Διαδικασία : 2016/0379(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0042/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0042/2018

Συζήτηση :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0227

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1907kWORD 235k
27.2.2018
PE 597.757v02-00 A8-0042/2018

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)

(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Εισηγητής: Krišjānis Kariņš

(Αναδιατύπωση – άρθρο 104 του Κανονισμού)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)

(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0861),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0492/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν, στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, από την Τσεχική Βουλή των Αντιπροσώπων, τη Γερμανική Ομοσπονδιακή Βουλή, το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο του Βασιλείου της Ισπανίας, τη Γερουσία της Γαλλικής Δημοκρατίας, το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Αυστρίας, την Δίαιτα της Δημοκρατίας της Πολωνίας, τη Γερουσία της Δημοκρατίας της Πολωνίας, τη Βουλή της Δημοκρατίας της Ρουμανίας, τη Γερουσία της Δημοκρατίας της Ρουμανίας, στις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 13ης Ιουλίου 2017(3),

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καθώς και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0042/2018),

Α.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Στο παρελθόν, οι πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας είχαν καθαρά παθητικό ρόλο, αγοράζοντας συχνά ηλεκτρική ενέργεια σε ρυθμιζόμενες τιμές που δεν είχαν άμεση σχέση με την αγορά. Στο μέλλον, οι πελάτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως στην αγορά επί ίσοις όροις με άλλους παράγοντες της αγοράς. Προκειμένου να ενσωματώνονται αυξανόμενα μερίδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το μελλοντικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες πηγές ευελιξίας, ιδίως την απόκριση ζήτησης και την αποθήκευση. Για την επίτευξη πραγματικής απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές με το χαμηλότερο κόστος, το σύστημα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει την ενεργειακή απόδοση.

(5)  Στο παρελθόν, οι πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας είχαν καθαρά παθητικό ρόλο, αγοράζοντας συχνά ηλεκτρική ενέργεια σε ρυθμιζόμενες τιμές που δεν είχαν άμεση σχέση με την αγορά. Στο μέλλον, οι πελάτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως στην αγορά επί ίσοις όροις με άλλους παράγοντες της αγοράς και να έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται την ενεργειακή τους κατανάλωση. Προκειμένου να ενσωματώνονται αυξανόμενα μερίδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το μελλοντικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες πηγές ευελιξίας, ιδίως τις λύσεις από την πλευρά της ζήτησης και την αποθήκευση, καθώς και την ψηφιοποίηση μέσω της ενσωμάτωσης καινοτόμων τεχνολογιών στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Για την επίτευξη πραγματικής απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές με το χαμηλότερο κόστος, το σύστημα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει την ενεργειακή απόδοση. Η υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας μέσω της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να τονώσει μακροπρόθεσμα τις επενδύσεις και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της Ενεργειακής Ένωσης και του Κλιματικού και Ενεργειακού Πλαισίου Πολιτικής εν όψει του 2030.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Οι βραχυπρόθεσμες αγορές θα βελτιώσουν τη ρευστότητα και τον ανταγωνισμό καθιστώντας δυνατή την πλήρη συμμετοχή περισσότερων πόρων στην αγορά, ιδίως των πλέον ευέλικτων. Η τιμολόγηση σπάνης θα ενθαρρύνει τους παράγοντες της αγοράς να είναι διαθέσιμοι όταν υπάρχει περισσότερη ανάγκη στην αγορά, ενώ διασφαλίζει ότι μπορούν να ανακτούν τις δαπάνες τους στην αγορά χονδρικής. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί ότι, στο μέτρο του δυνατού, αίρονται τα διοικητικά και έμμεσα ανώτατα όρια τιμών ώστε να επιτρέπεται η αύξηση των τιμών σπάνης έως την αξία της απώλειας φορτίου. Όταν ενσωματωθούν πλήρως στη δομή της αγοράς, οι βραχυπρόθεσμες αγορές και η τιμολόγηση σπάνης θα συμβάλουν στην άρση άλλων μέτρων, όπως οι μηχανισμοί δυναμικότητας, ώστε να κατοχυρώνεται η ασφάλεια του εφοδιασμού. Ταυτόχρονα, η τιμολόγηση σπάνης χωρίς ανώτατα όρια τιμών στην αγορά χονδρικής δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα για αξιόπιστες και σταθερές τιμές για τους τελικούς πελάτες, ιδίως τα νοικοκυριά και τις ΜΜΕ.

(10)  Οι βραχυπρόθεσμες αγορές θα βελτιώσουν τη ρευστότητα και τον ανταγωνισμό καθιστώντας δυνατή την πλήρη συμμετοχή περισσότερων πόρων στην αγορά, ιδίως των πλέον ευέλικτων. Η τιμολόγηση σπάνης θα ενθαρρύνει τους παράγοντες της αγοράς να ανταποκρίνονται στα σήματα της αγοράς και να είναι διαθέσιμοι όταν υπάρχει περισσότερη ανάγκη στην αγορά, ενώ διασφαλίζει ότι μπορούν να ανακτούν τις δαπάνες τους στην αγορά χονδρικής. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί ότι αίρονται τα διοικητικά και έμμεσα ανώτατα όρια τιμών ώστε να επιτρέπεται η τιμολόγηση σπάνης. Όταν ενσωματωθούν πλήρως στη δομή της αγοράς, οι βραχυπρόθεσμες αγορές και η τιμολόγηση σπάνης θα συμβάλουν στην άρση άλλων μέτρων που στρεβλώνουν την αγορά, όπως οι μηχανισμοί δυναμικότητας, ώστε να κατοχυρώνεται η ασφάλεια του εφοδιασμού. Ταυτόχρονα, η τιμολόγηση σπάνης χωρίς ανώτατα όρια τιμών στην αγορά χονδρικής δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα για αξιόπιστες και σταθερές τιμές για τους τελικούς πελάτες, ιδίως τα νοικοκυριά, τις ΜΜΕ και τους βιομηχανικούς καταναλωτές.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Προϋπόθεση για την ύπαρξη πραγματικού ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι η επιβολή αμερόληπτων και διαφανών τελών για τη χρήση δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών διασύνδεσης, στο δίκτυο μεταφοράς. Στις γραμμές αυτές, θα πρέπει να προσφέρεται το μέγιστο δυναμικό που πληροί τα πρότυπα ασφαλείας για την ασφαλή λειτουργία των δικτύων.

(12)  Προϋπόθεση για την ύπαρξη πραγματικού ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι η επιβολή αμερόληπτων, διαφανών και επαρκών τελών για τη χρήση δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών διασύνδεσης, στο δίκτυο μεταφοράς Στις γραμμές αυτές, θα πρέπει να προσφέρεται το μέγιστο δυναμικό που πληροί τα πρότυπα ασφαλείας για την ασφαλή λειτουργία των δικτύων.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στέρεη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ενωσιακό επίπεδο από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να παρασχεθεί αντικειμενική βάση για την εκτίμηση ζητημάτων επάρκειας. Το ζήτημα που αφορά την επάρκεια των πόρων και το οποίο αντιμετωπίζεται με τους μηχανισμούς δυναμικότητας θα πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση της ΕΕ.

(26)  Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στέρεη μεθοδολογία για τη μακροπρόθεσμη εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ενωσιακό επίπεδο από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να παρασχεθεί αντικειμενική βάση για την εκτίμηση ζητημάτων επάρκειας σε επίπεδο Ένωσης, περιφερειών και κρατών μελών και σε επίπεδο ζώνης προσφοράς. Το ζήτημα που αφορά την επάρκεια των πόρων και το οποίο αντιμετωπίζεται με τους μηχανισμούς δυναμικότητας θα πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση της ΕΕ. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας θα πρέπει να επιτρέπονται μόνο αν η εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ενωσιακό επίπεδο από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας έχει διαπιστώσει ζητήματα επάρκειας ή αν έχει παραληφθεί θετική απόφαση της Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο υλοποίησης.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εκτίμηση της επάρκειας των πόρων (από τα 10 επόμενα έτη έως το επόμενο έτος), που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, έχει διαφορετικό σκοπό από τις εποχικές προβλέψεις (επόμενοι έξι μήνες), όπως ορίζονται στο άρθρο 9 του [κανονισμού σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 862]. Οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις χρησιμοποιούνται κυρίως για την εκτίμηση της ανάγκης για μηχανισμούς δυναμικότητας, ενώ οι εποχικές προβλέψεις χρησιμοποιούνται για την προειδοποίηση για κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τους επόμενους έξι μήνες και να οδηγήσουν σε σημαντική επιδείνωση της κατάστασης εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα πραγματοποιούν επίσης περιφερειακές εκτιμήσεις επάρκειας, όπως ορίζεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για πολύ βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις επάρκειας (από την επόμενη εβδομάδα έως την επόμενη ημέρα) που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας του συστήματος.

(27)  Η μεθοδολογία για τη μακροπρόθεσμη εκτίμηση της επάρκειας των πόρων (από τα 10 επόμενα έτη έως το επόμενο έτος), που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, έχει διαφορετικό σκοπό από τις εποχικές προβλέψεις (επόμενοι έξι μήνες), όπως ορίζονται στο άρθρο 9 του [κανονισμού σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 862]. Οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις χρησιμοποιούνται κυρίως για τον εντοπισμό ζητημάτων επάρκειας, ενώ οι εποχικές προβλέψεις χρησιμοποιούνται για την προειδοποίηση για βραχυπρόθεσμους κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τους επόμενους έξι μήνες και να οδηγήσουν σε σημαντική επιδείνωση της κατάστασης εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα πραγματοποιούν επίσης περιφερειακές εκτιμήσεις επάρκειας, όπως ορίζεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για πολύ βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις επάρκειας (από την επόμενη εβδομάδα έως την επόμενη ημέρα) που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας του συστήματος.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(28α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να εισάγουν μηχανισμούς δυναμικότητας μόνο ως έσχατη λύση, όταν τα ζητήματα επάρκειας δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την εξάλειψη των υφιστάμενων στρεβλώσεων της αγοράς. Προτού εισαγάγουν ένα μηχανισμό δυναμικότητας που θα λειτουργεί εντός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και, ως εκ τούτου, θα προκαλεί στρεβλώσεις στην αγορά, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εκτιμήσουν μήπως οι στρατηγικές εφεδρείες επαρκούν για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων ζητημάτων επάρκειας. Οι στρατηγικές εφεδρείες προκαλούν λιγότερες στρεβλώσεις, δεδομένου ότι λειτουργούν μόνο εκτός της αγοράς και μόνο στις σπάνιες περιπτώσεις που οι αγορές δεν μπορούν πλέον να ισορροπήσουν. Οι στρατηγικές εφεδρείες μπορούν να αποτρέπουν τις οικονομικές συνέπειες για όσους φορείς της αγοράς δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην ευθύνη εξισορρόπησης και, ως εκ τούτου, θα επιβαρύνονταν με σημαντικό κόστος.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Θα πρέπει να οριστούν λεπτομερείς κανόνες για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής διασυνοριακής συμμετοχής σε μηχανισμούς δυναμικότητας πλην των συστημάτων εφεδρειών. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εκατέρωθεν των συνόρων θα πρέπει να διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μηχανισμούς δυναμικότητας σε άλλα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπολογίζουν τις δυναμικότητες έως τις οποίες θα ήταν δυνατή η διασυνοριακή συμμετοχή, να καθιστούν δυνατή τη συμμετοχή και να ελέγχουν τις διαθεσιμότητες. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να επιβάλλουν τους διασυνοριακούς κανόνες στα κράτη μέλη.

(31)  Στον παρόντα κανονισμό θα πρέπει να οριστούν λεπτομερείς κανόνες για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής διασυνοριακής συμμετοχής σε μηχανισμούς δυναμικότητας πλην των στρατηγικών εφεδρειών. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εκατέρωθεν των συνόρων θα πρέπει να διευκολύνουν τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων παραγωγών σε μηχανισμούς δυναμικότητας σε άλλα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπολογίζουν τις δυναμικότητες έως τις οποίες θα ήταν δυνατή η διασυνοριακή συμμετοχή, να καθιστούν δυνατή τη συμμετοχή και να ελέγχουν τις διαθεσιμότητες. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να επιβάλλουν τους διασυνοριακούς κανόνες στα κράτη μέλη.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα θα πρέπει να αναλαμβάνουν καθήκοντα όταν η περιφερειακή οργάνωση αυτών των καθηκόντων προσδίδει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με καθήκοντα που ασκούνται σε εθνικό επίπεδο. Τα καθήκοντα των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων θα πρέπει να καλύπτουν τα καθήκοντα που ασκούν οι περιφερειακοί συντονιστές ασφάλειας, καθώς και πρόσθετα καθήκοντα λειτουργίας του συστήματος, λειτουργίας της αγοράς και ετοιμότητας αντιμετώπισης των κινδύνων. Από τα καθήκοντα που ασκούνται από περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα θα πρέπει να αποκλείεται η λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο.

(35)  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα θα πρέπει να αναλαμβάνουν καθήκοντα όταν η περιφερειακή οργάνωση αυτών των καθηκόντων προσδίδει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με καθήκοντα που ασκούνται σε εθνικό επίπεδο. Τα καθήκοντα των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων θα πρέπει να καλύπτουν τα καθήκοντα που ασκούν οι περιφερειακοί συντονιστές ασφάλειας, καθώς και πρόσθετα καθήκοντα περιφερειακής σημασίας. Από τα καθήκοντα που ασκούνται από περιφερειακά συντονιστικά κέντρα θα πρέπει να αποκλείεται η λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(35α)  Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του 2030 και του 2050 που ορίζονται στο Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ο καθορισμός της βάσης για την αποδοτική επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης, και ιδίως του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια για το 203030, με την παροχή της δυνατότητας μετάδοσης των σημάτων της αγοράς για αυξημένη ευελιξία, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και καινοτομία·

α)  ο καθορισμός της βάσης για την αποδοτική επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης, και ιδίως του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια για το 203030, με την παροχή της δυνατότητας μετάδοσης των σημάτων της αγοράς για αυξημένη ευελιξία, αποτελεσματικότητα, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, καινοτομία και υψηλότερο ποσοστό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

__________________

__________________

30 COM/2014/015 final.

30 COM/2014/015 final.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ο καθορισμός θεμελιωδών αρχών για εύρυθμες και ενοποιημένες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες επιτρέπουν την πρόσβαση στην αγορά, χωρίς διακρίσεις, για όλους τους παρόχους πηγών ενέργειας και τους πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας, ενδυναμώνουν τη θέση των καταναλωτών, καθιστούν δυνατή την απόκριση ζήτησης και την ενεργειακή απόδοση, διευκολύνουν τη συγκέντρωση κατανεμημένης ζήτησης και προσφοράς, ενώ συμβάλλουν στην απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, καθιστώντας δυνατή την ενοποίηση της αγοράς και τον καθορισμό, με βάση την αγορά, της αμοιβής για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές·

β)  ο καθορισμός θεμελιωδών αρχών για εύρυθμες διασυνοριακές, ενοποιημένες και ρευστές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες επιτρέπουν την πρόσβαση στην αγορά, χωρίς διακρίσεις, για όλους τους παρόχους πηγών ενέργειας και τους πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας, ενδυναμώνουν τη θέση των καταναλωτών, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα στην παγκόσμια αγορά, καθιστούν δυνατή την απόκριση ζήτησης, την αποθήκευση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, διευκολύνουν τη συγκέντρωση κατανεμημένης ζήτησης και προσφοράς, ενώ συμβάλλουν στην απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, καθιστώντας δυνατή την ενοποίηση της αγοράς και του τομέα και τον καθορισμό, με βάση την αγορά, της αμοιβής για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές·

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  η διευκόλυνση της δημιουργίας εύρυθμης και διαφανούς αγοράς χονδρικής με υψηλή στάθμη ασφάλειας του εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια. Ο παρών κανονισμός προβλέπει μηχανισμούς για την εναρμόνιση των κανόνων για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας.

δ)  η διευκόλυνση της δημιουργίας εύρυθμης, ρευστής και διαφανούς αγοράς χονδρικής που συμβάλλει στην υψηλή στάθμη ασφάλειας του εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια. Ο παρών κανονισμός προβλέπει μηχανισμούς για την εναρμόνιση των κανόνων για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  «συμφόρηση»: η κατάσταση κατά την οποία δεν είναι δυνατό να διεκπεραιώνονται όλα τα αιτήματα από παράγοντες της αγοράς για συναλλαγές μεταξύ δύο ζωνών προσφοράς διότι θα επηρέαζαν σημαντικά τις φυσικές ροές σε στοιχεία δικτύου που δεν είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν τις εν λόγω ροές·

γ)  «συμφόρηση»: η κατάσταση κατά την οποία δεν είναι δυνατό να διεκπεραιώνονται όλα τα αιτήματα από παράγοντες της αγοράς για συναλλαγές διότι θα επηρέαζαν σημαντικά τις φυσικές ροές σε στοιχεία δικτύου που δεν είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν τις εν λόγω ροές·

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την κατανόηση του αρχικού ορισμού, συμφόρηση θα μπορούσε να υπάρχει μόνο μεταξύ δύο ζωνών προσφοράς, γεγονός που δεν θα αποτύπωνε τις πραγματικές συνθήκες του συστήματος μεταφοράς και αυτό πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη (τυπικό παράδειγμα θα ήταν η περίπτωση της Γερμανίας με εσωτερικές συμφορήσεις εντός μίας ζώνης προσφοράς).Ο ορισμός θα πρέπει επίσης να ευθυγραμμιστεί με τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στους κώδικες δικτύου και τις κατευθυντήριες γραμμές.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  «διαρθρωτική συμφόρηση»: συμφόρηση στο σύστημα μεταφοράς που είναι προβλέψιμη, γεωγραφικά αμετάβλητη για μακρύ χρονικό διάστημα και συχνά επαναλαμβανόμενη υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)  

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο κα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κα)  «μηχανισμός δυναμικότητας»: διοικητικό μέτρο για να εξασφαλιστεί η επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου ασφάλειας του εφοδιασμού με την παροχή αμοιβής σε πόρους για τη διαθεσιμότητά τους, μη συμπεριλαμβανομένων μέτρων σχετικών με παρεπόμενες υπηρεσίες·

κα)  «μηχανισμός δυναμικότητας»: προσωρινά διοικητικά μέτρα λαμβανόμενα από τα κράτη μέλη για να καλυφθεί το αναμενόμενο έλλειμμα στην επάρκεια πόρων, ώστε η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας να αντιστοιχιστεί στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της προσφοράς επιπλέον πληρωμών στους παρόχους δυναμικότητας που δραστηριοποιούνται στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, επιπροσθέτως του εισοδήματος που αποκτούν από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά, ως αντάλλαγμα για τη διαθεσιμότητα της υφιστάμενης δυναμικότητας ή για τις επενδύσεις σε νέα δυναμικότητα προκειμένου να διασφαλιστεί το αναγκαίο επίπεδο ασφάλειας του εφοδιασμού·

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο κβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κβ)  «στρατηγική εφεδρεία»: μηχανισμός δυναμικότητας στον οποίο οι πόροι καταμερίζονται μόνο σε περίπτωση που οι αγορές επόμενης ημέρας και οι ενδοημερήσιες αγορές δεν κατόρθωσαν να ισορροπήσουν, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εξάντλησαν τους οικείους πόρους εξισορρόπησης για να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, και οι ανισορροπίες ισοζυγίου στην αγορά σε περιόδους κατά τις οποίες οι εφεδρείες καταμερίστηκαν εκκαθαρίζονται στην αξία απώλειας φορτίου·

κβ)  «στρατηγική εφεδρεία»: μηχανισμός δυναμικότητας στον οποίο οι πόροι διατηρούνται εκτός της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και καταμερίζονται μόνο σε περίπτωση που οι αγορές επόμενης ημέρας και οι ενδοημερήσιες αγορές δεν κατόρθωσαν να ισορροπήσουν, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εξάντλησαν τους οικείους πόρους εξισορρόπησης για να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, και οι ανισορροπίες ισοζυγίου στην αγορά σε περιόδους κατά τις οποίες οι εφεδρείες καταμερίστηκαν εκκαθαρίζονται τουλάχιστον σε τεχνικά όρια τιμών ή στην αξία απώλειας φορτίου·

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, οι διαχειριστές συστημάτων διανομής και οι διαχειριστές αγοράς διασφαλίζουν ότι οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούν σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

1.  Τα κράτη μέλη, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, οι διαχειριστές συστημάτων διανομής, οι διαχειριστές αγοράς και τρίτα μέρη στα οποία έχουν μεταβιβαστεί ή ανατεθεί αρμοδιότητες διασφαλίζουν ότι οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας λειτουργούν σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  αποφεύγονται οι ενέργειες που εμποδίζουν τη διαμόρφωση των τιμών με βάση τη ζήτηση και την προσφορά ή αποτελούν αντικίνητρο για την ανάπτυξη πιο ευέλικτης παραγωγής, παραγωγής με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές ή πιο ευέλικτης ζήτησης·

β)  αποφεύγονται οι ενέργειες που εμποδίζουν τη διαμόρφωση των τιμών με βάση τη ζήτηση και την προσφορά·

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  προωθείται η ανάπτυξη πιο ευέλικτης παραγωγής, βιώσιμης παραγωγής με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές και πιο ευέλικτης ζήτησης·

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  παρέχεται στους πελάτες η δυνατότητα να επωφελούνται από τις ευκαιρίες στην αγορά και από την αύξηση του ανταγωνισμού στις αγορές λιανικής πώλησης·

γ)  παρέχεται στους πελάτες η δυνατότητα να επωφελούνται από τις ευκαιρίες στην αγορά και από την αύξηση του ανταγωνισμού στις αγορές λιανικής πώλησης, καθώς και έχουν το δικαίωμα να ενεργούν ως συμμετέχοντες στην αγορά ενέργειας και στην ενεργειακή μετάβαση·

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  οι κανόνες της αγοράς στηρίζουν την απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, καθιστώντας δυνατή την ενσωμάτωση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και παρέχοντας κίνητρα για ενεργειακή απόδοση·

ε)  οι κανόνες της αγοράς στηρίζουν την απαλλαγή του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας και συνεπώς της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, καθιστώντας δυνατή την ενσωμάτωση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης ενέργειας, και παρέχοντας κίνητρα για ενεργειακή απόδοση·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  οι κανόνες της αγοράς παρέχουν κατάλληλα επενδυτικά κίνητρα για την παραγωγή, την αποθήκευση, την ενεργειακή απόδοση και την απόκριση ζήτησης για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς και, ως εκ τούτου, την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού·

στ)  οι κανόνες της αγοράς ενθαρρύνουν την ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών ώστε να παρέχουν κατάλληλα επενδυτικά κίνητρα για την παραγωγή, ιδίως τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις για ένα απαλλαγμένο από τον άνθρακα και βιώσιμο ηλεκτρικό σύστημα, την αποθήκευση, την ενεργειακή απόδοση, την απόκριση ζήτησης και τη διευκόλυνση του θεμιτού ανταγωνισμού και, ως εκ τούτου, την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού·

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  αποφεύγονται οι φραγμοί στις διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας και τις διασυνοριακές συναλλαγές στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και τις συναφείς αγορές υπηρεσιών·

ζ)  αίρονται οι φραγμοί στις διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας και τις διασυνοριακές συναλλαγές στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και τις συναφείς αγορές υπηρεσιών·

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  οι κανόνες της αγοράς προβλέπουν την περιφερειακή συνεργασία, όπου αυτή είναι αποτελεσματική·

η)  οι κανόνες της αγοράς προβλέπουν ισχυρή περιφερειακή συνεργασία, όπου αυτή είναι αποτελεσματική·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ι α)  οι φορείς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας φέρουν την πλήρη οικονομική και νομική ευθύνη που απορρέει από τα πάγια στοιχεία τους

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  οι κανόνες της αγοράς καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση της προόδου στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, καθώς και τη χρήση τους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου·

ια)  οι κανόνες της αγοράς καθιστούν δυνατή την πραγματοποίηση της προόδου στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης για βιώσιμες, ασφαλείς και με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές ενεργειακές πηγές, τεχνολογίες ή συστήματα, καθώς και τη χρήση τους προς όφελος του κοινωνικού συνόλου·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ)  οι κανόνες της αγοράς καθιστούν δυνατό τον αποδοτικό καταμερισμό παγίων στοιχείων παραγωγής και απόκρισης ζήτησης·

ιβ)  οι κανόνες της αγοράς καθιστούν δυνατό τον αποδοτικό καταμερισμό παγίων στοιχείων παραγωγής, αποθήκευσης και απόκρισης ζήτησης·

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιγ)  οι κανόνες της αγοράς καθιστούν δυνατή την είσοδο και την έξοδο επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την εκτίμησή τους όσον αφορά την οικονομική και χρηματοδοτική βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους·

ιγ)  οι κανόνες της αγοράς καθιστούν δυνατή την είσοδο και την έξοδο επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αποθήκευσης ενέργειας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την εκτίμησή τους όσον αφορά την οικονομική και χρηματοδοτική βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους· τον αποτελεσματικό ανταγωνισμό και τη διαμόρφωση των τιμών·

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιδ)  είναι εμπορεύσιμες σε χρηματιστήρια, με διαφανή τρόπο, υποκείμενο σε συμμόρφωση με τους κανόνες των συνθηκών της ΕΕ περί ανταγωνισμού, μακροπρόθεσμες ευκαιρίες αντιστάθμισης των κινδύνων, οι οποίες επιτρέπουν στους παράγοντες της αγοράς να αντισταθμίζουν τους κινδύνους αστάθειας των τιμών με βάση τους όρους της αγοράς και εξαλείφουν την αβεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική απόδοση των επενδύσεων.

ιδ)  είναι εμπορεύσιμες σε χρηματιστήρια, με διαφανή τρόπο, υποκείμενο σε συμμόρφωση με τους κανόνες των συνθηκών της ΕΕ περί ανταγωνισμού, μακροπρόθεσμες ευκαιρίες αντιστάθμισης των κινδύνων, οι οποίες επιτρέπουν στους παράγοντες της αγοράς να αντισταθμίζουν τους κινδύνους αστάθειας των τιμών με βάση τους όρους της αγοράς και μετριάζουν την αβεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική απόδοση των επενδύσεων, ενώ τα υφιστάμενα προϊόντα που προσφέρονται στα χρηματιστήρια θα πρέπει να εξαπλωθούν και να προωθηθούν περαιτέρω σε επίπεδο ΕΕ· οι ρυθμιστικές αλλαγές λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις στις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες προθεσμιακές αγορές και προϊόντα.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Δίκαιη μετάβαση

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη που χαράζουν εθνική στρατηγική για την με όλα τα διαθέσιμα μέσα προοδευτική μείωση της εγκατεστημένης δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύση άνθρακα και άλλων στερεών ορυκτών καυσίμων καθώς και την προοδευτική μείωση της εξορυκτικής ικανότητας, μεταξύ άλλων και με τη στοχευμένη χρηματοδοτική στήριξη που θα επιτρέψει μια «δίκαιη μετάβαση» των περιφερειών που πλήττονται από διαρθρωτικές αλλαγές. Η Επιτροπή συνδράμει τα κράτη μέλη για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις που η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια θα έχει για την κοινωνία, τις δεξιότητες και τη βιομηχανία.

 

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τους παράγοντες των περιφερειών υψηλής παραγωγής άνθρακα και διοξειδίου του άνθρακα, παρέχει καθοδήγηση, ιδιαίτερα για την πρόσβαση στα διαθέσιμα κονδύλια και προγράμματα και τη χρήση τους, και ενθαρρύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των συζητήσεων για βιομηχανικούς χάρτες πορείας και για τις ανάγκες απόκτησης νέων δεξιοτήτων.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Όταν ένα κράτος μέλος επιλέγει να χορηγήσει παρέκκλιση σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2, μεριμνά ώστε η οικονομική ευθύνη για τυχόν ανισορροπίες να καλύπτεται από άλλο μέρος.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όλοι οι παράγοντες της αγοράς έχουν πρόσβαση στην αγορά εξισορρόπησης, είτε μεμονωμένα είτε μέσω συνάθροισης. Για τους κανόνες και τα προϊόντα της αγοράς εξισορρόπησης γίνεται σεβαστή η ανάγκη να συμπεριλαμβάνονται αυξανόμενα μερίδια μεταβλητής ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και αυξημένη χρήση απόκρισης ζήτησης και η εμφάνιση νέων τεχνολογιών.

1.  Όλοι οι παράγοντες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια από μεταβλητές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, υπηρεσίες απόκρισης από την πλευρά της ζήτησης και υπηρεσίες αποθήκευσης, έχουν πλήρη πρόσβαση στην αγορά εξισορρόπησης, είτε μεμονωμένα είτε μέσω συνάθροισης. Για τους κανόνες και τα προϊόντα της αγοράς εξισορρόπησης γίνεται σεβαστή η ανάγκη να συμπεριλαμβάνονται αυξανόμενα μερίδια μεταβλητής ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και αυξημένη χρήση απόκρισης ζήτησης και η εμφάνιση νέων τεχνολογιών.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι αγορές εξισορρόπησης οργανώνονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η πραγματική αποφυγή διακρίσεων μεταξύ παραγόντων της αγοράς, λαμβανομένων υπόψη της διαφορετικής τεχνικής δυνατότητας ηλεκτροπαραγωγής από μεταβλητές ανανεώσιμες πηγές, η απόκριση από την πλευρά της ζήτησης και η αποθήκευση.

2.  Οι αγορές εξισορρόπησης οργανώνονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η πραγματική αποφυγή διακρίσεων μεταξύ παραγόντων της αγοράς. Κάθε ηλεκτροπαραγωγή, συμπεριλαμβανομένου από μεταβλητές ανανεώσιμες πηγές, η απόκριση από την πλευρά της ζήτησης και η αποθήκευση, επιτρέπεται να συμμετέχουν επί ίσοις όροις στις αγορές εξισορρόπησης, λαμβανομένων υπόψη των διαφορετικών τεχνικών δυνατοτήτων.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η προμήθεια ενέργειας εξισορρόπησης πραγματοποιείται χωριστά από την προμήθεια δυναμικότητας εξισορρόπησης. Οι διαδικασίες για την προμήθεια είναι διαφανείς, ενώ ταυτόχρονα τηρείται η εμπιστευτικότητα.

3.  Η προμήθεια ενέργειας εξισορρόπησης πραγματοποιείται χωριστά από την προμήθεια δυναμικότητας εξισορρόπησης. Η τιμή της ενέργειας εξισορρόπησης δεν είναι προκαθορισμένη στις συμβάσεις εξισορρόπησης, εκτός κι αν ισχύει εξαίρεση δυνάμει του άρθρου 16 παράγραφος 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195. Οι διαδικασίες για την προμήθεια είναι διαφανείς, ενώ ταυτόχρονα τηρείται η εμπιστευτικότητα.

 

_______________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής, της 23ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 312 της 28.11.2017, σ. 6).·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Για την εκκαθάριση της ενέργειας εξισορρόπησης χρησιμοποιείται τιμολόγηση με βάση το οριακό κόστος. Στους παράγοντες της αγοράς επιτρέπεται να υποβάλλουν προσφορές όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο, και τουλάχιστον μετά τη χρονική στιγμή λήξης προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγοράς που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής34.

5.  Η εκκαθάριση της ενέργειας εξισορρόπησης βασίζεται σε τιμολόγηση με βάση το οριακό κόστος. Στις αγορές εξισορρόπησης, οι παράγοντες της αγοράς επιτρέπεται να υποβάλλουν προσφορές όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο, και οι χρονικές στιγμές υποβολής προσφορών για ενέργεια εξισορρόπησης δεν τοποθετούνται πριν από τη χρονική στιγμή λήξης προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγοράς που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής34.

__________________

__________________

34 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης (ΕΕ L 197 της 25.7.2015, σ. 24).

34 Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1222 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 2015, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης (ΕΕ L 197 της 25.7.2015, σ. 24).

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Ο προσδιορισμός του μεγέθους της εφεδρικής δυναμικότητας πραγματοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με το σημείο 7 του παραρτήματος I. Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα υποστηρίζουν τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς κατά τον καθορισμό της ποσότητας της δυναμικότητας εξισορρόπησης της οποίας χρειάζεται η προμήθεια σύμφωνα με το σημείο 8 του παραρτήματος I.

7.  Ο προσδιορισμός του μεγέθους της εφεδρικής δυναμικότητας πραγματοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με το σημείο 7 του παραρτήματος I. Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα υποστηρίζουν τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς κατά τον καθορισμό της ποσότητας της δυναμικότητας εξισορρόπησης της οποίας χρειάζεται η προμήθεια σύμφωνα με το σημείο 8 του παραρτήματος I.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Η προμήθεια δυναμικότητας εξισορρόπησης διευκολύνεται σε περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με το σημείο 8 του παραρτήματος I. Η προμήθεια βασίζεται σε πρωτογενή αγορά και οργανώνεται κατά τρόπο ώστε να μην εισάγει διακρίσεις μεταξύ των παραγόντων της αγοράς κατά τη διαδικασία προεπιλογής μεμονωμένα ή μέσω συνάθροισης.

8.  Η προμήθεια δυναμικότητας εξισορρόπησης πραγματοποιείται από τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς. Η προμήθεια βασίζεται σε πρωτογενή αγορά και οργανώνεται κατά τρόπο ώστε να μην εισάγει διακρίσεις μεταξύ των παραγόντων της αγοράς κατά τη διαδικασία προεπιλογής είτε αυτοί συμμετέχουν μεμονωμένα είτε μέσω συνάθροισης, με την επιφύλαξη των εγγενών τεχνικών περιορισμών της διαχείρισης δικτύων. Η δέσμευση διαζωνικής δυναμικότητας για την ανταλλαγή δυναμικότητας εξισορρόπησης περιορίζεται σε ποσοστό 5% της διαθέσιμης δυναμικότητας για την ανταλλαγή ενέργειας του προηγούμενου σχετικού ημερολογιακού έτους μεταξύ των αντίστοιχων ζωνών προσφοράς.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Η προμήθεια ανοδικής δυναμικότητας εξισορρόπησης και καθοδικής δυναμικότητας εξισορρόπησης πραγματοποιείται χωριστά. Η ανάθεση πραγματοποιείται για όχι περισσότερο από μία ημέρα πριν από την παροχή της δυναμικότητας εξισορρόπησης και η μέγιστη περίοδος ανάθεσης είναι μία ημέρα.

9.  Η προμήθεια ανοδικής δυναμικότητας εξισορρόπησης και καθοδικής δυναμικότητας εξισορρόπησης πραγματοποιείται χωριστά. Η προμήθεια δυναμικότητας εξισορρόπησης πραγματοποιείται για όχι περισσότερο από μία ημέρα πριν από την παροχή της δυναμικότητας εξισορρόπησης και η περίοδος ανάθεσης έχει μέγιστη διάρκεια μία ημέρα.

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

10.  Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν πληροφορίες σε σχεδόν πραγματικό χρόνο για την τρέχουσα κατάσταση εξισορρόπησης των οικείων περιοχών ελέγχου, την τιμή ανισορροπίας και την τιμή της ενέργειας εξισορρόπησης.

10.  Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ή τρίτα μέρη στα οποία έχουν μεταβιβαστεί αρμοδιότητες από τον οικείο διαχειριστή συστημάτων μεταφοράς, από το οικείο κράτος μέλος, ή από την οικεία ρυθμιστική αρχή δημοσιεύουν πληροφορίες σε σχεδόν πραγματικό χρόνο για την τρέχουσα κατάσταση εξισορρόπησης των οικείων περιοχών ελέγχου, την εκτιμώμενη τιμή ανισορροπίας και την εκτιμώμενη τιμή της ενέργειας εξισορρόπησης.

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 10 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

10α.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τη λειτουργία και τη διαφάνεια των αγορών εξισορρόπησης και την πρόσβαση, ιδίως των μικρών παρόχων, σε αυτές, ιδιαίτερα για τους σκοπούς του άρθρου 4, μέσω της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων για την εσωτερική αγορά ενέργειας που ορίζεται στο άρθρο 21 του κανονισμού .../... [διακυβέρνηση της ενεργειακής ένωσης].

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  οργανώνονται κατά τρόπο ώστε να μην εισάγουν διακρίσεις·

α)  δεν εισάγουν διακρίσεις·

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι διαχειριστές αγοράς είναι ελεύθεροι να αναπτύσσουν προϊόντα και δυνατότητες συναλλαγών που εξυπηρετούν τη ζήτηση και τις ανάγκες των παραγόντων της αγοράς και διασφαλίζουν ότι όλοι οι παράγοντες της αγοράς έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά μεμονωμένα ή μέσω συνάθροισης. Σέβονται την ανάγκη να συμπεριλαμβάνονται αυξανόμενα μερίδια μεταβλητής ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και αυξημένη ικανότητα απόκρισης ζήτησης και η εμφάνιση νέων τεχνολογιών.

3.  Οι διαχειριστές αγοράς είναι ελεύθεροι να αναπτύσσουν προϊόντα και δυνατότητες συναλλαγών που εξυπηρετούν τη ζήτηση και τις ανάγκες των παραγόντων της αγοράς και διασφαλίζουν ότι όλοι οι παράγοντες της αγοράς έχουν δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά μεμονωμένα ή μέσω συνάθροισης. Σέβονται την ανάγκη να συμπεριλαμβάνονται αυξανόμενα μερίδια μεταβλητής ηλεκτροπαραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και αυξημένη ικανότητα απόκρισης ζήτησης και η εμφάνιση νέων τεχνολογιών.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι διαχειριστές αγοράς επιτρέπουν στους παράγοντες της αγοράς να πραγματοποιούν συναλλαγές ενέργειας όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο, και τουλάχιστον έως τη χρονική στιγμή λήξης προσφορών διαζωνικής ενδοημερήσιας αγοράς που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222.

1.  Οι διαχειριστές αγοράς επιτρέπουν στους παράγοντες της αγοράς να πραγματοποιούν συναλλαγές ενέργειας όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο, και τουλάχιστον έως 15 λεπτά πριν από τον πραγματικό χρόνο σε όλες τις ζώνες προσφοράς.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι διαχειριστές αγοράς παρέχουν στους παράγοντες της αγοράς τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συναλλαγές ενέργειας σε χρονικά διαστήματα τουλάχιστον τόσο σύντομα όσο και η περίοδος εκκαθάρισης ανισορροπιών ισοζυγίου, τόσο στις αγορές επόμενης ημέρας όσο και στις ενδοημερήσιες αγορές.

2.  Οι διαχειριστές αγοράς παρέχουν στους παράγοντες της αγοράς τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συναλλαγές ενέργειας σε εθνικές και διασυνοριακές αγορές σε χρονικά διαστήματα τουλάχιστον τόσο σύντομα όσο και η περίοδος εκκαθάρισης ανισορροπιών ισοζυγίου, τόσο στις αγορές επόμενης ημέρας όσο και στις ενδοημερήσιες αγορές.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι διαχειριστές αγοράς παρέχουν προϊόντα για συναλλαγές στις αγορές επόμενης ημέρας και στις ενδοημερήσιες αγορές τα οποία είναι αρκετά μικρά σε μέγεθος, με ελάχιστο μέγεθος υποβολής προσφοράς 1 Megawatt ή λιγότερο, ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική συμμετοχή της απόκρισης από την πλευρά της ζήτησης, της αποθήκευσης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρής κλίμακας.

3.  Οι διαχειριστές αγοράς παρέχουν προϊόντα για συναλλαγές στις αγορές επόμενης ημέρας και στις ενδοημερήσιες αγορές τα οποία είναι αρκετά μικρά σε μέγεθος, με ελάχιστο μέγεθος υποβολής προσφοράς 500 Kilowatt, ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική συμμετοχή της απόκρισης από την πλευρά της ζήτησης, της αποθήκευσης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρής κλίμακας, μεταξύ άλλων και απευθείας από τους πελάτες.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Έως την 1η Ιανουαρίου 2025, η περίοδος εκκαθάρισης ανισορροπιών είναι 15 λεπτά σε όλες τις περιοχές ελέγχου.

4.  Έως την 1η Ιανουαρίου 2021, η περίοδος εκκαθάρισης ανισορροπιών είναι 15 λεπτά σε όλες τις περιοχές ελέγχου.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης προς τους κανόνες των συνθηκών περί ανταγωνισμού, οι διαχειριστές αγοράς είναι ελεύθεροι να αναπτύσσουν προθεσμιακά προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνων, μεταξύ άλλων και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο για την παροχή στους παράγοντες της αγοράς, ιδίως στους ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κατάλληλων δυνατοτήτων για την αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων από τις διακυμάνσεις των τιμών. Τα κράτη μέλη δεν περιορίζουν αυτήν τη δραστηριότητα αντιστάθμισης σε συναλλαγές εντός κράτους μέλους ή ζώνης προσφοράς.

3.  Με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης προς τους κανόνες των συνθηκών περί ανταγωνισμού, οι διαχειριστές αγοράς είναι ελεύθεροι να αναπτύσσουν προθεσμιακά προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνων, μεταξύ άλλων και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο για την παροχή στους παράγοντες της αγοράς, ιδίως στους ιδιοκτήτες εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κατάλληλων δυνατοτήτων για την αντιστάθμιση των χρηματοοικονομικών κινδύνων από τις διακυμάνσεις των τιμών. Τα κράτη μέλη στηρίζουν τη ρευστότητα αυτών των προϊόντων, ιδίως των ήδη αναπτυγμένων προϊόντων που βασίζονται σε ανταλλαγές, και επιτρέπουν το εμπόριό τους ανάμεσα σε ζώνες προσφοράς.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Δεν τίθεται ανώτατο όριο της τιμής χονδρικής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός εάν ορίζεται στο ύψος της αξίας απώλειας φορτίου, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10. Δεν τίθεται ελάχιστο όριο της τιμής χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός εάν ορίζεται σε αξία μείον 2 000 EUR ή λιγότερο και, σε περίπτωση που αυτή η αξία καλύπτεται ή αναμένεται να καλυφθεί, ορίζεται σε χαμηλότερη αξία για την επόμενη ημέρα. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, για την υποβολή προσφορών και την εκκαθάριση σε όλα τα χρονικά πλαίσια και περιλαμβάνει τιμές ενέργειας εξισορρόπησης και ανισορροπίας.

1.  Δεν τίθεται ανώτατο ούτε ελάχιστο όριο της τιμής χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, για την υποβολή προσφορών και την εκκαθάριση σε όλα τα χρονικά πλαίσια και περιλαμβάνει τιμές ενέργειας εξισορρόπησης και ανισορροπίας.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, έως τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: δύο έτη από την έναρξη ισχύος], οι διαχειριστές αγοράς μπορούν να εφαρμόζουν όρια στις μέγιστες τιμές εκκαθάρισης για το χρονικό πλαίσιο της επόμενης ημέρας και το ενδοημερήσιο χρονικό πλαίσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 54 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222. Στην περίπτωση που τα όρια καλύπτονται ή αναμένεται να καλυφθούν, θα πρέπει να αυξάνονται για την επόμενη ημέρα.

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, οι διαχειριστές αγοράς μπορούν να εφαρμόζουν τεχνικά όρια στα μέγιστα και στα ελάχιστα όρια προσφοράς για το χρονικό πλαίσιο της επόμενης ημέρας και το ενδοημερήσιο χρονικό πλαίσιο, σύμφωνα με τα άρθρα 41 και 54 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 και για το χρονικό πλαίσιο εξισορρόπησης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2017/2195 Στην περίπτωση που τα εν λόγω τεχνικά όρια καλύπτονται ή αναμένεται να καλυφθούν, θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται αυτόματα. Τα τεχνικά όρια τιμών είναι επαρκώς υψηλά ώστε να μην περιορίζουν ασκόπως τις συναλλαγές και είναι εναρμονισμένα για τον χώρο της κοινής αγοράς. Επαναφέρονται στις αρχικές τιμές μόλις τερματιστεί η κατάσταση σπάνης.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έως την [Υπηρεσία Εκδόσεων: ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος] τα κράτη μέλη καθορίζουν ενιαία εκτίμηση της αξίας απώλειας φορτίου (VoLL) για την επικράτειά τους, εκφρασμένη σε EUR/MWh. Η εκτίμηση αυτή υποβάλλεται στην Επιτροπή και δημοσιοποιείται. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν διαφορετική VoLL ανά ζώνη προσφοράς, εφόσον έχουν πολλές ζώνες προσφοράς στην επικράτειά τους. Κατά τον καθορισμό της VoLL, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη μεθοδολογία που εκπονείται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 5.

1.  Έως την [Υπηρεσία Εκδόσεων: ένα έτος μετά την έναρξη ισχύος] τα κράτη μέλη καθορίζουν ενιαία εκτίμηση της αξίας απώλειας φορτίου (VoLL) για την επικράτειά τους, εκφρασμένη σε EUR/MWh. Η εκτίμηση αυτή υποβάλλεται στην Επιτροπή και δημοσιοποιείται. Στην περίπτωση διασυνοριακών ζωνών προσφοράς, τα κράτη μέλη καθορίζουν κοινή εκτίμηση της VoLL. Τα κράτη μέλη μπορούν να καθορίζουν διαφορετική VoLL ανά ζώνη προσφοράς, εφόσον έχουν πολλές ζώνες προσφοράς στην επικράτειά τους. Κατά τον καθορισμό της VoLL, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τη μεθοδολογία που εκπονείται σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 5.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης με εγκατεστημένη δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής μικρότερη των 500 kW· ή

α)  εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης με εγκατεστημένη δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής μικρότερη των 500 kW·

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  έργα επίδειξης για καινοτόμες τεχνολογίες.

β)  εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που αποτελούν έργα επίδειξης για καινοτόμες τεχνολογίες.

 

Τα κράτη μέλη δύνανται να εφαρμόζουν υψηλότερα όρια στις τοπικές ενεργειακές κοινότητες κατά τα οριζόμενα στην οδηγία (ΕΕ) ... [αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 864/2].

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.   Εάν η συνολική δυναμικότητα των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που καταμερίζονται κατά προτεραιότητα σύμφωνα με την παράγραφο 2 είναι υψηλότερη από το 15 % της συνολικής εγκατεστημένης δυναμικότητα παραγωγής σε ένα κράτος μέλος, η παράγραφος 2 στοιχείο α) εφαρμόζεται μόνο σε επιπλέον εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης με εγκατεστημένη δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής μικρότερη των 250 kW.

3.   Ένα κράτος μέλος που κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού δεν δίνει προτεραιότητα καταμερισμού σε όποιες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής ζητήσουν να εξαιρεθούν από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 εάν είναι σε θέση να αποδείξει στην Επιτροπή ότι πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α) δεν υφίσταται καταμερισμός κατά προτεραιότητα για εγκαταστάσεις άλλες πλην των προβλεπόμενων στην παράγραφο 2·

 

β) οι ρευστές ενδοημερήσιες, χονδρικές και εξισορροπητικές αγορές του είναι πλήρως προσβάσιμες για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

 

γ) οι κανόνες του για την περικοπή και τη διαχείριση της συμφόρησης είναι διαφανείς για όλους τους παράγοντες της αγοράς και είναι σύμφωνοι με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού·

 

δ) ο στόχος του για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές μέχρι το 2030 επαρκεί για την επίτευξη, συλλογικά, του ενωσιακού δεσμευτικού συνολικού στόχου σε ό,τι αφορά το μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 2 της [οδηγίας 2009/28/ΕΚ όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 767] και το ίδιο το κράτος μέλος αναμένεται να επιτύχει το στόχο του.

 

Η Επιτροπή εγκρίνει ή απορρίπτει την αίτηση εξαίρεσης εντός έξι μηνών από την παραλαβή της. Κάθε χορηγούμενη εξαίρεση αποφεύγει τις αναδρομικές αλλαγές για όσες εγκαταστάσεις ήδη διαθέτουν καταμερισμό κατά προτεραιότητα, με την επιφύλαξη τυχόν συμφωνίας μεταξύ του κράτους μέλους και μιας εγκατάστασης σε εθελοντική βάση.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η παράγραφος 2 στοιχείο α) εφαρμόζεται μόνο σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης με εγκατεστημένη δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής μικρότερη των 250 kW ή, εάν έχει καλυφθεί το όριο σύμφωνα με την πρώτη πρόταση της παρούσας παραγράφου, μικρότερη των 125 kW.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η παράγραφος 2 στοιχείο α) εφαρμόζεται μόνο σε εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης με εγκατεστημένη δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής μικρότερη των 250 kW.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν από την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] και, εφόσον έχουν τεθεί σε λειτουργία, έχουν καταμεριστεί κατά προτεραιότητα δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 5 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή του άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35 εξακολουθούν να καταμερίζονται κατά προτεραιότητα. Ο καταμερισμός κατά προτεραιότητα παύει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία κατά την οποία η εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής υφίσταται σημαντικές τροποποιήσεις, γεγονός που συμβαίνει τουλάχιστον όταν απαιτείται νέα συμφωνία σύνδεσης, ή αυξάνεται η δυναμικότητα παραγωγής.

4.  Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν από την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] και, εφόσον έχουν τεθεί σε λειτουργία, έχουν καταμεριστεί κατά προτεραιότητα δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 5 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή του άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35 εξακολουθούν να καταμερίζονται κατά προτεραιότητα. Ο καταμερισμός κατά προτεραιότητα παύει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία κατά την οποία η εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής υφίσταται σημαντικές τροποποιήσεις, γεγονός που συμβαίνει τουλάχιστον όταν απαιτείται νέα συμφωνία σύνδεσης, ή αυξάνεται η δυναμικότητα παραγωγής.

__________________

__________________

35 Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16).

35 Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16).

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πόροι που περικόπτονται ή ανακαταμερίζονται επιλέγονται μεταξύ εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής ή ζήτησης που υποβάλλουν προσφορές για περικοπή ή ανακαταμερισμό με χρήση μηχανισμών που βασίζονται στην αγορά και αποτελούν αντικείμενο οικονομικής αποζημίωσης. Η περικοπή ή ο ανακαταμερισμός ηλεκτροπαραγωγής ή ο ανακαταμερισμός απόκρισης ζήτησης που δεν βασίζεται στην αγορά χρησιμοποιείται μόνον όταν δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή με βάση την αγορά, όταν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι που βασίζονται στην αγορά έχουν χρησιμοποιηθεί ή όταν ο αριθμός των διαθέσιμων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής ή ζήτησης στην περιοχή όπου βρίσκονται κατάλληλες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής ή ζήτησης για την παροχή της υπηρεσίας είναι πολύ χαμηλός για την εξασφάλιση ουσιαστικού ανταγωνισμού. Η παροχή πόρων που βασίζονται στην αγορά είναι ανοικτή σε όλες τις τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής, στην αποθήκευση και την απόκριση ζήτησης, συμπεριλαμβανομένων διαχειριστών που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη, εκτός εάν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό.

2.  Οι πόροι που περικόπτονται ή ανακαταμερίζονται επιλέγονται μεταξύ εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, αποθήκευσης ενέργειας και/ή απόκρισης ζήτησης που υποβάλλουν προσφορές για περικοπή ή ανακαταμερισμό με χρήση μηχανισμών που βασίζονται στην αγορά και αποτελούν αντικείμενο οικονομικής αποζημίωσης. Η περικοπή ή ο ανακαταμερισμός ηλεκτροπαραγωγής ή ο ανακαταμερισμός αποθήκευσης ενέργειας ή/και απόκρισης ζήτησης που δεν βασίζεται στην αγορά χρησιμοποιείται μόνον για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας και όταν δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή με βάση την αγορά ή όταν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι που βασίζονται στην αγορά έχουν χρησιμοποιηθεί ή όταν ο αριθμός των διαθέσιμων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, αποθήκευσης ενέργειας ή ζήτησης στην περιοχή όπου βρίσκονται κατάλληλες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής, αποθήκευσης ενέργειας ή ζήτησης για την παροχή της υπηρεσίας είναι πολύ χαμηλός για την εξασφάλιση. Η παροχή πόρων που βασίζονται στην αγορά είναι ανοικτή σε όλες τις τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής, στην αποθήκευση και την απόκριση ζήτησης, συμπεριλαμβανομένων διαχειριστών που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη, εκτός εάν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι αρμόδιοι διαχειριστές συστημάτων υποβάλλουν έκθεση τουλάχιστον μια φορά ανά έτος στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή σχετικά με την περικοπή ή τον καθοδικό ανακαταμερισμό εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης και σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να μειωθεί η ανάγκη για την εν λόγω περικοπή ή τον καθοδικό ανακαταμερισμό στο μέλλον. Για την περικοπή ή τον ανακαταμερισμό εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης παρέχεται αποζημίωση σύμφωνα με την παράγραφο 6.

3.  Οι αρμόδιοι διαχειριστές συστημάτων υποβάλλουν τουλάχιστον μια φορά ανά έτος στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή έκθεση που διαβιβάζεται στον Οργανισμό, σχετικά με:

 

α) το επίπεδο ανάπτυξης και αποδοτικότητας των μηχανισμών περικοπής ή ανακαταμερισμού με βάση την αγορά, για εγκαταστάσεις παραγωγής και ζήτησης·

 

β) τους λόγους, τους όγκους σε MWh και τους τύπους πηγών ηλεκτροπαραγωγής που υπόκεινται σε περικοπή ή καθοδικό ανακαταμερισμό·

 

γ) τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη μείωση της ανάγκης περικοπής ή καθοδικού καταμερισμού εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης στο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των επενδύσεων στην ψηφιοποίηση των υποδομών δικτύου και στις υπηρεσίες που βελτιώνουν την ευελιξία·

 

δ) τις αιτήσεις και τις συμβατικές ρυθμίσεις που συμφωνήθηκαν με τις μονάδες παραγωγής για να λειτουργούν αυτές σε ένα ορισμένο επίπεδο ηλεκτρικής τροφοδοσίας, των οποίων την αναγκαιότητα οι διαχειριστές συστημάτων αιτιολογούν διευκρινίζοντας σε ποιο βαθμό οι εν λόγω υπηρεσίες δεν θα μπορούσαν να παρασχεθούν από άλλες μονάδες.

 

Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή δημοσιοποιεί τα δεδομένα που προβλέπονται στις παραγράφους α) έως δ), μαζί με συστάσεις για βελτιώσεις, όπου είναι απαραίτητο.

 

Για την περικοπή ή τον ανακαταμερισμό εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης παρέχεται αποζημίωση σύμφωνα με την παράγραφο 6.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  εγγυώνται την ικανότητα των δικτύων μεταφοράς και διανομής να μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης με την ελάχιστη δυνατή περικοπή ή ανακαταμερισμό. Αυτό δεν εμποδίζει την εξέταση περιορισμένης περικοπής ή ανακαταμερισμού κατά τον προγραμματισμό του δικτύου, εφόσον αυτή κρίνεται οικονομικά αποδοτικότερη και δεν υπερβαίνει το 5 % των εγκατεστημένων δυναμικοτήτων που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης στην περιοχή τους·

α)  εγγυώνται την ικανότητα των δικτύων μεταφοράς και διανομής να μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, απόκριση ζήτησης ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης με την ελάχιστη δυνατή περικοπή ή ανακαταμερισμό. Αυτό δεν εμποδίζει την εξέταση περιορισμένης περικοπής ή ανακαταμερισμού κατά τον προγραμματισμό του δικτύου, εφόσον αποδειχθεί με διαφανή τρόπο ότι είναι οικονομικά αποδοτικότερες και δεν υπερβαίνουν το 5 % των εγκατεστημένων δυναμικοτήτων που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποθήκευση ενέργειας, απόκριση ζήτησης ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης στην περιοχή τους·

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  εξασφαλίζουν ότι τα δίκτυά τους είναι επαρκώς ευέλικτα ώστε να είναι σε θέση να τα διαχειρίζονται.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπόκεινται σε καθοδικό ανακαταμερισμό ή περικοπή μόνον εάν δεν υφίσταται καμία άλλη εναλλακτική λύση ή εάν άλλες λύσεις θα οδηγούσαν σε δυσανάλογο κόστος ή κινδύνους για την ασφάλεια του δικτύου·

α)  οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας υπόκεινται σε καθοδικό ανακαταμερισμό ή περικοπή μόνον εάν δεν υφίσταται καμία άλλη εναλλακτική λύση ή εάν άλλες λύσεις θα οδηγούσαν σε σημαντικά δυσανάλογο κόστος ή σημαντικούς κινδύνους για την ασφάλεια του δικτύου·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης υπόκεινται σε καθοδικό ανακαταμερισμό ή περικοπή μόνον εάν δεν υφίσταται καμία άλλη εναλλακτική λύση, εκτός από την περικοπή ή τον καθοδικό ανακαταμερισμό εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ή εάν άλλες λύσεις θα οδηγούσαν σε δυσανάλογο κόστος ή κινδύνους για την ασφάλεια του δικτύου·

β)  η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται με διαδικασία συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης υπόκειται σε καθοδικό ανακαταμερισμό ή περικοπή μόνον εάν δεν υφίσταται καμία άλλη εναλλακτική λύση, εκτός από την περικοπή ή τον καθοδικό ανακαταμερισμό εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ή εάν άλλες λύσεις θα οδηγούσαν σε δυσανάλογο κόστος ή κινδύνους για την ασφάλεια του δικτύου·

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Όταν χρησιμοποιείται περικοπή ή ανακαταμερισμός που δεν βασίζεται στην αγορά, αποτελεί αντικείμενο οικονομικής αποζημίωσης από τον διαχειριστή συστήματος που ζητεί την περικοπή ή τον ανακαταμερισμό προς τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγής ή ζήτησης που υφίσταται την περικοπή ή τον ανακαταμερισμό. Η οικονομική αποζημίωση ισούται τουλάχιστον με το υψηλότερο από τα ακόλουθα στοιχεία:

6.  Όταν χρησιμοποιείται περικοπή ή ανακαταμερισμός που δεν βασίζεται στην αγορά, αποτελεί αντικείμενο οικονομικής αποζημίωσης από τον διαχειριστή συστήματος που ζητεί την περικοπή ή τον ανακαταμερισμό προς τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγής, αποθήκευσης ενέργειας ή ζήτησης που υφίσταται την περικοπή ή τον ανακαταμερισμό. Η οικονομική αποζημίωση ισούται τουλάχιστον με το υψηλότερο από τα ακόλουθα στοιχεία:

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  το 90 % των καθαρών εσόδων από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά της προηγούμενης ημέρας που θα είχε παραγάγει η εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής ή ζήτησης χωρίς το αίτημα περικοπής ή ανακαταμερισμού. Όταν χορηγείται οικονομική στήριξη σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής ή ζήτησης με βάση τον όγκο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ή καταναλώνεται, η απολεσθείσα οικονομική στήριξη θεωρείται μέρος των καθαρών εσόδων.

β)  τα καθαρά έσοδα από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά της προηγούμενης ημέρας που θα είχε παραγάγει η εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής ή ζήτησης χωρίς το αίτημα ανακαταμερισμού όταν χορηγείται οικονομική στήριξη σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής ή ζήτησης με βάση τον όγκο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ή καταναλώνεται.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα σύνορα των ζωνών προσφοράς βασίζονται σε μακροπρόθεσμες, διαρθρωτικές συμφορήσεις στο δίκτυο μεταφοράς και οι ζώνες προσφοράς δεν περιέχουν τις εν λόγω συμφορήσεις. Η διαμόρφωση των ζωνών προσφοράς στην Ένωση σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε να μεγιστοποιείται η οικονομική απόδοση και οι δυνατότητες διασυνοριακών συναλλαγών, ενώ παράλληλα διατηρείται η ασφάλεια του εφοδιασμού.

1.  Η διαμόρφωση των ζωνών προσφοράς στην Ένωση σχεδιάζεται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ρευστότητα της αγοράς επόμενης ημέρας και των ενδοημερήσιων αγορών και έτσι να μεγιστοποιούνται η οικονομική απόδοση και οι δυνατότητες διασυνοριακών συναλλαγών, ενώ παράλληλα θα διατηρείται η ασφάλεια του εφοδιασμού. Τα σύνορα των ζωνών προσφοράς βασίζονται σε μακροπρόθεσμες, διαρθρωτικές συμφορήσεις στο δίκτυο μεταφοράς και οι ζώνες προσφοράς δεν περιέχουν τις εν λόγω συμφορήσεις εκτός κι αν δεν επηρεάζουν τις γειτονικές ζώνες προσφοράς ή η επίδρασή τους μετριάζεται με διορθωτικές ενέργειες.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κάθε ζώνη προσφοράς θα πρέπει να ισούται με μια περιοχή τιμής ανισορροπίας ισοζυγίου.

2.  Κάθε ζώνη προσφοράς θα πρέπει να ισούται με μια περιοχή τιμής ανισορροπίας ισοζυγίου, εκτός εάν μια περιοχή τιμής ανισορροπίας ισοζυγίου μπορεί να αποτελέσει μέρος μιας ζώνης προσφοράς.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Για να διασφαλίζεται ο βέλτιστος καθορισμός ζώνης προσφοράς σε στενά διασυνδεδεμένες περιοχές, διενεργείται επανεξέταση ζώνης προσφοράς. Η επανεξέταση αυτή περιλαμβάνει ανάλυση της διαμόρφωσης των ζωνών προσφοράς με συντονισμένο τρόπο, με τη συμμετοχή των επηρεαζόμενων ενδιαφερόμενων μερών από όλα τα επηρεαζόμενα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 32 έως 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222. Ο Οργανισμός εγκρίνει και μπορεί να ζητήσει τροποποιήσεις της μεθοδολογίας και των παραδοχών που θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία επανεξέτασης της ζώνης προσφοράς, καθώς και των εναλλακτικών διαμορφώσεων ζώνης προσφοράς που εξετάζονται.

3.  Για να διασφαλίζεται ο βέλτιστος καθορισμός ζώνης προσφοράς σε στενά διασυνδεδεμένες περιοχές, διενεργείται επανεξέταση ζώνης προσφοράς. Η επανεξέταση αυτή περιλαμβάνει ανάλυση της διαμόρφωσης των ζωνών προσφοράς με συντονισμένο τρόπο, με τη συμμετοχή των επηρεαζόμενων ενδιαφερόμενων μερών από όλα τα επηρεαζόμενα κράτη μέλη, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στα άρθρα 32 έως 34 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222. Οι τρέχουσες ζώνες προσφοράς αξιολογούνται βάσει της ικανότητάς τους να δημιουργήσουν ένα αξιόπιστο περιβάλλον για τις αγορές, να διασφαλίζουν επαρκή ευέλικτη παραγωγή και δυναμικότητα φορτίου, που είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή συμφορήσεων δικτύου, την εξισορρόπηση της ζήτησης και της προσφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και την μακροπρόθεσμη ασφάλεια των επενδύσεων και του δικτύου. Ο Οργανισμός εγκρίνει και μπορεί να ζητήσει τροποποιήσεις της μεθοδολογίας και των παραδοχών που θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία επανεξέτασης της ζώνης προσφοράς, καθώς και των εναλλακτικών διαμορφώσεων ζώνης προσφοράς που εξετάζονται. Η μεθοδολογία λαμβάνει δεόντως υπόψη τα αναπτυξιακά έργα υποδομής τα οποία αναμένεται να υλοποιηθούν εντός των επόμενων 5 ετών.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς που συμμετέχουν στην επανεξέταση ζώνης προσφοράς υποβάλλουν πρόταση στην Επιτροπή σχετικά με το αν πρέπει να τροποποιηθεί ή να διατηρηθεί η διαμόρφωση ζώνης προσφοράς. Με βάση την πρόταση αυτή, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση σχετικά με το αν πρέπει να τροποποιηθεί ή να διατηρηθεί η διαμόρφωση ζώνης προσφοράς, [το αργότερο 6 μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, εισάγεται συγκεκριμένη ημερομηνία από την Υπηρεσία Εκδόσεων] ή έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της διαμόρφωσης ζώνης προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1 σημεία α), β) ή γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222, ανάλογα με το ποια ημερομηνία είναι μεταγενέστερη.

4.  Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς που συμμετέχουν στην επανεξέταση ζώνης προσφοράς υποβάλλουν πρόταση στα αρμόδια κράτη μέλη σχετικά με το αν πρέπει να τροποποιηθεί ή να διατηρηθεί η διαμόρφωση ζώνης προσφοράς. Αρμόδια κράτη μέλη είναι εκείνα που συμμετέχουν στην επανεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 και εκείνα που ανήκουν στην ίδια περιφέρεια ή περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1222. Με βάση την πρόταση, τα αρμόδια κράτη μέλη καταλήγουν, εντός έξι μηνών, σε ομόφωνη απόφαση σχετικά με το αν πρέπει να τροποποιηθεί ή να διατηρηθεί η διαμόρφωση ζώνης προσφοράς. Τα άλλα κράτη μέλη, τα συμβαλλόμενα μέρη της Ενεργειακής Κοινότητας ή άλλες τρίτες χώρες που μοιράζονται την ίδια συγχρονισμένη περιοχή με οποιοδήποτε κράτος μέλος δύνανται να υποβάλουν παρατηρήσεις. Η απόφαση είναι αιτιολογημένη, σύμφωνα με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία, και λαμβάνει υπόψη τις τυχόν παρατηρήσεις των άλλων κρατών μελών, των συμβαλλόμενων μερών της Ενεργειακής Κοινότητας και άλλων τρίτων χωρών που μοιράζονται την ίδια συγχρονισμένη περιοχή με οποιοδήποτε κράτος μέλος, καθώς και τις αναληφθείσες από τα αρμόδια κράτη μέλη δεσμεύσεις για αντιμετώπιση υφισταμένων καταστάσεων συμφόρησης. Τα αρμόδια κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στον Οργανισμό την απόφασή τους και τις τυχόν διασυνοριακές συμφωνίες που έχουν συνάψει τα κράτη μέλη, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς με σκοπό την επίτευξη συναίνεσης. Οι συμφωνίες που συνάπτονται από τα αρμόδια κράτη μέλη δεν παρεκκλίνουν από τις διαδικασίες συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας όπως ορίζονται στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού ούτε από τις σχετικές διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Σε περίπτωση που τα αρμόδια κράτη μέλη αδυνατούν να καταλήξουν σε ομόφωνη απόφαση εντός της προβλεπόμενης στην παράγραφο 4 προθεσμίας ή σε περίπτωση που τα κράτη μέλη αντιληφθούν ότι δεν έχουν εκπληρωθεί οι δεσμεύσεις στις οποίες βασίστηκε προηγούμενη ομόφωνη απόφαση, ενημερώνουν πάραυτα την Επιτροπή.

 

Η Επιτροπή κινεί διαδικασία συνδιαλλαγής και ενεργεί ως διαμεσολαβητής μεταξύ των αρμοδίων κρατών μελών. Στη διαδικασία συνδιαλλαγής, τα αρμόδια κράτη μέλη, εντός έξι μηνών από την έναρξή της, εγκρίνουν ομόφωνη απόφαση σχετικά με το αν πρέπει να τροποποιηθεί ή να διατηρηθεί η διαμόρφωση ζώνης προσφοράς.

 

Εάν κατά τη διαδικασία συνδιαλλαγής τα αρμόδια κράτη μέλη αδυνατούν να εγκρίνουν ομόφωνη απόφαση εντός έξι μηνών, το κράτος μέλος με την εσωτερική διαρθρωτική συμφόρηση έχει την επιλογή είτε να τροποποιήσει τη ζώνη προσφοράς του είτε να καταρτίσει ένα χάρτη πορείας με συγκεκριμένα μέτρα για τον τρόπο αντιμετώπισης των συμφορήσεων στο εθνικό του έδαφος σε εύθετο χρόνο. Το συγκεκριμένο κράτος μέλος κοινοποιεί αμέσως την επιλογή του στην Επιτροπή.

 

Για τα κράτη μέλη που επιλέγουν να τροποποιήσουν τις ζώνες προσφοράς τους, η Επιτροπή εκδίδει απόφαση εντός έξι μηνών από τη σχετική κοινοποίηση, μετά από ενδελεχή αξιολόγηση όλων των ζητημάτων που διακυβεύονται και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων λύσεων.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 4 βασίζεται στο αποτέλεσμα της επανεξέτασης ζώνης προσφοράς και στην πρόταση των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς σχετικά με τη διατήρηση ή την τροποποίησή της. Η απόφαση είναι αιτιολογημένη, ιδίως όσον αφορά ενδεχόμενες αποκλίσεις από το αποτέλεσμα της επανεξέτασης ζώνης προσφοράς.

5.  Εάν το αρμόδιο κράτος μέλος επιλέγει να καταρτίσει λεπτομερή χάρτη πορείας με συγκεκριμένα ορόσημα ως προς τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν τα ζητήματα συμφόρησης, το εν λόγω κράτος μέλος, εντός έξι μηνών από την απόφαση της Επιτροπής, υποβάλλει τον χάρτη πορείας στην Επιτροπή και τα άλλα αρμόδια κράτη μέλη. Κατά την υλοποίηση του χάρτη πορείας το αρμόδια κράτος μέλος υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στην Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί.

 

Ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη πρόοδο υλοποίησης του χάρτη πορείας, το κράτος μέλος που θέτει ήδη σε εφαρμογή ένα χάρτη πορείας μεριμνά ώστε οι ικανότητες διασυνοριακού εμπορίου να αυξάνονται κάθε χρόνο μέχρι το ελάχιστο επίπεδο αναφοράς του 75 % που υπολογίζεται βάσει του άρθρου 14 παράγραφος 7 και που πρέπει να έχει επιτευχθεί στο τέλος του 2025. Η ετήσια αύξηση επιτυγχάνεται με γραμμική τροχιά.

 

Αφετηρία της τροχιάς είναι είτε η κατανεμηθείσα δυναμικότητα στα εν λόγω σύνορα το έτος πριν από την έγκριση του χάρτη πορείας, είτε ο μέσος όρος των τριών τελευταίων ετών πριν από την έγκριση του χάρτη πορείας, ανάλογα με το ποιο από τα δύο είναι υψηλότερο.

 

Τα κράτη μέλη θεωρείται ότι πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 7 εάν η διαθέσιμη δυναμικότητα για διαζωνικό εμπόριο είναι τουλάχιστον ίση με τις τιμές της γραμμικής τροχιάς.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Οι αρμόδιοι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές αξιολογούν κατ’ έτος κατά πόσο η διαθέσιμη διασυνοριακή δυναμικότητα κάλυψε τη γραμμική τροχιά ή, από το τέλος του 2025, το ελάχιστο επίπεδο που ορίζεται στο άρθρο 14 παράγραφος 7.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β.  Για τα κράτη μέλη για τα οποία η προβλεπόμενη στην παράγραφο 5α αξιολόγηση αποδεικνύει ότι ένας διαχειριστής συστήματος μεταφοράς δεν τήρησε τη γραμμική τροχιά ή, από το τέλος του 2025, το επίπεδο που περιγράφεται στο άρθρο 14 παράγραφος 7, η Επιτροπή μπορεί να προτείνει πρόσθετα μέτρα και, ως έσχατη λύση, να εκδώσει απόφαση για το κατά πόσο πρέπει να τροποποιηθεί ή να διατηρηθεί η διαμόρφωση ζώνης προσφοράς εντός και μεταξύ αυτών των κρατών μελών.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Σε περίπτωση που κινηθεί περαιτέρω επανεξέταση ζώνης προσφοράς δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 1 στοιχεία α), β) ή γ) του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222, η Επιτροπή δύναται να εκδώσει απόφαση εντός έξι μηνών από την ολοκλήρωση της εν λόγω επανεξέτασης ζώνης προσφοράς.

διαγράφεται

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Η Επιτροπή διαβουλεύεται με τα εκάστοτε ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με τις αποφάσεις της δυνάμει του παρόντος άρθρου πριν από την έκδοσή τους.

7.  Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή διαβουλεύονται με τα εκάστοτε ενδιαφερόμενα μέρη προτού εκδώσουν απόφαση δυνάμει του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Η απόφαση της Επιτροπής καθορίζει την ημερομηνία εφαρμογής της αλλαγής. Με την εν λόγω ημερομηνία εφαρμογής εξισορροπείται η ανάγκη για ταχύτητα με πρακτικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιακών συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο της απόφασής της, η Επιτροπή μπορεί να καθορίζει κατάλληλες μεταβατικές ρυθμίσεις.

8.  Η απόφαση που εκδίδεται δυνάμει του παρόντος άρθρου καθορίζει την ημερομηνία εφαρμογής της αλλαγής. Με την εν λόγω ημερομηνία εφαρμογής εξισορροπείται η ανάγκη για ταχύτητα με πρακτικές παραμέτρους, συμπεριλαμβανομένων των προθεσμιακών συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο της απόφασης, δύνανται να καθοριστούν κατάλληλες μεταβατικές ρυθμίσεις.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α.  Σε περίπτωση που κινηθούν περαιτέρω επανεξετάσεις ζώνης προσφοράς δυνάμει του στοιχείου α), β) ή γ) του άρθρου 32 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222, εφαρμόζονται οι παράγραφοι 4 έως 8 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η μέγιστη δυναμικότητα των διασυνδέσεων και/ή των δικτύων μεταφοράς που έχουν επιπτώσεις στις διασυνοριακές ροές διατίθεται στους συντελεστές της αγοράς που πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας για την ασφαλή λειτουργία του δικτύου. Η αντίρροπη συναλλαγή και ο ανακαταμερισμός, συμπεριλαμβανομένου του διασυνοριακού ανακαταμερισμού, χρησιμοποιούνται για τη μεγιστοποίηση των διαθέσιμων δυναμικοτήτων, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι δεν είναι επωφελείς για την οικονομική απόδοση σε ενωσιακό επίπεδο.

3.  Η μέγιστη δυναμικότητα των διασυνδέσεων και/ή των δικτύων μεταφοράς που έχουν επιπτώσεις στις διασυνοριακές ροές διατίθεται στους συντελεστές της αγοράς που πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας για την ασφαλή λειτουργία του δικτύου. Η αντίρροπη συναλλαγή και ο ανακαταμερισμός, συμπεριλαμβανομένου του διασυνοριακού ανακαταμερισμού, χρησιμοποιούνται για τη μεγιστοποίηση των διαθέσιμων δυναμικοτήτων, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι δεν είναι επωφελείς για την οικονομική απόδοση σε ενωσιακό επίπεδο.

 

Κατά την κατανομή του κόστους των διορθωτικών ενεργειών μεταξύ των διαχειριστών δικτύων μεταφοράς, οι ρυθμιστικές αρχές αναλύουν σε ποιο βαθμό τυχόν απρογραμμάτιστες ροές που εξέρχονται από μια ζώνη προσφοράς και επανεισέρχονται σε αυτήν συμβάλλουν στη συμφόρηση που παρατηρείται μεταξύ δύο ζωνών προσφοράς, και κατανέμουν το κόστος αντίρροπης συναλλαγής και ανακαταμερισμού κατ’ αναλογία προς τη συμβολή τους στη συμφόρηση.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δεν περιορίζουν την ποσότητα της δυναμικότητας διασύνδεσης που είναι διαθέσιμη σε άλλους παράγοντες της αγοράς ώστε να επιλύσουν το πρόβλημα της συμφόρησης εντός της δικής τους περιοχής ελέγχου ή ως μέσο διαχείρισης των ροών σε σύνορο μεταξύ δύο περιοχών ελέγχου που παρατηρούνται ακόμη και χωρίς καμία πράξη, δηλαδή ροών σε περιοχές ελέγχου που προκαλούνται από προέλευση και προορισμό εντός μίας περιοχής ελέγχου.

7.  Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δεν περιορίζουν την ποσότητα της δυναμικότητας διασύνδεσης που είναι διαθέσιμη σε άλλους παράγοντες της αγοράς ώστε να επιλύσουν το πρόβλημα της συμφόρησης εντός της δικής τους περιοχής ελέγχου ή ως μέσο διαχείρισης των ροών σε σύνορο μεταξύ δύο περιοχών ελέγχου που παρατηρούνται ακόμη και χωρίς καμία πράξη, δηλαδή ροών σε περιοχές ελέγχου που προκαλούνται από προέλευση και προορισμό εντός μίας περιοχής ελέγχου.

 

Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 13 παράγραφος 5 τέταρτο εδάφιο, η παρούσα παράγραφος θεωρείται ότι τηρείται εάν επιτυγχάνονται τα ακόλουθα ελάχιστα επίπεδα διαθέσιμης δυναμικότητας για διαζωνικό εμπόριο, που υπολογίζονται σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης που εγκρίθηκε βάσει του άρθρου 18 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 714/2009, λαμβανομένων υπόψη των τυχόν απροβλέπτων:

 

i)   για σύνορα όπου χρησιμοποιείται μια προσέγγιση συντονισμένης καθαρής δυναμικότητας μεταφοράς, εάν τουλάχιστον το 75 % της καθαρής δυναμικότητας μεταφοράς σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή για την κατανομή δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης καθίσταται διαθέσιμο για διασυνοριακό εμπόριο·

 

ii)   για σύνορα όπου χρησιμοποιείται μια προσέγγιση βασισμένη στις ροές εάν, στα διαζωνικά και τα εσωτερικά κρίσιμα στοιχεία δικτύου που συνεκτιμώνται για τον βάσει των ροών υπολογισμό, το 75 % της θερμικής δυναμικότητας, μετά την αφαίρεση της ποσότητας που απαιτείται για την εφαρμογή της αρχής του N-1 σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή για την κατανομή δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης, χρησιμοποιείται ως εισροή για την κατανομή δυναμικότητας.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τέλη πρόσβασης στα δίκτυα

Τέλη πρόσβασης στα δίκτυα, χρήση δικτύων και ενίσχυση

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα τέλη που επιβάλλουν οι διαχειριστές δικτύου για την πρόσβαση στα δίκτυα , συμπεριλαμβανομένων των τελών σύνδεσης στα δίκτυα, των τελών χρήσης των δικτύων και, κατά περίπτωση, των τελών για συναφείς ενισχύσεις δικτύων, πρέπει να είναι διαφανή, να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη ασφάλειας και ευελιξίας των δικτύων και να αντανακλούν το πραγματικό κόστος που προκύπτει στο βαθμό που αντιστοιχεί στο κόστος αποτελεσματικού και διαρθρωτικά συγκρίσιμου διαχειριστή δικτύου και να εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις. Ειδικότερα, τα τέλη εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές, μεταξύ παραγωγής που συνδέεται στο επίπεδο διανομής και παραγωγής που συνδέεται στο επίπεδο μεταφοράς. Με τα τέλη δεν εισάγονται διακρίσεις σε βάρος της αποθήκευσης ενέργειας και δεν δημιουργούνται αντικίνητρα για τη συμμετοχή στην απόκριση ζήτησης. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα τέλη αυτά δεν πρέπει να εξαρτώνται από την απόσταση.

1.  Τα τέλη που επιβάλλουν οι διαχειριστές δικτύου για την πρόσβαση στα δίκτυα , συμπεριλαμβανομένων των τελών σύνδεσης στα δίκτυα, των τελών χρήσης των δικτύων και, κατά περίπτωση, των τελών για συναφείς ενισχύσεις δικτύων, πρέπει να είναι δίκαια, να αντανακλούν το κόστος, να είναι διαφανή, να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη ασφάλειας και ευελιξίας των δικτύων και να αντανακλούν το πραγματικό κόστος που προκύπτει στο βαθμό που αντιστοιχεί στο κόστος αποτελεσματικού και διαρθρωτικά συγκρίσιμου διαχειριστή δικτύου και να εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις. Στα τιμολόγια δικτύου δεν περιλαμβάνονται άσχετες δαπάνες που υποστηρίζουν άλλους στόχους πολιτικής, όπως φόροι ή εισφορές, καθώς αυτό θα στρέβλωνε την παραγωγή, την κατανάλωση και τις επενδυτικές αποφάσεις. Ειδικότερα, τα τέλη υποστηρίζουν με ουδέτερο τρόπο τη συνολική απόδοση του συστήματος μακροπρόθεσμα μέσω «τιμολογιακών σημάτων» προς καταναλωτές και παραγωγούς και εφαρμόζονται στο μέτρο του δυνατού κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές, μεταξύ παραγωγής που συνδέεται στο επίπεδο διανομής και παραγωγής που συνδέεται στο επίπεδο μεταφοράς. Με τα τέλη δεν εισάγονται διακρίσεις σε βάρος της αποθήκευσης ενέργειας και της συγκέντρωσης και δεν δημιουργούνται αντικίνητρα για αυτοπαραγωγή, αυτοκατανάλωση και για τη συμμετοχή στην απόκριση ζήτησης. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα τέλη αυτά δεν πρέπει να εξαρτώνται από την απόσταση.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα τιμολόγια παρέχουν κατάλληλα κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, για να βελτιώνουν την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, να προωθούν την ενοποίηση της αγοράς και την ασφάλεια του εφοδιασμού, και να στηρίζουν επενδύσεις και τις συναφείς δραστηριότητες έρευνας.

2.  Τα τιμολόγια παρέχουν κατάλληλα κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, για να βελτιώνουν την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, να προωθούν την ενοποίηση της αγοράς και την ασφάλεια του εφοδιασμού, και την ανταγωνιστικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, και να στηρίζουν αποδοτικές επενδύσεις, ιδιαίτερα στην ψηφιοποίηση, στις υπηρεσίες ευελιξίας και στις διασυνδέσεις, και τις συναφείς δραστηριότητες έρευνας. Τα τιμολόγια δεν δημιουργούν αντικίνητρα για την αποθήκευση ενέργειας, την απόκριση ζήτησης ή την αυτοπαραγωγή.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Τα τιμολόγια αντανακλούν το κόστος χρήσης του δικτύου διανομής από τους χρήστες του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ενεργών πελατών, και είναι δυνατό να διαφοροποιούνται με βάση τα χαρακτηριστικά κατανάλωσης ή ηλεκτροπαραγωγής των χρηστών του συστήματος. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης, οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να καθορίζουν χρονικά διαφοροποιημένα τιμολόγια δικτύων, τα οποία να αντανακλούν τη χρήση του δικτύου, με διαφανή και προβλέψιμο τρόπο για τον καταναλωτή.

7.  Τα τιμολόγια μεταφοράς και διανομής αντανακλούν το κόστος συνυπολογίζοντας το επενδυτικό κόστος, την προστιθέμενη αξία της κατανεμημένης ηλεκτροπαραγωγής, την ευελιξία, την ψηφιοποίηση, την απόκριση ζήτησης, την αποθήκευση και της χρήση του δικτύου μεταφοράς και διανομής από τους χρήστες του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ενεργών πελατών, μπορούν να περιέχουν στοιχεία δυναμικότητας σύνδεσης στο δίκτυο και είναι δυνατό να διαφοροποιούνται με βάση τα χαρακτηριστικά κατανάλωσης ή ηλεκτροπαραγωγής των χρηστών του συστήματος. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές καθορίζουν χρονικά διαφοροποιημένα τιμολόγια δικτύων, τα οποία να αντανακλούν τη χρήση του δικτύου, με διαφανή και προβλέψιμο και οικονομικά αποδοτικό τρόπο για τον καταναλωτή. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε τα τιμολόγια να μην εμπεριέχουν διακρίσεις.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων διανομής για να παρέχουν υπηρεσίες για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των δικτύων τους και να ενσωματώνουν καινοτόμες λύσεις στα συστήματα διανομής. Για τον σκοπό αυτό, οι ρυθμιστικές αρχές αναγνωρίζουν ως επιλέξιμες και περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές δαπάνες στα τιμολόγια διανομής και καθιερώνουν στόχους επιδόσεων προκειμένου να παρέχονται κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων διανομής για να βελτιώνουν την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, στα δίκτυά τους.

8.  Οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων διανομής για την πιο αποδοτική λειτουργία και ανάπτυξη των δικτύων τους και για να ενσωματώνουν καινοτόμες λύσεις στα συστήματα διανομής, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής υπηρεσιών. Για τον σκοπό αυτό, οι ρυθμιστικές αρχές αναγνωρίζουν ως επιλέξιμες και περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές δαπάνες στα τιμολόγια διανομής και καθιερώνουν στόχους επιδόσεων προκειμένου να παρέχονται κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων διανομής για να βελτιώνουν την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, της ευελιξίας και της ψηφιοποίησης των δικτύων διανομής, μεταξύ άλλων και με την εγκατάσταση έξυπνων δικτύων και των έξυπνων συστημάτων μέτρησης, στα δίκτυά τους.

Τροπολογία    82

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 9 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί συγκεκριμένη ημερομηνία – τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος] ο Οργανισμός υποβάλλει σύσταση προς τις ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τη σταδιακή σύγκλιση των μεθοδολογιών τιμολόγησης μεταφοράς και διανομής. Η εν λόγω σύσταση καλύπτει τουλάχιστον:

9.  Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί συγκεκριμένη ημερομηνία – τρεις μήνες μετά την έναρξη ισχύος] ο Οργανισμός αξιολογεί τη σκοπιμότητα σταδιακής σύγκλισης των μεθοδολογιών τιμολόγησης μεταφοράς και διανομής. Η μελέτη σκοπιμότητας καλύπτει τουλάχιστον:

Τροπολογία    83

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 9 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  τις ομάδες χρηστών του δικτύου στις οποίες εφαρμόζονται τιμολόγια, συμπεριλαμβανομένων των τιμολογιακών απαλλαγών.

ζ)  τις ομάδες χρηστών του δικτύου στις οποίες εφαρμόζονται τιμολόγια σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά και τις μορφές κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένων των τιμολογιακών απαλλαγών.

Τροπολογία    84

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 9 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

9α.  Οι ρυθμιστικές αρχές θεσπίζουν ένα σύνολο δεικτών για τη μέτρηση της απόδοσης των διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς και διανομής, οι οποίοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα εξής:

 

α) τον όγκο περικοπτόμενης ενέργειας σε MWh, αναλυτικά ανά τύπο πηγής παραγωγής·

 

β) το ποσοστό του μήκους των γραμμών που λειτουργούν με δυναμικές ονομαστικές τιμές γραμμής·

 

γ) το ποσοστό των υποσταθμών που παρακολουθούνται και ελέγχονται εξ αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο·

 

δ) το ποσοστό του μήκους των γραμμών που λειτουργούν με δυναμικές ονομαστικές τιμές γραμμής·

 

ε) τις απώλειες σε δίκτυα ηλεκτροδότησης υψηλής, μεσαίας και χαμηλής τάσης·

 

στ) τη συχνότητα και τη διάρκεια των διακοπών παροχής ρεύματος στο δίκτυο.

 

Έως [δύο χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], και στη συνέχεια κάθε δύο χρόνια, οι ρυθμιστικές αρχές θα δημοσιεύουν μια έκθεση για την απόδοση των διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς και διανομής, καθώς και συστάσεις για βελτίωση, κατά περίπτωση.

Τροπολογία    85

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τυχόν έσοδα από τον επιμερισμό δυναμικότητας διασύνδεσης χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

2.  Τυχόν έσοδα από τον επιμερισμό δυναμικότητας διασύνδεσης χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

α)  για να εξασφαλίζεται η πραγματική διαθεσιμότητα της κατανεμημένης δυναμικότητας·

α)  για να εξασφαλίζεται η πραγματική διαθεσιμότητα της κατανεμημένης δυναμικότητας· ή

β)  για να διατηρούνται ή να αυξάνονται οι δυνατότητες διασύνδεσης μέσω επενδύσεων στο δίκτυο, ιδίως με νέες γραμμές διασύνδεσης.

β)  για να διατηρούνται ή να αυξάνονται οι δυνατότητες διασύνδεσης μέσω της βελτιστοποιημένης χρήσης των υφισταμένων γραμμών διασύνδεσης χάρη σε συντονισμένες διορθωτικές ενέργειες και ενέργειες αντεμπορίας ή/και επενδύσεις στο δίκτυο, έως την τιμή-στόχο για τη δυναμικότητα μεταφοράς σε διασυνοριακό επίπεδο.

Εάν τα έσοδα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τους σκοπούς των στοιχείων α) ή β) του πρώτου εδαφίου, εγγράφονται σε χωριστή γραμμή εσωτερικού λογαριασμού για μελλοντική χρήση για τους σκοπούς αυτούς.

Στις περιπτώσεις που εκπληρωθούν οι στόχοι των στοιχείων α) και β) του πρώτου εδαφίου, τα υπολειμματικά έσοδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εισόδημα το οποίο λαμβάνεται υπόψη από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές κατά την έγκριση της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των τιμολογίων δικτύου ή/και τον καθορισμό των τιμολογίων δικτύου.

Τροπολογία    86

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η χρησιμοποίηση εσόδων σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 2 υπόκειται σε μεθοδολογία που προτείνεται από τον Οργανισμό και εγκρίνεται από την Επιτροπή. Η πρόταση του Οργανισμού υποβάλλεται στην Επιτροπή έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος] και εγκρίνεται εντός έξι μηνών.

3.  Η χρησιμοποίηση εσόδων σύμφωνα με την παράγραφο 2 υπόκειται σε μεθοδολογία που προτείνεται από τον Οργανισμό και εγκρίνεται από την Επιτροπή Η πρόταση του Οργανισμού υποβάλλεται στην Επιτροπή έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος] και εγκρίνεται εντός έξι μηνών.

Ο Οργανισμός μπορεί, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, να επικαιροποιεί τη μεθοδολογία και η Επιτροπή εγκρίνει την επικαιροποιημένη μεθοδολογία το αργότερο σε έξι μήνες από την υποβολή της.

Ο Οργανισμός μπορεί, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, να επικαιροποιεί τη μεθοδολογία και η Επιτροπή εγκρίνει την επικαιροποιημένη μεθοδολογία το αργότερο σε έξι μήνες από την υποβολή της.

Πριν από την υποβολή στην Επιτροπή, ο Οργανισμός προβαίνει σε διαβούλευση σχετικά με τη μεθοδολογία σύμφωνα με το άρθρο 15 [αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 863/2].

Πριν από την υποβολή στην Επιτροπή, ο Οργανισμός προβαίνει σε διαβούλευση σχετικά με τη μεθοδολογία σύμφωνα με το άρθρο 15 [αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 863/2].

Η μεθοδολογία περιλαμβάνει λεπτομερώς τουλάχιστον τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα έσοδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 2, καθώς και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες, και για ποιο χρονικό διάστημα, μπορούν να εγγραφούν σε χωριστή γραμμή εσωτερικού λογαριασμού για μελλοντική χρήση για τους σκοπούς αυτούς.

Η μεθοδολογία περιλαμβάνει λεπτομερώς τουλάχιστον τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα έσοδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παράγραφο 2, καθώς και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες, και για ποιο χρονικό διάστημα, μπορούν να εγγραφούν σε χωριστή γραμμή εσωτερικού λογαριασμού για μελλοντική χρήση για τους σκοπούς αυτούς.

Τροπολογία    87

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς καθορίζουν σαφώς και εκ των προτέρων τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιείται τυχόν εισόδημα συμφόρησης και υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την πραγματική χρήση του εισοδήματος αυτού. Σε ετήσια βάση και έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δημοσιεύουν έκθεση στην οποία εμφαίνεται το ποσό των εσόδων που εισπράχθηκαν για την περίοδο 12 μηνών που λήγει στις 30 Ιουνίου του ίδιου έτους, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα έσοδα αυτά, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων σχεδίων για τα οποία χρησιμοποιήθηκε το εισόδημα ή του ποσού που έχει εγγραφεί σε χωριστή γραμμή λογαριασμού, μαζί με επαλήθευση ότι η εν λόγω χρήση συνάδει με τον παρόντα κανονισμό και τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.

4.  Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς καθορίζουν σαφώς και εκ των προτέρων τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιείται τυχόν εισόδημα συμφόρησης και υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την πραγματική χρήση του εισοδήματος αυτού. Σε ετήσια βάση και έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δημοσιεύουν έκθεση στην οποία εμφαίνεται το ποσό των εσόδων που εισπράχθηκαν για την περίοδο 12 μηνών που λήγει στις 30 Ιουνίου του ίδιου έτους, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα έσοδα αυτά, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων σχεδίων για τα οποία χρησιμοποιήθηκε το εισόδημα ή του ποσού που έχει εγγραφεί σε χωριστή γραμμή λογαριασμού, ή του ποσού που έχει χρησιμοποιηθεί κατά τον υπολογισμό των τιμολογίων δικτύου, μαζί με επαλήθευση ότι η εν λόγω χρήση συνάδει με τον παρόντα κανονισμό. Εάν κάποια από τα εισοδήματα συμφόρησης χρησιμοποιηθούν κατά τον υπολογισμό των τιμολογίων δικτύου, η έκθεση μπορεί να ορίσει την τήρηση των κριτηρίων της δέσμευσης και του ισολογισμού από τον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς σύμφωνα με την παράγραφο 2.

Τροπολογία    88

Πρόταση κανονισμού

Kεφάλαιο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επάρκεια των πόρων

Επάρκεια των πόρων και μηχανισμοί δυναμικότητας

Τροπολογία    89

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 19.

1.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 19 και δημοσιεύουν έκθεση για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης.

Τροπολογία    90

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο εντοπίζεται ζήτημα που αφορά την επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη εντοπίζουν τυχόν ρυθμιστικές στρεβλώσεις που προκάλεσαν την εμφάνιση του ζητήματος ή συνέβαλαν σε αυτήν.

2.  Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο εντοπίζεται ζήτημα που αφορά την επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη εντοπίζουν τυχόν ρυθμιστικές στρεβλώσεις και/ή αδυναμίες της αγοράς που προκάλεσαν την εμφάνιση του ζητήματος ή συνέβαλαν σε αυτήν.

Τροπολογία    91

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν χρονοδιάγραμμα για την έγκριση μέτρων με σκοπό την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών στρεβλώσεων ανωμαλιών που εντοπίστηκαν. Όταν αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν την επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη εξετάζουν, ιδίως, την άρση των ρυθμιστικών στρεβλώσεων, την παροχή δυνατότητας τιμολόγησης σπάνης, την ανάπτυξη της διασύνδεσης, της αποθήκευσης ενέργειας, των μέτρων από την πλευρά της ζήτησης και της ενεργειακής απόδοσης.

3.  Τα κράτη μέλη με διαπιστωμένα ζητήματα επάρκειας δημοσιεύουν σχέδιο εφαρμογής με χρονοδιάγραμμα για την έγκριση μέτρων με σκοπό την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών στρεβλώσεων και/ή αδυναμιών της αγοράς που εντοπίστηκαν. Όταν αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν την επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη στηρίζονται στις αρχές του άρθρου 3 και, ιδίως:

 

α) εξαλείφουν τις ρυθμιστικές στρεβλώσεις·

 

β) καταργούν τα ανώτατα όρια τιμών·

 

γ) θεσπίζουν διοικητική τιμολόγηση ανεπάρκειας για την ενέργεια εξισορρόπησης·

 

δ) αυξάνουν την δυναμικότητας διασύνδεσης και εσωτερικού δικτύου·

 

ε) επιτρέπουν την αυτοπαραγωγή, την αποθήκευση ενέργειας, τις ενέργειες από την πλευρά της ζήτησης και την ενεργειακή απόδοση εξαλείφοντας τα κανονιστικά εμπόδια·

 

στ) διασφαλίζουν οικονομικά αποδοτική αγορακεντρική παροχή εξισορροπητικών και παρεπόμενων υπηρεσιών·

 

ζ) καταργούν τις ρυθμιζόμενες τιμές δυνάμει του άρθρου 5 της οδηγίας (ΕΕ) ... [αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, όπως προτείνεται από το COM(2016) 864/2].

Τροπολογία    92

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα κράτη μέλη υποβάλλουν το σχέδιο εφαρμογής στην Επιτροπή για επανεξέταση.

Τροπολογία    93

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Εντός δύο μηνών από την παραλαβή του σχεδίου εφαρμογής, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει κατά πόσο τα μέτρα επαρκούν για την εξάλειψη των ρυθμιστικών στρεβλώσεων και/ή των αδυναμιών της αγοράς και μπορεί να ζητήσει από το κράτος μέλος να τροποποιήσει αναλόγως το σχέδιο εφαρμογής.

Τροπολογία    94

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3γ.  Το κράτος μέλος παρακολουθεί την εκτέλεση του σχεδίου εφαρμογής και δημοσιεύει τα αποτελέσματα σε ετήσια έκθεση.

Τροπολογία    95

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3δ.  Το κράτος μέλος υποβάλλει στον Οργανισμό, για έκδοση γνώμης, έκθεση σχετικά με την εκ μέρους του παρακολούθηση της εκτέλεσης του σχεδίου εφαρμογής.

Τροπολογία    96

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3ε.  Ο Οργανισμός υποβάλλει τη γνώμη του στην Επιτροπή δυνάμει της παραγράφου 3δ. Η Επιτροπή αποφασίζει κατά πόσο οι μεταρρυθμίσεις έχουν επαρκώς εφαρμοστεί.

Τροπολογία    97

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 18α

 

Γενικές αρχές για τους μηχανισμούς δυναμικότητας

 

1.  Για να αντιμετωπίσουν εναπομένοντα ζητήματα που δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν με τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώνουν μηχανισμούς δυναμικότητας ως έσχατη λύση και με την επιφύλαξη του παρόντος άρθρου και των ενωσιακών κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.

 

2.  Πριν από την καθιέρωση των μηχανισμών δυναμικότητας δυνάμει της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη διενεργούν ολοκληρωμένη μελέτη σχετικά με τις ενδεχόμενες επιπτώσεις τους στα γειτονικά κράτη μέλη στο πλαίσιο της οποίας διαβουλεύονται τουλάχιστον με τα ηλεκτρικά συνδεδεμένα γειτονικά τους κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς αυτών των κρατών μελών.

 

3.  Τα κράτη μέλη εκτιμούν κατά πόσο ο μηχανισμός δυναμικότητας με τη μορφή στρατηγικού αποθέματος μπορεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα επάρκειας. Εάν αυτό δεν συμβαίνει, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν διαφορετικό τύπο μηχανισμού. Οι παράμετροι που καθορίζουν την ποσότητα παρεχόμενης δυναμικότητας από τον μηχανισμό δυναμικότητας εγκρίνονται από την εθνική ρυθμιστική αρχή.

 

4.  Τα κράτη μέλη δεν εισάγουν μηχανισμούς δυναμικότητας αν συμβαίνουν ένα ή και τα δυο από τα εξής: α) η ευρωπαϊκή εκτίμηση επάρκειας πόρων δεν έχει εντοπίσει ζήτημα επάρκειας· β) το λεπτομερές σχέδιο εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 δεν έχει λάβει θετική απόφαση από την Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφος 3β).

 

5.  Όταν ένα κράτος μέλος ήδη εφαρμόζει μηχανισμό δυναμικότητας, τον επανεξετάζει και μεριμνά ώστε να μη συνάπτονται νέες συμβάσεις βάσει αυτού αν συμβαίνουν ένα ή και τα δυο από τα εξής:

 

α) η ευρωπαϊκή εκτίμηση επάρκειας πόρων δεν έχει εντοπίσει ζήτημα επάρκειας·

 

β) το λεπτομερές σχέδιο εφαρμογής που αναφέρεται στο άρθρο 18 παράγραφος 3 δεν έχει λάβει θετική απόφαση από την Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18 παράγραφος 3β).

 

6.  Οι μηχανισμοί δυναμικότητας είναι προσωρινοί. Εγκρίνονται από την Επιτροπή για περίοδο που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Καταργούνται σταδιακά ή η ποσότητα δεσμευμένης δυναμικότητας μειώνεται, βάσει του σχεδίου εφαρμογής σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3. Τα κράτη μέλη συνεχίζουν την εκτέλεση του σχεδίου εφαρμογής μετά την εισαγωγή του μηχανισμού δυναμικότητας.

 

7.  Η δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής που ξεκίνησε εμπορική παραγωγή μετά [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού] είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 gr CO2/kWh. Με εξαίρεση τα στρατηγικά αποθέματα, η δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν δεσμεύεται σε μηχανισμούς δυναμικότητας μετά [Υπηρεσία Εκδόσεων: να προστεθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία    98

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο καλύπτει τη συνολική επάρκεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη της τρέχουσας και της προβλεπόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας για περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία της εν λόγω εκτίμησης, με ανάλυση ανά έτος.

1.  Η εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο προσδιορίζει τα ζητήματα επάρκειας πόρων εκτιμώντας τη συνολική επάρκεια του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη της τρέχουσας και της προβλεπόμενης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση, στο εσωτερικό των οικείων κρατών μελών μιας περιφέρειας, για κάθε κράτος μέλος και μέχρι κάθε ζώνη προσφοράς, κατά περίπτωση, για περίοδο δέκα ετών από την ημερομηνία της εν λόγω εκτίμησης, με ανάλυση ανά έτος.

Τροπολογία    99

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Η ευρωπαϊκή εκτίμηση της επάρκειας των πόρων διενεργείται σε ετήσια βάση από το ENTSO-E (ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας).

Τροπολογία    100

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς παρέχουν στο ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας τα δεδομένα που χρειάζεται για να πραγματοποιεί, κάθε έτος, την εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιεί την εκτίμηση κάθε έτος.

3.  Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς παρέχουν στο ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας τα αναγκαία δεδομένα. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς έχουν το δικαίωμα να ζητούν από τους παραγωγούς και άλλους παράγοντες της αγοράς σχετικά δεδομένα που δεν περιέχουν εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες και δεν έχουν ήδη συλλεχθεί από τον οικείο ΔΣΔ (διαχειριστή συστήματος διανομής.

Τροπολογία    101

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο βασίζεται σε μεθοδολογία που διασφαλίζει ότι η εκτίμηση:

4.  Η εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο βασίζεται σε διαφανή μεθοδολογία που διασφαλίζει ότι η εκτίμηση:

Τροπολογία    102

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  βασίζεται σε κατάλληλα σενάρια της προβλεπόμενης ζήτησης και προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης οικονομικής εκτίμησης της πιθανότητας απόσυρσης, κατασκευής νέων παγίων στοιχείων παραγωγής και μέτρων για την επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης, καθώς και της κατάλληλης ευαισθησίας στις τιμές χονδρικής πώλησης και τις εξελίξεις της τιμής των ανθρακούχων εκπομπών·

β)  βασίζεται σε κατάλληλα σενάρια της προβλεπόμενης ζήτησης και προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης οικονομικής εκτίμησης της πιθανότητας απόσυρσης, διακοπής λειτουργίας, κατασκευής νέων παγίων στοιχείων παραγωγής και μέτρων για την επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης και ηλεκτρικής διασύνδεσης, καθώς και της κατάλληλης ευαισθησίας στις τιμές χονδρικής πώλησης και τις εξελίξεις της τιμής των ανθρακούχων εκπομπών·

Τροπολογία    103

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  περιέχει το χειρότερο σενάριο που αντανακλά τον έκτακτο χαρακτήρα και τις διαφορετικές πιθανότητες των σπανίων περιστατικών που μια στρατηγική εφεδρεία έχει έχει σχεδιαστεί να αντιμετωπίσει· το έλλειμμα στην επάρκεια ηλεκτροπαραγωγής σε ένα τέτοιο χειρότερο σενάριο δικαιολογεί μόνο μια στρατηγική εφεδρεία μεγέθους μέχρι 5 % του φορτίου αιχμής του αντίστοιχου κράτους μέλους·

Τροπολογία    104

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  λαμβάνει δεόντως υπόψη τη συμβολή όλων των πόρων, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων και μελλοντικών δυνατοτήτων παραγωγής, αποθήκευσης ενέργειας, απόκρισης ζήτησης, εισαγωγής και εξαγωγής και τη συμβολή τους στην ευέλικτη λειτουργία του συστήματος·

γ)  λαμβάνει δεόντως υπόψη τη συμβολή όλων των πόρων, συμπεριλαμβανομένων των υφιστάμενων και μελλοντικών δυνατοτήτων παραγωγής, τομεακής ενοποίησης, αποθήκευσης ενέργειας, απόκρισης ζήτησης, εισαγωγής και εξαγωγής και τη συμβολή τους στην ευέλικτη λειτουργία του συστήματος·

Τροπολογία    105

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 4 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

θ α)  σέβεται την πραγματική ανάπτυξη δικτύων.

Τροπολογία    106

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η μεθοδολογία βασίζεται σε διαφανή, αντικειμενικά και επαληθεύσιμα κριτήρια.

Τροπολογία    107

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Οι προτάσεις δυνάμει των παραγράφων 2 και 5 και τα αποτελέσματα της εκτίμησης της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο δυνάμει της παραγράφου 3 αποτελούν αντικείμενο εκ των προτέρων διαβούλευσης και έγκρισης από τον Οργανισμό σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 22.

6.  Οι προτάσεις δυνάμει των παραγράφων 2 και 5 του παρόντος άρθρου, οι υποθέσεις εργασίας και οι παραδοχές στις οποίες βασίζονται, και τα αποτελέσματα της εκτίμησης της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο δυνάμει της παραγράφου 1α του παρόντος άρθρου αποτελούν αντικείμενο εκ των προτέρων διαβούλευσης και έγκρισης από τον Οργανισμό σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 22.

Τροπολογία    108

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κατά την εφαρμογή μηχανισμών δυναμικότητας, τα κράτη μέλη καθιερώνουν πρότυπο αξιοπιστίας που καταδεικνύει με διαφανή τρόπο το επίπεδο ασφάλειας του εφοδιασμού το οποίο επιθυμούν.

1.  Κατά την εφαρμογή μηχανισμών δυναμικότητας, τα κράτη μέλη καθιερώνουν πρότυπο αξιοπιστίας. Το πρότυπο αξιοπιστίας καταδεικνύει με διαφανή τρόπο το αναγκαίο επίπεδο ασφάλειας του εφοδιασμού του κράτους μέλους. Σε περίπτωση διασυνοριακών ζωνών προσφοράς, τα εν λόγω πρότυπα αξιοπιστίας καθορίζονται από κοινού από τις αρμόδιες αρχές.

Τροπολογία    109

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 20 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι παράμετροι που καθορίζουν την ποσότητα δυναμικότητας της οποίας γίνεται η προμήθεια στον μηχανισμό δυναμικότητας εγκρίνονται από την εθνική ρυθμιστική αρχή.

διαγράφεται

Τροπολογία    110

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι πάροχοι δυναμικότητας μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερους από έναν μηχανισμούς για την ίδια προθεσμία παράδοσης. Υπόκεινται σε πληρωμές μη διαθεσιμότητας σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, καθώς και σε δύο ή περισσότερες πληρωμές μη διαθεσιμότητας σε περίπτωση που υπάρχει ταυτόχρονη σπάνη σε δύο ή περισσότερες ζώνες προσφοράς όπου έχει συνάψει σύμβαση ο πάροχος δυναμικότητας.

5.  Οι πάροχοι δυναμικότητας μπορούν να συμμετέχουν σε περισσότερους από έναν μηχανισμούς για την ίδια προθεσμία παράδοσης. Υπόκεινται σε πληρωμές μη διαθεσιμότητας σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας, καθώς και σε δύο ή περισσότερες πληρωμές μη διαθεσιμότητας σε περίπτωση που υπάρχει ταυτόχρονη σπάνη σε δύο ή περισσότερες ζώνες προσφοράς όπου έχει συνάψει σύμβαση ο πάροχος δυναμικότητας. Οι πάροχοι δυναμικότητας επιτρέπεται να συμμετέχουν με ανώτατο όριο τη διαθέσιμη μέγιστη δυναμικότητά τους.

Τροπολογία    111

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 21 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα που δημιουργούνται σύμφωνα με το άρθρο 32, υπολογίζουν σε ετήσια βάση τη μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα εισόδου για την συμμετοχή αλλοδαπής δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη διαθεσιμότητα της διασύνδεσης και την πιθανή σύμπτωση ακραίων καταστάσεων στο σύστημα όπου εφαρμόζεται ο μηχανισμός και στο σύστημα όπου βρίσκεται η αλλοδαπή δυναμικότητα. Απαιτείται υπολογισμός για κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς.

6.  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα που δημιουργούνται σύμφωνα με το άρθρο 32, υπολογίζουν σε ετήσια βάση τη μέγιστη διαθέσιμη δυναμικότητα εισόδου για την συμμετοχή αλλοδαπής δυναμικότητας, λαμβάνοντας υπόψη την αναμενόμενη διαθεσιμότητα της διασύνδεσης και την πιθανή σύμπτωση ακραίων καταστάσεων στο σύστημα όπου εφαρμόζεται ο μηχανισμός και στο σύστημα όπου βρίσκεται η αλλοδαπή δυναμικότητα. Απαιτείται υπολογισμός για κάθε σύνορο ζώνης προσφοράς.

Τροπολογία    112

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Προκειμένου να αντιμετωπιστούν εναπομένοντα ζητήματα που δεν είναι δυνατό να εξαλειφθούν με τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 3, τα κράτη μέλη μπορούν να καθιερώνουν μηχανισμούς δυναμικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τους ενωσιακούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων.

1.  Ένας μηχανισμός δυναμικότητας:

 

α) δεν δημιουργεί αδικαιολόγητες στρεβλώσεις της αγοράς και δεν περιορίζει τις διασυνοριακές συναλλαγές·

 

β) δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την αντιμετώπιση των ζητημάτων επάρκειας·

 

γ) επιλέγει παρόχους δυναμικότητας μέσω διαφανούς, μη διακριτικής και αγορακεντρικής διαδικασίας·

 

δ) είναι τεχνολογικά ουδέτερος·

 

ε) προσφέρει κίνητρα ώστε οι πάροχοι δυναμικότητας να είναι διαθέσιμοι σε ώρες αναμενόμενης καταπόνησης του συστήματος·

 

στ) μεριμνά ώστε η αμοιβή να καθορίζεται μέσω αγορακεντρικής διαδικασίας·

 

ζ) καθορίζει τις τεχνικές προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των παρόχων δυναμικότητας πριν από τη διαδικασία επιλογής·

 

η) είναι ανοικτός στη συμμετοχή όλων των πόρων, συμπεριλαμβανομένων της αποθήκευσης και της διαχείρισης από την πλευρά της ζήτησης, που είναι σε θέση να προσφέρουν τις απαιτούμενες τεχνικές επιδόσεις·

 

θ) επιβάλλει τις κατάλληλες κυρώσεις στους παρόχους δυναμικότητας όταν αυτοί δεν είναι διαθέσιμοι σε περίπτωση καταπόνησης του συστήματος·

 

ι) μεριμνά ώστε οι συμβάσεις δυναμικότητας για υφιστάμενες εγκαταστάσεις να αμείβονται για μέγιστη διάρκεια 1 έτους.

Τροπολογία    113

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν ένα κράτος μέλος επιθυμεί να εφαρμόσει μηχανισμό δυναμικότητας, διαβουλεύεται σχετικά με τον προτεινόμενο μηχανισμό τουλάχιστον με τα ηλεκτρικά συνδεδεμένα γειτονικά του κράτη μέλη.

2.  Οι μηχανισμοί δυναμικότητας με τη μορφή στρατηγικών εφεδρειών:

 

α) διατηρούνται εκτός αγοράς·

 

β) καταμερίζονται μόνο εάν οι αγορές επόμενης ημέρας και οι ενδοημερήσιες αγορές δεν κατόρθωσαν να ισορροπήσουν και οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εξάντλησαν τους δικούς τους πόρους εξισορρόπησης για να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης·

 

γ) διασφαλίζουν ότι, σε περιόδους κατά τις οποίες οι στρατηγικές εφεδρείες καταμερίστηκαν, οι ανισορροπίες εκκαθαρίζονται στο τεχνικό όριο τιμών που εφαρμόζεται από τους διαχειριστές αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 9 ή στην αξία απώλειας φορτίου, με προτίμηση στο ποσό που είναι υψηλότερο.

 

δ) περιορίζονται σε ανώτατο όριο εκπομπών 200 kg/CO2/kW για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, ή η μείωση φορτίου που επιτυγχάνεται με πόρους στο στρατηγικό απόθεμα δεν πωλείται μέσω των αγορών χονδρικής.

Τροπολογία    114

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι μηχανισμοί δυναμικότητας δεν δημιουργούν περιττές στρεβλώσεις της αγοράς και δεν περιορίζουν τις διασυνοριακές συναλλαγές. Η ποσότητα δυναμικότητας που δεσμεύεται στον μηχανισμό δεν υπερβαίνει την αναγκαία για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

3.  Επιπλέον των απαιτήσεων που καθορίζονται στην παράγραφο 1, οι μηχανισμοί δυναμικότητας πλην των στρατηγικών εφεδρειών:

 

α) είναι δομημένοι έτσι ώστε να διασφαλίζουν ότι η τιμή που καταβάλλεται για τη διαθεσιμότητα τείνει αυτόματα προς το μηδέν όταν το επίπεδο της παρεχόμενης δυναμικότητας αναμένεται να είναι επαρκές για την ικανοποίηση του επιπέδου της ζητούμενης δυναμικότητας·

 

β) αμείβουν τους συμμετέχοντες πόρους απλώς και μόνο για τη διαθεσιμότητά τους και μεριμνούν ώστε η αμοιβή να μην επηρεάζει τις αποφάσεις του παρόχου δυναμικότητας για την παραγωγή ή μη ηλεκτρικής ενέργειας·

 

γ) μεριμνούν ώστε οι υποχρεώσεις δυναμικότητας να είναι μεταβιβάσιμες μεταξύ των επιλέξιμων παρόχων δυναμικότητας.

Τροπολογία    115

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής για την οποία έχει ληφθεί τελική απόφαση επένδυσης μετά την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] είναι επιλέξιμη να συμμετάσχει σε μηχανισμό δυναμικότητας μόνον εάν οι εκπομπές της είναι χαμηλότερες από 550 gr CO2/kWh. Η δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής που εκπέμπει 550 gr CO2/kWh ή περισσότερο δεν δεσμεύεται σε μηχανισμούς δυναμικότητας 5 έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.

διαγράφεται

Τροπολογία    116

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 23 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Εάν με την εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχει εντοπιστεί ζήτημα που αφορά την επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη δεν εφαρμόζουν μηχανισμούς δυναμικότητας.

διαγράφεται

Τροπολογία    117

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν μηχανισμούς δυναμικότητας κατά την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] προσαρμόζουν τους μηχανισμούς τους ώστε να συμμορφώνονται με τα άρθρα 18, 21 και 23 του παρόντος κανονισμού.

Τα κράτη μέλη που εφαρμόζουν μηχανισμούς δυναμικότητας κατά την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού] προσαρμόζουν τους μηχανισμούς τους ώστε να συμμορφώνονται με τα άρθρα 18, 18α, 21 και 23 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    118

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  προετοιμάζει και εγκρίνει προτάσεις σχετικά με την εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφοι 2, 3 και 5 και για τις τεχνικές προδιαγραφές για διασυνοριακή συμμετοχή σε μηχανισμούς δυναμικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 10·

γ)  προετοιμάζει και εγκρίνει προτάσεις σχετικά με την εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1α και για τις τεχνικές προδιαγραφές για διασυνοριακή συμμετοχή σε μηχανισμούς δυναμικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 10·

Τροπολογία    119

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α)  τυποποιεί, σε συνεργασία με τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ, τους συναφείς μορφότυπους και τα πρωτόκολλα δεδομένων για να διευκολύνουν τη διασυνοριακή ανταλλαγή δεδομένων·

Τροπολογία    120

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ι α)  προωθεί την ψηφιοποίηση των συστημάτων μεταφοράς ώστε να διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, την αποτελεσματική απόκτηση και χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο καθώς και έξυπνους υποσταθμούς·

Τροπολογία    121

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – σημείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ι β)  προωθεί τη διαχείριση δεδομένων, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την προστασία των δεδομένων σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και τις ρυθμιζόμενες οντότητες·

Τροπολογία    122

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 1 – σημείο ι γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ι γ)  αναπτύσσει απόκριση ζήτησης σε συνεργασία με τους ΔΣΔ·

Τροπολογία    123

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 27 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλει στον Οργανισμό έκθεση σχετικά με τις ελλείψεις που διαπιστώνονται όσον αφορά τη δημιουργία και τις επιδόσεις των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων.

2.  Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλει στον Οργανισμό έκθεση σχετικά με τις ελλείψεις που διαπιστώνονται όσον αφορά τη δημιουργία και τις επιδόσεις των περιφερειακών συντονιστικών κέντρων.

Τροπολογία    124

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κατά την εκπόνηση των προτάσεων σύμφωνα με τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 , το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας διαβουλεύεται εκτενώς, εγκαίρως και με τρόπο ανοικτό και διαφανή, με όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη , ιδίως δε με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους τους ενδιαφερομένους, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 26. Στη διαβούλευση συμμετέχουν και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και άλλες εθνικές αρχές, οι επιχειρήσεις προμήθειας και παραγωγής, οι χρήστες του συστήματος και οι πελάτες, οι διαχειριστές συστημάτων διανομής, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κλαδικών ενώσεων, οι τεχνικοί οργανισμοί και οι πλατφόρμες ενδιαφερομένων. Η διαβούλευση αποσκοπεί στην καταγραφή των απόψεων και των προτάσεων όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

1.  Κατά την εκπόνηση των προτάσεων σύμφωνα με τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 27 παράγραφος 1 , το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας διαβουλεύεται εκτενώς, εγκαίρως, στο πλαίσιο δομής που επιτρέπει την εξέταση των σχολίων που υποβάλλουν τα ενδιαφερόμενα μέρη πριν από την τελική έγκριση, και με τρόπο ανοικτό και διαφανή, με όλα τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη , ιδίως δε με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους τους ενδιαφερομένους, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 26. Στη διαβούλευση συμμετέχουν και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και άλλες εθνικές αρχές, οι επιχειρήσεις προμήθειας και παραγωγής, οι χρήστες του συστήματος, οι πελάτες και οι εκπρόσωποί τους, οι διαχειριστές συστημάτων διανομής, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κλαδικών ενώσεων, οι τεχνικοί οργανισμοί και οι πλατφόρμες ενδιαφερομένων. Η διαβούλευση αποσκοπεί στην καταγραφή των απόψεων και των προτάσεων όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    125

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 31 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με σκοπό την επίτευξη των στόχων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η γεωγραφική περιοχή που καλύπτει κάθε περιφερειακή συνεργασία είναι δυνατό να ορίζεται από την Επιτροπή, ανάλογα με τις υφιστάμενες δομές περιφερειακής συνεργασίας. Κάθε κράτος μέλος επιτρέπεται να προάγει τη συνεργασία με περισσότερες της μιας γεωγραφικές περιοχές. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 63 όσον αφορά τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από κάθε δομή περιφερειακής συνεργασίας. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή συμβουλεύεται τον Οργανισμό και το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας.

3.  Με σκοπό την επίτευξη των στόχων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, η γεωγραφική περιοχή που καλύπτει κάθε περιφερειακή συνεργασία είναι δυνατό να ορίζεται από την Επιτροπή, ανάλογα με τις υφιστάμενες δομές περιφερειακής συνεργασίας. Κάθε κράτος μέλος επιτρέπεται να προάγει τη συνεργασία με περισσότερες της μιας γεωγραφικές περιοχές. Η Επιτροπή εξουσιοδοτείται να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις σύμφωνα με το άρθρο 63 όσον αφορά τη γεωγραφική περιοχή που καλύπτεται από κάθε δομή περιφερειακής συνεργασίας. Προς τον σκοπό αυτόν, η Επιτροπή συμβουλεύεται τις ρυθμιστικές αρχές, τον Οργανισμό και το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία    126

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: δώδεκα μήνες από την έναρξη ισχύος], όλοι οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημιουργούν περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο. Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα εγκαθίστανται στην επικράτεια ενός από τα κράτη μέλη της περιφέρειας στην οποία θα λειτουργούν.

1.  Έως την [Υπηρεσία Εκδόσεων: δώδεκα μήνες από την έναρξη ισχύος], τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα, επί πλέον των άλλων καθηκόντων που ορίζονται στο άρθρο 34 του παρόντος κανονισμού, αντικαθιστούν και καλύπτουν τις λειτουργίες των περιφερειακών συντονιστών ασφάλειας που συστάθηκαν δυνάμει του κανονισμού ... [κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας] σε συμφωνία με τα κριτήρια που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

 

Εάν μια περιφέρεια δεν καλύπτεται από υφιστάμενο ή προγραμματισμένο περιφερειακό συντονιστή ασφάλειας, οι διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς της συγκεκριμένης περιφέρειας δημιουργούν ένα περιφερειακό συντονιστικό κέντρο.

 

Όλοι οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς υπάγονται σε ένα ενιαίο περιφερειακό συντονιστικό κέντρο.

 

Όλοι οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς μιας επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος υποβάλλουν προς επανεξέταση στις ρυθμιστικές αρχές της περιφέρειας πρόταση για τη δημιουργία περιφερειακών συντονιστικών κέντρων σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται στο παρόν κεφάλαιο.

 

Οι ρυθμιστικές αρχές της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος επανεξετάζουν και εγκρίνουν την πρόταση σύμφωνα με τις διαδικασίες που θεσπίζονται δυνάμει του άρθρου 8 του κανονισμού (ΕΕ) ... [αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 863].

 

Οι προβλεπόμενες στο τέταρτο εδάφιο προτάσεις περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

 

α) το κράτος μέλος όπου θα έχει την έδρα του το περιφερειακό συντονιστικό κέντρο·

 

β) τις οργανωτικές, χρηματοοικονομικές και επιχειρησιακές ρυθμίσεις που είναι αναγκαίες προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποδοτική, ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία του διασυνδεδεμένου συστήματος μεταφοράς·

 

γ) σχέδιο εφαρμογής για την έναρξη λειτουργίας των περιφερειακών συντονιστικών κέντρων·

 

δ) τα καταστατικά και τον εσωτερικό κανονισμό των περιφερειακών συντονιστικών κέντρων·

 

ε) περιγραφή των συνεργατικών διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 35·

 

στ) περιγραφή των ρυθμίσεων για την ευθύνη των περιφερειακών συντονιστικών κέντρων σύμφωνα με το άρθρο 44.

Τροπολογία    127

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα θα έχουν ξεκινήσει τη λειτουργία τους μέχρι τις [Υπηρεσία Εκδόσεων: δώδεκα μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία    128

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα ενεργούν ανεξάρτητα από τα επιμέρους εθνικά συμφέροντα και από τα συμφέροντα των διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς.

Τροπολογία    129

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 32 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα συμπληρώνουν τον ρόλο των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς με την άσκηση καθηκόντων περιφερειακού χαρακτήρα. Καθορίζουν επιχειρησιακές ρυθμίσεις για να εξασφαλίζουν την αποδοτική, ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του διασυνδεδεμένου συστήματος μεταφοράς.

3.  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα συμπληρώνουν τον ρόλο των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς με την άσκηση καθηκόντων περιφερειακού χαρακτήρα. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς είναι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των ροών ηλεκτρικής ενέργειας και διασφαλίζουν ένα ασφαλές, αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 40 της οδηγίας (ΕΕ) [αναδιατύπωσης της οδηγίας 2009/72/ΕΚ όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 864/2].

Τροπολογία    130

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Γεωγραφική αρμοδιότητα των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων

Γεωγραφική αρμοδιότητα των περιφερειακών συντονιστικών κέντρων

Τροπολογία    131

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλει στον Οργανισμό πρόταση για τον καθορισμό επιχειρησιακών περιφερειών του συστήματος που καλύπτονται από περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα, λαμβάνοντας υπόψη τους υφιστάμενους περιφερειακούς συντονιστές ασφάλειας, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1.  Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: έξι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού], το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας υποβάλλει στον Οργανισμό πρόταση για τον καθορισμό επιχειρησιακών περιφερειών του συστήματος που καλύπτονται από περιφερειακά συντονιστικά κέντρα, λαμβάνοντας υπόψη τους υφιστάμενους περιφερειακούς συντονιστές ασφάλειας, με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

Τροπολογία    132

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Καθήκοντα των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων

Καθήκοντα των περιφερειακών συντονιστικών κέντρων

Τροπολογία    133

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κάθε περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο ασκεί όλα τα ακόλουθα καθήκοντα στην επιχειρησιακή περιφέρεια του συστήματος όπου είναι εγκατεστημένο και τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα ασκούν τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα, που περιγράφονται αναλυτικότερα στο παράρτημα I:

1.  Κάθε περιφερειακό συντονιστικό κέντρο ασκεί όλα τα ακόλουθα καθήκοντα στην επιχειρησιακή περιφέρεια του συστήματος όπου είναι εγκατεστημένο και τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα ασκούν τουλάχιστον τα ακόλουθα καθήκοντα, που περιγράφονται αναλυτικότερα στο παράρτημα I:

α)  συντονισμένο υπολογισμό της δυναμικότητας·

α)  συντονισμένο υπολογισμό της δυναμικότητας σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί δυνάμει των άρθρων 21, 26, 29 και 30 του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222·

β)  συντονισμένη ανάλυση ασφάλειας·

β)  συντονισμένη ανάλυση ασφάλειας σύμφωνα με τις μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί δυνάμει των άρθρων 75 και 76 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής·

γ)  δημιουργία κοινών μοντέλων συστήματος·

γ)  δημιουργία κοινών μοντέλων συστήματος σύμφωνα με τις μεθοδολογίες και τις διαδικασίες που έχουν αναπτυχθεί δυνάμει των άρθρων 67, 70 και 79 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής·

δ)  αξιολόγηση της συνέπειας των σχεδίων άμυνας και των σχεδίων αποκατάστασης των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς·

δ)  αξιολόγηση της συνέπειας των σχεδίων άμυνας και των σχεδίων αποκατάστασης των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/2196 της Επιτροπής·

ε)  συντονισμό και βελτιστοποίηση της περιφερειακής αποκατάστασης·

ε)  συντονισμό και βελτιστοποίηση της περιφερειακής αποκατάστασης·

στ)  ανάλυση και υποβολή εκθέσεων μετά τη λειτουργία και μετά τις διαταραχές·

στ)  ανάλυση και υποβολή εκθέσεων μετά τη λειτουργία και μετά τις διαταραχές·

ζ)  περιφερειακή διαστασιολόγηση της εφεδρικής δυναμικότητας·

ζ)  περιφερειακή διαστασιολόγηση της εφεδρικής δυναμικότητας·

η)  διευκόλυνση της περιφερειακής προμήθειας δυναμικότητας εξισορρόπησης·

η)  υπολογισμός της περιφερειακής δυναμικότητας εξισορρόπησης·

θ)  περιφερειακές προβλέψεις επάρκειας επόμενης εβδομάδας έως ενδοημερήσιας επάρκειας του συστήματος και προετοιμασία δράσεων για τη μείωση του κινδύνου·

θ)  περιφερειακές προβλέψεις επάρκειας επόμενης εβδομάδας έως ενδοημερήσιας επάρκειας του συστήματος και προετοιμασία δράσεων για τη μείωση του κινδύνου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προβλέπεται στο άρθρο 8 του κανονισμού (ΕΕ) ... [κανονισμός σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 862] και τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 81 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής [κανονισμός της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας]·

ι)  συντονισμό του σχεδιασμού διακοπών·

ι)  συντονισμό του σχεδιασμού διακοπών σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 80 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής·

ια)  βελτιστοποίηση των μηχανισμών αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς·

ια)  βελτιστοποίηση των μηχανισμών αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς·

ιβ)  κατάρτιση και πιστοποίηση·

ιβ)  κατάρτιση και πιστοποίηση·

ιγ)  προσδιορισμό των σεναρίων περιφερειακής κρίσης σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του [κανονισμού σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 862], εφόσον το καθήκον αυτό ανατίθεται από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας·

 

ιδ)  προετοιμασία και διενέργεια ετήσιων προσομοιώσεων κρίσης σε συνεργασία με αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του [κανονισμού σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 862]·

ιδ)  προετοιμασία και διενέργεια ετήσιων προσομοιώσεων κρίσης σε συνεργασία με αρμόδιες αρχές σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του [κανονισμού σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 862]·

ιε)  καθήκοντα που σχετίζονται με τον προσδιορισμό σεναρίων περιφερειακής κρίσης, εφόσον και στον βαθμό που ανατίθενται στα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του [κανονισμού σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 862]·

ιε)  καθήκοντα που σχετίζονται με τον προσδιορισμό σεναρίων περιφερειακής κρίσης, εφόσον και στον βαθμό που ανατίθενται στα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του [κανονισμού σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 862]·

ιστ)  καθήκοντα που σχετίζονται με τις εποχικές προβλέψεις επάρκειας, εφόσον και στον βαθμό που ανατίθενται στα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του [κανονισμού σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 862]·

ιστ)  καθήκοντα που σχετίζονται με τις εποχικές προβλέψεις επάρκειας, εφόσον και στον βαθμό που ανατίθενται στα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του [κανονισμού σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 862]·

ιζ)  υπολογισμό της μέγιστης διαθέσιμης δυναμικότητας εισόδου για τη συμμετοχή αλλοδαπής δυναμικότητας σε μηχανισμούς δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 6.

ιζ)  υπολογισμό της μέγιστης διαθέσιμης δυναμικότητας εισόδου για τη συμμετοχή αλλοδαπής δυναμικότητας σε μηχανισμούς δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 6.

 

ιζ α)  καθήκοντα που σχετίζονται με την υποστήριξη των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς στον εντοπισμό των αναγκών για νέα δυναμικότητα, για αναβάθμιση υφιστάμενης δυναμικότητας ή εναλλακτικών τους, προς υποβολή στις περιφερειακές ομάδες που έχουν συσταθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 347/2013 και προς ένταξη στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου που προβλέπει το άρθρο 51 της οδηγίας (ΕΕ) ... [αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, όπως προτείνεται από το COM(2016) 864/2].

 

_______________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής, της 2ας Αυγούστου 2017, σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 220 της 25.8.2017, σ. 1)·

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2196 της Επιτροπής, της 24ης Νοεμβρίου 2017, για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης σχετικά με το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΕ L 312 της 28.11.2017, σ. 54).

Τροπολογία    134

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει στα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα και άλλα καθήκοντα, τα οποία δεν συνεπάγονται εξουσία λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με το κεφάλαιο VII του παρόντος κανονισμού.

2.  Η Επιτροπή μπορεί να αναθέτει στα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα και άλλα καθήκοντα, τα οποία δεν συνεπάγονται εξουσία λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με το κεφάλαιο VII του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    135

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς παρέχουν στο οικείο περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο τις αναγκαίες πληροφορίες για την άσκηση των καθηκόντων του.

3.  Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς παρέχουν στο οικείο περιφερειακό συντονιστικό κέντρο τις αναγκαίες πληροφορίες για την άσκηση των καθηκόντων του.

Τροπολογία    136

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 34 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα παρέχουν στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την εφαρμογή των αποφάσεων και συστάσεων που προτείνονται από τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα.

4.  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα παρέχουν στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας του εφοδιασμού.

 

Όσον αφορά τα καθήκοντα που ορίζονται στο παρόν άρθρο και δεν καλύπτονται ήδη από τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας διατυπώνει πρόταση σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 22. Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα εκτελούν αυτά τα καθήκοντα βάσει πρότασης που έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό.

Τροπολογία    137

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 35

Άρθρο 35

Συνεργασία στο πλαίσιο των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων

Συνεργασία στο πλαίσιο και μεταξύ των περιφερειακών συντονιστικών κέντρων

1.  Η διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων πραγματοποιείται μέσω συνεργατικής λήψης αποφάσεων. Η συνεργατική διαδικασία λήψης αποφάσεων βασίζεται σε:

Η διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων πραγματοποιείται μέσω συνεργατικής λήψης αποφάσεων ανάμεσα στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων για τον συντονισμό των περιφερειακών συντονιστικών κέντρων, όπου απαιτείται. Η συνεργατική διαδικασία βασίζεται σε:

α)  ρυθμίσεις εργασίας για την κάλυψη πτυχών προγραμματισμού και επιχειρησιακών πτυχών που σχετίζονται με τα καθήκοντα, σύμφωνα με το άρθρο 36·

α)  ρυθμίσεις εργασίας για την κάλυψη πτυχών προγραμματισμού και επιχειρησιακών πτυχών που σχετίζονται με τα καθήκοντα, σύμφωνα με το άρθρο 36·

β)  διαδικασία για τη διαβούλευση με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος κατά την άσκηση των επιχειρησιακών του υποχρεώσεων και καθηκόντων, σύμφωνα με το άρθρο 37·

β)  διαδικασία για τη διαβούλευση, κατά τρόπο αποτελεσματικό και συμμετοχικό, με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και τους ενδιαφερόμενους φορείς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος, σύμφωνα με το άρθρο 37·

γ)  διαδικασία για την έγκριση αποφάσεων και συστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 38·

γ)  διαδικασία για την έγκριση και αναθεώρηση αποφάσεων και συστάσεων σύμφωνα με το άρθρο 38, που να διασφαλίζει ισότιμη μεταχείριση των μελών του περιφερειακού επιχειρησιακού κέντρου·

δ)  διαδικασία για την επανεξέταση αποφάσεων και συστάσεων που εγκρίνονται από περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα σύμφωνα με το άρθρο 39.

 

Τροπολογία    138

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα διαμορφώνουν ρυθμίσεις εργασίας για την κάλυψη πτυχών προγραμματισμού και επιχειρησιακών πτυχών που σχετίζονται με τα προς εκτέλεση καθήκοντα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις των εν λόγω καθηκόντων, όπως ορίζονται στο παράρτημα I.

1.  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα διαμορφώνουν ρυθμίσεις εργασίας αποτελεσματικές, συμμετοχικές, διαφανείς και που διευκολύνουν τη συναίνεση, για την κάλυψη πτυχών προγραμματισμού και επιχειρησιακών πτυχών που σχετίζονται με τα προς εκτέλεση καθήκοντα, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις των εν λόγω καθηκόντων, όπως ορίζονται στο παράρτημα I.

Τροπολογία    139

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 36 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα διασφαλίζουν ότι οι ρυθμίσεις εργασίας περιέχουν κανόνες για την ειδοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών.

2.  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα διασφαλίζουν ότι οι ρυθμίσεις εργασίας περιέχουν κανόνες για την ειδοποίηση των ενδιαφερόμενων μερών.

Τροπολογία    140

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα διαμορφώνουν διαδικασία για την οργάνωση, κατά την άσκηση των καθημερινών τους επιχειρησιακών υποχρεώσεων και καθηκόντων, της κατάλληλης και τακτικής διαβούλευσης με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη. Προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα αντιμετώπισης ρυθμιστικών ζητημάτων, οι ρυθμιστικές αρχές συμμετέχουν όποτε απαιτείται.

Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα διαμορφώνουν διαδικασία για την οργάνωση, κατά την άσκηση των καθημερινών τους υποχρεώσεων και καθηκόντων, της κατάλληλης και τακτικής διαβούλευσης με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη. Προκειμένου να διασφαλίζεται η δυνατότητα αντιμετώπισης ρυθμιστικών ζητημάτων, οι ρυθμιστικές αρχές συμμετέχουν όποτε απαιτείται.

Τροπολογία    141

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 37 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 37α

 

Διαφάνεια

 

1.  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα οργανώνουν διαδικασία για τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών και διοργανώνουν τακτικές συναντήσεις με ενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να συζητούν ζητήματα που αφορούν την αποτελεσματική, ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία του διασυνδεδεμένου συστήματος, να εντοπίζουν ελλείψεις και να προτείνουν βελτιώσεις.

 

2.  Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα λειτουργούν σε πλαίσιο πλήρους διαφάνειας έναντι των ενδιαφερόμενων μερών και του ευρύτερου κοινού. Όλη η σχετική τεκμηρίωση δημοσιεύεται στον ιστότοπο του αντίστοιχου περιφερειακού συντονιστικού κέντρου. Η παρούσα παράγραφος εφαρμόζεται στις προτάσεις, τις αιτιολογήσεις και τις αποφάσεις που εγκρίνονται δυνάμει των άρθρων 32 και 33, του άρθρου 35 εδάφιο α και του άρθρου 38 του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    142

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έκδοση αποφάσεων και συστάσεων

Έκδοση και αναθεώρηση αποφάσεων και συστάσεων

Τροπολογία    143

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα διαμορφώνουν διαδικασία για την έκδοση αποφάσεων και συστάσεων.

1.  Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς στο κάθε περιφερειακό συντονιστικό κέντρο διαμορφώνουν διαδικασίες για την έκδοση και αναθεώρηση αποφάσεων και συστάσεων που διασφαλίζουν την γεωγραφικά ισορροπημένη εκπροσώπηση και την ισότιμη μεταχείριση των μελών του περιφερειακού συντονιστικού κέντρου.

Τροπολογία    144

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα εκδίδουν δεσμευτικές αποφάσεις που απευθύνονται στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς όσον αφορά τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχεία α), β), ζ) και ιζ). Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εφαρμόζουν τις δεσμευτικές αποφάσεις που εκδίδονται από τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η ασφάλεια του συστήματος θα επηρεαστεί αρνητικά.

2.  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα εκδίδουν δεσμευτικές αποφάσεις που απευθύνονται στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς όσον αφορά τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β). Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εφαρμόζουν τις δεσμευτικές αποφάσεις που εκδίδονται από τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η εφαρμογή απόφασης θα οδηγούσε σε παραβίαση των ορίων επιχειρησιακής ασφάλειας που καθορίζονται από κάθε διαχειριστή συστημάτων μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 25 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1485 της Επιτροπής.

Τροπολογία    145

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα εκδίδουν συστάσεις που απευθύνονται στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς όσον αφορά τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως στ) και η) έως ιστ).

3.  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα εκδίδουν συστάσεις που απευθύνονται στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς όσον αφορά τα καθήκοντα που παρατίθενται στο άρθρο 34 παράγραφος 1, και τα οποία δεν προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    146

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Σε περίπτωση που ένας διαχειριστής συστημάτων μεταφοράς αποφασίσει να αποκλίνει από την απόφαση ή σύσταση που έχει εκδώσει το περιφερειακό συντονιστικό κέντρο, υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση λεπτομερή αιτιολόγηση στο περιφερειακό συντονιστικό κέντρο και τους άλλους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος.

Τροπολογία    147

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Η αναθεώρηση ενεργοποιείται κατόπιν αίτησης ενός ή περισσοτέρων από τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος. Μετά την αναθεώρηση της απόφασης ή σύστασης, τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα επιβεβαιώνουν ή τροποποιούν το μέτρο.

Τροπολογία    148

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3γ.  Όταν το μέτρο που υπόκειται σε αναθεώρηση αποτελεί δεσμευτική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 2 του παρόντος κανονισμού, η αίτηση αναθεώρησης δεν αναστέλλει την απόφαση, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η εκτέλεση της απόφασης θα είχε ως αποτέλεσμα την παραβίαση των ορίων επιχειρησιακής ασφάλειας που καθορίζονται από κάθε διαχειριστή συστημάτων μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 25 των κατευθυντήριων γραμμών για τη λειτουργία του συστήματος.

Τροπολογία    149

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 38 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι ρυθμιστικές αρχές μιας επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος μπορούν να αποφασίσουν από κοινού να αναθέσουν αρμοδιότητες λήψης δεσμευτικών αποφάσεων στο περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο για ένα ή περισσότερα από τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 στοιχεία γ) έως στ) και η) έως ιβ).

4.  Οι ρυθμιστικές αρχές μιας επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος μπορούν να αποφασίσουν από κοινού να αναθέσουν αρμοδιότητες λήψης δεσμευτικών αποφάσεων στο περιφερειακό συντονιστικό κέντρο για ένα ή περισσότερα από τα καθήκοντα που παρατίθενται στο άρθρο 34 παράγραφος 1 και τα οποία δεν προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    150

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 39

διαγράφεται

Αναθεώρηση αποφάσεων και συστάσεων

 

  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα διαμορφώνουν διαδικασία για την αναθεώρηση αποφάσεων και συστάσεων.

 

  Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται κατόπιν αίτησης ενός ή περισσοτέρων από τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος. Μετά την αναθεώρηση της απόφασης ή σύστασης, τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα επιβεβαιώνουν ή τροποποιούν το μέτρο.

 

  Όταν το μέτρο που υπόκειται σε αναθεώρηση αποτελεί δεσμευτική απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 2, η αίτηση αναθεώρησης δεν αναστέλλει την απόφαση, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η ασφάλεια του συστήματος θα επηρεαστεί αρνητικά.

 

  Όταν το μέτρο που υπόκειται σε αναθεώρηση αποτελεί σύσταση σύμφωνα με το άρθρο 38 παράγραφος 3, και μετά την αναθεώρησή του ένας διαχειριστής συστήματος μεταφοράς αποφασίσει να αποκλίνει από τη σύσταση, ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς υποβάλλει λεπτομερή αιτιολόγηση στο περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο και στους άλλους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος.

 

Τροπολογία    151

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Διοικητικό συμβούλιο των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων

Διοικητικό συμβούλιο των περιφερειακών συντονιστικών κέντρων

Τροπολογία    152

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για την έγκριση μέτρων που σχετίζονται με τη διακυβέρνησή τους και την παρακολούθηση των επιδόσεών τους, τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα συγκροτούν διοικητικό συμβούλιο.

1.  Για την έγκριση μέτρων που σχετίζονται με τη διακυβέρνησή τους και την παρακολούθηση των επιδόσεών τους, τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα συγκροτούν διοικητικό συμβούλιο.

Τροπολογία    153

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από μέλη που εκπροσωπούν τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και από παρατηρητές που εκπροσωπούν τις ρυθμιστικές αρχές της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος. Οι εκπρόσωποι των ρυθμιστικών αρχών δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.

2.  Το διοικητικό συμβούλιο απαρτίζεται από μέλη που εκπροσωπούν όλους τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος. Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου είναι γεωγραφικά ισορροπημένη.

Τροπολογία    154

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για:

3.  Το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για:

α)  την εκπόνηση και την έγκριση του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού του περιφερειακού επιχειρησιακού κέντρου·

α)  την εκπόνηση και την έγκριση του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού του περιφερειακού συντονιστικού κέντρου·

β)  τη λήψη απόφασης σχετικά με την οργανωτική δομή και για την υλοποίησή της·

β)  την υλοποίηση της οργανωτικής δομής·

γ)  την κατάρτιση και έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού·

γ)  την κατάρτιση και έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού·

δ)  την διαμόρφωση και έγκριση των συνεργατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 35.

δ)  την διαμόρφωση και έγκριση των συνεργατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων σύμφωνα με το άρθρο 35.

Τροπολογία    155

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 40 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Από τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου εξαιρούνται εκείνες που σχετίζονται με τις καθημερινές δραστηριότητες των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων και την άσκηση των καθηκόντων του.

4.  Στις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου δεν περιλαμβάνονται οι αποφάσεις που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων των περιφερειακών συντονιστικών κέντρων.

Τροπολογία    156

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα καθορίζουν και διαχειρίζονται την οργάνωσή τους σύμφωνα με μια δομή η οποία υποστηρίζει την ασφάλεια των καθηκόντων τους. Η οργανωτική δομή τους ορίζει:

1.  Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς μιας επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος καθορίζουν την οργανωτική δομή των περιφερειακών συντονιστικών κέντρων. Η οργανωτική δομή τους ορίζει:

Τροπολογία    157

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την εξουσία, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του διοικητικού προσωπικού·

α)  την εξουσία, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού·

Τροπολογία    158

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 41 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα μπορούν να ιδρύουν περιφερειακά γραφεία για την κάλυψη τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εφεδρικά επιχειρησιακά κέντρα για την αποδοτική και αξιόπιστη άσκηση των καθηκόντων τους.

2.  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα μπορούν να ιδρύουν περιφερειακά γραφεία για την κάλυψη τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή εφεδρικά συντονιστικά κέντρα για την αποδοτική και αξιόπιστη άσκηση των καθηκόντων τους, όποτε τούτο αποδειχθεί απαραίτητο.

Τροπολογία    159

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 42 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα εξοπλίζονται με όλους τους ανθρώπινους, τεχνικούς, υλικούς και οικονομικούς πόρους που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού και για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα εξοπλίζονται με όλους τους ανθρώπινους, τεχνικούς, υλικούς και οικονομικούς πόρους που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους δυνάμει του παρόντος κανονισμού και για την ανεξάρτητη και αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων τους. Οι ανθρώπινοι, τεχνικοί, υλικοί και οικονομικοί πόροι για τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα δεν υπερβαίνουν τα απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, θα πρέπει δε να διασφαλίζεται η γεωγραφικά ισορροπημένη εκπροσώπηση και η ισότιμη μεταχείριση των μελών ενός περιφερειακού συντονιστικού κέντρου.

Τροπολογία    160

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα καθιερώνουν διαδικασία για τη συνεχή παρακολούθηση τουλάχιστον:

1.  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα καθιερώνουν διαδικασία για τη συνεχή παρακολούθηση τουλάχιστον:

α)  των επιχειρησιακών τους επιδόσεων·

α)  των επιχειρησιακών τους επιδόσεων·

β)  των αποφάσεων και συστάσεων που εκδίδονται και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται·

β)  των αποφάσεων και συστάσεων που εκδίδονται, ιδίως εκείνων από τις οποίες οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς έχουν αποκλίνει, και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνονται·

γ)  της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας καθενός από τα καθήκοντα για τα οποία είναι αρμόδια.

γ)  της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας καθενός από τα καθήκοντα για τα οποία είναι αρμόδια.

Τροπολογία    161

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα υποβάλλουν στον Οργανισμό και στις ρυθμιστικές αρχές της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος τα δεδομένα που προκύπτουν από τη συνεχή παρακολούθησή τους τουλάχιστον σε ετήσια βάση.

διαγράφεται

Τροπολογία    162

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα καθορίζουν τις δαπάνες τους με διαφάνεια και υποβάλλουν σχετική έκθεση στον Οργανισμό και στις ρυθμιστικές αρχές της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος.

3.  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα καθορίζουν τις δαπάνες τους με διαφάνεια και υποβάλλουν σχετική έκθεση στον Οργανισμό και στις ρυθμιστικές αρχές της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος.

Τροπολογία    163

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα υποβάλλουν ετήσια έκθεση σχετικά με τις επιδόσεις τους στο ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, τον Οργανισμό, τις ρυθμιστικές αρχές της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος και τη Συντονιστική Ομάδα στον τομέα του Ηλεκτρισμού που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 1 της απόφασης 2012/C 353/02 της Επιτροπής37.

4.  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα υποβάλλουν ετήσια έκθεση που περιλαμβάνει σχετικά δεδομένα παρακολούθησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου και πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις τους στο ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, τον Οργανισμό, τις ρυθμιστικές αρχές της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος και τη Συντονιστική Ομάδα στον τομέα του Ηλεκτρισμού που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 1 της απόφασης 2012/C 353/02 της Επιτροπής37.

__________________

__________________

37 Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2012 , για τη σύσταση της Συντονιστικής Ομάδας στον τομέα του Ηλεκτρισμού (ΕΕ C 353 της 17.11.2012, σ. 2).

37 Απόφαση της Επιτροπής, της 15ης Νοεμβρίου 2012 , για τη σύσταση της Συντονιστικής Ομάδας στον τομέα του Ηλεκτρισμού (ΕΕ C 353 της 17.11.2012, σ. 2).

Τροπολογία    164

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα αναφέρουν αδυναμίες που εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία παρακολούθησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 στο ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, τις ρυθμιστικές αρχές της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος, τον Οργανισμό και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την πρόληψη και τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης.

5.  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα αναφέρουν αδυναμίες που εντοπίστηκαν κατά τη διαδικασία παρακολούθησης σύμφωνα με την παράγραφο 1 στο ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, τις ρυθμιστικές αρχές της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος, τον Οργανισμό και τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών που είναι υπεύθυνες για την πρόληψη και τη διαχείριση καταστάσεων κρίσης.

Τροπολογία    165

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 43 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Με την επιφύλαξη της αρχής της εμπιστευτικότητας και της ανάγκης προστασίας της ασφάλειας και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα δημοσιοποιούν τις εκθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 4 και 5.

Τροπολογία    166

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 44 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την κάλυψη της ευθύνης που σχετίζεται με την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ιδίως όταν εκδίδουν αποφάσεις που δεσμεύουν τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς. Για τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για να παρασχεθεί η κάλυψη λαμβάνεται υπόψη το νομικό καθεστώς του περιφερειακού επιχειρησιακού κέντρου και το επίπεδο της διαθέσιμης εμπορικής ασφαλιστικής κάλυψης.

Η πρόταση για τη δημιουργία περιφερειακών συντονιστικών κέντρων σύμφωνα με το άρθρο 32 περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την κάλυψη της ευθύνης που σχετίζεται με την εκτέλεση των καθηκόντων των περιφερειακών συντονιστικών κέντρων. Για τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για να παρασχεθεί η κάλυψη λαμβάνεται υπόψη το νομικό καθεστώς του περιφερειακού συντονιστικού κέντρου και το επίπεδο της διαθέσιμης εμπορικής ασφαλιστικής κάλυψης.

Τροπολογία    167

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 47 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν δεδομένα σχετικά με τις συνολικές προβλέψεις και την πραγματική ζήτηση, τη διαθεσιμότητα και την πραγματική χρήση της παραγωγής και των πάγιων στοιχείων φορτίου, τη διαθεσιμότητα και τη χρήση του δικτύου και των διασυνδέσεων, την ισχύ εξισορρόπησης και την εφεδρική δυναμικότητα. Για τη διαθεσιμότητα και την πραγματική χρήση της παραγωγής και πάγιων στοιχείων φορτίου μικρού μεγέθους, μπορούν να χρησιμοποιούνται συνολικά κατ’ εκτίμηση δεδομένα.

4.  Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δημοσιεύουν δεδομένα σχετικά με τις συνολικές προβλέψεις και την πραγματική ζήτηση, τη διαθεσιμότητα και την πραγματική χρήση της παραγωγής και των πάγιων στοιχείων φορτίου, τη διαθεσιμότητα και τη χρήση του δικτύου και των διασυνδέσεων, την ισχύ εξισορρόπησης και την εφεδρική δυναμικότητα, καθώς και τη διαθεσιμότητα ευελιξίας. Για τη διαθεσιμότητα και την πραγματική χρήση της παραγωγής και πάγιων στοιχείων φορτίου μικρού μεγέθους, μπορούν να χρησιμοποιούνται συνολικά κατ’ εκτίμηση δεδομένα.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία συνδέεται εγγενώς με άλλες τροπολογίες που κατατέθηκαν σε διατάξεις που τροποποιήθηκαν από την Επιτροπή

Τροπολογία    168

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 49 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής που δεν αποτελούν μέρος κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης ή έχουν διαχωρισμένες δραστηριότητες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 της [αναδιατύπωσης της οδηγία 2009/72/ΕΚ, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 864/2] συνεργάζονται σε ενωσιακό επίπεδο μέσω ευρωπαϊκού φορέα διαχειριστών συστημάτων διανομής («φορέας ΔΣΔ της ΕΕ»), προκειμένου να προάγουν την ολοκλήρωση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθούν τη βέλτιστη διαχείριση και τη συντονισμένη λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς και διανομής. Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ καθίστανται εγγεγραμμένα μέλη του φορέα.

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής συνεργάζονται σε ενωσιακό επίπεδο μέσω ευρωπαϊκού φορέα διαχειριστών συστημάτων διανομής («φορέας ΔΣΔ της ΕΕ»), προκειμένου να προάγουν την ολοκλήρωση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να προωθούν τη βέλτιστη διαχείριση και τη συντονισμένη λειτουργία των συστημάτων μεταφοράς και διανομής. Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής που επιθυμούν να συμμετάσχουν στον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ δικαιούνται να καθίστανται εγγεγραμμένα μέλη του φορέα.

 

Τα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να συμμετέχουν απευθείας στον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ ή να εκπροσωπούνται σε αυτόν από την εθνική ένωση που ορίζεται από το κράτος μέλος ή από ένωση σε επίπεδο ΕΕ.

 

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του δυνάμει του ενωσιακού δικαίου, ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ ενεργεί ανεξάρτητα από τα επιμέρους εθνικά συμφέροντα ή από τα εθνικά συμφέροντα των διαχειριστών των συστημάτων διανομής.

Τροπολογία    169

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: δώδεκα μήνες από την έναρξη ισχύος], οι διαχειριστές συστημάτων διανομής, με τη διοικητική στήριξη του Οργανισμού, υποβάλλουν στην Επιτροπή και τον Οργανισμό το σχέδιο καταστατικού, κατάλογο των εγγεγραμμένων μελών, το σχέδιο εσωτερικού κανονισμού, περιλαμβανομένου του εσωτερικού κανονισμού για τις διαβουλεύσεις με το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και τους κανόνες χρηματοδότησης του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ που πρόκειται να καθοριστούν.

1.  Έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: δώδεκα μήνες από την έναρξη ισχύος], οι διαχειριστές συστημάτων διανομής, με τη διοικητική στήριξη του Οργανισμού, υποβάλλουν στην Επιτροπή και τον Οργανισμό το σχέδιο καταστατικού, κατάλογο των συμμετεχόντων διαχειριστών συστημάτων διανομής και των φορέων που έχουν οριστεί να εκπροσωπούν διαχειριστές συστημάτων διανομής, το σχέδιο εσωτερικού κανονισμού, περιλαμβανομένου του εσωτερικού κανονισμού για τις διαβουλεύσεις με το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, καθώς και τους κανόνες χρηματοδότησης του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ που πρόκειται να καθοριστούν.

 

Το σχέδιο εσωτερικού κανονισμού του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ εξασφαλίζει την ισόρροπη εκπροσώπηση όλων των συμμετεχόντων ΔΣΔ ανεξαρτήτως του μεγέθους τους, μεταξύ άλλων και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία    170

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Εντός δύο μηνών από την παραλαβή, ο Οργανισμός, αφού διαβουλευθεί επίσημα με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τους χρήστες του συστήματος διανομής, γνωμοδοτεί στην Επιτροπή σχετικά με το σχέδιο καταστατικού, τον κατάλογο των μελών και το σχέδιο εσωτερικού κανονισμού.

2.  Εντός δύο μηνών από την παραλαβή, ο Οργανισμός, αφού διαβουλευθεί επίσημα με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως τους χρήστες του συστήματος διανομής και τις οργανώσεις προστασίας καταναλωτών, γνωμοδοτεί στην Επιτροπή σχετικά με το σχέδιο καταστατικού, τον κατάλογο των μελών και το σχέδιο εσωτερικού κανονισμού, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τους κανόνες που σχετίζονται με την ανεξαρτησία του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ, την πρόληψη των συγκρούσεων συμφερόντων, καθώς και την ανάγκη εξασφάλισης γεωγραφικά ισόρροπης εκπροσώπησης και ισότιμης μεταχείρισης των μελών του.

Τροπολογία    171

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη που εξέδωσε ο Οργανισμός δυνάμει της παραγράφου 2, γνωμοδοτεί σχετικά με το σχέδιο καταστατικού, τον κατάλογο των μελών και το σχέδιο εσωτερικού κανονισμού εντός τριών μηνών από την παραλαβή της γνώμης του Οργανισμού.

3.  Η Επιτροπή, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη που εξέδωσε ο Οργανισμός δυνάμει της παραγράφου 2, γνωμοδοτεί σχετικά με το σχέδιο καταστατικού, τον κατάλογο των μελών και το σχέδιο εσωτερικού κανονισμού, μαζί με τον εσωτερικό κανονισμό για τις διαβουλεύσεις με το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τους κανόνες χρηματοδότησης, εντός τριών μηνών από την παραλαβή της γνώμης του Οργανισμού.

Τροπολογία    172

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Οι δαπάνες για τις δραστηριότητες του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ βαρύνουν τους διαχειριστές συστημάτων διανομής που είναι εγγεγραμμένα μέλη και συνυπολογίζονται στη διαμόρφωση των τιμών. Οι ρυθμιστικές αρχές εγκρίνουν τις δαπάνες αυτές μόνον εάν είναι εύλογες και αναλογικές.

6.  Οι δαπάνες για τις δραστηριότητες του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ βαρύνουν τους διαχειριστές συστημάτων διανομής που είναι εγγεγραμμένα μέλη, θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες και συνυπολογίζονται από τη ρυθμιστική αρχή στη διαμόρφωση των τιμών. Οι ρυθμιστικές αρχές εγκρίνουν τις δαπάνες αυτές μόνον εάν είναι εύλογες και αναλογικές.

Τροπολογία    173

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 50 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 50α

 

Βασικοί κανόνες και διαδικασίες σχετικά με τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ για την ηλεκτρική ενέργεια

 

1.  Το καταστατικό του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ που εγκρίνεται σύμφωνα με το άρθρο 50 διαφυλάσσει τις ακόλουθες αρχές:

 

α)  η συμμετοχή στις εργασίες του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ περιορίζεται σε καταχωρισμένα μέλη με δυνατότητα εξουσιοδότησης μεταξύ των μελών·

 

β)  οι στρατηγικές αποφάσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ, καθώς και οι κατευθυντήριες γραμμές για το Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση·

 

γ)  οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες: – όταν επιτευχθεί το 65 % του ποσοστού των ψήφων που χορηγούνται στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης – με κάθε μέλος να διαθέτει αριθμό ψήφων ανάλογο προς τον αντίστοιχο αριθμό πελατών, και – το τελικό αποτέλεσμα υποστηρίζεται τουλάχιστον από το 55 % των μελών της Γενικής Συνέλευσης.

 

δ)  οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης αναστέλλονται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες: – όταν επιτευχθεί το 35 % των ψήφων που χορηγούνται στα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, – βάσει του οποίου κάθε μέλος διαθέτει αριθμό ψήφων ανάλογο προς τον αντίστοιχο αριθμό πελατών· και – το τελικό αποτέλεσμα υποστηρίζεται τουλάχιστον από το 25 % των μελών της Γενικής Συνέλευσης.

 

ε)  το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση για μέγιστη θητεία 4 ετών·

 

στ)  το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζει τον Πρόεδρο και τους τρεις Αντιπροέδρους μεταξύ των μελών του·

 

ζ)  η συνεργασία ΔΣΔ-ΔΣΜ σύμφωνα με τα άρθρα 52 και 53 καθοδηγείται από το Διοικητικό Συμβούλιο·

 

η)  οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου εγκρίνονται με απλή πλειοψηφία 15 ψήφων·

 

θ)  βάσει πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται από τη Γενική Συνέλευση μεταξύ των μελών της για θητεία τεσσάρων ετών, άπαξ ανανεώσιμη·

 

ι)  βάσει πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, οι ομάδες εμπειρογνωμόνων διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση και κάθε ομάδα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 30 μέλη, με δυνατότητα το ένα τρίτο αυτών να μην είναι μέλη της ΓΣ. Επιπλέον, συγκροτείται ομάδα εμπειρογνωμόνων «μίας χώρας» και αποτελείται από ακριβώς ένα εκπρόσωπο ΔΣΟ από κάθε κράτος μέλος.

 

2.  Οι διαδικασίες που εγκρίνονται από τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ διαφυλάσσουν την ισότιμη και αναλογική μεταχείριση των μελών του και αντανακλούν την ποικίλη γεωγραφική και οικονομική δομή της σύνθεσής του. Ειδικότερα, οι διαδικασίες προβλέπουν ότι:

 

α)  το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και από 27 εκπροσώπους μελών, εκ των οποίων: – [ ] 9 είναι εκπρόσωποι μελών με περισσότερους από 1 εκατομμύριο χρήστες δικτύου· – [ ] 9 είναι εκπρόσωποι μελών με περισσότερους από 100.000 και λιγότερους από 1 εκατομμύριο χρήστες δικτύου· και – [ ] 9 είναι εκπρόσωποι μελών με λιγότερους από 100.000 χρήστες δικτύου· αβ) εκπρόσωποι υφιστάμενων ενώσεων ΔΣΔ μπορούν να συμμετέχουν ως παρατηρητές στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου·

 

β)   το Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να απαρτίζεται από περισσότερους από 3 εκπροσώπους μελών που εδρεύουν στο ίδιο κράτος μέλος ή στον ίδιο βιομηχανικό όμιλο·

 

γ)   κάθε αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διορίζεται μεταξύ των εκπροσώπων των μελών της κάθε κατηγορίας που περιγράφεται στην παράγραφο (α) ανωτέρω·

 

ε)  οι εκπρόσωποι των μελών που εδρεύουν σε ένα κράτος μέλος ή στον ίδιο βιομηχανικό όμιλο δεν μπορούν να αποτελούν την πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην ομάδα εμπειρογνωμόνων·

 

στ)   το Διοικητικό Συμβούλιο καθορίζει στρατηγική συμβουλευτική ομάδα που παρέχει τη γνώμη της στο Διοικητικό Συμβούλιο και στις ομάδες εμπειρογνωμόνων και αποτελείται από αντιπροσώπους των ευρωπαϊκών ενώσεων ΔΣΔ και εκπροσώπους όσων κρατών μελών δεν εκπροσωπούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Τροπολογία    174

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα καθήκοντα του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ είναι τα ακόλουθα:

1.  Τα καθήκοντα του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ είναι τα ακόλουθα:

α)  συντονισμένη λειτουργία και προγραμματισμός των δικτύων μεταφοράς και διανομής·

α)  προαγωγή της συντονισμένης λειτουργίας και του προγραμματισμού των δικτύων μεταφοράς και διανομής·

β)  ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποκεντρωμένης ηλεκτροπαραγωγής και άλλων πόρων που περιέχονται στο δίκτυο διανομής, όπως η αποθήκευση ενέργειας·

β)  βελτίωση και μεγιστοποίηση της ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αποκεντρωμένης ηλεκτροπαραγωγής και διευκόλυνση άλλων πόρων που περιέχονται στο δίκτυο διανομής, όπως η αποθήκευση ενέργειας και η τομεακή ενοποίηση·

γ)  ανάπτυξη της απόκρισης ζήτησης·

γ)  διευκόλυνση της ανάπτυξης της απόκρισης ζήτησης·

δ)  ψηφιοποίηση των δικτύων διανομής, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης έξυπνων δικτύων και έξυπνων συστημάτων μέτρησης·

δ)  βελτίωση της ψηφιοποίησης των δικτύων διανομής, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης έξυπνων δικτύων και έξυπνων συστημάτων μέτρησης·

ε)  διαχείριση δεδομένων, ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και προστασία δεδομένων·

ε)  διασφάλιση ίσης και ουδέτερης πρόσβασης σε δεδομένα ανεξάρτητα από το μοντέλο διαχείρισης δεδομένων, και προώθηση της τυποποίησης, της διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων, ιδίως με το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, κατά περίπτωση, για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής δεδομένων, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την προστασία δεδομένων·

στ)  συμμετοχή στην εκπόνηση κωδίκων δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 55.

στ)  συμμετοχή στην εκπόνηση κωδίκων δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 55.

Τροπολογία    175

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 51 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  συνεργάζεται με το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας για την παρακολούθηση της εφαρμογής των κωδίκων δικτύου και των κατευθυντήριων γραμμών που έχουν σχέση με τη λειτουργία και τον προγραμματισμό των δικτύων διανομής και τη συντονισμένη λειτουργία των δικτύων μεταφοράς και διανομής και εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

α)  συνεργάζεται αποτελεσματικά με το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, τον Οργανισμό και τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης από τον Οργανισμό και, κατά περίπτωση, από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, της εφαρμογής των κωδίκων δικτύου και των κατευθυντήριων γραμμών που έχουν σχέση με τη λειτουργία και τον προγραμματισμό των δικτύων διανομής και τη συντονισμένη λειτουργία των δικτύων μεταφοράς και διανομής και εγκρίνονται σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό·

Τροπολογία    176

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 52 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κατά την εκπόνηση ενδεχόμενων κωδίκων δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 55, ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ διαβουλεύεται εκτενώς, εγκαίρως και με τρόπο ανοικτό και διαφανή, με όλους τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως δε με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους τους ενδιαφερομένους, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 50. Στη διαβούλευση συμμετέχουν και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και άλλες εθνικές αρχές, οι επιχειρήσεις προμήθειας και παραγωγής, οι χρήστες του συστήματος και οι πελάτες, οι διαχειριστές συστημάτων διανομής, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κλαδικών ενώσεων, οι τεχνικοί οργανισμοί και οι πλατφόρμες ενδιαφερομένων. Η διαβούλευση αποσκοπεί στην καταγραφή των απόψεων και των προτάσεων όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

1.  Κατά τη συμμετοχή στην εκπόνηση νέων κωδίκων δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 55, ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ διαβουλεύεται εκτενώς, εγκαίρως και με τρόπο ανοικτό και διαφανή, με όλους τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, ιδίως δε με τις οργανώσεις που εκπροσωπούν όλους τους ενδιαφερομένους, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό που αναφέρεται στο άρθρο 50. Στη διαβούλευση συμμετέχουν και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές και άλλες εθνικές αρχές, οι επιχειρήσεις προμήθειας και παραγωγής, οι χρήστες του συστήματος και οι πελάτες, οι διαχειριστές συστημάτων διανομής, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κλαδικών ενώσεων, οι τεχνικοί οργανισμοί και οι πλατφόρμες ενδιαφερομένων. Η διαβούλευση αποσκοπεί στην καταγραφή των απόψεων και των προτάσεων όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Τροπολογία    177

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος -1 (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1.  Το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ δημιουργούν έναν επίσημο μηχανισμό προκειμένου να διευκολυνθεί η συνεργασία μεταξύ διαχειριστών συστημάτων διανομής και διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς.

Τροπολογία    178

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 53 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής συνεργάζονται με διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς κατά τον προγραμματισμό και τη λειτουργία των δικτύων τους. Ειδικότερα, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής ανταλλάσσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής και την απόκριση ζήτησης, την καθημερινή λειτουργία των δικτύων τους και τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των επενδύσεων στο δίκτυο, με σκοπό να διασφαλίζεται η οικονομικά αποδοτική, ασφαλής και αξιόπιστη ανάπτυξη και λειτουργία των δικτύων τους.

1.  Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής και οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς συνεργάζονται κατά τον προγραμματισμό και τη λειτουργία των δικτύων τους. Ειδικότερα, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής ανταλλάσσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής και την απόκριση ζήτησης, την καθημερινή λειτουργία των δικτύων τους και τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό των επενδύσεων στο δίκτυο, με σκοπό να διασφαλίζεται η οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη και λειτουργία, και η ασφαλής και αξιόπιστη λειτουργία των δικτύων τους.

Τροπολογία    179

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ια)  κανόνες σχετικά με εναρμονισμένα τιμολόγια και τέλη σύνδεσης μεταφοράς και διανομής , συμπεριλαμβανομένων των σημάτων γεωγραφικής διαφοροποίησης και των μηχανισμών για την αντιστάθμιση μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς·

διαγράφεται

Τροπολογία    180

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιστ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιστ)  κανόνες σχετικά με τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα

διαγράφεται

Τροπολογία    181

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 55 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή, αφού διαβουλευθεί με τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και τους λοιπούς ενδιαφερομένους, καταρτίζει κατάλογο προτεραιοτήτων ανά τριετία, στον οποίο προσδιορίζονται οι τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προς συμπερίληψη στη διαμόρφωση κωδίκων δικτύου. Εάν το αντικείμενο του κώδικα δικτύου σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία του συστήματος διανομής και είναι λιγότερο σχετικό με το σύστημα μεταφοράς, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ για την ηλεκτρική ενέργεια, αντί για τον ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, να συγκαλέσει συντακτική επιτροπή και να υποβάλει πρόταση για κώδικα δικτύου στον Οργανισμό.

2.  Η Επιτροπή, αφού διαβουλευθεί με τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ και τους λοιπούς ενδιαφερομένους, καταρτίζει κατάλογο προτεραιοτήτων ανά τριετία, στον οποίο προσδιορίζονται οι τομείς που αναφέρονται στην παράγραφο 1, προς συμπερίληψη στη διαμόρφωση κωδίκων δικτύου. Εάν το αντικείμενο του κώδικα δικτύου σχετίζεται άμεσα με τη λειτουργία του συστήματος διανομής και είναι λιγότερο σχετικό με το σύστημα μεταφοράς, η Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ για την ηλεκτρική ενέργεια, αντί για τον ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, να συγκαλέσει συντακτική επιτροπή και να υποβάλει πρόταση για κώδικα δικτύου στον Οργανισμό.

Τροπολογία    182

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Πρόσωπα που ενδέχεται να ενδιαφέρονται για έναν κώδικα δικτύου, περιλαμβανομένων και του ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ, των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, των χρηστών του δικτύου και των καταναλωτών, δύνανται να προτείνουν στον Οργανισμό σχέδια τροποποιήσεων για οποιονδήποτε κώδικα δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 55. Επίσης, ο Οργανισμός με δική του πρωτοβουλία μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις.

2.  Πρόσωπα που ενδέχεται να ενδιαφέρονται για έναν κώδικα δικτύου, περιλαμβανομένων και του ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, του φορέα ΔΣΔ της ΕΕ, των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς και διανομής, των χρηστών του δικτύου και των καταναλωτών, δύνανται να προτείνουν στον Οργανισμό σχέδια τροποποιήσεων για οποιονδήποτε κώδικα δικτύου σύμφωνα με το άρθρο 55. Επίσης, ο Οργανισμός με δική του πρωτοβουλία μπορεί να προτείνει τροποποιήσεις.

Τροπολογία    183

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 56 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 56 α

 

Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022 η Επιτροπή θα αξιολογήσει τις υπάρχουσες εκτελεστικές πράξεις που περιέχουν κώδικες δικτύου και κατευθυντήριες γραμμές, για να εκτιμήσει ποια από τα στοιχεία τους θα ήταν χρήσιμο να ενσωματωθούν σε νομοθετικές πράξεις της Ένωσης που αφορούν την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η Επιτροπή θα υποβάλει λεπτομερή έκθεση της αξιολόγησής της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Η έκθεση θα συνοδεύεται, εφόσον κριθεί σκόπιμο, από νομοθετικές προτάσεις, σε συνέχεια της αξιολόγησης της Επιτροπής.

Τροπολογία    184

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 57 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Κατά την έκδοση ή την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά περίπτωση.

7.  Κατά την έκδοση ή την τροποποίηση των κατευθυντήριων γραμμών, η Επιτροπή διαβουλεύεται με τον Οργανισμό, το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, τον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, κατά περίπτωση.

Τροπολογία    185

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 64 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 64 α

 

Επανεξέταση

 

Έως την 1η Ιουνίου 2025, η Επιτροπή θα επανεξετάσει και θα υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, μαζί με νομοθετική πρόταση εάν χρειαστεί.

Τροπολογία    186

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Παράρτημα I

Παράρτημα I

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

1.  Συντονισμένος υπολογισμός της δυναμικότητας·

1.  Συντονισμένος υπολογισμός της δυναμικότητας·

1.1.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα πραγματοποιούν συντονισμένο υπολογισμό των διαζωνικών δυναμικοτήτων.

1.1.  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα πραγματοποιούν συντονισμένο υπολογισμό των διαζωνικών δυναμικοτήτων.

1.2.  Ο συντονισμένος υπολογισμός της δυναμικότητας πραγματοποιείται εγκαίρως για κάθε χρονικό πλαίσιο αγοράς και όσο συχνά απαιτείται κατά το χρονικό πλαίσιο ενδοημερήσιας αγοράς.

1.2.  Ο συντονισμένος υπολογισμός της δυναμικότητας πραγματοποιείται εγκαίρως για κάθε χρονικό πλαίσιο αγοράς και όσο συχνά απαιτείται κατά το χρονικό πλαίσιο ενδοημερήσιας αγοράς.

1.3.  Ο συντονισμένος υπολογισμός της δυναμικότητας πραγματοποιείται με βάση κοινό μοντέλο συστήματος σύμφωνα με το σημείο 2 και με βάση μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας που αναπτύσσεται από τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της σχετικής επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος.

1.3.  Ο συντονισμένος υπολογισμός της δυναμικότητας πραγματοποιείται με βάση κοινό μοντέλο συστήματος σύμφωνα με το σημείο 2 και με βάση μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας που αναπτύσσεται από τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της σχετικής επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος.

1.4.  Με τον συντονισμένο υπολογισμό δυναμικότητας διασφαλίζεται αποδοτική διαχείριση της συμφόρησης σύμφωνα με τις αρχές διαχείρισης της συμφόρησης που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

1.4.  Με τον συντονισμένο υπολογισμό δυναμικότητας διασφαλίζεται αποδοτική διαχείριση της συμφόρησης σύμφωνα με τις αρχές διαχείρισης της συμφόρησης που ορίζονται στον παρόντα κανονισμό.

2.  Συντονισμένη ανάλυση ασφάλειας·

2.  Συντονισμένη ανάλυση ασφάλειας·

2.1.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα πραγματοποιούν συντονισμένη ανάλυση ασφάλειας με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος.

2.1.  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα πραγματοποιούν συντονισμένη ανάλυση ασφάλειας με στόχο τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του συστήματος.

2.2.  Η ανάλυση ασφάλειας πραγματοποιείται για όλα τα χρονικά πλαίσια επιχειρησιακού σχεδιασμού με χρήση των κοινών μοντέλων συστήματος.

2.2.  Η ανάλυση ασφάλειας πραγματοποιείται για όλα τα χρονικά πλαίσια επιχειρησιακού σχεδιασμού με χρήση των κοινών μοντέλων συστήματος.

2.3.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα κοινοποιούν τα αποτελέσματα της συντονισμένης ανάλυσης ασφάλειας τουλάχιστον με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος.

2.3.  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα κοινοποιούν τα αποτελέσματα της συντονισμένης ανάλυσης ασφάλειας τουλάχιστον με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος.

2.4.  Όταν, ως αποτέλεσμα της συντονισμένης ανάλυσης ασφάλειας, ένα περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο εντοπίζει ενδεχόμενο περιορισμό, σχεδιάζει διορθωτικές ενέργειες βελτιστοποίησης της οικονομικής απόδοσης.

2.4.  Όταν, ως αποτέλεσμα της συντονισμένης ανάλυσης ασφάλειας, ένα περιφερειακό συντονιστικό κέντρο εντοπίζει ενδεχόμενο περιορισμό, σχεδιάζει διορθωτικές ενέργειες βελτιστοποίησης της οικονομικής απόδοσης.

 

2.4 α.  Η συντονισμένη ανάλυση ασφάλειας πραγματοποιείται με βάση ένα κοινό μοντέλο συστήματος σύμφωνα με το σημείο 2 και με βάση μια μεθοδολογία για τον σχεδιασμό συντονισμένων διορθωτικών ενεργειών που αναπτύσσεται από τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της σχετικής επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος.

3.  Δημιουργία κοινών μοντέλων συστήματος·

3.  Δημιουργία κοινών μοντέλων συστήματος·

3.1.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα καθορίζουν αποδοτικές διαδικασίες για τη δημιουργία κοινού μοντέλου συστήματος για κάθε χρονικό πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού.

3.1.  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα καθορίζουν αποδοτικές διαδικασίες για τη δημιουργία κοινού μοντέλου συστήματος για κάθε χρονικό πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού.

3.2.  Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ορίζουν ένα περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο το οποίο δημιουργεί το κοινό μοντέλο συστήματος για όλες τις περιφέρειες.

3.2.  Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ορίζουν ένα περιφερειακό συντονιστικό κέντρο το οποίο δημιουργεί το κοινό μοντέλο συστήματος για όλες τις περιφέρειες.

3.3.  Τα κοινά μοντέλα συστήματος περιλαμβάνουν συναφή δεδομένα για αποδοτικό επιχειρησιακό σχεδιασμό και υπολογισμό της δυναμικότητας σε όλα τα χρονικά πλαίσια επιχειρησιακού σχεδιασμού.

3.3.  Τα κοινά μοντέλα συστήματος περιλαμβάνουν συναφή δεδομένα για αποδοτικό επιχειρησιακό σχεδιασμό και υπολογισμό της δυναμικότητας σε όλα τα χρονικά πλαίσια επιχειρησιακού σχεδιασμού.

3.4.  Τα κοινά μοντέλα συστήματος τίθενται στη διάθεση όλων των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων, των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, του ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και του Οργανισμού, κατόπιν αιτήματός του.

3.4.  Τα κοινά μοντέλα συστήματος τίθενται στη διάθεση όλων των περιφερειακών συντονιστικών κέντρων, των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, του ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας και του Οργανισμού, κατόπιν αιτήματός του.

4.  Αξιολόγηση της συνέπειας των σχεδίων άμυνας και των σχεδίων αποκατάστασης των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς·

4.  Αξιολόγηση της συνέπειας των σχεδίων άμυνας και των σχεδίων αποκατάστασης των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς·

4.1.  Όλοι οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς συμφωνούν σχετικά με ένα όριο πέραν του οποίου ο αντίκτυπος των ενεργειών ενός ή περισσοτέρων διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, γενικής διακοπής ή αποκατάστασης θεωρείται σημαντικός για άλλους συγχρονισμένα ή μη συγχρονισμένα διασυνδεδεμένους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς.

4.1.  Όλοι οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς συμφωνούν σχετικά με ένα όριο πέραν του οποίου ο αντίκτυπος των ενεργειών ενός ή περισσοτέρων διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς στις καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, γενικής διακοπής ή αποκατάστασης θεωρείται σημαντικός για άλλους συγχρονισμένα ή μη συγχρονισμένα διασυνδεδεμένους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς.

4.2.  Κάθε περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο, χρησιμοποιώντας το όριο που καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 4.1, παρέχει υποστήριξη στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος όσον αφορά την αξιολόγηση της συνέπειας των οικείων σχεδίων άμυνας συστήματος και των σχεδίων αποκατάστασης των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς.

4.2.  Κάθε περιφερειακό συντονιστικό κέντρο, χρησιμοποιώντας το όριο που καθορίζεται σύμφωνα με το σημείο 4.1, παρέχει υποστήριξη στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος όσον αφορά την αξιολόγηση της συνέπειας των οικείων σχεδίων άμυνας συστήματος και των σχεδίων αποκατάστασης των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς.

4.3.  Για την παροχή υποστήριξης στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, το περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο:

4.3.  Για την παροχή υποστήριξης στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, το περιφερειακό συντονιστικό κέντρο:

α)  εντοπίζει δυνητικές ασυμβατότητες·

α)  εντοπίζει δυνητικές ασυμβατότητες·

β)  προτείνει δράσεις μετριασμού.

β)  προτείνει δράσεις μετριασμού.

4.4.  Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς λαμβάνουν υπόψη τις προτεινόμενες δράσεις μετριασμού.

4.4.  Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς λαμβάνουν υπόψη τις προτεινόμενες δράσεις μετριασμού.

5.  Συντονισμός και βελτιστοποίηση της περιφερειακής αποκατάστασης·

5.  Συντονισμός και βελτιστοποίηση της περιφερειακής αποκατάστασης·

5.1.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα εξοπλίζονται με τα συστήματα εποπτικού ελέγχου και απόκτησης δεδομένων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο με την παρατηρησιμότητα που ορίζεται από την εφαρμογή του οριζόμενου σύμφωνα με το σημείο 4.1 ορίου.

 

5.2.  Κάθε σχετικό περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο παρέχει συνδρομή στους διορισμένους υπεύθυνους συχνότητας και τους υπεύθυνους επανασυγχρονισμού με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της αποκατάστασης του συστήματος. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς έχουν δικαίωμα να ζητούν τη συνδρομή των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων αν το σύστημά τους βρίσκεται σε κατάσταση γενικής διακοπής ή αποκατάστασης.

5.2.  Κάθε σχετικό περιφερειακό συντονιστικό κέντρο παρέχει συνδρομή στους διορισμένους υπεύθυνους συχνότητας και τους υπεύθυνους επανασυγχρονισμού με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας της αποκατάστασης του συστήματος. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς έχουν δικαίωμα να ζητούν τη συνδρομή των περιφερειακών συντονιστικών κέντρων αν το σύστημά τους βρίσκεται σε κατάσταση γενικής διακοπής ή αποκατάστασης.

6.  ανάλυση και υποβολή εκθέσεων μετά τη λειτουργία και μετά τις διαταραχές·

6.  ανάλυση και υποβολή εκθέσεων μετά τη λειτουργία και μετά τις διαταραχές·

6.1.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα ερευνούν και εκπονούν έκθεση για κάθε περιστατικό υπέρβασης του ορίου που ορίζεται σύμφωνα με το σημείο 4.1. Οι ρυθμιστικές αρχές της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος και ο Οργανισμός μπορούν να συμμετάσχουν στην έρευνα κατόπιν αιτήματός τους. Η έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις με στόχο την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

6.1.  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα ερευνούν και εκπονούν έκθεση για κάθε περιστατικό υπέρβασης του ορίου που ορίζεται σύμφωνα με το σημείο 4.1. Οι ρυθμιστικές αρχές της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος και ο Οργανισμός μπορούν να συμμετάσχουν στην έρευνα κατόπιν αιτήματός τους. Η έκθεση περιλαμβάνει συστάσεις με στόχο την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

6.2.  Η έκθεση τίθεται στη διάθεση όλων των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, των ρυθμιστικών αρχών, της Επιτροπής και του Οργανισμού. Ο Οργανισμός μπορεί να εκδίδει συστάσεις με στόχο την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

6.2.  Η έκθεση τίθεται στη διάθεση όλων των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς, των ρυθμιστικών αρχών, της Επιτροπής και του Οργανισμού. Ο Οργανισμός μπορεί να εκδίδει συστάσεις με στόχο την πρόληψη παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

7.  περιφερειακή διαστασιολόγηση της εφεδρικής δυναμικότητας·

7.  περιφερειακή διαστασιολόγηση της εφεδρικής δυναμικότητας·

7.1.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα καθορίζουν τις απαιτήσεις εφεδρικής δυναμικότητας για την επιχειρησιακή περιφέρεια του συστήματος. Ο καθορισμός των απαιτήσεων εφεδρικής δυναμικότητας:

7.1.  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα καθορίζουν τις απαιτήσεις εφεδρικής δυναμικότητας για την επιχειρησιακή περιφέρεια του συστήματος. Ο καθορισμός των απαιτήσεων εφεδρικής δυναμικότητας:

α)  επιδιώκει τον γενικό στόχο να διατηρείται η επιχειρησιακή ασφάλεια κατά τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο·

α)  επιδιώκει τον γενικό στόχο να διατηρείται η επιχειρησιακή ασφάλεια κατά τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο·

β)  πραγματοποιείται στο χρονικό πλαίσιο επόμενης ημέρας και/ή στο ενδοημερήσιο χρονικό πλαίσιο·

β)  πραγματοποιείται στο χρονικό πλαίσιο επόμενης ημέρας και/ή στο ενδοημερήσιο χρονικό πλαίσιο·

γ)  προσδιορίζει τη συνολική ποσότητα της απαιτούμενης εφεδρικής δυναμικότητας για την επιχειρησιακή περιφέρεια του συστήματος·

γ)  προσδιορίζει τη συνολική ποσότητα της απαιτούμενης εφεδρικής δυναμικότητας για την επιχειρησιακή περιφέρεια του συστήματος·

δ)  ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις εφεδρικής δυναμικότητας για κάθε είδος εφεδρικής δυναμικότητας·

δ)  ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις εφεδρικής δυναμικότητας για κάθε είδος εφεδρικής δυναμικότητας·

ε)  λαμβάνει υπόψη ενδεχόμενες υποκαταστάσεις μεταξύ διαφορετικών ειδών εφεδρικής δυναμικότητας με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους προμήθειας.

ε)  λαμβάνει υπόψη ενδεχόμενες υποκαταστάσεις μεταξύ διαφορετικών ειδών εφεδρικής δυναμικότητας με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους προμήθειας.

στ)  καθορίζει τις αναγκαίες απαιτήσεις για τη γεωγραφική κατανομή της απαιτούμενης εφεδρικής δυναμικότητας, εάν υπάρχουν.

στ)  καθορίζει τις αναγκαίες απαιτήσεις για τη γεωγραφική κατανομή της απαιτούμενης εφεδρικής δυναμικότητας, εάν υπάρχουν.

8.  Διευκόλυνση της περιφερειακής προμήθειας δυναμικότητας εξισορρόπησης

8.  Διευκόλυνση της περιφερειακής προμήθειας δυναμικότητας εξισορρόπησης

8.1.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα υποστηρίζουν τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος κατά τον προσδιορισμό της ποσότητας δυναμικότητας εξισορρόπησης της οποίας χρειάζεται η προμήθεια. Ο προσδιορισμός της δυναμικότητας εξισορρόπησης:

8.1.  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα υποστηρίζουν τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος κατά τον προσδιορισμό της ποσότητας δυναμικότητας εξισορρόπησης της οποίας χρειάζεται η προμήθεια. Ο προσδιορισμός της δυναμικότητας εξισορρόπησης:

α)  πραγματοποιείται στο χρονικό πλαίσιο επόμενης ημέρας και/ή στο ενδοημερήσιο χρονικό πλαίσιο·

α)  πραγματοποιείται στο χρονικό πλαίσιο επόμενης ημέρας και/ή στο ενδοημερήσιο χρονικό πλαίσιο·

β)  λαμβάνει υπόψη ενδεχόμενες υποκαταστάσεις μεταξύ διαφορετικών ειδών εφεδρικής δυναμικότητας με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους προμήθειας.

β)  λαμβάνει υπόψη ενδεχόμενες υποκαταστάσεις μεταξύ διαφορετικών ειδών εφεδρικής δυναμικότητας με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους προμήθειας.

γ)  λαμβάνει υπόψη τον όγκο της απαιτούμενης εφεδρικής δυναμικότητας που αναμένεται να παρασχεθεί με προσφορές ενέργειας εξισορρόπησης, που δεν υποβάλλονται με βάση σύμβαση δυναμικότητας εξισορρόπησης.

γ)  λαμβάνει υπόψη τον όγκο της απαιτούμενης εφεδρικής δυναμικότητας που αναμένεται να παρασχεθεί με προσφορές ενέργειας εξισορρόπησης, που δεν υποβάλλονται με βάση σύμβαση δυναμικότητας εξισορρόπησης.

 

γ α)  λαμβάνει υπόψη ενδεχόμενες υποκαταστάσεις μεταξύ διαφορετικών ειδών εφεδρικής δυναμικότητας με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους προμήθειας.

8.2.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα υποστηρίζουν τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος κατά την προμήθεια της απαιτούμενης ποσότητας δυναμικότητας εξισορρόπησης που προσδιορίζεται σύμφωνα με το σημείο 8.1.

 

α)  Η προμήθεια δυναμικότητας εξισορρόπησης: πραγματοποιείται στο χρονικό πλαίσιο επόμενης ημέρας και/ή στο ενδοημερήσιο χρονικό πλαίσιο·

 

β)  λαμβάνει υπόψη ενδεχόμενες υποκαταστάσεις μεταξύ διαφορετικών ειδών εφεδρικής δυναμικότητας με σκοπό την ελαχιστοποίηση του κόστους προμήθειας.

 

9.  Περιφερειακές προβλέψεις επάρκειας του συστήματος και προετοιμασία δράσεων για τη μείωση του κινδύνου

9.  Περιφερειακές προβλέψεις επάρκειας του συστήματος και προετοιμασία δράσεων για τη μείωση του κινδύνου

9.1.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα πραγματοποιούν περιφερειακές εκτιμήσεις επάρκειας επόμενης εβδομάδας έως ενδοημερήσιας επάρκειας.

9.1.  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα πραγματοποιούν περιφερειακές εκτιμήσεις επάρκειας επόμενης εβδομάδας έως ενδοημερήσιας επάρκειας.

9.2.  Για τις εκτιμήσεις επάρκειας, τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχονται από τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος με σκοπό τον εντοπισμό καταστάσεων όπου αναμένεται έλλειψη επάρκειας σε οποιαδήποτε από τις περιοχές ελέγχου ή σε περιφερειακό επίπεδο. Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα λαμβάνουν υπόψη ενδεχόμενες διαζωνικές ανταλλαγές και όρια επιχειρησιακής ασφάλειας σε όλα τα χρονικά πλαίσια επιχειρησιακού σχεδιασμού.

9.2.  Για τις εκτιμήσεις επάρκειας, τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα βασίζονται στις πληροφορίες που παρέχονται από τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος με σκοπό τον εντοπισμό καταστάσεων όπου αναμένεται έλλειψη επάρκειας σε οποιαδήποτε από τις περιοχές ελέγχου ή σε περιφερειακό επίπεδο. Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα λαμβάνουν υπόψη ενδεχόμενες διαζωνικές ανταλλαγές και όρια επιχειρησιακής ασφάλειας σε όλα τα χρονικά πλαίσια επιχειρησιακού σχεδιασμού.

9.3.   Κατά τη διενέργεια περιφερειακής εκτίμησης της επάρκειας παραγωγής, κάθε περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο συντονίζεται με άλλα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα ώστε:

9.3.   Κατά τη διενέργεια περιφερειακής εκτίμησης της επάρκειας παραγωγής, κάθε περιφερειακό συντονιστικό κέντρο συντονίζεται με άλλα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα ώστε:

α)  να επαληθεύσει τις υποκείμενες παραδοχές και προβλέψεις·

α)  να επαληθεύσει τις υποκείμενες παραδοχές και προβλέψεις·

β)  να εντοπίσει ενδεχόμενες καταστάσεις διαπεριφερειακής έλλειψης επάρκειας.

β)  να εντοπίσει ενδεχόμενες καταστάσεις διαπεριφερειακής έλλειψης επάρκειας.

9.4.  Κάθε περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο διαβιβάζει στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος και σε άλλα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκτιμήσεων επάρκειας παραγωγής, μαζί με τα μέτρα που προτείνει για να μειωθούν οι κίνδυνοι έλλειψης επάρκειας.

9.4.  Κάθε περιφερειακό συντονιστικό κέντρο διαβιβάζει στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος και σε άλλα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα τα αποτελέσματα των περιφερειακών εκτιμήσεων επάρκειας παραγωγής, μαζί με τα μέτρα που προτείνει για να μειωθούν οι κίνδυνοι έλλειψης επάρκειας.

10.  Περιφερειακός συντονισμός διακοπών

10.  Περιφερειακός συντονισμός διακοπών

10.1.  Κάθε περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο προβαίνει σε συντονισμό διακοπών προκειμένου να παρακολουθεί την κατάσταση διαθεσιμότητας των σχετικών πάγιων στοιχείων και συντονίζει τα σχέδια διαθεσιμότητας ώστε να διασφαλίζεται η επιχειρησιακή ασφάλεια του συστήματος μεταφοράς, με παράλληλη μεγιστοποίηση της δυναμικότητας των γραμμών διασύνδεσης και/ή των συστημάτων μεταφοράς που επηρεάζουν διαζωνικές ροές.

10.1.  Κάθε περιφερειακό συντονιστικό κέντρο προβαίνει σε συντονισμό διακοπών προκειμένου να παρακολουθεί την κατάσταση διαθεσιμότητας των σχετικών πάγιων στοιχείων και συντονίζει τα σχέδια διαθεσιμότητας ώστε να διασφαλίζεται η επιχειρησιακή ασφάλεια του συστήματος μεταφοράς, με παράλληλη μεγιστοποίηση της δυναμικότητας των γραμμών διασύνδεσης και/ή των συστημάτων μεταφοράς που επηρεάζουν διαζωνικές ροές.

10.2.  Κάθε περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο διατηρεί ενιαίο κατάλογο των σχετικών στοιχείων του δικτύου, των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και των εγκαταστάσεων ζήτησης της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος, τον οποίο καθιστά διαθέσιμο στο περιβάλλον δεδομένων επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας.

10.2.  Κάθε περιφερειακό συντονιστικό κέντρο διατηρεί ενιαίο κατάλογο των σχετικών στοιχείων του δικτύου, των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και των εγκαταστάσεων ζήτησης της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος, τον οποίο καθιστά διαθέσιμο στο περιβάλλον δεδομένων επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας.

10.3.  Κάθε περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο εκτελεί τις ακόλουθες δραστηριότητες σχετικά με τον συντονισμό διακοπών στην επιχειρησιακή περιφέρεια του συστήματος:

10.3.  Κάθε περιφερειακό συντονιστικό κέντρο εκτελεί τις ακόλουθες δραστηριότητες σχετικά με τον συντονισμό διακοπών στην επιχειρησιακή περιφέρεια του συστήματος:

α)  αξιολογεί τη συμβατότητα του σχεδιασμού διακοπών χρησιμοποιώντας τα σχέδια διαθεσιμότητας επόμενου έτους όλων των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς·

α)  αξιολογεί τη συμβατότητα του σχεδιασμού διακοπών χρησιμοποιώντας τα σχέδια διαθεσιμότητας επόμενου έτους όλων των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς·

β)  παρέχει στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος κατάλογο με εντοπισμένες ασυμβατότητες σχεδιασμού και τις λύσεις που προτείνει για να επιλύονται οι ασυμβατότητες.

β)  παρέχει στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος κατάλογο με εντοπισμένες ασυμβατότητες σχεδιασμού και τις λύσεις που προτείνει για να επιλύονται οι ασυμβατότητες.

11.  Βελτιστοποίηση των μηχανισμών αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς

11.  Βελτιστοποίηση των μηχανισμών αντιστάθμισης μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς

11.1.   Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα υποστηρίζουν τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος κατά τη διαχείριση των οικονομικών ροών που σχετίζονται με εκκαθαρίσεις μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς στις οποίες εμπλέκονται περισσότεροι από δύο διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, όπως δαπάνες ανακαταμερισμού, εισόδημα συμφόρησης, ακούσιες αποκλίσεις ή δαπάνες προμήθειας εφεδρειών.

11.1.  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα υποστηρίζουν τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος κατά τη διαχείριση των οικονομικών ροών που σχετίζονται με εκκαθαρίσεις μεταξύ διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς στις οποίες εμπλέκονται περισσότεροι από δύο διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, όπως δαπάνες ανακαταμερισμού, εισόδημα συμφόρησης, ακούσιες αποκλίσεις ή δαπάνες προμήθειας εφεδρειών.

12.  Κατάρτιση και πιστοποίηση

12.  Κατάρτιση και πιστοποίηση

12.1.  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα εκπονούν και υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης με έμφαση στην περιφερειακή λειτουργία του συστήματος για το προσωπικό που εργάζεται στις αίθουσες προγραμματισμού και ελέγχου των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος.

12.1.  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα εκπονούν και υλοποιούν προγράμματα κατάρτισης και πιστοποίησης με έμφαση στην περιφερειακή λειτουργία του συστήματος για το προσωπικό που εργάζεται στις αίθουσες προγραμματισμού και ελέγχου των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος.

12.2.  Τα προγράμματα κατάρτισης καλύπτουν όλες τις σχετικές συνιστώσες της λειτουργίας του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων σεναρίων περιφερειακής κρίσης.

12.2.  Τα προγράμματα κατάρτισης καλύπτουν όλες τις σχετικές συνιστώσες της λειτουργίας του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων σεναρίων περιφερειακής κρίσης.

13.  Προσδιορισμός καταστάσεων περιφερειακής κρίσης και εκπόνηση σεναρίων μετριασμού του κινδύνου για την επανεξέταση των σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων όπως ορίζονται στα κράτη μέλη

13.  Προσδιορισμός καταστάσεων περιφερειακής κρίσης και εκπόνηση σεναρίων μετριασμού του κινδύνου για την επανεξέταση των σχεδίων ετοιμότητας αντιμετώπισης κινδύνων όπως ορίζονται στα κράτη μέλη

13.1.  Αν το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας αναθέσει αυτό το καθήκον, τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα προσδιορίζουν σενάρια περιφερειακής κρίσης σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του [κανονισμού σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 862].

13.1.  Αν το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας αναθέσει αυτό το καθήκον, τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα προσδιορίζουν σενάρια περιφερειακής κρίσης σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 του [κανονισμού σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 862].

13.2.   Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα προετοιμάζουν και διενεργούν ετήσια προσομοίωση κρίσης σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του [κανονισμού σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 862].

13.2.  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα προετοιμάζουν και διενεργούν ετήσια προσομοίωση κρίσης σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 3 του [κανονισμού σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 862].

 

13α.  Εντοπισμός αναγκών για νέα δυναμικότητα, για αναβάθμιση υφιστάμενης δυναμικότητας ή εναλλακτικών τους.

 

13α.1.  Τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα υποστηρίζουν τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς στον εντοπισμό αναγκών για νέα δυναμικότητα, για αναβάθμιση υφιστάμενης δυναμικότητας ή εναλλακτικών τους, προς υποβολή στις περιφερειακές ομάδες που έχουν συσταθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 και προς ένταξη στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου που προβλέπει το άρθρο 51 της [αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, όπως προτείνεται από το COM(2016) 864/2].

(1)

ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.

(2)

ΕΕ C 288 της 31.8.2017, σ. 91.

(3)

ΕΕ C 342 της 12.10.2017, σ. 79.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Εισαγωγή

Για πολλά χρόνια, στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη κυριαρχούσαν τα εθνικά μονοπώλια, τα οποία έλεγχαν ολόκληρο το σύστημα από την παραγωγή μέχρι τη διανομή και την παράδοση στον καταναλωτή. Παρότι αυτό το σύστημα «από την κορυφή στη βάση» εξασφάλιζε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, δεν επέτρεπε τον ανταγωνισμό, γεγονός που ζημιώνει τους καταναλωτές. Από το 1996 και μετά, οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας άνοιξαν σταδιακά για να ενθαρρυνθεί ο ανταγωνισμός και να μειωθούν οι τιμές. Οι τελευταίες ουσιαστικές νομοθετικές αλλαγές της ΕΕ πραγματοποιήθηκαν με την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια, το 2009.

Έκτοτε έχει σημειωθεί επανάσταση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει εξελιχθεί από ένα κομβικό και ακτινωτό (spoke and wheel) κεντρικό σύστημα σε ένα πολύ πιο αποκεντρωμένο, χάρη στην πρόοδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και άλλων τεχνολογιών. Για ακόμη μία φορά, η νομοθεσία θα πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα αυτή πραγματικότητα.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (οι οποίες συχνά προέρχονται από τον αέρα ή τον ήλιο) έχουν επιφέρει μεγάλο βαθμό διαλειπτότητας στο σύστημα, το οποίο χρειάστηκε να προσαρμοστεί ώστε να καταστεί πιο ευέλικτο αλλά παράλληλα να εγγυάται ασφαλή εφοδιασμό στους καταναλωτές. Οι κλιματικοί στόχοι μας έχουν προωθήσει διάφορα καθεστώτα επιδοτήσεων και στήριξης, τα οποία, σε συνδυασμό με την ατελή διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, έχουν οδηγήσει σε πλεονάζουσα δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής σε επίπεδο ΕΕ. Σε πολλά κράτη μέλη, οι ρυθμιζόμενες τιμές σε συνδυασμό με τα αποσυνδεδεμένα καθεστώτα στήριξης στέλνουν λάθος μηνύματα όσον αφορά τις επενδύσεις.

Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και την προώθηση της απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές, ο εισηγητής έχει υιοθετήσει την προσέγγιση «προτεραιότητα στην αγορά», η οποία σημαίνει δημιουργία πραγματικά ίσων όρων ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες της αγοράς. Για τον σκοπό αυτόν απαιτείται η εγκατάλειψη των επιδοτήσεων που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, είτε αφορούν τα ορυκτά καύσιμα, είτε την πυρηνική ενέργεια είτε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δίκαιοι κανόνες σημαίνουν θεμιτό ανταγωνισμό στην αγορά. Σε μια δίκαιη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα επιτευχθούν τόσο οι κλιματικοί στόχοι μας όσο και οι πιο χαμηλές και πιο ανταγωνιστικές τιμές για τους καταναλωτές, ενώ παράλληλα θα επιτυγχάνεται ασφάλεια εφοδιασμού χωρίς υπερεπένδυση.

II. Η έκθεση

II.1. Προτεραιότητα στην αγορά

Θεμελιώδης αρχή κάθε αγοράς είναι η ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών. Ως εκ τούτου, η κατάργηση των ανωτάτων ορίων τιμών αποτελεί ουσιώδες στοιχείο και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν.

Οι μηχανισμοί δυναμικότητας συνιστούν επιχορηγήσεις οι οποίες δεν έχουν νόημα όταν υπάρχει πλεονάζουσα δυναμικότητα στην ΕΕ. Ο εισηγητής εκτιμά ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο ως έσχατη λύση. Πρώτον, η ευρωπαϊκή εκτίμηση επάρκειας θα πρέπει να διαπιστώνει την ύπαρξη ζητημάτων επάρκειας. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα υφιστάμενα εμπόδια που προκαλούν τα ζητήματα επάρκειας μέσω συγκεκριμένων δεσμεύσεων οι οποίες θα υπόκεινται σε επανεξέταση από την Επιτροπή. Όταν τα ζητήματα επάρκειας μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα επιτρέπεται η εφαρμογή μηχανισμού δυναμικότητας, υπό ορισμένους όρους και σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Οι μηχανισμοί αυτοί, όταν είναι εφικτό, θα πρέπει να είναι διασυνοριακοί.

Η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για όλους αποτελεί βασικό στοιχείο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τιμές βασίζονται στον ανταγωνισμό. Η υφιστάμενη στήριξη σε ορισμένους παραγωγούς με τη μορφή του καταμερισμού κατά προτεραιότητα και παρέκκλισης από την ευθύνη εξισορρόπησης στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Ο εισηγητής θεωρεί ότι για τη σωστή λειτουργία της αγοράς, καθένας πρέπει να φέρει οικονομική ευθύνη για τις ανισορροπίες που προκαλεί στο σύστημα. Αυτή η προσέγγιση παρέχει το σωστό κίνητρο για τη διατήρηση της ισορροπίας του συστήματος και διασφαλίζει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας του εφοδιασμού, μειώνοντας την ανάγκη μηχανισμών δυναμικότητας.

II.2. Ζώνες προσφοράς

Οι μεγαλύτερες ζώνες προσφοράς παρέχουν μεγαλύτερη ρευστότητα αλλά λιγότερα κίνητρα για επενδύσεις στο δίκτυο. Ο εισηγητής συμμερίζεται την άποψη ότι οι ζώνες προσφοράς θα πρέπει να είναι σταθερές στον χρόνο και όσο το δυνατόν μεγαλύτερες, λαμβανομένης υπόψη της συστημικής συμφόρησης. Προτείνει μια προσέγγιση κυρώσεων και κινήτρων. Πρώτον, μετά την επανεξέταση της ζώνης προσφοράς, τα αρμόδια κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνούν ομόφωνα στη δομή της ζώνης προσφοράς και σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις όπου απαιτείται. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, η Επιτροπή θα πρέπει να επεμβαίνει και να επιλύει τη διαφωνία.

II.3. Περιφερειακή συνεργασία

Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ό,τι συμβαίνει σε ένα κράτος μέλος επηρεάζει και τα άλλα που βρίσκονται στην περιοχή ή και πέρα από αυτήν. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του συστήματος και να αποφευχθούν οι διακοπές ρεύματος, η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς έχει καθοριστική σημασία. Ο εισηγητής αντιλαμβάνεται το σημαντικό όφελος που παρέχουν οι ήδη ενεργοί περιφερειακοί συντονιστές ασφάλειας για τη διασφάλιση της ασφάλειας του συστήματος. Καθώς οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας διασυνδέονται όλο και περισσότερο, η ενίσχυση αυτής της συνεργασίας με την ανάθεση περισσοτέρων καθηκόντων σε περιφερειακό επίπεδο αποτελεί το επόμενο λογικό βήμα. Ωστόσο, την τελική ευθύνη για την ασφάλεια του συστήματος πρέπει να την φέρουν οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς.

II.4. Καταναλωτής

Η τεχνολογία επιτρέπει σήμερα την δραστηριοποίηση νέων παραγόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός της αγοράς πρέπει να επιτρέπει και να διευκολύνει την ένταξη όλων όσοι μπορούν και επιθυμούν να συμμετέχουν, είτε μέσω της αυτοπαραγωγής, της αποθήκευσης είτε της απόκρισης ζήτησης. Η άρση των φραγμών της αγοράς συνεπάγεται περισσότερους παράγοντες της αγοράς και περισσότερες επιλογές για τον καταναλωτή. Ο εισηγητής προτείνει επίσης τροποποιήσεις στην πρόταση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο καταναλωτής μπορεί να λάβει επαρκώς ενημερωμένες αποφάσεις και να αλλάξει προμηθευτές εντός μικρού χρονικού διαστήματος.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

D(2017)31012

Jerzy Buzek

Πρόεδρο της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

PHS 08B046

Βρυξέλλες

Θέμα:  Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)

  (COM(2016)0861 – C8 0492/2016 – 2016/0379(COD))

Κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε την πρόταση που αναφέρεται ανωτέρω, σύμφωνα με το σχετικό με την αναδιατύπωση άρθρο 104 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου ορίζει τα εξής:

«Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας της κοινοτικής νομοθεσίας, πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 169 και 170, γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής δύναται να δεχθεί, κατ’ εξαίρεση και ανά περίπτωση, τροπολογίες επί τμημάτων της πρότασης που παραμένουν αμετάβλητα, εφόσον κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους εσωτερικής συνοχής του κειμένου ή επειδή οι εν λόγω τροπολογίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με άλλες παραδεκτές τροπολογίες. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να εκτίθενται σε γραπτή αιτιολόγηση των τροπολογιών.»

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η οποία εξέτασε την πρόταση αναδιατύπωσης και, σύμφωνα με τις συστάσεις του εισηγητή, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θεωρεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες στην πρόταση και από τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων με αυτές τις αλλαγές, η πρόταση περιέχει μια απλή κωδικοποίηση των υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, κατά τη συνεδρίασή της στις 13 Ιουλίου 2017, με 21 ψήφους υπέρ, 0 κατά και 2 αποχές, συνιστά στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να προχωρήσει στην εξέταση της ως άνω πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού.

Με εκτίμηση,

Pavel Svoboda

Συν.: Έκθεση υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 27 Ιουνίου 2017

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

  ΠΡΟΣ  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

    ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)

COM(2016) 861 final/2 της 23.2.2017 - 2016/0379 (COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων και συγκεκριμένα το άρθρο 9 της εν λόγω συμφωνίας, η συμβουλευτική ομάδα, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 4 Σεπτεμβρίου 2014 με σκοπό να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τη συνεδρίασή της(1), η εξέταση της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενεργείας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003, οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι τα ακόλουθα σημεία θα έπρεπε να έχουν επισημανθεί με την γκρίζα σκίαση, η οποία χρησιμοποιείται γενικά για να επισημαίνονται οι ουσιαστικές αλλαγές:

- στο άρθρο 27, παράγραφος 1, στοιχείο (β) η προσθήκη των λέξεων «και δημοσιεύει»·

- στο άρθρο 27, παράγραφος 1, στοιχείο (ι) προσθήκη της φράσης «σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 2 του [κανονισμού για την ετοιμότητα αντιμετώπισης των κινδύνων, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 862]»·

- στο άρθρο 29 παράγραφος 1 εδάφιο 1, και στο άρθρο 31 παράγραφος 1, η αντικατάσταση διατύπωσης της υφιστάμενης παραπομπής «του άρθρου 8 παράγραφοι 1, 2 και 3» με τη διατύπωση «του άρθρου 27 παράγραφοι 1, 2 και 3»·

- στο άρθρο 29 παράγραφος 1 εδάφιο 2, η αντικατάσταση διατύπωσης της υφιστάμενης παραπομπής «του άρθρου 8 παράγραφος 2» με τη διατύπωση «του άρθρου 55 παράγραφος 14»·

- στο άρθρο 29 παράγραφος 1 εδάφιο 3, η αντικατάσταση διατύπωσης της υφιστάμενης παραπομπής «του άρθρου 6 παράγραφος 11» με τη διατύπωση «του άρθρου 54 παράγραφος 1»·

- στο άρθρο 30, η παραπομπή στο άρθρο 54·

- στο άρθρο 56 παράγραφος 4, η προσθήκη των λέξεων «σύμφωνα με το άρθρο 63»·

- στο άρθρο 56 παράγραφος 5, η αντικατάσταση της διατύπωσης της υφιστάμενης παραπομπής «του άρθρου 23 παράγραφος 2» με τη διατύπωση «του άρθρου 63»·

- στο άρθρο 57 παράγραφος 6, η διαγραφή των λέξεων «και τη γνώμη του οργανισμού».

Συνεπώς, η εξέταση αυτή οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως αλλαγές στην ως άνω πρόταση ή στην παρούσα γνωμοδότηση. Η ομάδα εργασίας συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, η πρόταση συνιστά απλώς και μόνο κωδικοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult      Jurisconsult      Γενικός Διευθυντής

(1)

  Η συμβουλευτική ομάδα εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση της πρότασης, η οποία αποτελεί την κύρια γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου.


ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Άποψη της μειοψηφίας (άρθρο 52α του Κανονισμού) για την έκθεση σχετικά με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)

Angelika Niebler

Με τη σημερινή ψηφοφορία της Επιτροπής Βιομηχανίας επί της έκθεσης για τον κανονισμό περί εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αποφασίστηκε για τις διασυνοριακές γραμμές μεταφοράς ρεύματος να έχουν ανοίξει τουλάχιστον κατά 75% μέχρι το τέλος του 2025 στο ευρωπαϊκό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας, η δε Επιτροπή να έχει στο μέλλον την ύστατη αποφασιστική αρμοδιότητα στην αναδιαμόρφωση των ζωνών προσφοράς.

Ένα τέτοιο άκαμπτο ποσοστό ανοίγματος των διασυνδέσεων κατά 75% μέχρι το 2025 θα προκαλούσε σοβαρές συμφορήσεις δικτύου εντός της Γερμανίας και θα είχε ως συνέπεια μια τεράστια αύξηση του κόστους ανακαταμερισμού. Η δέσμευση με αυτούς τους συγκεκριμένους στόχους δεν επιτρέπει κανένα περιθώριο ευελιξίας ώστε οι διασυνδέσεις να ανοίγουν ανάλογα με το βαθμό τεχνικής σκοπιμότητας και αποδοτικότητας, με αποτέλεσμα να μη λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές συνθήκες, όπως π.χ. ο βαθμός ανάπτυξης του δικτύου στη Γερμανία.

Εάν αυτοί οι στόχοι δεν μπορέσουν να επιτευχθούν στη Γερμανία, η Επιτροπή θα μπορεί να επανακαθορίσει τις ζώνες προσφοράς. Η με αυτό τον τρόπο επαπειλούμενη διαίρεση της Γερμανικής ενιαίας ζώνης προσφοράς θα είχε δραματικές επιπτώσεις στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, με ένα σαφές χάσμα μεταξύ Βορρά και Νότου.

Είμαι υπέρ της ευρωπαϊκής εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι άκαμπτες απαιτήσεις όμως για τις διασυνοριακές γραμμές μεταφοράς ρεύματος, έτσι όπως τώρα ορίζονται στην έκθεση για τον κανονισμό περί εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, θεωρώ ότι δεν είναι υπεύθυνες, και για αυτό καταψήφισα την εντολή για έναρξη τριμερών διαπραγματεύσεων.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (07.12.2017)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)

(COM(2016)0861 – C8‑0492/2016 – 2016/0379(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Ivo Belet

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Σε γενικές γραμμές, ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει ικανοποίηση για τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τη δέσμη μέτρων για την καθαρή ενέργεια: ενεργειακή απόδοση πρωτίστως, παγκόσμια υπεροχή στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δίκαιες συναλλαγές με τους καταναλωτές.

Η πρόταση κανονισμού έχει ως στόχο την καθιέρωση μιας ολοκληρωμένης αγοράς ενέργειας που παρέχει αρκετά οφέλη, συμπεριλαμβανομένων της ενσωμάτωσης και της ανάπτυξης μεγάλων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και περαιτέρω εξοικονόμησης ενέργειας χάρη σε πιο διαφανή τιμολόγηση.

Γενικοί κανόνες

Η νομοθεσία της ΕΕ πρέπει να πετύχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ προσεγγίσεων με βάση την αγορά και αποτελεσματικής ρύθμισης. Μπορεί να χρειαστούν διορθώσεις στην αγορά ώστε να ξεπεραστούν οι αδυναμίες της αγοράς και να επιτευχθούν στόχοι γενικού κοινωνικού και οικονομικού συμφέροντος. Απαιτείται σωστή ισορροπία προκειμένου να επιτευχθεί η ενεργειακή μετάβαση με το μικρότερο δυνατό κοινωνικό κόστος.

Καταμερισμός κατά προτεραιότητα

Εάν θέλουμε να διατηρηθεί η παγκόσμια υπεροχή της ΕΕ στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών, είναι ενδεχομένως πολύ νωρίς, εφόσον οι αγορές χονδρικής εξακολουθούν να παρουσιάζουν στρεβλώσεις, για να προβλεφθεί το τέλος της κατά προτεραιότητα πρόσβασης στο δίκτυο και του καταμερισμού κατά προτεραιότητα για εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Οι κανόνες σχετικά με την κατάργηση του καταμερισμού κατά προτεραιότητα και τις περικοπές πρέπει να αξιολογηθούν προσεκτικά.

Τέλη δικτύων και εισόδημα συμφόρησης

Ο ανασχεδιασμός των τιμολογίων δικτύου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με προσοχή. Στην προσπάθεια να ληφθεί καλύτερα υπόψη η πραγματική χρήση του δικτύου, δεν πρέπει να παραμεριστούν τα ζητήματα αλληλεγγύης.

Η προτεινόμενη αναθεώρηση περιορίζει τη χρήση των προσόδων συμφόρησης στο κόστος που σχετίζεται με την πραγματική διαθεσιμότητα δυναμικότητας και το κόστος δυνατοτήτων διασύνδεσης. Ιδίως όταν επιτυγχάνονται οι στόχοι διασύνδεσης, θα πρέπει να εξακολουθεί να υπάρχει ως δυνατότητα η επιστροφή των προσόδων συμφόρησης στους χρήστες του δικτύου για να διασφαλίζεται η δημόσια αποδοχή.

Επάρκεια των πόρων

Ο συντάκτης γνωμοδότησης εκφράζει ικανοποίηση για την επισημοποίηση μιας συντονισμένης σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεθοδολογίας όσον αφορά την επάρκεια των πόρων ως αναγκαίου μέτρου προκειμένου να υπάρξουν συγκρίσιμες εκτιμήσεις.

Ωστόσο, απαιτείται να δοθεί περαιτέρω προσοχή για να επιτευχθεί η σωστή ισορροπία μεταξύ του ευρωπαϊκού επιπέδου, αφενός, και του περιφερειακού και εθνικού επιπέδου, αφετέρου. Ως εκ τούτου, η συντονισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο εκτίμηση της επάρκειας των πόρων θα πρέπει να συμπληρωθεί με εκτιμήσεις που εστιάζουν σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο (συμπεριλαμβανομένων μεγαλύτερης ανάλυσης, περισσότερων ευαίσθητων σημείων, τοπικών καταστάσεων, κ.λπ...).

Για να επιτευχθεί η ασφάλεια εφοδιασμού στο χαμηλότερο κόστος για τους καταναλωτές, θα πρέπει να ελεγχθούν καταλλήλως οι λόγοι για τη δρομολόγηση μηχανισμών δυναμικότητας. Το κόστος των μηχανισμών δυναμικότητας και ο αντίκτυπός τους στους λογαριασμούς των καταναλωτών θα πρέπει να αξιολογηθεί προσεκτικά. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας θα πρέπει να καθιερωθούν βάσει διαφανών κριτηρίων, συμπεριλαμβανομένης της ευελιξίας, και δεν θα πρέπει να αντιβαίνουν στους στόχους της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια. Πρέπει να αποτελούν απλώς προσωρινό μέτρο, ως ύστατη λύση, χρονικά περιορισμένη και με σαφή στρατηγική αποδέσμευσης.

Λειτουργία συστημάτων μεταφοράς

Ο συντάκτης γνωμοδότησης θεωρεί ότι, προκειμένου να ενσωματωθούν οι διάφορες εθνικές αγορές ενέργειας, απαιτείται αποτελεσματικός συντονισμός του ευρωπαϊκού συστήματος ενέργειας. Ο περιφερειακός συντονισμός των διαχειριστών των συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) αποτελεί βασικό στοιχείο για την υλοποίηση της Ενεργειακής Ένωσης. Πρόσφατα, αυτό κατέστη υποχρεωτικό μέσω διάφορων κανονισμών της ΕΕ (κώδικες δικτύου και κατευθυντήριες γραμμές). Η περαιτέρω μεταβίβαση καθηκόντων και η διεύρυνση της περιφερειακής βάσης για συνεργασία εντός κέντρων περιφερειακής συνεργασίας σίγουρα χρειάζεται, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί με μια προσέγγιση «εκ των άνω προς τα κάτω». Το νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να προωθεί τη δημιουργία της ευρωπαϊκής διάστασης της διαχείρισης μεταφοράς με προσέγγιση «εκ των κάτω προς τα άνω».

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Σκοπός της Ενεργειακής Ένωσης είναι η παροχή στους καταναλωτές —νοικοκυριά και επιχειρήσεις— ασφαλούς, βιώσιμης, ανταγωνιστικής και οικονομικά προσιτής ενέργειας. Ιστορικά, στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας κυριαρχούσαν κάθετα ολοκληρωμένα, συχνά δημόσια, μονοπώλια με μεγάλους κεντρικούς πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς ή σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα. Στόχοι της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία υλοποιείται σταδιακά σε ολόκληρη την Ένωση από το 1999, είναι η παροχή πραγματικών επιλογών σε όλους τους καταναλωτές της Ένωσης , τόσο πολίτες όσο και επιχειρήσεις, η παροχή νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και η αύξηση του διασυνοριακού εμπορίου, ώστε να επιτευχθούν βελτιώσεις αποδοτικότητας, ανταγωνιστικές τιμές, υψηλότερα πρότυπα παρεχόμενων υπηρεσιών, και να ενισχυθεί ταυτόχρονα η ασφάλεια του εφοδιασμού και η αειφορία. Η εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει ενισχύσει τον ανταγωνισμό, ιδίως στο επίπεδο χονδρικής, καθώς και το διασυνοριακό εμπόριο. Παραμένει το θεμέλιο μιας αποδοτικής αγοράς ενέργειας.

2.  Σκοπός της Ενεργειακής Ένωσης είναι η παροχή στους καταναλωτές —νοικοκυριά και επιχειρήσεις— ασφαλούς, βιώσιμης, ανταγωνιστικής και οικονομικά προσιτής ενέργειας. Ιστορικά, στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας κυριαρχούσαν κάθετα ολοκληρωμένα, συχνά δημόσια, μονοπώλια με μεγάλους κεντρικούς πυρηνοηλεκτρικούς σταθμούς ή σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από ορυκτά καύσιμα. Στόχοι της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία υλοποιείται σταδιακά σε ολόκληρη την Ένωση από το 1999, είναι η παροχή πραγματικών επιλογών σε όλους τους καταναλωτές της Ένωσης, τόσο πολίτες όσο και επιχειρήσεις, η παροχή νέων ανοιχτών επιχειρηματικών ευκαιριών για τις επιχειρήσεις, η προώθηση συνεργατικών μοντέλων ενέργειας για τους πολίτες με περιφερειακή προστιθέμενη αξία, και η τόνωση του διασυνοριακού εμπορίου, ώστε να επιτευχθούν βελτιώσεις αποδοτικότητας, ανταγωνιστικές τιμές, υψηλότερα πρότυπα παρεχόμενων υπηρεσιών, και να ενισχυθεί ταυτόχρονα η ασφάλεια του εφοδιασμού και η αειφορία. Η εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας έχει ενισχύσει τον ανταγωνισμό, ιδίως στο επίπεδο χονδρικής, καθώς και το διασυνοριακό εμπόριο. Παραμένει το θεμέλιο μιας αποδοτικής αγοράς ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι σύμμορφη με τους στόχους της πρότασης της Επιτροπής για αναδιατύπωση.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α)  Η αρχή «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση» διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Προωθώντας ίσους όρους ανταγωνισμού για λύσεις από την πλευρά της ζήτησης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η βελτιωμένη απόκριση στη ζήτηση και η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, εξασφαλίζεται ότι η αγορά θα μπορέσει να επιτύχει τους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης και του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Στο παρελθόν, οι πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας είχαν καθαρά παθητικό ρόλο, αγοράζοντας συχνά ηλεκτρική ενέργεια σε ρυθμιζόμενες τιμές που δεν είχαν άμεση σχέση με την αγορά. Στο μέλλον, οι πελάτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως στην αγορά επί ίσοις όροις με άλλους παράγοντες της αγοράς. Προκειμένου να ενσωματώνονται αυξανόμενα μερίδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το μελλοντικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες πηγές ευελιξίας, ιδίως την απόκριση ζήτησης και την αποθήκευση. Για την επίτευξη πραγματικής απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές με το χαμηλότερο κόστος, το σύστημα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει την ενεργειακή απόδοση.

(5)  Στο παρελθόν, οι πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας είχαν καθαρά παθητικό ρόλο, αγοράζοντας συχνά ηλεκτρική ενέργεια σε ρυθμιζόμενες τιμές που δεν είχαν άμεση σχέση με την αγορά. Στο μέλλον, οι πελάτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως στην αγορά επί ίσοις όροις με άλλους παράγοντες της αγοράς. Προκειμένου να ενσωματώνονται αυξανόμενα μερίδια ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το μελλοντικό σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να αξιοποιήσει όλες τις διαθέσιμες πηγές ευελιξίας, ιδίως την απόκριση ζήτησης και την αποθήκευση. Για την επίτευξη πραγματικής απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές με το χαμηλότερο κόστος, το σύστημα πρέπει επίσης να ενθαρρύνει την ενεργειακή απόδοση και κατά συνέπεια τη μείωση της ζήτησης και να προωθεί επενδύσεις μακροπρόθεσμα.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Για τη μεγαλύτερη ενοποίηση της αγοράς και την αλλαγή προς περισσότερο ευμετάβλητη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απαιτούνται αυξημένες προσπάθειες για τον συντονισμό των εθνικών ενεργειακών πολιτικών με τις γειτονικές χώρες και χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων των διασυνοριακών συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας.

(6)  Για τη μεγαλύτερη ενοποίηση της αγοράς και την αλλαγή προς περισσότερο κατανεμημένη και ευμετάβλητη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας απαιτούνται αυξημένες προσπάθειες για τον συντονισμό των εθνικών ενεργειακών πολιτικών με τις γειτονικές χώρες και χρησιμοποίηση των δυνατοτήτων των διασυνοριακών συναλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Οι βασικές αρχές της αγοράς θα πρέπει να ορίζουν ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να καθορίζονται βάσει προσφοράς και ζήτησης. Με τις τιμές αυτές θα πρέπει να εκφράζεται το πότε υπάρχει ανάγκη για ηλεκτρική ενέργεια, με την παροχή κινήτρων βάσει της αγοράς για επενδύσεις σε πηγές ευελιξίας όπως η ευέλικτη παραγωγή, η διασύνδεση, η απόκριση ζήτησης ή η αποθήκευση.

(8)  Οι βασικές αρχές της αγοράς θα πρέπει να ορίζουν ότι οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να καθορίζονται βάσει προσφοράς και ζήτησης. Σύμφωνα με τις αρχές της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής του κόστους, με τις τιμές αυτές θα πρέπει να εκφράζεται το πότε υπάρχει ανάγκη για ηλεκτρική ενέργεια, με την παροχή κινήτρων βάσει της αγοράς για επενδύσεις σε πηγές ευελιξίας όπως η ευέλικτη παραγωγή, η διασύνδεση, η απόκριση ζήτησης ή η αποθήκευση, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής του κόστους.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η απαλλαγή του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανθρακούχες εκπομπές, με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές να αποτελεί μεγάλο μέρος της αγοράς, αποτελεί κεντρικό στόχο της Ενεργειακής Ένωσης. Καθώς η Ένωση κινείται προς την απαλλαγή του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανθρακούχες εκπομπές και την αυξανόμενη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι σημαντικό η αγορά να καταργήσει τους υφιστάμενους φραγμούς για το διασυνοριακό εμπόριο και να ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε υποστηρικτικές υποδομές, για παράδειγμα, πιο ευέλικτη παραγωγή, διασύνδεση, απόκριση ζήτησης και αποθήκευση. Προκειμένου να στηριχτεί αυτή η μετάβαση προς μεταβαλλόμενη και αποκεντρωμένη ηλεκτροπαραγωγή, καθώς και να εξασφαλιστεί ότι αρχές της αγοράς ενέργειας αποτελούν τη βάση για τις μελλοντικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης, έχει ζωτική σημασία η ανανεωμένη έμφαση στις βραχυπρόθεσμες αγορές και την τιμολόγηση σπάνης.

(9)  Η απαλλαγή του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανθρακούχες εκπομπές, με την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές να αποτελεί μεγάλο μέρος της αγοράς, αποτελεί κεντρικό στόχο της Ενεργειακής Ένωσης. Καθώς η Ένωση κινείται προς την απαλλαγή του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανθρακούχες εκπομπές και την αυξανόμενη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είναι σημαντικό η αγορά να καταργήσει τους υφιστάμενους φραγμούς για το διασυνοριακό εμπόριο και να ενθαρρύνει τις επενδύσεις σε υποστηρικτικές υποδομές, για παράδειγμα, πιο ευέλικτη παραγωγή, διασύνδεση, απόκριση ζήτησης και αποθήκευση. Προκειμένου να στηριχτεί η ανάπτυξη λύσεων αποθήκευσης ενέργειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την κατάργηση παρωχημένων φορολογικών διατάξεων που οδηγούν σε διπλή φορολόγηση. Προκειμένου να στηριχτεί αυτή η μετάβαση προς μεταβαλλόμενη και αποκεντρωμένη ηλεκτροπαραγωγή, καθώς και να εξασφαλιστεί ότι αρχές της αγοράς ενέργειας αποτελούν τη βάση για τις μελλοντικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης, έχει ζωτική σημασία η ανανεωμένη έμφαση στις βραχυπρόθεσμες αγορές και την τιμολόγηση σπάνης.

Αιτιολόγηση

Η αποτελεσματική ανάπτυξη λύσεων αποθήκευσης ενέργειας εμποδίζεται από διατάξεις του φορολογικού κώδικα που οδηγούν σε διπλή φορολόγηση. Ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την άρση αυτών των φραγμών.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Οι βραχυπρόθεσμες αγορές θα βελτιώσουν τη ρευστότητα και τον ανταγωνισμό καθιστώντας δυνατή την πλήρη συμμετοχή περισσότερων πόρων στην αγορά, ιδίως των πλέον ευέλικτων. Η τιμολόγηση σπάνης θα ενθαρρύνει τους παράγοντες της αγοράς να είναι διαθέσιμοι όταν υπάρχει περισσότερη ανάγκη στην αγορά, ενώ διασφαλίζει ότι μπορούν να ανακτούν τις δαπάνες τους στην αγορά χονδρικής. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί ότι, στο μέτρο του δυνατού, αίρονται τα διοικητικά και έμμεσα ανώτατα όρια τιμών ώστε να επιτρέπεται η αύξηση των τιμών σπάνης έως την αξία της απώλειας φορτίου. Όταν ενσωματωθούν πλήρως στη δομή της αγοράς, οι βραχυπρόθεσμες αγορές και η τιμολόγηση σπάνης θα συμβάλουν στην άρση άλλων μέτρων, όπως οι μηχανισμοί δυναμικότητας, ώστε να κατοχυρώνεται η ασφάλεια του εφοδιασμού. Ταυτόχρονα, η τιμολόγηση σπάνης χωρίς ανώτατα όρια τιμών στην αγορά χονδρικής δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα για αξιόπιστες και σταθερές τιμές για τους τελικούς πελάτες, ιδίως τα νοικοκυριά και τις ΜΜΕ.

(10)  Οι βραχυπρόθεσμες αγορές θα βελτιώσουν τη ρευστότητα και τον ανταγωνισμό καθιστώντας δυνατή την πλήρη συμμετοχή περισσότερων πόρων στην αγορά, ιδίως των πλέον ευέλικτων. Η τιμολόγηση σπάνης θα ενθαρρύνει τους παράγοντες της αγοράς να είναι διαθέσιμοι όταν υπάρχει περισσότερη ανάγκη στην αγορά, ενώ διασφαλίζει ότι μπορούν να ανακτούν τις δαπάνες τους στην αγορά χονδρικής. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να εξασφαλιστεί ότι, στο μέτρο του δυνατού, αίρονται τα διοικητικά και έμμεσα ανώτατα όρια τιμών ώστε να επιτρέπεται η αύξηση των τιμών σπάνης έως την αξία της απώλειας φορτίου. Όταν ενσωματωθούν πλήρως στη δομή της αγοράς, οι βραχυπρόθεσμες αγορές και η τιμολόγηση σπάνης θα συμβάλουν στην άρση άλλων μέτρων, όπως οι μηχανισμοί δυναμικότητας, ώστε να κατοχυρώνεται η ασφάλεια του εφοδιασμού. Ταυτόχρονα, η τιμολόγηση σπάνης χωρίς ανώτατα όρια τιμών στην αγορά χονδρικής δεν θα πρέπει να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα για αξιόπιστες, σταθερές και προσιτές τιμές για τους τελικούς πελάτες, ιδίως τα νοικοκυριά και τις ΜΜΕ.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Προϋπόθεση για την ύπαρξη πραγματικού ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι η επιβολή αμερόληπτων και διαφανών τελών για τη χρήση δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών διασύνδεσης, στο δίκτυο μεταφοράς. Στις γραμμές αυτές, θα πρέπει να προσφέρεται το μέγιστο δυναμικό που πληροί τα πρότυπα ασφαλείας για την ασφαλή λειτουργία των δικτύων.

(12)  Προϋπόθεση για την ύπαρξη πραγματικού ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι η επιβολή αμερόληπτων, διαφανών και επαρκών τελών για τη χρήση δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών διασύνδεσης, στο δίκτυο μεταφοράς. Στις γραμμές αυτές, θα πρέπει να προσφέρεται το μέγιστο δυναμικό που πληροί τα πρότυπα ασφαλείας για την ασφαλή λειτουργία των δικτύων.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία είναι σύμμορφη με τους στόχους της πρότασης της Επιτροπής για αναδιατύπωση.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Για την αποτελεσματική καθοδήγηση αναγκαίων επενδύσεων, οι τιμές πρέπει επίσης να παρέχουν σήματα για το πού είναι περισσότερο αναγκαία η ηλεκτρική ενέργεια. Σε ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας κατά ζώνες, για την ακρίβεια των σημάτων γεωγραφικής διαφοροποίησης απαιτείται συνεκτικός, αντικειμενικός και αξιόπιστος προσδιορισμός ζωνών προσφοράς μέσω διαφανούς διαδικασίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτική λειτουργία και ο προγραμματισμός του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης και να παρέχονται αποτελεσματικά μηνύματα τιμών για νέα δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής, απόκριση ζήτησης ή υποδομή μεταφοράς, οι ζώνες προσφοράς θα πρέπει να αντανακλούν τη διαρθρωτική συμφόρηση. Ειδικότερα, η διαζωνική δυναμικότητα δεν θα πρέπει να μειώνεται για να επιλύεται η εσωτερική συμφόρηση.

(14)  Για την αποτελεσματική καθοδήγηση αναγκαίων επενδύσεων, οι τιμές πρέπει επίσης να παρέχουν σήματα για το πού είναι περισσότερο αναγκαία η ηλεκτρική ενέργεια. Σε ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας κατά ζώνες, για την ακρίβεια των σημάτων γεωγραφικής διαφοροποίησης απαιτείται συνεκτικός, αντικειμενικός και αξιόπιστος προσδιορισμός ζωνών προσφοράς μέσω διαφανούς διαδικασίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτική λειτουργία και ο προγραμματισμός του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης και να παρέχονται αποτελεσματικά μηνύματα τιμών για νέα δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής, απόκριση ζήτησης, αποθήκευση ενέργειας ή υποδομή μεταφοράς, οι ζώνες προσφοράς θα πρέπει να αντανακλούν τη διαρθρωτική συμφόρηση. Ειδικότερα, η διαζωνική δυναμικότητα δεν θα πρέπει να μειώνεται για να επιλύεται η εσωτερική συμφόρηση.

Αιτιολόγηση

Διασφαλίζει ότι η αποθήκευση ενέργειας αναγνωρίζεται ως νέα κατηγορία πάγιων στοιχείων ενέργειας στο δίκαιο της ΕΕ.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Για την αποδοτική απαλλαγή του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω της ενοποίησης της αγοράς απαιτείται συστηματική κατάργηση των φραγμών για το διασυνοριακό εμπόριο ώστε να ξεπεραστεί ο κατακερματισμός της αγοράς και να μπορέσουν οι ενωσιακοί καταναλωτές ενέργειας να επωφεληθούν πλήρως από τα πλεονεκτήματα των ενοποιημένων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και του ανταγωνισμού.

(15)  Για την αποδοτική απαλλαγή του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας έως το 2050 από τις ανθρακούχες εκπομπές μέσω της ενοποίησης της αγοράς απαιτείται συστηματική κατάργηση των φραγμών για το διασυνοριακό εμπόριο ώστε να ξεπεραστεί ο κατακερματισμός της αγοράς και να μπορέσουν οι ενωσιακοί καταναλωτές ενέργειας να επωφεληθούν πλήρως από τα πλεονεκτήματα των ενοποιημένων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και του ανταγωνισμού. Απαιτείται επίσης η εξασφάλιση δίκαιης μετάβασης για τις περιοχές εξόρυξης άνθρακα και για τα τμήματα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που εξακολουθούν να βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από άνθρακα, δεδομένου ότι είναι αναγκαίος ο παροπλισμός τους στο πλαίσιο της μετάβασης προς ένα ευέλικτο και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα στην ΕΕ να εφαρμόσει τη συμφωνία του Παρισιού και να αντιμετωπίσει τις πολυάριθμες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Αιτιολόγηση

Η απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές πρέπει να είναι δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς, να αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών και να λαμβάνει υπόψη τις επιπτώσεις στην κοινωνία, στην οικονομία και στο περιβάλλον, καθώς και βιώσιμες εναλλακτικές για την απασχόληση, ιδίως όταν η σταδιακή κατάργηση συνδέεται με την παύση εξορυκτικών δραστηριοτήτων. Πρόκειται να ξεκινήσουν προπαρασκευαστικές ενέργειες για την καθιέρωση πλατφόρμας διαλόγου για τον άνθρακα προκειμένου να συζητηθούν θέματα διακυβέρνησης, δίκαιης μετάβασης και παροπλισμού, και οι κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις εν λόγω δραστηριότητες.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 15 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15α)  Θα πρέπει να αναγνωριστεί ότι ο καταμερισμός κατά προτεραιότητα για τις εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν μεταβλητές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμβάλλει στην παροχή στήριξης προκειμένου η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της όσον αφορά τη χρήση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στέρεη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ενωσιακό επίπεδο από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να παρασχεθεί αντικειμενική βάση για την εκτίμηση ζητημάτων επάρκειας. Το ζήτημα που αφορά την επάρκεια των πόρων και το οποίο αντιμετωπίζεται με τους μηχανισμούς δυναμικότητας θα πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση της ΕΕ.

(26)  Θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στέρεη μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ενωσιακό επίπεδο από το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να παρασχεθεί αντικειμενική βάση για την εκτίμηση ζητημάτων επάρκειας. Η εκτίμηση αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί με πιο αναλυτικές εκτιμήσεις σε επίπεδο ζωνών προσφοράς, κρατών μελών και περιφερειών. Το ζήτημα που αφορά την επάρκεια των πόρων και το οποίο αντιμετωπίζεται με τους μηχανισμούς δυναμικότητας θα πρέπει να βασίζεται στις εν λόγω εκτιμήσεις.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εκτίμηση της επάρκειας των πόρων (από τα 10 επόμενα έτη έως το επόμενο έτος), που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, έχει διαφορετικό σκοπό από τις εποχικές προβλέψεις (επόμενοι έξι μήνες), όπως ορίζονται στο άρθρο 9 του [κανονισμού σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 862]. Οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις χρησιμοποιούνται κυρίως για την εκτίμηση της ανάγκης για μηχανισμούς δυναμικότητας, ενώ οι εποχικές προβλέψεις χρησιμοποιούνται για την προειδοποίηση για κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τους επόμενους έξι μήνες και να οδηγήσουν σε σημαντική επιδείνωση της κατάστασης εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα πραγματοποιούν επίσης περιφερειακές εκτιμήσεις επάρκειας, όπως ορίζεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για πολύ βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις επάρκειας (από την επόμενη εβδομάδα έως την επόμενη ημέρα) που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας του συστήματος.

(27)  Η μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη εκτίμηση της επάρκειας των πόρων (από τα 10 επόμενα έτη έως το επόμενο έτος), που ορίζεται στον παρόντα κανονισμό, έχει διαφορετικό σκοπό από τις εποχικές προβλέψεις (επόμενοι έξι μήνες), όπως ορίζονται στο άρθρο 9 του [κανονισμού σχετικά με την ετοιμότητα αντιμετώπισης κινδύνων, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 862]. Οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις χρησιμοποιούνται κυρίως για την εκτίμηση της ανάγκης για μηχανισμούς δυναμικότητας, ενώ οι εποχικές προβλέψεις χρησιμοποιούνται για την προειδοποίηση για κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν κατά τους επόμενους έξι μήνες και να οδηγήσουν σε σημαντική επιδείνωση της κατάστασης εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού πραγματοποιούν επίσης περιφερειακές εκτιμήσεις επάρκειας, όπως ορίζεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για πολύ βραχυπρόθεσμες εκτιμήσεις επάρκειας (από την επόμενη εβδομάδα έως την επόμενη ημέρα) που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας του συστήματος.

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Πριν από την καθιέρωση μηχανισμών δυναμικότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιολογήσουν τις ρυθμιστικές στρεβλώσεις οι οποίες συμβάλλουν στα συναφή ζητήματα που αφορούν την επάρκεια των πόρων. Θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να εγκρίνουν μέτρα για την εξάλειψη των εντοπισμένων στρεβλώσεων, καθώς και χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας θα πρέπει να καθιερώνονται μόνο για τα εναπομένοντα ζητήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την άρση των εν λόγω στρεβλώσεων.

(28)  Πριν από την καθιέρωση μηχανισμών δυναμικότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αξιολογήσουν τις ρυθμιστικές στρεβλώσεις οι οποίες συμβάλλουν στα συναφή ζητήματα που αφορούν την επάρκεια των πόρων. Θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να εγκρίνουν μέτρα για την εξάλειψη των εντοπισμένων στρεβλώσεων, καθώς και χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή τους. Οι μηχανισμοί δυναμικότητας θα πρέπει να καθιερώνονται μόνο για τα εναπομένοντα ζητήματα, όπως η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την άρση των εν λόγω στρεβλώσεων.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Θα πρέπει να οριστούν λεπτομερείς κανόνες για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής διασυνοριακής συμμετοχής σε μηχανισμούς δυναμικότητας πλην των συστημάτων εφεδρειών. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εκατέρωθεν των συνόρων θα πρέπει να διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μηχανισμούς δυναμικότητας σε άλλα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπολογίζουν τις δυναμικότητες έως τις οποίες θα ήταν δυνατή η διασυνοριακή συμμετοχή, να καθιστούν δυνατή τη συμμετοχή και να ελέγχουν τις διαθεσιμότητες. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να επιβάλλουν τους διασυνοριακούς κανόνες στα κράτη μέλη.

(31)  Θα πρέπει να οριστούν λεπτομερείς κανόνες για τη διευκόλυνση της αποτελεσματικής διασυνοριακής συμμετοχής σε μηχανισμούς δυναμικότητας πλην των στρατηγικών εφεδρειών. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εκατέρωθεν των συνόρων θα πρέπει να διευκολύνουν τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε μηχανισμούς δυναμικότητας σε άλλα κράτη μέλη. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπολογίζουν τις δυναμικότητες έως τις οποίες θα ήταν δυνατή η διασυνοριακή συμμετοχή, να καθιστούν δυνατή τη συμμετοχή και να ελέγχουν τις διαθεσιμότητες. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να επιβάλλουν τους διασυνοριακούς κανόνες στα κράτη μέλη.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Δεδομένων των διαφορών των εθνικών ενεργειακών συστημάτων και των τεχνικών περιορισμών των υφιστάμενων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, η καλύτερη προσέγγιση για την επίτευξη προόδου όσον αφορά την ενοποίηση της αγοράς είναι συχνά σε περιφερειακό επίπεδο. Επομένως, θα πρέπει να ενισχυθεί η περιφερειακή συνεργασία των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. Προκειμένου να εξασφαλίζεται αποδοτική συνεργασία, θα πρέπει να προβλεφθεί, με νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, ισχυρότερη περιφερειακή διακυβέρνηση και ρυθμιστική εποπτεία, μεταξύ άλλων με ενίσχυση της εξουσίας λήψης αποφάσεων του Οργανισμού για διασυνοριακά ζητήματα. Η στενότερη συνεργασία των κρατών μελών θα μπορούσε να είναι αναγκαία ακόμα και σε καταστάσεις κρίσης, για την αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού και τον περιορισμό των στρεβλώσεων της αγοράς.

(32)  Δεδομένων των διαφορών των εθνικών ενεργειακών συστημάτων και των τεχνικών περιορισμών των υφιστάμενων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, η καλύτερη και πλέον οικονομικά αποδοτική προσέγγιση για την επίτευξη προόδου όσον αφορά την ενοποίηση της αγοράς είναι συχνά σε περιφερειακό επίπεδο. Επομένως, θα πρέπει να ενισχυθεί η περιφερειακή συνεργασία των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς. Προκειμένου να εξασφαλίζεται αποδοτική συνεργασία, θα πρέπει να προβλεφθεί, με νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, ισχυρότερη περιφερειακή διακυβέρνηση και ρυθμιστική εποπτεία, μεταξύ άλλων με ενίσχυση της εξουσίας λήψης αποφάσεων του Οργανισμού για διασυνοριακά ζητήματα. Η στενότερη συνεργασία των κρατών μελών θα μπορούσε να είναι αναγκαία ακόμα και σε καταστάσεις κρίσης, για την αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού και τον περιορισμό των στρεβλώσεων της αγοράς.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα θα πρέπει να αναλαμβάνουν καθήκοντα όταν η περιφερειακή οργάνωση αυτών των καθηκόντων προσδίδει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με καθήκοντα που ασκούνται σε εθνικό επίπεδο. Τα καθήκοντα των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων θα πρέπει να καλύπτουν τα καθήκοντα που ασκούν οι περιφερειακοί συντονιστές ασφάλειας, καθώς και πρόσθετα καθήκοντα λειτουργίας του συστήματος, λειτουργίας της αγοράς και ετοιμότητας αντιμετώπισης των κινδύνων. Από τα καθήκοντα που ασκούνται από περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα θα πρέπει να αποκλείεται η λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο.

(35)  Τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού θα πρέπει να αναλαμβάνουν καθήκοντα όταν η περιφερειακή οργάνωση αυτών των καθηκόντων προσδίδει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με καθήκοντα που ασκούνται σε εθνικό επίπεδο. Τα καθήκοντα των περιφερειακών κέντρων συντονισμού θα πρέπει να καλύπτουν τα καθήκοντα που ασκούν οι περιφερειακοί συντονιστές ασφάλειας, καθώς και πρόσθετα καθήκοντα περιφερειακής σημασίας. Από τα καθήκοντα που ασκούνται από περιφερειακά κέντρα συντονισμού θα πρέπει να αποκλείεται η λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα θα πρέπει πρωτίστως να ενεργούν προς το συμφέρον του συστήματος και της λειτουργίας της αγοράς της περιφέρειας έναντι των συμφερόντων κάθε μεμονωμένης οντότητας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ανατεθούν στα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα εξουσίες λήψης αποφάσεων για ανάληψη δράσης και καθοδήγηση των δράσεων που πρέπει να αναλαμβάνονται από διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της επιχειρησιακής περιφέρειας του συστήματος για ορισμένα καθήκοντα, καθώς και ενισχυμένος συμβουλευτικός ρόλος για τα υπόλοιπα καθήκοντα.

(36)  Τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού θα πρέπει πρωτίστως να ενεργούν προς το συμφέρον του συστήματος και της λειτουργίας της αγοράς της περιφέρειας έναντι των συμφερόντων κάθε μεμονωμένης οντότητας. Ως εκ τούτου, τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού θα πρέπει να έχουν ενισχυμένο συμβουλευτικό ρόλο μέσω της έκδοσης συστάσεων.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση και να εξασφαλιστεί η στενή συνεργασία με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να ιδρυθεί ευρωπαϊκός φορέας διαχειριστών συστημάτων διανομής στην Ένωση («φορέας ΔΣΔ της ΕΕ»). Τα καθήκοντά του θα πρέπει να καθοριστούν σαφώς και η μέθοδος εργασίας του θα πρέπει να εξασφαλίζει αποδοτικότητα, διαφάνεια και αντιπροσωπευτικότητα μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων διανομής της Ένωσης. Ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας για την εκπόνηση και την εφαρμογή των κωδίκων δικτύου, κατά περίπτωση, και θα πρέπει να εργαστεί για την παροχή οδηγιών σχετικά με την ενσωμάτωση, μεταξύ άλλων, της αποκεντρωμένης παραγωγής και της αποθήκευσης στα δίκτυα διανομής ή σχετικά με άλλους τομείς που αφορούν τη διαχείριση των δικτύων διανομής.

(38)  Προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση και να εξασφαλιστεί η στενή συνεργασία με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας, θα πρέπει να ιδρυθεί ευρωπαϊκός φορέας διαχειριστών συστημάτων διανομής στην Ένωση («φορέας ΔΣΔ της ΕΕ»). Τα καθήκοντά του θα πρέπει να καθοριστούν σαφώς και η μέθοδος εργασίας του θα πρέπει να εξασφαλίζει ανεξαρτησία, ουδετερότητα, αποδοτικότητα, διαφάνεια και αντιπροσωπευτικότητα μεταξύ των διαχειριστών συστημάτων διανομής της Ένωσης, σε πλαίσιο σεβασμού των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων των δικτύων διανομής. Ο φορέας ΔΣΔ της ΕΕ θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας για την εκπόνηση και την εφαρμογή των κωδίκων δικτύου, κατά περίπτωση, και θα πρέπει να εργαστεί για την παροχή οδηγιών σχετικά με την ενσωμάτωση, μεταξύ άλλων, της αποκεντρωμένης παραγωγής και της αποθήκευσης στα δίκτυα διανομής ή σχετικά με άλλους τομείς που αφορούν τη διαχείριση των δικτύων διανομής.

Αιτιολόγηση

Τα δίκτυα διανομής στην Ευρώπη παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές: από το επίπεδο τάσης, την τοπολογία, το φυσικό προφίλ της συγκεκριμένης περιοχής έως τα καταναλωτικά πρότυπα των χρηστών. Οι ιδιαιτερότητες αυτές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη λειτουργία ενός φορέα ΔΣΔ της ΕΕ.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ο καθορισμός της βάσης για την αποδοτική επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης, και ιδίως του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030, με την παροχή της δυνατότητας μετάδοσης των σημάτων της αγοράς για αυξημένη ευελιξία, απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και καινοτομία·

α)  ο καθορισμός της βάσης για την αποδοτική επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης, και ιδίως του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια για το 203030, με την παροχή της δυνατότητας μετάδοσης των σημάτων της αγοράς για αυξημένη ευελιξία, ενεργειακή απόδοση και καινοτομία, λαμβανομένου επίσης υπόψη του ρόλου των γραμμών διασύνδεσης και του αυξανόμενου μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο ενεργειακό σύστημα·

_________________

_________________

30 COM/2014/015 final.

30 COM/2014/015 final.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ο καθορισμός θεμελιωδών αρχών για εύρυθμες και ενοποιημένες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες επιτρέπουν την πρόσβαση στην αγορά, χωρίς διακρίσεις, για όλους τους παρόχους πηγών ενέργειας και τους πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας, ενδυναμώνουν τη θέση των καταναλωτών, καθιστούν δυνατή την απόκριση ζήτησης και την ενεργειακή απόδοση, διευκολύνουν τη συγκέντρωση κατανεμημένης ζήτησης και προσφοράς, ενώ συμβάλλουν στην απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, καθιστώντας δυνατή την ενοποίηση της αγοράς και τον καθορισμό, με βάση την αγορά, της αμοιβής για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές·

β)  ο καθορισμός θεμελιωδών αρχών για εύρυθμες και ενοποιημένες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες επιτρέπουν την πρόσβαση στην αγορά, χωρίς διακρίσεις, για όλους τους παρόχους πηγών ενέργειας και τους πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας, ενδυναμώνουν τη θέση των καταναλωτών, καθιστούν δυνατή την απόκριση ζήτησης, την αποθήκευση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση, διευκολύνουν τη συγκέντρωση κατανεμημένης ζήτησης και προσφοράς, προωθούν επαρκή επίπεδα ηλεκτρικών διασυνδέσεων, ενώ συμβάλλουν στην απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, καθιστώντας δυνατή την ενοποίηση της αγοράς και τον καθορισμό, με βάση την αγορά, της αμοιβής για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές·

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  «συμφόρηση»: κατάσταση κατά την οποία δεν είναι δυνατό να διεκπεραιώνονται όλα τα αιτήματα από παράγοντες της αγοράς για συναλλαγές μεταξύ δύο ζωνών προσφοράς διότι θα επηρέαζαν σημαντικά τις φυσικές ροές σε στοιχεία δικτύου που δεν είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν τις εν λόγω ροές ·

γ)  «συμφόρηση»: η κατάσταση κατά την οποία δεν είναι δυνατό να διεκπεραιώνονται όλα τα αιτήματα από παράγοντες της αγοράς για συναλλαγές διότι θα επηρέαζαν σημαντικά τις φυσικές ροές σε στοιχεία δικτύου που δεν είναι σε θέση να διεκπεραιώνουν τις εν λόγω ροές·

Αιτιολόγηση

Ο αρχικός ορισμός προβλέπει ότι συμφορήσεις μπορούν να προκύψουν μόνο μεταξύ δύο ζωνών προσφοράς και όχι εντός της ίδιας ζώνης προσφοράς. Η τροπολογία θα πρέπει επίσης απαραιτήτως να ευθυγραμμισθεί με τον ορισμό της ζώνης προσφοράς.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο κα

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κα)  «μηχανισμός δυναμικότητας»: διοικητικό μέτρο για να εξασφαλιστεί η επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου ασφάλειας του εφοδιασμού με την παροχή αμοιβής σε πόρους για τη διαθεσιμότητά τους, μη συμπεριλαμβανομένων μέτρων σχετικών με παρεπόμενες υπηρεσίες·

κα)  «μηχανισμός δυναμικότητας»: διοικητικό μέτρο για να εξασφαλιστεί η επίτευξη του επιθυμητού επιπέδου ασφάλειας του εφοδιασμού με την παροχή αμοιβής σε πόρους για τη διαθεσιμότητά τους, μη συμπεριλαμβανομένων μέτρων σχετικών με παρεπόμενες υπηρεσίες, το οποίο θεσπίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού και σε συμμόρφωση με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων και με τις αρχές της αναγκαιότητας, της αναλογικότητας και της μη εισαγωγής διακρίσεων·

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2 – στοιχείο κβ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κβ)  «στρατηγική εφεδρεία»: μηχανισμός δυναμικότητας στον οποίο οι πόροι καταμερίζονται μόνο σε περίπτωση που οι αγορές επόμενης ημέρας και οι ενδοημερήσιες αγορές δεν κατόρθωσαν να ισορροπήσουν, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εξάντλησαν τους οικείους πόρους εξισορρόπησης για να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, και οι ανισορροπίες ισοζυγίου στην αγορά σε περιόδους κατά τις οποίες οι εφεδρείες καταμερίστηκαν εκκαθαρίζονται στην αξία απώλειας φορτίου·

κβ)  «στρατηγική εφεδρεία»: μηχανισμός δυναμικότητας στον οποίο οι πόροι διατηρούνται εκτός αγοράς και καταμερίζονται μόνο σε περίπτωση που οι αγορές επόμενης ημέρας δεν κατόρθωσαν να ισορροπήσουν, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς εξάντλησαν τους οικείους πόρους εξισορρόπησης για να επιτύχουν ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, και οι ανισορροπίες ισοζυγίου στην αγορά σε περιόδους κατά τις οποίες οι εφεδρείες καταμερίστηκαν εκκαθαρίζονται στην αξία απώλειας φορτίου·

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  οι τιμές διαμορφώνονται με βάση τη ζήτηση και την προσφορά·

α)  οι τιμές αντανακλούν εν γένει τη ζήτηση και την προσφορά·

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  αποφεύγονται οι ενέργειες που εμποδίζουν τη διαμόρφωση των τιμών με βάση τη ζήτηση και την προσφορά ή αποτελούν αντικίνητρο για την ανάπτυξη πιο ευέλικτης παραγωγής, παραγωγής με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές ή πιο ευέλικτης ζήτησης·

β)  αποφεύγονται οι ενέργειες που εμποδίζουν τη διαμόρφωση των τιμών με βάση τη ζήτηση και την προσφορά, εκτός εάν αποσκοπούν στην εδραίωση της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής του κόστους και λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τους ενεργειακά φτωχούς καταναλωτές·

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  προωθείται η ανάπτυξη πιο ευέλικτης παραγωγής, παραγωγής με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές και πιο ευέλικτης ζήτησης·

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)   οι παράγοντες της αγοράς οφείλουν να αξιολογούν τον κίνδυνο ή τη ζημία που ενέχουν τα νέα προϊόντα και οι νέες υπηρεσίες για τους οικιακούς καταναλωτές και να προσαρμόζουν αναλόγως τις προσφορές τους·

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)   οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν τις εξελίξεις της αγοράς και τροποποιούν τα μέσα προστασίας των πελατών, όπως απαιτείται·

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  η συμμετοχή καταναλωτών και μικρών επιχειρήσεων στην αγορά καθίσταται δυνατή με τη συγκέντρωση της παραγωγής από πολλαπλές εγκαταστάσεις παραγωγής ή με τη συγκέντρωση του φορτίου από πολλαπλές εγκαταστάσεις ζήτησης ώστε να παρέχουν κοινές προσφορές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και να λειτουργούν από κοινού στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες των συνθηκών της ΕΕ περί ανταγωνισμού·

δ)  η συμμετοχή καταναλωτών και μικρών επιχειρήσεων στην αγορά καθίσταται δυνατή ατομικά, συλλογικά, μέσω συμμετοχής σε τοπική ενεργειακή κοινότητα και με τη συγκέντρωση της παραγωγής από πολλαπλές εγκαταστάσεις παραγωγής ή με τη συγκέντρωση του φορτίου από πολλαπλές εγκαταστάσεις ζήτησης ώστε να παρέχουν κοινές προσφορές στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και να λειτουργούν από κοινού στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι συμμορφώνονται με τους κανόνες των συνθηκών της ΕΕ περί ανταγωνισμού·

Αιτιολόγηση

Οι γενικές αρχές για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της ΕΕ θα πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για την αναγνώριση και την ενθάρρυνση κάθε μορφής ενεργού συμμετοχής των καταναλωτών, όχι μόνο μέσω της συγκέντρωσης.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  οι κανόνες της αγοράς στηρίζουν την απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, καθιστώντας δυνατή την ενσωμάτωση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και παρέχοντας κίνητρα για ενεργειακή απόδοση·

ε)  οι κανόνες της αγοράς στηρίζουν την απαλλαγή της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές παρέχοντας κίνητρα για την ενσωμάτωση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για ενεργειακή απόδοση·

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  οι κανόνες της αγοράς παρέχουν κατάλληλα επενδυτικά κίνητρα για την παραγωγή, την αποθήκευση, την ενεργειακή απόδοση και την απόκριση ζήτησης για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς και, ως εκ τούτου, την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού·

στ)  οι κανόνες της αγοράς αποσκοπούν στο να παρέχουν κατάλληλα επενδυτικά κίνητρα για την παραγωγή, ιδίως με μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε παραγωγή με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές, την αποθήκευση, την ενεργειακή απόδοση και την απόκριση ζήτησης για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς και, ως εκ τούτου, την κατοχύρωση της ασφάλειας του εφοδιασμού·

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  αποφεύγονται οι φραγμοί στις διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας και τις διασυνοριακές συναλλαγές στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και τις συναφείς αγορές υπηρεσιών·

ζ)  αίρονται οι φραγμοί στις διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας και τις διασυνοριακές συναλλαγές στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και τις συναφείς αγορές υπηρεσιών·

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  όλοι οι πόροι παραγωγής, αποθήκευσης και ζήτησης συμμετέχουν επί ίσοις όροις στην αγορά.

θ)  όλοι οι πόροι παραγωγής, αποθήκευσης και ζήτησης συμμετέχουν επί ίσοις όροις στην αγορά κατά τρόπο που να λαμβάνονται υπόψη τα οφέλη και το κόστος που συνεπάγεται κάθε πόρος για το περιβάλλον και το σύστημα, η βιωσιμότητά τους και η συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές που τέθηκαν στη συμφωνία του Παρισιού του 2015 και στην οδηγία (ΕΕ).../... [οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας]·

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιγ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιγ)  οι κανόνες της αγοράς καθιστούν δυνατή την είσοδο και την έξοδο επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την εκτίμησή τους όσον αφορά την οικονομική και χρηματοδοτική βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους·

ιγ)  οι κανόνες της αγοράς καθιστούν δυνατή την είσοδο και την έξοδο επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, αποθήκευσης ενέργειας και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με βάση την εκτίμησή τους όσον αφορά την οικονομική και χρηματοδοτική βιωσιμότητα των δραστηριοτήτων τους·

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η αποθήκευση ορίζεται ως ξεχωριστή δραστηριότητα στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, οι επιχειρήσεις αποθήκευσης πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις εισόδου στην αγορά ή εξόδου από αυτήν με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους άλλους παράγοντες της αγοράς.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Δίκαιη μετάβαση

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει τα κράτη μέλη που χαράζουν εθνική στρατηγική για την προοδευτική μείωση της εγκατεστημένης δυναμικότητας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και της εξορυκτικής ικανότητας με καύση άνθρακα με όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένης στοχευμένης χρηματοδοτικής στήριξης που θα καταστήσει δυνατή τη «δίκαιη μετάβαση» των περιφερειών που πλήττονται από διαρθρωτικές αλλαγές. Η Επιτροπή συνδράμει τα κράτη μέλη ώστε να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της μετάβασης σε καθαρή ενέργεια στην κοινωνία, στις δεξιότητες και στη βιομηχανία. Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τους παράγοντες των περιφερειών υψηλής έντασης γαιάνθρακα και άνθρακα, παρέχει καθοδήγηση, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε διαθέσιμα κονδύλια και προγράμματα και τη χρήση τους, και ενθαρρύνει την ανταλλαγή ορθών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων συζητήσεων για βιομηχανικούς χάρτες πορείας και ανάγκες αναβάθμισης των δεξιοτήτων, μέσω στοχευμένων πλατφορμών, μεταξύ άλλων μέσω της πρωτοβουλίας για τη δίκαιη μετάβαση των εργαζομένων και των κοινοτήτων που θεσπίστηκε στον κανονισμό (ΕΕ) .../... [κανονισμός για τη διακυβέρνηση]

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όλοι οι παράγοντες της αγοράς αποσκοπούν στην ισορροπία του συστήματος και είναι οικονομικά υπεύθυνοι για ανισορροπίες που προκαλούν στο σύστημα. Αποτελούν υπεύθυνα για την ισορροπία μέρη ή μεταβιβάζουν την ευθύνη τους σε υπεύθυνο για την ισορροπία μέρος της επιλογής τους.

1.  Όλοι οι παράγοντες των αγορών αποσκοπούν στην ισορροπία του συστήματος και είναι οικονομικά υπεύθυνοι για ανισορροπίες που προκαλούν στο σύστημα, υπό τον όρο ότι όλοι οι παράγοντες της αγοράς έχουν πρόσβαση σε ισορροπημένες και ενδοημερήσιες αγορές σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6. Αποτελούν υπεύθυνα για την ισορροπία μέρη ή μεταβιβάζουν την ευθύνη τους σε υπεύθυνο για την ισορροπία μέρος της επιλογής τους.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν παρεκκλίσεις από την ευθύνη για ισορροπία όσον αφορά:

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν, κατόπιν διαβούλευσης με τους φορείς του συστήματος διανομής, να προβλέπουν παρεκκλίσεις από την ευθύνη για ισορροπία όσον αφορά:

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  έργα επίδειξης·

διαγράφεται

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  εγκαταστάσεις που επωφελούνται από στήριξη εγκριθείσα από την Επιτροπή στο πλαίσιο των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις δυνάμει των άρθρων 107 έως 109 της ΣΛΕΕ, και οι οποίες έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν από [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος]. Τα κράτη μέλη μπορούν, τηρουμένων των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, να παρέχουν κίνητρα στους παράγοντες της αγοράς που εξαιρούνται εν όλω ή εν μέρει από την ευθύνη εξισορρόπησης ώστε να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη εξισορρόπησης έναντι ενδεδειγμένης αμοιβής.

γ)  εγκαταστάσεις που επωφελούνται από στήριξη εγκριθείσα από την Επιτροπή στο πλαίσιο των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις δυνάμει των άρθρων 107, 118 και 109 της ΣΛΕΕ, και οι οποίες έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν από [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος]. Τα κράτη μέλη μπορούν, τηρουμένων των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, να παρέχουν κίνητρα στους παράγοντες της αγοράς που εξαιρούνται εν όλω ή εν μέρει από τις οικονομικές συνέπειες της ευθύνης εξισορρόπησης ώστε να αναλάβουν την πλήρη ευθύνη εξισορρόπησης έναντι ενδεδειγμένης αμοιβής.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όλοι οι παράγοντες της αγοράς έχουν πρόσβαση στην αγορά εξισορρόπησης, είτε μεμονωμένα είτε μέσω συνάθροισης. Για τους κανόνες και τα προϊόντα της αγοράς εξισορρόπησης γίνεται σεβαστή η ανάγκη να συμπεριλαμβάνονται αυξανόμενα μερίδια μεταβλητής ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και αυξημένη χρήση απόκρισης ζήτησης και η εμφάνιση νέων τεχνολογιών.

1.  Όλοι οι παράγοντες της αγοράς έχουν πλήρη πρόσβαση στην αγορά εξισορρόπησης, είτε μεμονωμένα είτε μέσω συνάθροισης. Για τους κανόνες και τα προϊόντα της αγοράς εξισορρόπησης γίνεται σεβαστή η ανάγκη να συμπεριλαμβάνονται αυξανόμενα μερίδια μεταβλητής ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και αυξημένη χρήση απόκρισης ζήτησης και η εμφάνιση νέων τεχνολογιών.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι αγορές εξισορρόπησης οργανώνονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η πραγματική αποφυγή διακρίσεων μεταξύ παραγόντων της αγοράς, λαμβανομένων υπόψη της διαφορετικής τεχνικής δυνατότητας ηλεκτροπαραγωγής από μεταβλητές ανανεώσιμες πηγές, η απόκριση από την πλευρά της ζήτησης και η αποθήκευση.

2.  Οι αγορές εξισορρόπησης οργανώνονται κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η πραγματική αποφυγή διακρίσεων μεταξύ παραγόντων της αγοράς. Οι αγορές εξισορρόπησης είναι σχεδιασμένες κατά τρόπο ώστε να επιτρέπουν τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών, μεταξύ των οποίων ειδικότερα η μικρή αποκεντρωμένη και διανεμούμενη παραγωγή. Οι αγορές εξισορρόπησης διασφαλίζουν ότι οι ενεργειακές κοινότητες έχουν αναλογική και απλή πρόσβαση στην αγορά.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Ο προσδιορισμός του μεγέθους της εφεδρικής δυναμικότητας πραγματοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με το σημείο 7 του παραρτήματος I. Τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα υποστηρίζουν τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς κατά τον καθορισμό της ποσότητας της δυναμικότητας εξισορρόπησης της οποίας χρειάζεται η προμήθεια σύμφωνα με το σημείο 8 του παραρτήματος I.

7.  Ο προσδιορισμός του μεγέθους της εφεδρικής δυναμικότητας πραγματοποιείται σε περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με το σημείο 7 του παραρτήματος I. Τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού υποστηρίζουν τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς κατά τον καθορισμό της ποσότητας της δυναμικότητας εξισορρόπησης της οποίας χρειάζεται η προμήθεια σύμφωνα με το σημείο 8 του παραρτήματος I.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Η προμήθεια δυναμικότητας εξισορρόπησης διευκολύνεται σε περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με το σημείο 8 του παραρτήματος I. Η προμήθεια βασίζεται σε πρωτογενή αγορά και οργανώνεται κατά τρόπο ώστε να μην εισάγει διακρίσεις μεταξύ των παραγόντων της αγοράς κατά τη διαδικασία προεπιλογής μεμονωμένα ή μέσω συνάθροισης.

8.  Η προμήθεια δυναμικότητας εξισορρόπησης διευκολύνεται σε περιφερειακό επίπεδο σύμφωνα με το σημείο 8 του παραρτήματος I. Η προμήθεια βασίζεται σε πρωτογενή αγορά και δεν εισάγει διακρίσεις μεταξύ των παραγόντων της αγοράς κατά τη διαδικασία προεπιλογής, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των τόπων συμμετοχής, μεμονωμένα ή μέσω συνάθροισης.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

9.  Η προμήθεια ανοδικής δυναμικότητας εξισορρόπησης και καθοδικής δυναμικότητας εξισορρόπησης πραγματοποιείται χωριστά. Η ανάθεση πραγματοποιείται για όχι περισσότερο από μία ημέρα πριν από την παροχή της δυναμικότητας εξισορρόπησης και η μέγιστη περίοδος ανάθεσης είναι μία ημέρα.

9.  Η προμήθεια ανοδικής δυναμικότητας εξισορρόπησης και καθοδικής δυναμικότητας εξισορρόπησης πραγματοποιείται χωριστά. Η ανάθεση πραγματοποιείται για όχι περισσότερο από μία ημέρα πριν από την παροχή της δυναμικότητας εξισορρόπησης και η μέγιστη περίοδος ανάθεσης είναι μία ημέρα. Σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 6, και το άρθρο 36 παράγραφος 10, των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με την εξισορρόπηση, κάθε διαχειριστής συστημάτων μεταφοράς μπορεί να υποβάλει στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή αίτηση για εξαίρεση από τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο.

 

Οι εν λόγω αιτήσεις εξαίρεσης περιλαμβάνουν:

 

α)  προσδιορισμό της χρονικής περιόδου κατά την οποία θα ισχύει η εξαίρεση·

 

β)  προσδιορισμό της ποσότητας δυναμικότητας εξισορρόπησης για την οποία θα ισχύει η εξαίρεση·

 

γ)  ανάλυση του αντικτύπου αυτής της εξαίρεσης στη συμμετοχή πόρων εξισορρόπησης· και

 

δ)  αιτιολόγηση της εξαίρεσης που να αποδεικνύει ότι η εξαίρεση αυτή θα επιφέρει αυξημένη οικονομική αποδοτικότητα.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  οργανώνονται κατά τρόπο ώστε να μην εισάγουν διακρίσεις·

α)  δεν εισάγουν διακρίσεις·

Αιτιολόγηση

Η αρχή της αποφυγής των διακρίσεων στις αγορές της επόμενης ημέρας και στις ενδοημερήσιες αγορές θα πρέπει να έχει νομική ισχύ χωρίς να απαιτείται καμία πρόσθετη ενέργεια από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι διαχειριστές αγοράς παρέχουν προϊόντα για συναλλαγές στις αγορές επόμενης ημέρας και στις ενδοημερήσιες αγορές τα οποία είναι αρκετά μικρά σε μέγεθος, με ελάχιστο μέγεθος υποβολής προσφοράς 1 Megawatt ή λιγότερο, ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική συμμετοχή της απόκρισης από την πλευρά της ζήτησης, της αποθήκευσης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρής κλίμακας.

3.  Οι διαχειριστές αγοράς παρέχουν προϊόντα για συναλλαγές στις αγορές επόμενης ημέρας και στις ενδοημερήσιες αγορές τα οποία είναι αρκετά μικρά σε μέγεθος, με ελάχιστο μέγεθος υποβολής προσφοράς 1 Megawatt ή λιγότερο, ώστε να καθίσταται δυνατή η αποτελεσματική συμμετοχή της απόκρισης από την πλευρά της ζήτησης, της αποθήκευσης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μικρής κλίμακας, μεταξύ άλλων απευθείας από τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών κοινοτήτων μέσω αναλογικής και απλής πρόσβασης.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Δεν τίθεται ανώτατο όριο της τιμής χονδρικής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός εάν ορίζεται στο ύψος της αξίας απώλειας φορτίου, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10. Δεν τίθεται ελάχιστο όριο της τιμής χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός εάν ορίζεται σε αξία μείον 2 000 EUR ή λιγότερο και, σε περίπτωση που αυτή η αξία καλύπτεται ή αναμένεται να καλυφθεί, ορίζεται σε χαμηλότερη αξία για την επόμενη ημέρα. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, για την υποβολή προσφορών και την εκκαθάριση σε όλα τα χρονικά πλαίσια και περιλαμβάνει τιμές ενέργειας εξισορρόπησης και ανισορροπίας.

1.  Δεν τίθεται ανώτατο όριο της τιμής χονδρικής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός εάν ορίζεται στο ύψος της αξίας απώλειας φορτίου, όπως καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 10. Σε στενά διασυνδεδεμένες αγορές, αυτά τα ανώτατα όρια τιμών πρέπει να είναι ίδια μεταξύ όλων των ζωνών προσφοράς και των αγορών προκειμένου να αποφευχθούν οι στρεβλώσεις της αγοράς. Δεν τίθεται ελάχιστο όριο της τιμής χονδρικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, εκτός εάν ορίζεται σε αξία μείον 2 000 EUR ή λιγότερο και, σε περίπτωση που αυτή η αξία καλύπτεται ή αναμένεται να καλυφθεί, ορίζεται σε χαμηλότερη αξία για την επόμενη ημέρα. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται, μεταξύ άλλων, για την υποβολή προσφορών και την εκκαθάριση σε όλα τα χρονικά πλαίσια και περιλαμβάνει τιμές ενέργειας εξισορρόπησης και ανισορροπίας.

Αιτιολόγηση

Σε στενά διασυνδεδεμένες αγορές θα πρέπει να διασφαλίζεται ενιαίο τεχνικό όριο τιμών. Χωρίς αυτά τα ενιαία όρια θα μπορούσαν να προκύψουν ανεπάρκειες σε περιόδους έλλειψης, δεδομένου ότι οι παράγοντες της αγοράς θα υφίσταντο τεχνητούς περιορισμούς στον διασυνοριακό ανταγωνισμό για την παροχή ενέργειας, λόγω διαφορών στην ικανότητα προσφοράς τιμών.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά τον καταμερισμό εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δίνουν προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης από μικρές εγκαταστάσεις παραγωγής ή εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν αναδυόμενες τεχνολογίες στον ακόλουθο βαθμό:

2.  Κατά τον καταμερισμό εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής δίνουν προτεραιότητα σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής και αποθήκευσης που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης από μικρές εγκαταστάσεις παραγωγής ή εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν αναδυόμενες τεχνολογίες στον ακόλουθο βαθμό:

α)  εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης με εγκατεστημένη δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής μικρότερη των 500 kW· ή

α)  εγκαταστάσεις παραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης με εγκατεστημένη δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής μικρότερη των 500 kW· ή

β)  έργα επίδειξης για καινοτόμες τεχνολογίες.

β)  έργα επίδειξης για καινοτόμες τεχνολογίες.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν από την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] και, εφόσον έχουν τεθεί σε λειτουργία, έχουν καταμεριστεί κατά προτεραιότητα δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 5 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή του άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 εξακολουθούν να καταμερίζονται κατά προτεραιότητα. Ο καταμερισμός κατά προτεραιότητα παύει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία κατά την οποία η εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής υφίσταται σημαντικές τροποποιήσεις, γεγονός που συμβαίνει τουλάχιστον όταν απαιτείται νέα συμφωνία σύνδεσης, ή αυξάνεται η δυναμικότητα παραγωγής.

4.  Προκειμένου να διατηρηθεί ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο για τους επενδυτές, οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής ή αποθήκευσης που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, έχουν τεθεί σε λειτουργία πριν από την [Υπηρεσία Εκδόσεων: έναρξη ισχύος] και, εφόσον έχουν τεθεί σε λειτουργία, έχουν καταμεριστεί κατά προτεραιότητα δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 5 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή του άρθρου 16 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1 εξακολουθούν να καταμερίζονται κατά προτεραιότητα. Ο καταμερισμός κατά προτεραιότητα παύει να εφαρμόζεται από την ημερομηνία κατά την οποία η εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής ή αποθήκευσης, υφίσταται σημαντικές τροποποιήσεις, γεγονός που συμβαίνει τουλάχιστον όταν απαιτείται νέα συμφωνία σύνδεσης, ή αυξάνεται η δυναμικότητα παραγωγής ή αποθήκευσης.

–––––––––––––

–––––––––––––

1.  Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16).

1.  Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ (ΕΕ L 140 της 5.6.2009, σ. 16).

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Τα κράτη μέλη μπορούν, τηρουμένων των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, να παρέχουν κίνητρα στους παράγοντες της αγοράς που υπόκεινται σε κατά προτεραιότητα πρόσβαση να επιλέξουν να εξαιρεθούν από τον καταμερισμό κατά προτεραιότητα έναντι ενδεδειγμένης αμοιβής.

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Τα κράτη μέλη συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου μέσω της διαδικασίας υποβολής εκθέσεων σχετικά με την εσωτερική αγορά ενέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 21 του κανονισμού (ΕΕ) .../... [κανονισμός για τη διακυβέρνηση]

 

Πριν από την κατάργηση του καταμερισμού κατά προτεραιότητα, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν, ειδικότερα, ότι οι αγορές είναι πλήρως ανοικτές, συμπεριλαμβανομένων όλων των παρεπόμενων υπηρεσιών, στη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ότι οι κανόνες καταμερισμού είναι πλήρως διαφανείς και βασιζόμενοι στην αγορά, ότι έχει θεσπισθεί μια διαφανής μεθοδολογία σχετικά με τους κανόνες περικοπής και ότι η κατάργηση δεν υπονομεύει τη συμβολή των κρατών μελών στην επίτευξη των ενωσιακών στόχων για το κλίμα και την ενέργεια:

 

α)  στον στόχο της ΕΕ για το 2030, όπως προβλέπεται στην οδηγία σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές·

 

β)  στη μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της Ένωσης κατά τουλάχιστον 40% κάτω από τα επίπεδα του 1990 έως το 2030, όπως προβλέπεται στη σχεδιαζόμενη εθνικά καθορισμένη δέσμευση μείωσης της Ένωσης και των κρατών μελών της, η οποία υποβλήθηκε στη Γραμματεία της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Οι πόροι που περικόπτονται ή ανακαταμερίζονται επιλέγονται μεταξύ εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής ή ζήτησης που υποβάλλουν προσφορές για περικοπή ή ανακαταμερισμό με χρήση μηχανισμών που βασίζονται στην αγορά και αποτελούν αντικείμενο οικονομικής αποζημίωσης. Η περικοπή ή ο ανακαταμερισμός ηλεκτροπαραγωγής ή ο ανακαταμερισμός απόκρισης ζήτησης που δεν βασίζεται στην αγορά χρησιμοποιείται μόνον όταν δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή με βάση την αγορά, όταν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι που βασίζονται στην αγορά έχουν χρησιμοποιηθεί ή όταν ο αριθμός των διαθέσιμων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής ή ζήτησης στην περιοχή όπου βρίσκονται κατάλληλες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής ή ζήτησης για την παροχή της υπηρεσίας είναι πολύ χαμηλός για την εξασφάλιση ουσιαστικού ανταγωνισμού. Η παροχή πόρων που βασίζονται στην αγορά είναι ανοικτή σε όλες τις τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής, στην αποθήκευση και την απόκριση ζήτησης, συμπεριλαμβανομένων διαχειριστών που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη, εκτός εάν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό.

2.  Οι πόροι που περικόπτονται ή ανακαταμερίζονται επιλέγονται μεταξύ εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής, αποθήκευσης ή ζήτησης που υποβάλλουν προσφορές για περικοπή ή ανακαταμερισμό με χρήση μηχανισμών που βασίζονται στην αγορά και αποτελούν αντικείμενο πλήρους οικονομικής αποζημίωσης. Η συμμετοχή σε μηχανισμούς που βασίζονται στην αγορά είναι προαιρετική για όλους τους παράγοντες της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της μικρής αποκεντρωμένης και κατανεμημένης παραγωγής. Η περικοπή ή ο ανακαταμερισμός ηλεκτροπαραγωγής ή ο ανακαταμερισμός απόκρισης ζήτησης που δεν βασίζεται στην αγορά χρησιμοποιείται μόνον όταν δεν υπάρχει εναλλακτική επιλογή με βάση την αγορά, όταν όλοι οι διαθέσιμοι πόροι που βασίζονται στην αγορά έχουν χρησιμοποιηθεί ή όταν ο αριθμός των διαθέσιμων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής ή ζήτησης στην περιοχή όπου βρίσκονται κατάλληλες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής ή ζήτησης για την παροχή της υπηρεσίας είναι πολύ χαμηλός για την εξασφάλιση ουσιαστικού ανταγωνισμού. Η παροχή πόρων που βασίζονται στην αγορά είναι ανοικτή σε όλες τις τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής, στην αποθήκευση και την απόκριση ζήτησης, συμπεριλαμβανομένων διαχειριστών που είναι εγκατεστημένοι σε άλλα κράτη μέλη, εκτός εάν αυτό δεν είναι τεχνικά εφικτό.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι αρμόδιοι διαχειριστές συστημάτων υποβάλλουν έκθεση τουλάχιστον μια φορά ανά έτος στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή σχετικά με την περικοπή ή τον καθοδικό ανακαταμερισμό εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης και σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να μειωθεί η ανάγκη για την εν λόγω περικοπή ή τον καθοδικό ανακαταμερισμό στο μέλλον. Για την περικοπή ή τον ανακαταμερισμό εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης παρέχεται αποζημίωση σύμφωνα με την παράγραφο 6.

3.  Οι αρμόδιοι διαχειριστές συστημάτων υποβάλλουν έκθεση τουλάχιστον μια φορά ανά έτος στην αρμόδια ρυθμιστική αρχή και τον ACER:

 

-  σχετικά με το επίπεδο ανάπτυξης και αποδοτικότητας των μηχανισμών περικοπής ή ανακαταμερισμού της ηλεκτροπαραγωγής με βάση την αγορά, την αποθήκευση ενέργειας ή τις εγκαταστάσεις για τη διαχείριση της ζήτησης·

 

-  σχετικά με τους λόγους, τους όγκους και τα είδη ενέργειας που καλύπτονται από την περικοπή ή τον καθοδικό ανακαταμερισμό εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης,

 

-  σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να μειωθεί η ανάγκη για την εν λόγω περικοπή ή τον καθοδικό ανακαταμερισμό· και

 

-  σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να μειωθεί η ανάγκη για την εν λόγω περικοπή ή τον καθοδικό ανακαταμερισμό στο μέλλον. δ) και σχετικά με αιτήματα και συμβατικές ρυθμίσεις με μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, ώστε αυτές να λειτουργούν σε συγκεκριμένο επίπεδο τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι διαχειριστές συστημάτων αιτιολογούν την αναγκαιότητα τέτοιων ρυθμίσεων και τον βαθμό στον οποίο οι εν λόγω υπηρεσίες δεν μπορούσαν να παρέχονται από άλλους πόρους, ορίζοντας κατά πόσο αυτό συμμορφωνόταν με τους ενωσιακούς στόχους για απόδοση με το μικρότερο κόστος.

 

Οι ρυθμιστικές αρχές αξιολογούν το συμφέρον της αγοράς σε ετήσια βάση.

 

Για την περικοπή ή τον ανακαταμερισμό εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής ή αποθήκευσης που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγής υψηλής απόδοσης παρέχεται αποζημίωση σύμφωνα με την παράγραφο 6.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  εγγυώνται την ικανότητα των δικτύων μεταφοράς και διανομής να μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης με την ελάχιστη δυνατή περικοπή ή ανακαταμερισμό. Αυτό δεν εμποδίζει την εξέταση περιορισμένης περικοπής ή ανακαταμερισμού κατά τον προγραμματισμό του δικτύου, εφόσον αυτή κρίνεται οικονομικά αποδοτικότερη και δεν υπερβαίνει το 5 % των εγκατεστημένων δυναμικοτήτων που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης στην περιοχή τους·

α)  εγγυώνται την ικανότητα των δικτύων μεταφοράς και διανομής να μεταφέρουν ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται ή αποθηκεύεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης με την ελάχιστη δυνατή περικοπή ή ανακαταμερισμό. Αυτό δεν εμποδίζει την εξέταση περιορισμένης περικοπής ή ανακαταμερισμού κατά τον προγραμματισμό του δικτύου, εφόσον αυτή κρίνεται οικονομικά αποδοτικότερη και δεν υπερβαίνει το 5 % των εγκατεστημένων ή αποθηκευμένων δυναμικοτήτων που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, απόκριση ζήτησης ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης στο σημείο σύνδεσης, με την προϋπόθεση ότι διενεργείται δέουσα διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους παράγοντες πριν από τη σχετική έγκριση·

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  λαμβάνουν κατάλληλα επιχειρησιακά μέτρα σχετικά με το δίκτυο και την αγορά προκειμένου να ελαχιστοποιείται η περικοπή ή ο καθοδικός ανακαταμερισμός ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης.

β)  εξασφαλίζουν ότι τα δίκτυά τους είναι επαρκώς ευέλικτα ώστε να είναι σε θέση να διαχειρίζονται τα δίκτυά τους, όπως ορίζεται στο άρθρο [51] της οδηγίας .../... [οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια].

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  λαμβάνουν κατάλληλα επιχειρησιακά μέτρα σχετικά με το δίκτυο και την αγορά προκειμένου να συμπεριλαμβάνουν αποδοτικά όλη την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης και να ελαχιστοποιείται η περικοπή ή ο καθοδικός ανακαταμερισμός τους.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης υπόκεινται σε καθοδικό ανακαταμερισμό ή περικοπή μόνον εάν δεν υφίσταται καμία άλλη εναλλακτική λύση, εκτός από την περικοπή ή τον καθοδικό ανακαταμερισμό εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ή εάν άλλες λύσεις θα οδηγούσαν σε δυσανάλογο κόστος ή κινδύνους για την ασφάλεια του δικτύου·

β)  οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης και, ειδικότερα, όταν:

 

(i)  ο πρωταρχικός σκοπός των εν λόγω εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής είναι η παραγωγή θερμότητας για διεργασίες παραγωγής της οικείας βιομηχανικής εγκατάστασης·

 

(ii)  η παραγωγή θερμότητας και η ηλεκτροπαραγωγή είναι άρρηκτα αλληλένδετες, κατά τρόπο ώστε κάθε μεταβολή των αποτελεσμάτων παραγωγής θερμότητας προκαλεί αναπόφευκτα μεταβολή της παραγωγής ενεργού ισχύος και αντιστρόφως·

 

υπόκεινται σε καθοδικό ανακαταμερισμό ή περικοπή μόνον εάν δεν υφίσταται καμία άλλη εναλλακτική λύση, εκτός από την περικοπή ή τον καθοδικό ανακαταμερισμό εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ή εάν άλλες λύσεις θα οδηγούσαν σε δυσανάλογο κόστος ή κινδύνους για την ασφάλεια του δικτύου·

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, η οποία δεν τροφοδοτεί το δίκτυο μεταφοράς ή διανομής, δεν περικόπτεται παρά μόνον εάν καμία άλλη λύση δεν θα μπορούσε να επιλύσει ζητήματα ασφάλειας δικτύου·

γ)  η αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, η οποία δεν προορίζεται πρωτίστως για ιδία καταναλωση, δεν περικόπτεται παρά μόνον εάν δεν υπάρχει καμία άλλη εναλλακτική λύση ή εάν άλλες λύσεις θα είχαν συνεπάγοντας δυσανάλογους κινδύνους για την ασφάλεια του δικτύου·

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ο καθοδικός ανακαταμερισμός ή η περικοπή δυνάμει των στοιχείων α) έως γ) είναι δεόντως και με διαφανή τρόπο αιτιολογημένη. Η αιτιολόγηση περιλαμβάνεται στην έκθεση δυνάμει της παραγράφου 3.

δ)  ο καθοδικός ανακαταμερισμός ή η περικοπή δυνάμει των ως άνω στοιχείων α) έως γ) είναι δεόντως και με διαφανή τρόπο αιτιολογημένη. Η αιτιολόγηση περιλαμβάνεται στην έκθεση δυνάμει της παραγράφου 3.

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  Όταν χρησιμοποιείται περικοπή ή ανακαταμερισμός που δεν βασίζεται στην αγορά, αποτελεί αντικείμενο οικονομικής αποζημίωσης από τον διαχειριστή συστήματος που ζητεί την περικοπή ή τον ανακαταμερισμό προς τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγής ή ζήτησης που υφίσταται την περικοπή ή τον ανακαταμερισμό. Η οικονομική αποζημίωση ισούται τουλάχιστον με το υψηλότερο από τα ακόλουθα στοιχεία:

6.  Όταν χρησιμοποιείται περικοπή ή ανακαταμερισμός που δεν βασίζεται στην αγορά, αποτελεί αντικείμενο οικονομικής αποζημίωσης από τον διαχειριστή συστήματος που ζητεί την περικοπή ή τον ανακαταμερισμό προς τον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγής, αποθήκευσης ενέργειας ή ζήτησης που υφίσταται την περικοπή ή τον ανακαταμερισμό. Η οικονομική αποζημίωση ισούται τουλάχιστον με το υψηλότερο από τα ακόλουθα στοιχεία:

α)  πρόσθετο λειτουργικό κόστος που προκάλεσε η περικοπή ή ο ανακαταμερισμός, όπως οι πρόσθετες δαπάνες για καύσιμα σε περίπτωση ανοδικού ανακαταμερισμού, ή εφεδρική παροχή θερμικής ενέργειας σε περίπτωση καθοδικού ανακαταμερισμού ή περικοπής εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης·

α)  πρόσθετο λειτουργικό κόστος που προκάλεσε η περικοπή ή ο ανακαταμερισμός, όπως οι πρόσθετες δαπάνες για καύσιμα σε περίπτωση ανοδικού ανακαταμερισμού, ή εφεδρική παροχή θερμικής ενέργειας σε περίπτωση καθοδικού ανακαταμερισμού ή περικοπής εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιούν συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης·

β)  το 90 % των καθαρών εσόδων από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά της προηγούμενης ημέρας που θα είχε παραγάγει η εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής ή ζήτησης χωρίς το αίτημα περικοπής ή ανακαταμερισμού. Όταν χορηγείται οικονομική στήριξη σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής ή ζήτησης με βάση τον όγκο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ή καταναλώνεται, η απολεσθείσα οικονομική στήριξη θεωρείται μέρος των καθαρών εσόδων.

β)  το 100 % των καθαρών εσόδων από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά της προηγούμενης ημέρας που θα είχε παραγάγει η εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής, αποθήκευσης ενέργειας ή ζήτησης χωρίς το αίτημα περικοπής ή ανακαταμερισμού. Όταν χορηγείται οικονομική στήριξη σε εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής ή ζήτησης με βάση τον όγκο της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ή καταναλώνεται, η απολεσθείσα οικονομική στήριξη θεωρείται μέρος των καθαρών εσόδων. Η πλήρης αποζημίωση διακανονίζεται σε εύλογο χρονικό πλαίσιο μετά την εφαρμογή της περικοπής.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες που διαβιβάζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 αντανακλώνται μέσω της εθνικής διαδικασίας υποβολής εκθέσεων σχετικά με την εσωτερική αγορά ενέργειας, όπως προβλέπεται στο άρθρο [21] του κανονισμού .../... [κανονισμός για τη διακυβέρνηση]

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις σχετικά με την υποβολή έκθεσης θα πρέπει να εξορθολογιστούν σύμφωνα με τον κανονισμό για τη διακυβέρνηση προκειμένου να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 12 – παράγραφος 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6β.  Κατά περίπτωση, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς των διαφόρων κρατών μελών συμφωνούν σε δίκαιη κατανομή των εξόδων διασυνοριακού ανακαταμερισμού και αντίρροπων συναλλαγών.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου πρέπει να περιέχουν και ρυθμίσεις για τον διασυνοριακό ανακαταμερισμό και τις αντίρροπες συναλλαγές μεταξύ εθνικών συνόρων και αυτό προκύπτει λογικά από προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα προβλήματα συμφόρησης δικτύου αντιμετωπίζονται με αμερόληπτες λύσεις που βασίζονται στην αγορά και στέλνουν αποτελεσματικά οικονομικά σήματα στους συντελεστές της αγοράς και τους συμμετέχοντες διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς. Τα προβλήματα συμφόρησης δικτύου επιλύονται με μεθόδους που δεν βασίζονται στις συναλλαγές, δηλαδή μεθόδους που δεν προϋποθέτουν την επιλογή μεταξύ συμβάσεων με διαφορετικούς συντελεστές της αγοράς. Όταν λαμβάνει επιχειρησιακά μέτρα για να διασφαλίσει ότι το οικείο σύστημα μεταφοράς παραμένει στην κανονική κατάσταση, ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς λαμβάνει υπόψη την επίπτωση των εν λόγω μέτρων σε γειτονικές περιοχές ελέγχου και συντονίζει τα μέτρα αυτά με άλλους επηρεαζόμενους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) 1222/2015.

1.  Τα προβλήματα συμφόρησης δικτύου αντιμετωπίζονται με αμερόληπτες λύσεις που βασίζονται στην αγορά, περιλαμβανομένων λύσεων διαχείρισης ενεργειακής απόδοσης/ζήτησης και στέλνουν αποτελεσματικά οικονομικά σήματα στους συντελεστές της αγοράς και τους συμμετέχοντες διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς. Τα προβλήματα συμφόρησης δικτύου επιλύονται με μεθόδους που δεν βασίζονται στις συναλλαγές, δηλαδή μεθόδους που δεν προϋποθέτουν την επιλογή μεταξύ συμβάσεων με διαφορετικούς συντελεστές της αγοράς. Όταν λαμβάνει επιχειρησιακά μέτρα για να διασφαλίσει ότι το οικείο σύστημα μεταφοράς παραμένει στην κανονική κατάσταση, ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς λαμβάνει υπόψη την επίπτωση των εν λόγω μέτρων σε γειτονικές περιοχές ελέγχου και συντονίζει τα μέτρα αυτά με άλλους επηρεαζόμενους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1222/2015.

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τις διατάξεις περί ενεργειακής απόδοσης και απόκρισης ζήτησης του άρθρου 3 παράγραφος 1 στοιχεία ε), στ), του άρθρου 16 παράγραφοι 2, 8, του άρθρου 18 παράγραφος 3, του άρθρου 19 παράγραφος 4β, του άρθρου 25 παράγραφος 2 και του άρθρου 55 παράγραφος 1 στοιχείο ιβ), η λογική του κανονισμού πρέπει να εφαρμόζεται και στη διαχείριση της συμφόρησης.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η μέγιστη δυναμικότητα των διασυνδέσεων και/ή των δικτύων μεταφοράς που έχουν επιπτώσεις στις διασυνοριακές ροές διατίθεται στους συντελεστές της αγοράς που πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας για την ασφαλή λειτουργία του δικτύου. Η αντίρροπη συναλλαγή και ο ανακαταμερισμός, συμπεριλαμβανομένου του διασυνοριακού ανακαταμερισμού, χρησιμοποιούνται για τη μεγιστοποίηση των διαθέσιμων δυναμικοτήτων, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι δεν είναι επωφελείς για την οικονομική απόδοση σε ενωσιακό επίπεδο.

3.  Η μέγιστη δυναμικότητα των διασυνδέσεων και/ή των δικτύων μεταφοράς που έχουν επιπτώσεις στις διασυνοριακές ροές διατίθεται στους συντελεστές της αγοράς που πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας για την ασφαλή λειτουργία του δικτύου. Η αντίρροπη συναλλαγή και ο ανακαταμερισμός, συμπεριλαμβανομένου του διασυνοριακού ανακαταμερισμού, χρησιμοποιούνται ως εγγύηση της σταθερότητας της προγραμματισμένης ανταλλαγής σε περίπτωση μειώσεων της διαθέσιμης καθαρής δυναμικότητας μεταφοράς για λόγους ασφάλειας του συστήματος.

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα τέλη που επιβάλλουν οι διαχειριστές δικτύου για την πρόσβαση στα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των τελών σύνδεσης στα δίκτυα, των τελών χρήσης των δικτύων και, κατά περίπτωση, των τελών για συναφείς ενισχύσεις δικτύων, πρέπει να είναι διαφανή, να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη ασφάλειας και ευελιξίας των δικτύων και να αντανακλούν το πραγματικό κόστος που προκύπτει στο βαθμό που αντιστοιχεί στο κόστος αποτελεσματικού και διαρθρωτικά συγκρίσιμου διαχειριστή δικτύου και να εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις. Ειδικότερα, τα τέλη εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές, μεταξύ παραγωγής που συνδέεται στο επίπεδο διανομής και παραγωγής που συνδέεται στο επίπεδο μεταφοράς. Με τα τέλη δεν εισάγονται διακρίσεις σε βάρος της αποθήκευσης ενέργειας και δεν δημιουργούνται αντικίνητρα για τη συμμετοχή στην απόκριση ζήτησης.

1.  Τα τέλη που επιβάλλουν οι διαχειριστές δικτύου για την πρόσβαση στα δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των τελών σύνδεσης στα δίκτυα, των τελών χρήσης των δικτύων και, κατά περίπτωση, των τελών για συναφείς ενισχύσεις δικτύων, πρέπει να είναι διαφανή, να λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη ασφάλειας και ευελιξίας των δικτύων και να αντανακλούν το πραγματικό κόστος που προκύπτει στο βαθμό που αντιστοιχεί στο κόστος αποτελεσματικού και διαρθρωτικά συγκρίσιμου διαχειριστή δικτύου και να εφαρμόζονται χωρίς διακρίσεις. Ειδικότερα, τα τέλη εφαρμόζονται κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, είτε θετικές είτε αρνητικές, μεταξύ παραγωγής που συνδέεται στο επίπεδο διανομής και παραγωγής που συνδέεται στο επίπεδο μεταφοράς. Με τα τέλη δεν εισάγονται διακρίσεις σε βάρος της αποθήκευσης ενέργειας, ειδικότερα δεν διπλασιάζουν τη χρέωση για αποθήκευση ενέργειας και συγκέντρωση και δεν δημιουργούνται αντικίνητρα για αυτοπαραγωγή, αυτοκατανάλωση και για τη συμμετοχή στην απόκριση ζήτησης. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, τα τέλη αυτά δεν πρέπει να εξαρτώνται από την απόσταση.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα τιμολόγια παρέχουν κατάλληλα κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, για να βελτιώνουν την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, να προωθούν την ενοποίηση της αγοράς και την ασφάλεια του εφοδιασμού, και να στηρίζουν επενδύσεις και τις συναφείς δραστηριότητες έρευνας.

2.  Τα τιμολόγια παρέχουν κατάλληλα κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, για να βελτιώνουν την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, να προωθούν την ενοποίηση της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, και την ασφάλεια του εφοδιασμού, και να στηρίζουν επενδύσεις και τις συναφείς δραστηριότητες έρευνας.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Τα τιμολόγια αντανακλούν το κόστος χρήσης του δικτύου διανομής από τους χρήστες του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ενεργών πελατών, και είναι δυνατό να διαφοροποιούνται με βάση τα χαρακτηριστικά κατανάλωσης ή ηλεκτροπαραγωγής των χρηστών του συστήματος. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης, οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να καθορίζουν χρονικά διαφοροποιημένα τιμολόγια δικτύων, τα οποία να αντανακλούν τη χρήση του δικτύου, με διαφανή και προβλέψιμο τρόπο για τον καταναλωτή.

7.  Τα τιμολόγια αντανακλούν το κόστος και τα ωφέλη της πρόσβασης στο δίκτυο διανομής και χρήσης του δικτύου διανομής από τους χρήστες του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ενεργών πελατών, και είναι δυνατό να διαφοροποιούνται με βάση τα χαρακτηριστικά κατανάλωσης, αποθήκευσης ή ηλεκτροπαραγωγής των χρηστών του συστήματος. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης, οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να καθορίζουν χρονικά διαφοροποιημένα τιμολόγια δικτύων, τα οποία να αντανακλούν τη χρήση του δικτύου, με διαφανή και προβλέψιμο τρόπο για τον καταναλωτή.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων διανομής για να παρέχουν υπηρεσίες για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των δικτύων τους και να ενσωματώνουν καινοτόμες λύσεις στα συστήματα διανομής. Για τον σκοπό αυτό, οι ρυθμιστικές αρχές αναγνωρίζουν ως επιλέξιμες και περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές δαπάνες στα τιμολόγια διανομής και καθιερώνουν στόχους επιδόσεων προκειμένου να παρέχονται κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων διανομής για να βελτιώνουν την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, στα δίκτυά τους.

8.  Οι ρυθμιστικές αρχές παρέχουν κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων διανομής για να παρέχουν υπηρεσίες για τη λειτουργία και την ανάπτυξη των δικτύων τους και να ενσωματώνουν καινοτόμες λύσεις στα συστήματα διανομής. Για τον σκοπό αυτό, οι ρυθμιστικές αρχές αναγνωρίζουν ως επιλέξιμες και περιλαμβάνουν όλες τις σχετικές δαπάνες στα τιμολόγια διανομής και καθιερώνουν στόχους επιδόσεων προκειμένου να παρέχονται κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων διανομής για να βελτιώνουν την απόδοση, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης και της ευελιξίας, στα δίκτυά τους και να προωθούν την ενσωμάτωση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και την αποθήκευση ενέργειας.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 9 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  την άρση των κινήτρων που είναι επιζήμια για την ενεργειακή απόδοση και τη διαχείριση από την πλευρά της ζήτησης·

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 16 – παράγραφος 9 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  μεθόδους για τον υπολογισμό των οφελών της αυτοκατανάλωσης, της αποκεντρωμένης παραγωγής, της αποθήκευσης και απόκρισης ζήτησης, καθώς και τη συμπληρωματικότητά τους·

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τυχόν έσοδα από τον επιμερισμό δυναμικότητας διασύνδεσης χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

2.  Έσοδα από τον επιμερισμό δυναμικότητας διασύνδεσης χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές στο πρώτο μέρος του σημείου (β) είναι αναγκαίες προκειμένου να αντικατοπτρίζουν το υπόλοιπο κείμενο. Δεν είναι δυνατόν να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των διαφόρων μερών του εν λόγω άρθρου.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  για να διατηρούνται ή να αυξάνονται οι δυνατότητες διασύνδεσης μέσω επενδύσεων στο δίκτυο, ιδίως με νέες γραμμές διασύνδεσης.

β)  για να διατηρούνται ή να αυξάνονται οι δυνατότητες διασύνδεσης μέσω επενδύσεων στο δίκτυο, ιδίως με νέες γραμμές διασύνδεσης και εσωτερικές γραμμές που απαριθμούνται στο δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου του ΕΔΔΣΜ, επειδή είναι κρίσιμες είναι για τη μείωση της συμφόρησης γραμμής διασύνδεσης, καθώς και μέσω διασυνοριακών διορθωτικών μέτρων, όπως η αναδιανομή και η αντίρροπες ανταλλαγές.

Εάν τα έσοδα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τους σκοπούς των στοιχείων α) και/ή β) του πρώτου εδαφίου, εγγράφονται σε χωριστή γραμμή εσωτερικού λογαριασμού για μελλοντική χρήση για τους σκοπούς αυτούς.

Εάν τα έσοδα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά για τους σκοπούς των στοιχείων α) ή β) του πρώτου εδαφίου, ως εναπομένουσα επιλογή, μπορούν να χρησιμοποιούνται, υπό την επιφύλαξη έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές των οικείων κρατών μελών, μέχρις ανωτάτου ποσού που καθορίζεται από τις εν λόγω αρχές, ως έσοδα τα οποία πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οι ρυθμιστικές αρχές όταν εγκρίνουν τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των τιμολογίων για το δίκτυο ή/και τον καθορισμό τιμολογίων δικτύου. Οι ρυθμιστικές αρχές μπορούν να εγκρίνουν αυτήν την επιλογή μόνο σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς δεσμεύεται με απόφασή του να αναλάβει όλα τα έργα γραμμών διασύνδεσης που έχουν θετικό καθαρό κέρδος και ο ισολογισμός του επαρκεί για τη χρηματοδότηση αυτών των επενδύσεων. Το υπόλοιπο των εσόδων εγγράφεται σε χωριστή γραμμή εσωτερικού λογαριασμού μέχρις ότου μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς των στοιχείων α) και/ή β) του πρώτου εδαφίου. Ο Οργανισμός ενημερώνεται για την έγκριση της ρυθμιστικής αρχής που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο.

Αιτιολόγηση

Οι αλλαγές στο πρώτο μέρος του σημείου (β) είναι αναγκαίες προκειμένου να αντικατοπτρίζουν το υπόλοιπο κείμενο. Δεν είναι δυνατόν να γίνει διαχωρισμός μεταξύ των διαφόρων μερών του εν λόγω άρθρου.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η χρησιμοποίηση εσόδων σύμφωνα με τα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 2 υπόκειται σε μεθοδολογία που προτείνεται από τον Οργανισμό και εγκρίνεται από την Επιτροπή. Η πρόταση του Οργανισμού υποβάλλεται στην Επιτροπή έως [Υπηρεσία Εκδόσεων: 12 μήνες μετά την έναρξη ισχύος] και εγκρίνεται εντός έξι μηνών.

διαγράφεται

Ο Οργανισμός μπορεί, με δική του πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, να επικαιροποιεί τη μεθοδολογία και η Επιτροπή εγκρίνει την επικαιροποιημένη μεθοδολογία το αργότερο σε έξι μήνες από την υποβολή της.

 

Πριν από την υποβολή στην Επιτροπή, ο Οργανισμός προβαίνει σε διαβούλευση σχετικά με τη μεθοδολογία σύμφωνα με το άρθρο 15 [αναδιατύπωση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 713/2009, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 863/2].

 

Η μεθοδολογία περιλαμβάνει λεπτομερώς τουλάχιστον τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα έσοδα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τα στοιχεία α) και β) της παραγράφου 2, καθώς και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες, και για ποιο χρονικό διάστημα, μπορούν να εγγραφούν σε χωριστή γραμμή εσωτερικού λογαριασμού για μελλοντική χρήση για τους σκοπούς αυτούς.

 

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς καθορίζουν σαφώς και εκ των προτέρων τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιείται τυχόν εισόδημα συμφόρησης και υποβάλλουν έκθεση σχετικά με την πραγματική χρήση του εισοδήματος αυτού. Σε ετήσια βάση και έως τις 31 Ιουλίου κάθε έτους, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές δημοσιεύουν έκθεση στην οποία εμφαίνεται το ποσό των εσόδων που εισπράχθηκαν για την περίοδο 12 μηνών που λήγει στις 30 Ιουνίου του ίδιου έτους, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν τα έσοδα αυτά, συμπεριλαμβανομένων των συγκεκριμένων σχεδίων για τα οποία χρησιμοποιήθηκε το εισόδημα ή του ποσού που έχει εγγραφεί σε χωριστή γραμμή λογαριασμού, μαζί με επαλήθευση ότι η εν λόγω χρήση συνάδει με τον παρόντα κανονισμό και τη μεθοδολογία που αναπτύσσεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.

διαγράφεται

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν την επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 19.

1.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν και υποβάλλουν εκθέσεις σχετικά με την επάρκεια των πόρων εντός της επικράτειάς τους με βάση την εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο σύμφωνα με το άρθρο 19 και, κατά περίπτωση, με βάση την εκτίμηση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο εντοπίζεται ζήτημα που αφορά την επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη εντοπίζουν τυχόν ρυθμιστικές στρεβλώσεις που προκάλεσαν την εμφάνιση του ζητήματος ή συνέβαλαν σε αυτήν.

2.  Όταν στην εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο εντοπίζεται ζήτημα που αφορά την επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη εντοπίζουν τυχόν ρυθμιστικές στρεβλώσεις και αδυναμίες της αγοράς που προκάλεσαν την εμφάνιση του ζητήματος ή συνέβαλαν σε αυτήν.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν χρονοδιάγραμμα για την έγκριση μέτρων με σκοπό την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών στρεβλώσεων ανωμαλιών που εντοπίστηκαν. Όταν αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν την επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη εξετάζουν, ιδίως, την άρση των ρυθμιστικών στρεβλώσεων, την παροχή δυνατότητας τιμολόγησης σπάνης, την ανάπτυξη της διασύνδεσης, της αποθήκευσης ενέργειας, των μέτρων από την πλευρά της ζήτησης και της ενεργειακής απόδοσης.

3.  Τα κράτη μέλη δημοσιεύουν χρονοδιάγραμμα και σχέδιο υλοποίησης για την έγκριση μέτρων με σκοπό την εξάλειψη τυχόν ρυθμιστικών στρεβλώσεων και δράσεων για την αντιμετώπιση των αδυναμιών της αγοράς. Όταν αντιμετωπίζουν ζητήματα που αφορούν την επάρκεια των πόρων, τα κράτη μέλη εξετάζουν, ιδίως, την άρση των ρυθμιστικών στρεβλώσεων, την παροχή δυνατότητας τιμολόγησης σπάνης, την ανάπτυξη της διασύνδεσης, της αποθήκευσης ενέργειας, των μέτρων από την πλευρά της ζήτησης και της ενεργειακής απόδοσης.

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα κράτη μέλη ορίζουν δείκτες βάσει των οποίων υποβάλλουν εκθέσεις για την αποτελεσματικότητα των μέτρων που θεσπίζουν σύμφωνα με την παράγραφο 3, και αναθεωρούν ανάλογα οιονδήποτε μηχανισμό δυναμικότητας έχει θεσπιστεί δυνάμει του άρθρου 23.

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Η εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο βασίζεται σε μεθοδολογία που διασφαλίζει ότι η εκτίμηση:

4.  Η εκτίμηση της επάρκειας των πόρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο βασίζεται σε μεθοδολογία που διασφαλίζει ότι η εκτίμηση:

α)  πραγματοποιείται σε επίπεδο ζώνης προσφοράς που καλύπτει τουλάχιστον όλα τα κράτη μέλη·

α)  πραγματοποιείται σε επίπεδο ζώνης προσφοράς που καλύπτει τουλάχιστον όλα τα κράτη μέλη·

β)  βασίζεται σε κατάλληλα σενάρια της προβλεπόμενης ζήτησης και προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης οικονομικής εκτίμησης της πιθανότητας απόσυρσης, κατασκευής νέων παγίων στοιχείων παραγωγής και μέτρων για την επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης, καθώς και της κατάλληλης ευαισθησίας στις τιμές χονδρικής πώλησης και τις εξελίξεις της τιμής των ανθρακούχων εκπομπών·

β)  βασίζεται σε κατάλληλα σενάρια της προβλεπόμενης ζήτησης και προσφοράς, συμπεριλαμβανομένης οικονομικής εκτίμησης της πιθανότητας απόσυρσης, διακοπής λειτουργίας, κατασκευής ν