Eljárás : 2016/0379(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0042/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0042/2018

Viták :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 7.7
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0227

JELENTÉS     ***I
PDF 1719kWORD 218k
27.2.2018
PE 597.757v02-00 A8-0042/2018

a villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2016)0861 – C8‑0492/2016 – 2016/0379(COD))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Krišjānis Kariņš

(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 104. cikke)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAI TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJÁNAK VÉLEMÉNYE
 KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0861),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 194. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0492/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a cseh képviselőház, a német Bundestag, a német Bundesrat, a spanyol parlament, a francia szenátus, a magyar Országgyűlés, az osztrák szövetségi tanács, a lengyel Szejm, a lengyel szenátus, a román képviselőház és a román szenátus által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján benyújtott indokolt véleményekre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(1),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. május 31-i véleményére(2),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2017. július 13-i véleményére(3),

–  tekintettel eljárási szabályzata 104. és 59. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0042/2018),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, javaslatát lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A múltban a villamos energia felhasználói passzív szerepet játszottak, és gyakran olyan szabályozott árakon jutottak villamos energiához, amelyek nem voltak közvetlen összefüggésben a piaccal. A jövőben meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a felhasználók teljes mértékben, más piaci szereplőkkel azonos feltételek mellett legyenek jelen a piacon. A jövő villamosenergia-rendszerének a megújuló energiaforrásokból előállított energia egyre nagyobb mértékű befogadása érdekében a rugalmasság minden lehetséges formáját ki kell használnia, különös tekintettel a felhasználóoldali válaszra és az energiatárolásra. A lehető legkisebb költségek melletti dekarbonizálás érdekében emellett az energiahatékonyság ügyét is támogatnia kell.

(5)  A múltban a villamos energia felhasználói passzív szerepet játszottak, és gyakran olyan szabályozott árakon jutottak villamos energiához, amelyek nem voltak közvetlen összefüggésben a piaccal. A jövőben meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a felhasználók teljes mértékben, más piaci szereplőkkel azonos feltételek mellett legyenek jelen a piacon, és képesek legyenek energiafogyasztásuk kezelésére. A jövő villamosenergia-rendszerének a megújuló energiaforrásokból előállított energia egyre nagyobb mértékű befogadása érdekében a rugalmasság minden lehetséges formáját ki kell használnia, különös tekintettel a felhasználóoldali válaszra és az energiatárolásra, valamint a digitalizálásra az innovatív technológiák villamosenergia-rendszerbe történő integrálása révén. A lehető legkisebb költségek melletti dekarbonizálás érdekében emellett az energiahatékonyság ügyét is támogatnia kell. A villamos energia belső piacának a megújuló energia tényleges integrálása révén történő kiteljesítése hosszú távú befektetéseket ösztönözhet és hozzájárulhat az energiaunió, valamint a 2030-as éghajlat- és energiapolitikai keret célkitűzésének teljesítéséhez.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Azáltal, hogy több erőforrás – és különösen a rugalmasabbak – esetében teszik lehetővé a teljes piaci részvételt, a rövid határidős piacok növelik a likviditást és a versenyt. A hiányállapoti hatékony árképzés arra fogja ösztönözni a piaci szereplőket, hogy akkor legyenek jelen a piacon, amikor arra a legnagyobb szükség van, és biztosítja, hogy az érintett piaci szereplők költségei megtérüljenek a nagykereskedelmi piacon. Ezért kiemelten fontos biztosítani, hogy amennyire csak lehetséges, az igazgatási intézkedéseken alapuló és a rejtett maximálárak megszűnjenek, és a hiányállapoti árak a kieső ellátás értékéig emelkedhessenek. Ha teljes mértékben beágyazódnak a piaci struktúrába, a rövid határidős piacok és a szűkösségen alapuló árképzés segíthet abban, hogy az ellátásbiztonság garantálása ne igényeljen más intézkedéseket, például kapacitásmechanizmusokat. Ugyanakkor a szűkösségen alapuló, maximálárak nélküli nagykereskedelmi piaci árképzés nem eredményezheti a végső felhasználókra, különösen a háztartásokra és a kis- és középvállalkozásokra háruló árak kiszámíthatatlanná és instabillá válását.

(10)  Azáltal, hogy több erőforrás – és különösen a rugalmasabbak – esetében teszik lehetővé a teljes piaci részvételt, a rövid határidős piacok növelik a likviditást és a versenyt. A hiányállapoti hatékony árképzés arra fogja ösztönözni a piaci szereplőket, hogy reagáljanak a piaci jelzésekre, és hogy akkor legyenek jelen a piacon, amikor arra a legnagyobb szükség van, és biztosítja, hogy az érintett piaci szereplők költségei megtérüljenek a nagykereskedelmi piacon. Ezért kiemelten fontos biztosítani, hogy az igazgatási intézkedéseken alapuló és a rejtett maximálárak megszűnjenek, és lehetővé váljon a hiányállapoti árképzés. Ha teljes mértékben beágyazódnak a piaci struktúrába, a rövid határidős piacok és a szűkösségen alapuló árképzés segíthet abban, hogy az ellátásbiztonság garantálása ne igényeljen más piactorzító intézkedéseket, például kapacitásmechanizmusokat. Ugyanakkor a szűkösségen alapuló, maximálárak nélküli nagykereskedelmi piaci árképzés nem eredményezheti a végső felhasználókra, különösen a háztartásokra, a kis- és középvállalkozásokra és az ipari felhasználókra háruló árak kiszámíthatatlanná és instabillá válását.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A villamos energia belső piacán kialakuló valódi verseny előfeltétele a megkülönböztetéstől mentes és átlátható hálózathasználati díj, beleértve az átviteli hálózat rendszerösszekötő távvezetékeinek használatát is. E távvezetékek rendelkezésre álló kapacitását a biztonságos hálózatüzemeltetés biztonsági szabványainak megfelelő legmagasabb szintben kell meghatározni.

(12)  A villamos energia belső piacán kialakuló valódi verseny előfeltétele a megkülönböztetéstől mentes, átlátható és megfelelő hálózathasználati díj, beleértve az átviteli hálózat rendszerösszekötő távvezetékeinek használatát is. E távvezetékek rendelkezésre álló kapacitását a biztonságos hálózatüzemeltetés biztonsági szabványainak megfelelő legmagasabb szintben kell meghatározni.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  A villamosenergia-piaci ENTSO-nak el kell végeznie az erőforrások megfelelőségének megbízható közép- és hosszú távú uniós szint értékelését annak érdekében, hogy objektív alapok álljanak rendelkezésre a megfelelőséggel kapcsolatos aggályok értékeléséhez. Az erőforrások megfelelőségével kapcsolatos azon aggályoknak, amelyekre a kapacitásmechanizmusok irányulnak, uniós szintű értékelésen kell alapulniuk.

(26)  A villamosenergia-piaci ENTSO-nak el kell végeznie az erőforrások megfelelőségének megbízható módszertanon alapuló, hosszú távú uniós szint értékelését annak érdekében, hogy objektív alapok álljanak rendelkezésre a megfelelőséggel kapcsolatos aggályok értékeléséhez uniós, regionális és tagállami szinten, valamint az egyes ajánlattételi övezetek szintjén. Az erőforrások megfelelőségével kapcsolatos azon aggályoknak, amelyekre a kapacitásmechanizmusok irányulnak, uniós szintű értékelésen kell alapulniuk. Kapacitásmechanizmusokat csak akkor szabad bevezetni, ha az erőforrások megfelelőségének a villamosenergia-piaci ENTSO által végzett uniós szintű értékelése során aggályok merültek fel, vagy ha a Bizottság pozitív döntést hozott a végrehajtási tervre vonatkozóan.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Az erőforrások megfelelőségére vonatkozó közép- és hosszú távú (az évestől a tízévesig terjedő) értékelés célja eltér az [a kockázatokra való felkészülésről szóló rendelet a COM(2016) 862 javaslat szerint] rendelet 9. cikkében meghatározott szezonális (hat hónapos) kitekintések céljától. A közép- és hosszú távú értékelések elsősorban annak eldöntésére szolgálnak, hogy szükség van-e kapacitásmechanizmusokra, míg a szezonális kitekintések olyan, a következő hat hónapban esetleg felmerülő kockázatokra hívják fel a figyelmet, amelyek valószínűsíthetően a villamosenergia-ellátás helyzetének jelentős romlásához vezetnek. A regionális operatív központok emellett a villamosenergia-ágazatbeli átvitelirendszer-üzemeltetésre vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott regionális megfelelőség-értékelést is végzik. Ezek a rendszerüzemeltetés során használt, nagyon rövid távú (az egyhetestől az egynaposig terjedő időszakra vonatkozó) megfelelőségértékelések.

(27)  Az erőforrások megfelelőségére vonatkozó módszertan hosszú távú (az évestől a tízévesig terjedő) értékelési célja eltér az [a kockázatokra való felkészülésről szóló rendelet a COM(2016) 862 javaslat szerint] rendelet 9. cikkében meghatározott szezonális (hat hónapos) kitekintések céljától. A közép- és hosszú távú értékelések elsősorban annak eldöntésére szolgálnak, hogy azonosítani lehessen a megfelelőségi problémákat, míg a szezonális kitekintések olyan, a következő hat hónapban esetleg felmerülő rövid távú kockázatokra hívják fel a figyelmet, amelyek valószínűsíthetően a villamosenergia-ellátás helyzetének jelentős romlásához vezetnek. A regionális koordinációs központok emellett a villamosenergia-ágazatbeli átvitelirendszer-üzemeltetésre vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott regionális megfelelőség-értékelést is végzik. Ezek a rendszerüzemeltetés során használt, nagyon rövid távú (az egyhetestől az egynaposig terjedő időszakra vonatkozó) megfelelőségértékelések.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

28 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(28a)  A tagállamok csak végső esetben vezethetnek be kapacitásmechanizmusokat, amikor a megfelelőséggel kapcsolatos aggályok nem orvosolhatóak a meglévő piaci torzulások megszüntetésével. A villamosenergia-piacon működő, és ennélfogva piactorzító hatású kapacitásmechanizmusok bevezetése előtt a tagállamoknak fel kell mérniük, hogy a stratégiai tartalékok elegendőek-e a megfelelőséggel kapcsolatos aggályok kezeléséhez. A stratégiai tartalékok kevésbé torzító hatásúak, mivel csak a piacon kívül működnek, és kizárólag azon ritka esetekben lehet igénybe venni, amikor a piacok már nem egyértelműek. A stratégia tartalékok révén elkerülhetők a pénzügyi következmények azon piaci üzemeltetők számára, akik nem tudják teljesíteni kiegyenlítési feladataikat és következésképp jelentős költségterheket viselnének.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  Meg kell határozni a tartalékolási rendszerektől eltérő kapacitásmechanizmusokban való hatékony határokon átnyúló részvétel megkönnyítésének részletes szabályait. A határok különböző oldalain működő átvitelirendszer-üzemeltetőknek meg kell könnyíteniük az érdekelt termelők számára a más tagállamok kapacitásmechanizmusaiban való részvételt. Ezért meg kell határozniuk, legfeljebb mekkora kapacitás tekintetében van lehetőség határon túli részvételre, lehetővé kell tenniük a részvételt, és ellenőrizniük kell a rendelkezésre állást. A nemzeti szabályozó hatóságoknak érvényesíteniük kell a határokon átnyúló szabályokat a tagállamokban.

(31)  E rendeletben meg kell határozni a stratégiai tartalékoktól eltérő kapacitásmechanizmusokban való hatékony határokon átnyúló részvétel megkönnyítésének részletes szabályait. A határok különböző oldalain működő átvitelirendszer-üzemeltetőknek meg kell könnyíteniük az érdekelt termelők számára a más tagállamok kapacitásmechanizmusaiban való részvételt. Ezért meg kell határozniuk, legfeljebb mekkora kapacitás tekintetében van lehetőség határon túli részvételre, lehetővé kell tenniük a részvételt, és ellenőrizniük kell a rendelkezésre állást. A nemzeti szabályozó hatóságoknak érvényesíteniük kell a határokon átnyúló szabályokat a tagállamokban.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A regionális operatív központoknak azokban az esetekben kell feladatokat ellátniuk, amelyekben a regionális szintű fellépés hozzáadott értéket képvisel a nemzeti szintű fellépéshez képest. A regionális operatív központok feladatkörének ki kell terjednie a regionális biztonsági koordinátorok által végzett feladatokra, valamint a rendszerüzemeltetéssel, a piac működésével és a kockázatokra való felkészüléssel kapcsolatos további feladatokra. A regionális operatív központok feladatköre nem terjedhet ki a villamosenergia-rendszer valós idejű irányítására.

(35)  A regionális koordinációs központoknak azokban az esetekben kell feladatokat ellátniuk, amelyekben a regionális szintű fellépés hozzáadott értéket képvisel a nemzeti szintű fellépéshez képest. A regionális operatív központok feladatkörének ki kell terjednie a regionális biztonsági koordinátorok által végzett feladatokra, valamint a regionális jelentőségű további feladatokra. A regionális koordinációs központok feladatköre nem terjedhet ki a villamosenergia-rendszer valós idejű irányítására.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

35 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(35a)  Feladataik ellátása során a regionális koordinációs központok hozzájárulnak az éghajlat- és energiapolitikai keretrendszerben meghatározott 2030-as és 2050-es célkitűzések eléréséhez.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  megalapozza az európai energiaunió számára – különösen a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretben30 – kitűzött célok hatékony teljesítését, és ennek érdekében lehetővé tegye, hogy a piac jelzéseket adjon a rugalmasság növeléséhez, a dekarbonizációhoz és az innovációhoz;

a)  megalapozza az európai energiaunió számára – különösen a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretben30 – kitűzött célok hatékony teljesítését, és ennek érdekében lehetővé tegye, hogy a piac jelzéseket adjon a rugalmasság és a hatékonyság növeléséhez, a dekarbonizációhoz és az innovációhoz, valamint a megújuló energiaforrások nagyobb részarányának eléréséhez;

__________________

__________________

30 COM(2014) 15 final.

30 COM(2014)0015

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  olyan alapelveket állapítson meg a jól működő integrált villamosenergia-piacok számára, amelyek lehetővé teszik az erőforrások valamennyi rendelkezésre bocsátója és a villamos energia valamennyi felhasználója számára a megkülönböztetésmentes piaci hozzáférést, bővítik a fogyasztók döntési mozgásterét, megteremtik a felhasználóoldali válaszhoz és az energiahatékonyság növeléséhez szükséges feltételeket, megkönnyítik a térben megoszló kereslet és kínálat közösségekbe tömörült piaci jelenlétét, és – a piaci integráció feltételeinek megteremtésével és a megújuló forrásból előállított villamos energia piaci alapú árképzésének lehetővé tételével – hozzájárulnak a dekarbonizációhoz;

b)  olyan alapelveket állapítson meg a jól működő határokon átnyúló, integrált és likvid villamosenergia-piacok számára, amelyek lehetővé teszik az erőforrások valamennyi rendelkezésre bocsátója és a villamos energia valamennyi felhasználója számára a megkülönböztetésmentes piaci hozzáférést, bővítik a fogyasztók döntési mozgásterét, megteremtik a versenyképességet a globális piacon, a felhasználóoldali válaszhoz, az energiatároláshoz és az energiahatékonyság növeléséhez szükséges feltételeket, megkönnyítik a térben megoszló kereslet és kínálat közösségekbe tömörült piaci jelenlétét, és – a piaci és ágazati integráció feltételeinek megteremtésével és a megújuló forrásból előállított villamos energia piaci alapú árképzésének lehetővé tételével – hozzájárulnak a dekarbonizációhoz;

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  elősegítse egy jól működő, átlátható nagykereskedelmi piac kialakulását, amelyet a villamosenergia-ellátás nagyfokú biztonsága jellemez. A rendelet a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelmére vonatkozó szabályok összehangolását célzó mechanizmusokról is rendelkezik.

d)  elősegítse egy jól működő, likvid és átlátható nagykereskedelmi piac kialakulását, amely hozzájárul a villamosenergia-ellátás nagyfokú biztonságához. A rendelet a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelmére vonatkozó szabályok összehangolását célzó mechanizmusokról is rendelkezik.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  „szűk keresztmetszet”: olyan helyzet, amikor a piaci szereplők által két ajánlattételi övezet közötti kereskedésre vonatkozóan jelzett igények nem elégíthetők ki maradéktalanul, mert jelentős mértékben kihatnának a fizikai áramlásra olyan hálózati elemekben, amelyek ezen áramlások továbbítására nem képesek;

c)  „szűk keresztmetszet”: olyan helyzet, amikor a piaci szereplők közötti kereskedésre vonatkozóan jelzett igények nem elégíthetők ki maradéktalanul, mert jelentős mértékben kihatnának a fizikai áramlásra olyan hálózati elemekben, amelyek ezen áramlások továbbítására nem képesek;

Indokolás

Az eredeti meghatározás értelmében a szűk keresztmetszet csak két ajánlattételi övezet között jöhetne létre, amely nem tükrözné az átviteli hálózat valós helyzetét, és amelyet szintén figyelembe kell venni (jellemző példa erre Németország, ahol egyetlen ajánlattételi övezetben vannak szűk keresztmetszetek). A meghatározást az üzemi és kereskedelmi szabályzatokhoz és iránymutatásokhoz kell igazítani.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  „strukturális szűk keresztmetszet”: az átviteli rendszer olyan szűk keresztmetszete, amely előre látható, földrajzilag időben stabil, és a villamosenergia-rendszerben uralkodó szokásos körülmények között rendszeresen előfordul;

e)  „strukturális szűk keresztmetszet”: az átviteli rendszer olyan szűk keresztmetszete, amely előre látható, földrajzilag időben stabil, és a villamosenergia-rendszerben uralkodó szokásos körülmények között rendszeresen előfordul;

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – u pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

u)  „kapacitásmechanizmus”: olyan igazgatási intézkedés, amely az ellátásbiztonság kívánt szintjének elérése érdekében erőforrások rendelkezésre állásáért cserébe pénzügyi ellentételezést biztosít, a kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos intézkedéseket nem ideértve;

u)  „kapacitásmechanizmus”: a tagállamok által meghozott ideiglenes igazgatási intézkedések a villamosenergia-kereslet kielégítésére a villamosenergia-ellátás erőforrás-megfelelőségének biztosításával, további támogatásokat nyújtva a villamosenergia-piacon működő kapacitásszolgáltatónak a villamos energia piaci értékesítéséből származó bevételeken felül a meglévő kapacitás vagy egy új kapacitásba történő beruházás rendelkezésre állásáért cserébe az ellátásbiztonság szükséges szintjének biztosítása érdekében;

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

v)  „stratégiai tartalék”: olyan kapacitásmechanizmus, amelynek keretében az erőforrások igénybevételére kizárólag akkor kerül sor, ha a másnapi és a napon belüli piacokon nem történt meg az ajánlatok egymáshoz rendelése, az átvitelirendszer-üzemeltetők kimerítették a kereslet és a kínálat egyensúlyba hozásához rendelkezésre álló kiegyenlítési erőforrásaikat, és a piacon fennálló egyensúlytalanság elszámolása az erőforrások igénybevételekor a kieső ellátás értékén történik;

v)  „stratégiai tartalék”: olyan kapacitásmechanizmus, amelynek keretében az erőforrásokat a villamosenergia-piacon kívül tartják, és azok igénybevételére kizárólag akkor kerül sor, ha a másnapi piacokon nem történt meg az ajánlatok egymáshoz rendelése, az átvitelirendszer-üzemeltetők kimerítették a kereslet és a kínálat egyensúlyba hozásához rendelkezésre álló kiegyenlítési erőforrásaikat, és a piacon fennálló egyensúlytalanság elszámolása az erőforrások igénybevételekor legalább a műszaki árkorláton vagy a kieső ellátás értékén történik;

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok, a nemzeti szabályozó hatóságok, az átvitelirendszer-üzemeltetők, az elosztórendszer-üzemeltetők és a piacműködtetők biztosítják, hogy a villamosenergia-piacok működtetése a következő elveknek megfelelően történjék:

(1)  A tagállamok, a nemzeti szabályozó hatóságok, az átvitelirendszer-üzemeltetők, az elosztórendszer-üzemeltetők, a piacműködtetők és olyan harmadik felek, amelyekre felelősséget ruháztak vagy osztottak ki, biztosítják, hogy a villamosenergia-piacok működtetése a következő elveknek megfelelően történjék:

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  el kell kerülni azokat a fellépéseket, amelyek megakadályozzák a keresleten és a kínálaton alapuló árképzést, vagy a rugalmasabb termelőkapacitások kialakítása, a kis szén-dioxid-kibocsátással járó termelőkapacitások igénybevétele vagy a rugalmasabb kereslet ellen ösztönöznek;

b)  el kell kerülni azokat a fellépéseket, amelyek megakadályozzák a keresleten és a kínálaton alapuló árképzést;

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  elő kell mozdítani a rugalmasabb termelőkapacitások, a kis szén-dioxid-kibocsátással járó fenntartható termelőkapacitások és a rugalmasabb kereslet kialakítását;

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  lehetőséget kell adni arra, hogy a felhasználók élvezzék a piaci lehetőségek és a fokozott verseny előnyeit a kiskereskedelmi piacokon;

c)  lehetőséget kell adni arra, hogy a felhasználók élvezzék a piaci lehetőségek és a fokozott verseny előnyeit a kiskereskedelmi piacokon, és résztvevőként vegyenek részt az energiapiacon és az energetikai átállásban;

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a piaci szabályoknak támogatniuk kell a gazdaság dekarbonizálását, és ennek érdekében biztosítaniuk kell a megújuló forrásokból előállított villamos energia rendszerbe való integrálását, és ösztönözniük kell az energiahatékonyság javítását;

e)  a piaci szabályoknak támogatniuk kell a villamosenergia-rendszer és ezáltal a gazdaság dekarbonizálását, és ennek érdekében biztosítaniuk kell a megújuló forrásokból előállított villamos energia rendszerbe való integrálását, beleértve annak tárolását is és ösztönözniük kell az energiahatékonyság javítását;

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a piaci szabályoknak – a piaci igények kielégítése és ezen keresztül az ellátásbiztonság garantálása érdekében – megfelelő módon ösztönözniük kell a termelőkapacitásokra, az energiatárolásra, az energiahatékonyság javítására és a felhasználóoldali válaszra irányuló beruházásokat;

f)  a piaci szabályoknak elő kell mozdítaniuk a szabad árképzést, hogy megfelelően ösztönözni tudják a termelőkapacitásokra – különösen az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és fenntartható villamosenergia-rendszerekbe történő hosszú távú beruházásokra – az energiatárolásra, az energiahatékonyság javítására, a felhasználóoldali válaszra és a tisztességes verseny elősegítésére irányuló beruházásokat, és ezen keresztül biztosítsák az ellátásbiztonságot;

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  el kell kerülni a határkeresztező villamosenergia-áramlás, valamint a villamosenergia-piacokon és a kapcsolódó szolgáltatások piacain megvalósuló határokon átívelő ügyletek akadályozását;

g)  meg kell szüntetnii a határkeresztező villamosenergia-áramlás, valamint a villamosenergia-piacokon és a kapcsolódó szolgáltatások piacain megvalósuló határokon átívelő ügyletek akadályozását;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a piaci szabályoknak rendelkezniük kell a regionális együttműködésről, ha az eredményesen folytatható;

h)  a piaci szabályoknak rendelkezniük kell a szoros regionális együttműködésről, ha az eredményesen folytatható;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja)  a villamosenergia-termelők teljes anyagi és jogi felelősséggel tartoznak eszközeikért;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  a piaci szabályoknak lehetővé kell tenniük a kutatás-fejlesztés előbbre vitelét és eredményeinek a társadalom javára való felhasználását;

k)  a piaci szabályoknak lehetővé kell tenniük a kutatás-fejlesztés előbbre vitelét a fenntartható, biztonságos és alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiaforrások, technológiák és rendszerek létrehozása érdekében, és ezek eredményeinek a társadalom javára való felhasználását;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l)  a piaci szabályoknak lehetővé kell tenniük a termelőeszközök és a keresletoldali válaszmechanizmusok közötti hatékony teherelosztást;

l)  a piaci szabályoknak lehetővé kell tenniük a termelőeszközök, a tárolás és a keresletoldali válaszmechanizmusok közötti hatékony teherelosztást;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m)  a piaci szabályoknak lehetővé kell tenniük, hogy a villamosenergia-termelő és a villamosenergia-szolgáltató vállalkozások a működésük gazdasági és pénzügyi életképességén alapuló értékelésük alapján beléphessenek a piacra és kiléphessenek onnan;

m)  a piaci szabályoknak lehetővé kell tenniük, hogy a villamosenergia-termelő, az energiatárolási és a villamosenergia-szolgáltató vállalkozások a működésük gazdasági és pénzügyi életképességén alapuló értékelésük alapján beléphessenek a piacra és kiléphessenek onnan; hatékony verseny és árképzés;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

n)  lehetővé kell tenni, hogy a piaci szereplők az áringadozások kockázataival szembeni piaci alapú védekezést és a beruházások jövőbeni megtérülésével kapcsolatos bizonytalanságok kizárását biztosító hosszú távú fedezeti lehetőségekkel átlátható módon, az Európai Uniót megalapozó szerződésekben foglalt versenyjogi szabályok tiszteletben tartása mellett tőzsdei kereskedést folytassanak.

n)  lehetővé kell tenni, hogy a piaci szereplők az áringadozások kockázataival szembeni piaci alapú védekezést és a beruházások jövőbeni megtérülésével kapcsolatos bizonytalanságok enyhítését biztosító hosszú távú fedezeti lehetőségekkel átlátható módon, az Európai Uniót megalapozó szerződésekben foglalt versenyjogi szabályok tiszteletben tartása mellett tőzsdei kereskedést folytassanak, míg a tőzsdéken kínált termékek további fejlesztésére és uniós szintű előmozdítására van szükség. A szabályozási változásoknak figyelembe kell venniük a rövid és hosszú távú határidős piacokra és termékekre gyakorolt hatást.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. cikk

 

Igazságos átmenet

 

A Bizottság támogatja azokat a tagállamokat, amelyek nemzeti stratégiát alkalmaznak a telepített széntüzelésű és más szilárd fűtőanyagot használó villamosenergia-termelési és bányászati kapacitás minden rendelkezésre álló eszközzel történő fokozatos csökkentése érdekében, ideértve a célzott pénzügyi támogatást az „igazságos átmenet” biztosítására a szerkezetváltás által érintett régiók számára. A Bizottság támogatja a tagállamokat a tiszta energiára való áttérés társadalmi, készségbeli és ipari hatásainak kezelésében.

 

A Bizottság szoros partnerségben együttműködik a szén- és szén-dioxid-intenzív régiók szereplőivel, útmutatást nyújt, különösen az elérhető alapok és programok hozzáférhetőségére és használatára vonatkozóan, valamint támogatja a bevált gyakorlatok cseréjét, beleértve az ipari ütemtervekről és a szakmai átképzési igényekről folytatott beszélgetéseket is.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Amennyiben valamely tagállam úgy határoz, hogy a 4. cikk (2) bekezdésének megfelelően eltérésről rendelkezik, biztosítania kell, hogy az egyensúlyhiány miatti pénzügyi felelősséget egy másik fél viselje.

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden – egyedileg vagy másokkal együtt fellépő – piaci szereplőnek hozzáféréssel kell rendelkeznie a kiegyenlítési piachoz. A kiegyenlítési piacra és a kiegyenlítési termékekre vonatkozó szabályoknak figyelemmel kell lenniük arra a szükségszerűségre, hogy az időben változó termelés egyre nagyobb részarányt képvisel, valamint a keresletoldal növekvő válaszadási képességére és az újszerű műszaki megoldások megjelenésére.

(1)  Minden – egyedileg vagy másokkal együtt fellépő – piaci szereplőnek teljes mértékű hozzáféréssel kell rendelkeznie a kiegyenlítési piachoz, ideértve azokat is, akik ingadozó jellegű, megújuló energiaforrásokból előállított villamosenergia-termeléssel, valamint felhasználóoldali válasszal és az energiatárolási szolgáltatásokkal foglalkoznak. A kiegyenlítési piacra és a kiegyenlítési termékekre vonatkozó szabályoknak figyelemmel kell lenniük arra a szükségszerűségre, hogy az időben változó termelés egyre nagyobb részarányt képvisel, valamint a keresletoldal növekvő válaszadási képességére és az újszerű műszaki megoldások megjelenésére.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kiegyenlítési piacokat úgy kell megszervezni, hogy – a megújuló forrásokból folytatott villamosenergia-termelés, a keresletoldali válasz és az energiatárolás műszaki sajátosságainak figyelembevétele mellett – megkülönböztetésmentes bánásmódot biztosítsanak a piaci szereplők számára.

(2)  A kiegyenlítési piacokat olyan távol kell megszervezni, hogy megkülönböztetésmentes bánásmódot biztosítsanak a piaci szereplők között. Minden villamosenergia-termelés – beleértve a különböző megújuló forrásokból előállított energiáét is –, a keresletoldali válasz és az energiatárolás számára lehetővé kell tenni a piac kiegyensúlyozásában való egyenlő alapon történő részvételt, figyelembe véve a különböző műszaki kapacitásokat.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A kiegyenlítő energiát a kiegyenlítő kapacitástól elkülönített módon kell beszerezni. A beszerzési eljárásoknak átláthatóknak kell lenniük, ugyanakkor azonban tiszteletben kell tartaniuk a titoktartás követelményeit.

(3)  A kiegyenlítő energiát a kiegyenlítő kapacitástól elkülönített módon kell beszerezni. A kiegyenlítő energia árát nem lehet előre meghatározni egy kiegyenlítési szerződésben, kivéve, ha az (EU) 2017/2195 bizottsági rendelet1a 16. cikkének (6) bekezdésével összhangban mentességet alkalmaznak. A beszerzési eljárásoknak átláthatóknak kell lenniük, ugyanakkor azonban tiszteletben kell tartaniuk a titoktartás követelményeit.

 

_______________

 

1a A Bizottság (EU) 2017/2195 rendelete (2017. november 23.) a villamosenergia-átviteli rendszerek üzemeltetésére vonatkozó iránymutatás létrehozásáról (HL L 312., 2017.8.25., 6. o.).

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A kiegyenlítő energia elszámolását határköltség-alapú árképzés alapján kell végezni. A piaci szereplők számára lehetővé kell tenni, hogy a valós időhöz a lehető legközelebb, és legalább az övezetközi napon belüli piacnak az (EU) 2015/1222 bizottsági rendelet34 59. cikke alapján megállapított kapuzárási időpontja után tegyenek ajánlatokat.

(5)  A kiegyenlítő energia elszámolását határköltség-alapú árképzés alapján kell végezni. Kiegyenlítő piacokon a piaci szereplők számára lehetővé kell tenni, hogy a valós időhöz a lehető legközelebb tegyenek ajánlatokat, és biztosítani kell, hogy a kiegyenlítő szabályozási energiára vonatkozó kapuzárási időpontok ne előzzék meg az övezetközi napon belüli piacnak az (EU) 2015/1222 bizottsági rendelet34 59. cikke alapján megállapított kapuzárási időpontját.

__________________

__________________

34 A Bizottság (EU) 2015/1222 rendelete (2015. július 24.) a kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó iránymutatás létrehozásáról (HL L 197., 2015.7.25., 24. o.).

34 A Bizottság (EU) 2015/1222 rendelete (2015. július 24.) a kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó iránymutatás létrehozásáról (HL L 197., 2015.7.25., 24. o.).

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A tartalék kapacitás méretezését regionális szinten, az I. melléklet 7. pontjának megfelelően kell elvégezni. A regionális operatív központok az I. melléklet 8. pontjának megfelelően támogatják az átvitelirendszer-üzemeltetőket a beszerzendő kiegyenlítő kapacitás mennyiségének meghatározásában.

(7)  A tartalék kapacitás méretezését regionális szinten, az I. melléklet 7. pontjának megfelelően kell elvégezni. A regionális koordinációs központok az I. melléklet 8. pontjának megfelelően támogatják az átvitelirendszer-üzemeltetőket a beszerzendő kiegyenlítő kapacitás mennyiségének meghatározásában.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A kiegyenlítő kapacitás beszerzését regionális szinten, az I. melléklet 8. pontjának megfelelően kell megkönnyíteni. A beszerzésnek elsődleges piacon kell alapulnia, és úgy kell megszervezni, hogy az előminősítés folyamán ne alkalmazzon megkülönböztetést a – másokkal együtt vagy egyedileg fellépő – piaci szereplők egyikével szemben sem.

(8)  A kiegyenlítő kapacitás beszerzését az átvitelirendszer-üzemeltetők végzik. A beszerzésnek elsődleges piacon kell alapulnia, és úgy kell megszervezni, hogy – a hálózatok kezelésében rejlő műszaki korlátozásoktól függően – az előminősítés folyamán ne alkalmazzon megkülönböztetést a – másokkal együtt vagy egyedileg fellépő – piaci szereplők egyikével szemben sem. Az övezetközi kapacitás fenntartása a kiegyenlítő kapacitás cseréjére az érintett ajánlattételi övezetek közötti előző naptári év energiacsere elérhető kapacitásának legfeljebb 5%-a lehet.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A növelő és a csökkentő kiegyenlítő kapacitás beszerzését külön kell végezni. A szerződést legkorábban egy nappal a kiegyenlítő kapacitás rendelkezésre bocsátásának megkezdése előtt kell megkötni, és legfeljebb egy napra szólhat.

(9)  A növelő és a csökkentő kiegyenlítő kapacitás beszerzését külön kell végezni. A kiegyenlítő kapacitás beszerzését legkorábban egy nappal a kiegyenlítő kapacitás rendelkezésre bocsátásának megkezdése előtt kell végrehajtani, és legfeljebb egy napra szólhat.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők közel valós időben közzéteszik a működési területük aktuális egyensúlyi állapotára vonatkozó információkat, a kiegyenlítő árat és a kiegyenlítő energia árát.

(10)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők – vagy az adott átvitelirendszer-üzemeltető, tagállam vagy irányító hatóság által kijelölt harmadik fél, amelyre e felelősségeket előbbiek átruházták – közel valós időben közzéteszik a működési területük aktuális egyensúlyi állapotára vonatkozó információkat, a becsült kiegyenlítő árat és a kiegyenlítő energia becsült árát.

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 10 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a)  A tagállamok jelentést tesznek a kiegyenlítési piacok működéséről, átláthatóságáról és – különösen a kis szolgáltatók esetében való – hozzáférhetőségéről, különösen a 4. cikk értelmében az [energiaunió irányításáról szóló] .../... rendelet 21. cikkében meghatározott, a belső energiapiacról szóló jelentéstételi folyamat révén.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  megkülönböztetésmentes módon kell megszervezve lenniük;

a)  megkülönböztetésmentesnek kell lenniük;

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A piacműködtetők szabadon alakíthatnak ki olyan termékeket és kereskedési lehetőségeket, amelyek megfelelnek a piaci szereplők elvárásainak és igényeinek és amelyek biztosítják, hogy – egyedileg vagy másokkal együtt fellépve – minden piaci szereplő jelen lehessen a piacon. Ennek során figyelemmel kell lenni arra a szükségszerűségre, hogy az időben változó termelés egyre nagyobb részarányt képvisel, valamint a keresletoldal növekvő válaszadási képességére és az újszerű műszaki megoldások megjelenésére.

(3)  A piacműködtetők szabadon alakíthatnak ki olyan termékeket és kereskedési lehetőségeket, amelyek megfelelnek a piaci szereplők elvárásainak és igényeinek és amelyek biztosítják, hogy – egyedileg vagy másokkal együtt fellépve – minden piaci szereplő jelen lehessen a piacon. Ennek során figyelemmel kell lenni arra a szükségszerűségre, hogy az időben változó termelés és tárolás egyre nagyobb részarányt képvisel, valamint a keresletoldal növekvő válaszadási képességére és az újszerű műszaki megoldások megjelenésére.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A piacműködtetők lehetővé teszik, hogy a piaci szereplők a valós időhöz a lehető legközelebb és legalább az övezetközi napon belüli piacnak az (EU) 2015/1222 rendelet 59. cikke alapján megállapított kapuzárási időpontjáig kereskedhessenek az energiával.

(1)  A piacműködtetők lehetővé teszik, hogy a piaci szereplők a valós időhöz a lehető legközelebb és legalább a valós időt 15 perccel megelőző időpontig valamennyi ajánlattételi övezetben kereskedhessenek az energiával.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A piacműködtetők lehetővé teszik, hogy a piaci szereplők a másnapi és a napon belüli piacokon a kiegyenlítőenergia-elszámolási időszak hosszával megegyező hosszúságú vagy annál rövidebb időközökben kereskedhessenek az energiával.

(2)  A piacműködtetők lehetővé teszik, hogy a piaci szereplők a másnapi és a napon belüli piacokon a kiegyenlítőenergia-elszámolási időszak hosszával megegyező hosszúságú vagy annál rövidebb időközökben kereskedhessenek az energiával a nemzeti vagy határokon átnyúló piacokon.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A piacműködtetők a másnapi és a napon belüli piacokon folytatott kereskedés számára – a felhasználóoldali válasz, az energiatárolás és a megújuló energiaforrásokból folytatott kis volumenű energiatermelés hatékony piaci jelenlétének lehetővé tétele érdekében – kellően kisméretű, legfeljebb 1 megawatt minimális ajánlattételi mérettel rendelkező termékeket alakítanak ki.

(3)  A piacműködtetők a másnapi és a napon belüli piacokon folytatott kereskedés számára – a felhasználóoldali válasz, az energiatárolás és a megújuló energiaforrásokból folytatott kis volumenű energiatermelés – ideértve a közvetlen fogyasztói termelést is – hatékony piaci jelenlétének lehetővé tétele érdekében – kellően kisméretű, 500 kilowatt minimális ajánlattételi mérettel rendelkező termékeket alakítanak ki.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  2025. január 1-jétől fogva a kiegyenlítőenergia-elszámolási időszaknak minden szabályozási területen 15 percnek kell lennie.

(4)  2021. január 1-jétől fogva a kiegyenlítőenergia-elszámolási időszaknak minden szabályozási területen 15 percnek kell lennie.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Szerződés versenyjogi szabályainak tiszteletben tartása mellett a piacműködtetők szabadon alakíthatnak ki határidős fedezeti termékeket, köztük hosszú távúakat is annak érdekében, hogy a piaci szereplők – és különösen a megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítmények tulajdonosai – kellő lehetőségekkel rendelkezzenek az áringadozások miatti pénzügyi kockázatokkal szembeni fedezetképzésre. A tagállamok ezt a fedezetképzést nem korlátozhatják az egy meghatározott tagállamon vagy ajánlattételi övezeten belüli kereskedésre.

(3)  A Szerződés versenyjogi szabályainak tiszteletben tartása mellett a piacműködtetők szabadon alakíthatnak ki határidős fedezeti termékeket, köztük hosszú távúakat is annak érdekében, hogy a piaci szereplők – és különösen a megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítmények tulajdonosai – kellő lehetőségekkel rendelkezzenek az áringadozások miatti pénzügyi kockázatokkal szembeni fedezetképzésre. A tagállamok támogatják az ilyen termékek likviditását, különösen a már kidolgozott cserealapú termékek esetében, és engedélyezik az ajánlattételi övezetek közötti kereskedelmüket.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A nagykereskedelmi villamosenergia-árnak nem szabható felső határ, kivéve abban az esetben, ha ez a felső határ megegyezik a kieső ellátásnak a 10. cikkel összhangban meghatározott értékével. A nagykereskedelmi villamosenergia-árnak nem szabható alsó határ, kivéve abban az esetben, ha ez az alsó határ mínusz 2000 EUR vagy annál kisebb, és – amennyiben ezt az árat a piac elérte vagy várhatóan el fogja érni – másnapra alacsonyabb értékben kerül meghatározásra. Ez a rendelkezés alkalmazandó különösen az ajánlattételekre és az elszámolásra minden időtávon, és kiterjed a kiegyenlítő energia árára és a kiegyenlítő árra is.

(1)  A nagykereskedelmi villamosenergia-árnak nem szabható alsó vagy felső határ. Ez a rendelkezés alkalmazandó különösen az ajánlattételekre és az elszámolásra minden időtávon, és kiterjed a kiegyenlítő energia árára és a kiegyenlítő árra is.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérően [Kiadóhivatal: két évvel a hatálybalépés után]-ig a piacműködtetők az (EU) 2015/1222 rendelet 41. és 54. cikkével összhangban korlátozhatják a másnapi és a napon belüli időtávhoz tartozó elszámolási árakat. Amennyiben a megszabott határértékeket a piac elérte vagy várhatóan el fogja érni, másnapra magasabb határértékeket kell meghatározni.

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérően a piacműködtetők az (EU) 2015/1222 rendelet 41. és 54. cikkével összhangban műszaki árkorlátot, valamint maximális és minimális ajánlattételi korlátot alkalmazhatnak a másnapi és a napon belüli időtávokra és a kiegyenlítési időkeretre az (EU) 2017/2195 rendelet értelmében. Amennyiben a megszabott műszaki árkorlátot a piac elérte vagy várhatóan el fogja érni, a határértékeket automatikusan ki kell igazítani. A műszaki árkorlátokat harmonizálni kell a közös piac területén, és megfelelően magasnak kell lenniük ahhoz, hogy szükségtelenül ne akadályozzák a kereskedést. A szűkös helyzet elmúltát követően azokat vissza kell állítani az eredeti értékekre.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok [Kiadóhivatal: egy évvel a hatálybalépés után]-ig megállapítják a kieső ellátásnak a területükre vonatkozó egyetlen, EUR/MWh-ban kifejezett becsült értékét. Ezt a becsült értéket bejelentik a Bizottságnak, és nyilvánosan hozzáférhetővé teszik. Amennyiben területükön több ajánlattételi övezet is van, a tagállamok a kieső ellátás értékét ajánlattételi övezetenként is meghatározhatják. A tagállamok a kieső ellátás értékének meghatározásához a 19. cikk (5) bekezdése alapján kidolgozott módszertant alkalmazzák.

(1)  A tagállamok [Kiadóhivatal: egy évvel a hatálybalépés után]-ig megállapítják a kieső ellátásnak a területükre vonatkozó egyetlen, EUR/MWh-ban kifejezett becsült értékét. Ezt a becsült értéket bejelentik a Bizottságnak, és nyilvánosan hozzáférhetővé teszik. Határokon átnyúló ajánlattételi övezetek esetén a tagállamok közös becslést készítenek a kieső ellátás értékéről. Amennyiben területükön több ajánlattételi övezet is van, a tagállamok a kieső ellátás értékét ajánlattételi övezetenként is meghatározhatják. A tagállamok a kieső ellátás értékének meghatározásához a 19. cikk (5) bekezdése alapján kidolgozott módszertant alkalmazzák.

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítmények és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés számára 500 kW telepített villamosenergia-termelési kapacitás alatt; vagy

a)  a megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítmények és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés számára 500 kW telepített villamosenergia-termelési kapacitás alatt;

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az innovatív műszaki megoldások demonstrációs projektjei számára.

b)  olyan termelőlétesítmények számára, amelyek innovatív műszaki megoldások demonstrációs projektjei.

