличи максимално наличният капацитет, освен ако се докаже, че това не е от полза за икономическата ефективност на равнището на Съюза.

 

При разпределянето на разходите за коригиращите действия между операторите на преносни системи, регулаторните органи анализират до каква степен непланираните потоци, изходящи от и повторно входящи в тръжна зона, допринасят за претоварването, наблюдавано между две тръжни зони, и разпределят разходите за насрещна търговия и повторно диспечиране пропорционално на приноса за претоварването.

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Операторите на преносни системи не ограничават обема на междусистемния капацитет, който трябва да бъде на разположение на другите участници на пазара, за да се справят с претоварване вътре в своята собствена контролна зона или като средство за управление на потоците по граница между две контролни зони, наблюдаван дори без сделки, т.е. потоци през контролни зони, при които началната и крайната точка са с произход или местоназначение в рамките на една контролна зона.

7.  Операторите на преносни системи не ограничават обема на междусистемния капацитет, който трябва да бъде на разположение на другите участници на пазара, за да се справят с претоварване вътре в своята собствена контролна зона или като средство за управление на потоците по граница между две контролни зони, наблюдаван дори без сделки, т.е. потоци през контролни зони, при които началната и крайната точка са с произход или местоназначение в рамките на една контролна зона.

 

Без да се засяга четвъртата алинея от член 13, параграф 5, настоящият параграф се счита за спазен, ако са достигнати следните минимални равнища на наличен капацитет за междузонова търговия, които се изчисляват в съответствие с насоките относно разпределяне на преносна способност и управлението на претоварването, приети въз основа на член 18 от Регламент (ЕС) 714/2009, като се вземат под внимание непредвидените мрежови ситуации:

 

i)   за граници, използващи координиран подход за нетния преносен капацитет, ако за трансграничната търговия са осигурени поне 75% от нетния преносен капацитет в съответствие с насоки за разпределяне на преносна способност и управлението на претоварването;

 

ii)   за граници, използващи основан на потоците подход, ако при междузонови и вътрешни критични мрежови елементи, които се вземат предвид при изчисляването на потоците, най-малко 75% от топлинния капацитет след намаляване на количеството за гарантиране на принципа N-1 в съответствие с насоката за разпределяне на преносна способност и управлението на претоварването се използват като принос за разпределяне на преносна способност.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 16 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Такси за достъп до мрежите

Такси за достъп до мрежите, използване на мрежите и укрепване

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Таксите, прилагани от операторите на мрежите за достъп до мрежите , включително такси за присъединяване към мрежите, такси за използване на мрежите и, когато е приложимо, такси за съответно укрепване на мрежите, са прозрачни, отчитат необходимостта от сигурност на мрежата и гъвкавост и отразяват действително направените разходи, доколкото те съответстват на тези, извършени от ефективен и сравним в структурно отношение оператор на мрежа, и се прилагат без дискриминация. По-специално те се прилагат по начин, при който не се прави разлика в положително или отрицателно отношение в производството в зависимост от това дали то е свързано с разпределение или с пренос. Те не са по-неблагоприятни за съхраняването на енергия и не възпират участието в оптимизацията на потреблението. Без да се засяга параграф 3, тези такси не зависят от разстоянието.

1.  Таксите, прилагани от операторите на мрежите за достъп до мрежите , включително такси за присъединяване към мрежите, такси за използване на мрежите и, когато е приложимо, такси за съответно укрепване на мрежите, са справедливи, отразяващи разходите, прозрачни, отчитат необходимостта от сигурност на мрежата и гъвкавост и отразяват действително направените разходи, доколкото те съответстват на тези, извършени от ефективен и сравним в структурно отношение оператор на мрежа, и се прилагат без дискриминация. Мрежовите тарифи не включват несвойствени разходи за подкрепа на други цели на политиката, такива като данъци или налози, тъй като това би довело до смущения в производството, потреблението и при инвестиционните решения. По-специално те оказват неутрална подкрепа за цялостната ефективност на системата в дългосрочен план чрез подаване на ценови сигнали на потребителите и производителите и доколкото е възможно, се прилагат по начин, при който не се прави разлика в положително или отрицателно отношение в производството в зависимост от това дали то е свързано с разпределение или с пренос. Те не са по-неблагоприятни за съхраняването и агрегирането на енергия и не възпират производството и потреблението на собствена енергия, както и участието в оптимизацията на потреблението. Без да се засяга параграф 3, тези такси не зависят от разстоянието.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  С тарифите се предоставят подходящи стимули на операторите на преносни и разпределителни системи както в краткосрочен, така и в дългосрочен план за повишаване на ефективността, включително енергийната ефективност, спомагане за пазарната интеграция и енергийната сигурност и подкрепа за инвестиране и съответни научноизследователски дейности.

2.  С тарифите се предоставят подходящи стимули на операторите на преносни и разпределителни системи както в краткосрочен, така и в дългосрочен план за повишаване на ефективността, включително енергийната ефективност, спомагане за пазарната интеграция и енергийната сигурност, глобалната конкурентоспособност и подкрепа за ефективно инвестиране, по-конкретно в цифровизацията, гъвкавостта на услугите и взаимната свързаност, както и за съответни научноизследователски дейности. Тарифите не възпират съхраняването на енергия, оптимизацията на потреблението и производството на собствена енергия.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Тарифите за разпределение отразяват разходите за използване на разпределителната мрежа от ползвателите на системата, включително активни клиенти, и могат да бъдат диференцирани въз основа на профилите на потребление или производство на ползвателите на системата. Когато държавите членки са осъществили внедряването на интелигентни измервателни системи, регулаторните органи могат да въведат диференцирани по време мрежови тарифи, отразяващи използването на мрежата, по прозрачен и предвидим начин за потребителя.

7.  Тарифите за пренос и разпределение отразяват разходите, като отчитат инвестиционните разходи, добавената стойност на разпределеното производство, гъвкавостта, цифровизацията, оптимизацията на потреблението, съхраняването и използването на преносната и разпределителната мрежа от ползвателите на системата, включително активни клиенти, могат да включват елементи, свързани с капацитета за свързване на мрежите и могат да бъдат диференцирани въз основа на профилите на потребление или производство на ползвателите на системата. Когато държавите членки са осъществили внедряването на интелигентни измервателни системи, компетентните регулаторни органи въвеждат диференцирани по време мрежови тарифи, отразяващи използването на мрежата, по прозрачен, предвидим и рентабилен начин за потребителя. Държавите членки гарантират, че тарифите не са дискриминиращи.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Регулаторните органи предоставят стимули на операторите на разпределителни системи да възлагат поръчки за услуги по експлоатацията на развитието на техните системи и да въвеждат иновативни решения в разпределителните системи. За тази цел регулаторните органи признават за допустими и включват всички съответни разходи в тарифите за разпределение, а също така въвеждат цели за ефективност, за да стимулират операторите на разпределителни системи да повишават ефективността, включително енергийната ефективност, в техните системи.

8.  Регулаторните органи предоставят стимули на операторите на разпределителни системи за най-ефикасната експлоатация на развитието на техните системи и да въвеждат иновативни решения в разпределителните системи, включително посредством възлагане на поръчки за услуги. За тази цел регулаторните органи признават за допустими и включват всички съответни разходи в тарифите за разпределение, а също така въвеждат цели за ефективност, за да стимулират операторите на разпределителни системи да повишават ефективността, включително енергийната ефективност, гъвкавостта и цифровизацията на разпределителната мрежа, включително внедряването на интелигентни мрежи и интелигентни измервателни системи в техните системи.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 9 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  До [конкретната дата да се въведе от Службата за публикации: три месеца след влизането в сила] Агенцията предоставя препоръка, адресирана до регулаторните органи, относно постепенното сближаване на методиките за определяне на тарифите за пренос и разпределение. Въпросната препоръка обхваща като минимум:

9.  До [конкретната дата да се въведе от Службата за публикации: три месеца след влизането в сила] Агенцията прави оценка на осъществимостта във връзка със сближаването на методиките за определяне на тарифите за пренос и разпределение. Проучването за осъществимост обхваща като минимум:

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 9 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  групите от потребители на мрежата, за които се отнасят тарифите, включително освобождавания от тарифите.

ж)  групите от потребители на мрежата, за които се отнасят тарифите, в съответствие с характеристиките и формите на потребление, включително освобождавания от тарифите.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9a.  Регулаторните органи приемат набор от показатели за измерване на резултатите от дейността на операторите на преносни и разпределителни системи, които следва да включват най-малко следното:

 

а) обема на ограничената енергия в MWh, разбит по вид генериращ източник;

 

б) процента на дължината на електропроводите, работещи със системи за оценка на преносния капацитет в реално време;

 

в) процента на дистанционно наблюдаваните и контролирани в реално време подстанции;

 

г) процента на дължината на електропроводите, работещи със системи за оценка на преносния капацитет в реално време;

 

д) загубите в мрежите за високо, средно и ниско напрежение;

 

е) честотата и продължителността на прекъсванията на електрозахранването в мрежата.

 

До [две години след влизането в сила на настоящия регламент] и на всеки две години след това регулаторните органи публикуват доклад за резултатите от дейността на операторите на преносни и разпределителни системи, както и препоръки за подобряване, когато е необходимо.

Изменение    85

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Всички приходи от разпределението на междусистемен капацитет се използват за следните цели:

2.  Всички приходи от разпределението на междусистемен капацитет се използват за следните цели:

а)  гарантиране на действителната наличност на разпределения капацитет;

а)  гарантиране на действителната наличност на разпределения капацитет; или

б)  поддържане или увеличаване на междусистемните капацитети чрез мрежови инвестиции, по-специално в нови междусистемни електропроводи.

б)  поддържане или увеличаване на междусистемните капацитети чрез оптимизиране на използването на съществуващите междусистемни електропроводи посредством координирани коригиращи действия и действия по насрещна търговия или мрежови инвестиции до целевата стойност за преносния капацитет през границите.

Ако приходите не могат да бъдат използвани ефективно за целите, посочени в първа алинея, букви а) или б), те се записват по вътрешна сметка на отделен ред за бъдещо използване за тези цели.

Когато целите, посочени в първа алинея, буква а) или буква б), са изпълнени, остатъкът от приходите може да бъде използван като доход, който се взема предвид от националните регулаторни органи при одобряването на методиката за изчисляване на мрежовите тарифи и/или определянето на мрежовите тарифи.

Изменение    86

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Използването на приходите в съответствие с букви а) и б) от параграф 2 е съобразно методиката, предложена от Агенцията и одобрена от Комисията. Предложението на Агенцията се представя на Комисията до [да се въведе от Службата за публикации: 12 месеца след влизането в сила] и се одобрява в срок от шест месеца.

3.  Използването на приходите в съответствие с параграф 2 е съобразно методиката, предложена от Агенцията и одобрена от Комисията. Предложението на Агенцията се представя на Комисията до [да се въведе от Службата за публикации: 12 месеца след влизането в сила] и се одобрява в срок от шест месеца.

Агенцията може, по своя собствена инициатива или по искане на Комисията, да актуализира методиката и Комисията одобрява актуализираната методика не по-късно от шест месеца след нейното представяне.

Агенцията може, по своя собствена инициатива или по искане на Комисията, да актуализира методиката и Комисията одобрява актуализираната методика не по-късно от шест месеца след нейното представяне.

Преди представяне на Комисията, Агенцията се консултира относно методиката съгласно член 15 от [преработения текст на Регламент (ЕО) № 713/2009, предложен с COM(2016) 863/2].

Преди представяне на Комисията, Агенцията се консултира относно методиката съгласно член 15 от [преработения текст на Регламент (ЕО) № 713/2009, предложен с COM(2016) 863/2].

Методиката съдържа подробно описание като минимум на условията, при които приходите могат да се използват в съответствие с букви а) и б) от параграф 2, и условията, при които те могат да бъдат записани по вътрешна сметка на отделен ред за бъдещо използване за тези цели.

Методиката съдържа подробно описание като минимум на условията, при които приходите могат да се използват в съответствие с параграф 2, и условията, при които те могат да бъдат записани по вътрешна сметка на отделен ред за бъдещо използване за тези цели.

Изменение    87

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Операторите на преносни системи предварително определят ясно как ще се използват приходите от избягване на претоварване и докладват за действителното използване на тези приходи. Ежегодно до 31 юли националните регулаторни органи публикуват доклад, в който се посочва размерът на приходите, събрани за 12-месечния период, завършващ на 30 юни същата година, и как са били използвани те, включително конкретните проекти, за които са били използвани, или сумата, записана по сметка на отделен ред, заедно с доказателство, че това използване е в съответствие с настоящия регламент и с методиката, разработена съгласно параграф 3.

4.  Операторите на преносни системи предварително определят ясно как ще се използват приходите от избягване на претоварване и докладват за действителното използване на тези приходи. Ежегодно до 31 юли националните регулаторни органи публикуват доклад, в който се посочва размерът на приходите, събрани за 12-месечния период, завършващ на 30 юни същата година, и как са били използвани те, включително конкретните проекти, за които са били използвани, сумата, записана по сметка на отделен ред, или сумата, която е била използвана за изчисляване на мрежовите тарифи, заедно с доказателство, че това използване е в съответствие с настоящия регламент. Когато част от приходите от претоварване се използват за изчисляване на мрежовите тарифи, в доклада може да се посочва дали операторът на преносна система изпълнява критериите, свързани с ангажимента и счетоводния баланс, съгласно параграф 2.

Изменение    88

Предложение за регламент

Глава 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Адекватност на ресурсите

Адекватност на ресурсите и механизми за осигуряване на капацитет

Изменение    89

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки наблюдават адекватността на ресурсите на своята територия въз основа на оценката на адекватността на европейските ресурси съгласно член 19.

1.  Държавите членки наблюдават адекватността на ресурсите на своята територия въз основа на оценката на адекватността на европейските ресурси съгласно член 19, и публикуват доклад относно резултатите от наблюдението .

Изменение    90

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато при оценката на адекватността на европейските ресурси се установи опасение за адекватността на ресурсите, държавите членки установяват регулаторните отклонения, причинили или допринесли за възникването на това опасение.

2.  Когато при оценката на адекватността на европейските ресурси се установи опасение за адекватността на ресурсите, държавите членки установяват регулаторните отклонения и/или неефективностите на пазара, причинили или допринесли за възникването на това опасение.

Изменение    91

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки публикуват график за приемане на мерки за премахване на установените регулаторни отклонения. Когато се занимават с опасения за адекватността на ресурсите, държавите членки разглеждат по-специално премахването на регулаторните отклонения, даването на възможност за ценообразуване в условията на недостиг, развитието на взаимната свързаност, съхраняването на енергия, мерки от страна на търсенето и енергийната ефективност.

3.  Държава членка с установени опасения за адекватността публикува план за изпълнение с график за приемане на мерки за премахване на установените регулаторни отклонения и/или неефективности на пазара. Когато се занимават с опасения за адекватността на ресурсите, държавите членки изхождат от принципите, посочени в член 3, и по-специално:

 

а) премахване на регулаторните отклонения;

 

б) в) премахване на пределните цени;

 

в) въвеждане на административно ценообразуване при недостиг за балансираща енергия;

 

г) увеличаване на междусистемния капацитет и на вътрешния мрежови капацитет;

 

д) предоставяне на възможност за собственото производство, съхраняването на енергия и мерки от страна на търсенето и енергийната ефективност чрез премахване на регулаторните пречки;

 

е) осигуряване на ефикасни пазарни балансиращи и спомагателни услуги;

 

ж) премахване на регулираните цени в съответствие с член 5 от Директива (ЕС) ... [преработен текст на Директива 2009/72/ЕО, предложен с COM(2016) 864/2].

Изменение    92

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Държавите членки представят на Комисията за преглед плана за изпълнение.

Изменение    93

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Комисията може да определи, в рамките на два месеца след получаването на плана за прилагане, дали мерките са достатъчни за премахване на регулаторните отклонения и/или неефективностите на пазара, и може да поиска от държавите членки да изменят плана за изпълнение по съответния начин.

Изменение    94

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в.  Държавите членки наблюдават прилагането на плана за изпълнение и публикуват резултатите в годишен доклад.

Изменение    95

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3г.  Държавите членки представят доклад относно наблюдението си на прилагането на плана за изпълнение на Агенцията за становище.

Изменение    96

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3 д (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3д.  Агенцията представя становището си по параграф 3г на Комисията. Комисията решава дали тези реформи са осъществени в достатъчна степен.

Изменение    97

Предложение за регламент

Член 18 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 18 a

 

Общи принципи за проектиране на механизми за осигуряване на капацитет

 

1.  В отговор на оставащите опасения, чието премахване не е възможно с мерките съгласно член 18, параграф 3, като крайна мярка държавите членки могат да въведат механизми за осигуряване на капацитет при спазване на разпоредбите на настоящия член и на правилата на Съюза относно държавната помощ.

 

2.  Преди въвеждането на механизми за осигуряване на капацитет съгласно параграф 1, държавите членки провеждат всеобхватно проучване относно възможните последици от тях за съседните държави членки, като се консултират най-малко със съседните държави членки, с чиито електроенергийни системи са свързани, и със заинтересованите страни от тези държави членки.

 

3.  Държавите членки преценяват дали даден механизъм за осигуряване на капацитет под формата на стратегически резерв може да даде отговор на опасенията за адекватността. Когато случаят не е такъв, държавите членки може да приложат различен вид механизъм за осигуряване на капацитет. Параметрите, определящи размера на капацитета, набавен в механизма за осигуряване на капацитет, се одобряват от националния регулаторен орган.

 

4.  Държавите членки не въвеждат механизми за осигуряване на капацитет, ако важи едно или всички от следните: а) при оценката на адекватността на европейските ресурси не е установено опасение за адекватността на ресурсите; б) подробният план за изпълнение, посочен в член 18, параграф 3, не е получил положително решение от Комисията, както е посочено в член 18, параграф 3б.

 

5.  Когато дадена държава членка вече използва механизъм за осигуряване на капацитет, тя преразглежда механизма и гарантира, че няма да се сключват нови договори в рамките на механизма в случаите, ако важи едно или всички от следните:

 

а) при оценката на адекватността на европейските ресурси не е установено опасение за адекватността на ресурсите;

 

б) подробният план за изпълнение, посочен в член 18, параграф 3, не е получил положително решение от Комисията, както е посочено в член 18, параграф 3б.

 

6.  Механизмите за осигуряване на капацитет имат временен характер. Те се одобряват от Комисията за срок, не по-дълъг от пет години. Те се премахват поетапно или количеството от ангажираните капацитети поне се намалява, въз основа на плана за изпълнение по член 18, параграф 3. Държавите членки продължават да прилагат плана за изпълнение след въвеждането на механизма за осигуряване на капацитет.

 

7.  Производственият капацитет, започнал производство за търговски цели след [Служба за публикации: влизането в сила на настоящия регламент], се допуска за участие в механизъм за осигуряване на капацитет само ако неговите емисии са под 550 грама CO2/kWh. С изключение на стратегическия резерв, производствен капацитет с емисии 550 грама CO2/kWh или повече не се ангажира в механизми за осигуряване на капацитет след [Служба за публикации: 5 години след влизане в сила на настоящия регламент].

Изменение    98

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Оценката на адекватността на европейските ресурси включва цялостната адекватност на електроенергийната система за задоволяване на текущото и планираното търсене на електроенергия за десетгодишен период, считано от датата на въпросната оценка, с разбивка по години.

1.  Оценката на адекватността на европейските ресурси определя опасенията за адекватността на ресурсите, като оценява цялостната адекватност на електроенергийната система за задоволяване на текущото и планираното търсене на електроенергия в Съюза, в съответните държави членки в региона, във всяка държава членка и във всяка тръжна зона, по целесъобразност, за десетгодишен период, считано от датата на въпросната оценка, с разбивка по години.

Изменение    99

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Оценката на европейските ресурси се извършва от Европейската мрежа на операторите на преносни системи (ЕМОПС) за електроенергия.

Изменение    100

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Операторите на преносни системи предоставят на ЕМОПС за електроенергия данните, от които се нуждае, за да извършва ежегодно оценката на адекватността на европейските ресурси. ЕМОПС за електроенергия извършва оценката всяка година.

3.  Операторите на преносни системи предоставят на ЕМОПС за електроенергия необходимите данни. Операторите на преносни системи имат право да изискат съответните данни, които не съдържат чувствителна търговска информация и които все още не са събрани от съответните ОРС, от производителите и останалите участници на пазара.

Изменение    101

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Оценката на адекватността на европейските ресурси се прави въз основа на методика, която гарантира, че оценката:

4.  Оценката на адекватността на европейските ресурси се прави въз основа на прозрачна методика, която гарантира, че оценката:

Изменение    102

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  се основава на подходящи сценарии за прогнозираното търсене и предлагане, включително икономическа оценка на вероятността за излизане от експлоатация, изграждане на нови генериращи мощности и мерки за постигане на целите за енергийната ефективност и подходяща чувствителност спрямо цените на едро и развитието на цената на въглеродните емисии;

б)  се основава на подходящи сценарии за прогнозираното търсене и предлагане, включително икономическа оценка на вероятността за излизане от експлоатация, спиране на експлоатацията, изграждане на нови генериращи мощности и мерки за постигане на целите за енергийната ефективност и за свързаност между електроенергийните системи и подходяща чувствителност спрямо цените на едро и развитието на цената на въглеродните емисии;

Изменение    103

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 4 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  съдържа план за най-неблагоприятния сценарий, който отразява извънредния характер и различната вероятност от настъпване на редки събития, за справяне с които се предвижда стратегически резерв; недостига на адекватност на производството на електроенергия в такъв най-неблагоприятен сценарий обосновава единствено стратегически резерв в размер, не по-голям от 5% от върховото натоварване в съответната държава членка;

Изменение    104

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  е надлежно съобразена с приноса на всички ресурси, включително сегашното и бъдещото производство, съхраняването на енергията, оптимизацията на потреблението и възможностите за внос и износ, както и с техния принос за гъвкава експлоатация на системата;

в)  е надлежно съобразена с приноса на всички ресурси, включително сегашното и бъдещото производство, съхраняването на енергията, секторната интеграция, оптимизацията на потреблението и възможностите за внос и износ, както и с техния принос за гъвкава експлоатация на системата;

Изменение    105

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 4 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

иa)  отчита действителното развитие на мрежата.

Изменение    106

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 5 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Методиката се основава на прозрачни, обективни и проверими критерии.

Изменение    107

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Предложенията по параграфи 2 и 5, както и резултатите от оценката на адекватността на европейските ресурси съгласно параграф 3, подлежат на предварителна консултация и одобрение от страна на Агенцията по процедурата, посочена в член 22.

6.  Предложенията по параграфи 2 и 5 от настоящия член, сценариите и допусканията, на които те се основават, както и резултатите от оценката на адекватността на европейските ресурси съгласно параграф 1а от настоящия член, подлежат на предварителна консултация и одобрение от страна на Агенцията по процедурата, посочена в член 22.

Изменение    108

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато прилагат механизми за осигуряване на капацитет, държавите членки въвеждат норма за надеждност, посочваща по ясен начин желаното от тях равнище на сигурност на доставките.

1.  Когато прилагат механизми за осигуряване на капацитет, държавите членки въвеждат норма за надеждност. Нормата за надеждност посочва по прозрачен начин необходимото равнище на сигурност на доставките за държавата членка. По отношение на трансграничните тръжни зони тези норми за надеждност се определят съвместно от съответните органи.

Изменение    109

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Параметрите, определящи размера на капацитета, набавен в механизма за осигуряване на капацитет, се одобряват от националния регулаторен орган.

заличава се

Изменение    110

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Доставчиците на капацитет могат да участват в повече от един механизъм за един и същ срок на доставяне. Ако не могат да доставят договорения капацитет, те са задължени да извършат плащания, като плащанията са две или повече, когато има едновременен недостиг в две или повече тръжни зони, за които доставчиците на капацитет са обвързани със съответни договори.

5.  Доставчиците на капацитет могат да участват в повече от един механизъм за един и същ срок на доставяне. Ако не могат да доставят договорения капацитет, те са задължени да извършат плащания, като плащанията са две или повече, когато има едновременен недостиг в две или повече тръжни зони, за които доставчиците на капацитет са обвързани със съответни договори. Доставчиците на капацитет имат право да участват с не повече от максималния си наличен капацитет.

Изменение    111

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Регионалните оперативни центрове, създадени съгласно член 32, ежегодно изчисляват максималния входен капацитет, който е на разположение за участието на чуждестранен капацитет, като вземат предвид очакваното наличие на междусистемни връзки и вероятността за съвпадение на извънредно натоварване между системата, в която се прилага механизмът, и системата, в която се намира чуждестранният капацитет. Такова изчисление се изисква за всяка една граница между тръжни зони.

6.  Регионалните координационни центрове, създадени съгласно член 32, ежегодно изчисляват максималния входен капацитет, който е на разположение за участието на чуждестранен капацитет, като вземат предвид очакваното наличие на междусистемни връзки и вероятността за съвпадение на извънредно натоварване между системата, в която се прилага механизмът, и системата, в която се намира чуждестранният капацитет. Такова изчисление се изисква за всяка една граница между тръжни зони.

Изменение    112

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В отговор на оставащите опасения, чието премахване не е възможно с мерките съгласно член 18, параграф 3, държавите членки могат да въведат механизми за осигуряване на капацитет при спазване на разпоредбите на настоящия член и на правилата на Съюза относно държавната помощ.

1.  Всеки механизъм за осигуряване на капацитет:

 

а) не поражда ненужни смущения на пазара и не ограничава трансграничната търговия;

 

б) не превишава необходимото, за да се отговори на опасението за адекватността на ресурсите.

 

в) подбира доставчици на капацитет чрез прозрачен, недискриминационен и пазарно обусловен процес;

 

г) е технологично неутрален;

 

д) предоставя стимули за доставчиците на капацитет да бъдат на разположение в периоди на очаквано извънредно натоварване на системата;

 

е) гарантира, че възнаграждението се определя чрез пазарно обусловен процес;

 

ж) определя необходимите технически условия за участие на доставчиците на капацитет преди процеса на подбор;

 

з) е отворен за участие на всички ресурси, включително за съхранение на електроенергия и управление от страна на търсенето, които са годни да осигурят изискваните технически характеристики;

 

и) прилага подходящи санкции по отношение на доставчиците на капацитет, ако не са на разположение при извънредно натоварване на системата;

 

й) гарантира, че възнаграждението по договори за осигуряване на капацитет от съществуващи инсталации е с максимална продължителност 1 година.

Изменение    113

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато дадена държава членка желае да въведе механизъм за осигуряване на капацитет, тя се консултира относно предложения механизъм поне със съседните държави членки, с чиито електроенергийни системи е свързана.

2.  Механизмите за осигуряване на капацитет под формата на стратегически резерв:

 

а) се поддържат извън пазара;

 

б) се диспечират само ако пазарите за ден напред и в рамките на деня не са извършили клиринг и операторите на преносни системи са изчерпали своите балансиращи ресурси за създаването на равновесие между търсенето и предлагането;

 

в) гарантират, че в периодите, когато стратегическите резерви са били диспечирани, дисбалансите се уреждат на стойността на техническото ограничение за цената, прилагано от пазарните оператори съгласно член 9, или на стойността на загубите от прекъсване на електроснабдяването, в зависимост от това коя е по-висока;

 

г) са ограничени до максимални емисии от 200 kg/CO2/kW за производството на електроенергия годишно, като произведената електроенергия или намаляването на натоварването, постигнато чрез ресурси в стратегическия резерв, не могат да бъдат продавани на пазарите на електроенергия на едро.

Изменение    114

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Механизмите за осигуряване на капацитет не трябва да пораждат ненужни смущения на пазара и да ограничават трансграничната търговия. Размерът на ангажирания в механизма капацитет не трябва да превишава необходимия, за да се отговори на опасението.

3.  В допълнение към изискванията, определени в параграф 1, механизмите за осигуряване на капацитет, различни от стратегическите резерви:

 

а) се изграждат по начин, който гарантира, че цената, заплащана за наличност, автоматично клони към нула, когато се очаква нивото на доставяния капацитет да бъде достатъчно, за да се отговори на нивото на търсения капацитет;

 

б) предоставят възнаграждение за участващите ресурси само за тяхното наличие и гарантират, че възнаграждението не оказва влияние върху решенията на доставчика на капацитет дали да произвежда или не;

 

в) гарантират, че задълженията за осигуряване на капацитет са прехвърляеми между отговарящите на условията доставчици на капацитет.

Изменение    115

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Производствен капацитет, за който окончателното решение за инвестиране е било взето след [да се въведе от Службата за публикации: влизането в сила], се допуска за участие в механизъм за осигуряване на капацитет само ако неговите емисии са под 550 грама CO2/kWh. Производствен капацитет с емисии 550 грама CO2/kWh или повече не се ангажира в механизми за осигуряване на капацитет 5 години след влизането в сила на настоящия регламент.

заличава се

Изменение    116

Предложение за регламент

Член 23 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато при оценката на адекватността на европейските ресурси не се установи опасение за адекватността на ресурсите, държавите членки не прилагат механизми за осигуряване на капацитет.

заличава се

Изменение    117

Предложение за регламент

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки, прилагащи механизми за осигуряване на капацитет към [да се въведе от Службата за публикации: влизането в сила на настоящия регламент], адаптират своите механизми, така че те да са в съответствие с членове 18, 21 и 23 от настоящия регламент.

Държавите членки, прилагащи механизми за осигуряване на капацитет към [да се въведе от Службата за публикации: влизането в сила на настоящия регламент], адаптират своите механизми, така че те да са в съответствие с членове 18, 18а, 21 и 23 от настоящия регламент.

Изменение    118

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  да подготвя и приема предложения във връзка с оценката на адекватността на европейските ресурси съгласно член 19, параграфи 2, 3 и 5 и за техническите спецификации за трансгранично участие в механизми за осигуряване на капацитет съгласно член 21, параграф 10;

в)  да подготвя и приема предложения във връзка с оценката на адекватността на европейските ресурси съгласно член 19, параграф 1а и за техническите спецификации за трансгранично участие в механизми за осигуряване на капацитет съгласно член 21, параграф 10;

Изменение    119

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

за)  да стандартизира в сътрудничество с ООРСЕС съответните формати за данни и протоколи, с цел улесняване на трансграничния обмен на данни;

Изменение    120

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 – буква й a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йa)  да насърчава цифровизацията на преносните системи, за да се гарантират, наред с другото, ефикасно събиране и използване на данни в реално време, както и интелигентни подстанции;

Изменение    121

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 – буква й б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йб)  да насърчава управлението на данните, киберсигурността и защитата на данните в сътрудничество със съответните органи и регулираните субекти;

Изменение    122

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 1 – буква й в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йв)  да развива оптимизацията на потреблението в сътрудничество с операторите на разпределителни системи.

Изменение    123

Предложение за регламент

Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  ЕМОПС за електроенергия докладва на Агенцията установените недостатъци относно създаването и функционирането на регионалните оперативни центрове.

2.  ЕМОПС за електроенергия докладва на Агенцията установените недостатъци относно създаването и функционирането на регионалните координационни центрове.

Изменение    124

Предложение за регламент

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Докато подготвя предложения съгласно задачите, посочени в член 27, параграф 1 , ЕМОПС за електроенергия провежда обстоен процес на консултации, на ранен етап и по открит и прозрачен начин, в който участват всички съответни заинтересовани страни и особено организациите, в които са представени всички заинтересовани страни в съответствие с процедурния правилник, посочен в член 26 . В посочените консултации участват и националните регулаторни органи и други национални органи, предприятия за доставка и производство на електроенергия, ползватели на системата, включително клиенти, оператори на разпределителни системи, включително съответните промишлени асоциации, технически органи и платформи на заинтересовани страни. Тези консултации имат за цел установяване на възгледите и предложенията на всички заинтересовани страни по време на процеса на вземане на решения.

1.  Докато подготвя предложенията съгласно задачите, посочени в член 27, параграф 1, ЕМОПС за електроенергия провежда обстоен процес на консултации на ранен етап, който е структуриран по начин, който дава възможност за отразяване на коментарите на заинтересованите страни преди окончателното им приемане и по открит и прозрачен начин, в който участват всички съответни заинтересовани страни и особено организациите, в които са представени всички заинтересовани страни в съответствие с процедурния правилник, посочен в член 26. В посочените консултации участват и националните регулаторни органи и други национални органи, предприятия за доставка и производство на електроенергия, ползватели на системата, включително клиенти и техни представители, оператори на разпределителни системи, включително съответните промишлени асоциации, технически органи и платформи на заинтересовани страни. Тези консултации имат за цел установяване на становищата и предложенията на всички заинтересовани страни по време на процеса на вземане на решения.

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да се даде възможност за изпълнение на задълженията по параграф 3 от настоящия член.

Изменение    125

Предложение за регламент

Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  С оглед постигане на целите, установени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, географската област, която всяка структура за регионално сътрудничество обхваща, може да бъде определена от Комисията, като се вземат предвид съществуващите структури за регионално сътрудничество. Всяка държава членка има право да насърчава сътрудничество в повече от една географска област. Комисията е оправомощена да приема делегирани актове в съответствие с член 63 по отношение на географската област, обхващана от всяка структура за регионално сътрудничество. За тази цел Комисията се консултира с Агенцията и с ЕМОПС за електроенергия.

3.  С оглед постигане на целите, установени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, географската област, която всяка структура за регионално сътрудничество обхваща, може да бъде определена от Комисията, като се вземат предвид съществуващите структури за регионално сътрудничество. Всяка държава членка има право да насърчава сътрудничество в повече от една географска област. На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 63 по отношение на географската област, обхващана от всяка структура за регионално сътрудничество. За тази цел Комисията се консултира с регулаторните органи, Агенцията и ЕМОПС за електроенергия.

Изменение    126

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До [да се въведе от Службата за публикации: дванадесет месеца след влизането в сила] всички оператори на преносни системи създават регионални оперативни центрове в съответствие с критериите, посочени в настоящата глава. Регионалните оперативни центрове се създават на територията на една от държавите членки в региона, в който ще действа центърът.

1.  До [да се въведе от Службата за публикации: дванадесет месеца след влизането в сила] регионалните координационни центрове, в допълнение към другите задачи, предвидени в член 34 от настоящия регламент, заменят и изпълняват функциите на регионалните координатори по сигурността, създадени в съответствие с Регламент ... [Регламент на Комисията за установяване на насоки относно експлоатацията на системата за пренос на електроенергия] в съответствие с критериите, установени в настоящата глава.

 

Ако даден регион не е обхванат от съществуващ или планиран регионален координатор по сигурността, операторите на преносни системи от този регион създават регионален координационен център.

 

Всички оператори на преносни системи се придържат към един регионален координационен център.

 

Всички оператори на преносни системи в даден регион на действие на системата представят за преглед на регулаторните органи в този регион предложение за създаването на регионални координационни центрове в съответствие с критериите, установени в настоящата глава.

 

Регулаторните органи в региона на действие на системата разглеждат и одобряват предложението в съответствие с процедурите, предвидени в член 8 от Регламент (ЕС) № ... [преработен текст на Регламент (ЕО) № 713/2009, предложен с COM(2016) 863].

 

Предложенията, посочени в четвърта алинея, съдържат следната информация:

 

а) държавата членка, където ще се намира регионалният координационен център;

 

б) организационните, финансовите и оперативните договорености, необходими за осигуряването на ефикасна, сигурна и надеждна експлоатация на взаимосвързаната преносна система;

 

в) план за изпълнение относно започването на дейността на регионалните координационни центрове;

 

г) уставите и процедурните правилници на регионалните координационни центрове;

 

д) описание на процесите на сътрудничество в съответствие с член 35;

 

е) описание на договореностите относно отговорността на регионалните координационни центрове в съответствие с член 44.

Изменение    127

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Регионалните координационни центрове започват дейността си най-късно до [да се въведе от Службата за публикации: дванадесет месеца след влизането в сила на настоящия регламент].

Изменение    128

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  При изпълнение на своите функции съгласно правото на Съюза регионалните координационни центрове действат независимо от отделните национални интереси и от интересите на операторите на преносни системи.

Изменение    129

Предложение за регламент

Член 32 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Регионалните оперативни центрове допълват ролята на операторите на преносни системи, като изпълняват функции от регионално значение. Те установяват оперативни договорености, за да бъде осигурена ефикасната, сигурна и надеждна експлоатация на взаимосвързаната преносна система.

3.  Регионалните координационни центрове допълват ролята на операторите на преносни системи, като изпълняват функции от регионално значение. Операторите на преносни системи отговарят за управлението на потоците на електроенергия и за гарантирането на сигурна, надеждна и ефикасна електроенергийна система в съответствие с член 40 от Директива (ЕС) [преработен текст на Директива 2009/72/EО, предложен с COM(2016) 864/2].

Изменение    130

Предложение за регламент

Член 33 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Географски обхват на регионалните оперативни центрове

Географски обхват на регионалните координационни центрове

Изменение    131

Предложение за регламент

Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До [да се въведе от Службата за публикации: шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент] ЕМОПС за електроенергия представя на Агенцията предложение за определяне на регионите на действие на системата, обхванати от регионални оперативни центрове, като взема предвид съществуващите регионални координатори по сигурността, въз основа на следните критерии:

1.  До [да се въведе от Службата за публикации: шест месеца след влизането в сила на настоящия регламент] ЕМОПС за електроенергия представя на Агенцията предложение за определяне на регионите на действие на системата, обхванати от регионални координационни центрове, като взема предвид съществуващите регионални координатори по сигурността, въз основа на следните критерии:

Изменение    132

Предложение за регламент

Член 34 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задачи на регионалните оперативни центрове

Задачи на регионалните координационни центрове

Изменение    133

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всеки регионален оперативен център изпълнява всички изброени по-долу функции в региона на действие на системата, в който е създаден, а регионалните оперативни центрове извършват като минимум следните функции, обяснени по-подробно в приложение І:

1.  Всеки регионален координационен център изпълнява всички изброени по-долу функции в региона на действие на системата, в който е създаден, а регионалните координационни центрове изпълняват като минимум следните функции, обяснени по-подробно в приложение І:

а)  координирано изчисляване на капацитета;

а)  координирано изчисляване на капацитета в съответствие с методиките, разработени съгласно членове 21, 26, 29 и 30 от Регламент (ЕС) 2015/1222;

б)  координиран анализ на сигурността;

б)  координиран анализ на сигурността в съответствие с методиките, разработени съгласно членове 75 и 76 от Регламент (ЕС) 2017/1485;

в)  създаване на общи модели на системите;

в)  създаване на общи модели на системите в съответствие с методиките и процедурите, разработени съгласно членове 67, 70 и 79 от Регламент (ЕС) 2017/1485;

г)  оценка на съгласуваността на плановете на операторите на преносни системи за защита и възстановяване;

г)  оценка на съгласуваността на плановете на операторите на преносни системи за защита и за възстановяване в съответствие с процедурата по член 6 от Регламент (ЕС) 2017/2196;

д)  координация и оптимизация на възстановяването в региона;

д)  координация и оптимизация на възстановяването в региона;

е)  анализ и докладване след операции и смущения;

е)  анализ и докладване след операции и смущения;

ж)  регионално оразмеряване на резервния капацитет;

ж)  регионално оразмеряване на резервния капацитет;

з)  улесняване на възлагането в региона на поръчки за балансиращ капацитет;

з)  изчисляване на регионалния балансиращ капацитет;

и)  регионални прогнози за седмица напред за адекватността на системата за сделки в рамките на деня и подготовка на действия за намаляване на риска;

и)  регионални прогнози за седмица напред за адекватността на системата за сделки в рамките на деня и подготовка на действия за намаляване на риска в съответствие с методологията, определена в член 8 от Регламент (ЕС) № ... [Регламент за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор, предложен с COM(2016) 862] и процедурите по член 81 от Регламент (ЕС) 2017/1485 на Комисията [Регламентът на Комисията за установяване на насоки относно експлоатацията на системата за пренос на електроенергия];

й)  координация на планирането на изключванията на електрозахранването;

й)  координация на планирането на изключванията на електрозахранването в съответствие с процедурите по член 80 от Регламент (ЕС) 2017/1485 на Комисията;

к)  оптимизация на компенсаторните механизми между операторите на преносни системи;

к)  оптимизация на компенсаторните механизми между операторите на преносни системи;

л)  обучение и сертифициране;

л)  обучение и сертифициране;

м)  идентифициране на регионални сценарии за криза съгласно член 6, параграф 1 от [Регламента за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор, предложен с COM(2016) 862], ако тази задача е делегирана от ЕМОПС за електроенергия;

 

н)  подготовка и извършване на годишни симулации на кризи в сътрудничество с компетентните органи съгласно член 12, параграф 3 от [Регламента за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор, предложен с COM(2016) 862];

н)  подготовка и извършване на годишни симулации на кризи в сътрудничество с компетентните органи съгласно член 12, параграф 3 от [Регламента за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор, предложен с COM(2016) 862];

o)  задачи, свързани с идентифицирането на регионални сценарии за криза, ако и доколкото те са делегирани на регионални оперативни центрове, съгласно член 6, параграф 1 от [Регламента за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор, предложен с COM(2016) 862];

o)  задачи, свързани с идентифицирането на регионални сценарии за криза, ако и доколкото те са делегирани на регионални координационни центрове, съгласно член 6, параграф 1 от [Регламента за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор, предложен с COM(2016) 862];

п)  задачи, свързани със сезонни прогнози за адекватността, ако и доколкото те са делегирани на регионални оперативни центрове, съгласно член 9, параграф 2 от [Регламента за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор, предложен с COM(2016) 862];

п)  задачи, свързани със сезонни прогнози за адекватността, ако и доколкото те са делегирани на регионални координационни центрове, съгласно член 9, параграф 2 от [Регламента за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор, предложен с COM(2016) 862];

р)  изчисляване на максималния входен капацитет, който е на разположение за участието на чуждестранен капацитет в механизми за осигуряване на капацитет, съгласно член 21, параграф 6.

р)  изчисляване на максималния входен капацитет, който е на разположение за участието на чуждестранен капацитет в механизми за осигуряване на капацитет съгласно член 21, параграф 6;

 

ра)  задачи, свързани с подкрепа на операторите на преносни системи при установяване на потребностите от нов капацитет, от модернизиране на съществуващия капацитет или от техните алтернативи, като те се представят на регионалните групи, създадени по силата на Регламент (ЕС) № 347/2013, и се включват в десетгодишния план за развитие на мрежата, посочен в член 51 от Директива (ЕС) ... [преработен текст на Директива 2009/72/ЕО, предложена с COM(2016) 864/2].

 

_______________

 

Регламент (ЕС) 2017/1485 на Комисията от 2 август 2017 г. за установяване на насоки относно експлоатацията на системата за пренос на електроенергия (ОВ L 220, 25.8.2017 г., стр. 1).

 

Регламент (ЕС) 2017/2196 на Комисията от 24 ноември 2017 г. за установяване на насоки относно експлоатацията на системата за пренос на електроенергия (ОВ L 312, 28.11.2017 г., стр. 54).

Изменение    134

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията може да добави други функции на регионалните оперативни центрове, без правомощия за вземане на решения, съгласно глава VІІ от настоящия регламент.

2.  Комисията може да добави други функции на регионалните координационни центрове, без правомощия за вземане на решения, съгласно глава VІІ от настоящия регламент.

Изменение    135

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Операторите на преносни системи предоставят на своя регионален оперативен център информацията, която му е необходима за изпълнение на неговите функции.

3.  Операторите на преносни системи предоставят на своя регионален координационен център информацията, която му е необходима за изпълнение на неговите функции.

Изменение    136

Предложение за регламент

Член 34 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Регионалните оперативни центрове предоставят на операторите на преносни системи от региона на действие на системата информацията, която им е необходима за изпълнение на решенията и препоръките, предложени от регионалните оперативни центрове.

4.  Регионалните координационни центрове предоставят на операторите на преносни системи от региона на действие на системата информацията, която им е необходима за гарантирането на стабилността на системата и сигурност на доставките.

 

За функциите по настоящия член, които не са обхванати от съответните насоки, ЕМОПС за електроенергия изготвя предложение в съответствие с процедурата по член 22. Регионалните координационни центрове изпълняват тези функции въз основа на предложение, което се одобрява от Агенцията.

Изменение    137

Предложение за регламент

Член 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 35

Член 35

Сътрудничество в рамките на регионалните оперативни центрове

Сътрудничество в рамките на и между регионалните координационни центрове

1.  Ежедневната дейност на регионалните оперативни центрове се управлява чрез съвместно вземане на решения. Процесът на съвместно вземане на решения се основава на:

Ежедневната дейност на регионалните координационни центрове се управлява чрез съвместно вземане на решения с участието на операторите на преносни системи от региона, включително договореностите за координация между регионалните координационни центрове, когато това е целесъобразно. Процесите на сътрудничество се основават на:

а)  правила за работа, отнасящи се за аспекти на планирането и дейността във връзка с функциите, в съответствие с член 36;

а)  правила за работа, отнасящи се за аспекти на планирането и дейността във връзка с функциите, в съответствие с член 36;

б)  процедура за консултиране с операторите на преносни системи в региона на действие на системата във връзка с изпълнението на техните оперативни задължения и задачи, в съответствие с член 37;

б)  процедура за консултиране по ефикасен и приобщаващ начин с операторите на преносни системи и съответните заинтересовани страни в региона на действие на системата в съответствие с член 37;

в)  процедура за приемане на решения и препоръки в съответствие с член 38;

в)  процедура за приемане и преразглеждане на решения и препоръки в съответствие с член 38, която гарантира равноправно третиране между членовете на регионалния координационен център;

г)  процедура за преразглеждане на решения и препоръки, приети от регионалните оперативни центрове, в съответствие с член 39.

 

Изменение    138

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Регионалните оперативни центрове разработват правила за работа, отнасящи се за аспекти на планирането и дейността във връзка с изпълняваните функции, като вземат предвид по-специално особеностите на тези функции и изискванията за тях, както е уточнено в приложение І.

1.  Регионалните координационни центрове разработват правила за работа, които са ефикасни, приобщаващи, прозрачни и улесняващи постигането на консенсус и се отнасят за аспекти на планирането и дейността във връзка с изпълняваните функции, като вземат предвид по-специално особеностите на тези функции и изискванията за тях, както е уточнено в приложение І.

Изменение    139

Предложение за регламент

Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Регионалните оперативни центрове гарантират, че правила за работа съдържат правила за уведомяване на засегнатите страни.

2.  Регионалните координационни центрове гарантират, че правила за работа съдържат правила за уведомяване на засегнатите страни.

Изменение    140

Предложение за регламент

Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Регионалните оперативни центрове разработват процедура за организиране, във връзка с изпълнението на техните оперативни задължения и задачи, на целесъобразни и редовни консултации с операторите на преносни системи и съответните заинтересовани страни. При необходимост се включват и регулаторни органи, за да се осигури възможност за разглеждане на въпроси по регулирането.

Регионалните координационни центрове разработват, във връзка с изпълнението на своите задължения и задачи, процедура за организиране на целесъобразни и редовни консултации с операторите на преносни системи и съответните заинтересовани страни. При необходимост се включват и регулаторни органи, за да се осигури възможност за разглеждане на въпроси по регулирането.

Изменение    141

Предложение за регламент

Член 37 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 37a

 

Прозрачност

 

1.  Регионалните координационни центрове организират процес на участие на заинтересованите страни и провеждане на редовни срещи със заинтересованите страни за обсъждане на въпросите във връзка с ефикасното, сигурно и надеждно функциониране на взаимосвързаната система, както и за установяване на недостатъците и предложения за подобрения;

 

2.  ЕМОПС за електроенергия и регионалните координационни центрове работят при пълна прозрачност по отношение на заинтересованите страни и обществеността. Всички релевантни документи се публикуват на уебсайта на съответния регионален координационен център. Настоящият параграф се прилага за предложенията, обосновките и решенията, приети съгласно членове 32 и 33, член 35, буква а) и член 38 от настоящия регламент.

Изменение    142

Предложение за регламент

Член 38 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приемане на решения и препоръки

Приемане и преразглеждане на решения и препоръки

Изменение    143

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Регионалните оперативни центрове разработват процедура за приемане на решения и препоръки.

1.  Операторите на преносни системи към всеки от регионалните координационни центрове разработват процедури за приемане и преразглеждане на решения и препоръки, които гарантират балансирано в географско отношение представителство и равно третиране на членовете на регионалния координационен център.

Изменение    144

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Регионалните оперативни центрове приемат обвързващи решения, адресирани до операторите на преносни системи, по отношение на функциите, посочени в член 34, параграф 1, букви а), б), ж) и р). Операторите на преносни системи изпълняват обвързващите решения, издадени от регионалните оперативни центрове, с изключение на случаите, когато те ще се отразят отрицателно на безопасността на системата.

2.  Регионалните координационни центрове приемат обвързващи решения, адресирани до операторите на преносни системи, само по отношение на функциите, посочени в член 34, параграф 1, букви а) и б). Операторите на преносни системи изпълняват обвързващите решения, издадени от регионалните координационни центрове, освен в случаите, когато изпълнението на решението би довело до нарушаване на границите, осигуряващи експлоатационната сигурност, които се определят от всеки оператор на преносна система в съответствие с член 25 от Регламент (ЕС) 2017/1485 на Комисията.

Изменение    145

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Регионалните оперативни центрове приемат препоръки, адресирани до операторите на преносни системи, по отношение на функциите, посочени в член 34, параграф 1, букви в) — е) и з) — п).

3.  Регионалните координационни центрове приемат препоръки, адресирани до операторите на преносни системи, по отношение на функциите, изброени в член 34, параграф 1, които не са посочени в параграф 2 на настоящия член.

Изменение    146

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Когато даден оператор на преносна система реши да се отклони от решение или препоръка, издадена от регионалния координационен център, този оператор представя в най-кратък срок подробно обяснение пред регионалния координационен център и другите оператори на преносни системи в региона на действие на системата.

Изменение    147

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Преразглеждането се извършва по искане на един или повече оператори на преносни системи в региона на действие на системата. След преразглеждане на решението или препоръката регионалните координационни центрове потвърждават или изменят съответната мярка.

Изменение    148

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 3 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3в.  Когато мярката, подлежаща на преразглеждане, е обвързващо решение в съответствие с член 38, параграф 2 от настоящия регламент, искането за преразглеждане не спира изпълнението на решението с изключение на случаите, когато изпълнението на решението би довело до нарушаване на границите, осигуряващи експлоатационна сигурност, определени от всеки оператор на преносна система в съответствие с член 25 от насоките относно експлоатацията на системата.

Изменение    149

Предложение за регламент

Член 38 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Регулаторните органи в региона на действие на системата могат да решат съвместно да оправомощят регионалните оперативни центрове да издават обвързващи решения за една или повече от функциите, предвидени в член 34, параграф 1, букви в) — е) и з) — л).

4.  Регулаторните органи в региона на действие на системата могат да решат съвместно да делегират на регионалните координационни центрове правомощието да издават обвързващи решения за една или повече от функциите, изброени в член 34, параграф 1, които не са посочени в параграф 2 на настоящия член.

Изменение    150

Предложение за регламент

Член 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 39

заличава се

Преразглеждане на решения и препоръки

 

1.  Регионалните оперативни центрове разработват процедура за преразглеждане на решения и препоръки.

 

2.  Процедурата се задейства по искане на един или повече оператори на преносни системи в региона на действие на системата. След преразглеждане на решението или препоръката регионалните координационни центрове потвърждават или изменят съответната мярка.

 

3.  Когато мярката, подлежаща на преразглеждане, представлява обвързващо решение в съответствие с член 38, параграф 2, искането за преразглеждане не спира действието на решението с изключение на случаите, когато то ще се отрази отрицателно на безопасността на системата.

 

4.  Когато мярката, подлежаща на преразглеждане, представлява препоръка в съответствие с член 38, параграф 3 и след нейното преразглеждане даден оператор на преносна система реши да се отклони от препоръката, операторът на преносна система представя подробна обосновка за това на регионалния оперативен център и на другите оператори на преносни системи в региона на действие на системата.

 

Изменение    151

Предложение за регламент

Член 40 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Управителен съвет на регионалните оперативни центрове

Управителен съвет на регионалните координационни центрове

Изменение    152

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Регионалните оперативни центрове учредяват свой управителен съвет, който да приема мерки във връзка с управлението им и да наблюдава дейността им.

1.  Регионалните координационни центрове учредяват свой управителен съвет, който да приема мерки във връзка с управлението им и да наблюдава дейността им.

Изменение    153

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Управителният съвет се състои от членове, представляващи операторите на преносни системи, и наблюдатели, представляващи регулаторните органи в региона на действие на системата. Представителите на регулаторните органи са без право на глас.

2.  Управителният съвет се състои от членове, представляващи всички оператори на преносни системи в региона на действие на системата. Съставът на управителния съвет е балансиран в географско отношение.

Изменение    154

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Управителният съвет отговаря за:

3.  Управителният съвет отговаря за:

а)  изготвяне и одобряване на устава и процедурния правилник на регионалния оперативен център;

а)  изготвяне и одобряване на устава и процедурния правилник на регионалния координационен център;

б)  вземане на решения относно организационната структура и изпълнението им;

б)  изпълнение на организационната структура;

в)  изготвяне и одобряване на годишния бюджет;

в)  изготвяне и одобряване на годишния бюджет;

г)  разработване и одобряване на процесите на съвместно вземане на решения в съответствие с член 35.

г)  разработване и одобряване на процесите на съвместно вземане на решения в съответствие с член 35.

Изменение    155

Предложение за регламент

Член 40 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Компетентностите на управителния съвет изключват тези, които са свързани с ежедневната дейност на регионалните оперативни центрове и с изпълнението на техните функции.

4.  Компетентностите на управителния съвет не включват решения, свързани с изпълнението на функциите на регионалните координационни центрове.

Изменение    156

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Регионалните оперативни центрове изграждат и управляват своята организационна структура така, че тя да благоприятства за безопасността на функционирането им. Тяхната организационна структура определя:

1.  Операторите на преносни системи в региона на действие на системата определят организационната структура на регионалните координационни центрове. Тяхната организационна структура определя:

Изменение    157

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  правомощията, задълженията и отговорностите на ръководния персонал;

а)  правомощията, задълженията и отговорностите на персонала;

Изменение    158

Предложение за регламент

Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Регионалните оперативни центрове могат да създават регионални офиси, които да се занимават с местни особености или да подпомагат оперативните центрове за ефикасното и надеждно упражняване на техните функции.

2.  Регионалните координационни центрове могат да създават регионални офиси, които да се занимават с местни особености или да подпомагат координационните центрове за ефикасното и надеждно упражняване на техните функции, в случаи на доказана абсолютна необходимост от това.

Изменение    159

Предложение за регламент

Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Регионалните оперативни центрове се оборудват с всички човешки, технически, физически и финансови ресурси, които са необходими за изпълнение на задълженията им по настоящия регламент и упражняване на функциите им.

Регионалните координационни центрове се оборудват с всички човешки, технически, физически и финансови ресурси, които са необходими за изпълнение на задълженията им по настоящия регламент и упражняване на функциите им по независим и безпристрастен начин. Човешките, техническите, физическите и финансовите ресурси за регионалните координационни центрове не надхвърлят абсолютно необходимото за изпълнението на техните задачи, като същевременно се гарантира балансирано представителство в географско отношение и еднакво третиране на членовете на регионалния координационен център.

Изменение    160

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Регионалните оперативни центрове въвеждат процес за непрекъснато наблюдение най-малко на:

1.  Регионалните координационни центрове въвеждат процес за непрекъснато наблюдение най-малко на:

а)  оперативната им дейност;

а)  оперативната им дейност;

б)  издадените решения и препоръки, както и постигнатите резултати по тях;

б)  издадените решения и препоръки, по-специално относно тези, при които операторите на преносни системи са се отклонили, и постигнатите резултати по тях;

в)  ефективността и ефикасността за всяка една от функциите, за които отговарят те.

в)  ефективността и ефикасността за всяка една от функциите, за които отговарят те.

Изменение    161

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Регионалните оперативни центрове представят на Агенцията и на регулаторните органи в региона на действие на системата най-малко веднъж годишно данните, получени в резултат на непрекъснатото им наблюдение.

заличава се

Изменение    162

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Регионалните оперативни центрове установяват своите разходи по прозрачен начин и ги докладват на Агенцията и на регулаторните органи в региона на действие на системата.

3.  Регионалните координационни центрове установяват своите разходи по прозрачен начин и ги докладват на Агенцията и на регулаторните органи в региона на действие на системата.

Изменение    163

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Регионалните оперативни центрове представят годишен доклад за дейността си на ЕМОПС за електроенергия, Агенцията и регулаторните органи в региона на действие на системата, както и на Групата за координация в областта на електро енергетиката, създадена съгласно член 1 от Решение 2012/C 353/02 на Комисията37.

4.  Регионалните координационни центрове представят годишен доклад, включващ съответните данни от наблюдението съгласно параграф 1 на настоящия член, както и информация за дейността си на ЕМОПС за електроенергия, Агенцията и регулаторните органи в региона на действие на системата, както и на Групата за координация в областта на електроенергетиката, създадена съгласно член 1 от Решение 2012/C 353/02 на Комисията37.

__________________

__________________

37 Решение на Комисията от 15 ноември 2012 г. за създаване на Група за координация в областта на електроенергетиката (ОВ C 353, 17.11.2012 г., стр. 2).

37 Решение на Комисията от 15 ноември 2012 г. за създаване на Група за координация в областта на електроенергетиката (ОВ C 353, 17.11.2012 г., стр. 2).

Изменение    164

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Регионалните оперативни центрове докладват за недостатъците, установени в процеса на наблюдение съгласно параграф 1, на ЕМОПС за електроенергия, регулаторните органи в региона на действие на системата и Агенцията, както и на компетентните органи на държавите членки, отговарящи за предотвратяването и управлението на кризисни ситуации.

5.  Регионалните координационни центрове докладват за недостатъците, установени в процеса на наблюдение съгласно параграф 1, на ЕМОПС за електроенергия, регулаторните органи в региона на действие на системата и Агенцията, както и на компетентните органи на държавите членки, отговарящи за предотвратяването и управлението на кризисни ситуации.

Изменение    165

Предложение за регламент

Член 43 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Без да се засягат принципът на поверителност и необходимостта от запазване на сигурността и на чувствителната търговска информация, регионалните координационни центрове оповестяват публично докладите, посочени в параграфи 4 и 5.

Изменение    166

Предложение за регламент

Член 44 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Регионалните оперативни центрове предприемат необходимите стъпки за покриване на отговорността във връзка с изпълнението на своите задачи, особено когато вземат решения, които са обвързващи за операторите на преносни системи. Прилаганият метод за осигуряване на покритието е съобразно правния статут на регионалния оперативен център и равнището на предлаганото на пазара застрахователно покритие.

Предложението за създаване на регионални координационни центрове в съответствие с член 32 включва договорености за покриване на отговорността във връзка с изпълнението на задачите на регионалния координационен център. Прилаганият метод за осигуряване на покритието е съобразно правния статут на регионалния координационен център и равнището на предлаганото на пазара застрахователно покритие.

Изменение    167

Предложение за регламент

Член 47 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Операторите на преносни системи публикуват релевантната информация за обобщената прогноза и фактическото търсене, за наличието и фактическото използване на генериращи и потребяващи мощности, за разполагаемостта и използването на мрежите и междусистемните електропроводи и за балансиращата мощност и резервния капацитет. По отношение на наличието и фактическото използване на малки генериращи и потребяващи мощности може да се използват обобщени прогнозни данни.

4.  Операторите на преносни системи публикуват релевантната информация за обобщената прогноза и фактическото търсене, за наличието и фактическото използване на генериращи и потребяващи мощности, за разполагаемостта и използването на мрежите и междусистемните електропроводи, за балансиращата мощност и резервния капацитет, както и за наличието на гъвкавост. По отношение на наличието и фактическото използване на малки генериращи и потребяващи мощности може да се използват обобщени прогнозни данни.

Обосновка

Това изменение е пряко свързано с други изменения, внесени в изменените от Комисията разпоредби.

Изменение    168

Предложение за регламент

Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Операторите на разпределителни системи, които не представляват част от вертикално интегрирани предприятия или които са отделени съгласно разпоредбите на член 35 от [преработения текст на Директива 2009/72/ЕО, предложен с COM(2016) 864/2], си сътрудничат на равнището на Съюза чрез Организацията на операторите на разпределителни системи в Европейския съюз (ООРСЕС), за да насърчават оптималното управление и координираната експлоатация на преносните и разпределителните системи. Операторите на разпределителни системи, които желаят да участват в ООРСЕС, се регистрират като членове на организацията.

Операторите на разпределителни системи си сътрудничат на равнището на Съюза чрез Организацията на операторите на разпределителни системи в Европейския съюз (ООРСЕС), за да насърчават завършването и функционирането на вътрешния пазар на електроенергия и оптималното управление и координираната експлоатация на преносните и разпределителните системи. Операторите на разпределителни системи, които желаят да участват в ООРСЕС, имат правото да се регистрират като членове на организацията.

 

Регистрираните членове могат да участват в ООРСЕС пряко или да бъдат представлявани от националната асоциация, определена от държавата членка, или от асоциация на равнището на Съюза.

 

При изпълнение на своите функции съгласно правото на Съюза ООРСЕС действа независимо от отделните национални интереси и от интересите на операторите на разпределителни системи.

Изменение    169

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  До [да се въведе от Службата за публикации: дванадесет месеца след влизането в сила] операторите на разпределителни системи, с административната подкрепа на Агенцията, представят на Комисията и на Агенцията проекта за устав, списък на регистрираните членове, проекта на процедурен правилник, включително процедурен правилник относно консултирането с ЕМОПС за електроенергия и с други заинтересовани страни, както и правилата за финансиране на ООРСЕС, която предстои да бъде създадена.

1.  До [да се въведе от Службата за публикации: дванадесет месеца след влизането в сила] операторите на разпределителни системи, с административната подкрепа на Агенцията, представят на Комисията и на Агенцията проекта на устав, списък на участващите оператори на разпределителни системи и субектите, определени да представляват операторите на разпределителни системи, проекта на процедурен правилник, включително на процедурен правилник относно консултирането с ЕМОПС за електроенергия и с други заинтересовани страни, на процедурата за вземане на решения, както и правилата за финансиране на ООРСЕС, която предстои да бъде създадена.

 

В проекта на процедурен правилник на ООРСЕС се гарантира балансирано представителство на всички участващи оператори на разпределителни системи независимо от техния размер, включително и в процедурата за вземане на решения.

Изменение    170

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  В срок от два месеца след получаването, след официална консултация с организациите, които представляват всички заинтересовани страни, и по-специално ползвателите на разпределителни системи, Агенцията предоставя на Комисията становище относно проекта на устав, списъка на членовете и проекта на процедурен правилник.

2.  В срок от два месеца след получаването, след официална консултация с организациите, които представляват всички заинтересовани страни, и по-специално ползвателите на разпределителни системи и организациите за защита на потребителите, Агенцията предоставя на Комисията становище относно проекта на устав, списъка на членовете и проекта на процедурен правилник, като взема под внимание по-специално правилата относно независимостта на ООРСЕС, относно предотвратяването на конфликт на интереси и относно необходимостта да се осигури балансирано в географско отношение представителство и равноправно третиране на нейните членове.

Изменение    171

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Комисията дава становището си по проекта на устав, списъка на членовете и проекта на процедурен правилник, като взема предвид становището на Агенцията, предвидено в параграф 2, в срок от три месеца след получаването на становището на Агенцията.

3.  Комисията дава становището си по проекта на устав, списъка на членовете, проекта на процедурен правилник, включително на процедурния правилник за консултации с ЕМОПС за електроенергия и с други заинтересовани страни, на процедурата за вземане на решения и правилата за финансиране, като взема предвид становището на Агенцията, предвидено в параграф 2, в срок от три месеца след получаването на становището на Агенцията.

Изменение    172

Предложение за регламент

Член 50 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Разходите, свързани с дейностите на ООРСЕС за електроенергия, се поемат от операторите на разпределителни системи и се вземат предвид при изчисляването на тарифите. Регулаторните органи одобряват тези разходи единствено ако те са обосновани и пропорционални.

6.  Разходите, свързани с дейностите на ООРСЕС, се поемат от операторите на разпределителни системи, които са регистрирани членове, считат се за допустим разход и се вземат предвид от регулаторния орган при изчисляването на тарифите. Регулаторните органи одобряват тези разходи единствено ако те са обосновани и пропорционални.

Изменение    173

Предложение за регламент

Член 50 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 50a

 

Основни правила и процедури по отношение на ООРСЕС за електроенергия

 

1.  Статутът на ООРСЕС, приет в съответствие с член 50, гарантира спазването на следните принципи:

 

а)  участието в работата на ООРСЕС е ограничено до регистрираните членове с възможност за делегирането му в рамките на членството;

 

б)  стратегическите решения по отношение на дейностите на ООРСЕС, както и политическите насоки за съвета на директорите се приемат от общото събрание;

 

в)  решенията на общото събрание се приемат съгласно следните правила: — при достигане на 65% от гласовете, предоставени на членовете на общото събрание, като всеки член разполага с брой гласове, пропорционален на съответния брой клиенти, и крайният резултат е подкрепен най-малко от 55% от членовете на общото събрание.

 

г)  блокиращата квота за решенията на общото събрание се определя в съответствие със следните правила: — при достигане на 35% от гласовете, предоставени на членовете на общото събрание, като всеки член разполага с брой гласове, пропорционален на съответния брой клиенти; и — окончателният резултат се подкрепя най-малко от 25% от членовете на общото събрание

 

д)  съветът на директорите се избира от общото събрание с мандат от максимум 4 години;

 

е)  съветът на директорите предлага кандидатурите за председател и за тримата заместник-председатели измежду членовете си;

 

ж)  съветът на директорите ръководи сътрудничеството между операторите на разпределителни системи и операторите на преносни системи съгласно членове 52 и 53;

 

з)  решенията на съвета на директорите се приемат с обикновено мнозинство от 15 гласа;

 

и)  генералният секретар се назначава по предложение на съвета на директорите от общото събрание измежду членовете му с мандат от четири години, който може да се поднови еднократно;

 

й)  експертните групи се назначават по предложение на съвета на директорите от общото събрание, като съставът на всяка група не може да надвишава 30 членове, при което е възможно 1/3 от тях да нямат членство. Създава се и експертна група „една държава“, която се състои от точно по един представител на операторите на разпределителни мрежи от всяка държава членка.

 

2.  Приетите от ООРСЕС процедури гарантират справедливо и пропорционално третиране на нейните членове и отразяват разнообразието на географската и икономическата структура на членския състав. По-специално процедурата предвижда, че:

 

а)  съветът на директорите включва своя председател и 27 представители на членовете, от които: — [ ] 9 са представители на членове с повече от 1 милион ползватели на мрежата; — [ ] 9 са представители на членове с повече от 100 000 и по-малко от 1 милион ползватели на мрежата; и —[ ] 9 са представители на членове с по-малко от 100 000 ползватели на мрежата; аб) представители на действащи асоциации на оператори на разпределителни системи могат да участват като наблюдатели в заседанията на съвета на директорите;

 

б)   съветът на директорите не може да се състои от повече от трима представители на членове, установени в една и съща държава членка или една и съща промишлена група;

 

в)   за всеки заместник-председател на съвета на директорите се предлага кандидатура измежду представителите на членовете във всяка категория, описана в буква а) по-горе;

 

д)  представителите на членове, установени в една държава членка или в една и съща промишлена група, не могат да съставляват мнозинството от участниците в експертната група;

 

е)   съветът на директорите създава стратегическа консултантска група, която представя становището си на съвета на директорите и на експертните групи и се състои от представители на европейските асоциации на операторите на разпределителни системи и представители на държавите членки, които не са представени в съвета на директорите.

Изменение    174

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Задачите на ООРСЕС за електроенергия са, както следва:

1.  Задачите на ООРСЕС за електроенергия са, както следва:

а)  координирана експлоатация и планиране на преносни и разпределителни мрежи;

а)  насърчава координирана експлоатация и планиране на преносни и разпределителни мрежи;

б)  интегриране на възобновяеми енергийни източници, разпределено производство и други ресурси, внедрени в разпределителната мрежа, като например съхраняване на енергия;

б)  подобрява и извлича максимален ефект от интегрирането на възобновяеми енергийни източници и на разпределеното производство и осигурява улеснения за други ресурси, внедрени в разпределителната мрежа, като например съхраняване на енергия и секторна интеграция;

в)  развитие на оптимизацията на потреблението;

в)  осигурява улеснения за развитието на оптимизацията на потреблението;

г)  цифровизация на разпределителните мрежи, включително внедряване на интелигентни мрежи и интелигентни измервателни системи;

г)  подобрява цифровизацията на разпределителните мрежи, включително внедряване на интелигентни мрежи и интелигентни измервателни системи;

д)  управление на данните, киберсигурност и защита на данните;

д)  гарантира недискриминационен и неутрален достъп до данни независимо от модела на управление на данните и насърчава стандартизацията, трансграничния обмен на данни, по-специално с ЕМОПС за електроенергия, когато това е уместно за улесняване на обмена на данни, киберсигурността и защитата на данните;

е)  участие в изработването на мрежови кодекси съгласно член 55.

е)  участва в изработването на мрежови кодекси съгласно член 55.

Изменение    175

Предложение за регламент

Член 51 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  си сътрудничи с ЕМОПС за електроенергия по наблюдението за прилагането на мрежовите кодекси и насоки, които са от значение за експлоатацията и планирането на разпределителни мрежи, както и за координираната експлоатация на преносни и разпределителни мрежи, и които са приети съгласно настоящия регламент;

а)  си сътрудничи ефективно с ЕМОПС за електроенергия, с Агенцията и с националните регулатори, с цел улесняване на наблюдението от страна на Агенцията и, когато е целесъобразно, от страна на националните регулаторни органи за прилагането на мрежовите кодекси и насоки, които са от значение за експлоатацията и планирането на разпределителни мрежи, както и за координираната експлоатация на преносни и разпределителни мрежи, и които са приети съгласно настоящия регламент;

Изменение    176

Предложение за регламент

Член 52 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато подготвя мрежови кодекси в съответствие с член 55, ООРСЕС провежда процес на обстойни консултации на ранен етап по открит и прозрачен начин с участието на всички съответни заинтересовани страни, и по-специално на организациите, представляващи всички заинтересовани страни, в съответствие с процедурния правилник, посочен в член 50. В посочените консултации участват и националните регулаторни органи и други национални органи, предприятия за доставка и производство на електроенергия, ползватели на системата, включително клиенти, оператори на разпределителни системи, включително съответните промишлени асоциации, технически органи и платформи на заинтересовани страни. Тези консултации имат за цел установяване на възгледите и предложенията на всички заинтересовани страни по време на процеса на вземане на решения.

1.  Когато участва в разработването на нови мрежови кодекси в съответствие с член 55, ООРСЕС провежда процес на обстойни консултации на ранен етап по открит и прозрачен начин с участието на всички съответни заинтересовани страни, и по-специално на организациите, представляващи всички заинтересовани страни, в съответствие с процедурния правилник, посочен в член 50. В посочените консултации участват и националните регулаторни органи и други национални органи, предприятия за доставка и производство на електроенергия, ползватели на системата, включително клиенти, оператори на разпределителни системи, включително съответните промишлени асоциации, технически органи и платформи на заинтересовани страни. Тези консултации имат за цел установяване на становищата и предложенията на всички заинтересовани страни по време на процеса на вземане на решения.

Изменение    177

Предложение за регламент

Член 53 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-1.  ЕМОПС за електроенергия и ООРСЕС разработват официален механизъм за улесняване на сътрудничеството между операторите на разпределителни мрежи и операторите на преносни системи.

Изменение    178

Предложение за регламент

Член 53 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Операторите на разпределителни системи си сътрудничат с операторите на преносни системи в планирането и експлоатацията на своите мрежи. По-конкретно операторите на разпределителни и преносни системи си обменят цялата необходима информация и данни, отнасящи се за ефективността на генериращите мощности и оптимизацията на потреблението, ежедневната експлоатация на своите мрежи и дългосрочното планиране на инвестициите в мрежите, с оглед да обезпечат разходоефективното, сигурно и надеждно развитие и експлоатация на мрежите си.

1.  Операторите на разпределителни системи и операторите на преносни системи си сътрудничат в планирането и експлоатацията на своите мрежи. По-конкретно операторите на разпределителни и преносни системи си обменят цялата необходима информация и данни, отнасящи се за ефективността на генериращите мощности и оптимизацията на потреблението, ежедневната експлоатация на своите мрежи и дългосрочното планиране на инвестициите в мрежите, с оглед да обезпечат разходоефективното развитие и експлоатация и сигурната и надеждна експлоатация на мрежите си.

Изменение    179

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията

Изменение

к)  правила относно хармонизирани тарифни структури за пренос и разпределение , както и такси за присъединяване , включително локационни сигнали и правила за компенсация между операторите на преносни системи;

заличава се

Изменение    180

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 1 – буква п

Текст, предложен от Комисията

Изменение

п)  правила, отнасящи се за регионалните оперативни центрове.

заличава се

Изменение    181

Предложение за регламент

Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комисията, след консултация с Агенцията, ЕМОПС за електроенергия и другите съответни заинтересовани страни, изготвя списък на приоритетите, на всеки три години, определящ областите, уредени в параграф 1, които следва да се включат при разработването на мрежовите кодекси. Ако предметът на мрежовия кодекс е пряко свързан с експлоатацията на разпределителната система и е от по-малко значение за преносната система, Комисията може да поиска от ООРСЕС за електроенергия вместо от ЕМОПС за електроенергия да свика комитет за изготвянето на проект, който да внесе в Агенцията предложение за мрежов кодекс.

2.  Комисията, след консултация с Агенцията, ЕМОПС за електроенергия, ООРСЕС за електроенергия и другите съответни заинтересовани страни, на всеки три години изготвя списък на приоритетите, определящ областите по параграф 1, които следва да се включат при разработването на мрежовите кодекси. Ако предметът на мрежовия кодекс е пряко свързан с експлоатацията на разпределителната система и е от по-малко значение за преносната система, Комисията може да поиска от ООРСЕС за електроенергия вместо от ЕМОПС за електроенергия да свика комитет за изготвянето на проект, който да внесе в Агенцията предложение за мрежов кодекс.

Изменение    182

Предложение за регламент

Член 56 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Проекти за изменения на мрежов кодекс, приет по силата на член 55, може да бъдат предлагани на Агенцията от лица, които е вероятно да са заинтересовани от съответния мрежов кодекс, включително ЕМОПС за електроенергия, ООРСЕС, операторите на преносни системи, ползвателите на системата и потребителите. Агенцията може да предложи изменения по собствена инициатива.

2.  Проекти за изменения на мрежов кодекс, приет по силата на член 55, може да бъдат предлагани на Агенцията от лица, които е вероятно да са заинтересовани от съответния мрежов кодекс, включително ЕМОПС за електроенергия, ООРСЕС, операторите на преносни и разпределителни системи, ползвателите на системата и потребителите. Агенцията може да предложи изменения по собствена инициатива.

Изменение    183

Предложение за регламент

Член 56 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 56 a

 

До 31 декември 2022 г. Комисията прави оценка на действащите актове за изпълнение, в които се съдържат мрежови кодекси и насоки, за да оцени кои техни елементи биха могли да бъдат ползотворни и съответно да залегнат в законодателните актове на Съюза относно вътрешния пазар на електроенергия. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета подробен доклад за своята оценка. В резултат на оценката на Комисията докладът се придружава по целесъобразност от законодателни предложения.

Изменение    184

Предложение за регламент

Член 57 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Когато приема или изменя насоки, Комисията се консултира с Агенцията, ЕМОПС за електроенергия и други заинтересовани страни, когато е уместно.

7.  Когато приема или изменя насоки, Комисията се консултира с Агенцията, ЕМОПС за електроенергия, ООРСЕС и други заинтересовани страни, когато е уместно.

Изменение    185

Предложение за регламент

Член 64 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 64 a

 

Преглед

 

В срок до 1 юни 2025 г. Комисията извършва преглед на изпълнението на настоящия регламент и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен по целесъобразност от законодателно предложение.

Изменение    186

Предложение за регламент

Приложение І

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Приложение І

Приложение І

ФУНКЦИИ НА РЕГИОНАЛНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ

ФУНКЦИИ НА РЕГИОНАЛНИТЕ КООРДИНАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

1.  Координирано изчисляване на капацитета

1.  Координирано изчисляване на капацитета

1.1.  Регионалните оперативни центрове извършват координирано изчисляване на междузоновия капацитет.

1.1.  Регионалните координационни центрове извършват координирано изчисляване на междузоновия капацитет.

1.2.  Координираното изчисляване на капацитета се извършва своевременно за всички срокове на търгуване и толкова често, колкото е необходимо през текущия ден.

1.2.  Координираното изчисляване на капацитета се извършва своевременно за всички срокове на търгуване и толкова често, колкото е необходимо през текущия ден.

1.3.  Координираното изчисляване на капацитета се извършва въз основа на общ модел на системите в съответствие с точка 2 и по методика за координирано изчисляване на капацитета, разработена от операторите на преносни системи от съответния регион на действие на системата.

1.3.  Координираното изчисляване на капацитета се извършва въз основа на общ модел на системите в съответствие с точка 2 и по методика за координирано изчисляване на капацитета, разработена от операторите на преносни системи от съответния регион на действие на системата.

1.4.  С координираното изчисляване на капацитета се гарантира ефикасно управление на претоварването в съответствие с принципите за управление на претоварването, формулирани в настоящия регламент.

1.4.  С координираното изчисляване на капацитета се гарантира ефикасно управление на претоварването в съответствие с принципите за управление на претоварването, формулирани в настоящия регламент.

2.  Координиран анализ на сигурността

2.  Координиран анализ на сигурността

2.1.  Регионалните оперативни центрове извършват координиран анализ на сигурността, с който се цели надеждната експлоатация на системата.

2.1.  Регионалните координационни центрове извършват координиран анализ на сигурността, с който се цели надеждната експлоатация на системата.

2.2.  Анализът на сигурността се извършва за всички срокове на оперативно планиране, като се използват общите модели за системите.

2.2.  Анализът на сигурността се извършва за всички срокове на оперативно планиране, като се използват общите модели за системите.

2.3.  Регионалните оперативни центрове споделят резултатите от координирания анализ на сигурността поне с операторите на преносни системи в региона на действие на системата.

2.3.  Регионалните координационни центрове споделят резултатите от координирания анализ на сигурността поне с операторите на преносни системи в региона на действие на системата.

2.4.  Когато в резултат на координирания анализ на сигурността регионален оперативен център открие възможно ограничение, той планира коригиращи действия за максимално увеличаване на икономическата ефективност.

2.4.  Когато в резултат на координирания анализ на сигурността регионален координационен център открие възможно ограничение, той планира коригиращи действия за максимално увеличаване на икономическата ефективност.

 

2.4 а.  Извършва се координиран анализ на сигурността въз основа на общ модел на системата в съответствие с точка 2 и на методика за изготвяне на координирани коригиращи действия, разработена от операторите на преносни системи в съответния регион на действие на системата.

3.  Създаване на общи модели на системите

3.  Създаване на общи модели на системите

3.1.  Регионалните оперативни центрове установяват ефикасни процеси за създаването на общ модел на системите за всеки срок на оперативно планиране.

3.1.  Регионалните координационни центрове установяват ефикасни процеси за създаването на общ модел на системите за всеки срок на оперативно планиране.

3.2.  Операторите на преносни системи определят един регионален оперативен център, който да създаде общ модел на системите за всички региони.

3.2.  Операторите на преносни системи определят един регионален координационен център, който да създаде общ модел на системите за всички региони.

3.3.  Общите модели на системите включват данни от значение за ефикасното оперативно планиране и изчисляване на капацитета за всички срокове на оперативно планиране.

3.3.  Общите модели на системите включват данни от значение за ефикасното оперативно планиране и изчисляване на капацитета за всички срокове на оперативно планиране.

3.4.  Общите модели на системите се предоставят на всички регионални оперативни центрове, оператори на преносни системи, ЕМОПС за електроенергия (ENTSO for Electricity) и Агенцията по тяхно искане.

3.4.  Общите модели на системите се предоставят на всички регионални координационни центрове, оператори на преносни системи, ЕМОПС за електроенергия и Агенцията по тяхно искане.

4.  Оценка на съгласуваността на плановете на операторите на преносни системи за защита и за възстановяване

4.  Оценка на съгласуваността на плановете на операторите на преносни системи за защита и за възстановяване

4.1.  Всички оператори на преносни системи се договарят относно прага, над който последиците от действията на един или повече оператори на преносни системи при извънредни състояния, състояния на прекъсване или на възстановяване на електроснабдяването се считат значителни за други оператори на преносни системи, които са синхронно или асинхронно взаимосвързани.

4.1.  Всички оператори на преносни системи се договарят относно прага, над който последиците от действията на един или повече оператори на преносни системи при извънредни състояния, състояния на прекъсване или на възстановяване на електроснабдяването се считат значителни за други оператори на преносни системи, които са синхронно или асинхронно взаимосвързани.

4.2.  Като използва прага, определен съгласно точка 4.1, всеки регионален оперативен център оказва помощ на операторите на преносни системи в региона на действие на системата по отношение на оценката на съгласуваността на плановете за защита и за възстановяване на тези оператори на преносни системи.

4.2.  Като използва прага, определен съгласно точка 4.1, всеки регионален координационен център оказва помощ на операторите на преносни системи в региона на действие на системата по отношение на оценката на съгласуваността на плановете за защита и за възстановяване на тези оператори на преносни системи.

4.3.  При оказването на помощ на операторите на преносни системи от регионалния оперативен център, той:

4.3.  При оказването на помощ на операторите на преносни системи от регионалния координационен център, той:

а)  установява евентуални несъвместимости;

а)  установява евентуални несъвместимости;

б)  предлага действия за смекчаване.

б)  предлага действия за смекчаване.

4.4.  Операторите на преносни системи вземат под внимание предложените действия за смекчаване.

4.4.  Операторите на преносни системи вземат под внимание предложените действия за смекчаване.

5.  Координация и оптимизация на регионалното възстановяване

5.  Координация и оптимизация на регионалното възстановяване

5.1.  Регионалните оперативни центрове се оборудват със системи за възможно най-близък до реалното време надзорен контрол и събиране на данни с наблюдаемостта, определена от прилагането на прага, определен в съответствие с точка 4.1.

 

5.2.  Всеки съответен регионален оперативен център оказва съдействие на назначените за водещи по отношение на честотата и на ресинхронизирането с цел подобряване на ефективността и ефикасността на възстановяването на системата. Операторите на преносни системи имат право да изискват съдействие от регионалните оперативни центрове, ако тяхната система е в състояние на прекъсване или на възстановяване.

5.2.  Всеки съответен регионален координационен център оказва съдействие на назначените за водещи по отношение на честотата и на ресинхронизирането с цел подобряване на ефективността и ефикасността на възстановяването на системата. Операторите на преносни системи имат право да изискват съдействие от регионалните координационни центрове, ако тяхната система е в състояние на прекъсване или на възстановяване.

6.  Анализ и докладване след действия и смущения

6.  Анализ и докладване след действия и смущения

6.1.  Регионалните оперативни центрове разследват всяка авария над прага, определен в съответствие с точка 4.1, и изготвят доклад за нея. Регулаторните органи в региона на действие на системата и Агенцията могат да участват в разследването по тяхно искане. Докладът съдържа препоръки с цел предотвратяване на подобни аварии в бъдеще.

6.1.  Регионалните координационни центрове разследват всяка авария над прага, определен в съответствие с точка 4.1, и изготвят доклад за нея. Регулаторните органи в региона на действие на системата и Агенцията могат да участват в проучването по тяхно искане. Докладът съдържа препоръки с цел предотвратяване на подобни аварии в бъдеще.

6.2.  Докладът се предоставя на всички оператори на преносни системи, регулаторни органи, Комисията и Агенцията. Агенцията може да издаде препоръки с цел предотвратяване на подобни аварии в бъдеще.

6.2.  Докладът се предоставя на всички оператори на преносни системи, регулаторни органи, Комисията и Агенцията. Агенцията може да издаде препоръки с цел предотвратяване на подобни аварии в бъдеще.

7.  Регионално оразмеряване на резервния капацитет

7.  Регионално оразмеряване на резервния капацитет

7.1.  Регионалните оперативни центрове определят изискванията относно резервния капацитет за региона на действие на системата. При определянето на изискванията относно резервния капацитет:

7.1.  Регионалните координационни центрове определят изискванията относно резервния капацитет за региона на действие на системата. При определянето на изискванията относно резервния капацитет:

а)  се преследва общата цел да се поддържа оперативната сигурност по най-ефективния начин по отношение на разходите;

а)  се преследва общата цел да се поддържа оперативната сигурност по най-ефективния начин по отношение на разходите;

б)  то се извършва за ден напред и/или в рамките на деня;

б)  то се извършва за ден напред и/или в рамките на деня;

в)  се определя общият размер на изисквания резервен капацитет за региона на действие на системата;

в)  се определя общият размер на изисквания резервен капацитет за региона на действие на системата;

г)  се определят минималните изисквания за всеки вид резервен капацитет;

г)  се определят минималните изисквания за всеки вид резервен капацитет;

д)  се вземат предвид възможни замени между различните видове резервен капацитет с цел да се сведат до минимум разходите за набавяне;

д)  се вземат предвид възможни замени между различните видове резервен капацитет с цел да се сведат до минимум разходите за набавяне;

е)  се определят необходимите изисквания за географското разпределение на изисквания резервен капацитет, ако има такива.

е)  се определят необходимите изисквания за географското разпределение на изисквания резервен капацитет, ако има такива.

8.  Улесняване на регионалното набавяне на резервен капацитет

8.  Улесняване на регионалното набавяне на резервен капацитет

8.1.  Регионалните оперативни центрове подпомагат операторите на преносни системи в региона на действие на системата при определянето на размера на балансиращия капацитет, който трябва да бъде набавен. При определянето на размера на балансиращия капацитет:

8.1.  Регионалните координационни центрове подпомагат операторите на преносни системи в региона на действие на системата при определянето на размера на балансиращия капацитет, който трябва да бъде набавен. При определянето на размера на балансиращия капацитет:

а)  то се извършва за ден напред и/или в рамките на деня;

а)  то се извършва за ден напред и/или в рамките на деня;

б)  се вземат предвид възможни замени между различните видове резервен капацитет с цел да се сведат до минимум разходите за набавяне;

б)  се вземат предвид възможни замени между различните видове резервен капацитет с цел да се сведат до минимум разходите за набавяне;

в)  се вземат предвид обемите изискван резервен капацитет, които се очаква да бъдат предоставени с оферти за балансираща енергия, които не са представени въз основа на договор за балансиращ капацитет.

в)  се вземат предвид обемите изискван резервен капацитет, които се очаква да бъдат предоставени с оферти за балансираща енергия, които не са представени въз основа на договор за балансиращ капацитет;

 

ва)  се вземат предвид възможни замествания между различните видове резервен капацитет с цел да се сведат до минимум разходите за набавяне.

8.2.  Регионалните оперативни центрове подпомагат операторите на преносни системи в региона на действие на системата при набавянето на изисквания балансиращ капацитет, определен в съответствие с точка 8.1. Набавянето на балансиращ капацитет:

 

а)  то се извършва за ден напред и/или в рамките на деня;

 

б)  се вземат предвид възможни замени между различните видове резервен капацитет с цел да се сведат до минимум разходите за набавяне.

 

9.  Регионални прогнози за адекватността на системите и подготовка на мерки за намаляване на риска

9.  Регионални прогнози за адекватността на системите и подготовка на мерки за намаляване на риска

9.1.  Регионалните оперативни центрове извършват регионални оценки на адекватността за седмица напред и в рамките на деня.

9.1.  Регионалните координационни центрове извършват регионални оценки на адекватността за седмица напред и в рамките на деня.

9.2.  Регионалните оперативни центрове извършват оценките на адекватността въз основа на информацията, предоставена от операторите на преносни системи в региона на действие на системата, с цел да разкрият ситуации, при които се очаква липса на адекватност в някоя от контролните зони или на регионално равнище. Регионалните оперативни центрове вземат предвид възможен междузонов обмен и ограниченията с оглед на оперативната сигурност за всички срокове на оперативно планиране.

9.2.  Регионалните координационни центрове извършват оценките на адекватността въз основа на информацията, предоставена от операторите на преносни системи в региона на действие на системата, с цел да разкрият ситуации, при които се очаква липса на адекватност в някоя от контролните зони или на регионално равнище. Регионалните координационни центрове вземат предвид възможен междузонов обмен и ограниченията с оглед на оперативната сигурност за всички срокове на оперативно планиране.

9.3.   При извършването на регионална оценка на адекватността на производството на електроенергия всеки регионален оперативен център се координира с другите регионални оперативни центрове, за да:

9.3.   При извършването на регионална оценка на адекватността на производството на електроенергия всеки регионален координационен център се координира с другите регионални координационни центрове, за да:

а)  провери заложените допускания и прогнози;

а)  провери заложените допускания и прогнози;

б)  открие възможни междурегионални ситуации на липса на адекватност.

б)  открие възможни междурегионални ситуации на липса на адекватност.

9.4.  Всеки регионален оперативен център предоставя на операторите на преносни системи в региона на действие на системата и на другите регионални оперативни центрове резултатите от регионалната оценка на адекватността на производството на електроенергия заедно с предложенията си за действия с оглед да се намалят рисковете за липса на адекватност.

9.4.  Всеки регионален координационен център предоставя на операторите на преносни системи в региона на действие на системата и на другите регионални координационни центрове резултатите от регионалната оценка на адекватността на производството на електроенергия заедно с предложенията си за действия с оглед да се намалят рисковете от липса на адекватност.

10.  Регионално координиране на изключванията

10.  Регионално координиране на изключванията

10.1.  Всеки регионален оперативен център осъществява координиране на изключванията, за да следи за разполагаемостта на съответните активи и да координира техните планове за разполагаемостта с цел обезпечаване на оперативната сигурност на преносната система, като същевременно максимално се увеличава капацитетът на междусистемните електропроводи и/или на преносните системи, влияещ на междузоновите потоци.

10.1.  Всеки регионален координационен център осъществява координиране на изключванията, за да следи за разполагаемостта на съответните активи и да координира техните планове за разполагаемостта с цел обезпечаване на оперативната сигурност на преносната система, като същевременно максимално се увеличава капацитетът на междусистемните електропроводи и/или на преносните системи, влияещ на междузоновите потоци.

10.2.  Всеки регионален оперативен център поддържа единен списък на съответните мрежови елементи, модули за производство на електроенергия и потребяващи съоръжения в региона на действие на системата и го предоставя в средата за данни за оперативното планиране на ЕМОПС за електроенергия.

10.2.  Всеки регионален координационен център поддържа единен списък на съответните мрежови елементи, модули за производство на електроенергия и потребяващи съоръжения в региона на действие на системата и го предоставя в средата за данни за оперативното планиране на ЕМОПС за електроенергия.

10.3.  Всеки регионален оперативен център извършва следните дейности, свързани с координирането на изключванията в региона на действие на системата:

10.3.  Всеки регионален координационен център извършва следните дейности, свързани с координирането на изключванията в региона на действие на системата:

а)  оценява съвместимостта в планирането на изключванията, като използва плановете на всички оператори на преносни системи за разполагаемостта за година напред;

а)  оценява съвместимостта в планирането на изключванията, като използва плановете на всички оператори на преносни системи за разполагаемостта за година напред;

б)  предоставя на операторите на преносни системи в региона на действие на системата списък на откритите несъвместимости в планирането и предлага решения за тяхното разрешаване.

б)  предоставя на операторите на преносни системи в региона на действие на системата списък на откритите несъвместимости в планирането и предлага решения за тяхното разрешаване.

11.  Оптимизация на компенсаторните механизми между операторите на преносни системи

11.  Оптимизация на компенсаторните механизми между операторите на преносни системи

11.1.   Регионалните оперативни центрове подпомагат операторите на преносни системи в региона на действие на системата в управлението на финансовите потоци, свързани с уреждане между повече от двама оператори на преносни системи, като например за разходите за повторно диспечиране, приходите от претоварване, непреднамерени отклонения или разходи за набавяне на резерви.

11.1.  Регионалните координационни центрове подпомагат операторите на преносни системи в региона на действие на системата в управлението на финансовите потоци, свързани с уреждане между повече от двама оператори на преносни системи, като например за разходите за повторно диспечиране, приходите от претоварване, непреднамерени отклонения или разходи за набавяне на резерви.

12.  Обучение и сертифициране

12.  Обучение и сертифициране

12.1.  Регионалните оперативни центрове подготвят и изпълняват програми за обучение и сертифициране, съсредоточени върху функционирането на регионалната система, за персонала, работещ в залите за планиране и управление на операторите на преносни системи в региона на действие на системите.

12.1.  Регионалните координационни центрове подготвят и изпълняват програми за обучение и сертифициране, съсредоточени върху функционирането на регионалната система, за персонала, работещ в залите за планиране и управление на операторите на преносни системи в региона на действие на системите.

12.2.  Програмите за обучение обхващат всички важни компоненти на функционирането на системата, включително сценарии за регионална криза.

12.2.  Програмите за обучение обхващат всички важни компоненти на функционирането на системата, включително сценарии за регионална криза.

13.  Идентифициране на регионални кризисни ситуации и изготвяне на сценарии за намаляване на риска, като се преразглеждат плановете на държавите членки относно готовността за справяне с рисковете.

13.  Идентифициране на регионални кризисни ситуации и изготвяне на сценарии за намаляване на риска, като се преразглеждат плановете на държавите членки относно готовността за справяне с рисковете.

13.1.  Ако ЕМОПС за електроенергия делегира тази функция, регионалните оперативни центрове идентифицират регионални сценарии за криза в съответствие с критериите, посочени в член 6, параграф 1 от [Регламента относно готовността за справяне с рисковете, предложен с COM(2016) 862].

13.1.  Ако ЕМОПС за електроенергия делегира тази функция, регионалните координационни центрове идентифицират регионални сценарии за криза в съответствие с критериите, посочени в член 6, параграф 1 от [Регламента относно готовността за справяне с рисковете, предложен с COM(2016) 862].

13.2.   Регионалните оперативни центрове подготвят и извършват ежегодно симулация на кризи в сътрудничество с компетентните органи съгласно член 12, параграф 3 от [Регламента относно готовността за справяне с рисковете, предложен с COM(2016) 862].

13.2.  Регионалните координационни центрове подготвят и извършват ежегодно симулация на кризи в сътрудничество с компетентните органи съгласно член 12, параграф 3 от [Регламента относно готовността за справяне с рисковете, предложен с COM(2016) 862].

 

13а.  Установяване на потребностите от нов капацитет, модернизиране на съществуващия капацитет или техните алтернативи.

 

13a.1.  Регионалните координационни центрове подпомагат операторите на преносни системи при установяването на потребностите от нов капацитет, от модернизиране на съществуващия капацитет или от техните алтернативи, като те се представят на регионалните групи, създадени по силата на Регламент (ЕС) № 347/2013, и се включват в десетгодишния план за развитие на мрежата, посочен в член 51 от [преработен текст на Директива 2009/72/ЕО, предложен с COM(2016) 864/2].

(1)

ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.

(2)

ОВ C 288, 31.8.2017 г., стр. 91.

(3)

ОВ C 342, 12.10.2017 г., стр. 79.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Въведение

Години наред електроенергийните системи в Европа бяха доминирани от национални монополи, които контролираха цялата система – от производството и разпределението до снабдяването на потребителя. Въпреки че тази система, основана на принципа „отгоре надолу“, осигуряваше електроенергия, тя не позволяваше никаква конкуренция, което не е от полза за потребителите. От 1996 г. насам пазарите на електроенергия постепенно започнаха да се отварят с цел насърчаване на конкуренцията и намаляване на цените. Последните значими промени в законодателството на ЕС бяха направени с третия енергиен пакет през 2009 г.

Оттогава в производството на електроенергия настъпи истинска революция. Производството на електроенергия се разви от централизирана система тип „спица на колело“ в система, която е много по-децентрализирана, благодарение на напредъка в областта на технологиите за енергия от възобновяеми източници и други технологии. Необходимо е законодателството още веднъж да бъде променено с цел адаптирането му към тази нова реалност.

Възобновяемите източници на енергия (често от вятъра или слънцето) внесоха голяма степен на променливост в системата, която трябваше да се адаптира, за да стане по-гъвкава, като същевременно продължава да гарантира сигурността на снабдяването на потребителите. Целите ни по отношение на климата насърчиха различни схеми за субсидии и подпомагане, които заедно с недостатъчното трансгранично сътрудничество между държавите – членки на ЕС доведоха до свръхкапацитет на производството на равнище ЕС. В много държави членки регулираните цени заедно с несвързаните схеми за подпомагане изпращат погрешни сигнали за инвестиции.

С цел да се отговори на тези предизвикателства и да се насърчи декарбонизацията, докладчикът прие подход „пазарът на първо място“, който предполага създаването на действително еднакви условия за всички участници на пазара. Това включва премахването на нарушаващи пазара субсидии, независимо дали те са за изкопаеми горива, ядрена енергия или възобновяеми източници на енергия. Справедливите правила означават лоялна конкуренция на пазара. Справедливият пазар на електроенергия ще допринесе за постигане на нашите цели по отношение на климата, както и за най-ниски и конкурентни цени за потребителите, като в същото време се гарантира сигурност на доставките без прекомерни инвестиции.

II. Докладът

II.1. Пазарът на първо място

Основен принцип на всеки пазар е свободното движение на цените. Следователно премахването на пределните цени е съществен елемент и следва да се извърши възможно най-скоро.

Механизмите за осигуряване на капацитет представляват субсидии, от които няма никакъв смисъл, когато в ЕС е налице свръхкапацитет. Докладчикът счита, че те следва да се прилагат само като крайна мярка. На първо място, европейската оценка на адекватността ще трябва да установи наличието на опасение за адекватността на ресурсите. След това държавата членка ще трябва да се справи със съществуващите пречки, пораждащи опасението за адекватността, чрез конкретни ангажименти, които подлежат на преглед от страна на Комисията. В случаите, когато опасението за адекватността може да бъде преодоляно единствено в рамките на по-продължителен период от време, ще бъде позволен механизъм за осигуряване на капацитет, при спазване на определени условия и на правилата на ЕС за държавна помощ. Подобни механизми, когато са осъществими, ще трябва да бъдат трансгранични.

Осигуряването на еднакви условия на конкуренция за всички е ключов елемент, за да се гарантира, че цените се основават на конкуренция. Настоящата подкрепа за някои производители под формата на приоритетно диспечиране и дерогация от задължението за балансиране нарушава конкуренцията. Докладчикът счита, че за да може пазарът да снабдява, всички трябва да носят финансова отговорност за дисбаланса, който причиняват в системата. Такъв подход предоставя правилния стимул да се поддържа баланс в системата и гарантира подходящо ниво на сигурност на доставките, като намалява необходимостта от механизми за осигуряване на капацитет.

II.2. Тръжни зони

По-големите тръжни зони предоставят по-голяма ликвидност, но по-малко стимули за инвестиции в мрежата. Докладчикът споделя мнението, че тръжните зони следва да бъдат стабилни във времето и възможно най-големи, като се вземат предвид системните претоварвания. Докладчикът предлага прилагането на подход на „моркова и тоягата“. Първо, след прегледа на тръжните зони, съответните държави членки следва да постигнат единодушие по отношение на структурата на тръжната зона, както и на конкретни ангажименти, когато е необходимо. В случаите, когато не може да бъде постигнато споразумение, Комисията следва да се намеси в решаването на спора.

ІІ.3. Укрепване на регионалното сътрудничество

Това, което се случва на пазара на електроенергия в една държава членка, оказва влияние на другите държави в региона, както и извън него. За да се гарантира сигурността на системата и да се избегнат сривове в електрозахранването, е от ключово значение по-голямото регионално сътрудничество на операторите на преносни системи. Докладчикът вижда големите ползи от вече функциониращите регионални координатори по сигурността за гарантирането на сигурността на системата. Тъй като електроенергийните пазари са все повече взаимосвързани, засилването на това сътрудничество чрез възлагане на повече задачи и функции на регионално равнище е следващата логична стъпка. При все това, операторите на преносни системи трябва да продължат да носят крайната отговорност за сигурността на системата.

II.4. Потребителите

Технологиите вече позволяват на нови участници да осъществяват дейност на пазара на електроенергия. Следователно структурата на пазара трябва да позволява и улеснява включването на всеки, който може и желае да участва, независимо дали чрез самостоятелно производство, съхранение или оптимизация на потреблението. Премахването на пазарните бариери означава повече участници на пазара, както и по-голям избор за потребителите. Докладчикът предлага също така промени в предложението, които гарантират, че потребителите могат да вземат добре информирани решения и да сменят доставчици в кратък срок.


ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

D(2017)31012

Йежи Бузек

Председател на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

PHS 08B046

Брюксел

Относно:  Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)

  (COM(2016)0861 – C8 0492/2016 – 2016/0379(COD))

Уважаеми господин Председател,

Комисията по правни въпроси разгледа горепосоченото предложение в съответствие с член 104 относно преработката на законодателни актове, както това е определено в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното:

„Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това водещата комисия.

В този случай, в допълнение към условията, установени в членове 169 и 170, във водещата комисията се допускат само изменения, които се отнасят до частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, изменения на частите на предложението, които остават непроменени в предложението, могат да се допуснат, по изключение и за всеки отделен случай, от председателя на водещата комисия, ако той счита, това се налага по наложителнипричини, свързани с вътрешното единство на текста, или тъй като измененията са

неразривно свързани с други допустими изменения. Тези причини трябва да се посочат в писмената обоснов

ка на измененията“.

Съгласно становището на консултативната работна група, съставена от правните служби на Парламента, Съвета и Комисията, която разгледа предложението за преработване, и в съответствие с препоръките на докладчика, комисията по правни въпроси счита, че въпросното предложение не включва никакви изменения по същество, освен посочените като такива в самото предложение или от страна на консултативната работна група, и че що се отнася до кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения, предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

В заключение, на своето заседание от 13 юли 2017 г. комисията по правни въпроси прие препоръка с 21 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“ до комисията по промишленост, изследвания и енергетика, в качеството ѝ на водеща комисия, да пристъпи към разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 104.

С уважение,

Павел Свобода

Приложение: Доклад, подписан от председателя на консултативната работна група.


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

 

    Брюксел, 20 юни 2017 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА:  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

        СЪВЕТА

        КОМИСИЯТА

Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)

COM(2016) 861 final/2 of 23.2.2017 - 2016/0379 (COD)

Като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната група, съставена от правните служби съответно на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свое заседание на 3 май 2017 г. за разглеждане, наред с другото, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

В хода на това заседание(1), след като разгледа предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за преработване на Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003, консултативната работна група заключи единодушно, че следните елементи от текста е следвало да се отбележат със сивото маркиране, използвано по принцип за посочване на промените по същество:

- в член 27, параграф 1, буква б) добавянето на думите „и публикува“;

- в член 27, параграф 1, буква й) добавянето на думите „съгласно член 9, параграф 2 от [Регламента за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор, предложен с COM(2016) 862]“;

- в член 29, параграф 1, първа алинея и в член 31, параграф 1 замяната на съществуващото позоваване на „член 8, параграфи 1, 2 и 3“ с позоваване на „член 27, параграфи 1, 2 и 3“;

- в член 29, параграф 1, втора алинея замяната на съществуващото позоваване на „член 8, параграф 2“ с позоваване на „член 55, параграф 14“;

- в член 29, параграф 1, трета алинея замяната на съществуващото позоваване на „член 6, параграф 11“ с позоваване на „член 54, параграф 1“;

- в член 30 позоваването на член 54;

- в член 56, параграф 4 думите „в съответствие с член 63“;

- в член 56, параграф 5 замяната на съществуващото позоваване на „член 23, параграф 2“ с позоваване на „член 63“;

- в член 57, параграф 6 заличаването на думите „и становището на Агенцията“.

Следователно, разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество освен посочените като такива. Работната група заключи също така, че що се отнася до кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с въпросните изменения по същество, предложението се свежда до обикновена кодификация на текста на действащия правен акт, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР    Х. ЛЕГАЛ      Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт      Юрисконсулт      Генерален директор

(1)

  Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.


МНЕНИЕ НА МАЛЦИНСТВОТО

Мнение на малцинството (член 52а от Правилника за дейността) относно регламента на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)

Ангелика Ниблер

На днешното гласуване в комисията по промишленост, изследвания и енергетика по доклада относно Регламента за вътрешния пазар на електроенергия беше прието решение, че до края на 2025 г. най-малко 75% от капацитета на трансграничните електропреносни мрежи трябва да бъде отворен за търговията с електроенергия в Европа, и че в бъдеще последното решение относно преконфигурирането на тръжните зони ще се взема от Комисията.

Този строго определен процент на отвореност на системните връзки от 75% до 2025 г. ще доведе до значителни смущения в мрежата в Германия, а с това и до прекомерно увеличение на разходите за повторно диспечиране. Фиксирането на тези конкретни целеви параметри не позволява гъвкаво отваряне на електропреносните мрежи в зависимост от техническата осъществимост и икономическата ефективност, вследствие на което няма да могат да бъдат взети предвид реални фактори, като например разширяването на мрежата в Германия.

Ако Германия не постигне тези цели, Комисията може да преконфигурира тръжните зони. По този начин се създава опасност от разделяне на единната тръжна зона в Германия, което ще има драматични последици върху цената на електроенергията, като ще има значителна разлика между северната и южната част.

Аз съм „за“ европейския вътрешен пазар на електроенергия. Същевременно обаче считам, че строгите изисквания към трансграничните електропреносни мрежи, както са предвидени в доклада относно Регламента за вътрешния пазар на електроенергия, не са недостатъчно отговорни, поради което гласувах „против“ и срещу предоставянето на мандат за провеждане на тристранните преговори.


СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (7.12.2017)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)

(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Докладчик по становище: Иво Белет

КРАТКА ОБОСНОВКА

Като цяло, докладчикът приветства приоритетите на Европейската комисия за пакета за чиста енергия: енергийната ефективност преди всичко, водеща роля на ЕС в световен мащаб в областта на възобновяемите енергийни източници, както и осигуряване на справедливи условия за потребителите на енергия.

Предложението за регламент има за цел създаването на интегриран енергиен пазар, който осигурява редица ползи, включително интегрирането и генерирането на големи количества електроенергия, произведена от възобновяеми източници по икономически ефективен начин, и допълнителни икономии на енергия благодарение на постигането на по-голяма прозрачност на ценообразуването.

Общи правила

Законодателството на ЕС трябва да намери правилния баланс между пазарните подходи и ефективното регулиране. За преодоляването на неефективността на пазара и за постигането на целите от общ социален и икономически интерес може да се окаже необходимо извършването на корекции на пазара. Необходимо е да се постигне правилният баланс, за да се осигури енергийният преход на най-ниска цена за обществото.

Приоритетно диспечерско управление

Ако искаме да се запази позицията на ЕС на световен лидер в областта на възобновяемите енергийни източници, може да се окаже прибързано да се предвиди край на приоритетния достъп до мрежата и на приоритетното диспечерско управление за електроцентралите с възобновяеми енергийни източници, докато на пазарите на едро все още продължават да се наблюдават нарушения. Правилата за премахването на приоритетното диспечерско управление и ограничаване трябва да се оценят внимателно.

Мрежови такси и приходи от избягване на претоварване

Преработването на мрежовите тарифи следва да се извърши с повишено внимание. Когато целта е да се отрази по-добре действителната експлоатация на мрежата, въпросите, свързани със солидарността, не трябва да бъдат пренебрегвани.

Предложеното преразглеждане ограничава използването на приходите от претоварване за разходи, свързани с действителната наличност на капацитет и разходите за междусистемни капацитети. Особено когато са постигнати целите за междусистемна свързаност, следва да се запази възможността приходите от претоварване да се връщат обратно към потребителите на мрежата, за да се осигури обществено одобрение.

Адекватност на ресурсите

Докладчикът приветства официализирането на координирана европейска методология за адекватност на ресурсите като необходима стъпка, за да се гарантират сравними оценки.

Въпреки това е необходимо да се отдели допълнително внимание, за да се постигне правилният баланс между европейското равнище, от една страна, и регионалното и националното равнище, от друга страна. Поради това координираната европейска оценка на адекватността на ресурсите следва да бъде допълнена с оценки, при които акцентът е на национално или регионално равнище (включително повече нееднородност, по-голяма чувствителност, местни условия и др.).

За да се гарантира сигурност на доставките при най-ниски разходи за потребителите, причините за въвеждане на механизми за осигуряване на капацитет следва да бъдат следени по подходящ начин. Разходите за механизмите за осигуряване на капацитет и тяхното отражение върху фактурите на потребителите следва да бъдат внимателно оценени. Механизмите за осигуряване на капацитет следва да се установяват въз основа на прозрачни критерии, които включват гъвкавост, и следва да не противоречат на целите на ЕС в областта на климата и енергетиката. Механизмите за осигуряване на капацитет следва да бъдат само временна мярка от последна инстанция, която е ограничена във времето и се съпътства от ясна стратегия за извеждане от употреба.

Експлоатация на преносните системи

За целите на успешното интегриране на различните национални енергийни пазари според докладчика е необходимо ефективно съгласуване на европейската електроенергийна система. Регионалното сътрудничество между операторите на преносни мрежи е ключов елемент за постигане на целите на енергийния съюз. В последно време това стана задължително чрез различни регламенти на ЕС (мрежови кодекси и насоки). По-нататъшното прехвърляне на задачи и разширяване на регионалната база за сътрудничество в рамките на центровете за регионално сътрудничество определено е необходимо, но не е сигурно дали това може да бъде успешно реализирано на принципа „отгоре надолу“. Нормативната уредба следва да насърчава разработването на европейско измерение на експлоатацията на преносната система на принципа „отдолу нагоре“.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Енергийният съюз има за цел сигурно и устойчиво да предоставя на потребителите – домакинства и предприятия – енергия на конкурентни и достъпни цени. В миналото в електроенергийната система господстваха вертикално интегрирани, често държавни, монополи с големи централизирани електроцентрали — ядрени или работещи с изкопаеми горива. Вътрешният пазар на електроенергия, който постепенно се създава от 1999 г. насам, е предназначен да предоставя реален избор за всички потребители в Съюза , както граждани, така и предприятия, на нови бизнес възможности и по-интензивна трансгранична търговия, с цел да се постигне повишаване на ефикасността, конкурентни цени, по-високи стандарти на услугите, сигурност на доставките и устойчиво развитие. Вътрешният пазар на електроенергия увеличи конкуренцията, особено в търговията на едро, и трансграничната търговия. Той остава основата за ефикасен енергиен пазар.

(2)  Енергийният съюз има за цел сигурно и устойчиво да предоставя на потребителите – домакинства и предприятия – енергия на конкурентни и достъпни цени. В миналото в електроенергийната система господстваха вертикално интегрирани, често държавни, монополи с големи централизирани електроцентрали — ядрени или работещи с изкопаеми горива. Вътрешният пазар на електроенергия, който постепенно се създава от 1999 г. насам, има за цел да предоставя реален избор за всички потребители в Съюза, били те граждани или предприятия, да създава нови бизнес възможности за предприятията, да насърчава кооперативните модели за производство на енергия от гражданите с регионална добавена стойност и да засилва трансграничната търговия, с цел да се постигне повишаване на ефикасността, конкурентни цени, по-високи стандарти на услугите, сигурност на доставките и устойчиво развитие. Вътрешният пазар на електроенергия увеличи конкуренцията, особено в търговията на едро, и трансграничната търговия. Той остава основата за ефикасен енергиен пазар.

Обосновка

Изменението е в съответствие с целта на предложението на Комисията за преработване на текста.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Принципът „енергийната ефективност на първо място“ играе важна роля при разработването на структурата на пазара на електроенергия. Като насърчава еднаквите условия на конкуренция за решенията от гледна точка на потреблението, включително оптимизация на потреблението и подобрения на енергийната ефективност, той гарантира, че пазарът може да бъде ефективен при постигането на целите на енергийния съюз и на уредбата в областта на климата и енергетиката до 2030 г.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  В миналото потребителите на електроенергия бяха абсолютно пасивни, като често я купуваха на регулирани цени, които не бяха пряко свързани с пазара. В бъдеще потребителите ще трябва да получат възможност за пълноценно участие на пазара при равнопоставеност с другите участници на него. С оглед бъдещата енергийна система да включва растящ дял на енергията от възобновяеми източници, тя следва да се възползва от всички налични източници на гъвкавост, по-специално от оптимизацията на потреблението и съхраняването. За да се постигне действителна декарбонизация на възможно най-ниска цена, ще е необходимо също така да се насърчава повишаването на енергийната ефективност.

(5)  В миналото потребителите на електроенергия бяха абсолютно пасивни, като често я купуваха на регулирани цени, които не бяха пряко свързани с пазара. В бъдеще потребителите ще трябва да получат възможност за пълноценно участие на пазара при равнопоставеност с другите участници на него. С оглед бъдещата енергийна система да включва растящ дял на енергията от възобновяеми източници, тя следва да се възползва от всички налични източници на гъвкавост, по-специално от оптимизацията на потреблението и съхраняването. За да се постигне действителна декарбонизация на възможно най-ниска цена, ще е необходимо също така да се насърчава повишаването на енергийната ефективност и по този начин да се намали търсенето на енергия и да се стимулират инвестициите в дългосрочен план.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  По-голямата пазарна интеграция и развитието към по-променливо производство на електроенергия налагат по-големи усилия за координиране на националните енергийни политики със съседите и използване на възможностите за трансгранична търговия с електроенергия.

(6)  По-голямата пазарна интеграция и развитието към по-разпределено и по-променливо производство на електроенергия налагат по-големи усилия за координиране на националните енергийни политики със съседите и използване на възможностите за трансгранична търговия с електроенергия.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Съгласно основните пазарни принципи цените на електроенергията следва да се определят от търсенето и предлагането. Тези цени следва да сигнализират за наличието на потребност от електроенергия, като предоставят пазарни стимули за инвестиции в източници на гъвкавост — например гъвкаво производство, междусистемни връзки, оптимизация на потреблението или съхраняване.

(8)  Съгласно основните пазарни принципи цените на електроенергията следва да се определят от търсенето и предлагането. Като се спазват принципите на солидарност и справедливо разпределение на разходите, тези цени следва да сигнализират за наличието на потребност от електроенергия, като предоставят пазарни стимули за инвестиции в източници на гъвкавост — например гъвкаво производство, междусистемни връзки, оптимизация на потреблението или съхраняване.

Изменение    6

Предложение за регламент

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Декарбонизацията на електроенергийния сектор, свързана с превръщането на енергията от възобновяеми източници в основна част от пазара, е главна цел на Европейския съюз. Тъй като Съюзът напредва към декарбонизация на електроенергийния сектор и все по-голямо използване на възобновяеми енергийни източници, от решаващо значение е пазарът да премахне съществуващите пречки за трансграничната търговия и да насърчава инвестициите в поддържаща инфраструктура — например за по-гъвкаво производство, междусистемни връзки, оптимизация на потреблението и съхраняване. От съществено значение, за да се подкрепи преходът към променливо и разпределено производство, както и да се гарантира, че принципите на енергийния пазар ще са в основата на пазарите на електроенергия в Съюза в бъдеще, е съсредоточаването отново върху краткосрочните пазари и ценообразуването в условията на недостиг.

(9)  Декарбонизацията на електроенергийния сектор, свързана с превръщането на енергията от възобновяеми източници в основна част от пазара, е главна цел на Европейския съюз. Тъй като Съюзът напредва към декарбонизация на електроенергийния сектор и все по-голямо използване на възобновяеми енергийни източници, от решаващо значение е пазарът да премахне съществуващите пречки за трансграничната търговия и да насърчава инвестициите в поддържаща инфраструктура — например за по-гъвкаво производство, междусистемни връзки, оптимизация на потреблението и съхраняване. За да подкрепят внедряването на решения за съхраняване на енергия, държавите членки следва да предприемат стъпки за премахване на остарелите данъчни разпоредби, които водят до двойно данъчно облагане. За да се подкрепи преходът към променливо и разпределено производство, както и да се гарантира, че принципите на енергийния пазар ще са в основата на пазарите на електроенергия в Съюза в бъдеще, от съществено значение е да се съсредоточим отново върху краткосрочните пазари и ценообразуването в условията на недостиг.

Обосновка

Ефикасното внедряване на съхранението на енергия е възпрепятствано от разпоредбите на данъчния кодекс, които водят до двойно данъчно облагане. Ето защо държавите членки следва да предприемат стъпки за премахването на тези пречки.

Изменение    7

Предложение за регламент

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Краткосрочните пазари ще подобрят гъвкавостта и конкуренцията, като дадат възможност за цялостното участие на повече ресурси на пазара, и по-специално на по-гъвкавите от тях. Ефективното ценообразуване в условията на недостиг ще насърчава пазарните участници да присъстват на пазара, когато той изпитва най-голяма потребност от тях, и ще осигурява възстановяването на разходите им на пазара на едро. Поради това от решаващо значение е да се осигури, доколкото е възможно, премахването на определените по административен или косвен път пределни цени, така че да стане възможно цените да се увеличават в условията на недостиг до стойността на загубите от прекъсване на електроснабдяването. Пълното включване в пазарната структура на краткосрочните пазари и ценообразуването в условията на недостиг ще спомогне за премахването на други мерки, като например механизмите за осигуряване на капацитет (т.е. производствен капацитет и/или преносна способност), за да се гарантира сигурността на доставките. Същевременно ценообразуването без пределни цени в условията на недостиг на пазара на едро не следва да е в ущърб на възможността за надеждни и стабилни цени за крайните потребители, по-специално домакинства и МСП.

(10)  Краткосрочните пазари ще подобрят гъвкавостта и конкуренцията, като дадат възможност за цялостното участие на повече ресурси на пазара, и по-специално на по-гъвкавите от тях. Ефективното ценообразуване в условията на недостиг ще насърчава пазарните участници да присъстват на пазара, когато той изпитва най-голяма потребност от тях, и ще осигурява възстановяването на разходите им на пазара на едро. Поради това от решаващо значение е да се осигури, доколкото е възможно, премахването на определените по административен или косвен път пределни цени, така че да стане възможно цените да се увеличават в условията на недостиг до стойността на загубите от прекъсване на електроснабдяването. Пълното включване в пазарната структура на краткосрочните пазари и ценообразуването в условията на недостиг ще спомогне за премахването на други мерки, като например механизмите за осигуряване на капацитет (т.е. производствен капацитет и/или преносна способност), за да се гарантира сигурността на доставките. Същевременно ценообразуването без пределни цени в условията на недостиг на пазара на едро не следва да е в ущърб на възможността за надеждни, стабилни и достъпни цени за крайните потребители, по-специално домакинства и МСП.

Изменение    8

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12)  Предварителното условие за ефективна конкуренция на вътрешния пазар на електроенергия е недискриминационни и прозрачни такси за използване на мрежата, включително междусистемните електропроводи в преносната система. Наличният капацитет на тези електропроводи следва да бъде настроен на максимални нива в съответствие със стандартите за безопасност за сигурна експлоатация на мрежата.

(12)  Предварителното условие за ефективна конкуренция на вътрешния пазар на електроенергия е недискриминационни, прозрачни и адекватни такси за използване на мрежата, включително междусистемните електропроводи в преносната система. Наличният капацитет на тези електропроводи следва да бъде настроен на максимални нива в съответствие със стандартите за безопасност за сигурна експлоатация на мрежата.

Обосновка

Изменението е в съответствие с целта на предложението на Комисията за преработване на текста.

Изменение    9

Предложение за регламент

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  С оглед ефикасно насочване на необходимите инвестиции е необходимо също така цените да подават сигнали за това къде има най-голяма потребност от електроенергия. За получаването на правилни локационни сигнали в дадена зонова електроенергийна система е необходимо съгласувано, обективно и надеждно определяне на тръжните зони (т.е. зоните на офериране) чрез прозрачен процес. С оглед да се осигури ефикасната експлоатация и планиране на електроенергийната мрежа на Съюза и да се предоставят ефективни ценови сигнали за нужда от нов производствен капацитет (т.е. мощност), оптимизация на потреблението или преносна инфраструктура, тръжните зони следва да отразяват структурното претоварване. По-специално не следва да се намалява междузоновият капацитет (т.е. преносна способност), за да се реши проблемът с вътрешно претоварване.

(14)  С оглед ефикасно насочване на необходимите инвестиции е необходимо също така цените да подават сигнали за това къде има най-голяма потребност от електроенергия. За получаването на правилни локационни сигнали в дадена зонова електроенергийна система е необходимо съгласувано, обективно и надеждно определяне на тръжните зони (т.е. зоните на офериране) чрез прозрачен процес. С оглед да се осигури ефикасната експлоатация и планиране на електроенергийната мрежа на Съюза и да се предоставят ефективни ценови сигнали за нужда от нов производствен капацитет (т.е. мощност), оптимизация на потреблението, съхраняване на енергия или преносна инфраструктура, тръжните зони следва да отразяват структурното претоварване. По-специално не следва да се намалява междузоновият капацитет (т.е. преносна способност), за да се реши проблемът с вътрешно претоварване.

Обосновка

Гарантира, че съхраняването на енергия се признава като нов клас енергиен актив в правото на ЕС.

Изменение    10

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  За ефикасна декарбонизация на електроенергийната система чрез интеграция на пазарите е необходимо систематично премахване на пречките за трансгранична търговия, така че да се преодолее разпокъсването на пазарите и да се даде възможност на потребителите на енергия в Съюза напълно да се възползват от предимствата на интегрираните пазари на електроенергия и конкуренцията.

(15)  За ефикасна декарбонизация на електроенергийната система до 2050 г. чрез интеграция на пазарите е необходимо систематично премахване на пречките за трансгранична търговия, така че да се преодолее разпокъсването на пазарите и да се даде възможност на потребителите на енергия в Съюза напълно да се възползват от предимствата на интегрираните пазари на електроенергия и конкуренцията. Необходимо е също така да се предвиди и справедлив преход за въгледобивните региони и за тези части на пазара на електроенергия, които все още се основават до голяма степен на производството на електроенергия от въглища, тъй като при тяхното извеждане от експлоатация, което е необходимо в рамките на прехода към гъвкава и устойчива енергийна система, позволяваща на ЕС да изпълни Парижкото споразумение, ще трябва да се предприемат мерки във връзка с многобройните икономически и социални предизвикателства.

Обосновка

Декарбонизацията трябва да бъде приобщаваща, справедлива и приета от всички заинтересовани страни и да отчита социалното, икономическото и екологичното въздействие, както и устойчивите алтернативи за заетост, особено когато постепенното извеждане от експлоатация е свързано с прекратяване на добивните дейности. Предстои да започне подготовка за създаване на платформа за диалог относно въглищата, за да се обсъдят аспектите на управлението, справедливия преход и извеждането от експлоатация, и правилата за електроенергийния пазар на ЕС следва да бъдат съобразени с тези дейности.

Изменение    11

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15а)  Приоритетното диспечерско управление за инсталациите за производство на електроенергия, използващи различни възобновяеми енергийни източници, следва да получи признание за своята роля да подпомага ЕС при изпълнението на неговите цели за използване на енергия от възобновяеми източници и намаляване на емисиите на парникови газове.

Изменение    12

Предложение за регламент

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  ЕМОПС за електроенергия следва да изготви надеждна оценка на адекватността на ресурсите на съюзно равнище в средно- и дългосрочен план, за да предостави обективна основа за оценка на опасенията относно тази адекватност. Механизмите за осигуряване на капацитет в отговор на опасение относно адекватността на ресурсите следва да се основават на оценката за ЕС.

(26)  ЕМОПС за електроенергия следва да изготви надеждна оценка на адекватността на ресурсите на съюзно равнище в средно- и дългосрочен план, за да предостави обективна основа за оценка на опасенията относно тази адекватност. Тази оценка следва да се допълва от по-подробни оценки на равнищата на тръжните зони, на държавите членки и на регионите. Механизмите за осигуряване на капацитет в отговор на опасение относно адекватността на ресурсите следва да се основават на посочените оценки.

Изменение    13

Предложение за регламент

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Предназначението на оценката на адекватността на ресурсите в средно- и дългосрочен план (от 10 години напред до година напред), посочена в настоящия регламент, е различно от това на сезонните прогнози за перспективите (за шест месеца напред), посочени в член 9 от [Регламента за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор, предложен с COM(2016) 862]. Оценките в средно- и дългосрочен план се използват главно за преценяване на нуждата от механизми за осигуряване на капацитет, докато сезонните прогнози за перспективите служат за насочване на вниманието към рискове, които могат да възникнат през следващите шест месеца, в резултат от които е вероятно значително влошаване на положението с доставките на електроенергия. В допълнение регионалните оперативни центрове също така изготвят регионални оценки на адекватността, както е определено в европейското законодателство относно експлоатацията на електропреносни системи. Тези оценки на адекватността са в много краткосрочен план (от седмица напред до ден напред) и се използват в контекста на експлоатацията на системите.

(27)  Предназначението на оценката на адекватността на ресурсите в средно- и дългосрочен план (от 10 години напред до година напред), посочена в настоящия регламент, е различно от това на сезонните прогнози за перспективите (за шест месеца напред), посочени в член 9 от [Регламента за готовност за справяне с рискове в електроенергийния сектор, предложен с COM(2016) 862]. Оценките в средно- и дългосрочен план се използват главно за преценяване на нуждата от механизми за осигуряване на капацитет, докато сезонните прогнози за перспективите служат за насочване на вниманието към рискове, които могат да възникнат през следващите шест месеца, в резултат от които е вероятно значително влошаване на положението с доставките на електроенергия. В допълнение регионалните координационни центрове също така изготвят регионални оценки на адекватността, както е определено в европейското законодателство относно експлоатацията на електропреносни системи. Тези оценки на адекватността са в много краткосрочен план (от седмица напред до ден напред) и се използват в контекста на експлоатацията на системите.

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    14

Предложение за регламент

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Преди въвеждането на механизми за осигуряване на капацитет държавите членки следва да оценят регулаторните отклонения, допринасящи за съответното опасение за адекватността на ресурсите. От тях следва да се изисква приемането на мерки за премахване на установените отклонения, включително срок за изпълнението им. Механизми за осигуряване на капацитет следва да се въвеждат само за оставащите опасения, на които не може да се отговори чрез премахването на такива отклонения.

(28)  Преди въвеждането на механизми за осигуряване на капацитет държавите членки следва да оценят регулаторните отклонения, допринасящи за съответното опасение за адекватността на ресурсите. От тях следва да се изисква приемането на мерки за премахване на установените отклонения, включително срок за изпълнението им. Механизми за осигуряване на капацитет следва да се въвеждат само за оставащите опасения, като например сигурността на доставките на енергия, на които не може да се отговори чрез премахването на такива отклонения.

Изменение    15

Предложение за регламент

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Следва да бъдат определени подробни правила за улесняване на трансгранично участие в механизми за осигуряване на капацитет, различни от схемите за резервиране. Операторите на трансгранични преносни системи следва да улесняват заинтересованите производители, желаещи да участват в механизми за осигуряване на капацитет в други държави членки. Поради това те следва да изчисляват максималния капацитет, за който би било възможно трансгранично участие, да дават възможност за участие и да проверяват наличностите. Националните регулаторни органи следва да налагат прилагането на трансграничните правила в държавите членки.

(31)  Следва да бъдат определени подробни правила за улесняване на трансгранично участие в механизми за осигуряване на капацитет, различни от стратегическите резерви. Операторите на трансгранични преносни системи следва да улесняват заинтересованите производители, желаещи да участват в механизми за осигуряване на капацитет в други държави членки. Поради това те следва да изчисляват максималния капацитет, за който би било възможно трансгранично участие, да дават възможност за участие и да проверяват наличностите. Националните регулаторни органи следва да налагат прилагането на трансграничните правила в държавите членки.

Изменение    16

Предложение за регламент

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Предвид различията в националните енергийни системи и техническите ограничения на съществуващите електроенергийни мрежи най-добрият подход за постигане на напредък в интеграцията на пазарите често ще бъде на регионално равнище. Така че следва да се засили регионалното сътрудничество на операторите на преносни системи. С оглед да се осигури ефикасно сътрудничество, в нова регулаторна рамка следва да се предвиди засилено регионално управление и регулаторен надзор, включително с укрепване на правомощието на Агенцията за вземане на решения по трансгранични въпроси. По-тясното сътрудничество между държавите членки може да е необходимо също и в кризисни ситуации, за да се повиши сигурността на доставките и да се ограничат смущенията на пазара.

(32)  Предвид различията в националните енергийни системи и техническите ограничения на съществуващите електроенергийни мрежи най-добрият и най-ефективният от гледна точка на разходите подход за постигане на напредък в интеграцията на пазарите често ще бъде на регионално равнище. Така че следва да се засили регионалното сътрудничество на операторите на преносни системи. С оглед да се осигури ефикасно сътрудничество, в нова регулаторна рамка следва да се предвиди засилено регионално управление и регулаторен надзор, включително с укрепване на правомощието на Агенцията за вземане на решения по трансгранични въпроси. По-тясното сътрудничество между държавите членки може да е необходимо също и в кризисни ситуации, за да се повиши сигурността на доставките и да се ограничат смущенията на пазара.

Изменение    17

Предложение за регламент

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Регионалните оперативни центрове следва да изпълняват функции, при които техният регионален обхват носи добавена стойност в сравнение с изпълнението на тези функции на национално равнище. Функциите на регионалните оперативни центрове следва да обхващат функциите, осъществявани от регионалните координатори по сигурността, както и допълнителни функции по експлоатацията на системата, функционирането на пазара и готовността за справяне с рискове. Функциите, осъществявани от регионалните оперативни центрове, следва да не обхващат експлоатацията в реално време на електроенергийната система.

(35)  Регионалните координационни центрове следва да изпълняват функции, при които техният регионален обхват носи добавена стойност в сравнение с изпълнението на тези функции на национално равнище. Функциите на регионалните координационни центрове следва да обхващат функциите, осъществявани от регионалните координатори по сигурността, както и допълнителни функции с регионално значение. Функциите, осъществявани от регионалните координационни центрове, следва да не обхващат експлоатацията в реално време на електроенергийната система.

Изменение    18

Предложение за регламент

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  Регионалните оперативни центрове следва да действат на първо място в интерес на експлоатацията на системата и функционирането на пазара в региона, а не в интерес на отделен субект. Поради това регионалните оперативни центрове следва да бъдат оправомощени да вземат решения да действат и да направляват действията, които трябва да се предприемат от операторите на преносни системи в региона на експлоатация на системите за определени функции, и да изпълняват засилена консултативна роля за останалите функции.

(36)  Регионалните координационни центрове следва да действат на първо място в интерес на експлоатацията на системата и функционирането на пазара в региона, а не в интерес на отделен субект. Поради това регионалните координационни центрове следва да изпълняват засилена консултативна роля чрез възможността да издават препоръки.

Изменение    19

Предложение за регламент

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  С оглед да се повиши ефективността на разпределителните мрежи за електроенергия в Съюза и да се осигури тясно сътрудничество с операторите на преносни системи и ЕМОПС за електроенергия, следва да бъде създадена Организация на операторите на разпределителни системи в Европейския съюз (EU DSO entity) (наричана по-долу „ООРСЕС“). Задачите на ООРСЕС следва да бъдат ясно определени и методите ѝ на работа следва да гарантират ефикасност, прозрачност и представителност сред операторите на разпределителни системи в Съюза. ООРСЕС следва да действа в тясно сътрудничество с ЕМОПС за електроенергия по подготовката и прилагането на мрежовите кодекси, когато това е приложимо, и следва да работи по предоставянето на насоки по интегрирането, inter alia, на разпределено производство на електроенергия и съхраняване в разпределителни мрежи или други области, които са свързани с управлението на разпределителни мрежи.

(38)  С оглед да се повиши ефективността на разпределителните мрежи за електроенергия в Съюза и да се осигури тясно сътрудничество с операторите на преносни системи и ЕМОПС за електроенергия, следва да бъде създадена Организация на операторите на разпределителни системи в Европейския съюз (EU DSO entity) (наричана по-долу „ООРСЕС“). Задачите на ООРСЕС следва да бъдат ясно определени и методите ѝ на работа следва да гарантират независимост, неутралност, ефикасност, прозрачност и представителност сред операторите на разпределителни системи в Съюза, като се зачитат регионалните особености на разпределителните мрежи. ООРСЕС следва да действа в тясно сътрудничество с ЕМОПС за електроенергия по подготовката и прилагането на мрежовите кодекси, когато това е приложимо, и следва да работи по предоставянето на насоки по интегрирането, inter alia, на разпределено производство на електроенергия и съхраняване в разпределителни мрежи или други области, които са свързани с управлението на разпределителни мрежи.

Обосновка

Разпределителните мрежи в Европа се различават в много отношения: като се започне от нивото на напрежението, топологията и естествения профил на даден район и се стигне до моделите на потребление на ползвателите. Тези особености трябва да бъдат взети предвид в дейностите на ООРСЕС.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  постави основата за ефикасно постигане на целите на Европейския енергиен съюз, и по-специално на рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г.30, като се даде възможност за получаване на пазарни сигнали с оглед на повишена гъвкавост, декарбонизация и иновативност;

а)  постави основата за ефикасно постигане на целите на Европейския енергиен съюз и по-специално на рамката в областта на климата и енергетиката до 2030 г.30, като се даде възможност за получаване на пазарни сигнали с оглед на повишена гъвкавост, енергийна ефективност и иновативност и се отчита също така ролята на междусистемните връзки и нарастващият дял на възобновяемите източници на енергия за прехода към устойчива енергийна система;

_________________

_________________

30 COM/2014/015 final.

30 COM/2014/015 final.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  определи основните принципи за добре функциониращи интегрирани пазари за електроенергия с оглед да се позволи недискриминационен достъп до пазара за всички доставчици на ресурси и потребители на електроенергия, да се предоставят повече права на потребителите, да се даде възможност за оптимизация на потреблението и енергийна ефективност, да се улесни агрегирането на разпределеното търсене и предлагане, да се допринесе за декарбонизацията на икономиката и заплащането на пазарен принцип на електроенергията, произведена от възобновяеми източници;

б)  определи основните принципи за добре функциониращи интегрирани пазари за електроенергия с оглед да се позволи недискриминационен достъп до пазара за всички доставчици на ресурси и потребители на електроенергия, да се предоставят повече права на потребителите, да се даде възможност за оптимизация на потреблението, съхраняване на енергия и енергийна ефективност, да се улесни агрегирането на разпределеното търсене и предлагане, да се насърчат достатъчни равнища на електроенергийни междусистемни връзки и да се допринесе за декарбонизацията на икономиката и заплащането на пазарен принцип на електроенергията, произведена от възобновяеми източници;

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „претоварване“ означава ситуация, при която не могат да бъдат изпълнени всички заявки от пазарни участници за търговия между две тръжни зони, защото те биха засегнали значително физическите потоци по мрежови елементи, които не могат да поемат тези потоци ; г) д) е)

в)  „претоварване“ означава ситуация, при която не могат да бъдат изпълнени всички заявки от пазарни участници за търговия, защото те биха засегнали значително физическите потоци по мрежови елементи, които не могат да поемат тези потоци;

Обосновка

Първоначалното определение щеше да предвижда, че претоварване може да настъпва само между две тръжни зони, но не и в рамките на една тръжна зона. Изменението е необходимо и с цел хармонизиране с определението за тръжна зона.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква ф

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ф)  „механизъм за осигуряване на капацитет“ означава административна мярка, за да се осигури постигането на желаното равнище на сигурност на доставките чрез възнаграждение за предоставянето на ресурси на разположение, като не се включват мерки, отнасящи се за спомагателни услуги;

ф)  „механизъм за осигуряване на капацитет“ означава извънредна административна мярка, чрез която се осигурява постигането на необходимото равнище на сигурност на доставките чрез възнаграждение за предоставянето на ресурси на разположение, като не се включват мерки, отнасящи се за спомагателни услуги, и която е приета в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент, с правилата относно държавната помощ и принципите на необходимост, пропорционалност и недискриминация;

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2 – буква х

Текст, предложен от Комисията

Изменение

х)  „стратегически резерв“ означава механизъм за осигуряване на капацитет, при който ресурси се диспечират само в случай на неуспешен клиринг на пазарите за ден напред и в рамките на деня, операторите на преносни системи са изчерпали своите балансиращи ресурси за установяване на равновесие между търсенето и предлагането, и дисбалансите на пазара по време на периоди, когато са били диспечирани резервите, се уреждат на стойността на загубите от прекъсване на електроснабдяването;

х)  „стратегически резерв“ означава механизъм за осигуряване на капацитет, при който ресурси се задържат извън пазара и се диспечират само в случай на неуспешен клиринг на пазарите за ден напред, операторите на преносни системи са изчерпали своите балансиращи ресурси за установяване на равновесие между търсенето и предлагането, и дисбалансите на пазара по време на периоди, когато са били диспечирани резервите, се уреждат на стойността на загубите от прекъсване на електроснабдяването;

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  цените се формират въз основа на търсенето и предлагането;

а)  цените по принцип отразяват търсенето и предлагането;

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  избягват се действия, които пречат за формирането на цените въз основа на търсенето и предлагането или възпират развитието на по-гъвкаво производство, нисковъглеродно производство или по-гъвкаво търсене;

б)  избягват се действия, които пречат за формирането на цените въз основа на търсенето и предлагането, освен ако те имат за цел установяването на солидарност и справедливо разпределение на разходите и вземат предвид в достатъчна степен енергийно бедните потребители;

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  насърчава се разработването на по-гъвкаво производство, производство с ниски въглеродни емисии и по-гъвкаво търсене;

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)   от пазарните участници се изисква да оценят риска от вреди, който представляват новите продукти и услуги за битовите клиенти, и да адаптират офертите си в съответствие с него;

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)   националните регулаторни органи наблюдават развитието на пазара и променят защитата, когато е необходимо;

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  потребителите и малките предприятия получават възможност да участват на пазара чрез агрегиране на производството от множество генериращи съоръжения или на натоварването от множество потребяващи съоръжения, за да подават съвместни предложения на пазара на електроенергия и да бъдат съвместно обслужвани в електроенергийната система при спазване на заложените в Договора за ЕС правила относно конкуренцията;

г)  потребителите и малките предприятия получават възможност да участват на пазара индивидуално, колективно, чрез участие в местна енергийна общност и биват насърчавани чрез агрегиране на производството от множество генериращи съоръжения или на натоварването от множество потребяващи съоръжения, за да подават съвместни предложения на пазара на електроенергия и да бъдат съвместно обслужвани в електроенергийната система при спазване на заложените в Договора за ЕС правила относно конкуренцията;

Обосновка

Общите принципи за пазара на електроенергия на ЕС следва да осигурят база за признаване и насърчаване на всички форми на активно участие на потребителите, а не само чрез агрегиране.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  правилата за пазара подкрепят декарбонизацията на икономиката, като дават възможност за интеграцията на електроенергията от възобновяеми енергийни източници и предоставят стимули за енергийната ефективност;

д)  правилата за пазара подкрепят декарбонизацията на икономиката, като осигуряват стимули за интеграцията на електроенергията от възобновяеми енергийни източници и за енергийна ефективност;

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  правилата за пазара осигуряват подходящи стимули за инвестиране в производството, съхраняването, енергийната ефективност и оптимизацията на потреблението, за да се отговори на нуждите на пазара и така да се гарантира сигурност на доставките;

е)  правилата за пазара имат за цел да осигурят подходящи стимули за инвестиране в производството, по-специално дългосрочни инвестиции в нисковъглеродно производство на електроенергия, съхраняването, енергийната ефективност и оптимизацията на потреблението, за да се отговори на нуждите на пазара и така да се гарантира сигурност на доставките;

Изменение    33

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  избягват се пречки за трансграничните електроенергийни потоци и за трансграничните сделки на пазарите на електроенергия и свързаните пазари на услуги;

ж)  премахват се пречки за трансграничните електроенергийни потоци и за трансграничните сделки на пазарите на електроенергия и свързаните пазари на услуги;

Изменение    34

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  всички ресурси за производство, съхраняване и потребление участват равноправно на пазара;

и)  всички ресурси за производство, съхраняване и потребление участват равноправно на пазара по начин, който отчита ползите и разходите, които всеки от тях носи за околната среда и за системата, тяхната устойчивост и приносът им за постигането на целите за декарбонизация, определени в Парижкото споразумение от 2015 г. и в Директива (ЕС) .../... [Директива за енергията от възобновяеми източници];

Изменение    35

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 1 – буква м

Текст, предложен от Комисията

Изменение

м)  правилата за пазара дават възможност за влизането и напускането му от предприятия за производство и доставки на електроенергия въз основа на тяхната оценка за икономическата и финансовата жизнеспособност на действията им;

м)  правилата за пазара дават възможност за влизането и напускането му от предприятия за производство на електроенергия, съхраняване на енергия и доставки на електроенергия въз основа на тяхната оценка за икономическата и финансовата жизнеспособност на действията им;

Обосновка

Тъй като съхраняването се определя като отделна дейност в електроенергийната система, предприятията за съхраняване трябва да могат да вземат решения за влизане или напускане на пазара на същото основание като другите участници на пазара.

Изменение    36

Предложение за регламент

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3a

 

Справедлив преход

 

Европейската комисия подпомага държавите членки, които въведат национална стратегия за постепенно намаляване на инсталираните мощности за производство на електроенергия чрез изгаряне на въглища и на добивния капацитет, с всички налични средства, включително целева финансова помощ, за да се даде възможност за „справедлив преход“ в регионите, засегнати от структурните промени. Комисията подпомага държавите членки да се справят с въздействието на прехода към чиста енергия върху социалната сфера, уменията и промишлеността. Комисията работи в тясно сътрудничество с участниците от регионите със засилено използване на въглища и интензивни емисии на въглерод, предоставя насоки, по-специално за достъпа до и използването на наличните средства и програми, и насърчава обмена на добри практики, включително разисквания относно промишлените пътни карти и нуждите от преквалификация, чрез целенасочени платформи, в това число чрез инициативата за справедлив преход за работниците и общностите, установена в Регламент (ЕС) .../... [Регламента за управлението].

Изменение    37

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всички участници на пазара се стремят към баланс на пазара и отговарят финансово за дисбалансите, които причиняват в системата. Те се явяват отговорни за баланса страни или делегират своята отговорност на дадена отговорна за баланса страна по свой избор.

1.  Всички участници на пазарите се стремят към баланс на пазара и отговарят финансово за дисбалансите, които причиняват в системата, при условие че всички участници на пазара имат достъп до балансиращи пазари и пазари в рамките на деня в съответствие с членове 5 и 6. Те се явяват отговорни за баланса страни или делегират своята отговорност на дадена отговорна за баланса страна по свой избор.

Изменение    38

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки могат да предоставят дерогация от отговорността за баланса по отношение на:

2.  Държавите членки, след като се консултират с операторите на разпределителни системи, може да предвидят дерогация от финансовите последици от отговорността за балансирането по отношение на:

Изменение    39

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  демонстрационни проекти;

заличава се

Изменение    40

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  инсталации, за които се ползва подкрепа, одобрена от Комисията по правилата на Съюза относно държавната помощ съгласно членове 107—109 от ДФЕС, и които са пуснати в експлоатация преди [датата на влизане в сила: да се въведе от Службата за публикации]. Държавите членки могат, като спазват правилата на Съюза относно държавната помощ, да стимулират участниците на пазара, които са освободени изцяло или частично от отговорността за балансирането, да поемат пълната отговорност за балансирането срещу съответна компенсация.

в)  инсталации, за които се ползва подкрепа, одобрена от Комисията по правилата на Съюза относно държавната помощ съгласно членове 107—109 от ДФЕС, и които са пуснати в експлоатация преди [датата на влизане в сила: да се въведе от Службата за публикации]. Държавите членки могат, като спазват правилата на Съюза относно държавната помощ, да осигурят стимули за участниците на пазара, които разполагат с цялостно или частично освобождаване от финансовите последици на отговорността за балансирането, да поемат пълната отговорност за баланса срещу съответна компенсация.

Изменение    41

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Всички участници на пазара трябва да имат достъп до балансиращия пазар — индивидуално или чрез агрегиране. Правилата и продуктите на балансиращия пазар се съобразяват с необходимостта от приспособяване към растящия дял на променливото производство на електроенергия, както и към увеличената еластичност на потреблението и появата на нови технологии.

1.  Всички участници на пазара трябва да имат пълен достъп до балансиращия пазар – индивидуално или чрез агрегиране. Правилата и продуктите на балансиращия пазар се съобразяват с необходимостта от приспособяване към растящия дял на променливото производство на електроенергия, както и към увеличената еластичност на потреблението и появата на нови технологии.

Изменение    42

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Балансиращите пазари се организират по такъв начин, че да се гарантира действителното недопускане на дискриминация между участниците на пазара, като се отчитат различните технически възможности за производство на електроенергия от променливи възобновяеми източници, оптимизацията на енергийното потребление и съхраняването.

2.  Балансиращите пазари се организират по такъв начин, че да се гарантира действителното недопускане на дискриминация между участниците на пазара. Балансиращите пазари трябва да бъдат проектирани така, че да дават възможност за максимално участие на възобновяемите източници, включително по-специално малко децентрализирано и разпределено производство. Балансиращият пазар гарантира, че енергийните общности имат пропорционален и лесен достъп до пазара.

Изменение    43

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Оразмеряването на резервния капацитет се извършва на регионално равнище в съответствие с точка 7 от приложение І. Регионалните оперативни центрове подпомагат операторите на преносни системи за определяне на балансиращия капацитет, за който е нужно да се възложат поръчки в съответствие с точка 8 от приложение І.

7.  Оразмеряването на резервния капацитет се извършва на регионално равнище в съответствие с точка 7 от приложение І. Регионалните координационни центрове подпомагат операторите на преносни системи за определяне на балансиращия капацитет, за който е нужно да се възложат поръчки в съответствие с точка 8 от приложение І.

Изменение    44

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Възлагането на поръчки за балансиращ капацитет се улеснява на регионално равнище в съответствие с точка 8 от приложение І. Възлагането на поръчки се основава на първичен пазар и се организира по такъв начин, че да не се допуска дискриминация между участниците на пазара в процеса на предварителна оценка индивидуално или чрез агрегиране.

8.  Възлагането на поръчки за балансиращ капацитет се улеснява на регионално равнище в съответствие с точка 8 от приложение І. Възлагането на поръчки се основава на първичен пазар и не се допуска дискриминация между участниците на пазара в процеса на предварителна оценка, включително, по-специално, когато участието е индивидуално или чрез агрегиране.

Изменение    45

Предложение за регламент

Член 5 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9.  Възлагането на поръчки за повишаващ балансиращ капацитет се извършва отделно от това за понижаващ балансиращ капацитет. Договарянето се извършва за не повече от един ден преди предоставянето на балансиращия капацитет при максимален договорен период един ден.

9.  Възлагането на поръчки за повишаващ балансиращ капацитет се извършва отделно от това за понижаващ балансиращ капацитет. Договарянето се извършва за не повече от един ден преди предоставянето на балансиращия капацитет при максимален договорен период един ден. В съответствие с член 34, параграф 6 и член 36, параграф 10 от насоките относно балансирането всеки оператор на преносна система може да внесе предложение до компетентния регулаторен орган с искане за изключение от правилата за възлагане на поръчки съгласно настоящия параграф.

 

Посочените искания за освобождаване включват:

 

а)  посочване на периода, през който ще се прилага освобождаването;

 

б)  посочване на обема на балансиращия капацитет, за който ще се прилага освобождаването;

 

в)  анализ на въздействието на това освобождаване върху участието на балансиращите ресурси; както и

 

г)  обосновка за освобождаването, с която се доказва, че то би довело до по-висока икономическа ефективност.

Изменение    46

Предложение за регламент

Член 6 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  да бъдат организирани по такъв начин, че да не се допуска дискриминация;

а)  да не бъдат дискриминиращи;

Обосновка

Принципът на недискриминация на пазарите за ден напред и в рамките на деня следва да поражда правно действие без каквито и да е допълнителни действия от страна на държавите членки.

Изменение    47

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Пазарните оператори предоставят продукти за търгуване на пазарите за ден напред и в рамките на деня, които са достатъчно малки по размер — с минимален размер на офертата 1 мегават или по-малко, за да дават възможност за ефективно участие за оптимизация на енергийното потребление, съхраняване на енергия и използване в малък мащаб на възобновяеми източници.

3.  Пазарните оператори предоставят продукти за търгуване на пазарите за ден напред и в рамките на деня, които са достатъчно малки по размер — с минимален размер на офертата 1 мегават или по-малко, за да дават възможност за ефективно участие за оптимизация на енергийното потребление, съхраняване на енергия и използване в малък мащаб на възобновяеми източници, включително за енергийните общности чрез пропорционален и опростен достъп.

Изменение    48

Предложение за регламент

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Цената на едро на електроенергията не се ограничава с максимално допустима стойност, освен ако последната е зададена да възлиза на стойността на загубите от прекъсване на електроснабдяването, определена в съответствие с член 10. Цената на едро на електроенергията не се ограничава с минимално допустима стойност, освен ако последната е зададена да възлиза на минус 2000 EUR или по-малко и, в случай че ограничението е или се предвижда да бъде достигнато, за него трябва да бъде зададена по-ниска стойност за следващия ден. Настоящата разпоредба се прилага, inter alia, за офериране и клиринг за всички срокове за търгуване и включва цените за балансираща енергия и дисбаланси.

1.  Цената на едро на електроенергията не се ограничава с максимално допустима стойност, освен ако последната е зададена да възлиза на стойността на загубите от прекъсване на електроснабдяването, определена в съответствие с член 10. На силно взаимосвързаните пазари тези максимално допустими стойности са определени на еднакво равнище за всички тръжни зони и пазари, с цел избягване на смущения на пазара. Цената на едро на електроенергията не се ограничава с минимално допустима стойност, освен ако последната е зададена да възлиза на минус 2000 EUR или по-малко и, в случай че ограничението е или се предвижда да бъде достигнато, за него трябва да бъде зададена по-ниска стойност за следващия ден. Настоящата разпоредба се прилага, inter alia, за офериране и клиринг за всички срокове за търгуване и включва цените за балансираща енергия и дисбаланси.

Обосновка

На силно взаимосвързаните пазари следва да се гарантира единно техническо ограничение за цената. Без такива единни ограничения, в периоди на недостиг би могла да възникне неефективност, тъй като участниците на пазара биха били изкуствено ограничени при трансграничната конкуренция в областта на енергията поради разликите в способността за определяне на цените на офертите.

Изменение    49

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато операторите на преносни системи диспечират инсталации за производство на електроенергия, те отдават приоритет на инсталациите, използващи възобновяеми енергийни източници или високоефективно комбинирано производство на енергия от малки инсталации, или на инсталации с използване на нови технологии, в следния обхват:

2.  Когато операторите на преносни и разпределителни системи диспечират инсталации за производство на електроенергия, те отдават приоритет на инсталации за производство и съхраняване, използващи възобновяеми енергийни източници или високоефективно комбинирано производство на енергия от малки инсталации, или на инсталации с използване на нови технологии, в следния обхват:

а)  генериращи инсталации, използващи възобновяеми енергийни източници, или високоефективно комбинирано производство на енергия с инсталирана генерираща мощност под 500 kW; или

а)  генериращи инсталации, използващи възобновяеми енергийни източници, или високоефективно комбинирано производство на енергия с инсталирана генерираща мощност под 500 kW; или

б)  демонстрационни проекти за иновативни технологии.

б)  демонстрационни проекти за иновативни технологии.

Изменение    50

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Инсталации за производство на електроенергия, използващи възобновяеми енергийни източници или високоефективно комбинирано производство на енергия, които са пуснати в експлоатация преди [влизането в сила: да се въведе от Службата за публикации] и при пускането си в експлоатация са подлежали на приоритетно диспечерско управление съгласно член 15, параграф 5 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета или член 16, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1, продължават да подлежат на приоритетно диспечерско управление. Приоритетното диспечерско управление не се прилага повече от датата, на която инсталацията за производство на електроенергия бъде подложена на значителни изменения, като това е валидно най-малкото когато се изисква ново споразумение за присъединяване или при увеличаване на производствения капацитет (т.е. генериращата мощност).

4.  С цел поддържане на стабилна регулаторна уредба за инвеститорите, инсталациите за производство или съхраняване, използващи възобновяеми енергийни източници или високоефективно комбинирано производство на енергия, които са пуснати в експлоатация преди [да се въведе от Службата за публикации: влизането в сила] и при пускането си в експлоатация са подлежали на приоритетно диспечерско управление съгласно член 15, параграф 5 от Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета или член 16, параграф 2 от Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета1, продължават да подлежат на приоритетно диспечерско управление. Приоритетното диспечерско управление не се прилага повече от датата, на която инсталацията за производство или съхраняване бъде подложена на значителни изменения, като това е валидно най-малкото когато се изисква ново споразумение за присъединяване или при увеличаване на производствения капацитет или на капацитета за съхраняване.

–––––––––––––

–––––––––––––

1.  Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16).

1.  Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и за изменение и впоследствие за отмяна на директиви 2001/77/ЕО и 2003/30/ЕО (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 16).

Изменение    51

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки могат, при спазване на правилата на Съюза относно държавната помощ, да предвидят стимули за участниците на пазара, имащи приоритетен достъп, да се откажат от приоритетното диспечерско управление срещу съответната компенсация.

Изменение    52

Предложение за регламент

Член 11 – параграф 4 (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Държавите членки спазват разпоредбите на настоящия член в процеса на докладване относно вътрешния енергиен пазар, както е предвидено в член [21] от Регламент (ЕС) .../... [Регламента за управлението].

 

Преди премахването на приоритетното диспечерско управление съгласно параграфи 2 и 3 държавите членки гарантират, по-специално, че всички пазари са напълно отворени, включително всички допълнителни услуги, за участието на възобновяеми енергийни източници, че правилата за диспечиране са напълно прозрачни и са на пазарен принцип, че е въведена прозрачна методика във връзка с правилата за ограничаване и че премахването на приоритетното диспечерско управление за инсталациите за производство, използващи възобновяеми енергийни източници, няма да засегне техния принос за:

 

а)  постигането на целта на ЕС за 2030 г., предвидена в Директивата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници;

 

б)  намаляването на общите емисии на парникови газове на Съюза в срок до 2030 г. с най-малко 40% в сравнение с нивата от 1990 г., както е предвидено в поетия от Съюза и неговите държави членки ангажимент за планирано национално определено намаление, внесен в секретариата на Рамковата конвенция на ООН по изменението на климата.

Изменение    53

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ограничените или диспечирани повторно ресурси се подбират измежду съоръженията за производство или потребление на електроенергия, представящи оферти за ограничаване или повторно диспечиране, като се използват пазарни механизми и се компенсират финансово. Ограничаване или повторно диспечиране на производството на електроенергия или повторно диспечиране на оптимизацията на потреблението се използва на непазарен принцип само когато липсва пазарна алтернатива, изчерпани са всички налични на пазара ресурси или броят на наличните съоръжения за производство или потребление на електроенергия в зоната, в която са разположени подходящи за предоставянето на услугата съоръжения за производство или потребление на електроенергия, е твърде малък за осигуряването на ефективна конкуренция. Предоставянето на пазарни ресурси трябва да е достъпно за всички технологии за производство на електроенергия, съхраняване и оптимизация на потреблението, включително за оператори в други държави членки, освен ако е невъзможно по технически причини.

2.  Ограничените или диспечирани повторно ресурси се подбират измежду съоръженията за производство, съхраняване или потребление, представящи оферти за ограничаване или повторно диспечиране, като се използват пазарни механизми и се компенсират финансово в пълен размер. Участието в пазарни механизми е доброволно за всички участници на пазара, включително по-специално малкото децентрализирано и разпределено производство. Ограничаване или повторно диспечиране на производството на електроенергия или повторно диспечиране на оптимизацията на потреблението се използва на непазарен принцип само когато липсва пазарна алтернатива, изчерпани са всички налични на пазара ресурси или броят на наличните съоръжения за производство или потребление на електроенергия в зоната, в която са разположени подходящи за предоставянето на услугата съоръжения за производство или потребление на електроенергия, е твърде малък за осигуряването на ефективна конкуренция. Предоставянето на пазарни ресурси трябва да е достъпно за всички технологии за производство на електроенергия, съхраняване и оптимизация на потреблението, включително за оператори в други държави членки, освен ако е невъзможно по технически причини.

Изменение    54

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Отговорните системни оператори докладват най-малко веднъж годишно на компетентния регулаторен орган относно ограничаването или понижаващото повторно диспечиране на инсталации за производство на електроенергия, използващи възобновяеми енергийни източници или високоефективно комбинирано производство на енергия, и относно предприетите мерки за ограничаване на необходимостта от намаляване или понижаващо повторно диспечиране в бъдеще. Ограничаването или повторното диспечиране на инсталации за производство на електроенергия, използващи възобновяеми енергийни източници или високоефективно комбинирано производство на енергия, подлежи на компенсация съгласно параграф 6.

3.  Отговорните системни оператори докладват най-малко веднъж годишно на компетентния регулаторен орган и на ACER относно:

 

-  степента на развитие и ефективност на пазарните механизми за ограничаване или за повторно диспечиране на инсталациите за производство, съхраняване или оптимизация на потреблението на електроенергия;

 

-  основанията, количествата и видовете технологии, подлежащи на ограничаване или понижаващо повторно диспечиране на инсталации за производство, използващи възобновяеми енергийни източници или високоефективно комбинирано производство на енергия;

 

-  предприетите мерки за намаляване на необходимостта от ограничаване или понижаващо диспечиране; и

 

-  исканията и сключените договорни споразумения с генериращи мощности, за да оперират на определено равнище на захранване с електроенергия; системните оператори обосновават необходимостта от такива споразумения, както и степента, в която тези услуги не биха могли да бъдат предоставяни от други източници; посочва се дали това е в съответствие с постигането на целите на Съюза при минимални разходи.

 

Регулаторите извършват ежегодно оценка на пазарния интерес.

 

Ограничаването или повторното диспечиране на инсталации за производство или съхраняване, използващи възобновяеми енергийни източници или високоефективно комбинирано производство на електроенергия, подлежи на компенсация съгласно параграф 6.

Изменение    55

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  гарантират способността на преносните и разпределителните мрежи да пренасят електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници или получена от високоефективно комбинирано производство на енергия, с минимално възможно ограничаване или повторно диспечиране. Това не трябва да пречи при мрежовото планиране да се има предвид ограничено съкращаване или повторно диспечиране, когато е доказано, че то е икономически по-ефективно и не превишава 5 % от инсталираните мощности с използване на възобновяеми енергийни източници или високоефективно комбинирано производство на енергия в тяхната зона;

а)  гарантират способността на преносните и разпределителните мрежи да пренасят електроенергия, произведена или съхранявана от възобновяеми енергийни източници или получена от високоефективно комбинирано производство на енергия, с минимално възможно ограничаване или повторно диспечиране. Това не трябва да пречи при мрежовото планиране да се има предвид ограничено съкращаване или повторно диспечиране, когато е доказано, че то е икономически по-ефективно и не превишава 5% от инсталираните или съхраняваните мощности с използване на възобновяеми енергийни източници, оптимизация на потреблението на електроенергия или високоефективно комбинирано производство на енергия в точката на свързване, при условие че преди неговото одобряване са проведени необходимите консултации със заинтересованите страни;

Изменение    56

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  предприемат подходящи оперативни мерки във връзка с мрежата и пазара, за да сведат до минимум ограничаването или понижаващото повторно диспечиране на електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници или получена от високоефективно комбинирано производство на енергия.

б)  гарантират, че мрежите им са достатъчно гъвкави, така че да са в състояние да управляват своите мрежи, както е определено в член [51] от Директива .../... [Директивата за електроенергията].

Изменение    57

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 4 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  предприемат подходящи оперативни мерки във връзка с мрежата и пазара, за да постигнат ефикасно подаване на цялата електроенергия, произведена от възобновяеми енергийни източници или получена от високоефективно комбинирано производство на енергия, и да сведат до минимум тяхното ограничаване или понижаващо повторно диспечиране.

Изменение    58

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  инсталациите за производство на електроенергия, използващи високоефективно комбинирано производство на енергия, подлежат на понижаващо повторно диспечиране или ограничаване само когато липсва друга алтернатива, различна от понижаващо повторно диспечиране или ограничаване на инсталациите за производство на електроенергия, използващи възобновяеми енергийни източници, или други решения биха довели до прекомерни разходи или рискове за мрежовата сигурност;

б)  инсталациите за производство на електроенергия, използващи високоефективно комбинирано производство на енергия, и по-специално в случаите, когато:

 

i)  главната цел на тези инсталации за производство на енергия е да произвеждат топлинна енергия за производствените процеси в съответния промишлен обект;

 

ii)  производствата на топлинна и електроенергия са неразривно свързани по такъв начин, че всяка промяна в производството на топлинна енергия неизбежно води до промяна в генерирането на активна мощност и обратно;

 

подлежат на понижаващо повторно диспечиране или ограничаване само ако липсва друга алтернатива, различна от ограничаване или понижаващо повторно диспечиране на инсталациите за производство, използващи възобновяеми енергийни източници, или когато други решения биха довели до прекомерни разходи или рискове за мрежовата сигурност;

Изменение    59

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  електроенергията собствено производство от инсталации, използващи възобновяеми енергийни източници или високоефективно комбинирано производство на енергия, която не се подава на преносната или разпределителната мрежа, не се ограничава, освен ако няма друго решение за решаване на проблеми с мрежовата сигурност;

в)  електроенергията собствено производство от инсталации, използващи възобновяеми енергийни източници или високоефективно комбинирано производство на енергия, която основно е предназначена за собствено потребление, не се ограничава, освен ако няма алтернатива или други решения биха довели до непропорционални рискове за мрежовата сигурност;

Изменение    60

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 5 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  понижаващото повторно диспечиране или ограничаването съгласно букви а) — в) се обосновава надлежно и прозрачно. Обосновката се включва в доклада по параграф 3.

г)  понижаващото повторно диспечиране или ограничаването съгласно букви а) — в) по-горе се обосновава надлежно и прозрачно. Обосновката се включва в доклада по параграф 3.

Изменение    61

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Когато се използва понижаващо повторно диспечиране или ограничаване на непазарен принцип, то подлежи на финансова компенсация от страна на системния оператор, поискал ограничаването или повторното диспечиране, предназначена за собственика на съкратеното или повторно диспечирано съоръжение за производство или потребление на електроенергия. Финансовата компенсация трябва да е най-малко равна на най-голямата от стойностите на следните елементи:

6.  Когато се използва понижаващо повторно диспечиране или ограничаване на непазарен принцип, то подлежи на финансова компенсация от страна на системния оператор, поискал ограничаването или повторното диспечиране, предназначена за собственика на съкратеното или повторно диспечирано съоръжение за производство, съхраняване или потребление на електроенергия. Финансовата компенсация трябва да е най-малко равна на най-голямата от стойностите на следните елементи:

а)  допълнителни оперативни разходи, причинени от ограничаването или повторното диспечиране — например допълнителни разходи за гориво в случай на повишаващо повторно диспечиране или за поемане на топлинната енергия в случай на понижаващо повторно диспечиране или ограничаване на инсталация за производство на електроенергия с използване на високоефективно комбинирано производство на енергия;

а)  допълнителни оперативни разходи, причинени от ограничаването или повторното диспечиране — например допълнителни разходи за гориво в случай на повишаващо повторно диспечиране или за поемане на топлинната енергия в случай на понижаващо повторно диспечиране или ограничаване на инсталации за производство, използващи високоефективно комбинирано производство на енергия;

б)  90 % от нетните приходи от продажбата на пазара за ден напред на електроенергията, която съоръжението за производство на електроенергия или потребяващото съоръжение би произвело, ако не беше искането за ограничаване или повторно диспечиране. Когато се оказва финансова подкрепа за съоръжения за производство или потребление на електроенергия въз основа на количеството произведена или консумирана електроенергия, изгубената финансова подкрепа се счита за част от нетните приходи.

б)  100% от нетните приходи от продажбата на пазара за ден напред на електроенергията, която съоръжението за производство, съхраняване или потребление на енергия би произвело, ако не беше искането за ограничаване или повторно диспечиране. Когато се оказва финансова подкрепа за съоръжения за производство или потребление на електроенергия въз основа на количеството произведена или консумирана електроенергия, изгубената финансова подкрепа се счита за част от нетните приходи. Пълната компенсация се урежда в рамките на разумен срок след възникването на ограничаването.

Изменение    62

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Държавите членки гарантират, че докладваната съгласно параграф 3 информация се отразява чрез националния процес на докладване относно вътрешния енергиен пазар, както е предвидено в член [21] от Регламент .../... [Регламента за управлението].

Обосновка

Процедурите за докладване следва да се опростят съгласно Регламента относно управлението на Енергийния съюз, за да се намали административната тежест.

Изменение    63

Предложение за регламент

Член 12 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6б.  Когато е приложимо, операторите на преносни системи от различни държави членки се споразумяват за справедливо разпределение на разходите за трансграничното повторно диспечиране и насрещната търговия.

Обосновка

Разпоредбите на настоящия член включват също и споразумения за трансгранично повторно диспечиране и насрещна търговия през националните граници, което логично следва от предходните параграфи на настоящия член.

Изменение    64

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Към проблемите, свързани с претоварване на мрежата, се подхожда с недискриминационни пазарно обусловени решения, които подават ефикасни икономически сигнали към участниците на пазара и операторите на преносни системи. Проблемите, свързани с претоварването, се решават чрез методи, които не са свързани със сделки, а именно методи, които не включват избор между договорите с индивидуалните участници на пазара. Когато операторът на преносна система предприема оперативни мерки, за да гарантира, че неговата преносна система остава в нормално състояние, той отчита въздействието на тези мерки върху съседни контролни зони и координира такива мерки с операторите на други засегнати преносни системи, както е предвидено в Регламент (ЕС) 2015/1222.

1.  Към проблемите, свързани с претоварване на мрежата, се подхожда с недискриминационни пазарно обусловени решения, включително решения относно енергийната ефективност и управлението на търсенето, които подават ефикасни икономически сигнали към участниците на пазара и операторите на преносни системи. Проблемите, свързани с претоварването, се решават чрез методи, които не са свързани със сделки, а именно методи, които не включват избор между договорите с индивидуалните участници на пазара. Когато операторът на преносна система предприема оперативни мерки, за да гарантира, че неговата преносна система остава в нормално състояние, той отчита въздействието на тези мерки върху съседни контролни зони и координира такива мерки с операторите на други засегнати преносни системи, както е предвидено в Регламент (ЕС) 2015/1222.

Обосновка

В съответствие с разпоредбите относно енергийната ефективност и оптимизацията на потреблението на член 3, параграф 1, букви д) и е), член 16, параграфи 2 и 8, член 18, параграф 3, член 19, параграф 4, беква б, член 25, параграф 2 и член 55, параграф 1, буква л) логиката на регулирането трябва да се приложи също и за управлението на претоварването.

Изменение    65

Предложение за регламент

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  На участниците на пазара се предоставя максималният капацитет на междусистемните електропроводи и/или на преносните мрежи, влияещи върху трансграничните потоци, като се спазват стандартите за безопасност и сигурна експлоатация на мрежата. Използват се насрещна търговия и повторно диспечиране, включително трансгранично повторно диспечиране, за да се увеличи максимално наличният капацитет, освен ако се докаже, че това не е от полза за икономическата ефективност на равнището на Съюза.

3.  На участниците на пазара се предоставя максималният капацитет на междусистемните електропроводи и/или на преносните мрежи, влияещи върху трансграничните потоци, като се спазват стандартите за безопасност и сигурна експлоатация на мрежата. Използват се насрещна търговия и повторно диспечиране, включително трансгранично повторно диспечиране, за да се гарантира стабилността на планирания обмен в случай на намаления на наличния нетен преносен капацитет по съображения във връзка със сигурността на системата.

Изменение    66

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Таксите, прилагани от операторите на мрежите за достъп до мрежите , включително такси за присъединяване към мрежите, такси за използване на мрежите и, когато е приложимо, такси за съответно укрепване на мрежите, са прозрачни, отчитат необходимостта от сигурност на мрежата и гъвкавост и отразяват действително направените разходи, доколкото те съответстват на тези, извършени от ефективен и сравним в структурно отношение оператор на мрежа, и се прилагат без дискриминация. По-специално те се прилагат по начин, при който не се прави разлика в положително или отрицателно отношение в производството в зависимост от това дали то е свързано с разпределение или с пренос. Те не са по-неблагоприятни за съхраняването на енергия и не възпират участието в оптимизацията на потреблението.

1.  Таксите, прилагани от операторите на мрежите за достъп до мрежите , включително такси за присъединяване към мрежите, такси за използване на мрежите и, когато е приложимо, такси за съответно укрепване на мрежите, са прозрачни, отчитат необходимостта от сигурност на мрежата и гъвкавост и отразяват действително направените разходи, доколкото те съответстват на тези, извършени от ефективен и сравним в структурно отношение оператор на мрежа, и се прилагат без дискриминация. По-специално те се прилагат по начин, при който не се прави разлика в положително или отрицателно отношение в производството в зависимост от това дали то е свързано с разпределение или с пренос. Те не са по-неблагоприятни за съхраняването на енергия, по-специално като не се събират двойни такси за съхраняване на енергия и агрегиране, и не възпират собственото производство и собственото потребление, нито участието в оптимизацията на потреблението. Без да се засяга параграф 3, тези такси не зависят от разстоянието.

Изменение    67

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  С тарифите се предоставят подходящи стимули на операторите на преносни и разпределителни системи както в краткосрочен, така и в дългосрочен план за повишаване на ефективността, включително енергийната ефективност, спомагане за пазарната интеграция и енергийната сигурност и подкрепа за инвестиране и съответни научноизследователски дейности.

2.  С тарифите се предоставят подходящи стимули на операторите на преносни и разпределителни системи както в краткосрочен, така и в дългосрочен план за повишаване на ефективността, включително енергийната ефективност, спомагане за пазарната интеграция, в това число за възобновяеми източници и съоръжения за съхраняване на енергия, и енергийната сигурност, и подкрепа за инвестиране и съответни научноизследователски дейности.

Изменение    68

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Тарифите за разпределение отразяват разходите за използване на разпределителната мрежа от ползвателите на системата, включително активни клиенти, и могат да бъдат диференцирани въз основа на профилите на потребление или производство на ползвателите на системата. Когато държавите членки са осъществили внедряването на интелигентни измервателни системи, регулаторните органи могат да въведат диференцирани по време мрежови тарифи, отразяващи използването на мрежата, по прозрачен и предвидим начин за потребителя.

7.  Тарифите за разпределение отразяват разходите за и ползите от достъпа до и от използването на разпределителната мрежа от ползвателите на системата, включително активни клиенти, и могат да бъдат диференцирани въз основа на профилите на потребление, съхраняване или производство от страна на ползвателите на системата. Когато държавите членки са осъществили внедряването на интелигентни измервателни системи, регулаторните органи могат да въведат диференцирани по време мрежови тарифи, отразяващи използването на мрежата, по прозрачен и предвидим начин за потребителя.

Изменение    69

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Регулаторните органи предоставят стимули на операторите на разпределителни системи да възлагат поръчки за услуги по експлоатацията на развитието на техните системи и да въвеждат иновативни решения в разпределителните системи. За тази цел регулаторните органи признават за допустими и включват всички съответни разходи в тарифите за разпределение, а също така въвеждат цели за ефективност, за да стимулират операторите на разпределителни системи да повишават ефективността, включително енергийната ефективност, в техните системи.

8.  Регулаторните органи предоставят стимули на операторите на разпределителни системи да възлагат поръчки за услуги по експлоатацията на развитието на техните системи и да въвеждат иновативни решения в разпределителните системи. За тази цел регулаторните органи признават за допустими и включват всички съответни разходи в тарифите за разпределение, а също така въвеждат цели за ефективност, за да стимулират операторите на разпределителни системи да повишават ефективността, включително енергийната ефективност и гъвкавост, в техните системи, както и да насърчават интегрирането на енергията от възобновяеми източници и съхраняването на енергия.

Изменение    70

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 9 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

га)  премахването на стимулите, които са вредни за енергийната ефективност и управлението на търсенето;

Изменение    71

Предложение за регламент

Член 16 – параграф 9 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еа)  методите за изчисляване на ползите от собственото потребление, децентрализираното производство, съхраняването и оптимизацията на потреблението, както и взаимното допълване между тях;

Изменение    72

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Всички приходи от разпределението на междусистемен капацитет се използват за следните цели:

2.  Приходите от разпределението на междусистемен капацитет се използват за следните цели:

Обосновка

Промените в първата част на буква б) са необходими с цел да се отрази останалата част от текста. Не е възможно да се разграничат различните части на този член.

Изменение    73

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  поддържане или увеличаване на междусистемните капацитети чрез мрежови инвестиции, по-специално в нови междусистемни електропроводи.

б)  поддържане или увеличаване на междусистемните капацитети чрез мрежови инвестиции, по-специално в нови междусистемни електропроводи и вътрешни линии, които са изброени в Десетгодишния план за развитие на мрежата на Европейската мрежа на операторите на електропреносни системи (ENTSO-E), тъй като имат значение за намаляване на претоварванията в междусистемните електропроводи, както и трансгранични коригиращи действия, като например повторно диспечиране и насрещна търговия.

Ако приходите не могат да бъдат използвани ефективно за целите, посочени в първа алинея, букви а) или б), те се записват по вътрешна сметка на отделен ред за бъдещо използване за тези цели.

Ако приходите не могат да бъдат използвани ефективно за целите, посочени в първа алинея, буква а) или б), като остатъчна възможност те могат да бъдат използвани с одобрението на регулаторните органи на съответните държави членки до максимална сума, която се определя от тези регулаторни органи, като приход, който се взема предвид от регулаторните органи при одобряване на методиката за изчисляване на мрежовите тарифи и/или фиксиране на мрежовите тарифи. Регулаторните органи могат да одобрят тази възможност само когато операторът на преносната система вземе решение, с което се ангажира да осъществи всички проекти за междусистемни електропроводи, носещи положителна нетна печалба, и ако счетоводният му баланс е достатъчен за финансирането на тези инвестиции. Остатъкът от приходите се записва по вътрешна сметка на отделен ред, докато стане възможно да бъде изразходван за целите, посочени в първа алинея, букви а) и/или б). Регулаторният орган уведомява Агенцията за одобрението, посочено във втора алинея.

Обосновка

Промените в първата част на буква б) са необходими с цел да се отрази останалата част от текста. Не е възможно да се разграничат различните части на този член.

Изменение    74

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Използването на приходите в съответствие с букви а) и б) от параграф 2 е съобразно методиката, предложена от Агенцията и одобрена от Комисията. Предложението на Агенцията се представя на Комисията до [да се въведе от Службата за публикации: 12 месеца след влизането в сила] и се одобрява в срок от шест месеца.

заличава се

Агенцията може, по своя собствена инициатива или по искане на Комисията, да актуализира методиката и Комисията одобрява актуализираната методика не по-късно от шест месеца след нейното представяне.

 

Преди представяне на Комисията, Агенцията се консултира относно методиката съгласно член 15 от [преработения текст на Регламент (ЕО) № 713/2009, предложен с COM(2016) 863/2].

 

Методиката съдържа подробно описание като минимум на условията, при които приходите могат да се използват в съответствие с букви а) и б) от параграф 2, и условията, при които те могат да бъдат записани по вътрешна сметка на отделен ред за бъдещо използване за тези цели.

 

Изменение    75

Предложение за регламент

Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Операторите на преносни системи предварително определят ясно как ще се използват приходите от избягване на претоварване и докладват за действителното използване на тези приходи. Ежегодно до 31 юли националните регулаторни органи публикуват доклад, в който се посочва размерът на приходите, събрани за 12-месечния период, завършващ на 30 юни същата година, и как са били използвани те, включително конкретните проекти, за които са били използвани, или сумата, записана по сметка на отделен ред, заедно с доказателство, че това използване е в съответствие с настоящия регламент и с методиката, разработена съгласно параграф 3.

заличава се

Изменение    76

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки наблюдават адекватността на ресурсите на своята територия въз основа на оценката на адекватността на европейските ресурси съгласно член 19.

1.  Държавите членки наблюдават и докладват за адекватността на ресурсите на своята територия въз основа на оценката на адекватността на европейските ресурси съгласно член 19, и, ако е целесъобразно, въз основа на оценка на национално и регионално равнище.

Изменение    77

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато при оценката на адекватността на европейските ресурси се установи опасение за адекватността на ресурсите, държавите членки установяват регулаторните отклонения, причинили или допринесли за възникването на това опасение.

2.  Когато при оценката на адекватността на европейските ресурси се установи опасение за адекватността на ресурсите, държавите членки установяват регулаторните отклонения и случаите на неефективност на пазара, причинили или допринесли за възникването на това опасение.

Изменение    78

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки публикуват график за приемане на мерки за премахване на установените регулаторни отклонения. Когато се занимават с опасения за адекватността на ресурсите, държавите членки разглеждат по-специално премахването на регулаторните отклонения, даването на възможност за ценообразуване в условията на недостиг, развитието на взаимната свързаност, съхраняването на енергия, мерки от страна на търсенето и енергийната ефективност.

3.  Държавите членки публикуват график и план за изпълнение за приемане на мерки за премахване на установените регулаторни отклонения и на действия за справяне със случаите на неефективност на пазара. Когато се занимават с опасения за адекватността на ресурсите, държавите членки разглеждат по-специално премахването на регулаторните отклонения, даването на възможност за ценообразуване в условията на недостиг, развитието на взаимната свързаност, съхраняването на енергия, мерки от страна на търсенето и енергийната ефективност.

Изменение    79

Предложение за регламент

Член 18 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Държавите членки определят показатели за докладване на ефективността на мерките, приети съгласно параграф 3, и съответно преразглеждат всеки механизъм за осигуряване на капацитет, въведен съгласно член 23.

Изменение    80

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Оценката на адекватността на европейските ресурси се прави въз основа на методика, която гарантира, че оценката:

4.  Оценката на адекватността на европейските ресурси се прави въз основа на методика, която гарантира, че оценката:

а)  се извършва на равнището на тръжните зони, като се обхващат най-малко всички държави членки;

а)  се извършва на равнището на тръжните зони, като се обхващат най-малко всички държави членки;

б)  се основава на подходящи сценарии за прогнозираното търсене и предлагане, включително икономическа оценка на вероятността за излизане от експлоатация, изграждане на нови генериращи мощности и мерки за постигане на целите за енергийната ефективност и подходяща чувствителност спрямо цените на едро и развитието на цената на въглеродните емисии;

б)  се основава на подходящи сценарии за прогнозираното търсене и предлагане, включително икономическа оценка на вероятността за излизане от експлоатация, временно спиране, изграждане на нови генериращи мощности и мерки за постигане на целите за енергийна ефективност и свързаност между електронергийните системи и подходяща чувствителност спрямо цените на едро и развитието на цената на въглеродните емисии;

в)  е надлежно съобразена с приноса на всички ресурси, включително сегашното и бъдещото производство, съхраняването на енергията, оптимизацията на потреблението и възможностите за внос и износ, както и с техния принос за гъвкава експлоатация на системата;

в)  е надлежно съобразена с приноса на всички ресурси, включително сегашното и бъдещото производство, съхраняването на енергията, оптимизацията на потреблението и възможностите за внос и износ, както и с техния принос за гъвкава експлоатация на системата;

г)  предвижда вероятното въздействие на мерките, посочени в член 18, параграф 3;

г)  предвижда вероятното въздействие на мерките, посочени в член 18, параграф 3;

д)  включва сценарии без съществуващи или бъдещи механизми за осигуряване на капацитет;

д)  включва сценарии без съществуващи или бъдещи механизми за осигуряване на капацитет;

е)   се основава на пазарен модел, в който се използва основан на потоците подход, когато е приложим такъв;

е)  се основава на пазарен модел, в който се използва основан на потоците подход, когато е приложим такъв;

ж)  е с прилагане на изчисления за вероятността;

ж)  е с прилагане на изчисления за вероятността;

з)  е с прилагане най-малко на следните показатели:

з)  е с прилагане най-малко на следните показатели:

–  „очаквана непредоставена електроенергия“ и

–  „очаквана непредоставена електроенергия“ и

–  „очаквани загуби от прекъсване на електроснабдяването“;

–  „очаквани загуби от прекъсване на електроснабдяването“;

и)  разкрива източниците за възможни опасения за адекватността на ресурсите, по-специално дали те представляват мрежово или ресурсно ограничение или и двете.

и)  разкрива източниците за възможни опасения за адекватността на ресурсите, по-специално дали те представляват мрежово или ресурсно ограничение или и двете.

Изменение    81

Предложение за регламент

Член 19 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Предложенията по параграфи 2 и 5, както и резултатите от оценката на адекватността на европейските ресурси съгласно параграф 3, подлежат на предварителна консултация и одобрение от страна на Агенцията по процедурата, посочена в член 22.

6.  Предложенията по параграфи 2 и 5, сценариите и допусканията, на които те се основават, както и резултатите от оценката на адекватността на европейските ресурси съгласно параграф 3, подлежат на предварителна консултация с всички засегнати страни и на одобрение от страна на Агенцията по процедурата, посочена в член 22.

Изменение    82

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато прилагат механизми за осигуряване на капацитет, държавите членки въвеждат норма за надеждност, посочваща по ясен начин желаното от тях равнище на сигурност на доставките.

1.  Когато прилагат механизми за осигуряване на капацитет, държавите членки въвеждат норма за надеждност, която посочва необходимото равнище на сигурност на доставките въз основа на прозрачен, обективен, проверим и задълбочен анализ на разходите и ползите.

Изменение    83

Предложение за регламент

Член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Нормата за надеждност се задава от националния регулаторен орган въз основа на методиката съгласно член 19, параграф 5.

2.  Нормата за надеждност се задава от националния регулаторен орган въз основа на методиката съгласно член 19, параграф 5, като се вземат предвид принципите на необходимост и на пропорционалност, както и необходимостта от избягване на отрицателното въздействие от вредните за околната среда субсидии и ненужните смущения на пазара, включително свръхкапацитет.

Изменение    84

Предложение за регламент

Член 21 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Регионалните оперативни центрове, създадени съгласно член 32, ежегодно изчисляват максималния входен капацитет, който е на разположение за участието на чуждестранен капацитет, като вземат предвид очакванот