Förfarande : 2016/0379(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0042/2018

Ingivna texter :

A8-0042/2018

Debatter :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 7.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0227

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1493kWORD 251k
27.2.2018
PE 597.757v02-00 A8-0042/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el (omarbetning)

(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Krišjānis Kariņš

(Omarbetning – artikel 104 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el (omarbetning)

(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0861),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 194.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0492/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverade yttrandena från den tjeckiska deputeradekammaren, den tyska förbundsdagen, det tyska förbundsrådet, det spanska parlamentet, den franska senaten, det ungerska parlamentet, det österrikiska förbundsrådet, den polska sejmen, den polska senaten, den rumänska deputeradekammaren, den rumänska senaten som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(1),

–  med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den 31 maj 2017(2),

–  med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 13 juli 2017(3),

–  med beaktande av artiklarna 104 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0042/2018), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionens förslag inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Gårdagens elkunder var helt passiva och köpte ofta el till reglerade priser som inte hade något direkt samband med marknaden. I framtiden måste kunderna få möjlighet att fullt ut delta på marknaden, med samma villkor som andra marknadsaktörer. För att integrera allt större andelar förnybar energi bör det framtida elsystemet utnyttja alla tillgängliga möjligheter till flexibilitet, särskilt efterfrågeflexibilitet och lagring. För att uppnå effektiva minskningar av koldioxidutsläpp till lägsta kostnad måste det också uppmuntra till energieffektivitet.

(5)  Gårdagens elkunder var helt passiva och köpte ofta el till reglerade priser som inte hade något direkt samband med marknaden. I framtiden måste kunderna få möjlighet att fullt ut delta på marknaden, med samma villkor som andra marknadsaktörer, och ges möjlighet att styra sin egen energikonsumtion. För att integrera allt större andelar förnybar energi bör det framtida elsystemet utnyttja alla tillgängliga möjligheter till flexibilitet, särskilt lösningar på efterfrågesidan och lagring, och digitalisering genom att integrera innovativ teknik med elsystemen. För att uppnå effektiva minskningar av koldioxidutsläpp till lägsta kostnad måste det också uppmuntra till energieffektivitet. Genomförandet av den inre energimarknaden genom en effektiv integrering av förnybar energi kan långsiktigt driva på investeringar och bidra till uppnåendet av målen för energiunionen och klimat- och energiramen för 2030.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Kortfristiga marknader kommer att förbättra likviditet och konkurrens genom att ge fler resurser möjlighet att delta fullt ut på marknaden, särskilt sådana som är mer flexibla. En effektiv bristprissättning kommer att uppmuntra marknadsaktörerna att vara tillgängliga när de behövs som mest på marknaden och säkerställa att de kan täcka sina kostnader på grossistmarknaden. Det är därför mycket viktigt att i möjligaste mån säkerställa att administrativa och implicita pristak tas bort så att bristpriserna kan stiga upp till värdet för förlorad last. När de kortfristiga marknaderna och bristprissättningen är helt integrerade i marknadsstrukturen kommer de att bidra till att andra åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten, t.ex. kapacitetsmekanismer, kan tas bort. Samtidigt bör bristprissättning utan pristak på grossistmarknaden inte äventyra möjligheten till tillförlitliga och stabila priser för slutkunderna, framför allt hushåll samt små och medelstora företag.

(10)  Kortfristiga marknader kommer att förbättra likviditet och konkurrens genom att ge fler resurser möjlighet att delta fullt ut på marknaden, särskilt sådana som är mer flexibla. En effektiv bristprissättning kommer att uppmuntra marknadsaktörerna att reagera på marknadens signaler och vara tillgängliga när de behövs som mest på marknaden och säkerställa att de kan täcka sina kostnader på grossistmarknaden. Det är därför mycket viktigt att säkerställa att administrativa och implicita pristak tas bort så att bristprissättning kan tillämpas. När de kortfristiga marknaderna och bristprissättningen är helt integrerade i marknadsstrukturen kommer de att bidra till att andra marknadssnedvridande åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten, t.ex. kapacitetsmekanismer, kan tas bort. Samtidigt bör bristprissättning utan pristak på grossistmarknaden inte äventyra möjligheten till tillförlitliga och stabila priser för slutkunderna, framför allt hushåll, små och medelstora företag och industrikunder.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  En fungerande konkurrens på den inre marknaden för el förutsätter icke-diskriminerande och transparenta avgifter för användningen av nät och de sammanlänkande ledningarna i överföringssystemet. Den tillgängliga kapaciteten för dessa förbindelser bör vara de största möjliga som är förenliga med säkerhetsstandarderna för säker nätdrift.

(12)  En fungerande konkurrens på den inre marknaden för el förutsätter icke-diskriminerande, transparenta och adekvata avgifter för användningen av nät och de sammanlänkande ledningarna i överföringssystemet. Den tillgängliga kapaciteten för dessa förbindelser bör vara de största möjliga som är förenliga med säkerhetsstandarderna för säker nätdrift.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  En robust bedömning av resurstillräckligheten för hela unionen på medellång till lång sikt bör utföras av Entso för el för att ge en objektiv grund för bedömningen av frågor som rör tillräcklighet. Hantering av resurstillräcklighetsfrågor med hjälp av kapacitetsmekanismer bör baseras på EU:s bedömning.

(26)  En robust metod för bedömningen av resurstillräckligheten för hela unionen på lång sikt bör utföras av Entso för el för att ge en objektiv grund för bedömningen av frågor som rör tillräcklighet på unionsnivå, regional nivå och medlemsstatsnivå samt elområdesnivå. Hantering av resurstillräcklighetsfrågor med hjälp av kapacitetsmekanismer bör baseras på EU:s bedömning. Kapacitetsmekanismer bör endast få införas om den bedömning av resurstillräcklighet på unionsnivå, som genomförs av Entso för el, har identifierat resurstillräcklighetsproblem eller om ett positivt beslut om genomförandeplanen har erhållits från kommissionen.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Den bedömning av resurstillräckligheten på medellång till lång sikt (från tio år framåt till ett år framåt) som fastställs i denna förordning har ett annat syfte än de säsongsbundna prognoserna (sex månader framåt) i enlighet med artikel 9 [förordningen om riskberedskap enligt förslag i COM(2016) 862]. Bedömningar på medellång till lång sikt används främst för att bedöma behovet av kapacitetsmekanismer, medan säsongsbundna prognoser används för att varna för risker som kan uppstå under de följande sex månaderna och som sannolikt kommer att leda till en avsevärd försämring av elförsörjningsläget. Regionala operativa centrum utför dessutom regionala tillräcklighetsbedömningar såsom definieras i EU-lagstiftningen om drift av elöverföringssystem. Dessa tillräcklighetsbedömningar är mycket kortsiktiga (från en vecka framåt till en dag framåt) och används i samband med driften av systemet.

(27)  Den metod för resurstillräckligheten på lång sikt (från tio år framåt till ett år framåt) som fastställs i denna förordning har ett annat syfte än de säsongsbundna prognoserna (sex månader framåt) i enlighet med artikel 9 [förordningen om riskberedskap enligt förslag i COM(2016) 862]. Bedömningar på medellång till lång sikt används främst för att identifiera resurstillräcklighetsproblem, medan säsongsbundna prognoser används för att varna för kortsiktiga risker som kan uppstå under de följande sex månaderna och som sannolikt kommer att leda till en avsevärd försämring av elförsörjningsläget. Regionala samordningscentrum utför dessutom regionala tillräcklighetsbedömningar såsom definieras i EU-lagstiftningen om drift av elöverföringssystem. Dessa tillräcklighetsbedömningar är mycket kortsiktiga (från en vecka framåt till en dag framåt) och används i samband med driften av systemet.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 28a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(28a)  Medlemsstaterna bör endast införa kapacitetsmekanismer som en sista utväg om resurstillräcklighetsproblemen inte kan åtgärdas genom att befintliga marknadssnedvridningar undanröjs. Innan medlemsstaterna inför en kapacitetsmekanism som används på elmarknaden, och således snedvrider den, bör de utvärdera om strategiska reserver skulle kunna räcka för att lösa deras resurstillräcklighetsproblem. Strategiska reserver är mindre snedvridande eftersom de bara används utanför marknaden och endast i sällsynta fall när marknader inte längre kan bestämma ett clearingpris. Strategiska reserver kan undvika finansiella konsekvenser för de marknadsaktörer som inte kan fullgöra sitt balanseringsansvar och som därför skulle medföra stora kostnader.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Detaljerade regler för att underlätta effektivt gränsöverskridande deltagande i andra kapacitetsmekanismer än sådana som gäller strategiska reserver bör fastställas. Systemansvariga för överföringssystem på båda sidor om en gräns bör underlätta för intresserade producenter som vill delta i kapacitetsmekanismer i andra medlemsstater. De bör därför beräkna den kapacitet som ger möjlighet till gränsöverskridande deltagande, möjliggöra sådant deltagande och kontrollera tillgängligheten. De nationella tillsynsmyndigheterna bör verkställa de gränsöverskridande reglerna i medlemsstaterna.

(31)  Detaljerade regler för att underlätta effektivt gränsöverskridande deltagande i andra kapacitetsmekanismer än sådana som gäller strategiska reserver bör fastställas i denna förordning. Systemansvariga för överföringssystem på båda sidor om en gräns bör underlätta intresserade producenters deltagande i kapacitetsmekanismer i andra medlemsstater. De bör därför beräkna den kapacitet som ger möjlighet till gränsöverskridande deltagande, möjliggöra sådant deltagande och kontrollera tillgängligheten. De nationella tillsynsmyndigheterna bör verkställa de gränsöverskridande reglerna i medlemsstaterna.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Regionala operativa centrum bör utföra uppgifter där regionaliseringen ger ett mervärde jämfört med om uppgifterna utförs på nationell nivå. De regionala operativa centrumens uppgifter bör omfatta de uppgifter som innehas av regionala säkerhetssamordnare samt ytterligare uppgifter avseende systemdrift, marknadsdrift och riskberedskap. Realtidsdrift av elsystemet bör inte ingå i de funktioner som innehas av regionala operativa centrum.

(35)  Regionala samordningscentrum bör utföra uppgifter där regionaliseringen ger ett mervärde jämfört med om uppgifterna utförs på nationell nivå. De regionala operativa centrumens uppgifter bör omfatta de uppgifter som innehas av regionala säkerhetssamordnare samt ytterligare uppgifter av regional betydelse. Realtidsdrift av elsystemet bör inte ingå i de funktioner som innehas av regionala samordningscentrum.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(35a)  Genom att utföra sina uppgifter ska de regionala samordningscentrumen bidra till att uppnå målen för 2030 och 2050 inom ramen för klimat- och energipolitiken.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Artikel 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  att lägga grunden för ett effektivt uppnående av målen för den europeiska energiunionen, och särskilt klimat- och energiramen för 203030, genom att med hjälp av marknadens signaler uppnå ökad flexibilitet, minskade koldioxidutsläpp och ökad innovation,

(a)  att lägga grunden för ett effektivt uppnående av målen för den europeiska energiunionen, och särskilt klimat- och energiramen för 203030, genom att med hjälp av marknadens signaler uppnå ökad flexibilitet, effektivitet, minskade koldioxidutsläpp och en större andel förnybara energikällor,

__________________

__________________

COM(2014) 015 final.

COM(2014) 015 final.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Artikel 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  att fastställa grundläggande principer för välfungerande, integrerade elmarknader, som möjliggör icke-diskriminerande marknadstillträde för alla tillhandahållare av resurser och för elkunder, ger mer inflytande till konsumenterna, möjliggör efterfrågeflexibilitet och energieffektivitet, underlättar aggregering av decentraliserad produktion och förbrukning, och bidrar till att minska koldioxidutsläppen i ekonomin genom att möjliggöra marknadsintegrering och marknadsbaserad ersättning för el som produceras från förnybara källor.

(b)  att fastställa grundläggande principer för välfungerande, gränsöverskridande, integrerade och likvida elmarknader, som möjliggör icke-diskriminerande marknadstillträde för alla tillhandahållare av resurser och för elkunder, ger mer inflytande till konsumenterna, möjliggör konkurrenskraft på den globala marknaden, efterfrågeflexibilitet, energilagring och energieffektivitet, underlättar aggregering av decentraliserad produktion och förbrukning, och bidrar till att minska koldioxidutsläppen i ekonomin genom att möjliggöra marknadsintegrering såväl som sektoriell integrering och marknadsbaserad ersättning för el som produceras från förnybara källor.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Artikel 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  att underlätta genomförandet av en väl fungerande och transparent grossistmarknad med hög nivå av elförsörjningstrygghet. Denna förordning innehåller mekanismer för att harmonisera reglerna för gränsöverskridande elhandel.

(d)  att underlätta genomförandet av en väl fungerande, likvid och transparent grossistmarknad som bidrar till en hög nivå av elförsörjningstrygghet. Denna förordning innehåller mekanismer för att harmonisera reglerna för gränsöverskridande elhandel.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  överbelastning: en situation där alla begäranden från marknadsaktörer om handel mellan två elområden inte kan tas om hand därför att de avsevärt skulle påverka de fysiska flödena genom nätelement som inte kan klara dessa flöden .

(c)  överbelastning: en situation där alla begäranden från marknadsaktörer om handel inte kan tas om hand därför att de avsevärt skulle påverka de fysiska flödena genom nätelement som inte kan klara dessa flöden.

Motivering

Enligt den ursprungliga definitionens villkor skulle överbelastning bara kunna existera mellan två elområden, vilket inte skulle spegla de förhållanden som verkligen råder i överföringssystemet, och också måste beaktas (ett typiskt exempel är fallet med DE med inre överbelastning inom ett elområde). Definitionen bör också anpassas till de definitioner som används i och riktlinjer.

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  strukturell överbelastning: överbelastning i överföringssystemet som är förutsägbar, geografiskt stabil över tiden och ofta återkommer under normala förhållanden i elkraftsystemet.

(Berör inte den svenska versionen.)  

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led u

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(u)  kapacitetsmekanism: en administrativ åtgärd för att säkerställa att önskad nivå uppnås när det gäller försörjningstryggheten, genom ersättning till resurser för att de är tillgängliga, med undantag för åtgärder som rör stödtjänster.

(u)  kapacitetsmekanism: tillfällig administrativ åtgärd som medlemsstaterna vidtar i syfte att åtgärda den förväntade resursotillräckligheten för att tillgången på el ska motsvara efterfrågan genom att erbjuda extra betalningar till kapacitetsleverantörer som verkar på elmarknaden, utöver inkomsterna från försäljning av el på marknaden, i utbyte mot att befintlig kapacitet finns tillgänglig, eller investeringar i ny kapacitet för att säkra nödvändig försörjningstrygghet.

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led v

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(v)  strategisk reserv: en kapacitetsmekanism där resurser utnyttjas endast om dagen före- och intradagsmarknaderna inte lyckats bestämma ett clearingpris, systemansvariga för överföringssystem har uttömt sina balansresurser för att upprätta en jämvikt mellan tillgång och efterfrågan, och obalanser på marknaden under de perioder där reserverna utnyttjades avräknas med hjälp av värdet för förlorad last.

(v)  strategisk reserv: en kapacitetsmekanism där resurser hålls utanför elmarknaden och utnyttjas endast om dagen före- och intradagsmarknaderna inte lyckats bestämma ett clearingpris, systemansvariga för överföringssystem har uttömt sina balansresurser för att upprätta en jämvikt mellan tillgång och efterfrågan, och obalanser på marknaden under de perioder där reserverna utnyttjades åtminstone avräknas med hjälp av tekniska prisbegränsningar eller värdet för förlorad last.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna, nationella tillsynsmyndigheter, systemansvariga för överföringssystem, systemansvariga för distributionssystem och marknadsoperatörer ska säkerställa att elmarknaderna fungerar i enlighet med följande principer:

1.  Medlemsstater, nationella tillsynsmyndigheter, systemansvariga för överföringssystem, systemansvariga för distributionssystem, marknadsoperatörer och tredje parter till vilka ansvaret har delegerats eller tilldelats ska säkerställa att elmarknaderna fungerar i enlighet med följande principer:

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Åtgärder som hindrar en prisbildning baserad på tillgång och efterfrågan eller är hämmande för utvecklingen av mer flexibel produktion, koldioxidsnål produktion eller mer flexibel efterfrågan ska undvikas.

(b)  Åtgärder som hindrar en prisbildning baserad på tillgång och efterfrågan ska undvikas.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Utveckling av mer flexibel produktion, hållbar koldioxidsnål produktion och mer flexibel efterfrågan ska främjas.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Kunderna ska kunna utnyttja marknadsmöjligheter och ökad konkurrens på slutkundsmarknaderna.

(c)  Kunderna ska kunna utnyttja marknadsmöjligheter och ökad konkurrens på slutkundsmarknaderna och ha befogenhet att delta som aktörer på energimarknaden och i energiöverföringen.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Marknadsreglerna ska stödja utfasningen av fossila bränslen i ekonomin genom att möjliggöra integrering av el från förnybara energikällor samt ge incitament till energieffektivitet.

(e)  Marknadsreglerna ska stödja utfasningen av fossila bränslen i elsystemet och följaktligen i ekonomin genom att möjliggöra integrering av el från förnybara energikällor, inklusive energilagring, samt ge incitament till energieffektivitet.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Marknadsreglerna ska tillhandahålla lämpliga incitament till investeringar i produktion, lagring, energieffektivitet och efterfrågeflexibilitet för att tillgodose marknadens behov och därmed säkerställa försörjningstryggheten.

(f)  Marknadsreglerna ska uppmuntra till fri prisbildning, så att det ges lämpliga incitament till investeringar i produktion, särskilt långsiktiga investeringar i ett hållbart elsystem där fossila bränslen fasats ut, och i lagring, energieffektivitet, efterfrågeflexibilitet, och ska underlätta rättvis konkurrens, och därmed säkerställa försörjningstryggheten.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Hinder för gränsöverskridande elflöden och gränsöverskridande transaktioner på elmarknaderna och berörda tjänstemarknader ska undvikas.

(g)  Hinder för gränsöverskridande elflöden och gränsöverskridande transaktioner på elmarknaderna och berörda tjänstemarknader ska undanröjas.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Marknadsreglerna ska sörja för regionalt samarbete där detta är effektivt.

(h)  Marknadsreglerna ska sörja för ett starkt regionalt samarbete där detta är effektivt.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja)  Elproduktionsoperatörer ska bära hela det ekonomiska och juridiska ansvaret för driften av deras tillgångar.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  Marknadsreglerna ska möjliggöra framsteg inom forskning och utveckling som kan förverkligas och utnyttjas till nytta för samhället.

(k)  Marknadsreglerna ska möjliggöra framsteg inom forskning om och utveckling av hållbara, säkra och koldioxidsnåla energikällor, energitekniker eller energisystem som kan förverkligas och utnyttjas till nytta för samhället.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l)  Marknadsreglerna ska möjliggöra en effektiv dirigering av produktionstillgångar och efterfrågeflexibilitet.

(l)  Marknadsreglerna ska möjliggöra en effektiv dirigering av produktionstillgångar, lagring och efterfrågeflexibilitet.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led m

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(m)  Marknadsreglerna ska möjliggöra inträde och utträde för elproduktions- och elhandelsföretag baserat på deras bedömning av den ekonomiska och finansiella livskraften i deras verksamhet.

(m)  Marknadsreglerna ska möjliggöra inträde och utträde för elproduktions-, energilagrings- och elhandelsföretag baserat på deras bedömning av den ekonomiska och finansiella livskraften i deras verksamhet samt effektiv konkurrens och prisbildning.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(n)  Långsiktiga möjligheter till risksäkring, vilket gör det möjligt för marknadsaktörer att risksäkra sig mot prisvolatilitet på marknadsmässiga grunder samt undanröja osäkerhet om framtida avkastning på investerat kapital ska kunna handlas på börser på ett transparent sätt, med förbehåll för konkurrensregler i EU:s fördrag.

(n)  Långsiktiga möjligheter till risksäkring, vilket gör det möjligt för marknadsaktörer att risksäkra sig mot prisvolatilitet på marknadsmässiga grunder samt minska osäkerhet om framtida avkastning på investerat kapital ska kunna handlas på börser på ett transparent sätt, med förbehåll för konkurrensregler i EU:s fördrag, samtidigt som aktuella produkter som erbjuds på börser bör utvidgas ytterligare och främjas på unionsnivå. Förändringar i regelverket ska beakta konsekvenser för såväl kortsiktiga som långsiktiga terminsmarknader och produkter.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Rättvis övergång

 

Kommissionen ska stödja medlemsstater som inför en nationell strategi för successiv minskning av installerad kolproduktion och annan produktion av fossila bränslen samt av brytningskapacitet med hjälp av alla tillgängliga medel, bland annat riktat finansiellt stöd för att möjliggöra en ”rättvis övergång” i regioner drabbade av strukturomvandlingar. Kommissionen ska bistå medlemsstaterna vid hanteringen av de sociala, kompetensrelaterade och industriella effekter som övergången till ren energi innebär.

 

Kommissionen ska ha ett nära samarbete med aktörerna i kol- och koldioxidintensiva regioner, tillhandahålla vägledning, i synnerhet om tillgång till och utnyttjande av tillgängliga fonder och program, samt ska uppmuntra utbyte av god praxis, bland annat diskussioner om industriella färdplaner och behov av omskolning.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  När en medlemsstat väljer att bevilja ett undantag i enlighet med artikel 4.2 ska den säkerställa att det ekonomiska ansvaret för obalanser uppbärs av en annan part.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Alla marknadsaktörer ska ha tillgång till balansmarknaden, antingen individuellt eller genom aggregering. Regler och produkter för balansmarknaden ska respektera behovet att ta hand om en allt större andel intermittent produktion samt ökat utnyttjande av efterfrågeflexibilitet och införande av ny teknik.

1.  Alla marknadsaktörer, inbegripet de som erbjuder el som producerats från olika förnybara energikällor och efterfrågeflexibilitet samt lagringstjänster, ska ha full tillgång till balansmarknaden, antingen individuellt eller genom aggregering. Regler och produkter för balansmarknaden ska respektera behovet att ta hand om en allt större andel intermittent produktion samt ökat utnyttjande av efterfrågeflexibilitet och införande av ny teknik.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Balanseringsmarknader ska organiseras på ett sådant sätt att man säkerställer icke-diskriminering mellan marknadsaktörerna, med hänsyn tagen till olika teknisk förmåga till produktion i intermittenta förnybara energikällor, efterfrågeflexibilitet och lagring.

2.  Balanseringsmarknader ska organiseras på ett sådant sätt att man säkerställer icke-diskriminering mellan marknadsaktörerna. All produktion, även från olika förnybara energikällor, efterfrågeflexibilitet och lagring ska ges möjlighet att delta på lika villkor på balansmarknader, med hänsyn tagen till olika teknisk förmåga.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Balansenergi ska upphandlas separat från balanskapacitet. Upphandlingsprocesserna ska vara transparenta samtidigt som konfidentialitet ska respekteras.

3.  Balansenergi ska upphandlas separat från balanskapacitet. Priset för balansenergi ska inte fastställas på förhand i ett avtal om balanskapacitet, utom i de fall där man tillämpar ett undantag i enlighet med artikel 16.6 i kommissionens förordning (EU) 2017/21951a. Upphandlingsprocesserna ska vara transparenta samtidigt som konfidentialitet ska respekteras.

 

_______________

 

1a Kommissionens förordning (EU) 2017/2195 av den 23 november 2017 om fastställande av riktlinjer för balanshållning avseende el (EUT L 312, 28.11.2017 s. 6).

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Marginalprissättning ska användas för avräkningen av balansenergi. Marknadsaktörer ska ha möjlighet att lämna bud så nära realtid som möjligt, och åtminstone efter stängningstid för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknaden i enlighet med artikel 59 i kommissionens förordning (EU) nr 2015/122234.

5.  Avräkningen av balansenergi ska baseras på marginalprissättning. På balansmarknader ska marknadsaktörer ha möjlighet att lämna bud så nära realtid som möjligt, och stängningstid för balansenergi ska inte inträffa före stängningstid för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknaden i enlighet med artikel 59 i kommissionens förordning (EU) nr 2015/122234.

__________________

__________________

34 Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (EUT L 197, 25.7.2015, s. 24).

34 Kommissionens förordning (EU) 2015/1222 av den 24 juli 2015 om fastställande av riktlinjer för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning (EUT L 197, 25.7.2015, s. 24).

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Dimensioneringen av reservkapacitet ska utföras på regional nivå i enlighet med punkt 7 i bilaga I. Regionala operativa centrum ska stödja de systemansvariga för överföringssystemen i fastställandet av den balanskapacitet som behöver upphandlas i enlighet med punkt 8 i bilaga I.

7.  Dimensioneringen av reservkapacitet ska utföras på regional nivå i enlighet med punkt 7 i bilaga I. Regionala samordningscentrum ska stödja de systemansvariga för överföringssystemen i fastställandet av den balanskapacitet som behöver upphandlas i enlighet med punkt 8 i bilaga I.

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Upphandlingen av balanskapacitet ska underlättas på regional nivå i enlighet med punkt 8 i bilaga I. Upphandlingen ska baseras på en primär marknad och organiseras på ett sådant sätt att den är icke-diskriminerande mellan marknadsaktörer som deltar i förkvalificeringsprocessen, individuellt eller genom aggregering.

8.  Upphandlingen av balanskapacitet ska utföras av de systemansvariga för överföringssystemen. Upphandlingen ska baseras på en primär marknad och organiseras på ett sådant sätt att den är icke-diskriminerande mellan marknadsaktörer som deltar i förkvalificeringsprocessen, oavsett om marknadsaktören deltar individuellt eller genom aggregering, med förbehåll för de tekniska begränsningar som nätförvaltningen medför. Reservationen av kapacitet mellan elområden för utbyte av balanskapacitet ska begränsas till 5 % av den tillgängliga kapaciteten för energiutbyte för föregående relevant kalenderår mellan de respektive elområdena.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Upphandlingen av balanskapacitet uppåt och balanskapacitet nedåt ska utföras var för sig. Upphandlingen ska avtalas högst en dag före tillhandahållandet av balanskapacitet och avtalsperioden ska vara högst en dag.

9.  Upphandlingen av balanskapacitet uppåt och balanskapacitet nedåt ska utföras var för sig. Upphandlingen av balanskapacitet ska avtalas högst en dag före tillhandahållandet av balanskapacitet och avtalsperioden ska vara högst en dag.

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Systemansvariga för överföringssystem ska offentliggöra information nära realtid om aktuell balansstatus i sina kontrollområden, obalanspriset och priset för balansenergi.

10.  Systemansvariga för överföringssystem eller tredje parter till vilka detta ansvar har delegerats av den relevanta systemansvariga för överföringssystem, medlemsstaten eller tillsynsmyndigheten ska offentliggöra information nära realtid om aktuell balansstatus i sina kontrollområden, det förväntade obalanspriset och det förväntade priset för balansenergi.

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

10a.  Medlemsstaterna ska rapportera om funktionen och transparensen hos, samt tillgången till – i synnerhet för mindre producenter – balansmarknaderna, särskilt med avseende på artikel 4, genom det rapporteringsförfarande för den inre energimarknaden som fastställs i artikel 21 i förordning .../... [Styrningen av energiunionen].

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  organiseras på ett sådant sätt att de är icke-diskriminerande,

(a)  vara icke-diskriminerande,

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Marknadsoperatörer ska ha rätt att utveckla produkter och handelsmöjligheter som passar marknadsaktörernas krav och behov och säkerställa att alla marknadsaktörer får tillgång till marknaden, individuellt eller genom aggregering. De ska respektera behovet att ta hand om en allt större andel intermittent produktion samt ökat utnyttjande av efterfrågeflexibilitet och införande av ny teknik.

3.  Marknadsoperatörer ska ha rätt att utveckla produkter och handelsmöjligheter som passar marknadsaktörernas krav och behov och säkerställa att alla marknadsaktörer får tillgång till marknaden, individuellt eller genom aggregering. De ska respektera behovet att ta hand om en allt större andel intermittent produktion och energilagring samt ökat utnyttjande av efterfrågeflexibilitet och införande av ny teknik.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Marknadsoperatörer ska ge marknadsaktörer möjlighet att handla energi så nära realtid som möjligt, och åtminstone fram till den stängningstid för kapacitetstilldelning mellan elområden på intradagsmarknaden som fastställs i enlighet med artikel 59 i förordning (EU) nr 2015/1222.

1.  Marknadsoperatörer ska ge marknadsaktörer möjlighet att handla energi så nära realtid som möjligt, och åtminstone fram till 15 minuter före realtid inom alla elområden.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Marknadsoperatörer ska ge marknadsaktörer möjlighet att handla med energi för tidsintervall som är minst lika korta som avräkningsperioden för obalanser på både dagen före- och intradagsmarknaderna.

2.  Marknadsoperatörer ska ge marknadsaktörer möjlighet att på nationella och gränsöverskridande marknader handla med energi för tidsintervall som är minst lika korta som avräkningsperioden för obalanser på både dagen före- och intradagsmarknaderna.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Marknadsoperatörer ska tillhandahålla produkter för handel på dagen före- och intradagsmarknaderna som är tillräckligt små, så att bud kan lämnas på 1 MW eller mindre, för att möjliggöra effektivt deltagande med efterfrågeflexibilitet, energilagring och småskalig förnybar energi.

3.  Marknadsoperatörer ska tillhandahålla produkter för handel på dagen före- och intradagsmarknaderna som är tillräckligt små, så att bud kan lämnas på 500 kW, för att möjliggöra effektivt deltagande med efterfrågeflexibilitet, energilagring och småskalig förnybar energi, inbegripet direkt av kunder.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Senast den 1 januari 2025 ska avräkningsperioden för obalanser vara 15 minuter i alla kontrollområden.

4.  Senast den 1 januari 2021 ska avräkningsperioden för obalanser vara 15 minuter i alla kontrollområden.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Marknadsoperatörer ska, med iakttagande av fördragets konkurrensregler, kunna utveckla terminsprodukter för risksäkring, även på lång sikt, för att ge marknadsaktörerna, särskilt ägare till produktionsanläggningar som utnyttjar förnybara energikällor, lämpliga möjligheter att skydda sig mot ekonomiska risker till följd av prisvariationer. Medlemsstaterna får inte begränsa sådan risksäkring till handel inom en medlemsstat eller ett elområde.

3.  Marknadsoperatörer ska, med iakttagande av fördragets konkurrensregler, kunna utveckla terminsprodukter för risksäkring, även på lång sikt, för att ge marknadsaktörerna, särskilt ägare till produktionsanläggningar som utnyttjar förnybara energikällor, lämpliga möjligheter att skydda sig mot ekonomiska risker till följd av prisvariationer. Medlemsstaterna får stödja sådana produkters likviditet, i synnerhet börsbaserade produkter, som redan har utvecklats, och ska tillåta handel av dessa mellan elområden.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det får inte finnas någon högsta gräns för grossistpriset på el, undantaget om den sätts till värdet för förlorad last, fastställt i enlighet med artikel 10. Det får inte finnas någon lägsta gräns för grossistpriset på el, undantaget om det sätts till ett värde på minus 2 000 EUR eller mindre och, om det uppnås eller förväntas uppnås, sätts till ett lägre värde för påföljande dag. Denna bestämmelse ska tillämpas på bland annat bud och clearingpris inom alla tidsramar och omfatta balansenergi och obalanspriser.

1.  Det får inte finnas någon högsta eller lägsta gräns för grossistpriset på el. Denna bestämmelse ska tillämpas på bland annat bud och clearingpris inom alla tidsramar och omfatta balansenergi och obalanspriser.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Genom undantag från punkt 1 och till och med den [Publikationsbyrån: två år efter ikraftträdandet] får marknadsoperatörer tillämpa gränsvärden på de maximala clearingpriserna för dagen före- och intradagstidsramarna i enlighet med artiklarna 41 och 54 i förordning (EU) nr 2015/1222. Om gränsvärdena uppnås, eller förväntas uppnås, ska de höjas för påföljande dag.

2.  Genom undantag från punkt 1 får marknadsoperatörer tillämpa tekniska gränsvärden på de maximala och minimala budgränserna för dagen före- och intradagstidsramarna i enlighet med artiklarna 41 och 54 i förordning (EU) nr 2015/1222 och för balanstidsramen i enlighet med förordning (EU) 2017/2195. Om de här tekniska gränsvärdena uppnås, eller förväntas uppnås, ska de automatiskt anpassas. De tekniska gränsvärdena för priserna ska vara tillräckligt höga för att inte handeln ska begränsas i onödan, och ska harmoniseras för det gemensamma marknadsområdet. De ska återställas till initialvärdena efter det att bristsituationen är över.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast [Publikationsbyrån: ett år efter ikraftträdandet] ska medlemsstaterna fastställa en enda uppskattning av värdet för förlorad last (VoLL, Value of Lost Load) på deras eget territorium, uttryckt i euro/MWh. Uppskattningen ska rapporteras till kommissionen och offentliggöras. Medlemsstaterna får fastställa olika värden för förlorad last för olika elområden om de har flera elområden inom sina respektive territorier. Vid fastställandet av värdet för förlorad last ska medlemsstaterna tillämpa den metod som utarbetas enligt artikel 19.5.

1.  Senast [Publikationsbyrån: ett år efter ikraftträdandet] ska medlemsstaterna fastställa en enda uppskattning av värdet för förlorad last (VoLL, Value of Lost Load) på deras eget territorium, uttryckt i euro/MWh. Uppskattningen ska rapporteras till kommissionen och offentliggöras. För gränsöverskridande elområden ska medlemsstaterna fastställa en gemensam uppskattning av värdet för förlorad last. Medlemsstaterna får fastställa olika värden för förlorad last för olika elområden om de har flera elområden inom sina respektive territorier. Vid fastställandet av värdet för förlorad last ska medlemsstaterna tillämpa den metod som utarbetas enligt artikel 19.5.

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Produktionsanläggningar som använder förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme med en installerad elproduktionskapacitet på mindre än 500 kW.

(a)  produktionsanläggningar som använder förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme med en installerad elproduktionskapacitet på mindre än 500 kW,

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Demonstrationsprojekt för innovativa teknikformer.

(b)  Produktionsanläggningar som är demonstrationsprojekt för innovativa teknikformer.

 

Medlemsstaterna får tillämpa högre gränser för lokala energisamhällen i enlighet med direktivet (EU)...[omarbetning av direktiv 2009/72/EG enligt förslag i COM(2016) 864/2].

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.   Om den totala kapaciteten hos produktionsanläggningar som omfattas av prioriterad inmatning enligt punkt 2 överstiger 15 % av den totala installerade produktionskapaciteten i en medlemsstat ska punkt 2 a tillämpas endast på tillkommande produktionsanläggningar som utnyttjar förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme med en installerad elproduktionskapacitet på mindre än 250 kW.

3.   En medlemsstat som inte vid tidpunkten för ikraftträdandet av denna förordning beviljar prioriterad inmatning för produktionsanläggningar får begära undantag från bestämmelserna i punkt 2 om man kan visa för kommissionen att samtliga följande villkor är uppfyllda:

 

(a) Det finns ingen bestämd prioriterad inmatning för andra anläggningar än dem som anges i punkt 2.

 

(b) Dess likvida intradags-, grossist- och balansmarknader är fullt tillgängliga för alla marknadsaktörer i enlighet med bestämmelserna i denna förordning.

 

(c) Dess regler för inskränkning och hantering av överbelastning är öppna för alla parter på marknaden och förenliga med bestämmelserna i denna förordning.

 

(d) Dess mål inför 2030 vad gäller förnybar energi är tillräckligt för det gemensamma uppnåendet av unionens bindande övergripande mål för andelen energi från förnybara källor, i enlighet med artikel 3.2 i [direktiv 2009/28/EG enligt förslag i COM(2016)0767], och medlemsstaten förväntas uppfylla detta mål.

 

Kommissionen ska godkänna eller avvisa en begäran om undantag inom sex månader från mottagandet av begäran. Alla undantag som beviljas ska undvika retroaktiva ändringar av anläggningar som redan omfattas av prioriterad inmatning, utan hinder av eventuella avtal mellan en medlemsstat och en anläggning på frivillig basis.

Från och med den 1 januari 2026 ska punkt 2 a tillämpas endast på produktionsanläggningar som utnyttjar förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme med en installerad elproduktionskapacitet på mindre än 250 kW eller, om tröskeln enligt den första meningen i denna punkt har nåtts, på mindre än 125 kW.

Från och med den 1 januari 2026 ska punkt 2 a tillämpas endast på produktionsanläggningar som utnyttjar förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme med en installerad elproduktionskapacitet på mindre än 250 kW.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Produktionsanläggningar som utnyttjar förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme, som har driftsatts före [Publikationsbyrån: ikraftträdandet] och som när de driftsattes var föremål för prioriterad inmatning enligt artikel 15.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU eller artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG35 ska även fortsättningsvis vara föremål för prioriterad inmatning. Prioriterad inmatning ska inte längre tillämpas från och med den dag då produktionsanläggningen är föremål för betydande ändringar, vilket ska vara fallet åtminstone när ett nytt anslutningsavtal krävs eller produktionskapaciteten ökas.

4.  Utan att det påverkar punkt 3 i denna artikel ska produktionsanläggningar som utnyttjar förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme, som har driftsatts före [Publikationsbyrån: ikraftträdandet] och som när de driftsattes var föremål för prioriterad inmatning enligt artikel 15.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU eller artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG39 även fortsättningsvis vara föremål för prioriterad inmatning. Prioriterad inmatning ska inte längre tillämpas från och med den dag då produktionsanläggningen är föremål för betydande ändringar, vilket ska vara fallet åtminstone när ett nytt anslutningsavtal krävs eller produktionskapaciteten ökas.

__________________

__________________

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De resurser som inskränks eller omdirigeras ska väljas bland de produktions- eller förbrukningsanläggningar som lämnar bud för inskränkning eller omdirigering med hjälp av marknadsbaserade mekanismer, och de ska ersättas ekonomiskt. Icke-marknadsbaserad inskränkning eller omdirigering av produktion eller efterfrågeflexibilitet får användas endast om inget marknadsbaserat alternativ finns tillgängligt, om alla tillgängliga marknadsbaserade resurser använts, eller om antalet produktions- eller förbrukningsanläggningar som är tillgängliga i området och lämpliga för tillhandahållande av tjänsten är för lågt för att säkerställa en effektiv konkurrens. Tillhandahållandet av marknadsbaserade resurser ska vara öppet för produktion oavsett teknik, för lagring och för efterfrågeflexibilitet, inklusive för operatörer som finns i andra medlemsstater, såvida detta inte är tekniskt ogenomförbart.

2.  De resurser som inskränks eller omdirigeras ska väljas bland de produktions-, energilagringsanläggningar och/eller anläggningar för efterfrågeflexibilitet som lämnar bud för inskränkning eller omdirigering med hjälp av marknadsbaserade mekanismer, och de ska ersättas ekonomiskt. Icke-marknadsbaserad inskränkning eller omdirigering av produktion eller energilagring och/eller efterfrågeflexibilitet får användas endast av driftssäkerhetsskäl och om inget marknadsbaserat alternativ finns tillgängligt, om alla tillgängliga marknadsbaserade resurser använts, eller om antalet produktions-, energilagrings- eller förbrukningsanläggningar som är tillgängliga i området och lämpliga för tillhandahållande av tjänsten är för lågt för att säkerställa en effektiv konkurrens. Tillhandahållandet av marknadsbaserade resurser ska vara öppet för produktion oavsett teknik, för lagring och för efterfrågeflexibilitet, inklusive för operatörer som finns i andra medlemsstater, såvida detta inte är tekniskt ogenomförbart.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De berörda systemansvariga ska minst en gång per år rapportera till den behöriga tillsynsmyndigheten om inskränkning eller omdirigering nedåt avseende produktionsanläggningar som använder förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme och om de åtgärder som vidtagits för att minska behovet av en sådan inskränkning eller omdirigering nedåt i framtiden. Inskränkning eller omdirigering av produktionsanläggningar som använder förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme ska vara föremål för ersättning enligt punkt 6.

3.  De berörda systemansvariga ska minst en gång per år rapportera till den behöriga tillsynsmyndigheten en rapport som ska överlämnas till byrån – om följande:

 

(a) Utvecklingsnivån och effektiviteten hos marknadsbaserade mekanismer för inskränkning eller omdirigering av produktions- och förbrukningsanläggningar.

 

(b) Skälen, volymerna i MWh och typen av genereringskälla som omfattas av inskränkning eller omdirigering nedåt.

 

(c) De åtgärder som vidtagits för att minska behovet av inskränkning eller omdirigering nedåt avseende produktionsanläggningar som använder förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme i framtiden, inklusive investeringar i digitalisering av nätinfrastrukturen och i tjänster som ökar flexibiliteten.

 

(d) Förfrågningar och avtalsarrangemang med produktionsenheter för att de ska kunna verka vid en viss elinmatningsnivå – en nödvändighet som ska motiveras av de systemansvariga – där det anges i vilken utsträckning dessa tjänster inte kan tillhandahållas av andra enheter.

 

Den behöriga tillsynsmyndigheten ska offentliggöra de uppgifter som avses i punkterna a) till d) tillsammans med rekommendationer om förbättringar vid behov.

 

Inskränkning eller omdirigering av produktionsanläggningar som använder förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme ska vara föremål för ersättning enligt punkt 6.

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Garantera överförings- och distributionsnätens förmåga att överföra el som produceras från förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme med minsta möjliga inskränkning eller omdirigering. Detta ska inte hindra att nätplaneringen tar hänsyn till begränsad inskränkning eller omdirigering om detta visar sig vara mer ekonomiskt effektivt och inte överstiger 5 % av den installerade kapaciteten som utnyttjar förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme i det aktuella nätområdet.

(a)  Garantera överförings- och distributionsnätens förmåga att överföra el som produceras från förnybara energikällor, energilagring, efterfrågeflexibilitet eller högeffektiv kraftvärme med minsta möjliga inskränkning eller omdirigering. Detta ska inte hindra att nätplaneringen tar hänsyn till begränsad inskränkning eller omdirigering om de på ett öppet sätt kan visa att det är mer ekonomiskt effektivt och inte överstiger 5 % av den installerade kapaciteten som utnyttjar förnybara energikällor, energilagring, efterfrågeflexibilitet eller högeffektiv kraftvärme i det aktuella nätområdet.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Säkerställa tillräckligt flexibla nät så att de ska kunna förvalta dem.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Produktionsanläggningar som utnyttjar förnybara energikällor ska bli föremål för omdirigering nedåt eller inskränkning endast om inga andra alternativ finns eller om andra lösningar skulle leda till oproportionerliga kostnader eller risker för nätsäkerheten.

(a)  Produktionsanläggningar som utnyttjar förnybara energikällor ska bli föremål för omdirigering nedåt eller inskränkning endast om inga andra alternativ finns eller om andra lösningar skulle leda till mycket oproportionerliga kostnader eller stora risker för nätsäkerheten.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Produktionsanläggningar som utnyttjar högeffektiv kraftvärme ska bli föremål för omdirigering nedåt eller inskränkning endast om inga andra alternativ än inskränkning eller omdirigering nedåt av produktionsanläggningar som utnyttjar förnybara energikällor finns, eller om andra lösningar skulle leda till oproportionerliga kostnader eller risker för nätsäkerheten.

(b)  El som produceras i en högeffektiv kraftvärmeprocess ska bli föremål för omdirigering nedåt eller inskränkning endast om inga andra alternativ än inskränkning eller omdirigering nedåt av produktionsanläggningar som utnyttjar förnybara energikällor finns, eller om andra lösningar skulle leda till oproportionerliga kostnader eller risker för nätsäkerheten.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om icke marknadsbaserad inskränkning eller omdirigering utnyttjas ska den vara föremål för ekonomisk ersättning från den systemansvarige som efterfrågar inskränkningen eller omdirigeringen till ägaren av den produktions- eller förbrukningsanläggning som inskränks eller omdirigeras. Ersättningen ska minst vara lika med det högsta av de följande elementen:

6.  Om icke marknadsbaserad inskränkning eller omdirigering utnyttjas ska den vara föremål för ekonomisk ersättning från den systemansvarige som efterfrågar inskränkningen eller omdirigeringen till ägaren av den produktions-, energilagrings- eller förbrukningsanläggning som inskränks eller omdirigeras. Ersättningen ska minst vara lika med det högsta av de följande elementen:

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 6 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  90 % av nettointäkterna från den försäljning av el på dagen före-marknaden som produktions- eller förbrukningsanläggningen skulle ha inbringat utan begäran om inskränkning eller omdirigering. Om ekonomiskt stöd beviljats till produktions- eller förbrukningsanläggningar, baserat på den mängd el som produceras eller förbrukas, ska uteblivet ekonomiskt stöd anses vara en del av nettointäkterna.

(b)  Nettointäkterna från den försäljning av el på dagen före-marknaden som produktions- eller förbrukningsanläggningen skulle ha inbringat utan begäran om omdirigering, inklusive uteblivet ekonomiskt stöd om ekonomiskt stöd beviljats till produktions- eller förbrukningsanläggningar, baserat på den mängd el som produceras eller förbrukas.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Elområdesgränser ska baseras på långsiktiga, strukturella överbelastningar i överföringsnätet och elområden får inte innehålla sådana överbelastningar. Elområdeskonfigurationen i unionen ska utformasett sådant sätt att ekonomisk effektivitet och möjligheter till gränsöverskridande handel maximeras samtidigt som försörjningstryggheten upprätthålls.

1.  Elområdeskonfigurationen i unionen ska utformas på ett sådant sätt att likviditeten på dagen före- och intradagsmarknaderna säkerställs, och att ekonomisk effektivitet och möjligheter till gränsöverskridande handel därmed maximeras samtidigt som försörjningstryggheten upprätthålls. Elområdesgränser ska baseras på långsiktiga, strukturella överbelastningar i överföringsnätet och elområden får inte innehålla sådana överbelastningar, såvida de inte inverkarangränsande medlemsstaters elområden eller deras inverkan begränsas av korrigerande åtgärder.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Varje elområde ska överensstämma med ett område för obalanspris.

2.  Varje elområde ska överensstämma med ett område för obalanspris, utom i de fall då ett område för obalanspris kan utgöra en del av ett elområde.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  För att garantera en optimal definition av elområden i nära sammanlänkade områden ska en översyn av elområden utföras. Denna översyn ska inbegripa analys av elområdeskonfigurationen på ett samordnat sätt, med deltagande av intressenter som påverkas, från alla medlemsstater som påverkas, genom att följa processen i enlighet med artiklarna 32–34 i förordning (EU) nr 2015/1222. Byrån ska godkänna och får begära ändringar av den metod och de antaganden som ska användas i processen för översyn av elområden, och även de alternativa elområdeskonfigurationer som övervägs.

3.  För att garantera en optimal definition av elområden i nära sammanlänkade områden ska en översyn av elområden utföras. Denna översyn ska inbegripa analys av elområdeskonfigurationen på ett samordnat sätt, med deltagande av intressenter som påverkas, från alla medlemsstater som påverkas, genom att följa processen i enlighet med artiklarna 32–34 i förordning (EU) nr 2015/1222. Nuvarande elområden ska bedömas utifrån sin förmåga att skapa en tillförlitlig marknad och säkerställa en tillräckligt flexibel produktion och belastningskapacitet som är nödvändig för att undvika flaskhalsar i nätet, balansera efterfrågan och tillgång på el och skapa långsiktig säkerhet för investeringar och nätet. Byrån ska godkänna och får begära ändringar av den metod och de antaganden som ska användas i processen för översyn av elområden, och även de alternativa elområdeskonfigurationer som övervägs. Metoden ska ta vederbörlig hänsyn till infrastrukturutvecklingsprojekt som förväntas genomföras inom de närmaste 5 åren.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  De systemansvariga för överföringssystem som deltar i översynen av elområden ska lägga fram ett förslag för kommissionen om att ändra eller behålla elområdeskonfigurationen. Kommissionen ska på grundval av detta förslag anta ett beslut om att ändra eller behålla elområdeskonfigurationen [senast sex månader efter denna förordnings ikraftträdande – datum införs av Publikationsbyrån] eller senast sex månader efter färdigställandet av den elområdeskonfiguration som inletts i enlighet med artikel 32.1 a, b eller c i förordning (EU) nr 2015/1222, beroende på vad som inträffar sist.

4.  De systemansvariga för överföringssystem som deltar i översynen av elområden ska lägga fram ett förslag för de berörda medlemsstaterna om att ändra eller behålla elområdeskonfigurationen. De berörda medlemsstaterna ska vara de som deltar i översynen enligt artikel 32.2 i förordning (EU) 2015/1222 och dem i samma kapacitetsberäkningsregion enligt förordning (EU) 2015/1222. De berörda medlemsstaterna ska på grundval av förslaget inom sex månader komma fram till ett enhälligt beslut om att ändra eller behålla elområdeskonfigurationen. Andra medlemsstater, avtalsslutande parter i energigemenskapen eller andra tredjeländer som delar samma synkrona område med någon medlemsstat får lämna synpunkter. Beslutet ska vara motiverat i enlighet med relevant unionsrätt och ska ta hänsyn till synpunkter från andra medlemsstater, avtalsslutande parter i energigemenskapen och andra tredjeländer som delar samma synkrona område med någon medlemsstat samt till de åtaganden om att åtgärda befintlig överbelastning som gjorts av de berörda medlemsstaterna. De berörda medlemsstaterna ska underrätta kommissionen och byrån om sitt beslut och om eventuella gränsöverskridande avtal som ingåtts mellan medlemsstaterna, tillsynsmyndigheterna eller de systemansvariga för överföringssystemen i syfte att uppnå konsensus. Avtal som ingåtts av de berörda medlemsstaterna ska inte avvika från de samordnade kapacitetsberäkningsprocesser som anges i artikel 14 i denna förordning och inte heller från de relevanta bestämmelserna i förordning (EU) 2015/1222.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Om de berörda medlemsstaterna inte kan komma fram till ett enhälligt beslut inom den tidsfrist som anges i punkt 4, eller om medlemsstaterna fått veta att de åtaganden på vilka tidigare enhälliga beslut grundade sig inte har fullgjorts, ska de omedelbart underrätta kommissionen.

 

Kommissionen ska inleda ett förlikningsförfarande och ska fungera som medlare mellan de berörda medlemsstaterna. I förlikningsförfarandet ska de berörda medlemsstaterna, inom sex månader efter att det inletts, fatta ett enhälligt beslut om att ändra eller behålla elområdeskonfigurationen.

 

Om de berörda medlemsstaterna i förlikningsförfarandet inte lyckas anta ett enhälligt beslut inom sex månader, ska medlemsstaten med den inre strukturella överbelastningen kunna välja att antingen ändra sitt elområde eller att upprätta en färdplan med konkreta åtgärder för hur man i tid ska komma till rätta med överbelastningen inom sitt nationella territorium. Denna medlemsstat ska omedelbart underrätta kommissionen om sitt val.

 

För de medlemsstater som väljer att ändra sina elområden ska kommissionen anta ett beslut inom sex månader efter denna anmälan, efter en grundlig utvärdering av alla de frågor som står på spel, tillsammans med en bedömning av alla tillgängliga lösningar.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Det beslut som avses i punkt 4 ska baseras på resultatet av översynen av elområden och förslaget från de systemansvariga för överföringssystemen om att behålla eller ändra elområdena. Beslutet ska motiveras, särskilt i fråga om eventuella avvikelser från resultatet av elområdesöversynen.

5.  Om den berörda medlemsstaten väljer att fastställa en detaljerad färdplan med konkreta etappmål för hur överbelastningsproblemen ska lösas, ska medlemsstaten, inom sex månader från kommissionens beslut, lägga fram en färdplan för kommissionen och andra berörda medlemsstater. Under genomförandet av färdplanen ska den berörda medlemsstaten regelbundet rapportera till kommissionen om de framsteg som görs.

 

Oberoende av de konkreta framsteg som görs inom ramen för färdplanen ska den medlemsstat som genomför en färdplan se till att den gränsöverskridande handelskapaciteten ökar varje år till riktmärket på minst 75 % som beräknas i enlighet med artikel 14.7, något som ska uppnås före utgången av 2025. Den årliga ökningen ska åstadkommas med hjälp av en linjär bana.

 

Startpunkten för denna bana ska antingen vara den tilldelade kapaciteten vid gränsen under året före antagandet av färdplanen eller genomsnittet för de tre senaste åren före antagandet av färdplanen, beroende på vilket som är högst.

 

Medlemsstaterna ska anses uppfylla bestämmelserna i artikel 14.7 om den kapacitet som görs tillgänglig för handel mellan elområdena är minst lika med värdet av den linjära utvecklingen.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  De berörda systemansvariga för överföringssystem och nationella tillsynsmyndigheter ska årligen bedöma huruvida den tillgängliga gränsöverskridande kapaciteten har nått den linjära banan eller, vid utgången av 2025, den miniminivå som anges i artikel 14.7.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b.  Vad gäller de medlemsstater för vilka den bedömning som avses i punkt 5a visar att en systemansvarig för överföringssystem inte har följt den linjära banan eller, vid utgången av 2025, inte har uppnått den nivå som beskrivs i artikel 14.7, kan kommissionen rekommendera ytterligare åtgärder och i sista hand, anta ett beslut om att ändra eller behålla elområdeskonfigurationen i och mellan dessa medlemsstater.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om ytterligare elområdesöversyner inleds enligt artikel 32.1 a, b eller c i förordning (EU) nr 2015/1222 får kommissionen anta ett beslut senast sex månader efter slutförandet av den elområdesöversynen.

utgår

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Kommissionen ska samråda med berörda intressenter om sina beslut enligt denna artikel innan de antas.

7.  Medlemsstaterna och kommissionen ska samråda med berörda intressenter innan de antar ett beslut enligt denna artikel.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Kommissionens beslut ska ange datum för genomförandet av en ändring. Genomförandedatumet ska balansera behovet av snabb förändring med praktiska överväganden, inbegripet terminshandel med elektricitet. Kommissionen får fastställa lämpliga övergångsarrangemang som en del av sitt beslut.

8.  Det beslut som antas enligt denna artikel ska ange datum för genomförandet av en ändring. Genomförandedatumet ska balansera behovet av snabb förändring med praktiska överväganden, inbegripet terminshandel med elektricitet. Lämpliga övergångsarrangemang får fastställas som en del av beslutet.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 13 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  Om ytterligare elområdesöversyner inleds enligt artikel 32.1 a, b eller c i förordning (EU) 2015/1222 ska punkterna 4–8 i denna artikel tillämpas.

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den maximala kapaciteten hos sammanlänkningarna och/eller de överföringsnät som påverkar gränsöverskridande flöden ska ställas till marknadsaktörernas förfogande och uppfylla säkerhetsnormerna för säker nätdrift. Motköp och omdirigering, inklusive gränsöverskridande omdirigering, ska utnyttjas för att maximera tillgänglig kapacitet, undantaget om det påvisas att detta inte är förmånligt för den ekonomiska effektiviteten på unionsnivå.

3.  Den maximala kapaciteten hos sammanlänkningarna och/eller de överföringsnät som påverkar gränsöverskridande flöden ska ställas till marknadsaktörernas förfogande och uppfylla säkerhetsnormerna för säker nätdrift. Motköp och omdirigering, inklusive gränsöverskridande omdirigering, ska utnyttjas för att maximera tillgänglig kapacitet, undantaget om det påvisas att detta inte är förmånligt för den ekonomiska effektiviteten på unionsnivå.

 

Vid kostnadsfördelningen för åtgärder mellan systemansvariga för överföringssystem ska tillsynsmyndigheterna analysera i vilken utsträckning oplanerade flöden som lämnar och återinförs i ett elområde bidrar till den överbelastning som konstaterats mellan två elområden, och fördela motköps- och omdirigeringskostnader i förhållande till hur de bidrar till överbelastningen.

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Systemansvariga för överföringssystem får inte begränsa mängden av sammanlänkningskapacitet som ska göras tillgänglig för andra marknadsaktörer för att lösa överbelastning inom sitt eget kontrollområde eller som ett sätt att hantera flöden över en gräns mellan två kontrollområden som konstateras även utan någon transaktion, dvs. flöden som berör flera kontrollområden men orsakas av inmatning och uttag i ett och samma kontrollområde.

7.  Systemansvariga för överföringssystem får inte begränsa mängden av sammanlänkningskapacitet som ska göras tillgänglig för andra marknadsaktörer för att lösa överbelastning inom sitt eget kontrollområde eller som ett sätt att hantera flöden över en gräns mellan två kontrollområden som konstateras även utan någon transaktion, dvs. flöden som berör flera kontrollområden men orsakas av inmatning och uttag i ett och samma kontrollområde.

 

Utan att det påverkar fjärde stycket i artikel 13.5 ska denna punkt anses vara uppfylld om följande lägsta nivåer av tillgänglig kapacitet för handel mellan elområden, beräknade i enlighet med den riktlinje för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning som antagits på grundval av artikel 18 i förordning (EG) nr 714/2009 med hänsyn till överbelastningar, har uppnåtts:

 

(i)   För gränser där en metod med samordnad nettoöverföringskapacitet används, om minst 75 % av nettoöverföringskapaciteten i enlighet med den riktlinje för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning görs tillgänglig för gränsöverskridande handel.

 

(ii)   För gränser där en flödesbaserad metod används om, i de kritiska nätelement mellan elområden och internt som beaktas i den flödesbaserade beräkningen, minst 75 % av den termiska kapaciteten efter en minskning av det belopp som behövs för att trygga N-1-principen, i enlighet med den riktlinje för kapacitetstilldelning och hantering av överbelastning, används som underlag för kapacitetstilldelning.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Avgifter för tillträde till näten

Avgifter för tillträde till näten, utnyttjande av nätverk och förstärkning

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De avgifter som tas ut av nätoperatörerna för tillträde till näten, inklusive avgifter för anslutning till näten, avgifter för användning av näten och, i tillämpliga fall, avgifter för därmed sammanhängande förstärkningar av näten, ska vara transparenta, beakta behovet av nätsäkerhet och nätflexibilitet och spegla de faktiska kostnaderna, i den mån dessa kostnader motsvaras av effektiva och strukturellt jämförbara nätoperatörers kostnader, samt tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt. De ska särskilt tillämpas på ett sådant sätt att de inte leder till diskriminering mellan produktion som är ansluten på distributionsnivå i jämförelse med produktion som är ansluten på överföringsnivå, vare sig positiv eller negativ. De får inte leda till diskriminering av energilagring, och får inte verka hämmande på deltagande i efterfrågeflexibilitet. Utan att det påverkar punkt 3 får avgifterna inte vara avståndsrelaterade.

1.  De avgifter som tas ut av nätoperatörerna för tillträde till näten, inklusive avgifter för anslutning till näten, avgifter för användning av näten och, i tillämpliga fall, avgifter för därmed sammanhängande förstärkningar av näten, ska vara rättvisa, transparenta och återspegla kostnaderna samt beakta behovet av nätsäkerhet och nätflexibilitet och spegla de faktiska kostnaderna, i den mån dessa kostnader motsvaras av effektiva och strukturellt jämförbara nätoperatörers kostnader, samt tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt. Nättariffer ska inte inbegripa icke-relaterade kostnader för andra politiska mål, t.ex. skatter eller avgifter, eftersom detta skulle snedvrida beslut om produktion, konsumtion och investeringar. De ska särskilt, på ett neutralt sätt, stödja systemets totala effektivitet på lång sikt genom prissignaler till konsumenter och producenter och ska i möjligaste mån tillämpas på ett sådant sätt att de inte leder till diskriminering mellan produktion som är ansluten på distributionsnivå i jämförelse med produktion som är ansluten på överföringsnivå, vare sig positiv eller negativ. De får inte leda till diskriminering av energilagring och energiaggregering, och får inte verka hämmande på egenproduktion, egenförbrukning och på deltagande i efterfrågeflexibilitet. Utan att det påverkar punkt 3 får avgifterna inte vara avståndsrelaterade.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Tariffer ska ge lämpliga incitament för de systemansvariga för överförings- och distributionssystem, på både kort och lång sikt, till att öka effektiviteten, inklusive energieffektiviteten, främja marknadsintegreringen och försörjningstryggheten och ge stöd till investeringar och relaterad forskningsverksamhet.

2.  Tariffer ska ge lämpliga incitament för de systemansvariga för överförings- och distributionssystem, på både kort och lång sikt, till att öka effektiviteten, inklusive energieffektiviteten, främja marknadsintegreringen och försörjningstryggheten och den globala konkurrenskraften och ge stöd till effektiva investeringar, i synnerhet i digitalisering, flexibilitetstjänster och sammanlänkningar, och relaterad forskningsverksamhet. Tariffer ska inte skapa hinder för energilagring, efterfrågeflexibilitet eller egenproduktion.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Distributionstariffer ska avspegla kostnaderna för systemanvändarnas, inklusive aktiva kunders, användning av distributionsnätet och får differentieras på grundval av systemanvändarnas förbruknings- eller produktionsprofiler. Om medlemsstater har genomfört införandet av smarta mätarsystem får tillsynsmyndigheter införa tidsdifferentierade nättariffer som avspeglar användningen av nätet på ett sätt som är transparent och förutsebart för konsumenten.

7.  Överförings- och distributionstariffer ska avspegla kostnaderna genom att beakta investeringskostnader, mervärdet av decentraliserad produktion, flexibilitet, digitalisering, efterfrågeflexibilitet, lagring och systemanvändarnas, inklusive aktiva kunders, användning av distributionsnätet, och får innehålla komponenter för nätanslutningskapacitet och får differentieras på grundval av systemanvändarnas förbruknings- eller produktionsprofiler. Om medlemsstater har genomfört införandet av smarta mätarsystem ska behöriga tillsynsmyndigheter införa tidsdifferentierade nättariffer som avspeglar användningen av nätet på ett sätt som är transparent, förutsebart och kostnadseffektivt för konsumenten. Medlemsstaterna ska se till att tarifferna inte är diskriminerande.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Tillsynsmyndigheter ska ge incitament till systemansvariga för distributionssystem till att upphandla tjänster för driften och utvecklingen av sina nät och till att integrera innovativa lösningar i distributionssystemen. För detta ändamål ska tillsynsmyndigheter betrakta alla relevanta kostnader som berättigade och ta med dessa i distributionstariffer, och införa prestationsmål för att ge de systemansvariga incitament till att öka effektiviteten, inklusive energieffektiviteten, i sina nät.

8.  Tillsynsmyndigheter ska ge incitament till systemansvariga för distributionssystem för den mest effektiva driften och utvecklingen av sina nät och till att integrera innovativa lösningar i distributionssystemen, inbegripet genom upphandling av tjänster. För detta ändamål ska tillsynsmyndigheter betrakta alla relevanta kostnader som berättigade och ta med dessa i distributionstariffer, och införa prestationsmål för att ge de systemansvariga incitament till att öka effektiviteten, inklusive energieffektiviteten, flexibiliteten och digitaliseringen av distributionsnäten, inklusive införandet av smarta nät och intelligenta mätsystem, i sina nät.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 9 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Senast den [Publikationsbyrån: ange specifikt datum – tre månader efter ikraftträdandet] ska byrån lämna en rekommendation riktad till tillsynsmyndigheterna om en gradvis konvergens för metoder för överförings- och distributionstariffer. Denna rekommendation ska åtminstone omfatta följande:

9.  Senast den [Publikationsbyrån: ange specifikt datum – tre månader efter ikraftträdandet] ska byrån utvärdera genomförbarheten av en gradvis konvergens för metoder för överförings- och distributionstariffer. Denna genomförbarhetsstudie ska åtminstone omfatta följande:

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 9 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Grupper av nätanvändare som omfattas av tariffer, inklusive undantag till tariffer.

(g)  Grupper av nätanvändare som omfattas av tariffer i enlighet med egenskaper och former för konsumtion, inklusive undantag till tariffer.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

9a.  Tillsynsmyndigheter ska anta en uppsättning indikatorer som mäter prestationen hos systemansvariga för överförings- och distributionssystem, och som åtminstone bör inbegripa följande:

 

(a) Volym inskränkt energi i MWh, uppdelad per typ av produktionskälla.

 

(b) Procentandel ledningslängd som drivs enligt dynamiska ledningsvärderingar.

 

(c) Procentandel omformarstationer som fjärrövervakas och fjärrkontrolleras i realtid.

 

(d) Procentandel ledningslängd som drivs enligt dynamiska ledningsvärderingar.

 

(e) Förluster i hög-, medel- och lågspänningsnät.

 

(f) Frekvens av och längd på strömavbrott i nätet.

 

Senast [två år efter ikraftträdandet av denna förordning], och därefter vartannat år, ska tillsynsmyndigheter offentliggöra en rapport om prestationen hos systemansvariga för överförings- och distributionssystem, vid behov tillsammans med rekommendationer om förbättringar.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Alla inkomster från tilldelning av sammanlänkningskapacitet ska användas för följande ändamål, nämligen

2.  Alla inkomster från tilldelning av sammanlänkningskapacitet ska användas för följande ändamål, nämligen

(a)  garantier för att den tilldelade kapaciteten faktiskt är tillgänglig,

(a)  garantier för att den tilldelade kapaciteten faktiskt är tillgänglig, eller

(b)  nätinvesteringar för att bibehålla eller öka överföringskapaciteten, särskilt sådana som avser nya sammanlänkningar.

(b)  optimerad användning av befintliga sammanlänkningar genom samordnade avhjälpande åtgärder och motköp eller nätinvesteringar för att bibehålla eller öka överföringskapaciteten, upp till målvärdet för överföringskapaciteten vid gränserna.

Om intäkterna inte på ett effektivt sätt kan användas för ändamålen i första stycket a eller b, ska de placeras på ett separat internkonto för framtida användning för dessa ändamål.

Om de mål som anges i första stycket a och b är uppfyllda får övriga intäkter användas som en inkomst som ska beaktas av de nationella tillsynsmyndigheterna när dessa godkänner metoderna för beräkning av nättariffer och/eller fastställande av nättariffer.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Användningen av intäkter i enlighet med punkt 2 a och 2 b ska följa en metod som föreslås av byrån och godkänns av kommissionen. Byråns förslag ska lämnas in till kommissionen senast den [Publikationsbyrån: tolv månader efter ikraftträdandet] och godkännas inom sex månader.

3.  Användningen av intäkter i enlighet med punkt 2 ska följa en metod som föreslås av byrån och godkänns av kommissionen. Byråns förslag ska lämnas in till kommissionen senast den [Publikationsbyrån: tolv månader efter ikraftträdandet] och godkännas inom sex månader.

Byrån får på eget initiativ eller på begäran från kommissionen uppdatera metoden, och kommissionen ska godkänna den uppdaterade metoden senast sex månader efter det att den lämnats in.

Byrån får på eget initiativ eller på begäran från kommissionen uppdatera metoden, och kommissionen ska godkänna den uppdaterade metoden senast sex månader efter det att den lämnats in.

Före inlämnandet till kommissionen ska byrån samråda om metoden enligt artikel 15 i [omarbetning av förordning (EG) nr 713/2009 enligt förslag i COM(2016) 863/2].

Före inlämnandet till kommissionen ska byrån samråda om metoden enligt artikel 15 i [omarbetning av förordning (EG) nr 713/2009 enligt förslag i COM(2016) 863/2].

Metoden ska åtminstone beskriva de villkor enligt vilka intäkterna får användas med avseende på punkt 2 a och 2 b och de villkor enligt vilka, samt hur länge, de får placeras på ett separat internkonto för framtida användning för dessa ändamål.

Metoden ska åtminstone beskriva de villkor enligt vilka intäkterna får användas med avseende på punkt 2 och de villkor enligt vilka, samt hur länge, de får placeras på ett separat internkonto för framtida användning för dessa ändamål.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Systemansvariga för överföringssystem ska i förväg tydligt fastställa hur eventuella intäkter från överbelastning kommer att användas, och rapportera om den faktiska användningen av dessa intäkter. Årligen, och senast den 31 juli varje år, ska de nationella tillsynsmyndigheterna offentliggöra en rapport som slår fast beloppet för de intäkter som samlats in för den tolvmånadersperiod som slutar den 30 juni samma år, och hur dessa intäkter har använts, inklusive de specifika projekt där intäkterna använts eller det belopp som placerats på ett separat konto, tillsammans med en verifikation att denna användning är förenlig med denna förordning och den metod som utarbetats i enlighet med punkt 3.

4.  Systemansvariga för överföringssystem ska i förväg tydligt fastställa hur eventuella intäkter från överbelastning kommer att användas, och rapportera om den faktiska användningen av dessa intäkter. Årligen, och senast den 31 juli varje år, ska de nationella tillsynsmyndigheterna offentliggöra en rapport som slår fast beloppet för de intäkter som samlats in för den tolvmånadersperiod som slutar den 30 juni samma år, och hur dessa intäkter har använts, inklusive de specifika projekt där intäkterna använts, det belopp som placerats på ett separat konto eller det belopp som använts för beräkning av nättariffer, tillsammans med en verifikation att denna användning är förenlig med denna förordning. Om en del av intäkterna från överbelastning används vid beräkning av nättariffer får, i enlighet med punkt 2, fullgörandet från systemansvariga för överföringssystem av åtaganden och kriterier för balansräkning fastställas i rapporten.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Kapitel IV – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Resurstillräcklighet

Resurstillräcklighet och kapacitetsmekanismer

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska övervaka resurstillräckligheten inom sina territorier på grundval av den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet enligt artikel 19.

1.  Medlemsstaterna ska övervaka resurstillräckligheten inom sina territorier på grundval av den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet enligt artikel 19, och ska offentliggöra en rapport om resultatet av övervakningen.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet konstaterar ett resurstillräcklighetsproblem ska medlemsstaterna kartlägga alla snedvridningar till följd av lagstiftning som orsakat eller bidragit till att problemet uppstått.

2.  Om den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet konstaterar ett resurstillräcklighetsproblem ska medlemsstaterna kartlägga alla snedvridningar och/eller marknadsmisslyckanden till följd av lagstiftning som orsakat eller bidragit till att problemet uppstått.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska offentliggöra en tidsplan för antagande av åtgärder för att undanröja alla konstaterade snedvridningar till följd av lagstiftning. Medlemsstater ska när de hanterar resurstillräcklighetsproblem särskilt överväga att undanröja snedvridningar till följd av lagstiftning, möjliggöra bristprissättning och utveckla sammanlänkningar, energilagring, åtgärder på efterfrågesidan och energieffektivitet.

3.  En medlemsstat med konstaterade resurstillräcklighetsproblem ska offentliggöra en genomförandeplan med en tidsplan för antagande av åtgärder för att undanröja alla konstaterade snedvridningar till följd av lagstiftning och/eller marknadsmisslyckanden. Medlemsstater ska när de hanterar resurstillräcklighetsproblem utgå från de principer som fastställs i artikel 3 och framför allt

 

(a) undanröja snedvridningar till följd av lagstiftning,

 

(b) undanröja pristak,

 

(c) införa en administrativ bristprissättning för balansenergi,

 

(d) höja sammanlänkningskapaciteten och den interna nätkapaciteten,

 

(e) möjliggöra egenproduktion, energilagring, åtgärder på efterfrågesidan och energieffektivitet genom att undanröja rättsliga hinder,

 

(f) säkerställa kostnadseffektiv och marknadsbaserad upphandling av balanserings- och tilläggstjänster,

 

(g) avskaffa reglerade priser i enlighet med artikel 5 i direktiv (EU) ... [omarbetning av direktiv 2009/72/EG enligt förslag i COM(2016) 864/2] .