 

A tagállamok magasabb korlátokat is alkalmazhatnak a(z) .../.../EU irányelv [2009/72/EK irányelv COM(2016)0767 javaslat szerinti átdolgozása] szerinti helyi energiaközösségek számára.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)   Ha a (2) bekezdés alapján az elsőbbségi alapú teherelosztás hatálya alá tartozó termelőlétesítmények összes teljesítménye nagyobb, mint a tagállamban telepített összes termelőkapacitás 15%-a, a (2) bekezdés a) pontja csak azokra a megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítményekre és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytató létesítményekre alkalmazandó, amelyek telepített villamosenergia-termelési kapacitása 250 kW-nál kisebb.

(3)   Az a tagállam, amely e rendelet hatálybalépésének időpontjában elsőbbségi szállítást biztosít valamely termelőlétesítménynek, mentességet kérhet a (2) bekezdés rendelkezései alól, ha bizonyítani tudja a Bizottságnak, hogy a következő feltételek mindegyike teljesül:

 

a) nem létezik elsőbbségi alapú teherelosztás a (2) bekezdésben felsorolt létesítményektől eltérő létesítmények esetében;

 

b) likvid, napon belüli, nagykereskedelmi és kiegyenlítő piacai teljes mértékben hozzáférhetőek minden piaci szereplő számára e rendelet rendelkezéseinek megfelelően;

 

c) a megszorításokra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó szabályai minden piaci szereplő számára átláthatók és megfelelnek az e rendeletben foglalt rendelkezéseknek;

 

d) a 2030-as megújulóenergia-célkitűzései elegendőek a megújuló forrásokból származó energia részarányára vonatkozó, a(z) [2009/28/EK irányelv COM(2016)0767 javaslat szerinti átdolgozása] irányelv 3. cikkének (2) bekezdésében említett kötelező uniós cél közös eléréséhez, és a tagállam várhatóan teljesíti e célt.

 

A Bizottság a mentesség iránti kérelem beérkezését követő hat hónapon belül jóváhagyja vagy elutasítja azt. Minden engedélyezett mentesség esetén el kell kerülni a visszamenőleges hatályú módosításokat az elsőbbségi alapú teherelosztást már eleve igénybe vevő létesítmények vonatkozásában, függetlenül a tagállam és a létesítmények közötti önkéntes megállapodásoktól.

2026. január 1-jétől a (2) bekezdés a) pontja csak azokra a megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítményekre és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytató létesítményekre alkalmazandó, amelyek telepített villamosenergia-termelési kapacitása 250 kW-nál – vagy az e bekezdés első mondatában meghatározott határérték elérése esetén 125 kW-nál – kisebb.

2026. január 1-jétől a (2) bekezdés a) pontja csak azokra a megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítményekre és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytató létesítményekre alkalmazandó, amelyek telepített villamosenergia-termelési kapacitása 250 kW-nál kisebb.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A [Kiadóhivatal: a hatálybalépés időpontja] előtt üzembe helyezett és üzembe helyezésekor a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének (5) bekezdése vagy a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv35 16. cikkének (2) bekezdése alapján elsőbbséget élvező, megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítmények és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytató létesítmények számára továbbra is elsőbbséget kell biztosítani. Nem biztosítható tovább elsőbbség attól a naptól fogva, amikor a termelőlétesítményt jelentősen módosítják; ilyen esetnek minősül legalább az, ha új hálózati csatlakozási szerződésre van szükség vagy ha a termelőkapacitás nőtt.

(4)  E cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül, a [Kiadóhivatal: a hatálybalépés időpontja] előtt üzembe helyezett és üzembe helyezésekor a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének (5) bekezdése vagy a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdése alapján elsőbbséget élvező, megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítmények és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytató létesítmények számára továbbra is elsőbbséget kell biztosítani. Nem biztosítható tovább elsőbbség attól a naptól fogva, amikor a termelőlétesítményt jelentősen módosítják; ilyen esetnek minősül legalább az, ha új hálózati csatlakozási szerződésre van szükség vagy ha a termelőkapacitás nőtt.

__________________

__________________

35 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 16. o.).

35 Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 16. o.).

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A teher-újraelosztással vagy tehercsökkentéssel érintett erőforrásokat piaci alapú mechanizmusok segítségével kell kiválasztani azok közül a termelő- és keresletoldali létesítmények közül, amelyek a teher-újraelosztásra vagy a tehercsökkentésre vonatkozóan ajánlatot tettek, és pénzügyi ellentételezést kell a számukra nyújtani. A termelésoldali teher-újraelosztás, a termelőlétesítmények tehercsökkentése és a felhasználóoldali teher-újraelosztás nem piaci alapon csak akkor végezhető, ha nincs piaci alapú alternatíva, ha már minden piaci alapú erőforrás felhasználásra került, vagy ha azon a területen, ahol a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges megfelelő termelő- vagy felhasználóoldali létesítmények találhatók, nincs elegendő rendelkezésre álló termelő- vagy felhasználóoldali létesítmény ahhoz, hogy tényleges verseny alakulhasson ki közöttük. A piaci alapú erőforrások rendelkezésre bocsátását minden termelési technológia, valamint energiatároló és felhasználóoldali létesítmény számára lehetővé kell tenni, ideértve – hacsak műszakilag nem kivitelezhetetlen – a más tagállamokban lévő üzemeltetőket is.

(2)  A teher-újraelosztással vagy tehercsökkentéssel érintett erőforrásokat piaci alapú mechanizmusok segítségével kell kiválasztani azok közül a termelő-, energiatároló és/vagy keresletoldali válaszlétesítmények közül, amelyek a teher-újraelosztásra vagy a tehercsökkentésre vonatkozóan ajánlatot tettek, és pénzügyi ellentételezést kell a számukra nyújtani. A termelésoldali teher-újraelosztás, a termelőlétesítmények vagy az energiatárolás tehercsökkentése és/vagy a felhasználóoldali teher-újraelosztás nem piaci alapon csak üzembiztonsági okokból és csak akkor végezhető, ha nincs piaci alapú alternatíva, ha már minden piaci alapú erőforrás felhasználásra került, vagy ha azon a területen, ahol a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges megfelelő termelő-, energiatároló vagy felhasználóoldali létesítmények találhatók, nincs elegendő rendelkezésre álló termelő-, energiatároló vagy felhasználóoldali válasz-létesítmény ahhoz, hogy tényleges verseny alakulhasson ki közöttük. A piaci alapú erőforrások rendelkezésre bocsátását minden termelési technológia, valamint energiatároló és felhasználóoldali létesítmény számára lehetővé kell tenni, ideértve – hacsak műszakilag nem kivitelezhetetlen – a más tagállamokban lévő üzemeltetőket is.

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A felelős rendszerüzemeltetők legalább évente egyszer jelentés formájában beszámolnak a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóságnak a tehercsökkentés vagy teher-újraelosztás azon eseteiről, amelyekben megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítmények vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytató létesítmények terhelését csökkentették, valamint azokról az intézkedésekről, amelyeket meghoztak annak érdekében, hogy ilyen jellegű tehercsökkentésre vagy teher-újraelosztásra a jövőben kisebb mértékben legyen szükség. A megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítmények és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytató létesítmények számára tehercsökkentés vagy teher-újraelosztás esetén a (6) bekezdésnek megfelelően ellentételezést kell nyújtani.

(3)  A felelős rendszerüzemeltetők legalább évente egyszer jelentés formájában beszámolnak a következőkről a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóságnak, és e jelentést továbbítják az ügynökségnek:

 

a) a piaci alapú betápláláskorlátozás vagy teher-újraelosztási mechanizmusok fejlesztési és hatékonysági szintjéről valamint a termelési és keresleti létesítményekről;

 

b) az okokról, az MWh-ban kifejezett mennyiségekről és a betápláláskorlátozásban vagy csökkentő hatású teher-újraelosztásban érintett termelési forrás típusáról;

 

c) a megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítmények vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytató létesítmények betápláláskorlátozása vagy teher-újraelosztása jövőbeli szükségességének csökkentésére tett intézkedések, beleértve a hálózati infrastruktúra digitalizálásába és a rugalmasságot növelő szolgáltatásokba történő beruházásokat is;

 

d) a termelőegységek kérései vagy a velük kötött szerződéses megállapodások arról, hogy egy bizonyos betáplálási szinten üzemeljenek, amelynek szükségességét a rendszerüzemeltetőnek indokolnia kell, meghatározva, hogy más egységek milyen mértékig nem tudnak ilyen szolgáltatást nyújtani.

 

Az illetékes szabályozó hatóság szükség esetén közzéteszi az a)–d) pontban hivatkozott adatokat és a javításra vonatkozó ajánlásokat.

 

A megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítmények és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytató létesítmények számára tehercsökkentés vagy teher-újraelosztás esetén a (6) bekezdésnek megfelelően ellentételezést kell nyújtani.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  garantálják, hogy az átviteli és az elosztórendszerek a lehető legkisebb mértékű tehercsökkentés vagy teher-újraelosztás mellett legyenek képesek továbbítani a megújuló energiaforrásokból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés útján előállított villamos energiát. Mindazonáltal az érintett rendszerek tervezése során korlátozott mértékben lehet tehercsökkentéssel vagy teher-újraelosztással számolni, amennyiben az gazdaságilag kimutathatóan hatékonyabb, és legfeljebb 5%-át érinti a területen üzembe helyezett olyan létesítmények összkapacitásának, amelyek megújuló energiaforrást hasznosítanak vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytatnak;

a)  garantálják, hogy az átviteli és az elosztórendszerek a lehető legkisebb mértékű betápláláskorlátozás vagy teher-újraelosztás mellett legyenek képesek továbbítani a megújuló energiaforrásokból, energiatárolásból, felhasználóoldali válaszból vagy a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés útján előállított villamos energiát. Ez nem akadályozza meg a hálózattervezést abban, hogy korlátozott betápláláskorlátozást vagy teher-újraelosztást vegyen fontolóra, amennyiben átlátható módon bizonyítani tudják, hogy az gazdaságilag hatékonyabbnak bizonyul, és nem haladja meg a megújuló energiaforrásokat, energiatárolást, felhasználóoldali választ vagy nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelést igénylő telepített kapacitások 5%-át a területükön;

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  biztosítsák, hogy hálózataik kellően rugalmasak legyenek ahhoz, hogy képesek legyenek azok kezelésére.

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 5 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítmények esetében csökkentő hatású teher-újraelosztás vagy tehercsökkentés csak akkor alkalmazható, ha nincs más alternatíva, vagy más megoldás aránytalan költséggel járna vagy aránytalan hálózatbiztonsági kockázatot jelentene;

a)  a megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítmények esetében csökkentő hatású teher-újraelosztás vagy betápláláskorlátozás csak akkor alkalmazható, ha nincs más alternatíva, vagy más megoldás jelentősen aránytalan költséggel járna vagy jelentős hálózatbiztonsági kockázatot jelentene;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytató létesítmények esetében csökkentő hatású teher-újraelosztás vagy tehercsökkentés csak akkor alkalmazható, ha – a megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítmények esetében alkalmazott csökkentő hatású teher-újraelosztástól vagy tehercsökkentéstől eltekintve – nincs más alternatíva, vagy más megoldás aránytalan költséggel járna vagy aránytalan hálózatbiztonsági kockázatot jelentene;

b)  a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelési folyamat révén előállított villamos energia esetében csökkentő hatású teher-újraelosztás vagy betápláláskorlátozás csak akkor alkalmazható, ha – a megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítmények esetében alkalmazott csökkentő hatású teher-újraelosztástól vagy tehercsökkentéstől eltekintve – nincs más alternatíva, vagy más megoldás aránytalan költséggel járna vagy aránytalan hálózatbiztonsági kockázatot jelentene;

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 6 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Nem piaci alapon végrehajtott tehercsökkentés vagy -újraelosztás esetén a tehercsökkentést vagy -újraelosztást kérő rendszerüzemeltető pénzügyi ellentételezést nyújt a tehercsökkentéssel vagy -újraelosztással érintett termelő- vagy felhasználóoldali létesítmény tulajdonosának. Az ellentételezés összegének legalább a következő tételek nagyobbikának kell lennie:

(6)  Nem piaci alapon végrehajtott betápláláskorlátozás vagy -újraelosztás esetén a tehercsökkentést vagy -újraelosztást kérő rendszerüzemeltető pénzügyi ellentételezést nyújt a betápláláskorlátozással vagy -újraelosztással érintett termelő-, energiatároló- vagy felhasználóoldali létesítmény tulajdonosának. Az ellentételezés összegének legalább a következő tételek nagyobbikának kell lennie:

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 6 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  azon villamos energiának a másnapi piacon való eladásából származó nettó bevétel 90%-a, amelyet a termelő- vagy felhasználóoldali létesítmény a tehercsökkentés vagy -újraelosztás nélkül előállított volna. Ha a termelő- vagy felhasználóoldali létesítmény az előállított vagy elfogyasztott villamosenergia-mennyiség után pénzügyi támogatást kap, az elmaradt pénzügyi támogatást bele kell számítani a nettó bevételbe.

b)  azon villamos energiának a másnapi piacon való eladásából származó nettó bevétel, amelyet a termelő- vagy felhasználóoldali létesítmény a teher-újraelosztási kérés nélkül előállított volna, beleértve a termelő- vagy felhasználóoldali létesítmény által az előállított vagy elfogyasztott villamosenergia-mennyiség után kapott pénzügyi támogatás esetén az elmaradt pénzügyi támogatást is.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az ajánlattételi övezetek határait az átviteli hálózat hosszú távú strukturális szűk keresztmetszetei alapján kell meghatározni úgy, hogy az ajánlattételi övezetek ilyen szűk keresztmetszeteket ne tartalmazzanak. Az Unióban az ajánlattételi övezeteket a gazdasági hatékonyságnak és a határokon átnyúló kereskedéssel kapcsolatos lehetőségeknek az ellátásbiztonság fenntartása melletti maximalizálásával kell kialakítani.

(1)  Az Unióban az ajánlattételi övezeteket a másnapi és napközbeni piacok likviditásának biztosításával és ezáltal a gazdasági hatékonyságnak és a határokon átnyúló kereskedéssel kapcsolatos lehetőségeknek az ellátásbiztonság fenntartása melletti maximalizálásával kell kialakítani. Az ajánlattételi övezetek határait az átviteli hálózat hosszú távú strukturális szűk keresztmetszetei alapján kell meghatározni úgy, hogy az ajánlattételi övezetek ilyen szűk keresztmetszeteket ne tartalmazzanak, hacsak azok nincsenek hatással szomszédos ajánlattételi övezetekre, vagy hatásukat bizonyos intézkedésekkel enyhítik.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az ajánlattételi övezetek egybeesnek a kiegyenlítőár-területekkel.

(2)  Az ajánlattételi övezetek egybeesnek a kiegyenlítőár-területekkel, kivéve, ha a kiegyenlítőár-terület az ajánlati övezet részét képezi.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Annak érdekében, hogy a szorosan összekapcsolt területeken az ajánlattételi övezetek meghatározása optimális legyen, az ajánlattételi övezeteket felülvizsgálatnak kell alávetni. A felülvizsgálat keretében az (EU) 2015/1222 rendelet 32–34. cikkében meghatározott eljárásrend szerint, valamennyi érintett tagállam érintett érdekeltjeinek bevonásával el kell végezni az ajánlattételi övezetek konfigurációjának koordinált értékelését. Az ajánlattételi övezetek felülvizsgálatának módszertanát és kiinduló feltételezéseit, valamint az ajánlattételi övezetek figyelembe vett alternatív konfigurációit az Ügynökségnek előzetesen jóvá kell hagynia; ennek keretében az Ügynökség jogosult módosításokat kérni.

(3)  Annak érdekében, hogy a szorosan összekapcsolt területeken az ajánlattételi övezetek meghatározása optimális legyen, az ajánlattételi övezeteket felülvizsgálatnak kell alávetni. A felülvizsgálat keretében az (EU) 2015/1222 rendelet 32–34. cikkében meghatározott eljárásrend szerint, valamennyi érintett tagállam érintett érdekeltjeinek bevonásával el kell végezni az ajánlattételi övezetek konfigurációjának koordinált értékelését. A jelenlegi ajánlattételi övezeteket a megbízható piaci környezetet, valamint a megfelelően rugalmas termelést és terhelési kapacitást létrehozó képességükre alapozottan értékelik, ami létfontosságú a hálózati szűk keresztmetszetek elkerüléséhez, a villamosenergia-kereslet és -kínálat kiegyensúlyozásához, valamint a beruházások és a hálózat hosszú távú biztonságának biztosításához. Az ajánlattételi övezetek felülvizsgálatának módszertanát és kiinduló feltételezéseit, valamint az ajánlattételi övezetek figyelembe vett alternatív konfigurációit az Ügynökségnek előzetesen jóvá kell hagynia; ennek keretében az Ügynökség jogosult módosításokat kérni. A módszertannak megfelelően figyelembe kell vennie a várhatóan 5 éven belül megvalósuló infrastruktúra-fejlesztési projekteket.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az ajánlattételi övezetek felülvizsgálatában részt vevő átvitelirendszer-üzemeltetők javaslatot tesznek a Bizottságnak az ajánlattételi övezetek konfigurációjának módosításáról vagy megtartásáról. E javaslat alapján a Bizottság [legkésőbb 6 hónappal e rendelet hatálybalépése után, a konkrét dátumot a Kiadóhivatal írja be]-ig, illetőleg, ha az későbbre esik, az ajánlattételi övezetek konfigurációjával kapcsolatban az (EU) 2015/1222 rendelet 32. cikke (1) bekezdésének a), b) vagy c) pontja szerint kezdeményezett felülvizsgálat lezárása után legkésőbb hat hónappal határozatot fogad el az ajánlattételi övezetek konfigurációjának módosításáról vagy megtartásáról.

(4)  Az ajánlattételi övezetek felülvizsgálatában részt vevő átvitelirendszer-üzemeltetők javaslatot tesznek az érintett tagállamnak az ajánlattételi övezetek konfigurációjának módosításáról vagy megtartásáról. Az érintett tagállamok az (EU) 2015/1222 rendelet 32. cikkének (2) bekezdése szerinti felülvizsgálatban résztvevő tagállamok és az (EU) 2015/1222 rendelet szerint ugyanabba a kapacitásszámítási régióba tartozó tagállamok. A javaslat alapján az érintett tagállamok hat hónapon belül egyhangú határozatot hoznak arról, hogy módosítják vagy fenntartják-e az ajánlattételi övezetek konfigurációját. Más tagállamok, az energiaközösség szerződő felei és egy tagállammal ugyanazon szinkronterületen osztozó más harmadik országok észrevételeket nyújthatnak be. A határozatot a vonatkozó uniós jogszabályokkal összhangban indokolni kell, és figyelembe kell venni más tagállamok, az energiaközösség szerződő felei és egy tagállammal ugyanazon szinkronterületen osztozó más harmadik országok által benyújtott észrevételeket, valamint a meglévő rendszerösszekötő-túlterhelés kezelésére az érintett tagállamok által tett kötelezettségvállalásokat. Az érintett tagállamok értesítik a Bizottságot és az Ügynökséget a határozatukról és a tagállamok, a szabályozó hatóságok vagy az átvitelirendszer-üzemeltetők által konszenzus elérése céljából kötött valamennyi határokon átnyúló megállapodásról. Az érintett tagállamok által kötött megállapodások nem térhetnek el az e rendelet 14. cikkében foglalt koordinált kapacitásfelosztási folyamatoktól és az (EU) 2015/1222 rendelet vonatkozó rendelkezéseitől.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  Amennyiben az érintett tagállamok a (4) bekezdésben rögzített határidőn belül nem hoznak egyhangú határozatot, vagy ha a tagállamok tudomást szereztek arról a tényről, hogy a korábbi egyhangú határozat alapján vállalt kötelezettségeket nem tartották be, haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

 

A Bizottság egyeztető eljárást kezdeményez és közvetítőként jár el az érintett tagállamok között. Az egyeztető eljárás során az érintett tagállamok az annak megkezdésétől számított hat hónapon belül egyhangú határozatot hoznak arról, hogy módosítják vagy fenntartják-e az ajánlattételi övezetek konfigurációját.

 

Amennyiben az egyeztetésben érintett tagállamoknak nem sikerül hat hónapon belül egyhangú határozat elfogadniuk, a belső strukturális szűk keresztmetszettel rendelkező tagállam még mindig dönthet úgy, hogy módosítja ajánlattételi övezeteit vagy konkrét intézkedéseket tartalmazó ütemtervet dolgoz ki arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet megfelelő időn belül felszámolni a szűk keresztmetszeteket az ország területén. Az érintett tagállamok e döntésükről haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

 

Azon tagállamok vonatkozásában, amelyek úgy döntenek, hogy módosítják ajánlattételi övezeteiket, a Bizottság az erről szóló értesítést követő hat hónapon belül, valamennyi releváns kérdés alapos értékelését követően határozatot fogad el, értékelve minden szóba jöhető megoldást.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A (4) bekezdés szerinti határozatnak az ajánlattételi övezetek felülvizsgálatának eredményein, valamint az azok megtartására vagy módosítására vonatkozóan az átvitelirendszer-üzemeltetők által tett javaslaton kell alapulnia. A határozatot – különösen az ajánlattételi övezetek felülvizsgálatának eredményeitől való esetleges eltérések tekintetében – indokolni kell.

(5)  Amennyiben az érintett tagállam úgy dönt, hogy konkrét mérföldköveket tartalmazó, részletes ütemtervet fogad el a rendszerösszekötő-túlterhelést érintő problémák megoldására, a tagállam a Bizottság határozatát követő hat hónapon belül benyújtja az ütemtervet a Bizottságnak és a többi érintett tagállamnak. Az ütemterv megvalósítása során az érintett tagállam rendszeresen jelentést küld a Bizottságnak az elért haladásról,

 

Függetlenül az ütemterv konkrét teljesítésétől, az azt végrehajtó tagállam gondoskodik arról, hogy a határokon átnyúló kereskedelmi kapacitásokat évente növeljék a 14. cikk (7) bekezdése szerint számított, 2025 végéig elérendő referenciaérték legalább 75%-áig. Az éves növekedést lineáris görbe mentén kell végrehajtani.

 

A görbe kiindulópontja vagy az adott határ kapacitása az ütemterv elfogadását megelőző évben vagy az ütemterv elfogadását megelőző legutóbbi három év átlaga, attól függően, hogy melyik a nagyobb.

 

A tagállamok akkor tesznek eleget a 14. cikk (7) bekezdésének, ha az övezetek közötti kereskedelem céljára rendelkezésre álló kapacitás legalább akkora, mint a lineáris görbe értékei.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Az érintett átvitelirendszer-üzemeltetők és nemzeti szabályozó hatóságok évente értékelik, hogy a rendelkezésre álló határokon átnyúló kapacitás elérte-e a lineáris görbét, vagy 2025 végére a 14. cikk (7) bekezdésében meghatározott minimális szintet.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b)  Azon tagállamok esetében, amelyeknél az (5a) bekezdésben említett értékelés azt mutatja, hogy egy átvitelirendszer-üzemeltető nem tartja tiszteletben a lineáris görbét, vagy 2025 végéig nem éri el a 14. cikk (7) bekezdésében meghatározott szintet, a Bizottság további intézkedéseket javasolhat, és végső megoldásként határozatot fogadhat el az ilyen tagállamokban lévő ajánlattételi övezetek konfigurációjának módosításáról vagy fenntartásáról.

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Ha az (EU) 2015/1222 rendelet 32. cikke (1) bekezdésének a), b) vagy c) pontja alapján az ajánlattételi övezetek újbóli felülvizsgálatát kezdeményezik, a Bizottság az ajánlattételi övezetek e felülvizsgálatának lezárása után hat hónapon belül határozatot fogadhat el.

törölve

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A Bizottság az e cikk alapján elfogadott határozatairól az elfogadás előtt konzultál az érintett érdekeltekkel.

(7)  A tagállamok és a Bizottság egy határozat e cikk alapján való elfogadása előtt konzultálnak az érintett érdekeltekkel.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A Bizottság határozatának meg kell jelölnie a változás bevezetésének időpontját. A bevezetés időpontjának egyensúlyt kell teremtenie a változás mielőbbi bevezetése iránti igény és a – például a villamos energiára vonatkozó határidős kereskedéssel összefüggő – gyakorlati szempontok között. A Bizottság határozata átmeneti rendelkezéseket is tartalmazhat.

(8)  Az e cikk alapján elfogadott határozatnak meg kell jelölnie a változás bevezetésének időpontját. A bevezetés időpontjának egyensúlyt kell teremtenie a változás mielőbbi bevezetése iránti igény és a – például a villamos energiára vonatkozó határidős kereskedéssel összefüggő – gyakorlati szempontok között. A határozat részeként megfelelő átmeneti rendelkezéseket is meg lehet határozni.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  Amennyiben az (EU) 2015/1222 rendelet 32. cikke (1) bekezdésének a), b) vagy c) pontja szerint az ajánlattételi övezetek vonatkozásában indítanak további felülvizsgálatokat, e cikk (4)–(8) bekezdését kell alkalmazni.

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A rendszerösszekötők és/vagy a határkeresztező áramlásokat érintő átviteli hálózatok maximális kapacitását – a hálózati üzembiztonságra vonatkozó biztonsági szabványok betartása mellett – a piaci szereplők számára hozzáférhetővé kell tenni. Hacsak nem kerül kimutatásra, hogy ez az eljárás a gazdasági hatékonyság szempontjából az Unió szintjén nem előnyös, a rendelkezésre álló kapacitásokat ellenkereskedelem és teher-újraelosztás segítségével maximalizálni kell.

(3)  A rendszerösszekötők és/vagy a határkeresztező áramlásokat érintő átviteli hálózatok maximális kapacitását – a hálózati üzembiztonságra vonatkozó biztonsági szabványok betartása mellett – a piaci szereplők számára hozzáférhetővé kell tenni. Hacsak nem kerül kimutatásra, hogy ez az eljárás a gazdasági hatékonyság szempontjából az Unió szintjén nem előnyös, a rendelkezésre álló kapacitásokat ellenkereskedelem és teher-újraelosztás segítségével maximalizálni kell.

 

A korrekciós intézkedések költségeinek az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti elosztásakor a szabályozók elemzik, hogy az ajánlattételi övezetet elhagyó és oda ismét belépő nem tervezett áramlások milyen mértékben járulnak hozzá a két ajánlattételi övezet közötti szűk keresztmetszethez, és az ellenirányú kereskedelem és a teher-újraelosztás költségeit a szűk keresztmetszethez való hozzájárulásuk arányában osztják el.

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők a más piaci szereplők rendelkezésére bocsátott rendszerösszekötő kapacitás nagyságát nem korlátozhatják a szabályozási területükön előforduló szűk keresztmetszetek vagy a két szabályozási terület határán ügylet nélkül is tapasztalható áramlások – azaz az egyazon szabályozási területen belül eredő és végződő, de más szabályozási területen is áthaladó áramlások – kezelése céljából.

(7)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők a más piaci szereplők rendelkezésére bocsátott rendszerösszekötő kapacitás nagyságát nem korlátozhatják a szabályozási területükön előforduló szűk keresztmetszetek vagy a két szabályozási terület határán ügylet nélkül is tapasztalható áramlások – azaz az egyazon szabályozási területen belül eredő és végződő, de más szabályozási területen is áthaladó áramlások – kezelése céljából.

 

E bekezdés rendelkezései – a 13. cikk (5) bekezdése negyedik albekezdésének sérelme nélkül – akkor tekinthetők teljesítettnek, ha a kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó, a 714/2009/EK rendelet 18. cikke alapján elfogadott iránymutatással összhangban számított, az övezetközi kereskedelem céljára rendelkezésre álló kapacitás a kontingenciák figyelembe vételével eléri a következő szinteket:

 

i.   az összehangolt nettó átviteli kapacitást alkalmazó határok esetében, amennyiben a kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó iránymutatásban meghatározott nettó átviteli kapacitás legalább 75%-a rendelkezésre a határokon átnyúló kereskedelem számára;

 

ii.   az áramlásalapú megközelítést alkalmazó közös határok esetében, amennyiben az áramlásalapú számításoknál figyelembe vett övezetközi és belső kritikus hálózati elemek hőkapacitásának – a kapacitásfelosztásra és a szűk keresztmetszetek kezelésére vonatkozó iránymutatásban meghatározott N-1 elv teljesüléséhez szükséges összeg levonását követően – legalább 75%-át felhasználják a kapacitáselosztás inputjaként.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Hálózat-hozzáférési díjak

A hálózatokhoz, a hálózatok használatához és a megerősítéshez való hozzáférés díja

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A hálózati rendszerüzemeltetők által a hálózati hozzáférés tekintetében alkalmazott díjaknak – ideértve a hálózati csatlakozás díjait, a hálózat igénybevételének díjait és, amennyiben alkalmazandó, a hálózat kapcsolódó megerősítésének díjait – átláthatóaknak kell lenniük, figyelembe kell venniük a hálózatbiztonsági és a rugalmassági követelményeket, és tükrözniük kell a ténylegesen felmerült költségeket, amennyiben azok megfelelnek egy hatékonyan működő és szerkezetileg hasonló hálózati rendszerüzemeltető díjainak, és megkülönböztetéstől mentesen alkalmazzák őket. Ezeket a díjakat úgy kell alkalmazni különösen, hogy az az elosztás szintjén és az átvitel szintjén betáplált termelés között sem pozitív, sem negatív irányban ne valósítson meg megkülönböztetést. A díjak nem kezelhetik hátrányosan az energiatárolást, és nem ösztönözhetnek a felhasználóoldali válaszban való részvétel mellőzésére. A (3) bekezdés sérelme nélkül ezek a díjak nem lehetnek távolságfüggőek.

(1)  A hálózati rendszerüzemeltetők által a hálózati hozzáférés tekintetében alkalmazott díjaknak – ideértve a hálózati csatlakozás díjait, a hálózat igénybevételének díjait és, amennyiben alkalmazandó, a hálózat kapcsolódó megerősítésének díjait – tisztességesnek, költségalapúnak és átláthatóaknak kell lenniük, figyelembe kell venniük a hálózatbiztonsági és a rugalmassági követelményeket, és tükrözniük kell a ténylegesen felmerült költségeket, amennyiben azok megfelelnek egy hatékonyan működő és szerkezetileg hasonló hálózati rendszerüzemeltető díjainak, és megkülönböztetéstől mentesen alkalmazzák őket. A hálózati díjak nem foglalhatnak magukban egyéb szakpolitikai célkitűzést szolgáló, nem kapcsolódó költségeket, többek között adókat vagy illetékeket, mivel ez torzítaná a termelési, fogyasztási és beruházási döntéseket. Ezek különösképpen hosszú távon, semlegesen támogatják a teljes rendszer hatékonyságát a fogyasztók és a termelők felé kibocsátott árjelzések révén, és amennyire lehetséges, olyan módon kell alkalmazni, hogy az az elosztás szintjén és az átvitel szintjén betáplált termelés között sem pozitív, sem negatív irányban ne valósítson meg megkülönböztetést. A díjak nem kezelhetik hátrányosan az energiatárolást és az aggregációt, és nem ösztönözhetnek a saját termelésben és a saját energia fogyasztásában, valamint a felhasználóoldali válaszban való részvétel mellőzésére. A (3) bekezdés sérelme nélkül ezek a díjak nem lehetnek távolságfüggőek.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A díjaknak megfelelő módon ösztönözniük kell mind rövid, mind hosszú távon az átviteli- és az elosztórendszer-üzemeltetőket a hatékonyság növelésére, ideértve az energiahatékonyság növelését is, elő kell mozdítaniuk a piaci integrációt és az ellátásbiztonságot, és támogatniuk kell a beruházásokat és a kapcsolódó kutatási tevékenységet.

(2)  A díjaknak megfelelő módon ösztönözniük kell mind rövid, mind hosszú távon az átviteli- és az elosztórendszer-üzemeltetőket a hatékonyság növelésére, ideértve az energiahatékonyság növelését is, elő kell mozdítaniuk a piaci integrációt és az ellátásbiztonságot, valamint a globális versenyképességet és támogatniuk kell a hatékony beruházásokat, különösen a digitalizáció, a rugalmassági szolgáltatások és az összekapcsolások terén, valamint a kapcsolódó kutatási tevékenységet. A díjak nem hoznak létre visszatartó erőt az energiatároláshoz, a felhasználóoldali válaszhoz vagy a saját termeléshez.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az elosztási díjaknak tükrözniük kell a rendszerhasználóknál – köztük az aktív felhasználóknálaz elosztóhálózat igénybevételével kapcsolatban jelentkező költségeket, és az elosztási díjak a rendszerhasználók fogyasztási vagy termelési profiljától függően differenciálhatók. Ha a tagállamok bevezették az intelligens fogyasztásmérést, a szabályozó hatóságok a fogyasztók számára átlátható és tervezhető módon bevezethetnek olyan időben differenciált hálózati díjakat, amelyek tükrözik a hálózat igénybevételét.

(7)  Az átviteli és elosztási díjaknak tükrözniük kell a költségeket, figyelembe véve a beruházási költségeket, a megosztott termelés hozzáadott értékét, a rugalmasságot, a digitalizálást, a keresletoldali válaszadást, a tárolást és az átviteli és elosztóhálózat rendszerhasználók – köztük az aktív felhasználókáltali használatát, továbbá tartalmazhatnak hálózati kapcsolódási kapacitás-elemeket és a rendszerhasználók fogyasztási vagy termelési profiljától függően differenciálhatók. Ha a tagállamok bevezették az intelligens fogyasztásmérést, az illetékes szabályozó hatóságok a fogyasztók számára átlátható, tervezhető és költséghatékony módon olyan időben differenciált hálózati díjakat vezetnek be, amelyek tükrözik a hálózat igénybevételét. A tagállamok biztosítják a díjak megkülönböztetésmentes jellegét.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A szabályozó hatóságok ösztönzik az elosztórendszer-üzemeltetőket a hálózatuk üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások beszerzés útján történő igénybevételére, valamint arra, hogy az elosztórendszerükben innovatív megoldásokat alkalmazzanak. Ezzel összefüggésben az elosztórendszer-üzemeltetők arra való ösztönzése érdekében, hogy növeljék hálózatuk hatékonyságát, ideértve az energiahatékonyság növelését is, a szabályozó hatóságok elismernek és az elosztási díjakba beépítenek minden releváns költséget, továbbá teljesítménycélokat vezetnek be.

(8)  A szabályozó hatóságok ösztönzik az elosztórendszer-üzemeltetőket a hálózatuk leghatékonyabb üzemeltetésére és fejlesztésére, valamint arra, hogy elosztórendszerükben innovatív megoldásokat alkalmazzanak, például a szolgáltatások beszerzés útján történő igénybevételén keresztül. Ezzel összefüggésben az elosztórendszer-üzemeltetők arra való ösztönzése érdekében, hogy növeljék hálózatuk hatékonyságát, ideértve az energiahatékonyság növelését, a rugalmasságot és az elosztóhálózatok digitalizálását, beleértve az intelligens hálózatok kiépítését és az intelligens fogyasztásmérés bevezetését is, a szabályozó hatóságok elismernek és az elosztási díjakba beépítenek minden releváns költséget, továbbá teljesítménycélokat vezetnek be.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 9 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  [Kiadóhivatal – beírandó konkrét dátum: három hónappal a hatálybalépés után] az Ügynökség ajánlást bocsát ki a szabályozó hatóságok számára az átviteli és az elosztási díjakkal kapcsolatos módszertanok fokozatos konvergenciájának biztosításáról. Ebben az ajánlásban foglalkozik legalább a következő kérdésekkel:

(9)  [Kiadóhivatal – beírandó konkrét dátum: három hónappal a hatálybalépés után] az Ügynökség értékeli az átviteli és az elosztási díjakkal kapcsolatos módszertanok fokozatos konvergenciájának megvalósíthatóságát. A megvalósíthatósági tanulmány legalább a következő kérdésekkel foglalkozik:

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 9 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  a díjköteles rendszerhasználók egyes csoportjai, ideértve a díjmentességeket is.

g)  a fogyasztási jellemzőknek és formának megfelelő díj fizetésére kötelezett rendszerhasználók egyes csoportjai, ideértve a díjmentességeket is.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 9 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  A szabályozó hatóságok az átvitelirendszer- és az elosztórendszer-üzemeltetők teljesítményének mérését szolgáló mutatókat fogadnak el, köztük legalább az alábbiak mindegyikét:

 

a) a visszaszabályozott energia mennyisége MWh-ban, az energiatermelés forrásának típusa szerinti bontásban;

 

b) százalékban azon vezetékszakaszok aránya, amelyek már dinamikus vezetékértékelő rendszerrel működnek;

 

c) százalékban a valós időben távolról nyomon követett és ellenőrzött alállomások aránya;

 

d) százalékban azon vezetékszakaszok aránya, amelyek már dinamikus vezetékértékelő rendszerrel működnek;

 

e) a magas-, a közép- és a kisfeszültségű hálózatok veszteségei;

 

f) a hálózatban előforduló villamosenergia-kimaradások gyakorisága és időtartama.

 

[Két évvel az e rendelet hatálybalépése után] és azt követően minden második évben a szabályozó hatóságok jelentést tesznek közzé az átvitelirendszer- és az elosztórendszer-üzemeltetők teljesítményéről, valamint a fejlesztést szolgáló javaslatokat fogalmaznak meg azokon a területeken, ahol ez szükséges.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A rendszerösszekötő kapacitás felosztásából származó bevételeket a következő célokra kell felhasználni:

(2)  A rendszerösszekötő kapacitás felosztásából származó bevételeket a következő célokra kell felhasználni:

a)  a lekötött kapacitás tényleges rendelkezésre állásának biztosítása;

a)  a lekötött kapacitás tényleges rendelkezésre állásának biztosítása; vagy

b)  a rendszerösszekötő kapacitásoknak különösen új rendszerösszekötők révén történő fenntartására vagy növelésére fordított hálózati beruházások.

b)  a rendszerösszekötő kapacitások fenntartása vagy növelése a meglévő rendszerösszekötők használatának koordinált korrekciós és ellenkereskedelmi intézkedések vagy hálózati beruházások révén történő optimalizálásával, a határokon lévő átviteli kapacitás célértékéig.

Ha nincs mód a bevételeknek az első albekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott célokra történő hatékony felhasználására, akkor azokat az ilyen célú későbbi felhasználás érdekében külön belső számlán kell elhelyezni.

Ha az első albekezdés a) és b) pontjában foglalt célkitűzések teljesülnek, a fennmaradó bevételeket a nemzeti szabályozó hatóságok figyelembe vehetik, amikor jóváhagyják a hálózati díjak kiszámítására és/vagy megállapítására vonatkozó módszertant.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A bevételeknek a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti felhasználására az Ügynökség által javasolt és a Bizottság által jóváhagyott módszertan irányadó. Ez irányú javaslatát az Ügynökség [Kiadóhivatal: 12 hónappal a hatálybalépés után]-ig benyújtja a Bizottságnak, majd azt hat hónapon belül jóvá kell hagyni.

(3)  A bevételeknek a (2) bekezdés szerinti felhasználására az Ügynökség által javasolt és a Bizottság által jóváhagyott módszertan az irányadó. Ez irányú javaslatát az Ügynökség [Kiadóhivatal: 12 hónappal a hatálybalépés után]-ig benyújtja a Bizottságnak, majd azt hat hónapon belül jóvá kell hagyni.

Az Ügynökség hivatalból vagy a Bizottság felkérésére aktualizálhatja a módszertant, és a Bizottság az aktualizált módszertant a benyújtását követő hat hónapon belül jóváhagyja.

Az Ügynökség hivatalból vagy a Bizottság felkérésére aktualizálhatja a módszertant, és a Bizottság az aktualizált módszertant a benyújtását követő hat hónapon belül jóváhagyja.

Mielőtt javaslatát benyújtaná a Bizottságnak, az Ügynökség a módszertanról az [a 713/2009/EK rendelet átdolgozása a COM(2016) 863/2 javaslat szerint] rendelet 15. cikkének megfelelően konzultációt folytat.

Mielőtt javaslatát benyújtaná a Bizottságnak, az Ügynökség a módszertanról az [a 713/2009/EK rendelet átdolgozása a COM(2016) 863/2 javaslat szerint] rendelet 15. cikkének megfelelően konzultációt folytat.

A módszertannak részletesen le kell írnia legalább azt, hogy a bevételek milyen feltételekkel használhatók fel a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti célokra, és milyen feltételekkel és mennyi időre helyezhetők el az ilyen célú későbbi felhasználás érdekében külön belső számlán.

A módszertannak részletesen le kell írnia legalább azt, hogy a bevételek milyen feltételekkel használhatók fel a (2) bekezdés szerinti célokra, és milyen feltételekkel és mennyi időre helyezhetők el az ilyen célú későbbi felhasználás érdekében külön belső számlán.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők egyértelműen előre rögzítik az esetleges szűkkeresztmetszet-kezelési bevételek felhasználásának módját, és beszámolnak e bevételek tényleges felhasználásáról. A nemzeti szabályozó hatóságok minden évben július 31-ig jelentés formájában közzéteszik az adott év június 30-án záruló 12 hónapos időszakban keletkezett bevétel nagyságát és felhasználásának módját, beleértve azon konkrét projektek megjelölését, amelyekre a bevételeket fordították, valamint annak megjelölését is, hogy milyen összeget helyeztek külön belső számlára, továbbá ismertetik, hogy ez a felhasználás miként teljesíti e rendelet és a (3) bekezdés alapján kidolgozott módszertan követelményeit.

(4)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők egyértelműen előre rögzítik az esetleges szűkkeresztmetszet-kezelési bevételek felhasználásának módját, és beszámolnak e bevételek tényleges felhasználásáról. A nemzeti szabályozó hatóságok minden évben július 31-ig jelentés formájában közzéteszik az adott év június 30-án záruló 12 hónapos időszakban keletkezett bevétel nagyságát és felhasználásának módját, beleértve azon konkrét projektek megjelölését, amelyekre a bevételeket fordították, valamint annak megjelölését is, hogy milyen összeget helyeztek külön belső számlára, vagy milyen összeget használtak fel a hálózati díjak meghatározásakor, továbbá ismertetik, hogy ez a felhasználás miként teljesíti e rendelet követelményeit. Amennyiben a szűkkeresztmetszet-kezelési bevételek egy részét felhasználták a hálózati díjak meghatározásakor, a jelentés megállapíthatja a kötelezettségvállalásra és a mérlegre vonatkozóan a (2) bekezdésben meghatározott kritériumok az átvitelirendszer-üzemeltető általi teljesítését.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

4 fejezet – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az erőforrások megfelelősége

Az erőforrások megfelelősége és kapacitásmechanizmusok

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok az erőforrások megfelelőségének a 19. cikk szerinti európai szintű értékelése alapján figyelemmel kísérik területükön az erőforrások megfelelőségét.

(1)  A tagállamok az erőforrások megfelelőségének a 19. cikk szerinti európai szintű értékelése alapján figyelemmel kísérik területükön az erőforrások megfelelőségét, és jelentést készítenek e nyomon követés eredményeiről.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha az erőforrások megfelelőségének európai szintű értékelése aggályosnak találja az erőforrások megfelelőségét, a tagállamok azonosítják azokat az esetleges szabályozási torzulásokat, amelyek okozták vagy elősegítették az aggályos helyzet kialakulását.

(2)  Ha az erőforrások megfelelőségének európai szintű értékelése aggályosnak találja az erőforrások megfelelőségét, a tagállamok azonosítják azokat az esetleges szabályozási torzulásokat és/vagy piaci kudarcokat, amelyek okozták vagy elősegítették az aggályos helyzet kialakulását.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok közzéteszik az esetlegesen azonosított szabályozási torzulások kiküszöbölését célzó intézkedések elfogadásának időütemezését. Az erőforrások megfelelőségével kapcsolatos aggályok eloszlatása során a tagállamok megfontolják különösen a szabályozási torzulások kiküszöbölését, a hiányállapoti árképzés lehetővé tételét, a rendszerösszekötők bővítését, valamint az energiatárolás, a felhasználóoldali intézkedések és az energiahatékonyság kérdéskörét.

(3)  A megfelelőséggel kapcsolatos aggályokat megfogalmazó tagállam az azonosított szabályozási torzulások és/vagy piaci kudarcok kiküszöbölését célzó intézkedések elfogadásának ütemezését tartalmazó végrehajtási tervet tesz közzé. Az erőforrások megfelelőségével kapcsolatos aggályok kezelése során a tagállamok a 3. cikkben meghatározott elveket követik, és megfontolják különösen:

 

a) a szabályozási torzulások kiküszöbölését;

 

b) az árplafonok eltörlését;

 

c) adminisztratív hiányállapoti árképzés bevezetését a kiegyenlítő energia vonatkozásában;

 

d) a rendszerösszekötők és a belső hálózati kapacitás bővítését;

 

e) a saját termelés, az energiatárolás, a felhasználóoldali intézkedések és az energiahatékonyság lehetővé tételét a szabályozási akadályok megszüntetésével;

 

f) költséghatékony és piaci alapú kiegyenlítés és kiegészítő szolgáltatások biztosítását;

 

g) a szabályozott árak megszüntetését az (EU) [a 2009/72/EK irányelv átdolgozása a COM(2016)0864/2 javaslat szerint] irányelv 5. cikkének értelmében.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamok a végrehajtási tervet benyújtják a Bizottságnak felülvizsgálat céljából.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A Bizottság a végrehajtási terv kézhezvételétől számított két hónapon belül határozhat arról, hogy az intézkedések elegendőek-e a szabályozási torzulások és/vagy piaci kudarcok megszüntetéséhez, és ennek megfelelően előírhatja a tagállam számára a végrehajtási terv módosítását.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c)  A tagállam nyomon követi a végrehajtási terv alkalmazását, és ennek eredményeit éves jelentés formájában közzéteszi.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 d bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3d)  A tagállam véleményezésre benyújtja jelentését az Ügynökségnek a végrehajtási terv megvalósításának figyelemmel kíséréséről.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 e bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3e)  Az Ügynökség a (3d) bekezdés értelmében benyújtja a véleményét a Bizottságnak. A Bizottság döntést hoz arról, hogy változtatások végrehajtása megfelelően zajlott-e.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

18 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

18a. cikk

 

A kapacitásmechanizmusok általános elvei

 

(1)  Azon aggályos helyzetek kezelése érdekében, amelyek a 18. cikk (3) bekezdése szerinti intézkedések segítségével nem szüntethetők meg, a tagállamok végső megoldásként és az e cikkben foglalt rendelkezések, valamint az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok tiszteletben tartásával kapacitásmechanizmusokat hozhatnak létre.

 

(2)  A kapacitásmechanizmusok (1) bekezdés szerinti bevezetését megelőzően, a tagállamok a szomszédos tagállamok tekintetében várható esetleges hatásokra vonatkozó átfogó vizsgálatot hajtanak végre, amelynek keretében konzultálnak legalább a velük elektromos összeköttetésben álló szomszédos tagállamokkal és azok tagállamok érdekelt feleivel.

 

(3)  A tagállamok megvizsgálják, hogy a kapacitásmechanizmus, stratégiai tartalék formájában, alkalmas lehet-e a megfelelőséggel kapcsolatos aggályok kezelésére. A tagállamok akkor alkalmazhatnak másfajta kapacitásmechanizmust, ha a vizsgálat nemleges eredménnyel zárul. A kapacitásmechanizmus keretében beszerzett kapacitásmennyiséget meghatározó paramétereket a nemzeti szabályozó hatóságnak jóvá kell hagynia.

 

(4)  A tagállamok nem vezethetnek be kapacitásmechanizmusokat, amennyiben az alábbi esetek egyike vagy mindkettő fennáll: a) az erőforrások megfelelőségének európai szintű értékelése nem találta aggályosnak az erőforrások megfelelőségét; b) a 18. cikk (3) bekezdésében említett részletes végrehajtási tervre vonatkozó, a 18. cikk (3b) bekezdésében említett bizottsági határozat nem kedvező.

 

(5)  Amennyiben egy tagállam már alkalmaz kapacitásmechanizmust, felülvizsgálja a mechanizmust, és biztosítja, hogy nem kerül sor új szerződések megkötésére a mechanizmus vonatkozásában, amennyiben az alábbi esetek egyike vagy mindkettő fennáll:

 

a) az erőforrások megfelelőségének európai szintű értékelése nem találta aggályosnak az erőforrások megfelelőségét;

 

b) a 18. cikk (3) bekezdésében említett részletes végrehajtási tervre vonatkozó, a 18. cikk (3b) bekezdésében említett bizottsági határozat nem kedvező.

 

(6)  A kapacitásmechanizmusoknak átmenetinek kell lenniük. Ezeket a Bizottság hagyja jóvá, és a jóváhagyás legfeljebb öt évre szól. A 18. cikk (3) bekezdésének megfelelő végrehajtási terv alapján ezeket fokozatosan meg kell szüntetni, vagy korlátozni kell a lekötött kapacitásokat. A tagállamok a kapacitásmechanizmus bevezetését követően folytatják a végrehajtási terv alkalmazását.

 

(7)  Azok a termelőkapacitások, amelyek [Kiadóhivatal: e rendelet hatálybalépésének napja] után kezdték meg az üzleti célú termelést, csak akkor jogosultak részt venni a kapacitásmechanizmusban, ha kibocsátásuk kisebb 550 g CO2/kWh-nál. A stratégiai tartalékok kivételével [Kiadóhivatal: e rendelet hatálybalépése után 5 évvel] után az 550 g CO2/kWh vagy annál nagyobb kibocsátású termelőkapacitások nem vehetnek részt a kapacitásmechanizmusokban.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az erőforrások megfelelőségének európai szintű értékelése keretében meg kell vizsgálni, hogy a villamosenergia-rendszer általában véve mennyire képes kielégíteni a villamos energia iránti jelenlegi, valamint az értékelés időpontjától számított tízéves időszak minden egyes évében várható jövőbeli igényeket.

(1)  Az erőforrások megfelelőségének európai szintű értékelése meghatározza az erőforrások megfelelőségével kapcsolatos aggályokat, értékelve, hogy a villamosenergia-rendszer általában véve mennyire képes kielégíteni a villamos energia iránti jelenlegi, valamint a várható jövőbeli igényeket az Unióban, a releváns tagállamok alkotta régión belül, és minden egyes tagállam esetében, adott esetben egyes ajánlattételi övezetekre lebontva az értékelés időpontjától számított tízéves időszak minden egyes évében.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az erőforrások európai szintű értékelését a villamosenergia-piaci ENTSO végzi el.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők átadják a villamosenergia-piaci ENTSO-nak mindazokat az adatokat, amelyekre annak az erőforrások megfelelőségének európai szintű értékelése évenkénti elvégzéséhez szüksége van. Az értékelést a villamosenergia-piaci ENTSO minden évben elvégzi.

(3)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők átadják a villamosenergia-piaci ENTSO-nak a szükséges adatokat. Az átvitelirendszer-üzemeltetők jogosultak az – üzleti szempontból érzékeny információkat nem tartalmazó, és a releváns elosztórendszer-üzemeltető által még nem begyűjtött – releváns adatok bekérésére a termelőktől és más piaci résztvevőktől.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az erőforrások megfelelőségének európai szintű értékelését olyan módszertan alapján kell elvégezni, amely biztosítja, hogy az értékelés:

(4)  Az erőforrások megfelelőségének európai szintű értékelését olyan átlátható módszertan alapján kell elvégezni, amely biztosítja, hogy az értékelés:

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az előre jelzett kereslet és kínálat megfelelő forgatókönyvein alapuljon, tartalmazzon gazdasági elemzést a termelőeszközök termelésből való kivonásának és az új termelőeszközök rendszerbe állításának valószínűségével, valamint az energiahatékonysági célok teljesítését szolgáló intézkedésekkel összefüggésben, és kiterjedjen a nagykereskedelmi árakra és a szén-dioxid-árra való érzékenység vizsgálatára is;

b)  az előre jelzett kereslet és kínálat megfelelő forgatókönyvein alapuljon, tartalmazzon gazdasági elemzést a termelőeszközök termelésből való kivonásának, felfüggesztésének és új termelőeszközök rendszerbe állításának valószínűségével, valamint az energiahatékonysági és a villamosenergia-hálózatok összekapcsolására vonatkozó célok teljesítését szolgáló intézkedésekkel összefüggésben, és kiterjedjen a nagykereskedelmi árakra és a szén-dioxid-árra való érzékenység vizsgálatára is;

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  tartalmazzon egy legrosszabb esetre vonatkozó forgatókönyvet, amely tükrözi a stratégiai tartalékok által kezelendő ritka események kivételességét és eltérő valószínűségét; a legrosszabb esetre vonatkozó ilyen forgatókönyvben szereplő termelésmegfelelőségi hiány kizárólag az érintett tagállam csúcstermelésének legfeljebb 5%-ának megfelelő stratégiai tartalékot tesz indokolttá;

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 4 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  megfelelő módon figyelembe vegye minden erőforrás hozzájárulását, beleértve a meglévő és a jövőben létesítendő termelőkapacitásokat, az energiatárolást, a felhasználóoldali választ, valamint az importtal és az exporttal kapcsolatos lehetőségeket és azoknak a rugalmas rendszerüzemeltetést segítő hatását is;

c)  megfelelő módon figyelembe vegye minden erőforrás hozzájárulását, beleértve a meglévő és a jövőben létesítendő termelőkapacitásokat, az energiatárolást, az ágazati integrációt, a felhasználóoldali választ, valamint az importtal és az exporttal kapcsolatos lehetőségeket és azoknak a rugalmas rendszerüzemeltetést segítő hatását is;

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 4 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ia)  tiszteletben tartja a tényleges hálózatfejlesztést;

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 5 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A módszertannak átlátható, objektív és ellenőrizhető kritériumokon kell alapulnia.

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A (2)–(5) bekezdés szerinti javaslatokról, valamint az erőforrások megfelelőségének a (3) bekezdés szerinti európai szintű értékeléséből származó eredményekről a 22. cikkben meghatározott eljárás szerint előzetes konzultációt kell folytatni, és ezeket az Ügynökségnek jóvá kell hagynia.

(6)  Ezen cikk (2)–(5) bekezdése szerinti javaslatokról, az azokat megalapozó forgatókönyvekről és kiinduló feltételezésekről, valamint az erőforrások megfelelőségének ezen cikk (1a) bekezdése szerinti európai szintű értékeléséből származó eredményekről a 22. cikkben meghatározott eljárás szerint előzetes konzultációt kell folytatni, és ezeket az Ügynökségnek jóvá kell hagynia.

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Kapacitásmechanizmus alkalmazása esetén a tagállamoknak olyan megbízhatósági standarddal kell rendelkezniük, amely átlátható módon jelzi az ellátásbiztonság biztosítani kívánt szintjét.

(1)  Kapacitásmechanizmus alkalmazása esetén a tagállamoknak megbízhatósági standarddal kell rendelkezniük. A megbízhatósági standard átlátható módon jelzi a tagállam ellátásbiztonságának szükséges szintjét. Határokon átnyúló ajánlattételi övezetek esetén ezeket a megbízhatósági standardokat az érintett hatóságokkal közösen kell meghatározni.

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A kapacitásmechanizmus keretében beszerzett kapacitásmennyiséget meghatározó paramétereket a nemzeti szabályozó hatóságnak jóvá kell hagynia.

törölve

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A kapacitásszolgáltatók számára lehetővé kell tenni, hogy ugyanarra a szállítási időszakra nézve több mechanizmusban is részt vegyenek. A kapacitásszolgáltató rendelkezésre nem állás esetén rendelkezésre nem állási díjat köteles fizetni, továbbá két vagy több ilyen rendelkezésre nem állási díjat köteles fizetni abban az esetben, ha egyszerre áll fenn szűkösség két vagy több olyan ajánlattételi övezetben, amelyben szerződéssel rendelkezik.

(5)  A kapacitásszolgáltatók számára lehetővé kell tenni, hogy ugyanarra a szállítási időszakra nézve több mechanizmusban is részt vegyenek. A kapacitásszolgáltató rendelkezésre nem állás esetén rendelkezésre nem állási díjat köteles fizetni, továbbá két vagy több ilyen rendelkezésre nem állási díjat köteles fizetni abban az esetben, ha egyszerre áll fenn szűkösség két vagy több olyan ajánlattételi övezetben, amelyben szerződéssel rendelkezik. A kapacitásszolgáltatók a rendelkezésre álló maximális kapacitásukat nem meghaladó mértékben vehetnek részt.

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 32. cikk alapján létrehozott regionális operatív központok a mechanizmus alkalmazási helye szerinti rendszer és a külföldi kapacitás helye szerinti rendszer közötti rendszerösszekötők várható rendelkezésre állása és a rendszertúlterheltség együttes fennállásának valószínűsége figyelembevételével évente meghatározzák a külföldi kapacitás részvételére rendelkezésre álló belépő kapacitás maximumát. Ezt a számítást az ajánlattételi övezetek összes határa vonatkozásában el kell végezni.

(6)  A 32. cikk alapján létrehozott regionális koordinációs központok a mechanizmus alkalmazási helye szerinti rendszer és a külföldi kapacitás helye szerinti rendszer közötti rendszerösszekötők várható rendelkezésre állása és a rendszertúlterheltség együttes fennállásának valószínűsége figyelembevételével évente meghatározzák a külföldi kapacitás részvételére rendelkezésre álló belépő kapacitás maximumát. Ezt a számítást az ajánlattételi övezetek összes határa vonatkozásában el kell végezni.

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Azon aggályos helyzetek kezelése érdekében, amelyek a 18. cikk (3) bekezdése szerinti intézkedések segítségével nem szüntethetők meg, a tagállamok – az e cikkben foglalt rendelkezések és az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok tiszteletben tartásával – kapacitásmechanizmusokat hozhatnak létre.

(1)  A kapacitásmechanizmusok:

 

a) nem idézhetnek elő indokolatlan piactorzulásokat, és nem korlátozhatják a határokon átnyúló kereskedést;

 

b) nem haladhatják meg a megfelelőségét illetően azonosított problémák kezeléséhez szükséges mértéket;

 

c) a kapacitásszolgáltatókat átlátható és megkülönböztetésmentes módon, piaci alapon kell kiválasztani;

 

d) technológiasemlegesnek kell lenniük;

 

e) arra kell, hogy ösztönözzék a kapacitásszolgáltatókat, hogy a várható rendszertúlterheltségek idején rendelkezésre álljanak;

 

f) biztosítaniuk kell, hogy az ellentételezés meghatározása piaci alapon történjen;

 

g) a kapacitásszolgáltatók részvételére vonatkozó műszaki feltételeket a kiválasztás előtt kell meghatározniuk;

 

h) nyitottak minden erőforrás részvétele előtt, beleértve a tárolást és a keresleti oldali irányítást is, amelyek lehetővé teszik az előírt műszaki teljesítmény biztosítását;

 

i) megfelelő szankciókat kell alkalmazniuk a kapacitásszolgáltatókkal szemben, ha azok nem állnak rendelkezésre a rendszertúlterheltség előfordulásakor;

 

j) biztosítják, hogy a meglévő létesítményekre vonatkozó kapacitási szerződéseket legfeljebb egy évre ítélik oda.

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha egy tagállam kapacitásmechanizmust kíván bevezetni, a javasolt mechanizmusról legalább a vele elektromos összeköttetésben álló szomszédos tagállamokkal konzultál.

(2)  A stratégiai tartalék formájában megvalósuló minősülő kapacitásmechanizmusoknak az alábbi követelményeknek kell megfelelniük:

 

a) azokat a piacon kívül kell tartani;

 

b) igénybevételükre kizárólag akkor kerülhet sor, ha a másnapi és a napon belüli piacokon nem történt meg az ajánlatok egymáshoz rendelése, az átvitelirendszer-üzemeltetők kimerítették a kereslet és a kínálat egyensúlyba hozásához rendelkezésre álló kiegyenlítési erőforrásaikat;

 

c) biztosítják, hogy azokban az időszakokban, amikor stratégiai tartalékokat vettek igénybe, az egyensúlyhiányt a piaci szereplők által a 9. cikk szerint alkalmazott műszaki árkorláton vagy a kiesett terhelés értékén rendezték, attól függően, hogy melyik a magasabb érték.

 

d) a villamosenergia-termelés esetében a kibocsátás maximális értékét 200 kg/CO2/kW-ra kell korlátozni. Az előállított villamos energia, vagy a stratégiai tartalék erőforrásai révén elért terheléscsökkenés nem értékesíthető a nagykereskedelmi villamosenergia-piacon.

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A kapacitásmechanizmusok nem idézhetnek elő szükségtelen piactorzulásokat, és nem korlátozhatják a határokon átnyúló kereskedést. A mechanizmus keretében nem köthető le több kapacitás, mint amennyi az aggályos helyzet kezeléséhez szükséges.

(3)  Az (1) bekezdésben megállapított követelményeken kívül a stratégiai tartalékoktól eltérő kapacitásmechanizmusok:

 

a) úgy vannak kialakítva, hogy a rendelkezésre állásért fizetett ár automatikusan a nulla felé tendáljon, amikor a biztosított kapacitás várhatóan elegendő lesz a kapacitáskereslet kielégítésére;

 

b) a részt vevő erőforrásokat csak rendelkezésre állásukért díjazzák és biztosítják, hogy a díjazás ne befolyásolja a kapacitásszolgáltató arra vonatkozó döntését, hogy termeljen-e vagy sem;

 

c) biztosítják, hogy kapacitáskövetelményeket a jogosult kapacitásszolgáltatók egymásra átruházhassák.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Azok a termelőkapacitások, amelyekre vonatkozóan a végleges beruházási döntést [Kiadóhivatal: a hatálybalépés napja] után hozták meg, csak akkor jogosultak részt venni a kapacitásmechanizmusban, ha kibocsátásuk kisebb 550 g CO2/kWh-nál. E rendelet hatálybalépése után öt évvel az 550 g CO2/kWh vagy annál nagyobb kibocsátású termelőkapacitások nem vehetnek részt a kapacitásmechanizmusokban.

törölve

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ha az erőforrások megfelelőségének európai szintű értékelése nem találta aggályosnak az erőforrások megfelelőségét, a tagállamok nem alkalmazhatnak kapacitásmechanizmust.

törölve

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A [Kiadóhivatal: a hatálybalépés napja]-án/-én kapacitásmechanizmust alkalmazó tagállamok az e rendelet 18., 21. és 23. cikkében foglalt követelmények teljesítése érdekében kiigazítják mechanizmusukat.

A [Kiadóhivatal: a hatálybalépés napja]-án/-én kapacitásmechanizmust alkalmazó tagállamok az e rendelet 18., 18a., 21. és 23. cikkében foglalt követelmények teljesítése érdekében kiigazítják mechanizmusukat.

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  kidolgozza és elfogadja az erőforrások megfelelőségének a 19. cikk (2), (3) és (5) bekezdése szerinti európai szintű értékeléséhez kapcsolódó javaslatokat és a 21. cikk (10) bekezdése szerinti, a kapacitásmechanizmusokban való határokon átívelő részvétel technikai aspektusaira vonatkozó javaslatokat;

c)  kidolgozza és elfogadja az erőforrások megfelelőségének a 19. cikk (1a) bekezdése szerinti európai szintű értékeléséhez kapcsolódó javaslatokat és a 21. cikk (10) bekezdése szerinti, a kapacitásmechanizmusokban való határokon átívelő részvétel technikai aspektusaira vonatkozó javaslatokat;

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  a releváns adatformátumok és protokollok szabványosítása, az EU DSO-val együttműködve, a határokon átnyúló adatcsere megkönnyítése érdekében;

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja)  ösztönzi az átviteli rendszerek digitalizálását, többek között a valós idejű adatgyűjtés és -felhasználás, valamint az intelligens alállomások biztosítása érdekében;

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés – j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

jb)  előmozdítja az adatkezelést, a kiberbiztonságot és az adatvédelmet, együttműködve az illetékes hatóságokkal és a szabályozott szervezetekkel;

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 1 bekezdés – j c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

jc)  az elosztórendszer-üzemeltetőkkel együttműködve kialakítja a keresletoldali válaszokat.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

27 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A villamosenergia-piaci ENTSO jelentést tesz az Ügynökségnek a regionális operatív központok létrehozásával és működésével kapcsolatban azonosított hiányosságokról.

(2)  A villamosenergia-piaci ENTSO jelentést tesz az Ügynökségnek a regionális koordinációs központok létrehozásával és működésével kapcsolatban azonosított hiányosságokról.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A 27. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatok szerinti javaslatok kidolgozása során a villamosenergia-piaci ENTSO széles körben, kellő időben, nyitott és átlátható módon, a 26. cikkben említett eljárási szabályzatnak megfelelően valamennyi érdekelt és különösen valamennyi érdekelt képviseleti szervezet bevonásával konzultációs eljárást folytat. E konzultációnak ki kell terjednie a nemzeti szabályozó hatóságokra és más nemzeti hatóságokra, az ellátó- és a termelővállalkozásokra, a rendszerhasználókra, beleértve a felhasználókat is, az elosztórendszer-üzemeltetőkre, ideértve az érintett ágazati szövetségeket is, a műszaki testületekre és az érdekelteket tömörítő platformokra. A konzultáció célja a döntéshozatali folyamatban érintett valamennyi érdekelt fél véleményének és javaslatának felmérése.

(1)  A 27. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatok szerinti javaslatok kidolgozása során a villamosenergia-piaci ENTSO széles körben, kellő időben, olyan módon strukturálva, ami lehetővé teszi az érdekeltek megjegyzéseinek beillesztését a végső elfogadás előtt, valamint nyitott és átlátható módon, a 26. cikkben említett eljárási szabályzatnak megfelelően valamennyi érdekelt és különösen valamennyi érdekelt képviseleti szervezet bevonásával konzultációs eljárást folytat. E konzultációnak ki kell terjednie a nemzeti szabályozó hatóságokra és más nemzeti hatóságokra, az ellátó- és a termelővállalkozásokra, a rendszerhasználókra, beleértve a felhasználókat és azok képviselőit is, az elosztórendszer-üzemeltetőkre, ideértve az érintett ágazati szövetségeket is, a műszaki testületekre és az érdekelteket tömörítő platformokra. A konzultáció célja a döntéshozatali folyamatban érintett valamennyi érdekelt fél véleményének és javaslatának felmérése.

Indokolás

Ez a módosítás szükséges ahhoz, hogy lehetővé tegyék az e cikk (3) bekezdésében szereplő kötelezettségek teljesítését.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

31 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az e cikk (1) és (2) bekezdésében megállapított célok elérése érdekében a Bizottság a meglévő regionális együttműködési struktúrák figyelembevételével meghatározhatja az egyes együttműködési struktúrák tevékenységének földrajzi területét. Minden tagállam számára meg kell engedni, hogy az együttműködést egynél több földrajzi területen is ösztönözze. A 63. cikknek megfelelően a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az egyes együttműködési struktúrák tevékenységének földrajzi területére vonatkozóan. A Bizottság ebből a célból konzultál az Ügynökséggel és a villamosenergia-piaci ENTSO-val.

(3)  Az e cikk (1) és (2) bekezdésében megállapított célok elérése érdekében a Bizottság a meglévő regionális együttműködési struktúrák figyelembevételével meghatározhatja az egyes együttműködési struktúrák tevékenységének földrajzi területét. Minden tagállam számára meg kell engedni, hogy az együttműködést egynél több földrajzi területen is ösztönözze. A 63. cikknek megfelelően a Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az egyes együttműködési struktúrák tevékenységének földrajzi területére vonatkozóan. A Bizottság ebből a célból konzultál a szabályozó hatóságokkal, az Ügynökséggel és a villamosenergia-piaci ENTSO-val.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  [Kiadóhivatal: tizenkét hónappal a hatálybalépés után]-ig az e fejezetben meghatározott kritériumoknak megfelelően az átvitelirendszer-üzemeltetők regionális operatív központokat hoznak létre. A regionális operatív központokat a működésük szerinti régió valamelyik tagállamának területén kell létrehozni.

(1)  [Kiadóhivatal: tizenkét hónappal a hatálybalépés után]-ig a regionális koordinációs központok – ezen rendelet a 34. cikkében lefektetett egyéb feladataik mellett – felváltják és ellátják az ezen rendeletnek [a Bizottság rendelete a villamos energia átvitelirendszer-üzemeltetésre vonatkozó iránymutatás létrehozásáról] megfelelően létrehozott regionális biztonsági koordinátorok feladatát, az ezen fejezetben meghatározott kritériumok szerint.

 

Amennyiben egy régió nem tartozik meglévő vagy tervezett regionális biztonsági koordinátor hatálya alá, a szóban forgó régió átvitelirendszer-üzemeltetői regionális koordinációs központot hoznak létre.

 

Valamennyi átvitelirendszer-üzemeltetőnek egy regionális koordinációs központot kell követnie.

 

az e fejezetben meghatározott kritériumoknak megfelelően egy rendszerüzemeltetési régió valamennyi átvitelirendszer-üzemeltetője felülvizsgálatra benyújt a rendszerüzemeltetési régió szabályozó hatóságainak egy regionális koordinációs központok létrehozására irányuló javaslatot.

 

A rendszerüzemeltetési régió szabályozó hatósága felülvizsgálja és jóváhagyja a javaslatot az (EU) ... rendelet [a 713/2009/EK rendelet átdolgozása a COM(2016) 863 javaslat szerint] 8. cikke szerint kialakított eljárásokkal összhangban.

 

A negyedik albekezdésben említett javaslatoknak tartalmazniuk kell a következő információkat:

 

a) a tagállam, ahol regionális koordinációs központot létre kívánják hozni;

 

b) az összekapcsolt átviteli rendszer biztonságos, megbízható és hatékony üzemeltetéséhez szükséges szervezeti, pénzügyi és üzemeltetési megállapodások;

 

c) a regionális koordinációs központok működésének megkezdésével kapcsolatos végrehajtási terv;

 

d) a regionális koordinációs központok alapszabályai és eljárási szabályzatai;

 

e) az együttműködési eljárások leírása a 35. cikknek megfelelően;

 

f) a regionális koordinációs központok felelősségére vonatkozó megállapodások leírása a 44. cikknek megfelelően.

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A regionális koordinációs központok [Kiadóhivatal: tizenkét hónappal a hatálybalépés után]-ig megkezdik működésüket.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az uniós jog szerinti feladatainak ellátása során a regionális koordinációs központok az egyes nemzeti érdekektől és a átvitelirendszer-üzemeltetők érdekeitől függetlenül járnak el.

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A regionális operatív központok regionális jelentőségű feladatok ellátása révén kiegészítik az átvitelirendszer-üzemeltetők tevékenységét. Az összekapcsolt átviteli rendszer biztonságos, megbízható és hatékony üzemeltetése érdekében a regionális operatív központok operatív megegyezéseket hoznak létre.

(3)  A regionális koordinációs központok regionális jelentőségű feladatok ellátása révén kiegészítik az átvitelirendszer-üzemeltetők tevékenységét. Az átvitelirendszer-üzemeltetők felelnek a villamosenergia-forgalom szabályozásáért és a villamosenergia-rendszer biztonságának, megbízhatóságának és hatékonyságának biztosításáért, az (EU) ... irányelv [a 2009/72/EK irányelv COM(2016)0864/2 javaslat szerinti átdolgozása] 40. cikkének megfelelően.

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A regionális operatív központok működési területe

A regionális koordinációs központok működési területe

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  [Kiadóhivatal: hat hónappal e rendelet hatálybalépése után]-ig a villamosenergia-piaci ENTSO a meglévő regionális biztonsági koordinátorok figyelembevételével benyújt az Ügynökségnek egy javaslatot, amelyben az alábbi kritériumok alapján definiálja az egyes regionális operatív központokhoz tartozó rendszerüzemeltetési régiókat:

(1)  [Kiadóhivatal: hat hónappal e rendelet hatálybalépése után]-ig a villamosenergia-piaci ENTSO a meglévő regionális biztonsági koordinátorok figyelembevételével benyújt az Ügynökségnek egy javaslatot, amelyben az alábbi kritériumok alapján definiálja az egyes regionális koordinációs központokhoz tartozó rendszerüzemeltetési régiókat:

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A regionális operatív központok feladatai

A regionális koordinációs központok feladatai

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Valamennyi regionális operatív központ ellátja a következő feladatok mindegyikét abban a rendszerüzemeltetési régióban, amelyben létrehozták, és a regionális operatív központok ellátják legalább a következő, az I. mellékletben részletesebben meghatározott feladatokat:

(1)  Valamennyi regionális koordinációs központ ellátja a következő feladatok mindegyikét abban a rendszerüzemeltetési régióban, amelyben létrehozták, és a regionális koordinációs központok ellátják legalább a következő, az I. mellékletben részletesebben meghatározott feladatokat:

a)  koordinált kapacitásszámítás;

a)  koordinált kapacitásszámítás a 2015/1222/EU rendelet 21., 26., 29. és 30. cikkének megfelelően kidolgozott módszertanoknak megfelelően;

b)  koordinált biztonsági elemzés;

b)  koordinált biztonsági elemzés az (EU) 2017/1485 bizottsági rendelet1a 75. és 76. cikke szerint kidolgozott módszertanoknak megfelelően;

c)  közös rendszer létrehozása;

c)  közös rendszermodellek létrehozása az (EU) 2017/1485 bizottsági rendelet 67., 70. és 79. cikke szerint kidolgozott módszereknek és eljárásoknak megfelelően;

d)  az átvitelirendszer-üzemeltetők védelmi és helyreállítási tervei közötti összhang értékelése;

d)  az átvitelirendszer-üzemeltetők védelmi és helyreállítási tervei közötti összhang értékelése az (EU) 2017/2196 bizottsági rendeletb rendelet 6. cikkében foglalt eljárásnak megfelelően;

e)  a regionális helyreállítás koordinációja és optimalizálása;

e)  a regionális helyreállítás koordinációja és optimalizálása;

f)  működés- és üzemzavar-elemzés és jelentéstétel;

f)  működés- és üzemzavar-elemzés és jelentéstétel;

g)  a tartalék kapacitás regionális méretezése;

g)  a tartalék kapacitás regionális méretezése;

h)  a kiegyenlítő kapacitás regionális beszerzésének megkönnyítése;

h)  a regionális kiegyenlítő kapacitás kiszámítása;

i)  heti és napon belüli regionális előrejelzések készítése a rendszerek megfelelőségéről, és a kockázatcsökkentő tevékenységek előkészítése;

i)  heti és napon belüli regionális előrejelzések készítése a rendszerek megfelelőségéről, és a kockázatcsökkentő tevékenységek előkészítése az (EU) ... rendelet [a kockázatokra való felkészülésről szóló rendelet a COM(2016)0862 javaslat szerint] 8. cikkében meghatározott módszertannak és az (EU) 2017/1485 bizottsági rendelet [a villamosenergia-átviteli hálózat üzemeltetésére vonatkozó iránymutatás megalkotásáról szóló bizottsági rendelet] 81. cikkében meghatározott eljárásoknak megfelelően;

j)  az üzemszünetek tervezésének koordinációja;

j)  az üzemszünetek tervezésének koordinációja az (EU) 2017/1485 bizottsági rendelet 80. cikkében foglalt eljárásokkal összhangban;

k)  az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezési mechanizmusok optimalizálása;

k)  az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezési mechanizmusok optimalizálása;

l)  képzés és tanúsítás;

l)  képzés és tanúsítás;

m)  a regionális szintű válságforgatókönyveknek az [a kockázatokra való felkészülésről szóló rendelet a COM(2016) 862 javaslat szerint] rendelet 6. cikkének (1) bekezdése szerinti azonosítása, amennyiben a villamosenergia-piaci ENTSO ezt a feladatot átruházta a regionális központokra;

 

n)  a [a kockázatokra való felkészültségről szóló rendelet a COM(2016) 862 javaslat szerint] rendelet 12. cikkének (3) bekezdése alapján éves válságszimulációk előkészítése és elvégzése az illetékes hatóságokkal együttműködve;

n)  a [a kockázatokra való felkészültségről szóló rendelet a COM(2016) 862 javaslat szerint] rendelet 12. cikkének (3) bekezdése alapján éves válságszimulációk előkészítése és elvégzése az illetékes hatóságokkal együttműködve;

o)  a regionális válságforgatókönyvek azonosításához kapcsolódó feladatok annyiban, amennyiben azokat az [a kockázatokra való felkészülésről szóló rendelet a COM(2016) 862 javaslat szerint] rendelet 6. cikke (1) bekezdése alapján átruházták a regionális operatív központokra;

o)  a regionális válságforgatókönyvek azonosításához kapcsolódó feladatok annyiban, amennyiben azokat az [a kockázatokra való felkészülésről szóló rendelet a COM(2016)0862 javaslat szerint] rendelet 6. cikke (1) bekezdése alapján átruházták a regionális koordinációs központokra;

p)  a szezonális megfelelőségi kitekintésekhez kapcsolódó feladatok annyiban, amennyiben azokat az [a kockázatokra való felkészülésről szóló rendelet a COM(2016) 862 javaslat szerint] rendelet 9. cikke (2) bekezdése alapján átruházták a regionális operatív központokra;

p)  a szezonális megfelelőségi kitekintésekhez kapcsolódó feladatok annyiban, amennyiben azokat az [a kockázatokra való felkészülésről szóló rendelet a COM(2016) 862 javaslat szerint] rendelet 9. cikke (2) bekezdése alapján átruházták a regionális koordinációs központokra;

q)  a külföldi kapacitás kapacitásmechanizmusokban való részvételére rendelkezésre álló belépő kapacitás maximumának évenkénti meghatározása a 21. cikk (6) bekezdése értelmében.

q)  a külföldi kapacitás kapacitásmechanizmusokban való részvételére rendelkezésre álló belépő kapacitás maximumának évenkénti meghatározása a 21. cikk (6) bekezdése értelmében;

 

qa)  az átvitelirendszer-üzemeltetők új kapacitás iránti igények azonosításában való támogatásához kapcsolódó feladatok a meglévő kapacitás vagy alternatívái továbbfejlesztéséhez, amelyeket a 347/2013/EU rendelet alapján létrehozott regionális csoportokhoz kell benyújtani, és amelyeket bele kell foglalni az (EU) ... irányelv [2009/72/EK irányelv COM(2016) 864/2 javaslat szerinti átdolgozása] 51. cikkében említett tízéves hálózatfejlesztési tervbe.

 

_______________

 

1a A Bizottság (EU) 2017/1485 rendelete (2017. augusztus 2.) a villamosenergia-átviteli hálózat üzemeltetésére vonatkozó iránymutatás megalkotásáról (HL L 220., 2017.8.25., 1. o.);

 

1b A Bizottság (EU) 2017/2196 rendelete (2017. november 24.) a villamosenergia-vészhelyzet kezelésére és a rendszer működésének helyreállítására irányuló üzemi és kereskedelmi szabályzat létrehozásáról (HL L 312., 2017.11.28., 54. o.).

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  E rendelet VII. fejezete értelmében a Bizottság a regionális operatív központok feladatait kiegészítheti további, döntési jogkörrel nem járó feladatokkal.

(2)  E rendelet VII. fejezete értelmében a Bizottság a regionális koordinációs központok feladatait kiegészítheti további, döntési jogkörrel nem járó feladatokkal.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők a regionális operatív központok rendelkezésére bocsátják az azok feladatainak ellátásához szükséges információkat.

(3)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők a regionális koordinációs központok rendelkezésére bocsátják az azok feladatainak ellátásához szükséges információkat.

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A regionális operatív központok a rendszerüzemeltetési régióban működő átvitelirendszer-üzemeltetők rendelkezésére bocsátanak minden olyan információt, amely szükséges a regionális operatív központok által előterjesztett határozatok és ajánlások végrehajtásához.

(4)  A regionális koordinációs központok a rendszerüzemeltetési régióban működő átvitelirendszer-üzemeltetők rendelkezésére bocsátanak minden olyan információt, amely szükséges a rendszer stabilitásának és az ellátás biztonságának garantálásához.

 

Az ezen cikkben meghatározott és a vonatkozó iránymutatások hatálya alá nem tartozó feladatok esetében a villamosenergia-piaci ENTSO javaslatot dolgoz ki a 22. cikkben meghatározott eljárásnak megfelelően. A regionális koordinációs központok e feladatokat az Ügynökség által jóváhagyott javaslat alapján végzik el.

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

35 cikk

35 cikk

A regionális operatív központokon belüli együttműködés

A regionális koordinációs központokon belüli és az azok közötti együttműködés

(1)  A regionális operatív központok napi működését együttműködésen alapuló döntéshozatallal kell irányítani. Az együttműködésen alapuló döntéshozatalnak a következőkön kell alapulnia:

A regionális koordinációs központok napi működését a regionális átvitelirendszer-üzemeltetők közötti együttműködésen alapuló döntéshozatallal kell irányítani, ami adott esetben magában foglal a regionális koordinációs központok közötti koordinációra irányuló rendelkezéseket is. Az együttműködési eljárásnak a következőkön kell alapulnia:

a)  a 36. cikknek megfelelően a feladatok tervezési és operatív szempontjainak kezelésére kidolgozott munkamegállapodások;

a)  a 36. cikknek megfelelően a feladatok tervezési és operatív szempontjainak kezelésére kidolgozott munkamegállapodások;

b)  a 37. cikknek megfelelően a regionális operatív központok operatív kötelezettségeinek és feladatainak teljesítése során a rendszerüzemeltetési régióban működő átvitelirendszer-üzemeltetőkkel folytatandó konzultációra vonatkozó eljárás;

b)  a 37. cikknek megfelelően a rendszerüzemeltetési régióban működő átvitelirendszer-üzemeltetőkkel és érintett érdekelt felekkel folytatandó eredményes és inkluzív konzultációra vonatkozó eljárás;

c)  a 38. cikknek megfelelően a határozatok és ajánlások elfogadására vonatkozó eljárás;

c)  a 38. cikknek megfelelően a határozatok és ajánlások elfogadására és felülvizsgálatára vonatkozó eljárás, amely biztosítja a regionális operatív központ tagjai közötti egyenlő bánásmódot;

d)  a 39. cikknek megfelelően a regionális operatív központok által elfogadott határozatok és ajánlások felülvizsgálatára vonatkozó eljárás.

 

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A regionális operatív központok munkamegállapodásokat dolgoznak ki a teljesítendő feladatok tervezési és operatív szempontjainak kezelésére, figyelembe véve különösen a szóban forgó feladatok sajátosságait és követelményeit az I. mellékletben meghatározottak szerint.

(1)  A regionális koordinációs központok olyan munkamegállapodásokat dolgoznak ki a teljesítendő feladatok tervezési és operatív szempontjainak kezelésére, amelyek hatékonyak, inkluzívak, átláthatóak és előmozdítják a konszenzust, figyelembe véve különösen a szóban forgó feladatok sajátosságait és követelményeit az I. mellékletben meghatározottak szerint.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

36 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A regionális operatív központok biztosítják, hogy a munkamegállapodások tartalmazzák az érintett felek értesítésére vonatkozó szabályokat.

(2)  A regionális koordinációs központok biztosítják, hogy a munkamegállapodások tartalmazzák az érintett felek értesítésére vonatkozó szabályokat.

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

37 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A regionális operatív központok kidolgoznak egy olyan eljárást, amelynek segítségével napi operatív kötelezettségeik és feladataik teljesítése során megszervezik az átvitelirendszer-üzemeltetőkkel és az érintett érdekeltekkel folytatandó megfelelő és rendszeres konzultációt. A szabályozási kérdések rendezésének biztosítása érdekében a szabályozó hatóságokat szükség esetén be kell vonni a folyamatba.

A regionális koordinációs központok kidolgoznak egy olyan eljárást, amelynek segítségével napi kötelezettségeik és feladataik teljesítése során megszervezik az átvitelirendszer-üzemeltetőkkel és az érintett érdekeltekkel folytatandó megfelelő és rendszeres konzultációt. A szabályozási kérdések rendezésének biztosítása érdekében a szabályozó hatóságokat szükség esetén be kell vonni a folyamatba.

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

37 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

37a. cikk

 

Átláthatóság

 

(1)  A regionális koordinációs központok megszervezik az érdekelt felek bevonására szolgáló folyamatot, és rendszeres találkozókat szerveznek az érdekelt felekkel az összekapcsolt rendszer hatékony, biztonságos és megbízható üzemeltetésével kapcsolatos kérdések megvitatása, valamint a hiányosságok azonosítása és a javításokra vonatkozó javaslatok megtétele céljából;

 

(2)  A villamosenergia-piaci ENTSO és a regionális operatív központok az érdekelt felek és a nyilvánosság számára teljes mértékben átláthatóan működnek. Valamennyi vonatkozó dokumentációt közzé kell tenni a megfelelő regionális koordinációs központ honlapján. Ez a bekezdés az e rendelet 32. és 33. cikke, 35. cikkének a) pontja, valamint 38. cikke alapján elfogadott javaslatokra, indokolásokra és határozatokra vonatkozik.

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Határozatok és ajánlások elfogadása

Határozatok és ajánlások elfogadása és felülvizsgálata

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A regionális operatív központok kidolgozzák a határozatok és ajánlások elfogadására vonatkozó eljárást.

(1)  Minden egyes regionális koordinációs központ kidolgozza a határozatok és ajánlások elfogadására vonatkozó eljárásokat, ami biztosítja a regionális koordinációs központok tagjainak földrajzilag kiegyensúlyozott képviseletét és egyenlő bánásmódját.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A regionális operatív központok az átvitelirendszer-üzemeltetőkhöz címzett, kötelező erejű határozatokat fogadnak el a 34. cikk (1) bekezdésének a), b), g) és q) pontjában említett feladatokra vonatkozóan. Az átvitelirendszer-üzemeltetők végrehajtják a regionális operatív központok által kibocsátott kötelező erejű határozatokat, kivéve azokat az eseteket, amikor ez kedvezőtlenül hatna a rendszer biztonságára.

(2)  A regionális koordinációs központok az átvitelirendszer-üzemeltetőkhöz címzett, kötelező erejű határozatokat fogadnak el a 34. cikk (1) bekezdésének a) és b)pontjában említett feladatokra vonatkozóan. Az átvitelirendszer-üzemeltetők végrehajtják a regionális koordinációs központok által kibocsátott kötelező erejű határozatokat, kivéve azokat az eseteket, ahol a határozat végrehajtása az egyes átvitelirendszer-üzemeltetők által az (EU) 2017/1485 bizottsági rendelet 25. cikke szerint meghatározott üzembiztonsági határértékek megsértését eredményezné.

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A regionális operatív központok az átvitelirendszer-üzemeltetőkhöz címzett ajánlásokat fogadnak el a 34. cikk (1) bekezdésének c)–f) és h)–p) pontjában említett feladatokra vonatkozóan.

(3)  A regionális koordinációs központok az átvitelirendszer-üzemeltetőkhöz címzett ajánlásokat fogadnak el a 34. cikk (1) bekezdésében felsorolt feladatokra vonatkozóan, amelyeket nem említ ezen cikk (2) bekezdése.

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Amennyiben az átvitelirendszer-üzemeltető úgy dönt, hogy eltér a regionális koordinációs központ határozatától vagy ajánlásától, haladéktalanul részletes magyarázattal szolgál a regionális koordinációs központ és a rendszerüzemeltetési régióban működő többi átvitelirendszer-üzemeltető számára.

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b)  A felülvizsgálatnak a rendszerüzemeltetési régióban működő egy vagy több átvitelirendszer-üzemeltető kérésére kell megindulnia. A határozat vagy ajánlás felülvizsgálatát követően a regionális operatív központok megerősítik vagy módosítják az intézkedést.

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 3 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c)  Amennyiben a felülvizsgálat tárgyát képező intézkedés ezen rendelet 38. cikkének (2) bekezdésével összhangban kötelező erejű határozat, a felülvizsgálat iránti kérelem nem függeszti fel a határozatot, kivéve azokat az eseteket, amikor a határozat végrehajtása az egyes szállításirendszer-üzemeltetők által a rendszerüzemeltetési iránymutatások 25. cikke szerint meghatározott üzembiztonsági határértékek megsértését eredményezné.

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Egy rendszerüzemeltetési régió szabályozó hatóságai dönthetnek közösen úgy, hogy a 34. cikk (1) bekezdésének c)–f) és h)–l) pontjában említett feladatok közül egyre vagy többre vonatkozóan kötelező erejű határozatok meghozatalára irányuló hatáskörrel ruházzák fel a regionális operatív központot.

(4)  Egy rendszerüzemeltetési régió szabályozó hatóságai dönthetnek közösen úgy, hogy a 34. cikk (1) bekezdésében felsorolt, és ezen cikk (2) bekezdésében nem említett feladatok közül egyre vagy többre vonatkozóan kötelező erejű határozatok meghozatalára irányuló hatáskörrel ruházzák fel a regionális koordinációs központot.

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

39. cikk

törölve

A határozatok és ajánlások felülvizsgálata

 

(1)  A regionális operatív központok kidolgozzák a határozatok és ajánlások felülvizsgálatára vonatkozó eljárást.

 

(2)  Az eljárásnak a rendszerüzemeltetési régióban működő egy vagy több átvitelirendszer-üzemeltető kérésére kell megindulnia. A határozat vagy ajánlás felülvizsgálatát követően a regionális operatív központok megerősítik vagy módosítják az intézkedést.

 

(3)  Amennyiben a felülvizsgálat tárgyát képző intézkedés a 38. cikk (2) bekezdése szerinti kötelező erejű határozat, a felülvizsgálati kérelem nem függeszti fel a határozat hatályát, kivéve azokat az eseteket, amikor ennek elmaradása kedvezőtlenül hatna a rendszer biztonságára.

 

(4)  Amennyiben a felülvizsgálat tárgyát képző intézkedés a 38. cikk (3) bekezdése szerinti ajánlás, és a felülvizsgálatot követően az átvitelirendszer-üzemeltető úgy dönt, hogy eltér az ajánlástól, az átvitelirendszer-üzemeltető részletes indokolással szolgál a regionális operatív központ és a rendszerüzemeltetési régióban működő többi átvitelirendszer-üzemeltető számára.

 

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A regionális operatív központok igazgatótanácsa

A regionális koordinációs központok igazgatótanácsa

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A regionális operatív központok a vezetésükkel kapcsolatos intézkedések meghozatala és működésük nyomon követése érdekében igazgatótanácsot hoznak létre.

(1)  A regionális koordinációs központok a vezetésükkel kapcsolatos intézkedések meghozatala és működésük nyomon követése érdekében igazgatótanácsot hoznak létre.

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az igazgatótanácsot egyrészről az átvitelirendszer-üzemeltetőket képviselő tagok, másrészről a rendszerüzemeltetési régió szabályozó hatóságait képviselő megfigyelők alkotják. A szabályozó hatóságok képviselői nem rendelkeznek szavazati joggal.

(2)  Az igazgatótanácsot a rendszerüzemeltetési régió valamennyi átvitelirendszer-üzemeltetőjét képviselő tagok alkotják. Az igazgatótanács összetételének földrajzilag kiegyensúlyozottnak kell lennie.

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az igazgatótanács a következőkért felelős:

(3)  Az igazgatótanács a következőkért felelős:

a)  a regionális operatív központ alapszabályának és eljárási szabályzatának megszövegezése és elfogadása;

a)  a regionális koordinációs központ alapszabályának és eljárási szabályzatának megszövegezése és elfogadása;

b)  a szervezeti felépítés meghatározása és kialakítása;

b)  a szervezeti felépítés kialakítása;

c)  az éves költségvetés elkészítése és jóváhagyása;

c)  az éves költségvetés elkészítése és jóváhagyása;

d)  az együttműködésen alapuló döntéshozatali eljárások kidolgozása és érvényesítése a 35. cikknek megfelelően.

d)  az együttműködésen alapuló döntéshozatali eljárások kidolgozása és érvényesítése a 35. cikknek megfelelően.

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az igazgatótanács hatásköre nem terjed ki a regionális operatív központok napi tevékenységeihez és feladatainak ellátásához kapcsolódó területekre.

(4)  Az igazgatótanács hatásköre nem terjed ki a regionális koordinációs központok feladatainak végrehajtásával kapcsolatos döntésekre.

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A regionális operatív központok oly módon határozzák meg szervezeti felépítésüket, hogy az támogassa feladataik biztonságos ellátását. A regionális operatív központok szervezeti felépítése előírja:

(1)  A rendszerüzemeltetési régiókban működő átvitelirendszer-üzemeltetők kidolgozzák a regionális koordinációs központok szervezeti felépítését. A regionális operatív központok szervezeti felépítése előírja:

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az igazgatási személyzet hatáskörét, kötelezettségeit és felelősségeit;

a)  a személyzet hatáskörét, kötelezettségeit és felelősségeit;

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A regionális operatív központok a helyi sajátosságok kezelésére létrehozhatnak regionális irodákat, valamint feladataik hatékony és megbízható ellátása érdekében kialakíthatnak támogató operatív központokat.

(2)  A regionális koordinációs központok a helyi sajátosságok kezelésére létrehozhatnak regionális irodákat, valamint feladataik hatékony és megbízható ellátása érdekében kialakíthatnak támogató koordinációs központokat, amennyiben azokra bizonyítottan feltétlenül szükség van.

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A regionális operatív központoknak rendelkezniük kell minden olyan emberi, műszaki, tárgyi és pénzügyi erőforrással, amely az e rendelet szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez, valamint feladataik ellátásához szükséges.

A regionális koordinációs központoknak rendelkezniük kell minden olyan emberi, műszaki, tárgyi és pénzügyi erőforrással, amely az e rendelet szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez, valamint feladataik független és pártatlan módon történő ellátásához szükséges. A regionális koordinációs központok emberi, műszaki, tárgyi és pénzügyi erőforrásai nem haladhatják meg a feladataik teljesítéséhez szigorúan szükséges mértéket, azonban biztosítaniuk kell a regionális koordinációs központok tagjainak földrajzilag kiegyensúlyozott képviseletét és egyenlő bánásmódját.

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A regionális operatív központok kidolgoznak egy folyamatos nyomonkövetési eljárást, amely kiterjed legalább a következőkre:

(1)  A regionális koordinációs központok kidolgoznak egy folyamatos nyomonkövetési eljárást, amely kiterjed legalább a következőkre:

a)  a regionális koordinációs központok működési teljesítménye;

a)  a regionális koordinációs központok működési teljesítménye;

b)  a kibocsátott határozatok és ajánlások, valamint az elért eredmények;

b)  a kibocsátott határozatok és ajánlások, különösen azokban az esetekben, amikor az átvitelirendszer-üzemeltetők eltértek, valamint az elért eredmények;

c)  a felelősségi körükbe tartozó valamennyi feladat végrehajtásának eredményessége és hatékonysága.

c)  a felelősségi körükbe tartozó valamennyi feladat végrehajtásának eredményessége és hatékonysága.

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A regionális operatív központok legalább évente benyújtják az Ügynökségnek és a rendszerüzemeltetési régió szabályozó hatóságainak az általuk végzett folyamatos nyomon követésből származó adatokat.

törölve

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A regionális operatív központok átlátható módon határozzák meg költségeiket, és azokról jelentést tesznek az Ügynökségnek és a rendszerüzemeltetési régió szabályozó hatóságainak.

(3)  A regionális koordinációs központok átlátható módon határozzák meg költségeiket, és azokról jelentést tesznek az Ügynökségnek és a rendszerüzemeltetési régió szabályozó hatóságainak.

Módosítás    163

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A regionális operatív központok a működésükről éves jelentést nyújtanak be a villamosenergia-piaci ENTSO-nak, az Ügynökségnek, a rendszerüzemeltetési régió szabályozó hatóságainak és a 2012/C 353/02 bizottsági határozat37 1. cikke értelmében létrehozott villamosenergia-ügyi koordinációs csoportnak.

(4)  A regionális koordinációs központok éves jelentést nyújtanak be a villamosenergia-piaci ENTSO-nak, az Ügynökségnek, a rendszerüzemeltetési régió szabályozó hatóságainak és a 2012/C 353/02 bizottsági határozat 1. cikke értelmében létrehozott villamosenergia-ügyi koordinációs csoportnak, amely tartalmazza ezen cikk (1) bekezdése szerinti monitoringadatokat és a működésükre vonatkozó információkat.

__________________

__________________

37 A Bizottság határozata (2012. november 15.) a villamosenergia-ügyi koordinációs csoport felállításáról (HL C 353., 2012.11.17., 2. o.).

37 A Bizottság határozata (2012. november 15.) a villamosenergia-ügyi koordinációs csoport felállításáról (HL C 353., 2012.11.17., 2. o.).

Módosítás    164

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A regionális operatív központok jelentést tesznek a villamosenergia-piaci ENTSO-nak, a rendszerüzemeltetési régió szabályozó hatóságainak, az Ügynökségnek és a tagállamok válsághelyzetek megelőzéséért és kezeléséért felelős hatáskörrel rendelkező hatóságainak az (1) bekezdés szerinti nyomonkövetési eljárás során azonosított hiányosságokról.

(5)  A regionális koordinációs központok jelentést tesznek a villamosenergia-piaci ENTSO-nak, a rendszerüzemeltetési régió szabályozó hatóságainak, az Ügynökségnek és a tagállamok válsághelyzetek megelőzéséért és kezeléséért felelős hatáskörrel rendelkező hatóságainak az (1) bekezdés szerinti nyomonkövetési eljárás során azonosított hiányosságokról.

Módosítás    165

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A titoktartás elvének, valamint a biztonsági és a kereskedelmi szempontból érzékeny információk megőrzése szükségességének sérelme nélkül, a regionális koordinációs központok nyilvánosságra hozzák az (4) és (5) bekezdésben említett jelentéseket.

Módosítás    166

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A regionális operatív központok megteszik a szükséges lépéseket a feladataik végrehajtásához kapcsolódó felelősség fedezésére, különösen azokra az esetekre vonatkozóan, amikor az átvitelirendszer-üzemeltetőkre nézve kötelező erejű határozatokat fogadnak el. A felelősség fedezése érdekében alkalmazott módszernek figyelembe kell vennie a regionális operatív központok jogállását és a rendelkezésre álló kereskedelmi biztosítási fedezet szintjét.

A 32. cikknek megfelelően, a regionális koordinációs központok létrehozására vonatkozó javaslatnak tartalmaznia kell a regionális koordinációs központ feladatainak végrehajtásával kapcsolatos felelősségre vonatkozó rendelkezéseket. A felelősség fedezése érdekében alkalmazott módszernek figyelembe kell vennie a regionális koordinációs központok jogállását és a rendelkezésre álló kereskedelmi biztosítási fedezet szintjét.

Módosítás    167

Rendeletre irányuló javaslat

47 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők kötelesek releváns adatokat közzétenni az összesített előrejelzésről és a tényleges keresletről, a termelési és terhelési kapacitás rendelkezésre állásáról és tényleges kihasználtságáról, a hálózatok és a rendszerösszekötők rendelkezésre állásáról és kihasználtságáról, valamint a kiegyenlítő energiáról és a tartalékkapacitásról. A kis teljesítményű termelő- és terhelési egységek rendelkezésre állása és tényleges kihasználtsága tekintetében felhasználhatók az összesített becsült adatok.

(4)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők kötelesek releváns adatokat közzétenni az összesített előrejelzésről és a tényleges keresletről, a termelési és terhelési kapacitás rendelkezésre állásáról és tényleges kihasználtságáról, a hálózatok és a rendszerösszekötők rendelkezésre állásáról és kihasználtságáról, a kiegyenlítő energiáról és a tartalékkapacitásról, valamint a rugalmasság rendelkezésre állásáról. A kis teljesítményű termelő- és terhelési egységek rendelkezésre állása és tényleges kihasználtsága tekintetében felhasználhatók az összesített becsült adatok.

Indokolás

E módosítás szervesen kapcsolódik a Bizottság által módosított rendelkezésekhez benyújtott egyéb módosításokhoz.

Módosítás    168

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azon elosztórendszer-üzemeltetők, amelyek nem vertikálisan integrált vállalkozás részei, vagy amelyek az [a 2009/72/EK irányelv átdolgozása a COM(2016) 864/2 javaslat szerint] irányelv 35. cikkének megfelelően szétválasztottak, uniós szinten együttműködnek az elosztórendszer-üzemeltetők európai szervezetén (EU DSO) keresztül annak érdekében, hogy elősegítsék a villamos energia belső piacának teljes körű megvalósítását és működését, valamint az elosztó- és átviteli rendszerek optimális irányítását és koordinált üzemeltetését. Azon elosztórendszer-üzemeltetőknek, amelyek részt kívánnak venni az EU DSO-ban, a szervezet bejegyzett tagjává kell válniuk.

Az elosztórendszer-üzemeltetők uniós szinten együttműködnek az elosztórendszer-üzemeltetők európai szervezetén (EU DSO) keresztül annak érdekében, hogy elősegítsék a villamos energia belső piacának teljes körű megvalósítását és működését, valamint az elosztó- és átviteli rendszerek optimális irányítását és koordinált üzemeltetését. Azon elosztórendszer-üzemeltetőknek, amelyek részt kívánnak venni az EU DSO-ban, jogukban áll a szervezet bejegyzett tagjává válni.

 

A bejegyzett tagok az EU DSO-ban részt vehetnek közvetlenül, vagy képviselheti őket a tagállam által kijelölt nemzeti szövetség vagy egy uniós szintű szövetség.

 

Az uniós jog szerinti feladatainak ellátása során az EU DSO az egyedi nemzeti érdekektől és az elosztórendszer-üzemeltetők nemzeti érdekeitől függetlenül jár el.

Módosítás    169

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A villamosenergia-piaci elosztórendszer-üzemeltetők [Kiadóhivatal: tizenkét hónappal a hatálybalépés után]-ig benyújtják a Bizottságnak és az Ügynökségnek a létrehozandó EU DSO alapszabályának tervezetét, tagjegyzékét, valamint a villamosenergia-piaci ENTSO-val és a többi érdekelttel folytatandó konzultáció eljárási szabályait és a finanszírozási szabályokat is tartalmazó eljárási szabályzatának tervezetét.

(1)  A villamosenergia-piaci elosztórendszer-üzemeltetők [Kiadóhivatal: tizenkét hónappal a hatálybalépés után]-ig benyújtják a Bizottságnak és az Ügynökségnek a létrehozandó EU DSO alapszabályának tervezetét, a részt vevő elosztórendszer-üzemeltetők és az elosztórendszer-üzemeltetők képviseletére kijelölt szervek jegyzékét, valamint a villamosenergia-piaci ENTSO-val és a többi érdekelttel folytatandó konzultáció eljárási szabályait, a döntéshozatali eljárást és a finanszírozási szabályokat is tartalmazó eljárási szabályzatának tervezetét.

 

Az EU DSO eljárási szabályzatának tervezete biztosítja az összes részt vevő elosztórendszer-üzemeltető méretüktől független, kiegyensúlyozott képviseletét, a döntéshozatali eljárásban is.

Módosítás    170

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az Ügynökség a valamennyi érdekeltet, és különösen az elosztórendszer-használókat tömörítő képviseleti szervezetekkel folytatott hivatalos konzultációt követően az alapszabály tervezetéről, a tagjegyzékről és az eljárási szabályzat tervezetéről a kézhezvételtől számított két hónapon belül véleményt terjeszt a Bizottság elé.

(2)  Az Ügynökség a valamennyi érdekeltet, és különösen az elosztórendszer-használókat és fogyasztóvédelmi szervezeteket tömörítő képviseleti szervezetekkel folytatott hivatalos konzultációt követően az alapszabály tervezetéről, a tagjegyzékről és az eljárási szabályzat tervezetéről a kézhezvételtől számított két hónapon belül véleményt terjeszt a Bizottság elé, figyelembe véve különösen az EU DSO függetlenségére, az összeférhetetlenségek megelőzésére, továbbá a tagok földrajzilag kiegyensúlyozott képviselete és a velük való egyenlő bánásmód biztosításának szükségességére vonatkozó szabályokat.

Módosítás    171

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A Bizottság az alapszabály tervezetéről, a tagjegyzékről és az eljárási szabályzat tervezetéről az Ügynökség (2) bekezdésében előírt véleményét figyelembe véve, az annak kézhezvételének napjától számított három hónapon belül véleményt nyilvánít.

(3)  A Bizottság az alapszabály tervezetéről, a tagjegyzékről és az eljárási szabályzat tervezetéről, beleértve a villamosenergia-piaci ENTSO-val és más érdekelt felekkel folytatott konzultációra vonatkozó eljárási szabályokat, a döntéshozatali eljárást és a finanszírozási szabályokat, továbbá a döntéshozatali eljárásról az Ügynökség (2) bekezdésben előírt véleményét figyelembe véve, az Ügynökség véleménye kézhezvételének napjától számított három hónapon belül véleményt nyilvánít.

Módosítás    172

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Az EU DSO tevékenységeinek elvégzésével összefüggésben felmerülő költségeket a szervezetben bejegyzett tagsági jogviszonnyal rendelkező elosztórendszer-üzemeltetők viselik, és ezeket a költségeket a tarifák kiszámítása során figyelembe kell venni. Ezeket a költségeket a szabályozó hatóságok csak abban az esetben hagyják jóvá, ha azok észszerűek és arányosak.

(6)  Az EU DSO tevékenységeinek elvégzésével összefüggésben felmerülő költségeket a szervezetben bejegyzett tagsági jogviszonnyal rendelkező elosztórendszer-üzemeltetők viselik, és ezeket a költségeket a szabályozó hatóság támogatható költségnek tekinti, és a tarifák kiszámítása során figyelembe kell vennie. Ezeket a költségeket a szabályozó hatóságok csak abban az esetben hagyják jóvá, ha azok észszerűek és arányosak.

Módosítás    173

Rendeletre irányuló javaslat

50 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

50a. cikk

 

A villamosenergia-piaci EU DSO-ra vonatkozó fő szabályok és eljárások

 

(1)  Az EU DSO az 50. cikkel összhangban elfogadott alapszabályának tiszteletben kell tartania az alábbi elveket:

 

a)  az EU DSO munkájában csak a bejegyzett tagok vehetnek részt, ugyanakkor e tagok meghatalmazás útján is képviseltethetik magukat;

 

b)  az EU DSO tevékenységeivel kapcsolatos stratégiai döntéseket, továbbá az igazgatótanácsnak szánt szakpolitikai iránymutatásokat a közgyűlés fogadja el;

 

c)  a közgyűlés határozatait az alábbi szabályok szerint kell elfogadni: – amennyiben elérik a közgyűlés tagjainak tulajdonított szavazatok 65%-át, – amelynek során az egyes tagok az esetükben érvényes számú fogyasztóval arányos számú szavazattal rendelkeznek, és – a végső eredményt a közgyűlés tagjainak legalább 55%-a támogatja.

 

d)  a közgyűlés határozatait az alábbi szabályok szerint kell elvetni:– amennyiben elérik a közgyűlés tagjainak tulajdonított szavazatok 35%-át, – amelynek során az egyes tagok az esetükben érvényes számú fogyasztóval arányos számú szavazattal rendelkeznek, és – a határozat elvetését a közgyűlés tagjainak legalább 25 %-a támogatja;

 

e)  az igazgatótanácsot a közgyűlés választja, legfeljebb 4 évre;

 

f)  az igazgatótanács a tagjai közül kinevezi az elnököt és a három alelnököt;

 

g)  az elosztórendszer-üzemeltetők és az átvitelirendszer-üzemeltetők 52. és 53. cikk szerinti együttműködését az igazgatótanács irányítja;

 

h)  az igazgatótanács a határozatait 15 szavazat egyszerű többségével fogadja el;

 

i)  a főtitkárt az igazgatótanács javaslata alapján a közgyűlés nevezi ki a tagjai közül négy évre, és a megbízatás egy alkalommal megújítható;

 

j)  a szakértői csoportokat az igazgatótanács javaslata alapján a közgyűlés nevezi ki; az egyes csoportok legfeljebb 30 tagból állhatnak, amelyek legfeljebb 1/3-a az elosztóhálózati engedélyesek európai szervezetének tagjain kívüli tag lehet. Ezenkívül az egyik szakértői csoportnak az elosztóhálózati engedélyesek országonként egy-egy képviselőjéből kell állnia.

 

(2)  Az EU DSO által elfogadott eljárási szabályzatnak tiszteletben kell tartania az EU DSO tagjaival szembeni tisztességes és arányos bánásmód elvét, és tükröznie kell az EU DSO tagságának sokféle földrajzi és gazdasági struktúráját. Az eljárási szabályzat különösen gondoskodik arról, hogy:

 

a)  az igazgatótanács az igazgatótanács elnökéből és a tagok 27 képviselőjéből álljon, amely utóbbiak közül: – [ ] 9 olyan tagokat képvisel, amelyeknek több mint 1 millió hálózathasználója van; – [ ] 9 olyan tagokat képvisel, amelyeknek több mint 100 000 és kevesebb mint 1 millió hálózathasználója van; és – [ ] 9 olyan tagokat képvisel, amelyeknek kevesebb mint 100 000 hálózathasználója van; ab) már meglévő DSO-szövetségek képviselői megfigyelőként részt vehessenek az igazgatótanács ülésein;

 

b)   az ugyanazon tagállamban található, illetve ugyanazon iparági vállalatcsoporthoz tartozó EU DSO tagoknak legfeljebb 3 képviselője lehessen az igazgatótanácsban;

 

c)   az igazgatótanács alelnökeit a fenti a) pontban leírt egyes csoportokba tartozó tagok képviselői közül nevezzék ki;

 

e)  a szakértői csoportok tagjai között ne lehessenek többségben az EU DSO ugyanazon tagállamban található, illetve ugyanazon iparági vállalatcsoporthoz tartozó tagjainak képviselői;

 

f)   az igazgatótanács létrehozzon egy olyan stratégiai tanácsadó csoportot, amely véleményével segíti az igazgatótanács és a szakértői csoportok munkáját, és amely egyfelől az EU DSO szövetségeinek képviselőiből, másfelől pedig az igazgatótanácsban képviselettel nem rendelkező tagállamok képviselőiből áll.

Módosítás    174

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az EU DSO feladatai a következők:

(1)  Az EU DSO feladatai a következők:

a)  az átviteli és az elosztóhálózatok koordinált üzemeltetése és tervezése;

a)  az átviteli és az elosztóhálózatok koordinált üzemeltetésének és tervezésének előmozdítása;

b)  a megújuló energiaforrások, az elosztott energiatermelés és az elosztóhálózat részét képző egyéb erőforrások – mint például az energiatárolás – integrációja;

b)  a megújuló energiaforrások és az elosztott energiatermelés javítása és maximalizálása, valamint az elosztóhálózat részét képező egyéb erőforrások – mint például az energiatárolás – és az ágazati integráció elősegítése;

c)  a felhasználóoldali válasz fejlesztése;

c)  a felhasználóoldali válasz fejlesztésének előmozdítása;

d)  az elosztóhálózatok digitalizálása, ideértve az intelligens hálózatok kiépítését és az intelligens fogyasztásmérés bevezetését is;

d)  az elosztóhálózatok digitalizálásának javítása, ideértve az intelligens hálózatok kiépítését és az intelligens fogyasztásmérés bevezetését is;

e)  adatkezelés, kiberbiztonság és adatvédelem;

e)  az adatokhoz való megkülönböztetésmentes és semleges hozzáférés garantálása az adatkezelési modelltől függetlenül, továbbá a szabványosítás és a határon átnyúló adatcsere előmozdítása, különösen a villamosenergia-piaci ENTSO-val, amennyiben ez az adatcsere, a kiberbiztonság és az adatvédelem előmozdítása érdekében fontos;

f)  részvétel az 55. cikk szerinti üzemi és kereskedelmi szabályzatok kidolgozásában.

f)  részvétel az 55. cikk szerinti üzemi és kereskedelmi szabályzatok kidolgozásában.

Módosítás    175

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  együttműködik a villamosenergia-piaci ENTSO-val az e rendelet értelmében elfogadott, az elosztóhálózatok üzemeltetése és tervezése, valamint az átviteli és az elosztóhálózatok koordinált üzemeltetése szempontjából releváns üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtásának nyomon követése során;

a)  ténylegesen együttműködik a villamosenergia-piaci ENTSO-val, az Ügynökséggel és a nemzeti szabályozókkal, hogy előmozdítsa az e rendelet értelmében elfogadott, az elosztóhálózatok üzemeltetése és tervezése, valamint az átviteli és az elosztóhálózatok koordinált üzemeltetése szempontjából releváns üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtásának az Ügynökség és adott esetben a nemzeti szabályozó hatóságok által történő nyomon követését;

Módosítás    176

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 55. cikk szerinti üzemi és kereskedelmi szabályzatok kidolgozása során az EU DSO széles körben, kellő időben, nyitott és átlátható módon, az 50. cikkben említett eljárási szabályzatnak megfelelően valamennyi érdekelt és különösen az érdekeltek mindegyikét tömörítő képviseleti szervezetek bevonásával konzultációs eljárást folytat. E konzultációnak ki kell terjednie a nemzeti szabályozó hatóságokra és más nemzeti hatóságokra, az ellátó- és a termelővállalkozásokra, a rendszerhasználókra, beleértve a felhasználókat is, az elosztórendszer-üzemeltetőkre, ideértve az érintett ágazati szövetségeket is, a műszaki testületekre és az érdekelteket tömörítő platformokra. A konzultáció célja a döntéshozatali folyamatban érintett valamennyi érdekelt fél véleményének és javaslatának felmérése.

(1)  Miközben részt vesz az 55. cikk szerinti új üzemi és kereskedelmi szabályzatok kidolgozásában, az EU DSO széles körben, kellő időben, nyitott és átlátható módon, az 50. cikkben említett eljárási szabályzatnak megfelelően valamennyi érdekelt és különösen az érdekeltek mindegyikét tömörítő képviseleti szervezetek bevonásával konzultációs eljárást folytat. E konzultációnak ki kell terjednie a nemzeti szabályozó hatóságokra és más nemzeti hatóságokra, az ellátó- és a termelővállalkozásokra, a rendszerhasználókra, beleértve a felhasználókat is, az elosztórendszer-üzemeltetőkre, ideértve az érintett ágazati szövetségeket is, a műszaki testületekre és az érdekelteket tömörítő platformokra. A konzultáció célja a döntéshozatali folyamatban érintett valamennyi érdekelt fél véleményének és javaslatának felmérése.

Módosítás    177

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – -1 bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1)  A villamosenergia-piaci ENTSO és az EU DSO hivatalos mechanizmust dolgoz ki az elosztórendszer-üzemeltetők és az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti együttműködés elősegítésére.

Módosítás    178

Rendeletre irányuló javaslat

53 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az elosztórendszer-üzemeltetők együttműködnek az átvitelirendszer-üzemeltetőkkel hálózataik tervezése és üzemeltetése során. Ennek keretében az átvitelirendszer- és az elosztórendszer-üzemeltetők kicserélnek egymással minden szükséges információt és adatot a termelési eszközök és a felhasználóoldali válasz működésével, hálózataik napi üzemeltetésével és a hosszú távú hálózati beruházási terveikkel kapcsolatban annak érdekében, hogy biztosítsák hálózataik költséghatékony, biztonságos és megbízható fejlesztését és üzemeltetését.

(1)  Az elosztórendszer-üzemeltetők és az átvitelirendszer-üzemeltetők együttműködnek egymással hálózataik tervezése és üzemeltetése során. Ennek keretében az átvitelirendszer- és az elosztórendszer-üzemeltetők kicserélnek egymással minden szükséges információt és adatot a termelési eszközök és a felhasználóoldali válasz működésével, hálózataik napi üzemeltetésével és a hosszú távú hálózati beruházási terveikkel kapcsolatban annak érdekében, hogy biztosítsák hálózataik költséghatékony fejlesztését és üzemeltetését és biztonságos és megbízható üzemeltetését.

Módosítás    179

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  az átviteli, elosztási és csatlakozási díjak összehangolt rendszerével kapcsolatos szabályok, ideértve a területi jelzéseket és az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezés szabályait is;

törölve

Módosítás    180

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 1 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

p)  a regionális operatív központokra vonatkozó szabályok.

törölve

Módosítás    181

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság az Ügynökséggel, a villamosenergia-piaci ENTSO-val és az egyéb érintett érdekeltekkel folytatott konzultációt követően háromévente prioritási listát állít fel, amelyben megállapítja az (1) bekezdésben meghatározott azon területeket, amelyekre ki kell terjednie az üzemi és kereskedelmi szabályzatok kidolgozásának. Amennyiben az üzemi és kereskedelmi szabályzat tárgya közvetlenül kapcsolódik az elosztórendszer üzemeltetéséhez és kevésbé releváns az átviteli rendszer üzemeltetése szempontjából, a Bizottság a villamosenergia-piaci ENTSO helyett felkérheti a villamosenergia-piaci EU DSO-t, hogy hozzon létre egy szövegező bizottságot és nyújtsa be az Ügynökségnek az üzemi és kereskedelmi szabályzatra irányuló javaslatot.

(2)  A Bizottság az Ügynökséggel, a villamosenergia-piaci ENTSO-val, az EU DSO-val és az egyéb érintett érdekeltekkel folytatott konzultációt követően háromévente prioritási listát állít fel, amelyben megállapítja az (1) bekezdésben meghatározott azon területeket, amelyekre ki kell terjednie az üzemi és kereskedelmi szabályzatok kidolgozásának. Amennyiben az üzemi és kereskedelmi szabályzat tárgya közvetlenül kapcsolódik az elosztórendszer üzemeltetéséhez és kevésbé releváns az átviteli rendszer üzemeltetése szempontjából, a Bizottság a villamosenergia-piaci ENTSO helyett felkérheti a villamosenergia-piaci EU DSO-t, hogy hozzon létre egy szövegező bizottságot és nyújtsa be az Ügynökségnek az üzemi és kereskedelmi szabályzatra irányuló javaslatot.

Módosítás    182

Rendeletre irányuló javaslat

56 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az 55. cikk szerint elfogadott valamely üzemi és kereskedelmi szabályzat módosításának tervezetét az adott üzemi és kereskedelmi szabályzat által valószínűleg érintett személyek – beleértve a villamosenergia-piaci ENTSO-t, az EU DSO-t, az átvitelirendszer-üzemeltetőket, a rendszerhasználókat és a fogyasztókat – javaslatot tehetnek az Ügynökségnek. Az Ügynökség saját kezdeményezésére is javasolhat módosításokat.

(2)  Az 55. cikk szerint elfogadott valamely üzemi és kereskedelmi szabályzat módosításának tervezetét az adott üzemi és kereskedelmi szabályzat által valószínűleg érintett személyek – beleértve a villamosenergia-piaci ENTSO-t, az EU DSO-t, az átvitelirendszer-üzemeltetőket és az elosztórendszer-üzemeltetőket, a rendszerhasználókat és a fogyasztókat – javaslatot tehetnek az Ügynökségnek. Az Ügynökség saját kezdeményezésére is javasolhat módosításokat.

Módosítás    183

Rendeletre irányuló javaslat

56 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

56a. cikk

 

A Bizottság 2022. december 31-ig megvizsgálja az üzemi és kereskedelmi szabályzatokat, illetve iránymutatásokat tartalmazó hatályos végrehajtási jogi aktusokat annak érdekében, hogy mérlegelje, mely elemeiket lenne érdemes rögzíteni a belső villamosenergia-piacra vonatkozó uniós jogalkotási aktusokban. A Bizottság vizsgálatának eredményéről részletes jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. Ezen jelentést adott esetben a bizottsági vizsgálat eredményeinek megfelelő jogalkotási javaslatok kísérik.

Módosítás    184

Rendeletre irányuló javaslat

57 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az iránymutatások elfogadása, illetve módosítása alkalmával a Bizottság konzultál az Ügynökséggel, a villamosenergia-piaci ENTSO-val és adott esetben más érdekeltekkel.

(7)  Az iránymutatások elfogadása, illetve módosítása alkalmával a Bizottság konzultál az Ügynökséggel, a villamosenergia-piaci ENTSO-val, az EU DSO-val és adott esetben más érdekeltekkel.

Módosítás    185

Rendeletre irányuló javaslat

64 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

64a. cikk

 

Felülvizsgálat

 

A Bizottság e rendelet alkalmazását 2025. június 1-ig felülvizsgálja, és arról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyet szükség esetén jogalkotási javaslattal egészít ki.

Módosítás    186

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

I melléklet

I melléklet

A REGIONÁLIS OPERATÍV KÖZPONTOK FELADATAI

A REGIONÁLIS KOORDINÁCIÓS KÖZPONTOK FELADATAI

1.  Koordinált kapacitásszámítás;

1.  Koordinált kapacitásszámítás;

1.1.  A regionális operatív központok elvégzik az övezetközi kapacitások koordinált számítását.

1.1.  A regionális koordinációs központok elvégzik az övezetközi kapacitások koordinált számítását.

1.2.  A koordinált kapacitásszámítást minden egyes piaci időtáv vonatkozásában kellő időben, a napon belüli időtáv során pedig a szükséges gyakorisággal el kell végezni.

1.2.  A koordinált kapacitásszámítást minden egyes piaci időtáv vonatkozásában kellő időben, a napon belüli időtáv során pedig a szükséges gyakorisággal el kell végezni.

1.3.  A koordinált kapacitásszámítást a 2. pontnak megfelelően közös rendszermodell és az érintett rendszerüzemeltetési régióban működő átvitelirendszer-üzemeltetők által kidolgozott koordinált kapacitásszámítási módszertan alapján kell végezni.

1.3.  A koordinált kapacitásszámítást a 2. pontnak megfelelően közös rendszermodell és az érintett rendszerüzemeltetési régióban működő átvitelirendszer-üzemeltetők által kidolgozott koordinált kapacitásszámítási módszertan alapján kell végezni.

1.4.  A koordinált kapacitásszámításnak a szűk keresztmetszet kezelésének e rendeletben meghatározott elveivel összhangban biztosítania kell a szűk keresztmetszetek hatékony kezelését.

1.4.  A koordinált kapacitásszámításnak a szűk keresztmetszet kezelésének e rendeletben meghatározott elveivel összhangban biztosítania kell a szűk keresztmetszetek hatékony kezelését.

2.  Koordinált biztonsági elemzés

2.  Koordinált biztonsági elemzés

2.1.  A regionális operatív központok a rendszer biztonságos működésének biztosítása érdekében koordinált biztonsági elemzést végeznek.

2.1.  A regionális koordinációs központok a rendszer biztonságos működésének biztosítása érdekében koordinált biztonsági elemzést végeznek.

2.2.  A biztonsági elemzést minden üzemeltetési tervezési időtávra a közös rendszermodell alkalmazásával kell elvégezni.

2.2.  A biztonsági elemzést minden üzemeltetési tervezési időtávra a közös rendszermodell alkalmazásával kell elvégezni.

2.3.  A regionális operatív központok legalább a rendszerüzemeltetési régióban működő átvitelirendszer-üzemeltetőkkel megosztják a koordinált biztonsági elemzés eredményeit.

2.3.  A regionális koordinációs központok legalább a rendszerüzemeltetési régióban működő átvitelirendszer-üzemeltetőkkel megosztják a koordinált biztonsági elemzés eredményeit.

2.4.  Ha a koordinált biztonsági elemzés eredményeként a regionális operatív központ lehetséges korlátot észlel, korrekciós intézkedéseket dolgoz ki a gazdasági hatékonyság maximalizálására.

2.4.  Ha a koordinált biztonsági elemzés eredményeként a regionális koordinációs központ lehetséges korlátot észlel, korrekciós intézkedéseket dolgoz ki a gazdasági hatékonyság maximalizálására.

 

2.4 a.  A koordinált biztonsági elemzést a 2. pont szerinti közös rendszermodell és az adott rendszerüzemeltetési régió átvitelirendszer-üzemeltetője által kidolgozott, összehangolt korrekciós intézkedések kialakítására vonatkozó módszertan alapján kell elvégezni.

3.  Közös rendszermodellek létrehozása

3.  Közös rendszermodellek létrehozása

3.1.  A regionális operatív központok hatékony eljárásokat dolgoznak ki az egyes üzemeltetési tervezési időtávokra vonatkozó közös rendszermodellek létrehozására.

3.1.  A regionális koordinációs központok hatékony eljárásokat dolgoznak ki az egyes üzemeltetési tervezési időtávokra vonatkozó közös rendszermodellek létrehozására.

3.2.  Az átvitelirendszer-üzemeltetők kijelölnek egy regionális operatív központot az összes régióra alkalmazandó közös rendszermodell kidolgozására.

3.2.  Az átvitelirendszer-üzemeltetők kijelölnek egy regionális koordinációs központot az összes régióra alkalmazandó közös rendszermodell kidolgozására.

3.3.  A közös rendszermodelleknek minden üzemeltetési tervezési időtáv tekintetében tartalmazniuk kell a hatékony üzemeltetési tervezés és kapacitásszámítás szempontjából releváns adatokat.

3.3.  A közös rendszermodelleknek minden üzemeltetési tervezési időtáv tekintetében tartalmazniuk kell a hatékony üzemeltetési tervezés és kapacitásszámítás szempontjából releváns adatokat.

3.4.  A közös rendszermodelleket valamennyi regionális operatív központ és átvitelirendszer-üzemeltető számára, valamint a villamosenergia-piaci ENTSO és – kérésre – az Ügynökség számára elérhetővé kell tenni.

3.4.  A közös rendszermodelleket valamennyi regionális koordinációs központ és átvitelirendszer-üzemeltető számára, valamint a villamosenergia-piaci ENTSO és – kérésre – az Ügynökség számára elérhetővé kell tenni.

4.  Az átvitelirendszer-üzemeltetők védelmi és helyreállítási tervei közötti összhang értékelése;

4.  Az átvitelirendszer-üzemeltetők védelmi és helyreállítási tervei közötti összhang értékelése;

4.1.  Az átvitelirendszer-üzemeltetők megállapodnak egy olyan küszöbértékben, amely fölött vészhelyzeti, blackout vagy helyreállítási állapot esetén egy vagy több átvitelirendszer-üzemeltető intézkedéseinek hatása jelentősnek minősül a többi, szinkronizált vagy nem szinkronizált módon összekapcsolt átvitelirendszer-üzemeltető számára.

4.1.  Az átvitelirendszer-üzemeltetők megállapodnak egy olyan küszöbértékben, amely fölött vészhelyzeti, blackout vagy helyreállítási állapot esetén egy vagy több átvitelirendszer-üzemeltető intézkedéseinek hatása jelentősnek minősül a többi, szinkronizált vagy nem szinkronizált módon összekapcsolt átvitelirendszer-üzemeltető számára.

4.2.  A 4.1. pontban meghatározott küszöbérték alkalmazásával minden regionális operatív központ támogatást nyújt az adott rendszerüzemeltetési régióban működő átvitelirendszer-üzemeltetőknek a rendszervédelmi és helyreállítási terveik konzisztenciaértékelése tekintetében.

4.2.  A 4.1. pontban meghatározott küszöbérték alkalmazásával minden regionális koordinációs központ támogatást nyújt az adott rendszerüzemeltetési régióban működő átvitelirendszer-üzemeltetőknek a rendszervédelmi és helyreállítási terveik konzisztenciaértékelése tekintetében.

4.3.  Az átvitelirendszer-üzemeltetők támogatása során a regionális operatív központ:

4.3.  Az átvitelirendszer-üzemeltetők támogatása során a regionális koordinációs központ:

(a)  azonosítja a lehetséges összeférhetetlenségeket;

(a)  azonosítja a lehetséges összeférhetetlenségeket;

(b)  enyhítő intézkedéseket javasol.

(b)  enyhítő intézkedéseket javasol.

4.4.  Az átvitelirendszer-üzemeltetők figyelembe veszik a javasolt enyhítő intézkedéseket.

4.4.  Az átvitelirendszer-üzemeltetők figyelembe veszik a javasolt enyhítő intézkedéseket.

5.  A regionális helyreállítás koordinációja és optimalizálása;

5.  A regionális helyreállítás koordinációja és optimalizálása;

5.1.  A regionális operatív központoknak olyan, a valós időhöz közeli felügyeleti ellenőrzési és adatgyűjtő rendszerekkel kell rendelkezniük, amelyek megfigyelhetősége megfelel a 4.1. pont szerinti küszöbérték alkalmazásával meghatározottaknak.

 

5.2.  Annak érdekében, hogy javuljon a rendszer helyreállításának hatékonysága és eredményessége, minden érintett regionális operatív központ támogatást nyújt a kinevezett frekvenciafelelősöknek és az újraszinkronizálás-vezetőknek. Az átvitelirendszer-üzemeltetők jogosultak támogatást kérni a regionális operatív központoktól, amennyiben rendszerük blackout vagy helyreállítási állapotban van.

5.2.  Annak érdekében, hogy javuljon a rendszer helyreállításának hatékonysága és eredményessége, minden érintett regionális koordinációs központ támogatást nyújt a kinevezett frekvenciafelelősöknek és az újraszinkronizálás-vezetőknek. Az átvitelirendszer-üzemeltetők jogosultak támogatást kérni a regionális koordinációs központoktól, amennyiben rendszerük blackout vagy helyreállítási állapotban van.

6.  Működés- és üzemzavar-elemzés és jelentéstétel;

6.  Működés- és üzemzavar-elemzés és jelentéstétel;

6.1.  A regionális operatív központok kivizsgálnak és bejelentenek minden olyan eseményt, amely meghaladja a 4.1. pont szerinti küszöbértéket. A rendszerüzemeltetési régió szabályozó hatóságai és az Ügynökség – saját kérésükre – részt vehetnek a kivizsgálásban. A jelentésnek ajánlásokat kell tartalmaznia a hasonló események jövőbeni megelőzésére.

6.1.  A regionális koordinációs központok kivizsgálnak és bejelentenek minden olyan eseményt, amely meghaladja a 4.1. pont szerinti küszöbértéket. A rendszerüzemeltetési régió szabályozó hatóságai és az Ügynökség – saját kérésükre – részt vehetnek a kivizsgálásban. A jelentésnek ajánlásokat kell tartalmaznia a hasonló események jövőbeni megelőzésére.

6.2.  A jelentést valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető és szabályozó hatóság számára, valamint a Bizottság és az Ügynökség számára elérhetővé kell tenni. Az Ügynökség kiadhat ajánlásokat a hasonló események jövőbeni megelőzésére.

6.2.  A jelentést valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető és szabályozó hatóság számára, valamint a Bizottság és az Ügynökség számára elérhetővé kell tenni. Az Ügynökség kiadhat ajánlásokat a hasonló események jövőbeni megelőzésére.

7.  A tartalék kapacitás regionális méretezése;

7.  A tartalék kapacitás regionális méretezése;

7.1.  A regionális operatív központok meghatározzák a rendszerüzemeltetési régiókra vonatkozó tartalékkapacitás-követelményeket. A tartalékkapacitás-követelmények meghatározása során:

7.1.  A regionális koordinációs központok meghatározzák a rendszerüzemeltetési régiókra vonatkozó tartalékkapacitás-követelményeket. A tartalékkapacitás-követelmények meghatározása során:

a)  törekedni kell annak az általános célnak a teljesülésére, hogy az üzembiztonság fenntartása a lehető legköltséghatékonyabb módon történjék;

a)  törekedni kell annak az általános célnak a teljesülésére, hogy az üzembiztonság fenntartása a lehető legköltséghatékonyabb módon történjék;

b)  a meghatározást a másnapi és/vagy a napon belüli időtávon kell elvégezni;

b)  a meghatározást a másnapi és/vagy a napon belüli időtávon kell elvégezni;

c)  meg kell határozni a rendszerüzemeltetési régióban szükséges tartalék kapacitás teljes mennyiségét;

c)  meg kell határozni a rendszerüzemeltetési régióban szükséges tartalék kapacitás teljes mennyiségét;

d)  a tartalék kapacitások minden egyes típusa tekintetében meg kell határozni a minimális tartalékkapacitás-követelményeket;

d)  a tartalék kapacitások minden egyes típusa tekintetében meg kell határozni a minimális tartalékkapacitás-követelményeket;

e)  a beszerzési költségek minimalizálása érdekében figyelembe kell venni a különböző típusú tartalék kapacitások közötti lehetséges helyettesítéseket;

e)  a beszerzési költségek minimalizálása érdekében figyelembe kell venni a különböző típusú tartalék kapacitások közötti lehetséges helyettesítéseket;

f)  meg kell állapítani a szükséges tartalék kapacitás földrajzi eloszlásával kapcsolatos esetleges követelményeket.

f)  meg kell állapítani a szükséges tartalék kapacitás földrajzi eloszlásával kapcsolatos esetleges követelményeket.

8.  A kiegyenlítő kapacitás regionális beszerzésének megkönnyítése

8.  A kiegyenlítő kapacitás regionális beszerzésének megkönnyítése

8.1.  A regionális operatív központok támogatják a rendszerüzemeltetési régióban működő átvitelirendszer-üzemeltetőket a beszerzendő kiegyenlítő kapacitás mennyiségének meghatározásában. A kiegyenlítő kapacitás mennyiségének meghatározása során:

8.1.  A regionális koordinációs központok támogatják a rendszerüzemeltetési régióban működő átvitelirendszer-üzemeltetőket a beszerzendő kiegyenlítő kapacitás mennyiségének meghatározásában. A kiegyenlítő kapacitás mennyiségének meghatározása során:

a)  a meghatározást a másnapi és/vagy a napon belüli időtávon kell elvégezni;

a)  a meghatározást a másnapi és/vagy a napon belüli időtávon kell elvégezni;

b)  a beszerzési költségek minimalizálása érdekében figyelembe kell venni a különböző típusú tartalék kapacitások közötti lehetséges helyettesítéseket;

b)  a beszerzési költségek minimalizálása érdekében figyelembe kell venni a különböző típusú tartalék kapacitások közötti lehetséges helyettesítéseket;

c)  figyelembe kell venni a szükséges tartalék kapacitás azon mennyiségeit, amelyeket várhatóan a kiegyenlítő energiára vonatkozóan nem kiegyenlítő kapacitásra irányuló szerződés alapján benyújtott ajánlatok biztosítanak.

c)  figyelembe kell venni a szükséges tartalék kapacitás azon mennyiségeit, amelyeket várhatóan a kiegyenlítő energiára vonatkozóan nem kiegyenlítő kapacitásra irányuló szerződés alapján benyújtott ajánlatok biztosítanak;

 

ca)  a beszerzési költségek minimalizálása érdekében figyelembe kell venni a különböző típusú tartalék kapacitások közötti lehetséges helyettesítéseket.

8.2.  A regionális operatív központok támogatják a rendszerüzemeltetési régióban működő átvitelirendszer-üzemeltetőket a 8.1. pont szerint meghatározott, szükséges mennyiségű kiegyenlítő kapacitás beszerzésében. A kiegyenlítő kapacitás beszerzése során

 

a)  a meghatározást a másnapi és/vagy a napon belüli időtávon kell elvégezni;

 

b)  a beszerzési költségek minimalizálása érdekében figyelembe kell venni a különböző típusú tartalék kapacitások közötti lehetséges helyettesítéseket.

 

9.  Regionális előrejelzések a rendszerek megfelelőségéről és a kockázatcsökkentő tevékenységek előkészítése

9.  Regionális előrejelzések a rendszerek megfelelőségéről és a kockázatcsökkentő tevékenységek előkészítése

9.1.  A regionális operatív központok heti előzetes és napon belüli regionális megfelelőségértékeléseket végeznek.

9.1.  A regionális koordinációs központok heti előzetes és napon belüli regionális megfelelőségértékeléseket végeznek.

9.2.  A regionális operatív központok a megfelelőségértékeléseket a rendszerüzemeltetési régióban működő átvitelirendszer-üzemeltetők által rendelkezésre bocsátott információk alapján végzik el annak érdekében, hogy észleljék azokat a helyzeteket, amelyekben bármely szabályozási területen vagy regionális szinten a megfelelőség hiánya várható. A regionális operatív központok minden üzemeltetési tervezési időtáv tekintetében figyelembe veszik a lehetséges övezetközi kereskedelmet és az üzembiztonsági határértékeket.

9.2.  A regionális koordinációs központok a megfelelőségértékeléseket a rendszerüzemeltetési régióban működő átvitelirendszer-üzemeltetők által rendelkezésre bocsátott információk alapján végzik el annak érdekében, hogy észleljék azokat a helyzeteket, amelyekben bármely szabályozási területen vagy regionális szinten a megfelelőség hiánya várható. A regionális koordinációs központok minden üzemeltetési tervezési időtáv tekintetében figyelembe veszik a lehetséges övezetközi kereskedelmet és az üzembiztonsági határértékeket.

9.3.   A termelés megfelelőségének regionális értékelését minden egyes regionális operatív központ a többi regionális operatív központtal koordináltan végzi, hogy ily módon:

9.3.   A termelés megfelelőségének regionális értékelését minden egyes regionális koordinációs központ a többi regionális koordinációs központtal koordináltan végzi, hogy ily módon:

a)  ellenőrizze az alapul szolgáló feltételezéseket és előrejelzéseket;

a)  ellenőrizze az alapul szolgáló feltételezéseket és előrejelzéseket;

b)  észlelje azokat az esetleges övezetközi helyzeteket, amelyek nem felelnek meg a követelményeknek.

b)  észlelje azokat az esetleges övezetközi helyzeteket, amelyek nem felelnek meg a követelményeknek.

9.4.  Valamennyi regionális operatív központ megküldi a termelés megfelelőségének regionális értékeléséből nyert eredményeket és a meg nem felelés kockázatának csökkentésére általa javasolt intézkedéseket a rendszerüzemeltetési régióban működő átvitelirendszer-üzemeltetőknek, valamint a többi regionális operatív központnak.

9.4.  Valamennyi regionális koordinációs központ megküldi a termelés megfelelőségének regionális értékeléséből nyert eredményeket és a meg nem felelés kockázatának csökkentésére általa javasolt intézkedéseket a rendszerüzemeltetési régióban működő átvitelirendszer-üzemeltetőknek, valamint a többi koordinációs központnak.

10.  Az üzemszünetek regionális koordinációja

10.  Az üzemszünetek regionális koordinációja

10.1.  A regionális operatív központok üzemszünet-koordinációt végeznek annak érdekében, hogy figyelemmel kísérjék a releváns eszközök rendelkezésre állását és összehangolják rendelkezésreállási terveiket, és ezáltal biztosítsák az átviteli rendszer üzembiztonságát, és maximalizálják az övezetközi áramlások szempontjából releváns rendszerösszekötők és/vagy átviteli rendszerek kapacitását.

10.1.  A regionális koordinációs központok üzemszünet-koordinációt végeznek annak érdekében, hogy figyelemmel kísérjék a releváns eszközök rendelkezésre állását és összehangolják rendelkezésreállási terveiket, és ezáltal biztosítsák az átviteli rendszer üzembiztonságát, és maximalizálják az övezetközi áramlások szempontjából releváns rendszerösszekötők és/vagy átviteli rendszerek kapacitását.

10.2.  Az egyes regionális operatív központok egyetlen jegyzékben tartják nyilván a rendszerüzemeltetési régióban található jelentős hálózati elemeket, villamosenergia-termelő berendezéseket és fogyasztói létesítményeket, és ezt a jegyzéket elérhetővé teszik az ENTSO-E üzem-előkészítő rendszerben.

10.2.  Az egyes regionális koordinációs központok egyetlen jegyzékben tartják nyilván a rendszerüzemeltetési régióban található jelentős hálózati elemeket, villamosenergia-termelő berendezéseket és fogyasztói létesítményeket, és ezt a jegyzéket elérhetővé teszik az ENTSO-E üzem-előkészítő rendszerben.

10.3.  Minden regionális operatív központ a rendszerüzemeltetési régióban folytatott üzemszünet-koordinációhoz kapcsolódóan:

10.3.  Minden regionális koordinációs központ a rendszerüzemeltetési régióban folytatott üzemszünet-koordinációhoz kapcsolódóan:

a)  valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető következő egyéves időszakra szóló rendelkezésreállási tervének felhasználásával értékeli az üzemszünetek tervezésének összeegyeztethetőségét;

a)  valamennyi átvitelirendszer-üzemeltető következő egyéves időszakra szóló rendelkezésreállási tervének felhasználásával értékeli az üzemszünetek tervezésének összeegyeztethetőségét;

b)  a rendszerüzemeltetési régióban működő átvitelirendszer-üzemeltetők rendelkezésére bocsátja az észlelt tervezési összeegyeztethetetlenségek jegyzékét és az összeegyeztethetetlenségek kiküszöbölésére irányuló javaslatait.

b)  a rendszerüzemeltetési régióban működő átvitelirendszer-üzemeltetők rendelkezésére bocsátja az észlelt tervezési összeegyeztethetetlenségek jegyzékét és az összeegyeztethetetlenségek kiküszöbölésére irányuló javaslatait.

11.  Az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezési mechanizmusok optimalizálása

11.  Az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezési mechanizmusok optimalizálása

11.1.   A regionális operatív központok támogatják a rendszerüzemeltetési régióban működő átvitelirendszer-üzemeltetőket az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti, kettőnél több átvitelirendszer-üzemeltetőt érintő elszámolásokhoz kapcsolódó pénzmozgások kezelésében, többek között a teher-újraelosztási költségek, a szűkkeresztmetszet-kezelési bevételek, a szándékolatlan eltérések és a tartalékbeszerzési költségek tekintetében.

11.1.  A regionális koordinációs központok támogatják a rendszerüzemeltetési régióban működő átvitelirendszer-üzemeltetőket az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti, kettőnél több átvitelirendszer-üzemeltetőt érintő elszámolásokhoz kapcsolódó pénzmozgások kezelésében, többek között a teher-újraelosztási költségek, a szűkkeresztmetszet-kezelési bevételek, a szándékolatlan eltérések és a tartalékbeszerzési költségek tekintetében.

12.  Képzés és tanúsítás

12.  Képzés és tanúsítás

12.1.  A rendszerüzemeltetési régióban működő átvitelirendszer-üzemeltetők tervezési és vezénylőtermeiben dolgozó személyzet részére a regionális operatív központok a regionális rendszerüzemeltetésre összpontosító képzési és tanúsítási programokat dolgoznak ki és hajtanak végre.

12.1.  A rendszerüzemeltetési régióban működő átvitelirendszer-üzemeltetők tervezési és vezénylőtermeiben dolgozó személyzet részére a regionális koordinációs központok a regionális rendszerüzemeltetésre összpontosító képzési és tanúsítási programokat dolgoznak ki és hajtanak végre.

12.2.  A képzési programoknak a rendszerüzemeltetés valamennyi releváns területére ki kell terjedniük, ideértve a regionális válságforgatókönyveket is.

12.2.  A képzési programoknak a rendszerüzemeltetés valamennyi releváns területére ki kell terjedniük, ideértve a regionális válságforgatókönyveket is.

13.  Regionális válsághelyzetek azonosítása és kockázatcsökkentési forgatókönyvek kidolgozása a tagállami kockázati készültségi tervek alapján

13.  Regionális válsághelyzetek azonosítása és kockázatcsökkentési forgatókönyvek kidolgozása a tagállami kockázati készültségi tervek alapján

13.1.  Amennyiben a villamosenergia-piaci ENTSO átruházza rájuk ezt a feladatot, a regionális operatív központok az [a kockázatokra való felkészülésről szóló rendelet a COM(2016) 862 javaslat szerint] rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelően azonosítják a regionális válságforgatókönyveket.

13.1.  Amennyiben a villamosenergia-piaci ENTSO átruházza rájuk ezt a feladatot, a regionális koordinációs központok az [a kockázatokra való felkészülésről szóló rendelet a COM(2016) 862 javaslat szerint] rendelet 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelően azonosítják a regionális válságforgatókönyveket.

13.2.   A regionális operatív központok az [a kockázatokra való felkészülésről szóló rendelet a COM(2016) 862 javaslat szerint] rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével összhangban a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködve előkészítik és elvégzik az éves válságszimulációkat.

13.2.  A regionális koordinációs központok az [a kockázatokra való felkészülésről szóló rendelet a COM(2016) 862 javaslat szerint] rendelet 12. cikkének (3) bekezdésével összhangban a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködve előkészítik és elvégzik az éves válságszimulációkat.

 

13a.  Új kapacitás iránti igények azonosítása, a meglévő kapacitás vagy alternatívái továbbfejlesztéséhez.

 

13a.1.  A regionális koordinációs központok támogatják az átvitelirendszer-üzemeltetőket az új kapacitás iránti igények azonosításában a meglévő kapacitás vagy alternatívái továbbfejlesztéséhez, amelyeket a 347/2013/EU rendelet alapján létrehozott regionális csoportokhoz kell benyújtani, és amelyeket bele kell foglalni az (EU) ... irányelv [2009/72/EK irányelv COM(2016) 864/2 javaslat szerinti átdolgozása] 51. cikkében említett tízéves hálózatfejlesztési tervbe.

(1)

HL C 77., 2002.3.28., 1. o.

(2)

HL C 288., 2017.9.30., 91. o.

(3)

HL C 342., 2017.10.12., 79. o.


INDOKOLÁS

I. Bevezetés

Az elektromos rendszereket Európában éveken keresztül nemzeti monopóliumok uralták, amelyek a teljes rendszert ellenőrzésük alatt tartották, a termeléstől kezdve, az elosztáson és szállításon keresztül a fogyasztó számára történő értékesítésig. Bár az ilyen „top-down” rendszer szolgáltatott villamos energiát, nem tett lehetővé semmiféle versenyt, ami nem kedvez a fogyasztók számára. A villamos energia piacát 1996-tól kezdve fokozatosan megnyitják a verseny ösztönzése és az árak csökkentése érdekében. Az utolsó érdemi uniós jogszabályi változásokra a harmadik energiaügyi csomaggal került sor, 2009-ben.

Azóta a villamosenergia-termelésben forradalom következett be. A villamosenergia-termelés egy központosított rendszerből egy decentralizáltabb rendszerré alakult, köszönhetően a megújuló erőforrások és az egyéb technológiák fejlődésének. A jogszabályoknak alkalmazkodniuk kell az új valósághoz.

A megújuló energiaforrások (szél- és napenergia) nagymértékű időszakiságot vezettek be a rendszerbe, amelynek alkalmazkodnia kellett, hogy az rugalmasabbá váljon, miközben továbbra is biztosítja a fogyasztók ellátásbiztonságát. Az éghajlatváltozás megfékezésével kapcsolatos céljaink megerősítették a különböző támogatási rendszereket, amelyek az uniós tagállamok közötti, tökéletlen határokon átnyúló együttműködéssel kombinálva termelési többletkapacitáshoz vezettek uniós szinten. Számos tagállamban a szabályozott árak és az össze nem függő támogatási programok rossz jelzéseket küldenek a beruházásokhoz.

E kihívások kezelése, illetve a szén-dioxid-mentesítés elősegítése érdekében az előadó a „piaci” megközelítést részesíti előnyben, ami azt jelenti, hogy a piaci résztvevők mindegyike számára egyenlő versenyfeltételeket kell teremteni. Ez magában foglalja a piactorzító támogatások felszámolását a fosszilis tüzelőanyagok, az atomenergia és a megújuló energiaforrások esetében egyaránt. A tisztességes szabályok tisztességes piaci versenyt jelentenek. Egy tisztességes villamosenergia-piac egyaránt hozzájárul éghajlati céljaink teljesüléséhez és a legalacsonyabb, legversenyképesebb árak kialakulásához a fogyasztók számára, egyidejűleg biztosítva az ellátás biztonságát, túlzott befektetések nélkül.

II. A jelentés

II.1. A piaci alapú megközelítés

Minden piac alapelve az árak szabad mozgása. Ezért az árplafonok megszüntetése rendkívül fontos elem, és a lehető leghamarabb sort kellene keríteni rá.

A kapacitásmechanizmusok támogatások, amelyeknek nem sok értelmük van, ha a többletkapacitás van az EU-ban. Az előadó úgy véli, hogy azokat csak végső megoldásként szabad alkalmazni. Először is az európai megfelelőségértékelésnek meg kellene állapítania, hogy a megfelelőség tekintetében aggodalmak merülnek fel. Ezt követően a tagállamoknak kellene konkrét kötelezettségvállalások révén kezelniük a megfelelőséggel kapcsolatos aggodalmakat okozó akadályokat, amelyeket a Bizottság felülvizsgál. Amennyiben a megfelelőséggel kapcsolatos aggodalmakat csak egy hosszabb időszakon át lehet kezelni, bizonyos feltételek mellett és az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal összhangban engedélyezni lehet a kapacitásmechanizmusokat. E a mechanizmusoknak lehetőség szerint határokon átnyúlónak kellene lenniük.

A mindenki számára egyenlő versenyfeltételek kulcsfontosságú elemei annak biztosításának, hogy az árak a versenyen alapuljanak. Az egyes termelőknek elsőbbségi alapú teherelosztás és a kiegyenlítési feladat alól mentesítés formájában jelenleg nyújtott támogatás torzítja a versenyt. Az előadó úgy véli, hogy a piac megfelelő működéséhez mindenkinek pénzügyileg felelősnek kell lennie az általa a rendszerben okozott egyensúlyhiányért. Egy ilyen megközelítés megfelelően ösztönzi a rendszer egyensúlyának fenntartását és biztosítja a megfelelő szintű ellátásbiztonságot, csökkentve ezáltal a kapacitásmechanizmusok iránti igényt.

II.2. Ajánlattételi övezetek

A nagyobb ajánlattételi övezetek nagyobb likviditást biztosítanak, bár kevésbé ösztönzik a hálózatba való beruházásokat. Az előadó osztja azt a nézetet, hogy az ajánlattételi övezeteknek az idők folyamán állandóaknak kell lenniük, és a lehető legnagyobbaknak, figyelembe véve a különböző rendszerbeli torlódásokat. Az előadó a „répa és a bot” megközelítést javasolja. Először is, az ajánlattételi övezetek felülvizsgálatát követően az érintett tagállamoknak egyhangúlag megállapodásra jutniuk az ajánlattételi övezetek struktúrájáról és szükség esetén a konkrét kötelezettségvállalásokról. Amennyiben nem sikerül ilyen megállapodásra jutni, a Bizottságnak kell fellépnie a nézeteltérés feloldása érdekében.

II.3. Regionális együttműködés

A villamosenergia-piacon ami az egyik tagállamban történik, az befolyásolja a régióbeli és az azon túli tagállamokat is. A rendszer biztonságának és az áramkimaradások elkerülésének biztosításához fokozottabb regionális együttműködésre van szükség az átvitelirendszer-üzemeltetők között. Az előadó úgy véli, hogy a már működő regionális biztonsági koordinátorok rendkívül hasznos szerepet játszanak a rendszer biztonságának biztosításában. Mivel a villamosenergia-piacok egyre szorosabban kapcsolódnak egymáshoz, a következő logikus lépés az együttműködés fokozása azáltal, hogy több feladatot és feladatkört ruházunk regionális szintre. A rendszer biztonságáért való végső felelősség azonban az átvitelirendszer-üzemeltetőké kell maradjon.

II.4. Fogyasztó

A technológia ma már lehetővé teszi, hogy új szereplők váljanak aktívvá a villamos energia piacán. Ezért a piacot úgy kell kialakítani, hogy lehetővé tegye és megkönnyítse mindenki számára a részvételt, aki képes rá és szeretné, akár saját termelés, raktározás vagy keresletoldali válasz révén. A piaci korlátok felszámolása azt jelenti, hogy több piaci szereplő lesz, és nagyobb választék fog a fogyasztók rendelkezésére állni. Az előadó módosításokat javasol a javaslatban annak biztosítására is, hogy a fogyasztók jól informált döntéseket hozhassanak és rövid időn belül szolgáltatót válthassanak.


MELLÉKLET: A JOGI BIZOTTSÁG LEVELE

D(2017)31012

Jerzy Buzek

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság elnöke

PHS 08B046

Brüsszel

Tárgy:  Javaslat a villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és a tanácsi rendeletre (átdolgozás)

  (COM(2016)0861 – C8 0492/2016 – 2016/0379(COD))

Tisztelt Elnök Úr!

A Jogi Bizottság a Parlament eljárási szabályzatának átdolgozásról szóló 104. cikke értelmében megvizsgálta a fent említett javaslatot.

E cikk (3) bekezdése a következőképpen szól:

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz az akként megjelölteken kívüli, egyéb más érdemi módosítást, tájékoztatja arról az illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 169. és a 170. cikkben foglalt feltételeken túl a téma szerint illetékes bizottságban csak azok a módosítások elfogadhatók, amelyek a javaslat módosításokat tartalmazó részeire vonatkoznak.

A javaslatban változatlanul maradót részekre vonatkozó módosításokat kivételesen és eseti jelleggel a téma szerint illetékes bizottság elnöke azonban elfogadhatja, ha úgy ítéli meg, hogy a szöveg belső koherenciája vagy más elfogadható módosításokhoz való szoros kapcsolódásuk folytán erre halaszthatatlan okok miatt szükség van. Ezen okokat a módosításokhoz fűzött írásos indokolásban kell feltüntetni.”

A Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye alapján, amely megvizsgálta az átdolgozásra irányuló javaslatot, valamint az előadó ajánlásaival összhangban a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a szóban forgó javaslat nem tartalmaz érdemi módosításokat a javaslatban vagy a tanácsadó munkacsoport által ekként feltüntetetteken kívül, valamint hogy a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

Következésképpen 2017. július 13-i ülésén a Jogi Bizottság 21 támogató szavazattal és 2 tartózkodás mellett azt javasolta az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságnak mint illetékes bizottságnak, hogy a 104. cikkel összhangban megvizsgálhatja a fent említett javaslatot.

Tisztelettel:

Pavel Svoboda

Melléklet: A tanácsadó munkacsoport elnöke által aláírt jelentés


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAI TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJÁNAK VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2017. június 20.

VÉLEMÉNY

  A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE:  AZ EURÓPAI PARLAMENT

    A TANÁCS

    A BIZOTTSÁG

A villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (átdolgozás)

COM(2016)0861 (2017.2.23.) – 2016/0379(COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2017. május 3-án azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja – többek között – a Bizottság által előterjesztett fent nevezett javaslatot.

Ezen az ülésen(1) a villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó hálózati hozzáférési feltételekről és az 1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i 714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átdolgozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat vizsgálata a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel született azon megállapításával zárult, hogy az érdemi változtatások azonosítására szolgáló, szürke kiemeléssel kellett volna jelölni a következőket:

– a 27. cikk (1) bekezdésének b) pontjában az „és közzétesz” szavak betoldása;

– 27. cikk (1) bekezdésének j) pontjában az „[a kockázatokra való felkészülésről szóló rendelet a COM(2016) 862 javaslat szerint] rendelet 9. cikkének (2) bekezdése alapján” szavak betoldása;

– a 29. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében és a 31. cikk (1) bekezdésében a „8. cikk (1), (2) és (3) bekezdésben” szövegnek a „27. cikk (1), (2) és (3) bekezdésben” szöveggel való felváltását;

– a 29. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében a „8. cikk (2) bekezdése” szövegnek a „az 55. cikk (14) bekezdése” szöveggel való felváltását;

– a 29. cikk (1) bekezdésének harmadik albekezdésében a „6. cikk (11) bekezdése” szövegnek a „54. cikk (1) bekezdése” szöveggel való felváltását;

– a 30. cikkben az 54. cikkre való hivatkozást;

– a 56. cikk (4) bekezdésében az „a 63. cikkel összhangban ” szavakat;

– a 56. cikk (5) bekezdésében a „23. cikk (2) bekezdésében” szövegnek a „63. cikkben” szöveggel való felváltását;

– a 57. cikk (6) bekezdésében az „az Ügynökség által elfogadott és véleményre épülnek” szavak törlését.

Ennélfogva a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport egyhangú közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabály érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos      jogtanácsos      főigazgató

(1)

  A tanácsadó munkacsoport a javaslat angol nyelvű változata alapján dolgozott, mivel ez a szóban forgó szöveg eredeti nyelvi változata.


KISEBBSÉGI VÉLEMÉNY

Kisebbségi vélemény (az eljárási szabályzat 52a. cikke) a villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről szóló jelentésről (átdolgozás)

Angelika Niebler

A mai napon az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság a villamos energia belső piacáról szóló rendeletről készített jelentésről hozott döntést, amelynek értelmében a határokon átnyúló villamosenergia-távvezetékek legalább 75%-át 2025 vége előtt meg kell nyitni az európai villamosenergia-kereskedelem számára, és a jövőben az Európai Bizottság fog rendelkezni hatáskörrel arra, hogy a villamos energiával kapcsolatos ajánlattételi övezetek átalakításáról szóló végső határozatot meghozza.

A rendszerösszekötők 2025-ig való megnyitására vonatkozó merev 75%-os célkitűzés jelentős hálózati szűkület kialakulásához, és következésképp a teher-újraelosztási költségek rendkívüli emelkedéséhez vezetnének Németországban. E konkrét célértékek rögzítése nem teszi lehetővé a villamosenergia-távvezetékek rugalmas megnyitását a műszaki és gazdasági megvalósíthatóság feltételei alapján, ami azt eredményezi, hogy nem veszik figyelembe a valós körülményeket, például a hálózatbővítés terén Németországban elért előrelépést.

Ha ezek a célok Németországban nem teljesíthetők, akkor a Bizottság átalakíthatja az ajánlattételi övezeteket. Ez azzal a veszéllyel járna, hogy megbomlik Németország egységes ajánlattételi övezete, ami drámai hatással lenne a villamosenergia-ár alakulására és egyértelműen észak-déli megosztottságot alakítana ki.

Jómagam az európai belső villamosenergia-piac támogatója vagyok. A villamos energia belső piacáról szóló rendeletről szóló jelentésben előírtakhoz hasonló, a határokon átnyúló villamosenergia-távvezetékekre vonatkozó merev követelményeket nem tartom felelősségteljesnek, ezért én is a háromoldalú tárgyalások megkezdésére vonatkozó mandátum odaítélése ellen szavaztam.


VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (07.12.2017)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a villamos energia belső piacáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2016)0861 – C8‑0492/2016 – 2016/0379(COD))

A vélemény előadója: Ivo Belet

RÖVID INDOKOLÁS

A vélemény előadója összességében üdvözli az Európai Bizottság által a tiszta energiára vonatkozó csomaggal kapcsolatosan meghatározott prioritásokat: az energiahatékonyság előtérbe állítása, az Unió globális vezető szerepe a megújuló energiaforrások területén, valamint az energiafogyasztók számára biztosított méltányosság.

A rendeletre irányuló javaslat célja egy olyan integrált energiapiac létrehozása, amely több előnyt is biztosít, ideértve a megújuló forrásokból előállított nagy mennyiségű villamos energia költséghatékony módon történő integrációját és fejlesztését, valamint az átláthatóbb árképzésnek köszönhető további energiatakarékosságot.

Általános szabályok

Az uniós jogalkotásnak megfelelő egyensúlyt kell találnia a piaci alapú megközelítések és a hatékony szabályozás között. Szükség lehet a piacok korrekciójára a piacok nem megfelelő működésének kiigazítása és az általános társadalmi és gazdasági érdekű célkitűzések megvalósítása érdekében. Az energetikai átállás legalacsonyabb társadalmi költség mellett történő megvalósításához megfelelő egyensúlyra van szükség.

Elsőbbségi alapú teherelosztás

Ha a megújuló forrásból származó energia területén meg kívánjuk őrizni az Unió globális vezető szerepét, mindaddig korai lehet megjósolni az elsőbbségi hálózati hozzáférés és az elsőbbségi alapú teherelosztás végét a megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművek esetében, amíg a nagykereskedelmi piacok továbbra is torzulásokat mutatnak, nemigen érett meg az idő. Az elsőbbségi alapú teherelosztásra vonatkozó szabályokat és korlátozást gondosan értékelni kell.

Hálózati díjak és szűkkeresztmetszet-kezelési bevételek

A hálózati díjak újratervezését kellő gondossággal kell kezelni. A hálózat tényleges használatának megfelelőbb figyelembe vételekor a szolidaritással kapcsolatos kérdések nem lehetnek másodlagosak.

A javasolt felülvizsgálat korlátozza a szűkkeresztmetszet-kezelési bevételeknek a kapacitás tényleges rendelkezésre állásával kapcsolatos költségekre és a rendszerösszekötő-kapacitások költségeire történő felhasználását. Az összekötésre vonatkozó célkitűzések elérésekor különösen arról kell gondoskodni, hogy a szűkkeresztmetszet-kezelési bevétel – a társadalmi elfogadottság biztosítása érdekében – visszajusson a hálózathasználókhoz.

Az erőforrások megfelelősége

A vélemény előadója üdvözli az erőforrások megfelelőségi módszertanának kidolgozását, mivel ez szükséges lépés az összehasonlítható értékelések biztosítása során.

Mindenesetre további figyelmet kell fordítani egyrészt az európai szint, másrészt pedig a regionális és a nemzeti szint közötti megfelelő egyensúly elérésére. Ezért az erőforrások megfelelőségének koordinált értékelését a nemzeti vagy regionális szintre összpontosító értékelésekkel kell kiegészíteni (ideértve a nagyobb részletességet és érzékenységet, a helyi helyzeteket stb.).

Az ellátásbiztonság legalacsonyabb fogyasztói költség mellett történő biztosítása érdekében alaposan meg kell vizsgálni a kapacitásmechanizmusok bevezetésének indokait. A kapacitásmechanizmusok költségeit és a fogyasztói számlákra gyakorolt hatásukat gondosan értékelni kell. A kapacitásmechanizmusokat olyan átlátható kritériumok alapján kell meghatározni, amelyek rugalmasak, és nem ellentétesek az Unió éghajlat- és energiapolitikai célkitűzéseivel. A kapacitásmechanizmusok csak utolsó lehetőségként alkalmazható, időben korlátozott ideiglenes intézkedések lehetnek, amelyekhez egyértelmű kilépési stratégiának kell kapcsolódnia.

Az átviteli rendszer üzemeltetése

A vélemény előadója úgy véli, hogy a különböző nemzeti energiapiacok sikeres integrálásához az európai villamosenergia-rendszer hatékony összehangolása szükséges. Az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti regionális koordináció az energiaunió megvalósításának kulcsfontosságú építőköve. Ez nemrég különféle uniós szabályozások (üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások) révén kötelezővé vált. A feladatok további átruházására és a regionális együttműködési központokon belüli együttműködés regionális alapjának kiszélesítésére mindenképpen szükség van, az azonban kérdéses, hogy ez sikeresen megvalósítható felülről lefelé történő megközelítés esetén. A jogalkotási keretnek az átviteli rendszer működtetésével kapcsolatos alulról építkező európai dimenzió kidolgozását kell támogatnia.

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot, mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az energiaunió célja, hogy a fogyasztók számára – legyen szó háztartásokról vagy vállalkozásokról – biztonságos, fenntartható, versenyalapú és megfizethető módon kínáljon energiát. A villamosenergia-rendszert korábban vertikálisan integrált, gyakran köztulajdonú monopóliumok uralták, amelyek nagy teljesítményű, centralizált atomerőművekkel vagy fosszilis tüzelésű hőerőművekkel rendelkeztek. Az 1999 óta fokozatosan megvalósuló belső villamosenergia-piac célja, hogy az Unió valamennyi fogyasztója, azaz a lakosság és a vállalkozások számára egyaránt valós választási lehetőséget teremtsen, új üzleti lehetőségeket nyisson és bővítse a határokon átnyúló kereskedelmet, és ezáltal hatékonyságjavulást, versenypiaci árakat és magasabb szintű szolgáltatásokat teremtsen, továbbá hogy hozzájáruljon az ellátás biztonságához és fenntarthatóságához. A villamos energia belső piaca növelte a versenyt különösen nagykereskedelmi szinten, valamint a határokon átnyúló kereskedelmet. A villamos energia belső piaca továbbra is alapja a hatékony energiapiacnak.

(2)  Az energiaunió célja, hogy a fogyasztók számára – legyen szó háztartásokról vagy vállalkozásokról – biztonságos, fenntartható, versenyalapú és megfizethető módon kínáljon energiát. A villamosenergia-rendszert korábban vertikálisan integrált, gyakran köztulajdonú monopóliumok uralták, amelyek nagy teljesítményű, centralizált atomerőművekkel vagy fosszilis tüzelésű hőerőművekkel rendelkeztek. Az 1999 óta fokozatosan megvalósuló belső villamosenergia-piac célja, hogy az Unió valamennyi fogyasztója, azaz a lakosság és a vállalkozások számára valós választási lehetőséget teremtsen, új üzleti lehetőségeket nyisson, regionális hozzáadott értékkel támogassa a polgári energiaszövetkezeti modelleket, és bővítse a határokon átnyúló kereskedelmet, és ezáltal hatékonyságjavulást, versenypiaci árakat és magasabb szintű szolgáltatásokat teremtsen, továbbá hogy hozzájáruljon az ellátás biztonságához és fenntarthatóságához. A villamos energia belső piaca növelte a versenyt különösen nagykereskedelmi szinten, valamint a határokon átnyúló kereskedelmet. A villamos energia belső piaca továbbra is alapja a hatékony energiapiacnak.

Indokolás

A módosítás összhangban van a Bizottság átdolgozásra irányuló javaslatának céljaival.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az energiahatékonyság előtérbe állításának elve fontos szerepet játszik a villamosenergia-piac megtervezésében. Az egyenlő versenyfeltételek megteremtése a keresleti oldalon lévő megoldások számára – ideértve a felhasználóoldali választ és az energiahatékonysági előrelépéseket – biztosítja, hogy a piac hatékonyan teljesíteni tudja az energiaunió és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keret célkitűzéseit.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A múltban a villamos energia felhasználói passzív szerepet játszottak, és gyakran olyan szabályozott árakon jutottak villamos energiához, amelyek nem voltak közvetlen összefüggésben a piaccal. A jövőben meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a felhasználók teljes mértékben, más piaci szereplőkkel azonos feltételek mellett legyenek jelen a piacon. A jövő villamosenergia-rendszerének a megújuló energiaforrásokból előállított energia egyre nagyobb mértékű befogadása érdekében a rugalmasság minden lehetséges formáját ki kell használnia, különös tekintettel a felhasználóoldali válaszra és az energiatárolásra. A lehető legkisebb költségek melletti dekarbonizálás érdekében emellett az energiahatékonyság ügyét is támogatnia kell.

(5)  A múltban a villamos energia felhasználói passzív szerepet játszottak, és gyakran olyan szabályozott árakon jutottak villamos energiához, amelyek nem voltak közvetlen összefüggésben a piaccal. A jövőben meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy a felhasználók teljes mértékben, más piaci szereplőkkel azonos feltételek mellett legyenek jelen a piacon. A jövő villamosenergia-rendszerének a megújuló energiaforrásokból előállított energia egyre nagyobb mértékű befogadása érdekében a rugalmasság minden lehetséges formáját ki kell használnia, különös tekintettel a felhasználóoldali válaszra és az energiatárolásra. A lehető legkisebb költségek melletti dekarbonizálás érdekében emellett az energiahatékonyság ügyét is támogatnia kell, ezáltal csökkentve az energiaigényt és hosszú távon ösztönözve a beruházásokat.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A piac integráltságának növekedése és a villamosenergia-termelés ingadozóbbá válása miatt fokozottabban kell koordinálni a nemzeti energiapolitikákat a szomszédos országokkal, és ki kell használni a villamos energiával való határokon átnyúló kereskedés adta lehetőségeket.

(6)  A piac integráltságának növekedése és a villamosenergia-termelés elosztottabbá és ingadozóbbá válása miatt fokozottabban kell koordinálni a nemzeti energiapolitikákat a szomszédos országokkal, és ki kell használni a villamos energiával való határokon átnyúló kereskedés adta lehetőségeket.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Alapvető piaci elvként kell kimondani, hogy a villamos energia árának a keresleten és a kínálaton kell alapulnia. Az áraknak jelezniük kell, mikor van szükség villamos energiára, és piaci alapon ösztönzést kell biztosítaniuk a rugalmasság forrásaira, köztük a rugalmas termelőkapacitásokra, a rendszerösszekötőkre, a felhasználóoldali válaszra és az energiatárolásra irányuló beruházások számára.

(8)  Alapvető piaci elvként kell kimondani, hogy a villamos energia árának a keresleten és a kínálaton kell alapulnia. Az áraknak – a szolidaritás és a költségek méltányos elosztása elvének tiszteletben tartása mellett – jelezniük kell, mikor van szükség villamos energiára, és piaci alapon ösztönzést kell biztosítaniuk a rugalmasság forrásaira, köztük a rugalmas termelőkapacitásokra, a rendszerösszekötőkre, a felhasználóoldali válaszra és az energiatárolásra irányuló beruházások számára.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A villamosenergia-ágazat dekarbonizálása és a megújuló energiaforrásokból előállított energia jelentős piaci térnyerése központi célja az energiauniónak. Miközben az Unió a villamosenergia-ágazat dekarbonizálása és a megújuló energiaforrások hasznosításának fokozása felé halad, alapvetően fontos, hogy a piac megszüntesse a határokon átnyúló kereskedelem jelenleg meglévő akadályait, és ösztönözze a háttér-infrastruktúrára, például a rugalmasabb termelőkapacitásokra, a rendszerösszekötőkre, a felhasználóoldali válaszra és az energiatárolásra irányuló beruházásokat. Az időben változó és térben megoszló (elosztott) termelésre való áttérés támogatása és annak biztosítása érdekében, hogy az Unió villamosenergia-piacai a jövőben is az energiapiaci elvek alapján működjenek, figyelmet érdemelnek a rövid határidős piacok és a hiányállapoti árképzés.

(9)  A villamosenergia-ágazat dekarbonizálása és a megújuló energiaforrásokból előállított energia jelentős piaci térnyerése központi célja az energiauniónak. Miközben az Unió a villamosenergia-ágazat dekarbonizálása és a megújuló energiaforrások hasznosításának fokozása felé halad, alapvetően fontos, hogy a piac megszüntesse a határokon átnyúló kereskedelem jelenleg meglévő akadályait, és ösztönözze a háttér-infrastruktúrára, például a rugalmasabb termelőkapacitásokra, a rendszerösszekötőkre, a felhasználóoldali válaszra és az energiatárolásra irányuló beruházásokat. Az energiatárolási megoldások bevezetésének támogatása érdekében a tagállamoknak lépéseket kell tenniük a kettős adóztatáshoz vezető elavult adózási rendelkezések megszüntetésére. Az időben változó és térben megoszló (elosztott) termelésre való áttérés támogatása és annak biztosítása érdekében, hogy az Unió villamosenergia-piacai a jövőben is az energiapiaci elvek alapján működjenek, figyelmet érdemelnek a rövid határidős piacok és a hiányállapoti árképzés.

Indokolás

Az energiatárolás hatékony bevezetését a kettős adóztatáshoz vezető adózási rendelkezések akadályozták. A tagállamoknak ezért lépéseket kell tenniük ezen akadályok felszámolása érdekében.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Azáltal, hogy több erőforrás – és különösen a rugalmasabbak – esetében teszik lehetővé a teljes piaci részvételt, a rövid határidős piacok növelik a likviditást és a versenyt. A hiányállapoti hatékony árképzés arra fogja ösztönözni a piaci szereplőket, hogy akkor legyenek jelen a piacon, amikor arra a legnagyobb szükség van, és biztosítja, hogy az érintett piaci szereplők költségei megtérüljenek a nagykereskedelmi piacon. Ezért kiemelten fontos biztosítani, hogy amennyire csak lehetséges, az igazgatási intézkedéseken alapuló és a rejtett maximálárak megszűnjenek, és a hiányállapoti árak a kieső ellátás értékéig emelkedhessenek. Ha teljes mértékben beágyazódnak a piaci struktúrába, a rövid határidős piacok és a szűkösségen alapuló árképzés segíthet abban, hogy az ellátásbiztonság garantálása ne igényeljen más intézkedéseket, például kapacitásmechanizmusokat. Ugyanakkor a szűkösségen alapuló, maximálárak nélküli nagykereskedelmi piaci árképzés nem eredményezheti a végső felhasználókra, különösen a háztartásokra és a kis- és középvállalkozásokra háruló árak kiszámíthatatlanná és instabillá válását.

(10)  Azáltal, hogy több erőforrás – és különösen a rugalmasabbak – esetében teszik lehetővé a teljes piaci részvételt, a rövid határidős piacok növelik a likviditást és a versenyt. A hiányállapoti hatékony árképzés arra fogja ösztönözni a piaci szereplőket, hogy akkor legyenek jelen a piacon, amikor arra a legnagyobb szükség van, és biztosítja, hogy az érintett piaci szereplők költségei megtérüljenek a nagykereskedelmi piacon. Ezért kiemelten fontos biztosítani, hogy amennyire csak lehetséges, az igazgatási intézkedéseken alapuló és a rejtett maximálárak megszűnjenek, és a hiányállapoti árak a kieső ellátás értékéig emelkedhessenek. Ha teljes mértékben beágyazódnak a piaci struktúrába, a rövid határidős piacok és a szűkösségen alapuló árképzés segíthet abban, hogy az ellátásbiztonság garantálása ne igényeljen más intézkedéseket, például kapacitásmechanizmusokat. Ugyanakkor a szűkösségen alapuló, maximálárak nélküli nagykereskedelmi piaci árképzés nem eredményezheti a végső felhasználókra, különösen a háztartásokra és a kis- és középvállalkozásokra háruló árak kiszámíthatatlanná, instabillá és megfizethetetlenné válását.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A villamos energia belső piacán kialakuló valódi verseny előfeltétele a megkülönböztetéstől mentes és átlátható hálózathasználati díj, beleértve az átviteli hálózat rendszerösszekötő távvezetékeinek használatát is. E távvezetékek rendelkezésre álló kapacitását a biztonságos hálózatüzemeltetés biztonsági szabványainak megfelelő legmagasabb szintben kell meghatározni.

(12)  A villamos energia belső piacán kialakuló valódi verseny előfeltétele a megkülönböztetéstől mentes, átlátható és megfelelő hálózathasználati díj, beleértve az átviteli hálózat rendszerösszekötő távvezetékeinek használatát is. E távvezetékek rendelkezésre álló kapacitását a biztonságos hálózatüzemeltetés biztonsági szabványainak megfelelő legmagasabb szintben kell meghatározni.

Indokolás

A módosítás összhangban van a Bizottság átdolgozásra irányuló javaslatának céljaival.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14)  A szükséges beruházások megvalósulásának elősegítése érdekében az áraknak arról is jelzéseket kell adniuk, hogy hol van a legnagyobb szükség villamos energiára. Övezetekre oszló villamosenergia-rendszerben a területi (helyre utaló) jelzések helyessége szükségessé teszi, hogy az ajánlattételi övezetek meghatározása átlátható eljárás keretében, koherens, objektív és megbízható módon történjék. Annak érdekében, hogy az Unió villamosenergia-rendszere hatékonyan legyen üzemeltethető és tervezhető és az új termelőkapacitások, a felhasználóoldali válasz és az átviteli infrastruktúra valós árjelzéseket kapjanak, az ajánlattételi övezeteknek tükrözniük kell a strukturális szűk keresztmetszeteket. Különösen fontos, hogy a belső szűk keresztmetszetek megszüntetése érdekében ne kerülhessen sor az övezetközi kapacitás csökkentésére.

(14)  A szükséges beruházások megvalósulásának elősegítése érdekében az áraknak arról is jelzéseket kell adniuk, hogy hol van a legnagyobb szükség villamos energiára. Övezetekre oszló villamosenergia-rendszerben a területi (helyre utaló) jelzések helyessége szükségessé teszi, hogy az ajánlattételi övezetek meghatározása átlátható eljárás keretében, koherens, objektív és megbízható módon történjék. Annak érdekében, hogy az Unió villamosenergia-rendszere hatékonyan legyen üzemeltethető és tervezhető és az új termelőkapacitások, a felhasználóoldali válasz, az energiatárolás és az átviteli infrastruktúra valós árjelzéseket kapjanak, az ajánlattételi övezeteknek tükrözniük kell a strukturális szűk keresztmetszeteket. Különösen fontos, hogy a belső szűk keresztmetszetek megszüntetése érdekében ne kerülhessen sor az övezetközi kapacitás csökkentésére.

Indokolás

Biztosítja, hogy az energiatárolást az energiaeszközök új osztályaként ismerjék el az uniós jogban.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A villamosenergia-rendszernek a piac integrációja révén történő hatékony dekarbonizálása szükségessé teszi a határokon átnyúló kereskedelmet akadályozó tényezők szisztematikus felszámolását, aminek köszönhetően megszűnik a piac széttagoltsága, és lehetővé válik, hogy az Unión belüli energiafelhasználók maradéktalanul kihasználják az integrált villamosenergia-piacok és a verseny előnyeit.

(15)  A villamosenergia-rendszernek a piac integrációja révén 2050-ig történő hatékony dekarbonizálása szükségessé teszi a határokon átnyúló kereskedelmet akadályozó tényezők szisztematikus felszámolását, aminek köszönhetően megszűnik a piac széttagoltsága, és lehetővé válik, hogy az Unión belüli energiafelhasználók maradéktalanul kihasználják az integrált villamosenergia-piacok és a verseny előnyeit. Biztosítania kell továbbá a méltányos átállást a szénbányászati régiók, illetve a villamosenergia-piac azon részei számára, amelyek nagyrészt még mindig a szénalapú villamosenergia-termeléstől függenek, mivel a leszerelésük során – amelyre a Párizsi Megállapodás feltételeinek az Unió általi teljesítését lehetővé tevő, rugalmas és fenntartható enegiarendszerre való átállás keretében van szükség – megoldást kell találni számos gazdasági és társadalmi kihívásra.

Indokolás

A dekarbonizációnak inkluzívnak, igazságosnak kell lennie, minden érdekelt félnek el kell fogadnia, továbbá figyelembe kell vennie a társadalmi, gazdasági és környezeti hatásokat, valamint a fenntartható munkavégzési alternatívákat, különösen, ha a megszüntetés bányászati tevékenységek felszámolásával függ össze. Hamarosan megkezdődnek az irányítás, az igazságos átmenet és a leszerelés aspektusainak megvitatására szolgáló, a szén platformmal való párbeszédet előkészítő tevékenységek, és az uniós villamosenergia-piaci szabályoknak összhangban kell lenniük az említett tevékenységekkel.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a)  El kell ismerni az ingadozó teljesítményű megújuló energiaforrásokat felhasználó termelőlétesítményekre vonatkozó elsőbbségi alapú teherelosztás azon szerepét, hogy hozzásegíti az Uniót a megújuló energiaforrások használatára és az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentésére irányuló célkitűzései eléréséhez.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  A villamosenergia-piaci ENTSO-nak el kell végeznie az erőforrások megfelelőségének megbízható közép- és hosszú távú uniós szint értékelését annak érdekében, hogy objektív alapok álljanak rendelkezésre a megfelelőséggel kapcsolatos aggályok értékeléséhez. Az erőforrások megfelelőségével kapcsolatos azon aggályoknak, amelyekre a kapacitásmechanizmusok irányulnak, uniós szintű értékelésen kell alapulniuk.

(26)  A villamosenergia-piaci ENTSO-nak el kell végeznie az erőforrások megfelelőségének megbízható közép- és hosszú távú uniós szint értékelését annak érdekében, hogy objektív alapok álljanak rendelkezésre a megfelelőséggel kapcsolatos aggályok értékeléséhez. Ezen értékelést részletesebb értékelésekkel kell kiegészíteni az ajánlattételi övezetek, a tagállamok és a régiók szintjén. Az erőforrások megfelelőségével kapcsolatos azon aggályoknak, amelyekre a kapacitásmechanizmusok irányulnak, ezen értékeléseken kell alapulniuk.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27)  Az erőforrások megfelelőségére vonatkozó közép- és hosszú távú (az évestől a tízévesig terjedő) értékelés célja eltér az [a kockázatokra való felkészülésről szóló rendelet a COM(2016) 862 javaslat szerint] rendelet 9. cikkében meghatározott szezonális (hat hónapos) kitekintések céljától. A közép- és hosszú távú értékelések elsősorban annak eldöntésére szolgálnak, hogy szükség van-e kapacitásmechanizmusokra, míg a szezonális kitekintések olyan, a következő hat hónapban esetleg felmerülő kockázatokra hívják fel a figyelmet, amelyek valószínűsíthetően a villamosenergia-ellátás helyzetének jelentős romlásához vezetnek. A regionális operatív központok emellett a villamosenergia-ágazatbeli átvitelirendszer-üzemeltetésre vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott regionális megfelelőség-értékelést is végzik. Ezek a rendszerüzemeltetés során használt, nagyon rövid távú (az egyhetestől az egynaposig terjedő időszakra vonatkozó) megfelelőségértékelések.

(27)  Az erőforrások megfelelőségére vonatkozó közép- és hosszú távú (az évestől a tízévesig terjedő) értékelés célja eltér az [a kockázatokra való felkészülésről szóló rendelet a COM(2016) 862 javaslat szerint] rendelet 9. cikkében meghatározott szezonális (hat hónapos) kitekintések céljától. A közép- és hosszú távú értékelések elsősorban annak eldöntésére szolgálnak, hogy szükség van-e kapacitásmechanizmusokra, míg a szezonális kitekintések olyan, a következő hat hónapban esetleg felmerülő kockázatokra hívják fel a figyelmet, amelyek valószínűsíthetően a villamosenergia-ellátás helyzetének jelentős romlásához vezetnek. A regionális koordinációs központok emellett a villamosenergia-ágazatbeli átvitelirendszer-üzemeltetésre vonatkozó uniós jogszabályokban meghatározott regionális megfelelőség-értékelést is végzik. Ezek a rendszerüzemeltetés során használt, nagyon rövid távú (az egyhetestől az egynaposig terjedő időszakra vonatkozó) megfelelőségértékelések.

 

(Ez a módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  A tagállamoknak a kapacitásmechanizmusok bevezetése előtt fel kell mérniük azokat az esetleges szabályozási torzulásokat, amelyek hozzájárultak az erőforrások megfelelőségével kapcsolatos aggályos helyzet kialakulásához. Elő kell írni számukra, hogy elfogadják az azonosított torzulások kiküszöbölését célzó intézkedéseket, ideértve azok végrehajtásának időütemezését is. Kapacitásmechanizmusok csak azon fennmaradó aggályok tekintetében vezethetők be, amelyek a szóban forgó torzulások kiküszöbölése révén nem kezelhetők.

(28)  A tagállamoknak a kapacitásmechanizmusok bevezetése előtt fel kell mérniük azokat az esetleges szabályozási torzulásokat, amelyek hozzájárultak az erőforrások megfelelőségével kapcsolatos aggályos helyzet kialakulásához. Elő kell írni számukra, hogy elfogadják az azonosított torzulások kiküszöbölését célzó intézkedéseket, ideértve azok végrehajtásának időütemezését is. Kapacitásmechanizmusok csak azon fennmaradó aggályok, így például az energiaellátás biztonsága tekintetében vezethetők be, amelyek a szóban forgó torzulások kiküszöbölése révén nem kezelhetők.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  Meg kell határozni a tartalékolási rendszerektől eltérő kapacitásmechanizmusokban való hatékony határokon átnyúló részvétel megkönnyítésének részletes szabályait. A határok különböző oldalain működő átvitelirendszer-üzemeltetőknek meg kell könnyíteniük az érdekelt termelők számára a más tagállamok kapacitásmechanizmusaiban való részvételt. Ezért meg kell határozniuk, legfeljebb mekkora kapacitás tekintetében van lehetőség határon túli részvételre, lehetővé kell tenniük a részvételt, és ellenőrizniük kell a rendelkezésre állást. A nemzeti szabályozó hatóságoknak érvényesíteniük kell a határokon átnyúló szabályokat a tagállamokban.

(31)  Meg kell határozni a stratégiai tartalékoktól eltérő kapacitásmechanizmusokban való hatékony, határokon átnyúló részvétel megkönnyítésének részletes szabályait. A határok különböző oldalain működő átvitelirendszer-üzemeltetőknek meg kell könnyíteniük az érdekelt termelők számára a más tagállamok kapacitásmechanizmusaiban való részvételt. Ezért meg kell határozniuk, legfeljebb mekkora kapacitás tekintetében van lehetőség határon túli részvételre, lehetővé kell tenniük a részvételt, és ellenőrizniük kell a rendelkezésre állást. A nemzeti szabályozó hatóságoknak érvényesíteniük kell a határokon átnyúló szabályokat a tagállamokban.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  Figyelembe véve a nemzeti energiarendszerek közötti különbségeket és a meglévő villamosenergia-hálózatok műszaki korlátait, a piaci integráció irányába történő előrelépés gyakran leginkább regionális szinten érhető el. Az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti regionális együttműködést ezért meg kell erősíteni. A hatékony együttműködés biztosítása érdekében az új szabályozási keretnek erősebb regionális irányítást és szabályozási felügyeletet kell előirányoznia, és ennek érdekében meg kell erősítenie az Ügynökség döntéshozatali hatáskörét a határokon átnyúló ügyekben. Emellett válsághelyzetekben, valamint az ellátás biztonságának növelése és a piaci torzulások korlátozása érdekében is szorosabb tagállami együttműködésre lehet szükség.

(32)  Figyelembe véve a nemzeti energiarendszerek közötti különbségeket és a meglévő villamosenergia-hálózatok műszaki korlátait, a piaci integráció irányába történő előrelépés gyakran a legalkalmasabb és legköltséghatékonyabb módon regionális szinten érhető el. Az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti regionális együttműködést ezért meg kell erősíteni. A hatékony együttműködés biztosítása érdekében az új szabályozási keretnek erősebb regionális irányítást és szabályozási felügyeletet kell előirányoznia, és ennek érdekében meg kell erősítenie az Ügynökség döntéshozatali hatáskörét a határokon átnyúló ügyekben. Emellett válsághelyzetekben, valamint az ellátás biztonságának növelése és a piaci torzulások korlátozása érdekében is szorosabb tagállami együttműködésre lehet szükség.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

35 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(35)  A regionális operatív központoknak azokban az esetekben kell feladatokat ellátniuk, amelyekben a regionális szintű fellépés hozzáadott értéket képvisel a nemzeti szintű fellépéshez képest. A regionális operatív központok feladatkörének ki kell terjednie a regionális biztonsági koordinátorok által végzett feladatokra, valamint a rendszerüzemeltetéssel, a piac működésével és a kockázatokra való felkészüléssel kapcsolatos további feladatokra. A regionális operatív központok feladatköre nem terjedhet ki a villamosenergia-rendszer valós idejű irányítására.

(35)  A regionális koordinációs központoknak azokban az esetekben kell feladatokat ellátniuk, amelyekben a regionális szintű fellépés hozzáadott értéket képvisel a nemzeti szintű fellépéshez képest. A regionális koordinációs központok feladatkörének ki kell terjednie a regionális biztonsági koordinátorok által végzett feladatokra, valamint a regionális jelentőségű további funkciókra. A regionális koordinációs központok feladatköre nem terjedhet ki a villamosenergia-rendszer valós idejű irányítására.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

36 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(36)  A regionális operatív központoknak elsősorban a rendszer üzemeltetésével és a piac működésével kapcsolatos regionális érdekek mentén kell eljárniuk, szemben bármely egyedi jogalany érdekeivel. Ezért egyes feladatok tekintetében a regionális operatív központokra olyan döntéshozatali jogkört kell ruházni, amely lehetővé teszi a számukra a saját fellépést, valamint azt, hogy irányítsák a rendszerüzemeltetési régióban működő átvitelirendszer-üzemeltetők intézkedéseit, míg a fennmaradó feladatok tekintetében megerősített tanácsadói szerepet kell számukra előírni.

(36)  A regionális koordinációs központoknak elsősorban a rendszer üzemeltetésével és a piac működésével kapcsolatos regionális érdekek mentén kell eljárniuk, szemben bármely egyedi jogalany érdekeivel. Ezért a regionális koordinációs központoknak, ajánlások kibocsátására való képességük révén, megerősített tanácsadói szerepet kell betölteniük.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  Az uniós villamosenergia-elosztó hálózatok hatékonyságának növelése, valamint az átvitelirendszer-üzemeltetők és a villamosenergia-piaci ENTSO közötti szoros együttműködés biztosítása érdekében létre kell hozni az uniós elosztórendszer-üzemeltetők európai szervezetét (a továbbiakban: EU DSO). Az EU DSO feladatainak jól meghatározottaknak kell lenniük, munkamódszereinek pedig biztosítaniuk kell a hatékonyságot, az átláthatóságot és az uniós elosztórendszer-üzemeltetők reprezentativitását. Az EU DSO-nak szükség esetén szorosan együtt kell működnie a villamosenergia-piaci ENTSO-val az üzemi és kereskedelmi szabályzatok kidolgozása és végrehajtása során, valamint iránymutatást kell adnia többek között az elosztott energiatermelésnek és az energiatárolásnak az elosztóhálózatokba való integrálása tekintetében, illetve más, az elosztóhálózatok irányításához kapcsolódó területeken.

(38)  Az uniós villamosenergia-elosztó hálózatok hatékonyságának növelése, valamint az átvitelirendszer-üzemeltetők és a villamosenergia-piaci ENTSO közötti szoros együttműködés biztosítása érdekében létre kell hozni az uniós elosztórendszer-üzemeltetők európai szervezetét (a továbbiakban: EU DSO). Az EU DSO feladatainak jól meghatározottaknak kell lenniük, munkamódszereinek pedig biztosítaniuk kell a függetlenséget, a semlegességet, a hatékonyságot, az átláthatóságot és az uniós elosztórendszer-üzemeltetők reprezentativitását, tiszteletben tartva az elosztórendszerek regionális sajátosságait. Az EU DSO-nak szükség esetén szorosan együtt kell működnie a villamosenergia-piaci ENTSO-val az üzemi és kereskedelmi szabályzatok kidolgozása és végrehajtása során, valamint iránymutatást kell adnia többek között az elosztott energiatermelésnek és az energiatárolásnak az elosztóhálózatokba való integrálása tekintetében, illetve más, az elosztóhálózatok irányításához kapcsolódó területeken.

Indokolás

Az elosztórendszerek Európa-szerte jelentős különbséget mutatnak: mind a feszültségszint, mind a topológia, az adott terület természeti profilja és a felhasználók fogyasztási szerkezete tekintetében. E sajátosságokat figyelembe kell venni az EU DSO műveletei során.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  megalapozza az európai energiaunió számára – különösen a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretben30 – kitűzött célok hatékony teljesítését, és ennek érdekében lehetővé tegye, hogy a piac jelzéseket adjon a rugalmasság növeléséhez, a dekarbonizációhoz és az innovációhoz;

a)  megalapozza az európai energiaunió számára – különösen a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretben – kitűzött célok hatékony teljesítését, és ennek érdekében lehetővé tegye, hogy a piac jelzéseket adjon a rugalmasság és az energiahatékonyság növeléséhez és az innovációhoz, figyelembe véve a rendszerösszekötők szerepét és a fenntartható energiarendszerre történő átállást szolgáló megújuló energiaforrások egyre nagyobb arányát is;

_________________

_________________

30 COM (2014)15

30 COM (2014)15

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  olyan alapelveket állapítson meg a jól működő integrált villamosenergia-piacok számára, amelyek lehetővé teszik az erőforrások valamennyi rendelkezésre bocsátója és a villamos energia valamennyi felhasználója számára a megkülönböztetésmentes piaci hozzáférést, bővítik a fogyasztók döntési mozgásterét, megteremtik a felhasználóoldali válaszhoz és az energiahatékonyság növeléséhez szükséges feltételeket, megkönnyítik a térben megoszló kereslet és kínálat közösségekbe tömörült piaci jelenlétét, és – a piaci integráció feltételeinek megteremtésével és a megújuló forrásból előállított villamos energia piaci alapú árképzésének lehetővé tételével – hozzájárulnak a dekarbonizációhoz;

b)  olyan alapelveket állapítson meg a jól működő integrált villamosenergia-piacok számára, amelyek lehetővé teszik az erőforrások valamennyi rendelkezésre bocsátója és a villamos energia valamennyi felhasználója számára a megkülönböztetésmentes piaci hozzáférést, bővítik a fogyasztók döntési mozgásterét, megteremtik a felhasználóoldali válaszhoz, az energiatároláshoz és az energiahatékonyság növeléséhez szükséges feltételeket, megkönnyítik a térben megoszló kereslet és kínálat közösségekbe tömörült piaci jelenlétét, elősegítik a villamosenergia-rendszerösszekötők kellő szintjét és – a piaci integráció feltételeinek megteremtésével és a megújuló forrásból előállított villamos energia piaci alapú árképzésének lehetővé tételével – hozzájárulnak a dekarbonizációhoz;

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  „szűk keresztmetszet”: olyan helyzet, amikor a piaci szereplők által két ajánlattételi övezet közötti kereskedésre vonatkozóan jelzett igények nem elégíthetők ki maradéktalanul, mert jelentős mértékben kihatnának a fizikai áramlásra olyan hálózati elemekben, amelyek ezen áramlások továbbítására nem képesek ;

c)  „szűk keresztmetszet”: olyan helyzet, amikor a piaci szereplők közötti kereskedésre vonatkozóan jelzett igények nem elégíthetők ki maradéktalanul, mert jelentős mértékben kihatnának a fizikai áramlásra olyan hálózati elemekben, amelyek ezen áramlások továbbítására nem képesek.

Indokolás

Az eredeti meghatározás kikötné, hogy a szűk keresztmetszetek csak két ajánlattételi övezet között fordulhatnak elő, ajánlattételi övezeteken belül viszont nem. A módosításra az ajánlattételi övezetek meghatározásához való hozzáigazítás miatt is szükség van.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – u pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

u)  „kapacitásmechanizmus”: olyan igazgatási intézkedés, amely az ellátásbiztonság kívánt szintjének elérése érdekében erőforrások rendelkezésre állásáért cserébe pénzügyi ellentételezést biztosít, a kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos intézkedéseket nem ideértve;

u)  „kapacitásmechanizmus”: olyan igazgatási intézkedés, amely az ellátásbiztonság szükséges szintjének elérése érdekében erőforrások rendelkezésre állásáért cserébe pénzügyi ellentételezést biztosít, a kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos intézkedéseket nem ideértve, és amelyet e rendelet rendelkezéseivel, az állami támogatási szabályokkal, valamint a szükségesség, az arányosság és a megkülönböztetésmentesség elvével összhangban fogadnak el;

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés – v pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

v)  „stratégiai tartalék”: olyan kapacitásmechanizmus, amelynek keretében az erőforrások igénybevételére kizárólag akkor kerül sor, ha a másnapi és a napon belüli piacokon nem történt meg az ajánlatok egymáshoz rendelése, az átvitelirendszer-üzemeltetők kimerítették a kereslet és a kínálat egyensúlyba hozásához rendelkezésre álló kiegyenlítési erőforrásaikat, és a piacon fennálló egyensúlytalanság elszámolása az erőforrások igénybevételekor a kieső ellátás értékén történik;

v)  „stratégiai tartalék”: olyan kapacitásmechanizmus, amelynek keretében az erőforrásokat a piacon kívül tartják, és azok igénybevételére kizárólag akkor kerül sor, ha a másnapi piacokon nem történt meg az ajánlatok egymáshoz rendelése, az átvitelirendszer-üzemeltetők kimerítették a kereslet és a kínálat egyensúlyba hozásához rendelkezésre álló kiegyenlítési erőforrásaikat, és a piacon fennálló egyensúlytalanság elszámolása az erőforrások igénybevételekor a kieső ellátás értékén történik;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  az árképzésnek a keresleten és a kínálaton kell alapulnia;

a)  az árképzésnek általánosságban a keresletet és a kínálatot kell tükröznie;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  el kell kerülni azokat a fellépéseket, amelyek megakadályozzák a keresleten és a kínálaton alapuló árképzést, vagy a rugalmasabb termelőkapacitások kialakítása, a kis szén-dioxid-kibocsátással járó termelőkapacitások igénybevétele vagy a rugalmasabb kereslet ellen ösztönöznek;

b)  el kell kerülni azokat a fellépéseket, amelyek megakadályozzák a keresleten és a kínálaton alapuló árképzést, kivéve, ha ezek a szolidaritás megteremtését és a költségek méltányos elosztását célozzák, és kellő mértékben számításba veszik az energiaszegény fogyasztókat;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  elő kell mozdítani a rugalmasabb termelőkapacitások, a kis szén-dioxid-kibocsátással járó termelőkapacitások és a rugalmasabb kereslet kialakítását;

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)   a piaci szereplőknek fel kell becsülniük az új termékek és szolgáltatások háztartási felhasználókra jelentett hátrányainak kockázatait, és ennek megfelelően kell kialakítaniuk ajánlataikat;

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)   a nemzeti szabályozó hatóságok nyomon követik a piaci fejleményeket, és szükség esetén módosítják a védelmet;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a fogyasztók és a kisvállalkozások piaci jelenlétét – az Európai Uniót megalapozó szerződésekben foglalt versenyjogi szabályok tiszteletben tartása mellett – segíteni kell annak lehetővé tételével, hogy a több termelőlétesítményben termelt kínálat, illetőleg a több létesítményben jelentkező kereslet közös ajánlatok formájában jelentkezzen a villamosenergia-piacon és közösen kerüljön kielégítésre a villamosenergia-rendszerben;

d)  a fogyasztók és a kisvállalkozások piaci jelenlétét – az Európai Uniót megalapozó szerződésekben foglalt versenyjogi szabályok tiszteletben tartása mellett – segíteni kell egyénileg, kollektíven, helyi energiaközösségben történő részvétellel, valamint ösztönözni kell annak lehetővé tételével, hogy a több termelőlétesítményben termelt kínálat, illetőleg a több létesítményben jelentkező kereslet közös ajánlatok formájában jelentkezzen a villamosenergia-piacon és közösen kerüljön kielégítésre a villamosenergia-rendszerben;

Indokolás

Az Unió villamosenergia-piacára vonatkozó általános elveknek alapot kell szolgáltatniuk a fogyasztók általi aktív részvétel nemcsak közös fellépés révén megvalósuló, hanem valamennyi formájának elismeréséhez és ösztönzéséhez.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a piaci szabályoknak támogatniuk kell a gazdaság dekarbonizálását, és ennek érdekében biztosítaniuk kell a megújuló forrásokból előállított villamos energia rendszerbe való integrálását, és ösztönözniük kell az energiahatékonyság javítását;

e)  a piaci szabályoknak támogatniuk kell a gazdaság dekarbonizálását, és ennek érdekében ösztönözniük kell a megújuló forrásokból előállított villamos energia rendszerbe való integrálását az energiahatékonyság javítását;

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a piaci szabályoknak – a piaci igények kielégítése és ezen keresztül az ellátásbiztonság garantálása érdekében – megfelelő módon ösztönözniük kell a termelőkapacitásokra, az energiatárolásra, az energiahatékonyság javítására és a felhasználóoldali válaszra irányuló beruházásokat;

f)  a piaci szabályoknak – a piaci igények kielégítése és ezen keresztül az ellátásbiztonság garantálása érdekében – arra kell irányulniuk, hogy megfelelő módon ösztönözzék a termelőkapacitásokra – különösen az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiatermelésbe történő hosszú távú beruházásokra –, valamint az energiatárolásra, az energiahatékonyság javítására és a felhasználóoldali válaszra irányuló beruházásokat;

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  el kell kerülni a határkeresztező villamosenergia-áramlás, valamint a villamosenergia-piacokon és a kapcsolódó szolgáltatások piacain megvalósuló határokon átívelő ügyletek akadályozását;

g)  fel kell számolni a határkeresztező villamosenergia-áramlás, valamint a villamosenergia-piacokon és a kapcsolódó szolgáltatások piacain megvalósuló határokon átívelő ügyletek előtt álló akadályokat;

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  a piacon minden termelő, tárolási és keresletoldali erőforrásnak azonos feltételekkel kell részt vennie;

i)  a piacon minden termelő, tárolási és keresletoldali erőforrásnak azonos feltételekkel kell részt vennie oly módon, amely figyelembe veszi ezek környezetre és rendszerre vonatkozó előnyét és költségeit, azok fenntarthatóságát, valamint a 2015-ös Párizsi Megállapodás és az (EU) .../... irányelv [megújulóenergia-irányelv] dekarbonizációs célkitűzéseihez történő hozzájárulását;

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m)  a piaci szabályoknak lehetővé kell tenniük, hogy a villamosenergia-termelő és a villamosenergia-szolgáltató vállalkozások a működésük gazdasági és pénzügyi életképességén alapuló értékelésük alapján beléphessenek a piacra és kiléphessenek onnan;

m)  a piaci szabályoknak lehetővé kell tenniük, hogy a villamosenergia-termelő, az energiatárolási és a villamosenergia-szolgáltató vállalkozások a működésük gazdasági és pénzügyi életképességén alapuló értékelésük alapján beléphessenek a piacra és kiléphessenek onnan;

Indokolás

Mivel a tárolást a villamosenergia-rendszerben különálló tevékenységként határozzák meg, a tárolással foglalkozó vállalkozásoknak ugyanazon az alapon kell lehetővé tenni a piacra történő belépést vagy kilépést, mint a többi piaci szereplőnek.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. cikk

 

Igazságos átmenet

 

A Bizottság támogatja azokat a tagállamokat, amelyek nemzeti stratégiát alkalmaznak a telepített széntüzelésű villamosenergia-termelési és bányászati kapacitás minden rendelkezésre álló eszközzel történő fokozatos csökkentése érdekében, ideértve a célzott pénzügyi támogatást az „igazságos átmenet” biztosítására a szerkezetváltás által érintett régiók számára. A Bizottság támogatja a tagállamokat a tiszta energiára való áttérés társadalmi, készségbeli és ipari hatásainak kezelésében. A Bizottság szoros partnerségben működik együtt a szén- és szén-dioxid-intenzív régiók szereplőivel, útmutatást nyújt, különösen az elérhető alapok és programok hozzáférhetőségére és használatára vonatkozóan, valamint ösztönzi a bevált gyakorlatok megosztását, ideértve a célzott platformok révén történő, az ipari ütemtervekről és a szakmai átképzési igényekről folytatott megbeszéléseket, beleértve az (EU) .../... rendeletben [irányítási rendelet] létrehozott, igazságos átmenetre irányuló kezdeményezést a munkavállalók és a közösségek érdekében.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden piaci szereplő köteles törekedni a rendszeregyensúlyra, és pénzügyi felelősséget visel az általa a rendszerben okozott egyensúlytalanságokért. Minden piaci szereplő vagy maga minősül az egyensúlyért felelős félnek, vagy ezt a felelősségét egy általa kiválasztott, az egyensúlyért felelős félre ruházza.

(1)  Minden piaci szereplő köteles törekedni a rendszeregyensúlyra, és pénzügyi felelősséget visel az általa a rendszerben okozott egyensúlytalanságokért, azzal a feltétellel, hogy valamennyi piaci szereplő az 5. és 6. cikkel összhangban hozzáféréssel rendelkezik a kiegyenlítő és a napon belüli piacokhoz. Minden piaci szereplő vagy maga minősül az egyensúlyért felelős félnek, vagy ezt a felelősségét egy általa kiválasztott, az egyensúlyért felelős félre ruházza.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok a kiegyenlítési feladat alól mentesíthetik:

(2)  A tagállamok az elosztórendszer-üzemeltetőkkel való konzultációt követően a kiegyenlítési feladat pénzügyi következményei alól mentesítést adhatnak az alábbiak tekintetében:

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a demonstrációs projekteket;

törölve

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a Bizottság által az EUMSZ 107–109. cikkével összhangban az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyott támogatásban részesített, [Kiadóhivatal: a hatálybalépés napja] előtt üzembe állított létesítményeket. A tagállamok az uniós állami támogatási szabályok tiszteletben tartása mellett ösztönözhetik a kiegyenlítési feladat alól teljes mértékben vagy részlegesen mentesített piaci szereplőket arra, hogy megfelelő ellentételezés mellett teljes felelősséget vállaljanak a kiegyenlítésért.

c)  a Bizottság által az EUMSZ 107–109. cikkével összhangban az uniós állami támogatási szabályok alapján jóváhagyott támogatásban részesített, [Kiadóhivatal: a hatálybalépés napja] előtt üzembe állított létesítményeket. A tagállamok az uniós állami támogatási szabályok tiszteletben tartása mellett arra irányuló ösztönzőket nyújthatnak a kiegyenlítési feladathoz kapcsolódó pénzügyi következmények alól teljes mértékben vagy részlegesen mentesített piaci szereplők számára, hogy megfelelő ellentételezés mellett teljes felelősséget vállaljanak a kiegyenlítésért.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Minden – egyedileg vagy másokkal együtt fellépő – piaci szereplőnek hozzáféréssel kell rendelkeznie a kiegyenlítési piachoz. A kiegyenlítési piacra és a kiegyenlítési termékekre vonatkozó szabályoknak figyelemmel kell lenniük arra a szükségszerűségre, hogy az időben változó termelés egyre nagyobb részarányt képvisel, valamint a keresletoldal növekvő válaszadási képességére és az újszerű műszaki megoldások megjelenésére.

(1)  Minden – egyedileg vagy másokkal együtt fellépő – piaci szereplőnek teljes hozzáféréssel kell rendelkeznie a kiegyenlítési piachoz. A kiegyenlítési piacra és a kiegyenlítési termékekre vonatkozó szabályoknak figyelemmel kell lenniük arra a szükségszerűségre, hogy az időben változó termelés egyre nagyobb részarányt képvisel, valamint a keresletoldal növekvő válaszadási képességére és az újszerű műszaki megoldások megjelenésére.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kiegyenlítési piacokat úgy kell megszervezni, hogy – a megújuló forrásokból folytatott villamosenergia-termelés, a keresletoldali válasz és az energiatárolás műszaki sajátosságainak figyelembevétele mellett – megkülönböztetésmentes bánásmódot biztosítsanak a piaci szereplők számára.

(2)  A kiegyenlítési piacokat úgy kell megszervezni, hogy megkülönböztetésmentes bánásmódot biztosítsanak a piaci szereplők számára. A kiegyenlítési piacokat úgy kell megtervezni, hogy maximalizálják a megújuló energiaforrások részesedését, ideértve a kis léptékű decentralizált és elosztott energiatermelést is. A kiegyenlítési piacokra vonatkozó szabályok biztosítják az energiaközösségek arányos és egyszerű piacra jutását.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A tartalék kapacitás méretezését regionális szinten, az I. melléklet 7. pontjának megfelelően kell elvégezni. A regionális operatív központok az I. melléklet 8. pontjának megfelelően támogatják az átvitelirendszer-üzemeltetőket a beszerzendő kiegyenlítő kapacitás mennyiségének meghatározásában.

(7)  A tartalék kapacitás méretezését regionális szinten, az I. melléklet 7. pontjának megfelelően kell elvégezni. A regionális koordinációs központok az I. melléklet 8. pontjának megfelelően támogatják az átvitelirendszer-üzemeltetőket a beszerzendő kiegyenlítő kapacitás mennyiségének meghatározásában.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A kiegyenlítő kapacitás beszerzését regionális szinten, az I. melléklet 8. pontjának megfelelően kell megkönnyíteni. A beszerzésnek elsődleges piacon kell alapulnia, és úgy kell megszervezni, hogy az előminősítés folyamán ne alkalmazzon megkülönböztetést a – másokkal együtt vagy egyedileg fellépő piaci szereplők egyikével szemben sem.

(8)  A kiegyenlítő kapacitás beszerzését regionális szinten, az I. melléklet 8. pontjának megfelelően kell megkönnyíteni. A beszerzésnek elsődleges piacon kell alapulnia, és az előminősítés folyamán nem alkalmazhat megkülönböztetést a piaci szereplők köztük különösen a másokkal együtt vagy egyedileg fellépő piaci szereplők egyikével szemben sem.

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A növelő és a csökkentő kiegyenlítő kapacitás beszerzését külön kell végezni. A szerződést legkorábban egy nappal a kiegyenlítő kapacitás rendelkezésre bocsátásának megkezdése előtt kell megkötni, és legfeljebb egy napra szólhat.

(9)  A növelő és a csökkentő kiegyenlítő kapacitás beszerzését külön kell végezni. A szerződést legkorábban egy nappal a kiegyenlítő kapacitás rendelkezésre bocsátásának megkezdése előtt kell megkötni, és legfeljebb egy napra szólhat. A kiegyenlítési iránymutatás 34. cikk (6) bekezdésével és 36. cikke (10) bekezdésével összhangban minden átvitelirendszer-üzemeltető javaslatot nyújthat be az illetékes szabályozó hatósághoz, amelyben kéri a közbeszerzési szabályok alóli, e bekezdésnek megfelelően történő mentesítést.

 

A fent említett, mentesség iránti kérelem a következőket tartalmazza:

 

a)  a mentesség érvényességi időtartama;

 

b)  a kiegyenlítő kapacitás mennyiségének meghatározása, amelyre a mentesség alkalmazandó lenne;

 

c)  a mentesség által a kiegyenlítési erőforrások részvételére gyakorolt hatás elemzése; valamint

 

d)  a mentesség indoklása, amely bizonyítja, hogy a mentesség nagyobb gazdasági hatékonysághoz vezetne.

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  megkülönböztetésmentes módon kell megszervezve lenniük;

a)  megkülönböztetésmentesnek kell lenniük;

Indokolás

A másnapi és a napon belüli piacokon a megkülönböztetésmentesség alapelvének a tagállamok további fellépése nélkül is joghatással kellene bírnia.

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A piacműködtetők a másnapi és a napon belüli piacokon folytatott kereskedés számára – a felhasználóoldali válasz, az energiatárolás és a megújuló energiaforrásokból folytatott kis volumenű energiatermelés hatékony piaci jelenlétének lehetővé tétele érdekében – kellően kisméretű, legfeljebb 1 megawatt minimális ajánlattételi mérettel rendelkező termékeket alakítanak ki.

(3)  A piacműködtetők a másnapi és a napon belüli piacokon folytatott kereskedés számára – a felhasználóoldali válasz, az energiatárolás és a megújuló energiaforrásokból folytatott kis volumenű energiatermelés hatékony piaci jelenlétének lehetővé tétele érdekében – kellően kisméretű, legfeljebb 1 megawatt minimális ajánlattételi mérettel rendelkező termékeket alakítanak ki, többek közt energiaközösségek számára, az arányos és egyszerű piacra jutás biztosításával.

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A nagykereskedelmi villamosenergia-árnak nem szabható felső határ, kivéve abban az esetben, ha ez a felső határ megegyezik a kieső ellátásnak a 10. cikkel összhangban meghatározott értékével. A nagykereskedelmi villamosenergia-árnak nem szabható alsó határ, kivéve abban az esetben, ha ez az alsó határ mínusz 2000 EUR vagy annál kisebb, és – amennyiben ezt az árat a piac elérte vagy várhatóan el fogja érni – másnapra alacsonyabb értékben kerül meghatározásra. Ez a rendelkezés alkalmazandó különösen az ajánlattételekre és az elszámolásra minden időtávon, és kiterjed a kiegyenlítő energia árára és a kiegyenlítő árra is.

(1)  A nagykereskedelmi villamosenergia-árnak nem szabható felső határ, kivéve abban az esetben, ha ez a felső határ megegyezik a kieső ellátásnak a 10. cikkel összhangban meghatározott értékével. A jelentős mértékben összekapcsolt piacok esetében e felső árkorlátokat a piaci torzulások elkerülése érdekében azonos szinten kell meghatározni az összes ajánlattételi övezeten és piacon belül. A nagykereskedelmi villamosenergia-árnak nem szabható alsó határ, kivéve abban az esetben, ha ez az alsó határ mínusz 2000 EUR vagy annál kisebb, és – amennyiben ezt az árat a piac elérte vagy várhatóan el fogja érni – másnapra alacsonyabb értékben kerül meghatározásra. Ez a rendelkezés alkalmazandó különösen az ajánlattételekre és az elszámolásra minden időtávon, és kiterjed a kiegyenlítő energia árára és a kiegyenlítő árra is.

Indokolás

A jelentős mértékben összekapcsolt piacok esetében biztosítani kell az egységes technikai árkorlátokat. Az ilyen egységes korlátok nélkül szűkös időkben hiányosságok léphetnek fel a hatékonyság tekintetében, mivel az ajánlatok árképzése terén fennálló különbségek mesterségesen korlátoznák a piaci szereplőket az energiáért folyó, határokon átnyúló versenyben.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Villamosenergia-termelő létesítmények igénybevételekor az átvitelirendszer-üzemeltetők a következő körben elsőbbséget biztosítanak a megújuló energiaforrásokat hasznosító kis teljesítményű termelőlétesítmények, a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytató kis teljesítményű létesítmények és az újszerű műszaki megoldást alkalmazó termelőlétesítmények számára:

(2)  Villamosenergia-termelő létesítmények igénybevételekor az átvitelirendszer-üzemeltetők és az elosztórendszer-üzemeltetők a következő mértékben elsőbbséget biztosítanak a megújuló energiaforrásokat hasznosító kis teljesítményű termelőlétesítmények vagy energiatároló létesítmények, a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytató kis teljesítményű létesítmények és az újszerű műszaki megoldást alkalmazó termelőlétesítmények számára:

a)  a megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítmények és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés számára 500 kW telepített villamosenergia-termelési kapacitás alatt; or

a)  a megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítmények és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés számára 500 kW telepített villamosenergia-termelési kapacitás alatt; valamint

b)  az innovatív műszaki megoldások demonstrációs projektjei számára.

b)  az innovatív műszaki megoldások demonstrációs projektjei számára.

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A [Kiadóhivatal: a hatálybalépés időpontja] előtt üzembe helyezett és üzembe helyezésekor a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének (5) bekezdése vagy a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 16. cikkének (2) bekezdése alapján elsőbbséget élvező, megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítmények és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytató létesítmények számára továbbra is elsőbbséget kell biztosítani. Nem biztosítható tovább elsőbbség attól a naptól fogva, amikor a termelőlétesítményt jelentősen módosítják; ilyen esetnek minősül legalább az, ha új hálózati csatlakozási szerződésre van szükség vagy ha a termelőkapacitás nőtt.

(4)  A [Kiadóhivatal: a hatálybalépés időpontja] előtt üzembe helyezett és üzembe helyezésekor a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikkének (5) bekezdése vagy a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdése1 alapján elsőbbséget élvező, megújuló energiaforrásokat hasznosító és nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytató termelő- és tároló létesítmények számára továbbra is elsőbbséget kell biztosítani annak érdekében, hogy a befektetők számára stabil szabályozási keretet tartsanak fenn. Nem biztosítható tovább elsőbbség attól a naptól fogva, amikor a termelő vagy tároló létesítményt jelentősen módosítják; ilyen esetnek minősül legalább az, ha új hálózati csatlakozási szerződésre van szükség vagy ha a termelő vagy tároló kapacitás megnövekedett.

–––––––––––––

–––––––––––––

1.  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 16. o.).

1.  Az Európai Parlament és a Tanács 2009/28/EK irányelve (2009. április 23.) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről (HL L 140., 2009.6.5., 16. o.).

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A tagállamok az uniós állami támogatási szabályok tiszteletben tartása mellett ösztönözhetik az elsőbbségi hozzáférés hatálya alá eső piaci szereplőket arra, hogy megfelelő ellentételezés mellett kívül maradjanak az elsőbbségi alapú teherelosztásból.

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A fenti cikk rendelkezéseinek a tagállamok az (EU) .../... rendelet [irányítási rendelet] 21. cikkében meghatározott, a belső energiapiacról szóló jelentéstételi folyamattal tesznek eleget.

 

A tagállamok az elsőbbségi alapú teherelosztás (2) és (3) bekezdéssel összhangban történő megszüntetését megelőzően gondoskodnak arról, hogy valamennyi piac, – ideértve az összes járulékos szolgáltatást – megnyíljon a megújuló energiaforrások részvétele előtt, valamint hogy a teherelosztási szabályok teljes körűen átláthatóak és piaci alapúak legyenek, a megszorításokra vonatkozó szabályokkal kapcsolatos, átlátható módszertant dolgozzanak ki, továbbá hogy a megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítmények elsőbbségi alapú teherelosztásának megszüntetése ne veszélyeztesse a következőkhöz való hozzájárulásukat:

 

a)  a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának támogatásáról szóló irányelvben előírtak szerinti, 2030-ra vonatkozó uniós célkitűzés;

 

b)  az Unió teljes üvegházhatásúgáz-kibocsátásának az 1990-es szintekhez képest legalább 40%-kal történő csökkentése 2030-ig, amint ez az Unió és tagállamai által az Egyesült Nemzetek éghajlatváltozási keretegyezményének titkárságához benyújtott, nemzeti szinten meghatározott csökkentési kötelezettségvállalásban elő van írva.

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A teher-újraelosztással vagy tehercsökkentéssel érintett erőforrásokat piaci alapú mechanizmusok segítségével kell kiválasztani azok közül a termelő- és keresletoldali létesítmények közül, amelyek a teher-újraelosztásra vagy a tehercsökkentésre vonatkozóan ajánlatot tettek, és pénzügyi ellentételezést kell a számukra nyújtani. A termelésoldali teher-újraelosztás, a termelőlétesítmények tehercsökkentése és a felhasználóoldali teher-újraelosztás nem piaci alapon csak akkor végezhető, ha nincs piaci alapú alternatíva, ha már minden piaci alapú erőforrás felhasználásra került, vagy ha azon a területen, ahol a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges megfelelő termelő- vagy felhasználóoldali létesítmények találhatók, nincs elegendő rendelkezésre álló termelő- vagy felhasználóoldali létesítmény ahhoz, hogy tényleges verseny alakulhasson ki közöttük. A piaci alapú erőforrások rendelkezésre bocsátását minden termelési technológia, valamint energiatároló és felhasználóoldali létesítmény számára lehetővé kell tenni, ideértve – hacsak műszakilag nem kivitelezhetetlen – a más tagállamokban lévő üzemeltetőket is.

(2)  A teher-újraelosztással vagy tehercsökkentéssel érintett erőforrásokat piaci alapú mechanizmusok segítségével kell kiválasztani azok közül a termelő-, tároló és keresletoldali létesítmények közül, amelyek a teher-újraelosztásra vagy a tehercsökkentésre vonatkozóan ajánlatot tettek, és teljes pénzügyi ellentételezést kell a számukra nyújtani. A piaci alapú mechanizmusokban való részvétel önkéntes valamennyi piaci szereplő számára, kiváltképp ideértve a kis léptékű decentralizált és elosztott villamosenergia-termelést. A termelésoldali teher-újraelosztás, a termelőlétesítmények tehercsökkentése és a felhasználóoldali teher-újraelosztás nem piaci alapon csak akkor végezhető, ha nincs piaci alapú alternatíva, ha már minden piaci alapú erőforrás felhasználásra került, vagy ha azon a területen, ahol a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges megfelelő termelő- vagy felhasználóoldali létesítmények találhatók, nincs elegendő rendelkezésre álló termelő- vagy felhasználóoldali létesítmény ahhoz, hogy tényleges verseny alakulhasson ki közöttük. A piaci alapú erőforrások rendelkezésre bocsátását minden termelési technológia, valamint energiatároló és felhasználóoldali létesítmény számára lehetővé kell tenni, ideértve – hacsak műszakilag nem kivitelezhetetlen – a más tagállamokban lévő üzemeltetőket is.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A felelős rendszerüzemeltetők legalább évente egyszer jelentés formájában beszámolnak a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóságnak a tehercsökkentés vagy teher-újraelosztás azon eseteiről, amelyekben megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítmények vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytató létesítmények terhelését csökkentették, valamint azokról az intézkedésekről, amelyeket meghoztak annak érdekében, hogy ilyen jellegű tehercsökkentésre vagy teher-újraelosztásra a jövőben kisebb mértékben legyen szükség. A megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítmények és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytató létesítmények számára tehercsökkentés vagy teher-újraelosztás esetén a (6) bekezdésnek megfelelően ellentételezést kell nyújtani.

(3)  A felelős rendszerüzemeltetők legalább évente egyszer jelentés formájában beszámolnak a hatáskörrel rendelkező szabályozó hatóságnak és az ACER-nek a következőkről:

 

-  a termelő-, energiatároló vagy felhasználóoldali választ biztosító létesítmények piaci alapú tehercsökkentésének vagy teher-újraelosztásának fejlettségi és hatékonysági szintje;

 

-  a megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítmények vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytató létesítmények tehercsökkentésében vagy csökkentő hatású teher-újraelosztásában szerepet játszó okok, valamint az abban érintett mennyiségek és technológiatípusok;

 

-  a tehercsökkentés vagy csökkentő hatású teher-újraelosztás szükségességének mérséklésére tett intézkedések; valamint

 

-  termelőegységekhez intézett kérelmek, illetve termelőegységekkel kötött szerződéses megállapodások annak érdekében, hogy azok egy bizonyos szintű villamosenergia-ellátásal működjenek; a rendszerüzemeltetőknek igazolniuk kell az ilyen jellegű megállapodások szükségességét, és azt, hogy ezek a szolgáltatások milyen mértékben nem biztosíthatók más erőforrásokból; belefoglalva azt is, hogy ez megfelelt-e az uniós szintű célkitűzések legkevésbé költséges megvalósításának.

 

A szabályozó hatóságok évente értékelik a piaci érdekeket.

 

A megújuló energiaforrásokat hasznosító és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytató termelő- vagy tároló létesítmények tehercsökkentése vagy teher-újraelosztása esetén a (6) bekezdésnek megfelelően ellentételezést kell nyújtani.

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  garantálják, hogy az átviteli és az elosztórendszerek a lehető legkisebb mértékű tehercsökkentés vagy teher-újraelosztás mellett legyenek képesek továbbítani a megújuló energiaforrásokból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés útján előállított villamos energiát. Mindazonáltal az érintett rendszerek tervezése során korlátozott mértékben lehet tehercsökkentéssel vagy teher-újraelosztással számolni, amennyiben az gazdaságilag kimutathatóan hatékonyabb, és legfeljebb 5%-át érinti a területen üzembe helyezett olyan létesítmények összkapacitásának, amelyek megújuló energiaforrást hasznosítanak vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytatnak;

a)  garantálják, hogy az átviteli és az elosztórendszerek a lehető legkisebb mértékű tehercsökkentés vagy teher-újraelosztás mellett legyenek képesek továbbítani a megújuló energiaforrásokból és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelés útján előállított vagy tárolt villamos energiát. Mindazonáltal az érintett rendszerek tervezése során korlátozott mértékben lehet tehercsökkentéssel vagy teher-újraelosztással számolni, amennyiben az gazdaságilag kimutathatóan hatékonyabb, és legfeljebb 5%-át érinti a csatlakozási ponton üzembe helyezett olyan létesítmények telepített vagy tárolt kapacitásának, amelyek megújuló energiaforrást hasznosítanak, felhasználóoldali választ kínálnak vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytatnak, feltéve, hogy ennek jóváhagyása előtt megfelelő konzultációra kerül sor az érdekelt felekkel;

Módosítás    56

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  megfelelő rendszer- és piacorientált operatív intézkedések segítségével minimalizálják a megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítményeket és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytató létesítményeket érintő tehercsökkentés és csökkentő hatású teher-újraelosztás mértékét.

b)  biztosítani kell, hogy hálózataik kellően rugalmasak legyenek ahhoz, hogy képesek legyenek hálózataik kezelésére a(z) .../... irányelv [villamosenergia-irányelv] 51. cikkében meghatározottak szerint.

Módosítás    57

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  megfelelő rendszer- és piacorientált operatív intézkedések segítségével hatékonyan helyezik el a megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítmények vagy a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytató létesítmények által termelt villamos energiát, és minimalizálják az e létesítményeket érintő tehercsökkentés és csökkentő hatású teher-újraelosztás mértékét.

Módosítás    58

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 5 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytató létesítmények esetében csökkentő hatású teher-újraelosztás vagy tehercsökkentés csak akkor alkalmazható, ha – a megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítmények esetében alkalmazott csökkentő hatású teher-újraelosztástól vagy tehercsökkentéstől eltekintve – nincs más alternatíva, vagy más megoldás aránytalan költséggel járna vagy aránytalan hálózatbiztonsági kockázatot jelentene;

b)  a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytató létesítmények esetében és különösen amennyiben:

 

i.  ezeknek a termelőlétesítményeknek az az elsődleges feladatuk, hogy hőt termeljenek az érintett ipari telephely termelési folyamataihoz;

 

ii.  a hő- és villamosenergia-termelés elválaszthatatlanul összefügg olyan módon, hogy a hőtermelés bármilyen változása akaratlanul is a villamosenergia-termelés változását eredményezi, és fordítva;

 

csökkentő hatású teher-újraelosztás vagy tehercsökkentés csak akkor alkalmazható, ha – a megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítmények esetében alkalmazott csökkentő hatású teher-újraelosztástól vagy tehercsökkentéstől eltekintve – nincs más alternatíva, vagy más megoldás aránytalan költséggel járna vagy aránytalan hálózatbiztonsági kockázatot jelentene;

Módosítás    59

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 5 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítmények és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytató létesítmények által saját célra előállított, az átviteli vagy elosztórendszerbe nem betáplált villamos energia esetében tehercsökkentés kizárólag abban az esetben alkalmazható, ha a rendszerbiztonsági problémák másképp nem oldhatók meg;

c)  a megújuló energiaforrásokat hasznosító termelőlétesítmények és a nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytató létesítmények által elsősorban saját fogyasztás céljából előállított villamos energia esetében tehercsökkentés csak abban az esetben alkalmazható, ha ennek nincsenek alternatívái, vagy más megoldás aránytalan hálózatbiztonsági kockázatot jelentene;

Módosítás    60

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 5 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a csökkentő hatású teher-újraelosztásnak és a tehercsökkentésnek az a)–c) pontban meghatározott eseteit megfelelő és átlátható módon indokolni kell. Az indokolást bele kell foglalni a (3) bekezdés szerinti jelentésbe.

d)  a csökkentő hatású teher-újraelosztásnak és a tehercsökkentésnek a fenti a)–c) pontban meghatározott eseteit megfelelő és átlátható módon indokolni kell. Az indokolást bele kell foglalni a (3) bekezdés szerinti jelentésbe.

Módosítás    61

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Nem piaci alapon végrehajtott tehercsökkentés vagy -újraelosztás esetén a tehercsökkentést vagy -újraelosztást kérő rendszerüzemeltető pénzügyi ellentételezést nyújt a tehercsökkentéssel vagy -újraelosztással érintett termelő- vagy felhasználóoldali létesítmény tulajdonosának. Az ellentételezés összegének legalább a következő tételek nagyobbikának kell lennie:

(6)  Nem piaci alapon végrehajtott tehercsökkentés vagy -újraelosztás esetén a tehercsökkentést vagy -újraelosztást kérő rendszerüzemeltető pénzügyi ellentételezést nyújt a tehercsökkentéssel vagy -újraelosztással érintett termelő-, energiatároló- vagy felhasználóoldali létesítmény tulajdonosának. Az ellentételezés összegének legalább a következő tételek nagyobbikának kell lennie:

a)  a tehercsökkentés vagy -újraelosztás miatti üzemeltetési többletköltségek, például növelő hatású teher-újraelosztás esetén a tüzelőanyag többletköltsége, vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytató létesítmények esetében alkalmazott csökkentő hatású teher-újraelosztás vagy -csökkentés esetén a kiegészítő hőtermelés költsége;

a)  a tehercsökkentés vagy -újraelosztás miatti üzemeltetési többletköltségek, például növelő hatású teher-újraelosztás esetén a tüzelőanyag többletköltsége, vagy nagy hatásfokú kapcsolt energiatermelést folytató létesítmények esetében alkalmazott csökkentő hatású teher-újraelosztás vagy -csökkentés esetén a kiegészítő hőtermelés költsége;

b)  azon villamos energiának a másnapi piacon való eladásából származó nettó bevétel 90%-a, amelyet a termelő- vagy felhasználóoldali létesítmény a tehercsökkentés vagy -újraelosztás nélkül előállított volna. Ha a termelő- vagy felhasználóoldali létesítmény az előállított vagy elfogyasztott villamosenergia-mennyiség után pénzügyi támogatást kap, az elmaradt pénzügyi támogatást bele kell számítani a nettó bevételbe.

b)  azon villamos energiának a másnapi piacon való eladásából származó nettó bevétel 100%-a, amelyet a termelő- energiatároló vagy felhasználóoldali létesítmény a tehercsökkentés vagy -újraelosztás nélkül előállított volna. Ha a termelő- vagy felhasználóoldali létesítmény az előállított vagy elfogyasztott villamosenergia-mennyiség után pénzügyi támogatást kap, az elmaradt pénzügyi támogatást bele kell számítani a nettó bevételbe. A teljes ellentételezést a tehercsökkentést követően észszerű határidőn belül rendezni kell.

Módosítás    62

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 6 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a (3) bekezdés szerint jelentett információk a(z) .../... rendelet [irányítási rendelet] 21. cikkében előírtak szerinti, belső energiapiacra vonatkozó nemzeti jelentéstételi folyamat révén tükröződjenek.

Indokolás

Az adminisztratív terhek csökkentése érdekében a jelentéstételi eljárásokat az energiaunió irányításáról szóló rendelet értelmében kell észszerűsíteni.

Módosítás    63

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 6 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b)  Adott esetben a különböző tagállamok átvitelirendszer-üzemeltetői megállapodnak a határokon átnyúló teher-újraelosztás és az ellenkereskedelem költségeinek méltányos felosztásáról.

Indokolás

E cikk rendelkezéseinek magukban kell foglalniuk a határokon átnyúló teher-újraelosztásra és a nemzeti határokon átnyúló ellenkereskedelemre vonatkozó intézkedéseket is, és ez logikusan következik e cikk korábbi bekezdéseiből.

Módosítás    64

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A szűk hálózati keresztmetszet problémáira megkülönböztetéstől mentes, piaci alapú megoldásokat kell alkalmazni, amelyek hatékony gazdasági jelzéseket szolgáltatnak a piaci szereplőknek és az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőknek. A hálózati szűk keresztmetszet problémáit ügyletektől független módszerekkel kell megoldani, azaz olyan módszerekkel, amelyek nem az egyes piaci szereplők szerződései közötti különbségtételen alapulnak. Akkor, amikor átviteli rendszere rendes üzemi állapotának fenntartása érdekében operatív intézkedéseket hoz, az átvitelirendszer-üzemeltető figyelembe veszi ezeknek az intézkedéseknek a szomszédos szabályozási területekre gyakorolt hatásait, és ezeket az intézkedéseit az (EU) 1222/2015 rendeletben meghatározottak szerint koordinálja az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőkkel.

(1)  A szűk hálózati keresztmetszet problémáira megkülönböztetéstől mentes, piaci alapú megoldásokat, köztük energiahatékonysági és keresletoldali szabályozási megoldásokat kell alkalmazni, amelyek hatékony gazdasági jelzéseket szolgáltatnak a piaci szereplőknek és az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőknek. A hálózati szűk keresztmetszet problémáit ügyletektől független módszerekkel kell megoldani, azaz olyan módszerekkel, amelyek nem az egyes piaci szereplők szerződései közötti különbségtételen alapulnak. Akkor, amikor átviteli rendszere rendes üzemi állapotának fenntartása érdekében operatív intézkedéseket hoz, az átvitelirendszer-üzemeltető figyelembe veszi ezeknek az intézkedéseknek a szomszédos szabályozási területekre gyakorolt hatásait, és ezeket az intézkedéseit az (EU) 1222/2015 rendeletben meghatározottak szerint koordinálja az érintett átvitelirendszer-üzemeltetőkkel.

Indokolás

A 3. cikk (1) bekezdésének e), f) pontja, a 16. cikk (2) és (8) bekezdése, a 18. cikk (3) bekezdése, a 19. cikk (4) bekezdésének b) pontja, a 25. cikk (2) bekezdése és az 55. cikk (1) bekezdésének l) pontja energiahatékonysággal és felhasználóoldali válasszal kapcsolatos előírásaival összhangban a szabályozás logikáját a szűk keresztmetszetek kezelésére is alkalmazni kell.

Módosítás    65

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A rendszerösszekötők és/vagy a határkeresztező áramlásokat érintő átviteli hálózatok maximális kapacitását – a hálózati üzembiztonságra vonatkozó biztonsági szabványok betartása mellett – a piaci szereplők számára hozzáférhetővé kell tenni. Hacsak nem kerül kimutatásra, hogy ez az eljárás a gazdasági hatékonyság szempontjából az Unió szintjén nem előnyös, a rendelkezésre álló kapacitásokat ellenkereskedelem és teher-újraelosztás segítségével maximalizálni kell.

(3)  A rendszerösszekötők és/vagy a határkeresztező áramlásokat érintő átviteli hálózatok maximális kapacitását – a hálózati üzembiztonságra vonatkozó biztonsági szabványok betartása mellett – a piaci szereplők számára hozzáférhetővé kell tenni. A rendelkezésre álló nettó átviteli kapacitás csökkenése esetén üzembiztonsági okokból a beütemezett villamosenergia-kereskedelem szilárdságát ellenkereskedelem és teher-újraelosztás, így a határokon átnyúló teher-újraelosztás segítségével kell garantálni.

Módosítás    66

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A hálózati rendszerüzemeltetők által a hálózati hozzáférés tekintetében alkalmazott díjaknak – ideértve a hálózati csatlakozás díjait, a hálózat igénybevételének díjait és, amennyiben alkalmazandó, a hálózat kapcsolódó megerősítésének díjait – átláthatóaknak kell lenniük, figyelembe kell venniük a hálózatbiztonsági és a rugalmassági követelményeket, és tükrözniük kell a ténylegesen felmerült költségeket, amennyiben azok megfelelnek egy hatékonyan működő és szerkezetileg hasonló hálózati rendszerüzemeltető díjainak, és megkülönböztetéstől mentesen alkalmazzák őket. Ezeket a díjakat úgy kell alkalmazni különösen, hogy az az elosztás szintjén és az átvitel szintjén betáplált termelés között sem pozitív, sem negatív irányban ne valósítson meg megkülönböztetést. A díjak nem kezelhetik hátrányosan az energiatárolást, és nem ösztönözhetnek a felhasználóoldali válaszban való részvétel mellőzésére.

(1)  A hálózati rendszerüzemeltetők által a hálózati hozzáférés tekintetében alkalmazott díjaknak – ideértve a hálózati csatlakozás díjait, a hálózat igénybevételének díjait és, amennyiben alkalmazandó, a hálózat kapcsolódó megerősítésének díjait – átláthatóaknak kell lenniük, figyelembe kell venniük a hálózatbiztonsági és a rugalmassági követelményeket, és tükrözniük kell a ténylegesen felmerült költségeket, amennyiben azok megfelelnek egy hatékonyan működő és szerkezetileg hasonló hálózati rendszerüzemeltető díjainak, és megkülönböztetéstől mentesen alkalmazzák őket. Ezeket a díjakat úgy kell alkalmazni különösen, hogy az az elosztás szintjén és az átvitel szintjén betáplált termelés között sem pozitív, sem negatív irányban ne valósítson meg megkülönböztetést. A díjak nem kezelhetik hátrányosan az energiatárolást – és különösen nem jelenthetnek kettős díjfizetést az energiatárolás esetében – és az aggregálást, és nem ösztönözhetnek a saját termelés, az önellátás és a felhasználóoldali válaszban való részvétel mellőzésére. A (3) bekezdés sérelme nélkül ezek a díjak nem lehetnek távolságfüggőek.

Módosítás    67

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A díjaknak megfelelő módon ösztönözniük kell mind rövid, mind hosszú távon az átviteli- és az elosztórendszer-üzemeltetőket a hatékonyság növelésére, ideértve az energiahatékonyság növelését is, elő kell mozdítaniuk a piaci integrációt és az ellátásbiztonságot, és támogatniuk kell a beruházásokat és a kapcsolódó kutatási tevékenységet.

(2)  A díjaknak megfelelő módon ösztönözniük kell mind rövid, mind hosszú távon az átviteli- és az elosztórendszer-üzemeltetőket a hatékonyság növelésére, ideértve az energiahatékonyság növelését is, elő kell mozdítaniuk a piaci integrációt, beleértve a megújuló energiaforrásokat és az energiatárolási lehetőségeket, valamint az ellátásbiztonságot, és támogatniuk kell a beruházásokat és a kapcsolódó kutatási tevékenységet.

Módosítás    68

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Az elosztási díjaknak tükrözniük kell a rendszerhasználóknál – köztük az aktív felhasználóknál – az elosztóhálózat igénybevételével kapcsolatban jelentkező költségeket, és az elosztási díjak a rendszerhasználók fogyasztási vagy termelési profiljától függően differenciálhatók. Ha a tagállamok bevezették az intelligens fogyasztásmérést, a szabályozó hatóságok a fogyasztók számára átlátható és tervezhető módon bevezethetnek olyan időben differenciált hálózati díjakat, amelyek tükrözik a hálózat igénybevételét.

(7)  Az elosztási díjaknak tükrözniük kell a rendszerhasználóknál – köztük az aktív felhasználóknál – az elosztóhálózathoz való hozzáféréssel és annak igénybevételével kapcsolatban jelentkező költségeket és előnyöket, és az elosztási díjak a rendszerhasználók fogyasztási, tárolási vagy termelési profiljától függően differenciálhatók. Ha a tagállamok bevezették az intelligens fogyasztásmérést, a szabályozó hatóságok a fogyasztók számára átlátható és tervezhető módon bevezethetnek olyan időben differenciált hálózati díjakat, amelyek tükrözik a hálózat igénybevételét.

Módosítás    69

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A szabályozó hatóságok ösztönzik az elosztórendszer-üzemeltetőket a hálózatuk üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások beszerzés útján történő igénybevételére, valamint arra, hogy az elosztórendszerükben innovatív megoldásokat alkalmazzanak. Ezzel összefüggésben az elosztórendszer-üzemeltetők arra való ösztönzése érdekében, hogy növeljék hálózatuk hatékonyságát, ideértve az energiahatékonyság növelését is, a szabályozó hatóságok elismernek és az elosztási díjakba beépítenek minden releváns költséget, továbbá teljesítménycélokat vezetnek be.

(8)  A szabályozó hatóságok ösztönzik az elosztórendszer-üzemeltetőket a hálózatuk üzemeltetésével és fejlesztésével kapcsolatos szolgáltatások beszerzés útján történő igénybevételére, valamint arra, hogy az elosztórendszerükben innovatív megoldásokat alkalmazzanak. Ezzel összefüggésben az elosztórendszer-üzemeltetők arra való ösztönzése érdekében, hogy növeljék hálózatuk hatékonyságát, ideértve az energiahatékonyság és a rugalmasság növelését is, valamint elősegítsék a megújuló forrásokból származó energia integrálását és az energiatárolást, a szabályozó hatóságok elismernek és az elosztási díjakba beépítenek minden releváns költséget, továbbá teljesítménycélokat vezetnek be.

Módosítás    70

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 9 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  az energiahatékonyságra és a keresletoldali szabályozásra káros ösztönzők eltörlése;

Módosítás    71

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 9 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  a saját termelésű energia fogyasztásából, a decentralizált energiatermelésből, a tárolásból és a felhasználóoldali válaszból fakadó előnyökre, valamint ezek kiegészítő jellegére vonatkozó számítások módszerei;

Módosítás    72

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A rendszerösszekötő kapacitás felosztásából származó bevételeket a következő célokra kell felhasználni:

(2)  (A magyar változatot nem érinti.)

Indokolás

A b) pont alatti szöveg első részének módosításaira a szöveg többi részével való összhang miatt van szükség. Nem lehet különválasztani e cikk különböző részeit.

Módosítás    73

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a rendszerösszekötő kapacitásoknak különösen új rendszerösszekötők révén történő fenntartására vagy növelésére fordított hálózati beruházások.

b)  a rendszerösszekötő kapacitások fenntartására vagy növelésére fordított hálózati beruházások, különösen olyan új rendszerösszekötők és belső vezetékek révén, amelyek a rendszerösszekötők szűk keresztmetszeteinek csökkentése szempontjából lényeges elemként szerepelnek az ENTSO-E tízéves hálózatfejlesztési tervében, valamint határokon átnyúló kiigazító intézkedések, például teher-újraelosztás és ellenirányú kereskedelem révén.

Ha nincs mód a bevételeknek az első albekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott célokra történő hatékony felhasználására, akkor azokat az ilyen célú későbbi felhasználás érdekében külön belső számlán kell elhelyezni.

Ha nincs mód a bevételeknek az első albekezdés a) és/vagy b) pontjában meghatározott célokra történő hatékony felhasználására, fennmaradó opcióként azok – az érintett tagállamok szabályozó hatóságainak jóváhagyása függvényében – az e szabályozó hatóságok által meghatározott maximális összeg erejéig felhasználhatók olyan bevételként, amelyet a szabályozó hatóságok figyelembe vesznek a hálózati díjak kiszámítására és/vagy megállapítására vonatkozó módszertan jóváhagyásakor. A szabályozó hatóságok csak azokban az esetekben hagyhatják jóvá ezt az opciót, ha az átvitelirendszer-üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy végrehajtja mindegyik, pozitív nettó haszonnal járó rendszerösszekötő projektet, és a mérlege szerint elegendő forrással rendelkezik e beruházások finanszírozásához. A bevételek fennmaradó részét külön belső számlán kell elhelyezni mindaddig, amíg az felhasználhatóvá nem válik az első albekezdés a) és/vagy b) pontjában meghatározott célokra. A szabályozó hatóság tájékoztatja az Ügynökséget a második albekezdésben említett jóváhagyásról.

Indokolás

A b) pont alatti szöveg első részének módosításaira a szöveg többi részével való összhang miatt van szükség. Nem lehet különválasztani e cikk különböző részeit.

Módosítás    74

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A bevételeknek a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti felhasználására az Ügynökség által javasolt és a Bizottság által jóváhagyott módszertan irányadó. Ez irányú javaslatát az Ügynökség [Kiadóhivatal: 12 hónappal a hatálybalépés után]-ig benyújtja a Bizottságnak, majd azt hat hónapon belül jóvá kell hagyni.

törölve

Az Ügynökség hivatalból vagy a Bizottság felkérésére aktualizálhatja a módszertant, és a Bizottság az aktualizált módszertant a benyújtását követő hat hónapon belül jóváhagyja.

 

Mielőtt javaslatát benyújtaná a Bizottságnak, az Ügynökség a módszertanról az [a 713/2009/EK rendelet átdolgozása a COM(2016) 863/2 javaslat szerint] rendelet 15. cikkének megfelelően konzultációt folytat.

 

A módszertannak részletesen le kell írnia legalább azt, hogy a bevételek milyen feltételekkel használhatók fel a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti célokra, és milyen feltételekkel és mennyi időre helyezhetők el az ilyen célú későbbi felhasználás érdekében külön belső számlán.

 

Módosítás    75

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők egyértelműen előre rögzítik az esetleges szűkkeresztmetszet-kezelési bevételek felhasználásának módját, és beszámolnak e bevételek tényleges felhasználásáról. A nemzeti szabályozó hatóságok minden évben július 31-ig jelentés formájában közzéteszik az adott év június 30-án záruló 12 hónapos időszakban keletkezett bevétel nagyságát és felhasználásának módját, beleértve azon konkrét projektek megjelölését, amelyekre a bevételeket fordították, valamint annak megjelölését is, hogy milyen összeget helyeztek külön belső számlára, továbbá ismertetik, hogy ez a felhasználás miként teljesíti e rendelet és a (3) bekezdés alapján kidolgozott módszertan követelményeit.

törölve

Módosítás    76

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok az erőforrások megfelelőségének a 19. cikk szerinti európai szintű értékelése alapján figyelemmel kísérik területükön az erőforrások megfelelőségét.

(1)  A tagállamok az erőforrások megfelelőségének a 19. cikk szerinti európai szintű értékelése, valamint – adott esetben – nemzeti és regionális értékelés alapján figyelemmel kísérik területükön az erőforrások megfelelőségét, és beszámolnak arról.

Módosítás    77

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha az erőforrások megfelelőségének európai szintű értékelése aggályosnak találja az erőforrások megfelelőségét, a tagállamok azonosítják azokat az esetleges szabályozási torzulásokat, amelyek okozták vagy elősegítették az aggályos helyzet kialakulását.

(2)  Ha az erőforrások megfelelőségének európai szintű értékelése aggályosnak találja az erőforrások megfelelőségét, a tagállamok azonosítják azokat az esetleges szabályozási torzulásokat és piaci hiányosságokat, amelyek okozták vagy elősegítették az aggályos helyzet kialakulását.

Módosítás    78

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok közzéteszik az esetlegesen azonosított szabályozási torzulások kiküszöbölését célzó intézkedések elfogadásának időütemezését. Az erőforrások megfelelőségével kapcsolatos aggályok eloszlatása során a tagállamok megfontolják különösen a szabályozási torzulások kiküszöbölését, a hiányállapoti árképzés lehetővé tételét, a rendszerösszekötők bővítését, valamint az energiatárolás, a felhasználóoldali intézkedések és az energiahatékonyság kérdéskörét.

(3)  A tagállamok közzéteszik az esetlegesen azonosított szabályozási torzulások és piaci hiányosságok kiküszöbölését célzó intézkedések elfogadásának időbeli ütemezését és végrehajtási tervét. Az erőforrások megfelelőségével kapcsolatos aggályok eloszlatása során a tagállamok megfontolják különösen a szabályozási torzulások kiküszöbölését, a hiányállapoti árképzés lehetővé tételét, a rendszerösszekötők bővítését, valamint az energiatárolás, a felhasználóoldali intézkedések és az energiahatékonyság kérdéskörét.

Módosítás    79

Rendeletre irányuló javaslat

18 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamok mutatókat dolgoznak ki, amelyek mentén jelentéseket készítenek a (3) bekezdés alapján elfogadott intézkedések eredményességéről, és ennek megfelelően felülvizsgálják a 23. cikk alapján esetlegesen bevezetett kapacitásmechanizmusokat.

Módosítás    80

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az erőforrások megfelelőségének európai szintű értékelését olyan módszertan alapján kell elvégezni, amely biztosítja, hogy az értékelés:

(4)  Az erőforrások megfelelőségének európai szintű értékelését olyan módszertan alapján kell elvégezni, amely biztosítja, hogy az értékelés:

a)  az ajánlattételi övezetek szintjén, legalább az összes tagállamra kiterjedően kerüljön elvégzésre;

a)  az ajánlattételi övezetek szintjén, legalább az összes tagállamra kiterjedően kerüljön elvégzésre;

b)  az előre jelzett kereslet és kínálat megfelelő forgatókönyvein alapuljon, tartalmazzon gazdasági elemzést a termelőeszközök termelésből való kivonásának és az új termelőeszközök rendszerbe állításának valószínűségével, valamint az energiahatékonysági célok teljesítését szolgáló intézkedésekkel összefüggésben, és kiterjedjen a nagykereskedelmi árakra és a szén-dioxid-árra való érzékenység vizsgálatára is;

b)  az előre jelzett kereslet és kínálat megfelelő forgatókönyvein alapuljon, tartalmazzon gazdasági elemzést a termelőeszközök termelésből való kivonásának, felfüggesztésének és új termelőeszközök rendszerbe állításának valószínűségével, valamint az energiahatékonysági és a villamosenergia-hálózatok összekapcsolására vonatkozó célok teljesítését szolgáló intézkedésekkel összefüggésben, és kiterjedjen a nagykereskedelmi árakra és a szén-dioxid-árra való érzékenység vizsgálatára is;

c)  megfelelő módon figyelembe vegye minden erőforrás hozzájárulását, beleértve a meglévő és a jövőben létesítendő termelőkapacitásokat, az energiatárolást, a felhasználóoldali választ, valamint az importtal és az exporttal kapcsolatos lehetőségeket és azoknak a rugalmas rendszerüzemeltetést segítő hatását is;

c)  megfelelő módon figyelembe vegye minden erőforrás hozzájárulását, beleértve a meglévő és a jövőben létesítendő termelőkapacitásokat, az energiatárolást, a felhasználóoldali választ, valamint az importtal és az exporttal kapcsolatos lehetőségeket és azoknak a rugalmas rendszerüzemeltetést segítő hatását is;

d)  előre jelezze a 18. cikk (3) bekezdése szerinti intézkedések várható hatásait;

d)  előre jelezze a 18. cikk (3) bekezdése szerinti intézkedések várható hatásait;

e)  kiterjedjen olyan forgatókönyvek vizsgálatára is, amelyben nincsenek meglévő és tervezett kapacitásmechanizmusok;

e)  kiterjedjen olyan forgatókönyvek vizsgálatára is, amelyben nincsenek meglévő és tervezett kapacitásmechanizmusok;

f)   piaci modellen alapuljon, és – az indokolt körben – az áramlásalapú kapacitásszámítás elvét alkalmazza;

f)  piaci modellen alapuljon, és – az indokolt körben – az áramlásalapú kapacitásszámítás elvét alkalmazza;

g)  valószínűségi számításokat alkalmazzon;

g)  valószínűségi számításokat alkalmazzon;

h)  legalább a következő mutatókat használja:

h)  legalább a következő mutatókat használja:

–  „várhatóan nem szolgáltatott villamos energia”, és

–  „várhatóan nem szolgáltatott villamos energia”, és

–  „várt terhelésvesztés”;

–  „várt terhelésvesztés”;

i)  meghatározza az erőforrások megfelelőségével kapcsolatos esetleges aggályok forrását és különösen azt, hogy ezek az aggályok a hálózat vagy az erőforrások elégtelenségének vagy mindkettőnek tudhatók-e be.

i)  meghatározza az erőforrások megfelelőségével kapcsolatos esetleges aggályok forrását és különösen azt, hogy ezek az aggályok a hálózat vagy az erőforrások elégtelenségének vagy mindkettőnek tudhatók-e be.

Módosítás    81

Rendeletre irányuló javaslat

19 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A (2)–(5) bekezdés szerinti javaslatokról, valamint az erőforrások megfelelőségének a (3) bekezdés szerinti európai szintű értékeléséből származó eredményekről a 22. cikkben meghatározott eljárás szerint előzetes konzultációt kell folytatni, és ezeket az Ügynökségnek jóvá kell hagynia.

(6)  A (2)–(5) bekezdés szerinti javaslatokról, az azokat megalapozó forgatókönyvekről és kiinduló feltételezésekről, valamint az erőforrások megfelelőségének a (3) bekezdés szerinti európai szintű értékeléséből származó eredményekről a 22. cikkben meghatározott eljárás szerint előzetes konzultációt kell folytatni minden érintett féllel, és ezeket az Ügynökségnek jóvá kell hagynia.

Módosítás    82

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Kapacitásmechanizmus alkalmazása esetén a tagállamoknak olyan megbízhatósági standarddal kell rendelkezniük, amely átlátható módon jelzi az ellátásbiztonság biztosítani kívánt szintjét.

(1)  Kapacitásmechanizmus alkalmazása esetén a tagállamoknak olyan megbízhatósági standarddal kell rendelkezniük, amely egy átlátható, objektív, ellenőrizhető és alapos költség-haszon elemzés alapján jelzi az ellátásbiztonság szükséges szintjét.

Módosítás    83

Rendeletre irányuló javaslat

20 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A megbízhatósági standardot a nemzeti szabályozó hatóság állapítja meg a 19. cikk (5) bekezdésében előírt módszertan segítségével.

(2)  A megbízhatósági standardot a nemzeti szabályozó hatóság állapítja meg a 19. cikk (5) bekezdésében előírt módszertan segítségével, figyelembe véve a szükségesség és az arányosság elvét, valamint a környezeti szempontból káros támogatások negatív hatásai és a szükségtelen piaci torzulások, többek között a többletkapacitások elkerülésének szükségességét.

Módosítás    84

Rendeletre irányuló javaslat

21 cikk – 6 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A 32. cikk alapján létrehozott regionális operatív központok a mechanizmus alkalmazási helye szerinti rendszer és a külföldi kapacitás helye szerinti rendszer közötti rendszerösszekötők várható rendelkezésre állása és a rendszertúlterheltség együttes fennállásának valószínűsége figyelembevételével évente meghatározzák a külföldi kapacitás részvételére rendelkezésre álló belépő kapacitás maximumát. Ezt a számítást az ajánlattételi övezetek összes határa vonatkozásában el kell végezni.

(6)  Ahol kapacitásmechanizmusokat alkalmaznak, az átvitelirendszer-üzemeltetők segítséget nyújtanak az érintett szabályozó hatóságok számára abban, hogy a mechanizmus alkalmazási helye szerinti rendszer és a külföldi kapacitás helye szerinti rendszer közötti rendszerösszekötők várható rendelkezésre állása és a rendszertúlterheltség együttes fennállásának valószínűsége figyelembevételével meghatározzák a külföldi kapacitás részvételére rendelkezésre álló belépő kapacitás maximumát. Ezt a számítást az ajánlattételi övezetek összes határa vonatkozásában el kell végezni.

Módosítás    85

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Azon aggályos helyzetek kezelése érdekében, amelyek a 18. cikk (3) bekezdése szerinti intézkedések segítségével nem szüntethetők meg, a tagállamok az e cikkben foglalt rendelkezések és az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok tiszteletben tartásával – kapacitásmechanizmusokat hozhatnak létre.

(1)  Azon aggályos helyzetek kezelése érdekében, amelyek a 18. cikk (3) bekezdése szerinti intézkedések segítségével nem küszöbölhetők ki, a tagállamok az említett aggályos helyzetek kezelését célzó megfelelő intézkedésekről rendelkező tervet készítenek, amelyet legfeljebb öt éven belül végre kell hajtani.

Módosítás    86

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az (1) bekezdés szerinti terv célja, hogy további kapacitásmechanizmusok igénybevétele nélkül, az alábbiak közül egy vagy több elem segítségével biztosítsa az erőforrások megfelelőségét:

 

a)  a megújuló energiaforrásokból történő termelés kapacitásainak bővítése;

 

b)  energiahatékonyság;

 

c)  felhasználóoldali válasz;

 

d)  energiatárolás;

 

e)  az energiahálózatok összekapcsolása.

Módosítás    87

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Az (1) bekezdés szerinti terv végrehajtásáig a tagállamok – az e cikkben foglalt rendelkezésekre és az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokra is figyelemmel – kapacitásmechanizmusokat hozhatnak létre, amennyiben azt hatásvizsgálat alapján szükségesnek ítélik.

Módosítás    88

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha egy tagállam kapacitásmechanizmust kíván bevezetni, a javasolt mechanizmusról legalább a vele elektromos összeköttetésben álló szomszédos tagállamokkal konzultál.

(2)  Ha egy tagállam kapacitásmechanizmust kíván bevezetni, a javasolt mechanizmusról minden érdekelt féllel, többek között a vele elektromos összeköttetésben álló szomszédos tagállamokkal konzultál.

Módosítás    89

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A kapacitásmechanizmusok nem idézhetnek elő szükségtelen piactorzulásokat, és nem korlátozhatják a határokon átnyúló kereskedést. A mechanizmus keretében nem köthető le több kapacitás, mint amennyi az aggályos helyzet kezeléséhez szükséges.

(3)  A kapacitásmechanizmusok nem idézhetnek elő szükségtelen piactorzulásokat, különösen azáltal, hogy hátrányos megkülönböztetést alkalmaznak a megújuló energiaforrásokkal szemben, gátolják a rugalmas villamosenergia-fogyasztás igénybevételét és az energiahatékonyságot, vagy növelik a fogyasztók költségeit. Nem korlátozhatják a határokon átnyúló kereskedést. A mechanizmus időtartama és a keretében lekötött kapacitás nem lehet több, mint amennyi az aggályos helyzet kezeléséhez szükséges.

Módosítás    90

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A termelőkapacitás-szolgáltatók kiválasztásának átlátható – például a rugalmasságra vonatkozó – kritériumok alapján kell megtörténnie. A kritériumok célja, hogy maximalizálják a teljesítményfokozó képességet, és minimalizálják a kapacitásmechanizmusokban részt vevő erőművek szükséges állandó teljesítményének szintjét.

Módosítás    91

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Azok a termelőkapacitások, amelyekre vonatkozóan a végleges beruházási döntést [Kiadóhivatal: a hatálybalépés napja] után hozták meg, csak akkor jogosultak részt venni a kapacitásmechanizmusban, ha kibocsátásuk kisebb 550 g CO2/kWh-nál. E rendelet hatálybalépése után öt évvel az 550 g CO2/kWh vagy annál nagyobb kibocsátású termelőkapacitások nem vehetnek részt a kapacitásmechanizmusokban.

(4)  Azok a termelőkapacitások, amelyekre vonatkozóan a végleges beruházási döntést [Kiadóhivatal: a hatálybalépés napja] után hozták meg, csak akkor jogosultak részt venni a kapacitásmechanizmusban, ha kibocsátásuk kisebb 550 g CO2/kWh-nál. E rendelet hatálybalépése után két évvel az 550 g CO2/kWh vagy annál nagyobb kibocsátású termelőkapacitások nem vehetnek részt a kapacitásmechanizmusokban, a rendelet hatálybalépése után öt évvel pedig a stratégiai tartalékok részét képező erőművek sem.

Módosítás    92

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A villamosenergia-termelő létesítmények szén-dioxid-kibocsátási tényezőjének – ISO feltételek mellett – a névleges teljesítményen mért nettó hatásfokon kell alapulnia.

Módosítás    93

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Ha az erőforrások megfelelőségének európai szintű értékelése nem találta aggályosnak az erőforrások megfelelőségét, a tagállamok nem alkalmazhatnak kapacitásmechanizmust.

(5)  Ha egy tagállam kapacitásmechanizmust kíván bevezetni, be kell mutatnia, hogy az összeegyeztethető az erőforrások megfelelőségének európai szintű értékelésével, különös tekintettel az indokolásra, a hatókörre, az elindításra és a lezárásra, valamint a többéves végrehajtásra.

Módosítás    94

Rendeletre irányuló javaslat

23 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A kapacitásmechanizmusok kialakításakor a tagállamok beépítenek egy kilépési záradékot, vagyis egy olyan rendelkezést, amely lehetővé teszi a kapacitásmechanizmus hatékony, fokozatos kivonását abban az esetben, ha az erőforrások megfelelőségének értékelése már nem találja aggályosnak a megfelelőséget.

Módosítás    95

Rendeletre irányuló javaslat

23 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

23a. cikk

 

A villamosenergia-piac kialakításával foglalkozó tanácsadó testület

 

E rendelet hatálybalépésétől számított 12 hónapon belül létre kell hozni a villamosenergia-piac kialakításával foglalkozó tanácsadó testületet. A tanácsadó testületet a tagállamok magas szintű szakértőiből, valamint az energiaágazat – például a közművek, a beruházók, a technológiai szolgáltatók, a hálózatüzemeltetők, az éghajlatvédelmi csoportok, a fogyasztók és a helyi energiaközösségek – képviselőiből álló, releváns és kiegyensúlyozott összetételű szakértői kör alkotja.

 

A tanácsadó testület a Bizottság számára szakértelmet és rálátást biztosít, tanácsokkal látja el és segíti a Bizottságot az európai energiapiaci modellhez kapcsolódó jövőbeni szakpolitikai kezdeményezések előkészítésében. Ehhez adott esetben véleményeket, ajánlásokat vagy jelentéseket fogalmaz meg.

 

A tanácsadó testület létrehozásától számított 24 hónapon belül a Bizottság a megbeszélések alapján levonja következtetéseit, és közlemény formájában meghatározza a stratégiai prioritásokat az európai villamosenergia-piac számára, amely képes mozgósítani a fenntartható, biztonságos és megfizethető energetikai átálláshoz szükséges beruházásokat.

Indokolás

Az EU egy olyan energiarendszerre való átállás folyamatában van, amely alacsony határköltségek mellett termel energiát, de amelyhez nagy összegű kezdeti beruházások szükségesek. A jelenlegi villamosenergia-piac, ahol az energiatermelésnek csak a határköltségei térülnek meg, nem tükrözi ezt az átállást. A piaci alapú ellentételezés továbbra is kihívást jelent. Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású jövő megvalósítása érdekében alaposan át kell gondolni az energiapiaci modellt azon alapelemek megváltoztatásához, amelyek az Unióban történő energiatermelés és -felhasználás módjával kapcsolatosak.

Módosítás    96

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A [Kiadóhivatal: a hatálybalépés napja]-án/-én kapacitásmechanizmust alkalmazó tagállamok az e rendelet 18., 21. és 23. cikkében foglalt követelmények teljesítése érdekében kiigazítják mechanizmusukat.

A [Kiadóhivatal: a hatálybalépés napja]-án/-én kapacitásmechanizmust alkalmazó tagállamok az e rendelet 18., 21. és 23. cikkében foglalt követelmények teljesítése érdekében az e rendelet hatálybalépését követő két éven belül kiigazítják mechanizmusukat.

Indokolás

Az európai belső (nagykereskedelmi) villamosenergia-piac létrehozására vonatkozó cél megvalósításával összhangban, amihez egységes nemzeti energiapiaci modell szükséges.

Módosítás    97

Rendeletre irányuló javaslat

24 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Azon tagállamok és régiók számára, amelyek a kapacitásmechanizmusokra vonatkozó harmonizált szabályoktól függetlenül vagy azok következtében úgy döntenek, hogy ténylegesen megszüntetik a széntüzelésű villamosenergia-termelést, egy olyan hosszú távú keretet kell biztosítani, amely elősegíti a fenntartható és rugalmas villamosenergia-rendszerre történő igazságos átállást. A széntüzelésű kapacitások irányított és tervezett kivonása – az uniós éghajlati és környezetvédelmi, például a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével és a tiszta levegővel kapcsolatos célkitűzések elérésén túl – javítana a villamosenergia-rendszer működésén.

Indokolás

A dekarbonizációnak inkluzívnak, igazságosnak kell lennie, minden érdekelt félnek el kell fogadnia, továbbá figyelembe kell vennie a társadalmi, gazdasági és környezeti hatásokat, valamint a fenntartható munkavégzési alternatívákat, különösen, ha a megszüntetés bányászati tevékenységek felszámolásával függ össze. Hamarosan megkezdődnek az irányítás, az igazságos átmenet és a leszerelés aspektusainak megvitatására szolgáló, a szén platformmal való párbeszédet előkészítő tevékenységek, és az uniós villamosenergia-piaci szabályoknak összhangban kell lenniük az említett tevékenységekkel.

Módosítás    98

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az uniós jog szerinti feladatainak ellátása során a villamosenergia-piaci ENTSO az európai érdekek szem előtt tartásával, az egyedi nemzeti érdekektől és az átvitelirendszer-üzemeltetők nemzeti érdekeitől függetlenül jár el, és hozzájárul a 2020–2030-as időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretben kitűzött célok hatékony és fenntartható teljesítéséhez, különösen azáltal, hogy elősegíti a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia hatékony integrálását és az energiahatékonyság növelését.

(2)  Az uniós jog szerinti feladatainak ellátása során a villamosenergia-piaci ENTSO az európai érdekek szem előtt tartásával, az egyedi nemzeti érdekektől és az átvitelirendszer-üzemeltetők nemzeti érdekeitől függetlenül jár el, és hozzájárul a 2020–2030-as időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretben kitűzött célok hatékony és fenntartható teljesítéséhez, különösen azáltal, hogy elősegíti a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia hatékony integrálását az energiatárolással és a felhasználóoldali válasszal kombinálva, valamint az energiahatékonyság növelését.

Módosítás    99

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  [Kiadóhivatal: tizenkét hónappal a hatálybalépés után]-ig az e fejezetben meghatározott kritériumoknak megfelelően az átvitelirendszer-üzemeltetők regionális operatív központokat hoznak létre. A regionális operatív központokat a működésük szerinti régió valamelyik tagállamának területén kell létrehozni.

(1)  [Kiadóhivatal: tizenkét hónappal a hatálybalépés után]-ig az e fejezetben meghatározott kritériumoknak megfelelően egy rendszerüzemeltetési régió valamennyi átvitelirendszer-üzemeltetője áttekintésre benyújt a régió szabályozó hatóságainak egy regionális koordinációs központok létrehozására irányuló javaslatot.

 

E javaslatban a következő információknak kell szerepelniük:

 

a)  a tagállam, ahol regionális koordinációs központot létre kívánják hozni;

 

b)  az összekapcsolt átviteli rendszer hatékony, biztonságos és megbízható üzemeltetéséhez szükséges szervezeti, pénzügyi és üzemeltetési megállapodások;

 

c)  a regionális koordinációs központok működésének megkezdésével kapcsolatos végrehajtási terv;

 

d)  a regionális koordinációs központok alapszabályai és eljárási szabályzatai;

 

e)  az együttműködési eljárások leírása a 35. cikknek megfelelően;

 

f)  a regionális koordinációs központok felelősségére vonatkozó megállapodások leírása a 44. cikknek megfelelően.

Módosítás    100

Rendeletre irányuló javaslat

32 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  Az átviteli rendszer hatékony működéséért minden egyes átvitelirendszer-üzemeltető felelős a 44. cikknek megfelelően.

Módosítás    101

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a regionális helyreállítás koordinációja és optimalizálása;

törölve

Módosítás    102

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  működés- és üzemzavar-elemzés és jelentéstétel;

törölve

Módosítás    103

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  a tartalék kapacitás regionális méretezése;

törölve

Indokolás

Az 5. cikk (7) bekezdésére vonatkozó módosítással összhangban. A tartalékkapacitás beszerzése és méretezése szorosan összefügg a rendszer sajátosságaival, az évszakkal, így az energiaellátás biztonságával is. Mivel a nemzeti átvitelirendszer-üzemeltetők felelősek az energiaellátás biztonságáért, az ahhoz való jogukat is meg kell tartaniuk, hogy beszerezzék a kiegyenlítő kapacitás/tartalék általuk elegendőnek tartott mennyiségét.

Módosítás    104

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  a kiegyenlítő kapacitás regionális beszerzésének megkönnyítése;

törölve

Indokolás

Az 5. cikk (8) bekezdésére vonatkozó módosítással összhangban. A tartalékkapacitás beszerzése és méretezése szorosan összefügg a rendszer sajátosságaival, az évszakkal, így az energiaellátás biztonságával is. Mivel a nemzeti átvitelirendszer-üzemeltetők felelősek az energiaellátás biztonságáért, az ahhoz való jogukat is meg kell tartaniuk, hogy beszerezzék a kiegyenlítő kapacitást/tartalékot.

Módosítás    105

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i)  heti és napon belüli regionális előrejelzések készítése a rendszerek megfelelőségéről, és a kockázatcsökkentő tevékenységek előkészítése;

i)  heti és napon belüli regionális előrejelzések készítése a rendszerek megfelelőségéről;

Módosítás    106

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezési mechanizmusok optimalizálása;

törölve

Módosítás    107

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l)  képzés és tanúsítás;

törölve

Módosítás    108

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés – m pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m)  a regionális szintű válságforgatókönyveknek az [a kockázatokra való felkészülésről szóló rendelet a COM(2016) 862 javaslat szerint] rendelet 6. cikkének (1) bekezdése szerinti azonosítása, amennyiben a villamosenergia-piaci ENTSO ezt a feladatot átruházta a regionális központokra;

törölve

Módosítás    109

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

n)  az [a kockázatokra való felkészülésről szóló rendelet a COM(2016) 862 javaslat szerint] rendelet 12. cikkének (3) bekezdése alapján éves válságszimulációk előkészítése és elvégzése a hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együttműködve;

törölve

Módosítás    110

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

o)  a regionális válságforgatókönyvek azonosításához kapcsolódó feladatok annyiban, amennyiben azokat az [a kockázatokra való felkészülésről szóló rendelet a COM(2016) 862 javaslat szerint] rendelet 6. cikke (1) bekezdése alapján átruházták a regionális operatív központokra;

törölve

Módosítás    111

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés – p pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

p)  a szezonális megfelelőségi kitekintésekhez kapcsolódó feladatok annyiban, amennyiben azokat az [a kockázatokra való felkészülésről szóló rendelet a COM(2016) 862 javaslat szerint] rendelet 9. cikke (2) bekezdése alapján átruházták a regionális operatív központokra;

törölve

Módosítás    112

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

q)  a külföldi kapacitás kapacitásmechanizmusokban való részvételére rendelkezésre álló belépő kapacitás maximumának évenkénti meghatározása a 21. cikk (6) bekezdése értelmében.

törölve

Módosítás    113

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  E rendelet VII. fejezete értelmében a Bizottság a regionális operatív központok feladatait kiegészítheti további, döntési jogkörrel nem járó feladatokkal.

(2)  Valamennyi koordinációs központ a következő feladatkörök kialakítására törekszik:

 

a)  a regionális helyreállítás koordinációja és optimalizálása;

 

(b)  működés- és üzemzavar-elemzés és jelentéstétel;

 

c)  a tartalék kapacitások regionális vetületének előmozdítása;

 

d)  a kiegyenlítő kapacitás regionális beszerzésének megkönnyítése;

 

e)  az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezési mechanizmusok optimalizálása;

 

f)  képzés és tanúsítás;

 

g)  a regionális szintű válságforgatókönyveknek a [a kockázatokra való felkészülésről szóló rendelet, COM(2016)0862] rendelet 6. cikkének (1) bekezdése szerinti azonosítása, amennyiben a villamosenergia-piaci ENTSO ezt a feladatot átruházza;

 

h)  a regionális válságforgatókönyvek azonosításához kapcsolódó feladatok annyiban, amennyiben azokat a [a kockázatokra való felkészülésről szóló rendelet, COM(2016)0862] rendelet 6. cikkének (1) bekezdése alapján átruházták a regionális koordinációs központokra;

 

i)  a szezonális megfelelőségi előrejelzésekhez kapcsolódó feladatok annyiban, amennyiben azokat a [a kockázatokra való felkészülésről szóló rendelet, COM(2016)0862] rendelet 9. cikkének (2) bekezdése alapján átruházták a regionális operatív központokra;

Módosítás    114

Rendeletre irányuló javaslat

34 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A regionális operatív központok a rendszerüzemeltetési régióban működő átvitelirendszer-üzemeltetők rendelkezésére bocsátanak minden olyan információt, amely szükséges a regionális operatív központok által előterjesztett határozatok és ajánlások végrehajtásához.

(4)  A regionális koordinációs központok a rendszerüzemeltetési régióban működő átvitelirendszer-üzemeltetők rendelkezésére bocsátanak minden olyan információt, amely feladataik ellátásához szükséges.

Módosítás    115

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A regionális operatív központokon belüli együttműködés

A biztonsági szempontból koordinált regionális operatív központokon belüli és azok közötti együttműködés

Módosítás    116

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A regionális operatív központok napi működését együttműködésen alapuló döntéshozatallal kell irányítani. Az együttműködésen alapuló döntéshozatalnak a következőkön kell alapulnia:

(1)  A biztonsági szempontból koordinált regionális központokon belüli és azok közötti napi koordinációt együttműködésen alapuló döntéshozatali eljáráson keresztül kell irányítani, amelynek a következőkön kell alapulnia:

Módosítás    117

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a 38. cikknek megfelelően a határozatok és ajánlások elfogadására vonatkozó eljárás;

c)  az átvitelirendszer-üzemeltetők határozatainak elfogadására vonatkozó eljárás, figyelembe véve a regionális biztonsági koordinátorok ajánlásait;

Módosítás    118

Rendeletre irányuló javaslat

35 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a 39. cikknek megfelelően a regionális operatív központok által elfogadott határozatok és ajánlások felülvizsgálatára vonatkozó eljárás.

d)  a 39. cikknek megfelelően a regionális biztonsági koordinátorok által kibocsátott ajánlások felülvizsgálatára vonatkozó eljárás.

Módosítás    119

Rendeletre irányuló javaslat

37 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

37a. cikk

 

Átláthatóság

 

(1)  A regionális operatív központok megszervezik az érdekelt felek bevonására szolgáló folyamatot, és rendszeres találkozókat szerveznek az érdekelt felekkel az összekapcsolt rendszer hatékony, biztonságos és megbízható üzemeltetésével kapcsolatos kérdések megvitatása, valamint a hiányosságok azonosítása és a javításokra vonatkozó javaslatok megtétele céljából;

 

(2)  A villamosenergia-piaci ENTSO és a regionális operatív központok az érdekelt felek és a nyilvánosság számára teljes mértékben átláthatóan működnek. Valamennyi vonatkozó dokumentációt közzé kell tenni a megfelelő regionális operatív központ honlapján. Ez a bekezdés az e rendelet 32. és 33. cikke, 35. cikkének a) pontja, valamint 38. cikke alapján elfogadott javaslatokra, indokolásokra és határozatokra vonatkozik.

Indokolás

A felelős bizottságban alaposan meg kell vitatni a regionális operatív központok kérdését. Az ENVI szemszögéből azonban az átláthatóságra és részvételre vonatkozó rendelkezések a legfontosabbak. E cikk ennélfogva a regionális operatív központokról szóló korábbi rendelkezések logikus folytatása.

Módosítás    120

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Határozatok és ajánlások elfogadása

Ajánlások elfogadása

Módosítás    121

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A regionális operatív központok kidolgozzák a határozatok és ajánlások elfogadására vonatkozó eljárást.

(1)  A rendszerüzemeltetési régiókban működő átvitelirendszer-üzemeltetők kidolgozzák a regionális koordinációs központok által készített ajánlások elfogadására és felülvizsgálatára vonatkozó eljárást, összhangban a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kritériumokkal.

Módosítás    122

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A regionális operatív központok az átvitelirendszer-üzemeltetőkhöz címzett, kötelező erejű határozatokat fogadnak el a 34. cikk (1) bekezdésének a), b), g) és q) pontjában említett feladatokra vonatkozóan. Az átvitelirendszer-üzemeltetők végrehajtják a regionális operatív központok által kibocsátott kötelező erejű határozatokat, kivéve azokat az eseteket, amikor ez kedvezőtlenül hatna a rendszer biztonságára.

(2)  A regionális koordinációs központoknak hatáskörrel kell rendelkezniük az átvitelirendszer-üzemeltetőkhöz címzett határozatok elfogadására a 34. cikk (1) bekezdésének a), b), g) és q) pontjában említett feladatokra vonatkozóan.

Módosítás    123

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Amennyiben az átvitelirendszer-üzemeltető úgy dönt, hogy eltér a regionális koordinációs központ ajánlásától, részletes indokolással szolgál a regionális koordinációs központ és a rendszerüzemeltetési régióban működő többi átvitelirendszer-üzemeltető számára.

Módosítás    124

Rendeletre irányuló javaslat

38 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A regionális operatív központok az átvitelirendszer-üzemeltetőkhöz címzett ajánlásokat fogadnak el a 34. cikk (1) bekezdésének c)–f) és h)–p) pontjában említett feladatokra vonatkozóan.

(3)  A 34. cikk (1) bekezdésének a) és b) pontjában említett feladatokkal kapcsolatos ajánlásoktól az átvitelirendszer-üzemeltetők csak olyan esetekben térhetnek el, ha azok kedvezőtlenül hatnak a rendszer biztonságára.

Módosítás    125

Rendeletre irányuló javaslat

39 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A regionális operatív központok kidolgozzák a határozatok és ajánlások felülvizsgálatára vonatkozó eljárást.

(1)  A regionális koordinációs központok és az átvitelirendszer-üzemeltetők közösen kidolgozzák az ajánlások felülvizsgálatára vonatkozó eljárást.

Módosítás    126

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A regionális operatív központok igazgatótanácsa

A regionális biztonsági koordinátorok igazgatótanácsa

Módosítás    127

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A regionális operatív központok a vezetésükkel kapcsolatos intézkedések meghozatala és működésük nyomon követése érdekében igazgatótanácsot hoznak létre.

(1)  A regionális biztonsági koordinátorok a vezetésükkel kapcsolatos intézkedések meghozatala és működésük nyomon követése érdekében igazgatótanácsot hoznak létre.

Módosítás    128

Rendeletre irányuló javaslat

40 cikk – 3 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a regionális operatív központ alapszabályának és eljárási szabályzatának megszövegezése és elfogadása;

a)  a regionális biztonsági koordinátorok alapszabályának és eljárási szabályzatának megszövegezése és elfogadása;

Módosítás    129

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A regionális operatív központok oly módon határozzák meg szervezeti felépítésüket, hogy az támogassa feladataik biztonságos ellátását. A regionális operatív központok szervezeti felépítése előírja:

(1)  A rendszerüzemeltetési régiókban működő átvitelirendszer-üzemeltetők kidolgozzák a regionális koordinációs központok szervezeti felépítését. E szervezeti felépítés előírja:

Módosítás    130

Rendeletre irányuló javaslat

41 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A regionális operatív központok a helyi sajátosságok kezelésére létrehozhatnak regionális irodákat, valamint feladataik hatékony és megbízható ellátása érdekében kialakíthatnak támogató operatív központokat.

(2)  A regionális biztonsági koordinátorok a helyi sajátosságok kezelésére létrehozhatnak regionális irodákat, valamint feladataik hatékony és megbízható ellátása érdekében kijelölhetnek támogató regionális biztonsági koordinátorokat.

Módosítás    131

Rendeletre irányuló javaslat

42 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A regionális operatív központoknak rendelkezniük kell minden olyan emberi, műszaki, tárgyi és pénzügyi erőforrással, amely az e rendelet szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez, valamint feladataik ellátásához szükséges.

A regionális biztonsági koordinátoroknak rendelkezniük kell minden olyan emberi, műszaki, tárgyi és pénzügyi erőforrással, amely az e rendelet szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez, valamint feladataik független és pártatlan módon történő ellátásához szükséges.

Módosítás    132

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A regionális operatív központok kidolgoznak egy folyamatos nyomonkövetési eljárást, amely kiterjed legalább a következőkre:

(1)  A regionális biztonsági koordinátorok kidolgoznak egy folyamatos nyomonkövetési eljárást, amely kiterjed legalább a következőkre:

Módosítás    133

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a kibocsátott határozatok és ajánlások, valamint az elért eredmények;

b)  az átvitelirendszer-üzemeltetők határozatai, amennyiben eltértek a regionális koordinációs központok által kibocsátott ajánlásoktól;

Módosítás    134

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A regionális operatív központok legalább évente benyújtják az Ügynökségnek és a rendszerüzemeltetési régió szabályozó hatóságainak az általuk végzett folyamatos nyomon követésből származó adatokat.

(2)  A regionális operatív központok legalább évente benyújtják az Ügynökségnek és a rendszerüzemeltetési régió szabályozó hatóságainak az általuk végzett folyamatos nyomon követésből származó adatokat. A regionális koordinációs központoknak éves jelentést kell közzétenniük, amelyben kifejtik, hogy ajánlásaikat hogyan hajtották végre. A jelentésben részletesen ismertetni kell azokat az eseteket, amikor a gazdasági szereplők eltértek az ajánlásoktól, valamint az általuk erre felhozott indokokat.

Módosítás    135

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A regionális operatív központok átlátható módon határozzák meg költségeiket, és azokról jelentést tesznek az Ügynökségnek és a rendszerüzemeltetési régió szabályozó hatóságainak.

(3)  A regionális biztonsági koordinátorok átlátható módon határozzák meg költségeiket, és azokról jelentést tesznek az Ügynökségnek és a biztonsági szempontból koordinált régió szabályozó hatóságainak.

Módosítás    136

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A regionális operatív központok a működésükről éves jelentést nyújtanak be a villamosenergia-piaci ENTSO-nak, az Ügynökségnek, a rendszerüzemeltetési régió szabályozó hatóságainak és a 2012/C 353/02 bizottsági határozat37 1. cikke értelmében létrehozott villamosenergia-ügyi koordinációs csoportnak.

(4)  A regionális biztonsági koordinátorok a működésükről éves jelentést nyújtanak be a villamosenergia-piaci ENTSO-nak, az Ügynökségnek, a biztonsági szempontból koordinált régió szabályozó hatóságainak és a 2012/C 353/02 bizottsági határozat37 1. cikke értelmében létrehozott villamosenergia-ügyi koordinációs csoportnak.

_________________

_________________

37. A Bizottság határozata (2012. november 15.) a villamosenergia-ügyi koordinációs csoport felállításáról (HL C 353., 2012.11.17., 2. o.).

37. A Bizottság határozata (2012. november 15.) a villamosenergia-ügyi koordinációs csoport felállításáról (HL C 353., 2012.11.17., 2. o.).

Módosítás    137

Rendeletre irányuló javaslat

43 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A regionális operatív központok jelentést tesznek a villamosenergia-piaci ENTSO-nak, a rendszerüzemeltetési régió szabályozó hatóságainak, az Ügynökségnek és a tagállamok válsághelyzetek megelőzéséért és kezeléséért felelős hatáskörrel rendelkező hatóságainak az (1) bekezdés szerinti nyomonkövetési eljárás során azonosított hiányosságokról.

(5)  A regionális biztonsági koordinátorok jelentést tesznek a villamosenergia-piaci ENTSO-nak, a biztonsági szempontból koordinált régió szabályozó hatóságainak, az Ügynökségnek és a tagállamok válsághelyzetek megelőzéséért és kezeléséért felelős illetékes hatóságainak az (1) bekezdés szerinti nyomonkövetési eljárás során azonosított hiányosságokról.

Módosítás    138

Rendeletre irányuló javaslat

44 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A regionális operatív központok megteszik a szükséges lépéseket a feladataik végrehajtásához kapcsolódó felelősség fedezésére, különösen azokra az esetekre vonatkozóan, amikor az átvitelirendszer-üzemeltetőkre nézve kötelező erejű határozatokat fogadnak el. A felelősség fedezése érdekében alkalmazott módszernek figyelembe kell vennie a regionális operatív központok jogállását és a rendelkezésre álló kereskedelmi biztosítási fedezet szintjét.

A rendszerüzemeltetési régiókban működő átvitelirendszer-üzemeltetők a regionális koordinációs központok létrehozására irányuló, a 32. cikk szerinti javaslatban rendelkeznek a feladataik végrehajtásához kapcsolódó felelősség biztosításáról is. A felelősség fedezése érdekében alkalmazott módszernek figyelembe kell vennie a regionális koordinációs központok jogállását és a rendelkezésre álló kereskedelmi biztosítási fedezet szintjét.

Módosítás    139

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azon elosztórendszer-üzemeltetők, amelyek nem vertikálisan integrált vállalkozás részei, vagy amelyek az [a 2009/72/EK irányelv átdolgozása a COM(2016) 864/2 javaslat szerint] irányelv 35. cikkének megfelelően szétválasztottak, uniós szinten együttműködnek az elosztórendszer-üzemeltetők európai szervezetén (EU DSO) keresztül annak érdekében, hogy elősegítsék a villamos energia belső piacának teljes körű megvalósítását és működését, valamint az elosztó- és átviteli rendszerek optimális irányítását és koordinált üzemeltetését. Azon elosztórendszer-üzemeltetőknek, amelyek részt kívánnak venni az EU DSO-ban, a szervezet bejegyzett tagjává kell válniuk.

Valamennyi elosztórendszer-üzemeltető együttműködik uniós szinten az elosztórendszer-üzemeltetők európai szervezetén (EU DSO) keresztül annak érdekében, hogy elősegítsék a villamos energia és a földgáz belső piacának teljes körű megvalósítását és működését, egy fenntartható, decentralizált és integráltabb energiarendszer fejlesztésének támogatását, valamint az elosztó- és átviteli rendszerek optimális irányítását és koordinált üzemeltetését. Azon elosztórendszer-üzemeltetőknek és az ezeket uniós szinten képviselő szövetségeknek, amelyek részt kívánnak venni az EU DSO-ban, a szervezet bejegyzett tagjává kell válniuk. A jogállás biztosítja, hogy a döntéshozatali eljárás figyelembe vegye az elosztóhálózat regionális különbségeit.

Indokolás

Az elosztórendszerek Európa-szerte jelentős különbséget mutatnak: mind a feszültségszint, mind a topológia, az adott terület természeti profilja és a felhasználók fogyasztási szerkezete tekintetében. E sajátosságokat az EU DSO működése során figyelembe kell venni.

Módosítás    140

Rendeletre irányuló javaslat

49 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az uniós jog szerinti feladatainak ellátása során az EU DSO az Unió érdekeinek szem előtt tartásával, az egyedi nemzeti érdekektől és az elosztórendszer-üzemeltetők nemzeti érdekeitől függetlenül jár el, és hozzájárul a 2020–2030-as időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keretben kitűzött célok hatékony és fenntartható teljesítéséhez, különösen azáltal, hogy felszámolja a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia hatékony integrálása és az energiahatékonyság növelése előtt álló akadályokat.

Indokolás

Tekintettel az új EU DSO-ra ruházott feladatokra (különösen az üzemi és kereskedelmi szabályzatok és a bevált módszerek kidolgozásával kapcsolatos feladatokra), a szervezetet kötelezni kell arra, hogy Európa érdekében, függetlenül járjon el, valamint járuljon hozzá az Unió energia- és éghajlat-politikai célkitűzéseinek eléréséhez. Ilyen kötelezettség előírását javasolja e rendelet 25. cikkének (2) bekezdése a villamosenergia-piaci ENTSO számára, és a következetesség biztosítása érdekében ezt a kötelezettséget az új EU DSO számára is elő kell írni.

Módosítás    141

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A villamosenergia-piaci EU DSO létrehozása

Az EU DSO létrehozása

Módosítás    142

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A villamosenergia-piaci elosztórendszer-üzemeltetők [Kiadóhivatal: tizenkét hónappal a hatálybalépés után]-ig benyújtják a Bizottságnak és az Ügynökségnek a létrehozandó EU DSO alapszabályának tervezetét, tagjegyzékét, valamint a villamosenergia-piaci ENTSO-val és a többi érdekelttel folytatandó konzultáció eljárási szabályait és a finanszírozási szabályokat is tartalmazó eljárási szabályzatának tervezetét.

(1)  Az elosztórendszer-üzemeltetők az Ügynökség adminisztratív támogatásával [Kiadóhivatal: tizenkét hónappal a hatálybalépés után]-ig benyújtják a Bizottságnak és az Ügynökségnek egy olyan irányítási struktúra vázlatos tervezetét, amely a tagok és a tagállamok között méltányos és kiegyensúlyozott érdekképviseletet garantál. Ez magában foglalja a (2) bekezdésben meghatározott kritériumok tervezetét, a létrehozandó EU DSO bejegyzett tagjainak listáját és eljárási szabályzatának tervezetét, mely tartalmazza a villamosenergia-piaci ENTSO-val és a többi érdekelttel folytatandó konzultáció eljárási szabályait és a finanszírozási szabályokat is.

Módosítás    143

Rendeletre irányuló javaslat

50 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az Ügynökség [Kiadóhivatal: hat hónappal a hatálybalépés után]-ig meghatározza az (1) bekezdésben említett alapszabály, tagjegyzék és eljárási szabályzat tervezetének kidolgozására vonatkozó kritériumokat azzal a céllal, hogy megőrizze az EU DSO tagjaitól való függetlenségét, továbbá biztosítsa a kiegyensúlyozott képviseletet és az egyenlő bánásmódot a tagsággal rendelkező valamennyi elosztórendszer-üzemeltető tekintetében. Az Ügynökség hivatalos konzultációt folytat a kritériumokról az összes érdekelt felet képviselő szervezetekkel.

Módosítás    144

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az EU DSO feladatai a következők:

(1)  Az EU DSO feladata elsősorban az 56. cikk szerinti üzemi és kereskedelmi szabályzatok kidolgozásában való részvétel.

 

További feladata lehet az eszmecsere és a bevált gyakorlatok megosztása az alábbiakkal kapcsolatosan:

Módosítás    145

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a felhasználóoldali válasz fejlesztése;

c)  a felhasználóoldali válasz és az energiatárolás fejlesztése;

Módosítás    146

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  adatkezelés, kiberbiztonság és adatvédelem;

e)  kiberbiztonság és adatvédelem, valamint pártatlanság az adatkezelésben.

Módosítás    147

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  részvétel az 56. cikk szerinti üzemi és kereskedelmi szabályzatok kidolgozásában.

törölve

Módosítás    148

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  együttműködik a villamosenergia-piaci ENTSO-val az e rendelet értelmében elfogadott, az elosztóhálózatok üzemeltetése és tervezése, valamint az átviteli és az elosztóhálózatok koordinált üzemeltetése szempontjából releváns üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtásának nyomon követése során;

a)  együttműködik a villamosenergia-piaci ENTSO-val az e rendelet értelmében elfogadott, az elosztóhálózatok üzemeltetése és tervezése, valamint az átviteli és az elosztóhálózatok koordinált üzemeltetése szempontjából releváns üzemi és kereskedelmi szabályzatok és iránymutatások végrehajtásának nyomon követésével összefüggő problémák kivizsgálása és az azokra vonatkozó ajánlások megszövegezése érdekében;

Módosítás    149

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  működése során maradéktalanul betartja a versenyszabályokat.

törölve

Módosítás    150

Rendeletre irányuló javaslat

51 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Működése során az EU DSO maradéktalanul betartja az uniós és nemzeti versenyszabályokat.

Módosítás    151

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 55. cikk szerinti üzemi és kereskedelmi szabályzatok kidolgozása során az EU DSO széles körben, kellő időben, nyitott és átlátható módon, az 50. cikkben említett eljárási szabályzatnak megfelelően valamennyi érdekelt és különösen az érdekeltek mindegyikét tömörítő képviseleti szervezetek bevonásával konzultációs eljárást folytat. E konzultációnak ki kell terjednie a nemzeti szabályozó hatóságokra és más nemzeti hatóságokra, az ellátó- és a termelővállalkozásokra, a rendszerhasználókra, beleértve a felhasználókat is, az elosztórendszer-üzemeltetőkre, ideértve az érintett ágazati szövetségeket is, a műszaki testületekre és az érdekelteket tömörítő platformokra. A konzultáció célja a döntéshozatali folyamatban érintett valamennyi érdekelt fél véleményének és javaslatának felmérése.

(1)  Az 55. cikk szerinti üzemi és kereskedelmi szabályzatok kidolgozása során az EU DSO széles körben, kellő időben, nyitott és átlátható módon, az 50. cikkben említett eljárási szabályzatnak megfelelően valamennyi érdekelt és különösen az érdekeltek mindegyikét tömörítő képviseleti szervezetek bevonásával konzultációs eljárást folytat. E konzultációnak ki kell terjednie a nemzeti szabályozó hatóságokra és más nemzeti hatóságokra, az ellátó- és a termelővállalkozásokra, a rendszerhasználókra, beleértve a felhasználókat is, a műszaki testületekre és az érdekelteket tömörítő platformokra. A konzultáció célja a döntéshozatali folyamatban érintett valamennyi érdekelt fél véleményének és javaslatának felmérése.

Indokolás

Mivel az EU DSO-ban valamennyi elosztórendszer-üzemeltető közvetlenül részt vesz, ezeket itt nem harmadik félnek minősülő érdekeltekként kell megemlíteni.

Módosítás    152

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az Ügynökség nyomon követi az 51. cikkel összhangban az EU DSO-ra ruházott feladatok végrehajtását, és biztosítja az e rendelet és más vonatkozó uniós jogszabályok szerinti kötelezettségeinek teljesítését, különösen az EU DSO függetlensége és az arra vonatkozó követelmény tekintetében, hogy valamennyi elosztórendszer-üzemeltető kiegyensúlyozott képviselete Unió-szerte biztosított legyen. Az Ügynökség a nyomon követés eredményeit belefoglalja a [a 713/2009/EK átdolgozott rendelet, COM(2016)0863] 16. cikke alapján kiadott éves jelentésébe.

Indokolás

Az ACER-t hivatalosan fel kell hatalmazni arra, hogy szigorúbb felügyeletet gyakoroljon az EU DSO felett. Az ACER számára hivatalosan elő kell írni különösen annak biztosítását, hogy az EU DSO teljesítse az irányadó alapszabályában foglalt kritériumokat, elsősorban a függetlenség megőrzésére és a tagsággal rendelkező egyes elosztórendszer-üzemeltetők megfelelő képviseletére vonatkozó követelményt. A 713/2009/EK rendelet COM(2016)0863 javaslat által javasolt átdolgozásának kereszthivatkozást kell tartalmaznia az ACER hatáskörével kapcsolatos változásokra.

Módosítás    153

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Az EU DSO véleményezésre benyújtja az Ügynökségnek az 51. cikkben előírt éves munkaprogram-tervezetét. Az Ügynökség az ennek kézhezvétele napjától számított két hónapon belül az EU DSO és a Bizottság részére kellő indokolással ellátott véleményt, valamint ajánlásokat nyújt be, ha úgy véli, hogy az EU DSO által benyújtott éves munkaprogram-tervezet nem segíti elő a megkülönböztetésmentességet, a tényleges versenyt, a piac hatékony működését, illetve az elosztó- és átviteli rendszerek optimális irányítását és koordinált üzemeltetését.

Indokolás

Az ACER-nek felhatalmazással kell rendelkeznie arra, hogy ajánlásokat adjon az EU DSO számára, ha úgy találja, hogy az EU DSO éves munkaprogramjának tervezete nem felel meg az uniós szabályoknak vagy nincs összhangban az uniós szintű célkitűzésekkel. A 713/2009/EK rendelet COM(2016)0863 javaslat által javasolt átdolgozásának kereszthivatkozást kell tartalmaznia az ACER hatáskörével kapcsolatos változásokra.

Módosítás    154

Rendeletre irányuló javaslat

52 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az EU DSO figyelembe veszi a konzultációk során kifejtett véleményeket. Az 55. cikkben említett üzemi és kereskedelmi szabályzatok elfogadását megelőzően az EU DSO beszámol a konzultáció során hozzá beérkezett észrevételek figyelembevételének módjáról. Ha az észrevételeket nem vette figyelembe, azt köteles megindokolni.

(3)  A szövegező bizottság figyelembe veszi a konzultációk során kifejtett véleményeket. Az 55. cikkben említett üzemi és kereskedelmi szabályzatok elfogadását megelőzően az EU DSO beszámol a konzultáció során hozzá beérkezett észrevételek figyelembevételének módjáról. Ha az észrevételeket nem vette figyelembe, azt köteles megindokolni.

Módosítás    155

Rendeletre irányuló javaslat

54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az 55. és az 57. cikk szerinti felhatalmazásokkal összhangban a Bizottság elfogadhat felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. A szóban forgó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a Bizottság elfogadhatja az 55. cikkben meghatározott eljárással a villamosenergia-piaci ENTSO által vagy – amennyiben az 55. cikk (2) bekezdése szerinti prioritási listában úgy lett meghatározva – az EU DSO és az Ügynökség által kidolgozott szövegjavaslatokon alapuló üzemi és kereskedelmi szabályzatok formájában, vagy az 57. cikkben meghatározott eljárással iránymutatások formájában.

(1)  Az 55. és az 57. cikk szerinti felhatalmazásokkal összhangban a Bizottság elfogadhat felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat. A szóban forgó, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat a Bizottság elfogadhatja az 55. cikkben meghatározott eljárással a villamosenergia-piaci ENTSO által vagy – amennyiben az 55. cikk (2) bekezdése szerinti prioritási listában úgy lett meghatározva – az Ügynökség által kidolgozott szövegjavaslatokon alapuló üzemi és kereskedelmi szabályzatok formájában, vagy az 57. cikkben meghatározott eljárással iránymutatások formájában.

Indokolás

It is not appropriate for the DSO entity to be in a privileged position to draft network codes (particularly when their subject matter relates to the operation of the distribution system),which will govern the DSOs’ own conduct, as well as the conduct of other market participants such as generators, suppliers, consumers, and aggregators. The EUDSO entity would be in a position to influence the drafting of rules and best practices that will significantly impact the deployment of renewables and demand response, which not all DSOs are supporting. This could increase the risk of network codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption. This risk is exacerbated by the fact that EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity.

Módosítás    156

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 63. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következő területekre kiterjedő üzemi és kereskedelmi szabályzatok kidolgozása céljából :

(1)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 63. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a következő területekre kiterjedő üzemi és kereskedelmi szabályzatok kidolgozása céljából, adott esetben figyelembe véve a regionális sajátosságokat:

Indokolás

Az üzemi és kereskedelmi szabályzatoknak továbbra is figyelembe kell venniük a regionális sajátosságokat.

Módosítás    157

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

k)  az átviteli, elosztási és csatlakozási díjak összehangolt rendszerével kapcsolatos szabályok, ideértve a területi jelzéseket és az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezés szabályait is;

k)  az átviteli és csatlakozási díjak összehangolt rendszerével kapcsolatos szabályok, ideértve a területi jelzéseket és az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezés szabályait is;

Indokolás

Az elosztórendszer üzemeltetése helyileg rendkívül sajátos, tekintettel az eltérő hálózati topológiára és fogyasztási szerkezetre. Struktúráját ezért nem tanácsos üzemi és kereskedelmi szabályzatok vagy iránymutatások révén harmonizálni. A 16. cikk egy sor magas szintű alapelvet tartalmaz: az átláthatóság és a tisztességes díjszabás céljához elegendő hálózat-hozzáférési díjak.

Módosítás    158

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A villamosenergia-piaci ENTSO vagy – amennyiben a (2) bekezdés szerinti prioritási listában úgy lett meghatározva –, az EU DSO létrehoz egy szövegező bizottságot, hogy az segítse az üzemi és kereskedelmi szabályzat kidolgozása során. A szövegező bizottságnak a villamosenergia-piaci ENTSO, az Ügynökség, a villamosenergia-piaci EU DSO, valamint – szükség esetén – a kijelölt villamosenergiapiac-működtetők és korlátozott számban a leginkább érintett érdekeltek képviselőiből kell állnia. A villamosenergia-piaci ENTSO vagy – amennyiben a (2) bekezdés szerinti prioritási listában úgy lett meghatározva – az EU DSO a Bizottság által a (8) bekezdés szerint hozzá intézett felkérésre üzemi és kereskedelmi szabályzatokra irányuló javaslatokat dolgoz ki az (1) bekezdésben említett területeken.

(9)  A villamosenergia-piaci ENTSO vagy – amennyiben a (2) bekezdés szerinti prioritási listában úgy lett meghatározva –, az EU DSO létrehoz egy szövegező bizottságot, hogy az segítse az üzemi és kereskedelmi szabályzat kidolgozása során. A szövegező bizottságnak a villamosenergia-piaci ENTSO, az Ügynökség, az EU DSO, valamint – szükség esetén – a villamosenergia-piac kijelölt szereplői és korlátozott számban a leginkább érintett érdekeltek, például a fogyasztók képviselőiből kell állnia. A villamosenergia-piaci ENTSO vagy – amennyiben a (2) bekezdés szerinti prioritási listában úgy lett meghatározva – az EU DSO a Bizottság által a (8) bekezdés szerint hozzá intézett felkérésre üzemi és kereskedelmi szabályzatokra irányuló javaslatokat dolgoz ki az (1) bekezdésben említett területeken.

Indokolás

Fontos biztosítani a fogyasztók szempontjainak megfelelő képviseletét az üzemi és kereskedelmi szabályzatok kidolgozása során.

Módosítás    159

Rendeletre irányuló javaslat

55 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10)  Az Ügynökség felülvizsgálja az üzemi és kereskedelmi szabályzatot és biztosítja, hogy az üzemi és kereskedelmi szabályzat összhangban legyen a vonatkozó kötelező erővel nem rendelkező, keret jellegű iránymutatással és hozzájáruljon a piaci integrációhoz, a megkülönböztetésmentességhez, a tényleges versenyhez és a piac hatékony működéséhez, majd a felülvizsgált üzemi és kereskedelmi szabályzatot a javaslat kézhezvételének napjától számított hat hónapon belül benyújtja azt a Bizottságnak. A Bizottságnak benyújtott javaslatban az Ügynökség figyelembe veszi a javaslatnak a villamosenergia-piaci ENTSO vagy az EU DSO által vezetett szövegezése során az érintett felektől beérkezett véleményeket, és hivatalos konzultációt folytat az érintett érdekeltekkel a Bizottságnak benyújtandó változatról.

(10)  Az Ügynökség felülvizsgálja az üzemi és kereskedelmi szabályzatot és biztosítja, hogy az üzemi és kereskedelmi szabályzat összhangban legyen a vonatkozó kötelező erővel nem rendelkező, keret jellegű iránymutatással és hozzájáruljon a piaci integrációhoz, a megkülönböztetésmentességhez, a tényleges versenyhez és a piac hatékony működéséhez, majd a felülvizsgált üzemi és kereskedelmi szabályzatot a javaslat kézhezvételének napjától számított hat hónapon belül benyújtja azt a Bizottságnak. A Bizottságnak benyújtott javaslatban az Ügynökség figyelembe veszi a javaslatnak a villamosenergia-piaci ENTSO vagy az EU DSO által vezetett szövegezése során az érintett felektől, különösen a fogyasztóktól beérkezett véleményeket, és hivatalos konzultációt folytat az érintett érdekeltekkel a Bizottságnak benyújtandó változatról.

Módosítás    160

Rendeletre irányuló javaslat

57 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság kötelező erejű iránymutatásokat fogadhat el az alább felsorolt területeken.

(1)  A Bizottság iránymutatásokat fogadhat el az alább felsorolt területeken.

Módosítás    161

Rendeletre irányuló javaslat

57 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az iránymutatásokban olyan szabályok is megállapíthatók, amelyek az országos elosztási és átviteli díjrendszerek és csatlakozási rendszerek alapján a termelőkre, az energiatárolásra és a felhasználókra rótt díjakhoz (terhelés) kapcsolódnak , ideértve az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezés mechanizmusának a nemzeti hálózati díjakban történő megjelenítését, valamint a megfelelő és hatékony területi jelzéseket is, összhangban a 16. cikkben megállapított elvekkel.

Az iránymutatásokban olyan szabályok is megállapíthatók, amelyek az országos átviteli díjrendszerek és csatlakozási rendszerek alapján a termelőkre, az energiatárolásra és a felhasználókra rótt díjakhoz (terhelés) kapcsolódnak, ideértve az átvitelirendszer-üzemeltetők közötti ellentételezés mechanizmusának a nemzeti hálózati díjakban történő megjelenítését, valamint a megfelelő és hatékony területi jelzéseket is, összhangban a 16. cikkben megállapított elvekkel.

Indokolás

Az 55. cikk (1) bekezdésének k) pontjára vonatkozó módosítással összhangban. Az elosztórendszerek Európa-szerte jelentős különbséget mutatnak: mind a feszültségszint, mind a topológia, az adott terület természeti profilja és a felhasználók fogyasztási szerkezete tekintetében. Az elosztási díjak struktúrájának ezért egyedinek kell lennie; a nemzeti szabályozó hatóságok tudják ezt legjobban kialakítani.

Módosítás    162

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet – 5 rész – 5.1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.1.  A regionális operatív központoknak olyan, a valós időhöz közeli felügyeleti ellenőrzési és adatgyűjtő rendszerekkel kell rendelkezniük, amelyek megfigyelhetősége megfelel a 4.1. pont szerinti küszöbérték alkalmazásával meghatározottaknak.

törölve

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A villamos energia belső piaca (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

6.7.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Ivo Belet

6.7.2017

Az elfogadás dátuma

21.11.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

52

9

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Martin Häusling, Esther Herranz García, Rupert Matthews, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Maria Noichl

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

52

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jo Leinen, Susanne Melior, Maria Noichl, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

9

-

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha

ENF

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

NI

Zoltán Balczó

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A villamos energia belső piaca (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

30.11.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

1.3.2017

ENVI

6.7.2017