Procedure : 2016/0379(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0042/2018

Indgivne tekster :

A8-0042/2018

Forhandlinger :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 7.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0227

BETÆNKNING     ***I
PDF 1403kWORD 251k
27.2.2018
PE 597.757v02-00 A8-0042/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning)

(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Udvalget for Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Krišjānis Kariņš

(Omarbejdning – forretningsordenens artikel 104)

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET
 BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN
 MINDRETALSUDTALELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning)

(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – omarbejdning)

Europa-Parlamentet

–  under henvisning til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0861),

–  under henvisning til artikel 294, stk. 2, og artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C8-0492/2016)

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de forelagte begrundede udtalelser inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet af det tjekkiske Deputeretkammer, den tyske Forbundsdag, det tyske Forbundsråd, det spanske parlament, det franske Senat, det ungarske parlament, det østrigske Forbundsråd, den polske Sejm, det polske Senat, det rumænske Deputeretkammer og det rumænske Senat, som slår fast, at udkastet til retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter(1),

–  under henvisning til udtalelsen fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 31. maj 2017(2),

–  der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 13. juli 2017(3),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0042/2018),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Elkunder var tidligere helt passive kunder, der ofte købte elektricitet til regulerede priser, som ikke havde en direkte relation til markedet. Fremover skal kunder have mulighed for at deltage i markedet på lige fod med andre markedsdeltagere. Fremtidens elsystem bør gøre brug af alle disponible fleksibilitetsmuligheder for at integrere den vedvarende energis voksende andel, bl.a. prisfleksibelt elforbrug og lagring. For at opnå effektiv dekarbonisering til de lavest mulige omkostninger må elsystemet også tilskynde til energieffektivitet.

(5)  Elkunder var tidligere helt passive kunder, der ofte købte elektricitet til regulerede priser, som ikke havde en direkte relation til markedet. Fremover skal kunder have mulighed for at deltage i markedet på lige fod med andre markedsdeltagere, og de skal have mulighed for at styre deres eget energiforbrug. Fremtidens elsystem bør gøre brug af alle disponible fleksibilitetsmuligheder for at integrere den vedvarende energis voksende andel, navnlig løsninger på efterspørgselssiden og lagring samt digitalisering ved at integrere innovative teknologier i elnettet. For at opnå effektiv dekarbonisering til de lavest mulige omkostninger må elsystemet også tilskynde til energieffektivitet. Gennemførelsen af det indre marked for energi gennem en effektiv integration af vedvarende energi kan fremme investeringer på lang sigt og bidrage til at nå målene for energiunionen og den klima- og energipolitiske ramme for 2030.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Korttidsmarkeder vil forbedre likviditeten og konkurrencen ved at give flere ressourcer mulighed for at deltage fuldt ud på markedet, og dette gælder navnlig de mere fleksible ressourcer. En effektiv prisfastsættelse på grundlag af knaphed vil tilskynde markedsdeltagerne til at stå til rådighed, når markedet har størst behov for det, og sikre, at de kan få dækket deres omkostninger på engrosmarkedet. Det er derfor afgørende at sikre, at administrative og implicitte prislofter fjernes, priser fastsat på grundlag af knaphed tillades at stige op til værdien af det mistede forbrug. Når korttidsmarkeder og prisfastsættelse på grundlag af knaphed er fuldt ud integreret i markedsstrukturen, vil de bidrage til ophævelse af andre foranstaltninger, f.eks. kapacitetsmekanismer, for at sikre forsyningssikkerheden. Samtidig forventes prisfastsættelse på grundlag af knaphed uden prislofter på engrosmarkedet ikke at påvirke muligheden for pålidelige og stabile priser for slutkunder, bl.a. husholdninger og SMV.

(10)  Korttidsmarkeder vil forbedre likviditeten og konkurrencen ved at give flere ressourcer mulighed for at deltage fuldt ud på markedet, og dette gælder navnlig de mere fleksible ressourcer. En effektiv prisfastsættelse på grundlag af knaphed vil tilskynde markedsdeltagerne til at reagere på markedssignaler og stå til rådighed, når markedet har størst behov for det, og sikre, at de kan få dækket deres omkostninger på engrosmarkedet. Det er derfor afgørende at sikre, at administrative og implicitte prislofter fjernes for at tillade, at priser fastsættes på grundlag af knaphed. Når korttidsmarkeder og prisfastsættelse på grundlag af knaphed er fuldt ud integreret i markedsstrukturen, vil de bidrage til ophævelse af andre markedsfordrejende foranstaltninger, f.eks. kapacitetsmekanismer, for at sikre forsyningssikkerheden. Samtidig forventes prisfastsættelse på grundlag af knaphed uden prislofter på engrosmarkedet ikke at påvirke muligheden for pålidelige og stabile priser for slutkunder, bl.a. husholdninger, SMV’er og industrielle kunder.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Hvis konkurrencen på det indre marked for elektricitet skal fungere effektivt, er det nødvendigt, at tarifferne for markedsadgang inklusive samkøringslinjerne i transmissionssystemet anvendes på gennemsigtig måde og uden forskelsbehandling. Den disponible kapacitet på disse linjer bør være den størst mulige, som er forenelig med standarderne for sikker netdrift.

(12)  Hvis konkurrencen på det indre marked for elektricitet skal fungere effektivt, er det nødvendigt, at tarifferne for markedsadgang inklusive samkøringslinjerne i transmissionssystemet anvendes på gennemsigtig og hensigtsmæssig måde og uden forskelsbehandling. Den disponible kapacitet på disse linjer bør være den størst mulige, som er forenelig med standarderne for sikker netdrift.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  ENTSO for elektricitet bør på et solidt grundlag foretage en vurdering af ressourcetilstrækkeligheden på mellemlang til lang sigt for at skabe et objektivt grundlag for at vurdere problemer med tilstrækkelighed. Problemet med ressourcetilstrækkelighed i relation til kapacitetsmekanismer bør bygge på EU's vurdering.

(26)  ENTSO for elektricitet bør på et solidt grundlag udvikle en metode til vurdering af ressourcetilstrækkeligheden på lang sigt for at skabe et objektivt grundlag for at vurdere problemer med tilstrækkelighed på europæisk, regionalt og medlemsstatsniveau samt inden for budområderne. Problemet med ressourcetilstrækkelighed i relation til kapacitetsmekanismer bør bygge på EU's vurdering. Der bør kun indføres kapacitetsmekanismer, hvis den af ENTSO-E gennemførte vurdering af ressourcetilstrækkeligheden på EU-plan har afdækket problemer med tilstrækkeligheden, eller hvis der er modtaget en positiv beslutning om implementeringsplanen fra Kommissionen.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Vurderingen af ressourcetilstrækkeligheden på mellemlang til lang sigt (10 year-ahead til year-ahead), der er fastsat ved denne forordning, tjener et andet formål end de sæsonbetingede prognoser (seks måneder frem), som er fastsat ved artikel 9 i [forordning om risikoberedskab som foreslået i COM(2016) 862]. Vurderinger på mellemlang til lang sigt bruges primært til at vurdere behovet for kapacitetsmekanismer, hvorimod sæsonbetingede prognoser bruges til at henlede opmærksomheden på risici, der kan opstå i de følgende seks måneder og forventes at føre til en mærkbar forringelse af elforsyningssituationen. Desuden udfører regionale driftscentre også regionale tilstrækkelighedsvurderinger som fastlagt i EU-lovgivningen om driften af eltransmissionssystemet. Disse meget kortfristede tilstrækkelighedsvurderinger (fra week-ahead til day-ahead) bruges i forbindelse med systemdrift.

(27)  Metoden til vurdering af ressourcetilstrækkeligheden på mellemlang til lang sigt (for det kommende år til 10 år frem i tiden), der er fastsat ved denne forordning, tjener et andet formål end de sæsonbetingede prognoser (seks måneder frem), som er fastsat ved artikel 9 i [forordning om risikoberedskab som foreslået i COM(2016)0862]. Mellemlange til langsigtede vurderinger anvendes hovedsagelig til at kortlægge problemer i forbindelse med tilstrækkelighed, mens sæsonudsigterne bruges til at advare om de risici på kort sigt, der måtte opstå i de følgende seks måneder, hvilket sandsynligvis vil resultere i en væsentlig forringelse af elforsyningssituationen. Desuden udfører regionale koordinationscentre også regionale tilstrækkelighedsvurderinger som fastlagt i EU-lovgivningen om driften af eltransmissionssystemet. Disse meget kortfristede tilstrækkelighedsvurderinger (fra week-ahead til day-ahead) bruges i forbindelse med systemdrift.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 28 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(28a)  Medlemsstaterne bør kun indføre kapacitetsmekanismer som en sidste udvej, hvis kapacitetsproblemer ikke kan løses ved at fjerne eksisterende markedsforvridninger. Før der indføres en kapacitetsmekanisme, der fungerer inden for elmarkedet og derfor forvrider markedet, bør medlemsstaterne vurdere, om strategiske reserver er tilstrækkelige til at løse problemer med tilstrækkeligheden. Strategiske reserver er mindre forvridende, eftersom de kun fungerer uden for markedet og kun i sjældne tilfælde, når markederne ikke længere kan opnå clearing. Strategiske reserver kan undgå økonomiske konsekvenser for markedsoperatører, der ikke opfylder deres balanceansvar og dermed bærer betydelige omkostninger.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Der bør fastsættes detaljerede regler for at lette effektiv deltagelse på tværs af landegrænser i andre kapacitetsmekanismer end strategiske reserver. Transmissionssystemoperatører på tværs af grænserne bør lette adgangen for interesserede producenter, der ønsker at deltage i kapacitetsmekanismer i andre medlemsstater. De bør derfor beregne kapacitetsloftet for deltagelse på tværs af landegrænser, åbne mulighed for deltagelse og kontrollere disponibiliteten. Nationale regulerende myndigheder bør håndhæve reglerne på tværs af landegrænserne i medlemsstaterne.

(31)  Der bør i denne forordning fastlægges detaljerede regler for at lette effektiv deltagelse på tværs af landegrænser i andre kapacitetsmekanismer end strategiske reserver. Transmissionssystemoperatører på tværs af grænserne bør lette deltagelsen for interesserede producenter i kapacitetsmekanismer i andre medlemsstater. De bør derfor beregne kapacitetsloftet for deltagelse på tværs af landegrænser, åbne mulighed for deltagelse og kontrollere disponibiliteten. Nationale regulerende myndigheder bør håndhæve reglerne på tværs af landegrænserne i medlemsstaterne.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De regionale driftscentre bør udføre funktioner, hvor regionaliseringen skaber merværdi i forhold til funktioner, der udføres på nationalt plan. De regionale driftscentres funktioner bør omfatte de funktioner, der varetages af den RSC'er, og andre funktioner i relation til systemdrift, markedets funktion og risikoberedskab. Realtidsdrift af elsystemet bør ikke indgå i de regionale driftscentres funktioner.

(35)  De regionale koordinationscentre bør udføre funktioner, hvor regionaliseringen skaber merværdi i forhold til funktioner, der udføres på nationalt plan. De regionale koordinationscentres funktioner bør omfatte de funktioner, der varetages af RSK'er, og andre funktioner af regional betydning. Realtidsdrift af elsystemet bør ikke indgå i de regionale koordinationscentres funktioner.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(35 a)  Under udførelsen af sine funktioner bidrager regionale koordinationscentre til opfyldelsen af målene for 2030 og 2050, der er fastsat i den klima- og energipolitiske ramme.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  fastlægge grundlaget for en effektiv opfyldelse af den europæiske energiunions målsætninger, navnlig klima- og energirammen for 203030, ved at lade markedssignaler være styrende med henblik på øget fleksibilitet, dekarbonisering og innovation

a)  fastlægge grundlaget for en effektiv opfyldelse af den europæiske energiunions målsætninger, navnlig klima- og energirammen for 203030, ved at lade markedssignaler være styrende med henblik på øget fleksibilitet, effektivitet, dekarbonisering, innovation og en større andel af vedvarende energikilder.

__________________

__________________

30 COM(2014)0015 endelig.

30 COM(2014)0015 endelig.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  fastlægge grundlæggende principper for velfungerende, integrerede elmarkeder med ikke-diskriminerende markedsadgang for alle udbydere af ressourcer og elkunder, styrke forbrugeres stilling, åbne mulighed for prisfleksibelt elforbrug og energieffektivitet, lette aggregation af distribueret efterspørgsel og udbud, samt medvirke til dekarbonisering af økonomien ved at skabe grundlaget for markedsintegration og markedsbaseret betaling for elektricitet produceret fra vedvarende kilder

b)  fastlægge grundlæggende principper for velfungerende, grænseoverskridende, integrerede og likvide elmarkeder med ikke-diskriminerende markedsadgang for alle udbydere af ressourcer og elkunder, styrke forbrugeres stilling, øge konkurrencedygtigheden på det globale marked, åbne mulighed for prisfleksibelt elforbrug, energilagring og energieffektivitet, lette aggregation af distribueret efterspørgsel og udbud, samt medvirke til dekarbonisering af økonomien ved at skabe grundlaget for markeds- og sektoriel integration og markedsbaseret betaling for elektricitet produceret fra vedvarende kilder

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  fremme udviklingen af et funktionsdygtigt og gennemsigtigt engrosmarked med et højt forsyningssikkerhedsniveau for elektricitet. Den indeholder mekanismer til harmonisering af disse regler for grænseoverskridende elektricitetsudveksling.

d)  fremme udviklingen af et funktionsdygtigt, likvidt og gennemsigtigt engrosmarked, som bidrager til et højt forsyningssikkerhedsniveau for elektricitet. Den indeholder mekanismer til harmonisering af disse regler for grænseoverskridende elektricitetsudveksling.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  "kapacitetsbegrænsninger": en situation, hvor alle anmodninger fra markedsdeltagere om handel mellem to budområder ikke kan tilgodeses, fordi de ville øve betydelig indflydelse på de fysiske strømme på netelementer, som ikke kan håndtere disse strømme.

c)  "kapacitetsbegrænsninger": en situation, hvor alle anmodninger fra markedsdeltagere om handel ikke kan tilgodeses, fordi de ville øve betydelig indflydelse på de fysiske strømme på netelementer, som ikke kan håndtere disse strømme

Begrundelse

I henhold til forståelsen af den oprindelige definition kan der kun være kapacitetsbegrænsninger mellem to budområder, hvilket ikke vil afspejle de reelle betingelser for transmissionssystemet, og skal også tages i betragtning (et typisk eksempel er Tyskland med interne kapacitetsbegrænsninger i et budområde).

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  "strukturel kapacitetsbegrænsning": begrænsning i transmissionssystemet, der er forudsigelig, geografisk stabil over tid og under normale forhold jævnligt forekommer i elnettet

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra u

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

u)  "kapacitetsmekanisme": en administrativ foranstaltning med det formål at sørge for et ønsket forsyningssikkerhedsniveau ved at aflønne ressourcer for at stå til rådighed; dette omfatter ikke foranstaltninger vedrørende systembærende tjenester

u)  "kapacitetsmekanisme": midlertidige administrative foranstaltninger, medlemsstaterne træffer for at afhjælpe den forventede mangel på tilstrækkelige ressourcer i elforsyningen med henblik på at efterkomme efterspørgslen efter elektricitet ved at tilbyde ekstrabetalinger til kapacitetsleverandører, der er aktive på elmarkedet, ud over den indtægt, de opnår ved at sælge elektricitet på markedet, til gengæld for at gøre den eksisterende kapacitet tilgængelig eller investere i ny kapacitet for at sikre det nødvendige forsyningssikkerhedsniveau

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra v

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

v)  "strategisk reserve": en kapacitetsmekanisme, ifølge hvilken ressourcer udelukkende indgår i lastfordelingen i tilfælde af, at clearing ikke er opnået med day-ahead- og intraday-markederne, transmissionssystemoperatørerne har udtømt deres balanceringsressourcer i bestræbelserne på at skabe ligevægt mellem efterspørgsel og udbud, og ubalancer på markedet i perioder, hvor reserverne indgik i lastfordelingen, opgøres i henhold til værdien af mistet forbrug

v)  "strategisk reserve": en kapacitetsmekanisme, ifølge hvilken ressourcer holdes uden for elektricitetsmarkedet og udelukkende indgår i lastfordelingen, i tilfælde af at clearing ikke er opnået med day-ahead- og intraday-markederne, transmissionssystemoperatørerne har udtømt deres balanceringsressourcer i bestræbelserne på at skabe ligevægt mellem efterspørgsel og udbud, og ubalancer på markedet i perioder, hvor reserverne indgik i lastfordelingen, opgøres mindst i henhold til tekniske prisgrænser eller i henhold til værdien af mistet forbrug

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne, de nationale regulerende myndigheder, transmissionssystemoperatørerne, distributionssystemoperatørerne og markedsoperatørerne skal sikre, at elmarkederne drives efter følgende principper:

1.  Medlemsstaterne, de nationale regulerende myndigheder, transmissionssystemoperatørerne, distributionssystemoperatørerne markedsoperatørerne og de tredjeparter, til hvem ansvarsområder er blevet delegeret eller tildelt, skal sikre, at elmarkederne drives efter følgende principper:

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  tiltag, der hindrer prisdannelse baseret på efterspørgsel og udbud eller virker hæmmende for udviklingen af mere fleksibel produktion, produktion med lav kulstofintensitet eller mere fleksibel efterspørgsel, skal undgås

b)  tiltag, der hindrer prisdannelse baseret på efterspørgsel og udbud, skal undgås

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  udviklingen af en mere fleksibel produktion, en bæredygtig kulstoffattig produktion og en mere fleksibel efterspørgsel skal fremmes

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  kunder skal kunne drage fordel af markedsmuligheder og øget konkurrence på detailmarkederne

c)  kunder skal kunne drage fordel af markedsmuligheder og øget konkurrence på detailmarkederne og styrkes, så de kan optræde som deltagere på energimarkedet og i energiomstillingen

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  markedsregler skal støtte dekarboniseringen af økonomien ved at åbne mulighed for at integrere elektricitet fra vedvarende energikilder og skabe incitamenter til at øge energieffektiviteten

e)  markedsregler skal støtte dekarboniseringen af elektricitetssystemet og således af økonomien ved at åbne mulighed for at integrere elektricitet fra vedvarende energikilder, herunder energilagring, og skabe incitamenter til at øge energieffektiviteten

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  markedsregler skal tilvejebringe egnede incitamenter til fremme af investeringer i produktion, lagring, energieffektivitet og prisfleksibelt elforbrug for at imødekomme markedets behov og dermed garantere forsyningssikkerheden

f)  markedsregler skal tilskynde til fri prisdannelse for at tilvejebringe egnede incitamenter til fremme af investeringer i produktion, navnlig langsigtede investeringer for et kulstoffattigt og bæredygtigt elsystem, lagring, energieffektivitet og prisfleksibelt elforbrug for at imødekomme markedets behov og lette fair konkurrence og dermed garantere forsyningssikkerheden

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  hindringer for elektricitetsstrømme på tværs af landegrænser samt transaktioner på tværs af landegrænser på elmarkeder og markeder for beslægtede tjenester skal undgås

g)  hindringer for elektricitetsstrømme på tværs af landegrænser samt transaktioner på tværs af landegrænser på elmarkeder og markeder for beslægtede tjenester skal fjernes

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  markedsregler skal åbne mulighed for regionalt samarbejde, når dette er hensigtsmæssigt

h)  markedsregler skal åbne mulighed for stærkt regionalt samarbejde, når dette er hensigtsmæssigt

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ja)  operatører af elektricitetsproduktion bærer det fulde økonomiske og juridiske ansvar, der hidrører fra deres aktiver

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  markedsregler skal åbne mulighed for at virkeliggøre og ibrugtage forsknings- og udviklingsrelaterede fremskridt til gavn for samfundet

k)  markedsregler skal åbne mulighed for at virkeliggøre og ibrugtage forsknings- og udviklingsrelaterede fremskridt i forbindelse med bæredygtige, sikre og kulstoffattige energikilder, teknologier og systemer til gavn for samfundet

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l)  markedsregler skal åbne mulighed for en effektiv lastfordeling af produktionsaktiver og prisfleksibelt elforbrug

l)  markedsregler skal åbne mulighed for en effektiv lastfordeling af produktionsaktiver, lagring og prisfleksibelt elforbrug

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m)  markedsregler skal åbne mulighed for, at elproducenter og elforsyningsvirksomheder indtræder på og forlader markedet ud fra deres vurdering af deres aktiviteters økonomiske og finansielle lønsomhed

m)  markedsregler skal åbne mulighed for, at elproducenter, energilagringsvirksomheder og elforsyningsvirksomheder indtræder på og forlader markedet ud fra deres vurdering af deres aktiviteters økonomiske og finansielle lønsomhed, effektive konkurrence og prisdannelse

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

n)  langsigtet risikoafdækning, der giver markedsdeltagere mulighed for at gardere sig mod risici for prisudsving på markedsvilkår og eliminere usikkerhed om de fremtidige indtægter, skal kunne handles på børser på en gennemsigtig måde. jf. dog EU-traktatens konkurrenceregler.

n)  langsigtet risikoafdækning, der giver markedsdeltagere mulighed for at gardere sig mod risici for prisudsving på markedsvilkår og dæmpe usikkerhed om de fremtidige indtægter, skal kunne handles på børser på en gennemsigtig måde, jf. dog EU-traktatens konkurrenceregler, mens de nuværende produkter, der tilbydes på børserne, bør udvides yderligere og fremmes på EU-plan; ændringer i lovgivningen skal tage hensyn til virkningerne på både kortsigtede og langsigtede forward- og futuresmarkeder og -produkter.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Fair overgang

 

Kommissionen støtter medlemsstater, der indfører en national strategi til en gradvis reduktion af produktions- og minedriftskapaciteten for kul og andre faste fossile brændstoffer, med alle til rådighed stående midler, herunder målrettet økonomisk støtte til en "fair overgang" i områder, der er berørt af strukturændringer. Kommissionen bistår medlemsstaterne med at tage sig af de sociale, kompetencemæssige og erhvervsmæssige konsekvenser af overgangen til ren energi.

 

Kommissionen arbejder tæt sammen med aktørerne i kul- og kulstofintensive regioner, sørger for vejledning, især med hensyn til adgangen til og anvendelsen af de disponible midler og ordninger, og fremmer udveksling af god praksis, herunder diskussioner om erhvervskøreplaner og omskolingsbehov.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Når en medlemsstat vælger at indrømme en undtagelse i henhold til artikel 4, stk. 2, skal den sikre sig, at det finansielle ansvar for ubalancer er opfyldt af en anden part.

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Alle markedsdeltagere skal have adgang til balancemarkedet enten individuelt eller gennem aggregation. Balancemarkedsregler og -produkter skal respektere behovet for at integrere en voksende andel af variabel elproduktion samt en øget elforbrugsfleksibilitet og fremspirende nye teknologier.

1.  Alle markedsdeltagere, herunder dem, der tilbyder produktion af elektricitet fra variable vedvarende energikilder, oplagring og styring af fleksibelt elforbrug skal have fuld adgang til balancemarkedet enten individuelt eller gennem aggregation. Balancemarkedsregler og -produkter skal respektere behovet for at integrere en voksende andel af variabel elproduktion samt en øget elforbrugsfleksibilitet og fremspirende nye teknologier.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Balancemarkeder skal tilrettelægges således, at forskelsbehandling mellem markedsdeltagere elimineres på effektiv vis, idet der tages hensyn til forskelle i den tekniske kapacitet af elproduktion fra variable vedvarende energikilder samt prisfleksibelt elforbrug og lagring.

2.  Balancemarkeder skal tilrettelægges således, at forskelsbehandling mellem markedsdeltagere elimineres på effektiv vis. Al produktion, herunder fra variable vedvarende energikilder, prisfleksibelt elforbrug og lagring skal have mulighed for at deltage på lige fod i balancemarkeder, idet der tages hensyn til forskelle i den tekniske kapacitet.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Balanceringsenergi skal anskaffes særskilt fra balanceringskapacitet. Indkøbsprocesserne skal være gennemsigtige, samtidig med at hensynet til fortroligheden behørigt iagttages.

3.  Balanceringsenergi skal anskaffes særskilt fra balanceringskapacitet. Prisen for balanceringsenergi skal ikke være fastsat på forhånd i en kontrakt om balancering, medmindre en fritagelse anvendes i henhold til artikel 16, stk. 6, i Kommissionens forordning (EU) 2017/21951a. Indkøbsprocesserne skal være gennemsigtige, samtidig med at hensynet til fortroligheden behørigt iagttages.

 

_______________

 

1a Kommissionens forordning (EU) 2017/2195 af 23. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for balancering af elektricitet (EUT L 312 af 28.11.2017, s. 6).

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Afregningen af balanceringsenergi baseres på marginalpriser. Markedsdeltagerne skal kunne byde så tæt på realtid, som det er muligt, og som minimum efter det områdeoverskridende intraday-markeds lukketid som fastsat ved artikel 59 i Kommissionens forordning (EU) nr. 2015/122234.

5.  Afregningen af balanceringsenergi baseres på marginalpriser. På balancemarkederne skal markedsdeltagerne kunne byde så tæt på realtid, som det er muligt, og lukketiden for balanceringsenergi skal ikke være før det områdeoverskridende intraday-markeds lukketid som fastsat ved artikel 59 i Kommissionens forordning (EU) 2015/122234.

__________________

__________________

34Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24.7.2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (EUT L 197 af 25.7.2015, s. 24).

34 Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af 24. juli 2015 om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (EUT L 197 af 25.7.2015, s. 24)

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Dimensioneringen af reservekapaciteten skal udføres på regionalt plan i overensstemmelse med punkt 7 i bilag I. Regionale driftscentre skal bistå transmissionssystemoperatørerne ved fastlæggelsen af den mængde balanceringskapacitet, som der er behov for at anskaffe i overensstemmelse med punkt 8 i bilag I.

7.  Dimensioneringen af reservekapaciteten skal udføres på regionalt plan i overensstemmelse med punkt 7 i bilag I. Regionale koordinationscentre skal bistå transmissionssystemoperatørerne ved fastlæggelsen af den mængde balanceringskapacitet, som der er behov for at anskaffe i overensstemmelse med punkt 8 i bilag I.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Anskaffelsen af balanceringskapacitet lettes på regionalt plan i overensstemmelse med punkt 8 i bilag I. Anskaffelsen skal baseres på det primære marked og tilrettelægges således, at forskelsbehandling mellem markedsdeltagerne elimineres i prækvalifikationsprocessen individuelt eller via aggregation.

8.  Anskaffelsen af balanceringskapacitet skal gennemføres af transmissionssystemoperatørerne. Anskaffelsen skal baseres på det primære marked og tilrettelægges således, at forskelsbehandling mellem markedsdeltagerne elimineres i prækvalifikationsprocessen, uanset om markedsdeltagerne deltager individuelt eller via aggregation med forbehold for tekniske begrænsninger i forvaltningen af netværk. Reservation af områdeoverskridende kapacitet til udveksling af balanceringskapacitet skal begrænses til 5 % af den tilgængelige kapacitet til udveksling af energi for det relevante foregående kalenderår mellem de respektive budområder.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Anskaffelsen af opreguleringsbalanceringskapacitet og nedreguleringsbalanceringskapacitet skal udføres særskilt. Kontrakten skal indgås højst én dag før leveringen af balanceringskapaciteten, og kontraktperioden må højst være én dag.

9.  Anskaffelsen af opreguleringsbalanceringskapacitet og nedreguleringsbalanceringskapacitet skal udføres særskilt. Anskaffelsen af balanceringskapacitet skal indgås højst én dag før leveringen af balanceringskapaciteten, og kontraktperiodens varighed må højst være én dag.

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.  Transmissionssystemoperatørerne skal offentliggøre oplysninger om den aktuelle balancestatus i deres kontrolområder, ubalanceprisen og balanceringsenergiprisen.

10.  Transmissionssystemoperatørerne, eller tredjeparter til hvem disse ansvar er blevet uddelegeret af den relevante transmissionssystemoperatør, medlemsstat eller regulerende myndighed, skal offentliggøre oplysninger om den aktuelle balancestatus i deres kontrolområder, den anslåede ubalancepris og den anslåede balanceringsenergipris.

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10a.  Medlemsstaterne skal rapportere om funktion og gennemsigtighed og, særligt for små udbydere, adgang til balancemarkederne, navnlig med henblik på artikel 4, gennem rapporteringsproceduren på det internationale energimarked fastsat i artikel 21 i forordningen .../... [Forvaltning af energiunionen].

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  tilrettelægges på en sådan måde, at forskelsbehandling undgås

a)  være ikke-diskriminerende

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Markedsoperatørerne skal frit kunne udvikle produkter og handelsmuligheder, som er afpasset efter markedsdeltagernes efterspørgsel og behov, og sikre, at alle markedsdeltagere får adgang til markedet individuelt eller gennem aggregation. De skal respektere behovet for at absorbere en voksende andel af variabel elproduktion samt en øget elforbrugsfleksibilitet og fremspirende nye teknologier.

3.  Markedsoperatørerne skal frit kunne udvikle produkter og handelsmuligheder, som er afpasset efter markedsdeltagernes efterspørgsel og behov, og sikre, at alle markedsdeltagere får adgang til markedet individuelt eller gennem aggregation. De skal respektere behovet for at absorbere en voksende andel af variabel elproduktion og -lagring samt en øget elforbrugsfleksibilitet og fremspirende nye teknologier.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Markedsoperatørerne skal give markedsdeltagerne mulighed for at handle med energi så tæt på realtid, som det er muligt, og som minimum indtil det områdeoverskridende intraday-markeds lukketid som fastsat ved artikel 59 i forordning (EU) nr. 2015/1222.

1.  Markedsoperatørerne skal give markedsdeltagerne mulighed for at handle med energi så tæt på realtid, som det er muligt, og som minimum indtil 15 minutter før realtid på tværs af alle budområder.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Markedsoperatørerne skal give markedsdeltagerne mulighed for at handle med energi i tidsintervaller, der er mindst lige så korte som perioden for afregning af ubalancer i både day-ahead- og intraday-markeder.

2.  Markedsoperatørerne skal give markedsdeltagerne mulighed for at handle med energi på nationale og grænseoverskridende markeder i tidsintervaller, der er mindst lige så korte som perioden for afregning af ubalancer i både day-ahead- og intraday-markeder.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Markedsoperatørerne skal sørge for, markedsdeltagerne kan handle i day-ahead- og intraday-markeder med produkter af en tilstrækkeligt lille størrelse, med mindste bud på 1 megawatt eller derunder, for at prisfleksibelt elforbrug, energilagring og vedvarende energikilder i lille målestok kan deltage på effektiv vis.

3.  Markedsoperatørerne skal sørge for, markedsdeltagerne kan handle i day-ahead- og intraday-markeder med produkter af en tilstrækkeligt lille størrelse, med mindste bud på 500 kilowatt, for at prisfleksibelt elforbrug, energilagring og vedvarende energikilder i lille målestok kan deltage på effektiv vis, herunder direkte fra kunderne.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Senest den 1. januar 2025 skal perioden for afregning af ubalancer være 15 minutter i alle kontrolområder.

4.  Senest den 1. januar 2021 skal perioden for afregning af ubalancer være 15 minutter i alle kontrolområder.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medmindre andet fremgår af traktatens konkurrenceregler, skal markedsoperatørerne frit kunne udvikle terminsrisikoafdækningsprodukter, også langsigtede, for at give markedsdeltagere og især ejere af produktionsanlæg, der benytter vedvarende energikilder, passende muligheder for at gardere sig mod finansielle risici som følge af prisudsving. Medlemsstaterne må ikke begrænse denne risikoafdækningsaktivitet for handler inden for en medlemsstat eller et budområde.

3.  Medmindre andet fremgår af traktatens konkurrenceregler, skal markedsoperatørerne frit kunne udvikle terminsrisikoafdækningsprodukter, også langsigtede, for at give markedsdeltagere og især ejere af produktionsanlæg, der benytter vedvarende energikilder, passende muligheder for at gardere sig mod finansielle risici som følge af prisudsving. Medlemsstaterne skal understøtte sådanne produkters likviditet, navnlig udvekslingsbaserede produkter, der allerede er udviklet, og tillade, at de handles på tværs af budzonerne.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der må ikke være en øvre grænse for elprisen på engrosmarkedet, medmindre den fastsættes til værdien af mistet forbrug som fastsat i overensstemmelse med artikel 10. Der må ikke være en nedre grænse for elprisen på engrosmarkedet, medmindre den fastsættes til en værdi på -2 000 EUR eller derunder, og den – såfremt grænsen nås eller forventes nået – fastsættes til en lavere værdi for den følgende dag. Denne bestemmelse finder anvendelse på tilbudsgivning og clearing inden for alle tidsrammer og omfatter balanceringsenergi- og ubalancepriser.

1.  Der må ikke være en øvre grænse eller en nedre grænse for elprisen på engrosmarkedet. Denne bestemmelse finder anvendelse på tilbudsgivning og clearing inden for alle tidsrammer og omfatter balanceringsenergi- og ubalancepriser.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Uanset stk. 1 gælder det, at markedsoperatører indtil den [OP: to år efter ikrafttrædelsen] må anvende grænseværdier for de maksimale clearingpriser for day-ahead- og intraday-tidsrammerne i overensstemmelse med artikel 41 og 54 i forordning (EU) 2015/1222. I tilfælde af, at disse grænseværdier nås eller forventes nået, skal de hæves for den følgende dag.

2.  Uanset stk. 1 gælder det, at markedsoperatører må anvende tekniske begrænsninger for maksimale og minimale begrænsninger på bud for day-ahead- og intraday-tidsrammerne i overensstemmelse med artikel 41 og 54 i forordning (EU) 2015/1222 og for balanceringstidsrammen i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/2195. I tilfælde af at disse tekniske begrænsninger nås eller forventes nået, skal de justeres automatisk. De tekniske prisgrænser skal være tilstrækkeligt høje for ikke at begrænse samhandelen unødigt, og de skal harmoniseres for fællesmarkedet. De skal tilbage til de oprindelige værdier, efter at knaphedssituationen er overstået.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den [OP: et år efter ikrafttrædelsen] skal medlemsstaterne fastlægge et fælles overslag over værdien af mistet forbrug (VoLL – Value of Lost Load) på deres område, udtrykt i EUR/MWh. Dette overslag indberettes til Kommissionen og gøres offentligt tilgængeligt. Medlemsstaterne kan fastsætte forskellige VoLL for hvert budområde, hvis der er flere budområder på deres område. Ved fastlæggelsen af VoLL skal medlemsstaterne anvende den metode, som er opstillet i henhold til artikel 19, stk. 5.

1.  Senest den [OP: et år efter ikrafttrædelsen] skal medlemsstaterne fastlægge et fælles overslag over værdien af mistet forbrug (VoLL – Value of Lost Load) på deres område, udtrykt i EUR/MWh. Dette overslag indberettes til Kommissionen og gøres offentligt tilgængeligt. I tilfælde af grænseoverskridende budområder skal medlemsstaterne fastsætte et fælles overslag over VoLL. Medlemsstaterne kan fastsætte forskellige VoLL for hvert budområde, hvis der er flere budområder på deres område. Ved fastlæggelsen af VoLL skal medlemsstaterne anvende den metode, som er opstillet i henhold til artikel 19, stk. 5.

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller højeffektive kraftvarmeværker med en installeret elkapacitet på mindre end 500 kW eller

a)  produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller højeffektive kraftvarmeværker med en installeret elkapacitet på mindre end 500 kW

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  demonstrationsprojekter vedrørende innovative teknologier.

b)  produktionsanlæg, der er demonstrationsprojekter vedrørende innovative teknologier;

 

medlemsstaterne kan anvende højere grænser for lokale energifællesskaber som fastsat i direktiv (EU) ... [omarbejdning af direktiv 2009/72/EF som foreslået ved COM(2016) 864/2].

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.   Når den samlede installerede produktionskapacitet, der i henhold til stk. 2 er omfattet af prioriteret lastfordeling, overstiger 15 % af den samlede installerede produktionskapacitet i en medlemsstat, finder stk. 2, litra a), alene anvendelse for yderligere produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller højeffektive kraftvarmeværker med en installeret elkapacitet på mindre end 250 kW.

3.   En medlemsstat, der ikke på tidspunktet for ikrafttrædelsen af denne forordning anvender prioriteret lastfordeling for produktionsanlæg, kan anmode om at blive undtaget fra bestemmelserne i stk. 2, hvis den kan godtgøre over for Kommissionen, at alle følgende betingelser er opfyldt:

 

a) Der anvendes ikke prioriteret lastfordeling for andre anlæg end dem, der er anført i stk. 2.

 

b) Dens likvide intraday-, engros- og balancemarkeder er fuldt ud tilgængelige for alle markedsaktører i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

 

c) Reglerne vedrørende begrænsning og håndtering af kapacitetsbegrænsninger er gennemsigtige for alle parter på markedet og overholder bestemmelserne i denne forordning.

 

d) Dens mål for vedvarende energi for 2030 er tilstrækkelige til i fællesskab at nå Unionens bindende overordnede mål for andelen af energi fra vedvarende kilder i henhold til artikel 3, stk. 2, i [direktiv 2009/28/EF som foreslået i COM(2016) 767] og medlemsstaten forventes at nå sit mål.

 

Kommissionen godkender eller afviser en anmodning om undtagelse inden for seks måneder efter modtagelsen af anmodningen. Når der indrømmes en undtagelse, skal der undgås ændringer med tilbagevirkende kraft for anlæg, der allerede er omfattet af prioriteret lastfordeling, uanset en eventuel aftale mellem en medlemsstat og et anlæg på frivillig basis.

Fra den 1. januar 2026 finder stk. 2, litra a), alene anvendelse for produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller højeffektive kraftvarmeværker med en installeret elkapacitet på mindre end 250 kW, eller – hvis tærskelværdien i henhold til første punktum i dette stykke er nået – mindre end 125 kW.

Fra 1. januar 2026 finder stk. 2, litra a), alene anvendelse for produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller højeffektive kraftvarmeværker med en installeret elkapacitet på mindre end 250 kW.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller højeffektive kraftvarmeværker, som er sat i drift før den [OP: ikrafttrædelsesdatoen], og som efter at have været sat i drift har været omfattet af prioriteret lastfordeling i henhold til artikel 15, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU eller artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF, skal forblive omfattet af prioriteret lastfordeling. Prioriteret lastfordeling finder ikke længere anvendelse fra det tidspunkt, hvor produktionskapaciteten er genstand for betydelige ændringer, hvilket som minimum skal være tilfældet, når en ny tilslutningsaftale er påkrævet, eller produktionskapaciteten forøges.

4.  Produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller højeffektive kraftvarmeværker, som er sat i drift før den [OP: ikrafttrædelsesdatoen], og som efter at have været sat i drift har været omfattet af prioriteret lastfordeling i henhold til artikel 15, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU eller artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF39, forbliver, med forbehold af denne artikels stk. 3, omfattet af prioriteret lastfordeling. Prioriteret lastfordeling finder ikke længere anvendelse fra det tidspunkt, hvor produktionskapaciteten er genstand for betydelige ændringer, hvilket som minimum skal være tilfældet, når en ny tilslutningsaftale er påkrævet, eller produktionskapaciteten forøges.

__________________

__________________

35Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16).

35 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16).

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ressourcer, der omfattes af afkortning af bud eller intern specialregulering, skal udvælges blandt produktions- eller forbrugsanlæg, som indgiver bud med henblik på begrænsning eller intern specialregulering på grundlag af markedsbaserede mekanismer, og som får økonomisk godtgørelse. Ikke-markedsbaseret afkortning af bud eller intern specialregulering af produktion eller intern specialregulering af prisfleksibelt elforbrug må kun anvendes, når intet markedsbaseret alternativ foreligger, når alle tilgængelige markedsbaserede midler er udnyttet, eller når antallet af disponible produktions- eller forbrugsanlæg i det område, hvori der findes produktions- eller forbrugsanlæg, som egner sig til at yde denne tjeneste, er utilstrækkeligt til at sikre reel konkurrence. Levering af markedsbaserede ressourcer skal være åben for alle produktionsteknologier og alle former for lagring og prisfleksibelt elforbrug og herunder operatører i andre medlemsstater, medmindre det ikke er teknisk muligt.

2.  Ressourcer, der omfattes af afkortning af bud eller intern specialregulering, skal udvælges blandt produktionsanlæg, energilagringsanlæg og/eller anlæg baseret på prisfleksibelt elforbrug, som indgiver bud med henblik på begrænsning eller intern specialregulering på grundlag af markedsbaserede mekanismer, og som får økonomisk godtgørelse. Ikke-markedsbaseret afkortning af bud eller intern specialregulering af produktion eller intern specialregulering af energilagring og/eller prisfleksibelt elforbrug må kun anvendes af praktiske sikkerhedshensyn, og når intet markedsbaseret alternativ foreligger, når alle tilgængelige markedsbaserede midler er udnyttet, eller når antallet af disponible produktions-, energilagrings- eller forbrugsanlæg i det område, hvori der findes produktions-, energilagrings- eller forbrugsanlæg, som egner sig til at yde denne tjeneste, er utilstrækkeligt til at sikre reel konkurrence. Levering af markedsbaserede ressourcer skal være åben for alle produktionsteknologier og alle former for lagring og prisfleksibelt elforbrug og herunder operatører i andre medlemsstater, medmindre det ikke er teknisk muligt.

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De ansvarlige systemoperatører aflægger mindst en gang om året rapport til den kompetente regulerende myndighed om afkortning af bud eller intern specialnedregulering af produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller af højeffektive kraftvarmeværker, og om de foranstaltninger, der er truffet for at mindske behovet for en sådan afkortning af bud eller intern specialnedregulering fremover. Ved afkortning af bud eller intern specialregulering af produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller højeffektive kraftvarmeværker ydes kompensation efter stk. 6.

3.  De ansvarlige systemoperatører aflægger mindst en gang om året rapport til den kompetente regulerende myndighed – som rapporterer videre til agenturet – om:

 

a) udviklingen af markedsbaserede mekanismer til afkortning af bud eller intern specialregulering til brug ved produktions- og forbrugsanlæg

 

b) årsagerne bag, mængden (i MWh) af og arterne af produktionskilder, der pålægges afkortning af bud eller intern specialnedregulering

 

c) de foranstaltninger, der er truffet for at mindske behovet for en sådan afkortning af bud eller intern specialnedregulering af produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller af højeffektive kraftvarmeværker fremover, herunder investeringer i digitalisering af netinfrastrukturen og i tjenester, der øger fleksibiliteten

 

d) anmodninger og kontraktaftaler, der indgås med produktionsanlæg, så de kan operere på et bestemt energitilførselsniveau, hvis nødvendighed systemoperatørerne skal begrunde, idet det specificeres, i hvilket omfang disse tjenester ikke kunne leveres af andre enheder.

 

Den kompetente regulerende myndighed offentliggør de i litra a)-d) nævnte data sammen med eventuelle anbefalede forbedringer.

 

Ved afkortning af bud eller intern specialregulering af produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller højeffektive kraftvarmeværker ydes kompensation efter stk. 6.

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  garantere transmissions- og distributionsnettenes evne til at overføre elproduktion fra vedvarende energikilder og højeffektiv kraftvarmeproduktion med den mindst mulige afkortning af bud eller interne specialregulering. Dette må ikke hindre, at der i planlægningen af nettet tages hensyn til en mindre afkortning af bud eller intern specialregulering, når det påviseligt er mere lønsomt og ikke overstiger 5 % af den installerede kapacitet, der anvender vedvarende energikilder og højeffektiv kraftvarmeproduktion i deres område

a)  garantere transmissions- og distributionsnettenes evne til at overføre elproduktion fra vedvarende energikilder, energilagring, prisfleksibelt elforbrug og højeffektiv kraftvarmeproduktion med den mindst mulige afkortning af bud eller interne specialregulering. Dette må ikke hindre, at der i planlægningen af nettet tages hensyn til en mindre afkortning af bud eller intern specialregulering, når det kan dokumenteres på en gennemskuelig måde, at dette er mere lønsomt og ikke overstiger 5 % af den installerede kapacitet, der anvender vedvarende energikilder, energilagring, prisfleksibelt elforbrug og højeffektiv kraftvarmeproduktion i deres område

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 – litra b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  sikre, at deres net er tilstrækkelig fleksible, så de kan forvalte dem.

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, må kun pålægges intern specialnedregulering eller afkortning af bud, hvis der ikke findes noget andet alternativ, eller hvis andre løsninger ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger eller risici for netsikkerheden

a)  produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, må kun pålægges intern specialnedregulering eller afkortning af bud, hvis der ikke findes noget andet alternativ, eller hvis andre løsninger ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger eller betydelige risici for netsikkerheden

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  jeffektive kraftvarmeproduktionsanlæg må kun pålægges intern specialnedregulering eller afkortning af bud, hvis der – når der ses bort fra afkortning af bud eller intern specialnedregulering af produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder – ikke findes noget andet alternativ, eller hvis andre løsninger ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger eller risici for netsikkerheden

b)  elektricitet, der produceres i en højeffektiv kraftvarmeproces, må kun pålægges intern specialnedregulering eller afkortning af bud, hvis der – når der ses bort fra afkortning af bud eller intern specialnedregulering af produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder – ikke findes noget andet alternativ, eller hvis andre løsninger ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger eller risici for netsikkerheden

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 6 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Anvendes ikke-markedsbaseret afkortning af bud eller intern specialregulering, skal den systemoperatør, der anmoder om begrænsningen eller den interne specialregulering, yde finansiel kompensation til ejeren af det produktions- eller forbrugsanlæg, der er genstand for afkortningen af bud eller den interne specialregulering. Den finansielle kompensation skal mindst svare til det højeste af følgende elementer:

6.  Anvendes ikke-markedsbaseret afkortning af bud eller intern specialregulering, skal den systemoperatør, der anmoder om begrænsningen eller den interne specialregulering, yde finansiel kompensation til ejeren af det produktions-, energilagrings- eller forbrugsanlæg, der er genstand for afkortningen af bud eller den interne specialregulering. Den finansielle kompensation skal mindst svare til det højeste af følgende elementer:

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 6 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  90 % af nettoindtægterne fra salget af elektricitet på day-ahead-markedet, som produktions- eller forbrugsanlægget ville have genereret i fraværet af anmodningen om afkortning af bud eller den interne specialregulering. Ydes finansiel støtte til produktions- eller forbrugsanlæg baseret på den producerede eller forbrugte mængde elektricitet, betragtes mistet finansiel støtte som en del af denne nettofortjeneste.

b)  nettoindtægterne fra salget af elektricitet på day-ahead-markedet, som produktions- eller forbrugsanlægget ville have genereret i fraværet af anmodningen om den interne specialregulering, herunder mistet finansiel støtte, når finansiel støtte ydes til produktions- eller forbrugsanlæg baseret på den producerede eller forbrugte mængde elektricitet.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Afgrænsningen af budområder skal bygge på langsigtede, strukturelle kapacitetsbegrænsninger i transmissionsnettet, og budområder må ikke indeholde sådanne kapacitetsbegrænsninger. Budområder i Unionen skal fastsættesen sådan måde, at den økonomiske effektivitet og handelsmuligheder på tværs af landegrænser maksimeres, samtidig med at forsyningssikkerheden opretholdes.

1.  Budområder i Unionen skal fastsættes på en sådan måde, at likviditeten på day-ahead- og intraday-markederne sikres, og den økonomiske effektivitet og handelsmuligheder på tværs af landegrænser dermed maksimeres, samtidig med at forsyningssikkerheden opretholdes. Afgrænsningen af budområder skal bygge på langsigtede, strukturelle kapacitetsbegrænsninger i transmissionsnettet, og budområder må ikke indeholde sådanne kapacitetsbegrænsninger, medmindre de ikke har nogen indvirkningtilstødende budområder, eller deres indvirkning afbødes af afhjælpende foranstaltninger.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvert budområde bør svare til et ubalancepris-område.

2.  Hvert budområde bør svare til et ubalancepris-område, undtagen når et ubalancepris-område kan udgøre en del af et budområde.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  For at sikre en optimal afgrænsning af budområder i tæt indbyrdes forbundne områder skal der foretages en revision af budområder. Denne revision skal omfatte en analyse af fastsættelsen af budområder på en koordineret måde med inddragelse af berørte interessenter fra alle berørte medlemsstater og følge proceduren i henhold til artikel 32-34 i forordning (EU) 2015/1222. Agenturet skal godkende og kan anmode om ændringer af den metode og de forudsætninger, der skal anvendes i proceduren til revision af budområderne, og foreslå alternative fastsættelser af budområderne.

3.  For at sikre en optimal afgrænsning af budområder i tæt indbyrdes forbundne områder skal der foretages en revision af budområder. Denne revision skal omfatte en analyse af fastsættelsen af budområder på en koordineret måde med inddragelse af berørte interessenter fra alle berørte medlemsstater og følge proceduren i henhold til artikel 32-34 i forordning (EU) 2015/1222. De nuværende budområder skal vurderes med hensyn til, i hvor høj grad de skaber pålidelige markedsforhold og sikrer fleksibel produktions- og belastningskapacitet, hvilket er afgørende for at undgå flaskehalse på nettet, skabe balance mellem efterspørgslen efter og udbuddet af elektricitet samt sørge for sikring af investeringerne og nettet på længere sigt. Agenturet skal godkende og kan anmode om ændringer af den metode og de forudsætninger, der skal anvendes i proceduren til revision af budområderne, og foreslå alternative fastsættelser af budområderne. Metoden skal tage behørigt hensyn til infrastrukturudviklingsprojekter, som forventes at blive realiseret inden for de næste 5 år.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Transmissionssystemoperatører, der deltager i revisionen af budområderne, skal forelægge Kommissionen et forslag om at bibeholde eller ændre det fastsatte budområde. Ud fra dette forslag vedtager Kommissionen en afgørelse om, hvorvidt det fastsatte budområde skal ændres eller bibeholdes, den [senest 6 måneder efter ikrafttrædelsen af denne forordning, den specifikke dato skal indsættes af OP],men dog tidligst seks måneder efter afslutningen på den fastsættelse af budområder, der iværksættes i henhold til artikel 32, stk. 1, litra a), b) eller c), i forordning (EU) 2015/1222.

4.  Transmissionssystemoperatører, der deltager i revisionen af budområderne, skal forelægge de relevante medlemsstater et forslag om at bibeholde eller ændre det fastsatte budområde. De relevante medlemsstater er dem, der deltager i revisionen i henhold til artikel 32, stk. 2, i forordning (EU) 2015/1222, og dem, der er omfattet af samme kapacitetsberegningsregion(er) i henhold til forordning (EU) 2015/1222. Ud fra dette forslag træffer de relevante medlemsstater inden for seks måneder enstemmigt afgørelse om, hvorvidt det fastsatte budområde skal ændres eller bibeholdes. Andre medlemsstater, kontraherende parter i Energifællesskabet eller andre tredjelande, der deler samme synkrone område med en medlemsstat, kan fremsætte bemærkninger. Beslutningen skal begrundes i overensstemmelse med relevant EU-ret og tage hensyn til observationer fra andre medlemsstater, kontraherende parter i Energifællesskabet eller andre tredjelande, der deler samme synkrone område med en medlemsstat, samt til forpligtelser til at imødegå eksisterende kapacitetsbegrænsning foretaget af de relevante medlemsstater. De relevante medlemsstater meddeler Kommissionen og agenturet deres afgørelse og eventuelle grænseoverskridende aftaler indgået af medlemsstaterne, tilsynsmyndighederne eller transmissionssystemoperatørerne med henblik på at opnå konsensus. Aftaler indgået af de relevante medlemsstater må ikke afvige fra koordinerede kapacitetsberegninger som fastsat i denne forordnings artikel 14 eller fra de relevante bestemmelser i forordning (EU) 2015/1222.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Hvis de relevante medlemsstater ikke træffer afgørelse med enstemmighed inden for den i stk. 4 fastsatte tidsfrist, eller hvis de bliver opmærksom på, at forpligtelser, der var baseret på en tidligere enstemmig beslutning, ikke blev overholdt, underretter de straks Kommissionen.

 

Kommissionen skal indlede en forligsprocedure og skal fungere som mægler mellem de relevante medlemsstater. Under forligsproceduren vedtager de relevante medlemsstater inden for seks måneder enstemmigt en afgørelse om, hvorvidt det fastsatte budområde skal ændres eller bibeholdes.

 

Hvis de pågældende medlemsstater under forligsproceduren ikke vedtager en enstemmig afgørelse inden for seks måneder, skal medlemsstaten med de interne strukturelle kapacitetsbegrænsninger vælge enten at ændre sit budområde eller fastlægge en køreplan med konkrete foranstaltninger til, hvordan man rettidigt kan tackle kapacitetsbegrænsningerne på dens område. Den pågældende medlemsstat underretter straks Kommissionen om sit valg.

 

For de medlemsstater, der vælger at ændre deres budområder, vedtager Kommissionen en beslutning inden for seks måneder efter meddelelsen på baggrund af en grundig evaluering af alle de påpegede spørgsmål og en objektiv vurdering af alle de mulige løsninger.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Den i stk. 4 omhandlede afgørelse skal bygge på resultatet af revisionen af budområdet og transmissionssystemoperatørernes forslag om ændring eller bibeholdelse af dette. Afgørelsen skal begrundes, og dette gælder navnlig med hensyn til mulige afvigelser fra resultatet af revisionen af fastsættelsen af budområder.

5.  Hvis den pågældende medlemsstat vælger at fastlægge en detaljeret køreplan med konkrete milepæle for, hvordan problemerne med kapacitetsbegrænsninger vil blive løst, skal den pågældende medlemsstat senest seks måneder efter Kommissionens afgørelse forelægge denne køreplan for Kommissionen og andre relevante medlemsstater. Under gennemførelsen af køreplanen aflægger den relevante medlemsstat regelmæssigt rapport til Kommissionen om de fremskridt, der er foretaget.

 

Uanset de konkrete fremskridt med køreplanen, skal den medlemsstat, som er i færd med at gennemføre en køreplan, sikre, at den grænseoverskridende handelsmæssige kapacitet hvert år stiger op til en referenceværdi på mindst 75 %, der beregnes i overensstemmelse med artikel 14, stk. 7, hvilket skal nås inden udgangen af 2025. Den årlige forøgelse skal opnås ved hjælp af en lineær forløbskurve.

 

Udgangspunktet for dette forløb skal være enten den kapacitet, der er blevet tildelt ved denne grænse i året forud for vedtagelsen af køreplanen, eller gennemsnittet af de tre seneste år inden vedtagelsen af køreplanen, afhængigt af hvad der er højest.

 

Medlemsstaterne anses for at overholde artikel 14 stk. 7, hvis den kapacitet, der stilles til rådighed for handel på tværs af budområder, mindst er lig med værdierne af den lineære forløbskurve.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  De relevante transmissionssystemoperatører og nationale regulerende myndigheder skal hvert år vurdere, hvorvidt den tilgængelige grænseoverskridende kapacitet har nået den lineære forløbskurve eller – ved udgangen af 2025 – det minimumsniveau, der er beskrevet i artikel 14, stk. 7.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b.  For de medlemsstater, for hvilke den i stk. 5a omhandlede vurdering viser, at en transmissionssystemoperatør ikke har overholdt den lineære forløbskurve eller – ved udgangen af 2025 – det minimumsniveau, der er beskrevet i artikel 14, stk. 7, kan Kommissionen anbefale yderligere foranstaltninger og som en sidste udvej vedtage en beslutning om at bibeholde eller ændre det fastsatte budområde i og mellem disse medlemsstater.

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Iværksættes yderligere revisioner af fastsættelsen af budområder i henhold til artikel 32, stk. 1, litra a), b) eller c), kan Kommissionen træffe afgørelse inden seks måneder efter afslutningen af denne fastsættelse af budområder.

udgår

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Kommissionen hører de relevante interessenter angående sine afgørelser i medfør af denne artikel inden vedtagelsen.

7.  Medlemsstaterne og Kommissionen hører de relevante interessenter, inden de vedtager afgørelser i medfør af denne artikel.

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  I Kommissionens afgørelse skal datoen for gennemførelse af en ændring angives. Ved fastsættelsen af gennemførelsesdatoen skal behovet for hurtig gennemførelse afvejes i forhold til praktiske hensyn og herunder terminshandel med elektricitet. Kommissionen kan fastsætte passende overgangsordninger som led i sin afgørelse.

8.  I afgørelsen vedtaget i henhold til denne artikel skal datoen for gennemførelse af en ændring angives. Ved fastsættelsen af gennemførelsesdatoen skal behovet for hurtig gennemførelse afvejes i forhold til praktiske hensyn og herunder terminshandel med elektricitet. Passende overgangsordninger kan defineres som en del af beslutningen.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  Ved lanceringen af yderligere budområderevisioner i henhold til artikel 32, stk. 1, litra a), b) eller c), i forordning (EU) 2015/1222 finder stk. 4 til 8 anvendelse.

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den størst mulige kapacitet på samkøringslinjerne og/eller de transmissionsnet, der er af betydning for grænseoverskridende strømme, skal stilles til rådighed for markedsdeltagerne under hensyntagen til standarderne for sikker netdrift. Modkøb og special regulering, herunder special regulering på tværs af landegrænser, skal anvendes for at maksimere den disponible kapacitet, medmindre det påvises, at dette ikke er fordelagtigt for den økonomiske effektivitet på EU-niveau.

3.  Den størst mulige kapacitet på samkøringslinjerne og/eller de transmissionsnet, der er af betydning for grænseoverskridende strømme, skal stilles til rådighed for markedsdeltagerne under hensyntagen til standarderne for sikker netdrift. Modkøb og special regulering, herunder special regulering på tværs af landegrænser, skal anvendes for at maksimere den disponible kapacitet, medmindre det påvises, at dette ikke er fordelagtigt for den økonomiske effektivitet på EU-niveau.

 

Ved fordelingen af omkostningerne ved afhjælpende foranstaltninger mellem transmissionssystemoperatørerne analyserer reguleringsmyndighederne, i hvilket omfang ikke-planlagte strømme ud af og tilbage ind i et budområde bidrager til de kapacitetsbegrænsninger, der er konstateret mellem to budområder, og fordeler omkostningerne til modkøb og specialregulering i forhold til deres bidrag til kapacitetsbegrænsningerne.

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Transmissionssystemoperatører må ikke begrænse den mængde af kapacitet på samkøringslinjerne, der skal stilles til rådighed for andre markedsdeltagere, for at løse kapacitetsbegrænsningerne inden for deres eget kontrolområde eller som et middel til at håndtere flows på grænsen mellem to kontrolområder, selv når der ikke foretages transaktioner, dvs. flows over kontrolområder, som skyldes, at oprindelses- og bestemmelsessted ligger inden for ét og samme kontrolområde.

7.  Transmissionssystemoperatører må ikke begrænse den mængde af kapacitet på samkøringslinjerne, der skal stilles til rådighed for andre markedsdeltagere, for at løse kapacitetsbegrænsningerne inden for deres eget kontrolområde eller som et middel til at håndtere flows på grænsen mellem to kontrolområder, selv når der ikke foretages transaktioner, dvs. flows over kontrolområder, som skyldes, at oprindelses- og bestemmelsessted ligger inden for ét og samme kontrolområde.

 

Uden at det berører artikel 13, stk. 5, fjerde afsnit, anses dette stykke for overholdt, hvis følgende minimumsniveauer for den tilgængelige kapacitet for handel på tværs af budområder, som beregnes i henhold til retningslinjerne om kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger vedtaget på grundlag af artikel 18 i forordning (EU) nr. 714/2009 under hensyntagen til eventuelle uforudsete udgifter, er nået:

 

i)   for grænser, der anvender en nettooverførselskapacitet ved hjælp af en koordineret tilgang, hvis mindst 75 % af nettooverførselskapaciteten i henhold til retningslinjerne for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger stilles til rådighed for den grænseoverskridende handel

 

ii)   for grænser, der anvender en flowbaseret tilgang på tværs af budområder og interne kritiske netelementer, der indgår i den flowbaserede beregningsmetode, anvendes mindst 75 % af den termiske kapacitet efter fradrag af den mængde, der kræves for at sikre N-1-princippet i henhold til retningslinjerne for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger som input for kapacitetstildeling.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 16 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Afgifter for netadgang

Afgifter for netadgang samt brug og styrkelse af net

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Afgifter, der opkræves af netoperatørerne for adgang til net, herunder afgifter for tilslutning til nettene, afgifter for brugen af nettene og i givet fald afgifter i tilknytning til styrkelse af nettet, skal være gennemsigtige, tage hensyn til behovet for netsikkerhed og fleksibilitet og afspejle de faktiske omkostninger, for så vidt disse svarer til en effektiv og strukturelt sammenlignelig netoperatørs omkostninger og anvendes uden forskelsbehandling. De skal navnlig anvendes på en måde, der ikke indebærer positiv eller negativ forskelsbehandling mellem produktion forbundet på distributionsniveauet i forhold til produktion forbundet på transmissionsniveauet. De må hverken indebære forskelsbehandling af energilagring eller virke hæmmende for deltagelse i prisfleksibelt elforbrug. Medmindre andet fremgår af stk. 3, må disse afgifter ikke være afstandsbestemte.

1.  Afgifter, der opkræves af netoperatørerne for adgang til net, herunder afgifter for tilslutning til nettene, afgifter for brugen af nettene og i givet fald afgifter i tilknytning til styrkelse af nettet, skal være rimelige, omkostningsrelevante, gennemsigtige, tage hensyn til behovet for netsikkerhed og fleksibilitet og afspejle de faktiske omkostninger, for så vidt disse svarer til en effektiv og strukturelt sammenlignelig netoperatørs omkostninger og anvendes uden forskelsbehandling. Nettakster må ikke indeholde uafhængige omkostninger, der støtter andre politiske målsætninger, såsom skatter eller afgifter, da dette ville skævvride produktions-, forbrugs- og investeringsbeslutninger. De skal navnlig på neutral vis understøtte systemets samlede effektivitet på længere sigt i kraft af prissignaler til forbrugerne og producenterne og så vidt muligt anvendes på en måde, der ikke indebærer positiv eller negativ forskelsbehandling mellem produktion forbundet på distributionsniveauet i forhold til produktion forbundet på transmissionsniveauet. De må hverken indebære forskelsbehandling af energilagring og aggregation eller virke hæmmende for egenproduktion, egetforbrug eller deltagelse i prisfleksibelt elforbrug. Medmindre andet fremgår af stk. 3, må disse afgifter ikke være afstandsbestemte.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Tariffer skal give transmissions- og distributionssystemoperatører passende incitamenter på kort såvel som på lang sigt til at øge produktiviteten og herunder energieffektiviteten, fremme markedsintegrationen og forsyningssikkerheden samt støtte investeringer og de dermed forbundne forskningsaktiviteter.

2.  Tariffer skal give transmissions- og distributionssystemoperatører passende incitamenter på kort såvel som på lang sigt til at øge produktiviteten og herunder energieffektiviteten, fremme markedsintegrationen, forsyningssikkerheden og den globale konkurrenceevne samt støtte effektive investeringer, navnlig i digitalisering, tjenester, der øger fleksibiliteten, og samkøringslinjer, og de dermed forbundne forskningsaktiviteter. Tariffer må ikke virke afskrækkende med hensyn til energilagring, prisfleksibelt elforbrug eller egenproduktion.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Distributionstariffer skal afspejle omkostningerne ved systembrugernes brug af distributionsnettet, herunder aktive kunder, og de kan differentieres på grundlag af systembrugernes forbrugs- eller produktionsprofiler. I de tilfælde, hvor medlemsstaterne har iværksat indførelsen af intelligente målersystemer, kan de regulerende myndigheder indføre tidsdifferentierede nettariffer, der afspejler anvendelsen af nettet, på en for forbrugeren gennemsigtig og forudsigelig måde.

7.  Transmissions- og distributionstariffer skal afspejle omkostningerne ved at tage hensyn til investeringsomkostninger, merværdien ved decentral produktion, fleksibilitet, digitalisering, prisfleksibelt elforbrug, lagring og systembrugernes, herunder de aktive brugeres, brug af transmissions- og distributionsnettet, og de kan indeholde elementer med relation til nettilslutningsmuligheder, og de kan differentieres på grundlag af systembrugernes forbrugs- eller produktionsprofiler. I de tilfælde, hvor medlemsstaterne har iværksat indførelsen af intelligente målersystemer, indfører de kompetente regulerende myndigheder tidsdifferentierede nettariffer, der afspejler anvendelsen af nettet, på en for forbrugeren gennemsigtig, forudsigelig og omkostningseffektiv måde. Medlemsstaterne skal sikre, at tarifferne ikke er diskriminerende.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  De regulerende myndigheder skal give distributionssystemoperatørerne incitamenter til at anskaffe tjenester med henblik på drift og udvikling af deres net og integrere innovative løsninger i distributionssystemerne. De regulerende myndigheder skal til dette formål anerkende alle relevante omkostninger som berettigede og medtage alle disse i distributionstariffer og indføre præstationsmål for at give distributionssystemoperatører incitamenter til at øge produktiviteten og herunder energieffektiviteten i deres net.

8.  De regulerende myndigheder skal give distributionssystemoperatørerne incitamenter med henblik på den mest effektive drift og udvikling af deres net og integrere innovative løsninger i distributionssystemerne, herunder gennem indkøb af tjenester. De regulerende myndigheder skal til dette formål anerkende alle relevante omkostninger som berettigede og medtage alle disse i distributionstariffer og indføre præstationsmål for at give distributionssystemoperatører incitamenter til at øge produktiviteten og herunder energieffektiviteten, fleksibiliteten og digitaliseringen af distributionsnettene, der omfatter indførelse af intelligente net og intelligente målersystemer i deres net.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 9 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Senest den [OP: indsæt venligst dato – tre måneder efter ikrafttrædelsen] forelægger agenturet en henstilling rettet til de regulerende myndigheder om en gradvis konvergens af transmissions- og distributionstarifmetoder. Denne henstilling skal mindst indeholde:

9.  Senest den [OP: indsæt venligst dato – tre måneder efter ikrafttrædelsen] vurderer agenturet mulighederne for konvergens af transmissions- og distributionstarifmetoderne. Denne gennemførlighedsundersøgelse skal mindst indeholde:

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 9 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  hvilke grupper af netbrugere, der er omfattet af tariffer, herunder tariffritagelser

g)  hvilke grupper af netbrugere, der er omfattet af tariffer i henhold til forbrugsmønstre og -typer, herunder tariffritagelser

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 9 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

9a.  De regulerende myndigheder skal vedtage et sæt indikatorer for måling af transmissions- og distributionssystemoperatørernes præstation, som mindst skal omfatte alle følgende elementer:

 

a) energibegrænsning i volumen i MWh, opsplittet på typer af energikilder

 

b) procentdelen af længden af linjer, der anvendes ved hjælp af dynamic line ratings (RDL)

 

c) procentdelen af understationer, der fjernovervåges og styres i realtid

 

d) procentdelen af længden af linjer, der anvendes ved hjælp af dynamic line ratings (RDL)

 

e) tab i høj-, mellem- og lavspændingsnet

 

f) hyppighed og varighed af strømafbrydelser i elnettet.

 

Senest [to år efter forordningens ikrafttrædelse] og herefter hvert andet år offentliggør de regulerende myndigheder en beretning om transmissions- og distributionssystemoperatørernes præstation ledsaget af anbefalede forbedringer, hvor det er nødvendigt.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Indtægter fra tildeling af kapacitet på samkøringslinjer benyttes til følgende formål:

2.  Indtægter fra tildeling af kapacitet på samkøringslinjer benyttes til følgende formål:

a)  sikring af, at den tildelte kapacitet står til rådighed

a)  sikring af, at den tildelte kapacitet står til rådighed eller

b)  bevarelse eller forøgelse af samkøringslinjernes kapacitet gennem netinvesteringer, især i nye samkøringslinjer.

b)  bevarelse eller forøgelse af samkøringslinjernes kapacitet gennem optimering af brugen af eksisterende samkøringslinjer ved koordinerede, afhjælpende foranstaltninger og modkøb eller netværksinvesteringer op til målværdien for overførselskapacitet ved grænseoverskridende grænser.

Hvis indtægterne ikke kan benyttes effektivt til formålene i første afsnit, litra a) eller b), skal de indsættes på en separat intern konto med henblik på fremtidig anvendelse til disse formål.

Når målene i første afsnit, litra a) og b), er opfyldt, kan de resterende indtægter anvendes som indtægt, der skal tages i betragtning af de nationale tilsynsmyndigheder, når man godkender metoden til beregning af nettariffer og/eller fastsættelse af nettariffer.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Anvendelsen af indtægterne i overensstemmelse med stk. 2, litra a) og b), skal ske efter en metode, som foreslås af agenturet og godkendes af Kommissionen. Agenturets forslag skal forelægges Kommissionen senest den [OP: 12 måneder efter ikrafttræden] og godkendes inden seks måneder.

3.  Anvendelsen af indtægterne i overensstemmelse med stk. 2 skal ske efter en metode, som foreslås af agenturet og godkendes af Kommissionen. Agenturets forslag forelægges for Kommissionen senest den [OP: 12 måneder efter ikrafttræden] og godkendes inden seks måneder.

Agenturet kan på eget initiativ eller efter anmodning fra Kommissionen ajourføre metoden, og Kommissionen skal godkende den ajourførte metode senest seks måneder efter forelæggelsen heraf.

Agenturet kan på eget initiativ eller efter anmodning fra Kommissionen ajourføre metoden, og Kommissionen skal godkende den ajourførte metode senest seks måneder efter forelæggelsen heraf.

Inden forelæggelsen for Kommissionen skal agenturet foretage en høring angående metoden i henhold til artikel 15 i [omarbejdning af forordning (EF) nr. 713/2009 som foreslået i COM(2016) 863/2].

Inden forelæggelsen for Kommissionen skal agenturet foretage en høring angående metoden i henhold til artikel 15 i [omarbejdning af forordning (EF) nr. 713/2009 som foreslået i COM(2016) 863/2].

I metoden specificeres som minimum, på hvilke betingelser indtægterne kan anvendes til stk. 2, litra a) og b), og på hvilke betingelser og hvor længe de kan indsættes på en separat intern konto med henblik på fremtidig anvendelse til disse formål.

Metoden skal i det mindste angive de betingelser, hvorunder indtægterne kan anvendes til stk. 2 og betingelserne for, hvorunder og hvor længe de kan placeres på en særskilt intern konto til fremtidig brug til disse formål.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Transmissionssystemoperatørerne skal på forhånd tydeligt gøre rede for, hvordan eventuelle flaskehalsindtægter vil blive anvendt, og rapportere om den faktiske anvendelse af disse indtægter. Hvert år og senest den 31. juli hvert år offentliggør de regulerende myndigheder en rapport, som indeholder oplysninger om de indtægter, der er indgået i 12-månedersperioden indtil den 30. juni samme år, og om, hvordan disse indtægter blev anvendt, herunder de specifikke projekter, som indtægterne blev anvendt til, eller det beløb, der er indsat på en separat intern konto, og det skal påvises, at denne anvendelse er i overensstemmelse med denne forordning og den metode, som er opstillet i medfør af stk. 3.

4.  Transmissionssystemoperatørerne skal på forhånd tydeligt gøre rede for, hvordan eventuelle flaskehalsindtægter vil blive anvendt, og rapportere om den faktiske anvendelse af disse indtægter. Hvert år og senest den 31. juli hvert år offentliggør de regulerende myndigheder en rapport, som indeholder oplysninger om de indtægter, der er indgået i 12-månedersperioden indtil den 30. juni samme år, og om, hvordan disse indtægter blev anvendt, herunder de specifikke projekter, som indtægterne blev anvendt til, det beløb, der er indsat på en separat intern konto, eller det beløb, der er indgået ved beregning af nettarifferne, og det skal påvises, at denne anvendelse er i overensstemmelse med denne forordning. Når flaskehalsindtægter delvist indgår ved beregning af nettariffer, kan rapporten indeholde en status på transmissionssystemoperatørens overholdelse af forpligtelser og krav til balancen i medfør af stk. 2.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Kapitel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ressourcetilstrækkelighed

Ressourcetilstrækkelighed og kapacitetsmekanismer

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne skal overvåge, at ressourcerne i deres område er tilstrækkelige, på grundlag af den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering i medfør af artikel 19.

1.  Medlemsstaterne skal overvåge, at ressourcerne i deres område er tilstrækkelige, på grundlag af den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering i medfør af artikel 19 og offentliggør en rapport om resultaterne af deres overvågning.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Påvises der i den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering et problem vedrørende ressourcetilstrækkeligheden, skal medlemsstaterne påvise eventuelle uhensigtsmæssigheder som følge af reguleringen, der forårsagede eller bidrog til at skabe problemet.

2.  Påvises der i den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering et problem vedrørende ressourcetilstrækkeligheden, skal medlemsstaterne påvise eventuelle uhensigtsmæssigheder som følge af reguleringen og/eller markedsfejl, der forårsagede eller bidrog til at skabe problemet.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne skal offentliggøre en tidsplan for vedtagelsen af foranstaltninger med henblik på at fjerne eventuelle påviste uhensigtsmæssigheder som følge af reguleringen. Når medlemsstaterne imødegår problemer vedrørende ressourcetilstrækkeligheden, skal de bl.a. overveje at fjerne uhensigtsmæssigheder som følge af reguleringen, åbne mulighed for prisfastsættelse på grundlag af knaphed, udvikle samkøringslinjer, energilagring, foranstaltninger på efterspørgselssiden og energieffektivitet.

3.  En medlemsstat med identificerede problemer vedrørende ressourcetilstrækkelighed skal offentliggøre en gennemførelsesplan med en tidsplan for vedtagelsen af foranstaltninger med henblik på at fjerne eventuelle påviste uhensigtsmæssigheder som følge af reguleringen og/eller markedsfejl. Når medlemsstaterne imødegår problemer vedrørende ressourcetilstrækkeligheden, skal de følge principperne i henhold til artikel 3, navnlig:

 

a) fjerne lovgivningsmæssige forvridninger

 

b) fjerne prislofter

 

c) indføre en administrativ funktion for prisfastsættelse af balanceringsenergi ved underforsyning

 

d) øge sammenkoblingskapaciteten og nettets interne kapacitet

 

e) åbne mulighed for egenproduktion, energilagring, foranstaltninger på efterspørgselssiden, og energieffektivitet ved at fjerne lovgivningsmæssige hindringer

 

f) sikre omkostningseffektiv, markedsbaseret anskaffelse af balancerings- og hjælpeydelser

 

g) fjerne regulerede priser i overensstemmelse med artikel 5 direktiv (EU) ... [omarbejdning af direktiv 2009/72/EF som foreslået ved COM(2016) 864/2].

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 a.  Medlemsstaterne forelægger gennemførelsesplanen for Kommissionen til revision.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 b.  Kommissionen kan senest to måneder efter modtagelsen af gennemførelsesplanen beslutte, om foranstaltningerne er tilstrækkelige til at fjerne de lovgivningsmæssige forvridninger og/eller markedsfejl og kan kræve, at medlemsstaterne ændrer gennemførelsesplanen i overensstemmelse hermed.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 c.  Medlemsstaten overvåger gennemførelsen af gennemførelsesplanen og offentliggør resultaterne i en årsrapport.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 d.  Medlemsstaten sender en rapport om deres overvågning af gennemførelsen af gennemførelsesplanen til agenturet for en udtalelse.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 e (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 e.  Agenturet fremsætter sin udtalelse i henhold til stk. 3d til Kommissionen. Kommissionen afgør, om reformerne er blevet gennemført i tilstrækkelig grad.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 18a

 

Generelle principper for kapacitetsmekanismer

 

1.  For at afhjælpe resterende problemer, som ikke kan elimineres af foranstaltningerne i henhold til artikel 18, stk. 3, kan medlemsstaterne som en sidste udvej indføre kapacitetsmekanismer, der er underlagt denne artikel og Unionens statsstøtteregler.

 

2.  Inden der indføres kapacitetsmekanismer i henhold til stk. 1, gennemfører medlemsstaterne en omfattende undersøgelse af deres mulige virkninger for nabolandene ved at konsultere mindst de elektricitetsforbundne nabolande og interessenterne i disse medlemsstater.

 

3.  Medlemsstaterne vurderer, om en kapacitetsmekanisme i form af strategisk reserve kan løse problemerne vedrørende ressourcetilstrækkelighed. Hvis dette ikke er tilfældet, kan medlemsstaterne indføre en anden type kapacitetsmekanisme. Den nationale regulerende myndighed skal godkende de parametre, som fastlægger den mængde kapacitet, der skal anskaffes via kapacitetsmekanismen.

 

4.  Medlemsstaterne må ikke indføre kapacitetsmekanismer, når en af eller begge følgende forhold gør sig gældende: a) den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering har ikke identificeret et problem vedrørende ressourcetilstrækkelighed b) den detaljerede gennemførelsesplan, som omhandlet i artikel 18, stk. 3, har ikke modtaget en positiv beslutning fra Kommissionen som omhandlet i artikel 18, stk. 3b.

 

5.  Hvis en medlemsstat allerede anvender en kapacitetsmekanisme, skal den revidere denne mekanisme og fastsætte, at der ikke indgås nye kontrakter i henhold til denne mekanisme, når en af eller begge følgende forhold gør sig gældende:

 

a) den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering har ikke identificeret et problem vedrørende ressourcetilstrækkelighed

 

b) den detaljerede gennemførelsesplan, som omhandlet i artikel 18, stk. 3, har ikke modtaget en positiv beslutning fra Kommissionen som omhandlet i artikel 18, stk. 3b.

 

6.  Kapacitetsmekanismer skal være midlertidige. De skal godkendes af Kommissionen i højst fem år. De skal udfases, eller kapacitetsmængden, som der er givet tilsagn om, skal reduceres på grundlag af gennemførelsesplanen i henhold til artikel 18, stk. 3. Medlemsstaterne skal fortsætte med anvendelsen af gennemførelsesplanen efter indførelsen af kapacitetsmekanismen.

 

7.  Produktionskapacitet, der har påbegyndt kommerciel produktion efter [OP: Dato for denne forordnings ikrafttræden], er kun berettiget til at deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis emissionerne er under 550 g CO2/kWh. Med undtagelse af strategiske reserver må produktionskapacitet, der udleder 450 g CO2/kWh eller derover, må ikke længere indgå i kapacitetsmekanismer efter [5 år efter denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering skal dække elsystemets samlede evne til at efterkomme den nuværende og forventede efterspørgsel efter elektricitet for hvert af de ti følgende år fra datoen for vurderingen.

1.  Den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering skal fastslå problemer vedrørende ressourcetilstrækkeligheden ved at vurdere elsystemets samlede evne til at efterkomme den nuværende og forventede efterspørgsel efter elektricitet i Unionen, i de relevante medlemsstater i regionen og for hver medlemsstat, ned til hvert budområde, for hvert af de ti følgende år fra datoen for vurderingen.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Den europæiske ressourcevurdering gennemføres af ENTSO for elektricitet.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Transmissionssystemoperatørerne forelægger ENTSO for elektricitet de data, der er nødvendige for hvert år at udføre den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering. ENTSO for elektricitet skal udføre vurderingen hvert år.

3.  Transmissionssystemoperatørerne forelægger ENTSO for elektricitet de nødvendige data. Transmissionssystemoperatørerne har ret til at anmode om relevante data, der ikke indeholder kommercielt følsomme oplysninger, og som ikke allerede er indhentet af den relevante distributionssystemoperatør, fra producenter og andre markedsdeltagere.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering skal baseres på en metode, som skal sikre, at vurderingen:

4.  Den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering skal baseres på en gennemsigtig metode, som skal sikre, at vurderingen:

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  bygger på hensigtsmæssige scenarier for forventningerne til efterspørgsel og udbud, herunder en økonomisk vurdering af sandsynligheden for lukning af produktionsanlæg, opførelse af nye produktionsanlæg og foranstaltninger til at nå energieffektivitetsmålene og hensigtsmæssige følsomhedsanalyser af udviklingen med hensyn til engrospriserne og kulstofprisen

b)  bygger på hensigtsmæssige scenarier for forventningerne til efterspørgsel og udbud, herunder en økonomisk vurdering af sandsynligheden for lukning af produktionsanlæg, midlertidig nedlukning, opførelse af nye produktionsanlæg og foranstaltninger til at nå energieffektivitets- og elsammenkoblingsmålene og hensigtsmæssige følsomhedsanalyser af udviklingen med hensyn til engrospriserne og kulstofprisen

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  indeholder det værst tænkelige scenarie, som afspejler det ganske særlige ved og den afvigende sandsynlighed for de usædvanlige begivenheder, som en strategisk reserve er udformet til at løse; ressourcetilstrækkelighedshullerne i et sådant værst tænkelige scenarie begrunder blot en strategisk reserve på ikke mere end 5 % af den maksimale belastning i den respektive medlemsstat;

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 4 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  på en hensigtsmæssig måde tager bidraget fra alle ressourcer i betragtning, herunder eksisterende og fremtidige produktionsanlæg, energilagring, prisfleksibelt elforbrug samt import- og eksportmuligheder og deres bidrag til en fleksibel drift af systemet

c)  på en hensigtsmæssig måde tager bidraget fra alle ressourcer i betragtning, herunder eksisterende og fremtidige produktionsanlæg, energilagring, sektorintegration, prisfleksibelt elforbrug samt import- og eksportmuligheder og deres bidrag til en fleksibel drift af systemet

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 4 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia)  tilgodeser reel udvikling af elnettene.

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 5 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Metoden skal baseres på gennemsigtige, objektive og kontrollerbare kriterier.

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Forslagene, jf. stk. 2 og 5, og resultaterne af den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering, jf. stk. 3, skal være genstand for en forudgående offentlig høring og agenturets godkendelse i henhold til proceduren i artikel 22.

6.  Forslagene, jf. denne artikels stk. 2 og 5, scenarierne og antagelserne, hvorpå de er baseret, og resultaterne af den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering, jf. denne artikels stk. 1a, skal være genstand for en forudgående offentlig høring og agenturets godkendelse i henhold til proceduren i artikel 22.

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når kapacitetsmekanismer anvendes, skal medlemsstaterne have indført en pålidelighedsstandard, som på en gennemsigtig måde angiver deres ønskede forsyningssikkerhedsniveau.

1.  Når kapacitetsmekanismer anvendes, skal medlemsstaterne have indført en pålidelighedsstandard. En pålidelighedsstandard angiver det nødvendige niveau for medlemsstaternes forsyningssikkerhed på en gennemsigtig måde. I tilfælde af grænseoverskridende budområder skal pålidelighedsstandarder fastlægges af de relevante myndigheder i fællesskab.

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Den nationale regulerende myndighed skal godkende de parametre, som fastlægger den mængde kapacitet, der skal anskaffes via kapacitetsmekanismen.

udgår

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Kapacitetsudbydere skal kunne deltage i mere end en mekanisme i samme leveringsperiode. De skal være berettiget til betalinger for afbrydelse i tilfælde af afbrydelse, og berettiget til to eller flere betalinger for afbrydelse, hvis der er sammenfaldende knaphed i to eller flere budområder, med hvilke kapacitetsudbyderen har indgået kontrakt.

5.  Kapacitetsudbydere skal kunne deltage i mere end en mekanisme i samme leveringsperiode. De skal være berettiget til betalinger for afbrydelse i tilfælde af afbrydelse, og berettiget til to eller flere betalinger for afbrydelse, hvis der er sammenfaldende knaphed i to eller flere budområder, med hvilke kapacitetsudbyderen har indgået kontrakt. Kapacitetsleverandører må ikke kunne deltage med mere end deres tilgængelige maksimumkapacitet.

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Regionale driftscentre, der er oprettet i medfør af artikel 32, skal hvert år beregne den maksimale indgangskapacitet, som står til rådighed for deltagelse af udenlandsk kapacitet, idet der tages højde for samkøringslinjernes forventede tilgængelighed og det sandsynlige sammenfald af systemstress mellem det system, hvori mekanismen anvendes, og det system, hvori den udenlandske kapacitet er beliggende. En beregning for hver budområdegrænse er påkrævet.

6.  Regionale koordinationscentre, der er oprettet i medfør af artikel 32, skal hvert år beregne den maksimale indgangskapacitet, som står til rådighed for deltagelse af udenlandsk kapacitet, idet der tages højde for samkøringslinjernes forventede tilgængelighed og det sandsynlige sammenfald af systemstress mellem det system, hvori mekanismen anvendes, og det system, hvori den udenlandske kapacitet er beliggende. En beregning for hver budområdegrænse er påkrævet.

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med forbehold af bestemmelserne i denne artikel og Unionens statsstøtteregler kan medlemsstaterne indføre kapacitetsmekanismer med henblik på at tage højde for tilbageværende problemer, som ikke kan løses gennem foranstaltninger i medfør af artikel 18, stk. 3.

1.  Kapacitetsmekanismerne:

 

a) må ikke skabe unødige markedsforvridninger eller begrænse handelen på tværs af landegrænser

 

b) må ikke overstige, hvad der er nødvendigt for at afhjælpe ressourceproblemerne

 

c) skal udvælge kapacitetsudbydere ved hjælp af en gennemsigtig, ikke-diskriminerende og markedsbaseret proces

 

d) skal være teknologineutrale

 

e) skal give incitamenter til kapacitetsudbydere til at være tilgængelige i tider med forventet systemstress

 

f) skal sikre, at vederlaget bestemmes gennem en markedsbaseret proces

 

g) skal fastsætte de nødvendige tekniske betingelser for kapacitetsudbyderes deltagelse forud for udvælgelsesprocessen

 

h) være åben for deltagelse af alle ressourcer, herunder styring af lager og fleksibelt elforbrug, der er i stand til at levere den krævede tekniske ydelse

 

i) skal anvende passende sanktioner over for kapacitetsudbydere, når de ikke er tilgængelige i tilfælde af systemstress

 

j) skal sikre, at kapacitetskontrakter for eksisterende anlæg tildeles med en maksimal længde på 1 år.

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ønsker en medlemsstat at indføre en kapacitetsmekanisme, skal den foretage en høring angående den foreslåede mekanisme som minimum med elsammenkoblede nabomedlemsstater.

2.  Kapacitetsmekanismer i form af strategiske reserver:

 

a) holdes uden for markedet

 

b) indgår kun i lastfordelingen, i tilfælde af at clearing ikke er opnået med day-ahead- og intraday-markederne, og transmissionssystemoperatørerne har udtømt deres balanceringsressourcer i bestræbelserne på at skabe ligevægt mellem efterspørgsel og udbud

 

c) sikrer, at ubalancer i perioder, hvor strategiske reserver blev afsendt, afregnes til den tekniske prisgrænse, som markedsoperatørerne anvender i henhold til artikel 9 eller til værdien af mistet forbrug, afhængig af hvad der er højst

 

d) må ikke udlede mere end 200 kg CO2/kW for den årlige elproduktion. Den elektricitet, der produceres, eller den reduktion i belastningen, der skyldes ressourcer i den strategiske reserve, må ikke sælges gennem engros-elmarkeder.

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kapacitetsmekanismer må hverken skabe unødige markedsforvridninger eller begrænse handelen på tværs af landegrænser. Kapacitetsmængden, som der er givet tilsagn om i mekanismen, ikke overstige, hvad der er nødvendigt for at afhjælpe problemet.

3.  Ud over kravene i stk. 1 skal kapacitetsmekanismer, der ikke er strategiske reserver:

 

a) udformes således, at den pris, der betales for tilgængelighed, automatisk har tendens til at være nul, når leveringsniveauet forventes at være tilstrækkeligt til at opfylde niveauet for den krævede kapacitet

 

b) aflønne de deltagende ressourcer kun for deres tilgængelighed og sikre, at vederlaget ikke påvirker kapacitetsudbyderens beslutninger, hvad enten de skal producere eller ej

 

c) sikre, at kapacitetsforpligtelser kan overføres mellem kvalificerede kapacitetsudbydere.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Produktionskapacitet, for hvilken der er truffet en endelig investeringsbeslutning efter den [OP: ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis dennes emissioner er under 550 g CO2/kWh. Produktionskapacitet, der udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må ikke længere indgå i kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 år efter denne forordnings ikrafttræden.

udgår

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Påvises der ikke et problem vedrørende ressourcetilstrækkeligheden i den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering, må medlemsstaterne ikke anvende kapacitetsmekanismer.

udgår

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstater, der anvender kapacitetsmekanismer den [OP: ikrafttrædelsen], skal tilpasse deres mekanismer til at opfylde denne forordnings artikel 18, 21 og 23.

Medlemsstater, der anvender kapacitetsmekanismer den [OP: ikrafttrædelsen], skal tilpasse deres mekanismer til at opfylde denne forordnings artikel 18, 18a, 21 og 23.

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  udarbejde og vedtage forslag vedrørende den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering i medfør af artikel 19, stk. 2, 3 og 5, for de tekniske specifikationer for deltagelse i kapacitetsmekanismer på tværs af landegrænser i henhold til artikel 21, stk. 10.

c)  udarbejde og vedtage forslag vedrørende den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering i medfør af artikel 19, stk. 1a, for de tekniske specifikationer for deltagelse i kapacitetsmekanismer på tværs af landegrænser i henhold til artikel 21, stk. 10.

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

h a)  standardisere, i samarbejde med EU-DSO-enheden, relevante dataformater og protokoller for at fremme udveksling af data på tværs af grænser

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ja)  fremme digitalisering af transmissionssystemer for bl.a. at sikre effektiv dataindsamling i realtid og brug samt intelligente understationer

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 – litra j b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

jb)  fremme databehandling, cybersikkerhed og databeskyttelse i samarbejde med relevante myndigheder og regulerede enheder

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 1 – litra j c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

jc)  udvikle fleksibelt elforbrug i samarbejde med DSO'er.

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 27 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  ENTSO for elektricitet skal aflægge rapport til agenturet om konstaterede mangler vedrørende oprettelsen og driften af regionale driftscentre.

2.  ENTSO for elektricitet skal aflægge rapport til agenturet om konstaterede mangler vedrørende oprettelsen og driften af regionale koordinationscentre.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved udarbejdelsen af forslag i relation til de opgaver, der er omhandlet i artikel 27, stk. 1, foretager ENTSO for elektricitet omfattende høringer af alle de relevante interessenter, navnlig de organisationer, der repræsenterer alle interessenter, på et tidligt stadium og på en åben og gennemsigtig måde, i overensstemmelse med forretningsordenen, jf. artikel 26. Høringen inddrager også de nationale regulerende myndigheder og andre nationale myndigheder, alle forsynings- og produktionsvirksomheder, systembrugere, herunder kunder, og distributionssystemoperatører, herunder også relevante (branche)sammenslutninger, tekniske organer og interessentforeninger. Den tager sigte på at fastlægge synspunkter hos og forslag fra alle relevante parter i beslutningsprocessen.

1.  Ved udarbejdelsen af forslag i relation til de opgaver, der er omhandlet i artikel 27, stk. 1, foretager ENTSO for elektricitet omfattende høringer af alle de relevante interessenter, navnlig de organisationer, der repræsenterer alle interessenter, på et tidligt stadium og struktureret på en måde, der imødekommer bemærkninger fra interessenter før den endelige vedtagelse og på en åben og gennemsigtig måde, i overensstemmelse med forretningsordenen, jf. artikel 26. Høringen inddrager også de nationale regulerende myndigheder og andre nationale myndigheder, alle forsynings- og produktionsvirksomheder, systembrugere, herunder kunder og disses repræsentanter, og distributionssystemoperatører, herunder også relevante (branche)sammenslutninger, tekniske organer og interessentforeninger. Den tager sigte på at fastlægge synspunkter hos og forslag fra alle relevante parter i beslutningsprocessen.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at kunne opfylde forpligtelserne i denne artikels stk. 3.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Med henblik på at nå de i stk. 1 og stk. 2 fastsatte mål kan Kommissionen fastlægge det geografiske område, som den enkelte regionale samarbejdsstruktur dækker, under hensyn til de eksisterende regionale samarbejdsstrukturer. Hver medlemsstat har lov til at fremme samarbejde i mere end et geografisk område. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 63 angående det geografiske område, som dækkes af hver regional samarbejdsstruktur. Med henblik herpå hører Kommissionen agenturet og ENTSO for elektricitet.

3.  Med henblik på at nå de i stk. 1 og stk. 2 fastsatte mål kan Kommissionen fastlægge det geografiske område, som den enkelte regionale samarbejdsstruktur dækker, under hensyn til de eksisterende regionale samarbejdsstrukturer. Hver medlemsstat har lov til at fremme samarbejde i mere end et geografisk område. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 63 angående det geografiske område, som dækkes af hver regional samarbejdsstruktur. Med henblik herpå hører Kommissionen reguleringsmyndighederne, agenturet og ENTSO for elektricitet.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den [OP: tolv måneder efter ikrafttrædelsen] skal alle transmissionssystemoperatører oprette regionale driftscentre i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i dette kapitel. Regionale driftscentre skal være etableret i en af medlemsstaterne i det område, hvori centret vil virke.

1.  Senest den [OP: tolv måneder efter ikrafttrædelsen] skal regionale koordinationscentre, ud over andre opgaver, der er fastsat i artikel 34 denne forordning, erstatte de regionale sikkerhedskoordinatorer, der er oprettet i henhold til forordning ... [Kommissionens forordning om fastlæggelse af en retningslinje for driften af elektricitetsoverførselssystemet] og dække deres funktion i henhold til kriterierne i dette kapitel.

 

Hvis en region ikke er omfattet af en eksisterende eller planlagt regional sikkerhedskoordinator, skal transmissionssystemoperatørerne i den pågældende region oprette et regionalt koordinationscenter.

 

Alle transmissionssystemoperatører skal tilhøre et fælles regionalt koordinationscenter.

 

Alle transmissionssystemoperatører i en systemdriftsregion skal forelægge reguleringsmyndighederne i regionen en revision af et forslag om oprettelse af regionale koordinationscentre i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i dette kapitel.

 

Systemdriftsregionens regulerende myndigheder skal gennemgå og godkende forslaget i overensstemmelse med de procedurer, der er fastsat i artikel 8 forordning (EU) ... [omarbejdning af forordning (EF) nr. 713/2009 som foreslået i COM(2016)0863].

 

De i fjerde afsnit omhandlede forslag skal indeholde følgende oplysninger:

 

a) den medlemsstat, hvor det regionale koordinationscenter skal ligge

 

b) de organisatoriske, finansielle og driftsmæssige ordninger, der er nødvendige for at sikre en effektiv, sikker og pålidelig drift af det sammenkoblede transmissionssystem

 

c) en gennemførelsesplan for iværksættelse af de regionale koordinationscentre

 

d) vedtægterne og forretningsordenen for regionale koordinationscentre

 

e) en beskrivelse af samarbejdsprocesser i overensstemmelse med artikel 35

 

f) en beskrivelse af ordningerne vedrørende ansvar for regionale koordinationscentre i overensstemmelse med artikel 44.

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Regionale koordinationscentre begynder deres virke senest den [OP: tolv måneder efter denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Regionale koordinationscentre skal ved varetagelsen af deres opgaver i henhold til EU-lovgivningen handle uafhængigt af individuelle nationale interesser eller transmissionssystemoperatørernes interesser.

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Regionale driftscentre skal supplere transmissionssystemoperatørernes rolle ved at udføre funktioner af regional betydning. De skal oprette driftsordninger, som sikrer, at det sammenkoblede transmissionssystem drives på en produktiv, sikker og pålidelig måde.

3.  Regionale koordinationscentre skal supplere transmissionssystemoperatørernes rolle ved at udføre funktioner af regional betydning. Transmissionssystemoperatørerne er ansvarlige for styringen af elstrømmene og sikrer et sikkert, pålideligt og effektivt elsystem i overensstemmelse med artikel 40 i direktiv (EU) [omarbejdning af direktiv 2009/72/EF som foreslået i COM(2016)0864/2].

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 33 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Regionale driftscentres geografiske udstrækning

Regionale koordinationscentres geografiske udstrækning

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den [OP: seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden] skal ENTSO for elektricitet forelægge agenturet et forslag om systemdriftområder, der dækkes af regionale driftscentre, under hensyntagen til eksisterende regionale sikkerhedskoordinatorer og på grundlag af følgende kriterier:

1.  Senest den [OP: seks måneder efter denne forordnings ikrafttræden] skal ENTSO for elektricitet forelægge agenturet et forslag om systemdriftområder, der dækkes af regionale koordinationscentre, under hensyntagen til eksisterende regionale sikkerhedskoordinatorer og på grundlag af følgende kriterier:

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 34 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Regionale driftscentres funktioner

Regionale koordinationscentres funktioner

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvert regionalt driftscenter skal udføre alle følgende funktioner i det systemdriftområde, hvor det er etableret, og regionale driftscentre skal som minimum varetage følgende funktioner, der beskrives nærmere i bilag I:

1.  Hvert regionalt koordinationscenter skal udføre alle følgende funktioner i det systemdriftområde, hvor det er etableret, og regionale koordinationscentre skal som minimum varetage følgende funktioner, der beskrives nærmere i bilag I:

a)  koordineret kapacitetsberegning

a)  koordineret kapacitetsberegning i overensstemmelse med de metoder, der er udviklet i henhold til artikel 21, 26, 29 og 30 i forordning (EU) 2015/1222

b)  koordineret sikkerhedsanalyse

b)  koordineret sikkerhedsanalyse i overensstemmelse med de metoder, der er udviklet i henhold til artikel 75 og 76 i Kommissionens forordning (EU) 2017/14851a

c)  indførelse af fælles systemmodeller

c)  indførelse af fælles systemmodeller i overensstemmelse med de metoder og procedurer, der er udviklet i henhold til artikel 67, 70 og 79 i Kommissionens forordning (EU) 2017/1485

d)  overensstemmelsesvurdering af transmissionssystemoperatørernes forsvarsplaner og genoprettelsesplaner

d)  overensstemmelsesvurdering af transmissionssystemoperatørernes forsvarsplaner og genopretningsplaner i overensstemmelse med proceduren i artikel 6 i Kommissionens forordning (EU) 2017/2196b

e)  koordinering og optimering af regional genoprettelse

e)  koordinering og optimering af regional genoprettelse

f)  analyse og rapportering efter aktiviteten henholdsvis driftsforstyrrelsen

f)  analyse og rapportering efter aktiviteten henholdsvis driftsforstyrrelsen

g)  regional dimensionering af reservekapacitet

g)  regional dimensionering af reservekapacitet

h)  fremme af anskaffelse af balanceringskapacitet på regionalt niveau

h)  beregning af den regionale balanceringskapacitet

i)  prognoser for regionale tilstrækkelighedsvurderinger for week ahead til intraday og forberedelse af risikoreducerende foranstaltninger

i)  prognoser for regionale tilstrækkelighedsvurderinger for week ahead til intraday og forberedelse af risikoreducerende foranstaltninger i overensstemmelse med den metode, der er fastsat i artikel 8 i forordning (EU) ... [forordning om risikobearbejdning som foreslået i COM(2016)0862] og procedurerne i artikel 81 i Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 [Kommissionens forordning om fastlæggelse af en retningslinje for drift af elektricitetstransmissionssystem]

j)  koordinering af planlægning af afbrydelser

j)  koordinering af planlægning af afbrydelser i overensstemmelse med procedurerne i artikel 80 i Kommissionens forordning (EU) 2017/1485

k)  optimering af ordninger for kompensation blandt transmissionssystemoperatørerne

k)  optimering af ordninger for kompensation blandt transmissionssystemoperatørerne

l)  uddannelse og certificering

l)  uddannelse og certificering

m)  kortlægning af regionale krisesituationer i henhold til artikel 6, stk. 1, i [forordning om risikoberedskab som foreslået i COM(2016) 862], hvis ENTSO for elektricitet har uddelegeret denne opgave

 

n)  forberedelse og udførelse af krisesimulering i samarbejde med de kompetente myndigheder i medfør af artikel 12, stk. 3, i [forordning om risikoberedskab som foreslået i COM(2016) 862]

n)  forberedelse og udførelse af krisesimulering i samarbejde med de kompetente myndigheder i medfør af artikel 12, stk. 3, i [forordning om risikoberedskab som foreslået i COM(2016) 862]

o)  opgaver i relation til kortlægning af regionale krisesituationer, hvis og i det omfang de er uddelegeret til det regionale driftscenter i medfør af artikel 6, stk. 1, i [forordning om risikoberedskab som foreslået i COM(2016) 862]

o)  opgaver i relation til kortlægning af regionale krisesituationer, hvis og i det omfang de er uddelegeret til det regionale koordinationscenter i medfør af artikel 6, stk. 1, i [forordning om risikoberedskab som foreslået i COM(2016) 862]

p)  opgaver i relation til kortlægning af sæsonbetingede prognoser for tilstrækkelighed, hvis og i det omfang de er uddelegeret til det regionale driftscenter i medfør af artikel 9, stk. 2, i [forordning om risikoberedskab som foreslået i COM(2016) 862]

p)  opgaver i relation til kortlægning af sæsonbetingede prognoser for tilstrækkelighed, hvis og i det omfang de er uddelegeret til det regionale koordinationscenter i medfør af artikel 9, stk. 2, i [forordning om risikoberedskab som foreslået i COM(2016) 862]

q)  beregning af den maksimale indgangskapacitet, som står til rådighed for udenlandsk kapacitets deltagelse i kapacitetsmekanismer i medfør af artikel 21, stk. 6.

q)  beregning af den maksimale indgangskapacitet, som står til rådighed for udenlandsk kapacitets deltagelse i kapacitetsmekanismer i medfør af artikel 21, stk. 6

 

qa)  opgaver i forbindelse med at bistå transmissionssystemoperatørerne i afklaringen af behov for ny kapacitet og for opgradering af eksisterende kapacitet eller deres alternativer, som skal indsendes til de regionale grupper, der er oprettet i henhold til forordning (EU) nr. 347/2013 og opført på den tiårige netudviklingsplan, der er nævnt i artikel 51 direktiv (EU)... [omarbejdning af direktiv 2009/72/EF som foreslået i COM(2016)0864/2].

 

_______________

 

1a Kommissionens forordning (EU) 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (EUT L 220 af 25.8.2017, s. 1).

 

1b Kommissionens forordning (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (EUT L 312 af 25.8.2017, s. 54).

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen kan overdrage andre funktioner, der ikke indebærer beslutningsbeføjelser, til de regionale driftscentre i henhold til kapitel VII i denne forordning.

2.  Kommissionen kan overdrage andre funktioner, der ikke indebærer beslutningsbeføjelser, til de regionale koordinationscentre i henhold til kapitel VII i denne forordning.

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Transmissionssystemoperatørerne skal give deres regionale driftscentre de oplysninger, som er nødvendige for, at driftscentrene kan varetage deres funktioner.

3.  Transmissionssystemoperatørerne skal give deres regionale koordinationscentre de oplysninger, som er nødvendige for, at driftscentrene kan varetage deres funktioner.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De regionale driftscentre skal give systemdriftområdets transmissionssystemoperatører alle oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre de beslutninger og henstillinger, der foreslås af de regionale driftscentre.

4.  De regionale koordinationscentre skal give systemdriftområdets transmissionssystemoperatører alle oplysninger, som er nødvendige for at sikre systemets stabilitet og forsyningssikkerhed.

 

For så vidt angår de opgaver, der er fastsat i denne artikel og ikke allerede er dækket af de relevante retningslinjer, udarbejder ENTSO for elektricitet et forslag i overensstemmelse med proceduren i artikel 22. Regionale koordinationscentre udfører disse funktioner på grundlag af et forslag, der er godkendt af agenturet.

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 35

Artikel 35

Regionale driftscentres interne samarbejde

Samarbejde inden for og mellem regionale operationelle koordinationscentre

1.  De regionale driftscentres daglige drift skal forvaltes via en samarbejdsbaseret beslutningsproces. Den samarbejdsbaserede beslutningsproces skal bygge på:

De regionale koordinationscentres daglige drift skal forvaltes via en samarbejdsbaseret beslutningsproces blandt transmissionssystemoperatørerne i regionen, herunder ordninger for koordinering mellem regionale koordinationscentre, hvor det er relevant. Samarbejdsprocessen skal baseres på:

a)  arbejdsgange med henblik på at tage fat på funktionernes planlægnings- og driftsrelaterede aspekter i overensstemmelse med artikel 36

a)  arbejdsgange med henblik på at tage fat på funktionernes planlægnings- og driftsrelaterede aspekter i overensstemmelse med artikel 36

b)  en procedure for høring af systemdriftområdets transmissionssystemoperatører i forbindelse med udøvelsen af driftsentrets operationelle pligter og opgaver i overensstemmelse med artikel 37

b)  en procedure for en effektiv og inkluderende høring af systemdriftområdets transmissionssystemoperatører og relevante interessenter i overensstemmelse med artikel 37

c)  en procedure for vedtagelse af beslutninger og henstillinger i overensstemmelse med artikel 38

c)  en procedure for vedtagelse og revision af beslutninger og henstillinger i overensstemmelse med artikel 38, der sikrer ensartet behandling af medlemmer fra de regionale driftscentre

d)  en procedure for revision af beslutninger og henstillinger, der er vedtaget af regionale driftscentre, i overensstemmelse med artikel 39

 

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De regionale driftscentre skal opstille arbejdsgange, der tager fat på planlægnings- og driftsrelaterede aspekter af de funktioner, der skal udføres, bl.a. under hensyntagen til særlige karakteristika ved og kravene til disse funktioner, således, som det specificeres i bilag I.

1.  De regionale koordinationscentre skal opstille arbejdsgange, der er effektive, inkluderende og letter opnåelsen af enighed, og som tager fat på planlægnings- og driftsrelaterede aspekter af de funktioner, der skal udføres, bl.a. under hensyntagen til særlige karakteristika ved og kravene til disse funktioner, således, som det specificeres i bilag I.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 36 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De regionale driftscentre skal sikre, at de pågældende arbejdsgange indeholder regler for underretning af de berørte parter.

2.  De regionale koordinationscentre skal sikre, at de pågældende arbejdsgange indeholder regler for underretning af de berørte parter.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De regionale driftscentre skal opstille en procedure med henblik på som led i udøvelsen af deres daglige pligter og opgaver at tilrettelægge en hensigtsmæssig og regelmæssig høring af transmissionssystemoperatører og relevante interessenter. Med henblik på at sikre, at de lovgivningsmæssige anliggender kan løses, skal de regulerende myndigheder inddrages, når dette er nødvendigt.

De regionale koordinationscentre skal opstille en procedure med henblik på som led i udøvelsen af deres daglige pligter og opgaver at tilrettelægge en hensigtsmæssig og regelmæssig høring af transmissionssystemoperatører og relevante interessenter. Med henblik på at sikre, at de lovgivningsmæssige anliggender kan løses, skal de regulerende myndigheder inddrages, når dette er nødvendigt.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 37 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 37a

 

Gennemsigtighed

 

1.  Regionale koordinationscentre tilrettelægger en proces for involvering af interessenter og afholder regelmæssige møder med interessenterne med henblik på at drøfte spørgsmål vedrørende effektiv, sikker og pålidelig drift af det sammenkoblede system og afdække mangler og foreslå forbedringer.

 

2.  ENTSO for elektricitet og regionale driftscentre arbejder fuldstændig gennemsigtigt i forhold til interessenter og offentligheden. Alle relevante dokumenter offentliggøres på det pågældende regionale koordinationscenters websted. Dette stykke finder også anvendelse på de forslag, begrundelser og beslutninger, der vedtages i henhold til denne forordnings artikel 32, 33 og 35, litra a), og artikel 38.

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 38 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Vedtagelse af beslutninger og henstillinger

Vedtagelse og revision af beslutninger og henstillinger

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De regionale driftscentre skal opstille en procedure for vedtagelse af beslutninger og henstillinger.

1.  Transmissionssystemoperatørerne i alle regionale koordinationscentre skal opstille procedurer for vedtagelse og revision af beslutninger og henstillinger, som sikrer ligelig geografisk repræsentation og ligelig behandling af medlemmerne af de regionale koordinationscentre.

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De regionale driftscentre skal vedtage bindende beslutninger rettet til transmissionssystemoperatørerne angående de funktioner, der er omhandlet i artikel 34, stk. 1, litra a), b), g) og q). Transmissionssystemoperatørerne skal gennemføre de bindende beslutninger, som de regionale driftscentre udsteder, undtagen i tilfælde hvor systemets sikkerhed vil blive påvirket negativt.

2.  De regionale koordinationscentre skal vedtage bindende beslutninger rettet til transmissionssystemoperatørerne angående de funktioner, der er omhandlet i artikel 34, stk. 1, litra a) og b). Transmissionssystemoperatørerne skal gennemføre de bindende beslutninger, som de regionale koordinationscentre udsteder, undtagen i tilfælde hvor gennemførelsen af afgørelsen ville resultere i en overtrædelse af de driftsmæssige sikkerhedsgrænser, der er fastlagt af hver transmissionssystemoperatør i henhold til artikel 25 i Kommissionens forordning (EU) 2017/1485.

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De regionale driftscentre skal vedtage henstillinger rettet til transmissionssystemoperatørerne angående de funktioner, der er omhandlet i artikel 34, stk. 1, litra c)-f) og h)-p).

3.  De regionale koordinationscentre skal vedtage henstillinger rettet til transmissionssystemoperatørerne angående de funktioner, der er nævnt i artikel 34, stk. 1, og som ikke er omhandlet i denne artikels stk. 2.

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Hvis en transmissionssystemoperatør beslutter at afvige fra en beslutning eller henstilling, der er fremsat af det regionale koordinationscenter, skal denne straks forelægge en detaljeret begrundelse for det regionale koordinationscenter og andre transmissionssystemoperatører i systemdriftsområdet.

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b.  Revisionen udløses efter anmodning fra en eller flere af systemdriftområdets transmissionssystemoperatører. Efter en revision af beslutningen eller henstillingen skal de regionale driftscentre bekræfte eller ændre foranstaltningen.

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c.  Er den reviderede foranstaltning en bindende beslutning i overensstemmelse med artikel 38, stk. 2, i denne forordning, medfører anmodningen om revision ikke suspendering af beslutningen bortset fra tilfælde, hvor gennemførelsen af afgørelsen ville resultere i en overtrædelse af de driftsmæssige sikkerhedsgrænser, der er fastlagt af hver transmissionssystemoperatør i henhold til artikel 25 i retningslinjerne for systemdrift.

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Et systemdriftområdes regulerende myndigheder kan i fællesskab beslutte at tildele bindende beslutningskompetence til de regionale driftscentre for en eller flere af de funktioner, der er omhandlet i artikel 34, stk. 1, litra c)-f) og litra h)-l).

4.  Et systemdriftområdes regulerende myndigheder kan i fællesskab beslutte at tildele bindende beslutningskompetence til de regionale koordinationscentre for en eller flere af de funktioner, der er nævnt i artikel 34, stk. 1), og som ikke er omhandlet i denne artikels stk. 2.

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 39

udgår

Revision af beslutninger og henstillinger

 

1.  De regionale driftscentre skal opstille en procedure for revision af beslutninger og henstillinger.

 

2.  Proceduren udløses efter anmodning fra en eller flere af systemdriftområdets transmissionssystemoperatører. Efter en revision af beslutningen eller henstillingen skal de regionale driftscentre bekræfte eller ændre foranstaltningen.

 

3.  Er den reviderede foranstaltning en bindende beslutning i overensstemmelse med artikel 38, stk. 2, medfører anmodningen om revision ikke suspendering af beslutningen bortset fra tilfælde, hvor systemets sikkerhed vil blive påvirket negativt.

 

4.  Er den reviderede foranstaltning en henstilling i henhold til artikel 38, stk. 3, og en transmissionssystemoperatør efter revisionen beslutter at fravige henstillingen, skal transmissionssystemoperatøren forelægge det regionale driftscenter og systemdriftområdets øvrige transmissionssystemoperatører en udførlig begrundelse.

 

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 40 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Regionale driftscentres bestyrelse

Regionale koordinationscentres bestyrelse

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De regionale driftscentre skal hver især nedsætte en bestyrelse med henblik på at vedtage foranstaltninger vedrørende deres styring og overvåge deres præstationer.

1.  De regionale koordinationscentre skal hver især nedsætte en bestyrelse med henblik på at vedtage foranstaltninger vedrørende deres styring og overvåge deres præstationer.

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Bestyrelsen skal sammensættes af medlemmer, som repræsenterer transmissionssystemoperatørerne, og observatører, som repræsenterer regulerende myndigheder, i systemdriftområdet. De regulerende myndigheders repræsentanter har ikke stemmeret.

2.  Bestyrelsen består af medlemmer, der repræsenterer alle transmissionssystemoperatørerne i systemoperationsområdet. Bestyrelsens sammensætning skal være geografisk afbalanceret.

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Bestyrelsen har ansvaret for:

3.  Bestyrelsen har ansvaret for:

a)  udarbejdelse og godkendelse af det regionale driftscenters vedtægter og forretningsorden

a)  udarbejdelse og godkendelse af det regionale koordinationscenters vedtægter og forretningsorden

b)  vedtagelse og gennemførelse af organisationsstrukturen

b)  gennemførelse af organisationsstrukturen

c)  opstilling og godkendelse af det årlige budget

c)  opstilling og godkendelse af det årlige budget

d)  udarbejdelse og godkendelse af samarbejdsbaserede beslutningstagningsprocesser i overensstemmelse med artikel 35.

d)  udarbejdelse og godkendelse af samarbejdsbaserede beslutningstagningsprocesser i overensstemmelse med artikel 35.

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Bestyrelsens beføjelser omfatter ikke beføjelser vedrørende det regionale driftscenters daglige aktiviteter og udførelsen af dets funktioner.

4.  Bestyrelsens beføjelser omfatter ikke beslutninger i forbindelse med udførelsen af det regionale koordinationscenters funktioner.

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De regionale driftscentre skal oprette og forvalte deres organisation efter en struktur, som underbygger sikkerheden af deres funktioner. Med organisationsstrukturen fastlægges:

1.  Transmissionssystemoperatørerne i en systemoperationsregion skal oprette organisationsstrukturen for regionale koordinationscentre. Med organisationsstrukturen fastlægges:

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  ledelsens myndighed, pligter og ansvarsområder

a)  medarbejderes beføjelser, opgaver og ansvar

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De regionale driftscentre kan oprette regionale kontorer til at tage sig af særlige lokale forhold eller reservedriftscentre for at sikre en effektiv og pålidelig udøvelse af deres funktioner.

2.  De regionale koordinationscentre kan oprette regionale kontorer til at tage sig af særlige lokale forhold eller støtte koordinationscentre for at sikre en effektiv og pålidelig udøvelse af deres funktioner, når dette er strengt nødvendigt.

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De regionale driftscentre skal være udstyret med alle de personalemæssige, tekniske, fysiske og finansielle ressourcer, der er nødvendige, for at de kan opfylde deres forpligtelser i henhold til denne forordning og udføre deres funktioner.

De regionale koordinationscentre skal være udstyret med alle de personalemæssige, tekniske, fysiske og finansielle ressourcer, der er nødvendige, for at de kan opfylde deres forpligtelser i henhold til denne forordning og udføre deres funktioner uafhængigt og upartisk. De personalemæssige, tekniske, fysiske og finansielle ressourcer til de regionale koordinationscentre må ikke række videre end til, hvad der er strengt nødvendigt for udførelsen deres opgaver, samtidig med at en geografisk afbalanceret repræsentation og ligelig behandling af medlemmerne af de regionale koordinationscentre skal sikres.

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De regionale driftscentre skal indføre en fremgangsmåde for løbende overvågning af som minimum:

1.  De regionale koordinationscentre skal indføre en fremgangsmåde for løbende overvågning af som minimum:

a)  deres operationelle udførelse

a)  deres operationelle udførelse

b)  udstedte beslutninger og henstillinger og det opnåede resultat

b)  udstedte beslutninger og henstillinger, navnlig dem, hvor transmissionssystemoperatørerne har afveget, og det opnåede resultat

c)  effektiviteten og produktiviteten af hver af de funktioner, som de er ansvarlige for.

c)  effektiviteten og produktiviteten af hver af de funktioner, som de er ansvarlige for.

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De regionale driftscentre skal mindst en gang om året forelægge agenturet og systemdriftområdets regulerende myndigheder de data, der er resultatet af deres løbende overvågning.

udgår

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De regionale driftscentre skal angive deres omkostninger på en gennemsigtig måde og indberette dem til agenturet og systemdriftområdets regulerende myndigheder.

3.  De regionale koordinationscentre skal angive deres omkostninger på en gennemsigtig måde og indberette dem til agenturet og systemdriftområdets regulerende myndigheder.

Ændringsforslag    163

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De regionale driftscentre skal forelægge en årsrapport om deres resultater til ENTSO for elektricitet, agenturet, systemdriftområdets regulerende myndigheder og den elektricitetskoordinationsgruppe, der er nedsat i medfør af artikel 1 i Kommissionens afgørelse 2012/C 353/0237.

4.  De regionale koordinationscentre skal forelægge en årsrapport med relevante overvågningsdata i henhold til denne artikels stk. 1 og oplysninger om deres resultater til ENTSO for elektricitet, agenturet, systemdriftområdets regulerende myndigheder og den elektricitetskoordinationsgruppe, der er nedsat i medfør af artikel 1 i Kommissionens afgørelse 2012/C 353/0237.

__________________

__________________

37Kommissionens afgørelse af 15. november 2012 om oprettelse af elektricitetskoordinationsgruppen (EUT C 353 af 17.11.2012, s. 2).

37 Kommissionens afgørelse af 15. november 2012 om oprettelse af elektricitetskoordinationsgruppen (EUT C 353 af 17.11.2012, s. 2).

Ændringsforslag    164

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De regionale driftscentre skal indberette mangler, der er konstateret i overvågningsprocessen, jf. stk. 1, til ENTSO for elektricitet, systemdriftområdets regulerende myndigheder, agenturet og medlemsstaternes kompetente myndigheder med ansvar for forebyggelse og håndtering af krisesituationer.

5.  De regionale koordinationscentre skal indberette mangler, der er konstateret i overvågningsprocessen, jf. stk. 1, til ENTSO for elektricitet, systemdriftområdets regulerende myndigheder, agenturet og medlemsstaternes kompetente myndigheder med ansvar for forebyggelse og håndtering af krisesituationer.

Ændringsforslag    165

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Uden at dette berører princippet om fortrolighed og behovet for at bevare sikkerheden og kommercielt følsomme oplysninger, skal de regionale koordinationscentre offentliggøre de rapporter, der er omhandlet i stk. 4 og 5.

Ændringsforslag    166

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De regionale driftscentre skal træffe de nødvendige foranstaltninger til dækning af erstatningsansvar i relation til udøvelsen af deres opgaver, bl.a. når de vedtager bindende afgørelser for transmissionssystemoperatørerne. Metoden, som anvendes til at sikre dækningen, skal tage hensyn til det regionale driftscenters retlige status og det disponible niveau for markedsbaseret forsikringsdækning.

Forslaget til oprettelse af regionale koordinationscentre i overensstemmelse med artikel 32 skal omfatte ordninger til dækning af erstatningsansvar i relation til det regionale koordinationscenters opgaver. Metoden, som anvendes til at sikre dækningen, skal tage hensyn til det regionale koordinationscenters retlige status og det disponible niveau for markedsbaseret forsikringsdækning.

Ændringsforslag    167

Forslag til forordning

Artikel 47 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Transmissionssystemoperatørerne offentliggør relevante data om den samlede forventede og den faktiske efterspørgsel, om disponibiliteten og den faktiske anvendelse af produktionsanlæg og systembelastende anlæg, om disponibiliteten og anvendelsen af nettene og samkøringslinjerne og om balancestrøm og reservekapacitet. Med hensyn til disponibiliteten og den faktiske anvendelse af små produktionsanlæg og systembelastende enheder kan der anvendes samlede, skønsmæssigt anslåede data.

4.  Transmissionssystemoperatørerne offentliggør relevante data om den samlede forventede og den faktiske efterspørgsel, om disponibiliteten og den faktiske anvendelse af produktionsanlæg og systembelastende anlæg, om disponibiliteten og anvendelsen af nettene og samkøringslinjerne, om balancestrøm og reservekapacitet og om tilgængeligheden af fleksibilitet. Med hensyn til disponibiliteten og den faktiske anvendelse af små produktionsanlæg og systembelastende enheder kan der anvendes samlede, skønsmæssigt anslåede data.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag til bestemmelser, som er ændret af Kommissionen.

Ændringsforslag    168

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Distributionssystemoperatører, som ikke indgår i et vertikalt integreret selskab, eller som er adskilt i henhold til bestemmelserne i artikel 35 i [omarbejdning af direktiv 2009/72/EF som foreslået ved COM(2016) 864/2], skal samarbejde på EU-plan ved hjælp af en europæisk enhed for distributionssystemoperatører ("EU DSO-enhed"), for at fremme færdigetableringen af det indre marked for elektricitet og gøre det velfungerende, fremme en optimal forvaltning og en koordineret drift af distributions- og transmissionssystemer. Distributionssystemoperatører, der ønsker at deltage i EU DSO-enheden, skal registreres som medlemmer af enheden.

Distributionssystemoperatører skal samarbejde på EU-plan ved hjælp af en europæisk enhed for distributionssystemoperatører ("EU DSO-enhed"), for at fremme færdigetableringen af det indre marked for elektricitet og gøre det velfungerende, fremme en optimal forvaltning og en koordineret drift af distributions- og transmissionssystemer. Distributionssystemoperatører, der ønsker at deltage i EU DSO-enheden, er berettiget til at blive registreret som medlemmer af enheden.

 

Registrerede medlemmer kan deltage direkte i EU DSO-enheden eller være repræsenteret af den nationale sammenslutning, der er udpeget af medlemsstaten, eller af en sammenslutning på EU-plan.

 

EU DSO-enheden skal ved varetagelsen af sine opgaver i henhold til EU-lovgivningen handle uafhængigt af individuelle nationale interesser eller distributionssystemoperatørernes nationale interesser.

Ændringsforslag    169

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den [OP: tolv måneder efter ikrafttrædelsen] skal distributionssystemoperatørerne med administrativ støtte fra agenturet forelægge Kommissionen og agenturet et udkast til vedtægter, en liste over registrerede medlemmer og et udkast til forretningsorden, herunder proceduren for høring af ENTSO for elektricitet og andre interessenter samt finansieringsbestemmelser for den EU DSO-enhed, der skal oprettes.

1.  Senest den [OP: tolv måneder efter ikrafttrædelsen] skal distributionssystemoperatørerne med administrativ støtte fra agenturet forelægge Kommissionen og agenturet et udkast til vedtægter, en liste over deltagende distributionssystemoperatører og enheder, der repræsenterer distributionssystemoperatørerne, og et udkast til forretningsorden, herunder proceduren for høring af ENTSO for elektricitet og andre interessenter, beslutningsproceduren samt finansieringsbestemmelser for den EU DSO-enhed, der skal oprettes.

 

EU DSO-enhedens udkast til forretningsorden skal sikre en afbalanceret repræsentation af alle deltagende DSO'er, uanset deres størrelse, herunder i beslutningsproceduren.

Ændringsforslag    170

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Senest to måneder efter modtagelsen forelægger agenturet efter formelt at have hørt de organisationer, der repræsenterer alle interessenter, navnlig distributionssystembrugere, Kommissionen en udtalelse om vedtægtsudkastet, medlemslisten og forretningsordensudkastet.

2.  Senest to måneder efter modtagelsen forelægger agenturet efter formelt at have hørt de organisationer, der repræsenterer alle interessenter, navnlig distributionssystembrugere og forbrugerbeskyttelsesorganisationer, Kommissionen en udtalelse om vedtægtsudkastet, medlemslisten og forretningsordensudkastet, navnlig under hensyntagen til reglerne vedrørende EU DSO-enhedens uafhængighed, forebyggelse af interessekonflikter og nødvendigheden af at sikre geografisk afbalanceret repræsentation og retfærdig behandling af dets medlemmer.

Ændringsforslag    171

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kommissionen afgiver udtalelse om vedtægtsudkastet, medlemslisten og forretningsordensudkastet under hensyntagen til agenturets udtalelse i henhold til stk. 2 senest tre måneder efter modtagelsen af agenturets udtalelse.

3.  Kommissionen afgiver udtalelse om vedtægtsudkastet, medlemslisten og forretningsordensudkastet, herunder forretningsordenen vedrørende procedurerne for høring af ENTSO for elektricitet og andre interessenter, beslutningsproceduren samt finansieringsbestemmelserne, under hensyntagen til agenturets udtalelse i henhold til stk. 2 senest tre måneder efter modtagelsen af agenturets udtalelse.

Ændringsforslag    172

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Omkostningerne ved aktiviteterne i EU DSO-enheden skal afholdes af distributionssystemoperatører, som er registrerede medlemmer, og de skal tages i betragtning ved tarifberegningen. De regulerende myndigheder godkender kun disse omkostninger, hvis de er rimelige og forholdsmæssige.

6.  Omkostningerne ved aktiviteterne i EU DSO-enheden skal afholdes af distributionssystemoperatører, som er registrerede medlemmer, og de skal betragtes som støtteberettigede omkostninger og tages i betragtning af den regulerende myndighed ved tarifberegningen. De regulerende myndigheder godkender kun disse omkostninger, hvis de er rimelige og forholdsmæssige.

Ændringsforslag    173

Forslag til forordning

Artikel 50 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 50a

 

Vigtigste regler og procedurer for EU DSO-enheden for elektricitet

 

1.  Vedtægterne for EU DSO-enheden, der vedtages i overensstemmelse med artikel 50, skal overholde følgende principper:

 

a)  deltagelse i EU DSO-enhedens arbejde begrænses til registrerede medlemmer med mulighed for delegation inden for medlemskabet

 

b)  strategiske beslutninger vedrørende EU DSO-enhedens aktiviteter og politiske retningslinjer for bestyrelsen vedtages af generalforsamlingen

 

c)  generalforsamlingens beslutninger vedtages efter følgende regler: – når 65 % af de stemmer, der er tildelt medlemmer af generalforsamlingen, er nået – hvorved hvert medlem råder over et antal stemmer svarende til antallet af kunder – og det endelige resultat støttes af mindst 55 % af medlemmerne af deltagerforsamlingen

 

d)  generalforsamlingens beslutninger blokeres efter følgende regler: – når 35% af de stemmer, der er tildelt medlemmer af generalforsamlingen, er nået – hvorved hvert medlem råder over et antal stemmer svarende til antallet af kunder – og det endelige resultat støttes af mindst 25% af medlemmerne af deltagerforsamlingen

 

e)  bestyrelsen vælges af generalforsamlingen med et mandat på højst fire år

 

f)  bestyrelsen udpeger formanden og de tre næstformænd blandt sine medlemmer

 

g)  samarbejde mellem distributions- og transmissionssystemoperatører ledes af bestyrelsen i henhold til artikel 52 og 53

 

h)  bestyrelsens afgørelser vedtages med simpelt flertal på 15 stemmer

 

i)  på grundlag af forslag fra bestyrelsen udpeges generalsekretæren af generalforsamlingen blandt dets medlemmer med et mandat på fire år, der kan forlænges én gang

 

j)  på grundlag af forslag fra bestyrelsen udpeger generalforsamlingen ekspertgrupper, hvor hver gruppe ikke må overstige 30 medlemmer med mulighed for, at en tredjedel kommer fra uden for medlemskabet. Desuden nedsættes en "ét land"-ekspertgruppe, som består af præcis én DSO-repræsentant fra hver medlemsstat.

 

2.  Procedurer vedtaget af EU DSO-enheden sikrer en retfærdig og forholdsmæssig behandling af dens medlemmer og afspejler den mangfoldige geografiske og økonomiske struktur blandt dens medlemmer. Procedurerne skal navnlig fastsætte, at:

 

a)  bestyrelsen består af bestyrelsesformanden og 27 repræsentanter for medlemmer, hvoraf: – [ ] ni er repræsentanter for medlemmer med mere end 1 mio. netbrugere – [ ] ni er repræsentanter for medlemmer med mere end 100 000 og mindre end 1 mio. netbrugere, og – [ ] ni er repræsentanter for medlemmer med mindre end 100 000 netbrugere repræsentanter for eksisterende DSO-sammenslutninger kan deltage i bestyrelsens møder som observatører

 

b)   bestyrelsen må ikke bestå af mere end tre repræsentanter for medlemmer med hjemsted i den samme medlemsstat eller den samme koncern

 

c)   hver næstformand for bestyrelsen udpeges blandt repræsentanter for medlemmerne i hver kategori, der er beskrevet i litra a) ovenfor

 

e)  repræsentanter for medlemmer med hjemsted i én medlemsstat eller den samme koncern må ikke udgøre flertallet af ekspertgruppens deltagere

 

f)   bestyrelsen nedsætter en strategisk rådgivningsgruppe, som afgiver udtalelse til bestyrelsen og ekspertgrupperne og består af repræsentanter for europæiske DSO-sammenslutninger og repræsentanter for de medlemsstater, der ikke er repræsenteret i bestyrelsen.

Ændringsforslag    174

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  EU DSO-enheden har følgende opgaver:

1.  EU DSO-enheden har følgende opgaver:

a)  koordineret drift og planlægning af transmissions- og distributionsnet

a)  at fremme koordineret drift og planlægning af transmissions- og distributionsnet

b)  integration af vedvarende energikilder og distribueret produktion og andre ressourcer i distributionsnettet såsom energilagring

b)  at forbedre og maksimere integrationen af vedvarende energikilder og distribueret produktion og lette andre ressourcer i distributionsnettet såsom energilagring og sektorintegration

c)  udvikling af prisfleksibelt elforbrug

c)  at lette udviklingen af prisfleksibelt elforbrug

d)  digitalisering af distributionsnet og herunder ibrugtagning af intelligente net og intelligente målere

d)  at forbedre digitaliseringen af distributionsnet, herunder ibrugtagning af intelligente net og intelligente målersystemer

e)  dataforvaltning, cybersikkerhed og databeskyttelse

e)  garantere ikke-diskriminerende og neutral adgang til data uanset dataforvaltningsmodellen og fremme standardisering, grænseoverskridende dataudveksling, navnlig med ENTSO for elektricitet, hvor det er relevant for at lette dataudveksling, cybersikkerhed og databeskyttelse

f)  deltagelse i udarbejdelsen af netregler i henhold til artikel 55.

f)  deltagelse i udarbejdelsen af netregler i henhold til artikel 55.

Ændringsforslag    175

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  arbejde sammen med ENTSO for elektricitet om at overvåge gennemførelsen af netregler og retningslinjer af relevans for drift og planlægning af distributionsnet og den koordinerede drift af transmissions- og distributionsnettene, som vedtages i henhold til denne forordning

a)  arbejde effektivt sammen med ENTSO for elektricitet, agenturet og nationale reguleringsmyndigheder for at lette agenturets, og hvor det er relevant de nationale regulerende myndigheders, overvågning af gennemførelsen af netregler og retningslinjer af relevans for drift og planlægning af distributionsnet og den koordinerede drift af transmissions- og distributionsnettene, som vedtages i henhold til denne forordning

Ændringsforslag    176

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved udarbejdelsen af eventuelle netregler i medfør af artikel 55 foretager EU DSO-enheden omfattende høringer af alle de relevante interessenter, navnlig de organisationer, der repræsenterer alle interessenter, på et tidligt stadium og på en åben og gennemsigtig måde, i overensstemmelse med forretningsordenen, jf. artikel 50. Høringen inddrager også de nationale regulerende myndigheder og andre nationale myndigheder, alle forsynings- og produktionsvirksomheder, systembrugere, herunder kunder, og distributionssystemoperatører, herunder også relevante (branche)sammenslutninger, tekniske organer og interessentforeninger. Den tager sigte på at fastlægge synspunkter hos og forslag fra alle relevante parter i beslutningsprocessen.

1.  Ved deltagelse i udarbejdelsen af eventuelle netregler i medfør af artikel 55 foretager EU DSO-enheden omfattende høringer af alle de relevante interessenter, navnlig de organisationer, der repræsenterer alle interessenter, på et tidligt stadium og på en åben og gennemsigtig måde, i overensstemmelse med forretningsordenen, jf. artikel 50. Høringen inddrager også de nationale regulerende myndigheder og andre nationale myndigheder, alle forsynings- og produktionsvirksomheder, systembrugere, herunder kunder, og distributionssystemoperatører, herunder også relevante (branche)sammenslutninger, tekniske organer og interessentforeninger. Den tager sigte på at fastlægge synspunkter hos og forslag fra alle relevante parter i beslutningsprocessen.

Ændringsforslag    177

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1.  ENTSO for elektricitet og EU DSO-enheden udvikler en formel mekanisme til at lette samarbejdet mellem distributionssystemoperatørerne og transmissionssystemoperatørerne.

Ændringsforslag    178

Forslag til forordning

Artikel 53 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Distributionssystemoperatørerne skal samarbejde med transmissionssystemoperatørerne om planlægning og drift af deres net. Transmissions- og distributionssystemoperatørerne skal navnlig udveksle alle nødvendige oplysninger og data vedrørende produktionsanlægs ydeevne og prisfleksibelt elforbrug, den daglige drift af deres net og den langsigtede planlægning af investeringer i nettene med henblik på at sikre en omkostningseffektiv, sikker og pålidelig udvikling og drift af deres net.

1.  Distributionssystemoperatørerne og transmissionssystemoperatørerne skal samarbejde om planlægning og drift af deres net. Transmissions- og distributionssystemoperatørerne skal navnlig udveksle alle nødvendige oplysninger og data vedrørende produktionsanlægs ydeevne og prisfleksibelt elforbrug, den daglige drift af deres net og den langsigtede planlægning af investeringer i nettene med henblik på at sikre en omkostningseffektiv udvikling og drift samt den sikre og pålidelige drift af deres net.

Ændringsforslag    179

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  regler om harmoniserede transmissions - og distributions tarifstrukturer samt tilslutningsafgifter , herunder regler om lokalitetsbestemte prissignaler og indbyrdes kompensation mellem transmissionssystemoperatører

udgår

Ændringsforslag    180

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1 – litra p

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

p)  regler for regionale driftscentre.

udgår

Ændringsforslag    181

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen fastlægger efter høring af agenturet ENTSO for elektricitet og de øvrige relevante interessenter en prioritetsliste hvert tredje år over de områder, der er anført i stk. 1 , og som skal medtages i udviklingen af netregler. Er netreglens genstand direkte forbundet med distributionssystemets drift og mindre relevant for transmissionssystemet, kan Kommissionen pålægge EU DSO-enheden for elektricitet i stedet for ENTSO for elektricitet at indkalde et redaktionsudvalg og forelægge agenturet et forslag til netregel.

2.  Kommissionen fastlægger efter høring af agenturet, ENTSO for elektricitet, EU DSO-enheden og de øvrige relevante interessenter en prioritetsliste hvert tredje år over de områder, der er anført i stk. 1, og som skal medtages i udviklingen af netregler. Er netreglens genstand direkte forbundet med distributionssystemets drift og mindre relevant for transmissionssystemet, kan Kommissionen pålægge EU DSO-enheden for elektricitet i stedet for ENTSO for elektricitet at indkalde et redaktionsudvalg og forelægge agenturet et forslag til netregel.

Ændringsforslag    182

Forslag til forordning

Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Udkast til ændringer af alle netregler, der er vedtaget i henhold til artikel 55, kan forelægges for agenturet af personer, som vil kunne have en interesse i disse netregler, herunder ENTSO for elektricitet, EU DSO-enheden, transmissionssystemoperatører, systembrugere og forbrugere. Agenturet kan også foreslå ændringer på eget initiativ.

2.  Udkast til ændringer af alle netregler, der er vedtaget i henhold til artikel 55, kan forelægges for agenturet af personer, som vil kunne have en interesse i disse netregler, herunder ENTSO for elektricitet, EU DSO-enheden, transmissions- og distributionssystemoperatører, systembrugere og forbrugere. Agenturet kan også foreslå ændringer på eget initiativ.

Ændringsforslag    183

Forslag til forordning

Artikel 56 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 56a

 

Senest den 31. december 2022 vurderer Kommissionen de eksisterende gennemførelsesretsakter vedrørende netregler og retningslinjer for at vurdere, hvilke af deres elementer der med fordel kunne forankres i Unionens retsakter om det indre marked for elektricitet. Kommissionen forelægger en detaljeret rapport om dens evaluering for Europa-Parlamentet og Rådet. Rapporten ledsages, hvor det er hensigtsmæssigt, af lovgivningsforslag, som følger op på Kommissionens vurdering.

Ændringsforslag    184

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Når Kommissionen vedtager eller ændrer retningslinjer, skal den høre agenturet, ENTSO for elektricitet og andre interessenter, når dette er relevant.

7.  Når Kommissionen vedtager eller ændrer retningslinjer, skal den høre agenturet, ENTSO for elektricitet, EU DSO-enheden og andre interessenter, når dette er relevant.

Ændringsforslag    185

Forslag til forordning

Artikel 64 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 64a

 

Gennemgang

 

Senest den 1. juni 2025 gennemgår og forelægger Kommissionen en rapport om gennemførelsen af denne forordning sammen med et lovgivningsforslag, hvis det er relevant, for Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag    186

Forslag til forordning

Bilag I

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Bilag I

Bilag I

REGIONALE DRIFTCENTRES FUNKTIONER

REGIONALE KOORDINATIONSCENTRES FUNKTIONER

1.  Koordineret kapacitetsberegning

1.  Koordineret kapacitetsberegning

1.1.  De regionale driftscentre skal foretage en koordineret beregning af overførselskapaciteter.

1.1.  De regionale koordinationscentre skal foretage en koordineret beregning af overførselskapaciteter.

1.2.  Der skal foretages en koordineret kapacitetsberegning rettidigt for hver tidsramme for markedet og så ofte som nødvendigt i løbet af intraday-tidsrammen.

1.2.  Der skal foretages en koordineret kapacitetsberegning rettidigt for hver tidsramme for markedet og så ofte som nødvendigt i løbet af intraday-tidsrammen.

1.3.  Der skal foretages en koordineret kapacitetsberegning på grundlag af en fælles model i overensstemmelse med punkt 2 og en koordineret kapacitetsberegningsmetode, der opstilles af transmissionssystemoperatørerne i det relevante systemdriftsområde.

1.3.  Der skal foretages en koordineret kapacitetsberegning på grundlag af en fælles model i overensstemmelse med punkt 2 og en koordineret kapacitetsberegningsmetode, der opstilles af transmissionssystemoperatørerne i det relevante systemdriftsområde.

1.4.  Den koordinerede kapacitetsberegning skal sikre en effektiv håndtering af kapacitetsbegrænsninger i overensstemmelse med principperne for håndtering af kapacitetsbegrænsninger som defineret i denne forordning.

1.4.  Den koordinerede kapacitetsberegning skal sikre en effektiv håndtering af kapacitetsbegrænsninger i overensstemmelse med de principper for håndtering af kapacitetsbegrænsninger, der er fastsat i denne forordning.

2.  Koordineret sikkerhedsanalyse

2.  Koordineret sikkerhedsanalyse

2.1.  De regionale driftscentre skal foretage en koordineret sikkerhedsanalyse med henblik på at sørge for en sikker drift af systemet.

2.1.  De regionale koordinationscentre skal foretage en koordineret sikkerhedsanalyse med henblik på at sørge for en sikker drift af systemet.

2.2.  Sikkerhedsanalysen skal foretages for alle driftsplanlægningstidsrammer på grundlag af de fælles systemmodeller.

2.2.  Sikkerhedsanalysen skal foretages for alle driftsplanlægningstidsrammer på grundlag af de fælles systemmodeller.

2.3.  De regionale driftscentre skal dele resultaterne af den koordinerede sikkerhedsanalyse med som minimum transmissionssystemoperatørerne i systemdriftområdet.

2.3.  De regionale koordinationscentre skal dele resultaterne af den koordinerede sikkerhedsanalyse med som minimum transmissionssystemoperatørerne i systemdriftområdet.

2.4.  Hvis et regionalt driftscenter som følge af den koordinerede sikkerhedsanalyse konstaterer en mulig begrænsning, skal det udforme afhjælpende foranstaltninger, hvormed den økonomiske effektivitet maksimeres.

2.4.  Hvis et regionalt koordinationscenter som følge af den koordinerede sikkerhedsanalyse konstaterer en mulig begrænsning, skal det udforme afhjælpende foranstaltninger, hvormed den økonomiske effektivitet maksimeres.

 

2.4 a.  Der skal foretages en koordineret kapacitetsberegning på grundlag af en fælles model i overensstemmelse med punkt 2 og en koordineret kapacitetsberegningsmetode, der opstilles af transmissionssystemoperatørerne i det relevante systemdriftsområde.

3.  Indførelse af fælles systemmodeller

3.  Indførelse af fælles systemmodeller

3.1.  De regionale driftscentre skal fastlægge effektive procedurer for indførelse af en fælles systemmodel for hver driftsplanlægningstidsramme.

3.1.  De regionale koordinationscentre skal fastlægge effektive procedurer for indførelse af en fælles systemmodel for hver driftsplanlægningstidsramme.

3.2.  Transmissionssystemoperatørerne skal udpege et regionalt driftscenter til at opbygge den fælles systemmodel for alle regioner.

3.2.  Transmissionssystemoperatørerne skal udpege et regionalt koordinationscenter til at opbygge den fælles systemmodel for alle regioner.

3.3.  De fælles systemmodeller skal omfatte relevante data for effektiv driftsplanlægning og kapacitetsberegning i alle driftplanlægningstidsrammer.

3.3.  De fælles systemmodeller skal omfatte relevante data for effektiv driftsplanlægning og kapacitetsberegning i alle driftplanlægningstidsrammer.

3.4.  De fælles systemmodeller skal stilles til rådighed for alle regionale driftscentre, transmissionssystemoperatørerne, ENTSO for elektricitet og agenturet på dets anmodning.

3.4.  De fælles systemmodeller skal stilles til rådighed for alle regionale koordinationscentre, transmissionssystemoperatørerne, ENTSO for elektricitet og agenturet på dets anmodning.

4.  Overensstemmelsesvurdering af transmissionssystemoperatørernes forsvarsplaner og genoprettelsesplaner

4.  Overensstemmelsesvurdering af transmissionssystemoperatørernes forsvarsplaner og genoprettelsesplaner

4.1.  Alle transmissionssystemoperatørerne enes om en tærskel, som, hvis den overskrides, foranlediger, at konsekvenserne af en eller flere transmissionssystemoperatørers tiltag i nødsituationer, ved blackout eller i forbindelse med genoprettelse betragtes som væsentlige for andre synkront eller ikke-synkront sammenkoblede transmissionssystemoperatører.

4.1.  Alle transmissionssystemoperatørerne enes om en tærskel, som, hvis den overskrides, foranlediger, at konsekvenserne af en eller flere transmissionssystemoperatørers tiltag i nødsituationer, ved blackout eller i forbindelse med genoprettelse betragtes som væsentlige for andre synkront eller ikke-synkront sammenkoblede transmissionssystemoperatører.

4.2.  Ved anvendelse af den tærskel, der er fastlagt i henhold til punkt 4.1, skal hvert regionalt driftscenter yde støtte til transmissionssystemoperatørerne i systemdriftområdet for så vidt angår vurderingen af dets transmissionssystemoperatørers systemforsvarsplaner og genoprettelsesplanerne.

4.2.  Ved anvendelse af den tærskel, der er fastlagt i henhold til punkt 4.1, skal hvert regionalt koordinationscenter yde støtte til transmissionssystemoperatørerne i systemdriftområdet for så vidt angår vurderingen af dets transmissionssystemoperatørers systemforsvarsplaner og genoprettelsesplanerne.

4.3.  De regionale driftscentre skal i forbindelse med den ydede støtte til transmissionssystemoperatørerne:

4.3.  De regionale koordinationscentre skal i forbindelse med den ydede støtte til transmissionssystemoperatørerne:

a)  kortlægge potentielle inkompatibiliteter

a)  kortlægge potentielle inkompatibiliteter

b)  foreslå afbødende foranstaltninger.

b)  foreslå afbødende foranstaltninger.

4.4.  Transmissionssystemoperatørerne skal tage de foreslåede afbødende foranstaltninger i betragtning.

4.4.  Transmissionssystemoperatørerne skal tage de foreslåede afbødende foranstaltninger i betragtning.

5.  koordinering og optimering af regional genoprettelse

5.  Koordinering og optimering af regional genoprettelse

5.1.  De regionale driftscentre skal udstyres med systemer til overvågningskontrol, dataindsamling tæt på realtid, hvis observerbarhed defineres på grundlag af den tærskel, som er fastsat i henhold til punkt 4.1.

 

5.2.  Hvert relevant regionalt driftscenter skal yde bistand til de udpegede frekvensledere og omsynkroniseringsledere med henblik på at forbedre produktiviteten og effektiviteten af systemgenoprettelsen. Transmissionssystemoperatørerne skal have beføjelse til at anmode de regionale driftscentre om bistand ved blackout eller i forbindelse med genoprettelse af deres system.

5.2.  Hvert relevant regionalt koordinationscenter skal yde bistand til de udpegede frekvensledere og omsynkroniseringsledere med henblik på at forbedre produktiviteten og effektiviteten af systemgenoprettelsen. Transmissionssystemoperatørerne skal have beføjelse til at anmode de regionale koordinationscentre om bistand ved blackout eller i forbindelse med genoprettelse af deres system.

6.  analyse og rapportering efter aktiviteten henholdsvis driftsforstyrrelsen

6.  Analyse og rapportering efter aktiviteten henholdsvis driftsforstyrrelsen

6.1.  De regionale driftscentre skal efterforske og udarbejde en rapport om eventuelle hændelser over den tærskel, der er fastsat i henhold til punkt 4.1. Systemdriftområdets regulerende myndigheder og agenturet kan efter deres anmodning medvirke i undersøgelsen. Rapporten skal indeholde henstillinger, der tager sigte på at forebygge lignende hændelser fremover.

6.1.  De regionale koordinationscentre skal efterforske og udarbejde en rapport om eventuelle hændelser over den tærskel, der er fastsat i henhold til punkt 4.1. Systemdriftsområdets regulerende myndigheder og agenturet kan efter anmodning deltage i undersøgelsen. Rapporten skal indeholde henstillinger, der tager sigte på at forebygge lignende hændelser fremover.

6.2.  Rapporten stilles til rådighed for alle transmissionssystemoperatørerne, de regulerende myndigheder, Kommissionen og agenturet. Agenturet kan udstede henstillinger, der tager sigte på at forebygge lignende hændelser fremover.

6.2.  Rapporten stilles til rådighed for alle transmissionssystemoperatørerne, de regulerende myndigheder, Kommissionen og agenturet. Agenturet kan udstede henstillinger, der tager sigte på at forebygge lignende hændelser i fremtiden.

7.  Regional dimensionering af reservekapacitet

7.  Regional dimensionering af reservekapacitet

7.1.  De regionale driftscentre skal fastlægge krav til systemdriftområdets reservekapacitet. Fastlæggelsen af kravene til reservekapacitet skal:

7.1.  De regionale koordinationscentre skal fastlægge krav til systemdriftområdets reservekapacitet. Fastlæggelsen af kravene til reservekapacitet skal:

a)  forfølge en almen målsætning om at opretholde driftssikkerheden på den mest omkostningseffektive måde

a)  forfølge en almen målsætning om at opretholde driftssikkerheden på den mest omkostningseffektive måde

b)  foretages for day-ahead- og/eller intraday-tidsrammen

b)  foretages for day-ahead- og/eller intraday-tidsrammen

c)  bestemme den samlede mængde påkrævet reservekapacitet for systemdriftområdet

c)  bestemme den samlede mængde påkrævet reservekapacitet for systemdriftområdet

d)  fastlægge minimumskrav til reservekapacitet for hver type reservekapacitet

d)  fastlægge minimumskrav til reservekapacitet for hver type reservekapacitet

e)  tage højde for muligheder for substitution mellem de forskellige typer af reservekapacitet med det formål at minimere anskaffelsesomkostningerne

e)  tage højde for muligheder for substitution mellem de forskellige typer af reservekapacitet med det formål at minimere anskaffelsesomkostningerne

f)  opstille de nødvendige krav til den geografiske fordeling af påkrævet reservekapacitet, hvis dette er relevant.

f)  opstille de nødvendige krav til den geografiske fordeling af påkrævet reservekapacitet, hvis dette er relevant.

8.  Fremme af anskaffelse af balanceringskapacitet på regionalt niveau

8.  Fremme af anskaffelse af balanceringskapacitet på regionalt niveau

8.1.  De regionale driftscentre skal bistå systemdriftområdets transmissionssystemoperatører ved fastlæggelsen af den mængde balanceringskapacitet, som der er behov for at anskaffe. Fastlæggelsen af mængden af balanceringskapacitet skal:

8.1.  De regionale koordinationscentre skal bistå systemdriftsområdets transmissionssystemoperatører ved fastlæggelsen af den mængde balanceringskapacitet, som der er behov for at anskaffe. Fastlæggelsen af mængden af balanceringskapacitet skal:

a)  foretages for day-ahead- og/eller intraday-tidsrammen

a)  foretages for day-ahead- og/eller intraday-tidsrammen

b)  tage højde for muligheder for substitution mellem de forskellige typer af reservekapacitet med det formål at minimere anskaffelsesomkostningerne

b)  tage højde for muligheder for substitution mellem de forskellige typer af reservekapacitet med det formål at minimere anskaffelsesomkostningerne

c)  tage højde for de mængder af påkrævet reservekapacitet, som forventes at blive tilvejebragt gennem bud på balanceringsenergi, som ikke indgives på grundlag af en kontrakt om balanceringsenergi.

c)  tage højde for de mængder af påkrævet reservekapacitet, som forventes at blive tilvejebragt gennem bud på balanceringsenergi, som ikke indgives på grundlag af en kontrakt om balanceringsenergi

 

ca)  tage højde for muligheder for substitution mellem de forskellige typer af reservekapacitet med det formål at minimere anskaffelsesomkostningerne

8.2.  De regionale driftscentre skal bistå systemdriftområdets transmissionssystemoperatører ved anskaffelsen af den påkrævede mængde balanceringskapacitet, der er fastlagt i overensstemmelse med punkt 8.1. Anskaffelsen af balanceringskapacitet skal:

 

a)  foretages for day-ahead- og/eller intraday-tidsrammen

 

b)  tage højde for muligheder for substitution mellem de forskellige typer af reservekapacitet med det formål at minimere anskaffelsesomkostningerne.

 

9.  Prognoser for tilstrækkelighed i det regionale system og forberedelse af risikoreducerende foranstaltninger

9.  Prognoser for tilstrækkelighed i det regionale system og forberedelse af risikoreducerende foranstaltninger

9.1.  De regionale driftscentre skal udføre regionale tilstrækkelighedsvurderinger for week ahead til intraday.

9.1.  De regionale koordinationscentre skal udføre regionale tilstrækkelighedsvurderinger for week ahead til intraday.

9.2.  De regionale driftscentre skal basere tilstrækkelighedsvurderingerne på de oplysninger, som systemdriftområdets transmissionssystemoperatører forelægger, med henblik på at afdække situationer, hvor der må forventes manglende tilstrækkelighed i nogen af kontrolområderne eller på regionalt plan. De regionale driftscentre skal tage hensyn til en eventuel områdeoverskridende udveksling og driftsmæssige sikkerhedsgrænser i alle driftsplanlægningstidsrammer.

9.2.  De regionale koordinationscentre skal basere tilstrækkelighedsvurderingerne på de oplysninger, som systemdriftsområdets transmissionssystemoperatører forelægger, med henblik på at afdække situationer, hvor der må forventes manglende tilstrækkelighed i nogen af kontrolområderne eller på regionalt plan. De regionale koordinationscentre skal tage hensyn til en eventuel områdeoverskridende udveksling og driftsmæssige sikkerhedsgrænser i alle driftsplanlægningstidsrammer.

9.3.   Ved udførelsen af en regional tilstrækkelighedsvurdering skal hvert regionalt driftscenter sikre koordinering med andre regionale driftscentre for at:

9.3.   Ved udførelsen af en regional tilstrækkelighedsvurdering skal hvert regionalt koordinationscenter sikre koordinering med andre regionale koordinationscentre for at:

a)  verificere de bagvedliggende antagelser og prognoser

a)  verificere de bagvedliggende antagelser og prognoser

b)  afsløre eventuelle situationer med manglende tilstrækkelighed mellem de forskellige regioner.

b)  afsløre eventuelle situationer med manglende tilstrækkelighed mellem de forskellige regioner.

9.4.  Hvert regionalt driftscenter skal levere resultaterne af vurderinger af produktionens regionale tilstrækkelighed sammen med de tiltag, som det foreslår for at mindske risici for manglende tilstrækkelighed, til systemdriftområdets transmissionssystemoperatører og til andre regionale driftscentre.

9.4.  Hvert regionalt koordinationscenter skal levere resultaterne af vurderinger af produktionens regionale tilstrækkelighed sammen med de tiltag, som det foreslår for at mindske risici for manglende tilstrækkelighed, til systemdriftområdets transmissionssystemoperatører og til andre regionale koordinationscentre.

10.  Regional koordinering af afbrydelser

10.  Regional koordinering af afbrydelser

10.1.  Hvert regionalt driftscenter skal gennemføre koordinering af afbrydelser for at overvåge status for tilgængeligheden af de relevante anlæg og koordinere planerne for tilgængelighed for at sikre transmissionssystemets driftssikkerhed, og samtidig maksimere kapaciteten i samkøringslinjerne og/eller i de transmissionssystemer, som påvirker overførselsflowkapaciteten.

10.1.  Hvert regionalt koordinationscenter skal gennemføre koordinering af afbrydelser for at overvåge status for tilgængeligheden af de relevante anlæg og koordinere planerne for tilgængelighed for at sikre transmissionssystemets driftssikkerhed, og samtidig maksimere kapaciteten i samkøringslinjerne og/eller i de transmissionssystemer, som påvirker overførselsflowkapaciteten.

10.2.  Hvert regionalt driftscenter skal føre en fælles liste over systemdriftområdets relevante netelementer, produktionsanlæg og forbrugsenheder og stille den til rådighed for ENTSO for elektricitets driftsplanlægningsdatamiljø.

10.2.  Hvert regionalt koordinationscenter skal føre en fælles liste over systemdriftområdets relevante netelementer, produktionsanlæg og forbrugsenheder og stille den til rådighed for ENTSO for elektricitets driftsplanlægningsdatamiljø.

10.3.  Hvert regionalt driftscenter skal udføre følgende aktiviteter i forbindelse med koordinering af afbrydelser i systemdriftområdet:

10.3.  Hvert regionalt koordinationscenter skal udføre følgende aktiviteter i forbindelse med koordinering af afbrydelser i systemdriftområdet:

a)  vurdere foreneligheden af planerne for afbrydelse ved anvendelse af alle transmissionssystemoperatørernes year-ahead planer for tilgængelighed

a)  vurdere foreneligheden af planerne for afbrydelse ved anvendelse af alle transmissionssystemoperatørernes year-ahead planer for tilgængelighed

b)  forsyne alle systemdriftområdets transmissionssystemoperatører med en liste over konstaterede inkompatibiliteter ved planlægningen og de løsninger, det foreslår med henblik på at afhjælpe disse inkompatibiliteter.

b)  forsyne alle systemdriftområdets transmissionssystemoperatører med en liste over konstaterede inkompatibiliteter ved planlægningen og de løsninger, det foreslår med henblik på at afhjælpe disse inkompatibiliteter.

11.  Optimering af kompensationsordninger blandt transmissionssystemoperatørerne

11.  Optimering af kompensationsordninger blandt transmissionssystemoperatørerne

11.1.   De regionale driftscentre skal bistå systemdriftområdets transmissionssystemoperatører med at forvalte de finansielle strømme i forbindelse med afregning internt blandt transmissionssystemoperatørerne, når flere end to transmissionssystemoperatører er omfattet, f.eks. omkostninger til intern specialregulering, indtægter fra kapacitetsbegrænsninger, utilsigtede afvigelser eller omkostninger til erhvervelse af reserver.

11.1.  De regionale koordinationscentre skal bistå systemdriftområdets transmissionssystemoperatører med at forvalte de finansielle strømme i forbindelse med afregning internt blandt transmissionssystemoperatørerne, når flere end to transmissionssystemoperatører er omfattet, f.eks. omkostninger til intern specialregulering, indtægter fra kapacitetsbegrænsninger, utilsigtede afvigelser eller omkostninger til erhvervelse af reserver.

12.  Uddannelse og certificering

12.  Uddannelse og certificering

12.1.  De regionale driftscentre skal udarbejde og gennemføre uddannelses- og certificeringsprogrammer, der er målrettet regional systemdrift for det personale, der arbejder i systemdriftområdets transmissionssystemoperatørers planlægnings- og kontrolrum.

12.1.  De regionale koordinationscentre skal udarbejde og gennemføre uddannelses- og certificeringsprogrammer, der er målrettet regional systemdrift for det personale, der arbejder i systemdriftområdets transmissionssystemoperatørers planlægnings- og kontrolrum.

12.2.  Uddannelsesprogrammerne skal omfatte alle relevante komponenter af systemdriften, herunder krisescenarier på regionalt niveau.

12.2.  Uddannelsesprogrammerne skal omfatte alle relevante komponenter af systemdriften, herunder krisescenarier på regionalt niveau.

13.  Kortlægning af regionale krisesituationer og forberedelse af risikobegrænsende scenarier med revision af risikoberedskabsplaner, der er udarbejdet i medlemsstaterne

13.  Kortlægning af regionale krisesituationer og forberedelse af risikobegrænsende scenarier med revision af risikoberedskabsplaner, der er udarbejdet i medlemsstaterne

13.1.  Uddelegerer ENTSO for elektricitet denne funktion, skal de regionale driftscentre kortlægge regionale krisescenarier i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, i [forordningen om risikoberedskab som foreslået ved COM(2016) 862].

13.1.  Uddelegerer ENTSO for elektricitet denne funktion, skal de regionale koordinationscentre kortlægge regionale krisescenarier i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i artikel 6, stk. 1, i [forordningen om risikoberedskab som foreslået ved COM(2016) 862].

13.2.   De regionale driftscentre skal hvert år forberede og udføre krisesimulering i samarbejde med de kompetente myndigheder i henhold til artikel 12, stk. 3, i [forordningen om risikoberedskab som foreslået ved COM(2016) 862].

13.2.  De regionale koordinationscentre skal hvert år forberede og udføre krisesimulering i samarbejde med de kompetente myndigheder i henhold til artikel 12, stk. 3, i [forordningen om risikoberedskab som foreslået ved COM(2016) 862].

 

13a.  Afklaring af behovene for ny kapacitet og for opgradering af eksisterende kapacitet eller deres alternativer.

 

13a.1.  De regionale koordinationscentre skal bistå transmissionssystemoperatørerne i afklaringen af behovene for ny kapacitet og for opgradering af eksisterende kapacitet eller deres alternativer, som skal indsendes til de regionale grupper, der er oprettet i henhold til forordning (EU) nr. 347/2013 og opført på den tiårige netudviklingsplan, der er nævnt i artikel 51 i [omarbejdning af direktiv 2009/72/EF som foreslået i COM(2016)0864/2].

(1)

EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.

(2)

EUT C 288 af 31.8.2017, s. 91.

(3)

EUT C 342 af 12.10.2017, s. 79.


BEGRUNDELSE

I. Indledning

I årevis var elektricitetssystemer i Europa domineret af nationale monopoler, som kontrollerede hele systemet fra produktion over distribution og levering til forbrugeren. Selvom et sådant "top-down" -system leverede elektricitet, var der ikke mulighed for konkurrence, hvilket ikke er til gavn for forbrugerne. Siden 1996 er elmarkederne gradvist blevet åbnet for at fremme konkurrencen og sænke priserne. De sidste væsentlige EU-lovændringer kom tilbage i 2009 med den tredje energipakke.

Siden dengang er der sket en revolution i elproduktionen. Elektricitetsproduktionen er udviklet fra et centraliseret system til et meget mere decentraliseret system på grund af fremskridt inden for vedvarende og anden teknologi. Endnu en gang skal lovgivningen tilpasses til at genspejle denne nye virkelighed.

Vedvarende energikilder (der ofte kommer fra vind eller sol) har tilført systemet en stor grad af diskontinuitet, så det har været nødt til at tilpasse sig for at blive mere fleksibelt, samtidig med at det garanterer forbrugerne forsyningssikkerhed. Vores klimamål har skabt forskellige subsidier og støtteordninger, som kombineret med ufuldstændigt grænseoverskridende samarbejde mellem EU-medlemsstaterne har resulteret i en overkapacitet i produktionen på EU-plan. I mange medlemsstater sender regulerede priser kombineret med de opsplittede støtteordninger de forkerte signaler for investeringer.

For at imødegå disse udfordringer og fremme dekarboniseringen har ordføreren taget en "markedsførende" tilgang, hvilket betyder, at der skabes lige konkurrencevilkår for alle markedsdeltagere. Dette indebærer en bevægelse væk fra markedsforvridende subsidier, hvad enten det drejer sig om fossile brændstoffer, atomkraft eller vedvarende energikilder. Retfærdige regler betyder fair konkurrence på markedet. Et retfærdigt elmarked vil få os til at nå både vores klimamål og de laveste og mest konkurrencedygtige priser for forbrugerne samtidig med at forsyningssikkerheden sikres uden overinvesteringer.

II. Rapporten

II.1. Marked først

Et grundlæggende princip på ethvert marked er fri bevægelighed for priser. Derfor er fjernelse af prislofter et vigtigt element og bør gennemføres hurtigst muligt.

Kapacitetsmekanismer er subsidier, som ikke giver mening, når der er overkapacitet i EU. Ordføreren mener, at de kun bør anvendes som en sidste udvej. For det første skal den europæiske dækningsvurdering fastslå, at der er dækningsproblemer. Derefter skal medlemsstaten tage fat på de eksisterende hindringer, der giver anledning til dækningsproblemer gennem konkrete forpligtelser, der er underlagt Kommissionens revision. Hvor dækningsproblemer kun kan behandles over et længere tidsrum, vil en kapacitetsmekanisme blive tilladt på visse betingelser og i henhold til EU's statsstøtteregler. Sådanne mekanismer skal, hvor det er muligt, være grænseoverskridende.

Lige vilkår for alle er nøgleelementet for at sikre, at priserne er baseret på konkurrence. Den nuværende støtte til nogle producenter i form af prioriteret brug og fravigelse fra balanceansvaret skævvrider konkurrencen. Ordføreren mener, at alle skal være økonomisk ansvarlige for de ubalancer, de medfører i systemet for at markedet skal kunne fungere. En sådan tilgang giver det rette incitament til at holde systemet i balance og sikre et passende niveau af forsyningssikkerhed, hvilket reducerer behovet for kapacitetsmekanismer.

II.2. Budområder

Større budområder giver mere likviditet, men færre incitamenter til netinvesteringer. Ordføreren er enig i, at budområderne skal være stabile over tid og så store som muligt under hensyntagen til systemisk overbelastning. Han foreslår en tilgang med pisk og gulerod. For det første bør de relevante medlemsstater efter revisionen af budområdet enstemmigt aftale budområdets struktur og konkrete forpligtelser, hvis det er nødvendigt. Når en aftale ikke kan nås, bør Kommissionen træde ind for at løse uenigheden.

II.3. Regionalt samarbejde

På elmarkedet påvirker det, der sker i en medlemsstat, andre i og udenfor regionen. For at sikre systemets sikkerhed og undgå strømsvigt er mere regionalt samarbejde mellem transmissionssystemoperatørerne nøglen. Ordføreren ser den store fordel, som de allerede operationelle regionale sikkerhedskoordinatorer leverer ved at sikre systemets sikkerhed. Da elmarkederne bliver mere og mere indbyrdes forbundne, er det næste logiske skridt at styrke dette samarbejde ved at tildele flere opgaver og funktioner på regionalt plan. Det ultimative ansvar for systemets sikkerhed skal imidlertid forblive hos transmissionssystemoperatørerne.

II.4. Forbruger

Teknologi giver nu nye aktører mulighed for at blive aktive på elmarkedet. Derfor skal markedsdesignet tillade og lette optagelse af alle, der kan og er villige til at deltage, uanset om det sker gennem egenproduktion, lagring eller fleksibelt elforbrug. Fjernelsen af markedsbarrierer betyder flere markedsaktører og flere valgmuligheder for forbrugerne. Ordføreren foreslår også ændringer i forslaget for at sikre, at forbrugeren kan træffe velinformerede beslutninger og skifte leverandør på kort tid.


BILAG: SKRIVELSE FRA RETSUDVALGET

D(2017)31012

Jerzy Buzek

Formand for Udvalget om Industri, Forskning og Energi

PHS 08B046

Bruxelles

Om:  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning)

  (COM(2016)0861 – C8 0492/2016 – 2016/0379(COD))

Kære formand

Retsudvalget har behandlet ovennævnte forslag, jf. artikel 104 om omarbejdning, som er blevet indført i Parlamentets forretningsorden.

Denne artikels stk. 3 har følgende ordlyd:

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 169 og 170, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Formanden for det kompetente udvalg kan dog undtagelsesvis efter en konkret vurdering beslutte, at der kan stilles ændringsforslag til de dele af forslaget, der forbliver uændrede, hvis vedkommende skønner, at det er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling. Disse grunde anføres i en skriftlig begrundelse til ændringsforslagene."

Efter udtalelse fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommission, som har behandlet forslaget, og i overensstemmelse med ordførerens henstillinger, finder Retsudvalget, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget og i den rådgivende gruppes udtalelse, og at forslaget, for så vidt angår kodifikationen af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

Retsudvalget besluttede derfor på sit møde den 13. juli 2017 med 21 stemmer for og 0 imod, mens 2 hverken stemte for eller imod, at anbefale, at Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, går over til at behandle ovennævnte forslag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

Bilag: Rapport underskrevet af formanden for den rådgivende gruppe.


BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

 

    Bruxelles, den 20. juni 2017

UDTALELSE

TIL  EUROPA-PARLAMENTET

          RÅDET

          KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning)

COM(2016) 861 final/2 af 23.2.2017 - 2016/0379 (COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 3. maj 2017 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen(1)af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 714/2009 om betingelserne for netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1228/2003 konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende, at følgende burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til at markere indholdsmæssige ændringer:

– i artikel 27, stk. 1, litra b), tilføjelsen af ordene ”og offentliggøre”

– i artikel 27, stk. 1, litra j), tilføjelsen af ordene ”i medfør af artikel 9, stk. 2, i [forordning om risikoberedskab som foreslået i COM(2016)0862]”

– i artikel 29, stk. 1, første afsnit, og i artikel 31, stk. 1, erstatningen af den nuværende henvisning til ”artikel 8, stk. 1, 2 og 3” med en henvisning til ”artikel 27, stk. 1, 2 og 3”

– i artikel 29, stk. 1, andet afsnit, erstatningen af den nuværende henvisning til ”artikel 8, stk. 2” med en henvisning til ”artikel 55, stk. 14”

– i artikel 29, stk. 1, tredje afsnit, erstatningen af den nuværende henvisning til ”artikel 6, stk. 11” med en henvisning til ”artikel 54, stk. 1”

– henvisningen til artikel 54 i artikel 30

– i artikel 56, stk. 4, ordene ”i overensstemmelse med artikel 63”

– i artikel 56, stk. 5, erstatningen af den nuværende henvisning til ”artikel 23, stk. 2” med en henvisning til ”artikel 63”

– i artikel 57, stk. 6, udeladelsen af ordene ”og agenturets udtalelse”

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgiver      Juridisk rådgiver      Generaldirektør

(1)

  Den rådgivende gruppe benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.


MINDRETALSUDTALELSE

Mindretalsudtalelse (jf. forretningsordenens artikel 52a) om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning)

Angelika Niebler

Med ITRE-udvalgets afstemning i dag om betænkningen om forordningen om det indre marked for elektricitet blev det besluttet, at mindst 75 % af de grænseoverskridende elledninger skal åbnes for handel med elektricitet inden udgangen af 2025, og at Kommissionen i fremtiden vil have det sidste ord om omstruktureringen af eldistributionszonerne.

Bestræbelserne på at nå denne strenge målsætning på 75 % inden 2025 ville føre til en betydelig intern overbelastning af nettet i Tyskland og dermed en enorm stigning i omkostningerne til intern specialregulering. Fastsættelsen af disse meget specifikke mål udelukker en fleksibel åbning af elledningerne baseret på teknisk gennemførlighed og økonomisk levedygtighed, således at det ikke vil være muligt at tage hensyn til de faktiske forhold på stedet, såsom fremskridt i udbygningen af nettet i Tyskland.

Hvis Tyskland ikke er i stand til at nå disse mål, kan Kommissionen konfigurere eldistributionszonerne på ny. Den deraf følgende truende opsplitning af den fælles eldistributionszone, som Tyskland udgør, ville få dramatiske konsekvenser for elektricitetspriserne og skabe en markant kløft mellem nord og syd.

Jeg er tilhænger af det indre marked for elektricitet. De strenge krav til grænseoverskridende elledninger som fastsat i betænkningen om forordningen om det indre marked for elektricitet anser jeg imidlertid for at være uansvarlige, hvilket er er grunden til, at jeg stemte imod at give mandat til at påbegynde trepartsforhandlingerne.


UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (23.11.2017)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om det indre marked for elektricitet (omarbejdning)

(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Ordfører for udtalelse: Ivo Belet

KORT BEGRUNDELSE

Overordnet set glæder ordføreren sig over Kommissionens prioriteringer for pakken om ren energi: energieffektivitet først, EU's globale lederskab inden for vedvarende energi og rimelige vilkår for energiforbrugere.

Forslaget til forordning tager sigte på at etablere et integreret energimarked, der giver adskillige fordele, bl.a. integrering og udvikling af større mængder elektricitet fra vedvarende energikilder på en omkostningseffektiv måde og yderligere energibesparelser takket være en mere gennemsigtig prisfastsættelse.

Almindelige bestemmelser

EU-lovgivningen skal finde den rette balance mellem en markedsbaseret tilgang og en effektiv regulering. Der kan blive behov for markedsjusteringer for at afhjælpe markedssvigt og nå mål af almen social og økonomisk interesse. Den rette balance er nødvendig for at gennemføre energiomstillingen til de lavest mulige samfundsmæssige omkostninger.

Prioriteret lastfordeling

Hvis vi ønsker at bevare EU's globale lederskab inden for vedvarende energi, kan det, så længe engrosmarkederne stadig viser forvridninger, være forhastet at planlægge at fjerne den prioriterede adgang til nettet og den prioriterede lastfordeling for kraftværker, der producerer vedvarende energi. Regler for fjernelse af prioriteret lastfordeling og afkortning af bud skal vurderes omhyggeligt.

Netafgifter og flaskehalsindtægter

Ændringer af nettariffer bør behandles med forsigtighed. I forbindelse med forsøg på bedre at afspejle den faktiske brug af nettet må solidaritetsspørgsmål ikke sættes ud på et sidespor.

Den foreslåede revision begrænser anvendelsen af flaskehalsindtægter til omkostninger i forbindelse med den faktiske disponible kapacitet og omkostninger i forbindelse med samkøringslinjernes kapacitet. Det bør fortsat være en mulighed, at flaskehalsindtægter, især når samkøringsmålene er nået, gives tilbage til netbrugerne for at sikre offentlighedens accept.

Ressourcetilstrækkelighed

Ordføreren glæder sig over formaliseringen af en koordineret europæisk ressourcetilstrækkelighedsmetode som et nødvendigt skridt til at sikre sammenlignelige vurderinger.

Der er ikke desto mindre behov for at opnå den rette balance mellem det europæiske plan på den ene side og det nationale og regionale plan på den anden side. Følgelig bør den koordinerede europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering suppleres med vurderinger med fokus på nationalt eller regionalt plan (herunder en større detaljeringsgrad, større følsomhed, lokale forhold osv.).

Med henblik på at sikre forsyningssikkerheden til de lavest mulige omkostninger for forbrugerne bør begrundelserne for at indføre kapacitetsmekanismer undersøges grundigt. Kapacitetsmekanismers omkostninger og indvirkningen heraf på forbrugernes regninger bør vurderes nøje. Kapacitetsmekanismer bør fastsættes på grundlag af gennemsigtige kriterier, der omfatter fleksibilitet, og bør ikke være i modstrid med EU's klima- og energimål. Kapacitetsmekanismer bør kun være en midlertidig foranstaltning, der anvendes som en sidste udvej, bør være tidsbegrænset og bør ledsages af en klar exitstrategi.

Drift af transmissionssystemer

Med henblik på at integrere de forskellige nationale energimarkeder mener ordføreren, at der er behov for en effektiv koordinering af det europæiske elnet. Regional koordinering mellem transmissionssystemoperatører er en vigtig byggesten i virkeliggørelsen af energiunionen. Dette er for nylig blevet obligatorisk gennem forskellige EU-forordninger (netregler og retningslinjer). Der er helt sikkert behov for en yderligere overførsel af opgaver og en udvidelse af det regionale grundlag for samarbejde inden for regionale samarbejdscentre, men det er tvivlsomt, om dette kan realiseres på en vellykket måde ved hjælp af en top-down-tilgang. De lovgivningsmæssige rammer bør fremme udviklingen af den europæiske dimension af transmissionssystemet på grundlag af en bottom-up-tilgang.

ÆNDRINGSFORSLAG

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Energiunionen tilsigter at give forbrugerne – husholdninger og virksomheder – sikker, bæredygtig, konkurrencedygtig og billig energi. Historisk set har elsystemet været domineret af vertikalt integrerede, ofte offentligt ejede, monopolvirksomheder med store centraliserede kernekraftværker eller fossilt fyrede kraftværker. Formålet med det indre marked for elektricitet, som siden 1999 gradvis har taget form, er at stille en reel valgmulighed til rådighed for alle forbrugere i Unionen, både privatpersoner og erhvervsdrivende, åbne nye forretningsmuligheder og fremme handelen over grænserne, så der kan opnås effektiviseringsgevinster, konkurrencedygtige priser, højere servicestandarder, og at bidrage til øget forsyningssikkerhed og bæredygtighed. Det indre marked for elektricitet har øget konkurrencen, især på engrosmarkederne, og handelen over grænserne. Det danner fortsat grundlaget for et effektivt energimarked.

(2)  Energiunionen tilsigter at give forbrugerne – husholdninger og virksomheder – sikker, bæredygtig, konkurrencedygtig og billig energi. Historisk set har elsystemet været domineret af vertikalt integrerede, ofte offentligt ejede, monopolvirksomheder med store centraliserede kernekraftværker eller fossilt fyrede kraftværker. Formålet med det indre marked for elektricitet, som siden 1999 gradvis har taget form, er at stille en reel valgmulighed til rådighed for alle forbrugere i Unionen, både privatpersoner og erhvervsdrivende, åbne nye forretningsmuligheder for virksomheder, fremme kooperative modeller for "borgerproduceret" energi med regional merværdi og fremme handelen over grænserne, så der kan opnås effektiviseringsgevinster, konkurrencedygtige priser, højere servicestandarder, og at bidrage til øget forsyningssikkerhed og bæredygtighed. Det indre marked for elektricitet har øget konkurrencen, især på engrosmarkederne, og handelen over grænserne. Det danner fortsat grundlaget for et effektivt energimarked.

Begrundelse

Ændringen er i overensstemmelse med formålet med Kommissionens forslag til omarbejdning.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Princippet "energieffektivitet først" spiller en vigtig rolle i udformningen af elektricitetsmarkedet. Ved at skabe lige vilkår for løsninger på efterspørgselssiden, herunder prisfleksibelt elforbrug og forbedringer af energieffektiviteten, sørges der for, at markedet kan fungere effektivt med hensyn til at opfylde målene for energiunionen samt klima- og energirammen frem til 2030.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Elkunder var tidligere helt passive kunder, der ofte købte elektricitet til regulerede priser, som ikke havde en direkte relation til markedet. Fremover skal kunder have mulighed for at deltage i markedet på lige fod med andre markedsdeltagere. Fremtidens elsystem bør gøre brug af alle disponible fleksibilitetsmuligheder for at integrere den vedvarende energis voksende andel, bl.a. prisfleksibelt elforbrug og lagring. For at opnå effektiv dekarbonisering til de lavest mulige omkostninger må elsystemet også tilskynde til energieffektivitet.

(5)  Elkunder var tidligere helt passive kunder, der ofte købte elektricitet til regulerede priser, som ikke havde en direkte relation til markedet. Fremover skal kunder have mulighed for at deltage i markedet på lige fod med andre markedsdeltagere. Fremtidens elsystem bør gøre brug af alle disponible fleksibilitetsmuligheder for at integrere den vedvarende energis voksende andel, bl.a. prisfleksibelt elforbrug og lagring. For at opnå effektiv dekarbonisering til de lavest mulige omkostninger må elsystemet også tilskynde til energieffektivitet og derved mindske energiefterspørgslen og fremme langsigtede investeringer.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Øget markedsintegration og omstillingen til en mere fluktuerende elproduktion kræver, at der gøres en større indsats for at sikre, at de nationale energipolitikker koordineres med naboerne, og mulighederne for grænseoverskridende handel med elektricitet udnyttes.

(6)  Øget markedsintegration og omstillingen til en mere distribueret og fluktuerende elproduktion kræver, at der gøres en større indsats for at sikre, at de nationale energipolitikker koordineres med naboerne, og mulighederne for grænseoverskridende handel med elektricitet udnyttes.

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Til de centrale markedsprincipper høre, at elpriser skal fastsættes på grundlag af udbud og efterspørgsel. Disse priser bør afspejle, hvornår der er behov for elektricitet, og frembringe markedsbaserede incitamenter til at investere i fleksibilitetsmuligheder såsom fleksibel produktion, samkøringslinjer, prisfleksibelt elforbrug eller lagring.

(8)  Til de centrale markedsprincipper hører, at elpriser skal fastsættes på grundlag af udbud og efterspørgsel. Under overholdelse af principperne om solidaritet og rimelig fordeling af omkostningerne bør disse priser afspejle, hvornår der er behov for elektricitet, og frembringe markedsbaserede incitamenter til at investere i fleksibilitetsmuligheder såsom fleksibel produktion, samkøringslinjer, prisfleksibelt elforbrug eller lagring.

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Dekarboniseringen af elsektoren, hvorved vedvarende energi bliver en vigtig del af markedet, udgør en central målsætning for energiunionen. Efterhånden, som Unionen bevæger sig hen imod dekarbonisering af elsektoren, og vedvarende energikilder udgør en stadig højere andel af markedet, er det afgørende, at markedet fjerner de eksisterende hindringer for handel på tværs af landegrænser og tilskynder til investeringer i infrastruktur som f.eks. mere fleksibel produktion, samkøringslinjer, prisfleksibelt elforbrug og lagring. For at understøtte denne omstilling til variabel og distribueret produktion og sikre, at energimarkedets principper danner grundlaget for Unionens elmarkeder, er det afgørende at sætte fornyet fokus på korttidsmarkeder og prisfastsættelse på grundlag af knaphed.

(9)  Dekarboniseringen af elsektoren, hvorved vedvarende energi bliver en vigtig del af markedet, udgør en central målsætning for energiunionen. Efterhånden, som Unionen bevæger sig hen imod dekarbonisering af elsektoren, og vedvarende energikilder udgør en stadig højere andel af markedet, er det afgørende, at markedet fjerner de eksisterende hindringer for handel på tværs af landegrænser og tilskynder til investeringer i infrastruktur som f.eks. mere fleksibel produktion, samkøringslinjer, prisfleksibelt elforbrug og lagring. For at understøtte udrulningen af løsninger til energilagring bør medlemsstaterne træffe foranstaltninger med henblik på at fjerne forældede bestemmelser om beskatning, der fører til dobbeltbeskatning. For at understøtte denne omstilling til variabel og distribueret produktion og sikre, at energimarkedets principper danner grundlaget for Unionens elmarkeder, er det afgørende at sætte fornyet fokus på korttidsmarkeder og prisfastsættelse på grundlag af knaphed.

Begrundelse

Den effektive udrulning af energilagring har været bremset af bestemmelser om beskatningsregler, der fører til dobbeltbeskatning. Medlemsstaterne bør derfor træffe foranstaltninger med henblik på at fjerne disse hindringer.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Korttidsmarkeder vil forbedre likviditeten og konkurrencen ved at give flere ressourcer mulighed for at deltage fuldt ud på markedet, og dette gælder navnlig de mere fleksible ressourcer. En effektiv prisfastsættelse på grundlag af knaphed vil tilskynde markedsdeltagerne til at stå til rådighed, når markedet har størst behov for det, og sikre, at de kan få dækket deres omkostninger på engrosmarkedet. Det er derfor afgørende at sikre, at administrative og implicitte prislofter fjernes, så priser fastsat på grundlag af knaphed tillades at stige op til værdien af det mistede forbrug. Når korttidsmarkeder og prisfastsættelse på grundlag af knaphed er fuldt ud integreret i markedsstrukturen, vil de bidrage til ophævelse af andre foranstaltninger, f.eks. kapacitetsmekanismer, for at sikre forsyningssikkerheden. Samtidig forventes prisfastsættelse på grundlag af knaphed uden prislofter på engrosmarkedet ikke at påvirke muligheden for pålidelige og stabile priser for slutkunder, bl.a. husholdninger og SMV.

(10)  Korttidsmarkeder vil forbedre likviditeten og konkurrencen ved at give flere ressourcer mulighed for at deltage fuldt ud på markedet, og dette gælder navnlig de mere fleksible ressourcer. En effektiv prisfastsættelse på grundlag af knaphed vil tilskynde markedsdeltagerne til at stå til rådighed, når markedet har størst behov for det, og sikre, at de kan få dækket deres omkostninger på engrosmarkedet. Det er derfor afgørende at sikre, at administrative og implicitte prislofter fjernes, så priser fastsat på grundlag af knaphed tillades at stige op til værdien af det mistede forbrug. Når korttidsmarkeder og prisfastsættelse på grundlag af knaphed er fuldt ud integreret i markedsstrukturen, vil de bidrage til ophævelse af andre foranstaltninger, f.eks. kapacitetsmekanismer, for at sikre forsyningssikkerheden. Samtidig forventes prisfastsættelse på grundlag af knaphed uden prislofter på engrosmarkedet ikke at påvirke muligheden for pålidelige, stabile og overkommelige priser for slutkunder, bl.a. husholdninger og SMV.

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  Hvis konkurrencen på det indre marked for elektricitet skal fungere effektivt, er det nødvendigt, at tarifferne for markedsadgang inklusive samkøringslinjerne i transmissionssystemet anvendes på gennemsigtig måde og uden forskelsbehandling. Den disponible kapacitet på disse linjer bør være den størst mulige, som er forenelig med standarderne for sikker netdrift.

(12)  Hvis konkurrencen på det indre marked for elektricitet skal fungere effektivt, er det nødvendigt, at tarifferne for markedsadgang inklusive samkøringslinjerne i transmissionssystemet anvendes på en gennemsigtig og hensigtsmæssig måde uden forskelsbehandling. Den disponible kapacitet på disse linjer bør være den størst mulige, som er forenelig med standarderne for sikker netdrift.

Begrundelse

Ændringen er i overensstemmelse med formålet med Kommissionens forslag til omarbejdning.

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  For på effektiv vis at styre de nødvendige investeringer må priserne også afspejle, hvor behovet for elektricitet er størst. I et områdebaseret elsystem forudsætter korrekte lokaliseringsfremmende signaler en sammenhængende, objektiv og pålidelig fastlæggelse af budområder via en gennemskuelig proces. For at sikre, at Unionens elnet drives og planlægges på effektiv vis, og at ny produktionskapacitet, prisfleksibelt elforbrug eller transmissionsinfrastruktur gives effektive prissignaler, bør budområder afspejle strukturelle kapacitetsbegrænsninger. Navnlig bør overførselskapaciteten ikke beskæres i bestræbelserne på at løse interne kapacitetsbegrænsninger.

(14)  For på effektiv vis at styre de nødvendige investeringer må priserne også afspejle, hvor behovet for elektricitet er størst. I et områdebaseret elsystem forudsætter korrekte lokaliseringsfremmende signaler en sammenhængende, objektiv og pålidelig fastlæggelse af budområder via en gennemskuelig proces. For at sikre, at Unionens elnet drives og planlægges på effektiv vis, og at ny produktionskapacitet, prisfleksibelt elforbrug, energilagring eller transmissionsinfrastruktur gives effektive prissignaler, bør budområder afspejle strukturelle kapacitetsbegrænsninger. Navnlig bør overførselskapaciteten ikke beskæres i bestræbelserne på at løse interne kapacitetsbegrænsninger.

Begrundelse

Dette sikrer, at energilagring anerkendes som en ny kategori af energiaktiver i EU-lovgivningen.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  En effektiv dekarbonisering af elsektoren via markedsintegration forudsætter en systematisk fjernelse af hindringer for handel på tværs af landegrænser for at få bugt med opsplitning af markedet og give Unionens energikunder fuldt udbytte af fordelene ved integrerede elmarkeder og konkurrence.

(15)  En effektiv dekarbonisering af elsektoren senest i 2050 via markedsintegration forudsætter en systematisk fjernelse af hindringer for handel på tværs af landegrænser for at få bugt med opsplitning af markedet og give Unionens energikunder fuldt udbytte af fordelene ved integrerede elmarkeder og konkurrence. Den skal også skabe mulighed for en retfærdig overgang for kulmineregioner og for de dele af elmarkedet, der stadig i høj grad er baseret på elproduktion fra kul, eftersom den afvikling, som er nødvendig i forbindelse med deres overgang til et fleksibelt og bæredygtigt energisystem, der giver EU mulighed for at overholde Parisaftalen, medfører et behov for at løse talrige økonomiske og sociale udfordringer.

Begrundelse

Dekarbonisering skal være inklusiv, retfærdig og accepteret af alle interessenter samt tage hensyn til de samfundsmæssige, økonomiske og miljømæssige følger såvel som bæredygtige alternativer for arbejdskraften, navnlig når udfasningen fører til nedlæggelse af minedrift. Der skal til at begynde en forberedende foranstaltning, som vedrører oprettelsen af en platform for kuldialog med henblik på at diskutere aspekter af forvaltning, retfærdig omstilling og nedlukning, og reglerne for EU's elektricitetsmarked bør være i overensstemmelse med disse aktiviteter.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(15a)  Prioriteret lastfordeling for produktionsanlæg, der anvender variable vedvarende energikilder, bør anerkendes for dens rolle med hensyn til at støtte EU i at nå dets mål om brug af energi fra vedvarende kilder og reduktion af drivhusgasemissioner.

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  ENTSO for elektricitet bør på et solidt grundlag foretage en vurdering af ressourcetilstrækkeligheden på mellemlang til lang sigt for at skabe et objektivt grundlag for at vurdere problemer med tilstrækkelighed. Problemet med ressourcetilstrækkelighed i relation til kapacitetsmekanismer bør bygge på EU's vurdering.

(26)  ENTSO for elektricitet bør på et solidt grundlag foretage en vurdering af ressourcetilstrækkeligheden på mellemlang til lang sigt for at skabe et objektivt grundlag for at vurdere problemer med tilstrækkelighed. Denne vurdering bør suppleres med mere detaljerede vurderinger på budområde-niveau, medlemsstatsniveau og regionalt niveau. Problemet med ressourcetilstrækkelighed i relation til kapacitetsmekanismer bør bygge på disse vurderinger.

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Vurderingen af ressourcetilstrækkeligheden på mellemlang til lang sigt (10 year-ahead til year-ahead), der er fastsat ved denne forordning, tjener et andet formål end de sæsonbetingede prognoser (seks måneder frem), som er fastsat ved artikel 9 i [forordning om risikoberedskab som foreslået i COM(2016) 862]. Vurderinger på mellemlang til lang sigt bruges primært til at vurdere behovet for kapacitetsmekanismer, hvorimod sæsonbetingede prognoser bruges til at henlede opmærksomheden på risici, der kan opstå i de følgende seks måneder og forventes at føre til en mærkbar forringelse af elforsyningssituationen. Desuden udfører regionale driftscentre også regionale tilstrækkelighedsvurderinger som fastlagt i EU-lovgivningen om driften af eltransmissionssystemet. Disse meget kortfristede tilstrækkelighedsvurderinger (fra week-ahead til day-ahead) bruges i forbindelse med systemdrift.

(27)  Vurderingen af ressourcetilstrækkeligheden på mellemlang til lang sigt (10 year-ahead til year-ahead), der er fastsat ved denne forordning, tjener et andet formål end de sæsonbetingede prognoser (seks måneder frem), som er fastsat ved artikel 9 i [forordning om risikoberedskab som foreslået i COM(2016) 862]. Vurderinger på mellemlang til lang sigt bruges primært til at vurdere behovet for kapacitetsmekanismer, hvorimod sæsonbetingede prognoser bruges til at henlede opmærksomheden på risici, der kan opstå i de følgende seks måneder og forventes at føre til en mærkbar forringelse af elforsyningssituationen. Desuden udfører regionale koordinationscentre også regionale tilstrækkelighedsvurderinger som fastlagt i EU-lovgivningen om driften af eltransmissionssystemet. Disse meget kortfristede tilstrækkelighedsvurderinger (fra week-ahead til day-ahead) bruges i forbindelse med systemdrift.

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Inden kapacitetsmekanismer indføres, bør medlemsstaterne vurdere, hvilke forvridende virkninger som følge af lovgivningen der bidrager til problemet vedrørende ressourcetilstrækkeligheden. Medlemsstaterne bør pålægges at vedtage foranstaltninger til at fjerne de påviste forvridninger og en tidsplan for deres gennemførelse. Kapacitetsmekanismer bør kun indføres for de tilbageværende problemer, som ikke kan løses ved at fjerne sådanne forvridninger.

(28)  Inden kapacitetsmekanismer indføres, bør medlemsstaterne vurdere, hvilke forvridende virkninger som følge af lovgivningen der bidrager til problemet vedrørende ressourcetilstrækkeligheden. Medlemsstaterne bør pålægges at vedtage foranstaltninger til at fjerne de påviste forvridninger og en tidsplan for deres gennemførelse. Kapacitetsmekanismer bør kun indføres for de tilbageværende problemer såsom energiforsyningssikkerhed, som ikke kan løses ved at fjerne sådanne forvridninger.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Der bør fastsættes detaljerede regler for at lette effektiv deltagelse på tværs af landegrænser i andre kapacitetsmekanismer end strategiske reserver. Transmissionssystemoperatører på tværs af grænserne bør lette adgangen for interesserede producenter, der ønsker at deltage i kapacitetsmekanismer i andre medlemsstater. De bør derfor beregne kapacitetsloftet for deltagelse på tværs af landegrænser, åbne mulighed for deltagelse og kontrollere disponibiliteten. Nationale regulerende myndigheder bør håndhæve reglerne på tværs af landegrænserne i medlemsstaterne.

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Med tanke på forskellene i de nationale energisystemer og de eksisterende elnets tekniske begrænsninger vil den bedste tilgang til at opnå fremskridt med hensyn til markedsintegration ofte være på regionalt niveau. Transmissionssystemoperatørernes regionale samarbejde bør derfor styrkes. Af hensyn til et effektivt samarbejde bør en stærkere regional forvaltning og et stærkere myndighedstilsyn fastsættes i en nyt regelsæt, herunder ved at styrke agenturets beslutningsbeføjelser i forhold med tværnational relevans. Der kan også være behov for, at medlemsstaterne i krisesituationer arbejder tættere sammen om at øge forsyningssikkerheden og begrænse forvridninger af markedet.

(32)  Med tanke på forskellene i de nationale energisystemer og de eksisterende elnets tekniske begrænsninger vil den bedste og mest omkostningseffektive tilgang til at opnå fremskridt med hensyn til markedsintegration ofte være på regionalt niveau. Transmissionssystemoperatørernes regionale samarbejde bør derfor styrkes. Af hensyn til et effektivt samarbejde bør en stærkere regional forvaltning og et stærkere myndighedstilsyn fastsættes i en nyt regelsæt, herunder ved at styrke agenturets beslutningsbeføjelser i forhold med tværnational relevans. Der kan også være behov for, at medlemsstaterne i krisesituationer arbejder tættere sammen om at øge forsyningssikkerheden og begrænse forvridninger af markedet.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  De regionale driftscentre bør udføre funktioner, hvor regionaliseringen skaber merværdi i forhold til funktioner, der udføres på nationalt plan. De regionale driftscentres funktioner bør omfatte de funktioner, der varetages af den RSC'er, og andre funktioner i relation til systemdrift, markedets funktion og risikoberedskab. Realtidsdrift af elsystemet bør ikke indgå i de regionale driftscentres funktioner.

(35)  De regionale koordinationscentre bør udføre funktioner, hvor regionaliseringen skaber merværdi i forhold til funktioner, der udføres på nationalt plan. De regionale koordinationscentres funktioner bør omfatte de funktioner, der varetages af den RSC'er, og andre funktioner af regional betydning. Realtidsdrift af elsystemet bør ikke indgå i de regionale koordinationscentres funktioner.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  De regionale driftscentre bør primært tilgodese systemet og markedets funktion i regionen frem for en individuel enheds interesser. De regionale driftscentre bør derfor overlades beslutningsbeføjelser til at være aktive og styre foranstaltninger, der skal træffes af systemdriftregionens transmissionssystemoperatører for visse funktioner, og for de øvrige funktioner have en udvidet rådgivende rolle.

(36)  De regionale koordinationscentre bør primært tilgodese systemet og markedets funktion i regionen frem for en individuel enheds interesser. De regionale koordinationscentre bør derfor have en udvidet rådgivende rolle ved hjælp af deres evne til at udstede henstillinger.

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  For at styrke effektiviteten af eldistributionsnettene i Unionen og sikre et tæt samarbejde med transmissionssystemoperatørerne og ENTSO for elektricitet bør der nedsættes en europæisk enhed for distributionssystemoperatører i Unionen ("EU DSO-enhed"). EU DSO-enhedens opgaver bør være veldefinerede, og dens arbejdsmetode bør sikre effektivitet, gennemsigtighed og repræsentativitet blandt Unionens distributionssystemoperatører. EU DSO-enheden bør arbejde tæt sammen med ENTSO for elektricitet om at forberede og gennemføre netreglerne, når det er relevant, og bør arbejde på at vejlede om integration bl.a. af distribueret produktion og lagring i distributionsnet eller andre områder i relation til forvaltningen af distributionsnet.

(38)  For at styrke effektiviteten af eldistributionsnettene i Unionen og sikre et tæt samarbejde med transmissionssystemoperatørerne og ENTSO for elektricitet bør der nedsættes en europæisk enhed for distributionssystemoperatører i Unionen ("EU DSO-enhed"). EU DSO-enhedens opgaver bør være veldefinerede, og dens arbejdsmetode bør sikre uafhængighed, neutralitet, effektivitet, gennemsigtighed og repræsentativitet blandt Unionens distributionssystemoperatører, idet særlige regionale forhold i distributionsnettene respekteres. EU DSO-enheden bør arbejde tæt sammen med ENTSO for elektricitet om at forberede og gennemføre netreglerne, når det er relevant, og bør arbejde på at vejlede om integration bl.a. af distribueret produktion og lagring i distributionsnet eller andre områder i relation til forvaltningen af distributionsnet.

Begrundelse

Distributionsnettene over hele Europa er meget forskelligartede: fra spændingsniveauet, topologien og naturprofilen i et givet område til brugernes forbrugsmønstre. Der skal tages hensyn til disse særlige forhold ved driften af en EU DSO-enhed.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  fastlægge grundlaget for en effektiv opfyldelse af den europæiske energiunions målsætninger, navnlig klima- og energirammen for 203030, ved at lade markedssignaler være styrende med henblik på øget fleksibilitet, dekarbonisering og innovation

a)  fastlægge grundlaget for en effektiv opfyldelse af den europæiske energiunions målsætninger, navnlig klima- og energirammen for 203030, ved at lade markedssignaler være styrende med henblik på øget fleksibilitet, energieffektivitet og innovation, idet der også tages hensyn til den rolle, som sammenkøringslinjer og den voksende andel af vedvarende energikilder spiller for overgangen til et bæredygtigt energisystem

_________________

_________________

30 COM/2014/015 final.

30 COM/2014/015 final.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  fastlægge grundlæggende principper for velfungerende, integrerede elmarkeder med ikke-diskriminerende markedsadgang for alle udbydere af ressourcer og elkunder, styrke forbrugeres stilling, åbne mulighed for prisfleksibelt elforbrug og energieffektivitet, lette aggregation af distribueret efterspørgsel og udbud, samt medvirke til dekarbonisering af økonomien ved at skabe grundlaget for markedsintegration og markedsbaseret betaling for elektricitet produceret fra vedvarende kilder

b)  fastlægge grundlæggende principper for velfungerende, integrerede elmarkeder med ikke-diskriminerende markedsadgang for alle udbydere af ressourcer og elkunder, styrke forbrugeres stilling, åbne mulighed for prisfleksibelt elforbrug, energilagring og energieffektivitet, lette aggregation af distribueret efterspørgsel og udbud, fremme et tilstrækkeligt antal elektricitetssammenkoblinger samt medvirke til dekarbonisering af økonomien ved at skabe grundlaget for markedsintegration og markedsbaseret betaling for elektricitet produceret fra vedvarende kilder

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  "kapacitetsbegrænsninger": en situation, hvor alle anmodninger fra markedsdeltagere om handel mellem to budområder ikke kan tilgodeses, fordi de ville øve betydelig indflydelse på de fysiske strømme på netelementer, som ikke kan håndtere disse strømme.

c)  "kapacitetsbegrænsninger": en situation, hvor alle anmodninger fra markedsdeltagere om handel ikke kan tilgodeses, fordi de ville øve betydelig indflydelse på de fysiske strømme på netelementer, som ikke kan håndtere disse strømme.

Begrundelse

Ifølge den oprindelige definition kan kapacitetsbegrænsninger kun forekomme mellem to budområder og ikke inden for et budområde. Ændringen er også nødvendig for at bringe teksten i overensstemmelse med definitionen af et budområde.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra u

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

u)  en administrativ foranstaltning med det formål at sørge for et ønsket forsyningssikkerhedsniveau ved at aflønne ressourcer for at stå til rådighed; dette omfatter ikke foranstaltninger vedrørende systembærende tjenester

u)  en administrativ foranstaltning med det formål at sørge for det nødvendige forsyningssikkerhedsniveau ved at aflønne ressourcer for at stå til rådighed; dette omfatter ikke foranstaltninger vedrørende systembærende tjenester, der er vedtaget i overensstemmelse med denne forordning, statsstøttereglerne og principperne om nødvendighed, proportionalitet og ikke-forskelsbehandling

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra v

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

v)  "strategisk reserve": en kapacitetsmekanisme, ifølge hvilken ressourcer udelukkende indgår i lastfordelingen i tilfælde af, at clearing ikke er opnået med day-ahead- og intraday-markederne, transmissionssystemoperatørerne har udtømt deres balanceringsressourcer i bestræbelserne på at skabe ligevægt mellem efterspørgsel og udbud, og ubalancer på markedet i perioder, hvor reserverne indgik i lastfordelingen, opgøres i henhold til værdien af mistet forbrug

v)  "strategisk reserve": en kapacitetsmekanisme, ifølge hvilken ressourcer holdes uden for markedet og udelukkende indgår i lastfordelingen i tilfælde af, at clearing ikke er opnået med day-ahead- og intraday-markederne, transmissionssystemoperatørerne har udtømt deres balanceringsressourcer i bestræbelserne på at skabe ligevægt mellem efterspørgsel og udbud, og ubalancer på markedet i perioder, hvor reserverne indgik i lastfordelingen, opgøres i henhold til værdien af mistet forbrug

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  prisdannelsen skal være baseret på efterspørgsel og udbud

a)  prisdannelsen skal generelt afspejle efterspørgsel og udbud

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  tiltag, der hindrer prisdannelse baseret på efterspørgsel og udbud eller virker hæmmende for udviklingen af mere fleksibel produktion, produktion med lav kulstofintensitet eller mere fleksibel efterspørgsel, skal undgås

b)  tiltag, der hindrer prisdannelse baseret på efterspørgsel og udbud, skal undgås, medmindre de har til formål at skabe solidaritet og sikre en rimelig fordeling af omkostningerne og tager hensyn til forbrugere ramt af energifattigdom

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  udviklingen af en mere fleksibel produktion, en kulstoffattig produktion og en mere fleksibel efterspørgsel skal fremmes

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)   markedsaktørerne skal pålægges at vurdere den risiko for skade, som nye produkter og serviceydelser udgør for deres privatkunder, og udforme deres tilbud i overensstemmelse hermed

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)   de nationale tilsynsmyndigheder overvåger markedsudviklingen og ændrer beskyttelsen, hvor dette er nødvendigt

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  kunder og små virksomheder skal have mulighed for at deltage i markedet ved aggregation af produktion fra flere produktionsanlæg eller forbrug fra flere forbrugsanlæg med henblik på at afgive fælles bud på elmarkedet og fælles drift i elsystemet, jf. dog EU-traktatens konkurrenceregler

d)  kunder og små virksomheder skal have mulighed for at deltage i markedet individuelt, kollektivt, gennem deltagelse i et lokalt energifællesskab og tilskyndet af aggregation af produktion fra flere produktionsanlæg eller forbrug fra flere forbrugsanlæg med henblik på at afgive fælles bud på elmarkedet og fælles drift i elsystemet, jf. dog EU-traktatens konkurrenceregler

Begrundelse

De overordnede principper for EU's elmarked bør danne grundlag for at anerkende og tilskynde til alle former for aktiv deltagelse fra forbrugernes side, ikke kun i form af aggregation.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  markedsregler skal støtte dekarboniseringen af økonomien ved at åbne mulighed for at integrere elektricitet fra vedvarende energikilder og skabe incitamenter til at øge energieffektiviteten

e)  markedsregler skal støtte dekarboniseringen af økonomien ved at skabe incitamenter til at integrere elektricitet fra vedvarende energikilder og til at øge energieffektiviteten

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  markedsregler skal tilvejebringe egnede incitamenter til fremme af investeringer i produktion, lagring, energieffektivitet og prisfleksibelt elforbrug for at imødekomme markedets behov og dermed garantere forsyningssikkerheden

f)  markedsregler skal tage sigte på at tilvejebringe egnede incitamenter til fremme af investeringer i produktion, navnlig langtidssigtede investeringer i kulstoffattig produktion, lagring, energieffektivitet og prisfleksibelt elforbrug for at imødekomme markedets behov og dermed garantere forsyningssikkerheden

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  hindringer for elektricitetsstrømme på tværs af landegrænser samt transaktioner på tværs af landegrænser på elmarkeder og markeder for beslægtede tjenester skal undgås

g)  hindringer for elektricitetsstrømme på tværs af landegrænser samt transaktioner på tværs af landegrænser på elmarkeder og markeder for beslægtede tjenester skal fjernes

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  alle produktions-, lagrings- og efterspørgselsressourcer skal deltage på lige fod på markedet

i)  alle produktions-, lagrings- og efterspørgselsressourcer skal deltage på lige fod på markedet på en måde, der tager hensyn til de fordele og omkostninger, de hver især medfører for miljøet og systemet, deres bæredygtighed og deres bidrag til dekarboniseringsmålsætningerne i Parisaftalen fra 2015 og i direktiv (EU) ... /... [direktivet om vedvarende energi]

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m)  markedsregler skal åbne mulighed for, at elproducenter og elforsyningsvirksomheder indtræder på og forlader markedet ud fra deres vurdering af deres aktiviteters økonomiske og finansielle lønsomhed

m)  markedsregler skal åbne mulighed for, at elproducenter, energilagrings- og elforsyningsvirksomheder indtræder på og forlader markedet ud fra deres vurdering af deres aktiviteters økonomiske og finansielle lønsomhed

Begrundelse

Da lagring defineres som en særskilt aktivitet i elsystemet, har lagringsvirksomheder behov for at kunne træffe beslutninger om at indtræde på eller forlade markedet på lige fod med andre aktører på markedet.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3a

 

Fair overgang

 

Kommissionen støtter medlemsstater, der indfører en national strategi til en gradvis reduktion af den kulfyrede produktions- og minedriftskapacitet, med alle til rådighed stående midler, herunder målrettet økonomisk støtte til en "fair overgang" i områder, der er berørt af strukturændringer. Kommissionen bistår medlemsstaterne med at tage sig af de sociale, kompetencemæssige og erhvervsmæssige konsekvenser af overgangen til ren energi. Kommissionen arbejder tæt sammen med aktører i kul- og kulstofintensive regioner, sørger for vejledning, især med hensyn til adgangen til og anvendelsen af de disponible midler og ordninger, og fremmer udveksling af god praksis, herunder diskussioner om erhvervskøreplaner og omskolingsbehov, gennem målrettede platforme, herunder gennem initiativet vedrørende en fair overgang for arbejdstagere og samfund, der er etableret i forordning (EU) ... / ... [forvaltningsforordningen].

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Alle markedsdeltagere skal tilsigte systembalance, og de skal være økonomisk ansvarlige for ubalancer i systemet, som de forårsager. De skal enten være balanceansvarlige parter eller uddelegere deres ansvar til en balanceansvarlig part efter eget valg.

1.  Alle markedsdeltagere skal tilsigte systembalance, og de skal være økonomisk ansvarlige for ubalancer i systemet, som de forårsager, på den betingelse at alle markedsdeltagere får adgang til balance- og intraday-markederne i overensstemmelse med artikel 5 og 6. De skal enten være balanceansvarlige parter eller uddelegere deres ansvar til en balanceansvarlig part efter eget valg.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne kan vedtage undtagelsesbestemmelser for balanceansvar for:

2.  Medlemsstaterne kan efter samråd med distributionssystemoperatørerne vedtage undtagelsesbestemmelser for balanceansvar for:

Ændringsforslag    39

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  demonstrationsprojekter

udgår

Ændringsforslag    40

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  anlæg, der er omfattet af støtteordninger, som Kommissionen har godkendt i henhold til EU's statsstøtteregler i overensstemmelse med artikel 107-109 i TEUF, og som er sat i drift inden den [OP: ikrafttrædelsesdatoen]. Medlemsstaterne kan med forbehold af Unionens statsstøtteregler tilskynde markedsdeltagere, som er helt eller delvis undtaget fra balanceansvar, til at acceptere det fulde balanceansvar mod en passende kompensation.

c)  anlæg, der er omfattet af støtteordninger, som Kommissionen har godkendt i henhold til EU's statsstøtteregler i overensstemmelse med artikel 107-109 i TEUF, og som er sat i drift inden den [OP: entry into force]. Medlemsstaterne kan med forbehold af Unionens statsstøtteregler give incitamenter til markedsdeltagere, som er helt eller delvist undtaget fra de finansielle konsekvenser af balanceansvaret, til at acceptere det fulde balanceansvar mod passende kompensation.

Ændringsforslag    41

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Alle markedsdeltagere skal have adgang til balancemarkedet enten individuelt eller gennem aggregation. Balancemarkedsregler og -produkter skal respektere behovet for at integrere en voksende andel af variabel elproduktion samt en øget elforbrugsfleksibilitet og fremspirende nye teknologier.

1.  Alle markedsdeltagere skal have fuld adgang til balancemarkedet enten individuelt eller gennem aggregation. Balancemarkedsregler og -produkter skal respektere behovet for at integrere en voksende andel af variabel elproduktion samt en øget elforbrugsfleksibilitet og fremspirende nye teknologier.

Ændringsforslag    42

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Balancemarkeder skal tilrettelægges således, at forskelsbehandling mellem markedsdeltagere elimineres på effektiv vis, idet der tages hensyn til forskelle i den tekniske kapacitet af elproduktion fra variable vedvarende energikilder samt prisfleksibelt elforbrug og lagring.

2.  Balancemarkeder skal tilrettelægges således, at forskelsbehandling mellem markedsdeltagere elimineres på effektiv vis. Balancemarkeder skal udformes, så de muliggør maksimal deltagelse af vedvarende energikilder, herunder navnlig decentral og distribueret produktion i mindre skala. Balancemarkedsregler skal sikre, at energifællesskaber har en forholdsmæssig og nem adgang til markedet.

Ændringsforslag    43

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Dimensioneringen af reservekapaciteten skal udføres på regionalt plan i overensstemmelse med punkt 7 i bilag I. Regionale driftscentre skal bistå transmissionssystemoperatørerne ved fastlæggelsen af den mængde balanceringskapacitet, som der er behov for at anskaffe i overensstemmelse med punkt 8 i bilag I.

7.  Dimensioneringen af reservekapaciteten skal udføres på regionalt plan i overensstemmelse med punkt 7 i bilag I. Regionale koordinationscentre skal bistå transmissionssystemoperatørerne ved fastlæggelsen af den mængde balanceringskapacitet, som der er behov for at anskaffe i overensstemmelse med punkt 8 i bilag I.

Ændringsforslag    44

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Anskaffelsen af balanceringskapacitet lettes på regionalt plan i overensstemmelse med punkt 8 i bilag I. Anskaffelsen skal baseres på det primære marked og tilrettelægges således, at forskelsbehandling mellem markedsdeltagerne elimineres i prækvalifikationsprocessen individuelt eller via aggregation.

8.  Anskaffelsen af balanceringskapacitet lettes på regionalt plan i overensstemmelse med punkt 8 i bilag I. Anskaffelsen skal baseres på det primære marked og må ikke diskriminere mellem markedsdeltagerne i prækvalifikationsprocessen, herunder navnlig når deltagelsen finder sted individuelt eller via aggregation.

Ændringsforslag    45

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  Anskaffelsen af opreguleringsbalanceringskapacitet og nedreguleringsbalanceringskapacitet skal udføres særskilt. Kontrakten skal indgås højst én dag før leveringen af balanceringskapaciteten, og kontraktperioden må højst være én dag.

9.  Anskaffelsen af opreguleringsbalanceringskapacitet og nedreguleringsbalanceringskapacitet skal udføres særskilt. Kontrakten skal indgås højst én dag før leveringen af balanceringskapaciteten, og kontraktperioden må højst være én dag. I overensstemmelse med artikel 34, stk. 6, og artikel 36, stk. 10, i retningslinjerne om balancering kan hver transmissionssystemoperatør forelægge et forslag for den kompetente regulerende myndighed med en anmodning om undtagelse fra udbudsreglerne i henhold til dette stykke.

 

Anmodningen om undtagelse skal indeholde:

 

a)  en angivelse af den tidsperiode, som undtagelsen skal gælde for

 

b)  en angivelse af omfanget af balanceringskapaciteten, som undtagelsen skal gælde for

 

c)  en analyse af en sådan undtagelses indvirkning på deltagelsen i balanceringsressourcerne og

 

d)  en begrundelse for undtagelsen, som påviser, at en sådan undtagelse vil føre til øget økonomisk effektivitet.

Ændringsforslag    46

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  tilrettelægges på en sådan måde, at forskelsbehandling undgås

a)  undgå forskelsbehandling

Begrundelse

Princippet om ikke-forskelsbehandling på day-ahead- og intraday-markederne bør have retsvirkning uden yderligere tiltag fra medlemsstaternes side.

Ændringsforslag    47

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Markedsoperatørerne skal sørge for, markedsdeltagerne kan handle i day-ahead- og intraday-markeder med produkter af en tilstrækkeligt lille størrelse, med mindste bud på 1 megawatt eller derunder, for at prisfleksibelt elforbrug, energilagring og vedvarende energikilder i lille målestok kan deltage på effektiv vis.

3.  Markedsoperatørerne skal sørge for, markedsdeltagerne kan handle i day-ahead- og intraday-markeder med produkter af en tilstrækkeligt lille størrelse, med mindste bud på 1 megawatt eller derunder, for at prisfleksibelt elforbrug, energilagring og vedvarende energikilder i lille målestok kan deltage på effektiv vis, herunder energifællesskaber, gennem forholdsmæssig og enkel adgang.

Ændringsforslag    48

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Der må ikke være en øvre grænse for elprisen på engrosmarkedet, medmindre den fastsættes til værdien af mistet forbrug som fastsat i overensstemmelse med artikel 10. Der må ikke være en nedre grænse for elprisen på engrosmarkedet, medmindre den fastsættes til en værdi på -2 000 EUR eller derunder, og den – såfremt grænsen nås eller forventes nået – fastsættes til en lavere værdi for den følgende dag. Denne bestemmelse finder anvendelse på tilbudsgivning og clearing inden for alle tidsrammer og omfatter balanceringsenergi- og ubalancepriser.

1.  Der må ikke være en øvre grænse for elprisen på engrosmarkedet, medmindre den fastsættes til værdien af mistet forbrug som fastsat i overensstemmelse med artikel 10. På indbyrdes stærkt forbundne markeder bør disse øvre grænser være de samme for alle budområder og markeder for at undgå markedsforvridninger. Der må ikke være en nedre grænse for elprisen på engrosmarkedet, medmindre den fastsættes til en værdi på -2 000 EUR eller derunder, og den – såfremt grænsen nås eller forventes nået – fastsættes til en lavere værdi for den følgende dag. Denne bestemmelse finder anvendelse på tilbudsgivning og clearing inden for alle tidsrammer og omfatter balanceringsenergi- og ubalancepriser.

Begrundelse

På indbyrdes stærkt forbundne markeder bør man sikre et ensartet teknisk prisniveau. Uden sådanne ensartede niveauer kan der opstå ineffektivitet i knaphedsperioder, eftersom markedsdeltagerne vil blive kunstigt begrænset i at deltage i grænseoverskridende konkurrence om energi som følge af forskelle i muligheden for komme med prisbud.

Ændringsforslag    49

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Transmissionssystemoperatørerne skal ved lastfordeling mellem produktionsanlæg give forrang til anlæg, der bruger vedvarende energikilder, højeffektiv kraftvarmeproduktion fra små produktionsanlæg eller produktionsanlæg, der bruger nye teknologier, i følgende omfang:

2.  Transmissions- og distributionssystemoperatørerne skal ved lastfordeling mellem produktionsanlæg give forrang til produktions- og lagringsanlæg, der bruger vedvarende energikilder, højeffektiv kraftvarmeproduktion fra små produktionsanlæg eller produktionsanlæg, der bruger nye teknologier, i følgende omfang:

a)  produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller højeffektive kraftvarmeværker med en installeret elkapacitet på mindre end 500 kW eller

a)  produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller højeffektive kraftvarmeværker med en installeret elkapacitet på mindre end 500 kW eller

b)  demonstrationsprojekter vedrørende innovative teknologier.

b)  demonstrationsprojekter vedrørende innovative teknologier.

Ændringsforslag    50

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller højeffektive kraftvarmeværker, som er sat i drift før den [OP: ikrafttrædelsesdatoen], og som efter at have været sat i drift har været omfattet af prioriteret lastfordeling i henhold til artikel 15, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU eller artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF1, skal forblive omfattet af prioriteret lastfordeling. Prioriteret lastfordeling finder ikke længere anvendelse fra det tidspunkt, hvor produktionskapaciteten er genstand for betydelige ændringer, hvilket som minimum skal være tilfældet, når en ny tilslutningsaftale er påkrævet, eller produktionskapaciteten forøges.

4.  For at opretholde stabile lovgivningsrammer for investorerne skal produktions- eller lagringsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller højeffektive kraftvarmeværker, som er sat i drift før den [OP: entry into force], og som efter at have været sat i drift har været omfattet af prioriteret lastfordeling i henhold til artikel 15, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU eller artikel 16, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF1, skal forblive omfattet af prioriteret lastfordeling. Prioriteret lastfordeling finder ikke længere anvendelse fra det tidspunkt, hvor produktions- eller lagringskapaciteten er genstand for betydelige ændringer, hvilket som minimum skal være tilfældet, når en ny tilslutningsaftale er påkrævet, eller produktions- eller lagringskapaciteten forøges.

–––––––––––––

–––––––––––––

1.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16).

1.  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/28/EF af 23. april 2009 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder og om ændring og senere ophævelse af direktiv 2001/77/EF og 2003/30/EF (EUT L 140 af 5.6.2009, s. 16).

Ændringsforslag    51

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstaterne kan med forbehold af EU's statsstøtteregler give markedsdeltagere incitamenter, som er underlagt prioriteret adgang, så de kan vælge at stå uden for den prioriterede lastfordeling mod passende kompensation.

Ændringsforslag    52

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Medlemsstaterne opfylder bestemmelserne i denne artikel gennem rapporteringsprocessen vedrørende det indre energimarked som fastsat i artikel 21 i forordning (EU) ... / ... [forvaltningsforordningen].

 

Forud for fjernelsen af prioriteret lastfordeling, jf. stk. 2 og 3, skal medlemsstaterne især sikre, at alle markeder, herunder alle accessoriske tjenesteydelser, er fuldstændig åbne for deltagelse af vedvarende energikilder, at reglerne er fuldt ud gennemsigtige og markedsbaserede, at der er fastlagt en gennemsigtig metodologi i forbindelse med afkortningsreglerne, og at fjernelsen af prioriteret lastfordeling for produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, ikke vil være til skade for deres bidrag til:

 

a)  EU's mål for 2030 som fastsat i direktivet om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder

 

b)  nedbringelsen af Unionens samlede drivhusgasudledninger med mindst 40 % frem til 2030 i forhold til 1990-niveauet som fastsat i den tilsigtede nationalt bestemte reduktionsforpligtelse af Unionen og dens medlemsstater, som er fremsendt til sekretariatet for FN's rammekonvention om klimaændringer.

Ændringsforslag    53

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ressourcer, der omfattes af afkortning af bud eller intern specialregulering, skal udvælges blandt produktions- eller forbrugsanlæg, som indgiver bud med henblik på begrænsning eller intern specialregulering på grundlag af markedsbaserede mekanismer, og som får økonomisk godtgørelse. Ikke-markedsbaseret afkortning af bud eller intern specialregulering af produktion eller intern specialregulering af prisfleksibelt elforbrug må kun anvendes, når intet markedsbaseret alternativ foreligger, når alle tilgængelige markedsbaserede midler er udnyttet, eller når antallet af disponible produktions- eller forbrugsanlæg i det område, hvori der findes produktions- eller forbrugsanlæg, som egner sig til at yde denne tjeneste, er utilstrækkeligt til at sikre reel konkurrence. Levering af markedsbaserede ressourcer skal være åben for alle produktionsteknologier og alle former for lagring og prisfleksibelt elforbrug og herunder operatører i andre medlemsstater, medmindre det ikke er teknisk muligt.

2.  Ressourcer, der omfattes af afkortning af bud eller intern specialregulering, skal udvælges blandt produktions-, lagrings- eller forbrugsanlæg, som indgiver bud med henblik på begrænsning eller intern specialregulering på grundlag af markedsbaserede mekanismer, og som får fuld økonomisk godtgørelse. Deltagelsen i markedsbaserede mekanismer er frivillig for alle markedsdeltagere, navnlig for decentral og distribueret produktion i mindre skala. Ikke-markedsbaseret afkortning af bud eller intern specialregulering af produktion eller intern specialregulering af prisfleksibelt elforbrug må kun anvendes, når intet markedsbaseret alternativ foreligger, når alle tilgængelige markedsbaserede midler er udnyttet, eller når antallet af disponible produktions- eller forbrugsanlæg i det område, hvori der findes produktions- eller forbrugsanlæg, som egner sig til at yde denne tjeneste, er utilstrækkeligt til at sikre reel konkurrence. Levering af markedsbaserede ressourcer skal være åben for alle produktionsteknologier og alle former for lagring og prisfleksibelt elforbrug og herunder operatører i andre medlemsstater, medmindre det ikke er teknisk muligt.

Ændringsforslag    54

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De ansvarlige systemoperatører aflægger mindst en gang om året rapport til den kompetente regulerende myndighed om afkortning af bud eller intern specialnedregulering af produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller af højeffektive kraftvarmeværker, og om de foranstaltninger, der er truffet for at mindske behovet for en sådan afkortning af bud eller intern specialnedregulering fremover. Ved afkortning af bud eller intern specialregulering af produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller højeffektive kraftvarmeværker ydes kompensation efter stk. 6.

3.  De ansvarlige systemoperatører aflægger mindst en gang om året rapport til den kompetente regulerende myndighed og ACER

 

  om udviklings- og effektivitetsgraden af markedsbaseret afkortning af bud eller intern specialregulering af produktionsanlæg, energilagringsanlæg eller anlæg med fokus på prisfleksibilitet

 

-  om årsagerne bag, mængden af og typerne af teknologi, der er underlagt afkortning af bud eller intern specialnedregulering af produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder eller højeffektiv kraftvarme

 

-  om de foranstaltninger, der er truffet for at mindske behovet for en afkortning af bud eller intern specialnedregulering og

 

-  om anmodninger og kontraktlige ordninger, der er indgået med produktionsenheder, således at de kan operere på et bestemt energitilførselsniveau. Systemoperatørerne skal begrunde nødvendigheden af sådanne ordninger og anføre, i hvilket omfang disse tjenester ikke kunne ydes af andre ressourcer. Desuden skal de anføre, om dette harmonerer med den billigst mulige opnåelse af Unionens mål.

 

De regulerende myndigheder skal vurdere markedsinteressen hvert år.

 

Ved afkortning af bud eller intern specialregulering af produktions- eller lagringsanlæg, som anvender vedvarende energikilder eller højeffektiv kraftvarmeproduktion, ydes der kompensation efter stk. 6.

Ændringsforslag    55

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  garantere transmissions- og distributionsnettenes evne til at overføre elproduktion fra vedvarende energikilder og højeffektiv kraftvarmeproduktion med den mindst mulige afkortning af bud eller interne specialregulering. Dette må ikke hindre, at der i planlægningen af nettet tages hensyn til en mindre afkortning af bud eller intern specialregulering, når det påviseligt er mere lønsomt og ikke overstiger 5 % af den installerede kapacitet, der anvender vedvarende energikilder og højeffektiv kraftvarmeproduktion i deres område

a)  garantere transmissions- og distributionsnettenes evne til at overføre el, der er produceret eller lagret fra vedvarende energikilder og højeffektiv kraftvarmeproduktion med den mindst mulige afkortning af bud eller interne specialregulering. Dette må ikke hindre, at der i planlægningen af nettet tages hensyn til en mindre afkortning af bud eller intern specialregulering, når det påviseligt er mere lønsomt og ikke overstiger 5 % af den installerede eller lagrede kapacitet, der anvender vedvarende energikilder, prisfleksibilitet eller højeffektiv kraftvarmeproduktion på tilslutningsstedet, forudsat at der foretages en passende høring af interessenter før godkendelsen

Ændringsforslag    56

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  træffe passende net- og markedsrelaterede driftsforanstaltninger med henblik på at minimere afkortning af bud eller intern specialnedregulering af elektricitet fra vedvarende energikilder eller højeffektiv kraftvarmeproduktion.

b)  sikre, at deres net er tilstrækkeligt fleksible, så de kan forvalte dem som fastsat i artikel 51 i direktiv .. ./... [eldirektivet].

Ændringsforslag    57

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba)  træffe passende net- og markedsrelaterede driftsforanstaltninger med henblik på effektivt at modtage al elektricitet, der er produceret fra vedvarende energikilder eller højeffektiv kraftvarmeproduktion, og minimere deres afkortning af bud eller interne specialnedregulering

Ændringsforslag    58

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  højeffektive kraftvarmeproduktionsanlæg må kun pålægges intern specialnedregulering eller afkortning af bud, hvis der – når der ses bort fra afkortning af bud eller intern specialnedregulering af produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder – ikke findes noget andet alternativ, eller hvis andre løsninger ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger eller risici for netsikkerheden

b)  højeffektive kraftvarmeproduktionsanlæg, navnlig anlæg, hvor

 

i)  produktionsanlæggets primære formål er at producere varme til brug i det industrielle anlægs produktionsproces

 

ii)  produktionen af varme og elektricitet er uløseligt forbundet på en sådan måde, at en ændring i varmeproduktionen resulterer i en utilsigtet ændring i den aktive energiproduktion og omvendt

 

der kun pålægges intern specialnedregulering eller afkortning af bud, hvis der – når der ses bort fra afkortning af bud eller intern specialnedregulering af produktionsanlæg, som anvender vedvarende energikilder – ikke findes noget andet alternativ, eller hvis andre løsninger vil medføre uforholdsmæssigt store omkostninger eller risici for netsikkerheden

Ændringsforslag    59

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  egenproduceret elektricitet fra produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller af højeffektive kraftvarmeværker, som ikke overføres til transmissions- eller distributionsnettet, må ikke begrænses, medmindre ingen anden løsning ville løse problemer med netsikkerheden

c)  egenproduceret elektricitet fra produktionsanlæg, der anvender vedvarende energikilder, eller af højeffektive kraftvarmeværker, som primært er bestemt til egetforbrug, må ikke begrænses, medmindre der ikke findes noget alternativ, eller hvis andre løsninger ville resultere i, at netsikkerheden udsættes for uforholdsmæssig fare

Ændringsforslag    60

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 5 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  intern specialnedregulering eller afkortning af bud, jf. litra a)-c), skal begrundes på en behørig og gennemsigtig måde. Begrundelsen skal indgå i den rapport, der omhandles i stk. 3.

d)  intern specialnedregulering eller afkortning af bud, jf. litra a)-c) ovenfor, skal begrundes på en behørig og gennemsigtig måde. Begrundelsen skal indgå i den rapport, der omhandles i stk. 3.

Ændringsforslag    61

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Anvendes ikke-markedsbaseret afkortning af bud eller intern specialregulering, skal den systemoperatør, der anmoder om begrænsningen eller den interne specialregulering, yde finansiel kompensation til ejeren af det produktions- eller forbrugsanlæg, der er genstand for afkortningen af bud eller den interne specialregulering. Den finansielle kompensation skal mindst svare til det højeste af følgende elementer:

6.  Anvendes ikke-markedsbaseret afkortning af bud eller intern specialregulering, skal den systemoperatør, der anmoder om begrænsningen eller den interne specialregulering, yde finansiel kompensation til ejeren af det produktions-, energilagrings- eller forbrugsanlæg, der er genstand for afkortningen af bud eller den interne specialregulering. Den finansielle kompensation skal mindst svare til det højeste af følgende elementer:

a)  yderligere driftsomkostninger, der forårsages af afkortningen af bud eller den interne specialregulering, såsom yderligere brændstofomkostninger i tilfælde af intern specialopregulering, eller levering af suppleringsvarme i tilfælde af intern specialnedregulering eller begrænsning af produktionsanlæg, der anvender højeffektiv kraftvarmeproduktion

a)  yderligere driftsomkostninger, der forårsages af afkortningen af bud eller den interne specialregulering, såsom yderligere brændstofomkostninger i tilfælde af intern specialopregulering, eller levering af suppleringsvarme i tilfælde af intern specialnedregulering eller begrænsning af produktionsanlæg, der anvender højeffektiv kraftvarmeproduktion

b)  90 % af nettoindtægterne fra salget af elektricitet på day-ahead-markedet, som produktions- eller forbrugsanlægget ville have genereret i fraværet af anmodningen om afkortning af bud eller den interne specialregulering. Ydes finansiel støtte til produktions- eller forbrugsanlæg baseret på den producerede eller forbrugte mængde elektricitet, betragtes mistet finansiel støtte som en del af denne nettofortjeneste.

b)  100 % af nettoindtægterne fra salget af elektricitet på day-ahead-markedet, som produktions-, energilagrings- eller forbrugsanlægget ville have genereret i fraværet af anmodningen om afkortning af bud eller den interne specialregulering. Ydes finansiel støtte til produktions- eller forbrugsanlæg baseret på den producerede eller forbrugte mængde elektricitet, betragtes mistet finansiel støtte som en del af denne nettofortjeneste. Den fulde godtgørelse skal betales inden for en rimelig tidshorisont, efter at afkortningen af buddet er forekommet.

Ændringsforslag    62

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Medlemsstaterne sikrer, at de oplysninger, der skal rapporteres om i henhold til stk. 3, afspejles i den nationale rapporteringsproces om det indre energimarked som foreskrevet i artikel 21 i forordningen ... / ... [forvaltningssforordningen].

Begrundelse

Rapporteringsprocedurerne bør strømlines med forvaltningsforordningen for at mindske den administrative byrde.

Ændringsforslag    63

Forslag til forordning

Artikel 12 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6b.  Hvis det er relevant, skal transmissionssystemoperatører i forskellige medlemsstater enes om en rimelig fordeling af omkostningerne til grænseoverskridende intern specialregulering og modkøb.

Begrundelse

Bestemmelserne i denne artikel skal også omfatte ordninger om grænseoverskridende intern specialregulering og modkøb på tværs af nationale grænser, hvilket er en logisk følge af de foregående stykker i denne artikel.

Ændringsforslag    64

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Problemer med kapacitetsbegrænsninger i nettet skal håndteres ved hjælp af ikke-diskriminerende markedsbaserede løsninger, der giver de berørte markedsdeltagere og transmissionssystemoperatører effektive økonomiske signaler. Problemer med kapacitetsbegrænsninger i nettet skal løses ved hjælp af ikke-transaktionsbaserede metoder, dvs. metoder, der ikke indebærer et valg mellem de enkelte markedsdeltageres kontrakter. Når transmissionssystemoperatøren træffer driftsforanstaltninger for at sikre, at transmissionssystemet forbliver i normal tilstand, skal vedkommende tage højde for disse foranstaltningers påvirkning af tilgrænsende kontrolområder og samordne sådanne foranstaltninger med andre berørte transmissionssystemoperatører som fastsat ved forordning (EU) 1222/2015.

1.  Problemer med kapacitetsbegrænsninger i nettet skal håndteres ved hjælp af ikke-diskriminerende markedsbaserede løsninger, herunder løsninger vedrørende energieffektivitet og efterspørgselsstyring, der giver de berørte markedsdeltagere og transmissionssystemoperatører effektive økonomiske signaler. Problemer med kapacitetsbegrænsninger i nettet skal løses ved hjælp af ikke-transaktionsbaserede metoder, dvs. metoder, der ikke indebærer et valg mellem de enkelte markedsdeltageres kontrakter. Når transmissionssystemoperatøren træffer driftsforanstaltninger for at sikre, at transmissionssystemet forbliver i normal tilstand, skal vedkommende tage højde for disse foranstaltningers påvirkning af tilgrænsende kontrolområder og samordne sådanne foranstaltninger med andre berørte transmissionssystemoperatører som fastsat ved forordning (EU) nr. 1222/2015.

Begrundelse

I tråd med bestemmelserne om energieffektivitet og prisfleksibelt elforbrug i artikel 3, stk. 1, litra e) og f), artikel 16, stk. 2, og 8, artikel 18, stk. 3, artikel 19, stk. 4, litra b, artikel 25, stk. 2, og artikel 55, stk. 1, litra l), skal logikken i forordningen også gælde for håndtering af kapacitetsbegrænsninger.

Ændringsforslag    65

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den størst mulige kapacitet på samkøringslinjerne og/eller de transmissionsnet, der er af betydning for grænseoverskridende strømme, skal stilles til rådighed for markedsdeltagerne under hensyntagen til standarderne for sikker netdrift. Modkøb og special regulering, herunder special regulering på tværs af landegrænser, skal anvendes for at maksimere den disponible kapacitet, medmindre det påvises, at dette ikke er fordelagtigt for den økonomiske effektivitet på EU-niveau.

3.  Den størst mulige kapacitet på samkøringslinjerne og/eller de transmissionsnet, der er af betydning for grænseoverskridende strømme, skal stilles til rådighed for markedsdeltagerne under hensyntagen til standarderne for sikker netdrift. Modkøb og special regulering, herunder special regulering på tværs af landegrænser, skal anvendes for af sikkerhedshensyn at garantere sikker udveksling af de planlagte mængder i tilfælde af fald i den disponible nettooverførselskapacitet.

Ændringsforslag    66

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Afgifter, der opkræves af netoperatørerne for adgang til net, herunder afgifter for tilslutning til nettene, afgifter for brugen af nettene og i givet fald afgifter i tilknytning til styrkelse af nettet, skal være gennemsigtige, tage hensyn til behovet for netsikkerhed og fleksibilitet og afspejle de faktiske omkostninger, for så vidt disse svarer til en effektiv og strukturelt sammenlignelig netoperatørs omkostninger og anvendes uden forskelsbehandling. De skal navnlig anvendes på en måde, der ikke indebærer positiv eller negativ forskelsbehandling mellem produktion forbundet på distributionsniveauet i forhold til produktion forbundet på transmissionsniveauet. De må hverken indebære forskelsbehandling af energilagring eller virke hæmmende for deltagelse i prisfleksibelt elforbrug.

1.  Afgifter, der opkræves af netoperatørerne for adgang til net, herunder afgifter for tilslutning til nettene, afgifter for brugen af nettene og i givet fald afgifter i tilknytning til styrkelse af nettet, skal være gennemsigtige, tage hensyn til behovet for netsikkerhed og fleksibilitet og afspejle de faktiske omkostninger, for så vidt disse svarer til en effektiv og strukturelt sammenlignelig netoperatørs omkostninger og anvendes uden forskelsbehandling. De skal navnlig anvendes på en måde, der ikke indebærer positiv eller negativ forskelsbehandling mellem produktion forbundet på distributionsniveauet i forhold til produktion forbundet på transmissionsniveauet. De må hverken indebære forskelsbehandling af energilagring, navnlig ikke medføre dobbeltopkrævning af afgifter for energilagring, aggregation eller virke hæmmende for egenproduktion, egetforbrug eller deltagelse i prisfleksibelt elforbrug. Medmindre andet fremgår af stk. 3, må disse afgifter ikke være afstandsbestemte.

Ændringsforslag    67

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Tariffer skal give transmissions- og distributionssystemoperatører passende incitamenter på kort såvel som på lang sigt til at øge produktiviteten og herunder energieffektiviteten, fremme markedsintegrationen og forsyningssikkerheden samt støtte investeringer og de dermed forbundne forskningsaktiviteter.

2.  Tariffer skal give transmissions- og distributionssystemoperatører passende incitamenter på kort såvel som på lang sigt til at øge produktiviteten og herunder energieffektiviteten, fremme markedsintegrationen, bl.a. for vedvarende energikilder og for energilagringsanlæg, og forsyningssikkerheden samt støtte investeringer og de dermed forbundne forskningsaktiviteter.

Ændringsforslag    68

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Distributionstariffer skal afspejle omkostningerne ved systembrugernes brug af distributionsnettet, herunder aktive kunder, og de kan differentieres på grundlag af systembrugernes forbrugs- eller produktionsprofiler. I de tilfælde, hvor medlemsstaterne har iværksat indførelsen af intelligente målersystemer, kan de regulerende myndigheder indføre tidsdifferentierede nettariffer, der afspejler anvendelsen af nettet, på en for forbrugeren gennemsigtig og forudsigelig måde.

7.  Distributionstariffer skal afspejle omkostningerne og fordelene ved systembrugernes adgang til og brug af distributionsnettet, herunder aktive kunder, og de kan differentieres på grundlag af systembrugernes forbrugs-, lagrings- eller produktionsprofiler. I de tilfælde, hvor medlemsstaterne har iværksat indførelsen af intelligente målersystemer, kan de regulerende myndigheder indføre tidsdifferentierede nettariffer, der afspejler anvendelsen af nettet, på en for forbrugeren gennemsigtig og forudsigelig måde.

Ændringsforslag    69

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  De regulerende myndigheder skal give distributionssystemoperatørerne incitamenter til at anskaffe tjenester med henblik på drift og udvikling af deres net og integrere innovative løsninger i distributionssystemerne. De regulerende myndigheder skal til dette formål anerkende alle relevante omkostninger som berettigede og medtage alle disse i distributionstariffer og indføre præstationsmål for at give distributionssystemoperatører incitamenter til at øge produktiviteten og herunder energieffektiviteten i deres net.

8.  De regulerende myndigheder skal give distributionssystemoperatørerne incitamenter til at anskaffe tjenester med henblik på drift og udvikling af deres net og integrere innovative løsninger i distributionssystemerne. De regulerende myndigheder skal til dette formål anerkende alle relevante omkostninger som berettigede og medtage alle disse i distributionstariffer og indføre præstationsmål for at give distributionssystemoperatører incitamenter til at øge produktiviteten og herunder energieffektiviteten og fleksibiliteten i deres net og fremme indarbejdning af energi fra vedvarende energikilder og energilagring.

Ændringsforslag    70

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 9 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  afskaffelsen af incitamenter, der er skadelige for energieffektivitet og efterspørgselsstyring

Ændringsforslag    71

Forslag til forordning

Artikel 16 – stk. 9 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

fa)  metoder til beregning af fordelene ved produktion til eget forbrug, decentral produktion, lagring og prisfleksibelt elforbrug, samt komplementariteten herimellem

Ændringsforslag    72

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Indtægter fra tildeling af kapacitet på samkøringslinjer benyttes til følgende formål:

(Vedrører ikke den danske tekst)  

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag    73

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  bevarelse eller forøgelse af samkøringslinjernes kapacitet gennem netinvesteringer, især i nye samkøringslinjer.

b)  bevarelse eller forøgelse af samkøringslinjernes kapacitet gennem netinvesteringer, især i nye samkøringslinjer og interne linjer, der er anført i 10-års-netværksudviklingsplanen ENTSOE som relevante for nedbringelsen af overbelastningen af samkøringslinjer, og grænseoverskridende afhjælpende tiltag såsom intern specialregulering og modkøb.

Hvis indtægterne ikke kan benyttes effektivt til formålene i første afsnit, litra a) eller b), skal de indsættes på en separat intern konto med henblik på fremtidig anvendelse til disse formål.

Hvis indtægterne ikke kan benyttes effektivt til formålene i første afsnit, litra a) eller b), kan de som en ekstra mulighed, med forbehold af de regulerende myndigheders godkendelse i de pågældende medlemsstater, benyttes med et maksimumsbeløb, der fastsættes af disse regulerende myndigheder, som en indtægt, der skal tages i betragtning af de regulerende myndigheder, når de godkender metoden til beregning af nettariffer og/eller fastsættelsen af nettariffer. De regulerende myndigheder kan kun godkende denne mulighed i tilfælde, hvor transmissionssystemoperatøren beslutter at forpligte sig til at varetage alle sammenkoblingsprojekter, der skaber en positiv nettofordel og kan udvise en balance, der er tilstrækkelig til at finansiere investeringerne. Resten af indtægterne indsættes på en separat intern konto, indtil de kan benyttes til formålene i første afsnit, litra a) og/eller b). Den regulerende myndighed underretter agenturet om den godkendelse, der er omtalt i andet afsnit.

Begrundelse

Ændringerne i den første del af litra b) er nødvendige for at afspejle resten af teksten. Det er ikke muligt at adskille de forskellige dele af denne artikel.

Ændringsforslag    74

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Anvendelsen af indtægterne i overensstemmelse med stk. 2, litra a) og b), skal ske efter en metode, som foreslås af agenturet og godkendes af Kommissionen. Agenturets forslag skal forelægges Kommissionen senest den [OP: 12 måneder efter ikrafttræden] og godkendes inden seks måneder.

udgår

Agenturet kan på eget initiativ eller efter anmodning fra Kommissionen ajourføre metoden, og Kommissionen skal godkende den ajourførte metode senest seks måneder efter forelæggelsen heraf.

 

Inden forelæggelsen for Kommissionen skal agenturet foretage en høring angående metoden i henhold til artikel 15 i [omarbejdning af forordning (EF) nr. 713/2009 som foreslået i COM(2016) 863/2].

 

I metoden specificeres som minimum, på hvilke betingelser indtægterne kan anvendes til stk. 2, litra a) og b), og på hvilke betingelser og hvor længe de kan indsættes på en separat intern konto med henblik på fremtidig anvendelse til disse formål.

 

Ændringsforslag    75

Forslag til forordning

Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Transmissionssystemoperatørerne skal på forhånd tydeligt gøre rede for, hvordan eventuelle flaskehalsindtægter vil blive anvendt, og rapportere om den faktiske anvendelse af disse indtægter. Hvert år og senest den 31. juli hvert år offentliggør de regulerende myndigheder en rapport, som indeholder oplysninger om de indtægter, der er indgået i 12-månedersperioden indtil den 30. juni samme år, og om, hvordan disse indtægter blev anvendt, herunder de specifikke projekter, som indtægterne blev anvendt til, eller det beløb, der er indsat på en separat intern konto, og det skal påvises, at denne anvendelse er i overensstemmelse med denne forordning og den metode, som er opstillet i medfør af stk. 3.

udgår

Ændringsforslag    76

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne skal overvåge, at ressourcerne i deres område er tilstrækkelige, på grundlag af den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering i medfør af artikel 19.

1.  Medlemsstaterne skal overvåge og aflægge rapport om, hvorvidt ressourcerne i deres område er tilstrækkelige, på grundlag af den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering i medfør af artikel 19, og afgive en national og regional vurdering, hvor det er relevant.

Ændringsforslag    77

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Påvises der i den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering et problem vedrørende ressourcetilstrækkeligheden, skal medlemsstaterne påvise eventuelle uhensigtsmæssigheder som følge af reguleringen, der forårsagede eller bidrog til at skabe problemet.

2.  Påvises der i den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering et problem vedrørende ressourcetilstrækkeligheden, skal medlemsstaterne påvise eventuelle uhensigtsmæssigheder som følge af reguleringen og markedsfejl, der forårsagede eller bidrog til at skabe problemet.

Ændringsforslag    78

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne skal offentliggøre en tidsplan for vedtagelsen af foranstaltninger med henblik på at fjerne eventuelle påviste uhensigtsmæssigheder som følge af reguleringen. Når medlemsstaterne imødegår problemer vedrørende ressourcetilstrækkeligheden, skal de bl.a. overveje at fjerne uhensigtsmæssigheder som følge af reguleringen, åbne mulighed for prisfastsættelse på grundlag af knaphed, udvikle samkøringslinjer, energilagring, foranstaltninger på efterspørgselssiden og energieffektivitet.

3.  Medlemsstaterne skal offentliggøre en tids- og gennemførelsesplan for vedtagelsen af foranstaltninger med henblik på at fjerne eventuelle påviste uhensigtsmæssigheder som følge af reguleringen og foranstaltninger, der har til formål at rette op på markedsfejlene. Når medlemsstaterne imødegår problemer vedrørende ressourcetilstrækkeligheden, skal de bl.a. overveje at fjerne uhensigtsmæssigheder som følge af reguleringen, åbne mulighed for prisfastsættelse på grundlag af knaphed, udvikle samkøringslinjer, energilagring, foranstaltninger på efterspørgselssiden og energieffektivitet.

Ændringsforslag    79

Forslag til forordning

Artikel 18 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaterne fastsætter indikatorer til indberetning af effektiviteten af de foranstaltninger, der vedtages i henhold til stk. 3, og reviderer de kapacitetsmekanismer, der indføres, i overensstemmelse med artikel 23.

Ændringsforslag    80

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering skal baseres på en metode, som skal sikre, at vurderingen:

4.  Den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering skal baseres på en metode, som skal sikre, at vurderingen:

a)  udføres på budområde-niveau, og som minimum omfatter alle medlemsstater

a)  udføres på budområde-niveau, og som minimum omfatter alle medlemsstater

b)  bygger på hensigtsmæssige scenarier for forventningerne til efterspørgsel og udbud, herunder en økonomisk vurdering af sandsynligheden for lukning af produktionsanlæg, opførelse af nye produktionsanlæg og foranstaltninger til at nå energieffektivitetsmålene og hensigtsmæssige følsomhedsanalyser af udviklingen med hensyn til engrospriserne og kulstofprisen

b)  bygger på hensigtsmæssige scenarier for forventningerne til efterspørgsel og udbud, herunder en økonomisk vurdering af sandsynligheden for lukning af produktionsanlæg, midlertidig nedlukning, opførelse af nye produktionsanlæg og foranstaltninger til at nå energieffektivitets- og elsammenkoblingsmålene og hensigtsmæssige følsomhedsanalyser af udviklingen med hensyn til engrospriserne og kulstofprisen

c)  på en hensigtsmæssig måde tager bidraget fra alle ressourcer i betragtning, herunder eksisterende og fremtidige produktionsanlæg, energilagring, prisfleksibelt elforbrug samt import- og eksportmuligheder og deres bidrag til en fleksibel drift af systemet

c)  på en hensigtsmæssig måde tager bidraget fra alle ressourcer i betragtning, herunder eksisterende og fremtidige produktionsanlæg, energilagring, prisfleksibelt elforbrug samt import- og eksportmuligheder og deres bidrag til en fleksibel drift af systemet

d)  foregriber den sandsynlige virkning af de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 18, stk. 3

d)  foregriber den sandsynlige virkning af de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 18, stk. 3

e)  inddrager scenarier uden eksisterende eller planlagte kapacitetsmekanismer

e)  inddrager scenarier uden eksisterende eller planlagte kapacitetsmekanismer

f)   er baseret på en markedsmodel, der benytter den flowbaserede tilgang, når dette er relevant

f)  er baseret på en markedsmodel, der benytter den flowbaserede tilgang, når dette er relevant

g)  anvender sandsynlighedsbaserede beregninger

g)  anvender sandsynlighedsbaserede beregninger

h)  som minimum anvender de følgende indikatorer:

h)  som minimum anvender de følgende indikatorer:

–  "forventet ikke-leveret energi" og

–  "forventet ikke-leveret energi" og

–  "forventet effektmangel"

–  "forventet effektmangel"

i)  kortlægger kilderne til eventuelle problemer med ressourcetilstrækkeligheden, uanset om det er et net eller en ressourcebegrænsning eller begge dele.

i)  kortlægger kilderne til eventuelle problemer med ressourcetilstrækkeligheden, uanset om det er et net eller en ressourcebegrænsning eller begge dele.

Ændringsforslag    81

Forslag til forordning

Artikel 19 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Forslagene, jf. stk. 2 og 5, og resultaterne af den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering, jf. stk. 3, skal være genstand for en forudgående offentlig høring og agenturets godkendelse i henhold til proceduren i artikel 22.

6.  Forslagene, jf. stk. 2 og 5, scenarierne og antagelserne, hvorpå de er baseret, og resultaterne af den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering, jf. stk. 3, skal være genstand for en forudgående offentlig høring af alle berørte interessenter og agenturets godkendelse i henhold til proceduren i artikel 22.

Ændringsforslag    82

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når kapacitetsmekanismer anvendes, skal medlemsstaterne have indført en pålidelighedsstandard, som på en gennemsigtig måde angiver deres ønskede forsyningssikkerhedsniveau.

1.  Når kapacitetsmekanismer anvendes, skal medlemsstaterne have indført en pålidelighedsstandard, som angiver det nødvendige forsyningssikkerhedsniveau, baseret på en gennemsigtig, objektiv, verificerbar og grundig cost-benefit-analyse. 

Ændringsforslag    83

Forslag til forordning

Artikel 20 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Den nationale regulerende myndighed skal fastsætte pålidelighedsstandarden ud fra den metode, som er omhandlet i artikel 19, stk. 5.

2.  Den nationale regulerende myndighed skal fastsætte pålidelighedsstandarden ud fra den metode, som er omhandlet i artikel 19, stk. 5, og tage hensyn til nødvendighedsprincippet og proportionalitetsprincippet samt nødvendigheden af at undgå negative konsekvenser af miljøskadelige tilskud samt unødvendig markedsforvridning, herunder overkapacitet.

Ændringsforslag    84

Forslag til forordning

Artikel 21 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Regionale driftscentre, der er oprettet i medfør af artikel 32, skal hvert år beregne den maksimale indgangskapacitet, som står til rådighed for deltagelse af udenlandsk kapacitet, idet der tages højde for samkøringslinjernes forventede tilgængelighed og det sandsynlige sammenfald af systemstress mellem det system, hvori mekanismen anvendes, og det system, hvori den udenlandske kapacitet er beliggende. En beregning for hver budområdegrænse er påkrævet.

6.  Hvor kapacitetsmekanismer anvendes, skal transmissionssystemoperatørerne bistå de relevante regulerende myndigheder med at beregne den maksimale indgangskapacitet, som står til rådighed for deltagelse af udenlandsk kapacitet, idet der tages højde for samkøringslinjernes forventede tilgængelighed og det sandsynlige sammenfald af systemstress mellem det system, hvori mekanismen anvendes, og det system, hvori den udenlandske kapacitet er beliggende. En beregning for hver budområdegrænse er påkrævet.

Ændringsforslag    85

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Med forbehold af bestemmelserne i denne artikel og Unionens statsstøtteregler kan medlemsstaterne indføre kapacitetsmekanismer med henblik på at tage højde for tilbageværende problemer, som ikke kan løses gennem foranstaltninger i medfør af artikel 18, stk. 3.

1.  Med henblik på at tage højde for tilbageværende problemer, som ikke kan løses gennem foranstaltninger i medfør af artikel 18, stk. 3, skal medlemsstaterne udarbejde en plan, der beskriver de nødvendige foranstaltninger til løsning af de nævnte problemer, som skal gennemføres i løbet af en periode på højst fem år.

Ændringsforslag    86

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Den i stk. 1 nævnte plan skal sigte mod at sikre ressourcetilstrækkelighed uden yderligere anvendelse af kapacitetsmekanismer via et eller flere af følgende tiltag:

 

a)  udvidelse af kapaciteten til produktion af vedvarende energi

 

b)  energieffektivitet

 

c)  prisfleksibelt elforbrug

 

d)  lagring

 

e)  samkøringslinjer.

Ændringsforslag    87

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  I afventning af gennemførelsen af den i stk. 1 omhandlede plan kan medlemsstaterne indføre kapacitetsmekanismer, hvis det vurderes som nødvendigt på baggrund af en konsekvensanalyse, og med forbehold af bestemmelserne i denne artikel og Unionens statsstøtteregler.

Ændringsforslag    88

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Ønsker en medlemsstat at indføre en kapacitetsmekanisme, skal den foretage en høring angående den foreslåede mekanisme som minimum med elsammenkoblede nabomedlemsstater.

2.  Ønsker en medlemsstat at indføre en kapacitetsmekanisme, skal den foretage en høring angående den foreslåede mekanisme med alle interesserede parter, herunder elsammenkoblede nabomedlemsstater.

Ændringsforslag    89

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Kapacitetsmekanismer må hverken skabe unødige markedsforvridninger eller begrænse handelen på tværs af landegrænser. Kapacitetsmængden, som der er givet tilsagn om i mekanismen, må ikke overstige, hvad der er nødvendigt for at afhjælpe problemet.

3.  Kapacitetsmekanismer må ikke skabe unødige markedsforvridninger, især ikke ved at diskriminere mod vedvarende energikilder, modvirke anvendelse af fleksibelt forbrug og energieffektivitet eller øge forbrugernes omkostninger. De må ikke begrænse handelen på tværs af landegrænser. Varigheden af og kapacitetsmængden, som der er givet tilsagn om i mekanismen, må ikke overstige, hvad der er nødvendigt for at afhjælpe problemet.

Ændringsforslag    90

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Produktionskapacitetsleverandører udvælges på grundlag af gennemsigtige kriterier, herunder fleksibilitetskriterier. Sådanne kriterier har til formål at maksimere skaleringsmulighederne og minimere det nødvendige stabile produktionsniveau i kraftværker, der nyder godt af kapacitetsmekanismerne.

Ændringsforslag    91

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Produktionskapacitet, for hvilken der er truffet en endelig investeringsbeslutning efter den [OP: ikrafttrædelsen], er alene berettiget til at deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis dennes emissioner er under 550 g CO2/kWh. Produktionskapacitet, der udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må ikke længere indgå i kapacitetsmekanismer, når der er gået 5 år efter denne forordnings ikrafttræden.

4.  Produktionskapacitet, for hvilken der er truffet en endelig investeringsbeslutning efter den [OP: entry into force], er alene berettiget til at deltage i en kapacitetsmekanisme, hvis dennes emissioner er under 550 g CO2/kWh. Produktionskapacitet, der udleder 550 g CO2/kWh eller derover, må ikke længere indgå i kapacitetsmekanismer, når der er gået 2 år efter denne forordnings ikrafttræden eller 5 år for de anlæg, der er en del af de strategiske reserver.

Ændringsforslag    92

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Co2-emissionsfaktoren for et elektricitetsproduktionsanlæg skal baseres på nettets effektivitet ved nominel kapacitet i henhold til ISO-betingelserne.

Ændringsforslag    93

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Påvises der ikke et problem vedrørende ressourcetilstrækkeligheden i den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering, må medlemsstaterne ikke anvende kapacitetsmekanismer.

5.  Når en medlemsstat ønsker at indføre en kapacitetsmekanisme, skal den redegøre for dens overensstemmelse med den europæiske ressourcetilstrækkelighedsvurdering, navnlig for så vidt angår berettigelse, omfang, start og ophør samt flerårig gennemførelse.

Ændringsforslag    94

Forslag til forordning

Artikel 23 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Ved udformning af kapacitetsmekanismerne skal medlemsstaterne indarbejde en bestemmelse om udtræden, der muliggør en effektiv udfasning af kapacitetsmekanismen, hvis ressourcetilstrækkelighedsvurderingen viser, at ressourceproblemerne er løst.

Ændringsforslag    95

Forslag til forordning

Artikel 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 23a

 

Det rådgivende udvalg vedrørende elmarkedets udformning

 

Senest [12 months after the entry into force of this Regulation] skal et rådgivende udvalg vedrørende elmarkedets udformning nedsættes. Det rådgivende udvalg sammensættes af eksperter på højt niveau fra medlemsstaterne samt en relevant og ligeligt sammensat gruppe af eksperter fra energisektoren, herunder forsyningsselskaber, investorer, teknologileverandører, netoperatører, klimaorganisationer, forbrugerrepræsentanter og repræsentanter for de lokale energisammenslutninger.

 

Det rådgivende udvalg bistår Kommissionen med ekspertise og viden ved at rådgive og hjælpe med Kommissionen med forberedelsen af fremtidige politiske initiativer i forbindelse med udformningen af det europæiske energimarked. Det gør udvalget ved at udarbejde udtalelser, henstillinger og rapporter, når det er relevant.

 

Inden for 24 måneder fra nedsættelsen af det rådgivende udvalg udarbejder Kommissionen sine konklusioner på baggrund af drøftelserne i form af en meddelelse, der beskriver de strategiske prioriteter for et europæisk elektricitetsmarked, der kan tiltrække de nødvendige investeringer til en bæredygtig, sikker og omkostningseffektiv energiomlægning.

Begrundelse

EU bevæger sig hen imod et energisystem, der producerer energi til lave marginalomkostninger, men som kræver høje forudgående investeringer. Det nuværende elektricitetsmarked, der kun dækker energi til marginalomkostningerne, afspejler ikke dette skift. Markedsbaseret betaling er fortsat en udfordring. En grundlæggende ændring af, hvordan EU producerer og anvender energi, så der kan opbygges en fremtid med lave kulstofemissioner, kræver en grundig overvejelse af udformningen af energimarkedet.

Ændringsforslag    96

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstater, der anvender kapacitetsmekanismer den [OP: ikrafttrædelsen], skal tilpasse deres mekanismer til at opfylde denne forordnings artikel 18, 21 og 23.

Medlemsstater, der anvender kapacitetsmekanismer den [OP: entry into force], skal tilpasse deres mekanismer til at opfylde denne forordnings artikel 18, 21 og 23 senest ... [two years after the date of entry into force of this Regulation].

Begrundelse

I overensstemmelse med målet om at skabe et indre (engros) elektricitetsmarked i Europa, for hvilket der er behov for en ensartet udformning af de nationale markeder.

Ændringsforslag    97

Forslag til forordning

Artikel 24 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Medlemsstater og regioner, der – uafhængigt af eller som følge af harmoniserede regler for kapacitetsmekanismer – beslutter aktivt at udfase kulfyret elproduktion, skal have en langsigtet ramme, der muliggør en retfærdig overgang til et bæredygtigt og fleksibelt elektricitetssystem. En veladministreret og planlagt udfasning af kulfyringskapacitet vil bidrage til at forbedre funktionen af elektricitetssystemet og samtidigt til at nå EU's klima- og miljømål, for eksempel hvad angår CO2-emissioner og ren luft.

Begrundelse

Dekarbonisering skal være inklusiv, retfærdig og accepteret af alle interessenter samt tage hensyn til de samfundsmæssige, økonomiske og miljømæssige følger såvel som bæredygtige alternativer for arbejdskraften, navnlig når udfasningen fører til nedlæggelse af minedrift. Der skal til at begynde en forberedende foranstaltning, som vedrører oprettelsen af en platform for kuldialog med henblik på at diskutere aspekter af forvaltning, retfærdig omstilling og nedlukning, og reglerne for EU's elektricitetsmarked bør være i overensstemmelse med disse aktiviteter.

Ændringsforslag    98

Forslag til forordning

Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  ENTSO for elektricitet skal ved varetagelsen af sine opgaver i henhold til EU-lovgivningen virke for den europæiske interesse uafhængigt af individuelle nationale interesser eller transmissionssystemoperatørernes nationale interesser og bidrage til en effektiv og varig opfyldelse af målsætningerne i politikrammen for klima- og energipolitikken i perioden 2020-2030, navnlig ved at bidrage til en produktiv integration af elektricitet genereret fra vedvarende energikilder og styrke energieffektiviteten.

2.  ENTSO for elektricitet skal ved varetagelsen af sine opgaver i henhold til EU-lovgivningen virke for den europæiske interesse uafhængigt af individuelle nationale interesser eller transmissionssystemoperatørernes nationale interesser og bidrage til en effektiv og varig opfyldelse af målsætningerne i politikrammen for klima- og energipolitikken i perioden 2020-2030, navnlig ved at bidrage til en produktiv integration af elektricitet genereret fra vedvarende energikilder i kombination med energilagring og prisfleksibelt elforbrug og styrke energieffektiviteten.

Ændringsforslag    99

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den [OP: tolv måneder efter ikrafttrædelsen] skal alle transmissionssystemoperatører oprette regionale driftscentre i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i dette kapitel. Regionale driftscentre skal være etableret i en af medlemsstaterne i det område, hvori centret vil virke.

1.  Senest den [OP: twelve months after entry into force] skal alle transmissionssystemoperatører i en systemdriftsregion forelægge reguleringsmyndighederne i regionen et forslag om oprettelse af regionale koordinationscentre til vurdering i overensstemmelse med de kriterier, der er fastsat i dette kapitel.

 

Dette forslag skal indeholde følgende oplysninger:

 

a)  den medlemsstat, hvor det regionale koordinationscenter skal ligge

 

b)  de organisatoriske, finansielle og driftsmæssige ordninger, der er nødvendige for at sikre en effektiv, sikker og pålidelig drift af det sammenkoblede transmissionssystem

 

c)  en gennemførelsesplan for iværksættelse af de regionale koordinationscentre

 

d)  vedtægterne og forretningsordenen for de regionale koordinationscentre

 

e)  en beskrivelse af samarbejdsprocesserne i overensstemmelse med artikel 35

 

f)  en beskrivelse af ordningerne vedrørende de regionale koordinationscentre ansvar i overensstemmelse med artikel 44.

Ændringsforslag    100

Forslag til forordning

Artikel 32 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Det påhviler hver enkelt transmissionssystemoperatør at sikre en effektiv drift af transmissionssystemet i overensstemmelse med artikel 44.

Ændringsforslag    101

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  koordinering og optimering af regional genoprettelse

udgår

Ændringsforslag    102

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  analyse og rapportering efter aktiviteten henholdsvis driftsforstyrrelsen

udgår

Ændringsforslag    103

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  regional dimensionering af reservekapacitet

udgår

Begrundelse

I tråd med ændringsforslaget til artikel 5, stk. 7. Indkøb af reservekapacitet og dennes størrelse hænger tæt sammen med systemets karakteristika, årstiden og dermed forsyningssikkerheden. Eftersom nationale transmissionsystemoperatører er ansvarlige for forsyningssikkerheden, bør de også bevare retten til at indkøbe den mængde balanceringskapacitet/-reserver, som de finder tilstrækkelig.

Ændringsforslag    104

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  fremme af anskaffelse af balanceringskapacitet på regionalt niveau

udgår

Begrundelse

I tråd med ændringsforslaget til artikel 5, stk. 8. Indkøb af reservekapacitet og dennes størrelse hænger tæt sammen med systemets karakteristika, årstiden og dermed forsyningssikkerheden. Eftersom de nationale transmissionsystemoperatører er ansvarlige for forsyningssikkerheden, bør de også bevare retten til at anskaffe balancekapacitet/-reserver.

Ændringsforslag    105

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  prognoser for regionale tilstrækkelighedsvurderinger for week ahead til intraday og forberedelse af risikoreducerende foranstaltninger

i)  prognoser for regionale tilstrækkelighedsvurderinger for week ahead til intraday

Ændringsforslag    106

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  optimering af ordninger for kompensation blandt transmissionssystemoperatørerne

udgår

Ændringsforslag    107

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l)  uddannelse og certificering

udgår

Ændringsforslag    108

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – litra m

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m)  kortlægning af regionale krisesituationer i henhold til artikel 6, stk. 1, i [forordning om risikoberedskab som foreslået i COM(2016) 862], hvis ENTSO for elektricitet har uddelegeret denne opgave

udgår

Ændringsforslag    109

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

n)  forberedelse og udførelse af krisesimulering i samarbejde med de kompetente myndigheder i medfør af artikel 12, stk. 3, i [forordning om risikoberedskab som foreslået i COM(2016) 862]

udgår

Ændringsforslag    110

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

o)  opgaver i relation til kortlægning af regionale krisesituationer, hvis og i det omfang de er uddelegeret til det regionale driftscenter i medfør af artikel 6, stk. 1, i [forordning om risikoberedskab som foreslået i COM(2016) 862]

udgår

Ændringsforslag    111

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – litra p

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

p)  opgaver i relation til kortlægning af sæsonbetingede prognoser for tilstrækkelighed, hvis og i det omfang de er uddelegeret til det regionale driftscenter i medfør af artikel 9, stk. 2, i [forordning om risikoberedskab som foreslået i COM(2016) 862]

udgår

Ændringsforslag    112

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 1 – litra q

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

q)  beregning af den maksimale indgangskapacitet, som står til rådighed for udenlandsk kapacitets deltagelse i kapacitetsmekanismer i medfør af artikel 21, stk. 6.

udgår

Ændringsforslag    113

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen kan overdrage andre funktioner, der ikke indebærer beslutningsbeføjelser, til de regionale driftscentre i henhold til kapitel VII i denne forordning.

2.  Hvert regionalt koordinationscenter skal sigte mod at udvikle følgende funktioner:

 

a)  koordinering og optimering af regional genoprettelse

 

b)  analyse og rapportering efter aktiviteten og driftsforstyrrelsen

 

c)  fremme af den regionale dimension af kapacitetsreserver

 

d)  fremme af anskaffelse af balanceringskapacitet på regionalt niveau

 

e)  optimering af ordninger for kompensation blandt transmissionssystemoperatørerne

 

f)  uddannelse og certificering

 

g)  kortlægning af regionale krisesituationer i henhold til artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) ... / ... [forordning om risikoberedskab, COM(2016)0862], hvis ENTSO for elektricitet har uddelegeret denne opgave

 

h)  opgaver i relation til kortlægning af regionale krisesituationer, hvis og i det omfang de er uddelegeret til de regionale koordinationscentre i medfør af artikel 6, stk. 1, i forordning (EU) ... /... [forordning om risikoberedskab, COM(2016)862]

 

i)  opgaver i relation til kortlægning af sæsonbetingede prognoser for tilstrækkelighed, hvis og i det omfang de er uddelegeret til de regionale driftscentre i medfør af artikel 9, stk. 2, i forordning (EU) ... / ... [forordning om risikoberedskab, COM(2016) 862].

Ændringsforslag    114

Forslag til forordning

Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De regionale driftscentre skal give systemdriftområdets transmissionssystemoperatører alle oplysninger, som er nødvendige for at gennemføre de beslutninger og henstillinger, der foreslås af de regionale driftscentre.

4.  De regionale koordinationscentre skal give systemdriftområdets transmissionssystemoperatører alle oplysninger, som er nødvendige, for at de kan gennemføre deres opgaver.

Ændringsforslag    115

Forslag til forordning

Artikel 35 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Regionale driftscentres interne samarbejde

Internt samarbejde i og samarbejde mellem driftscentre i sikkerhedskoordinationsområderne

Ændringsforslag    116

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De regionale driftscentres daglige drift skal forvaltes via en samarbejdsbaseret beslutningsproces. Den samarbejdsbaserede beslutningsproces skal bygge på:

1.  Den daglige koordinering af driften i og mellem sikkerhedskoordinationsområderne skal forvaltes via en samarbejdsbaseret beslutningsproces, der bygger på:

Ændringsforslag    117

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  en procedure for vedtagelse af beslutninger og henstillinger i overensstemmelse med artikel 38

c)  en procedure for vedtagelse af transmissionssystemoperatørernes beslutninger under hensyntagen til forslagene fra regionale sikkerhedskoordinatorer

Ændringsforslag    118

Forslag til forordning

Artikel 35 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  en procedure for revision af beslutninger og henstillinger, der er vedtaget af regionale driftscentre, i overensstemmelse med artikel 39

d)  en procedure for revision af henstillinger, der er udstedt af regionale sikkerhedskoordinatorer, i overensstemmelse med artikel 39

Ændringsforslag    119

Forslag til forordning

Artikel 37 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 37a

 

Gennemsigtighed

 

1.  Regionale driftscentre tilrettelægger en proces for involvering af interessenter og afholder regelmæssige møder med interessenterne med henblik på at drøfte spørgsmål vedrørende effektiv, sikker og pålidelig drift af det sammenkoblede system og afdække mangler og foreslå forbedringer.

 

2.  ENTSO for elektricitet og regionale driftscentre arbejder fuldstændig gennemsigtigt i forhold til interessenter og offentligheden. Alle relevante dokumenter offentliggøres på det pågældende regionale driftscenters websted. Dette stykke finder også anvendelse på de forslag, begrundelser og beslutninger, der vedtages i henhold til denne forordnings artikel 32, 33 og 35, litra a), og artikel 38.

Begrundelse

Regionale driftscentre vil blive genstand for omfattende drøftelser i det ansvarlige udvalg. Efter ENVI's mening er bestemmelser om gennemsigtighed og deltagelse imidlertid centrale. Denne artikel er derfor en logisk videreførelse af de hidtidige bestemmelser om regionale driftscentre.

Ændringsforslag    120

Forslag til forordning

Artikel 38 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Vedtagelse af beslutninger og henstillinger

Vedtagelse af henstillinger

Ændringsforslag    121

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De regionale driftscentre skal opstille en procedure for vedtagelse af beslutninger og henstillinger.

1.  Transmissionssystemoperatørerne i en systemdriftsregion skal opstille en procedure for vedtagelse og revision af henstillinger fra regionale koordinationscentre i overensstemmelse med kriterierne i stk. 2 og 3.

Ændringsforslag    122

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De regionale driftscentre skal vedtage bindende beslutninger rettet til transmissionssystemoperatørerne angående de funktioner, der er omhandlet i artikel 34, stk. 1, litra a), b), g) og q). Transmissionssystemoperatørerne skal gennemføre de bindende beslutninger, som de regionale driftscentre udsteder, undtagen i tilfælde hvor systemets sikkerhed vil blive påvirket negativt.

2.  De regionale koordinationscentre skal have beføjelse til at vedtage beslutninger rettet til transmissionssystemoperatørerne angående de funktioner, der er omhandlet i artikel 34, stk. 1, litra a), b), g) og q).

Ændringsforslag    123

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Hvis en transmissionssystemoperatør beslutter at afvige fra en henstilling, der er fremsat af det regionale koordinationscenter, skal denne forelægge en detaljeret begrundelse for det regionale koordinationscenter og de øvrige transmissionssystemoperatører i systemdriftsområdet.

Ændringsforslag    124

Forslag til forordning

Artikel 38 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De regionale driftscentre skal vedtage henstillinger rettet til transmissionssystemoperatørerne angående de funktioner, der er omhandlet i artikel 34, stk. 1, litra c)-f) og h)-p).

3.  Hvad angår henstillingerne om de funktioner, der er omhandlet i artikel 34, stk. 1, litra a) og b), må transmissionssystemoperatørerne kun afvige i tilfælde, hvor systemets sikkerhed vil blive negativt påvirket.

Ændringsforslag    125

Forslag til forordning

Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De regionale driftscentre skal opstille en procedure for revision af beslutninger og henstillinger.

1.  De regionale koordinationscentre og transmissionssystemoperatører skal i fællesskab opstille en procedure for revision af henstillinger.

Ændringsforslag    126

Forslag til forordning

Artikel 40 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Regionale driftscentres bestyrelse

Regionale sikkerhedskoordinatorers bestyrelse

Ændringsforslag    127

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De regionale driftscentre skal hver især nedsætte en bestyrelse med henblik på at vedtage foranstaltninger vedrørende deres styring og overvåge deres præstationer.

1.  De regionale sikkerhedskoordinatorer skal hver især nedsætte en bestyrelse med henblik på at vedtage foranstaltninger vedrørende deres styring og overvåge deres præstationer.

Ændringsforslag    128

Forslag til forordning

Artikel 40 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  udarbejdelse og godkendelse af det regionale driftscenters vedtægter og forretningsorden

a)  udarbejdelse og godkendelse af de regionale sikkerhedskoordinatorers vedtægter og forretningsorden

Ændringsforslag    129

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De regionale driftscentre skal oprette og forvalte deres organisation efter en struktur, som underbygger sikkerheden af deres funktioner. Med organisationsstrukturen fastlægges:

1.  Transmissionssystemoperatørerne i en systemdriftsregion skal oprette organisationsstrukturen for regionale koordinationscentre. Med organisationsstrukturen fastlægges:

Ændringsforslag    130

Forslag til forordning

Artikel 41 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De regionale driftscentre kan oprette regionale kontorer til at tage sig af særlige lokale forhold eller reservedriftscentre for at sikre en effektiv og pålidelig udøvelse af deres funktioner.

2.  Regionale sikkerhedskoordinatorer kan oprette regionale kontorer til at tage sig af særlige lokale forhold eller reserven af regionale sikkerhedskoordinatorer for at sikre en effektiv og pålidelig udøvelse af deres funktioner.

Ændringsforslag    131

Forslag til forordning

Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De regionale driftscentre skal være udstyret med alle de personalemæssige, tekniske, fysiske og finansielle ressourcer, der er nødvendige, for at de kan opfylde deres forpligtelser i henhold til denne forordning og udføre deres funktioner.

De regionale sikkerhedskoordinatorer skal være udstyret med alle de personalemæssige, tekniske, fysiske og finansielle ressourcer, der er nødvendige, for at de kan opfylde deres forpligtelser i henhold til denne forordning og udføre deres funktioner uafhængigt og upartisk.

Ændringsforslag    132

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De regionale driftscentre skal indføre en fremgangsmåde for løbende overvågning af som minimum:

1.  De regionale sikkerhedskoordinatorer skal indføre en fremgangsmåde for løbende overvågning af som minimum:

Ændringsforslag    133

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  udstedte beslutninger og henstillinger og det opnåede resultat

b)  transmissionssystemoperatørers beslutninger, hvor de er afvigende fra de regionale samarbejdscentres henstillinger

Ændringsforslag    134

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De regionale driftscentre skal mindst en gang om året forelægge agenturet og systemdriftområdets regulerende myndigheder de data, der er resultatet af deres løbende overvågning.

2.  De regionale driftscentre skal mindst en gang om året forelægge agenturet og systemdriftområdets regulerende myndigheder de data, der er resultatet af deres løbende overvågning. De regionale koordinationscentre skal udgive en årlig rapport, hvori de redegør for, hvordan deres henstillinger er blevet gennemført. Rapporten bør indeholde en nærmere beskrivelse af tilfælde, hvor operatørerne har fraveget henstillingerne, og deres begrundelser herfor.

Ændringsforslag    135

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  De regionale driftscentre skal angive deres omkostninger på en gennemsigtig måde og indberette dem til agenturet og systemdriftområdets regulerende myndigheder.

3.  De regionale sikkerhedskoordinatorer skal angive deres omkostninger på en gennemsigtig måde og indberette dem til agenturet og sikkerhedskoordinationsområdets regulerende myndigheder.

Ændringsforslag    136

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De regionale driftscentre skal forelægge en årsrapport om deres resultater til ENTSO for elektricitet, agenturet, systemdriftområdets regulerende myndigheder og den elektricitetskoordinationsgruppe, der er nedsat i medfør af artikel 1 i Kommissionens afgørelse 2012/C 353/0237.

4.  De regionale sikkerhedskoordinatorer skal forelægge en årsrapport om deres resultater til ENTSO for elektricitet, agenturet, sikkerhedskoordinationsområdets regulerende myndigheder og den elektricitetskoordinationsgruppe, der er nedsat i medfør af artikel 1 i Kommissionens afgørelse 2012/C 353/0237.

_________________

_________________

37. Kommissionens afgørelse af 15. november 2012 om oprettelse af elektricitetskoordinationsgruppen (EUT C 353 af 17.11.2012, s. 2).

37. Kommissionens afgørelse af 15. november 2012 om oprettelse af elektricitetskoordinationsgruppen (EUT C 353 af 17.11.2012, s. 2).

Ændringsforslag    137

Forslag til forordning

Artikel 43 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  De regionale driftscentre skal indberette mangler, der er konstateret i overvågningsprocessen, jf. stk. 1, til ENTSO for elektricitet, systemdriftområdets regulerende myndigheder, agenturet og medlemsstaternes kompetente myndigheder med ansvar for forebyggelse og håndtering af krisesituationer.

5.  De regionale sikkerhedskoordinatorer skal indberette mangler, der er konstateret i overvågningsprocessen, jf. stk. 1, til ENTSO for elektricitet, sikkerhedskoordinationsområdets regulerende myndigheder, agenturet og medlemsstaternes kompetente myndigheder med ansvar for forebyggelse og håndtering af krisesituationer.

Ændringsforslag    138

Forslag til forordning

Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De regionale driftscentre skal træffe de nødvendige foranstaltninger til dækning af erstatningsansvar i relation til udøvelsen af deres opgaver, bl.a. når de vedtager bindende afgørelser for transmissionssystemoperatørerne. Metoden, som anvendes til at sikre dækningen, skal tage hensyn til det regionale driftscenters retlige status og det disponible niveau for markedsbaseret forsikringsdækning.

Transmissionssystemoperatørerne i systemdriftsområdet skal medtage ordninger til dækning af erstatningsansvar i relation til udøvelsen af deres opgaver i forslaget om oprettelse af regionale koordinationscentre i overensstemmelse med artikel 32. Metoden, som anvendes til at sikre dækningen, skal tage hensyn til det regionale koordinationscenters retlige status og det disponible niveau for markedsbaseret forsikringsdækning.

Ændringsforslag    139

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Distributionssystemoperatører, som ikke indgår i et vertikalt integreret selskab, eller som er adskilt i henhold til bestemmelserne i artikel 35 i [omarbejdning af direktiv 2009/72/EF som foreslået ved COM(2016) 864/2], skal samarbejde på EU-plan ved hjælp af en europæisk enhed for distributionssystemoperatører ("EU DSO-enhed"), for at fremme færdigetableringen af det indre marked for elektricitet og gøre det velfungerende, fremme en optimal forvaltning og en koordineret drift af distributions- og transmissionssystemer. Distributionssystemoperatører, der ønsker at deltage i EU DSO-enheden, skal registreres som medlemmer af enheden.

Alle distributionssystemoperatører skal samarbejde på EU-plan ved hjælp af en europæisk enhed for distributionssystemoperatører ("EU DSO-enhed"), for at fremme færdigetableringen af det indre marked for elektricitet og gas med henblik på at støtte udviklingen af ​​et bæredygtigt, decentraliseret og mere integreret energisystem, gøre det velfungerende, fremme en optimal forvaltning og en koordineret drift af distributions- og transmissionssystemer. Distributionssystemoperatører og sammenslutninger, der repræsenterer dem på EU-plan, der ønsker at deltage i EU DSO-enheden, skal registreres som medlemmer af enheden. Statusopgørelser skal sikre, at beslutningsprocessen tager hensyn til regionale forskelle i distributionsnet.

Begrundelse

Distributionsnettene over hele Europa er meget forskelligartede: fra spændingsniveauet, topologien og naturprofilen i et givet område til brugernes forbrugsmønstre. Disse særlige forhold skal tages i betragtning i forbindelse med driften af en EU DSO-enhed.

Ændringsforslag    140

Forslag til forordning

Artikel 49 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

EU DSO-enheden skal ved varetagelsen af sine opgaver i henhold til EU-lovgivningen virke for EU's interesser og uafhængigt af individuelle nationale interesser eller distributionssystemoperatørernes nationale interesser og bidrage til en effektiv og bæredygtig opfyldelse af målsætningerne i den politiske ramme for klima og energi i perioden 2020-2030, navnlig ved at fjerne forhindringer for integrationen af elektricitet produceret af vedvarende energikilder og ved at styrke energieffektiviteten.

Begrundelse

I betragtning af de opgaver, der pålægges den nye EU-DSO-enhed (navnlig opgaverne i forbindelse med udviklingen af ​​netregler og bedste praksis), bør enheden være forpligtet til at handle i Europas interesse, handle uafhængigt og bidrage til opfyldelsen af EU's energi- og klimamål. Det er i artikel 25, stk. 2, i denne forordning blevet foreslået at pålægge ENTSO for elektricitet (ENTSO-E) en sådan forpligtelse, hvilket bør kopieres for så vidt angår den nye EU DSO for at sikre overensstemmelse.

Ændringsforslag    141

Forslag til forordning

Artikel 50 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Oprettelse af EU DSO-enheden for elektricitet

Oprettelse af EU DSO-enheden

Ændringsforslag    142

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Senest den [OP: tolv måneder efter ikrafttrædelsen] skal distributionssystemoperatørerne med administrativ støtte fra agenturet forelægge Kommissionen og agenturet et udkast til vedtægter, en liste over registrerede medlemmer og et udkast til forretningsorden, herunder proceduren for høring af ENTSO for elektricitet og andre interessenter samt finansieringsbestemmelser for den EU DSO-enhed, der skal oprettes.

1.  Senest den [OP: twelve months after entry into force] skal distributionssystemoperatørerne med administrativ støtte fra agenturet forelægge Kommissionen og agenturet et udkast til en forvaltningsstruktur, der sikrer en rimelig og afbalanceret repræsentation af såvel medlemmernes som medlemsstaternes interesser. Det skal omfatte et udkast til kriterierne fastsat i stk. 2, en liste over registrerede medlemmer og et udkast til forretningsorden, herunder proceduren for høring af ENTSO for elektricitet og andre interessenter samt finansieringsbestemmelser for den EU DSO-enhed, der skal oprettes.

Ændringsforslag    143

Forslag til forordning

Artikel 50 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Senest den [OP: six months after entry into force] fastlægger agenturet kriterier for udarbejdelsen af ​​vedtægtsudkastet, medlemslisten og udkastet til forretningsorden omhandlet i stk. 1 med henblik på at opretholde EU DSO-enhedens uafhængighed af sine medlemmer og sikre en afbalanceret repræsentation og ensartet behandling af alle distributionssystemoperatører, der er medlemmer. Agenturet skal formelt høre organisationer, der repræsenterer alle interessenter, om kriterierne.

Ændringsforslag    144

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  EU DSO-enheden har følgende opgaver:

1.  Den vigtigste opgave for EU DSO-enheden er at deltage i udarbejdelsen af netregler i henhold til artikel 56.

 

Andre opgaver kan omfatte drøftelser og bedste praksis om:

Ændringsforslag    145

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  udvikling af prisfleksibelt elforbrug

c)  udvikling af prisfleksibelt elforbrug og energilagring

Ændringsforslag    146

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  dataforvaltning, cybersikkerhed og databeskyttelse

e)  cybersikkerhed og databeskyttelse samt upartiskhed i forbindelse med dataforvaltning.

Ændringsforslag    147

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  deltagelse i udarbejdelsen af netregler i henhold til artikel 56.

udgår

Ændringsforslag    148

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  arbejde sammen med ENTSO for elektricitet om at overvåge gennemførelsen af netregler og retningslinjer af relevans for drift og planlægning af distributionsnet og den koordinerede drift af transmissions- og distributionsnettene, som vedtages i henhold til denne forordning

a)  arbejde sammen med ENTSO for elektricitet om at undersøge problemer og formulere henstillinger vedrørende overvågningen af gennemførelsen af netregler og retningslinjer af relevans for drift og planlægning af distributionsnet og den koordinerede drift af transmissions- og distributionsnettene, som vedtages i henhold til denne forordning

Ændringsforslag    149

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  udøve sit virke i fuld overensstemmelse med konkurrencereglerne.

udgår

Ændringsforslag    150

Forslag til forordning

Artikel 51 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  EU DSO-enheden skal fungere i fuld overensstemmelse med Unionens og nationale konkurrenceregler.

Ændringsforslag    151

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved udarbejdelsen af eventuelle netregler i medfør af artikel 55 foretager EU DSO-enheden omfattende høringer af alle de relevante interessenter, navnlig de organisationer, der repræsenterer alle interessenter, på et tidligt stadium og på en åben og gennemsigtig måde, i overensstemmelse med forretningsordenen, jf. artikel 50. Høringen inddrager også de nationale regulerende myndigheder og andre nationale myndigheder, alle forsynings- og produktionsvirksomheder, systembrugere, herunder kunder, og distributionssystemoperatører, herunder også relevante (branche)sammenslutninger, tekniske organer og interessentforeninger. Den tager sigte på at fastlægge synspunkter hos og forslag fra alle relevante parter i beslutningsprocessen.

1.  Ved udarbejdelsen af eventuelle netregler i medfør af artikel 55 foretager EU DSO-enheden omfattende høringer af alle de relevante interessenter, navnlig de organisationer, der repræsenterer alle interessenter, på et tidligt stadium og på en åben og gennemsigtig måde, i overensstemmelse med forretningsordenen, jf. artikel 50. Høringen inddrager også de nationale regulerende myndigheder og andre nationale myndigheder, alle forsynings- og produktionsvirksomheder, systembrugere, herunder kunder, tekniske organer og interessentforeninger. Den tager sigte på at fastlægge synspunkter hos og forslag fra alle relevante parter i beslutningsprocessen.

Begrundelse

Da alle DSO'er bør inddrages direkte i EU DSO-enheden, bør de ikke nævnes her som interesserede tredjeparter.

Ændringsforslag    152

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Agenturet overvåger udførelsen af ​​de opgaver, der pålægges EU DSO-enheden i overensstemmelse med artikel 51, og sikrer dens overholdelse af forpligtelserne i henhold til denne forordning og anden relevant EU-lovgivning, navnlig med hensyn til ​​EU DSO-enhedens uafhængighed og kravet om at sikre en afbalanceret repræsentation af alle distributionssystemoperatører i hele Unionen. Agenturet skal lade resultaterne af overvågningen indgå i sin årlige rapport i henhold til artikel [16] i forordning EU ... / ... [omarbejdning af forordning (EF) nr. 713/2009, COM(2016) 863].

Begrundelse

ACER bør formelt have beføjelser til at udøve et strammere tilsyn med EU-DSO-enheden. Der bør navnlig være et formelt krav til ACER om at sikre, at EU DSO-enheden overholder kriterierne i dens vedtægt, navnlig at EU DSO-enheden overholder kriterierne for at opretholde uafhængighed og passende repræsentation af individuelle DSO-medlemmer. Der bør krydshenvises til sådanne ændringer i ACER's kompetenceområde i den omarbejdede forordning 713/2009 som foreslået i COM(2016) 863.

Ændringsforslag    153

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  EU DSO-enheden skal forelægge udkastet til det årlige arbejdsprogram, der er omhandlet i artikel 51, til agenturets udtalelse. Agenturet forelægger inden for to måneder fra dagen for modtagelsen EU DSO-enheden og Kommissionen en behørigt begrundet udtalelse samt henstillinger, hvis det skønner, at udkastet til det årlige arbejdsprogram, som EU DSO-enheden har forelagt, ikke bidrager til ikke-diskrimination, reel konkurrence, et effektivt fungerende marked eller en optimal forvaltning og en koordineret drift af distributions- og transmissionssystemer.

Begrundelse

ACER bør have beføjelse til at afgive henstillinger til EU DSO-enheden, hvis den finder, at udkastet til det årlige program for EU DSO-entiteten ikke overholder EU-reglerne eller ikke er i overensstemmelse med EU-målene. Der bør krydshenvises til sådanne ændringer i ACER's kompetenceområde i den omarbejdede forordning 713/2009 som foreslået i COM(2016)863.

Ændringsforslag    154

Forslag til forordning

Artikel 52 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  EU DSO-enheden skal tage hensyn til alle synspunkter, der fremkommer i løbet af høringerne. Inden EU DSO-enheden vedtager forslag til de netregler, der er omhandlet i artikel 55, skal den redegøre for, hvorledes der er blevet taget hensyn til de kommentarer, den har modtaget i løbet af høringen. Har det ikke taget hensyn til sådanne kommentarer, skal det begrundes.

3.  Redaktionsudvalget skal tage hensyn til alle synspunkter, der fremkommer i løbet af høringerne. Inden EU DSO-enheden vedtager forslag til de netregler, der er omhandlet i artikel 55, skal den redegøre for, hvorledes der er blevet taget hensyn til de kommentarer, den har modtaget i løbet af høringen. Har det ikke taget hensyn til sådanne kommentarer, skal det begrundes.

Ændringsforslag    155

Forslag til forordning

Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen kan med forbehold af beføjelserne i artikel 55 og 57 vedtage delegerede retsakter. Sådanne delegerede retsakter kan enten vedtages som netregler på grundlag af forslag, der udarbejdes af ENTSO for elektricitet, eller af EU DSO-enheden og agenturet i medfør af proceduren i artikel 57, når dette besluttes i prioritetslisten i medfør af artikel 55, stk. 2.

1.  Kommissionen kan med forbehold af beføjelserne i artikel 55 og 57 vedtage delegerede retsakter. Sådanne delegerede retsakter kan enten vedtages som netregler på grundlag af forslag, der udarbejdes af ENTSO for elektricitet, eller, når dette er fastsat i prioritetslisten i medfør af artikel 55, stk. 2, af agenturet i henhold til proceduren i artikel 55 eller som retningslinjer i henhold til proceduren i artikel 57.

Begrundelse

The EUDSO entity would be in a position to influence the drafting of rules and best practices that will significantly impact the deployment of renewables and demand response, which not all DSOs are supporting. This could increase the risk of network codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption. This risk is exacerbated by the fact that EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity.

Ændringsforslag    156

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 63 vedrørende etablering af netregler på følgende områder:

1.  Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 63 vedrørende etablering af netregler på følgende områder under hensyntagen til særlige regionale forhold, hvis det er relevant:

Begrundelse

Netregler skal fortsat tage hensyn til særlige regionale forhold.

Ændringsforslag    157

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 1 – litra k

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

k)  regler om harmoniserede transmissions - og distributions tarifstrukturer samt tilslutningsafgifter, herunder regler om lokalitetsbestemte prissignaler og indbyrdes kompensation mellem transmissionssystemoperatører

k)  regler om harmoniserede transmissionstarifstrukturer og tilslutningsafgifter, herunder regler om lokalitetsbestemte prissignaler og indbyrdes kompensation mellem transmissionssystemoperatører

Begrundelse

Drift af distributionssystemer er kendetegnet af meget lokale særpræg i betragtning af den forskellige topologi i nettet og forbrugsmønstrene. Derfor anbefales det ikke at harmonisere deres struktur via netregler eller retningslinjer. Rækken af principper på højt niveau som angivet i artikel 16: Afgifter for netadgang er tilstrækkelige med det formål at skabe gennemsigtighed og fair fastsættelse af tariffer.

Ændringsforslag    158

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

9.  ENTSO for elektricitet, eller EU DSO-enheden når dette besluttes i prioritetslisten i medfør af stk. 2, skal indkalde et redaktionsudvalg, der skal yde støtte under processen til udvikling af netregler. Redaktionsudvalget skal bestå af repræsentanter for ENTSO for elektricitet, EU DSO-enheden, udnævnte elektricitetsmarkedsoperatører, når dette er relevant, og et begrænset antal af de mest berørte interessenter. ENTSO for elektricitet , eller EU DSO-enheden når dette besluttes i prioritetslisten i medfør af stk. 2, udarbejder forslag til netregler på de i stk. 1 nævnte områder på anmodning af Kommissionen i overensstemmelse med stk. 8.

9.  ENTSO for elektricitet, eller EU DSO-enheden når dette besluttes i prioritetslisten i medfør af stk. 2, skal indkalde et redaktionsudvalg, der skal yde støtte under processen til udvikling af netregler. Redaktionsudvalget skal bestå af repræsentanter for ENTSO for elektricitet, agenturet, EU DSO-enheden, udnævnte elektricitetsmarkedsoperatører, når dette er relevant, og repræsentanter for et begrænset antal af de mest berørte interessenter, såsom forbrugerne. ENTSO for elektricitet, eller EU DSO-enheden når dette besluttes i prioritetslisten i medfør af stk. 2, udarbejder forslag til netregler på de i stk. 1 nævnte områder på anmodning af Kommissionen i overensstemmelse med stk. 8.

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at forbrugernes perspektiver er tilstrækkeligt repræsenteret ved udviklingen af ​​netregler.

Ændringsforslag    159

Forslag til forordning

Artikel 55 – stk. 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

10.  Agenturet skal revidere netreglerne og sikre, at netreglerne er i tråd med de relevante overordnede retningslinjer og bidrager til markedsintegration, ikke-diskrimination, effektiv konkurrence og et effektivt fungerende marked og forelægge de reviderede netregler for Kommissionen inden for seks måneder efter modtagelsen af forslaget. I det forslag, der forelægges Kommissionen, skal agenturet tage hensyn til de fremsatte synspunkter fra alle parter, som har medvirket til udarbejdelsen af forslaget under ledelse af ENTSO for elektricitet eller EU DSO-enheden, og de relevante interessenter skal formelt høres om den udgave, som forelægges Kommissionen.

10.  Agenturet skal revidere netreglerne og sikre, at netreglerne er i tråd med de relevante overordnede retningslinjer og bidrager til markedsintegration, ikke-diskrimination, effektiv konkurrence og et effektivt fungerende marked og forelægge de reviderede netregler for Kommissionen inden for seks måneder efter modtagelsen af forslaget. I det forslag, der forelægges Kommissionen, skal agenturet tage hensyn til de fremsatte synspunkter fra alle parter, navnlig dem fra forbrugerne, som har medvirket til udarbejdelsen af forslaget under ledelse af ENTSO for elektricitet eller EU DSO-enheden, og de relevante interessenter skal formelt høres om den udgave, som forelægges Kommissionen.

Ændringsforslag    160

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Kommissionen kan vedtage bindende retningslinjer på nedenstående områder.

1.  Kommissionen kan vedtage retningslinjer på nedenstående områder.

Ændringsforslag    161

Forslag til forordning

Artikel 57 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Retningslinjerne kan også fastlægge passende regler vedrørende afgifterne for producenter, energilagring og kunder (belastning) efter de nationale distributions- og transmissions tarifordninger og sammenkoblingsordninger, herunder hensyntagen til den indbyrdes kompensationsordning mellem transmissionssystemoperatørerne i de nationale netafgifter og udsendelse af passende og effektive lokaliseringsfremmende signaler, i overensstemmelse med principperne i artikel 16.

Retningslinjerne kan også fastlægge passende regler vedrørende afgifterne for producenter, energilagring og kunder (belastning) efter de nationale transmissions tarifordninger og sammenkoblingsordninger, herunder hensyntagen til den indbyrdes kompensationsordning mellem transmissionssystemoperatørerne i de nationale netafgifter og udsendelse af passende og effektive lokaliseringsfremmende signaler, i overensstemmelse med principperne i artikel 16.

Begrundelse

Tilpasset ændringsforslag til artikel 55, stk. 1, litra k). Distributionsnettene over hele Europa er meget forskelligartede: fra spændingsniveauet, topologien og naturprofilen i et givet område til brugernes forbrugsmønstre. Distributionstarifstrukturen skal derfor være unik. De nationale regulerende myndigheder er bedst rustede til at gøre dette.

Ændringsforslag    162

Forslag til forordning

Bilag I – del 5 – nr. 5.1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.1.  De regionale driftscentre skal udstyres med systemer til overvågningskontrol tæt på realtid og dataindsamling, hvis observerbarhed defineres på grundlag af den tærskel, som er fastsat i henhold til punkt 4.1.

udgår

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Indre marked for elektricitet (omarbejdning)

Referencer

COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

6.7.2017

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Ivo Belet

6.7.2017

Dato for vedtagelse

21.11.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

52

9

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Martin Häusling, Esther Herranz García, Rupert Matthews, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Maria Noichl

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

52

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jo Leinen, Susanne Melior, Maria Noichl, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

9

-

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha

ENF

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

NI

Zoltán Balczó

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Indre marked for elektricitet (omarbejdning)

Referencer

COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)

Dato for høring af EP

30.11.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

1.3.2017

ENVI

6.7.2017

IMCO

1.3.2017

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ECON

31.1.2017

IMCO

25.1.2017

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Krišjānis Kariņš

25.1.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

25.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Dato for vedtagelse

21.2.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

11

9

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jan Keller, Stanisław Ożóg

Dato for indgivelse

27.2.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

44

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Nadine Morano, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

11

-

ECR

Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Stanisław Ożóg

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

NI

Janusz Korwin-Mikke

PPE

Angelika Niebler

S&D

Adam Gierek, Edouard Martin

9

0

ECR

Ashley Fox, Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 17. april 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik