Процедура : 2015/0288(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0043/2018

Внесени текстове :

A8-0043/2018

Разисквания :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Гласувания :

PV 26/03/2019 - 7.13

Приети текстове :

P8_TA(2019)0233

ДОКЛАД     ***I
PDF 1037kWORD 140k
27.2.2018
PE 593.817v04-00 A8-0043/2018

относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние, за изменение на Регламент(ЕО) №2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета и на Директива2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

Докладчик: Паскал Аримон

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние, за изменение на Регламент(ЕО) №2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета и на Директива2009/22/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

(COM(2017)0637 – C8‑0379/2017 – 2015/0288(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Парламента и Съвета (COM(2015)0635) и измененото предложение (COM(2017)0637),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0379/2017),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид мотивираното становище, изпратено от Сената на Френската република в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в което се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становищата на Европейския икономически и социален комитет от 27 април 2016 г.(1) и 15 февруари 2018 г.(2),

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A8-0043/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение1

Предложение за директива

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1а)  Член 169, параграф 1 и член 169, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) предвиждат, че Съюзът трябва да допринася за постигането на високо равнище на защита на потребителите посредством мерки, които той приема по силата на член 114 ДФЕС.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  За доброто функциониране на вътрешния пазар е необходимо да се хармонизират някои аспекти на договорите за продажба на стоки, като за основа се вземе високо равнище на защита на потребителите.

(2)  За доброто функциониране на вътрешния пазар е необходимо да се хармонизират някои аспекти на договорите за продажба на стоки, като за основа се вземе високо равнище на защита на потребителите и правна сигурност, като същевременно трябва да се осигури баланс между правата и задълженията на потребителите и на търговците.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Електронната търговия е един от основните двигатели на растежа в рамките на вътрешния пазар. Нейният потенциал за растеж обаче далеч не е изцяло оползотворен. За да се засили конкурентоспособността на Съюза и да се стимулира растежът, Съюзът трябва да действа бързо и да насърчава икономическите субекти да разгърнат пълния потенциал на вътрешния пазар. Пълният потенциал на вътрешния пазар може да бъде разгърнат само ако всички участници на пазара имат безпрепятствен достъп до трансграничните продажби на стоки, включително чрез електронни сделки. Правилата на договорното право, въз основа на които се сключват сделките между участниците на пазара, са сред основните фактори, от които зависи дали предприятията ще решат да предлагат стоки през граница. Тези правила влияят също и върху готовността на потребителите да възприемат и да се доверят на този вид покупки.

(3)  Електронната търговия е ключов двигател на растежа в рамките на вътрешния пазар. Нейният потенциал за растеж обаче далеч не е изцяло оползотворен. За да се засили конкурентоспособността на Съюза и да се стимулира растежът, Съюзът трябва да създаде прозрачна среда с напълно функциониращ вътрешен пазар. Пълният потенциал на вътрешния пазар може да бъде разгърнат само ако всички участници на пазара имат безпрепятствен достъп до трансграничните продажби на стоки, включително чрез електронни сделки. Правилата на договорното право, въз основа на които се сключват сделките между участниците на пазара, са сред основните фактори, от които зависи дали предприятията ще решат да предлагат стоки през граница. Тези правила влияят също и върху готовността на потребителите да възприемат и да се доверят на този вид покупки.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  Правилата на Съюза, приложими по отношение на продажбите на стоки, все още са разпокъсани, въпреки че правилата относно изискванията за предоставяне на преддоговорна информация, правото на отказ при договори от разстояние и условията за доставка вече са напълно хармонизирани. Други основни договорни елементи, като критериите за съответствие, средствата за правна защита и реда и условията за тяхното упражняване по отношение на стоки, които не съответстват на договора, понастоящем подлежат на минимална хармонизация съгласно Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета46. Държавите членки получиха право да надхвърлят определените от Съюза стандарти и да въвеждат правила, които да гарантират още по-високо равнище на защита на потребителите. Възползвайки се от това право те насочиха действията си към различни елементи и в различна степен. Така националните разпоредби за транспониране на Директива 1999/44/ЕО към настоящия момент значително се различават по отношение на съществени елементи, например липсата или наличието на йерархия на средствата за правна защита, срока на законовата гаранция, срока за обръщане на тежестта на доказване или известяването на продавача за наличието на дефект.

(4)  Определени правила на Съюза, приложими по отношение на продажбата на стоки от разстояние, все още са разпокъсани, въпреки че правилата относно изискванията за предоставяне на преддоговорна информация, правото на отказ и условията за доставка вече са напълно хармонизирани в Директива № 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета. Правилата, приложими за офлайн продажбите, са хармонизирани в по-малка степен, като например правилата относно изискванията за предоставяне на преддоговорна информация. Други основни договорни елементи, като критериите за съответствие, средствата за правна защита и реда и условията за тяхното упражняване по отношение на стоки, които не съответстват на договора, понастоящем подлежат на минимална хармонизация съгласно Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета46. Държавите членки получиха право да надхвърлят определените от Съюза стандарти и да въвеждат правила, които да гарантират още по-високо равнище на защита на потребителите. Възползвайки се от това право те насочиха действията си към различни елементи и в различна степен. Така националните разпоредби за транспониране на Директива 1999/44/ЕО към настоящия момент значително се различават по отношение на съществени елементи, например липсата или наличието на йерархия на средствата за правна защита, срока на законовата гаранция, срока за обръщане на тежестта на доказване или известяването на търговеца за наличието на дефект.

__________________

__________________

46 Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции (OB L 171, 7.7.1999 г., стр. 12).

46 Директива 1999/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно някои аспекти на продажбата на потребителски стоки и свързаните с тях гаранции (OB L 171, 7.7.1999 г., стр. 12).

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Съществуващите различия могат да повлияят неблагоприятно на предприятията и потребителите. Съгласно Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета47 предприятията, насочващи дейността си към потребители в други държави членки, трябва да вземат предвид повелителните норми на правото в областта на потребителските договори в държавата по обичайното местопребиваване на потребителя. Тъй като тези норми са различни в различните държави членки, предприятията може да имат допълнителни разходи. В резултат на това много предприятия може да предпочетат да продължат да търгуват само на националния си пазар или да изнасят само в една или две държави членки. Този избор за намаляване на излагането на разходите и рисковете, свързани с трансграничната търговия, води до загуба на възможности за разширяване на търговската дейност и за икономии от мащаба. Малките и средните предприятия са особено засегнати.

(5)  Съществуващите различия във връзка с договорното право в различните държави членки могат да повлияят неблагоприятно на предприятията и потребителите, в допълнение към други основни регулаторни и нерегулаторни проблеми, като данъчните закони, проблемите с мрежата за доставки, платежните системи и езиковите бариери. Основните трудности, пред които са изправени потребителите, и основният източник на спорове с търговците обаче засягат несъответствието на стоките с договора. Поради това е необходимо да се повиши доверието на потребителите във вътрешния пазар и да се допринесе за създаването на равнопоставени условия на конкуренция за търговците.

__________________

__________________

47 Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (OB L 177, 4.7.2008 г., стр. 6).

47 Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (OB L 177, 4.7.2008 г., стр. 6).

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  За да се отстранят проблемите, дължащи се на разпокъсаността на националните правила, предприятията и потребителите следва да могат да разчитат на набор от напълно хармонизирани и целенасочени правила относно продажбите на стоки. Единни правила са необходими във връзка с няколко съществени елемента на потребителското договорно право, по отношение на които настоящият подход за минимална хармонизация доведе до различия и търговски пречки в рамките на Съюза. Поради това настоящата директива следва да отмени Директива 1999/44/ЕО, установяваща минимална хармонизация, и да въведе напълно хармонизирани правила за договорите за продажба на стоки.

(8)  За да се отстранят проблемите, дължащи се на разпокъсаността на националните правила и други проблеми, предприятията и потребителите следва да могат да разчитат на набор от хармонизирани и целенасочени правила относно всички продажби на стоки. Единни правила са необходими във връзка с няколко съществени елемента на потребителското договорно право, по отношение на които настоящият подход за минимална хармонизация доведе до различия и търговски пречки в рамките на Съюза. Поради това настоящата директива следва да отмени Директива 1999/44/ЕО, установяваща минимална хармонизация, и да въведе нова рамка за хармонизирани правила за договорите за продажба на стоки. Независимо от това, държавите членки следва да могат да запазват в сила или да въвеждат в националното си право разпоредби относно средствата за правна защита за „скрити дефекти“ или относно „краткосрочното право на отказ“.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Напълно хармонизираните правила в областта на потребителското договорно право ще улеснят търговците да предлагат своите продукти в други държави членки. Разходите на предприятията ще бъдат намалени, тъй като те вече няма да е необходимо да вземат предвид различията в повелителните норми в областта на потребителското договорно право. Те ще се ползват от по-голяма правна сигурност при продажбите в други държави членки, благодарение на наличието на стабилна среда в областта на договорното право.

(9)  Допълнително хармонизираните правила в областта на потребителското договорно право ще улеснят търговците да предлагат своите продукти в други държави членки. Разходите на предприятията ще бъдат намалени, тъй като те вече няма да е необходимо да вземат предвид различията в повелителните норми в областта на потребителското договорно право. Те ще се ползват от по-голяма правна сигурност при продажбите в други държави членки, благодарение на наличието на стабилна среда в областта на договорното право.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Засилената конкуренция между търговците на дребно вероятно ще доведе до предлагане на повече възможности за избор на по-конкурентни цени за потребителите. Благодарение на целенасочените напълно хармонизирани правила потребителите ще се ползват от високо равнище на защита и повишаване на благосъстоянието. Това от своя страна ще увеличи доверието им в трансграничната търговия. Потребителите ще извършват по-уверено трансгранични покупки, знаейки, че се ползват с едни и същи права на територията на целия Съюз.

(10)  Засилената конкуренция между търговците на дребно вероятно ще доведе до предлагане на повече възможности за избор на по-конкурентни цени за потребителите. Благодарение на целенасочените хармонизирани правила потребителите ще се ползват от високо равнище на защита и повишаване на благосъстоянието. Това от своя страна също би увеличило доверието им в трансграничната търговия, включително търговията от разстояние и онлайн търговията.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  Настоящата директива обхваща правилата, приложими по отношение на продажбите на стоки, само във връзка с ключовите договорни елементи, необходими за преодоляване на пречките пред вътрешния пазар, свързани с договорното право. За тази цел правилата относно изискванията за съответствие, средствата за правна защита на потребителите при липса на съответствие на стоката с договора и редът и условията за тяхното упражняване следва да бъдат напълно хармонизирани и равнището на защита на потребителите следва да бъде завишено в сравнение с това по Директива 1999/44/ЕО.

(11)  Настоящата директива обхваща правилата, приложими по отношение на продажбите на стоки, само във връзка с ключовите договорни елементи, необходими за преодоляване на пречките пред вътрешния пазар, свързани с договорното право. За тази цел правилата относно изискванията за съответствие, средствата за правна защита на потребителите при липса на съответствие на стоката с договора и редът и условията за тяхното упражняване следва да бъдат хармонизирани по начин, който да предостави високо равнище на защита на потребителите.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13)  Настоящата директива не следва да се прилага по отношение на стоки като DVD и компактдискове, включващи цифрово съдържание по начин, който превръща стоките само в носители на цифровото съдържание. Тя обаче следва да се прилага по отношение на цифровото съдържание, интегрирано в стоки, като домакински уреди или играчки, в които то е интегрирано по такъв начин, че неговите функции са подчинени на основните функционалности на стоките, и то функционира като неразделна част от стоките.

(13)  Настоящата директива не следва да се прилага по отношение на цифрово съдържание и цифрови услуги, вградени в стоки, като DVD и CD или интелигентни стоки. По отношение на стоките с вградено цифрово съдържание или вградени цифрови услуги, търговецът следва да носи отговорност съгласно настоящата директива спрямо потребителя за изпълнение на своите задължения само по отношение на елементите на стоките, които не се отнасят до вграденото цифрово съдържание или цифрова услуга. Разпоредбите на настоящата директива следва да се прилагат, без да се засяга защитата, предоставяна на потребителите от приложимото право на Съюза по отношение на вграденото цифрово съдържание или вградените цифрови услуги.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a)  Поради специфичните обстоятелства и естеството на стоките, настоящата директива не следва да се прилага за продажбите на живи животни между търговец и потребител.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14)  Настоящата директива не следва да засяга договорното право на държавите членки в областите, които не се уреждат от нея. Освен това в някои области, уредени с настоящата директива, държавите членки следва също така да бъдат свободни да установяват правила във връзка с аспектите, които не са уредени с настоящата директива – това се отнася за давностните срокове за упражняване на правата на потребителите и за търговските гаранции. Накрая, във връзка с правото на регресен иск на продавача, държавите членки следва да разполагат със свобода да установяват по-подробни условия за упражняването на това право.

(14)  Настоящата директива не следва да засяга договорното право на държавите членки в областите, които не се уреждат от нея. Освен това в някои области, уредени с настоящата директива, държавите членки следва също така да бъдат свободни да установяват правила във връзка с аспектите, които не са уредени с настоящата директива – това се отнася за давностните срокове за упражняване на правата на потребителите. Накрая, във връзка с правото на регресен иск на търговеца и търговските гаранции, държавите членки следва да разполагат със свобода да установяват по-подробни условия за упражняването на такива права.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16а)  Определението за „потребител“ следва да включва физическите лица, които действат извън рамките на своята търговска или стопанска дейност, занаят или професия. Независимо от това, в случай на договори с двойна цел, когато договорът е сключен за цели отчасти в рамките на търговската дейност на лицето и отчасти извън нея и когато търговската цел е толкова ограничена, че не е преобладаваща в общия контекст на договора, това лице следва също да се счита за потребител. Това отразява разумния подход към ежедневните трансакции, и също така би осигурило допълнителна правна сигурност предвид широкия обхват стоки и обхвата на предложението.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17)  С цел постигане на яснота и сигурност за продавачите и потребителите настоящата директива следва да определи понятието „договор“. Това определение следва да отразява общите традиции на всички държави членки, като изисква наличие на споразумение, предназначено да породи задължения или други правни последици, за да се установи съществуването на договор.

заличава се

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18)  За да се постигне баланс между изискването за правна сигурност и подходяща гъвкавост на правните норми, всяко посочване в настоящата директива на това, което може да се очаква от дадено лице или което дадено лице може да очаква, следва да се разбира като посочване на това, което може разумно да се очаква. Критерият за това дали очакванията са разумни следва да бъде обективно установен, като се вземат предвид естеството и целта на договора, обстоятелствата по конкретния случай и обичаите и практиките на участващите страни. По-специално, разумният срок за завършване на ремонт или замяна следва да бъде обективно установен, като се вземе предвид естеството на стоките и на липсата на съответствие.

(18)  За да се постигне баланс между изискването за правна сигурност и подходяща гъвкавост на правните норми, всяко посочване в настоящата директива на това, което може да се очаква от страна по договора или което тази страна по договора може да очаква, следва да се разбира като посочване на това, което може разумно да се очаква. Критерият за това дали очакванията са разумни следва да бъде обективно установен, като се вземат предвид естеството и целта на договора, обстоятелствата по конкретния случай и обичаите и практиките на страните по договора. По-специално, разумният срок за завършване на ремонт или замяна следва да бъде обективно установен, като се вземе предвид естеството на стоките и на липсата на съответствие.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  С цел да се осигури яснота относно това какво даден потребител може да очаква от стоките и какви са отговорностите на продавача, в случай че не успее да достави очакваното, от съществено значение е правилата за определяне на съответствието с договора да се хармонизират напълно. Законните интереси на двете страни по договор за продажба следва да бъдат опазени чрез прилагане на набор от субективни и обективни критерии. Съответствието с договора следва да се преценява като се вземат предвид не само изискванията, които действително са били поставени в договора – включително в преддоговорната информация, която е неразделна част от договора – но също така и някои обективни изисквания, които представляват нормално очакваните стандарти за стоки, по-специално по отношение на пригодност за целта, опаковка, инструкции за монтаж и нормални възможности за качество и изпълнение.

(19)  С цел да се осигури яснота относно това какво даден потребител може да очаква от стоките и какви са отговорностите на търговеца, в случай че не успее да достави очакваното, от съществено значение е правилата за определяне на съответствието с договора да се хармонизират. Законните интереси на двете страни по договор за продажба следва да бъдат опазени чрез прилагане на набор от субективни и обективни критерии. Съответствието с договора следва да се преценява като се вземат предвид не само изискванията, които действително са били поставени в договора – включително в преддоговорната информация, която е неразделна част от договора – но също така и някои обективни изисквания, които представляват нормално очакваните стандарти за стоки, по-специално по отношение на пригодност за целта, опаковка, инструкции за монтаж и нормални възможности за качество и изпълнение.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 19 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19а)  Някои от изискванията за съответствие на договора, по-специално във връзка с качеството, трайността и външния вид, вероятно ще се прилагат по различен начин по отношение на продажбата на стоки втора употреба. В много случаи разумните очаквания на потребителите ще бъдат по-ниски за стоки втора употреба в сравнение с новите артикули. Ето защо потребителите трябва да бъдат по-ясни относно предназначението на тези стоки при комуникацията с търговеца. При всякакви спорове между търговеца и потребителя относно липсата на съответствие този фактор често ще бъде важен за определяне на това дали са изпълнени или не изискванията във връзка с тежестта на доказване по отношение на предполагаем дефект на стоките. Въпреки това, когато потребителят е имал възможност лично да провери стоките преди сключването на договора, държавите членки могат, чрез дерогация и с оглед на своите специфични пазари и правни системи, да решат да продължат да предвиждат, че търговецът и потребителят могат изрично да се споразумеят в писмена форма или на траен носител за по-кратък срок на законовата гаранция от не по-малко от една година или алтернативно за по-кратък период от не по-малко от шест месеца за обръщане на тежестта на доказване в полза на потребителя.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 19 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19б)  В съответствие с установената практика и специалните правила относно отговорността на тръжния продавач, изглежда обосновано засега да бъде запазена възможността държавите членки да изключат публичните търгове за стоки втора употреба, при които потребителят е имал възможност да присъства лично на търга. Въпреки това следва да се въведе изискване потребителите да бъдат информирани чрез ясно заявление в писмен вид или на траен носител преди провеждането на търга, че тези правила не се прилагат, като се предостави изрично позоваване на съответните приложими законови или други права. В допълнение, в съответствие с Директива 2011/83/ЕС, използването за целите на провеждане на търг на онлайн платформи, които са на разположение на потребителите и търговците, не следва да се счита за публичен търг по смисъла на настоящата директива.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Голям брой потребителски стоки е предвидено да бъдат монтирани, преди да могат успешно да бъдат използвани от потребителя. Следователно всяка липса на съответствие в резултат на неправилен монтаж на стоката следва да се разглежда като липса на съответствие с договора, когато монтажът е извършен от продавача или под контрола на продавача, както и ако стоките са монтирани от потребителя, но неправилният монтаж се дължи на погрешни инструкции за монтаж.

(20)  Голям брой потребителски стоки е предвидено да бъдат монтирани, преди да могат успешно да бъдат използвани от потребителя. Следователно всяка липса на съответствие в резултат на неправилен монтаж на стоката следва да се разглежда като липса на съответствие с договора, когато монтажът е извършен от търговеца или под контрола на търговеца, както и ако стоките са монтирани от потребителя, но неправилният монтаж се дължи на погрешни инструкции за монтаж.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21)  Съответствието следва да обхваща както материалните, така и правните недостатъци. Правата на трети лица и други правни недостатъци биха могли реално да попречат на потребителя да използва стоките в съответствие с договора, когато титулярът на правата правомерно задължава потребителя да спре да нарушава тези права. По тази причина продавачът следва да гарантира, че стоките не са обременени с каквито и да било права на трети лица, които пречат на потребителя да използва стоките в съответствие с договора.

(21)  Съответствието следва да обхваща както материалните, така и правните недостатъци. Правата на трети лица и други правни недостатъци биха могли реално да попречат на потребителя да използва стоките в съответствие с договора, когато титулярът на правата правомерно задължава потребителя да спре да нарушава тези права. По тази причина търговецът следва да гарантира, че стоките не са обременени с каквито и да било ограничения, породени от каквито да било права на трети лица, които пречат на потребителя да използва стоките в съответствие със субективните и обективните критерии за съответствие.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Гарантирането на по-голяма трайност на потребителските стоки е важно за постигане на по-устойчиви модели на потребление и на кръгова икономика. По същия начин, задържането на несъответстващите продукти извън пазара на Съюза чрез засилване на надзора на пазара и осигуряване на подходящи стимули за икономическите оператори е от съществено значение за повишаване на доверието във функционирането на вътрешния пазар. За тези цели създаването на законодателство на Съюза, което е специфично за определени продукти, е най-подходящият подход за въвеждане на трайността и на други свързани с продуктите изисквания във връзка с конкретни видове или групи продукти, чрез използване на адаптирани критерии. Следователно настоящата директива следва да има допълващо действие по отношение на целите, преследвани с такова законодателство на Съюза, отнасящо се конкретно за продуктите. Доколкото конкретна информация по отношение на трайността е включена в преддоговорна декларация, която е част от договора за продажба, потребителят следва да може да я използва като част от критериите за съответствие.

(23)  Гарантирането на по-голяма трайност на потребителските стоки е важно за постигане на по-устойчиви модели на потребление и на кръгова икономика. По същия начин, задържането на несъответстващите продукти извън пазара на Съюза чрез засилване на надзора на пазара и осигуряване на подходящи стимули за икономическите оператори е от съществено значение за повишаване на доверието във функционирането на вътрешния пазар. За тези цели създаването на законодателство на Съюза, което е специфично за определени продукти, като например Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета или Директива 85/374/ЕИО на Съвета, е най-подходящият подход за въвеждане на трайността и на други свързани с продуктите изисквания във връзка с конкретни видове или групи продукти, чрез използване на адаптирани критерии. Следователно настоящата директива следва да има допълващо действие по отношение на целите, преследвани с такова законодателство на Съюза, отнасящо се конкретно за продуктите. Доколкото конкретна информация по отношение на трайността е включена в преддоговорна декларация, която е част от договора за продажба, потребителят следва да може да я използва като част от критериите за съответствие.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 23 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(23а)  Трайността следва да бъде определена като способността на продукта да поддържа своите необходими характеристики за определен или за дълъг период от време под въздействието на очакваните действия, при хипотеза за нормална или средна степен на ползване. Приема се, че експлоатационните показатели на продукта през целия му период на ползване ще се поддържат на приемливо ниво по отношение на първоначалните показатели.

Изменение    23

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  Засилването на правната сигурност както за потребителите, така и за продавачите налага ясно да се посочи моментът, в който следва да се преценява съответствието на стоките с договорите. С цел да се осигури съгласуваност между настоящата директива и Директива 2011/83/ЕС е уместно моментът на преминаване на риска да бъде определен като момент за извършване на преценка на съответствието на стоките. В случаите, когато стоките трябва да бъдат монтирани обаче, съответно приложимият момент следва да се адаптира.

(24)  Засилването на правната сигурност както за потребителите, така и за продавачите налага ясно да се посочи моментът, в който следва да се преценява съответствието на стоките с договорите, при спазване на националните правила относно момента, в който започват да текат давностните срокове в изключителни случаи. С цел да се осигури съгласуваност между настоящата директива и Директива 2011/83/ЕС, принципно е уместно моментът на преминаване на риска да се определи като момент за преценка на съответствието на стоките. В случаите, когато стоките трябва да бъдат монтирани обаче, съответно приложимият момент следва да се адаптира.

Изменение    24

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  За да се даде възможност на предприятията да разчитат на единен набор от правила в целия Съюз, е необходимо срокът, за който тежестта на доказване на липсата на съответствие е обърната в полза на потребителя, да се хармонизира напълно. През първите две години, за да се възползва от презумпцията за липса на съответствие, потребителят следва само да докаже несъответствието на стоката, без да е необходимо да доказва също, че липсата на съответствие действително е съществувала към момента за установяване на съответствието. С цел да се повиши правната сигурност по отношение на наличните средства за правна защита при липса на съответствие с договора и с цел да се премахне една от основните пречки пред вътрешния пазар, следва да се предвиди напълно хармонизиран ред за упражняване на средствата за правна защита. По-специално, потребителят следва да се ползва с възможност за избор между ремонт и замяна като първо средство за правна защита, което следва да спомогне за запазване на договорните отношения и взаимното доверие. Освен това предоставянето на възможност потребителите да изискват ремонт на стоката следва да насърчи устойчивото потребление и може да допринесе за по-голяма трайност на продуктите.

(26)  За да се даде възможност на предприятията да разчитат на единен набор от правила в целия Съюз, е необходимо срокът, за който тежестта на доказване на липсата на съответствие е обърната в полза на потребителя, да се хармонизира напълно. В рамките на първата година, за да се възползва от презумпцията за липса на съответствие, потребителят следва само да демонстрира несъответствието на стоката и че несъответствието се е проявило в срок от една година след доставката на стоките, без да е необходимо също да доказва, че липсата на съответствие действително е съществувала към момента за установяване на съответствието. С цел да се повиши правната сигурност по отношение на наличните средства за правна защита при липса на съответствие с договора и с цел да се премахне една от основните пречки пред вътрешния пазар, следва да се предвиди напълно хармонизиран ред за упражняване на средствата за правна защита.

Изменение    25

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27)  Изборът на потребителя между ремонт и замяна следва да се ограничава само когато избраният вариант би бил непропорционален в сравнение с другия наличен вариант или ако е невъзможен или незаконен. Например може да е непропорционално да се иска замяна на стока поради незначително одраскване, ако тази замяна ще създаде значителни разходи, при положение че одрасканото лесно може да бъде ремонтирано.

(27)  Изборът на потребителя между ремонт и замяна следва да се ограничава само когато избраният вариант би бил невъзможен или непропорционален в сравнение с другия наличен вариант. Например може да е непропорционално да се иска замяна на стока поради незначително одраскване, ако тази замяна ще създаде значителни разходи за търговеца, при положение че одрасканото лесно може да бъде ремонтирано. Въпреки това, когато е на разположение само едно средство за защита и то налага на търговеца разходи, които са непропорционални спрямо стойността, която стоките биха имали, ако не съществуваше липса на съответствие, както и степента на съответната липса на съответствие, следва да бъде възможно да се ограничи правото на потребителя на възстановяване на разходите за отстраняване на несъответстващите стоки и инсталиране на заместващите стоки до плащане от страна на търговеца на пропорционална сума.

Изменение    26

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28)  Когато продавачът не е отстранил липсата на съответствие чрез ремонт или замяна без значително неудобство за потребителя и в разумен срок, потребителят следва да има право на намаление от цената или прекратяване на договора. По-специално, всеки ремонт или замяна следва да бъдат успешно извършени в рамките на този разумен срок. Какво е разумен срок следва да бъде обективно установено, като се има предвид естеството на стоките и на липсата на съответствие. Ако след изтичането на разумния срок продавачът не е успял да отстрани липсата на съответствие, потребителят не следва да бъде задължен да приема по-нататъшни опити от страна на продавача по отношение на една и съща липса на съответствие.

(28)  Когато търговецът не е отстранил липсата на съответствие чрез ремонт или замяна без значително неудобство за потребителя и в рамките на един месец, потребителят следва да има право на намаление от цената или прекратяване на договора.

Изменение    27

Предложение за директива

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29)  Като се има предвид, че правото да се прекрати договора поради липса на съответствие е важно средство за правна защита, приложимо в случаите, когато ремонтът или замяната не са осъществими или не са били успешни, потребителят следва да се ползва с правото да прекрати договора също и при наличие на незначително несъответствие. Това ще осигури силен стимул всички случаи на липса на съответствие да бъдат коригирани на ранен етап. За да се гарантира ефективното право на потребителя да прекрати договора в случаите, когато придобива множество стоки, някои от които са аксесоар към основния артикул, който аксесоар потребителят не би придобил без основния артикул, и когато липсата на съответствие засяга основния артикул, потребителят следва да има право да прекрати договора и за аксесоарите дори последните да са в съответствие с договора.

(29)  Като се има предвид, че правото да се прекрати договора поради липса на съответствие е важно средство за правна защита, приложимо в случаите, когато ремонтът или замяната не са осъществими или не са били успешни, потребителят следва да се ползва с правото да прекрати договора също и при наличие на значително несъответствие. За да се гарантира ефективното право на потребителя да прекрати договора в случаите, когато придобива множество стоки, някои от които са аксесоар към основния артикул, който аксесоар потребителят не би придобил без основния артикул, и когато липсата на съответствие засяга основния артикул, потребителят следва да има право да прекрати договора и за аксесоарите дори последните да са в съответствие с договора.

Изменение    28

Предложение за директива

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  С цел да се повиши правната сигурност за продавачите и цялостното доверие на потребителите в трансграничните покупки е необходимо да се хармонизира срокът, в рамките на който продавачът носи отговорност за липса на съответствие, съществувала към момента, в който потребителят е влязъл във владение на стоката. Като се има предвид, че при транспонирането на Директива 1999/44 по-голямата част от държавите членки са предвидили двугодишен срок и в практиката участниците на пазара считат това за разумен срок, този срок следва да се запази.

(32)  С цел да се повиши правната сигурност за търговците и цялостното доверие на потребителите в трансграничните покупки е необходимо да се хармонизира срокът, в рамките на който търговецът носи отговорност за липса на съответствие, съществувала към момента, в който потребителят е влязъл във владение на стоката. Като се има предвид, че при транспонирането на Директива 1999/44 по-голямата част от държавите членки са предвидили двугодишен срок и в практиката участниците на пазара считат това за разумен срок, този срок следва да се запази. С цел обаче да се запази равнището на защита на потребителите, което последните са придобили през годините като следствие от прилагането на Директива 1999/44/ЕО, държавите членки могат да запазят по-дълги срокове, през които търговецът носи отговорност съгласно националното законодателство, които вече са в сила към датата на влизане в сила на настоящата директива. Освен това, по време на срока на ремонт или замяна на стоки, срокът, през който търговецът носи отговорност, следва да спре да тече. Също така, той следва да започне да тече наново за заменени компоненти и за стоките, които потребителят получава в замяна на дефектни стоки.

Изменение    29

Предложение за директива

Съображение 33

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(33)  За да се гарантират по-висока информираност на потребителите и по-лесно прилагане на правилата на Съюза относно правата на потребителите във връзка с липсата на съответствие на стоките, настоящата директива следва да изравни срока, в рамките на който тежестта на доказване е обърната в полза на потребителите, и срока, в рамките на който продавачът носи отговорност за евентуална липса на съответствие.

заличава се

Изменение    30

Предложение за директива

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  С цел да се гарантира прозрачност, следва да бъдат предвидени някои изисквания за прозрачност по отношение на търговските гаранции. Освен това, с цел да се повиши правната сигурност и за да се избегне подвеждане на потребителите, в настоящата директива следва да се предвиди , че когато условията по търговската гаранция, посочени в рекламни съобщения или в преддоговорната информация, са по-благоприятни за потребителя от тези, включени в заявлението за предоставяне на гаранция, с предимство следва да се ползват по-изгодните условия. Накрая, настоящата директива следва да установява правила за съдържанието на заявлението за предоставяне на гаранция и начина, по който то следва да се предоставя на потребителите. Държавите членки следва да бъдат свободни да установяват правила за останалите аспекти на търговските гаранции, които не са обхванати от настоящата директива, при условие че тези правила не лишават потребителите от защитата, предоставяна им от напълно хармонизираните разпоредби на настоящата директива относно търговските гаранции.

(34)  С цел да се гарантира прозрачност, следва да бъдат предвидени някои изисквания за прозрачност по отношение на търговските гаранции. Освен това, с цел да се повиши правната сигурност и за да се избегне подвеждане на потребителите, в настоящата директива следва да се предвиди , че когато условията по търговската гаранция, посочени в рекламни съобщения или в преддоговорната информация, са по-благоприятни за потребителя от тези, включени в заявлението за предоставяне на гаранция, с предимство следва да се ползват по-изгодните условия. Накрая, настоящата директива следва да установява правила за съдържанието на заявлението за предоставяне на гаранция и начина, по който то следва да се предоставя на потребителите. Държавите членки следва да бъдат свободни да установяват правила за останалите аспекти на търговските гаранции, които не са обхванати от настоящата директива, при условие че тези правила не лишават потребителите от защитата, предоставяна им от напълно хармонизираните разпоредби на настоящата директива относно търговските гаранции. Приема се, че рекламните съобщения включват твърдения, съдържащи се на уебсайта или на страниците в социалните медии, свързани с търговеца.

Изменение    31

Предложение за директива

Съображение 35

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(35)  Като се има предвид, че продавачът носи отговорност пред потребителя за всяка липса на съответствие на стоката, произтичаща от действие или пропуск от страна на продавача или на трета страна, оправдано е продавачът да може да предявява претенции срещу отговорното лице, намиращо се на по-ранен етап във веригата на сделките. Въпреки това, настоящата директива не следва да засяга принципа на свобода на договаряне между продавача и други страни във веригата на сделките. Подробностите относно упражняването на това право, и по-специално срещу кого и как се предявяват подобни средства за правна защита, следва да се уреждат от държавите членки.

(35)  Като се има предвид, че търговецът носи отговорност пред потребителя за всяка липса на съответствие на стоката, произтичаща от действие или пропуск от страна на търговеца или на трета страна, оправдано е търговецът да може да предявява претенции срещу отговорното лице, намиращо се в предишна част от веригата на сделките. Подробностите относно упражняването на това право, и по-специално срещу кого и как се предявяват подобни средства за правна защита, следва да се уреждат от държавите членки. Държавите членки следва да гарантират, че националното право осигурява подходяща защита на търговеца при определяне на лицето, срещу което търговецът може да използва средства за правна защита, сроковете и съответните действия и условия на упражняване на това право.

Изменение    32

Предложение за директива

Съображение 36

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(36)  На лицата или организациите, които съгласно националното законодателство се счита, че имат законен интерес да защитават договорните права на потребителите, следва да се даде право да сезират съд или административен орган, компетентен да взема решения по жалби или да започне съответно производство.

(36)  На лицата или организациите, които съгласно националното законодателство се счита, че имат законен интерес да защитават договорните права на потребителите, следва да се даде право да сезират съд или административен орган, компетентен да взема решения по жалби или да започне съответно производство. Тези жалби или процедури следва да бъдат достатъчни, за да действат като възпиращ фактор.

Изменение    33

Предложение за директива

Съображение 42

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(42)  Доколкото целите на настоящата директива, а именно да допринесе за функционирането на вътрешния пазар чрез съгласувано преодоляване на свързаните с договорното право пречки пред онлайн и другите форми на продажба на стоки от разстояние, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а вместо това могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

(42)  Доколкото целите на настоящата директива, а именно да подобри условията за установяването и функционирането на вътрешния пазар, да осигури високо равнище на защита и доверие на потребителите и да спомогне за създаването на равнопоставеност за търговците, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки, а вместо това могат да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигане на тези цели.

Изменение    34

Предложение за директива

Съображение 42 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(42а)  Целесъобразно е Комисията да извърши преглед на настоящата директива пет години след влизането ѝ в сила. В своя преглед Комисията следва да обърне специално внимание на разпоредбите на настоящата директива относно средствата за правна защита и тежестта на доказване – също така и по отношение на стоките втора употреба, както и на стоки, продавани на публични търгове –, търговската гаранция и отговорността на производителя и връзката с директивата относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги. Този преглед би могъл да доведе до предложение на Комисията за изменение на настоящата директива.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 1 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предмет и обхват

Предмет и цели

Изменение    36

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Настоящата директива установява някои изисквания относно договорите за продажба, сключени между продавача и потребителя, и по-специално правилата относно съответствието на стоките, средствата за правна защита в случай на несъответствие и условията и редът за упражняването на тези средства за правна защита.

1.  Целта на настоящата директива е чрез постигането на високо равнище на защита на потребителите да допринесе за правилното функциониране на вътрешния пазар, включително като се повиши доверието на потребителите и се допринесе за създаването на равнопоставени условия за търговците, като определя някои изисквания относно договорите за продажба, сключени между търговеца и потребителя, и по-специално правилата относно съответствието на стоките с договора, средствата за правна защита в случай на несъответствие и условията и редът за упражняването на тези средства за правна защита.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Настоящата директива не се прилага по отношение на договори за предоставяне на услуги. При все това в случаите, когато договорите за продажба предвиждат както продажба на стоки, така и предоставяне на услуги, настоящата директива се прилага по отношение на частта, отнасяща се до продажбата на стоки.

заличава се

Изменение    38

Предложение за директива

Член 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Настоящата директива не се прилага за материалните носители, които включват цифрово съдържание, когато материалните носители са използвани изключително като носител за предоставяне на цифровото съдържание на потребителя.

заличава се

Изменение    39

Предложение за директива

Член 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки могат да изключват от обхвата на настоящата директива договорите за продажба на стоки втора употреба, продавани на публични търгове, когато потребителите имат възможност да присъстват лично на продажбата.

заличава се

Изменение    40

Предложение за директива

Член 1 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Ако в настоящата директива не е предвидено друго, тя не засяга общите разпоредби в областта на договорното право на национално равнище, като правилата за сключването, действителността или последиците от договорите, включително последиците от прекратяването на договора.

заличава се

Изменение    41

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  „договор за продажба“ означава всеки договор, по силата на който продавачът прехвърля или се задължава да прехвърли на потребителя собствеността върху стоки, включително и върху стоки, които предстои да бъдат произведени или изработени, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях;

а)  „договор за продажба“ означава всеки договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли на потребителя собствеността върху стоки, включително и върху стоки, които предстои да бъдат произведени или изработени, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, в т.ч. всеки договор, който има за предмет както стоки, така и услуги.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  „потребител“ означава всяко физическо лице, което като страна по договори, попадащи в обхвата на настоящата директива, действа извън рамките на своята търговска или стопанска дейност, занаят или професия;

б)  „потребител“ означава всяко физическо лице, което като страна по договори, попадащи в обхвата на настоящата директива, действа извън рамките на своята търговска или стопанска дейност, занаят или професия; когато договорът е сключен за цели, които са отчасти в рамките на търговската или стопанската дейност, занаята или професията на физическото лице и отчасти извън тях, или за еквивалентна цел, като тази цел е толкова ограничена, че не е преобладаваща в общия контекст на договора, това лице също се счита за потребител;

Изменение    43

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  „продавач“ означава всяко физическо или юридическо лице, независимо дали е частно или публично, което във връзка с договорите, попадащи в обхвата на настоящата директива, действа, преследвайки цели, свързани с неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия, включително когато извършва това чрез друго лице, действащо от негово име или за негова сметка;

в)  „търговец“ означава всяко физическо или юридическо лице, независимо дали е частно или публично, което във връзка с договорите, попадащи в обхвата на настоящата директива, действа, преследвайки цели, свързани с неговата търговска или стопанска дейност, занаят или професия, включително когато извършва това чрез друго лице, действащо от негово име или за негова сметка или като посредник на физическо лице;

Изменение    44

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  „производител“ означава лице, произвеждащо стоки, вносител на стоки в Съюза или всяко лице, което претендира, че е производител като поставя своето име, търговска марка или друг отличителен знак върху стоките;

г)  „производител“ означава производителят на стоки, вносителят на стоки на територията на Съюза, производителят на всяка суровина или производителят на съставна част, или всяко лице, което претендира, че е производител, като поставя своето име, търговска марка или друг отличителен знак върху стоките;

Изменение    45

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да)  „цифрово съдържание“ означава данни, които се произвеждат и предоставят в цифров вид;

Изменение    46

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква д б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дб)  „цифрова услуга“ означава услуга, позволяваща на потребителя да създава или обработва данни в цифров вид, или да получава достъп до данни в цифров вид, или означава съхранението на данни в цифров вид, когато тези данни се качват или създават от потребителя;

Изменение    47

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква д в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

дв)  „вградено цифрово съдържание или вградена цифрова услуга“ означава цифрово съдържание или цифрова услуга, които са предварително инсталирани в дадена стока;

Изменение    48

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква е г (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ег)  „траен носител“ означава всеки инструмент, даващ възможност на потребителя или на търговеца да съхранява информация, изпратена лично до него, по начин, който позволява бъдещото ѝ използване за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява идентичното възпроизвеждане на съхранената информация;

Изменение    49

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква e)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  „търговска гаранция“ означава всеки ангажимент от страна на продавач или производител („гарант“) към потребителя, в допълнение към неговите правни задължения във връзка с гаранцията за съответствие, да възстанови заплатената цена или да замени или ремонтира стоките, или да предостави сервизно обслужване за стоките, по какъвто и да било начин, ако те не отговарят на спецификациите или на други изисквания, несвързани със съответствието, посочени в заявлението за предоставяне на гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване на договора или преди неговото сключване;

е)  „търговска гаранция“ означава всеки ангажимент от страна на търговец или производител („гарант“) към потребителя, в допълнение към неговите правни задължения във връзка с гаранцията за съответствие, да възстанови заплатената цена или да замени или ремонтира стоките, или да предостави сервизно обслужване за стоките, по какъвто и да било начин, ако те не отговарят на спецификациите или на други изисквания, несвързани със съответствието, посочени в заявлението за предоставяне на гаранция или в съответната реклама, направена в момента на сключване на договора или преди неговото сключване;

Изменение    50

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква e а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

еa)  „трайност“ означава способността на продукт да запазва изискваната от него резултатност за определен или за дълъг период от време, като се приема, че темпът на използване е нормален или среден, под влиянието на предвидими действия;

Изменение    51

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  „договор“ означава споразумение, което има за цел да породи задължения или други правни последици;

заличава се

Изменение    52

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква и)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  „безплатно“ означава без да се заплащат необходимите разходи, направени за привеждане на стоките в съответствие, и по-специално разходите за пощенски услуги, труд и материали.

и)  „безплатно“ означава без да се заплащат обичайните разходи, направени за привеждане на стоките в съответствие, и по-специално разходите за пощенски услуги, труд и материали.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2а

 

Приложно поле

 

1.  Настоящата директива се прилага за всеки договор за продажба, сключен между потребител и търговец.

 

2.  Настоящата директива не се прилага по отношение на договори за предоставяне на услуги. Независимо от това, в случаите, когато договорите предвиждат както продажба на стоки, така и предоставяне на услуги, настоящата директива се прилага по отношение на частта от тези договори, отнасяща се до продажбата на стоки.

 

3.  Настоящата директива не се прилага по отношение на вградено цифрово съдържание или вградена цифрова услуга.

 

4.  Настоящата директива не се прилага за продажба на живи животни между търговец и потребител.

 

5.  Държавите членки могат да изключат от приложното поле на настоящата директива договори за продажба на стоки втора употреба, продавани на публични търгове, когато потребителите имат възможност да присъстват лично на продажбата, и когато те са уведомени с ясна формулировка в писмен вид или на траен носител преди провеждането на търга, че правата, произтичащи от настоящата директива, не се прилагат, и също така са информирани в тази формулировка относно съответните права, които са приложими. Освен това използването за целите на провеждане на търг на онлайн платформи, които са на разположение на потребителите и търговците, не следва да се счита за публичен търг по смисъла на настоящата директива.

 

6.  Ако някоя от разпоредбите на настоящата директива противоречи на разпоредба на друг акт на Съюза, който урежда конкретни сектори или предмети, разпоредбата на другия акт на Съюза има предимство и се прилага за тези конкретни сектори.

 

7.  Настоящата директива не засяга общите разпоредби в областта на договорното право на национално равнище, като давностните или преклузивните срокове, правилата за сключването на договори, действителността на договорите или последиците от договорите, включително последиците от прекратяването на договор, доколкото те не са уредени в настоящата директива.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 3

Член 3

Равнище на хармонизация

Равнище на хармонизация

Държавите членки не запазват или не въвеждат разпоредби, отклоняващи се от предвидените в настоящата директива, включително повече или по-малко строги разпоредби, с които да гарантират различно равнище на защита на потребителите.

1.  Държавите членки могат да запазят в сила или да въведат в националното си право по-строги разпоредби, съответстващи на Договора в областта, уредена от настоящата директива, за да гарантират по-високо равнище на защита на потребителите.

 

2.  Независимо от разпоредбите на параграф 1, държавите членки не запазват или не въвеждат в националното си право разпоредби, отклоняващи се от предвидените в членове 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10, 12, 13, 15 и 18, освен ако не е предвидено друго в настоящата директива.

 

3.  Независимо от разпоредбите на параграф 2, държавите членки могат да запазват в сила или да въвеждат в националното си право разпоредби относно средства за правна защита за „скрити дефекти“ или относно „краткосрочно право на отказ“, за да гарантират по-високо равнище на защита на потребителите. В случая на член 8, параграф 2а държавите членки могат да запазят по-строги разпоредби в националното си право, които вече са в сила към датата на влизане в сила на настоящата директива.

Изменение    55

Предложение за директива

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 3а

 

Съответствие на стоките

 

Търговецът доставя на потребителя стоки, които отговарят на изискванията по членове 4, 5, 6 и 7, когато това е приложимо.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 4 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Съответствие с договора

Субективни изисквания за съответствие

Изменение    57

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Продавачът гарантира, че за да съответстват на договора, стоките трябва, където е уместно:

1.  Продавачът гарантира, че за да съответстват на договора, стоките трябва, по-конкретно, където е приложимо:

Изменение    58

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  да бъдат с предвиденото в договора количество, качество и описание, което означава също, че когато продавачът показва на потребителя мостра или образец, стоките притежават качеството и отговарят на описанието на тази мостра или образец;

а)  да бъдат с предвиденото в договора количество, качество и описание. Когато се сключва договор чрез позоваване на мостра или образец на стоката, видени или проучени от потребителя, стоките притежават качеството и отговарят на описанието на тази мостра или образец, с изключение на случаите, когато всички различия между мострата или образеца и стоките са били представени на вниманието на потребителя преди сключването на договора;

Изменение    59

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да са годни за конкретната употреба, за която потребителят ги желае и за която той е уведомил продавача при сключването на договора и която продавачът е приел; както и

б)  да са годни за конкретната употреба, за която потребителят ги желае и за която той е уведомил търговеца най-късно при сключването на договора и която търговецът е приел, или която представлява разумна употреба при дадените обстоятелства;

Изменение    60

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1 – буква б a (нова

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  се предоставя заедно с всички аксесоари, указания, включително относно инсталация и обслужване на клиентите, както е посочено в договора; както и

Изменение    61

Предложение за директива

Член 4 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  За да съответстват на договора, стоките трябва също така да отговарят на изискванията на членове 5, 6 и 7.

заличава се

Изменение    62

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Всяко споразумение, с което се изключва, дерогира или променя действието на членове 5 и 6 в ущърб на потребителя, е действително само ако в момента на сключването на договора потребителят е знаел за особеното състояние на стоките и изрично е приел това особено състояние при сключването на договора.

заличава се

Изменение    63

Предложение за директива

Член 5 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Изисквания за съответствие на стоките

Обективни изисквания за съответствие

Изменение    64

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Стоките трябва, където е уместно:

1.  Освен че отговарят на всички изисквания за съответствие, посочени в договора, стоките, когато е приложимо, трябва:

Изменение    65

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  да са годни за всички цели, за които обикновено служат стоки със същото описание;

а)  да са годни за всички цели, за които нормално служат стоки от същия вид, като се вземат предвид, когато е приложимо, всички съществуващи национални закони и законодателни актове на Съюза, технически стандарти или, при липсата на такива технически стандарти, приложимите за конкретните сектори етични кодекси;

Изменение    66

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да бъдат доставени със съответните аксесоари, които е нормално потребителят да очаква да получи, включително опаковка, инструкции за монтаж или други указания; както и

б)  да бъдат доставени с евентуалните аксесоари, които е разумно потребителят да очаква да получи, включително опаковка, инструкции за монтаж или всякакви други указания; както и

Изменение    67

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква в – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  да притежават качествата и работните характеристики, които са обичайни за стоки от същия вид и които потребителят може да очаква предвид естеството на стоките и предвид всяко публично изявление, направено от продавача или от негово име, или от други лица, намиращи се на предшестващ етап на веригата от сделки, включително и от производителя, освен ако продавачът докаже, че:

в)  да бъдат в количество и да притежават качествата и работните характеристики, включително по отношение на външния вид, трайността, функционалността и сигурността, които са задоволителни и обикновено се открива за стоки от същия вид и които потребителят може разумно да очаква предвид естеството на стоките и предвид всяко публично изявление, направено от търговеца или от негово име, или от производителя, по-специално в реклами или върху етикетите, освен ако търговецът може да докаже, че:

Изменение    68

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква в – подточка i)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  продавачът не е бил и не е можело основателно да се очаква да бъде осведомен за въпросното изявление;

и)  търговецът не е бил и не е можело основателно да се очаква да бъде осведомен за въпросното изявление;

Изменение    69

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква в – подточка ii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ii)  към момента на сключването на договора изявлението е било коригирано; или

ii)  към момента на сключването на договора изявлението е било коригирано и няма основание да се допусне, че потребителят не е знаел за тази корекция; или

Изменение    70

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 – буква в – подточка iii)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

iii)  решението за закупуване на стоките не е можело да бъде повлияно от изявлението.

iii)  решението за придобиване на стоките не е можело да бъде повлияно от изявлението.

Изменение    71

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Ако в момента на сключването на договора потребителят е бил конкретно информиран, че определена характеристика на стоката се отклонява от изискванията за съответствие, посочени в параграф 1, и изрично и отделно е приел това отклонение при сключването на договора, това не се счита за липса на съответствие по смисъла на параграф 1.

Изменение    72

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  монтажът на стоката е извършен от продавача или на отговорност на продавача; или

а)  монтажът на стоката е извършен от търговеца или на отговорност на търговеца; или

Изменение    73

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Към момента на установяване на наличие на съответствие с договора, определен в член 8, стоките са свободни от всякакви права на трети лица, включително права, основаващи се на интелектуална собственост, така че стоките да могат да бъдат използвани в съответствие с договора.

Към момента на установяване на наличие на съответствие с договора, определен в член 8, стоките са свободни от всякакви ограничения, произтичащи от права на трети лица, по-конкретно права на интелектуална собственост, които не позволяват да се използват стоките в съответствие с членове 4 и 5.

Изменение    74

Предложение за директива

Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Момент, към който се установява наличие на съответствие с договора

Отговорност на търговеца

Изменение    75

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Продавачът отговаря за всяка липса на съответствие с договора, която съществува към момента на:

1.  Търговецът отговаря за всяка липса на съответствие с договора, която съществува към момента на:

а)  влизане на стоката във владение на потребителя или на трета страна, посочена от потребителя и различна от превозвача; или

а)  влизане на стоката във владение на потребителя или на трета страна, посочена от потребителя и различна от превозвача; или

б)  предаване на стоката на избрания от потребителя превозвач, когато този превозвач не е бил предложен от продавача или когато продавачът не предлага транспортиране.

б)  предаване на стоката на избрания от потребителя превозвач, когато този превозвач не е бил предложен от продавача или когато продавачът не предлага транспортиране, без да се засягат правата на потребителя спрямо превозвача.

 

и бъде установена до две години от посочения по-горе момент, без да се засяга член 3, параграф 3.

Изменение    76

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато стоката е монтирана от продавача или на негова отговорност, приключването на монтажа се счита за момента, в който потребителят влиза във физическо владение на стоката. Когато се предвижда стоката да бъде монтирана от потребителя, за момент на влизане във физическо владение от страна на потребителя се счита моментът, настъпил след изтичане на разумен срок за монтаж от страна на потребителя, но във всеки случай не по-късно от 30 дни след срока, посочен в параграф 1.

2.  Когато стоката е монтирана от търговеца или на негова отговорност съгласно член 6, буква а), приключването на монтажа се счита за момента, в който потребителят влиза във физическо владение на стоката. Когато се предвижда стоката да бъде монтирана от потребителя съгласно член 6, буква б), за момент на влизане във физическо владение от страна на потребителя се счита моментът, настъпил след изтичане на разумен срок за монтаж от страна на потребителя, но във всеки случай не по-късно от 30 дни след срока, посочен в параграф 1.

Изменение    77

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а.  По отношение на срока, предвиден в параграф 1, държавите членки могат да оставят в сила по-строги разпоредби в националното си право, които вече са в сила на ... [въведете датата на влизането в сила на настоящата директива].

Изменение    78

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  В случай на продажба на стоки втора употреба, когато потребителят е имал възможност да провери стоките преди сключването на договора, държавите членки могат да запазят разпоредби, които позволяват срок, по-кратък от този, указан в параграф 1, когато търговецът и потребителят са се споразумели изрично в писмена форма или на траен носител за по-кратък срок, който не може да бъде по-малко от една година.

Изменение    79

Предложение за директива

Член 8 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Всяка липса на съответствие с договора, която бъде установена в срок от две години, считано от момента, посочен в параграфи 1 и 2, се счита за съществувала към момента, посочен в параграфи 1 и 2, освен ако това е несъвместимо с естеството на стоката или с естеството на липсата на съответствие.

заличава се

Изменение    80

Предложение за директива

Член 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 8а

 

Тежест на доказване

 

1.  Всяка липса на съответствие с договора, която бъде установена в срок от една година, считано от съответния момент за установяване на съответствието с договора съгласно член 8, параграфи 1 и 2, се счита за съществувала към този момент, освен ако това е несъвместимо с естеството на стоката или с естеството на липсата на съответствие.

 

2.  В случай на продажба на стоки втора употреба, когато потребителят е имал възможност да провери стоките лично преди сключването на договора, държавите членки могат да запазят разпоредби, които позволяват срок, по-кратък от този, указан в параграф 1, когато търговецът и потребителят са се споразумели изрично в писмена форма или на траен носител за по-кратък срок, който не може да бъде по-малко от една година.

Изменение    81

Предложение за директива

Член 9 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Средства за правна защита на потребителя при липса на съответствие с договора

Средства за правна защита при липса на съответствие с договора

Изменение    82

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  В случай на липса на съответствие с договора потребителят има право да поиска стоката да бъде приведена в съответствие от страна на продавача безплатно чрез ремонт или замяна в съответствие с член 11.

1.  В случай на липса на съответствие с договора потребителят има право да поиска цифровото съдържание или цифровата услуга да се приведат в съответствие безплатно чрез ремонт или замяна или да получи пропорционално намаление в цената, или да прекрати договора при условията, посочени в настоящия член.

Изменение    83

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а.  Потребителят има свободен избор между ремонт и замяна, освен ако избраният вариант е невъзможен, незаконен или би наложил на търговеца непропорционално големи разходи, като се вземат предвид обстоятелствата по случая, включително:

 

а)  стойността, която стоките биха имали, ако нямаше несъответствие;

 

б)  значимостта на несъответствието; както и

 

в)  възможността алтернативното средство за правна защита да бъде осъществено без значително неудобство за потребителя.

 

По-специално, замяната като средство за правна защита се приема за непропорционална за търговеца, ако разходите за ремонт ще бъдат по-ниски или равни на разходите за замяната като алтернативно средство за правна защита.

Изменение    84

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  По време на периода на ремонт или замяна на стока периодът по член 8 спира да тече до момента, в който потребителят получи заменената или ремонтирана стока.

Изменение    85

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в.  Ако като част от ремонта на стока даден компонент се заменя с нов, или когато дефектна стока е била заменена от нова стока, търговецът е отговорен за всяка нова липса на съответствие в заменения компонент или заменената стока, която бъде установена в срок от две години след получаването на ремонтираната или заменена стока, в съответствие с условията, предвидени в членове 8 и 8а.

Изменение    86

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Ремонтът или замяната се извършват в разумен срок и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоката и целта, за която потребителят е искал стоката.

заличава се

Изменение    87

Предложение за директива

Член 9 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Потребителят има право на пропорционално намаление на цената съгласно член 12 или право да прекрати договора съгласно член 13, когато:

3.  Без да се засяга член 3, параграф 3, потребителят има право на пропорционално намаление на цената съгласно член 12 или право да прекрати договора съгласно член 13 във всеки от следните случаи:

Изменение    88

Предложение за директива

Член 9 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  ремонтът или замяната са невъзможни или незаконни;

а)  ремонтът или замяната са невъзможни, незаконни или непропорционални съгласно параграф 1а;

Изменение    89

Предложение за директива

Член 9 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  продавачът не е извършил ремонт или замяна в разумен срок;

б)  търговецът не е извършил ремонт или замяна съответно съгласно член 9а и член 10;

Изменение    90

Предложение за директива

Член 9 – параграф 3 – буква б a (нова

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  възниква липса на съответствие въпреки опита на търговеца да приведе стоките в съответствие,

Изменение    91

Предложение за директива

Член 9 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  ремонтът или замяната ще причинят значителни неудобства на потребителя; или

заличава се

Изменение    92

Предложение за директива

Член 9 – параграф 3 – буква в а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  липсата на съответствие е от толкова сериозно естество, че оправдава незабавно намаляване на цената или прекратяване на договора; или

Изменение    93

Предложение за директива

Член 9 – параграф 3 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  продавачът е заявил или обстоятелствата показват, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие с договора в рамките на разумен срок.

г)  търговецът е заявил или обстоятелствата показват, че търговецът няма да приведе стоката в съответствие с договора чрез ремонт или замяна в рамките на разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

Изменение    94

Предложение за директива

Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Потребителят има право да задържи плащането на евентуални дължими вноски от цената, докато продавачът не приведе стоката в съответствие с договора.

4.  Потребителят има право да задържи плащането на евентуални дължими вноски от цената, докато търговецът не приведе стоката в съответствие с договора.

Изменение    95

Предложение за директива

Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 9а

 

Ремонт на стоката

 

1.  Ремонт по член 9, параграф 1а се извършва в срок от един месец и без значително неудобство за потребителя, като се взема предвид естеството на стоката и целта, за която потребителят е искал стоката. Търговецът носи риска от унищожаване или причиняване на допълнителни щети на стоката през периода на ремонта или при транспортирането обратно до потребителя.

 

2.  Потребителят има право да спре плащането на евентуални дължими вноски от цената, докато търговецът не приведе стоката в съответствие с договора чрез ремонт.

Изменение    96

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато продавачът поправя липсата на съответствие с договора чрез замяна, той взема обратно заменяните стоки за своя сметка, освен ако след като потребителят е уведомил продавача за липсата на съответствие с договора страните са се договорили за друго.

1.  Когато търговецът поправя липсата на съответствие с договора чрез замяна, той взема обратно заменяните стоки за своя сметка, освен ако след като потребителят е уведомил търговеца за липсата на съответствие с договора страните са се договорили за друго.

Изменение    97

Предложение за директива

Член 10 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3а.  Замяната се извършва в срок от един месец от момента, в който търговецът е влязъл във физическо притежание на стоката и без значително неудобство за потребителя, като се взема предвид естеството на стоката и целта, за която потребителят е искал стоката.

Изменение    98

Предложение за директива

Член 10 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3б.  Потребителят има право да спре плащането на евентуални дължими вноски от цената, докато търговецът не приведе стоката в съответствие с договора чрез замяна.

Изменение    99

Предложение за директива

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 11

заличава се

Избор на потребителя между ремонт и замяна

 

Потребителят може да избира между ремонт и замяна, освен ако избраният вариант е невъзможен, незаконен или, в сравнение с другия вариант, би наложил на продавача непропорционално големи разходи, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително:

 

а)  стойността, която стоката би имала, ако нямаше липса на съответствие с договора;

 

б)  значимостта на липсата на съответствие с договора;

 

в)  възможността алтернативното средство за правна защита да бъде осъществено без значително неудобство за потребителя.

 

Изменение    100

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Намалението на цената е пропорционално на обезценяването на получената от потребителя стока в сравнение със стойността, която стоката би имала, ако съответства на договора.

Потребителят упражнява правото си на пропорционално намаляване на цената чрез недвусмислено изявление, в което излага решението си, и за което уведомява търговеца. Намалението на цената е пропорционално на обезценяването на получената от потребителя стока в сравнение със стойността, която стоката би имала, ако е в съответствие.

Изменение    101

Предложение за директива

Член 13 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Право на потребителя да прекрати договора

Прекратяване на договора поради липса на съответствие

Изменение    102

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Правото да прекрати договора се упражнява от потребителя чрез уведомяване на продавача с всяко подходящо средство.

1.  Правото да прекрати договора се упражнява от потребителя чрез недвусмислено изявление, в което потребителят посочва решението си за прекратяване на договора и за което уведомява търговеца. В случай на договори, сключени чрез цифрови средства, търговецът предоставя на потребителя лесни цифрови възможности за прекратяване на договора. Прекратяването влиза в сила 14 дни след уведомлението или на по-късна дата, посочена от потребителя.

Изменение    103

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Когато липсата на съответствие с договора засяга само някои от стоките, доставени съгласно договора, и е налице основание за прекратяване на договора в съответствие с член 9, потребителят може да прекрати договора само по отношение на въпросните несъответстващи стоки и на евентуални други стоки, които е придобил като аксесоар към тях.

2.  Когато липсата на съответствие с договора засяга само някои от стоките, доставени съгласно договора, за които е възможно отделяне от другите стоки, и е налице основание за прекратяване на договора в съответствие с член 9 по отношение на тези несъответстващи стоки, потребителят може да прекрати договора само по отношение на въпросните възможни за отделяне несъответстващи стоки и на евентуални други стоки, които е придобил като аксесоар към тях или във връзка с тях, освен в случаите, когато от потребителя не може да се очаква да приеме изпълнението на частта от договора, свързана със съответстващите стоки.

Изменение    104

Предложение за директива

Член 13 – параграф 3 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-а)  първо, потребителят връща стоката на търговеца и за сметка на търговеца своевременно и при всички случаи не по-късно от 14 дни от момента, в който прекратяването влиза в сила;

Изменение    105

Предложение за директива

Член 13 – параграф 3 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  продавачът връща на потребителя заплатената цена своевременно, като във всички случаи това трябва да стане не по-късно от 14 дни от получаване на уведомлението, и поема разходите, свързани с възстановяването на средствата;

а)  второ, търговецът връща на потребителя всички суми, платени по договора, своевременно и при всички случаи не по-късно от 14 дни от получаване на върнатата стока. Търговецът извършва възстановяването, като използва същото платежно средство като използваното от потребителя за заплащане за стоката, освен ако потребителят изрично не се съгласи на друго. Търговецът не налага никакви такси на потребителя по отношение на възстановяването на суми;

Изменение    106

Предложение за директива

Член 13 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  потребителят връща своевременно стоките на продавача за сметка на продавача, като във всички случаи това трябва да стане не по-късно от 14 дни от изпращането на уведомлението за прекратяване;

заличава се

Изменение    107

Предложение за директива

Член 13 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  когато стоката не може да бъде върната поради погиване или загуба, потребителят заплаща на продавача паричната стойност, която несъответстващата стока би имала към датата, когато връщането е трябвало да бъде извършено, ако бе останала у потребителя до тази дата без да е погинала или загубена, освен ако погиването или загубата са причинени от липсата на съответствие на стоката с договора; както и

в)  когато стоката не може да бъде върната поради погиване или загуба, потребителят заплаща на търговеца паричната стойност, която несъответстващата стока би имала към датата, когато връщането е трябвало да бъде извършено, ако бе останала у потребителя до тази дата без да е погинала или загубена, освен ако погиването или загубата са причинени от липсата на съответствие на стоката с договора; както и

Изменение     108

Предложение за директива

Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 13а

 

Право на обезщетение за вреди

 

1.  Доставчикът носи отговорност пред потребителя за всяка финансова загуба, предизвикана от липса на съответствие с договора или непредоставяне на стоките. Обезщетенията за вреди поставят, доколкото е възможно, потребителя в положението, в което би се намирал, ако стоките са били в съответствие с договора.

 

Държавите членки определят подробни правила за упражняване на правото на обезщетение за вреди.

Изменение    109

Предложение за директива

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 14

заличава се

Срокове

 

Потребителят има право на правна защита във връзка с липсата на съответствие на стоката с договора, когато липсата на съответствие бъде установена до две години от съответния момент за установяване наличието на съответствие. Ако по силата на националното законодателство правата по член 9 са обвързани с давностен срок, този срок не може да бъде по-кратък от две години, считано от съответния момент за установяване наличието на съответствие с договора.

 

Изменение    110

Предложение за директива

Член 15 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Търговски гаранции

Търговски гаранции и отговорност на производителите

Изменение    111

Предложение за директива

Член 15 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Заявлението за предоставяне на гаранция се предоставя на траен носител и е съставено на ясен и разбираем език. То включва следното:

2.  Заявлението за предоставяне на гаранция се предоставя на траен носител в писмен вид и е съставено на ясен и разбираем език. При поискване от страна на потребителя, то се предоставя на хартиен носител безплатно. Заявлението за предоставяне на гаранция включва следното:

Изменение    112

Предложение за директива

Член 15 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  ясно посочване на законните права на потребителя, предвидени в настоящата директива, и ясно заявление, че търговската гаранция не засяга тези права; както и

а)  ясно посочване на законните права на потребителя, предвидени в настоящата директива, и ясно заявление, че тези права трябва да се изпълняват без допълнителни условия и че търговската гаранция не засяга тези права; както и

Изменение    113

Предложение за директива

Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  За целите на настоящия член „траен носител“ означава всеки инструмент, даващ възможност на страните да съхраняват информация, изпратена лично до тях, по начин, който позволява бъдещото ѝ използване за период от време, съответстващ на целите, за които е предназначена информацията, и който позволява идентичното възпроизвеждане на съхранената информация.

заличава се

Изменение    114

Предложение за директива

Член 15 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а.  Без да се засягат правата по настоящия член или други приложими разпоредби на правото на Съюза или националното право, производител, който дава гаранция за трайност за период от две или повече години по отношение на определена стока, при условие че са изпълнени условията по членове 3, 8 и 8а и свързаните с тях разпоредби и тези норми се прилагат:

 

а)  носи отговорност пряко пред потребителя за поправка или замяна на тези стоки при несъответствие;

 

б)  поправя или заменя тези стоки в разумен срок и при всички случаи в рамките на един месец от момента, в който е влязъл във физическо притежание на стоките или е получил достъп до стоките за целите на ремонт или замяна.

Изменение    115

Предложение за директива

Член 15 – параграф 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5б.  Производителят на стоките, попадащи в приложното поле на параграф 5а, предоставят ясна и разбираема информация в писмен вид относно правата, установени там, в материали или опаковки, придружаващи стоките, включително изявлението, че правата на потребителя по отношение на отговорността на търговците, от които той е закупил стоките, остават незасегнати;

Изменение    116

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато продавачът носи отговорност пред потребителя поради липса на съответствие с договора, дължаща се на действие или бездействие от страна на лице, намиращо се на предшестващ етап на веригата от сделки, продавачът има право да използва средства за правна защита срещу отговорното лице или лица по веригата от сделки. Лицето, срещу което продавачът може да използва средства за правна защита, и съответните действия и условията за упражняването им, се определят в националното законодателство.

Когато търговецът носи отговорност пред потребителя поради липса на съответствие с договора, дължаща се на действие или бездействие от страна на лице, намиращо се на предшестващ етап на веригата от сделки, търговецът има право да използва средства за правна защита срещу отговорното лице или лица по веригата от сделки. Лицето, срещу което търговецът може да използва средства за правна защита, и съответните действия и условията за упражняването им, се определят в националното законодателство. Търговецът обаче има право да използва средства за правна защита за срок, не по-кратък от този, предвиден в член 8.

Изменение    117

Предложение за директива

Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 16а

 

Информация за резервни части

 

Държавите членки стимулират търговците и производителите да информират потребителя по ясен и разбираем начин за съществуването на всички резервни части или аксесоари, които се предлагат на пазара и които са необходими за употребата на продадените стоки.

Изменение    118

Предложение за директива

Член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Прилагане

Прилагане и информация

Изменение    119

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки осигуряват наличието на подходящи и ефективни средства за гарантиране на спазването на настоящата директива.

1.  Държавите членки осигуряват наличието на подходящи и ефективни средства за гарантиране на спазването на настоящата директива, като вземат предвид по-специално необходимостта потребителите да бъдат информирани относно своите права, както и да им бъдат предоставени средства за прилагането на тези права на практика.

Изменение    120

Предложение за директива

Член 17 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Средствата, посочени в параграф 1, включват разпоредби, по силата на които един или няколко от посочените по-долу органи, определени от националното законодателство, могат да сезират съгласно националното законодателство съдилищата или компетентните административни органи с цел да се гарантира прилагането на националните разпоредби, транспониращи настоящата директива:

2.  Средствата, посочени в параграф 1, включват разпоредби, по силата на които един или няколко от посочените по-долу органи, съгласно обосновани и подходящи критерии, определени от националното законодателство, могат да сезират съгласно националното законодателство съдилищата или компетентните административни органи с цел да се гарантира прилагането на националните разпоредби, транспониращи настоящата директива. Тези органи включват, но не се ограничават до:

Изменение    121

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Всяка договорна клауза, която в ущърб на потребителя изключва прилагането на национални мерки, транспониращи настоящата директива, предвижда изключение от тях или изменя действието им преди потребителят да е отнесъл на вниманието на продавача липсата на съответствие на стоките с договора, не е обвързваща за потребителя, освен ако страните по договора изключат, предвидят изключение или изменят действието на изискванията по членове 5 и 6 в съответствие с член 4, параграф 3.

Освен ако не е предвидено друго в настоящата директива, договорна клауза, която в ущърб на потребителя изключва прилагането на национални мерки, транспониращи настоящата директива, предвижда изключение от тях или изменя действието им преди потребителят да е отнесъл на вниманието на търговеца липсата на съответствие на стоките с договора, не е обвързваща за потребителя.

Изменение    122

Предложение за директива

Член 20 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 20а

 

Преглед

 

Комисията прави преглед на прилагането на настоящата директива не по-късно от [пет години след датата на нейното влизане в сила] и представя доклад на Европейския парламент и на Съвета. Този процес включва съдържателни и подробни консултации и участие на държавите членки и потребителски, правни и стопански организации на равнището на Съюза. Докладът включва по-специално оценка на разпоредбите на настоящата директива относно средствата за правна защита и тежестта на доказване – също така и по отношение на стоките втора употреба, както и на стоки, продавани на публични търгове – относно търговската гаранция и относно отговорността на производителя и връзката с директивата по отношение на някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги. По целесъобразност докладът се придружава от законодателни предложения.

(1)

ОВ C 264, 20.7.2016 г., стр. 57.

(2)

...


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Въведение

С цел премахване на съществуващите правни пречки пред трансграничната електронна търговия – сектор, чийто потенциал до голяма степен остава неоползотворен, на 9 декември 2015 г. Европейската комисия публикува своето предложение за директива относно някои аспекти на договорите за онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние (наричано по-долу „предложението относно стоките“). Докладчикът приветства този нов опит за по-нататъшно хармонизиране на европейското потребителско договорно право, тъй като това не само ще насърчи както потребителите, така и продавачите да извършват допълнителни трансгранични продажби, но също така ще даде възможност на всички заинтересовани страни да се възползват от предимствата на един истински (цифров) единен пазар.

В резултат на широка и открита консултация с множество заинтересовани страни – представители както на потребителите и стопанските среди, така и на европейски и национални интереси, докладчикът извлича следните, макар и предварителни, основни поуки:

1.  Пълната хармонизация е от ключово значение за премахване на оставащите правни пречки пред завършването на (цифровия) единен пазар;

2.  В светлината на тези вече сложни и многопластови достижения на правото за защита на потребителите, единен набор от правила за дистанционните и директните продажби би довел до значително олекотяване и опростяване на европейското потребителско договорно право;

3.  Няма ясни признаци, че настоящите права на потребителите, както се прилагат от повечето държави — членки на ЕС, наистина са неефективни, както по отношение на обхвата, така и на задълбочеността, което да дава основание за тяхното укрепване. Ето защо докладчикът не внася съществени промени в това отношение.

Докладчикът изготви настоящия доклад с оглед на посоченото по-горе.

Преди обаче да очертае своите основни изменения към предложението на Комисията, изглежда разумно да се привлече вниманието на аудиторията към въпроса защо подход за пълна хармонизация е от съществена необходимост.

II. Призив за пълна хармонизация

Предложението на Комисията относно стоките се основава на познатото настояване, че съществуващите различия в законодателството за потребителски продажби – в резултат на минималната хармонизация – все още създават значителни бариери на вътрешния пазар, което засяга отрицателно както предприятията, така и потребителите. В този контекст Комисията предлага да се хармонизират напълно, макар и по целенасочен начин, ключовите договорни елементи за продажбите на стоки между предприятия и потребители. Тази нова правна рамка не само ще повиши доверието сред потребителите, които ще бъдат допълнително стимулирани да купуват онлайн отвъд границите, но също така ще намали разходите за трансакции и ще повиши правната сигурност, като вследствие на това ще улесни предприятията, особено МСП, да продават в целия ЕС.

Ако се разгледа начинът, по който се прилага действащата правна рамка – на първо място и преди всичко Директива 1999/44/ЕО относно потребителските стоки и гаранции (наричана по-нататък ДПСГ), не може да се отрече, че той все още е в значителна степен разпокъсан. По-конкретно, защитата на потребителите в ЕС включва следните основни различия и вариации:

•  4 вида йерархия на средствата за правна защита: Съгласно СПГД, в случай на липса на съответствие потребителят на първо място може да поиска от продавача да ремонтира или да замени несъответстващата стока; Ако такова искане не е подходящо или ако ремонтът или замяната не е извършена в разумен срок или причинява на потребителя значително неудобство, тогава като втора стъпка потребителят има право на намаляване на цената или прекратяване на договора. 16 държави членки(1) следват този подход, а шест държави членки(2) отиват отвъд това минимално изискване, и предлагат на потребителя от самото начало свободен избор между ремонт, замяна, намаление на цената или прекратяване на договора. Десет държави членки(3) осигуряват свободен избор на средства за правна защита, а изборът е ограничен в четири от тях(4) от правата на продавача на поправяне или от други условия, което води до ефект, почти сходен с йерархията на средствата за правна защита. И накрая, две държави членки, Обединеното кралство и Ирландия, са приели йерархията на средствата за правна защита, но са добавили допълнително средство – право на отказване на несъответстващи стоки в кратък срок.

•  3 различни периода на обръщане на тежестта на доказване: Освен ако продавачът не докаже друго, липсата на съответствие, която бъде установена в срок от шест месеца след доставката на стоките, се счита за съществувала в момента на доставката, освен ако тази презумпция е несъвместима с естеството на стоките или липсата на съответствие. 25 държави членки са предпочели да запазят този период с дължина шест месеца, но три други държави членки са го удължили (Полша – на една година, Франция и Португалия – на две години).

•  4 варианта на срокове на законова гаранция: За дефекти, съществували в момента на доставката, от продавача може да бъде търсена отговорност за срок, не по-кратък от две години. 23 държави членки използват този двугодишен период, Швеция е въвела три години законова гаранция, а във Финландия и Нидерландия националните гаранции се основават на очаквания жизнен цикъл на продуктите. В Ирландия и Обединеното кралство няма конкретен срок на законовата гаранция, но правата на потребителите са ограничени от давностен срок.

•  8 различни задължения за уведомяване от страна на потребителя: За да се възползват потребителите от правата си, държавите членки бяха упълномощени да изискват от тях да информират продавача за дефекта в срок от два месеца след откриването му. В противен случай би се стигнало до загуба на правото на потребителя на средства за правна защита. Седем държави членки(5) не са наложили такова задължение за уведомяване, а 14 други държави членки(6) задължават потребителя да уведоми за дефекта в рамките на два месеца. Друга група от държави членки изисква потребителят да направи това в рамките на различни периоди, т.е. „в разумен срок“(7),, „без излишно забавяне“(8),, „незабавно“(9),, „веднага“(10), или „в срок от шест месеца“(11).

В този контекст докладчикът счита, че пълното хармонизиране, залегнало в член 3 от предложението относно стоките, е правилният регулаторен подход в рамките на вътрешния пазар. Той, разбира се, е наясно, че този подход е не само оспорван в Съвета, но е изправен и пред опозиция във и извън комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (IMCO). Въпреки че пълното хармонизиране е далеч по-желателно, окончателното решение за това дали може да се получи подобно хармонизиране трябва да се вземе след постигането на споразумение по същностните правила. Във всеки случай, целта на докладчика е да се постигне точен баланс между създаването на високо ниво на защита на потребителите и изграждането на модерен, практичен набор от общи норми на договорното право в проекта на доклад и при предстоящите преговори с членовете на комисията IMCO, което би позволило да се постигне споразумение за пълна хармонизация.

III. Специфични промени

1. Разширяване на обхвата, член 1

Докладчикът предлага да се разшири обхватът, като се включат и офлайн продажбите, тъй като той счита, че разграничаването между онлайн продажби и продажби в магазини би увеличило допълнително разпокъсаността на правните норми. Такова разпокъсване би увеличило не само разходите по сделките за предприятията, но също така би объркало потребителите, чиито права биха се различавали в зависимост от това дали пазаруват онлайн или офлайн. Подобно разширяване на обхвата не само е насърчавано от членовете на комисията IMCO във всички политически групи, но също така е подкрепено от резултатите от изпълнението на програмата REFIT по отношение на ДПСГ. Следователно е необходимо да бъде отменена Директива 1999/44/ЕО (член 19а) и промените на тази директива, предложени в член 19, да се заличат.

2. Връзки с достижения на правото на ЕС в областта на защитата на потребителите

Докладчикът посочва, че настоящото предложение е пореден етап в развитието на достижения на правото на ЕС в областта на защитата на потребителите и че съществуващите правила продължават да се прилагат, включително Директива 2011/83/ЕС относно правата на потребителите. Беше договорено със съдокладчиците за предложението относно договорите за предоставяне на цифрово съдържание да се хармонизират двете предложения във възможно най-голяма степен, като същевременно се зачитат различията, произтичащи от разглеждането на различна тематика. Например в новия член 2а, параграф 3 и в съображение 13 сега се пояснява, че материалните стоки с вградено цифрово съдържание попадат в обхвата на предложението относно цифровото съдържание.

3. Съответствие с договора, членове 3а – 5

Ново общо правило в член 3а изяснява, че стоките трябва да отговарят на субективни и обективни изисквания за съответствие, които от своя страна са посочени в членове 4 и 5. Докладчикът не предлага никакви съществени изменения на правилата за съответствие.

4. Подходящ момент за установяване на съответствие, член 8

Докладчикът приветства факта, че предложението на Комисията засяга също така въпроса относно подходящия момент за установяване на съответствие в случаите на инсталиране. Все пак беше необходимо по-ясно разграничение между вариантите за инсталиране, посочени в член 6 и в член 8, с цел да се избегне объркване относно точния график.

5. Тежест на доказване, член 8а

Що се отнася до тежестта на доказване на липсата на съответствие, докладчикът предлага да се подкрепи настоящият режим на ДПСГ, макар и съгласно подход за пълна хармонизация. Той е наясно с различните мнения в комисията IMCO по този конкретен въпрос и очаква по-нататъшни обсъждания и изменения с оглед на постигането на компромис, който отчита както интересите на потребителите, така и тези на продавачите. Допълнително пояснение в съображение 26 се предлага за актуализиране на предложението с оглед на решението по делото Faber.(12)

6. Средства за правна защита на потребителите, членове 9 – 13б

а. Средства за правна защита, член 9

Докладчикът подкрепя йерархията на средствата за правна защита, предложени от Комисията, и уточнява в параграф 3, че потребителят има право на прекратяване, ако липсата на съответствие не е незначителна. Последният аспект е заимстван от член 3, параграф 6 от ДПСГ. Освен това части от член 2, параграф 3 от ДПСГ се въвеждат отново в член 8, параграф 5. Би могло да се твърди, че тази промяна може да доведе до припокриване с член 4, параграф 3. Но докато този член обхваща възможността за предвидено в договора отклонение например от обективните изисквания за съответствие, член 9, параграф 5 урежда въпроса при какви обстоятелства потребителите нямат право на средства за правна защита. Това е от особено значение за случаите, обхванати от член 10, параграф 2.

б. Замяна на стоки, член 10

Промените, предложени в член 10, най-вече се отнасят до разясненията по отношение на съдебната практика на Съда на ЕС. Например член 10, параграф 2 кодифицира части от съдебната практика по дело Weber/Putz.(13) .В този контекст беше необходимо да се изясни, че продавачът може да избере как да замени стоките, които вече са били инсталирани, но не са в съответствие с договора, тъй като не е възможно да се извърши ремонт. Освен това в съображение 27 сега се пояснява, че в случай на непропорционални разходи, правото на потребителя на възстановяване на разходите за отстраняване на несъответстващата стока и за инсталиране на заместващата стока може да се ограничи до плащане от страна на продавача на пропорционална сума.

в. Прекратяване, членове 13 – 13б

Правилата за прекратяване следват структурата на правилата относно съответствието, като член 13 въвежда общо правило. Новият член 13а се отнася до задълженията на продавача в случай на прекратяване и следва от предишния член 13, параграф 3, буква а). Новият член 13а, параграф 2 е необходим, за да се определят задълженията на продавача и в случай на частично прекратяване, както е предвидено в член 13, параграф 2. Новият член 13б е преместен от предишния член 13, параграф 3, букви б) – г) и остава непроменен.

7. Срокове, член 14

И накрая, докладчикът въвежда в настоящото предложение принципа по член 7, параграф 1, втора алинея от ДПСГ относно сроковете за стоки втора употреба.

(1)

Австрия, Белгия, България, Кипър, Чешката република, Финландия, Франция, Германия, Италия, Латвия, Малта, Нидерландия, Румъния, Словакия, Испания, Швеция

(2)

Хърватия, Унгария, Гърция, Литва, Португалия и Словения.

(3)

Хърватия, Дания, Естония, Гърция, Унгария, Литва, Люксембург, Полша, Португалия, Словения.

(4)

Дания, Естония, Люксембург, Полша.

(5)

Австрия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Полша и Обединеното кралство.

(6)

България, Белгия, Хърватия, Кипър, Естония, Финландия, Италия, Латвия, Люксембург, Малта, Португалия, Румъния, Словения и Испания.

(7)

Дания, Литва и Швеция.

(8)

Чешката република.

(9)

Нидерландия.

(10)

Унгария.

(11)

Словакия.

(12)

Решение по дело Faber/Autobedrijf Hazet Octhen BV, C-497/13, ECLI:EU:C:2015:357, точка 71.

(13)

Решения по дела Gebr. Weber et al./J. Wittmer et al., C-65/09 и C-87/09, EU:C:2011:396, точка 74.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Договори за онлайн продажби и други продажби на стоки от разстояние

Позовавания

COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD)

Дата на представяне на ЕП

31.10.2017

 

 

 

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

IMCO

21.1.2016

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

CULT

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Неизказано становище

Дата на решението

CULT

25.1.2016

 

 

 

Асоциирани комисии

Дата на обявяване в заседание

JURI

28.4.2016

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Pascal Arimont

2.2.2016

 

 

 

Разглеждане в комисия

27.4.2016

14.7.2016

29.11.2016

21.3.2017

 

28.9.2017

 

 

 

Дата на приемане

22.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

29

4

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Cornelia Ernst, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Дата на внасяне

27.2.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

29

+

ALDE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij, Jaromír Štětina, Mihai Ţurcanu

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

4

-

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Carlos Coelho

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

4

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 13 март 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност