Postopek : 2016/0379(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0042/2018

Predložena besedila :

A8-0042/2018

Razprave :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 7.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0227

POROČILO     ***I
PDF 1763kWORD 253k
27.2.2018
PE 597.757v02-00 A8-0042/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije (prenovitev)

(COM(2016)0861 – C8‑0492/2016 – 2016/0379(COD))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalec: Krišjānis Kariņš

(Prenovitev – člen 104 Poslovnika)

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE
 PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE
 MANJŠINSKO MNENJE
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije (prenovitev)

(COM(2016)0861 – C8‑0492/2016 – 2016/0379(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0861),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 194(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0492/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj češke poslanske zbornice, nemškega zveznega parlamenta, nemškega zveznega sveta, španskega parlamenta, francoskega senata, madžarskega parlamenta, avstrijskega zveznega sveta, poljskega sejma, poljskega senata, romunske poslanske zbornice ter romunskega senata v skladu s Protokolom št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, v katerem izjavljajo, da osnutek zakonodajnega akta ni v skladu z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov(1),

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 31. maja 2017(2),

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 13. julija 2017(3),

–  ob upoštevanju členov 104 in 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0042/2018),

A.  ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  V preteklosti so bili odjemalci električne energije popolnoma pasivni, pogosto so električno energijo kupovali po reguliranih cenah, ki niso bile neposredno povezane s trgom. V prihodnosti je treba odjemalcem omogočiti polno sodelovanje na trgu pod enakimi pogoji kot drugim udeležencem na trgu. Da bi vključili čedalje večji delež energije iz obnovljivih virov, bi moral prihodnji elektroenergetski sistem izkoristiti vse dosegljive vire prilagodljivosti, zlasti prilagajanje odjema in shranjevanje. Za doseganje učinkovitega razogljičenja po najnižjih stroških mora spodbujati tudi energijsko učinkovitost.

(5)  V preteklosti so bili odjemalci električne energije popolnoma pasivni, pogosto so električno energijo kupovali po reguliranih cenah, ki niso bile neposredno povezane s trgom. V prihodnosti je treba odjemalcem omogočiti polno sodelovanje na trgu pod enakimi pogoji kot drugim udeležencem na trgu ter jih pooblastiti, da bodo lahko sami upravljali svojo porabe energije. Da bi vključili čedalje večji delež energije iz obnovljivih virov, bi moral prihodnji elektroenergetski sistem izkoristiti vse dosegljive vire prilagodljivosti, zlasti rešitve na strani odjema, shranjevanje in digitalizacijo, in sicer z vključevanjem inovativnih tehnologij v elektroenergetski sistem. Za doseganje učinkovitega razogljičenja po najnižjih stroških mora spodbujati tudi energijsko učinkovitost. Vzpostavitev notranjega energetskega trga z učinkovito integracijo energije iz obnovljivih virov lahko dolgoročno spodbudi naložbe in prispeva k izpolnitvi ciljev energetske unije in okvira podnebne in energetske politike do leta 2030.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Kratkoročni trgi bodo izboljšali likvidnost in konkurenco, tako da bodo več virom, zlasti prožnejšim, omogočili polno sodelovanje na trgu. Z učinkovitim oblikovanjem cen v obdobjih pomanjkanja se bo udeležence na trgu spodbudilo, da so na voljo, ko trg to najbolj potrebuje, in zagotovljeno bo, da si lahko pokrijejo svoje stroške na veleprodajnem trgu. Zato je nujno treba zagotoviti, da se v čim večji meri ukinejo upravne in implicitne zamejitve cen in tako omogoči, da cene v obdobjih pomanjkanja narastejo do vrednosti nezadostnega napajanja. Ko bodo kratkoročni trgi in oblikovanje cen v obdobjih pomanjkanja v celoti vključeni v strukturo trga, bodo prispevali k odpravljanju drugih ukrepov, kot so mehanizmi zmogljivosti, da bi se zagotovila zanesljiva oskrba. Hkrati pa oblikovanje cen v obdobjih pomanjkanja brez zamejevanja cen na veleprodajnem trgu ne bi smelo ogrožati možnosti oblikovanja zanesljivih in stabilnih cen za končne odjemalce, zlasti gospodinjstva in MSP.

(10)  Kratkoročni trgi bodo izboljšali likvidnost in konkurenco, tako da bodo več virom, zlasti prožnejšim, omogočili polno sodelovanje na trgu. Z učinkovitim oblikovanjem cen v obdobjih pomanjkanja se bo udeležence na trgu spodbudilo, da se bodo odzvali na tržne signale in da bodo voljo, ko trg to najbolj potrebuje, in zagotovljeno bo, da si lahko pokrijejo svoje stroške na veleprodajnem trgu. Zato je nujno treba zagotoviti, da se ukinejo upravne in implicitne zamejitve cen in tako omogoči oblikovanje cen v obdobjih pomanjkanja. Ko bodo kratkoročni trgi in oblikovanje cen v obdobjih pomanjkanja v celoti vključeni v strukturo trga, bodo prispevali k odpravljanju drugih ukrepov, ki izkrivljajo trg, kot so mehanizmi zmogljivosti, da bi se zagotovila zanesljiva oskrba. Hkrati pa oblikovanje cen v obdobjih pomanjkanja brez zamejevanja cen na veleprodajnem trgu ne bi smelo ogrožati možnosti oblikovanja zanesljivih in stabilnih cen za končne odjemalce, zlasti gospodinjstva, mala in srednja podjetja ter industrijske odjemalce.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Predpogoj za učinkovito konkurenco na notranjem trgu električne energije so nediskriminatorne in pregledne cene za uporabo omrežja, vključno s povezovalnimi daljnovodi v prenosnem omrežju. Razpoložljive zmogljivosti teh vodov bi bilo treba določiti na najvišjo možno vrednost skladno z varnostnimi standardi za zanesljivo delovanje omrežja.

(12)  Predpogoj za učinkovito konkurenco na notranjem trgu električne energije so nediskriminatorne, pregledne in ustrezne cene za uporabo omrežja, vključno s povezovalnimi daljnovodi v prenosnem omrežju. Razpoložljive zmogljivosti teh vodov bi bilo treba določiti na najvišjo možno vrednost skladno z varnostnimi standardi za zanesljivo delovanje omrežja.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  ENTSO za električno energijo bi moral izvesti zanesljivo srednje- do dolgoročno oceno zadostnosti virov na ravni Unije, s katero bi zagotovil objektivno osnovo za oceno težav v zvezi z zadostnostjo virov. Težava v zvezi z zadostnostjo virov, ki jo obravnavajo mehanizmi zmogljivosti, bi morala temeljiti na oceni EU.

(26)  ENTSO za električno energijo bi moral oblikovati zanesljivo metodologijo za dolgoročno oceno zadostnosti virov na ravni Unije, s katero bi zagotovil objektivno osnovo za oceno težav v zvezi z zadostnostjo virov na ravni Unije, regij in držav članic ter na ravni trgovalnega območja. Težava v zvezi z zadostnostjo virov, ki jo obravnavajo mehanizmi zmogljivosti, bi morala temeljiti na oceni EU. Mehanizmi zmogljivosti bi se smeli uvesti samo, če se z oceno zadostnosti virov na ravni Unije, ki jo opravi ENTSO-E, ugotovijo težave v zvezi z zadostnostjo virov ali če Komisija sprejme pozitivno odločitev glede načrta izvajanja.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Srednje- do dolgoročna ocena zadostnosti virov (od deset let do enega leta vnaprej), ki jo določa ta uredba, ima drugačen namen kot sezonske napovedi (šest mesecev vnaprej), kot so določene v členu 9 [uredba o pripravljenosti na tveganja, kot je predlagana s COM(2016) 862]. Srednje- do dolgoročne ocene se ponavadi uporabljajo za oceno potrebe po mehanizmih zmogljivosti, medtem ko so sezonske napovedi namenjene opozarjanju na morebitno tveganje v naslednjih šestih mesecih, zaradi katerega bi verjetno prišlo do znatnega poslabšanja razmer na področju dobave električne energije. Poleg tega regionalni operativni centri izvajajo tudi regionalne ocene zadostnosti, kakor je opredeljeno v evropski zakonodaji o obratovanju sistema za prenos električne energije. Gre za zelo kratkoročne ocene zadostnosti (od tedna do dneva vnaprej), ki se uporabljajo v okviru obratovanja sistemov.

(27)  Metodologija za dolgoročno oceno zadostnosti virov (od deset let do enega leta vnaprej), ki jo določa ta uredba, ima drugačen namen kot sezonske napovedi (šest mesecev vnaprej), kot so določene v členu 9 [uredba o pripravljenosti na tveganja, kot je predlagana s COM(2016)0862]. Srednje- do dolgoročne ocene se ponavadi uporabljajo za ugotavljanje težav v zvezi z zadostnostjo virov, medtem ko so sezonske napovedi namenjene opozarjanju na morebitno kratkoročno tveganje v naslednjih šestih mesecih, zaradi katerega bi verjetno prišlo do znatnega poslabšanja razmer na področju dobave električne energije. Poleg tega regionalni koordinacijski centri izvajajo tudi regionalne ocene zadostnosti, kakor je opredeljeno v evropski zakonodaji o obratovanju sistema za prenos električne energije. Gre za zelo kratkoročne ocene zadostnosti (od tedna do dneva vnaprej), ki se uporabljajo v okviru obratovanja sistemov.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(28a)  Države članice bi morale mehanizme zmogljivosti uvesti le kot zadnjo možnost, kadar težav v zvezi z zadostnostjo virov ni mogoče obravnavati z odpravo obstoječih izkrivljanj trga. Države članice bi morale pred uvedbo mehanizma zmogljivosti, ki deluje na trgu z električno energijo in zato izkrivlja trg, oceniti, ali bi strateške rezerve zadostovale za obravnavanje težav v zvezi z zadostnostjo virov. Strateške rezerve so manj izkrivljajoče, saj delujejo samo zunaj trga in samo v redkih primerih, ko na trgih več ni možen obračun. S strateškimi rezervami je mogoče preprečiti finančne posledice za operaterje trgov, ki ne morejo izpolnjevati svojih odgovornosti za izravnavo in bi zato nosili precejšnje stroške.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Določiti bi bilo treba podrobna pravila za pospeševanje učinkovitega čezmejnega sodelovanja v mehanizmih zmogljivosti, ki niso sheme rezerv. Čezmejno delujoči operaterji prenosnih sistemov bi morali zainteresiranim proizvajalcem, ki si želijo sodelovati v mehanizmih zmogljivosti v drugih državah članicah, olajšati to sodelovanje. Zato bi morali izračunati zmogljivosti, do katerih bi bilo čezmejno sodelovanje mogoče, omogočiti sodelovanje in preveriti razpoložljivosti. Nacionalni regulativni organi bi morali izvrševati čezmejna pravila v državah članicah.

(31)  V tej uredbi bi bilo treba določiti podrobna pravila za pospeševanje učinkovitega čezmejnega sodelovanja v mehanizmih zmogljivosti, ki niso strateške rezerve. Čezmejno delujoči operaterji prenosnih sistemov bi morali zainteresiranim proizvajalcem olajšati sodelovanje v mehanizmih zmogljivosti v drugih državah članicah, olajšati to sodelovanje. Zato bi morali izračunati zmogljivosti, do katerih bi bilo čezmejno sodelovanje mogoče, omogočiti sodelovanje in preveriti razpoložljivosti. Nacionalni regulativni organi bi morali izvrševati čezmejna pravila v državah članicah.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Regionalni operativni centri bi morali izvajati funkcije, pri katerih njihova regionalizacija prinaša dodano vrednost glede na funkcije, ki se izvajajo na nacionalni ravni. Funkcije regionalnih operativnih centrov bi morale zajemati funkcije, ki jih izvajajo regijski koordinatorji sigurnega obratovanja, ter dodatno obratovanje sistema, delovanje trga in funkcije pripravljenosti na tveganje. Funkcije regionalnih operativnih centrov bi morale izključevati delovanje elektroenergetskega sistema v realnem času.

(35)  Regionalni koordinacijski centri bi morali izvajati funkcije, pri katerih bi regionalizacija prinesla dodano vrednost glede na funkcije, ki se izvajajo na nacionalni ravni. Funkcije regionalnih operativnih centrov bi morale zajemati funkcije, ki jih izvajajo regijski koordinatorji sigurnega obratovanja, ter dodatne regionalno pomembne funkcije. Funkcije regionalnih koordinacijskih centrov bi morale izključevati delovanje elektroenergetskega sistema v realnem času.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(35a)  Regionalni koordinacijski centri pri izvajanju svojih funkcij prispevajo k doseganju ciljev za leti 2030 in 2050, določenih v okviru podnebne in energetske politike.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ustvariti temelje za učinkovito doseganje ciljev evropske energetske unije ter zlasti okvira podnebne in energetske politike za leto 203030, in sicer tako, da se omogoči uporaba tržnih signalov zaradi povečanja prožnosti, razogljičenja in inovacij;

(a)  ustvariti temelje za učinkovito doseganje ciljev evropske energetske unije ter zlasti okvira podnebne in energetske politike za leto 203030, in sicer tako, da se omogoči uporaba tržnih signalov zaradi povečanja prožnosti, učinkovitosti, razogljičenja, inovacij in večjega deleža obnovljivih virov energije;

__________________

__________________

30COM(2014)0015.

30COM(2014)0015.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  določiti osnovna načela za dobro delujoče, povezane trge energije, kar bo vsem ponudnikom virov in odjemalcem električne energije omogočilo nediskriminatoren dostop na trg, okrepilo vlogo odjemalcev, omogočilo prilagajanje odjema in energijsko učinkovitost, olajšalo združevanje razpršenega povpraševanja in ponudbe ter prispevalo k razogljičenju gospodarstva s tem, da se omogoči povezovanje trgov in plačilo za električno energijo iz obnovljivih virov na tržni osnovi;

(b)  določiti osnovna načela za dobro delujoče čezmejne, povezane in likvidne trge energije, kar bo vsem ponudnikom virov in odjemalcem električne energije omogočilo nediskriminatoren dostop na trg, okrepilo vlogo odjemalcev, omogočilo konkurenco na svetovnem trgu, prilagajanje odjema, shranjevanje energije in energijsko učinkovitost, olajšalo združevanje razpršenega povpraševanja in ponudbe ter prispevalo k razogljičenju gospodarstva s tem, da se omogoči povezovanje trgov in sektorjev ter plačilo za električno energijo iz obnovljivih virov na tržni osnovi;

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  spodbuditi nastanek dobro delujočega in preglednega veleprodajnega trga z visoko stopnjo zanesljivosti oskrbe z električno energijo. V njej so določeni mehanizmi za uskladitev zadevnih pravil za čezmejno izmenjavo električne energije.

(d)  spodbuditi nastanek dobro delujočega, likvidnega in preglednega veleprodajnega trga, ki prispeva k visoki stopnji zanesljivosti oskrbe z električno energijo. V njej so določeni mehanizmi za uskladitev zadevnih pravil za čezmejno izmenjavo električne energije.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  „prezasedenost“ pomeni stanje, ko ni možno sprejeti vseh zahtev udeležencev na trgu za trgovanje med dvema trgovalnima območjema, ker bi znatno vplivale na fizične pretoke na elementih omrežja, ki ne morejo sprejeti navedenih pretokov;

(c)  „prezasedenost“ pomeni stanje, ko ni možno sprejeti vseh zahtev udeležencev na trgu za trgovanje, ker bi znatno vplivale na fizične pretoke na elementih omrežja, ki ne morejo sprejeti navedenih pretokov;

Obrazložitev

Glede na prvotno opredelitev bi lahko prezasedenost obstajala samo med dvema trgovalnima območjema, kar ne bi odražalo realnih razmer prenosnega sistema in kar je treba tudi upoštevati (tipičen primer bila Nemčija z notranjimi prezasedenostmi znotraj enega trgovalnega območja). Opredelitve bi bilo treba tudi uskladiti z opredelitvami, uporabljenimi v omrežnih kodeksih in smernicah.

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  „strukturna prezasedenost“ pomeni prezasedenost v prenosnem sistemu ki je predvidljiva, v daljšem obdobju geografsko stabilna in se redno pojavlja pri normalnih pogojih elektroenergetskega sistema;

(Ne zadeva slovenske različice.)  

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka u

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(u)  „mehanizem zmogljivosti“ pomeni administrativen ukrep s katerim se zagotovi doseganje želene ravni zanesljivosti oskrbe, pri čemer se viri plačajo za njihovo razpoložljivost, vendar to ne vključuje ukrepov, ki se nanašajo na pomožne storitve;

(u)  „mehanizem zmogljivosti“ pomeni začasne administrativne ukrepe, ki jih države članice sprejmejo za zapolnitev pričakovane vrzeli v zadostnosti virov za dobavo električne energije, da bi izravnali ponudbo električne energije, in sicer s ponujanjem dodatnih plačil ponudnikom zmogljivosti, ki delujejo na trgu električne energije, poleg prihodkov, ki jih pridobijo s prodajo električne energije na trgu v zameno za razpoložljivost obstoječih zmogljivosti ali vlaganje v nove zmogljivosti, da bi zagotovili potrebno raven zanesljivosti oskrbe;

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(v)  „strateške rezerve“ pomenijo mehanizem zmogljivosti, v katerem se viri dispečirajo samo takrat, ko na trgih za dan vnaprej ali znotraj dneva ni bil možen obračun, ko so operaterji prenosnih sistemov izčrpali vire za izravnavo, s katerimi bi vzpostavili ravnovesje med povpraševanjem in ponudbo, in ko so odstopanja na trgu v obdobjih, ko so bile dispečirane rezerve, poravnana po vrednosti nezadostnega napajanja;

(v)  „strateške rezerve“ pomenijo mehanizem zmogljivosti, v katerem se viri hranijo zunaj trga električne energije in dispečirajo samo takrat, ko na trgih za dan vnaprej ali znotraj dneva ni bil možen obračun, ko so operaterji prenosnih sistemov izčrpali vire za izravnavo, s katerimi bi vzpostavili ravnovesje med povpraševanjem in ponudbo, in ko so odstopanja na trgu v obdobjih, ko so bile dispečirane rezerve, poravnana vsaj po tehničnih omejitvah cen ali po vrednosti nezadostnega napajanja;

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice, nacionalni regulativni organi, operaterji prenosnih sistemov, operaterji distribucijskih sistemov in operaterji trgov zagotovijo, da trgi delujejo na podlagi naslednjih načel:

1.  Države članice, nacionalni regulativni organi, operaterji prenosnih sistemov, operaterji distribucijskih sistemov, operaterji trgov in tretje strani, na katere so bila prenesena pooblastila ali so jim bile dodeljene odgovornosti, zagotovijo, da trgi delujejo na podlagi naslednjih načel:

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  izogibati se je treba ukrepom, ki preprečujejo oblikovanje cen na podlagi ponudbe in povpraševanja ali odvračajo od razvoja bolj prilagodljive proizvodnje, nizkoogljične proizvodnje ali bolj prilagodljivega odjema;

(b)  izogibati se je treba ukrepom, ki preprečujejo oblikovanje cen na podlagi ponudbe in povpraševanja;

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  spodbuja se razvoj bolj prilagodljive proizvodnje, trajnostne nizkoogljične proizvodnje in bolj prilagodljivega odjema;

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  odjemalcem se omogoči, da imajo koristi od tržnih priložnosti in povečane konkurence na maloprodajnih trgih;

(c)  odjemalcem se omogoči, da imajo koristi od tržnih priložnosti in povečane konkurence na maloprodajnih trgih in da so pooblaščeni za sodelovanje na trgu energije in v energetskem prehodu;

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  tržna pravila podpirajo razogljičenje gospodarstva tako, da se omogoči vključitev električne energije iz obnovljivih virov in zagotovijo spodbude za energijsko učinkovitost;

(e)  tržna pravila podpirajo razogljičenje elektroenergetskega sistema in s tem gospodarstva tako, da se omogoči vključitev električne energije iz obnovljivih virov, vključno s shranjevanjem energije, in zagotovijo spodbude za energijsko učinkovitost;

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  tržna pravila ustvarjajo ustrezne spodbude za naložbe v proizvodnjo, shranjevanje, energijsko učinkovitost in prilagajanje odjema, zato da se zadovoljijo potrebe trga in posledično zagotovi zanesljivost oskrbe;

(f)  tržna pravila spodbujajo prosto oblikovanje cen in tako ustvarjajo ustrezne spodbude za naložbe v proizvodnjo, zlasti dolgoročne naložbe za razogljičen in trajnosten elektroenergetski sistem, shranjevanje, energijsko učinkovitost, prilagajanje odjema ter spodbujajo pošteno konkurenco in posledično zagotovijo zanesljivost oskrbe;

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  izogibati se je treba oviram za čezmejne pretoke električne energije in čezmejne transakcije na trgih električne energije ter povezanih trgih storitev;

(g)  odpraviti je treba ovire za čezmejne pretoke električne energije in čezmejne transakcije na trgih električne energije ter povezanih trgih storitev;

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  kjer je učinkovito, tržna pravila zagotavljajo regionalno sodelovanje;

(h)  kjer je učinkovito, tržna pravila zagotavljajo močno regionalno sodelovanje;

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ja)  operaterji proizvodnje električne energije nosijo polno finančno in pravno odgovornost, ki izhaja iz njihovih sredstev;

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  tržna pravila dopuščajo uresničevanje napredka v raziskavah in razvoju in njegovo izkoriščanje v korist družbe;

(k)  tržna pravila dopuščajo uresničevanje napredka v raziskavah in razvoju trajnostnih, zanesljivih in nizkoogljičnih virov energije, tehnologij ali sistemov ter njihovo izkoriščanje v korist družbe;

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l)  tržna pravila dopuščajo učinkovito dispečiranje proizvodnih sredstev in prilagajanja odjema;

(l)  tržna pravila dopuščajo učinkovito dispečiranje proizvodnih sredstev, shranjevanja in prilagajanja odjema;

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m)  tržna pravila omogočajo vstop in izstop podjetij za proizvodnjo in dobavo električne energije na podlagi njihovih ocen ekonomske in finančne vzdržnosti poslovanja;

(m)  tržna pravila omogočajo vstop in izstop podjetij za proizvodnjo električne energije, shranjevanje energije in dobavo električne energije na podlagi njihovih ocen ekonomske in finančne vzdržnosti poslovanja; učinkovito konkurenco in oblikovanje cen;

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(n)  z možnostmi za dolgoročno varovanje pred tveganji, ki omogočajo udeležencem na trgu varovanje pred tveganji zaradi nestanovitnosti cen na tržni osnovi in izločitev negotovosti glede prihodnjih donosov investicij, se lahko pregledno trguje na borzah, pod pogojem, da se spoštujejo pravila iz pogodb EU o konkurenci.

(n)  z možnostmi za dolgoročno varovanje pred tveganji, ki omogočajo udeležencem na trgu varovanje pred tveganji zaradi nestanovitnosti cen na tržni osnovi in blažitev negotovosti glede prihodnjih donosov investicij, se lahko pregledno trguje na borzah, pod pogojem, da se spoštujejo pravila iz pogodb EU o konkurenci, medtem ko bi bilo treba sedanje proizvode, ki se ponujajo na borzah, dodatno razširiti in spodbujati na ravni Unije; regulativne spremembe upoštevajo kratko- in dolgoročne učinke za prihodnost, terminske borze in proizvode.

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

Pravičen prehod

 

Komisija podpira države članice, ki sprejmejo nacionalno strategijo za postopno zmanjševanje inštaliranih proizvodnih zmogljivosti na premog in druga trda fosilna goriva in rudarskih zmogljivosti z vsemi razpoložljivimi sredstvi, tudi s ciljno usmerjeno finančno podporo, da bi omogočila „pravičen prehod“ v regijah, na katere vplivajo strukturne spremembe. Državam članicam pomaga obravnavati učinke prehoda na čisto energijo na družbo, spretnosti in industrijo.

 

V ta namen tesno sodeluje z akterji iz regij, ki pridelujejo veliko premoga in so zelo ogljično intenzivne, zagotavlja smernice, zlasti za dostop do razpoložljivih skladov in programov ter njihovo uporabo, ter spodbuja izmenjavo primerov dobre prakse, vključno z razpravami o industrijskih načrtih in potrebah po preusposabljanju.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Če se država članica odloči za odobritev odstopanja v skladu s členom 4(2), zagotovi, da finančno odgovornost za odstopanja nosi druga oseba.

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsi udeleženci na trgu imajo dostop do izravnalnega trga, bodisi posamično bodisi z združevanjem. Pravila na izravnalnem trgu in produkti sledijo potrebi po vključitvi naraščajočega deleža spremenljive proizvodnje, povečanega prilagajanja odjema in uvedbe novih tehnologij.

1.  Vsi udeleženci na trgu, tudi tisti, ki zagotavljajo električno energijo, proizvedeno iz spremenljivih obnovljivih virov, prilagajanje odjema ter storitve shranjevanja, imajo poln dostop do izravnalnega trga, bodisi posamično bodisi z združevanjem. Pravila na izravnalnem trgu in produkti sledijo potrebi po vključitvi naraščajočega deleža spremenljive proizvodnje, povečanega prilagajanja odjema in uvedbe novih tehnologij.

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Izravnalni trgi so organizirani na način, da zagotovijo učinkovito nediskriminacijo med udeleženci na trgu, pri čemer se upoštevajo različne tehnične zmožnosti proizvodnje električne energije iz spremenljivih obnovljivih virov, prilagajanja odjema in shranjevanja.

2.  Izravnalni trgi so organizirani na način, da zagotovijo učinkovito nediskriminacijo med udeleženci na trgu. Vsa proizvodnja, tudi iz spremenljivih obnovljivih virov, prilagajanje odjema in shranjevanje, imajo možnost sodelovanja v izravnalnih trgih pod enakimi pogoji, pri čemer se upoštevajo različne tehnične zmožnosti.

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Izravnalna energija se nabavi ločeno od zmogljivosti za izravnavo. Nabavni postopki so pregledni in hkrati spoštujejo zaupnost podatkov.

3.  Izravnalna energija se nabavi ločeno od zmogljivosti za izravnavo. Cena izravnalne energije se ne določa vnaprej v pogodbi o izravnavi, razen kadar se uporablja izjema v skladu s členom 16(6) Uredbe Komisije (EU) 2017/21951a. Nabavni postopki so pregledni in hkrati spoštujejo zaupnost podatkov.

 

_______________

 

1a Uredba Komisije (EU) 2017/2195 z dne 26. septembra 2017 o določitvi smernic za terminsko dodeljevanje zmogljivosti (UL L 312, 25.8.2017, str. 6).

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Za obračun izravnalne energije se uporabljajo mejne cene. Udeležencem na trgu se dopusti, da ponudbe za nakup predložijo čim bližje realnemu času in vsaj po času zaprtja trgovanja med območji na trgu znotraj dneva, določenim v skladu s členom 59 Uredbe Komisije (EU) 2015/122234.

5.  Obračun izravnalne energije temelji na oblikovanju cene po mejnih stroških. Na izravnalnih trgih se udeležencem na trgu dopusti, da ponudbe za nakup predložijo čim bližje realnemu času, čas zaprtja trgovanja z izravnalno energijo pa ne nastopi pred zaprtjem trgovanja med območji na trgu znotraj dneva, določenem v skladu s členom 59 Uredbe Komisije (EU) 2015/122234.

__________________

__________________

34 Uredba Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti (UL L 197, 25.7.2015, str. 24).

34 Uredba Komisije (EU) 2015/1222 z dne 24. julija 2015 o določitvi smernic za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti (UL L 197, 25.7.2015, str. 24).

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Določanje obsega rezervne zmogljivosti se izvede na regionalni ravni v skladu s točko 7 Priloge I. Regionalni operativni centri podpirajo operaterje prenosnih sistemov pri določitvi obsega zmogljivosti za izravnavo, ki jo je treba nabaviti, in sicer v skladu s točko 8 Priloge I.

7.  Določanje obsega rezervne zmogljivosti se izvede na regionalni ravni v skladu s točko 7 Priloge I. Regionalni operativni centri podpirajo operaterje prenosnih sistemov pri določitvi obsega zmogljivosti za izravnavo, ki jo je treba nabaviti, in sicer v skladu s točko 8 Priloge I.

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Nabava zmogljivosti za izravnavo se olajša na regionalni ravni v skladu s točko 8 Priloge I. Nabava temelji na primarnem trgu in je organizirana na način, da ne diskriminira udeležencev na trgu v postopku predkvalifikacije, posamično ali z združevanjem.

8.  Nabavo zmogljivosti za izravnavo izvajajo operaterji prenosnih sistemov. Nabava temelji na primarnem trgu in je organizirana na način, da ne diskriminira udeležencev na trgu v postopku predkvalifikacije, ne glede na to, ali se udeleženci na trgu udeležujejo posamično ali z združevanjem, ob upoštevanju tehničnih omejitev, značilnih za upravljanje omrežij. Rezervacija za zmogljivosti med trgovalnimi območji za izmenjavo zmogljivosti za izravnavo se omeji na 50 % razpoložljive zmogljivosti za izmenjavo energije iz prejšnjega zadevnega koledarskega leta med ustreznimi trgovalnimi območji.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Nabava zmogljivosti za izravnavo navzgor in navzdol se opravi ločeno. Sklepanje pogodbe poteka v obdobju največ enega dneva pred nabavo zmogljivosti za izravnavo, pogodbeno obdobje pa traja največ en dan.

9.  Nabava zmogljivosti za izravnavo navzgor in navzdol se opravi ločeno. Nabava zmogljivosti za izravnavo poteka v obdobju največ enega dneva pred nabavo zmogljivosti za izravnavo, pogodbeno obdobje pa traja največ en dan.

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.  Operaterji prenosnih sistemov objavijo informacije blizu realnemu času, in sicer o trenutnem stanju izravnave na svojih regulacijskih območjih, ceni odstopanja in ceni izravnalne energije.

10.  Operaterji prenosnih sistemov ali tretje strani, na katere je zadevni operater prenosnega sistema, država članica ali regulativni organ prenesel te odgovornosti, objavijo informacije blizu realnemu času, in sicer o trenutnem stanju izravnave na svojih regulacijskih območjih, predvideni ceni odstopanja in predvideni ceni izravnalne energije.

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

10a.  Države članice poročajo o delovanju in preglednosti ter o dostopu, zlasti za male ponudnike, izravnalnih trgov, zlasti za namene člena 4, in sicer s postopkom poročanja o notranjem energetskem trgu, določenem v členu 21 Uredbe .../... [Upravljanje energetske unije].

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  so organizirani na tak način, da niso diskriminatorni;

(a)  so nediskriminatorni;

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Operaterji trgov so prosti pri razvoju produktov in priložnosti za trgovanje, ki ustrezajo povpraševanju in potrebam udeležencem na trgu, ter zagotavljajo, da lahko vsi udeleženci na trgu do njega dostopajo posamično ali z združevanjem. Sledijo potrebi po vključitvi naraščajočega deleža spremenljive proizvodnje, povečanega prilagajanja odjema in prihoda novih tehnologij.

3.  Operaterji trgov so prosti pri razvoju produktov in priložnosti za trgovanje, ki ustrezajo povpraševanju in potrebam udeležencem na trgu, ter zagotavljajo, da lahko vsi udeleženci na trgu do njega dostopajo posamično ali z združevanjem. Sledijo potrebi po vključitvi naraščajočega deleža spremenljive proizvodnje in shranjevanja energije, povečanega prilagajanja odjema in prihoda novih tehnologij.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Operaterji trga udeležencem na trgu dopustijo, da z energijo trgujejo čim bližje realnemu času in vsaj do časa zaprtja trgovanja med območji na trgu znotraj dneva, določenim v skladu s členom 59 Uredbe Komisije (EU) 2015/1222.

1.  Operaterji trga udeležencem na trgu dopustijo, da z energijo trgujejo čim bližje realnemu času in vsaj do 15 minut pred realnim časom v vseh trgovalnih območjih.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Operaterji trga zagotovijo udeležencem na trgu priložnost, da na trgih za dan vnaprej in znotraj dneva trgujejo z energijo v časovnih intervalih, ki so vsaj tako kratki kot obdobje za bilančni obračun.

2.  Operaterji trga zagotovijo udeležencem na trgu priložnost, da na nacionalnih in čezmejnih trgih za dan vnaprej in znotraj dneva trgujejo z energijo v časovnih intervalih, ki so vsaj tako kratki kot obdobje za bilančni obračun.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Operaterji trga zagotovijo produkte za trgovanje na trgih za dan vnaprej in znotraj dneva, ki so dovolj majhni, z najmanjšo velikostjo nakupnih ponudb 1 MW ali manj, da omogočajo učinkovito vključitev prilagajanja odjema, shranjevanja energije in majhnih elektrarn na obnovljive vire energije.

3.  Operaterji trga zagotovijo produkte za trgovanje na trgih za dan vnaprej in znotraj dneva, ki so dovolj majhni, z najmanjšo velikostjo nakupnih ponudb 500 kilovatov, da omogočajo učinkovito vključitev prilagajanja odjema, shranjevanja energije in majhnih elektrarn na obnovljive vire energije, tudi neposredno s strani odjemalca.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Do 1. januarja 2025 je na vseh regulacijskih območjih obdobje za bilančni obračun dolgo 15 minut.

4.  Do 1. januarja 2021 je na vseh regulacijskih območjih obdobje za bilančni obračun dolgo 15 minut.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pod pogojem, da izpolnjujejo pogodbena pravila o konkurenci, so operaterji trga prosti pri razvoju terminskih produktov za varovanje pred tveganji, tudi za dolgoročno obdobje, da se udeležencem na trgu, zlasti lastnikom objektov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, zagotovijo ustrezne možnosti za varovanje pred finančnimi tveganji zaradi cenovnih nihanj. Države članice ne omejujejo takšnih dejavnosti za varovanje pred tveganj v okviru trgovanj znotraj države članice ali trgovalnega območja.

3.  Pod pogojem, da izpolnjujejo pogodbena pravila o konkurenci, so operaterji trga prosti pri razvoju terminskih produktov za varovanje pred tveganji, tudi za dolgoročno obdobje, da se udeležencem na trgu, zlasti lastnikom objektov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, zagotovijo ustrezne možnosti za varovanje pred finančnimi tveganji zaradi cenovnih nihanj. Države članice podpirajo likvidnosti teh produktov, zlasti produktov, ki temeljijo na izmenjavi, ki so že bili razviti, in omogoči njihovo trgovanje na trgovalnih območjih.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za ceno električne energije na veleprodajnem trgu ni najvišje zgornje meje, razen če je postavljena pri vrednosti nezadostnega napajanja, kot je določena v skladu s členom 10. Za ceno električne energije na veleprodajnem trgu ni najnižje spodnje meje, razen če je postavljena pri vrednosti – 2 000 EUR ali manj in, v primeru, da je dosežena ali se pričakuje, da bo dosežena, pri nižji vrednosti za naslednji dan. Ta določba se med drugim uporablja za nakupne ponudbe in obračun v vseh časovnih okvirih ter vključuje izravnalno energijo in cene odstopanj.

1.  Za ceno električne energije na veleprodajnem trgu ni najvišje zgornje in najnižje spodnje meje. Ta določba se med drugim uporablja za nakupne ponudbe in obračun v vseh časovnih okvirih ter vključuje izravnalno energijo in cene odstopanj.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko operaterji trgov do [urad za publikacije: dve leti po začetku veljavnosti] omejujejo najvišje obračunske cene za dan vnaprej in znotraj dneva v skladu s členoma 41 in 54 Uredbe (EU) 2015/1222. V primeru, da so omejitve dosežene ali se pričakuje, da bodo dosežene, se za naslednji dan dvignejo.

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko operaterji trgov tehnično omejujejo najvišje in najnižje trgovalne omejitve za dan vnaprej in znotraj dneva v skladu s členoma 41 in 54 Uredbe (EU) 2015/1222 ter za časovni okvir v skladu z Uredbo (EU) 2017/2195. V primeru, da so te tehnične omejitve dosežene ali se pričakuje, da bodo dosežene, se samodejno prilagodijo. Tehnične omejitve cen so dovolj visoke, da trgovanja ne omejijo po nepotrebnem, in se uskladijo za skupno območje trga. Ko težave v ponudbi prenehajo, se vrnejo na začetne vrednosti.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 10 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Agencija [Urad za publikacije: eno leto po začetku veljavnosti] za svoje ozemlje določijo eno samo oceno vrednosti nezadostnega napajanja, izraženo v EUR/MWh. O navedeni oceni se obvesti Komisijo in se javno objavi. Države članice lahko določijo različne vrednosti nezadostnega napajanja na trgovalno območje, če imajo na svojem ozemlju več trgovalnih območij. Pri določitvi vrednosti nezadostnega napajanja države članice uporabijo metodologijo, razvito na podlagi člena 19(5).

1.  Agencija [Urad za publikacije: eno leto po začetku veljavnosti] za svoje ozemlje določijo eno samo oceno vrednosti nezadostnega napajanja, izraženo v EUR/MWh. O navedeni oceni se obvesti Komisijo in se javno objavi. V primeru čezmejnih trgovalnih območij države članice določijo skupno oceno vrednosti nezadostnega napajanja. Države članice lahko določijo različne vrednosti nezadostnega napajanja na trgovalno območje, če imajo na svojem ozemlju več trgovalnih območij. Pri določitvi vrednosti nezadostnega napajanja države članice uporabijo metodologijo, razvito na podlagi člena 19(5).

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnjo z visokim izkoristkom z inštalirano električno močjo manj kot 500 kW; ali

(a)  naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnjo z visokim izkoristkom z inštalirano električno močjo manj kot 500 kW;

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  predstavitveni projekti za inovativne tehnologije.

(b)  naprave za proizvodnjo, ki so predstavitveni projekti za inovativne tehnologije.

 

Države članice lahko za lokalne energetske skupnosti uporabijo višje meje, kot je določeno v Direktivi (EU) ... [prenova Direktive 2009/72/EC, kot je predlagana s COM(2016)0864].

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.   Kjer skupna zmogljivost proizvodnih naprav, za katere se uporablja prednostno dispečiranje iz odstavka 2, za 15 % presega skupno inštalirano proizvodno zmogljivost v državi članici, se točka (a) odstavka 2 uporablja samo za dodatne naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnjo z visokim izkoristkom z inštalirano električno močjo manj kot 250 kW.

3.   Država članica, ki v času začetka veljavnosti ter uredbe ne dodeli prednostnega dispečiranja katerikoli proizvodni napravi, lahko vloži prošnjo za izvzetje iz določb odstavka 2, če lahko Komisiji dokaže, da so izpolnjeni naslednji pogoji:

 

(a) ni vzpostavljenega prednostnega dispečiranja za naprave razen tistih, ki so navedene v odstavku 2;

 

(b) njeni likvidni trgi znotraj dneva, veleprodajni trgi in izravnalni trgi so v celoti dostopni za vse akterje na trgu v skladu z določbami te uredbe;

 

(c) njena pravila o omejevanju in upravljanje prezasedenosti so pregledni za vse stranke na trgu in so v skladu z določbami te uredbe;

 

(d) njen cilj za energijo iz obnovljivih virov za leto 2030 je dovolj visok za kolektivno izpolnitev zavezujočega skupnega cilja Unije glede deleža energije iz obnovljivih virov v skladu s členom 3(2) [Direktive 2009/28/ES, kot je bila predlagana s COM(2016)0767] in država članica predvideva, da bo cilj dosegla.

 

Komisija prošnjo za izvzetje odobri ali zavrne v šestih mesecih po njenem prejemu. Pri morebitnem odobrenem izvzetju se preprečijo spremembe za naprave, za katere se že uporablja prednostno dispečiranje, ne glede na morebiten dogovor med državo članico in napravo na prostovoljni podlagi.

Od 1. januarja 2026 se točka (a) odstavka 2 uporablja samo za naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnjo z visokim izkoristkom z inštalirano električno močjo manj kot 250 kW ali, če je bil dosežen prag iz prvega stavka tega odstavka, manj kot 125 kW.

Od 1. januarja 2026 se točka (a) odstavka 2 uporablja samo za naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnjo z visokim izkoristkom z inštalirano električno močjo manj kot 250 kW.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Za naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki so bile dane v obratovanje pred [urad za publikacije: začetek veljavnosti] in je zanje, ko so bile dane v obratovanje, veljalo prednostno dispečiranje iz člena 15(5) Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta ali člena 16(2) Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta1, se še naprej uporablja prednostno dispečiranje. Prednostno dispečiranje se ne uporablja več od datuma, ko je proizvodna naprava podvržena znatnim spremembam, kar velja vsaj v primeru, ko je potreben nov sporazum o priključitvi ali se poveča proizvodna zmogljivost.

4.  Brez poseganja v odstavek 3 tega člena se za naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki so bile dane v obratovanje pred [urad za publikacije: začetek veljavnosti] in je zanje, ko so bile dane v obratovanje, veljalo prednostno dispečiranje iz člena 15(5) Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta ali člena 16(2) Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta39 , se še naprej uporablja prednostno dispečiranje. Prednostno dispečiranje se ne uporablja več od datuma, ko je proizvodna naprava podvržena znatnim spremembam, kar velja vsaj v primeru, ko je potreben nov sporazum o priključitvi ali se poveča proizvodna zmogljivost.

__________________

__________________

35 Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (L 140, 5.6.2009, str. 16).

35 Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (L 140, 5.6.2009, str. 16).

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Viri, ki se bodo omejili ali ponovno dispečirali, se izberejo izmed objektov za proizvodnjo električne energije ali odjemnih objektov, ki predložijo ponudbe za omejitev ali ponovno dispečiranje, in sicer z uporabo tržnih mehanizmov, deležni pa so finančnega nadomestila. Omejevanje ali ponovno dispečiranje proizvodnje ali ponovno dispečiranje prilagajanja odjema na netržni osnovi se uporablja samo, ko ni na voljo tržnih alternativ, ko so bili izkoriščeni vsi razpoložljivi tržni viri ali ko je število objektov za proizvodnjo električne energije ali odjemnih objektov, razpoložljivih na območju, kjer se nahajajo ustrezni objekti za proizvodnjo električne energije ali odjemni objekti za zagotavljanje storitve, premajhno, da bi se zagotovila učinkovita konkurenca. Zagotavljanje virov na tržni osnovi je odprto za vse proizvodne tehnologije, shranjevanje in prilagajanje odjema, vključno z operaterji v drugih državah članicah, razen če to ni tehnično izvedljivo.

2.  Viri, ki se bodo omejili ali ponovno dispečirali, se izberejo izmed objektov za proizvodnjo ali shranjevanje električne energije in/ali odjemnih objektov, ki predložijo ponudbe za omejitev ali ponovno dispečiranje, in sicer z uporabo tržnih mehanizmov, prejmejo pa polno finančno nadomestilo. Omejevanje ali ponovno dispečiranje proizvodnje ali ponovno dispečiranje shranjevanja energije in/ali prilagajanja odjema na netržni osnovi se uporablja samo iz operativno varnostnih razlogov in ko ni na voljo tržnih alternativ, ko so bili izkoriščeni vsi razpoložljivi tržni viri ali ko je število objektov za proizvodnjo ali shranjevanje električne energije ali odjemnih objektov, razpoložljivih na območju, kjer se nahajajo ustrezni objekti za proizvodnjo ali shranjevanje električne energije ali odjemni objekti za zagotavljanje storitve, premajhno, da bi se zagotovila učinkovita konkurenca. Zagotavljanje virov na tržni osnovi je odprto za vse proizvodne tehnologije, shranjevanje in prilagajanje odjema, vključno z operaterji v drugih državah članicah, razen če to ni tehnično izvedljivo.

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Odgovorni operaterji prenosnih sistemov vsaj enkrat letno pristojnemu regulativnemu organu poročajo o omejevanju ali ponovnem dispečiranju navzdol naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim izkoristkom in o ukrepih, sprejetih za zmanjšanje potrebe po takšnem omejevanju ali ponovnemu dispečiranju navzdol v prihodnosti. Za omejevanje ali ponovno dispečiranje naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim izkoristkom se uporablja nadomestilo iz odstavka 6.

3.  Odgovorni operaterji prenosnih sistemov vsaj enkrat letno poročajo pristojnemu regulativnemu organu, ki se posreduje agenciji, in sicer o:

 

(a) ravni razvoja in učinkovitosti tržnih mehanizmov za omejevanje ali ponovno dispečiranje za obrate za proizvodnjo energije in prilagajanje odjema;

 

(b) razlogih, količinah v MWh in vrsti vira proizvodnje, za katere se uporablja omejevanje ali ponovno dispečiranje navzdol;

 

(c) ukrepih za zmanjšanje potrebe po omejevanju ali ponovnem dispečiranju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim izkoristkom, vključno z naložbami v digitalizacijo omrežne infrastrukture in storitev, ki povečujejo prožnost;

 

(d) zahtevah in pogodbenih dogovorih s proizvodnimi enotami, tako da lahko te delujejo z določeno stopnjo dovajanja električne energije, katerih potrebnost operaterji sistema utemeljijo z določanjem, v kakšnem obsegu te storitve ne morejo biti zagotovljene iz drugih enot.

 

Pristojni regulativni organ objavi podatke iz odstavkov (a) do (d), po potrebi skupaj s priporočili za izboljšave.

 

Za omejevanje ali ponovno dispečiranje naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim izkoristkom se uporablja nadomestilo iz odstavka 6.

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  jamčijo za zmogljivost prenosnih in distribucijskih omrežij, da prenašajo električno energijo iz obnovljivih virov energije ali soproizvodnje z visokim izkoristkom ob čim manjšem možnem omejevanju ali ponovnem dispečiranju. To omrežnemu načrtovanju ne preprečuje upoštevanja omejenega omejevanja ali ponovnega dispečiranja, kjer se izkaže, da je to ekonomsko bolj učinkovito in ne presega 5 % inštaliranih zmogljivosti za energijo iz obnovljivih virov ali soproizvodnjo z visokim izkoristkom;

(a)  jamčijo za zmogljivost prenosnih in distribucijskih omrežij, da prenašajo električno energijo iz obnovljivih virov energije, shranjevanje energije, prilagajanje odjema ali soproizvodnjo z visokim izkoristkom ob čim manjšem možnem omejevanju ali dispečiranju. To omrežnemu načrtovanju ne preprečuje upoštevanja omejenega omejevanja ali ponovnega dispečiranja, kjer lahko na pregleden način dokažejo, da je to ekonomsko bolj učinkovito in ne presega 5 % inštaliranih zmogljivosti obratov za energijo iz obnovljivih virov, shranjevanje energije, prilagajanje odjema ali soproizvodnjo z visokim izkoristkom na njihovem območju;

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 – točka b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  zagotovijo, da so njihova omrežja dovolj prilagodljiva, da jih lahko upravljajo.

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 5 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  za naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov se ponovno dispečiranje navzdol ali omejevanje uporablja samo, če ni drugih alternativ ali če bi druge rešitve povzročile nesorazmerne stroške ali tveganja za sigurnost omrežja;

(a)  za naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov se ponovno dispečiranje navzdol ali omejevanje uporablja samo, če ni drugih alternativ ali če bi druge rešitve povzročile znatne nesorazmerne stroške ali znatna tveganja za sigurnost omrežja;

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  za naprave za soproizvodnjo z visokim izkoristkom se ponovno dispečiranje navzdol ali omejevanje uporablja samo, če ob omejevanju ali ponovnem dispečiranju navzdol naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ni drugih alternativ ali če bi druge rešitve povzročile nesorazmerne stroške ali tveganja za sigurnost omrežja;

(b)  za električno energijo, proizvedeno med procesom soproizvodnje z visokim izkoristkom, se ponovno dispečiranje navzdol ali omejevanje uporablja samo, če ob omejevanju ali ponovnem dispečiranju navzdol naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ni drugih alternativ ali če bi druge rešitve povzročile nesorazmerne stroške ali tveganja za sigurnost omrežja;

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 6 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Kjer se uporablja omejevanje ali ponovno dispečiranje na netržni osnovi, operater sistema, ki zahteva omejevanje ali ponovno dispečiranje, lastniku omejenega ali ponovno dispečiranega objekta za proizvodnjo ali odjemnega objekta zagotovi finančno nadomestilo. Finančno nadomestilo je vsaj enako najvišjemu izmed naslednjih elementov:

6.  Kjer se uporablja omejevanje ali ponovno dispečiranje na netržni osnovi, operater sistema, ki zahteva omejevanje ali ponovno dispečiranje, lastniku omejenega ali ponovno dispečiranega objekta za proizvodnjo ali shranjevanje energije ali odjemnega objekta zagotovi finančno nadomestilo. Finančno nadomestilo je vsaj enako najvišjemu izmed naslednjih elementov:

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 6 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  90 % neto prihodkom od prodaje električne energije na trgu za dan vnaprej, ki bi jih objekt za proizvodnjo ali odjemni objekt ustvaril, če ne bi bilo zahteve za omejevanje ali ponovno dispečiranje. Kjer se objektom za proizvodnjo ali odjemnim objektom podeljuje finančna pomoč glede na obseg proizvedene ali porabljene električne energije, se izgubljena finančna pomoč obravnava kot del neto prihodkov.

(b)  neto prihodkom od prodaje električne energije na trgu za dan vnaprej, ki bi jih objekt za proizvodnjo ali odjemni objekt ustvaril, če ne bi bilo zahteve za ponovno dispečiranje, vključno z izgubljeno finančno pomočjo, kjer se objektom za proizvodnjo ali odjemnim objektom finančna pomoč podeljuje glede na obseg proizvedene ali porabljene električne energije.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Meje trgovalnih območij temeljijo na dolgoročni in strukturni prezasedenosti prenosnega omrežja, trgovalna območja pa ne smejo vsebovati takšne prezasedenosti. Takšna trgovalna območja v Uniji so oblikovana tako, da se čim bolj poveča ekonomska učinkovitost in čezmejne priložnosti za trgovanje, hkrati pa se ohranja zanesljivost oskrbe.

1.  Takšna trgovalna območja v Uniji so oblikovana tako, da se zagotovi likvidnost trgov za dan vnaprej in znotraj dneva, s tem pa čim bolj povečajo ekonomska učinkovitost in čezmejne priložnosti za trgovanje, hkrati pa se ohranja zanesljivost oskrbe. Meje trgovalnih območij temeljijo na dolgoročni in strukturni prezasedenosti prenosnega omrežja, trgovalna območja pa ne smejo vsebovati takšne prezasedenosti, razen če ne vplivajo na sosednja trgovalna območja ali pa njihov vpliv blažijo popravni ukrepi.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsako trgovalno območje bi moralo biti enako območju cene odstopanja.

2.  Vsako trgovalno območje bi moralo biti enako območju cene odstopanja, razen kadar lahko območje cene odstopanja šteje za del trgovalnega območja.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Da se zagotovi optimalna opredelitev trgovalnega območja na tesno medsebojno povezanih območjih, se opravi pregled trgovalnega območja. Pregled vsebuje analizo konfiguracije trgovalnega območja na usklajen način z udeležbo prizadetih zainteresiranih strani iz vseh vpletenih držav članic, in sicer po postopku iz členov 32 do 34 Uredbe (EU) 2015/1222. Agencija odobri metodologije in predpostavke , ki se bodo uporabile pri postopku pregleda trgovalnega območja, kot tudi alternativne konfiguracije trgovalnega območja, ki se preučujejo, ter lahko zahteva spremembe teh metodologij in predpostavk.

3.  Da se zagotovi optimalna opredelitev trgovalnega območja na tesno medsebojno povezanih območjih, se opravi pregled trgovalnega območja. Pregled vsebuje analizo konfiguracije trgovalnega območja na usklajen način z udeležbo prizadetih deležnikov iz vseh vpletenih držav članic, in sicer po postopku iz členov 32 do 34 Uredbe (EU) 2015/1222. Trenutna trgovalna območja se ocenjujejo na podlagi njihove zmožnosti za vzpostavitev zanesljivega tržnega okolja, zagotavljanje dovolj prožne proizvodne in obremenitvene zmogljivosti, kar je ključnega pomena za preprečevanje ozkih grl v omrežju, usklajevanje ponudbe električne energije in povpraševanja po njej ter zagotavljanje dolgoročne varnosti naložb in omrežja. Agencija odobri metodologije in predpostavke , ki se bodo uporabile pri postopku pregleda trgovalnega območja, kot tudi alternativne konfiguracije trgovalnega območja, ki se preučujejo, ter lahko zahteva spremembe teh metodologij in predpostavk. Metodologija ustrezno upošteva projekte za razvoj infrastrukture, ki naj bi bili izvedeni v naslednjih 5 letih.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Operaterji prenosnih sistemov, ki sodelujejo pri pregledu trgovalnega območja, Komisiji predložijo predlog za spremembo ali ohranitev konfiguracije trgovalnega območja. Na podlagi navedenega predloga Komisija sprejme sklep o spremembi ali ohranitvi konfiguracije trgovalnega območja, in sicer [najpozneje šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe, točen datum vstavi urad za publikacije] ali do šest mesecev po dokončanju konfiguracije trgovalnega območja v skladu s točko (a), (b) ali (c) člena 32(1) Uredbe (EU) 2015/1222, kar od tega je pozneje.

4.  Operaterji prenosnih sistemov, ki sodelujejo pri pregledu trgovalnega območja, ustreznim državam članicam predložijo predlog za spremembo ali ohranitev konfiguracije trgovalnega območja. Ustrezne države članice so države, ki sodelujejo pri pregledu v skladu s členom 32(2) Uredbe (EU) 2015/1222, in države na istih območjih določanja zmogljivosti v skladu z Uredbo (EU) 2015/1222. Ustrezne države članice na podlagi predloga v šestih mesecih soglasno sprejmejo sklep o spremembi ali ohranitvi konfiguracije trgovalnega območja. Druge države članice, pogodbenice Energetske skupnosti ali druge tretje države, ki delijo isto sinhrono območje s katero koli državo članico, lahko predložijo pripombe. Odločitev je obrazložena v skladu z ustrezno zakonodajo Unije in upošteva ugotovitve drugih držav članic, pogodbenic Energetske skupnosti in tretjih držav, ki delijo isto sinhrono območje s katero koli državo članico, ter zaveze ustreznih držav članic o obravnavanju obstoječe prezasedenosti. Ustrezne države članice obvestijo Komisijo in Agencijo o svojem sklepu in morebitnih čezmejnih sporazumih, ki jih sklenejo države članice, regulativni organi ali operaterji prenosnih sistemov za namen doseganja soglasja. Sporazumi, ki jih sklenejo ustrezne države članice, ne odstopajo od postopkov usklajenega izračuna zmogljivosti iz člena 14 te uredbe ali od ustreznih določb Uredbe (EU) 2015/1222.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Če ustrezne države članice ne sprejmejo soglasno sklepa v roku iz odstavka 4 ali če države članice ugotovijo, da zaveze, na katerih je temeljil predhodni soglasni sklep, niso bile izpolnjene, takoj obvestijo Komisijo.

 

Komisija sproži spravni postopek in deluje kot posrednik med zadevnimi državami članicami. Ustrezne države članice v spravnem postopku v šestih mesecih od začetka postopka soglasno sprejmejo sklep o spremembi ali ohranitvi konfiguracije trgovalnega območja.

 

Kadar zadevne države članice v spravnem postopku ne sprejmejo soglasnega sklepa v šestih mesecih, ima država članica z notranjo strukturno prezasedenostjo možnost spremeniti trgovalno območje ali oblikovati časovni načrt s konkretnimi ukrepi za odpravo prezasedenosti na njenem ozemlju v ustreznem času. Država članica o svoji odločitvi nemudoma obvesti Komisijo.

 

Za države članice, ki se odločijo spremeniti svoja trgovalna območja, Komisija sprejme odločitev v šestih mesecih po obvestilu, po temeljiti oceni vseh zadevnih vprašanj, skupaj z oceno vseh razpoložljivih rešitev.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

člen 13 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Sklep iz odstavka 4 temelji na rezultatih pregleda trgovalnega območja in predloga operaterjev prenosnih sistemov o njegovi ohranitvi ali spremembi. Sklep je utemeljen, zlasti z vidika možnih odstopanj od rezultata pregleda trgovalnega območja.

5.  Kadar se zadevna država članice odloči oblikovati podroben časovni načrt s konkretnimi mejniki o tem, kako bodo rešena vprašanja glede preobremenjenosti, ta države članice v šestih mesecih od odločitve Komisije Komisiji in drugim zadevnim državam članicam predstavi omenjeni časovni načrt. Zadevna država članica med izvajanjem časovnega načrta redno poroča Komisiji o doseženem napredku.

 

Ne glede na dejanski napredek iz časovnega načrta, država članica, ki ga izvaja, zagotovi, da se zmogljivosti za čezmejno trgovanje vsako leto povečajo do ravni referenčne vrednosti vsaj 75 %, izračunane v skladu z odstavkom 7 člena 14, kar se doseže do konca leta 2025. Letno povečanje se dosega na podlagi linearne krivulje.

 

Začetek te krivulje je ali zmogljivost, dodeljena na tej meji v letu pred sprejetjem časovnega načrta ali pa povprečna vrednost v treh letih pred sprejetjem načrta, kar je višje.

 

Države članice spoštujejo odstavek 7 člena 14 takrat, ko je zmogljivost, razpoložljiva za trgovanje med območji, vsaj enaka vrednostim te linearne krivulje.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Ustrezni operaterji prenosnih sistemov in nacionalni regulativni organi vsako leto ocenijo ali je razpoložljiva čezmejna zmogljivost dosegla linearno krivuljo oziroma, od konca leta 2025 naprej, minimalno raven, določeno v členu 14(7).

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5b.  Za države članice, pri katerih se z oceno iz odstavka 5a ugotovi, da operaterju prenosnega sistema ni spoštoval linearne krivulje ali, od konca leta 2025 naprej, ravni, določene v členu 14(7), lahko Komisija priporoči dodatne ukrepe in kot skrajni ukrep sprejme določitev, ali bo spremenila ali ohranila konfiguracijo trgovalnega območja v teh državah članicah in med njimi.

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Kjer na podlagi člena 32(1)(a), (b) ali (c) Uredbe (EU) 2015/1222 potekajo dodatni pregledi trgovalnih območij, lahko Komisija sprejme sklep v šestih mesecih po koncu navedenega pregleda trgovalnega območja.

črtano

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

člen 13 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Komisija se o sklepih iz tega člena posvetuje z zadevnimi zainteresiranimi stranmi pred njihovim sprejetjem.

7.  Države članice in Komisija se pred sprejetjem odločitve iz tega člena posvetujejo z zadevnimi deležniki.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

člen 13 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Sklep Komisije določa datum za izvedbo spremembe. Navedeni datum za izvedbo je uravnotežen z vidika potrebe po učinkovitosti in praktičnosti, vključno s terminskim trgovanjem z električno energijo. Komisija lahko v okviru sklepa opredeli ustrezne prehodne ureditve.

8.  Sklep, sprejet v skladu s tem členom, določa datum za izvedbo spremembe. Navedeni datum za izvedbo je uravnotežen z vidika potrebe po učinkovitosti in praktičnosti, vključno s terminskim trgovanjem z električno energijo. V okviru sklepa se lahko opredelijo ustrezne prehodne ureditve.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  Kjer na podlagi člena 32(1)(a), (b) ali (c) Uredbe (EU) 2015/1222 potekajo dodatni pregledi trgovalnih območij, se uporabljajo odstavki 4 do 8 tega člena.

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Najvišja možna zmogljivost povezovalnih daljnovodov in/ali prenosnih omrežij za čezmejni pretok se da na voljo udeležencem na trgu, ob upoštevanju varnostnih standardov za zanesljivo delovanje omrežja. Kompenzacija in ponovno dispečiranje, vključno s čezmejnim dispečiranjem, se uporabljata za dosego največjih razpoložljivih zmogljivosti, razen če se dokaže, da to za ekonomsko učinkovitost na ravni Unije ni koristno.

3.  Najvišja možna zmogljivost povezovalnih daljnovodov in/ali prenosnih omrežij za čezmejni pretok se da na voljo udeležencem na trgu, ob upoštevanju varnostnih standardov za zanesljivo delovanje omrežja. Kompenzacija in ponovno dispečiranje, vključno s čezmejnim dispečiranjem, se uporabljata za dosego največjih razpoložljivih zmogljivosti, razen če se dokaže, da to za ekonomsko učinkovitost na ravni Unije ni koristno.

 

Regulatorji pri dodeljevanju stroškov popravnih ukrepov med operaterji prenosnih sistemov preučijo, do katere mere nenačrtovani tokovi, ki vstopajo v trgovalno območje ali ponovno vstopajo v njega, prispevkom k preobremenjenosti, ugotovljenimi med dvema trgovalnima območjema, in dodelijo stroške za kompenzacijske posle in dispečiranje v skladu z njihovim prispevkom k preobremenjenosti.

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Operaterji prenosnih sistemov ne omejujejo obsega povezovalne zmogljivosti, ki se da na razpolago drugim udeležencem na trgu, zato da se odpravi prezasedenost znotraj njihovega regulacijskega območja ali uporabi kot sredstvo za upravljanje tokov na meji med dvema regulacijskima območjema, do katerih pride tudi brez transakcij, namreč tokov čez regulacijska območja z izvorom in ponorom znotraj enega regulacijskega območja.

7.  Operaterji prenosnih sistemov ne omejujejo obsega povezovalne zmogljivosti, ki se da na razpolago drugim udeležencem na trgu, zato da se odpravi prezasedenost znotraj njihovega regulacijskega območja ali uporabi kot sredstvo za upravljanje tokov na meji med dvema regulacijskima območjema, do katerih pride tudi brez transakcij, namreč tokov čez regulacijska območja z izvorom in ponorom znotraj enega regulacijskega območja.

 

Brez poseganja v četrti pododstavek člena 13(5) se šteje, da je ta odstavek izpolnjen, če so dosežene naslednje minimalne ravni razpoložljive prenosne zmogljivosti med trgovalnimi območji, ki se izračuna v skladu s smernicami za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti, sprejetimi na podlagi člena 18 Uredbe (EU) št. 714/2009, pri čemer se upoštevajo nepredvideni dogodki:

 

(i)   za meje, za katere se uporablja pristop usklajene neto prenosne zmogljivosti, če je vsaj 75 % neto prenosne zmogljivosti v skladu s smernicami za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti dano na voljo za čezmejno trgovanje;

 

(ii)   za meje, za katere se uporablja pristop, ki temelji na pretokih moči, če se pri medobmočnih in notranjih kritičnih omrežnih elementih, upoštevanih v izračun na podlagi pretokov moči, vsaj 75 % toplotne zmogljivosti po odštetju količine, ki je potrebna za zagotovitev načela N-1 v skladu s smernicami za dodeljevanje zmogljivosti in upravljanje prezasedenosti, uporablja kot vhodni podatek za dodeljevanje zmogljivosti.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 16 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Cene za dostop do omrežij

Cene za dostop do omrežij, njihovo uporabo in utrjevanje

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Cene, ki jih operaterji omrežij zaračunavajo za dostop do omrežja, vključno s cenami za priključitev na omrežje, cenami za uporabo omrežja in, kjer je ustrezno, cenami za ustrezno okrepitev omrežja, so pregledne, upoštevajo potrebo po zanesljivosti in prilagodljivosti omrežja in odražajo dejanske dosedanje stroške, primerljive s stroški učinkovitega in strukturno primerljivega operaterja omrežja, in se uporabljajo na nediskriminatoren način. Zlasti se uporabijo na način, ki ne diskriminira med proizvodnjo, priključeno na ravni distribucije, in proizvodnjo, priključeno na ravni prenosa, niti pozitivno niti negativno. Ne diskriminirajo shranjevanja energije in ne ustvarjajo odvračilnih spodbud za udeležbo v prilagajanju odjema. Brez poseganja v odstavek 3, cene ne smejo biti odvisne od razdalje.

1.  Cene, ki jih operaterji omrežij zaračunavajo za dostop do omrežja, vključno s cenami za priključitev na omrežje, cenami za uporabo omrežja in, kjer je ustrezno, cenami za ustrezno okrepitev omrežja, so poštene, pregledne, odražajo stroške, upoštevajo potrebo po zanesljivosti in prilagodljivosti omrežja in odražajo dejanske dosedanje stroške, primerljive s stroški učinkovitega in strukturno primerljivega operaterja omrežja, in se uporabljajo na nediskriminatoren način. Omrežne tarife ne bi smele zajemati nepovezanih stroškov, ki podpirajo druge cilje politike, kot so davki ali dajatve, saj bi to izkrivljalo proizvodnjo, potrošništvo in naložbene odločitve. Zlasti nevtralno podpirajo dolgoročno skupno učinkovitost sistema, in sicer s cenovnimi signali odjemalcem in proizvajalcem, ter se, kolikor je mogoče, uporabijo na način, ki ne diskriminira med proizvodnjo, priključeno na ravni distribucije, in proizvodnjo, priključeno na ravni prenosa, niti pozitivno niti negativno. Ne diskriminirajo shranjevanja in združevanja energije in ne ustvarjajo odvračilnih spodbud za lastno proizvodnjo, lastno porabo in udeležbo v prilagajanju odjema. Brez poseganja v odstavek 3, cene ne smejo biti odvisne od razdalje.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Tarife operaterjem prenosnih in distribucijskih sistemov na kratek in na dolgi rok zagotavljajo ustrezne spodbude, da povečajo učinkovitost, vključno z energijsko učinkovitostjo, spodbujajo povezovanje trgov in zanesljivost oskrbe ter podpirajo naložbe v povezane raziskovalne dejavnosti.

2.  Tarife operaterjem prenosnih in distribucijskih sistemov na kratek in na dolgi rok zagotavljajo ustrezne spodbude, da povečajo učinkovitost, vključno z energijsko učinkovitostjo, spodbujajo povezovanje trgov, zanesljivost oskrbe in globalno konkurenčnost ter podpirajo učinkovite naložbe, zlasti v digitalizacijo, storitve prožnosti in energetske povezave ter v povezane raziskovalne dejavnosti. Ne ustvarjajo odvračilnih spodbud za shranjevanje energije, prilagajanje odjema ali lastno proizvodnjo.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Distribucijske tarife odražajo stroške uporabe distribucijskega omrežja s strani uporabnikov sistema, vključno z aktivnimi odjemalci, in se lahko razlikujejo glede na porabo uporabnikov sistema ali profile proizvodnje električne energije. Kjer so države članice uvedle sisteme za pametno merjenje, lahko regulativni organi uvedejo omrežne tarife na podlagi časovnega razlikovanja, ki odražajo uporabo omrežja, in sicer na način, ki je za odjemalca pregleden in predvidljiv.

7.  Tarife za prenos in distribucijo odražajo stroške, ob upoštevanju stroškov naložbe, dodane vrednosti decentralizirane proizvodnje, prožnosti, digitalizacije, prilagajanja odjema, shranjevanja in uporabe prenosnega in distribucijskega omrežja s strani uporabnikov sistema, vključno z aktivnimi odjemalci, vsebujejo lahko elemente za zmogljivost povezovanja omrežja ter se lahko razlikujejo glede na porabo uporabnikov sistema ali profile proizvodnje električne energije. Kjer so države članice uvedle sisteme za pametno merjenje, pristojni regulativni organi uvedejo omrežne tarife na podlagi časovnega razlikovanja, ki odražajo uporabo omrežja, in sicer na način, ki je za odjemalca pregleden, predvidljiv in stroškovno učinkovit. Države članice zagotovijo, da tarife niso diskriminatorne.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Regulativni organi zagotovijo spodbude operaterjem distribucijskih sistemov, da nabavijo storitve za obratovanje in razvoj njihovih omrežij ter v distribucijske sisteme vključijo inovativne rešitve. V ta namen regulativni organi priznajo kot upravičene vse povezane stroške in jih vključijo v distribucijske tarife ter določijo cilje uspešnosti, da se operaterje distribucijskih sistemov v njihovih omrežjih spodbudi k povečanju učinkovitosti, vključno z energijsko učinkovitostjo.

8.  Regulativni organi zagotovijo spodbude operaterjem distribucijskih sistemov za najučinkovitejše obratovanje in razvoj njihovih omrežij ter v distribucijske sisteme vključijo inovativne rešitve, tudi z naročanjem storitev. V ta namen regulativni organi priznajo kot upravičene vse povezane stroške in jih vključijo v distribucijske tarife ter določijo cilje uspešnosti, da se operaterje distribucijskih sistemov v njihovih omrežjih spodbudi k povečanju učinkovitosti, vključno z energijsko učinkovitostjo, prožnostjo in digitalizacijo distribucijskega omrežja, tudi z vzpostavljanjem pametnih omrežij in pametnih merilnih sistemov v svojih omrežjih.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 9 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Agencija [Urad za publikacije: Agencija do [urad za publikacije: vstaviti datum – tri mesece po začetku veljavnosti] pripravi priporočilo za regulativne organe o postopnem zbliževanju metodologij za prenosne in distribucijske tarife. Navedeno priporočilo obravnava vsaj:

9.  Agencija [Urad za publikacije: Agencija do [urad za publikacije: vstaviti datum – tri mesece po začetku veljavnosti] oceni izvedljivost zbliževanja metodologij za prenosne in distribucijske tarife. Navedena ocena izvedljivosti obravnava vsaj:

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 9 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  skupine uporabnikov omrežja, za katere se uporabljajo tarife, vključno z izjemami.

(g)  skupine uporabnikov omrežja, za katere se uporabljajo tarife na podlagi značilnosti in oblik porabe, vključno z izjemami.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

člen 16 – odstavek 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

9a.  Regulativni organi sprejmejo niz kazalnikov za merjenje uspešnosti delovanja operaterjev prenosnega in distribucijskega sistema, ki naj bi vključevali vsaj:

 

(a) količino omejene energije v MWh, razčlenjeno glede na vrsto vira proizvodnje;

 

(b) odstotek dolžine vodov, ki se upravljajo v skladu s sistemom Dynamic Line Rating;

 

(c) odstotek razdelilno-transformatorskih postaj, ki se na daljavo spremljajo in nadzirajo v realnem času;

 

(d) odstotek dolžine vodov, ki se upravljajo v skladu s sistemom Dynamic Line Rating;

 

(e) izgube v visoko-, srednje- in nizkonapetostnih omrežjih;

 

(f) frekvenco in trajanje motenj v dobavi energije v omrežju.

 

Regulativni organi [dve leti po začetku veljavnosti te uredbe] in nato vsaki dve leti objavijo poročilo o uspešnosti delovanja operaterjev prenosnega in distribucijskega sistema, po potrebi skupaj s priporočili za izboljšave.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsak prihodek, ki nastane zaradi dodeljevanja povezovalne zmogljivosti, se uporabi za naslednje namene:

2.  Vsak prihodek, ki nastane zaradi dodeljevanja povezovalne zmogljivosti, se uporabi za naslednje namene:

(a)  zagotovitev dejanske razpoložljivosti dodeljene zmogljivosti;

(a)  zagotovitev dejanske razpoložljivosti dodeljene zmogljivosti; ali

(b)  vzdrževanje ali povečanje povezovalne zmogljivosti prek naložb v omrežje, zlasti z novimi povezovalnimi daljnovodi.

(b)  vzdrževanje ali povečanje povezovalne zmogljivosti prek optimizacije uporabe obstoječih povezovalnih daljnovodov z usklajenimi popravnimi in kompenzacijskimi ukrepi in/ali naložbami v omrežje, do ciljne vrednosti za prenosno zmogljivost pri čezmejnih mejah.

Če prihodkov ni mogoče učinkovito porabiti za namene iz točk (a) ali (b) prvega pododstavka, se prenesejo na ločen interni račun za prihodnjo uporabo v te namene.

Če so izpolnjeni cilji iz točk (a) in (b) prvega pododstavka, se lahko preostali prihodki uporabijo kot prihodek, ki ga nacionalni regulativni organi upoštevajo pri odobritvi metodologije za obračunavanje omrežnih tarif in/ali določanju omrežnih tarif.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Uporaba prihodkov v skladu s točkama (a) in (b) odstavka 2 ustreza metodologiji, ki jo predlaga Agencija in odobri Komisija. Predlog Agencije se posreduje Komisiji do [urad za publikacije: 12 mesecev po začetku veljavnosti] in odobri v šestih mesecih.

3.  Uporaba prihodkov v skladu z odstavkom 2 ustreza metodologiji, ki jo predlaga Agencija in odobri Komisija. Predlog Agencije se posreduje Komisiji do [urad za publikacije: 12 mesecev po začetku veljavnosti] in odobri v šestih mesecih.

Agencija lahko na lastno pobudo ali zahtevo Komisije metodologijo posodobi, Komisija pa posodobljeno metodologijo odobri najpozneje v šestih mesecih od predložitve.

Agencija lahko na lastno pobudo ali zahtevo Komisije metodologijo posodobi, Komisija pa posodobljeno metodologijo odobri najpozneje v šestih mesecih od predložitve.

Pred predložitvijo Komisiji se Agencija o metodologiji posvetuje v skladu s členom 15 [prenovitev Uredbe (ES) št. 713/2009, kot je predlagana s COM(2016) 863/2].

Pred predložitvijo Komisiji se Agencija o metodologiji posvetuje v skladu s členom 15 [prenovitev Uredbe (ES) št. 713/2009, kot je predlagana s COM(2016)0863].

Metodologija vsebuje vsaj podrobnosti pogojev, pod katerimi se lahko prihodki uporabijo za točki (a) in (b) odstavka 2, in pogoje, pod katerimi in za koliko časa se lahko prenesejo na ločen interni račun za prihodnjo uporabo v navedene namene.

Metodologija vsebuje vsaj podrobnosti pogojev, pod katerimi se lahko prihodki uporabijo za odstavek 2, in pogoje, pod katerimi in za koliko časa se lahko prenesejo na ločen interni račun za prihodnjo uporabo v navedene namene.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Operaterji prenosnih sistemov vnaprej jasno določijo, kako bo prihodek od dražb uporabljen, in poročajo o dejanski uporabi navedenega prihodka. Nacionalni regulativni organi vsako leto do 31. julija objavijo poročilo o prihodkih, nastalih v 12-mesečnem obdobju, ki se konča 30. junija istega leta, in uporabi teh prihodkov, vključno s konkretnimi projekti, za katere so prihodki bili uporabljeni, ali zneskom, prenesenem na ločen račun, ter potrditev, da je ta uporaba v skladu s to uredbo in metodologijo, razvito v skladu z odstavkom 3.

4.  Operaterji prenosnih sistemov vnaprej jasno določijo, kako bo prihodek od dražb uporabljen, in poročajo o dejanski uporabi navedenega prihodka. Nacionalni regulativni organi vsako leto do 31. julija objavijo poročilo o prihodkih, nastalih v 12-mesečnem obdobju, ki se konča 30. junija istega leta, in uporabi teh prihodkov, vključno s konkretnimi projekti, za katere so prihodki bili uporabljeni, ali zneskom, prenesenem na ločen račun, ali zneskom, uporabljenim pri izračunu omrežnih tarif, ter potrditev, da je ta uporaba v skladu s to uredbo. Kadar se del prihodkov od prezasedenosti uporabi pri izračunu omrežnih tarif, se lahko v poročilu določi, da morajo operaterji prenosnih sistemov izpolnjevati zaveze in merila iz bilance stanja v skladu z odstavkom 2.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Poglavje 4 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Zadostnost virov

Zadostnost virov in mehanizmi zmogljivosti

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice spremljajo zadostnost virov na svojem ozemlju, in sicer na podlagi evropske ocene zadostnosti virov v skladu s členom 19.

1.  Države članice spremljajo zadostnost virov na svojem ozemlju, in sicer na podlagi evropske ocene zadostnosti virov v skladu s členom 19 ter objavijo poročilo o rezultatih spremljanja.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kjer evropska ocena zadostnosti virov odkrije težavo v zvezi z zadostnostjo virov, države članice opredelijo regulativne motnje, ki so povzročile ali prispevale k nastanku težave.

2.  Kjer evropska ocena zadostnosti virov odkrije težavo v zvezi z zadostnostjo virov, države članice opredelijo regulativne motnje in/ali pomanjkljivosti trga, ki so težave povzročile ali prispevale k njihovemu nastanku.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice objavijo časovni načrt za sprejetje ukrepov za odpravo vseh odkritih regulativnih motenj. Pri obravnavi težav v zvezi z zadostnostjo virov države članice zlasti preučijo odpravo regulativnih motenj, uvedbo cen za primere pomanjkanja, razvoj interkonekcije, shranjevanje energije, ukrepe na strani odjema in energijsko učinkovitost.

3.  Države članice z opredeljenimi težavami v zvezi z zadostnostjo virov objavijo načrt za izvedbo s časovnim načrtom za sprejetje ukrepov za odpravo vseh odkritih regulativnih motenj in/ali pomanjkljivosti trga. Pri obravnavi težav v zvezi z zadostnostjo virov države članice upoštevajo načela iz člena 3 in zlasti:

 

(a) odpravijo regulativne motnje;

 

(b) odpravijo zamejitve cen;

 

(c) uvedejo funkcijo upravnega oblikovanja cen za primere pomanjkanja za izravnalno energijo;

 

(d) povečajo povezovalno zmogljivost in zmogljivost notranjega omrežja;

 

(e) z odpravo regulativnih ovir omogočijo lastno proizvodnjo, shranjevanje energije, ukrepe na strani odjema in energijsko učinkovitost;

 

(f) zagotovijo stroškovno učinkovito in tržno osnovano naročanje izravnalnih in pomožnih storitev;

 

(g) odpravijo regulirane cene v skladu s členom 5 Direktive (EU) ... [prenovitev Direktive 2009/72/ES, kot je predlagana s COM(2016)0864].

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

člen 18 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice predložijo načrt za izvedbo Komisiji v pregled.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Komisija se lahko v dveh mesecih po prejetju načrta za izvedbo odloči, ali so ukrepi zadostni za odpravo regulativnih motenj in/ali pomanjkljivosti trga, od države članic pa lahko zahteva, da načrt za izvedbo ustrezno spremeni.

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3c.  Država članica spremlja uporabo načrta za izvedbo in rezultate objavi v letnem poročilu.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3d.  Država članica predloži poročilo v zvezi s spremljanjem uporabe načrta za izvedbo v mnenje Agenciji.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3 e (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3e.  Agencija predloži Komisiji svoje mnenje v skladu z odstavkom 3d. Komisija odloči, ali so bile reforme ustrezno izvedene.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 18 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 18a

 

Splošna načela zasnove mehanizmov zmogljivosti

 

1.  Za obravnavo preostalih pomislekov, ki jih ni možno rešiti z ukrepi iz člena 18(3), lahko države članice kot skrajni ukrep in ob upoštevanju določb iz tega člena in pravil Unije o državni pomoči uvedejo mehanizme zmogljivosti.

 

2.  Preden države članice uvedejo mehanizme zmogljivosti iz odstavka 1, izvedejo celovito študijo o njihovih morebitnih učinkih na sosednje države članice, pri čemer se posvetuje vsaj s sosednjimi državami članicami, s katerimi ima električno povezavo, in z deležniki teh držav članic.

 

3.  Države članice ocenijo, ali lahko mehanizem zmogljivosti v obliki strateške rezerve obravnava težave v zvezi z zadostnostjo virov. Če jih ne more obravnavati, lahko države članice izvedejo mehanizem zmogljivosti drugačne vrste. Parametre, ki določajo obseg zmogljivosti, nabavljene z mehanizmom zmogljivosti, odobri nacionalni regulativni organ.

 

4.  Države članice ne uvajajo mehanizmov zmogljivosti, ko velja kateri od spodnjih pogojev oziroma oba: (a) evropska ocena zadostnosti virov ni odkrila težave v zvezi z zadostnostjo virov; (b) podroben načrt za izvedbo iz člena 18(3) ni prejel pozitivnega sklepa Komisije iz člena 18(3b).

 

5.  Če država članica že uporablja mehanizem zmogljivosti, ga pregleda in poskrbi, da v okviru tega mehanizma niso bile sklenjene nove pogodbe, če velja kateri od spodnjih pogojev oziroma oba:

 

(a) v okviru evropske ocene zadostnosti virov ni bila opredeljena težava v zvezi z zadostnostjo virov

 

(b) podroben načrt za izvedbo iz člena 18(3) ni prejel pozitivnega sklepa Komisije iz člena 18(3b).

 

6.  Mehanizmi zmogljivosti so začasni. Komisija jih odobri za največ pet let. Postopno se odpravijo oziroma se količina odrejenih zmogljivosti zmanjša na podlagi načrta za izvedbo v skladu s členom 18(3). Države članice nadaljujejo uporabo načrta za izvedbo po uvedbi mehanizma zmogljivosti.

 

7.  Zmogljivost za proizvodnjo električne energije, ki je začela komercialno proizvodnjo po [urad za publikacije: datum začetka veljavnosti te uredbe], je do udeležbe v mehanizmu zmogljivosti upravičena le, če njene emisije ne presegajo 550 g CO2/kWh. Z izjemo strateških rezerv, zmogljivost za proizvodnjo električne energije z emisijami 550 g CO2/kWh ali več se po [urad za publikacije: [pet let od datuma začetka veljavnosti te uredbe] ne uporabi v mehanizmih zmogljivosti.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  V evropski oceni zadostnosti virov je zajeta skupna zadostnost elektroenergetskega sistema glede tekočega in napovedanega povpraševanja po električni energiji za desetletno obdobje od datuma navedene ocene, opravlja pa se letno.

1.  V evropski oceni zadostnosti virov se določijo težav v zvezi z zadostnostjo virov, in sicer z oceno skupne zadostnosti elektroenergetskega sistema glede tekočega in napovedanega povpraševanja po električni energiji v Uniji, v ustreznih državah članicah v regiji, za vsako državo članico in po potrebi za vsako trgovalno območje, za desetletno obdobje od datuma navedene ocene, opravlja pa se letno.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Evropsko oceno virov izvede ENTSO za električno energijo.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Operaterji prenosnih sistemov ENTSO za električno energijo posredujejo podatke, ki jih potrebuje za vsakoletno pripravo evropske ocene zadostnosti virov. ENTSO za električno energijo oceno pripravi vsako leto.

3.  Operaterji prenosnih sistemov ENTSO za električno energijo posredujejo potrebne podatke. Operaterji prenosnih sistemov imajo pravico, da od proizvajalcev in drugih udeležencev na trgu zahtevajo ustrezne podatke, ki ne vsebujejo poslovno občutljivih informacij in ki jih ustrezni ODS še niso zbrali.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 4 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Evropska ocena zadostnosti virov temelji na metodologiji, ki v zvezi z oceno zagotavlja, da:

4.  Evropska ocena zadostnosti virov temelji na pregledni metodologiji, ki v zvezi z oceno zagotavlja, da:

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  temelji na ustreznih scenarijih projekcij povpraševanja in ponudbe, vključno z ekonomsko oceno verjetnosti zaprtja, novogradnje proizvodnih sredstev in ukrepov za dosego ciljev energijske učinkovitosti ter ustrezni občutljivosti veleprodajnih cen in razvoja cen ogljika;

(b)  temelji na ustreznih scenarijih projekcij povpraševanja in ponudbe, vključno z ekonomsko oceno verjetnosti zaprtja, začasne zaustavitve obratovanja, novogradnje proizvodnih sredstev in ukrepov za dosego ciljev energijske učinkovitosti in čezmejne elektroenergetske povezanosti, ter na ustrezni občutljivosti veleprodajnih cen in razvoja cen ogljika;

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  vsebuje scenarij za najslabši možni izid, v katerem je prikazana izrednost in verjetnost različnih redkih dogodkov, za katere je zasnovana strateška rezerva; vrzel v ustreznosti proizvodnje po scenariju zgolj utemeljuje, da obseg strateške rezerve ne sme biti večji od 5 % obremenitvene konice v zadevni državi članici;

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 4 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  ustrezno upošteva prispevek vseh virov, vključno z obstoječo in prihodnjo proizvodnjo, shranjevanjem energije, prilagajanjem odjema ter uvoznih in izvoznih možnosti in njihovega prispevka k prilagodljivemu obratovanju sistema;

(c)  ustrezno upošteva prispevek vseh virov, vključno z obstoječo in prihodnjo proizvodnjo, shranjevanjem energije, sektorskim povezovanjem, prilagajanjem odjema ter uvoznih in izvoznih možnosti in njihov prispevek k prilagodljivemu obratovanju sistema;

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 4 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ia)  upošteva dejanski razvoj omrežja.

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 5 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Metodologija temelji na preglednih, objektivnih in preverljivih merilih.

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  O predlogih iz odstavkov 2 in 5 ter rezultatih evropske ocene zadostnosti virov iz odstavka 3 se z Agencijo opravi predhodno posvetovanje, Agencija pa jih tudi odobri v skladu s postopkom iz člena 22.

6.  O predlogih iz odstavkov 2 in 5 tega člena, scenarijih in predpostavkah, na katere se opirajo, ter rezultatih evropske ocene zadostnosti virov iz odstavka 1a tega člena se z Agencijo opravi predhodno posvetovanje, Agencija pa jih tudi odobri v skladu s postopkom iz člena 22.

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pri uporabi mehanizmov zmogljivosti imajo države članice sprejet standard zanesljivosti, ki na pregleden način prikazuje njihovo želeno raven zanesljivosti oskrbe.

1.  Pri uporabi mehanizmov zmogljivosti imajo države članice sprejet standard zanesljivosti. Ta na pregleden način prikazuje potrebno raven zanesljivosti v oskrbi države članice. V primeru čezmejnih trgovalnih območij standarde zanesljivosti skupaj oblikujejo ustrezni organi.

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Parametre, ki določajo obseg zmogljivosti, nabavljene z mehanizmom zmogljivosti, odobri nacionalni regulativni organ.

črtano

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Ponudniki zmogljivosti imajo možnost udeležbe v več kot enem mehanizmu za isto obdobje dobave. V primeru nerazpoložljivosti se zanje uporabljajo plačila za nerazpoložljivost, kjer pa se v dveh ali več trgovalnih območjih, v katerih ponudnik zmogljivosti sklepa posle, hkrati pojavi pomanjkanje, pa se uporabita dve ali več plačil za nerazpoložljivost.

5.  Ponudniki zmogljivosti imajo možnost udeležbe v več kot enem mehanizmu za isto obdobje dobave. V primeru nerazpoložljivosti se zanje uporabljajo plačila za nerazpoložljivost, kjer pa se v dveh ali več trgovalnih območjih, v katerih ponudnik zmogljivosti sklepa posle, hkrati pojavi pomanjkanje, se uporabita dve ali več plačil za nerazpoložljivost. Ponudniki zmogljivosti imajo možnost sodelovati le s svojo največjo razpoložljivo zmogljivostjo.

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Regionalni operativni centri, vzpostavljeni na podlagi člena 32, letno izračunajo največjo vstopno zmogljivost, ki je na razpolago za udeležbo tuje zmogljivosti, pri čemer se upošteva obseg pričakovane razpoložljivosti interkonekcije in verjetno hkratno preobremenitev sistemov, in sicer med sistemom, kjer se mehanizem uporablja, in sistemom, kjer se nahaja tuja zmogljivost. Izračun je potreben za vsako mejo trgovalnega območja.

6.  Regionalni koordinacijski centri, vzpostavljeni na podlagi člena 32, letno izračunajo največjo vstopno zmogljivost, ki je na razpolago za udeležbo tuje zmogljivosti, pri čemer se upošteva obseg pričakovane razpoložljivosti interkonekcije in verjetna hkratna preobremenitev sistemov, in sicer med sistemom, kjer se mehanizem uporablja, in sistemom, v katerem je tuja zmogljivost. Izračun je potreben za vsako mejo trgovalnega območja.

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za obravnavo preostalih pomislekov, ki jih ni možno rešiti z ukrepi iz člena 18(3), lahko države članice uvedejo mehanizme zmogljivosti ob upoštevanju določb iz tega člena in pravil Unije o državni pomoči.

1.  Mehanizmi zmogljivosti:

 

(a) ne ustvarjajo neupravičenih motenj na trgu in ne omejujejo čezmejnega trgovanja;

 

(b) ne presegajo zmogljivosti, potrebne za rešitev težave v zvezi z zadostnostjo;

 

(c) ponudnike zmogljivosti izberejo s preglednim, nediskriminatornim in tržnim postopkom;

 

(d) so tehnološko nevtralni;

 

(e) zagotavljajo spodbude za ponudnike zmogljivosti, da so na voljo v obdobjih pričakovane preobremenitve sistema;

 

(f) zagotavljajo določitev nadomestila s tržnim postopkom;

 

(g) pred izbirnim postopkom določijo zahtevane tehnične pogoje za sodelovanje ponudnikov zmogljivosti;

 

(h) so odprti za sodelovanje vseh virov, ki so zmožni zagotoviti zahtevane tehnične lastnosti, torej vključno s shranjevanjem in prilagajanjem odjema;

 

(i) uporabljajo ustrezne kazni za ponudnike zmogljivosti, če v primeru preobremenitve sistema niso na voljo;

 

(j) zagotovijo, da se pogodbe o zmogljivosti podelijo za največ eno leto.

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar država članica želi uvesti mehanizem zmogljivosti, se o predlaganem mehanizmu posvetuje vsaj s sosednjimi državami članicami, s katerimi ima električno povezavo.

2.  Mehanizmi zmogljivosti v obliki strateške rezerve:

 

(a) niso del trga;

 

(b) se dispečirajo samo takrat, ko na trgih za dan vnaprej ali znotraj dneva ni možen obračun in ko operaterji prenosnih sistemov izčrpajo vire za izravnavo, s katerimi bi vzpostavili ravnovesje med povpraševanjem in ponudbo;

 

(c) zagotovijo, da se v obdobjih, v katerih so strateške rezerve dispečirane, odstopanja poravnajo po tehnični omejitvi cen, ki jo uporabljajo operaterji trgov v skladu s členom 9, ali po vrednosti nezadostnega napajanja, kar je višje.

 

(d) so za proizvodnjo elektrike omejeni na najvišjo količino emisij 200 kg/CO2/kW na leto. Proizvedena elektrika ali zmanjšanje obremenitve, ki se doseže z viri v strateški rezervi, se ne sme prodati na veleprodajnih električnih trgih.

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Mehanizmi zmogljivosti ne ustvarjajo nepotrebnih motenj na trgu in ne omejujejo čezmejnega trgovanja. Obseg zmogljivosti, uporabljene v mehanizmu, ne presega zmogljivosti, potrebne za obravnavo težave.

3.  Poleg zahtev iz odstavka 1 mehanizmi, ki niso strateške rezerve:

 

(a) s svojo zasnovo zagotavljajo, da se cena, plačana za razpoložljivost, samodejno približa ničli, kadar se pričakuje, da bo raven zagotovljene zmogljivosti zadostna za kritje potreb po zmogljivosti;

 

(b) plačajo sodelujočim virom samo za njihovo razpoložljivost in zagotavljajo, da plačilo ne vpliva na odločitve ponudnika zmogljivosti, ali naj proizvede električno energijo ali ne;

 

(c) zagotavljajo, da so obveznosti glede zmogljivosti prenosljive med upravičenimi ponudniki zmogljivosti.

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Zmogljivost za proizvodnjo električne energije, za katero je bila končna naložbena odločitev sprejeta po [urad za publikacije: začetek veljavnost], je upravičena do udeležbe v mehanizmu zmogljivosti samo, če so njene emisije pod 550 g CO2/kWh. Zmogljivost za proizvodnjo električne energije z emisijami 550 g CO2/kWh ali več se pet let od začetka veljavnosti te uredbe ne uporabi v mehanizmih zmogljivosti5.

črtano

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Kjer evropska ocena zadostnosti virov ne odkrije težave v zvezi z zadostnostjo virov, države članice ne uporabijo mehanizmov zmogljivosti.

črtano

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice, ki [urad za publikacije: začetek veljavnosti te uredbe] uporabljajo mehanizme zmogljivosti, svoje mehanizme prilagodijo členom 18, 21 in 23 te uredbe.

Države članice, ki [urad za publikacije: začetek veljavnosti te uredbe] uporabljajo mehanizme zmogljivosti, svoje mehanizme prilagodijo členom 18, 18a, 21 in 23 te uredbe.

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  pripravi in sprejme predloge v zvezi z evropsko oceno zadostnosti virov v skladu s členom 19(2), (3) in (5) ter za tehnične specifikacije za čezmejno udeležbo v mehanizmih zmogljivosti v skladu s členom 21(10);

(c)  pripravi in sprejme predloge v zvezi z evropsko oceno zadostnosti virov v skladu s členom 19(1a) ter za tehnične specifikacije za čezmejno udeležbo v mehanizmih zmogljivosti v skladu s členom 21(10);

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  v sodelovanju z EU ODS standardizira ustrezne oblike zapisa podatkov in protokolov za lažjo čezmejno izmenjavo podatkov;

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ja)  spodbuja digitalizacijo prenosnih sistemov, da bi med drugim zagotovili učinkovito pridobivanje in uporabo podatkov v realnem času ter pametne podpostaje;

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 – točka j b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(jb)  spodbuja upravljanje podatkov, kibernetsko varnost in varstvo podatkov v sodelovanju z ustreznimi organi in reguliranimi subjekti;

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 1 – točka j c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(jc)  v sodelovanju z operaterji distribucijskih sistemov oblikuje prilagajanje odjema.

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 27 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  ENSTO za električno energijo Agenciji poroča o odkritih pomanjkljivostih pri oblikovanju in delovanju regionalnih operativnih centrov.

2.  ENTSO za električno energijo Agenciji poroča o odkritih pomanjkljivostih pri oblikovanju in delovanju regionalnih koordinacijskih centrov.

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pri pripravi predlogov v okviru nalog iz člena 27(1) ENTSO za električno energijo v skladu s poslovnikom iz člena 26 v zgodnji fazi postopka opravi obsežno posvetovanje na odprt in pregleden način z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi, zlasti z organizacijami, ki zastopajo vse zainteresirane strani. V posvetovanje so vključeni tudi nacionalni regulativni organi in drugi nacionalni organi, podjetja, ki se ukvarjajo z dobavo in proizvodnjo električne energije, uporabniki sistema, vključno z odjemalci, operaterji distribucijskih sistemov, vključno z ustreznimi panožnimi združenji, tehničnimi organi in združenji zainteresiranih strani. Cilj posvetovanja je pridobiti mnenja in predloge vseh ustreznih strani v postopku odločanja.

1.  Pri pripravi predlogov v okviru nalog iz člena 27(1) ENTSO za električno energijo v skladu s poslovnikom iz člena 26 v zgodnji fazi postopka opravi obsežno in posvetovanje na odprt in pregleden način z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi, zlasti z organizacijami, ki zastopajo vse zainteresirane strani, in strukturirano tako, da so lahko pred dokončnim sprejetjem upoštevane vse njihove pripombe. V posvetovanje so vključeni tudi nacionalni regulativni organi in drugi nacionalni organi, podjetja, ki se ukvarjajo z dobavo in proizvodnjo električne energije, uporabniki sistema, vključno z odjemalci in njihovimi predstavniki, operaterji distribucijskih sistemov, vključno z ustreznimi panožnimi združenji, tehničnimi organi in združenji zainteresiranih strani. Namen posvetovanja je pridobiti mnenja in predloge vseh ustreznih strani v postopku odločanja.

Obrazložitev

Predlagana sprememba je potrebna, da se omogoči izpolnitev obveznosti iz odstavka 3 tega člena.

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 31 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Za namene doseganja ciljev iz odstavkov 1 in 2 tega člena lahko Komisija določi geografsko območje posameznih struktur regionalnega sodelovanja, pri tem pa upošteva obstoječe strukture regionalnega sodelovanja. Vsaka država članica lahko spodbuja sodelovanje na več kot enem geografskem območju. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 63, kar zadeva geografska območja, ki jih pokrivajo posamezne strukture regionalnega sodelovanja. V ta namen se Komisija posvetuje z Agencijo in ENTSO za električno energijo.

3.  Za namene doseganja ciljev iz odstavkov 1 in 2 tega člena lahko Komisija določi geografsko območje posameznih struktur regionalnega sodelovanja, pri tem pa upošteva obstoječe strukture regionalnega sodelovanja. Vsaka država članica lahko spodbuja sodelovanje na več kot enem geografskem območju. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 63, kar zadeva geografska območja, ki jih pokrivajo posamezne strukture regionalnega sodelovanja. V ta namen se posvetuje z regulativnimi organi, Agencijo in ENTSO za električno energijo.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsi operaterji prenosnih sistemov do [urad za publikacije: dvanajst mesecev po začetku veljavnosti] vzpostavijo regionalne operativne centre v skladu z merili iz tega poglavja. Regionalni operativni centri se vzpostavijo na ozemlju ene izmed držav članic regije, kjer bo deloval.

1.  Regionalni koordinacijski centri do [urad za publikacije: dvanajst mesecev po začetku veljavnosti] poleg drugih nalog iz člena 34 te uredbe nadomestijo in prevzamejo funkcije regionalnih koordinatorjev sigurnega obratovanja, vzpostavljenih v skladu z Uredbo ... .[uredba Komisije o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije] v skladu z merili iz tega poglavja.

 

Če regija ni zajeta pri obstoječem ali načrtovanem regionalnem koordinatorju sigurnega obratovanja, operaterji prenosnih sistemov v tej regiji ustanovijo regionalni koordinacijski center.

 

Vsi operaterji prenosnih sistemov spadajo k enemu samemu regionalnemu koordinacijskemu centru.

 

Vsi operaterji prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji pošljejo regulativnim organom regije v pregled predlog za vzpostavitev regionalnih koordinacijskih centrov v skladu z merili iz tega poglavja.

 

Regulativni organi sistemske operativne regije pregledajo in odobrijo predlog v skladu s postopki, določenimi v členu 8 Uredbe (EU) [prenovitev Uredbe (ES) št. 713/2009, kot predlagano s COM(2016)0863].

 

Predlogi iz četrtega pododstavka zajemajo naslednje informacije:

 

(a) državo članico, kjer naj bi bili regijski koordinacijski centri;

 

(b) organizacijsko, finančno in obratovalno ureditev, potrebno za zagotovitev učinkovitega, sigurnega in zanesljivega obratovanja medsebojno povezanega prenosnega sistema;

 

(c) načrt za izvedbo za začetek obratovanja regionalnih koordinacijskih centrov;

 

(d) statute in poslovnike regionalnih koordinacijskih centrov;

 

(e) opis skupnih postopkov v skladu s členom 35;

 

(f) opis ureditev v zvezi z odgovornostjo regionalnih koordinacijskih centrov v skladu s členom 44.

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Regionalni koordinacijski centri začnejo obratovati do [urad za publikacije: dvanajst mesecev po začetku veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Regionalni koordinacijski centri pri opravljanju svojih funkcij po zakonodaji Unije delujejo neodvisno od nacionalnih interesov in od interesov operaterjev prenosnih sistemov.

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Regionalni operativni centri z opravljanjem funkcij regionalnega pomena dopolnjujejo vlogo operaterjev prenosnih sistemov. Oblikujejo obratovalne dogovore, da zagotovijo učinkovito, sigurno in zanesljivo obratovanje interkonekcijskih prenosnih sistemov.

3.  Regionalni koordinacijski centri z opravljanjem funkcij regionalnega pomena dopolnjujejo vlogo operaterjev prenosnih sistemov. Operaterji prenosnih sistemov so odgovorni za upravljanje pretokov električne energije ter za zagotavljanje sigurnega, zanesljivega in učinkovitega elektroenergetskega sistema v skladu s členom 40 Direktive (EU) [prenovitev Direktive 2009/72/ES, kot je predlagana s COM(2016)0864/2].

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 33 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Geografsko območje regionalnih operativnih centrov

Geografsko območje regionalnih koordinacijskih centrov

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  ENTSO za električno energijo do [urad za publikacije: šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] Agenciji posreduje predlog opredelitve sistemskih operativnih regij, ki jih pokrivajo regionalni operativni centri, ob upoštevanju obstoječih regijskih koordinatorjev sigurnega obratovanja, in sicer na podlagi naslednjih meril:

1.  ENTSO za električno energijo do [urad za publikacije: šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] Agenciji posreduje predlog opredelitve sistemskih operativnih regij, ki jih pokrivajo regionalni koordinacijski centri, ob upoštevanju obstoječih regijskih koordinatorjev sigurnega obratovanja, in sicer na podlagi naslednjih meril:

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 34 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Naloge regionalnih operativnih centrov

Naloge regionalnih koordinacijskih centrov

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsak regionalni operativni center v sistemski operativni regiji, kjer je vzpostavljen, opravlja vse naslednje funkcije, regionalni operativni centri pa opravljajo vsaj naslednje funkcije, podrobneje opredeljene v Prilogi I:

1.  Vsak regionalni koordinacijski center v sistemski operativni regiji, kjer je vzpostavljen, opravlja vse spodaj naštete funkcije, in regionalni koordinacijski centri opravljajo vsaj naslednje funkcije, podrobneje opredeljene v Prilogi I:

(a)  usklajen izračun zmogljivosti;

(a)  usklajen izračun zmogljivosti v skladu z metodologijami, razvitimi na podlagi členov 21, 26, 29 in 30 Uredbe (EU) 2015/1222;

(b)  usklajeno analizo sigurnosti;

(b)  usklajeno analizo sigurnosti v skladu z metodologijami, razvitimi na podlagi členov 75 in 76 Uredbe Komisije (EU) 2017/14851a;

(c)  izdelavo skupnih sistemskih modelov;

(c)  izdelavo skupnih sistemskih modelov v skladu z metodologijami in postopki, razvitimi na podlagi členov 67, 70 in 79 Uredbe Komisije (EU) 2017/1485;

(d)  oceno skladnosti načrtov ohranitve sistema in načrtov za ponovno vzpostavitev sistema operaterjev prenosnih sistemov;

(d)  oceno skladnosti načrtov ohranitve sistema in načrtov za ponovno vzpostavitev sistema operaterjev prenosnih sistemov v skladu s postopkom iz člena 6 Uredbe Komisije (EU) 2017/2196b;

(e)  usklajevanje in optimizacijo ponovne vzpostavitve na regionalni ravni;

(e)  usklajevanje in optimizacijo ponovne vzpostavitve na regionalni ravni;

(f)  analizo in poročanje po obratovanju in po motnjah;

(f)  analizo in poročanje po obratovanju in po motnjah;

(g)  regionalno določanje obsega rezervne zmogljivosti;

(g)  regionalno določanje obsega rezervne zmogljivosti;

(h)  olajšanje regionalne nabave zmogljivosti za izravnavo;

(h)  izračun regionalne zmogljivosti za izravnavo;

(i)  regionalne napovedi zadostnosti sistema za teden vnaprej do znotraj dneva in priprava ukrepov za zmanjšanje tveganj;

(i)  regionalne napovedi zadostnosti sistema za razpon od teden vnaprej do znotraj istega dneva in priprava ukrepov za zmanjšanje tveganj v skladu z metodologijo iz člena 8 Uredbe (EU) [uredba o pripravljenosti na tveganja, kot je predlagana s COM(2016)0862] in postopkih iz člena 81 Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 [uredba Komisije o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije];

(j)  usklajeno načrtovanje izklopov;

(j)  usklajeno načrtovanje izklopov v skladu s postopki iz člena 80 Uredbe Komisije (EU) 2017/1485;

(k)  optimizacijo mehanizmov nadomestil med operaterji prenosnih sistemov;

(k)  optimizacijo mehanizmov nadomestil med operaterji prenosnih sistemov;

(l)  usposabljanje in certificiranje;

(l)  usposabljanje in certificiranje;

(m)  opredelitev regionalnih kriznih scenarijev v skladu s členom 6(1) [uredba o pripravljenosti na tveganja, kot je predlagana s COM(2016) 862], če to nalogo prenese ENTSO za električno energijo;

 

(n)  pripravo in izvedbo letnih simulacij kriznih razmer v sodelovanju s pristojnimi organi v skladu s členom 12(3) [uredba o pripravljenosti na tveganja, kot je predlagana s COM(2016) 862];

(n)  pripravo in izvedbo letnih simulacij kriznih razmer v sodelovanju s pristojnimi organi v skladu s členom 12(3) [uredba o pripravljenosti na tveganja, kot je predlagana s COM(2016)0862];

(o)  naloge v zvezi z opredelitvijo regionalnih kriznih scenarijev, če so prenesene na regionalne operativne centre v skladu s členom 6(1) [uredba o pripravljenosti na tveganja, kot je predlagana s COM(2016) 862] in v obsegu, v katerem so prenesene nanje;

(o)  naloge v zvezi z opredelitvijo regionalnih kriznih scenarijev, če so prenesene na regionalne koordinacijske centre v skladu s členom 6(1) [uredba o pripravljenosti na tveganja, kot je predlagana v COM(2016)0862] in v obsegu, v katerem so prenesene nanje;

(p)  naloge v zvezi s sezonskimi napovedmi zadostnosti, če so prenesene na regionalne operativne centre v skladu s členom 9(2) [uredba o pripravljenosti na tveganja, kot je predlagana s COM(2016) 862] in v obsegu, v katerem so prenesene nanje;

(p)  naloge v zvezi s sezonskimi napovedmi zadostnosti, če so prenesene na regionalne koordinacijske centre v skladu s členom 9(2) [uredba o pripravljenosti na tveganja, kot je predlagana s COM(2016)0862] in v obsegu, v katerem so prenesene nanje;

(q)  izračun največje vstopne zmogljivosti, ki je na razpolago za udeležbo tuje zmogljivosti v mehanizmih zmogljivosti v skladu s členom 21(6).

(q)  izračun največje vstopne zmogljivosti, ki je na razpolago za udeležbo tuje zmogljivosti v mehanizmih zmogljivosti v skladu s členom 21(6);

 

(qa)  naloge, povezane s podpiranje operaterjev prenosnih sistemov pri ugotavljanju potreb po novih zmogljivostih, po posodobitvi obstoječih zmogljivostih ali po alternativnih možnostih, kar je treba sporočiti regionalnim skupinam, oblikovanim v skladu z Uredbo (EU) št. 347/2013 in vključiti v desetletni načrt za razvoj omrežja iz člena 51 Direktive (EU) ... [prenovitev Direktive 2009/72/ES, kot je predlagana s COM(2016)0864/2].

 

_______________

 

1a Uredba Komisije (EU) 2017/1485 z dne 2. avgusta 2017 o določitvi smernic za obratovanje sistema za prenos električne energije (UL L 220, 25.8.2017, str. 1).

 

1b Uredba Komisije (EU) 2017/2196 z dne 24. novembra 2017 o vzpostavitvi omrežnega kodeksa o izrednih razmerah pri oskrbi z električno energijo in ponovni vzpostavitvi oskrbe (UL L 312, 28.8.2017, str. 54).

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija lahko regionalnim operativnim centrom doda druge funkcije, ki ne vključujejo pristojnosti za sprejemanje odločitev, v skladu s poglavjem VII te uredbe.

2.  Komisija lahko regionalnim koordinacijskim centrom doda druge funkcije, ki ne vključujejo pristojnosti za sprejemanje odločitev, v skladu s poglavjem VII te uredbe.

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Operaterji prenosnih sistemov svojemu regionalnemu operativnemu centru zagotovijo potrebne informacije za opravljanje funkcij.

3.  Operaterji prenosnih sistemov svojemu regionalnemu koordinacijskemu centru zagotovijo potrebne informacije za opravljanje funkcij.

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Regionalni operativni centri operaterjem prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji zagotovijo vse potrebne informacije za izvajanje odločitev in priporočil, ki jih predlagajo regionalni operativni centri.

4.  Regionalni koordinacijski centri operaterjem prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji zagotovijo vse potrebne informacije za zagotavljanje stabilnosti sistema in zanesljivosti oskrbe.

 

Za funkcije iz tega člena, ki niso zajete v ustreznih smernicah, ENTSO za električno energijo pripravi predlog v skladu s postopkom iz člena 22. Regionalni koordinacijski centri izvajajo te funkcije na podlagi predloga, ki ga odobri Agencija.

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 35

Člen 35

Sodelovanje znotraj regionalnih operativnih centrov

Sodelovanje znotraj regionalnih koordinacijskih centrov in med njimi

1.  Dnevno delovanje regionalnih operativnih centrov se upravlja s skupnim odločanjem. Postopek skupnega odločanja temelji na:

Vsakodnevno delovanje regionalnih koordinacijskih centrov se upravlja s skupnim odločanjem operaterjev prenosnih sistemov v posamezni regiji, po potrebi vključno z ureditvami za usklajevanje med regionalnimi koordinacijskimi centri. Skupni postopek temelji na:

(a)  ureditvi dela za obravnavanje načrtovalnih in operativnih vidikov v zvezi s funkcijami v skladu s členom 36;

(a)  ureditvi dela za obravnavanje načrtovalnih in operativnih vidikov v zvezi s funkcijami v skladu s členom 36;

(b)  postopku za posvetovanje z operaterji prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji v okviru dnevnih operativnih zadolžitev in nalog v skladu s členom 37;

(b)  postopku za posvetovanje z operaterji prenosnih sistemov in ustreznimi zainteresiranimi stranmi v sistemski operativni regiji v skladu s členom 37;

(c)  postopku za sprejemanje odločitev in priporočil v skladu s členom 38;

(c)  postopku za sprejemanje in revizijo odločitev in priporočil v skladu s členom 38, s katerim je zagotovljeno enako obravnavanje članov regionalnega operativnega centra;

(d)  postopku za revizijo odločitev in priporočil, ki jih sprejmejo regionalni operativni centri, v skladu s členom 39.

 

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Regionalni operativni centri delo uredijo tako, da obravnavajo načrtovalne in operativne vidike v zvezi s funkcijami, ki se izvajajo, zlasti ob upoštevanju posebnosti in zahtev teh funkcij, kot je določeno v Prilogi I.

1.  Regionalni koordinacijski centri delo uredijo tako, da učinkovito, vključujoče in pregledno obravnavajo načrtovalne in operativne vidike v zvezi s funkcijami, ki se morajo izvajati, zlasti ob upoštevanju posebnosti in zahtev teh funkcij, kot je določeno v Prilogi I, in da omogočajo doseganje dogovorov.

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 36 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Regionalni operativni centri zagotovijo, da ureditev dela vsebuje pravila za uradno obveščanje zadevnih strani.

2.  Regionalni koordinacijski centri zagotovijo, da ureditev dela vsebuje pravila za uradno obveščanje zadevnih strani.

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 37 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Regionalni operativni centri razvijejo postopek, da v okviru svojih dnevnih operativnih zadolžitev in nalog organizirajo ustrezna in redna posvetovanja z operaterji prenosnih sistemov in zadevnimi zainteresiranimi stranmi. Da bi bilo možno obravnavati regulativna vprašanja, se po potrebi vključijo regulativni organi.

Regionalni koordinacijski centri razvijejo postopek, da v okviru svojih dnevnih zadolžitev in nalog organizirajo ustrezna in redna posvetovanja z operaterji prenosnih sistemov in zadevnimi zainteresiranimi stranmi. Da bi bilo možno obravnavati regulativna vprašanja, se po potrebi vključijo regulativni organi.

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 37a

 

Preglednost

 

1.  Regionalni operativni centri organizirajo postopek za udeležbo zainteresiranih strani in organizirajo redna srečanja z njimi, da bi razpravljali o zadevah v zvezi z učinkovitim, sigurnim in zanesljivim delovanjem povezanega sistema, pa tudi opredelili pomanjkljivosti in predlagali izboljšave.

 

2.  ENTSO za električno energijo in regionalni operativni centri v odnosu do zainteresiranih strani in širše javnosti delujejo popolnoma pregledno. Vsa relevantna dokumentacija se objavi na spletnem mestu ustreznega regionalnega koordinacijskega centra. Ta odstavek velja za predloge, obrazložitve in sklepe, sprejete na podlagi členov 32 in 33, člena 35(a) in člena 38 te uredbe.

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 38 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sprejemanje odločitev in priporočil

Sprejetje in revizije sklepov in priporočil koordinatorjev

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Regionalni operativni centri razvijejo postopek za sprejemanje odločitev in priporočil.

1.  Operaterji prenosnega sistema vsak regionalni koordinacijski center razvijejo postopke za sprejetje in revizijo sklepov in priporočil, s čimer zagotovijo geografsko uravnoteženo zastopanost in enako obravnavanje članov regionalnega koordinacijskega centra.

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Regionalni operativni centri sprejmejo zavezujoče odločitve, naslovljene na operaterje prenosnih sistemov, in sicer v zvezi s funkcijami iz točk (a), (b), (g) in (q) člena 34(1). Operaterji prenosnih sistemov izvajajo zavezujoče odločitve, ki jih sprejmejo regionalni operativni centri, razen ko bi negativno vplivale na varnost sistema.

2.  Regionalni koordinacijski centri sprejmejo zavezujoče odločitve, naslovljene na operaterje prenosnih sistemov, in sicer v zvezi s funkcijama iz točk (a) in (b) člena 34(1). Operaterji prenosnih sistemov izvajajo zavezujoče odločitve, ki jih sprejmejo regionalni koordinacijski centri, razen če bi izvajanje odločitve privedlo do kršenja omejitev obratovalne sigurnosti, ki jih v skladu s členom 25 Uredbe Komisije (EU) 2017/1485 opredeli vsak operater prenosnega sistema.

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Regionalni operativni centri sprejmejo priporočila, naslovljena na operaterje prenosnih sistemov, in sicer v zvezi s funkcijami iz točk (c) do (f) in (h) do (p) člena 34(1).

3.  Regionalni koordinacijski centri sprejmejo priporočila, naslovljena na operaterje prenosnih sistemov, in sicer v zvezi s tistimi funkcijami iz člena 34(1), ki niso zajete v odstavku 2 tega člena.

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Kadar se operater prenosnega sistema odloči, da odločitve ali priporočila, ki ga izda regionalni koordinacijski center, ne bo upošteval, pošlje regionalnemu koordinacijskemu centru in drugim operaterjem prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji podrobno utemeljitev.

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b.  Postopek se sproži na zahtevo enega ali več operaterjev prenosnih sistemov sistemske operativne regije. Po reviziji odločitve ali priporočila regionalni operativni centri ukrep potrdijo ali spremenijo.

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 3 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3c.  Kadar je ukrep, ki se revidira, zavezujoča odločitev v skladu s členom 38(2) te uredbe, zahtevek za revizijo ne zadrži odločitve, razen če z njeno izvedbo prišlo do kršenja omejitev sigurnega obratovanja, ki jih opredeli vsak operater prenosnega sistema v skladu s členom 25 smernic za obratovanje sistema.

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Regulativni organi v sistemski operativni regiji lahko skupaj sprejmejo odločitev o podelitvi pristojnosti za sprejemanje zavezujočih odločitev regionalnemu operativnemu centru za eno ali več funkcij iz točk (c) do (f) in (h) do (l) člena 34(1).

4.  Regulativni organi v sistemski operativni regiji lahko skupaj sprejmejo odločitev o podelitvi pristojnosti za sprejemanje zavezujočih odločitev regionalnemu koordinacijskemu centru za eno ali več funkcij iz člena 34(1), ki niso navedene v odstavku 2 tega člena.

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 39

črtano

Revizija odločitev in priporočil

 

1.  Regionalni operativni centri razvijejo postopek za revizijo odločitev in priporočil.

 

2.  Postopek se sproži na zahtevo enega ali več operaterjev prenosnih sistemov sistemske operativne regije. Po reviziji odločitve ali priporočila regionalni operativni centri potrdijo ali spremenijo ukrep.

 

3.  Ko je ukrep, za katerega se izvede revizija, zavezujoča odločitev v skladu s členom 38(2), zahteva po reviziji ne zadrži uveljavljanja odločitve, razen ko bi negativno vplivala na varnost sistema.

 

4.  Ko je ukrep, za katerega poteka revizija, priporočilo v skladu s členom 38(3), po reviziji pa se operater prenosnega sistema odloči, da priporočilu ne bo sledil, posreduje regionalnemu operativnemu centru in drugim operaterjem prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji podrobno utemeljitev.

 

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 40 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vodstveni odbor regionalnih operativnih centrov

Vodstveni odbor regionalnih koordinacijskih centrov

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Regionalni operativni centri oblikujejo vodstveni odbor zaradi sprejemanja ukrepov v zvezi z njihovim upravljanjem in spremljanjem njihove učinkovitosti.

1.  Regionalni koordinacijski centri oblikujejo vodstveni odbor zaradi sprejemanja ukrepov v zvezi z njihovim upravljanjem in spremljanjem njihove učinkovitosti.

Predlog spremembe    153

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vodstveni odbor sestavljajo člani, ki zastopajo operaterje prenosnih sistemov, in opazovalci, ki zastopajo regulativne organe sistemske operativne regije. Zastopniki regulativnih organov nimajo glasovalnih pravic.

2.  Vodstveni odbor sestavljajo člani, ki zastopajo vse operaterje prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji. Sestava vodstvenega odbora je geografsko uravnotežena.

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Vodstveni odbor je odgovoren za:

3.  Vodstveni odbor je odgovoren za:

(a)  pripravo in potrditev statutov in poslovnikov regionalnih operativnih centrov;

(a)  pripravo in potrditev statutov in poslovnikov regionalnih koordinacijskih centrov;

(b)  odločanje o organizacijski strukturi in njeno uvedbo;

(b)  uvedbo organizacijske strukture;

(c)  pripravo in potrditev letnega proračuna;

(c)  pripravo in potrditev letnega proračuna;

(d)  razvoj in potrditev postopkov skupnega odločanja v skladu s členom 35.

(d)  razvoj in potrditev postopkov skupnega odločanja v skladu s členom 35.

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Med pristojnosti vodstvenega odbora ne sodijo pristojnosti, povezane z dnevnimi dejavnostmi regionalnih operativnih centrov in opravljanjem njegovih funkcij.

4.  Med pristojnosti vodstvenega odbora ne sodijo odločitve, povezane z izvajanjem funkcij regionalnih koordinacijskih centrov.

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 1 – uvodno besedilo

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Regionalni operativni centri vzpostavijo in upravljajo z organizacijo v skladu s strukturo, ki podpira zaščito njihovih funkcij. Organizacijska struktura določa:

1.  Operaterji prenosnih sistemov v posamezni sistemski operativni regiji vzpostavijo organizacijsko strukturo regionalnih koordinacijskih centrov. Organizacijska struktura določa:

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  pristojnosti, naloge in odgovornosti vodstvenega osebja;

(a)  pristojnosti, naloge in odgovornosti osebja;

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Regionalni operativni centri lahko vzpostavijo regionalna predstavništva za obravnavo lokalnih posebnosti ali podporne operativne centre za učinkovito in zanesljivo izvajanje svojih funkcij.

2.  Regionalni koordinacijski centri lahko za učinkovito in zanesljivo izvajanje svojih funkcij vzpostavijo regionalna predstavništva za obravnavo lokalnih posebnosti ali, kadar je res nujno potrebno, podporne koordinacijske centre.

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Regionalni operativni centri imajo na razpolago vse človeške, tehnične, fizične in finančne vire, potrebne za izpolnjevanje svojih obveznosti iz te uredbe in opravljanje svojih funkcij.

Regionalni koordinacijski centri imajo na razpolago vse človeške, tehnične, fizične in finančne vire, potrebne za izpolnjevanje svojih obveznosti iz te uredbe in za neodvisno in nepristransko opravljanje svojih funkcij. Vsi ti viri regionalnih koordinacijskih centrov ne presegajo tistega, kar je nujno potrebno za opravljanje njihovih nalog, zagotovljena pa mora biti tudi geografska uravnoteženost in enako obravnavanje članov regionalnega koordinacijskega centra.

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Regionalni operativni centri vzpostavijo postopek za neprekinjeno spremljanje vsaj:

1.  Regionalni koordinacijski centri vzpostavijo postopek za neprekinjeno spremljanje vsaj:

(a)  svoje operativne učinkovitosti;

(a)  svoje operativne učinkovitosti;

(b)  izdanih odločitev in priporočil ter doseženega izida;

(b)  izdanih odločitev in priporočil, zlasti tistih, ki se jih operaterji prenosnih sistemov ne držijo, ter doseženega izida;

(c)  uspešnosti in učinkovitosti vsake izmed funkcij, za katero so odgovorni.

(c)  uspešnosti in učinkovitosti vsake izmed funkcij, za katero so odgovorni.

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Regionalni operativni centri Agenciji in regulativnim organom sistemske operativne regije vsaj letno posredujejo podatke, ki izvirajo iz njihovega neprekinjenega spremljanja.

črtano

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Regionalni operativni centri na pregleden način ugotovijo svoje stroške in o njih poročajo Agenciji ter regulativnim organom sistemske operativne regije.

3.  Regionalni koordinacijski centri na pregleden način ugotovijo svoje stroške in o njih poročajo Agenciji ter regulativnim organom sistemske operativne regije.

Predlog spremembe    163

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Regionalni operativni centri ENTSO za električno energijo, Agenciji, regulativnim organom sistemske operativne regije in usklajevalni skupini za električno energijo, ustanovljeni na podlagi člena 1 Sklepa Komisije 2012/C 353/0237, predložijo letno poročilo o svoji učinkovitosti.

4.  Regionalni koordinacijski centri ENTSO za električno energijo, Agenciji, regulativnim organom sistemske operativne regije in usklajevalni skupini za električno energijo, ustanovljeni na podlagi člena 1 Sklepa Komisije 2012/C 353/0237, predložijo letno poročilo, ki vsebuje ustrezne podatke o spremljanju v skladu z odstavkom 1 tega člena, in informacije o svoji učinkovitosti.

__________________

__________________

37 Sklep Komisije z dne 15. novembra 2012 o ustanovitvi usklajevalne skupine za električno energijo (UL C 353, 17.11.2012, str. 2).

37 Sklep Komisije z dne 15. novembra 2012 o ustanovitvi usklajevalne skupine za električno energijo (UL C 353, 17.11.2012, str. 2).

Predlog spremembe    164

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Regionalni operativni centri o pomanjkljivostih, odkritih med postopkom spremljanja iz odstavka 1, poročajo ENTSO za električno energijo, regulativnim organom sistemske operativne regije, Agenciji in pristojnim organom držav članic, odgovornim za preprečevanje in obvladovanje kriznih razmer.

5.  Regionalni koordinacijski centri o pomanjkljivostih, odkritih med postopkom spremljanja iz odstavka 1, poročajo ENTSO za električno energijo, regulativnim organom sistemske operativne regije, Agenciji in pristojnim organom držav članic, odgovornim za preprečevanje in obvladovanje kriznih razmer.

Predlog spremembe    165

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Regionalni koordinacijski centri poročila iz odstavkov 4 in 5 objavijo brez poseganja v načelo zaupnosti in potrebo po varovanju sigurnosti in poslovno občutljivih informacij.

Predlog spremembe    166

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Regionalni operativni centri storijo vse potrebno za kritje pravne odgovornosti v zvezi z izvajanjem svojih nalog, zlasti ko sprejemajo odločitve, ki so za operaterje prenosnih sistemov zavezujoče. Metoda, uporabljena za zagotavljanje kritja, upošteva pravni status regionalnega operativnega centra in raven razpoložljivega komercialnega zavarovanja.

Predlog za ustanovitev regionalnih koordinacijskih centrov v skladu s členom 32 vsebuje ureditve za kritje pravne odgovornosti v zvezi z izvajanjem nalog regionalnega koordinacijskega centra. Metoda, uporabljena za zagotavljanje kritja, upošteva pravni status regionalnega koordinacijskega centra in raven razpoložljivega komercialnega zavarovanja.

Predlog spremembe    167

Predlog uredbe

Člen 47 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Operaterji prenosnih sistemov objavijo ustrezne podatke o zbirni napovedi in dejanskem povpraševanju, o razpoložljivosti in dejanski uporabi proizvodnih zmogljivostih in obremenitvi, razpoložljivosti in uporabi omrežij in povezovalnih daljnovodov ter izravnalni energiji in rezervni zmogljivosti. V zvezi z razpoložljivostjo in dejansko uporabo manjših proizvodnih zmogljivosti in obremenitev se lahko uporabijo zbirni ocenjeni podatki.

4.  Operaterji prenosnih sistemov objavijo ustrezne podatke o napovedani in dejanski skupni porabi, o razpoložljivosti in dejanski uporabi proizvodnih zmogljivosti in porabniških naprav, o razpoložljivosti in uporabi omrežij in povezovalnih daljnovodov ter o izravnalni energiji, rezervni zmogljivosti in razpoložljivosti prilagodljivosti. V zvezi z razpoložljivostjo in dejansko uporabo manjših proizvodnih zmogljivosti in obremenitev se lahko uporabijo zbirni ocenjeni podatki.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je neločljivo povezan z drugimi predlogi sprememb, vloženimi k določbam, ki jih je Komisija spremenila v svojem predlogu.

Predlog spremembe    168

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Operaterji distribucijskih sistemov, ki niso del vertikalno integriranega podjetja ali so ločeni v skladu z določbami 35 [prenovitev Direktive 2009/72/ES, kot je predlagana s COM(2016) 864/2], sodelujejo na ravni Unije v okviru evropskega telesa za operaterje distribucijskih sistemov (v nadaljevanju: telo EU ODS), da spodbujajo dokončanje in delovanje notranjega trga električne energije ter spodbujajo optimalno upravljanje in usklajeno obratovanje distribucijskih in prenosnih sistemov. Operaterji distribucijskih sistemov, ki želijo biti udeleženi v telesu EU ODS, postanejo registrirani člani telesa.

Vsi operaterji distribucijskih sistemov na ravni Unije sodelujejo v okviru evropskega telesa za operaterje distribucijskih sistemov (v nadaljevanju: telo EU ODS), da spodbujajo dokončanje in delovanje notranjega trga električne energije in plina, s čimer se spodbuja razvoj trajnostnega, decentraliziranega in bolj povezanega energetskega sistema, ter spodbujajo optimalno upravljanje in usklajeno obratovanje distribucijskih in prenosnih sistemov. Operaterji distribucijskih sistemov, ki želijo biti udeleženi v telesu EU ODS, imajo pravico, da postanejo registrirani člani telesa.

 

Registrirani člani lahko sodelujejo v njem neposredno ali pa jih zastopa nacionalno združenje, ki ga imenuje država članica, ali združenje na ravni Unije.

 

Telo EU ODS pri opravljanju svojih funkcij po zakonodaji Unije deluje neodvisno od nacionalnih interesov in od nacionalnih interesov operaterjev distribucijskih sistemov.

Predlog spremembe    169

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Operaterji distribucijskih sistemov [urad za publikacije: dvanajst mesecev po začetku veljavnosti] ob administrativni podpori Agencije predložijo Komisiji in Agenciji osnutek statuta, seznam registriranih članov, osnutek poslovnika, vključno s poslovnikom za posvetovanje z ENTSO za električno energijo in drugimi zainteresiranimi stranmi ter pravili financiranja, telesa EU ODS, ki se ustanavlja.

1.  Operaterji distribucijskih sistemov [urad za publikacije: dvanajst mesecev po začetku veljavnosti] ob administrativni podpori Agencije predložijo Komisiji in Agenciji osnutek statuta, seznam sodelujočih operaterjev distribucijskih sistemov in subjektov, ki jih države članice imenujejo za njihovo zastopanje, osnutek poslovnika, vključno s poslovnikom za posvetovanje z ENTSO za električno energijo in drugimi zainteresiranimi stranmi, postopkom odločanja ter pravili financiranja, telesa EU ODS, ki se ustanavlja.

 

V osnutku poslovnika telesa EU ODS je zagotavljeno uravnotežena zastopanost vseh sodelujočih operaterjev distribucijskih omrežij ne glede na velikost, in sicer tudi pri postopku odločanja.

Predlog spremembe    170

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  V dveh mesecih po prejetju Agencija po uradnem posvetovanju z organizacijami, ki zastopajo vse zainteresirane strani, zlasti uporabnike distribucijskih sistemov, Komisiji predloži mnenje o osnutku statuta, seznamu članov in osnutku poslovnika.

2.  V dveh mesecih po prejetju Agencija po uradnem posvetovanju z organizacijami, ki zastopajo vse zainteresirane strani, zlasti uporabnike distribucijskih sistemov in organizacije za varstvo potrošnikov, Komisiji predloži mnenje o osnutku statuta, seznamu članov in osnutku poslovnika, pri tem pa upošteva predvsem pravila o neodvisnosti EU DSO in preprečevanju navzkrižja interesov ter zahtevi po geografsko uravnoteženi zastopanosti in enakem obravnavanju vseh članov.

Predlog spremembe    171

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Komisija v treh mesecih po prejetju mnenja Agencije poda mnenje o osnutku statuta, seznamu članov in osnutku poslovnika ob upoštevanju mnenja Agencije iz odstavka 2.

3.  Komisija v treh mesecih po prejetju mnenja Agencije poda mnenje o osnutku statuta, seznamu članov in osnutku poslovnika, vključno s pravili za posvetovanje z ENTSO za električno energijo in drugimi zainteresiranimi stranmi, o odločanju in financiranju, ob upoštevanju mnenja Agencije iz odstavka 2.

Predlog spremembe    172

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Stroške, povezane z dejavnostmi telesa EU ODS, nosijo operaterji distribucijskih sistemov, ki so registrirani člani, in se upoštevajo pri izračunu tarif. Regulativni organi stroške odobrijo le, če so razumni in sorazmerni.

6.  Stroške, povezane z dejavnostmi telesa EU ODS, nosijo operaterji distribucijskih sistemov, ki so registrirani člani, in jih regulativni organ pri izračunu tarif upošteva kot upravičene stroške. Regulativni organi te stroške odobrijo le, če so razumni in sorazmerni.

Predlog spremembe    173

Predlog uredbe

Člen 50 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 50a

 

Najpomembnejša pravila in postopki za subjekt EU ODS za električno energijo

 

1.  Statut subjekta EU ODS, sprejet v skladu s členom 50, varuje naslednja načela:

 

(a)  sodelovanje pri delu subjekta EU ODS je omejeno na registrirane člane z možnostjo prenosa znotraj članstva;

 

(b)  strateške odločitve v zvezi z dejavnostmi subjekta EU ODS ter politične smernice za upravni odbor sprejme generalna skupščina;

 

(c)  odločitve generalne skupščine se sprejmejo v skladu z naslednjimi pravili: – če se doseže 65 % glasov članov generalne skupščine – pri čemer vsak član razpolaga s sorazmernim številom glasov glede na svoje odjemalce – in če končni izid podpira vsaj 55 % članov generalne skupščine;

 

(d)  odločitve generalne skupščine se blokirajo v skladu z naslednjimi pravili: – če se doseže 35 % glasov članov generalne skupščine – pri čemer vsak član razpolaga s sorazmernim številom glasov glede na svoje odjemalce – in če končni izid podpira vsaj 25 % članov generalne skupščine;

 

(e)  upravni odbor izvoli generalna skupščina za največ 4 leta;

 

(f)  upravni odbor med svojimi člani imenuje predsednika in tri podpredsednike;

 

(g)  sodelovanje med ODS in OPS v skladu s členoma 52 in 53 poteka pod vodstvom upravnega odbora;

 

(h)  odločitve upravnega odbora se sprejmejo z navadno večino 15 glasov;

 

(i)  generalna skupščina na predlog upravnega odbora med svojimi člani imenuje generalnega sekretarja za štiriletni mandat z možnostjo enkratnega ponovnega imenovanja;

 

(j)  generalna skupina na predlog upravnega odbora imenuje strokovne skupine, pri čemer vsaka šteje največ 30 članov, tretjina od njih pa je lahko nečlanov. Poleg tega so strokovne skupine „ene države“ vzpostavljene in sestavljene iz točno enega predstavnika ODS iz vsake države članice.

 

2.  Postopki, ki jih sprejme subjekt EU ODS, zagotavljajo pravično in pošteno ter sorazmerno obravnavanje njegovih članov in odražajo različne geografske in gospodarske strukture članstva. S postopki je predvideno zlasti, da:

 

(a)  upravni odbor sestavljajo predsednik odbora in 27 predstavnikov članov, od teh: jih devet predstavlja člane z več kot 1 milijon uporabnikov omrežja; jih devet predstavlja člane z več kot 100 000 in manj kot 1 milijon uporabnikov omrežja, devet pa jih predstavlja člane z manj kot 100 000 uporabnikov omrežja; (ab) predstavniki obstoječih združenj ODS lahko na sestankih upravnega odbora sodelujejo kot opazovalci;

 

(b)   upravni odbor lahko sestavljajo največ trije predstavniki članov, ki imajo svoj sedež v isti državi članici ali so iz iste industrijske skupine;

 

(c)   vsakega podpredsednika odbora imenujejo med predstavniki članov v vsaki kategoriji iz odstavka (a) zgoraj;

 

(e)  predstavniki članov s sedežem v eni državi članici ali iste industrijske skupine ne smejo tvoriti večine udeleženih v strokovni skupini;

 

(f)   upravni odbor vzpostavi strateško svetovalno skupino, ki zagotavlja mnenja upravnemu odboru in strokovni skupini, sestavljajo pa jo predstavniki evropskih združenj ODS in predstavniki držav članic, ki niso zastopane v upravnem odboru.

Predlog spremembe    174

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Naloge telesa EU ODS so naslednje:

1.  Naloge telesa EU ODS so naslednje:

(a)  usklajeno obratovanje ter načrtovanje prenosnih in distribucijskih omrežij;

(a)  spodbujati usklajeno obratovanje ter načrtovanje prenosnih in distribucijskih omrežij;

(b)  vključitev obnovljivih virov energije, razpršene proizvodnje električne energije in drugih virov, ki so del distribucijskega omrežja, kot je shranjevanje energije;

(b)  izboljšati in čim bolj povečati vključitev obnovljivih virov energije, razpršene proizvodnje električne energije in omogočati uporabo drugih virov, ki so del distribucijskega omrežja, kot je shranjevanje energije in sektorsko povezovanje;

(c)  razvoj prilagajanja odjema;

(c)  pomagati pri razvoju prilagajanja odjema;

(d)  digitalizacija distribucijskih omrežij vključno z uvedbo pametnih omrežij in pametnih merilnih sistemov;

(d)  izboljšati digitalizacijo distribucijskih omrežij, vključno z uvedbo pametnih omrežij in pametnih merilnih sistemov;

(e)  zagotovi upravljanje s podatki, kibernetsko varnost in varstvo podatkov.

(e)  zagotavljati nediskriminatoren in nevtralen dostop do podatkov ne glede na model upravljanja podatkov in spodbujati standardizacijo, čezmejno izmenjavo podatkov, zlasti z ENTSO za električno energijo, da se spodbuja izmenjava podatkov, ter kibernetsko varnost in varstvo podatkov;

(f)  sodelovanje pri pripravi omrežnih kodeksov v skladu s členom 55.

(f)  sodelovati pri pripravi omrežnih kodeksov v skladu s členom 55.

Predlog spremembe    175

Predlog uredbe

člen 51 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  sodeluje z ENTSO za električno energijo pri spremljanju izvajanja omrežnih kodeksov in smernic, ki so pomembni za obratovanje in načrtovanje distribucijskih omrežij ter usklajeno obratovanje prenosnih in distribucijskih omrežij in ki so sprejeti v skladu s to uredbo;

(a)  učinkovito sodeluje z ENTSO za električno energijo, Agencijo in nacionalnimi regulatorji, da Agenciji in po potrebi nacionalnim regulativnim organom omogoči lažje spremljanje izvajanja omrežnih kodeksov in smernic, ki so pomembni za obratovanje in načrtovanje distribucijskih omrežij ter usklajeno obratovanje prenosnih in distribucijskih omrežij in ki so sprejeti v skladu s to uredbo;

Predlog spremembe    176

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pri pripravi možnih kodeksov omrežij na podlagi člena 55 telo EU ODS v skladu s poslovnikom iz člena 50 v zgodnji fazi postopka opravi obsežno posvetovanje na odprt in pregleden način z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi, zlasti z organizacijami, ki zastopajo vse zainteresirane strani. V posvetovanje so vključeni tudi nacionalni regulativni organi in drugi nacionalni organi, podjetja, ki se ukvarjajo z dobavo in proizvodnjo električne energije, uporabniki sistema, vključno z odjemalci, operaterji distribucijskih sistemov, vključno z ustreznimi panožnimi združenji, tehničnimi organi in združenji zainteresiranih strani. Cilj posvetovanja je pridobiti mnenja in predloge vseh ustreznih strani v postopku odločanja.

1.  Pri sodelovanji pri pripravi novih kodeksov omrežij na podlagi člena 55 telo EU ODS v skladu s poslovnikom iz člena 50 v zgodnji fazi postopka opravi obsežno posvetovanje na odprt in pregleden način z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi, zlasti z organizacijami, ki zastopajo vse zainteresirane strani. V posvetovanje so vključeni tudi nacionalni regulativni organi in drugi nacionalni organi, podjetja, ki se ukvarjajo z dobavo in proizvodnjo električne energije, uporabniki sistema, vključno z odjemalci, operaterji distribucijskih sistemov, vključno z ustreznimi panožnimi združenji, tehničnimi organi in združenji zainteresiranih strani. Namen posvetovanja je pridobiti mnenja in predloge vseh ustreznih strani v postopku odločanja.

Predlog spremembe    177

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1.  ENTSO za električno energijo in telo EU ODS zasnujeta uradni mehanizem za lažje sodelovanje med operaterji distribucijskih in prenosnih sistemov.

Predlog spremembe    178

Predlog uredbe

Člen 53 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Operaterji distribucijskih sistemov z operaterji prenosnih sistemov sodelujejo pri načrtovanju in obratovanju svojih omrežij. Operaterji prenosnih in distribucijskih sistemov še posebej izmenjajo vse potrebne informacije in podatke o učinkovitosti proizvodnih naprav in prilagajanja odjema, dnevnem obratovanju svojih omrežij in dolgoročnem načrtovanju naložb v omrežja, in sicer z namenom zagotavljanja stroškovno učinkovitega, varnega in zanesljivega razvoja in obratovanja svojih omrežij.

1.  Operaterji distribucijskih sistemov in operaterji prenosnih sistemov med seboj sodelujejo pri načrtovanju in obratovanju svojih omrežij. Predvsem si izmenjajo vse potrebne informacije in podatke o učinkovitosti proizvodnih naprav in prilagajanja odjema, dnevnem obratovanju svojih omrežij in dolgoročnem načrtovanju naložb v omrežja, in sicer z namenom zagotavljanja stroškovno učinkovitega, varnega in zanesljivega razvoja in obratovanja svojih omrežij.

Predlog spremembe    179

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  pravila glede harmoniziranih tarifnih struktur za prenos in distribucijo , vključno z lokacijskimi signali in pravili glede nadomestil med operaterji prenosnega sistema;

črtano

Predlog spremembe    180

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 1 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(p)  pravila glede regionalnih operativnih centrov.

črtano

Predlog spremembe    181

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija po posvetovanju z Agencijo, ENTSO za električno energijo in drugimi ustreznimi zainteresiranimi stranmi vsako tretje leto pripravi seznam prednostnih nalog, v katerem so navedena področja iz odstavka 1 , ki jih je treba vključiti v oblikovanje omrežnih kodeksov. Če se vsebina omrežnega kodeksa neposredno nanaša na obratovanje distribucijskega sistema in je manj pomembna za prenosni sistem, lahko Komisija namesto od ENTSO za električno energijo zahteva od telesa EU ODS za električno energijo, da skliče odbor za pripravo predloga omrežnega kodeksa, ki ga predloži Agenciji.

2.  Komisija po posvetovanju z Agencijo, ENTSO za električno energijo, subjektom EU ODS in drugimi ustreznimi zainteresiranimi stranmi vsako tretje leto pripravi seznam prednostnih nalog, v katerem so navedena področja iz odstavka 1 , ki jih je treba vključiti v oblikovanje omrežnih kodeksov. Če se vsebina omrežnega kodeksa neposredno nanaša na obratovanje distribucijskega sistema in je manj pomembna za prenosni sistem, lahko Komisija namesto od ENTSO za električno energijo zahteva od telesa EU ODS za električno energijo, da skliče odbor za pripravo predloga omrežnega kodeksa, ki ga predloži Agenciji.

Predlog spremembe    182

Predlog uredbe

Člen 56 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Osnutek sprememb omrežnih kodeksov, sprejetih v skladu s členom 55 , lahko Agenciji predlagajo osebe, pri katerih obstaja verjetnost interesa za zadevni omrežni kodeks , vključno z ENTSO za električno energijo, subjektom EU DSO, operaterji prenosnih sistemov, uporabniki omrežja in odjemalci. Agencija lahko predlaga spremembe tudi na lastno pobudo.

2.  Osnutek sprememb omrežnih kodeksov, sprejetih v skladu s členom 55 , lahko Agenciji predlagajo osebe, pri katerih obstaja verjetnost interesa za posamezni omrežni kodeks, vključno z ENTSO za električno energijo, subjektom EU ODS, operaterji prenosnih in distribucijskih sistemov, uporabniki omrežja in odjemalci. Agencija lahko predlaga spremembe tudi na lastno pobudo.

Predlog spremembe    183

Predlog uredbe

Člen 56 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 56a

 

Komisija do 31. decembra 2022 oceni obstoječe izvedbene akte, ki vsebujejo omrežne kodekse in smernice, in oceni, katere elemente iz njih bi bilo mogoče koristno uporabiti in vključiti v zakonodajne akte Unije na področju notranjega trga z električno energijo. Evropskemu parlamentu in Svetu predloži podrobno poročilo o svoji oceni. Poročilu se po potrebi priložijo zakonodajni predlogi na podlagi ocene Komisije.

Predlog spremembe    184

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Pri sprejemanju ali spreminjanju smernic se Komisija posvetuje z Agencijo, ENTSO za električno energijo in drugimi zainteresiranimi stranmi, kadar je ustrezno.

7.  Pri sprejemanju ali spreminjanju smernic se Komisija posvetuje z Agencijo, ENTSO za električno energijo, subjektom EU ODS in drugimi zainteresiranimi stranmi, kadar je ustrezno.

Predlog spremembe    185

Predlog uredbe

Člen 64 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 64a

 

Pregled

 

Komisija do 1. junija 2025 pregleda ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju te uredbe, po potrebi skupaj z zakonodajnim predlogom.

Predlog spremembe    186

Predlog uredbe

Priloga I

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Priloga I

Priloga I

FUNKCIJE REGIONALNIH OPERATIVNIH CENTROV

FUNKCIJE REGIONALNIH KOORDINACIJSKIH CENTROV

1.  Usklajen izračun zmogljivosti

1.  Usklajen izračun zmogljivosti

1.1.  Regijski operativni centri izvajajo usklajen izračun zmogljivosti med območji.

1.1.  Regijski koordinacijski centri izvajajo usklajen izračun zmogljivosti med območji.

1.2.  Usklajen izračun zmogljivosti se izvaja pravočasno za vsak tržni časovni okvir, v časovnem okviru znotraj dneva pa tako pogosto, kot je treba.

1.2.  Usklajen izračun zmogljivosti se izvaja pravočasno za vsak tržni časovni okvir, v časovnem okviru znotraj dneva pa tako pogosto, kot je treba.

1.3.  Usklajen izračun zmogljivosti se izvaja na podlagi skupnega sistemskega modela v skladu s točko 2 in metodologije za usklajen izračun zmogljivosti, ki jo razvijejo operaterji prenosnih sistemov zadevne sistemske operativne regije.

1.3.  Usklajen izračun zmogljivosti se izvaja na podlagi skupnega sistemskega modela v skladu s točko 2 in metodologije za usklajen izračun zmogljivosti, ki jo razvijejo operaterji prenosnih sistemov zadevne sistemske operativne regije.

1.4.  Usklajen izračun zmogljivosti omogoči učinkovito upravljanje prezasedenosti v skladu z načeli upravljanja prezasedenosti iz te uredbe.

1.4.  Usklajen izračun zmogljivosti omogoči učinkovito upravljanje prezasedenosti v skladu z načeli upravljanja prezasedenosti iz te uredbe.

2.  Usklajena analiza sigurnosti

2.  Usklajena analiza sigurnosti

2.1.  Regionalni operativni centri izvajajo usklajeno analizo sigurnosti s ciljem zagotovitve sigurnega obratovanja sistema.

2.1.  Regionalni koordinacijski centri izvajajo usklajeno analizo sigurnosti s ciljem zagotovitve sigurnega obratovanja sistema.

2.2.  Analiza sigurnosti se izvaja za vse časovne okvire načrtovanja obratovanja z uporabo skupnih sistemskih modelov.

2.2.  Analiza sigurnosti se izvaja za vse časovne okvire načrtovanja obratovanja z uporabo skupnih sistemskih modelov.

2.3.  Regionalni operativni centri delijo rezultate usklajene analize sigurnosti vsaj z operaterji prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji.

2.3.  Regionalni koordinacijski centri delijo rezultate usklajene analize sigurnosti vsaj z operaterji prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji.

2.4.  Ko na podlagi usklajene analize sigurnosti regionalni operativni center odkrije morebitno omejitev, oblikuje popravne ukrepe, ki čim bolj povečajo ekonomsko učinkovitost.

2.4.  Ko na podlagi usklajene analize sigurnosti regionalni koordinacijski center odkrije morebitno omejitev, oblikuje popravne ukrepe, ki čim bolj povečajo ekonomsko učinkovitost.

 

2.4 a.  Usklajena analiza sigurnosti se izvede na podlagi skupnega sistemskega modela v skladu s točko 2 in metodologije za usklajene popravne ukrepe, ki jo razvijejo operaterji prenosnih sistemov zadevne sistemske operativne regije.

3.  Izdelava skupnih sistemskih modelov

3.  Izdelava skupnih sistemskih modelov

3.1.  Regionalni operativni centri vzpostavijo učinkovite postopke za izdelavo skupnega sistemskega modela za vsak časovni okvir načrtovanja obratovanja.

3.1.  Regionalni koordinacijski centri vzpostavijo učinkovite postopke za izdelavo skupnega sistemskega modela za vsak časovni okvir načrtovanja obratovanja.

3.2.  Operaterji prenosnih sistemov imenujejo en regionalni operativni center za izdelavo skupnega sistemskega modela za vse regije.

3.2.  Operaterji prenosnih sistemov imenujejo en regionalni koordinacijski center za izdelavo skupnega sistemskega modela za vse regije.

3.3.  Skupni sistemski modeli vključujejo zadevne podatke za učinkovito načrtovanje obratovanja in izračun zmogljivosti v vseh časovnih okvirih načrtovanja obratovanja.

3.3.  Skupni sistemski modeli vključujejo zadevne podatke za učinkovito načrtovanje obratovanja in izračun zmogljivosti v vseh časovnih okvirih načrtovanja obratovanja.

3.4.  Skupni sistemski modeli so dani na razpolago vsem regionalnim operativnim centrom, operaterjem prenosnih sistemov, ENTSO za električno energijo in Agenciji na njeno zahtevo.

3.4.  Skupni sistemski modeli so dani na razpolago vsem regionalnim koordinacijskim centrom, operaterjem prenosnih sistemov, ENTSO za električno energijo in Agenciji na njeno zahtevo.

4.  Ocena skladnosti načrtov ohranitve sistema in načrtov za ponovno vzpostavitev sistema operaterjev prenosnih sistemov

4.  Ocena skladnosti načrtov ohranitve sistema in načrtov za ponovno vzpostavitev sistema operaterjev prenosnih sistemov

4.1.  Vsi operaterji prenosnih sistemov se dogovorijo o zgornji meji, nad katero se učinek ukrepov enega ali več operaterjev prenosnih sistemov v kriznem stanju, stanju razpada ali stanju ponovne vzpostavitve sistema obravnava kot pomemben za druge sinhrono ali nesinhrono povezane operaterje prenosnih sistemov.

4.1.  Vsi operaterji prenosnih sistemov se dogovorijo o zgornji meji, nad katero se učinek ukrepov enega ali več operaterjev prenosnih sistemov v kriznem stanju, stanju razpada ali stanju ponovne vzpostavitve sistema obravnava kot pomemben za druge sinhrono ali nesinhrono povezane operaterje prenosnih sistemov.

4.2.  Ob uporabi zgornje meje, opredeljene na podlagi točke 4.1, vsak regionalni operativni center zagotovi podporo operaterjem prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji v zvezi z oceno skladnosti načrtov ohranitve sistema in načrtov za ponovno vzpostavitev sistema operaterjev prenosnih sistemov.

4.2.  Ob uporabi zgornje meje, opredeljene na podlagi točke 4.1, vsak regionalni koordinacijski center zagotovi podporo operaterjem prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji v zvezi z oceno skladnosti načrtov ohranitve sistema in načrtov za ponovno vzpostavitev sistema operaterjev prenosnih sistemov.

4.3.  Pri zagotavljanju podpore operaterjem prenosnih sistemov regionalni operativni center:

4.3.  Pri zagotavljanju podpore operaterjem prenosnih sistemov regionalni koordinacijski center:

(a)  opredeli morebitne neskladnosti;

(a)  opredeli morebitne neskladnosti;

(b)  predlaga blažilne ukrepe.

(b)  predlaga blažilne ukrepe.

4.4.  Operaterji prenosnih sistemov upoštevajo predlagane blažilne ukrepe.

4.4.  Operaterji prenosnih sistemov upoštevajo predlagane blažilne ukrepe.

5.  Usklajevanje in optimizacija ponovne vzpostavitve na regionalni ravni

5.  Usklajevanje in optimizacija ponovne vzpostavitve na regionalni ravni

5.1.  Regionalni operativni centri so opremljeni s sistemi za nadzor in zbiranje podatkov blizu realnega časa, pri čemer je zaznavnost opredeljena z uporabo zgornje meje iz točke 4.1.

 

5.2.  Vsak zadevni regionalni operativni center zagotavlja pomoč imenovanim vodjem frekvence in vodjem ponovne sinhronizacije s ciljem izboljšanja učinkovitosti in uspešnosti ponovne vzpostavitve sistema. Operaterji prenosnih sistemov imajo pravico zahtevati pomoč od regionalnih operativnih centrov, če je sistem v stanju razpada ali stanju ponovne vzpostavitve.

5.2.  Vsak zadevni regionalni koordinacijski center zagotavlja pomoč imenovanim vodjem frekvence in vodjem ponovne sinhronizacije s ciljem izboljšanja učinkovitosti in uspešnosti ponovne vzpostavitve sistema. Operaterji prenosnih sistemov imajo pravico zahtevati pomoč od regionalnih koordinacijskih centrov, če je sistem v stanju razpada ali stanju ponovne vzpostavitve.

6.  Analiza in poročanje po obratovanju in po motnjah

6.  Analiza in poročanje po obratovanju in po motnjah

6.1.  Regionalni operativni centri raziščejo vsak incident nad zgornjo mejo, opredeljeno v skladu s točko 4.1, in o tem pripravijo poročilo. Regulativni organi sistemske operativne regije in Agencija so lahko na zahtevo vključeni v preiskavo. Poročilo vsebuje priporočila za preprečitev podobnih incidentov v prihodnosti.

6.1.  Regionalni koordinacijski centri raziščejo vsak incident nad zgornjo mejo, opredeljeno v skladu s točko 4.1, in o tem pripravijo poročilo. Regulativni organi sistemske operativne regije in Agencija so lahko na zahtevo vključeni v preiskavo. Poročilo vsebuje priporočila za preprečitev podobnih incidentov v prihodnosti.

6.2.  Poročilo se da na razpolago vsem operaterjem prenosnih sistemov, regulativnim organom, Komisiji in Agenciji. Agencija lahko izda priporočila za preprečitev podobnih incidentov v prihodnosti.

6.2.  Poročilo se da na razpolago vsem operaterjem prenosnih sistemov, regulativnim organom, Komisiji in Agenciji. Agencija lahko izda priporočila za preprečitev podobnih incidentov v prihodnosti.

7.  Regionalno določanje obsega rezervne zmogljivosti

7.  Regionalno določanje obsega rezervne zmogljivosti

7.1.  Regionalni operativni centri določijo zahteve glede rezervne zmogljivosti za sistemsko operativno regijo. Določitev zahtev glede rezervne zmogljivosti:

7.1.  Regionalni koordinacijski centri določijo zahteve glede rezervne zmogljivosti za sistemsko operativno regijo. Določitev zahtev glede rezervne zmogljivosti:

(a)  sledi splošnemu cilju ohranjanja obratovalne sigurnosti na stroškovno najbolj učinkovit način;

(a)  sledi splošnemu cilju ohranjanja obratovalne sigurnosti na stroškovno najbolj učinkovit način;

(b)  se opravi za časovni okvir za dan vnaprej in/ali znotraj dneva;

(b)  se opravi za časovni okvir za dan vnaprej in/ali znotraj dneva;

(c)  opredeli celotni obseg zahtevane rezervne zmogljivosti za sistemsko operativno regijo;

(c)  opredeli celotni obseg zahtevane rezervne zmogljivosti za sistemsko operativno regijo;

(d)  opredeli minimalne zahteve glede rezervne zmogljivosti za vsako vrsto rezervne zmogljivosti;

(d)  opredeli minimalne zahteve glede rezervne zmogljivosti za vsako vrsto rezervne zmogljivosti;

(e)  upošteva morebitne zamenjave med različnimi vrstami rezervne zmogljivosti s ciljem čim večjega zmanjšanja stroškov nabave.

(e)  upošteva morebitne zamenjave med različnimi vrstami rezervne zmogljivosti s ciljem čim večjega zmanjšanja stroškov nabave.

(f)  oblikuje potrebne zahteve za morebitno geografsko porazdelitev zahtevane rezervne zmogljivosti.

(f)  oblikuje potrebne zahteve za morebitno geografsko porazdelitev zahtevane rezervne zmogljivosti.

8.  Olajšanje regionalne nabave zmogljivosti za izravnavo

8.  Olajšanje regionalne nabave zmogljivosti za izravnavo

8.1.  Regionalni operativni centri podpirajo operaterje prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji pri določitvi obsega zmogljivosti za izravnavo, ki jo je treba nabaviti. Določitev obsega zmogljivosti za izravnavo:

8.1.  Regionalni koordinacijski centri podpirajo operaterje prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji pri določitvi obsega zmogljivosti za izravnavo, ki jo je treba nabaviti. Določitev obsega zmogljivosti za izravnavo:

(a)  se opravi za časovni okvir za dan vnaprej in/ali znotraj dneva;

(a)  se opravi za časovni okvir za dan vnaprej in/ali znotraj dneva;

(b)  upošteva morebitne zamenjave med različnimi vrstami rezervne zmogljivosti s ciljem čim večjega zmanjšanja stroškov nabave;

(b)  upošteva morebitne zamenjave med različnimi vrstami rezervne zmogljivosti s ciljem čim večjega zmanjšanja stroškov nabave;

(c)  upošteva količine zahtevane rezervne zmogljivosti, za katere se pričakuje, da bodo zagotovljene z nakupnimi ponudbami za izravnalno energijo, ki niso predložene na podlagi pogodbe za zmogljivost za izravnavo;

(c)  upošteva količine zahtevane rezervne zmogljivosti, za katere se pričakuje, da bodo zagotovljene z nakupnimi ponudbami za izravnalno energijo, ki niso predložene na podlagi pogodbe za zmogljivost za izravnavo;

 

(ca)  upošteva morebitne zamenjave med različnimi vrstami rezervne zmogljivosti s ciljem čim večjega zmanjšanja stroškov nabave.

8.2.  Regionalni operativni centri podpirajo operaterje prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji pri nabavni zahtevanega obsega zmogljivosti za izravnavo, določenega v skladu s točko 8.1. Nabava zmogljivosti za izravnavo:

 

(a)  se opravi za časovni okvir za dan vnaprej in/ali znotraj dneva;

 

(b)  upošteva morebitne zamenjave med različnimi vrstami rezervne zmogljivosti s ciljem čim večjega zmanjšanja stroškov nabave.

 

9.  Regionalne napovedi zadostnosti sistema in priprava ukrepov za zmanjšanje tveganj

9.  Regionalne napovedi zadostnosti sistema in priprava ukrepov za zmanjšanje tveganj

9.1.  Regionalni operativni centri izdelajo regionalne ocene zadostnosti za teden vnaprej do znotraj dneva.

9.1.  Regionalni koordinacijski centri izdelajo regionalne ocene zadostnosti za teden vnaprej do znotraj dneva.

9.2.  Regionalni operativni centri ocene zadostnosti izdelajo na osnovi informacij od operaterjev prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji s ciljem odkrivanja primerov, ko se v katerem izmed regulacijskih območij ali na regionalni ravni pričakuje pomanjkljiva zadostnost. Regionalni operativni centri upoštevajo morebitne izmenjave med območji in omejitve obratovalne sigurnosti v vseh časovnih okvirih načrtovanja obratovanja.

9.2.  Regionalni koordinacijski centri ocene zadostnosti izdelajo na osnovi informacij od operaterjev prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji s ciljem odkrivanja primerov, ko se v katerem izmed regulacijskih območij ali na regionalni ravni pričakuje pomanjkljiva zadostnost. Regionalni koordinacijski centri upoštevajo morebitne izmenjave med območji in omejitve obratovalne sigurnosti v vseh časovnih okvirih načrtovanja obratovanja.

9.3.   Pri pripravi regionalne ocene zadostnosti proizvodnje električne energije se vsak regionalni operativni center usklajuje z drugimi regionalnimi operativnimi centri, da:

9.3.   Pri pripravi regionalne ocene zadostnosti proizvodnje električne energije se vsak regionalni koordinacijski center usklajuje z drugimi regionalnimi koordinacijskimi centri, da:

(a)  preveri temeljne predpostavke in napovedi;

(a)  preveri temeljne predpostavke in napovedi;

(b)  odkrije morebitne medregionalne primere pomanjkljive zadostnosti.

(b)  odkrije morebitne medregionalne primere pomanjkljive zadostnosti.

9.4.  Vsak regionalni operativni center operaterjem prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji in drugim regionalnim operativnim centrom posreduje rezultate regionalne ocene zadostnosti proizvodnje električne energije skupaj z ukrepi, ki jih predlaga za zmanjšanje tveganja pomanjkljive zadostnosti.

9.4.  Vsak regionalni koordinacijski center operaterjem prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji in drugim regionalnim koordinacijskim centrom posreduje rezultate regionalne ocene zadostnosti proizvodnje električne energije skupaj z ukrepi, ki jih predlaga za zmanjšanje tveganja pomanjkljive zadostnosti.

10.  Regionalno usklajevanje izklopov

10.  Regionalno usklajevanje izklopov

10.1.  Vsak regionalni operativni center se usklajuje glede izklopov zaradi spremljanja statusa razpoložljivosti zadevnih sredstev in usklajuje načrt razpoložljivosti, da se zagotovi obratovalna sigurnost prenosnega sistema ob hkratnem čim večjem povečanju zmogljivosti povezovalnih daljnovodov in/ali prenosnih sistemov, ki vplivajo na pretoke med območji.

10.1.  Vsak regionalni koordinacijski center se usklajuje glede izklopov zaradi spremljanja statusa razpoložljivosti zadevnih sredstev in usklajuje načrt razpoložljivosti, da se zagotovi obratovalna sigurnost prenosnega sistema ob hkratnem čim večjem povečanju zmogljivosti povezovalnih daljnovodov in/ali prenosnih sistemov, ki vplivajo na pretoke med območji.

10.2.  Vsak regionalni operativni center vzdržuje en seznam ključnih elementov omrežja, elektroenergijskih modulov in odjemnih objektov sistemske operativne regije in ga da na razpolago v podatkovnem okolju za načrtovanje obratovanja od ENTSO za električno energijo.

10.2.  Vsak regionalni koordinacijski center vzdržuje en seznam ključnih elementov omrežja, elektroenergijskih modulov in odjemnih objektov sistemske operativne regije in ga da na razpolago v podatkovnem okolju za načrtovanje obratovanja od ENTSO za električno energijo.

10.3.  Vsak regionalni operativni center izvaja naslednje dejavnosti v zvezi z usklajevanjem izklopov v sistemski operativni regiji:

10.3.  Vsak regionalni koordinacijski center izvaja naslednje dejavnosti v zvezi z usklajevanjem izklopov v sistemski operativni regiji:

(a)  oceni skladnost načrtovanja izklopov z uporabo vseh načrtov razpoložljivosti za leto vnaprej od operaterjev prenosnih sistemov;

(a)  oceni skladnost načrtovanja izklopov z uporabo vseh načrtov razpoložljivosti za leto vnaprej od operaterjev prenosnih sistemov;

(b)  operaterjem prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji posreduje seznam odkritih neskladnosti v načrtovanju in rešitve, ki jih predlaga za odpravo neskladnosti.

(b)  operaterjem prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji posreduje seznam odkritih neskladnosti v načrtovanju in rešitve, ki jih predlaga za odpravo neskladnosti.

11.  Optimizacija mehanizmov nadomestil med operaterji prenosnih sistemov

11.  Optimizacija mehanizmov nadomestil med operaterji prenosnih sistemov

11.1.   Regionalni operativni centri podpirajo operaterje prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji pri upravljanju finančnih tokov v zvezi s poravnavo med operaterji prenosnih sistemov, ki vključuje več kot dva operaterja prenosnega sistema, kot so stroški ponovnega dispečiranja, prihodki od dražb, nenamerna odstopanja ali stroški nabave rezerv.

11.1.  Regionalni koordinacijski centri podpirajo operaterje prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji pri upravljanju finančnih tokov v zvezi s poravnavo med operaterji prenosnih sistemov, ki vključuje več kot dva operaterja prenosnega sistema, kot so stroški ponovnega dispečiranja, prihodki od dražb, nenamerna odstopanja ali stroški nabave rezerv.

12.  Usposabljanje in certifikati

12.  Usposabljanje in certifikati

12.1.  Regionalni operativni centri pripravijo in izvedejo programe usposabljanja in certificiranja, ki se osredotočajo na regionalno obratovanje sistemov za osebje v načrtovanju in centrih vodenja operaterjev prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji.

12.1.  Regionalni koordinacijski centri pripravijo in izvedejo programe usposabljanja in certificiranja, ki se osredotočajo na regionalno obratovanje sistemov za osebje v načrtovanju in centrih vodenja operaterjev prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji.

12.2.  Programi usposabljanja zajemajo vse pomembne dele obratovanja sistemov, vključno z regionalnimi kriznimi scenariji.

12.2.  Programi usposabljanja zajemajo vse pomembne dele obratovanja sistemov, vključno z regionalnimi kriznimi scenariji.

13.  Opredelitev regionalnih kriznih primerov in priprava scenarijev za zmanjšanje tveganj s pregledom načrtov pripravljenosti na tveganja, ki jih pripravijo države članice

13.  Opredelitev regionalnih kriznih primerov in priprava scenarijev za zmanjšanje tveganj s pregledom načrtov pripravljenosti na tveganja, ki jih pripravijo države članice

13.1.  Če ENTSO za električno energijo dodeli to nalogo, regionalni operativni centri opredelijo regionalne krizne scenarije v skladu z merili iz člena 6(1) [uredba o pripravljenosti na tveganja, kot je predlagana s COM(2016) 862].

13.1.  Če ENTSO za električno energijo dodeli to nalogo, regionalni koordinacijski centri opredelijo regionalne krizne scenarije v skladu z merili iz člena 6(1) [uredba o pripravljenosti na tveganja, kot je predlagana s COM(2016) 862].

13.2.   Regionalni operativni centri pripravijo in izvajajo letne simulacije kriznih razmer v sodelovanju s pristojnimi organi v skladu s členom 12(3) [uredba o pripravljenosti na tveganja, kot je predlagana s COM(2016) 862].

13.2.  Regionalni koordinacijski centri pripravijo in izvajajo letne simulacije kriznih razmer v sodelovanju s pristojnimi organi v skladu s členom 12(3) [uredba o pripravljenosti na tveganja, kot je predlagana s COM(2016)0862].

 

13a.  Ugotavljanje potreb po novih zmogljivostih, posodobitvah obstoječih zmogljivostih ali alternativnih možnostih

 

13a.1.  Regionalni koordinacijski centri podpirajo operaterje prenosnih sistemov pri ugotavljanju potreb po novih zmogljivostih, posodobitvah obstoječih zmogljivostih ali alternativnih možnostih, kar se sporoči regionalnim skupinam, ustanovljenim v skladu z Uredbo (EU) št. 347/2013 in vključi v desetletni načrt za razvoj omrežja iz člena 51 [prenovitev Direktive 2009/72/ES, kot je predlagana s COM(2016)0864/2].

 

(1)

UL C 77, 28.3.2002, str. 1.

(2)

UL L 288, 31.8.2017, str. 91.

(3)

UL C 342, 12.10.2017, str. 79.


OBRAZLOŽITEV

I. Uvod

V Evropi so sisteme za električno energijo več let obvladovali nacionalni monopoli, ki so nadzorovali celoten sistem od proizvodnje, distribucije do dobave potrošnikom. S takim sistemom od zgoraj navzdol je bila sicer res zagotovljena elektrika, a ni bila mogoča konkurenca, kar pa potrošnikom ne koristi. Od leta 1996 se trgi električne energije počasi odpirajo, da bi spodbudili konkurenco in znižali cene. Zadnje bistvene spremembe zakonodaje EU so bile uvedene s tretjim energetskim svežnjem leta 2009.

Od takrat je prišlo v proizvodnji električne energije do korenitih sprememb. Proizvodnja električne energije se je zaradi napredka na področju obnovljivih virov energije in drugih tehnologij iz radialnega centraliziranega sistema razvila v veliko bolj decentraliziran sistem. Zaradi tega se mora zakonodaja zopet prilagoditi novim razmeram.

Obnovljivi viri energije (pogosto iz vetra ali sonca) so v sistem uvedli precejšnjo nestalnost, ki se je moral prilagoditi in postati prožnejši, hkrati pa potrošnikom še naprej zagotavljati zanesljivo oskrbo z energijo. Zaradi naših podnebnih ciljev so bile uvedene različne subvencije in podpora, kar je skupaj s pomanjkljivim čezmejnim sodelovanjem med državami članicami EU privedlo do presežnih zmogljivosti proizvodnje na ravni EU. V številnih državah članicah regulirane cene skupaj z ločenimi shemami podpore pošiljajo napačno sporočilo glede naložb.

Za obravnavo teh izzivov in za spodbujanje dekarbonizacije je poročevalec izbral pristop, ki daje prednost trgu, kar pomeni, da je treba vzpostaviti resnično enake konkurenčne pogoje za vse udeležence na trgu. To pomeni, da je treba odpraviti subvencije, ki izkrivljajo trg, pa naj so namenjene fosilnim gorivom, jedrski energiji ali obnovljivim virom energije. Poštena pravila zagotavljajo pošteno konkurenco na trgu. Pošten trg električne energije bo pripomogel k uresničevanju obeh naših okoljskih ciljev, pa tudi zagotovil najnižje in najbolj konkurenčne cene za potrošnike, hkrati pa bo zagotovil zanesljivo oskrbo z energijo brez prekomernih naložb.

II. Poročilo

II.1. Trg na prvem mestu

Temeljno načelo vsakega trga je svobodno gibanje cen. Zato je odprava zgornje meje cen bistven element in bi se morala zgoditi čim prej.

Mehanizmi zmogljivosti so subvencije, ki imajo malo ali nič smisla, če obstajajo presežne zmogljivosti v EU. Poročevalec meni, da bi jih bilo treba uporabljati samo kot skrajni ukrep. Najprej bi morali z evropsko oceno zadostnosti določiti, ali obstajajo težave na področju zadostnosti. Nato bi morale države članice odpraviti sedanje ovire, ki povzročajo te težave, in sicer s konkretnimi obvezami, ki bi jih pregledala Komisija. Če se lahko težave na področju zadostnosti rešijo le v daljšem časovnem obdobju, bi bili pod določenimi pogoji in pravili EU o državni pomoči dovoljeni mehanizmi zmogljivosti. Če bi bilo izvedljivo, bi morali biti ti mehanizmi čezmejni.

Enaki konkurenčni pogoji za vse so bistveni za to, da cene temeljijo na konkurenci. Sedanja podpora nekaterim proizvajalcem v obliki prednostne distribucije in odstopanja od odgovornosti za izravnavanje izkrivlja konkurenco. Poročevalec meni, da je za uspešen trg nujno, da so vsi finančno odgovorni za odstopanja, ki jih povzročajo v sistemu. Ta pristop zagotavlja pravo spodbudo za uravnotežen sistem in ustrezno raven zanesljive oskrbe z energijo ter manjša potrebo po mehanizmih zmogljivosti.

II.2. Trgovalna območja

Večja trgovalna območja zagotavljajo večjo likvidnost, a manj spodbud za naložbe v omrežja. Poročevalec se strinja, da morajo ostati trgovalna območja stabilna in čim večja, ob upoštevanju sistemskih zastojev. Predlaga pristop nagrajevanja in kaznovanja. Po pregledu trgovalnega območja bi se morale najprej zadevne države članice soglasno dogovoriti o strukturi trgovalnega območja in, če je potrebno, o konkretnih zavezah. Če dogovora ni mogoče doseči, bi morala Komisija ukrepati in rešiti nesoglasje.

II.3. Regionalno sodelovanje

Na trgu električne energije dogodki v eni državi članici vplivajo na druge v regiji in drugod. Večje regionalno sodelovanje med upravljavci prenosnih sistemov je bistveno za zagotovitev varnosti sistema in preprečevanje izpadov. Poročevalec meni, da so že delujoči regijski koordinatorji sigurnega obratovanja zelo koristni pri zagotavljanju varnosti sistema. Trgi električne energije so vse bolj povezani, zato je naslednji logični korak krepitev tega sodelovanja, in sicer z dodelitvijo več nalog in funkcij na regionalni ravni. Vendar morajo končno odgovornost za varnost sistema ohraniti operaterji prenosnega sistema.

II.4. Potrošnik

Tehnologija sedaj novim akterjem omogoča, da postanejo dejavni udeleženci na trgu električne energije. Zato mora zasnova trga omogočiti in olajšati vključevanje vseh, ki so zmožni in pripravljeni sodelovati, pa naj bo to prek lastne proizvodnje, shranjevanja ali prilagajanja odjema. Odstranjevanje ovir na trgu bo omogočilo več akterjev na trgu in večjo izbiro za potrošnike. Poročevalec tudi predlaga spremembe v predlogu, da bi se lahko potrošnik utemeljeno odločal in zamenjal dobavitelje v krajšem časovnem obdobju.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

D(2017)31012

Jerzy Buzek

Predsednik Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

PHS 08B046

Bruselj

Zadeva:  Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije (prenovitev)

  (COM(2016)0861 – C8 0492/2016 – 2016/0379(COD))

Spoštovani gospod predsednik,

Odbor za pravne zadeve je omenjeni predlog preučil v skladu s členom 104 o prenovitvi pravnih aktov, kot je bil vključen v poslovnik Parlamenta.

Odstavek 3 tega člena se glasi:

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take, o tem obvesti pristojni odbor.

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 169 in 170, v pristojnem odboru dopustni predlogi sprememb le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Vendar lahko spremembe delov predloga, ki ostajajo nespremenjeni, izjemoma in posamično sprejme predsednik pristojnega odbora, če meni, da to zahtevata nujna skladnost besedila ali povezanost z drugimi dopustnimi predlogi sprememb. Razlogi morajo biti navedeni v pisni obrazložitvi predlogov sprememb.“

Odbor za pravne zadeve v skladu z mnenjem posvetovalne skupine pravnih služb Parlamenta, Sveta in Komisije, ki so preučile predlagano prenovljeno različico, in v skladu s priporočili poročevalca meni, da zadevni predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take v predlogu ali s strani posvetovalne delovne skupine, in da je predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov z omenjenimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

Odbor za pravne zadeve je po razpravi na svoji seji 13. julija 2017 soglasno sklenil priporočiti, naj Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor začne preučevanje zgoraj navedenega predloga v skladu s členom 104.

Lep pozdrav

Pavel Svoboda

Priloga: Poročilo, ki ga je podpisal predsednik posvetovalne skupine.


PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

 

    Bruselj, 20. junij 2017

MNENJE

V VEDNOST  EVROPSKEMU PARLAMENTU

          SVETU IN

          KOMISIJI

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije (prenovitev)

COM(2016)0861 final/2 z dne 23. 2. 2017 – 2016/0379 (COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov, zlasti s točko 9, se je posvetovalna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sestala 3. maja 2017, da bi med drugim preučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Posvetovalna skupina je na tem srečanju(1) po preučitvi predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o prenovitvi Uredbe (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do omrežja za čezmejne izmenjave električne energije in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1228/2003 soglasno ugotovila, da bi bilo treba s sivo barvo, ki se običajno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb, označiti naslednje:

v členu 27(1)(b) dodano besedilo „in objavi“;

v členu 27(1)(j) dodano besedilo „v skladu s členom 9(2) [uredba o pripravljenosti na tveganja, kot je predlagana s COM(2016) 862]“;

v prvem pododstavku člena 29(1) in v členu 31(1) nadomestitev sklicevanja na člen 8(1), (2) in (3) s sklicevanjem na člen 27(1), (2) in (3);

v drugem pododstavku člena 29(1) nadomestitev sklicevanja na člen 8(2) s sklicevanjem na člen 55(14);

v tretjem pododstavku člena 29(1) nadomestitev sklicevanja na člen 6(11) s sklicevanjem na člen 54(1);

v členu 30 sklicevanje na člen 54;

v členu 56(4) besedilo „v skladu s členom 63“;

v členu 56(5) nadomestitev sklicevanja na člen 23(2) s sklicevanjem na člen 63;

v členu 57(6) črtanje „in mnenje Agencije“.

Posvetovalna skupina je po preučitvi predloga soglasno ugotovila, da ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take. Skupina je v zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami tudi sklenila, da predlog Komisije vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec    pravni svetovalec    generalni direktor

(1)

  Svoje delo je opravila na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.


MANJŠINSKO MNENJE

Manjšinsko mnenje (člen 52a Poslovnika) k poročilu o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije (prenovitev)

Angelika Niebler

Z današnjim glasovanjem Odbora za industrijo o poročilu o uredbi o notranjem trgu električne energije je bilo sklenjeno, da mora biti vsaj 75 % čezmejnih električnih daljnovodov odprtih za evropsko trgovanje z električno energijo do konca leta 2025 in da bo imela Komisija v prihodnje pristojnost sprejemanja končnih odločitev pri novi konfiguraciji trgovalnih območij.

Ta toga vrednost povezovalnih daljnovodov v višini 75 % do leta 2025 bi v Nemčiji privedla do velikega števila ozkih grl, kar bi imelo za posledico ogromne stroške ponovnega dispečiranja. Določitev konkretnih ciljnih vrednosti ne dopušča manevrskega prostora, da bi električne daljnovode odpirali na podlagi tehnične izvedljivosti in gospodarnosti, zato ne bo mogoče upoštevati dejanskih razmer, kot je napredek pri izgradnji omrežja v Nemčiji.

Če teh ciljev v Nemčiji ne bo mogoče doseči, lahko Komisija preoblikuje trgovalna območja. Delitev enotnih nemških trgovalnih območij, do katere bi na tak način lahko prišlo, bi imela dramatične posledice za oblikovanje cen električne energije z jasnim razkorakom med severom in jugom.

Sem zagovornica evropskega notranjega trga električne energije, vendar pa menim, da togih določb za čezmejne električne daljnovode, kot so predvideni v poročilu o uredbi o notranjem trgu električne energije, ni mogoče upravičiti, zato sem tudi glasovala proti podelitvi mandata za začetek tristranskih pogajanj.


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (23.11.2017)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu električne energije (prenovitev)

(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Pripravljavec mnenja: Ivo Belet

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja na splošno pozdravlja prednostne naloge Evropske komisije za sveženj o čisti energiji: v prvi vrsti so energijska učinkovitost, vodilni položaj EU na področju obnovljivih virov energije v svetovnem merilu in pravična obravnava odjemalcev energije.

S predlagano uredbo naj bi vzpostavili povezan energetski trg, s katerim bi pridobili več koristi, na primer vključevanje in razvoj velikih količin električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov na stroškovno učinkovit način, ter nadaljnje varčevanje z energijo zaradi preglednejših cen.

Splošna pravila

Z zakonodajo EU je treba poiskati ustrezno ravnovesje med tržno usmerjenimi pristopi in učinkovito pravno ureditvijo. Za odpravo tržnih pomanjkljivosti in doseganje ciljev splošnega družbenega in gospodarskega pomena bi utegnile biti potrebne tržne korekcije. Da se doseže energetski prehod ob čim nižjih družbenih stroških, bo potrebno pravo ravnovesje.

Prednostno dispečiranje

Če naj bi ohranili vodilni položaj EU v svetu na področju obnovljivih virov energije, je morda še prezgodaj razmišljati o odpravi prednostnega dostopa do omrežja in prednostnega dispečiranja za elektrarne na obnovljive vire, dokler na veleprodajnih trgih še vedno prihaja do izkrivljanja. Pravila v zvezi z odpravo prednostnega dispečiranja in omejevanja je treba skrbno oceniti.

Omrežnine in prihodek od dražb

Pri preoblikovanju omrežnih tarif je treba ravnati previdno. Vseeno pa pri prizadevanjih, da bi tarife bolje odražale dejansko uporabo omrežja, ne smemo zapostavljati vprašanj solidarnosti.

Predlagani pregled omejuje uporabo prihodkov od prezasedenosti na dejanske stroške, povezane z razpoložljivostjo zmogljivosti, in stroške za povezovalne zmogljivosti. Zlasti pri povezovanju ciljev je treba ohraniti možnost, da bi se dohodki od prezasedenosti povrnili k uporabnikom omrežja, s čimer bi povečali javno sprejetost.

Zadostnost virov

Pripravljavec mnenja pozdravlja formalizacijo usklajene evropske metodologije za zadostnost virov, saj je to nujno potrebno za zagotovitev primerjalnih ocen.

Vseeno pa bo potrebne več pozornosti, da bomo dosegli pravo ravnovesje med evropsko ravnjo na eni strani ter nacionalno in regionalno ravnjo na drugi strani. Zato bi morali usklajeno evropsko oceno o zadostnosti virov dopolniti s poudarkom na nacionalni ali regionalni ravni (tako da bi v oceni upoštevali več nadrobnosti, več občutljivih točk, lokalne razmere itd.).

Da se zagotovi zanesljiva oskrba po najnižji ceni za odjemalce, bi bilo treba dobro preučiti razloge za uvedbo mehanizmov zmogljivosti. Skrbno je treba oceniti stroške teh mehanizmov in njihov vpliv na stroške, ki jih imajo odjemalci z energijo. Mehanizmi zmogljivosti bi morali biti vzpostavljeni na podlagi preglednih meril, ki bi omogočali prilagodljivost, in ne bi smeli biti v nasprotju s podnebnimi in energetskimi cilji EU. Ti mehanizmi si se morali uporabljati samo kot začasni ukrep v skrajnem primeru ter bi morali biti časovno omejeni in bi morali imeti jasno izhodno strategijo.

Obratovanje prenosnega sistema

Stališče pripravljavca mnenja je, da je za uspešno vključitev nacionalnih energetskih trgov potreben učinkovit evropski elektroenergetski sistem. Ključna prvina uresničevanja energetske unije je regionalno sodelovanje med upravljavci prenosnih sistemov. V zadnjem času to postaja obvezno po različnih uredbah EU (kodeksi omrežij in smernice). Gotovo je treba prenesti še več nalog in razširiti osnovo za regionalno sodelovanje v okviru regionalnih centrov za sodelovanje, vendar je vprašljivo, ali se to lahko uspešno doseže od zgoraj navzdol. Zakonodajni okvir bi moral spodbujati oblikovanje evropske razsežnosti razširjanja od spodaj navzgor.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2)  Cilj energetske unije je odjemalcem – gospodinjstvom in podjetjem – zagotoviti zanesljivo, trajnostno, konkurenčno in cenovno dostopno energijo. V preteklosti so elektroenergetske sisteme obvladovali vertikalno integrirani monopoli, ki so bili pogosto v javni lasti, z obsežnimi centraliziranimi jedrskimi elektrarnami ali elektrarnami na fosilna goriva. Cilj notranjega trga električne energije , ki se postopoma uvaja od leta 1999, je zagotavljanje resnične izbire vsem odjemalcem v Uniji , tako državljanom kot podjetjem, novih poslovnih priložnosti in več čezmejnega trgovanja, da bi zagotovili večjo učinkovitost, konkurenčne cene in višje standarde storitev ter prispevali k zanesljivosti oskrbe in trajnosti. Notranji trg električne energije je povečal konkurenco, zlasti na veleprodajni ravni, in čezmejno trgovino. Ostaja temelj učinkovitega energetskega trga.

(2)  Cilj energetske unije je odjemalcem – gospodinjstvom in podjetjem – zagotoviti zanesljivo, trajnostno, konkurenčno in cenovno dostopno energijo. V preteklosti so elektroenergetske sisteme obvladovali vertikalno integrirani monopoli, ki so bili pogosto v javni lasti, z obsežnimi centraliziranimi jedrskimi elektrarnami ali elektrarnami na fosilna goriva. Cilj notranjega trga z električno energijo, ki se postopoma uvaja od leta 1999, je zagotavljanje resnične izbire vsem odjemalcem v Uniji, bodisi državljanom bodisi podjetjem, novih poslovnih priložnosti za podjetja, spodbujanje zadružnih modelov državljanske proizvodnje energije z ustvarjanjem dodane vrednosti na regionalni ravni in več čezmejnega trgovanja, da bi zagotovili večjo učinkovitost, konkurenčne cene in višje standarde storitev ter prispevali k zanesljivosti oskrbe in trajnosti. Notranji trg električne energije je povečal konkurenco, zlasti na veleprodajni ravni, in čezmejno trgovino. Ostaja temelj učinkovitega energetskega trga.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s cilji predloga Komisije za prenovitev.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a)  Načelo „energijska učinkovitost na prvem mestu“ ima pomembno vlogo pri oblikovanju trga z električno energijo. S spodbujanjem enakih konkurenčnih pogojev za rešitve na strani povpraševanja, tudi s prilagajanjem odjema in izboljšanjem energijske učinkovitosti, zagotavlja učinkovitost trga pri izpolnjevanju ciljev energetske unije in podnebnega in energetskega okvira do leta 2030.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  V preteklosti so bili odjemalci električne energije popolnoma pasivni, pogosto so električno energijo kupovali po reguliranih cenah, ki niso bile neposredno povezane s trgom. V prihodnosti je treba odjemalcem omogočiti polno sodelovanje na trgu pod enakimi pogoji kot drugim udeležencem na trgu. Da bi vključili čedalje večji delež energije iz obnovljivih virov, bi moral prihodnji elektroenergetski sistem izkoristiti vse dosegljive vire prilagodljivosti, zlasti prilagajanje odjema in shranjevanje. Za doseganje učinkovitega razogljičenja po najnižjih stroških mora spodbujati tudi energijsko učinkovitost.

(5)  V preteklosti so bili odjemalci električne energije popolnoma pasivni, pogosto so električno energijo kupovali po reguliranih cenah, ki niso bile neposredno povezane s trgom. V prihodnosti je treba odjemalcem omogočiti polno sodelovanje na trgu pod enakimi pogoji kot drugim udeležencem na trgu. Da bi vključili čedalje večji delež energije iz obnovljivih virov, bi moral prihodnji elektroenergetski sistem izkoristiti vse dosegljive vire prilagodljivosti, zlasti prilagajanje odjema in shranjevanje. Za doseganje učinkovitega razogljičenja po najnižjih stroških mora spodbujati tudi energijsko učinkovitost, s čimer bo zmanjševal povpraševanje po energiji ter spodbujal dolgoročne naložbe.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Večje povezovanje trgov in spremembe v smeri bolj nestanovitne proizvodnje električne energije zahtevajo okrepljena prizadevanja za usklajevanje nacionalnih energetskih politik v sosedstvu in uporabo priložnosti čezmejnega trgovanja z električno energijo.

(6)  Večje povezovanje trgov in spremembe v smeri bolj porazdeljene in nestanovitne proizvodnje električne energije zahtevajo okrepljena prizadevanja za usklajevanje nacionalnih energetskih politik v sosedstvu in uporabo priložnosti čezmejnega trgovanja z električno energijo.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Temeljna tržna načela bi morala opredeliti, da se cene električne energije določijo s pomočjo povpraševanja in ponudbe. Navedene cene bi morale odražati, kdaj je električna energija potrebna, z zagotavljanjem tržno zasnovanih spodbud za naložbe v prilagodljive vire, kot so prožna proizvodnja, medsebojne povezave, prilagajanje odjema ali skladiščenje.

(8)  Temeljna tržna načela bi morala opredeliti, da se cene električne energije določijo s pomočjo povpraševanja in ponudbe. Navedene cene bi morale spoštovati načeli solidarnosti in pravične razdelitve stroškov, obenem pa odražati, kdaj je električna energija potrebna, ter zagotavljati tržno zasnovane spodbude za naložbe v prilagodljive vire, kot so prožna proizvodnja, medsebojne povezave, prilagajanje odjema ali skladiščenje.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Razogljičenje elektroenergetskega sektorja skupaj z energijo iz obnovljivih virov, ki postaja najpomembnejši del trga, je temeljni cilj energetske unije. Ker si Unija prizadeva za razogljičenje elektroenergetskega sektorja in čedalje bolj povečuje delež obnovljivih virov energije, je ključnega pomena, da trg odpravi obstoječe omejitve za čezmejno trgovino in spodbudi naložbe v podporno infrastrukturo, na primer, v prožnejšo proizvodnjo, medsebojne povezave, večje prilagajanje odjema ali shranjevanje. Da bi podprli ta prehod k spremenljivi in porazdeljeni proizvodnji energije ter zagotovili, da so načela energetske unije v prihodnosti temelj trgov električne energije v Uniji, je ključnega pomena, da se ponovno osredotočimo na kratkoročne trge in oblikovanje cen v obdobjih pomanjkanja.

(9)  Razogljičenje elektroenergetskega sektorja skupaj z energijo iz obnovljivih virov, ki postaja najpomembnejši del trga, je temeljni cilj energetske unije. Ker si Unija prizadeva za razogljičenje elektroenergetskega sektorja in čedalje bolj povečuje delež obnovljivih virov energije, je ključnega pomena, da trg odpravi obstoječe omejitve za čezmejno trgovino in spodbudi naložbe v podporno infrastrukturo, na primer, v prožnejšo proizvodnjo, medsebojne povezave, večje prilagajanje odjema ali shranjevanje. Da bi podprli uvajanje rešitev za shranjevanje energije, bi morale države članice sprejeti ukrepe za odpravo zastarelih davčnih določb, ki vodijo v dvojno obdavčevanje. Da bi podprli ta prehod k spremenljivi in porazdeljeni proizvodnji energije ter zagotovili, da so načela energetske unije v prihodnosti temelj trgov električne energije v Uniji, je ključnega pomena, da se ponovno osredotočimo na kratkoročne trge in oblikovanje cen v obdobjih pomanjkanja.

Obrazložitev

Učinkovito uvajanje shranjevanja energije zavirajo davčne določbe, ki vodijo v dvojno obdavčevanje. Zato bi morale države članice sprejeti ukrepe za odpravo teh ovir.

Predlog spremembe    7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10)  Kratkoročni trgi bodo izboljšali likvidnost in konkurenco, tako da bodo več virom, zlasti prožnejšim, omogočili polno sodelovanje na trgu. Z učinkovitim oblikovanjem cen v obdobjih pomanjkanja se bo udeležence na trgu spodbudilo, da so na voljo, ko trg to najbolj potrebuje, in zagotovljeno bo, da si lahko pokrijejo svoje stroške na veleprodajnem trgu. Zato je nujno treba zagotoviti, da se v čim večji meri ukinejo upravne in implicitne zamejitve cen in tako omogoči, da cene v obdobjih pomanjkanja narastejo do vrednosti nezadostnega napajanja. Ko bodo kratkoročni trgi in oblikovanje cen v obdobjih pomanjkanja v celoti vključeni v strukturo trga, bodo prispevali k odpravljanju drugih ukrepov, kot so mehanizmi zmogljivosti, da bi se zagotovila zanesljiva oskrba. Hkrati pa oblikovanje cen v obdobjih pomanjkanja brez zamejevanja cen na veleprodajnem trgu ne bi smelo ogrožati možnosti oblikovanja zanesljivih in stabilnih cen za končne odjemalce, zlasti gospodinjstva in MSP.

(10)  Kratkoročni trgi bodo izboljšali likvidnost in konkurenco, tako da bodo več virom, zlasti prožnejšim, omogočili polno sodelovanje na trgu. Z učinkovitim oblikovanjem cen v obdobjih pomanjkanja se bo udeležence na trgu spodbudilo, da so na voljo, ko trg to najbolj potrebuje, in zagotovljeno bo, da si lahko pokrijejo svoje stroške na veleprodajnem trgu. Zato je nujno treba zagotoviti, da se v čim večji meri ukinejo upravne in implicitne zamejitve cen in tako omogoči, da cene v obdobjih pomanjkanja narastejo do vrednosti nezadostnega napajanja. Ko bodo kratkoročni trgi in oblikovanje cen v obdobjih pomanjkanja v celoti vključeni v strukturo trga, bodo prispevali k odpravljanju drugih ukrepov, kot so mehanizmi zmogljivosti, da bi se zagotovila zanesljiva oskrba. Hkrati pa oblikovanje cen v obdobjih pomanjkanja brez zamejevanja cen na veleprodajnem trgu ne bi smelo ogrožati možnosti oblikovanja zanesljivih, stabilnih in dostopnih cen za končne odjemalce, zlasti gospodinjstva in MSP.

Predlog spremembe    8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12)  Predpogoj za učinkovito konkurenco na notranjem trgu električne energije so nediskriminatorne in pregledne cene za uporabo omrežja, vključno s povezovalnimi daljnovodi v prenosnem omrežju. Razpoložljive zmogljivosti teh vodov bi bilo treba določiti na najvišjo možno vrednost skladno z varnostnimi standardi za zanesljivo delovanje omrežja.

(12)  Predpogoj za učinkovito konkurenco na notranjem trgu električne energije so nediskriminatorne, pregledne in ustrezne cene za uporabo omrežja, vključno s povezovalnimi daljnovodi v prenosnem omrežju. Razpoložljive zmogljivosti teh vodov bi bilo treba določiti na najvišjo možno vrednost skladno z varnostnimi standardi za zanesljivo delovanje omrežja.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je v skladu s cilji predloga Komisije za prenovitev.

Predlog spremembe    9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14)  Za učinkovito usmerjanje potrebnih naložb morajo cene pokazati tudi, kje je električna energija najbolj potrebna. V območnem elektroenergetskem sistemu pravilni lokacijski signali zahtevajo skladno, objektivno in zanesljivo določanje trgovalnih območij po preglednem postopku. Da bi omogočili učinkovito delovanje in načrtovanje elektroenergetskega omrežja in zagotovili učinkovite cenovne signale za nove proizvodne zmogljivosti, prilagajanje odjema ali infrastrukturo za prenos, bi morala trgovalna območja odražati strukturno prezasedenost. Da bi razrešili notranjo prezasedenost, se zlasti ne bi smela zmanjšati zmogljivost med območji.

(14)  Za učinkovito usmerjanje potrebnih naložb morajo cene pokazati tudi, kje je električna energija najbolj potrebna. V območnem elektroenergetskem sistemu pravilni lokacijski signali zahtevajo skladno, objektivno in zanesljivo določanje trgovalnih območij po preglednem postopku. Da bi omogočili učinkovito delovanje in načrtovanje elektroenergetskega omrežja in zagotovili učinkovite cenovne signale za nove proizvodne zmogljivosti, prilagajanje odjema, shranjevanje energije ali infrastrukturo za prenos, bi morala trgovalna območja odražati strukturno prezasedenost. Da bi razrešili notranjo prezasedenost, se zlasti ne bi smela zmanjšati zmogljivost med območji.

Obrazložitev

Zagotavlja, da se shranjevanje energije prizna kot nov razred energijskih sredstev v pravu EU.

Predlog spremembe    10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Učinkovito razogljičenje elektroenergetskega sistema prek povezovanja trga zahteva sistematično odpravljanje omejitev za čezmejno trgovino, da bi presegli razdrobljenost trga in odjemalcem energije v Uniji omogočili, da popolnoma izkoristijo prednosti povezanih trgov električne energije in konkurence.

(15)  Učinkovito razogljičenje elektroenergetskega sistema do leta 2050 prek povezovanja trga zahteva sistematično odpravljanje omejitev za čezmejno trgovino, da bi presegli razdrobljenost trga in odjemalcem energije v Uniji omogočili, da popolnoma izkoristijo prednosti povezanih trgov električne energije in konkurence. Prav tako je treba zagotoviti pravičen prehod za premogovniške regije in za tiste dele trga električne energije, ki še vedno pretežno temeljijo na proizvodnji električne energije iz premoga, saj bo treba v okviru njihove razgradnje, ki je potrebna v okviru prehoda na prožen in trajnostni energetski sistem, ki Uniji omogoča izpolnitev ciljev Pariškega sporazuma, obravnavati številne gospodarske in socialne izzive.

Obrazložitev

Razogljičenje mora biti vključujoče, pravično in v soglasju z vsemi deležniki ter mora upoštevati družbene, gospodarske in okoljske vplive ter tudi trajnostne delovne možnosti, zlasti kadar je postopno odpravljanje virov ogljikovega dioksida povezano z opuščanjem rudarskih dejavnosti. Vsak čas naj bi se začel pripravljalni ukrep za vzpostavitev platforme za dialog o premogu, v okviru katere bi razpravljali o vidikih upravljanja, pravičnega prehoda in razgradnje, in predpisi EU za trg električne energije bi morali biti v skladu s temi dejavnostmi.

Predlog spremembe    11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 15 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(15a)  Treba je priznati vlogo prednostnega dispečiranja za naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov pri izpolnjevanju ciljev Unije glede uporabe energije iz obnovljivih virov in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.

Predlog spremembe    12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  ENTSO za električno energijo bi moral izvesti zanesljivo srednje- do dolgoročno oceno zadostnosti virov na ravni Unije, s katero bi zagotovil objektivno osnovo za oceno težav v zvezi z zadostnostjo virov. Težava v zvezi z zadostnostjo virov, ki jo obravnavajo mehanizmi zmogljivosti, bi morala temeljiti na oceni EU.

(26)  ENTSO za električno energijo bi moral izvesti zanesljivo srednje- do dolgoročno oceno zadostnosti virov na ravni Unije, s katero bi zagotovil objektivno osnovo za oceno težav v zvezi z zadostnostjo virov. Oceno bi bilo treba dopolniti z več posamičnimi ocenami na ravni trgovalnih območij, držav članic in regij. Težava v zvezi z zadostnostjo virov, ki jo obravnavajo mehanizmi zmogljivosti, bi morala temeljiti na teh ocenah.

Predlog spremembe    13

Predlog uredbe

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27)  Srednje- do dolgoročna ocena zadostnosti virov (od deset let do enega leta vnaprej), ki jo določa ta uredba, ima drugačen namen kot sezonske napovedi (šest mesecev vnaprej), kot so določene v členu 9 [uredba o pripravljenosti na tveganja, kot je predlagana s COM(2016) 862]. Srednje- do dolgoročne ocene se ponavadi uporabljajo za oceno potrebe po mehanizmih zmogljivosti, medtem ko so sezonske napovedi namenjene opozarjanju na morebitno tveganje v naslednjih šestih mesecih, zaradi katerega bi verjetno prišlo do znatnega poslabšanja razmer na področju dobave električne energije. Poleg tega regionalni operativni centri izvajajo tudi regionalne ocene zadostnosti, kakor je opredeljeno v evropski zakonodaji o obratovanju sistema za prenos električne energije. Gre za zelo kratkoročne ocene zadostnosti (od tedna do dneva vnaprej), ki se uporabljajo v okviru obratovanja sistemov.

(27)  Srednje- do dolgoročna ocena zadostnosti virov (od deset let do enega leta vnaprej), ki jo določa ta uredba, ima drugačen namen kot sezonske napovedi (šest mesecev vnaprej), kot so določene v členu 9 [uredba o pripravljenosti na tveganja, kot je predlagana s COM(2016)0862]. Srednje- do dolgoročne ocene se ponavadi uporabljajo za oceno potrebe po mehanizmih zmogljivosti, medtem ko so sezonske napovedi namenjene opozarjanju na morebitno tveganje v naslednjih šestih mesecih, zaradi katerega bi verjetno prišlo do znatnega poslabšanja razmer na področju dobave električne energije. Poleg tega regionalni koordinacijski centri izvajajo tudi regionalne ocene zadostnosti, kakor je opredeljeno v evropski zakonodaji o obratovanju sistema za prenos električne energije. Gre za zelo kratkoročne ocene zadostnosti (od tedna do dneva vnaprej), ki se uporabljajo v okviru obratovanja sistemov.

 

(Sprememba velja za celotno besedilo; če bo sprejeta, bodo potrebne ustrezne prilagoditve v celotnem besedilu.)

Predlog spremembe    14

Predlog uredbe

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)  Pred uvedbo mehanizmov zmogljivosti bi države članice morale oceniti regulativne motnje, ki prispevajo k težavam v zvezi z zadostnostjo virov. Od njih bi bilo treba zahtevati, da sprejmejo ukrepe za odpravo ugotovljenih motenj, vključno s časovnim načrtom za njihovo izvajanje. Mehanizmi zmogljivosti bi se morali uvesti samo za preostale težave, ki jih ni mogoče reševati z odpravo takih motenj.

(28)  Pred uvedbo mehanizmov zmogljivosti bi države članice morale oceniti regulativne motnje, ki prispevajo k težavam v zvezi z zadostnostjo virov. Od njih bi bilo treba zahtevati, da sprejmejo ukrepe za odpravo ugotovljenih motenj, vključno s časovnim načrtom za njihovo izvajanje. Mehanizmi zmogljivosti bi se morali uvesti samo za preostale težave, kot je zanesljiva oskrba z energijo, ki jih ni mogoče reševati z odpravo takih motenj.

Predlog spremembe    15

Predlog uredbe

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Določiti bi bilo treba podrobna pravila za pospeševanje učinkovitega čezmejnega sodelovanja v mehanizmih zmogljivosti, ki niso sheme rezerv. Čezmejno delujoči operaterji prenosnih sistemov bi morali zainteresiranim proizvajalcem, ki si želijo sodelovati v mehanizmih zmogljivosti v drugih državah članicah, olajšati to sodelovanje. Zato bi morali izračunati zmogljivosti, do katerih bi bilo čezmejno sodelovanje mogoče, omogočiti sodelovanje in preveriti razpoložljivosti. Nacionalni regulativni organi bi morali izvrševati čezmejna pravila v državah članicah.

(31)  Določiti bi bilo treba podrobna pravila za pospeševanje učinkovitega čezmejnega sodelovanja v mehanizmih zmogljivosti, ki niso strateške rezerve. Čezmejno delujoči operaterji prenosnih sistemov bi morali zainteresiranim proizvajalcem, ki si želijo sodelovati v mehanizmih zmogljivosti v drugih državah članicah, olajšati to sodelovanje. Zato bi morali izračunati zmogljivosti, do katerih bi bilo čezmejno sodelovanje mogoče, omogočiti sodelovanje in preveriti razpoložljivosti. Nacionalni regulativni organi bi morali izvrševati čezmejna pravila v državah članicah.

Predlog spremembe    16

Predlog uredbe

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Zaradi razlik v nacionalnih energetskih sistemih in tehničnih omejitev obstoječih elektroenergetskih omrežij bo pogosto najboljši način za doseganje napredka pri povezovanju trga sodelovanje na regionalni ravni. Zato bi bilo treba okrepiti regionalno sodelovanje operaterjev prenosnih sistemov. Da bi zagotovil učinkovito sodelovanje, bi moral novi regulativni okvir predvideti okrepljeno regionalno upravljanje in regulativni nadzor ter med drugim okrepiti pristojnosti Agencije za sprejemanje odločitev glede čezmejnih vprašanj. Tesnejše sodelovanje držav članic bi lahko bilo potrebno tudi v kriznih razmerah, da bi se povečala zanesljivost dobave in omejile motnje na trgu.

(32)  Zaradi razlik v nacionalnih energetskih sistemih in tehničnih omejitev obstoječih elektroenergetskih omrežij bo pogosto najboljši in najbolj stroškovno učinkovit način za doseganje napredka pri povezovanju trga sodelovanje na regionalni ravni. Zato bi bilo treba okrepiti regionalno sodelovanje operaterjev prenosnih sistemov. Da bi zagotovil učinkovito sodelovanje, bi moral novi regulativni okvir predvideti okrepljeno regionalno upravljanje in regulativni nadzor ter med drugim okrepiti pristojnosti Agencije za sprejemanje odločitev glede čezmejnih vprašanj. Tesnejše sodelovanje držav članic bi lahko bilo potrebno tudi v kriznih razmerah, da bi se povečala zanesljivost dobave in omejile motnje na trgu.

Predlog spremembe    17

Predlog uredbe

Uvodna izjava 35

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(35)  Regionalni operativni centri bi morali izvajati funkcije, pri katerih njihova regionalizacija prinaša dodano vrednost glede na funkcije, ki se izvajajo na nacionalni ravni. Funkcije regionalnih operativnih centrov bi morale zajemati funkcije, ki jih izvajajo regijski koordinatorji sigurnega obratovanja, ter dodatno obratovanje sistema, delovanje trga in funkcije pripravljenosti na tveganje. Funkcije regionalnih operativnih centrov bi morale izključevati delovanje elektroenergetskega sistema v realnem času.

(35)  Regionalni koordinacijski centri bi morali izvajati funkcije, pri katerih bi regionalizacija prinesla dodano vrednost glede na funkcije, ki se izvajajo na nacionalni ravni. Funkcije regionalnih koordinacijskih centrov bi morale zajemati funkcije, ki jih izvajajo regijski koordinatorji sigurnega obratovanja, ter dodatne regionalno pomembne funkcije. Funkcije regionalnih koordinacijskih centrov ne bi smele zajemati delovanja elektroenergetskega sistema v realnem času.

Predlog spremembe    18

Predlog uredbe

Uvodna izjava 36

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36)  Regionalni operativni centri bi morali v prvi vrsti delovati v interesu delovanja sistema in trga v regiji ter bi morali presegati interese enega samega subjekta. Zato bi jim morale biti zaupane pristojnosti odločanja, ki jih potrebujejo za svoje delovanje in usmerjanje operaterjev prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji pri njihovih funkcijah, z okrepljeno posvetovalno vlogo za preostale funkcije.

(36)  Regionalni koordinacijski centri bi morali v prvi vrsti delovati v interesu delovanja sistema in trga v regiji ter bi morali presegati interese enega samega subjekta. Zato bi morali imeti okrepljeno svetovalno vlogo prek možnosti izdajanja priporočil.

Predlog spremembe    19

Predlog uredbe

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  Da bi povečali učinkovitost distribucijskega omrežja električne energije v Uniji in zagotovili tesno sodelovanje operaterjev prenosnih sistemov in ENTSO za električno energijo, bi bilo treba ustanoviti evropsko telo za operaterje distribucijskih sistemov v Uniji (v nadaljnjem besedilu: subjekt EU ODS). Naloge EU ODS bi morale biti točno določene, njene delovne metode pa bi morale zagotavljati učinkovitost, preglednost in reprezentativnost med operaterji distribucijskih sistemov Unije. Telo EU DSO bi moralo, kadar je primerno, tesno sodelovati z ENTSO za električno energijo pri pripravah in izvajanju omrežnih kodeksov ter si prizadevati za zagotavljanje smernic za povezovanje med drugim razpršene proizvodnje in shranjevanja v distribucijskih omrežjih ali na drugih področjih, ki so povezana z upravljanjem distribucijskih omrežij.

(38)  Da bi povečali učinkovitost distribucijskega omrežja električne energije v Uniji in zagotovili tesno sodelovanje operaterjev prenosnih sistemov in ENTSO za električno energijo, bi bilo treba ustanoviti evropsko telo za operaterje distribucijskih sistemov v Uniji (v nadaljnjem besedilu: subjekt EU ODS). Naloge EU ODS bi morale biti točno določene, njene delovne metode pa bi morale zagotavljati neodvisnost, nevtralnost, učinkovitost, preglednost in reprezentativnost med operaterji distribucijskih sistemov Unije, pri tem pa upoštevati regionalne posebnosti distribucijskih omrežij. Telo EU ODS bi moralo, kadar je primerno, tesno sodelovati z ENTSO za električno energijo pri pripravah in izvajanju omrežnih kodeksov ter si prizadevati za zagotavljanje smernic za povezovanje med drugim razpršene proizvodnje in shranjevanja v distribucijskih omrežjih ali na drugih področjih, ki so povezana z upravljanjem distribucijskih omrežij.

Obrazložitev

Distribucijska omrežja se po Evropi zelo razlikujejo: od napetosti, topologije, naravnega profila območij do potrošniških navad uporabnikov. Te posebnosti je treba upoštevati pri delovanju telesa EU ODS.

Predlog spremembe    20

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  ustvariti temelje za učinkovito doseganje ciljev evropske energetske unije ter zlasti okvira podnebne in energetske politike za leto 203030, in sicer tako, da se omogoči uporaba tržnih signalov zaradi povečanja prožnosti, razogljičenja in inovacij;

(a)  ustvariti temelje za učinkovito doseganje ciljev evropske energetske unije ter zlasti okvira podnebne in energetske politike za leto 203030, in sicer tako, da se omogoči uporaba tržnih signalov zaradi povečanja prožnosti, energijske učinkovitosti in inovacij, ob upoštevanju vloge povezovalnih daljnovodov in vse večjega deleža obnovljivih virov energije za prehod na trajnostni sistem oskrbe z električno energijo;

_________________

_________________

30COM(2014)0015.

30COM(2014)0015.

Predlog spremembe    21

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  določiti osnovna načela za dobro delujoče, povezane trge energije, kar bo vsem ponudnikom virov in odjemalcem električne energije omogočilo nediskriminatoren dostop na trg, okrepilo vlogo odjemalcev, omogočilo prilagajanje odjema in energijsko učinkovitost, olajšalo združevanje razpršenega povpraševanja in ponudbe ter prispevalo k razogljičenju gospodarstva s tem, da se omogoči povezovanje trgov in plačilo za električno energijo iz obnovljivih virov na tržni osnovi;

(b)  določiti osnovna načela za dobro delujoče, povezane trge energije, kar bo vsem ponudnikom virov in odjemalcem električne energije omogočilo nediskriminatoren dostop na trg, okrepilo vlogo odjemalcev, omogočilo prilagajanje odjema, shranjevanje energije in energijsko učinkovitost, olajšalo združevanje razpršenega povpraševanja in ponudbe, spodbujalo zadostno raven elektroenergetskih povezav ter prispevalo k razogljičenju gospodarstva s tem, da se omogoči povezovanje trgov in plačilo za električno energijo iz obnovljivih virov na tržni osnovi;

Predlog spremembe    22

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  „prezasedenost“ pomeni stanje, ko ni možno sprejeti vseh zahtev udeležencev na trgu za trgovanje med dvema trgovalnima območjema, ker bi znatno vplivale na fizične pretoke na elementih omrežja, ki ne morejo sprejeti navedenih pretokov;

(c)  „prezasedenost“ pomeni stanje, ko ni možno sprejeti vseh zahtev udeležencev na trgu za trgovanje, ker bi znatno vplivale na fizične pretoke na elementih omrežja, ki ne morejo sprejeti navedenih pretokov:

Obrazložitev

Izvirna opredelitev bi pomenila, da lahko do prezasedenosti pride samo med dvema trgovalnima območjema, ne pa tudi znotraj trgovalnega območja. Sprememba je potrebna tudi za uskladitev z opredelitvijo trgovalnega območja.

Predlog spremembe    23

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka u

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(u)  „mehanizem zmogljivosti“ pomeni administrativen ukrep s katerim se zagotovi doseganje želene ravni zanesljivosti oskrbe, pri čemer se viri plačajo za njihovo razpoložljivost, vendar to ne vključuje ukrepov, ki se nanašajo na pomožne storitve;

(u)  „mehanizem zmogljivosti“ pomeni administrativen ukrep s katerim se zagotovi doseganje potrebne ravni zanesljivosti oskrbe tako, da se virom plača za njihovo razpoložljivost, vendar to ne vključuje ukrepov, ki se nanašajo na pomožne storitve, sprejete v skladu s to uredbo ter v skladu s pravili o državni pomoči in načeli nujnosti, sorazmernosti in nediskriminacije;

Predlog spremembe    24

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 2 – točka v

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(v)  „strateške rezerve“ pomenijo mehanizem zmogljivosti, v katerem se viri dispečirajo samo takrat, ko na trgih za dan vnaprej ali znotraj dneva ni bil možen obračun, ko so operaterji prenosnih sistemov izčrpali vire za izravnavo, s katerimi bi vzpostavili ravnovesje med povpraševanjem in ponudbo, in ko so odstopanja na trgu v obdobjih, ko so bile dispečirane rezerve, poravnana po vrednosti nezadostnega napajanja;

(v)  „strateške rezerve“ pomenijo mehanizem zmogljivosti, v katerem se viri zadržijo zunaj trga in se dispečirajo samo takrat, ko na trgih za dan vnaprej ni mogoč obračun, ko operaterji prenosnih sistemov izčrpajo vire za izravnavo, s katerimi bi vzpostavili ravnovesje med povpraševanjem in ponudbo, in ko so odstopanja na trgu v obdobjih, ko so bile dispečirane rezerve, poravnana po vrednosti nezadostnega napajanja;

Predlog spremembe    25

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  cene se oblikujejo na podlagi ponudbe in povpraševanja;

(a)  cene na splošno odražajo ponudbo in povpraševanje;

Predlog spremembe    26

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  izogibati se je treba ukrepom, ki preprečujejo oblikovanje cen na podlagi ponudbe in povpraševanja ali odvračajo od razvoja bolj prilagodljive proizvodnje, nizkoogljične proizvodnje ali bolj prilagodljivega odjema;

(b)  izogibati se je treba ukrepom, ki preprečujejo oblikovanje cen na podlagi ponudbe in povpraševanja, razen če je njihov namen vzpostaviti solidarnost in pravično porazdeliti stroške ter ustrezno upoštevati energijsko revne odjemalce;

Predlog spremembe    27

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  spodbuja se razvoj bolj prilagodljive proizvodnje, nizkoogljične proizvodnje ali bolj prilagodljivega odjema;

Predlog spremembe    28

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)   od udeležencev na trgu se zahteva, da ocenijo tveganje škode, ki ga novi proizvodi in storitve pomenijo za gospodinjske odjemalce, in ustrezno prilagodijo svojo ponudbo;

Predlog spremembe    29

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)   nacionalni regulativni organi spremljajo razvoj na trgu in ustrezno spreminjajo varovala;

Predlog spremembe    30

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  udeležba odjemalcev in malih podjetij na trgu se omogoči z združevanjem proizvodnje iz več objektov za proizvodnjo električne energije ali bremena iz več odjemnih objektov, zato da se oblikujejo skupne ponudbe na trgu električne energije in se v elektroenergetskem sistemu z njimi skupaj upravlja, pod pogojem, da se spoštujejo pravila iz pogodb EU o konkurenci;

(d)  udeležba odjemalcev in malih podjetij na trgu se omogoči individualno, kolektivno, z udeležbo v lokalni energetski skupnosti in se spodbujaz združevanjem proizvodnje iz več objektov za proizvodnjo električne energije ali bremena iz več odjemnih objektov, zato da se oblikujejo skupne ponudbe na trgu električne energije in se v elektroenergetskem sistemu z njimi skupaj upravlja, pod pogojem, da se spoštujejo pravila iz pogodb EU o konkurenci;

Obrazložitev

Splošna načela trga električne energije EU bi morala biti podlaga za priznavanje in spodbujanje vseh oblik dejavne udeležbe potrošnikov, ne le prek združevanja.

Predlog spremembe    31

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  tržna pravila podpirajo razogljičenje gospodarstva tako, da se omogoči vključitev električne energije iz obnovljivih virov in zagotovijo spodbude za energijsko učinkovitost;

(e)  tržna pravila podpirajo razogljičenje gospodarstva tako, da se zagotovijo spodbude za vključitev električne energije iz obnovljivih virov in za energijsko učinkovitost;

Predlog spremembe    32

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  tržna pravila ustvarjajo ustrezne spodbude za naložbe v proizvodnjo, shranjevanje, energijsko učinkovitost in prilagajanje odjema, zato da se zadovoljijo potrebe trga in posledično zagotovi zanesljivost oskrbe;

(f)  tržna pravila naj bi ustvarjala ustrezne spodbude za naložbe v proizvodnjo, zlasti dolgoročne naložbe v nizkoogljično proizvodnjo, shranjevanje, energijsko učinkovitost in prilagajanje odjema, zato da se zadovoljijo potrebe trga in posledično zagotovi zanesljivost oskrbe;

Predlog spremembe    33

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  izogibati se je treba oviram za čezmejne pretoke električne energije in čezmejne transakcije na trgih električne energije ter povezanih trgih storitev;

(g)  odpraviti je treba ovire za čezmejne pretoke električne energije in čezmejne transakcije na trgih električne energije ter povezanih trgih storitev;

Predlog spremembe    34

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  vsi viri za proizvodnjo, shranjevanje in odjem sodelujejo na trgu pod enakimi pogoji;

(i)  vsi viri za proizvodnjo, shranjevanje in odjem sodelujejo na trgu pod enakimi pogoji na način, ki upošteva koristi in stroške, ki jih vsak od njih pomeni za okolje in sistem, njihovo trajnost ter njihov prispevek k ciljem glede razogljičenja, določenim v pariškem sporazumu iz leta 2015 in Direktivi (EU) .../... [direktiva o energiji iz obnovljivih virov];

Predlog spremembe    35

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m)  tržna pravila omogočajo vstop in izstop podjetij za proizvodnjo in dobavo električne energije na podlagi njihovih ocen ekonomske in finančne vzdržnosti poslovanja;

(m)  tržna pravila omogočajo vstop in izstop podjetij za proizvodnjo električne energije, shranjevanje energije in dobavo električne energije na podlagi njihovih ocen ekonomske in finančne vzdržnosti poslovanja;

Obrazložitev

Ker je shranjevanje v elektroenergetskem sistemu opredeljeno kot ločena dejavnost, morajo imeti podjetja za shranjevanje možnost sprejemanja odločitev o vstopu na trg in izstopu iz njega na enak način kot drugi udeleženci na trgu.

Predlog spremembe    36

Predlog uredbe

Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 3a

 

Pravičen prehod

 

Komisija podpira države članice, ki sprejmejo nacionalno strategijo za postopno zmanjševanje inštaliranih proizvodnih zmogljivosti na premog in rudarskih zmogljivosti z vsemi razpoložljivimi sredstvi, tudi s ciljno usmerjeno finančno podporo, da bi omogočila „pravičen prehod“ v regijah, na katere vplivajo strukturne spremembe. Državam članicam pomaga pri obravnavanju učinka prehoda na čisto energijo na družbo, spretnosti in industrijo. Poleg tega tesno sodeluje z akterji v regijah, ki so intenzivno vezane na premog in ogljik, nudi smernice, zlasti za dostop do razpoložljivih skladov in programov ter njihovo uporabo, ter spodbuja izmenjavo primerov dobre prakse, vključno z razpravami o industrijskih načrtih in potrebami po preusposabljanju, prek ciljno usmerjenih platform, pa tudi prek pobude za pravičen prehod za delavce in skupnosti iz Uredbe (EU) .../... [uredba o upravljanju].

Predlog spremembe    37

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsi udeleženci na trgu stremijo k izravnavi sistema in so finančno odgovorni za odstopanja, ki jih povzročijo v sistemu. Nastopajo bodisi kot stran, odgovorna za izravnavo, bodisi prenesejo odgovornost na stran, odgovorno za izravnavo, ki jo izberejo sami.

1.  Vsi udeleženci na trgu stremijo k izravnavi sistema in so finančno odgovorni za odstopanja, ki jih povzročijo v sistemu, razen če imajo vsi udeleženci na trgu dostop do izravnalnih trgov in trgov znotraj dneva v skladu s členoma 5 in 6. Nastopajo bodisi kot stran, odgovorna za izravnavo, bodisi prenesejo odgovornost na stran, odgovorno za izravnavo, ki jo izberejo sami.

Predlog spremembe    38

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice lahko odobrijo odstopanja od odgovornosti za izravnavo v primeru:

2.  Države članice lahko po posvetovanju z operaterji distribucijskih sistemov odobrijo odstopanja od odgovornosti za izravnavo v primeru:

Predlog spremembe    39

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  predstavitvenih projektov;

črtano

Predlog spremembe    40

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  naprav, ki prejemajo podporo, odobreno s strani Komisije na podlagi pravil Unije o državni pomoči v skladu s členi 107 do 109 PDEU, in so bile dane v obratovanje pred [urad za publikacije: začetek veljavnosti]. Države članice lahko, ob spoštovanju pravil Unije o državni pomoči, uvedejo spodbude za udeležence na trgu, ki so v celoti ali delno izvzeti iz odgovornosti za izravnavo, da za primerno nadomestilo sprejmejo polno odgovornost za izravnavo.

(c)  naprav, ki prejemajo podporo, odobreno s strani Komisije na podlagi pravil Unije o državni pomoči v skladu s členi 107, 108 in 109 PDEU, in so bile dane v obratovanje pred [urad za publikacije: začetek veljavnosti]. Države članice lahko, ob spoštovanju pravil Unije o državni pomoči, zagotovijo spodbude za udeležence na trgu s celotnim ali delnim izvzetjem v zvezi s finančnimi posledicami odgovornosti za izravnavo, da za primerno nadomestilo sprejmejo polno odgovornost za izravnavo.

Predlog spremembe    41

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsi udeleženci na trgu imajo dostop do izravnalnega trga, bodisi posamično bodisi z združevanjem. Pravila na izravnalnem trgu in produkti sledijo potrebi po vključitvi naraščajočega deleža spremenljive proizvodnje, povečanega prilagajanja odjema in uvedbe novih tehnologij.

1.  Vsi udeleženci na trgu imajo poln dostop do izravnalnega trga, bodisi posamično bodisi z združevanjem. Pravila na izravnalnem trgu in produkti sledijo potrebi po vključitvi naraščajočega deleža spremenljive proizvodnje, povečanega prilagajanja odjema in uvedbe novih tehnologij.

Predlog spremembe    42

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Izravnalni trgi so organizirani na način, da zagotovijo učinkovito nediskriminacijo med udeleženci na trgu, pri čemer se upoštevajo različne tehnične zmožnosti proizvodnje električne energije iz spremenljivih obnovljivih virov, prilagajanja odjema in shranjevanja.

2.  Izravnalni trgi so organizirani na način, da zagotovijo učinkovito nediskriminacijo med udeleženci na trgu. Zasnovani so tako, da omogočajo kar največjo udeležbo obnovljivih virov energije, zlasti iz majhne decentralizirane ali razpršene proizvodnje. S pravili izravnalnega trga se zagotovi, da imajo energetske skupnosti sorazmeren in preprost dostop do trga.

Predlog spremembe    43

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Določanje obsega rezervne zmogljivosti se izvede na regionalni ravni v skladu s točko 7 Priloge I. Regionalni operativni centri podpirajo operaterje prenosnih sistemov pri določitvi obsega zmogljivosti za izravnavo, ki jo je treba nabaviti, in sicer v skladu s točko 8 Priloge I.

7.  Določanje obsega rezervne zmogljivosti se izvede na regionalni ravni v skladu s točko 7 Priloge I. Regionalni operativni centri podpirajo operaterje prenosnih sistemov pri določitvi obsega zmogljivosti za izravnavo, ki jo je treba nabaviti, in sicer v skladu s točko 8 Priloge I.

Predlog spremembe    44

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Nabava zmogljivosti za izravnavo se olajša na regionalni ravni v skladu s točko 8 Priloge I. Nabava temelji na primarnem trgu in je organizirana na način, da ne diskriminira udeležencev na trgu v postopku predkvalifikacije, posamično ali z združevanjem.

8.  Nabava zmogljivosti za izravnavo se olajša na regionalni ravni v skladu s točko 8 Priloge I. Nabava temelji na primarnem trgu in ne diskriminira udeležencev na trgu v postopku predkvalifikacije, še posebej, kadar sodelovanje poteka posamično ali z združevanjem.

Predlog spremembe    45

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  Nabava zmogljivosti za izravnavo navzgor in navzdol se opravi ločeno. Sklepanje pogodbe poteka v obdobju največ enega dneva pred nabavo zmogljivosti za izravnavo, pogodbeno obdobje pa traja največ en dan.

9.  Nabava zmogljivosti za izravnavo navzgor in navzdol se opravi ločeno. Sklepanje pogodbe poteka v obdobju največ enega dneva pred nabavo zmogljivosti za izravnavo, pogodbeno obdobje pa traja največ en dan. V skladu s členom 34(6) in členom 36(10) smernic za izravnavo lahko vsak operater prenosnega sistema pristojnemu regulativnemu organu poda predlog, v katerem zahteva izvzetje iz pravil za oddajo javnih naročil v skladu s tem odstavkom.

 

Zahtevek za izvzetje vsebuje:

 

(a)  opredelitev obdobja, v katerem bi se izvzetje uporabljalo;

 

(b)  opredelitev obsega zmogljivosti za izravnavo, za katero bi se uporabljalo;

 

(c)  analizo vpliva takšnega izvzetja na sodelovanje virov za izravnavo ter

 

(d)  utemeljitev za izjemo, s katero se dokaže, da bi bila s tako izjemo dosežena večja gospodarska učinkovitost.

Predlog spremembe    46

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  so organizirani na tak način, da niso diskriminatorni;

(a)  so nediskriminatorni;

Obrazložitev

Načelo nediskriminacije na trgih za dan vnaprej in znotraj dneva bi moralo imeti pravni učinek brez kakršnega koli dodatnega ukrepanja s strani držav članic.

Predlog spremembe    47

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Operaterji trga zagotovijo produkte za trgovanje na trgih za dan vnaprej in znotraj dneva, ki so dovolj majhni, z najmanjšo velikostjo nakupnih ponudb 1 MW ali manj, da omogočajo učinkovito vključitev prilagajanja odjema, shranjevanja energije in majhnih elektrarn na obnovljive vire energije.

3.  Operaterji trga zagotovijo produkte za trgovanje na trgih za dan vnaprej in znotraj dneva, ki so dovolj majhni, z najmanjšo velikostjo nakupnih ponudb 1 MW ali manj, da omogočajo učinkovito vključitev prilagajanja odjema, shranjevanja energije in majhnih elektrarn na obnovljive vire energijein da imajo tudi energetske skupnosti sorazmeren in preprost dostop do trga.

Predlog spremembe    48

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za ceno električne energije na veleprodajnem trgu ni najvišje zgornje meje, razen če je postavljena pri vrednosti nezadostnega napajanja, kot je določena v skladu s členom 10. Za ceno električne energije na veleprodajnem trgu ni najnižje spodnje meje, razen če je postavljena pri vrednosti – 2 000 EUR ali manj in, v primeru, da je dosežena ali se pričakuje, da bo dosežena, pri nižji vrednosti za naslednji dan. Ta določba se med drugim uporablja za nakupne ponudbe in obračun v vseh časovnih okvirih ter vključuje izravnalno energijo in cene odstopanj.

1.  Za ceno električne energije na veleprodajnem trgu ni najvišje zgornje meje, razen če je postavljena pri vrednosti nezadostnega napajanja, kot je določena v skladu s členom 10. Na močno medsebojno povezanih trgih bi morale biti te mejne vrednosti na isti ravni za vsa trgovalna območja in trge, da se prepreči izkrivljanje trga. Za ceno električne energije na veleprodajnem trgu ni najnižje spodnje meje, razen če je postavljena pri vrednosti – 2 000 EUR ali manj in, v primeru, da je dosežena ali se pričakuje, da bo dosežena, pri nižji vrednosti za naslednji dan. Ta določba se med drugim uporablja za nakupne ponudbe in obračun v vseh časovnih okvirih ter vključuje izravnalno energijo in cene odstopanj.

Obrazložitev

Na močno medsebojno povezanih trgih bi bilo treba zagotoviti enotno tehnično zgornjo mejo cen. Brez takšnih enotnih omejitev bi lahko v času pomanjkanja prišlo do neučinkovitosti, ker bi bili udeleženci na trgu umetno omejeni pri čezmejni konkurenci na področju energije zaradi razlik pri sposobnosti za ponujanje cene.

Predlog spremembe    49

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pri dispečiranju naprav za proizvodnjo električne energije operaterji prenosnih sistemov dajo prednost napravam za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali majhnim napravam za soproizvodnjo z visokim izkoristkom ali proizvodnim napravam, ki uporabljajo nastajajoče tehnologije, in sicer v naslednjem obsegu:

2.  Pri dispečiranju naprav za proizvodnjo električne energije operaterji prenosnih in distribucijskih sistemov dajo prednost napravam za proizvodnjo in shranjevanje električne energije iz obnovljivih virov ali majhnim napravam za soproizvodnjo z visokim izkoristkom ali proizvodnim napravam, ki uporabljajo nastajajoče tehnologije, in sicer v naslednjem obsegu:

(a)  naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnjo z visokim izkoristkom z inštalirano električno močjo manj kot 500 kW; ali

(a)  naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnjo z visokim izkoristkom z inštalirano električno močjo manj kot 500 kW; ali

(b)  predstavitveni projekti za inovativne tehnologije.

(b)  predstavitveni projekti za inovativne tehnologije.

Predlog spremembe    50

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Za naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki so bile dane v obratovanje pred [urad za publikacije: začetek veljavnosti] in je zanje, ko so bile dane v obratovanje, veljalo prednostno dispečiranje iz člena 15(5) Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta ali člena 16(2) Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta1, se še naprej uporablja prednostno dispečiranje. Prednostno dispečiranje se ne uporablja več od datuma, ko je proizvodna naprava podvržena znatnim spremembam, kar velja vsaj v primeru, ko je potreben nov sporazum o priključitvi ali se poveča proizvodna zmogljivost.

4.  Za ohranitev stabilnega regulativnega okvira za vlagatelje, naprave za proizvodnjo ali shranjevanje električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnjo z visokim izkoristkom, ki so bile dane v obratovanje pred [urad za publikacije: začetek veljavnosti] in je zanje, ko so bile dane v obratovanje, veljalo prednostno dispečiranje iz člena 15(5) Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta ali člena 16(2) Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta 1, se še naprej uporablja prednostno dispečiranje. Prednostno dispečiranje se ne uporablja več od datuma, ko je naprava za proizvodnjo ali shranjevanje podvržena znatnim spremembam, kar velja vsaj v primeru, ko je potreben nov sporazum o priključitvi ali se poveča zmogljivost proizvodnje ali shranjevanja.

–––––––––––––

–––––––––––––

1.  Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L 140, 5.6.2009, str. 16).

1.  Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L 140, 5.6.2009, str. 16).

Predlog spremembe    51

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice lahko ob spoštovanju pravil Unije o državni pomoči, udeležence na trgu, za katere velja prednostni dostop, spodbudijo, da se za primerno nadomestilo odločijo, da ne bodo sodelovali pri prednostnem dispečiranju.

Predlog spremembe    52

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Države članice skozi postopek poročanja o notranjem energetskem trgu ravnajo v skladu z določbami tega člena, kot je določeno v členu [21] Uredbe (EU) .../... [uredba o upravljanju].

 

Pred odpravo prednostnega dispečiranja v skladu z odstavkoma 2 in 3 države članice zlasti zagotovijo, da so vsi trgi v celoti odprti za obnovljive vire energije, vključno z vsemi pomožnimi storitvami, da so pravila dispečiranja popolnoma pregledna in tržna in da je vzpostavljena pregledna metodologija v zvezi s pravili o omejevanju odjema ter da odprava prednostnega dispečiranja za naprave za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ne bi oslabila njihovega prispevka k:

 

(a)  ciljem EU za leto 2030, kot so določeni z direktivo o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov;

 

(b)  zmanjšanju skupnih emisij toplogrednih plinov v Uniji za vsaj 40 % pod raven iz leta 1990 do leta 2030, kot je določeno v zavezi Unije in držav članic o načrtovanih, nacionalno določenih prispevkih, ki so jo sporočile sekretariatu Okvirne konvencije Organizacije združenih narodov o spremembi podnebja.

Predlog spremembe    53

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Viri, ki se bodo omejili ali ponovno dispečirali, se izberejo izmed objektov za proizvodnjo električne energije ali odjemnih objektov, ki predložijo ponudbe za omejitev ali ponovno dispečiranje, in sicer z uporabo tržnih mehanizmov, deležni pa so finančnega nadomestila. Omejevanje ali ponovno dispečiranje proizvodnje ali ponovno dispečiranje prilagajanja odjema na netržni osnovi se uporablja samo, ko ni na voljo tržnih alternativ, ko so bili izkoriščeni vsi razpoložljivi tržni viri ali ko je število objektov za proizvodnjo električne energije ali odjemnih objektov, razpoložljivih na območju, kjer se nahajajo ustrezni objekti za proizvodnjo električne energije ali odjemni objekti za zagotavljanje storitve, premajhno, da bi se zagotovila učinkovita konkurenca. Zagotavljanje virov na tržni osnovi je odprto za vse proizvodne tehnologije, shranjevanje in prilagajanje odjema, vključno z operaterji v drugih državah članicah, razen če to ni tehnično izvedljivo.

2.  Viri, ki se bodo omejili ali ponovno dispečirali, se izberejo izmed objektov za proizvodnjo ali shranjevanje električne energije ali odjemnih objektov, ki predložijo ponudbe za omejitev ali ponovno dispečiranje, in sicer z uporabo tržnih mehanizmov, prejmejo pa polno finančno nadomestilo. Sodelovanje v tržnih mehanizmih je prostovoljno za vse udeležence na trgu, zlasti za malo decentralizirano ali razpršeno proizvodnjo. Omejevanje ali ponovno dispečiranje proizvodnje ali ponovno dispečiranje prilagajanja odjema na netržni osnovi se uporablja samo, ko ni na voljo tržnih alternativ, ko so bili izkoriščeni vsi razpoložljivi tržni viri ali ko je število objektov za proizvodnjo električne energije ali odjemnih objektov, razpoložljivih na območju, kjer se nahajajo ustrezni objekti za proizvodnjo električne energije ali odjemni objekti za zagotavljanje storitve, premajhno, da bi se zagotovila učinkovita konkurenca. Zagotavljanje virov na tržni osnovi je odprto za vse proizvodne tehnologije, shranjevanje in prilagajanje odjema, vključno z operaterji v drugih državah članicah, razen če to ni tehnično izvedljivo.

Predlog spremembe    54

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Odgovorni operaterji prenosnih sistemov vsaj enkrat letno pristojnemu regulativnemu organu poročajo o omejevanju ali ponovnem dispečiranju navzdol naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim izkoristkom in o ukrepih, sprejetih za zmanjšanje potrebe po takšnem omejevanju ali ponovnemu dispečiranju navzdol v prihodnosti. Za omejevanje ali ponovno dispečiranje naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim izkoristkom se uporablja nadomestilo iz odstavka 6.

3.  Odgovorni operaterji prenosnih sistemov vsaj enkrat letno poročajo pristojnemu regulativnemu organu in agenciji ACER o:

 

-  ravni razvoja in učinkovitosti tržnega omejevanja ali ponovnega dispečiranja proizvodnje in shranjevanja energije ter upravljanja povpraševanja;

 

-  razlogih, količinah in vrstah tehnologij, za katere velja omejevanje ali ponovno dispečiranje navzdol naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim izkoristkom;

 

-  ukrepih, sprejetih za zmanjšanje potrebe po omejevanju navzdol; ter

 

-  zahtevah in pogodbenih dogovorih s proizvodnimi enotami, tako da lahko te delujejo z določeno stopnjo dovajanja električne energije; operaterji sistemov utemeljijo potrebo po takšnih dogovorih ter v kakšnem obsegu teh storitve ni mogoče zagotoviti iz drugih virov; navedejo, ali je bilo to v skladu z najmanjšimi stroški za dosego vseevropskih ciljev.

 

Regulativni organi vsako leto ocenijo tržni interes.

 

Za omejevanje ali ponovno dispečiranje naprav za proizvodnjo ali shranjevanje električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim izkoristkom se uporablja nadomestilo iz odstavka 6.

Predlog spremembe    55

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  jamčijo za zmogljivost prenosnih in distribucijskih omrežij, da prenašajo električno energijo iz obnovljivih virov energije ali soproizvodnje z visokim izkoristkom ob čim manjšem možnem omejevanju ali ponovnem dispečiranju. To omrežnemu načrtovanju ne preprečuje upoštevanja omejenega omejevanja ali ponovnega dispečiranja, kjer se izkaže, da je to ekonomsko bolj učinkovito in ne presega 5 % inštaliranih zmogljivosti za energijo iz obnovljivih virov ali soproizvodnjo z visokim izkoristkom;

(a)  jamčijo za zmogljivost prenosnih in distribucijskih omrežij, da prenašajo električno energijo, proizvedeno ali shranjeno iz obnovljivih virov energije ali soproizvodnje z visokim izkoristkom ob čim manjšem možnem omejevanju ali ponovnem dispečiranju. To omrežnemu načrtovanju ne preprečuje upoštevanja omejenega omejevanja ali ponovnega dispečiranja, kjer se izkaže, da je to ekonomsko bolj učinkovito in ne presega 5 % inštaliranih ali shranjenih zmogljivosti za energijo iz obnovljivih virov, prilagajanje odjema ali soproizvodnjo z visokim izkoristkom na povezovalni točki, pod pogojem, da se pred njegovo odobritvijo opravi ustrezno posvetovanje z deležniki;

Predlog spremembe    56

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  sprejmejo ustrezne operativne ukrepe, da se v največji možni meri zmanjša omejevanje ali ponovno dispečiranje navzdol električne energije iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim izkoristkom.

(b)  zagotovijo, da so njihova omrežja dovolj prilagodljiva, da jih lahko upravljajo, kot je določeno v členu 51 Direktive .../... [direktiva o električni energiji].

Predlog spremembe    57

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 4 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  sprejmejo ustrezne operativne ukrepe, da se učinkovito sprejme vsa električna energija iz obnovljivih virov ali soproizvodnje z visokim izkoristkom in v največji možni meri zmanjša omejevanje ali ponovno dispečiranje navzdol.

Predlog spremembe    58

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 5 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  za naprave za soproizvodnjo z visokim izkoristkom se ponovno dispečiranje navzdol ali omejevanje uporablja samo, če ob omejevanju ali ponovnem dispečiranju navzdol naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ni drugih alternativ ali če bi druge rešitve povzročile nesorazmerne stroške ali tveganja za sigurnost omrežja;

(b)  za naprave za soproizvodnjo z visokim izkoristkom in zlasti v primerih, ko:

 

(i)  je glavni namen navedenih naprav proizvodnja toplote za proizvodne postopke zadevnega industrijskega območja;

 

(ii)  je proizvodnja toplote in električne energije neločljivo povezana, tako da bi se zaradi vsake spremembe proizvodnje toplote spremenila proizvodnja delovne moči in obratno;

 

se ponovno dispečiranje navzdol ali omejevanje uporablja samo, če ob omejevanju ali ponovnem dispečiranju navzdol naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ni drugih alternativ ali če bi druge rešitve povzročile nesorazmerne stroške ali tveganja za sigurnost omrežja;

Predlog spremembe    59

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 5 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  električna energija iz lastne proizvodnje iz proizvodnih naprav na obnovljive vire ali soproizvodnje z visokim izkoristkom, ki se ne dovaja v prenosno ali distribucijski omrežje, se ne omejuje, razen če ni druge rešitve za odpravo težav v zvezi s sigurnostjo omrežja;

(c)  električna energija iz lastne proizvodnje iz proizvodnih naprav na obnovljive vire ali soproizvodnje z visokim izkoristkom, ki je prvenstveno namenjena lastni porabi, se ne omejuje, razen če ni drugih alternativ ali če bi druge rešitve povzročile nesorazmerna tveganja za sigurnost omrežja;

Predlog spremembe    60

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 5 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  ponovno dispečiranje navzdol ali omejevanje iz točk (a) do (c) je treba ustrezno in pregledno utemeljiti. Utemeljitev se vključi v poročilo iz odstavka 3.

(d)  ponovno dispečiranje navzdol ali omejevanje iz točk (a) do (c) zgoraj je treba ustrezno in pregledno utemeljiti. Utemeljitev se vključi v poročilo iz odstavka 3.

Predlog spremembe    61

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Kjer se uporablja omejevanje ali ponovno dispečiranje na netržni osnovi, operater sistema, ki zahteva omejevanje ali ponovno dispečiranje, lastniku omejenega ali ponovno dispečiranega objekta za proizvodnjo ali odjemnega objekta zagotovi finančno nadomestilo. Finančno nadomestilo je vsaj enako najvišjemu izmed naslednjih elementov:

6.  Kjer se uporablja omejevanje ali ponovno dispečiranje na netržni osnovi, operater sistema, ki zahteva omejevanje ali ponovno dispečiranje, lastniku omejenega ali ponovno dispečiranega objekta za proizvodnjo ali skladiščenje energije ali odjemnega objekta zagotovi finančno nadomestilo. Finančno nadomestilo je vsaj enako najvišjemu izmed naslednjih elementov:

(a)  dodatnim operativnim stroškom, nastalim zaradi omejevanja ali ponovnega dispečiranja, kot so dodatni stroški za gorivo v primeru ponovnega dispečiranja navzgor ali zagotavljanje rezervne toplote v primeru ponovnega dispečiranja navzdol ali omejevanja soproizvodnih naprav z visokim izkoristkom;

(a)  dodatnim operativnim stroškom, nastalim zaradi omejevanja ali ponovnega dispečiranja, kot so dodatni stroški za gorivo v primeru ponovnega dispečiranja navzgor ali zagotavljanje rezervne toplote v primeru ponovnega dispečiranja navzdol ali omejevanja soproizvodnih naprav z visokim izkoristkom;

(b)  90 % neto prihodkom od prodaje električne energije na trgu za dan vnaprej, ki bi jih objekt za proizvodnjo ali odjemni objekt ustvaril, če ne bi bilo zahteve za omejevanje ali ponovno dispečiranje. Kjer se objektom za proizvodnjo ali odjemnim objektom podeljuje finančna pomoč glede na obseg proizvedene ali porabljene električne energije, se izgubljena finančna pomoč obravnava kot del neto prihodkov.

(b)  100 % neto prihodkom od prodaje električne energije na trgu za dan vnaprej, ki bi jih objekt za proizvodnjo ali skladiščenje energije ali odjemni objekt ustvaril, če ne bi bilo zahteve za omejevanje ali ponovno dispečiranje. Kjer se objektom za proizvodnjo ali odjemnim objektom podeljuje finančna pomoč glede na obseg proizvedene ali porabljene električne energije, se izgubljena finančna pomoč obravnava kot del neto prihodkov. Popolno nadomestilo se izplača v razumnem roku po izvedeni omejitvi.

Predlog spremembe    62

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6a.  Države članice zagotovijo, da nacionalna poročila o notranjem trgu energije vsebujejo informacije iz odstavka 3, kakor je navedeno v členu 21 Uredbe .../... [uredba o upravljanju].

Obrazložitev

Postopki poročanja bi se morali z uredbo o upravljanju poenostaviti, da bi zmanjšali upravno obremenitev.

Predlog spremembe    63

Predlog uredbe

Člen 12 – odstavek 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

6b.  Po potrebi se operaterji prenosnih sistemov iz različnih držav članic dogovorijo o pravični ponovni porazdelitvi stroškov čezmejnega dispečiranja in kompenzacije.

Obrazložitev

Določbe tega člena urejajo tudi čezmejno dispečiranje in kompenzacijo preko meja posameznih držav. Predlog spremembe upošteva prejšnje odstavke tega člena.

Predlog spremembe    64

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pri odpravljanju težav s prezasedenostjo omrežja se uporabljajo nediskriminatorne tržne rešitve, ki dajejo učinkovite ekonomske signale vključenim udeležencem na trgu in operaterjem prenosnih sistemov. Pri odpravljanju težav s prezasedenostjo omrežja se uporabijo netransakcijske metode, to je metode, ki ne zajemajo izbire med pogodbami posameznih udeležencev na trgu. Operater prenosnega sistema pri sprejemanju operativnih ukrepov za zagotovitev, da njegov prenosni sistem ostane v normalnem obratovalnem stanju, upošteva učinek navedenih ukrepov na sosednja regulacijska območja in takšne ukrepe uskladi z drugimi prizadetimi operaterji prenosnih sistemov, kot je določeno z Uredbo (EU) 1222/2015.

1.  Pri odpravljanju težav s prezasedenostjo omrežja se uporabljajo nediskriminatorne tržne rešitve, vključno z rešitvami za upravljanje energijske učinkovitosti in strani odjema, ki dajejo učinkovite ekonomske signale vključenim udeležencem na trgu in operaterjem prenosnih sistemov. Pri odpravljanju težav s prezasedenostjo omrežja se uporabijo netransakcijske metode, to je metode, ki ne zajemajo izbire med pogodbami posameznih udeležencev na trgu. Operater prenosnega sistema pri sprejemanju operativnih ukrepov za zagotovitev, da njegov prenosni sistem ostane v normalnem obratovalnem stanju, upošteva učinek navedenih ukrepov na sosednja regulacijska območja in takšne ukrepe uskladi z drugimi prizadetimi operaterji prenosnih sistemov, kot je določeno z Uredbo (EU) št. 1222/2015.

Obrazložitev

V skladu z določbami o energijski učinkovitosti in prilagajanju odjema iz členov 3(1 e,f), 16(2,8), 18(3), 19(4b), 25(2) in 55(1,l) je treba logiko uredbe uporabiti tudi za upravljanje prezasedenosti.

Predlog spremembe    65

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Najvišja možna zmogljivost povezovalnih daljnovodov in/ali prenosnih omrežij za čezmejni pretok se da na voljo udeležencem na trgu, ob upoštevanju varnostnih standardov za zanesljivo delovanje omrežja. Kompenzacija in ponovno dispečiranje, vključno s čezmejnim dispečiranjem, se uporabljata za dosego največjih razpoložljivih zmogljivosti, razen če se dokaže, da to za ekonomsko učinkovitost na ravni Unije ni koristno.

3.  Najvišja možna zmogljivost povezovalnih daljnovodov in/ali prenosnih omrežij za čezmejni pretok se da na voljo udeležencem na trgu, ob upoštevanju varnostnih standardov za zanesljivo delovanje omrežja. Kompenzacija in ponovno dispečiranje, vključno s čezmejnim dispečiranjem, se uporabljata za zagotavljanje stabilnosti izmenjave, predvidene v primeru zmanjšanja razpoložljive neto prenosne zmogljivosti zaradi razlogov sistemske varnosti.

Predlog spremembe    66

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Cene, ki jih operaterji omrežij zaračunavajo za dostop do omrežja , vključno s cenami za priključitev na omrežje, cenami za uporabo omrežja in, kjer je ustrezno, cenami za ustrezno okrepitev omrežja, so pregledne, upoštevajo potrebo po zanesljivosti in prilagodljivosti omrežja in odražajo dejanske dosedanje stroške, primerljive s stroški učinkovitega in strukturno primerljivega operaterja omrežja, in se uporabljajo na nediskriminatoren način. Zlasti se uporabijo na način, ki ne diskriminira med proizvodnjo, priključeno na ravni distribucije, in proizvodnjo, priključeno na ravni prenosa, niti pozitivno niti negativno. Ne diskriminirajo shranjevanja energije in ne ustvarjajo odvračilnih spodbud za udeležbo v prilagajanju odjema.

1.  Cene, ki jih operaterji omrežij zaračunavajo za dostop do omrežja , vključno s cenami za priključitev na omrežje, cenami za uporabo omrežja in, kjer je ustrezno, cenami za ustrezno okrepitev omrežja, so pregledne, upoštevajo potrebo po zanesljivosti in prilagodljivosti omrežja in odražajo dejanske dosedanje stroške, primerljive s stroški učinkovitega in strukturno primerljivega operaterja omrežja, in se uporabljajo na nediskriminatoren način. Zlasti se uporabijo na način, ki ne diskriminira med proizvodnjo, priključeno na ravni distribucije, in proizvodnjo, priključeno na ravni prenosa, niti pozitivno niti negativno. Ne diskriminirajo shranjevanja energije, zlasti v zvezi z dvojnim obračunavanjem shranjevanja energije, ter združevanja in ne ustvarjajo odvračilnih spodbud za lastno proizvodnjo, lastno porabo ali udeležbo v prilagajanju odjema. Brez poseganja v odstavek 3, cene ne smejo biti odvisne od razdalje.

Predlog spremembe    67

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Tarife operaterjem prenosnih in distribucijskih sistemov na kratek in na dolgi rok zagotavljajo ustrezne spodbude, da povečajo učinkovitost, vključno z energijsko učinkovitostjo, spodbujajo povezovanje trgov in zanesljivost oskrbe ter podpirajo naložbe v povezane raziskovalne dejavnosti.

2.  Tarife operaterjem prenosnih in distribucijskih sistemov na kratek in na dolgi rok zagotavljajo ustrezne spodbude, da povečajo učinkovitost, vključno z energijsko učinkovitostjo, spodbujajo povezovanje trgov, tudi za obnovljive vire in objekte za shranjevanje energije, in zanesljivost oskrbe ter podpirajo naložbe v povezane raziskovalne dejavnosti.

Predlog spremembe    68

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Distribucijske tarife odražajo stroške uporabe distribucijskega omrežja s strani uporabnikov sistema, vključno z aktivnimi odjemalci, in se lahko razlikujejo glede na porabo uporabnikov sistema ali profile proizvodnje električne energije. Kjer so države članice uvedle sisteme za pametno merjenje, lahko regulativni organi uvedejo omrežne tarife na podlagi časovnega razlikovanja, ki odražajo uporabo omrežja, in sicer na način, ki je za odjemalca pregleden in predvidljiv.

7.  Distribucijske tarife odražajo stroške in koristi dostopa do distribucijskega omrežja in njegove uporabe s strani uporabnikov sistema, vključno z aktivnimi odjemalci, in se lahko razlikujejo glede na porabo uporabnikov sistema ali profile shranjevanja in proizvodnje električne energije. Kjer so države članice uvedle sisteme za pametno merjenje, lahko regulativni organi uvedejo omrežne tarife na podlagi časovnega razlikovanja, ki odražajo uporabo omrežja, in sicer na način, ki je za odjemalca pregleden in predvidljiv.

Predlog spremembe    69

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Regulativni organi zagotovijo spodbude operaterjem distribucijskih sistemov, da nabavijo storitve za obratovanje in razvoj njihovih omrežij ter v distribucijske sisteme vključijo inovativne rešitve. V ta namen regulativni organi priznajo kot upravičene vse povezane stroške in jih vključijo v distribucijske tarife ter določijo cilje uspešnosti, da se operaterje distribucijskih sistemov v njihovih omrežjih spodbudi k povečanju učinkovitosti, vključno z energijsko učinkovitostjo.

8.  Regulativni organi zagotovijo spodbude operaterjem distribucijskih sistemov, da nabavijo storitve za obratovanje in razvoj njihovih omrežij ter v distribucijske sisteme vključijo inovativne rešitve. V ta namen regulativni organi priznajo kot upravičene vse povezane stroške in jih vključijo v distribucijske tarife ter določijo cilje uspešnosti, da se operaterje distribucijskih sistemov v njihovih omrežjih spodbudi k povečanju učinkovitosti, vključno z energijsko učinkovitostjo in prilagodljivostjo, ter k podpiranju vključevanja energije iz obnovljivih virov in shranjevanja energije.

Predlog spremembe    70

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 9 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  odpravo spodbud, ki škodijo upravljanju energijske učinkovitosti in strani odjema;

Predlog spremembe    71

Predlog uredbe

Člen 16 – odstavek 9 – točka f a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa)  metode za izračun prednosti lastne porabe, decentralizirane proizvodnje, shranjevanja in prilagajanja odjema ter njihovo dopolnjevanje;

Predlog spremembe    72

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Vsak prihodek, ki nastane zaradi dodeljevanja povezav, se uporabi za naslednje namene:

2.  Prihodki, ki nastanejo zaradi dodeljevanja povezovalne zmogljivosti, se uporabijo za naslednje namene:

Obrazložitev

Spremembe prvega dela točke (b) so potrebne za uskladitev s preostalim besedilom. Ni mogoče ločiti različnih delov tega člena.

Predlog spremembe    73

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  vzdrževanje ali povečanje povezovalne zmogljivosti prek naložb v omrežje, zlasti z novimi povezovalnimi daljnovodi.

(b)  vzdrževanje ali povečanje povezovalne zmogljivosti prek naložb v omrežje, zlasti z novimi povezovalnimi daljnovodi in notranjimi daljnovodi, ki so v desetletnem razvojnem načrtu ENTSOE za razvoj omrežja navedeni kot pomembni za zmanjšanje preobremenjenosti povezovalnih vodov, ter čezmejnimi popravnimi ukrepi, kot so ponovno dispečiranje in kompenzacijski posli.

Če prihodkov ni mogoče učinkovito porabiti za namene iz točk (a) in/ali (b) prvega pododstavka, se prenesejo na ločen interni račun za prihodnjo uporabo v te namene.

Če prihodkov ni mogoče učinkovito porabiti za namene iz točk (a) ali (b) prvega pododstavka, se lahko kot nadomestna možnost ob upoštevanju odobritve regulativnih organov zadevnih držav članic uporabijo do najvišje vrednosti, ki jo določijo ti regulativni organi, kot dohodek, ki ga regulativni organi upoštevajo pri odobritvi metodologije za obračunavanje omrežnih tarif in/ali določanju teh tarif. Regulativni organi lahko to možnost odobrijo le, kadar operater prenosnega sistema sprejme odločitev, da bo izvedel vse povezovalne projekte s pozitivnim neto učinkom, njegova bilanca stanja pa zadošča za financiranje naložb. Preostali prihodki se prenesejo na ločen interni račun, dokler jih ni mogoče porabiti za namene iz točk (a) in/ali (b) prvega pododstavka. Regulativni organ obvesti agencijo o odobritvi iz drugega pododstavka.

Obrazložitev

Spremembe prvega dela točke (b) so potrebne za uskladitev s preostalim besedilom. Ni mogoče ločiti različnih delov tega člena.

Predlog spremembe    74

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Uporaba prihodkov v skladu s točkama (a) in (b) odstavka 2 ustreza metodologiji, ki jo predlaga Agencija in odobri Komisija. Predlog Agencije se posreduje Komisiji do [urad za publikacije: 12 mesecev po začetku veljavnosti] in odobri v šestih mesecih.

črtano

Agencija lahko na lastno pobudo ali zahtevo Komisije metodologijo posodobi, Komisija pa posodobljeno metodologijo odobri najpozneje v šestih mesecih od predložitve.

 

Pred predložitvijo Komisiji se Agencija o metodologiji posvetuje v skladu s členom 15 [prenovitev Uredbe (ES) št. 713/2009, kot je predlagana s COM(2016) 863/2].

 

Metodologija vsebuje vsaj podrobnosti pogojev, pod katerimi se lahko prihodki uporabijo za točki (a) in (b) odstavka 2, in pogoje, pod katerimi in za koliko časa se lahko prenesejo na ločen interni račun za prihodnjo uporabo v navedene namene.

 

Predlog spremembe    75

Predlog uredbe

Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Operaterji prenosnih sistemov vnaprej jasno določijo, kako bo prihodek od dražb uporabljen, in poročajo o dejanski uporabi navedenega prihodka. Nacionalni regulativni organi vsako leto do 31. julija objavijo poročilo o prihodkih, nastalih v 12-mesečnem obdobju, ki se konča 30. junija istega leta, in uporabi teh prihodkov, vključno s konkretnimi projekti, za katere so prihodki bili uporabljeni, ali zneskom, prenesenem na ločen račun, ter potrditev, da je ta uporaba v skladu s to uredbo in metodologijo, razvito v skladu z odstavkom 3.

črtano

Predlog spremembe    76

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice spremljajo zadostnost virov na svojem ozemlju, in sicer na podlagi evropske ocene zadostnosti virov v skladu s členom 19.

1.  Države članice spremljajo zadostnost virov na svojem ozemlju in o tem poročajo, in sicer na podlagi evropske ocene zadostnosti virov v skladu s členom 19 ter po potrebi na podlagi nacionalne in regionalne ocene.

Predlog spremembe    77

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kjer evropska ocena zadostnosti virov odkrije težavo v zvezi z zadostnostjo virov, države članice opredelijo regulativne motnje, ki so povzročile ali prispevale k nastanku težave.

2.  Kjer evropska ocena zadostnosti virov odkrije težavo v zvezi z zadostnostjo virov, države članice opredelijo regulativne motnje in pomanjkljivosti trga, ki so težave povzročile ali prispevale k njihovemu nastanku.

Predlog spremembe    78

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice objavijo časovni načrt za sprejetje ukrepov za odpravo vseh odkritih regulativnih motenj. Pri obravnavi težav v zvezi z zadostnostjo virov države članice zlasti preučijo odpravo regulativnih motenj, uvedbo cen za primere pomanjkanja, razvoj interkonekcije, shranjevanje energije, ukrepe na strani odjema in energijsko učinkovitost.

3.  Države članice objavijo časovni in izvedbeni načrt za sprejetje ukrepov za odpravo vseh odkritih regulativnih motenj in ukrepov zoper pomanjkljivosti trga. Pri obravnavi težav v zvezi z zadostnostjo virov države članice zlasti preučijo odpravo regulativnih motenj, uvedbo cen za primere pomanjkanja, razvoj interkonekcije, shranjevanje energije, ukrepe na strani odjema in energijsko učinkovitost.

Predlog spremembe    79

Predlog uredbe

Člen 18 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice določijo kazalnike za poročanje o učinkovitosti ukrepov, sprejetih v skladu z odstavkom 3, in ustrezno preverijo vse mehanizme zmogljivosti, vzpostavljene v skladu s členom 23.

Predlog spremembe    80

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Evropska ocena zadostnosti virov temelji na metodologiji, ki v zvezi z oceno zagotavlja, da:

4.  Evropska ocena zadostnosti virov temelji na metodologiji, ki v zvezi z oceno zagotavlja, da:

(a)  se pripravi na ravni trgovalnih območij in pokriva vsaj vse države članice;

(a)  se pripravi na ravni trgovalnih območij in pokriva vsaj vse države članice;

(b)  temelji na ustreznih scenarijih projekcij povpraševanja in ponudbe, vključno z ekonomsko oceno verjetnosti zaprtja, novogradnje proizvodnih sredstev in ukrepov za dosego ciljev energijske učinkovitosti ter ustrezni občutljivosti veleprodajnih cen in razvoja cen ogljika;

(b)  temelji na ustreznih scenarijih projekcij povpraševanja in ponudbe, vključno z ekonomsko oceno verjetnosti zaprtja, začasne zaustavitve obratovanja, novogradnje proizvodnih sredstev in ukrepov za dosego ciljev energijske učinkovitosti in čezmejne elektroenergetske povezanosti ter ustrezni občutljivosti veleprodajnih cen in razvoja cen ogljika;

(c)  ustrezno upošteva prispevek vseh virov, vključno z obstoječo in prihodnjo proizvodnjo, shranjevanjem energije, prilagajanjem odjema ter uvoznih in izvoznih možnosti in njihovega prispevka k prilagodljivemu obratovanju sistema;

(c)  ustrezno upošteva prispevek vseh virov, vključno z obstoječo in prihodnjo proizvodnjo, shranjevanjem energije, prilagajanjem odjema ter uvoznih in izvoznih možnosti in njihovega prispevka k prilagodljivemu obratovanju sistema;

(d)  predvideva verjetni učinek ukrepov iz člena 18(3);

(d)  predvideva verjetni učinek ukrepov iz člena 18(3);

(e)  vključuje scenarije brez obstoječih ali načrtovanih mehanizmov zmogljivosti;

(e)  vključuje scenarije brez obstoječih ali načrtovanih mehanizmov zmogljivosti;

(f)   temelji na tržnem modelu ki, kjer je ustrezno, uporablja pristop, ki temelji na pretokih moči;

(f)  temelji na tržnem modelu ki, kjer je ustrezno, uporablja pristop, ki temelji na pretokih moči;

(g)  uporablja verjetnostne račune;

(g)  uporablja verjetnostne račune;

(h)  uporablja vsaj naslednje kazalnike:

(h)  uporablja vsaj naslednje kazalnike:

–  „pričakovana nedobavljena energija“,

–  „pričakovana nedobavljena energija“,

–  „pričakovano tveganje izklopa bremena“;

–  „pričakovano tveganje izklopa bremena“;

(i)  opredeli izvore morebitnih težav pri zadostnosti virov, zlasti če je to omrežna omejitev ali omejenost virov ali oboje.

(i)  opredeli izvore morebitnih težav pri zadostnosti virov, zlasti če je to omrežna omejitev ali omejenost virov ali oboje.

Predlog spremembe    81

Predlog uredbe

Člen 19 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  O predlogih iz odstavkov 2 in 5 ter rezultatih evropske ocene zadostnosti virov iz odstavka 3 se z Agencijo opravi predhodno posvetovanje, Agencija pa jih tudi odobri v skladu s postopkom iz člena 22.

6.  O predlogih iz odstavkov 2 in 5, scenarijih in predpostavkah, na katere se opirajo, ter rezultatih evropske ocene zadostnosti virov iz odstavka 3 se z Agencijo opravi predhodno posvetovanje z vsemi prizadetimi deležniki, Agencija pa jih tudi odobri v skladu s postopkom iz člena 22.

Predlog spremembe    82

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pri uporabi mehanizmov zmogljivosti imajo države članice sprejet standard zanesljivosti, ki na pregleden način prikazuje njihovo želeno raven zanesljivosti oskrbe.

1.  Pri uporabi mehanizmov zmogljivosti imajo države članice sprejet standard zanesljivosti, ki prikazuje potrebno raven zanesljivosti oskrbe na podlagi pregledne, objektivne, preverljive in izčrpne analize stroškov in koristi.

Predlog spremembe    83

Predlog uredbe

Člen 20 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Standard zanesljivosti pripravi nacionalni regulativni organ na podlagi metodologije iz člena 19(5).

2.  Standard zanesljivosti pripravi nacionalni regulativni organ na podlagi metodologije iz člena 19(5), ob upoštevanju načel nujnosti in sorazmernosti ter potrebe po preprečevanju negativnih učinkov okolju škodljivih subvencij in nepotrebnega izkrivljanja trga, vključno s presežnimi zmogljivostmi.

Predlog spremembe    84

Predlog uredbe

Člen 21 – odstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  Regionalni operativni centri, vzpostavljeni na podlagi člena 32, letno izračunajo največjo vstopno zmogljivost, ki je na razpolago za udeležbo tuje zmogljivosti, pri čemer se upošteva obseg pričakovane razpoložljivosti interkonekcije in verjetno hkratno preobremenitev sistemov, in sicer med sistemom, kjer se mehanizem uporablja, in sistemom, kjer se nahaja tuja zmogljivost. Izračun je potreben za vsako mejo trgovalnega območja.

6.  Kadar se uporabljajo mehanizmi zmogljivosti, operaterji prenosnih sistemov pomagajo ustreznim regulativnim organom pri izračunu največje vstopne zmogljivosti, ki je na razpolago za udeležbo tuje zmogljivosti, pri čemer se upošteva obseg pričakovane razpoložljivosti interkonekcije in verjetno hkratno preobremenitev sistemov, in sicer med sistemom, kjer se mehanizem uporablja, in sistemom, kjer se nahaja tuja zmogljivost. Izračun je potreben za vsako mejo trgovalnega območja.

Predlog spremembe    85

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za obravnavo preostalih pomislekov, ki jih ni možno rešiti z ukrepi iz člena 18(3), lahko države članice uvedejo mehanizme zmogljivosti ob upoštevanju določb iz tega člena in pravil Unije o državni pomoči.

1.  Za obravnavo preostalih pomislekov, ki jih ni možno rešiti z ukrepi iz člena 18(3), države članice pripravijo načrt z ustreznimi ukrepi za obravnavo omenjenih pomislekov, ki se bo izvajal v obdobju največ pet let.

Predlog spremembe    86

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Namen načrta iz odstavka 1 je zagotoviti zadostnost virov brez dodatne uporabe mehanizmov zmogljivosti, in sicer s pomočjo enega ali več naštetih elementov:

 

(a)  dodatna zmogljivost za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov;

 

(b)  energijska učinkovitost;

 

(c)  prilagajanje odjema;

 

(d)  shranjevanje;

 

(e)  interkonekcija.

Predlog spremembe    87

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Države članice lahko do začetka izvajanja načrta iz odstavka 1 uvedejo mehanizme zmogljivosti, če je to potrebno na podlagi ocene učinka in ob upoštevanju določb iz tega člena in pravil Unije o državni pomoči.

Predlog spremembe    88

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Kadar država članica želi uvesti mehanizem zmogljivosti, se o predlaganem mehanizmu posvetuje vsaj s sosednjimi državami članicami, s katerimi ima električno povezavo.

2.  Kadar država članica želi uvesti mehanizem zmogljivosti, se o predlaganem mehanizmu posvetuje z vsemi zainteresiranimi stranmi, tudi s sosednjimi državami članicami, s katerimi ima električno povezavo.

Predlog spremembe    89

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Mehanizmi zmogljivosti ne ustvarjajo nepotrebnih motenj na trgu in ne omejujejo čezmejnega trgovanja. Obseg zmogljivosti, uporabljene v mehanizmu, ne presega zmogljivosti, potrebne za obravnavo težave.

3.  Mehanizmi zmogljivosti ne ustvarjajo nepotrebnih motenj na trgu, zlasti z diskriminacijo obnovljivih virov energije, odvračanjem od uporabe prožne porabe in energijske učinkovitosti ali zviševanjem stroškov za porabnike. Ne omejujejo čezmejnega trgovanja. Trajanje in obseg zmogljivosti, uporabljene v mehanizmu, ne presegata tega, kar je potrebno za obravnavo težave.

Predlog spremembe    90

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Ponudniki proizvodnih zmogljivosti se izberejo na podlagi preglednih meril, vključno z merili prilagodljivosti. Z njimi naj bi v elektrarnah, ki so upravičene do uporabe mehanizmov zmogljivosti, čim bolj povečali zmožnost spreminjanja moči in zmanjšali potrebno raven stabilne proizvodnje.

Predlog spremembe    91

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Zmogljivost za proizvodnjo električne energije, za katero je končna naložbena odločitev bila sprejeta po [urad za publikacije: začetek veljavnost], je upravičena do udeležbe v mehanizmu zmogljivosti samo, če so njene emisije pod 550 g CO2/kWh. Zmogljivost za proizvodnjo električne energije z emisijami 550 g CO2/kWh ali več se pet let od začetka veljavnosti te uredbe ne uporabi v mehanizmih zmogljivosti5.

4.  Zmogljivost za proizvodnjo električne energije, za katero je bila končna naložbena odločitev sprejeta po [urad za publikacije: začetek veljavnosti], je upravičena do udeležbe v mehanizmu zmogljivosti samo, če so njene emisije pod 550 g CO2/kWh. Zmogljivost za proizvodnjo električne energije z emisijami 550 g CO2/kWh ali več se v mehanizmih zmogljivosti ne uporabi dve leti od začetka veljavnosti te uredbe oziroma pet let za obrate, ki sodijo v strateško rezervo.

Predlog spremembe    92

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Faktor emisij CO2 za obrat za proizvodnjo električne energije se določi na osnovi neto izkoristka pri nazivni zmogljivosti pod pogoji ISO.

Predlog spremembe    93

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Kjer evropska ocena zadostnosti virov ne odkrije težave v zvezi z zadostnostjo virov, države članice ne uporabijo mehanizmov zmogljivosti.

5.  Kadar želi država članica uvesti mehanizem zmogljivosti, mora pojasniti njegovo skladnost z evropsko oceno zadostnosti virov, zlasti glede utemeljitve, obsega, začetka in konca ter večletnega izvajanja.

Predlog spremembe    94

Predlog uredbe

Člen 23 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Države članice pri oblikovanju mehanizmov zmogljivosti vključijo klavzulo o izstopu, določbo, ki bo omogočala učinkovito postopno opuščanje mehanizma zmogljivosti, če bo ocena zadostnosti virov pokazala, da ni več težav v zvezi z zadostnostjo.

Predlog spremembe    95

Predlog uredbe

Člen 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 23a

 

Svetovalni odbor za zasnovo trga električne energije

 

Do ... [12 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe] se ustanovi svetovalni odbor za zasnovo trga električne energije. Sestavljen je iz priznanih visokih strokovnjakov držav članic ter ustrezne in uravnotežene skupine strokovnjakov iz energetskega sektorja, vključno z javnimi službami, vlagatelji, ponudniki tehnologije, omrežnimi operaterji, skupinami za varstvo podnebja, predstavniki odjemalcev in predstavniki lokalnih energetskih skupnosti.

 

Svetovalni odbor Komisiji zagotavlja strokovno znanje in vpogled, in ji tako svetuje in pomaga pri pripravi prihodnjih političnih pobud v zvezi z zasnovo evropskega energetskega trga. To naredi z izdajanjem mnenj, priporočil ali poročil, kadar je to primerno.

 

Komisija v 24 mesecih po ustanovitvi svetovalnega odbora oblikuje sklepe iz razprave in jih zapiše v sporočilu, v katerem določi strateške prednostne naloge za evropski trg električne energije, ki bo zmožen spodbosti potrebne naložbe za trajnosten, zanesljiv in cenovno dostopen energetski prehod.

Obrazložitev

EU je na poti k energetskemu sistemu, ki bo proizvajal energijo z nizkimi mejnimi stroški, a bodo zanj potrebne visoke začetne naložbe. Sedanji trg električne energije, ki vložek povrne samo z mejnimi stroški, te spremembe ne odraža. Tržno plačilo še vedno ostaja izziv. Za spremembo temeljnih načel o tem, kako naj bi EU proizvajala in uporabljala energijo in kako naj bi se usmerila proti nizkoogljični prihodnosti, bo potreben temeljit razmislek o zasnovi energetskega trga.

Predlog spremembe    96

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice, ki [urad za publikacije: začetek veljavnosti te uredbe] uporabljajo mehanizme zmogljivosti, svoje mehanizme prilagodijo členom 18, 21 in 23 te uredbe.

Države članice, ki [urad za publikacije: začetek veljavnosti te uredbe] uporabljajo mehanizme zmogljivosti, svoje mehanizme do ... [dve leti po začetku veljavnosti te uredbe] prilagodijo členom 18, 21 in 23 te uredbe.

Obrazložitev

Predlog spremembe je v skladu s ciljem oblikovanja notranjega (grosističnega) trga z električno energijo v Evropi, za kar je potrebna enotna zasnova nacionalnih trgov.

Predlog spremembe    97

Predlog uredbe

Člen 24 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Državam članicam in regijam, ki se neodvisno od harmoniziranih pravil o mehanizmih zmogljivosti ali pa prav zaradi njih odločijo za dejavno postopno opuščanje proizvodnje električne energije na premog, se omogoči dolgoročni okvir za pravičen prehod na trajnosten in prožen elektroenergetski sistem. Z vodenim in načrtovanim opuščanjem zmogljivosti na premog bi pripomogli k boljšemu delovanju elektroenergetskega sistema, pa tudi k uresničevanju podnebnih in okoljskih ciljev Unije, na primer glede emisij CO2 in čistega zraka.

Obrazložitev

Razogljičenje mora biti vključujoče, pravično in v soglasju z vsemi deležniki ter mora upoštevati družbene, gospodarske in okoljske vplive ter tudi trajnostne delovne možnosti, zlasti kadar je postopno odpravljanje virov ogljikovega dioksida povezano z opuščanjem rudarskih dejavnosti. Kmalu naj bi se začel pripravljalni ukrep za vzpostavitev platforme za dialog o premogu, v okviru katere bi razpravljali o vidikih upravljanja, pravičnega prehoda in razgradnje, in predpisi EU za trg električne energije bi morali biti v skladu s temi dejavnostmi.

Predlog spremembe    98

Predlog uredbe

Člen 25 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Pri izvajanju svojih funkcij v skladu s pravom EU ENTSO za električno energijo deluje v evropsko dobro in neodvisno od posameznih nacionalnih interesov ali nacionalnih interesov operaterjev prenosnih sistemov ter prispeva k učinkovitemu in trajnostnemu doseganju ciljev iz okvira podnebne in energetske politike za obdobje od 2020 do 2030, zlasti s prispevanjem k učinkoviti vključitvi električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov, in k izboljšanju energijske učinkovitosti.

2.  Pri izvajanju svojih funkcij v skladu s pravom EU ENTSO za električno energijo deluje v evropsko dobro in neodvisno od posameznih nacionalnih interesov ali nacionalnih interesov operaterjev prenosnih sistemov ter prispeva k učinkovitemu in trajnostnemu doseganju ciljev iz okvira podnebne in energetske politike za obdobje od 2020 do 2030, zlasti s prispevanjem k učinkoviti vključitvi električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov v kombinaciji s shranjevanjem energije in prilagajanjem odjema, in k izboljšanju energijske učinkovitosti.

Predlog spremembe    99

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Vsi operaterji prenosnih sistemov do [urad za publikacije: dvanajst mesecev po začetku veljavnosti] vzpostavijo regionalne operativne centre v skladu z merili iz tega poglavja. Regionalni operativni centri se vzpostavijo na ozemlju ene izmed držav članic regije, kjer bo deloval.

1.  Vsi operaterji prenosnih sistemov do ... [urad za publikacije: dvanajst mesecev po začetku veljavnosti] predložijo regulativnim organom sistemske operativne regije v pregled predlog za vzpostavitev regionalnih koordinacijskih centrov v skladu z merili iz tega poglavja.

 

Predlog vsebuje naslednje informacije:

 

(a)  državo članico, v kateri naj bi bil regionalni koordinacijski center;

 

(b)  organizacijsko, finančno in obratovalno ureditev, potrebno za zagotovitev učinkovitega, sigurnega in zanesljivega obratovanja interkonekcijskega prenosnega sistema;

 

(c)  načrt za izvedbo za začetek obratovanja regionalnih koordinacijskih centrov;

 

(d)  statute in poslovnike regionalnih koordinacijskih centrov;

 

(e)  opis skupnih postopkov v skladu s členom 35;

 

(f)  opis ureditev v zvezi z odgovornostjo regionalnih koordinacijskih centrov v skladu s členom 44.

Predlog spremembe    100

Predlog uredbe

Člen 32 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Za učinkovito obratovanje prenosnega sistema je odgovoren vsak operater prenosnega sistema v skladu s členom 44.

Predlog spremembe    101

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  usklajevanje in optimizacijo ponovne vzpostavitve na regionalni ravni;

črtano

Predlog spremembe    102

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  analizo in poročanje po obratovanju in po motnjah;

črtano

Predlog spremembe    103

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  regionalno določanje obsega rezervne zmogljivosti;

črtano

Obrazložitev

Vezano na predlog spremembe k členu 5(7). Javno naročanje in določanje obsega rezervnih zmogljivosti sta tesno povezana z značilnostmi sistema in letnim časom, s tem pa tudi z zanesljivostjo oskrbe. Ker so nacionalni operaterji prenosnih sistemov odgovorni za zanesljivo oskrbo, bi bilo treba tudi ohraniti njihovo pravico, da po svoji presoji poskrbijo za zadostne zmogljivosti izravnave in rezerve.

Predlog spremembe    104

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  olajšanje regionalne nabave zmogljivosti za izravnavo;

črtano

Obrazložitev

Vezano na predlog spremembe k členu 5(8). Javno naročanje in določanje obsega rezervnih zmogljivosti sta tesno povezana z značilnostmi sistema in letnim časom, s tem pa tudi z zanesljivostjo oskrbe. Ker so nacionalni operaterji prenosnih sistemov odgovorni za zanesljivo oskrbo, bi bilo treba tudi ohraniti njihovo pravico, da poskrbijo za zmogljivosti izravnave in rezerve.

Predlog spremembe    105

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  regionalne napovedi zadostnosti sistema za teden vnaprej do znotraj dneva in priprava ukrepov za zmanjšanje tveganj;

(i)  regionalne napovedi zadostnosti sistema za teden vnaprej do znotraj dneva;

Predlog spremembe    106

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  optimizacijo mehanizmov nadomestil med operaterji prenosnih sistemov;

črtano

Predlog spremembe    107

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(l)  usposabljanje in certificiranje;

črtano

Predlog spremembe    108

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – točka m

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(m)  opredelitev regionalnih kriznih scenarijev v skladu s členom 6(1) [uredba o pripravljenosti na tveganja, kot je predlagana s COM(2016) 862], če to nalogo prenese ENTSO za električno energijo;

črtano

Predlog spremembe    109

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(n)  pripravo in izvedbo letnih simulacij kriznih razmer v sodelovanju s pristojnimi organi v skladu s členom 12(3) [uredba o pripravljenosti na tveganja, kot je predlagana s COM(2016) 862];

črtano

Predlog spremembe    110

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(o)  naloge v zvezi z opredelitvijo regionalnih kriznih scenarijev, če so prenesene na regionalne operativne centre v skladu s členom 6(1) [uredba o pripravljenosti na tveganja, kot je predlagana s COM(2016) 862] in v obsegu, v katerem so prenesene nanje;

črtano

Predlog spremembe    111

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – točka p

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(p)  naloge v zvezi s sezonskimi napovedmi zadostnosti, če so prenesene na regionalne operativne centre v skladu s členom 9(2) [uredba o pripravljenosti na tveganja, kot je predlagana s COM(2016) 862] in v obsegu, v katerem so prenesene nanje;

črtano

Predlog spremembe    112

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 1 – točka q

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(q)  izračun največje vstopne zmogljivosti, ki je na razpolago za udeležbo tuje zmogljivosti v mehanizmih zmogljivosti v skladu s členom 21(6).

črtano

Predlog spremembe    113

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija lahko regionalnim operativnim centrom doda druge funkcije, ki ne vključujejo pristojnosti za sprejemanje odločitev, v skladu s poglavjem VII te uredbe.

2.  Vsak regionalni koordinacijski center si prizadeva za razvoj naslednjih funkcij:

 

(a)  usklajevanje in optimizacijo ponovne vzpostavitve na regionalni ravni;

 

(b)  analizo in poročanje po obratovanju in po motnjah;

 

(c)  omogočanje regionalnega določanja obsega rezervne zmogljivosti;

 

(d)  olajšanje regionalne nabave zmogljivosti za izravnavo;

 

(e)  optimizacijo mehanizmov nadomestil med operaterji prenosnih sistemov;

 

(f)  usposabljanje in certificiranje;

 

(g)  opredelitev regionalnih kriznih scenarijev v skladu s členom [6(1)] Uredbe (EU) .../... [uredba o pripravljenosti na tveganja, COM(2016)0862], če to nalogo prenese ENTSO za električno energijo;

 

(h)  naloge v zvezi z opredelitvijo regionalnih kriznih scenarijev, če so prenesene na regionalne koordinacijske centre v skladu s členom [6(1)] Uredbe (EU) .../... [uredba o pripravljenosti na tveganja, COM(2016)0862] in v obsegu, v katerem so prenesene nanje;

 

(i)  naloge v zvezi s sezonskimi napovedmi zadostnosti, če so prenesene na regionalne operativne centre v skladu s členom [9(2)] Uredbe (EU) .../... [uredba o pripravljenosti na tveganja, COM(2016)0862] in v obsegu, v katerem so prenesene nanje;

Predlog spremembe    114

Predlog uredbe

Člen 34 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Regionalni operativni centri operaterjem prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji zagotovijo vse potrebne informacije za izvajanje odločitev in priporočil, ki jih predlagajo regionalni operativni centri.

4.  Regionalni koordinacijski centri operaterjem prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji zagotovijo vse informacije, ki jih ti potrebujejo za opravljanje svojih nalog.

Predlog spremembe    115

Predlog uredbe

Člen 35 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sodelovanje znotraj regionalnih operativnih centrov

Sodelovanje znotraj regionalnih operativnih centrov koordiniranega sigurnega obratovanja in med njimi

Predlog spremembe    116

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Dnevno delovanje regionalnih operativnih centrov se upravlja s skupnim odločanjem. Postopek skupnega odločanja temelji na:

1.  Dnevno usklajevanje znotraj regionalnega koordiniranega sigurnega obratovanja se upravlja s procesom skupnega odločanja, ki temelji na:

Predlog spremembe    117

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  postopku za sprejemanje odločitev in priporočil v skladu s členom 38;

(c)  postopku za sprejemanje odločitev operaterjev prenosnih sistemov, ob upoštevanju predlogov regijskih koordinatorjev sigurnega obratovanja;

Predlog spremembe    118

Predlog uredbe

Člen 35 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  postopku za revizijo odločitev in priporočil, ki jih sprejmejo regionalni operativni centri, v skladu s členom 39.

(d)  postopku za revizijo priporočil, ki jih izdajo regijski koordinatorji sigurnega obratovanja, v skladu s členom 39.

Predlog spremembe    119

Predlog uredbe

Člen 37 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 37a

 

Preglednost

 

1.  Regionalni operativni centri organizirajo postopek za udeležbo deležnikov in organizirajo redna srečanja z deležniki, da bi razpravljali o zadevah v zvezi z učinkovitim, varnim in zanesljivim delovanjem povezanega sistema, pa tudi opredelili pomanjkljivosti in predlagali izboljšave.

 

2.  ENTSO za električno energijo in regionalni operativni centri v odnosu do deležnikov in širše javnosti delujejo popolnoma pregledno. Vsa ustrezna dokumentacija se objavi na spletnem mestu ustreznega regionalnega operativnega centra. Ta odstavek velja za predloge, obrazložitve in sklepe, sprejete na podlagi členov 32 in 33, člena 35(a) in člena 38 te uredbe.

Obrazložitev

O regionalnih operativnih centrih bodo v pristojnem odboru obsežno razpravljali. Z vidika odbora ENVI pa so ključne določbe o preglednosti in udeležbi. Zato je ta člen logično nadaljevanje prejšnjih določb o regionalnih operativnih centrih.

Predlog spremembe    120

Predlog uredbe

Člen 38 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Sprejemanje odločitev in priporočil

Sprejemanje priporočil

Predlog spremembe    121

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Regionalni operativni centri razvijejo postopek za sprejemanje odločitev in priporočil.

1.  Operaterji prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji razvijejo postopek za sprejemanje in revizijo priporočil, ki jih predlagajo regionalni koordinacijski centri v skladu z merili iz odstavkov 2 in 3.

Predlog spremembe    122

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Regionalni operativni centri sprejmejo zavezujoče odločitve, naslovljene na operaterje prenosnih sistemov, in sicer v zvezi s funkcijami iz točk (a), (b), (g) in (q) člena 34(1). Operaterji prenosnih sistemov izvajajo zavezujoče odločitve, ki jih sprejmejo regionalni operativni centri, razen ko bi negativno vplivale na varnost sistema.

2.  Regionalni koordinacijski centri so pristojni za sprejemanje odločitev, naslovljenih na operaterje prenosnih sistemov, in sicer v zvezi s funkcijami iz točk (a), (b), (g) in (q) člena 34(1).

Predlog spremembe    123

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Kadar se operater prenosnega sistema odloči, da priporočila, ki ga izda regionalni koordinacijski center, ne bo upošteval, predloži regionalnemu koordinacijskemu centru in drugim operaterjem prenosnih sistemov v sistemski operativni regiji podrobno utemeljitev.

Predlog spremembe    124

Predlog uredbe

Člen 38 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Regionalni operativni centri sprejmejo priporočila, naslovljena na operaterje prenosnih sistemov, in sicer v zvezi s funkcijami iz točk (c) do (f) in (h) do (p) člena 34(1).

3.  Kar zadeva priporočila za funkcije iz točk (a) in (b) člena 34(1), jih operaterji prenosnih sistemov ne upoštevajo le v primerih, ko bi to negativno vplivalo na varnost sistema.

Predlog spremembe    125

Predlog uredbe

Člen 39 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Regionalni operativni centri razvijejo postopek za revizijo odločitev in priporočil.

1.  Regionalni koordinacijski centri in operaterji prenosnih sistemov skupaj razvijejo postopek za revizijo priporočil.

Predlog spremembe    126

Predlog uredbe

Člen 40 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vodstveni odbor regionalnih operativnih centrov

Vodstveni odbor regijskih koordinatorjev sigurnega obratovanja

Predlog spremembe    127

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Regionalni operativni centri oblikujejo vodstveni odbor zaradi sprejemanja ukrepov v zvezi z njihovim upravljanjem in spremljanjem njihove učinkovitosti.

1.  Regijski koordinatorji sigurnega obratovanja oblikujejo vodstveni odbor zaradi sprejemanja ukrepov v zvezi z njihovim upravljanjem in spremljanjem njihove učinkovitosti.

Predlog spremembe    128

Predlog uredbe

Člen 40 – odstavek 3 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  pripravo in potrditev statutov in poslovnikov regionalnih operativnih centrov;

(a)  pripravo in potrditev statutov in poslovnikov regijskih koordinatorjev sigurnega obratovanja;

Predlog spremembe    129

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Regionalni operativni centri vzpostavijo in upravljajo z organizacijo v skladu s strukturo, ki podpira zaščito njihovih funkcij. Organizacijska struktura določa:

1.  Operaterji prenosnih sistemov v posamezni sistemski operativni regiji vzpostavijo organizacijsko strukturo regionalnih koordinacijskih centrov. Organizacijska struktura določa:

Predlog spremembe    130

Predlog uredbe

Člen 41 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Regionalni operativni centri lahko vzpostavijo regionalna predstavništva za obravnavo lokalnih posebnosti ali podporne operativne centre za učinkovito in zanesljivo izvajanje svojih funkcij.

2.  Regijski koordinatorji sigurnega obratovanja lahko vzpostavijo regionalna predstavništva za obravnavo lokalnih posebnosti ali podporne regijske koordinatorje sigurnega obratovanja za učinkovito in zanesljivo izvajanje svojih funkcij.

Predlog spremembe    131

Predlog uredbe

Člen 42 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Regionalni operativni centri imajo na razpolago vse človeške, tehnične, fizične in finančne vire, potrebne za izpolnjevanje svojih obveznosti iz te uredbe in opravljanje svojih funkcij.

Regijski koordinatorji sigurnega obratovanja imajo na razpolago vse človeške, tehnične, fizične in finančne vire, potrebne za izpolnjevanje svojih obveznosti iz te uredbe in neodvisno in nepristransko opravljanje svojih funkcij.

Predlog spremembe    132

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Regionalni operativni centri vzpostavijo postopek za neprekinjeno spremljanje vsaj:

1.  Regijski koordinatorji sigurnega obratovanja vzpostavijo postopek za neprekinjeno spremljanje vsaj:

Predlog spremembe    133

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  izdanih odločitev in priporočil ter doseženega izida;

(b)  odločitev operaterjev prenosnih sistemov, v katerih niso upoštevali priporočil, ki so jih izdali regionalni centri za sodelovanje;

Predlog spremembe    134

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Regionalni operativni centri Agenciji in regulativnim organom sistemske operativne regije vsaj letno posredujejo podatke, ki izvirajo iz njihovega neprekinjenega spremljanja.

2.  Regionalni operativni centri Agenciji in regulativnim organom sistemske operativne regije vsaj letno posredujejo podatke, ki izvirajo iz njihovega neprekinjenega spremljanja. Regionalni koordinacijski centri objavijo letno poročilo, v katerem pojasnijo, kako so izvajali priporočila. V tem poročilu so navedeni primeri, ko so se operaterji oddaljili od priporočil, in njihova pojasnila.

Predlog spremembe    135

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Regionalni operativni centri na pregleden način ugotovijo svoje stroške in o njih poročajo Agenciji ter regulativnim organom sistemske operativne regije.

3.  Regijski koordinatorji sigurnega obratovanja na pregleden način ugotovijo svoje stroške in o njih poročajo Agenciji ter regulativnim organom regije koordiniranega sigurnega obratovanja.

Predlog spremembe    136

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Regionalni operativni centri ENTSO za električno energijo, Agenciji, regulativnim organom sistemske operativne regije in usklajevalni skupini za električno energijo, ustanovljeni na podlagi člena 1 Sklepa Komisije 2012/C 353/02, predložijo letno poročilo o svoji učinkovitosti37.

4.  Regijski koordinatorji sigurnega obratovanja ENTSO za električno energijo, Agenciji, regulativnim organom regije koordiniranega sigurnega obratovanja in usklajevalni skupini za električno energijo, ustanovljeni na podlagi člena 1 Sklepa Komisije 2012/C 353/02, predložijo letno poročilo o svoji učinkovitosti37.

_________________

_________________

37. Sklep Komisije z dne 15. novembra 2012 o ustanovitvi usklajevalne skupine za električno energijo (UL C 353, 17.11.2012, str. 2).

37. Sklep Komisije z dne 15. novembra 2012 o ustanovitvi usklajevalne skupine za električno energijo (UL C 353, 17.11.2012, str. 2).

Predlog spremembe    137

Predlog uredbe

Člen 43 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Regionalni operativni centri o pomanjkljivostih, odkritih med postopkom spremljanja iz odstavka 1, poročajo ENTSO za električno energijo, regulativnim organom sistemske operativne regije, Agenciji in pristojnim organom držav članic, odgovornim za preprečevanje in obvladovanje kriznih razmer.

5.  Regijski koordinatorji sigurnega obratovanja o pomanjkljivostih, odkritih med postopkom spremljanja iz odstavka 1, poročajo ENTSO za električno energijo, regulativnim organom regije koordiniranega sigurnega obratovanja, Agenciji in pristojnim organom držav članic, odgovornim za preprečevanje in obvladovanje kriznih razmer.

Predlog spremembe    138

Predlog uredbe

Člen 44 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Regionalni operativni centri storijo vse potrebno za kritje pravne odgovornosti v zvezi z izvajanjem svojih nalog, zlasti ko sprejemajo odločitve, ki so za operaterje prenosnih sistemov zavezujoče. Metoda, uporabljena za zagotavljanje kritja, upošteva pravni status regionalnega operativnega centra in raven razpoložljivega komercialnega zavarovanja.

Operaterji prenosnih sistemov v posamezni sistemski regiji v predlog za ustanovitev regionalnih koordinacijskih centrov v skladu s členom 32 vključijo ureditev za kritje odgovornosti v zvezi z izvajanjem njihovih nalog. Metoda, uporabljena za zagotavljanje kritja, upošteva pravni status regionalnega koordinacijskega centra in raven razpoložljivega komercialnega zavarovanja.

Predlog spremembe    139

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Operaterji distribucijskih sistemov, ki niso del vertikalno integriranega podjetja ali so ločeni v skladu z določbami 35 [prenovitev Direktive 2009/72/ES, kot je predlagana s COM(2016) 864/2], sodelujejo na ravni Unije v okviru evropskega telesa za operaterje distribucijskih sistemov (v nadaljevanju: telo EU ODS), da spodbujajo dokončanje in delovanje notranjega trga električne energije ter spodbujajo optimalno upravljanje in usklajeno obratovanje distribucijskih in prenosnih sistemov. Operaterji distribucijskih sistemov, ki želijo biti udeleženi v telesu EU ODS, postanejo registrirani člani telesa.

Vsi operaterji distribucijskih sistemov na ravni Unije sodelujejo v okviru evropskega telesa za operaterje distribucijskih sistemov (v nadaljevanju: telo EU ODS), da spodbujajo dokončanje in delovanje notranjega trga električne energije in plina, s čimer se spodbuja razvoj trajnostnega, decentraliziranega in bolj povezanega energetskega sistema, ter spodbujajo optimalno upravljanje in usklajeno obratovanje distribucijskih in prenosnih sistemov. Operaterji distribucijskih sistemov in njihova predstavniška združenja na ravni Unije, ki želijo biti udeleženi v telesu EU ODS, postanejo registrirani člani telesa. Statusi zagotovijo, da proces odločanja upošteva regionalne razlike distribucijskih omrežij.

Obrazložitev

Distribucijska omrežja se po Evropi zelo razlikujejo: od napetosti, topologije, naravnega profila območij do potrošniških navad uporabnikov. Te posebnosti je treba upoštevati pri delovanju telesa EU ODS.

Predlog spremembe    140

Predlog uredbe

Člen 49 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pri izvajanju svojih funkcij v skladu s pravom Unije telo EU ODS deluje v interesu Unije in neodvisno od posameznih nacionalnih interesov in nacionalnih interesov operaterjev distribucijskih sistemov ter prispeva k učinkovitemu in trajnostnemu doseganju ciljev iz okvira podnebne in energetske politike za obdobje od 2020 do 2030, zlasti z odpravo ovir za vključitev električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov, in k izboljšanju energijske učinkovitosti.

Obrazložitev

Glede na naloge, dodeljene novemu telesu EU ODS (zlasti naloge v zvezi z oblikovanjem omrežnih kodeksov in najboljših praks), bi moralo to telo imeti obveznost delovati v interesu Evrope, delovati neodvisno in prispevati k doseganju energetskih in podnebnih ciljev EU. Takšna obveznost se v členu 25(2) te uredbe predlaga za ENTSO za električno energijo in bi jo bilo treba prevzeti za novo telo EU ODS, da se zagotovi doslednost.

Predlog spremembe    141

Predlog uredbe

Člen 50 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ustanovitev telesa EU ODS za električno energijo

Naloge telesa EU ODS

Predlog spremembe    142

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Operaterji distribucijskih sistemov [urad za publikacije: dvanajst mesecev po začetku veljavnosti] ob administrativni podpori Agencije predložijo Komisiji in Agenciji osnutek statuta, seznam registriranih članov, osnutek poslovnika, vključno s poslovnikom za posvetovanje z ENTSO za električno energijo in drugimi zainteresiranimi stranmi ter pravili financiranja, telesa EU ODS, ki se ustanavlja.

1.  Operaterji distribucijskih sistemov [Urad za publikacije: dvanajst mesecev po začetku veljavnosti] ob administrativni podpori Agencije predložijo Komisiji in Agenciji osnutek orisane strukture upravljanja, s katero se zagotovi pravično in uravnoteženo zastopanje interesov članov in držav članic. K temu sodi osnutek meril iz odstavka 2, seznam registriranih članov, osnutek poslovnika, vključno s poslovnikom za posvetovanje z ENTSO za električno energijo in drugimi zainteresiranimi stranmi ter pravili financiranja, telesa EU ODS, ki se ustanavlja.

Predlog spremembe    143

Predlog uredbe

Člen 50 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Agencija [Urad za publikacije: šest mesecev po začetku veljavnosti] opredeli merila za pripravo osnutkov statutov, seznama registriranih članov ter osnutka poslovnika iz odstavka 1 z namenom ohranitve neodvisnosti telesa EU ODS od njegovih članov ter zagotovitve uravnotežene zastopanosti in enakopravne obravnave vseh operaterjev distribucijskih sistemov, ki so člani. Agencija se o merilih uradno posvetuje z organizacijami, ki predstavljajo vse zainteresirane strani.

Predlog spremembe    144

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Naloge telesa EU ODS so naslednje:

1.  Glavna naloga telesa EU ODS je sodelovanje pri pripravi omrežnih kodeksov v skladu s členom 56.

 

Druge naloge lahko zajemajo izmenjavo stališč in dobrih praks glede:

Predlog spremembe    145

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  razvoj prilagajanja odjema;

(c)  razvoj prilagajanja odjema in shranjevanje energije;

Predlog spremembe    146

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  upravljanje s podatki, kibernetska varnost in varstvo podatkov;

(e)  kibernetska varnost in varstvo podatkov ter nepristranskost pri urejanju podatkov;

Predlog spremembe    147

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  sodelovanje pri pripravi omrežnih kodeksov v skladu s členom 56.

črtano

Predlog spremembe    148

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  sodeluje z ENTSO za električno energijo pri spremljanju izvajanja omrežnih kodeksov in smernic, ki so pomembni za obratovanje in načrtovanje distribucijskih omrežij ter usklajeno obratovanje prenosnih in distribucijskih omrežij in ki so sprejeti v skladu s to uredbo;

(a)  sodeluje z ENTSO za električno energijo pri preučevanju težav in oblikovanju priporočil v zvezi s spremljanjem izvajanja omrežnih kodeksov in smernic, ki so pomembni za obratovanje in načrtovanje distribucijskih omrežij ter usklajeno obratovanje prenosnih in distribucijskih omrežij in ki so sprejeti v skladu s to uredbo;

Predlog spremembe    149

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  deluje v popolni skladnosti s pravili o konkurenci.

črtano

Predlog spremembe    150

Predlog uredbe

Člen 51 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Telo EU ODS deluje ob polnem spoštovanju pravil konkurence Unije in nacionalnih pravil konkurence.

Predlog spremembe    151

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pri pripravi možnih kodeksov omrežij na podlagi člena 55 telo EU ODS v skladu s poslovnikom iz člena 50 v zgodnji fazi postopka opravi obsežno posvetovanje na odprt in pregleden način z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi, zlasti z organizacijami, ki zastopajo vse zainteresirane strani. V posvetovanje so vključeni tudi nacionalni regulativni organi in drugi nacionalni organi, podjetja, ki se ukvarjajo z dobavo in proizvodnjo električne energije, uporabniki sistema, vključno z odjemalci, operaterji distribucijskih sistemov, vključno z ustreznimi panožnimi združenji, tehničnimi organi in združenji zainteresiranih strani. Cilj posvetovanja je pridobiti mnenja in predloge vseh ustreznih strani v postopku odločanja.

1.  Pri pripravi možnih kodeksov omrežij na podlagi člena 55 telo EU ODS v skladu s poslovnikom iz člena 50 v zgodnji fazi postopka opravi obsežno posvetovanje na odprt in pregleden način z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi, zlasti z organizacijami, ki zastopajo vse zainteresirane strani. V posvetovanje so vključeni tudi nacionalni regulativni organi in drugi nacionalni organi, podjetja, ki se ukvarjajo z dobavo in proizvodnjo električne energije, uporabniki sistema, vključno z odjemalci, tehničnimi organi in združenji zainteresiranih strani. Cilj posvetovanja je pridobiti mnenja in predloge vseh ustreznih strani v postopku odločanja.

Obrazložitev

Vsi operaterji distribucijskih sistemov bi morali biti neposredno vključeni v telo EU ODS in jih tu ne bi smeli navajati kot zainteresirane tretje strani.

Predlog spremembe    152

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Agencija spremlja izvajanje nalog, dodeljenih EU ODS v skladu s členom 51, in zagotovi spoštovanje obveznosti na podlagi te uredbe in druge ustrezne zakonodaje Unije, zlasti kar zadeva neodvisnost telesa EU ODS in zahtevo, da se zagotovi uravnotežena zastopanost vseh upravljavcev distribucijskih omrežij po vsej Uniji. Rezultate spremljanja vključi v svoje letno poročilo v skladu s členom 16 Uredbe (EU) .../... [prenovitev Uredbe (ES) št. 713/2009, COM(2016) 863].

Obrazložitev

Agencija ACER bi morala biti uradno pooblaščena za izvajanje strogega nadzora nad telesom EU ODS. Predvsem bi morala imeti uradno nalogo, da zagotovi, da telo EU ODS izpolnjuje merila iz svojega statuta, predvsem merila za ohranjanje neodvisnosti in ustrezno zastopanje posameznih operaterjev distribucijskega sistema. Takšne spremembe pristojnosti agencije ACER bi bilo treba zapisati v prenovljeno uredbo 713/2009, kot je predlagana v COM(2016)0863.

Predlog spremembe  153

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Telo EU ODS osnutek letnega programa iz člena 51 predloži Agenciji, ki poda mnenje. Agencija v dveh mesecih od prejema dokumentov predloži ustrezno utemeljeno mnenje ter telesu EU ODS in Komisiji predloži priporočila, če meni, da osnutek letnega delovnega programa, ki ga je predložilo telo EU ODS, ne prispeva k nediskriminaciji, učinkoviti konkurenci, k učinkovitemu delovanju trga ali k optimalnemu upravljanju in usklajenemu obratovanju distribucijskih in prenosnih sistemov.

Obrazložitev

Agencija ACER bi morala biti pooblaščena, da za telo EU ODS pripravi priporočila, če ugotovi, da osnutek letnega programa EU ODS ni v skladu s pravili EU ali ni skladen s cilji na ravni EU. Takšne spremembe pristojnosti agencije ACER bi bilo treba zapisati v prenovljeno uredbo 713/2009, kot je predlagana v COM(2016)0863.

Predlog spremembe    154

Predlog uredbe

Člen 52 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Telo EU ODS preuči mnenja, izražena med posvetovanji. Pred sprejetjem predlogov kodeksov omrežij iz 55 telo EU ODS navede, kako je preučilo pripombe, ki jih je prejelo med posvetovanjem. Če pripomb ni upoštevalo, to utemelji.

3.  Pripravljalni odbor preuči mnenja, izražena med posvetovanji. Pred sprejetjem predlogov kodeksov omrežij iz 55 telo EU ODS navede, kako je preučilo pripombe, ki jih je prejelo med posvetovanjem. Če pripomb ni upoštevalo, to utemelji.

Predlog spremembe    155

Predlog uredbe

Člen 54 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija lahko ob upoštevanju pooblastil iz člena 55 in člena 57 sprejme delegirane akte. Takšni delegirani akti se lahko sprejmejo kot omrežni kodeksi na podlagi predlogov, ki jih oblikuje ENTSO za električno energijo, ali, kjer je tako odločeno s prednostnim seznamom na podlagi člena 55(2), telo EU ODS in Agencija v skladu s postopkom iz člena 55 ali kot smernice v skladu s postopkom iz člena 57.

1.  Komisija lahko ob upoštevanju pooblastil iz člena 55 in člena 57 sprejme delegirane akte. Takšni delegirani akti se lahko sprejmejo kot omrežni kodeksi na podlagi predlogov, ki jih oblikuje ENTSO za električno energijo, ali, kjer je tako odločeno s prednostnim seznamom na podlagi člena 55(2), Agencija v skladu s postopkom iz člena 55 ali kot smernice v skladu s postopkom iz člena 57.

Obrazložitev

It is not appropriate for the DSO entity to be in a privileged position to draft network codes (particularly when their subject matter relates to the operation of the distribution system),which will govern the DSOs’ own conduct, as well as the conduct of other market participants such as generators, suppliers, consumers, and aggregators. The EUDSO entity would be in a position to influence the drafting of rules and best practices that will significantly impact the deployment of renewables and demand response, which not all DSOs are supporting. This could increase the risk of network codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption. This risk is exacerbated by the fact that EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity.

Predlog spremembe    156

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija je pooblaščena za sprejetje delegiranih aktov v skladu s členom 63 glede oblikovanja omrežnih kodeksov za naslednja področja:

1.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 63 v zvezi z oblikovanjem omrežnih kodeksov za naslednja področja, pri čemer se po potrebi upoštevajo regionalne posebnosti:

Obrazložitev

Omrežni kodeksi še naprej upoštevajo regionalne posebnosti.

Predlog spremembe    157

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k)  pravila glede harmoniziranih tarifnih struktur za prenos in distribucijo, vključno z lokacijskimi signali in pravili glede nadomestil med operaterji prenosnega sistema;

(k)  pravila glede harmoniziranih tarifnih struktur za prenos, vključno z lokacijskimi signali in pravili glede nadomestil med operaterji prenosnega sistema;

Obrazložitev

Obratovanje distribucijskega sistema je zelo odvisno od območja zaradi različne topologije omrežja in vzorcev potrošnje. Zato ni priporočljiva harmonizacija njegove strukture z omrežnimi kodeksi ali smernicami. Niz načel na visoki ravni, kot določa člen 16 (Cene za dostop do omrežij), zadostuje za zagotavljanje preglednosti in poštenega določanja tarif.

Predlog spremembe    158

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

9.  ENTSO za električno energijo, ali, kjer je tako določeno s prednostnim seznamom na podlagi odstavka 2, telo EU ODS skliče pripravljalni odbor za podporo pri oblikovanju omrežnega kodeksa. Pripravljalni odbor je sestavljen iz predstavnikov ENTSO za električno energijo, Agencije, telesa EU ODS, kjer je ustrezno, imenovanih operaterjev trgov električne energije in omejenega števila glavnih prizadetih zainteresiranih strani. ENTSO za električno energijo ali, kjer je tako določeno s prednostnim seznamom na podlagi odstavka 2, telo EU ODS na zahtevo Komisije v skladu z odstavkom 8 oblikuje predloge omrežnih kodeksov za področja iz odstavka 1.

9.  ENTSO za električno energijo, ali, kjer je tako določeno s prednostnim seznamom na podlagi odstavka 2, telo EU ODS skliče pripravljalni odbor za podporo pri oblikovanju omrežnega kodeksa. Pripravljalni odbor je sestavljen iz predstavnikov ENTSO za električno energijo, Agencije, telesa EU ODS, kjer je ustrezno, imenovanih operaterjev trgov električne energije in predstavnikov omejenega števila glavnih prizadetih zainteresiranih strani, kot so potrošniki. ENTSO za električno energijo ali, kjer je tako določeno s prednostnim seznamom na podlagi odstavka 2, telo EU ODS na zahtevo Komisije v skladu z odstavkom 8 oblikuje predloge omrežnih kodeksov za področja iz odstavka 1.

Obrazložitev

Zagotoviti je treba, da so stališča potrošnikov ustrezno zastopana pri oblikovanju omrežnih kodeksov.

Predlog spremembe    159

Predlog uredbe

Člen 55 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

10.  Agencija revidira omrežni kodeks in zagotovi, da je v skladu z ustrezno okvirno smernico in prispeva k povezovanju trga, nediskriminaciji, učinkoviti konkurenci ter uspešnemu delovanju trga, revidirani omrežni kodeks pa predloži Komisiji v šestih mesecih od datuma prejetja predloga. V predlogu, predloženem Komisiji, Agencija upošteva mnenja vseh vpletenih strani v času priprave predloga pod vodstvom ENTSO za električno energijo ali telesa EU ODS in se formalno posvetuje z zadevnimi zainteresiranimi stranmi o različici, ki se bo predložila Komisiji.

10.  Agencija revidira omrežni kodeks in zagotovi, da je v skladu z ustrezno okvirno smernico in prispeva k povezovanju trga, nediskriminaciji, učinkoviti konkurenci ter uspešnemu delovanju trga, revidirani omrežni kodeks pa predloži Komisiji v šestih mesecih od datuma prejetja predloga. V predlogu, predloženem Komisiji, Agencija upošteva mnenja vseh vpletenih strani, predvsem strani potrošnikov, v času priprave predloga pod vodstvom ENTSO za električno energijo ali telesa EU ODS in se formalno posvetuje z zadevnimi zainteresiranimi stranmi o različici, ki se bo predložila Komisiji.

Predlog spremembe    160

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Komisija lahko sprejme zavezujoče smernice na področjih, navedenih v nadaljevanju.

1.  Komisija lahko sprejme smernice na področjih, navedenih v nadaljevanju.

Predlog spremembe    161

Predlog uredbe

Člen 57 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Smernice lahko opredelijo tudi ustrezna pravila v zvezi s cenami za proizvajalce, shranjevanje energije in odjemalce (obremenitev) po nacionalnih prenosnih in distribucijskih tarifnih sistemih ter povezovalnih režimih, vključno z vplivom mehanizma medsebojnih nadomestil operaterjev prenosnih sistemov na nacionalni sistem omrežnin in vzpostavitvijo ustreznih in učinkovitih lokacijskih signalov, v skladu z načeli iz člena 16.

Smernice lahko opredelijo tudi ustrezna pravila v zvezi s cenami za proizvajalce, shranjevanje energije in odjemalce (obremenitev) po nacionalnih prenosnih tarifnih sistemih ter povezovalnih režimih, vključno z vplivom mehanizma medsebojnih nadomestil operaterjev prenosnih sistemov na nacionalni sistem omrežnin in vzpostavitvijo ustreznih in učinkovitih lokacijskih signalov, v skladu z načeli iz člena 16.

Obrazložitev

Skladno s predlogom spremembe k členu 55(1)(k). Distribucijska omrežja se po Evropi zelo razlikujejo: od napetosti, topologije, naravnega profila območij do potrošniških navad uporabnikov. Zato je treba strukturo tarif za distribucijo prilagoditi, za kar so najbolje opremljeni nacionalni regulativni organi.

Predlog spremembe    162

Predlog uredbe

Priloga I – del 5 – točka 5.1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.1.  Regionalni operativni centri so opremljeni s sistemi za nadzor in zbiranje podatkov blizu realnega časa, pri čemer je zaznavnost opredeljena z uporabo zgornje meje iz točke 4.1.

črtano

POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Notranji trg električne energije (prenovitev)

Referenčni dokumenti

COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

6.7.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Ivo Belet

6.7.2017

Datum sprejetja

21.11.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

52

9

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Martin Häusling, Esther Herranz García, Rupert Matthews, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica

Namestniki (člen 200(2) Poslovnika), navzoči pri končnem glasovanju

Maria Noichl

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

52

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jo Leinen, Susanne Melior, Maria Noichl, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

9

-

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha

ENF

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

NI

Zoltán Balczó

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Notranji trg električne energije (prenovitev)

Referenčni dokumenti

COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)

Datum predložitve EP

30.11.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ECON

1.3.2017

ENVI

6.7.2017

IMCO

1.3.2017

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ECON

31.1.2017

IMCO

25.1.2017

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Krišjānis Kariņš

25.1.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

25.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Datum sprejetja

21.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

44

11

9

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jan Keller, Stanisław Ożóg

Datum predložitve

27.2.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

44

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Nadine Morano, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

11

-

ECR

Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Stanisław Ożóg

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

NI

Janusz Korwin-Mikke

PPE

Angelika Niebler

S&D

Adam Gierek, Edouard Martin

9

0

ECR

Ashley Fox, Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

PPE

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 16. marec 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov