Procedure : 2015/0288(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0043/2018

Indgivne tekster :

A8-0043/2018

Forhandlinger :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Afstemninger :

PV 26/03/2019 - 7.13

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0233

BETÆNKNING     ***I
PDF 658kWORD 114k
27.2.2018
PE 593.817v04-00 A8-0043/2018

om ændret forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om salg af varer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/22/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF

(COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD))

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

Ordfører: Pascal Arimont

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af aftaler om onlinesalg og andre former for fjernsalg af varer

(COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0635) og det ændrede forslag (COM(2017)0637),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0379/2017),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til den begrundede udtalelse, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det franske Senat, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til udtalelser fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 27. april 2016(1) og 15. februar 2018(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A8-0043/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag     1

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1 a)  Artikel 169, stk. 1, litra a), og artikel 169, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) fastsætter, at Unionen skal bidrage til at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau ved foranstaltninger, der vedtages i henhold til artikel 114 i TEUF.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  For at sikre et velfungerende indre marked er der behov for at harmonisere visse aspekter af aftaler om salg af varer med udgangspunkt i et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

(2)  For at fremme et ægte digitalt indre marked er der behov for at harmonisere visse aspekter af aftaler om salg af varer med udgangspunkt i et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og retssikkerhed og samtidig finde den rette balance mellem forbrugernes og sælgernes rettigheder og forpligtelser.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  E-handel er en af de største drivkræfter for vækst i det indre marked. Men e-handlens vækstpotentiale er imidlertid langtfra udnyttet til fulde. For at styrke EU's konkurrenceevne og skabe vækst er Unionen nødt til at handle hurtigt og tilskynde de økonomiske aktører til at frigøre det indre markeds fulde potentiale. Det indre markeds fulde potentiale kan kun frigøres, såfremt alle markedsdeltagere har let adgang til grænseoverskridende salg af varer, herunder e-handelstransaktioner. De aftaleretlige regler, som ligger til grund for markedsdeltagernes transaktioner, er blandt de vigtigste faktorer, der påvirker virksomhedernes beslutninger om, hvorvidt de skal udbyde varer på tværs af grænserne. De aftaleretlige regler har desuden betydning for, hvorvidt forbrugerne er villige til at tage denne form for køb til sig og have tillid til den.

(3)  E-handel er en hoveddrivkraft for vækst i det indre marked. Men e-handlens vækstpotentiale er imidlertid langtfra udnyttet til fulde. For at styrke Unionens konkurrenceevne og skabe økonomisk vækst er Unionen nødt til at skabe et gennemsigtigt miljø med et velfungerende indre marked. Det indre markeds fulde potentiale kan kun frigøres, såfremt alle markedsdeltagere har let adgang til grænseoverskridende salg af varer, herunder e-handelstransaktioner. De aftaleretlige regler, som ligger til grund for markedsdeltagernes transaktioner, er blandt de vigtigste faktorer, der påvirker virksomhedernes beslutninger om, hvorvidt de skal udbyde varer på tværs af grænserne. De aftaleretlige regler har desuden betydning for, hvorvidt forbrugerne er villige til at tage denne form for køb til sig og have tillid til den.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  EU-reglerne for salg af varer er stadig fragmenterede, selv om reglerne om oplysningskrav forud for indgåelsen af aftalen, fortrydelsesret ved aftaler om fjernsalg og leveringsbetingelser allerede er fuldt ud harmoniserede. Andre vigtige kontraktforhold, f.eks. betingelser for overensstemmelse, beføjelser i tilfælde af mangler og reglerne for udøvelse af disse beføjelser, er i dag underlagt minimumsharmonisering i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF46. Medlemsstaterne har haft mulighed for at være mere vidtgående end EU-standarderne og indføre regler, der sikrer et endnu højere forbrugerbeskyttelsesniveau. I denne forbindelse har de tilpasset forskellige forhold i forskelligt omfang. Dermed er der væsentlige forskelle i de nationale bestemmelser, der gennemfører direktiv 1999/44/EF, for så vidt angår centrale forhold, f.eks. fraværet eller tilstedeværelsen af et hierarki af beføjelser, den lovbestemte garantis varighed, den omvendte bevisbyrdes varighed eller underretningen af sælger om mangler.

(4)  EU-reglerne for salg af varer er stadig fragmenterede, selv om reglerne om oplysningskrav forud for indgåelsen af aftalen, fortrydelsesret og leveringsbetingelser allerede er fuldt ud harmoniserede i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU. Reglerne for offlinesalg er blevet harmoniseret i mindre omfang, f.eks. reglerne om oplysningskrav forud for indgåelsen af aftaler. Andre vigtige kontraktforhold, f.eks. betingelser for overensstemmelse, beføjelser i tilfælde af mangler og reglerne for udøvelse af disse beføjelser, er på nuværende tidspunkt underlagt minimumsharmonisering i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF46. Medlemsstaterne har haft mulighed for at være mere vidtgående end EU-standarderne og indføre regler, der sikrer et endnu højere forbrugerbeskyttelsesniveau. I denne forbindelse har de tilpasset forskellige forhold i forskelligt omfang. Dermed er der væsentlige forskelle i de nationale bestemmelser, der gennemfører direktiv 1999/44/EF, for så vidt angår centrale forhold, f.eks. fraværet eller tilstedeværelsen af et hierarki af beføjelser, den lovbestemte garantis varighed, den omvendte bevisbyrdes varighed eller underretningen af den handlende om mangler.

__________________

__________________

46 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed (EFT L 171 af 7.7.1999, s. 12).

46Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF af 25. maj 1999 om visse aspekter af forbrugerkøb og garantier i forbindelse hermed (EFT L 171 af 7.7.1999, s. 12).

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  De nuværende forskelle kan være til skade for virksomheder og forbrugere. I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 593/200847 skal erhvervsdrivende, der retter deres virksomhed mod forbrugere i andre medlemsstater, tage højde for de ufravigelige forbrugeraftaleretlige regler på det sted, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted. Da der er forskel på disse regler i medlemsstaterne, kan virksomhederne stå over for yderligere omkostninger. Derfor vil mange virksomheder formodentlig vælge blot at drive handel indenlands eller kun at eksportere til en eller to medlemsstater. Dette valg, der mindsker eksponeringen for omkostninger og risici i forbindelse med grænseoverskridende handel, resulterer i forspildte muligheder for at udvide virksomheden og for stordriftsfordele. Dette berører især små og mellemstore virksomheder.

5)  De nuværende aftaleretlige forskelle i medlemsstaterne kan være til skade for virksomheder og forbrugere, og det samme gælder andre centrale lovgivningsmæssige og ikkelovgivningsmæssige problemstillinger vedrørende bl.a. skattelovgivning, leveringsnetværk, betalingssystemer og sprogbarrierer. De største vanskeligheder for forbrugerne og den største kilde til konflikt med de erhvervsdrivende vedrører imidlertid varernes manglende overensstemmelse med aftalen. Det er derfor nødvendigt at øge forbrugernes tillid til det indre marked og bidrage til at skabe lige vilkår for de erhvervsdrivende.

__________________

__________________

47 Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I) (EUT L 177 af 4.7.2008, s. 6).

47Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) nr. 593/2008 af 17. juni 2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I) (EUT L 177 af 4.7.2008, s. 6).

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  For at afhjælpe disse problemer, som skyldes divergerende nationale regler, bør virksomheder og forbrugere kunne forlade sig på et enkelt sæt fuldt ud harmoniserede og målrettede regler for salg af varer. Der er behov for ensartede regler om flere centrale forbrugeraftaleretlige forhold, som i henhold til den nuværende fremgangsmåde med minimumsharmonisering har resulteret i forskelle og handelshindringer i hele EU. Dette direktiv bør derfor ophæve direktiv 1999/44/EF om minimumsharmonisering og indføre fuldt ud harmoniserede regler for aftaler om salg af varer.

(8)  For at afhjælpe disse problemer, som skyldes divergerende nationale regler samt andre problemer, bør virksomheder og forbrugere kunne forlade sig på et enkelt sæt fuldt ud harmoniserede og målrettede regler for salg af varer. Der er behov for ensartede regler om flere centrale forbrugeraftaleretlige forhold, som i henhold til den nuværende fremgangsmåde med minimumsharmonisering har resulteret i forskelle og handelshindringer i hele EU. Dette direktiv bør derfor ophæve direktiv 1999/44/EF om minimumsharmonisering og indføre et nyt rammeværk for harmoniserede regler for aftaler om salg af varer. Medlemsstaterne bør dog have mulighed for at opretholde eller indføre bestemmelser i deres nationale lovgivning om retsmidler for såkaldte skjulte fejl eller om en kortfristet ret til at afslå.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Fuldt ud harmoniserede forbrugeraftaleretlige regler vil gøre det lettere for erhvervsdrivende at udbyde deres produkter i andre medlemsstater. Virksomhedernes omkostninger vil blive nedbragt, idet de ikke længere vil være nødt til at tage højde for forskellige ufravigelige forbrugerretlige regler. Som følge af et stabilt aftaleretligt grundlag vil de få mere retssikkerhed i forbindelse med salg til andre medlemsstater.

(9)  Yderligere harmoniserede forbrugeraftaleretlige regler vil gøre det lettere for erhvervsdrivende at udbyde deres produkter i andre medlemsstater. Virksomhedernes omkostninger vil blive nedbragt, idet de ikke længere vil være nødt til at tage højde for forskellige ufravigelige forbrugerretlige regler. Som følge af et stabilt aftaleretligt grundlag vil de få mere retssikkerhed i forbindelse med salg til andre medlemsstater.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Den øgede konkurrence mellem de erhvervsdrivende forventes at udmønte sig i, at forbrugerne får et større udvalg til mere konkurrencedygtige priser. Forbrugerne vil få et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og en øget forbrugervelfærd som følge af de målrettede og fuldt ud harmoniserede regler. Dette vil desuden øge deres tillid til den grænseoverskridende handel. Forbrugerne vil være mere tilbøjelige til at benytte sig af grænseoverskridende handel, hvis de ved, at de nyder de samme rettigheder i hele Unionen.

(10)  Den øgede konkurrence mellem de erhvervsdrivende forventes at udmønte sig i, at forbrugerne får et større udvalg til mere konkurrencedygtige priser. Forbrugerne vil få et højt forbrugerbeskyttelsesniveau og en øget forbrugervelfærd som følge af de målrettede harmoniserede regler. Dette vil også øge deres tillid til den grænseoverskridende handel, herunder fjernhandel og onlinehandel.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  Dette direktiv omfatter regler for salg af varer udelukkende i forbindelse med de centrale aftaleforhold, der er nødvendige for at overvinde aftaleretlige hindringer på det indre marked. I den forbindelse skal reglerne om betingelser for overensstemmelse, forbrugernes beføjelser i tilfælde af mangler samt reglerne for udøvelsen af disse beføjelser harmoniseres fuldt ud, og forbrugerbeskyttelsesniveauet skal øges i forhold til direktiv 1999/44/EF.

(11)  Dette direktiv omfatter regler for salg af varer udelukkende i forbindelse med de centrale aftaleforhold, der er nødvendige for at overvinde aftaleretlige hindringer på det indre marked. I den forbindelse skal reglerne om betingelser for overensstemmelse, forbrugernes beføjelser i tilfælde af mangler samt reglerne for udøvelsen af disse beføjelser harmoniseres fuldt ud, således at der kan sikres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  Dette direktiv finder ikke anvendelse på varer som f.eks. cd'er og dvd'er, der integrerer digitalt indhold således, at varen udelukkende fungerer som et medium for det digitale indhold. Direktivet finder dog anvendelse på digitalt indhold, der er integreret i varer såsom husholdningsapparater eller legetøj, hvor det digitale indhold er inkorporeret således, at dets funktioner er underordnet varens primære funktioner, og det udgør en integreret del af varen.

(13)  Dette direktiv bør ikke finde anvendelse på digitalt indhold og digitale tjenester, der indgår i varer som f.eks. cd'er og dvd'er eller intelligente varer. For så vidt angår varer, hvor der er inkorporeret digitalt indhold eller digitale tjenester, bør den erhvervsdrivende i henhold til dette direktiv være forpligtet over for forbrugeren til at opfylde sine forpligtelser, kun for så vidt angår de elementer i varerne, der ikke vedrører det inkorporerede digitale indhold eller den digitale tjeneste. Bestemmelserne i dette direktiv bør ikke berøre gældende EU-rets forbrugerbeskyttelse med hensyn til inkorporeret digitalt indhold eller en digital tjeneste.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13 a)  Dette direktiv bør ikke gælde for salg af levende dyr mellem den erhvervsdrivende og forbruger på grund af de særlige omstændigheder og disse varers art.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes aftaleret på områder, der ikke er reguleret af dette direktiv. Derudover bør medlemsstaterne på visse områder, der reguleres af dette direktiv, frit kunne fastsætte regler for de aspekter, der ikke reguleres af dette direktiv: forbrugernes frist til at gøre deres rettigheder gældende og handelsmæssige garantier. Endelig bør medlemsstaterne for så vidt angår sælgerens regresret frit kunne fastsætte de nærmere betingelser for udøvelsen af denne rettighed.

(14)  Dette direktiv berører ikke medlemsstaternes aftaleret på områder, der ikke er reguleret af dette direktiv. Derudover bør medlemsstaterne på visse områder, der reguleres af dette direktiv, frit kunne fastsætte regler for de aspekter, der ikke reguleres af dette direktiv: forbrugernes frist til at gøre deres rettigheder gældende. Endelig bør medlemsstaterne for så vidt angår den erhvervsdrivende regresret og de handelsmæssige garantier frit kunne fastsætte de nærmere betingelser for udøvelsen af denne rettighed.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(16 a)  Definitionen på en forbruger bør dække fysiske personer, der ikke handler uden for deres erhverv, forretning, håndværk eller profession. I tilfælde af aftaler med dobbelt formål, hvor aftalen indgås dels som led i og dels ikke som led i den pågældende persons erhverv, og det erhvervsmæssige formål er så begrænset, at det ikke er fremherskende i forbindelse med aftalen, bør den pågældende person imidlertid ligeledes betragtes som en forbruger. Dette afspejler en fornuftig tilgang til dagligdags transaktioner og bør også give yderligere retssikkerhed i betragtning af den brede vifte af varer og forslagets anvendelsesområde.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  For at skabe klarhed og sikkerhed for sælgere og forbrugere bør dette direktiv definere begrebet "aftale". Denne definition bør være i tråd med de fælles traditioner i samtlige medlemsstater, idet den for, at der kan være tale om en aftale, kræver, at der foreligger en kontrakt indgået med den hensigt at skabe forpligtelser eller andre retsvirkninger.

udgår

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18)  For at finde en balance mellem kravet om retssikkerhed og en rimelig fleksibilitet med hensyn til retsreglerne skal der ved enhver henvisning til, hvad en person kan forvente, eller hvad der kan forventes af en person, forstås, hvad der med rimelighed kan forventes. Om noget er rimeligt, skal vurderes på et objektivt grundlag under hensyn til aftalens art og formål, sagens konkrete omstændigheder og parternes sædvane og praksis. Især den rimelige tid til afhjælpning eller omlevering skal vurderes på et objektivt grundlag under hensyn til varens egenskaber og manglens karakter.

(18)  For at finde en balance mellem kravet om retssikkerhed og en rimelig fleksibilitet med hensyn til retsreglerne skal der ved enhver henvisning til, hvad en part i en aftale kan forvente, eller hvad der kan forventes af en part i en aftale, forstås, hvad der med rimelighed kan forventes. Om noget er rimeligt, skal vurderes på et objektivt grundlag under hensyn til aftalens art og formål, sagens konkrete omstændigheder og sædvane og praksis hos parterne i en aftale. Især den rimelige tid til afhjælpning eller omlevering skal vurderes på et objektivt grundlag under hensyn til varens egenskaber og manglens karakter.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  For at gøre det klart, hvad forbrugeren kan forvente af varen, og hvad sælgeren hæfter for i tilfælde af, at denne ikke kan levere, hvad der forventes, er det afgørende at harmonisere reglerne for varens overensstemmelse med aftalen fuldt ud. En kombination af subjektive og objektive kriterier bør beskytte de legitime interesser hos begge parter i en købsaftale. Varens overensstemmelse med aftalen vurderes under hensyn til ikke alene de betingelser, der er fastsat i aftalen — herunder oplysninger afgivet inden aftalens indgåelse, som udgør en integreret del af aftalen — men også visse objektive betingelser, som udgør standarderne for, hvad der normalt kan forventes af en vare, navnlig for så vidt angår formålsegnethed, emballage, installationsvejledning og normale egenskaber og ydeevne.

(19)  For at gøre det klart, hvad forbrugeren kan forvente af varen, og hvad den erhvervsdrivende hæfter for i tilfælde af, at denne ikke kan levere, hvad der forventes, er det afgørende at harmonisere reglerne for varens overensstemmelse med aftalen. En kombination af subjektive og objektive kriterier bør beskytte de legitime interesser hos begge parter i en købsaftale. Varens overensstemmelse med aftalen vurderes under hensyn til ikke alene de betingelser, der er fastsat i aftalen — herunder oplysninger afgivet inden aftalens indgåelse, som udgør en integreret del af aftalen — men også visse objektive betingelser, som udgør standarderne for, hvad der normalt kan forventes af en vare, navnlig for så vidt angår formålsegnethed, emballage, installationsvejledning og normale egenskaber og ydeevne.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19 a)  Nogle af kravene til overensstemmelse, navnlig for så vidt angår kvalitet, holdbarhed og udseende, kan finde anvendelse på en anden måde i forhold til salg af brugte varer. I mange tilfælde vil en rimelig forbrugers forventninger være lavere for brugte varer, end de er for helt nye produkter. Derfor skal forbrugerne have mere tydelige oplysninger om formålet med sådanne varer, når der kommunikeres med den erhvervsdrivende. Ved alle tvister mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren om manglende overensstemmelse vil denne faktor ofte være vigtig, når det drejer sig om at afgøre, hvorvidt bevisbyrden er blevet opfyldt med hensyn til en påstået mangel i varen. Hvis en forbruger har haft mulighed for at undersøge varen, inden aftalen indgås, kan medlemsstaterne som en undtagelse og i lyset af deres særlige markeder og retssystemer vælge at fortsætte med at sørge for, at en erhvervsdrivende og en forbruger udtrykkeligt kan aftale skriftligt eller via et varigt medie en kortere lovpligtig garantiperiode på mindst et år og, eller alternativt, en kortere periode for omvendt bevisbyrde til fordel for forbrugeren på ikke mindre end seks måneder.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 19 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19 b)  I overensstemmelse med fast praksis og særlige regler om auktionsholderens ansvar forekommer det berettiget for tiden at opretholde medlemsstaternes mulighed for at udelukke en offentlig auktion af brugte varer, når forbrugeren har haft mulighed for selv at være til stede under auktionen. Det bør ikke desto mindre være et krav, at forbrugerne informeres på en utvetydig erklæring skriftligt eller via et varigt medie inden auktionen, at disse regler ikke finder anvendelse, og der gives en udtrykkelig henvisning til de relevante lovbestemmelser eller andre rettigheder, der finder anvendelse. Samtidig og i overensstemmelse med direktiv 2011/83/EU bør anvendelsen af onlineplatforme til auktionsformål, som er til rådighed for forbrugerne og de erhvervsdrivende, ikke betragtes som offentlige auktioner i dette direktivs forstand.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(20)  En lang række forbrugsvarer skal installeres, før de kan bruges på en nyttig måde af forbrugeren. Derfor skal mangler ved varen, der skyldes forkert installation, anses som misligholdelse af aftalen, hvis varen er installeret af sælgeren eller på sælgerens vegne, eller hvis varen er installeret af forbrugeren, og den forkerte installation skyldes en mangel ved installationsvejledningen.

(20)  En lang række forbrugsvarer skal installeres, før de kan bruges på en nyttig måde af forbrugeren. Derfor skal mangler ved varen, der skyldes forkert installation, anses som misligholdelse af aftalen, hvis varen er installeret af den erhvervsdrivende eller på den erhvervsdrivendes vegne, eller hvis varen er installeret af forbrugeren, og den forkerte installation skyldes en mangel ved installationsvejledningen.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  Manglende overensstemmelse omfatter både materielle og retlige mangler. Tredjemands ret og andre retlige mangler kan i praksis hindre forbrugeren i at bruge varen i overensstemmelse med aftalen, hvis rettighedshaveren med rette tvinger forbrugeren til at ophøre med at krænke disse rettigheder. Derfor skal sælgeren sikre, at varen er fri for tredjemands ret, der kan hindre forbrugeren i at bruge varen i overensstemmelse med aftalen.

(21)  Manglende overensstemmelse omfatter både materielle og retlige mangler. Tredjemands ret og andre retlige mangler kan i praksis hindre forbrugeren i at bruge varen i overensstemmelse med aftalen, hvis rettighedshaveren med rette tvinger forbrugeren til at ophøre med at krænke disse rettigheder. Derfor skal den erhvervsdrivende sikre, at varen er fri for enhver restriktion, som følger af tredjemands ret, der kan hindre forbrugeren i at bruge varen i overensstemmelse med det subjektive og objektive overensstemmelseskriterium.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Det er vigtigt at sikre en længere holdbarhed af forbrugsvarer for at opnå mere bæredygtige forbrugsmønstre og en cirkulær økonomi. Det er også meget vigtigt at holde fejlbehæftede produkter ude af EU's marked ved at styrke markedsovervågningen og give de økonomiske aktører de rigtige incitamenter, så tilliden til det indre markeds funktionsmåde kan øges. I den forbindelse er produktspecifik EU-lovgivning den mest hensigtsmæssige tilgang til indførelse af holdbarhedskrav og andre produktrelaterede krav til særlige former for eller grupper af produkter ved hjælp af tilpassede betingelser. Dette direktiv skal derfor være komplementært i forhold til målsætningerne for denne produktspecifikke EU-lovgivning. For så vidt som specifikke holdbarhedsoplysninger angives i en erklæring forud for aftalens indgåelse, som er en del af købsaftalen, skal forbrugeren kunne regne med disse oplysninger som en del af betingelserne for varens overensstemmelse med aftalen.

(23)  Det er vigtigt at sikre en længere holdbarhed af forbrugsvarer for at opnå mere bæredygtige forbrugsmønstre og en cirkulær økonomi. Det er også meget vigtigt at holde fejlbehæftede produkter ude af EU's marked ved at styrke markedsovervågningen og give de økonomiske aktører de rigtige incitamenter, så tilliden til det indre markeds funktionsmåde kan øges. Med henblik herpå er produktspecifik EU-lovgivning, såsom Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/125/EF eller Rådets direktiv 85/374/EØF, den mest hensigtsmæssige tilgang til indførelse af holdbarhedskrav og andre produktrelaterede krav til særlige former for eller grupper af produkter ved hjælp af tilpassede betingelser. Dette direktiv skal derfor være komplementært i forhold til målsætningerne for denne produktspecifikke EU-lovgivning. For så vidt som specifikke holdbarhedsoplysninger angives i en erklæring forud for aftalens indgåelse, som er en del af købsaftalen, skal forbrugeren kunne regne med disse oplysninger som en del af betingelserne for varens overensstemmelse med aftalen.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 23 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(23 a)  Holdbarhed bør defineres som et produkts mulighed for at bevare den krævede ydelse over en specifik eller lang periode med påvirkning fra forventede handlinger, idet der gås ud fra et normalt eller gennemsnitligt forbrug. Den tilgrundliggende antagelse er, at varens ydeevne vil blive opretholdt på et acceptabelt niveau i forhold til sin oprindelige ydeevne i hele dets levetid.

Ændringsforslag     23

Forslag til direktiv

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  En øget retssikkerhed for både forbrugere og sælgere kræver en klar angivelse af, hvornår varens overensstemmelse med aftalen skal vurderes. For at sikre, at nærværende direktiv er i overensstemmelse med direktiv 2011/83/EU, er det hensigtsmæssigt at fastsætte tidspunktet for risikoens overgang som tidspunktet for vurderingen af varens overensstemmelse med aftalen. I de tilfælde, hvor varen skal installeres, bør det pågældende tidspunkt imidlertid tilpasses.

(24)  En øget retssikkerhed for både forbrugere og sælgere kræver en klar angivelse af, hvornår varens overensstemmelse med aftalen skal vurderes, med forbehold af nationale bestemmelser om påbegyndelsen af forældelsesfrister i særlige tilfælde. For at sikre, at nærværende direktiv er i overensstemmelse med direktiv 2011/83/EU, er det generelt hensigtsmæssigt at fastsætte tidspunktet for risikoens overgang som tidspunktet for vurderingen af varens overensstemmelse med aftalen. I de tilfælde, hvor varen skal installeres, bør det pågældende tidspunkt imidlertid tilpasses.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  For at give virksomhederne mulighed for at forlade sig på et enkelt sæt regler i hele EU er det nødvendigt fuldt ud at harmonisere den periode, hvor bevisbyrden i forbindelse med manglen er omvendt til gavn for forbrugeren. Forbrugeren skal inden for de første to år blot dokumentere, at der foreligger en mangel, for at kunne drage fordel af antagelsen om, at der er tale om en manglende overensstemmelse, uden også at skulle bevise, at manglen faktisk forelå på det relevante tidspunkt for mangelsbedømmelsen. For at øge retssikkerheden i forhold til tilgængelige beføjelser ved mangler og fjerne en af de største hindringer, der står i vejen for det indre marked, bør der etableres en fuldt ud harmoniseret rækkefølge, som beføjelserne kan udøves i. Forbrugeren skal navnlig have valget mellem reparation og omlevering som en første beføjelse, hvilket bør bidrage til at bevare aftaleforholdet og den gensidige tillid. Forbrugerens mulighed for at kræve reparation fremmer desuden et bæredygtigt forbrug og kan bidrage til, at produkterne får en længere holdbarhed.

(26)  For at give virksomhederne mulighed for at forlade sig på et enkelt sæt regler i hele EU er det nødvendigt fuldt ud at harmonisere den periode, hvor bevisbyrden i forbindelse med manglen er omvendt til gavn for forbrugeren. Forbrugeren skal inden for det første år blot påvise, at der foreligger en mangel, og at den blev synlig inden for et år efter levering af varerne, for at kunne drage fordel af antagelsen om, at der er tale om en manglende overensstemmelse, uden at skulle bevise, at manglen faktisk forelå på det relevante tidspunkt for mangelsbedømmelsen. For at øge retssikkerheden i forhold til tilgængelige beføjelser ved mangler og fjerne en af de største hindringer, der står i vejen for det indre marked, bør der etableres en fuldt ud harmoniseret rækkefølge, som beføjelserne kan udøves i.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Betragtning 27

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(27)  Forbrugerens valg mellem reparation og omlevering bør kun begrænses, i det omfang det valgte ville være uforholdsmæssigt i forhold til den anden mulighed, ulovligt eller umuligt. Det ville f.eks. være uforholdsmæssigt at kræve omlevering af et produkt på grund af en mindre ridse, hvor omlevering ville medføre betydelige omkostninger, hvorimod ridsen let ville kunne repareres.

(27)  Forbrugerens valg mellem reparation og omlevering bør kun begrænses, i det omfang det valgte ville være umuligt eller uforholdsmæssigt i forhold til den anden mulighed. Det ville f.eks. være uforholdsmæssigt at kræve omlevering af et produkt på grund af en mindre ridse, hvor omlevering ville medføre betydelige omkostninger for den erhvervsdrivende, hvorimod ridsen let ville kunne repareres. Hvis der imidlertid kun er én beføjelse til rådighed, og denne påfører den erhvervsdrivende omkostninger, som er uforholdsmæssige i forhold til den værdi, varen ville have, hvis den var i overensstemmelse med aftalen, og i forhold til betydningen af den manglende overensstemmelse, bør forbrugerens ret til erstatning af omkostningerne til udtagning af den mangelfulde vare og til montering af erstatningsgenstanden kunne begrænses til, at den erhvervsdrivende skal betale et forholdsmæssigt beløb.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Betragtning 28

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(28)  Hvis sælgeren ikke har afhjulpet manglen gennem reparation eller omlevering uden væsentlig ulempe for forbrugeren og inden for rimelig tid, har forbrugeren ret til et afslag i prisen eller til at bringe aftalen til ophør. En eventuel reparation eller omlevering bør navnlig være gennemført på en vellykket måde inden for dette rimelige tidsrum. Hvad der er et rimeligt tidsrum, skal vurderes på et objektivt grundlag under hensyn til varens og manglens karakter. Hvis sælgeren efter udløbet af det rimelige tidsrum ikke har afhjulpet manglen på en vellykket måde, skal forbrugeren ikke være forpligtet til at acceptere yderligere forsøg på afhjælpning af den samme mangel fra sælgerens side.

(28)  Hvis den erhvervsdrivende ikke har afhjulpet manglen gennem reparation eller omlevering uden væsentlig ulempe for forbrugeren og inden for en måned, har forbrugeren ret til et afslag i prisen eller til at bringe aftalen til ophør.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Betragtning 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(29)  I betragtning af at retten til at bringe aftalen til ophør på grund af en mangel er en vigtig beføjelse, der finder anvendelse, når reparation eller omlevering ikke er mulig eller er mislykket, skal forbrugeren ligeledes kunne udøve retten til at bringe aftalen til ophør, hvis manglen er uvæsentlig. Dette vil medføre et stærkt incitament til at afhjælpe alle former for mangler på et tidligt tidspunkt. For at udøve retten til at bringe aftalen til ophør i praksis i situationer, hvor forbrugeren har købt flere varer, hvoraf nogle er tilbehør til det primære produkt, og som forbrugeren ikke ville have købt uden det primære produkt, og manglen berører det primære produkt, skal forbrugeren ligeledes have ret til at bringe aftalen til ophør for så vidt angår tilbehøret, selv om tilbehøret er i overensstemmelse med aftalen.

(29)  I betragtning af at retten til at bringe aftalen til ophør på grund af en mangel er en vigtig beføjelse, der finder anvendelse, når reparation eller omlevering ikke er mulig eller er mislykket, skal forbrugeren kunne udøve retten til at bringe aftalen til ophør, hvis manglen ikke er uvæsentlig. For at udøve retten til at bringe aftalen til ophør i praksis i situationer, hvor forbrugeren har købt flere varer, hvoraf nogle er tilbehør til det primære produkt, og som forbrugeren ikke ville have købt uden det primære produkt, og manglen berører det primære produkt, skal forbrugeren ligeledes have ret til at bringe aftalen til ophør for så vidt angår tilbehøret, selv om tilbehøret er i overensstemmelse med aftalen.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  For at øge sælgernes retssikkerhed og forbrugernes generelle tillid til den grænseoverskridende handel er det nødvendigt at harmonisere den periode, hvor sælgeren er ansvarlig for mangler, der eksisterer på det tidspunkt, hvor forbrugeren får varerne i fysisk besiddelse. I betragtning af at hovedparten af medlemsstaterne har indført en 2-årig periode i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 1999/44, og at denne periode i praksis betragtes som et rimeligt tidsrum af markedsdeltagerne, bør den bevares.

(32)  For at øge den erhvervsdrivendes retssikkerhed og forbrugernes generelle tillid til den grænseoverskridende handel er det nødvendigt at harmonisere den periode, hvor den erhvervsdrivende er ansvarlig for mangler, der eksisterer på det tidspunkt, hvor forbrugeren får varerne i fysisk besiddelse. I betragtning af at hovedparten af medlemsstaterne har indført en 2-årig periode i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 1999/44, og at denne periode i praksis betragtes som et rimeligt tidsrum af markedsdeltagerne, bør den bevares. For imidlertid at bevare det niveau for forbrugerbeskyttelse, som forbrugerne har anskaffet i årenes løb som følge af gennemførelsen af direktiv 1999/44 EF, kan medlemsstaterne opretholde længere perioder, hvor den erhvervsdrivende er ansvarlig i henhold til deres nationale lovgivning, som allerede er i kraft på datoen for ikrafttrædelsen af dette direktiv. Desuden bør den periode, hvor den erhvervsdrivende holdes ansvarlig, suspenderes under perioden for reparation eller omlevering af varen. Den bør også begynde at løbe på ny for udskiftede komponenter og for de varer, som forbrugeren modtager som erstatning for defekte varer.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Betragtning 33

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(33)  For at sikre en større bevidsthed hos forbrugerne og en mere gnidningsløs håndhævelse af EU-reglerne om forbrugernes rettigheder i forbindelse med mangelfulde varer bør dette direktiv afstemme det tidsrum, hvor bevisbyrden er omvendt til gavn for forbrugeren, med det tidsrum, hvor sælgeren er ansvarlig for eventuelle mangler.

udgår

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Med henblik på at sikre gennemsigtigheden indeholder direktivet visse gennemsigtighedskrav, for så vidt angår de handelsmæssige garantier. For at forbedre retssikkerheden og undgå, at forbrugerne vildledes, bør dette direktiv bestemme, at de vilkår, der er mest fordelagtige for forbrugeren, skal finde anvendelse, hvis betingelserne for den handelsmæssige garanti, der er fastsat i reklamer eller i oplysninger afgivet af sælgeren inden aftalens indgåelse, er mere fordelagtige end de vilkår, der er fastsat i garantierklæringen. Endelig bør direktivet fastlægge regler for indholdet af garantierklæringen, samt for hvordan den stilles til rådighed for forbrugerne. Medlemsstaterne bør frit kunne fastlægge regler vedrørende andre aspekter af handelsmæssige garantier, som ikke er omfattet af dette direktiv, forudsat at disse regler ikke fratager forbrugerne den beskyttelse, de nyder takket være de fuldt ud harmoniserede bestemmelser i dette direktiv vedrørende handelsmæssige garantier.

(34)  Med henblik på at sikre gennemsigtigheden indeholder direktivet visse gennemsigtighedskrav, for så vidt angår de handelsmæssige garantier. For at forbedre retssikkerheden og undgå, at forbrugerne vildledes, bør dette direktiv bestemme, at de vilkår, der er mest fordelagtige for forbrugeren, skal finde anvendelse, hvis betingelserne for den handelsmæssige garanti, der er fastsat i reklamer eller i oplysninger afgivet af sælgeren inden aftalens indgåelse, er mere fordelagtige end de vilkår, der er fastsat i garantierklæringen. Endelig bør direktivet fastlægge regler for indholdet af garantierklæringen, samt for hvordan den stilles til rådighed for forbrugerne. Medlemsstaterne bør frit kunne fastlægge regler vedrørende andre aspekter af handelsmæssige garantier, som ikke er omfattet af dette direktiv, forudsat at disse regler ikke fratager forbrugerne den beskyttelse, de nyder takket være de fuldt ud harmoniserede bestemmelser i dette direktiv vedrørende handelsmæssige garantier. Reklamer bør forstås som medtagelsen af påstande på webstedet eller sider på sociale medier, der er knyttet til den erhvervsdrivende.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Betragtning 35

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(35)  I betragtning af at sælgeren er ansvarlig over for forbrugeren for eventuelle mangler ved varen, der skyldes en handling eller en undladelse begået af sælgeren eller tredjemand, er det berettiget, at sælgeren skal have ret til at rejse krav over for den ansvarlige person i et tidligere led i transaktionskæden. Dette direktiv skal imidlertid ikke berøre aftalefriheden mellem sælgeren og andre parter i transaktionskæden. Medlemsstaterne bør oplyse de nærmere detaljer vedrørende udøvelsen af denne ret, navnlig for så vidt angår spørgsmålet om, mod hvem og hvordan sælgeren kan rejse krav.

(35)  I betragtning af at den erhvervsdrivende er ansvarlig over for forbrugeren for eventuelle mangler ved varen, der skyldes en handling eller en undladelse begået af den erhvervsdrivende eller tredjemand, bør sælgeren have ret til at rejse krav over for den ansvarlige person i et foregående led i transaktionskæden. Medlemsstaterne bør oplyse de nærmere detaljer vedrørende udøvelsen af denne ret, navnlig for så vidt angår spørgsmålet om, mod hvem og hvordan sælgeren kan rejse krav. Medlemsstaterne skal sikre, at de nationale love beskytter den erhvervsdrivende på en passende måde ved fastsættelsen af, mod hvilken person den erhvervsdrivende kan rejse krav, og hvilke frister, beføjelser og betingelser for udøvelsen heraf, der finder anvendelse.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Betragtning 36

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(36)  Personer eller organisationer, der i henhold til national lovgivning anses for at have en legitim interesse i at beskytte forbrugeraftaleretlige rettigheder, skal have ret til at anlægge sag, enten ved en domstol eller ved en myndighed med kompetence til at påkende klager eller til at indlede relevante retssager.

(36)  Personer eller organisationer, der i henhold til national lovgivning anses for at have en legitim interesse i at beskytte forbrugeraftaleretlige rettigheder, skal have ret til at anlægge sag, enten ved en domstol eller ved en myndighed med kompetence til at påkende klager eller til at indlede relevante retssager. Disse klager eller retssager bør være tilstrækkeligt afskrækkende.

Ændringsforslag     33

Forslag til direktiv

Betragtning 42

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(42)  Da dette direktivs formål, nemlig at bidrage til det indre markeds funktion ved på en konsekvent måde at tackle aftaleretlige hindringer for onlinesalg og andre former for fjernsalg af varer, ikke kan opfyldes tilstrækkeligt af medlemsstaterne, men bedre kan opfyldes på EU-niveau, kan EU vedtage foranstaltninger med henvisning til nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i denne artikel går forslaget ikke videre, end hvad der er nødvendigt for nå målene.

(42)  Da dette direktivs formål, nemlig at forbedre forholdene for etablering af det indre marked og dets funktion, sikre et højt niveau for forbrugerbeskyttelse og -tillid samt bidrage til at sikre lige vilkår for de erhvervsdrivende, ikke kan opfyldes tilstrækkeligt af medlemsstaterne, men bedre kan opfyldes på EU-niveau, kan EU vedtage foranstaltninger med henvisning til nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet i denne artikel går forslaget ikke videre, end hvad der er nødvendigt for nå målene.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(42 a)  Det er hensigtsmæssigt, at Kommissionen tager dette direktiv op til revision fem år efter dets ikrafttræden. I sin revision bør Kommissionen være særligt opmærksom på bestemmelserne i dette direktiv om afhjælpning og bevisbyrde - også med hensyn til brugte varer samt varer, som sælges på offentlige auktioner, den handelsmæssige garanti og producentens ansvar og direktivets forbindelse med visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester. Denne revision vil kunne føre til et forslag fra Kommissionen om ændring af dette direktiv.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 1 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Genstand og anvendelsesområde

Genstand og mål

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Dette direktiv fastsætter visse krav til købsaftaler mellem den erhvervsdrivende og forbruger, navnlig regler om varers overensstemmelse, beføjelser i tilfælde af mangler og reglerne for udøvelse af disse beføjelser.

1.  Formålet med dette direktiv er ved at opnå et højt forbrugerbeskyttelsesniveau at bidrage til et velfungerende indre marked, herunder ved at forbedre forbrugernes tillid og bidrage til at skabe lige vilkår for erhvervsdrivende, gennem fastsættelsen af visse krav til aftaler om salg mellem den erhvervsdrivende og forbruger, navnlig regler om varers overensstemmelse med aftalen, beføjelser i tilfælde af mangler og reglerne for udøvelse af disse beføjelser.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Direktivet finder ikke anvendelse på aftaler om salg af tjenesteydelser. Såfremt en aftale omfatter både salg af varer og levering af tjenesteydelser, finder direktivet kun anvendelse på den del, der vedrører salg af varer.

udgår

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Direktivet finder ikke anvendelse på fysiske medier, der integrerer digitalt indhold således, at der er tale om varer, som udelukkende fungerer som medium for det digitale indhold ved levering til forbrugeren.

udgår

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne kan udelukke brugte genstande, som sælges på offentlig auktion, hvor forbrugerne har mulighed for selv at være til stede, fra dette direktivs anvendelsesområde.

udgår

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Dette direktiv berører ikke den nationale lovgivnings almindelige aftaleret såsom bestemmelserne om aftalers indgåelse, gyldighed og virkning, herunder konsekvenserne af at bringe en aftale til ophør.

udgår

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  "købsaftale": enhver aftale, hvorved sælgeren overdrager eller påtager sig at overdrage ejendomsretten til en vare — herunder en vare, der skal tilvirkes eller fremstilles — til forbrugeren, og forbrugeren betaler eller påtager sig at betale prisen herfor

a)  "købsaftale": enhver aftale, hvorved den erhvervsdrivende overdrager eller påtager sig at overdrage ejendomsretten til en vare – herunder en vare, der skal tilvirkes eller fremstilles – til forbrugeren, og forbrugeren betaler eller påtager sig at betale prisen herfor, herunder enhver aftale, der omfatter både varer og tjenesteydelser

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  "forbruger": enhver fysisk person, der i forbindelse med de af dette direktiv omfattede aftaler ikke handler som led i sit erhverv

b)  "forbruger": enhver fysisk person, der i forbindelse med de af dette direktiv omfattede aftaler ikke handler som led i sit erhverv Hvis aftalen indgås med henblik på et formål, der ligger delvist inden og uden for den fysiske persons erhverv eller et lignende formål, og formålet er så afgrænset, at det ikke er dominerende i aftalens overordnede sammenhæng, anses den pågældende person også for at være forbruger

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  "sælger": enhver fysisk person eller enhver juridisk person, uanset om der er tale om offentligt eller privat ejerskab, der handler, herunder via en anden person, der optræder i dennes navn eller på dennes vegne, som led i sit erhverv i forbindelse med de af dette direktiv omfattede aftaler

c)  "erhvervsdrivende": enhver fysisk person eller enhver juridisk person, uanset om der er tale om offentligt eller privat ejerskab, der handler, herunder via en anden person, der optræder i dennes navn eller på dennes vegne eller som mellemhandler for en fysisk person, som led i sit erhverv i forbindelse med de af dette direktiv omfattede aftaler

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  "producent": den, der har fremstillet en vare, den importør, der har indført den i Unionen, eller enhver anden, der fremstår som producent ved at have forsynet varen med sit navn, sit mærke eller et andet kendetegn

d)  "producent”: producent af varer, den importør, der har indført varerne på Unionen territorium, producenten af en råvare eller fabrikanten af et delprodukt, eller enhver anden, der fremstår som producent ved at have forsynet varen med sit navn, sit mærke eller et andet kendetegn

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

e a)  "digitalt indhold": data, der fremstilles og leveres i digital form

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra e b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

e b)  "digital tjeneste": tjeneste, der muliggør, at forbrugeren skaber, behandler af eller har adgang til data i digital form, eller opbevaring af data i digital form, når sådanne data uploades eller skabes af forbrugeren

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra e c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

e c)  "indlejret digitalt indhold": alle typer digitalt indhold eller digitale tjenester, der er forudinstalleret i en vare

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra e d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

e d)  »varigt medium« ethvert middel, som sætter forbrugeren eller den erhvervsdrivende i stand til at lagre oplysninger rettet personligt til vedkommende med mulighed for fremtidig anvendelse i en periode afpasset efter oplysningernes formål, og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  "handelsmæssig garanti": enhver forpligtelse, som sælgeren eller en producent ("garantigiveren") har påtaget sig over for forbrugeren, ud over sin retlige forpligtelse til at levere en kontraktmæssig ydelse, til at refundere købesummen eller omlevere, reparere eller på anden måde afhjælpe mangler ved varerne, hvis de ikke svarer til de specifikationer eller ethvert andet krav, der fremgår af garantierklæringen eller af de relevante reklamer, der var tilgængelige på tidspunktet eller forud for aftalens indgåelse, og som ikke relaterer sig til ydelsens kontraktmæssighed

f)  »handelsmæssig garanti« enhver forpligtelse, som den erhvervsdrivende eller en producent (»garantigiveren«) har påtaget sig over for forbrugeren, ud over sin retlige forpligtelse til at levere en kontraktmæssig ydelse, til at refundere købesummen eller omlevere, reparere eller på anden måde afhjælpe mangler ved varerne, hvis de ikke svarer til de specifikationer eller ethvert andet krav, der fremgår af garantierklæringen eller af de relevante reklamer, der var tilgængelige på tidspunktet eller forud for aftalens indgåelse, og som ikke relaterer sig til ydelsens kontraktmæssighed 15)

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

f a)  "holdbarhed": et produkt til at opretholde den krævede ydelse over en lang periode, eller under forudsætning af normal eller den gennemsnitlige brug, under påvirkning af forventede foranstaltninger

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g)  "aftale": en kontrakt indgået med den hensigt at skabe forpligtelser eller andre retsvirkninger

udgår

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  "gratis/uden vederlag": fri for de nødvendige omkostninger for at bringe varen i overensstemmelse, navnlig forsendelsesomkostninger, arbejdsløn og materialeomkostninger.

i)  "gratis/uden vederlag": fri for de sædvanlige omkostninger for at bringe varen i overensstemmelse, navnlig forsendelsesomkostninger, arbejdsløn og materialeomkostninger.

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

 

Anvendelsesområde

 

1.  Dette direktiv gælder for alle salgsaftaler indgået mellem en forbruger og en erhvervsdrivende.

 

2.  Direktivet finder ikke anvendelse på aftaler om salg af tjenesteydelser. Såfremt en aftale omfatter både salg af varer og levering af tjenesteydelser, finder direktivet imidlertid anvendelse på den del, der vedrører salg af varer.

 

3.  Direktivet finder ikke anvendelse på indlejret digitalt indhold eller indlejrede digitale tjenester.

 

4.  Dette direktiv finder ikke anvendelse på aftaler om salg af levende dyr, der indgås mellem den erhvervsdrivende og forbruger.

 

5.  Medlemsstaterne kan fra dette direktivs anvendelsesområde udelukke aftaler om salg af brugte genstande, som sælges på en offentlig auktion, hvor forbrugerne har mulighed for selv at være til stede under auktionen, og hvis de er klart informeret gennem en skriftlig erklæring eller på et varigt medie inden auktionen, at de rettigheder, der følger af dette direktiv, ikke gælder, og at de også er informeret i erklæringen om relevante rettigheder, der finder anvendelse. Desuden betragtes anvendelsen af onlineplatforme til auktionsformål, som er til rådighed for forbrugerne og de erhvervsdrivende, ikke som offentlige auktioner i dette direktivs forstand.

 

6.  Hvis en bestemmelse i dette direktiv er i konflikt med en bestemmelse i en anden EU-retsakt vedrørende en specifik sektor eller genstand, har bestemmelsen i den pågældende anden EU-retsakt forrang og gælder for de pågældende specifikke sektorer.

 

7.  Dette direktiv berører ikke den nationale lovgivnings almindelige aftaleret såsom bestemmelserne om begrænsning af forældelsesfrister, om aftalers indgåelse, gyldighed og virkning, herunder konsekvenserne af at bringe en aftale til ophør, for så vidt som de ikke er reguleret af dette direktiv.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 3

Artikel 3

Harmoniseringsniveau

Harmoniseringsniveau

Medlemsstaterne må ikke bevare eller indføre bestemmelser, som fraviger dem, der er fastsat i dette direktiv, herunder strengere eller lempeligere bestemmelser, for at sikre et andet forbrugerbeskyttelsesniveau.

1.  Medlemsstaterne kan på området, der er omfattet af dette direktiv, opretholde eller indføre strengere bestemmelser i deres nationale lovgivning, der er forenelige med traktaten, for at sikre forbrugerne et højere beskyttelsesniveau.

 

2.  Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne ikke i national ret opretholde eller indføre bestemmelser, der fraviger dem, der er fastsat i artiklerne 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10, 12, 13, 15 og 18, medmindre andet er fastsat i dette direktiv.

 

3.  Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne opretholde eller indføre bestemmelser i deres nationale lovgivning om retsmidler for såkaldte skjulte fejl eller om en kortfristet ret til at afslå at sikre et højere niveau af forbrugerbeskyttelse. Hvad angår artikel 8, stk. 2a, kan medlemsstaterne opretholde strengere bestemmelser i deres national lovgivning, som allerede er i kraft på datoen for ikrafttrædelsen af dette direktiv.

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 3 a

 

Varernes overensstemmelse

 

Den erhvervsdrivende skal levere forbrugeren varerne, som skal opfylde kravene i artiklerne 4, 5, 6 og 7, hvor det er relevant.

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 4 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Overensstemmelse med aftalen

Subjektive krav til overensstemmelse

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at være i overensstemmelse med aftalen sikrer sælgeren, at varen, hvor det er relevant:

1.  For at være i overensstemmelse med aftalen sikrer sælgeren, at varen, hvor det er muligt:

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  særligt svarer til den mængde, kvalitet og beskrivelse, der er fastsat i aftalen, hvilket indebærer, at hvis sælgeren viser forbrugeren en prøve eller en model, skal varen svare til den kvalitet og den beskrivelse, der gælder for prøven eller modellen

a)  være af den mængde og kvalitet, der er fastsat i aftalen, og svare til aftalens beskrivelse Hvis der indgås en aftale med henvisning til en prøve eller model af varerne, som er set eller undersøgt af forbrugeren, skal varerne svare til den kvalitet og den beskrivelse, der gælder for prøven eller modellen, undtagen i det omfang, hvor alle forskelle mellem prøven eller modellen og varerne er blevet meddelt forbrugeren, inden kontrakten indgås;

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  er egnet til et særligt formål, som forbrugeren ønsker, at den skal kunne anvendes til, når han/hun har gjort sælgeren bekendt hermed på tidspunktet for aftalens indgåelse, og sælger har accepteret dette og

b)  være egnet til det formål, som forbrugeren ønsker, at det skal kunne anvendes til, og som forbrugeren har gjort den erhvervsdrivende bekendt med senest på tidspunktet for aftalens indgåelse, og som den erhvervsdrivende har accepteret, eller det er et rimeligt formål omstændighederne taget i betragtning

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b a)  leveres sammen med alt tilbehør, eventuel vejledning, herunder om installation og kundeservice som beskrevet i aftalen og

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  For at være i overensstemmelse med aftalen skal varerne også opfylde kravene i artikel 5, 6 og 7.

udgår

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  En aftale om at fravige, gøre undtagelse fra eller ændre retsvirkningerne af artikel 5 og 6 til skade for forbrugeren er kun gyldig, hvis forbrugeren ved aftalens indgåelse kendte til varens særlige stand og udtrykkeligt accepterede denne særlige stand, da aftalen blev indgået.

udgår

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 5 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Krav til varens overensstemmelse med aftalen

Objektive krav til overensstemmelse

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Varen skal, hvor det er relevant:

1.  Ud over at overholde eventuelle overensstemmelseskrav, der er fastsat i kontrakten, skal varen, hvor det er muligt:

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  være egnet til alle de formål, til hvilke varer af den samme beskrivelse sædvanligvis vil blive anvendt

a)  være egnet til de formål, som varer af denne type normalt bruges til, under hensyntagen til, hvis det er relevant, eventuelle eksisterende (...) nationale love og EU-love, tekniske standarder eller, i mangel af sådanne tekniske standarder, gældende sektorspecifikke branchekodekser (...)

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  leveres med sådant tilbehør, installationsvejledning eller andre instrukser, som køberen kan forvente at modtage, og

b)  leveres med eventuelt tilbehør, installationsvejledning eller alle andre instrukser, som køberen kan forvente at modtage på rimelig vis, og

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra c – indledningen

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  have de egenskaber og den ydeevne, der er sædvanlig for varer af samme type, og som forbrugeren med rimelighed kan forvente under hensyntagen til dens art og i givet fald de oplysninger om dens konkrete egenskaber, der er afgivet offentligt om den af eller på vegne af sælgeren eller af en anden person i et tidligere led i transaktionskæden, herunder producenten, medmindre sælgeren godtgør, at:

c)  være den mængde og besidde egenskaber og ydeevne, herunder med hensyn til udseende, holdbarhed, funktionalitet og sikkerhed, som er tilfredsstillende og normalt for varer af samme type, og som forbrugeren med rimelighed kan forvente i betragtning af varernes art og under hensyntagen til eventuelle offentlige erklæringer, som leverandøren eller på vegne af den erhvervsdrivende eller producenten, navnlig i reklamer eller på etiketter, medmindre den erhvervsdrivende kan godtgøre, at:

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i)  sælger ikke havde kendskab til og ikke med rimelighed kunne have haft kendskab til den pågældende oplysning

i)  den erhvervsdrivende ikke havde kendskab til og ikke med rimelighed kunne have haft kendskab til den pågældende oplysning

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii)  den pågældende oplysning var rettet ved indgåelsen af købsaftalen, eller

ii)  den pågældende oplysning var rettet ved indgåelsen af købsaftalen, og forbrugeren ikke med rimelighed kunne være uvidende om denne rettelse, eller

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii)  den pågældende oplysning ikke kan have haft betydning for beslutningen om at købe den pågældende vare.

iii)  den pågældende oplysning ikke kan have haft betydning for beslutningen om at erhverve den pågældende vare.

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Der er ikke tale om manglende overensstemmelse som omhandlet i stk. 1, hvis en forbruger på tidspunktet for indgåelse af en aftale er blevet gjort tydeligt opmærksom på, at en bestemt egenskab afviger fra de overensstemmelseskrav, der er fastsat i stk. 1, og forbrugeren udtrykkelig og særskilt har accepteret denne afvigelse ved aftaleindgåelsen.

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  varen er installeret af sælgeren eller på sælgerens vegne, eller

a)  varen er installeret af den erhvervsdrivende eller på den erhvervsdrivendes vegne, eller

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

På det relevante tidspunkt for mangelsbedømmelsen, jf. artikel 8, skal varen være fri for tredjemands ret, herunder på grundlag af intellektuel ejendomsret, således at varen kan bruges i overensstemmelse med aftalen.

På det relevante tidspunkt for mangelsbedømmelsen, jf. artikel 8, skal varen være fri for enhver restriktion, der følger af tredjemands ret, herunder enhver restriktion på grundlag af navnlig intellektuel ejendomsret, der kan hindre brugen af varen i overensstemmelse med artikel 4 og 5

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Artikel 8 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Relevant tidspunkt for mangelsbedømmelsen

Den erhvervsdrivende ansvar

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Sælgeren er ansvarlig for mangler, der forelå på det tidspunkt, hvor:

1.  Den erhvervsdrivende er ansvarlig for mangler, der forelå på det tidspunkt, hvor:

a)  forbrugeren eller en af forbrugeren angiven tredjemand, dog ikke befragteren, får varen i fysisk besiddelse, eller

a)  forbrugeren eller en af forbrugeren angiven tredjemand, dog ikke befragteren, får varen i fysisk besiddelse, eller

b)  varen overdrages til den af forbrugeren angivne befragter, og den pågældende befragter ikke var blevet tilbudt af sælgeren, eller hvor sælgeren ikke tilbyder transport.

b)  varen overdrages til den af forbrugeren angivne befragter, og den pågældende befragter ikke var blevet tilbudt af sælgeren, eller hvor sælgeren ikke tilbyder transport, uden at dette berører forbrugerens rettigheder i forhold til befragteren

 

og viser sig inden for to år efter det tidspunkt, hvor fastslået ovenfor, uden at dette berører artikel 3, stk. 3.

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Hvis varen er installeret af sælgeren eller på sælgerens vegne, anses installationen for fuldført, når forbrugeren har fået varen i sin fysiske besiddelse. Hvis varen skulle installeres af forbrugeren, anses forbrugeren for at have haft rimelig tid til at installere varen på det tidspunkt, hvor han/hun har fået varen i sin fysiske besiddelse, dog under alle omstændigheder senest 30 dage efter det i stk. 1 angivne tidspunkt.

2.  Hvis varen er installeret af den erhvervsdrivende eller på den erhvervsdrivendes ansvar i henhold til artikel 6, litra a), anses installationen for fuldført, når forbrugeren har fået varen i sin fysiske besiddelse. Hvis varen skulle installeres af forbrugeren i henhold til artikel 6, litra b), anses forbrugeren for at have haft rimelig tid til at installere varen på det tidspunkt, hvor han/hun har fået varen i sin fysiske besiddelse, dog under alle omstændigheder senest 30 dage efter det i stk. 1 angivne tidspunkt.

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 a.  For så vidt angår den tidsfrist, der er fastsat i stk. 1, kan medlemsstaterne opretholde strengere bestemmelser i deres nationale lovgivning, der allerede er i kraft den... [datoen for dette direktivs ikrafttræden].

 

Ændringsforslag    78

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2 b.  I tilfælde af salg af brugte varer, når en forbruger har haft mulighed for at undersøge varen, inden aftalen indgås, kan medlemsstaterne opretholde bestemmelser, der giver mulighed for en kortere periode end den, der er fastsat i stk. 1, hvis den erhvervsdrivende og forbrugeren udtrykkeligt har aftalt skriftligt eller på et varigt medie en sådan kortere periode, som ikke må være kortere end et år.

Ændringsforslag    79

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  En mangel, der bliver synlig inden to år efter det i stk. 1 og 2 angivne tidspunkt, antages at have foreligget på det i stk. 1 og 2 angivne tidspunkt, medmindre dette er uforeneligt med varens art eller med manglens art.

udgår

Ændringsforslag    80

Forslag til direktiv

Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8a

 

Bevisbyrde

 

1.  En mangel, der bliver synlig inden et år efter det relevante tidspunkt for mangelsbedømmelsen i henhold til stk. 1 og 2 i artikel 8, formodes at have eksisteret på det pågældende tidspunkt, medmindre dette er uforeneligt med varens art eller med manglens art.

 

 

2.  I tilfælde af salg af brugte varer, når en forbruger har haft mulighed for at undersøge varen, inden aftalen indgås, kan medlemsstaterne opretholde bestemmelser, der giver mulighed for en kortere periode end den, der er fastsat i stk. 1, hvis den erhvervsdrivende og forbrugeren udtrykkeligt har aftalt skriftligt eller på et varigt medie en sådan kortere periode, som ikke må være kortere end seks måneder.

Ændringsforslag    81

Forslag til direktiv

Artikel 9 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forbrugerens beføjelser i tilfælde af mangler

Beføjelser ved manglende overensstemmelse med aftalen

Ændringsforslag    82

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  I tilfælde af mangler har forbrugeren ret til at få varen bragt i overensstemmelse med købsaftalen af sælgeren ved afhjælpning eller omlevering uden omkostninger for forbrugeren i overensstemmelse med artikel 11.

1.  I tilfælde af manglende overensstemmelse har forbrugeren ret til at få varen bragt i overensstemmelse gratis ved reparation eller udskiftningeller at få et passende afslag i prisen eller at ophæve aftalen på de betingelser, der er fastsat i denne artikel.

Ændringsforslag    83

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 a.  Forbrugeren kan vælge mellem reparation og omlevering, medmindre det valgte vil være umuligt eller vil påføre den erhvervsdrivende omkostninger, der vil være uforholdsmæssigt høje, under hensyntagen til sagens omstændigheder, herunder:

 

a)  den værdi, varen ville have, hvis den var mangelfri

 

b)  manglens betydning og

 

c)  om den alternative afhjælpning kunne foretages uden væsentlig ulempe for forbrugeren.

 

Navnlig anses afhjælpningen omlevering for uforholdsmæssigt for den erhvervsdrivende, hvis omkostninger vil være lavere end eller lig med omkostningerne for den alternative afhjælpning omlevering.

Ændringsforslag    84

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 b.  Under reparations- og omleveringsperioden suspenderes den periode, der er bestem i artikel 8, indtil forbrugeren modtager den vare, der er sket omlevering for, eller den reparerede vare.

Ændringsforslag    85

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1 c.  hvis der i forbindelse med reparationen af en vare udskiftes en komponent med en ny, eller når en defekt vare er blevet erstattet af et nyt gode, er den erhvervsdrivende ansvarlig for en eventuel ny manglende overensstemmelse i den udskiftede komponent eller det erstattede gode, der bliver synlig inden to år fra modtagelse af den reparerede eller erstattede vare, i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i stk. 8 og 8a.

Ændringsforslag    86

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Afhjælpning eller omlevering skal ske inden for rimelig tid og uden væsentlig ulempe for forbrugeren under hensyntagen til varens art og forbrugerens formål med at anskaffe varen.

udgår

Ændringsforslag    87

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Forbrugeren har ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen i henhold til artikel 12 eller til at bringe aftalen til ophør i henhold til artikel 13, såfremt:

3.  Uanset artikel 3, stk. 3, har forbrugeren ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen i henhold til artikel 12 eller til at bringe aftalen til ophør i henhold til artikel 13, i alle de følgende tilfælde:

Ændringsforslag    88

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  reparation eller omlevering er ulovligt eller umuligt

a)  både reparation og omlevering er umuligt eller uforholdsmæssigt i henhold til artikel 1 a

Ændringsforslag    89

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  sælgeren ikke har foretaget reparation eller omlevering inden for en rimelig tid

b)  den erhvervsdrivende ikke har foretaget reparation eller omlevering i overensstemmelse med henholdsvis artikel 9a og 10;

Ændringsforslag    90

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

b a)  der er manglende overensstemmelse trods den erhvervsdrivendes forsøg på at bringe varen i overensstemmelse

Ændringsforslag    91

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  reparation eller omlevering medfører en væsentlig ulempe for forbrugeren, eller

udgår

Ændringsforslag    92

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

c a)  Den manglende overensstemmelse er af en så alvorlig karakter, at et øjeblikkeligt afslag i prisen eller øjeblikkelig ophævelse af aftalen er berettiget. eller

Ændringsforslag    93

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  sælgeren har tilkendegivet, eller det tydeligt fremgår af omstændighederne, at sælgeren ikke vil bringe varen i overensstemmelse med aftalen inden for en rimelig tid.

d)  den erhvervsdrivende har tilkendegivet, eller det fremgår af omstændighederne, at sælgeren ikke vil bringe varen i overensstemmelse med aftalen ved afhjælpning eller omlevering inden for en rimelig tid eller uden væsentlig ulempe for forbrugeren.

Ændringsforslag    94

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Forbrugeren kan tilbageholde eventuelle udestående betalinger af købesummen, indtil sælgeren har bragt varen i overensstemmelse med aftalen.

4.  Forbrugeren kan tilbageholde eventuelle udestående betalinger af købesummen, indtil den erhvervsdrivende har bragt varen i overensstemmelse med aftalen.

Ændringsforslag    95

Forslag til direktiv

Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9 a

 

Reparation af varerne

 

1.  En reparation i henhold til stk. 1 a i artikel 9 skal ske inden for en måned og uden væsentlig ulempe for forbrugeren under hensyntagen til varens art og forbrugerens formål med at anskaffe varen. Den erhvervsdrivende skal bære risikoen for ødelæggelse eller yderligere beskadigelse af varerne under reparationsperioden eller transport tilbage til forbrugeren.

 

2.  Forbrugeren kan tilbageholde eventuelle udestående betalinger af købesummen, indtil den erhvervsdrivende har bragt varen i overensstemmelse med aftalen gennem afhjælpning.

Ændringsforslag    96

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Når sælgeren afhjælper manglen ved omlevering, skal sælgeren tage den vare tilbage, der er sket omlevering for, for egen regning, medmindre parterne har aftalt andet, efter at forbrugeren har underrettet sælgeren om manglen.

1.  Når den erhvervsdrivende afhjælper manglen ved omlevering, skal den erhvervsdrivende tage den vare tilbage, der er sket omlevering for, for egen regning, medmindre parterne har aftalt andet, efter at forbrugeren har underrettet den erhvervsdrivende om manglen.

Ændringsforslag    97

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 a.  En omlevering skal ske inden for en måned fra det øjeblik, hvor den erhvervsdrivende er kommet i fysisk besiddelse af varen og uden væsentlig ulempe for forbrugeren under hensyntagen til varens art og forbrugerens formål med at anskaffe varen.

Ændringsforslag    98

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3 b.  Forbrugeren kan tilbageholde eventuelle udestående betalinger af købesummen, indtil den erhvervsdrivende har bragt varen i overensstemmelse med aftalen gennem omlevering.

Ændringsforslag    99

Forslag til direktiv

Artikel 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 11

udgår

Forbrugerens valg af afhjælpning i form af enten reparation eller omlevering

 

Forbrugeren kan vælge mellem reparation og omlevering, medmindre det valgte ville være ulovligt eller umuligt eller i forhold til den anden mulighed ville påføre sælgeren udgifter, der ville være uforholdsmæssigt store under hensyn til alle omstændigheder, herunder:

 

a)  den værdi, varen ville have, hvis den var mangelfri

 

b)  manglens betydning

 

c)  om den alternative afhjælpning kunne foretages uden væsentlig ulempe for forbrugeren.

 

Ændringsforslag    100

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Afslaget skal fastsættes forholdsmæssigt på grundlag af den lavere værdi af den vare, som forbrugeren har modtaget, i forhold til en kontraktmæssig vares værdi.

Forbrugeren udøver sin ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen ved en utvetydig erklæring, der meddeles den erhvervsdrivende. Afslaget skal fastsættes forholdsmæssigt på grundlag af den lavere værdi af den vare, som forbrugeren har modtaget, i forhold til en vares værdi.

Ændringsforslag    101

Forslag til direktiv

Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forbrugerens ret til at bringe aftalen til ophør

Ophævelse af aftalen på grund af manglende overensstemmelse

Ændringsforslag    102

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Forbrugeren udøver sin ret til at bringe en aftale til ophør ved at give sælgeren meddelelse herom, uanset meddelelsesform.

1.  Forbrugeren udøver sin ret til at bringe en aftale til ophør ved en utvetydig erklæring, hvori beslutningen om at ophæve aftalen meddeles den erhvervsdrivende. Hvor aftalerne er indgået ved hjælp af digitale midler, skal den erhvervsdrivende give forbrugeren et nemt digitalt middel til at opsige kontrakten. Ophævelsen træder i kraft 14 dage efter modtagelse af besked herom eller på en senere dato som angivet af forbrugeren.

Ændringsforslag    103

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Når manglen kun vedrører nogle af de i henhold til aftalen leverede varer, og der foreligger en grund til i henhold til artikel 9 at bringe aftalen til ophør, kan forbrugeren udelukkende bringe aftalen til ophør, hvad angår disse varer og andre varer, som forbrugeren har købt som tilbehør til de mangelfulde varer.

2.  Når manglen kun vedrører nogle af de i henhold til aftalen leverede varer, som kan adskilles fra de andre varer, og der foreligger en grund til i henhold til artikel 9 at bringe aftalen til ophør i forbindelse med disse mangelfulde varer, kan forbrugeren udelukkende bringe aftalen til ophør, hvad angår disse adskillelige varer og andre varer, som forbrugeren har købt som tilbehør til de mangelfulde varer, medmindre forbrugeren ikke kan forventes at acceptere udførelse af den del af kontrakten, som vedrører de varer, der er i overensstemmelse.

Ændringsforslag    104

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 3 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a)  for det første skal forbrugeren tilbagelevere varerne til den erhvervsdrivende på den erhvervsdrivendes regning, varerne uden unødig forsinkelse og under ingen omstændigheder senere end 14 dage fra det tidspunkt, hvor ophævelsen træder i kraft

Ændringsforslag    105

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  sælgeren skal tilbagebetale købesummen uden unødigt ophold og under alle omstændigheder senest 14 dage efter, at meddelelsen er modtaget, og betale omkostningerne ved tilbagebetalingen

a)  for det andet skal den erhvervsdrivende tilbagebetale alle beløb, der er modtaget i henhold til aftalen, uden unødigt ophold til forbrugeren og under alle omstændigheder senest 14 dage efter at have modtaget den tilbageleverede vare. Den erhvervsdrivende tilbagebetaler forbrugeren ved hjælp af samme betalingsmidler, som forbrugeren benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre forbrugeren udtrykkeligt accepterer en anden metode. Den erhvervsdrivende må ikke pålægge forbrugeren gebyr i forbindelse med tilbagebetalingen.

Ændringsforslag    106

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  forbrugeren skal for sælgers regning tilbagelevere varerne til sælgeren uden unødigt ophold og under alle omstændigheder senest 14 dage efter, at meddelelsen om, at aftalen bringes til ophør, er afsendt

udgår

Ændringsforslag    107

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  såfremt varerne ikke kan tilbageleveres på grund af ødelæggelse eller bortkomst, skal forbrugeren betale sælgeren den pengeværdi, som de mangelfulde varer ville have haft på tidspunktet for tilbageleveringen, hvis varerne var blevet opbevaret af modtageren indtil dette tidspunkt, uden at varerne var blevet ødelagt eller bortkommet, medmindre ødelæggelsen eller bortkomsten skyldes, at varerne ikke er i overensstemmelse med aftalen, og

c)  såfremt varerne ikke kan tilbageleveres på grund af ødelæggelse eller bortkomst, skal forbrugeren betale den erhvervsdrivende den pengeværdi, som de mangelfulde varer ville have haft på tidspunktet for tilbageleveringen, hvis varerne var blevet opbevaret af modtageren indtil dette tidspunkt, uden at varerne var blevet ødelagt eller bortkommet, medmindre ødelæggelsen eller bortkomsten skyldes, at varerne ikke er i overensstemmelse med aftalen, og og

Ændringsforslag     108

Forslag til direktiv

Artikel 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13a

 

Ret til erstatning

 

1.  Leverandøren er erstatningsansvarlig over for forbrugeren for enhver økonomisk skade, som skyldes mangler eller manglende levering af varen. Erstatningen skal så vidt muligt genoprette den samme situation for forbrugeren, som hvis varen havde været i overensstemmelse med aftalen.

 

Medlemsstaterne skal fastlægge de nærmere betingelser for udøvelsen af retten til erstatning.

Ændringsforslag    109

Forslag til direktiv

Artikel 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 14

udgår

Tidsfrister

 

Forbrugeren har ret til afhjælpning i tilfælde af mangler ved varen, når manglen bliver synlig inden to år efter det relevante tidspunkt for mangelsbedømmelsen. Hvis de i artikel 9 nævnte rettigheder ifølge national lovgivning er underkastet en reklamationsfrist, skal denne frist være på mindst to år fra mangelsbedømmelsen.

 

Ændringsforslag    110

Forslag til direktiv

Artikel 15 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Handelsmæssige garantier

Handelsmæssige garantier og producentansvar

Ændringsforslag    111

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Garantierklæringen skal udleveres på et varigt medium og være udfærdiget i et klart og forståeligt sprog. Den skal indeholde følgende:

2.  Garantierklæringen skal udleveres skriftligt på et varigt medium og være udfærdiget i et klart og forståeligt sprog. På anmodningen fra en forbruger stilles den vederlagsfrit til rådighed på papir. Garantierklæringen skal angive:

Ændringsforslag    112

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  en utvetydig erklæring om forbrugerens lovbestemte rettigheder i henhold til dette direktiv og en utvetydig erklæring om, at disse rettigheder ikke påvirkes af den handelsmæssige garanti, og

a)  en utvetydig erklæring om forbrugerens lovbestemte rettigheder i henhold til dette direktiv og en utvetydig erklæring om, at disse rettigheder uden yderligere betingelser skal opfyldes og ikke påvirkes af den handelsmæssige garanti og

Ændringsforslag    113

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Med henblik på denne artikel forstås "varigt medium" som ethvert middel, der sætter parterne i stand til at lagre oplysninger rettet personligt til dem med mulighed for fremtidig anvendelse i en periode afpasset efter oplysningernes formål, og som giver mulighed for uændret gengivelse af de lagrede oplysninger.

udgår

Ændringsforslag    114

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5 a.  uden at det berører rettighederne i denne artikel eller andre relevante bestemmelser i EU-retten eller national lovgivning, giver en producent garanti for holdbarhed i en periode på to år eller mere for visse varer med forbehold også af de betingelser og anvendelse af artikel, 3, 8 og 8a og de dertil knyttede bestemmelser:

 

a)  være direkte ansvarlig over for forbrugeren med at afhjælpe eller oplevere varerne for manglende overensstemmelse

 

b)  afhjælpe eller oplevere varerne, inden for en rimelig frist, og under alle omstændigheder senest en måned fra det øjeblik, han har fået varerne i fysisk besiddelse af eller adgangen til varer med henblik på afhjælpning eller omlevering

Ændringsforslag    115

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5 b.  producenten af varer, der er omfattet af stk. 5a, skal give en klar og forståelig skriftlig information om rettigheder, der er fastsat deri, eller emballage, der ledsager varer, herunder erklæringen om, at forbrugernes rettigheder, hvad angår ansvaret hos de erhvervsdrivende af hvem varerne er købt, ikke er berørt

Ændringsforslag    116

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis den endelige sælger hæfter over for forbrugeren på grund af en mangel, som skyldes en handling eller en undladelse begået af en person i et tidligere led i transaktionskæden, har sælgeren ret til at rejse krav over for den eller de ansvarlige personer i transaktionskæden. Det afgøres efter national lovgivning, mod hvilke personer sælgeren kan rejse krav, og hvilke beføjelser og betingelser for udøvelsen heraf der finder anvendelse.

Hvis den erhvervsdrivende hæfter over for forbrugeren på grund af en mangel, som skyldes en handling eller en undladelse begået af en person i et foregående led i transaktionskæden, har den erhvervsdrivende ret til at rejse krav over for den eller de ansvarlige personer i transaktionskæden. Det afgøres efter national lovgivning, hvem den erhvervsdrivende kan rejse krav over for, og hvilke beføjelser og betingelser for udøvelsen heraf der finder anvendelse. Imidlertid har den erhvervsdrivende ret til at rejse krav for en periode, der er kortere end den, der er omhandlet i artikel 8.

Ændringsforslag    117

Forslag til direktiv

Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 16 a

 

Oplysninger om reservedele

 

Medlemsstaterne skal opmuntre den erhvervsdrivende og producenterne på en tydelig og let forståelig måde om alle eksisterende reservedele eller alt tilbehør, der er tilgængeligt på markedet og nødvendigt for brugen af den solgte vare.

Ændringsforslag    118

Forslag til direktiv

Artikel 17 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Håndhævelse

Håndhævelse og oplysninger

Ændringsforslag    119

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne skal sørge for, at der findes effektive og tilstrækkelige midler til at sikre, at direktivet overholdes.

1.  Medlemsstaterne skal sørge for, at der findes tilstrækkelige, effektive og afskrækkende midler til at sikre, at direktivet overholdes, idet der navnlig tages højde for behovet for, at forbrugerne underrettes om deres rettigheder i praksis, og får mulighed for og understøttes i at gøre disse gældende.

Ændringsforslag    120

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  De i stk. 1 omtalte midler skal omfatte bestemmelser om, at et eller flere af følgende organer kan anlægge sag i henhold til national lovgivning ved en domstol eller ved en kompetent myndighed for at sikre, at de nationale bestemmelser, der gennemfører dette direktiv, finder anvendelse:

2.  De i stk. 1 omtalte midler skal omfatte bestemmelser om, at et eller flere af følgende organer, i overensstemmelse med berettiget og passende kriterie, kan anlægge sag i henhold til national lovgivning ved en domstol eller ved en kompetent myndighed for at sikre, at de nationale bestemmelser, der gennemfører dette direktiv, finder anvendelse. Sådanne organer omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

Ændringsforslag    121

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

En aftale, der til skade for forbrugeren bestemmer, at nationale foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv ikke skal finde anvendelse, eller fraviger eller ændrer disses retsvirkninger, før forbrugeren har gjort den erhvervsdrivende opmærksom på manglen, er ikke bindende for forbrugeren, medmindre aftalens parter træffer bestemmelse om, at kravene i artikel 5 og 6, jf. artikel 4, stk. 3, ikke skal finde anvendelse, eller fraviger eller ændrer deres retsvirkninger.

Medmindre andet er fastsat i nærværende direktiv, vil eventuelle kontraktlige vilkår, der er til skade for forbrugeren, og som udelukker anvendelsen af de nationale foranstaltninger, som gennemfører dette direktiv, afviger fra dem eller ændrer deres virkninger, før forbrugeren bringer manglen til den erhvervsdrivendes kendskab, ikke være bindende for forbrugeren.

Ændringsforslag    122

Forslag til direktiv

Artikel 20 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 20 a

 

Gennemgang

 

Senest [datoen fem år efter ikrafttrædelsen] skal Kommissionen evaluere anvendelsen af direktivet og fremsende en rapport derom til Europa-Parlamentet og Rådet. Denne proces omfatter meningsfuld og detaljeret høring og inddragelse af medlemsstaterne samt forbruger-, lovgivnings- og erhvervsorganisationer på EU-plan. Denne rapport skal navnlig medtage evalueringen af bestemmelserne i dette direktiv om afhjælpning og bevisbyrde - også med hensyn til brugte varer samt varer, som sælges på offentlige auktioner, den handelsmæssige garanti og producentens ansvar og direktivets forbindelse med visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester. Rapporten ledsages om fornødent af lovgivningsforslag.

(1)

EUT C 264 af 20.7.2016, s. 57.

(2)

...


BEGRUNDELSE

I. Indledning

Med henblik på at fjerne de eksisterende retlige hindringer for grænseoverskridende e-handel – en sektor, hvis potentiale stort set er uudnyttet – offentliggjorde Europa-Kommissionen den 9. december 2015 sit forslag til direktiv om visse aspekter af aftaler om onlinesalg og andre former for fjernsalg af varer (i det følgende benævnt "forslaget om varer"). Ordføreren glæder sig over dette nye forsøg på yderligere at harmonisere EU's forbrugeraftalelovgivning, eftersom dette ikke blot vil tilskynde både forbrugere og sælgere til i højere grad at foretage salg på tværs af grænserne, men også vil give alle interessenter mulighed for at udnytte fordelene ved et ægte (digitalt) indre marked.

I kølvandet på en bred og åben høring af mange interesserede parter – der repræsenterede både forbrugere, erhvervslivet samt europæiske og nationale interesser – kan ordføreren drage følgende foreløbige, men vigtige konklusioner:

1.  Fuld harmonisering er afgørende for at fjerne de resterende retlige hindringer, som står i vejen for færdiggørelsen af det (digitale) indre marked.

2.  I lyset af den allerede komplekse forbrugerlovgivning, der består af mange lag, vil et fælles sæt regler for fjernsalg og direkte salg i høj grad lette og forenkle EU's forbrugeraftalelovgivning.

3.  Der er ingen klare tegn på, at de aktuelle forbrugerrettigheder, således som de anvendes af de fleste EU-medlemsstater, virkelig er ineffektive, både med hensyn til bredde og dybde, og begrunder en styrkelse. Dette er grunden til, at ordføreren ikke har indført nogen større ændringer i den henseende.

Det er på baggrund af ovenstående, at ordføreren har udarbejdet denne betænkning.

Før der redegøres for de centrale forslag til ændringer af Kommissionens forslag, synes det imidlertid fornuftigt at henlede læserens opmærksomhed på, hvorfor en fuld harmonisering er nødvendig.

II. En opfordring til fuld harmonisering

Kommissionens forslag om varer bygger på den velkendte insisteren på, at de eksisterende forskelle i forbrugerkøbslovgivningen – der skyldes minimumsharmonisering – stadig skaber væsentlige hindringer på det indre marked og påvirker erhvervslivet og forbrugerne negativt. Kommissionen foreslår i denne forbindelse en fuldstændig harmonisering, om end på en målrettet måde, af de væsentligste kontraktuelle elementer i virksomheders salg af varer til forbrugere. Denne nye retlige ramme skal ikke blot øge tilliden blandt forbrugerne – der vil blive yderligere tilskyndet til at købe online på tværs af grænserne – men vil også nedbringe transaktionsomkostningerne og øge retssikkerheden og dermed gøre det nemmere for virksomhederne, navnlig SMV'er, at sælge i hele EU.

Hvis man ser på, hvordan den nuværende retlige ramme – først og fremmest direktiv 1999/44/EF om forbrugerkøb og garantier (i det følgende benævnt direktivet om forbrugerkøb og garantier) – er blevet gennemført, kan det ikke nægtes, at den stadig er genstand for en betydelig fragmentering. Mere specifikt er forbrugerbeskyttelsen i EU kendetegnet ved følgende vigtigste forskelle og variationer:

Fire forskellige typer hierarki af beføjelser: I henhold til direktivet om forbrugerkøb og garantier kan forbrugeren i tilfælde af manglende overensstemmelse i første omgang kræve, at sælgeren afhjælper eller omleverer den mangelfulde vare. Hvis en sådan anmodning ikke er hensigtsmæssig, eller hvis afhjælpningen eller omleveringen ikke sker inden for rimelig tid eller medfører væsentlig ulempe for forbrugeren, har forbrugeren – i næste etape – ret til at kræve afslag i prisen eller hæve købet. Mens 16 medlemsstater(1) fulgte denne tilgang, gik seks medlemsstater(2) ud over dette minimumskrav og gav fra starten forbrugeren et frit valg mellem afhjælpning, omlevering, prisnedslag eller ophævelse. Ti medlemsstater(3) gav mulighed for frit valg mellem beføjelserne, der i fire af dem er begrænset(4) af sælgerens ret til afhjælpning eller af andre betingelser, som fører til en virkning, der stort set svarer til hierarkiet af beføjelser. Endelig er der to medlemsstater, Det Forenede Kongerige og Irland, som vedtog hierarkiet af beføjelser, men tilføjede en yderligere beføjelse, nemlig retten til at afvise en mangelfuld vare inden for en kort frist.

Tre forskellige perioder for omvendt bevisbyrde: Medmindre sælgeren kan bevise det modsatte, skal manglende overensstemmelse, der viser sig senest seks måneder efter varens levering, formodes at have eksisteret på leveringstidspunktet, medmindre dette er uforeneligt med varen eller den manglende overensstemmelse. 25 medlemsstater har valgt denne periode på seks måneder, men tre andre medlemsstater har forlænget denne periode (Polen til et år, Frankrig og Portugal til to år).

Fire forskellige juridiske garantiperioder: For mangler, der eksisterede på leveringstidspunktet, kan sælgeren drages til ansvar i en periode på ikke mindre end to år. Mens 23 medlemsstater har anvendt denne toårige periode, indførte Sverige en treårig juridisk garanti, og i Finland og Nederlandene er de nationale garantier baseret på produkters forventede levetid. I Irland og Det Forenede Kongerige er der ikke nogen specifik juridisk garantiperiode, men forbrugerrettighederne begrænses derimod af en forældelsesfrist.

Otte forskellige typer meddelelsespligt for forbrugeren: For at kunne nyde godt af deres rettigheder kunne medlemsstaterne forpligte forbrugerne til at underrette sælgeren om mangler senest to måneder efter at have opdaget den. Såfremt der ikke sker underretning, kan forbrugeren ikke gøre sine rettigheder gældende. Mens syv medlemsstater(5) ikke indførte en sådan meddelelsespligt, forpligtede 14 medlemsstater(6) forbrugeren til at underrette om manglen inden for to måneder. En anden gruppe medlemsstater pålagde forbrugeren at gøre dette inden for forskellige perioder, dvs. "inden for en rimelig frist”(7),, "hurtigst muligt”(8),, "omgående”(9),, "straks”(10) eller "inden for seks måneder”(11).

Det er på denne baggrund, at ordføreren mener, at en fuld harmonisering - som fastsat i artikel 3 i forslaget om varer - er den rigtige tilgang til reguleringen på det indre marked. Han er naturligvis klar over, at denne tilgang ikke alene er bestridt i Rådet, men ligeledes møder modstand i og uden for IMCO-udvalget. En fuld harmonisering er langt at foretrække, men den endelige beslutning om, hvorvidt der kan opnås fuld harmonisering, skal træffes, når der er blevet indgået en aftale om de væsentlige bestemmelser. Under alle omstændigheder agter ordføreren at finde den rette balance mellem et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og et moderne sæt praktiske fælles aftaleretlige regler i sit udkast til betænkning og i de kommende forhandlinger med medlemmerne af IMCO-udvalget, hvilket vil gøre det muligt at nå til enighed om en fuld harmonisering.

III. Specifikke ændringer

1. Udvidelse af anvendelsesområdet, artikel 1

Ordføreren foreslår at udvide anvendelsesområdet til ligeledes at omfatte offlinesalg, eftersom han mener, at en sondring mellem onlinekøb og køb ved disken ville forværre fragmenteringen af den gældende EU-ret. En sådan fragmentering vil ikke kun øge transaktionsomkostningerne for virksomhederne, men også forvirre forbrugerne, hvis rettigheder ville variere, alt efter om de handler online eller offline. En sådan udvidelse af anvendelsesområdet er ikke kun støttet af medlemmer af IMCO-Udvalget fra alle politiske grupper, men er også blevet understøttet af resultaterne fra Refit-undersøgelsen af direktivet om forbrugerkøb og garantier. Følgelig bør direktiv 1999/44/EF ophæves (artikel 19a) og ændringer til dette direktiv, der er foreslået i artikel 19, bør udgå.

2. Forholdet til gældende EU-forbrugerret

Ordføreren erkender, at dette forslag er endnu en milepæl i udviklingen af den gældende EU-forbrugerret, og at de eksisterende regler fortsat gælder, herunder direktiv 2011/83/EU om forbrugerrettigheder. Det blev aftalt med medordførerne for forslaget vedrørende aftaler om levering af digitalt indhold at bringe begge forslag så vidt muligt på linje med hinanden, samtidig med at der udvises respekt for de forskelle, der skyldes de forskellige emner. præciserer den nye artikel 2a, stk. 3, og betragtning 13 nu, at materielle varer med indlejret digitalt indhold henhører under anvendelsesområdet for forslaget vedrørende digitalt indhold.

3. Overensstemmelse med aftalen, artikel 3a til 5

En ny hovedregel i artikel 3a præciserer, at varer skal opfylde subjektive og objektive krav til overensstemmelse, som henholdsvis er fastsat i artikel 4 og 5. Ordføreren foreslår ikke nogen væsentlige ændringer af reglerne om overensstemmelse.

4. Relevant tidspunkt for mangelsbedømmelsen, artikel 8

Ordføreren glæder sig over, at Kommissionens forslag også kommer ind på det relevante tidspunkt for mangelsbedømmelsen i installationssager. Det var dog nødvendigt at skelne klarere mellem de installationssituationer, der er fastsat i artikel 6 og i artikel 8, for at undgå forvirring om den præcise tidsramme.

5. Bevisbyrde, artikel 8a

Når det drejer sig om bevisbyrde ved manglende overensstemmelse, foreslår ordføreren at bevare den nuværende ordning i direktivet om forbrugerkøb og garantier, men i forbindelse med en fuld harmonisering. Han er bekendt med de forskellige opfattelser i IMCO-udvalget af dette særlige spørgsmål og afventer yderligere drøftelser og ændringer med henblik på at formulere et kompromis, der passer både til forbrugeres og sælgeres interesser. En yderligere præcisering i betragtning 26 er fremsat med henblik på at ajourføre forslaget i henhold til dommen i Faber-sagen(12).

6. Forbrugernes beføjelser, artikel 9 til 13b

a. Forbrugernes beføjelser, artikel 9

Ordføreren fastholder det hierarki af beføjelser, som er foreslået af Kommissionen, og præciserer i stk. 3, at forbrugeren har ret til at ophæve købet, når den manglende overensstemmelse ikke er uvæsentlig. Sidstnævnte aspekt er taget fra artikel 3, stk. 6, i direktivet om forbrugerkøb og garantier. Derudover genindføres dele af artikel 2, stk. 3, fra direktivet om forbrugerkøb og garantier i artikel 8, stk. 5. Det kan hævdes, at denne ændring kan føre til en overlapning med artikel 4, stk. 3. Selv om sidstnævnte artikel omfatter muligheden for aftalemæssigt at fravige fra f.eks. objektive overensstemmelseskrav, omhandler artikel 9, stk. 5, imidlertid spørgsmålet om, under hvilke omstændigheder forbrugerne ikke har ret til beføjelser. Dette er især vigtigt i sager, der er omfattet af artikel 10, stk. 2.

b. Omlevering af varen, artikel 10

Foreslåede ændringer af artikel 10 vedrører hovedsageligt præciseringer med hensyn til Den Europæiske Unions Domstols retspraksis. For eksempel kodificerer artikel 10, stk. 2, noget af retspraksis fra sagen Weber/Putz.(13) Det var i denne forbindelse nødvendigt at præcisere, at sælgeren selv kan vælge, hvordan han vil omlevere varer, der allerede er blevet installeret, men som ikke er i overensstemmelse med aftalen, eftersom afhjælpning ikke er mulig. Nu er det desuden præciseret i betragtning 27, at forbrugerens ret til erstatning af udgifterne til udtagning af den mangelfulde vare og til montering af erstatningsgenstanden i tilfælde af uforholdsmæssigt store omkostninger kan begrænses til, at sælgeren skal betale et forholdsmæssigt beløb.

c. Aftalens ophør, artikel 13-13b

Reglerne for at bringe en aftale til ophør følger strukturen i reglerne for overensstemmelse, og artikel 13 indfører en hovedregel. Den nye artikel 13a omhandler sælgerens forpligtelser i tilfælde af aftalens ophør og er udarbejdet på grundlag af tidligere artikel 13, stk. 3, litra a). Den nye artikel 13a, stk. 2, er nødvendig for ligeledes at angive sælgerens forpligtelser i tilfælde af en delvis ophævelse af aftalen som omhandlet i den tidligere artikel 13, stk. 2. Den nye artikel 13b er flyttet fra tidligere artikel 13, stk. 3, litra b)-d), og er forblevet uændret.

7. Tidsfrister, artikel 14

Endelig genindfører ordføreren begrundelsen for artikel 7, stk. 1, afsnit 2, i direktivet om forbrugerkøb og garantier vedrørende tidsfrister for brugte varer i det nuværende forslag.

(1)

Østrig, Belgien, Bulgarien, Cypern, Den Tjekkiske Republik, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Letland, Malta, Nederlandene, Rumænien, Slovakiet, Spanien og Sverige.

(2)

Kroatien, Ungarn, Grækenland, Litauen, Portugal og Slovenien.

(3)

Kroatien, Danmark, Estland, Grækenland, Ungarn, Litauen, Luxembourg, Polen, Portugal og Slovenien.

(4)

Danmark, Estland, Luxembourg og Polen.

(5)

Østrig, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Polen og Det Forenede Kongerige.

(6)

Bulgarien, Belgien, Kroatien, Cypern, Estland, Finland, Italien, Letland, Luxembourg, Malta, Portugal, Rumænien, Slovenien og Spanien.

(7)

Danmark, Litauen og Sverige.

(8)

Den Tjekkiske Republik.

(9)

Nederlandene.

(10)

Ungarn.

(11)

Slovakiet.

(12)

Dom i Faber mod Autobedrijf Hazet Octhen BV, C-497/13, ECLI:EU:C:2015:357, præmis 71.

(13)

Domme i Gebr. Weber m.fl. mod J. Wittmer m.fl., C-65/09 og C-87/09, EU:C:2011:396, præmis 74.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Aftaler om online-salg og enhver anden form for fjernsalg af varer

Referencer

COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD)

Dato for høring af EP

31.10.2017

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

21.1.2016

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

CULT

25.1.2016

 

 

 

Associerede udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

28.4.2016

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Pascal Arimont

2.2.2016

 

 

 

Behandling i udvalg

27.4.2016

14.7.2016

29.11.2016

21.3.2017

 

28.9.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

22.2.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

29

4

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Cornelia Ernst, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Dato for indgivelse

27.2.2018


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

29

+

ALDE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij, Jaromír Štětina, Mihai Ţurcanu

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

4

-

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Carlos Coelho

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

4

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 13. marts 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik