Procedūra : 2016/0379(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0042/2018

Pateikti tekstai :

A8-0042/2018

Debatai :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 7.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0227

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1799kWORD 261k
27.2.2018
PE 597.757v02-00 A8-0042/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija)

(COM(2016) 0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Krišjānis Kariņš

(Išdėstymas nauja redakcija. Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ
 MAŽUMOS NUOMONĖ
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija)

(COM(2016) 0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016)0861),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 194 straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0492/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Čekijos Respublikos Atstovų Rūmų, Vokietijos Bundestago, Vokietijos Bundesrato, Ispanijos Karalystės Deputatų Rūmų, Prancūzijos Respublikos Senato, Vengrijos Nacionalinės Asamblėjos, Austrijos Bundesrato, Lenkijos Respublikos Seimo, Lenkijos Respublikos Senato, Rumunijos Deputatų Rūmų ir Rumunijos Senato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo ir proporcingumo principų,

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(1),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 31 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 13 d. Regionų komiteto nuomonę(3),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 104 ir 59 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0042/2018),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, Komisijos pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  praeityje elektros vartotojai buvo visiškai pasyvūs ir dažnai pirkdavo elektros energiją reguliuojamomis kainomis, kurioms rinka neturėjo jokio tiesioginio poveikio. Ateityje vartotojams būtina užtikrinti visas galimybes dalyvauti rinkoje vienodomis sąlygomis su kitais rinkos dalyviais. Kad būtų galima integruoti vis didėjančią energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių dalį, būsimoje elektros energijos sistemoje turėtų būti išnaudotos visos turimos lankstumo galimybės, visų pirma reguliavimas apkrova ir energijos kaupimas. Siekiant veiksmingai sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro mažiausiomis sąnaudomis, joje taip pat būtina skatinti energiją vartoti efektyviai;

(5)  praeityje elektros vartotojai buvo visiškai pasyvūs ir dažnai pirkdavo elektros energiją reguliuojamomis kainomis, kurioms rinka neturėjo jokio tiesioginio poveikio. Ateityje vartotojams būtina užtikrinti visas galimybes dalyvauti rinkoje vienodomis sąlygomis su kitais rinkos dalyviais ir galimybes valdyti savo energijos suvartojimą. Kad būtų galima integruoti vis didėjančią energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių dalį, būsimoje elektros energijos sistemoje turėtų būti išnaudotos visos turimos lankstumo priemonės, visų pirma reguliavimo apkrova sprendimai ir energijos kaupimas, taip pat skaitmeninimo naudojant inovacinių technologijų integraciją į elektros sistemą galimybes. Siekiant veiksmingai sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro mažiausiomis sąnaudomis, joje taip pat būtina skatinti energiją vartoti efektyviai; vidaus rinkos sukūrimas efektyviai integruojant atsinaujinančiųjų išteklių energiją gali ilguoju laikotarpiu skatinti investicijas ir prisidėti prie energetikos sąjungos ir 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos tikslų įgyvendinimo;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  trumpojo laikotarpio rinkos pagerins likvidumą ir konkurenciją, nes užtikrins galimybę rinkai pateikti daugiau išteklių, ypač lankstesnių. Veiksminga stygiaus kainodara skatins rinkos dalyvius užtikrinti išteklių parengtį tada, kai rinkai labiausiai jų reikia, ir užtikrins jiems galimybę susigrąžinti didmeninėje rinkoje patirtas išlaidas. Todėl itin svarbu užtikrinti, kad, kiek įmanoma, būtų panaikintos administracinės ir netiesioginės viršutinės kainos ribos ir stygiumi grindžiamos kainos galėtų didėti iki prarastos apkrovos vertės. Rinkos struktūroje visiškai įdiegus trumpojo laikotarpio rinkas ir stygiaus kainodarą bus galima atsisakyti kitų priemonių, kaip antai pajėgumų mechanizmų energijos tiekimo saugumui užtikrinti. Kartu stygiaus kainodara be viršutinių kainos ribų didmeninėje rinkoje neturėtų kelti pavojaus, kad galutiniams vartotojams, visų pirma namų ūkiams ir MVĮ, nebus užtikrinamos patikimos ir stabilios kainos;

(10)  trumpojo laikotarpio rinkos pagerins likvidumą ir konkurenciją, nes užtikrins galimybę rinkai pateikti daugiau išteklių, ypač lankstesnių. Veiksminga stygiaus kainodara skatins rinkos dalyvius reaguoti į rinkos signalus ir užtikrinti išteklių parengtį tada, kai rinkai labiausiai jų reikia, ir užtikrins jiems galimybę susigrąžinti didmeninėje rinkoje patirtas išlaidas. Todėl itin svarbu užtikrinti, kad būtų panaikintos administracinės ir netiesioginės viršutinės kainos ribos, kad būtų galima taikyti stygiaus kainodarą. Rinkos struktūroje visiškai įdiegus trumpojo laikotarpio rinkas ir stygiaus kainodarą bus galima atsisakyti kitų rinką iškraipančių priemonių, kaip antai pajėgumų mechanizmų energijos tiekimo saugumui užtikrinti. Kartu stygiaus kainodara be viršutinių kainos ribų didmeninėje rinkoje neturėtų kelti pavojaus, kad galutiniams vartotojams, visų pirma namų ūkiams, MVĮ ir pramonės vartotojams, nebus užtikrinamos patikimos ir stabilios kainos;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  veiksmingos konkurencijos elektros energijos vidaus rinkoje išankstinė sąlyga yra nediskriminaciniai ir skaidrūs mokesčiai už naudojimąsi tinklu, įskaitant perdavimo sistemos jungiamąsias linijas. Šios linijos turėtų būti naudojamos visu pajėgumu, laikantis saugaus tinklų veikimo saugos standartų;

(12)  Veiksmingos konkurencijos elektros energijos vidaus rinkoje išankstinė sąlyga yra nediskriminaciniai, skaidrūs ir tinkami mokesčiai už naudojimąsi tinklu, įskaitant perdavimo sistemos jungiamąsias linijas. Šios linijos turėtų būti naudojamos visu pajėgumu, laikantis saugaus tinklų veikimo saugos standartų;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  ENTSO-E turėtų atlikti patikimą Sąjungos lygmens išteklių adekvatumo vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu vertinimą, kad juo remiantis būtų galima objektyviai įvertinti galimas adekvatumo problemas. Susirūpinimas dėl išteklių adekvatumo, sprendžiamas taikant pajėgumų mechanizmus, turėtų būti grindžiamas ES vertinimu;

(26)  ENTSO-E turėtų sukurti patikimą Sąjungos lygmens išteklių adekvatumo vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu vertinimo metodiką, kad ja remiantis būtų galima objektyviai įvertinti galimas adekvatumo problemas Sąjungos, regioniniais ir valstybių narių lygmenimis ir prekybos zonų lygmenimis. Susirūpinimas dėl išteklių adekvatumo, sprendžiamas taikant pajėgumų mechanizmus, turėtų būti grindžiamas ES vertinimu; Pajėgumų mechanizmus įvesti turėtų būti leidžiama tik jei ENTSO-E atliktame Sąjungos lygmens išteklių adekvatumo vertinime nustatomos adekvatumo problemos arba jei iš Komisijos gaunamas teigiamas sprendimas dėl įgyvendinimo plano;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  šiame reglamente nustatytas išteklių adekvatumo vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu (nuo kitų 10 metų iki kitų metų) vertinimas atliekamas kitu tikslu nei sezoninės prognozės (kitų šešių mėnesių), kaip nustatyta [Reglamento dėl pasirengimo valdyti riziką, pasiūlyto COM(2016) 862] 9 straipsnyje. Per vidutinio ir ilgojo laikotarpio vertinimus visų pirma įvertinamas pajėgumų mechanizmų poreikis, o pagal sezonines prognozes įspėjama apie riziką, kuri gali kilti per kitus šešis mėnesius ir dėl kurios gali labai pablogėti elektros energijos tiekimas. Be to, regioniniai operatyviniai centrai atlieka ir regioninio adekvatumo vertinimus, kaip nustatyta Europos teisės aktuose dėl elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo. Tai adekvatumo labai trumpu laikotarpiu (nuo kitos savaitės iki kitos paros) vertinimai, naudojami sistemos eksploatavimo reikmėms;

(27)  šiame reglamente nustatyta išteklių adekvatumo vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu (nuo kitų 10 metų iki kitų metų) vertinimo metodika siekiama kito tikslo nei sezoninės prognozės (kitų šešių mėnesių), kaip nustatyta [Reglamento dėl pasirengimo valdyti riziką, pasiūlyto COM(2016) 862] 9 straipsnyje. Per vidutinio ir ilgojo laikotarpio vertinimus visų pirma nustatomos adekvatumo problemos, o pagal sezonines prognozes įspėjama apie trumpalaikę riziką, kuri gali kilti per kitus šešis mėnesius ir dėl kurios gali labai pablogėti elektros energijos tiekimas. Be to, regioniniai koordinavimo centrai atlieka ir regioninio adekvatumo vertinimus, kaip nustatyta Europos teisės aktuose dėl elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo. Tai adekvatumo labai trumpu laikotarpiu (nuo kitos savaitės iki kitos paros) vertinimai, naudojami sistemos eksploatavimo reikmėms;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(28a)  valstybės narės pajėgumų mechanizmus turėtų būti įvesti tik kraštutiniu atveju, kai adekvatumo problemų negalima išspręsti šalinant esamus rinkos iškraipymus. Prieš įvesdamos pajėgumų mechanizmą, kuris veikia elektros rinkoje ir todėl iškraipo rinką, valstybės narės turėtų įvertinti, ar jų adekvatumo problemoms išspręsti galėtų pakakti strateginių rezervų. Strateginiai rezervai yra mažiau iškraipantys, kadangi jie veikia ne rinkoje ir panaudojami retais atvejais, kai prekyba rinkose nebegali būti sėkminga. Strateginiai rezervai gali padėti išvengti finansinių pasekmių rinkos dalyviams, negalintiems įvykdyti savo balansavimo pareigų ir todėl galintiems patirti didelių sąnaudų.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  turėtų būti nustatytos išsamios taisyklės, kuriomis sudaromos veiksmingo tarpvalstybinio dalyvavimo pajėgumų mechanizmuose, išskyrus rezervinių pajėgumų schemas, sąlygos. Perdavimo sistemos operatoriai suinteresuotiems elektros energijos gamintojams turėtų sudaryti sąlygas dalyvauti pajėgumų mechanizmuose kitose valstybėse narėse. Todėl jie turėtų apskaičiuoti pajėgumus, kurių neviršijant turėtų būti galimas tarpvalstybinis dalyvavimas, užtikrinti tokio dalyvavimo galimybę ir tikrinti parengtį. Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų užtikrinti, kad valstybėse narėse būtų laikomasi tarpvalstybinių taisyklių;

(31)  šiame reglamente turėtų būti nustatytos išsamios taisyklės, kuriomis sudaromos veiksmingo tarpvalstybinio dalyvavimo pajėgumų mechanizmuose, išskyrus strateginius rezervus, sąlygos. Perdavimo sistemos operatoriai suinteresuotiems elektros energijos gamintojams turėtų sudaryti sąlygas dalyvauti pajėgumų mechanizmuose kitose valstybėse narėse. Todėl jie turėtų apskaičiuoti pajėgumus, kurių neviršijant turėtų būti galimas tarpvalstybinis dalyvavimas, užtikrinti tokio dalyvavimo galimybę ir tikrinti parengtį. Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų užtikrinti, kad valstybėse narėse būtų laikomasi tarpvalstybinių taisyklių;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

regioniniai operatyviniai centrai turėtų vykdyti funkcijas ten, kur jų vykdymas regioniniu lygmeniu turi pridėtinę vertę, palyginti su vykdymu nacionaliniu lygmeniu. Regioninių operatyvinių centrų funkcijos turėtų apimti regioninių saugumo koordinatorių atliekamas funkcijas, taip pat papildomas sistemos eksploatavimo, rinkos veikimo ir pasirengimo valdyti riziką funkcijas. Regioninių operatyvinių centrų funkcijos neturėtų apimti tikralaikio elektros energijos sistemos eksploatavimo;

(35)  regioniniai koordinavimo centrai turėtų vykdyti funkcijas ten, kur jų vykdymas regioniniu lygmeniu turi pridėtinę vertę, palyginti su vykdymu nacionaliniu lygmeniu. Regioninių operatyvinių centrų funkcijos turėtų apimti regioninių saugumo koordinatorių atliekamas funkcijas, taip pat papildomas regioninės svarbos funkcijas. Regioninių koordinavimo centrų funkcijos neturėtų apimti tikralaikio elektros energijos sistemos eksploatavimo;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(35a)  Vykdydami savo funkcijas regioniniai koordinavimo centrai padeda siekti 2030 m. ir 2050 m. tikslų, nustatytų klimato ir energetikos politikos strategijoje.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  sudaryti sąlygas efektyviai pasiekti Europos energetikos sąjungos tikslus, visų pirma 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos30 tikslus, užtikrinant galimybę teikti rinkos signalus dėl lankstumo didinimo, priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo ir inovacijų;

a)  sudaryti sąlygas efektyviai pasiekti Europos energetikos sąjungos tikslus, visų pirma 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos tikslus, užtikrinant galimybę teikti rinkos signalus dėl lankstumo didinimo, efektyvumo, priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo, inovacijų ir didesnės atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalies;

__________________

__________________

30 COM/2014/015 final.

30 COM/2014/015 final.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nustatyti pagrindinius gerai veikiančių, integruotų elektros energijos rinkų principus, kurie visiems išteklių teikėjams ir elektros vartotojams užtikrintų nediskriminacinę galimybę patekti į rinką, suteiktų galių vartotojams, užtikrintų galimybę naudoti reguliavimą apkrova ir didinti energijos vartojimo efektyvumą, sudarytų sąlygas sutelkti paskirstytąją paklausą ir pasiūlą ir padėtų mažinti ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio kuro, sudarant sąlygas integruoti rinką ir rinkos principais atlyginti už elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančiųjų išteklių;

b)  nustatyti pagrindinius gerai veikiančių, tarpvalstybinių, integruotų ir likvidžių elektros energijos rinkų principus, kurie visiems išteklių teikėjams ir elektros vartotojams užtikrintų nediskriminacinę galimybę patekti į rinką, suteiktų galių vartotojams, užtikrintų konkurencingumą pasaulyje, užtikrintų galimybę naudoti reguliavimą apkrova, kaupti energiją ir didinti energijos vartojimo efektyvumą, sudarytų sąlygas sutelkti paskirstytąją paklausą ir pasiūlą ir padėtų mažinti ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio kuro, sudarant sąlygas integruoti rinką ir sektorius ir rinkos principais atlyginti už elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančiųjų išteklių;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  sudaryti palankesnes sąlygas gerai veikiančios ir skaidrios didmeninės rinkos sukūrimui, užtikrinant aukštą elektros energijos tiekimo saugumo lygį. Jis nustato tarpvalstybinių elektros energijos mainų taisyklių suderinimo mechanizmus.

d)  sudaryti palankesnes sąlygas gerai veikiančios, likvidžios ir skaidrios didmeninės rinkos, prisidedančios prie aukšto elektros energijos tiekimo saugumo lygmens, sukūrimui. Jis nustato tarpvalstybinių elektros energijos mainų taisyklių suderinimo mechanizmus.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  perkrova – situacija, kai negalima priimti visų rinkos dalyvių pasiūlymų, susijusių su prekyba tarp dviejų prekybos zonų, nes dėl jų būtų labai paveikti fiziniai srautai per tinklo elementus, kurie tokių srautų išlaikyti negali ;

c)  perkrova – situacija, kai negalima priimti visų rinkos dalyvių pasiūlymų, susijusių su prekyba, nes dėl jų būtų labai paveikti fiziniai srautai per tinklo elementus, kurie tokių srautų išlaikyti negali;

Pagrindimas

Pagal pirminę apibrėžtį perkrova gali egzistuoti tik tarp dviejų prekybos zonų, o tai neatspindėtų realių perdavimo sistemos sąlygų ir į tai turi būti atsižvelgta (tipinis pavyzdys yra Vokietijos atvejis, kurioje atsiranda perkrova vienoje prekybos zonoje).Taip pat, apibrėžtis turėtų būti suderinta su tinklo kodeksuose ir gairėse naudojamomis apibrėžtimis.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  struktūrinė perkrova – perdavimo sistemoje susidaranti perkrova, kurią galima iš anksto numatyti, kurios geografinė padėtis kurį laiką nekinta ir kuri dažnai kartojasi įprastomis elektros energijos sistemos veikimo sąlygomis;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies u punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

u)  pajėgumų mechanizmas – administracinė priemonė, kuria užtikrinama, kad kompensuojant už išteklių parengtį bus pasiektas norimas energijos tiekimo saugumo lygis, išskyrus su pagalbinėmis paslaugomis susijusias priemones;

u)  pajėgumų mechanizmas – laikinos valstybių narių administracinės priemonės, kuriomis panaikinamas tikėtinas išteklių adekvatumo trūkumas, kad elektros energijos tiekimas patenkintų elektros energijos paklausą, elektros energijos rinkoje veikiantiems pajėgumų teikėjams suteikiant papildomus mokėjimus, kuriais papildomos pajamos, gaunamos už elektros energijos pardavimą rinkoje, už esamų pajėgumų suteikimą arba už investicijas į naujus pajėgumus, siekiant užtikrinti reikiamą energijos tiekimo saugumo lygį;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies v punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

v)  strateginis rezervas – pajėgumų mechanizmas, kurį taikant ištekliai skirstomi tik tuo atveju, jei prekyba kitos paros ir einamosios paros rinkose buvo nesėkminga, perdavimo sistemos operatoriai išnaudojo savo balansavimo išteklius, kad užtikrintų paklausos ir pasiūlos pusiausvyrą, ir disbalanso kaina rinkoje laikotarpiais, kuriais skirstomi rezervai, atitinka prarastos apkrovos vertę;

v)  strateginis rezervas – pajėgumų mechanizmas, kurį taikant ištekliai laikomi ne elektros rinkoje ir skirstomi tik tuo atveju, jei prekyba kitos paros ir einamosios paros rinkose buvo nesėkminga, perdavimo sistemos operatoriai išnaudojo savo balansavimo išteklius, kad užtikrintų paklausos ir pasiūlos pusiausvyrą, ir disbalanso kaina rinkoje laikotarpiais, kuriais skirstomi rezervai, atitinka bent technines kainos ribas arba prarastos apkrovos vertę;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės, nacionalinės reguliavimo institucijos, perdavimo sistemos operatoriai, skirstomųjų tinklų operatoriai ir rinkos operatoriai užtikrina, kad elektros energijos rinkos veiktų pagal šiuos principus:

1.  Valstybės narės, nacionalinės reguliavimo institucijos, perdavimo sistemos operatoriai, skirstomųjų tinklų operatoriai, rinkos operatoriai ir trečiosios šalys, kurioms buvo deleguotos arba paskirtos pareigos, užtikrina, kad elektros energijos rinkos veiktų pagal šiuos principus:

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  vengiama veiksmų, dėl kurių kainos negalėtų būti formuojamos remiantis paklausa ir pasiūla arba kuriais būtų stabdoma lankstesnės elektros energijos gamybos, elektros energijos gamybos išmetant mažai anglies dioksido arba lankstesnės paklausos plėtra;

b)  vengiama veiksmų, dėl kurių kainos negalėtų būti formuojamos remiantis paklausa ir pasiūla;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  skatinama lankstesnės elektros energijos gamybos, tvarios elektros energijos gamybos išmetant mažai anglies dioksido ir lankstesnės paklausos plėtra;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  vartotojai turi turėti galimybę gauti naudos iš rinkos galimybių ir didesnės konkurencijos mažmeninėse rinkose;

c)  vartotojai turi turėti galimybę gauti naudos iš rinkos galimybių ir didesnės konkurencijos mažmeninėse rinkose ir jiems suteikiama galimybė kaip dalyviams dalyvauti energijos rinkoje ir perėjime prie kitokios energetikos;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  rinkos taisyklėmis remiamas ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas, užtikrinant galimybę integruoti iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintą energiją ir teikiant paskatas efektyviai vartoti energiją;

e)  rinkos taisyklėmis remiamas elektros energijos sistemos, taigi ir ekonomikos, priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas, užtikrinant galimybę integruoti iš atsinaujinančiųjų išteklių, įskaitant energijos kaupimą, pagamintą energiją ir teikiant paskatas efektyviai vartoti energiją;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  rinkos taisyklėmis užtikrinamos tinkamos paskatos investuoti į elektros energijos gamybą, energijos kaupimą, energijos vartojimo efektyvumą ir reguliavimą apkrova, kad būtų tenkinami rinkos poreikiai ir taip užtikrinamas energijos tiekimo saugumas;

f)  rinkos taisyklėmis skatinamas laisvas kainų nustatymas siekiant užtikrinti tinkamas paskatas investuoti į elektros energijos gamybą, visų pirma ilgalaikes investicijas į nuo iškastinio kuro nepriklausomos ir tvarios elektros energijos sistemos energijos kaupimą, energijos vartojimo efektyvumą, reguliavimą apkrova ir sudaryti palankesnes sąlygas sąžiningai konkurencijai ir taip užtikrinti energijos tiekimo saugumą;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  vengiama sudaryti kliūtis tarpvalstybiniams elektros energijos srautams ir tarpvalstybiniams sandoriams elektros energijos rinkose ir susijusių paslaugų rinkose;

g)  šalinamos kliūtys tarpvalstybiniams elektros energijos srautams ir tarpvalstybiniams sandoriams elektros energijos rinkose ir susijusių paslaugų rinkose;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  rinkos taisyklėmis numatomas regioninis bendradarbiavimas, jei jis efektyvus;

h)  rinkos taisyklėmis numatomas tvirtas regioninis bendradarbiavimas, jei jis efektyvus;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja)  elektros energijos gamybos operatoriai visiškai finansiškai ir teisiškai atsako už savo išteklius;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  rinkos taisyklėmis sudaromos sąlygos daryti tyrimų ir technologinės plėtros pažangą visuomenės naudai;

k)  rinkos taisyklėmis sudaromos sąlygos daryti tvarių, saugių ir mažai anglies dioksido išmetančių energijos šaltinių, technologijų ar sistemų tyrimų ir technologinės plėtros pažangą visuomenės naudai;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l)  rinkos taisyklėmis sudaromos galimybės efektyviai skirstyti elektros energijos gamybos ir reguliavimo apkrova išteklius;

l)  rinkos taisyklėmis sudaromos galimybės efektyviai skirstyti elektros energijos gamybos, kaupimo ir reguliavimo apkrova išteklius;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

m)  rinkos taisyklėmis sudaromos sąlygos elektros energijos gamybos įmonėms ir energijos tiekimo įmonėms pradėti ir nustoti dalyvauti rinkoje remiantis savo veiklos ekonominio ir finansinio perspektyvumo vertinimu;

m)  rinkos taisyklėmis sudaromos sąlygos elektros energijos gamybos, energijos kaupimo ir energijos tiekimo įmonėms pradėti ir nustoti dalyvauti rinkoje remiantis savo veiklos ekonominio ir finansinio perspektyvumo vertinimu, efektyvia konkurencija ir kainų nustatymu;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

n)  ilgalaikio rizikos draudimo galimybėmis, kuriomis pasinaudodami rinkos dalyviai gali apsidrausti nuo rinkos kainų nepastovumo rizikos ir taip išvengti netikrumo dėl būsimos investicijų grąžos, skaidriai prekiaujama biržose, laikantis ES sutartimis nustatytų konkurencijos taisyklių.

n)  ilgalaikio rizikos draudimo galimybėmis, kuriomis pasinaudodami rinkos dalyviai gali apsidrausti nuo rinkos kainų nepastovumo rizikos ir taip mažinti netikrumą dėl būsimos investicijų grąžos, skaidriai prekiaujama biržose, laikantis ES sutartimis nustatytų konkurencijos taisyklių, o dabartiniai biržose siūlomi produktai turėtų būti toliau plečiami ir propaguojami Sąjungos lygmeniu. Keičiant reguliavimą atsižvelgiama į ilgalaikį ir trumpalaikį poveikį rinkoms ir produktams.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Teisingas perėjimas

 

Europos Komisija remia valstybes nares, kurios rengia nacionalinę laipsniško energijos gamybos kūrenant anglimi ir kitu kietuoju iškastiniu kuru ir kasybos pajėgumo mažinimo strategiją taikant visas turimas priemones, įskaitant tikslinę finansinę paramą siekiant sudaryti sąlygas teisingam perėjimui regionuose, kuriems turi poveikį struktūriniai pokyčiai. Komisija padeda valstybėms narėms įveikti problemas, susijusias su perėjimo prie švarios energijos socialiniais, ir pramoniniais padariniais bei poveikiu įgūdžiams.

 

Komisija glaudžiai bendradarbiauja su anglies ir daug anglies dioksido išmetančiais regionais, teikia rekomendacijas, visų pirma, kaip gauti prieigą prie esamų fondų ir programų ir kaip jais pasinaudoti, bei skatina keitimąsi gerąja patirtimi, įskaitant diskusijas apie pramonines gaires ir perkvalifikavimo poreikius.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Jei valstybė narė nusprendžia numatyti leidžiančią nukrypti nuostatą pagal 4 straipsnio 2 dalį, ji užtikrina, kad finansinę atsakomybę už disbalansą prisiimtų kita šalis.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Visiems rinkos dalyviams individualiai arba sutelkimo principu užtikrinama galimybė dalyvauti balansavimo rinkoje. Nustatant balansavimo rinkos taisykles ir produktus atsižvelgiama į poreikį paskirstyti vis didėjančią kintamos elektros energijos gamybos dalį, taip pat vis didėjantį apkrovos atsako jautrį ir naujų technologijų kūrimą.

1.  Visiems rinkos dalyviams, įskaitant dalyvius, teikiančius iš įvairių atsinaujinančių šaltinių pagamintą elektrą ir reguliavimo apkrova ir kaupimo paslaugas, individualiai arba sutelkimo principu užtikrinama visapusiška galimybė dalyvauti balansavimo rinkoje. Nustatant balansavimo rinkos taisykles ir produktus atsižvelgiama į poreikį paskirstyti vis didėjančią kintamos elektros energijos gamybos dalį, taip pat vis didėjantį apkrovos atsako jautrį ir naujų technologijų kūrimą.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Balansavimo rinkos organizuojamos taip, kad būtų veiksmingai užtikrintas rinkos dalyvių nediskriminavimas, atsižvelgiant į skirtingas technines gamybos iš kintamų atsinaujinančiųjų išteklių, reguliavimo apkrova ir energijos kaupimo galimybes.

2.  Balansavimo rinkos organizuojamos taip, kad būtų veiksmingai užtikrintas rinkos dalyvių nediskriminavimas. Balansavimo rinkose vienodomis sąlygomis gali dalyvauti visi energijos gamybos ištekliai, įskaitant gamybą iš kintamų atsinaujinančiųjų išteklių, reguliavimą apkrova ir energijos kaupimą, atsižvelgiant į skirtingus techninius pajėgumus.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Balansavimo energija ir balansavimo pajėgumai perkami atskirai. Pirkimo procesai turi būti skaidrūs, tačiau turi būti užtikrinamas konfidencialumas.

3.  Balansavimo energija ir balansavimo pajėgumai perkami atskirai. Balansavimo energijos kaina negali būti iš anksto nustatoma balansavimo sutartyje, išskyrus tuos atvejus, kai taikoma išimtis pagal Komisijos reglamento (ES) 2017/21951a 16 straipsnio 6 dalį. Pirkimo procesai turi būti skaidrūs, tačiau turi būti užtikrinamas konfidencialumas.

 

_______________

 

1a 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės, (OL L 312, 2017 11 28, p. 6).

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Atsiskaitant už balansavimo energiją laikomasi ribinių kainų nustatymo principo. Rinkos dalyviams leidžiama teikti pasiūlymus kuo arčiau tikrojo laiko ir bent jau po tarpzoninės einamosios paros prekybos pabaigos laiko, nustatyto pagal Komisijos reglamento (ES) 2015/122234 59 straipsnį.

5.  Atsiskaitant už balansavimo energiją remiamasi ribinių kainų nustatymo principu. Balansavimo rinkose rinkos dalyviams leidžiama teikti pasiūlymus kuo arčiau tikrojo laiko ir balansavimo energijos pasiūlymų teikimo pabaigos laikas negali būti ankstesnis už tarpzoninės einamosios paros prekybos pabaigos laiką, nustatytą pagal Komisijos reglamento (ES) 2015/122234 59 straipsnį.

__________________

__________________

34 2015 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės (OL L 197, 2015 7 25, p. 24).

34 2015 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės (OL L 197, 2015 7 25, p. 24).

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Rezervo pajėgumų apimtis nustatoma regioniniu lygmeniu pagal I priedo 7 punktą. Regioniniai operatyviniai centrai padeda perdavimo sistemos operatoriams nustatyti pagal I priedo 8 punktą pirktiną balansavimo pajėgumo kiekį.

7.  Rezervo pajėgumų apimtis nustatoma regioniniu lygmeniu pagal I priedo 7 punktą. Regioniniai koordinavimo centrai padeda perdavimo sistemos operatoriams nustatyti pagal I priedo 8 punktą pirktiną balansavimo pajėgumo kiekį.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Pagal I priedo 8 punktą regioniniu lygmeniu sudaromos sąlygos pirkti balansavimo pajėgumus. Perkama pirminėje rinkoje, o pirkimas organizuojamas taip, kad nebūtų diskriminuojami rinkos dalyviai, individualiai ar sutelkimo principu dalyvaujantys kvalifikacinėje atrankoje.

8.  Balansavimo pajėgumus perka perdavimo sistemos operatoriai. Perkama pirminėje rinkoje, o pirkimas organizuojamas taip, kad nebūtų diskriminuojami rinkos dalyviai, nepriklausomai nuo to, ar jie kvalifikacinėje atrankoje dalyvauja individualiai, ar sutelkimo principu, atsižvelgiant į techninius tinklų valdymo apribojimus. Tarpzoninio pralaidumo rezervavimas norint keistis balansavimo pajėgumais yra ne didesnis nei 5 proc. turimų pajėgumų, skirtų keistis energija ankstesniais kalendoriniais metais tarp atitinkamų prekybos zonų.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Didinamojo ir mažinamojo balansavimo pajėgumų pirkimas vykdomas atskirai. Sutartis dėl balansavimo pajėgumų sudaroma ne anksčiau kaip likus vienai parai iki jų teikimo pradžios ir ne ilgiau kaip vienai parai.

9.  Didinamojo ir mažinamojo balansavimo pajėgumų pirkimas vykdomas atskirai. Balansavimo pajėgumų pirkimas vykdomas ne anksčiau kaip likus vienai parai iki jų teikimo pradžios ir ne ilgiau kaip vienai parai.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.  Perdavimo sistemos operatoriai skelbia beveik tikralaikę informaciją apie esamą savo valdymo rajonų balanso būklę, disbalanso kainą ir balansavimo energijos kainą.

10.  Perdavimo sistemos operatoriai arba trečiosios šalys, kurioms tas pareigas perdavė atitinkamas perdavimo sistemos operatorius, valstybė narė arba reguliavimo institucija, skelbia beveik tikralaikę informaciją apie esamą savo valdymo rajonų balanso būklę, numatomą disbalanso kainą ir numatomą balansavimo energijos kainą.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 10 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

10a.  Valstybės narės praneša apie balansavimo rinkos veikimą, skaidrumą ir galimybes (ypač smulkių tiekėjų) į ją patekti, visų pirma 4 straipsnio tikslu, pagal Reglamento .../... [energetikos sąjungos valdymas] 21 straipsnyje nurodytą ataskaitų dėl energijos vidaus rinkos teikimo procedūrą.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  organizuojamos nediskriminaciniu principu;

a)  yra nediskriminacinės;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Rinkos operatoriai gali savo nuožiūra parengti rinkos dalyvių poreikius atitinkančius produktus ir prekybos galimybes bei užtikrinti, kad visi rinkos dalyviai galėtų individualiai arba sutelkimo principu dalyvauti rinkoje. Jie atsižvelgia į poreikį paskirstyti vis didėjančią kintamos elektros energijos gamybos dalį, taip pat į vis didėjantį apkrovos atsako jautrį ir naujų technologijų kūrimą.

3.  Rinkos operatoriai gali savo nuožiūra parengti rinkos dalyvių poreikius atitinkančius produktus ir prekybos galimybes bei užtikrinti, kad visi rinkos dalyviai galėtų individualiai arba sutelkimo principu dalyvauti rinkoje. Jie atsižvelgia į poreikį paskirstyti vis didėjančią kintamos elektros energijos gamybos ir energijos kaupimo dalį, taip pat į vis didėjantį apkrovos atsako jautrį ir naujų technologijų kūrimą.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Rinkos operatoriai leidžia rinkos dalyviams prekiauti elektros energija kuo arčiau tikrojo laiko ir bent jau iki tarpzoninės einamosios paros prekybos pabaigos laiko, nustatyto pagal Komisijos reglamento (ES) 2015/1222 59 straipsnį.

1.  Rinkos operatoriai leidžia rinkos dalyviams prekiauti elektros energija kuo arčiau tikrojo laiko ir bent jau iki 15 minučių prieš tikrąjį laiką visose prekybos zonose.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Rinkos operatoriai užtikrina rinkos dalyviams galimybę kitos paros ir einamosios paros rinkose prekiauti elektros energija bent tokiais trumpais kaip atsiskaitymo už disbalansą laikotarpis laiko intervalais.

2.  Rinkos operatoriai užtikrina rinkos dalyviams galimybę kitos paros ir einamosios paros nacionalinėse ir tarpvalstybinėse rinkose prekiauti elektros energija bent tokiais trumpais kaip atsiskaitymo už disbalansą laikotarpis laiko intervalais.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Rinkos operatoriai teikia pakankamai mažus prekybos kitos paros ir einamosios paros rinkose produktus, taikydami ne daugiau kaip 1 megavato mažiausią pasiūlymą, kad užtikrintų galimybę veiksmingai dalyvauti reguliavimo apkrova ir energijos kaupimo paslaugų teikėjams bei mažiesiems elektros energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių gamintojams.

3.  Rinkos operatoriai teikia pakankamai mažus prekybos kitos paros ir einamosios paros rinkose produktus, taikydami 500 kilovatų mažiausią pasiūlymą, kad užtikrintų galimybę veiksmingai dalyvauti reguliavimo apkrova ir energijos kaupimo paslaugų teikėjams bei mažiesiems elektros energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių gamintojams, taip pat tiesiogiai klientams.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Iki 2025 m. sausio 1 d. visuose valdymo rajonuose nustatomas 15 minučių atsiskaitymo už disbalansą laikotarpis.

4.  Iki 2021 m. sausio 1 d. visuose valdymo rajonuose nustatomas 15 minučių atsiskaitymo už disbalansą laikotarpis.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Laikydamiesi pagal sutartis nustatytų konkurencijos taisyklių, rinkos operatoriai gali savo nuožiūra parengti išankstinių sandorių draudimo produktus, įskaitant ilgalaikio draudimo produktus, kad užtikrintų rinkos dalyviams, visų pirma elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių objektų savininkams, tinkamas galimybes apsidrausti nuo finansinės rizikos dėl kainų kaitos. Valstybės narės neriboja tokios draudimo veiklos srities vien valstybėje narėje ar prekybos zonoje vykdomais sandoriais.

3.  Laikydamiesi pagal sutartis nustatytų konkurencijos taisyklių, rinkos operatoriai gali savo nuožiūra parengti išankstinių sandorių draudimo produktus, įskaitant ilgalaikio draudimo produktus, kad užtikrintų rinkos dalyviams, visų pirma elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių objektų savininkams, tinkamas galimybes apsidrausti nuo finansinės rizikos dėl kainų kaitos. Valstybės narės remia tokių produktų, ypač jau išvystytų biržos produktų, likvidumą ir leidžia jais prekiauti tarp prekybos zonų.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Didžiausia didmeninė elektros energijos kaina neribojama, nebent nustatoma pagal 10 straipsnį nustatytą prarastos apkrovos vertę atitinkanti kaina. Mažiausia didmeninė elektros energijos kaina neribojama, nebent nustatoma minus 2 000 EUR arba mažesnė vertė ir, jei ji pasiekiama arba numatoma, kad bus pasiekta, kitą parą nustatoma mažesnė vertė. Ši nuostata taikoma, inter alia, visiems pasiūlymams ir galutinėms kainoms visais laikotarpiais, įskaitant balansavimo energiją ir disbalanso kainas.

1.  Didžiausia ir mažiausia didmeninė elektros energijos kaina neribojama. Ši nuostata taikoma, inter alia, visiems pasiūlymams ir galutinėms kainoms visais laikotarpiais, įskaitant balansavimo energiją ir disbalanso kainas.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, iki [Leidinių biurui: dveji metai po įsigaliojimo] rinkos operatoriai gali taikyti didžiausios galutinės kainos ribas kitos paros ir einamosios paros laikotarpiais pagal Reglamento (ES) 2015/1222 41 ir 54 straipsnius. Jei ribos pasiekiamos arba numatoma, kad bus pasiektos, kitą parą jos padidinamos.

2.  Nukrypstant nuo 1 dalies, rinkos operatoriai gali taikyti didžiausios ir mažiausios pasiūlymo kainos technines ribas kitos paros ir einamosios paros laikotarpiais pagal Reglamento (ES) 2015/1222 41 ir 54 straipsnius ir balansavimo laikotarpiais pagal Reglamentą (ES) 2017/2195. Jei tokios techninės ribos pasiekiamos arba numatoma, kad bus pasiektos, jos automatiškai pakoreguojamos. Techninės kainų ribos nustatomos pakankamai aukštos, kad be reikalo nebūtų apribota prekyba, ir jos suderinamos bendros rinkos rajone. Po to, kai energijos trūkumas baigiasi, vėl nustatomos pirminės jų vertės.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iki [Leidinių biurui: vieni metai po įsigaliojimo] valstybės narės nustato vieną bendrą savo teritorijoje taikomą prarastos apkrovos vertės (PAV) įvertį EUR už MWh. Tas įvertis pranešamas Komisijai ir skelbiamas viešai. Jei valstybės narės teritorijoje yra kelios prekybos zonos, ji gali nustatyti skirtingus PAV kiekvienai prekybos zonai. Nustatydamos PAV, valstybės narės taiko pagal 19 straipsnio 5 dalį parengtą metodiką.

1.  Iki [Leidinių biurui: vieni metai po įsigaliojimo] valstybės narės nustato vieną bendrą savo teritorijoje taikomą prarastos apkrovos vertės (PAV) įvertį EUR už MWh. Tas įvertis pranešamas Komisijai ir skelbiamas viešai. Tarpvalstybinių prekybos zonų atveju valstybės narės nustato bendrą PAV įvertį. Jei valstybės narės teritorijoje yra kelios prekybos zonos, ji gali nustatyti skirtingus PAV kiekvienai prekybos zonai. Nustatydamos PAV, valstybės narės taiko pagal 19 straipsnio 5 dalį parengtą metodiką.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių įrenginiams arba didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiams, kurių įrengtoji elektrinė galia yra mažesnė nei 500 kW, arba

a)  elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių įrenginiams arba didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiams, kurių įrengtoji elektrinė galia yra mažesnė nei 500 kW,

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  parodomiesiems naujoviškų technologijų projektams.

b)  elektros energijos gamybos įrenginiams, kurie yra parodomieji projektai;

 

valstybės narės gali taikyti didesnes ribas vietos energijos bendruomenėms, kai nustatyta Direktyvoje (ES) ... [Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, pasiūlyta COM(2016) 864/2].

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.   Jei bendras elektros energijos gamybos objektų, kuriems teikiama pirmenybė pagal 2 dalį, pajėgumas yra didesnis nei 15 proc. visos valstybės narės įrengtosios elektros energijos gamybos galios, 2 dalies a punktas taikomas tik papildomiems elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių objektams arba didelio naudingumo kogeneracijos objektams, kurių įrengtoji elektrinė galia yra mažesnė nei 250 kW.

3.   Valstybė narė, kuri tuo metu, kai įsigalioja Reglamentas, skirstant elektros energiją nesuteikia pirmenybės jokiems elektros energijos gamybos įrenginiams, gali paprašyti, kad jai nebūtų raikomos 2 dalies nuostatos, jei ji gali įrodyti Komisijai, kas įvykdytos visos toliau nurodytos sąlygos:

 

a) nenustatyta jokia pirmenybė kitiems įrenginiams nei įrenginiai, nurodyti 2 dalyje;

 

b) jos likvidžios einamosios paros, didmeninės ir balansavimo rinkos yra visiškai prieinamos visiems rinkos dalyviams pagal šio reglamento nuostatas;

 

c) jos ribojimo taisyklės ir perkrovos valdymas yra skaidrūs visiems rinkos dalyviams ir atitinka šio reglamento nuostatas;

 

d) jos 2030 m. tikslas dėl atsinaujinančių energijos išteklių yra pakankamas, kad būtų galima bendrai pasiekti Sąjungos bendrą privalomą atsinaujinančių išteklių energijos dalies tikslą pagal [Direktyvos 2009/28/EB, parengtos pagal pasiūlymą COM(2016) 767] 3 straipsnio 2 dalį ir manoma, kad ta valstybė narė savo tikslą pasieks.

 

Komisija patvirtina arba atmeta prašymą taikyti išimtį per šešis mėnesius nuo prašymo gavimo. Suteikiant visas išimtis išimtimis vengiama pokyčių atgaline data įrenginiams, kuriems jau yra suteikta pirmenybė skirstant elektros energiją, nedarant poveikio bet kokiems valstybės narės ir įrenginio savanoriškai sudarytiems susitarimams.

Nuo 2026 m. sausio 1 d. 2 dalies a punktas taikomas tik elektros energijos gamybos iš atsinaujinančių išteklių objektams arba didelio naudingumo kogeneracijos objektams, kurių įrengtoji elektrinė galia yra mažesnė nei 250 kW arba, jei buvo pasiekta šios dalies pirmame sakinyje nurodyta slenkstinė vertė, – mažesnė nei 125 kW.

Nuo 2026 m. sausio 1 d. 2 dalies a punktas taikomas tik elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių įrenginiams ir didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiams, kurių įrengtoji elektrinė galia yra mažesnė nei 250 kW.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių objektams arba didelio naudingumo kogeneracijos objektams, kurie buvo perduoti eksploatuoti iki [Leidinių biurui: įrašyti įsigaliojimo datą] ir kuriems po perdavimo eksploatuoti taikytas prioritetinis skirstymas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES 15 straipsnio 5 dalį arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB35 16 straipsnio 2 dalį, ir toliau taikomas prioritetinis skirstymas. Prioritetinis skirstymas nebetaikomas nuo tos dienos, kurią elektros energijos gamybos objekte padaroma didelių pakeitimų, t. y. kai būtina sudaryti naują prijungimo sutartį arba padidinamas elektros energijos gamybos pajėgumas.

4.  Nedarant poveikio šio straipsnio 3 dalies taikymui, elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių objektams arba didelio naudingumo kogeneracijos objektams, kurie buvo perduoti eksploatuoti iki [Leidinių biurui: įrašyti įsigaliojimo datą] ir kuriems po perdavimo eksploatuoti taikytas prioritetinis skirstymas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES 15 straipsnio 5 dalį arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB39 16 straipsnio 2 dalį, ir toliau taikomas prioritetinis skirstymas. Prioritetinis skirstymas nebetaikomas nuo tos dienos, kurią elektros energijos gamybos objekte padaroma didelių pakeitimų, t. y. kai būtina sudaryti naują prijungimo sutartį arba padidinamas elektros energijos gamybos pajėgumas.

__________________

__________________

35 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 16).

35 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 16).

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ribojami arba perskirstomi ištekliai rinkos mechanizmais atrenkami iš pateiktų elektros energijos gamybos arba apkrovos objektų ribojimo arba perskirstymo pasiūlymų ir toks ribojimas arba perskirstymas kompensuojamas finansiškai. Ne rinka grindžiamas elektros energijos gamybos ribojimas arba perskirstymas arba reguliavimo apkrovos perskirstymas taikomas tik tada, kai nėra rinkos alternatyvų, kai visi rinkos ištekliai yra panaudoti arba kai paslaugai teikti tinkamų elektros energijos gamybos objektų arba apkrovos objektų skaičius rajone yra per mažas veiksmingai konkurencijai užtikrinti. Ištekliai rinkoje gali būti teikiami naudojant bet kokią elektros energijos gamybos, energijos kaupimo ar reguliavimo apkrova technologiją ir juos gali teikti ir kitose valstybėse narėse esantys operatoriai, nebent tai būtų techniškai neįmanoma.

2.  Ribojami arba perskirstomi ištekliai rinkos mechanizmais atrenkami iš pateiktų elektros energijos gamybos, energijos kaupimo ir (arba) reguliavimo apkrovos objektų ribojimo arba perskirstymo pasiūlymų ir toks ribojimas arba perskirstymas kompensuojamas finansiškai. Ne rinka grindžiamas elektros energijos gamybos ribojimas arba perskirstymas arba reguliavimo apkrovos perskirstymas taikomas tik dėl eksploatavimo saugumo priežasčių ir tik tada, kai nėra rinkos alternatyvų, kai visi rinkos ištekliai yra panaudoti arba kai paslaugai teikti tinkamų elektros energijos gamybos, energijos kaupimo arba apkrovos objektų skaičius rajone yra per mažas veiksmingai konkurencijai užtikrinti. Ištekliai rinkoje gali būti teikiami naudojant bet kokią elektros energijos gamybos, energijos kaupimo ar reguliavimo apkrova technologiją ir juos gali teikti ir kitose valstybėse narėse esantys operatoriai, nebent tai būtų techniškai neįmanoma.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Atsakingi sistemos operatoriai bent kartą per metus kompetentingai reguliavimo institucijai pateikia elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių objektų arba didelio naudingumo kogeneracijos įrenginių gamybos apribojimo arba mažinamojo perskirstymo ir priemonių, kurių buvo imtasi siekiant sumažinti tokio apribojimo arba mažinamojo perskirstymo poreikį ateityje, ataskaitą. Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių arba didelio naudingumo kogeneracijos apribojimas arba perskirstymas kompensuojamas pagal 6 dalį.

3.  Atsakingi sistemos operatoriai bent kartą per metus kompetentingai reguliavimo institucijai teikia ataskaitas, kurios persiunčiamos Agentūrai, dėl:

 

a) rinka grindžiamų energijos gamybos ir apkrovos ribojimo ir perskirstymo mechanizmų išplėtojimo ir veiksmingumo lygio;

 

b) priežasčių, kiekių MWh ir išteklių, iš kurių gaminama elektros energija, rūšių, kuriems taikomas gamybos apribojimas arba mažinamasis perskirstymas;

 

c) priemonių, kurių buvo imtasi siekiant sumažinti elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių objektų arba didelio naudingumo kogeneracijos įrenginių gamybos apribojimo arba mažinamojo perskirstymo poreikį ateityje, įskaitant investicijas į tinkle infrastruktūros skaitmeninimą ir lankstumą didinančias paslaugas;

 

d) prašymų ir sutarčių, sudarytų su energijos gamybos objektais, nuostatų dėl jų veikimo tiekiant tam tikrą elektros energijos kiekį, kurio būtinybę pagrindžia sistemos operatoriai, nurodydami, mastą, kuriuo šios paslaugos negali būti teikiamos iš kitų objektų.

 

Kompetentinga valdymo institucija paskelbia a–d punktuose nurodytus duomenis ir, prireikus, rekomendacijas dėl patobulinimų.

 

Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių arba didelio naudingumo kogeneracijos apribojimas arba perskirstymas kompensuojamas pagal 6 dalį.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užtikrina perdavimo ir skirstomųjų tinklų gebėjimą perduoti iš atsinaujinančiųjų išteklių arba didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiuose pagamintą elektros energiją, kuo mažiau taikant ribojimą ar perskirstymą. Tai neatima iš tinklo planuotojų galimybės atsižvelgti į tam tikrą ribojimą ar perskirstymą, kai aišku, kad tai ekonomiškiau, ir neviršijama 5 proc. jų rajone esančių elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių arba didelio naudingumo kogeneracijos įrenginių įrengtosios galios;

a)  užtikrina perdavimo ir skirstomųjų tinklų gebėjimą perduoti iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintą, energijos kaupimo įrenginių, ribojimo apkrova gautą arba didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiuose pagamintą elektros energiją, kuo mažiau taikant ribojimą ar perskirstymą. Tai neatima iš tinklo planuotojų galimybės atsižvelgti į tam tikrą ribojimą ar perskirstymą, kai jie gali skaidriai įrodyti, kad tai ekonomiškiau, ir kad neviršijama 5 proc. jų rajone esančių elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių, energijos kaupimo, ribojimo apkrova arba didelio naudingumo kogeneracijos įrenginių įrengtosios galios;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  užtikrina, kad jų tinklai būtų pakankamai lankstūs, kad minėti operatoriai galėtų juos valdyti.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių objektams mažinamasis perskirstymas arba gamybos ribojimas taikomas tik jei nesama kitų alternatyvų arba jei pritaikius kitus sprendimus neproporcingai padidėtų sąnaudos arba kiltų rizika tinklo saugumui;

a)  elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių objektams mažinamasis perskirstymas arba gamybos ribojimas taikomas tik jei nesama kitų alternatyvų arba jei pritaikius kitus sprendimus labai neproporcingai padidėtų sąnaudos arba kiltų didelė rizika tinklo saugumui;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiams mažinamasis perskirstymas arba gamybos ribojimas taikomas tik jei nesama kitų alternatyvų (išskyrus elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių mažinamąjį perskirstymą arba ribojimą) arba jei pritaikius kitus sprendimus neproporcingai padidėtų sąnaudos arba kiltų rizika tinklo saugumui;

b)  elektros energijai, pagamintai pagal didelio naudingumo kogeneracijos procesą, mažinamasis perskirstymas arba gamybos ribojimas taikomas tik jei nesama kitų alternatyvų (išskyrus elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių mažinamąjį perskirstymą arba ribojimą) arba jei pritaikius kitus sprendimus neproporcingai padidėtų sąnaudos arba kiltų rizika tinklo saugumui;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Kai taikomas ne rinka grindžiamas ribojimas arba perskirstymas, ribojimo arba perskirstymo reikalaujantis sistemos operatorius elektros energijos gamybos arba apkrovos objekto, kuriam taikomas ribojimas arba perskirstymas, savininkui moka finansinę kompensaciją. Finansinė kompensacija yra bent jau lygi didžiausiam iš šių elementų:

6.  Kai taikomas ne rinka grindžiamas ribojimas arba perskirstymas, ribojimo arba perskirstymo reikalaujantis sistemos operatorius elektros energijos gamybos, energijos kaupimo arba apkrovos objekto, kuriam taikomas ribojimas arba perskirstymas, savininkui moka finansinę kompensaciją. Finansinė kompensacija yra bent jau lygi didžiausiam iš šių elementų:

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  90 proc. grynųjų įplaukų už parduotą elektros energiją kitos paros rinkoje, kurios būtų gautos elektros energijos gamybos arba apkrovos objektui netaikant ribojimo arba perskirstymo reikalavimo. Kai elektros energijos gamybos arba apkrovos objektams skiriama finansinė parama pagal pagamintos arba suvartotos elektros energijos kiekį, prarasta finansinė parama laikoma grynųjų įplaukų dalimi.

b)  grynosioms įplaukoms už parduotą elektros energiją kitos paros rinkoje, kurios būtų gautos elektros energijos gamybos arba apkrovos objektui netaikant perskirstymo reikalavimo, įskaitant prarastą finansinę paramą, kai elektros energijos gamybos arba apkrovos objektams skiriama finansinė parama pagal pagamintos arba suvartotos elektros energijos kiekį.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Prekybos zonų ribos nustatomos atsižvelgiant į ilgalaikę struktūrinę perkrovą perdavimo tinkle; prekybos zonose tokios perkrovos neturi būti. Prekybos zonų konfigūracija Sąjungoje formuojama taip, kad būtų kuo didesnis ekonominis efektyvumas ir kuo daugiau tarpvalstybinės prekybos galimybių, kartu išlaikant energijos tiekimo saugumą.

1.  Prekybos zonų konfigūracija Sąjungoje formuojama taip, kad būtų užtikrinamas kitos paros ir tos pačios paros rinkų likvidumas, taigi, ir būtų kuo didesnis ekonominis efektyvumas ir kuo daugiau tarpvalstybinės prekybos galimybių, kartu išlaikant energijos tiekimo saugumą. Prekybos zonų ribos nustatomos atsižvelgiant į ilgalaikę struktūrinę perkrovą perdavimo tinkle; prekybos zonose tokios perkrovos neturi būti, nebent ji nedarytų poveikio kaimyninėms prekybos zonoms arba jų poveikis būtų sušvelninamas taisomaisiais veiksmais.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kiekviena prekybos zona turėtų būti lygi disbalanso kainos rajonui.

2.  Kiekviena prekybos zona turėtų būti lygi disbalanso kainos rajonui, išskyrus atvejus, kai disbalanso kainos rajonas gali sudaryti prekybos zonos dalį.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Siekiant užtikrinti optimalų prekybos zonų nustatymą glaudžiai tarpusavyje sujungtuose rajonuose, atliekama prekybos zonų peržiūra. Per tokią peržiūrą Reglamento (ES) 2015/1222 32–34 straipsniuose nustatyta tvarka koordinuotai atliekama prekybos zonų konfigūracijos analizė, kurioje dalyvauja visi susiję suinteresuotieji subjektai iš visų susijusių valstybių narių. Agentūra tvirtina ir gali reikalauti pakeisti prekybos zonų peržiūros procese taikomą metodiką ir prielaidas, taip pat alternatyvias svarstomas prekybos zonų konfigūracijas.

3.  Siekiant užtikrinti optimalų prekybos zonų nustatymą glaudžiai tarpusavyje sujungtuose rajonuose, atliekama prekybos zonų peržiūra. Per tokią peržiūrą Reglamento (ES) 2015/1222 32–34 straipsniuose nustatyta tvarka koordinuotai atliekama prekybos zonų konfigūracijos analizė, kurioje dalyvauja visi susiję suinteresuotieji subjektai iš visų susijusių valstybių narių. Dabartinės prekybos zonos turi būti vertinamos atsižvelgiant į jų galimybes sukurti patikimą rinkos aplinką, užtikrinti pakankamą lanksčią gamybą ir krūvio pralaidumą, kurie yra būtini siekiant išvengti tinklo kliūčių, balansuoti elektros energijos paklausą ir pasiūlą ir užtikrinti ilgalaikį investicijų ir tinklo saugumą. Agentūra tvirtina ir gali reikalauti pakeisti prekybos zonų peržiūros procese taikomą metodiką ir prielaidas, taip pat alternatyvias svarstomas prekybos zonų konfigūracijas. Šioje metodikoje turi būti rinkamai atsižvelgiama į infrastruktūros plėtros projektus, kuriuos tikimasi įgyvendinti per kitus 5 metus.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Prekybos zonų peržiūros procese dalyvaujantys perdavimo sistemos operatoriai Komisijai pateikia pasiūlymą dėl prekybos zonų konfigūracijos pakeitimo arba išlaikymo. Remdamasi tuo pasiūlymu, Komisija ne vėliau kaip [6 mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo, konkrečią datą įrašo Leidinių biuras] arba per šešis mėnesius nuo prekybos zonų konfigūracijos peržiūros, pradėtos pagal Reglamento (ES) 2015/1222 32 straipsnio 1 dalies a, b arba c punktą, išvados pateikimo, atsižvelgiant į tai, kuri data vėlesnė, priima sprendimą pakeisti arba išlaikyti prekybos zonų konfigūraciją.

4.  Prekybos zonų peržiūros procese dalyvaujantys perdavimo sistemos operatoriai Komisijai pateikia pasiūlymą dėl prekybos zonų konfigūracijos pakeitimo arba išlaikymo. Atitinkamos valstybės narės – tai tos, kurios dalyvauja atliekant peržiūrą pagal Reglamento (ES) 2015/1222 32 straipsnio 2 dalį, ir tos, kurios priklauso tam (-iems) pačiam (-tiems) pralaidumo skaičiavimo regionui (-ams) pagal Reglamentą (ES) 2015/1222. Remdamosi pasiūlymu, atitinkamos valstybės narės per šešis mėnesius susitaria dėl vieningo sprendimo pakeisti arba išlaikyti prekybos zonų konfigūraciją. Kitos valstybės narės, Energijos bendrijos susitariančiosios šalys ir kitos trečiosios šalys, esančios toje pačioje sinchroninėje zonoje kaip ir bet kuri iš valstybių narių, gali pateikti pastabų. Šis sprendimas turi būti pagrįstas laikantis atitinkamų Sąjungos teisės aktų ir jame atsižvelgiama į kitų valstybių narių, Energijos bendrijos susitariančiųjų šalių ir trečiųjų šalių, esančių toje pačioje sinchroninėje zonoje kaip ir bet kuri iš valstybių narių, pastabas, taip pat į atitinkamų valstybių narių prisiimtus įsipareigojimus šalinti esamą perkrovą. Atitinkamos valstybės narės Komisijai ir Agentūrai praneša apie savo sprendimą ir bet kokius tarpvalstybinius susitarimus, kuriuos sudarė valstybės narės, reguliavimo institucijos arba perdavimo sistemos operatoriai, kad pasiektų bendrą sutarimą. Atitinkamų valstybių narių sudaryti susitarimai nenukrypsta nei nuo koordinuoto pralaidumo skaičiavimo procesų, kaip nustatyta šio reglamento 14 straipsnyje, nei nuo atitinkamų Reglamento (ES) 2015/1222 nuostatų.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Jeigu atitinkamos valstybės narės per 4 dalyje nurodytą terminą nepriima vieningo sprendimo, arba jeigu valstybės nares sužino, kad įsipareigojimai, kuriais grindžiamas ankstesnis vieningas sprendimas, nėra vykdomi, jos nedelsdamos apie tai praneša Komisijai.

 

Komisija inicijuoja taikinimo procedūrą ir tarpininkauja tarp atitinkamų valstybių narių. Per taikinimo procedūrą atitinkamos valstybės narės per šešis mėnesius nuo procedūros inicijavimo priimą vieningą sprendimą pakeisti arba išlaikyti prekybos zonų konfigūraciją.

 

Jei per taikinimo procedūrą atitinkamos valstybės narės per šešis mėnesius nuo procedūros inicijavimo nepriima vieningo sprendimo, valstybė narė, kurioje yra vidaus struktūrinė perkrova, gali pasirinkti pakeisti savo prekybos zoną arba nustatyti veiksmų planą su konkrečiomis priemonėmis, kaip tinkamu laiku išspręsti perkrovos problemą savo nacionalinėje teritorijoje. Ta valstybė narė apie savo pasirinkimą nedelsdama praneša Komisijai.

 

Valstybių narių, kurios pasirenka pakeisti savo prekybos zonas, atveju Komisija, nuodugniai įvertinusi visus susijusius klausimus ir visus turimus sprendimus, per šešis mėnesius nuo to pranešimo datos priima sprendimą.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  4 dalyje nurodytas sprendimas grindžiamas prekybos zonų peržiūros rezultatu ir perdavimo sistemos operatorių pasiūlymu dėl konfigūracijos išlaikymo arba pakeitimo. Sprendimas, visų pirma galimi nukrypimai nuo prekybos zonų peržiūros rezultato, pagrindžiamas.

5.  Tais atvejais, kai atitinkama valstybė narė pasirenka nustatyti veiksmų planą su konkrečiomis priemonėmis, kaip tinkamu laiku išspręsti perkrovos problemas, ta valstybė narė per šešis mėnesius nuo Komisijos sprendimo datos pristato tą veiksmų planą Komisijai ir kitoms susijusioms valstybėms narėms. Įgyvendinant veiksmų planą atitinkama valstybė narė nuolat praneša Komisijai apie padarytą pažangą.

 

Nepriklausomai nuo konkrečios veiksmų plano pažangos, jį įgyvendinanti valstybė narė užtikrina, kad tarpvalstybinės prekybos pajėgumai kasmet būtų didinami iki pagal 14 straipsnio 7 dalį apskaičiuoto etaloninio lygio, kuris yra ne mažiau kaip 75 % ir kurį reikia pasiekti iki 2025 m. Šis kasmetinis pajėgumų didinimas turi būti pasiekiamas linijine trajektorija.

 

Šios trajektorijos pradžios taškas yra arba šalia prekybos zonos ribų paskirstytas pralaidumas metais prieš veiksmų plano priėmimą, arba trijų metų prieš veiksmų plano priėmimą pralaidumo vidurkis, pasirenkant didesnę vertę.

 

Laikoma, kad valstybės narės laikosi 14 straipsnio 7 dalie, jei turimas pralaidumas, skirtas tarpzoninei prekybai, yra bent jau lygus linijinės trajektorijos vertėms.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Atitinkami perdavimo sistemos operatoriai ir nacionalinės reguliavimo institucijos kasmet įvertina, ar turimas pralaidumas, skirtas tarpzoninei prekybai, pasiekė linijinę trajektoriją arba (2025 m. pabaigoje) 14 straipsnio 7 dalyje nurodytą minimalų lygį.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b.  Valstybėms narėms, kurių atveju 5a dalyje nurodytas vertinimas parodo, kad perdavimo sistemos operatorius nesilaikė linijinės trajektorijos arba nepasiekė iki 2025 m. pabaigos 14 straipsnio 7 dalyje nurodytas lygio, Komisija gali rekomenduoti imtus papildomų priemonių ir, kraštutiniu atveju, priimti sprendimą pakeisti arba išlaikyti prekybos zonų konfigūraciją tose valstybėse narėse arba tarp jų.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Jei pagal Reglamento (ES) 2015/1222 32 straipsnio 1 dalies a, b arba c punktą pradedama papildoma prekybos zonų peržiūra, Komisija gali priimti sprendimą per šešis mėnesius nuo tos prekybos zonų peržiūros išvados pateikimo.

Išbraukta.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Komisija, prieš priimdama sprendimus pagal šį straipsnį, konsultuojasi su susijusiais suinteresuotaisiais subjektais.

7.  Valstybės narės ir Komisija, prieš priimdamos sprendimą pagal šį straipsnį, konsultuojasi su susijusiais suinteresuotaisiais subjektais.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Komisijos sprendime nurodoma pakeitimo įgyvendinimo data. Ta įgyvendinimo data nustatoma siekiant poreikio veikti tikslingai ir praktinių sumetimų, įskaitant išankstinę prekybą elektros energija, pusiausvyros. Komisija savo sprendime gali nustatyti tinkamas pereinamojo laikotarpio priemones.

8.  Pagal šį straipsnį priimtame sprendime nurodoma pakeitimo įgyvendinimo data. Ta įgyvendinimo data nustatoma siekiant poreikio veikti tikslingai ir praktinių sumetimų, įskaitant išankstinę prekybą elektros energija, pusiausvyros. Sprendime gali būti nustatytos tinkamos pereinamojo laikotarpio priemonės.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  Jei pagal Reglamento (ES) 2015/1222 32 straipsnio 1 dalies a, b arba c punktą pradedamos papildomos prekybos zonų peržiūros, taikomos šio straipsnio 4–8 dalių nuostatos.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Laikantis saugaus tinklų eksploatavimo saugos standartų, rinkos dalyviams suteikiami didžiausi tinklų sujungimo ir (arba) perdavimo tinklų pajėgumai, kurie turi įtakos tarpvalstybiniams srautams. Siekiant kuo labiau padidinti turimą pralaidumą naudojama kompensacinė prekyba ir perskirstymas, įskaitant tarpsisteminį perskirstymą, nebent įrodoma, kad tai neekonomiška Sąjungos lygmeniu.

3.  Laikantis saugaus tinklų eksploatavimo saugos standartų, rinkos dalyviams suteikiami didžiausi tinklų sujungimo ir (arba) perdavimo tinklų pajėgumai, kurie turi įtakos tarpvalstybiniams srautams. Siekiant kuo labiau padidinti turimą pralaidumą naudojama kompensacinė prekyba ir perskirstymas, įskaitant tarpsisteminį perskirstymą, nebent įrodoma, kad tai neekonomiška Sąjungos lygmeniu.

 

Paskirstydami taisomųjų veiksmų sąnaudas perdavimo sistemos operatoriams reguliuotojai išanalizuoja, kokiu mastu neplanuoti energijos srautai, paliekantys prekybos zoną ir grįžtantys į ją, prisideda prie nustatytos perkrovos tarp dviejų prekybos zonų, ir kompensacinės prekybos ir perskirstymo sąnaudas paskirsto proporcingai jų indėliui į perkrovą.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Perdavimo sistemos operatorius, siekdamas išspręsti perkrovos problemą savo valdymo rajone arba valdyti srautus tarp dviejų valdymo rajonų, vykstančius net nesant sandorių, t. y. srautus per valdymo rajonus, kai šaltinis ir paskirties vieta yra tame pačiame valdymo rajone, neriboja kitiems rinkos dalyviams teikiamo jungiamosios linijos pralaidumo.

7.  Perdavimo sistemos operatorius, siekdamas išspręsti perkrovos problemą savo valdymo rajone arba valdyti srautus tarp dviejų valdymo rajonų, vykstančius net nesant sandorių, t. y. srautus per valdymo rajonus, kai šaltinis ir paskirties vieta yra tame pačiame valdymo rajone, neriboja kitiems rinkos dalyviams teikiamo jungiamosios linijos pralaidumo.

 

Nedarant poveikio nukrypti 13 straipsnio 5 dalies taikymui, laikoma, kad šios dailes laikomasi, jei pasiekiami šie minimalūs turimo pralaidumo, skirto tarpzoninei prekybai, lygiai, apskaičiuoti pagal pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gaires, priimtas remiantis Reglamento (ES) 714/2009 18 straipsniu, atsižvelgiant į nenumatytus atvejus:

 

i)   prekybos zonų ribų, kuriose naudojamas koordinuotas grynųjų perdavimo pajėgumų metodas, atveju – jei tarpzoninei prekybai nesuteikta mažiausiai 75 proc. grynųjų perdavimo pajėgumų, laikantis pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairių;

 

ii)   prekybos zonų ribų, kuriose naudojamas srautinis metodas, jei pajėgumų paskirstymui naudojami tarpzoniniai ir vidaus kritiniai tinklo elementai, kurie įtraukiami apskaičiuojant mažiausiai 75 proc. bendros šiluminės galios, atėmus kiekį, kurio reikia N-1 principo laikymuisi užtikrinti, laikantis pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairių.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prieigos prie tinklų mokesčiai

Prieigos prie tinklų, naudojimosi tinklais ir tinklo stiprinimo mokesčiai

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tinklo operatorių taikomi prieigos prie tinklų mokesčiai , įskaitant prijungimo prie tinklų mokesčius, mokesčius už naudojimąsi tinklais ir, kai taikoma, mokesčius už susijusį tinklo stiprinimą, turi būti skaidrūs, jais turi būti atsižvelgiama į tinklo saugumo ir lankstumo poreikį ir jie turi atitikti faktines patirtas išlaidas, kiek jos atitinka veiksmingo ir struktūriškai palyginamo tinklo operatoriaus išlaidas, ir taikomi nediskriminuojant. Visų pirma jie taikomi taip, kad nebūtų teigiamai ar neigiamai diskriminuojama elektros energijos gamyba prie skirstymo lygmens ir prie perdavimo lygmens prijungtais įrenginiais. Jais neturėtų būti diskriminuojamas energijos kaupimas ar stabdomas dalyvavimas reguliavimo apkrova rinkoje. Nedarant poveikio 3 dalies taikymui, tie mokesčiai neturi būti siejami su atstumu.

1.  Tinklo operatorių taikomi prieigos prie tinklų mokesčiai , įskaitant prijungimo prie tinklų mokesčius, mokesčius už naudojimąsi tinklais ir, kai taikoma, mokesčius už susijusį tinklo stiprinimą, turi būti sąžiningi, atspindintys sąnaudas, skaidrūs, jais turi būti atsižvelgiama į tinklo saugumo ir lankstumo poreikį ir jie turi atitikti faktines patirtas išlaidas, kiek jos atitinka veiksmingo ir struktūriškai palyginamo tinklo operatoriaus išlaidas, ir taikomi nediskriminuojant. Tinklo tarifai neapima nesusijusių sąnaudų, kuriomis remiami kitų sričių politikos tikslai, pavyzdžiui, mokesčių ar rinkliavų, nes taip būtų iškreipiami gamybos, vartojimo ir investavimo sprendimai. Visų pirma jais nešališkai remiamas visos sistemos efektyvumas ilguoju laikotarpiu, taikant kainų signalus vartotojams ir gamintojams, ir jie kuo labiau taikomi taip, kad nebūtų teigiamai ar neigiamai diskriminuojama elektros energijos gamyba prie skirstymo lygmens ir prie perdavimo lygmens prijungtais įrenginiais. Jais neturėtų būti diskriminuojamas energijos kaupimas ir telkimas ar stabdoma pačių vykdoma energijos gamyba, pačių vykdomas energijos vartojimas ar dalyvavimas reguliavimo apkrova rinkoje. Nedarant poveikio 3 dalies taikymui, tie mokesčiai neturi būti siejami su atstumu.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tarifai užtikrina tinkamas paskatas perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu didinti efektyvumą, įskaitant energijos vartojimo efektyvumą, skatinti rinkos integraciją ir energijos tiekimo saugumą bei remti investicijas ir susijusią tyrimų veiklą.

2.  Tarifai užtikrina tinkamas paskatas perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu didinti efektyvumą, įskaitant energijos vartojimo efektyvumą, skatinti rinkos integraciją, energijos tiekimo saugumą ir konkurencingumą pasaulyje bei remti veiksmingas investicijas, ypač į susijusį skaitmeninimą, lankstumo paslaugas ir tinklų sujungimą, taip pat susijusią tyrimų veiklą. Tarifais neturėtų būti trukdomas energijos kaipimas, reguliavimas apkrova ir savarankiškai pagaminta elektros energija.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Skirstymo tarifai atspindi dėl sistemos naudotojų, įskaitant aktyviuosius (elektrą gaminančius) vartotojus, patiriamas skirstomojo tinklo naudojimo sąnaudas ir gali būti diferencijuojami remiantis sistemos naudotojų energijos vartojimo ir gamybos profiliais. Jei valstybėse narėse įdiegtos pažangiosios apskaitos sistemos, reguliavimo institucijos gali įvesti pagal laiką diferencijuotus tinklo tarifus, kurie skaidriai ir vartotojui nuspėjamu būdu atspindėtų naudojimąsi tinklu.

7.  Perdavimo ir skirstymo tarifai atspindi sąnaudas, atsižvelgiant į investicijų sąnaudas, paskirstytosios elektros energijos gamybos pridėtinę verte, lankstumą, skaitmeninimą, reguliavimą apkrova, kaupimą ir sistemos naudotojų, įskaitant aktyviuosius (elektrą gaminančius) vartotojus naudojimąsi perdavimo ir skirstymo tinklais, gali savyje turėti tinklo sujungimo pajėgumų elementų ir gali būti diferencijuojami remiantis sistemos naudotojų energijos vartojimo ir gamybos profiliais. Jei valstybėse narėse įdiegtos pažangiosios apskaitos sistemos, kompetentingos reguliavimo institucijos įveda pagal laiką diferencijuotus tinklo tarifus, kurie skaidriai ir vartotojui nuspėjamu būdu ir sąnaudų požiūriu veiksmingai atspindėtų naudojimąsi tinklu. Valstybės narės užtikrina, kad tarifai būtų nediskriminaciniai.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Reguliavimo institucijos skatina skirstomųjų tinklų operatorius pirkti savo tinklų eksploatavimo ir plėtros paslaugas ir integruoti į skirstomuosius tinklus naujoviškus sprendimus. Tuo tikslu reguliavimo institucijos pripažįsta tinkamomis ir į skirstymo tarifus įtraukia visas svarbias sąnaudas ir nustato siektinus rezultatus, kad skatintų skirstomųjų tinklų operatorius didinti efektyvumą, įskaitant energijos vartojimo efektyvumą, savo tinkluose.

8.  Reguliavimo institucijos skatina skirstomųjų tinklų operatorius užtikrinti efektyviausią savo tinklų eksploatavimą ir plėtrą ir integruoti į skirstomuosius tinklus naujoviškus sprendimus, be kita ko, perkant paslaugas. Tuo tikslu reguliavimo institucijos pripažįsta tinkamomis ir į skirstymo tarifus įtraukia visas svarbias sąnaudas ir nustato siektinus rezultatus, kad skatintų skirstomųjų tinklų operatorius didinti efektyvumą, įskaitant energijos vartojimo efektyvumą, lankstumą ir skirstomųjų tinklų skaitmeninimą, be kita ko, diegiant pažangiuosius tinklus ir pažangias matavimo sistemas, savo tinkluose.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 9 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Iki [Leidinių biurui: prašome įrašyti konkrečią datą – trys mėnesiai po įsigaliojimo] Agentūra reguliavimo institucijoms pateikia rekomendaciją dėl laipsniško perdavimo ir skirstymo tarifų nustatymo metodikų vienodinimo. Toje rekomendacijoje nurodomi bent šie dalykai:

9.  Iki [Leidinių biurui: prašome įrašyti konkrečią datą – trys mėnesiai po įsigaliojimo] Agentūra įvertina galimybę suvienodinti perdavimo ir skirstymo tarifų nustatymo metodikas. Toje galimybių studijoje nurodomi bent šie dalykai:

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 9 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  tinklo naudotojų, kuriems taikomi tarifai ir tarifų išimtys, grupės.

g)  tinklo naudotojų, kuriems atsižvelgiant į vartojimo charakteristikas ir formas taikomi tarifai ir tarifų išimtys, grupės.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a.  Reguliavimo institucijos priima perdavimo sistemų operatorių ir skirstomųjų tinklų operatorių veiklai vertinti naudojamų rodiklių rinkinį, kuris turėtų apimti bent:

 

a) apribotos energijos kiekį, išreikštą MWh ir suskirstytą pagal gamybos šaltinio rūšį;

 

b) pagal dinaminę nominaliąją reikšmę eksploatuojamų linijų ilgio procentinę dalį;

 

c) nuotoliniu būdu stebimų ir realiu laiku kontroliuojamų pastočių procentinę dalį;

 

d) pagal dinaminę nominaliąją reikšmę eksploatuojamų linijų ilgio procentinę dalį;

 

e) nuostolius aukštos, vidutinės ir žemos įtampos tinkluose;

 

f) energijos pertrūkių tinkle dažnumą ir trukmę.

 

Iki [dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] ir kas dvejus metus po to reguliavimo institucijos skelbia perdavimo sistemų operatorių ir skirstomųjų tinklų operatorių veiklos ataskaitą, jei reikia, kartu su tobulinimo rekomendacijomis.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Visos pajamos iš jungiamųjų linijų pralaidumo paskirstymo naudojamos šiais tikslais:

2.  Visos pajamos iš jungiamųjų linijų pralaidumo paskirstymo naudojamos šiais tikslais:

a)  užtikrinti, kad paskirstytais pajėgumais iš tikrųjų būtų galima pasinaudoti;

a)  užtikrinti, kad paskirstytais pajėgumais iš tikrųjų būtų galima pasinaudoti; arba

b)  išlaikyti ar išplėsti tinklų sujungimo pajėgumus investicijomis į tinklą, visų pirma investicijomis į naujas jungiamąsias linijas.

b)  išlaikyti ar išplėsti tinklų sujungimo pajėgumus optimizuojant esamų jungiamųjų linijų naudojimą koordinuotais taisomaisiais ir kompensacinės prekybos veiksmais arba investicijomis į tinklą, neviršijant perdavimo pajėgumų tikslinės vertės prie tarpvalstybinių sienų.

Jeigu pajamų negalima veiksmingai panaudoti pirmos pastraipos a arba b punkte nustatytiems tikslams, jos pervedamos į atskirą vidaus sąskaitos eilutę ir naudojamos tiems tikslams ateityje.

Jeigu įvykdomi pirmos pastraipos a ir b punkte nustatyti tikslai, likutinės pajamos gali būti naudojamos kaip įplaukos, į kurias turi atsižvelgti nacionalinės reguliavimo institucijos, tvirtindamos tinklo tarifų apskaičiavimo ir (arba) tinklo tarifų nustatymo metodiką.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pajamos pagal 2 dalies a ir b punktus naudojamos laikantis Agentūros pasiūlytos ir Komisijos patvirtintos metodikos. Agentūros pasiūlymas pateikiamas Komisijai iki [Leidinių biurui: 12 mėnesių po įsigaliojimo] ir patvirtinamas per šešis mėnesius.

3.  Pajamos pagal 2 dalį naudojamos laikantis Agentūros pasiūlytos ir Komisijos patvirtintos metodikos. Agentūros pasiūlymas pateikiamas Komisijai iki [Leidinių biurui: 12 mėnesių po įsigaliojimo] ir patvirtinamas per šešis mėnesius.

Agentūra savo iniciatyva arba Komisijos prašymu gali atnaujinti metodiką, o Komisija atnaujintą metodiką patvirtina ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams nuo jos pateikimo.

Agentūra savo iniciatyva arba Komisijos prašymu gali atnaujinti metodiką, o Komisija atnaujintą metodiką patvirtina ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams nuo jos pateikimo.

Prieš pateikdama metodiką Komisijai, Agentūra dėl jos konsultuojasi pagal [Reglamento (EB) Nr. 713/2009 nauja redakcija, pasiūlyta COM(2016) 863/2] 15 straipsnį.

Prieš pateikdama metodiką Komisijai, Agentūra dėl jos konsultuojasi pagal [Reglamento (EB) Nr. 713/2009 nauja redakcija, pasiūlyta COM(2016) 863/2] 15 straipsnį.

Metodikoje nustatomos bent sąlygos, kuriomis pajamos gali būti naudojamos pagal 2 dalies a ir b punktus, taip pat sąlygos, kuriomis ir kaip ilgai jos gali būti laikomos atskiroje vidaus sąskaitos eilutėje, kad būtų galima panaudoti tiems tikslams ateityje.

Metodikoje nustatomos bent sąlygos, kuriomis pajamos gali būti naudojamos pagal 2 dalį, taip pat sąlygos, kuriomis ir kaip ilgai jos gali būti laikomos atskiroje vidaus sąskaitos eilutėje, kad būtų galima panaudoti tiems tikslams ateityje.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Perdavimo sistemos operatoriai iš anksto aiškiai nustato, kaip bus naudojamos visos perkrovos pajamos, ir teikia faktinio tų pajamų naudojimo ataskaitas. Kasmet iki liepos 31 d. nacionalinės reguliavimo institucijos skelbia ataskaitą, kurioje nurodo per 12 mėnesių iki tų metų birželio 30 d. gautas pajamas ir kaip jos panaudotos, įskaitant konkrečius projektus arba į atskirą sąskaitos eilutę pervestų pajamų sumą, taip pat patvirtinimą, kad pajamos panaudotos laikantis šio reglamento reikalavimų ir pagal šio straipsnio 3 dalį parengtos metodikos.

4.  Perdavimo sistemos operatoriai iš anksto aiškiai nustato, kaip bus naudojamos visos perkrovos pajamos, ir teikia faktinio tų pajamų naudojimo ataskaitas. Kasmet iki liepos 31 d. nacionalinės reguliavimo institucijos skelbia ataskaitą, kurioje nurodo per 12 mėnesių iki tų metų birželio 30 d. gautas pajamas ir kaip jos panaudotos, įskaitant konkrečius projektus, į atskirą sąskaitos eilutę pervestų pajamų sumą arba sumą, kuri buvo panaudota apskaičiuojant tinklo tarifus, taip pat patvirtinimą, kad pajamos panaudotos laikantis šio reglamento reikalavimų. Kai tam tikra perkrovos pajamų dalis yra naudojama apskaičiuojant tinklo tarifus, ataskaitoje gali būti nustatyti perdavimo sistemos operatoriaus įsipareigojimų įvykdymo ir balanso kriterijai pagal 2 dalį.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

4 skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Išteklių adekvatumas

Išteklių adekvatumas ir pajėgumų mechanizmai

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės stebi išteklių savo teritorijoje adekvatumą remdamosi Europos išteklių adekvatumo vertinimu pagal 19 straipsnį.

1.  Valstybės narės stebi išteklių savo teritorijoje adekvatumą remdamosi Europos išteklių adekvatumo vertinimu pagal 19 straipsnį ir skelbia stebėsenos rezultatų ataskaitą.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei Europos išteklių adekvatumo vertinime nurodyta išteklių adekvatumo problema, valstybės narės nustato, kokie reglamentavimo iškraipymai sukėlė problemą arba prisidėjo prie jos atsiradimo.

2.  Jei Europos išteklių adekvatumo vertinime nurodyta išteklių adekvatumo problema, valstybės narės nustato, kokie reglamentavimo iškraipymai ir (arba) koks rinkos nepakankamumas sukėlė problemą arba prisidėjo prie jos atsiradimo.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės paskelbia priemonių, kuriomis siekiama pašalinti nustatytus reglamentavimo iškraipymus, priėmimo tvarkaraštį. Spręsdamos išteklių adekvatumo problemas, valstybės narės visų pirma stengiasi pašalinti reglamentavimo iškraipymus, užtikrinti galimybę taikyti stygiaus kainodarą, plėtoti sujungimo, energijos kaupimo, paklausos valdymo priemones ir didinti energijos vartojimo efektyvumą.

3.  Valstybė narė, turinti nustatytų išteklių adekvatumo problemų, paskelbia įgyvendinimo planą ir jame pateikia priemonių, kuriomis siekiama pašalinti nustatytus reglamentavimo iškraipymus ir rinkos nepakankamumą, priėmimo tvarkaraštį. Spręsdamos išteklių adekvatumo problemas, valstybės narės vadovaujasi 3 straipsnyje nustatytais principais ir visų pirma stengiasi:

 

a) pašalinti reglamentavimo iškraipymus;

 

b) panaikinti viršutines kainų ribas;

 

c) įvesti balansavimo energijos administracinę stygiaus kainodarą;

 

d) didinti jungiamųjų linijų pralaidumą, ir vidaus tinklo pajėgumus;

 

e) sudaryti sąlygas savarankiškai energijos gamybai, energijos kaupimui, paklausos valdymo priemonėms ir energijos vartojimo efektyvumo didinimui panaikinat reguliavimo kliūtis;

 

f) užtikrinti ekonomiškai efektyvų ir rinka paremta balansavimo ir papildomų paslaugų pirkimą;

 

g) panaikinti reguliuojamas kainas pagal Direktyvos (ES) ...[Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, pasiūlyta COM(2016) 864/2] 5 straipsnį.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės įgyvendinimo planą pateikia Komisijai peržiūrėti.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Per du mėnesius nuo įgyvendinimo plano gavimo Komisija gali nuspręsti, ar priemonės yra pakankamos, kad būtų pašalinti reglamentavimo iškraipymai ir (arba) rinkos nepakankamumas, ir gali reikalauti, kad valstybė narė įgyvendinimo planą atitinkamai pakeistų.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c.  Valstybė narė stebi įgyvendinimo plano taikymą ir rezultatus skelbia metinėje ataskaitoje.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 d dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3d.  Valstybė narė pateikia įgyvendinimo plano taikymo stebėsenos ataskaitą Agentūrai, kad ji pateiktų nuomonę.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 e dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3e.  Agentūra pateikia Komisijai savo nuomonę pagal 3d dalį. Komisija nusprendžia, ar reformos buvo pakankamai įgyvendintos.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

18 a straipsnis

 

Pajėgumų mechanizmų bendrieji principai

 

1.  Siekdamos išspręsti likusias problemas, kurių negalima pašalinti 18 straipsnio 3 dalyje nurodytomis priemonėmis, valstybės narės, kraštutiniu atveju ir laikydamosi šio straipsnio ir Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių, gali pradėti taikyti pajėgumų mechanizmus.

 

2.  Prieš pradėdama taikyti pajėgumų mechanizmus pagal 1 dalį, valstybės narės atlieka išsamų tyrimą dėl galimo jų poveikio kaimyninėms valstybėms narėms, pasikonsultavusi bent su kaimyninėmis valstybėmis narėmis, su kuriomis ji turi elektros energijos jungčių, ir su tokių valstybių narių suinteresuotaisiais subjektais.

 

3.  Valstybės narės įvertina, ar pajėgumų mechanizmas strateginio rezervo forma gali išspręsti išteklių adekvatumo problemas. Jeigu taip nėra, valstybės narės gali taikyti kitokios rūšies pajėgumų mechanizmą. Parametrus, lemiančius pagal pajėgumo mechanizmą perkamo pralaidumo kiekį, tvirtina nacionalinė reguliavimo institucija.

 

4.  Valstybės narės netaiko pajėgumų mechanizmų, jei patenkinama viena ar abi šios sąlygos: a) atlikus Europos išteklių adekvatumo vertinimą nebuvo nustatyta išteklių adekvatumo problemų; b) dėl išsamaus įgyvendinimo plano, kaip nurodyta 18 straipsnio 3 dalyje, Komisija nepateikė teigiamo sprendimo, kaip nurodyta 18 straipsnio 3b dalyje.

 

5.  Jei valstybė narė jau taiko pajėgumų mechanizmą, ji peržiūri tą mechanizmą ir užtikrina, kad pagal tą mechanizmą nebūtų sudaromos naujos sutartys, jei patenkinama viena ar abi šios sąlygos:

 

a) atlikus Europos išteklių adekvatumo vertinimą nebuvo nustatyta išteklių adekvatumo problemų

 

b) dėl išsamaus įgyvendinimo plano, kaip nurodyta 18 straipsnio 3 dalyje, Komisija nepateikė teigiamo sprendimo, kaip nurodyta 18 straipsnio 3b dalyje.

 

6.  Pajėgumų mechanizmai yra laikini. Juos tvirtina Komisija ne ilgesniam nei penkerių metų laikotarpiui. Jų laipsniškai atsisakoma arba pajėgumo kiekis, dėl kurio įsipareigojama mechanizme, mažinamas remiantis įgyvendinimo planu pagal 18 straipsnio 3 dalį. Valstybės narės toliau taiko įgyvendinimo planą po to, kai įvedamas pajėgumų mechanizmas.

 

7.  Elektros energijos gamybos pajėgumai, kurie pradeda komercinę gamybą po [Leidinių biurui: įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą], pajėgumų mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh. Dėl elektros energijos gamybos pajėgumų, išmetančių 550 g CO2/kWh arba daugiau, praėjus [Leidinių biurui: penkeri metai nuo šio reglamento įsigaliojimo] pajėgumų mechanizmuose neįsipareigojama.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Europos išteklių adekvatumo vertinimas apima duomenis apie bendrą elektros energijos sistemos adekvatumą tenkinti esamus ir prognozuojamus energijos poreikius dešimties metų laikotarpiu nuo vertinimo datos, suskirstytus pagal metus.

1.  Europos išteklių adekvatumo vertinime nustatomos išteklių adekvatumo problemos, įvertinant pagal metus suskirstytus duomenis bendrą elektros energijos sistemos adekvatumą tenkinti esamus ir prognozuojamus energijos poreikius Sąjungoje, atitinkamose regiono valstybėse narėse, kiekvienoje valstybėje narėje ir, kai tinkama, kiekvienoje prekybos zonoje ateinančių vienų, penkerių ir dešimties metų laikotarpiais nuo vertinimo datos.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Europos išteklių vertinamą atlieka ENTSO-E.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Perdavimo sistemos operatoriai ENTSO-E pateikia duomenis, būtinus metiniam Europos išteklių adekvatumo vertinimui atlikti. ENTSO-E vertinimą atlieka kiekvienais metais.

3.  Perdavimo sistemos operatoriai ENTSO-E pateikia reikiamus duomenis. Perdavimo sistemos operatoriai turi teisę iš gamintojų ir kitų rinkos dalyvių prašyti atitinkamų duomenų, kuriuose nėra komerciniu požiūriu neskelbtinos informacijos ir kurių dar nesurinko atitinkami STO.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Europos išteklių adekvatumas vertinamas pagal metodiką, kuri užtikrina, kad vertinimas:

4.  Europos išteklių adekvatumas vertinamas pagal skaidrią metodiką, kuri užtikrina, kad vertinimas:

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  būtų grindžiamas tinkamais prognozuojamos paklausos ir pasiūlos scenarijais, įskaitant ekonominį nurašymo tikimybės vertinimą, statomus naujus elektros energijos gamybos išteklius, priemones energijos vartojimo efektyvumo tikslams pasiekti ir tinkamą jautrumą didmeninių kainų ir anglies dioksido kainos pokyčiams;

b)  būtų grindžiamas tinkamais prognozuojamos paklausos ir pasiūlos scenarijais, įskaitant ekonominį nurašymo tikimybės vertinimą, užkonservavimą, statomus naujus elektros energijos gamybos išteklius, priemones energijos vartojimo efektyvumo ir elektros tinklų sujungimo tikslams pasiekti ir tinkamą jautrumą didmeninių kainų ir anglies dioksido kainos pokyčiams;

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  apimtų blogiausio atvejo scenarijų, kuris atspindėtų retų įvykių, į kuriuos reaguoti turi būti parengtas strateginis rezervas, išskirtinumą ir skirtingą tikimybę; elektros energijos gamybos adekvatumo trūkumas tokiu blogiausio atvejo scenarijumi pateisina tik strateginį rezervą, kuris neviršija 5 proc. didžiausios apkrovos atitinkamoje valstybėje narėje;

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 4 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  būtų atliekamas tinkamai atsižvelgiant į visų išteklių, įskaitant esamus ir būsimus elektros energijos gamybos, energijos kaupimo ir reguliavimo apkrova išteklius, indėlį, taip pat importo ir eksporto galimybes ir į tai, kaip jie padeda užtikrinti lankstų sistemos eksploatavimą;

c)  būtų atliekamas tinkamai atsižvelgiant į visų išteklių, įskaitant esamus ir būsimus elektros energijos gamybos, energijos kaupimo, sektorių integravimo ir reguliavimo apkrova išteklius, indėlį, taip pat importo ir eksporto galimybes ir į tai, kaip jie padeda užtikrinti lankstų sistemos eksploatavimą;

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 4 dalies i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  būtų atliekamas atsižvelgiant į realius tinklo pokyčius.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 5 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Metodika turi būti grindžiama skaidriais, objektyviais ir patikrinamais kriterijais.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Dėl pasiūlymų pagal 2 ir 5 dalis ir Europos išteklių adekvatumo vertinimo pagal 3 dalį rezultatų iš anksto konsultuojamasi ir pagal 22 straipsnyje nustatytą procedūrą juos tvirtina Agentūra.

6.  Dėl pasiūlymų pagal šio straipsnio 2 ir 5 dalis, scenarijų ir prielaidų, kuriais jie yra paremti, ir Europos išteklių adekvatumo vertinimo pagal šio straipsnio 1a dalį rezultatų iš anksto konsultuojamasi ir pagal 22 straipsnyje nustatytą procedūrą juos tvirtina Agentūra.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Taikydamos pajėgumo mechanizmus, valstybės narės turi būti nustačiusios patikimumo standartą, kuriuo skaidriai nurodomas jų norimas energijos tiekimo saugumo lygis.

1.  Taikydamos pajėgumo mechanizmus, valstybės narės turi būti nustačiusios patikimumo standartą. Patikimumo standartas skaidriai nurodo reikiamą valstybės narės energijos tiekimo saugumo lygį. Tarpvalstybinės prekybos zonų atveju tokius patikimumo standartus bendrai nustato atitinkamos institucijos.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Parametrus, lemiančius pagal pajėgumo mechanizmą perkamo pralaidumo kiekį, tvirtina nacionalinė reguliavimo institucija.

Išbraukta.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Pajėgumų teikėjai gali dalyvauti daugiau kaip viename mechanizme tą patį tiekimo laikotarpį. Jei jie neužtikrina išteklių parengties, jiems taikomas neparengties mokėjimas, o jei dviejose ar daugiau prekybos zonų, kuriose pajėgumų teikėjas yra sudaręs sutartį, kartu yra energijos stygius – du arba daugiau neparengties mokėjimų.

5.  Pajėgumų teikėjai gali dalyvauti daugiau kaip viename mechanizme tą patį tiekimo laikotarpį. Jei jie neužtikrina išteklių parengties, jiems taikomas neparengties mokėjimas, o jei dviejose ar daugiau prekybos zonų, kuriose pajėgumų teikėjas yra sudaręs sutartį, kartu yra energijos stygius – du arba daugiau neparengties mokėjimų. Pajėgumų teikėjai gali dalyvauti naudodami tik savo turimus didžiausius pajėgumus.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 32 straipsnį įsteigti regioniniai operatyviniai centrai kasmet apskaičiuoja didžiausią naujų dalyvių pajėgumą, kurį galima teikti iš užsienio pajėgumų, atsižvelgdami į numatomą jungiamųjų linijų parengtį ir tikėtiną nepalankiausių sistemos sąlygų susidarymą tarp sistemos, kurioje taikomas mechanizmas, ir sistemos, kurioje yra užsienio pajėgumas. Skaičiavimą reikia atlikti kiekvienai prekybos zonų ribai.

6.  Pagal 32 straipsnį įsteigti regioniniai koordinavimo centrai kasmet apskaičiuoja didžiausią naujų dalyvių pajėgumą, kurį galima teikti iš užsienio pajėgumų, atsižvelgdami į numatomą jungiamųjų linijų parengtį ir tikėtiną nepalankiausių sistemos sąlygų susidarymą tarp sistemos, kurioje taikomas mechanizmas, ir sistemos, kurioje yra užsienio pajėgumas. Skaičiavimą reikia atlikti kiekvienai prekybos zonų ribai.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekdamos išspręsti likusias problemas, kurių negalima pašalinti 18 straipsnio 3 dalyje nurodytomis priemonėmis, valstybės narės, laikydamosi šio straipsnio nuostatų ir Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių, gali įvesti pajėgumų mechanizmus.

1.  Visų pajėgumų mechanizmų atveju:

 

a) nesukuriama nepagrįsto rinkos iškraipymo ir neribojama tarpvalstybinė prekyba;

 

b) neviršijama to, kad būtinai reikalinga siekiant išspręsti adekvatumo problemą;

 

c) pajėgumų teikėjai atrenkami pagal skaidrų, nediskriminuojantį ir rinkos principais paremtą procesą;

 

d) jie yra neutralūs technologijų požiūriu;

 

e) teikiamos paskatos pajėgumų teikėjams būti pasirengusiems, kai numatoma, kad sistema veiks nepalankiausiomis sąlygomis;

 

f) užtikrinama, kad atlygis būtų nustatomas taikant rinkos principais grindžiamą procesą;

 

g) iš anksto prieš atrankos procesą nustatomos reikiamos techninės pajėgumų teikėjų dalyvavimo charakteristikos;

 

h) sudaromos galimybės dalyvauti visiems ištekliams, įskaitant energijos kaupimą ir paklausos valdymą, kurie gali užtikrinti reikiamas technines veikimo charakteristikas;

 

i) taikomos atitinkamos sankcijos pajėgumų teikėjams, jeigu jie nepasirengę, kai sistema veikia nepalankiausiomis sąlygomis;

 

j) užtikrinama, kad sutartys dėl esamų įrenginių būtų skiriamos daugiausia vieniems metams.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei valstybė narė nori įgyvendinti pajėgumų mechanizmą, ji dėl siūlomo mechanizmo konsultuojasi bent su kaimyninėmis valstybėmis narėmis, su kuriomis turi elektros energijos jungčių.

2.  Kitų formų nei strateginis rezervas mechanizmai:

 

a) laikomi ne rinkoje;

 

b) taikomi skirstant išteklius tik tuo atveju, jei prekyba kitos paros ir einamosios paros rinkose buvo nesėkminga ir perdavimo sistemos operatoriai išnaudojo savo balansavimo išteklius, kad užtikrintų paklausos ir pasiūlos pusiausvyrą;

 

c) užtikrina, kad disbalanso kaina rinkoje laikotarpiais, kuriais skirstomi strateginiai rezervai, atitinka technines kainos ribas pagal 9 straipsnį arba prarastos apkrovos vertę, pasirenkant didesniąją iš jų;

 

d) apribojami didžiausiu 200kg/CO2/kW gaminant elektrą per metus išmetamu dujų kiekiu. Iš strateginio rezervo išteklių pagaminta elektros energija arba pasiektas apkrovos sumažinimas negali būti parduodamas didmeninėse elektros energijos rinkose.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pajėgumų mechanizmais nesukuriama nereikalingo rinkos iškraipymo ir neribojama tarpvalstybinė prekyba. Pajėgumo kiekis, dėl kurio įsipareigojama mechanizme, neviršija to, kas būtina problemai išspręsti.

3.  Be 1 dalyje išdėstytų reikalavimų kiti nei strateginiai rezervai pajėgumų mechanizmai:

 

a) sudaromi siekiant užtikrinti, kad kaina už pajėgumą automatiškai sumažėtų iki nulio, kai pajėgumo pasiūlos lygis tampa pakankamas, kad patenkintų jo paklausą;

 

b) atlygina dalyvaujantiems ištekliams vien už jų prieinamumą ir užtikrina, kad atlygis neturėtų įtakos pajėgumų teikėjo sprendimams gaminti ar negaminti;

 

c) užtikrina, kad reikalavimus atitinkantys pajėgumų teikėjai gali perleisti pajėgumo prievoles vieni kitiems.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Elektros energijos gamybos pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo sprendimas priimtas po [Leidinių biurui: įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh. Dėl elektros energijos gamybos pajėgumų, išmetančių 550 g CO2/kWh arba daugiau, praėjus 5 metams po šio reglamento įsigaliojimo pajėgumų mechanizmuose neįsipareigojama.

Išbraukta.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jei Europos išteklių adekvatumo vertinime išteklių adekvatumo problemų nenustatyta, valstybės narės pajėgumų mechanizmų netaiko.

Išbraukta.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės, taikančios pajėgumų mechanizmus [Leidinių biurui: įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą], juos pritaiko taip, kad būtų laikomasi šio reglamento 18, 21 ir 23 straipsnių.

Valstybės narės, taikančios pajėgumų mechanizmus [Leidinių biurui: įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą], juos pritaiko taip, kad būtų laikomasi šio reglamento 18, 18a, 21 ir 23 straipsnių.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  rengia ir priima pasiūlymus dėl Europos išteklių adekvatumo vertinimo pagal 19 straipsnio 2, 3 ir 5 dalis ir dėl tarpvalstybinio dalyvavimo pajėgumų mechanizmuose pagal 21 straipsnio 10 dalį techninių specifikacijų;

c)  rengia ir priima pasiūlymus dėl Europos išteklių adekvatumo vertinimo pagal 19 straipsnio 1a dalį ir dėl tarpvalstybinio dalyvavimo pajėgumų mechanizmuose pagal 21 straipsnio 10 dalį techninių specifikacijų;

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  bendradarbiaudamas su ES STO subjektu standartizuoja reikiamų duomenų formatus ir protokolus, kad būtų palengvintas tarpvalstybinis keitimasis duomenimis;

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja)  skatina perdavimo sistemų skaitmeninimą, siekdamas užtikrinti, be kita ko, veiksmingą tikralaikį duomenų surinkimą bei naudojimą ir pažangiąsias pastotes;

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalies b j punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

jb)  skatina duomenų valdymą, kibernetinį saugumą ir duomenų apsaugą, bendradarbiaudamas su atitinkamomis institucijomis ir reguliuojamais subjektais;

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 1 dalies c j punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

jc)  plėtoja reguliavimą apkrova, bendradarbiaudamas su skirstomųjų tinklų operatoriais;

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  ENTSO-E Agentūrai pateikia nustatytų su regioninių operatyvinių centrų steigimu ir veikla susijusių trūkumų ataskaitą.

2.  ENTSO-E Agentūrai pateikia nustatytų su regioninių koordinavimo centrų steigimu ir veikla susijusių trūkumų ataskaitą.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Rengdamas pasiūlymus, susijusius su 27 straipsnio 1 dalyje nurodytomis užduotimis , ENTSO-E, vadovaudamasis 26 straipsnyje nurodytomis darbo tvarkos taisyklėmis, ankstyvame etape išsamiai, viešai ir skaidriai konsultuojasi su visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais , visų pirma su visus suinteresuotuosius subjektus atstovaujančiomis organizacijomis. Taip pat konsultuojamasi su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir kitomis nacionalinėmis institucijomis, elektros energijos tiekimo ir gamybos įmonėmis, sistemos naudotojais, įskaitant vartotojus, skirstomųjų tinklų operatoriais, įskaitant atitinkamas pramonės asociacijas, technines įstaigas ir suinteresuotųjų subjektų forumus. Konsultuojantis siekiama sužinoti visų atitinkamų šalių nuomonę ir pasiūlymus sprendimų priėmimo procese.

1.  Rengdamas pasiūlymus, susijusius su 27 straipsnio 1 dalyje nurodytomis užduotimis, ENTSO-E, vadovaudamasis 26 straipsnyje nurodytomis darbo tvarkos taisyklėmis, ankstyvame etape išsamiai ir tokiu būdu, kad į suinteresuotųjų subjektų pastabas būtų galima atsižvelgti prieš galutinį priėmimą, bei viešai ir skaidriai konsultuojasi su visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais , visų pirma su visus suinteresuotuosius subjektus atstovaujančiomis organizacijomis. Taip pat konsultuojamasi su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir kitomis nacionalinėmis institucijomis, elektros energijos tiekimo ir gamybos įmonėmis, sistemos naudotojais, įskaitant vartotojus ir jų atstovus, skirstomųjų tinklų operatoriais, įskaitant atitinkamas pramonės asociacijas, technines įstaigas ir suinteresuotųjų subjektų forumus. Konsultuojantis siekiama sužinoti visų atitinkamų šalių nuomonę ir pasiūlymus sprendimų priėmimo procese.

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas siekiant sudaryti sąlygas laikytis šio straipsnio 3 dalyje nustatytų prievolių.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Siekdama įgyvendinti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus tikslus ir atsižvelgdama į esamas regioninio bendradarbiavimo struktūras, Komisija gali apibrėžti kiekvienos regioninio bendradarbiavimo struktūros geografinį veiklos regioną. Kiekvienai valstybei narei leidžiama skatinti bendradarbiavimą daugiau nei viename geografiniame veiklos regione. Komisija pagal 63 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl geografinės srities, su kuria siejama kiekviena regioninio bendradarbiavimo struktūra. Tuo tikslu Komisija konsultuojasi su Agentūra ir ENTSO-E.

3.  Siekdama įgyvendinti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytus tikslus ir atsižvelgdama į esamas regioninio bendradarbiavimo struktūras, Komisija gali apibrėžti kiekvienos regioninio bendradarbiavimo struktūros geografinį veiklos regioną. Kiekvienai valstybei narei leidžiama skatinti bendradarbiavimą daugiau nei viename geografiniame veiklos regione. Komisija pagal 63 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus dėl geografinės srities, su kuria siejama kiekviena regioninio bendradarbiavimo struktūra. Tuo tikslu Komisija konsultuojasi su reguliavimo institucijomis, Agentūra ir ENTSO-E.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iki [Leidinių biurui: dvylika mėnesių po įsigaliojimo] visi perdavimo sistemos operatoriai įsteigia regioninius operatyvinius centrus pagal šiame skyriuje nustatytus kriterijus. Regioniniai operatyviniai centrai įsteigiami vienos iš regiono, kuriame veiks, valstybių narių teritorijoje.

1.  Iki [Leidinių biurui: dvylika mėnesių po įsigaliojimo] regioniniai koordinavimo centrai, be kitų užduočių, nustatytų šio reglamento 34 straipsnyje, pakeičia regioninius saugumo koordinatorius, įsteigtus vadovaujantis Reglamentu ... [Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės], ir vykdo jų funkcijas pagal šiame skyriuje nustatytus kriterijus.

 

Jei regione nėra regioninio saugumo koordinatoriaus ir neplanuojama jo steigti, šio regiono perdavimo sistemos operatoriai įsteigia regioninį koordinavimo centrą.

 

Visi perdavimo sistemos operatoriai prisijungia prie vieno regioninio koordinavimo centro.

 

Visi sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriai pateikia sistemos eksploatavimo regiono reguliavimo institucijoms peržiūrėti pasiūlymą įsteigti regioninius koordinavimo centrus pagal šiame skyriuje nustatytus kriterijus.

 

Sistemos eksploatavimo regiono reguliavimo institucijos peržiūri ir patvirtina pasiūlymą laikydamosi procedūrų, nustatytų Reglamento (ES) ... [Reglamento (EB) Nr. 713/2009 nauja redakcija, pasiūlyta COM(2016) 863/2] 8 straipsnyje.

 

Ketvirtojoje pastraipoje nurodytuose pasiūlymuose pateikiama ši informacija:

 

a) valstybė narė, kurioje turi būti įsteigtas regioninis koordinavimo centras;

 

b) organizacinės, finansinės ir veiklos priemonės, kurių reikia siekiant užtikrinti efektyvų, saugų ir patikimą jungtinės perdavimo sistemos eksploatavimą;

 

c) įgyvendinimo planas dėl regioninių koordinavimo centrų veikimo pradžios;

 

d) regioninių koordinavimo centrų įstatai ir darbo tvarkos taisyklės;

 

e) bendradarbiavimo procesų aprašymas pagal 35 straipsnį;

 

f) priemonių, susijusių su regioninių koordinavimo centrų atsakomybe, aprašymas pagal 44 straipsnį.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Regioniniai koordinavimo centrai pradeda veikti ne vėliau kaip [Leidinių biurui: dvylika mėnesių po šio reglamento įsigaliojimo].

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Vykdydami savo funkcijas pagal Sąjungos teisę, regioniniai koordinavimo centrai veikia nepriklausomai nuo atskirų nacionalinių interesų ar perdavimo sistemos operatorių interesų.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Regioniniai operatyviniai centrai papildo perdavimo sistemos operatorių vaidmenį, vykdydami regioninės svarbos funkcijas. Jie nustato veiklos tvarką, siekdami užtikrinti efektyvų, saugų ir patikimą jungtinės perdavimo sistemos eksploatavimą.

3.  Regioniniai koordinavimo centrai papildo perdavimo sistemos operatorių vaidmenį, vykdydami regioninės svarbos funkcijas. Perdavimo sistemos operatoriai yra atsakingi už elektros energijos srautų valdymą ir elektros energijos sistemos saugumo, patikimumo ir efektyvumo užtikrinimą pagal Direktyvą (ES) ...[Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, pasiūlyta COM(2016) 864/2] 40 straipsnį.

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Regioninių operatyvinių centrų geografinė veiklos sritis

Regioninių koordinavimo centrų geografinė veiklos sritis

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iki [Leidinių biurui: šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] ENTSO-E Agentūrai pateikia pasiūlymą, kuriame nustato sistemos eksploatavimo regionus, už kuriuos atsakingi regioniniai operatyviniai centrai, atsižvelgdamas į esamus regioninius saugumo koordinatorius ir šiuos kriterijus:

1.  Iki [Leidinių biurui: šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] ENTSO-E Agentūrai pateikia pasiūlymą, kuriame nustato sistemos eksploatavimo regionus, už kuriuos atsakingi regioniniai koordinavimo centrai, atsižvelgdamas į esamus regioninius saugumo koordinatorius ir šiuos kriterijus:

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Regioninių operatyvinių centrų užduotys

Regioninių koordinavimo centrų užduotys

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kiekvienas regioninis operatyvinis centras vykdo visas toliau išvardytas funkcijas sistemos eksploatavimo regione, kuriame įsteigtas, ir regioniniai operatyviniai centrai vykdo bent šias funkcijas, išsamiau nustatytas I priede:

1.  Kiekvienas regioninis koordinavimo centras vykdo visas toliau išvardytas funkcijas sistemos eksploatavimo regione, kuriame įsteigtas, ir regioniniai koordinavimo centrai vykdo bent šias funkcijas, išsamiau nustatytas I priede:

a)  koordinuoto pralaidumo skaičiavimo;

a)  koordinuoto pralaidumo skaičiavimo pagal metodiką, parengtą pagal Reglamento (ES) 2015/1222 21, 26, 29 ir 30 straipsnius;

b)  koordinuotos saugumo analizės;

b)  koordinuotos saugumo analizės pagal metodiką, parengtą pagal Komisijos reglamento (ES) 2017/14851a 75 ir 76 straipsnius;

c)  bendrų sistemos modelių kūrimo;

c)  bendrų sistemos modelių kūrimo pagal metodiką ir procedūras, parengtas pagal Komisijos reglamento (ES) 2017/1485 67, 70 ir 79 straipsnius;

d)  perdavimo sistemos operatorių sistemos apsaugos planų ir veikimo atkūrimo planų nuoseklumo vertinimo;

d)  perdavimo sistemos operatorių sistemos apsaugos planų ir veikimo atkūrimo planų nuoseklumo vertinimo pagal procedūrą, nustatytą Komisijos reglamento (ES) 2017/2196b 6 straipsnyje;

e)  regioninio veikimo atkūrimo koordinavimo ir optimizavimo;

e)  regioninio veikimo atkūrimo koordinavimo ir optimizavimo;

f)  po veiksmų ir po trikdžių atliekamos analizės ir ataskaitų rengimo;

f)  po veiksmų ir po trikdžių atliekamos analizės ir ataskaitų rengimo;

g)  regiono rezervų apimties nustatymo;

g)  regiono rezervų apimties nustatymo;

h)  palankesnių regioninio balansavimo pajėgumo viešojo pirkimo sąlygų sudarymo;

h)  regioninio balansavimo pajėgumo apskaičiavimo;

i)  regioninės sistemos adekvatumo kitos paros ir einamosios paros laikotarpiais prognozės ir rizikos mažinimo veiksmų parengimo;

i)  regioninės sistemos adekvatumo kitos savaitės ir einamosios paros laikotarpiais prognozės ir rizikos mažinimo veiksmų parengimo pagal metodiką, nustatytą Reglamento (ES) ... [Reglamentas dėl pasirengimo valdyti riziką, pasiūlytas COM(2016) 862] 8 straipsnyje, ir vadovaujantis Komisijos reglamento (ES) 2017/1485 [Komisijos reglamentas, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės] 81 straipsnyje nustatyta tvarka;

j)  atjungimo planavimo koordinavimo;

j)  atjungimo planavimo koordinavimo pagal procedūras, nustatytas Komisijos reglamento (EB) 2017/1485 80 straipsnyje;

k)  perdavimo sistemos operatorių tarpusavio kompensavimo mechanizmų optimizavimo;

k)  perdavimo sistemos operatorių tarpusavio kompensavimo mechanizmų optimizavimo;

l)  mokymo ir atestavimo;

l)  mokymo ir atestavimo;

m)  regioninių krizės scenarijų nustatymo pagal [Reglamentas dėl pasirengimo valdyti riziką, pasiūlytas COM(2016) 862] 6 straipsnio 1 dalį, jei šią užduotį perdavė ENTSO-E;

 

n)  kasmetinio krizės modeliavimo parengimo ir atlikimo bendradarbiaujant su kompetentingomis institucijomis pagal [Reglamentas dėl pasirengimo valdyti riziką, pasiūlytas COM(2016) 862] 12 straipsnio 3 dalį;

n)  kasmetinio krizės modeliavimo parengimo ir atlikimo bendradarbiaujant su kompetentingomis institucijomis pagal [Reglamentas dėl pasirengimo valdyti riziką, pasiūlytas COM(2016) 862] 12 straipsnio 3 dalį;

o)  užduočių, susijusių su regioninių krizės scenarijų nustatymu, jei ir tiek, kiek šios užduotys perduotos regioniniams operatyviniams centrams pagal [Reglamentas dėl pasirengimo valdyti riziką, pasiūlytas COM(2016) 862] 6 straipsnio 1 dalį, vykdymo;

o)  užduočių, susijusių su regioninių krizės scenarijų nustatymu, jei ir tiek, kiek šios užduotys perduotos regioniniams koordinavimo centrams pagal [Reglamentas dėl pasirengimo valdyti riziką, pasiūlytas COM(2016) 862] 6 straipsnio 1 dalį, vykdymo;

p)  užduočių, susijusių su sezoninėmis adekvatumo prognozėmis, jei ir tiek, kiek šios užduotys perduotos regioniniams operatyviniams centrams pagal [Reglamentas dėl pasirengimo valdyti riziką, pasiūlytas COM(2016) 862] 9 straipsnio 2 dalį, vykdymo;

p)  užduočių, susijusių su sezoninėmis adekvatumo prognozėmis, jei ir tiek, kiek šios užduotys perduotos regioniniams koordinavimo centrams pagal [Reglamentas dėl pasirengimo valdyti riziką, pasiūlytas COM(2016) 862] 9 straipsnio 2 dalį, vykdymo;

q)  didžiausio naujų dalyvių pajėgumo, kurį galima teikti iš užsienio pajėgumų, apskaičiavimo pajėgumų mechanizmuose pagal 21 straipsnio 6 dalį.

q)  didžiausio naujų dalyvių pajėgumo, kurį galima teikti iš užsienio pajėgumų, apskaičiavimo pajėgumų mechanizmuose pagal 21 straipsnio 6 dalį;

 

qa)  vykdymo užduočių, susijusių su parama perdavimo sistemos operatoriams nustatant naujų pajėgumų, esamų pajėgumu didinimo arba alternatyvų jiems poreikius, kuriuos reikia pateikti regioninėms grupėms, įsteigtoms pagal Reglamentą (ES) 347/2013 ir kurie turi būti įtraukti į dešimties metų tinklo plėtros planą, nurodytą Direktyvos (ES) ... [Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, pasiūlyta COM(2016) 864/2] 51 straipsnyje.

 

_______________

 

1a 2017 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1485, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės (OL L 220, 2017 8 25, p. 1).

 

1b 2017 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/2196 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi elektros sistemos avarijų šalinimo ir veikimo atkūrimo reikalavimai (OL L 312, 2017 11 28, p. 54).

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija gali regioniniams operatyviniams centrams pagal šio reglamento VII skyrių skirti papildomų su sprendimų priėmimo galiomis nesusijusių funkcijų.

2.  Komisija gali regioniniams koordinavimo centrams pagal šio reglamento VII skyrių skirti papildomų su sprendimų priėmimo galiomis nesusijusių funkcijų.

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Perdavimo sistemos operatoriai savo regioniniam operatyviniam centrui pateikia šioms funkcijoms vykdyti būtiną informaciją.

3.  Perdavimo sistemos operatoriai savo regioniniam koordinavimo centrui pateikia šioms funkcijoms vykdyti būtiną informaciją.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Regioniniai operatyviniai centrai sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriams pateikia visą informaciją, būtiną regioninių operatyvinių centrų sprendimams ir siūlomoms rekomendacijoms įgyvendinti.

4.  Regioniniai koordinavimo centrai sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriams pateikia visą informaciją, būtiną sistemos stabilumui ir energijos tiekimo saugumui užtikrinti.

 

Dėl šiame straipsnyje nustatytų funkcijų, kurių neapima esamos atitinkamos gairės, ENTSO-E parengia pasiūlymą 22 straipsnyje nustatyta tvarka. Regioniniai koordinavimo centrai vykdo tas funkcijas, remdamiesi pasiūlymu, kurį patvirtino Agentūra.

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

35 straipsnis

35 straipsnis

Bendradarbiavimas regioniniuose operatyviniuose centruose

Bendradarbiavimas regioniniuose koordinavimo centruose ir tarp jų

1.  Kasdienė regioninių operatyvinių centrų veikla vykdoma remiantis bendrų sprendimų priėmimu. Bendrų sprendimų priėmimo procesas grindžiamas:

Kasdienė koordinavimo centrų veikla vykdoma remiantis regiono perdavimo sistemos operatorių bendrų sprendimų priėmimu, įskaitant regioninių koordinavimo centrų veiklos koordinavimo priemones, jei jų reikia. Bendradarbiavimo procesas grindžiamas:

a)  darbo tvarka, kuria nustatomi su funkcijomis susiję planavimo ir veiklos aspektai, pagal 36 straipsnį;

a)  darbo tvarka, kuria nustatomi su funkcijomis susiję planavimo ir veiklos aspektai, pagal 36 straipsnį;

b)  konsultavimosi su sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriais vykdant savo veiklos pareigas ir užduotis procedūra pagal 37 straipsnį;

b)  efektyvaus ir įtraukaus konsultavimosi su sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriais ir susijusiais suinteresuotaisiais subjektais procedūra pagal 37 straipsnį;

c)  sprendimų ir rekomendacijų priėmimo procedūra pagal 38 straipsnį;

c)  sprendimų ir rekomendacijų priėmimo ir peržiūros procedūra pagal 38 straipsnį, pagal kurią užtikrinamas vienodas požiūris į regioninio operatyvinio centro narius;

d)  regioninių operatyvinių centrų priimtų sprendimų ir rekomendacijų persvarstymo procedūra pagal 39 straipsnį.

 

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Regioniniai operatyviniai centrai parengia darbo tvarką, kuria nustatomi su vykdomomis funkcijomis susiję planavimo ir veiklos aspektai, atsižvelgiant visų pirma į tų funkcijų specifiką ir reikalavimus, kaip nustatyta I priede.

1.  Regioniniai koordinavimo centrai parengia veiksmingą, įtraukią, skaidrią ir sutarimą skatinančią darbo tvarką, kuria nustatomi su vykdomomis funkcijomis susiję planavimo ir veiklos aspektai, atsižvelgiant visų pirma į tų funkcijų specifiką ir reikalavimus, kaip nustatyta I priede.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Regioniniai operatyviniai centrai užtikrina, kad darbo tvarkoje būtų nustatytos susijusių šalių informavimo taisyklės.

2.  Regioniniai koordinavimo centrai užtikrina, kad darbo tvarkoje būtų nustatytos susijusių šalių informavimo taisyklės.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

37 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Regioniniai operatyviniai centrai parengia procedūrą, pagal kurią, vykdant jų kasdienės veiklos pareigas ir užduotis, organizuojamas tinkamas ir reguliarus konsultavimasis su perdavimo sistemos operatoriais ir susijusiais suinteresuotaisiais subjektais. Siekiant užtikrinti, kad būtų galima spręsti reguliavimo klausimus, prireikus konsultacijose dalyvauja reguliavimo institucijos.

Regioniniai koordinavimo centrai parengia procedūrą, pagal kurią, vykdant jų kasdienes pareigas ir užduotis, organizuojamas tinkamas ir reguliarus konsultavimasis su perdavimo sistemos operatoriais ir susijusiais suinteresuotaisiais subjektais. Siekiant užtikrinti, kad būtų galima spręsti reguliavimo klausimus, prireikus konsultacijose dalyvauja reguliavimo institucijos.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

37 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

37a straipsnis

 

Skaidrumas

 

1.  Regioniniai koordinavimo centrai organizuoja suinteresuotųjų subjektų įtraukimo procesą ir rengia reguliarius susitikimus su suinteresuotaisiais subjektais siekdami aptarti klausimus, susijusius su efektyviu, saugiu ir patikimu jungtinės sistemos eksploatavimu, taip pat nustatyti trūkumus ir pasiūlyti patobulinimus.

 

2.  ENTSO-E ir regioniniai operatyviniai centrai veikia visiškai skaidriai suinteresuotųjų subjektų ir plačiosios visuomenės atžvilgiu. Visi susiję dokumentai skelbiami atitinkamo regioninio koordinavimo centro interneto svetainėje. Ši dalis taikoma pasiūlymams, pagrindimams ir sprendimams, priimtiems pagal šio reglamento 32 ir 33 straipsnius, 35 straipsnio a punktą ir 38 straipsnį.

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sprendimų ir rekomendacijų priėmimas

Sprendimų ir rekomendacijų priėmimas ir peržiūra

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Regioniniai operatyviniai centrai parengia sprendimų ir rekomendacijų priėmimo procedūrą.

1.  Kiekvieno regioninio koordinavimo centro perdavimo sistemos operatoriai parengia sprendimų ir rekomendacijų priėmimo ir peržiūros procedūras, pagal kurias užtikrinamas regioninio operatyvinio centro narių geografiniu požiūriu subalansuotas atstovavimas ir vienodas požiūris į juos.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Regioniniai operatyviniai centrai priima perdavimo sistemos operatoriams skirtus saistančius sprendimus, susijusius su 34 straipsnio 1 dalies a, b, g ir q punktuose nurodytomis funkcijomis. Perdavimo sistemos operatoriai įgyvendina regioninių operatyvinių centrų priimtus saistančius sprendimus, išskyrus atvejus, kai dėl to būtų neigiamai paveikta sistemos sauga.

2.  Regioniniai koordinavimo centrai priima perdavimo sistemos operatoriams skirtus saistančius sprendimus, susijusius su 34 straipsnio 1 dalies a ir punktuose nurodytomis funkcijomis. Perdavimo sistemos operatoriai įgyvendina regioninių koordinavimo centrų priimtus sprendimus, išskyrus atvejus, kai įgyvendinant sprendimą būtų pažeistos kiekvieno perdavimo sistemos operatoriaus pagal Komisijos reglamento (ES) 2017/1485 25 straipsnį nustatytos eksploatavimo saugumo ribos.

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Regioniniai operatyviniai centrai priima perdavimo sistemos operatoriams skirtas rekomendacijas, susijusias su 34 straipsnio 1 dalies c–f ir h–p punktuose nurodytomis funkcijomis.

3.  Regioniniai koordinavimo centrai priima perdavimo sistemos operatoriams skirtas rekomendacijas, susijusias su 34 straipsnio 1 dalyje išvardytomis funkcijomis, kurios nenurodytos šio straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Jeigu perdavimo sistemos operatorius nusprendžia nukrypti nuo regioninio koordinavimo centro priimto sprendimo arba rekomendacijos, jis nedelsiant pateikia išsamų paaiškinimą regioninio koordinavimo centrui ir kitiems sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriams.

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Peržiūra pradedama vieno arba daugiau sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatorių prašymu. Po sprendimo arba rekomendacijos peržiūros regioniniai operatyviniai centrai priemonę patvirtina arba pakeičia.

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 3 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3c.  Kai peržiūrima priemonė yra saistantis sprendimas pagal šio reglamento 38 straipsnio 2 dalį, dėl prašymo dėl peržiūros šio sprendimo galiojimas nesustabdomas, išskyrus atvejus, kai kai įgyvendinant sprendimą būtų pažeistos kiekvieno perdavimo sistemos operatoriaus pagal sistemos eksploatavimo gaires nustatytos eksploatavimo saugumo ribos.

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Sistemos eksploatavimo regiono reguliavimo institucijos gali bendrai nuspręsti regioniniam operatyviniam centrui suteikti saistančių sprendimų priėmimo galias, susijusias su viena ar daugiau 34 straipsnio 1 dalies c–f ir h–l punktuose nurodytų funkcijų.

4.  Sistemos eksploatavimo regiono reguliavimo institucijos gali bendrai nuspręsti regioniniam koordinavimo centrui suteikti saistančių sprendimų priėmimo galias, susijusias su viena ar daugiau 34 straipsnio 1 dalyje išvardytų funkcijų, kurios nenurodytos šio straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

39 straipsnis

Išbraukta.

Sprendimų ir rekomendacijų persvarstymas

 

1.  Regioniniai operatyviniai centrai parengia sprendimų ir rekomendacijų persvarstymo procedūrą.

 

2.  Procedūra pradedama vieno arba daugiau sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatorių prašymu. Persvarsčius sprendimą arba rekomendaciją, regioniniai operatyviniai centrai priemonę patvirtina arba pakeičia.

 

3.  Jei persvarstoma priemonė yra saistantis sprendimas pagal 38 straipsnio 2 dalį, dėl prašymo persvarstyti sprendimo galiojimas nestabdomas, išskyrus atvejus, kai dėl to būtų neigiamai paveikta sistemos sauga.

 

4.  Jei persvarstoma priemonė yra rekomendacija pagal 38 straipsnio 3 dalį ir po persvarstymo perdavimo sistemos operatorius nusprendžia nukrypti nuo rekomendacijos, jis regioniniam operatyviniam centrui ir kitiems sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriams pateikia išsamų pagrindimą.

 

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Regioninių operatyvinių centrų valdyba

Regioninių koordinavimo centrų valdyba

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kad galėtų priimti su savo valdymu susijusias priemones ir stebėti savo veiklos rezultatus, regioniniai operatyviniai centrai įsteigia valdybą.

1.  Kad galėtų priimti su savo valdymu susijusias priemones ir stebėti savo veiklos rezultatus, regioniniai koordinavimo centrai įsteigia valdybą.

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valdybą sudaro nariai, atstovaujantys perdavimo sistemos operatoriams, ir stebėtojai, atstovaujantys sistemos eksploatavimo regiono reguliavimo institucijoms. Reguliavimo institucijų atstovai neturi balsavimo teisių.

2.  Valdybą sudaro nariai, atstovaujantys visiems sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriams. Valdybos sudėtis yra subalansuota geografiniu požiūriu.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valdyba atsakinga už:

3.  Valdyba atsakinga už:

a)  regioninio operatyvinio centro įstatų ir darbo tvarkos taisyklių parengimą ir patvirtinimą;

a)  regioninio koordinavimo centro įstatų ir darbo tvarkos taisyklių parengimą ir patvirtinimą;

b)  organizacinės struktūros nustatymą ir įgyvendinimą;

b)  organizacinės struktūros įgyvendinimą;

c)  metinio biudžeto parengimą ir patvirtinimą;

c)  metinio biudžeto parengimą ir patvirtinimą;

d)  bendrų sprendimų priėmimo proceso pagal 35 straipsnį parengimą ir patvirtinimą.

d)  bendrų sprendimų priėmimo proceso pagal 35 straipsnį parengimą ir patvirtinimą.

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Su regioninių operatyvinių centrų kasdiene veikla ir funkcijų vykdymu susijusios užduotys nepriklauso valdybos kompetencijai.

4.  Sprendimai, susiję regioninių koordinavimo centrų funkcijų vykdymu, nepriklauso valdybos kompetencijai.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Regioniniai operatyviniai centrai savo organizaciją parengia ir valdo remdamiesi struktūra, padedančia užtikrinti jų funkcijų saugą. Jų organizacinėje struktūroje nustatoma:

1.  Sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriai parengia regioninių koordinavimo centrų organizacinę struktūrą. Jų organizacinėje struktūroje nustatoma:

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  vadovaujančių darbuotojų įgaliojimai, pareigos ir atsakomybė;

a)  darbuotojų įgaliojimai, pareigos ir atsakomybė;

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Regioniniai operatyviniai centrai gali įsteigti regioninius skyrius, kad šie spręstų specifinius vietos klausimus arba padėtų operatyviniams centrams efektyviai ir patikimai vykdyti savo funkcijas.

2.  Regioniniai koordinavimo centrai gali įsteigti regioninius skyrius, kad šie spręstų specifinius vietos klausimus arba padėtų koordinavimo centrams efektyviai ir patikimai vykdyti savo funkcijas, jei įrodoma, kad jų būtinai reikia.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Regioniniai operatyviniai centrai turi turėti visus žmogiškuosius, techninius, fizinius ir finansinius išteklius, kurių reikia, kad jie galėtų vykdyti įpareigojimus pagal šį reglamentą ir atlikti savo funkcijas.

Regioniniai koordinavimo centrai turi turėti visus žmogiškuosius, techninius, fizinius ir finansinius išteklius, kurių reikia, kad jie galėtų nepriklausomai ir nešališkai vykdyti įpareigojimus pagal šį reglamentą ir atlikti savo funkcijas. Regioninių koordinavimo centrų žmogiškieji, techniniai, fiziniai ir finansiniai ištekliai neturi būti didesni negu tai griežtai būtina jų užduotims vykdyti ir turi būti užtikrinamas regioninio operatyvinio centro narių geografiniu požiūriu subalansuotas atstovavimas ir vienodas požiūris į juos.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Regioniniai operatyviniai centrai nustato bent šių dalykų nuolatinio stebėjimo procesą:

1.  Regioniniai koordinavimo centrai nustato bent šių dalykų nuolatinio stebėjimo procesą:

a)  savo veiklos efektyvumo;

a)  savo veiklos efektyvumo;

b)  priimamų sprendimų, teikiamų rekomendacijų ir pasiektų rezultatų;

b)  priimamų sprendimų, teikiamų rekomendacijų, ypač tų, nuo kurių perdavimo sistemos operatoriai nukrypsta, ir pasiektų rezultatų;

c)  kiekvienos funkcijos, už kurią jie atsakingi, veiksmingumo ir efektyvumo.

c)  kiekvienos funkcijos, už kurią jie atsakingi, veiksmingumo ir efektyvumo.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Regioniniai operatyviniai centrai Agentūrai ir sistemos eksploatavimo regiono reguliavimo institucijoms bent kasmet pateikia duomenis, surinktus vykdant nuolatinį stebėjimą.

Išbraukta.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Regioniniai operatyviniai centrai skaidriai nustato savo sąnaudas ir pateikia ataskaitą Agentūrai ir sistemos eksploatavimo regiono reguliavimo institucijoms.

3.  Regioniniai koordinavimo centrai skaidriai nustato savo sąnaudas ir pateikia ataskaitą Agentūrai ir sistemos eksploatavimo regiono reguliavimo institucijoms.

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Regioniniai operatyviniai centrai metinę savo veiklos efektyvumo ataskaitą pateikia ENTSO-E, Agentūrai, sistemos eksploatavimo regiono reguliavimo institucijoms ir pagal Komisijos sprendimo 2012/C 353/0237 1 straipsnį įsteigtai Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupei.

4.  Regioniniai koordinavimo centrai metinę ataskaitą, kurioje nurodomi atitinkami stebėsenos duomenys pagal šio straipsnio 1 dalį ir informacija apie jų veiklos efektyvumą, pateikia ENTSO-E, Agentūrai, sistemos eksploatavimo regiono reguliavimo institucijoms ir pagal Komisijos sprendimo 2012/C 353/02 1 straipsnį įsteigtai Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupei.

__________________

__________________

37 2012 m. lapkričio 15 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiama Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupė (OL C 353, 2012 11 17, p. 2).

37 2012 m. lapkričio 15 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiama Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupė (OL C 353, 2012 11 17, p. 2).

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Apie trūkumus, nustatytus vykdant stebėjimo procesą pagal 1 dalį, regioniniai operatyviniai centrai praneša ENTSO-E, sistemos eksploatavimo regiono reguliavimo institucijoms, Agentūrai ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms, atsakingoms už krizių prevenciją ir valdymą.

5.  Apie trūkumus, nustatytus vykdant stebėjimo procesą pagal 1 dalį, regioniniai koordinavimo centrai praneša ENTSO-E, sistemos eksploatavimo regiono reguliavimo institucijoms, Agentūrai ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms, atsakingoms už krizių prevenciją ir valdymą.

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Nepažeidžiant konfidencialumo principo ir poreikio užtikrinti saugumą ir išsaugoti komerciniu požiūriu neskelbtiną informaciją, regioniniai koordinavimo centrai 4 ir 5 dalyse nurodytas ataskaitas skelbia viešai.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Regioniniai operatyviniai centrai imasi būtinų veiksmų, kad apdraustų su savo užduočių vykdymu susijusią atsakomybę, visų pirma kai priima perdavimo sistemos operatoriams skirtus saistančius sprendimus. Pasirenkant draudimo metodą atsižvelgiama į regioninio operatyvinio centro juridinį statusą ir teikiamo komercinio draudimo lygį.

Į pasiūlymą dėl regioninių koordinavimo centrų įsteigimo pagal 32 straipsnį įtraukiama tvarka, pagal kurią apdraudžiama su regioninio koordinavimo centro užduočių vykdymų susijusi atsakomybė. Pasirenkant draudimo metodą atsižvelgiama į regioninio koordinavimo centro juridinį statusą ir teikiamo komercinio draudimo lygį.

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

47 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Perdavimo sistemos operatoriai skelbia atitinkamus duomenis apie apibendrintą prognozę ir faktinę paklausą, gamybos ir apkrovos įrenginių prieinamumą ir faktinį jų naudojimą, apie tinklų ir jungiamųjų linijų prieinamumą ir jų naudojimą bei apie balansavimo energiją ir rezervinę galią. Galima naudoti apibendrintus apytiksliai apskaičiuotus duomenis apie mažų gamybos ir apkrovos įrenginių prieinamumą ir faktinį jų naudojimą.

4.  Perdavimo sistemos operatoriai skelbia atitinkamus duomenis apie apibendrintą prognozę ir faktinę paklausą, gamybos ir apkrovos įrenginių prieinamumą ir faktinį jų naudojimą, apie tinklų ir jungiamųjų linijų prieinamumą ir jų naudojimą, balansavimo energiją ir rezervinę galią ir apie turimą lankstumą. Galima naudoti apibendrintus apytiksliai apskaičiuotus duomenis apie mažų gamybos ir apkrovos įrenginių prieinamumą ir faktinį jų naudojimą.

Pagrindimas

Šis pakeitimas glaudžiai susijęs su kitais pateiktais Komisijos iš dalies pakeistų nuostatų pakeitimais.

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Skirstomųjų tinklų operatoriai, kurie nėra vertikaliosios integracijos įmonės dalis arba kurie yra atsieti vadovaujantis [Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, pasiūlyta COM(2016) 864/2] 35 straipsnio nuostatomis, bendradarbiauja Sąjungos lygmeniu per Europos masto skirstomųjų tinklų operatorių subjektą (ES STO subjektas), siekdami padėti sukurti elektros energijos vidaus rinką ir skatinti jos veikimą ir optimalų skirstomųjų tinklų ir perdavimo sistemų valdymą ir koordinuotą eksploatavimą. Skirstomųjų tinklų operatoriai, norintys dalyvauti ES STO subjekto veikloje, tampa registruotaisiais subjekto nariais.

Skirstomųjų tinklų operatoriai bendradarbiauja Sąjungos lygmeniu per Europos masto skirstomųjų tinklų operatorių subjektą (ES STO subjektas), siekdami padėti sukurti elektros energijos vidaus rinką ir skatinti jos veikimą ir optimalų skirstomųjų tinklų ir perdavimo sistemų valdymą ir koordinuotą eksploatavimą. Skirstomųjų tinklų operatoriai, norintys dalyvauti ES STO subjekto veikloje, turi teisę tapti registruotaisiais subjekto nariais.

 

Registruotieji nariai gali dalyvauti ES STO subjekto veikloje tiesiogiai arba būti atstovaujami valstybės narės paskirtos nacionalinės asociacijos arba Sąjungos lygmens asociacijos.

 

Vykdydamas savo funkcijas pagal Sąjungos teisę, ES STO subjektas veikia nepriklausomai nuo atskirų nacionalinių interesų ar perdavimo sistemos operatorių nacionalinių interesų.

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iki [Leidinių biurui: dvylika mėnesių po įsigaliojimo] skirstomųjų tinklų operatoriai, pasinaudodami administracine Agentūros parama, Komisijai ir Agentūrai pateikia įsteigtino ES STO subjekto įstatų projektą, registruotų narių sąrašą ir darbo tvarkos taisyklių, įskaitant konsultavimosi su ENTSO-E ir kitais suinteresuotaisiais subjektais tvarkos taisykles ir finansavimo taisykles, projektą.

1.  Iki [Leidinių biurui: dvylika mėnesių po įsigaliojimo] skirstomųjų tinklų operatoriai, pasinaudodami administracine Agentūros parama, Komisijai ir Agentūrai pateikia įsteigtino ES STO subjekto įstatų projektą, dalyvaujančių skirstomųjų tinklų operatorių ir organų, paskirtų atstovauti skirstomųjų tinklų operatoriams, sąrašą ir darbo tvarkos taisyklių, įskaitant konsultavimosi su ENTSO-E ir kitais suinteresuotaisiais subjektais tvarkos taisykles, sprendimų priėmimo procedūrą ir finansavimo taisykles, projektą.

 

ES STO subjekto darbo tvarkos taisyklių projekte užtikrinamas visų dalyvaujančių STO subalansuotas atstovavimas, įskaitant dalyvavimą sprendimų priėmimo procedūroje.

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Per du mėnesius nuo gavimo dienos Agentūra, oficialiai pasikonsultavusi su visus suinteresuotuosius subjektus, ypač skirstomųjų tinklų naudotojus, atstovaujančiomis organizacijomis, pateikia Komisijai nuomonę dėl įstatų projekto, narių sąrašo ir darbo tvarkos taisyklių projekto.

2.  Per du mėnesius nuo gavimo dienos Agentūra, oficialiai pasikonsultavusi su visiems suinteresuotiesiems subjektams, ypač skirstomųjų tinklų naudotojams ir vartotojų apsaugos organizacijoms, atstovaujančiomis organizacijomis, pateikia Komisijai nuomonę dėl įstatų projekto, narių sąrašo ir darbo tvarkos taisyklių projekto, visų pirma atsižvelgdama į taisykles, susijusias su ES STO nepriklausomumu, interesų konfliktų prevencija ir poreikiu užtikrinti geografiniu atžvilgiu subalansuotą atstovavimą jos nariams bei jų vienodą požiūrį į juos.

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Komisija, atsižvelgdama į Agentūros nuomonę, pateiktą pagal 2 dalį, savo nuomonę dėl įstatų projekto, narių sąrašo ir darbo tvarkos taisyklių projekto pateikia per tris mėnesius nuo Agentūros nuomonės gavimo dienos.

3.  Komisija, atsižvelgdama į Agentūros nuomonę, pateiktą pagal 2 dalį, savo nuomonę dėl įstatų projekto, narių sąrašo ir darbo tvarkos taisyklių, įskaitant darbo tvarkos taisykles dėl konsultavimosi su ENTSO-E ir kitais suinteresuotaisiais subjektais, sprendimų priėmimo procedūros ir finansavimo taisyklių projekto pateikia per tris mėnesius nuo Agentūros nuomonės gavimo dienos.

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Su ES STO subjekto veikla susijusias išlaidas padengia skirstomųjų tinklų operatoriai, kurie yra registruoti nariai, ir į jas atsižvelgiama skaičiuojant tarifus. Reguliavimo institucijos patvirtina šias išlaidas tik tuo atveju, jei jos pagrįstos ir proporcingos.

6.  Su ES STO subjekto veikla susijusias išlaidas padengia skirstomųjų tinklų operatoriai, kurie yra registruoti nariai. Reguliavimo institucija laiko jas reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis ir atsižvelgia į jas skaičiuodama tarifus. Reguliavimo institucijos patvirtina šias išlaidas tik tuo atveju, jei jos pagrįstos ir proporcingos.

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

50 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

50 a straipsnis

 

Pagrindinės ES elektros STO subjekto taisyklės ir procedūros

 

1.  ES STO subjekto įstatais, priimtais pagal 50 straipsnį, užtikrinami šie principai:

 

a)  ES STO subjekto darbuose gali dalyvauti tik registruoti nariai su galimybe įgaliojimus perduoti kitiems nariams;

 

b)  strateginius sprendimus dėl ES STO subjekto veiklos ir direktorių valdybos politikos gaires priima generalinė asamblėja;

 

c)  generalinės asamblėjos sprendimai priimami laikantis šių taisyklių: – kai surenkama 65 % generalinės asamblėjos nariams skirtų balsų, kiekvieno nario turimas balsų skaičius yra proporcingas atitinkamam klientų skaičiui ir galutiniam rezultatui pritaria ne mažiau kaip 55 % generalinės asamblėjos narių;

 

d)  generalinės asamblėjos sprendimai nepatvirtinami laikantis šių taisyklių:– kai surenkama 35% generalinės asamblėjos nariams skirtų balsų, kiekvieno nario turimas balsų skaičius yra proporcingas atitinkamam klientų skaičiui ir galutiniam rezultatui pritaria ne mažiau kaip 25% generalinės asamblėjos narių;

 

e)  direktorių valdybą išrenka generalinė asamblėja ne ilgesnei kaip 4 metų kadencijai;

 

f)  direktorių valdyba iš savo narių paskiria pirmininką ir tris pirmininko pavaduotojus;

 

g)  skirstomųjų tinklų operatorių ir perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimui pagal 52 ir 53 straipsnį vadovauja direktorių valdyba;

 

h)  direktorių valdybos sprendimai priimami paprasta 15 balsų dauguma;

 

i)  generalinė asamblėja, remdamasi direktorių valdybos pasiūlymu, iš savo narių paskiria generalinį sekretorių ketverių metų kadencijai, kuri gali būti vieną kartą pratęsta;

 

j)  generalinė asamblėja, remdamasi direktorių valdybos pasiūlymu, paskiria ekspertų grupes; nė vienos grupės negali sudaryti daugiau kaip 30 narių ir 1/3 dalis gali būti ne nariai. Be to, įsteigiama „vienos šalies“ ekspertų grupė, kurią sudaro tiksliai po vieną STO atstovą iš kiekvienos valstybės narės.

 

2.  ES STO subjekto patvirtintomis procedūromis užtikrinamas teisingas ir proporcingas požiūris į jo narius ir atspindima įvairi jo narystės geografinė ir ekonominė struktūra. Be kita ko, darbo tvarkos taisyklėse numatoma, kad:

 

a)  direktorių valdybą sudaro valdybos pirmininkas ir 27 narių atstovų: – [ ] 9 yra narių, kurie turi daugiau kaip 1 mln. tinklo vartotojų, atstovai; – [ ] 9 yra narių, kurie turi daugiau kaip 100 000 ir mažiau kaip 1 mln. tinklo vartotojų, atstovai; – [ ] 9 yra narių, kurie turi mažiau kaip 100 000 tinklo vartotojų, atstovai; ab) esamų STO asociacijų atstovai direktorių valdybos susitikimuose gali dalyvauti kaip stebėtojai;

 

b)   direktorių valdybos sudėtyje negali būti daugiau kaip trys narių, įsikūrusių toje pačioje valstybėje narėje arba priklausančių tai pačiai pramonės grupei, atstovai;

 

c)   kiekvienas valdybos pirmininko pavaduotojas turi būti paskiriamas iš kiekvienos a punkte nurodytos narių kategorijos atstovų;

 

e)  narių, įsikūrusių vienoje valstybėje narėje arba priklausančių tai pačiai pramonės grupei, atstovai negali sudaryti ekspertų grupės dalyvių daugumos;

 

f)   direktorių valdyba įsteigia strateginę patariamąją grupę, kuri teikia nuomonę direktorių valdybai ir ekspertų grupėms; ji sudaroma iš Europos STO asociacijų atstovų ir tų valstybių narių, kurioms neatstovaujama direktorių valdyboje, atstovų.

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  ES STO subjekto užduotys:

1.  ES STO subjekto užduotys:

a)  koordinuotas perdavimo ir skirstomųjų tinklų eksploatavimas ir planavimas;

a)  skatinti koordinuotą perdavimo ir skirstomųjų tinklų eksploatavi ir planavimą;

b)  atsinaujinančiųjų energijos išteklių, paskirstytosios gamybos ir kitų į skirstomuosius tinklus įdiegtų, pvz., energijos kaupimo, išteklių integravimas;

b)  tobulinti ir kuo labiau stiprinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių, paskirstytosios gamybos integravimą ir palengvinti kitų į skirstomuosius tinklus įdiegtų, pvz., energijos kaupimo, išteklių integravimą ir sektorių integravimą;

c)  reguliavimo apkrova plėtra;

c)  sudaryti palankias sąlygas reguliavimo apkrova plėtrai;

d)  skirstomųjų tinklų skaitmeninimas, įskaitant pažangiųjų elektros energijos tinklų ir pažangiųjų apskaitos sistemų diegimą;

d)  pagerinti skirstomųjų tinklų skaitmeninimą, įskaitant pažangiųjų elektros energijos tinklų ir pažangiųjų matavimo sistemų diegimą;

e)  duomenų tvarkymas, kibernetinis saugumas ir duomenų apsauga;

e)  užtikrinti nediskriminacinę ir neutralią prieigą prie duomenų, neatsižvelgiant į duomenų tvarkymo modelį, ir skatinti standartizaciją, tarpvalstybinį keitimąsi duomenimis, ypač, atitinkamais atvejais, su ENTSO-E, kad būtų palengvintas keitimasis duomenimis, kibernetinis saugumas ir duomenų apsauga;

f)  dalyvavimas tobulinant tinklo kodeksus pagal 55 straipsnį.

f)  dalyvauti tobulinant tinklo kodeksus pagal 55 straipsnį.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  bendradarbiauja su ENTSO-E dėl tinklo kodeksų ir gairių, priimtų pagal šį reglamentą ir susijusių su skirstomųjų tinklų eksploatavimu ir planavimu, taip pat su koordinuotu perdavimo ir skirstomųjų tinklų eksploatavimu, įgyvendinimo stebėjimo;

a)  veiksmingai bendradarbiauja su ENTSO-E, Agentūra ir nacionalinėmis reguliavimo institucijomis siekiant palengvinti tinklo kodeksų ir gairių, priimtų pagal šį reglamentą ir susijusių su skirstomųjų tinklų eksploatavimu ir planavimu, taip pat su koordinuotu perdavimo ir skirstomųjų tinklų eksploatavimu, įgyvendinimo stebėjimą, vykdomą Agentūros ir atitinkamais atvejais nacionalinių reguliavimo institucijų;

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Rengdamas galimus tinklo kodeksus pagal 55 straipsnį, ES STO subjektas, laikydamasis 50 straipsnyje nurodytų darbo tvarkos taisyklių, ankstyvajame etape išsamiai, viešai ir skaidriai konsultuojasi su visais svarbiais suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma su visus suinteresuotuosius subjektus atstovaujančiomis organizacijomis. Taip pat konsultuojamasi su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir kitomis nacionalinėmis institucijomis, elektros energijos tiekimo ir gamybos įmonėmis, sistemos naudotojais, įskaitant vartotojus, skirstomųjų tinklų operatoriais, įskaitant atitinkamas pramonės asociacijas, technines įstaigas ir suinteresuotųjų subjektų forumus. Konsultuojantis siekiama sužinoti visų atitinkamų šalių nuomonę ir pasiūlymus sprendimų priėmimo procese.

1.  Dalyvaudamas naujų tinklo kodeksų rengime pagal 55 straipsnį, ES STO subjektas, laikydamasis 50 straipsnyje nurodytų darbo tvarkos taisyklių, ankstyvajame etape išsamiai, viešai ir skaidriai konsultuojasi su visais svarbiais suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma su visus suinteresuotuosius subjektus atstovaujančiomis organizacijomis. Taip pat konsultuojamasi su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir kitomis nacionalinėmis institucijomis, elektros energijos tiekimo ir gamybos įmonėmis, sistemos naudotojais, įskaitant vartotojus, skirstomųjų tinklų operatoriais, įskaitant atitinkamas pramonės asociacijas, technines įstaigas ir suinteresuotųjų subjektų forumus. Konsultuojantis siekiama sužinoti visų atitinkamų šalių nuomonę ir pasiūlymus sprendimų priėmimo procese.

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-1.  ENTSO-E ir ES STO subjektas sukuria oficialų mechanizmą, kuriuo sudaromos palankios sąlygos skirstomųjų tinklų operatorių ir perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimui.

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

53 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Skirstomųjų tinklų operatoriai bendradarbiauja su perdavimo sistemos operatoriais savo tinklų planavimo ir eksploatavimo klausimais. Visų pirma perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriai keičiasi visa būtina informacija ir duomenimis apie elektros energijos gamybos išteklių ir reguliavimo apkrova išteklių veikimo charakteristikas, kasdienį savo tinklų veikimą ir investicijų į tinklus planavimą ilguoju laikotarpiu, siekdami užtikrinti, kad jų tinklai būtų ekonomiškai, saugiai ir patikimai plėtojami ir eksploatuojami.

1.  Skirstomųjų tinklų operatoriai ir perdavimo sistemos operatoriai bendradarbiauja savo tinklų planavimo ir eksploatavimo klausimais. Visų pirma perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriai keičiasi visa būtina informacija ir duomenimis apie elektros energijos gamybos išteklių ir reguliavimo apkrova išteklių veikimo charakteristikas, kasdienį savo tinklų veikimą ir investicijų į tinklus planavimą ilguoju laikotarpiu, siekdami užtikrinti, kad jų tinklai būtų plėtojami ir eksploatuojami ekonomiškai bei būtų eksploatuojami saugiai ir patikimai.

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  suderinto perdavimo ir skirstymo tarifo sudedamųjų dalių ir prijungimo mokesčių taisyklės, įskaitant kainų skirtingose vietovėse signalų ir perdavimo sistemos operatorių tarpusavio kompensavimo taisykles;

Išbraukta.

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

p)  su regioniniais operatyviniais centrais susijusios taisyklės.

Išbraukta.

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija, pasikonsultavusi su Agentūra, ENTSO-E ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, kas trejus metus parengia prioritetų sąrašą, kuriame įvardijamos 1 dalyje nustatytos sritys, įtrauktinos į rengiamus tinklo kodeksus. Jei tinklo kodekso dalykas yra tiesiogiai susijęs su skirstomųjų tinklų eksploatavimu ir yra mažiau svarbus perdavimo sistemai, Komisija gali reikalauti, kad projekto rengimo komitetą sušauktų ir tinklo kodekso pasiūlymą Agentūrai pateiktų ES elektros STO subjektas, o ne ENTSO-E.

2.  Komisija, pasikonsultavusi su Agentūra, ENTSO-E, ES STO subjektu ir kitais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, kas trejus metus parengia prioritetų sąrašą, kuriame įvardijamos 1 dalyje nustatytos sritys, įtrauktinos į rengiamus tinklo kodeksus. Jei tinklo kodekso dalykas yra tiesiogiai susijęs su skirstomųjų tinklų eksploatavimu ir yra mažiau svarbus perdavimo sistemai, Komisija gali reikalauti, kad projekto rengimo komitetą sušauktų ir tinklo kodekso pasiūlymą Agentūrai pateiktų ES elektros STO subjektas, o ne ENTSO-E.

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl reglamento

56 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagal 55 straipsnį priimtų tinklo kodekso pakeitimų projektus Agentūrai gali siūlyti asmenys, kurie tikriausiai yra suinteresuoti tuo tinklo kodeksu, be kita ko, ENTSO-E, ES STO subjektas, perdavimo sistemos operatoriai, sistemos naudotojai ir vartotojai. Be to, Agentūra gali siūlyti pakeitimus savo iniciatyva.

2.  Pagal 55 straipsnį priimtų tinklo kodekso pakeitimų projektus Agentūrai gali siūlyti asmenys, kurie tikriausiai yra suinteresuoti tuo tinklo kodeksu, be kita ko, ENTSO-E, ES STO subjektas, perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriai, sistemos naudotojai ir vartotojai. Be to, Agentūra gali siūlyti pakeitimus savo iniciatyva.

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

56 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

56 a straipsnis

 

Ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d. Komisija įvertina esamus įgyvendinimo aktus, kuriuose išdėstyti tinklo kodeksai ir gairės, kad įvertintų, kuriuos jų elementus vertėtų įtvirtinti Sąjungos teisėkūros procedūra priimamuose aktuose dėl elektros energijos vidaus rinkos. Komisija išsamią vertinimo ataskaitą pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai. Jei tinkama, kartu su ta ataskaita pateikiama pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, atsižvelgiant į Komisijos vertinimą.

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Priimdama arba iš dalies keisdama gaires Komisija konsultuojasi su Agentūra, ENTSO-E ir, kai tinkama, kitais suinteresuotaisiais subjektais.

7.  Priimdama arba iš dalies keisdama gaires Komisija konsultuojasi su Agentūra, ENTSO-E, ES STO subjektu ir, kai tinkama, kitais suinteresuotaisiais subjektais.

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl reglamento

64 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

64 a straipsnis

 

Peržiūra

 

Iki 2025 m. birželio 1 d. Komisija atlieka peržiūrą ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šio reglamento įgyvendinimo, prireikus kartu su pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

I priedas

I priedas

REGIONINIŲ OPERATYVINIŲ CENTRŲ FUNKCIJOS

REGIONINIŲ KOORDINAVIMO CENTRŲ FUNKCIJOS

1.  Koordinuotas pralaidumo skaičiavimas

1.  Koordinuotas pralaidumo skaičiavimas

1.1.  Regioniniai operatyviniai centrai atlieka koordinuotą tarpzoninio pralaidumo skaičiavimą.

1.1.  Regioniniai koordinavimo centrai atlieka koordinuotą tarpzoninio pralaidumo skaičiavimą.

1.2.  Koordinuotas pralaidumo skaičiavimas kiekvienam prekybos laikotarpiui atliekamas laiku, o einamosios paros laikotarpiui – taip dažnai, kaip reikia.

1.2.  Koordinuotas pralaidumo skaičiavimas kiekvienam prekybos laikotarpiui atliekamas laiku, o einamosios paros laikotarpiui – taip dažnai, kaip reikia.

1.3.  Koordinuotas pralaidumo skaičiavimas atliekamas remiantis bendru sistemos modeliu pagal 2 punktą ir atitinkamo sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatorių parengta koordinuoto pralaidumo skaičiavimo metodika.

1.3.  Koordinuotas pralaidumo skaičiavimas atliekamas remiantis bendru sistemos modeliu pagal 2 punktą ir atitinkamo sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatorių parengta koordinuoto pralaidumo skaičiavimo metodika.

1.4.  Koordinuotas pralaidumo skaičiavimas užtikrina efektyvų perkrovos valdymą laikantis šiame reglamente nustatytų perkrovos valdymo principų.

1.4.  Koordinuotas pralaidumo skaičiavimas užtikrina efektyvų perkrovos valdymą laikantis šiame reglamente nustatytų perkrovos valdymo principų.

2.  Koordinuota saugumo analizė

2.  Koordinuota saugumo analizė

2.1.  Regioniniai operatyviniai centrai atlieka koordinuotą saugumo analizę, siekdami užtikrinti patikimą sistemos eksploatavimą.

2.1.  Regioniniai koordinavimo centrai atlieka koordinuotą saugumo analizę, siekdami užtikrinti patikimą sistemos eksploatavimą.

2.2.  Saugumo analizė atliekama visais operatyvinio planavimo laikotarpiais naudojant bendrus sistemos modelius.

2.2.  Saugumo analizė atliekama visais operatyvinio planavimo laikotarpiais naudojant bendrus sistemos modelius.

2.3.  Koordinuotos saugumo analizės rezultatus regioniniai operatyviniai centrai pateikia bent sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriams.

2.3.  Koordinuotos saugumo analizės rezultatus regioniniai koordinavimo centrai pateikia bent sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriams.

2.4.  Jei atlikęs koordinuotą saugumo analizę regioninis operatyvinis centras aptinka galimą apribojimą, jis numato taisomuosius veiksmus, kuriais užtikrinamas didžiausias ekonomiškumas.

2.4.  Jei atlikęs koordinuotą saugumo analizę regioninis koordinavimo centras aptinka galimą apribojimą, jis numato taisomuosius veiksmus, kuriais užtikrinamas didžiausias ekonomiškumas.

 

2.4 a.  Koordinuota saugumo analizė atliekama remiantis bendru sistemos modeliu pagal 2 dalį ir metodika, pagal kurią nustatomi koordinuoti taisomieji veiksmai, parengti atitinkamo sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatorių.

3.  Bendrų sistemos modelių kūrimas

3.  Bendrų sistemos modelių kūrimas

3.1.  Regioniniai operatyviniai centrai nustato efektyvius bendro sistemos modelio kūrimo procesus kiekvienam operatyvinio planavimo laikotarpiui.

3.1.  Regioniniai koordinavimo centrai nustato efektyvius bendro sistemos modelio kūrimo procesus kiekvienam operatyvinio planavimo laikotarpiui.

3.2.  Perdavimo sistemos operatoriai paskiria vieną regioninį operatyvinį centrą bendram visų regionų sistemos modeliui sukurti.

3.2.  Perdavimo sistemos operatoriai paskiria vieną regioninį koordinavimo centrą bendram visų regionų sistemos modeliui sukurti.

3.3.  Į bendrus sistemos modelius įtraukiami atitinkami duomenys, pagal kuriuos visais operatyvinio planavimo laikotarpiais būtų galima efektyviai vykdyti operatyvinį planavimą ir skaičiuoti pralaidumą.

3.3.  Į bendrus sistemos modelius įtraukiami atitinkami duomenys, pagal kuriuos visais operatyvinio planavimo laikotarpiais būtų galima efektyviai vykdyti operatyvinį planavimą ir skaičiuoti pralaidumą.

3.4.  Bendri sistemos modeliai pateikiami visiems regioniniams operatyviniams centrams, perdavimo sistemos operatoriams, ENTSO-E ir Agentūrai jos prašymu.

3.4.  Bendri sistemos modeliai pateikiami visiems regioniniams koordinavimo centrams, perdavimo sistemos operatoriams, ENTSO-E ir Agentūrai jos prašymu.

4.  Perdavimo sistemos operatorių sistemos apsaugos planų ir veikimo atkūrimo planų nuoseklumo vertinimas

4.  Perdavimo sistemos operatorių sistemos apsaugos planų ir veikimo atkūrimo planų nuoseklumo vertinimas

4.1.  Visi perdavimo sistemos operatoriai susitaria dėl slenkstinės vertės, kurią viršijus vieno ar daugiau perdavimo sistemos operatorių veiksmai įvykus sistemos avarijai ar jai esant visiško atsijungimo arba veikimo atkūrimo būsenos laikomi darančiais didelį poveikį kitiems perdavimo sistemos operatoriams, kurių sistemos sinchroniškai arba nesinchroniškai sujungtos tarpusavyje.

4.1.  Visi perdavimo sistemos operatoriai susitaria dėl slenkstinės vertės, kurią viršijus vieno ar daugiau perdavimo sistemos operatorių veiksmai įvykus sistemos avarijai ar jai esant visiško atsijungimo arba veikimo atkūrimo būsenos laikomi darančiais didelį poveikį kitiems perdavimo sistemos operatoriams, kurių sistemos sinchroniškai arba nesinchroniškai sujungtos tarpusavyje.

4.2.  Remdamasis pagal 4.1 punktą nustatyta slenkstine verte, kiekvienas regioninis operatyvinis centras padeda sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriams vertinti jų sistemos apsaugos ir veikimo atkūrimo planų nuoseklumą.

4.2.  Remdamasis pagal 4.1 punktą nustatyta slenkstine verte, kiekvienas regioninis koordinavimo centras padeda sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriams vertinti jų sistemos apsaugos ir veikimo atkūrimo planų nuoseklumą.

4.3.  Teikdamas pagalbą perdavimo sistemos operatoriams, regioninis operatyvinis centras:

4.3.  Teikdamas pagalbą perdavimo sistemos operatoriams, regioninis koordinavimo centras:

a)  nustato galimus nesuderinamumus;

a)  nustato galimus nesuderinamumus;

b)  pasiūlo poveikio mažinimo veiksmus.

b)  pasiūlo poveikio mažinimo veiksmus.

4.4.  Perdavimo sistemos operatoriai atsižvelgia į pasiūlytus poveikio mažinimo veiksmus.

4.4.  Perdavimo sistemos operatoriai atsižvelgia į pasiūlytus poveikio mažinimo veiksmus.

5.  Regioninis veikimo atkūrimo koordinavimas ir optimizavimas

5.  Regioninis veikimo atkūrimo koordinavimas ir optimizavimas

5.1.  Regioniniai operatyviniai centrai aprūpinami beveik tikralaikės prižiūrimosios kontrolės ir duomenų rinkimo sistemomis, kurių stebėjimo apimtis nustatoma remiantis pagal 4.1 punktą nustatyta slenkstine verte.

 

5.2.  Kiekvienas atitinkamas regioninis operatyvinis centras teikia pagalbą paskirtiesiems dažnio vedliams ir resinchronizavimo vedliams, siekdamas užtikrinti, kad sistemos veikimas būtų atkurtas efektyviau ir veiksmingiau. Jei perdavimo sistemos operatoriaus sistema yra visiško atsijungimo arba veikimo atkūrimo būsenos, jis turi teisę prašyti regioninio operatyvinio centro pagalbos.

5.2.  Kiekvienas atitinkamas regioninis koordinavimo centras teikia pagalbą paskirtiesiems dažnio vedliams ir resinchronizavimo vedliams, siekdamas užtikrinti, kad sistemos veikimas būtų atkurtas efektyviau ir veiksmingiau. Jei perdavimo sistemos operatoriaus sistema yra visiško atsijungimo arba veikimo atkūrimo būsenos, jis turi teisę prašyti regioninio koordinavimo centro pagalbos.

6.  Po veiksmų ir po trikdžių atliekama analizė ir rengiamos ataskaitos

6.  Po veiksmų ir po trikdžių atliekama analizė ir rengiamos ataskaitos

6.1.  Regioniniai operatyviniai centrai ištiria kiekvieną incidentą, per kurį viršijama pagal 4.1 punktą nustatyta slenkstinė vertė, ir parengia ataskaitą. Sistemos eksploatavimo regiono reguliavimo institucijos ir Agentūra gali dalyvauti tyrime savo prašymu. Ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos, kuriomis siekiama išvengti panašių incidentų ateityje.

6.1.  Regioniniai koordinavimo centrai ištiria kiekvieną incidentą, per kurį viršijama pagal 4.1 punktą nustatyta slenkstinė vertė, ir parengia ataskaitą. Sistemos eksploatavimo regiono reguliavimo institucijos ir Agentūra gali dalyvauti tyrime savo prašymu. Ataskaitoje pateikiamos rekomendacijos, kuriomis siekiama išvengti panašių incidentų ateityje.

6.2.  Ataskaita pateikiama visiems perdavimo sistemos operatoriams, reguliavimo institucijoms, Komisijai ir Agentūrai. Agentūra gali pateikti rekomendacijas, kuriomis siekiama išvengti panašių incidentų ateityje.

6.2.  Ataskaita pateikiama visiems perdavimo sistemos operatoriams, reguliavimo institucijoms, Komisijai ir Agentūrai. Agentūra gali pateikti rekomendacijas, kuriomis siekiama išvengti panašių incidentų ateityje.

7.  Regiono rezervų apimties nustatymas

7.  Regiono rezervų apimties nustatymas

7.1.  Regioniniai operatyviniai centrai nustato sistemos eksploatavimo regiono rezervo pajėgumų reikalavimus. Nustatant rezervo pajėgumų reikalavimus:

7.1.  Regioniniai koordinavimo centrai nustato sistemos eksploatavimo regiono rezervo pajėgumų reikalavimus. Nustatant rezervo pajėgumų reikalavimus:

a)  siekiama bendro tikslo kuo ekonomiškiau išlaikyti sistemos eksploatavimo saugumą;

a)  siekiama bendro tikslo kuo ekonomiškiau išlaikyti sistemos eksploatavimo saugumą;

b)  reikalavimai nustatomi kitos paros ir (arba) einamosios paros laikotarpiams;

b)  reikalavimai nustatomi kitos paros ir (arba) einamosios paros laikotarpiams;

c)  nustatoma bendra reikiamų rezervo pajėgumų apimtis sistemos eksploatavimo regione;

c)  nustatoma bendra reikiamų rezervo pajėgumų apimtis sistemos eksploatavimo regione;

d)  nustatomi kiekvienos rūšies rezervo būtinojo pajėgumo reikalavimai;

d)  nustatomi kiekvienos rūšies rezervo būtinojo pajėgumo reikalavimai;

e)  atsižvelgiama į galimą vienos rūšies rezervo pajėgumo pakeitimą kitos rūšies rezervo pajėgumu siekiant kuo labiau sumažinti pirkimo išlaidas;

e)  atsižvelgiama į galimą vienos rūšies rezervo pajėgumo pakeitimą kitos rūšies rezervo pajėgumu siekiant kuo labiau sumažinti pirkimo išlaidas;

f)  nustatomi būtini reikalaujamo rezervo pajėgumo geografinio pasiskirstymo reikalavimai, jei jų yra.

f)  nustatomi būtini reikalaujamo rezervo pajėgumo geografinio pasiskirstymo reikalavimai, jei jų yra.

8.  Regioninio balansavimo pajėgumo viešojo pirkimo sąlygų sudarymas

8.  Regioninio balansavimo pajėgumo viešojo pirkimo sąlygų sudarymas

8.1.  Regioniniai operatyviniai centrai padeda sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriams nustatyti viešojo pirkimo tvarka pirktiną balansavimo pajėgumo kiekį. Nustatant balansavimo pajėgumo kiekį:

8.1.  Regioniniai koordinavimo centrai padeda sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriams nustatyti viešojo pirkimo tvarka pirktiną balansavimo pajėgumo kiekį. Nustatant balansavimo pajėgumo kiekį:

a)  reikalavimai nustatomi kitos paros ir (arba) einamosios paros laikotarpiams;

a)  reikalavimai nustatomi kitos paros ir (arba) einamosios paros laikotarpiams;

b)  atsižvelgiama į galimą vienos rūšies rezervo pajėgumo pakeitimą kitos rūšies rezervo pajėgumu siekiant kuo labiau sumažinti pirkimo išlaidas;

b)  atsižvelgiama į galimą vienos rūšies rezervo pajėgumo pakeitimą kitos rūšies rezervo pajėgumu siekiant kuo labiau sumažinti viešojo pirkimo išlaidas;

c)  atsižvelgiama į reikiamo rezervo pajėgumo kiekius, kuriuos tikimasi gauti iš balansavimo energijos pasiūlymų, dar nepateiktų pagal balansavimo pajėgumo sutartį.

c)  atsižvelgiama į reikiamo rezervo pajėgumo kiekius, kuriuos tikimasi gauti iš balansavimo energijos pasiūlymų, dar nepateiktų pagal balansavimo pajėgumo sutartį;

 

ca)  atsižvelgiama į galimą vienos rūšies rezervo pajėgumo pakeitimą kitos rūšies rezervo pajėgumu siekiant kuo labiau sumažinti viešojo pirkimo išlaidas;

8.2.  Regioniniai operatyviniai centrai padeda sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriams atlikti pagal 8.1 punktą nustatyto balansavimo pajėgumo kiekio viešąjį pirkimą. Atliekant balansavimo pajėgumo viešąjį pirkimą:

 

a)  reikalavimai nustatomi kitos paros ir (arba) einamosios paros laikotarpiams;

 

b)  atsižvelgiama į galimą vienos rūšies rezervo pajėgumo pakeitimą kitos rūšies rezervo pajėgumu siekiant kuo labiau sumažinti viešojo pirkimo išlaidas.

 

9.  Regioninės sistemos adekvatumo prognozės ir rizikos mažinimo veiksmų parengimas

9.  Regioninės sistemos adekvatumo prognozės ir rizikos mažinimo veiksmų parengimas

9.1.  Regioniniai operatyviniai centrai atlieka regioninio adekvatumo vertinimus laikotarpiui nuo kitos savaitės iki einamosios paros.

9.1.  Regioniniai koordinavimo centrai atlieka regioninio adekvatumo vertinimus laikotarpiui nuo kitos savaitės iki einamosios paros.

9.2.  Atlikdami adekvatumo vertinimą, regioniniai operatyviniai centrai remiasi sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatorių suteikta informacija, siekdami nustatyti situacijas, kai bet kuriame valdymo rajone arba visame regione numatomas adekvatumo trūkumas. Regioniniai operatyviniai centrai atsižvelgia į galimus tarpzoninius mainus ir eksploatavimo saugumo ribas visais operatyvinio planavimo laikotarpiais.

9.2.  Atlikdami adekvatumo vertinimą, regioniniai koordinavimo centrai remiasi sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatorių suteikta informacija, siekdami nustatyti situacijas, kai bet kuriame valdymo rajone arba visame regione numatomas adekvatumo trūkumas. Regioniniai koordinavimo centrai atsižvelgia į galimus tarpzoninius mainus ir eksploatavimo saugumo ribas visais operatyvinio planavimo laikotarpiais.

9.3.   Atlikdamas regioninio elektros energijos gamybos adekvatumo vertinimą, kiekvienas regioninis operatyvinis centras koordinuoja veiksmus su kitais regioniniais operatyviniais centrais, kad:

9.3.   Atlikdamas regioninio elektros energijos gamybos adekvatumo vertinimą, kiekvienas regioninis koordinavimo centras koordinuoja veiksmus su kitais regioniniais koordinavimo centrais, kad:

a)  patikrintų pagrindines prielaidas ir prognozes;

a)  patikrintų pagrindines prielaidas ir prognozes;

b)  nustatytų galimas situacijas, kai trūksta tarpzoninio adekvatumo.

b)  nustatytų galimas situacijas, kai trūksta tarpzoninio adekvatumo.

9.4.  Kiekvienas regioninis operatyvinis centras regioninio elektros energijos gamybos adekvatumo vertinimo rezultatus, kartu nurodydamas savo siūlomus adekvatumo trūkumo rizikos mažinimo veiksmus, pateikia sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriams ir kitiems regioniniams operatyviniams centrams.

9.4.  Kiekvienas regioninis koordinavimo centras regioninio elektros energijos gamybos adekvatumo vertinimo rezultatus, kartu nurodydamas savo siūlomus adekvatumo trūkumo rizikos mažinimo veiksmus, pateikia sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriams ir kitiems regioniniams koordinavimo centrams.

10.  Regioninis atjungimo koordinavimas

10.  Regioninis atjungimo koordinavimas

10.1.  Kiekvienas regioninis operatyvinis centras atlieka atjungimo koordinavimą, stebėdamas svarbaus turto vienetų parengties būseną ir koordinuodamas jų parengties planus, kad užtikrintų perdavimo sistemos eksploatavimo saugumą ir kartu kuo didesnį jungiamųjų linijų ir (arba) perdavimo sistemų, nuo kurių priklauso tarpzoniniai srautai, pralaidumą.

10.1.  Kiekvienas regioninis koordinavimo centras atlieka atjungimo koordinavimą, stebėdamas svarbaus turto vienetų parengties būseną ir koordinuodamas jų parengties planus, kad užtikrintų perdavimo sistemos eksploatavimo saugumą ir kartu kuo didesnį jungiamųjų linijų ir (arba) perdavimo sistemų, nuo kurių priklauso tarpzoniniai srautai, pralaidumą.

10.2.  Kiekvienas regioninis operatyvinis centras tvarko bendrą sistemos eksploatavimo regiono svarbių tinklo elementų, elektros energijos gamybos modulių ir apkrovos objektų sąrašą ir pateikia jį ENTSO-E operatyvinio planavimo duomenų tvarkymo aplinkoje.

10.2.  Kiekvienas regioninis koordinavimo centras tvarko bendrą sistemos eksploatavimo regiono svarbių tinklo elementų, elektros energijos gamybos modulių ir apkrovos objektų sąrašą ir pateikia jį ENTSO-E operatyvinio planavimo duomenų tvarkymo aplinkoje.

10.3.  Kiekvienas regioninis operatyvinis centras atlieka šiuos su atjungimo koordinavimu sistemos eksploatavimo regione susijusius veiksmus:

10.3.  Kiekvienas regioninis koordinavimo centras atlieka šiuos su atjungimo koordinavimu sistemos eksploatavimo regione susijusius veiksmus:

a)  vertina atjungimo planavimo suderinamumą su visų perdavimo sistemos operatorių kitų metų parengties planais;

a)  vertina atjungimo planavimo suderinamumą su visų perdavimo sistemos operatorių kitų metų parengties planais;

b)  sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriams pateikia aptiktų planavimo nesuderinamumų sąrašą ir savo siūlomus nesuderinamumų sprendimo būdus.

b)  sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriams pateikia aptiktų planavimo nesuderinamumų sąrašą ir savo siūlomus nesuderinamumų sprendimo būdus.

11.  Perdavimo sistemos operatorių tarpusavio kompensavimo mechanizmų optimizavimas

11.  Perdavimo sistemos operatorių tarpusavio kompensavimo mechanizmų optimizavimas

11.1.   Regioniniai operatyviniai centrai padeda sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriams administruoti finansų srautus, susijusius su daugiau kaip dviejų perdavimo sistemos operatorių tarpusavio atsiskaitymais, kaip antai apkrovų perskirstymo išlaidomis, perkrovos pajamomis, nenumatytais nuokrypiais ar rezervo pirkimo išlaidomis.

11.1.  Regioniniai koordinavimo centrai padeda sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriams administruoti finansų srautus, susijusius su daugiau kaip dviejų perdavimo sistemos operatorių tarpusavio atsiskaitymais, kaip antai apkrovų perskirstymo išlaidomis, perkrovos pajamomis, nenumatytais nuokrypiais ar rezervo pirkimo išlaidomis.

12.  Mokymas ir atestavimas

12.  Mokymas ir atestavimas

12.1.  Regioniniai operatyviniai centrai parengia ir vykdo sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatorių planavimo ir dispečerinių darbuotojams skirtas mokymo ir atestavimo programas, kuriose daugiausia dėmesio skiriama regiono sistemos eksploatavimui.

12.1.  Regioniniai koordinavimo centrai parengia ir vykdo sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatorių planavimo ir dispečerinių darbuotojams skirtas mokymo ir atestavimo programas, kuriose daugiausia dėmesio skiriama regiono sistemos eksploatavimui.

12.2.  Mokymo programose nagrinėjami svarbūs sistemos eksploatavimo elementai, taip pat regioninių krizių scenarijai.

12.2.  Mokymo programose nagrinėjami svarbūs sistemos eksploatavimo elementai, taip pat regioninių krizių scenarijai.

13.  Regioninių krizinių situacijų nustatymas ir rizikos mažinimo scenarijų parengimas peržiūrint valstybių narių patvirtintus pasirengimo valdyti riziką planus

13.  Regioninių krizinių situacijų nustatymas ir rizikos mažinimo scenarijų parengimas peržiūrint valstybių narių patvirtintus pasirengimo valdyti riziką planus

13.1.  Jei ENTSO-E perduoda šią funkciją regioniniams operatyviniams centrams, šie nustato regioninių krizių scenarijus pagal [Pasirengimo valdyti riziką reglamento, pasiūlyto COM(2016) 862] 6 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus.

13.1.  Jei ENTSO-E perduoda šią funkciją regioniniams koordinavimo centrams, šie nustato regioninių krizių scenarijus pagal [Pasirengimo valdyti riziką reglamento, pasiūlyto COM(2016) 862] 6 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus.

13.2.   Regioniniai operatyviniai centrai, bendradarbiaudami su kompetentingomis institucijomis, pagal [Pasirengimo valdyti riziką reglamento, pasiūlyto COM(2016) 862] 12 straipsnio 3 dalį kasmet parengia ir atlieka krizės modeliavimą.

13.2.  Regioniniai koordinavimo centrai, bendradarbiaudami su kompetentingomis institucijomis, pagal [Pasirengimo valdyti riziką reglamento, pasiūlyto COM(2016) 862] 12 straipsnio 3 dalį kasmet parengia ir atlieka krizės modeliavimą.

 

13a.  Naujų pajėgumų, esamų pajėgumų didinimo arba alternatyvų jiems poreikių nustatymas

 

13a.1.  Regioniniai koordinavimo centrai teikia paramą perdavimo sistemos operatoriams nustatant naujų pajėgumų, esamų pajėgumų didinimo arba alternatyvų jiems poreikius, kuriuos reikia pateikti regioninėms grupėms, įsteigtoms pagal Reglamentą (ES) 347/2013 ir kurie turi būti įtraukti į dešimties metų tinklo plėtros planą, nurodytą [Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, pasiūlyta COM(2016) 864/2] 51 straipsnyje.

(1)

OL C 77, 2002 3 28, p. 1.

(2)

OL C 288, 2017 8 31, p. 91.

(3)

OL C 342, 2017 10 12, p. 79.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Įžanga

Daugelį metų Europos elektros energijos sistemose dominavo nacionalinės monopolijos, kurios kontroliavo visą sistemą, pradedant gamyba, skirstymu ir baigiant tiekimu vartotojui. Nors tokia principu „iš viršaus į apačią“ paremta sistema užtikrino elektros energijos tiekimą, nebuvo įmanoma jokia konkurencija, o tai nenaudinga vartotojams. Nuo 1996 m. elektros energijos rinkos buvo laipsniškai atveriamos, siekiant skatinti konkurenciją ir sumažinti kainas. Paskutiniai esminiai ES teisėkūros pokyčiai įvyko 2009 m. priėmus trečiąjį energetikos teisės aktų rinkinį.

Nuo to laiko elektros energijos gamyboje įvyko perversmas. Elektros gamyba evoliucionavo ir dėl atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir kitų technologijų pažangos iš centralizuotos „rato stipinų“ sistemos virto daug mažiau centralizuota sistema. Todėl dar kartą tenka koreguoti teisės aktus, juos pritaikant prie šios naujos realybės.

Atsinaujinančiųjų išteklių energija (dažnai gaunama iš vėjo arba saulės) į sistemą atnešė didelį nepastovumą, todėl jai teko prisitaikyti ir tapti lankstesnei, ir tuo pat metu vis tiek garantuoti saugų tiekimą vartotojams. Mūsų užsibrėžti klimato politikos tikslai skatino taikyti įvairias subsidijų ir rėmimo schemas, o dėl jų ir dėl nevisapusiško tarpvalstybinio ES valstybių narių bendradarbiavimo ES lygmeniu atsirado elektros gamybos pajėgumų perteklius. Daugelyje valstybių narių reguliuojamos kainos kartu su nesuderintomis rėmimo schemomis siunčia klaidingus signalus investuotojams.

Norint spręsti šias problemas ir skatinti priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą pranešėjas nusprendė laikytis principo „pirmiausia rinka“ ir siūlyti sudaryti iš tiesų vienodas sąlygas visiems rinkos dalyviams. Tai reiškia, kad reikia atsisakyti rinką iškraipančių subsidijų, nesvarbu, ar subsidijuojamas iškastinis kuras, branduolinė energija ar atsinaujinantieji energijos ištekliai. Teisingos taisyklės reiškia sąžiningą konkurenciją rinkoje. Teisinga elektros energijos rinka leis pasiekti mūsų klimato politikos tikslus ir suteikti žemiausias ir konkurencingiausias kainas vartotojams, kartu be per didelių investicijų užtikrinti energijos tiekimo saugumą.

II. Pranešimas

II.1. Pirmiausia rinka

Pamatinis bet kokios rinkos veikimo principas yra laisvas kainų judėjimas. Todėl būtina pašalinti viršutines kainų ribas ir tai turėtų įvykti kiek galima greičiau.

Pajėgumų mechanizmai yra subsidijos, kurios turi mažai prasmės arba yra visai beprasmiškos pajėgumų pertekliaus sąlygomis ES. Pranešėjas mano, kad jais reikėtų naudotis tik kraštutiniu atveju. Pirmiausia, reikėtų atlikti Europos adekvatumo vertinimą ir nustatyti, ar tikrai kyla (išteklių) adekvatumo problema. Tuomet valstybės narės turėtų šalinti esamas kliūtis, keliančias adekvatumo problemas prisiimdamos konkrečius įsipareigojimus, kuriuos peržiūrėtų Komisija. Tais atvejais, kai adekvatumo problemą galima išspręsti tik per ilgesnį laikotarpį, tam tikromis sąlygomis ir taikant ES valstybės pagalbos taisykles būtų leidžiama naudoti pajėgumų mechanizmą. Kai įmanoma, tokie mechanizmai turėtų būti tarpvalstybiniai.

Vienodų sąlygų sudarymas visiems yra svarbiausia priemonė pasiekti, kad kainos būtų paremtos konkurencija. Dabartinis kai kurių gamintojų rėmimas taikant prioritetinį skirstymą ir nuo balansavimo atsakomybės nukrypti leidžiančią nuostatą iškraipo konkurenciją. Pranešėjas mano, kad rinka norimų rezultatų duotų, jeigu visi būtų finansiškai atsakingi už sistemoje savo sukeliamą disbalansą. Toks požiūris, sumažindamas pajėgumų mechanizmų poreikį, numato teisingą paskatą išsaugoti subalansuotą sistemą ir užtikrina pakankamą energijos tiekimo saugumo lygį.

II.2. Prekybos zonos

Didesnės prekybos zonos suteikia daugiau likvidumo, tačiau mažiau paskatų investicijoms į tinklą. Pranešėjas laikosi nuomonės, kad atsižvelgiant į sisteminę perkrovą prekybos zonos turėtų išlikti stabilios ilgą laiką ir būti kiek galima didesnės. Jis siūlo taikyti „meduolio ir botago“ sistemą. Pirmiausia, peržiūrėjus prekybos zonas atitinkamos valstybės narės turėtų vieningai susitarti dėl prekybos zonų struktūros ir prireikus dėl konkrečių įsipareigojimų. Kai susitarimo neįmanoma pasiekti, Komisija turėtų įsikišti siekdama išspręsti nesutarimą.

II.3. Regioninis bendradarbiavimas

Elektros energijos rinkoje bet koks poslinkis vienoje valstybėje narėje daro įtaką kitoms valstybėms, esančioms tame pačiame regione ir už jo ribų. Norint užtikrinti sistemos saugumą ir išvengti visiško tiekimo nutrūkimo atvejų labai svarbu didinti perdavimo sistemos operatorių regioninį bendradarbiavimą. Pranešėjas mato, kad jau veikiantys regioniniai saugumo koordinatoriai yra labai naudingi užtikrinant sistemos saugumą. Kadangi elektros energijos rinkos tampa vis labiau susijusios tarpusavyje, kitas logiškas žingsnis būtų stiprinti šį bendradarbiavimą numatant daugiau užduočių ir funkcijų regioniniu lygiu. Tačiau galutinė atsakomybė už sistemos saugumą turi ir toliau tekti perdavimo sistemos operatoriams.

II.4. Vartotojai

Dabar technologijos leidžia elektros energijos rinkoje veikti naujiems subjektams. Todėl rinkos modelis turi būti toks, kad leistų ir sudarytų sąlygas lengviau priimti visus, kurie gali ir nori dalyvauti patys gamindami elektros energiją, ją kaupdami arba taikant reguliavimo apkrova priemones. Rinkos kliūčių pašalinimas reiškia, kad rinkoje atsiras daugiau veikėjų, o vartotojai turės didesnį pasirinkimą. Pranešėjas taip pat siūlo iš dalies pakeisti pasiūlymą užtikrinant, kad vartotojas sprendimus galėtų priimti būdamas gerai informuotas ir galėtų per trumpą laiką pakeisti tiekėją.


PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

D(2017)31012

Jerzy Buzek

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

PHS 08B046

Briuselis

Tema:  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija)

  (COM(2016)0861 – C8 0492/2016 – 2016/0379(COD))

Gerb. Pirmininke,

Teisės reikalų komitetas išnagrinėjo nurodytą pasiūlymą pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta:

„Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad, be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam komitetui.

Šiuo atveju, be 169 ir 170 straipsniuose įtvirtintų sąlygų, atsakingas komitetas laiko priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau už atitinkamą klausimą atsakingo komiteto pirmininkas išimties tvarka ir kiekvienu konkrečiu atveju spręsdamas atskirai gali pripažinti priimtinais nepakeistų pasiūlymo dalių pakeitimus, jeigu jis mano, kad tokie pakeitimai būtini siekiant išlaikyti vidinę teksto logiką arba neatsiejamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais. Tokios priežastys nurodomos rašytiniame pakeitimų pagrindime.“

Atsižvelgdamas į Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės, išnagrinėjusios pasiūlymą dėl išdėstymo nauja redakcija, nuomonę ir laikydamasis pranešėjo rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad, be aptariamame pasiūlyme arba konsultacinės darbo grupės nuomonėje nurodytų pakeitimų, pasiūlyme kitų esminių pakeitimų nėra, o, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

Taigi Teisės reikalų komitetas po diskusijų 2017 m. liepos 13 d. posėdyje nusprendė (už balsavo 21 narių,2 susilaikė) rekomenduoti atsakingam Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą vadovaujantis 104 straipsniu.

Pagarbiai

Pavel Svoboda

Pridedama: Ataskaita, kurią pasirašo konsultacinės darbo grupės vadovas.


PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINE DARBO GRUPE

2017 m. birželio 20 d., Briuselis

NUOMONĖ

  PATEIKTA  EUROPOS PARLAMENTUI

    TARYBAI

    KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos

2017 m. vasario 23 d. COM(2016)08612016/0379(COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 punktą, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2017 m. gegužės 3 d. susirinko į posėdį, kuriame, be kitų klausimų, buvo svarstytas minėtasis Komisijos pateiktas pasiūlymas.

Šiame posėdyje(1) apsvarsčiusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo siekiama nauja redakcija išdėstyti 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 714/2009 dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė, kad pilka spalva, įprastai naudojama esminiams pakeitimams nurodyti, turėtų būti pažymėta:

– 27 straipsnio 1 dalies b punkte – pridedami žodžiai „ir paskelbia“;

– 27 straipsnio 1 dalies j punkte – pridedami žodžiai „pagal [Reglamentas dėl pasirengimo valdyti riziką, pasiūlytas COM(2016) 862] 9 straipsnio 2 dalį“;

– 29 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje ir 31 straipsnio 1 dalyje – esamos nuorodos „ 8 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse“ pakeitimas nuoroda „27 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse“;

– 29 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje – esamos nuorodos „pagal 8 straipsnio 2 dalį“ pakeitimas nuoroda „pagal 55 straipsnio 14 dalį“;

– 29 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje – esamos nuorodos „6 straipsnio 11 dalyje“ pakeitimas nuoroda „54 straipsnio 1 dalyje“;

– 30 straipsnyje – nuoroda į 54 straipsnį;

– 56 straipsnio 4 dalyje – žodžiai „pagal 63 straipsnį“;

– 56 straipsnio 5 dalyje – esamos nuorodos „23 straipsnio 2 dalyje“ pakeitimas nuoroda „63 straipsnyje“;

– 57 straipsnio 6 dalyje – išbraukiami žodžiai „ir <...> agentūros nuomone“;

Apsvarsčiusi pasiūlymą konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlyme, be jame arba šioje nuomonėje nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra. Konsultacinė darbo grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą teisės aktą nekeičiant jo esmės.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juriskonsultas      Juriskonsultas      Generalinis direktorius

(1)

  Konsultacinė darbo grupė dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.


MAŽUMOS NUOMONĖ

Mažumos nuomonė (Darbo tvarkos taisyklių 52a straipsnis) dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija)

Angelika Niebler

Šiandien Pramonės komitetui balsuojant dėl Pranešimo dėl reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos buvo nuspręsta, kad iki 2025 m. pabaigos Europos masto prekybai elektros energija turi būti atverta bent 75 % elektros jungiamųjų linijų ir kad ateityje ES Komisija turės įgaliojimus priimti galutinį sprendimą dėl naujos elektros energijos prekybos zonų konfigūracijos.

Dėl šio nelankstaus – 75 % iki 2025 m. – jungiamųjų linijų atvėrimo tikslo Vokietijoje galėtų kilti didelių tinklo perkrovos problemų ir todėl itin padidėtų perskirstymo sąnaudos. Nustačius šiuos konkrečius tikslinius rodiklius nesudaroma galimybių lanksčiai atverti elektros jungiamųjų linijų atsižvelgiant į technines galimybes ir ekonominį gyvybingumą, taigi neatsižvelgiama į realias aplinkybes, pvz., į Vokietijos daromą pažangą plėtojant tinklus.

Jeigu šie tiksliniai rodikliai Vokietijoje nebus pasiekti, Komisija galės nustatyti naują elektros energijos prekybos zonų konfigūraciją. Dėl to gresiantis vientisos Vokietijos elektros energijos prekybos zonos padalijimas turėtų itin didelių padarinių kainų formavimui ir nulemtų aiškią takoskyrą tarp Šiaurės ir Pietų.

Aš esu už Europos elektros energijos vidaus rinką. Tačiau Pranešime dėl reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos numatyti nelankstūs reikalavimai dėl tarpvalstybinių elektros energijos jungiamųjų linijų yra neatsakingi, todėl balsavau ir prieš tai, kad būtų suteikti įgaliojimai pradėti trišales derybas.


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (07.12.2017)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl elektros energijos vidaus rinkos (nauja redakcija)

(COM(2016) 0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Nuomonės referentas: Ivo Belet

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Apskritai, nuomonės referentas palankiai vertina Europos Komisijos švarios energijos dokumentų rinkinio prioritetus: principo „svarbiausia – energijos vartojimo efektyvumas“ įtvirtinimą, ES lyderystės atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje užtikrinimą ir tinkamų sąlygų energijos vartotojams sudarymą.

Pasiūlymu dėl reglamento siekiama sukurti integruotą energijos rinką, kuri teiktų naudą keliais aspektais, įskaitant ekonomiškai efektyvų didelio iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintos energijos kiekio integravimą ir plėtojimą ir didesnį energijos taupymą pasitelkiant skaidresnį kainų nustatymą.

Bendrosios taisyklės

ES teisės aktuose turi būti pasiekta teisinga pusiausvyra tarp rinka paremtų metodų ir efektyvaus reguliavimo. Rinkos korekcijų gali prireikti rinkos nepakankamumui kompensuoti ir bendro socialinio ir ekonominio intereso tikslams pasiekti. Teisingos pusiausvyros reikia tam, kad energetikos pertvarka būtų atlikta mažiausia visuomenine kaina.

Prioritetinis skirstymas

Jei norime išlaikyti ES lyderystę pasaulyje atsinaujinančiųjų išteklių energijos srityje, kol didmeninės rinkos vis dar yra iškraipytos, gali būti per anksti numatyti atsisakyti pirmenybinės prieigos prie tinklo ir prioritetinio skirstymo atsinaujinančios energijos elektrinėms. Reikia nuodugniai įvertinti prioritetinio skirstymo ir elektros energijos gamybos ribojimo taisykles.

Tinklo mokesčiai ir perkrovos pajamos

Tinklo tarifų pertvarka turi būti atliekama atsargiai. Bandant geriau atspindėti realų tinklo naudojimą solidarumo klausimai neturi būti palikti nuošalėje.

Pasiūlytoje peržiūroje perkrovos pajamų naudojimas apribojamas sąnaudomis, susijusiomis su faktiškai turimais pajėgumais ir faktinėmis jungiamųjų linijų pajėgumų sąnaudomis. Ypač tais atvejais, kai pasiekiami tikslai dėl jungiamųjų linijų, reikėtų palikti galimybę nustatyti, kad perkrovos pajamos būtų grąžinamos tinklo naudotojams, siekiant užtikrinti priimtinumą visuomenei.

Išteklių adekvatumas

Nuomonės referentas palankiai vertina oficialiai nustatomą suderintą Europos išteklių adekvatumo metodiką kaip būtiną žingsnį užtikrinti, kad vertinimai būtų palyginami.

Tačiau reikia imtis papildomų veiksmų norint pasiekti teisingą Europos lygmens ir regioninio bei vietos lygmens pusiausvyrą. Todėl suderintą Europos išteklių adekvatumo vertinimą reikėtų papildyti vertinimais, kuriuose dėmesys būtų skiriamas nacionaliniam ar regioniniam lygmeniui (įskaitant didesnį detalumą, didesnį dėmesį opiems klausimams, padėčiai vietoje ir t. t.).

Siekiant užtikrinti tiekimo saugumą mažiausia kaina vartotojams, turėtų būti tinkamai patikrintos priežastys nustatyti pajėgumų mechanizmus. Turėtų būti atidžiai įvertinta pajėgumų mechanizmų kaina ir jų poveikis vartotojų sąskaitoms. Pajėgumų mechanizmai turėtų būti nustatyti remiantis skaidriais kriterijais, kurie apimtų lankstumą, ir jie neturėtų prieštarauti ES klimato ir energetikos tikslams. Pajėgumų mechanizmai turėtų būti tik laikina kraštutinė priemonė, jų naudojimo laikas turi būti ribotas ir kartu su jais turėtų būti nustatyta aiški sprendimo strategija.

Perdavimo sistemos eksploatavimas

Nuomonės referentas mano, kad sėkmingam skirtingų nacionalinių energijos rinkų integravimui reikia efektyvaus Europos elektros energijos sistemos koordinavimo. Perdavimo sistemos operatorių regioninis koordinavimas yra pagrindinis aspektas siekiant sukurti energetikos sąjungą. Nesenai jis tapo privalomas pagal įvairius ES reglamentus (tinklo kodeksai ir gairės). Žinoma, kad reikia ir toliau perduoti užduotis ir plėsti bendradarbiavimo regioninį pagrindą vykdant regioninių bendradarbiavimo centrų veiklą, tačiau kyla klausimas, ar tai įmanoma įgyvendinti nurodymais iš viršaus. Teisine sistema turėtų būti skatinama perdavimo sistemos eksploatavimo Europos dimensiją kurti pagal principą „iš apačios į viršų“.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  energetikos sąjunga siekiama užtikrinti, kad energija vartotojams – namų ūkiams ir įmonėms – būtų tiekiama patikimai, tvariai ir konkurencingai ir būtų įperkama. Nuo seno elektros energijos sistemoje dominuoja vertikaliosios integracijos, dažnai valstybei priklausančios monopolijos, valdančios dideles centralizuotas branduolines arba iškastinio kuro elektrines. Nuo 1999 m. pradėjus palaipsniui kurti elektros energijos vidaus rinką buvo siekiama visiems Sąjungos vartotojams – ir piliečiams, ir verslo subjektams – suteikti tikrą pasirinkimo galimybę, sukurti naujų verslo galimybių ir didinti tarpvalstybinę prekybą siekiant didesnio našumo, konkurencingų kainų ir aukštesnio lygio paslaugų standartų bei siekiant prisidėti prie tiekimo saugumo ir tvarumo. Dėl elektros energijos vidaus rinkos sustiprėjo konkurencija, visų pirma didmeniniu lygmeniu, ir išaugo tarpvalstybinė prekyba. Ji ir toliau išlieka efektyvios energijos rinkos pagrindas;

(2)  energetikos sąjunga siekiama užtikrinti, kad energija vartotojams – namų ūkiams ir įmonėms – būtų tiekiama patikimai, tvariai ir konkurencingai ir būtų įperkama. Nuo seno elektros energijos sistemoje dominuoja vertikaliosios integracijos, dažnai valstybei priklausančios monopolijos, valdančios dideles centralizuotas branduolines arba iškastinio kuro elektrines. Nuo 1999 m. pradėjus palaipsniui kurti elektros energijos vidaus rinką buvo siekiama visiems Sąjungos vartotojams – ir piliečiams, ir verslo subjektams – suteikti tikrą pasirinkimo galimybę, atverti naujų verslo galimybių įmonėms, skatinti regioninę pridėtinę vertę turinčius kooperatyvinius piliečių energijos gamybos modelius ir skatinti tarpvalstybinę prekybą siekiant didesnio našumo, konkurencingų kainų ir aukštesnio lygio paslaugų standartų bei siekiant prisidėti prie tiekimo saugumo ir tvarumo. Dėl elektros energijos vidaus rinkos sustiprėjo konkurencija, visų pirma didmeniniu lygmeniu, ir išaugo tarpvalstybinė prekyba. Ji ir toliau išlieka efektyvios energijos rinkos pagrindas;

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka Komisijos pasiūlymo dėl išdėstymo nauja redakcija tikslus.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  principas „pirmenybę teikti energijos vartojimo efektyvumui“ vaidina svarbų vaidmenį kuriant elektros energijos rinką. Skatinant sudaryti vienodas sąlygas reguliavimo apkrova sprendimams, įskaitant reguliavimo apkrova ir energijos vartojimo efektyvumo gerinimą, užtikrinama, kad rinka galėtų efektyviai pasiekti energetikos sąjungos ir 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos tikslus;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  praeityje elektros vartotojai buvo visiškai pasyvūs ir dažnai pirkdavo elektros energiją reguliuojamomis kainomis, kurioms rinka neturėjo jokio tiesioginio poveikio. Ateityje vartotojams būtina užtikrinti visas galimybes dalyvauti rinkoje vienodomis sąlygomis su kitais rinkos dalyviais. Kad būtų galima integruoti vis didėjančią energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių dalį, būsimoje elektros energijos sistemoje turėtų būti išnaudotos visos turimos lankstumo galimybės, visų pirma reguliavimas apkrova ir energijos kaupimas. Siekiant veiksmingai sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro mažiausiomis sąnaudomis, joje taip pat būtina skatinti energiją vartoti efektyviai;

(5)  praeityje elektros vartotojai buvo visiškai pasyvūs ir dažnai pirkdavo elektros energiją reguliuojamomis kainomis, kurioms rinka neturėjo jokio tiesioginio poveikio. Ateityje vartotojams būtina užtikrinti visas galimybes dalyvauti rinkoje vienodomis sąlygomis su kitais rinkos dalyviais. Kad būtų galima integruoti vis didėjančią energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių dalį, būsimoje elektros energijos sistemoje turėtų būti išnaudotos visos turimos lankstumo galimybės, visų pirma reguliavimas apkrova ir energijos kaupimas. Siekiant veiksmingai sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro mažiausiomis sąnaudomis, joje taip pat būtina skatinti energiją vartoti efektyviai ir tokiu būdu sumažinti energijos paklausą ir skatinti ilgalaikes investicijas;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  dėl didesnės rinkos integracijos ir nepastovios elektros energijos gamybos reikia daugiau pastangų koordinuoti nacionalinę energetikos politiką su kaimynais ir išnaudoti tarpvalstybinės prekybos elektros energija galimybes;

(6)  dėl didesnės rinkos integracijos ir labiau paskirstytos bei nepastovios elektros energijos gamybos reikia daugiau pastangų koordinuoti nacionalinę energetikos politiką su kaimynais ir išnaudoti tarpvalstybinės prekybos elektros energija galimybes;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  turėtų būti nustatyti pagrindiniai rinkos principai, kad elektros kainas nulemia paklausa ir pasiūla. Tos kainos turėtų rodyti, kada reikia elektros, ir taip užtikrinti rinkos paskatas investuoti į lankstumą užtikrinančius šaltinius, kaip antai lanksčią elektros energijos gamybą, jungiamąsias linijas, reguliavimą apkrova ar energijos kaupimą;

(8)  turėtų būti nustatyti pagrindiniai rinkos principai, kad elektros kainas nulemia paklausa ir pasiūla. Laikantis solidarumo ir sąžiningo sąnaudų paskirstymo principų, tos kainos turėtų rodyti, kada reikia elektros, ir taip užtikrinti rinkos paskatas investuoti į lankstumą užtikrinančius šaltinius, kaip antai lanksčią elektros energijos gamybą, jungiamąsias linijas, reguliavimą apkrova ar energijos kaupimą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  elektros energijos sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas, kai didžiausia rinkos dalis atitenka atsinaujinančiųjų išteklių energijai, yra svarbiausias energetikos sąjungos tikslas. Vis mažėjant Sąjungos elektros energijos sektoriaus priklausomybei nuo iškastinio kuro ir vis labiau naudojant energiją iš atsinaujinančiųjų išteklių, labai svarbu, kad rinkoje būtų pašalintos esamos kliūtys tarpvalstybinei prekybai ir būtų skatinama investuoti į pagrindinę infrastruktūrą, pvz., į lankstesnę elektros energijos gamybą, jungiamąsias linijas, reguliavimą apkrova ir energijos kaupimą. Kad būtų galima pereiti prie kintamos ir paskirstytos elektros energijos gamybos ir užtikrinti, kad Sąjungos elektros rinkos ateityje būtų grindžiamos energijos rinkos principais, būtina vėl sutelkti dėmesį į trumpojo laikotarpio rinkas ir stygiaus kainodarą;

(9)  elektros energijos sektoriaus priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas, kai didžiausia rinkos dalis atitenka atsinaujinančiųjų išteklių energijai, yra svarbiausias energetikos sąjungos tikslas. Vis mažėjant Sąjungos elektros energijos sektoriaus priklausomybei nuo iškastinio kuro ir vis labiau naudojant energiją iš atsinaujinančiųjų išteklių, labai svarbu, kad rinkoje būtų pašalintos esamos kliūtys tarpvalstybinei prekybai ir būtų skatinama investuoti į pagrindinę infrastruktūrą, pvz., į lankstesnę elektros energijos gamybą, jungiamąsias linijas, reguliavimą apkrova ir energijos kaupimą. Siekdamos paremti energijos kaupimo sprendimų plėtojimą, valstybės narės turėtų imtis veiksmų, kad panaikintų pasenusias apmokestinimo nuostatas, dėl kurių atsiranda dvigubas apmokestinimas. Kad būtų galima pereiti prie kintamos ir paskirstytos elektros energijos gamybos ir užtikrinti, kad Sąjungos elektros rinkos ateityje būtų grindžiamos energijos rinkos principais, būtina vėl sutelkti dėmesį į trumpojo laikotarpio rinkas ir stygiaus kainodarą;

Pagrindimas

Efektyviam energijos kaupimo sprendimų įgyvendinimui trukdo mokesčių kodekso nuostatos, dėl kurių atsiranda dvigubas apmokestinimas. Todėl valstybės narės turėtų imtis veiksmų, kad tos kliūtys būtų panaikintos.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  trumpojo laikotarpio rinkos pagerins likvidumą ir konkurenciją, nes užtikrins galimybę rinkai pateikti daugiau išteklių, ypač lankstesnių. Veiksminga stygiaus kainodara skatins rinkos dalyvius užtikrinti išteklių parengtį tada, kai rinkai labiausiai jų reikia, ir užtikrins jiems galimybę susigrąžinti didmeninėje rinkoje patirtas išlaidas. Todėl itin svarbu užtikrinti, kad, kiek įmanoma, būtų panaikintos administracinės ir netiesioginės viršutinės kainos ribos ir stygiumi grindžiamos kainos galėtų didėti iki prarastos apkrovos vertės. Rinkos struktūroje visiškai įdiegus trumpojo laikotarpio rinkas ir stygiaus kainodarą bus galima atsisakyti kitų priemonių, kaip antai pajėgumų mechanizmų energijos tiekimo saugumui užtikrinti. Kartu stygiaus kainodara be viršutinių kainos ribų didmeninėje rinkoje neturėtų kelti pavojaus, kad galutiniams vartotojams, visų pirma namų ūkiams ir MVĮ, nebus užtikrinamos patikimos ir stabilios kainos;

(10)  trumpojo laikotarpio rinkos pagerins likvidumą ir konkurenciją, nes užtikrins galimybę rinkai pateikti daugiau išteklių, ypač lankstesnių. Veiksminga stygiaus kainodara skatins rinkos dalyvius užtikrinti išteklių parengtį tada, kai rinkai labiausiai jų reikia, ir užtikrins jiems galimybę susigrąžinti didmeninėje rinkoje patirtas išlaidas. Todėl itin svarbu užtikrinti, kad, kiek įmanoma, būtų panaikintos administracinės ir netiesioginės viršutinės kainos ribos ir stygiumi grindžiamos kainos galėtų didėti iki prarastos apkrovos vertės. Rinkos struktūroje visiškai įdiegus trumpojo laikotarpio rinkas ir stygiaus kainodarą bus galima atsisakyti kitų priemonių, kaip antai pajėgumų mechanizmų energijos tiekimo saugumui užtikrinti. Kartu stygiaus kainodara be viršutinių kainos ribų didmeninėje rinkoje neturėtų kelti pavojaus, kad galutiniams vartotojams, visų pirma namų ūkiams ir MVĮ, nebus užtikrinamos patikimos, stabilios ir prieinamos kainos;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  veiksmingos konkurencijos elektros energijos vidaus rinkoje išankstinė sąlyga yra nediskriminaciniai ir skaidrūs mokesčiai už naudojimąsi tinklu, įskaitant perdavimo sistemos jungiamąsias linijas. Šios linijos turėtų būti naudojamos visu pajėgumu, laikantis saugaus tinklų veikimo saugos standartų;

(12)  Veiksmingos konkurencijos elektros energijos vidaus rinkoje išankstinė sąlyga yra nediskriminaciniai, skaidrūs ir tinkami mokesčiai už naudojimąsi tinklu, įskaitant perdavimo sistemos jungiamąsias linijas. Šios linijos turėtų būti naudojamos visu pajėgumu, laikantis saugaus tinklų veikimo saugos standartų;

Pagrindimas

Pakeitimas atitinka Komisijos pasiūlymo dėl išdėstymo nauja redakcija tikslus.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  siekiant efektyviai pritraukti būtinas investicijas, kainos taip pat turėtų parodyti, kur elektros energijos reikia labiausiai. Kad zoninėje elektros energijos sistemoje būtų teikiami teisingi su vieta susiję signalai, reikia skaidria tvarka nuosekliai, objektyviai ir patikimai nustatyti prekybos zonas. Siekiant užtikrinti efektyvų Sąjungos elektros energijos tinklo eksploatavimą ir planavimą ir veiksmingus kainų signalus naujiems elektros energijos gamybos pajėgumams, reguliavimo apkrova ar perdavimo infrastruktūrai, prekybos zonos turėtų būti nustatytos atsižvelgiant į struktūrinę perkrovą. Visų pirma, siekiant išspręsti vidaus perkrovos problemą neturėtų būti mažinami tarpzoniniai pajėgumai;

(14)  siekiant efektyviai pritraukti būtinas investicijas, kainos taip pat turėtų parodyti, kur elektros energijos reikia labiausiai. Kad zoninėje elektros energijos sistemoje būtų teikiami teisingi su vieta susiję signalai, reikia skaidria tvarka nuosekliai, objektyviai ir patikimai nustatyti prekybos zonas. Siekiant užtikrinti efektyvų Sąjungos elektros energijos tinklo eksploatavimą ir planavimą ir veiksmingus kainų signalus naujiems elektros energijos gamybos pajėgumams, reguliavimo apkrova, energijos kaupimo ar perdavimo infrastruktūrai, prekybos zonos turėtų būti nustatytos atsižvelgiant į struktūrinę perkrovą. Visų pirma, siekiant išspręsti vidaus perkrovos problemą neturėtų būti mažinami tarpzoniniai pajėgumai;

Pagrindimas

Užtikrinama, kad energijos kaupimas ES teisėje būtų pripažįstamas kaip nauja energetikos turto klasė.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  kad būtų galima integruojant rinką efektyviai sumažinti elektros energijos sistemos priklausomybę nuo iškastinio kuro, reikia sistemingai šalinti kliūtis tarpvalstybinei prekybai, kad būtų panaikintas rinkos susiskaidymas ir Sąjungos energijos vartotojai galėtų pasinaudoti visais integruotų elektros energijos rinkų ir konkurencijos pranašumais;

(15)  kad būtų galima integruojant rinką iki 2050 m. efektyviai sumažinti elektros energijos sistemos priklausomybę nuo iškastinio kuro, reikia sistemingai šalinti kliūtis tarpvalstybinei prekybai, kad būtų panaikintas rinkos susiskaidymas ir Sąjungos energijos vartotojai galėtų pasinaudoti visais integruotų elektros energijos rinkų ir konkurencijos pranašumais; Taip pat reikia numatyti pagrįstą pereinamąjį laikotarpį, taikytiną akmens anglių kasybos regionams ir toms elektros energijos rinkos dalims, kurios tebėra labai priklausomos nuo elektros energijos gamybos iš anglių, nes nutraukiant šią veiklą, o tai bus būtina pereinant prie lanksčios ir tvarios energetikos sistemos, suteiksiančios Sąjungai galimybę įgyvendinti Paryžiaus susitarimą, teks spręsti daugybę ekonominių ir socialinių uždavinių;

Pagrindimas

Priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas turi būti įtraukus ir teisingas, jam turi pritarti visi suinteresuotieji subjektai ir turi būti atsižvelgiama į socialinį ir ekonominį poveikį bei poveikį aplinkai, taip pat į tvarias darbo alternatyvas, ypač kai laipsniškas nutraukimas yra susijęs su kasybos darbų nutraukimu. Netrukus bus imamasi parengiamųjų veiksmų, susijusių su dialogo dėl anglių platformos užmezgimu siekiant aptarti valdymo, teisingo perėjimo ir eksploatacijos nutraukimo aspektus, o ES elektros energijos rinkos taisyklės turėtų atitikti šią veiklą.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a)  turėtų būti pripažintas kintamuosius atsinaujinančiuosius energijos išteklius naudojančių įrenginių pagamintos energijos prioritetinio skirstymo vaidmuo padedant Sąjungai įgyvendinti savo tikslus, susijusius su energijos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimu ir išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimu;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  ENTSO-E turėtų atlikti patikimą Sąjungos lygmens išteklių adekvatumo vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu vertinimą, kad juo remiantis būtų galima objektyviai įvertinti galimas adekvatumo problemas. Susirūpinimas dėl išteklių adekvatumo, sprendžiamas taikant pajėgumų mechanizmus, turėtų būti grindžiamas ES vertinimu;

(26)  ENTSO-E turėtų atlikti patikimą Sąjungos lygmens išteklių adekvatumo vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu vertinimą, kad juo remiantis būtų galima objektyviai įvertinti galimas adekvatumo problemas. Tas vertinimas turėtų būti papildomas detalesniais prekybos zonų, valstybių narių ir regionų lygmens vertinimais. Susirūpinimas dėl išteklių adekvatumo, sprendžiamas taikant pajėgumų mechanizmus, turėtų būti grindžiamas tais vertinimais;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  šiame reglamente nustatytas išteklių adekvatumo vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu (nuo kitų 10 metų iki kitų metų) vertinimas atliekamas kitu tikslu nei sezoninės prognozės (kitų šešių mėnesių), kaip nustatyta [Reglamento dėl pasirengimo valdyti riziką, pasiūlyto COM(2016) 862] 9 straipsnyje. Per vidutinio ir ilgojo laikotarpio vertinimus visų pirma įvertinamas pajėgumų mechanizmų poreikis, o pagal sezonines prognozes įspėjama apie riziką, kuri gali kilti per kitus šešis mėnesius ir dėl kurios gali labai pablogėti elektros energijos tiekimas. Be to, regioniniai operatyviniai centrai atlieka ir regioninio adekvatumo vertinimus, kaip nustatyta Europos teisės aktuose dėl elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo. Tai adekvatumo labai trumpu laikotarpiu (nuo kitos savaitės iki kitos paros) vertinimai, naudojami sistemos eksploatavimo reikmėms;

(27)  šiame reglamente nustatytas išteklių adekvatumo vidutiniu ir ilguoju laikotarpiu (nuo kitų 10 metų iki kitų metų) vertinimas atliekamas kitu tikslu nei sezoninės prognozės (kitų šešių mėnesių), kaip nustatyta [Reglamento dėl pasirengimo valdyti riziką, pasiūlyto COM(2016) 862] 9 straipsnyje. Per vidutinio ir ilgojo laikotarpio vertinimus visų pirma įvertinamas pajėgumų mechanizmų poreikis, o pagal sezonines prognozes įspėjama apie riziką, kuri gali kilti per kitus šešis mėnesius ir dėl kurios gali labai pablogėti elektros energijos tiekimas. Be to, regioniniai koordinavimo centrai atlieka ir regioninio adekvatumo vertinimus, kaip nustatyta Europos teisės aktuose dėl elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo. Tai adekvatumo labai trumpu laikotarpiu (nuo kitos savaitės iki kitos paros) vertinimai, naudojami sistemos eksploatavimo reikmėms;

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  prieš pradėdamos taikyti pajėgumų mechanizmus, valstybės narės turėtų įvertinti reglamentavimo iškraipymus, kuriais aštrinamas susijęs išteklių adekvatumo klausimas. Turėtų būti reikalaujama, kad jos priimtų priemones nustatytiems iškraipymams pašalinti ir nustatytų jų įgyvendinimo tvarkaraštį. Pajėgumų mechanizmai turėtų būti taikomi tik siekiant pašalinti likusias problemas, kurių negalima išspręsti pašalinant tokius iškraipymus;

(28)  prieš pradėdamos taikyti pajėgumų mechanizmus, valstybės narės turėtų įvertinti reglamentavimo iškraipymus, kuriais aštrinamas susijęs išteklių adekvatumo klausimas. Turėtų būti reikalaujama, kad jos priimtų priemones nustatytiems iškraipymams pašalinti ir nustatytų jų įgyvendinimo tvarkaraštį. Pajėgumų mechanizmai turėtų būti taikomi tik siekiant pašalinti likusias problemas, tokias kaip energijos tiekimo saugumas, kurių negalima išspręsti pašalinant tokius iškraipymus;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  turėtų būti nustatytos išsamios taisyklės, kuriomis sudaromos veiksmingo tarpvalstybinio dalyvavimo pajėgumų mechanizmuose, išskyrus rezervinių pajėgumų schemas, sąlygos. Perdavimo sistemos operatoriai suinteresuotiems elektros energijos gamintojams turėtų sudaryti sąlygas dalyvauti pajėgumų mechanizmuose kitose valstybėse narėse. Todėl jie turėtų apskaičiuoti pajėgumus, kurių neviršijant turėtų būti galimas tarpvalstybinis dalyvavimas, užtikrinti tokio dalyvavimo galimybę ir tikrinti parengtį. Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų užtikrinti, kad valstybėse narėse būtų laikomasi tarpvalstybinių taisyklių;

(31)  turėtų būti nustatytos išsamios taisyklės, kuriomis sudaromos veiksmingo tarpvalstybinio dalyvavimo pajėgumų mechanizmuose, išskyrus strateginius rezervus, sąlygos. Perdavimo sistemos operatoriai suinteresuotiems elektros energijos gamintojams turėtų sudaryti sąlygas dalyvauti pajėgumų mechanizmuose kitose valstybėse narėse. Todėl jie turėtų apskaičiuoti pajėgumus, kurių neviršijant turėtų būti galimas tarpvalstybinis dalyvavimas, užtikrinti tokio dalyvavimo galimybę ir tikrinti parengtį. Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų užtikrinti, kad valstybėse narėse būtų laikomasi tarpvalstybinių taisyklių;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  atsižvelgiant į nacionalinių energetikos sistemų skirtumus ir esamų elektros tinklų techninius apribojimus, dažnai geriausias būdas rinkos integracijos pažangai pasiekti yra didinti rinkos integraciją regionų lygmeniu. Todėl reikėtų stiprinti regioninį perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimą. Siekiant užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą, naujoje reglamentavimo sistemoje turėtų būti numatytas stipresnis regioninis valdymas ir reguliavimo priežiūra, įskaitant Agentūros galių priimti sprendimus tarpvalstybiniais klausimais sustiprinimą. Glaudesnio valstybių narių bendradarbiavimo gali reikėti ir krizinėse situacijose, siekiant padidinti energijos tiekimo saugumą ir apriboti rinkos iškraipymus;

(32)  atsižvelgiant į nacionalinių energetikos sistemų skirtumus ir esamų elektros tinklų techninius apribojimus, dažnai geriausias ir ekonomiškai efektyviausias būdas rinkos integracijos pažangai pasiekti yra didinti rinkos integraciją regionų lygmeniu. Todėl reikėtų stiprinti regioninį perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimą. Siekiant užtikrinti efektyvų bendradarbiavimą, naujoje reglamentavimo sistemoje turėtų būti numatytas stipresnis regioninis valdymas ir reguliavimo priežiūra, įskaitant Agentūros galių priimti sprendimus tarpvalstybiniais klausimais sustiprinimą. Glaudesnio valstybių narių bendradarbiavimo gali reikėti ir krizinėse situacijose, siekiant padidinti energijos tiekimo saugumą ir apriboti rinkos iškraipymus;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  regioniniai operatyviniai centrai turėtų vykdyti funkcijas ten, kur jų vykdymas regioniniu lygmeniu turi pridėtinę vertę, palyginti su vykdymu nacionaliniu lygmeniu. Regioninių operatyvinių centrų funkcijos turėtų apimti regioninių saugumo koordinatorių atliekamas funkcijas, taip pat papildomas sistemos eksploatavimo, rinkos veikimo ir pasirengimo valdyti riziką funkcijas. Regioninių operatyvinių centrų funkcijos neturėtų apimti tikralaikio elektros energijos sistemos eksploatavimo;

(35)  regioniniai koordinavimo centrai turėtų vykdyti funkcijas ten, kur jų vykdymas regioniniu lygmeniu turi pridėtinę vertę, palyginti su vykdymu nacionaliniu lygmeniu. Regioninių koordinavimo centrų funkcijos turėtų apimti regioninių saugumo koordinatorių atliekamas funkcijas, taip pat papildomas regioninės svarbos funkcijas. Regioninių koordinavimo centrų funkcijos neturėtų apimti tikralaikio elektros energijos sistemos eksploatavimo;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  regioniniai operatyviniai centrai turėtų visų pirma veikti regiono sistemos ir rinkos veikimo interesais, o ne pavienio subjekto interesais. Todėl regioniniams operatyviniams centrams turėtų būti suteiktos sprendimų priėmimo galios vykdant tam tikras funkcijas patiems imtis veiksmų ir nukreipti sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatorių veiksmus, o vykdant kitas funkcijas – atlikti sustiprintą patariamąjį vaidmenį;

(36)  regioniniai koordinavimo centrai turėtų visų pirma veikti regiono sistemos ir rinkos veikimo interesais, o ne pavienio subjekto interesais. Todėl regioniniai koordinavimo centrai turėtų atlikti sustiprintą patariamąjį vaidmenį naudodamiesi savo galimybe teikti rekomendacijas;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  siekiant padidinti elektros skirstomųjų tinklų veikimo našumą Sąjungoje ir užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su perdavimo sistemos operatoriais ir ENTSO-E, Sąjungoje turėtų būti įsteigtas Europos masto skirstomųjų tinklų operatorių (ES STO) subjektas. ES STO subjekto užduotys turėtų būti aiškiai apibrėžtos, o jo veiklos metodas turėtų užtikrinti efektyvumą, skaidrumą ir Sąjungos skirstomųjų tinklų operatorių atstovavimą. Kai tinkama, ES STO subjektas turėtų glaudžiai bendradarbiauti su ENTSO-E dėl tinklo kodeksų parengimo ir įgyvendinimo ir turėtų teikti rekomendacijas dėl, inter alia, paskirstytosios elektros gamybos ir energijos kaupimo integravimo į skirstomuosius tinklus, taip pat kitų su skirstomųjų tinklų valdymu susijusių sričių rekomendacijas;

(38)  siekiant padidinti elektros skirstomųjų tinklų veikimo našumą Sąjungoje ir užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su perdavimo sistemos operatoriais ir ENTSO-E, Sąjungoje turėtų būti įsteigtas Europos masto skirstomųjų tinklų operatorių (ES STO) subjektas. ES STO subjekto užduotys turėtų būti aiškiai apibrėžtos, o jo veiklos metodas turėtų užtikrinti nepriklausomumą, neutralumą, efektyvumą, skaidrumą ir Sąjungos skirstomųjų tinklų operatorių atstovavimą, paisant skirstomųjų tinklų regioninių ypatumų. Kai tinkama, ES STO subjektas turėtų glaudžiai bendradarbiauti su ENTSO-E dėl tinklo kodeksų parengimo ir įgyvendinimo ir turėtų teikti rekomendacijas dėl, inter alia, paskirstytosios elektros gamybos ir energijos kaupimo integravimo į skirstomuosius tinklus, taip pat kitų su skirstomųjų tinklų valdymu susijusių sričių rekomendacijas;

Pagrindimas

Skirstomieji tinklai visoje Europoje gerokai skiriasi: pradedant įtampos lygiu, topologija, tam tikros vietovės gamtiniais ypatumais ir baigiant naudotojų vartojimo modeliais. Vykdydamas savo veiklą, ES STO subjektas turėtų atsižvelgti į šiuos ypatumus.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  sudaryti sąlygas efektyviai pasiekti Europos energetikos sąjungos tikslus, visų pirma 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos30 tikslus, užtikrinant galimybę teikti rinkos signalus dėl lankstumo didinimo, priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo ir inovacijų;

a)  sudaryti sąlygas efektyviai pasiekti Europos energetikos sąjungos tikslus, visų pirma 2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijos30 tikslus, užtikrinant galimybę teikti rinkos signalus dėl lankstumo didinimo, energijos vartojimo efektyvumo ir inovacijų, taip pat atsižvelgti į jungiamųjų linijų vaidmenį ir didėjančią atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalį pereinant prie tvarios energetikos sistemos;

_________________

_________________

30 COM(2014) 15 final.

30 COM(2014) 15 final.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  nustatyti pagrindinius gerai veikiančių, integruotų elektros energijos rinkų principus, kurie visiems išteklių teikėjams ir elektros vartotojams užtikrintų nediskriminacinę galimybę patekti į rinką, suteiktų galių vartotojams, užtikrintų galimybę naudoti reguliavimą apkrova ir didinti energijos vartojimo efektyvumą, sudarytų sąlygas sutelkti paskirstytąją paklausą ir pasiūlą ir padėtų mažinti ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio kuro, sudarant sąlygas integruoti rinką ir rinkos principais atlyginti už elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančiųjų išteklių;

b)  nustatyti pagrindinius gerai veikiančių, integruotų elektros energijos rinkų principus, kurie visiems išteklių teikėjams ir elektros vartotojams užtikrintų nediskriminacinę galimybę patekti į rinką, suteiktų galių vartotojams, užtikrintų galimybę naudoti reguliavimą apkrova, kaupti energiją ir didinti energijos vartojimo efektyvumą, sudarytų sąlygas sutelkti paskirstytąją paklausą ir pasiūlą, skatintų užtikrinti pakankamą elektros tinklų sujungimo lygį ir padėtų mažinti ekonomikos priklausomybę nuo iškastinio kuro, sudarant sąlygas integruoti rinką ir rinkos principais atlyginti už elektros energiją, pagamintą iš atsinaujinančiųjų išteklių;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  perkrova – situacija, kai negalima priimti visų rinkos dalyvių pasiūlymų, susijusių su prekyba tarp dviejų prekybos zonų, nes dėl jų būtų labai paveikti fiziniai srautai per tinklo elementus, kurie tokių srautų išlaikyti negali ;

c)  perkrova – situacija, kai negalima priimti visų rinkos dalyvių pasiūlymų, susijusių su prekyba, nes dėl jų būtų labai paveikti fiziniai srautai per tinklo elementus, kurie tokių srautų išlaikyti negali ;

Pagrindimas

Pagal pirminę apibrėžtį reikštų, kad perkrovų gali būti tik tarp dviejų prekybos zonų, bet ne prekybos zonos viduje. Pakeitimas būtinas ir siekiant suderinti šią apibrėžtį su prekybos zonos apibrėžtimi.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies u punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

u)  pajėgumų mechanizmas – administracinė priemonė, kuria užtikrinama, kad kompensuojant už išteklių parengtį bus pasiektas norimas energijos tiekimo saugumo lygis, išskyrus su pagalbinėmis paslaugomis susijusias priemones;

u)  pajėgumų mechanizmas – administracinė priemonė, kuria užtikrinama, kad kompensuojant už išteklių parengtį bus pasiektas būtinas energijos tiekimo saugumo lygis, išskyrus su pagalbinėmis paslaugomis susijusias priemones, priimta laikantis šio reglamento, valstybės pagalbos taisyklių ir reikalingumo, proporcingumo ir nediskriminavimo principų;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalies v punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

v)  strateginis rezervas – pajėgumų mechanizmas, kurį taikant ištekliai skirstomi tik tuo atveju, jei prekyba kitos paros ir einamosios paros rinkose buvo nesėkminga, perdavimo sistemos operatoriai išnaudojo savo balansavimo išteklius, kad užtikrintų paklausos ir pasiūlos pusiausvyrą, ir disbalanso kaina rinkoje laikotarpiais, kuriais skirstomi rezervai, atitinka prarastos apkrovos vertę;

v)  strateginis rezervas – pajėgumų mechanizmas, kurį taikant ištekliai laikomi ne rinkoje ir skirstomi tik tuo atveju, jei prekyba kitos paros ir einamosios paros rinkose buvo nesėkminga, perdavimo sistemos operatoriai išnaudojo savo balansavimo išteklius, kad užtikrintų paklausos ir pasiūlos pusiausvyrą, ir disbalanso kaina rinkoje laikotarpiais, kuriais skirstomi rezervai, atitinka prarastos apkrovos vertę;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kainos formuojamos remiantis paklausa ir pasiūla;

a)  kainos paprastai atspindi paklausą ir pasiūlą;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  vengiama veiksmų, dėl kurių kainos negalėtų būti formuojamos remiantis paklausa ir pasiūla arba kuriais būtų stabdoma lankstesnės elektros energijos gamybos, elektros energijos gamybos išmetant mažai anglies dioksido arba lankstesnės paklausos plėtra;

b)  vengiama veiksmų, dėl kurių kainos negalėtų būti formuojamos remiantis paklausa ir pasiūla, nebent jais siekiama solidarumo ir sąžiningo sąnaudų paskirstymo ir pakankamai atsižvelgiama į energijos nepriteklių patiriančius vartotojus;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  skatinama lankstesnės elektros energijos gamybos, elektros energijos gamybos išmetant mažai anglies dioksido ir lankstesnės paklausos plėtra;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)   rinkos dalyviai turi privalėti įvertinti naujų produktų ir paslaugų žalos namų ūkių vartotojams riziką ir atitinkamai pritaikyti savo pasiūlymus;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)   nacionalinės reguliavimo institucijos stebi rinkos pokyčius ir prireikus pakeičia apsaugos priemones;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  sutelkiant elektros energijos gamybą arba apkrovą iš daugelio objektų vartotojams ir mažoms įmonėms užtikrinama galimybė dalyvauti rinkoje, kad jie galėtų teikti bendrus pasiūlymus elektros energijos rinkoje ir bendrai naudotųsi elektros energijos sistema, laikantis ES sutartimis nustatytų konkurencijos taisyklių;

d)  vartotojams ir mažoms įmonėms užtikrinama galimybė individualiai, kolektyviai, per dalyvavimą energetikos bendruomenės veikloje dalyvauti rinkoje, ir šis dalyvavimas skatinamas sutelkiant elektros energijos gamybą arba apkrovą iš daugelio objektų, kad jie galėtų teikti bendrus pasiūlymus elektros energijos rinkoje ir bendrai naudotųsi elektros energijos sistema, laikantis ES sutartimis nustatytų konkurencijos taisyklių;

Pagrindimas

Bendrieji ES elektros energijos rinkos principai turėtų suteikti pagrindą pripažinti ir skatinti visų formų aktyvų vartotojų dalyvavimą, ne tik dalyvavimą sutelkiant gamybą arba apkrovą.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  rinkos taisyklėmis remiamas ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas, užtikrinant galimybę integruoti iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintą energiją ir teikiant paskatas efektyviai vartoti energiją;

e)  rinkos taisyklėmis remiamas ekonomikos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas, teikiant paskatas integruoti iš atsinaujinančiųjų išteklių pagamintą energiją ir efektyviai vartoti energiją;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  rinkos taisyklėmis užtikrinamos tinkamos paskatos investuoti į elektros energijos gamybą, energijos kaupimą, energijos vartojimo efektyvumą ir reguliavimą apkrova, kad būtų tenkinami rinkos poreikiai ir taip užtikrinamas energijos tiekimo saugumas;

f)  rinkos taisyklėmis siekiama užtikrinti tinkamas paskatas investuoti į elektros energijos gamybą, ypač ilgalaikes investicijas į mažo anglies dioksido kiekio technologijų energijos gamybą, energijos kaupimą, energijos vartojimo efektyvumą ir reguliavimą apkrova, kad būtų tenkinami rinkos poreikiai ir taip užtikrinamas energijos tiekimo saugumas;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  vengiama sudaryti kliūtis tarpvalstybiniams elektros energijos srautams ir tarpvalstybiniams sandoriams elektros energijos rinkose ir susijusių paslaugų rinkose;

g)  šalinamos kliūtys tarpvalstybiniams elektros energijos srautams ir tarpvalstybiniams sandoriams elektros energijos rinkose ir susijusių paslaugų rinkose;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  visi elektros energijos gamybos, energijos kaupimo ir apkrovos ištekliai dalyvauja rinkoje vienodomis sąlygomis;

i)  visi elektros energijos gamybos, energijos kaupimo ir apkrovos ištekliai dalyvauja rinkoje vienodomis sąlygomis tokiu būdu, kuriuo atsižvelgiama į kiekvieno iš jų aplinkai ir sistemai teikiamą naudą ir dėl jų patiriamas sąnaudas, jų tvarumą ir indėlį siekiant 2015 m. Paryžiaus susitarime ir Direktyvoje (ES) .../... [Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyva] nustatytų priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslų;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

m)  rinkos taisyklėmis sudaromos sąlygos elektros energijos gamybos įmonėms ir energijos tiekimo įmonėms pradėti ir nustoti dalyvauti rinkoje remiantis savo veiklos ekonominio ir finansinio perspektyvumo vertinimu;

m)  rinkos taisyklėmis sudaromos sąlygos elektros energijos gamybos, energijos kaupimo ir energijos tiekimo įmonėms pradėti ir nustoti dalyvauti rinkoje remiantis savo veiklos ekonominio ir finansinio perspektyvumo vertinimu;

Pagrindimas

Kadangi energijos kaupimas apibrėžiamas kaip atskira veikla elektros energijos sistemoje, energijos kaupimo įmonės turėtų galėti priimti sprendimą pradėti ar nustoti dalyvauti rinkoje tuo pačiu pagrindu kaip ir kiti rinkos veikėjai.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a straipsnis

 

Teisingas perėjimas

 

Europos Komisija remia valstybes nares, kurios rengia nacionalinę strategiją dėl laipsniško energijos gamybos kūrenant anglimis ir kasybos pajėgumo mažinimo taikant visas turimas priemones, įskaitant tikslinę finansinę paramą siekiant sudaryti sąlygas teisingam perėjimui regionuose, kuriems turi poveikį struktūriniai pokyčiai. Komisija padeda valstybėms narėms įveikti problemas, susijusias su perėjimo prie švarios energijos socialiniu poveikiu, poveikiu įgūdžiams ir pramonei. Komisija glaudžiai bendradarbiauja su anglies kasybos ir daug anglies dioksido išmetančiais regionais, teikia rekomendacijas, visų pirma dėl prieigos prie naujų fondų ir programų ir jų naudojimo, ir skatina keitimąsi gerąja patirtimi, įskaitant diskusijas apie pramonines gaires ir perkvalifikavimo poreikius, naudojantis tikslinėmis platformomis, įskaitant teisingo perėjimo iniciatyvą, skirtą darbuotojams ir bendruomenėms, numatytoms Reglamente (ES) .../... [Valdymo reglamentas].

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Visi rinkos dalyviai siekia sistemos balanso ir yra finansiškai atsakingi už savo pačių sukeltą sistemos disbalansą. Jie patys yra už balansą atsakingos šalys arba perduoda savo pareigą pačių pasirinktai už balansą atsakingai šaliai.

1.  Visi rinkos dalyviai siekia sistemos balanso ir yra finansiškai atsakingi už savo pačių sukeltą sistemos disbalansą, su sąlyga, kad visi rinkos dalyviai gali patekti į balansavimo ir einamosios dienos rinkas pagal 5 ir 6 straipsnius. Jie patys yra už balansą atsakingos šalys arba perduoda savo pareigą pačių pasirinktai už balansą atsakingai šaliai.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės gali numatyti leidžiančias nukrypti nuo atsakomybės už balansavimą nuostatas, susijusias su:

2.  Valstybės narės, pasikonsultavusios su skirstomųjų tinklų operatoriais, gali numatyti leidžiančias nukrypti nuo atsakomybės už balansavimą nuostatas, susijusias su:

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  parodomaisiais projektais;

Išbraukta.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  įrenginiais, kuriems pagal Sąjungos valstybės pagalbos taisykles, nustatytas pagal SESV 107–109 straipsnius, naudojama Komisijos patvirtinta parama ir kurie perduoti eksploatuoti iki [Leidinių biurui: įrašyti įsigaliojimo datą]. Valstybės narės gali, laikydamosi Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių, skatinti rinkos dalyvius, kuriems visiškai arba iš dalies netaikoma atsakomybė už balansavimą, už tinkamą kompensaciją prisiimti visą atsakomybę už balansavimą.

c)  įrenginiais, kuriems pagal Sąjungos valstybės pagalbos taisykles, nustatytas pagal SESV 107–109 straipsnius, naudojama Komisijos patvirtinta parama ir kurie perduoti eksploatuoti iki [Leidinių biurui: įrašyti įsigaliojimo datą]. Valstybės narės gali, laikydamosi Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių, teikti paskatas rinkos dalyviams, kuriems taikomos visiškos ar dalinės išimtys, susijusios su atsakomybės už balansavimą finansiniais padariniais, už tinkamą kompensaciją prisiimti visą atsakomybę už balansavimą.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Visiems rinkos dalyviams individualiai arba sutelkimo principu užtikrinama galimybė dalyvauti balansavimo rinkoje. Nustatant balansavimo rinkos taisykles ir produktus atsižvelgiama į poreikį paskirstyti vis didėjančią kintamos elektros energijos gamybos dalį, taip pat vis didėjantį apkrovos atsako jautrį ir naujų technologijų kūrimą.

1.  Visiems rinkos dalyviams individualiai arba sutelkimo principu užtikrinama visapusiška galimybė dalyvauti balansavimo rinkoje. Nustatant balansavimo rinkos taisykles ir produktus atsižvelgiama į poreikį paskirstyti vis didėjančią kintamos elektros energijos gamybos dalį, taip pat vis didėjantį apkrovos atsako jautrį ir naujų technologijų kūrimą.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Balansavimo rinkos organizuojamos taip, kad būtų veiksmingai užtikrintas rinkos dalyvių nediskriminavimas, atsižvelgiant į skirtingas technines gamybos iš kintamų atsinaujinančiųjų išteklių, reguliavimo apkrova ir energijos kaupimo galimybes.

2.  Balansavimo rinkos organizuojamos taip, kad būtų veiksmingai užtikrintas rinkos dalyvių nediskriminavimas. Balansavimo rinkos kuriamos taip, kad sudarytų galimybes didžiausiam atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalyvavimui, įskaitant visų pirma mažo masto decentralizuotą ir paskirstytąją elektros energijos gamybą. Balansavimo rinkos taisyklės užtikrina, kad energetikos bendruomenės galėtų proporcingai ir paprastai patekti į rinką.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Rezervo pajėgumų apimtis nustatoma regioniniu lygmeniu pagal I priedo 7 punktą. Regioniniai operatyviniai centrai padeda perdavimo sistemos operatoriams nustatyti pagal I priedo 8 punktą pirktiną balansavimo pajėgumo kiekį.

7.  Rezervo pajėgumų apimtis nustatoma regioniniu lygmeniu pagal I priedo 7 punktą. Regioniniai koordinavimo centrai padeda perdavimo sistemos operatoriams nustatyti pagal I priedo 8 punktą pirktiną balansavimo pajėgumo kiekį.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Pagal I priedo 8 punktą regioniniu lygmeniu sudaromos sąlygos pirkti balansavimo pajėgumus. Perkama pirminėje rinkoje, o pirkimas organizuojamas taip, kad nebūtų diskriminuojami rinkos dalyviai, individualiai ar sutelkimo principu dalyvaujantys kvalifikacinėje atrankoje.

8.  Pagal I priedo 8 punktą regioniniu lygmeniu sudaromos sąlygos pirkti balansavimo pajėgumus. Perkama pirminėje rinkoje, o pirkimas vyksta nediskriminuojant rinkos dalyvių kvalifikacinėje atrankoje, įskaitant visų pirma atvejus, kai dalyvaujama individualiai arba sutelkimo principu.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  Didinamojo ir mažinamojo balansavimo pajėgumų pirkimas vykdomas atskirai. Sutartis dėl balansavimo pajėgumų sudaroma ne anksčiau kaip likus vienai parai iki jų teikimo pradžios ir ne ilgiau kaip vienai parai.

9.  Didinamojo ir mažinamojo balansavimo pajėgumų pirkimas vykdomas atskirai. Sutartis dėl balansavimo pajėgumų sudaroma ne anksčiau kaip likus vienai parai iki jų teikimo pradžios ir ne ilgiau kaip vienai parai. Laikantis balansavimo gairių 34 straipsnio 6 dalies ir 36 straipsnio 10 dalies, kiekvienas perdavimo sistemos operatorius kompetentingai reguliavimo institucijai gali pateikti pasiūlymą, kuriame prašoma netaikyti pirkimo taisyklių pagal šią dalį.

 

Šie prašymai taikyti išimtį apima:

 

a)  tikslų laikotarpį, kuriuo būtų taikoma išimtis;

 

b)  tikslų balansavimo pajėgumų, kuriems būtų taikoma išimtis, kiekį;

 

c)  tokios išimties poveikio balansavimo išteklių dalyvavimui analizę ir

 

d)  išimties pagrindimą, parodantį, kad tokia išimtis padėtų padidinti ekonominį efektyvumą.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  organizuojamos nediskriminaciniu principu;

a)  yra nediskriminacinės;

Pagrindimas

Nediskriminavimo principas kitos paros ir einamosios paros rinkose turėtų turėti teisinį poveikį valstybės narėms neturint imtis papildomų veiksmų.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Rinkos operatoriai teikia pakankamai mažus prekybos kitos paros ir einamosios paros rinkose produktus, taikydami ne daugiau kaip 1 megavato mažiausią pasiūlymą, kad užtikrintų galimybę veiksmingai dalyvauti reguliavimo apkrova ir energijos kaupimo paslaugų teikėjams bei mažiesiems elektros energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių gamintojams.

3.  Rinkos operatoriai teikia pakankamai mažus prekybos kitos paros ir einamosios paros rinkose produktus, taikydami ne daugiau kaip 1 megavato mažiausią pasiūlymą, kad užtikrintų galimybę veiksmingai dalyvauti reguliavimo apkrova ir energijos kaupimo paslaugų teikėjams bei mažiesiems elektros energijos iš atsinaujinančiųjų išteklių gamintojams, taip pat energetikos bendruomenėms, sudarant proporcingo ir paprasto patekimo į rinką galimybes.

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Didžiausia didmeninė elektros energijos kaina neribojama, nebent nustatoma pagal 10 straipsnį nustatytą prarastos apkrovos vertę atitinkanti kaina. Mažiausia didmeninė elektros energijos kaina neribojama, nebent nustatoma minus 2 000 EUR arba mažesnė vertė ir, jei ji pasiekiama arba numatoma, kad bus pasiekta, kitą parą nustatoma mažesnė vertė. Ši nuostata taikoma, inter alia, visiems pasiūlymams ir galutinėms kainoms visais laikotarpiais, įskaitant balansavimo energiją ir disbalanso kainas.

1.  Didžiausia didmeninė elektros energijos kaina neribojama, nebent nustatoma pagal 10 straipsnį nustatytą prarastos apkrovos vertę atitinkanti kaina. Labai tarpusavyje susijusiose rinkose tos didžiausios kainos turi būti tokio paties lygio visose prekybos zonose ir rinkose, kad būtų išvengta rinkos iškraipymų. Mažiausia didmeninė elektros energijos kaina neribojama, nebent nustatoma minus 2 000 EUR arba mažesnė vertė ir, jei ji pasiekiama arba numatoma, kad bus pasiekta, kitą parą nustatoma mažesnė vertė. Ši nuostata taikoma, inter alia, visiems pasiūlymams ir galutinėms kainoms visais laikotarpiais, įskaitant balansavimo energiją ir disbalanso kainas.

Pagrindimas

Labai tarpusavyje susijusiose rinkose turėtų būti užtikrinta vienoda techninė kainų riba. Tokių vienodų ribų nenustačius, elektros energijos trūkumo laikotarpiais galėtų būti neefektyvumo atvejų, nes dėl skirtingo pajėgumo nustatyti pasiūlymų kainas rinkos dalyvių galimybė tarpvalstybiniu mastu konkuruoti dėl energijos būtų dirbtinai ribojama.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Skirstydami objektuose gaminamą elektros energiją, perdavimo sistemos operatoriai teikia pirmenybę elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių įrenginiams ar didelio naudingumo kogeneracijai mažuose elektros energijos gamybos įrenginiuose arba elektros energijos gamybos įrenginiams, kuriuose naudojamos besiformuojančios technologijos:

2.  Skirstydami objektuose gaminamą elektros energiją, perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriai teikia pirmenybę elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių ir jos kaupimo įrenginiams ar didelio naudingumo kogeneracijai mažuose elektros energijos gamybos įrenginiuose arba elektros energijos gamybos įrenginiams, kuriuose naudojamos besiformuojančios technologijos:

a)  elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių įrenginiams arba didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiams, kurių įrengtoji elektrinė galia yra mažesnė nei 500 kW, arba

a)  elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių įrenginiams arba didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiams, kurių įrengtoji elektrinė galia yra mažesnė nei 500 kW, arba

b)  parodomiesiems naujoviškų technologijų projektams.

b)  parodomiesiems naujoviškų technologijų projektams.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių objektams arba didelio naudingumo kogeneracijos objektams, kurie buvo perduoti eksploatuoti iki [Leidinių biurui: įrašyti įsigaliojimo datą] ir kuriems po perdavimo eksploatuoti taikytas prioritetinis skirstymas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES1 15 straipsnio 5 dalį arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB 16 straipsnio 2 dalį, ir toliau taikomas prioritetinis skirstymas. Prioritetinis skirstymas nebetaikomas nuo tos dienos, kurią elektros energijos gamybos objekte padaroma didelių pakeitimų, t. y. kai būtina sudaryti naują prijungimo sutartį arba padidinamas elektros energijos gamybos pajėgumas.

4.  Siekiant išlaikyti stabilią reglamentavimo sistemą, elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių ar jos kaupimo objektams arba didelio naudingumo kogeneracijos objektams, kurie buvo perduoti eksploatuoti iki [Leidinių biurui: įrašyti įsigaliojimo datą] ir kuriems po perdavimo eksploatuoti taikytas prioritetinis skirstymas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/27/ES1 15 straipsnio 5 dalį arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/28/EB 16 straipsnio 2 dalį, ir toliau taikomas prioritetinis skirstymas. Prioritetinis skirstymas nebetaikomas nuo tos dienos, kurią elektros energijos gamybos ar kaupimo objekte padaroma didelių pakeitimų, t. y. kai būtina sudaryti naują prijungimo sutartį arba padidinamas elektros energijos gamybos ar kaupimo pajėgumas.

–––––––––––––

–––––––––––––

1.  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 16).

1.  2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB (OL L 140, 2009 6 5, p. 16).

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės gali, laikydamosi Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių, rinkos dalyviams, kuriems taikoma pirmenybinė prieiga, teikti paskatas už tinkamą kompensaciją atsisakyti prioritetinio skirstymo.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Valstybės narės laikosi šio straipsnio nuostatų taikydamos ataskaitų dėl vidaus energijos rinkos teikimo procedūrą pagal Reglamento (ES) .../... [Valdymo reglamentas] 21 straipsnį.

 

Prieš panaikindamos prioritetinį skirstymą pagal 2 ir 3 dalis, valstybės narės visų pirma užtikrina, kad visos rinkos būtų visiškai atvertos, įskaitant visas papildomas paslaugas, atsinaujinančiųjų energijos išteklių dalyvavimui, kad skirstymo taisyklės būtų visiškai skaidrios ir paremtos rinka, kad būtų nustatyta su ribojimo taisyklėmis susijusi metodika ir kad bet koks prioritetinio skirstymo panaikinimas elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių įrenginiams netrukdytų jiems prisidėti prie:

 

a)  ES 2030 m. tikslų, numatytų Direktyvoje dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją;

 

b)  viso Sąjungos išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio sumažinimo ne mažiau kaip 40 proc., palyginti su 1990 m. lygiu, iki 2030 m., kaip nustatyta Sąjungos ir valstybių narių numatomame nacionaliniu lygmeniu nustatytame ŠESD mažinimo įsipareigojime, pateiktame Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos sekretoriatui.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ribojami arba perskirstomi ištekliai rinkos mechanizmais atrenkami iš pateiktų elektros energijos gamybos arba apkrovos objektų ribojimo arba perskirstymo pasiūlymų ir toks ribojimas arba perskirstymas kompensuojamas finansiškai. Ne rinka grindžiamas elektros energijos gamybos ribojimas arba perskirstymas arba reguliavimo apkrovos perskirstymas taikomas tik tada, kai nėra rinkos alternatyvų, kai visi rinkos ištekliai yra panaudoti arba kai paslaugai teikti tinkamų elektros energijos gamybos objektų arba apkrovos objektų skaičius rajone yra per mažas veiksmingai konkurencijai užtikrinti. Ištekliai rinkoje gali būti teikiami naudojant bet kokią elektros energijos gamybos, energijos kaupimo ar reguliavimo apkrova technologiją ir juos gali teikti ir kitose valstybėse narėse esantys operatoriai, nebent tai būtų techniškai neįmanoma.

2.  Ribojami arba perskirstomi ištekliai rinkos mechanizmais atrenkami iš pateiktų elektros energijos gamybos, kaupimo arba apkrovos objektų ribojimo arba perskirstymo pasiūlymų ir toks ribojimas arba perskirstymas visiškai kompensuojamas finansiškai. Dalyvavimas rinka grindžiamuose mechanizmuose yra savanoriškas visiems rinkos dalyviams, įskaitant visų pirma mažo masto decentralizuotą ir paskirstytąją gamybą. Ne rinka grindžiamas elektros energijos gamybos ribojimas arba perskirstymas arba reguliavimo apkrovos perskirstymas taikomas tik tada, kai nėra rinkos alternatyvų, kai visi rinkos ištekliai yra panaudoti arba kai paslaugai teikti tinkamų elektros energijos gamybos objektų arba apkrovos objektų skaičius rajone yra per mažas veiksmingai konkurencijai užtikrinti. Ištekliai rinkoje gali būti teikiami naudojant bet kokią elektros energijos gamybos, energijos kaupimo ar reguliavimo apkrova technologiją ir juos gali teikti ir kitose valstybėse narėse esantys operatoriai, nebent tai būtų techniškai neįmanoma.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Atsakingi sistemos operatoriai bent kartą per metus kompetentingai reguliavimo institucijai pateikia elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių objektų arba didelio naudingumo kogeneracijos įrenginių gamybos apribojimo arba mažinamojo perskirstymo ir priemonių, kurių buvo imtasi siekiant sumažinti tokio apribojimo arba mažinamojo perskirstymo poreikį ateityje, ataskaitą. Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių arba didelio naudingumo kogeneracijos apribojimas arba perskirstymas kompensuojamas pagal 6 dalį.

3.  Atsakingi sistemos operatoriai bent kartą per metus kompetentingai reguliavimo institucijai ir ACER pateikia ataskaitą:

 

  dėl rinka grindžiamų energijos gamybos ribojimo ir perskirstymo, energijos kaupimo ar reguliavimo apkrova įrenginių išplėtojimo ir veiksmingumo lygio;

 

  dėl elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių arba didelio naudingumo kogeneracijos apribojimo arba mažinamojo perskirstymo priežasčių, apimties ir technologijų, kurioms tai taikoma, tipų;

 

  dėl priemonių, kurių buvo imtasi siekiant sumažinti apribojimo arba mažinamojo perskirstymo poreikį, ir

 

  dėl prašymų ir sutarčių, sudarytų su energijos gamybos objektais, nuostatų dėl jų veikimo tiekiant tam tikrą elektros energijos kiekį. Sistemos operatoriai pagrindžia tokių susitarimų būtinybę ir mastą, kuriuo šios paslaugos negali būti teikiamos naudojant kitus išteklius, paaiškindami, ar buvo laikomasi principo pasiekti Sąjungos tikslus mažiausiomis sąnaudomis.

 

Reguliavimo institucijos kiekvienais metais įvertina rinkos suinteresuotumą.

 

Elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių ar jos kaupimo arba didelio naudingumo kogeneracijos apribojimas arba perskirstymas kompensuojamas pagal 6 dalį.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užtikrina perdavimo ir skirstomųjų tinklų gebėjimą perduoti iš atsinaujinančiųjų išteklių arba didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiuose pagamintą elektros energiją, kuo mažiau taikant ribojimą ar perskirstymą. Tai neatima iš tinklo planuotojų galimybės atsižvelgti į tam tikrą ribojimą ar perskirstymą, kai aišku, kad tai ekonomiškiau, ir neviršijama 5 proc. jų rajone esančių elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių arba didelio naudingumo kogeneracijos įrenginių įrengtosios galios;

a)  užtikrina perdavimo ir skirstomųjų tinklų gebėjimą perduoti iš atsinaujinančiųjų išteklių arba didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiuose pagamintą ar sukauptą elektros energiją, kuo mažiau taikant ribojimą ar perskirstymą. Tai neatima iš tinklo planuotojų galimybės atsižvelgti į tam tikrą ribojimą ar perskirstymą, kai aišku, kad tai ekonomiškiau, ir neviršijama 5 proc. prijungimo taške esančių elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių, reguliavimo apkrova arba didelio naudingumo kogeneracijos įrenginių įrengtosios ar sukauptosios galios, jeigu prieš juos patvirtinant buvo tinkamai pasikonsultuota su suinteresuotaisiais subjektais;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  imasi tinkamų operatyvinių tinklo valdymo ir su rinka susijusių priemonių, kad kuo labiau sumažintų elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių arba didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiuose ribojimą arba pagamintos energijos mažinamąjį perskirstymą.

b)  užtikrina, kad jų tinklai būtų pakankamai lankstūs, kad minėti operatoriai galėtų valdyti savo tinklus taip, kaip nurodyta Direktyvos .../... [Elektros energijos direktyvos] 51 straipsnyje.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 4 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  imasi tinkamų operatyvinių tinklo valdymo ir su rinka susijusių priemonių, siekdami veiksmingai integruoti visą elektros energijos gamybą iš atsinaujinančiųjų išteklių arba didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiuose ir kuo labiau sumažinti tokios gamybos ribojimą arba pagamintos energijos mažinamąjį perskirstymą.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 5 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiams mažinamasis perskirstymas arba gamybos ribojimas taikomas tik jei nesama kitų alternatyvų (išskyrus elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių mažinamąjį perskirstymą arba ribojimą) arba jei pritaikius kitus sprendimus neproporcingai padidėtų sąnaudos arba kiltų rizika tinklo saugumui;

b)  didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiams ir ypač tais atvejais, kai:

 

i)  pagrindinė tų gamybos objektų paskirtis yra gaminti šilumą to pramonės objekto gamybos procesams;

 

ii)  šilumos ir elektros energijos gamyba yra neatsiejamai tarpusavyje susijusios taip, kad dėl bet kokio šilumos gamybos pakeitimo neišvengiamai pakinta ir generuojama aktyvioji galia, ir atvirkščiai;

 

mažinamasis perskirstymas arba gamybos ribojimas taikomas tik jei nesama kitų alternatyvų (išskyrus elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių ribojimą arba mažinamąjį perskirstymą) arba jei pritaikius kitus sprendimus neproporcingai padidėtų sąnaudos arba kiltų rizika tinklo saugumui;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 5 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių įrenginiuose arba didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiuose pasigamintos energijos, kuri į perdavimo arba skirstomąjį tinklą netiekiama, gamyba neribojama, nebent kitaip nebūtų galima išspręsti tinklo saugumo klausimų;

c)  elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių įrenginiuose arba didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiuose pasigamintos energijos, kuri pirmiausia skirta pasigamintos energijos vartojimui, gamyba neribojama, nebent nėra alternatyvų arba jei pritaikius kitus sprendimus kiltų neproporcinga rizika tinklo saugumui;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 5 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  mažinamasis perskirstymas arba ribojimas pagal a–c punktus tinkamai ir skaidriai pagrindžiamas. Pagrindimas įtraukiamas į ataskaitą, teikiamą pagal 3 dalį.

d)  mažinamasis perskirstymas arba ribojimas pagal pirmiau minėtus a–c punktus tinkamai ir skaidriai pagrindžiamas. Pagrindimas įtraukiamas į ataskaitą, teikiamą pagal 3 dalį.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Kai taikomas ne rinka grindžiamas ribojimas arba perskirstymas, ribojimo arba perskirstymo reikalaujantis sistemos operatorius elektros energijos gamybos arba apkrovos objekto, kuriam taikomas ribojimas arba perskirstymas, savininkui moka finansinę kompensaciją. Finansinė kompensacija yra bent jau lygi didžiausiam iš šių elementų:

6.  Kai taikomas ne rinka grindžiamas ribojimas arba perskirstymas, ribojimo arba perskirstymo reikalaujantis sistemos operatorius elektros energijos gamybos, energijos kaupimo arba apkrovos objekto, kuriam taikomas ribojimas arba perskirstymas, savininkui moka finansinę kompensaciją. Finansinė kompensacija yra bent jau lygi didžiausiam iš šių elementų:

a)  dėl apribojimo arba perskirstymo atsiradusios papildomos eksploatavimo išlaidos, kaip antai papildomos išlaidos kurui didinamojo perskirstymo atveju arba atsarginės šilumos tiekimas didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiuose mažinamojo perskirstymo arba ribojimo atveju;

a)  dėl apribojimo arba perskirstymo atsiradusios papildomos eksploatavimo išlaidos, kaip antai papildomos išlaidos kurui didinamojo perskirstymo atveju arba atsarginės šilumos tiekimas didelio naudingumo kogeneracijos įrenginiuose mažinamojo perskirstymo arba ribojimo atveju;

b)  90 proc. grynųjų įplaukų už parduotą elektros energiją kitos paros rinkoje, kurios būtų gautos elektros energijos gamybos arba apkrovos objektui netaikant ribojimo arba perskirstymo reikalavimo. Kai elektros energijos gamybos arba apkrovos objektams skiriama finansinė parama pagal pagamintos arba suvartotos elektros energijos kiekį, prarasta finansinė parama laikoma grynųjų įplaukų dalimi.

b)  visos grynosios įplaukos už parduotą elektros energiją kitos paros rinkoje, kurios būtų gautos elektros energijos gamybos arba apkrovos objektui netaikant ribojimo arba perskirstymo reikalavimo. Kai elektros energijos gamybos arba apkrovos objektams skiriama finansinė parama pagal pagamintos arba suvartotos elektros energijos kiekį, prarasta finansinė parama laikoma grynųjų įplaukų dalimi. Visiškas kompensavimas atliekamas per pagrįstą laikotarpį po to, kai buvo taikytas ribojimas.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Valstybės narės užtikrina, kad pagal 3 dalį pateikta informacija atsispindėtų taikant nacionalinį ataskaitų dėl vidaus energijos rinkos teikimo procedūrą, kaip numatyta Reglamento .../... [Valdymo reglamento] 21 straipsnyje.

Pagrindimas

Siekiant sumažinti administracinę naštą, ataskaitų teikimo procedūros turėtų būti suvienodintos pagal Valdymo reglamentą.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b.  Kai taikytina, skirtingų valstybių narių perdavimo sistemų operatoriai susitaria dėl sąžiningo tarpsisteminio perskirstymo ir kompensacinės prekybos sąnaudų pasiskirstymo.

Pagrindimas

Šio straipsnio nuostatos taip pat turi apimti susitarimus dėl tarpsisteminio perskirstymo ir tarpvalstybinės kompensacinės prekybos ir tai logiškai išplaukia iš pirmesnių šio straipsnio dalių.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tinklo perkrovos problemos turi būti sprendžiamos nediskriminaciniais rinka paremtais sprendimais, teikiančiais efektyvius ekonominius signalus susijusiems rinkos dalyviams ir perdavimo sistemos operatoriams. Tinklo perkrovos problemos sprendžiamos nuo sandorių nepriklausančiais metodais, t. y. tokiais metodais, kuriuos taikant nereikia rinktis tarp atskirų rinkos dalyvių sutarčių. Imdamasis operatyvinių priemonių, kuriomis siekia užtikrinti, kad jo perdavimo sistema išliktų normaliosios būsenos, perdavimo sistemos operatorius atsižvelgia į tų priemonių poveikį kaimyniniams valdymo rajonams ir koordinuoja tokias priemones su kitais susijusiais perdavimo sistemos operatoriais, kaip numatyta Reglamente (ES) 1222/2015.

1.  Tinklo perkrovos problemos turi būti sprendžiamos nediskriminaciniais rinka paremtais sprendimais, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo ir reguliavimo apkrova valdymo sprendimus, teikiančiais efektyvius ekonominius signalus susijusiems rinkos dalyviams ir perdavimo sistemos operatoriams. Tinklo perkrovos problemos sprendžiamos nuo sandorių nepriklausančiais metodais, t. y. tokiais metodais, kuriuos taikant nereikia rinktis tarp atskirų rinkos dalyvių sutarčių. Imdamasis operatyvinių priemonių, kuriomis siekia užtikrinti, kad jo perdavimo sistema išliktų normaliosios būsenos, perdavimo sistemos operatorius atsižvelgia į tų priemonių poveikį kaimyniniams valdymo rajonams ir koordinuoja tokias priemones su kitais susijusiais perdavimo sistemos operatoriais, kaip numatyta Reglamente (ES) Nr. 1222/2015.

Pagrindimas

Vadovaujantis nuostatomis dėl energijos vartojimo efektyvumo ir reguliavimo apkrova, pateiktų 3 straipsnio 1 dalies e ir f punktuose, 16 straipsnio 2 ir 8 dalyse, 18 straipsnio 3 dalyje, 19 straipsnio 4 dalies b punkte, 25 straipsnio 2 dalyje ir 55 straipsnio 1 dalies l punkte, šio reglamento logika turėtų būti taikoma ir perkrovos valdymui.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Laikantis saugaus tinklų eksploatavimo saugos standartų, rinkos dalyviams suteikiami didžiausi tinklų sujungimo ir (arba) perdavimo tinklų pajėgumai, kurie turi įtakos tarpvalstybiniams srautams. Siekiant kuo labiau padidinti turimą pralaidumą naudojama kompensacinė prekyba ir perskirstymas, įskaitant tarpsisteminį perskirstymą, nebent įrodoma, kad tai neekonomiška Sąjungos lygmeniu.

3.  Laikantis saugaus tinklų eksploatavimo saugos standartų, rinkos dalyviams suteikiami didžiausi tinklų sujungimo ir (arba) perdavimo tinklų pajėgumai, kurie turi įtakos tarpvalstybiniams srautams. Kompensacinė prekyba ir perskirstymas, įskaitant tarpsisteminį perskirstymą, naudojami siekiant užtikrinti numatytų mainų pastovumą tais atvejais, kai dėl sistemos saugumo priežasčių sumažėja turimi tinklo perdavimo pajėgumai.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Tinklo operatorių taikomi prieigos prie tinklų mokesčiai , įskaitant prijungimo prie tinklų mokesčius, mokesčius už naudojimąsi tinklais ir, kai taikoma, mokesčius už susijusį tinklo stiprinimą, turi būti skaidrūs, jais turi būti atsižvelgiama į tinklo saugumo ir lankstumo poreikį ir jie turi atitikti faktines patirtas išlaidas, kiek jos atitinka veiksmingo ir struktūriškai palyginamo tinklo operatoriaus išlaidas, ir taikomi nediskriminuojant. Visų pirma jie taikomi taip, kad nebūtų teigiamai ar neigiamai diskriminuojama elektros energijos gamyba prie skirstymo lygmens ir prie perdavimo lygmens prijungtais įrenginiais. Jais neturėtų būti diskriminuojamas energijos kaupimas ar stabdomas dalyvavimas reguliavimo apkrova rinkoje.

1.  Tinklo operatorių taikomi prieigos prie tinklų mokesčiai , įskaitant prijungimo prie tinklų mokesčius, mokesčius už naudojimąsi tinklais ir, kai taikoma, mokesčius už susijusį tinklo stiprinimą, turi būti skaidrūs, jais turi būti atsižvelgiama į tinklo saugumo ir lankstumo poreikį ir jie turi atitikti faktines patirtas išlaidas, kiek jos atitinka veiksmingo ir struktūriškai palyginamo tinklo operatoriaus išlaidas, ir taikomi nediskriminuojant. Visų pirma jie taikomi taip, kad nebūtų teigiamai ar neigiamai diskriminuojama elektros energijos gamyba prie skirstymo lygmens ir prie perdavimo lygmens prijungtais įrenginiais. Jais neturėtų būti diskriminuojamas energijos kaupimas, visų pirma energijos kaupimas neapmokestinamas dvigubai, ir energijos telkimas ar stabdoma pačių vykdoma energijos gamyba, pasigamintos energijos vartojimas ar dalyvavimas reguliavimo apkrova rinkoje. Nedarant poveikio 3 dalies taikymui, tie mokesčiai neturi būti siejami su atstumu.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tarifai užtikrina tinkamas paskatas perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu didinti efektyvumą, įskaitant energijos vartojimo efektyvumą, skatinti rinkos integraciją ir energijos tiekimo saugumą bei remti investicijas ir susijusią tyrimų veiklą.

2.  Tarifai užtikrina tinkamas paskatas perdavimo sistemos ir skirstomųjų tinklų operatoriams trumpuoju ir ilguoju laikotarpiu didinti efektyvumą, įskaitant energijos vartojimo efektyvumą, skatinti rinkos integraciją, įskaitant atsinaujinančiuosius energijos išteklius ir energijos kaupimo objektus, ir energijos tiekimo saugumą bei remti investicijas ir susijusią tyrimų veiklą.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Skirstymo tarifai atspindi dėl sistemos naudotojų, įskaitant aktyviuosius (elektrą gaminančius) vartotojus, patiriamas skirstomojo tinklo naudojimo sąnaudas ir gali būti diferencijuojami remiantis sistemos naudotojų energijos vartojimo ir gamybos profiliais. Jei valstybėse narėse įdiegtos pažangiosios apskaitos sistemos, reguliavimo institucijos gali įvesti pagal laiką diferencijuotus tinklo tarifus, kurie skaidriai ir vartotojui nuspėjamu būdu atspindėtų naudojimąsi tinklu.

7.  Skirstymo tarifai atspindi dėl sistemos naudotojų, įskaitant aktyviuosius (elektrą gaminančius) vartotojus, patiriamas prieigos prie skirstomojo tinklo ir jo naudojimo sąnaudas bei naudą ir gali būti diferencijuojami remiantis sistemos naudotojų energijos vartojimo, kaupimo ar gamybos profiliais. Jei valstybėse narėse įdiegtos pažangiosios apskaitos sistemos, reguliavimo institucijos gali įvesti pagal laiką diferencijuotus tinklo tarifus, kurie skaidriai ir vartotojui nuspėjamu būdu atspindėtų naudojimąsi tinklu.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Reguliavimo institucijos skatina skirstomųjų tinklų operatorius pirkti savo tinklų eksploatavimo ir plėtros paslaugas ir integruoti į skirstomuosius tinklus naujoviškus sprendimus. Tuo tikslu reguliavimo institucijos pripažįsta tinkamomis ir į skirstymo tarifus įtraukia visas svarbias sąnaudas ir nustato siektinus rezultatus, kad skatintų skirstomųjų tinklų operatorius didinti efektyvumą, įskaitant energijos vartojimo efektyvumą, savo tinkluose.

8.  Reguliavimo institucijos skatina skirstomųjų tinklų operatorius pirkti savo tinklų eksploatavimo ir plėtros paslaugas ir integruoti į skirstomuosius tinklus naujoviškus sprendimus. Tuo tikslu reguliavimo institucijos pripažįsta tinkamomis ir į skirstymo tarifus įtraukia visas svarbias sąnaudas ir nustato siektinus rezultatus, kad skatintų skirstomųjų tinklų operatorius didinti efektyvumą, įskaitant energijos vartojimo efektyvumą, ir lankstumą savo tinkluose ir skatintų integruoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir energijos kaupimą.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 9 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  energijos vartojimo efektyvumui ir reguliavimo apkrova valdymui kenkiančių paskatų panaikinimas;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 9 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  pasigamintos energijos vartojimo, paskirstytosios gamybos, kaupimo ir reguliavimo apkrova naudos apskaičiavimo metodai ir jų papildomumas;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Visos pajamos iš jungiamųjų linijų pralaidumo paskirstymo naudojamos šiais tikslais:

2.  Pajamos iš jungiamųjų linijų pralaidumo paskirstymo naudojamos šiais tikslais:

Pagrindimas

B punkto pirmos dalies pakeitimai reikalingi tam, kad atspindėtų likusį tekstą. Neįmanoma atskirti šio straipsnio atskirų dalių.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  išlaikyti ar išplėsti tinklų sujungimo pajėgumus investicijomis į tinklą, visų pirma investicijomis į naujas jungiamąsias linijas.

b)  išlaikyti ar išplėsti tinklų sujungimo pajėgumus investicijomis į tinklą, visų pirma investicijomis į naujas jungiamąsias linijas ir vidaus linijas, kurios ENTSO-E dešimties metų tinklo plėtros plane išvardijamos kaip svarbios siekiant sumažinti jungiamųjų linijų perkrovą, taip pat vykdyti tarpvalstybinius taisomuosius veiksmus, tokius kaip perskirstymas ir kompensacinė prekyba.

Jeigu pajamų negalima veiksmingai panaudoti pirmos pastraipos a arba b punkte nustatytiems tikslams, jos pervedamos į atskirą vidaus sąskaitos eilutę ir naudojamos tiems tikslams ateityje.

Jeigu pajamų negalima veiksmingai panaudoti pirmos pastraipos a arba b punktuose nustatytiems tikslams, lieka galimybė pritarus atitinkamų valstybių narių reguliavimo institucijoms jas panaudoti neviršijant didžiausios sumos, kurią turi nustatyti tos reguliavimo institucijos, kaip pajamas, į kurias turi atsižvelgti reguliavimo institucijos, tvirtindamos tinklo tarifų apskaičiavimo ir (arba) tinko tarifų nustatymo metodiką. Reguliavimo institucijos šią galimybę gali patvirtinti tik tais atvejais, kai perdavimo sistemos operatorius priima sprendimą dėl įsipareigojimo vykdyti visus sujungimo projektus, kurie duoda grynąją naudą, ir turi balansą, kuris yra pakankamas šioms investicijoms finansuoti. Likusi pajamų dalis pervedama į atskirą vidaus sąskaitos eilutę ir ten laikoma tol, kol ją bus galima išleisti pirmos pastraipos a ir (arba) b punktuose nustatytiems tikslams. Reguliavimo institucija informuoja Agentūrą apie antroje pastraipoje nurodytą pritarimą.

Pagrindimas

B punkto pirmos dalies pakeitimai reikalingi tam, kad atspindėtų likusį tekstą. Neįmanoma atskirti šio straipsnio atskirų dalių.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pajamos pagal 2 dalies a ir b punktus naudojamos laikantis Agentūros pasiūlytos ir Komisijos patvirtintos metodikos. Agentūros pasiūlymas pateikiamas Komisijai iki [Leidinių biurui: 12 mėnesių po įsigaliojimo] ir patvirtinamas per šešis mėnesius.

Išbraukta.

Agentūra savo iniciatyva arba Komisijos prašymu gali atnaujinti metodiką, o Komisija atnaujintą metodiką patvirtina ne vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams nuo jos pateikimo.

 

Prieš pateikdama metodiką Komisijai, Agentūra dėl jos konsultuojasi pagal [Reglamento (EB) Nr. 713/2009 nauja redakcija, pasiūlyta COM(2016) 863/2] 15 straipsnį.

 

Metodikoje nustatomos bent sąlygos, kuriomis pajamos gali būti naudojamos pagal 2 dalies a ir b punktus, taip pat sąlygos, kuriomis ir kaip ilgai jos gali būti laikomos atskiroje vidaus sąskaitos eilutėje, kad būtų galima panaudoti tiems tikslams ateityje.

 

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Perdavimo sistemos operatoriai iš anksto aiškiai nustato, kaip bus naudojamos visos perkrovos pajamos, ir teikia faktinio tų pajamų naudojimo ataskaitas. Kasmet iki liepos 31 d. nacionalinės reguliavimo institucijos skelbia ataskaitą, kurioje nurodo per 12 mėnesių iki tų metų birželio 30 d. gautas pajamas ir kaip jos panaudotos, įskaitant konkrečius projektus arba į atskirą sąskaitos eilutę pervestų pajamų sumą, taip pat patvirtinimą, kad pajamos panaudotos laikantis šio reglamento reikalavimų ir pagal šio straipsnio 3 dalį parengtos metodikos.

Išbraukta.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės stebi išteklių savo teritorijoje adekvatumą remdamosi Europos išteklių adekvatumo vertinimu pagal 19 straipsnį.

1.  Valstybės narės stebi išteklių savo teritorijoje adekvatumą remdamosi Europos išteklių adekvatumo vertinimu pagal 19 straipsnį ir, kai tinkama, nacionaliniu ir regioniniu vertinimu.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei Europos išteklių adekvatumo vertinime nurodyta išteklių adekvatumo problema, valstybės narės nustato, kokie reglamentavimo iškraipymai sukėlė problemą arba prisidėjo prie jos atsiradimo.

2.  Jei Europos išteklių adekvatumo vertinime nurodyta išteklių adekvatumo problema, valstybės narės nustato, kokie reglamentavimo iškraipymai ir rinkos nepakankamumas sukėlė problemą arba prisidėjo prie jos atsiradimo.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės paskelbia priemonių, kuriomis siekiama pašalinti nustatytus reglamentavimo iškraipymus, priėmimo tvarkaraštį. Spręsdamos išteklių adekvatumo problemas, valstybės narės visų pirma stengiasi pašalinti reglamentavimo iškraipymus, užtikrinti galimybę taikyti stygiaus kainodarą, plėtoti sujungimo, energijos kaupimo, paklausos valdymo priemones ir didinti energijos vartojimo efektyvumą.

3.  Valstybės narės paskelbia priemonių, kuriomis siekiama pašalinti nustatytus reglamentavimo iškraipymus, ir rinkos nepakankamumo šalinimo veiksmų priėmimo tvarkaraštį ir įgyvendinimo planą. Spręsdamos išteklių adekvatumo problemas, valstybės narės visų pirma stengiasi pašalinti reglamentavimo iškraipymus, užtikrinti galimybę taikyti stygiaus kainodarą, plėtoti sujungimo, energijos kaupimo, paklausos valdymo priemones ir didinti energijos vartojimo efektyvumą.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės nustato rodiklius, kuriais remdamosi teikia pagal 3 dalį priimtų priemonių veiksmingumo ataskaitą, ir atitinkamai peržiūri visus pagal 23 straipsnį parengtus pajėgumų mechanizmus.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Europos išteklių adekvatumas vertinamas pagal metodiką, kuri užtikrina, kad vertinimas:

4.  Europos išteklių adekvatumas vertinamas pagal metodiką, kuri užtikrina, kad vertinimas:

a)  būtų atliekamas prekybos zonų lygmeniu ir apimtų bent visas valstybes nares;

a)  būtų atliekamas prekybos zonų lygmeniu ir apimtų bent visas valstybes nares;

b)  būtų grindžiamas tinkamais prognozuojamos paklausos ir pasiūlos scenarijais, įskaitant ekonominį nurašymo tikimybės vertinimą, statomus naujus elektros energijos gamybos išteklius, priemones energijos vartojimo efektyvumo tikslams pasiekti ir tinkamą jautrumą didmeninių kainų ir anglies dioksido kainos pokyčiams;

b)  būtų grindžiamas tinkamais prognozuojamos paklausos ir pasiūlos scenarijais, įskaitant ekonominį nurašymo tikimybės vertinimą, užkonservavimą, statomus naujus elektros energijos gamybos išteklius, priemones energijos vartojimo efektyvumo ir elektros tinklų sujungimo tikslams pasiekti ir tinkamą jautrumą didmeninių kainų ir anglies dioksido kainos pokyčiams;

c)  būtų atliekamas tinkamai atsižvelgiant į visų išteklių, įskaitant esamus ir būsimus elektros energijos gamybos, energijos kaupimo ir reguliavimo apkrova išteklius, indėlį, taip pat importo ir eksporto galimybes ir į tai, kaip jie padeda užtikrinti lankstų sistemos eksploatavimą;

c)  būtų atliekamas tinkamai atsižvelgiant į visų išteklių, įskaitant esamus ir būsimus elektros energijos gamybos, energijos kaupimo ir reguliavimo apkrova išteklius, indėlį, taip pat importo ir eksporto galimybes ir į tai, kaip jie padeda užtikrinti lankstų sistemos eksploatavimą;

d)  jame būtų numatomas tikėtinas 18 straipsnio 3 dalyje nurodytų priemonių poveikis;

d)  jame būtų numatomas tikėtinas 18 straipsnio 3 dalyje nurodytų priemonių poveikis;

e)  apimtų scenarijus be esamų ar planuojamų pajėgumų mechanizmų;

e)  apimtų scenarijus be esamų ar planuojamų pajėgumų mechanizmų;

f)   būtų grindžiamas rinkos modeliu, kuriame naudojamas, kai tinkama, srautinis metodas;

f)  būtų grindžiamas rinkos modeliu, kuriame naudojamas, kai tinkama, srautinis metodas;

g)  būtų atliekamas taikant tikimybių skaičiavimus;

g)  būtų atliekamas taikant tikimybių skaičiavimus;

h)  jame būtų taikomi bent šie rodikliai:

h)  jame būtų taikomi bent šie rodikliai:

–  numatyta energija, kuri nebuvo tiekiama, ir

–  numatyta energija, kuri nebuvo tiekiama, ir

–  numatomas apkrovos sumažėjimas;

–  numatomas apkrovos sumažėjimas;

i)  jame būtų nurodomos galimų išteklių adekvatumo problemų priežastys, visų pirma ar tai tinklo, ar ištekliaus apribojimas, ar abiejų rūšių apribojimas.

i)  jame būtų nurodomos galimų išteklių adekvatumo problemų priežastys, visų pirma ar tai tinklo, ar ištekliaus apribojimas, ar abiejų rūšių apribojimas.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Dėl pasiūlymų pagal 2 ir 5 dalis ir Europos išteklių adekvatumo vertinimo pagal 3 dalį rezultatų iš anksto konsultuojamasi ir pagal 22 straipsnyje nustatytą procedūrą juos tvirtina Agentūra.

6.  Dėl pasiūlymų pagal 2 ir 5 dalis, scenarijų ir prielaidų, kuriais jie yra pagrįsti, ir Europos išteklių adekvatumo vertinimo pagal 3 dalį rezultatų iš anksto konsultuojamasi su susijusiais suinteresuotaisiais subjektais ir pagal 22 straipsnyje nustatytą procedūrą juos tvirtina Agentūra.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Taikydamos pajėgumo mechanizmus, valstybės narės turi būti nustačiusios patikimumo standartą, kuriuo skaidriai nurodomas jų norimas energijos tiekimo saugumo lygis.

1.  Taikydamos pajėgumo mechanizmus, valstybės narės turi būti nustačiusios patikimumo standartą, kuriuo nurodomas būtinas energijos tiekimo saugumo lygis, nustatomas remiantis skaidria, objektyvia, patikrinama ir nuodugnia sąnaudų ir naudos analize.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Patikimumo standartą pagal 19 straipsnio 5 dalyje nurodytą metodiką nustato nacionalinė reguliavimo institucija.

2.  Patikimumo standartą pagal 19 straipsnio 5 dalyje nurodytą metodiką nustato nacionalinė reguliavimo institucija, atsižvelgdama į būtinumo ir proporcingumo principus, būtinybę vengti neigiamo aplinkai kenksmingų subsidijų poveikio ir nereikalingų rinkos iškraipymų, įskaitant perteklinį pajėgumą.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 32 straipsnį įsteigti regioniniai operatyviniai centrai kasmet apskaičiuoja didžiausią naujų dalyvių pajėgumą, kurį galima teikti iš užsienio pajėgumų, atsižvelgdami į numatomą jungiamųjų linijų parengtį ir tikėtiną nepalankiausių sistemos sąlygų susidarymą tarp sistemos, kurioje taikomas mechanizmas, ir sistemos, kurioje yra užsienio pajėgumas. Skaičiavimą reikia atlikti kiekvienai prekybos zonų ribai.

6.  Kai taikomi pajėgumų mechanizmai, perdavimo sistemos operatoriai padeda atitinkamoms reguliavimo institucijoms apskaičiuoti didžiausią naujų dalyvių pajėgumą, kurį galima teikti iš užsienio pajėgumų, atsižvelgdami į numatomą jungiamųjų linijų parengtį ir tikėtiną nepalankiausių sistemos sąlygų susidarymą tarp sistemos, kurioje taikomas mechanizmas, ir sistemos, kurioje yra užsienio pajėgumas. Skaičiavimą reikia atlikti kiekvienai prekybos zonų ribai.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekdamos išspręsti likusias problemas, kurių negalima pašalinti 18 straipsnio 3 dalyje nurodytomis priemonėmis, valstybės narės, laikydamosi šio straipsnio nuostatų ir Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių, gali įvesti pajėgumų mechanizmus.

1.  Siekdamos išspręsti likusias problemas, kurių negalima pašalinti 18 straipsnio 3 dalyje nurodytomis priemonėmis, valstybės narės parengia planą, kuriame numatomos tinkamos priemonės minėtoms problemoms spręsti ir kuris turi būti įgyvendintas per ne ilgesnį kaip penkerių metų laikotarpį.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Pagal 1 dalį parengto plano tikslas – papildomai nesinaudojant pajėgumų mechanizmais užtikrinti išteklių adekvatumą vienu ar keliais iš šių būdų:

 

a)  papildomais atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamybos pajėgumais;

 

b)  efektyviai vartojant energiją;

 

c)  reguliuojant apkrova;

 

d)  kaupiant energiją;

 

e)  sujungiant tinklus.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Laukdamos, kol bus įgyvendintas 1 dalyje numatytas planas, valstybės narės, jei mano, kad tai reikalinga remiantis poveikio vertinimu, ir laikydamosi šio straipsnio nuostatų ir Sąjungos valstybės pagalbos taisyklių, gali taikyti pajėgumų mechanizmus.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Jei valstybė narė nori įgyvendinti pajėgumų mechanizmą, ji dėl siūlomo mechanizmo konsultuojasi bent su kaimyninėmis valstybėmis narėmis, su kuriomis turi elektros energijos jungčių.

2.  Jei valstybė narė nori įgyvendinti pajėgumų mechanizmą, ji dėl siūlomo mechanizmo konsultuojasi su visomis suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant kaimynines valstybes nares, su kuriomis turi elektros energijos jungčių.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pajėgumų mechanizmais nesukuriama nereikalingo rinkos iškraipymo ir neribojama tarpvalstybinė prekyba. Pajėgumo kiekis, dėl kurio įsipareigojama mechanizme, neviršija to, kas būtina problemai išspręsti.

3.  Pajėgumų mechanizmais nesukuriama nereikalingų rinkos iškraipymų, visų pirma diskriminuojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius, atgrasant nuo galimybės lanksčiai vartoti elektros energiją ir didinti energijos vartojimo efektyvumą arba didinant vartotojų išlaidas. Šiais mechanizmais neribojama tarpvalstybinė prekyba. Pajėgumo trukmė ir kiekis, dėl kurio įsipareigojama mechanizme, neviršija to, kas būtina problemai išspręsti.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Elektros energijos gamybos pajėgumų tiekėjai atrenkami remiantis skaidriais kriterijais, įskaitant lankstumo kriterijus. Tokiais kriterijais siekiama užtikrinti kuo daugiau galios keitimo galimybių ir kuo labiau sumažinti būtiną elektrinių, besinaudojančių pajėgumų mechanizmais, stabilios gamybos lygį.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Elektros energijos gamybos pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo sprendimas priimtas po [Leidinių biurui: įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh. Dėl elektros energijos gamybos pajėgumų, išmetančių 550 g CO2/kWh arba daugiau, praėjus 5 metams po šio reglamento įsigaliojimo pajėgumų mechanizmuose neįsipareigojama.

4.  Elektros energijos gamybos pajėgumai, dėl kurių galutinis investavimo sprendimas priimtas po [Leidinių biurui: įrašyti įsigaliojimo datą], pajėgumų mechanizme gali dalyvauti tik tuo atveju, jei jie išmeta mažiau nei 550 g CO2/kWh. Dėl elektros energijos gamybos pajėgumų, išmetančių 550 g CO2/kWh arba daugiau, praėjus 2 arba, jei tai elektrinės, kurios yra strateginio rezervo dalis, 5 metams po šio reglamento įsigaliojimo pajėgumų mechanizmuose neįsipareigojama.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Elektros energijos gamybos įrenginio išmetamo CO2 kiekio faktorius grindžiamas grynuoju naudingumu esant nominaliajai galiai ir laikantis ISO sąlygų.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jei Europos išteklių adekvatumo vertinime išteklių adekvatumo problemų nenustatyta, valstybės narės pajėgumų mechanizmų netaiko.

5.  Jei valstybė narė nori taikyti pajėgumų mechanizmą, ji privalo paaiškinti jo suderinamumą su Europos išteklių adekvatumo vertinimu, visų pirma atsižvelgiant į pagrindimą, taikymo sritį, taikymo pradžios ir pabaigos datą ir kelerius metus trunkantį taikymą.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Rengdamos pajėgumų mechanizmus valstybės narės įtraukia taikymo nutraukimo nuostatą, pagal kurią sudaromos sąlygos veiksmingai laipsniškai panaikinti pajėgumų mechanizmą tuo atveju, jeigu atlikus išteklių adekvatumo vertinimą paaiškėtų, kad adekvatumo problemos nebėra.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

23a straipsnis

 

Elektros energijos rinkos modelio patariamoji taryba

 

Iki ... [12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] įsteigiama Elektros energijos rinkos modelio patariamoji taryba. Patariamąją tarybą sudaro ES valstybių narių aukšto lygio ekspertai ir atitinkama subalansuota energetikos sektoriaus ekspertų, įskaitant komunalines įmones, investuotojus, technologijų teikėjus, tinklų operatorius, klimato apsaugos grupes, vartotojus ir vietos energetikos bendruomenių atstovus, grupė.

 

Patariamoji taryba teikia Komisijai informaciją ir žinias, taigi pataria ir padeda Komisijai rengti būsimas politines iniciatyvas, susijusias su Europos energetikos rinkos modeliu. Ji tai daro rengdama nuomones, rekomendacijas arba ataskaitas, jei reikia.

 

Per 24 mėnesius nuo patariamosios tarybos įsteigimo dienos Komisija pateikia po diskusijų padarytas išvadas komunikate, kuriame nustatomi strateginiai Europos elektros energijos rinkos, pajėgios skatinti investicijas į tvarią, saugią ir įperkamą energetikos pertvarką, prioritetai.

Pagrindimas

ES pereina prie energetikos sistemos, kurią taikant energijos gamybos ribinės sąnaudos yra mažos, tačiau tam reikia daug pradinių investicijų. Dabartinėje elektros energijos rinkoje, kurioje atlyginamos tik ribinės energijos gamybos sąnaudos, šios permainos neatspindimos. Rinkos principais atlyginti už elektros energiją tebėra sudėtinga. Siekiant pakeisti esminius principus, pagal kuriuos ES gamina ir naudoja energiją siekdama ateityje mažinti anglies dioksido kiekį, reikia išsamiai apsvarstyti energetikos rinkos modelį.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės, taikančios pajėgumų mechanizmus [Leidinių biurui: įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą], juos pritaiko taip, kad būtų laikomasi šio reglamento 18, 21 ir 23 straipsnių.

Valstybės narės, taikančios pajėgumų mechanizmus [Leidinių biurui: įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą], juos pritaiko taip, kad iki [dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos] būtų užtikrintas šio reglamento 18, 21 ir 23 straipsnių laikymasis.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tikslą kurti (didmeninę) elektros energijos vidaus rinką Europoje, kuriai reikia vienodo nacionalinės rinkos modelio.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybėms narėms ir regionams, kurie, nepaisydami suderintų pajėgumų mechanizmų taisyklių arba į jas atsižvelgdami, nusprendžia aktyviai nutraukti anglimis kūrenamų elektrinių elektros energijos gamybą, turi būti skirta ilgalaikė paramos sistema, kuria būtų užtikrinamas teisingas perėjimas prie tvarios ir lanksčios elektros energijos sistemos. Valdomas ir suplanuotas elektros energijos gamybos iš anglies pajėgumų nutraukimas padėtų pagerinti elektros energijos sistemos veikimą ir pasiekti Sąjungos klimato ir aplinkos apsaugos tikslus, pavyzdžiui, sumažinti išmetamą CO2 kiekį ir gerinti oro kokybę.

Pagrindimas

Priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimas turi būti įtraukus ir teisingas, jam turi pritarti visi suinteresuotieji subjektai ir turi būti atsižvelgiama į socialinį ir ekonominį poveikį bei poveikį aplinkai, taip pat į tvarias darbo alternatyvas, ypač kai laipsniškas nutraukimas yra susijęs su kasybos darbų nutraukimu. Netrukus bus imamasi parengiamųjų veiksmų, susijusių su dialogo dėl anglių platformos užmezgimu siekiant aptarti valdymo, teisingo perėjimo ir eksploatacijos nutraukimo aspektus, o ES elektros energijos rinkos taisyklės turėtų atitikti šią veiklą.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Vykdydamas savo funkcijas pagal ES teisę, ENTSO-E veikia Europos interesais, nepriklausomai nuo individualių nacionalinių interesų ar perdavimo sistemos operatorių nacionalinių interesų, ir padeda efektyviai ir tvariai siekti 2020–2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijoje nustatytų tikslų, visų pirma prisidėdamas prie efektyvaus iš atsinaujinančiųjų išteklių gaminamos elektros energijos integravimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo.

2.  Vykdydamas savo funkcijas pagal ES teisę, ENTSO-E veikia Europos interesais, nepriklausomai nuo individualių nacionalinių interesų ar perdavimo sistemos operatorių nacionalinių interesų, ir padeda efektyviai ir tvariai siekti 2020–2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijoje nustatytų tikslų, visų pirma prisidėdamas prie efektyvaus iš atsinaujinančiųjų išteklių gaminamos elektros energijos integravimo, jį derinant su energijos kaupimu ir reguliavimu apkrova, ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iki [Leidinių biurui: dvylika mėnesių po įsigaliojimo] visi perdavimo sistemos operatoriai įsteigia regioninius operatyvinius centrus pagal šiame skyriuje nustatytus kriterijus. Regioniniai operatyviniai centrai įsteigiami vienos iš regiono, kuriame veiks, valstybių narių teritorijoje.

1.  Iki [Leidinių biurui: dvylika mėnesių po įsigaliojimo] visi sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriai pateikia regiono reguliavimo institucijoms peržiūrėti pasiūlymą įsteigti regioninius koordinavimo centrus pagal šiame skyriuje nustatytus kriterijus.

 

Pasiūlyme pateikiama ši informacija:

 

a)  valstybė narė, kurioje turi būti įsteigtas regioninis koordinavimo centras;

 

b)  organizacinės, finansinės ir veiklos priemonės, kurių reikia siekiant užtikrinti efektyvų, saugų ir patikimą jungtinės perdavimo sistemos eksploatavimą;

 

c)  įgyvendinimo planas, skirtas regioninių koordinavimo centrų veikimo pradžiai;

 

d)  regioninių koordinavimo centrų įstatai ir darbo tvarkos taisyklės;

 

e)  bendradarbiavimo procesų aprašymas pagal 35 straipsnį;

 

f)  priemonių, susijusių su regioninių koordinavimo centrų atsakomybe, aprašymas pagal 44 straipsnį.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

32 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Už veiksmingą perdavimo sistemos veikimą atsako kiekvienas perdavimo sistemos operatorius, kaip numatyta 44 straipsnyje.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  regioninio veikimo atkūrimo koordinavimo ir optimizavimo;

Išbraukta.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  po veiksmų ir po trikdžių atliekamos analizės ir ataskaitų rengimo;

Išbraukta.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  regiono rezervų apimties nustatymo;

Išbraukta.

Pagrindimas

Suderinta su 5 straipsnio 7 dalies pakeitimu. Rezervo pajėgumų pirkimas ir apimtis yra glaudžiai susiję su sistemos ypatumais, sezonu, taigi ir su energijos tiekimo saugumu. Kadangi nacionaliniai perdavimo sistemos operatoriai yra laikomi atsakingais už energijos tiekimo saugumą, jie taip pat turėtų išlaikyti teisę įsigyti, jų nuomone, pakankamą balansavimo pajėgumų ir (arba) rezervų kiekį.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  palankesnių regioninio balansavimo pajėgumo viešojo pirkimo sąlygų sudarymo;

Išbraukta.

Pagrindimas

Suderinta su 5 straipsnio 8 dalies pakeitimu. Rezervo pajėgumų pirkimas ir apimtis yra glaudžiai susiję su sistemos ypatumais, sezonu, taigi ir su energijos tiekimo saugumu. Kadangi nacionaliniai perdavimo sistemos operatoriai yra laikomi atsakingais už energijos tiekimo saugumą, jie taip pat turėtų išlaikyti teisę įsigyti balansavimo pajėgumų ir (arba) rezervų.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  regioninės sistemos adekvatumo kitos paros ir einamosios paros laikotarpiais prognozės ir rizikos mažinimo veiksmų parengimo;

i)  regioninės sistemos adekvatumo kitos savaitės ir einamosios paros laikotarpiais prognozės;

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  perdavimo sistemos operatorių tarpusavio kompensavimo mechanizmų optimizavimo;

Išbraukta.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l)  mokymo ir atestavimo;

Išbraukta.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

m)  regioninių krizės scenarijų nustatymo pagal [Reglamentas dėl pasirengimo valdyti riziką, pasiūlytas COM(2016) 862] 6 straipsnio 1 dalį, jei šią užduotį perdavė ENTSO-E;

Išbraukta.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

n)  kasmetinio krizės modeliavimo parengimo ir atlikimo bendradarbiaujant su kompetentingomis institucijomis pagal [Reglamentas dėl pasirengimo valdyti riziką, pasiūlytas COM(2016) 862] 12 straipsnio 3 dalį;

Išbraukta.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

o)  užduočių, susijusių su regioninių krizės scenarijų nustatymu, jei ir tiek, kiek šios užduotys perduotos regioniniams operatyviniams centrams pagal [Reglamentas dėl pasirengimo valdyti riziką, pasiūlytas COM(2016) 862] 6 straipsnio 1 dalį, vykdymo;

Išbraukta.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

p)  užduočių, susijusių su sezoninėmis adekvatumo prognozėmis, jei ir tiek, kiek šios užduotys perduotos regioniniams operatyviniams centrams pagal [Reglamentas dėl pasirengimo valdyti riziką, pasiūlytas COM(2016) 862] 9 straipsnio 2 dalį, vykdymo;

Išbraukta.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 1 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

q)  didžiausio naujų dalyvių pajėgumo, kurį galima teikti iš užsienio pajėgumų, apskaičiavimo pajėgumų mechanizmuose pagal 21 straipsnio 6 dalį.

Išbraukta.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija gali regioniniams operatyviniams centrams pagal šio reglamento VII skyrių skirti papildomų su sprendimų priėmimo galiomis nesusijusių funkcijų.

2.  Kiekvienas regionų koordinavimo centras siekia plėtoti šias funkcijas:

 

a)  regioninio veikimo atkūrimo koordinavimo ir optimizavimo;

 

b)  po veiksmų ir po trikdžių atliekamos analizės ir ataskaitų rengimo;

 

c)  palankesnių sąlygų, susijusių su regioniniu pajėgumų rezervų aspektu, sudarymo;

 

d)  palankesnių regioninio balansavimo pajėgumo viešojo pirkimo sąlygų sudarymo;

 

e)  perdavimo sistemos operatorių tarpusavio kompensavimo mechanizmų optimizavimo;

 

f)  mokymo ir atestavimo;

 

g)  regioninių krizės scenarijų nustatymo pagal Reglamento (ES) .../... [Reglamentas dėl pasirengimo valdyti riziką, COM(2016) 862] [6 straipsnio 1 dalį], jei šią užduotį perdavė ENTSO-E;

 

h)  užduočių, susijusių su regioninių krizės scenarijų nustatymu, jei ir tiek, kiek šios užduotys perduotos regioniniams operatyviniams centrams pagal Reglamento (ES) .../... [Reglamentas dėl pasirengimo valdyti riziką, COM(2016) 862] [6 straipsnio 1 dalį], vykdymo;

 

i)  užduočių, susijusių su sezoninėmis adekvatumo prognozėmis, jei ir tiek, kiek šios užduotys perduotos regioniniams operatyviniams centrams pagal Reglamento (ES) .../... [Reglamentas dėl pasirengimo valdyti riziką, pasiūlytas COM(2016) 862] [9 straipsnio 2 dalį], vykdymo;

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

34 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Regioniniai operatyviniai centrai sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriams pateikia visą informaciją, būtiną regioninių operatyvinių centrų sprendimams ir siūlomoms rekomendacijoms įgyvendinti.

4.  Regioniniai koordinavimo centrai sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriams pateikia visą informaciją, būtiną jų užduotims atlikti.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bendradarbiavimas regioniniuose operatyviniuose centruose

Bendradarbiavimas saugumo koordinavimo regionų operatyviniuose centruose ir jų tarpusavio bendradarbiavimas

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kasdienė regioninių operatyvinių centrų veikla vykdoma remiantis bendrų sprendimų priėmimu. Bendrų sprendimų priėmimo procesas grindžiamas:

1.  Kasdienio koordinavimo veikla saugumo koordinavimo regionuose ir tarp jų vykdoma remiantis bendrų sprendimų priėmimo procesu, grindžiamu:

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  sprendimų ir rekomendacijų priėmimo procedūra pagal 38 straipsnį;

c)  perdavimo sistemos operatorių sprendimų ir rekomendacijų priėmimo procedūra atsižvelgiant į regioninių saugumo koordinatorių pasiūlymus;

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

35 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  regioninių operatyvinių centrų priimtų sprendimų ir rekomendacijų persvarstymo procedūra pagal 39 straipsnį.

d)  regioninių saugumo koordinatorių pateiktų rekomendacijų persvarstymo procedūra pagal 39 straipsnį.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

37 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

37a straipsnis

 

Skaidrumas

 

1.  Regioniniai operatyviniai centrai organizuoja suinteresuotųjų subjektų įtraukimo procesą ir rengia reguliarius susitikimus su suinteresuotaisiais subjektais siekdami aptarti klausimus, susijusius su efektyviu, saugiu ir patikimu jungtinės sistemos eksploatavimu, taip pat nustatyti trūkumus ir pasiūlyti patobulinimus.

 

2.  ENTSO-E ir regioniniai operatyviniai centrai veikia visiškai skaidriai suinteresuotųjų subjektų ir plačiosios visuomenės atžvilgiu. Visi susiję dokumentai skelbiami atitinkamo regioninio operatyvinio centro interneto svetainėje. Ši dalis taikoma pasiūlymams, pagrindimams ir sprendimams, priimtiems pagal šio reglamento 32 ir 33 straipsnius, 35 straipsnio a punktą ir 38 straipsnį.

Pagrindimas

Vadovaujančiame komitete regioniniai operatyviniai centrai bus išsamiai aptariami. Vis dėlto, ENVI komiteto požiūriu, nuostatos dėl skaidrumo ir dalyvavimo yra labai svarbios. Taigi šis straipsnis yra logiškas ankstesnių nuostatų dėl regioninių operatyvinių centrų tęsinys.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sprendimų ir rekomendacijų priėmimas

Rekomendacijų priėmimas

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Regioniniai operatyviniai centrai parengia sprendimų ir rekomendacijų priėmimo procedūrą.

1.  Sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriai parengia rekomendacijų, kurias regioniniai koordinavimo centrai pateikia pagal 2 ir 3 dalyse nustatytus kriterijus, priėmimo ir peržiūros procedūrą.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Regioniniai operatyviniai centrai priima perdavimo sistemos operatoriams skirtus saistančius sprendimus, susijusius su 34 straipsnio 1 dalies a, b, g ir q punktuose nurodytomis funkcijomis. Perdavimo sistemos operatoriai įgyvendina regioninių operatyvinių centrų priimtus saistančius sprendimus, išskyrus atvejus, kai dėl to būtų neigiamai paveikta sistemos sauga.

2.  Regioniniai koordinavimo centrai turi įgaliojimus priimti perdavimo sistemos operatoriams skirtus sprendimus, susijusius su 34 straipsnio 1 dalies a, b, g ir q punktuose nurodytomis funkcijomis.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Jeigu perdavimo sistemos operatorius nusprendžia nukrypti nuo regioninio koordinavimo centro pateiktos rekomendacijos, jis pateikia išsamias priežastis regioninio koordinavimo centrui ir kitiems sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriams.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

38 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Regioniniai operatyviniai centrai priima perdavimo sistemos operatoriams skirtas rekomendacijas, susijusias su 34 straipsnio 1 dalies c–f ir h–p punktuose nurodytomis funkcijomis.

3.  Perdavimo sistemos operatoriai nukrypta nuo rekomendacijų dėl funkcijų, nurodytų 34 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, tik tais atvejais, kai būtų daromas neigiamas poveikis sistemos saugumui.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Regioniniai operatyviniai centrai parengia sprendimų ir rekomendacijų persvarstymo procedūrą.

1.  Regioniniai koordinavimo centrai ir perdavimo sistemos operatoriai kartu parengia rekomendacijų persvarstymo procedūrą.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Regioninių operatyvinių centrų valdyba

Regioninių saugumo koordinatorių valdyba

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kad galėtų priimti su savo valdymu susijusias priemones ir stebėti savo veiklos rezultatus, regioniniai operatyviniai centrai įsteigia valdybą.

1.  Kad galėtų priimti su savo valdymu susijusias priemones ir stebėti savo veiklos rezultatus, regioniniai saugumo koordinatoriai įsteigia valdybą.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

40 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  regioninio operatyvinio centro įstatų ir darbo tvarkos taisyklių parengimą ir patvirtinimą;

a)  regioninių saugumo koordinatorių įstatų ir darbo tvarkos taisyklių parengimą ir patvirtinimą;

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Regioniniai operatyviniai centrai savo organizaciją parengia ir valdo remdamiesi struktūra, padedančia užtikrinti jų funkcijų saugą. Jų organizacinėje struktūroje nustatoma:

1.  Sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriai parengia regioninių koordinavimo centrų organizacinę struktūrą. Jų organizacinėje struktūroje nustatoma:

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Regioniniai operatyviniai centrai gali įsteigti regioninius skyrius, kad šie spręstų specifinius vietos klausimus arba padėtų operatyviniams centrams efektyviai ir patikimai vykdyti savo funkcijas.

2.  Regioniniai saugumo koordinatoriai gali įsteigti regioninius skyrius, kad šie spręstų specifinius vietos klausimus arba padėtų regioniniams saugumo koordinatoriams efektyviai ir patikimai vykdyti savo funkcijas.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

42 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Regioniniai operatyviniai centrai turi turėti visus žmogiškuosius, techninius, fizinius ir finansinius išteklius, kurių reikia, kad jie galėtų vykdyti įpareigojimus pagal šį reglamentą ir atlikti savo funkcijas.

Regioniniai saugumo koordinatoriai turi turėti visus žmogiškuosius, techninius, fizinius ir finansinius išteklius, kurių reikia, kad jie galėtų nepriklausomai ir nešališkai vykdyti įpareigojimus pagal šį reglamentą ir atlikti savo funkcijas.

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Regioniniai operatyviniai centrai nustato bent šių dalykų nuolatinio stebėjimo procesą:

1.  Regioniniai saugumo koordinatoriai nustato bent šių dalykų nuolatinio stebėjimo procesą:

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  priimamų sprendimų, teikiamų rekomendacijų ir pasiektų rezultatų;

b)  perdavimo sistemos operatorių priimamų sprendimų tais atvejais, kai jie nukrypsta nuo regioninio bendradarbiavimo centrų pateiktų rekomendacijų;

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Regioniniai operatyviniai centrai Agentūrai ir sistemos eksploatavimo regiono reguliavimo institucijoms bent kasmet pateikia duomenis, surinktus vykdant nuolatinį stebėjimą.

2.  Regioniniai operatyviniai centrai Agentūrai ir sistemos eksploatavimo regiono reguliavimo institucijoms bent kasmet pateikia duomenis, surinktus vykdant nuolatinį stebėjimą. Regioniniai koordinavimo centrai skelbia metinę ataskaitą, kurioje paaiškinama, kaip buvo įgyvendintos jų rekomendacijos. Ataskaitoje turi būti išsamiai apibūdinti atvejai, kai operatoriai nesilaikė rekomendacijų, ir operatorių pateiktas pagrindimas.

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Regioniniai operatyviniai centrai skaidriai nustato savo sąnaudas ir pateikia ataskaitą Agentūrai ir sistemos eksploatavimo regiono reguliavimo institucijoms.

3.  Regioniniai saugumo koordinatoriai skaidriai nustato savo sąnaudas ir pateikia ataskaitą Agentūrai ir saugumo koordinavimo regiono reguliavimo institucijoms.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Regioniniai operatyviniai centrai metinę savo veiklos efektyvumo ataskaitą pateikia ENTSO-E, Agentūrai, sistemos eksploatavimo regiono reguliavimo institucijoms ir pagal Komisijos sprendimo 2012/C 353/0237 1 straipsnį įsteigtai Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupei.

4.  Regioniniai saugumo koordinatoriai metinę savo veiklos efektyvumo ataskaitą pateikia ENTSO-E, Agentūrai, saugumo koordinavimo regiono reguliavimo institucijoms ir pagal Komisijos sprendimo 2012/C 353/0237 1 straipsnį įsteigtai Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupei.

_________________

_________________

37. 2012 m. lapkričio 15 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiama Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupė (OL C 353, 2012 11 17, p. 2).

37. 2012 m. lapkričio 15 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiama Elektros energijos srities veiklos koordinavimo grupė (OL C 353, 2012 11 17, p. 2).

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

43 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Apie trūkumus, nustatytus vykdant stebėjimo procesą pagal 1 dalį, regioniniai operatyviniai centrai praneša ENTSO-E, sistemos eksploatavimo regiono reguliavimo institucijoms, Agentūrai ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms, atsakingoms už krizių prevenciją ir valdymą.

5.  Apie trūkumus, nustatytus vykdant stebėjimo procesą pagal 1 dalį, regioniniai saugumo koordinatoriai praneša ENTSO-E, saugumo koordinavimo regiono reguliavimo institucijoms, Agentūrai ir valstybių narių kompetentingoms institucijoms, atsakingoms už krizių prevenciją ir valdymą.

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

44 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Regioniniai operatyviniai centrai imasi būtinų veiksmų, kad apdraustų su savo užduočių vykdymu susijusią atsakomybę, visų pirma kai priima perdavimo sistemos operatoriams skirtus saistančius sprendimus. Pasirenkant draudimo metodą atsižvelgiama į regioninio operatyvinio centro juridinį statusą ir teikiamo komercinio draudimo lygį.

Sistemos eksploatavimo regiono perdavimo sistemos operatoriai numato priemones dėl atsakomybės, susijusios su jų užduočių, nurodytų pagal 32 straipsnį pateiktame pasiūlyme įsteigti regioninius koordinavimo centrus, vykdymu, apdraudimo. Pasirenkant draudimo metodą atsižvelgiama į regioninio koordinavimo centro juridinį statusą ir teikiamo komercinio draudimo lygį.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Skirstomųjų tinklų operatoriai, kurie nėra vertikaliosios integracijos įmonės dalis arba kurie yra atsieti vadovaujantis [Direktyvos 2009/72/EB nauja redakcija, pasiūlyta COM(2016) 864/2] 35 straipsnio nuostatomis, bendradarbiauja Sąjungos lygmeniu per Europos masto skirstomųjų tinklų operatorių subjektą (ES STO subjektas), siekdami padėti sukurti elektros energijos vidaus rinką ir skatinti jos veikimą ir optimalų skirstomųjų tinklų ir perdavimo sistemų valdymą ir koordinuotą eksploatavimą. Skirstomųjų tinklų operatoriai, norintys dalyvauti ES STO subjekto veikloje, tampa registruotaisiais subjekto nariais.

Visi skirstomųjų tinklų operatoriai bendradarbiauja Sąjungos lygmeniu per Europos masto skirstomųjų tinklų operatorių subjektą (ES STO subjektas), siekdami padėti sukurti elektros energijos ir dujų vidaus rinką, kad būtų remiama tvarios, decentralizuotos ir labiau integruotos energetikos sistemos plėtra, ir skatinti optimalų skirstomųjų tinklų ir perdavimo sistemų valdymą ir koordinuotą eksploatavimą. Skirstomųjų tinklų operatoriai ir jiems Sąjungos lygmeniu atstovaujančios asociacijos, norintys dalyvauti ES STO subjekto veikloje, tampa registruotaisiais subjekto nariais. Įstatuose užtikrinama, kad vykstant sprendimų priėmimo procesui būtų atsižvelgiama į regioninius skirstomųjų tinklų skirtumus.

Pagrindimas

Skirstomieji tinklai visoje Europoje gerokai skiriasi: pradedant įtampos lygiu, topologija, tam tikros vietovės gamtiniais ypatumais ir baigiant naudotojų vartojimo modeliais. Veikdamas ES STO subjektas turi atsižvelgti į šiuos ypatumus.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

49 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Vykdydamas savo funkcijas pagal ES teisę, ES STO subjektas veikia vadovaudamasis Sąjungos interesais, nepriklausomai nuo individualių nacionalinių interesų ar skirstomųjų tinklų operatorių nacionalinių interesų, ir padeda veiksmingai ir tvariai siekti 2020–2030 m. klimato ir energetikos politikos strategijoje nustatytų tikslų, visų pirma šalindamas iš atsinaujinančiųjų išteklių gaminamos elektros energijos integravimo ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo kliūtis.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į naujajam ES STO subjektui priskiriamas užduotis (visų pirma su tinklo kodeksų kūrimu ir geriausios praktikos nustatymu susijusias užduotis), subjektas turėtų būti įpareigotas savarankiškai veikti Europos labui ir padėti siekti ES energetikos ir klimato tikslų. Šio reglamento 25 straipsnio 2 dalyje tokią pareigą siūlyta nustatyti ENTSO-E; siekiant užtikrinti nuoseklumą, ji taip pat turėtų būti nustatyta ir naujajam ES STO subjektui.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ES elektros STO subjekto įsteigimas

ES STO subjekto įsteigimas

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Iki [Leidinių biurui: dvylika mėnesių po įsigaliojimo] skirstomųjų tinklų operatoriai, pasinaudodami administracine Agentūros parama, Komisijai ir Agentūrai pateikia įsteigtino ES STO subjekto įstatų projektą, registruotų narių sąrašą ir darbo tvarkos taisyklių, įskaitant konsultavimosi su ENTSO-E ir kitais suinteresuotaisiais subjektais tvarkos taisykles ir finansavimo taisykles, projektą.

1.  Iki [Leidinių biurui: dvylika mėnesių po įsigaliojimo] skirstomųjų tinklų operatoriai, pasinaudodami administracine Agentūros parama, Komisijai ir Agentūrai pateikia preliminarų valdymo struktūros, užtikrinančios sąžiningą ir subalansuotą narių ir Valstybių narių interesų atstovavimą, projektą. Jis turi apimti įsteigtino ES STO subjekto kriterijų, apibrėžtų 2 dalyje, projektą, registruotų narių sąrašą ir darbo tvarkos taisyklių, įskaitant konsultavimosi su ENTSO-E ir kitais suinteresuotaisiais subjektais tvarkos taisykles ir finansavimo taisykles, projektą.

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

50 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Iki [Leidinių biurui: šeši mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo] Agentūra nustato kriterijus, pagal kuriuos turi būti rengiamas įstatų projektas, sudaromas registruotų narių sąrašas ir rengiamas 1 dalyje nurodytų darbo tvarkos taisyklių projektas, siekiant išlaikyti ES STO subjekto nepriklausomumą nuo jo narių ir užtikrinti subalansuotą atstovavimą ir vienodas sąlygas visiems skirstomųjų tinklų operatoriams nariams. Dėl šių kriterijų Agentūra oficialiai konsultuojasi su visiems suinteresuotiesiems subjektams atstovaujančiomis organizacijomis.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  ES STO subjekto užduotys:

1.  Pagrindinė ES STO subjekto užduotis – dalyvauti rengiant tinklo kodeksus pagal 56 straipsnį.

 

Kitos užduotys gali būti keitimasis nuomonėmis ir geriausia patirtimi toliau nurodytais klausimais:

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  reguliavimo apkrova plėtra;

c)  reguliavimo apkrova ir energijos kaupimo plėtra;

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  duomenų tvarkymas, kibernetinis saugumas ir duomenų apsauga;

e)  kibernetinis saugumas ir duomenų apsauga, ir duomenų tvarkymo nešališkumas;

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  dalyvavimas tobulinant tinklo kodeksus pagal 55 straipsnį.

Išbraukta.

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  bendradarbiauja su ENTSO-E dėl tinklo kodeksų ir gairių, priimtų pagal šį reglamentą ir susijusių su skirstomųjų tinklų eksploatavimu ir planavimu, taip pat su koordinuotu perdavimo ir skirstomųjų tinklų eksploatavimu, įgyvendinimo stebėjimo;

a)  bendradarbiauja su ENTSO-E siekdamas nagrinėti problemas ir rengti rekomendacijas, susijusias su tinklo kodeksų ir gairių, priimtų pagal šį reglamentą ir susijusių su skirstomųjų tinklų eksploatavimu ir planavimu, taip pat su koordinuotu perdavimo ir skirstomųjų tinklų eksploatavimu, įgyvendinimo stebėjimu;

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  veikia laikydamasis visų konkurencijos taisyklių.

Išbraukta.

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

51 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  ES STO subjektas veikia laikydamasis visų ES ir nacionalinių konkurencijos taisyklių.

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Rengdamas galimus tinklo kodeksus pagal 55 straipsnį, ES STO subjektas, laikydamasis 50 straipsnyje nurodytų darbo tvarkos taisyklių, ankstyvajame etape išsamiai, viešai ir skaidriai konsultuojasi su visais svarbiais suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma su visus suinteresuotuosius subjektus atstovaujančiomis organizacijomis. Taip pat konsultuojamasi su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir kitomis nacionalinėmis institucijomis, elektros energijos tiekimo ir gamybos įmonėmis, sistemos naudotojais, įskaitant vartotojus, skirstomųjų tinklų operatoriais, įskaitant atitinkamas pramonės asociacijas, technines įstaigas ir suinteresuotųjų subjektų forumus. Konsultuojantis siekiama sužinoti visų atitinkamų šalių nuomonę ir pasiūlymus sprendimų priėmimo procese.

1.  Rengdamas galimus tinklo kodeksus pagal 55 straipsnį, ES STO subjektas, laikydamasis 50 straipsnyje nurodytų darbo tvarkos taisyklių, ankstyvajame etape išsamiai, viešai ir skaidriai konsultuojasi su visais svarbiais suinteresuotaisiais subjektais, visų pirma su visus suinteresuotuosius subjektus atstovaujančiomis organizacijomis. Taip pat konsultuojamasi su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis ir kitomis nacionalinėmis institucijomis, elektros energijos tiekimo ir gamybos įmonėmis, sistemos naudotojais, įskaitant vartotojus, technines įstaigas ir suinteresuotųjų subjektų forumus. Konsultuojantis siekiama sužinoti visų atitinkamų šalių nuomonę ir pasiūlymus sprendimų priėmimo procese.

Pagrindimas

Kadangi visi STO turėtų tiesiogiai dalyvauti ES STO subjekte, šioje dalyje jie neturėtų būti nurodyti kaip suinteresuotieji tretieji subjektai.

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Agentūra stebi, kaip atliekamos pagal 51 straipsnį ES STO subjektui pavestos užduotys, ir užtikrina, kad jas atliekant būtų vykdomi šiame reglamente ir kituose atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose nustatyti įpareigojimai, visų pirma susiję su ES STO subjekto nepriklausomumu, taip pat reikalavimas užtikrinti proporcingą atstovavimą visiems skirstomųjų tinklų operatoriams visoje Sąjungoje. Agentūra į savo metinę ataskaitą įtraukia stebėsenos rezultatus pagal Reglamento (ES) .../... [Reglamento (EB) Nr. 713/2009 išdėstymas nauja redakcija, COM(2016) 863] 16 straipsnį.

Pagrindimas

ACER turėtų būti oficialiai įgaliota vykdyti griežtesnę ES STO subjekto priežiūrą. Visų pirma, turėtų būti nustatytas oficialus ACER taikomas reikalavimas užtikrinti, kad ES STO subjektas atitiktų statute, kuriuo reglamentuojama jo veikla, nustatytus kriterijus, visų pirma, kad ES STO subjektas atitiktų kriterijus dėl nepriklausomumo išlaikymo ir tinkamo atstovavimo atskirų valstybių narių skirstomųjų tinklų operatoriams. Nauja redakcija išdėstytame Reglamente (EB) Nr. 713/2009, kaip siūloma COM(2016) 863, turėtų būti pateikiama kryžminė nuoroda į tokius ACER kompetencijos pakeitimus.

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  ES STO subjektas Agentūrai pateikia 51 straipsnyje numatytą metinės darbo programos projektą, kad ši pateiktų savo nuomonę. Per du mėnesius nuo gavimo dienos Agentūra pateikia ES STO subjektui ir Komisijai tinkamai pagrįstą nuomonę ir rekomendacijas, jei, jos nuomone, metinės darbo programos projektu, kurį pateikė ES STO subjektas, nepadedama užtikrinti nediskriminavimo, veiksmingos konkurencijos, veiksmingo rinkos veikimo ar optimalaus skirstomųjų tinklų ir perdavimo sistemų valdymo ir koordinuoto eksploatavimo.

Pagrindimas

ACER turėtų būti įgaliota ES STO subjektui teikti rekomendacijas, kai nustato, kad ES STO subjekto metinės darbo programos projektas neatitinka ES taisyklių arba yra nesuderinamas su ES lygmens tikslais. Nauja redakcija išdėstytame Reglamente (EB) Nr. 713/2009, kaip siūloma COM(2016) 863, turėtų būti pateikiama kryžminė nuoroda į tokius ACER kompetencijos pakeitimus.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

52 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  ES STO subjektas atsižvelgia į nuomones, pareikštas per konsultacijas. Prieš priimdamas 55 straipsnyje nurodytus tinklo kodeksų pasiūlymus, ES STO subjektas nurodo, kaip buvo atsižvelgta į konsultacijų metu gautas pastabas. Tais atvejais, kai į pastabas nebuvo atsižvelgta, jis nurodo priežastis, dėl kurių nebuvo atsižvelgta.

3.  Projekto rengimo komitetas atsižvelgia į nuomones, pareikštas per konsultacijas. Prieš priimdamas 55 straipsnyje nurodytus tinklo kodeksų pasiūlymus, ES STO subjektas nurodo, kaip buvo atsižvelgta į konsultacijų metu gautas pastabas. Tais atvejais, kai į pastabas nebuvo atsižvelgta, jis nurodo priežastis, dėl kurių nebuvo atsižvelgta.

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija gali, naudodamasi 55 ir 57 straipsniuose nurodytais įgaliojimais, priimti deleguotuosius aktus. Tokie deleguotieji aktai gali būti priimami kaip tinklo kodeksai, grindžiami ENTSO-E arba, kai taip nustatyta pagal 55 straipsnio 2 dalį parengtame prioritetų sąraše, ES STO subjekto ir Agentūros parengtu siūlomu tekstu, pagal 55 straipsnyje nustatytą procedūrą arba kaip gairės pagal 57 straipsnyje nustatytą procedūrą.

1.  Komisija gali, naudodamasi 55 ir 57 straipsniuose nurodytais įgaliojimais, priimti deleguotuosius aktus. Tokie deleguotieji aktai gali būti priimami kaip tinklo kodeksai, grindžiami ENTSO-E arba, kai taip nustatyta pagal 55 straipsnio 2 dalį parengtame prioritetų sąraše, Agentūros parengtu siūlomu tekstu, pagal 55 straipsnyje nustatytą procedūrą arba kaip gairės pagal 57 straipsnyje nustatytą procedūrą.

Pagrindimas

It is not appropriate for the DSO entity to be in a privileged position to draft network codes (particularly when their subject matter relates to the operation of the distribution system),which will govern the DSOs’ own conduct, as well as the conduct of other market participants such as generators, suppliers, consumers, and aggregators. The EUDSO entity would be in a position to influence the drafting of rules and best practices that will significantly impact the deployment of renewables and demand response, which not all DSOs are supporting. This could increase the risk of network codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption. This risk is exacerbated by the fact that EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija įgaliota priimti deleguotuosius aktus pagal 63 straipsnį dėl tinklo kodeksų nustatymo šiose srityse:

1.  Komisijai pagal 63 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl tinklo kodeksų nustatymo šiose srityse, prireikus atsižvelgiant į regioninius ypatumus:

Pagrindimas

Nustatant tinklo kodeksus ir toliau atsižvelgiama į regioninius ypatumus.

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

k)  suderinto perdavimo ir skirstymo tarifo sudedamųjų dalių ir prijungimo mokesčių taisyklės, įskaitant kainų skirtingose vietovėse signalų ir perdavimo sistemos operatorių tarpusavio kompensavimo taisykles;

k)  suderinto perdavimo tarifo sudedamųjų dalių ir prijungimo mokesčių taisyklės, įskaitant kainų skirtingose vietovėse signalų ir perdavimo sistemos operatorių tarpusavio kompensavimo taisykles;

Pagrindimas

Atsižvelgiant į skirtingą tinklo topologiją ir vartojimo tendencijas, skirstomųjų tinklų eksploatavimas labai priklauso nuo konkrečios vietos. Todėl nepatartina derinti jų sudedamųjų dalių pasitelkiant tinklo kodeksus arba gaires. Aukšto lygio principų, išdėstytų 16 straipsnyje, rinkinys: siekiant užtikrinti skaidrumą ir sąžiningą tarifų nustatymą mokesčiai už naudojimąsi tinklais yra pakankami.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9.  ENTSO-E, arba, kai taip nustatyta pagal 2 dalį parengtame prioritetų sąraše, ES STO subjektas sušaukia projekto komitetą, kuris padės jam parengti tinklo kodeksą. Projekto komitetą sudaro ENTSO-E, Agentūros, ES STO subjekto ir – prireikus – paskirtųjų elektros energijos rinkos operatorių ir riboto skaičiaus pagrindinių susijusių suinteresuotųjų subjektų atstovai. ENTSO-E arba, kai taip nustatyta pagal 2 dalį parengtame prioritetų sąraše, ES STO subjektas parengia tinklo kodeksų pasiūlymus šio straipsnio 1 dalyje nurodytose srityse, Komisijai jo paprašius pagal 8 dalį.

9.  ENTSO-E, arba, kai taip nustatyta pagal 2 dalį parengtame prioritetų sąraše, ES STO subjektas sušaukia projekto komitetą, kuris padės jam parengti tinklo kodeksą. Projekto komitetą sudaro ENTSO-E, Agentūros, ES STO subjekto ir – prireikus – paskirtųjų elektros energijos rinkos operatorių ir riboto skaičiaus pagrindinių susijusių suinteresuotųjų subjektų atstovai, pavyzdžiui, vartotojai. ENTSO-E arba, kai taip nustatyta pagal 2 dalį parengtame prioritetų sąraše, ES STO subjektas parengia tinklo kodeksų pasiūlymus šio straipsnio 1 dalyje nurodytose srityse, Komisijai jo paprašius pagal 8 dalį.

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad rengiant tinklo kodeksus būtų tinkamai atsižvelgiama į vartotojų nuomonę.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

55 straipsnio 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10.  Agentūra persvarsto tinklo kodeksą, užtikrina, kad tinklo kodeksas atitiktų atitinkamas bendras rekomendacijas ir juo būtų prisidedama prie rinkos integracijos, nediskriminavimo, veiksmingos konkurencijos ir efektyvaus rinkos veikimo, ir per šešis mėnesius nuo pasiūlymo gavimo pateikia jį Komisijai. Komisijai pateiktame pasiūlyme Agentūra atsižvelgia į susijusių šalių nuomones, pateiktas tuomet, kai vadovaujant ENTSO-E arba ES STO subjektui buvo rengiamas pasiūlymas, ir dėl Komisijai pateikiamos versijos oficialiai konsultuojasi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais.

10.  Agentūra persvarsto tinklo kodeksą, užtikrina, kad tinklo kodeksas atitiktų atitinkamas bendras rekomendacijas ir juo būtų prisidedama prie rinkos integracijos, nediskriminavimo, veiksmingos konkurencijos ir efektyvaus rinkos veikimo, ir per šešis mėnesius nuo pasiūlymo gavimo pateikia jį Komisijai. Komisijai pateiktame pasiūlyme Agentūra atsižvelgia į visų susijusių šalių, visų pirma vartotojų, nuomones, pateiktas tuomet, kai vadovaujant ENTSO-E arba ES STO subjektui buvo rengiamas pasiūlymas, ir dėl Komisijai pateikiamos versijos oficialiai konsultuojasi su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija gali priimti privalomas toliau išvardytų sričių gaires.

1.  Komisija gali priimti toliau išvardytų sričių gaires.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

57 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gairėse taip pat galima nustatyti reikiamas taisykles dėl mokesčių, kuriuos pagal nacionalinių skirstymo ir perdavimo tarifų sistemų ir prijungimo tvarkos nuostatas moka gamintojai , energijos kaupėjai ir vartotojai (apkrova), įskaitant perdavimo sistemos operatorių tarpusavio kompensavimo mechanizmo dalies išskyrimą nacionaliniuose tinklo mokesčiuose ir kainų skirtingose vietovėse atitinkamų bei patikimų signalų pagal 16 straipsnyje nustatytus principus teikimą.

Gairėse taip pat galima nustatyti reikiamas taisykles dėl mokesčių, kuriuos pagal nacionalinių perdavimo tarifų sistemų ir prijungimo tvarkos nuostatas moka gamintojai, energijos kaupėjai ir vartotojai (apkrova), įskaitant perdavimo sistemos operatorių tarpusavio kompensavimo mechanizmo dalies išskyrimą nacionaliniuose tinklo mokesčiuose ir kainų skirtingose vietovėse atitinkamų bei patikimų signalų pagal 16 straipsnyje nustatytus principus teikimą.

Pagrindimas

Suderinta su 55 straipsnio 1 dalies k punkto pakeitimu. Skirstomieji tinklai visoje Europoje gerokai skiriasi: pradedant įtampos lygiu, topologija, tam tikros vietovės gamtiniais ypatumais ir baigiant naudotojų vartojimo modeliais. Todėl skirstymo tarifo sudedamosios dalys turi būti unikalios; nacionalinės reguliavimo institucijos yra geriausiai pasirengusios, kad galėtų tai užtikrinti.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 5 dalies 5.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.1.  Regioniniai operatyviniai centrai aprūpinami beveik tikralaikės prižiūrimosios kontrolės ir duomenų rinkimo sistemomis, kurių stebėjimo apimtis nustatoma remiantis pagal 4.1 punktą nustatyta slenkstine verte.

Išbraukta.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Elektros energijos vidaus rinka (nauja redakcija)

Nuorodos

COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

6.7.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Ivo Belet

6.7.2017

Priėmimo data

21.11.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

52

9

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Martin Häusling, Esther Herranz García, Rupert Matthews, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Maria Noichl

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

52

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jo Leinen, Susanne Melior, Maria Noichl, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

9

-

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha

ENF

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

NI

Zoltán Balczó

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Elektros energijos vidaus rinka (nauja redakcija)

Nuorodos

COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

30.11.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

1.3.2017

ENVI

6.7.2017

IMCO

1.3.2017

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ECON

31.1.2017

IMCO

25.1.2017

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Krišjānis Kariņš

25.1.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

25.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Priėmimo data

21.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

44

11

9

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jan Keller, Stanisław Ożóg

Pateikimo data

27.2.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

44

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Nadine Morano, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

11

-

ECR

Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Stanisław Ożóg

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

NI

Janusz Korwin-Mikke

PPE

Angelika Niebler

S&D

Adam Gierek, Edouard Martin

9

0

ECR

Ashley Fox, Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. kovo 16 d.Teisinė informacija - Privatumo politika