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Medlemsstaterna ska lämna genomförandeplanen till kommissionen för översyn.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Kommissionen får, inom två månader efter mottagandet av genomförandeplanen, besluta om huruvida åtgärderna är tillräckliga för att undanröja snedvridningar till följd av lagstiftning och/eller marknadsmisslyckanden, och får ålägga medlemsstaten att ändra genomförandeplanen i enlighet därmed.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c.  Medlemsstaten ska övervaka tillämpningen av genomförandeplanen och ska offentliggöra resultaten i en årlig rapport.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3d (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3d.  Medlemsstaterna ska lämna in en rapport om sin övervakning av tillämpningen av genomförandeplanen till byrån för ett yttrande.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3e (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3e.  Byrån ska lämna sitt yttrande till kommissionen enligt punkt 3d. Kommissionen ska besluta om reformerna har genomförts i tillräcklig grad.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 18a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 18a

 

Allmänna principer för utformning av kapacitetsmekanismer

 

1.  För att ta itu med återstående problem som inte kan undanröjas genom åtgärder enligt artikel 18.3 får medlemsstaterna, som en sista utväg och i enlighet med denna artikel och unionens regler om statligt stöd, införa kapacitetsmekanismer.

 

2.  Innan man inför kapacitetsmekanismer i enlighet med punkt 1 ska medlemsstaterna genomföra en omfattande studie av åtgärdernas möjliga effekter på angränsande medlemsstater genom att åtminstone samråda med de angränsande medlemsstater som är elektriskt anslutna samt aktörer i dessa medlemsstater.

 

3.  Medlemsstaterna ska bedöma huruvida en kapacitetsmekanism i form av en strategisk reserv kan ta itu med resurstillräcklighetsproblemen. Om detta inte är fallet får medlemsstaterna tillämpa en annan typ av kapacitetsmekanism. De parametrar som avgör vilken kapacitetsmängd som upphandlas inom kapacitetsmekanismen ska godkännas av den nationella tillsynsmyndigheten.

 

4.  Medlemsstaterna ska inte införa kapacitetsmekanismer där ett eller båda av följande villkor är uppfyllda: (a) den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet har inte konstaterat ett resurstillräcklighetsproblem; (b) den detaljerade genomförandeplan som avses i artikel 18.3 har inte erhållit ett positivt beslut från kommissionen enligt artikel 18.3 b.

 

5.  Om en medlemsstat redan tillämpar en kapacitetsmekanism ska den se över denna mekanism och se till att inga nya avtal ingås enligt denna mekanism om ett eller båda av följande villkor är uppfyllda:

 

(a) den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet har inte konstaterat ett resurstillräcklighetsproblem;

 

(b) den detaljerade genomförandeplan som avses i artikel 18.3 har inte erhållit ett positivt beslut från kommissionen enligt artikel 18.3 b.

 

6.  Kapacitetsmekanismerna ska vara tillfälliga. De ska godkännas av kommissionen för högst fem år. De ska fasas ut eller så ska den mängd kapacitet som man åtagit sig att använda minskas på grundval av genomförandeplanen i enlighet med artikel 18.3. Medlemsstaterna ska fortsätta tillämpa genomförandeplanen efter införandet av kapacitetsmekanismen.

 

7.  Produktionskapacitet som har inlett kommersiell produktion efter [Publikationsbyrån: dagen för denna förordnings ikraftträdande] ska vara berättigat att delta i en kapacitetsmekanism endast om dess utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. Med undantag för strategiska reserver får produktionskapacitet med utsläpp på 550 g CO2/kWh eller mer inte ingå i åtaganden enligt kapacitetsmekanismer efter [Publikationsbyrån: 5 år efter denna förordnings ikraftträdande].

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I den europeiska bedömningen av resurstillräckligheten ska anges elsystemets sammantagna tillräcklighet för den befintliga och förväntade efterfrågan på el för varje år under en tioårsperiod från dagen för bedömningen.

1.  I den europeiska bedömningen av resurstillräckligheten ska fastställas resurstillräcklighetsproblem genom en bedömning av elsystemets sammantagna tillräcklighet för den befintliga och förväntade efterfrågan på el i unionen, inom de relevanta medlemsstaterna i en region, för varje medlemsstat och ner till varje elområde när detta är relevant, för varje år under en tioårsperiod från dagen för bedömningen.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Den europeiska resursbedömningen ska genomföras av Entso för el.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Systemansvariga för överföringssystem ska förse Entso för el med de data som Entso för el behöver för att varje år genomföra den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet. Entso för el ska genomföra bedömningen varje år.

3.  Systemansvariga för överföringssystem ska förse Entso för el med de data som behövs. De systemansvariga för överföringssystem ska ha rätt att begära relevanta data som inte innehåller kommersiellt känslig information, och som inte redan samlats in av de relevanta systemansvariga för distributionssystem, från producenter och andra marknadsaktörer.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet ska baseras på en metod som ska säkerställa att bedömningen

4.  Den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet ska baseras på en transparent metod som ska säkerställa att bedömningen

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  baseras på lämpliga scenarier för förväntad tillgång och efterfrågan, inklusive en ekonomisk bedömning av sannolikheten för avställning och nybyggnation av produktionsanläggningar samt åtgärder för att nå energieffektivitetsmål, och lämpliga antaganden om känslighet för grossistpriser och prisutvecklingen för kol,

(b)  baseras på lämpliga scenarier för förväntad tillgång och efterfrågan, inklusive en ekonomisk bedömning av sannolikheten för avställning, driftsinställelse och nybyggnation av produktionsanläggningar samt åtgärder för att nå mål för energieffektivitet och elsammanlänkning, och lämpliga antaganden om känslighet för grossistpriser och prisutvecklingen för kol,

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  innehåller ett värsta scenario som visar ovanligheten av och den varierande sannolikheten för de sällsynta händelser som en strategisk reserv är avsedd att avhjälpa; produktionskapacitetens brist på tillräcklighet i ett sådant värsta tänkbara scenario ska endast motivera en strategisk reserv med en storlek på högst 5 % av respektive medlemsstats maximala belastning.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 4 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  på lämpligt sätt beaktar bidragen från alla resurser, inklusive befintlig och framtida energiproduktion, energilagring och efterfrågestyrning, samt och import- och exportmöjligheter och deras bidrag till flexibel systemdrift,

(c)  på lämpligt sätt beaktar bidragen från alla resurser, inklusive befintlig och framtida energiproduktion, energilagring, sektoriell integration och efterfrågestyrning, samt och import- och exportmöjligheter och deras bidrag till flexibel systemdrift,

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 4 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ia)  respekterar verklig nätutveckling.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Metoden ska baseras på öppna, objektiva och verifierbara kriterier.

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Förslagen enligt punkterna 2 och 5 samt resultatet av den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet enligt punkt 3 ska vara föremål för föregående samråd och godkännande från byrån enligt det förfarande som fastställs i artikel 22.

6.  Förslagen enligt punkterna 2 och 5 i denna artikel, de scenarier och antaganden som de bygger på samt resultatet av den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet enligt punkt 1a i denna artikel ska vara föremål för föregående samråd och godkännande från byrån enligt det förfarande som fastställs i artikel 22.

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När medlemsstater tillämpar kapacitetsmekanismer ska de ha en tillförlitlighetsnorm som på ett transparent sätt anger deras önskade nivå för försörjningstryggheten.

1.  När medlemsstater tillämpar kapacitetsmekanismer ska de ha en tillförlitlighetsnorm. En tillförlitlighetsnorm ska på ett transparent sätt ange den nödvändiga nivån för medlemsstatens försörjningstrygghet. För gränsöverskridande elområden ska sådana tillförlitlighetsnormer fastställas gemensamt av de relevanta myndigheterna.

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  De parametrar som avgör vilken kapacitetsmängd som upphandlas inom kapacitetsmekanismen ska godkännas av den nationella tillsynsmyndigheten.

utgår

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Kapacitetsleverantörer ska kunna delta i mer än en mekanism för samma leveransperiod. De ska vara föremål för betalningar till följd av otillgänglighet i händelse av otillgänglighet, och föremål för två eller flera betalningar till följd av otillgänglighet om det råder samtidig brist i två eller flera elområden där kapacitetsleverantören är bunden av avtal.

5.  Kapacitetsleverantörer ska kunna delta i mer än en mekanism för samma leveransperiod. De ska vara föremål för betalningar till följd av otillgänglighet i händelse av otillgänglighet, och föremål för två eller flera betalningar till följd av otillgänglighet om det råder samtidig brist i två eller flera elområden där kapacitetsleverantören är bunden av avtal. Kapacitetsleverantörer ska inte kunna delta med mer än sin tillgängliga maximala kapacitet.

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Regionala operativa centrum som inrättas enligt artikel 32 ska varje år beräkna den maximala kapacitet kopplad till nya resurser som är tillgänglig för deltagande av utländsk kapacitet, med hänsyn till den förväntade tillgången till sammanlänkningar och sannolikheten för att systempåfrestningar inträffar samtidigt i det system där mekanismen tillämpas och det system där den utländska kapaciteten finns. En beräkning krävs för varje elområdesgräns.

6.  Regionala samordningscentrum som inrättas enligt artikel 32 ska varje år beräkna den maximala kapacitet kopplad till nya resurser som är tillgänglig för deltagande av utländsk kapacitet, med hänsyn till den förväntade tillgången till sammanlänkningar och sannolikheten för att systempåfrestningar inträffar samtidigt i det system där mekanismen tillämpas och det system där den utländska kapaciteten finns. En beräkning krävs för varje elområdesgräns.

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att ta itu med återstående frågor som inte kan undanröjas genom åtgärder enligt artikel 18.3 får medlemsstaterna införa kapacitetsmekanismer, med förbehåll för bestämmelserna i denna artikel och unionens regler om statligt stöd.

1.  Kapacitetsmekanismer ska:

 

(a) inte leda till otillbörlig snedvridning av marknaden och inte begränsa den gränsöverskridande handeln,

 

(b) inte gå utöver vad som är nödvändigt för att ta itu med tillräcklighetsproblemet,

 

(c) välja kapacitetsleverantörer på ett transparent, icke-diskriminerande och marknadsbaserat sätt,

 

(d) vara teknikneutrala,

 

(e) ge kapacitetsleverantörer incitament att vara tillgängliga vid förväntade systempåfrestningar,

 

(f) säkerställa att ersättningen bestäms genom en marknadsbaserad process,

 

(g) fastställa de tekniska villkoren för kapacitetsleverantörers deltagande före urvalsförfarandet,

 

(h) vara öppna för deltagande av alla resurser, inklusive lagring och efterfrågestyrning som kan tillhandahålla den tekniska prestanda som krävs,

 

(i) tillämpa lämpliga påföljder för kapacitetsleverantörer när de inte är tillgängliga vid systempåfrestningar,

 

(j) säkerställa att kapacitetsbaserade avtal för befintliga anläggningar belönas med högst 1 år.

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om en medlemsstat önskar införa en kapacitetsmekanism ska den samråda om den föreslagna mekanismen åtminstone med de angränsande medlemsstater med vilka den är elektriskt sammankopplad.

2.  Kapacitetsmekanismer i form av strategiska reserver ska:

 

(a) hållas åtskilda från marknaden,

 

(b) utnyttjas endast om dagen före- och intradagsmarknaderna inte lyckats bestämma ett clearingpris och systemansvariga för överföringssystem har uttömt sina balansresurser för att upprätta jämvikt mellan tillgång och efterfrågan,

 

(c) säkerställa att obalanser, under de perioder då strategiska reserver utnyttjas, avräknas till den tekniska prisgräns som tillämpas av marknadsaktörer enligt artikel 9 eller till värdet av förlorad last, beroende på vilket som är högst,

 

(d) begränsas till ett utsläppstak på högst 200 kg/CO2/kW för elproduktionen per år. Den el, eller den minskade last som uppnås av resurserna i den strategiska reserven, får inte säljas via elgrossistmarknaderna.

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kapacitetsmekanismer får inte leda till onödig snedvridning av marknaden och inte begränsa den gränsöverskridande handeln. Den kapacitetsmängd som ingår i ett åtagande enligt mekanismen får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att lösa problemet.

3.  Utöver de krav som fastställs i punkt 1 ska andra kapacitetsmekanismer än strategiska reserver:

 

(a) vara utformade så att de garanterar att det pris som betalas för tillgänglighet automatiskt rör sig mot noll när den levererade kapacitetsnivån förväntas vara tillräcklig för att tillgodose den efterfrågade kapacitetsnivån,

 

(b) ersätta deltagande resurser enbart för deras tillgänglighet, och säkerställa att ersättningen inte påverkar kapacitetsleverantörens beslut att producera eller inte,

 

(c) säkerställa att kapacitetsskyldigheter är överförbara mellan stödberättigade kapacitetsleverantörer.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Produktionskapacitet för vilken ett slutligt investeringsbeslut har fattats efter [Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska vara berättigad att delta i en kapacitetsmekanism endast om dess utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. Produktionskapacitet med utsläpp på minst 550 g CO2/kWh får inte ingå i åtaganden enligt kapacitetsmekanismer fem år efter denna förordnings ikraftträdande.

utgår

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet inte har fastställt ett resurstillräcklighetsproblem får medlemsstaterna inte tillämpa kapacitetsmekanismer.

utgår

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstater som tillämpar kapacitetsmekanismer vid [Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska anpassa sina mekanismer för att efterleva artiklarna 18, 21 och 23 i denna förordning.

Medlemsstater som tillämpar kapacitetsmekanismer vid [Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska anpassa sina mekanismer för att efterleva artiklarna 18, 18a, 21 och 23 i denna förordning.

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Utarbeta och anta förslag som rör den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet enligt artikel 19.2, 19.3 och 19.5 och de tekniska specifikationerna för gränsöverskridande deltagande i kapacitetsmekanismer enligt artikel 21.10.

(c)  Utarbeta och anta förslag som rör den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet enligt artikel 19.1a och de tekniska specifikationerna för gränsöverskridande deltagande i kapacitetsmekanismer enligt artikel 21.10.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  Standardisera relevanta dataformat och -protokoll i samarbete med EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, i syfte att underlätta gränsöverskridande datautbyte.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja)  Främja en digitalisering av överföringssystem för att bland annat säkerställa effektiv insamling och användning av data i realtid samt smarta omformarstationer.

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(jb)  Främja datahantering, it-säkerhet och uppgiftsskydd, i samarbete med relevanta myndigheter och reglerade enheter.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 1 – led jc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(jc)  Utveckla efterfrågeflexibilitet i samarbete med systemansvariga för distributionssystem.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Entso för el ska rapportera till byrån om konstaterade brister när det gäller hur regionala operativa centrum inrättas och hur de utför sina uppgifter.

2.  Entso för el ska rapportera till byrån om konstaterade brister när det gäller hur regionala samordningscentrum inrättas och hur de utför sina uppgifter.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När Entso för el utarbetar förslag i enlighet med de uppgifter som avses i artikel 27.1 ska det i ett tidigt skede och på ett öppet och transparent sätt ha omfattande samråd med alla berörda intressenter , särskilt med de organisationer som företräder alla intressenter, i enlighet med den arbetsordning de förfaranderegler som avses i artikel 26 . Samrådet ska inkludera nationella tillsynsmyndigheter och andra nationella myndigheter, elhandels- och producentföretag, systemanvändare, inklusive kunder, systemansvariga för distributionssystemen, inklusive berörda branschorganisationer, tekniska organ och intressentplattformar. Samrådet ska ha till syfte att identifiera synpunkter och förslag från alla berörda parter i beslutsprocessen.

1.  När Entso för el utarbetar förslag i enlighet med de uppgifter som avses i artikel 27.1 ska det i ett tidigt skede och strukturerat på ett sätt som gör det möjligt att beakta kommentarer från intressenter före det slutliga antagandet samt på ett öppet och transparent sätt ha omfattande samråd med alla berörda intressenter, särskilt med de organisationer som företräder alla intressenter, i enlighet med den arbetsordning de förfaranderegler som avses i artikel 26. Samrådet ska inkludera nationella tillsynsmyndigheter och andra nationella myndigheter, elhandels- och producentföretag, systemanvändare, inklusive kunder och deras representanter, systemansvariga för distributionssystemen, inklusive berörda branschorganisationer, tekniska organ och intressentplattformar. Samrådet ska ha till syfte att identifiera synpunkter och förslag från alla berörda parter i beslutsprocessen.

Motivering

Det här ändringsförslaget är nödvändigt för att göra det möjligt att efterleva kraven i punkt 3 i den här artikeln.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen får i syfte att uppnå målen i punkterna 1 och 2 fastställa de regionala samarbetsstrukturernas geografiska utsträckning med beaktande av befintliga regionala samarbetsstrukturer. Varje medlemsstat får främja samarbete i mer än ett geografiskt område. Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 63 när det gäller det geografiska område som omfattas av varje regional samarbetsstruktur. I detta syfte ska kommissionen samråda med byrån och Entso för el.

3.  Kommissionen får i syfte att uppnå målen i punkterna 1 och 2 fastställa de regionala samarbetsstrukturernas geografiska utsträckning med beaktande av befintliga regionala samarbetsstrukturer. Varje medlemsstat får främja samarbete i mer än ett geografiskt område. Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 63 när det gäller det geografiska område som omfattas av varje regional samarbetsstruktur. I detta syfte ska kommissionen samråda med tillsynsmyndigheterna, byrån och Entso för el.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den [Publikationsbyrån: tolv månader efter ikraftträdandet] ska alla systemansvariga för överföringssystem inrätta regionala operativa centrum i enlighet med de kriterier som fastställs i detta kapitel. Regionala operativa centrum ska inrättas på territoriet i en av medlemsstaterna i den region där centrumet ska vara verksamt.

1.  Senast den [Publikationsbyrån: tolv månader efter ikraftträdandet] ska regionala samordningscentrum, utöver de uppgifter som fastställs i artikel 34 i denna förordning, ersätta och omfatta de uppgifter som innehas av regionala säkerhetssamordnare som inrättats i enlighet med förordning ... [kommissionens förordning om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem] i enlighet med kriterierna i det här kapitlet.

 

Om en region inte omfattas av en befintlig eller planerad regional säkerhetssamordnare ska systemansvariga för överföringssystem i den regionen inrätta ett regionalt samordningscentrum.

 

Alla systemansvariga för överföringssystem ska höra till ett gemensamt regionalt samordningscentrum.

 

Alla systemansvariga för överföringssystem i en systemdriftsregion ska lämna in ett förslag för granskning till systemdriftsregionens tillsynsmyndigheter om inrättande av regionala samordningscentrum i enlighet med de kriterier som fastställs i detta kapitel.

 

Tillsynsmyndigheterna i systemdriftsregionen ska granska och godkänna förslaget i enlighet med de förfaranden som inrättats enligt artikel 8 i förordning (EU)...[omarbetning av förordning (EG) nr 713/2009 enligt förslag i COM(2016)0863].

 

De förslag som avses i fjärde stycket ska innehålla följande information:

 

(a) Den medlemsstat där det regionala samordningscentrumet ska ligga.

 

(b) De organisatoriska och ekonomiska arrangemang samt de driftslösningar som behövs för att säkerställa effektiv, säker och tillförlitlig drift av det sammanlänkade överföringssystemet.

 

(c) En genomförandeplan för de regionala säkerhetssamordnarnas verksamhetsstart.

 

(d) Stadgarna och arbetsordningen för de regionala samordningscentrumen.

 

(e) En beskrivning av samarbetsprocesser i enlighet med artikel 35.

 

(f) En beskrivning av arrangemangen för de regionala samordningscentrumens skadeståndsansvar i enlighet med artikel 44.

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Regionala samordningscentrum ska tas i drift senast den [Publikationsbyrån: tolv månader efter denna förordnings ikraftträdande].

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  De regionala samordningscentrumen ska vid utförandet av sina uppgifter enligt unionsrätten, agera oberoende av enskilda nationella intressen och intressena hos de systemansvariga för överföringssystemen.

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Regionala operativa centrum ska genom att utföra uppgifter av regional betydelse komplettera den roll som innehas av systemansvariga för överföringssystem. De ska fastställa driftslösningar för att säkerställa en effektiv, säker och tillförlitlig drift av det sammanlänkade överföringssystemet.

3.  Regionala samordningscentrum ska genom att utföra uppgifter av regional betydelse komplettera den roll som innehas av systemansvariga för överföringssystem. De systemansvariga för överföringssystem ska ansvara för förvaltningen av elflödena och för att säkerställa ett säkert, tillförlitligt och effektivt elsystem i enlighet med artikel 40 i direktivet [omarbetning av direktiv 2009/72/EG enligt förslag i COM(2016) 0864/2].

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 33 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Geografisk omfattning för regionala operativa centrum

Geografisk omfattning för regionala samordningscentrum

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Entso för el ska senast [Publikationsbyrån: sex månader efter denna förordnings ikraftträdande] till byrån lämna ett förslag som definierar vilka systemdriftsregioner som omfattas av regionala operativa centrum, med beaktande av befintliga regionala säkerhetssamordnare, på grundval av följande kriterier:

1.  Entso för el ska senast [Publikationsbyrån: sex månader efter denna förordnings ikraftträdande] till byrån lämna ett förslag som definierar vilka systemdriftsregioner som omfattas av regionala samordningscentrum, med beaktande av befintliga regionala säkerhetssamordnare, på grundval av följande kriterier:

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 34 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Uppgifter för regionala operativa centrum

Uppgifter för regionala samordningscentrum

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Varje regionalt operativt centrum ska utföra alla följande uppgifter i den systemdriftsregion där det är inrättat, och regionala operativa centrum ska utföra åtminstone följande uppgifter, som beskrivs mer ingående i bilaga I:

1.  Varje regionalt samordningscentrum ska utföra alla följande uppgifter i den systemdriftsregion där det är inrättat, och regionala samordningscentrum ska utföra åtminstone följande uppgifter, som beskrivs mer ingående i bilaga I:

(a)  Samordnad kapacitetsberäkning.

(a)  Samordnad kapacitetsberäkning, i enlighet med de metoder som utvecklats i enlighet med artiklarna 21, 26, 29 och 30 i förordning (EU) 2015/1222.

(b)  Samordnad säkerhetsanalys.

(b)  Samordnad säkerhetsanalys, i enlighet med de metoder som utvecklats i enlighet med artiklarna 75 och 76 i kommissionens förordning (EU) 2017/14851a.

(c)  Utarbetande av gemensamma systemmodeller.

(c)  Utarbetande av gemensamma systemmodeller, i enlighet med de metoder och förfaranden som utvecklats i enlighet med artiklarna 67, 70 och 79 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485.

(d)  Bedömning av enhetligheten i systemskyddsplaner och återuppbyggnadsplaner hos systemansvariga för överföringssystem.

(d)  Bedömning av enhetligheten i systemskyddsplaner och återuppbyggnadsplaner hos systemansvariga för överföringssystem, i enlighet med det förfarande som fastställs i artikel 6 i kommissionens förordning (EU) 2017/2196b.

(e)  Samordning och optimering av regional återuppbyggnad.

(e)  Samordning och optimering av regional återuppbyggnad.

(f)  Efterhandsanalys och efterhandsrapportering avseende drift och störningar.

(f)  Efterhandsanalys och efterhandsrapportering avseende drift och störningar.

(g)  Regional dimensionering av reservkapacitet.

(g)  Regional dimensionering av reservkapacitet.

(h)  Underlättande av regional upphandling av balanskapacitet.

(h)  Beräkning av regional balanskapacitet

(i)  Regionala prognoser, från veckan före till intradag, över systemtillräcklighet och utarbetande av riskreducerande åtgärder.

(i)  Regionala prognoser, från veckan före till intradag, över systemtillräcklighet och utarbetande av riskreducerande åtgärder i enlighet med de metoder som fastställs i artikel 8 i förordning (EU) ... [förordningen om riskberedskap enligt förslag i COM(2016)0862] och förfarandena i artikel 81 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485 [kommissionens förordning om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem].

(j)  Samordning av avbrottsplanering.

(j)  Samordning av avbrottsplanering, i enlighet med förfarandena fastställs i artikel 80 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485.

(k)  Optimering av kompensationsmekanismer mellan systemansvariga för överföringssystem.

(k)  Optimering av kompensationsmekanismer mellan systemansvariga för överföringssystem.

(l)  Utbildning och certifiering.

(l)  Utbildning och certifiering.

(m)  Kartläggning av regionala krisscenarier i enlighet med artikel 6.1 i [förordningen om riskberedskap enligt förslag i COM(2016) 862] om denna uppgift har delegerats av Entso för el.

 

(n)  Utarbetande och genomförande av årliga krissimuleringar i samarbete med behöriga myndigheter enligt artikel 12.3 i [förordningen om riskberedskap enligt förslag i COM(2016) 862].

(n)  Utarbetande och genomförande av årliga krissimuleringar i samarbete med behöriga myndigheter enligt artikel 12.3 i [förordningen om riskberedskap enligt förslag i COM(2016) 862].

(o)  Uppgifter som rör kartläggningen av regionala krisscenarier om och i den mån de har delegerats till de regionala operativa centrumen enligt artikel 6.1 i [förordningen om riskberedskap enligt förslag i COM(2016) 862].

(o)  Uppgifter som rör kartläggningen av regionala krisscenarier om och i den mån de har delegerats till de regionala samordningscentrumen enligt artikel 6.1 i [förordningen om riskberedskap enligt förslag i COM(2016) 862].

(p)  Uppgifter som rör de säsongsbundna tillräcklighetsprognoserna om och i den mån de har delegerats till de regionala operativa centrumen enligt artikel 9.2 i [förordningen om riskberedskap enligt förslag i COM(2016) 862].

(p)  Uppgifter som rör de säsongsbundna tillräcklighetsprognoserna om och i den mån de har delegerats till de regionala samordningscentrumen enligt artikel 9.2 i [förordningen om riskberedskap enligt förslag i COM(2016) 862].

(q)  Beräkning av den maximala kapacitet kopplad till nya resurser som är tillgänglig för deltagande av utländsk kapacitet i kapacitetsmekanismer enligt artikel 21.6.

(q)  Beräkning av den maximala kapacitet kopplad till nya resurser som är tillgänglig för deltagande av utländsk kapacitet i kapacitetsmekanismer enligt artikel 21.6.

 

(qa)  Uppgifter som handlar om att hjälpa de systemansvariga för överföringssystemen att fastställa behov av ny kapacitet, för att uppgradera befintlig kapacitet eller alternativ till dessa, ska lämnas till de regionala grupper som inrättats enligt förordning (EU) nr 347/2013 och som ingår i den tioåriga nätutvecklingsplanen som avses i artikel 51 i direktiv (EU)... [omarbetning av direktiv 2009/72/EC enligt förslag i COM(2016)0864/2].

 

_______________

 

1a Kommissionens förordning (EU) 2017/1485 av den 2 augusti 2017 om fastställande av riktlinjer för driften av elöverföringssystem (EUT L 220, 25.8.2017, s. 1).

 

1b Kommissionens förordning (EU) 2017/2196 av den 24 november 2017 om fastställande av nätföreskrifter för nödsituationer och återuppbyggnad avseende elektricitet (EUT L 312, 28.11.2017, s. 54).

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen får lägga till ytterligare funktioner, som inte innebär befogenhet att fatta beslut, för de regionala operativa centrumen, enligt kapitel VII i denna förordning.

2.  Kommissionen får lägga till ytterligare funktioner, som inte innebär befogenhet att fatta beslut, för de regionala samordningscentrumen, enligt kapitel VII i denna förordning.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Systemansvariga för överföringssystem ska förse sitt regionala operativa centrum med den information som det måste ha för att utföra sina uppgifter.

3.  Systemansvariga för överföringssystem ska förse sitt regionala samordningscentrum med den information som det måste ha för att utföra sina uppgifter.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Regionala operativa centrum ska förse systemansvariga för överföringssystem i systemdriftsregionen med all den information som är nödvändig för att genomföra de beslut och rekommendationer som föreslås av de regionala operativa centrumen.

4.  Regionala samordningscentrum ska förse systemansvariga för överföringssystem i systemdriftsregionen med all den information som är nödvändig för att säkerställa systemets stabilitet och försörjningstryggheten.

 

För de uppgifter som fastställs i denna artikel och som inte redan omfattas av de relevanta riktlinjerna ska Entso för el utarbeta ett förslag i enlighet med förfarandet i artikel 22. Regionala samordningscentrum ska utföra dessa uppgifter på grundval av ett förslag som godkänts av byrån.

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 35

Artikel 35

Samarbete mellan regionala operativa centrum

Samarbete inom och mellan regionala samordningscentrum

1.  Den dagliga driften av regionala operativa centrum ska skötas genom gemensamt beslutsfattande. Processen för gemensamt beslutsfattande ska baseras på

Den dagliga driften av regionala samordningscentrum ska skötas genom gemensamt beslutsfattande av de systemansvariga för överföringssystem inom regionen, bland annat arrangemangen för samordning mellan regionala samordningscentrum när det är relevant. Processen för samarbete ska baseras på

(a)  arbetsformer för att ta hand om planerings- och driftsaspekter som rör funktionerna, i enlighet med artikel 36,

(a)  arbetsformer för att ta hand om planerings- och driftsaspekter som rör funktionerna, i enlighet med artikel 36,

(b)  ett förfarande för att samråda med de systemansvariga för överföringssystemen i systemdriftsregionen vid utförandet av dess operativa uppdrag och uppgifter, i enlighet med artikel 37.

(b)  ett förfarande för att på ett effektivt och inkluderande sätt samråda med de systemansvariga för överföringssystemen i systemdriftsregionen och berörda parter där, i enlighet med artikel 37.

(c)  ett förfarande för att anta beslut och rekommendationer, i enlighet med artikel 38,

(c)  ett förfarande för att anta och se över beslut och rekommendationer, i enlighet med artikel 38 som säkerställer jämlik behandling av medlemmarna i det regionala operativa centrumet,

(d)  ett förfarande för att se över beslut och rekommendationer som antagits av regionala operativa centrum, i enlighet med artikel 39.

 

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Regionala operativa centrum ska utarbeta arbetsformer för att ta hand om planerings- och driftsaspekter som rör de uppgifter som ska utföras, med särskild hänsyn tagen till uppgifternas särdrag och krav enligt vad som anges i bilaga I.

1.  Regionala samordningscentrum ska utarbeta arbetsformer som är effektiva, inkluderande samt transparenta och som underlättar samförstånd för att ta hand om planerings- och driftsaspekter som rör de uppgifter som ska utföras, med särskild hänsyn tagen till uppgifternas särdrag och krav enligt vad som anges i bilaga I.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 36 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Regionala operativa centrum ska säkerställa att arbetsformerna innehåller regler för hur berörda parter ska meddelas.

2.  Regionala samordningscentrum ska säkerställa att arbetsformerna innehåller regler för hur berörda parter ska meddelas.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Regionala operativa centrum ska utarbeta ett förfarande för att, vid utövandet av sina dagliga operativa uppdrag och uppgifter, organisera lämpliga och regelbundna samråd med de systemansvariga för överföringssystemen och med intressenter. För att säkerställa att tillsynsfrågor kan behandlas ska tillsynsmyndigheterna delta när så krävs.

Regionala samordningscentrum ska utarbeta ett förfarande för att, vid utövandet av sina dagliga uppdrag och uppgifter, organisera lämpliga och regelbundna samråd med de systemansvariga för överföringssystemen och med intressenter. För att säkerställa att tillsynsfrågor kan behandlas ska tillsynsmyndigheterna delta när så krävs.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 37a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 37a

 

Transparens

 

1.  Regionala samordningscentrum ska inrätta ett förfarande för berörda parters deltagande och anordna regelbundna möten med berörda parter för att diskutera frågor som rör effektiv, säker och tillförlitlig drift av det sammanlänkade systemet samt identifiera brister och föreslå förbättringar.

 

2.  Entso för el och regionala operativa centrum ska drivas med full insyn för berörda parter och allmänheten. All relevant dokumentation ska offentliggöras på varje regionalt samordningscentrums webbplats. Denna punkt ska gälla de förslag, motiveringar och beslut som antas i enlighet med artiklarna 32, 33, 35a och 38 i denna förordning.

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 38 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Antagande av beslut och rekommendationer

Antagande och översyn av beslut och rekommendationer

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Regionala operativa centrum ska utarbeta ett förfarande för att anta beslut och rekommendationer.

1.  Systemansvariga för överföringssystemen vid varje regionalt samordningscentrum ska utarbeta förfaranden för att anta och se över beslut och rekommendationer som säkerställer en geografiskt balanserad representation och jämlik behandling av medlemmarna i det regionala samordningscentrumet.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Regionala operativa centrum ska anta bindande beslut riktade till de systemansvariga för överföringssystemen i fråga om de funktioner som avses i artikel 34.1 a, b, g och q. Systemansvariga för överföringssystem ska tillämpa de bindande beslut som utfärdas av regionala operativa centrum, utom i fall då systemsäkerheten kommer att påverkas negativt.

2.  Regionala samordningscentrum ska anta bindande beslut riktade till de systemansvariga för överföringssystemen i fråga om de funktioner som avses i artikel 34.1 a och b. Systemansvariga för överföringssystem ska tillämpa de bindande beslut som utfärdas av regionala samordningscentrum utom i fall då genomförandet av beslut skulle leda till en överträdelse av de operativa säkerhetsgränser som fastställts av varje systemansvarig för överföringssystem i enlighet med artikel 25 i kommissionens förordning (EU) 2017/1485.

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Regionala operativa centrum ska anta rekommendationer riktade till de systemansvariga för överföringssystemen i fråga om de funktioner som avses i artikel 34.1 c–f och h–p.

3.  Regionala samordningscentrum ska anta rekommendationer riktade till de systemansvariga för överföringssystemen i fråga om de funktioner som förtecknas i artikel 34.1 som inte avses i punkt 2 i denna artikel.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Om en systemansvarig för överföringssystem beslutar att avvika från det beslut eller den rekommendation som det regionala samordningscentrumet utfärdat ska den utan dröjsmål lämna en ingående förklaring till det regionala samordningscentrumet och till övriga systemansvariga för överföringssystem i systemdriftsregionen.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Översynen ska inledas på begäran av en eller flera av de systemansvariga för överföringssystemen i systemdriftsregionen. Efter översynen av beslutet eller rekommendationen ska de regionala operativa centrumen bekräfta eller ändra åtgärden.

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 3c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3c.  Om den åtgärd som är föremål för översyn är ett bindande beslut i enlighet med artikel 38.2 i denna förordning får begäran om översyn inte medföra att beslutet tillfälligt upphävs, utom i fall där genomförandet av beslutet skulle medföra en kränkning av de gränser för driftsäkerhet som fastställs av varje systemansvarig för överföringssystem i enlighet med artikel 25 om riktlinjerna för systemdrift.

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Tillsynsmyndigheterna för en systemdriftsregion får gemensamt besluta att ge befogenheter att fatta bindande beslut till de regionala operativa centrumen i fråga om en eller flera av de funktioner som föreskrivs i artikel 34.1 c–f och h–l.

4.  Tillsynsmyndigheterna för en systemdriftsregion får gemensamt besluta att ge befogenheter att fatta bindande beslut till de regionala samordningscentrumen i fråga om en eller flera av de funktioner som förtecknas i artikel 34.1 och som inte avses i punkt 2 i denna artikel.

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 39

utgår

Översyn av beslut och rekommendationer

 

1.  Regionala operativa centrum ska utarbeta ett förfarande för att se över beslut och rekommendationer.

 

2.  Förfarandet ska inledas på begäran av en eller flera av de systemansvariga för överföringssystemen i systemdriftsregionen. Efter översynen av beslutet eller rekommendationen ska de regionala operativa centrumen bekräfta eller ändra åtgärden.

 

3.  Om den åtgärd som är föremål för översyn är ett bindande beslut i enlighet med artikel 38.2 får begäran om översyn inte medföra att beslutet tillfälligt upphävs, utom i fall där systemsäkerheten kommer att påverkas negativt.

 

4.  Om den åtgärd som är föremål för översyn är en rekommendation i enlighet med artikel 38.3 och om en systemansvarig för överföringssystem efter översynen beslutar att frångå rekommendationen ska den systemansvarige för överföringssystemet lämna en detaljerad motivering till det regionala operativa centrumet och till de andra systemansvariga för överföringssystemen i systemdriftsregionen.

 

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 40 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Styrelse för regionala operativa centrum

Styrelse för regionala samordningscentrum

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De regionala operativa centrumen ska inrätta en styrelse för att anta åtgärder som rör deras förvaltning och för att övervaka hur de utför sina uppgifter.

1.  De regionala samordningscentrumen ska inrätta en styrelse för att anta åtgärder som rör deras förvaltning och för att övervaka hur de utför sina uppgifter.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Styrelsen ska bestå av ledamöter som företräder de systemansvariga för överföringssystemen och av observatörer som representerar tillsynsmyndigheterna i systemdriftsregionen. Företrädarna för tillsynsmyndigheterna ska inte ha någon rösträtt.

2.  Styrelsen ska bestå av ledamöter som företräder alla systemansvariga för överföringssystemen i systemdriftsregionen. Styrelsens sammansättning ska vara geografiskt balanserad.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Styrelsen ska ansvara för att

3.  Styrelsen ska ansvara för att

(a)  utarbeta och godkänna stadgarna och arbetsordningen för det regionala operativa centrumet,

(a)  utarbeta och godkänna stadgarna och arbetsordningen för det regionala samordningscentrumet,

(b)  besluta om och införa organisationsstrukturen,

(b)  införa organisationsstrukturen,

(c)  utarbeta och godkänna den årliga budgeten,

(c)  utarbeta och godkänna den årliga budgeten,

(d)  utveckla och godkänna processen för gemensamt beslutsfattande i enlighet med artikel 35.

(d)  utveckla och godkänna processen för gemensamt beslutsfattande i enlighet med artikel 35.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Styrelsens befogenheter får inte omfatta befogenheter som rör de dagliga uppgifterna för de regionala operativa centrumen och hur dessa utförs.

4.  Styrelsens befogenheter får inte omfatta beslut om hur de regionala samordningscentrumen ska utföra sina uppgifter.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Organisation för regionala operativa centrum ska upprättas och förvaltas i enlighet med en struktur som stöder säkerheten för deras funktioner. Av organisationsstrukturen ska följande framgå:

1.  De systemansvariga för överföringssystemen i en systemdriftsregion ska upprätta de regionala samordningscentrumens organisationsstruktur. Av organisationsstrukturen ska följande framgå:

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Bemyndigande, uppdrag och ansvarsområden för personal i ledande ställning.

(a)  Bemyndigande, uppdrag och ansvarsområden för personalen.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Regionala operativa centrum får inrätta regionala kontor för att ta hand om lokala särdrag eller understödjande operativa centrum för att effektivt och tillförlitligt utföra sina uppgifter.

2.  Regionala samordningscentrum får inrätta regionala kontor för att ta hand om lokala särdrag eller understödjande samordningscentrum för att effektivt och tillförlitligt utföra sina uppgifter, om det har visat sig absolut nödvändigt.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Regionala operativa centrum ska utrustas med alla de mänskliga, tekniska, fysiska och ekonomiska resurser som är nödvändiga för att fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning och utföra sina uppgifter.

Regionala samordningscentrum ska utrustas med alla de mänskliga, tekniska, fysiska och ekonomiska resurser som är nödvändiga för att fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning och utföra sina uppgifter på ett oberoende och opartiskt sätt. De mänskliga, tekniska, fysiska och ekonomiska resurserna för regionala samordningscentrum ska inte gå utöver vad som är nödvändigt för att kunna utföra sina uppgifter, samtidigt som en geografiskt balanserad representation och jämlik behandling av medlemmarna i det regionala samordningscentrumet ska säkerställas.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Regionala operativa centrum ska inrätta en process för fortlöpande övervakning av åtminstone

1.  Regionala samordningscentrum ska inrätta en process för fortlöpande övervakning av åtminstone

(a)  arbetsuppgifternas utförande,

(a)  arbetsuppgifternas utförande,

(b)  de beslut och rekommendationer som utfärdas och de resultat som uppnås,

(b)  de beslut och rekommendationer som utfärdas, i synnerhet om de fall då de systemansvariga har avvikit, och de resultat som uppnås,

(c)  ändamålsenligheten och effektiviteten för varje funktion som de ansvarar för.

(c)  ändamålsenligheten och effektiviteten för varje funktion som de ansvarar för.

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Regionala operativa centrum ska lämna in de data som framkommit genom sin fortlöpande övervakning till byrån och tillsynsmyndigheterna i systemdriftsregionen minst en gång per år.

utgår

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Regionala operativa centrum ska fastställa sina kostnader på ett transparent sätt och rapportera dem till byrån och tillsynsmyndigheterna i systemdriftsregionen.

3.  Regionala samordningscentrum ska fastställa sina kostnader på ett transparent sätt och rapportera dem till byrån och tillsynsmyndigheterna i systemdriftsregionen.

Ändringsförslag    163

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Regionala operativa centrum ska lämna in en årlig rapport om hur de utfört sina uppgifter till Entso för el, byrån, tillsynsmyndigheterna i systemdriftsregionen och den samordningsgrupp som inrättats enligt artikel 1 i kommissionens beslut 2012/C 353/0237.

4.  Regionala samordningscentrum ska lämna in en årlig rapport med relevanta övervakningsdata i enlighet med punkt 1 i denna artikel och information om hur de utfört sina uppgifter till Entso för el, byrån, tillsynsmyndigheterna i systemdriftsregionen och den samordningsgrupp som inrättats enligt artikel 1 i kommissionens beslut 2012/C 353/02.

__________________

__________________

37 Kommissionens beslut av den 15 november 2012 om inrättande av gruppen för samordning på elområdet (EUT C 353, 17.11.2012, s. 2).

37 Kommissionens beslut av den 15 november 2012 om inrättande av gruppen för samordning på elområdet (EUT C 353, 17.11.2012, s. 2).

Ändringsförslag    164

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Regionala operativa centrum ska rapportera brister som fastställs i övervakningsprocessen enligt punkt 1 till Entso för el, tillsynsmyndigheterna i systemdriftsregionen, byrån och medlemsstaternas behöriga myndigheter som ansvarar för förebyggande och hantering av krissituationer.

5.  Regionala samordningscentrum ska rapportera brister som fastställs i övervakningsprocessen enligt punkt 1 till Entso för el, tillsynsmyndigheterna i systemdriftsregionen, byrån och medlemsstaternas behöriga myndigheter som ansvarar för förebyggande och hantering av krissituationer.

Ändringsförslag    165

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Utan att det påverkar principen om konfidentialitet och behovet av att skydda säkerheten och kommersiellt känslig information ska regionala samordningscentrum offentliggöra de rapporter som avses i punkterna 4 och 5.

Ändringsförslag    166

Förslag till förordning

Artikel 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Regionala operativa centrum ska vidta nödvändiga åtgärder för att kunna täcka skadeståndsansvar som rör utförandet av deras arbetsuppgifter, särskilt när de antar beslut som är bindande för de systemansvariga för överföringssystemen. Den metod som används för att ge detta skydd ska beakta det regionala operativa centrumets rättsliga ställning och det skydd som finns tillgängligt i form av företagsförsäkring.

Förslaget om inrättande av regionala samordningscentrum, i enlighet med artikel 32, ska innehålla arrangemang för att täcka skadeståndsansvar som rör utförandet av det regionala samordningscentrumets uppgifter. Den metod som används för att ge detta skydd ska beakta det regionala samordningscentrumets rättsliga ställning och det skydd som finns tillgängligt i form av företagsförsäkring.

Ändringsförslag    167

Förslag till förordning

Artikel 47 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  De systemansvariga för överföringssystemen ska offentliggöra relevanta uppgifter om aggregerad prognostiserad och faktisk förbrukning, om tillgänglighet och faktiskt utnyttjande avseende produktions- och lasttillgångar, om tillgänglighet och faktiskt utnyttjande avseende näten och sammanlänkningarna och om balanseffekt och reservkapacitet . För tillgänglighet och faktiskt nyttjande av små produktions- och förbrukningsenheter kan sammanlagda skattningar användas.

4.  De systemansvariga för överföringssystemen ska offentliggöra relevanta uppgifter om aggregerad prognostiserad och faktisk förbrukning, om tillgänglighet och faktiskt utnyttjande avseende produktions- och lasttillgångar, om tillgänglighet och faktiskt utnyttjande avseende näten och sammanlänkningarna, om balanseffekt och reservkapacitet samt om möjligheten till flexibilitet. För tillgänglighet och faktiskt nyttjande av små produktions- och förbrukningsenheter kan sammanlagda skattningar användas.

Motivering

Detta ändringsförslag är direkt kopplat till andra ändringsförslag som lagts fram för vissa bestämmelser som kommissionen har ändrat.

Ändringsförslag    168

Förslag till förordning

Artikel 49

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Systemansvariga för distributionssystem som inte är en del av ett vertikalt integrerat företag eller som är åtskilda enligt bestämmelserna i artikel 35 i [omarbetning av direktiv 2009/72/EG enligt förslag i COM(2016) 864/2] ska samarbeta på unionsnivå genom en europeisk enhet för systemansvariga för distributionssystem (även kallad EU DSO-enheten) för att främja fullbordandet av en fungerande inre marknad för el och för att främja en optimal förvaltning och en samordnad drift av distributions- och överföringssystem. Systemansvariga för distributionssystem som vill delta i EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem ska bli registrerade medlemmar i enheten.

Systemansvariga för distributionssystem ska samarbeta på unionsnivå genom en europeisk enhet för systemansvariga för distributionssystem (även kallad EU DSO-enheten) för att främja fullbordandet av en fungerande inre marknad för el och för att främja en optimal förvaltning och en samordnad drift av distributions- och överföringssystem. Systemansvariga för distributionssystem som vill delta i EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem har rätt att bli registrerade medlemmar i enheten.

 

Registrerade medlemmar får antingen delta direkt i EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem eller företrädas av den nationella organisation som utsetts av medlemsstaten, eller av en organisation på unionsnivå.

 

EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem ska vid utförandet av sina uppgifter enligt unionsrätten, agera oberoende av enskilda nationella intressen eller intressena hos de systemansvariga för överföringssystemen.

Ändringsförslag    169

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den [Publikationsbyrån: tolv månader efter ikraftträdandet] ska de systemansvariga för distributionssystemen, med administrativt stöd från byrån, till kommissionen och byrån lämna in ett utkast till stadgar, en förteckning över registrerade medlemmar och ett utkast till arbetsordning, inklusive arbetsordning för samrådet med Entso för el och andra intressenter samt finansieringsregler, för den EU-enhet för systemansvariga för distributionssystem som ska inrättas.

1.  Senast den [Publikationsbyrån: tolv månader efter ikraftträdandet] ska de systemansvariga för distributionssystemen, med administrativt stöd från byrån, till kommissionen och byrån lämna in ett utkast till stadgar, en förteckning över deltagande systemansvariga för distributionssystem och enheter som utsetts av medlemsstaterna för att företräda de systemansvariga för distributionssystemen, ett utkast till arbetsordning, inklusive arbetsordning för samrådet med Entso för el och andra intressenter, beslutsförfaranden samt finansieringsregler, för den EU-enhet för systemansvariga för distributionssystem som ska inrättas.

 

Utkastet till arbetsordning för EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem ska säkerställa en balanserad representation av samtliga deltagande systemansvariga för distributionssystem, oavsett deras storlek, även i beslutsförfarandet.

Ändringsförslag    170

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Inom två månader från mottagandet ska byrån, efter formellt samråd med organisationer som representerar samtliga berörda parter, särskilt distributionssystemets användare, lämna ett yttrande till kommissionen om utkastet till stadgar, medlemsförteckningen och utkastet till arbetsordning.

2.  Inom två månader från mottagandet ska byrån, efter formellt samråd med organisationer som representerar samtliga berörda parter, särskilt distributionssystemets användare och konsumentskyddsorganisationer, lämna ett yttrande till kommissionen om utkastet till stadgar, medlemsförteckningen och utkastet till arbetsordning, med särskild hänsyn till regler som rör det oberoende som EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem ska åtnjuta i syfte att förebygga intressekonflikter, och till behovet av att säkerställa en geografiskt balanserad representation och jämlik behandling av dess medlemmar.

Ändringsförslag    171

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kommissionen ska lämna ett yttrande om utkastet till stadgar, medlemsförteckningen och utkastet till arbetsordning, med beaktande av det yttrande från byrån som föreskrivs i punkt 2, inom tre månader från mottagandet av byråns yttrande.

3.  Kommissionen ska lämna ett yttrande om utkastet till stadgar, medlemsförteckningen och utkastet till arbetsordning, inklusive arbetsordningen för samråd med Entso för el och andra intressenter, beslutsförfarandet och finansieringsregler, med beaktande av det yttrande från byrån som föreskrivs i punkt 2, inom tre månader från mottagandet av byråns yttrande.

Ändringsförslag    172

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Kostnaderna för den verksamhet som bedrivs av EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem ska bäras av de systemansvariga för distributionssystem som är registrerade medlemmar och beaktas i beräkningen av tariffer. Tillsynsmyndigheterna får godkänna dessa kostnader endast om de är rimliga och proportionerliga.

6.  Kostnaderna för den verksamhet som bedrivs av EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem ska bäras av de systemansvariga för distributionssystem som är registrerade medlemmar och anses vara stödberättigande kostnader som tillsynsmyndigheten ska beakta i beräkningen av tariffer. Tillsynsmyndigheterna får godkänna dessa kostnader endast om de är rimliga och proportionerliga.

Ändringsförslag    173

Förslag till förordning

Artikel 50a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 50a

 

Grundläggande regler och förfaranden för EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem för el

 

1.  De stadgar för EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem som antas i enlighet med artikel 50 ska säkra följande principer:

 

(a)  Endast registrerade medlemmar får delta i arbetet i EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, med möjlighet att delegera arbetsuppgifter till andra medlemmar.

 

(b)  Strategiska beslut om verksamheten i EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem samt politiska riktlinjer för styrelsen ska antas av generalförsamlingen.

 

(c)  Generalförsamlingen ska anta sina beslut enligt följande regler: – när 65 % av de röster som tilldelats generalförsamlingens medlemmar har nåtts – varje medlem ska ha ett visst antal röster som är proportionellt till antalet kunder – och slutresultatet stöds av minst 55 % av generalförsamlingens medlemmar.

 

(d)  Generalförsamlingens beslut kan blockeras enligt följande regler: – när 35 % av de röster som tilldelats generalförsamlingens medlemmar har nåtts – varje medlem ska ha ett visst antal röster som är proportionellt till antalet kunder – och slutresultatet stöds av minst 25 % av generalförsamlingens medlemmar.

 

(e)  Styrelsen ska utses av generalförsamlingen för en mandatperiod på upp till fyra år.

 

(f)  Styrelsen ska utse ordföranden och de tre vice ordförandena bland sina ledamöter.

 

(g)  Styrelsen leder samarbetet mellan de systemansvariga för distributionssystem och de systemansvariga för överföringssystem enligt artiklarna 52 och 53.

 

(h)  Styrelsebeslut ska antas med enkel majoritet på 15 röster.

 

(i)  På förslag av styrelsen ska generalsekreteraren utses av generalförsamlingen bland dess medlemmar för en mandatperiod på fyra år som får förnyas en gång.

 

(j)  Generalförsamlingen ska, på förslag av styrelsen, utse expertgrupper som får bestå av högst 30 medlemmar per grupp, varav högst en tredjedel får vara icke-medlemmar. Dessutom ska en expertgrupp med landsrepresentanter inrättas, bestående av exakt en representant för systemansvariga för distributionssystem från varje medlemsstat.

 

2.  De förfaranden som antas av EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem ska se till att medlemmarna behandlas rättvist och proportionellt och återspegla den geografiska och ekonomiska strukturen bland dess medlemmar. I förfarandena ska i synnerhet följande föreskrivas:

 

(a)  Styrelsen ska bestå av styrelseordföranden och 27 medlemsrepresentanter, av vilka: – [ ] 9 företräder medlemmar med fler än en miljon nätanvändare, – [ ] 9 företräder medlemmar med fler än 100 000 men färre än en miljon nätanvändare, och [ ] 9 företräder medlemmar med färre än 100 000 nätanvändare; (ab) företrädare för befintliga organisationer för systemansvariga för distributionssystem får delta som observatörer vid styrelsemötena.

 

(b)   Styrelsen får inte bestå av fler än tre representanter för medlemmar som är baserade i samma medlemsstat eller som är från samma industrigrupp.

 

(c)   Det ska utses en vice styrelseordförande från varje kategori medlemsrepresentanter som beskrivs i led a ovan.

 

(e)  Representanter för medlemmar som är baserade i samma medlemsstat eller samma industrigrupp får inte utgöra majoriteten av expertgruppens deltagare.

 

(f)   Styrelsen ska inrätta en strategisk rådgivande grupp som avger yttranden till styrelsen och expertgrupperna och som består av representanter för de europeiska organisationerna för systemansvariga för distributionssystem och representanter för de medlemsstater som inte är företrädda i styrelsen.

Ändringsförslag    174

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem ska ha följande uppgifter:

1.  EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem ska ha följande uppgifter:

(a)  Samordnad drift och planering avseende överförings- och distributionsnät.

(a)  Främja samordnad drift och planering avseende överförings- och distributionsnät.

(b)  Integrering av förnybara energiresurser, decentraliserad produktion och andra resurser som ingår i distributionsnätet, t.ex. energilagring.

(b)  Förbättra och optimera integreringen av förnybara energiresurser, decentraliserad produktion och underlätta för andra resurser som ingår i distributionsnätet, t.ex. energilagring och sektoriell integrering.

(c)  Utveckling av efterfrågeflexibilitet.

(c)  Underlätta utvecklingen av efterfrågeflexibilitet.

(d)  Digitalisering av distributionsnät, inklusive smarta nät och intelligenta mätsystem.

(d)  Förbättra digitaliseringen av distributionsnät, inklusive smarta nät och smarta mätsystem.

(e)  Datahantering, it-säkerhet och dataskydd.

(e)  Säkerställa icke-diskriminerande och neutral åtkomst till data oavsett datahanteringsmodell samt främja standardisering och gränsöverskridande datautbyte, i synnerhet med Entso för el när så är relevant för att underlätta datautbyte, it-säkerhet och dataskydd.

(f)  Deltagande i utarbetandet av nätföreskrifter enligt artikel 55.

(f)  Delta i utarbetandet av nätföreskrifter enligt artikel 55.

Ändringsförslag    175

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  samarbeta med Entso för el när det gäller övervakningen av genomförandet av nätföreskrifter och riktlinjer som är relevanta för drift och planering avseende distributionsnät och en samordnad drift av överförings- och distributionsnät, och som antas enligt denna förordning,

(a)   samarbeta effektivt med Entso för el, byrån och nationella tillsynsmyndigheter för att underlätta byråns och i tillämpliga fall de nationella tillsynsmyndigheternas övervakning av genomförandet av nätföreskrifter och riktlinjer som är relevanta för drift och planering avseende distributionsnät och en samordnad drift av överförings- och distributionsnät, och som antas enligt denna förordning,

Ändringsförslag    176

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem utarbetar möjliga nätföreskrifter enligt artikel 55 ska den i ett tidigt skede och på ett öppet och transparent sätt ha ett omfattande samråd med alla berörda intressenter, särskilt med de organisationer som företräder alla intressenter, i enlighet med den arbetsordning som avses i artikel 50. Samrådet ska inkludera nationella tillsynsmyndigheter och andra nationella myndigheter, elhandels- och producentföretag, systemanvändare, inklusive kunder, systemansvariga för distributionssystemen, inklusive berörda branschorganisationer, tekniska organ och intressentplattformar. Samrådet ska ha till syfte att identifiera synpunkter och förslag från alla berörda parter i beslutsprocessen.

1.  När EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem deltar i utarbetandet av nya nätföreskrifter enligt artikel 55 ska den i ett tidigt skede och på ett öppet och transparent sätt ha ett omfattande samråd med alla berörda intressenter, särskilt med de organisationer som företräder alla intressenter, i enlighet med den arbetsordning som avses i artikel 50. Samrådet ska inkludera nationella tillsynsmyndigheter och andra nationella myndigheter, elhandels- och producentföretag, systemanvändare, inklusive kunder, systemansvariga för distributionssystemen, inklusive berörda branschorganisationer, tekniska organ och intressentplattformar. Samrådet ska ha till syfte att identifiera synpunkter och förslag från alla berörda parter i beslutsprocessen.

Ändringsförslag    177

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Entso för el ska utarbeta en formell samarbetsmekanism mellan systemansvariga för distributionssystem och systemansvariga för överföringssystem.

Ändringsförslag    178

Förslag till förordning

Artikel 53 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Systemansvariga för distributionssystem ska samarbeta med systemansvariga för överföringssystem i planeringen och driften av sina nät. Framför allt ska systemansvariga för överförings- och distributionssystem utbyta all nödvändig information och data som rör prestanda för produktionstillgångar och efterfrågeflexibilitet, den dagliga driften av sina nät och den långsiktiga planeringen av nätinvesteringar, i syfte att säkerställa en kostnadseffektiv, säker och tillförlitlig utveckling och drift av sina nät.

1.  Systemansvariga för distributionssystem och systemansvariga för överföringssystem ska samarbeta kring planeringen och driften av sina nät. Framför allt ska systemansvariga för överförings- och distributionssystem utbyta all nödvändig information och data som rör prestanda för produktionstillgångar och efterfrågeflexibilitet, den dagliga driften av sina nät och den långsiktiga planeringen av nätinvesteringar, i syfte att säkerställa en kostnadseffektiv utveckling och drift och en säker och tillförlitlig drift av sina nät.

Ändringsförslag    179

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  Regler för harmoniserade tariffstrukturer för överföring och distribution och för anslutningsavgifter , inklusive lokaliseringssignaler och regler för kompensation mellan systemansvariga för överföringssystem.

utgår

Ändringsförslag    180

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1 – led p

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(p)  Regler som rör regionala operativa centrum.

utgår

Ändringsförslag    181

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska, efter samråd med byrån, Entso för el och de andra berörda intressenterna vart tredje år upprätta en prioritetsförteckning över de i punkt 1 angivna områden som ska inbegripas i utarbetandet av nätföreskrifter. Om sakinnehållet i nätföreskriften direkt berör driften av distributionssystemet och är av mindre betydelse för överföringssystemet får kommissionen begära att EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, i stället för Entso för el, sammankallar en redaktionskommitté och lämnar in ett förslag till nätföreskrift till byrån.

2.  Kommissionen ska, efter samråd med byrån, Entso för el, EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem för el och de andra berörda intressenterna vart tredje år upprätta en prioritetsförteckning över de i punkt 1 angivna områden som ska inbegripas i utarbetandet av nätföreskrifter. Om sakinnehållet i nätföreskriften direkt berör driften av distributionssystemet och är av mindre betydelse för överföringssystemet får kommissionen begära att EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, i stället för Entso för el, sammankallar en redaktionskommitté och lämnar in ett förslag till nätföreskrift till byrån.

Ändringsförslag    182

Förslag till förordning

Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Personer som kan ha intresse av en nätföreskrift som har antagits i enlighet med artikel 55, inklusive Entso för el, EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, systemansvariga för överföringsnät, nätanvändare och konsumenter, får föreslå byrån utkast till ändringar av denna nätföreskrift. Byrån får också föreslå ändringar på eget initiativ.

2.  Personer som kan ha intresse av en nätföreskrift som har antagits i enlighet med artikel 55, inklusive Entso för el, EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, systemansvariga för överföringsnät och för distributionssystem, nätanvändare och konsumenter, får föreslå byrån utkast till ändringar av denna nätföreskrift. Byrån får också föreslå ändringar på eget initiativ.

Ändringsförslag    183

Förslag till förordning

Artikel 56a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 56a

 

Senast den 31 december 2022 ska kommissionen göra en bedömning av befintliga genomförandeakter som innehåller nätföreskrifter och riktlinjer i syfte att utvärdera vilka delar som det vore värdefullt att låta ingå i unionens lagstiftningsakter om den inre elmarknaden. Kommissionen ska förelägga Europaparlamentet och rådet en detaljerad rapport om denna bedömning. Rapporten ska i förekommande fall åtföljas av lagstiftningsförslag där kommissionens bedömning följs upp.

Ändringsförslag    184

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  När kommissionen antar eller ändrar riktlinjer, ska den samråda med byrån, Entso för el och andra intressenter när detta är relevant.

7.  När kommissionen antar eller ändrar riktlinjer, ska den samråda med byrån, Entso för el, EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem och andra intressenter när detta är relevant.

Ändringsförslag    185

Förslag till förordning

Artikel 64a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 64a

 

Översyn

 

Kommissionen ska senast den 1 juni 2025 se över genomförandet av förordningen och överlämna en rapport om detta till Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag.

Ändringsförslag    186

Förslag till förordning

Bilaga I

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Bilaga I

Bilaga I

UPPGIFTER FÖR REGIONALA OPERATIVA CENTRUM

UPPGIFTER FÖR REGIONALA SAMORDNINGSCENTRUM

1.  Samordnad kapacitetsberäkning

1.  Samordnad kapacitetsberäkning

1.1.  Regionala operativa centrum ska genomföra samordnad beräkning av kapacitet mellan elområden.

1.1.  Regionala samordningscentrum ska genomföra samordnad beräkning av kapacitet mellan elområden.

1.2.  Samordnad kapacitetsberäkning ska genomföras i god tid för varje marknadstidsram och så ofta som behövs inom tidsramen för intradagsmarknaden.

1.2.  Samordnad kapacitetsberäkning ska genomföras i god tid för varje marknadstidsram och så ofta som behövs inom tidsramen för intradagsmarknaden.

1.3.  Samordnad kapacitetsberäkning ska genomföras på grundval av en gemensam systemmodell i enlighet med punkt 2 och en metod för samordnad kapacitetsberäkning som utarbetas av de systemansvariga för överföringssystemen i den berörda systemdriftsregionen.

1.3.  Samordnad kapacitetsberäkning ska genomföras på grundval av en gemensam systemmodell i enlighet med punkt 2 och en metod för samordnad kapacitetsberäkning som utarbetas av de systemansvariga för överföringssystemen i den berörda systemdriftsregionen.

1.4.  Samordnad kapacitetsberäkning ska säkerställa effektiv hantering av överbelastningar i enlighet med de principer för hantering av överbelastning som fastställs i denna förordning.

1.4.  Samordnad kapacitetsberäkning ska säkerställa effektiv hantering av överbelastningar i enlighet med de principer för hantering av överbelastning som fastställs i denna förordning.

2.  Samordnad säkerhetsanalys

2.  Samordnad säkerhetsanalys

2.1.  Regionala operativa centrum ska genomföra samordnad säkerhetsanalys i syfte att säkerställa en säker systemdrift.

2.1.  Regionala samordningscentrum ska genomföra samordnad säkerhetsanalys i syfte att säkerställa en säker systemdrift.

2.2.  Säkerhetsanalys ska genomföras för alla tidsramar för driftsplanering med hjälp av de gemensamma systemmodellerna.

2.2.  Säkerhetsanalys ska genomföras för alla tidsramar för driftsplanering med hjälp av de gemensamma systemmodellerna.

2.3.  Regionala operativa centrum ska dela med sig av resultaten från den samordnade säkerhetsanalysen till åtminstone de systemansvariga för överföringssystemen i systemdriftsregionen.

2.3.  Regionala samordningscentrum ska dela med sig av resultaten från den samordnade säkerhetsanalysen till åtminstone de systemansvariga för överföringssystemen i systemdriftsregionen.

2.4.  När ett regionalt operativt centrum, till följd av den samordnade säkerhetsanalysen, upptäcker en möjlig begränsning ska den utforma avhjälpande åtgärder som leder till högsta möjliga ekonomiska effektivitet.

2.4.  När ett regionalt samordningscentrum, till följd av den samordnade säkerhetsanalysen, upptäcker en möjlig begränsning ska den utforma avhjälpande åtgärder som leder till högsta möjliga ekonomiska effektivitet.

 

2.4a.  En samordnad säkerhetsanalys ska genomföras på grundval av en gemensam systemmodell i enlighet med led 2 och av en metod för utformning av samordnade avhjälpande åtgärder som utarbetats av de systemansvariga för överföringssystem i den berörda systemdriftsregionen.

3.  Utarbetande av gemensamma systemmodeller

3.  Utarbetande av gemensamma systemmodeller

3.1.  Regionala operativa centrum ska inrätta effektiva processer för att utarbeta en gemensam systemmodell för varje tidsram för driftsplanering.

3.1.  Regionala samordningscentrum ska inrätta effektiva processer för att utarbeta en gemensam systemmodell för varje tidsram för driftsplanering.

3.2.  Systemansvariga för överföringssystem ska utse ett regionalt operativt centrum till att bygga de gemensamma systemmodellerna för alla regioner.

3.2.  Systemansvariga för överföringssystem ska utse ett regionalt samordningscentrum till att bygga de gemensamma systemmodellerna för alla regioner.

3.3.  Gemensamma systemmodeller ska innehålla data som är av betydelse för effektiv driftsplanering och kapacitetsberäkning för alla tidsramar för driftsplanering.

3.3.  Gemensamma systemmodeller ska innehålla data som är av betydelse för effektiv driftsplanering och kapacitetsberäkning för alla tidsramar för driftsplanering.

3.4.  Gemensamma systemmodeller ska göras tillgängliga för alla regionala operativa centrum, systemansvariga för överföringssystem och Entso för el, samt för byrån på dess begäran.

3.4.  Gemensamma systemmodeller ska göras tillgängliga för alla regionala samordningscentrum, systemansvariga för överföringssystem och Entso för el, samt för byrån på dess begäran.

4.  Bedömning av enhetligheten i systemskyddsplaner och återuppbyggnadsplaner hos systemansvariga för överföringssystem.

4.  Bedömning av enhetligheten i systemskyddsplaner och återuppbyggnadsplaner hos systemansvariga för överföringssystem.

4.1.  Alla systemansvariga för överföringssystem ska komma överens om ett tröskelvärde över vilket inverkan från åtgärder av en eller flera systemansvariga för överföringssystem i samband med nöddrifttillstånd, nätsammanbrott eller återuppbyggnadstillstånd ska anses betydande för andra systemansvariga för överföringssystem som är synkront eller icke-synkront sammanlänkade.

4.1.  Alla systemansvariga för överföringssystem ska komma överens om ett tröskelvärde över vilket inverkan från åtgärder av en eller flera systemansvariga för överföringssystem i samband med nöddrifttillstånd, nätsammanbrott eller återuppbyggnadstillstånd ska anses betydande för andra systemansvariga för överföringssystem som är synkront eller icke-synkront sammanlänkade.

4.2.  Med hjälp av det tröskelvärde som fastställs i enlighet med punkt 4.1 ska alla regionala operativa centrum ge stöd till de systemansvariga för överföringssystemen i systemdriftsregionen när det gäller bedömningen av enhetligheten i systemskyddsplanerna och återuppbyggnadsplanerna hos dessa systemansvariga för överföringssystem.

4.2.  Med hjälp av det tröskelvärde som fastställs i enlighet med punkt 4.1 ska alla regionala samordningscentrum ge stöd till de systemansvariga för överföringssystemen i systemdriftsregionen när det gäller bedömningen av enhetligheten i systemskyddsplanerna och återuppbyggnadsplanerna hos dessa systemansvariga för överföringssystem.

4.3.  De regionala operativa centrumen ska när de ger stöd till de systemansvariga för överföringssystemen

4.3.  De regionala samordningscentrumen ska när de ger stöd till de systemansvariga för överföringssystemen

(a)  kartlägga potentiella oförenligheter,

(a)  kartlägga potentiella oförenligheter,

(b)  föreslå riskreducerande åtgärder.

(b)  föreslå riskreducerande åtgärder.

4.4.  Systemansvariga för överföringssystem ska beakta de föreslagna riskreducerande åtgärderna.

4.4.  Systemansvariga för överföringssystem ska beakta de föreslagna riskreducerande åtgärderna.

5.  Samordning och optimering av regional återuppbyggnad.

5.  Samordning och optimering av regional återuppbyggnad.

5.1.  Regionala operativa centrum ska utrustas med SCADA-system (Supervisory Control and Data Acquisition) som fungerar nära realtid, med observerbarhet som definieras genom tillämpning av det tröskelvärde som fastställs i enlighet med punkt 4.1.

 

5.2.  Alla relevanta regionala operativa centrum ska ge stöd till de utsedda frekvensledarna och till återsynkroniseringsledarna, i syfte att förbättra effektiviteten och ändamålsenligheten i samband med återuppbyggnad av systemet. Systemansvariga för överföringssystem ska ha rätt att begära stöd från regionala operativa centrum om deras system drabbas av nätsammanbrott eller är i återuppbyggnadstillstånd.

5.2.  Alla relevanta regionala samordningscentrum ska ge stöd till de utsedda frekvensledarna och till återsynkroniseringsledarna, i syfte att förbättra effektiviteten och ändamålsenligheten i samband med återuppbyggnad av systemet. Systemansvariga för överföringssystem ska ha rätt att begära stöd från regionala samordningscentrum om deras system drabbas av nätsammanbrott eller är i återuppbyggnadstillstånd.

6.  Efterhandsanalys och efterhandsrapportering avseende drift och störningar.

6.  Efterhandsanalys och efterhandsrapportering avseende drift och störningar.

6.1.  Regionala operativa centrum ska undersöka och utarbeta en rapport om alla incidenter som överskrider det tröskelvärde som fastställs i enlighet med punkt 4.1. Systemdriftsregionens tillsynsmyndigheter och byrån får delta i undersökningen på egen begäran. Rapporten ska innehålla rekommendationer i syfte att förhindra liknande incidenter i framtiden.

6.1.  Regionala samordningscentrum ska undersöka och utarbeta en rapport om alla incidenter som överskrider det tröskelvärde som fastställs i enlighet med punkt 4.1. Systemdriftsregionens tillsynsmyndigheter och byrån får delta i undersökningen på egen begäran. Rapporten ska innehålla rekommendationer i syfte att förhindra liknande incidenter i framtiden.

6.2.  Rapporten ska göras tillgänglig för alla systemansvariga för överföringssystem, tillsynsmyndigheter, kommissionen och byrån. Byrån får utfärda rekommendationer i syfte att förhindra liknande incidenter i framtiden.

6.2.  Rapporten ska göras tillgänglig för alla systemansvariga för överföringssystem, tillsynsmyndigheter, kommissionen och byrån. Byrån får utfärda rekommendationer i syfte att förhindra liknande incidenter i framtiden.

7.  Regional storleksbestämning av reservkapacitet

7.  Regional storleksbestämning av reservkapacitet

7.1.  Regionala operativa centrum ska fastställa kraven på reservkapacitet för systemdriftsregionen. Fastställandet av kraven på reservkapacitet ska

7.1.  Regionala samordningscentrum ska fastställa kraven på reservkapacitet för systemdriftsregionen. Fastställandet av kraven på reservkapacitet ska

(a)  ha som allmänt syfte att upprätthålla driftsäkerhet på det mest kostnadseffektiva sättet,

(a)  ha som allmänt syfte att upprätthålla driftsäkerhet på det mest kostnadseffektiva sättet,

(b)  utföras för tidsramen för dagen före- och/eller intradagsmarknaden,

(b)  utföras för tidsramen för dagen före- och/eller intradagsmarknaden,

(c)  fastställa den totala mängden av nödvändig reservkapacitet för systemdriftsregionen,

(c)  fastställa den totala mängden av nödvändig reservkapacitet för systemdriftsregionen,

(d)  fastställa krav på minsta reservkapacitet för varje typ av reservkapacitet,

(d)  fastställa krav på minsta reservkapacitet för varje typ av reservkapacitet,

(e)  ta hänsyn till möjliga utbyten mellan olika typer av reservkapacitet i syfte att minimera kostnaderna för upphandling,

(e)  ta hänsyn till möjliga utbyten mellan olika typer av reservkapacitet i syfte att minimera kostnaderna för upphandling,

(f)  fastställa nödvändiga krav på den geografiska fördelningen av eventuell nödvändig reservkapacitet.

(f)  fastställa nödvändiga krav på den geografiska fördelningen av eventuell nödvändig reservkapacitet.

8.  Underlättande av regional upphandling av balanskapacitet

8.  Underlättande av regional upphandling av balanskapacitet

8.1.  Regionala operativa centrum ska stödja de systemansvariga för överföringssystemen i systemdriftsregionen vid fastställandet av den mängd balanskapacitet som behöver upphandlas. Fastställandet av mängden balanskapacitet ska

8.1.  Regionala samordningscentrum ska stödja de systemansvariga för överföringssystemen i systemdriftsregionen vid fastställandet av den mängd balanskapacitet som behöver upphandlas. Fastställandet av mängden balanskapacitet ska

(a)  utföras för tidsramen för dagen före- och/eller intradagsmarknaden,

(a)  utföras för tidsramen för dagen före- och/eller intradagsmarknaden,

(b)  ta hänsyn till möjliga utbyten mellan olika typer av reservkapacitet i syfte att minimera kostnaderna för upphandling,

(b)  ta hänsyn till möjliga utbyten mellan olika typer av reservkapacitet i syfte att minimera kostnaderna för upphandling,

(c)  ta hänsyn till de volymer av nödvändig reservkapacitet som förväntas uppstå genom bud på balansenergi, som inte lämnas in på grundval av ett avtal om balanskapacitet.

(c)  ta hänsyn till de volymer av nödvändig reservkapacitet som förväntas uppstå genom bud på balansenergi, som inte lämnas in på grundval av ett avtal om balanskapacitet,

 

(ca)  ta hänsyn till möjliga utbyten mellan olika typer av reservkapacitet i syfte att minimera kostnaderna för upphandling.

8.2.  Regionala operativa centrum ska stödja de systemansvariga för överföringssystemen i systemdriftsregionen vid upphandlingen av den nödvändiga mängd balanskapacitet som fastställs i enlighet med punkt 8.1. Upphandlingen av balanskapacitet ska

 

(a)  utföras för tidsramen för dagen före- och/eller intradagsmarknaden,

 

(b)  ta hänsyn till möjliga utbyten mellan olika typer av reservkapacitet i syfte att minimera kostnaderna för upphandling,

 

9.  Regionala prognoser över systemtillräcklighet och utarbetande av riskreducerande åtgärder

9.  Regionala prognoser över systemtillräcklighet och utarbetande av riskreducerande åtgärder

9.1.  Regionala operativa centrum ska genomföra regionala tillräcklighetsbedömningar, från veckan före till intradag.

9.1.  Regionala samordningscentrum ska genomföra regionala tillräcklighetsbedömningar, från veckan före till intradag.

9.2.  Regionala operativa centrum ska basera tillräcklighetsbedömningarna på den information som tillhandahålls av de systemansvariga för överföringssystemen i systemdriftsregionen, i syfte att upptäcka situationer där bristande tillräcklighet förväntas i något av kontrollområdena eller på regional nivå. Regionala operativa centrum ska ta hänsyn till möjliga utbyten mellan elområden och till gränser för driftsäkerhet för samtliga tidsramar för driftsplanering.

9.2.  Regionala samordningscentrum ska basera tillräcklighetsbedömningarna på den information som tillhandahålls av de systemansvariga för överföringssystemen i systemdriftsregionen, i syfte att upptäcka situationer där bristande tillräcklighet förväntas i något av kontrollområdena eller på regional nivå. Regionala samordningscentrum ska ta hänsyn till möjliga utbyten mellan elområden och till gränser för driftsäkerhet för samtliga tidsramar för driftsplanering.

9.3.   Vid utförandet av den regionala bedömningen av produktionstillräcklighet ska varje regionalt operativt centrum samordna med andra regionala operativa centrum för att

9.3.   Vid utförandet av den regionala bedömningen av produktionstillräcklighet ska varje regionalt samordningscentrum samordna med andra regionala samordningscentrum för att

(a)  kontrollera de underliggande antagandena och prognoserna,

(a)  kontrollera de underliggande antagandena och prognoserna,

(b)  upptäcka eventuella situationer med bristande tillräcklighet som berör flera regioner.

(b)  upptäcka eventuella situationer med bristande tillräcklighet som berör flera regioner.

9.4.  Varje regionalt operativt centrum ska lämna resultaten av de regionala bedömningarna av produktionstillräckligheten tillsammans med de åtgärder som det föreslår för att minska riskerna för bristande tillräcklighet till de systemansvariga för överföringssystemen i systemdriftsregionen och till andra regionala operativa centrum.

9.4.  Varje regionalt samordningscentrum ska lämna resultaten av de regionala bedömningarna av produktionstillräckligheten tillsammans med de åtgärder som det föreslår för att minska riskerna för bristande tillräcklighet till de systemansvariga för överföringssystemen i systemdriftsregionen och till andra regionala samordningscentrum.

10.  Regional samordnad avbrottsplanering

10.  Regional samordnad avbrottsplanering

10.1.  Varje regionalt operativt centrum ska utföra samordnad avbrottsplanering för att övervaka tillgänglighetsstatus för de berörda tillgångarna och deras tillgänglighetsplaner, för att därigenom säkerställa driftsäkerheten i överföringssystemet och samtidigt maximera kapaciteten hos sammanlänkningarna och/eller de överföringssystem som påverkar flöden mellan elområden.

10.1.  Varje regionalt samordningscentrum ska utföra samordnad avbrottsplanering för att övervaka tillgänglighetsstatus för de berörda tillgångarna och deras tillgänglighetsplaner, för att därigenom säkerställa driftsäkerheten i överföringssystemet och samtidigt maximera kapaciteten hos sammanlänkningarna och/eller de överföringssystem som påverkar flöden mellan elområden.

10.2.  Varje regionalt operativt centrum ska upprätthålla en enda förteckning över relevanta nätelement, kraftproduktionsmoduler och förbrukningsanläggningar i systemdriftsregionen och göra den tillgänglig i Entso för els datamiljö för driftplanering.

10.2.  Varje regionalt samordningscentrum ska upprätthålla en enda förteckning över relevanta nätelement, kraftproduktionsmoduler och förbrukningsanläggningar i systemdriftsregionen och göra den tillgänglig i Entso för els datamiljö för driftplanering.

10.3.  Varje regionalt operativt centrum ska utföra följande uppgifter med anknytning till samordnad avbrottsplanering i systemdriftsregionen:

10.3.  Varje regionalt samordningscentrum ska utföra följande uppgifter med anknytning till samordnad avbrottsplanering i systemdriftsregionen:

(a)  Bedöma oförenlighet i avbrottsplaneringen med hjälp av året före-tillgänglighetsplaner från samtliga systemansvariga för överföringssystem.

(a)  Bedöma oförenlighet i avbrottsplaneringen med hjälp av året före-tillgänglighetsplaner från samtliga systemansvariga för överföringssystem.

(b)  Förse de systemansvariga för överföringssystemen i systemdriftsregionen med en förteckning över upptäckta oförenligheter i planeringen och de lösningar som centrumet föreslår för att lösa oförenligheterna.

(b)  Förse de systemansvariga för överföringssystemen i systemdriftsregionen med en förteckning över upptäckta oförenligheter i planeringen och de lösningar som centrumet föreslår för att lösa oförenligheterna.

11.  Optimering av kompensationsmekanismer mellan systemansvariga för överföringssystem

11.  Optimering av kompensationsmekanismer mellan systemansvariga för överföringssystem

11.1.   Regionala operativa centrum ska stödja de systemansvariga för överföringssystemen i systemdriftsregionen när det gäller att administrera de finansiella flödena som rör avräkningar mellan systemansvariga för överföringssystem och som berör fler än två systemansvariga för överföringssystemen, såsom omdirigeringskostnader, intäkter från överbelastning, oavsiktliga avvikelser eller kostnader för upphandling av reserver.

11.1.  Regionala samordningscentrum ska stödja de systemansvariga för överföringssystemen i systemdriftsregionen när det gäller att administrera de finansiella flödena som rör avräkningar mellan systemansvariga för överföringssystem och som berör fler än två systemansvariga för överföringssystemen, såsom omdirigeringskostnader, intäkter från överbelastning, oavsiktliga avvikelser eller kostnader för upphandling av reserver.

12.  Utbildning och certifiering

12.  Utbildning och certifiering

12.1.  Regionala operativa centrum ska utarbeta och genomföra utbildnings- och certifieringsprogram, med fokus på regional systemdrift, för personal som arbetar med planering och i kontrollrum hos de systemansvariga för överföringssystemen i systemdriftsregionen.

12.1.  Regionala samordningscentrum ska utarbeta och genomföra utbildnings- och certifieringsprogram, med fokus på regional systemdrift, för personal som arbetar med planering och i kontrollrum hos de systemansvariga för överföringssystemen i systemdriftsregionen.

12.2.  Utbildningsprogrammen ska omfatta alla relevanta delar av systemdrift, inklusive regionala krisscenarier.

12.2.  Utbildningsprogrammen ska omfatta alla relevanta delar av systemdrift, inklusive regionala krisscenarier.

13.  Kartläggning av regionala krissituationer och utarbetande av riskreduceringsscenarier genom granskning av riskberedskapsplanerna som inrättats i medlemsstaterna

13.  Kartläggning av regionala krissituationer och utarbetande av riskreduceringsscenarier genom granskning av riskberedskapsplanerna som inrättats i medlemsstaterna

13.1.  Om Entso för el delegerar denna uppgift ska regionala operativa centrum kartlägga regionala krisscenarier i enlighet med de kriterier som fastställs i artikel 6.1 i [förordningen om riskberedskap enligt förslag i COM(2016) 862].

13.1.  Om Entso för el delegerar denna uppgift ska regionala samordningscentrum kartlägga regionala krisscenarier i enlighet med de kriterier som fastställs i artikel 6.1 i [förordningen om riskberedskap enligt förslag i COM(2016) 862].

13.2.   Regionala operativa centrum ska utarbeta och genomföra en årlig krissimulering i samarbete med behöriga myndigheter i enlighet med artikel 12.3 i [förordningen om riskberedskap enligt förslag i COM(2016) 862].

13.2.  Regionala samordningscentrum ska utarbeta och genomföra en årlig krissimulering i samarbete med behöriga myndigheter i enlighet med artikel 12.3 i [förordningen om riskberedskap enligt förslag i COM(2016) 862].

 

13a.  Fastställande av behov av ny kapacitet för att uppgradera befintlig kapacitet eller alternativ till dessa.

 

13a.1.  Regionala samordningscentrum ska hjälpa de systemansvariga för överföringssystemen att fastställa behov av ny kapacitet, för att uppgradera befintlig kapacitet eller alternativ till dessa, vilka ska lämnas till de regionala grupper som inrättats enligt förordning (EU) nr 347/2013 och ingå i den tioåriga nätutvecklingsplanen som avses i artikel 51 i (EU)... [omarbetning av direktiv 2009/72/EC enligt förslag i COM(2016)0864/2].

(1)

EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.

(2)

EUT C 288, 31.8.2017, s. 91.

(3)

EUT C 342, 12.10.2017, s. 79.


MOTIVERING

I. Inledning

De europeiska elsystemen dominerades i åratal av nationella monopol som kontrollerade hela systemet, alltifrån produktionen fram till distributionen och leveransen till konsumenterna. Ett sådant ”toppstyrt” system skötte visserligen elförsörjningen, men medgav ingen konkurrens, vilket är till nackdel för konsumenterna. Sedan 1996 har elmarknaderna successivt öppnats för att öka konkurrensen och sänka priserna. Den senaste större ändringen av unionslagstiftningen kom med det tredje energipaketet 2009.

Sedan dess har elproduktionen totalförändrats. Elproduktionen sker inte längre inom ett centraliserat system av typ ”hjul med ekrar”, utan har blivit betydligt mer decentraliserad tack vare framsteg inom teknik för förnybar energi och annan teknik. Nu gäller det att än en gång anpassa lagstiftningen till denna nya verklighet.

Med den förnybara energin (som ofta är vind- eller solkraft) har systemet i hög grad blivit intermittent, och därför tvingats anpassa sig och bli mer flexibelt, samtidigt som konsumenternas försörjningstrygghet fortsatt garanteras. Våra klimatmål har lett fram till olika system för subventioner och stöd, och tillsammans med det ofullständiga gränsöverskridande samarbetet mellan medlemsstaterna har detta lett till att vi fått överkapacitet inom elproduktionen på unionsnivå. I många medlemsstater får investerare felaktiga signaler till följd av reglerade priser i kombination med oenhetliga stödsystem.

För att ta sig an dessa utmaningar och stimulera till utfasning av fossila bränslen har föredraganden valt en strategi som innebär att ”marknaden kommer först”, och att verkligt lika villkor för alla marknadsaktörer skapas. Detta förutsätter att man frångår marknadssnedvridande subventioner, oavsett om de går till fossila bränslen, kärnkraft eller förnybar energi. Med rättvisa regler blir konkurrensen på marknaden rättvis. Med en rättvis elmarknad kommer vi både att uppnå våra klimatmål och få till stånd de lägsta och mest konkurrenskraftiga priser för konsumenterna, samtidigt som vi säkerställer försörjningstryggheten utan några överinvesteringar.

II. Betänkandet

II.1. Marknaden kommer först

En grundläggande princip för varje marknad är den fria prisbildningen. Därför är det av grundläggande betydelse att få bort pristaken och att detta sker så snart som möjligt.

Kapacitetsmekanismer är en form av subventioner som det knappast eller inte alls är någon mening med i en situation där det råder överkapacitet inom EU. Föredraganden anser att de endast bör ses som en sista utväg. Först bör det vid den europeiska tillräcklighetsbedömningen ha fastställts att det föreligger tillräcklighetsproblem. Sedan kommer medlemsstaterna vara tvungna att åtgärda de hinder som orsakar tillräcklighetsproblemen med hjälp av konkreta åtgärder som ska vara föremål för kommissionens prövning. Om tillräcklighetsproblemen endast kan åtgärdas på längre sikt skulle det vara tillåtet med en kapacitetsmekanism, varvid dock vissa villkor ska gälla, liksom också EU:s regler för statligt stöd. När det blir aktuellt med sådana mekanismer bör de vara gränsöverskridande.

Lika villkor för alla är en grundförutsättning för konkurrensbaserade priser. I dag får vissa producenter stöd i form av prioriterad inmatning och undantag från balanseringsansvaret, och detta snedvrider konkurrensen. Föredraganden menar att om marknaden ska ge resultat så måste alla bära det ekonomiska ansvaret för de obalanser de vållar i systemet. Detta ger de incitament som behövs för att bevara balansen i systemet och säkerställer en lämplig grad av försörjningstrygghet, så att behovet av kapacitetsmekanismer minskar.

II.2. Elområden

Större elområden ökar likviditeten men minskar incitamenten till investeringar i näten. Föredraganden håller med om att elområdena bör vara stabila över tid och så stora som möjligt, med hänsyn till överbelastningen av systemen. Han föreslår ett tillvägagångssätt av typ morot och piska. Inledningsvis, efter översynen av elområdena, bör de relevanta medlemsstaterna enhälligt komma överens om elområdenas struktur och om konkreta åtaganden, när så behövs. Om ingen överenskommelse kan nås bör kommissionen ingripa för att lösa oenigheten.

II.3. Regionalt samarbete

När det gäller elmarknaden påverkas andra i och utanför regionen av det som händer i en medlemsstat. För att systemsäkerheten ska tryggas och strömavbrott undvikas är ett utökat regionalt samarbete mellan de systemansvariga för överföringssystem avgörande. De regionala säkerhetssamordnarna har redan inlett sitt arbete med att trygga systemsäkerheten, och föredraganden vet hur värdefullt detta är. I och med att elmarknaderna blir alltmer sammanlänkade blir nästa logiska steg att man förbättrar detta samarbete genom att regioner tilldelas flera uppgifter och funktioner. Ansvaret för systemsäkerheten måste dock i sista hand kvarstå hos de systemansvariga för överföringssystemen.

II.4. Konsumenterna

I våra dagar gör tekniken det möjligt för nya aktörer att bli aktiva på elmarknaden. Därför måste marknaden utformas på ett sådant sätt att alla som kan och vill delta, antingen genom egenproduktion, lagring eller efterfrågeflexibilitet, får möjlighet att göra det och att deras deltagande underlättas. Om vi avlägsnar hindren på marknaden får vi också fler marknadsaktörer och ökad valfrihet för konsumenterna. Föredraganden föreslår också ändringar i förslaget för att konsumenterna ska kunna fatta välunderbyggda beslut och byta leverantör på kort varsel.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

D(2017)31012

Jerzy Buzek

Ordförande, utskottet för industrifrågor, forskning och energi

PHS 08B046

Bryssel

Ärende:  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el (omarbetning)

  (COM(2016)0861 – C8 0492/2016 – 2016/0379(COD))

Till ordföranden

Utskottet för rättsliga frågor har granskat det ovannämnda förslaget, i enlighet med artikel 104 om omarbetning i parlamentets arbetsordning.

I punkt 3 i denna artikel står följande:

”Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det ansvariga utskottet om detta.

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 169 och 170.

Ändringsförslag till delar av förslaget som inte har ändrats får emellertid, undantagsvis och från fall till fall, godtas av ordföranden i det utskott som ansvarar för ämnet, om han eller hon anser det nödvändigt av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag. Sådana skäl måste anges i en skriftlig motivering till ändringsförslagen.”

Efter yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, som har granskat det omarbetade förslaget, och med hänsyn tagen till föredragandens rekommendationer, anser utskottet för rättsliga frågor att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana i förslaget eller i den rådgivande gruppens yttrande samt att förslaget, vad kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i tidigare rättsakter beträffar, enbart innebär att befintliga texter kodifieras, utan att på något sätt ändras i sak.

Utskottet för rättsliga frågor rekommenderar sammanfattningsvis, efter omröstningen om förslaget med 21 röster för och 2 nedlagda röster vid sammanträdet den 13 juli 2017, att utskottet för industrifrågor, forskning och energi, som ansvarigt utskott kan behandla ovanstående förslag i enlighet med artikel 104.

Med vänlig hälsning

Pavel Svoboda

Bilaga: Rapporten som undertecknats av ordföranden för den rådgivande gruppen.

BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET,

RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

 

    Bryssel den 20 juni 2017

YTTRANDE

TILL          EUROPAPARLAMENTET

          RÅDET

          KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el (omarbetning)

COM(2016)0861 av den 23 februari 2017 – 2016/0379(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 3 maj 2017 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdet(1) behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om omarbetning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003 och konstaterade enhälligt att följande borde ha markerats med den gråskuggning som i regel används för att markera innehållsmässiga ändringar:

– I artikel 27.1 b: tillägget av orden ”och offentliggöra”.

– I artikel 27.1 j: tillägget av orden ”i enlighet med artikel 9.2 i [förordningen om riskberedskap, enligt förslag i COM(2016) 862]”.

– I artikel 29.1 första stycket och i artikel 31.1: ersättningen av den nuvarande hänvisningen till artikel 8.1, 8.2 och 8.3 med en hänvisning till artikel 27.1, 27.2 och 27.3.

– I artikel 29.1 andra stycket: ersättningen av den nuvarande hänvisningen till artikel 8.2 med en hänvisning till artikel 55.14.

– I artikel 29.1 tredje stycket: ersättningen av den nuvarande hänvisningen till artikel 6.11 med en hänvisning till artikel 54.1.

– I artikel 30: hänvisningen till artikel 54.

– I artikel 56.4: orden ”i enlighet med artikel 63”.

– I artikel 56.5: ersättningen av den nuvarande hänvisningen till artikel 23.2 med en hänvisning till artikel 63.

– I artikel 57.6: strykningen av orden ”och byråns yttrande”.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några ändringar i sak utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den tidigare rättsakten tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av den befintliga rättsakten som inte ändrar dess sakinnehåll.

F. Drexler      H. Legal      L. Romero Requena

Juridisk rådgivare    Juridisk rådgivare    Generaldirektör

RESERVATION

Reservation (artikel 52a i arbetsordningen) avseende betänkandet om Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el (omarbetning)

Angelika Niebler

I dagens omröstning i ITRE-utskottet avseende betänkandet om förordningen om den inre marknaden för el beslutades det att minst 75 % av de gränsöverskridande kraftledningarna måste vara öppna för den europeiska elhandeln före utgången av 2025, och att kommissionen kommer att ha den slutliga beslutsbefogenheten när det gäller omkonfigureringen av eldistributionsområdena.

Ett så inflexibelt mål på 75 % öppna sammankopplingar före utgången av 2025 skulle innebära en allvarlig överbelastning av Tysklands elnät och därmed leda till en enorm ökning av omdirigeringskostnaderna. Med så konkreta mål blir öppnandet av kraftledningarna inflexibelt och ingen hänsyn tas till den tekniska och ekonomiska genomförbarheten, vilket betyder att de faktiska förhållandena, såsom de framsteg som görs när det gäller nätutvecklingen i Tyskland, inte beaktas.

Om inte dessa mål kan uppfyllas i Tyskland kan kommissionen omkonfigurera eldistributionsområdena. Tysklands enhetliga eldistributionsområde hotas därmed av splittring vilket skulle få dramatiska effekter på elpriserna och skapa en tydlig klyfta mellan norr och söder.

Jag är för den europeiska inre marknaden för el. Dock anser jag att de inflexibla krav som avser de gränsöverskridande kraftledningarna och som anges i betänkandet om förordningen om den inre marknaden för el är oansvariga, och därför har jag röstat emot förslaget att ge parlamentet mandat att inleda trepartsförhandlingar.

(1)

  Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen, som var textens originalversion.


YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (07.12.2017)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om den inre marknaden för el (omarbetning)

(COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD))

Föredragande av yttrande: Ivo Belet

KORTFATTAD MOTIVERING

På det hela taget välkomnar föredraganden kommissionens prioriteringar för paketet om ren energi: energieffektivitet först, EU:s globala ledarskap inom förnybar energi och skäliga villkor för energikonsumenterna.

Förslaget till förordning syftar till att upprätta en integrerad energimarknad som medför flera fördelar, bland annat integrering och utveckling av stora volymer el framställd från förnybara energikällor på ett kostnadseffektivt sätt samt ytterligare energibesparingar tack vare transparentare prissättning.

Allmänna regler

EU:s lagstiftning måste finna den rätta balansen mellan marknadsbaserade metoder och effektiv reglering. Marknadskorrigeringar kan behövas för att åtgärda marknadsmisslyckanden och för att uppnå mål av allmänt socialt och ekonomiskt intresse. En riktig balans behövs för att förverkliga energiomställningen till lägsta möjliga samhällskostnad.

Prioriterad inmatning

Om vi vill behålla EU:s globala ledarskap inom förnybara energikällor kan det vara för tidigt att säga adjö till prioriterat nättillträde och prioriterad inmatning för anläggningar för förnybar energi så länge grossistmarknaderna uppvisar snedvridningar. Bestämmelser om avskaffande av prioriterad inmatning och inskränkning måste bedömas noga.

Nätavgifter och intäkter från överbelastning

En omgestaltning av nättarifferna bör hanteras varsamt. När man försöker få den verkliga nätanvändningen att speglas bättre får man inte åsidosätta solidaritetsfrågor.

Den föreslagna översynen begränsar användningen av överbelastningsintäkter till kostnader som rör den faktiska kapacitetstillgången och kostnader för sammanlänkningskapacitet. Särskilt när sammanlänkningsmål har uppnåtts bör det finnas kvar en möjlighet att låta överbelastningsintäkter gå tillbaka till nätanvändarna för att försäkra sig om allmänhetens acceptans.

Resurstillräcklighet

Föredraganden välkomnar formaliseringen av en samordnad europeisk metod för resurstillräcklighet och ser den som ett nödvändigt steg för att skapa jämförbara bedömningar.

Icke desto mindre krävs det ytterligare insatser för att åstadkomma den rätta balansen på europeisk nivå å ena sidan och på regional och nationell nivå å den andra. Därför bör den samordnade europeiska bedömningen av resurstillräcklighet kompletteras med bedömningar inriktade på nationell eller regional nivå (större detaljnivå och känslighet, lokala förhållanden osv.).

För att skapa försörjningstrygghet till lägsta möjliga kostnad för konsumenterna bör skälen till att införa kapacitetsmekanismer granskas sorgfälligt. Kostnaderna för kapacitetsmekanismer och deras inverkan på konsumenternas räkningar bör bedömas noga. Kapacitetsmekanismer bör inrättas på grundval av transparenta kriterier som inbegriper flexibilitet och bör inte gå emot EU:s klimat- och energimål. Kapacitetsmekanismer bör endast vara en tillfällig lösning och en sista utväg, och de bör vara tidsbegränsade och åtföljas av en tydlig utträdesstrategi.

Drift av överföringssystem

För att integreringen av de olika nationella energimarknaderna ska lyckas anser föredraganden att det krävs en effektiv samordning av det europeiska elkraftsystemet. Regional samordning mellan systemansvariga för överföringssystem är en central byggsten i förverkligandet av energiunionen. Detta har på senare tid blivit obligatoriskt genom olika EU-förordningar (nätföreskrifter och riktlinjer). Ytterligare överföring av arbetsuppgifter och utvidgning av den regionala samarbetsbasen inom regionala samarbetscentrum behövs förvisso, men frågan är om detta kan drivas igenom ovanifrån. Regelverket bör verka för att den europeiska dimensionen av överföringsdriften ska växa fram underifrån.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till förordning

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  Energiunionen syftar till att ge konsumenterna – hushåll och företag – trygg, hållbar och konkurrenskraftig energi till ett överkomligt pris. Historiskt har elsystemet dominerats av vertikalt integrerade, ofta offentligt ägda monopol med stora centraliserade kärnkraftverk eller kraftverk för fossila bränslen. Den inre marknaden för el som steg för steg har genomförts sedan 1999, syftar till att skapa en faktisk valmöjlighet för alla konsumenter i unionen, både enskilda medborgare och företag, nya affärsmöjligheter och ökad handel över gränserna. Detta ska leda till ökad effektivitet, konkurrenskraftiga priser och högre kvalitet på tjänsterna samt bidra till försörjningstrygghet och hållbarhet. Den inre marknaden för el har ökat konkurrensen, särskilt på grossistnivån och i den gränsöverskridande handeln. Den kvarstår som grunden för en effektiv energimarknad.

(2)  Energiunionen syftar till att ge konsumenterna – hushåll och företag – trygg, hållbar och konkurrenskraftig energi till ett överkomligt pris. Historiskt har elsystemet dominerats av vertikalt integrerade, ofta offentligt ägda monopol med stora centraliserade kärnkraftverk eller kraftverk för fossila bränslen. Den inre marknaden för el som steg för steg har genomförts sedan 1999, syftar till att skapa en faktisk valmöjlighet för alla konsumenter i unionen, både enskilda medborgare och företag, öppna nya affärsmöjligheter, främja kooperativa modeller för medborgarenergi med regionalt mervärde och verka för ökad handel över gränserna. Detta ska leda till ökad effektivitet, konkurrenskraftiga priser och högre kvalitet på tjänsterna samt bidra till försörjningstrygghet och hållbarhet. Den inre marknaden för el har ökat konkurrensen, särskilt på grossistnivån och i den gränsöverskridande handeln. Den kvarstår som grunden för en effektiv energimarknad.

Motivering

Ändringsförslaget är i linje med syftena med kommissionens förslag till omarbetning.

Ändringsförslag    2

Förslag till förordning

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a)  Principen om ”energieffektivitet först” spelar en viktig roll i utformningen av elmarknaden. Genom att främja rättvisa villkor för lösningar på efterfrågesidan, bland annat efterfrågeflexibilitet och förbättringar av energieffektiviteten, gör den det möjligt för marknaden att effektivt uppfylla målen för energiunionen och klimat- och energiramen för 2030.

Ändringsförslag    3

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Gårdagens elkunder var helt passiva och köpte ofta el till reglerade priser som inte hade något direkt samband med marknaden. I framtiden måste kunderna få möjlighet att fullt ut delta på marknaden, med samma villkor som andra marknadsaktörer. För att integrera allt större andelar förnybar energi bör det framtida elsystemet utnyttja alla tillgängliga möjligheter till flexibilitet, särskilt efterfrågeflexibilitet och lagring. För att uppnå effektiva minskningar av koldioxidutsläpp till lägsta kostnad måste det också uppmuntra till energieffektivitet.

(5)  Gårdagens elkunder var helt passiva och köpte ofta el till reglerade priser som inte hade något direkt samband med marknaden. I framtiden måste kunderna få möjlighet att fullt ut delta på marknaden, med samma villkor som andra marknadsaktörer. För att integrera allt större andelar förnybar energi bör det framtida elsystemet utnyttja alla tillgängliga möjligheter till flexibilitet, särskilt efterfrågeflexibilitet och lagring. För att uppnå effektiva minskningar av koldioxidutsläpp till lägsta kostnad måste det också uppmuntra till energieffektivitet och på så vis minska energiefterfrågan och driva på investeringar på lång sikt.

Ändringsförslag    4

Förslag till förordning

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Ökad marknadsintegrering och övergång till en mer varierande elproduktion kräver ökade insatser för att samordna nationell energipolitik med grannländer och utnyttja möjligheterna till gränsöverskridande elhandel.

(6)  Ökad marknadsintegrering och övergång till en mer decentraliserad och varierande elproduktion kräver ökade insatser för att samordna nationell energipolitik med grannländer och utnyttja möjligheterna till gränsöverskridande elhandel.

Ändringsförslag    5

Förslag till förordning

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Grundläggande marknadsprinciper bör uttrycka att elpriser ska bestämmas på grundval av tillgång och efterfrågan. Dessa priser bör signalera när det behövs el och därmed tillhandahålla marknadsbaserade incitament till investeringar i flexibilitet, t.ex. flexibel produktion, sammanlänkning, efterfrågeflexibilitet eller lagring.

(8)  Grundläggande marknadsprinciper bör uttrycka att elpriser ska bestämmas på grundval av tillgång och efterfrågan. Samtidigt som principerna om solidaritet och rättvis kostnadsfördelning respekteras, bör dessa priser signalera när det behövs el och därmed tillhandahålla marknadsbaserade incitament till investeringar i flexibilitet, t.ex. flexibel produktion, sammanlänkning, efterfrågeflexibilitet eller lagring.

Ändringsförslag    6

Förslag till förordning

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Minskade utsläpp av koldioxid i elsektorn, med förnybar energi som utgör en stor del av marknaden, är ett centralt mål för energiunionen. I takt med att unionen rör sig mot en utfasning av fossila bränslen i energisektorn och ökad användning av förnybara energikällor är det mycket viktigt att marknaden undanröjer befintliga hinder för gränsöverskridande handel och uppmuntrar till investeringar i stödjande infrastruktur, t.ex. mer flexibel produktion, sammanlänkning, efterfrågeflexibilitet och lagring. För att stödja denna övergång till intermittent och decentraliserad produktion, och säkerställa att energimarknadens principer ligger till grund för unionens framtida elmarknader, är ett förnyat fokus på kortfristiga marknader och bristprissättning av avgörande betydelse.

(9)  Minskade utsläpp av koldioxid i elsektorn, med förnybar energi som utgör en stor del av marknaden, är ett centralt mål för energiunionen. I takt med att unionen rör sig mot en utfasning av fossila bränslen i energisektorn och ökad användning av förnybara energikällor är det mycket viktigt att marknaden undanröjer befintliga hinder för gränsöverskridande handel och uppmuntrar till investeringar i stödjande infrastruktur, t.ex. mer flexibel produktion, sammanlänkning, efterfrågeflexibilitet och lagring. För att stödja spridningen av energilagringslösningar bör medlemsstaterna vidta åtgärder för att avskaffa förlegade beskattningsregler som leder till dubbelbeskattning. För att stödja denna övergång till intermittent och decentraliserad produktion, och säkerställa att energimarknadens principer ligger till grund för unionens framtida elmarknader, är ett förnyat fokus på kortfristiga marknader och bristprissättning av avgörande betydelse.

Motivering

Den effektiva spridningen av energilagring har hindrats av bestämmelser i skattelagstiftningen som leder till dubbelbeskattning. Medlemsstaterna bör därför vidta åtgärder för att undanröja dessa hinder.

Ändringsförslag    7

Förslag till förordning

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Kortfristiga marknader kommer att förbättra likviditet och konkurrens genom att ge fler resurser möjlighet att delta fullt ut på marknaden, särskilt sådana som är mer flexibla. En effektiv bristprissättning kommer att uppmuntra marknadsaktörerna att vara tillgängliga när de behövs som mest på marknaden och säkerställa att de kan täcka sina kostnader på grossistmarknaden. Det är därför mycket viktigt att i möjligaste mån säkerställa att administrativa och implicita pristak tas bort så att bristpriserna kan stiga upp till värdet för förlorad last. När de kortfristiga marknaderna och bristprissättningen är helt integrerade i marknadsstrukturen kommer de att bidra till att andra åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten, t.ex. kapacitetsmekanismer, kan tas bort. Samtidigt bör bristprissättning utan pristak på grossistmarknaden inte äventyra möjligheten till tillförlitliga och stabila priser för slutkunderna, framför allt hushåll samt små och medelstora företag.

(10)  Kortfristiga marknader kommer att förbättra likviditet och konkurrens genom att ge fler resurser möjlighet att delta fullt ut på marknaden, särskilt sådana som är mer flexibla. En effektiv bristprissättning kommer att uppmuntra marknadsaktörerna att vara tillgängliga när de behövs som mest på marknaden och säkerställa att de kan täcka sina kostnader på grossistmarknaden. Det är därför mycket viktigt att i möjligaste mån säkerställa att administrativa och implicita pristak tas bort så att bristpriserna kan stiga upp till värdet för förlorad last. När de kortfristiga marknaderna och bristprissättningen är helt integrerade i marknadsstrukturen kommer de att bidra till att andra åtgärder för att säkerställa försörjningstryggheten, t.ex. kapacitetsmekanismer, kan tas bort. Samtidigt bör bristprissättning utan pristak på grossistmarknaden inte äventyra möjligheten till tillförlitliga, stabila och överkomliga priser för slutkunderna, framför allt hushåll samt små och medelstora företag.

Ändringsförslag    8

Förslag till förordning

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  En fungerande konkurrens på den inre marknaden för el förutsätter icke-diskriminerande och transparenta avgifter för användningen av nät och de sammanlänkande ledningarna i överföringssystemet. Den tillgängliga kapaciteten för dessa förbindelser bör vara de största möjliga som är förenliga med säkerhetsstandarderna för säker nätdrift.

(12)  En fungerande konkurrens på den inre marknaden för el förutsätter icke-diskriminerande, transparenta och adekvata avgifter för användningen av nät och de sammanlänkande ledningarna i överföringssystemet. Den tillgängliga kapaciteten för dessa förbindelser bör vara de största möjliga som är förenliga med säkerhetsstandarderna för säker nätdrift.

Motivering

Ändringsförslaget är i linje med syftena med kommissionens förslag till omarbetning.

Ändringsförslag    9

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  För att på ett effektivt sätt styra nödvändiga investeringar måste priserna måste också ge signaler om el var behövs som mest. I ett områdesbaserat elsystem förutsätter korrekta lokaliseringssignaler ett enhetligt, objektivt och tillförlitligt fastställande av elområden genom en transparent process. För att säkerställa en effektiv drift och planering avseende unionens elnät och tillhandahålla effektiva prissignaler för ny produktionskapacitet, efterfrågeflexibilitet eller överföringsinfrastruktur bör elområden återspegla strukturell överbelastning. I synnerhet bör kapacitet mellan elområden inte minskas för att lösa intern överbelastning.

(14)  För att på ett effektivt sätt styra nödvändiga investeringar måste priserna måste också ge signaler om el var behövs som mest. I ett områdesbaserat elsystem förutsätter korrekta lokaliseringssignaler ett enhetligt, objektivt och tillförlitligt fastställande av elområden genom en transparent process. För att säkerställa en effektiv drift och planering avseende unionens elnät och tillhandahålla effektiva prissignaler för ny produktionskapacitet, efterfrågeflexibilitet, energilagring eller överföringsinfrastruktur bör elområden återspegla strukturell överbelastning. I synnerhet bör kapacitet mellan elområden inte minskas för att lösa intern överbelastning.

Motivering

Säkerställer att energilagring erkänns som en ny energitillgångsklass i EU:s lagstiftning.

Ändringsförslag    10

Förslag till förordning

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  En effektiv utfasning av fossila bränslen i elsystemet via marknadsintegrering kräver ett systematiskt undanröjande av hinder för den gränsöverskridande handeln för att motverka fragmentering av marknaden och göra det möjligt för unionens energikunder att till fullo dra nytta av fördelarna med integrerade elmarknader och konkurrens.

(15)  En effektiv utfasning av fossila bränslen i elsystemet senast 2050 via marknadsintegrering kräver ett systematiskt undanröjande av hinder för den gränsöverskridande handeln för att motverka fragmentering av marknaden och göra det möjligt för unionens energikunder att till fullo dra nytta av fördelarna med integrerade elmarknader och konkurrens. En sådan utfasning måste även möjliggöra en rättvis övergång för kolbrytningsregioner och för de delar av elmarknaden som fortfarande i stor utsträckning bygger på kolproducerad el, eftersom deras nödvändiga avveckling vid övergången till ett flexibelt och hållbart energisystem som gör att unionen kan fullgöra Parisavtalet kommer att innebära flera ekonomiska och sociala utmaningar.

Motivering

En utfasning av fossila bränslen måste vara inkluderande och rättvis samt ske enligt överenskommelse mellan alla aktörer med hänsyn till dess inverkan på samhället, ekonomin och miljön liksom till hållbara arbetsmarknadsalternativ, särskilt då utfasningen är kopplad till nedläggning av gruvverksamhet. En förberedande åtgärd för att upprätta en plattform för kolrelaterad dialog för att diskutera aspekter som rör styrning, en rättvis övergång och avveckling är på gång, och EU:s elmarknadsbestämmelser bör utarbetas i enlighet med detta.

Ändringsförslag    11

Förslag till förordning

Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(15a)  Prioriterad inmatning för produktionsanläggningar som använder intermittenta förnybara energikällor bör erkännas som ett sätt att stödja unionens åtagande att nå målen för användning av energi från förnybara källor och minskade växthusgasutsläpp.

Ändringsförslag    12

Förslag till förordning

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  En robust bedömning av resurstillräckligheten för hela unionen på medellång till lång sikt bör utföras av Entso för el för att ge en objektiv grund för bedömningen av frågor som rör tillräcklighet. Hantering av resurstillräcklighetsfrågor med hjälp av kapacitetsmekanismer bör baseras på EU:s bedömning.

(26)  En robust bedömning av resurstillräckligheten för hela unionen på medellång till lång sikt bör utföras av Entso för el för att ge en objektiv grund för bedömningen av frågor som rör tillräcklighet. Denna bedömning bör kompletteras med mer detaljerade bedömningar på elområdesnivå, medlemsstatsnivå och regional nivå. Hantering av resurstillräcklighetsfrågor med hjälp av kapacitetsmekanismer bör baseras på dessa bedömningar.

Ändringsförslag    13

Förslag till förordning

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Den bedömning av resurstillräckligheten på medellång till lång sikt (från tio år framåt till ett år framåt) som fastställs i denna förordning har ett annat syfte än de säsongsbundna prognoserna (sex månader framåt) i enlighet med artikel 9 [förordningen om riskberedskap enligt förslag i COM(2016) 862]. Bedömningar på medellång till lång sikt används främst för att bedöma behovet av kapacitetsmekanismer, medan säsongsbundna prognoser används för att varna för risker som kan uppstå under de följande sex månaderna och som sannolikt kommer att leda till en avsevärd försämring av elförsörjningsläget. Regionala operativa centrum utför dessutom regionala tillräcklighetsbedömningar såsom definieras i EU-lagstiftningen om drift av elöverföringssystem. Dessa tillräcklighetsbedömningar är mycket kortsiktiga (från en vecka framåt till en dag framåt) och används i samband med driften av systemet.

(27)  Den bedömning av resurstillräckligheten på medellång till lång sikt (från tio år framåt till ett år framåt) som fastställs i denna förordning har ett annat syfte än de säsongsbundna prognoserna (sex månader framåt) i enlighet med artikel 9 [förordningen om riskberedskap enligt förslag i COM(2016) 862]. Bedömningar på medellång till lång sikt används främst för att bedöma behovet av kapacitetsmekanismer, medan säsongsbundna prognoser används för att varna för risker som kan uppstå under de följande sex månaderna och som sannolikt kommer att leda till en avsevärd försämring av elförsörjningsläget. Regionala samordningscentrum utför dessutom regionala tillräcklighetsbedömningar såsom definieras i EU-lagstiftningen om drift av elöverföringssystem. Dessa tillräcklighetsbedömningar är mycket kortsiktiga (från en vecka framåt till en dag framåt) och används i samband med driften av systemet.

 

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag    14

Förslag till förordning

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Medlemsstaterna bör, innan de inför kapacitetsmekanismer, bedöma snedvridning till följd av lagstiftning som bidrar till resurstillräcklighetsproblem. De bör vara skyldiga att vidta åtgärder för att undanröja de konstaterade snedvridningarna, inklusive en tidsplan för genomförandet. Kapacitetsmekanismer bör endast införas för de återstående problem som inte kan hanteras genom att sådana snedvridningar undanröjs.

(28)  Medlemsstaterna bör, innan de inför kapacitetsmekanismer, bedöma snedvridning till följd av lagstiftning som bidrar till resurstillräcklighetsproblem. De bör vara skyldiga att vidta åtgärder för att undanröja de konstaterade snedvridningarna, inklusive en tidsplan för genomförandet. Kapacitetsmekanismer bör endast införas för de återstående problem, såsom trygg energiförsörjning, som inte kan hanteras genom att sådana snedvridningar undanröjs.

Ändringsförslag    15

Förslag till förordning

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Detaljerade regler för att underlätta effektivt gränsöverskridande deltagande i andra kapacitetsmekanismer än sådana som gäller strategiska reserver bör fastställas. Systemansvariga för överföringssystem på båda sidor om en gräns bör underlätta för intresserade producenter som vill delta i kapacitetsmekanismer i andra medlemsstater. De bör därför beräkna den kapacitet som ger möjlighet till gränsöverskridande deltagande, möjliggöra sådant deltagande och kontrollera tillgängligheten. De nationella tillsynsmyndigheterna bör verkställa de gränsöverskridande reglerna i medlemsstaterna.

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    16

Förslag till förordning

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Mot bakgrund av skillnaderna i nationella energisystem och tekniska begränsningar hos befintliga elnät kommer det bästa sättet att uppnå framsteg inom marknadsintegreringen ofta att finnas på regional nivå. Regionalt samarbete mellan systemansvariga för överföringssystem bör därför stärkas. För att kunna säkerställa ett effektivt samarbete bör ett nytt regelverk föreskriva starkare regional styrning och tillsyn, inklusive genom att stärka byråns beslutsbefogenheter i gränsöverskridande frågor. Ett närmare samarbete mellan medlemsstaterna kan också behövas i krissituationer för att öka försörjningstryggheten och begränsa snedvridningen av marknaden.

(32)  Mot bakgrund av skillnaderna i nationella energisystem och tekniska begränsningar hos befintliga elnät kommer det bästa och mest kostnadseffektiva sättet att uppnå framsteg inom marknadsintegreringen ofta att finnas på regional nivå. Regionalt samarbete mellan systemansvariga för överföringssystem bör därför stärkas. För att kunna säkerställa ett effektivt samarbete bör ett nytt regelverk föreskriva starkare regional styrning och tillsyn, inklusive genom att stärka byråns beslutsbefogenheter i gränsöverskridande frågor. Ett närmare samarbete mellan medlemsstaterna kan också behövas i krissituationer för att öka försörjningstryggheten och begränsa snedvridningen av marknaden.

Ändringsförslag    17

Förslag till förordning

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  Regionala operativa centrum bör utföra uppgifter där regionaliseringen ger ett mervärde jämfört med om uppgifterna utförs på nationell nivå. De regionala operativa centrumens uppgifter bör omfatta de uppgifter som innehas av regionala säkerhetssamordnare samt ytterligare uppgifter avseende systemdrift, marknadsdrift och riskberedskap. Realtidsdrift av elsystemet bör inte ingå i de funktioner som innehas av regionala operativa centrum.

(35)  Regionala samordningscentrum bör utföra uppgifter där regionaliseringen ger ett mervärde jämfört med om uppgifterna utförs på nationell nivå. De regionala samordningscentrumens uppgifter bör omfatta de uppgifter som innehas av regionala säkerhetssamordnare samt ytterligare uppgifter av regional betydelse. Realtidsdrift av elsystemet bör inte ingå i de funktioner som innehas av regionala samordningscentrum.

Ändringsförslag    18

Förslag till förordning

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Regionala operativa centrum bör främst verka till förmån för regionens system- och marknadsdrift och inte till förmån för någon enskild enhet. Regionala operativa centrum bör därför för vissa funktioner ha beslutsbefogenheter att agera och rikta insatser som systemansvariga för överföringssystem i systemdriftsregionen ska genomföra, och för övriga funktioner ha en stärkt rådgivande roll.

(36)  Regionala samordningscentrum bör främst verka till förmån för regionens system- och marknadsdrift och inte till förmån för någon enskild enhet. Regionala samordningscentrum bör därför ha en stärkt rådgivande roll i kraft av sin förmåga att utfärda rekommendationer.

Ändringsförslag    19

Förslag till förordning

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  För att öka effektiviteten i unionens eldistributionsnät och säkerställa ett nära samarbete med systemansvariga för överföringssystem och Entso för el bör en europeisk enhet för unionens systemansvariga för distributionssystem (även kallad EU DSO-enheten) inrättas. Arbetsuppgifterna för EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem bör vara väldefinierade och arbetssättet bör säkerställa att enheten är effektiv, transparent och representativ för unionens systemansvariga för distributionssystem. EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem bör ha ett nära samarbete med Entso för el om utarbetandet och genomförandet av nätföreskrifterna, i tillämpliga fall, och bör arbeta med att ge vägledning om bland annat integrering av decentraliserad produktion och lagring i distributionsnät eller andra områden som rör förvaltningen av distributionsnät.

(38)  För att öka effektiviteten i unionens eldistributionsnät och säkerställa ett nära samarbete med systemansvariga för överföringssystem och Entso för el bör en europeisk enhet för unionens systemansvariga för distributionssystem (även kallad EU DSO-enheten) inrättas. Arbetsuppgifterna för EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem bör vara väldefinierade och arbetssättet bör säkerställa att enheten är oberoende, neutral, effektiv, transparent och representativ för unionens systemansvariga för distributionssystem samt respekterar regionala särdrag hos distributionsnäten. EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem bör ha ett nära samarbete med Entso för el om utarbetandet och genomförandet av nätföreskrifterna, i tillämpliga fall, och bör arbeta med att ge vägledning om bland annat integrering av decentraliserad produktion och lagring i distributionsnät eller andra områden som rör förvaltningen av distributionsnät.

Motivering

Distributionsnäten är högst olika på olika håll i Europa. Det handlar då om allt från spänningsnivå, topologi och naturlig profil till användarnas konsumtionsmönster. Dessa särdrag måste beaktas av EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem i dess verksamhet.

Ändringsförslag    20

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  att lägga grunden för ett effektivt uppnående av målen för den europeiska energiunionen, och särskilt klimat- och energiramen för 203030, genom att med hjälp av marknadens signaler uppnå ökad flexibilitet, minskade koldioxidutsläpp och ökad innovation,

(a)  att lägga grunden för ett effektivt uppnående av målen för den europeiska energiunionen, och särskilt klimat- och energiramen för 203030, genom att med hjälp av marknadens signaler uppnå ökad flexibilitet, ökad energieffektivitet och ökad innovation, varvid hänsyn även tas till sammanlänkningars roll och den växande andelen förnybara energikällor för övergången till ett hållbart energisystem,

_________________

_________________

30 COM/2014/015 final.

30 COM/2014/015 final.

Ändringsförslag    21

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  att fastställa grundläggande principer för välfungerande, integrerade elmarknader, som möjliggör icke-diskriminerande marknadstillträde för alla tillhandahållare av resurser och för elkunder, ger mer inflytande till konsumenterna, möjliggör efterfrågeflexibilitet och energieffektivitet, underlättar aggregering av decentraliserad produktion och förbrukning, och bidrar till att minska koldioxidutsläppen i ekonomin genom att möjliggöra marknadsintegrering och marknadsbaserad ersättning för el som produceras från förnybara källor.

(b)  att fastställa grundläggande principer för välfungerande, integrerade elmarknader, som möjliggör icke-diskriminerande marknadstillträde för alla tillhandahållare av resurser och för elkunder, ger mer inflytande till konsumenterna, möjliggör efterfrågeflexibilitet, energilagring och energieffektivitet, underlättar aggregering av decentraliserad produktion och förbrukning, främjar tillräckliga elsammanlänkningar och bidrar till att minska koldioxidutsläppen i ekonomin genom att möjliggöra marknadsintegrering och marknadsbaserad ersättning för el som produceras från förnybara källor.

Ändringsförslag    22

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  överbelastning: en situation där alla begäranden från marknadsaktörer om handel mellan två elområden inte kan tas om hand därför att de avsevärt skulle påverka de fysiska flödena genom nätelement som inte kan klara dessa flöden.

(c)  överbelastning: en situation där alla begäranden från marknadsaktörer om handel inte kan tas om hand därför att de avsevärt skulle påverka de fysiska flödena genom nätelement som inte kan klara dessa flöden.

Motivering

Den ursprungliga definitionen föreskriver att överbelastning endast kan uppstå mellan två elområden och inte inom ett och samma elområde. Ändringsförslaget krävs även för att harmonisera med en definition av elområden.

Ändringsförslag    23

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led u

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(u)  kapacitetsmekanism: en administrativ åtgärd för att säkerställa att önskad nivå uppnås när det gäller försörjningstryggheten, genom ersättning till resurser för att de är tillgängliga, med undantag för åtgärder som rör stödtjänster.

(u)  kapacitetsmekanism: en administrativ åtgärd som syftar till att säkerställa att den nödvändiga nivån uppnås när det gäller försörjningstryggheten, genom ersättning till resurser för att de är tillgängliga, med undantag för åtgärder som rör stödtjänster, och som antas i enlighet med bestämmelserna i denna förordning, reglerna för statligt stöd samt principerna om nödvändighet, proportionalitet och icke-diskriminering.

Ändringsförslag    24

Förslag till förordning

Artikel 2 – punkt 2 – led v

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(v)  strategisk reserv: en kapacitetsmekanism där resurser utnyttjas endast om dagen före- och intradagsmarknaderna inte lyckats bestämma ett clearingpris, systemansvariga för överföringssystem har uttömt sina balansresurser för att upprätta en jämvikt mellan tillgång och efterfrågan, och obalanser på marknaden under de perioder där reserverna utnyttjades avräknas med hjälp av värdet för förlorad last.

(v)  strategisk reserv: en kapacitetsmekanism där resurser hålls åtskilda från marknaden och utnyttjas endast om dagen före- och intradagsmarknaderna inte lyckats bestämma ett clearingpris, systemansvariga för överföringssystem har uttömt sina balansresurser för att upprätta en jämvikt mellan tillgång och efterfrågan, och obalanser på marknaden under de perioder där reserverna utnyttjades avräknas med hjälp av värdet för förlorad last.

Ändringsförslag    25

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Prisbildningen ska baseras på tillgång och efterfrågan.

(a)  Prisbildningen ska generellt spegla tillgång och efterfrågan.

Ändringsförslag    26

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Åtgärder som hindrar en prisbildning baserad på tillgång och efterfrågan eller är hämmande för utvecklingen av mer flexibel produktion, koldioxidsnål produktion eller mer flexibel efterfrågan ska undvikas.

(b)  Åtgärder som hindrar en prisbildning baserad på tillgång och efterfrågan ska undvikas, utom om de syftar till att skapa solidaritet och en rättvis kostnadsfördelning och tar tillräcklig hänsyn till energifattiga konsumenter.

Ändringsförslag    27

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Utveckling av mer flexibel produktion, koldioxidsnål produktion och mer flexibel efterfrågan ska främjas.

Ändringsförslag    28

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Marknadens aktörer ska vara skyldiga att bedöma vilken risk för skada som nya produkter och tjänster utgör för hushållskunder och att skräddarsy sina erbjudanden därefter.

Ändringsförslag    29

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)   Nationella tillsynsmyndigheter ska övervaka marknadsutvecklingen och ändra skyddet efter behov.

Ändringsförslag    30

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Konsumenters och småföretags marknadsdeltagande ska möjliggöras genom aggregering av produktion från flera produktionsanläggningar eller last från flera förbrukningsanläggningar, så att de kan ge gemensamma erbjudanden på elmarknaden och hanteras gemensamt i elsystemet, med förbehåll för konkurrensregler i EU:s fördrag.

(d)  Konsumenters och småföretags marknadsdeltagande ska möjliggöras individuellt och kollektivt genom deltagande i ett lokalt energisamhälle och ska uppmuntras genom aggregering av produktion från flera produktionsanläggningar eller last från flera förbrukningsanläggningar, så att de kan ge gemensamma erbjudanden på elmarknaden och hanteras gemensamt i elsystemet, med förbehåll för konkurrensregler i EU:s fördrag.

Motivering

Allmänna principer för EU:s elmarknad bör utgöra en grund för att erkänna och uppmuntra alla former av aktivt konsumentdeltagande, inte bara genom aggregering.

Ändringsförslag    31

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Marknadsreglerna ska stödja utfasningen av fossila bränslen i ekonomin genom att möjliggöra integrering av el från förnybara energikällor samt ge incitament till energieffektivitet.

(e)  Marknadsreglerna ska stödja utfasningen av fossila bränslen i ekonomin genom att ge incitament till integrering av el från förnybara energikällor och till energieffektivitet.

Ändringsförslag    32

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Marknadsreglerna ska tillhandahålla lämpliga incitament till investeringar i produktion, lagring, energieffektivitet och efterfrågeflexibilitet för att tillgodose marknadens behov och därmed säkerställa försörjningstryggheten.

(f)  Marknadsreglerna ska syfta till att tillhandahålla lämpliga incitament till investeringar i produktion, särskilt långsiktiga investeringar i koldioxidsnål produktion, lagring, energieffektivitet och efterfrågeflexibilitet för att tillgodose marknadens behov och därmed säkerställa försörjningstryggheten.

Ändringsförslag    33

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Hinder för gränsöverskridande elflöden och gränsöverskridande transaktioner på elmarknaderna och berörda tjänstemarknader ska undvikas.

(g)  Hinder för gränsöverskridande elflöden och gränsöverskridande transaktioner på elmarknaderna och berörda tjänstemarknader ska undanröjas.

Ändringsförslag    34

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  Alla produktions-, lagrings- och förbrukningsresurser ska delta på lika villkor på marknaden.

(i)  Alla produktions-, lagrings- och förbrukningsresurser ska delta på lika villkor på marknaden på ett sätt som tar fasta på de fördelar och kostnader som var och en av dessa bidrar med till miljön och till systemet, deras hållbarhet och deras bidrag till de mål om utfasning av fossila bränslen som fastställts i Parisavtalet från 2015 och i direktivet (EU) .../... [direktivet om förnybar energi].

Ändringsförslag    35

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1 – led m

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(m)  Marknadsreglerna ska möjliggöra inträde och utträde för elproduktions- och elhandelsföretag baserat på deras bedömning av den ekonomiska och finansiella livskraften i deras verksamhet.

(m)  Marknadsreglerna ska möjliggöra inträde och utträde för elproduktions-, energilagrings- och elhandelsföretag baserat på deras bedömning av den ekonomiska och finansiella livskraften i deras verksamhet.

Motivering

Eftersom lagring definieras som en separat verksamhet i elsystemet måste lagringsföretag kunna fatta beslut om inträde på eller utträde ur marknaden på samma grundval som övriga marknadsaktörer.

Ändringsförslag    36

Förslag till förordning

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Rättvis övergång

 

Kommissionen ska stödja medlemsstater som inför en nationell strategi för successiv minskning av installerad koldriven produktion och brytningskapacitet med alla tillgängliga medel, bland annat riktat finansiellt stöd för att möjliggöra en ”rättvis övergång” i regioner drabbade av strukturomvandlingar. Kommissionen ska bistå medlemsstaterna med att hantera de sociala, kompetensmässiga och industriella konsekvenserna av övergången till ren energi. Kommissionen ska ha ett nära samarbete med aktörerna i kol- och koldioxidintensiva regioner och tillhandahålla vägledning, i synnerhet rörande tillgång till och utnyttjande av tillgängliga fonder och program, samt uppmuntra utbyte av god praxis, bland annat diskussioner om industriella färdplaner och behov av omskolning, genom riktade plattformar som exempelvis det initiativ för rättvis övergång för arbetstagare och samhällen som inrättats genom förordning (EU) .../... [förordningen om styrning].

Ändringsförslag    37

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Alla marknadsaktörer ska eftersträva ett system i balans och vara ekonomiskt ansvariga för de obalanser de orsakar i systemet. De ska antingen vara balansansvariga parter eller delegera ansvaret till en balansansvarig part efter eget val.

1.  Alla marknadsaktörer ska eftersträva ett system i balans och vara ekonomiskt ansvariga för de obalanser de orsakar i systemet, förutsatt att alla marknadsaktörer har tillgång till balans- och intradagsmarknader i enlighet med artiklarna 5 och 6. De ska antingen vara balansansvariga parter eller delegera ansvaret till en balansansvarig part efter eget val.

Ändringsförslag    38

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna får föreskriva undantag från balanseringsansvaret för

2.  Medlemsstaterna får, efter att ha samrått med systemansvariga för distributionssystem, föreskriva undantag från de finansiella konsekvenserna av balanseringsansvaret för

Ändringsförslag    39

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  demonstrationsprojekt,

utgår

Ändringsförslag    40

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  anläggningar som tar emot stöd som godkänts av kommissionen enligt unionens regler för statligt stöd i enlighet med artiklarna 107–109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som tagits i drift före [Publikationsbyrån: ikraftträdandet]. Medlemsstaterna får, med förbehåll för unionens regler om statligt stöd, ge incitament till marknadsaktörer som är helt eller delvis befriade från balanseringsansvar att acceptera balanseringsansvar mot lämplig ersättning.

(c)  anläggningar som tar emot stöd som godkänts av kommissionen enligt unionens regler för statligt stöd i enlighet med artiklarna 107–109 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som tagits i drift före [Publikationsbyrån: ikraftträdandet]. Medlemsstaterna får, med förbehåll för unionens regler om statligt stöd, ge incitament till marknadsaktörer som har fullständigt eller partiellt undantag i fråga om de finansiella konsekvenserna av balanseringsansvar att acceptera balanseringsansvar mot lämplig ersättning.

Ändringsförslag    41

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Alla marknadsaktörer ska ha tillgång till balansmarknaden, antingen individuellt eller genom aggregering. Regler och produkter för balansmarknaden ska respektera behovet att ta hand om en allt större andel intermittent produktion samt ökat utnyttjande av efterfrågeflexibilitet och införande av ny teknik.

1.  Alla marknadsaktörer ska ha full tillgång till balansmarknaden, antingen individuellt eller genom aggregering. Regler och produkter för balansmarknaden ska respektera behovet att ta hand om en allt större andel intermittent produktion samt ökat utnyttjande av efterfrågeflexibilitet och införande av ny teknik.

Ändringsförslag    42

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Balanseringstjänster ska organiseras på ett sådant sätt att man säkerställer icke-diskriminering mellan marknadsaktörerna, med hänsyn tagen till olika teknisk förmåga till produktion i intermittenta förnybara energikällor, efterfrågeflexibilitet och lagring.

2.  Balansmarknader ska organiseras på ett sådant sätt att man säkerställer icke-diskriminering mellan marknadsaktörerna. Balansmarknader ska utformas så att de medger maximalt deltagande av förnybara källor, i synnerhet småskalig decentraliserad och distribuerad produktion. Reglerna för balansmarknaden ska säkerställa att energisamhällen har proportionerligt och enkelt tillträde till marknaden.

Ändringsförslag    43

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Dimensioneringen av reservkapacitet ska utföras på regional nivå i enlighet med punkt 7 i bilaga I. Regionala operativa centrum ska stödja de systemansvariga för överföringssystemen i fastställandet av den balanskapacitet som behöver upphandlas i enlighet med punkt 8 i bilaga I.

7.  Dimensioneringen av reservkapacitet ska utföras på regional nivå i enlighet med punkt 7 i bilaga I. Regionala samordningscentrum ska stödja de systemansvariga för överföringssystemen i fastställandet av den balanskapacitet som behöver upphandlas i enlighet med punkt 8 i bilaga I.

Ändringsförslag    44

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Upphandlingen av balanskapacitet ska underlättas på regional nivå i enlighet med punkt 8 i bilaga I. Upphandlingen ska baseras på en primär marknad och organiseras på ett sådant sätt att den är icke-diskriminerande mellan marknadsaktörer som deltar förkvalificeringsprocessen, individuellt eller genom aggregering.

8.  Upphandlingen av balanskapacitet ska underlättas på regional nivå i enlighet med punkt 8 i bilaga I. Upphandlingen ska baseras på en primär marknad och vara icke-diskriminerande mellan marknadsaktörer som deltar i förkvalificeringsprocessen, i synnerhet när deltagandet sker individuellt eller genom aggregering.

Ändringsförslag    45

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Upphandlingen av balanskapacitet uppåt och balanskapacitet nedåt ska utföras var för sig. Upphandlingen ska avtalas högst en dag före tillhandahållandet av balanskapacitet och avtalsperioden ska vara högst en dag.

9.  Upphandlingen av balanskapacitet uppåt och balanskapacitet nedåt ska utföras var för sig. Upphandlingen ska avtalas högst en dag före tillhandahållandet av balanskapacitet och avtalsperioden ska vara högst en dag. I enlighet med artiklarna 34.6 och 36.10 i balanseringsriktlinjerna får varje systemansvarig för överföringssystem lämna in ett förslag till den behöriga tillsynsmyndigheten för att begära undantag från upphandlingsreglerna enligt denna punkt.

 

Begäran om undantag ska omfatta följande:

 

(a)  En precisering av den tidsperiod då undantaget ska gälla.

 

(b)  En precisering av mängden balanskapacitet som undantaget ska gälla.

 

(c)  En analys av inverkan av ett sådant undantag på deltagandet av balansresurser.

 

(d)  En motivering till undantaget som styrker att ett sådant undantag skulle leda till ökad ekonomisk effektivitet.

Ändringsförslag    46

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  organiseras på ett sådant sätt att de är icke-diskriminerande,

(a)  vara icke-diskriminerande,

Motivering

Principen om icke-diskriminering på dagen före- och intradagsmarknaderna bör ha rättslig verkan utan ytterligare åtgärder från medlemsstaterna.

Ändringsförslag    47

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Marknadsoperatörer ska tillhandahålla produkter för handel på dagen före- och intradagsmarknaderna som är tillräckligt små, så att bud kan lämnas på 1 MW eller mindre, för att möjliggöra effektivt deltagande med efterfrågeflexibilitet, energilagring och småskalig förnybar energi.

3.  Marknadsoperatörer ska tillhandahålla produkter för handel på dagen före- och intradagsmarknaderna som är tillräckligt små, så att bud kan lämnas på 1 MW eller mindre, för att möjliggöra effektivt deltagande med efterfrågeflexibilitet, energilagring och småskalig förnybar energi, bland annat för energisamhällen genom proportionerligt och enkelt tillträde.

Ändringsförslag    48

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Det får inte finnas någon högsta gräns för grossistpriset på el, undantaget om den sätts till värdet för förlorad last, fastställt i enlighet med artikel 10. Det får inte finnas någon lägsta gräns för grossistpriset på el, undantaget om det sätts till ett värde på minus 2 000 EUR eller mindre och, om det uppnås eller förväntas uppnås, sätts till ett lägre värde för påföljande dag. Denna bestämmelse ska tillämpas på bland annat bud och clearingpris inom alla tidsramar och omfatta balansenergi och obalanspriser.

1.  Det får inte finnas någon högsta gräns för grossistpriset på el, undantaget om den sätts till värdet för förlorad last, fastställt i enlighet med artikel 10. På starkt sammanlänkade marknader ska dessa högsta gränser ligga på samma nivå i alla elområden och på alla marknader för att undvika snedvridning av marknaderna. Det får inte finnas någon lägsta gräns för grossistpriset på el, undantaget om det sätts till ett värde på minus 2 000 EUR eller mindre och, om det uppnås eller förväntas uppnås, sätts till ett lägre värde för påföljande dag. Denna bestämmelse ska tillämpas på bland annat bud och clearingpris inom alla tidsramar och omfatta balansenergi och obalanspriser.

Motivering

På starkt sammanlänkade marknader bör en enhetlig teknisk prisgräns garanteras. Utan sådana enhetliga gränser skulle ineffektivitet kunna uppstå i bristsituationer eftersom marknadsaktörerna på ett onaturligt sätt skulle tvingas in i gränsöverskridande energikonkurrens på grund av olika förmåga till finansiella anbud.

Ändringsförslag    49

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Systemansvariga för överföringssystem ska vid dirigering av elproduktionsanläggningar prioritera produktionsanläggningar som utnyttjar förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme från små produktionsanläggningar eller produktionsanläggningar som utnyttjar ny teknik eller högeffektiv kraftvärme enligt något av följande:

2.  Systemansvariga för överföringssystem och distributionssystem ska vid dirigering av elproduktionsanläggningar prioritera produktions- och lagringsanläggningar som utnyttjar förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme från små produktionsanläggningar eller produktionsanläggningar som utnyttjar ny teknik eller högeffektiv kraftvärme enligt något av följande:

(a)  Produktionsanläggningar som använder förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme med en installerad elproduktionskapacitet på mindre än 500 kW.

(a)  Produktionsanläggningar som använder förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme med en installerad elproduktionskapacitet på mindre än 500 kW.

(b)  Demonstrationsprojekt för innovativa teknikformer.

(b)  Demonstrationsprojekt för innovativa teknikformer.

Ändringsförslag    50

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Produktionsanläggningar som utnyttjar förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme, som har driftsatts före [Publikationsbyrån: ikraftträdandet] och som när de driftsattes var föremål för prioriterad inmatning enligt artikel 15.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU eller artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG35 ska även fortsättningsvis vara föremål för prioriterad inmatning. Prioriterad inmatning ska inte längre tillämpas från och med den dag då produktionsanläggningen är föremål för betydande ändringar, vilket ska vara fallet åtminstone när ett nytt anslutningsavtal krävs eller produktionskapaciteten ökas.

4.  För att upprätthålla ett stabilt regelverk för investerare ska produktions- eller lagringsanläggningar som utnyttjar förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme och har driftsatts före [Publikationsbyrån: ikraftträdandet] och som när de driftsattes var föremål för prioriterad inmatning enligt artikel 15.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU eller artikel 16.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG35 även fortsättningsvis vara föremål för prioriterad inmatning. Prioriterad inmatning ska inte längre tillämpas från och med den dag då produktions- eller lagringsanläggningen är föremål för betydande ändringar, vilket ska vara fallet åtminstone när ett nytt anslutningsavtal krävs eller produktions- eller lagringskapaciteten ökas.

–––––––––––––

–––––––––––––

1.Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).

1.Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).

Ändringsförslag    51

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstaterna får, med förbehåll för unionens regler om statligt stöd, ge incitament till marknadsaktörer som har prioriterat tillträde att avstå från prioriterad inmatning mot lämplig ersättning.

Ändringsförslag    52

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaterna ska följa bestämmelserna i denna artikel genom rapporteringsprocessen för den inre energimarknaden i enlighet med artikel [21] i förordning (EU) .../... [förordningen om styrning].

 

Innan prioriterad inmatning avskaffas i enlighet med punkterna 2 och 3 ska medlemsstaterna särskilt se till att alla marknader, inklusive alla stödtjänster, har öppnats helt för förnybara energikällors deltagande, att inmatningsreglerna är fullt transparenta och marknadsbaserade, att en transparent metod avseende reglerna för inskränkning har fastställts och att avskaffandet av prioriterad inmatning för produktionsanläggningar som använder förnybara energikällor inte skulle undergräva deras bidrag till

 

(a)  EU:s mål för 2030 enligt direktivet om främjande av användning av energi från förnybara energikällor,

 

(b)  minskningen av unionens totala utsläpp av växthusgaser med minst 40 % jämfört med 1990 års nivåer senast 2030 i enlighet med det planerade, nationellt fastställda minskningsåtagande för unionen och dess medlemsstater som lämnats till sekretariatet för FN:s ramkonvention om klimatförändringar.

Ändringsförslag    53

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De resurser som inskränks eller omdirigeras ska väljas bland de produktions- eller förbrukningsanläggningar som lämnar bud för inskränkning eller omdirigering med hjälp av marknadsbaserade mekanismer, och de ska ersättas ekonomiskt. Icke-marknadsbaserad inskränkning eller omdirigering av produktion eller efterfrågeflexibilitet får användas endast om inget marknadsbaserat alternativ finns tillgängligt, om alla tillgängliga marknadsbaserade resurser använts, eller om antalet produktions- eller förbrukningsanläggningar som är tillgängliga i området och lämpliga för tillhandahållande av tjänsten är för lågt för att säkerställa en effektiv konkurrens. Tillhandahållandet av marknadsbaserade resurser ska vara öppet för produktion oavsett teknik, för lagring och för efterfrågeflexibilitet, inklusive för operatörer som finns i andra medlemsstater, såvida detta inte är tekniskt ogenomförbart.

2.  De resurser som inskränks eller omdirigeras ska väljas bland de produktions-, lagrings- eller förbrukningsanläggningar som lämnar bud för inskränkning eller omdirigering med hjälp av marknadsbaserade mekanismer, och de ska ersättas fullt ut ekonomiskt. Deltagande i marknadsbaserade mekanismer ska vara frivilligt för alla marknadsaktörer, i synnerhet småskalig decentraliserad och distribuerad produktion. Icke-marknadsbaserad inskränkning eller omdirigering av produktion eller efterfrågeflexibilitet får användas endast om inget marknadsbaserat alternativ finns tillgängligt, om alla tillgängliga marknadsbaserade resurser använts, eller om antalet produktions- eller förbrukningsanläggningar som är tillgängliga i området och lämpliga för tillhandahållande av tjänsten är för lågt för att säkerställa en effektiv konkurrens. Tillhandahållandet av marknadsbaserade resurser ska vara öppet för produktion oavsett teknik, för lagring och för efterfrågeflexibilitet, inklusive för operatörer som finns i andra medlemsstater, såvida detta inte är tekniskt ogenomförbart.

Ändringsförslag    54

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  De berörda systemansvariga ska minst en gång per år rapportera till den behöriga tillsynsmyndigheten om inskränkning eller omdirigering nedåt avseende produktionsanläggningar som använder förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme och om de åtgärder som vidtagits för att minska behovet av en sådan inskränkning eller omdirigering nedåt i framtiden. Inskränkning eller omdirigering av produktionsanläggningar som använder förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme ska vara föremål för ersättning enligt punkt 6.

3.  De berörda systemansvariga ska minst en gång per år rapportera till den behöriga tillsynsmyndigheten och till byrån om

 

  utvecklingsnivån och effektiviteten hos marknadsbaserad inskränkning eller omdirigering avseende produktions- eller energilagringsanläggningar eller anläggningar för efterfrågeflexibilitet,

 

  anledningarna till, samt de volymer och tekniktyper som omfattas av, inskränkning eller omdirigering nedåt avseende produktionsanläggningar som använder förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme,

 

  de åtgärder som vidtagits för att minska behovet av inskränkning eller omdirigering nedåt, och

 

  förfrågningar och avtalsarrangemang med produktionsenheter som ska verka vid en viss elinmatningsnivå; de systemansvariga ska motivera varför sådana arrangemang behövs och i vad mån dessa tjänster inte kan tillhandahållas av andra resurser samt ange huruvida detta är i överensstämmelse med det minst kostsamma sättet att uppnå unionstäckande mål.

 

Tillsynsmyndigheterna ska bedöma marknadsintresset årligen.

 

Inskränkning eller omdirigering av produktions- eller lagringsanläggningar som använder förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme ska vara föremål för ersättning enligt punkt 6.

Ändringsförslag    55

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Garantera överförings- och distributionsnätens förmåga att överföra el som produceras från förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme med minsta möjliga inskränkning eller omdirigering. Detta ska inte hindra att nätplaneringen tar hänsyn till begränsad inskränkning eller omdirigering om detta visar sig vara mer ekonomiskt effektivt och inte överstiger 5 % av den installerade kapaciteten som utnyttjar förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme i det aktuella nätområdet.

(a)  Garantera överförings- och distributionsnätens förmåga att överföra el som produceras eller lagras från förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme med minsta möjliga inskränkning eller omdirigering. Detta ska inte hindra att nätplaneringen tar hänsyn till begränsad inskränkning eller omdirigering om detta visar sig vara mer ekonomiskt effektivt och inte överstiger 5 % av den installerade eller lagrade kapaciteten som utnyttjar förnybara energikällor, efterfrågeflexibilitet eller högeffektiv kraftvärme vid anslutningspunkten, förutsatt att lämpligt samråd med intressenter äger rum före godkännandet.

Ändringsförslag    56

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Vidta lämpliga nät- och marknadsrelaterade driftsåtgärder för att minimera inskränkningar eller omdirigering nedåt av el som produceras från förnybara energikällor och högeffektiv kraftvärme.

(b)  Säkerställa att deras nät är tillräckligt flexibla för att de ska kunna förvalta sina nät i enlighet med artikel 51 i direktiv [51] i direktiv .../... [eldirektivet].

Ändringsförslag    57

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  Vidta lämpliga nät- och marknadsrelaterade driftsåtgärder för att effektivt ta emot all el som produceras från förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme och minimera inskränkningar eller omdirigering nedåt av sådan el.

Ändringsförslag    58

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Produktionsanläggningar som utnyttjar högeffektiv kraftvärme ska bli föremål för omdirigering nedåt eller inskränkning endast om inga andra alternativ än inskränkning eller omdirigering nedåt av produktionsanläggningar som utnyttjar förnybara energikällor finns, eller om andra lösningar skulle leda till oproportionerliga kostnader eller risker för nätsäkerheten.

(b)  Produktionsanläggningar som utnyttjar högeffektiv kraftvärme ska, i synnerhet om

 

(i)  huvudsyftet med dessa produktionsanläggningar är att producera värme för det berörda industriområdets produktionsprocesser,

 

(ii)  värme- och kraftproduktion är oupplösligt sammankopplade så att varje förändring av värmeproduktionen oavsiktligt medför en förändring av den aktiva kraftproduktionen och vice versa,

 

bli föremål för omdirigering nedåt eller inskränkning endast om inga andra alternativ än inskränkning eller omdirigering nedåt av produktionsanläggningar som utnyttjar förnybara energikällor finns, eller om andra lösningar skulle leda till oproportionerliga kostnader eller risker för nätsäkerheten.

Ändringsförslag    59

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Egenproducerad el från produktionsanläggningar som utnyttjar förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme och som inte matas in i överförings- eller distributionsnätet får inskränkas endast om ingen annan lösning finns för att lösa nätsäkerhetsproblem.

(c)  Egenproducerad el från produktionsanläggningar som utnyttjar förnybara energikällor eller högeffektiv kraftvärme och som i första hand är avsedd för egenförbrukning får inskränkas endast om inga alternativ finns eller om andra lösningar skulle medföra oproportionerliga risker för nätsäkerheten.

Ändringsförslag    60

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 5 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Omdirigering nedåt eller inskränkning enligt leden a–c ska vara vederbörligen motiverad på ett transparent sätt. Motiveringen ska ingå i rapporten enligt punkt 3.

(d)  Omdirigering nedåt eller inskränkning enligt leden a–c ovan ska vara vederbörligen motiverad på ett transparent sätt. Motiveringen ska ingå i rapporten enligt punkt 3.

Ändringsförslag    61

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Om icke marknadsbaserad inskränkning eller omdirigering utnyttjas ska den vara föremål för ekonomisk ersättning från den systemansvarige som efterfrågar inskränkningen eller omdirigeringen till ägaren av den produktions- eller förbrukningsanläggning som inskränks eller omdirigeras. Ersättningen ska minst vara lika med det högsta av de följande elementen:

6.  Om icke marknadsbaserad inskränkning eller omdirigering utnyttjas ska den vara föremål för ekonomisk ersättning från den systemansvarige som efterfrågar inskränkningen eller omdirigeringen till ägaren av den produktions-, energilagrings- eller förbrukningsanläggning som inskränks eller omdirigeras. Ersättningen ska minst vara lika med det högsta av de följande elementen:

(a)  Extra driftskostnader till följd av inskränkningen eller omdirigeringen, t.ex. extra bränslekostnader i fråga om omdirigering uppåt, eller tillhandahållande av reservvärme i fråga om omdirigering nedåt eller inskränkning av produktionsanläggningar som utnyttjar högeffektiv kraftvärme.

(a)  Extra driftskostnader till följd av inskränkningen eller omdirigeringen, t.ex. extra bränslekostnader i fråga om omdirigering uppåt, eller tillhandahållande av reservvärme i fråga om omdirigering nedåt eller inskränkning av produktionsanläggningar som utnyttjar högeffektiv kraftvärme.

(b)  90 % av nettointäkterna från den försäljning av el på dagen före-marknaden som produktions- eller förbrukningsanläggningen skulle ha inbringat utan begäran om inskränkning eller omdirigering. Om ekonomiskt stöd beviljats till produktions- eller förbrukningsanläggningar, baserat på den mängd el som produceras eller förbrukas, ska uteblivet ekonomiskt stöd anses vara en del av nettointäkterna.

(b)  100 % av nettointäkterna från den försäljning av el på dagen före-marknaden som produktions-, energilagrings- eller förbrukningsanläggningen skulle ha inbringat utan begäran om inskränkning eller omdirigering. Om ekonomiskt stöd beviljats till produktions- eller förbrukningsanläggningar, baserat på den mängd el som produceras eller förbrukas, ska uteblivet ekonomiskt stöd anses vara en del av nettointäkterna. Full ersättning ska betalas inom rimlig tid efter det att inskränkningen har inträffat.

Ändringsförslag    62

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att den information som rapporteras enligt punkt 3 avspeglas i den nationella rapporteringsprocessen för den inre energimarknaden i enlighet med artikel [21] i förordning .../... [förordningen om styrning].

Motivering

Rapporteringsbestämmelserna bör stramas upp inom ramen för förordningen om styrning för att minska den administrativa bördan.

Ändringsförslag    63

Förslag till förordning

Artikel 12 – punkt 6b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6b.  I förekommande fall ska de systemansvariga för överföringssystemen i olika medlemsstater komma överens om en rättvis fördelning av kostnaderna för gränsöverskridande omdirigering och motköp.

Motivering

Bestämmelserna i denna artikel ska även omfatta arrangemang för gränsöverskridande omdirigering och motköp över nationsgränserna och detta följer logiskt av tidigare punkter i denna artikel.

Ändringsförslag    64

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Problem med överbelastning i nätet ska åtgärdas med icke-diskriminerande, marknadsbaserade lösningar som ger effektiva ekonomiska signaler till berörda marknadsaktörer och berörda systemansvariga. Problem med överbelastning i nätet ska lösas med metoder som inte bygger på transaktioner, dvs. metoder som inte innefattar ett val mellan enskilda marknadsaktörers kontrakt. När den systemansvarige för överföringssystemet vidtar driftsåtgärder för att säkerställa att den systemansvariges överföringssystem förblir i normaldrifttillstånd ska den systemansvarige ta hänsyn till inverkan från dessa åtgärder på angränsande kontrollområden och samordna dessa åtgärder med andra systemansvariga för överföringssystem som påverkas, så som föreskrivs i förordning (EU) 1222/2015.

1.  Problem med överbelastning i nätet ska åtgärdas med icke-diskriminerande, marknadsbaserade lösningar, bland annat energieffektivitet och efterfrågestyrning, som ger effektiva ekonomiska signaler till berörda marknadsaktörer och berörda systemansvariga. Problem med överbelastning i nätet ska lösas med metoder som inte bygger på transaktioner, dvs. metoder som inte innefattar ett val mellan enskilda marknadsaktörers kontrakt. När den systemansvarige för överföringssystemet vidtar driftsåtgärder för att säkerställa att den systemansvariges överföringssystem förblir i normaldrifttillstånd ska den systemansvarige ta hänsyn till inverkan från dessa åtgärder på angränsande kontrollområden och samordna dessa åtgärder med andra systemansvariga för överföringssystem som påverkas, så som föreskrivs i förordning (EU) nr1222/2015.

Motivering

I enlighet med bestämmelserna om energieffektivitet och efterfrågeflexibilitet i artiklarna 3.1e, 3.1f, 16.2, 16.8, 18.3, 19.4b, 25.2 och 55.1, 55.1l måste förordningens logik också tillämpas på hantering av överbelastningar.

Ändringsförslag    65

Förslag till förordning

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den maximala kapaciteten hos sammanlänkningarna och/eller de överföringsnät som påverkar gränsöverskridande flöden ska ställas till marknadsaktörernas förfogande och uppfylla säkerhetsnormerna för säker nätdrift. Motköp och omdirigering, inklusive gränsöverskridande omdirigering, ska utnyttjas för att maximera tillgänglig kapacitet, undantaget om det påvisas att detta inte är förmånligt för den ekonomiska effektiviteten på unionsnivå.

3.  Den maximala kapaciteten hos sammanlänkningarna och/eller de överföringsnät som påverkar gränsöverskridande flöden ska ställas till marknadsaktörernas förfogande och uppfylla säkerhetsnormerna för säker nätdrift. Motköp och omdirigering, inklusive gränsöverskridande omdirigering, ska utnyttjas för att garantera hållfastheten i det utbyte som är planerat vid minskningar av den tillgängliga nettoöverföringskapaciteten av systemsäkerhetsskäl.

Ändringsförslag    66

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De avgifter som tas ut av nätoperatörerna för tillträde till näten , inklusive avgifter för anslutning till näten, avgifter för användning av näten och, i tillämpliga fall, avgifter för därmed sammanhängande förstärkningar av näten, ska vara transparenta, beakta behovet av nätsäkerhet och nätflexibilitet och spegla de faktiska kostnaderna, i den mån dessa kostnader motsvaras av effektiva och strukturellt jämförbara nätoperatörers kostnader, samt tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt. De ska särskilt tillämpas på ett sådant sätt att de inte leder till diskriminering mellan produktion som är ansluten på distributionsnivå i jämförelse med produktion som är ansluten på överföringsnivå, vare sig positiv eller negativ. De får inte leda till diskriminering av energilagring, och får inte verka hämmande på deltagande i efterfrågeflexibilitet.

1.  De avgifter som tas ut av nätoperatörerna för tillträde till näten , inklusive avgifter för anslutning till näten, avgifter för användning av näten och, i tillämpliga fall, avgifter för därmed sammanhängande förstärkningar av näten, ska vara transparenta, beakta behovet av nätsäkerhet och nätflexibilitet och spegla de faktiska kostnaderna, i den mån dessa kostnader motsvaras av effektiva och strukturellt jämförbara nätoperatörers kostnader, samt tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt. De ska särskilt tillämpas på ett sådant sätt att de inte leder till diskriminering mellan produktion som är ansluten på distributionsnivå i jämförelse med produktion som är ansluten på överföringsnivå, vare sig positiv eller negativ. De får inte leda till diskriminering av energilagring, särskilt inte dubbla avgiftsuttag för energilagring och aggregering, och får inte verka hämmande på egenproduktion, egenförbrukning och deltagande i efterfrågeflexibilitet. Utan att det påverkar punkt 3 får avgifterna inte vara avståndsrelaterade.

Ändringsförslag    67

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Tariffer ska ge lämpliga incitament för de systemansvariga för överförings- och distributionssystem, på både kort och lång sikt, till att öka effektiviteten, inklusive energieffektiviteten, främja marknadsintegreringen och försörjningstryggheten och ge stöd till investeringar och relaterad forskningsverksamhet.

2.  Tariffer ska ge lämpliga incitament för de systemansvariga för överförings- och distributionssystem, på både kort och lång sikt, till att öka effektiviteten, inklusive energieffektiviteten, även för förnybara källor och energilagringsanläggningar, främja marknadsintegreringen och försörjningstryggheten och ge stöd till investeringar och relaterad forskningsverksamhet.

Ändringsförslag    68

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Distributionstariffer ska avspegla kostnaderna för systemanvändarnas, inklusive aktiva kunders, användning av distributionsnätet och får differentieras på grundval av systemanvändarnas förbruknings- eller produktionsprofiler. Om medlemsstater har genomfört införandet av smarta mätarsystem får tillsynsmyndigheter införa tidsdifferentierade nättariffer som avspeglar användningen av nätet på ett sätt som är transparent och förutsebart för konsumenten.

7.  Distributionstariffer ska avspegla kostnaderna för och nyttan med systemanvändarnas, inklusive aktiva kunders, tillgång till och användning av distributionsnätet och får differentieras på grundval av systemanvändarnas förbruknings-, lagrings- eller produktionsprofiler. Om medlemsstater har genomfört införandet av smarta mätarsystem får tillsynsmyndigheter införa tidsdifferentierade nättariffer som avspeglar användningen av nätet på ett sätt som är transparent och förutsebart för konsumenten.

Ändringsförslag    69

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Tillsynsmyndigheter ska ge incitament till systemansvariga för distributionssystem till att upphandla tjänster för driften och utvecklingen av sina nät och till att integrera innovativa lösningar i distributionssystemen. För detta ändamål ska tillsynsmyndigheter betrakta alla relevanta kostnader som berättigade och ta med dessa i distributionstariffer, och införa prestationsmål för att ge de systemansvariga incitament till att öka effektiviteten, inklusive energieffektiviteten, i sina nät.

8.  Tillsynsmyndigheter ska ge incitament till systemansvariga för distributionssystem till att upphandla tjänster för driften och utvecklingen av sina nät och till att integrera innovativa lösningar i distributionssystemen. För detta ändamål ska tillsynsmyndigheter betrakta alla relevanta kostnader som berättigade och ta med dessa i distributionstariffer, och införa prestationsmål för att ge de systemansvariga incitament till att öka effektiviteten, inklusive energieffektiviteten, och flexibiliteten i sina nät och främja integrering av energi från förnybara källor och energilagring.

Ändringsförslag    70

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 9 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Avskaffande av incitament som är skadliga för energieffektivitet och efterfrågestyrning.

Ändringsförslag    71

Förslag till förordning

Artikel 16 – punkt 9 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  Metoder för att beräkna nyttan med egenförbrukning, decentraliserad produktion, lagring och efterfrågeflexibilitet samt deras komplementaritet.

Ändringsförslag    72

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Alla inkomster från tilldelning av sammanlänkningskapacitet ska användas för följande ändamål, nämligen

2.  Inkomster från tilldelning av sammanlänkningskapacitet ska användas för följande ändamål, nämligen

Motivering

Ändringarna i den första delen av led b behövs för att bättre spegla resten av texten. De olika delarna av denna artikel kan inte hållas isär.

Ändringsförslag    73

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  nätinvesteringar för att bibehålla eller öka överföringskapaciteten, särskilt sådana som avser nya sammanlänkningar.

(b)  nätinvesteringar för att bibehålla eller öka överföringskapaciteten, särskilt sådana som avser nya sammanlänkningar och interna ledningar som i den tioåriga nätutvecklingsplanen från Entso för el förtecknas som relevanta för att minska överbelastningarna i sammanlänkningar, samt gränsöverskridande avhjälpande åtgärder såsom omdirigering och motköp.

Om intäkterna inte på ett effektivt sätt kan användas för ändamålen i första stycket a eller b, ska de placeras på ett separat internkonto för framtida användning för dessa ändamål.

Om intäkterna inte på ett effektivt sätt kan användas för ändamålen i första stycket a eller b får de, som ett återstående alternativ, förutsatt att de berörda medlemsstaternas tillsynsmyndigheter godkänner det, användas upp till ett högsta belopp som ska fastställas av dessa tillsynsmyndigheter som en inkomst som tillsynsmyndigheterna ska beakta när de godkänner metoden för att beräkna nättariffer och/eller fastställer dessa. Tillsynsmyndigheterna får godkänna detta alternativ endast i fall där de systemansvariga för överföringssystemen fattar ett beslut om åtagande att genomföra alla sammanlänkningsprojekt som har en positiv nettoeffekt och vars balansräkning är tillräcklig för att finansiera dessa investeringar. Återstoden av intäkterna ska placeras på ett separat internkonto tills de kan användas för de ändamål som avses i första stycket a och/eller b. Tillsynsmyndigheten ska informera byrån om det godkännande som avses i andra stycket.

Motivering

Ändringarna i den första delen av led b behövs för att bättre spegla resten av texten. De olika delarna av denna artikel kan inte hållas isär.

Ändringsförslag    74

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Användningen av intäkter i enlighet med punkt 2 a och 2 b ska följa en metod som föreslås av byrån och godkänns av kommissionen. Byråns förslag ska lämnas in till kommissionen senast den [Publikationsbyrån: tolv månader efter ikraftträdandet] och godkännas inom sex månader.

utgår

Byrån får på eget initiativ eller på begäran från kommissionen uppdatera metoden, och kommissionen ska godkänna den uppdaterade metoden senast sex månader efter det att den lämnats in.

 

Före inlämnandet till kommissionen ska byrån samråda om metoden enligt artikel 15 i [omarbetning av förordning (EG) nr 713/2009 enligt förslag i COM(2016) 863/2].

 

Metoden ska åtminstone beskriva de villkor enligt vilka intäkterna får användas med avseende på punkt 2 a och 2 b och de villkor enligt vilka, samt hur länge, de får placeras på ett separat internkonto för framtida användning för dessa ändamål.

 

Ändringsförslag    75

Förslag till förordning

Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Systemansvariga för överföringssystem ska i förväg tydligt fastställa hur eventuella intäkter från överbelastning kommer att användas, och rapportera om den faktiska användningen av dessa intäkter. Årligen, och senast den 31 juli varje år, ska de nationella tillsynsmyndigheterna offentliggöra en rapport som slår fast beloppet för de intäkter som samlats in för den tolvmånadersperiod som slutar den 30 juni samma år, och hur dessa intäkter har använts, inklusive de specifika projekt där intäkterna använts eller det belopp som placerats på ett separat konto, tillsammans med en verifikation att denna användning är förenlig med denna förordning och den metod som utarbetats i enlighet med punkt 3.

utgår

Ändringsförslag    76

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska övervaka resurstillräckligheten inom sina territorier på grundval av den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet enligt artikel 19.

1.  Medlemsstaterna ska övervaka och rapportera om resurstillräckligheten inom sina territorier på grundval av den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet enligt artikel 19 och i förekommande fall på grundval av en nationell och regional bedömning.

Ändringsförslag    77

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet konstaterar ett resurstillräcklighetsproblem ska medlemsstaterna kartlägga alla snedvridningar till följd av lagstiftning som orsakat eller bidragit till att problemet uppstått.

2.  Om den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet konstaterar ett resurstillräcklighetsproblem ska medlemsstaterna kartlägga alla snedvridningar och marknadsmisslyckanden till följd av lagstiftning som orsakat eller bidragit till att problemet uppstått.

Ändringsförslag    78

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska offentliggöra en tidsplan för antagande av åtgärder för att undanröja alla konstaterade snedvridningar till följd av lagstiftning. Medlemsstater ska när de hanterar resurstillräcklighetsproblem särskilt överväga att undanröja snedvridningar till följd av lagstiftning, möjliggöra bristprissättning och utveckla sammanlänkningar, energilagring, åtgärder på efterfrågesidan och energieffektivitet.

3.  Medlemsstaterna ska offentliggöra en tidsplan och en genomförandeplan för antagande av åtgärder för att undanröja alla konstaterade snedvridningar till följd av lagstiftning och för att hantera marknadsmisslyckanden. Medlemsstater ska när de hanterar resurstillräcklighetsproblem särskilt överväga att undanröja snedvridningar till följd av lagstiftning, möjliggöra bristprissättning och utveckla sammanlänkningar, energilagring, åtgärder på efterfrågesidan och energieffektivitet.

Ändringsförslag    79

Förslag till förordning

Artikel 18 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Medlemsstaterna ska fastställa indikatorer för rapportering om effektiviteten i de åtgärder som antagits i enlighet med punkt 3 och ska utgående från dem se över eventuella kapacitetsmekanismer som inrättats enligt artikel 23.

Ändringsförslag    80

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet ska baseras på en metod som ska säkerställa att bedömningen

4.  Den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet ska baseras på en metod som ska säkerställa att bedömningen

(a)  genomförs på elområdesnivå och omfattar åtminstone alla medlemsstater,

(a)  genomförs på elområdesnivå och omfattar åtminstone alla medlemsstater,

(b)  baseras på lämpliga scenarier för förväntad tillgång och efterfrågan, inklusive en ekonomisk bedömning av sannolikheten för avställning och nybyggnation av produktionsanläggningar samt åtgärder för att nå energieffektivitetsmål, och lämpliga antaganden om känslighet för grossistpriser och prisutvecklingen för kol,

(b)  baseras på lämpliga scenarier för förväntad tillgång och efterfrågan, inklusive en ekonomisk bedömning av sannolikheten för avställning, driftsinställelse och nybyggnation av produktionsanläggningar samt åtgärder för att nå mål för energieffektivitet och elsammanlänkning, och lämpliga antaganden om känslighet för grossistpriser och prisutvecklingen för kol,

(c)  på lämpligt sätt beaktar bidragen från alla resurser, inklusive befintlig och framtida energiproduktion, energilagring och efterfrågestyrning, samt och import- och exportmöjligheter och deras bidrag till flexibel systemdrift,

(c)  på lämpligt sätt beaktar bidragen från alla resurser, inklusive befintlig och framtida energiproduktion, energilagring och efterfrågestyrning, samt och import- och exportmöjligheter och deras bidrag till flexibel systemdrift,

(d)  förutser den sannolika inverkan av de åtgärder som avses i artikel 18.3,

(d)  förutser den sannolika inverkan av de åtgärder som avses i artikel 18.3,

(e)  inbegriper scenarier utan befintliga eller planerade kapacitetsmekanismer,

(e)  inbegriper scenarier utan befintliga eller planerade kapacitetsmekanismer,

(f)   baseras på en marknadsmodell med hjälp av den flödesbaserade metoden, när detta är tillämpligt,

(f)  baseras på en marknadsmodell med hjälp av den flödesbaserade metoden, när detta är tillämpligt,

(g)  tillämpar probabilistiska beräkningar,

(g)  tillämpar probabilistiska beräkningar,

(h)  tillämpar åtminstone indikatorerna

(h)  tillämpar åtminstone indikatorerna

–  ”förväntad energi ej levererad” (expected energy not served) och

–  ”förväntad energi ej levererad” (expected energy not served) och

–  ”förväntad belastningsförlust” (loss of load expectation),

–  ”förväntad belastningsförlust” (loss of load expectation),

(i)  kartlägger orsakerna till eventuella resurstillräcklighetsproblem, särskilt om den är en nät- eller resursbegränsning, eller båda.

(i)  kartlägger orsakerna till eventuella resurstillräcklighetsproblem, särskilt om den är en nät- eller resursbegränsning, eller båda.

Ändringsförslag    81

Förslag till förordning

Artikel 19 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Förslagen enligt punkterna 2 och 5 samt resultatet av den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet enligt punkt 3 ska vara föremål för föregående samråd och godkännande från byrån enligt det förfarande som fastställs i artikel 22.

6.  Förslagen enligt punkterna 2 och 5, de scenarier och antaganden som de bygger på samt resultatet av den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet enligt punkt 3 ska vara föremål för föregående samråd med alla berörda intressenter och godkännande från byrån enligt det förfarande som fastställs i artikel 22.

Ändringsförslag    82

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När medlemsstater tillämpar kapacitetsmekanismer ska de ha en tillförlitlighetsnorm som på ett transparent sätt anger deras önskade nivå för försörjningstryggheten.

1.  När medlemsstater tillämpar kapacitetsmekanismer ska de ha en tillförlitlighetsnorm som ska ange den nödvändiga nivån för försörjningstryggheten baserat på en transparent, objektiv, verifierbar och ingående kostnads-nyttoanalys.

Ändringsförslag    83

Förslag till förordning

Artikel 20 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Tillförlitlighetsnormen ska fastställas av den nationella tillsynsmyndigheten på grundval av metoden enligt artikel 19.5.

2.  Tillförlitlighetsnormen ska fastställas av den nationella tillsynsmyndigheten på grundval av metoden enligt artikel 19.5, med beaktande av principerna om nödvändighet och proportionalitet samt behovet av att undvika de negativa effekterna av miljöskadliga subventioner och onödiga snedvridningar av marknaden, däribland överkapacitet.

Ändringsförslag    84

Förslag till förordning

Artikel 21 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Regionala operativa centrum som inrättas enligt artikel 32 ska varje år beräkna den maximala kapacitet kopplad till nya resurser som är tillgänglig för deltagande av utländsk kapacitet, med hänsyn till den förväntade tillgången till sammanlänkningar och sannolikheten för att systempåfrestningar inträffar samtidigt i det system där mekanismen tillämpas och det system där den utländska kapaciteten finns. En beräkning krävs för varje elområdesgräns.

6.  När kapacitetsmekanismer tillämpas ska de systemansvariga för överföringssystemen bistå de berörda tillsynsmyndigheterna med att beräkna den maximala kapacitet kopplad till nya resurser som är tillgänglig för deltagande av utländsk kapacitet, med hänsyn till den förväntade tillgången till sammanlänkningar och sannolikheten för att systempåfrestningar inträffar samtidigt i det system där mekanismen tillämpas och det system där den utländska kapaciteten finns. En beräkning krävs för varje elområdesgräns.

Ändringsförslag    85

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att ta itu med återstående frågor som inte kan undanröjas genom åtgärder enligt artikel 18.3 får medlemsstaterna införa kapacitetsmekanismer, med förbehåll för bestämmelserna i denna artikel och unionens regler om statligt stöd.

1.  För att ta itu med återstående frågor som inte kan undanröjas genom åtgärder enligt artikel 18.3 ska medlemsstaterna utarbeta en plan med lämpliga åtgärder för att ta itu med dessa frågor, avsedd att genomföras inom en period på högst fem år.

Ändringsförslag    86

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Planen i punkt 1 ska syfta till att säkerställa resurstillräcklighet, utan något ytterligare utnyttjande av kapacitetsmekanismer, genom en eller flera av följande åtgärder:

 

(a)  Ytterligare produktionskapacitet för förnybar energi.

 

(b)  Energieffektivitet.

 

(c)  Efterfrågeflexibilitet.

 

(d)  Lagring.

 

(e)  Sammanlänkning.

Ändringsförslag    87

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  I väntan på genomförandet av planen i punkt 1 får medlemsstaterna införa kapacitetsmekanismer, om detta anses nödvändigt på grundval av en konsekvensbedömning och med förbehåll för bestämmelserna i denna artikel och unionens regler om statligt stöd.

Ändringsförslag    88

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om en medlemsstat önskar införa en kapacitetsmekanism ska den samråda om den föreslagna mekanismen åtminstone med de angränsande medlemsstater med vilka den är elektriskt sammankopplad.

2.  Om en medlemsstat önskar införa en kapacitetsmekanism ska den samråda om den föreslagna mekanismen med alla berörda parter, inklusive de angränsande medlemsstater med vilka den är elektriskt sammankopplad.

Ändringsförslag    89

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Kapacitetsmekanismer får inte leda till onödig snedvridning av marknaden och inte begränsa den gränsöverskridande handeln. Den kapacitetsmängd som ingår i ett åtagande enligt mekanismen får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att lösa problemet.

3.  Kapacitetsmekanismer får inte leda till onödig snedvridning av marknaden, framför allt inte genom att diskriminera förnybara energikällor, motverka flexibel konsumtion och energieffektivitet eller höja kostnaderna för konsumenterna. De får inte begränsa den gränsöverskridande handeln. Mekanismens varaktighet och den kapacitetsmängd som ingår i ett åtagande enligt mekanismen får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att lösa problemet.

Ändringsförslag    90

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Leverantörer av produktionskapacitet ska väljas ut utifrån transparenta kriterier, däribland flexibilitetskriterier. Dessa kriterier ska syfta till att maximera förmågan till rampning och minimera den nödvändiga nivån av stabil produktion från kraftverk som drar nytta av kapacitetsmekanismer.

Ändringsförslag    91

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Produktionskapacitet för vilken ett slutligt investeringsbeslut har fattats efter [Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska vara berättigad att delta i en kapacitetsmekanism endast om dess utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. Produktionskapacitet med utsläpp på minst 550 g CO2/kWh får inte ingå i åtaganden enligt kapacitetsmekanismer fem år efter denna förordnings ikraftträdande.

4.  Produktionskapacitet för vilken ett slutligt investeringsbeslut har fattats efter [Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska vara berättigad att delta i en kapacitetsmekanism endast om dess utsläpp ligger under 550 g CO2/kWh. Produktionskapacitet med utsläpp på minst 550 g CO2/kWh får inte ingå i åtaganden enligt kapacitetsmekanismer två år efter denna förordnings ikraftträdande, eller fem år för de anläggningar som utgör en del av strategiska reserver.

Ändringsförslag    92

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Emissionsfaktorn för koldioxid hos en anläggning för elproduktion ska baseras på nettoverkningsgraden vid nominell kapacitet under ISO-förhållanden.

Ändringsförslag    93

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet inte har fastställt ett resurstillräcklighetsproblem får medlemsstaterna inte tillämpa kapacitetsmekanismer.

5.  Om en medlemsstat önskar tillämpa en kapacitetsmekanism ska den förklara att den överensstämmer med den europeiska bedömningen av resurstillräcklighet, särskilt i fråga om motivering, omfattning, start- och slutdatum samt flerårigt genomförande.

Ändringsförslag    94

Förslag till förordning

Artikel 23 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Vid utformningen av en kapacitetsmekanism ska medlemsstaterna inbegripa en utträdesklausul, en bestämmelse som möjliggör effektiv utfasning av en kapacitetsmekanism om bedömningen av resurstillräcklighet visar att tillräcklighetsproblemet inte längre föreligger.

Ändringsförslag    95

Förslag till förordning

Artikel 23a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 23a

 

Rådgivande kommitté för utformning av elmarknaden

 

Inom [tolv månader efter ikraftträdandet av denna förordning] ska en rådgivande kommitté för utformning av elmarknaden inrättas. Den rådgivande kommittén ska bestå av högnivåexperter från medlemsstaterna och en relevant och väl avvägd grupp av experter från energisektorn, däribland allmännyttiga företag, investerare, teknikleverantörer, nätoperatörer, klimatskyddsgrupper, konsumentföreträdare och företrädare för lokala energisamhällen.

 

Den rådgivande kommittén ska förse kommissionen med expertis och kunskaper och bistå med råd och hjälp när kommissionen utarbetar framtida politiska initiativ för utformningen av den europeiska energimarknaden. Den ska göra detta genom att i förekommande fall avfatta yttranden, rekommendationer eller rapporter.

 

Inom 24 månader efter inrättandet av den rådgivande kommittén ska kommissionen dra slutsatser av diskussionen genom ett meddelande med de strategiska prioriteringarna för en europeisk elmarknad som är kapabel att driva på de investeringar som krävs för en hållbar, trygg och överkomlig energiomställning.

Motivering

EU är på väg mot ett energisystem som producerar energi till låg marginalkostnad, men kräver stora investeringar inledningsvis. Denna övergång återspeglas inte av den nuvarande elmarknaden där energin får ersättning endast för marginalkostnader. Frågan om marknadsbaserad ersättning kvarstår som en utmaning. En omläggning av de grundläggande utgångspunkterna för hur EU producerar och använder energi kräver ingående reflexioner om energimarknadens utformning.

Ändringsförslag    96

Förslag till förordning

Artikel 24 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstater som tillämpar kapacitetsmekanismer vid [Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska anpassa sina mekanismer för att efterleva artiklarna 18, 21 och 23 i denna förordning.

Medlemsstater som tillämpar kapacitetsmekanismer vid [Publikationsbyrån: ikraftträdandet] ska anpassa sina mekanismer för att efterleva artiklarna 18, 21 och 23 i denna förordning senast den ... [två år efter denna förordnings ikraftträdande].

Motivering

I överensstämmelse med målet om att införa en inre (grossist)marknad för el i Europa, ett mål som kräver en enhetlig utformning av de nationella marknaderna.

Ändringsförslag    97

Förslag till förordning

Artikel 24 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Medlemsstater och regioner som – antingen oberoende av eller till följd av harmoniserade bestämmelser om kapacitetsmekanismer – beslutar att aktivt fasa ut koleldad elproduktion ska förses med en långsiktig ram som möjliggör en rättvis övergång till ett hållbart och flexibelt elsystem. Om koleldad kapacitet avvecklas under kontrollerade och välplanerade former skulle detta bidra både till ett bättre fungerande elsystem och till uppnåendet av unionens klimat- och miljömål, till exempel om koldioxidutsläpp och ren luft.

Motivering

En utfasning av fossila bränslen måste vara inkluderande och rättvis samt ske enligt överenskommelse mellan alla aktörer med hänsyn till dess inverkan på samhället, ekonomin och miljön liksom till hållbara arbetsmarknadsalternativ, särskilt då utfasningen är kopplad till nedläggning av gruvverksamhet. En förberedande åtgärd för att upprätta en plattform för kolrelaterad dialog för att diskutera aspekter som rör styrning, en rättvis övergång och avveckling är på gång, och EU:s elmarknadsbestämmelser bör utarbetas i enlighet med detta.

Ändringsförslag    98

Förslag till förordning

Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Entso för el ska vid utförandet av sina uppgifter enligt unionsrätten verka för Europas bästa, oberoende av enskilda nationella intressen eller de nationella intressena hos systemansvariga för överföringssystem, och bidra till att målen i den politiska ramen för klimat- och energifrågor för perioden 2020–2030 uppnås på ett effektivt och hållbart sätt, särskilt genom att bidra till en effektiv integrering av el som produceras från förnybara energikällor och till ökad energieffektivitet.

2.  Entso för el ska vid utförandet av sina uppgifter enligt unionsrätten verka för Europas bästa, oberoende av enskilda nationella intressen eller de nationella intressena hos systemansvariga för överföringssystem, och bidra till att målen i den politiska ramen för klimat- och energifrågor för perioden 2020–2030 uppnås på ett effektivt och hållbart sätt, särskilt genom att bidra till en effektiv integrering av el som produceras från förnybara energikällor, i förening med energilagring och efterfrågeflexibilitet, och till ökad energieffektivitet.

Ändringsförslag    99

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den [Publikationsbyrån: tolv månader efter ikraftträdandet] ska alla systemansvariga för överföringssystem inrätta regionala operativa centrum i enlighet med de kriterier som fastställs i detta kapitel. Regionala operativa centrum ska inrättas på territoriet i en av medlemsstaterna i den region där centrumet ska vara verksamt.

1.  Senast den [Publikationsbyrån: tolv månader efter ikraftträdandet] ska alla systemansvariga för överföringssystem i en systemdriftsregion lämna in ett förslag för översyn till regionens tillsynsmyndigheter om inrättande av regionala samordningscentrum i enlighet med de kriterier som fastställs i detta kapitel.

 

Detta förslag ska innehålla uppgifter om följande:

 

(a)  I vilken medlemsstat det regionala samordningscentrumet ska ligga.

 

(b)  Vilka organisatoriska, ekonomiska och driftsmässiga arrangemang som behövs för att säkerställa effektiv, säker och tillförlitlig drift av det sammanlänkade överföringssystemet.

 

(c)  En genomförandeplan för idrifttagningen av de regionala samordningscentrumen.

 

(d)  Stadgarna och arbetsordningen för de regionala samordningscentrumen.

 

(e)  En beskrivning av samarbetsprocesser i enlighet med artikel 35.

 

(f)  En beskrivning av arrangemangen för de regionala samordningscentrumens skadeståndsansvar i enlighet med artikel 44.

Ändringsförslag    100

Förslag till förordning

Artikel 32 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Ansvaret för att överföringssystemet fungerar effektivt ska åvila varje systemansvarig för överföringssystem i enlighet med artikel 44.

Ändringsförslag    101

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Samordning och optimering av regional återuppbyggnad.

utgår

Ändringsförslag    102

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Efterhandsanalys och efterhandsrapportering avseende drift och störningar.

utgår

Ändringsförslag    103

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Regional dimensionering av reservkapacitet.

utgår

Motivering

I enlighet med ändringsförslaget till artikel 5.7. Upphandlingen och dimensioneringen av reservkapacitet hänger nära samman med systemets särdrag och årstiden och följaktligen med försörjningstryggheten. Eftersom nationella systemansvariga för överföringssystem hålls ansvariga för försörjningstryggheten bör de också få ha kvar rätten till upphandling av den balanserings- eller reservkapacitet de anser tillräcklig.

Ändringsförslag    104

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Underlättande av regional upphandling av balanskapacitet.

utgår

Motivering

I enlighet med ändringsförslaget till artikel 5.8. Upphandlingen och dimensioneringen av reservkapacitet hänger nära samman med systemets särdrag och årstiden och följaktligen med försörjningstryggheten. Eftersom nationella systemansvariga för överföringssystem hålls ansvariga för försörjningstryggheten bör de också få ha kvar rätten till upphandling av den balanserings- eller reservkapacitet de anser tillräcklig.

Ändringsförslag    105

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  Regionala prognoser, från veckan före till intradag, över systemtillräcklighet och utarbetande av riskreducerande åtgärder.

(i)  Regionala prognoser, från veckan före till intradag, över systemtillräcklighet.

Ändringsförslag    106

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  Optimering av kompensationsmekanismer mellan systemansvariga för överföringssystem.

utgår

Ändringsförslag    107

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(l)  Utbildning och certifiering.

utgår

Ändringsförslag    108

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – led m

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(m)  Kartläggning av regionala krisscenarier i enlighet med artikel 6.1 i [förordningen om riskberedskap enligt förslag i COM(2016) 862] om denna uppgift har delegerats av Entso för el.

utgår

Ändringsförslag    109

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(n)  Utarbetande och genomförande av årliga krissimuleringar i samarbete med behöriga myndigheter enligt artikel 12.3 i [förordningen om riskberedskap enligt förslag i COM(2016) 862].

utgår

Ändringsförslag    110

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – led o

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(o)  Uppgifter som rör kartläggningen av regionala krisscenarier om och i den mån de har delegerats till de regionala operativa centrumen enligt artikel 6.1 i [förordningen om riskberedskap enligt förslag i COM(2016) 862].

utgår

Ändringsförslag    111

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – led p

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(p)  Uppgifter som rör de säsongsbundna tillräcklighetsprognoserna om och i den mån de har delegerats till de regionala operativa centrumen enligt artikel 9.2 i [förordningen om riskberedskap enligt förslag i COM(2016) 862].

utgår

Ändringsförslag    112

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 1 – led q

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(q)  Beräkning av den maximala kapacitet kopplad till nya resurser som är tillgänglig för deltagande av utländsk kapacitet i kapacitetsmekanismer enligt artikel 21.6.

utgår

Ändringsförslag    113

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen får lägga till ytterligare funktioner, som inte innebär befogenhet att fatta beslut, för de regionala operativa centrumen, enligt kapitel VII i denna förordning.

2.  Varje regionalt samordningscentrum ska syfta till att utveckla följande funktioner:

 

(a)  Samordning och optimering av regional återuppbyggnad.

 

(b)  Efterhandsanalys och efterhandsrapportering avseende drift och störningar.

 

(c)  Underlättande av regional dimensionering av reservkapacitet.

 

(d)  Underlättande av regional upphandling av balanskapacitet.

 

(e)  Optimering av kompensationsmekanismer mellan systemansvariga för överföringssystem.

 

(f)  Utbildning och certifiering.

 

(g)  Kartläggning av regionala krisscenarier i enlighet med artikel [6.1] i förordning (EU) .../... [förordningen om riskberedskap, COM(2016)0862], om denna uppgift har delegerats av Entso för el.

 

(h)  Uppgifter som rör kartläggningen av regionala krisscenarier om och i den mån de har delegerats till de regionala samordningscentrumen enligt artikel [6.1] i förordning (EU) .../... [förordningen om riskberedskap, COM(2016)0862].

 

(i)  Uppgifter som rör de säsongsbundna tillräcklighetsprognoserna om och i den mån de har delegerats till de regionala samordningscentrumen enligt artikel [9.2] i förordning (EU) .../... [förordningen om riskberedskap, COM(2016) 862].

Ändringsförslag    114

Förslag till förordning

Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Regionala operativa centrum ska förse systemansvariga för överföringssystem i systemdriftsregionen med all den information som är nödvändig för att genomföra de beslut och rekommendationer som föreslås av de regionala operativa centrumen.

4.  Regionala samordningscentrum ska förse systemansvariga för överföringssystem i systemdriftsregionen med all den information som är nödvändig för att de ska kunna utföra sina uppgifter.

Ändringsförslag    115

Förslag till förordning

Artikel 35 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Samarbete mellan regionala operativa centrum

Samarbete inom och mellan säkerhetssamordnade regioners operativa centrum

Ändringsförslag    116

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den dagliga driften av regionala operativa centrum ska skötas genom gemensamt beslutsfattande. Processen för gemensamt beslutsfattande ska baseras

1.  Den dagliga samordningen inom och mellan säkerhetssamordnade regioner ska skötas genom gemensamt beslutsfattande baserat

Ändringsförslag    117

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  ett förfarande för att anta beslut och rekommendationer, i enlighet med artikel 38,

(c)  ett förfarande för att anta beslut av systemansvariga för överföringssystem med beaktande av förslagen från de regionala säkerhetssamordnarna,

Ändringsförslag    118

Förslag till förordning

Artikel 35 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  ett förfarande för att se över beslut och rekommendationer som antagits av regionala operativa centrum, i enlighet med artikel 39.

(d)  ett förfarande för att se över rekommendationer som utfärdats av regionala säkerhetssamordnare, i enlighet med artikel 39.

Ändringsförslag    119

Förslag till förordning

Artikel 37a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 37a

 

Insyn

 

1.  Regionala operativa centrum ska inrätta ett förfarande för involvering av intressenter och hålla regelbundna möten med intressenter för att diskutera frågor om effektiv, säker och tillförlitlig drift av det sammanlänkade systemet samt identifiera brister och föreslå förbättringar.

 

2.  Entso för el och regionala operativa centrum ska drivas med full insyn för intressenter och allmänhet. All relevant dokumentation ska offentliggöras på respektive regionala operativa centrums webbplats. Denna punkt ska gälla de förslag, motiveringar och beslut som antas i enlighet med artiklarna 32, 33, 35a och 38 i denna förordning.

Motivering

Regionala operativa centrum kommer att diskuteras ingående i det utskott som har huvudansvaret för ärendet. Från miljöutskottets synvinkel är det emellertid bestämmelserna om insyn och deltagande som står i centrum. Den här artikeln är därför en logisk fortsättning på de föregående bestämmelserna om regionala operativa centrum.

Ändringsförslag    120

Förslag till förordning

Artikel 38 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Antagande av beslut och rekommendationer

Antagande av rekommendationer

Ändringsförslag    121

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Regionala operativa centrum ska utarbeta ett förfarande för att anta beslut och rekommendationer.

1.  De systemansvariga för överföringssystemen i en systemdriftsregion ska utarbeta ett förfarande för att anta och se över rekommendationer som lagts fram av regionala samordningscentrum i enlighet med kriterierna i punkterna 2 och 3.

Ändringsförslag    122

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Regionala operativa centrum ska anta bindande beslut riktade till de systemansvariga för överföringssystemen i fråga om de funktioner som avses i artikel 34.1 a, b, g och q. Systemansvariga för överföringssystem ska tillämpa de bindande beslut som utfärdas av regionala operativa centrum, utom i fall då systemsäkerheten kommer att påverkas negativt.

2.  Regionala samordningscentrum ska ha befogenhet att anta beslut riktade till de systemansvariga för överföringssystemen i fråga om de funktioner som avses i artikel 34.1 a, b, g och q.

Ändringsförslag    123

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Om en systemansvarig för överföringssystem beslutar att avvika från en rekommendation från ett regionalt samordningscentrum ska den lämna en ingående motivering till det regionala samordningscentrumet och till övriga systemansvariga för överföringssystem i systemdriftsregionen.

Ändringsförslag    124

Förslag till förordning

Artikel 38 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Regionala operativa centrum ska anta rekommendationer riktade till de systemansvariga för överföringssystemen i fråga om de funktioner som avses i artikel 34.1 c–f och h–p.

3.  Systemansvariga för överföringssystem får avvika från rekommendationer i fråga om de funktioner som avses i artikel 34.1 a och b endast i de fall då systemsäkerheten annars skulle påverkas negativt.

Ändringsförslag    125

Förslag till förordning

Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Regionala operativa centrum ska utarbeta ett förfarande för att se över beslut och rekommendationer.

1.  Regionala samordningscentrum och systemansvariga för överföringssystem ska tillsammans utarbeta ett förfarande för att se över rekommendationer.

Ändringsförslag    126

Förslag till förordning

Artikel 40 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Styrelse för regionala operativa centrum

Styrelse för regionala säkerhetssamordnare

Ändringsförslag    127

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De regionala operativa centrumen ska inrätta en styrelse för att anta åtgärder som rör deras förvaltning och för att övervaka hur de utför sina uppgifter.

1.  De regionala säkerhetssamordnarna ska inrätta en styrelse för att anta åtgärder som rör deras förvaltning och för att övervaka hur de utför sina uppgifter.

Ändringsförslag    128

Förslag till förordning

Artikel 40 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  utarbeta och godkänna stadgarna och arbetsordningen för det regionala operativa centrumet,

(a)  utarbeta och godkänna stadgarna och arbetsordningen för de regionala säkerhetssamordnarna,

Ändringsförslag    129

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Organisation för regionala operativa centrum ska upprättas och förvaltas i enlighet med en struktur som stöder säkerheten för deras funktioner. Av organisationsstrukturen ska följande framgå:

1.  De systemansvariga för överföringssystemen i en systemdriftsregion ska upprätta de regionala samordningscentrumens organisationsstruktur. Av organisationsstrukturen ska följande framgå:

Ändringsförslag    130

Förslag till förordning

Artikel 41 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Regionala operativa centrum får inrätta regionala kontor för att ta hand om lokala särdrag eller understödjande operativa centrum för att effektivt och tillförlitligt utföra sina uppgifter.

2.  Regionala säkerhetssamordnare får inrätta regionala kontor för att ta hand om lokala särdrag eller understödjande regionala säkerhetssamordnare för att effektivt och tillförlitligt utföra sina uppgifter.

Ändringsförslag    131

Förslag till förordning

Artikel 42 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Regionala operativa centrum ska utrustas med alla de mänskliga, tekniska, fysiska och ekonomiska resurser som är nödvändiga för att fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning och utföra sina uppgifter.

Regionala säkerhetssamordnare ska utrustas med alla de mänskliga, tekniska, fysiska och ekonomiska resurser som är nödvändiga för att fullgöra sina skyldigheter enligt denna förordning och utföra sina uppgifter på ett oberoende och opartiskt sätt.

Ändringsförslag    132

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Regionala operativa centrum ska inrätta en process för fortlöpande övervakning av åtminstone

1.  Regionala säkerhetssamordnare ska inrätta en process för fortlöpande övervakning av åtminstone

Ändringsförslag    133

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  de beslut och rekommendationer som utfärdas och de resultat som uppnås,

(b)  beslut av systemansvariga för överföringssystem som avvikit från de rekommendationer som utfärdats av regionala samordningscentrum,

Ändringsförslag    134

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Regionala operativa centrum ska lämna in de data som framkommit genom sin fortlöpande övervakning till byrån och tillsynsmyndigheterna i systemdriftsregionen minst en gång per år.

2.  Regionala operativa centrum ska lämna in de data som framkommit genom sin fortlöpande övervakning till byrån och tillsynsmyndigheterna i systemdriftsregionen minst en gång per år. De regionala samordningscentrumen ska offentliggöra en årsrapport om hur deras rekommendationer omsatts i praktiken. Rapporten bör ingående beskriva de fall där de systemansvariga gjort avsteg från rekommendationerna, tillsammans med hur de motiverat detta.

Ändringsförslag    135

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Regionala operativa centrum ska fastställa sina kostnader på ett transparent sätt och rapportera dem till byrån och tillsynsmyndigheterna i systemdriftsregionen.

3.  Regionala säkerhetssamordnare ska fastställa sina kostnader på ett transparent sätt och rapportera dem till byrån och tillsynsmyndigheterna i den säkerhetssamordnade regionen.

Ändringsförslag    136

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Regionala operativa centrum ska lämna in en årlig rapport om hur de utfört sina uppgifter till Entso för el, byrån, tillsynsmyndigheterna i systemdriftsregionen och den samordningsgrupp som inrättats enligt artikel 1 i kommissionens beslut 2012/C 353/0237.

4.  Regionala säkerhetssamordnare ska lämna in en årlig rapport om hur de utfört sina uppgifter till Entso för el, byrån, tillsynsmyndigheterna i den säkerhetssamordnade regionen och den samordningsgrupp som inrättats enligt artikel 1 i kommissionens beslut 2012/C 353/0237.

_________________

_________________

37.Kommissionens beslut av den 15 november 2012 om inrättande av gruppen för samordning på elområdet (EUT C 353, 17.11.2012, s. 2).

37 Kommissionens beslut av den 15 november 2012 om inrättande av gruppen för samordning på elområdet (EUT C 353, 17.11.2012, s. 2).

Ändringsförslag    137

Förslag till förordning

Artikel 43 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Regionala operativa centrum ska rapportera brister som fastställs i övervakningsprocessen enligt punkt 1 till Entso för el, tillsynsmyndigheterna i systemdriftsregionen, byrån och medlemsstaternas behöriga myndigheter som ansvarar för förebyggande och hantering av krissituationer.

5.  Regionala säkerhetssamordnare ska rapportera brister som fastställs i övervakningsprocessen enligt punkt 1 till Entso för el, tillsynsmyndigheterna i den säkerhetssamordnade regionen, byrån och medlemsstaternas behöriga myndigheter som ansvarar för förebyggande och hantering av krissituationer.

Ändringsförslag    138

Förslag till förordning

Artikel 44 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Regionala operativa centrum ska vidta nödvändiga åtgärder för att kunna täcka skadeståndsansvar som rör utförandet av deras arbetsuppgifter, särskilt när de antar beslut som är bindande för de systemansvariga för överföringssystemen. Den metod som används för att ge detta skydd ska beakta det regionala operativa centrumets rättsliga ställning och det skydd som finns tillgängligt i form av företagsförsäkring.

I förslaget om inrättande av regionala samordningscentrum i enlighet med artikel 32 ska de systemansvariga för överföringssystemen i systemdriftsregionen inbegripa arrangemang för att täcka skadeståndsansvar som rör utförandet av deras arbetsuppgifter. Den metod som används för att ge detta skydd ska beakta det regionala samordningscentrumets rättsliga ställning och det skydd som finns tillgängligt i form av företagsförsäkring.

Ändringsförslag    139

Förslag till förordning

Artikel 49 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Systemansvariga för distributionssystem som inte är en del av ett vertikalt integrerat företag eller som är åtskilda enligt bestämmelserna i artikel 35 i [omarbetning av direktiv 2009/72/EG enligt förslag i COM(2016) 864/2] ska samarbeta på unionsnivå genom en europeisk enhet för systemansvariga för distributionssystem (även kallad EU DSO-enheten) för att främja fullbordandet av en fungerande inre marknad för el och för att främja en optimal förvaltning och en samordnad drift av distributions- och överföringssystem. Systemansvariga för distributionssystem som vill delta i EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem ska bli registrerade medlemmar i enheten.

Alla systemansvariga för distributionssystem ska samarbeta på unionsnivå genom en europeisk enhet för systemansvariga för distributionssystem (även kallad EU DSO-enheten) för att främja fullbordandet av en fungerande inre marknad för el och gas i syfte att stödja utvecklingen av ett hållbart, decentraliserat och mer integrerat energisystem och för att främja en optimal förvaltning och en samordnad drift av distributions- och överföringssystem. Systemansvariga för distributionssystem, och organisationer som företräder dem på unionsnivå, som vill delta i EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem ska bli registrerade medlemmar i enheten. Stadgarna ska säkerställa att det vid beslutsfattandet tas hänsyn till regionala skillnader i distributionsnätet.

Motivering

Distributionsnäten är högst olika på olika håll i Europa. Det handlar då om allt från spänningsnivå, topologi och naturlig profil till användarnas konsumtionsmönster. När den europeiska enheten för systemansvariga för distributionssystem bedriver sin verksamhet måste det tas hänsyn till dessa särdrag.

Ändringsförslag    140

Förslag till förordning

Artikel 49 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem ska vid utförandet av sina uppgifter enligt unionsrätten arbeta i unionens intresse och oberoende av enskilda nationella intressen och av de nationella intressena hos systemansvariga för distributionssystem, och ska bidra till att målen i ramen för klimat- och energipolitiken för perioden 2020–2030 uppnås på ett effektivt och hållbart sätt, särskilt genom att undanröja hinder för integrering av el från förnybara energikällor och för ökad energieffektivitet.

Motivering

Med tanke på de uppgifter som den nya EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem fått (framför allt de uppgifter som hänger samman med utvecklingen av nätföreskrifter och bästa praxis) bör enheten vara ålagd att arbeta i Europas intresse, att arbeta oberoende och att bidra till uppnåendet av EU:s energi- och klimatmål. I artikel 25.2 i den föreliggande förordningen har det föreslagits att en sådan skyldighet ska påföras Entso för el, och för att konsekvens ska råda bör denna skyldighet gälla också för den nya EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem.

Ändringsförslag    141

Förslag till förordning

Artikel 50 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Inrättande av EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag    142

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Senast den [Publikationsbyrån: tolv månader efter ikraftträdandet] ska de systemansvariga för distributionssystemen, med administrativt stöd från byrån, till kommissionen och byrån lämna in ett utkast till stadgar, en förteckning över registrerade medlemmar och ett utkast till arbetsordning, inklusive arbetsordning för samrådet med Entso för el och andra intressenter samt finansieringsregler, för den EU-enhet för systemansvariga för distributionssystem som ska inrättas.

1.  Senast den [Publikationsbyrån: tolv månader efter ikraftträdandet] ska de systemansvariga för distributionssystemen, med administrativt stöd från byrån, till kommissionen och byrån lämna in ett preliminärt utkast till förvaltningsstruktur som säkerställer en rättvis och välavvägd representation av intressen mellan medlemmar och medlemsstater. Detta ska inbegripa ett utkast till kriterier enligt punkt 2, en förteckning över registrerade medlemmar och ett utkast till arbetsordning, inklusive arbetsordning för samrådet med Entso för el och andra intressenter samt finansieringsregler, för den EU-enhet för systemansvariga för distributionssystem som ska inrättas.

Ändringsförslag    143

Förslag till förordning

Artikel 50 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Senast den [Publikationskontoret: sex månader efter ikraftträdandet] ska byrån fastställa kriterier för utarbetandet av utkastet till stadgar, förteckningen över registrerade medlemmar och utkastet till arbetsordning enligt punkt 1 för att se till att EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem förblir oberoende av sina medlemmar och att alla systemansvariga för distributionssystem som är medlemmar är företrädda på ett välavvägt sätt och behandlas lika. Byrån ska bedriva formellt samråd om kriterierna med organisationer för alla intressenter.

Ändringsförslag    144

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem ska ha följande uppgifter:

1.  EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem ska ha som huvuduppgift att delta i utarbetandet av nätföreskrifter enligt artikel 56.

 

Andra uppgifter kan bland annat inbegripa utbyte av åsikter och bästa praxis i fråga om följande:

Ändringsförslag    145

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Utveckling av efterfrågeflexibilitet.

(c)  Utveckling av efterfrågeflexibilitet och energilagring.

Ändringsförslag    146

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Datahantering, it-säkerhet och dataskydd.

(e)  It-säkerhet och dataskydd samt opartisk datahantering.

Ändringsförslag    147

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Deltagande i utarbetandet av nätföreskrifter enligt artikel 56.

utgår

Ändringsförslag    148

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  samarbeta med Entso för el när det gäller övervakningen av genomförandet av nätföreskrifter och riktlinjer som är relevanta för drift och planering avseende distributionsnät och en samordnad drift av överförings- och distributionsnät, och som antas enligt denna förordning,

(a)  samarbeta med Entso för el för att undersöka problem och utforma rekommendationer avseende övervakningen av genomförandet av nätföreskrifter och riktlinjer som är relevanta för drift och planering avseende distributionsnät och en samordnad drift av överförings- och distributionsnät, och som antas enligt denna förordning,

Ändringsförslag    149

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  verka i full överensstämmelse med konkurrensreglerna.

utgår

Ändringsförslag    150

Förslag till förordning

Artikel 51 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem ska arbeta i full överensstämmelse med unionens konkurrensregler och nationella konkurrensregler.

Ändringsförslag    151

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  När EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem utarbetar möjliga nätföreskrifter enligt artikel 55 ska den i ett tidigt skede och på ett öppet och transparent sätt ha ett omfattande samråd med alla berörda intressenter, särskilt med de organisationer som företräder alla intressenter, i enlighet med den arbetsordning som avses i artikel 50. Samrådet ska inkludera nationella tillsynsmyndigheter och andra nationella myndigheter, elhandels- och producentföretag, systemanvändare, inklusive kunder, systemansvariga för distributionssystemen, inklusive berörda branschorganisationer, tekniska organ och intressentplattformar. Samrådet ska ha till syfte att identifiera synpunkter och förslag från alla berörda parter i beslutsprocessen.

1.  När EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem utarbetar möjliga nätföreskrifter enligt artikel 55 ska den i ett tidigt skede och på ett öppet och transparent sätt ha ett omfattande samråd med alla berörda intressenter, särskilt med de organisationer som företräder alla intressenter, i enlighet med den arbetsordning som avses i artikel 50. Samrådet ska inkludera nationella tillsynsmyndigheter och andra nationella myndigheter, elhandels- och producentföretag, systemanvändare, inklusive kunder, tekniska organ och intressentplattformar. Samrådet ska ha till syfte att identifiera synpunkter och förslag från alla berörda parter i beslutsprocessen.

Motivering

Eftersom alla systemansvariga för distributionssystem bör vara direkt involverade i EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem bör de inte nämnas här som tredjepartsintressenter.

Ändringsförslag    152

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Byrån ska övervaka hur EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem utför sina uppgifter enligt artikel 51 och säkerställa att den fullgör skyldigheterna enligt denna förordning och annan tillämplig unionslagstiftning, framför allt när det gäller oberoendet hos EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem och kravet att alla systemansvariga för distributionssystem i unionen ska vara företrädda på ett välavvägt sätt. Byrån ska ta med resultaten av övervakningen i sin årliga rapport enligt artikel [16] i förordning (EU) .../... [omarbetning av förordning (EG) nr 713/2009, COM(2016)0863].

Motivering

Byrån bör ha formell befogenhet att utöva en mer handfast tillsyn över EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem. Framför allt bör det formellt krävas av byrån att den ska säkerställa att enheten uppfyller kriterierna i stadgarna för sin styrning, framför allt kriterierna om bevarat oberoende och om att enskilda systemansvariga för distributionssystem som är medlemmar ska vara företrädda på lämpligt sätt. Korshänvisningar till sådana ändringar av byråns behörighetsområde bör göras i den omarbetade förordningen (EG) nr 713/2009, såsom det föreslogs i COM(2016)0863.

Ändringsförslag    153

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem ska lämna in det utkast till årligt arbetsprogram som föreskrivs i artikel 51 till byrån för övervägande. Inom två månader från mottagandet ska byrån lämna ett vederbörligen motiverat yttrande tillsammans med rekommendationer till EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem och till kommissionen, om byrån anser att utkastet till årligt arbetsprogram från enheten inte bidrar till icke-diskriminering, effektiv konkurrens, en väl fungerande marknad eller till en optimal förvaltning och samordnad drift av distributions- och övervakningssystemen.

Motivering

Byrån bör få befogenhet att lägga fram rekommendationer för EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, om byrån anser att enhetens förslag till årligt arbetsprogram inte följer EU:s bestämmelser eller inte står i konsekvens med mål på EU-nivå. Korshänvisningar till sådana ändringar av byråns behörighetsområde bör göras i den omarbetade förordningen (EG) nr 713/2009, såsom det föreslogs i COM(2016)0863.

Ändringsförslag    154

Förslag till förordning

Artikel 52 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem ska beakta de synpunkter som lämnats under samrådet. Innan förslag till nätföreskrifter som avses i artikel 55 antas ska EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem redovisa hur de synpunkter som mottagits under samrådet har beaktats. Om synpunkterna inte har beaktats, ska skälen till det anges.

3.  Redaktionskommittén ska beakta de synpunkter som lämnats under samrådet. Innan förslag till nätföreskrifter som avses i artikel 55 antas ska EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem redovisa hur de synpunkter som mottagits under samrådet har beaktats. Om synpunkterna inte har beaktats, ska skälen till det anges.

Ändringsförslag    155

Förslag till förordning

Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen får, med beaktande av befogenheterna i artiklarna 55 och 57, anta delegerade akter. Sådana delegerade akter får antingen antas som nätföreskrifter på grundval av textförslag som utarbetas av Entso för el eller, om så beslutas i prioritetsförteckningen enligt artikel 55.2, av EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem och byrån enligt förfarandet i artikel 55, eller som riktlinjer enligt förfarandet i artikel 57.

1.  Kommissionen får, med beaktande av befogenheterna i artiklarna 55 och 57, anta delegerade akter. Sådana delegerade akter får antingen antas som nätföreskrifter på grundval av textförslag som utarbetas av Entso för el eller, om så beslutas i prioritetsförteckningen enligt artikel 55.2, av byrån enligt förfarandet i artikel 55, eller som riktlinjer enligt förfarandet i artikel 57.

Motivering

It is not appropriate for the DSO entity to be in a privileged position to draft network codes (particularly when their subject matter relates to the operation of the distribution system),which will govern the DSOs’ own conduct, as well as the conduct of other market participants such as generators, suppliers, consumers, and aggregators. This risk is compounded by the fact that the EU DSO entity would be in a position to influence the drafting of Network Codes that will significantly impact the deployment of renewables and demand response, which not all DSOs are supporting. This could increase the risk of network codes that impose additional barriers to demand response and self-consumption. This risk is exacerbated by the fact that EU unbundling rules for DSOs are not very stringent, which would allow large DSOs connected to parent utilities to exert undue influence via the DSO entity.

Ändringsförslag    156

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 63 när det gäller utarbetande av nätföreskrifter inom följande områden:

1.  Kommissionen har befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 63 när det gäller utarbetande av nätföreskrifter inom följande områden, i förekommande fall med beaktande av regionala särdrag:

Motivering

Nätföreskrifterna bör även i fortsättningen ta hänsyn till regionala särdrag.

Ändringsförslag    157

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(k)  Regler för harmoniserade tariffstrukturer för överföring och distribution och för anslutningsavgifter , inklusive lokaliseringssignaler och regler för kompensation mellan systemansvariga för överföringssystem.

(k)  Regler för harmoniserade tariffstrukturer för överföring och för anslutningsavgifter, inklusive lokaliseringssignaler och regler för kompensation mellan systemansvariga för överföringssystem.

Motivering

Driften av distributionssystem är högst lokalt särpräglad, eftersom nättopologin och konsumtionsmönstren är olika. Därför tillråds inte en harmonisering av strukturen med hjälp av nätföreskrifter eller riktlinjer. En uppsättning principer på hög nivå, såsom det framhålls i artikel 16. Det räcker med avgifter för nättillträde för att man ska kunna få till stånd transparens och rättvisa tariffer.

Ändringsförslag    158

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

9.  Entso för el eller EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, om så bestäms i prioritetsförteckningen enligt punkt 2, ska sammankalla en redaktionskommitté som stöd i utarbetandet av nätföreskrifterna. Redaktionskommittén ska bestå av företrädare för Entso för el, byrån, EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem och, om så är lämpligt, av nominerade elmarknadsoperatörer och ett begränsat antal av de huvudsakliga intressenterna. Entso för el , eller EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, om så bestäms i prioritetsförteckningen enligt punkt 2, ska utarbeta förslag till nätföreskrifter inom de områden som anges i punkt 1 på uppmaning av kommissionen i enlighet med punkt 8.

9.  Entso för el eller EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, om så bestäms i prioritetsförteckningen enligt punkt 2, ska sammankalla en redaktionskommitté som stöd i utarbetandet av nätföreskrifterna. Redaktionskommittén ska bestå av företrädare för Entso för el, byrån, EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem och, om så är lämpligt, av nominerade elmarknadsoperatörer och företrädare för ett begränsat antal av de huvudsakliga intressenterna, såsom konsumenter. Entso för el , eller EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, om så bestäms i prioritetsförteckningen enligt punkt 2, ska utarbeta förslag till nätföreskrifter inom de områden som anges i punkt 1 på uppmaning av kommissionen i enlighet med punkt 8.

Motivering

Konsumenterna och deras synpunkter måste finnas företrädda på lämpligt sätt vid utarbetandet av nätföreskrifterna.

Ändringsförslag    159

Förslag till förordning

Artikel 55 – punkt 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

10.  Byrån ska granska nätföreskriften och säkerställa att nätföreskriften överensstämmer med den relevanta ramriktlinjen och bidrar till marknadsintegrering, icke-diskriminering, effektiv konkurrens och en väl fungerande marknad och lämna den granskade nätföreskriften till kommissionen inom sex månader från den dag då förslaget togs emot . I det förslag som lämnas in till kommissionen ska byrån ta hänsyn till de synpunkter som tillhandahållits av samtliga inblandade parter under det utarbetande av förslaget som letts av Entso för el eller EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, och formellt samråda med de berörda intressenterna om den version som ska lämnas in till kommissionen.

10.  Byrån ska granska nätföreskriften och säkerställa att nätföreskriften överensstämmer med den relevanta ramriktlinjen och bidrar till marknadsintegrering, icke-diskriminering, effektiv konkurrens och en väl fungerande marknad och lämna den granskade nätföreskriften till kommissionen inom sex månader från den dag då förslaget togs emot . I det förslag som lämnas in till kommissionen ska byrån ta hänsyn till de synpunkter som tillhandahållits av samtliga inblandade parter, framför allt konsumenter, under det utarbetande av förslaget som letts av Entso för el eller EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem, och formellt samråda med de berörda intressenterna om den version som ska lämnas in till kommissionen.

Ändringsförslag    160

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Kommissionen får anta bindande riktlinjer på de områden som anges nedan.

1.  Kommissionen får anta riktlinjer på de områden som anges nedan.

Ändringsförslag    161

Förslag till förordning

Artikel 57 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I riktlinjerna kan det också fastställas lämpliga regler när det gäller avgifter för producenter, energilagring och kunder (efter belastning) som tillämpas i de nationella tariffsystemen för distribution och överföring samt när det gäller anslutning, inklusive beaktandet av kompensationsmekanismen mellan systemansvariga för avgifterna i de nationella näten och tillhandahållande av lämpliga och effektiva lokaliseringssignaler i enlighet med principerna i artikel 16.

I riktlinjerna kan det också fastställas lämpliga regler när det gäller avgifter för producenter, energilagring och kunder (efter belastning) som tillämpas i de nationella tariffsystemen för överföring samt när det gäller anslutning, inklusive beaktandet av kompensationsmekanismen mellan systemansvariga för avgifterna i de nationella näten och tillhandahållande av lämpliga och effektiva lokaliseringssignaler i enlighet med principerna i artikel 16.

Motivering

I enlighet med ändringsförslaget till artikel 55.1 k. Distributionsnäten är högst olika på olika håll i Europa. Det handlar då om allt från spänningsnivå, topologi och naturlig profil till användarnas konsumtionsmönster. Distributionstarifferna måste därför få ha en unik struktur. De nationella regleringsmyndigheterna ligger bäst till för att åstadkomma detta.

Ändringsförslag    162

Förslag till förordning

Bilaga I – del 5 – led 5.1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.1.  Regionala operativa centrum ska utrustas med SCADA-system (Supervisory Control and Data Acquisition) som fungerar nära realtid, med observerbarhet som definieras genom tillämpning av det tröskelvärde som fastställs i enlighet med punkt 4.1.

utgår

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Den inre marknaden för el (omarbetning)

Referensnummer

COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

6.7.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Ivo Belet

6.7.2017

Antagande

21.11.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

52

9

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Martin Häusling, Esther Herranz García, Rupert Matthews, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Maria Noichl

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

52

+

ALDE

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries

ECR

Mark Demesmaeker

EFDD

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL

Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Karl-Heinz Florenz, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Esther Herranz García, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D

Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jo Leinen, Susanne Melior, Maria Noichl, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Bart Staes

9

-

ECR

Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha

ENF

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

NI

Zoltán Balczó

0

0

 

 

Teckenförklaring

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Den inre marknaden för el (omarbetning)

Referensnummer

COM(2016)0861 – C8-0492/2016 – 2016/0379(COD)

Framläggande för parlamentet

30.11.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ECON

1.3.2017

ENVI

6.7.2017

IMCO

1.3.2017

 

Inget yttrande avges

       Beslut

ECON

31.1.2017

IMCO

25.1.2017

 

 

Föredragande

       Utnämning

Krišjānis Kariņš

25.1.2017

 

 

 

Behandling i utskott

25.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Antagande

21.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

11

9

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Reinhard Bütikofer, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Werner Langen, Florent Marcellesi, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jan Keller, Stanisław Ożóg

Ingivande

27.2.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

44

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

EFDD

Dario Tamburrano

ENF

Barbara Kappel

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, András Gyürk, Krišjānis Kariņš, Werner Langen, Nadine Morano, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

11

-

ECR

Edward Czesak, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Stanisław Ożóg

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier

NI

Janusz Korwin-Mikke

PPE

Angelika Niebler

S&D

Adam Gierek, Edouard Martin

9

0

ECR

Ashley Fox, Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski, Hermann Winkler

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 16 mars 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy