Procedură : 2016/0379(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0042/2018

Texte depuse :

A8-0042/2018

Dezbateri :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Voturi :

PV 26/03/2019 - 7.7
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0227

RAPORT     ***I
PDF 1772kWORD 270k
27.2.2018
PE 597.757v01-00 A8-0042/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare)

(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Krišjānis Kariņš

(Reformare - articolul 104 din Regulamentul de procedură)

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE
 ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI
 OPINIE MINORITARĂ
 AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare)

(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0861),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0492/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Camera Deputaților din Cehia, Bundestagul Germaniei, Bundesratul Germaniei, Parlamentul Spaniei, Senatul Franței, Parlamentul Ungariei, Consiliul Federal al Austriei, Seimul Poloniei, Senatul Poloniei, Camera Deputaților din România și Senatul României, în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 31 mai 2017(2),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 13 iulie 2017(3),

–  având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0042/2018),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În trecut, consumatorii de energie electrică erau fără excepție pasivi, cumpărând adesea energie electrică la prețuri reglementate care nu aveau nicio legătură directă cu piața. În viitor, consumatorii trebuie să aibă posibilitatea de a participa activ pe piață, pe picior de egalitate cu alți participanți la piață. Pentru a integra ponderi tot mai mari de energie din surse regenerabile, viitorul sistem de energie electrică ar trebui să utilizeze toate sursele disponibile de flexibilitate, în special consumul dispecerizabil și stocarea. Pentru o decarbonizarea eficace și la cele mai mici costuri, trebuie să se încurajeze, de asemenea, eficiența energetică.

(5)  În trecut, consumatorii de energie electrică erau fără excepție pasivi, cumpărând adesea energie electrică la prețuri reglementate care nu aveau nicio legătură directă cu piața. În viitor, consumatorii trebuie să aibă posibilitatea de a participa activ pe piață, pe picior de egalitate cu alți participanți la piață, și trebuie să fie abilitați să își gestioneze propriul consum de energie. Pentru a integra ponderi tot mai mari de energie din surse regenerabile, viitorul sistem de energie electrică ar trebui să utilizeze toate sursele disponibile de flexibilitate, în special soluții orientate spre cerere și stocarea, precum și digitalizarea, prin integrarea tehnologiilor inovatoare în cadrul sistemului electroenergetic. Pentru o decarbonizarea eficace și la cele mai mici costuri, trebuie să se încurajeze, de asemenea, eficiența energetică. Realizarea pieței interne a energiei prin integrarea eficientă a energiei din surse regenerabile poate să stimuleze investițiile pe termen lung și poate contribui la îndeplinirea obiectivelor uniunii energetice și ale cadrului privind clima și energia pentru 2030.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Piețele pe termen scurt vor ameliora lichiditatea și concurența, permițând mai multor resurse să participe pe deplin la piață, în special celor care sunt mai flexibile. O stabilire eficace a prețurilor pe baza principiului rarității va încuraja participanții la piață să fie disponibili în momentul în care piața are cel mai mult nevoie și le garantează acestora că își pot recupera costurile pe piața angro. Prin urmare, este esențial să se asigure că sunt eliminate, pe cât posibil, plafoanele administrative și implicite ale prețurilor, pentru a permite prețurilor stabilite pe baza principiului rarității să poată crește până la valoarea pierderilor datorate întreruperii alimentării cu energie electrică. Atunci când vor fi pe deplin integrate în structura pieței, piețele pe termen scurt și stabilirea prețurilor pe baza principiului rarității vor contribui la eliminarea altor măsuri, cum ar fi mecanismele de asigurare a capacității, pentru a garanta siguranța alimentării cu energie electrică. În același timp, stabilirea prețurilor pe baza principiului rarității fără plafonarea prețurilor pe piața angro nu ar trebui să afecteze posibilitatea consumatorilor finali, în special gospodăriile și IMM-urile, de a beneficia de prețuri fiabile și stabile.

(10)  Piețele pe termen scurt vor ameliora lichiditatea și concurența, permițând mai multor resurse să participe pe deplin la piață, în special celor care sunt mai flexibile. O stabilire eficace a prețurilor pe baza principiului rarității va încuraja participanții la piață să reacționeze la semnalele pieței și să fie disponibili în momentul în care piața are cel mai mult nevoie și le garantează acestora că își pot recupera costurile pe piața angro. Prin urmare, este esențial să se asigure că sunt eliminate plafoanele administrative și implicite ale prețurilor, pentru a permite stabilirea prețurilor pe baza principiului rarității. Atunci când vor fi pe deplin integrate în structura pieței, piețele pe termen scurt și stabilirea prețurilor pe baza principiului rarității vor contribui la eliminarea altor măsuri cu efect de denaturare a pieței, cum ar fi mecanismele de asigurare a capacității, pentru a garanta siguranța alimentării cu energie electrică. În același timp, stabilirea prețurilor pe baza principiului rarității fără plafonarea prețurilor pe piața angro nu ar trebui să afecteze posibilitatea consumatorilor finali, în special gospodăriile, IMM-urile și consumatorii industriali, de a beneficia de prețuri fiabile și stabile.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Condiția preliminară pentru asigurarea unei concurențe reale pe piața internă a energiei electrice este perceperea unor tarife nediscriminatorii și transparente pentru utilizarea rețelei, inclusiv a liniilor de interconexiune din sistemul de transport. Capacitatea disponibilă a acestor linii ar trebui să fie stabilită la nivelurile maxime, cu respectarea normelor de siguranță privind exploatarea sigură a rețelelor.

(12)  Condiția preliminară pentru asigurarea unei concurențe reale pe piața internă a energiei electrice este perceperea unor tarife nediscriminatorii, transparente și adecvate pentru utilizarea rețelei, inclusiv a liniilor de interconexiune din sistemul de transport. Capacitatea disponibilă a acestor linii ar trebui să fie stabilită la nivelurile maxime, cu respectarea normelor de siguranță privind exploatarea sigură a rețelelor.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  ENTSO pentru energie electrică ar trebui să efectueze o evaluare solidă a adecvării resurselor la nivelul Uniunii pe termen mediu și lung, pentru a oferi o bază obiectivă de evaluare a preocupărilor în materie de adecvare. Preocupările legate de adecvarea resurselor abordate prin mecanismele de asigurare a capacității ar trebui să se bazeze pe evaluarea la nivelul UE.

(26)  ENTSO pentru energie electrică ar trebui să creeze o metodă pentru o evaluare solidă a adecvării resurselor la nivelul Uniunii pe termen lung, pentru a oferi o bază obiectivă de evaluare a preocupărilor în materie de adecvare la nivelul Uniunii, la nivel regional și la nivelul statelor membre, precum și la nivelul zonelor de ofertare. Preocupările legate de adecvarea resurselor abordate prin mecanismele de asigurare a capacității ar trebui să se bazeze pe evaluarea la nivelul UE. Ar trebui să se permită introducerea unor mecanisme de asigurare a capacității doar în cazul în care evaluarea adecvării resurselor la nivelul Uniunii, realizată de ENTSO-E, a identificat probleme privind adecvarea sau dacă s-a primit din partea Comisiei o decizie pozitivă privind planul de punere în aplicare.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Evaluarea adecvării resurselor pe termen mediu și lung (în intervale cuprinse între următorii 10 ani și anul următor) prevăzută în prezentul regulament are un scop diferit față de perspectivele sezoniere (pe șase luni), astfel cum sunt prevăzute la articolul 9 din [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri propus prin COM(2016) 862]. Evaluările pe termen mediu și lung sunt în principal utilizate pentru a aprecia necesitatea unor mecanisme de asigurare a capacității, în timp ce perspectivele sezoniere sunt utilizate pentru a atenționa cu privire la riscurile care ar putea surveni în următoarele șase luni și care ar putea conduce la o deteriorare semnificativă a situației alimentării cu energie electrică. În plus, centre operaționale regionale realizează, de asemenea, evaluări ale adecvării regionale, astfel cum sunt definite în legislația europeană privind exploatarea sistemelor de transport de energie electrică. Acestea sunt evaluări pe termen foarte scurt ale adecvării (în intervale cuprinse între săptămâna următoare și ziua următoare) utilizate în contextul exploatării sistemului.

(27)  Metodologia pentru evaluarea adecvării resurselor pe termen mediu și lung (în intervale cuprinse între următorii 10 ani și anul următor) prevăzută în prezentul regulament are un scop diferit față de perspectivele sezoniere (pe șase luni), astfel cum sunt prevăzute la articolul 9 din [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri propus prin COM(2016)0862]. Evaluările pe termen mediu și lung sunt în principal utilizate pentru a identifica probleme privind adecvarea, în timp ce perspectivele sezoniere sunt utilizate pentru a atenționa cu privire la riscurile pe termen scurt care ar putea surveni în următoarele șase luni și care ar putea conduce la o deteriorare semnificativă a situației alimentării cu energie electrică. În plus, centre regionale de coordonare realizează, de asemenea, evaluări ale adecvării regionale, astfel cum sunt definite în legislația europeană privind exploatarea sistemelor de transport de energie electrică. Acestea sunt evaluări pe termen foarte scurt ale adecvării (în intervale cuprinse între săptămâna următoare și ziua următoare) utilizate în contextul exploatării sistemului.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 28 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(28a)  Statele membre ar trebui să introducă mecanisme de asigurare a capacității doar ca o măsură de ultimă instanță, atunci când preocupările în ceea ce privește adecvarea nu pot fi abordate prin eliminarea denaturărilor existente ale pieței. Înainte de a introduce un mecanism de asigurare a capacității care funcționează în cadrul pieței energiei electrică și care, prin urmare, denaturează piața, statele membre ar trebui să evalueze dacă rezervele strategice ar fi suficiente pentru abordarea preocupărilor lor în ceea ce privește adecvarea. Rezervele strategice au un efect de denaturare mai redus, întrucât operează numai în afara pieței și doar rar, atunci când piețele nu se mai pot echilibra. Rezervele strategice pot evita consecințele financiare pentru operatorii de pe piață care nu pot să își îndeplinească responsabilitățile de echilibrare și care, prin urmare, ar suporta un cost semnificativ.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Ar trebui să se stabilească norme detaliate pentru facilitarea unei participări transfrontaliere eficace la mecanismele de asigurare a capacității, în afară de schemele de rezervă. Operatorii de transport și de sistem transfrontalieri ar trebui să acționeze ca facilitatori pentru producătorii interesați care doresc să participe la mecanismele de asigurare a capacității din alte state membre. Prin urmare, aceștia ar trebui să calculeze capacitățile până la care ar fi posibilă participarea transfrontalieră, să permită participarea și să verifice disponibilitățile existente. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să asigure respectarea normelor transfrontaliere în statele membre.

(31)  În prezentul regulament ar trebui să se stabilească norme detaliate pentru facilitarea unei participări transfrontaliere eficace la mecanismele de asigurare a capacității, în afară de rezervele strategice. Operatorii de transport și de sistem transfrontalieri ar trebui să faciliteze participarea producătorilor interesați la mecanismele de asigurare a capacității din alte state membre. Prin urmare, aceștia ar trebui să calculeze capacitățile până la care ar fi posibilă participarea transfrontalieră, să permită participarea și să verifice disponibilitățile existente. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să asigure respectarea normelor transfrontaliere în statele membre.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Centrele operaționale regionale ar trebui să îndeplinească funcții în care regionalizarea aduce o valoare adăugată în comparație cu funcțiile îndeplinite la nivel național. Funcțiile centrelor operaționale regionale ar trebui să cuprindă funcțiile îndeplinite de centrele de coordonare a securității la nivel regional, precum și funcții suplimentare care țin de exploatarea sistemului, de funcționarea pieței și de pregătirea pentru riscuri. Funcțiile îndeplinite de centrele operaționale regionale ar trebui să excludă exploatarea în timp real a sistemului de energie electrică.

(35)  Centrele de coordonare regionale ar trebui să îndeplinească funcții în care regionalizarea aduce o valoare adăugată în comparație cu funcțiile îndeplinite la nivel național. Funcțiile centrelor de coordonare regionale ar trebui să cuprindă funcțiile îndeplinite de centrele de coordonare a securității la nivel regional, precum și funcții suplimentare cu importanță regională. Funcțiile îndeplinite de centrele de coordonare regionale ar trebui să excludă exploatarea în timp real a sistemului de energie electrică.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 35 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(35a)  Atunci când își îndeplinesc sarcinile, centrele de coordonare regionale contribuie la realizarea obiectivelor stabilite pentru 2030 și 2050 în cadrul de politici din domeniile climei și energiei.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  construirea unui fundament pentru realizarea eficientă a obiectivelor uniunii energetice europene și, în special, a cadrului privind clima și energia pentru 203030 , permițând pieței să emită semnale pentru sporirea flexibilității și stimularea decarbonizării și a inovării;

(a)  construirea unui fundament pentru realizarea eficientă a obiectivelor uniunii energetice europene și, în special, a cadrului privind clima și energia pentru 203030 , permițând pieței să emită semnale pentru sporirea flexibilității și a eficienței, pentru stimularea decarbonizării și a inovării și pentru asigurarea unei cote-parte mai mari care să revină surselor regenerabile de energie;

__________________

__________________

30 COM/2014/015 final.

30 COM(2014)0015.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  stabilirea unor principii fundamentale pentru buna funcționare a piețelor integrate ale energiei electrice, care să asigure accesul nediscriminatoriu la piață al tuturor furnizorilor de resurse și consumatorilor de energie electrică, să abiliteze consumatorii, să permită consumul dispecerizabil și eficiența energetică, să faciliteze agregarea cererii și a ofertei distribuite și să contribuie la decarbonizarea economiei prin integrarea pieței și remunerarea în funcție de piață a energiei electrice produse din surse regenerabile;

(b)  stabilirea unor principii fundamentale pentru buna funcționare a piețelor integrate, transfrontaliere și lichide ale energiei electrice, care să asigure accesul nediscriminatoriu la piață al tuturor furnizorilor de resurse și consumatorilor de energie electrică, să abiliteze consumatorii, să permită competitivitatea pe piața globală, consumul dispecerizabil, stocarea energiei și eficiența energetică, să faciliteze agregarea cererii și a ofertei distribuite și să contribuie la decarbonizarea economiei prin integrarea pieței și cea sectorială și remunerarea în funcție de piață a energiei electrice produse din surse regenerabile;

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  facilitarea realizării unei piețe angro funcționale și transparente, cu un nivel ridicat al siguranței alimentării cu energie electrică. Prezentul regulament prevede mecanisme de armonizare a normelor pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică.

(d)  facilitarea realizării unei piețe angro funcționale, lichide și transparente, care contribuie la un nivel ridicat al siguranței alimentării cu energie electrică. Prezentul regulament prevede mecanisme de armonizare a normelor pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „congestie” înseamnă o situație în care nu pot fi acceptate toate solicitările participanților la piață de a face tranzacții comerciale între două zone de ofertare deoarece acestea ar afecta semnificativ fluxurile fizice pe elemente de rețea care nu pot face față fluxurilor respective;

(c)  „congestie” înseamnă o situație în care nu pot fi acceptate toate solicitările participanților la piață de a face tranzacții comerciale deoarece acestea ar afecta semnificativ fluxurile fizice pe elemente de rețea care nu pot face față fluxurilor respective;

Justificare

Conform interpretării definiției originale, congestia ar putea exista doar între două zone de ofertare, ceea ce nu ar reflecta condițiile reale ale sistemului de transport, și trebuie luată și ea în considerare (un exemplu tipic ar fi cazul DE, cu congestii interne în cadrul unei zone de ofertare). De asemenea, definiția ar trebui aliniată la definițiile folosite în codurile de rețea și orientări.

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  „congestie structurală” înseamnă o congestie în sistemul de transport care este previzibilă, este stabilă geografic de-a lungul timpului și reapare frecvent în condiții normale de funcționare a sistemului de energie electrică;

(e)  „congestie structurală” înseamnă o congestie în sistemul de transport care este previzibilă și stabilă geografic de-a lungul timpului și reapare frecvent în condiții normale de funcționare a sistemului de energie electrică;

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera u

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(u)  „mecanism de asigurare a capacității” înseamnă o măsură administrativă pentru a se asigura atingerea nivelului dorit de siguranță a alimentării cu energie electrică prin remunerarea resurselor pentru disponibilitatea acestora, fără a include măsuri referitoare la servicii auxiliare;

(u)  „mecanism de asigurare a capacității” înseamnă măsuri administrative temporare adoptate de statele membre pentru a acoperi deficiențele în materie de adecvare a resurselor preconizate pentru alimentarea cu energie electrică, în scopul de a răspunde cererii de energie electrică oferind plăți suplimentare furnizorilor de capacitate care își desfășoară activitatea pe piața energiei electrice, în plus față de veniturile obținute din vânzarea de energie electrică pe piață, în schimbul disponibilității capacității existente sau al investițiilor în capacități noi, în vederea garantării nivelului necesar de siguranță a alimentării cu energie electrică;

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera v

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(v)  „rezervă strategică” înseamnă un mecanism de asigurare a capacității în care resursele sunt dispecerizate numai în cazul în care piața pentru ziua următoare și piața intrazilnică nu au reușit să ajungă la echilibru, operatorii de transport și de sistem și-au epuizat resursele de echilibrare prin care să stabilească un echilibru între cerere și ofertă, iar dezechilibrele de pe piață în perioadele în care rezervele au fost dispecerizate se decontează la valoarea pierderilor datorate întreruperii alimentării cu energie electrică;

(v)  „rezervă strategică” înseamnă un mecanism de asigurare a capacității în care resursele sunt deținute în afara pieței energiei electrice și sunt dispecerizate numai în cazul în care piața pentru ziua următoare și piața intrazilnică nu au reușit să ajungă la echilibru, operatorii de transport și de sistem și-au epuizat resursele de echilibrare prin care să stabilească un echilibru între cerere și ofertă, iar dezechilibrele de pe piață în perioadele în care rezervele au fost dispecerizate se decontează cel puțin în limitele tehnice ale prețurilor la valoarea pierderilor datorate întreruperii alimentării cu energie electrică;

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre, autoritățile naționale de reglementare, operatorii de transport și de sistem, operatorii de sisteme de distribuție și operatorii pieței se asigură că piețele energiei electrice funcționează în conformitate cu următoarele principii:

1.  Statele membre, autoritățile naționale de reglementare, operatorii de transport și de sistem, operatorii de sisteme de distribuție, operatorii pieței și părțile terțe cărora le-au fost delegate sau atribuite responsabilități se asigură că piețele energiei electrice funcționează în conformitate cu următoarele principii:

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  se evită acțiunile care împiedică formarea prețurilor în funcție de cerere și ofertă sau care descurajează dezvoltarea unei produceri mai flexibile, a producerii cu emisii scăzute de dioxid de carbon sau a unei cereri mai flexibile;

(b)  se evită acțiunile care împiedică formarea prețurilor în funcție de cerere și ofertă;

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  se promovează dezvoltarea unei producții de energie mai flexibile, generarea sustenabilă de emisii scăzute de carbon și o cerere mai flexibilă;

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  clienții sunt în măsură să beneficieze de oportunitățile de pe piață și de creșterea concurenței pe piețele cu amănuntul;

(c)  clienții sunt în măsură să beneficieze de oportunitățile de pe piață și de creșterea concurenței pe piețele cu amănuntul și pot acționa ca participanți la piața energiei și la tranziția energetică;

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  normele pieței sprijină decarbonizarea economiei prin facilitarea integrării energiei electrice din surse regenerabile de energie și prin oferirea de stimulente pentru eficiența energetică;

(e)  normele pieței sprijină decarbonizarea sistemului de energie electrică și, astfel, a economiei prin facilitarea integrării energiei electrice din surse regenerabile de energie, inclusiv stocarea de energie, și prin oferirea de stimulente pentru eficiența energetică;

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  normele pieței oferă stimulente adecvate pentru investiții în producere, în stocare, în eficiență energetică și în consum dispecerizabil, pentru a răspunde nevoilor pieței și pentru a garanta astfel siguranța alimentării cu energie electrică;

(f)  normele pieței încurajează formarea liberă a prețurilor pentru a oferi stimulente adecvate pentru investiții în producere, în special investiții pe termen lung pentru un sistem decarbonizat și sustenabil de stocare a energiei electrice, eficiență energeticăși consum dispecerizabil și facilitează concurența loială, pentru a garanta astfel siguranța alimentării cu energie electrică;

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  se evită obstacolele din calea fluxurilor transfrontaliere de energie electrică și a tranzacțiilor transfrontaliere pe piețele energiei electrice și piețele serviciilor conexe;

(g)  se elimină obstacolele din calea fluxurilor transfrontaliere de energie electrică și a tranzacțiilor transfrontaliere pe piețele energiei electrice și piețele serviciilor conexe;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  normele pieței asigură cooperarea regională acolo unde aceasta ar fi eficace;

(h)  normele pieței asigură cooperarea regională solidă acolo unde aceasta ar fi eficace;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja)  operatorii de producere a energiei electrice poartă responsabilitatea financiară și juridică deplină care rezultă din activele lor;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  normele pieței permit realizarea de progrese în domeniul cercetării și dezvoltării care să fie utilizate în beneficiul societății;

(k)  normele pieței permit realizarea de progrese în domeniul cercetării și dezvoltării unor surse de energie, tehnologii sau sisteme sustenabile, sigure și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, care să fie utilizate în beneficiul societății;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  normele pieței permit dispecerizarea eficientă a activelor de producere și a consumului dispecerizabil;

(l)  normele pieței permit dispecerizarea eficientă a activelor de producere, a stocării și a consumului dispecerizabil;

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m)  normele pieței permit intrarea și ieșirea întreprinderilor producătoare de energie electrică și a întreprinderilor furnizoare de energie electrică pe baza evaluării proprii a viabilității economice și financiare a operațiunilor lor;

(m)  normele pieței permit intrarea și ieșirea întreprinderilor producătoare de energie electrică și a întreprinderilor de stocare a energiei și furnizoare de energie electrică pe baza evaluării proprii a viabilității economice și financiare a operațiunilor lor; concurența efectivă și formarea prețurilor;

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(n)  oportunitățile de acoperire a riscurilor (hedging) pe termen lung, care permit participanților la piață să își acopere riscurile de volatilitate a prețurilor pe baza pieței, și care elimină incertitudinea referitoare la randamentul viitor al investițiilor sunt tranzacționabile la bursă într-un mod transparent, sub rezerva respectării normelor în materie de concurență prevăzute de tratatul UE.

(n)  oportunitățile de acoperire a riscurilor (hedging) pe termen lung, care permit participanților la piață să își acopere riscurile de volatilitate a prețurilor pe baza pieței, și care reduc incertitudinea referitoare la randamentul viitor al investițiilor sunt tranzacționabile la bursă într-un mod transparent, sub rezerva respectării normelor în materie de concurență prevăzute de tratatul UE, în timp ce produsele actuale oferite la burse ar trebui să fie extinse și promovate în continuare la nivelul Uniunii; schimbările în materie de reglementare iau în considerare efectele atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, asupra piețelor la termen și asupra produselor.

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Tranziția echitabilă

 

Comisia sprijină statele membre care adoptă o strategie națională pentru reducerea progresivă a capacității instalate de producere de energie electrică pe bază de cărbune și de alți combustibili fosili și a capacității instalate de minerit, prin toate mijloacele disponibile, inclusiv prin sprijin financiar specific, pentru a permite o „tranziție echitabilă” în regiunile afectate de schimbări structurale. Comisia acordă asistență statelor membre în abordarea impactului social, industrial și asupra competențelor al tranziției la o energie curată.

 

Comisia lucrează îndeaproape cu actorii din regiunile în care se folosește intensiv cărbunele și cu emisii ridicate de dioxid de carbon oferă îndrumare, în special în ceea ce privește accesul la fondurile și programele relevante și utilizarea acestora și încurajează schimbul de bune practici, inclusiv discuțiile privind foile de parcurs industriale și necesitățile în materie de recalificare.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Atunci când decide să acorde o derogare în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), un stat membru se asigură că responsabilitățile financiare pentru dezechilibre sunt îndeplinite de către o altă parte.

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Toți participanții la piață au acces la piața de echilibrare, fie în mod individual, fie prin agregare. Normele și produsele pieței de echilibrare țin seama de necesitatea de a integra atât ponderi din ce în ce mai mari de producere variabilă, cât și creșterea răspunsului părții de consum și apariția unor noi tehnologii.

1.  Toți participanții la piață au acces complet la piața de echilibrare, fie în mod individual, fie prin agregare, inclusiv cei care oferă servicii de energie electrică produsă din surse regenerabile variabile de energie, servicii de răspuns al părții de consum și servicii de stocare. Normele și produsele pieței de echilibrare țin seama de necesitatea de a integra atât ponderi din ce în ce mai mari de producere variabilă, cât și creșterea răspunsului părții de consum și apariția unor noi tehnologii.

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Piețele de echilibrare sunt organizate în așa fel încât să se asigure în mod eficace nediscriminarea participanților la piață, ținând seama de diferitele capacități tehnice de producere a energiei din surse regenerabile variabile, de răspunsul părții de consum și de stocare.

2.  Piețele de echilibrare sunt organizate în așa fel încât să se asigure în mod eficace nediscriminarea participanților la piață. Toate tipurile de producție a energiei, inclusiv din surse regenerabile variabile, răspunsul părții de consum și stocarea au posibilitatea de a participa în condiții de egalitate la piețele de echilibrare, ținând seama de diferitele capacități tehnice.

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Energia de echilibrare se achiziționează separat de capacitatea de echilibrare. Procesele de achiziție sunt transparente, respectând în același timp confidențialitatea.

3.  Energia de echilibrare se achiziționează separat de capacitatea de echilibrare. Prețul energiei de echilibrare nu este predeterminat într-un contract de echilibrare, cu excepția cazului în care se aplică o derogare în conformitate cu articolul 16 alineatul (6) din Regulamentul (UE) 2017/21951 al Comisiei1a. Procesele de achiziție sunt transparente, respectând în același timp confidențialitatea.

 

_______________

 

1a Regulamentul (UE) 2017/2195 al Comisiei din 23 noiembrie 2017 de stabilire a unei linii directoare privind echilibrarea sistemului de energie electrică (JO L 312, 28.11.2017, p. 6.)

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Se utilizează prețuri marginale pentru decontarea energiei de echilibrare. Participanților la piață trebuie să li se permită să liciteze cât mai aproape posibil de timpul real, și cel puțin după ora de închidere a porții pieței intrazilnice interzonale stabilite în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei34.

5.  Decontarea energiei de echilibrare se face la prețuri marginale. Pe piețele de echilibrare, participanților la piață li se permite să liciteze cât mai aproape posibil de timpul real, iar ora de închidere a porții pentru energia de echilibrare nu va preceda ora de închidere a porții pieței intrazilnice interzonale stabilite în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei34.

__________________

__________________

34 Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (JO L 197, 25.7.2015, p. 24).

34 Regulamentul (UE) 2015/1222 al Comisiei din 24 iulie 2015 de stabilire a unor linii directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor (JO L 197, 25.7.2015, p. 24).

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Dimensionarea capacității de rezervă se realizează la nivel regional în conformitate cu punctul 7 din anexa I. Centrele operaționale regionale sprijină operatorii de transport și de sistem în ceea ce privește stabilirea capacități de echilibrare care trebuie achiziționată în conformitate cu punctul 8 din anexa I.

7.  Dimensionarea capacității de rezervă se realizează la nivel regional în conformitate cu punctul 7 din anexa I. Centrele de coordonare regionale sprijină operatorii de transport și de sistem în ceea ce privește stabilirea capacități de echilibrare care trebuie achiziționată în conformitate cu punctul 8 din anexa I.

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Achiziționarea capacității de echilibrare se facilitează la nivel regional în conformitate cu punctul 8 din anexa I. Achizițiile se bazează pe o piață primară și sunt organizate în așa fel încât să fie nediscriminatorii pentru participanții la piață în procesul de precalificare, în mod individual sau prin agregare.

8.  Achiziționarea capacității de echilibrare este efectuată de operatorii de transport și de sistem. Achizițiile se bazează pe o piață primară și sunt organizate în așa fel încât să fie nediscriminatorii pentru participanții la piață în procesul de precalificare, fie că participanții la piață participă în mod individual sau prin agregare, sub rezerva unor constrângeri tehnice inerente în gestionarea rețelelor. Rezervarea capacității interzonale pentru schimbul de capacitate de echilibrare este limitată la 5 % din capacitatea disponibilă pentru schimbul de energie din anul calendaristic relevant anterior între zonele de ofertare corespunzătoare.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Achiziționarea capacității de echilibrare ascendente și a capacității de echilibrare descendente se efectuează separat. Contractarea se efectuează pentru o perioadă de cel mult o zi înainte de furnizarea capacității de echilibrare, iar perioada de contractare are o durată de maxim o zi.

9.  Achiziționarea capacității de echilibrare ascendente și a capacității de echilibrare descendente se efectuează separat. Achiziționarea capacității de echilibrare se efectuează pentru o perioadă de cel mult o zi înainte de furnizarea capacității de echilibrare, iar perioada de contractare are o durată de maximum o zi.

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10.  Operatorii de transport și de sistem publică aproape în timp real informații privind starea actuală de echilibrare a zonele lor de control, prețul de dezechilibru și prețul energiei de echilibrare.

10.  Operatorii de transport și de sistem sau părțile terțe cărora le-au fost delegate aceste responsabilități de către operatorul de transport și de sistem relevant, statul membru sau autoritatea de reglementare publică aproape în timp real informații privind starea actuală de echilibrare a zonele lor de control, prețul de dezechilibru estimat și prețul energiei de echilibrare estimat.

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 10 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

10a.  Statele membre raportează cu privire la funcționarea și transparența piețelor de echilibrare, dar și cu privire la accesul la acestea, îndeosebi pentru micii furnizori, în special în sensul articolului 4, prin procedura de raportare pe piața internă a energiei prevăzută la articolul 21 din Regulamentul .../... [Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice].

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sunt organizate în așa fel încât să fie nediscriminatorii;

(a)  sunt nediscriminatorii;

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Operatorii pieței trebuie să fie liberi să dezvolte produse și oportunități de tranzacționare care să corespundă cerințelor și nevoilor participanților la piață și să asigure faptul că toți participanții la piață pot avea acces la piață în mod individual sau prin agregare. Ei respectă necesitatea de a integra atât ponderi din ce în ce mai mari de producere variabilă, cât și creșterea răspunsului părții de consum și apariția unor noi tehnologii.

3.  Operatorii pieței trebuie să fie liberi să dezvolte produse și oportunități de tranzacționare care să corespundă cerințelor și nevoilor participanților la piață și să asigure faptul că toți participanții la piață pot avea acces la piață în mod individual sau prin agregare. Ei respectă necesitatea de a integra atât ponderi din ce în ce mai mari de producere variabilă și stocare a energiei, cât și creșterea răspunsului părții de consum și apariția unor noi tehnologii.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Operatorii pieței permit participanților la piață să tranzacționeze energie cât mai aproape posibil de timpul real, și cel puțin până la ora de închidere a porții pieței intrazilnice interzonale stabilite în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul (UE) 2015/1222.

1.  Operatorii pieței permit participanților la piață să tranzacționeze energie cât mai aproape posibil de timpul real, și cel puțin cu 15 minute înainte de timpul real, la nivelul tuturor zonelor de ofertare.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Operatorii pieței oferă participanților la piață posibilitatea de face tranzacții cu energie în intervale de timp cel puțin la fel de scurte ca perioada de remediere a unui dezechilibru, atât pe piețele pentru ziua următoare, cât și pe piețele intrazilnice.

2.  Operatorii pieței oferă participanților la piață posibilitatea de face tranzacții cu energie pe piețele naționale și transfrontaliere în intervale de timp cel puțin la fel de scurte ca perioada de remediere a unui dezechilibru, atât pe piețele pentru ziua următoare, cât și pe piețele intrazilnice.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Operatorii pieței trebuie să furnizeze produse pentru tranzacționare pe piețele pentru ziua următoare și intrazilnice care să fie de dimensiuni suficient de mici, dimensiunea ofertei minime fiind de 1 megawatt sau mai puțin, pentru a permite participarea eficace a răspunsului părții de consum, a stocării energiei și a surselor regenerabile de energie la scară mică.

3.  Operatorii pieței trebuie să furnizeze produse pentru tranzacționare pe piețele pentru ziua următoare și intrazilnice care să fie de dimensiuni suficient de mici, dimensiunea ofertei minime fiind de 500 kilowați, pentru a permite participarea eficace a răspunsului părții de consum, a stocării energiei și a surselor regenerabile de energie la scară mică, inclusiv în mod direct la nivelul clienților.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Până la 1 ianuarie 2025, perioada de remediere a unui dezechilibru este de 15 minute în toate zonele de control.

4.  Până la 1 ianuarie 2021, perioada de remediere a unui dezechilibru este de 15 minute în toate zonele de control.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Sub rezerva respectării normelor în materie de concurență prevăzute în tratat, operatorii pieței sunt liberi să dezvolte produse de acoperire a riscului la termen, inclusiv pe termen lung, pentru a oferi participanților la piață, în special proprietarilor de instalații de producere care utilizează surse de energie regenerabile, posibilitățile adecvate de acoperire a riscurilor financiare rezultate din fluctuațiile prețurilor. Statele membre nu limitează astfel de activități de acoperire a riscurilor la tranzacțiile din interiorul unui stat membru sau al unei zone de ofertare.

3.  Sub rezerva respectării normelor în materie de concurență prevăzute în tratat, operatorii pieței sunt liberi să dezvolte produse de acoperire a riscului la termen, inclusiv pe termen lung, pentru a oferi participanților la piață, în special proprietarilor de instalații de producere care utilizează surse de energie regenerabile, posibilitățile adecvate de acoperire a riscurilor financiare rezultate din fluctuațiile prețurilor. Statele membre sprijină lichiditatea acestor produse, în special a produselor bazate pe bursă care au fost deja dezvoltate și permit tranzacționarea acestora între zonele de ofertare.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Nu există nicio limită maximă a prețului cu ridicata al energiei electrice, cu excepția cazului în care acesta este stabilit la valoarea pierderilor datorate întreruperii alimentării cu energie electrică, determinată în conformitate cu articolul 10. Nu există nicio limită minimă a prețului cu ridicata al energiei electrice, decât dacă acesta este stabilit la o valoare de minus 2 000 EUR sau mai puțin, și, în cazul în care se atinge sau se anticipează că se va atinge valoarea respectivă, dacă este stabilit la o valoare mai mică pentru ziua următoare. Această dispoziție se aplică, printre altele, ofertării și compensării în toate intervalele de timp și include energia de echilibrare și prețurile de dezechilibru.

1.  Nu există nicio limită maximă și nicio limită minimă a prețului cu ridicata al energiei electrice. Această dispoziție se aplică, printre altele, ofertării și compensării în toate intervalele de timp și include energia de echilibrare și prețurile de dezechilibru.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prin derogare de la alineatul (1), până la [OP: doi ani de la intrarea în vigoare] operatorii pieței pot aplica limite ale prețurilor maxime de închidere pentru intervalele de timp pentru ziua următoare și intrazilnice în conformitate cu articolele 41 și 54 din Regulamentul (UE) 2015/1222. În cazul în care limitele sunt atinse sau se anticipează că vor fi atinse, acestea se ridică pentru ziua următoare.

2.  Prin derogare de la alineatul (1), operatorii pieței pot aplica limite tehnice ale limitelor maxime și minime de ofertare pentru intervalele de timp pentru ziua următoare și intrazilnice în conformitate cu articolele 41 și 54 din Regulamentul (UE) 2015/1222 și pentru intervalele de echilibrare în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 2017/2195. În cazul în care limitele tehnice respective sunt atinse sau se anticipează că vor fi atinse, acestea se ajustează automat. Limitele tehnice ale prețurilor sunt suficient de ridicate pentru a nu restricționa în mod inutil comerțul și sunt armonizate pentru zona de piață comună. Ele revin la valorile inițiale după ce situația de penurie nu mai este de actualitate.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 10 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la [OP: un an de la data intrării în vigoare], fiecare stat membru stabilește o estimare unică a valorii pierderilor datorate întreruperii alimentării cu energie electrică (Value of Lost Load, VoLL) pentru teritoriul său, exprimată în EUR/MWh. Estimarea respectivă se raportează Comisiei și se pune la dispoziția publicului. Statele membre pot stabili câte o VoLL per zonă de ofertare dacă au mai multe zone de ofertare pe teritoriul lor. La stabilirea VoLL, statele membre aplică metodologia dezvoltată în temeiul articolului 19 alineatul (5).

1.  Până la [OP: un an de la data intrării în vigoare], fiecare stat membru stabilește o estimare unică a valorii pierderilor datorate întreruperii alimentării cu energie electrică (Value of Lost Load, VoLL) pentru teritoriul său, exprimată în EUR/MWh. Estimarea respectivă se raportează Comisiei și se pune la dispoziția publicului. În cazul zonelor de ofertare transfrontaliere, statele membre stabilesc o estimare comună a VoLL. Statele membre pot stabili câte o VoLL per zonă de ofertare dacă au mai multe zone de ofertare pe teritoriul lor. La stabilirea VoLL, statele membre aplică metodologia dezvoltată în temeiul articolului 19 alineatul (5).

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  instalațiile de producere care utilizează surse regenerabile de energie sau cogenerare de înaltă eficiență, cu o capacitate instalată de producere a energiei electrice instalată mai mică de 500 kW; sau

(a)  instalațiile de producere care utilizează surse regenerabile de energie sau cogenerare de înaltă eficiență, cu o capacitate instalată de producere a energiei electrice instalată mai mică de 500 kW;

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  proiecte demonstrative pentru tehnologii inovatoare.

(b)  instalațiile de producere care sunt proiecte demonstrative pentru tehnologii inovatoare;

 

statele membre pot aplica limite mai ridicate pentru comunitățile energetice locale, astfel cum este stabilit în Directiva (UE)... [reformarea Directivei 2009/72/CE propusă prin COM(2016)0864/2];

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.   Atunci când capacitatea totală a instalațiilor de producere care fac obiectul dispecerizării prioritare în temeiul alineatului (2) depășește 15 % din capacitatea totală instalată de producere dintr-un stat membru, alineatul (2) litera (a) se aplică numai instalațiilor de producere suplimentare care utilizează surse de energie regenerabile sau cogenerare de înaltă eficiență și care au o capacitate instalată de producere de energie electrică mai mică de 250 kW.

3.   Un stat membru care, în momentul intrării în vigoare a prezentului regulament, nu acordă prioritate dispecerizării vreunei instalații de producere poate solicita să fie exceptat de la dispozițiile de la alineatul (2) în cazul în care poate demonstra Comisiei că sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

 

(a) nu există dispecerizare prioritară pentru alte instalații decât cele menționate la alineatul (2);

 

(b) piețele sale lichide intrazilnice, angro și de echilibrare sunt pe deplin accesibile pentru toți actorii de pe piață în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament;

 

(c) normele sale privind restricționarea și gestionarea congestionării sunt transparente pentru toate părțile de pe piață și respectă dispozițiile prezentului regulament;

 

(d) obiectivul său privind energia din surse regenerabile pentru 2030 este suficient pentru realizarea în mod colectiv a obiectivului global obligatoriu al Uniunii privind ponderea energiei din surse regenerabile în temeiul articolul 3 alineatul (2) din [Directiva 2009/28/CE, astfel cum s-a propus prin COM(2016)0767] și se preconizează că statul membru își va îndeplini obiectivul.

 

Comisia aprobă sau respinge o cerere de derogare în termen de șase luni de la primirea cererii. Orice derogare acordată evită efectuarea de modificări retroactive în cazul instalațiilor care beneficiază deja de dispecerizarea prioritară, sub rezerva oricărui acord încheiat între un stat membru și o instalație pe bază de voluntariat.

De la 1 ianuarie 2026, alineatul (2) litera (a) se aplică numai instalațiilor de producere care utilizează surse de energie regenerabile sau cogenerare de înaltă eficiență cu o capacitate instalată de producere de energie electrică mai mică de 250 kW sau, dacă a fost atins pragul de la prezentul alineat prima teză, mai mică de 125 kW.

De la 1 ianuarie 2026, alineatul (2) litera (a) se aplică numai instalațiilor de producere care utilizează surse de energie regenerabile sau cogenerare de înaltă eficiență cu o capacitate instalată de producere de energie electrică mai mică de 250 kW.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Instalațiile de producere care utilizează surse variabile de energie regenerabile sau cogenerare de înaltă eficiență, care au fost puse în funcțiune înainte de [OP: data intrării în vigoare] și care, la momentul punerii în funcțiune, făceau obiectul dispecerizării prioritare în temeiul articolului 15 alineatul (5) din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului sau în temeiul articolului 16 alineatul (2) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului35, fac în continuare obiectul dispecerizării prioritare. Dispecerizarea prioritară nu se mai aplică de la data la care instalația de producere suferă modificări semnificative, așa cum este cazul cel puțin în situația în care este necesară încheierea unui nou contract de racordare sau capacitatea de producere crește.

4.  Fără a aduce atingere alineatului (3) de la prezentul articol, instalațiile de producere care utilizează surse de energie regenerabile sau cogenerare de înaltă eficiență, care au fost puse în funcțiune înainte de [OP: data intrării în vigoare] și care, la momentul punerii în funcțiune, făceau obiectul dispecerizării prioritare în temeiul articolului 15 alineatul (5) din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului sau în temeiul articolului 16 alineatul (2) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului35, fac în continuare obiectul dispecerizării prioritare. Dispecerizarea prioritară nu se mai aplică de la data la care instalația de producere suferă modificări semnificative, așa cum este cazul cel puțin în situația în care este necesară încheierea unui nou contract de racordare sau capacitatea de producere crește.

__________________

__________________

35 Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16).

35 Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16).

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Resursele restricționate sau redispecerizate trebuie selectate dintre instalațiile de producere sau locurile de consum care depun oferte de restricționare sau de redispecerizare utilizând mecanisme de piață și trebuie compensate financiar. Restricționarea sau redispecerizarea producerii sau redispecerizarea consumului dispecerizabil care nu se bazează pe piață se utilizează numai dacă nu este disponibilă nicio alternativă bazată pe piață, dacă au fost utilizate toate resursele bazate pe piață sau dacă numărul instalațiilor de producere sau al locurilor de consum disponibile în zona în care sunt situate instalații de producere sau locuri de consum adecvate pentru furnizarea serviciului respectiv este prea mic pentru a asigura o concurență efectivă. Furnizarea de resurse bazate pe piață este deschisă tuturor tehnologiilor de producere, stocării și consumului dispecerizabil, inclusiv operatorilor situați în alte state membre, cu excepția cazului în care acest lucru nu este fezabil din punct de vedere tehnic.

2.  Resursele restricționate sau redispecerizate sunt selectate dintre instalațiile de producere, de stocare a energiei și/sau locurile de consum dispecerizabil care depun oferte de restricționare sau de redispecerizare utilizând mecanisme de piață și sunt compensate financiar. Restricționarea sau redispecerizarea producerii sau redispecerizarea stocării energiei și/sau a consumului dispecerizabil care nu se bazează pe piață se utilizează numai din motive de securitate operațională și dacă nu este disponibilă nicio alternativă bazată pe piață, dacă au fost utilizate toate resursele bazate pe piață sau dacă numărul instalațiilor de producere, de stocare a energiei sau al locurilor de consum disponibile în zona în care sunt situate instalații de producere, de stocare a energiei sau locuri de consum adecvate pentru furnizarea serviciului respectiv este prea mic pentru a asigura o concurență efectivă. Furnizarea de resurse bazate pe piață este deschisă tuturor tehnologiilor de producere, stocării și consumului dispecerizabil, inclusiv operatorilor situați în alte state membre, cu excepția cazului în care acest lucru nu este fezabil din punct de vedere tehnic.

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Operatorii de sistem responsabili transmit autorității de reglementare competente, cel puțin o dată pe an, un raport cu privire la restricționarea sau la redispecerizarea descendentă a instalațiilor de producere care utilizează surse de energie regenerabile sau cogenerare de înaltă eficiență și cu privire la măsurile luate pentru a reduce necesitatea unei astfel de restricționări sau redispecerizări descendente în viitor. Restricționarea sau redispecerizarea instalațiilor de producere care utilizează surse de energie regenerabile sau cogenerare de înaltă eficiență fac obiectul compensării în temeiul alineatului (6).

3.  Operatorii de sistem responsabili transmit autorității de reglementare competente, cel puțin o dată pe an, un raport, care este transmis agenției, cu privire la:

 

(a) nivelul de dezvoltare și eficacitate al mecanismelor de restricționare sau redispecerizare bazate pe piață pentru instalațiile de producere și locurile de consum;

 

(b) motivele, volumele în MWh și tipurile de surse de generare care fac obiectul restricționării sau redispecerizării descendente;

 

(c) măsurile luate pentru a reduce necesitatea restricționării sau redispecerizării descendente a instalațiilor de producere care utilizează surse de energie regenerabile sau cogenerare de înaltă eficiență în viitor, inclusiv investițiile în digitalizarea infrastructurii de rețea și în serviciile care cresc flexibilitatea;

 

(d) solicitările și acordurile contractuale încheiate cu unitățile producătoare pentru ca acestea să funcționeze la un anumit nivel de alimentare cu energie electrică, a cărui necesitate este justificată de operatorii de sistem, precizând în ce măsură aceste servicii nu ar putea să fie furnizate de alte unități.

 

Autoritatea de reglementare competentă publică datele menționate la literele (a)-(d), împreună cu eventualele recomandări de îmbunătățire.

 

Restricționarea sau redispecerizarea instalațiilor de producere care utilizează surse de energie regenerabile sau cogenerare de înaltă eficiență fac obiectul compensării în temeiul alineatului (6).

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  garantează capacitatea rețelelor de transport și de distribuție de a transporta energie electrică produsă din surse regenerabile sau prin cogenerare de înaltă eficiență cu un grad minim posibil de restricționare sau de redispecerizare. Acest lucru nu îi împiedică să ia în calcul la planificarea rețelei un grad limitat de restricționare și de redispecerizare, atunci când se dovedește a fi mai eficient din punct de vedere economic și nu depășește 5 % din capacitățile instalate care utilizează surse regenerabile de energie sau cogenerarea de înaltă eficiență în zona lor de competență;

(a)  garantează capacitatea rețelelor de transport și de distribuție de a transporta energie electrică produsă din surse regenerabile, stocarea energiei, consumul dispecerizabil sau prin cogenerare de înaltă eficiență cu un grad minim posibil de restricționare sau de redispecerizare. Acest lucru nu îi împiedică să ia în calcul la planificarea rețelei un grad limitat de restricționare și de redispecerizare, atunci când pot demonstra în mod transparent că acest lucru este mai eficient din punct de vedere economic și nu depășește 5 % din capacitățile instalate care utilizează surse regenerabile de energie, stocarea energiei, răspunsul părții de consum sau cogenerarea de înaltă eficiență în zona lor de competență;

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4 – litera b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  se asigură că rețelele lor sunt suficient de flexibile, astfel încât să le poată gestiona.

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  instalațiile de producere care utilizează surse regenerabile de energie pot face obiectul redispecerizării descendente sau al restricționării numai dacă nu există alte alternative sau numai dacă alte soluții ar conduce la costuri disproporționate sau la riscuri în ceea ce privește siguranța rețelei;

(a)  instalațiile de producere care utilizează surse regenerabile de energie pot face obiectul redispecerizării descendente sau al restricționării numai dacă nu există alte alternative sau numai dacă alte soluții ar conduce la costuri semnificativ de disproporționate sau la riscuri semnificative în ceea ce privește siguranța rețelei;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  instalațiile de producere care utilizează cogenerare de înaltă eficiență pot face obiectul redispecerizării descendente sau al restricționării numai dacă, în afară de redispecerizarea descendentă sau restricționarea instalațiilor de producere care utilizează surse regenerabile de energie, nu există alte alternative sau numai dacă alte soluții ar conduce la costuri disproporționate sau la riscuri în ceea ce privește siguranța rețelei;

(b)  energia electrică produsă într-un proces de cogenerare de înaltă eficiență face obiectul redispecerizării descendente sau al restricționării numai dacă, în afară de redispecerizarea descendentă sau restricționarea instalațiilor de producere care utilizează surse regenerabile de energie, nu există alte alternative sau numai dacă alte soluții ar conduce la costuri disproporționate sau la riscuri în ceea ce privește siguranța rețelei;

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 6 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care se face uz de restricționare sau de redispecerizare care nu se bazează pe piață, aceasta face obiectul unei compensații financiare plătite de către operatorul de sistem care solicită restricționarea sau redispecerizarea proprietarului instalației de producere sau al locului de consum care a făcut obiectul restricționării sau al redispecerizării. Compensația financiară trebuie să fie cel puțin egală cu cea mai ridicată dintre valorile următoarelor elemente:

6.  În cazul în care se face uz de restricționare sau de redispecerizare care nu se bazează pe piață, aceasta face obiectul unei compensații financiare plătite de către operatorul de sistem care solicită restricționarea sau redispecerizarea proprietarului instalației de producere, de stocare a energiei sau al locului de consum care a făcut obiectul restricționării sau al redispecerizării. Compensația financiară trebuie să fie cel puțin egală cu cea mai ridicată dintre valorile următoarelor elemente:

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 6 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  90 % din veniturile nete din vânzarea de energie electrică pe piața pentru ziua următoare pe care instalația de producere sau locul de consum le-ar fi generat în absența solicitării de redispecerizare sau de restricționare. În cazul în care se acordă sprijin financiar pentru instalațiile de producere sau locurile de consum pe baza volumului de energie electrică produs sau consumat, sprijinul financiar pierdut se consideră parte a veniturilor nete.

(b)  veniturile nete din vânzarea de energie electrică pe piața pentru ziua următoare pe care instalația de producere sau locul de consum le-ar fi generat în absența solicitării de redispecerizare, inclusiv sprijinul financiar pierdut în cazul în care se acordă sprijin financiar pentru instalațiile de producere sau locurile de consum pe baza volumului de energie electrică produs sau consumat.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Granițele zonelor de ofertare se bazează pe congestiile structurale pe termen lung din rețeaua de transport, iar zonele de ofertare nu trebuie să conțină astfel de congestii. Configurația zonelor de ofertare din Uniune trebuie să fie concepută în așa fel încât să se maximizeze eficiența economică și oportunitățile de tranzacționare transfrontalieră, menținându-se în același timp siguranța alimentării cu energie electrică.

1.  Configurația zonelor de ofertare din Uniune este concepută în așa fel încât să asigure lichiditatea pieței pentru ziua următoare și a pieței intrazilnice și astfel să se maximizeze eficiența economică și oportunitățile de tranzacționare transfrontalieră, menținându-se în același timp siguranța alimentării cu energie electrică. Granițele zonelor de ofertare se bazează pe congestiile structurale pe termen lung din rețeaua de transport, iar zonele de ofertare nu conțin astfel de congestii, cu excepția cazului în care nu au un impact asupra zonelor de ofertare învecinate, sau în cazul în care impactul lor este redus prin măsuri de remediere.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Fiecare zonă de ofertare trebuie să fie egală cu o zonă a prețului de dezechilibru.

2.  Fiecare zonă de ofertare trebuie să fie egală cu o zonă a prețului de dezechilibru, cu excepția cazului în care o zonă a prețului de dezechilibru poate constitui o parte a unei zone de ofertare.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Pentru a se asigura o definire optimă a zonelor de ofertare în zone strâns interconectate, se efectuează o revizuire a zonelor de ofertare. Această revizuire include analiza configurației zonelor de ofertare în mod coordonat, cu implicarea părților interesate afectate din toate statele membre afectate, urmând procesul în conformitate cu articolele 32-34 din Regulamentul (UE) 2015/1222. Agenția aprobă metodologia și ipotezele care vor fi utilizate în procesul de revizuire a zonelor de ofertare, precum și configurațiile alternative ale zonelor de ofertare avute în vedere, și poate solicita modificări ale acestora.

3.  Pentru a se asigura o definire optimă a zonelor de ofertare în zone strâns interconectate, se efectuează o revizuire a zonelor de ofertare. Această revizuire include analiza configurației zonelor de ofertare în mod coordonat, cu implicarea părților interesate afectate din toate statele membre afectate, urmând procesul în conformitate cu articolele 32-34 din Regulamentul (UE) 2015/1222. Zonele de ofertare actuale sunt evaluate în funcție de capacitatea acestora de a crea un mediu de piață fiabil, de a asigura o producție flexibilă și o capacitate de încărcare suficiente, lucru care este esențial pentru evitarea blocajelor rețelei, pentru echilibrarea cererii și ofertei de energie electrică și pentru asigurarea siguranței pe termen lung a rețelei. Agenția aprobă metodologia și ipotezele care vor fi utilizate în procesul de revizuire a zonelor de ofertare, precum și configurațiile alternative ale zonelor de ofertare avute în vedere, și poate solicita modificări ale acestora. Metodologia ține seama în mod corespunzător de proiectele de dezvoltare a infrastructurii care se preconizează că vor fi realizate în următorii 5 ani.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Operatorii de transport și de sistem care participă la revizuirea zonelor de ofertare prezintă Comisiei o propunere în care precizează dacă doresc să se modifice sau să se mențină configurația zonelor de ofertare. Pe baza propunerii respective, Comisia adoptă o decizie de modificare sau de menținere a configurației zonelor de ofertare, [cel târziu în termen de șase luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, a se introduce data exactă de către OP] sau în termen de șase luni de la încheierea configurării zonelor de ofertare lansată în conformitate cu articolul 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) din Regulamentul (UE) 2015/1222, oricare dintre aceste date survine mai târziu.

4.  Operatorii de transport și de sistem care participă la revizuirea zonelor de ofertare prezintă statelor membre relevante o propunere în care precizează dacă doresc să se modifice sau să se mențină configurația zonelor de ofertare. Statele membre relevante sunt cele care participă la revizuire în conformitate cu articolul 32 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/1222 și cele care fac parte din aceeași regiune/aceleași regiuni de calcul al capacităților, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2015/1222. Pe baza propunerii, în termen de șase luni, statele membre relevante iau o decizie unanimă de modificare sau de menținere a configurației zonelor de ofertare. Alte state membre, părți contractante la Comunitatea Energiei sau alte țări terțe care împart același zonă sincronă cu orice stat membru pot prezenta observații. Decizia este motivată, în conformitate cu legislația relevantă a Uniunii, și ia în considerare toate observațiile altor state membre, părților contractante la Comunitatea Energiei și altor țări terțe care împart aceeași zonă sincronă cu orice stat membru, precum și angajamentele privind soluționarea congestiei existente asumate de statele membre relevante. În scopul obținerii unui consens, statele membre relevante notifică Comisia și agenția cu privire la decizia lor și la orice acorduri transfrontaliere încheiate de statele membre, autoritățile de reglementare sau operatorii de sistem și de transport. Acordurile încheiate de statele membre relevante nu se abat de la procesele coordonate de calcul al capacității, astfel cum sunt prevăzute la articolul 14 de la prezentul regulament, și nici de la dispozițiile relevante din Regulamentul (UE) 2015/1222.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În cazul în care statele membre relevante nu iau o decizie în unanimitate în termenul stabilit la alineatul (4) sau în cazul în care statele membre constată că nu s-au respectat angajamentele care au stat la baza unei decizii unanime anterioare, acestea notifică imediat Comisia.

 

Comisia inițiază o procedură de conciliere și acționează în calitate de mediator între statele membre relevante. În cadrul procedurii de conciliere, în termen de șase luni, statele membre relevante adoptă o decizie unanimă de modificare sau de menținere a configurației zonelor de ofertare.

 

În cazul în care statele membre relevante care iau parte la conciliere nu adoptă în unanimitate o decizie în termen de șase luni, statul membru cu congestia structurală internă are posibilitatea de a alege fie să modifice zona sa de ofertare, fie să stabilească o foaie de parcurs cu măsuri concrete cu privire la modalitatea de a depăși în timp util congestia de pe teritoriul său național. Statul membru în cauză notifică imediat Comisia cu privire la alegerea sa.

 

În cazul acelor state membre care decid să își modifice zonele de ofertare, Comisia adoptă o decizie în termen de șase luni de la data notificării, după o evaluare aprofundată a tuturor chestiunilor în cauză, împreună cu o evaluare a tuturor soluțiilor disponibile.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Decizia menționată la alineatul (4) se bazează pe rezultatele revizuirii zonelor de ofertare și pe propunerea operatorilor de transport și de sistem privind menținerea sau modificarea sa. Decizia trebuie să fie justificată, în special în ceea ce privește eventualele abateri de la rezultatele revizuirii zonelor de ofertare.

5.  În cazul în care statul membru relevant alege să stabilească o foaie de parcurs detaliată cu etape concrete cu privire la modul în care vor fi rezolvate aspectele legate de congestionare, statul membru respectiv, în termen de șase luni de la decizia Comisiei, prezintă foaia de parcurs respectivă Comisiei și altor state membre. Pe parcursul punerii în aplicare a foii de parcurs, statul membru relevant prezintă Comisiei rapoarte periodice cu privire la progresele înregistrate.

 

Indiferent de progresele concrete înregistrate cu privire la aplicarea foii de parcurs, statul membru care pune în aplicare o foaie de parcurs se asigură că capacitățile pentru comerțul transfrontalier sunt majorate în fiecare an până la nivelul valorii de referință de cel puțin 75 %, calculată în conformitate cu articolul 14 alineatul (7), care trebuie atinsă până la sfârșitul anului 2025. Creșterea anuală se realizează prin intermediul unei traiectorii liniare.

 

Punctul de pornire al acestei traiectorii este fie capacitatea alocată la această frontieră în cursul anului care precedă adoptarea foii de parcurs, fie media din ultimii trei ani înainte de adoptarea foii de parcurs, reținându-se valoarea cea mai mare.

 

Se consideră că statele membre sunt în conformitate cu articolul 14 alineatul (7) în cazul în care capacitatea disponibilizată pentru comerțul interzonal este cel puțin egală cu valorile traiectoriei liniare.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Operatorii de transport și de sistem relevanți și autoritățile naționale de reglementare evaluează anual dacă capacitatea transfrontalieră disponibilă a atins traiectoria lineară sau, la sfârșitul anului 2025, nivelul minim stabilit la articolul 14 alineatul (7).

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5b.  Pentru statele membre în cazul cărora evaluarea menționată la alineatul (5a) demonstrează că un operator de transport și de sistem nu a respectat traiectoria lineară sau, la sfârșitul anului 2025, nivelul stabilit la articolul 14 alineatul (7), Comisia poate recomanda măsuri suplimentare și, ca măsură de ultimă instanță, poate adopta o decizie dacă să modifice sau să mențină configurația zonelor de ofertare în și între aceste state membre.

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care se lansează alte revizuiri ale zonelor de ofertare în temeiul articolului 32 alineatul (1) litera (a), (b) sau (c) din Regulamentul (UE) 2015/1222, Comisia poate adopta o decizie în termen de șase luni de la încheierea respectivei revizuiri a zonelor de ofertare.

eliminat

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Comisia consultă părțile interesate relevante cu privire la deciziile sale în temeiul prezentului articol înainte ca acestea să fie adoptate.

7.  Statele membre și Comisia consultă părțile interesate relevante înainte de adoptarea unei decizii în temeiul prezentului articol.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Decizia Comisiei precizează data de punere în aplicare a unei modificări. Data de punere în aplicare pune în balanță necesitatea promptitudinii și considerațiile de ordin practic, inclusiv tranzacțiile la termen cu energie electrică. În decizia sa, Comisia poate defini dispoziții tranzitorii adecvate.

8.  Decizia adoptată în temeiul prezentului articol precizează data de punere în aplicare a unei modificări. Data de punere în aplicare pune în balanță necesitatea promptitudinii și considerațiile de ordin practic, inclusiv tranzacțiile la termen cu energie electrică. În decizie se pot defini dispoziții tranzitorii adecvate.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  În cazul în care se lansează revizuiri suplimentare ale zonei de ofertare în conformitate cu articolul 32 alineatul (1) literele (a), (b) sau (c) din Regulamentul (UE) 2015/1222, se aplică alineatele (4)-(8) de la prezentul articol.

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Participanții la piață trebuie să dispună de capacitatea maximă a interconexiunilor și/sau a rețelelor de transport care afectează fluxurile transfrontaliere, cu respectarea normelor de siguranță pentru exploatarea fiabilă a rețelei. Comerțul barter și redispecerizarea, inclusiv redispecerizarea transfrontalieră, se utilizează pentru a maximiza capacitățile disponibile, cu excepția cazului în care se demonstrează că utilizarea lor nu este în beneficiul eficienței economice la nivelul Uniunii.

3.  Participanții la piață trebuie să dispună de capacitatea maximă a interconexiunilor și/sau a rețelelor de transport care afectează fluxurile transfrontaliere, cu respectarea normelor de siguranță pentru exploatarea fiabilă a rețelei. Comerțul barter și redispecerizarea, inclusiv redispecerizarea transfrontalieră, se utilizează pentru a maximiza capacitățile disponibile, cu excepția cazului în care se demonstrează că utilizarea lor nu este în beneficiul eficienței economice la nivelul Uniunii.

 

Atunci când se alocă costul măsurilor de remediere între operatorii de transport și de sistem, autoritățile de reglementare analizează în ce măsură fluxurile neprogramate care pleacă din și revin într-o zonă de ofertare contribuie la congestionarea observată între două zone de ofertare și alocă costurile legate de comerțul barter și redispecerizare în mod proporțional cu contribuția lor la congestionare.

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Operatorii de transport și de sistem nu limitează volumul capacității de interconexiune care urmează a fi pusă la dispoziția altor participanți la piață pentru a rezolva o congestie în interiorul propriei lor zone de control sau ca modalitate de a gestiona fluxurile pe granița dintre două zone de control respectată chiar și în absența oricărei tranzacții, și anume fluxuri între zone de control cauzate de origine și de destinație în cadrul aceleiași zone de control.

7.  Operatorii de transport și de sistem nu limitează volumul capacității de interconexiune care urmează a fi pusă la dispoziția altor participanți la piață pentru a rezolva o congestie în interiorul propriei lor zone de control sau ca modalitate de a gestiona fluxurile pe granița dintre două zone de control respectată chiar și în absența oricărei tranzacții, și anume fluxuri între zone de control cauzate de origine și de destinație în cadrul aceleiași zone de control.

 

Fără a se aduce atingere articolului 13 alineatul (5) al patrulea paragraf, prezentul alineat se consideră a fi respectat în cazul în care se ating următoarele niveluri minime de capacitate disponibilă pentru comerțul interzonal, care se calculează în conformitate cu liniile directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor adoptate în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) 714/2009, ținând seama de situațiile neprevăzute:

 

(i)   pentru frontierele care folosesc o abordare coordonată bazată pe capacitatea netă de transfer, în cazul în care cel puțin 75 % din capacitatea netă de transfer în conformitate cu linia directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor este pusă la dispoziție pentru comerțul transfrontalier;

 

(ii)   pentru frontierele care folosesc o abordare bazată pe fluxuri, dacă pe elementele de rețea interne și interzonale critice luate în considerare la calcularea bazată pe fluxuri, cel puțin 75 % din capacitatea termică după reducerea sumei necesare pentru a garanta principiul N-1 în conformitate cu linia directoare privind alocarea capacităților și gestionarea congestiilor este folosită ca dată de intrare pentru alocarea capacităților.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 16 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tarifele de acces la rețele

Tarifele de acces la rețele, utilizarea rețelelor și întărirea rețelelor

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Tarifele aplicate de operatorii de rețea pentru accesul la rețele, inclusiv tarifele pentru racordarea la rețele, tarifele pentru utilizarea rețelelor și, acolo unde este cazul, tarifele pentru întăririle corelate ale rețelei, trebuie să fie transparente, să ia în considerare necesitatea de a garanta siguranța rețelei și flexibilitatea și să reflecte costurile reale suportate, în măsura în care acestea corespund costurilor unui operator de rețea eficient și comparabil din punct de vedere structural și se aplică în mod nediscriminatoriu. În special, tarifele de rețea se aplică într-un mod care să nu discrimineze nici pozitiv, nici negativ între producerea conectată la nivelul de distribuție și producerea conectată la nivelul de transport. Ele nu discriminează împotriva stocării energiei și nu descurajează participarea la consumul dispecerizabil. Fără a aduce atingere alineatului (3), tarifele nu se calculează în funcție de distanță.

1.  Tarifele aplicate de operatorii de rețea pentru accesul la rețele, inclusiv tarifele pentru racordarea la rețele, tarifele pentru utilizarea rețelelor și, acolo unde este cazul, tarifele pentru întăririle corelate ale rețelei, trebuie să fie echitabile, să reflecte costurile, să fie transparente, să ia în considerare necesitatea de a garanta siguranța rețelei și flexibilitatea și să reflecte costurile reale suportate, în măsura în care acestea corespund costurilor unui operator de rețea eficient și comparabil din punct de vedere structural și se aplică în mod nediscriminatoriu. Tarifele de rețea nu includ costuri necorelate care sprijină alte obiective de politică, cum ar fi impozitele sau taxele, deoarece ar denatura deciziile în materie de producție, consum și investiții. În special, tarifele de rețea sprijină în mod neutru eficiența generală a sistemului pe termen lung prin semnale de preț pentru consumatori și producători și, în măsura în care acest lucru este posibil, se aplică într-un mod care să nu discrimineze nici pozitiv, nici negativ între producerea conectată la nivelul de distribuție și producerea conectată la nivelul de transport. Ele nu discriminează împotriva stocării și agregării energiei și nu descurajează producția proprie, autoconsumul și participarea la consumul dispecerizabil. Fără a aduce atingere alineatului (3), tarifele nu se calculează în funcție de distanță.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Tarifele oferă stimulente adecvate pentru operatorii de transport și de sistem și pentru operatorii de sisteme de distribuție, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, pentru a spori eficiența, inclusiv eficiența energetică, pentru a încuraja integrarea pieței și siguranța alimentării cu energie electrică și pentru a sprijini investițiile și activitățile de cercetare conexe.

2.  Tarifele oferă stimulente adecvate pentru operatorii de transport și de sistem și pentru operatorii de sisteme de distribuție, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, pentru a spori eficiența, inclusiv eficiența energetică, pentru a încuraja integrarea pieței și siguranța alimentării cu energie electrică și competitivitatea globală și sprijină investițiile eficiente, în special în digitalizare, serviciile de flexibilitate și interconexiuni, precum și activitățile de cercetare conexe. Tarifele nu descurajează stocarea energiei, răspunsul părții de consum sau producția proprie.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Tarifele de distribuție reflectă costul de utilizare a rețelei de distribuție de către utilizatorii sistemului, inclusiv clienții activi, și pot fi diferențiate în funcție de profilurile de consum sau de producere ale utilizatorilor sistemului. În cazul în care statele membre au pus în aplicare introducerea sistemelor de contorizare inteligentă, autoritățile de reglementare pot introduce tarife de rețea diferențiate pe paliere orare, care să reflecte utilizarea rețelei, într-un mod transparent și previzibil pentru consumator.

7.  Tarifele de transport și distribuție reflectă costurile, ținând seama de costurile legate de investiții, valoarea adăugată a producerii distribuite, flexibilitate, digitalizare, răspunsul părții de consum, stocare și utilizarea rețelei de transport și distribuție de către utilizatorii sistemului, inclusiv clienții activi, pot cuprinde elemente legate de capacitatea de conectare la rețele și pot fi diferențiate în funcție de profilurile de consum sau de producere ale utilizatorilor sistemului. În cazul în care statele membre au pus în aplicare introducerea sistemelor de contorizare inteligentă, autoritățile de reglementare competente introduc tarife de rețea diferențiate pe paliere orare, care să reflecte utilizarea rețelei, într-un mod transparent, previzibil și rentabil pentru consumator. Statele membre se asigură că tarifele nu sunt discriminatorii.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Autoritățile de reglementare stimulează operatorii de sisteme de distribuție să achiziționeze servicii pentru exploatarea și dezvoltarea rețelelor lor și să integreze soluții inovatoare în sistemele de distribuție. În acest scop, autoritățile de reglementare recunosc drept eligibile și includ toate costurile relevante în tarifele de distribuție și introduc obiective de performanță pentru a stimula operatorii de distribuție să sporească gradul de eficiență, inclusiv eficiență energetică, în propriile rețele.

8.  Autoritățile de reglementare oferă stimulente operatorilor de sisteme de distribuție pentru exploatarea și dezvoltarea rețelelor lor în modul cel mai eficient posibil și pentru integrarea unor soluții inovatoare în sistemele de distribuție, inclusiv prin achiziționarea de servicii. În acest scop, autoritățile de reglementare recunosc drept eligibile și includ toate costurile relevante în tarifele de distribuție și introduc obiective de performanță pentru a stimula operatorii de distribuție să sporească gradul de eficiență, inclusiv eficiență energetică, flexibilitatea și digitalizarea rețelelor de distribuție, inclusiv implementarea rețelelor inteligente și a sistemelor de contorizare inteligente, în propriile rețele.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 9 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Până la [OP: a se introduce data specifică — trei luni de la data intrării în vigoare], agenția emite o recomandare adresată autorităților de reglementare privind convergența progresivă a metodologiilor tarifelor de transport și de distribuție. Recomandarea menționată vizează cel puțin:

9.  Până la [OP: a se introduce data specifică — trei luni de la data intrării în vigoare], agenția evaluează fezabilitatea convergenței metodologiilor tarifelor de transport și de distribuție. Studiul de fezabilitate vizează cel puțin:

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 9 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  grupurile de utilizatori ai rețelei vizați de tarife, inclusiv de scutirile tarifare.

(g)  grupurile de utilizatori ai rețelei vizați de tarife, în funcție de caracteristicile și formele de consum, inclusiv de scutirile tarifare.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9a.  Autoritățile de reglementare adoptă un set de indicatori pentru măsurarea performanței operatorilor de sisteme de transport și de distribuție, care ar trebui să includă cel puțin toate următoarele:

 

(a) cantitatea de energie excedentară care depășește capacitatea rețelei în MWh, defalcată pe tip de sursă de generare;

 

(b) procentajul lungimii liniilor exploatate prin tehnica „dynamic line rating” (determinarea în tip real a puterii maxime care poate circula pe o linie pentru a nu depăși limita termică);

 

(c) procentajul substațiilor monitorizate și controlate de la distanță în timp real;

 

(d) procentajul lungimii liniilor exploatate prin tehnica „dynamic line rating” (determinarea în tip real a puterii maxime care poate circula pe o linie pentru a nu depăși limita termică);

 

(e) pierderile în rețelele de înaltă, de medie și de joasă tensiune;

 

(f) frecvența și durata întreruperilor de curent în rețea.

 

Până la [doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], iar ulterior din doi în doi ani, autoritățile de reglementare publică un raport privind performanța operatorilor de sisteme de transport și de distribuție, împreună cu recomandări de îmbunătățire, acolo unde este necesar.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Toate veniturile care decurg din alocarea capacității de interconexiune se utilizează în următoarele scopuri:

2.  Toate veniturile care decurg din alocarea capacității de interconexiune se utilizează în următoarele scopuri:

(a)  garantarea disponibilității reale a capacității alocate;

(a)  garantarea disponibilității reale a capacității alocate; sau

(b)  menținerea sau creșterea capacităților de interconexiune prin investiții în rețea, în special investiții în noi linii de interconexiune.

(b)  menținerea sau creșterea capacităților de interconexiune prin optimizarea utilizării interconexiunilor existente prin acțiuni coordonate de remediere și comerț în contrapartidă sau investiții în rețea, până la valoarea-țintă pentru capacitatea de transfer la frontierele transfrontaliere.

În cazul în care veniturile nu pot fi utilizate în mod eficient în scopurile menționate la litera (a) sau (b) de la primul paragraf, ele sunt plasate într-un cont intern separat pentru a fi utilizate în viitor în aceste scopuri.

În cazul în care obiectivele menționate la literele (a) și (b) de la primul paragraf sunt îndeplinite, veniturile reziduale pot fi utilizate ca venituri care trebuie luate în considerare de autoritățile naționale de reglementare atunci când aprobă metodologia de calculare a tarifelor de rețea și/sau de stabilire a tarifelor de rețea.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Utilizarea veniturilor în conformitate cu alineatul (2) literele (a) și (b) face obiectul unei metodologii propuse de agenție și aprobate de Comisie. Propunerea agenției se transmite Comisiei până la data de [OP: 12 luni de la data intrării în vigoare] și se aprobă în termen de șase luni.

3.  Utilizarea veniturilor în conformitate cu alineatul (2) face obiectul unei metodologii propuse de agenție și aprobate de Comisie. Propunerea agenției se transmite Comisiei până la data de [OP: 12 luni de la data intrării în vigoare] și se aprobă în termen de șase luni.

Agenția poate, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri din partea Comisiei să actualizeze metodologia, iar Comisia aprobă metodologia actualizată în termen de cel mult șase luni de la transmiterea acesteia.

Agenția poate, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri din partea Comisiei să actualizeze metodologia, iar Comisia aprobă metodologia actualizată în termen de cel mult șase luni de la transmiterea acesteia.

Înainte de a o transmite Comisiei, agenția organizează o consultare cu privire la metodologie în temeiul articolului 15 din [Regulamentul (CE) nr. 713/2009 reformat propus prin COM(2016)863/2].

Înainte de a o transmite Comisiei, agenția organizează o consultare cu privire la metodologie în temeiul articolului 15 din [Regulamentul (CE) nr. 713/2009 reformat propus prin COM(2016)0863/2].

Metodologia detaliază cel puțin condițiile în care veniturile pot fi folosite pentru scopurile prevăzute la alineatul (2) literele (a) și (b), precum și condițiile în care acestea pot fi plasate într-un cont intern separat pentru o utilizare viitoare în aceste scopuri, și pentru cât timp.

Metodologia detaliază cel puțin condițiile în care veniturile pot fi folosite pentru scopurile prevăzute la alineatul (2), precum și condițiile în care acestea pot fi plasate într-un cont intern separat pentru o utilizare viitoare în aceste scopuri, și pentru cât timp.

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Operatorii de transport și de sistem stabilesc în mod clar, în avans, modul în care vor fi utilizate veniturile din congestii și raportează modul în care au fost utilizate efectiv veniturile respective. Anual, până la data de 31 iulie a fiecărui an, autoritățile de reglementare naționale publică un raport în care indică suma veniturilor colectate pentru perioada de 12 luni care se încheie la data de 30 iunie a aceluiași an și modul în care au fost utilizate veniturile respective, incluzând proiectele specifice pentru care au fost utilizate veniturile sau suma plasată într-un cont separat, împreună cu verificarea faptului că această utilizare este în conformitate cu prezentul regulament și cu metodologia elaborată în temeiul alineatului (3).

4.  Operatorii de transport și de sistem stabilesc în mod clar, în avans, modul în care vor fi utilizate veniturile din congestii și raportează modul în care au fost utilizate efectiv veniturile respective. Anual, până la data de 31 iulie a fiecărui an, autoritățile de reglementare naționale publică un raport în care indică suma veniturilor colectate pentru perioada de 12 luni care se încheie la data de 30 iunie a aceluiași an și modul în care au fost utilizate veniturile respective, incluzând proiectele specifice pentru care au fost utilizate veniturile pentru suma plasată într-un cont separat sau suma care a fost utilizată la calcularea tarifelor de rețea, împreună cu verificarea faptului că această utilizare este în conformitate cu prezentul regulament. În cazul în care o parte din veniturile din congestii sunt utilizate în momentul calculării tarifelor de rețea, raportul poate stabili îndeplinirea de către operatorul de transport și de sistem a angajamentului și a criteriilor de bilanț în temeiul alineatului (2).

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Capitolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Adecvarea resurselor

Adecvarea resurselor și mecanismele de asigurare a capacității

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre monitorizează adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe baza evaluării adecvării resurselor la nivel european în temeiul articolului 19.

1.  Statele membre monitorizează adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe baza evaluării adecvării resurselor la nivel european în temeiul articolului 19 și publică un raport cu privire la rezultatele monitorizării.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care evaluarea adecvării resurselor la nivel european identifică o problemă de adecvare a resurselor, statele membre identifică eventualele denaturări în materie de reglementare care au cauzat sau au contribuit la apariția problemei.

2.  În cazul în care evaluarea adecvării resurselor la nivel european identifică o problemă de adecvare a resurselor, statele membre identifică eventualele denaturări în materie de reglementare și/sau disfuncționalități ale pieței care au cauzat sau au contribuit la apariția problemei.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre publică un calendar pentru adoptarea de măsuri de eliminare a denaturărilor în materie de reglementare identificate. În abordarea problemelor legate de adecvarea resurselor, statele membre au în vedere în special eliminarea denaturărilor în materie de reglementare care să permită stabilirea prețurilor pe baza principiului rarității, dezvoltarea interconectării, depozitarea energiei, măsurile legate de partea de consum și eficiența energetică.

3.  Un stat membru cu probleme identificate în materie de adecvare publică un plan de punere în aplicare cu un calendar coerent pentru adoptarea de măsuri de eliminare a tuturor denaturărilor în materie de reglementare și/sau a disfuncționalităților pieței care au fost identificate. Pentru abordarea problemelor legate de adecvarea resurselor, statele membre folosesc drept bază principiile de la articolul 3 și, în special:

 

(a) elimină denaturările în materie de reglementare;

 

(b) elimină plafoanele de preț;

 

(c) introduc o funcție administrativă de stabilire a prețurilor de penurie pentru energia de echilibrare;

 

(d) îmbunătățesc interconexiunile și capacitatea rețelei interne;

 

(e) permit producția proprie de energie, depozitarea energiei, măsurile legate de partea de consum și eficiența energetică prin eliminarea obstacolelor în materie de reglementare;

 

(f) asigură procurarea eficientă din punctul de vedere al costurilor și bazată pe piață a serviciilor de echilibrare și a serviciilor auxiliare;

 

(g) elimină prețurile reglementate în conformitate cu articolul 5 din Directiva (UE)... [Directiva 2009/72/CE reformată propusă prin COM(2016)0864/2] ;

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Statele membre prezintă Comisiei planul de punere în aplicare pentru revizuire.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Comisia poate decide, în termen de două luni de la primirea planului de punere în aplicare, dacă măsurile sunt suficiente pentru a elimina denaturările în materie de reglementare și/sau a disfuncționalităților pieței și poate solicita statelor membre să modifice în consecință planul de punere în aplicare.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3c.  Statul membru monitorizează aplicarea planului de punere în aplicare și publică rezultatele într-un raport anual.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3d.  Statul membru prezintă agenției un raport privind monitorizarea aplicării planului de punere în aplicare pentru ca aceasta să emită un aviz.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 e (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3e.  Agenția transmite Comisiei avizul său în temeiului alineatului (3d). Comisia decide dacă reformele au fost puse în aplicare suficient.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 18 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 18a

 

Principii generale privind mecanismele de asigurare a capacității

 

1.  Pentru a aborda problemele rămase care nu pot fi eliminate prin măsurile prevăzute la articolul 18 alineatul (3), statele membre pot introduce mecanisme de asigurare a capacității ca o soluție de ultimă instanță, sub rezerva dispozițiilor prezentului articol și a normelor Uniunii privind ajutoarele de stat.

 

2.  Înainte de introducerea mecanismelor de asigurare a capacității în conformitate cu alineatul (1), statele membre efectuează un studiu cuprinzător cu privire la posibilele lor efecte asupra statelor membre învecinate, consultând cel puțin statele membre învecinate conectate din punct de vedere electric și părțile interesate din statele membre respective.

 

3.  Statele membre evaluează dacă un mecanism de asigurare a capacității sub forma unei rezerve strategice poate remedia problemele în materie de adecvare. În caz contrar, statele membre pot pune în aplicare un alt tip de mecanism de asigurare a capacității. Parametrii care determină volumul de capacitate achiziționat în cadrul mecanismului de asigurare a capacității se aprobă de către autoritatea de reglementare națională.

 

4.  Statele membre nu introduc mecanisme de asigurare a capacității în cazul în care se aplică una sau ambele dintre următoarele condiții: (a) evaluarea adecvării resurselor la nivel european nu a identificat o problemă legată de adecvarea resurselor; (b) planul detaliat de punere în aplicare menționat la articolul 18 alineatul (3) nu a primit o decizie pozitivă din partea Comisiei, astfel cum se menționează la articolul 18 alineatul (3b).

 

5.  În cazul în care un stat membru aplică deja un mecanism de asigurare a capacității, acesta revizuiește mecanismul respectiv și prevede că nu se încheie contracte noi în temeiul mecanismului respectiv atunci când se aplică una sau ambele dintre următoarele condiții:

 

(a) evaluarea adecvării resurselor la nivel european nu a identificat o problemă legată de adecvarea resurselor;

 

(b) planul detaliat de punere în aplicare menționat la articolul 18 alineatul (3) nu a primit o decizie pozitivă din partea Comisiei, astfel cum se menționează la articolul 18 alineatul (3b).

 

6.  Mecanismele de asigurare a capacității sunt temporare. Acestea sunt aprobate de Comisie pentru o perioadă de cel mult cinci ani. Ele se elimină treptat sau suma capacităților angajate se reduce pe baza planului de punere în aplicare în conformitate cu articolul 18 alineatul (3). Statele membre continuă aplicarea planului de punere în aplicare după introducerea mecanismului de asigurare a capacității.

 

7.  Capacitatea de producție care a început producerea comercială după data de [OP: data intrării în vigoare a prezentului regulament] este eligibilă pentru a participa la un mecanism de asigurare a capacității doar dacă emisiile sale se situează sub nivelul de 550 g CO2/kWh. Cu excepția rezervelor strategice, capacitatea de producție care emite 550 g CO2/kWh sau mai mult nu este angajată în cadrul mecanismelor de asigurare a capacității după [OP: 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Evaluarea adecvării resurselor europene acoperă capacitatea generală a sistemului de energie electrică de a satisface cererea de energie electrică existentă și prognozată pe o perioadă de zece ani de la data evaluării respective, cu o rezoluție anuală.

1.  Evaluarea adecvării resurselor europene determină problemele legate de adecvarea resurselor evaluând capacitatea generală a sistemului de energie electrică de a satisface cererea de energie electrică existentă și prognozată în cadrul Uniunii, în cadrul statelor membre relevante din regiune, pentru fiecare stat membru și până la fiecare zonă de ofertare dacă acest lucru este relevant, pe o perioadă de zece ani de la data evaluării respective, cu o rezoluție anuală.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Evaluarea resurselor la nivel european se efectuează de către ENTSO pentru energie electrică.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Operatorii de transport și de sistem furnizează ENTSO pentru energie electrică datele care îi sunt necesare pentru a efectua, în fiecare an, o evaluare a adecvării resurselor la nivel european. ENTSO pentru energie electrică efectuează evaluarea în fiecare an.

3.  Operatorii de transport și de sistem furnizează ENTSO pentru energie electrică datele necesare. Operatorii de transport și de sistem au dreptul de a solicita date relevante care nu conțin informații sensibile din punct de vedere comercial și care nu sunt deja colectate de către OSD relevanți, de la producători și alți participanți la piață.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Evaluarea adecvării resurselor la nivel european se bazează pe o metodologie care asigură faptul că evaluarea:

4.  Evaluarea adecvării resurselor la nivel european se bazează pe o metodologie transparentă care asigură faptul că evaluarea:

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  se bazează pe scenarii adecvate de cerere și ofertă prognozată, incluzând o evaluare economică a probabilității de scoatere din uz, de construcție a unor noi active de producere și de adoptare a unor măsuri pentru atingerea obiectivelor în materie de eficiență energetică, precum și sensibilitățile corespunzătoare cu privire la evoluțiile prețurilor angro și ale prețurilor carbonului;

(b)  se bazează pe scenarii adecvate de cerere și ofertă prognozată, incluzând o evaluare economică a probabilității de scoatere din uz, de suspendare temporară a activității, de construcție a unor noi active de producere și de adoptare a unor măsuri pentru atingerea obiectivelor în materie de eficiență energetică și de interconectare a energiei electrice, precum și sensibilitățile corespunzătoare cu privire la evoluțiile prețurilor angro și ale prețurilor carbonului;

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 4 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  conține un scenariu pentru cazul cel mai pesimist care reflectă caracterul excepțional și probabilitatea diferită a evenimentelor rare pe care o rezervă strategică este menită să le abordeze; deficiențele în materie de adecvare a producției în acest scenariu cel mai pesimist justifică numai o rezervă strategică cu o dimensiune de cel mult 5 % din sarcina de vârf a statului membru respectiv;

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 4 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  ține cont în mod corespunzător de contribuția tuturor resurselor, inclusiv de producția existentă și viitoare, de stocarea energiei, de consumul dispecerizabil, de posibilitățile de import și de export și de contribuția lor la exploatarea flexibilă a sistemului;

(c)  ține cont în mod corespunzător de contribuția tuturor resurselor, inclusiv de producția existentă și viitoare, de stocarea energiei, de integrarea sectorială, de consumul dispecerizabil, de posibilitățile de import și de export și de contribuția lor la exploatarea flexibilă a sistemului;

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 4 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ia)  respectă dezvoltarea reală a rețelei.

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 5 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Metodologia se bazează pe criterii transparente, obiective și verificabile.

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Propunerile de la alineatele (2) și (5), precum și rezultatele evaluării adecvării resurselor la nivel european în temeiul alineatului (3) fac obiectul unei consultări prealabile și al aprobării de către agenție în temeiul procedurii prevăzute la articolul 22.

6.  Propunerile de la prezentul articol alineatele (2) și (5), scenariile și ipotezele pe care se bazează, precum și rezultatele evaluării adecvării resurselor la nivel european în temeiul prezentului articol alineatul (1a) fac obiectul unei consultări prealabile și al aprobării de către agenție în temeiul procedurii prevăzute la articolul 22.

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când pun în aplicare mecanisme de asigurare a capacității, statele membre dispun de un standard de fiabilitate care să indice nivelul dorit de siguranță a alimentării cu energie electrică într-un mod transparent.

1.  Atunci când pun în aplicare mecanisme de asigurare a capacității, statele membre dispun de un standard de fiabilitate. Un standard de fiabilitate indică nivelul necesar de siguranță a alimentării cu energie electrică al statului membru într-un mod transparent. În cazul zonelor de ofertare transfrontaliere, aceste standarde de fiabilitate sunt stabilite în comun de către autoritățile relevante.

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Parametrii care determină volumul de capacitate achiziționat în cadrul mecanismului de asigurare a capacității se aprobă de către autoritatea de reglementare națională.

eliminat

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Furnizorii de capacitate trebuie să fie în măsură să participe la mai multe mecanisme pentru aceleași perioadă de furnizare. Ei fac obiectul unor plăți de indisponibilitate în caz de indisponibilitate, și fac obiectul a două sau mai multe plăți de indisponibilitate în caz de penurie simultană în două sau mai multe zone de ofertare în care este contractat furnizorul de capacitate.

5.  Furnizorii de capacitate trebuie să fie în măsură să participe la mai multe mecanisme pentru aceeași perioadă de furnizare. Ei fac obiectul unor plăți de indisponibilitate în caz de indisponibilitate și fac obiectul a două sau mai multe plăți de indisponibilitate în caz de penurie simultană în două sau mai multe zone de ofertare în care este contractat furnizorul de capacitate. Furnizorii de capacitate nu pot să participe cu mai mult decât capacitatea lor maximă disponibilă.

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Centrele operaționale regionale înființate în temeiul articolului 32 calculează anual capacitatea maximă de intrare disponibilă pentru participarea capacității externe, ținând seama de disponibilitatea de interconectare preconizată și de probabilitatea suprasolicitării în același timp a sistemului unde se aplică mecanismul și a sistemului în care este situată capacitatea externă. Trebuie efectuat un calcul pentru fiecare graniță a zonei de ofertare.

6.  Centrele de coordonare regionale înființate în temeiul articolului 32 calculează anual capacitatea maximă de intrare disponibilă pentru participarea capacității externe, ținând seama de disponibilitatea de interconectare preconizată și de probabilitatea suprasolicitării în același timp a sistemului unde se aplică mecanismul și a sistemului în care este situată capacitatea externă. Trebuie efectuat un calcul pentru fiecare graniță a zonei de ofertare.

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a aborda problemele rămase care nu pot fi eliminate prin măsurile prevăzute la articolul 18 alineatul (3), statele membre pot introduce mecanisme de asigurare a capacității, sub rezerva dispozițiilor prezentului articol și a normelor Uniunii privind ajutoarele de stat.

1.  Orice mecanism de asigurare a capacității:

 

(a) nu creează denaturări nejustificate ale pieței și nu limitează comerțul transfrontalier;

 

(b) nu depășește ceea ce este necesar pentru a aborda problema de adecvare;

 

(c) selectează furnizorii de capacitate prin intermediul unui proces transparent, nediscriminatoriu și bazat pe piață;

 

(d) este neutru din punctul de vedere tehnologic;

 

(e) oferă stimulente pentru ca furnizorii de capacitate să fie disponibili în perioadele de suprasolicitare preconizată a sistemelor;

 

(f) garantează că remunerația este stabilită printr-un proces bazat pe piață;

 

(g) stabilește condițiile tehnice necesare participării furnizorilor de capacitate înaintea procesului de selecție;

 

(h) este deschis participării tuturor resurselor, inclusiv gestionării stocării și a cererii, care să fie capabile să asigure performanțele tehnice necesare;

 

(i) aplică sancțiuni adecvate furnizorilor de capacitate atunci când nu sunt disponibili în caz de suprasolicitare a sistemelor;

 

(j) se asigură că contractele de capacitate pentru instalațiile existente sunt remunerate pentru o durată maximă de 1 an.

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care un stat membru dorește să pună în aplicare un mecanism de asigurare a capacității, aceasta se consultă cu privire la mecanismul propus cel puțin cu statele membre învecinate cu care este conectat din punctul de vedere al energiei electrice.

2.  Mecanismele de asigurare a capacității sub forma rezervelor strategice:

 

(a) sunt menținute în afara pieței;

 

(b) sunt dispecerizate numai dacă piețele pentru ziua următoare și intrazilnice nu au reușit să ajungă la echilibru și operatorii de transport și de sistem și-au epuizat resursele de echilibrare pentru a stabili un echilibru între cerere și ofertă;

 

(c) garantează că, în perioadele în care au fost dispecerizate rezerve strategice, dezechilibrele sunt decontate la limita prețului tehnic aplicat de operatorii pieței în conformitate cu articolul 9 sau la valoarea pierderilor cauzate de întreruperea alimentării cu energie electrică, oricare ar fi mai mare.

 

(d) sunt limitate la nivelul maxim de emisii de 200 kg/CO2/kW pentru producția de energie electrică pe an. Energia electrică produsă sau reducerea de sarcină realizată prin resursele rezervei strategice nu este vândută prin piețele angro de energie electrică.

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Mecanismele de asigurare a capacității nu creează denaturări inutile ale pieței și nu limitează comerțul transfrontalier. Volumul capacității angajate în cadrul mecanismului nu depășește ceea ce este necesar pentru a aborda problema respectivă.

3.  Pe lângă cerințele prevăzute la alineatul (1), mecanismele de asigurare a capacității altele decât rezervele strategice:

 

(a) sunt concepute într-un mod care să asigure că prețul plătit pentru disponibilitate tinde automat spre zero atunci când se preconizează că nivelul capacității furnizate corespunde nivelului capacității solicitate;

 

(b) remunerează resursele participante doar pentru disponibilitatea lor și se asigură că remunerația nu afectează deciziile furnizorului de capacitate de a produce sau nu;

 

(c) se asigură că obligațiile privind capacitatea sunt transferabile între furnizorii de capacitate eligibili.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Capacitatea de producere pentru care a fost luată o decizie finală de investiții după data de [OP: data intrării în vigoare] este eligibilă pentru a participa la un mecanism de asigurare a capacității doar dacă emisiile sale se situează sub nivelul de 550 g CO2/kWh. Capacitatea de producere care emite 550 g CO2/kWh sau mai mult nu poate fi angajată în cadrul mecanismelor de asigurare a capacității după cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

eliminat

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care evaluarea adecvării resurselor la nivel european nu a identificat o problemă de adecvare a resurselor, statele membre nu aplică mecanisme de asigurare a capacității.

eliminat

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre care aplică mecanismele de asigurare a capacității la [OP: data de intrare în vigoare a prezentului regulament] își adaptează mecanismele pentru a se conforma articolelor 18, 21 și 23 din prezentul regulament.

Statele membre care aplică mecanismele de asigurare a capacității la [OP: data de intrare în vigoare a prezentului regulament] își adaptează mecanismele pentru a se conforma articolelor 18, 18a, 21 și 23 din prezentul regulament.

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  elaborează și adoptă propuneri în legătură cu evaluarea adecvării resurselor la nivel european în temeiul articolului 19 alineatele (2), (3) și (5) și propunerile de specificații tehnice pentru participarea transfrontalieră la mecanismele de asigurare a capacității în temeiul articolului 21 alineatul (10);

(c)  elaborează și adoptă propuneri în legătură cu evaluarea adecvării resurselor la nivel european în temeiul articolului 19 alineatul (1a) și propunerile de specificații tehnice pentru participarea transfrontalieră la mecanismele de asigurare a capacității în temeiul articolului 21 alineatul (10);

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  standardizează, în cooperare cu entitatea OSD UE, formatele și protocoalele pertinente de date pentru a facilita schimbul transfrontalier de date;

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja)  promovează digitalizarea sistemelor de transport pentru a asigura, printre altele, obținerea și utilizarea în timp real și eficientă a datelor și substații inteligente;

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(jb)  promovează gestionarea datelor, securitatea informatică și protecția datelor, în cooperare cu autoritățile competente și cu entitățile reglementate;

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 1 – litera jc (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(jc)  dezvoltă consumul dispecerizabil în cooperare cu OSD.

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 27 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  ENTSO pentru energie electrică raportează agenției cu privire la deficiențele identificate în ceea ce privește instituirea și funcționarea centrelor operaționale regionale.

2.  ENTSO pentru energie electrică raportează agenției cu privire la deficiențele identificate în ceea ce privește instituirea și funcționarea centrelor de coordonare regionale.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La elaborarea propunerilor în temeiul atribuțiilor menționate la articolul 27 alineatul (1) , ENTSO pentru energie electrică organizează un proces de consultare extinsă, într-un stadiu incipient, în mod deschis și transparent, implicând toate părțile interesate relevante și în special organizațiile reprezentând toate părțile interesate, în conformitate cu regulamentul de procedură menționat la articolul 26. Această consultare include, de asemenea, autorități de reglementare naționale și alte autorități naționale, întreprinderi de furnizare și de producție, utilizatori ai sistemelor, inclusiv clienți, operatori de distribuție, precum și asociații relevante din domeniul industriei, organisme tehnice și platforme ale părților interesate. Consultarea are ca scop identificarea punctelor de vedere și a propunerilor tuturor părților relevante în decursul procesului decizional.

1.  La elaborarea propunerilor în temeiul atribuțiilor menționate la articolul 27 alineatul (1), ENTSO pentru energie electrică organizează, într-un stadiu incipient și în mod deschis și transparent, un proces de consultare extinsă structurat astfel încât observațiile părților interesate să poată fi luate în considerare înainte de adoptarea finală, implicând toate părțile interesate relevante și în special organizațiile reprezentând toate părțile interesate, în conformitate cu regulamentul de procedură menționat la articolul 26. Această consultare include, de asemenea, autorități de reglementare naționale și alte autorități naționale, întreprinderi de furnizare și de producție, utilizatori ai sistemelor, inclusiv clienți și reprezentanții acestora, operatori de sisteme de distribuție, precum și asociații relevante din sector, organisme tehnice și platforme ale părților interesate. Consultarea are ca scop identificarea punctelor de vedere și a propunerilor tuturor părților relevante în decursul procesului decizional.

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a putea fi îndeplinite obligațiile prevăzute la alineatul (3) de la prezentul articol.

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 31 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În scopul atingerii obiectivelor stabilite la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, zona geografică acoperită de fiecare structură de cooperare regională poate fi definită de către Comisie, ținând seama de structurile de cooperare regională existente. Fiecare stat are dreptul de a promova cooperarea în mai multe zone geografice. Comisia are competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 63 privind zona geografică acoperită de fiecare structură de cooperare regională. În acest scop, Comisia se consultă cu agenția și cu ENTSO pentru energie electrică.

3.  În scopul atingerii obiectivelor stabilite la alineatele (1) și (2) din prezentul articol, zona geografică acoperită de fiecare structură de cooperare regională poate fi definită de către Comisie, ținând seama de structurile de cooperare regională existente. Fiecare stat are dreptul de a promova cooperarea în mai multe zone geografice. Comisia are competența de a adopta acte delegate în conformitate cu articolul 63 privind zona geografică acoperită de fiecare structură de cooperare regională. În acest scop, Comisia se consultă cu autoritățile de reglementare, cu agenția și cu ENTSO pentru energie electrică.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la [OP: douăsprezece luni de la data intrării în vigoare], operatorii de transport și de sistem înființează centre operaționale regionale în conformitate cu criteriile stabilite în prezentul capitol. Centrele operaționale regionale sunt stabilite pe teritoriul unuia dintre statele membre din regiunea în care își vor desfășura activitatea.

1.  Până la [OP: douăsprezece luni de la data intrării în vigoare], centrele de coordonare regionale, în plus față de sarcinile prevăzute la articolul 34 din prezentul regulament, înlocuiesc și îndeplinesc sarcinile centrelor de coordonare a securității la nivel regional înființate în temeiul Regulamentului... [Comisiei de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice], în conformitate cu criteriile prevăzute în prezentul capitol.

 

În cazul în care o regiune nu este acoperită de un centru de coordonare a securității la nivel regional existent sau prevăzut, operatorii de transport și de sistem din regiunea respectivă înființează un centru de coordonare regional.

 

Toți operatorii de transport și de sistem aderă la un centru de coordonare regional unic.

 

Toți operatorii de transport și de sistem dintr-o regiune de exploatare a sistemului prezintă autorităților de reglementare ale regiunii de exploatare a sistemului, în vederea examinării, o propunere de înființare a unor centre de coordonare regionale, în conformitate cu criteriile prevăzute în prezentul capitol.

 

Autoritățile de reglementare ale regiunii de exploatare a sistemului examinează și aprobă propunerea în conformitate cu procedurile stabilite în temeiul articolului 8 din Regulamentul (UE) ... [Regulamentul (CE) nr. 713/2009 reformat, propus prin COM(2016)863].

 

Propunerile menționate la al patrulea paragraf cuprind următoarele informații:

 

(a) statul membru în care urmează să fi amplasat centrul de coordonare regional;

 

(b) măsurile organizatorice, financiare și operaționale necesare pentru a asigura funcționarea eficientă, sigură și fiabilă a sistemului de transport interconectat;

 

(c) un plan de punere în aplicare pentru punerea în funcțiune a centrelor de coordonare regionale;

 

(d) statutul și regulamentul de procedură al centrelor de coordonare regionale;

 

(e) descrierea proceselor bazate pe cooperare, în conformitate cu articolul 35;

 

(f) descrierea dispozițiilor privind răspunderea centrelor de coordonare regionale, în conformitate cu articolul 44.

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Centrele de coordonare regionale încep să funcționeze până la ... [OP: douăsprezece luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În exercitarea funcțiilor sale în temeiul dreptului Uniunii, centrele de coordonare regionale acționează independent de interesele naționale individuale și de interesele operatorilor de transport și de sistem.

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Centrele operaționale regionale completează rolul operatorilor de transport și de sistem, prin efectuarea unor activități de interes regional. Ele stabilesc proceduri operaționale pentru a asigura funcționarea eficientă, sigură și fiabilă a sistemului de transport interconectat.

3.  Centrele de coordonare regionale completează rolul operatorilor de transport și de sistem prin efectuarea unor activități de interes regional. Operatorii de transport și de sistem sunt responsabili pentru gestionarea fluxurilor de energie electrică și asigurarea unui sistem de energie electrică sigur, fiabil și eficient, în conformitate cu articolul 40 din Directiva (UE) ... [ Directiva 2009/72/CE reformată, astfel cum a fost propusă prin COM(2016)864/2].

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 33 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Aria geografică a centrelor operaționale regionale

Aria geografică a centrelor de coordonare regionale

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la [OP: șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], ENTSO pentru energie electrică prezintă agenției o propunere pentru definirea regiunilor de exploatare a sistemului acoperite de centrele operaționale regionale, luând în considerare actualele centre de coordonare a securității la nivel regional, pe baza următoarelor criterii:

1.  Până la [OP: șase luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament], ENTSO pentru energie electrică prezintă agenției o propunere pentru definirea regiunilor de exploatare a sistemului acoperite de centrele de coordonare regionale, luând în considerare actualele centre de coordonare a securității la nivel regional, pe baza următoarelor criterii:

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 34 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atribuțiile centrelor operaționale regionale

Atribuțiile centrelor de coordonare regionale

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fiecare centru operațional regional îndeplinește toate funcțiile următoare în regiunea de exploatare a sistemului în care este stabilit, iar centrele operaționale regionale îndeplinesc cel puțin următoarele funcții, prezentate în detaliu în anexa I:

1.  Fiecare centru de coordonare regional îndeplinește toate funcțiile următoare în regiunea de exploatare a sistemului în care este stabilit, iar centrele de coordonare regionale îndeplinesc cel puțin următoarele funcții, prezentate în detaliu în anexa I:

(a)  calculul coordonat al capacităților;

(a)  calculul coordonat al capacităților în conformitate cu metodologiile elaborate în temeiul articolelor 21, 26, 29 și 30 din Regulamentul (UE) 2015/1222;

(b)  analiza coordonată a siguranței;

(b)  analiza coordonată a siguranței în conformitate cu metodologiile elaborate în temeiul articolelor 75 și 76 din Regulamentul (UE) 2017/14851a al Comisiei;

(c)  crearea de modele de sistem comune;

(c)  crearea de modele de sistem comune în conformitate cu metodologiile și procedurile elaborate în temeiul articolelor 67, 70 și 79 din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei;

(d)  evaluarea consecvenței planurilor de apărare și a planurilor de restaurare ale operatorilor de transport și de sistem;

(d)  evaluarea consecvenței planurilor de apărare și a planurilor de restaurare ale operatorilor de transport și de sistem în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 6 din Regulamentul (UE) 2017/2196 al Comisieib;

(e)  coordonarea și optimizarea restaurării la nivel regional;

(e)  coordonarea și optimizarea restaurării la nivel regional;

(f)  analiza și raportarea post-operațională și post-perturbare;

(f)  analiza și raportarea post-operațională și post-perturbare;

(g)  dimensionarea regională a capacității de rezervă;

(g)  dimensionarea regională a capacității de rezervă;

(h)  facilitarea achizițiilor regionale de capacitate de echilibrare;

(h)  calculul capacității regionale de echilibrare;

(i)  prognoze privind adecvarea sistemului regional, cu o frecvență variind de la intrazilnică la cu o săptămână înainte, și pregătirea de măsuri de reducere a riscurilor;

(i)  prognoze privind adecvarea sistemului regional, cu o frecvență variind de la intrazilnică la cu o săptămână înainte, și pregătirea de măsuri de reducere a riscurilor, în conformitate cu metodologia prevăzută la articolul 8 din Regulamentul (UE) ... [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri propus prin COM(2016)862] și cu procedurile prevăzute la articolul 81 din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei [Regulamentul Comisiei de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice];

(j)  coordonarea planificării întreruperilor;

(j)  coordonarea planificării întreruperilor în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 80 din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei;

(k)  optimizarea mecanismelor europene de compensare între operatorii de transport și de sistem;

(k)  optimizarea mecanismelor de compensare între operatorii de transport și de sistem;

(l)  formarea și certificarea;

(l)  formarea și certificarea;

(m)  identificarea scenariilor de criză regională în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri propus prin COM(2016) 862] dacă această atribuție este delegată de către ENTSO pentru energie electrică;

 

(n)  elaborarea și realizarea unor simulări anuale de situații de criză în cooperare cu autoritățile competente, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri propus prin COM(2016) 862];

(n)  elaborarea și realizarea unor simulări anuale de situații de criză în cooperare cu autoritățile competente, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri propus prin COM(2016) 862];

(o)  atribuții legate de identificarea scenariilor de criză regională în cazul și în măsura în care acestea sunt delegate centrelor operaționale regionale în temeiul articolului 6 alineatul (1) din [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri propus prin COM(2016) 862];

(o)  atribuții legate de identificarea scenariilor de criză regională în cazul și în măsura în care acestea sunt delegate centrelor de coordonare regionale în temeiul articolului 6 alineatul (1) din [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri propus prin COM(2016) 862];

(p)  atribuții legate de evaluările sezoniere ale adecvării în cazul și în măsura în care acestea sunt delegate centrelor operaționale regionale în temeiul articolului 9 alineatul (2) din [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri propus prin COM(2016) 862];

(p)  atribuții legate de evaluările sezoniere ale adecvării în cazul și în măsura în care acestea sunt delegate centrelor de coordonare regionale în temeiul articolului 9 alineatul (2) din [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri propus prin COM(2016) 862];

(q)  calcularea capacității maxime de intrare disponibile pentru participarea capacității externe la mecanismele de asigurare a capacității în temeiul articolului 21 alineatul (6).

(q)  calcularea capacității maxime de intrare disponibile pentru participarea capacității externe la mecanismele de asigurare a capacității în temeiul articolului 21 alineatul (6);

 

(qa)  sarcini legate de sprijinirea operatorilor de transport și de sistem în vederea identificării necesităților de capacități noi și de modernizare a capacităților existente sau a alternativelor la aceasta, care trebuie prezentate grupurilor regionale instituite în temeiul Regulamentului (UE) nr. 347/2013 și incluse în planul de dezvoltare a rețelei pe zece ani menționat la articolul 51 din Directiva (UE)... [Directiva 2009/72/CE reformată, astfel cum a fost propusă prin COM(2016)864/2].

 

_______________

 

1a Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei din 2 august 2017 de stabilire a unei linii directoare privind operarea sistemului de transport al energiei electrice (JO L 220, 25.8.2017, p. 1).

 

1b Regulamentul (UE) 2017/2196 al Comisiei din 24 noiembrie 2017 de stabilire a unui cod de rețea privind starea de urgență și restaurarea sistemului electroenergetic (JO L 312, 28.11.2017, p. 54).

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia poate atribui și alte funcții centrelor operaționale regionale, care nu implică competențe decizionale, în temeiul capitolului VII din prezentul regulament.

2.  Comisia poate atribui și alte funcții centrelor de coordonare regionale, care nu implică competențe decizionale, în temeiul capitolului VII din prezentul regulament.

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Operatorii de transport și de sistem furnizează centrului operațional regional de care aparțin informațiile necesare pentru îndeplinirea funcțiilor acestuia.

3.  Operatorii de transport și de sistem furnizează centrului de coordonare regional de care aparțin informațiile necesare pentru îndeplinirea funcțiilor acestuia.

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Centrele operaționale regionale pun la dispoziția operatorilor de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului toate informațiile necesare pentru a pune în aplicare deciziile și recomandările propuse de centrele operaționale regionale.

4.  Centrele de coordonare regionale pun la dispoziția operatorilor de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului toate informațiile necesare pentru a asigura stabilitatea sistemului și siguranța alimentării cu energie electrică.

 

Pentru funcțiile prevăzute la prezentul articol și care nu sunt acoperite deja de orientările relevante, ENTSO pentru energie electrică elaborează o propunere în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 22. Centrele de coordonare regionale execută aceste funcții pe baza unei propuneri aprobate de agenție.

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 35

Articolul 35

Cooperarea în cadrul centrelor operaționale regionale

Cooperarea în cadrul centrelor de coordonare regionale și între acestea

1.  Funcționarea zilnică a centrelor operaționale regionale este gestionată printr-un proces decizional bazat pe cooperare. Procesul decizional bazat pe cooperare are la bază:

Funcționarea zilnică centrelor de coordonare regionale este gestionată printr-un proces decizional bazat pe cooperare între operatorii de transport și de sistem din regiune, inclusiv pe modalitățile de coordonare între centrele de coordonare regionale, dacă este cazul. Procesul bazat pe cooperare are la bază:

(a)  acorduri de lucru pentru a aborda aspectele legate de planificare și pe cele operaționale asociate funcțiilor atribuite, în conformitate cu articolul 36;

(a)  acorduri de lucru pentru a aborda aspectele legate de planificare și pe cele operaționale asociate funcțiilor atribuite, în conformitate cu articolul 36;

(b)  o procedură pentru consultarea operatorilor de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului în exercitarea sarcinilor și a atribuțiilor sale operaționale, în conformitate cu articolul 37;

(b)  o procedură pentru consultarea eficientă și incluzivă a operatorilor de transport și de sistem și a părților interesate relevante din regiunea de exploatare a sistemului, în conformitate cu articolul 37;

(c)  o procedură pentru adoptarea deciziilor și a recomandărilor în conformitate cu articolul 38;

(c)  o procedură pentru adoptarea și revizuirea deciziilor și a recomandărilor în conformitate cu articolul 38, care să asigure tratamentul echitabil al membrilor centrului operațional regional;

(d)  o procedură pentru revizuirea deciziilor și a recomandărilor adoptate de centrele operaționale regionale în conformitate cu articolul 39.

 

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Centrele operaționale regionale elaborează acorduri de lucru pentru a aborda aspectele legate de planificare și pe cele operaționale asociate funcțiilor care trebuie îndeplinite, luând în considerare, în special, caracteristicile și cerințele acestor funcții, astfel cum se specifică în anexa I.

1.  Centrele de coordonare regionale elaborează acorduri de lucru eficiente, incluzive, transparente și care facilitează consensul pentru a aborda aspectele legate de planificare și pe cele operaționale asociate funcțiilor care trebuie îndeplinite, luând în considerare, în special, caracteristicile și cerințele acestor funcții, astfel cum se specifică în anexa I.

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 36 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Centrele operaționale regionale se asigură că acordurile de lucru conțin reguli privind notificarea părților interesate.

2.  Centrele de coordonare regionale se asigură că acordurile de lucru conțin reguli privind notificarea părților interesate.

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 37 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Centrele operaționale regionale elaborează o procedură pentru a organiza, în exercitarea atribuțiilor și sarcinilor lor operaționale zilnice, consultarea corespunzătoare și periodică a operatorilor de transport și de sistem și a părților interesate relevante. Autoritățile de reglementare sunt implicate în această procedură, atunci când este necesar, pentru a asigura abordarea aspectelor legate de reglementare.

Centrele de coordonare regionale elaborează o procedură pentru a organiza, în exercitarea atribuțiilor și sarcinilor lor zilnice, consultarea corespunzătoare și periodică a operatorilor de transport și de sistem și a părților interesate relevante. Autoritățile de reglementare sunt implicate în această procedură, atunci când este necesar, pentru a asigura abordarea aspectelor legate de reglementare.

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 37a

 

Transparența

 

1.  Centrele de coordonare regionale organizează un proces prin care se asigură implicarea părților interesate și reuniuni periodice cu părțile interesate pentru a discuta aspecte legate de funcționarea eficientă, sigură și fiabilă a sistemului interconectat, precum și pentru a identifica deficiențe și a propune îmbunătățiri;

 

2.  ENTSO pentru energie electrică și centrele operaționale regionale funcționează în condiții de transparență deplină față de părțile interesate și de publicul larg. Toate documentele relevante se publică pe pagina de internet a centrului de coordonare regional relevant. Prezentul alineat se aplică propunerilor, justificărilor și deciziilor adoptate în temeiul articolelor 32 și 33, al articolului 35 litera (a) și al articolului 38 din prezentul regulament.

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 38 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Adoptarea deciziilor și a recomandărilor

Adoptarea și revizuirea deciziilor și a recomandărilor

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Centrele operaționale regionale elaborează o procedură pentru adoptarea deciziilor și a recomandărilor.

1.  Operatorii de transport și de sistem ai fiecărui centru de coordonare regional elaborează proceduri pentru adoptarea și revizuirea deciziilor și a recomandărilor, care asigură o reprezentare geografică echilibrată și un tratament echitabil al membrilor centrului de coordonare regional.

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Centrele operaționale regionale adoptă decizii cu caracter obligatoriu adresate operatorilor de transport și de sistem în ceea ce privește funcțiile menționate la articolul 34 alineatul (1) literele (a), (b), (g) și (q). Operatorii de transport și de sistem pun în aplicare deciziile cu caracter obligatoriu emise de centrele operaționale regionale, cu excepția cazurilor în care siguranța sistemului va fi afectată în mod negativ.

2.  Centrele de coordonare regionale adoptă decizii cu caracter obligatoriu adresate operatorilor de transport și de sistem în ceea ce privește funcțiile menționate la articolul 34 alineatul (1) literele (a) și (b). Operatorii de transport și de sistem pun în aplicare deciziile cu caracter obligatoriu emise de centrele de coordonare regionale cu excepția cazului în care punerea în aplicare a deciziei ar avea drept efect încălcarea limitelor de siguranță în funcționare definite de către fiecare operator de transport și de sistem în temeiul articolului 25 din Regulamentul (UE) 2017/1485 al Comisiei.

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Centrele operaționale regionale adoptă recomandări adresate operatorilor de transport și de sistem în ceea ce privește funcțiile menționate la articolul 34 alineatul (1) literele (c)-(f) și (h)-(p).

3.  Centrele de coordonare regionale adoptă recomandări adresate operatorilor de transport și de sistem în ceea ce privește funcțiile enumerate la articolul 34 alineatul (1) care nu sunt menționate la alineatul (2) din prezentul articol.

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  În cazul în care un operator de transport și de sistem decide să se abată de la decizia sau recomandarea emisă de centrul de coordonare regional, acesta prezintă, fără întârziere, o explicație detaliată centrului de coordonare regional și celorlalți operatori de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului.

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b.  Revizuirea se declanșează la cererea unuia sau mai multor operatori de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului. În urma revizuirii deciziei sau a recomandării, centrele operaționale regionale confirmă sau modifică măsura.

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3c.  În cazul în care măsura care face obiectul revizuirii este o decizie cu caracter obligatoriu în conformitate cu articolul 38 alineatul (2) din prezentul regulament, cererea de revizuire nu are efect suspensiv asupra deciziei decât în cazurile în care punerea în aplicare a deciziei ar conduce la o încălcare a limitelor de siguranță în funcționare definite de către fiecare operator de transport și de sistem în temeiul articolului 25 din orientările privind operarea sistemului.

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Autoritățile de reglementare din cadrul unei regiuni de exploatare a sistemului pot decide de comun acord să atribuie competențe decizionale cu caracter obligatoriu centrului operațional regional pentru una sau mai multe dintre funcțiile prevăzute la articolul 34 alineatul (1) literele (c) - (f) și (h) - (l).

4.  Autoritățile de reglementare din cadrul unei regiuni de exploatare a sistemului pot decide de comun acord să atribuie competențe decizionale cu caracter obligatoriu centrului de coordonare regional pentru una sau mai multe dintre funcțiile enumerate la articolul 34 alineatul (1) și care nu sunt menționate la alineatul (2) din prezentul articol.

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 39

eliminat

Revizuirea deciziilor și a recomandărilor

 

1.  Centrele operaționale regionale elaborează o procedură pentru revizuirea deciziilor și a recomandărilor.

 

2.  Procedura se declanșează la cererea unuia sau mai multor operatori de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului. În urma revizuirii deciziei sau a recomandării, centrele operaționale regionale confirmă sau modifică măsura.

 

3.  În cazul în care măsura care face obiectul revizuirii este o decizie cu caracter obligatoriu în conformitate cu articolul 38 alineatul (2), cererea de revizuire nu are efect suspensiv asupra deciziei decât în cazurile în care siguranța sistemului va fi afectată în mod negativ.

 

4.  În cazul în care măsura care face obiectul unei revizuiri este o recomandare în conformitate cu articolul 38 alineatul (3), iar în urma revizuirii ei un operator de transport și de sistem decide să se abată de la recomandare, operatorul de transport și de sistem prezintă o justificare detaliată centrului operațional regional și celorlalți operatori de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului.

 

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 40 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consiliul de administrație al centrelor operaționale regionale

Consiliul de administrație al centrelor de coordonare regionale

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Centrele operaționale regionale instituie un consiliu de administrație în scopul adoptării măsurilor legate de guvernanță și al monitorizării performanței lor.

1.  Centrele de coordonare regionale instituie un consiliu de administrație în scopul adoptării măsurilor legate de guvernanță și al monitorizării performanței lor.

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Consiliul de administrație este alcătuit din membri care reprezintă operatorii de transport și de sistem și din observatori care reprezintă autoritățile de reglementare din regiunea de exploatare a sistemului. Reprezentanții autorităților de reglementare nu au drept de vot.

2.  Consiliul de administrație este alcătuit din membri care reprezintă toți operatorii de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului. Componența Consiliului de administrație este echilibrată din punct de vedere geografic.

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Consiliul de administrație este responsabil cu:

3.  Consiliul de administrație este responsabil cu:

(a)  elaborarea și aprobarea statutului și a regulamentului de procedură al centrului operațional regional;

(a)  elaborarea și aprobarea statutului și a regulamentului de procedură al centrului de coordonare regional;

(b)  luarea deciziilor cu privire la structura organizatorică și punerea lor în aplicare;

(b)  implementarea structurii organizatorice;

(c)  pregătirea și aprobarea bugetului anual;

(c)  pregătirea și aprobarea bugetului anual;

(d)  elaborarea și aprobarea proceselor decizionale bazate pe cooperare, în conformitate cu articolul 35.

(d)  elaborarea și aprobarea proceselor decizionale bazate pe cooperare, în conformitate cu articolul 35.

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Competențele consiliului de administrație le exclud pe cele care sunt legate de activitățile curente ale centrelor operaționale regionale și de îndeplinirea funcțiilor lor.

4.  Competențele consiliului de administrație nu includ deciziile legate de îndeplinirea funcțiilor centrelor de coordonare regionale.

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Centrele operaționale regionale își creează și își administrează organizația în conformitate cu o structură care sprijină siguranța funcțiilor lor. Structura lor organizatorică precizează:

1.  Operatorii de sistem și de transport dintr-o regiune de exploatare a sistemului stabilesc structura organizatorică a centrelor de coordonare regionale. Structura lor organizatorică precizează:

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  autoritatea, atribuțiile și responsabilitățile personalului de conducere;

(a)  autoritatea, atribuțiile și responsabilitățile personalului;

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Centrele operaționale regionale pot înființa birouri regionale pentru a aborda particularitățile locale sau centre operaționale de rezervă pentru a-și exercita funcțiile în mod eficient și fiabil.

2.  Centrele de coordonare regionale pot înființa birouri regionale pentru a aborda particularitățile locale sau centre de coordonare de rezervă pentru a-și exercita funcțiile în mod eficient și fiabil, în cazurile în care se dovedește strict necesar.

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 42 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Centrele operaționale regionale sunt dotate cu toate resursele umane, tehnice, fizice și financiare necesare îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul prezentului regulament și exercitării funcțiilor lor.

Centrele de coordonare regionale sunt dotate cu toate resursele umane, tehnice, fizice și financiare necesare îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul prezentului regulament și exercitării funcțiilor lor într-un mod independent și imparțial. Resursele umane, tehnice, fizice și financiare de care dispun centrele de coordonare regională nu depășesc ceea ce este strict necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor lor și, în același timp, se asigură o reprezentare geografică echilibrată și un tratament echitabil al membrilor centrului de coordonare regional.

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Centrele operaționale regionale instituie un proces pentru a monitoriza continuu cel puțin:

1.  Centrele de coordonare regionale instituie un proces pentru a monitoriza continuu cel puțin:

(a)  performanța lor operațională;

(a)  performanța lor operațională;

(b)  deciziile și recomandările emise și rezultatul obținut;

(b)  deciziile și recomandările emise, în special cele de la care s-au abătut operatorii de transport și de sistem, și rezultatul obținut;

(c)  eficacitatea și eficiența fiecăreia dintre funcțiile pentru care sunt responsabile.

(c)  eficacitatea și eficiența fiecăreia dintre funcțiile pentru care sunt responsabile.

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Centrele operaționale regionale trebuie să prezinte agenției și autorităților de reglementare din regiunea de exploatare a sistemului datele rezultate din monitorizarea lor continuă cel puțin o dată pe an.

eliminat

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Centrele operaționale regionale își determină costurile în mod transparent și le raportează agenției și autorităților de reglementare din regiunea de exploatare a sistemului.

3.  Centrele de coordonare regionale își determină costurile în mod transparent și le raportează agenției și autorităților de reglementare din regiunea de exploatare a sistemului.

Amendamentul    163

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Centrele operaționale regionale înaintează un raport anual privind performanțele lor către ENTSO pentru energie electrică, către agenție, către autoritățile de reglementare din regiunea de exploatare a sistemului și către Grupul de coordonare în domeniul energiei electrice instituit în temeiul articolului 1 din Decizia 2012/C 353/02 a Comisiei37.

4.  Centrele de coordonare regionale înaintează un raport anual care conține informații relevante de monitorizare în temeiul prezentului articol alineatul (1) și informații privind performanțele lor către ENTSO pentru energie electrică, către agenție, către autoritățile de reglementare din regiunea de exploatare a sistemului și către Grupul de coordonare în domeniul energiei electrice instituit în temeiul articolului 1 din Decizia 2012/C 353/02 a Comisiei.

__________________

__________________

37 Decizia Comisiei din 15 noiembrie 2012 de înființare a Grupului de coordonare în domeniul energiei electrice (JO C 353, 17.11.2012, p. 2).

37 Decizia Comisiei din 15 noiembrie 2012 de înființare a Grupului de coordonare în domeniul energiei electrice (JO C 353, 17.11.2012, p. 2).

Amendamentul    164

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Centrele operaționale regionale raportează deficiențele identificate în procesul de monitorizare în temeiul alineatului (1) ENTSO pentru energie electrică, autorităților de reglementare din regiunea de exploatare a sistemului, agenției și autorităților competente ale statelor membre responsabile cu prevenirea și gestionarea situațiilor de criză.

5.  Centrele de coordonare regionale raportează deficiențele identificate în procesul de monitorizare în temeiul alineatului (1) ENTSO pentru energie electrică, autorităților de reglementare din regiunea de exploatare a sistemului, agenției și autorităților competente ale statelor membre responsabile cu prevenirea și gestionarea situațiilor de criză.

Amendamentul    165

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Fără a aduce atingere principiului confidențialității și necesității de a proteja securitatea și informațiile sensibile din punct de vedere comercial, centrele de coordonare regionale fac publice rapoartele menționate la alineatele (4) și (5).

Amendamentul    166

Propunere de regulament

Articolul 44 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Centrele operaționale regionale iau măsurile necesare pentru a acoperi răspunderea legată de îndeplinirea atribuțiilor lor, în special în cazul în care adoptă decizii obligatorii pentru operatorii de transport și de sistem. Metoda utilizată pentru furnizarea acoperirii trebuie să țină seama de statutul juridic al centrului operațional regional și de nivelul de acoperire oferit de asigurarea comercială disponibilă.

Propunerea de înființare a de centrelor de coordonare regionale, în conformitate cu articolul 32, include dispoziții care să acopere răspunderea legată de îndeplinirea atribuțiilor centrului de coordonare regional. Metoda utilizată pentru furnizarea acoperirii trebuie să țină seama de statutul juridic al centrului de coordonare regional și de nivelul de acoperire oferit de asigurarea comercială disponibilă.

Amendamentul    167

Propunere de regulament

Articolul 47 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Operatorii de transport și de sistem publică datele pertinente cu privire la cererea prognozată agregată și la cererea reală, la disponibilitatea și utilizarea reală a activelor de producere și de consum, la disponibilitatea și utilizarea rețelei și a interconexiunilor, precum și la energia de echilibrare și la capacitatea de rezervă. În privința disponibilității și a utilizării reale a unităților mici de producere și de sarcină, se pot utiliza date estimative agregate.

4.  Operatorii de transport și de sistem publică datele pertinente cu privire la cererea prognozată agregată și la cererea reală, la disponibilitatea și utilizarea reală a activelor de producere și de consum, la disponibilitatea și utilizarea rețelelor și a interconexiunilor, la energia de echilibrare și la capacitatea de rezervă, precum și la disponibilitatea flexibilității. În privința disponibilității și a utilizării reale a unităților mici de producere și de sarcină, se pot utiliza date estimative agregate.

Justificare

Acest amendament este legat în mod intrinsec de alte amendamente depuse la dispozițiile care au fost modificate de Comisie.

Amendamentul    168

Propunere de regulament

Articolul 49 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operatorii de distribuție care nu fac parte dintr-o întreprindere integrată vertical sau care nu sunt separați în conformitate cu dispozițiile articolului 35 [Directiva 2009/72/CE reformată propusă prin COM(2016) 864/2], cooperează la nivelul Uniunii prin intermediul unei entități europene pentru operatorii de sisteme de distribuție („entitatea OSD UE”), pentru a promova finalizarea și funcționarea pieței interne a energiei electrice și pentru a promova gestionarea optimă și exploatarea coordonată a sistemelor de transport și de distribuție. Operatorii de sisteme de distribuție care doresc să participe la entitatea OSD UE devin membri înregistrați ai entității.

Operatorii de sisteme de distribuție cooperează la nivelul Uniunii prin intermediul unei entități europene pentru operatorii de sisteme de distribuție („entitatea OSD UE”), pentru a promova finalizarea și funcționarea pieței interne a energiei electrice și pentru a promova gestionarea optimă și exploatarea coordonată a sistemelor de transport și de distribuție. Operatorii de sisteme de distribuție care doresc să participe la entitatea OSD UE au dreptul să devină membri înregistrați ai entității.

 

Membrii înregistrați pot participa la entitatea OSD UE direct sau pot fi reprezentați de asociația națională desemnată de statul membru sau de o asociație de la nivelul UE.

 

În exercitarea funcțiilor sale în temeiul legislației Uniunii, entitatea OSD UE acționează independent de interesele naționale individuale sau de interesele naționale ale operatorilor de sisteme de distribuție.

Amendamentul    169

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la [OP: douăsprezece luni de la intrarea în vigoare], operatorii de distribuție, cu sprijinul administrativ al agenției, transmit Comisiei și agenției proiectul de statut, o listă a membrilor înregistrați, proiectul de regulament de procedură, inclusiv normele de procedură cu privire la consultarea ENTSO pentru energie electrică și a altor părți interesate și normele de finanțare ale entității OSD UE care urmează a fi instituită.

1.  Până la [OP: douăsprezece luni de la intrarea în vigoare], operatorii de sisteme de distribuție, cu sprijinul administrativ al agenției, transmit Comisiei și agenției proiectul de statut, o listă a operatorilor de sisteme de distribuție participanți și a entităților desemnate să reprezinte operatorii de sisteme de distribuție, proiectul de regulament de procedură, inclusiv normele de procedură cu privire la consultarea ENTSO pentru energie electrică și a altor părți interesate, procedura de luare a deciziilor și normele de finanțare ale entității OSD UE care urmează a fi instituită.

 

Proiectul de regulament de procedură al entității OSD UE asigură o reprezentare echilibrată a tuturor OSD participante, indiferent de dimensiunea lor, inclusiv la procedura de luare a deciziilor.

Amendamentul    170

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În termen de două luni de la primirea documentelor de mai sus, după consultarea în mod oficial a organizațiilor care reprezintă toate părțile interesate, în special utilizatorii sistemelor de distribuție, agenția furnizează Comisiei un aviz cu privire la proiectul de statut, la lista membrilor și la proiectul de regulament de procedură.

2.  În termen de două luni de la primirea documentelor de mai sus, după consultarea în mod oficial a organizațiilor care reprezintă toate părțile interesate, în special utilizatorii sistemelor de distribuție și organizațiile de protecție a consumatorilor, agenția furnizează Comisiei un aviz cu privire la proiectul de statut, la lista membrilor și la proiectul de regulament de procedură, ținând seama în special de normele privind independența OSD UE, prevenirea conflictelor de interese și necesitatea de a asigura o reprezentare geografică echilibrată și un tratament echitabil pentru membrii săi.

Amendamentul    171

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În termen de trei luni de la primirea avizului agenției, Comisia emite un aviz cu privire la proiectul de statut, la lista membrilor și la proiectul de regulament de procedură, luând în considerare avizul agenției prevăzut la alineatul (2).

3.  În termen de trei luni de la primirea avizului agenției, Comisia emite un aviz cu privire la proiectul de statut, la lista membrilor și la proiectul de regulament de procedură, inclusiv normele de procedură cu privire la consultarea ENTSO pentru energie electrică și a altor părți interesate, procedura de luare a deciziilor și normele de finanțare, luând în considerare avizul agenției prevăzut la alineatul (2).

Amendamentul    172

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Costurile legate de activitățile entității OSD UE sunt suportate de către operatorii de distribuție care sunt membri înregistrați și se iau în considerare la calcularea tarifelor. Autoritățile de reglementare aprobă costurile respective numai dacă acestea sunt rezonabile și proporționale.

6.  Costurile legate de activitățile entității OSD UE sunt suportate de către operatorii de distribuție care sunt membri înregistrați și sunt considerate costuri eligibile și se iau în considerare de către autoritatea de reglementare la calcularea tarifelor. Autoritățile de reglementare aprobă costurile respective numai dacă acestea sunt rezonabile și proporționale.

Amendamentul    173

Propunere de regulament

Articolul 50 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 50a

 

Principalele norme și proceduri pentru entitatea OSD UE pentru energie electrică

 

1.  Statutul entității OSD UE adoptat în conformitate cu articolul 50 garantează următoarele principii:

 

(a)  participarea la lucrările entității OSD UE este limitată la membrii înregistrați, existând posibilitatea delegării între membri;

 

(b)  deciziile strategice legate de activitățile entității OSD UE, precum și orientările de politică pentru Consiliul de administrație sunt adoptate de Adunarea generală;

 

(c)  deciziile Adunării generale sunt adoptate în conformitate cu următoarele norme: - atunci când sunt întrunite 65 % din voturile atribuite membrilor Adunării generale, fiecare membru dispunând de un număr de voturi proporțional cu numărul respectiv de clienți, iar rezultatul final este susținut de cel puțin 55 % dintre membrii Adunării generale;

 

(d)  - deciziile Adunării generale sunt blocate în conformitate cu următoarele reguli:- atunci când sunt întrunite 35% din voturile atribuite membrilor Adunării generale, fiecare membru dispunând de un număr de voturi proporțional cu numărul respectiv de clienți, iar rezultatul final este susținut de cel puțin 25 % dintre membrii Adunării generale;

 

(e)  Consiliul de administrație este ales de Adunarea generală, pentru un mandat de maximum 4 ani;

 

(f)  Consiliul de administrație numește președintele și cei trei vicepreședinți dintre membrii săi;

 

(g)  cooperarea OSD-OST în conformitate cu articolele 52 și 53 este coordonată de Consiliul de administrație;

 

(h)  deciziile Consiliului de administrație sunt adoptate cu o majoritate simplă de 15 voturi;

 

(i)  pe baza propunerii Consiliului de administrație, secretarul general este numit de Adunarea generală din rândul membrilor săi, pentru un mandat de patru ani, care poate fi reînnoit o singură dată;

 

(j)  pe baza propunerii Consiliului de administrație, grupurile de experți sunt numite de Adunarea generală, fiecare grup având maximum 30 de membri cu posibilitatea ca o treime să provină din afara grupului de membri. În plus, este instituit un grup de experți „pe țară” și este format din exact un reprezentant OSD din fiecare stat membru.

 

2.  Procedurile adoptate de entitatea OSD UE garantează tratamentul echitabil și proporțional al membrilor săi și reflectă diversitatea geografică și structura economică a membrilor săi. În special, procedurile prevăd următoarele:

 

(a)  Consiliul de administrație este alcătuit din președintele Consiliului și 27 de reprezentanți ai membrilor, dintre care: - [ ] 9 sunt reprezentanți ai membrilor cu peste 1 milion de utilizatori ai rețelei; - [ ] 9 sunt reprezentanți ai membrilor cu peste 100 000 și mai puțin de 1 milion de utilizatori ai rețelei și - [ ] 9 sunt reprezentanți ai membrilor cu mai puțin de 100 000 de utilizatori ai rețelei; (ab) reprezentanți ai asociațiilor OSD existente pot participa ca observatori la reuniunile Consiliului de administrație;

 

(b)   Consiliul de administrație nu poate avea mai mult de 3 reprezentanți ai membrilor provenind din același stat membru sau din același grup industrial;

 

(c)   fiecare vicepreședinte al Consiliului de administrație trebuie să fie numit dintre reprezentanții membrilor din fiecare categorie descrisă la litera (a) de mai sus;

 

(e)  reprezentanții membrilor provenind dintr-un stat membru sau din același grup industrial nu pot constitui majoritatea participanților la grupul de experți;

 

(f)   Consiliul de administrație instituie un grup consultativ strategic care oferă avize Consiliului de administrație și grupurilor de experți și este format din reprezentanți ai asociațiilor OSD europene și reprezentanți ai statelor membre care nu sunt reprezentate în Consiliul de administrație.

Amendamentul    174

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atribuțiile entității OSD UE sunt următoarele:

1.  Atribuțiile entității OSD UE sunt următoarele:

(a)  exploatarea și planificarea coordonată a rețelelor de transport și de distribuție;

(a)  promovarea exploatării și planificării coordonate a rețelelor de transport și de distribuție;

(b)  integrarea surselor regenerabile de energie, a producerii distribuite și a altor resurse integrate în rețeaua de distribuție, cum ar fi stocarea energiei;

(b)  îmbunătățirea și maximizarea integrării surselor regenerabile de energie, a producerii distribuite și facilitarea altor resurse integrate în rețeaua de distribuție, cum ar fi stocarea energiei și integrarea sectorială;

(c)  dezvoltarea consumului dispecerizabil;

(c)  facilitarea dezvoltării consumului dispecerizabil;

(d)  digitizarea rețelelor de distribuție, inclusiv implementarea rețelelor inteligente și a sistemelor de contorizare inteligentă;

(d)  îmbunătățirea digitizării rețelelor de distribuție, inclusiv implementarea rețelelor inteligente și a sistemelor de contorizare inteligentă;

(e)  gestionarea datelor, securitatea cibernetică și protecția datelor;

(e)  garantarea unui acces nediscriminatoriu și neutru la date, indiferent de modelul de gestionare a datelor, și promovarea standardizării, a schimbului transfrontalier de date, în special cu ENTSO pentru energie electrică atunci când acest lucru este relevant pentru facilitarea schimbului de date, a securității cibernetice și a protecției datelor;

(f)  participarea la elaborarea codurilor de rețea în temeiul articolului 55.

(f)  participarea la elaborarea codurilor de rețea în temeiul articolului 55.

Amendamentul    175

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  cooperează cu ENTSO pentru energie electrică la monitorizarea punerii în aplicare a codurilor de rețea și a orientărilor adoptate în temeiul prezentului regulament care sunt relevante pentru exploatarea și planificarea rețelelor de distribuție și pentru exploatarea coordonată a rețelelor de transport și de distribuție;

(a)  cooperează eficace cu ENTSO pentru energie electrică, cu agenția și cu autoritățile naționale de reglementare pentru a facilita monitorizarea de către agenție și, după caz, de către autoritățile naționale de reglementare a punerii în aplicare a codurilor de rețea și a orientărilor adoptate în temeiul prezentului regulament care sunt relevante pentru exploatarea și planificarea rețelelor de distribuție și pentru exploatarea coordonată a rețelelor de transport și de distribuție;

Amendamentul    176

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La elaborarea codurilor de rețea în temeiul articolului 55, entitatea OSD UE organizează un proces de consultare extinsă, într-un stadiu incipient și în mod deschis și transparent, implicând toate părțile interesate relevante și în special organizațiile care reprezintă toate părțile interesate, în conformitate cu regulamentul de procedură menționat la articolul 50. Această consultare include, de asemenea, autorități de reglementare naționale și alte autorități naționale, întreprinderi de furnizare și de producție, utilizatori ai sistemelor, inclusiv clienți, operatori de distribuție, precum și asociații relevante din domeniul industriei, organisme tehnice și platforme ale părților interesate. Consultarea are ca scop identificarea punctelor de vedere și a propunerilor tuturor părților relevante în decursul procesului decizional.

1.  Atunci când participă la elaborarea codurilor de rețea în temeiul articolului 55, entitatea OSD UE organizează un proces de consultare extinsă, într-un stadiu incipient și în mod deschis și transparent, implicând toate părțile interesate relevante și în special organizațiile care reprezintă toate părțile interesate, în conformitate cu regulamentul de procedură menționat la articolul 50. Această consultare include, de asemenea, autorități de reglementare naționale și alte autorități naționale, întreprinderi de furnizare și de producție, utilizatori ai sistemelor, inclusiv clienți, operatori de distribuție, precum și asociații relevante din domeniul industriei, organisme tehnice și platforme ale părților interesate. Consultarea are ca scop identificarea punctelor de vedere și a propunerilor tuturor părților relevante în decursul procesului decizional.

Amendamentul    177

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  ENTSO pentru energie electrică și entitatea OSD UE dezvoltă un mecanism formal pentru a facilita cooperarea între operatorii de sisteme de distribuție și operatorii de transport și de sistem.

Amendamentul    178

Propunere de regulament

Articolul 53 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Operatorii de distribuție cooperează cu operatorii de transport și de sistem la planificarea și exploatarea rețelelor lor. În special, operatorii de transport și de sistem și operatorii de distribuție fac schimb de toate informațiile și datele necesare privind performanța activelor de producere și a răspunsului părții de consum, exploatarea zilnică a rețelelor lor și planificarea pe termen lung a investițiilor în rețea, cu scopul de a asigura dezvoltarea și exploatarea rentabilă, în siguranță și în mod fiabil a rețelelor lor.

1.  Operatorii de sisteme de distribuție și operatorii de transport și de sistem cooperează la planificarea și exploatarea rețelelor lor. În special, operatorii de transport și de sistem și operatorii de sisteme de distribuție fac schimb de toate informațiile și datele necesare privind performanța activelor de producere și a răspunsului părții de consum, exploatarea zilnică a rețelelor lor și planificarea pe termen lung a investițiilor în rețea, cu scopul de a asigura dezvoltarea și exploatarea rentabilă și exploatarea în siguranță și în mod fiabil a rețelelor lor.

Amendamentul    179

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  normele privind structurile armonizate ale tarifelor de transport și de distribuție și ale tarifelor pentru racordare, inclusiv semnalele de localizare și normele privind mecanismul de compensare între operatorii de transport și de sistem;

eliminat

Amendamentul    180

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 1 – litera p

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(p)  normele privind centrele operaționale regionale.

eliminat

Amendamentul    181

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  După consultarea agenției, a ENTSO pentru energie electrică și a celorlalte părți interesate relevante, Comisia stabilește o listă a priorităților la fiecare trei ani, care identifică domeniile prevăzute la alineatul (1), pentru a fi incluse în elaborarea codurilor de rețea. Dacă obiectul codului de rețea este direct legat de exploatarea sistemului de distribuție și mai puțin relevant pentru sistemul de transport, Comisia poate solicita entității OSD UE pentru energie electrică, în locul ENTSO pentru energie electrică, să convoace un comitet de redactare și să înainteze agenției o propunere de cod de rețea.

2.  După consultarea agenției, a ENTSO pentru energie electrică, a entității OSD UE pentru energie electrică și a celorlalte părți interesate relevante, Comisia stabilește o listă a priorităților la fiecare trei ani, care identifică domeniile prevăzute la alineatul (1), pentru a fi incluse în elaborarea codurilor de rețea. Dacă obiectul codului de rețea este direct legat de exploatarea sistemului de distribuție și mai puțin relevant pentru sistemul de transport, Comisia poate solicita entității OSD UE pentru energie electrică, în locul ENTSO pentru energie electrică, să convoace un comitet de redactare și să înainteze agenției o propunere de cod de rețea.

Amendamentul    182

Propunere de regulament

Articolul 56 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Propunerile de modificări ale oricărui cod de rețea adoptat în temeiul articolului 55 pot fi propuse agenției de către persoanele care pot fi interesate de respectivul cod de rețea, inclusiv de către ENTSO pentru energie electrică, entitatea OSD UE, operatorii de transport și de sistem, utilizatorii de sisteme și consumatori. De asemenea, agenția poate propune modificări din proprie inițiativă.

2.  Propunerile de modificări ale oricărui cod de rețea adoptat în temeiul articolului 55 pot fi propuse agenției de către persoanele care pot fi interesate de respectivul cod de rețea, inclusiv de către ENTSO pentru energie electrică, entitatea OSD UE, operatorii de transport și de sistem, operatorii de sisteme de distribuție, utilizatorii de sisteme și consumatori. De asemenea, agenția poate propune modificări din proprie inițiativă.

Amendamentul    183

Propunere de regulament

Articolul 56 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 56a

 

Până la 31 decembrie 2022, Comisia evaluează actele de punere în aplicare existente care conțin coduri de rețea și orientări pentru a evalua care dintre elementele lor ar putea fi utile pentru a fi consacrate în acte legislative ale Uniunii privind piața internă a energiei electrice. Comisia transmite un raport amănunțit al evaluării sale Parlamentului European și Consiliului. Raportul respectiv este însoțit, după caz, de propuneri legislative ca urmare a evaluării din partea Comisiei.

Amendamentul    184

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  La adoptarea sau modificarea orientărilor, Comisia consultă agenția, ENTSO pentru energie electrică și alte părți interesate dacă este cazul.

7.  La adoptarea sau modificarea orientărilor, Comisia consultă agenția, ENTSO pentru energie electrică, entitatea OSD UE și alte părți interesate dacă este cazul.

Amendamentul    185

Propunere de regulament

Articolul 64 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 64a

 

Revizuire

 

Până la 1 iunie 2025, Comisia revizuiește și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentului regulament, împreună cu o propunere legislativă, dacă este cazul.

Amendamentul    186

Propunere de regulament

Anexa I

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Anexa I

Anexa I

FUNCȚIILE CENTRELOR OPERAȚIONALE REGIONALE

FUNCȚIILE CENTRELOR DE COORDONARE REGIONALE

1.  Calculul coordonat al capacităților

1.  Calculul coordonat al capacităților

1.1.  Centrele operaționale regionale efectuează calculul coordonat al capacităților interzonale.

1.1.  Centrele de coordonare regionale efectuează calculul coordonat al capacităților interzonale.

1.2.  Calculul coordonat al capacităților se efectuează în timp util pentru fiecare interval de timp al pieței și ori de câte ori este necesar în decursul intervalului de timp al pieței intrazilnice.

1.2.  Calculul coordonat al capacităților se efectuează în timp util pentru fiecare interval de timp al pieței și ori de câte ori este necesar în decursul intervalului de timp al pieței intrazilnice.

1.3.  Calculul coordonat al capacităților se efectuează pe baza unui model de sistem comun în conformitate cu punctul 2 și pe baza unei metodologii de calcul coordonat al capacităților, elaborată de operatorii de transport și de sistem din regiunea relevantă de exploatare a sistemului.

1.3.  Calculul coordonat al capacităților se efectuează pe baza unui model de sistem comun în conformitate cu punctul 2 și pe baza unei metodologii de calcul coordonat al capacităților, elaborată de operatorii de transport și de sistem din regiunea relevantă de exploatare a sistemului.

1.4.  Calculul coordonat al capacităților asigură un management eficient al congestiilor în conformitate cu principiile de management al congestiilor definite în prezentul regulament.

1.4.  Calculul coordonat al capacităților asigură un management eficient al congestiilor în conformitate cu principiile de management al congestiilor definite în prezentul regulament.

2.  Analiza coordonată a siguranței

2.  Analiza coordonată a siguranței

2.1.  Centrele operaționale regionale efectuează analiza coordonată a siguranței, cu scopul de a asigura funcționarea sistemului în condiții de siguranță.

2.1.  Centrele de coordonare regionale efectuează analiza coordonată a siguranței, cu scopul de a asigura funcționarea sistemului în condiții de siguranță.

2.2.  Analiza siguranței se efectuează pentru toate intervalele de timp ale planificării operaționale care utilizează modelele de sistem comune.

2.2.  Analiza siguranței se efectuează pentru toate intervalele de timp ale planificării operaționale care utilizează modelele de sistem comune.

2.3.  Centrele operaționale regionale împărtășesc rezultatele analizei coordonate a siguranței cel puțin operatorilor de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului respectivă.

2.3.  Centrele de coordonare regionale împărtășesc rezultatele analizei coordonate a siguranței cel puțin operatorilor de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului respectivă.

2.4.  Atunci când, în urma analizei coordonate a siguranței, un centru operațional regional detectează o posibilă constrângere, acesta desemnează măsuri de remediere care să maximizeze eficiența economică.

2.4.  Atunci când, în urma analizei coordonate a siguranței, un centru de coordonare regional detectează o posibilă constrângere, acesta elaborează măsuri de remediere care să maximizeze eficiența economică.

 

2.4 a.  Analiza coordonată a siguranței se efectuează pe baza unui model de sistem comun în conformitate cu punctul 2 și a unei metodologii de elaborare a măsurilor de remediere coordonate dezvoltate de către operatorii de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului relevantă.

3.  Crearea de modele de sistem comune

3.  Crearea de modele de sistem comune

3.1.  Centrele operaționale regionale instituie proceduri eficiente pentru crearea unui model de sistem comun pentru fiecare interval de timp al planificării operaționale.

3.1.  Centrele de coordonare regionale instituie proceduri eficiente pentru crearea unui model de sistem comun pentru fiecare interval de timp al planificării operaționale.

3.2.  Operatorii de transport și de sistem desemnează un singur centru operațional regional care să creeze modelul de sistem comun pentru toate regiunile.

3.2.  Operatorii de transport și de sistem desemnează un singur centru de coordonare regional care să creeze modelul de sistem comun pentru toate regiunile.

3.3.  Modelele de sistem comune includ date relevante pentru eficientizarea planificării operaționale și a calculului coordonat în toate intervalele de timp ale planificării operaționale.

3.3.  Modelele de sistem comune includ date relevante pentru eficientizarea planificării operaționale și a calculului coordonat în toate intervalele de timp ale planificării operaționale.

3.4.  Modelele de sistem comune sunt puse la dispoziția tuturor centrelor operaționale regionale, a tuturor operatorilor de transport și de sistem, a ENTSO pentru energie electrică și a agenției, la cererea acesteia.

3.4.  Modelele de sistem comune sunt puse la dispoziția tuturor centrelor de coordonare regionale, a tuturor operatorilor de transport și de sistem, a ENTSO pentru energie electrică și a agenției, la cererea acesteia.

4.  Evaluarea consecvenței planurilor de apărare și a planurilor de restaurare ale operatorilor de transport și de sistem

4.  Evaluarea consecvenței planurilor de apărare și a planurilor de restaurare ale operatorilor de transport și de sistem

4.1.  Toți operatorii de transport și de sistem stabilesc de comun acord un prag peste care impactul acțiunilor unuia sau mai multor operatori de transport și de sistem în stare de urgență, de colaps sau de restaurare este considerat semnificativ pentru alți operatori de transport și de sistem care sunt interconectați sincronic sau asincronic.

4.1.  Toți operatorii de transport și de sistem stabilesc de comun acord un prag peste care impactul acțiunilor unuia sau mai multor operatori de transport și de sistem în stare de urgență, de colaps sau de restaurare este considerat semnificativ pentru alți operatori de transport și de sistem care sunt interconectați sincronic sau asincronic.

4.2.  Folosind pragul definit în conformitate cu punctul 4.1, fiecare centru operațional regional oferă sprijin operatorilor de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului respectivă în legătură cu evaluarea consecvenței planurilor de apărare și a planurilor de restaurare ale operatorilor săi de transport și de sistem.

4.2.  Folosind pragul definit în conformitate cu punctul 4.1, fiecare centru de coordonare regional oferă sprijin operatorilor de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului respectivă în legătură cu evaluarea consecvenței planurilor de apărare și a planurilor de restaurare ale operatorilor săi de transport și de sistem.

4.3.  Atunci când furnizează sprijin pentru operatorii de transport și de sistem, centrul operațional regional trebuie:

4.3.  Atunci când furnizează sprijin pentru operatorii de transport și de sistem, centrul de coordonare regional trebuie:

(a)  să identifice posibilele incompatibilități;

(a)  să identifice posibilele incompatibilități;

(b)  să propună măsuri de atenuare.

(b)  să propună măsuri de atenuare.

4.4.  Operatorii de transport și de sistem țin seama de măsurile de atenuare propuse.

4.4.  Operatorii de transport și de sistem țin seama de măsurile de atenuare propuse.

5.  Coordonarea și optimizarea restaurării la nivel regional

5.  Coordonarea și optimizarea restaurării la nivel regional

5.1.  Centrele operaționale regionale trebuie să fie echipate cu sistemele de monitorizare și achiziție date aproape în timp real având caracterul observabil stabilit prin aplicarea pragului definit în conformitate cu punctul

 

5.2.  Fiecare centru operațional regional relevant furnizează asistență responsabililor cu frecvența și responsabililor cu resincronizarea desemnați, cu scopul de a îmbunătăți eficiența și eficacitatea restaurării sistemului. Operatorii de transport și de sistem au dreptul de a solicita asistență de la centrele operaționale regionale dacă sistemul lor se află în stare de colaps sau de restaurare.

5.2.  Fiecare centru de coordonare regional relevant furnizează asistență responsabililor cu frecvența și responsabililor cu resincronizarea desemnați, cu scopul de a îmbunătăți eficiența și eficacitatea restaurării sistemului. Operatorii de transport și de sistem au dreptul de a solicita asistență de la centrele de coordonare regionale dacă sistemul lor se află în stare de colaps sau de restaurare.

6.  Analiza și raportarea post-operaționale și post-perturbare

6.  Analiza și raportarea post-operaționale și post-perturbare

6.1.  Centrele operaționale regionale investighează și întocmesc un raport cu privire la orice incident care depășește pragul definit în conformitate cu punctul 4.1. Autoritățile de reglementare din regiunea de exploatare a sistemului, precum și agenția pot fi implicate în investigație la cererea lor. Raportul conține recomandări având ca scop prevenirea unor incidente similare în viitor.

6.1.  Centrele de coordonare regionale investighează și întocmesc un raport cu privire la orice incident care depășește pragul definit în conformitate cu punctul 4.1. Autoritățile de reglementare din regiunea de exploatare a sistemului, precum și agenția pot fi implicate în investigație la cererea lor. Raportul conține recomandări având ca scop prevenirea unor incidente similare în viitor.

6.2.  El trebuie pus la dispoziția tuturor operatorilor de transport și de sistem, a autorităților de reglementare, a Comisiei și a agenției. Agenția poate formula recomandări având ca scop prevenirea unor incidente similare în viitor.

6.2.  El trebuie pus la dispoziția tuturor operatorilor de transport și de sistem, a autorităților de reglementare, a Comisiei și a agenției. Agenția poate formula recomandări având ca scop prevenirea unor incidente similare în viitor.

7.  Dimensionarea regională a capacității de rezervă

7.  Dimensionarea regională a capacității de rezervă

7.1.  Centrele operaționale regionale stabilesc cerințele privind capacitatea de rezervă pentru regiunea de exploatare a sistemului respectivă. Stabilirea cerințelor privind capacitatea de rezervă trebuie:

7.1.  Centrele de coordonare regionale stabilesc cerințele privind capacitatea de rezervă pentru regiunea de exploatare a sistemului respectivă. Stabilirea cerințelor privind capacitatea de rezervă trebuie:

(a)  să urmărească obiectivul general de a menține siguranța operațională în cel mai rentabil mod;

(a)  să urmărească obiectivul general de a menține siguranța operațională în cel mai rentabil mod;

(b)  să fie realizată în intervalul de timp pentru ziua următoare și/sau intrazilnic;

(b)  să fie realizată în intervalul de timp pentru ziua următoare și/sau intrazilnic;

(c)  să determine volumul general al capacității de rezervă necesare pentru regiunea de exploatare a sistemului;

(c)  să determine volumul general al capacității de rezervă necesare pentru regiunea de exploatare a sistemului;

(d)  să definească cerințe minime privind capacitatea de rezervă pentru fiecare tip de capacitate de rezervă;

(d)  să definească cerințe minime privind capacitatea de rezervă pentru fiecare tip de capacitate de rezervă;

(e)  să țină seama de posibile substituiri între diferitele tipuri de capacitate de rezervă cu scopul de a reduce la minimum costurile achizițiilor publice;

(e)  să țină seama de posibile substituiri între diferitele tipuri de capacitate de rezervă cu scopul de a reduce la minimum costurile achizițiilor publice;

(f)  să stabilească cerințele necesare pentru distribuția geografică a capacității de rezervă necesare, dacă este cazul.

(f)  să stabilească cerințele necesare pentru distribuția geografică a capacității de rezervă necesare, dacă este cazul.

8.  Facilitarea achizițiilor publice regionale de capacitate de echilibrare

8.  Facilitarea achizițiilor publice regionale de capacitate de echilibrare

8.1.  Centrele operaționale regionale sprijină operatorii de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului respectivă în ceea ce privește stabilirea volumului de capacitate de echilibrare care trebuie achiziționat. Stabilirea volumului de capacitate de echilibrare trebuie:

8.1.  Centrele de coordonare regionale sprijină operatorii de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului respectivă în ceea ce privește stabilirea volumului de capacitate de echilibrare care trebuie achiziționat. Stabilirea volumului de capacitate de echilibrare trebuie:

(a)  să fie realizată în intervalul de timp pentru ziua următoare și/sau intrazilnic;

(a)  să fie realizată în intervalul de timp pentru ziua următoare și/sau intrazilnic;

(b)  să țină seama de posibile substituiri între diferitele tipuri de capacitate de rezervă cu scopul de a reduce la minimum costurile achizițiilor publice;

(b)  să țină seama de posibile substituiri între diferitele tipuri de capacitate de rezervă cu scopul de a reduce la minimum costurile achizițiilor publice;

(c)  să țină seama de volumele de capacitate de rezervă necesară care se preconizează că vor fi furnizate prin oferte de energie de echilibrare ce nu sunt prezentate în baza unui contract de capacitate de echilibrare.

(c)  să țină seama de volumele de capacitate de rezervă necesară care se preconizează că vor fi furnizate prin oferte de energie de echilibrare ce nu sunt prezentate în baza unui contract de capacitate de echilibrare;

 

(ca)  să țină seama de posibile substituiri între diferitele tipuri de capacitate de rezervă cu scopul de a reduce la minimum costurile achizițiilor publice.

8.2.  Centrele operaționale regionale sprijină operatorii de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului respectivă în ceea ce privește achiziționarea volumului necesar de capacitate de echilibrare stabilit în conformitate cu punctul 8.1. Achiziționarea de capacitate de echilibrare trebuie:

 

(a)  să fie realizată în intervalul de timp pentru ziua următoare și/sau intrazilnic;

 

(b)  să țină seama de posibile substituiri între diferitele tipuri de capacitate de rezervă cu scopul de a reduce la minimum costurile achizițiilor publice.

 

9.  Prognoze privind adecvarea sistemului regional și pregătirea de măsuri de reducere a riscurilor

9.  Prognoze privind adecvarea sistemului regional și pregătirea de măsuri de reducere a riscurilor

9.1.  Centrele operaționale regionale realizează evaluări ale adecvării sistemului, frecvența acestora variind de la intrazilnică la cu o săptămână înainte.

9.1.  Centrele de coordonare regionale realizează evaluări ale adecvării sistemului, frecvența acestora variind de la intrazilnică la cu o săptămână înainte.

9.2.  Centrele operaționale regionale își bazează evaluările adecvării pe informațiile furnizate de operatorii de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului respectivă, cu scopul de a identifica situațiile în care se preconizează o lipsă de adecvare în oricare dintre zonele de control sau la nivel regional. Centrele operaționale regionale țin seama de posibilele schimburi interzonale și limite de siguranță operațională în toate intervalele de timp ale planificării operaționale.

9.2.  Centrele de coordonare regionale își bazează evaluările adecvării pe informațiile furnizate de operatorii de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului respectivă, cu scopul de a identifica situațiile în care se preconizează o lipsă de adecvare în oricare dintre zonele de control sau la nivel regional. Centrele de coordonare regionale țin seama de posibilele schimburi interzonale și limite de siguranță operațională în toate intervalele de timp ale planificării operaționale.

9.3.   Atunci când efectuează o evaluare a adecvării producției regionale, fiecare centru operațional regional se coordonează cu alte centre operaționale regionale pentru:

9.3.   Atunci când efectuează o evaluare a adecvării producției regionale, fiecare centru de coordonare regional se coordonează cu alte centre de coordonare regionale pentru:

(a)  a verifica ipotezele de bază și prognozele;

(a)  a verifica ipotezele de bază și prognozele;

(b)  a detecta posibilele situații de lipsă a adecvării la nivel interregional.

(b)  a detecta posibilele situații de lipsă a adecvării la nivel interregional.

9.4.  Fiecare centru operațional regional transmite rezultatele evaluării adecvării producției regionale, împreună cu măsurile pe care le propune pentru reducerea riscului de lipsă a adecvării, către operatorii de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului respectivă, precum și către alte centre operaționale regionale.

9.4.  Fiecare centru de coordonare regional transmite rezultatele evaluării adecvării producției regionale, împreună cu măsurile pe care le propune pentru reducerea riscului de lipsă a adecvării, către operatorii de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului respectivă, precum și către alte centre de coordonare regionale.

10.  Coordonarea regională a întreruperilor

10.  Coordonarea regională a întreruperilor

10.1.  Fiecare centru operațional regional efectuează coordonarea întreruperilor pentru a monitoriza starea de disponibilitate a activelor relevante și pentru a coordona planurile lor de disponibilitate în vederea asigurării siguranței operaționale a sistemului de transport, maximizând în același timp capacitatea liniilor de interconexiune și/sau a sistemelor de transport

10.1.  Fiecare centru de coordonare regional efectuează coordonarea întreruperilor pentru a monitoriza starea de disponibilitate a activelor relevante și pentru a coordona planurile lor de disponibilitate în vederea asigurării siguranței operaționale a sistemului de transport, maximizând în același timp capacitatea liniilor de interconexiune și/sau a sistemelor de transport care afectează fluxurile interzonale.

10.2.  Fiecare centru operațional regional ține o listă unică a elementelor de rețea, a unităților de producere a energiei electrice și a locurilor de consum relevante ale regiunii de exploatare a sistemului, pe care o pune la dispoziție în mediul de date de planificare operațională ENTSO-E.

10.2.  Fiecare centru de coordonare regional ține o listă unică a elementelor de rețea, a unităților de producere a energiei electrice și a locurilor de consum relevante ale regiunii de exploatare a sistemului, pe care o pune la dispoziție în mediul de date de planificare operațională ENTSO-E.

10.3.  Fiecare centru operațional regional realizează următoarele activități legate de coordonarea întreruperilor în regiunea de exploatare a sistemului respectivă:

10.3.  Fiecare centru de coordonare regional realizează următoarele activități legate de coordonarea întreruperilor în regiunea de exploatare a sistemului respectivă:

(a)  evaluarea compatibilității în ceea ce privește planificarea întreruperilor, folosind planurile de disponibilitate pentru anul următor ale tuturor operatorilor de transport și de sistem;

(a)  evaluarea compatibilității în ceea ce privește planificarea întreruperilor, folosind planurile de disponibilitate pentru anul următor ale tuturor operatorilor de transport și de sistem;

(b)  punerea la dispoziția operatorilor de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului respectivă a unei liste a incompatibilităților de planificare identificate și a soluțiilor pe care le propune pentru a rezolva incompatibilitățile.

(b)  punerea la dispoziția operatorilor de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului respectivă a unei liste a incompatibilităților de planificare identificate și a soluțiilor pe care le propune pentru a rezolva incompatibilitățile.

11.  Optimizarea mecanismelor de compensare între operatorii de transport și de sistem

11.  Optimizarea mecanismelor de compensare între operatorii de transport și de sistem

11.1.   Centrele operaționale regionale îi sprijină pe operatorii de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului respectivă în ceea ce privește administrarea fluxurilor financiare legate de deconturile dintre operatorii de transport și de sistem care implică mai mult de doi operatori de transport și de sistem, precum costurile de redispecerizare, veniturile din congestii, abaterile neintenționate sau costurile de achiziționare a rezervelor.

11.1.  Centrele de coordonare regionale îi sprijină pe operatorii de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului respectivă în ceea ce privește administrarea fluxurilor financiare legate de deconturile dintre operatorii de transport și de sistem care implică mai mult de doi operatori de transport și de sistem, precum costurile de redispecerizare, veniturile din congestii, abaterile neintenționate sau costurile de achiziționare a rezervelor.

12.  Formarea și certificarea

12.  Formarea și certificarea

12.1.  Centrele operaționale regionale elaborează și execută programe de formare și de certificare axate pe exploatarea regională a sistemului, pentru personalul care lucrează în camerele de comandă și de planificare ale operatorilor de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului respectivă.

12.1.  Centrele de coordonare regionale elaborează și execută programe de formare și de certificare axate pe exploatarea regională a sistemului, pentru personalul care lucrează în camerele de comandă și de planificare ale operatorilor de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului respectivă.

12.2.  Programele de formare trebuie să acopere toate componentele relevante ale exploatării sistemului, inclusiv scenarii de criză regională.

12.2.  Programele de formare trebuie să acopere toate componentele relevante ale exploatării sistemului, inclusiv scenarii de criză regională.

13.  Identificarea situațiilor de criză regională și elaborarea de scenarii de atenuare a riscurilor care revizuiesc planurile de pregătire pentru riscuri stabilite de statele membre

13.  Identificarea situațiilor de criză regională și elaborarea de scenarii de atenuare a riscurilor care revizuiesc planurile de pregătire pentru riscuri stabilite de statele membre

13.1.  Dacă ENTSO pentru energie electrică deleagă această funcție, centrele operaționale regionale identifică scenarii de criză regională în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri propus prin COM(2016) 862].

13.1.  Dacă ENTSO pentru energie electrică deleagă această funcție, centrele de coordonare regionale identifică scenarii de criză regională în conformitate cu criteriile prevăzute la articolul 6 alineatul (1) din [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri propus prin COM(2016) 862].

13.2.   Centrele operaționale regionale elaborează și realizează simulări anuale de situații de criză în cooperare cu autoritățile competente, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri propus prin COM(2016) 862].

13.2.  Centrele de coordonare regionale elaborează și realizează simulări anuale de situații de criză în cooperare cu autoritățile competente, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri propus prin COM(2016) 862].

 

13a.  Identificarea necesităților de capacități noi, de modernizare a capacităților existente sau a alternativelor la acestea.

 

13a.1.  Centrele de coordonare regionale sprijină operatorii de transport și de sistem în vederea identificării necesităților de capacități noi, de modernizare a capacităților existente sau a alternativelor la aceasta, care trebuie prezentate grupurilor regionale instituite în temeiul Regulamentului (UE) nr. 347/2013 și incluse în planul de dezvoltare a rețelei pe zece ani menționat la articolul 51 din [Directiva 2009/72/CE reformată, astfel cum a fost propusă prin COM(2016)864/2].

(1)

JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

(2)

JO C 288, 31.8.2017, p. 91.

(3)

JO C 342, 12.10.2017, p. 79.


EXPUNERE DE MOTIVE

I. Introducere

Timp de ani de zile sistemele de electricitate din Europa au fost dominate de monopolurile naționale, care controlau întregul sistem, de la producție la distribuție și livrarea către consumator. Deși un astfel de sistem „descendent“ a furnizat energie electrică, el nu a permis nicio concurență, ceea ce nu este benefic pentru consumatori. Din 1996, piețele de energie electrică au fost deschise treptat, pentru a stimula concurența și a reduce prețurile. Ultimele modificări legislative substanțiale ale UE au venit cu cel de al treilea pachet privind energia din 2009.

De atunci, s-a produs o revoluție în producerea energiei electrice. Producția de energie electrică a evoluat de la un sistem centralizat de tipul „spiță și roată” la unul mult mai descentralizat, datorită progreselor în domeniul tehnologiilor regenerabile și al altor tehnologii. Încă o dată, legislația trebuie ajustată pentru a se adapta acestei noi realități.

Energiile regenerabile (deseori de origine eoliană sau solară) au introdus un grad ridicat de intermitență în sistem, care a trebuit să se adapteze pentru a deveni mai flexibil, garantând totodată securitatea aprovizionării consumatorilor. Obiectivele noastre privind clima au stimulat diverse scheme de subvenționare și de sprijin, care, împreună cu o cooperare transfrontalieră incompletă între statele membre ale UE, au dus la o supracapacitate a producției la nivelul UE. În multe state membre, prețurile reglementate combinate cu schemele de sprijin disjuncte transmit semnale greșite pentru investiții.

Pentru a aborda aceste provocări și pentru a stimula decarbonizarea, raportorul dumneavoastră a adoptat o abordare de tipul „piața pe primul loc“, ceea ce înseamnă crearea unor condiții de concurență cu adevărat echitabile pentru toți participanții la piață. Acest lucru presupune renunțarea la subvențiile care denaturează piața, fie că sunt pentru combustibili fosili, pentru energia nucleară sau pentru surse regenerabile de energie. Norme corecte înseamnă o concurență loială pe piață. O piață echitabilă a energiei electrice va contribui deopotrivă la obiectivele climatice și la atingerea celor mai scăzute și mai competitive prețuri pentru consumatori, asigurând totodată o siguranță a aprovizionării fără investiții excesive.

II. Raportul

II.1. Piața pe primul loc

Un principiu fundamental al oricărei piețe este libera evoluție a prețurilor. Prin urmare, eliminarea plafoanelor de preț este un element esențial și ar trebui să aibă loc cât mai curând posibil.

Mecanismele de asigurare a capacității sunt subvenții, care nu prea au sens atunci când există o supracapacitate în UE. Raportorul consideră că acestea ar trebui aplicate doar în ultimă instanță. În primul rând, evaluarea caracterului adecvat la nivel european ar trebui să stabilească faptul că există preocupări în materie de adecvare. Apoi, statul membru ar trebui să abordeze obstacolele existente care provoacă preocupări în materie de adecvare prin angajamente concrete, supuse revizuirii de către Comisie. În cazul în care preocuparea în materie de adecvare poate fi abordată doar pe o perioadă mai lungă de timp, ar fi permis un mecanism de asigurare a capacității, sub rezerva anumitor condiții și a normelor UE privind ajutoarele de stat. Acolo unde este posibil, mecanismele respective ar trebui să fie transfrontaliere.

Condițiile de concurență echitabile pentru toți sunt elementul-cheie în asigurarea faptului că prețurile se bazează pe concurență. Sprijinul actual acordat anumitor producători sub forma dispecerizării prioritare și a derogării de la responsabilitatea de echilibrare denaturează concurența. Raportorul consideră că, pentru ca piața să poată funcționa, toată lumea trebuie să răspundă financiar pentru dezechilibrele pe care le provoacă în sistem. O astfel de abordare oferă un stimulent potrivit pentru menținerea echilibrului sistemului și asigură nivelul adecvat de securitate a aprovizionării, reducând necesitatea mecanismelor de asigurare a capacității.

II.2. Zonele de ofertare

Zonele de ofertare mai mari oferă mai multă lichiditate, dar mai puține stimulente pentru investițiile în rețea. Raportorul împărtășește opinia conform căreia zonele de ofertare ar trebui să fie stabile în timp și cât mai mari, ținând seama de congestia sistemică. Acesta sugerează o abordare bazată pe stimulente și sancțiuni. În primul rând, după revizuirea zonei de ofertare, statele membre relevante ar trebui să convină, în unanimitate, cu privire la structura zonei de ofertare și la angajamente concrete atunci când este necesar. Atunci când nu se poate ajunge la un acord, Comisia ar trebui să ia măsuri pentru a soluționa dezacordul.

II.3. Cooperarea regională

Pe piața energiei electrice, ceea ce se întâmplă într-un stat membru influențează și alte state din regiune și din afara acesteia. Pentru a asigura securitatea sistemului și pentru a evita întreruperile, este esențială o cooperare regională sporită a operatorilor de transport și de sistem. Raportorul constată avantajele deosebite pe care centrele regionale de coordonare a securității care sunt deja operaționale le oferă pentru asigurarea securității sistemelor. Întrucât piețele de energie electrică devin din ce în ce mai interconectate, intensificarea acestei cooperări prin atribuirea mai multor sarcini și funcții la nivel regional este următorul pas logic. Cu toate acestea, responsabilitatea finală pentru securitatea sistemului trebuie să rămână la operatorii de transport și de sistem.

II.4. Consumatorii

Tehnologia le permite acum noilor actori să devină activi pe piața energiei electrice. Prin urmare, organizarea pieței trebuie să permită și să faciliteze includerea tuturor celor care pot și sunt dispuși să participe, fie că este prin producție din surse proprii, stocare sau consum dispecerizabil. Eliminarea barierelor de pe piață înseamnă mai mulți actori pe piață și mai multe opțiuni pentru consumator. Raportorul sugerează, de asemenea, modificări ale propunerii pentru a se asigura că consumatorul poate lua decizii în cunoștință de cauză și poate schimba furnizorii într-o perioadă scurtă de timp.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

D(2017)31012

Domului Jerzy Buzek

Președintele Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

PHS 08B046

Bruxelles

Subiect:  Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare)

   (COM(2016)0861 – C8 0492/2016 – 2016/0379(COD))

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru afaceri juridice a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu articolul 104 privind reformarea, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului.

La alineatul (3) al articolului respectiv se prevăd următoarele:

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă pentru subiectul în cauză cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 169 și 170, în cadrul comisiei competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, amendamentele la părțile care rămân neschimbate în propunere pot fi acceptate cu titlu excepțional și de la caz la caz de către președintele comisiei competente pentru chestiunea în cauză, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar din motive urgente legate de logica internă a textului sau pentru că amendamentele sunt indisolubil legate de alte amendamente admisibile. Aceste motive trebuie specificate într-o justificare scrisă a amendamentelor.”

În urma avizului grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei, care a examinat propunerea de reformare și ținând cont de recomandările raportorului, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și de către grupul consultativ de lucru și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

În concluzie, după reuniunea sa din 13 iulie 2017, Comisia pentru afaceri juridice, cu 21 voturi pentru și 2 abțineri, recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să examineze propunerea menționată mai sus în conformitate cu articolul 104.

Cu stimă,

Pavel Svoboda

Anexă: Raport semnat de președintele grupului de lucru consultativ


ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

 

    Bruxelles, 20 iunie 2017

AVIZ

ÎN ATENȚIA      PARLAMENTULUI EUROPEAN

          CONSILIULUI

          COMISIEI

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare)

COM(2016) 861 final/2 din 23.2.2017 - 2016/0379 (COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 3 mai 2017 în vederea examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

În respectiva reuniune(1), în urma examinării propunerii de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de reformare a Regulamentului (CE) nr. 714/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 iulie 2009 privind condițiile de acces la rețea pentru schimburile transfrontaliere de energie electrică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1228/2003, grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun acord, că următoarele elemente ar fi trebuit să fie marcate prin utilizarea fondului gri, folosit în general pentru identificarea modificărilor de fond:

- la articolul 27 alineatul (1) litera (b), adăugarea cuvintelor „și publică”;

- articolul 27 alineatul (1) litera (j) adăugarea cuvintelor „în temeiul articolului 9 alineatul (2) din [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri propus prin COM(2016)0862]”;

- la articolul 29 alineatul (1) primul paragraf și la articolul 31 alineatul (1), înlocuirea actualei trimiteri la „articolul 8 alineatele (1), (2) și (3)” cu o trimitere la „articolul 27 alineatele (1), (2) și (3)”;

- la articolul 29 alineatul (1) al doilea paragraf, înlocuirea actualei trimiteri la „articolul 8 alineatul (2)” cu o trimitere la „articolul 55 alineatul (14)”;

- la articolul 29 alineatul (1) al treilea paragraf, înlocuirea actualei trimiteri la „articolul 6 alineatul (11)” cu o trimitere la „articolul 54 alineatul (1)”;

- la articolul 30, trimiterea la articolul 54;

- la articolul 56 alineatul (4), cuvintele „în conformitate cu articolul 63”;

- la articolul 56 alineatul (5), înlocuirea actualei trimiteri la „articolul 23 alineatul (2)” cu o trimitere la „articolul 63”;

- la articolul 57 alineatul (6), eliminarea cuvintelor „și pe avizul agenției”;

În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actul precedent cu respectivele modificări de fond, propunerea se limitează la o simplă codificare a actului juridic existent, fără modificări de fond ale acestuia.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult      Jurisconsult      Director general

(1)

  Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, aceasta fiind versiunea lingvistică originală a textului examinat.


OPINIE MINORITARĂ

Opinie minoritară (articolul 52a din Regulamentul de procedură) privind raportul referitor la Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare)

Angelika Niebler

În urma votului de astăzi în cadrul Comisiei pentru industrie cu privire la raportul referitor la regulamentul privind piața internă a energiei electrice s-a decis că liniile electrice transfrontaliere trebuie să fie deschise în proporție de cel puțin 75 % pentru comerțul european cu energie electrică până la sfârșitul anului 2025, iar Comisia Europeană va deține în viitor puterea finală de decizie în ceea ce privește reconfigurarea zonelor de ofertare pentru energia electrică.

Această valoare rigidă de 75 % până în 2025 pentru deschiderea interconexiunilor ar duce la congestionări semnificative ale rețelei pe teritoriul Germaniei și, drept urmare, la creșterea costurilor de redispecerizare. Fixarea acestor valori-țintă concrete nu permite o deschidere flexibilă a liniilor electrice în funcție de fezabilitatea tehnică și viabilitatea economică, astfel că nu se poate ține seama de circumstanțele efective, precum progresele realizate la extinderea rețelei în Germania.

În cazul în care aceste valori-țină nu pot fi realizate în Germania, Comisia poate să reconfigureze zonele de ofertare pentru energia electrică. Astfel există amenințarea ca zonele de ofertare unitare din Germania să fie fragmentate, ceea ce ar avea un impact dramatic asupra prețurilor energiei electrice, cu o diviziune clară nord-sud.

Sunt în favoarea unei piețe interne europene a energiei electrice. Consider, însă, că valorile rigide pentru liniile electrice transfrontaliere, astfel cum sunt prevăzute în raportul referitor la regulamentul privind piața internă a energiei electrice, nu se justifică, astfel că am votat împotriva acordării mandatului pentru lansarea negocierilor în cadrul trilogului.


AVIZ al Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (7.12.2017)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piața internă a energiei electrice (reformare)

(COM(2016)0861 – C8‑0492/2016 – 2016/0379(COD))

Raportor pentru aviz: Ivo Belet

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În ansamblu, raportorul salută prioritățile Comisiei Europene pentru pachetul de măsuri privind energia curată: eficiența energetică înainte de toate, rolul de lider mondial al UE în domeniul energiei din surse regenerabile și o soluție echitabilă pentru consumatorii de energie.

Propunerea de regulament urmărește să stabilească o piață integrată a energiei care să ofere mai multe avantaje, inclusiv integrarea și dezvoltarea unor cantități mari de energie electrică produsă din surse regenerabile într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor, precum și realizarea unor economii mai mari de energie datorită unei transparențe mai mari în materie de prețuri.

Dispoziții generale

Legislația UE trebuie să găsească un echilibru corect între abordările bazate pe piață și o reglementare eficace. Este posibil că va fi nevoie să se opereze corecții ale pieței pentru a remedia disfuncționalitățile pieței și pentru a atinge obiective de interes economic și social general. Este necesar să se asigure un echilibru corect pentru a asigura tranziția energetică la cele mai mici costuri pentru societate.

Dispecerizarea prioritară

Dacă dorim să păstrăm poziția de lider mondial a UE în domeniul energiei din surse regenerabile, s-ar putea să fie prematur, în măsura în care piețele cu ridicata continuă să prezinte denaturări, să prevedem sfârșitul accesului prioritar la rețea și al dispecerizării prioritare pentru instalațiile de energie din surse regenerabile. Normele cu privire la eliminarea dispecerizării prioritare și la restricționare trebuie să fie analizate cu atenție.

Tarifele de rețea și veniturile din congestii

Regândirea tarifelor de rețea trebuie să fie efectuată cu atenție. Atunci când se încearcă să se reflecte mai bine utilizarea reală a rețelei, chestiunile legate de solidaritate nu trebuie să fie marginalizate.

Revizuirea propusă limitează utilizarea veniturilor provenite din congestionare la costurile legate de disponibilitatea efectivă a capacității și costurile pentru capacitățile de interconexiune. În special atunci când sunt atinse anumite obiective privind interconectarea, ar trebui să continue să fie posibil ca veniturile provenite din congestii să ajungă înapoi la utilizatorii de rețea pentru a asigura acceptarea de către public.

Adecvarea resurselor

Raportorul salută formalizarea unei metodologii europene coordonate privind adecvarea resurselor ca un pas necesar pentru a asigura evaluări comparabile.

Cu toate acestea, este necesară o atenție sporită pentru a se ajunge la un echilibru corect între nivelul european, pe de o parte, și cel regional și național, pe de altă parte. Prin urmare, evaluarea coordonată a adecvării resurselor la nivel european ar trebui să fie completată de evaluări care să se concentreze pe nivelul național sau regional (inclusiv o granularitate mai mare, sensibilități mai numeroase, situațiile locale etc...).

Pentru a garanta siguranța aprovizionării la cele mai mici costuri pentru consumatori, ar trebui să se examineze în mod corespunzător motivele de a introduce mecanisme de asigurare a capacității. Costurile mecanismelor de asigurare a capacității, precum și impactul acestora asupra facturilor consumatorilor ar trebui să fie evaluate cu atenție. Mecanismele de asigurare a capacității ar trebui să fie stabilite pe baza unor criterii transparente, care să includă flexibilitatea, și ar trebui să nu contravină obiectivelor UE în materie de climă și de energie. Mecanismele de asigurare a capacității ar trebui să fie doar o măsură temporară de ultimă instanță, limitată în timp și însoțită de o strategie de ieșire clară.

Exploatarea sistemelor de transport

Pentru a integra cu succes diversele piețe naționale ale energiei, raportorul consideră că este necesar să existe o coordonare eficientă a sistemului energetic european. Coordonarea regională dintre OST este un element-cheie pentru realizarea uniunii energetice. De curând, ea a devenit obligatorie prin diferite regulamente ale UE (coduri de rețea și orientări). Este necesar să se continue transferul de sarcini și extinderea bazei regionale de cooperare în cadrul centrelor de cooperare regională, dar este discutabil dacă acest obiectiv poate fi îndeplinit cu succes printr-o abordare descendentă. Cadrul legislativ ar trebui să promoveze elaborarea ascendentă a dimensiunii europene a operațiunii de transport.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  Uniunea energetică urmărește să ofere consumatorilor casnici și industriali o alimentare cu energie sigură, durabilă, competitivă și la prețuri accesibile. În trecut, sistemul de energie electrică a fost dominat de monopoluri integrate pe verticală, adesea deținute de stat, cu centrale electrice nucleare sau cu combustibil fosil centralizate și de mari dimensiuni. Piața internă a energiei electrice, care a fost implementată treptat începând cu 1999, are drept obiectiv să ofere tuturor consumatorilor din Uniune , atât persoane fizice , cât și juridice, posibilități reale de alegere, precum și noi oportunități de afaceri și un comerț transfrontalier mai intens, pentru a asigura obținerea de progrese în materie de eficiență, prețuri competitive și îmbunătățirea calității serviciilor, precum și pentru a contribui la siguranța alimentării cu energie și la dezvoltarea durabilă. Piața internă a energiei electrice a stimulat concurența, mai ales la nivelul vânzărilor angro, și a intensificat comerțul transfrontalier. Aceasta rămâne fundamentul unei piețe eficiente a energiei.

(2)  Uniunea energetică urmărește să ofere consumatorilor casnici și industriali o alimentare cu energie sigură, durabilă, competitivă și la prețuri accesibile. În trecut, sistemul de energie electrică a fost dominat de monopoluri integrate pe verticală, adesea deținute de stat, cu centrale electrice nucleare sau cu combustibil fosil centralizate și de mari dimensiuni. Piața internă a energiei electrice, care a fost implementată treptat începând cu 1999, are drept obiectiv să ofere tuturor consumatorilor din Uniune, indiferent dacă sunt persoane fizice sau juridice, posibilități reale de alegere, să creeze noi oportunități de afaceri pentru întreprinderi, să promoveze modele de cooperativă ale energiei cetățenești cu valoare adăugată regională și să stimuleze comerțul transfrontalier, pentru a asigura obținerea de progrese în materie de eficiență, prețuri competitive și îmbunătățirea calității serviciilor, precum și pentru a contribui la siguranța alimentării cu energie și la dezvoltarea durabilă. Piața internă a energiei electrice a stimulat concurența, mai ales la nivelul vânzărilor angro, și a intensificat comerțul transfrontalier. Aceasta rămâne fundamentul unei piețe eficiente a energiei.

Justificare

Amendamentul este în conformitate cu obiectivele propunerii de reformare a Comisiei.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a)  Principiul „eficiența energetică înainte de toate” joacă un rol important în proiectarea pieței energiei electrice. Prin promovarea unor condiții de concurență echitabile pentru soluțiile orientate către cerere, cu ar fi consumul dispecerizabil și îmbunătățirile în materie de eficiență energetică, acesta garantează că piața poate asigura în mod eficace atingerea obiectivelor uniunii energetice și ale cadrului privind clima și energia pentru 2030.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  În trecut, consumatorii de energie electrică erau fără excepție pasivi, cumpărând adesea energie electrică la prețuri reglementate care nu aveau nicio legătură directă cu piața. În viitor, consumatorii trebuie să aibă posibilitatea de a participa activ pe piață, pe picior de egalitate cu alți participanți la piață. Pentru a integra ponderi tot mai mari de energie din surse regenerabile, viitorul sistem de energie electrică ar trebui să utilizeze toate sursele disponibile de flexibilitate, în special consumul dispecerizabil și stocarea. Pentru o decarbonizarea eficace și la cele mai mici costuri, trebuie să se încurajeze, de asemenea, eficiența energetică.

(5)  În trecut, consumatorii de energie electrică erau fără excepție pasivi, cumpărând adesea energie electrică la prețuri reglementate care nu aveau nicio legătură directă cu piața. În viitor, consumatorii trebuie să aibă posibilitatea de a participa activ pe piață, pe picior de egalitate cu alți participanți la piață. Pentru a integra ponderi tot mai mari de energie din surse regenerabile, viitorul sistem de energie electrică ar trebui să utilizeze toate sursele disponibile de flexibilitate, în special consumul dispecerizabil și stocarea. Pentru o decarbonizare eficace și la cele mai mici costuri, trebuie să se încurajeze, de asemenea, eficiența energetică și, astfel, să se reducă cererea de energie și să se stimuleze investițiile pe termen lung.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Pentru o mai mare integrare a pieței și pentru tranziția către o producție mai volatilă de energie electrică, sunt necesare eforturi sporite de coordonare a politicilor energetice naționale cu țările vecine și de utilizare a oportunităților oferite de comerțul transfrontalier cu energie electrică.

(6)  Pentru o mai mare integrare a pieței și pentru tranziția către o producție mai distribuită și volatilă de energie electrică, sunt necesare eforturi sporite de coordonare a politicilor energetice naționale cu țările vecine și de utilizare a oportunităților oferite de comerțul transfrontalier cu energie electrică.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Principiile-cheie ale pieței ar trebui să prevadă că prețurile energiei electrice se stabilesc pe baza cererii și a ofertei. Prețurile respective ar trebui să semnaleze când este nevoie de energie electrică, oferind stimulente bazate pe piață pentru investiții în surse de flexibilitate precum producerea flexibilă, interconectarea, consumul dispecerizabil sau stocarea.

(8)  Principiile-cheie ale pieței ar trebui să prevadă că prețurile energiei electrice se stabilesc pe baza cererii și a ofertei. Respectând principiul solidarității și al distribuției echitabile a costurilor, prețurile respective ar trebui să semnaleze când este nevoie de energie electrică, oferind stimulente bazate pe piață pentru investiții în surse de flexibilitate precum producerea flexibilă, interconectarea, consumul dispecerizabil sau stocarea.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Decarbonizarea sectorului energiei electrice, în cadrul căreia energia din surse regenerabile devine o parte majoră a pieței, reprezintă un obiectiv fundamental al uniunii energetice. Pe măsură ce Uniunea face progrese în direcția decarbonizării sectorului energiei electrice și a pătrunderii tot mai mari a surselor regenerabile de energie, este esențial ca piața să elimine obstacolele existente din calea comerțului transfrontalier și să încurajeze investițiile în infrastructura de sprijin, de exemplu, în producerea mai flexibilă, în interconectare, în consum dispecerizabil și în stocare. Pentru a veni în sprijinul acestei reorientări către o producere variabilă și distribuită și pentru a garanta că principiile pieței energiei vor sta la baza piețelor energiei electrice din Uniune din viitor, este esențial să se pună un accent reînnoit pe piețele pe termen scurt și pe stabilirea prețurilor pe baza principiului rarității.

(9)  Decarbonizarea sectorului energiei electrice, în cadrul căreia energia din surse regenerabile devine o parte majoră a pieței, reprezintă un obiectiv fundamental al uniunii energetice. Pe măsură ce Uniunea face progrese în direcția decarbonizării sectorului energiei electrice și a pătrunderii tot mai mari a surselor regenerabile de energie, este esențial ca piața să elimine obstacolele existente din calea comerțului transfrontalier și să încurajeze investițiile în infrastructura de sprijin, de exemplu, în producerea mai flexibilă, în interconectare, în consum dispecerizabil și în stocare. Pentru a sprijini punerea în aplicare a soluțiilor de stocare a energiei, statele membre ar trebui să ia măsuri pentru eliminarea dispozițiilor fiscale perimate care conduc la dubla impozitare. Pentru a veni în sprijinul acestei reorientări către o producere variabilă și distribuită și pentru a garanta că principiile pieței energiei vor sta la baza piețelor energiei electrice din Uniune din viitor, este esențial să se pună un accent reînnoit pe piețele pe termen scurt și pe stabilirea prețurilor pe baza principiului rarității.

Justificare

Punerea eficientă în aplicare a stocării energiei a fost împiedicată de dispoziții fiscale care conduc la o dublă impozitare. Prin urmare, statele membre ar trebui să ia măsuri pentru eliminarea acestor bariere.

Amendamentul    7

Propunere de regulament

Considerentul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(10)  Piețele pe termen scurt vor ameliora lichiditatea și concurența, permițând mai multor resurse să participe pe deplin la piață, în special celor care sunt mai flexibile. O stabilire eficace a prețurilor pe baza principiului rarității va încuraja participanții la piață să fie disponibili în momentul în care piața are cel mai mult nevoie și le garantează acestora că își pot recupera costurile pe piața angro. Prin urmare, este esențial să se asigure că sunt eliminate, pe cât posibil, plafoanele administrative și implicite ale prețurilor, pentru a permite prețurilor stabilite pe baza principiului rarității să poată crește până la valoarea pierderilor datorate întreruperii alimentării cu energie electrică. Atunci când vor fi pe deplin integrate în structura pieței, piețele pe termen scurt și stabilirea prețurilor pe baza principiului rarității vor contribui la eliminarea altor măsuri, cum ar fi mecanismele de asigurare a capacității, pentru a garanta siguranța alimentării cu energie electrică. În același timp, stabilirea prețurilor pe baza principiului rarității fără plafonarea prețurilor pe piața angro nu ar trebui să afecteze posibilitatea consumatorilor finali, în special gospodăriile și IMM-urile, de a beneficia de prețuri fiabile și stabile.

(10)  Piețele pe termen scurt vor ameliora lichiditatea și concurența, permițând mai multor resurse să participe pe deplin la piață, în special celor care sunt mai flexibile. O stabilire eficace a prețurilor pe baza principiului rarității va încuraja participanții la piață să fie disponibili în momentul în care piața are cel mai mult nevoie și le garantează acestora că își pot recupera costurile pe piața angro. Prin urmare, este esențial să se asigure că sunt eliminate, pe cât posibil, plafoanele administrative și implicite ale prețurilor, pentru a permite prețurilor stabilite pe baza principiului rarității să poată crește până la valoarea pierderilor datorate întreruperii alimentării cu energie electrică. Atunci când vor fi pe deplin integrate în structura pieței, piețele pe termen scurt și stabilirea prețurilor pe baza principiului rarității vor contribui la eliminarea altor măsuri, cum ar fi mecanismele de asigurare a capacității, pentru a garanta siguranța alimentării cu energie electrică. În același timp, stabilirea prețurilor pe baza principiului rarității fără plafonarea prețurilor pe piața angro nu ar trebui să afecteze posibilitatea consumatorilor finali, în special gospodăriile și IMM-urile, de a beneficia de prețuri fiabile, stabile și accesibile.

Amendamentul    8

Propunere de regulament

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Condiția preliminară pentru asigurarea unei concurențe reale pe piața internă a energiei electrice este perceperea unor tarife nediscriminatorii și transparente pentru utilizarea rețelei, inclusiv a liniilor de interconexiune din sistemul de transport. Capacitatea disponibilă a acestor linii ar trebui să fie stabilită la nivelurile maxime, cu respectarea normelor de siguranță privind exploatarea sigură a rețelelor.

(12)  Condiția preliminară pentru asigurarea unei concurențe reale pe piața internă a energiei electrice este perceperea unor tarife nediscriminatorii, transparente și adecvate pentru utilizarea rețelei, inclusiv a liniilor de interconexiune din sistemul de transport. Capacitatea disponibilă a acestor linii ar trebui să fie stabilită la nivelurile maxime, cu respectarea normelor de siguranță privind exploatarea sigură a rețelelor.

Justificare

Amendamentul este în conformitate cu obiectivele propunerii de reformare a Comisiei.

Amendamentul    9

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Pentru a orienta în mod eficient investițiile necesare, prețurile trebuie, de asemenea, să ofere semnale acolo unde nevoile în materie de energie electrică sunt cel mai ridicate. Într-un sistem de energie electrică zonal, pentru ca semnalele de localizare să fie corecte este necesară o determinare coerentă, obiectivă și fiabilă a zonelor de ofertare printr-un proces transparent. Pentru a asigura operarea și planificarea eficientă a rețelei de energie electrică din Uniune și pentru a transmite semnale eficace de preț pentru noi capacități de generare, pentru consumul dispecerizabil sau pentru infrastructura de transport, zonele de ofertare ar trebui să reflecte congestia structurală. În special, capacitatea interzonală nu ar trebui redusă pentru a soluționa congestia internă.

(14)  Pentru a orienta în mod eficient investițiile necesare, prețurile trebuie, de asemenea, să ofere semnale acolo unde nevoile în materie de energie electrică sunt cel mai ridicate. Într-un sistem de energie electrică zonal, pentru ca semnalele de localizare să fie corecte este necesară o determinare coerentă, obiectivă și fiabilă a zonelor de ofertare printr-un proces transparent. Pentru a asigura operarea și planificarea eficientă a rețelei de energie electrică din Uniune și pentru a transmite semnale eficace de preț pentru noi capacități de generare, pentru consumul dispecerizabil, pentru stocarea energiei sau pentru infrastructura de transport, zonele de ofertare ar trebui să reflecte congestia structurală. În special, capacitatea interzonală nu ar trebui redusă pentru a soluționa congestia internă.

Justificare

Garantează că stocarea energiei este recunoscută ca o nouă clasă de active energetice în dreptul Uniunii.

Amendamentul    10

Propunere de regulament

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Decarbonizarea eficientă a sistemului de energie electrică prin integrarea pieței impune eliminarea sistematică a obstacolelor din calea comerțului transfrontalier pentru a soluționa problema fragmentării pieței și pentru a permite consumatorilor de energie din Uniune să beneficieze pe deplin de avantajele oferite de piețele integrate ale energiei electrice și de concurență.

(15)  Decarbonizarea eficientă a sistemului de energie electrică până în 2050, prin integrarea pieței, impune eliminarea sistematică a obstacolelor din calea comerțului transfrontalier pentru a soluționa problema fragmentării pieței și pentru a permite consumatorilor de energie din Uniune să beneficieze pe deplin de avantajele oferite de piețele integrate ale energiei electrice și de concurență. Aceasta trebuie, de asemenea, să prevadă o tranziție echitabilă pentru regiunile unde se exploatează cărbunele și pentru acele părți ale pieței energiei electrice care se bazează încă într-o mare măsură pe producția de energie electrică din cărbune, deoarece dezafectarea acestora, necesară în cadrul tranziției către un sistem energetic durabil și flexibil care să permită Uniunii să respecte Acordul de la Paris, va trebui să soluționeze numeroasele probleme economice și sociale.

Justificare

Decarbonizarea trebuie să fie favorabilă incluziunii, echitabilă și convenită de toate părțile interesate și să ia în considerare impactul societal, economic și de mediu, precum și alternativele sustenabile în materie de forță a muncii, în special în cazul în care eliminarea treptată este legată de activitățile miniere. O acțiune pregătitoare privind înființarea unei platforme de dialog privind cărbunele, pentru a discuta aspecte legate de guvernanță, tranziția echitabilă și dezafectarea este pe punctul de a demara, iar normele pieței de electricitate a UE ar trebui să fie în conformitate cu aceste activități.

Amendamentul    11

Propunere de regulament

Considerentul 15 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(15a)  Ar trebui recunoscut rolul pe care-l joacă dispecerizarea prioritară pentru instalațiile de generare care utilizează surse de energie regenerabile variabile în sprijinirea Uniunii pentru îndeplinirea obiectivelor sale în materie de utilizare a energiei din surse regenerabile și de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Amendamentul    12

Propunere de regulament

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  ENTSO pentru energie electrică ar trebui să efectueze o evaluare solidă a adecvării resurselor la nivelul Uniunii pe termen mediu și lung, pentru a oferi o bază obiectivă de evaluare a preocupărilor în materie de adecvare. Preocupările legate de adecvarea resurselor abordate prin mecanismele de asigurare a capacității ar trebui să se bazeze pe evaluarea la nivelul UE.

(26)  ENTSO pentru energie electrică ar trebui să efectueze o evaluare solidă a adecvării resurselor la nivelul Uniunii pe termen mediu și lung, pentru a oferi o bază obiectivă de evaluare a preocupărilor în materie de adecvare. Evaluarea respectivă ar trebui să fie completată de evaluări mai detaliate la nivelul zonelor de ofertare, statelor membre și regiunilor. Preocupările legate de adecvarea resurselor abordate prin mecanismele de asigurare a capacității ar trebui să se bazeze pe aceste evaluări.

Amendamentul    13

Propunere de regulament

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Evaluarea adecvării resurselor pe termen mediu și lung (în intervale cuprinse între următorii 10 ani și anul următor) prevăzută în prezentul regulament are un scop diferit față de perspectivele sezoniere (pe șase luni), astfel cum sunt prevăzute la articolul 9 din [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri propus prin COM(2016) 862]. Evaluările pe termen mediu și lung sunt în principal utilizate pentru a aprecia necesitatea unor mecanisme de asigurare a capacității, în timp ce perspectivele sezoniere sunt utilizate pentru a atenționa cu privire la riscurile care ar putea surveni în următoarele șase luni și care ar putea conduce la o deteriorare semnificativă a situației alimentării cu energie electrică. În plus, centre operaționale regionale realizează, de asemenea, evaluări ale adecvării regionale, astfel cum sunt definite în legislația europeană privind exploatarea sistemelor de transport de energie electrică. Acestea sunt evaluări pe termen foarte scurt ale adecvării (în intervale cuprinse între săptămâna următoare și ziua următoare) utilizate în contextul exploatării sistemului.

(27)  Evaluarea adecvării resurselor pe termen mediu și lung (în intervale cuprinse între următorii 10 ani și anul următor) prevăzută în prezentul regulament are un scop diferit față de perspectivele sezoniere (pe șase luni), astfel cum sunt prevăzute la articolul 9 din [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri propus prin COM(2016) 862]. Evaluările pe termen mediu și lung sunt în principal utilizate pentru a aprecia necesitatea unor mecanisme de asigurare a capacității, în timp ce perspectivele sezoniere sunt utilizate pentru a atenționa cu privire la riscurile care ar putea surveni în următoarele șase luni și care ar putea conduce la o deteriorare semnificativă a situației alimentării cu energie electrică. În plus, centrele de coordonare regionale realizează, de asemenea, evaluări ale adecvării regionale, astfel cum sunt definite în legislația europeană privind exploatarea sistemelor de transport de energie electrică. Acestea sunt evaluări pe termen foarte scurt ale adecvării (în intervale cuprinse între săptămâna următoare și ziua următoare) utilizate în contextul exploatării sistemului.

 

(Această modificare se aplică întregului text. adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul    14

Propunere de regulament

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Înainte de introducerea unor mecanisme de asigurare a capacității, statele membre ar trebui să evalueze denaturările în materie de reglementare care contribuie la preocupările asociate legate de adecvarea resurselor. Ele ar trebui să aibă obligația de a adopta măsuri de eliminare a denaturărilor identificate, inclusiv un calendar pentru punerea în aplicare a acestor măsuri. Ar trebui introduse mecanisme de asigurare a capacității numai pentru problemele rămase care nu pot fi soluționate prin eliminarea denaturărilor respective.

(28)  Înainte de introducerea unor mecanisme de asigurare a capacității, statele membre ar trebui să evalueze denaturările în materie de reglementare care contribuie la preocupările asociate legate de adecvarea resurselor. Ele ar trebui să aibă obligația de a adopta măsuri de eliminare a denaturărilor identificate, inclusiv un calendar pentru punerea în aplicare a acestor măsuri. Ar trebui introduse mecanisme de asigurare a capacității numai pentru problemele rămase, cum ar fi securitatea aprovizionării cu energie, care nu pot fi soluționate prin eliminarea denaturărilor respective.

Amendamentul    15

Propunere de regulament

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Ar trebui să se stabilească norme detaliate pentru facilitarea unei participări transfrontaliere eficace la mecanismele de asigurare a capacității, în afară de schemele de rezervă. Operatorii de transport și de sistem transfrontalieri ar trebui să acționeze ca facilitatori pentru producătorii interesați care doresc să participe la mecanismele de asigurare a capacității din alte state membre. Prin urmare, aceștia ar trebui să calculeze capacitățile până la care ar fi posibilă participarea transfrontalieră, să permită participarea și să verifice disponibilitățile existente. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să asigure respectarea normelor transfrontaliere în statele membre.

(31)  Ar trebui să se stabilească norme detaliate pentru facilitarea unei participări transfrontaliere eficace la mecanismele de asigurare a capacității, în afară de rezervele strategice. Operatorii de transport și de sistem transfrontalieri ar trebui să acționeze ca facilitatori pentru producătorii interesați care doresc să participe la mecanismele de asigurare a capacității din alte state membre. Prin urmare, aceștia ar trebui să calculeze capacitățile până la care ar fi posibilă participarea transfrontalieră, să permită participarea și să verifice disponibilitățile existente. Autoritățile naționale de reglementare ar trebui să asigure respectarea normelor transfrontaliere în statele membre.

Amendamentul    16

Propunere de regulament

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Având în vedere diferențele dintre sistemele energetice naționale și limitările tehnice ale rețelelor de energie electrică existente, cea mai bună abordare pentru a realiza progrese în ceea ce privește integrarea piețelor va fi adesea la nivel regional. Prin urmare, cooperarea regională a operatorilor de transport și de sistem ar trebui consolidată. Pentru a asigura o cooperare eficientă, un nou cadru de reglementare ar trebui să prevadă o guvernanță regională și o supraveghere reglementară mai solidă, inclusiv prin consolidarea puterii de decizie a agenției în ceea ce privește aspectele transfrontaliere. De asemenea, ar putea fi necesară o mai strânsă cooperare între statele membre în situații de criză, pentru a spori siguranța alimentării cu energie electrică și pentru a limita denaturările pieței.

(32)  Având în vedere diferențele dintre sistemele energetice naționale și limitările tehnice ale rețelelor de energie electrică existente, cea mai bună abordare și cea mai rentabilă pentru a realiza progrese în ceea ce privește integrarea piețelor va fi adesea la nivel regional. Prin urmare, cooperarea regională a operatorilor de transport și de sistem ar trebui consolidată. Pentru a asigura o cooperare eficientă, un nou cadru de reglementare ar trebui să prevadă o guvernanță regională și o supraveghere reglementară mai solidă, inclusiv prin consolidarea puterii de decizie a agenției în ceea ce privește aspectele transfrontaliere. De asemenea, ar putea fi necesară o mai strânsă cooperare între statele membre în situații de criză, pentru a spori siguranța alimentării cu energie electrică și pentru a limita denaturările pieței.

Amendamentul    17

Propunere de regulament

Considerentul 35

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(35)  Centrele operaționale regionale ar trebui să îndeplinească funcții în care regionalizarea aduce o valoare adăugată în comparație cu funcțiile îndeplinite la nivel național. Funcțiile centrelor operaționale regionale ar trebui să cuprindă funcțiile îndeplinite de centrele de coordonare a securității la nivel regional, precum și funcții suplimentare care țin de exploatarea sistemului, de funcționarea pieței și de pregătirea pentru riscuri. Funcțiile îndeplinite de centrele operaționale regionale ar trebui să excludă exploatarea în timp real a sistemului de energie electrică.

(35)  Centrele de coordonare regionale ar trebui să îndeplinească funcții în care regionalizarea aduce o valoare adăugată în comparație cu funcțiile îndeplinite la nivel național. Funcțiile centrelor de coordonare regionale ar trebui să cuprindă funcțiile îndeplinite de centrele de coordonare a securității la nivel regional, precum și funcții suplimentare cu importanță regională. Funcțiile îndeplinite de centrele de coordonare regionale ar trebui să excludă exploatarea în timp real a sistemului de energie electrică.

Amendamentul    18

Propunere de regulament

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Centrele operaționale regionale ar trebui, în primul rând, să acționeze în interesul exploatării sistemului și al funcționării pieței din regiune, și nu în interesul unei entități unice. Prin urmare, centrelor operaționale regionale ar trebui să li se acorde putere de decizie pentru a acționa și a coordona acțiuni care trebuie întreprinse de operatorii de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului pentru anumite funcții, precum și un rol consultativ sporit pentru celelalte funcții.

(36)  Centrele de coordonare regionale ar trebui, în primul rând, să acționeze în interesul exploatării sistemului și al funcționării pieței din regiune, și nu în interesul unei entități unice. Prin urmare, centrele de coordonare regionale ar trebui să dețină un rol consultativ sporit prin capacitatea lor de a emite recomandări.

Amendamentul    19

Propunere de regulament

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  Pentru a spori eficiența rețelelor de distribuție a energiei electrice din Uniune și pentru a asigura o cooperare strânsă cu operatorii de transport și de sistem și cu ENTSO pentru energie electrică, ar trebui să se instituie o entitate europeană a operatorilor de sisteme de distribuție în cadrul Uniunii („entitatea OSD UE”). Atribuțiile OSD UE ar trebui să fie clar definite, iar metoda sa de lucru ar trebui să asigure eficiența, transparența și reprezentativitatea în rândul operatorilor sistemului de distribuție din Uniune. Entitatea OSD UE ar trebui să coopereze îndeaproape cu ENTSO pentru energie electrică la elaborarea și, după caz, la punerea în aplicare a codurilor de rețea și ar trebui să ofere orientări privind integrarea, printre altele, a producerii distribuite și a stocării în rețelele de distribuție sau privind alte aspecte care se referă la gestionarea rețelelor de distribuție.

(38)  Pentru a spori eficiența rețelelor de distribuție a energiei electrice din Uniune și pentru a asigura o cooperare strânsă cu operatorii de transport și de sistem și cu ENTSO pentru energie electrică, ar trebui să se instituie o entitate europeană a operatorilor de sisteme de distribuție în cadrul Uniunii („entitatea OSD UE”). Atribuțiile OSD UE ar trebui să fie clar definite, iar metoda sa de lucru ar trebui să asigure independența, neutralitatea, eficiența, transparența și reprezentativitatea în rândul operatorilor sistemului de distribuție din Uniune, respectând particularitățile regionale ale rețelelor de distribuție. Entitatea OSD UE ar trebui să coopereze îndeaproape cu ENTSO pentru energie electrică la elaborarea și, după caz, la punerea în aplicare a codurilor de rețea și ar trebui să ofere orientări privind integrarea, printre altele, a producerii distribuite și a stocării în rețelele de distribuție sau privind alte aspecte care se referă la gestionarea rețelelor de distribuție.

Justificare

Rețelele de distribuție din Europa variază în mare măsură: de la nivelul tensiunii, topologia, profilul natural din anumite zone până la tiparele de consum ale utilizatorilor. Aceste particularități trebuie să fie luate în considerare în cadrul funcționării unei entități OSD UE.

Amendamentul    20

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  construirea unui fundament pentru realizarea eficientă a obiectivelor uniunii energetice europene și, în special, a cadrului privind clima și energia pentru 203030, permițând pieței să emită semnale pentru sporirea flexibilității și stimularea decarbonizării și a inovării;

(a)  construirea unui fundament pentru realizarea eficientă a obiectivelor uniunii energetice europene și, în special, a cadrului privind clima și energia pentru 203030, permițând pieței să emită semnale pentru sporirea flexibilității, a eficienței energetice și a inovării, luând, de asemenea, în considerare rolul liniilor de interconexiune și ponderea în creștere a surselor de energie regenerabile pentru tranziția la un sistem energetic durabil;

_________________

_________________

30 COM/2014/015 final.

30 COM/2014/015 final.

Amendamentul    21

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  stabilirea unor principii fundamentale pentru buna funcționare a piețelor integrate ale energiei electrice, care să asigure accesul nediscriminatoriu la piață al tuturor furnizorilor de resurse și consumatorilor de energie electrică, să abiliteze consumatorii, să permită consumul dispecerizabil și eficiența energetică, să faciliteze agregarea cererii și a ofertei distribuite și să contribuie la decarbonizarea economiei prin integrarea pieței și remunerarea în funcție de piață a energiei electrice produse din surse regenerabile;

(b)  stabilirea unor principii fundamentale pentru buna funcționare a piețelor integrate ale energiei electrice, care să asigure accesul nediscriminatoriu la piață al tuturor furnizorilor de resurse și consumatorilor de energie electrică, să abiliteze consumatorii, să permită consumul dispecerizabil, stocarea energiei și eficiența energetică, să faciliteze agregarea cererii și a ofertei distribuite, să promoveze niveluri suficiente de interconexiuni de energie electrică și să contribuie la decarbonizarea economiei prin integrarea pieței și remunerarea în funcție de piață a energiei electrice produse din surse regenerabile;

Amendamentul    22

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  „congestie” înseamnă o situație în care nu pot fi acceptate toate solicitările participanților la piață de a face tranzacții comerciale între două zone de ofertare deoarece acestea ar afecta semnificativ fluxurile fizice pe elemente de rețea care nu pot face față fluxurilor respective ;

(c)  „congestie” înseamnă o situație în care nu pot fi acceptate toate solicitările participanților la piață de a face tranzacții comerciale deoarece acestea ar afecta semnificativ fluxurile fizice pe elemente de rețea care nu pot face față fluxurilor respective.

Justificare

Definiția originală ar stipula că congestiile pot avea loc doar între două zone de ofertare și nu în interiorul zonei de ofertare. Amendamentul este, de asemenea, necesar pentru a se alinia la definiția zonelor de ofertare.

Amendamentul    23

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera u

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(u)  „mecanism de asigurare a capacității” înseamnă o măsură administrativă pentru a se asigura atingerea nivelului dorit de siguranță a alimentării cu energie electrică prin remunerarea resurselor pentru disponibilitatea acestora, fără a include măsuri referitoare la servicii auxiliare;

(u)  „mecanism de asigurare a capacității” înseamnă o măsură administrativă pentru a se asigura atingerea nivelului necesar de siguranță a alimentării cu energie electrică prin remunerarea resurselor pentru disponibilitatea acestora, fără a include măsuri referitoare la servicii auxiliare, adoptată în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament și în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat și cu principiile necesității, proporționalității și nediscriminării;

Amendamentul    24

Propunere de regulament

Articolul 2 – alineatul 2 – litera v

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(v)  „rezervă strategică” înseamnă un mecanism de asigurare a capacității în care resursele sunt dispecerizate numai în cazul în care piața pentru ziua următoare și piața intrazilnică nu au reușit să ajungă la echilibru, operatorii de transport și de sistem și-au epuizat resursele de echilibrare prin care să stabilească un echilibru între cerere și ofertă, iar dezechilibrele de pe piață în perioadele în care rezervele au fost dispecerizate se decontează la valoarea pierderilor datorate întreruperii alimentării cu energie electrică;

(v)  „rezervă strategică” înseamnă un mecanism de asigurare a capacității în care resursele sunt păstrate în afara pieței și sunt dispecerizate numai în cazul în care piața pentru ziua următoare nu au reușit să ajungă la echilibru, operatorii de transport și de sistem și-au epuizat resursele de echilibrare prin care să stabilească un echilibru între cerere și ofertă, iar dezechilibrele de pe piață în perioadele în care rezervele au fost dispecerizate se decontează la valoarea pierderilor datorate întreruperii alimentării cu energie electrică;

Amendamentul    25

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  prețurile se formează în funcție de cerere și ofertă;

(a)  prețurile reflectă în general cererea și oferta;

Amendamentul    26

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  se evită acțiunile care împiedică formarea prețurilor în funcție de cerere și ofertă sau care descurajează dezvoltarea unei produceri mai flexibile, a producerii cu emisii scăzute de dioxid de carbon sau a unei cereri mai flexibile;

(b)  se evită acțiunile care împiedică formarea prețurilor în funcție de cerere și ofertă cu excepția cazului în care acestea urmăresc asigurarea solidarității și a distribuției echitabile a costurilor și iau suficient în considerare consumatorii care suferă de sărăcie energetică;

Amendamentul    27

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  se promovează dezvoltarea unei producții de energie mai flexibile, cu emisii scăzute de carbon, și o cerere mai flexibilă;

Amendamentul    28

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)   operatorii pieței au obligația de a evalua riscul pe care îl prezintă noile produse și servicii în detrimentul clienților casnici și de a-și adapta ofertele în consecință;

Amendamentul    29

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera c b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)   autoritățile naționale de reglementare monitorizează evoluțiile pieței și modifică protecțiile, dacă este cazul;

Amendamentul    30

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  participarea la piață a consumatorilor și a întreprinderilor mici este posibilă prin agregarea producerii de la mai multe instalații de producere sau a consumului de la mai multe locuri de consum pentru a face oferte comune pe piața energiei electrice și pentru a fi exploatate în comun în sistemul de energie electrică, sub rezerva respectării normelor în materie de concurență prevăzute de tratatul UE;

(d)  participarea la piață a consumatorilor și a întreprinderilor mici este posibilă individual, colectiv, prin participarea la o comunitate energetică locală, și încurajată prin agregarea producerii de la mai multe instalații de producere sau a consumului de la mai multe locuri de consum pentru a face oferte comune pe piața energiei electrice și pentru a fi exploatate în comun în sistemul de energie electrică, sub rezerva respectării normelor în materie de concurență prevăzute de tratatul UE;

Justificare

Principiile generale pentru piața energiei electrice a Uniunii ar trebui să ofere o bază pentru recunoașterea și încurajarea tuturor formelor de participare activă a consumatorilor, nu doar prin intermediul agregării.

Amendamentul    31

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  normele pieței sprijină decarbonizarea economiei prin facilitarea integrării energiei electrice din surse regenerabile de energie și prin oferirea de stimulente pentru eficiența energetică;

(e)  normele pieței sprijină decarbonizarea economiei prin oferirea de stimulente pentru integrarea energiei electrice din surse regenerabile de energie și pentru eficiența energetică;

Amendamentul    32

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  normele pieței oferă stimulente adecvate pentru investiții în producere, în stocare, în eficiență energetică și în consum dispecerizabil, pentru a răspunde nevoilor pieței și pentru a garanta astfel siguranța alimentării cu energie electrică;

(f)  normele pieței urmăresc să ofere stimulente adecvate pentru investiții în producere, în special pentru investiții pe termen lung în producerea de energie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, în stocare, în eficiență energetică și în consum dispecerizabil, pentru a răspunde nevoilor pieței și pentru a garanta astfel siguranța alimentării cu energie electrică;

Amendamentul    33

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  se evită obstacolele din calea fluxurilor transfrontaliere de energie electrică și a tranzacțiilor transfrontaliere pe piețele energiei electrice și piețele serviciilor conexe;

(g)  se elimină obstacolele din calea fluxurilor transfrontaliere de energie electrică și a tranzacțiilor transfrontaliere pe piețele energiei electrice și piețele serviciilor conexe;

Amendamentul    34

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  toate resursele de producere, de stocare și ale părții de consum participă la piață în condiții de egalitate;

(i)  toate resursele de producere, de stocare și ale părții de consum participă la piață în condiții de egalitate, într-o manieră care să reflecte beneficiile și costurile pe care fiecare le oferă mediului înconjurător și sistemului, caracterul durabil al acestora și contribuțiile lor la obiectivele de decarbonizare prevăzute în Acordul de la Paris din 2015 și în Directiva (UE) .../... (Directiva privind energia din surse regenerabile);

Amendamentul    35

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m)  normele pieței permit intrarea și ieșirea întreprinderilor producătoare de energie electrică și a întreprinderilor furnizoare de energie electrică pe baza evaluării proprii a viabilității economice și financiare a operațiunilor lor;

(m)  normele pieței permit intrarea și ieșirea întreprinderilor producătoare de energie electrică și a întreprinderilor de stocare a energiei și furnizoare de energie electrică pe baza evaluării proprii a viabilității economice și financiare a operațiunilor lor;

Justificare

Întrucât stocarea este definită ca o activitate separată în sistemul de energie electrică, întreprinderile de stocare trebuie să poată lua decizii privind intrarea pe piață sau ieșirea de pe piață în aceleași condiții ca alți participanți la piață.

Amendamentul    36

Propunere de regulament

Articolul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 3a

 

Tranziția echitabilă

 

Comisia sprijină statele membre care adoptă o strategie națională pentru reducerea progresivă a capacității instalate de producere de energie electrică pe bază de cărbune și a capacității instalate de minerit, prin toate mijloacele disponibile, inclusiv prin sprijin financiar specific, pentru a permite o „tranziție echitabilă” în regiunile afectate de schimbări structurale. Comisia ajută statele membre să facă față impactului social, industrial și asupra competențelor al tranziției la o energie curată. Comisia lucrează în strânsă colaborare cu actorii din regiunile cu utilizare intensivă a cărbunelui și cu emisii ridicate de dioxid de carbon, oferă îndrumări, în special privind accesul la fondurile și programele disponibile și pentru utilizarea acestora, și încurajează schimbul de bune practici, inclusiv discuțiile privind foile de parcurs industriale și nevoile în materie de recalificare, prin platforme specializate, inclusiv prin inițiativa privind o tranziție echitabilă pentru lucrători și comunități stabilită de Regulamentul (EU) .../... [Regulamentul privind guvernanța].

Amendamentul    37

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Toți participanții la piață trebuie să vizeze echilibrul sistemului și sunt responsabili din punct de vedere financiar pentru dezechilibrele cauzate de ei în sistem. Aceștia fie sunt părți responsabile pentru echilibru, fie își deleagă responsabilitatea unei părți responsabile pentru echilibru la alegerea lor.

1.  Toți participanții la piață urmăresc echilibrul sistemului și sunt responsabili din punct de vedere financiar pentru dezechilibrele cauzate de ei în sistem, cu condiția ca toți participanții la piață să aibă acces la piețele de echilibrare și la piețele intrazilnice în conformitate cu articolele 5 și 6. Aceștia fie sunt părți responsabile pentru echilibru, fie își deleagă responsabilitatea unei părți responsabile pentru echilibru la alegerea lor.

Amendamentul    38

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre pot prevedea o derogare de la responsabilitatea pentru echilibru în ceea ce privește:

2.  După consultarea operatorilor de distribuție, statele membre pot prevedea o derogare de la responsabilitatea pentru echilibru în ceea ce privește:

Amendamentul    39

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  proiectele demonstrative;

eliminat

Amendamentul    40

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  instalațiile care beneficiază de sprijin aprobat de Comisie în conformitate cu normele Uniunii în materie de ajutoare de stat în temeiul articolelor 107-109 din TFUE și puse în funcțiune înainte de [OP: data intrării în vigoare] Statele membre pot, în conformitate cu normele Uniunii privind ajutoarele de stat, să stimuleze participanții la piață care beneficiază integral sau parțial de o derogare de la responsabilitatea de echilibrare să își asume integral responsabilitatea de echilibrare contra unei compensații adecvate.

(c)  instalațiile care beneficiază de sprijin aprobat de Comisie în conformitate cu normele Uniunii în materie de ajutoare de stat în temeiul articolelor 107-109 din TFUE și puse în funcțiune înainte de [OP: data intrării în vigoare]. Statele membre pot, în conformitate cu normele Uniunii privind ajutoarele de stat, să ofere stimulente participanților la piață care beneficiază integral sau parțial de o derogare de la consecințele financiare ale responsabilității pentru echilibru, astfel încât aceștia să își asume integral responsabilitatea de echilibrare contra unei compensații adecvate.

Amendamentul    41

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Toți participanții la piață au acces la piața de echilibrare, fie în mod individual, fie prin agregare. Normele și produsele pieței de echilibrare țin seama de necesitatea de a integra atât ponderi din ce în ce mai mari de producere variabilă, cât și creșterea răspunsului părții de consum și apariția unor noi tehnologii.

1.  Toți participanții la piață au acces deplin la piața de echilibrare, fie în mod individual, fie prin agregare. Normele și produsele pieței de echilibrare țin seama de necesitatea de a integra atât ponderi din ce în ce mai mari de producere variabilă, cât și creșterea răspunsului părții de consum și apariția unor noi tehnologii.

Amendamentul    42

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Piețele de echilibrare sunt organizate în așa fel încât să se asigure în mod eficace nediscriminarea participanților la piață, ținând seama de diferitele capacități tehnice de producere a energiei din surse regenerabile variabile, de răspunsul părții de consum și de stocare.

2.  Piețele de echilibrare sunt organizate în așa fel încât să se asigure în mod eficace nediscriminarea participanților la piață. Piețele de echilibrare sunt concepute pentru a permite o participare cât mai largă a surselor regenerabile de energie, inclusiv în special producerea mică descentralizată și producerea distribuită. Normele privind piețele de echilibrare se asigură că comunitățile de energie au un acces proporțional și simplu la piață.

Amendamentul    43

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Dimensionarea capacității de rezervă se realizează la nivel regional în conformitate cu punctul 7 din anexa I. Centrele operaționale regionale sprijină operatorii de transport și de sistem în ceea ce privește stabilirea capacități de echilibrare care trebuie achiziționată în conformitate cu punctul 8 din anexa I.

7.  Dimensionarea capacității de rezervă se realizează la nivel regional în conformitate cu punctul 7 din anexa I. Centrele de coordonare la nivel regional sprijină operatorii de transport și de sistem în ceea ce privește stabilirea capacități de echilibrare care trebuie achiziționată în conformitate cu punctul 8 din anexa I.

Amendamentul    44

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Achiziționarea capacității de echilibrare se facilitează la nivel regional în conformitate cu punctul 8 din anexa I. Achizițiile se bazează pe o piață primară și sunt organizate în așa fel încât să fie nediscriminatorii pentru participanții la piață în procesul de precalificare, în mod individual sau prin agregare.

8.  Achiziționarea capacității de echilibrare se facilitează la nivel regional în conformitate cu punctul 8 din anexa I. Achizițiile se bazează pe o piață primară și sunt nediscriminatorii pentru participanții la piață în procesul de precalificare, inclusiv în special în cazul în care participarea are loc în mod individual sau prin agregare.

Amendamentul    45

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  Achiziționarea capacității de echilibrare ascendente și a capacității de echilibrare descendente se efectuează separat. Contractarea se efectuează pentru o perioadă de cel mult o zi înainte de furnizarea capacității de echilibrare, iar perioada de contractare are o durată de maxim o zi.

9.  Achiziționarea capacității de echilibrare ascendente și a capacității de echilibrare descendente se efectuează separat. Contractarea se efectuează pentru o perioadă de cel mult o zi înainte de furnizarea capacității de echilibrare, iar perioada de contractare are o durată de maxim o zi. În conformitate cu articolul 34 alineatul (6) și cu articolul 36 alineatul (10) din orientările privind echilibrarea, fiecare operator de transport și de sistem poate transmite o propunere autorității de reglementare competente prin care să solicite scutirea de la normele privind achizițiile în conformitate cu prezentul alineat.

 

Cererile de derogare respective includ:

 

(a)  precizarea perioadei în care s-ar aplica derogarea;

 

(b)  precizarea volumului capacității de echilibrare pentru care s-ar aplica derogarea;

 

(c)  analiza impactului unei astfel de derogări asupra participării resurselor de echilibrare; și

 

(d)  justificarea derogării, prin care să se demonstreze că această derogare ar conduce la creșterea eficienței economice.

Amendamentul    46

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sunt organizate în așa fel încât să fie nediscriminatorii;

(a)  sunt nediscriminatorii;

Justificare

Principiul nediscriminării pe piețele pentru ziua următoare și intrazilnice ar trebui să producă efecte juridice fără acțiuni suplimentare din partea statelor membre.

Amendamentul    47

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Operatorii pieței trebuie să furnizeze produse pentru tranzacționare pe piețele pentru ziua următoare și intrazilnice care să fie de dimensiuni suficient de mici, dimensiunea ofertei minime fiind de 1 megawatt sau mai puțin, pentru a permite participarea eficace a răspunsului părții de consum, a stocării energiei și a surselor regenerabile de energie la scară mică.

3.  Operatorii pieței trebuie să furnizeze produse pentru tranzacționare pe piețele pentru ziua următoare și intrazilnice care să fie de dimensiuni suficient de mici, dimensiunea ofertei minime fiind de 1 megawatt sau mai puțin, pentru a permite participarea eficace a răspunsului părții de consum, a stocării energiei și a surselor regenerabile de energie la scară mică, inclusiv pentru comunitățile de energie printr-un acces proporțional și simplu.

Amendamentul    48

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Nu există nicio limită maximă a prețului cu ridicata al energiei electrice, cu excepția cazului în care acesta este stabilit la valoarea pierderilor datorate întreruperii alimentării cu energie electrică, determinată în conformitate cu articolul 10. Nu există nicio limită minimă a prețului cu ridicata al energiei electrice, decât dacă acesta este stabilit la o valoare de minus 2 000 EUR sau mai puțin, și, în cazul în care se atinge sau se anticipează că se va atinge valoarea respectivă, dacă este stabilit la o valoare mai mică pentru ziua următoare. Această dispoziție se aplică, printre altele, ofertării și compensării în toate intervalele de timp și include energia de echilibrare și prețurile de dezechilibru.

1.  Nu există nicio limită maximă a prețului cu ridicata al energiei electrice, cu excepția cazului în care acesta este stabilit la valoarea pierderilor datorate întreruperii alimentării cu energie electrică, determinată în conformitate cu articolul 10. Pe piețele cu un grad ridicat de interconectare, aceste limite maxime sunt stabilite la același nivel în toate zonele de ofertare și în toate piețele pentru a se evita denaturările pieței. Nu există nicio limită minimă a prețului cu ridicata al energiei electrice, decât dacă acesta este stabilit la o valoare de minus 2 000 EUR sau mai puțin, și, în cazul în care se atinge sau se anticipează că se va atinge valoarea respectivă, dacă este stabilit la o valoare mai mică pentru ziua următoare. Această dispoziție se aplică, printre altele, ofertării și compensării în toate intervalele de timp și include energia de echilibrare și prețurile de dezechilibru.

Justificare

Pe piețele cu un grad ridicat de interconectare ar trebui să se asigure o limită tehnică uniformă a prețurilor. Fără astfel de limite uniforme, ar putea exista probleme în perioadele de deficit, deoarece participanții de pe piață ar fi limitați în mod artificial la concurența transfrontalieră din cauza diferențelor în capacitatea de a prezenta oferte de preț.

Amendamentul    49

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  La dispecerizarea instalațiilor de producere de energie electrică, operatorii de transport și de sistem acordă prioritate instalațiilor de producere care utilizează surse de energie regenerabile, cogenerării de înaltă eficiență provenite de la mici instalații de producere sau instalațiilor de producere care utilizează tehnologii emergente, după cum urmează:

2.  La dispecerizarea instalațiilor de producere de energie electrică, operatorii de transport și de sistem și operatorii de sisteme de distribuție acordă prioritate instalațiilor de producere și de stocare care utilizează surse de energie regenerabile, cogenerării de înaltă eficiență provenite de la mici instalații de producere sau instalațiilor de producere care utilizează tehnologii emergente, după cum urmează:

(a)  instalațiile de producere care utilizează surse regenerabile de energie sau cogenerare de înaltă eficiență, cu o capacitate instalată de producere a energiei electrice instalată mai mică de 500 kW; or

(a)  instalațiile de producere care utilizează surse regenerabile de energie sau cogenerare de înaltă eficiență, cu o capacitate instalată de producere a energiei electrice instalată mai mică de 500 kW; sau

(b)  proiecte demonstrative pentru tehnologii inovatoare.

(b)  proiecte demonstrative pentru tehnologii inovatoare.

Amendamentul    50

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Instalațiile de producere care utilizează surse de energie regenerabile sau cogenerare de înaltă eficiență, care au fost puse în funcțiune înainte de [OP: data intrării în vigoare] și care, la momentul punerii în funcțiune, făceau obiectul dispecerizării prioritare în temeiul articolului 15 alineatul (5) din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului sau în temeiul articolului 16 alineatul (2) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului1, fac în continuare obiectul dispecerizării prioritare. Dispecerizarea prioritară nu se mai aplică de la data la care instalația de producere suferă modificări semnificative, așa cum este cazul cel puțin în situația în care este necesară încheierea unui nou contract de racordare sau capacitatea de producere crește.

4.  Pentru a menține un cadru de reglementare stabil pentru investitori, instalațiile de producere sau de stocare care utilizează surse de energie regenerabile sau cogenerare de înaltă eficiență, care au fost puse în funcțiune înainte de [OP: data intrării în vigoare] și care, la momentul punerii în funcțiune, făceau obiectul dispecerizării prioritare în temeiul articolului 15 alineatul (5) din Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului sau în temeiul articolului 16 alineatul (2) din Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului, fac în continuare obiectul dispecerizării prioritare. Dispecerizarea prioritară nu se mai aplică de la data la care instalația de producere sau de stocare suferă modificări semnificative, așa cum este cazul cel puțin în situația în care este necesară încheierea unui nou contract de racordare sau capacitatea de producere sau de stocare crește.

–––––––––––––

–––––––––––––

1.  Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16).

1.  Directiva 2009/28/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, de modificare și ulterior de abrogare a Directivelor 2001/77/CE și 2003/30/CE (JO L 140, 5.6.2009, p. 16).

Amendamentul    51

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre pot, în conformitate cu normele Uniunii privind ajutoarele de stat, să încurajeze participanții la piață care beneficiază de acces prioritar să renunțe la dispecerizarea prioritară în schimbul unei compensații adecvate.

Amendamentul    52

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Statele membre respectă dispozițiile din prezentul articol prin procesul de raportare pe piața internă a energiei, astfel cum se prevede la articolul 21 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind guvernanța].

 

Înainte de eliminarea dispecerizării prioritare în conformitate cu alineatele (2) și (3), statele membre se asigură, în special, că toate piețele sunt deschise complet, inclusiv toate serviciile auxiliare, la participarea surselor regenerabile de energie, că normele de distribuție sunt pe deplin transparente și bazate pe piață, că s-a stabilit o metodologie transparentă referitoare la normele privind restricționarea și că eliminarea dispecerizării prioritare pentru instalațiile de producere care utilizează surse de energie regenerabile nu ar submina contribuția acestora la:

 

(a)  obiectivul UE pentru 2030, astfel cum este stabilit în Directiva privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile;

 

(b)  reducerea, până în 2030, a emisiilor totale de gaze cu efect de seră la nivelul Uniunii cu cel puțin 40 % față de nivelul din 1990, astfel cum se prevede în cadrul angajamentului de reducere preconizat, stabilit la nivel național, al UE și statele sale membre care a fost prezentat Secretariatului Convenției-cadru a Națiunilor Unite asupra schimbărilor climatice.

Amendamentul    53

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Resursele restricționate sau redispecerizate trebuie selectate dintre instalațiile de producere sau locurile de consum care depun oferte de restricționare sau de redispecerizare utilizând mecanisme de piață și trebuie compensate financiar. Restricționarea sau redispecerizarea producerii sau redispecerizarea consumului dispecerizabil care nu se bazează pe piață se utilizează numai dacă nu este disponibilă nicio alternativă bazată pe piață, dacă au fost utilizate toate resursele bazate pe piață sau dacă numărul instalațiilor de producere sau al locurilor de consum disponibile în zona în care sunt situate instalații de producere sau locuri de consum adecvate pentru furnizarea serviciului respectiv este prea mic pentru a asigura o concurență efectivă. Furnizarea de resurse bazate pe piață este deschisă tuturor tehnologiilor de producere, stocării și consumului dispecerizabil, inclusiv operatorilor situați în alte state membre, cu excepția cazului în care acest lucru nu este fezabil din punct de vedere tehnic.

2.  Resursele restricționate sau redispecerizate sunt selectate dintre instalațiile de producere sau locurile de consum care depun oferte de restricționare sau de redispecerizare utilizând mecanisme de piață și sunt pe deplin compensate financiar. Participarea la mecanismele bazate pe piață este voluntară pentru toți participanții de pe piață, în special pentru producția de mici dimensiuni, descentralizată și distribuită. Restricționarea sau redispecerizarea producerii sau redispecerizarea consumului dispecerizabil care nu se bazează pe piață se utilizează numai dacă nu este disponibilă nicio alternativă bazată pe piață, dacă au fost utilizate toate resursele bazate pe piață sau dacă numărul instalațiilor de producere sau al locurilor de consum disponibile în zona în care sunt situate instalații de producere sau locuri de consum adecvate pentru furnizarea serviciului respectiv este prea mic pentru a asigura o concurență efectivă. Furnizarea de resurse bazate pe piață este deschisă tuturor tehnologiilor de producere, stocării și consumului dispecerizabil, inclusiv operatorilor situați în alte state membre, cu excepția cazului în care acest lucru nu este fezabil din punct de vedere tehnic.

Amendamentul    54

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Operatorii de sistem responsabili transmit autorității de reglementare competente, cel puțin o dată pe an, un raport cu privire la restricționarea sau la redispecerizarea descendentă a instalațiilor de producere care utilizează surse de energie regenerabile sau cogenerare de înaltă eficiență și cu privire la măsurile luate pentru a reduce necesitatea unei astfel de restricționări sau redispecerizări descendente în viitor. Restricționarea sau redispecerizarea instalațiilor de producere care utilizează surse de energie regenerabile sau cogenerare de înaltă eficiență fac obiectul compensării în temeiul alineatului (6).

3.  Operatorii de sistem responsabili transmit autorității de reglementare competente și ACER, cel puțin o dată pe an, un raport cu privire la:

 

-  nivelul de dezvoltare și eficacitate al mecanismelor de restricționare sau redispecerizare bazate pe piață pentru instalațiile de producere, stocare sau de consum dispecerizabil;

 

-  motivele, volumele și tipurile de tehnologii care fac obiectul restricționării sau redispecerizării descendente a instalațiilor de producere care utilizează surse de energie regenerabile sau cogenerare de înaltă eficiență

 

-  măsurile luate pentru a reduce necesitatea restricționării sau redispecerizării descendente; și

 

-  cererile și angajamentele contractuale cu unitățile de producere pentru ca acestea să funcționeze la un anumit nivel de alimentare cu energie electrică; operatorii de sistem justifică necesitatea unor astfel de aranjamente și măsura în care aceste servicii nu au putut fi furnizate de alte resurse, indicând dacă această situație este în conformitate principiul realizării obiectivelor Uniunii la cel mai mic cost.

 

Autoritățile de reglementare evaluează anual interesul pieței.

 

Restricționarea sau redispecerizarea instalațiilor de producere sau stocare care utilizează surse de energie regenerabile sau cogenerare de înaltă eficiență fac obiectul compensării în temeiul alineatului (6).

Amendamentul    55

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  garantează capacitatea rețelelor de transport și de distribuție de a transporta energie electrică produsă din surse regenerabile sau prin cogenerare de înaltă eficiență cu un grad minim posibil de restricționare sau de redispecerizare. Acest lucru nu îi împiedică să ia în calcul la planificarea rețelei un grad limitat de restricționare și de redispecerizare, atunci când se dovedește a fi mai eficient din punct de vedere economic și nu depășește 5 % din capacitățile instalate care utilizează surse regenerabile de energie sau cogenerarea de înaltă eficiență în zona lor de competență;

(a)  garantează capacitatea rețelelor de transport și de distribuție de a transporta energie electrică produsă sau stocată din surse regenerabile sau prin cogenerare de înaltă eficiență cu un grad minim posibil de restricționare sau de redispecerizare. Acest lucru nu îi împiedică să ia în calcul la planificarea rețelei un grad limitat de restricționare și de redispecerizare, atunci când se dovedește a fi mai eficient din punct de vedere economic și nu depășește 5 % din capacitățile instalate sau de stocare care utilizează surse regenerabile de energie, consumul dispecerizabil sau cogenerarea de înaltă eficiență în punctul de conectare, cu condiția ca părțile interesate să fie consultate în mod corespunzător înainte de aprobare;

Amendamentul    56

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  iau măsuri operaționale adecvate legate de rețelele electrice și de piață pentru a reduce la minimum restricționarea sau redispecerizarea descendentă a energiei electrice produse din surse regenerabile sau prin cogenerare de înaltă eficiență.

(b)  se asigură că rețelele lor sunt suficient de flexibile, astfel încât să le poată gestiona în conformitate cu articolul 51 din Directiva .../... (Directiva privind energia electrică).

Amendamentul    57

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 4 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  iau măsuri operaționale adecvate legate de rețelele electrice și de piață pentru a utiliza în mod eficient toată energia electrică produsă din surse regenerabile sau prin cogenerare de înaltă eficiență și pentru a reduce la minimum restricționarea sau redispecerizarea descendentă a acesteia.

Amendamentul    58

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  instalațiile de producere care utilizează cogenerare de înaltă eficiență pot face obiectul redispecerizării descendente sau al restricționării numai dacă, în afară de redispecerizarea descendentă sau restricționarea instalațiilor de producere care utilizează surse regenerabile de energie, nu există alte alternative sau numai dacă alte soluții ar conduce la costuri disproporționate sau la riscuri în ceea ce privește siguranța rețelei;

(b)  instalațiile de producere care utilizează cogenerare de înaltă eficiență și, în special, în acele cazuri în care:

 

(i)  scopul principal al instalațiilor de producere respective este de a produce căldură pentru procesele de producție ale platformei industriale în cauză;

 

(ii)  producerea de energie termică este indisolubil legată de producerea de energie electrică, într-un mod în care orice schimbare a producției de energie termică determină involuntar modificarea producției de putere activă și viceversa;

 

fac obiectul redispecerizării descendente sau al restricționării numai dacă, în afară de redispecerizarea descendentă sau restricționarea instalațiilor de producere care utilizează surse regenerabile de energie, nu există alte alternative sau dacă alte soluții ar conduce la costuri disproporționate sau la riscuri în ceea ce privește siguranța rețelei;

Amendamentul    59

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  energia electrică autoprodusă provenită de la instalații de producere care utilizează surse regenerabile de energie sau cogenerare de înaltă eficiență care nu este introdusă în rețeaua de transport sau de distribuție nu trebuie să fie restricționată decât dacă nicio altă soluție nu ar rezolva aspectele legate de siguranța rețelei;

(c)  energia electrică autoprodusă provenită de la instalații de producere care utilizează surse regenerabile de energie sau cogenerare de înaltă eficiență care este destinată în principal pentru consumul propriu nu face obiectul restricționării numai dacă nu există alte alternative sau dacă alte soluții ar conduce la riscuri disproporționate în ceea ce privește siguranța rețelei;

Amendamentul    60

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 5 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  redispecerizarea descendentă sau restricționarea în temeiul literelor (a)-(c) trebuie să fie justificată temeinic și transparent. Justificarea se include în raportul prevăzut la alineatul (3).

(d)  redispecerizarea descendentă sau restricționarea în temeiul literelor (a)-(c) de mai sus trebuie să fie justificată temeinic și transparent. Justificarea se include în raportul prevăzut la alineatul (3).

Amendamentul    61

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  În cazul în care se face uz de restricționare sau de redispecerizare care nu se bazează pe piață, aceasta face obiectul unei compensații financiare plătite de către operatorul de sistem care solicită restricționarea sau redispecerizarea proprietarului instalației de producere sau al locului de consum care a făcut obiectul restricționării sau al redispecerizării. Compensația financiară trebuie să fie cel puțin egală cu cea mai ridicată dintre valorile următoarelor elemente:

6.  În cazul în care se face uz de restricționare sau de redispecerizare care nu se bazează pe piață, aceasta face obiectul unei compensații financiare plătite de către operatorul de sistem care solicită restricționarea sau redispecerizarea proprietarului instalației de producere, de stocare a energiei sau al locului de consum care a făcut obiectul restricționării sau al redispecerizării. Compensația financiară trebuie să fie cel puțin egală cu cea mai ridicată dintre valorile următoarelor elemente:

(a)  costurile de exploatare suplimentare cauzate de restricționare sau de redispecerizare, cum ar costuri suplimentare cu combustibilul în cazul redispecerizării ascendente, furnizarea de căldură de rezervă în cazul redispecerizării descendente sau al restricționării a instalațiilor de producere care utilizează cogenerarea de înaltă eficiență;

(a)  costurile de exploatare suplimentare cauzate de restricționare sau de redispecerizare, cum ar costuri suplimentare cu combustibilul în cazul redispecerizării ascendente, furnizarea de căldură de rezervă în cazul redispecerizării descendente sau al restricționării a instalațiilor de producere care utilizează cogenerarea de înaltă eficiență;

(b)  90 % din veniturile nete din vânzarea de energie electrică pe piața pentru ziua următoare pe care instalația de producere sau locul de consum le-ar fi generat în absența solicitării de redispecerizare sau de restricționare. În cazul în care se acordă sprijin financiar pentru instalațiile de producere sau locurile de consum pe baza volumului de energie electrică produs sau consumat, sprijinul financiar pierdut se consideră parte a veniturilor nete.

(b)  100 % din veniturile nete din vânzarea de energie electrică pe piața pentru ziua următoare pe care instalația de producere, de stocare a energiei sau locul de consum le-ar fi generat în absența solicitării de redispecerizare sau de restricționare. În cazul în care se acordă sprijin financiar pentru instalațiile de producere sau locurile de consum pe baza volumului de energie electrică produs sau consumat, sprijinul financiar pierdut se consideră parte a veniturilor nete. Compensația integrală se plătește într-un interval rezonabil de timp după ce a avut loc restricționarea.

Amendamentul    62

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  Statele membre se asigură că informațiile raportate în temeiul alineatului (3) se reflectă pe piața internă a energiei prin procesul național de raportare, astfel cum se prevede la articolul 21 din Regulamentul .../... [Regulamentul privind guvernanța].

Justificare

Pentru a reduce sarcina administrativă, procedurile de raportare ar trebui să fie simplificate în temeiul Regulamentului privind guvernanța.

Amendamentul    63

Propunere de regulament

Articolul 12 – alineatul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6b.  Dacă este cazul, operatorii de transport și de sistem din diferite state membre convin asupra unei repartizări echitabile a costurilor redispecerizării transfrontaliere și comerțului barter.

Justificare

Dispozițiile prezentului articol includ, de asemenea, măsuri privind redispecerizarea transfrontalieră și comerțul barter dincolo de frontierele naționale, iar acest lucru rezultă în mod logic din alineatele precedente ale prezentului articol.

Amendamentul    64

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Problemele de congestie a rețelelor trebuie să fie abordate prin soluții nediscriminatorii, bazate pe mecanismele pieței, care să ofere semnale economice eficiente participanților la piață și operatorilor de transport și de sistem implicați. Problemele de congestie a rețelei se soluționează cu ajutorul unor metode care nu se bazează pe tranzacții, și anume metode care nu implică o selecție între contractele diferiților participanți la piață. Atunci când ia măsuri operaționale pentru a se asigura că sistemul său de transport rămâne în starea normală, operatorul de transport și de sistem ține seama de efectul măsurilor respective asupra zonelor de control învecinate și coordonează aceste măsuri cu alți operatori de transport și de sistem afectați, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) 1222/2015.

1.  Problemele de congestie a rețelelor sunt abordate prin soluții nediscriminatorii, bazate pe mecanismele pieței, inclusiv soluții bazate pe eficiența energetică și pe managementul cererii de energie, care să ofere semnale economice eficiente participanților la piață și operatorilor de transport și de sistem implicați. Problemele de congestie a rețelei se soluționează cu ajutorul unor metode care nu se bazează pe tranzacții, și anume metode care nu implică o selecție între contractele diferiților participanți la piață. Atunci când ia măsuri operaționale pentru a se asigura că sistemul său de transport rămâne în starea normală, operatorul de transport și de sistem ține seama de efectul măsurilor respective asupra zonelor de control învecinate și coordonează aceste măsuri cu alți operatori de transport și de sistem afectați, astfel cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 1222/2015.

Justificare

În conformitate cu dispozițiile privind eficiența energetică și consumul dispecerizabil menționate la articolul 3 alineatul (1) literele (e) și (f), articolul 16 alineatele (2) și (8), articolul 18 alineatul (3), articolul 19 alineatul (4b), articolul 25 alineatul (2) și articolul 55 alineatul (1) litera (l), logica reglementării trebuie să se aplice și managementului congestiilor.

Amendamentul    65

Propunere de regulament

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Participanții la piață trebuie să dispună de capacitatea maximă a interconexiunilor și/sau a rețelelor de transport care afectează fluxurile transfrontaliere, cu respectarea normelor de siguranță pentru exploatarea fiabilă a rețelei. Comerțul barter și redispecerizarea, inclusiv redispecerizarea transfrontalieră, se utilizează pentru a maximiza capacitățile disponibile, cu excepția cazului în care se demonstrează că utilizarea lor nu este în beneficiul eficienței economice la nivelul Uniunii.

3.  Participanții la piață trebuie să dispună de capacitatea maximă a interconexiunilor și/sau a rețelelor de transport care afectează fluxurile transfrontaliere, cu respectarea normelor de siguranță pentru exploatarea fiabilă a rețelei. Comerțul barter și redispecerizarea, inclusiv redispecerizarea transfrontalieră, se utilizează pentru a garanta fermitatea tranzacției planificate în cazul în care capacitatea netă de transfer disponibilă este redusă din motive de securitate a sistemului.

Amendamentul    66

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Tarifele aplicate de operatorii de rețea pentru accesul la rețele , inclusiv tarifele pentru racordarea la rețele, tarifele pentru utilizarea rețelelor și, acolo unde este cazul, tarifele pentru întăririle corelate ale rețelei, trebuie să fie transparente, să ia în considerare necesitatea de a garanta siguranța rețelei și flexibilitatea și să reflecte costurile reale suportate, în măsura în care acestea corespund costurilor unui operator de rețea eficient și comparabil din punct de vedere structural și se aplică în mod nediscriminatoriu. În special, tarifele de rețea se aplică într-un mod care să nu discrimineze nici pozitiv, nici negativ între producerea conectată la nivelul de distribuție și producerea conectată la nivelul de transport. Ele nu discriminează împotriva stocării energiei și nu descurajează participarea la consumul dispecerizabil.

1.  Tarifele aplicate de operatorii de rețea pentru accesul la rețele , inclusiv tarifele pentru racordarea la rețele, tarifele pentru utilizarea rețelelor și, acolo unde este cazul, tarifele pentru întăririle corelate ale rețelei, trebuie să fie transparente, să ia în considerare necesitatea de a garanta siguranța rețelei și flexibilitatea și să reflecte costurile reale suportate, în măsura în care acestea corespund costurilor unui operator de rețea eficient și comparabil din punct de vedere structural și se aplică în mod nediscriminatoriu. În special, tarifele de rețea se aplică într-un mod care să nu discrimineze nici pozitiv, nici negativ între producerea conectată la nivelul de distribuție și producerea conectată la nivelul de transport. Ele nu discriminează stocarea energiei, mai exact prin neaplicarea unor tarife duble pentru stocarea energiei, și nici agregarea și nu descurajează producția proprie, autoconsumul și nici participarea la consumul dispecerizabil. Fără a aduce atingere alineatului (3), tarifele nu se calculează în funcție de distanță.

Amendamentul    67

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Tarifele oferă stimulente adecvate pentru operatorii de transport și de sistem și pentru operatorii de sisteme de distribuție, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, pentru a spori eficiența, inclusiv eficiența energetică, pentru a încuraja integrarea pieței și siguranța alimentării cu energie electrică și pentru a sprijini investițiile și activitățile de cercetare conexe.

2.  Tarifele oferă stimulente adecvate pentru operatorii de transport și de sistem și pentru operatorii de sisteme de distribuție, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, pentru a spori eficiența, inclusiv eficiența energetică, pentru a încuraja integrarea pieței, inclusiv pentru sursele regenerabile de energie și instalațiile de stocare a energiei, și siguranța alimentării cu energie electrică și pentru a sprijini investițiile și activitățile de cercetare conexe.

Amendamentul    68

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Tarifele de distribuție reflectă costul de utilizare a rețelei de distribuție de către utilizatorii sistemului, inclusiv clienții activi, și pot fi diferențiate în funcție de profilurile de consum sau de producere ale utilizatorilor sistemului. În cazul în care statele membre au pus în aplicare introducerea sistemelor de contorizare inteligentă, autoritățile de reglementare pot introduce tarife de rețea diferențiate pe paliere orare, care să reflecte utilizarea rețelei, într-un mod transparent și previzibil pentru consumator.

7.  Tarifele de distribuție reflectă costul și beneficiile accesului la rețeaua de distribuție și ale utilizării acesteia de către utilizatorii sistemului, inclusiv de către clienții activi, și pot fi diferențiate în funcție de profilurile de consum sau de producere ale utilizatorilor sistemului. În cazul în care statele membre au pus în aplicare introducerea sistemelor de contorizare inteligentă, autoritățile de reglementare pot introduce tarife de rețea diferențiate pe paliere orare, care să reflecte utilizarea rețelei, într-un mod transparent și previzibil pentru consumator.

Amendamentul    69

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Autoritățile de reglementare stimulează operatorii de sisteme de distribuție să achiziționeze servicii pentru exploatarea și dezvoltarea rețelelor lor și să integreze soluții inovatoare în sistemele de distribuție. În acest scop, autoritățile de reglementare recunosc drept eligibile și includ toate costurile relevante în tarifele de distribuție și introduc obiective de performanță pentru a stimula operatorii de distribuție să sporească gradul de eficiență, inclusiv eficiență energetică, în propriile rețele.

8.  Autoritățile de reglementare stimulează operatorii de sisteme de distribuție să achiziționeze servicii pentru exploatarea și dezvoltarea rețelelor lor și să integreze soluții inovatoare în sistemele de distribuție. În acest scop, autoritățile de reglementare recunosc drept eligibile și includ toate costurile relevante în tarifele de distribuție și introduc obiective de performanță pentru a stimula operatorii de distribuție să sporească gradul de eficiență, inclusiv eficiență energetică și flexibilitate, în propriile rețele, și să promoveze integrarea energiei din surse regenerabile și stocarea energiei.

Amendamentul    70

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 9 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  eliminarea stimulentelor care sunt în detrimentul eficienței energetice și managementului cererii de energie;

Amendamentul    71

Propunere de regulament

Articolul 16 – alineatul 9 – litera f a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(fa)  metode de calculare a beneficiilor autoconsumului, producției descentralizate, stocării și consumului dispecerizabil, precum și complementaritatea acestora;

Amendamentul    72

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Toate veniturile care decurg din alocarea capacității de interconexiune se utilizează în următoarele scopuri:

2.  Veniturile care decurg din alocarea capacității de interconexiune se utilizează în următoarele scopuri:

Justificare

Modificările din prima parte a literei (b) sunt necesare pentru a reflecta restul textului. Nu este posibil să se disocieze diferitele părți ale prezentului articol.

Amendamentul    73

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  menținerea sau creșterea capacităților de interconexiune prin investiții în rețea, în special investiții în noi linii de interconexiune.

(b)  menținerea sau creșterea capacităților de interconexiune prin investiții în rețea, în special investiții în noi linii de interconexiune și linii interne care sunt enumerate în planul de dezvoltare a rețelei pe zece ani a ENTSOE ca fiind relevante pentru a reduce congestionarea de interconectare, precum și măsuri de remediere transfrontalieră, cum ar fi redispecerizarea și comerțul barter.

În cazul în care veniturile nu pot fi utilizate în mod eficient în scopurile menționate la litera (a) sau (b) de la primul paragraf, ele sunt plasate într-un cont intern separat pentru a fi utilizate în viitor în aceste scopuri.

În cazul în care veniturile nu pot fi utilizate în mod eficient în scopurile menționate la litera (a) sau (b) de la primul paragraf, ca opțiune reziduală, acestea pot fi utilizate, sub rezerva aprobării de către autoritățile de reglementare ale statelor membre în cauză, până la o sumă maximă care urmează să fie decisă de respectivele autorități de reglementare, ca venituri de luat în considerare de către autoritățile de reglementare în cadrul procesului de aprobare a metodologiei de calcul al tarifelor de rețea și/sau de stabilire a tarifelor de rețea. Autoritățile de reglementare pot aproba această opțiune numai în cazurile în care operatorul de sistem de transport ia o decizie de angajament pentru a întreprinde toate proiectele legate de liniile de interconexiune care au un beneficiu net pozitiv și dacă acesta dispune de un bilanț suficient pentru a finanța aceste investiții. Restul veniturilor sunt plasate într-un cont intern separat până în momentul în care pot fi cheltuite în scopurile enumerate la literele (a) și/sau (b) de la primul paragraf. Autoritatea de reglementare informează agenția cu privire la aprobarea menționată la al doilea paragraf.

Justificare

Modificările din prima parte a literei (b) sunt necesare pentru a reflecta restul textului. Nu este posibil să se disocieze diferitele părți ale prezentului articol.

Amendamentul    74

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Utilizarea veniturilor în conformitate cu alineatul (2) literele (a) și (b) face obiectul unei metodologii propuse de agenție și aprobate de Comisie. Propunerea agenției se transmite Comisiei până la data de [OP: 12 luni de la data intrării în vigoare] și se aprobă în termen de șase luni.

eliminat

Agenția poate, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri din partea Comisiei să actualizeze metodologia, iar Comisia aprobă metodologia actualizată în termen de cel mult șase luni de la transmiterea acesteia.

 

Înainte de a o transmite Comisiei, agenția organizează o consultare cu privire la metodologie în temeiul articolului 15 din [Regulamentul (CE) nr. 713/2009 reformat propus prin COM(2016)863/2].

 

Metodologia detaliază cel puțin condițiile în care veniturile pot fi folosite pentru scopurile prevăzute la alineatul (2) literele (a) și (b), precum și condițiile în care acestea pot fi plasate într-un cont intern separat pentru o utilizare viitoare în aceste scopuri, și pentru cât timp.

 

Amendamentul    75

Propunere de regulament

Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Operatorii de transport și de sistem stabilesc în mod clar, în avans, modul în care vor fi utilizate veniturile din congestii și raportează modul în care au fost utilizate efectiv veniturile respective. Anual, până la data de 31 iulie a fiecărui an, autoritățile de reglementare naționale publică un raport în care indică suma veniturilor colectate pentru perioada de 12 luni care se încheie la data de 30 iunie a aceluiași an și modul în care au fost utilizate veniturile respective, incluzând proiectele specifice pentru care au fost utilizate veniturile sau suma plasată într-un cont separat, împreună cu verificarea faptului că această utilizare este în conformitate cu prezentul regulament și cu metodologia elaborată în temeiul alineatului (3).

eliminat

Amendamentul    76

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre monitorizează adecvarea resurselor de pe teritoriul lor pe baza evaluării adecvării resurselor la nivel european în temeiul articolului 19.

1.  Statele membre monitorizează adecvarea resurselor de pe teritoriul lor și informează cu privire la aceasta pe baza evaluării adecvării resurselor la nivel european în temeiul articolului 19, precum și pe baza unei evaluări naționale și regionale, după caz.

Amendamentul    77

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care evaluarea adecvării resurselor la nivel european identifică o problemă de adecvare a resurselor, statele membre identifică eventualele denaturări în materie de reglementare care au cauzat sau au contribuit la apariția problemei.

2.  În cazul în care evaluarea adecvării resurselor la nivel european identifică o problemă de adecvare a resurselor, statele membre identifică eventualele denaturări în materie de reglementare și disfuncționalități ale pieței care au cauzat sau au contribuit la apariția problemei.

Amendamentul    78

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre publică un calendar pentru adoptarea de măsuri de eliminare a denaturărilor în materie de reglementare identificate. În abordarea problemelor legate de adecvarea resurselor, statele membre au în vedere în special eliminarea denaturărilor în materie de reglementare care să permită stabilirea prețurilor pe baza principiului rarității, dezvoltarea interconectării, depozitarea energiei, măsurile legate de partea de consum și eficiența energetică.

3.  Statele membre publică un calendar și un plan de punere în aplicare pentru adoptarea de măsuri pentru eliminarea denaturărilor identificate în materie de reglementare și de acțiuni pentru soluționarea disfuncționalităților pieței. În abordarea problemelor legate de adecvarea resurselor, statele membre au în vedere în special eliminarea denaturărilor în materie de reglementare care să permită stabilirea prețurilor pe baza principiului rarității, dezvoltarea interconectării, depozitarea energiei, măsurile legate de partea de consum și eficiența energetică.

Amendamentul    79

Propunere de regulament

Articolul 18 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Statele membre stabilesc indicatori de raportare cu privire la eficacitatea măsurilor adoptate în temeiul alineatului 3 și revizuiesc în consecință eventualul mecanism de asigurare a capacității instituit în conformitate cu articolul 23.

Amendamentul    80

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Evaluarea adecvării resurselor la nivel european se bazează pe o metodologie care asigură faptul că evaluarea:

4.  Evaluarea adecvării resurselor la nivel european se bazează pe o metodologie care asigură faptul că evaluarea:

(a)  se realizează la un nivel al zonelor de ofertare care acoperă cel puțin toate statele membre;

(a)  se realizează la un nivel al zonelor de ofertare care acoperă cel puțin toate statele membre;

(b)  se bazează pe scenarii adecvate de cerere și ofertă prognozată, incluzând o evaluare economică a probabilității de scoatere din uz, de construcție a unor noi active de producere și de adoptare a unor măsuri pentru atingerea obiectivelor în materie de eficiență energetică, precum și sensibilitățile corespunzătoare cu privire la evoluțiile prețurilor angro și ale prețurilor carbonului;

(b)  se bazează pe scenarii adecvate de cerere și ofertă prognozată, incluzând o evaluare economică a probabilității de scoatere din uz, de retragere temporară, de construcție a unor noi active de producere și de adoptare a unor măsuri pentru atingerea obiectivelor în materie de eficiență energetică și de interconectare a energiei electrice, precum și sensibilitățile corespunzătoare cu privire la evoluțiile prețurilor angro și ale prețurilor carbonului;

(c)  ține cont în mod corespunzător de contribuția tuturor resurselor, inclusiv de producția existentă și viitoare, de stocarea energiei, de consumul dispecerizabil, de posibilitățile de import și de export și de contribuția lor la exploatarea flexibilă a sistemului;

(c)  ține cont în mod corespunzător de contribuția tuturor resurselor, inclusiv de producția existentă și viitoare, de stocarea energiei, de consumul dispecerizabil, de posibilitățile de import și de export și de contribuția lor la exploatarea flexibilă a sistemului;

(d)  anticipează impactul probabil al măsurilor menționate la articolul 18 alineatul (3);

(d)  anticipează impactul probabil al măsurilor menționate la articolul 18 alineatul (3);

(e)  include scenarii fără mecanismele existente sau planificate de asigurare a capacității;

(e)  include scenarii fără mecanismele existente sau planificate de asigurare a capacității;

(f)   se bazează pe un model de piață, folosind, dacă este cazul, metoda bazată pe flux;

(f)  se bazează pe un model de piață, folosind, dacă este cazul, metoda bazată pe flux;

(g)  aplică calcule probabilistice;

(g)  aplică calcule probabilistice;

(h)  aplică cel puțin următorii indicatori:

(h)  aplică cel puțin următorii indicatori:

–  „previziunea de energie nefurnizată” și

–  „previziunea de energie nefurnizată” și

–  „previziunea de neasigurare a sarcinii”;

–  „previziunea de neasigurare a sarcinii”;

(i)  identifică sursele unor posibile probleme de adecvare a resurselor, în special dacă este vorba de o constrângere care ține de rețea, de resurse sau de ambele.

(i)  identifică sursele unor posibile probleme de adecvare a resurselor, în special dacă este vorba de o constrângere care ține de rețea, de resurse sau de ambele.

Amendamentul    81

Propunere de regulament

Articolul 19 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Propunerile de la alineatele (2) și (5), precum și rezultatele evaluării adecvării resurselor la nivel european în temeiul alineatului (3) fac obiectul unei consultări prealabile și al aprobării de către agenție în temeiul procedurii prevăzute la articolul 22.

6.  Propunerile de la alineatele (2) și (5), scenariile și ipotezele pe care se bazează, precum și rezultatele evaluării adecvării resurselor la nivel european în temeiul alineatului (3) fac obiectul unei consultări prealabile a tuturor părților interesate afectate și al aprobării de către agenție în temeiul procedurii prevăzute la articolul 22.

Amendamentul    82

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atunci când pun în aplicare mecanisme de asigurare a capacității, statele membre dispun de un standard de fiabilitate care să indice nivelul dorit de siguranță a alimentării cu energie electrică într-un mod transparent.

1.  Atunci când pun în aplicare mecanisme de asigurare a capacității, statele membre dispun de un standard de fiabilitate care să indice nivelul necesar de siguranță a alimentării cu energie electrică, pe baza unei analize cost-beneficiu transparente, obiective, verificabile și amănunțite.

Amendamentul    83

Propunere de regulament

Articolul 20 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Standardul de fiabilitate este stabilit de către autoritatea națională de reglementare pe baza metodologiei în temeiul articolului 19 alineatul (5).

2.  Standardul de fiabilitate este stabilit de către autoritatea națională de reglementare pe baza metodologiei în temeiul articolului 19 alineatul (5), ținând seama de principiul necesității și al proporționalității și de nevoia de a evita impactul negativ al subvențiilor dăunătoare mediului și denaturările inutile ale pieței, inclusiv supracapacitățile.

Amendamentul    84

Propunere de regulament

Articolul 21 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Centrele operaționale regionale înființate în temeiul articolului 32 calculează anual capacitatea maximă de intrare disponibilă pentru participarea capacității externe, ținând seama de disponibilitatea de interconectare preconizată și de probabilitatea suprasolicitării în același timp a sistemului unde se aplică mecanismul și a sistemului în care este situată capacitatea externă. Trebuie efectuat un calcul pentru fiecare graniță a zonei de ofertare.

6.  În cazurile în care sunt puse în aplicare mecanisme de asigurare a capacității, operatorii de transport și de sistem oferă autorităților de reglementare relevante asistență pentru a calcula capacitatea maximă de intrare disponibilă pentru participarea capacității externe, ținând seama de disponibilitatea de interconectare preconizată și de probabilitatea suprasolicitării în același timp a sistemului unde se aplică mecanismul și a sistemului în care este situată capacitatea externă. Trebuie efectuat un calcul pentru fiecare graniță a zonei de ofertare.

Amendamentul    85

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Pentru a aborda problemele rămase care nu pot fi eliminate prin măsurile prevăzute la articolul 18 alineatul (3), statele membre pot introduce mecanisme de asigurare a capacității, sub rezerva dispozițiilor prezentului articol și a normelor Uniunii privind ajutoarele de stat.

1.  Pentru a aborda problemele rămase care nu pot fi eliminate prin măsurile prevăzute la articolul 18 alineatul (3), statele membre elaborează un plan care prevede măsuri adecvate pentru a soluționa problemele menționate, care să fie puse în aplicare în termen de cel mult cinci ani.

Amendamentul    86

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Planul prevăzut la alineatul (1) vizează să asigure adecvarea resurselor fără a mai recurge la mecanisme de asigurare a capacității prin intermediul uneia sau mai multora dintre următoarele măsuri:

 

(a)  capacitatea suplimentară de producție de energie din surse regenerabile;

 

(b)  eficiența energetică;

 

(c)  consumul dispecerizabil;

 

(d)  depozitarea;

 

(e)  interconectarea

Amendamentul    87

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  În așteptarea punerii în aplicare a planului prevăzut la alineatul (1), statele membre pot introduce mecanisme de asigurare a capacității, dacă se consideră necesar pe baza unei analize de impact și sub rezerva dispozițiilor prezentului articol și a normelor Uniunii privind ajutoarele de stat.

Amendamentul    88

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care un stat membru dorește să pună în aplicare un mecanism de asigurare a capacității, aceasta se consultă cu privire la mecanismul propus cel puțin cu statele membre învecinate cu care este conectat din punctul de vedere al energiei electrice.

2.  În cazul în care un stat membru dorește să pună în aplicare un mecanism de asigurare a capacității, aceasta se consultă cu privire la mecanismul propus cu toate părțile interesate, inclusiv cu statele membre învecinate cu care este conectat din punctul de vedere al energiei electrice.

Amendamentul    89

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Mecanismele de asigurare a capacității nu creează denaturări inutile ale pieței și nu limitează comerțul transfrontalier. Volumul capacității angajate în cadrul mecanismului nu depășește ceea ce este necesar pentru a aborda problema respectivă.

3.  Mecanismele de asigurare a capacității nu creează denaturări inutile ale pieței, în special prin discriminarea energiei din surse regenerabile, prin descurajarea recurgerii la consumul flexibil de energie și la eficiența energetică sau prin creșterea costurilor pentru consumatori. Acestea nu limitează comerțul transfrontalier. Durata și volumul capacității angajate în cadrul mecanismului nu depășește ceea ce este necesar pentru a aborda problema respectivă.

Amendamentul    90

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Furnizorii de capacități de producție sunt selectați pe baza unor criterii transparente, inclusiv al criteriilor de flexibilitate. Aceste criterii vizează maximizarea capacității de solicitare și minimizarea nivelului necesar de producție stabilă a centralelor electrice care beneficiază de mecanisme de asigurare a capacității.

Amendamentul    91

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Capacitatea de producere pentru care a fost luată o decizie finală de investiții după data de [OP: data intrării în vigoare] este eligibilă pentru a participa la un mecanism de asigurare a capacității doar dacă emisiile sale se situează sub nivelul de 550 g CO2/kWh. Capacitatea de producere care emite 550 g CO2/kWh sau mai mult nu poate fi angajată în cadrul mecanismelor de asigurare a capacității după cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

4.  Capacitatea de producere pentru care a fost luată o decizie finală de investiții după data de [OP: data intrării în vigoare] este eligibilă pentru a participa la un mecanism de asigurare a capacității doar dacă emisiile sale se situează sub nivelul de 550 g CO2/kWh. Capacitatea de producere care emite 550 g CO2/kWh sau mai mult nu poate fi angajată în cadrul mecanismelor de asigurare a capacității după doi ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament sau după cinci ani pentru instalațiile care fac parte din rezervele strategice.

Amendamentul    92

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Factorul de emisii de CO2 al unei instalații de producție de energie electrică se bazează pe eficiența netă la capacitatea nominală în condiții ISO.

Amendamentul    93

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care evaluarea adecvării resurselor la nivel european nu a identificat o problemă de adecvare a resurselor, statele membre nu aplică mecanisme de asigurare a capacității.

5.  În cazul în care un stat membru dorește să pună în aplicare un mecanism de asigurare a capacității, acesta trebuie să explice coerența mecanismului cu evaluarea adecvării resurselor la nivel european, în special în ceea ce privește justificarea, domeniul de aplicare, debutul și încetarea, precum și punerea în aplicare pe mai mulți ani.

Amendamentul    94

Propunere de regulament

Articolul 23 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Atunci când elaborează mecanisme de asigurare a capacității, statele membre includ o clauză de ieșire, o dispoziție care permite o eliminare treptată eficientă a mecanismului de asigurare a capacității în cazul în care evaluarea adecvării resurselor dovedește că problema privind adecvarea nu mai este de actualitate.

Amendamentul    95

Propunere de regulament

Articolul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 23a

 

Consiliul consultativ pentru organizarea pieței energiei electrice

 

Până la... [12 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament] se instituie un comitet consultativ pentru organizarea pieței energiei electrice. Comitetul consultativ este alcătuit din experți la nivel înalt din statele membre și un grup pertinent și echilibrat de experți din sectorul energetic, inclusiv companii de utilități, investitori, furnizori de tehnologie, operatori de rețea, grupuri de protecție a climei, reprezentanți ai consumatorilor și reprezentanți ai comunităților locale de energie.

 

Comitetul consultativ furnizează Comisiei expertiză și viziune și, astfel, consiliază și sprijină Comisia în pregătirea viitoarelor inițiative în materie de politici legate de organizarea pieței europene de energie. În acest sens, comitetul formulează avize, recomandări sau rapoarte, după caz.

 

În termen de 24 de luni de la înființarea comitetului consultativ, Comisia trage concluziile discuțiilor printr-o comunicare care să stabilească prioritățile strategice pentru o piață europeană a energiei electrice capabilă să stimuleze investițiile necesare pentru o tranziție energetică sustenabilă, sigură și accesibilă din perspectiva costurilor.

Justificare

UE se orientează către un sistem energetic care produce energie la costuri marginale reduse, dar care necesită investiții inițiale mari. Piața energiei electrice actuale care remunerează energia doar la costurile marginale nu reflectă această schimbare. Remunerarea bazată pe piață rămâne o provocare. Modificarea elementelor fundamentale cu privire la modul în care UE produce și consumă energia pentru a construi un viitor cu emisii reduse de carbon necesită o reflecție aprofundată cu privire la organizarea pieței energiei.

Amendamentul    96

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre care aplică mecanismele de asigurare a capacității la [OP: data de intrare în vigoare a prezentului regulament] își adaptează mecanismele pentru a se conforma articolelor 18, 21 și 23 din prezentul regulament.

Statele membre care aplică mecanismele de asigurare a capacității la [OP: data intrării în vigoare a prezentului regulament] își adaptează mecanismele pentru a se conforma articolelor 18, 21 și 23 din prezentul regulament până la... [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament].

Justificare

În conformitate cu obiectivul creării unei piețe interne (angro) a energiei electrice în Europa, pentru care este nevoie de o organizare uniformă a piețelor naționale.

Amendamentul    97

Propunere de regulament

Articolul 24 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Statele membre și regiunile care decid, în mod independent de normele armonizate privind mecanismele de asigurare a capacității sau în temeiul acestor norme, eliminarea treptată activă a producției de energie electrică pe bază de cărbune, beneficiază de un cadru pe termen lung pentru o tranziție echitabilă către un sistem al energiei electrice sustenabil și flexibil. Retragerea gestionată și planificată a capacităților de producție pe bază de cărbune ar contribui la îmbunătățirea funcționării sistemului energiei electrice, precum și la atingerea obiectivelor Uniunii privind clima și mediul, de exemplu în ceea ce privește emisiile de CO2 și aerul curat.

Justificare

Decarbonizarea trebuie să fie favorabilă incluziunii, echitabilă și convenită de toate părțile interesate și să ia în considerare impactul societal, economic și de mediu, precum și alternativele sustenabile în materie de forță a muncii, în special în cazul în care eliminarea treptată este legată de activitățile miniere. O acțiune pregătitoare privind înființarea unei platforme de dialog privind cărbunele, pentru a discuta aspecte legate de guvernanță, tranziția echitabilă și dezafectarea este pe punctul de a demara, iar normele pieței de electricitate a UE ar trebui să fie în conformitate cu aceste activități.

Amendamentul    98

Propunere de regulament

Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În îndeplinirea funcțiilor sale în temeiul legislației UE, ENTSO pentru energie electrică acționează pentru binele european, independent de interese naționale separate sau de interesele naționale ale operatorilor de transport și de sistem și contribuie la realizarea eficientă și durabilă a obiectivelor stabilite prin cadrul de politici privind clima și energia care acoperă perioada 2020-2030, în special contribuind la integrarea eficientă a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie și la sporirea eficienței energetice.

2.  În îndeplinirea funcțiilor sale în temeiul legislației UE, ENTSO pentru energie electrică acționează pentru binele european, independent de interese naționale separate sau de interesele naționale ale operatorilor de transport și de sistem și contribuie la realizarea eficientă și durabilă a obiectivelor stabilite prin cadrul de politici privind clima și energia care acoperă perioada 2020-2030, în special contribuind la integrarea eficientă a energiei electrice produse din surse regenerabile de energie, împreună cu stocarea energiei și consumul dispecerizabil, și la sporirea eficienței energetice.

Amendamentul    99

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la [OP: douăsprezece luni de la data intrării în vigoare], operatorii de transport și de sistem înființează centre operaționale regionale în conformitate cu criteriile stabilite în prezentul capitol. Centrele operaționale regionale sunt stabilite pe teritoriul unuia dintre statele membre din regiunea în care își vor desfășura activitatea.

1.  Până la [OP: douăsprezece luni de la data intrării în vigoare], toți operatorii de transport și de sistem dintr-o regiune de exploatare a sistemului prezintă autorităților de reglementare din regiune, în vederea examinării, o propunere de înființare a unor centre de coordonare regionale, în conformitate cu criteriile stabilite în prezentul capitol.

 

Propunerea include următoarele informații:

 

(a)  statul membru în care va fi amplasat centrul de coordonare regional;

 

(b)  măsurile organizatorice, financiare și operaționale necesare pentru a asigura funcționarea eficientă, sigură și fiabilă a sistemului de transport interconectat;

 

(c)  un plan de punere în aplicare pentru punerea în funcțiune a centrelor de coordonare regionale;

 

(d)  statutul și regulamentul de procedură al centrelor de coordonare regionale;

 

(e)  descrierea proceselor bazate pe cooperare, în conformitate cu articolul 35;

 

(f)  descrierea dispozițiilor privind răspunderea centrelor de coordonare regionale, în conformitate cu articolul 44.

Amendamentul    100

Propunere de regulament

Articolul 32 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Exploatarea eficientă a sistemului de transport este responsabilitatea fiecărui operator de transport și de sistem, în conformitate cu articolul 44.

Amendamentul    101

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  coordonarea și optimizarea restaurării la nivel regional;

eliminat

Amendamentul    102

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  analiza și raportarea post-operațională și post-perturbare;

eliminat

Amendamentul    103

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  dimensionarea regională a capacității de rezervă;

eliminat

Justificare

Corelat cu amendamentul la articolul 5 alineatul (7). Achiziția și dimensionarea capacității de rezervă sunt strâns legate de particularitățile sistemului, de sezon și, prin urmare, de securitatea aprovizionării. Dat fiind că operatorii de transport și de sistem naționali sunt responsabili de securitatea aprovizionării, ei ar trebui, de asemenea, să își păstreze dreptul de a achiziționa volumul de capacitate/rezervă de echilibrare pe care îl consideră suficient.

Amendamentul    104

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  facilitarea achizițiilor regionale de capacitate de echilibrare;

eliminat

Justificare

Corelat cu amendamentul la articolul 5 alineatul (8). Achiziția și dimensionarea capacității de rezervă sunt strâns legate de particularitățile sistemului, de sezon și, prin urmare, de securitatea aprovizionării. Dat fiind că OST naționali sunt responsabili de securitatea aprovizionării, ei ar trebui, de asemenea, să își păstreze dreptul de a achiziționa capacitatea/rezerva de echilibrare.

Amendamentul    105

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  prognoze privind adecvarea sistemului regional, cu o frecvență variind de la intrazilnică la cu o săptămână înainte, și pregătirea de măsuri de reducere a riscurilor;

(i)  prognoze privind adecvarea sistemului regional, cu o frecvență variind de la intrazilnică la cu o săptămână înainte;

Amendamentul    106

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  optimizarea mecanismelor europene de compensare între operatorii de transport și de sistem;

eliminat

Amendamentul    107

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(l)  formarea și certificarea;

eliminat

Amendamentul    108

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – litera m

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(m)  identificarea scenariilor de criză regională în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri propus prin COM(2016) 862] dacă această atribuție este delegată de către ENTSO pentru energie electrică;

eliminat

Amendamentul    109

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(n)  elaborarea și realizarea unor simulări anuale de situații de criză în cooperare cu autoritățile competente, în temeiul articolului 12 alineatul (3) din [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri propus prin COM(2016) 862]; (r)

eliminat

Amendamentul    110

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – litera o

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(o)  atribuții legate de identificarea scenariilor de criză regională în cazul și în măsura în care acestea sunt delegate centrelor operaționale regionale în temeiul articolului 6 alineatul (1) din [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri propus prin COM(2016) 862];

eliminat

Amendamentul    111

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – litera p

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(p)  atribuții legate de evaluările sezoniere ale adecvării în cazul și în măsura în care acestea sunt delegate centrelor operaționale regionale în temeiul articolului 9 alineatul (2) din [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri propus prin COM(2016) 862];

eliminat

Amendamentul    112

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 1 – litera q

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(q)  calcularea capacității maxime de intrare disponibile pentru participarea capacității externe la mecanismele de asigurare a capacității în temeiul articolului 21 alineatul (6).

eliminat

Amendamentul    113

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Comisia poate atribui și alte funcții centrelor operaționale regionale, care nu implică competențe decizionale, în temeiul capitolului VII din prezentul regulament.

2.  Fiecare centru de coordonare la nivel regional ar trebui să urmărească îndeplinirea următoarele funcții:

 

(a)  coordonarea și optimizarea restaurării la nivel regional;

 

(b)  analiza și raportarea post-operațională și post-perturbare;

 

(c)  facilitarea dimensiunii regionale a rezervelor de capacitate;

 

(d)  facilitarea achizițiilor regionale de capacitate de echilibrare;

 

(e)  optimizarea mecanismelor europene de compensare între operatorii de transport și de sistem;

 

(f)  formarea și certificarea;

 

(g)  identificarea scenariilor de criză regională în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri, COM(2016)0862], dacă această atribuție este delegată de către ENTSO pentru energie electrică;

 

(h)  atribuții legate de identificarea scenariilor de criză regională în cazul și în măsura în care acestea sunt delegate centrelor de coordonare la nivel regional în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri, COM(2016)0862];

 

(i)  atribuții legate de evaluările sezoniere ale adecvării în cazul și în măsura în care acestea sunt delegate centrelor operaționale regionale în temeiul articolului 9 alineatul (2) din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind pregătirea pentru riscuri, COM(2016)0862];

Amendamentul    114

Propunere de regulament

Articolul 34 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Centrele operaționale regionale pun la dispoziția operatorilor de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului toate informațiile necesare pentru a pune în aplicare deciziile și recomandările propuse de centrele operaționale regionale.

4.  Centrele de coordonare regionale pun la dispoziția operatorilor de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului toate informațiile necesare pentru ca aceștia să-și îndeplinească sarcinile.

Amendamentul    115

Propunere de regulament

Articolul 35 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cooperarea în cadrul centrelor operaționale regionale

Cooperarea în cadrul centrelor operaționale regionale coordonate din punctul de vedere al securității și între acestea

Amendamentul    116

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Funcționarea zilnică a centrelor operaționale regionale este gestionată printr-un proces decizional bazat pe cooperare. Procesul decizional bazat pe cooperare are la bază:

1.  Coordonarea zilnică în cadrul centrelor operaționale regionale coordonate din punctul de vedere al securității și între acestea este gestionată printr-un proces decizional bazat pe cooperare care are la bază:

Amendamentul    117

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  o procedură pentru adoptarea deciziilor și a recomandărilor în conformitate cu articolul 38;

(c)  o procedură pentru adoptarea deciziilor operatorilor de transport și de sistem, ținând seama de propunerile coordonatorilor regionali pentru siguranță;

Amendamentul    118

Propunere de regulament

Articolul 35 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  o procedură pentru revizuirea deciziilor și a recomandărilor adoptate de centrele operaționale regionale în conformitate cu articolul 39.

(d)  o procedură pentru revizuirea recomandărilor emise de coordonatorii regionali pentru siguranță în conformitate cu articolul 39.

Amendamentul    119

Propunere de regulament

Articolul 37 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 37a

 

Transparența

 

1.  Centrele operaționale regionale organizează o procedură pentru participarea părților interesate și organizează reuniuni periodice cu părțile interesate pentru a discuta aspecte legate de funcționarea eficientă, sigură și fiabilă a sistemului interconectat, precum și pentru a identifica deficiențe și a propune îmbunătățiri;

 

2.  ENTSO pentru energie electrică și centrele operaționale regionale funcționează în condiții de transparență deplină față de părțile interesate și de publicul larg. Toate documentele relevante se publică pe pagina de internet a centrului operațional regional relevant. Prezentul alineat se aplică propunerilor, justificărilor și deciziilor adoptate în temeiul articolelor 32 și 33, al articolului 35 litera (a) și al articolului 38 din prezentul regulament.

Justificare

Centrele operaționale regionale vor face obiectul unor discuții ample în comisia competentă. Cu toate acestea, din perspectiva Comisiei ENVI, dispozițiile referitoare la transparență și la participare sunt esențiale. Prin urmare, acest articol reprezintă o continuare logică a dispozițiilor anterioare privind centrele operaționale regionale.

Amendamentul    120

Propunere de regulament

Articolul 38 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Adoptarea deciziilor și a recomandărilor

Adoptarea recomandărilor

Amendamentul    121

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Centrele operaționale regionale elaborează o procedură pentru adoptarea deciziilor și a recomandărilor.

1.  Operatorii de transport și de sistem dintr-o regiune de exploatare a sistemului elaborează o procedură pentru adoptarea și revizuirea recomandărilor formulate de centrele de coordonare regionale în conformitate cu criteriile stabilite la alineatele (2) și (3).

Amendamentul    122

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Centrele operaționale regionale adoptă decizii cu caracter obligatoriu adresate operatorilor de transport și de sistem în ceea ce privește funcțiile menționate la articolul 34 alineatul (1) literele (a), (b), (g) și (q). Operatorii de transport și de sistem pun în aplicare deciziile cu caracter obligatoriu emise de centrele operaționale regionale, cu excepția cazurilor în care siguranța sistemului va fi afectată în mod negativ.

2.  Centrele de coordonare regionale au competența de a adopta decizii adresate operatorilor de transport și de sistem în ceea ce privește funcțiile menționate la articolul 34 alineatul (1) literele (a), (b), (g) și (q).

Amendamentul    123

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În cazul în care un operator de transport și de sistem decide să se abată de la recomandarea emisă de centrul de coordonare regional, acesta prezintă motivele detaliate centrului de coordonare regional și celorlalți operatori de transport și de sistem din regiunea de exploatare a sistemului.

Amendamentul    124

Propunere de regulament

Articolul 38 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Centrele operaționale regionale adoptă recomandări adresate operatorilor de transport și de sistem în ceea ce privește funcțiile menționate la articolul 34 alineatul (1) literele (c)-(f) și (h)-(p).

3.  În ceea ce privește recomandările pentru funcțiile menționate la articolul 34 alineatul (1) literele (a) și (b), operatorii de transport și de sistem se abat de la acestea numai în cazurile în care siguranța sistemului ar fi afectată în mod negativ.

Amendamentul    125

Propunere de regulament

Articolul 39 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Centrele operaționale regionale elaborează o procedură pentru revizuirea deciziilor și a recomandărilor.

1.  Centrele de coordonare regionale și operatorii de transport și de sistem elaborează împreună o procedură pentru revizuirea recomandărilor.

Amendamentul    126

Propunere de regulament

Articolul 40 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Consiliul de administrație al centrelor operaționale regionale

Consiliul de administrație al centrelor de coordonare a securității la nivel regional

Amendamentul    127

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Centrele operaționale regionale instituie un consiliu de administrație în scopul adoptării măsurilor legate de guvernanță și al monitorizării performanței lor.

1.  Centrele de coordonare a securității la nivel regional instituie un consiliu de administrație în scopul adoptării măsurilor legate de guvernanță și al monitorizării performanței lor.

Amendamentul    128

Propunere de regulament

Articolul 40 – alineatul 3 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  elaborarea și aprobarea statutului și a regulamentului de procedură al centrului operațional regional;

(a)  elaborarea și aprobarea statutului și a regulamentului de procedură al centrelor de coordonare a securității la nivel regional;

Amendamentul    129

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Centrele operaționale regionale își creează și își administrează organizația în conformitate cu o structură care sprijină siguranța funcțiilor lor. Structura lor organizatorică precizează:

1.  Operatorii de sistem și de transport dintr-o regiune de exploatare a sistemului stabilesc structura organizatorică a centrelor de coordonare regionale. Structura lor organizatorică precizează:

Amendamentul    130

Propunere de regulament

Articolul 41 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Centrele operaționale regionale pot înființa birouri regionale pentru a aborda particularitățile locale sau centre operaționale de rezervă pentru a-și exercita funcțiile în mod eficient și fiabil.

2.  Centrele de coordonare a securității la nivel regional pot înființa birouri regionale pentru a aborda particularitățile locale sau centre de coordonare a securității la nivel regional de rezervă pentru a-și exercita funcțiile în mod eficient și fiabil.

Amendamentul    131

Propunere de regulament

Articolul 42 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Centrele operaționale regionale sunt dotate cu toate resursele umane, tehnice, fizice și financiare necesare îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul prezentului regulament și exercitării funcțiilor lor.

Centrele de coordonare a securității la nivel regional sunt dotate cu toate resursele umane, tehnice, fizice și financiare necesare îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul prezentului regulament și exercitării funcțiilor lor într-un mod independent și imparțial.

Amendamentul    132

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Centrele operaționale regionale instituie un proces pentru a monitoriza continuu cel puțin:

1.  Centrele de coordonare a securității la nivel regional instituie un proces pentru a monitoriza continuu cel puțin:

Amendamentul    133

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  deciziile și recomandările emise și rezultatul obținut;

(b)  deciziile luate de operatorii de sistem și de transport în cazul în care s-au abătut de la recomandările emise de centrele de cooperare regionale;

Amendamentul    134

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Centrele operaționale regionale trebuie să prezinte agenției și autorităților de reglementare din regiunea de exploatare a sistemului datele rezultate din monitorizarea lor continuă cel puțin o dată pe an.

2.  Centrele operaționale regionale trebuie să prezinte agenției și autorităților de reglementare din regiunea de exploatare a sistemului datele rezultate din monitorizarea lor continuă cel puțin o dată pe an. Centre regionale de coordonare publică un raport anual în care explică modul în care au fost puse în aplicare recomandările acestora. Raportul respectiv ar trebui să precizeze cazurile în care operatorii s-au îndepărtat de la recomandări și justificările pe care aceștia le-au prezentat.

Amendamentul    135

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Centrele operaționale regionale își determină costurile în mod transparent și le raportează agenției și autorităților de reglementare din regiunea de exploatare a sistemului.

3.  Centrele de coordonare a securității la nivel regional își determină costurile în mod transparent și le raportează agenției și autorităților de reglementare din regiunea coordonată din punctul de vedere al securității.

Amendamentul    136

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Centrele operaționale regionale înaintează un raport anual privind performanțele lor către ENTSO pentru energie electrică, către agenție, către autoritățile de reglementare din regiunea de exploatare a sistemului și către Grupul de coordonare în domeniul energiei electrice instituit în temeiul articolului 1 din Decizia 2012/C 353/02 a Comisiei37.

4.  Centrele de coordonare a securității la nivel regional înaintează un raport anual privind performanțele lor către ENTSO pentru energie electrică, către agenție, către autoritățile de reglementare din regiunea coordonată din punctul de vedere al securități și către Grupul de coordonare în domeniul energiei electrice instituit în temeiul articolului 1 din Decizia 2012/C 353/02 a Comisiei37.

_________________

_________________

37. Decizia Comisiei din 15 noiembrie 2012 de înființare a Grupului de coordonare în domeniul energiei electrice (JO C 353, 17.11.2012, p. 2).

37. Decizia Comisiei din 15 noiembrie 2012 de înființare a Grupului de coordonare în domeniul energiei electrice (JO C 353, 17.11.2012, p. 2).

Amendamentul    137

Propunere de regulament

Articolul 43 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Centrele operaționale regionale raportează deficiențele identificate în procesul de monitorizare în temeiul alineatului (1) ENTSO pentru energie electrică, autorităților de reglementare din regiunea de exploatare a sistemului, agenției și autorităților competente ale statelor membre responsabile cu prevenirea și gestionarea situațiilor de criză.

5.  Centrele de coordonare a securității la nivel regional raportează deficiențele identificate în procesul de monitorizare în temeiul alineatului (1) ENTSO pentru energie electrică, autorităților de reglementare din regiunea coordonată din punctul de vedere al securități, agenției și autorităților competente ale statelor membre responsabile cu prevenirea și gestionarea situațiilor de criză.

Amendamentul    138

Propunere de regulament

Articolul 44 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Centrele operaționale regionale iau măsurile necesare pentru a acoperi răspunderea legată de îndeplinirea atribuțiilor lor, în special în cazul în care adoptă decizii obligatorii pentru operatorii de transport și de sistem. Metoda utilizată pentru furnizarea acoperirii trebuie să țină seama de statutul juridic al centrului operațional regional și de nivelul de acoperire oferit de asigurarea comercială disponibilă.

Operatorii de transport și de sistem dintr-o regiune de exploatare a sistemului includ dispoziții pentru a acoperi răspunderea legată de îndeplinirea atribuțiilor lor în propunerea privind înființarea de centre regionale de coordonare, în conformitate cu articolul 32. Metoda utilizată pentru furnizarea acoperirii trebuie să țină seama de statutul juridic al centrului de coordonare regional și de nivelul de acoperire oferit de asigurarea comercială disponibilă.

Amendamentul    139

Propunere de regulament

Articolul 49 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operatorii de distribuție care nu fac parte dintr-o întreprindere integrată vertical sau care nu sunt separați în conformitate cu dispozițiile articolului 35 [Directiva 2009/72/CE reformată propusă prin COM(2016) 864/2], cooperează la nivelul Uniunii prin intermediul unei entități europene pentru operatorii de sisteme de distribuție („entitatea OSD UE”), pentru a promova finalizarea și funcționarea pieței interne a energiei electrice și pentru a promova gestionarea optimă și exploatarea coordonată a sistemelor de transport și de distribuție. Operatorii de sisteme de distribuție care doresc să participe la entitatea OSD UE devin membri înregistrați ai entității.

Toți operatorii de distribuție cooperează la nivelul Uniunii prin intermediul unei entități europene pentru operatorii de sisteme de distribuție („entitatea OSD UE”), pentru a promova finalizarea și funcționarea pieței interne a energiei electrice și a gazului, pentru a sprijini dezvoltarea unui sistem energetic sustenabil, descentralizat și mai integrat și pentru a promova gestionarea optimă și exploatarea coordonată a sistemelor de transport și de distribuție. Operatorii de sisteme de distribuție și asociațiile care îi reprezintă la nivelul Uniunii care doresc să participe la entitatea OSD UE devin membri înregistrați ai entității. Statutul asigură faptul că în procesul decizional se ține seama de diferențele regionale din cadrul rețelei de distribuție.

Justificare

Rețelele de distribuție din Europa variază în mare măsură: de la nivelul tensiunii, topologia, profilul natural din anumite zone până la tiparele de consum ale utilizatorilor. Aceste particularități trebuie să fie luate în considerare în cadrul funcționării unei entități OSD UE.

Amendamentul    140

Propunere de regulament

Articolul 49 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În îndeplinirea funcțiilor sale în temeiul legislației UE, entitatea OSD UE acționează în interesul Uniunii, independent de interese naționale individuale sau de interesele naționale ale operatorilor de sisteme de distribuție și contribuie la realizarea eficientă și sustenabilă a obiectivelor stabilite în cadrul de politici privind clima și energia care acoperă perioada 2020-2030, în special prin înlăturarea obstacolelor din calea integrării energiei electrice produse din surse regenerabile de energie și a creșterii eficienței energetice.

Justificare

Date fiind sarcinile atribuite noii entități OSD UE (în special sarcinile legate de dezvoltarea codurilor de rețea și a celor mai bune practici), aceasta ar trebui să aibă obligația de a acționa în interesul Europei, de a acționa independent, și de a contribui la îndeplinirea obiectivelor UE în materie de energie și climă. Impunerea unei astfel de obligații pentru ENTSO pentru energie electrică (ENTSO-E) a fost propusă la articolul 25 alineatul (2) din prezentul regulament și ar trebui reluată în cazul noii OSD UE pentru a asigura coerența.

Amendamentul    141

Propunere de regulament

Articolul 50 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Înființarea entității OSD UE pentru energie electrică

Înființarea entității OSD UE

Amendamentul    142

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Până la [OP: douăsprezece luni de la intrarea în vigoare], operatorii de distribuție, cu sprijinul administrativ al agenției, transmit Comisiei și agenției proiectul de statut, o listă a membrilor înregistrați, proiectul de regulament de procedură, inclusiv normele de procedură cu privire la consultarea ENTSO pentru energie electrică și a altor părți interesate și normele de finanțare ale entității OSD UE care urmează a fi instituită.

1.  Până la [OP: douăsprezece luni de la intrarea în vigoare], operatorii de distribuție, cu sprijinul administrativ al agenției, transmit Comisiei și agenției schița de proiect a unei structuri de guvernanță care să garanteze reprezentarea echitabilă și echilibrată a intereselor între membri și statele membre. Aceasta include proiectul de criterii definit la alineatul (2), o listă a membrilor înregistrați, proiectul de regulament de procedură, inclusiv normele de procedură cu privire la consultarea ENTSO pentru energie electrică și a altor părți interesate și normele de finanțare ale entității OSD UE care urmează a fi instituită.

Amendamentul    143

Propunere de regulament

Articolul 50 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Până la [OP: șase luni de la intrarea în vigoare], agenția definește criteriile pentru elaborarea proiectului de statut, elaborează lista membrilor înregistrați și proiectul de norme de procedură menționate la alineatul (1), în scopul de a menține independența entității ODS UE față de membrii săi și de a asigura o reprezentare echilibrată și un tratament echitabil pentru toți operatorii de sistem de distribuție care sunt membri. Agenția consultă în mod oficial organizații care reprezintă toate părțile interesate cu privire la aceste criterii.

Amendamentul    144

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Atribuțiile entității OSD UE sunt următoarele:

1.  Atribuțiile principale ale entității OSD UE sunt de a participa la elaborarea codurilor de rețea în conformitate cu articolul 56.

 

Alte atribuții pot include schimbul de opinii și de bune practici privind:

Amendamentul    145

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  dezvoltarea consumului dispecerizabil;

(c)  dezvoltarea consumului dispecerizabil și a stocării energiei;

Amendamentul    146

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  gestionarea datelor, securitatea cibernetică și protecția datelor;

(e)  securitatea cibernetică și protecția datelor și imparțialitatea în gestionarea datelor.

Amendamentul    147

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  participarea la elaborarea codurilor de rețea în temeiul articolului 56.

eliminat

Amendamentul    148

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  cooperează cu ENTSO pentru energie electrică la monitorizarea punerii în aplicare a codurilor de rețea și a orientărilor adoptate în temeiul prezentului regulament care sunt relevante pentru exploatarea și planificarea rețelelor de distribuție și pentru exploatarea coordonată a rețelelor de transport și de distribuție;

(a)  cooperează cu ENTSO pentru energie electrică pentru a analiza problemele și a formula recomandări referitoare la monitorizarea punerii în aplicare a codurilor de rețea și a orientărilor adoptate în temeiul prezentului regulament care sunt relevante pentru exploatarea și planificarea rețelelor de distribuție și pentru exploatarea coordonată a rețelelor de transport și de distribuție;

Amendamentul    149

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  funcționează în deplină conformitate cu normele în materie de concurență.

eliminat

Amendamentul    150

Propunere de regulament

Articolul 51 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Entitatea OSD UE funcționează respectând pe deplin normele Uniunii și cele naționale din domeniul concurenței.

Amendamentul    151

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La elaborarea codurilor de rețea în temeiul articolului 55, entitatea OSD UE organizează un proces de consultare extinsă, într-un stadiu incipient și în mod deschis și transparent, implicând toate părțile interesate relevante și în special organizațiile care reprezintă toate părțile interesate, în conformitate cu regulamentul de procedură menționat la articolul 50. Această consultare include, de asemenea, autorități de reglementare naționale și alte autorități naționale, întreprinderi de furnizare și de producție, utilizatori ai sistemelor, inclusiv clienți, operatori de distribuție, precum și asociații relevante din domeniul industriei, organisme tehnice și platforme ale părților interesate. Consultarea are ca scop identificarea punctelor de vedere și a propunerilor tuturor părților relevante în decursul procesului decizional.

1.  La elaborarea codurilor de rețea în temeiul articolului 55, entitatea OSD UE organizează un proces de consultare extinsă, într-un stadiu incipient și în mod deschis și transparent, implicând toate părțile interesate relevante și în special organizațiile care reprezintă toate părțile interesate, în conformitate cu regulamentul de procedură menționat la articolul 50. Această consultare include, de asemenea, autorități de reglementare naționale și alte autorități naționale, întreprinderi de furnizare și de producție, utilizatori ai sistemelor, inclusiv clienți, organisme tehnice și platforme ale părților interesate. Consultarea are ca scop identificarea punctelor de vedere și a propunerilor tuturor părților relevante în decursul procesului decizional.

Justificare

Întrucât toți operatorii de distribuție ar trebui să fie direct implicați în entitatea OSD UE, ei nu ar trebui să fie menționați aici ca părți terțe interesate.

Amendamentul    152

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Agenția monitorizează executarea sarcinilor atribuite entității OSD UE în conformitate cu articolul 51 și asigură respectarea de către aceasta a obligațiilor în temeiul prezentului regulament și al altor acte legislative relevante ale Uniunii, în special în ceea ce privește independența entității OSD UE și cerința de a asigura o reprezentare echilibrată a tuturor operatorilor de sisteme de distribuție de pe întreg teritoriul Uniunii. Agenția include rezultatele monitorizării în raportul său anual în temeiul articolului 16 din Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul (CE) nr. 713/2009 reformat, COM(2016)0863].

Justificare

ACER ar trebui să fie împuternicită în mod oficial să exercite o supraveghere mai strictă asupra entității OSD UE. În special, ar trebui să existe o cerință oficială care să impună ACER să se asigure că entitatea OSD UE respectă criteriile prevăzute în statutul său, în special că entitatea OSD UE respectă criteriile de menținere a independenței și de reprezentare adecvată a fiecărui OSD membru. Astfel de modificări ale mandatului ACER ar trebui să facă obiectul unei referințe încrucișate la Regulamentul reformat 713/2009 astfel cum a fost propus prin COM(2016)0863.

Amendamentul    153

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Entitatea OSD UE prezintă agenției proiectul de program de lucru anual prevăzut la articolul 51, în vederea emiterii unui aviz. În termen de două luni de la data primirii, agenția furnizează entității OSD UE și Comisiei un aviz motivat corespunzător și recomandări, în cazul în care consideră că proiectul de program de lucru anual prezentat de entitatea OSD UE nu contribuie la nediscriminare, la concurența efectivă, la funcționarea eficientă a pieței sau la o gestionare optimă și o funcționare coordonată a sistemelor de distribuție și de transport.

Justificare

ACER ar trebui să fie împuternicită să prezinte recomandări entității OSD UE în cazul în care consideră că proiectul de program de lucru anual al entității OSD UE nu respectă normele UE sau nu este în concordanță cu obiectivele stabilite la nivelul UE. Astfel de modificări ale mandatului ACER ar trebui să facă obiectul unei referințe încrucișate la Regulamentul reformat 713/2009 astfel cum a fost propus prin COM(2016)0863.

Amendamentul    154

Propunere de regulament

Articolul 52 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Entitatea OSD UE ia în considerare punctele de vedere comunicate în decursul consultărilor. Înainte de adoptarea propunerilor pentru codurile de rețea menționate la articolul 55, entitatea OSD UE precizează în ce mod au fost luate în considerare observațiile primite în cadrul consultării. În cazul în care observațiile nu au fost luate în considerare, aceasta furnizează justificări.

3.  Comitetul de redactare ia în considerare punctele de vedere comunicate în decursul consultărilor. Înainte de adoptarea propunerilor pentru codurile de rețea menționate la articolul 55, entitatea OSD UE precizează în ce mod au fost luate în considerare observațiile primite în cadrul consultării. În cazul în care observațiile nu au fost luate în considerare, aceasta furnizează justificări.

Amendamentul    155

Propunere de regulament

Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia poate adopta acte delegate, sub rezerva competențelor delegate menționate la articolul 55 și la articolul 57. Aceste acte delegate pot fi adoptate sub formă de coduri de rețea pe baza unor propuneri de texte elaborate de ENTSO pentru energie electrică sau, în cazul în care acest lucru este decis în lista priorităților în temeiul articolului 55 alineatul (2), de către entitatea OSD UE și de către agenție în temeiul procedurii prevăzute la articolul 55, ori sub formă de orientări adoptate în temeiul procedurii prevăzute la articolul 57.

1.  Comisia poate adopta acte delegate, sub rezerva competențelor delegate menționate la articolul 55 și la articolul 57. Aceste acte delegate pot fi adoptate sub formă de coduri de rețea pe baza unor propuneri de texte elaborate de ENTSO pentru energie electrică sau, în cazul în care acest lucru este decis în lista priorităților în temeiul articolului 55 alineatul (2), de către agenție în temeiul procedurii prevăzute la articolul 55, ori sub formă de orientări adoptate în temeiul procedurii prevăzute la articolul 57.

Justificare

It is not appropriate for the DSO entity to be in a privileged position to draft network codes (particularly when their subject matter relates to the operation of the distribution system),which will govern the DSOs’ own conduct, as well as the conduct of other market participants such as generators, suppliers, consumers, and aggregators. The EUDSO entity would be in a position to influence the drafting of rules and best practices that will significantly impact the deployment of renewables and demand response, which not all DSOs are supporting. This could increase the risk of network codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption. This risk is exacerbated by the fact that EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity.

Amendamentul    156

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 63 privind instituirea de coduri de rețea în următoarele domenii:

1.  Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 63 privind instituirea de coduri de rețea în următoarele domenii, ținând cont, după caz, de caracteristicile specifice regionale:

Justificare

Codurile de rețea țin în continuare cont de caracteristicile specifice regionale.

Amendamentul    157

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(k)  normele privind structurile armonizate ale tarifelor de transport și de distribuție și ale tarifelor pentru racordare , inclusiv semnalele de localizare și normele privind mecanismul de compensare între operatorii de transport și de sistem;

(k)  normele privind structurile armonizate ale tarifelor de transport și ale tarifelor pentru racordare , inclusiv semnalele de localizare și normele privind mecanismul de compensare între operatorii de transport și de sistem;

Justificare

Funcționarea sistemelor de distribuție are caracteristici foarte specifice la nivel local, având în vedere topologia diferită a rețelei și modelele de consum. Prin urmare, nu este recomandat să se armonizeze structura acestora prin coduri de rețea sau orientări. La articolul 16 a fost stabilit un set de principii la nivel înalt: taxele pentru accesul la rețele sunt suficiente în scopul transparenței și al stabilirii echitabile a tarifelor.

Amendamentul    158

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

9.  ENTSO pentru energie electrică sau entitatea OSD UE, în cazul în care se decide astfel în lista priorităților în temeiul alineatului (2), convoacă un comitet de redactare care să o asiste în procesul de elaborare a codului de rețea. Comitetul de redactare este format din reprezentanți ai ENTSO pentru energie electrică, ai agenției, ai entității OSD UE, din operatori ai pieței energiei electrice desemnați, dacă este cazul, și dintr-un număr limitat de părți interesate principale afectate. ENTSO pentru energie electrică sau entitatea OSD UE, în cazul în care se decide astfel în lista priorităților în temeiul alineatului (2), elaborează propuneri de coduri de rețea în domeniile menționate la alineatul (1) , în urma solicitării care i-a fost adresată de către Comisie, în conformitate cu alineatul (8).

9.  ENTSO pentru energie electrică sau entitatea OSD UE, în cazul în care se decide astfel în lista priorităților în temeiul alineatului (2), convoacă un comitet de redactare care să o asiste în procesul de elaborare a codului de rețea. Comitetul de redactare este format din reprezentanți ai ENTSO pentru energie electrică, ai agenției, ai entității OSD UE, din operatori ai pieței energiei electrice desemnați, dacă este cazul, și din reprezentanți ai unui număr limitat de părți interesate principale afectate, cum ar fi consumatorii. ENTSO pentru energie electrică sau entitatea OSD UE, în cazul în care se decide astfel în lista priorităților în temeiul alineatului (2), elaborează propuneri de coduri de rețea în domeniile menționate la alineatul (1) , în urma solicitării care i-a fost adresată de către Comisie, în conformitate cu alineatul (8).

Justificare

Este important să se asigure faptul că perspectivele consumatorilor sunt reprezentate în mod adecvat în procesul de elaborare a codurilor de rețea.

Amendamentul    159

Propunere de regulament

Articolul 55 – alineatul 10

Textul propus de Comisie

Amendamentul

10.  Agenția revizuiește codul de rețea și se asigură că respectivul cod de rețea este conform cu orientarea-cadru relevantă și contribuie la integrarea pieței și la respectarea principiilor nediscriminării, concurenței efective și funcționării eficiente a pieței și , transmite Comisiei codul de rețea revizuit în termen de șase luni de la data primirii propunerii. În propunerea transmisă Comisiei, agenția ține seama de opiniile exprimate de toate părțile implicate în cursul elaborării proiectului de propunere sub conducerea ENTSO pentru energie electrică sau a entității OSD UE și consultă în mod oficial părțile interesate relevante cu privire la versiunea care urmează a fi transmisă Comisiei.

10.  Agenția revizuiește codul de rețea și se asigură că respectivul cod de rețea este conform cu orientarea-cadru relevantă și contribuie la integrarea pieței și la respectarea principiilor nediscriminării, concurenței efective și funcționării eficiente a pieței și , transmite Comisiei codul de rețea revizuit în termen de șase luni de la data primirii propunerii. În propunerea transmisă Comisiei, agenția ține seama de opiniile exprimate de toate părțile implicate, în special de cele ale consumatorilor, în cursul elaborării proiectului de propunere sub conducerea ENTSO pentru energie electrică sau a entității OSD UE și consultă în mod oficial părțile interesate relevante cu privire la versiunea care urmează a fi transmisă Comisiei.

Amendamentul    160

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Comisia poate adopta orientări cu caracter obligatoriu în domeniile enumerate în continuare.

1.  Comisia poate adopta orientări în domeniile enumerate în continuare.

Amendamentul    161

Propunere de regulament

Articolul 57 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

De asemenea, orientările pot stabili normele aplicabile legate de tarifele aplicate producătorilor, stocării energiei și clienților (sarcina) în cadrul sistemelor tarifare naționale pentru distribuție și transport și al regimurilor de racordare , inclusiv reflectarea mecanismului de compensare între operatori de transport și de sistem în tarifele de rețea naționale și prevederea unor semnale de localizare adecvate și eficiente, în conformitate cu principiile enunțate la articolul 16.

De asemenea, orientările pot stabili normele aplicabile legate de tarifele aplicate producătorilor, stocării energiei și clienților (sarcina) în cadrul sistemelor tarifare naționale pentru transport și al regimurilor de racordare , inclusiv reflectarea mecanismului de compensare între operatori de sisteme de transport în tarifele de rețea naționale și prevederea unor semnale de localizare adecvate și eficiente, în conformitate cu principiile enunțate la articolul 16.

Justificare

Corelat cu amendamentul la articolul 55 alineatul (1) litera (k). Rețelele de distribuție din Europa variază în mare măsură: de la nivelul tensiunii, topologia, profilul natural din anumite zone până la tiparele de consum ale utilizatorilor. Structura tarifelor de distribuție trebuie, prin urmare, să fie unică; autoritățile naționale de reglementare sunt cele mai în măsură să se ocupe de acest lucru.

Amendamentul    162

Propunere de regulament

Anexa I – punctul 5 – subpunctul 5.1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.1.  Centrele operaționale regionale trebuie să fie echipate cu sistemele de monitorizare și achiziție date aproape în timp real având caracterul observabil stabilit prin aplicarea pragului definit în conformitate cu punctul 4.1.

eliminat

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Piața internă a energiei electrice (reformare)

Referințe

COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

ENVI

6.7.2017

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Ivo Belet

6.7.2017

Data adoptării

21.11.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

52

9

0

Membri titulari prezenți la votul final

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Martin Häusling, Esther Herranz García, Rupert Matthews, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Maria Noichl

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

52

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jo Leinen, Susanne Melior, Maria Noichl, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

9

-

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha

ENF

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

NI

Zoltán Balczó

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotriva

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Piața internă a energiei electrice (reformare)

Referințe

COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)

Data prezentării la PE

30.11.2016

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ECON

1.3.2017

ENVI

6.7.2017

IMCO

1.3.2017