Procedura : 2016/0379(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0042/2018

Teksty złożone :

A8-0042/2018

Debaty :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Głosowanie :

PV 26/03/2019 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0227

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 1884kWORD 285k
27.2.2018
PE 597.757v02-00 A8-0042/2018

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona)

(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Sprawozdawca: Krišjānis Kariņš

(Przekształcenie – art. 104 Regulaminu)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ
 ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI
 MINORITY OPINION
 OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona)

(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0861),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0492/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Izbę Poselską Republiki Czeskiej, niemiecki Bundestag, niemiecki Bundesrat, parlament Hiszpanii, Senat Francji, parlament Węgier, Radę Związkową Austrii, Sejm Polski, Senat Polski, Izbę Deputowanych Rumunii i Senat Rumunii, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(1),

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 31 maja 2017 r.(2),

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 13 lipca 2017 r.(3),

–  uwzględniając art. 104 i 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0042/2018),

A.  mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że wniosek Komisji nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1.  uchwala poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W przeszłości odbiorcy energii elektrycznej zachowywali się całkowicie pasywnie, nabywając energię elektryczną po cenach regulowanych niemających bezpośredniego związku z sytuacją rynkową. W przyszłości odbiorcom należy umożliwić pełne uczestnictwo w rynku na równi z innymi uczestnikami rynku. W celu uwzględnienia coraz większego udziału energii ze źródeł odnawialnych przyszły system elektroenergetyczny musi wykorzystywać wszystkie dostępne źródła elastyczności, w szczególności odpowiedź odbioru i magazynowanie. Aby osiągnąć obniżenie emisyjności przy jak najmniejszym koszcie, system ten musi również wspierać efektywność energetyczną.

(5)  W przeszłości odbiorcy energii elektrycznej zachowywali się całkowicie pasywnie, nabywając energię elektryczną po cenach regulowanych niemających bezpośredniego związku z sytuacją rynkową. W przyszłości odbiorcom należy umożliwić pełne uczestnictwo w rynku na równi z innymi uczestnikami rynku oraz upoważnić ich do zarządzania własnym zużyciem energii. W celu uwzględnienia coraz większego udziału energii ze źródeł odnawialnych przyszły system elektroenergetyczny musi wykorzystywać wszystkie dostępne źródła elastyczności, w szczególności rozwiązania po stronie odbioru i magazynowanie, a także cyfryzacji dzięki włączeniu innowacyjnych technologii do systemu elektroenergetycznego. Aby osiągnąć obniżenie emisyjności przy jak najmniejszym koszcie, system ten musi również wspierać efektywność energetyczną. Osiągnięcie celów w zakresie wewnętrznego rynku energii poprzez skuteczne włączenie odnawialnych źródeł energii może stymulować inwestycje w dłuższej perspektywie i może przyczynić się do osiągnięcia celów unii energetycznej oraz ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Rynki krótkoterminowe przyczynią się do poprawy płynności i zwiększenia konkurencji poprzez umożliwienie pełnoprawnej obecności na rynku większej liczbie zasobów, zwłaszcza zasobów o bardziej elastycznym charakterze. Skuteczny mechanizm ustalania cen w sposób odzwierciedlający niedobory mocy stanowić będzie dla uczestników rynku zachętę do obecności na nim, wtedy gdy rynek tego najbardziej potrzebuje, oraz zapewni im możliwość odzyskania poniesionych przez nich kosztów na rynku hurtowym. Dlatego też niezmiernie istotne jest zapewnienie, w miarę możliwości, usunięcia administracyjnych i ukrytych pułapów cenowych, aby umożliwić wzrost cen ustalanych w oparciu o ten mechanizm do poziomu wartości niedostarczonej energii. Rynki krótkoterminowe oraz mechanizm ustalania cen w sposób odzwierciedlający niedobory mocy – gdy już w pełni wpiszą się w strukturę rynku – przyczynią się do wyeliminowania innych środków, takich jak mechanizmy zdolności wytwórczych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii. Jednocześnie mechanizm ustalania cen w sposób odzwierciedlający niedobory mocy nieprzewidujący pułapów cenowych na rynku hurtowym nie powinien zagrażać możliwości zapewnienia wiarygodnych i stabilnych cen odbiorcom końcowym, w szczególności gospodarstwom domowym i MŚP.

(10)  Rynki krótkoterminowe przyczynią się do poprawy płynności i zwiększenia konkurencji poprzez umożliwienie pełnoprawnej obecności na rynku większej liczby zasobów, zwłaszcza zasobów o bardziej elastycznym charakterze. Skuteczny mechanizm ustalania cen w sposób odzwierciedlający niedobory mocy stanowić będzie dla uczestników rynku zachętę do reagowania na sygnały rynku i do obecności na nim, wtedy gdy rynek tego najbardziej potrzebuje, oraz zapewni im możliwość odzyskania poniesionych przez nich kosztów na rynku hurtowym. Dlatego też niezmiernie istotne jest zapewnienie usunięcia administracyjnych i ukrytych pułapów cenowych, aby umożliwić ustalanie cen w oparciu o ten mechanizm. Rynki krótkoterminowe oraz mechanizm ustalania cen w sposób odzwierciedlający niedobory mocy – gdy już w pełni wpiszą się w strukturę rynku – przyczynią się do wyeliminowania innych środków zakłócających funkcjonowanie rynku, takich jak mechanizmy zdolności wytwórczych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii. Jednocześnie mechanizm ustalania cen w sposób odzwierciedlający niedobory mocy nieprzewidujący pułapów cenowych na rynku hurtowym nie powinien zagrażać możliwości zapewnienia wiarygodnych i stabilnych cen odbiorcom końcowym, w szczególności gospodarstwom domowym, MŚP i konsumentom przemysłowym.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Warunkiem niezbędnym dla skutecznej konkurencji na wewnętrznym rynku energii elektrycznej są niedyskryminacyjne i przejrzyste opłaty za korzystanie z sieci, w tym również z połączeń wzajemnych w systemie przesyłowym. Dostępna zdolność tych linii powinna zostać ustalona na najwyższym dopuszczalnym poziomie zgodnym ze standardami bezpiecznej eksploatacji sieci.

(12)  Warunkiem niezbędnym dla skutecznej konkurencji na wewnętrznym rynku energii elektrycznej są niedyskryminacyjne, przejrzyste i adekwatne opłaty za korzystanie z sieci, w tym również z połączeń wzajemnych w systemie przesyłowym. Dostępna zdolność tych linii powinna zostać ustalona na najwyższym dopuszczalnym poziomie zgodnym ze standardami bezpiecznej eksploatacji sieci.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  ENTSO energii elektrycznej powinna przeprowadzić dogłębną ocenę wystarczalności zasobów na poziomie Unii w średnio- i długoterminowej perspektywie, aby zapewnić obiektywną podstawę oceny problemu wystarczalności. Problem wystarczalności zasobów, który mają wyeliminować mechanizmy zdolności wytwórczych, należy określić na podstawie oceny przeprowadzonej na szczeblu UE.

(26)  ENTSO energii elektrycznej powinna opracować solidną metodykę na potrzeby oceny wystarczalności zasobów na poziomie Unii w długoterminowej perspektywie, aby zapewnić obiektywną podstawę oceny problemu wystarczalności na szczeblu unijnym, regionalnym i państw członkowskich oraz na obszarów rynkowych. Problem wystarczalności zasobów, który mają wyeliminować mechanizmy zdolności wytwórczych, należy określić na podstawie oceny przeprowadzonej na szczeblu UE. Mechanizmy zdolności wytwórczych powinny być dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy ocena wystarczalności zasobów na szczeblu unijnym przeprowadzona przez ENTSO-E wykaże występowanie problemu wystarczalności lub jeśli otrzymano od Komisji pozytywną decyzję w sprawie planu wdrożenia.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Ocenie wystarczalności zasobów w perspektywie średnio- i długoterminowej (w przedziale od następnego roku do następnych 10 lat) przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu przyświeca inny cel niż sezonowym prognozom (na następne sześć miesięcy) określonym w art. 9 [Regulation on risk preparedness as proposed by COM(2016) 862]. Oceny średnio- i długoterminowe wykorzystuje się głównie do oceny konieczności zastosowania mechanizmów zdolności wytwórczych, natomiast sezonowe prognozy wykorzystuje się, aby ostrzec o zagrożeniach mogących pojawić się w okresie kolejnych sześciu miesięcy, które prawdopodobnie doprowadziłyby do znacznego pogorszenia się sytuacji w zakresie dostaw energii elektrycznej. Ponadto regionalne centra operacyjne przeprowadzają również oceny wystarczalności na poziomie regionalnym, jak określono w unijnych przepisach dotyczących pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej. Te oceny wystarczalności obejmujące bardzo bliski horyzont czasowy (w przedziale od następnego tygodnia do następnego dnia) są wykorzystywane w kontekście pracy systemu.

(27)  Metodologii oceny wystarczalności zasobów w perspektywie długoterminowej (w przedziale od następnego roku do następnych 10 lat) przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu przyświeca inny cel niż sezonowym prognozom (na następne sześć miesięcy) określonym w art. 9 [Regulation on risk preparedness as proposed by COM(2016) 862]. Oceny średnio- i długoterminowe wykorzystuje się głównie do wskazania problemów wystarczalności, natomiast sezonowe prognozy wykorzystuje się, aby ostrzec o zagrożeniach mogących pojawić się w okresie kolejnych sześciu miesięcy, które prawdopodobnie doprowadziłyby do znacznego pogorszenia się sytuacji w zakresie dostaw energii elektrycznej. Ponadto regionalne centra koordynacyjne przeprowadzają również oceny wystarczalności na poziomie regionalnym, jak określono w unijnych przepisach dotyczących pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej. Te oceny wystarczalności obejmujące bardzo bliski horyzont czasowy (w przedziale od następnego tygodnia do następnego dnia) są wykorzystywane w kontekście pracy systemu.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(28a)  Państwa członkowskie powinny wprowadzać mechanizmy zdolności wytwórczych jedynie jako ostateczność, w sytuacji gdy problemy wystarczalności nie mogą być rozwiązane przez usunięcie istniejących zakłóceń rynkowych. Przed wprowadzeniem mechanizmu zdolności wytwórczych działającego na rynku energii elektrycznej, a zatem zakłócającego funkcjonowanie rynku, państwa członkowskie powinny ocenić, czy rezerwy strategiczne będą wystarczające do rozwiązania problemów wystarczalności. Rezerwy strategiczne mają mniej zakłócający charakter, gdyż są wykorzystywane jedynie poza rynkiem i tylko w rzadkich przypadkach, w których rynki nie są w stanie dłużej utrzymywać równowagi między popytem a podażą. Rezerwy strategiczne mogą zapobiegać konsekwencjom finansowym dla operatorów rynku, którzy nie mogą wywiązać się z ciążących na nich obowiązków w zakresie bilansowania i którzy ponieśliby w związku z tym znaczne koszty.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Należy ustanowić szczegółowe przepisy ułatwiające skuteczny transgraniczny udział w mechanizmach zdolności wytwórczych innych niż systemy rezerw. Operatorzy systemów przesyłowych działający w kontekście transgranicznym powinni ułatwiać zainteresowanym wytwórcom udział w mechanizmach zdolności wytwórczych w innych państwach członkowskich. W tym celu powinni oni wyznaczać pułap zdolności, do jakiego jednostki wytwórcze mogłyby uczestniczyć w mechanizmach transgranicznych, umożliwiać to uczestnictwo i weryfikować dostępność. Krajowe organy regulacyjne powinny egzekwować przepisy dotyczące aspektów transgranicznych w państwach członkowskich.

(31)  W niniejszym rozporządzeniu należy ustanowić szczegółowe przepisy ułatwiające skuteczny transgraniczny udział w mechanizmach zdolności wytwórczych innych niż rezerwy strategiczne. Operatorzy systemów przesyłowych działający w kontekście transgranicznym powinni ułatwiać udział zainteresowanych wytwórców w mechanizmach zdolności wytwórczych w innych państwach członkowskich. W tym celu powinni oni wyznaczać pułap zdolności, do jakiego jednostki wytwórcze mogłyby uczestniczyć w mechanizmach transgranicznych, umożliwiać to uczestnictwo i weryfikować dostępność. Krajowe organy regulacyjne powinny egzekwować przepisy dotyczące aspektów transgranicznych w państwach członkowskich.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Regionalne centra operacyjne powinny wykonywać określone funkcje, w sytuacji gdy regionalizacja tych funkcji wnosi wartość dodaną w porównaniu z ich realizacją na poziomie krajowym. Funkcje regionalnych centrów operacyjnych powinny obejmować funkcje wykonywane przez regionalnych koordynatorów bezpieczeństwa, jak również dodatkowe funkcje z zakresu pracy systemu, funkcjonowania rynku i gotowości na wypadek zagrożeń. Z zakresu funkcji realizowanych przez regionalne centra operacyjne należy wyłączyć pracę systemu elektroenergetycznego w czasie rzeczywistym.

(35)  Regionalne centra koordynacyjne powinny wykonywać określone funkcje, w sytuacji gdy regionalizacja tych funkcji wnosi wartość dodaną w porównaniu z ich realizacją na poziomie krajowym. Funkcje regionalnych centrów operacyjnych powinny obejmować funkcje wykonywane przez regionalnych koordynatorów bezpieczeństwa, jak również dodatkowe funkcje o znaczeniu regionalnym. Z zakresu funkcji realizowanych przez regionalne centra koordynacyjne należy wyłączyć pracę systemu elektroenergetycznego w czasie rzeczywistym.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(35a)  Wykonując swoje funkcje, regionalne centra koordynacyjne przyczyniają się do osiągnięcia celów na rok 2030 i 2050 określonych w ramach polityki klimatycznej i energetycznej.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ustanowienie podstaw skutecznego osiągnięcia celów europejskiej unii energetycznej, a w szczególności ram dotyczących klimatu i energii na okres 2020–203030, poprzez aktywację sygnałów rynkowych w celu zwiększenia elastyczności, dalszego obniżenia emisyjności i pobudzenia innowacji;

a)  ustanowienie podstaw skutecznego osiągnięcia celów europejskiej unii energetycznej, a w szczególności ram dotyczących klimatu i energii na okres 2020–203030, poprzez aktywację sygnałów rynkowych w celu zwiększenia elastyczności i wydajności, dalszego obniżenia emisyjności, pobudzenia innowacji i zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii;

__________________

__________________

30 COM/2014/015 final.

30 COM/2014/015 final.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  ustanowienie podstawowych zasad prawidłowo funkcjonujących, zintegrowanych rynków energii elektrycznej, które umożliwiają dostęp do rynku na zasadzie niedyskryminacji wszystkim dostawcom zasobów i odbiorcom energii elektrycznej, wzmacniają pozycję konsumentów, umożliwiają odpowiedź odbioru i efektywność energetyczną, ułatwiają agregowanie rozproszonego popytu i podaży oraz przyczyniają się do obniżenia emisyjności gospodarki poprzez umożliwienie integracji rynku oraz rekompensowanie na zasadach rynkowych energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych;

b)  ustanowienie podstawowych zasad prawidłowo funkcjonujących, transgranicznych, zintegrowanych i płynnych rynków energii elektrycznej, które umożliwiają dostęp do rynku na zasadzie niedyskryminacji wszystkim dostawcom zasobów i odbiorcom energii elektrycznej, wzmacniają pozycję konsumentów, umożliwiają konkurencyjność na globalnym rynku, odpowiedź odbioru, magazynowanie energii i efektywność energetyczną, ułatwiają agregowanie rozproszonego popytu i podaży oraz przyczyniają się do obniżenia emisyjności gospodarki poprzez umożliwienie integracji rynku oraz rekompensowanie na zasadach rynkowych energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych;

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  ułatwienie powstania sprawnie funkcjonującego i przejrzystego rynku hurtowego charakteryzującego się wysokim poziomem bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Przewiduje ono mechanizmy harmonizacji zasad dotyczących transgranicznej wymiany energii elektrycznej.

d)  ułatwienie powstania sprawnie funkcjonującego, płynnego i przejrzystego rynku hurtowego przyczyniającego się do wysokiego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Przewiduje ono mechanizmy harmonizacji zasad dotyczących transgranicznej wymiany energii elektrycznej.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  „ograniczenie” oznacza sytuację, w której wszystkie składane przez uczestników rynku zlecenia obrotu między dwoma obszarami rynkowymi nie mogą zostać wykonane, ponieważ ich realizacja w znacznym stopniu wpłynęłaby na fizyczne przepływy energii w elementach sieci, które nie są w stanie obsłużyć tych przepływów ;

c)  „ograniczenie” oznacza sytuację, w której wszystkie składane przez uczestników rynku zlecenia obrotu nie mogą zostać wykonane, ponieważ ich realizacja w znacznym stopniu wpłynęłaby na fizyczne przepływy energii w elementach sieci, które nie są w stanie obsłużyć tych przepływów;

Uzasadnienie

Zgodnie z pierwotną definicją ograniczenie mogłoby istnieć tylko między dwoma obszarami rynkowymi, co nie odzwierciedlałoby rzeczywistych warunków systemu przesyłowego, więc to też należy wziąć pod uwagę (typowym przykładem byłyby Niemcy z ograniczeniami wewnętrznymi w ramach jednego obszaru rynkowego). Definicję należy także dostosować do definicji stosowanych w kodeksach sieci i wytycznych.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  „ograniczenie strukturalne” oznacza ograniczenie w systemie przesyłowym, które jest przewidywalne, geograficznie stabilne w czasie i często powtarza się w standardowych warunkach systemu energetycznego;

e)  (Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera u

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

u)  „mechanizm zdolności wytwórczych” oznacza środek administracyjny mający na celu zapewnienie osiągnięcia pożądanego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii poprzez rekompensowanie zasobów za ich dostępność, z wyłączeniem środków dotyczących usług pomocniczych;

u)  „mechanizm zdolności wytwórczych” oznacza tymczasowe środki administracyjne przyjmowane przez państwa członkowskie w celu wypełnienia spodziewanego niedoboru zdolności wytwórczych w zakresie dostaw energii elektrycznej, aby zaspokoić zapotrzebowanie na energię elektryczną dzięki oferowaniu dodatkowych płatności dla dostawców zdolności wytwórczych działających na rynku energii elektrycznej, oprócz dochodów uzyskanych ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku w zamian za udostępnianie istniejących zdolności wytwórczych lub inwestycje w nowe zdolności wytwórcze w celu zagwarantowania niezbędnego poziomu bezpieczeństwa dostaw;

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera v

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

v)  „rezerwa strategiczna” oznacza mechanizm zdolności wytwórczych, w którym zasobami dysponuje się wyłącznie w przypadku, gdy nie powiodło się rozliczenie rynku dnia następnego i rynku dnia bieżącego, operatorzy systemów przesyłowych wyczerpali swoje zasoby bilansujące w celu osiągnięcia równowagi między popytem a podażą, a niezbilansowania na rynku w okresie, gdy dysponowano rezerwami, rozlicza się według wartości niedostarczonej energii;

v)  „rezerwa strategiczna” oznacza mechanizm zdolności wytwórczych, w którym zasoby znajdują się poza rynkiem energii elektrycznej i dysponuje się nimi wyłącznie w przypadku, gdy nie powiodło się rozliczenie rynku dnia następnego i rynku dnia bieżącego, operatorzy systemów przesyłowych wyczerpali swoje zasoby bilansujące w celu osiągnięcia równowagi między popytem a podażą, a niezbilansowania na rynku w okresie, gdy dysponowano rezerwami, rozlicza się co najmniej według technicznych limitów cenowych lub według wartości niedostarczonej energii;

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie, krajowe organy regulacyjne, operatorzy systemów przesyłowych, operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz operatorzy rynku zapewniają funkcjonowanie rynków energii elektrycznej zgodnie z następującymi zasadami:

1.  Państwa członkowskie, krajowe organy regulacyjne, operatorzy systemów przesyłowych, operatorzy systemów dystrybucyjnych, operatorzy rynku oraz osoby trzecie, którym powierzono lub przydzielono obowiązki, zapewniają funkcjonowanie rynków energii elektrycznej zgodnie z następującymi zasadami:

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  unika się działań, które uniemożliwiają kształtowanie się cen na podstawie popytu i podaży lub stanowią bodziec zniechęcający do rozwijania bardziej elastycznego wytwarzania, niskoemisyjnego wytwarzania lub bardziej elastycznego popytu;

b)  unika się działań, które uniemożliwiają kształtowanie się cen na podstawie popytu i podaży;

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wspiera się rozwój bardziej elastycznego wytwarzania, trwałego niskoemisyjnego wytwarzania i bardziej elastycznego popytu;

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  odbiorcom umożliwia się czerpanie korzyści z możliwości rynkowych oraz zwiększonej konkurencji na rynkach detalicznych;

c)  odbiorcom umożliwia się czerpanie korzyści z możliwości rynkowych oraz zwiększonej konkurencji na rynkach detalicznych oraz upoważnia się ich do działania w roli uczestników rynku energii i transformacji energetyki;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  zasady rynkowe muszą wspierać dekarbonizację gospodarki poprzez umożliwienie integracji energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych oraz zapewnienie zachęt do wprowadzania efektywności energetycznej;

e)  zasady rynkowe muszą wspierać dekarbonizację systemu elektroenergetycznego, a zatem gospodarki poprzez umożliwienie integracji energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, łącznie z magazynowaniem energii, oraz zapewnienie zachęt do wprowadzania efektywności energetycznej;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  zasady rynkowe muszą generować odpowiednie zachęty do inwestowania w wytwarzanie, magazynowanie, efektywność energetyczną i odpowiedź odbioru, aby zaspokoić potrzeby rynku, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii;

f)  zasady rynkowe muszą sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się cen, aby generować odpowiednie zachęty do inwestowania w wytwarzanie, zwłaszcza długofalowe inwestycje w bezemisyjny i zrównoważony system energii elektrycznej, magazynowanie, efektywność energetyczną, odpowiedź odbioru i ułatwianie uczciwej konkurencji, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  unika się przeszkód w transgranicznym przepływie energii elektrycznej oraz zawieraniu transgranicznych transakcji na rynkach energii elektrycznej oraz na rynkach usług pokrewnych;

g)  usuwa się przeszkody w transgranicznym przepływie energii elektrycznej oraz zawieraniu transgranicznych transakcji na rynkach energii elektrycznej oraz na rynkach usług pokrewnych;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  zasady rynkowe muszą przewidywać regionalną współpracę tam, gdzie jest ona skuteczna;

h)  zasady rynkowe muszą przewidywać silną regionalną współpracę tam, gdzie jest ona skuteczna;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja)  podmioty wytwarzające energię elektryczną ponoszą pełną odpowiedzialność finansową i prawną w związku z ich aktywami;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  zasady rynkowe muszą umożliwiać postęp w dziedzinie badań i rozwoju oraz wykorzystywanie uzyskiwanych rezultatów z korzyścią dla społeczeństwa;

k)  zasady rynkowe muszą umożliwiać postęp w dziedzinie badań i rozwoju zrównoważonych, bezpiecznych i niskoemisyjnych źródeł energii, technologii lub systemów oraz wykorzystywanie uzyskiwanych rezultatów z korzyścią dla społeczeństwa;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)  zasady rynkowe muszą umożliwiać skuteczne dysponowanie aktywami wytwórczymi i odpowiedzią odbioru;

l)  zasady rynkowe muszą umożliwiać skuteczne dysponowanie aktywami wytwórczymi, magazynowaniem i odpowiedzią odbioru;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m)  zasady rynkowe muszą umożliwiać wejście na rynek i opuszczenie rynku przedsiębiorstwom wytwarzającym i dostarczającym energię elektryczną w oparciu o ich własną ocenę ekonomicznej i finansowej rentowności ich działalności;

m)  zasady rynkowe muszą umożliwiać wejście na rynek i opuszczenie rynku przedsiębiorstwom wytwarzającym energię elektryczną, magazynującym energię i dostarczającym energię elektryczną w oparciu o ich własną ocenę ekonomicznej i finansowej rentowności ich działalności; skuteczna konkurencja i skuteczne kształtowanie cen;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

n)  długoterminowe instrumenty zabezpieczające, które umożliwiają uczestnikom rynku zabezpieczenie się przed ryzykiem zmienności cen na zasadach rynkowych oraz pozwalają wyeliminować niepewność co do przyszłego zwrotu z inwestycji, muszą być przedmiotem obrotu na giełdach w przejrzysty sposób, nie naruszając postanowień traktatu UE dotyczących konkurencji.

n)  długoterminowe instrumenty zabezpieczające, które umożliwiają uczestnikom rynku zabezpieczenie się przed ryzykiem zmienności cen na zasadach rynkowych oraz pozwalają zmniejszyć niepewność co do przyszłego zwrotu z inwestycji, muszą być przedmiotem obrotu na giełdach w przejrzysty sposób, nie naruszając postanowień traktatów UE dotyczących konkurencji, podczas gdy produkty obecnie oferowane na giełdach powinny być w dalszym stopniu poszerzane i promowane na szczeblu UE; Zmiany regulacyjne uwzględniają skutki dla krótko- i długoterminowych rynków i produktów terminowych.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3a

 

Sprawiedliwa transformacja

 

Komisja wspiera państwa członkowskie, które wdrażają krajową strategię na rzecz stopniowego ograniczania zainstalowanej mocy wytwórczej z węgla i innych stałych paliw kopalnych oraz mocy wydobywczej za pomocą wszystkich dostępnych środków, w tym ukierunkowanego wsparcia finansowego umożliwiającego „sprawiedliwą transformację” w regionach dotkniętych zmianą strukturalną. Komisja pomaga państwom członkowskim w uwzględnianiu skutków społecznych, przemysłowych i w zakresie umiejętności wynikających z przejścia na czystą energię.

 

Komisja współpracuje na zasadach bliskiego partnerstwa z podmiotami z regionów eksploatacji węgla i regionów o wysokiej emisji dwutlenku węgla, zapewnia wytyczne, w szczególności w zakresie dostępu do odpowiednich funduszy i programów oraz korzystania z nich, a także zachęca do wymiany dobrych praktyk, w tym dyskusji na temat przemysłowych planów działania i potrzeb w zakresie przekwalifikowania zawodowego.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W przypadku gdy państwo członkowskie zdecyduje się przewidzieć odstępstwo zgodnie z art. 4 ust. 2, musi zapewnić, by odpowiedzialność finansową za niezbilansowania poniosła inna strona.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wszystkim uczestnikom rynku zapewnia się dostęp do rynku bilansującego, czy to indywidualnie, czy też w drodze agregacji. Zasady i produkty rynku bilansującego muszą mieć na względzie konieczność brania pod uwagę rosnącego udziału wytwarzania z niestabilnych odnawialnych źródeł energii, jak również zwiększoną zdolność reagowania strony popytowej i wprowadzanie nowych technologii.

1.  Wszystkim uczestnikom rynku, w tym dostarczającym energię elektryczną wytworzoną z niestabilnych odnawialnych źródeł energii oraz usługi zarządzania po stronie odbioru i magazynowania, zapewnia się pełny dostęp do rynku bilansującego, czy to indywidualnie, czy też w drodze agregacji. Zasady i produkty rynku bilansującego muszą mieć na względzie konieczność brania pod uwagę rosnącego udziału wytwarzania z niestabilnych odnawialnych źródeł energii, jak również zwiększoną zdolność reagowania strony popytowej i wprowadzanie nowych technologii.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Rynki bilansujące organizuje się w taki sposób, aby zapewnić faktyczny brak dyskryminacji uczestników rynku, uwzględniając różne możliwości techniczne wytwarzania energii z niestabilnych odnawialnych źródeł energii oraz odpowiedzi odbioru i magazynowania.

2.  Rynki bilansujące organizuje się w taki sposób, aby zapewnić faktyczny brak dyskryminacji uczestników rynku. Wszystkim rodzajom wytwarzania energii, w tym z niestabilnych odnawialnych źródeł, odpowiedzi odbioru i magazynowania umożliwia się udział w rynkach bilansujących na równych zasadach, biorąc pod uwagę różne możliwości techniczne.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Energię bilansującą nabywa się odrębnie od mocy bilansującej. Proces zakupu musi być przejrzysty, przy jednoczesnym poszanowaniu poufności.

3.  Energię bilansującą nabywa się odrębnie od mocy bilansującej. Ceny energii bilansującej nie są z góry określane w umowie bilansowania z wyjątkiem sytuacji, gdy zwolnienie jest stosowane zgodnie z art. 16 ust. 6 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/21951a. Proces zakupu musi być przejrzysty, przy jednoczesnym poszanowaniu poufności.

 

_______________

 

1aRozporządzenie Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące bilansowania (Dz.U. L 312 z 27.8.2017, s. 6).

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Przy rozliczaniu energii bilansującej stosuje się ceny krańcowe. Uczestnikom rynku umożliwia się składanie ofert zakupu w czasie jak najbardziej zbliżonym do czasu rzeczywistego, a przynajmniej po czasie zamknięcia bramki dla międzyobszarowego rynku dnia bieżącego zgodnie z art. 59 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/122234.

5.  Rozliczanie energii bilansującej opiera się na cenach krańcowych. Uczestnikom rynków bilansujących umożliwia się składanie ofert zakupu w czasie jak najbardziej zbliżonym do czasu rzeczywistego, a czas zamknięcia bramki dla energii bilansującej nie może być wcześniejszy niż czas zamknięcia bramki dla międzyobszarowego rynku dnia bieżącego zgodnie z art. 59 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/122234.

__________________

__________________

34 Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz.U. L 197 z 25.7.2015, s. 24)

34 Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dz.U. L 197 z 25.7.2015, s. 24)

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Określenia wielkości rezerwy mocy dokonuje się na poziomie regionalnym zgodnie z załącznikiem I pkt 7. Regionalne centra operacyjne wspierają operatorów systemów przesyłowych w określaniu ilości mocy bilansującej, którą należy zakupić, zgodnie z załącznikiem I pkt 8.

7.  Określenia wielkości rezerwy mocy dokonuje się na poziomie regionalnym zgodnie z załącznikiem I pkt 7. Regionalne centra koordynacji wspierają operatorów systemów przesyłowych w określaniu ilości mocy bilansującej, którą należy zakupić, zgodnie z załącznikiem I pkt 8.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Zakup mocy bilansującej ułatwia się na poziomie regionalnym zgodnie z załącznikiem I pkt 8. Proces zakupu realizuje się na rynku pierwotnym i organizuje w taki sposób, aby nie prowadził do zróżnicowanego traktowania uczestników rynku w procesie kwalifikacji wstępnej, indywidualnie lub w drodze agregacji.

8.  Zakupu mocy bilansującej dokonują operatorzy systemów przesyłowych. Proces zakupu realizuje się na rynku pierwotnym i organizuje w taki sposób, aby nie prowadził do zróżnicowanego traktowania uczestników rynku w procesie kwalifikacji wstępnej, niezależnie od tego, czy uczestnicy rynku uczestniczą indywidualnie czy w drodze agregacji, z zastrzeżeniem ograniczeń technicznych nieodłącznie związanych z zarządzaniem sieciami. Rezerwowanie zdolności międzyobszarowych na potrzeby wymiany mocy bilansującej ogranicza się do 5 % dostępnych zdolności na potrzeby wymiany energii w poprzednim odpowiednim roku kalendarzowym między właściwymi obszarami rynkowymi.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Zakupu mocy bilansującej w górę i mocy bilansującej w dół dokonuje się osobno. Umowę zawiera się nie później niż na jeden dzień przed udostępnieniem mocy bilansującej, a okres obowiązywania umowy wynosi maksymalnie jeden dzień.

9.  Zakupu mocy bilansującej w górę i mocy bilansującej w dół dokonuje się osobno. Zakupu mocy bilansującej dokonuje się nie później niż na jeden dzień przed udostępnieniem mocy bilansującej, a okres obowiązywania umowy wynosi maksymalnie jeden dzień.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10.  Operatorzy systemów przesyłowych publikują w czasie zbliżonym do czasu rzeczywistego informacje na temat aktualnego stanu zbilansowania ich obszarów regulacyjnych, ceny niezbilansowania oraz ceny energii bilansującej.

10.  Operatorzy systemów przesyłowych lub osoby trzecie, którym odpowiedni operator systemu przesyłowego, państwo członkowskie lub organ regulacyjny przekazał te obowiązki, publikują w czasie zbliżonym do czasu rzeczywistego informacje na temat aktualnego stanu zbilansowania ich obszarów regulacyjnych, szacowane ceny niezbilansowania oraz szacowane ceny energii bilansującej.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10a.  Pastwa członkowskie przekazują sprawozdania na temat funkcjonowania i przejrzystości rynków bilansujących oraz dostępu do nich, zwłaszcza ze strony małych dostawców, w szczególności do celów art. 4, z wykorzystaniem procedury sprawozdawczości dotyczącej wewnętrznego rynku energii ustanowionej w art. 21 rozporządzenia .../... [w sprawie zarządzania unią energetyczną].

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  są zorganizowane w taki sposób, aby były niedyskryminujące;

a)  są niedyskryminujące;

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Operatorzy rynku mają swobodę w rozwijaniu produktów i możliwości obrotu, które zaspokajają popyt i potrzeby uczestników rynku, oraz zapewniają wszystkim uczestnikom rynku możliwość uzyskania dostępu do rynku indywidualnie lub w drodze agregacji. Respektują oni konieczność uwzględniania rosnącego udziału wytwarzania z niestabilnych odnawialnych źródeł energii, jak również zwiększonej zdolności reagowania po stronie popytu i wprowadzania nowych technologii.

3.  Operatorzy rynku mają swobodę w rozwijaniu produktów i możliwości obrotu, które zaspokajają popyt i potrzeby uczestników rynku, oraz zapewniają wszystkim uczestnikom rynku możliwość uzyskania dostępu do rynku indywidualnie lub w drodze agregacji. Respektują oni konieczność uwzględniania rosnącego udziału wytwarzania z niestabilnych odnawialnych źródeł energii oraz magazynowania energii, jak również zwiększonej zdolności reagowania po stronie popytu i wprowadzania nowych technologii.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Operatorzy rynku umożliwiają uczestnikom rynku obrót energią elektryczną w czasie jak najbardziej zbliżonym do czasu rzeczywistego i przynajmniej do czasu zamknięcia bramki dla międzyobszarowego rynku dnia bieżącego, określonego zgodnie z art. 59 rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1222.

1.  Operatorzy rynku umożliwiają uczestnikom rynku obrót energią elektryczną w czasie jak najbardziej zbliżonym do czasu rzeczywistego i przynajmniej do 15 minut przed czasem rzeczywistym we wszystkich obszarach rynkowych.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Operatorzy rynku zapewniają uczestnikom rynku możliwość obrotu energią elektryczną w przedziałach czasowych przynajmniej tak krótkich jak okres rozliczania niezbilansowania na rynkach dnia następnego oraz dnia bieżącego.

2.  Operatorzy rynku zapewniają uczestnikom rynku możliwość obrotu energią elektryczną na rynkach krajowych i transgranicznych w przedziałach czasowych przynajmniej tak krótkich jak okres rozliczania niezbilansowania na rynkach dnia następnego oraz dnia bieżącego.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Operatorzy rynku udostępniają produkty przeznaczone do obrotu na rynkach dnia następnego i dnia bieżącego, których wielkość jest na tyle mała (minimalna wielkość ofert wynosząca 1 Megawat lub mniej), aby umożliwić skuteczny udział w obrocie odpowiedzi odbioru, magazynowania energii i energii wytwarzanej na niewielką skalę z odnawialnych źródeł.

3.  Operatorzy rynku udostępniają produkty przeznaczone do obrotu na rynkach dnia następnego i dnia bieżącego, których wielkość jest na tyle mała (minimalna wielkość ofert wynosząca 500 kilowatów), aby umożliwić skuteczny udział w obrocie odpowiedzi odbioru, magazynowania energii i energii wytwarzanej na niewielką skalę z odnawialnych źródeł, w tym bezpośrednio ze strony odbiorców.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Z dniem 1 stycznia 2025 r. okres rozliczania niezbilansowania wynosi 15 minut we wszystkich obszarach regulacyjnych.

4.  Z dniem 1 stycznia 2021 r. okres rozliczania niezbilansowania wynosi 15 minut we wszystkich obszarach regulacyjnych.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Operatorom rynku przysługuje – pod warunkiem przestrzegania postanowień traktatu dotyczących konkurencji – swoboda w opracowywaniu terminowych instrumentów zabezpieczających, w tym instrumentów długoterminowych, aby zapewnić uczestnikom rynku, w szczególności właścicielom instalacji wytwórczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, odpowiednie możliwości zabezpieczenia ryzyka finansowego wynikającego z wahań cen. Państwa członkowskie nie ograniczają tego rodzaju działalności zabezpieczającej do transakcji zawieranych w ramach danego państwa członkowskiego lub obszaru rynkowego.

3.  Operatorom rynku przysługuje – pod warunkiem przestrzegania postanowień traktatu dotyczących konkurencji – swoboda w opracowywaniu terminowych instrumentów zabezpieczających, w tym instrumentów długoterminowych, aby zapewnić uczestnikom rynku, w szczególności właścicielom instalacji wytwórczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, odpowiednie możliwości zabezpieczenia ryzyka finansowego wynikającego z wahań cen. Państwa członkowskie wspierają płynność takich produktów, w szczególności już opracowanych produktów giełdowych, oraz umożliwiają obrót nimi między obszarami rynkowymi.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie stosuje się maksymalnego limitu hurtowej ceny energii elektrycznej, chyba że ustalono go jako wartość niedostarczonej energii określoną zgodnie z art. 10. Nie stosuje się minimalnego limitu hurtowej ceny energii elektrycznej, chyba że ustalono go na kwotę minus 2000 EUR lub mniej, a w przypadku gdy limit został osiągnięty lub oczekuje się, że zostanie osiągnięty – dla kolejnego dnia ustalono go na niższą kwotę. Przepis ten stosuje się między innymi do składania ofert i rozliczania transakcji we wszystkich przedziałach czasowych i obejmuje energię bilansującą oraz ceny niezbilansowania.

1.  Nie stosuje się maksymalnego ani minimalnego limitu hurtowej ceny energii elektrycznej. Przepis ten stosuje się między innymi do składania ofert i rozliczania transakcji we wszystkich przedziałach czasowych i obejmuje energię bilansującą oraz ceny niezbilansowania.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 1, do dnia [OP: two years after entry into force] r. operatorzy rynku mogą stosować limity w stosunku do maksymalnych cen rozliczeniowych dla przedziałów czasowych dnia następnego i dnia bieżącego zgodnie z art. 41 i 54 rozporządzenia (UE) 2015/1222. Jeżeli limity zostały osiągnięte lub oczekuje się, że zostaną osiągnięte, podwyższa się je dla kolejnego dnia.

2.  Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 1, operatorzy rynku mogą stosować limity techniczne w stosunku do maksymalnych i minimalnych limitów składania ofert dla przedziałów czasowych dnia następnego i dnia bieżącego zgodnie z art. 41 i 54 rozporządzenia (UE) 2015/1222 oraz w stosunku do przedziałów czasowych bilansowania zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/2195. Jeżeli te limity techniczne zostały osiągnięte lub oczekuje się, że zostaną osiągnięte, dostosowuje się je automatycznie. Techniczne limity cenowe ustala się na wystarczająco wysokim poziomie, tak aby nie ograniczać niepotrzebnie handlu, i dokonuje się ich harmonizacji dla wspólnego obszaru rynkowego. Po ustaniu sytuacji niedoboru przywraca się ich wartość początkową.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia [OP: one year after entry into force] r. państwa członkowskie określają wyrażony w EUR/MWh jednolity szacunek wartości niedostarczonej energii dla swojego terytorium. Szacunek ten zgłasza się Komisji i podaje do wiadomości publicznej. Państwa członkowskie mogą określić różną wartość niedostarczonej energii dla poszczególnych obszarów rynkowych, jeżeli ich terytorium obejmuje kilka obszarów rynkowych. Ustalając wartość niedostarczonej energii, państwa członkowskie stosują metodę opracowaną zgodnie z art. 19 ust. 5.

1.  Do dnia [OP: one year after entry into force] r. państwa członkowskie określają wyrażony w EUR/MWh jednolity szacunek wartości niedostarczonej energii dla swojego terytorium. Szacunek ten zgłasza się Komisji i podaje do wiadomości publicznej. W przypadku transgranicznych obszarów rynkowych państwa członkowskie określają wspólny szacunek wartości niedostarczonej energii. Państwa członkowskie mogą określić różną wartość niedostarczonej energii dla poszczególnych obszarów rynkowych, jeżeli ich terytorium obejmuje kilka obszarów rynkowych. Ustalając wartość niedostarczonej energii, państwa członkowskie stosują metodę opracowaną zgodnie z art. 19 ust. 5.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  instalacje wytwórcze wykorzystujące odnawialne źródła energii lub wysokosprawną kogenerację o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 500 kW; lub

a)  instalacje wytwórcze wykorzystujące odnawialne źródła energii lub wysokosprawną kogenerację o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 500 kW;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  projekty demonstracyjne dotyczące innowacyjnych technologii.

b)  instalacje wytwórcze, które są projektami demonstracyjnymi dotyczącymi innowacyjnych technologii.

 

Państwa członkowskie mogą stosować wyższe limity do lokalnych społeczności energetycznych określone w dyrektywie (UE) ... [recast of Directive 2009/72/EC as proposed by COM(2016) 864/2].

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.   Jeżeli łączna moc instalacji wytwórczych podlegających priorytetowemu dysponowaniu zgodnie z ust. 2 jest wyższa niż 15 % łącznej mocy wytwórczej zainstalowanej w państwie członkowskim, przepis ust. 2 lit. a) stosuje się wyłącznie do dodatkowych instalacji wytwórczych wykorzystujących odnawialne źródła energii lub wysokosprawną kogenerację o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 250 kW.

3.   Państwo członkowskie, które w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie przyzna dysponowania priorytetowego żadnej instalacji wytwórczej, może wystąpić o zwolnienie z postanowień ust. 2, jeżeli jest w stanie udowodnić Komisji, że spełnione są wszystkie następujące warunki:

 

a) priorytetowe dysponowanie nie występuje w przypadku instalacji innych niż wymienione w ust. 2;

 

b) jego płynne rynki dnia bieżącego, rynki hurtowe i bilansujące są w pełni dostępne dla wszystkich uczestników rynku zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia;

 

c) jego zasady ograniczania i zarządzanie ograniczeniami są przejrzyste dla wszystkich uczestników rynku i zgodne z przepisami niniejszego rozporządzenia;

 

d) jego cel w zakresie energii ze źródeł odnawialnych na 2030 r. jest wystarczający do wspólnego osiągnięcia ogólnego wiążącego celu Unii dotyczącego udziału energii ze źródeł odnawialnych zgodnie z art. 3 ust. 2 dyrektywy [Directive 2009/28/EC as proposed by COM(2016) 767] i oczekuje się, że państwo członkowskie osiągnie swój cel.

 

Komisja zatwierdza lub odrzuca wniosek o zwolnienie w terminie sześciu miesięcy od otrzymania wniosku. W każdym przypadku przyznania zwolnienia unika się zmian z mocą wsteczną w odniesieniu do instalacji, które już korzystają z dysponowania priorytetowego, niezależnie od ewentualnego porozumienia między państwem członkowskim a instalacją na zasadzie dobrowolności.

Od dnia 1 stycznia 2026 r. przepis ust. 2 lit. a) stosuje się wyłącznie do instalacji wytwórczych wykorzystujących odnawialne źródła energii lub wysokosprawną kogenerację o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 250 kW lub – jeżeli osiągnięto próg określony w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu – poniżej 125 kW.

Od dnia 1 stycznia 2026 r. ust. 2 lit. a) stosuje się wyłącznie do instalacji wytwórczych wykorzystujących odnawialne źródła energii lub wysokosprawną kogenerację o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 250 kW.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Instalacje wytwórcze wykorzystujące odnawialne źródła energii lub wysokosprawną kogenerację, które uruchomiono przed dniem [OP: entry into force] r. i które w momencie uruchomienia podlegały priorytetowemu dysponowaniu zgodnie z art. 15 ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE lub art. 16 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE35, nadal podlegają priorytetowemu dysponowaniu. Priorytetowe dysponowanie przestaje mieć zastosowanie od dnia, w którym instalacje wytwórcze poddano znacznym modyfikacjom, co ma miejsce co najmniej w przypadku, gdy wymagana jest nowa umowa przyłączeniowa lub moce wytwórcze uległy zwiększeniu.

4.  Niezależnie od ust. 3 instalacje wytwórcze wykorzystujące odnawialne źródła energii lub wysokosprawną kogenerację, które uruchomiono przed dniem [OP: entry into force] r. i które w momencie uruchomienia podlegały priorytetowemu dysponowaniu zgodnie z art. 15 ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE lub art. 16 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE, nadal podlegają priorytetowemu dysponowaniu. Priorytetowe dysponowanie przestaje mieć zastosowanie od dnia, w którym instalacje wytwórcze poddano znacznym modyfikacjom, co ma miejsce co najmniej w przypadku, gdy wymagana jest nowa umowa przyłączeniowa lub moce wytwórcze uległy zwiększeniu.

__________________

__________________

35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16).

35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16).

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zasoby ograniczane lub redysponowane wybiera się spośród instalacji wytwórczych lub odbiorczych składających oferty dotyczące ograniczania lub redysponowania z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych i wypłaca się z ich tytułu rekompensatę finansową. Ograniczanie mocy instalacji wytwórczych lub redysponowanie nią lub redysponowanie odpowiedzią odbioru, które nie opierają się na zasadach rynkowych, stosuje się wyłącznie wówczas, gdy alternatywne rozwiązanie rynkowe jest niedostępne, gdy wszystkie zasoby rynkowe wyczerpano lub gdy liczba instalacji wytwórczych lub instalacji odbiorczych dostępnych na obszarze, na którym mieszczą się odpowiednie instalacje wytwórcze lub instalacje odbiorcze na potrzeby świadczenia usługi, jest zbyt niska, aby zapewnić skuteczną konkurencję. Udostępnianie zasobów rynkowych musi być otwarte dla wszystkich technologii wytwarzania, magazynowania i odpowiedzi odbioru, w tym dla operatorów mieszczących się w innych państwach członkowskich, chyba że jest to technicznie niewykonalne.

2.  Zasoby ograniczane lub redysponowane wybiera się spośród instalacji wytwórczych, służących do magazynowania energii lub przeznaczonych do realizowania odpowiedzi odbioru składających oferty dotyczące ograniczania lub redysponowania z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych i wypłaca się z ich tytułu rekompensatę finansową. Ograniczanie mocy instalacji wytwórczych lub redysponowanie nią lub redysponowanie magazynowaniem energii lub odpowiedzią odbioru, które nie opierają się na zasadach rynkowych, stosuje się do celów bezpieczeństwa operacyjnego wyłącznie wówczas, gdy alternatywne rozwiązanie rynkowe jest niedostępne, gdy wszystkie zasoby rynkowe wyczerpano lub gdy liczba instalacji wytwórczych, magazynujących lub odbiorczych dostępnych na obszarze, na którym mieszczą się odpowiednie instalacje wytwórcze, instalacje służące do magazynowania energii lub instalacje odbiorcze na potrzeby świadczenia usługi, jest zbyt niska, aby zapewnić skuteczną konkurencję. Udostępnianie zasobów rynkowych musi być otwarte dla wszystkich technologii wytwarzania, magazynowania i odpowiedzi odbioru, w tym dla operatorów mieszczących się w innych państwach członkowskich, chyba że jest to technicznie niewykonalne.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Odpowiedzialny operator systemu przekazuje przynajmniej raz w roku właściwemu organowi regulacyjnemu sprawozdanie na temat ograniczania mocy instalacji wytwórczych wykorzystujących odnawialne źródła energii lub wysokosprawną kogenerację lub redysponowania prowadzącego do obniżenia mocy tych instalacji oraz na temat środków zastosowanych w celu zmniejszenia w przyszłości potrzeby takiego ograniczania lub redysponowania prowadzącego do obniżenia mocy. Ograniczanie instalacji wytwórczych wykorzystujących odnawialne źródła energii lub wysokosprawnej kogeneracji lub redysponowanie nimi podlega rekompensacie zgodnie z ust. 6.

3.  Odpowiedzialny operator systemu przekazuje przynajmniej raz w roku właściwemu organowi regulacyjnemu sprawozdanie – przesyłane następnie Agencji – na temat:

 

a) poziomu rozwoju i skuteczności rynkowych mechanizmów ograniczania lub redysponowania w zakresie instalacji wytwórczych i odbiorczych;

 

b) ilości energii w MWh i rodzajów źródeł wytwórczych poddanych ograniczaniu lub redysponowaniu prowadzącemu do obniżenia mocy wraz z uzasadnieniem;

 

c) środków podjętych na rzecz ograniczenia potrzeb ograniczania lub redysponowania prowadzącego do obniżenia mocy w odniesieniu do instalacji wytwórczych wykorzystujących odnawialne źródła energii lub wysokosprawną kogenerację w przyszłości, łącznie z inwestycjami w digitalizację infrastruktury sieci i w usługi pozwalające zwiększyć elastyczność;

 

d) wniosków i ustaleń umownych z jednostkami wytwórczymi umożliwiających im funkcjonowanie na określonym poziomie zasilania energią elektryczną, którego konieczność operatorzy systemu uzasadniają, określając, w jakim stopniu usługi te nie mogą być świadczone przez inne jednostki.

 

Właściwy organ regulacyjny publikuje dane, o których mowa w lit. od a) do d), oraz, jeśli to konieczne, zalecenia w sprawie ulepszeń.

 

Ograniczanie instalacji wytwórczych wykorzystujących odnawialne źródła energii lub wysokosprawnej kogeneracji lub redysponowanie nimi podlega rekompensacie zgodnie z ust. 6.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  gwarantują zdolność sieci przesyłowych i dystrybucyjnych do przesyłania energii elektrycznej wytworzonej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji przy jak najmniejszym ograniczeniu i redysponowaniu. Nie uniemożliwia to uwzględniania przy planowaniu sieci ograniczania lub redysponowania na ograniczoną skalę, w przypadku gdy wykaże się, że rozwiązanie to jest efektywniejsze ekonomicznie i dotyczy nie więcej niż 5 % mocy zainstalowanych uzyskanych z odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji na ich obszarze;

a)  gwarantują zdolność sieci przesyłowych i dystrybucyjnych do przesyłania energii elektrycznej wytworzonej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, magazynowania energii, odpowiedzi odbioru lub wysokosprawnej kogeneracji przy jak najmniejszym ograniczeniu i redysponowaniu. Nie uniemożliwia to uwzględniania przy planowaniu sieci ograniczania lub redysponowania na ograniczoną skalę, w przypadku gdy sieci mogą wykazać w przejrzysty sposób, że rozwiązanie to jest efektywniejsze ekonomicznie i dotyczy nie więcej niż 5 % mocy zainstalowanych uzyskanych z odnawialnych źródeł energii, magazynowania energii, odpowiedzi odbioru lub wysokosprawnej kogeneracji na ich obszarze;

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  zapewniają dostateczną elastyczność swoich sieci, aby mieć możliwość zarządzania nimi.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 5 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  instalacje wytwórcze wykorzystujące odnawialne źródła energii podlegają redysponowaniu prowadzącemu do obniżenia mocy lub ograniczaniu mocy tylko wówczas, gdy nie istnieją inne rozwiązania alternatywne lub jeżeli inne rozwiązania skutkowałyby niewspółmiernymi kosztami lub powodowały zagrożenia bezpieczeństwa sieci;

a)  instalacje wytwórcze wykorzystujące odnawialne źródła energii podlegają redysponowaniu prowadzącemu do obniżenia mocy lub ograniczaniu mocy tylko wówczas, gdy nie istnieją inne rozwiązania alternatywne lub jeżeli inne rozwiązania skutkowałyby wysoce niewspółmiernymi kosztami lub powodowały poważne zagrożenia bezpieczeństwa sieci;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  instalacje wytwórcze wykorzystujące wysokosprawną kogenerację podlegają redysponowaniu prowadzącemu do obniżenia mocy lub ograniczaniu mocy tylko wówczas, gdy nie istnieją inne – poza ograniczaniem mocy instalacji wytwórczych wykorzystujących odnawialne źródła energii lub redysponowaniem prowadzącym do obniżenia mocy tych instalacji – rozwiązania alternatywne lub jeżeli inne rozwiązania skutkowałyby niewspółmiernymi kosztami lub powodowały zagrożenia bezpieczeństwa sieci;

b)  energia elektryczna wytwarzana w procesie wysokosprawnej kogeneracji podlega redysponowaniu prowadzącemu do obniżenia mocy lub ograniczaniu mocy tylko wówczas, gdy nie istnieją inne – poza ograniczaniem mocy instalacji wytwórczych wykorzystujących odnawialne źródła energii lub redysponowaniem prowadzącym do obniżenia mocy tych instalacji – rozwiązania alternatywne lub jeżeli inne rozwiązania skutkowałyby niewspółmiernymi kosztami lub powodowały zagrożenia bezpieczeństwa sieci;

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 6 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  W przypadku zastosowania ograniczania lub redysponowania prowadzącego do obniżenia mocy inaczej niż na zasadach rynkowych, takie ograniczanie lub redysponowanie podlegają rekompensacie finansowej wypłacanej przez operatora systemu, który wydał polecenie ograniczenia lub redysponowania, na rzecz właściciela instalacji wytwórczej lub odbiorczej objętej ograniczeniem lub redysponowaniem. Rekompensata finansowa musi być co najmniej równa wyższej z poniższych kwot:

6.  W przypadku zastosowania ograniczania lub redysponowania prowadzącego do obniżenia mocy inaczej niż na zasadach rynkowych, takie ograniczanie lub redysponowanie podlegają rekompensacie finansowej wypłacanej przez operatora systemu, który wydał polecenie ograniczenia lub redysponowania, na rzecz właściciela instalacji wytwórczej, służącej do magazynowania energii lub odbiorczej objętej ograniczeniem lub redysponowaniem. Rekompensata finansowa musi być co najmniej równa wyższej z poniższych kwot:

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 6 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  kwota odpowiadająca 90 % przychodów netto ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku dnia następnego, które instalacja wytwórcza lub odbiorcza wygenerowałaby, gdyby nie wydano polecenia ograniczenia lub redysponowania. Jeżeli instalacjom wytwórczym lub odbiorczym przyznano wsparcie finansowe w oparciu o ilość wytworzonej lub zużytej energii elektrycznej, utracone wsparcie finansowe uznaje się za część przychodów netto.

b)  przychody netto ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku dnia następnego, które instalacja wytwórcza lub odbiorcza wygenerowałaby, gdyby nie wydano polecenia redysponowania, w tym utracone wsparcie finansowe, jeżeli instalacjom wytwórczym lub odbiorczym przyznano wsparcie finansowe w oparciu o ilość wytworzonej lub zużytej energii elektrycznej.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Granice obszaru rynkowego wytycza się w oparciu o długoterminowe ograniczenia strukturalne sieci przesyłowej, przy czym obszar rynkowy nie obejmuje tych ograniczeń. Konfigurację obszarów rynkowych w Unii projektuje się w taki sposób, aby zmaksymalizować wydajność ekonomiczną i możliwości handlu transgranicznego przy zachowaniu bezpieczeństwa dostaw energii.

1.  Konfigurację obszarów rynkowych w Unii projektuje się w taki sposób, aby zapewnić płynność rynków dnia następnego i dnia bieżącego, a tym samym zmaksymalizować wydajność ekonomiczną i możliwości handlu transgranicznego przy zachowaniu bezpieczeństwa dostaw energii. Granice obszaru rynkowego wytycza się w oparciu o długoterminowe ograniczenia strukturalne sieci przesyłowej, przy czym obszar rynkowy nie obejmuje tych ograniczeń, o ile nie ma on wpływu na sąsiednie obszary rynkowe lub jeśli jego wpływ łagodzą działania naprawcze.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Każdy obszar rynkowy powinien być równy obszarowi obowiązywania ceny niezbilansowania.

2.  Każdy obszar rynkowy powinien być równy obszarowi obowiązywania ceny niezbilansowania, chyba że obszar obowiązywania ceny niezbilansowania może stanowić część obszaru rynkowego.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W celu zapewnienia optymalnego wyznaczania obszarów rynkowych na obszarach, które są ze sobą ściśle połączone, przeprowadza się przegląd obszarów rynkowych. Przegląd ten obejmuje analizę konfiguracji obszarów rynkowych przeprowadzaną w skoordynowany sposób przy udziale zainteresowanych stron, których to dotyczy, ze wszystkich zainteresowanych państw członkowskich, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 32–34 rozporządzenia (UE) 2015/1222. Agencja zatwierdza metodę i założenia, które zostaną wykorzystane w procesie przeglądu obszarów rynkowych, oraz może zażądać wprowadzenia zmian w tej metodzie i tych założeniach, a także zatwierdza rozpatrywane alternatywne konfiguracje obszarów rynkowych oraz może zażądać wprowadzenia w nich zmian.

3.  W celu zapewnienia optymalnego wyznaczania obszarów rynkowych na obszarach, które są ze sobą ściśle połączone, przeprowadza się przegląd obszarów rynkowych. Przegląd ten obejmuje analizę konfiguracji obszarów rynkowych przeprowadzaną w skoordynowany sposób przy udziale zainteresowanych stron, których to dotyczy, ze wszystkich zainteresowanych państw członkowskich, zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 32–34 rozporządzenia (UE) 2015/1222. Obecne obszary rynkowe podlegają ocenie na podstawie ich zdolności do stworzenia wiarygodnego środowiska rynkowego, zapewnienia dostatecznej elastyczności w zakresie mocy wytwórczych i obciążalności, co ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania tworzeniu „wąskich gardeł” w sieci oraz zachowania równowagi między popytem na energię elektryczną a podażą energii elektrycznej zapewniającej długoterminowe bezpieczeństwo sieci. Agencja zatwierdza metodę i założenia, które zostaną wykorzystane w procesie przeglądu obszarów rynkowych, oraz może zażądać wprowadzenia zmian w tej metodzie i tych założeniach, a także zatwierdza rozpatrywane alternatywne konfiguracje obszarów rynkowych oraz może zażądać wprowadzenia w nich zmian. Metoda ta musi uwzględniać projekty w zakresie rozwoju infrastruktury, które mają zostać zrealizowane w ciągu najbliższych 5 lat.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Operatorzy systemów przesyłowych uczestniczący w przeglądzie obszarów rynkowych przedkładają Komisji propozycję dotyczącą zmiany lub utrzymania konfiguracji obszarów rynkowych. Na podstawie tego wniosku Komisja przyjmuje decyzję w sprawie zmiany lub utrzymania konfiguracji obszarów rynkowych do dnia [no later than 6 months after entry into force of this Regulation, specific date to be inserted by OP] r. lub w terminie sześciu miesięcy od ukończenia przeglądu konfiguracji obszarów rynkowych zainicjowanego zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. a), b) lub c) rozporządzenia (UE) 2015/1222, w zależności od tego, który z tych terminów przypada później.

4.  Operatorzy systemów przesyłowych uczestniczący w przeglądzie obszarów rynkowych przedkładają odpowiednim państwom członkowskim propozycję dotyczącą zmiany lub utrzymania konfiguracji obszarów rynkowych. Odpowiednimi państwami członkowskimi są państwa uczestniczące w przeglądzie zgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/1222 oraz państwa w tym samym regionie (w tych samych regionach) wyznaczania zdolności przesyłowych zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2015/1222. Na podstawie tego wniosku odpowiednie państwa członkowskie w terminie sześciu miesięcy podejmują jednomyślnie decyzję w sprawie zmiany lub utrzymania konfiguracji obszarów rynkowych. Inne państwa członkowskie, umawiające się strony Wspólnoty Energetycznej lub inne państwa trzecie dzielące ten sam obszar synchroniczny z dowolnym państwem członkowskim mogą przedstawić uwagi. Decyzja musi być uzasadniona, zgodnie z właściwym prawem Unii, i musi uwzględniać uwagi innych państw członkowskich, umawiających się stron Wspólnoty Energetycznej i innych państw trzecich dzielących ten sam obszar synchroniczny z dowolnym państwem członkowskim, a także podjęte przez odpowiednie państwa członkowskie zobowiązania na rzecz rozwiązania problemu istniejących ograniczeń przesyłowych. Odpowiednie państwa członkowskie powiadamiają Komisję i Agencję o podjętej decyzji oraz o wszelkich umowach transgranicznych zawartych przez państwa członkowskie, organy regulacyjne lub operatorów systemów przesyłowych w celu osiągnięcia porozumienia. Umowy zawarte przez odpowiednie państwa członkowskie nie mogą przewidywać niestosowania skoordynowanego procesu wyznaczania zdolności przesyłowych zgodnie z art. 14 niniejszego rozporządzenia ani niestosowania właściwych przepisów rozporządzenia (UE) 2015/1222.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Jeżeli danym państwom członkowskim nie udało się podjąć jednomyślnej decyzji w terminie, o którym mowa w ust. 4, lub jeżeli państwa członkowskie dowiedziały się, że zobowiązania, na których opierała się poprzednia jednomyślna decyzja, nie były przestrzegane, niezwłocznie powiadamiają o tym Komisję.

 

Komisja wszczyna postępowanie pojednawcze i występuje w roli mediatora między właściwymi państwami członkowskimi. W trakcie postępowania pojednawczego i w terminie sześciu miesięcy od jego wszczęcia odpowiednie państwa członkowskie podejmują jednomyślnie decyzję w sprawie zmiany lub utrzymania konfiguracji obszarów rynkowych.

 

Jeśli odnośne państwa członkowskie w postępowaniu pojednawczym nie zdołają podjąć decyzji jednomyślnie w terminie sześciu miesięcy, państwo członkowskie o wewnętrznych ograniczeniach strukturalnych ma wybór: albo zmienić swój obszar rynkowy, albo ustanowić plan zawierający konkretne środki dotyczące tego, w jaki sposób pokonać problem ograniczeń na swoim terytorium w odpowiednim czasie. O dokonanym wyborze państwo to powiadamia niezwłocznie Komisję.

 

Dla tych państw członkowskich, które decydują się na zmianę swoich obszarów rynkowych, Komisja podejmuje decyzję w terminie sześciu miesięcy od dnia zgłoszenia, po przeprowadzeniu dogłębnej oceny wszystkich omawianych kwestii, wraz z analizą wszelkich dostępnych rozwiązań.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Podstawę decyzji, o której mowa w ust. 4, stanowią wyniki przeglądu obszarów rynkowych oraz wniosek operatorów systemów przesyłowych dotyczący ich utrzymania lub zmiany. Decyzja musi być uzasadniona, w szczególności jeśli chodzi o możliwe odchylenia od wyników przeglądu obszarów rynkowych.

5.  W przypadku gdy dane państwo członkowskie zdecyduje się na szczegółowy plan działania określający konkretne sposoby rozwiązywania kwestii ograniczeń, przedstawia ten plan Komisji w terminie sześciu miesięcy od daty podjęcia przez nią decyzji oraz innym właściwym państwom członkowskim. W czasie realizacji planu działania dane państwo członkowskie regularnie składa Komisji sprawozdanie z osiągniętych postępów.

 

Niezależnie od konkretnych postępów w realizacji planu państwo członkowskie, które go realizuje, dopilnowuje, aby moce produkcyjne w handlu transgranicznym zwiększały się co roku do poziomu odniesienia co najmniej 75 %, który ma zostać osiągnięty do końca 2025 r., liczonego zgodnie z art. 14, ust. 7. Roczna stopa wzrostu jest osiągana za pomocą trajektorii liniowej.

 

Początkiem tej trajektorii jest przyznana moc produkcyjna na tej granicy w roku poprzedzającym przyjęcie planu działania lub średnia z ostatnich trzech lat przed przyjęciem planu działania, w zależności od tego, która z tych wartości jest wyższa.

 

Uznaje się, że państwa członkowskie przestrzegają postanowień art. 14 ust. 7, jeżeli zdolność udostępniona dla obrotu międzyobszarowego jest co najmniej równa trajektorii liniowej.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Odpowiedni operatorzy systemów przesyłowych i krajowe organy regulacyjne dokonują corocznej oceny tego, czy dostępna transgraniczna zdolność przesyłowa osiągnęła trajektorię liniową lub, według stanu na koniec 2025 r., minimalny poziom określony w art. 14 ust. 7.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b.  Państwom członkowskim, w odniesieniu do których ocena wspomniana w ust. 5a wykaże, że operator systemu przesyłowego nie osiągnął trajektorii liniowej lub, według stanu na koniec 2025 r., minimalnego poziomu określonego w art. 14 ust. 7., Komisja może zalecić dodatkowe środki oraz w ostateczności podjąć decyzję w sprawie zmiany lub utrzymania konfiguracji obszarów rynkowych w tych państwach członkowskich i między nimi.

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  W przypadku zainicjowania dalszych przeglądów obszarów rynkowych zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. a), b) lub c) rozporządzenia (UE) 2015/1222 Komisja może przyjąć decyzję w terminie sześciu miesięcy od ukończenia danego przeglądu obszarów rynkowych.

skreśla się

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Przed przyjęciem decyzji przewidzianych w niniejszym artykule Komisja odbywa z właściwymi zainteresowanymi stronami konsultacje dotyczące tych decyzji.

7.  Przed przyjęciem decyzji przewidzianej w niniejszym artykule państwa członkowskie i Komisja odbywają konsultacje z właściwymi zainteresowanymi stronami.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  W decyzji Komisji określa się datę wdrożenia zmiany. Ta data wdrożenia musi pozwolić wyważyć konieczność podjęcia stosownych działań oraz względy praktyczne, w tym obrót energią elektryczną na rynkach terminowych. W swojej decyzji Komisja może określić odpowiednie rozwiązania przejściowe.

8.  W decyzji przyjętej na podstawie niniejszego artykułu określa się datę wdrożenia zmiany. Ta data wdrożenia musi pozwolić wyważyć konieczność podjęcia stosownych działań oraz względy praktyczne, w tym obrót energią elektryczną na rynkach terminowych. W decyzji tej można określić odpowiednie rozwiązania przejściowe.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  W przypadku zainicjowania dalszych przeglądów obszarów rynkowych zgodnie z art. 32 ust. 1 lit. a), b) lub c) rozporządzenia (UE) 2015/1222 zastosowanie mają ust. 4-8 niniejszego artykułu.

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Uczestnikom rynku udostępniane są maksymalne zdolności połączeń wzajemnych lub sieci przesyłowych mających wpływ na przepływy transgraniczne, przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa eksploatacji sieci. W celu maksymalizacji dostępnych zdolności przesyłowych stosuje się zakupy przeciwne i redysponowanie, w tym redysponowanie transgraniczne, chyba że zostanie wykazane, że mechanizmy te nie są korzystne z punktu widzenia wydajności ekonomicznej na poziomie Unii.

3.  Uczestnikom rynku udostępniane są maksymalne zdolności połączeń wzajemnych lub sieci przesyłowych mających wpływ na przepływy transgraniczne, przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa eksploatacji sieci. W celu maksymalizacji dostępnych zdolności przesyłowych stosuje się zakupy przeciwne i redysponowanie, w tym redysponowanie transgraniczne, chyba że zostanie wykazane, że mechanizmy te nie są korzystne z punktu widzenia wydajności ekonomicznej na poziomie Unii.

 

Przy podziale kosztów działań zaradczych między operatorami systemów przesyłowych organy regulacyjne analizują, w jakim stopniu nieplanowane przepływy opuszczające obszar rynkowy i powracające do niego przyczyniają się do ograniczeń obserwowanych między dwoma obszarami rynkowymi, i przydzielają koszty zakupów przeciwnych i redysponowania proporcjonalnie do wkładu operatorów w ograniczenia.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Operatorzy systemów przesyłowych nie mogą ograniczać wielkości zdolności połączeń wzajemnych, która ma być udostępniona innym uczestnikom rynku, w celu zaradzenia ograniczeniom w ramach ich własnego obszaru regulacyjnego lub jako sposób zarządzania przepływami na granicy między dwoma obszarami regulacyjnymi obserwowanymi nawet bez zawarcia transakcji, tzn. przepływami na obszarze regulacyjnym wywołanymi przez instalację źródłową i docelową położone na jednym obszarze regulacyjnym.

7.  Operatorzy systemów przesyłowych nie mogą ograniczać wielkości zdolności połączeń wzajemnych, która ma być udostępniona innym uczestnikom rynku, w celu zaradzenia ograniczeniom w ramach ich własnego obszaru regulacyjnego lub jako sposób zarządzania przepływami na granicy między dwoma obszarami regulacyjnymi obserwowanymi nawet bez zawarcia transakcji, tzn. przepływami na obszarze regulacyjnym wywołanymi przez instalację źródłową i docelową położone na jednym obszarze regulacyjnym.

 

Niezależnie od art. 13 ust. 5 przepisy niniejszego ustępu uznaje się za spełnione, jeśli osiągnięto następujące minimalne poziomy zdolności dostępnych na potrzeby wymiany transgranicznej, obliczone zgodnie z wytycznymi dotyczącymi alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi przyjętymi na podstawie art. 18 rozporządzenia Komisji (UE) 714/2009 z uwzględnieniem różnych ewentualności:

 

(i)   w przypadku granic, na których stosuje się skoordynowane podejście mocy przesyłowej netto, jeżeli co najmniej 75 % mocy przesyłowej netto zgodnie z wytycznymi dotyczącymi alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi udostępnia się na potrzeby wymiany transgranicznej;

 

(ii)   w przypadku granic, na których stosuje się podejście FBA, jeżeli na krytycznych elementach sieci przesyłowych między sieciami i wewnątrz sieci uwzględnionych w wyliczeniach FBA co najmniej 75 % mocy cieplnej po zmniejszeniu kwoty niezbędnej do zapewnienia zasady N-1 zgodnie z wytycznymi dotyczącymi alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi wykorzystuje się jako wkład do alokacji zdolności przesyłowej.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Opłaty za dostęp do sieci

Opłaty za dostęp do sieci, korzystanie z sieci i wzmocnienie sieci

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Opłaty za dostęp do sieci stosowane przez operatorów sieci , w tym opłaty za przyłączenie do sieci, opłaty za korzystanie z sieci i, w stosownych przypadkach, opłaty za odpowiednie wzmocnienie sieci, są przejrzyste, uwzględniają potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i elastyczności sieci i odzwierciedlają rzeczywiście poniesione koszty w zakresie, w jakim odpowiadają one kosztom ponoszonym przez operatora sieci o porównywalnej wydajności i strukturze, oraz stosowane są w sposób niedyskryminacyjny. W szczególności stosuje się je w sposób, który nie prowadzi do uprzywilejowanego lub gorszego traktowania produkcji przyłączonej na poziomie dystrybucji względem produkcji przyłączonej na poziomie przesyłu. Nie mogą one prowadzić do zróżnicowanego traktowania magazynowania energii oraz nie mogą tworzyć bodźców zniechęcających do udziału w odpowiedzi odbioru. Nie naruszając przepisów ust. 3, opłaty te nie mogą być związane z odległością.

1.  Opłaty za dostęp do sieci stosowane przez operatorów sieci, w tym opłaty za przyłączenie do sieci, opłaty za korzystanie z sieci i, w stosownych przypadkach, opłaty za odpowiednie wzmocnienie sieci, są sprawiedliwe, przejrzyste, odzwierciedlają koszty, uwzględniają potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i elastyczności sieci i odzwierciedlają rzeczywiście poniesione koszty w zakresie, w jakim odpowiadają one kosztom ponoszonym przez operatora sieci o porównywalnej wydajności i strukturze, oraz stosowane są w sposób niedyskryminacyjny. Taryfy sieciowe nie obejmują niepowiązanych kosztów wspierających inne cele z zakresu polityki, takich jak podatki i inne opłaty, ponieważ zakłócałoby to produkcję, zużycie i decyzje inwestycyjne. W szczególności w sposób neutralny wspierają ogólną wydajność systemu w ujęciu długoterminowym za pomocą sygnałów cenowych dla konsumentów i producentów oraz w miarę możliwości stosuje się je w sposób, który nie prowadzi do uprzywilejowanego lub gorszego traktowania produkcji przyłączonej na poziomie dystrybucji względem produkcji przyłączonej na poziomie przesyłu. Nie mogą one prowadzić do zróżnicowanego traktowania magazynowania energii i do koncentracji oraz nie mogą tworzyć bodźców zniechęcających do własnej produkcji i konsumpcji oraz udziału w odpowiedzi odbioru. Nie naruszając przepisów ust. 3, opłaty te nie mogą być związane z odległością.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Taryfy muszą zapewniać operatorom systemów przesyłowych i dystrybucyjnych w krótko- i długoterminowej perspektywie odpowiednie zachęty do podnoszenia efektywności, w tym efektywności energetycznej, zwiększania integracji rynku i bezpieczeństwa dostaw energii, a także wspierać inwestycje i związane z nimi działania badawcze.

2.  Taryfy muszą zapewniać operatorom systemów przesyłowych i dystrybucyjnych w krótko- i długoterminowej perspektywie odpowiednie zachęty do podnoszenia efektywności, w tym efektywności energetycznej, zwiększania integracji rynku, bezpieczeństwa dostaw energii i globalnej konkurencji, a także wspierać skuteczne inwestycje, w szczególności w zakresie cyfryzacji, usług w ramach elastyczności oraz połączeń wzajemnych, i związane z nimi działania badawcze. Taryfy nie mogą tworzyć środków zniechęcających do magazynowania energii, stosowania odpowiedzi odbioru lub wytwarzania energii elektrycznej we własnym zakresie.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Taryfy dystrybucyjne muszą odzwierciedlać koszty korzystania przez użytkowników systemu, w tym aktywnych odbiorców, z sieci dystrybucyjnej i mogą być zróżnicowane w zależności od profilu zużycia lub wytwarzania danego użytkownika systemu. Jeżeli państwa członkowskie wprowadziły rozwiązania przewidujące wdrożenie inteligentnych systemów pomiarowych, organy regulacyjne mogą wprowadzić taryfy sieciowe uzależnione od pory dnia, odzwierciedlające sposób korzystania z sieci, w sposób przejrzysty i możliwy do przewidzenia dla konsumenta.

7.  Taryfy przesyłowe i dystrybucyjne odzwierciedlają koszty, gdyż uwzględniają koszty inwestycji, wartość dodaną wytwarzania rozproszonego, elastyczności, digitalizacji, odpowiedzi odbioru, magazynowania oraz korzystania przez użytkowników systemu, w tym aktywnych odbiorców, z sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, mogą obejmować elementy zdolności przyłączeniowej do sieci oraz mogą być zróżnicowane w zależności od profilu danego użytkownika systemu pod względem zużycia lub wytwarzania. Jeżeli państwa członkowskie wprowadziły rozwiązania przewidujące wdrożenie inteligentnych systemów pomiarowych, właściwe organy regulacyjne wprowadzają taryfy sieciowe uzależnione od pory dnia, odzwierciedlające sposób korzystania z sieci, w sposób przejrzysty, efektywny pod względem kosztów i możliwy do przewidzenia dla konsumenta. Państwa członkowskie dopilnowują, by taryfy były niedyskryminujące.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Organy regulacyjne przewidują dla operatorów systemów dystrybucyjnych zachęty do zakupu usług na potrzeby eksploatacji i rozwoju ich sieci oraz do wprowadzania w systemach dystrybucyjnych innowacyjnych rozwiązań. W tym celu organy regulacyjne uznają wszystkie odnośne koszty za koszty kwalifikowalne i uwzględniają je w taryfach dystrybucyjnych oraz wprowadzają cele w zakresie skuteczności działania, aby zachęcić operatorów systemów dystrybucyjnych do podnoszenia efektywności, w tym efektywności energetycznej, ich sieci.

8.  Organy regulacyjne przewidują dla operatorów systemów dystrybucyjnych zachęty na potrzeby jak najwydajniejszego działania i rozwoju ich sieci oraz do wprowadzania w systemach dystrybucyjnych innowacyjnych rozwiązań, w tym przez zamówienia na usługi. W tym celu organy regulacyjne uznają wszystkie odnośne koszty za koszty kwalifikowalne i uwzględniają je w taryfach dystrybucyjnych oraz wprowadzają cele w zakresie skuteczności działania, aby zachęcić operatorów systemów dystrybucyjnych do podnoszenia efektywności, w tym efektywności energetycznej, ich sieci, zwiększania elastyczności oraz do cyfryzacji sieci dystrybucyjnych, w tym przez rozwój inteligentnych sieci i inteligentnych systemów pomiarowych.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 9 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Do dnia [OP: please add specific date – three months after entry into force] r. Agencja przedstawia zalecenie skierowane do organów regulacyjnych w sprawie stopniowego ujednolicenia metod wyznaczania taryf przesyłowych i dystrybucyjnych. W tym zaleceniu Agencja odnosi się przynajmniej do następujących kwestii:

9.  Do dnia [OP: please add specific date – three months after entry into force] r. Agencja ocenia wykonalność ujednolicenia metod wyznaczania taryf przesyłowych i dystrybucyjnych. W badaniu wykonalności analizuje się przynajmniej następujące kwestie:

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 9 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  grupy użytkowników sieci podlegające taryfom, w tym zwolnienia taryfowe.

g)  grupy użytkowników sieci podlegające taryfom zgodnie z charakterystyką i formami zużycia energii, w tym zwolnienia taryfowe.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

9a.  Organy regulacyjne przyjmują zestaw wskaźników służących pomiarowi skuteczności pracy operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, co najmniej obejmujący wszystkie następujące elementy:

 

a) wolumen ograniczenia zużycia energii w MWh zdezagregowany według rodzaju źródła wytwarzania;

 

b) procentowy udział długości linii eksploatowanych w warunkach dynamicznej obciążalności;

 

c) procentowy udział podstacji monitorowanych zdalnie i kontrolowanych w czasie rzeczywistym;

 

d) procentowy udział długości linii eksploatowanych w warunkach dynamicznej obciążalności;

 

e) straty w sieciach niskiego, średniego i wysokiego napięcia;

 

f) częstotliwość i czas trwania przerw w zasilaniu w sieci.

 

Do dnia [two years after the entry into force of this Regulation] r., a następnie co dwa lata organy regulacyjne publikują sprawozdanie ze skuteczności pracy operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, w razie potrzeby wraz z zaleceniami dotyczącymi udoskonaleń.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wszelkie dochody wynikające z alokacji zdolności połączeń wzajemnych wykorzystywane są do następujących celów:

2.  Wszelkie dochody wynikające z alokacji zdolności połączeń wzajemnych wykorzystywane są do następujących celów:

a)  zagwarantowanie rzeczywistej dostępności przydzielonej zdolności;

a)  zagwarantowanie rzeczywistej dostępności przydzielonej zdolności; lub

b)  utrzymywanie lub zwiększanie zdolności połączeń wzajemnych poprzez inwestycje w sieć, w szczególności w nowych połączeniach wzajemnych.

b)  utrzymywanie lub zwiększanie zdolności połączeń wzajemnych poprzez optymalizację istniejących połączeń wzajemnych za pomocą skoordynowanych działań zaradczych i zakupów przeciwnych lub inwestycji w sieć aż do osiągnięcia wartości docelowej w zakresie zdolności przesyłowych na granicach stref transgranicznych.

Jeżeli dochody nie mogą zostać efektywnie wykorzystane do celów określonych w akapicie pierwszym lit. a) lub b), umieszcza się je na odrębnym koncie wewnętrznym z myślą o ich wykorzystaniu w przyszłości w tych celach.

Jeżeli cele określone w akapicie pierwszym lit. a) i b) zostaną spełnione, pozostałe dochody mogą zostać wykorzystane jako przychód uwzględniany przez krajowe organy regulacyjne podczas zatwierdzania metodyki obliczania lub ustalania taryf sieciowych.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wykorzystanie dochodów zgodnie z ust. 2 lit. a) i b) następuje zgodnie z metodą zaproponowaną przez Agencję i zatwierdzoną przez Komisję. Propozycję Agencji przedkłada się Komisji do dnia [OP: 12 months after entry into force] r. i zatwierdza w terminie sześciu miesięcy.

3.  Wykorzystanie dochodów zgodnie z ust. 2 następuje zgodnie z metodą zaproponowaną przez Agencję i zatwierdzoną przez Komisję. Propozycję Agencji przedkłada się Komisji do dnia [OP: 12 months after entry into force] r. i zatwierdza w terminie sześciu miesięcy.

Agencja może, działając z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji, zaktualizować metodę, a Komisja zatwierdza zaktualizowaną metodę nie później niż w terminie sześciu miesięcy od jej przedłożenia.

Agencja może, działając z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji, zaktualizować metodę, a Komisja zatwierdza zaktualizowaną metodę nie później niż w terminie sześciu miesięcy od jej przedłożenia.

Przed przedłożeniem Komisji wspomnianej metody Agencja odbywa w jej sprawie konsultacje zgodnie z art. 15 [recast of Regulation (EC) No 713/2009 as proposed by COM(2016) 863/2].

Przed przedłożeniem Komisji wspomnianej metody Agencja odbywa w jej sprawie konsultacje zgodnie z art. 15 [recast of Regulation (EC) No 713/2009 as proposed by COM(2016) 863/2].

Metoda szczegółowo określa minimalne warunki, na jakich przychody te mogą być wykorzystane do celów ust. 2 lit. a) i b), oraz warunki, na jakich, i na jak długo, dochody te mogą zostać umieszczone na odrębnym koncie wewnętrznym z myślą o ich wykorzystaniu w przyszłości w tych celach.

Metoda szczegółowo określa minimalne warunki, na jakich przychody te mogą być wykorzystane do celów ust. 2, oraz warunki, na jakich, i na jak długo, dochody te mogą zostać umieszczone na odrębnym koncie wewnętrznym z myślą o ich wykorzystaniu w przyszłości w tych celach.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Operatorzy systemów przesyłowych z wyprzedzeniem wyraźnie określają sposób wykorzystania wszelkich dochodów z ograniczeń oraz składają sprawozdanie z faktycznego wykorzystania tych dochodów. Każdego roku, do dnia 31 lipca, krajowe organy regulacyjne publikują sprawozdanie prezentujące kwotę dochodów uzyskanych w okresie dwunastu miesięcy kończącym się 30 czerwca tego samego roku i sposób ich wykorzystania, w tym konkretne przedsięwzięcia, na które wykorzystano te dochody, lub kwoty umieszczone na odrębnym koncie, wraz z weryfikacją, czy dochody te wykorzystano zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz metodą opracowaną na podstawie ust. 3.

4.  Operatorzy systemów przesyłowych z wyprzedzeniem wyraźnie określają sposób wykorzystania wszelkich dochodów z ograniczeń oraz składają sprawozdanie z faktycznego wykorzystania tych dochodów. Każdego roku, do dnia 31 lipca, krajowe organy regulacyjne publikują sprawozdanie prezentujące kwotę dochodów uzyskanych w okresie dwunastu miesięcy kończącym się 30 czerwca tego samego roku i sposób ich wykorzystania, w tym konkretne przedsięwzięcia, na które wykorzystano te dochody, kwoty umieszczone na odrębnym koncie lub kwoty użyte do obliczenia taryf sieciowych, wraz z weryfikacją, czy dochody te wykorzystano zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia. Jeśli niektóre dochody z ograniczeń są wykorzystywane do obliczenia taryf sieciowych, w sprawozdaniu można określić, czy operator systemu przesyłowego wywiązał się z zobowiązań i spełnił kryteria dotyczące bilansu określone na podstawie ust. 2.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Rozdział 4 – tytuł

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wystarczalność zasobów

Wystarczalność zasobów i mechanizmy zdolności wytwórczych

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie monitorują wystarczalność zasobów na swoim terytorium w oparciu o ocenę wystarczalności zasobów na poziomie europejskim przewidzianą w art. 19.

1.  Państwa członkowskie monitorują wystarczalność zasobów na swoim terytorium w oparciu o ocenę wystarczalności zasobów na poziomie europejskim przewidzianą w art. 19 oraz publikują sprawozdanie dotyczące wyników monitorowania.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli w ocenie wystarczalności zasobów na poziomie europejskim stwierdzono istnienie problemu wystarczalności zasobów, państwa członkowskie identyfikują wszelkie zakłócenia regulacyjne, które spowodowały wystąpienie tego problemu lub się do niego przyczyniły.

2.  Jeżeli w ocenie wystarczalności zasobów na poziomie europejskim stwierdzono istnienie problemu wystarczalności zasobów, państwa członkowskie identyfikują wszelkie zakłócenia regulacyjne i niedoskonałości rynku, które spowodowały wystąpienie tego problemu lub się do niego przyczyniły.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie publikują harmonogram przyjęcia środków mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych zakłóceń regulacyjnych. Podejmując kroki w celu zaradzenia problemom wystarczalności zasobów, państwa członkowskie w szczególności rozważają usunięcie zakłóceń regulacyjnych, umożliwienie stosowania cen odzwierciedlających niedobór, rozwijanie połączeń wzajemnych, magazynowania energii, środków po stronie popytu i efektywności energetycznej.

3.  Państwo członkowskie, w którym stwierdzono problemy wystarczalności, publikuje plan wdrożenia wraz ze spójnym harmonogramem przyjęcia środków mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych zakłóceń regulacyjnych i niedoskonałości rynku. Podejmując kroki w celu zaradzenia problemom wystarczalności zasobów, państwa członkowskie opierają się na zasadach określonych w art. 3, a w szczególności:

 

a) usuwają zakłócenia regulacyjne;

 

b) znoszą pułapy cenowe;

 

c) wprowadzają administracyjne ustalanie cen odzwierciedlających niedobór w odniesieniu do energii bilansującej;

 

d) zwiększają liczbę połączeń wzajemnych oraz moc sieci wewnętrznych;

 

e) umożliwiają samodzielne wytwarzanie, magazynowanie energii, środki po stronie popytu i efektywność energetyczną poprzez usunięcie przeszkód regulacyjnych;

 

f) zapewniają oszczędny i oparty na mechanizmach rynkowych zakup mocy bilansującej i usług pomocniczych;

 

g) znoszą ceny regulowane zgodnie z art. 5 dyrektywy (UE)[recast of Directive 2009/72/EC as proposed by COM(2016) 864/2].

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Państwa członkowskie przedkładają plan wdrożenia Komisji celem przeglądu.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Komisja może zdecydować, w terminie dwóch miesięcy od otrzymania planu wdrożenia, czy środki te są wystarczające do usunięcia zakłóceń regulacyjnych i niedoskonałości rynku, oraz może nałożyć na państwa członkowskie obowiązek wprowadzenia odpowiednich zmian w planie wdrożenia.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3c.  Państwo członkowskie monitoruje realizację planu wdrożenia i publikuje rezultaty w sprawozdaniu rocznym.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3d.  Państwo członkowskie przedkłada Agencji sprawozdanie dotyczące monitorowania realizacji planu wdrożenia celem uzyskania opinii.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 e (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3e.  Swoją opinię wydaną na podstawie ust. 3 lit. d) Agencja przekazuje Komisji. Komisja podejmuje decyzję, czy reformy zostały wdrożone w sposób wystarczający.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 18a

 

Ogólne zasady dotyczące mechanizmów zdolności wytwórczych

 

1.  W celu zaradzenia pozostałym problemom, których nie można wyeliminować za pomocą środków przewidzianych w art. 18 ust. 3, państwa członkowskie mogą, jako ostateczność oraz w zgodzie z niniejszym artykułem i unijnymi zasadami pomocy państwa, wprowadzić mechanizmy zdolności wytwórczych.

 

2.  Przed wprowadzeniem mechanizmów zdolności wytwórczych na podstawie ust. 1 państwa członkowskie przeprowadzają kompleksowe badanie dotyczące możliwego wpływu tych mechanizmów na sąsiednie państwa członkowskie przez przeprowadzenie konsultacji przynajmniej z tymi państwami członkowskimi, z którymi połączone są one siecią energetyczną, i z zainteresowanymi stronami z tych państw członkowskich.

 

3.  Państwa członkowskie oceniają, czy mechanizm zdolności wytwórczych w postaci rezerwy strategicznej jest w stanie rozwiązać problem wystarczalności zasobów. Jeżeli z oceny wynika, że nie ma takiej możliwości, państwa członkowskie mogą wdrożyć inny rodzaj mechanizmu zdolności wytwórczych. Parametry decydujące o ilości zdolności nabywanych w ramach mechanizmu zdolności wytwórczych zatwierdza krajowy organ regulacyjny.

 

4.  Państwa członkowskie nie mogą wprowadzić mechanizmu zdolności wytwórczych w przypadku wystąpienia jednego lub obu z poniższych warunków: a) w ocenie wystarczalności zasobów na poziomie europejskim nie stwierdzono istnienia problemu wystarczalności zasobów; b) szczegółowy plan wdrożenia, o którym mowa w art. 18 ust. 3, nie otrzymał od Komisji pozytywnej decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 3b.

 

5.  Jeżeli państwo członkowskie stosuje mechanizm zdolności wytwórczych, dokonuje przeglądu tego mechanizmu i dopilnowuje, aby żadne nowe umowy nie były zawierane w ramach tego mechanizmu w przypadku wystąpienia jednego lub obu z poniższych warunków:

 

a) w ocenie wystarczalności zasobów na poziomie europejskim nie stwierdzono istnienia problemu wystarczalności zasobów;

 

b) szczegółowy plan wdrożenia, o którym mowa w art. 18 ust. 3, nie otrzymał od Komisji pozytywnej decyzji, o której mowa w art. 18 ust. 3b.

 

6.  Mechanizmy zdolności wytwórczych mają charakter tymczasowy. Komisja zatwierdza je na okres nie dłuższy niż 5 lat. Są one stopniowo wycofywane lub zmniejsza się ilość zaangażowanych zdolności wytwórczych w oparciu o plan wdrożenia zgodnie z art. 18 ust. 3. Państwa członkowskie kontynuują realizację planu wdrożenia po wprowadzeniu mechanizmu zdolności wytwórczych.

 

7.  Zdolności wytwórcze, w ramach których rozpoczęto produkcję komercyjną po dniu [OP: date of entry into force of this Regulation] r., kwalifikują się do udziału w mechanizmach zdolności wytwórczych tylko wówczas, gdy generowane przez nie emisje wynoszą mniej niż 550 gr CO2/kWh. Zdolności wytwórczych emitujących 550 g CO2/kWh lub więcej nie angażuje się w ramach mechanizmów zdolności wytwórczych po dniu [OP: 5 years after the entry into force of this Regulation] r., z wyjątkiem rezerw strategicznych.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Ocena wystarczalności zasobów na poziomie europejskim obejmuje ogólną zdolność systemu elektroenergetycznego do zaspokajania obecnego i przewidywanego zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie dziesięciu lat od daty tej oceny, na poziomie szczegółowości wynoszącym jeden rok.

1.  Ocena wystarczalności zasobów na poziomie europejskim pozwala wskazać problemy wystarczalności zasobów poprzez ocenę ogólnej zdolności systemu elektroenergetycznego do zaspokajania obecnego i przewidywanego zapotrzebowania na energię elektryczną w Unii, w odpowiednich państwach członkowskich w regionie, dla każdego państwa członkowskiego i w razie potrzeby dla każdego obszaru rynkowego, w okresie dziesięciu lat od daty tej oceny, na poziomie szczegółowości wynoszącym jeden rok.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Ocenę zasobów na poziomie europejskim przeprowadza co roku ENTSO energii elektrycznej.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Operatorzy systemów przesyłowych przekazują ENTSO energii elektrycznej dane potrzebne jej do przeprowadzania corocznie oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim. ENTSO energii elektrycznej przeprowadza ocenę co roku.

3.  Operatorzy systemów przesyłowych przekazują ENTSO energii elektrycznej niezbędne dane. Operatorzy systemów przesyłowych mają prawo zwrócić się do wytwórców i innych uczestników rynku o odpowiednie dane niezawierające szczególnie chronionych informacji handlowych, które nie zostały uprzednio zgromadzone przez odpowiedniego operatora systemu dystrybucyjnego.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Ocena wystarczalności zasobów na poziomie europejskim opiera się na metodzie gwarantującej, że ocena ta:

4.  Ocena wystarczalności zasobów na poziomie europejskim opiera się na przejrzystej metodzie gwarantującej, że ocena ta:

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  opiera się na odpowiednich scenariuszach prognozowanego popytu i podaży, w tym na ocenie ekonomicznej prawdopodobieństwa wycofania z eksploatacji aktywów wytwórczych i wprowadzenia do eksploatacji nowych aktywów wytwórczych oraz środków mających zapewnić osiągnięcie docelowych poziomów efektywności energetycznej i odpowiednich poziomów wrażliwości cen hurtowych oraz zmian cen emisji dwutlenku węgla;

b)  opiera się na odpowiednich scenariuszach prognozowanego popytu i podaży, w tym na ocenie ekonomicznej prawdopodobieństwa wycofania z eksploatacji aktywów wytwórczych, ich czasowego zamknięcia, wprowadzenia do eksploatacji nowych aktywów wytwórczych oraz środków mających zapewnić osiągnięcie docelowych poziomów efektywności energetycznej i połączeń wzajemnych energii elektrycznej oraz odpowiednich poziomów wrażliwości cen hurtowych oraz zmian cen emisji dwutlenku węgla;

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  uwzględnia najbardziej pesymistyczny scenariusz odzwierciedlający wyjątkowość i różne prawdopodobieństwo rzadkich zdarzeń, które ma zażegnać rezerwa strategiczna; luka w wystarczalności zdolności wytwórczych w takim najbardziej pesymistycznym scenariuszu uzasadnia wyłącznie rezerwę strategiczną w wysokości nie większej niż 5 % szczytowego obciążenia poszczególnych państw członkowskich;

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 4 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  odpowiednio uwzględnia udział wszystkich zasobów – w tym istniejących i przyszłych instalacji wytwórczych, magazynowania energii, odpowiedzi odbioru oraz możliwości w zakresie importu i eksportu – w elastycznej pracy systemu;

c)  odpowiednio uwzględnia udział wszystkich zasobów – w tym istniejących i przyszłych instalacji wytwórczych, magazynowania energii, integracji sektorowej, odpowiedzi odbioru oraz możliwości w zakresie importu i eksportu – w elastycznej pracy systemu;

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 4 – litera i a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ia)  zapewnia poszanowanie rzeczywistego rozwoju sieci.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 5 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Metodologia opiera się na przejrzystych, obiektywnych i weryfikowalnych kryteriach.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Projekty, o których mowa w ust. 2 i 5, oraz wyniki oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim, o której mowa w ust. 3, są przedmiotem uprzednich konsultacji z Agencją i podlegają zatwierdzeniu przez Agencję zgodnie z procedurą określoną w art. 22.

6.  Projekty, o których mowa w ust. 2 i 5, scenariusze i założenia, na których się opierają, oraz wyniki oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim, o której mowa w ust. 1 lit. a), są przedmiotem uprzednich konsultacji z Agencją i podlegają zatwierdzeniu przez Agencję zgodnie z procedurą określoną w art. 22.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przy stosowaniu mechanizmów zdolności wytwórczych państwa członkowskie kierują się ustaloną normą niezawodności, która w przejrzysty sposób wskazuje pożądany przez nie poziom bezpieczeństwa dostaw energii.

1.  Przy stosowaniu mechanizmów zdolności wytwórczych państwa członkowskie kierują się ustaloną normą niezawodności. Norma niezawodności w przejrzysty sposób wskazuje niezbędny poziom bezpieczeństwa dostaw energii danego państwa członkowskiego. W przypadku transgranicznych obszarów rynkowych takie normy niezawodności są ustanawiane wspólnie przez odpowiednie organy.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Parametry decydujące o ilości zdolności nabywanych w ramach mechanizmu zdolności wytwórczych zatwierdza krajowy organ regulacyjny.

skreśla się

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Dostawcom zdolności wytwórczych zapewnia się możliwość udziału w więcej niż jednym mechanizmie dla tego samego okresu realizacji. Podlegają oni opłatom z tytułu niedostępności w przypadku niedostępności, a także dwóm opłatom z tytułu niedostępności lub większej ich liczbie, jeżeli występuje jednoczesny niedobór na dwóch obszarach rynkowych lub większej liczbie tych obszarów, na których dostawca zdolności wytwórczych zawarł umowę.

5.  Dostawcom zdolności wytwórczych zapewnia się możliwość udziału w więcej niż jednym mechanizmie dla tego samego okresu realizacji. Podlegają oni opłatom z tytułu niedostępności w przypadku niedostępności, a także dwóm opłatom z tytułu niedostępności lub większej ich liczbie, jeżeli występuje jednoczesny niedobór na dwóch obszarach rynkowych lub większej liczbie tych obszarów, na których dostawca zdolności wytwórczych zawarł umowę. Udział dostawców zdolności wytwórczych nie może przekraczać ich maksymalnej dostępnej zdolności wytwórczej.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Regionalne centra operacyjne utworzone na podstawie art. 32 wyliczają co roku maksymalne wejściowe zdolności wytwórcze dostępne na potrzeby udziału zagranicznych zdolności wytwórczych, z uwzględnieniem oczekiwanej dostępności połączenia wzajemnego oraz prawdopodobnego zbieżnego wystąpienia przeciążenia systemu między systemem, w którym stosowany jest mechanizm, a systemem, w którym znajdują się zagraniczne zdolności wytwórcze. Wyliczenia wymagane są dla każdej granicy obszaru rynkowego.

6.  Regionalne centra koordynacyjne utworzone na podstawie art. 32 wyliczają co roku maksymalne wejściowe zdolności wytwórcze dostępne na potrzeby udziału zagranicznych zdolności wytwórczych, z uwzględnieniem oczekiwanej dostępności połączenia wzajemnego oraz prawdopodobnego zbieżnego wystąpienia przeciążenia systemu między systemem, w którym stosowany jest mechanizm, a systemem, w którym znajdują się zagraniczne zdolności wytwórcze. Wyliczenia wymagane są dla każdej granicy obszaru rynkowego.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W celu zaradzenia pozostałym problemom, których nie można wyeliminować za pomocą środków przewidzianych w art. 18 ust. 3, państwa członkowskie mogą wprowadzić mechanizmy zdolności wytwórczych, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego artykułu oraz unijnych zasad pomocy państwa.

1.  Wszelkie mechanizmy zdolności wytwórczych:

 

a) nie powodują nadmiernych zakłóceń rynku ani nie ograniczają handlu transgranicznego;

 

b) nie wykraczają poza to, co jest konieczne do zaradzenia problemowi wystarczalności zasobów;

 

c) dokonują selekcji dostawców zdolności wytwórczych w drodze przejrzystego i niedyskryminacyjnego procesu opartego na mechanizmach rynkowych;

 

d) są neutralne technologicznie;

 

e) zapewniają zachęty dla dostawców zdolności wytwórczych w celu zagwarantowania ich dostępności w okresach spodziewanego przeciążenia systemu;

 

f) zapewniają, że wynagrodzenie jest określane za pośrednictwem procesu opartego na mechanizmach rynkowych;

 

g) przed rozpoczęciem procesu selekcji ustalają techniczne warunki uczestnictwa dostawców zdolności wytwórczych;

 

h) są otwarte na udział wszystkich zasobów, w tym magazynowania i zarządzania popytem, które są w stanie spełnić wymagane parametry techniczne;

 

i) nakładają odpowiednie kary na dostawców zdolności wytwórczych, jeśli zdolności te nie są dostępne podczas przeciążenia systemu;

 

j) gwarantują, że w przypadku istniejących instalacji umowy dotyczące zdolności są przyznawane maksymalnie na okres 1 roku.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli państwo członkowskie pragnie wdrożyć mechanizm zdolności wytwórczych, konsultuje się w sprawie proponowanego mechanizmu przynajmniej z sąsiadującymi państwami członkowskim, z którymi połączone jest siecią energetyczną.

2.  Mechanizmy zdolności wytwórczych w formie rezerw strategicznych:

 

a) są utrzymywane poza rynkiem.

 

b) są rozdysponowywane wyłącznie w przypadku, gdy nie powiodło się rozliczenie rynku dnia następnego i rynku dnia bieżącego, a operatorzy systemów przesyłowych wyczerpali swoje zasoby bilansujące umożliwiające osiągnięcie równowagi między popytem a podażą;

 

c) zapewniają, że w okresach, gdy dysponowano rezerwami strategicznymi, niezbilansowania na rynku rozlicza się według technicznego limitu cenowego stosowanego przez operatorów rynku na mocy art. 9 lub według wartości niedostarczonej energii, zależnie od tego, która z tych wartości jest wyższa.

 

d) ograniczają się do maksymalnej emisji wynoszącej 200 g kg/CO2/kW dla produkcji energii elektrycznej rocznie. Wytworzona energia elektryczna, czyli redukcja obciążenia osiągnięta dzięki zasobom należącym do rezerwy strategicznej, nie jest sprzedawana na hurtowych rynkach energii elektrycznej.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Mechanizmy zdolności wytwórczych nie mogą powodować niepotrzebnych zakłóceń rynku ani ograniczać handlu transgranicznego. Ilość zdolności wytwórczych zaangażowanych w ramach tych mechanizmów nie może wykraczać poza to, co jest konieczne, aby zaradzić stwierdzonemu problemowi.

3.  Oprócz wymagań określonych w ust. 1 mechanizmy zdolności wytwórczych inne niż rezerwy strategiczne:

 

a) są skonstruowane tak, że cena płacona za dostępność automatycznie zmierza do zera, gdy można się spodziewać, że poziom podaży zdolności wytwórczych będzie adekwatny do poziomu popytu na te zdolności;

 

b) wynagradzają uczestniczące zasoby jedynie za ich dostępność oraz zapewniają, że wynagrodzenie to nie wpływa na decyzje dostawcy zdolności wytwórczych w sprawie wytwarzania lub niewytwarzania energii;

 

c) zapewniają, że obowiązki w zakresie zdolności wytwórczych mogą być przekazywane między kwalifikującymi się dostawcami zdolności wytwórczych.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zdolności wytwórcze, w stosunku do których ostateczną decyzję inwestycyjną podjęto po dniu [OP: entry into force] r., kwalifikują się do udziału w mechanizmach zdolności wytwórczych tylko wówczas, gdy generowane przez nie emisje wynoszą mniej niż 550 gr CO2/kWh. Zdolności wytwórczych emitujących 550 gr CO2/kWh lub więcej nie angażuje się w ramach mechanizmów zdolności wytwórczych pięć lat po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie.

skreśla się

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli w ocenie wystarczalności zasobów na poziomie europejskim nie stwierdzono istnienia problemu wystarczalności zasobów, państwa członkowskie nie stosują mechanizmów zdolności wytwórczych.

skreśla się

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie stosujące mechanizmy zdolności wytwórczych w dniu [OP: entry into force of this Regulation] r. dostosowują swoje mechanizmy w celu spełnienia wymogów art. 18, 21 i 23 niniejszego rozporządzenia.

Państwa członkowskie stosujące mechanizmy zdolności wytwórczych w dniu [OP: entry into force of this Regulation] dostosowują swoje mechanizmy do wymogów art. 18, 18a, 21 i 23 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przygotowuje i przyjmuje propozycje dotyczące oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim na podstawie art. 19 ust. 2, 3 i 5 oraz propozycje specyfikacji technicznych dotyczących transgranicznego udziału w mechanizmach zdolności wytwórczych na podstawie art. 21 ust. 10;

c)  przygotowuje i przyjmuje propozycje dotyczące oceny wystarczalności zasobów na szczeblu europejskim na podstawie art. 19 ust. 1 lit. a) oraz propozycje specyfikacji technicznych dotyczących transgranicznego udziału w mechanizmach zdolności wytwórczych na podstawie art. 21 ust. 10;

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  we współpracy z organizacją OSD UE normalizuje stosowne formaty danych i protokoły w celu ułatwienia transgranicznej wymiany danych;

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja)  wspiera cyfryzację systemów przesyłowych w celu zapewnienia m.in. wydajnego pozyskiwania i wykorzystywania danych w czasie rzeczywistym oraz zapewnienia inteligentnych podstacji;

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

jb)  wspiera zarządzanie danymi, cyberbezpieczeństwo i ochronę danych we współpracy z odpowiednimi organami i podmiotami objętymi regulacją;

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 1 – litera j c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

jc)  opracowuje odpowiedź odbioru we współpracy z operatorami systemu dystrybucyjnego.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 27 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  ENTSO energii elektrycznej składa Agencji sprawozdanie na temat stwierdzonych niedociągnięć w zakresie tworzenia i skuteczności działania regionalnych centrów operacyjnych.

2.  ENTSO energii elektrycznej składa Agencji sprawozdanie na temat stwierdzonych niedociągnięć w zakresie tworzenia i skuteczności działania regionalnych centrów koordynacyjnych.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przygotowując propozycje stosownie do zadań, o których mowa w art. 27 ust. 1 , ENTSO energii elektrycznej prowadzi zakrojone na szeroką skalę konsultacje, na wczesnym etapie oraz w sposób otwarty i przejrzysty, z udziałem wszystkich właściwych zainteresowanych stron , oraz — w szczególności organizacji reprezentujących wszystkie zainteresowane strony, zgodnie z regulaminem wewnętrznym, o którym mowa w art. 26 . W konsultacjach tych uczestniczą również krajowe organy regulacyjne i inne organy krajowe, przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem i wytwarzaniem energii elektrycznej, użytkownicy systemu, w tym odbiorcy, operatorzy systemów dystrybucyjnych, w tym odpowiednie zrzeszenia branżowe, organy techniczne i platformy zainteresowanych stron. Celem tych konsultacji jest pozyskanie uwag i wniosków wszystkich właściwych stron na etapie podejmowania decyzji.

1.  Przygotowując opinie w związku z zadaniami, o których mowa w art. 27 ust. 1, ENTSO energii elektrycznej na wczesnym etapie przeprowadza zakrojone na szeroką skalę konsultacje zorganizowane tak, aby przed ostatecznym przyjęciem uwzględnić uwagi zainteresowanych stron oraz w sposób otwarty i przejrzysty, z udziałem wszystkich zainteresowanych stron ,a w szczególności organizacji reprezentujących wszystkie zainteresowane strony, zgodnie z regulaminem wewnętrznym, o którym mowa w art. 26 . W konsultacjach tych uczestniczą krajowe organy regulacyjne i inne organy krajowe, przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem i wytwarzaniem energii elektrycznej, użytkownicy systemu, w tym odbiorcy i ich przedstawiciele, operatorzy systemów dystrybucyjnych, w tym odpowiednie zrzeszenia branżowe, organy techniczne i platformy zainteresowanych stron. Celem tych konsultacji jest pozyskanie uwag i wniosków wszystkich właściwych stron na etapie podejmowania decyzji.

Uzasadnienie

Poprawka jest potrzebna, aby umożliwić wypełnianie obowiązków wynikających z ust. 3 niniejszego artykułu.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 31 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Aby osiągnąć cele określone w ust. 1 i 2, obszar geograficzny objęty każdą z regionalnych struktur współpracy może zostać określony przez Komisję z uwzględnieniem istniejących regionalnych struktur współpracy. Każde państwo członkowskie uprawnione jest do promowania współpracy w więcej niż jednym obszarze geograficznym. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 63, dotyczących obszaru geograficznego objętego zasięgiem działania każdej struktury współpracy regionalnej. W tym celu Komisja konsultuje się z Agencją oraz z ENTSO energii elektrycznej.

3.  Aby osiągnąć cele określone w ust. 1 i 2, obszar geograficzny objęty każdą z regionalnych struktur współpracy może zostać określony przez Komisję z uwzględnieniem istniejących regionalnych struktur współpracy. Każde państwo członkowskie uprawnione jest do promowania współpracy w więcej niż jednym obszarze geograficznym. Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 63, dotyczących obszaru geograficznego objętego zasięgiem działania każdej struktury współpracy regionalnej. W tym celu Komisja konsultuje się z organami regulacyjnymi, Agencją oraz ENTSO energii elektrycznej.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia [OP: twelve months after entry into force] r. wszyscy operatorzy systemów przesyłowych tworzą regionalne centra operacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym rozdziale. Regionalne centra operacyjne tworzy się na terytorium jednego z państw członkowskich regionu, w którym dane centrum będzie działać.

1.  Do dnia [OP: twelve months after entry into force] r. regionalne centra koordynacyjne, oprócz wypełniania innych zadań określonych w art. 34 niniejszego rozporządzenia, zastępują i przejmują funkcje regionalnych koordynatorów bezpieczeństwa powołanych na mocy rozporządzenia...[the Commission Regulation establishing a guideline on Electricity Transmission System Operation] zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym rozdziale.

 

Jeżeli dany region nie jest objęty zasięgiem dotychczasowego lub planowanego regionalnego koordynatora bezpieczeństwa, operatorzy systemów przesyłowych z tego regionu ustanawiają regionalne centrum koordynacyjne.

 

Wszyscy operatorzy systemów przesyłowych przystępują do jednego z regionalnych centrów koordynacyjnych.

 

Wszyscy operatorzy systemów przesyłowych z danego regionu pracy systemu przedkładają organom regulacyjnym tego regionu do przeglądu propozycję utworzenia regionalnych centrów koordynacyjnych zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym rozdziale.

 

Organy regulacyjne właściwe dla danego regionu pracy systemu dokonują przeglądu i zatwierdzają tę propozycję zgodnie z procedurami ustanowionymi na mocy art. 8 rozporządzenia (UE)... [recast of Regulation (EC) No 713/2009 as proposed by COM(2016) 863]

 

Propozycja, o której mowa w akapicie czwartym, zawiera następujące informacje:

 

a) państwo członkowskie, w którym zlokalizowane ma być regionalne centrum koordynacyjne;

 

b) rozwiązania organizacyjne, finansowe i operacyjne niezbędne do zapewnienia efektywnej, bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji wzajemnie połączonych systemów przesyłowych;

 

c) plan wdrożenia dotyczący rozpoczęcia funkcjonowania regionalnych centrów koordynacyjnych;

 

d) statut i regulamin wewnętrzny regionalnych centrów koordynacyjnych;

 

e) opis wspólnych procesów zgodnie z art. 35;

 

f) opis rozwiązań dotyczących odpowiedzialności regionalnych centrów koordynacyjnych zgodnie z art. 44.

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Regionalne centra koordynacyjne rozpoczną działalność do dnia [OP: twelve months after entry into force of this Regulation].

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Wykonując swoje zadania zgodnie z prawem unijnym, regionalne centra koordynacyjne działają niezależnie od indywidualnych interesów krajowych oraz od interesów operatorów systemów przesyłowych.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Regionalne centra operacyjne uzupełniają rolę, jaką pełnią operatorzy systemów przesyłowych, poprzez wykonywanie funkcji o znaczeniu regionalnym. Centra te ustanawiają rozwiązania operacyjne, aby zapewnić efektywną, bezpieczną i niezawodną eksploatację wzajemnie połączonych systemów przesyłowych.

3.  Regionalne centra koordynacyjne uzupełniają rolę pełnioną przez operatorów systemów przesyłowych, realizując zadania o znaczeniu regionalnym. Operatorzy systemów przesyłowych odpowiadają za zarządzanie przepływami energii elektrycznej oraz zapewnianie bezpiecznego, niezawodnego i wydajnego systemu elektroenergetycznego zgodnie z art. 40 dyrektywy [recast of Directive 2009/72/EC as proposed by COM(2016) 864/2].

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Geograficzny zasięg działania regionalnych centrów operacyjnych

Geograficzny zasięg działania regionalnych centrów koordynacyjnych

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia [OP: six months after entry into force of this Regulation] r. ENTSO energii elektrycznej przedkłada Agencji propozycję określającą regiony pracy systemu objęte zasięgiem działania regionalnych centrów operacyjnych, z uwzględnieniem istniejących regionalnych koordynatorów bezpieczeństwa, w oparciu o następujące kryteria:

1.  Do dnia [OP: six months after entry into force of this Regulation] r. ENTSO energii elektrycznej przedkłada Agencji propozycję określającą regiony pracy systemu objęte zasięgiem działania regionalnych centrów koordynacyjnych, z uwzględnieniem istniejących regionalnych koordynatorów bezpieczeństwa, w oparciu o następujące kryteria:

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zadania regionalnych centrów operacyjnych

Zadania regionalnych centrów koordynacyjnych

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Każde regionalne centrum operacyjne wykonuje wszystkie poniższe zadania w regionie pracy systemu, w którym ma swoją siedzibę, natomiast regionalne centra operacyjne wykonują przynajmniej poniższe funkcje, które bardziej szczegółowo określono w załączniku I:

1.  Każde regionalne centrum koordynacyjne wykonuje wszystkie poniższe zadania w regionie pracy systemu, w którym ma siedzibę; regionalne centra koordynacyjne wykonują przynajmniej poniższe funkcje, które bardziej szczegółowo określono w załączniku I:

a)  skoordynowane wyznaczanie zdolności przesyłowych;

a)  skoordynowane wyznaczanie zdolności przesyłowych zgodnie z metodami opracowanymi na podstawie art. 21, 26, 29 i 30 rozporządzenia (UE) 2015/1222;

b)  skoordynowana analiza bezpieczeństwa;

b)  skoordynowana analiza bezpieczeństwa zgodnie z metodami opracowanymi na podstawie art. 75 i 76 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/14851a;

c)  tworzenie wspólnych modeli systemu;

c)  tworzenie wspólnych modeli systemu zgodnie z metodami i procedurami opracowanymi na podstawie art. 67, 70 i 79 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485;

d)  ocena spójności planów obrony przed zagrożeniami oraz planów odbudowy systemu;

d)  ocena spójności planów obrony przed zagrożeniami oraz planów odbudowy systemu zgodnie z procedurą określoną w art. 6 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196b

e)  koordynacja i optymalizacja procesu odbudowy systemu na poziomie regionalnym;

e)  koordynacja i optymalizacja procesu odbudowy systemu na poziomie regionalnym;

f)  analiza i sprawozdawczość poeksploatacyjna i pozakłóceniowa;

f)  analiza i sprawozdawczość poeksploatacyjna i pozakłóceniowa;

g)  określanie wielkości rezerwy mocy na poziomie regionalnym;

g)  określanie wielkości rezerwy mocy na poziomie regionalnym;

h)  ułatwianie zakupów mocy bilansującej na poziomie regionalnym;

h)  kalkulowanie mocy bilansującej na poziomie regionalnym;

i)  prognozy wystarczalności systemu na poziomie regionalnym sporządzane w przedziale czasowym od następnego tygodnia do dnia bieżącego oraz opracowanie działań ograniczających ryzyko;

i)  regionalne prognozy wystarczalności systemu sporządzane w przedziale czasowym od następnego tygodnia do dnia bieżącego oraz opracowanie działań ograniczających ryzyko zgodnie z metodą określoną w art. 8 rozporządzenia (UE)... [Regulation on risk preparedness as proposed by COM(2016) 862] i procedurami określonymi w art. 81 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 [The Commission Regulation establishing a Guideline on electricity transmission system operation];

j)  koordynacja planowania przerw w dostawie energii;

j)  koordynacja planowania przerw w dostawie energii zgodnie z procedurami określonymi w art. 80 rozporządzenia Komisji UE 2017/1485;

k)  optymalizacja mechanizmów rozliczeń międzyoperatorskich;

k)  optymalizacja mechanizmów rozliczeń międzyoperatorskich;

l)  szkolenia i certyfikacja;

l)  szkolenia i certyfikacja;

m)  ustalanie regionalnych scenariuszy kryzysu zgodnie z art. 6 ust. 1 [Regulation on risk preparedness as proposed by COM(2016) 862], jeżeli zadanie to zostanie przekazane przez ENTSO energii elektrycznej;

 

n)  przygotowanie i przeprowadzanie rocznych symulacji kryzysu we współpracy z właściwymi organami zgodnie z art. 12 ust. 3 [Regulation on risk preparedness as proposed by COM(2016) 862];

n)  przygotowanie i przeprowadzanie rocznych symulacji kryzysu we współpracy z właściwymi organami zgodnie z art. 12 ust. 3 [Regulation on risk preparedness as proposed by COM(2016) 862];

o)  zadania związane z ustalaniem regionalnych scenariuszy kryzysu jeżeli – oraz w zakresie, w jakim – zostaną przekazane regionalnym centrom operacyjnym na podstawie art. 6 ust. 1 [Regulation on risk preparedness as proposed by COM(2016) 862];

o)  zadania związane z ustalaniem regionalnych scenariuszy kryzysu jeżeli – oraz w zakresie, w jakim – zostaną przekazane regionalnym centrom koordynacyjnym na podstawie art. 6 ust. 1 [Regulation on risk preparedness as proposed by COM(2016) 862];

p)  zadania związane z sezonowymi prognozami wystarczalności, jeżeli – oraz w zakresie, w jakim – zostaną przekazane regionalnym centrom operacyjnym na podstawie art. 9 ust. 2 [Regulation on risk preparedness as proposed by COM(2016) 862];

p)  zadania związane z sezonowymi prognozami wystarczalności, jeżeli – oraz w zakresie, w jakim – zostaną przekazane regionalnym centrom koordynacyjnym na podstawie art. 9 ust. 2 [Regulation on risk preparedness as proposed by COM(2016) 862].

q)  wyliczanie maksymalnych wejściowych zdolności wytwórczych dostępnych na potrzeby udziału zagranicznych zdolności wytwórczych w mechanizmach zdolności wytwórczych na podstawie art. 21 ust. 6.

q)  kalkulowanie maksymalnych wejściowych zdolności wytwórczych dostępnych na potrzeby udziału zagranicznych zdolności wytwórczych w mechanizmach zdolności wytwórczych na podstawie art. 21 ust. 6;

 

qa)  zadania związane ze wsparciem dla operatorów systemów przesyłowych w określaniu zapotrzebowania na nowe zdolności wytwórcze oraz na modernizację istniejących zdolności lub środków alternatywnych, które zostaną przedstawione grupom regionalnym ustanowionym na mocy rozporządzenia (UE) nr 347/2013 i uwzględnione w dziesięcioletnim planie rozwoju sieci, o którym mowa w art. 51 dyrektywy (UE).../... [recast of Directive 2009/72/EC as proposed by COM(2016) 864/2].

 

_______________

 

1aRozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (Dz.U. L 220 z 27.8.2017, s. 1).

 

1b Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Dz.U. L 312 z 28.11.2017, s. 54)

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja może rozszerzyć zakres działalności regionalnych centrów operacyjnych o dodatkowe funkcje, nieobejmujące uprawnień decyzyjnych, na podstawie rozdziału VII niniejszego rozporządzenia.

2.  Komisja może rozszerzyć zakres działalności regionalnych centrów koordynacyjnych o dodatkowe funkcje nieobejmujące uprawnień decyzyjnych na podstawie rozdziału VII niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Operatorzy systemów przesyłowych przekazują swojemu regionalnemu centrum operacyjnemu informacje, których ono potrzebuje, aby wykonywać swoje funkcje.

3.  Operatorzy systemów przesyłowych przekazują swojemu regionalnemu centrum koordynacyjnemu informacje, których potrzebuje, aby spełniać swoje funkcje.

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Regionalne centra operacyjne przekazują operatorom systemów przesyłowych z tego samego regionu pracy systemu wszelkie informacje niezbędne do wykonania decyzji i zaleceń wydawanych przez regionalne centra operacyjne.

4.  Regionalne centra koordynacyjne przekazują operatorom systemów przesyłowych z tego samego regionu pracy systemu wszelkie informacje niezbędne do zapewnienia stabilności systemu i bezpieczeństwa dostaw energii.

 

W odniesieniu do funkcji określonych w niniejszym artykule i nieuwzględnionych jeszcze w stosownych wytycznych ENTSO energii elektrycznej sporządza wniosek zgodnie z procedurą określoną w art. 22. Regionalne centra koordynacyjne pełnią te funkcje na podstawie wniosku zatwierdzonego przez Agencję.

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 35

Artykuł 35

Współpraca w ramach regionalnych centrów operacyjnych

Współpraca w ramach regionalnych centrów koordynacyjnych oraz między nimi.

1.  Bieżącą działalnością regionalnych centrów operacyjnych zarządza się w drodze wspólnego procesu decyzyjnego. Podstawę wspólnego procesu decyzyjnego stanowią:

Bieżącą działalnością regionalnych centrów koordynacyjnych zarządza się w drodze wspólnego procesu decyzyjnego, w który zaangażowani są operatorzy systemów przesyłowych z danego regionu i który – w stosownych przypadkach – obejmuje rozwiązania z zakresu koordynacji między regionalnymi centrami koordynacyjnymi. Podstawę wspólnego procesu stanowią:

a)  ustalenia dotyczące organizacji pracy regulujące aspekty planistyczne i operacyjne związane z wykonywanymi funkcjami, zgodnie z art. 36;

a)  ustalenia dotyczące organizacji pracy regulujące aspekty planistyczne i operacyjne związane z wykonywanymi funkcjami, zgodnie z art. 36;

b)  procedura konsultacji z operatorami systemów przesyłowych z danego regionu pracy systemu w ramach wykonywania przez centrum swoich czynności i zadań operacyjnych, zgodnie z art. 37;

b)  skuteczna i sprzyjająca włączeniu procedura konsultacji z operatorami systemów przesyłowych i właściwymi zainteresowanymi stronami z danego regionu pracy systemu, zgodnie z art. 37;

c)  procedura przyjmowania decyzji i zaleceń, zgodnie z art. 38.

c)  procedura przyjmowania i dokonywania przeglądu decyzji i zaleceń, zgodnie z art. 38, która zapewnia równe traktowanie członków regionalnego centrum operacyjnego;

d)  procedura przeglądu decyzji i zaleceń przyjętych przez regionalne centra operacyjne, zgodnie z art. 39.

 

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Regionalne centra operacyjne opracowują ustalenia dotyczące organizacji pracy regulujące aspekty planistyczne i operacyjne związane z wykonywanymi funkcjami, uwzględniając w szczególności specyfikę tych funkcji oraz związane z nimi wymogi, jak określono w załączniku I.

1.  Regionalne centra koordynacyjne opracowują wydajne, przejrzyste, sprzyjające włączeniu i ułatwiające konsensus ustalenia dotyczące organizacji pracy, aby regulować aspekty planistyczne i operacyjne związane z wykonywanymi funkcjami, uwzględniając w szczególności specyfikę tych funkcji oraz związane z nimi wymogi, jak określono w załączniku I.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 36 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Regionalne centra operacyjne zapewniają, aby ustalenia dotyczące organizacji pracy zawierały zasady powiadamiania zainteresowanych stron.

2.  Regionalne centra koordynacyjne gwarantują, że ustalenia dotyczące organizacji pracy zawierają zasady powiadamiania zainteresowanych stron.

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Regionalne centra operacyjne opracowują procedurę przewidującą organizowanie – w ramach wykonywania ich bieżących czynności i zadań operacyjnych – odpowiednich i regularnych konsultacji z operatorami systemów przesyłowych i właściwymi zainteresowanymi stronami. Aby zapewnić możliwość rozpatrywania kwestii regulacyjnych, w razie potrzeby udział w konsultacjach biorą organy regulacyjne.

Regionalne centra koordynacyjne opracowują procedurę przewidującą organizowanie – w ramach swoich bieżących czynności i zadań – odpowiednich i regularnych konsultacji z operatorami systemów przesyłowych i właściwymi zainteresowanymi stronami. Aby zapewnić możliwość rozpatrywania kwestii regulacyjnych, w razie potrzeby udział w konsultacjach biorą organy regulacyjne.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 37a

 

Przejrzystość

 

1.  Regionalne centra operacyjne organizują proces zaangażowania zainteresowanych stron oraz regularne spotkania z nimi, podczas których omawiane są kwestie wydajnej, bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji systemu wzajemnie połączonego oraz wskazywane są niedociągnięcia i proponowane udoskonalenia.

 

2.  ENTSO energii elektrycznej i regionalne centra operacyjne działają z zachowaniem pełnej przejrzystości wobec zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa. Wszelkie stosowne dokumenty publikowane są na stronie internetowej odpowiedniego regionalnego centrum koordynacyjnego. Niniejszy ustęp ma zastosowanie do projektów, uzasadnień i decyzji przyjętych zgodnie z art. 32 i 33, art. 35a i art. 38 niniejszego rozporządzenia.

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przyjmowanie decyzji i zaleceń

Przyjmowanie decyzji i zaleceń oraz ich przegląd

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Regionalne centra operacyjne opracowują procedurę przyjmowania decyzji i zaleceń.

1.  Operatorzy systemów przesyłowych z każdego regionalnego centrum koordynacyjnego opracowują procedury przyjmowania decyzji i zaleceń oraz ich przeglądu zapewniające reprezentację wyważoną pod względem geograficznym oraz jednakowe traktowanie członków regionalnego centrum koordynacyjnego.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Regionalne centra operacyjne przyjmują wiążące decyzje skierowane do operatorów systemów przesyłowych w odniesieniu do funkcji, o których mowa w art. 34 ust. 1 lit. a), b), g) i q). Operatorzy systemów przesyłowych wykonują wiążące decyzje wydane przez regionalne centra operacyjne, chyba że ich wykonanie miałoby negatywny wpływ na bezpieczeństwo systemu.

2.  Regionalne centra koordynacyjne przyjmują wiążące decyzje skierowane do operatorów systemów przesyłowych w odniesieniu do funkcji, o których mowa w art. 34 ust. 1 lit. a) i b). Operatorzy systemów przesyłowych wykonują wiążące decyzje wydane przez regionalne centra koordynacyjne, chyba że wykonanie decyzji oznaczałoby naruszenie granic bezpieczeństwa pracy systemu określanych przez poszczególnych operatorów systemów przesyłowych zgodnie z art. 25 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485.

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Regionalne centra operacyjne przyjmują zalecenia skierowane do operatorów systemów przesyłowych w odniesieniu do funkcji, o których mowa w art. 34 ust. 1 lit. c)–f) i h)–p).

3.  Regionalne centra koordynacyjne przyjmują zalecenia skierowane do operatorów systemów przesyłowych w odniesieniu do funkcji wymienionych w art. 34 ust. 1, a niewymienionych w ust. 2 niniejszego artykułu.

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Jeżeli operator systemu przesyłowego postanowi nie stosować się do decyzji lub zalecenia wydanego przez regionalne centrum koordynacyjne, bezzwłocznie przedstawia on szczegółowe uzasadnienie regionalnemu centrum koordynacyjnemu oraz pozostałym operatorom systemów przesyłowych z regionu pracy systemu.

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b.  Procedurę przeglądu uruchamia się na wniosek jednego operatora systemu przesyłowego lub większej liczby tych operatorów z regionu pracy systemu. Po przeprowadzeniu weryfikacji decyzji lub zalecenia regionalne centra operacyjne potwierdzają lub zmieniają dany środek.

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 3 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3c.  Jeżeli przeglądowi poddawana jest wiążąca decyzja przyjęta na podstawie art. 38 ust. 2 niniejszego rozporządzenia, wniosek o przeprowadzenie przeglądu nie zawiesza decyzji, z wyjątkiem przypadków, gdy wykonanie decyzji skutkowałoby naruszeniem granic bezpieczeństwa pracy systemu określanych przez każdego operatora systemu przesyłowego zgodnie z art. 25 wytycznych dotyczących pracy systemu.

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Organy regulacyjne właściwe dla danego regionu pracy systemu mogą wspólnie zdecydować o powierzeniu regionalnemu centrum operacyjnemu uprawnień do wydawania wiążących decyzji w odniesieniu do jednej lub kilku funkcji, o których mowa w art. 34 ust. 1 lit. c)–f) i h)–l).

4.  Organy regulacyjne właściwe dla danego regionu pracy systemu mogą wspólnie zdecydować o powierzeniu regionalnemu centrum koordynacyjnemu uprawnień do wydawania wiążących decyzji w odniesieniu do jednej lub kilku funkcji wymienionych w art. 34 ust. 1, a niewymienionych w ust.2 niniejszego artykułu.

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 39

skreśla się

Weryfikacja decyzji i zaleceń

 

1.  Regionalne centra operacyjne opracowują procedurę weryfikacji decyzji i zaleceń.

 

2.  Procedurę tę uruchamia się na wniosek jednego operatora systemu przesyłowego lub większej liczby tych operatorów z regionu pracy systemu. Po przeprowadzeniu weryfikacji decyzji lub zalecenia regionalne centra operacyjne potwierdzają lub zmieniają dany środek.

 

3.  Jeżeli przedmiotem weryfikacji jest wiążąca decyzja przyjęta na podstawie art. 38 ust. 2, wniosek o przeprowadzenie weryfikacji nie wstrzymuje wykonania decyzji, chyba że jej wykonanie miałoby negatywny wpływ na bezpieczeństwo systemu.

 

4.  Jeżeli przedmiotem weryfikacji jest zalecenie przyjęte na podstawie art. 38 ust. 3, a w wyniku weryfikacji operator systemu przesyłowego postanowi nie stosować się do zalecenia, operator ten przedstawia szczegółowe uzasadnienie regionalnemu centrum operacyjnemu oraz pozostałym operatorom systemów przesyłowych z regionu pracy systemu.

 

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zarząd regionalnych centrów operacyjnych

Zarząd regionalnych centrów koordynacyjnych.

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W celu przyjmowania środków dotyczących zarządzania regionalnymi centrami operacyjnymi oraz monitorowania skuteczności ich działania regionalne centra operacyjne powołują zarząd.

1.  W celu przyjmowania środków dotyczących zarządzania regionalnymi centrami koordynacyjnymi oraz monitorowania skuteczności ich działania centra te powołują zarząd.

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W skład zarządu wchodzą członkowie reprezentujący operatorów systemów przesyłowych oraz obserwatorzy reprezentujący organy regulacyjne właściwe dla danego regionu pracy systemu. Przedstawicielom organów regulacyjnych nie przysługuje prawo głosu.

2.  W skład zarządu wchodzą członkowie reprezentujący wszystkich operatorów systemów przesyłowych z danego regionu pracy systemu. Skład zarządu jest wyważony pod względem geograficznym.

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Zarząd odpowiada za:

3.  Zarząd odpowiada za:

a)  przygotowanie i zatwierdzenie statutu i regulaminu wewnętrznego regionalnego centrum operacyjnego;

a)  przygotowanie i zatwierdzenie statutu i regulaminu wewnętrznego regionalnego centrum koordynacyjnego;

b)  podjęcie decyzji w sprawie struktury organizacyjnej i wdrożenie tej struktury;

b)  wdrażanie struktury organizacyjnej;

c)  przygotowanie i zatwierdzenie budżetu rocznego;

c)  przygotowanie i zatwierdzenie budżetu rocznego;

d)  opracowywanie i zatwierdzanie wspólnych procesów decyzyjnych zgodnie z art. 35.

d)  opracowywanie i zatwierdzanie wspólnych procesów decyzyjnych zgodnie z art. 35.

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Do kompetencji zarządu nie należą kwestie związane z bieżącą działalnością regionalnych centrów operacyjnych i wykonywaniem ich funkcji.

4.  Do kompetencji zarządu nie należy podejmowanie decyzji związanych z wykonywaniem funkcji regionalnych centrów koordynacyjnych.

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Regionalne centra operacyjne tworzą swoją organizację i nią zarządzają w oparciu o strukturę, która wspiera bezpieczeństwo ich funkcji. Ich struktura organizacyjna określa:

1.  Operatorzy systemów przesyłowych danego regionu pracy systemu określają strukturę organizacyjną regionalnych centrów koordynacyjnych. Ich struktura organizacyjna określa:

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zakres uprawnień, czynności i obowiązków kadry kierowniczej;

a)  zakres uprawnień, czynności i obowiązków personelu;

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Regionalne centra operacyjne mogą tworzyć regionalne biura, aby uwzględnić lokalną specyfikę, lub zapasowe centra operacyjne w celu wydajnego i niezawodnego wykonywania swoich funkcji.

2.  Jeżeli okaże się to absolutnie konieczne, regionalne centra koordynacyjne mogą tworzyć regionalne biura pozwalające uwzględnić lokalną specyfikę lub zapasowe centra koordynacyjne umożliwiające wydajne i niezawodne wykonywanie swoich funkcji.

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Regionalnym centrom operacyjnym zapewnia się wszelkie zasoby ludzkie, techniczne, fizyczne i finansowe, które są im niezbędne do wypełniania obowiązków nałożonych na nie na podstawie niniejszego rozporządzenia i wykonywania ich funkcji.

Regionalnym centrom koordynacyjnym zapewnia się wszelkie zasoby ludzkie, techniczne, fizyczne i finansowe niezbędne do wypełniania obowiązków nałożonych na nie na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz do niezależnego i bezstronnego wykonywania ich funkcji. Zasoby ludzkie, techniczne, fizyczne i finansowe regionalnych centrów koordynacyjnych nie wykraczają poza to, co absolutnie niezbędne do wykonywania ich zadań z zapewnieniem reprezentacji wyważonej pod względem geograficznym oraz jednakowego traktowania członków regionalnego centrum koordynacyjnego.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Regionalne centra operacyjne ustanawiają proces ciągłego monitorowania przynajmniej:

1.  Regionalne centra koordynacyjne ustanawiają proces ciągłego monitorowania przynajmniej:

a)  ich operacyjnej skuteczność działania;

a)  operacyjnej skuteczności swojego działania;

b)  wydanych decyzji i zaleceń oraz osiągniętych za ich pomocą rezultatów;

b)  wydawanych decyzji i zaleceń zwłaszcza w przypadku, gdy operator systemu przesyłowego się do nich nie zastosował, oraz osiągniętych dzięki nim rezultatów;

c)  skuteczności i efektywności każdej z funkcji, za które są odpowiedzialne.

c)  skuteczności i efektywności każdej z funkcji, za które są odpowiedzialne.

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Regionalne centra operacyjne przekazują przynajmniej raz w roku Agencji i organom regulacyjnym właściwym dla danego regionu pracy systemu dane pochodzące z ich procesu ciągłego monitorowania.

skreśla się

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Regionalne centra operacyjne określają swoje koszty w przejrzysty sposób oraz składają Agencji i organom regulacyjnym właściwym dla danego regionu pracy systemu sprawozdanie na ich temat.

3.  Regionalne centra koordynacyjne określają swoje koszty w sposób przejrzysty oraz składają sprawozdanie na ich temat Agencji i organom regulacyjnym właściwym dla danego regionu pracy systemu.

Poprawka    163

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Regionalne centra operacyjne składają roczne sprawozdanie z wyników swojej działalności ENTSO energii elektrycznej, Agencji, organom regulacyjnym właściwym dla danego regionu pracy systemu oraz Grupie Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej utworzonej na podstawie art. 1 decyzji Komisji 2012/C 353/0237.

4.  Regionalne centra koordynacyjne składają roczne sprawozdanie zawierające odpowiednie dane dotyczące monitorowania zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu oraz informacje na temat wyników swojej działalności ENTSO energii elektrycznej, Agencji, organom regulacyjnym właściwym dla danego regionu pracy systemu oraz Grupie Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej utworzonej na podstawie art. 1 decyzji Komisji 2012/C 353/02.

__________________

__________________

37 Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2012 r. ustanawiająca Grupę Koordynacyjną ds. Energii Elektrycznej (Dz.U. C 353 z 17.11.2012, s. 2).

37 Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2012 r. ustanawiająca Grupę Koordynacyjną ds. Energii Elektrycznej (Dz.U. C 353 z 17.11.2012, s. 2).

Poprawka    164

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Regionalne centra operacyjne zgłaszają uchybienia stwierdzone w ramach procesu monitorowania, o którym mowa w ust. 1, ENTSO energii elektrycznej, organom regulacyjnym właściwym dla danego regionu pracy systemu, Agencji oraz właściwym organom państw członkowskich odpowiedzialnym za zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie nimi.

5.  Regionalne centra koordynacyjne zgłaszają uchybienia stwierdzone w procesie monitorowania, o którym mowa w ust. 1, ENTSO energii elektrycznej, organom regulacyjnym właściwym dla danego regionu pracy systemu, Agencji oraz właściwym organom państw członkowskich odpowiedzialnym za zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie nimi.

Poprawka    165

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Bez uszczerbku dla zasady poufności i potrzeby ochrony i zachowania szczególnie chronionych informacji handlowych regionalne centra koordynacyjne podają do wiadomości publicznej sprawozdania, o których mowa w ust. 4 i 5.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Regionalne centra operacyjne podejmują niezbędne kroki, aby zapewnić sobie ochronę przed odpowiedzialnością związaną z wykonywaniem swoich zadań, w szczególności w przypadku gdy przyjmują decyzje wiążące operatorów systemów przesyłowych. Metoda zastosowana w celu zapewnienia ochrony przed odpowiedzialnością uwzględnia status prawny regionalnego centrum operacyjnego oraz poziom dostępnej komercyjnej ochrony ubezpieczeniowej.

Wniosek w sprawie ustanowienia regionalnych centrów koordynacyjnych zgodnie z art. 32 zawiera rozwiązania mające na celu ochronę przed odpowiedzialnością związaną z wykonywaniem zadań regionalnego centrum koordynacyjnego. Metoda zastosowana do zapewnienia ochrony uwzględnia status prawny regionalnego centrum koordynacyjnego oraz poziom dostępnej komercyjnej ochrony ubezpieczeniowej.

Poprawka    167

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 47 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Operatorzy systemów przesyłowych publikują stosowne dane dotyczące zbiorczego prognozowanego i rzeczywistego zapotrzebowania, dostępności i rzeczywistego wykorzystania aktywów wytwórczych i dystrybucyjnych, dostępności i wykorzystania sieci i połączeń wzajemnych, a także dotyczące energii bilansującej i zdolności rezerwowej. W odniesieniu do dostępności i rzeczywistego wykorzystania małych jednostek służących wytwarzaniu i dystrybucji można wykorzystać zbiorcze dane szacunkowe.

4.  Operatorzy systemów przesyłowych publikują stosowne dane dotyczące zbiorczego prognozowanego i rzeczywistego zapotrzebowania, dostępności i rzeczywistego wykorzystania aktywów wytwórczych i dystrybucyjnych, dostępności i wykorzystania sieci i połączeń wzajemnych, dotyczące energii bilansującej i zdolności rezerwowej, a także dostępnej elastyczności. W odniesieniu do dostępności i rzeczywistego wykorzystania małych jednostek służących wytwarzaniu i dystrybucji można wykorzystać zbiorcze dane szacunkowe.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest nierozerwalnie związana z innymi poprawkami złożonymi do przepisów, które zostały zmienione przez Komisję.

Poprawka    168

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Operatorzy systemów dystrybucyjnych, którzy nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo lub którzy zostali rozdzieleni zgodnie z art. 35 [recast of Directive 2009/72/EC as proposed by COM(2016) 864/2], współpracują ze sobą na poziomie Unii za pośrednictwem europejskiej organizacji zrzeszającej operatorów systemów dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”) w celu wspierania ukończenia tworzenia i funkcjonowania wewnętrznego rynku energii elektrycznej oraz propagowania optymalnego zarządzania systemami dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz skoordynowanej eksploatacji tych systemów. Operatorzy systemów dystrybucyjnych, którzy pragną uczestniczyć w organizacji OSD UE, stają się zarejestrowanymi członkami tej organizacji.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych współpracują ze sobą na szczeblu Unii za pośrednictwem europejskiej organizacji zrzeszającej operatorów systemów dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”), aby wspierać ukończenie tworzenia i funkcjonowanie wewnętrznego rynku energii elektrycznej oraz propagować optymalne zarządzanie systemami dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz ich skoordynowaną eksploatację. Operatorzy systemów dystrybucyjnych, którzy pragną uczestniczyć w organizacji OSD UE, mają prawo stać się zarejestrowanymi członkami tej organizacji.

 

Zarejestrowani członkowie mogą uczestniczyć w organizacji OSD UE bezpośrednio lub za pośrednictwem stowarzyszenia krajowego wyznaczonego przez dane państwo członkowskie lub stowarzyszenia europejskiego.

 

Wykonując swoje zadania zgodnie z prawem unijnym, organizacja OSD UE działa niezależnie od indywidualnych interesów krajowych oraz od interesów krajowych operatorów systemów przesyłowych.

Poprawka    169

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia [OP: twelve months after entry into force] r. operatorzy systemów dystrybucyjnych, przy wsparciu administracyjnym Agencji, przedkładają Komisji i Agencji projekt statutu, wykaz zarejestrowanych członków, projekt regulaminu wewnętrznego, w tym również regulamin konsultacji z ENTSO energii elektrycznej i innymi zainteresowanymi stronami, oraz zasady finansowania ustanawianej organizacji OSD UE.

1.  Do dnia [OP: twelve months after entry into force] r. operatorzy systemów dystrybucyjnych, przy wsparciu administracyjnym Agencji, przedkładają Komisji i Agencji projekt statutu, wykaz uczestniczących operatorów systemów dystrybucyjnych i podmiotów wyznaczonych przez państwa członkowskie do reprezentowania operatorów systemów dystrybucyjnych , projekt regulaminu wewnętrznego, w tym również regulamin konsultacji z ENTSO energii elektrycznej i innymi zainteresowanymi stronami, procedurę decyzyjną oraz zasady finansowania ustanawianej organizacji OSD UE.

 

Projekt regulaminu organizacji OSD UE zapewnia zrównoważoną reprezentację – również w procedurze decyzyjnej – wszystkich uczestniczących OSD bez względu na ich wielkość.

Poprawka    170

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Po przeprowadzeniu formalnych konsultacji z organizacjami reprezentującymi wszystkie zainteresowane strony, w szczególności użytkowników systemów dystrybucyjnych, Agencja przedstawia Komisji opinię o projekcie statutu, wykazie członków i projekcie regulaminu wewnętrznego w terminie dwóch miesięcy od dnia ich otrzymania.

2.  Po przeprowadzeniu formalnych konsultacji z organizacjami reprezentującymi wszystkie zainteresowane strony, w szczególności użytkowników systemów dystrybucyjnych oraz organizacje ochrony konsumentów, Agencja przedstawia Komisji opinię o projekcie statutu, wykazie członków i projekcie regulaminu wewnętrznego, uwzględniając w szczególności postanowienia dotyczące niezależności organizacji OSD UE, zapobiegania konfliktowi interesów oraz konieczności zagwarantowania geograficznie wyważonej reprezentacji oraz równego traktowania członków.

Poprawka    171

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Komisja wydaje opinię w sprawie projektu statutu, wykazu członków i projektu regulaminu wewnętrznego, uwzględniając opinię Agencji przewidzianą w ust. 2, w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania opinii Agencji.

3.  Komisja wydaje opinię w sprawie projektu statutu, wykazu członków i projektu regulaminu wewnętrznego, w tym regulaminu konsultacji z ENTSO energii elektrycznej i innymi zainteresowanymi stronami, procedury podejmowania decyzji oraz zasad finansowania, uwzględniając opinię Agencji przewidzianą w ust. 2, w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania opinii Agencji.

Poprawka    172

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Koszty związane z działalnością organizacji OSD UE są ponoszone przez operatorów systemów dystrybucyjnych, którzy są zarejestrowanymi członkami, oraz podlegają uwzględnieniu przy wyliczaniu taryf. Organy regulacyjne zatwierdzają te koszty tylko wówczas, gdy są one uzasadnione i proporcjonalne.

6.  Koszty związane z działalnością organizacji OSD UE są ponoszone przez operatorów systemów dystrybucyjnych, którzy są zarejestrowanymi członkami, oraz uznawane za koszty kwalifikowalne i podlegające uwzględnieniu przy wyliczaniu taryf przez organ regulacyjny. Organy regulacyjne zatwierdzają te koszty tylko wówczas, gdy są one uzasadnione i proporcjonalne.

Poprawka    173

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 50a

 

Najważniejsze zasady i procedury dotyczące organizacji OSD UE energii elektrycznej

 

1.  Statut organizacji OSD UE przyjęty zgodnie z art. 50 gwarantuje poszanowanie poniższych zasad:

 

a)  udział w pracach organizacji OSD UE jest ograniczony do zarejestrowanych członków, z możliwością delegowania uprawnień pomiędzy członkami;

 

b)  decyzje strategiczne związane z działalnością organizacji OSD UE oraz wytyczne polityczne dla zarządu przyjmuje walne zgromadzenie;

 

c)  decyzje walnego zgromadzenia przyjmowane są zgodnie z następującymi zasadami: – kiedy oddane zostanie 65 % głosów przyznanych członkom walnego zgromadzenia – gdzie każdy członek dysponuje liczbą głosów proporcjonalną do liczby klientów – a ostateczny wynik uzyska poparcie co najmniej 55 % członków walnego zgromadzenia.

 

d)  decyzje walnego zgromadzenia są blokowane zgodnie z następującymi zasadami: – kiedy oddanych zostanie 35 % głosów przyznanych członkom walnego zgromadzenia – gdzie każdy członek dysponuje liczbą głosów proporcjonalną do liczby klientów; a ostateczny wynik uzyska poparcie co najmniej 25% członków walnego zgromadzenia

 

e)  zarząd jest wybierany przez walne zgromadzenie na okres maksymalnie 4 lat;

 

f)  zarząd mianuje przewodniczącego i trzech wiceprzewodniczących spośród swoich członków;

 

g)  współpracą między operatorami systemu dystrybucyjnego a operatorami systemu przesyłowego zgodnie z art. 52 i 53 kieruje zarząd;

 

h)  decyzje zarządu przyjmowane są zwykłą większością 15 głosów;

 

i)  na podstawie propozycji zarządu walne zgromadzenie mianuje spośród swoich członków sekretarza generalnego na okres czterech lat, z możliwością jednokrotnego przedłużenia;

 

j)  na podstawie propozycji zarządu walne zgromadzenie mianuje grupy eksperckie, przy czym żadna z grup nie powinna liczyć więcej niż 30 członków, a 1/3 spośród nich może nie być członkami organizacji. Ponadto ustanawia się grupę ekspercką „jedno państwo”, która składa się z przedstawicieli operatorów systemów dystrybucyjnych – dokładnie po jednym z każdego państwa członkowskiego.

 

2.  Procedury przyjęte przez organizację OSD UE gwarantują sprawiedliwe i proporcjonalne traktowanie jej członków oraz odzwierciedlają różnorodność struktury geograficznej i gospodarczej jej członków. W szczególności zgodnie z procedurami:

 

a)  zarząd składa się z prezesa zarządu i 27 przedstawicieli członków, w tym: – [ ] 9 to przedstawiciele członków mających ponad 1 mln użytkowników sieci; – [ ] 9 to przedstawiciele członków mających ponad 100 000 i mniej niż 1 mln użytkowników sieci; – [ ] 9 to przedstawiciele członków mających mniej niż 100 000 mln użytkowników sieci; ab) przedstawiciele istniejących stowarzyszeń operatorów systemów dystrybucyjnych mogą uczestniczyć w spotkaniach zarządu w charakterze obserwatorów;

 

b)   zarząd nie może się składać z więcej niż 3 przedstawicieli członków przynależących do tego samego państwa członkowskiego lub tej samej grupy przemysłowej;

 

c)   każdy wiceprzewodniczący zarządu musi zostać mianowany spośród przedstawicieli członków w każdej z kategorii opisanych w lit. a);

 

e)  przedstawiciele członków przynależących do tego samego państwa członkowskiego lub tej samej grupy przemysłowej nie mogą stanowić większości uczestników grupy eksperckiej;

 

f)   zarząd ustanawia grupę doradców strategicznych, która przekazuje swoje opinie zarządowi oraz grupom eksperckim i składa się z przedstawicieli europejskich stowarzyszeń operatorów systemów dystrybucyjnych oraz z przedstawicieli tych państw członkowskich, które nie są reprezentowane w zarządzie.

Poprawka    174

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Organizacja OSD UE realizuje następujące zadania:

1.  Organizacja OSD UE realizuje następujące zadania:

a)  skoordynowana eksploatacja i planowanie sieci przesyłowych i dystrybucyjnych;

a)  wspieranie skoordynowanej eksploatacji i planowania sieci przesyłowych i dystrybucyjnych;

b)  integracja odnawialnych źródeł energii, wytwarzania rozproszonego i innych zasobów trwale obecnych w sieci dystrybucyjnej, takich jak magazynowanie energii;

b)  poprawa i maksymalizowanie integracji odnawialnych źródeł energii i wytwarzania rozproszonego oraz uruchamianie innych zasobów trwale obecnych w sieci dystrybucyjnej, takich jak magazynowanie energii i integracja sektorowa;

c)  rozwijanie odpowiedzi odbioru;

c)  wspomaganie rozwoju odpowiedzi odbioru;

d)  cyfryzacja sieci dystrybucyjnych, w tym wprowadzenie inteligentnych sieci i inteligentnych systemów pomiarowych;

d)  polepszanie cyfryzacji sieci dystrybucyjnych, w tym wprowadzanie inteligentnych sieci i inteligentnych systemów pomiarowych;

e)  zarządzanie danymi, bezpieczeństwo cybernetyczne i ochrona danych;

e)  gwarantowanie niedyskryminującego i neutralnego dostępu do danych, bez względu na model zarządzania danymi, oraz promowanie normalizacji, transgranicznej wymiany danych, w szczególności w stosownych przypadkach z ENTSO energii elektrycznej, aby ułatwić wymianę danych, cyberbezpieczeństwo i ochronę danych;

f)  udział w opracowywaniu kodeksów sieci w trybie art. 55.

f)  udział w opracowywaniu kodeksów sieci w trybie art. 55.

Poprawka    175

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  współpracuje z ENTSO energii elektrycznej przy monitorowaniu wdrażania kodeksów sieci i wytycznych, które są istotne z punktu widzenia eksploatacji i planowania sieci dystrybucyjnych oraz skoordynowanej eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych i które przyjęto na podstawie niniejszego rozporządzenia;

a)  skutecznie współpracuje z ENTSO energii elektrycznej, Agencją i krajowymi organami regulacyjnymi w celu ułatwienia monitorowania przez Agencję i, w stosownych przypadkach, krajowe organy regulacyjne, wdrażania kodeksów sieci i wytycznych, które są istotne z punktu widzenia eksploatacji i planowania sieci dystrybucyjnych oraz skoordynowanej eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych i które przyjęto na podstawie niniejszego rozporządzenia;

Poprawka    176

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przygotowując ewentualne kodeksy sieci zgodnie z art. 55, organizacja OSD UE prowadzi zakrojone na szeroką skalę konsultacje, na wczesnym etapie oraz w sposób otwarty i przejrzysty, z udziałem wszystkich właściwych zainteresowanych stron, a w szczególności organizacji reprezentujących wszystkie zainteresowane strony, zgodnie z regulaminem wewnętrznym, o którym mowa w art. 50. W konsultacjach tych uczestniczą również krajowe organy regulacyjne i inne organy krajowe, przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem i wytwarzaniem energii elektrycznej, użytkownicy systemu, w tym odbiorcy, operatorzy systemów dystrybucyjnych, w tym odpowiednie zrzeszenia branżowe, organy techniczne i platformy zainteresowanych stron. Celem tych konsultacji jest pozyskanie uwag i wniosków wszystkich właściwych stron na etapie podejmowania decyzji.

1.  Uczestnicząc w opracowywaniu nowych kodeksów sieci zgodnie z art. 55, organizacja OSD UE prowadzi zakrojone na szeroką skalę konsultacje, na wczesnym etapie oraz w sposób otwarty i przejrzysty, z udziałem wszystkich stosownych zainteresowanych stron, a w szczególności organizacji reprezentujących wszystkie zainteresowane strony, zgodnie z regulaminem wewnętrznym, o którym mowa w art. 50. W konsultacjach tych uczestniczą również krajowe organy regulacyjne i inne organy krajowe, przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem i wytwarzaniem energii elektrycznej, użytkownicy systemu, w tym odbiorcy, operatorzy systemów dystrybucyjnych, w tym odpowiednie zrzeszenia branżowe, organy techniczne i platformy zainteresowanych stron. Celem tych konsultacji jest pozyskanie uwag i wniosków wszystkich właściwych stron na etapie podejmowania decyzji.

Poprawka    177

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1.  ENTSO energii elektrycznej oraz organizacja OSD UE opracowują formalny mechanizm mający na celu ułatwienie współpracy między operatorami systemów dystrybucyjnych i operatorami systemów przesyłowych.

Poprawka    178

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 53 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Operatorzy systemów dystrybucyjnych współpracują z operatorami systemów przesyłowych przy planowaniu i eksploatacji swoich sieci. W szczególności operatorzy systemów dystrybucyjnych i przesyłowych prowadzą wymianę wszystkich niezbędnych informacji i danych dotyczących wyników działania aktywów wytwórczych i odpowiedzi odbioru, codziennej eksploatacji ich sieci i długoterminowego planowania inwestycji sieciowych, aby zapewnić rozwój i eksploatację ich sieci w sposób racjonalny pod względem kosztów, bezpieczny i niezawodny.

1.  Operatorzy systemów dystrybucyjnych i operatorzy systemów przesyłowych współpracują ze sobą przy planowaniu i eksploatacji swoich sieci. W szczególności operatorzy systemów dystrybucyjnych i przesyłowych prowadzą wymianę wszystkich niezbędnych informacji i danych dotyczących wyników działania aktywów wytwórczych i odpowiedzi odbioru, codziennej eksploatacji ich sieci i długoterminowego planowania inwestycji sieciowych, aby zapewnić rentowny rozwój i eksploatację, a także bezpieczną i niezawodną eksploatację sieci.

Poprawka    179

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  zasady dotyczące zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych i dystrybucyjnych oraz opłat za przyłączenie do sieci wraz z sygnałami lokalizacyjnymi i zasadami rozliczeń międzyoperatorskich

skreśla się

Poprawka    180

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

p)  zasady dotyczące regionalnych centrów operacyjnych.

skreśla się

Poprawka    181

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Po konsultacji z Agencją, ENTSO energii elektrycznej i z innymi właściwymi zainteresowanymi stronami Komisja ustanawia co trzy lata wykaz priorytetów ustalający obszary określone w ust. 1 , które należy uwzględnić przy opracowywaniu kodeksów sieci. Jeżeli przedmiot kodeksu sieci jest bezpośrednio związany z pracą systemu dystrybucyjnego, a jest mniej istotny z punktu widzenia systemu przesyłowego, Komisja może zobowiązać organizację OSD UE, zamiast ENTSO energii elektrycznej, do powołania komitetu redakcyjnego i przedłożenia Agencji propozycji kodeksu sieci.

2.  Po konsultacji z Agencją, ENTSO energii elektrycznej, organizacją OSD UE i z innymi stosownymi zainteresowanymi stronami Komisja co trzy lata ustanawia wykaz priorytetów ustalający obszary określone w ust. 1, które należy uwzględnić przy opracowywaniu kodeksów sieci. Jeżeli przedmiot kodeksu sieci jest bezpośrednio związany z pracą systemu dystrybucyjnego, a jest mniej istotny z punktu widzenia systemu przesyłowego, Komisja może zobowiązać organizację OSD UE, zamiast ENTSO energii elektrycznej, do powołania komitetu redakcyjnego i przedłożenia Agencji propozycji kodeksu sieci.

Poprawka    182

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Projekty zmian jakiegokolwiek kodeksu sieci przyjętego zgodnie z art. 55 mogą być przedstawiane Agencji przez osoby, które mogą być zainteresowane tym kodeksem sieci, w tym przez ENTSO energii elektrycznej, organizację OSD UE, operatorów systemów przesyłowych, użytkowników systemu i konsumentów. Agencja może również zaproponować zmiany z własnej inicjatywy.

2.  Projekty zmian jakiegokolwiek kodeksu sieci przyjętego zgodnie z art. 55 mogą być przedstawiane Agencji przez podmioty potencjalnie zainteresowane tym kodeksem sieci, w tym przez ENTSO energii elektrycznej, organizację OSD UE, operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, użytkowników systemu i konsumentów. Agencja może również zaproponować zmiany z własnej inicjatywy.

Poprawka    183

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 56 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 56a

 

Do dnia 31 grudnia 2022 r. Komisja oceni istniejące akty wykonawcze zawierające kodeksy sieci i wytyczne, aby stwierdzić, które ich elementy mogłyby zostać z pożytkiem zapisane w aktach ustawodawczych Unii dotyczących wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Komisja przedstawi szczegółowe sprawozdanie z tej oceny Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Sprawozdaniu temu powinny towarzyszyć, w stosownych przypadkach, projekty legislacyjne wynikające z oceny dokonanej przez Komisję.

Poprawka    184

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Przyjmując lub zmieniając wytyczne, Komisja konsultuje się z Agencją, ENTSO energii elektrycznej i, w stosownych przypadkach, z innymi zainteresowanymi stronami.

7.  Przyjmując lub zmieniając wytyczne, Komisja konsultuje się z Agencją, ENTSO energii elektrycznej, organizacją OSD UE i, w stosownych przypadkach, z innymi zainteresowanymi stronami.

Poprawka    185

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 64 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 64a

 

Przegląd

 

Do dnia 1 czerwca 2025 r. Komisja dokona przeglądu i przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wdrożenia niniejszego rozporządzenia wraz z – w stosownym przypadku – wnioskiem ustawodawczym.

Poprawka    186

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Załącznik I

Załącznik I

FUNKCJE REGIONALNYCH CENTRÓW OPERACYJNYCH

FUNKCJE REGIONALNYCH CENTRÓW KOORDYNACYJNYCH

1.  Skoordynowane wyznaczanie zdolności przesyłowych

1.  Skoordynowane wyznaczanie zdolności przesyłowych

1.1.  Regionalne centra operacyjne prowadzą skoordynowane wyznaczanie międzyobszarowych zdolności przesyłowych.

1.1.  Regionalne centra koordynacyjne prowadzą skoordynowane wyznaczanie międzyobszarowych zdolności przesyłowych.

1.2.  Skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych dokonuje się w odpowiednim czasie dla każdego przedziału czasowego funkcjonowania rynku oraz tak często, jak jest to konieczne w przedziale czasowym obejmującym dzień bieżący.

1.2.  Skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych dokonuje się w odpowiednim czasie dla każdego przedziału czasowego funkcjonowania rynku oraz tak często, jak jest to konieczne w przedziale czasowym obejmującym dzień bieżący.

1.3.  Skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych dokonuje się w oparciu o wspólny model systemu zgodnie z pkt 2 oraz o metodę skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych opracowaną przez operatorów systemów przesyłowych z danego regionu pracy systemu.

1.3.  Skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych dokonuje się w oparciu o wspólny model systemu zgodnie z pkt 2 oraz o metodę skoordynowanego wyznaczania zdolności przesyłowych opracowaną przez operatorów systemów przesyłowych z danego regionu pracy systemu.

1.4.  Skoordynowane wyznaczanie zdolności przesyłowych zapewnia wydajne zarządzanie ograniczeniami zgodnie z zasadami zarządzania ograniczeniami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

1.4.  Skoordynowane wyznaczanie zdolności przesyłowych zapewnia wydajne zarządzanie ograniczeniami zgodnie z zasadami zarządzania ograniczeniami określonymi w niniejszym rozporządzeniu.

2.  Skoordynowana analiza bezpieczeństwa

2.  Skoordynowana analiza bezpieczeństwa

2.1.  Regionalne centra operacyjne przeprowadzają skoordynowaną analizę bezpieczeństwa mającą na celu zapewnienie bezpiecznej pracy systemu.

2.1.  Regionalne centra koordynacyjne przeprowadzają skoordynowaną analizę bezpieczeństwa mającą na celu zapewnienie bezpiecznej pracy systemu.

2.2.  Analizę bezpieczeństwa przeprowadza się dla wszystkich przedziałów czasowych planowania operacyjnego z wykorzystaniem wspólnych modeli systemu.

2.2.  Analizę bezpieczeństwa przeprowadza się dla wszystkich przedziałów czasowych planowania operacyjnego z wykorzystaniem wspólnych modeli systemu.

2.3.  Regionalne centra operacyjne udostępniają wyniki skoordynowanej analizy bezpieczeństwa przynajmniej operatorom systemów przesyłowych z danego regionu pracy systemu.

2.3.  Regionalne centra koordynacyjne udostępniają wyniki skoordynowanej analizy bezpieczeństwa przynajmniej operatorom systemów przesyłowych z danego regionu pracy systemu.

2.4.  Jeżeli w wyniku skoordynowanej analizy bezpieczeństwa regionalne centrum operacyjne wykryje ewentualne ograniczenie, opracowuje działania naprawcze służące maksymalizacji efektywności ekonomicznej.

2.4.  Jeżeli w wyniku skoordynowanej analizy bezpieczeństwa regionalne centrum koordynacyjne wykryje ewentualne ograniczenie, opracowuje działania naprawcze służące maksymalizacji efektywności ekonomicznej.

 

2.4 a.  Skoordynowana analiza bezpieczeństwa zostanie przeprowadzona na podstawie wspólnego modelu systemu zgodnie z punktem 2 oraz metody pozwalającej zaprojektować skoordynowane działania naprawcze opracowywane przez operatorów systemów przesyłowych danego regionu pracy systemu.

3.  Tworzenie wspólnych modeli systemu

3.  Tworzenie wspólnych modeli systemu

3.1.  Regionalne centra operacyjne ustanawiają efektywne procesy tworzenia wspólnego modelu systemu dla każdego przedziału czasowego planowania operacyjnego.

3.1.  Regionalne centra koordynacyjne ustanawiają efektywne procesy tworzenia wspólnego modelu systemu dla każdego przedziału czasowego planowania operacyjnego.

3.2.  Operatorzy systemów przesyłowych wyznaczają jedno regionalne centrum operacyjne do celów stworzenia wspólnego modelu systemu dla wszystkich regionów.

3.2.  Operatorzy systemów przesyłowych wyznaczają jedno regionalne centrum koordynacyjne do celów stworzenia wspólnego modelu systemu dla wszystkich regionów.

3.3.  Wspólne modele systemów uwzględniają istotne dane do celów efektywnego planowania operacyjnego i wyznaczania zdolności przesyłowych we wszystkich przedziałach czasowych planowania operacyjnego.

3.3.  Wspólne modele systemów uwzględniają istotne dane do celów efektywnego planowania operacyjnego i wyznaczania zdolności przesyłowych we wszystkich przedziałach czasowych planowania operacyjnego.

3.4.  Wspólne modele systemów udostępnia się wszystkim regionalnym centrom operacyjnym, operatorom systemów przesyłowych, ENTSO energii elektrycznej oraz Agencji, na jej wniosek.

3.4.  Wspólne modele systemów udostępnia się wszystkim regionalnym centrom koordynacyjnym, operatorom systemów przesyłowych, ENTSO energii elektrycznej oraz Agencji, na jej wniosek.

4.  Ocena spójności stosowanych przez operatorów systemów przesyłowych planów obrony przed zagrożeniami oraz planów odbudowy systemu

4.  Ocena spójności stosowanych przez operatorów systemów przesyłowych planów obrony przed zagrożeniami oraz planów odbudowy systemu

4.1.  Wszyscy operatorzy systemów przesyłowych uzgadniają próg, powyżej którego wpływ działań podejmowanych przez jednego operatora systemu przesyłowego lub większą liczbę operatorów systemów przesyłowych w stanie zagrożenia, stanie zaniku zasilania lub stanie odbudowy systemu uznaje się za znaczny w stosunku do innych operatorów systemów przesyłowych wzajemnie połączonych synchronicznie lub niesynchronicznie.

4.1.  Wszyscy operatorzy systemów przesyłowych uzgadniają próg, powyżej którego wpływ działań podejmowanych przez jednego operatora systemu przesyłowego lub większą liczbę operatorów systemów przesyłowych w stanie zagrożenia, stanie zaniku zasilania lub stanie odbudowy systemu uznaje się za znaczny w stosunku do innych operatorów systemów przesyłowych wzajemnie połączonych synchronicznie lub niesynchronicznie.

4.2.  Stosując próg określony zgodnie z pkt 4.1, każde regionalne centrum operacyjne zapewnia wsparcie operatorom systemów przesyłowych z danego regionu pracy systemu przy ocenie spójności stosowanych przez operatorów systemów przesyłowych planów obrony systemu przed zagrożeniami i planów odbudowy systemu.

4.2.  Stosując próg określony zgodnie z pkt 4.1, każde regionalne centrum koordynacyjne zapewnia operatorom systemów przesyłowych z danego regionu pracy systemu wsparcie przy ocenie spójności stosowanych przez operatorów systemów przesyłowych planów obrony systemu przed zagrożeniami i planów odbudowy systemu.

4.3.  Udzielając wsparcia operatorom systemów przesyłowych, regionalne centrum operacyjne:

4.3.  Udzielając wsparcia operatorom systemów przesyłowych, regionalne centrum koordynacyjne:

a)  identyfikuje potencjalne niezgodności;

a)  identyfikuje potencjalne niezgodności;

b)  proponuje działania zaradcze.

b)  proponuje działania zaradcze.

4.4.  Operatorzy systemów przesyłowych uwzględniają proponowane działania zaradcze.

4.4.  Operatorzy systemów przesyłowych uwzględniają proponowane działania zaradcze.

5.  Koordynacja i optymalizacja procesu odbudowy systemu na poziomie regionalnym

5.  Koordynacja i optymalizacja procesu odbudowy systemu na poziomie regionalnym

5.1.  Regionalne centra operacyjne wyposaża się w systemy kontroli nadzorczej i pozyskiwania danych działające w czasie zbliżonym do czasu rzeczywistego z poziomem obserwowalności określonym przy zastosowaniu progu zdefiniowanego zgodnie z pkt 4.1.

 

5.2.  Każde odpowiednie regionalne centrum operacyjne zapewnia pomoc wyznaczonym liderom częstotliwości oraz liderom resynchronizacji w celu zwiększenia efektywności i skuteczności procesu odbudowy systemu. Operatorzy systemów przesyłowych mogą zwracać się o pomoc do regionalnych centrów operacyjnych, jeżeli ich system znajduje się w stanie zaniku zasilania lub stanie odbudowy systemu.

5.2.  Każde odpowiednie regionalne centrum koordynacyjne zapewnia pomoc wyznaczonym liderom częstotliwości oraz liderom resynchronizacji w celu zwiększenia efektywności i skuteczności procesu odbudowy systemu. Operatorzy systemów przesyłowych mogą zwracać się o pomoc do regionalnych centrów koordynacyjnych, jeżeli ich system znajduje się w stanie zaniku zasilania lub stanie odbudowy systemu.

6.  Analiza i sprawozdawczość poeksploatacyjna i pozakłóceniowa

6.  Analiza i sprawozdawczość poeksploatacyjna i pozakłóceniowa

6.1.  Regionalne centra operacyjne badają każdy incydent powodujący przekroczenie progu określonego zgodnie z pkt 4.1 oraz sporządzają z niego sprawozdanie. Organy regulacyjne właściwe dla regionu pracy systemu oraz Agencja mogą uczestniczyć w badaniu na swój wniosek. W sprawozdaniu formułuje się zalecenia mające na celu zapobiegnięcie podobnym incydentom w przyszłości.

6.1.  Regionalne centra koordynacyjne badają każdy incydent powodujący przekroczenie progu określonego zgodnie z pkt 4.1 oraz sporządzają z niego sprawozdanie. Organy regulacyjne właściwe dla regionu pracy systemu oraz Agencja mogą uczestniczyć w badaniu na swój wniosek. W sprawozdaniu formułuje się zalecenia, które mają na celu zapobiegać podobnym incydentom w przyszłości.

6.2.  Sprawozdanie udostępnia się wszystkim operatorom systemów przesyłowych, organom regulacyjnym, Komisji i Agencji. Agencja może wydać zalecenia mające na celu zapobiegnięcie podobnym incydentom w przyszłości.

6.2.  Sprawozdanie udostępnia się wszystkim operatorom systemów przesyłowych, organom regulacyjnym, Komisji i Agencji. Agencja może wydać zalecenia mające na celu zapobiegnięcie podobnym incydentom w przyszłości.

7.  Określanie wielkości rezerwy mocy na poziomie regionalnym

7.  Określanie wielkości rezerwy mocy na poziomie regionalnym

7.1.  Regionalne centra operacyjne określają wymogi w zakresie rezerwy mocy dla regionu pracy systemu. Określanie wymogów w zakresie rezerwy mocy:

7.1.  Regionalne centra koordynacyjne określają wymogi w zakresie rezerwy mocy dla regionu pracy systemu. Określanie wymogów w zakresie rezerwy mocy:

a)  służy ogólnemu celowi, jakim jest utrzymanie bezpieczeństwa pracy systemu w sposób jak najbardziej wydajny pod względem kosztów;

a)  służy ogólnemu celowi, jakim jest utrzymanie bezpieczeństwa pracy systemu w sposób jak najbardziej racjonalny pod względem kosztów;

b)  przeprowadza się dla przedziałów czasowych obejmujących dzień następny lub dzień bieżący;

b)  przeprowadza się dla przedziałów czasowych obejmujących dzień następny lub dzień bieżący;

c)  prowadzi do określenia łącznej wielkości wymaganej rezerwy mocy dla regionu pracy systemu;

c)  prowadzi do określenia łącznej wielkości wymaganej rezerwy mocy dla regionu pracy systemu;

d)  prowadzi do określenia minimalnych wymogów w zakresie rezerwy mocy dla każdego rodzaju rezerwy mocy;

d)  prowadzi do określenia minimalnych wymogów w zakresie rezerwy mocy dla każdego rodzaju rezerwy mocy;

e)  uwzględnia możliwości zastępowania poszczególnych rodzajów rezerw mocy innymi rodzajami rezerw mocy w celu zminimalizowania kosztów zakupu;

e)  uwzględnia możliwości zastępowania poszczególnych rodzajów rezerw mocy innymi rodzajami rezerw mocy w celu zminimalizowania kosztów zakupu;

f)  prowadzi do sformułowania niezbędnych wymogów na potrzeby ewentualnego podziału geograficznego wymaganej rezerwy mocy.

f)  prowadzi do sformułowania niezbędnych wymogów na potrzeby ewentualnego podziału geograficznego wymaganej rezerwy mocy.

8.  Ułatwianie zakupów mocy bilansującej na poziomie regionalnym

8.  Ułatwianie zakupów mocy bilansującej na poziomie regionalnym

8.1.  Regionalne centra operacyjne wspierają operatorów systemów przesyłowych z danego regionu pracy systemu przy określaniu wielkości mocy bilansującej, którą należy zakupić. Określenie wielkości mocy bilansującej:

8.1.  Regionalne centra koordynacyjne wspierają operatorów systemów przesyłowych z danego regionu pracy systemu przy określaniu wielkości mocy bilansującej, którą należy zakupić. Określenie wielkości mocy bilansującej:

a)  przeprowadza się dla przedziałów czasowych obejmujących dzień następny lub dzień bieżący;

a)  przeprowadza się dla przedziałów czasowych obejmujących dzień następny lub dzień bieżący;

b)  uwzględnia możliwości zastępowania poszczególnych rodzajów rezerw mocy innymi rodzajami rezerw mocy w celu zminimalizowania kosztów zakupu;

b)  uwzględnia możliwości zastępowania poszczególnych rodzajów rezerw mocy innymi rodzajami rezerw mocy w celu zminimalizowania kosztów zakupu;

c)  uwzględnia wielkość wymaganej rezerwy mocy, którą powinny zapewnić oferty zakupu energii bilansującej, których nie złożono w oparciu o umowę dotyczącą mocy bilansującej.

c)  uwzględnia wielkość wymaganej rezerwy mocy, którą powinny zapewnić oferty zakupu energii bilansującej, których nie złożono w oparciu o umowę dotyczącą mocy bilansującej;

 

ca)  uwzględniają możliwości zastępowania poszczególnych rodzajów rezerw mocy innymi rodzajami rezerw mocy w celu zminimalizowania kosztów zakupów.

8.2.  Regionalne centra operacyjne wspierają operatorów systemów przesyłowych z danego regionu pracy systemu przy nabywaniu wymaganej wielkości mocy bilansującej określonej zgodnie z pkt 8.1. Zakupy mocy bilansującej:

 

a)  przeprowadza się dla przedziałów czasowych obejmujących dzień następny lub dzień bieżący;

 

b)  uwzględniają możliwości zastępowania poszczególnych rodzajów rezerw mocy innymi rodzajami rezerw mocy w celu zminimalizowania kosztów zakupów.

 

9.  Prognozy wystarczalności sytemu na poziomie regionalnym i opracowywanie działań ograniczających ryzyko

9.  Prognozy wystarczalności sytemu na poziomie regionalnym i opracowywanie działań ograniczających ryzyko

9.1.  Regionalne centra operacyjne przeprowadzają oceny wystarczalności na poziomie regionalnym w przedziale czasowym od następnego tygodnia do dnia bieżącego.

9.1.  Regionalne centra koordynacyjne przeprowadzają oceny wystarczalności na poziomie regionalnym w przedziale czasowym od następnego tygodnia do dnia bieżącego.

9.2.  Regionalne centra operacyjne opierają ocenę wystarczalności na informacjach przekazanych przez operatorów systemów przesyłowych z danego regionu pracy systemu w celu wykrycia przypadków spodziewanego braku wystarczalności w dowolnym obszarze regulacyjnym lub na poziomie regionalnym. Regionalne centra operacyjne uwzględniają możliwe wymiany międzyobszarowe oraz limity bezpieczeństwa pracy systemu we wszystkich przedziałach czasowych planowania operacyjnego.

9.2.  Regionalne centra koordynacyjne opierają ocenę wystarczalności na informacjach przekazanych przez operatorów systemów przesyłowych z danego regionu pracy systemu w celu wykrycia przypadków spodziewanego braku wystarczalności w dowolnym obszarze regulacyjnym lub na poziomie regionalnym. Regionalne centra koordynacyjne uwzględniają możliwe wymiany międzyobszarowe oraz limity bezpieczeństwa pracy systemu we wszystkich przedziałach czasowych planowania operacyjnego.

9.3.   Przeprowadzając ocenę wystarczalności mocy wytwórczych na poziomie regionalnym, regionalne centrum operacyjne koordynuje swoje prace z innymi regionalnymi centrami operacyjnymi w celu:

9.3.   Przeprowadzając ocenę wystarczalności mocy wytwórczych na poziomie regionalnym, regionalne centrum koordynacyjne koordynuje swoje prace z innymi regionalnymi centrami koordynacyjnymi w celu:

a)  weryfikacji założeń i prognoz bazowych;

a)  weryfikacji założeń i prognoz bazowych;

b)  wykrycia ewentualnych przypadków braku wystarczalności w wymiarze międzyregionalnym.

b)  wykrycia ewentualnych przypadków braku wystarczalności w wymiarze międzyregionalnym.

9.4.  Każde regionalne centrum operacyjne dostarcza operatorom systemów przesyłowych z danego regionu pracy systemu oraz innym regionalnym centrom operacyjnym wyniki ocen wystarczalności mocy wytwórczych na poziomie regionalnym wraz z propozycją działań mających na celu ograniczenie ryzyka braku wystarczalności.

9.4.  Każde regionalne centrum koordynacyjne dostarcza operatorom systemów przesyłowych z danego regionu pracy systemu oraz innym regionalnym centrom koordynacyjnym wyniki ocen wystarczalności mocy wytwórczych na poziomie regionalnym wraz z propozycją działań mających na celu ograniczenie ryzyka braku wystarczalności.

10.  Regionalna koordynacja przerw w dostawie energii elektrycznej

10.  Regionalna koordynacja przerw w dostawie energii elektrycznej

10.1.  Każde regionalne centrum operacyjne prowadzi koordynację przerw w dostawie energii elektrycznej w celu monitorowania stanu dostępności odpowiednich aktywów oraz koordynacji ich planów dostępności, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy systemu przesyłowego przy maksymalizacji zdolności połączeń wzajemnych lub systemów przesyłowych mających wpływ na przepływy międzyobszarowe.

10.1.  Każde regionalne centrum koordynacyjne prowadzi koordynację przerw w dostawie energii elektrycznej w celu monitorowania stanu dostępności odpowiednich aktywów oraz koordynacji ich planów dostępności, aby zapewnić bezpieczeństwo pracy systemu przesyłowego przy maksymalizacji zdolności połączeń wzajemnych lub systemów przesyłowych mających wpływ na przepływy międzyobszarowe.

10.2.  Każde regionalne centrum operacyjne prowadzi pojedynczy wykaz istotnych elementów sieci, modułów wytwarzania energii i instalacji odbiorczych w danym regionie pracy systemu oraz udostępnia go w środowisku danych planowania operacyjnego ENTSO-E.

10.2.  Każde regionalne centrum koordynacyjne prowadzi pojedynczy wykaz istotnych elementów sieci, modułów wytwarzania energii i instalacji odbiorczych w danym regionie pracy systemu oraz udostępnia go w środowisku danych planowania operacyjnego ENTSO-E.

10.3.  Każde regionalne centrum operacyjne prowadzi następujące działania związane z koordynacją przerw w dostawie energii elektrycznej w regionie pracy systemu:

10.3.  Każde regionalne centrum koordynacyjne prowadzi następujące działania związane z koordynacją przerw w dostawie energii elektrycznej w regionie pracy systemu:

a)  ocena zgodności planowania wyłączeń z wykorzystaniem sporządzanych przez wszystkich operatorów systemów przesyłowych planów dostępności na następny rok;

a)  ocena zgodności planowania wyłączeń z wykorzystaniem sporządzanych przez wszystkich operatorów systemów przesyłowych planów dostępności na następny rok;

b)  udostępnianie operatorom systemów przesyłowych z danego regionu pracy systemu wykazu wykrytych niezgodności planowania oraz proponowanych rozwiązań mających na celu wyeliminowanie tych niezgodności.

b)  udostępnianie operatorom systemów przesyłowych z danego regionu pracy systemu wykazu wykrytych niezgodności planowania oraz proponowanych rozwiązań mających na celu wyeliminowanie tych niezgodności.

11.  Optymalizacja mechanizmów rozliczeń międzyoperatorskich

11.  Optymalizacja mechanizmów rozliczeń międzyoperatorskich

11.1.   Regionalne centra operacyjne wspierają operatorów systemów przesyłowych z danego regionu pracy systemu przy administrowaniu przepływami finansowymi związanymi z rozliczeniami międzyoperatorskimi, które dotyczą co najmniej dwóch operatorów systemów przesyłowych, takich jak koszty redysponowania, dochód z ograniczeń, niezamierzone odchylenia lub koszty zakupu rezerw.

11.1.  Regionalne centra koordynacyjne wspierają operatorów systemów przesyłowych z danego regionu pracy systemu przy administrowaniu przepływami finansowymi związanymi z rozliczeniami międzyoperatorskimi, które dotyczą co najmniej dwóch operatorów systemów przesyłowych, takich jak koszty redysponowania, dochód z ograniczeń, niezamierzone odchylenia lub koszty zakupu rezerw.

12.  Szkolenia i certyfikacja

12.  Szkolenia i certyfikacja

12.1.  Regionalne centra operacyjne opracowują i realizują szkolenia i programy certyfikacji skupiające się na pracy systemu w regionie, skierowane do pracowników zatrudnionych w działach planowania i sterowniach operatorów systemów przesyłowych z regionu pracy systemu.

12.1.  Regionalne centra koordynacyjne opracowują i realizują szkolenia i programy certyfikacji skupiające się na pracy systemu w regionie, skierowane do pracowników zatrudnionych w działach planowania i sterowniach operatorów systemów przesyłowych z regionu pracy systemu.

12.2.  Szkolenia obejmują wszystkie istotne elementy pracy systemu, w tym regionalne scenariusze kryzysowe.

12.2.  Szkolenia obejmują wszystkie istotne elementy pracy systemu, w tym regionalne scenariusze kryzysowe.

13.  Identyfikacja sytuacji kryzysowych w regionie oraz opracowywanie scenariuszy ograniczania ryzyka mających na celu przegląd planów gotowości na wypadek zagrożeń ustanowionych w państwach członkowskich

13.  Identyfikacja sytuacji kryzysowych w regionie oraz opracowywanie scenariuszy ograniczania ryzyka mających na celu przegląd planów gotowości na wypadek zagrożeń ustanowionych w państwach członkowskich

13.1.  Jeżeli ENTSO energii elektrycznej zleciła tę funkcję, regionalne centra operacyjne ustalają regionalne scenariusze kryzysowe zgodnie z kryteriami określonymi w art. 6 ust. 1 [Risk Preparedness Regulation as proposed by COM(2016) 862].

13.1.  Jeżeli ENTSO energii elektrycznej zleciła tę funkcję, regionalne centra koordynacyjne ustalają regionalne scenariusze kryzysowe zgodnie z kryteriami określonymi w art. 6 ust. 1 [Risk Preparedness Regulation as proposed by COM(2016) 862].

13.2.   Regionalne centra operacyjne przygotowują i przeprowadzają coroczną symulację kryzysu we współpracy z właściwymi organami zgodnie z art. 12 ust. 3 [Risk Preparedness Regulation as proposed by COM(2016) 862].

13.2.  Regionalne centra koordynacyjne przygotowują i przeprowadzają coroczną symulację kryzysu we współpracy z właściwymi organami zgodnie z art. 12 ust. 3 [Risk Preparedness Regulation as proposed by COM(2016) 862].

 

13a.  Określanie potrzeb w zakresie nowych mocy wytwórczych, modernizacji istniejących zdolności lub środków alternatywnych.

 

13a.1.  Regionalne centra koordynacji wspierają operatorów systemów przesyłowych w określaniu potrzeb w zakresie nowych mocy wytwórczych, modernizacji istniejących zdolności lub środków alternatywnych, które zostaną przedłożone grupom regionalnym ustanowionym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 347/2013 i które powinny zostać uwzględnione w dziesięcioletnim planie rozwoju sieci, o którym mowa w art. 51 [recast of Directive 2009/72/EC as proposed by COM(2016) 864/2].

(1)

Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.

(2)

Dz.U. C 288 z 31.8.2017, s. 91.

(3)

Dz.U. C 342 z 12.10.2017, s. 79.


UZASADNIENIE

I. Wprowadzenie

Przez lata systemy elektroenergetyczne w Europie były zdominowane przez krajowe monopole, które kontrolowały cały system od etapu wytworzenia energii przez jej dystrybucję aż do momentu dostarczenia do odbiorcy. Mimo iż taki „odgórny” system zapewniał dostawy energii elektrycznej, to nie umożliwiał jakiejkolwiek konkurencji, co jest niekorzystne dla odbiorców. Począwszy od 1996 r., rynki energii elektrycznej były stopniowo otwierane, aby sprzyjać konkurencji i obniżać ceny. Ostatnie znaczące zmiany w prawodawstwie UE wprowadzono wraz z trzecim pakietem energetycznym w 2009 r.

Od tamtej pory dokonała się jednak rewolucja w dziedzinie wytwarzania energii elektrycznej . W wyniku postępów osiągniętych w dziedzinie odnawialnych źródeł energii oraz innych technologii sektor wytwarzania energii elektrycznej odszedł od scentralizowanego systemu wykorzystującego tradycyjne technologie w kierunku systemu zdecydowanie bardziej rozproszonego. Po raz kolejny prawodawstwo musi zostać dostosowane tak, by przystawało do tej nowej rzeczywistości.

Odnawialne źródła energii (którymi często są siła wiatru lub słońce) wniosły do systemu znaczny stopień nieregularności, co sprawiło, że system trzeba było uelastycznić przy jednoczesnym utrzymaniu gwarancji bezpieczeństwa dostaw energii do odbiorców. Unijne cele w dziedzinie klimatu sprzyjają tworzeniu rozmaitych programów dotacji i wsparcia, które w połączeniu z niepełną współpracą transgraniczną między państwami członkowskimi UE doprowadziły do powstania nadmiernych zdolności wytwórczych na szczeblu UE. W wielu państwach członkowskich regulacje cenowe w połączeniu z rozbieżnymi systemami wsparcia wysyłają w stronę inwestorów niewłaściwe sygnały.

Aby sprostać tym wyzwaniom i przyspieszyć proces dekarbonizacji, sprawozdawca przyjął podejście „rynek na pierwszym miejscu”, które oznacza stworzenie rzeczywiście równych warunków działania dla wszystkich uczestników rynku. Wiąże się to z odejściem od zniekształcających rynek dotacji, niezależnie od tego, czy dotyczą one paliw kopalnych, czy odnawialnych źródeł energii. Uczciwe zasady oznaczają uczciwą konkurencję na rynku. Uczciwy rynek energii elektrycznej przyczyni się zarówno do realizacji unijnych celów w dziedzinie klimatu, jak i do najniższych i najbardziej konkurencyjnych cen dla odbiorców, a jednocześnie zapewni bezpieczeństwo dostaw energii bez nadmiernych nakładów inwestycyjnych.

II. Sprawozdanie

II.1. Rynek na pierwszym miejscu

Fundamentalną zasadą na każdym rynku jest swobodne kształtowanie się cen. W związku z tym zniesienie pułapów cenowych stanowi element o zasadniczym znaczeniu i powinno do tego dojść możliwie najszybciej.

Mechanizmy zdolności wytwórczych są dotacjami, których zasadność jest niewielka, a wręcz żadna, w sytuacji gdy w UE mamy do czynienia z nadmiernymi zdolnościami wytwórczymi. Sprawozdawca uważa, że mechanizmy te należy stosować wyłącznie w ostateczności. Po pierwsze, w ramach oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim należałoby ustalić, że istnieje problem w zakresie wystarczalności. Następnie zainteresowane państwo członkowskie musiałoby zająć się istniejącymi przeszkodami powodującymi ten problem wystarczalności, podejmując w tym celu konkretne zobowiązania podlegające przeglądowi dokonywanemu przez Komisję. Jeżeli problem wystarczalności można rozwiązać jedynie w dłuższym okresie, dopuszczalne byłoby stosowanie mechanizmu zdolności wytwórczych obwarowanego określonymi warunkami i podlegającego unijnym zasadom pomocy państwa. Takie mechanizmy, w miarę możliwości, musiałby mieć charakter transgraniczny.

Równe warunki działania dla wszystkich są kluczowym elementem mającym zapewnić, że ceny są wynikiem konkurencji na rynku. Obecne wsparcie udzielane niektórym producentom w postaci dysponowania priorytetowego i zwolnienia z obowiązku bilansowania zniekształca konkurencję. Sprawozdawca uważa, że aby rynek mógł prawidłowo spełniać swoje zadania, każdy jego uczestnik musi ponosić odpowiedzialność finansową za zachwiania równowagi, które powoduje on w systemie. Takie podejście stanowi właściwą zachętę do utrzymania systemu w równowadze oraz zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa dostaw energii, ograniczając tym samym konieczność stosowania mechanizmów zdolności wytwórczych.

II.2. Obszary rynkowe

Większe obszary rynkowe zapewniają większość płynność, ale osłabiają zachęty do inwestowania w sieci przesyłowe. Sprawozdawca podziela pogląd, że obszary rynkowe powinny być niezmienne w czasie i możliwie największe, a także uwzględniające systemowe ograniczenia przesyłowe. Sprawozdawca sugeruje stosowanie metody kija i marchewki. Po pierwsze, po przeprowadzeniu przeglądu obszarów rynkowych odpowiednie państwa członkowskie powinny jednomyślnie uzgodnić strukturę obszaru rynkowego i, w stosownych przypadkach, konkretne zobowiązania. W przypadku braku możliwości osiągnięcia porozumienia w proces ten powinna włączyć się Komisja w celu przełamania impasu.

II.3. Współpraca regionalna

Na rynku energii elektrycznej zdarzenia w jednym państwie członkowskim wpływają na sytuację w innych państwach w regionie i poza nim. Dla zapewnienia bezpieczeństwa systemu i zapobiegania przerwom w dostawie energii kluczowe znaczenie ma większe zacieśnienie regionalnej współpracy operatorów systemów przesyłowych. Sprawozdawca dostrzega ogromną korzyść, którą działający już regionalni koordynatorzy bezpieczeństwa przynoszą w zakresie zapewniania bezpieczeństwa systemów. W związku z tym, że rynki energii elektrycznej stają się coraz bardziej wzajemnie powiązane, kolejnym logicznym posunięciem jest zacieśnienie tej współpracy przez przydzielanie większej liczby zadań i funkcji na szczeblu regionalnym. Niemniej ostateczna odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemów musi nadal spoczywać na operatorach systemów przesyłowych.

II.4. Odbiorca

Technologia umożliwia obecnie rozpoczęcie działalności na rynku energii elektrycznej nowym podmiotom. W związku z tym kształt rynku musi umożliwiać i ułatwiać włączanie każdego, kto może i chce w nim uczestniczyć, niezależnie od tego, czy uczestnictwo to polega na samodzielnym wytwarzaniu energii, magazynowaniu czy też na odpowiedzi odbioru. Usuwanie barier rynkowych oznacza większą liczbę uczestników rynku oraz większy wybór dla odbiorców. Sprawozdawca proponuje także wprowadzenie we wniosku zmian mających na celu zapewnienie, że odbiorca energii będzie miał możliwość podejmowania świadomych decyzji i dokonywania zmian dostawców w krótkim czasie.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI PRAWNEJ

D(2017)31012

Jerzy Buzek

Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

PHS 08B046

Bruksela

Przedmiot:  Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona)

    (COM(2016)0861 – C8 0492/2016 – 2016/0379(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Prawna rozpatrzyła wyżej wymieniony wniosek zgodnie z art. 104 Regulaminu dotyczącym przekształcenia, wprowadzonym do Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Ustęp 3 tego artykułu brzmi następująco:

„Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi zmian merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję przedmiotowo właściwą.

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 169 i 170, komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku zawierających zmiany.

Poprawki do niezmienionych fragmentów wniosku mogą jednak być dopuszczone – w drodze wyjątku, po rozpatrzeniu każdej z nich – przez przewodniczącego komisji przedmiotowo właściwej, jeżeli uzna on, że jest to niezbędne z przyczyn związanych z wewnętrzną logiką tekstu lub ponieważ poprawki te są nierozerwalnie związane z innymi dopuszczalnymi poprawkami. Przyczyny te należy wymienić w pisemnym uzasadnieniu do poprawek.”

W oparciu o opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu, Rady i Komisji, która przeanalizowała wniosek dotyczący przekształcenia, oraz zgodnie z zaleceniami sprawozdawcy Komisja Prawna uważa, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych oprócz tych, które już zaznaczono jako takie we wniosku lub w opinii grupy roboczej, oraz że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów poprzedniego aktu wraz ze zmianami merytorycznymi, wniosek zawiera zwykłą kodyfikację istniejącego tekstu, bez żadnych zmian merytorycznych.

Podsumowując, na posiedzeniu w dniu 13 lipca 2017 r., Komisja Prawna, przy 21 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się, zaleciła, aby Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisja przedmiotowo właściwa, przystąpiła do prac nad wymienionym wnioskiem zgodnie z art. 104 Regulaminu.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

Załączniki: Sprawozdanie podpisane przez przewodniczącego konsultacyjnej grupy roboczej.


ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 20 czerwca 2017 r.

OPINIA

  PRZEZNACZONA DLA  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

    RADY

    KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej

COM(2016)0861 z dnia 23 lutego 2017r. – 2016/0379(COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w szczególności jego punkt 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, odbyła posiedzenie w dniu 3 maja 2017 r. w celu zbadania między innymi ww. wniosku przedstawionego przez Komisję.

Na tym posiedzeniu(1) konsultacyjna grupa robocza rozpatrująca wniosek w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 714/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany energii i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1228/2003 jednogłośnie stwierdziła, że następujące elementy należy zaznaczyć szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania istotnych zmian:

– w artykule 27 ust. 1 lit. b): dodanie słów „i publikuje”;

– w artykule 27 ust. 1 lit. j): dodanie słów „na podstawie art. 9 ust. 2 [Regulation on risk preparedness as proposed by COM(2016) 862]”;

– w artykule 29 ust. 1 akapit pierwszy i w art. 31 ust. 1: zastąpienie obecnego odniesienia do „art. 8 ust. 1, 2 i 3” odniesieniem do „art. 27 ust. 1, 2 i 3”;

– w artykule 29 ust. 1 akapit drugi: zastąpienie obecnego odniesienia do „art. 8 ust. 2” odniesieniem do „art. 55 ust. 14”;

– w artykule 29 ust. 1 akapit trzeci: zastąpienie obecnego odniesienia do „art. 6 ust. 11” odniesieniem do „art. 54 ust. 1”;

– w art. 30: odniesienie do art. 54;

– w art. 56 ust. 4: słowa „zgodnie z art. 63”;

– w art. 56 ust. 5: zastąpienie obecnego odniesienia do „art. 23 ust. 2” odniesieniem do „art. 63”;

– w artykule 57 ust. 6: skreślenie słów „i na opinii Agencji”.

W wyniku rozpatrzenia wniosku konsultacyjna grupa robocza stwierdziła jednomyślnie, że nie zawiera on innych zmian merytorycznych oprócz tych, które już zostały zaznaczone jako takie. Konsultacyjna grupa robocza stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu z tymi zmianami merytorycznymi wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejącego aktu prawnego, bez zmiany co do istoty.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Dyrektor Generalny     Dyrektor Generalny    Dyrektor Generalny

Wydziału Prawnego    Wydziału Prawnego

(1)

  Konsultacyjna grupa robocza pracowała w oparciu o wersję wniosku w języku angielskim, będącą oryginalną wersją omawianego tekstu.


MINORITY OPINION

Opinia mniejszości (art. 52a Regulaminu) w sprawie sprawozdania dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona)

Angelika Niebler

W wyniku dzisiejszego głosowania w Komisji Przemysłu nad sprawozdaniem dotyczącym rozporządzenia w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej zdecydowano, że transgraniczne linie zasilania muszą być co najmniej w 75 % otwarte dla europejskiej wymiany energii elektrycznej do końca 2025 r., a w przyszłości to Komisja będzie mieć ostateczne słowo przy określaniu nowej konfiguracji obszarów rynkowych energii elektrycznej.

Ten rygorystyczny wskaźnik otwartości wzajemnych połączeń w wysokości 75 % do 2025 r. spowodowałby znaczne ograniczenia w sieci w Niemczech a tym samym ogromne zwiększenie kosztów redyspozycji. Określenie tych konkretnych celów uniemożliwia elastyczne otwarcie linii zasilania w oparciu o wykonalność techniczną i opłacalność, w wyniku czego nie będzie można uwzględnić faktycznych okoliczności, takich jak postępy w rozbudowie sieci w Niemczech.

Jeśli nie uda się osiągnąć tych celów w Niemczech, Komisja będzie mogła przeprowadzić rekonfigurację obszarów rynkowych energii elektrycznej. Grożący przez to podział jednolitego obszaru rynkowego energii elektrycznej Niemiec przyniósłby dramatyczne skutki pod względem kształtowania cen energii elektrycznej i spowodowałby wyraźny podział na linii północ-południe.

Jestem za europejskim wewnętrznym rynkiem energii elektrycznej. Rygorystyczne wymogi dotyczące transgranicznych linii zasilania przewidziane obecnie w sprawozdaniu dotyczącym rozporządzenia w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej uważam jednak za przejaw nieodpowiedzialności, dlatego też głosowałam przeciwko udzieleniu mandatu do przystąpienia do rozmów trójstronnych.


OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (07.12.2017)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej (wersja przekształcona)

(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ivo Belet

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Zasadniczo sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje priorytety Komisji Europejskiej znajdujące się w pakiecie dotyczącym czystej energii: nacisk na efektywność energetyczną, globalne przywództwo UE w zakresie energii ze źródeł odnawialnych oraz zapewnienie odbiorcom energii na uczciwych warunkach.

Wniosek dotyczący rozporządzenia ma na celu stworzenie zintegrowanego rynku energii, który przynosi szereg korzyści, takich jak integracja i rozwój dużych ilości energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych w sposób opłacalny i pozwalający na dalsze oszczędności energii dzięki bardziej przejrzystej polityce cenowej.

Przepisy ogólne

Prawodawstwo UE musi znaleźć równowagę pomiędzy podejściem rynkowym i skutecznością regulacji. Korekty rynkowe mogą się okazać nieuniknione, aby przezwyciężyć niedoskonałości rynku i osiągnąć cele o charakterze społecznym i gospodarczym. Właściwa równowaga jest niezbędna, aby umożliwić transformację energetyczną po najniższych kosztach społecznych.

Dysponowanie priorytetowe

Jeżeli chcemy utrzymać globalne przywództwo UE w zakresie odnawialnych źródeł energii, likwidacja priorytetowego dostępu i dysponowania, które przysługują elektrowniom wytwarzającym energię ze źródeł odnawialnych, może się okazać przedwczesna, w sytuacji gdy na rynku hurtowym wciąż występują zakłócenia. Przepisy dotyczące usunięcia dysponowania priorytetowego i ograniczania należy poddać ostrożnej ocenie.

Opłaty sieciowe i dochód z ograniczeń

Do nowego opracowania taryf sieciowych należy podchodzić ostrożnie. Próbując lepiej odzwierciedlić rzeczywiste warunki użytkowania sieci, nie należy zapominać o zasadzie solidarności.

Proponowany przegląd ogranicza korzystanie z dochodów pochodzących z procedur zarządzania ograniczeniami do kosztów związanych z dostępnością mocy i kosztów związanych z dostępnością zdolności połączeń wzajemnych. W momencie osiągnięcia celów w zakresie połączeń tym bardziej należy pozostawić możliwość przesłania dochodów z ograniczeń z powrotem do użytkowników sieci w celu zapewnienia poparcia społecznego.

Wystarczalność zasobów

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje formalizację skoordynowanej europejskiej metodologii wystarczalności zasobów jako niezbędny krok w kierunku zapewnienia porównywalnych ocen.

Niemniej jednak konieczne jest poświęcenie dalszej uwagi osiągnięciu właściwej równowagi między, z jednej strony, szczeblem europejskim oraz, z drugiej strony, szczeblem regionalnym i krajowym. W związku z tym skoordynowanej europejskiej ocenie wystarczalności zasobów powinny towarzyszyć oceny koncentrujące się na szczeblu krajowym lub regionalnym (o większym stopniu szczegółowości, większej wrażliwości, uwzględniające sytuację lokalną etc.).

Należy odpowiednio zweryfikować powody wprowadzenia mechanizmów zdolności wytwórczych, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw po jak najniższych kosztach dla odbiorców. Koszty mechanizmów zdolności wytwórczych i ich wpływ na rachunki odbiorców powinny zostać poddane starannej ocenie. Mechanizmy zdolności wytwórczych należy tworzyć na podstawie przejrzystych kryteriów, które obejmują elastyczność i nie powinny stać w sprzeczności z celami UE w zakresie klimatu i energii. Mechanizmy zdolności wytwórczych powinny być środkiem przejściowym do wykorzystania w ostateczności, który jest ograniczony w czasie i posiada jasno określoną strategię wyjścia.

Praca systemu przesyłowego

Sprawozdawca uważa, że aby pomyślnie połączyć różne krajowe rynki energii, niezbędna jest skuteczna koordynacja europejskiego systemu energetycznego. Koordynacja regionalna między operatorami systemu przesyłowego to kluczowy element na drodze do unii energetycznej. Ostatnio stała się ona obowiązkowa na mocy różnych rozporządzeń UE (kodeksy sieci i wytyczne). Dalsze przekazywanie zadań i rozszerzenie podstaw współpracy w ramach ośrodków współpracy regionalnej jest z pewnością potrzebne, jednak warto się zastanowić, czy podejście odgórne gwarantuje sukces. Ramy ustawodawcze powinny wspierać opracowywanie europejskiego wymiaru procesu przekazywania w podejściu oddolnym.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2)  Unia energetyczna ma na celu zapewnienie odbiorcom – gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom – bezpiecznej, zrównoważonej, konkurencyjnej i przystępnej cenowo energii. W ujęciu historycznym system elektroenergetyczny był zdominowany przez zintegrowane pionowo, często państwowe monopole eksploatujące duże scentralizowane elektrownie jądrowe lub elektrownie na paliwa kopalne. Rynek wewnętrzny energii elektrycznej, który jest stopniowo realizowany od 1999 roku, ma na celu zapewnienie prawdziwej możliwości wyboru wszystkim konsumentom w Unii, zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorstwom, stworzenie nowych możliwości gospodarczych oraz zwiększenie poziomu handlu transgranicznego, aby osiągnąć w ten sposób zwiększenie wydajności, konkurencyjne ceny i wyższe standardy usług oraz przyczynić się do bezpieczeństwa dostaw i stabilności. Wewnętrzny rynek energii elektrycznej doprowadził do zwiększenia konkurencji, zwłaszcza na poziomie hurtowym, oraz intensyfikacji obrotu transgranicznego. Pozostaje on fundamentem wydajnego rynku energii.

(2)  Unia energetyczna ma na celu zapewnienie odbiorcom – gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom – bezpiecznej, zrównoważonej, konkurencyjnej i przystępnej cenowo energii. W ujęciu historycznym system elektroenergetyczny był zdominowany przez zintegrowane pionowo, często państwowe monopole eksploatujące duże scentralizowane elektrownie jądrowe lub elektrownie na paliwa kopalne. Rynek wewnętrzny energii elektrycznej, który jest stopniowo realizowany od 1999 roku, ma na celu zapewnienie prawdziwej możliwości wyboru wszystkim konsumentom w Unii, zarówno obywatelom, jak i przedsiębiorstwom, stworzenie nowych możliwości gospodarczych dla przedsiębiorstw, promowanie spółdzielczych modeli energetyki obywatelskiej z regionalną wartością dodaną oraz zwiększenie poziomu handlu transgranicznego, aby osiągnąć w ten sposób zwiększenie wydajności, konkurencyjne ceny i wyższe standardy usług oraz przyczynić się do bezpieczeństwa dostaw i stabilności. Wewnętrzny rynek energii elektrycznej doprowadził do zwiększenia konkurencji, zwłaszcza na poziomie hurtowym, oraz intensyfikacji obrotu transgranicznego. Pozostaje on fundamentem wydajnego rynku energii.

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z celami wniosku Komisji w sprawie przekształcenia.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a)  Zasada „efektywność energetyczna przede wszystkim” odgrywa ważną rolę w projektowaniu rynku energii elektrycznej. Dzięki promowaniu równych warunków działania dla rozwiązań po stronie odbioru, w tym odpowiedzi odbioru i usprawnień pod względem efektywności energetycznej, zapewnia ona skuteczność rynku w osiąganiu celów unii energetycznej oraz ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W przeszłości odbiorcy energii elektrycznej zachowywali się całkowicie pasywnie, nabywając energię elektryczną po cenach regulowanych niemających bezpośredniego związku z sytuacją rynkową. W przyszłości odbiorcom należy umożliwić pełne uczestnictwo w rynku na równi z innymi uczestnikami rynku. W celu uwzględnienia coraz większego udziału energii ze źródeł odnawialnych przyszły system elektroenergetyczny musi wykorzystywać wszystkie dostępne źródła elastyczności, w szczególności odpowiedź odbioru i magazynowanie. Aby osiągnąć obniżenie emisyjności przy jak najmniejszym koszcie, system ten musi również wspierać efektywność energetyczną.

(5)  W przeszłości odbiorcy energii elektrycznej zachowywali się całkowicie pasywnie, nabywając energię elektryczną po cenach regulowanych niemających bezpośredniego związku z sytuacją rynkową. W przyszłości odbiorcom należy umożliwić pełne uczestnictwo w rynku na równi z innymi uczestnikami rynku. W celu uwzględnienia coraz większego udziału energii ze źródeł odnawialnych przyszły system elektroenergetyczny musi wykorzystywać wszystkie dostępne źródła elastyczności, w szczególności odpowiedź odbioru i magazynowanie. Aby osiągnąć obniżenie emisyjności przy jak najmniejszym koszcie, system ten musi również wspierać efektywność energetyczną oraz tym samym ograniczać zapotrzebowanie na energię i pobudzać inwestycje w ujęciu długoterminowym.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  Ściślejsza integracja rynkowa i migracja w stronę wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o mniej stabilne źródła wymaga zwiększenia wysiłków w celu koordynacji krajowych polityk energetycznych z sąsiadującymi krajami oraz wykorzystania szans, jakie niesie transgraniczny obrót energią elektryczną.

(6)  Ściślejsza integracja rynkowa i migracja w stronę wytwarzania energii elektrycznej w oparciu o rozproszone i mniej stabilne źródła wymaga zwiększenia wysiłków w celu koordynacji krajowych polityk energetycznych z sąsiadującymi krajami oraz wykorzystania szans, jakie niesie transgraniczny obrót energią elektryczną.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Podstawowe zasady rynkowe powinny przewidywać, że podstawę ustalania cen energii elektrycznej powinno stanowić prawo popytu i podaży. Ceny te powinny sygnalizować, kiedy potrzebna jest energia elektryczna, zapewniając zorientowane rynkowo zachęty do inwestowania w elastyczne źródła, takie jak elastyczne wytwarzanie energii elektrycznej, połączenia wzajemne, odpowiedź odbioru lub magazynowanie.

(8)  Podstawowe zasady rynkowe powinny przewidywać, że podstawę ustalania cen energii elektrycznej powinno stanowić prawo popytu i podaży. Ceny te, oprócz tego, że powinny być zgodne z zasadami solidarności i sprawiedliwego podziału kosztów, powinny sygnalizować, kiedy potrzebna jest energia elektryczna, zapewniając zorientowane rynkowo zachęty do inwestowania w elastyczne źródła, takie jak elastyczne wytwarzanie energii elektrycznej, połączenia wzajemne, odpowiedź odbioru lub magazynowanie.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Obniżenie emisyjności sektora elektroenergetycznego – w sytuacji gdy energia ze źródeł odnawialnych zaczyna zdobywać znaczącą pozycję na rynku – stanowi główny cel unii energetycznej. W miarę jak Unia zmierza w stronę obniżenia emisyjności sektora elektroenergetycznego i zwiększenia popularności odnawialnych źródeł energii istotne jest, aby na tym rynku usunięto istniejące przeszkody dla handlu transgranicznego oraz wspierano inwestycje w infrastrukturę pomocniczą, na przykład bardziej elastyczne wytwarzanie energii elektrycznej, połączenia wzajemne, odpowiedź odbioru i magazynowanie. W celu wsparcia tego przejścia na wytwarzanie z niestabilnych odnawialnych źródeł energii i wytwarzanie rozproszone oraz w celu zapewnienia, aby zasady rynku energii stanowiły podstawę funkcjonowania unijnych rynków energii elektrycznej w przyszłości, należy ponownie skierować uwagę na rynki krótkoterminowe i mechanizm ustalania cen w sposób odzwierciedlający niedobory mocy.

(9)  Obniżenie emisyjności sektora elektroenergetycznego – w sytuacji gdy energia ze źródeł odnawialnych zaczyna zdobywać znaczącą pozycję na rynku – stanowi główny cel unii energetycznej. W miarę jak Unia zmierza w stronę obniżenia emisyjności sektora elektroenergetycznego i zwiększenia popularności odnawialnych źródeł energii istotne jest, aby na tym rynku usunięto istniejące przeszkody dla handlu transgranicznego oraz wspierano inwestycje w infrastrukturę pomocniczą, na przykład bardziej elastyczne wytwarzanie energii elektrycznej, połączenia wzajemne, odpowiedź odbioru i magazynowanie. W celu wsparcia wprowadzenia rozwiązań w zakresie magazynowania energii państwa członkowskie powinny podjąć działania w celu usunięcia przestarzałych przepisów podatkowych prowadzących do podwójnego opodatkowania. W celu wsparcia tego przejścia na wytwarzanie z niestabilnych odnawialnych źródeł energii i wytwarzanie rozproszone oraz w celu zapewnienia, aby zasady rynku energii stanowiły podstawę funkcjonowania unijnych rynków energii elektrycznej w przyszłości, należy ponownie skierować uwagę na rynki krótkoterminowe i mechanizm ustalania cen w sposób odzwierciedlający niedobory mocy.

Uzasadnienie

Skuteczne wprowadzenie magazynowania energii utrudniały przepisy kodeksów podatkowych, które prowadzą do podwójnego opodatkowania. Państwa członkowskie powinny zatem podjąć działania w celu usunięcia tych barier.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(10)  Rynki krótkoterminowe przyczynią się do poprawy płynności i zwiększenia konkurencji poprzez umożliwienie pełnoprawnej obecności na rynku większej liczbie zasobów, zwłaszcza zasobów o bardziej elastycznym charakterze. Skuteczny mechanizm ustalania cen w sposób odzwierciedlający niedobory mocy stanowić będzie dla uczestników rynku zachętę do obecności na nim, wtedy gdy rynek tego najbardziej potrzebuje, oraz zapewni im możliwość odzyskania poniesionych przez nich kosztów na rynku hurtowym. Dlatego też niezmiernie istotne jest zapewnienie, w miarę możliwości, usunięcia administracyjnych i ukrytych pułapów cenowych, aby umożliwić wzrost cen ustalanych w oparciu o ten mechanizm do poziomu wartości niedostarczonej energii. Rynki krótkoterminowe oraz mechanizm ustalania cen w sposób odzwierciedlający niedobory mocy – gdy już w pełni wpiszą się w strukturę rynku – przyczynią się do wyeliminowania innych środków, takich jak mechanizmy zdolności wytwórczych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii. Jednocześnie mechanizm ustalania cen w sposób odzwierciedlający niedobory mocy nieprzewidujący pułapów cenowych na rynku hurtowym nie powinien zagrażać możliwości zapewnienia wiarygodnych i stabilnych cen odbiorcom końcowym, w szczególności gospodarstwom domowym i MŚP.

(10)  Rynki krótkoterminowe przyczynią się do poprawy płynności i zwiększenia konkurencji poprzez umożliwienie pełnoprawnej obecności na rynku większej liczbie zasobów, zwłaszcza zasobów o bardziej elastycznym charakterze. Skuteczny mechanizm ustalania cen w sposób odzwierciedlający niedobory mocy stanowić będzie dla uczestników rynku zachętę do obecności na nim, wtedy gdy rynek tego najbardziej potrzebuje, oraz zapewni im możliwość odzyskania poniesionych przez nich kosztów na rynku hurtowym. Dlatego też niezmiernie istotne jest zapewnienie, w miarę możliwości, usunięcia administracyjnych i ukrytych pułapów cenowych, aby umożliwić wzrost cen ustalanych w oparciu o ten mechanizm do poziomu wartości niedostarczonej energii. Rynki krótkoterminowe oraz mechanizm ustalania cen w sposób odzwierciedlający niedobory mocy – gdy już w pełni wpiszą się w strukturę rynku – przyczynią się do wyeliminowania innych środków, takich jak mechanizmy zdolności wytwórczych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii. Jednocześnie mechanizm ustalania cen w sposób odzwierciedlający niedobory mocy nieprzewidujący pułapów cenowych na rynku hurtowym nie powinien zagrażać możliwości zapewnienia wiarygodnych, stabilnych oraz przystępnych cen odbiorcom końcowym, w szczególności gospodarstwom domowym i MŚP.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(12)  Warunkiem niezbędnym dla skutecznej konkurencji na wewnętrznym rynku energii elektrycznej są niedyskryminacyjne i przejrzyste opłaty za korzystanie z sieci, w tym również z połączeń wzajemnych w systemie przesyłowym. Dostępna zdolność tych linii powinna zostać ustalona na najwyższym dopuszczalnym poziomie zgodnym ze standardami bezpiecznej eksploatacji sieci.

(12)  Warunkiem niezbędnym dla skutecznej konkurencji na wewnętrznym rynku energii elektrycznej są niedyskryminacyjne, przejrzyste i adekwatne opłaty za korzystanie z sieci, w tym również z połączeń wzajemnych w systemie przesyłowym. Dostępna zdolność tych linii powinna zostać ustalona na najwyższym dopuszczalnym poziomie zgodnym ze standardami bezpiecznej eksploatacji sieci.

Uzasadnienie

Poprawka jest zgodna z celami wniosku Komisji w sprawie przekształcenia.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14)  W celu skutecznego ukierunkowania niezbędnych inwestycji ceny również powinny być źródłem sygnałów wskazujących, gdzie energia elektryczna jest najbardziej potrzebna. W obszarowym systemie elektroenergetycznym zapewnienie sygnałów prawidłowo wskazujących tę lokalizację wymaga spójnego, obiektywnego i wiarygodnego określenia obszarów rynkowych w ramach przejrzystego procesu. Aby zapewnić wydajną eksploatację i planowanie unijnej sieci elektroenergetycznej oraz zagwarantować skuteczne sygnały cenowe w odniesieniu do nowych zdolności wytwórczych, odpowiedzi odbioru lub infrastruktury przesyłowej, obszary rynkowe powinny odzwierciedlać ograniczenie strukturalne. W szczególności w celu wyeliminowania ograniczenia wewnątrzobszarowego nie należy redukować międzyobszarowych zdolności przesyłowych.

(14)  W celu skutecznego ukierunkowania niezbędnych inwestycji ceny również powinny być źródłem sygnałów wskazujących, gdzie energia elektryczna jest najbardziej potrzebna. W obszarowym systemie elektroenergetycznym zapewnienie sygnałów prawidłowo wskazujących tę lokalizację wymaga spójnego, obiektywnego i wiarygodnego określenia obszarów rynkowych w ramach przejrzystego procesu. Aby zapewnić wydajną eksploatację i planowanie unijnej sieci elektroenergetycznej oraz zagwarantować skuteczne sygnały cenowe w odniesieniu do nowych zdolności wytwórczych, odpowiedzi odbioru, magazynowania energii lub infrastruktury przesyłowej, obszary rynkowe powinny odzwierciedlać ograniczenie strukturalne. W szczególności w celu wyeliminowania ograniczenia wewnątrzobszarowego nie należy redukować międzyobszarowych zdolności przesyłowych.

Uzasadnienie

Zapewnienie, by magazynowanie energii było uznawane za nową klasę aktywów energetycznych w prawie UE.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Wydajne obniżenie emisyjności systemu elektroenergetycznego poprzez integrację rynku wymaga systematycznego znoszenia przeszkód dla handlu transgranicznego, aby wyeliminować rozdrobnienie rynku i zapewnić unijnym odbiorcom energii możliwość czerpania pełnych korzyści wynikających ze zintegrowanych rynków energii elektrycznej oraz konkurencji.

(15)  Wydajne obniżenie emisyjności systemu elektroenergetycznego do 2050 r. poprzez integrację rynku wymaga systematycznego znoszenia przeszkód dla handlu transgranicznego, aby wyeliminować rozdrobnienie rynku i zapewnić unijnym odbiorcom energii możliwość czerpania pełnych korzyści wynikających ze zintegrowanych rynków energii elektrycznej oraz konkurencji. Musi ono także zapewniać sprawiedliwą transformację regionom wydobycia węgla oraz tym częściom rynku energii elektrycznej, które nadal w dużej mierze opierają się na energii elektrycznej wytwarzanej z węgla, ponieważ ich likwidacja, konieczna w ramach przejścia do elastycznego i zrównoważonego systemu elektroenergetycznego umożliwiającego Unii spełnienie wymogów porozumienia paryskiego, będzie wymagała podjęcia wielu wyzwań gospodarczych i społecznych.

Uzasadnienie

Dekarbonizacja musi sprzyjać włączeniu społecznemu, być sprawiedliwa i uzgodniona przez wszystkie zainteresowane strony, a także musi uwzględniać skutki społeczne, gospodarcze i środowiskowe oraz trwałe alternatywne rozwiązania w zakresie zatrudnienia, szczególnie w przypadkach, w których stopniowe wycofywanie się powiązane jest z zakończeniem działalności wydobywczej. Wkrótce mają się rozpocząć działania przygotowawcze dotyczące ustanowienia dialogu w ramach platformy ds. węgla, którego celem jest omówienie kwestii związanych z zarządzaniem, sprawiedliwym przekształcaniem i zamykaniem instalacji, a zasady rynku energii elektrycznej UE powinny być zgodne z tymi działaniami.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(15a)  Należy uznać rolę, jaką odgrywa priorytetowe dysponowanie w odniesieniu do instalacji wytwórczych wykorzystujących niestabilne odnawialne źródła energii pod względem wspierania Unii w osiąganiu jej celów w zakresie stosowania energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  ENTSO energii elektrycznej powinna przeprowadzić dogłębną ocenę wystarczalności zasobów na poziomie Unii w średnio- i długoterminowej perspektywie, aby zapewnić obiektywną podstawę oceny problemu wystarczalności. Problem wystarczalności zasobów, który mają wyeliminować mechanizmy zdolności wytwórczych, należy określić na podstawie oceny przeprowadzonej na szczeblu UE.

(26)  ENTSO energii elektrycznej powinna przeprowadzić dogłębną ocenę wystarczalności zasobów na poziomie Unii w średnio- i długoterminowej perspektywie, aby zapewnić obiektywną podstawę oceny problemu wystarczalności. Ocena ta powinna zostać uzupełniona bardziej szczegółowymi ocenami na poziomie obszarów rynkowych, państw członkowskich i regionów. Problem wystarczalności zasobów, który mają wyeliminować mechanizmy zdolności wytwórczych, należy określić na podstawie tychże ocen.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 27

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(27)  Ocenie wystarczalności zasobów w perspektywie średnio- i długoterminowej (w przedziale od następnego roku do następnych 10 lat) przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu przyświeca inny cel niż sezonowym prognozom (na następne sześć miesięcy) określonym w art. 9 [Regulation on risk preparedness as proposed by COM(2016) 862]. Oceny średnio- i długoterminowe wykorzystuje się głównie do oceny konieczności zastosowania mechanizmów zdolności wytwórczych, natomiast sezonowe prognozy wykorzystuje się, aby ostrzec o zagrożeniach mogących pojawić się w okresie kolejnych sześciu miesięcy, które prawdopodobnie doprowadziłyby do znacznego pogorszenia się sytuacji w zakresie dostaw energii elektrycznej. Ponadto regionalne centra operacyjne przeprowadzają również oceny wystarczalności na poziomie regionalnym, jak określono w unijnych przepisach dotyczących pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej. Te oceny wystarczalności obejmujące bardzo bliski horyzont czasowy (w przedziale od następnego tygodnia do następnego dnia) są wykorzystywane w kontekście pracy systemu.

(27)  Ocenie wystarczalności zasobów w perspektywie średnio- i długoterminowej (w przedziale od następnego roku do następnych 10 lat) przewidzianej w niniejszym rozporządzeniu przyświeca inny cel niż sezonowym prognozom (na następne sześć miesięcy) określonym w art. 9 [Regulation on risk preparedness as proposed by COM(2016) 862]. Oceny średnio- i długoterminowe wykorzystuje się głównie do oceny konieczności zastosowania mechanizmów zdolności wytwórczych, natomiast sezonowe prognozy wykorzystuje się, aby ostrzec o zagrożeniach mogących pojawić się w okresie kolejnych sześciu miesięcy, które prawdopodobnie doprowadziłyby do znacznego pogorszenia się sytuacji w zakresie dostaw energii elektrycznej. Ponadto regionalne centra koordynacji przeprowadzają również oceny wystarczalności na poziomie regionalnym, jak określono w unijnych przepisach dotyczących pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej. Te oceny wystarczalności obejmujące bardzo bliski horyzont czasowy (w przedziale od następnego tygodnia do następnego dnia) są wykorzystywane w kontekście pracy systemu.

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka    14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28)  Przed wprowadzeniem mechanizmów zdolności wytwórczych państwa członkowskie powinny ocenić zakłócenia regulacyjne przyczyniające się do pogłębienia problemu wystarczalności zasobów. Państwa członkowskie należy zobowiązać do wprowadzenia środków mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych zakłóceń wraz z określeniem harmonogramu ich wdrożenia. Mechanizmy zdolności wytwórczych należy wprowadzać wyłącznie w celu wyeliminowania nadal występujących problemów, którym nie można zaradzić poprzez usunięcie wspomnianych zakłóceń.

(28)  Przed wprowadzeniem mechanizmów zdolności wytwórczych państwa członkowskie powinny ocenić zakłócenia regulacyjne przyczyniające się do pogłębienia problemu wystarczalności zasobów. Państwa członkowskie należy zobowiązać do wprowadzenia środków mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych zakłóceń wraz z określeniem harmonogramu ich wdrożenia. Mechanizmy zdolności wytwórczych należy wprowadzać wyłącznie w celu wyeliminowania nadal występujących problemów, takich jak bezpieczeństwo dostaw energii, którym nie można zaradzić poprzez usunięcie wspomnianych zakłóceń.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Należy ustanowić szczegółowe przepisy ułatwiające skuteczny transgraniczny udział w mechanizmach zdolności wytwórczych innych niż systemy rezerw. Operatorzy systemów przesyłowych działający w kontekście transgranicznym powinni ułatwiać zainteresowanym wytwórcom udział w mechanizmach zdolności wytwórczych w innych państwach członkowskich. W tym celu powinni oni wyznaczać pułap zdolności, do jakiego jednostki wytwórcze mogłyby uczestniczyć w mechanizmach transgranicznych, umożliwiać to uczestnictwo i weryfikować dostępność. Krajowe organy regulacyjne powinny egzekwować przepisy dotyczące aspektów transgranicznych w państwach członkowskich.

(31)  Należy ustanowić szczegółowe przepisy ułatwiające skuteczny transgraniczny udział w mechanizmach zdolności wytwórczych innych niż rezerwy strategiczne. Operatorzy systemów przesyłowych działający w kontekście transgranicznym powinni ułatwiać zainteresowanym wytwórcom udział w mechanizmach zdolności wytwórczych w innych państwach członkowskich. W tym celu powinni oni wyznaczać pułap zdolności, do jakiego jednostki wytwórcze mogłyby uczestniczyć w mechanizmach transgranicznych, umożliwiać to uczestnictwo i weryfikować dostępność. Krajowe organy regulacyjne powinny egzekwować przepisy dotyczące aspektów transgranicznych w państwach członkowskich.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Ze względu na zróżnicowanie krajowych systemów elektroenergetycznych i ograniczenia techniczne istniejących sieci elektroenergetycznych najlepszym podejściem do kwestii osiągnięcia postępów w integracji rynku będzie często podejście realizowane na poziomie regionalnym. Należy zatem wzmacniać współpracę regionalną operatorów systemów przesyłowych. W celu zapewnienia skutecznej współpracy nowe ramy regulacyjne powinny przewidywać wzmocnione zarządzanie na poziomie regionalnym oraz zwiększony nadzór regulacyjny, w tym zwiększone uprawnienia decyzyjne Agencji w kwestiach transgranicznych. Ściślejsza współpraca państw członkowskich może być również konieczna w sytuacjach kryzysowych, aby zwiększyć bezpieczeństwo dostaw oraz ograniczyć zakłócenia na rynku.

(32)  Ze względu na zróżnicowanie krajowych systemów elektroenergetycznych i ograniczenia techniczne istniejących sieci elektroenergetycznych najlepszym i najbardziej opłacalnym podejściem do kwestii osiągnięcia postępów w integracji rynku będzie często podejście realizowane na poziomie regionalnym. Należy zatem wzmacniać współpracę regionalną operatorów systemów przesyłowych. W celu zapewnienia skutecznej współpracy nowe ramy regulacyjne powinny przewidywać wzmocnione zarządzanie na poziomie regionalnym oraz zwiększony nadzór regulacyjny, w tym zwiększone uprawnienia decyzyjne Agencji w kwestiach transgranicznych. Ściślejsza współpraca państw członkowskich może być również konieczna w sytuacjach kryzysowych, aby zwiększyć bezpieczeństwo dostaw oraz ograniczyć zakłócenia na rynku.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 35

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(35)  Regionalne centra operacyjne powinny wykonywać określone funkcje, w sytuacji gdy regionalizacja tych funkcji wnosi wartość dodaną w porównaniu z ich realizacją na poziomie krajowym. Funkcje regionalnych centrów operacyjnych powinny obejmować funkcje wykonywane przez regionalnych koordynatorów bezpieczeństwa, jak również dodatkowe funkcje z zakresu pracy systemu, funkcjonowania rynku i gotowości na wypadek zagrożeń. Z zakresu funkcji realizowanych przez regionalne centra operacyjne należy wyłączyć pracę systemu elektroenergetycznego w czasie rzeczywistym.

(35)  Regionalne centra koordynacji powinny wykonywać określone funkcje, w sytuacji gdy regionalizacja tych funkcji wnosi wartość dodaną w porównaniu z ich realizacją na poziomie krajowym. Funkcje regionalnych centrów koordynacji powinny obejmować funkcje wykonywane przez regionalnych koordynatorów bezpieczeństwa, jak również dodatkowe funkcje o znaczeniu regionalnym. Z zakresu funkcji realizowanych przez regionalne centra koordynacji należy wyłączyć pracę systemu elektroenergetycznego w czasie rzeczywistym.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 36

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(36)  Regionalne centra operacyjne powinny przede wszystkim działać na rzecz sprawnego funkcjonowania systemu i rynku w regionie, a nie w interesie jakiegokolwiek pojedynczego podmiotu. Dlatego też regionalnym centrom operacyjnym należy powierzyć – w odniesieniu do niektórych funkcji – uprawnienia do podejmowania decyzji w kontekście własnych działań oraz decyzji nakazujących podjęcie działań przez operatorów systemów przesyłowych w regionie pracy systemu, a także większą rolę doradczą w odniesieniu do pozostałych funkcji.

(36)  Regionalne centra koordynacji powinny przede wszystkim działać na rzecz sprawnego funkcjonowania systemu i rynku w regionie, a nie w interesie jakiegokolwiek pojedynczego podmiotu. Dlatego też regionalne centra koordynacji powinny pełnić większą rolę doradczą dzięki zdolności do wydawania zaleceń.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  W celu zwiększenia wydajności sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej w Unii oraz zapewnienia ścisłej współpracy z operatorami systemów przesyłowych i ENTSO energii elektrycznej należy utworzyć europejską organizację zrzeszającą operatorów systemów dystrybucyjnych z Unii („organizacja OSD UE”). Zadania organizacji OSD UE powinny zostać właściwie określone, a jej metody pracy powinny gwarantować skuteczność działania, przejrzystość oraz reprezentatywność unijnych operatorów systemów dystrybucyjnych. Organizacja OSD UE powinna ściśle współpracować z ENTSO energii elektrycznej przy opracowywaniu i wdrażaniu kodeksów sieci, w stosownych przypadkach, oraz powinna prowadzić prace ukierunkowane na wydawanie wytycznych w zakresie włączania m.in. wytwarzania rozproszonego i magazynowania w sieciach dystrybucyjnych lub w zakresie innych obszarów związanych z zarządzaniem sieciami dystrybucyjnymi.

(38)  W celu zwiększenia wydajności sieci dystrybucyjnych energii elektrycznej w Unii oraz zapewnienia ścisłej współpracy z operatorami systemów przesyłowych i ENTSO energii elektrycznej należy utworzyć europejską organizację zrzeszającą operatorów systemów dystrybucyjnych z Unii („organizacja OSD UE”). Zadania organizacji OSD UE powinny zostać właściwie określone, a jej metody pracy powinny gwarantować niezależność, neutralność, skuteczność działania, przejrzystość oraz reprezentatywność unijnych operatorów systemów dystrybucyjnych, z poszanowaniem regionalnej specyfiki sieci dystrybucyjnych. Organizacja OSD UE powinna ściśle współpracować z ENTSO energii elektrycznej przy opracowywaniu i wdrażaniu kodeksów sieci, w stosownych przypadkach, oraz powinna prowadzić prace ukierunkowane na wydawanie wytycznych w zakresie włączania m.in. wytwarzania rozproszonego i magazynowania w sieciach dystrybucyjnych lub w zakresie innych obszarów związanych z zarządzaniem sieciami dystrybucyjnymi.

Uzasadnienie

Sieci dystrybucyjne znacznie się od siebie różnią w obrębie całej Europy: począwszy od poziomu napięcia, przez topologię, naturalne ukształtowanie danego obszaru, na strukturze zużycia przez użytkowników skończywszy. Tę specyfikę należy mieć na uwadze w związku z działaniem organizacji OSD UE.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ustanowienie podstaw skutecznego osiągnięcia celów europejskiej unii energetycznej, a w szczególności ram dotyczących klimatu i energii na okres 2020–203030, poprzez aktywację sygnałów rynkowych w celu zwiększenia elastyczności, dalszego obniżenia emisyjności i pobudzenia innowacji;

a)  ustanowienie podstaw skutecznego osiągnięcia celów europejskiej unii energetycznej, a w szczególności ram dotyczących klimatu i energii na okres 203030, poprzez aktywację sygnałów rynkowych w celu zwiększenia elastyczności, efektywności energetycznej i pobudzenia innowacji, także z uwzględnieniem roli połączeń wzajemnych i rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii pod względem przejścia do zrównoważonego systemu elektroenergetycznego;

_________________

_________________

30 COM/2014/015 final.

30 COM/2014/015 final.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  ustanowienie podstawowych zasad prawidłowo funkcjonujących, zintegrowanych rynków energii elektrycznej, które umożliwiają dostęp do rynku na zasadzie niedyskryminacji wszystkim dostawcom zasobów i odbiorcom energii elektrycznej, wzmacniają pozycję konsumentów, umożliwiają odpowiedź odbioru i efektywność energetyczną, ułatwiają agregowanie rozproszonego popytu i podaży oraz przyczyniają się do obniżenia emisyjności gospodarki poprzez umożliwienie integracji rynku oraz rekompensowanie na zasadach rynkowych energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych;

b)  ustanowienie podstawowych zasad prawidłowo funkcjonujących, zintegrowanych rynków energii elektrycznej, które umożliwiają dostęp do rynku na zasadzie niedyskryminacji wszystkim dostawcom zasobów i odbiorcom energii elektrycznej, wzmacniają pozycję konsumentów, umożliwiają odpowiedź odbioru, magazynowanie energii i efektywność energetyczną, ułatwiają agregowanie rozproszonego popytu i podaży, promują wystarczające poziomy elektroenergetycznych połączeń wzajemnych oraz przyczyniają się do obniżenia emisyjności gospodarki poprzez umożliwienie integracji rynku oraz rekompensowanie na zasadach rynkowych energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  „ograniczenie” oznacza sytuację, w której wszystkie składane przez uczestników rynku zlecenia obrotu między dwoma obszarami rynkowymi nie mogą zostać wykonane, ponieważ ich realizacja w znacznym stopniu wpłynęłaby na fizyczne przepływy energii w elementach sieci, które nie są w stanie obsłużyć tych przepływów ;

c)  „ograniczenie” oznacza sytuację, w której wszystkie składane przez uczestników rynku zlecenia obrotu nie mogą zostać wykonane, ponieważ ich realizacja w znacznym stopniu wpłynęłaby na fizyczne przepływy energii w elementach sieci, które nie są w stanie obsłużyć tych przepływów.

Uzasadnienie

Pierwotna definicja oznaczałaby, że ograniczenia mogą występować tylko między dwoma obszarami rynkowymi, a nie w obrębie jednego obszaru rynkowego. Poprawka jest zatem niezbędna również w celu zapewnienia zgodności z definicją obszaru rynkowego.

Poprawka    23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera u

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

u)  „mechanizm zdolności wytwórczych” oznacza środek administracyjny mający na celu zapewnienie osiągnięcia pożądanego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii poprzez rekompensowanie zasobów za ich dostępność, z wyłączeniem środków dotyczących usług pomocniczych;

u)  „mechanizm zdolności wytwórczych” oznacza środek administracyjny zapewniający konieczny poziom bezpieczeństwa dostaw energii poprzez rekompensowanie zasobów za ich dostępność, z wyłączeniem środków dotyczących usług pomocniczych, przyjmowany zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, zasadami pomocy państwa, a także z zasadami konieczności, proporcjonalności i niedyskryminacji;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera v

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(v)  „rezerwa strategiczna” oznacza mechanizm zdolności wytwórczych, w którym zasobami dysponuje się wyłącznie w przypadku, gdy nie powiodło się rozliczenie rynku dnia następnego i rynku dnia bieżącego, operatorzy systemów przesyłowych wyczerpali swoje zasoby bilansujące w celu osiągnięcia równowagi między popytem a podażą, a niezbilansowania na rynku w okresie, gdy dysponowano rezerwami, rozlicza się według wartości niedostarczonej energii;

(v)  „rezerwa strategiczna” oznacza mechanizm zdolności wytwórczych, w którym zasoby znajdują się poza rynkiem i dysponuje się nimi wyłącznie w przypadku, gdy nie powiodło się rozliczenie rynku dnia następnego, operatorzy systemów przesyłowych wyczerpali swoje zasoby bilansujące w celu osiągnięcia równowagi między popytem a podażą, a niezbilansowania na rynku w okresie, gdy dysponowano rezerwami, rozlicza się według wartości niedostarczonej energii;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  ceny ustala się na podstawie popytu i podaży;

a)  ceny zasadniczo odzwierciedlają popyt i podaż;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  unika się działań, które uniemożliwiają kształtowanie się cen na podstawie popytu i podaży lub stanowią bodziec zniechęcający do rozwijania bardziej elastycznego wytwarzania, niskoemisyjnego wytwarzania lub bardziej elastycznego popytu;

b)  unika się działań, które uniemożliwiają kształtowanie się cen na podstawie popytu i podaży, chyba że mają one na celu solidarny i sprawiedliwy podział kosztów i w wystarczającym stopniu uwzględniają konsumentów dotkniętych ubóstwem energetycznym;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wspiera się rozwój bardziej elastycznego wytwarzania, niskoemisyjnego wytwarzania i bardziej elastycznego popytu;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)   od operatorów rynku wymaga się przeprowadzenia oceny ryzyka szkód stwarzanego przez nowe produkty i usługi dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi oraz odpowiedniego dostosowania swoich ofert;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)   krajowe organy regulacyjne monitorują wydarzenia na rynku i w razie potrzeby modyfikują środki ochrony;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  konsumentom i małym przedsiębiorstwom umożliwia się uczestnictwo w rynku poprzez agregowanie wytwarzania z wielu instalacji wytwórczych lub obciążenia z wielu instalacji odbiorczych, aby umożliwić przedstawianie wspólnych ofert na rynku energii elektrycznej oraz umożliwić ich wspólną obsługę w systemie elektroenergetycznym, nie naruszając postanowień traktatu UE dotyczących konkurencji;

d)  konsumentom i małym przedsiębiorstwom umożliwia się uczestnictwo w rynku, indywidualnie i grupowo, poprzez uczestnictwo w lokalnej społeczności energetycznej oraz zachęca się do uczestnictwa poprzez agregowanie wytwarzania z wielu instalacji wytwórczych lub obciążenia z wielu instalacji odbiorczych, aby umożliwić przedstawianie wspólnych ofert na rynku energii elektrycznej oraz umożliwić ich wspólną obsługę w systemie elektroenergetycznym, nie naruszając postanowień traktatu UE dotyczących konkurencji;

Uzasadnienie

Ogólne zasady rynku energii elektrycznej UE powinny stanowić podstawę dla uznawania i zaangażowania wszystkich form aktywnego uczestnictwa konsumentów, nie tylko przez agregowanie.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  zasady rynkowe muszą wspierać dekarbonizację gospodarki poprzez umożliwienie integracji energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych oraz zapewnienie zachęt do wprowadzania efektywności energetycznej;

e)  zasady rynkowe muszą wspierać dekarbonizację gospodarki dzięki zachętom do integracji energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych oraz do wprowadzania efektywności energetycznej;

Poprawka    32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  zasady rynkowe muszą generować odpowiednie zachęty do inwestowania w wytwarzanie, magazynowanie, efektywność energetyczną i odpowiedź odbioru, aby zaspokoić potrzeby rynku, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii;

f)  zasady rynkowe muszą mieć na celu generowanie odpowiednich zachęt do inwestowania w wytwarzanie, w szczególności w zakresie długoterminowych inwestycji w niskoemisyjne wytwarzanie, magazynowanie, efektywność energetyczną i odpowiedź odbioru, aby zaspokoić potrzeby rynku, a tym samym zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii;

Poprawka    33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  unika się przeszkód w transgranicznym przepływie energii elektrycznej oraz zawieraniu transgranicznych transakcji na rynkach energii elektrycznej oraz na rynkach usług pokrewnych;

g)  usuwa się przeszkody w transgranicznym przepływie energii elektrycznej oraz zawieraniu transgranicznych transakcji na rynkach energii elektrycznej oraz na rynkach usług pokrewnych;

Poprawka    34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  wszystkie zasoby w zakresie wytwarzania, magazynowania i popytu uczestniczą w rynku na tych samych warunkach;

i)  wszystkie zasoby w zakresie wytwarzania, magazynowania i popytu uczestniczą w rynku na tych samych warunkach, w sposób, który uwzględnia korzyści i koszty generowane przez te zasoby względem środowiska i systemu, ich stabilność oraz wkład w cele obniżenia emisyjności ustanowione w porozumieniu paryskim z 2015 r. i w dyrektywie (UE) .../...; [dyrektywa w sprawie energii ze źródeł odnawialnych];

Poprawka    35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m)  zasady rynkowe muszą umożliwiać wejście na rynek i opuszczenie rynku przedsiębiorstwom wytwarzającym i dostarczającym energię elektryczną w oparciu o ich własną ocenę ekonomicznej i finansowej rentowności ich działalności;

m)  zasady rynkowe muszą umożliwiać wejście na rynek i opuszczenie rynku przedsiębiorstwom wytwarzającym energię elektryczną, magazynującym energię i dostarczającym energię elektryczną w oparciu o ich własną ocenę ekonomicznej i finansowej rentowności ich działalności;

Uzasadnienie

Jako że magazynowanie jest definiowane jako odrębna działalność w systemie elektroenergetycznym, przedsiębiorstwa magazynujące energię muszą mieć możliwość podejmowania decyzji o wejściu na rynek lub opuszczeniu rynku na tej samej zasadzie co inni uczestnicy rynku.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3a

 

Sprawiedliwa transformacja

 

Komisja wspiera państwa członkowskie, które wdrażają krajową strategię na rzecz stopniowego ograniczania zainstalowanej mocy wytwórczej z węgla i wydobywczej w odniesieniu do węgla, za pomocą wszystkich dostępnych środków, w tym ukierunkowanego wsparcia finansowego umożliwiającego „sprawiedliwą transformację” w regionach dotkniętych zmianą strukturalną. Komisja pomaga państwom członkowskim w uwzględnianiu skutków społecznych, przemysłowych i w zakresie umiejętności wynikających z przejścia na czystą energię. Komisja ściśle współpracuje z podmiotami w regionach opierających się na węglu i charakteryzujących się wysokim poziomem emisji, przekazuje wytyczne, w szczególności w odniesieniu do dostępu do istniejących funduszy i programów oraz korzystania z nich, oraz zachęca do wymiany dobrych praktyk, w tym do dyskusji na temat przemysłowych planów działania i potrzeb w zakresie przekwalifikowania, za pośrednictwem ukierunkowanych platform, w tym inicjatywy na rzecz sprawiedliwej transformacji dla pracowników i społeczności ustanowionej w rozporządzeniu (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie zarządzania].

Poprawka    37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wszyscy uczestnicy rynku dążą do zapewnienia równowagi systemu i są finansowo odpowiedzialni za niezbilansowanie, które powodują w systemie. Uczestnicy rynku albo sami są podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie, albo przekazują swoją odpowiedzialność wybranemu przez siebie podmiotowi odpowiedzialnemu za bilansowanie.

1.  Wszyscy uczestnicy rynku dążą do zapewnienia równowagi systemu i są finansowo odpowiedzialni za niezbilansowanie, które powodują w systemie, pod warunkiem, że mają oni dostęp do rynku bilansującego i rynku dnia bieżącego zgodnie z art. 5 i 6. Uczestnicy rynku albo sami są podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie, albo przekazują swoją odpowiedzialność wybranemu przez siebie podmiotowi odpowiedzialnemu za bilansowanie.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie mogą przewidzieć odstępstwo od obowiązku bilansowania w stosunku do:

2.  Państwa członkowskie mogą – po zasięgnięciu opinii operatorów systemu dystrybucyjnego – przewidzieć odstępstwo od obowiązku bilansowania w stosunku do:

Poprawka    39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  projektów demonstracyjnych;

skreśla się

Poprawka    40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  instalacji korzystających ze wsparcia zatwierdzonego przez Komisję na podstawie unijnych zasad pomocy państwa zgodnie z art. 107-109 TFUE i uruchomionych przed dniem [OP: entry into force] r. Państwa członkowskie mogą, z zastrzeżeniem unijnych zasad pomocy państwa, tworzyć zachęty dla uczestników rynku, którzy są całkowicie lub częściowo zwolnieni z obowiązku bilansowania, do podjęcie pełnego obowiązku bilansowania za odpowiednią rekompensatą.

c)  instalacji korzystających ze wsparcia zatwierdzonego przez Komisję na podstawie unijnych zasad pomocy państwa zgodnie z art. 107, 108 i 109 TFUE i uruchomionych przed dniem [OP: entry into force] r. Państwa członkowskie mogą, z zastrzeżeniem unijnych zasad pomocy państwa, tworzyć zachęty dla uczestników rynku, którzy objęci całkowitym lub częściowym zwolnieniem dotyczącym konsekwencji finansowych wynikających z obowiązku bilansowania, do podjęcia pełnego obowiązku bilansowania za odpowiednią rekompensatą.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Wszystkim uczestnikom rynku zapewnia się dostęp do rynku bilansującego, czy to indywidualnie, czy też w drodze agregacji. Zasady i produkty rynku bilansującego muszą mieć na względzie konieczność brania pod uwagę rosnącego udziału wytwarzania z niestabilnych odnawialnych źródeł energii, jak również zwiększoną zdolność reagowania strony popytowej i wprowadzanie nowych technologii.

1.  Wszystkim uczestnikom rynku zapewnia się pełny dostęp do rynku bilansującego, czy to indywidualnie, czy też w drodze agregacji. Zasady i produkty rynku bilansującego muszą mieć na względzie konieczność brania pod uwagę rosnącego udziału wytwarzania z niestabilnych odnawialnych źródeł energii, jak również zwiększoną zdolność reagowania strony popytowej i wprowadzanie nowych technologii.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Rynki bilansujące organizuje się w taki sposób, aby zapewnić faktyczny brak dyskryminacji uczestników rynku, uwzględniając różne możliwości techniczne wytwarzania energii z niestabilnych odnawialnych źródeł energii oraz odpowiedzi odbioru i magazynowania.

2.  Rynki bilansujące organizuje się w taki sposób, aby zapewnić faktyczny brak dyskryminacji uczestników rynku. Rynki bilansujące są projektowane tak, aby umożliwić jak największy udział energii ze źródeł odnawialnych, w tym w szczególności zdecentralizowanego lub rozproszonego wytwarzania energii na małą skalę. Zasady rynku bilansującego zapewniają, by społeczności energetyczne posiadały proporcjonalny i łatwy dostęp do rynku.

Poprawka    43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Określenia wielkości rezerwy mocy dokonuje się na poziomie regionalnym zgodnie z załącznikiem I pkt 7. Regionalne centra operacyjne wspierają operatorów systemów przesyłowych w określaniu ilości mocy bilansującej, którą należy zakupić, zgodnie z załącznikiem I pkt 8.

7.  Określenia wielkości rezerwy mocy dokonuje się na poziomie regionalnym zgodnie z załącznikiem I pkt 7. Regionalne centra koordynacji wspierają operatorów systemów przesyłowych w określaniu ilości mocy bilansującej, którą należy zakupić, zgodnie z załącznikiem I pkt 8.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Zakup mocy bilansującej ułatwia się na poziomie regionalnym zgodnie z załącznikiem I pkt 8. Proces zakupu realizuje się na rynku pierwotnym i organizuje w taki sposób, aby nie prowadził do zróżnicowanego traktowania uczestników rynku w procesie kwalifikacji wstępnej, indywidualnie lub w drodze agregacji.

8.  Zakup mocy bilansującej ułatwia się na poziomie regionalnym zgodnie z załącznikiem I pkt 8. Proces zakupu realizuje się na rynku pierwotnym i nie prowadzi on do zróżnicowanego traktowania uczestników rynku w procesie kwalifikacji wstępnej, w tym w szczególności w przypadkach, gdy uczestnictwo ma miejsce indywidualnie lub w drodze agregacji.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  Zakupu mocy bilansującej w górę i mocy bilansującej w dół dokonuje się osobno. Umowę zawiera się nie później niż na jeden dzień przed udostępnieniem mocy bilansującej, a okres obowiązywania umowy wynosi maksymalnie jeden dzień.

9.  Zakupu mocy bilansującej w górę i mocy bilansującej w dół dokonuje się osobno. Umowę zawiera się nie później niż na jeden dzień przed udostępnieniem mocy bilansującej, a okres obowiązywania umowy wynosi maksymalnie jeden dzień. Zgodnie z art. 34 ust. 6 i art. 36 ust. 10 wytycznych dotyczących bilansowania, każdy operator systemu przesyłowego może złożyć wniosek do właściwego organu regulacyjnego o udzielenie zwolnienia z obowiązku stosowania zasad dotyczących zakupów zgodnie z niniejszym ustępem.

 

Przedmiotowy wniosek zawiera:

 

a)  wyszczególnienie okresu, w którym zwolnienie miałoby obowiązywać;

 

b)  wyszczególnienie wielkości mocy bilansującej, w odniesieniu do której zwolnienie miałoby obowiązywać;

 

c)  analizę oddziaływania takiego zwolnienia na udział zasobów bilansujących; oraz

 

d)  uzasadnienie zwolnienia, wykazujące, że takie zwolnienie doprowadziłoby do wyższej efektywności ekonomicznej.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  są zorganizowane w taki sposób, aby były niedyskryminujące;

a)  są niedyskryminujące;

Uzasadnienie

Zasada niedyskryminacji na rynkach dnia następnego i dnia bieżącego powinna mieć skutek prawny bez konieczności podejmowania dodatkowych działań przez państwa członkowskie.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Operatorzy rynku udostępniają produkty przeznaczone do obrotu na rynkach dnia następnego i dnia bieżącego, których wielkość jest na tyle mała (minimalna wielkość ofert wynosząca 1 Megawat lub mniej), aby umożliwić skuteczny udział w obrocie odpowiedzi odbioru, magazynowania energii i energii wytwarzanej na niewielką skalę z odnawialnych źródeł.

3.  Operatorzy rynku udostępniają produkty przeznaczone do obrotu na rynkach dnia następnego i dnia bieżącego, których wielkość jest na tyle mała (minimalna wielkość ofert wynosząca 1 Megawat lub mniej), aby umożliwić skuteczny udział w obrocie odpowiedzi odbioru, magazynowania energii i energii wytwarzanej na niewielką skalę z odnawialnych źródeł, w tym w przypadku społeczności energetycznych za pomocą proporcjonalnego i łatwego dostępu.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Nie stosuje się maksymalnego limitu hurtowej ceny energii elektrycznej, chyba że ustalono go jako wartość niedostarczonej energii określoną zgodnie z art. 10. Nie stosuje się minimalnego limitu hurtowej ceny energii elektrycznej, chyba że ustalono go na kwotę minus 2000 EUR lub mniej, a w przypadku gdy limit został osiągnięty lub oczekuje się, że zostanie osiągnięty – dla kolejnego dnia ustalono go na niższą kwotę. Przepis ten stosuje się między innymi do składania ofert i rozliczania transakcji we wszystkich przedziałach czasowych i obejmuje energię bilansującą oraz ceny niezbilansowania.

1.  Nie stosuje się maksymalnego limitu hurtowej ceny energii elektrycznej, chyba że ustalono go jako wartość niedostarczonej energii określoną zgodnie z art. 10. Na silnie powiązanych ze sobą rynkach takie maksymalne limity ustanawia się na takim samym poziomie na wszystkich obszarach rynkowych i rynkach, aby uniknąć zakłóceń na rynku. Nie stosuje się minimalnego limitu hurtowej ceny energii elektrycznej, chyba że ustalono go na kwotę minus 2000 EUR lub mniej, a w przypadku gdy limit został osiągnięty lub oczekuje się, że zostanie osiągnięty – dla kolejnego dnia ustalono go na niższą kwotę. Przepis ten stosuje się między innymi do składania ofert i rozliczania transakcji we wszystkich przedziałach czasowych i obejmuje energię bilansującą oraz ceny niezbilansowania.

Uzasadnienie

Na silnie powiązanych ze sobą rynkach należy zapewnić jednolity limit cenowy o charakterze technicznym. Bez takich jednolitych limitów w okresach niedoborów może występować brak wydajności, gdyż uczestnicy rynku byliby sztucznie ograniczani w transgranicznej konkurencji o energię różnicami w zdolności do ustalania cen ofert.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Dysponując instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną, operatorzy systemów przesyłowych traktują priorytetowo instalacje wytwórcze wykorzystujące odnawialne źródła energii lub wysokosprawną kogenerację z małych instalacji wytwórczych lub instalacje wytwórcze stosujące powstające technologie w następującym zakresie:

2.  Dysponując instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną, operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych traktują priorytetowo instalacje wytwórcze i instalacje służące do magazynowania wykorzystujące odnawialne źródła energii lub wysokosprawną kogenerację z małych instalacji wytwórczych lub instalacje wytwórcze stosujące powstające technologie w następującym zakresie:

a)  instalacje wytwórcze wykorzystujące odnawialne źródła energii lub wysokosprawną kogenerację o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 500 kW; lub

a)  instalacje wytwórcze wykorzystujące odnawialne źródła energii lub wysokosprawną kogenerację o mocy zainstalowanej elektrycznej poniżej 500 kW; lub

b)  projekty demonstracyjne dotyczące innowacyjnych technologii.

b)  projekty demonstracyjne dotyczące innowacyjnych technologii.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Instalacje wytwórcze wykorzystujące odnawialne źródła energii lub wysokosprawną kogenerację, które uruchomiono przed dniem [OP: entry into force] r. i które w momencie uruchomienia podlegały priorytetowemu dysponowaniu zgodnie z art. 15 ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE lub art. 16 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady1 2009/28/WE, nadal podlegają priorytetowemu dysponowaniu. Priorytetowe dysponowanie przestaje mieć zastosowanie od dnia, w którym instalacje wytwórcze poddano znacznym modyfikacjom, co ma miejsce co najmniej w przypadku, gdy wymagana jest nowa umowa przyłączeniowa lub moce wytwórcze uległy zwiększeniu.

4.  W celu utrzymania stabilnych ram regulacyjnych dla inwestorów instalacje wytwórcze lub służące do magazynowania wykorzystujące odnawialne źródła energii lub wysokosprawną kogenerację, które uruchomiono przed dniem [OP: entry into force] r. i które w momencie uruchomienia podlegały priorytetowemu dysponowaniu zgodnie z art. 15 ust. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE lub art. 16 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE1, nadal podlegają priorytetowemu dysponowaniu. Priorytetowe dysponowanie przestaje mieć zastosowanie od dnia, w którym instalacje wytwórcze lub służące do magazynowania poddano znacznym modyfikacjom, co ma miejsce co najmniej w przypadku, gdy wymagana jest nowa umowa przyłączeniowa lub gdy moce wytwórcze lub te w zakresie magazynowania energii uległy zwiększeniu.

–––––––––––––

–––––––––––––

1.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16).

1.  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16).

Poprawka    51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwa członkowskie mogą, z zastrzeżeniem unijnych zasad pomocy państwa, tworzyć zachęty dla uczestników rynku, którzy objęci są priorytetowym dostępem, do wycofania się z priorytetowego dysponowania za odpowiednią rekompensatą.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Państwa członkowskie zapewniają zgodność z przepisami niniejszego artykułu za pośrednictwem procesu sprawozdawczości na temat wewnętrznego rynku energii zgodnie z art. [21] rozporządzenia (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie zarządzania].

 

Przed wycofaniem się z priorytetowego dysponowania zgodnie z ust. 2 i 3 państwa członkowskie zapewniają w szczególności pełne otwarcie wszystkich rynków, w tym w zakresie wszystkich usług pomocniczych, na udział energii ze źródeł odnawialnych, w pełni przejrzyste i oparte na zasadach rynkowych zasady dysponowania, ustanowienie przejrzystej metody dotyczącej zasad ograniczania oraz dopilnowują, aby wycofanie się z priorytetowego dysponowania w przypadku instalacji wytwórczych wykorzystujących odnawialne źródła energii nie szkodziło ich wkładowi w:

 

a)  osiągnięcie celu UE do 2030 r. zgodnie z dyrektywą w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych;

 

b)  ograniczenie całkowitego poziomu emisji gazów cieplarnianych w Unii o co najmniej 40 % poniżej poziomu z 1990 r. do roku 2030, potwierdzone w zaplanowanym, ustalonym na szczeblu krajowym zobowiązaniu redukcyjnym Unii i jej państw członkowskich przedłożonym do Sekretariatu Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Zasoby ograniczane lub redysponowane wybiera się spośród instalacji wytwórczych lub odbiorczych składających oferty dotyczące ograniczania lub redysponowania z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych i wypłaca się z ich tytułu rekompensatę finansową. Ograniczanie mocy instalacji wytwórczych lub redysponowanie nią lub redysponowanie odpowiedzią odbioru, które nie opierają się na zasadach rynkowych, stosuje się wyłącznie wówczas, gdy alternatywne rozwiązanie rynkowe jest niedostępne, gdy wszystkie zasoby rynkowe wyczerpano lub gdy liczba instalacji wytwórczych lub instalacji odbiorczych dostępnych na obszarze, na którym mieszczą się odpowiednie instalacje wytwórcze lub instalacje odbiorcze na potrzeby świadczenia usługi, jest zbyt niska, aby zapewnić skuteczną konkurencję. Udostępnianie zasobów rynkowych musi być otwarte dla wszystkich technologii wytwarzania, magazynowania i odpowiedzi odbioru, w tym dla operatorów mieszczących się w innych państwach członkowskich, chyba że jest to technicznie niewykonalne.

2.  Zasoby ograniczane lub redysponowane wybiera się spośród instalacji wytwórczych, służących do magazynowania lub odbiorczych składających oferty dotyczące ograniczania lub redysponowania z wykorzystaniem mechanizmów rynkowych i wypłaca się z ich tytułu pełną rekompensatę finansową. Uczestnictwo w mechanizmach rynkowych jest dobrowolne dla wszystkich uczestników rynku, w tym w szczególności instalacji zdecentralizowanego i rozproszonego wytwarzania na małą skalę. Ograniczanie mocy instalacji wytwórczych lub redysponowanie nią lub redysponowanie odpowiedzią odbioru, które nie opierają się na zasadach rynkowych, stosuje się wyłącznie wówczas, gdy alternatywne rozwiązanie rynkowe jest niedostępne, gdy wszystkie zasoby rynkowe wyczerpano lub gdy liczba instalacji wytwórczych lub instalacji odbiorczych dostępnych na obszarze, na którym mieszczą się odpowiednie instalacje wytwórcze lub instalacje odbiorcze na potrzeby świadczenia usługi, jest zbyt niska, aby zapewnić skuteczną konkurencję. Udostępnianie zasobów rynkowych musi być otwarte dla wszystkich technologii wytwarzania, magazynowania i odpowiedzi odbioru, w tym dla operatorów mieszczących się w innych państwach członkowskich, chyba że jest to technicznie niewykonalne.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Odpowiedzialny operator systemu przekazuje przynajmniej raz w roku właściwemu organowi regulacyjnemu sprawozdanie na temat ograniczania mocy instalacji wytwórczych wykorzystujących odnawialne źródła energii lub wysokosprawną kogenerację lub redysponowania prowadzącego do obniżenia mocy tych instalacji oraz na temat środków zastosowanych w celu zmniejszenia w przyszłości potrzeby takiego ograniczania lub redysponowania prowadzącego do obniżenia mocy. Ograniczanie instalacji wytwórczych wykorzystujących odnawialne źródła energii lub wysokosprawnej kogeneracji lub redysponowanie nimi podlega rekompensacie zgodnie z ust. 6.

3.  Odpowiedzialny operator systemu przekazuje przynajmniej raz w roku właściwemu organowi regulacyjnemu i ACER sprawozdanie na temat:

 

-  poziomu rozwoju i skuteczności rynkowych mechanizmów ograniczania lub redysponowania instalacji wytwórczych, służących do magazynowania energii lub odbiorczych;

 

-  ilości i rodzajów technologii objętych ograniczaniem mocy instalacji wytwórczych wykorzystujących odnawialne źródła energii lub wysokosprawną kogenerację lub redysponowania prowadzącego do obniżenia mocy tych instalacji, wraz z uzasadnieniem

 

-  środków zastosowanych w celu zmniejszenia potrzeby ograniczania lub redysponowania prowadzącego do obniżenia mocy; oraz

 

-  wniosków i ustaleń umownych z jednostkami wytwórczymi, które to ustalenia zobowiązują je do działania na określonym poziomie zasilania energią elektryczną; operatorzy systemu uzasadniają konieczność takich ustaleń oraz wskazują, w jakim zakresie przedmiotowe usługi nie mogły być zapewnione z innych źródeł; wskazują również, czy została zachowana zgodność z zasadą osiągania unijnych celów po najniższych kosztach.

 

Organy regulacyjne dokonują oceny interesów rynkowych co roku.

 

Ograniczanie instalacji wytwórczych lub służących do magazynowania wykorzystujących odnawialne źródła energii lub wysokosprawnej kogeneracji lub redysponowanie nimi podlega rekompensacie zgodnie z ust. 6.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  gwarantują zdolność sieci przesyłowych i dystrybucyjnych do przesyłania energii elektrycznej wytworzonej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji przy jak najmniejszym ograniczeniu i redysponowaniu. Nie uniemożliwia to uwzględniania przy planowaniu sieci ograniczania lub redysponowania na ograniczoną skalę, w przypadku gdy wykaże się, że rozwiązanie to jest efektywniejsze ekonomicznie i dotyczy nie więcej niż 5 % mocy zainstalowanych uzyskanych z odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji na ich obszarze;

a)  gwarantują zdolność sieci przesyłowych i dystrybucyjnych do przesyłania energii elektrycznej wytworzonej lub magazynowanej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji przy jak najmniejszym ograniczeniu i redysponowaniu. Nie uniemożliwia to uwzględniania przy planowaniu sieci ograniczania lub redysponowania na ograniczoną skalę, w przypadku gdy wykaże się, że rozwiązanie to jest efektywniejsze ekonomicznie i dotyczy nie więcej niż 5 % mocy zainstalowanych lub magazynowanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, magazynowania energii, odpowiedzi odbioru lub wysokosprawnej kogeneracji w punkcie przyłączenia, pod warunkiem przeprowadzenia odpowiednich konsultacji z zainteresowanymi stronami przed zatwierdzeniem;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wprowadzają odpowiednie środki operacyjne z zakresu sieci i rynku w celu minimalizacji ograniczania lub redysponowania prowadzącego do obniżenia ilości energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji.

b)  zapewniają dostateczną elastyczność swoich sieci, aby mieć możliwość zarządzania nimi zgodnie z art. [51] dyrektywy .../... [dyrektywa sprawie energii elektrycznej].

Poprawka    57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 4 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  wprowadzają odpowiednie środki operacyjne z zakresu sieci i rynku w celu skutecznego przyjęcia całkowitej ilości energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii lub wysokosprawnej kogeneracji oraz minimalizacji ograniczania lub redysponowania prowadzącego do obniżenia mocy tych instalacji.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 5 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  instalacje wytwórcze wykorzystujące wysokosprawną kogenerację podlegają redysponowaniu prowadzącemu do obniżenia mocy lub ograniczaniu mocy tylko wówczas, gdy nie istnieją inne – poza ograniczaniem mocy instalacji wytwórczych wykorzystujących odnawialne źródła energii lub redysponowaniem prowadzącym do obniżenia mocy tych instalacji – rozwiązania alternatywne lub jeżeli inne rozwiązania skutkowałyby niewspółmiernymi kosztami lub powodowały zagrożenia bezpieczeństwa sieci;

b)  instalacje wytwórcze wykorzystujące wysokosprawną kogenerację, w szczególności w przypadkach gdy:

 

(i)  głównym zadaniem tych instalacji wytwórczych jest wytwarzanie energii cieplnej na potrzeby procesów produkcyjnych danego zakładu przemysłowego;

 

(ii)  wytwarzanie ciepła i prądu jest ze sobą nierozerwalnie związane, co oznacza, że jakakolwiek zmiana wytwarzania ciepła powoduje w sposób niezamierzony zmianę wytwarzania mocy czynnej i odwrotnie;

 

podlegają redysponowaniu prowadzącemu do obniżenia mocy lub ograniczaniu mocy tylko wówczas, gdy nie istnieją inne rozwiązania alternatywne – poza ograniczaniem mocy instalacji wytwórczych wykorzystujących odnawialne źródła energii lub redysponowaniem prowadzącym do obniżenia mocy tych instalacji – lub jeżeli inne rozwiązania skutkowałyby niewspółmiernymi kosztami lub powodowały zagrożenia bezpieczeństwa sieci;

Poprawka    59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 5 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  energia elektryczna wytwarzana we własnym zakresie w instalacjach wytwórczych wykorzystujących odnawialne źródła energii lub wysokosprawną kogenerację, która nie jest wprowadzana do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej, nie podlega ograniczaniu, chyba że żadne inne rozwiązanie nie pozwoliłoby zaradzić problemom związanym z bezpieczeństwem sieci;

c)  energia elektryczna wytwarzana we własnym zakresie w instalacjach wytwórczych wykorzystujących odnawialne źródła energii lub wysokosprawną kogenerację, której głównym celem jest konsumpcja własna, nie podlega ograniczaniu, chyba że nie istnieją środki alternatywne, a inne rozwiązania skutkowałyby niewspółmiernym zagrożeniem bezpieczeństwa sieci;

Poprawka    60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 5 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  redysponowanie prowadzące do obniżenia mocy lub ograniczanie zgodnie z lit. a)–c) musi być uzasadnione w należyty i przejrzysty sposób. Uzasadnienie to uwzględnia się w sprawozdaniu przewidzianym w ust. 3.

d)  redysponowanie prowadzące do obniżenia mocy lub ograniczanie zgodnie z lit. a)–c) powyżej musi być uzasadnione w należyty i przejrzysty sposób. Uzasadnienie to uwzględnia się w sprawozdaniu przewidzianym w ust. 3.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  W przypadku zastosowania ograniczania lub redysponowania prowadzącego do obniżenia mocy inaczej niż na zasadach rynkowych, takie ograniczanie lub redysponowanie podlegają rekompensacie finansowej wypłacanej przez operatora systemu, który wydał polecenie ograniczenia lub redysponowania, na rzecz właściciela instalacji wytwórczej lub odbiorczej objętej ograniczeniem lub redysponowaniem. Rekompensata finansowa musi być co najmniej równa wyższej z poniższych kwot:

6.  W przypadku zastosowania ograniczania lub redysponowania prowadzącego do obniżenia mocy inaczej niż na zasadach rynkowych, takie ograniczanie lub redysponowanie podlegają rekompensacie finansowej wypłacanej przez operatora systemu, który wydał polecenie ograniczenia lub redysponowania, na rzecz właściciela instalacji wytwórczej, służącej do magazynowania energii lub odbiorczej objętej ograniczeniem lub redysponowaniem. Rekompensata finansowa musi być co najmniej równa wyższej z poniższych kwot:

a)  kwota dodatkowych kosztów operacyjnych poniesionych w wyniku ograniczenia lub redysponowania, takich jak dodatkowe koszty paliwa w przypadku redysponowania prowadzącego do zwiększenia mocy lub koszty zapewnienia ciepła zapasowego w przypadku redysponowania prowadzącego do obniżenia mocy instalacji wytwórczych wykorzystujących wysokosprawną kogenerację lub ich ograniczenia;

a)  kwota dodatkowych kosztów operacyjnych poniesionych w wyniku ograniczenia lub redysponowania, takich jak dodatkowe koszty paliwa w przypadku redysponowania prowadzącego do zwiększenia mocy lub koszty zapewnienia ciepła zapasowego w przypadku redysponowania prowadzącego do obniżenia mocy instalacji wytwórczych wykorzystujących wysokosprawną kogenerację lub ich ograniczenia;

b)  kwota odpowiadająca 90 % przychodów netto ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku dnia następnego, które instalacja wytwórcza lub odbiorcza wygenerowałaby, gdyby nie wydano polecenia ograniczenia lub redysponowania. Jeżeli instalacjom wytwórczym lub odbiorczym przyznano wsparcie finansowe w oparciu o ilość wytworzonej lub zużytej energii elektrycznej, utracone wsparcie finansowe uznaje się za część przychodów netto.

b)  kwota odpowiadająca 100 % przychodów netto ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku dnia następnego, które instalacja wytwórcza, służąca do magazynowania energii lub odbiorcza wygenerowałaby, gdyby nie wydano polecenia ograniczenia lub redysponowania. Jeżeli instalacjom wytwórczym lub odbiorczym przyznano wsparcie finansowe w oparciu o ilość wytworzonej lub zużytej energii elektrycznej, utracone wsparcie finansowe uznaje się za część przychodów netto. Pełna rekompensata zostaje rozliczona w rozsądnym terminie po dokonaniu ograniczenia.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a.  Państwa członkowskie zapewniają, aby informacje wskazane w sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 3, były odzwierciedlone w krajowym procesie sprawozdawczym dotyczącym wewnętrznego rynku energii, o którym mowa w art. [21] rozporządzenia .../... [rozporządzenie w sprawie zarządzania].

Uzasadnienie

Procedury w zakresie sprawozdawczości powinny zostać uproszczone zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zarządzania w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6b.  W stosownych przypadkach operatorzy systemów przesyłowych z poszczególnych państw członkowskich uzgadniają sprawiedliwy podział kosztów redysponowania transgranicznego i zakupów przeciwnych.

Uzasadnienie

Przepisy przedmiotowego artykułu obejmują również ustalenia w zakresie redysponowania transgranicznego i zakupów przeciwnych na płaszczyźnie transgranicznej, co wynika z logiki poprzednich ustępów tego artykułu.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Problemy ograniczeń sieci są rozwiązywane za pomocą niedyskryminacyjnych rozwiązań rynkowych dających skuteczne sygnały ekonomiczne zaangażowanym uczestnikom rynku i operatorom systemów przesyłowych. Metodami rozwiązywania problemów ograniczeń sieci są metody nieoparte na transakcjach, tj. metody, które nie zawierają elementu wyboru między umowami poszczególnych uczestników rynku. Stosując środki operacyjne mające na celu zapewnienie utrzymania swoich systemów przesyłowych w normalnych stanie, operator systemu przesyłowego uwzględnia wpływ tych środków na sąsiednie obszary regulacyjne i koordynuje te środki z innymi operatorami systemów przesyłowych, których to dotyczy, jak przewidziano w rozporządzeniu (UE) 2015/1222.

1.  Problemy ograniczeń sieci są rozwiązywane za pomocą niedyskryminacyjnych rozwiązań rynkowych obejmujących rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej i zarządzania popytem, dających skuteczne sygnały ekonomiczne zaangażowanym uczestnikom rynku i operatorom systemów przesyłowych. Metodami rozwiązywania problemów ograniczeń sieci są metody nieoparte na transakcjach, tj. metody, które nie zawierają elementu wyboru między umowami poszczególnych uczestników rynku. Stosując środki operacyjne mające na celu zapewnienie utrzymania swoich systemów przesyłowych w normalnych stanie, operator systemu przesyłowego uwzględnia wpływ tych środków na sąsiednie obszary regulacyjne i koordynuje te środki z innymi operatorami systemów przesyłowych, których to dotyczy, jak przewidziano w rozporządzeniu (UE) nr 2015/1222.

Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami dotyczącymi efektywności energetycznej i odpowiedzi odbioru zawartymi w art. 3 ust. 1 lit. e) i f), art. 16 ust. 2 i 8, art. 18 ust. 3, art. 19 ust. 4b, art. 25 ust. 2 i art. 55 ust. 1 lit. l) logika rozporządzenia musi być stosowana również do zarządzania ograniczeniami.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Uczestnikom rynku udostępniane są maksymalne zdolności połączeń wzajemnych lub sieci przesyłowych mających wpływ na przepływy transgraniczne, przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa eksploatacji sieci. W celu maksymalizacji dostępnych zdolności przesyłowych stosuje się zakupy przeciwne i redysponowanie, w tym redysponowanie transgraniczne, chyba że zostanie wykazane, że mechanizmy te nie są korzystne z punktu widzenia wydajności ekonomicznej na poziomie Unii.

3.  Uczestnikom rynku udostępniane są maksymalne zdolności połączeń wzajemnych lub sieci przesyłowych mających wpływ na przepływy transgraniczne, przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa eksploatacji sieci. W celu zagwarantowania stabilności zaplanowanej wymiany stosuje się zakupy przeciwne i redysponowanie, w tym redysponowanie transgraniczne, w przypadku ograniczeń dostępnych zdolności przesyłowych netto ze względów bezpieczeństwa systemu.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Opłaty za dostęp do sieci stosowane przez operatorów sieci , w tym opłaty za przyłączenie do sieci, opłaty za korzystanie z sieci i, w stosownych przypadkach, opłaty za odpowiednie wzmocnienie sieci, są przejrzyste, uwzględniają potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i elastyczności sieci i odzwierciedlają rzeczywiście poniesione koszty w zakresie, w jakim odpowiadają one kosztom ponoszonym przez operatora sieci o porównywalnej wydajności i strukturze, oraz stosowane są w sposób niedyskryminacyjny. W szczególności stosuje się je w sposób, który nie prowadzi do uprzywilejowanego lub gorszego traktowania produkcji przyłączonej na poziomie dystrybucji względem produkcji przyłączonej na poziomie przesyłu. Nie mogą one prowadzić do zróżnicowanego traktowania magazynowania energii oraz nie mogą tworzyć bodźców zniechęcających do udziału w odpowiedzi odbioru.

1.  Opłaty za dostęp do sieci stosowane przez operatorów sieci , w tym opłaty za przyłączenie do sieci, opłaty za korzystanie z sieci i, w stosownych przypadkach, opłaty za odpowiednie wzmocnienie sieci, są przejrzyste, uwzględniają potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa i elastyczności sieci i odzwierciedlają rzeczywiście poniesione koszty w zakresie, w jakim odpowiadają one kosztom ponoszonym przez operatora sieci o porównywalnej wydajności i strukturze, oraz stosowane są w sposób niedyskryminacyjny. W szczególności stosuje się je w sposób, który nie prowadzi do uprzywilejowanego lub gorszego traktowania produkcji przyłączonej na poziomie dystrybucji względem produkcji przyłączonej na poziomie przesyłu. Nie mogą one prowadzić do zróżnicowanego traktowania magazynowania energii, a w szczególności do naliczania podwójnych opłat za magazynowanie energii, i agregacji oraz nie mogą tworzyć bodźców zniechęcających do własnej produkcji, własnej konsumpcji ani do udziału w odpowiedzi odbioru. Nie naruszając przepisów ust. 3, opłaty te nie mogą być związane z odległością.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Taryfy muszą zapewniać operatorom systemów przesyłowych i dystrybucyjnych w krótko- i długoterminowej perspektywie odpowiednie zachęty do podnoszenia efektywności, w tym efektywności energetycznej, zwiększania integracji rynku i bezpieczeństwa dostaw energii, a także wspierać inwestycje i związane z nimi działania badawcze.

2.  Taryfy muszą zapewniać operatorom systemów przesyłowych i dystrybucyjnych w krótko- i długoterminowej perspektywie odpowiednie zachęty do podnoszenia efektywności, w tym efektywności energetycznej, zwiększania integracji rynku, w tym w odniesieniu do energii ze źródeł odnawialnych i instalacji służących do magazynowania energii, i bezpieczeństwa dostaw energii, a także wspierać inwestycje i związane z nimi działania badawcze.

Poprawka    68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Taryfy dystrybucyjne muszą odzwierciedlać koszty korzystania przez użytkowników systemu, w tym aktywnych odbiorców, z sieci dystrybucyjnej i mogą być zróżnicowane w zależności od profilu zużycia lub wytwarzania danego użytkownika systemu. Jeżeli państwa członkowskie wprowadziły rozwiązania przewidujące wdrożenie inteligentnych systemów pomiarowych, organy regulacyjne mogą wprowadzić taryfy sieciowe uzależnione od pory dnia, odzwierciedlające sposób korzystania z sieci, w sposób przejrzysty i możliwy do przewidzenia dla konsumenta.

7.  Taryfy dystrybucyjne muszą odzwierciedlać koszty, a także korzyści płynące z dostępu i korzystania przez użytkowników systemu, w tym aktywnych odbiorców, z sieci dystrybucyjnej i mogą być zróżnicowane w zależności od profilu zużycia, magazynowania lub wytwarzania danego użytkownika systemu. Jeżeli państwa członkowskie wprowadziły rozwiązania przewidujące wdrożenie inteligentnych systemów pomiarowych, organy regulacyjne mogą wprowadzić taryfy sieciowe uzależnione od pory dnia, odzwierciedlające sposób korzystania z sieci, w sposób przejrzysty i możliwy do przewidzenia dla konsumenta.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Organy regulacyjne przewidują dla operatorów systemów dystrybucyjnych zachęty do zakupu usług na potrzeby eksploatacji i rozwoju ich sieci oraz do wprowadzania w systemach dystrybucyjnych innowacyjnych rozwiązań. W tym celu organy regulacyjne uznają wszystkie odnośne koszty za koszty kwalifikowalne i uwzględniają je w taryfach dystrybucyjnych oraz wprowadzają cele w zakresie skuteczności działania, aby zachęcić operatorów systemów dystrybucyjnych do podnoszenia efektywności, w tym efektywności energetycznej, ich sieci.

8.  Organy regulacyjne przewidują dla operatorów systemów dystrybucyjnych zachęty do zakupu usług na potrzeby eksploatacji i rozwoju ich sieci oraz do wprowadzania w systemach dystrybucyjnych innowacyjnych rozwiązań. W tym celu organy regulacyjne uznają wszystkie odnośne koszty za koszty kwalifikowalne i uwzględniają je w taryfach dystrybucyjnych oraz wprowadzają cele w zakresie skuteczności działania, aby zachęcić operatorów systemów dystrybucyjnych do podnoszenia efektywności, w tym efektywności energetycznej i elastyczności, ich sieci oraz do promowania integracji energii ze źródeł odnawialnych i magazynowania energii.

Poprawka    70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 9 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  eliminacja zachęt, które wpływają niekorzystnie na efektywność energetyczną i zarządzanie popytem;

Poprawka    71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 9 – litera f a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

fa)  metody obliczania korzyści płynących z konsumpcji własnej, wytwarzania rozproszonego, magazynowania i odpowiedzi odbioru oraz ich wzajemnego uzupełniania się;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wszelkie dochody wynikające z alokacji zdolności połączeń wzajemnych wykorzystywane są do następujących celów:

2.  Dochody wynikające z alokacji zdolności połączeń wzajemnych wykorzystywane są do następujących celów:

Uzasadnienie

Zmiany w pierwszej części lit. b) są potrzebne w celu dostosowania do pozostałej części tekstu. Nie jest możliwe oddzielenie od siebie różnych części tego artykułu.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  utrzymywanie lub zwiększanie zdolności połączeń wzajemnych poprzez inwestycje w sieć, w szczególności w nowych połączeniach wzajemnych.

b)  utrzymywanie lub zwiększanie zdolności połączeń wzajemnych poprzez inwestycje w sieć, w szczególności w nowe połączenia wzajemne i wewnętrzne połączenia wymienione w dziesięcioletnim planie rozwoju sieci ENTSO-E jako istotne dla zmniejszania ograniczeń przesyłowych wzajemnych połączeń, jak również transgranicznych działań naprawczych takich jak redysponowanie i zakupy przeciwne.

Jeżeli dochody nie mogą zostać efektywnie wykorzystane do celów określonych w akapicie pierwszym lit. a) lub b), umieszcza się je na odrębnym koncie wewnętrznym z myślą o ich wykorzystaniu w przyszłości w tych celach.

Jeżeli dochody nie mogą zostać efektywnie wykorzystane do celów określonych w akapicie pierwszym lit. a) lub b), jako rezerwowa opcja mogą zostać wykorzystane – z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez organy regulacyjne państw członkowskich, których to dotyczy – do wysokości maksymalnej kwoty określonej przez te organy regulacyjne, jako dochód brany pod uwagę przez organy regulacyjne przy zatwierdzaniu metod obliczania lub ustalania taryf sieciowych. Organy regulacyjne mogą zatwierdzić tę opcję tylko w przypadkach, w których operator systemu przesyłowego podejmie decyzję o zobowiązaniu się do realizacji wszystkich projektów połączeń wzajemnych, które przynoszą korzyści netto, i dysponuje bilansem wystarczającym do sfinansowania tych inwestycji. Pozostałą część dochodów umieszcza się na odrębnym koncie wewnętrznym do czasu, kiedy będzie ona mogła być wykorzystana do celów określonych w akapicie pierwszym lit. a) lub b). Organ regulacyjny informuje Agencję o zatwierdzeniu, o którym mowa w akapicie drugim.

Uzasadnienie

Zmiany w pierwszej części lit. b) są potrzebne w celu dostosowania do pozostałej części tekstu. Nie jest możliwe oddzielenie od siebie różnych części tego artykułu.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wykorzystanie dochodów zgodnie z ust. 2 lit. a) i b) następuje zgodnie z metodą zaproponowaną przez Agencję i zatwierdzoną przez Komisję. Propozycję Agencji przedkłada się Komisji do dnia [OP: 12 months after entry into force] r. i zatwierdza w terminie sześciu miesięcy.

skreśla się

Agencja może, działając z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji, zaktualizować metodę, a Komisja zatwierdza zaktualizowaną metodę nie później niż w terminie sześciu miesięcy od jej przedłożenia.

 

Przed przedłożeniem Komisji wspomnianej metody Agencja odbywa w jej sprawie konsultacje zgodnie z art. 15 [recast of Regulation (EC) No 713/2009 as proposed by COM(2016) 863/2].

 

Metoda szczegółowo określa minimalne warunki, na jakich przychody te mogą być wykorzystane do celów ust. 2 lit. a) i b), oraz warunki, na jakich, i na jak długo, dochody te mogą zostać umieszczone na odrębnym koncie wewnętrznym z myślą o ich wykorzystaniu w przyszłości w tych celach.

 

Poprawka    75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Operatorzy systemów przesyłowych z wyprzedzeniem wyraźnie określają sposób wykorzystania wszelkich dochodów z ograniczeń oraz składają sprawozdanie z faktycznego wykorzystania tych dochodów. Każdego roku, do dnia 31 lipca, krajowe organy regulacyjne publikują sprawozdanie prezentujące kwotę dochodów uzyskanych w okresie dwunastu miesięcy kończącym się 30 czerwca tego samego roku i sposób ich wykorzystania, w tym konkretne przedsięwzięcia, na które wykorzystano te dochody, lub kwoty umieszczone na odrębnym koncie, wraz z weryfikacją, czy dochody te wykorzystano zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia oraz metodą opracowaną na podstawie ust. 3.

skreśla się

Poprawka    76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie monitorują wystarczalność zasobów na swoim terytorium w oparciu o ocenę wystarczalności zasobów na poziomie europejskim przewidzianą w art. 19.

1.  Państwa członkowskie monitorują wystarczalność zasobów na swoim terytorium w oparciu o ocenę wystarczalności zasobów na poziomie europejskim przewidzianą w art. 19 oraz – w stosownym przypadku – ocenę na szczeblu krajowym i regionalnym i składają przedmiotowe sprawozdania.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli w ocenie wystarczalności zasobów na poziomie europejskim stwierdzono istnienie problemu wystarczalności zasobów, państwa członkowskie identyfikują wszelkie zakłócenia regulacyjne, które spowodowały wystąpienie tego problemu lub się do niego przyczyniły.

2.  Jeżeli w ocenie wystarczalności zasobów na poziomie europejskim stwierdzono istnienie problemu wystarczalności zasobów, państwa członkowskie identyfikują wszelkie zakłócenia regulacyjne i niedoskonałości rynku, które spowodowały wystąpienie tego problemu lub się do niego przyczyniły.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie publikują harmonogram przyjęcia środków mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych zakłóceń regulacyjnych. Podejmując kroki w celu zaradzenia problemom wystarczalności zasobów, państwa członkowskie w szczególności rozważają usunięcie zakłóceń regulacyjnych, umożliwienie stosowania cen odzwierciedlających niedobór, rozwijanie połączeń wzajemnych, magazynowania energii, środków po stronie popytu i efektywności energetycznej.

3.  Państwa członkowskie publikują harmonogram przyjęcia i plan wdrożenia środków mających na celu wyeliminowanie stwierdzonych zakłóceń regulacyjnych i działań mających zaradzić niedoskonałościom rynku. Podejmując kroki w celu zaradzenia problemom wystarczalności zasobów, państwa członkowskie w szczególności rozważają usunięcie zakłóceń regulacyjnych, umożliwienie stosowania cen odzwierciedlających niedobór, rozwijanie połączeń wzajemnych, magazynowania energii, środków po stronie popytu i efektywności energetycznej.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 18 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Państwa członkowskie ustanawiają zestaw wskaźników na potrzeby sprawozdawczości dotyczącej skuteczności środków przyjętych na podstawie ust. 3 i odpowiednio dokonują przeglądu każdego mechanizmu zdolności wytwórczych, który został wprowadzony zgodnie z art. 23.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Ocena wystarczalności zasobów na poziomie europejskim opiera się na metodzie gwarantującej, że ocena ta:

4.  Ocena wystarczalności zasobów na poziomie europejskim opiera się na metodzie gwarantującej, że ocena ta:

a)  jest przeprowadzana na poziomie obszarów rynkowych obejmujących przynajmniej wszystkie państwa członkowskie;

a)  jest przeprowadzana na poziomie obszarów rynkowych obejmujących przynajmniej wszystkie państwa członkowskie;

b)  opiera się na odpowiednich scenariuszach prognozowanego popytu i podaży, w tym na ocenie ekonomicznej prawdopodobieństwa wycofania z eksploatacji aktywów wytwórczych i wprowadzenia do eksploatacji nowych aktywów wytwórczych oraz środków mających zapewnić osiągnięcie docelowych poziomów efektywności energetycznej i odpowiednich poziomów wrażliwości cen hurtowych oraz zmian cen emisji dwutlenku węgla;

b)  opiera się na odpowiednich scenariuszach prognozowanego popytu i podaży, w tym na ocenie ekonomicznej prawdopodobieństwa wycofania z eksploatacji aktywów wytwórczych, ich czasowego zamknięcia, wprowadzenia do eksploatacji nowych aktywów wytwórczych oraz środków mających zapewnić osiągnięcie docelowych poziomów efektywności energetycznej i połączeń wzajemnych energii elektrycznej oraz odpowiednich poziomów wrażliwości cen hurtowych oraz zmian cen emisji dwutlenku węgla;

c)  odpowiednio uwzględnia udział wszystkich zasobów – w tym istniejących i przyszłych instalacji wytwórczych, magazynowania energii, odpowiedzi odbioru oraz możliwości w zakresie importu i eksportu – w elastycznej pracy systemu;

c)  odpowiednio uwzględnia udział wszystkich zasobów – w tym istniejących i przyszłych instalacji wytwórczych, magazynowania energii, odpowiedzi odbioru oraz możliwości w zakresie importu i eksportu – w elastycznej pracy systemu;

d)  przewiduje prawdopodobny wpływ środków, o których mowa w art. 18 ust. 3;

d)  przewiduje prawdopodobny wpływ środków, o których mowa w art. 18 ust. 3;

e)  uwzględnia scenariusze pomijające istniejące lub planowane mechanizmy zdolności wytwórczych;

e)  uwzględnia scenariusze pomijające istniejące lub planowane mechanizmy zdolności wytwórczych;

f)   opiera się na modelu rynkowym wykorzystującym, w stosownych przypadkach, podejście FBA;

f)  opiera się na modelu rynkowym wykorzystującym, w stosownych przypadkach, podejście FBA;

g)  wykorzystuje wyliczenia probabilistyczne;

g)  wykorzystuje wyliczenia probabilistyczne;

h)  wykorzystuje przynajmniej następujące wskaźniki:

h)  wykorzystuje przynajmniej następujące wskaźniki:

–  „oczekiwana ilość niedostarczonej energii” (ang. expected energy not served) oraz

–  „oczekiwana ilość niedostarczonej energii” (ang. expected energy not served) oraz

–  „oczekiwany czas braku dostaw energii elektrycznej” (ang. loss of load expectation);

–  „oczekiwany czas braku dostaw energii elektrycznej” (ang. loss of load expectation);

i)  wskazuje źródła ewentualnych problemów wystarczalności zasobów, w szczególności gdy źródłem tych problemów są sieci lub ograniczenie zasobów bądź oba te czynniki.

i)  wskazuje źródła ewentualnych problemów wystarczalności zasobów, w szczególności gdy źródłem tych problemów są sieci lub ograniczenie zasobów bądź oba te czynniki.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 19 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Projekty, o których mowa w ust. 2 i 5, oraz wyniki oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim, o której mowa w ust. 3, są przedmiotem uprzednich konsultacji z Agencją i podlegają zatwierdzeniu przez Agencję zgodnie z procedurą określoną w art. 22.

6.  Projekty, o których mowa w ust. 2 i 5, scenariusze i założenia, na których się opierają, oraz wyniki oceny wystarczalności zasobów na poziomie europejskim, o której mowa w ust. 3, są przedmiotem uprzednich konsultacji z wszystkimi zainteresowanymi stronami i podlegają zatwierdzeniu przez Agencję zgodnie z procedurą określoną w art. 22.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przy stosowaniu mechanizmów zdolności wytwórczych państwa członkowskie kierują się ustaloną normą niezawodności, która w przejrzysty sposób wskazuje pożądany przez nie poziom bezpieczeństwa dostaw energii.

1.  Przy stosowaniu mechanizmów zdolności wytwórczych państwa członkowskie kierują się ustaloną normą niezawodności, która wskazuje konieczny dla nich poziom bezpieczeństwa dostaw energii w oparciu o przejrzystą, obiektywną, możliwą do zweryfikowania i dogłębną analizę kosztów i korzyści.

Poprawka    83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 20 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Normę niezawodności określa krajowy organ regulacyjny w oparciu o metodę, o której mowa w art. 19 ust. 5.

2.  Normę niezawodności określa krajowy organ regulacyjny w oparciu o metodę, o której mowa w art. 19 ust. 5, uwzględniając zasady konieczności i proporcjonalności oraz potrzebę unikania negatywnych konsekwencji dotacji o skutkach szkodliwych dla środowiska i niepotrzebnych zakłóceń rynku, w tym nadwyżek mocy produkcyjnych.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 21 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  Regionalne centra operacyjne utworzone na podstawie art. 32 wyliczają co roku maksymalne wejściowe zdolności wytwórcze dostępne na potrzeby udziału zagranicznych zdolności wytwórczych, z uwzględnieniem oczekiwanej dostępności połączenia wzajemnego oraz prawdopodobnego zbieżnego wystąpienia przeciążenia systemu między systemem, w którym stosowany jest mechanizm, a systemem, w którym znajdują się zagraniczne zdolności wytwórcze. Wyliczenia wymagane są dla każdej granicy obszaru rynkowego.

6.  W przypadku stosowania mechanizmów zdolności wytwórczych operatorzy systemów przesyłowych wspierają właściwe organy regulacyjne w wyliczeniu maksymalnych wejściowych zdolności wytwórczych dostępnych na potrzeby udziału zagranicznych zdolności wytwórczych, z uwzględnieniem oczekiwanej dostępności połączenia wzajemnego oraz prawdopodobnego zbieżnego wystąpienia przeciążenia systemu między systemem, w którym stosowany jest mechanizm, a systemem, w którym znajdują się zagraniczne zdolności wytwórcze. Wyliczenia wymagane są dla każdej granicy obszaru rynkowego.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W celu zaradzenia pozostałym problemom, których nie można wyeliminować za pomocą środków przewidzianych w art. 18 ust. 3, państwa członkowskie mogą wprowadzić mechanizmy zdolności wytwórczych, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego artykułu oraz unijnych zasad pomocy państwa.

1.  W celu zaradzenia pozostałym problemom, których nie można wyeliminować za pomocą środków przewidzianych w art. 18 ust. 3, państwa członkowskie opracowują plan zawierający odpowiednie środki służące eliminacji wspomnianych problemów, który zostanie wdrożony w okresie maksymalnie pięciu lat.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Plan przewidziany w ust. 1 ma na celu zapewnienie wystarczalności zasobów bez dodatkowego wprowadzania mechanizmów zdolności wytwórczych, za pomocą jednego z następujących środków:

 

a)  dodatkowe zdolności wytwórcze energii ze źródeł odnawialnych;

 

b)  efektywność energetyczna;

 

c)  odpowiedź odbioru;

 

d)  magazynowanie;

 

e)  wzajemne połączenia.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Do czasu wdrożenia planu, o którym mowa w ust. 1, państwa członkowskie mogą wprowadzać mechanizmy zdolności wytwórczych, jeśli zostaną one uznane za konieczne na podstawie oceny skutków i z zastrzeżeniem przepisów niniejszego artykułu oraz unijnych zasad pomocy państwa.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Jeżeli państwo członkowskie pragnie wdrożyć mechanizm zdolności wytwórczych, konsultuje się w sprawie proponowanego mechanizmu przynajmniej z sąsiadującymi państwami członkowskim, z którymi połączone jest siecią energetyczną.

2.  Jeżeli państwo członkowskie pragnie wdrożyć mechanizm zdolności wytwórczych, konsultuje się w sprawie proponowanego mechanizmu z wszystkimi zainteresowanymi stronami, w tym z sąsiadującymi państwami członkowskim, z którymi połączone jest siecią energetyczną.

Poprawka    89

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Mechanizmy zdolności wytwórczych nie mogą powodować niepotrzebnych zakłóceń rynku ani ograniczać handlu transgranicznego. Ilość zdolności wytwórczych zaangażowanych w ramach tych mechanizmów nie może wykraczać poza to, co jest konieczne, aby zaradzić stwierdzonemu problemowi.

3.  Mechanizmy zdolności wytwórczych nie mogą powodować niepotrzebnych zakłóceń rynku, zwłaszcza przez dyskryminujące traktowanie odnawialnych źródeł energii, zniechęcanie do stosowania elastycznego zużycia i efektywności energetycznej czy podnoszenie kosztów ponoszonych przez konsumentów. Mechanizmy te nie mogą ograniczać handlu transgranicznego. Czas trwania mechanizmów oraz ilość zdolności wytwórczych zaangażowanych w ramach tych mechanizmów nie mogą wykraczać poza to, co jest konieczne, aby zaradzić stwierdzonemu problemowi.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Dostawcy zdolności wytwórczych są wybierani na podstawie przejrzystych kryteriów, w tym kryteriów elastyczności. Kryteria te mają na celu maksymalizację możliwości zwiększania zdolności wytwórczych oraz minimalizację koniecznego poziomu stałej produkcji w elektrowniach korzystających z mechanizmów zdolności.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Zdolności wytwórcze, w stosunku do których ostateczną decyzję inwestycyjną podjęto po dniu [OP: entry into force] r., kwalifikują się do udziału w mechanizmach zdolności wytwórczych tylko wówczas, gdy generowane przez nie emisje wynoszą mniej niż 550 gr CO2/kWh. Zdolności wytwórczych emitujących 550 gr CO2/kWh lub więcej nie angażuje się w ramach mechanizmów zdolności wytwórczych pięć lat po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie.

4.  Zdolności wytwórcze, w stosunku do których ostateczną decyzję inwestycyjną podjęto po dniu [OP: entry into force] r., kwalifikują się do udziału w mechanizmach zdolności wytwórczych tylko wówczas, gdy generowane przez nie emisje wynoszą mniej niż 550 g CO2/kWh. Zdolności wytwórczych emitujących 550 g CO2/kWh lub więcej nie angażuje się w ramach mechanizmów zdolności wytwórczych dwa lata po wejściu niniejszego rozporządzenia w życie lub pięć lat po tej dacie w przypadku elektrowni należących do rezerwy strategicznej.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Współczynnik emisji CO2 danej instalacji wytwarzania energii elektrycznej opiera się na efektywności netto przy wydajności znamionowej w warunkach określonych przez ISO.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli w ocenie wystarczalności zasobów na poziomie europejskim nie stwierdzono istnienia problemu wystarczalności zasobów, państwa członkowskie nie stosują mechanizmów zdolności wytwórczych.

5.  Jeśli państwo członkowskie zamierza wprowadzić mechanizm zdolności wytwórczych, musi wyjaśnić jego zgodność z oceną wystarczalności zasobów na poziomie europejskim, zwłaszcza jeśli chodzi o uzasadnienie, zakres, datę początkową i końcową oraz wdrożenie tego mechanizmu w perspektywie wieloletniej.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Projektując mechanizmy zdolności wytwórczych, państwa członkowskie włączają do nich klauzulę wyjścia, postanowienie umożliwiające skuteczne wycofanie mechanizmu zdolności wytwórczych w przypadku, gdy ocena wystarczalności zasobów wykaże, że problem wystarczalności został rozwiązany.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 23 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 23a

 

Rada Doradcza ds. Projektu Rynku Energii Elektrycznej

 

Do dnia ... [12 months after the entry into force of this Regulation] ustanawia się Radę Doradczą ds. Projektu Rynku Energii Elektrycznej. Rada Doradcza składa się z ekspertów wysokiego szczebla z państw członkowskich oraz z odpowiedniej i charakteryzującej się zrównoważonym składem grupy ekspertów z sektora energetyki, w tym infrastruktury publicznej, inwestorów, dostawców technologii, operatorów sieci, grup działających na rzecz ochrony klimatu, przedstawicieli konsumentów i lokalnych społeczności energetycznych.

 

Rada Doradcza dostarcza Komisji specjalistycznej wiedzy i informacji, aby jej doradzać i wspomagać ją w opracowywaniu przyszłych inicjatyw politycznych związanych z obecnym projektem europejskiego rynku energii elektrycznej. Dokonuje tego przez sporządzanie w razie potrzeby opinii, zaleceń lub sprawozdań.

 

W ciągu 24 miesięcy od ustanowienia Rady Doradczej Komisja sporządza własne konkluzje z odbytych rozmów w formie komunikatu określającego strategiczne priorytety europejskiego rynku energii elektrycznej sprzyjającego inwestycjom koniecznym do zapewnienia zrównoważonej, bezpiecznej i przystępnej cenowo transformacji energetycznej.

Uzasadnienie

UE zmierza w kierunku systemu energetycznego, który wytwarza energię po niskich kosztach krańcowych, lecz wymaga wysokich inwestycji początkowych. Obecny rynek energii elektrycznej wynagradzający energię elektryczną wyłącznie po kosztach krańcowych nie odzwierciedla tej zmiany. Wynagradzanie oparte na zasadach rynkowych nadal pozostaje wyzwaniem. Zmiana podstaw, na jakich UE opiera wytwarzanie i wykorzystywanie energii, której celem jest budowa niskoemisyjnej przyszłości, wymaga dogłębnej refleksji na temat projektu europejskiego rynku energii elektrycznej.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie stosujące mechanizmy zdolności wytwórczych w dniu [OP: entry into force of this Regulation] r. dostosowują swoje mechanizmy w celu spełnienia wymogów art. 18, 21 i 23 niniejszego rozporządzenia.

Państwa członkowskie stosujące mechanizmy zdolności wytwórczych w dniu [OP: entry into force of this Regulation] r. dostosowują swoje mechanizmy w celu spełnienia wymogów art. 18, 21 i 23 niniejszego rozporządzenia do dnia ... [two years after the date of entry into force of this Regulation].

Uzasadnienie

Zgodnie z celem utworzenia wewnętrznego (hurtowego) rynku energii elektrycznej w Europie, do czego potrzebny jest projekt jednolitego rynku krajowego.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 24 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Państwom członkowskim i regionom, które decydują się – niezależnie od zharmonizowanych zasad dotyczących mechanizmów zdolności wytwórczych lub na ich skutek – na aktywne stopniowe wycofywanie się z wytwarzania energii elektrycznej w instalacjach węglowych, zapewnia się długoterminowe ramy wspomagające sprawiedliwe przejście na zrównoważony i elastyczny system elektroenergetyczny. Zarządzane i zaplanowane wycofywanie instalacji węglowych pomogłoby w poprawie funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, a oprócz tego w osiąganiu celów Unii w zakresie klimatu i ochrony środowiska dotyczących np. emisji CO2 i czystego powietrza.

Uzasadnienie

Dekarbonizacja musi sprzyjać włączeniu społecznemu, być sprawiedliwa i uzgodniona przez wszystkie zainteresowane strony, a także musi uwzględniać skutki społeczne, gospodarcze i środowiskowe oraz trwałe alternatywne rozwiązania w zakresie zatrudnienia, szczególnie w przypadkach, w których stopniowe wycofywanie się powiązane jest z zakończeniem działalności wydobywczej. Wkrótce mają się rozpocząć działania przygotowawcze dotyczące ustanowienia dialogu w ramach platformy ds. węgla, którego celem jest omówienie kwestii związanych z zarządzaniem, sprawiedliwą transformacją i zamykaniem instalacji, a zasady rynku energii elektrycznej UE powinny być zgodne z tymi działaniami.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 25 − ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Wykonując swoje funkcje wynikające z prawa Unii, ENTSO energii elektrycznej działa dla dobra Europy oraz postępuje w sposób niezależny od interesów krajowych poszczególnych państw lub interesów krajowych operatorów systemów przesyłowych, a także przyczynia się do efektywnego i trwałego osiągnięcia celów określonych w ramach polityki klimatyczno-energetycznej obejmujących lata 2020–2030, w szczególności poprzez przyczynianie się do efektywnej integracji energii elektrycznej wywarzanej z odnawialnych źródeł energii oraz do podnoszenia poziomu efektywności energetycznej.

2.  Wykonując swoje funkcje wynikające z prawa Unii, ENTSO energii elektrycznej działa dla dobra Europy oraz postępuje w sposób niezależny od interesów krajowych poszczególnych państw lub interesów krajowych operatorów systemów przesyłowych, a także przyczynia się do efektywnego i trwałego osiągnięcia celów określonych w ramach polityki klimatyczno-energetycznej obejmujących lata 2020–2030, w szczególności poprzez przyczynianie się do efektywnej integracji energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii w połączeniu z magazynowaniem energii i odpowiedzią odbioru oraz do podnoszenia poziomu efektywności energetycznej.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia [OP: twelve months after entry into force] r. wszyscy operatorzy systemów przesyłowych tworzą regionalne centra operacyjne zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym rozdziale. Regionalne centra operacyjne tworzy się na terytorium jednego z państw członkowskich regionu, w którym dane centrum będzie działać.

1.  Do dnia [OP: twelve months after entry into force] r. wszyscy operatorzy systemów przesyłowych z danego regionu pracy systemu przedkładają organom regulacyjnym tego regionu do przeglądu propozycję utworzenia regionalnych centrów koordynacji zgodnie z kryteriami określonymi w niniejszym rozdziale.

 

Wniosek zawiera następujące informacje:

 

a)  państwo członkowskie, w którym zlokalizowane ma być regionalne centrum koordynacji;

 

b)  rozwiązania organizacyjne, finansowe i operacyjne niezbędne do zapewnienia efektywnej, bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji wzajemnie połączonych systemów przesyłowych;

 

c)  plan wdrożenia dotyczący rozpoczęcia funkcjonowania regionalnych centrów koordynacji;

 

d)  statut i regulamin wewnętrzny regionalnych centrów koordynacji;

 

e)  opis wspólnych procesów zgodnie z art. 35;

 

f)  opis rozwiązań dotyczących odpowiedzialności regionalnych centrów koordynacji zgodnie z art. 44.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 32 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Za efektywne funkcjonowanie systemu przesyłowego odpowiada każdy operator systemu przesyłowego zgodnie z art. 44.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  koordynacja i optymalizacja procesu odbudowy systemu na poziomie regionalnym;

skreśla się

Poprawka    102

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  analiza i sprawozdawczość poeksploatacyjna i pozakłóceniowa;

skreśla się

Poprawka    103

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  określanie wielkości rezerwy mocy na poziomie regionalnym;

skreśla się

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 5 ust. 7. Zamawianie i określanie wielkości zdolności wytwórczych rezerwy jest ściśle związane ze specyfiką systemu, sezonem, a zatem z bezpieczeństwem dostaw. Ponieważ krajowi operatorzy systemów przesyłowych ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dostaw, powinni również zachować prawo do nabywania takiej ilości mocy bilansującej/rezerw, jaką uznają za wystarczającą.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  ułatwianie zakupów mocy bilansującej na poziomie regionalnym;

skreśla się

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 5 ust. 8. Zamawianie i określanie wielkości zdolności wytwórczych rezerwy jest ściśle związane ze specyfiką systemu, sezonem, a zatem z bezpieczeństwem dostaw. Ponieważ krajowi operatorzy systemów przesyłowych ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dostaw, powinni również zachować prawo do nabywania mocy bilansującej/rezerw.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

i)  prognozy wystarczalności systemu na poziomie regionalnym sporządzane w przedziale czasowym od następnego tygodnia do dnia bieżącego oraz opracowanie działań ograniczających ryzyko;

i)  prognozy wystarczalności systemu na poziomie regionalnym sporządzane w przedziale czasowym od następnego tygodnia do dnia bieżącego;

Poprawka    106

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

k)  optymalizacja mechanizmów rozliczeń międzyoperatorskich;

skreśla się

Poprawka    107

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – litera l

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

l)  szkolenia i certyfikacja;

skreśla się

Poprawka    108

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – litera m

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

m)  ustalanie regionalnych scenariuszy kryzysu zgodnie z art. 6 ust. 1 [Regulation on risk preparedness as proposed by COM(2016) 862], jeżeli zadanie to zostanie przekazane przez ENTSO energii elektrycznej;

skreśla się

Poprawka    109

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

n)  przygotowanie i przeprowadzanie rocznych symulacji kryzysu we współpracy z właściwymi organami zgodnie z art. 12 ust. 3 [Regulation on risk preparedness as proposed by COM(2016) 862];

skreśla się

Poprawka    110

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o)  zadania związane z ustalaniem regionalnych scenariuszy kryzysu jeżeli – oraz w zakresie, w jakim – zostaną przekazane regionalnym centrom operacyjnym na podstawie art. 6 ust. 1 [Regulation on risk preparedness as proposed by COM(2016) 862];

skreśla się

Poprawka    111

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – litera p

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

p)  zadania związane z sezonowymi prognozami wystarczalności, jeżeli – oraz w zakresie, w jakim – zostaną przekazane regionalnym centrom operacyjnym na podstawie art. 9 ust. 2 [Regulation on risk preparedness as proposed by COM(2016) 862];

skreśla się

Poprawka    112

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 1 – litera q

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

q)  wyliczanie maksymalnych wejściowych zdolności wytwórczych dostępnych na potrzeby udziału zagranicznych zdolności wytwórczych w mechanizmach zdolności wytwórczych na podstawie art. 21 ust. 6.

skreśla się

Poprawka    113

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja może rozszerzyć zakres działalności regionalnych centrów operacyjnych o dodatkowe funkcje, nieobejmujące uprawnień decyzyjnych, na podstawie rozdziału VII niniejszego rozporządzenia.

2.  Każde regionalne centrum koordynacji dokłada starań, aby pełnić następujące funkcje:

 

a)  koordynacja i optymalizacja procesu odbudowy systemu na poziomie regionalnym;

 

b)  analiza i sprawozdawczość poeksploatacyjna i pozakłóceniowa;

 

c)  ułatwianie określania wielkości rezerwy mocy na poziomie regionalnym;

 

d)  ułatwianie zakupów mocy bilansującej na poziomie regionalnym;

 

e)  optymalizacja mechanizmów rozliczeń międzyoperatorskich;

 

f)  szkolenia i certyfikacja;

 

g)  ustalanie regionalnych scenariuszy kryzysu zgodnie z art. [6 ust. 1] rozporządzenia (UE) .../... [Regulation on risk preparedness, COM(2016) 862], jeżeli zadanie to zostanie przekazane przez ENTSO energii elektrycznej;

 

h)  zadania związane z ustalaniem regionalnych scenariuszy kryzysu jeżeli – oraz w zakresie, w jakim – zostaną przekazane regionalnym centrom koordynacji na podstawie art. [6 ust. 1] rozporządzenia (UE) .../... [Regulation on risk preparedness, COM(2016) 862];

 

i)  zadania związane z sezonowymi prognozami wystarczalności, jeżeli – oraz w zakresie, w jakim – zostaną przekazane regionalnym centrom koordynacji na podstawie art. [9 ust. 2] rozporządzenia (UE) .../... [Regulation on risk preparedness, COM(2016) 862];

Poprawka    114

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 34 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Regionalne centra operacyjne przekazują operatorom systemów przesyłowych z tego samego regionu pracy systemu wszelkie informacje niezbędne do wykonania decyzji i zaleceń wydawanych przez regionalne centra operacyjne.

4.  Regionalne centra koordynacji przekazują operatorom systemów przesyłowych z tego samego regionu pracy systemu wszelkie informacje niezbędne do wykonywania ich zadań.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Współpraca w ramach regionalnych centrów operacyjnych

Współpraca w ramach centrów operacyjnych regionów objętych koordynacją bezpieczeństwa oraz między tymi centrami

Poprawka    116

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Bieżącą działalnością regionalnych centrów operacyjnych zarządza się w drodze wspólnego procesu decyzyjnego. Podstawę wspólnego procesu decyzyjnego stanowią:

1.  Bieżącą koordynacją w ramach regionów objętych koordynacją bezpieczeństwa oraz między nimi zarządza się w drodze wspólnego procesu decyzyjnego, którego podstawę stanowią:

Poprawka    117

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  procedura przyjmowania decyzji i zaleceń, zgodnie z art. 38.

c)  procedura przyjmowania decyzji operatorów systemów przesyłowych z uwzględnieniem sugestii regionalnych koordynatorów bezpieczeństwa;

Poprawka    118

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 35 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  procedura przeglądu decyzji i zaleceń przyjętych przez regionalne centra operacyjne, zgodnie z art. 39.

d)  procedura przeglądu zaleceń wydanych przez regionalnych koordynatorów bezpieczeństwa, zgodnie z art. 39.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 37 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 37a

 

Przejrzystość

 

1.  Regionalne centra operacyjne organizują proces angażowania zainteresowanych stron oraz regularne spotkania z nimi, aby omawiać kwestie wydajnej, bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji systemu wzajemnie połączonego oraz rozpoznawać niedociągnięcia i proponować udoskonalenia.

 

2.  ENTSO energii elektrycznej i regionalne centra operacyjne działają przy zachowaniu pełnej przejrzystości w stosunku do zainteresowanych stron i ogółu społeczeństwa. Wszelkie stosowne dokumenty są publikowane na stronie internetowej odpowiedniego regionalnego centrum operacyjnego. Niniejszy ustęp ma zastosowanie do projektów, uzasadnień i decyzji przyjętych zgodnie z art. 32 i 33, art. 35a i art. 38 niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Regionalne centra operacyjne będą przedmiotem rozległych dyskusji w komisji przedmiotowo właściwej. Niemniej z perspektywy Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przepisy dotyczące przejrzystości i uczestnictwa mają kluczowe znaczenie. Artykuł ten stanowi zatem logiczne przedłużenie wcześniejszych przepisów w sprawie regionalnych centrów operacyjnych.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Przyjmowanie decyzji i zaleceń

Przyjmowanie zaleceń

Poprawka    121

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Regionalne centra operacyjne opracowują procedurę przyjmowania decyzji i zaleceń.

1.  Operatorzy systemów przesyłowych z danego regionu pracy systemu opracowują procedurę przyjmowania i dokonywania przeglądu zaleceń wydawanych przez regionalne centra koordynacji zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 2 i 3.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Regionalne centra operacyjne przyjmują wiążące decyzje skierowane do operatorów systemów przesyłowych w odniesieniu do funkcji, o których mowa w art. 34 ust. 1 lit. a), b), g) i q). Operatorzy systemów przesyłowych wykonują wiążące decyzje wydane przez regionalne centra operacyjne, chyba że ich wykonanie miałoby negatywny wpływ na bezpieczeństwo systemu.

2.  Regionalne centra koordynacji są właściwe do przyjmowania decyzji skierowanych do operatorów systemów przesyłowych w odniesieniu do funkcji, o których mowa w art. 34 ust. 1 lit. a), b), g) i q).

Poprawka    123

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Jeżeli operator systemu przesyłowego postanowi nie stosować się do zalecenia wydanego przez regionalne centrum koordynacji, przedstawia on szczegółowe uzasadnienie regionalnemu centrum koordynacji oraz pozostałym operatorom systemów przesyłowych z regionu pracy systemu.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 38 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Regionalne centra operacyjne przyjmują zalecenia skierowane do operatorów systemów przesyłowych w odniesieniu do funkcji, o których mowa w art. 34 ust. 1 lit. c)–f) i h)–p).

3.  W odniesieniu do zaleceń dotyczących funkcji, o których mowa w art. 34 ust. 1 lit. a) i b), operatorzy systemów przesyłowych mogą nie stosować się do nich wyłącznie w przypadkach, gdy wywarłoby to negatywny wpływ na bezpieczeństwo systemu.

Poprawka    125

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 39 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Regionalne centra operacyjne opracowują procedurę weryfikacji decyzji i zaleceń.

1.  Regionalne centra koordynacji i operatorzy systemów przesyłowych wspólnie opracowują procedurę weryfikacji zaleceń.

Poprawka    126

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Zarząd regionalnych centrów operacyjnych

Zarząd regionalnych koordynatorów bezpieczeństwa

Poprawka    127

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W celu przyjmowania środków dotyczących zarządzania regionalnymi centrami operacyjnymi oraz monitorowania skuteczności ich działania regionalne centra operacyjne powołują zarząd.

1.  W celu przyjmowania środków dotyczących zarządzania regionalnymi centrami operacyjnymi oraz monitorowania skuteczności ich działania regionalni koordynatorzy bezpieczeństwa powołują zarząd.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 40 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  przygotowanie i zatwierdzenie statutu i regulaminu wewnętrznego regionalnego centrum operacyjnego;

a)  przygotowanie i zatwierdzenie statutu i regulaminu wewnętrznego regionalnych koordynatorów bezpieczeństwa;

Poprawka    129

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Regionalne centra operacyjne tworzą swoją organizację i nią zarządzają w oparciu o strukturę, która wspiera bezpieczeństwo ich funkcji. Ich struktura organizacyjna określa:

1.  Operatorzy systemów przesyłowych danego regionu pracy systemu określają strukturę organizacyjną regionalnych centrów koordynacji. Ich struktura organizacyjna określa:

Poprawka    130

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 41 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Regionalne centra operacyjne mogą tworzyć regionalne biura, aby uwzględnić lokalną specyfikę, lub zapasowe centra operacyjne w celu wydajnego i niezawodnego wykonywania swoich funkcji.

2.  Regionalni koordynatorzy bezpieczeństwa mogą tworzyć regionalne biura, aby uwzględnić lokalną specyfikę, lub powołać zastępczych regionalnych koordynatorów bezpieczeństwa w celu wydajnego i niezawodnego wykonywania swoich funkcji.

Poprawka    131

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 42 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Regionalnym centrom operacyjnym zapewnia się wszelkie zasoby ludzkie, techniczne, fizyczne i finansowe, które są im niezbędne do wypełniania obowiązków nałożonych na nie na podstawie niniejszego rozporządzenia i wykonywania ich funkcji.

Regionalnym koordynatorom bezpieczeństwa zapewnia się wszelkie zasoby ludzkie, techniczne, fizyczne i finansowe, które są im niezbędne do wypełniania obowiązków nałożonych na nie na podstawie niniejszego rozporządzenia oraz do niezależnego i bezstronnego wykonywania ich funkcji.

Poprawka    132

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Regionalne centra operacyjne ustanawiają proces ciągłego monitorowania przynajmniej:

1.  Regionalni koordynatorzy bezpieczeństwa ustanawiają proces ciągłego monitorowania przynajmniej:

Poprawka    133

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  wydanych decyzji i zaleceń oraz osiągniętych za ich pomocą rezultatów;

b)  decyzji operatorów systemów przesyłowych, jeżeli nie zastosowali się oni do zaleceń wydanych przez regionalne centra koordynacji;

Poprawka    134

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Regionalne centra operacyjne przekazują przynajmniej raz w roku Agencji i organom regulacyjnym właściwym dla danego regionu pracy systemu dane pochodzące z ich procesu ciągłego monitorowania.

2.  Regionalne centra operacyjne przekazują przynajmniej raz w roku Agencji i organom regulacyjnym właściwym dla danego regionu pracy systemu dane pochodzące z ich procesu ciągłego monitorowania. Regionalne centra koordynacji muszą publikować sprawozdania roczne wyjaśniające, w jaki sposób ich zalecenia zostały wdrożone. Sprawozdanie to musi zawierać szczegółowy opis przypadków odejścia przez operatorów od zaleceń oraz przedstawionych przez nich uzasadnień.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Regionalne centra operacyjne określają swoje koszty w przejrzysty sposób oraz składają Agencji i organom regulacyjnym właściwym dla danego regionu pracy systemu sprawozdanie na ich temat.

3.  Regionalni koordynatorzy bezpieczeństwa określają swoje koszty w przejrzysty sposób oraz składają Agencji i organom regulacyjnym właściwym dla danego regionu objętego koordynacją bezpieczeństwa sprawozdanie na ich temat.

Poprawka    136

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Regionalne centra operacyjne składają roczne sprawozdanie z wyników swojej działalności ENTSO energii elektrycznej, Agencji, organom regulacyjnym właściwym dla danego regionu pracy systemu oraz Grupie Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej utworzonej na podstawie art. 1 decyzji Komisji 2012/C 353/0237.

4.  Regionalni koordynatorzy bezpieczeństwa składają roczne sprawozdanie z wyników swojej działalności ENTSO energii elektrycznej, Agencji, organom regulacyjnym właściwym dla danego regionu objętego koordynacją bezpieczeństwa oraz Grupie Koordynacyjnej ds. Energii Elektrycznej utworzonej na podstawie art. 1 decyzji Komisji 2012/C 353/0237.

_________________

_________________

37. Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2012 r. ustanawiająca Grupę Koordynacyjną ds. Energii Elektrycznej (Dz.U. C 353 z 17.11.2012, s. 2).

37. Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2012 r. ustanawiająca Grupę Koordynacyjną ds. Energii Elektrycznej (Dz.U. C 353 z 17.11.2012, s. 2).

Poprawka    137

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 43 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Regionalne centra operacyjne zgłaszają uchybienia stwierdzone w ramach procesu monitorowania, o którym mowa w ust. 1, ENTSO energii elektrycznej, organom regulacyjnym właściwym dla danego regionu pracy systemu, Agencji oraz właściwym organom państw członkowskich odpowiedzialnym za zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie nimi.

5.  Regionalni koordynatorzy bezpieczeństwa zgłaszają uchybienia stwierdzone w ramach procesu monitorowania, o którym mowa w ust. 1, ENTSO energii elektrycznej, organom regulacyjnym właściwym dla danego regionu objętego koordynacją bezpieczeństwa, Agencji oraz właściwym organom państw członkowskich odpowiedzialnym za zapobieganie sytuacjom kryzysowym i zarządzanie nimi.

Poprawka    138

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 44 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Regionalne centra operacyjne podejmują niezbędne kroki, aby zapewnić sobie ochronę przed odpowiedzialnością związaną z wykonywaniem swoich zadań, w szczególności w przypadku gdy przyjmują decyzje wiążące operatorów systemów przesyłowych. Metoda zastosowana w celu zapewnienia ochrony przed odpowiedzialnością uwzględnia status prawny regionalnego centrum operacyjnego oraz poziom dostępnej komercyjnej ochrony ubezpieczeniowej.

We wniosku dotyczącym utworzenia regionalnych centrów koordynacji zgodnie z art. 32 operatorzy systemów przesyłowych z danego regionu pracy systemu uwzględniają rozwiązania dotyczące pokrywania zobowiązań związanych z wykonywaniem jego zadań. Metoda zastosowana w celu zapewnienia ochrony przed odpowiedzialnością uwzględnia status prawny regionalnego centrum koordynacji oraz poziom dostępnej komercyjnej ochrony ubezpieczeniowej.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Operatorzy systemów dystrybucyjnych, którzy nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo lub którzy zostali rozdzieleni zgodnie z art. 35 [recast of Directive 2009/72/EC as proposed by COM(2016) 864/2], współpracują ze sobą na poziomie Unii za pośrednictwem europejskiej organizacji zrzeszającej operatorów systemów dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”) w celu wspierania ukończenia tworzenia i funkcjonowania wewnętrznego rynku energii elektrycznej oraz propagowania optymalnego zarządzania systemami dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz skoordynowanej eksploatacji tych systemów. Operatorzy systemów dystrybucyjnych, którzy pragną uczestniczyć w organizacji OSD UE, stają się zarejestrowanymi członkami tej organizacji.

Wszyscy operatorzy systemów dystrybucyjnych współpracują ze sobą na poziomie Unii za pośrednictwem europejskiej organizacji zrzeszającej operatorów systemów dystrybucyjnych („organizacja OSD UE”) w celu wspierania ukończenia tworzenia i funkcjonowania wewnętrznego rynku energii elektrycznej i gazu, wspierania rozwoju zrównoważonego, zdecentralizowanego i bardziej zintegrowanego systemu energetycznego oraz propagowania optymalnego zarządzania systemami dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz skoordynowanej eksploatacji tych systemów. Operatorzy systemów dystrybucyjnych i reprezentujące ich na szczeblu unijnym stowarzyszenia, którzy pragną uczestniczyć w organizacji OSD UE, stają się zarejestrowanymi członkami tej organizacji. Statuty zapewniają, by proces decyzyjny uwzględniał regionalne różnice w obrębie sieci dystrybucyjnych.

Uzasadnienie

Sieci dystrybucyjne w Europie znacznie się od siebie różnią: począwszy od poziomu napięcia, przez topologię, naturalne ukształtowanie danego obszaru, na strukturze zużycia przez użytkowników skończywszy. Praca organizacji OSD UE musi uwzględniać tę specyfikę.

Poprawka    140

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 49 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Wykonując funkcje wynikające z prawa Unii, organizacja OSD UE działa dla dobra Unii oraz postępuje w sposób niezależny od interesów krajowych poszczególnych państw lub interesów krajowych operatorów systemów dystrybucyjnych, a także przyczynia się do efektywnego i trwałego osiągnięcia celów określonych w ramach polityki klimatyczno-energetycznej obejmujących lata 2020–2030, w szczególności przez usuwanie przeszkód utrudniających integrację energii elektrycznej wywarzanej z odnawialnych źródeł energii oraz utrudniających podnoszenie poziomu efektywności energetycznej.

Uzasadnienie

Zważywszy na zadania przypisane nowej organizacji OSD UE (w szczególności zadania związane z opracowywaniem kodeksów sieci i najlepszych praktyk), obowiązkiem takiej organizacji powinno być działanie dla dobra Europy, działanie w sposób niezależny oraz przyczynianie się do osiągnięcia celów UE dotyczących energii i klimatu. W art. 25 ust 2 niniejszego rozporządzenia zaproponowano nałożenie takiego obowiązku na ENTSO energii elektrycznej i należy to powtórzyć w odniesieniu do nowej organizacji OSD UE, tak aby zapewnić spójność.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ustanowienie organizacji OSD UE energii elektrycznej

Ustanowienie organizacji OSD UE

Poprawka    142

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Do dnia [OP: twelve months after entry into force] r. operatorzy systemów dystrybucyjnych, przy wsparciu administracyjnym Agencji, przedkładają Komisji i Agencji projekt statutu, wykaz zarejestrowanych członków, projekt regulaminu wewnętrznego, w tym również regulamin konsultacji z ENTSO energii elektrycznej i innymi zainteresowanymi stronami, oraz zasady finansowania ustanawianej organizacji OSD UE.

1.  Do dnia [OP: twelve months after entry into force] r. operatorzy systemów dystrybucyjnych, przy wsparciu administracyjnym Agencji, przedkładają Komisji i Agencji projekt struktury zarządzania, która gwarantuje sprawiedliwą i wyważoną reprezentację interesów członków i państw członkowskich. Obejmuje to również projekt kryteriów określonych w ust. 2, wykaz zarejestrowanych członków, projekt regulaminu wewnętrznego, w tym również regulamin konsultacji z ENTSO energii elektrycznej i innymi zainteresowanymi stronami, oraz zasady finansowania ustanawianej organizacji OSD UE.

Poprawka    143

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 50 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Do dnia [OP: six months after entry into force] r. Agencja określa kryteria przygotowania projektu statutu, wykazu zarejestrowanych członków, projektu regulaminu wewnętrznego, o których mowa w ust. 1, w celu zachowania niezależności organizacji OSD UE od jej członków oraz zapewnienia wyważonego składu, a także jednakowego traktowania wszystkich członków będących operatorami systemów dystrybucyjnych. Agencja przeprowadza formalne konsultacje dotyczące tych kryteriów z organizacjami reprezentującymi wszystkie zainteresowane strony.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Organizacja OSD UE realizuje następujące zadania:

1.  Głównym zadaniem organizacji OSD UE jest udział w opracowywaniu kodeksów sieci zgodnie z art. 56.

 

Do innych zadań może należeć wymiana poglądów i najlepszych praktyk w zakresie:

Poprawka    145

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  rozwijanie odpowiedzi odbioru;

c)  rozwijanie odpowiedzi odbioru i magazynowania energii;

Poprawka    146

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  zarządzanie danymi, bezpieczeństwo cybernetyczne i ochrona danych;

e)  wysoki poziom cyberbezpieczeństwa i ochrony danych oraz bezstronność w zarządzaniu danymi;

Poprawka    147

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  udział w opracowywaniu kodeksów sieci w trybie art. 56.

skreśla się

Poprawka    148

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  współpracuje z ENTSO energii elektrycznej przy monitorowaniu wdrażania kodeksów sieci i wytycznych, które są istotne z punktu widzenia eksploatacji i planowania sieci dystrybucyjnych oraz skoordynowanej eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych i które przyjęto na podstawie niniejszego rozporządzenia;

a)  współpracuje z ENTSO energii elektrycznej przy analizowaniu problemów i opracowywaniu zaleceń dotyczących monitorowania wdrażania kodeksów sieci i wytycznych, które są istotne z punktu widzenia eksploatacji i planowania sieci dystrybucyjnych oraz skoordynowanej eksploatacji sieci przesyłowych i dystrybucyjnych i które przyjęto na podstawie niniejszego rozporządzenia;

Poprawka    149

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  prowadzi działalność z pełnym poszanowaniem reguł konkurencji.

skreśla się

Poprawka    150

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 51 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Organizacja OSD UE prowadzi działalność z pełnym poszanowaniem unijnych i krajowych reguł konkurencji.

Poprawka    151

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przygotowując ewentualne kodeksy sieci zgodnie z art. 55, organizacja OSD UE prowadzi zakrojone na szeroką skalę konsultacje, na wczesnym etapie oraz w sposób otwarty i przejrzysty, z udziałem wszystkich właściwych zainteresowanych stron, a w szczególności organizacji reprezentujących wszystkie zainteresowane strony, zgodnie z regulaminem wewnętrznym, o którym mowa w art. 50. W konsultacjach tych uczestniczą również krajowe organy regulacyjne i inne organy krajowe, przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem i wytwarzaniem energii elektrycznej, użytkownicy systemu, w tym odbiorcy, operatorzy systemów dystrybucyjnych, w tym odpowiednie zrzeszenia branżowe, organy techniczne i platformy zainteresowanych stron. Celem tych konsultacji jest pozyskanie uwag i wniosków wszystkich właściwych stron na etapie podejmowania decyzji.

1.  Przygotowując ewentualne kodeksy sieci zgodnie z art. 55, organizacja OSD UE prowadzi zakrojone na szeroką skalę konsultacje, na wczesnym etapie oraz w sposób otwarty i przejrzysty, z udziałem wszystkich właściwych zainteresowanych stron, a w szczególności organizacji reprezentujących wszystkie zainteresowane strony, zgodnie z regulaminem wewnętrznym, o którym mowa w art. 50. W konsultacjach tych uczestniczą również krajowe organy regulacyjne i inne organy krajowe, przedsiębiorstwa zajmujące się dostarczaniem i wytwarzaniem energii elektrycznej, użytkownicy systemu, w tym odbiorcy, organy techniczne i platformy zainteresowanych stron. Celem tych konsultacji jest pozyskanie uwag i wniosków wszystkich właściwych stron na etapie podejmowania decyzji.

Uzasadnienie

Ponieważ wszystkie OSD należą do OSD UE, nie należy ich tu wymieniać jako zainteresowanych stron trzecich.

Poprawka    152

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Agencja monitoruje wykonanie zadań przypisanych organizacji OSD UE zgodnie z art. 51 i gwarantuje wypełnianie obowiązków wynikających z niniejszego rozporządzenia oraz innych stosownych przepisów unijnych, szczególnie dotyczących niezależności organizacji OSD UE oraz wymogu zapewnienia wyważonej reprezentacji wszystkich operatorów systemów przesyłowych w całej Unii. Agencja uwzględnia wyniki monitorowania w sprawozdaniu rocznym zgodnie z art. [16] rozporządzenia (UE) .../... [Recast of Regulation (EC) No 713/2009, COM(2016) 863].

Uzasadnienie

ACER powinna być oficjalnie uprawniona do sprawowania solidniejszego nadzoru nad organizacją OSD UE. W szczególności ACER powinna być formalnie zobowiązana do zapewnienia, by organizacja OSD UE spełniała kryteria zawarte w obowiązującym statucie, zwłaszcza w zakresie zachowania niezależności i zapewnienia wyważonej reprezentacji poszczególnych członków OSD. Należy zawrzeć odniesienia do tych zmian zakresu uprawnień ACER w rozporządzeniu (WE) nr 713/2009 przekształconym zgodnie z wnioskiem COM(2016) 863.

Poprawka    153

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Organizacja OSD UE przedkłada Agencji do zaopiniowania projekt rocznego programu prac przewidziany w art. 51. W terminie dwóch miesięcy od dnia otrzymania projektów Agencja przedstawia organizacji OSD UE i Komisji należycie uzasadnioną opinię oraz zalecenia, w przypadku gdy uzna, że projekt rocznego programu prac przedłożony przez organizację OSD UE nie przyczynia się do niedyskryminacji, skutecznej konkurencji, sprawnego funkcjonowania rynku lub optymalnego zarządzania systemami dystrybucyjnymi i przesyłowymi oraz skoordynowanej eksploatacji tych systemów.

Uzasadnienie

ACER powinna być uprawniona do przedstawiania zaleceń organizacji OSD UE, jeżeli stwierdzi, że projekt rocznego programu prac organizacji OSD UE nie jest zgodny z przepisami UE lub jest sprzeczny z celami na szczeblu unijnym. Należy zawrzeć odniesienia do tych zmian zakresu uprawnień ACER w rozporządzeniu (WE) nr 713/2009 przekształconym zgodnie z wnioskiem COM(2016) 863.

Poprawka    154

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 52 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Organizacja OSD UE uwzględnia uwagi przekazane w trakcie konsultacji. Przed przyjęciem propozycji kodeksów sieci, o których mowa w art. 55, organizacja OSD UE informuje, w jaki sposób uwzględniono uwagi otrzymane podczas konsultacji. Podaje również uzasadnienie, w przypadku gdy uwag nie uwzględniono.

3.  Komitet redakcyjny uwzględnia uwagi przekazane w trakcie konsultacji. Przed przyjęciem propozycji kodeksów sieci, o których mowa w art. 55, organizacja OSD UE informuje, w jaki sposób uwzględniono uwagi otrzymane podczas konsultacji. Podaje również uzasadnienie, w przypadku gdy uwag nie uwzględniono.

Poprawka    155

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja może przyjąć akty delegowane zgodnie z uprawnieniami przewidzianymi w art. 55 i 57. Tego rodzaju akty delegowane przyjmuje się albo jako kodeksy sieci w oparciu o treść propozycji opracowanej przez ENTSO energii elektrycznej bądź – gdy tak ustalono w wykazie priorytetów ustanowionym na podstawie art. 55 ust. 2 – przez organizację OSD UE i Agencję zgodnie z procedurą określoną w art. 55, albo jako wytyczne zgodnie z procedurą określoną w art. 57.

1.  Komisja może przyjąć akty delegowane zgodnie z uprawnieniami przewidzianymi w art. 55 i 57. Tego rodzaju akty delegowane przyjmuje się albo jako kodeksy sieci w oparciu o treść propozycji opracowanej przez ENTSO energii elektrycznej bądź – gdy tak ustalono w wykazie priorytetów ustanowionym na podstawie art. 55 ust. 2 – przez Agencję zgodnie z procedurą określoną w art. 55, albo jako wytyczne zgodnie z procedurą określoną w art. 57.

Uzasadnienie

It is not appropriate for the DSO entity to be in a privileged position to draft network codes (particularly when their subject matter relates to the operation of the distribution system),which will govern the DSOs’ own conduct, as well as the conduct of other market participants such as generators, suppliers, consumers, and aggregators. The EUDSO entity would be in a position to influence the drafting of rules and best practices that will significantly impact the deployment of renewables and demand response, which not all DSOs are supporting. This could increase the risk of network codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption. This risk is exacerbated by the fact that EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity.

Poprawka    156

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 63, dotyczących ustanowienia kodeksów sieci w następujących obszarach:

1.  Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 63, dotyczących ustanowienia kodeksów sieci w następujących obszarach, z uwzględnieniem w stosownych przypadkach regionalnej specyfiki:

Uzasadnienie

Kodeksy sieci muszą nadal uwzględniać specyfikę regionalną.

Poprawka    157

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 1 – litera k

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(k)  zasady dotyczące zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych i dystrybucyjnych oraz opłat za przyłączenie do sieci wraz z sygnałami lokalizacyjnymi i zasadami rozliczeń międzyoperatorskich

(k)  zasady dotyczące zharmonizowanych struktur taryf przesyłowych oraz opłat za przyłączenie do sieci wraz z sygnałami lokalizacyjnymi i zasadami rozliczeń międzyoperatorskich;

Uzasadnienie

Działanie systemów dystrybucyjnych jest bardzo różnicowane lokalnie, zważywszy na różnice w zakresie topologii sieci czy struktury konsumpcji. Zatem nie zaleca się harmonizacji ich struktury za pośrednictwem kodeksów sieci lub wytycznych. Zbiór zasad ogólnych określony w art. 16 dotyczącym opłat za dostęp do sieci jest wystarczający do celów przejrzystości i sprawiedliwego ustalania taryf.

Poprawka    158

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

9.  ENTSO energii elektrycznej bądź – gdy tak ustalono w wykazie priorytetów ustanowionym na podstawie ust. 2 – organizacja OSD UE powołuje komitet redakcyjny, aby uzyskać wsparcie w procesie opracowywania kodeksu sieci. W skład komitetu redakcyjnego wchodzą przedstawiciele ENTSO energii elektrycznej, Agencji, organizacji OSD UE oraz, w stosownych przypadkach, przedstawiciele wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej i ograniczona liczba głównych zainteresowanych stron, których to dotyczy. ENTSO energii elektrycznej bądź – gdy tak ustalono w wykazie priorytetów ustanowionym na podstawie ust. 2 – organizacja OSD UE opracowuje propozycje kodeksów sieci w obszarach, o których mowa w ust. 1 , na wniosek Komisji zgodnie z ust. 8.

9.  ENTSO energii elektrycznej bądź – gdy tak ustalono w wykazie priorytetów ustanowionym na podstawie ust. 2 – organizacja OSD UE powołuje komitet redakcyjny, aby uzyskać wsparcie w procesie opracowywania kodeksu sieci. W skład komitetu redakcyjnego wchodzą przedstawiciele ENTSO energii elektrycznej, Agencji, organizacji OSD UE oraz, w stosownych przypadkach, przedstawiciele wyznaczonych operatorów rynku energii elektrycznej i ograniczonej liczby głównych zainteresowanych stron, których to dotyczy, takich jak konsumenci. ENTSO energii elektrycznej bądź – gdy tak ustalono w wykazie priorytetów ustanowionym na podstawie ust. 2 – organizacja OSD UE opracowuje propozycje kodeksów sieci w obszarach, o których mowa w ust. 1 , na wniosek Komisji zgodnie z ust. 8.

Uzasadnienie

Ważne jest odpowiednie przedstawienie perspektywy konsumentów przy opracowywaniu kodeksów sieci.

Poprawka    159

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 55 – ustęp 10

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

10.  Agencja weryfikuje kodeks sieci i zapewnia, aby kodeks sieci był zgodny z odpowiednimi wytycznymi ramowymi i przyczyniał się do integracji rynku, niedyskryminacji, skutecznej konkurencji oraz wydajnego funkcjonowania rynku, oraz przedkłada zweryfikowany kodeks sieci Komisji w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania propozycji. W projekcie przedłożonym Komisji Agencja uwzględnia uwagi przekazane przez wszystkie zaangażowane strony w trakcie prac nad propozycją, którymi kieruje ENTSO energii elektrycznej lub organizacja OSD UE, oraz przeprowadza formalne konsultacje z właściwymi zainteresowanymi stronami w sprawie wersji, która ma zostać przedłożona Komisji.

10.  Agencja weryfikuje kodeks sieci i zapewnia, aby kodeks sieci był zgodny z odpowiednimi wytycznymi ramowymi i przyczyniał się do integracji rynku, niedyskryminacji, skutecznej konkurencji oraz wydajnego funkcjonowania rynku, oraz przedkłada zweryfikowany kodeks sieci Komisji w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania propozycji. W projekcie przedłożonym Komisji Agencja uwzględnia uwagi przekazane przez wszystkie zaangażowane strony, w szczególności przez konsumentów, w trakcie prac nad propozycją, którymi kieruje ENTSO energii elektrycznej lub organizacja OSD UE, oraz przeprowadza formalne konsultacje z właściwymi zainteresowanymi stronami w sprawie wersji, która ma zostać przedłożona Komisji.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Komisja może przyjąć wiążące wytyczne w obszarach wymienionych poniżej.

1.  Komisja może przyjąć wytyczne w obszarach wymienionych poniżej.

Poprawka    161

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 57 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wytyczne mogą także określić właściwe zasady dotyczące opłat nakładanych na producentów , magazynowanie energii i odbiorców (obciążenie) w ramach krajowych systemów taryf dystrybucyjnych i przesyłowych i systemów przyłączania do sieci ; obejmują one również to, w jaki sposób mechanizm rozliczeń międzyoperatorskich zostanie uwzględniony w krajowych opłatach sieciowych i jak zostaną zapewnione odpowiednie i skuteczne sygnały lokalizacyjne, zgodnie z zasadami określonymi w art. 16.

Wytyczne mogą także określić właściwe zasady dotyczące opłat nakładanych na producentów, magazynowanie energii i odbiorców (obciążenie) w ramach krajowych systemów taryf przesyłowych i systemów przyłączania do sieci; obejmują one również to, w jaki sposób mechanizm rozliczeń międzyoperatorskich zostanie uwzględniony w krajowych opłatach sieciowych i jak zostaną zapewnione odpowiednie i skuteczne sygnały lokalizacyjne, zgodnie z zasadami określonymi w art. 16.

Uzasadnienie

Zgodnie z poprawką do art. 55 ust. 1 lit. k). Sieci dystrybucyjne w Europie znacznie się od siebie różnią: począwszy od poziomu napięcia, przez topologię, naturalne ukształtowanie danego obszaru, na strukturze zużycia przez użytkowników skończywszy. Struktura taryf przesyłowych musi być zatem różna w poszczególnych przypadkach; krajowe organy regulacyjne są najlepiej przygotowane, aby to zapewnić.

Poprawka    162

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I – część 5 – punkt 5.1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.1.  Regionalne centra operacyjne wyposaża się w systemy kontroli nadzorczej i pozyskiwania danych działające w czasie zbliżonym do czasu rzeczywistego z poziomem obserwowalności określonym przy zastosowaniu progu zdefiniowanego zgodnie z pkt 4.1.

skreśla się

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Rynek wewnętrzny energii elektrycznej (wersja przekształcona)

Odsyłacze

COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

6.7.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

 Data powołania

Ivo Belet

6.7.2017

Data przyjęcia

21.11.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

52

9

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Martin Häusling, Esther Herranz García, Rupert Matthews, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Maria Noichl

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

52

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jo Leinen, Susanne Melior, Maria Noichl, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

9

-

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha

ENF

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

NI

Zoltán Balczó

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Rynek wewnętrzny energii elektrycznej (wersja przekształcona)

Odsyłacze

COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)

Data przedstawienia w PE

30.11.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

 Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

1.3.2017

ENVI

6.7.2017

IMCO

1.3.2017

 

Opinia niewydana

 Data decyzji

ECON

31.1.2017

IMCO

25.1.2017

 

 

Sprawozdawcy

 Data powołania

Krišjānis Kariņš

25.1.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

25.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Data przyjęcia

21.2.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

44

11

9

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jan Keller, Stanisław Ożóg

Data złożenia

27.2.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

44

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Nadine Morano, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

11

-

ECR

Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Stanisław Ożóg

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

NI

Janusz Korwin-Mikke

PPE

Angelika Niebler

S&D

Adam Gierek, Edouard Martin

9

0

ECR

Ashley Fox, Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 16 marca 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności