Διαδικασία : 2015/0288(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0043/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0043/2018

Συζήτηση :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Ψηφοφορία :

PV 26/03/2019 - 7.13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0233

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1033kWORD 152k
27.2.2018
PE 593.817v04-00 A8-0043/2018

σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(COM(2017)0637 – C8‑0379/2017 – 2015/0288(COD))

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

Εισηγητής: Pascal Arimont

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(COM(2017)0637 – C8‑0379/2017 – 2015/0288(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0635) και την τροποποιημένη πρόταση (COM(2017)0637),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0379/2017),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την αιτιολογημένη γνώμη που υποβλήθηκε από η Γερουσία της Γαλλικής Δημοκρατίας στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με οποία υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 27ης Απριλίου 2016(1) και της 15ης Φεβρουαρίου 2018(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (A8-0043/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία   1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α)  Το άρθρο 169 παράγραφος 1 και το άρθρο 169 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζουν ότι η Ένωση οφείλει να συμβάλλει στην επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, με μέτρα που θεσπίζει σύμφωνα με το άρθρο 114 ΣΛΕΕ.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν ορισμένες πτυχές σχετικά με τις συμβάσεις για την πώληση αγαθών, με βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή.

(2)  Για την καλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, είναι αναγκαίο να εναρμονιστούν ορισμένες πτυχές σχετικά με τις συμβάσεις για την πώληση αγαθών, με βάση ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του καταναλωτή και με ασφάλεια δικαίου, ενώ πρέπει να εξασφαλιστεί μια ισορροπία μεταξύ των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων καταναλωτών και εμπόρων.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι μία από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις για την ανάπτυξη στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, η αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού του απέχει πολύ από την πλήρη αξιοποίηση. Προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και να τονωθεί η ανάπτυξη, η Ένωση πρέπει να δράσει γρήγορα και να ενθαρρύνει τους οικονομικούς φορείς να αξιοποιήσουν το πλήρες δυναμικό που προσφέρει η εσωτερική αγορά. Το πλήρες δυναμικό της εσωτερικής αγοράς μπορεί να αξιοποιηθεί μόνον εάν όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά επωφελούνται από ομαλή πρόσβαση στις διασυνοριακές πωλήσεις αγαθών, συμπεριλαμβανομένου στις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι κανόνες του δικαίου των συμβάσεων βάσει των οποίων οι συμμετέχοντες στην αγορά συνάπτουν συναλλαγές συγκαταλέγονται στους βασικούς παράγοντες βάσει των οποίων διαμορφώνονται οι αποφάσεις των επιχειρήσεων εάν θα προσφέρουν αγαθά σε διασυνοριακό επίπεδο. Οι κανόνες αυτοί επηρεάζουν επίσης την προθυμία των καταναλωτών να υιοθετήσουν και να εμπιστευτούν αυτό το είδος αγορών.

(3)  Το ηλεκτρονικό εμπόριο είναι κομβική κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Ωστόσο, η αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού του απέχει πολύ από την πλήρη αξιοποίηση. Προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Ένωσης και να τονωθεί η ανάπτυξη, η Ένωση πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον διαφάνειας στο οποίο οι οικονομικοί φορείς θα απολαμβάνουν την πλήρη λειτουργία της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Το πλήρες δυναμικό της εσωτερικής αγοράς μπορεί να αξιοποιηθεί μόνον εάν όλοι οι συμμετέχοντες στην αγορά επωφελούνται από ομαλή πρόσβαση στις διασυνοριακές πωλήσεις αγαθών, συμπεριλαμβανομένου στις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι κανόνες του δικαίου των συμβάσεων βάσει των οποίων οι συμμετέχοντες στην αγορά συνάπτουν συναλλαγές συγκαταλέγονται στους βασικούς παράγοντες βάσει των οποίων διαμορφώνονται οι αποφάσεις των επιχειρήσεων εάν θα προσφέρουν αγαθά σε διασυνοριακό επίπεδο. Οι κανόνες αυτοί επηρεάζουν επίσης την προθυμία των καταναλωτών να υιοθετήσουν και να εμπιστευτούν αυτό το είδος αγορών.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  Οι κανόνες της Ένωσης που ισχύουν για τις πωλήσεις αγαθών εξακολουθούν να είναι κατακερματισμένοι, παρά το γεγονός ότι οι κανόνες σχετικά με τις απαιτήσεις προσυμβατικής πληροφόρησης, το δικαίωμα υπαναχώρησης για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και οι όροι παράδοσης έχουν ήδη εναρμονιστεί πλήρως. Άλλα βασικά συμβατικά στοιχεία, όπως τα κριτήρια συμμόρφωσης, οι τρόποι επανόρθωσης και οι τρόποι άσκησής τους για τα αγαθά που δεν συμμορφώνονται με τη σύμβαση υπόκεινται επί του παρόντος σε ελάχιστη εναρμόνιση με την οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46. Επετράπη στα κράτη μέλη να υπερβαίνουν τα πρότυπα της Ένωσης και να θεσπίζουν κανόνες που εξασφαλίζουν ακόμη υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, ενήργησαν επί διαφόρων στοιχείων και σε διαφορετικό βαθμό. Συνεπώς, οι εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά της οδηγίας 1999/44/ΕΚ αποκλίνουν σημαντικά επί του παρόντος στα ουσιώδη στοιχεία , όπως είναι η ύπαρξη ή όχι ιεράρχησης των τρόπων επανόρθωσης, η περίοδος της νόμιμης εγγύησης, η περίοδος αντιστροφής του βάρους της απόδειξης ή η κοινοποίηση του ελαττώματος στον πωλητή.

(4)  Ορισμένοι κανόνες της Ένωσης που ισχύουν για τις πωλήσεις αγαθών εξακολουθούν να είναι κατακερματισμένοι, παρά το γεγονός ότι οι κανόνες σχετικά με τις απαιτήσεις προσυμβατικής πληροφόρησης, το δικαίωμα υπαναχώρησης και οι όροι παράδοσης έχουν ήδη εναρμονιστεί πλήρως με την οδηγία 2011/83/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Οι κανόνες που εφαρμόζονται στις μη διαδικτυακές πωλήσεις έχουν εναρμονιστεί σε μικρότερο βαθμό, όπως οι κανόνες σχετικά με τις απαιτήσεις προσυμβατικής πληροφόρησης. Άλλα βασικά συμβατικά στοιχεία, όπως τα κριτήρια συμμόρφωσης, οι τρόποι επανόρθωσης και οι τρόποι άσκησής τους για τα αγαθά που δεν συμμορφώνονται με τη σύμβαση υπόκεινται επί του παρόντος σε ελάχιστη εναρμόνιση με την οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου46. Επετράπη στα κράτη μέλη να υπερβαίνουν τα πρότυπα της Ένωσης και να θεσπίζουν κανόνες που εξασφαλίζουν ακόμη υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Ως εκ τούτου, ενήργησαν επί διαφόρων στοιχείων και σε διαφορετικό βαθμό. Συνεπώς, οι εθνικές διατάξεις για τη μεταφορά της οδηγίας 1999/44/ΕΚ αποκλίνουν σημαντικά επί του παρόντος στα ουσιώδη στοιχεία , όπως είναι η ύπαρξη ή όχι ιεράρχησης των τρόπων επανόρθωσης, η περίοδος της νόμιμης εγγύησης, η περίοδος αντιστροφής του βάρους της απόδειξης ή η κοινοποίηση του ελαττώματος στον έμπορο.

__________________

__________________

46 Οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών, ΕΕ L 171 της 7.7.1999, σ. 12.

46 Οδηγία 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Μαΐου 1999 σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών, ΕΕ L 171 της 7.7.1999, σ. 12.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Οι υφιστάμενες διαφορές ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου47, οι επιχειρήσεις που κατευθύνουν τις δραστηριότητές τους σε καταναλωτές σε άλλα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους κανόνες αναγκαστικού δικαίου των καταναλωτικών συμβάσεων που συνάπτονται στη χώρα συνήθους διαμονής του καταναλωτή. Καθώς οι κανόνες αυτοί διαφέρουν μεταξύ των κρατών μελών, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να επιβαρύνονται με πρόσθετο κόστος. Κατά συνέπεια, πολλές επιχειρήσεις μπορεί να προτιμούν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά ή να εξάγουν μόνο σε ένα ή δύο κράτη μέλη. Αυτή η επιλογή ελαχιστοποίησης της έκθεσης στο κόστος και τους κινδύνους που συνδέονται με το διασυνοριακό εμπόριο συνεπάγεται χαμένες ευκαιρίες εμπορικής επέκτασης και επίτευξης οικονομιών κλίμακας. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι αυτές που επηρεάζονται ιδιαίτερα.

(5)  Οι υφιστάμενες διαφορές σε σχέση με το δίκαιο των συμβάσεων στα διάφορα κράτη μέλη ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, πέραν των άλλων βασικών ρυθμιστικών και μη ρυθμιστικών θεμάτων, όπως η φορολογική νομοθεσία, ζητήματα που αφορούν το δίκτυο διανομής, τα συστήματα πληρωμών και οι γλωσσικοί φραγμοί. Ωστόσο, οι κυριότερες δυσκολίες τις οποίες συναντούν οι καταναλωτές και οι οποίες αποτελούν την κύρια πηγή διενέξεων με τους εμπόρους αφορούν τη μη συμμόρφωση των αγαθών με τους συμβατικούς όρους. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η εμπιστοσύνη των καταναλωτών στην εσωτερική αγορά και να συμβάλει στη δημιουργία ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους εμπόρους.

__________________

__________________

47 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι) ΕΕ L177 της 4.7.2008, σ. 6.

47 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 593/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές (Ρώμη Ι) ΕΕ L177 της 4.7.2008, σ. 6.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Για να αντιμετωπιστούν τα εν λόγω προβλήματα που οφείλονται στον κατακερματισμό των εθνικών κανόνων, οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται σε ένα σύνολο πλήρως εναρμονισμένων και στοχευμένων κανόνων για τις πωλήσεις αγαθών. Η ύπαρξη ομοιόμορφων κανόνων είναι απαραίτητη σε σχέση με πολλά βασικά στοιχεία του δικαίου των καταναλωτικών συμβάσεων, τα οποία σύμφωνα με την ισχύουσα προσέγγιση της ελάχιστης εναρμόνισης, είχαν ως αποτέλεσμα ανισότητες και εμπορικούς φραγμούς σε ολόκληρη την Ένωση. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καταργήσει την οδηγία 1999/44/ΕΚ, η οποία ακολουθεί την προσέγγιση της ελάχιστης εναρμόνισης, και να θεσπίσει πλήρως εναρμονισμένους κανόνες για τις συμβάσεις πώλησης αγαθών.

(8)  Για να αντιμετωπιστούν τα εν λόγω προβλήματα που οφείλονται στον κατακερματισμό των εθνικών κανόνων και άλλα ζητήματα, οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές θα πρέπει να μπορούν να βασίζονται σε ένα σύνολο εναρμονισμένων και στοχευμένων κανόνων για τις πωλήσεις αγαθών. Η ύπαρξη ομοιόμορφων κανόνων είναι απαραίτητη σε σχέση με πολλά βασικά στοιχεία του δικαίου των καταναλωτικών συμβάσεων, τα οποία σύμφωνα με την ισχύουσα προσέγγιση της ελάχιστης εναρμόνισης, είχαν ως αποτέλεσμα ανισότητες και εμπορικούς φραγμούς σε ολόκληρη την Ένωση. Ως εκ τούτου, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να καταργήσει την οδηγία 1999/44/ΕΚ, η οποία ακολουθεί την προσέγγιση της ελάχιστης εναρμόνισης, και να θεσπίσει ένα νέο πλαίσιο και εναρμονισμένους κανόνες για τις συμβάσεις πώλησης αγαθών. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν ή να θεσπίζουν στην εθνική τους νομοθεσία διατάξεις σχετικά με την ένδικη προστασία των «κρυφών ελαττωμάτων» ή του βραχυπρόθεσμου δικαιώματος απόρριψης.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Η καθιέρωση πλήρως εναρμονισμένων κανόνων στον τομέα του δικαίου των καταναλωτικών συμβάσεων θα διευκολύνει τους εμπόρους να προσφέρουν τα προϊόντα τους σε άλλα κράτη μέλη. Οι επιχειρήσεις θα επιβαρύνονται με λιγότερες δαπάνες, καθώς δεν θα χρειάζεται πλέον να λαμβάνουν υπόψη διαφορετικούς κανόνες αναγκαστικού δικαίου όσον αφορά τους καταναλωτές. Θα επωφελούνται από μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, όταν πραγματοποιούν πωλήσεις σε άλλα κράτη μέλη μέσω ενός σταθερού περιβάλλοντος όσον αφορά το δίκαιο των συμβάσεων.

(9)  Η καθιέρωση περαιτέρω εναρμονισμένων κανόνων στον τομέα του δικαίου των καταναλωτικών συμβάσεων θα διευκολύνει τους εμπόρους να προσφέρουν τα προϊόντα τους σε άλλα κράτη μέλη. Οι επιχειρήσεις θα επιβαρύνονται με λιγότερες δαπάνες, καθώς δεν θα χρειάζεται πλέον να λαμβάνουν υπόψη διαφορετικούς κανόνες αναγκαστικού δικαίου όσον αφορά τους καταναλωτές. Θα επωφελούνται από μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου, όταν πραγματοποιούν πωλήσεις σε άλλα κράτη μέλη μέσω ενός σταθερού περιβάλλοντος όσον αφορά το δίκαιο των συμβάσεων.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(10)  Η αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των εμπόρων λιανικής είναι πιθανόν να οδηγήσει σε μεγαλύτερο εύρος επιλογών σε τιμές πιο ανταγωνιστικές για τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές θα επωφελούνται από υψηλό επίπεδο προστασίας και αύξηση της ευημερίας μέσω των στοχευμένων πλήρως εναρμονισμένων κανόνων. Αυτό με τη σειρά του θα αυξήσει την εμπιστοσύνη τους στο διασυνοριακό εμπόριο. Οι καταναλωτές θα αγοράζουν με μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, όταν πραγματοποιούν διασυνοριακές αγορές γνωρίζοντας ότι θα απολαύουν των ίδιων δικαιωμάτων σε όλη την Ένωση.

(10)  Η αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ των εμπόρων λιανικής είναι πιθανόν να οδηγήσει σε μεγαλύτερο εύρος επιλογών σε τιμές πιο ανταγωνιστικές για τους καταναλωτές. Οι καταναλωτές θα επωφελούνται από υψηλό επίπεδο προστασίας και αύξηση της ευημερίας μέσω των στοχευμένων εναρμονισμένων κανόνων. Αυτό θα αυξήσει επίσης την εμπιστοσύνη τους στο διασυνοριακό εμπόριο, συμπεριλαμβανομένου του εξ αποστάσεως και του διαδικτυακού εμπορίου.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Η παρούσα οδηγία καλύπτει τους κανόνες που ισχύουν για τις πωλήσεις αγαθών μόνο σε σχέση με τα βασικά στοιχεία των συμβάσεων που απαιτούνται για να ξεπεραστούν οι σχετιζόμενοι με το δίκαιο των συμβάσεων φραγμοί στην εσωτερική αγορά. Για τον σκοπό αυτό, οι κανόνες σχετικά με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, τους τρόπους επανόρθωσης που διατίθενται στους καταναλωτές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των αγαθών με τη σύμβαση και οι λεπτομέρειες άσκησής τους θα πρέπει να εναρμονιστούν πλήρως και το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών σε σύγκριση με την οδηγία 1999/44/ΕΚ θα πρέπει να αυξηθεί.

(11)  Η παρούσα οδηγία καλύπτει τους κανόνες που ισχύουν για τις πωλήσεις αγαθών μόνο σε σχέση με τα βασικά στοιχεία των συμβάσεων που απαιτούνται για να ξεπεραστούν οι σχετιζόμενοι με το δίκαιο των συμβάσεων φραγμοί στην εσωτερική αγορά. Για τον σκοπό αυτό, οι κανόνες σχετικά με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης, τους τρόπους επανόρθωσης που διατίθενται στους καταναλωτές σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των αγαθών με τη σύμβαση και οι λεπτομέρειες άσκησής τους θα πρέπει να εναρμονιστούν με τρόπο που θα διασφαλίζει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να ισχύει για αγαθά, όπως DVD και CD, τα οποία εμπεριέχουν ψηφιακό περιεχόμενο κατά τρόπον ώστε αυτά να λειτουργούν μόνον ως φορέας για τη μεταφορά του ψηφιακού περιεχομένου. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ισχύει, ωστόσο, για ψηφιακό περιεχόμενο που είναι ενσωματωμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι λειτουργίες του να εξαρτώνται από τις κύριες λειτουργίες των αγαθών και λειτουργεί ως αναπόσπαστο μέρος αυτών.

(13)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να ισχύει για ψηφιακό περιεχόμενο και ψηφιακές υπηρεσίες που είναι ενσωματωμένες στα αγαθά, όπως DVD και CD ή έξυπνα προϊόντα Όσον αφορά τα προϊόντα με ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο ή ενσωματωμένες ψηφιακές υπηρεσίες, ο έμπορος θα πρέπει να είναι υπεύθυνος, βάσει της παρούσας οδηγίας, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων έναντι του καταναλωτή μόνο σε ό, τι αφορά τα στοιχεία των εμπορευμάτων που δεν αφορούν το ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο ή την ψηφιακή υπηρεσία. Οι κανόνες της παρούσας οδηγίας δεν θα πρέπει να θίγουν την προστασία που παρέχεται στους καταναλωτές από το εφαρμοστέο δίκαιο της Ένωσης όσον αφορά το ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α)  Λόγω των ειδικών συνθηκών και της φύσης των εμπορευμάτων, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να ισχύει για τις πωλήσεις ζωντανών ζώων μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δίκαιο των συμβάσεων των κρατών μελών σε τομείς που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα οδηγία. Επιπλέον, σε ορισμένους τομείς που ρυθμίζονται από την παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να είναι ελεύθερα να θεσπίζουν κανόνες σε σχέση με τα θέματα που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα οδηγία: τούτο αφορά τις προθεσμίες παραγραφής για την άσκηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών και τις εμπορικές εγγυήσεις. Τέλος, όσον αφορά το δικαίωμα του πωλητή προς επανόρθωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να προβλέπουν πιο λεπτομερείς όρους για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος.

(14)  Η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει το δίκαιο των συμβάσεων των κρατών μελών σε τομείς που δεν ρυθμίζονται από την παρούσα οδηγία. Επιπλέον, σε ορισμένους τομείς που ρυθμίζονται από την παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να είναι ελεύθερα να θεσπίζουν κανόνες σε σχέση με τα θέματα που δεν ρυθμίζονται στην παρούσα οδηγία: τούτο αφορά τις προθεσμίες παραγραφής για την άσκηση των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Τέλος, όσον αφορά το δικαίωμα του προς επανόρθωση των εμπορικών εγγυήσεων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να προβλέπουν πιο λεπτομερείς όρους για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α)  Ο ορισμός του καταναλωτή θα πρέπει να καλύπτει τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν εκτός του πλαισίου της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής τους δραστηριότητας. Όμως, σε περίπτωση συμβάσεων διττού σκοπού, όπου η σύμβαση συνάπτεται για σκοπούς ευρισκόμενους εν μέρει εντός και εν μέρει εκτός των εμπορικών δραστηριοτήτων του, η δε εμπορική σκοπιμότητα είναι τόσο περιορισμένη ώστε να μην έχει εξέχουσα θέση στο γενικό πλαίσιο της σύμβασης, το εν λόγω πρόσωπο θα πρέπει επίσης να θεωρείται καταναλωτής. Αυτό αντικατοπτρίζει κοινή αντιμετώπιση των καθημερινών συναλλαγών, και θα προσφέρει πρόσθετη ασφάλεια δικαίου λόγω του ευρέος φάσματος αγαθών και του πεδίου εφαρμογής της πρότασης.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Προκειμένου να υπάρξει σαφήνεια και ασφάλεια για τους πωλητές και τους καταναλωτές, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ορίζει την έννοια της σύμβασης. Ο εν λόγω ορισμός θα πρέπει να ακολουθεί τις κοινές παραδόσεις όλων των κρατών μελών, απαιτώντας να υπάρχει συμφωνία με την οποία επιδιώκεται να δημιουργηθούν υποχρεώσεις ή άλλα έννομα αποτελέσματα προκειμένου να υφίσταται σύμβαση.

διαγράφεται

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18)  Προκειμένου να εξισορροπηθεί η απαίτηση της ασφάλειας δικαίου με την κατάλληλη ευελιξία των νομικών κανόνων, οποιαδήποτε παραπομπή σε ό,τι μπορεί να αναμένεται από πρόσωπο στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να νοείται ως παραπομπή σε ό,τι μπορεί να αναμένεται ευλόγως. Ο εύλογος χαρακτήρας θα πρέπει να διαπιστώνεται αντικειμενικά, λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα και τον σκοπό της σύμβασης, τις συγκεκριμένες περιστάσεις και τις συνήθειες και πρακτικές των εμπλεκομένων μερών. Ειδικότερα, ο εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση της επισκευής ή αντικατάστασης θα πρέπει να διαπιστώνεται αντικειμενικά, λαμβανομένων υπόψη της φύσης των αγαθών και της έλλειψης συμμόρφωσης.

(18)  Προκειμένου να εξισορροπηθεί η απαίτηση της ασφάλειας δικαίου με την κατάλληλη ευελιξία των νομικών κανόνων, οποιαδήποτε παραπομπή σε ό,τι μπορεί να αναμένεται από συμβαλλόμενο μέρος στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να νοείται ως παραπομπή σε ό,τι μπορεί να αναμένεται ευλόγως. Ο εύλογος χαρακτήρας θα πρέπει να διαπιστώνεται αντικειμενικά, λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα και τον σκοπό της σύμβασης, τις συγκεκριμένες περιστάσεις και τις συνήθειες και πρακτικές των εμπλεκομένων στη σύμβαση μερών. Ειδικότερα, ο εύλογος χρόνος για την ολοκλήρωση της επισκευής ή αντικατάστασης θα πρέπει να διαπιστώνεται αντικειμενικά, λαμβανομένων υπόψη της φύσης των αγαθών και της έλλειψης συμμόρφωσης.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Για να υπάρξει σαφήνεια ως προς το τι μπορεί να αναμένει ο καταναλωτής από τα αγαθά και για τι θα είναι υπεύθυνος ο πωλητής σε περίπτωση αδυναμίας του να ανταποκριθεί σε ό,τι αναμένεται, είναι απαραίτητο να εναρμονιστούν πλήρως οι κανόνες για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης με τη σύμβαση. Η εφαρμογή ενός συνδυασμού υποκειμενικών και αντικειμενικών κριτηρίων θα πρέπει να διασφαλίζει τα νόμιμα συμφέροντα και των δύο μερών σε μια σύμβαση πώλησης. Η συμμόρφωση με τη σύμβαση θα πρέπει να αξιολογείται σε συνάρτηση όχι μόνο με τις απαιτήσεις οι οποίες έχουν πράγματι τεθεί στη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της προσυμβατικής πληροφόρησης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης, αλλά και με ορισμένες αντικειμενικές προϋποθέσεις, οι οποίες αποτελούν τα ευλόγως αναμενόμενα πρότυπα όσον αφορά τα αγαθά, ιδίως από την άποψη της καταλληλότητας για τον επιδιωκόμενο σκοπό, τη συσκευασία, τις οδηγίες εγκατάστασης και τις συνήθεις ποιότητες και δυνατότητες επιδόσεων.

(19)  Για να υπάρξει σαφήνεια ως προς το τι μπορεί να αναμένει ο καταναλωτής από τα αγαθά και για τι θα είναι υπεύθυνος ο έμπορος σε περίπτωση αδυναμίας του να ανταποκριθεί σε ό,τι αναμένεται, είναι απαραίτητο να εναρμονιστούν οι κανόνες για τον προσδιορισμό της συμμόρφωσης με τη σύμβαση. Η εφαρμογή ενός συνδυασμού υποκειμενικών και αντικειμενικών κριτηρίων θα πρέπει να διασφαλίζει τα νόμιμα συμφέροντα και των δύο μερών σε μια σύμβαση πώλησης. Η συμμόρφωση με τη σύμβαση θα πρέπει να αξιολογείται σε συνάρτηση όχι μόνο με τις απαιτήσεις οι οποίες έχουν πράγματι τεθεί στη σύμβαση, συμπεριλαμβανομένης της προσυμβατικής πληροφόρησης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης, αλλά και με ορισμένες αντικειμενικές προϋποθέσεις, οι οποίες αποτελούν τα ευλόγως αναμενόμενα πρότυπα όσον αφορά τα αγαθά, ιδίως από την άποψη της καταλληλότητας για τον επιδιωκόμενο σκοπό, τη συσκευασία, τις οδηγίες εγκατάστασης και τις συνήθεις ποιότητες και δυνατότητες επιδόσεων.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α)  Ορισμένες από τις απαιτήσεις για συμμόρφωση της σύμβασης, ειδικότερα όσον αφορά την ποιότητα, τη διατηρησιμότητα και την εμφάνιση, ενδέχεται να εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο σε σχέση με την πώληση μεταχειρισμένων αγαθών. Σε πολλές περιπτώσεις, οι εύλογες προσδοκίες του καταναλωτή θα είναι υποδεέστερες για μεταχειρισμένα προϊόντα από ό, τι για εντελώς νέα αντικείμενα. Ως εκ τούτου, οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι πιο σαφείς όσον αφορά την προβλεπόμενη χρήση των εν λόγω εμπορευμάτων κατά την επικοινωνία με τον έμπορο. Σε οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ εμπόρου και καταναλωτή για την έλλειψη συμμόρφωσης, ο εν λόγω παράγοντας θα είναι κατά κανόνα σημαντικός κατά τον καθορισμό του κατά πόσον το βάρος αποδείξεως έχει τηρηθεί όσον αφορά την καταγγελλόμενη αστοχία αγαθών. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο καταναλωτής είχε την ευκαιρία να εξετάσει τα αγαθά προσωπικώς πριν από τη σύναψη της σύμβασης, τα κράτη μέλη μπορούν, κατά παρέκκλιση και με βάση τις συγκεκριμένες αγορές και τα νομικά τους συστήματα, να επιλέξουν να συνεχίσουν να προβλέπουν ότι ο έμπορος και ο καταναλωτής μπορούν να συμφωνήσουν ρητώς εγγράφως ή σε σταθερό μέσο για συντομότερη περίοδο νομικής εγγύησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός έτους και, ή εναλλακτικά, για μικρότερη περίοδο αντιστροφής του βάρους της απόδειξης υπέρ του καταναλωτή που δεν μπορεί να είναι κατώτερη των έξι μηνών.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19β)  Σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική και τους ειδικούς κανόνες σχετικά με την ευθύνη του διοργανωτή δημοπρασίας, κρίνεται δικαιολογημένη, προς το παρόν, η διατήρηση της δυνατότητας των κρατών μελών να εξαιρούν δημοπρασίες μεταχειρισμένων αγαθών όταν ο καταναλωτής είχε την ευκαιρία να παραστεί στη δημοπρασία. Παρ’ όλα αυτά, θα πρέπει να απαιτείται οι καταναλωτές να ενημερώνονται με σαφή δήλωση εγγράφως ή σε σταθερό μέσο πριν από τη δημοπρασία ότι αυτοί οι κανόνες δεν εφαρμόζονται και να υπάρχει ρητή μνεία των ισχυόντων σχετικών νομικών μέσων ή άλλων δικαιωμάτων. Επί πλέον, σύμφωνα με την οδηγία 2011/83/EΕ, η χρήση επιγραμμικών πλατφορμών για τους πλειστηριασμούς που τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών και των εμπόρων δεν θα πρέπει να θεωρείται δημόσιος πλειστηριασμός κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20)  Για μεγάλο αριθμό καταναλωτικών αγαθών προβλέπεται ότι πρέπει πρώτα να εγκατασταθούν ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά από τον καταναλωτή. Επομένως, κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που απορρέει από πλημμελή εγκατάσταση των αγαθών θα πρέπει να θεωρείται ως έλλειψη συμμόρφωσης με τη σύμβαση, όταν η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε από τον πωλητή ή υπό τον έλεγχο του πωλητή, καθώς και όταν τα αγαθά εγκαταστάθηκαν από τον καταναλωτή, αλλά η κακή εγκατάσταση οφείλεται σε λανθασμένες οδηγίες εγκατάστασης.

(20)  Για μεγάλο αριθμό καταναλωτικών αγαθών προβλέπεται ότι πρέπει πρώτα να εγκατασταθούν ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά από τον καταναλωτή. Επομένως, κάθε έλλειψη συμμόρφωσης που απορρέει από πλημμελή εγκατάσταση των αγαθών θα πρέπει να θεωρείται ως έλλειψη συμμόρφωσης με τη σύμβαση, όταν η εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε από τον έμπορο ή υπό τον έλεγχο του εμπόρου, καθώς και όταν τα αγαθά εγκαταστάθηκαν από τον καταναλωτή, αλλά η κακή εγκατάσταση οφείλεται σε λανθασμένες οδηγίες εγκατάστασης.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Η συμμόρφωση θα πρέπει να καλύπτει τόσο τα πραγματικά όσο και τα νομικά ελαττώματα. Δικαιώματα τρίτων και άλλα νομικά ελαττώματα μπορεί να εμποδίσουν τον καταναλωτή να επωφεληθεί από τα αγαθά σύμφωνα με τη σύμβαση, όταν ο κάτοχος των δικαιωμάτων υποχρεώσει δικαίως τον καταναλωτή να σταματήσει να παραβιάζει τα δικαιώματα αυτά. Ως εκ τούτου, ο πωλητής θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα αγαθά είναι απαλλαγμένα από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, το οποίο εμποδίζει τον καταναλωτή να επωφεληθεί από τα αγαθά σύμφωνα με τη σύμβαση.

(21)  Η συμμόρφωση θα πρέπει να καλύπτει τόσο τα πραγματικά όσο και τα νομικά ελαττώματα. Δικαιώματα τρίτων και άλλα νομικά ελαττώματα μπορεί να εμποδίσουν τον καταναλωτή να επωφεληθεί από τα αγαθά σύμφωνα με τη σύμβαση, όταν ο κάτοχος των δικαιωμάτων υποχρεώσει δικαίως τον καταναλωτή να σταματήσει να παραβιάζει τα δικαιώματα αυτά. Ως εκ τούτου, ο έμπορος θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι τα αγαθά είναι απαλλαγμένα από κάθε είδος περιορισμούς που προκύπτουν από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου το οποίο εμποδίζει τον καταναλωτή να επωφεληθεί από τα αγαθά σύμφωνα με υποκειμενικά και αντικειμενικά κριτήρια συμμόρφωσης..

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Η διασφάλιση της μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των καταναλωτικών αγαθών είναι σημαντική για την επίτευξη περισσότερο βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και μιας κυκλικής οικονομίας. Ομοίως, η απομάκρυνση των μη συμμορφούμενων αγαθών από την αγορά της Ένωσης με την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς και την παροχή των κατάλληλων κινήτρων στους οικονομικούς φορείς είναι απαραίτητη προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Για τους σκοπούς αυτούς, η τομεακή νομοθεσία της Ένωσης είναι η πιο κατάλληλη προσέγγιση για τη θέσπιση απαιτήσεων όσον αφορά τη διάρκεια ζωής και άλλων απαιτήσεων που συνδέονται με τα προϊόντα σε σχέση με συγκεκριμένους τύπους ή ομάδες αγαθών, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό προσαρμοσμένα κριτήρια. Επομένως, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να είναι συμπληρωματική προς τους στόχους που επιδιώκονται στην εν λόγω τομεακή νομοθεσία της Ένωσης. Στον βαθμό που σε οποιαδήποτε προσυμβατική δήλωση που αποτελεί μέρος της σύμβασης πώλησης αναφέρονται συγκεκριμένες πληροφορίες για τη διάρκεια ζωής, ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι σε θέση να βασιστεί σε αυτές στο πλαίσιο των κριτηρίων συμμόρφωσης.

(23)  Η διασφάλιση της μεγαλύτερης διάρκειας ζωής των καταναλωτικών αγαθών είναι σημαντική για την επίτευξη περισσότερο βιώσιμων προτύπων κατανάλωσης και μιας κυκλικής οικονομίας. Ομοίως, η απομάκρυνση των μη συμμορφούμενων αγαθών από την αγορά της Ένωσης με την ενίσχυση της εποπτείας της αγοράς και την παροχή των κατάλληλων κινήτρων στους οικονομικούς φορείς είναι απαραίτητη προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Για τους σκοπούς αυτούς, η τομεακή νομοθεσία της Ένωσης, όπως η οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή η οδηγία 85/374/EΟΚ του Συμβουλίου, είναι η πιο κατάλληλη προσέγγιση για τη θέσπιση απαιτήσεων όσον αφορά τη διάρκεια ζωής και άλλων απαιτήσεων που συνδέονται με τα προϊόντα σε σχέση με συγκεκριμένους τύπους ή ομάδες αγαθών, χρησιμοποιώντας για τον σκοπό αυτό προσαρμοσμένα κριτήρια. Επομένως, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να είναι συμπληρωματική προς τους στόχους που επιδιώκονται στην εν λόγω τομεακή νομοθεσία της Ένωσης. Στον βαθμό που σε οποιαδήποτε προσυμβατική δήλωση που αποτελεί μέρος της σύμβασης πώλησης αναφέρονται συγκεκριμένες πληροφορίες για τη διάρκεια ζωής, ο καταναλωτής θα πρέπει να είναι σε θέση να βασιστεί σε αυτές στο πλαίσιο των κριτηρίων συμμόρφωσης.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α)   Η διάρκεια ζωής πρέπει να οριστεί ως η ικανότητα ενός προϊόντος για διατήρηση της απαιτούμενης επίδοσης για δεδομένο ή μεγάλο χρονικό διάστημα, υπό την επίδραση προβλεπόμενων δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη ένα φυσιολογικό ή το μέσο συντελεστή χρήσης. Η βασική υπόθεση είναι ότι οι επιδόσεις του προϊόντος θα πρέπει να διατηρούνται σε αποδεκτό επίπεδο, σε σχέση με τις αρχικές του επιδόσεις, σε όλη τη διάρκεια ζωής του.

Τροπολογία     23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου τόσο για τους καταναλωτές όσο και τους πωλητές απαιτεί σαφή ένδειξη του χρόνου κατά τον οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των αγαθών με τις συμβάσεις. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 2011/83/ΕΕ, είναι σκόπιμο να επισημαίνεται ο χρόνος μετάθεσης του κινδύνου ως ο χρόνος αξιολόγησης της συμμόρφωσης των αγαθών. Ωστόσο, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να εγκατασταθούν τα αγαθά, ο χρόνος αυτός θα πρέπει να προσαρμόζεται.

(24)  Η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου τόσο για τους καταναλωτές όσο και τους πωλητές απαιτεί σαφή ένδειξη του χρόνου κατά τον οποίο θα πρέπει να αξιολογηθεί η συμμόρφωση των αγαθών με τις συμβάσεις, με την επιφύλαξη των εθνικών κανόνων σχετικά με την έναρξη των περιόδων παραγραφής σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ της παρούσας οδηγίας και της οδηγίας 2011/83/ΕΕ, είναι σε γενικές γραμμές σκόπιμο να επισημαίνεται ο χρόνος μετάθεσης του κινδύνου ως ο χρόνος αξιολόγησης της συμμόρφωσης των αγαθών. Ωστόσο, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες πρέπει να εγκατασταθούν τα αγαθά, ο χρόνος αυτός θα πρέπει να προσαρμόζεται.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Προκειμένου να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να βασιστούν σε ένα ενιαίο σύνολο κανόνων σε ολόκληρη την Ένωση, είναι αναγκαίο να εναρμονιστεί πλήρως η χρονική περίοδος κατά την οποία το βάρος της απόδειξης για την έλλειψη συμμόρφωσης αντιστρέφεται υπέρ του καταναλωτή. Εντός των δύο πρώτων ετών, προκειμένου να επωφεληθεί από το τεκμήριο της έλλειψης συμμόρφωσης, ο καταναλωτής θα πρέπει απλώς να αποδείξει ότι το αγαθό δεν συμμορφώνεται, χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει επίσης ότι η έλλειψη συμμόρφωσης υπήρχε όντως κατά τον κρίσιμο χρόνο για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης. Προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου σε σχέση με τους διαθέσιμους τρόπους επανόρθωσης σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης με τη σύμβαση και προκειμένου να εξαλειφθεί ένα από τα κύρια εμπόδια της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να προβλεφθεί μια πλήρως εναρμονισμένη σειρά άσκησης των τρόπων επανόρθωσης. Ειδικότερα, ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει δυνατότητα επιλογής μεταξύ επισκευής ή αντικατάστασης ως πρώτο τρόπο επανόρθωσης, ο οποίος θα συμβάλει στη διατήρηση της συμβατικής σχέσης και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Επιπλέον, η παροχή στους καταναλωτές της δυνατότητας να απαιτήσουν επισκευή θα πρέπει να ενθαρρύνει τη βιώσιμη κατανάλωση και μπορεί να συμβάλει στην επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των προϊόντων.

(26)  Προκειμένου να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να βασιστούν σε ένα ενιαίο σύνολο κανόνων σε ολόκληρη την Ένωση, είναι αναγκαίο να εναρμονιστεί πλήρως η χρονική περίοδος κατά την οποία το βάρος της απόδειξης για την έλλειψη συμμόρφωσης αντιστρέφεται υπέρ του καταναλωτή. Εντός του πρώτου έτους, προκειμένου να επωφεληθεί από το τεκμήριο της έλλειψης συμμόρφωσης, ο καταναλωτής θα πρέπει απλώς να αποδείξει ότι το αγαθό δεν συμμορφώνεται και ότι η έλλειψη συμμόρφωσης εκδηλώθηκε εντός ενός έτους από την παράδοση των αγαθών, χωρίς να χρειάζεται να αποδείξει ότι η έλλειψη συμμόρφωσης υπήρχε όντως κατά τον κρίσιμο χρόνο για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης. Προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου σε σχέση με τους διαθέσιμους τρόπους επανόρθωσης σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης με τη σύμβαση και προκειμένου να εξαλειφθεί ένα από τα κύρια εμπόδια της εσωτερικής αγοράς, θα πρέπει να προβλεφθεί μια πλήρως εναρμονισμένη σειρά άσκησης των τρόπων επανόρθωσης.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27)  Η επιλογή του καταναλωτή μεταξύ επισκευής και αντικατάστασης θα πρέπει να περιορίζεται μόνο εάν η λύση που θα επιλεγεί θα ήταν δυσανάλογη σε σχέση με την άλλη διαθέσιμη επιλογή, αδύνατη ή παράνομη. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι δυσανάλογο να απαιτηθεί η αντικατάσταση αγαθών εξαιτίας κάποιου μικρού σημαδιού, εάν η αντικατάσταση αυτή θα προκαλούσε σημαντικές δαπάνες, ενώ παράλληλα το σημάδι αυτό θα μπορούσε εύκολα να επισκευαστεί.

(27)  Η επιλογή του καταναλωτή μεταξύ επισκευής και αντικατάστασης θα πρέπει να περιορίζεται μόνο εάν η λύση που θα επιλεγεί θα ήταν αδύνατη ή δυσανάλογη σε σχέση με την άλλη διαθέσιμη επιλογή. Για παράδειγμα, μπορεί να είναι δυσανάλογο να απαιτηθεί η αντικατάσταση αγαθών εξαιτίας κάποιου μικρού σημαδιού, εάν η αντικατάσταση αυτή θα προκαλούσε σημαντικές δαπάνες στον έμπορο, ενώ παράλληλα το σημάδι αυτό θα μπορούσε εύκολα να επισκευαστεί. Σε περίπτωση, ωστόσο, που διατίθεται μόνο μία μορφή επανόρθωσης και η εν λόγω επανόρθωση συνεπάγεται για τον έμπορο κόστος δυσανάλογο σε σχέση με την αξία που θα είχαν τα αγαθά εάν δεν υπήρχε έλλειψη συμμόρφωσης καθώς και σε σχέση με τη σημασία της έλλειψης συμμόρφωσης, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα το δικαίωμα του καταναλωτή σε κάλυψη του κόστους αφαίρεσης των μη συμμορφούμενων αγαθών και εγκατάστασης των υποκατάστατων αγαθών, να περιορίζεται σε μια πληρωμή ανάλογου ποσού εκ μέρους του εμπόρου.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28)  Σε περίπτωση κατά την οποία ο πωλητής δεν αποκατάστησε τη μη συμμόρφωση με επισκευή ή αντικατάσταση, χωρίς σημαντική ενόχληση για τον καταναλωτή και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, ο καταναλωτής θα πρέπει να δικαιούται μείωση του τιμήματος ή να καταγγείλει τη σύμβαση. Ειδικότερα, οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση θα πρέπει να ολοκληρώνεται με επιτυχία εντός του εν λόγω εύλογου χρονικού διαστήματος. Ο εύλογος χαρακτήρας του χρονικού διαστήματος θα πρέπει να διαπιστώνεται αντικειμενικά, λαμβανομένων υπόψη της φύσης των αγαθών και της μη συμμόρφωσης. Εάν, μετά την παρέλευση του εύλογου χρονικού διαστήματος, ο πωλητής δεν έχει προβεί στην αποκατάσταση της έλλειψης συμμόρφωσης, ο καταναλωτής δεν θα πρέπει να υποχρεούται να δεχθεί επιπλέον προσπάθειες εκ μέρους του πωλητή σε σχέση με την ίδια έλλειψη συμμόρφωσης.

(28)  Σε περίπτωση κατά την οποία ο έμπορος δεν αποκατάστησε τη μη συμμόρφωση με επισκευή ή αντικατάσταση, χωρίς σημαντική ενόχληση για τον καταναλωτή και εντός ενός μηνός, ο καταναλωτής θα πρέπει να δικαιούται μείωση του τιμήματος ή να καταγγείλει τη σύμβαση.

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(29)  Λαμβανομένου υπόψη ότι το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης λόγω της έλλειψης συμμόρφωσης αποτελεί σημαντικό τρόπο επανόρθωσης που εφαρμόζεται όταν η επισκευή ή η αντικατάσταση δεν είναι εφικτή ή έχει αποτύχει, ο καταναλωτής θα πρέπει επίσης να έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η έλλειψη συμμόρφωσης είναι ήσσονος σημασίας. Αυτό θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για την έγκαιρη αποκατάσταση όλων των περιπτώσεων έλλειψης συμμόρφωσης. Προκειμένου το δικαίωμα καταγγελίας να καταστεί αποτελεσματικό για τους καταναλωτές, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής αποκτά πολλά αγαθά, ορισμένα εκ των οποίων αποτελούν εξάρτημα του κυρίως αντικειμένου το οποίο δεν θα είχε αποκτήσει ο καταναλωτής χωρίς το κυρίως αντικείμενο, και η έλλειψη συμμόρφωσης επηρεάζει το κυρίως αντικείμενο, ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σε σχέση και με τα εξαρτήματα, ακόμα και αν αυτά είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

(29)  Λαμβανομένου υπόψη ότι το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης λόγω της έλλειψης συμμόρφωσης αποτελεί σημαντικό τρόπο επανόρθωσης που εφαρμόζεται όταν η επισκευή ή η αντικατάσταση δεν είναι εφικτή ή έχει αποτύχει, ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση και στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η έλλειψη συμμόρφωσης δεν είναι ήσσονος σημασίας. Προκειμένου το δικαίωμα καταγγελίας να καταστεί αποτελεσματικό για τους καταναλωτές, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής αποκτά πολλά αγαθά, ορισμένα εκ των οποίων αποτελούν εξάρτημα του κυρίως αντικειμένου το οποίο δεν θα είχε αποκτήσει ο καταναλωτής χωρίς το κυρίως αντικείμενο, και η έλλειψη συμμόρφωσης επηρεάζει το κυρίως αντικείμενο, ο καταναλωτής θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση σε σχέση και με τα εξαρτήματα, ακόμα και αν αυτά είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου για τους πωλητές και η συνολική εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις διασυνοριακές αγορές, είναι αναγκαίο να εναρμονιστεί η χρονική περίοδος κατά την οποία ο πωλητής φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης η οποία υπάρχει κατά τον χρόνο που ο καταναλωτής αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών. Λαμβανομένου υπόψη ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν προβλέψει περίοδο δύο ετών κατά την εφαρμογή της οδηγίας 1999/44/ΕΚ και η περίοδος αυτή θεωρείται, στην πράξη, εύλογο χρονικό διάστημα από τους συμμετέχοντες στην αγορά, η περίοδος αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί.

(32)  Προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου για τους εμπόρους και η συνολική εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις διασυνοριακές αγορές, είναι αναγκαίο να εναρμονιστεί η χρονική περίοδος κατά την οποία ο έμπορος φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης η οποία υπάρχει κατά τον χρόνο που ο καταναλωτής αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών. Λαμβανομένου υπόψη ότι τα περισσότερα κράτη μέλη έχουν προβλέψει περίοδο δύο ετών κατά την εφαρμογή της οδηγίας 1999/44/ΕΚ και η περίοδος αυτή θεωρείται, στην πράξη, εύλογο χρονικό διάστημα από τους συμμετέχοντες στην αγορά, η περίοδος αυτή θα πρέπει να διατηρηθεί. Ωστόσο, προκειμένου να διατηρηθεί το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών που απέκτησαν οι καταναλωτές με την πάροδο των ετών λόγω της εφαρμογής της οδηγίας αριθ. 1999/44/ΕΚ, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια των οποίων ο έμπορος ευθύνεται δυνάμει της εθνικής τους νομοθεσίας που είναι ήδη σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας. Επιπλέον, κατά την περίοδο επισκευής ή αντικατάστασης των αγαθών, θα πρέπει να αναστέλλεται η περίοδος κατά τη διάρκεια της οποίας ο έμπορος φέρει ευθύνη. Επίσης, θα πρέπει να αρχίσει να υπολογίζεται εκ νέου για την αντικατάσταση κατασκευαστικών στοιχείων και για τα εμπορεύματα που παραλαμβάνει ο καταναλωτής προς αντικατάσταση ελαττωματικών προϊόντων.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 33

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(33)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών και να διευκολυνθεί η εφαρμογή των κανόνων της Ένωσης σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών όσον αφορά τα μη συμμορφούμενα αγαθά, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ευθυγραμμίσει τη χρονική περίοδο κατά την οποία το βάρος της απόδειξης αντιστρέφεται υπέρ του καταναλωτή με την περίοδο κατά την οποία ο πωλητής ευθύνεται για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης.

διαγράφεται

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Προκειμένου να διασφαλιστεί διαφάνεια, θα πρέπει να προβλεφθούν ορισμένες απαιτήσεις διαφάνειας για τις εμπορικές εγγυήσεις. Επιπλέον, προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου και να αποφευχθεί τυχόν παραπλάνηση των καταναλωτών, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση που οι όροι της εμπορικής εγγύησης που περιέχονται σε διαφημίσεις ή προσυμβατική πληροφόρηση είναι ευνοϊκότεροι για τον καταναλωτή από αυτούς που περιλαμβάνονται στη δήλωση της εγγύησης, θα πρέπει να υπερισχύουν οι ευνοϊκότεροι όροι. Τέλος, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να θεσπίζει κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο της δήλωσης εγγύησης και τον τρόπο κατά τον οποίο αυτή θα πρέπει να παρέχεται στους καταναλωτές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με άλλες πτυχές των εμπορικών εγγυήσεων που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί δεν θα στερούν από τους καταναλωτές την προστασία που τους παρέχεται με τις πλήρως εναρμονισμένες διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με τις εμπορικές εγγυήσεις.

(34)  Προκειμένου να διασφαλιστεί διαφάνεια, θα πρέπει να προβλεφθούν ορισμένες απαιτήσεις διαφάνειας για τις εμπορικές εγγυήσεις. Επιπλέον, προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια δικαίου και να αποφευχθεί τυχόν παραπλάνηση των καταναλωτών, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να προβλέπει ότι, σε περίπτωση που οι όροι της εμπορικής εγγύησης που περιέχονται σε διαφημίσεις ή προσυμβατική πληροφόρηση είναι ευνοϊκότεροι για τον καταναλωτή από αυτούς που περιλαμβάνονται στη δήλωση της εγγύησης, θα πρέπει να υπερισχύουν οι ευνοϊκότεροι όροι. Τέλος, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να θεσπίζει κανόνες σχετικά με το περιεχόμενο της δήλωσης εγγύησης και τον τρόπο κατά τον οποίο αυτή θα πρέπει να παρέχεται στους καταναλωτές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να είναι ελεύθερα να θεσπίσουν κανόνες σχετικά με άλλες πτυχές των εμπορικών εγγυήσεων που δεν καλύπτονται από την παρούσα οδηγία, υπό την προϋπόθεση ότι οι κανόνες αυτοί δεν θα στερούν από τους καταναλωτές την προστασία που τους παρέχεται με τις πλήρως εναρμονισμένες διατάξεις της παρούσας οδηγίας σχετικά με τις εμπορικές εγγυήσεις. Οι διαφημίσεις θα πρέπει να θεωρείται ότι περιλαμβάνουν τους ισχυρισμούς που περιέχονται στην ιστοσελίδα ή στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που συνδέονται με τον έμπορο.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 35

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(35)  Δεδομένου ότι ο πωλητής ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης των αγαθών λόγω πράξης ή παράλειψης του πωλητή ή τρίτου προσώπου, είναι θεμιτό ο πωλητής να στραφεί κατά του υπευθύνου σε προηγούμενο στάδιο της αλυσίδας των συναλλαγών. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να θίγει την αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων μεταξύ του πωλητή και άλλων μερών της αλυσίδας των συναλλαγών. Οι λεπτομέρειες για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, ιδίως τα πρόσωπα κατά των οποίων μπορεί να στραφεί κάποιος και ο τρόπος θα πρέπει να προβλέπονται από τα κράτη μέλη.

(35)  Δεδομένου ότι ο έμπορος ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης των αγαθών λόγω πράξης ή παράλειψης του εμπόρου ή τρίτου προσώπου, ο έμπορος θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να στραφεί κατά του υπευθύνου σε προηγούμενα στάδια της αλυσίδας των συναλλαγών. Οι λεπτομέρειες για την άσκηση του δικαιώματος αυτού, ιδίως τα πρόσωπα κατά των οποίων μπορεί να στραφεί κάποιος και ο τρόπος θα πρέπει να προβλέπονται από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι το εθνικό τους δίκαιο παρέχει επαρκή προστασία στον έμπορο όταν προσδιορίζονται το πρόσωπο κατά του οποίου δύναται να στραφεί ο έμπορος για να λάβει επανόρθωση, οι χρονικές περίοδοι καθώς και οι σχετικές ενέργειες και όροι άσκησης του δικαιώματος.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(36)  Τα πρόσωπα ή οι οργανώσεις που έχουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, έννομο συμφέρον προστασίας των συμβατικών δικαιωμάτων των καταναλωτών θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να κινήσουν δικαστικές διαδικασίες είτε ενώπιον δικαστηρίου είτε ενώπιον διοικητικού οργάνου, αρμόδιων να αποφασίζουν σχετικά με τις προσφυγές αυτές ή να κινούν τις κατάλληλες δικαστικές διαδικασίες.

(36)  Τα πρόσωπα ή οι οργανώσεις που έχουν, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, έννομο συμφέρον προστασίας των συμβατικών δικαιωμάτων των καταναλωτών θα πρέπει να έχουν την ευχέρεια να κινήσουν δικαστικές διαδικασίες είτε ενώπιον δικαστηρίου είτε ενώπιον διοικητικού οργάνου, αρμόδιων να αποφασίζουν σχετικά με τις προσφυγές αυτές ή να κινούν τις κατάλληλες δικαστικές διαδικασίες. Οι εν λόγω καταγγελίες ή διαδικασίες θα πρέπει να συνιστούν επαρκές αποτρεπτικό μέσο.

Τροπολογία     33

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 42

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(42)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλ. να συμβάλει στη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς με την ενιαία αντιμετώπιση των εμποδίων που σχετίζονται με το δίκαιο των συμβάσεων για τις διαδικτυακές και άλλες εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως εκτίθεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών όρια.

(42)  Δεδομένου ότι οι στόχοι της παρούσας οδηγίας, δηλ. να βελτιώσει τις συνθήκες για τη θέσπιση και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, να εξασφαλίσει υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτών και εμπιστοσύνης και να συμβάλει στην παροχή ισότιμων όρων ανταγωνισμού για τους εμπόρους, δεν μπορούν να επιτευχθούν επαρκώς από τα κράτη μέλη, μπορούν όμως να επιτευχθούν καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο, η Ένωση δύναται να λάβει μέτρα σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, η οποία διατυπώνεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως εκτίθεται στο ίδιο άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία για την επίτευξη των στόχων αυτών όρια.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(42α)  Είναι σκόπιμο η Επιτροπή να προβεί σε επανεξέταση της παρούσας οδηγίας πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος της. Στην επανεξέτασή της, η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας που αφορούν τους τρόπους επανόρθωσης και το βάρος της απόδειξης — επίσης όσον αφορά τα μεταχειρισμένα αγαθά, καθώς και τα αγαθά που πωλούνται σε δημόσιους πλειστηριασμούς – την εμπορική εγγύηση και την ευθύνη του παραγωγού και τη σχέση με την οδηγία σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και των ψηφιακών υπηρεσιών. Η εν λόγω επανεξέταση θα μπορούσε να οδηγήσει στην υποβολή πρότασης της Επιτροπής για τροποποίηση της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

Αντικείμενο και στόχοι

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Η παρούσα οδηγία θεσπίζει ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με τις συμβάσεις πώλησης που συνάπτονται μεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή, ιδίως τους κανόνες σχετικά με τη συμμόρφωση των αγαθών, την επανόρθωση σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και τους τρόπους άσκησης της εν λόγω επανόρθωσης.

1.  Η παρούσα οδηγία έχει ως σκοπό, μέσω της επίτευξης υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, να συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς ακόμη και μέσω της βελτίωσης της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και τη δημιουργία ισότιμων συνθηκών για τους εμπόρους, θεσπίζοντας ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με τις συμβάσεις πώλησης που συνάπτονται μεταξύ του εμπόρου και του καταναλωτή, ιδίως τους κανόνες σχετικά με τη συμμόρφωση των αγαθών με τη σύμβαση, την επανόρθωση σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης και τους τρόπους άσκησης της εν λόγω επανόρθωσης.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η οδηγία δεν ισχύει για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Ωστόσο, στην περίπτωση συμβάσεων πώλησης που προβλέπουν τόσο την πώληση αγαθών όσο και την παροχή υπηρεσιών, η παρούσα οδηγία ισχύει για το μέρος που αφορά την πώληση αγαθών.

διαγράφεται

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η οδηγία δεν ισχύει για οποιοδήποτε υλικό μέσο το οποίο εμπεριέχει ψηφιακό περιεχόμενο, εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως φορέας για την παροχή του ψηφιακού περιεχομένου στον καταναλωτή.

διαγράφεται

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη δύνανται να αποκλείουν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας τις συμβάσεις πώλησης μεταχειρισμένων αγαθών που πωλούνται σε δημόσιους πλειστηριασμούς στους οποίους οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να παραστούν αυτοπροσώπως.

διαγράφεται

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το εθνικό γενικό δίκαιο περί συμβάσεων, όπως οι κανόνες διαμόρφωσης, το κύρος ή τα αποτελέσματα μιας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών της καταγγελίας μιας σύμβασης, στον βαθμό που το εν λόγω δίκαιο δεν ρυθμίζεται από αυτήν.

διαγράφεται

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  «σύμβαση πώλησης»: κάθε σύμβαση βάσει της οποίας ο πωλητής μεταβιβάζει ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα αγαθών, συμπεριλαμβανομένων αγαθών τα οποία πρόκειται να κατασκευαστούν ή να παραχθούν, στον καταναλωτή και ο καταναλωτής καταβάλλει ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το τίμημα·

α)  «σύμβαση πώλησης»: κάθε σύμβαση βάσει της οποίας ο έμπορος μεταβιβάζει ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει την κυριότητα αγαθών, συμπεριλαμβανομένων αγαθών τα οποία πρόκειται να κατασκευαστούν ή να παραχθούν, στον καταναλωτή και ο καταναλωτής καταβάλλει ή αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το τίμημα, συμπεριλαμβανομένης κάθε σύμβασης που έχει ως αντικείμενο τόσο την παροχή αγαθών όσο και την παροχή υπηρεσιών·

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, όσον αφορά τις συμβάσεις που καλύπτει η παρούσα οδηγία, ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας·

β)  «καταναλωτής»: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, όσον αφορά τις συμβάσεις που καλύπτει η παρούσα οδηγία, ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο της εμπορικής, επιχειρηματικής, βιοτεχνικής ή επαγγελματικής του δραστηριότητας· αν η σύμβαση συνάπτεται για σκοπό ο οποίος εν μέρει εμπίπτει και εν μέρει δεν εμπίπτει στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα του φυσικού προσώπου ή για ισοδύναμο σκοπό, και ο σκοπός αυτός είναι τόσο περιορισμένος ώστε να μην είναι κυρίαρχος στο γενικό πλαίσιο της σύμβασης, το εν λόγω πρόσωπο θεωρείται επίσης καταναλωτής·

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  «πωλητής»: κάθε φυσικό πρόσωπο ή κάθε νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το εάν διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, το οποίο ενεργεί, ακόμη και μέσω κάθε άλλου προσώπου ενεργούντος εξ ονόματός του ή για λογαριασμό του, για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές του σε σχέση με συμβάσεις καλυπτόμενες από την παρούσα οδηγία·

γ)  «έμπορος»: κάθε φυσικό πρόσωπο ή κάθε νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το εάν διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, το οποίο ενεργεί, ακόμη και μέσω κάθε άλλου προσώπου ενεργούντος εξ ονόματός του ή για λογαριασμό του ή ως μεσάζοντας για φυσικό πρόσωπο, για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές του σε σχέση με συμβάσεις καλυπτόμενες από την παρούσα οδηγία·

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  «παραγωγός»: ο κατασκευαστής αγαθών, ο εισαγωγέας αγαθών στο έδαφος της Ένωσης ή κάθε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως παραγωγός, θέτοντας επί του αγαθού το όνομά του, το σήμα του ή άλλο διακριτικό σημείο·

δ)  «παραγωγός»: ο κατασκευαστής αγαθών, ο εισαγωγέας αγαθών στο έδαφος της Ένωσης, ο παραγωγός οποιασδήποτε πρώτης ύλης ή ο κατασκευαστής ανταλλακτικού ή κάθε πρόσωπο που παρουσιάζεται ως παραγωγός, θέτοντας επί του αγαθού το όνομά του, το σήμα του ή άλλο διακριτικό σημείο·

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε α)  «ψηφιακό περιεχόμενο»: τα δεδομένα τα οποία παράγονται και παρέχονται σε ψηφιακή μορφή·

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε β)   «ψηφιακή υπηρεσία»: μια υπηρεσία που επιτρέπει στον καταναλωτή τη δημιουργία, την επεξεργασία των δεδομένων ή την πρόσβαση σε αυτά σε ψηφιακή μορφή, ή την αποθήκευση δεδομένων σε ψηφιακή μορφή, όταν τα δεδομένα αυτά μεταφορτώνονται ή δημιουργούνται από τον καταναλωτή·

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε γ)  «ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο»: όλες οι μορφές ψηφιακού περιεχομένου ή ψηφιακής υπηρεσίας που είναι προεγκατεστημένα σε ένα αγαθό·

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε δ)  «σταθερό μέσο»: κάθε μέσο που παρέχει στον καταναλωτή ή στον έμπορο τη δυνατότητα να αποθηκεύει πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπον ώστε να μπορεί να ανατρέξει σε αυτές μελλοντικά, για το απαιτούμενο από τους σκοπούς των πληροφοριών χρονικό διάστημα, και που επιτρέπει την πανομοιότυπη αναπαραγωγή των αποθηκευόμενων πληροφοριών·

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  «εμπορική εγγύηση»: κάθε ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους του πωλητή ή παραγωγού («εγγυητής») προς τον καταναλωτή, επιπλέον των νομικών του υποχρεώσεων σχετικά με την εγγύηση συμμόρφωσης, για επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος ή για αντικατάσταση, επισκευή ή συντήρηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο των αγαθών σε περίπτωση που αυτά δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές ή οποιαδήποτε άλλη απαίτηση πέραν της συμμόρφωσης που αναφέρονται στη δήλωση της εγγύησης ή στη σχετική διαφήμιση και που είναι διαθέσιμες κατά τη στιγμή ή πριν από τη σύναψη της σύμβασης·

στ)  «εμπορική εγγύηση»: κάθε ανάληψη υποχρέωσης εκ μέρους του εμπόρου ή παραγωγού («εγγυητής») προς τον καταναλωτή, επιπλέον των νομικών του υποχρεώσεων σχετικά με την εγγύηση συμμόρφωσης, για επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος ή για αντικατάσταση, επισκευή ή συντήρηση καθ’ οιονδήποτε τρόπο των αγαθών σε περίπτωση που αυτά δεν ικανοποιούν τις προδιαγραφές ή οποιαδήποτε άλλη απαίτηση πέραν της συμμόρφωσης που αναφέρονται στη δήλωση της εγγύησης ή στη σχετική διαφήμιση και που είναι διαθέσιμες κατά τη στιγμή ή πριν από τη σύναψη της σύμβασης·

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

στ α)  «διάρκεια ζωής»: η ικανότητα ενός προϊόντος για διατήρηση της απαιτούμενης επίδοσης για δεδομένο ή μεγάλο χρονικό διάστημα, υπό την επίδραση προβλεπόμενων δράσεων, λαμβάνοντας υπόψη ένα φυσιολογικό ή τον μέσο συντελεστή χρήσης.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  «σύμβαση»: συμφωνία με την οποία επιδιώκεται να δημιουργηθούν υποχρεώσεις ή άλλα έννομα αποτελέσματα·

διαγράφεται

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  «δωρεάν»: χωρίς τις απαραίτητες δαπάνες που συνεπάγεται η αποκατάσταση της συμμόρφωσης του αγαθού, ιδίως τις δαπάνες αποστολής, το εργατικό κόστος και το κόστος των υλικών.

θ)  «δωρεάν»: χωρίς τις συνήθεις δαπάνες που συνεπάγεται η αποκατάσταση της συμμόρφωσης του αγαθού, ιδίως τις δαπάνες αποστολής, το εργατικό κόστος και το κόστος των υλικών.

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2α

 

Πεδίο εφαρμογής

 

1.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται σε κάθε σύμβαση πώλησης που συνάπτεται μεταξύ καταναλωτή και εμπόρου.

 

2.  Η οδηγία δεν ισχύει για τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Ωστόσο, στην περίπτωση συμβάσεων που προβλέπουν τόσο την πώληση αγαθών όσο και την παροχή υπηρεσιών, η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται στο μέρος της σύμβασης που αφορά την πώληση αγαθών.

 

3.  Η οδηγία δεν ισχύει για το ενσωματωμένο ψηφιακά περιεχόμενο ή τις ενσωματωμένες ψηφιακές υπηρεσίες.

 

4.  Η παρούσα οδηγία δεν ισχύει για πωλήσεις ζωντανών ζώων μεταξύ του πωλητή και του καταναλωτή.

 

5.  Τα κράτη μέλη μπορούν να εξαιρούν από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας τις συμβάσεις για την πώληση μεταχειρισμένων αγαθών που πωλούνται σε δημόσιους πλειστηριασμούς με την αυτοπρόσωπη παρουσία των αγοραστών, και ενημερώνονται, με σαφή δήλωση εγγράφως ή σε σταθερό μέσο, πριν από τη δημοπρασία, ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζονται, και ενημερώνονται επίσης στην εν λόγω δήλωση σχετικά με τα συναφή δικαιώματα που ισχύουν. Επί πλέον, η χρήση επιγραμμικών πλατφορμών για τους πλειστηριασμούς που τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών και των εμπόρων δεν θεωρείται δημόσιος πλειστηριασμός κατά την έννοια της παρούσας οδηγίας.

 

6.  Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας οδηγίας έρχεται σε σύγκρουση με διάταξη άλλης πράξης της Ένωσης που διέπει ειδικό τομέα ή αντικείμενο, η διάταξη της άλλης πράξης της Ένωσης υπερισχύει έναντι των διατάξεων της παρούσας οδηγίας και εφαρμόζεται στους ειδικούς αυτούς τομείς.

 

7.  Η παρούσα οδηγία δεν θίγει το εθνικό γενικό δίκαιο περί συμβάσεων, όπως τους κανόνες σχετικά με τις περιόδους περιορισμού ή παραγραφής, τη διαμόρφωση, το κύρος ή τα αποτελέσματα μιας σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών της καταγγελίας μιας σύμβασης, στον βαθμό που οι εν λόγω κανόνες δεν ρυθμίζονται από την παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Επίπεδο εναρμόνισης

Επίπεδο εναρμόνισης

Τα κράτη μέλη δεν διατηρούν ή θεσπίζουν διατάξεις που παρεκκλίνουν από αυτές που καθορίζονται στην παρούσα οδηγία, συμπεριλαμβανομένων των περισσότερο ή λιγότερο αυστηρών διατάξεων για την εξασφάλιση διαφορετικού επιπέδου προστασίας του καταναλωτή.

1.  Στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν στην εθνικής του νομοθεσία αυστηρότερες διατάξεις, σύμφωνες προς τη Συνθήκη, προκειμένου να εξασφαλίσουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας του καταναλωτή.

 

2.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη δεν διατηρούν ή θεσπίζουν στην εθνική τους νομοθεσία διατάξεις που παρεκκλίνουν από αυτές που καθορίζονται στα άρθρα 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10, 12, 13, 15 και 18, εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα οδηγία.

 

3.  Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 2, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρούν ή να θεσπίζουν στην εθνική τους νομοθεσία διατάξεις σχετικά με ένδικα βοηθήματα για «κρυμμένα ελαττώματα» ή βραχυπρόθεσμο δικαίωμα απόρριψης, ώστε να εξασφαλίζεται υψηλότερο επίπεδο προστασίας των καταναλωτών. Όσον αφορά την παράγραφο 2α του άρθρου 8, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν αυστηρότερες εθνικές διατάξεις, οι οποίες είναι ήδη σε ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 3α

 

Συμμόρφωση των αγαθών

 

Ο έμπορος παρέχει στον καταναλωτή αγαθά που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των άρθρων 4, 5, 6 και 7, κατά περίπτωση.

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης

Υποκειμενικές απαιτήσεις για συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Για να θεωρηθεί ότι τα αγαθά συνάδουν με τους όρους της σύμβασης, ο πωλητής διασφαλίζει, κατά περίπτωση, ότι:

1.  Για να θεωρηθεί ότι τα αγαθά συνάδουν με τους όρους της σύμβασης, ο πωλητής διασφαλίζει ιδίως, κατά περίπτωση, ότι:

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η ποσότητα, η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους είναι αυτά που προβλέπονται από τη σύμβαση, το οποίο περιλαμβάνει ότι, εάν ο πωλητής επιδείξει δείγμα ή υπόδειγμα στον καταναλωτή, τα αγαθά θα πρέπει να διαθέτουν τις ιδιότητες και να αντιστοιχούν στην περιγραφή του δείγματος ή υποδείγματος αυτού,

α)  η ποσότητα, η ποιότητα και τα χαρακτηριστικά τους να είναι αυτά που προβλέπονται από τη σύμβαση· Σε περίπτωση κατά την οποία συνάπτεται σύμβαση με παραπομπή σε δείγμα ή υπόδειγμα των αγαθών που βλέπει ή εξετάζει ο καταναλωτής, τα αγαθά θα πρέπει να διαθέτουν τις ιδιότητες και να αντιστοιχούν στην περιγραφή του εν λόγω δείγματος ή υποδείγματος, εκτός εάν οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ του δείγματος ή υποδείγματος και των αγαθών είχε περιέλθει σε γνώση του καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύμβασης·

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  είναι κατάλληλα για κάθε ειδική χρήση την οποία επιζητεί ο καταναλωτής και την οποία γνωστοποίησε στον πωλητή κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης, ο δε πωλητής την αποδέχθηκε, και

β)  είναι κατάλληλα για κάθε ειδική χρήση την οποία επιζητεί ο καταναλωτής και την οποία γνωστοποίησε στον έμπορο το αργότερο κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης, ο δε έμπορος την αποδέχθηκε, ή αυτό είναι λογικό υπό τις δεδομένες περιστάσεις·

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  να συνοδεύεται από όλα τα εξαρτήματα με οδηγίες, όπου περιλαμβάνονται και οι οδηγίες εγκατάστασης και υπηρεσίες υποστήριξης του πελάτη που προβλέπονται στη σύμβαση, και

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Για να θεωρηθεί ότι τα αγαθά συνάδουν με τους όρους της σύμβασης, πρέπει επιπλέον να εκπληρώνουν τις απαιτήσεις των άρθρων 5, 6 και 7.

διαγράφεται

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οποιαδήποτε συμφωνία που εισάγει εξαίρεση, παρέκκλιση ή μεταβολή από τα άρθρα 5 και 6 σε βάρος του καταναλωτή είναι έγκυρη μόνον εφόσον, κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης, ο καταναλωτής γνώριζε την ιδιαίτερη κατάσταση των αγαθών και αποδέχθηκε ρητά τη συγκεκριμένη κατάσταση κατά τη σύναψή της.

διαγράφεται

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Απαιτήσεις συμμόρφωσης των αγαθών

Υποκειμενικές απαιτήσεις για συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα αγαθά θα πρέπει, ανάλογα με την περίπτωση:

1.  Πέρα από τη συμμόρφωση στους όρους της σύμβασης, ανάλογα με την περίπτωση, τα αγαθά :

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να είναι κατάλληλα για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται συνήθως αγαθά της ιδίας περιγραφής·

α)  να είναι κατάλληλα για τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούνται ψηφιακό περιεχόμενο ή ψηφιακή υπηρεσία του ίδιου τύπου, λαμβάνοντας υπόψη, κατά περίπτωση, κάθε υφιστάμενο εθνικό και ενωσιακό νόμο, τεχνικό πρότυπο ή, απουσία τεχνικών προτύπων, κάθε ισχύοντα ειδικό ανά τομέα κώδικα δεοντολογίας·

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να παραδίδονται μαζί με τα εξαρτήματα, τις συσκευασίες, τις οδηγίες εγκατάστασης ή άλλου είδους οδηγίες που είναι δυνατό να αναμένει να λάβει ο καταναλωτής· και

β)  να παραδίδονται μαζί με κάθε είδους εξαρτήματα, τις συσκευασίες, τις οδηγίες εγκατάστασης ή κάθε είδους οδηγίες που είναι δυνατό να αναμένει εύλογα να λάβει ο καταναλωτής· και

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  να έχουν τη συνήθη ποιότητα και τις συνήθεις δυνατότητες επιδόσεων ενός αγαθού του ίδιου τύπου τις οποίες μπορεί να αναμένει ο καταναλωτής, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των αγαθών και τυχόν δημόσια δήλωση που έχει πραγματοποιηθεί από τον πωλητή ή για λογαριασμό του πωλητή ή άλλων προσώπων σε προηγούμενα στάδια της αλυσίδας συναλλαγών, περιλαμβανομένου του παραγωγού, εκτός αν ο πωλητής αποδείξει:

γ)  να διαθέτουν ποσότητα και να έχουν τη συνήθη ποιότητα και τα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων της βιωσιμότητας, της λειτουργικότητας και της ασφάλειας που θα είναι ικανοποιητικά και συνήθως απαντώμενα ενός αγαθού του ίδιου τύπου τις οποίες μπορεί εύλογα να αναμένει ο καταναλωτής, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των αγαθών και τυχόν δημόσια δήλωση που έχει πραγματοποιηθεί για λογαριασμό του εμπόρου ή του παραγωγού, ιδίως στη διαφήμιση ή τη σήμανση εκτός αν ο έμπορος δύναται να αποδείξει:

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – στοιχείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i)  ότι ο πωλητής δεν γνώριζε και δεν μπορούσε ευλόγως να γνωρίζει τη σχετική δήλωση·

i)  ότι ο έμπορος δεν γνώριζε και δεν μπορούσε ευλόγως να γνωρίζει τη σχετική δήλωση·

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – στοιχείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii)  ότι κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης η σχετική δήλωση είχε διορθωθεί· ή

ii)  ότι, κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης η σχετική δήλωση είχε διορθωθεί και ο καταναλωτής δεν είναι ευλόγως δυνατόν να αγνοούσε την εν λόγω διόρθωση· ή

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii)  ότι η απόφαση για την αγορά των προϊόντων δεν μπορούσε να επηρεαστεί από τη δήλωση.

iii)  ότι η απόφαση για την απόκτηση των προϊόντων δεν μπορούσε να επηρεαστεί από τη δήλωση.

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Δεν υπάρχει έλλειψη συμμόρφωσης κατά την έννοια της παραγράφου 1 εάν τη χρονική στιγμή σύναψης της σύμβασης ο καταναλωτής ενημερώθηκε συγκεκριμένα ότι συγκεκριμένο χαρακτηριστικό των αγαθών παρέκκλινε από τις απαιτήσεις συμμόρφωσης που ορίζονται στην παράγραφο 1 και αποδέχθηκε ρητώς και χωριστά αυτή την παρέκκλιση κατά τη σύναψη της σύμβασης.

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η εγκατάσταση των αγαθών έγινε από τον πωλητή ή υπό την ευθύνη του· ή

α)  η εγκατάσταση των αγαθών έγινε από τον έμπορο ή υπό την ευθύνη του· ή

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά τον κρίσιμο χρόνο για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τη σύμβαση, όπως καθορίζεται από το άρθρο 8, τα αγαθά πρέπει να είναι απαλλαγμένα από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται στη διανοητική ιδιοκτησία, ούτως ώστε τα αγαθά να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τη σύμβαση.

Κατά τον κρίσιμο χρόνο για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τη σύμβαση, όπως καθορίζεται από το άρθρο 8, τα αγαθά πρέπει να είναι απαλλαγμένα από κάθε περιορισμό που προκύπτει από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, ιδίως δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, που εμποδίζουν τον καταναλωτή να χρησιμοποιεί τα αγαθά σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5.

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κρίσιμος χρόνος για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τη σύμβαση

Ευθύνη του εμπόρου

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο πωλητής φέρει ευθύνη για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης με τη σύμβαση η οποία υφίσταται κατά τον χρόνο που:

1.  Ο έμπορος φέρει ευθύνη για κάθε έλλειψη συμμόρφωσης η οποία υφίσταται κατά τον χρόνο που

α)  ο καταναλωτής ή τρίτος που υποδεικνύεται από αυτόν, άλλος από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών· ή

α)  ο καταναλωτής ή τρίτος που υποδεικνύεται από αυτόν, άλλος από τον μεταφορέα, αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών· ή

β)  τα αγαθά παραδίδονται στον μεταφορέα που έχει επιλέξει ο καταναλωτής, εφόσον ο εν λόγω μεταφορέας δεν έχει προταθεί από τον πωλητή ή εφόσον ο πωλητής δεν προτείνει κανένα μέσο μεταφοράς.

β)  τα αγαθά παραδίδονται στον μεταφορέα που έχει επιλέξει ο καταναλωτής, εφόσον ο εν λόγω μεταφορέας δεν έχει προταθεί από τον πωλητή ή εφόσον ο πωλητής δεν προτείνει κανένα μέσο μεταφοράς, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

 

και καθίσταται προφανής εντός δύο ετών από τον χρόνο που καθορίστηκε παραπάνω, με την επιφύλαξη του άρθρο 3 παράγραφος 3.

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αγαθά εγκαταστάθηκαν από τον πωλητή ή υπό την ευθύνη του πωλητή, ο χρόνος απόκτησης από τον καταναλωτή της φυσικής κατοχής των αγαθών νοείται ως ο χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που τα αγαθά προορίζονταν να εγκατασταθούν από τον καταναλωτή, ο χρόνος κατά τον οποίον ο καταναλωτής είχε στη διάθεσή του εύλογο χρόνο για την εγκατάσταση, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 30 ημέρες μετά την προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 νοείται ως ο χρόνος απόκτησης από τον καταναλωτή της φυσικής κατοχής των αγαθών.

2.  Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες τα αγαθά εγκαταστάθηκαν από τον έμπορο ή υπό την ευθύνη του εμπόρου σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο α), ο χρόνος απόκτησης από τον καταναλωτή της φυσικής κατοχής των αγαθών νοείται ως ο χρόνος ολοκλήρωσης της εγκατάστασης. Σε περίπτωση που τα αγαθά προορίζονταν να εγκατασταθούν από τον καταναλωτή σύμφωνα με το άρθρο 6 στοιχείο β), ο χρόνος κατά τον οποίον ο καταναλωτής είχε στη διάθεσή του εύλογο χρόνο για την εγκατάσταση, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 30 ημέρες μετά την προθεσμία που αναφέρεται στην παράγραφο 1 νοείται ως ο χρόνος απόκτησης από τον καταναλωτή της φυσικής κατοχής των αγαθών.

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Όσον αφορά την περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο 1, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν αυστηρότερες εθνικές διατάξεις, οι οποίες είναι ήδη σε ισχύ ... [ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

 

Τροπολογία    78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  στην περίπτωση της πώλησης μεταχειρισμένων αγαθών όπου ο καταναλωτής είχε την ευκαιρία να εξετάσει τα αγαθά προσωπικώς πριν από τη σύναψη της σύμβασης, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν διατάξεις που να επιτρέπουν συντομότερη προθεσμία από εκείνη που καθορίζεται στην παράγραφο 1, όταν ο έμπορος και ο καταναλωτής έχουν συμφωνήσει ρητώς εγγράφως ή σε σταθερό μέσο στην εν λόγω συντομότερη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα έτος.

Τροπολογία    79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κάθε έλλειψη συμμόρφωσης με τη σύμβαση η οποία καθίσταται προφανής εντός δύο ετών από τον χρόνο που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 τεκμαίρεται ότι υφίστατο κατά τον χρόνο που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, εκτός εάν το τεκμήριο αυτό είναι ασυμβίβαστο με τη φύση των αγαθών ή με τη φύση της έλλειψης συμμόρφωσης.

διαγράφεται

Τροπολογία    80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8α

 

Βάρος της απόδειξης

 

1.  Κάθε έλλειψη συμμόρφωσης με τη σύμβαση η οποία καθίσταται προφανής εντός ενός έτους από την αντίστοιχη χρονική στιγμή για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης προς τη σύμβαση σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 8, θεωρείται ότι υπήρχε τότε, εκτός εάν το τεκμήριο αυτό είναι ασυμβίβαστο με τη φύση των αγαθών ή με τη φύση της έλλειψης συμμόρφωσης.

 

2.  στην περίπτωση της πώλησης μεταχειρισμένων αγαθών όπου ο καταναλωτής είχε την ευκαιρία να εξετάσει τα αγαθά προσωπικώς πριν από τη σύναψη της σύμβασης, τα κράτη μέλη μπορούν να διατηρήσουν διατάξεις που να επιτρέπουν συντομότερη προθεσμία από εκείνη που καθορίζεται στην παράγραφο 1, όταν ο έμπορος και ο καταναλωτής έχουν συμφωνήσει ρητώς εγγράφως ή σε σταθερό μέσο στην εν λόγω συντομότερη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από έξη μήνες.

Τροπολογία    81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τρόποι επανόρθωσης για την έλλειψη συμμόρφωσης με τη σύμβαση που έχει στη διάθεσή του ο καταναλωτής

Τρόποι επανόρθωσης για τη μη συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης

Τροπολογία    82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης με τη σύμβαση, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα σε αποκατάσταση της συμμόρφωσης του αγαθού από τον πωλητή, δωρεάν, με επισκευή ή αντικατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 11.

1.  Σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης με τη σύμβαση, ο καταναλωτής έχει δικαίωμα σε αποκατάσταση της συμμόρφωσης του αγαθού δωρεάν μέσω επισκευής ή αντικατάστασης ή σε παροχή αναλογικής μείωσης του τιμήματος ή σε καταγγελία της σύμβασης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Ο καταναλωτής επιλέγει ελεύθερα μεταξύ επισκευής και αντικατάστασης, εκτός αν η επιλεγείσα μέθοδος αποκατάστασης θα ήταν αδύνατη, ή θα συνεπάγετο για τον έμπορο δυσανάλογες δαπάνες, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων της υπόθεσης, συν τοις άλλοις:

 

α)  την αξία που θα είχε το αγαθό εάν δεν υπήρχε έλλειψη συμμόρφωσης·

 

β)  τη βαρύτητα της έλλειψης συμμόρφωσης· και

 

γ)  το κατά πόσον ο εναλλακτικός τρόπος επανόρθωσης θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή.

 

Ειδικότερα, η λύση της αντικατάστασης θεωρείται δυσανάλογη για τον έμπορο, εάν το κόστος επισκευής είναι χαμηλότερο ή ίσο με το κόστος για την εναλλακτική επιλογή της αντικατάστασης.

Τροπολογία    84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Κατά την περίοδο επισκευής ή αντικατάστασης των αγαθών, η περίοδος που αναφέρεται στο άρθρο 8 αναστέλλεται έως ότου ο καταναλωτής παραλάβει τα αγαθά που έχουν επισκευαστεί ή αντικατασταθεί.

Τροπολογία    85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ.  Εάν, στο πλαίσιο της επισκευής ενός αγαθού, κάποιο από τα συστατικά του στοιχεία αντικατασταθεί με νέο, ή όταν ένα ελαττωματικό προϊόν αντικατασταθεί από νέο, ο έμπορος φέρει ευθύνη για κάθε νέα έλλειψη συμμόρφωσης του αντικατασταθέντος κατασκευαστικού στοιχείου ή νέου αγαθού, η οποία εκδηλώνεται εντός δύο ετών από τη στιγμή της παραλαβής τους επισκευασθέντος ή αντικατασταθέντος αγαθού, σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα άρθρα 8 και 8α.

Τροπολογία    86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η επισκευή ή η αντικατάσταση ολοκληρώνεται εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή, λαμβανομένων υπόψη της φύσης των αγαθών και του σκοπού για τον οποίο ο καταναλωτής προόριζε τα αγαθά.

διαγράφεται

Τροπολογία    87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα σε ανάλογη μείωση της τιμής σύμφωνα με το άρθρο 12 ή σε καταγγελία της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 13, εφόσον:

3.  Με την επιφύλαξη του άρθρου 3 παράγραφος Ο καταναλωτής έχει δικαίωμα σε ανάλογη μείωση της τιμής σύμφωνα με το άρθρο 12 ή σε καταγγελία της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 13, σε κάθε μια από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

Τροπολογία    88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η επισκευή ή η αντικατάσταση είναι αδύνατη ή παράνομη·

α)  τόσο η επισκευή όσο και η αντικατάσταση είναι αδύνατη ή δυσανάλογη, σύμφωνα με την παράγραφο 1α·

Τροπολογία    89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ο πωλητής δεν ολοκλήρωσε την επισκευή ή την αντικατάσταση εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος·

β)  Ο έμπορος δεν ολοκλήρωσε την επισκευή ή την αντικατάσταση, σύμφωνα με τα άρθρα 9α και 10 αντιστοίχως·

Τροπολογία    90

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  παρουσιάζεται έλλειψη συμμόρφωσης παρά την προσπάθεια του εμπόρου να αποκαταστήσει τη συμμόρφωση του αγαθού,

Τροπολογία    91

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η επισκευή ή η αντικατάσταση θα προκαλούσαν σημαντική ενόχληση του καταναλωτή· ή

διαγράφεται

Τροπολογία    92

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  η έλλειψη συμμόρφωσης είναι τόσο σοβαρή ώστε να δικαιολογεί την άμεση μείωση του τιμήματος ή την καταγγελία της σύμβασης· ή

Τροπολογία    93

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  ο πωλητής έχει δηλώσει, ή συνάγεται σαφώς από τις περιστάσεις, ότι δεν θα αποκαταστήσει τη συμμόρφωση των αγαθών με τη σύμβαση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

δ)  Ο έμπορος έχει δηλώσει, ή συνάγεται από τις περιστάσεις, ότι δεν θα αποκαταστήσει τη συμμόρφωση των αγαθών με επισκευή ή αντικατάσταση εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή.

Τροπολογία    94

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο καταναλωτής δικαιούται να αρνηθεί την καταβολή του υπολειπόμενου τμήματος του τιμήματος, έως ότου ο πωλητής αποκαταστήσει τη συμμόρφωση των αγαθών με τη σύμβαση.

4.  Ο καταναλωτής δικαιούται να αρνηθεί την καταβολή του υπολειπόμενου τμήματος του τιμήματος, έως ότου ο έμπορος αποκαταστήσει τη συμμόρφωση των αγαθών με τη σύμβαση.

Τροπολογία    95

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9α

 

Επισκευή των αγαθών

 

1.  Επισκευή σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1α, ολοκληρώνεται εντός ενός μηνός και χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή, λαμβανομένων υπόψη της φύσης των αγαθών και του σκοπού για τον οποίο ο καταναλωτής προόριζε τα αγαθά. Ο έμπορος φέρει τον κίνδυνο καταστροφής ή συμπληρωματικής ζημίας των αγαθών κατά τη διάρκεια της περιόδου επισκευής ή κατά τη μεταφορά στον καταναλωτή.

 

2.  Ο καταναλωτής δικαιούται να αρνηθεί την καταβολή του υπολειπόμενου τμήματος του τιμήματος, έως ότου ο έμπορος αποκαταστήσει τη συμμόρφωση των αγαθών με τη σύμβαση με επισκευή.

Τροπολογία    96

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Εάν ο πωλητής αποκαταστήσει την έλλειψη συμμόρφωσης με τη σύμβαση με αντικατάσταση, ο πωλητής ανακτά τα προς αντικατάσταση αγαθά με έξοδα του πωλητή, εκτός αν τα μέρη συμφώνησαν διαφορετικά μετά την κοινοποίηση της έλλειψης συμμόρφωσης με τη σύμβαση από τον καταναλωτή στον πωλητή.

1.  Εάν ο έμπορος αποκαταστήσει την έλλειψη συμμόρφωσης με τη σύμβαση με αντικατάσταση, ο έμπορος ανακτά τα προς αντικατάσταση αγαθά με έξοδα του πωλητή, εκτός αν τα μέρη συμφώνησαν διαφορετικά μετά την κοινοποίηση της έλλειψης συμμόρφωσης με τη σύμβαση από τον καταναλωτή στον έμπορο.

Τροπολογία    97

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Η αντικατάσταση ολοκληρώνεται εντός ενός μηνός από τη στιγμή που ο έμπορος αποκτά τη φυσική κατοχή των αγαθών και χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή, λαμβανομένων υπόψη της φύσης των αγαθών και του σκοπού για τον οποίο ο καταναλωτής προόριζε τα αγαθά.

Τροπολογία    98

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β.  Ο καταναλωτής δικαιούται να αρνηθεί την καταβολή του υπολειπόμενου τμήματος του τιμήματος, έως ότου ο έμπορος αποκαταστήσει τη συμμόρφωση των αγαθών με τη σύμβαση με αντικατάσταση.

Τροπολογία    99

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 11

διαγράφεται

Δυνατότητα επιλογής του καταναλωτή μεταξύ επισκευής και αντικατάστασης

 

Ο καταναλωτής δύναται να επιλέξει μεταξύ επισκευής και αντικατάστασης, εκτός αν η επιλεγείσα μέθοδος αποκατάστασης θα ήταν αδύνατη, παράνομη ή, σε σύγκριση με την άλλη εναλλακτική επιλογή, θα συνεπάγετο για τον πωλητή δυσανάλογες δαπάνες, λαμβανομένων υπόψη όλων των περιστάσεων, συν τοις άλλοις:

 

α)  την αξία που θα είχε το αγαθό, σε περίπτωση απουσίας μη συμμόρφωσης προς τη σύμβαση·

 

β)  τη σημασία της μη συμμόρφωσης προς τη σύμβαση·

 

γ)  το κατά πόσον ο εναλλακτικός τρόπος επανόρθωσης θα μπορούσε να ολοκληρωθεί χωρίς σημαντική ενόχληση του καταναλωτή.

 

Τροπολογία    100

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η μείωση του τιμήματος είναι ανάλογη της μείωσης της αξίας των ληφθέντων από τον καταναλωτή αγαθών σε σύγκριση με την αξία που θα είχαν τα αγαθά αν ήταν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Ο καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα αναλογικής μείωσης του τιμήματος με σαφή δήλωση με την οποία εκφράζει την απόφασή του να καταγγείλει τη σύμβαση, η οποία γνωστοποιείται στον έμπορο. Η μείωση του τιμήματος είναι ανάλογη της μείωσης της αξίας των ληφθέντων από τον καταναλωτή αγαθών σε σύγκριση με την αξία που θα είχαν τα αγαθά αν συμμορφώνονταν.

Τροπολογία    101

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Δικαίωμα του καταναλωτή να καταγγείλει τη σύμβαση

Καταγγελία της σύμβασης για έλλειψη συμμόρφωσης

Τροπολογία    102

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Ο καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης με σχετική γνωστοποίηση προς τον πωλητή που παρέχεται με οποιονδήποτε τρόπο.

1.  Ο καταναλωτής ασκεί το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης με σαφή δήλωση με την οποία εκφράζει την απόφασή του να καταγγείλει τη σύμβαση, η οποία γνωστοποιείται στον έμπορο. Στην περίπτωση των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με ψηφιακά μέσα, ο έμπορος θα πρέπει να παρέχει στον καταναλωτή ένα εύκολο ψηφιακό μέσο για την καταγγελία της σύμβασης. Η καταγγελία τίθεται σε ισχύ 14 ημέρες μετά την παραλαβή της ειδοποίησης, ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που υποδεικνύεται από τον καταναλωτή.

Τροπολογία    103

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Σε περίπτωση που η έλλειψη συμμόρφωσης με τη σύμβαση αφορά μόνον ορισμένα από τα παραδιδόμενα αγαθά στο πλαίσιο της σύμβασης και συντρέχει λόγος καταγγελίας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9, ο καταναλωτής δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση μόνο σε σχέση με τα αγαθά αυτά και οποιαδήποτε άλλα αγαθά τα οποία απέκτησε ο καταναλωτής συμπληρωματικά προς τα μη συμμορφούμενα αγαθά.

2.  Σε περίπτωση που η έλλειψη συμμόρφωσης με τη σύμβαση αφορά μόνον ορισμένα από τα παραδιδόμενα αγαθά στο πλαίσιο της σύμβασης τα οποία μπορούν να διαχωριστούν από τα υπόλοιπα αγαθά και συντρέχει λόγος καταγγελίας σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 9 σε σχέση με τα εν λόγω μη συμμορφούμενα αγαθά, ο καταναλωτής δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση μόνο σε σχέση με τα αγαθά αυτά που μπορούν να διαχωριστούν και οποιαδήποτε άλλα αγαθά τα οποία απέκτησε ο καταναλωτής συμπληρωματικά ή σε σύνδεση προς τα μη συμμορφούμενα αγαθά, εκτός αν δεν μπορεί να αναμένεται ότι ο καταναλωτής θα αποδεχθεί την εκτέλεση του μέρους της σύμβασης που αφορά τα συμμορφούμενα αγαθά.

Τροπολογία    104

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  Κατ’ αρχάς, ο καταναλωτής επιστρέφει στον έμπορο τα αγαθά, με έξοδα του τελευταίου, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την ημερομηνία ενεργοποίησης της καταγγελίας·

Τροπολογία    105

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  ο πωλητής επιστρέφει στον καταναλωτή το καταβληθέν τίμημα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την παραλαβή της καταγγελίας και αναλαμβάνει τα έξοδα επιστροφής·

α)  κατά δεύτερον, ο έμπορος επιστρέφει στον καταναλωτή το σύνολο των ποσών που ελήφθησαν δυνάμει της σύμβασης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την παραλαβή των επιστραφέντων αγαθών. Ο έμπορος προβαίνει στην επιστροφή χρησιμοποιώντας το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο καταναλωτής για την αγορά των αγαθών, εκτός εάν ο καταναλωτής συμφωνήσει ρητώς κάτι διαφορετικό. Ο έμπορος δεν επιβάλλει στον καταναλωτή τέλη επιστροφής·

Τροπολογία    106

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ο καταναλωτής επιστρέφει στον πωλητή τα αγαθά, με έξοδα του τελευταίου, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός 14 ημερών από την κοινοποίηση της καταγγελίας·

διαγράφεται

Τροπολογία    107

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  σε περίπτωση που τα αγαθά δεν μπορούν να επιστραφούν λόγω καταστροφής ή απώλειας, ο καταναλωτής καταβάλλει στον πωλητή τη χρηματική αξία που θα είχαν τα μη συμμορφούμενα αγαθά κατά την ημερομηνία που επρόκειτο να γίνει η επιστροφή, εάν είχαν διατηρηθεί από τον καταναλωτή χωρίς να καταστραφούν ή απολεσθούν μέχρι την ημερομηνία αυτή, εκτός εάν η καταστροφή ή η απώλεια προκλήθηκε από έλλειψη συμμόρφωσης των αγαθών με τη σύμβαση· και

γ)  σε περίπτωση που τα αγαθά δεν μπορούν να επιστραφούν λόγω καταστροφής ή απώλειας, ο καταναλωτής καταβάλλει στον έμπορο τη χρηματική αξία που θα είχαν τα μη συμμορφούμενα αγαθά κατά την ημερομηνία που επρόκειτο να γίνει η επιστροφή, εάν είχαν διατηρηθεί από τον καταναλωτή χωρίς να καταστραφούν ή απολεσθούν μέχρι την ημερομηνία αυτή, εκτός εάν η καταστροφή ή η απώλεια προκλήθηκε από έλλειψη συμμόρφωσης των αγαθών με τη σύμβαση· και

Τροπολογία     108

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13α

 

Δικαίωμα αποκατάστασης της ζημιάς

 

1.  Ο πωλητής ευθύνεται έναντι του καταναλωτή για οποιαδήποτε οικονομική ζημία που έχει προκληθεί από την έλλειψη συμμόρφωσης προς τους όρους της σύμβασης ή από αδυναμία προμήθειας των αγαθών. Στο μέτρο του δυνατού, η αποζημίωση επαναφέρει την κατάσταση στην οποία θα είχε βρεθεί ο καταναλωτής εάν τα αγαθά είχαν συμμορφωθεί με τη σύμβαση.

 

Τα κράτη μέλη καθορίζουν τους τρόπους άσκησης του δικαιώματος αποκατάστασης της ζημιάς.

Τροπολογία    109

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 14

διαγράφεται

Προθεσμίες

 

Ο καταναλωτής δικαιούται επανόρθωση για την έλλειψη συμμόρφωσης των αγαθών με τη σύμβαση, εφόσον η έλλειψη συμμόρφωσης καταστεί προφανής εντός δύο ετών από τον κρίσιμο χρόνο για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης. Εάν, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, τα δικαιώματα που προβλέπονται στο άρθρο 9 υπόκεινται σε παραγραφή, η παραγραφή αυτή δεν θα είναι μικρότερη των δύο ετών από τον κρίσιμο χρόνο για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης με τη σύμβαση.

 

Τροπολογία    110

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εμπορικές εγγυήσεις

Εμπορικές εγγυήσεις και ευθύνη των παραγωγών

Τροπολογία    111

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η δήλωση εγγύησης διατίθεται σε σταθερό μέσο και συντάσσεται σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

2.  Η δήλωση εγγύησης διατίθεται σε σταθερό μέσο και συντάσσεται εγγράφως σε απλή και κατανοητή γλώσσα. Κατόπιν αίτησης του καταναλωτή, διατίθεται σε έντυπη μορφή, δωρεάν. Η δήλωση εγγύησης περιλαμβάνει τα εξής:

Τροπολογία    112

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  σαφή δήλωση των νόμιμων δικαιωμάτων του καταναλωτή, όπως προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, και σαφή δήλωση ότι τα εν λόγω δικαιώματα δεν θίγονται από την εμπορική εγγύηση· και

α)  σαφή δήλωση των νόμιμων δικαιωμάτων του καταναλωτή, όπως προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, και σαφή δήλωση ότι τα εν λόγω δικαιώματα που πληρούνται χωρίς παραιτέρω όρους, δεν θίγονται από την εμπορική εγγύηση· και

Τροπολογία    113

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «σταθερό μέσο» νοείται κάθε μέσο που παρέχει στα μέρη τη δυνατότητα να αποθηκεύουν πληροφορίες που απευθύνονται προσωπικά σε αυτά, κατά τρόπον ώστε να μπορούν να ανατρέξουν σε αυτές μελλοντικά, για το απαιτούμενο από τους σκοπούς των πληροφοριών χρονικό διάστημα, και που επιτρέπει την πανομοιότυπη αναπαραγωγή των αποθηκευόμενων πληροφοριών.

διαγράφεται

Τροπολογία    114

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων που προβλέπονται στο παρόν άρθρο ή τυχόν άλλες ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής ή της εθνικής νομοθεσίας, ο παραγωγός παρέχει εγγύηση διάρκειας δύο ετών ή περισσότερο, όσον αφορά ορισμένα αγαθά, με την επιφύλαξη επίσης των προϋποθέσεων και της εφαρμογής των άρθρων 3, 8 και 8α και σχετικές διατάξεις:

 

α)  ευθύνεται άμεσα έναντι του καταναλωτή να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα εν λόγω αγαθά εξαιτίας της μη συμμόρφωσης·

 

β)  να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα εν λόγω αγαθά εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και, σε κάθε περίπτωση, εντός ενός μηνός από τον χρόνο απόκτησης της φυσικής κατοχής των αγαθών ή της πρόσβασης με σκοπό την επισκευή ή αντικατάσταση.

Τροπολογία    115

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β.  Ο παραγωγός των εμπορευμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 5α, παρέχει σαφή και κατανοητή γραπτή ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα που προβλέπονται σε αυτήν, σε υλικό ή συσκευασία που συνοδεύει τα αγαθά, καθώς και δήλωση ότι δεν θίγονται τα δικαιώματα του καταναλωτή ως προς την ευθύνη των εμπόρων από τους οποίους αγόρασε τα εμπορεύματα·

Τροπολογία    116

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σε περίπτωση που ο πωλητής φέρει ευθύνη έναντι του καταναλωτή λόγω έλλειψης συμμόρφωσης με τη σύμβαση που απορρέει από πράξη ή παράλειψη προσώπου σε προηγούμενο στάδιο της αλυσίδας των συναλλαγών, ο πωλητής δικαιούται να στραφεί κατά του προσώπου ή των προσώπων που φέρουν ευθύνη στην αλυσίδα συναλλαγών. Το πρόσωπο κατά του οποίου μπορεί να στραφεί ο πωλητής, καθώς και οι σχετικοί τρόποι επανόρθωσης και οι όροι άσκησής τους, καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο.

Σε περίπτωση που ο έμπορος φέρει ευθύνη έναντι του καταναλωτή λόγω έλλειψης συμμόρφωσης με τη σύμβαση που απορρέει από πράξη ή παράλειψη προσώπου σε προηγούμενες φάσεις της αλυσίδας των συναλλαγών, ο έμπορος δικαιούται να στραφεί κατά του προσώπου ή των προσώπων που φέρουν ευθύνη στην αλυσίδα συναλλαγών. Το πρόσωπο κατά του οποίου μπορεί να στραφεί ο έμπορος, καθώς και οι σχετικοί τρόποι επανόρθωσης και οι όροι άσκησής τους, καθορίζονται από το εθνικό δίκαιο. Ωστόσο, ο έμπορος δικαιούται να χρησιμοποιήσει έννομα βοηθήματα για περίοδο όχι μικρότερη από εκείνη που αναφέρεται στο άρθρο 8.

Τροπολογία    117

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 16α

 

Πληροφορίες σχετικά με ανταλλακτικά

 

Τα κράτη μέλη παροτρύνουν τους εμπόρους και παραγωγούς να ενημερώνουν τον καταναλωτή με σαφή και κατανοητό τρόπο για την ύπαρξη ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων στην αγορά τα οποία είναι απαραίτητα για τη χρήση των πωληθέντων αγαθών.

Τροπολογία    118

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιβολή

Επιβολή και ενημέρωση

Τροπολογία    119

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων και αποτελεσματικών μέσων για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ύπαρξη κατάλληλων, αποτελεσματικών και αποτρεπτικών μέσων για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας οδηγίας, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την ανάγκη ενημέρωσης των καταναλωτών, καθώς και την ανάγκη να έχουν οι καταναλωτές τη δυνατότητα και να διευκολύνονται να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην πράξη.

Τροπολογία    120

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα μέσα που αναφέρει η παράγραφος 1 περιλαμβάνουν διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους οργανισμούς, όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία, να προσφεύγουν σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, στα δικαστήρια ή στα αρμόδια διοικητικά όργανα, ώστε να διασφαλίζουν την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας:

2.  Τα μέσα που αναφέρει η παράγραφος 1 περιλαμβάνουν διατάξεις οι οποίες επιτρέπουν σε έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους οργανισμούς, σύμφωνα με αιτιολογημένα και κατάλληλα κριτήρια όπως καθορίζονται από την εθνική νομοθεσία, να προσφεύγουν σύμφωνα με την εθνική τους νομοθεσία, στα δικαστήρια ή στα αρμόδια διοικητικά όργανα, ώστε να διασφαλίζουν την εφαρμογή των εθνικών διατάξεων για τη μεταφορά της παρούσας οδηγίας: Οι εν λόγω φορείς περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:

Τροπολογία    121

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οποιαδήποτε συμβατική συμφωνία η οποία αποκλείει, σε βάρος του καταναλωτή, την εφαρμογή των εθνικών μέτρων μεταφοράς της παρούσας οδηγίας, παρεκκλίνει από αυτά ή μεταβάλλει την ισχύ τους προτού η έλλειψη συμμόρφωσης των αγαθών προς τη σύμβαση περιέλθει σε γνώση του πωλητή από τον καταναλωτή, δεν είναι δεσμευτική για τον καταναλωτή, εκτός εάν τα μέρη της σύμβασης αποκλείσουν τα αποτελέσματα των απαιτήσεων των άρθρων 5 και 6, παρεκκλίνουν από αυτά ή τα τροποποιήσουν, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3.

Οποιαδήποτε συμβατική ρήτρα η οποία αποκλείει, σε βάρος του καταναλωτή, την εφαρμογή των εθνικών μέτρων μεταφοράς της παρούσας οδηγίας, παρεκκλίνει από αυτά ή μεταβάλλει τα αποτελέσματά τους προτού η έλλειψη συμμόρφωσης προς τη σύμβαση περιέλθει σε γνώση του εμπόρου από τον καταναλωτή, δεν είναι δεσμευτική για τον καταναλωτή, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στην παρούσα οδηγία.

Τροπολογία    122

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 20α

 

Επανεξέταση

 

Η Επιτροπή επανεξετάζει [ημερομηνία: πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], το αργότερο, την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο . Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει ουσιαστικές και λεπτομερείς διαβουλεύσεις και τη συμμετοχή των κρατών μελών, των καταναλωτών, καθώς και νομικών και επιχειρηματικών οργανώσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην επανεξέτασή της, η Επιτροπή θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις διατάξεις της παρούσας οδηγίας που αφορούν τους τρόπους επανόρθωσης και το βάρος της απόδειξης – επίσης όσον αφορά τα μεταχειρισμένα αγαθά, καθώς και τα αγαθά που πωλούνται σε δημόσιους πλειστηριασμούς – την εμπορική εγγύηση και την ευθύνη του παραγωγού και τη σχέση με την οδηγία σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και των ψηφιακών υπηρεσιών. Η έκθεση θα συνοδεύεται, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, από νομοθετικές προτάσεις.

(1)

ΕΕ C 264 της 20.7.2016, σ. 57.

(2)

...


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Εισαγωγή

Προκειμένου να εξαλειφθούν τα υφιστάμενα νομικά εμπόδια για το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο —έναν τομέα με δυναμικό που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο—, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε, στις 9 Δεκεμβρίου 2015, πρόταση οδηγίας σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις διαδικτυακές και άλλες εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών (εφεξής η πρόταση για τα αγαθά). Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για αυτή τη νέα προσπάθεια για μεγαλύτερη εναρμόνιση του ευρωπαϊκού δικαίου για τις συμβάσεις καταναλωτών, καθώς με τον τρόπο αυτό όχι μόνο θα ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές και οι πωλητές να συμμετέχουν περισσότερο σε διασυνοριακές πωλήσεις, αλλά θα δοθεί επίσης η δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να δρέψουν τα οφέλη από μια πραγματική (ψηφιακή) ενιαία αγορά.

Μετά από μια ευρεία και ανοικτή διαβούλευση με πολλά ενδιαφερόμενα μέρη —τα οποία εκπροσωπούν τα συμφέροντα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων, καθώς και τα ευρωπαϊκά και εθνικά συμφέροντα—, ο εισηγητής συνάγει τα εξής, έστω και προκαταρκτικά, σημαντικά συμπεράσματα:

1.  Η πλήρης εναρμόνιση έχει καθοριστική σημασία προκειμένου να εξαλειφθούν τα εναπομένοντα νομικά εμπόδια που εμποδίζουν την ολοκλήρωση της (ψηφιακής) ενιαίας αγοράς·

2.  Αν ληφθεί υπόψη ότι το κεκτημένο για την προστασία των καταναλωτών είναι ήδη περίπλοκο και πολυεπίπεδο, η ύπαρξη ενός ενιαίου συνόλου κανόνων τόσο για τις εξ αποστάσεως πωλήσεις όσο και για τις πωλήσεις με προσωπική επαφή θα οδηγούσε σε σημαντική ελάφρυνση και απλούστευση του ευρωπαϊκού δικαίου για τις συμβάσεις καταναλωτών·

3.  Δεν υπάρχει σαφής ένδειξη ότι τα ισχύοντα δικαιώματα των καταναλωτών, όπως εφαρμόζονται από τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, είναι πραγματικά αναποτελεσματικά, τόσο από άποψη εύρους όσο και από άποψη βάθους, ώστε να δικαιολογείται η ενίσχυσή τους. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο εισηγητής δεν προτείνει σημαντικές αλλαγές ως προς αυτό.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, ο εισηγητής συνέταξε την παρούσα έκθεση.

Πριν ωστόσο παρουσιάσει τις κύριες τροπολογίες του στην πρόταση της Επιτροπής, ο εισηγητής θεωρεί λογικό να επιστήσει την προσοχή του αναγνώστη στους λόγους για τους οποίους είναι ιδιαίτερα απαραίτητη μια προσέγγιση πλήρους εναρμόνισης.

II. Μια έκκληση για πλήρη εναρμόνιση

Η πρόταση της Επιτροπής για τα αγαθά βασίζεται στο γνωστό επιχείρημα ότι οι υφιστάμενες αποκλίσεις στη νομοθεσία για τις πωλήσεις καταναλωτικών αγαθών —λόγω της ελάχιστης εναρμόνισης— εξακολουθούν να οδηγούν σε σημαντικούς φραγμούς στην εσωτερική αγορά, γεγονός που επηρεάζει αρνητικά τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή προτείνει την πλήρη εναρμόνιση, έστω και με στοχοθετημένο τρόπο, των βασικών στοιχείων των συμβάσεων για πωλήσεις αγαθών από επιχειρήσεις προς καταναλωτές. Αυτό το νέο νομικό πλαίσιο όχι μόνο θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των καταναλωτών —οι οποίοι θα έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να πραγματοποιούν διασυνοριακές αγορές μέσω διαδικτύου—, αλλά θα μειώσει επίσης το κόστος συναλλαγής και θα ενισχύσει την ασφάλεια δικαίου, διευκολύνοντας κατά συνέπεια τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, να πραγματοποιούν πωλήσεις σε όλη την ΕΕ.

Εάν, ωστόσο, εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίον έχει εφαρμοστεί το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο —κατά πρώτο και κύριο λόγο η οδηγία 1999/44/ΕΚ σχετικά με ορισμένες πτυχές της πώλησης και των εγγυήσεων καταναλωτικών αγαθών (στο εξής: ΟΠΕΚΑ)—, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει σημαντικός κατακερματισμός. Ειδικότερα, η προστασία των καταναλωτών στην ΕΕ παρουσιάζει τις εξής κύριες αποκλίσεις και διαφοροποιήσεις:

•  4 διαφορετικοί τύποι ιεράρχησης των μέσων επανόρθωσης: Σύμφωνα με την ΟΠΕΚΑ, σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης, ο καταναλωτής μπορεί αρχικά να ζητήσει από την πωλητή να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα μη συμμορφούμενα αγαθά· εάν το αίτημα αυτό δεν είναι κατάλληλο για την περίπτωση, ή αν η επισκευή ή η αντικατάσταση δεν ολοκληρωθεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος ή προκαλεί σημαντική ενόχληση στον καταναλωτή, στη συνέχεια —σε δεύτερο στάδιο— ο καταναλωτής έχει δικαίωμα σε μείωση της τιμής ή σε καταγγελία της σύμβασης. Ενώ 16 κράτη μέλη(1) ακολούθησαν αυτήν την προσέγγιση, έξι κράτη μέλη(2) υπερέβησαν αυτή την ελάχιστη υποχρέωση και παρέχουν στον καταναλωτή εξαρχής ελεύθερη επιλογή μεταξύ επισκευής, αντικατάστασης, μείωσης της τιμής ή καταγγελίας της σύμβασης. Δέκα κράτη μέλη(3) θέσπισαν δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ των μέσων επανόρθωσης, η οποία, σε τέσσερα από αυτά(4), περιορίζεται από το δικαίωμα του πωλητή σε διόρθωση ή από άλλους όρους, με αποτέλεσμα μια παρόμοια ιεράρχηση των μέσων επανόρθωσης. Τέλος, δύο κράτη μέλη, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία, υιοθέτησαν την ιεράρχηση των μέσων επανόρθωσης, αλλά πρόσθεσαν ένα περαιτέρω μέσο επανόρθωσης, το δικαίωμα σε απόρριψη ενός μη συμμορφούμενου αγαθού εντός σύντομης προθεσμίας.

•  3 διαφορετικές περίοδοι για αντιστροφή του βάρους της απόδειξης: Εκτός αν ο πωλητής αποδείξει το αντίθετο, οποιαδήποτε έλλειψη συμμόρφωσης η οποία εκδηλώνεται εντός έξι μηνών από την παράδοση του αγαθού, τεκμαίρεται ότι υφίσταται κατά την παράδοση, εκτός εάν αυτό είναι ασυμβίβαστο με τη φύση του αγαθού ή της έλλειψης συμμόρφωσης. 25 κράτη μέλη επέλεξαν αυτήν την εξάμηνη περίοδο, όμως τρία άλλα κράτη μέλη επέκτειναν αυτήν την περίοδο (η Πολωνία σε ένα έτος, η Γαλλία και η Πορτογαλία σε δύο έτη).

•  4 διαφορετικές περίοδοι νόμιμης εγγύησης: Για ελαττώματα που υπήρχαν κατά τη στιγμή της παράδοσης, ο πωλητής μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για περίοδο όχι μικρότερη των δύο ετών. Ενώ 23 κράτη μέλη έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη διετή περίοδο, η Σουηδία θέσπισε τριετή νόμιμη εγγύηση, ενώ στη Φινλανδία και τις Κάτω Χώρες οι εγγυήσεις σε εθνικό επίπεδο βασίζονται στην αναμενόμενη διάρκεια ζωής των προϊόντων. Στην Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν υπάρχει συγκεκριμένη περίοδος νόμιμης εγγύησης, αλλά τα δικαιώματα των καταναλωτών περιορίζονται από την περίοδο παραγραφής.

•  8 αποκλίνουσες προσεγγίσεις όσον αφορά την υποχρέωση κοινοποίησης εκ μέρους του καταναλωτή: Προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές να επωφελούνται από τα δικαιώματά τους, τα κράτη μέλη εξουσιοδοτήθηκαν να τους υποχρεώνουν να ενημερώνουν τον πωλητή σχετικά με το ελάττωμα εντός δύο μηνών από τη διαπίστωσή του. Τυχόν μη εκπλήρωση αυτής της υποχρέωσης έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του δικαιώματος του καταναλωτή σε επανόρθωση. Ενώ επτά κράτη μέλη(5) δεν επέβαλαν αυτή την υποχρέωση κοινοποίησης, 14 κράτη μέλη(6) θέσπισαν την υποχρέωση του καταναλωτή να κοινοποιεί το ελάττωμα εντός δύο μηνών. Μια άλλη ομάδα κρατών μελών θέσπισε την υποχρέωση του καταναλωτή να προβαίνει σε αυτή την ενέργεια εντός διαφορετικών περιόδων, συγκεκριμένα «εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος»(7),, «χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση»(8),, «αμελλητί»(9),, «αμέσως»(10) ή «εντός έξι μηνών»(11).

Με βάση τα ανωτέρω, ο εισηγητής θεωρεί ότι η πλήρης εναρμόνιση —που κατοχυρώνεται με το άρθρο 3 της πρότασης για τα αγαθά— είναι η κατάλληλη ρυθμιστική προσέγγιση στην εσωτερική αγορά. Γνωρίζει, φυσικά, ότι η προσέγγιση αυτή όχι μόνο είναι αμφιλεγόμενη στους κόλπους του Συμβουλίου, αλλά αμφισβητείται επιπλέον τόσο εντός όσο και εκτός της επιτροπής IMCO. Παρότι η επιλογή αυτή είναι κατά πολύ προτιμότερη, η τελική απόφαση σχετικά με τη δυνατότητα πλήρους εναρμόνισης πρέπει να ληφθεί αφότου υπάρξει συμφωνία επί των ουσιαστικών κανόνων. Σε κάθε περίπτωση, ο εισηγητής προτίθεται να επιτύχει τη σωστή ισορροπία μεταξύ ενός υψηλού επιπέδου προστασίας των καταναλωτών και μιας σύγχρονης και πρακτικής δέσμης κοινών κανόνων του δικαίου των συμβάσεων, τόσο στο σχέδιο έκθεσής του όσο και κατά τις επικείμενες διαπραγματεύσεις με τα μέλη της επιτροπής IMCO, ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη συμφωνίας σχετικά με την πλήρη εναρμόνιση.

III. Συγκεκριμένες αλλαγές

1. Επέκταση του πεδίου εφαρμογής, άρθρο 1

Ο εισηγητής προτείνει να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής στις μη διαδικτυακές πωλήσεις, καθώς πιστεύει ότι η διαφοροποίηση μεταξύ διαδικτυακών και μη διαδικτυακών πωλήσεων θα ενίσχυε περαιτέρω τον κατακερματισμό του κεκτημένου. Ο εν λόγω κατακερματισμός όχι μόνο θα ενισχύσει το κόστος των συναλλαγών για τις επιχειρήσεις, αλλά επίσης θα προκαλέσει σύγχυση στους καταναλωτές των οποίων τα δικαιώματα θα διαφέρουν ανάλογα με το αν πραγματοποιούν αγορές μέσω διαδικτύου ή εκτός διαδικτύου. Η εν λόγω επέκταση του πεδίου εφαρμογής όχι μόνο προωθήθηκε από όλα τα μέλη της επιτροπής IMCO ανεξαρτήτως πολιτικής ομάδας, αλλά υποστηρίζεται και από τα αποτελέσματα της διαδικασίας REFIT σε σχέση με την ΟΠΕΚΑ. Κατά συνέπεια, η οδηγία 1999/44/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί (άρθρο 19α), και να διαγραφούν οι τροποποιήσεις στην εν λόγω οδηγία που προτείνονται στο άρθρο 19.

2. Σχέση με το κεκτημένο για την προστασία των καταναλωτών

Ο εισηγητής αναγνωρίζει ότι η πρόταση αυτή αποτελεί ένα ακόμη ορόσημο στην ανάπτυξη του κεκτημένου για την προστασία των καταναλωτών και ότι οι ισχύοντες κανόνες του εξακολουθούν να ισχύουν, συμπεριλαμβανομένης της οδηγίας 2011/83/ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών. Συμφωνήθηκε επίσης με τους συνεισηγητές για την πρόταση σχετικά με τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου να ευθυγραμμιστούν οι δύο προτάσεις στο μέτρο του δυνατού, με σεβασμό προς τυχόν διαφορές που προκύπτουν από το γεγονός ότι πρόκειται για διαφορετικά αντικείμενα. Για παράδειγμα, με το νέο άρθρο 2α παράγραφος 3 και την αιτιολογική σκέψη 13 διευκρινίζεται πλέον ότι τα υλικά αγαθά με ενσωματωμένο ψηφιακό περιεχόμενο εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της πρότασης σχετικά με το ψηφιακό περιεχόμενο.

3. Συμμόρφωση προς τους όρους της σύμβασης, άρθρα 3α έως 5

Ένας νέος εισαγωγικός κανόνας στο άρθρο 3α αποσαφηνίζει ότι τα αγαθά πρέπει να πληρούν υποκειμενικές και αντικειμενικές απαιτήσεις συμμόρφωσης, οι οποίες στη συνέχεια ορίζονται στα άρθρα 4 και 5. Ο εισηγητής δεν προτείνει καμία ουσιαστική τροποποίηση στους κανόνες συμμόρφωσης.

4. Κρίσιμος χρόνος για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης, άρθρο 8

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η πρόταση της Επιτροπής θίγει επίσης το ζήτημα του κρίσιμου χρόνου για τη διαπίστωση της συμμόρφωσης σε περιπτώσεις εγκατάστασης. Είναι ωστόσο απαραίτητο να πραγματοποιείται σαφέστερη διάκριση μεταξύ των σεναρίων εγκατάστασης που ορίζονται στο άρθρο 6 και στο άρθρο 8, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση σχετικά με το ακριβές χρονοδιάγραμμα.

5. Βάρος της απόδειξης, άρθρο 8α

Όσον αφορά το βάρος της απόδειξης για την έλλειψη συμμόρφωσης, ο εισηγητής προτείνει να διατηρηθεί το ισχύον καθεστώς της ΟΠΕΚΑ, στο πλαίσιο όμως μιας προσέγγισης πλήρους εναρμόνισης. Έχει επίγνωση των διαφόρων απόψεων που υπάρχουν στους κόλπους της επιτροπής IMCO σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα και αναμένει περαιτέρω συζητήσεις και τροποποιήσεις προκειμένου να διατυπωθεί μια συμβιβαστική λύση που θα εξυπηρετεί τόσο τα συμφέροντα των καταναλωτών όσο και των πωλητών. Προτείνεται μια περαιτέρω διευκρίνιση στην αιτιολογική σκέψη 26 προκειμένου να επικαιροποιηθεί η πρόταση υπό το πρίσμα της απόφασης στην υπόθεση Faber(12).

6. Τρόποι επανόρθωσης των καταναλωτών, άρθρα 9 έως 13β

α. Τρόποι επανόρθωσης των καταναλωτών, άρθρο 9

Ο εισηγητής διατηρεί την ιεράρχηση των τρόπων επανόρθωσης που προτείνει η Επιτροπή και διευκρινίζει στην παράγραφο 3 ότι ο καταναλωτής έχει δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εάν η έλλειψη συμμόρφωσης δεν είναι ήσσονος σημασίας. Η τελευταία αυτή πτυχή βασίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 6 της ΟΠΕΚΑ. Επιπλέον, μέρη του άρθρου 2 παράγραφος 3 της ΟΠΕΚΑ εισάγονται εκ νέου στο άρθρο 8 παράγραφος 5. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η εν λόγω αλλαγή μπορεί να οδηγήσει σε επικάλυψη με το άρθρο 4 παράγραφος 3. Ωστόσο, ενώ το τελευταίο αυτό άρθρο καλύπτει τη δυνατότητα συμβατικής παρέκκλισης από π.χ. αντικειμενικές απαιτήσεις συμμόρφωσης, το άρθρο 9 παράγραφος 5 αφορά το ζήτημα των συνθηκών υπό τις οποίες οι καταναλωτές δεν έχουν δικαίωμα σε επανόρθωση. Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία για τις περιπτώσεις που καλύπτονται από το άρθρο 10 παράγραφος 2.

β. Αντικατάσταση αγαθών, άρθρο 10

Οι προτεινόμενες αλλαγές στο άρθρο 10 αφορούν κυρίως διευκρινίσεις σε σχέση με τη νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ. Για παράδειγμα, το άρθρο 10 παράγραφος 2 κωδικοποιεί μέρη της απόφασης στην υπόθεση Weber/Putz(13).Κρίθηκε απαραίτητο, στο πλαίσιο αυτό, να διευκρινιστεί ότι ο πωλητής μπορεί να επιλέξει τον τρόπο με τον οποίο αντικαθίστανται αγαθά τα οποία έχουν ήδη εγκατασταθεί αλλά δεν είναι σύμφωνα με τη σύμβαση, εφόσον δεν είναι δυνατή η επισκευή. Παράλληλα, η αιτιολογική σκέψη 27 διευκρινίζει πλέον ότι σε περίπτωση που το κόστος είναι δυσανάλογο, το δικαίωμα του καταναλωτή σε κάλυψη του κόστους αφαίρεσης των μη συμμορφούμενων αγαθών και εγκατάστασης των υποκατάστατων αγαθών μπορεί να περιορίζεται σε μια πληρωμή ανάλογου ποσού εκ μέρους του πωλητή.

γ. Καταγγελία της σύμβασης, άρθρο 13-13β

Οι κανόνες σχετικά με την καταγγελία της σύμβασης ακολουθούν τη δομή των κανόνων σχετικά με τη συμμόρφωση, με το άρθρο 13 να περιλαμβάνει έναν εισαγωγικό κανόνα. Το νέο άρθρο 13α αφορά τις υποχρεώσεις του πωλητή σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης και βασίζεται στο πρώην άρθρο 13 παράγραφος 3 στοιχείο α). Το νέο άρθρο 13α παράγραφος 2 είναι απαραίτητο προκειμένου να ορίζονται επίσης οι υποχρεώσεις του πωλητή σε περίπτωση μερικής καταγγελίας της σύμβασης όπως προβλέπεται στο πρώην άρθρο 13 παράγραφος 2. Το νέο άρθρο 13β προκύπτει από τη μετακίνηση των διατάξεων του πρώην άρθρου 13 παράγραφος 3 στοιχεία β)-δ), οι οποίες παραμένουν αμετάβλητες.

7. Προθεσμίες, άρθρο 14

Τέλος, ο εισηγητής εισάγει εκ νέου το σκεπτικό του άρθρου 7 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της ΟΠΕΚΑ όσον αφορά τις προθεσμίες για τα μεταχειρισμένα αγαθά, στην παρούσα πρόταση.

(1)

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Λετονία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία.

(2)

Κροατία, Ουγγαρία, Ελλάδα, Λιθουανία, Πορτογαλία και Σλοβενία.

(3)

Κροατία, Δανία, Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία.

(4)

Δανία, Εσθονία, Λουξεμβούργο, Πολωνία.

(5)

Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο.

(6)

Βουλγαρία, Βέλγιο, Κροατία, Κύπρος, Εσθονία, Φινλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία και Ισπανία.

(7)

Δανία, Λιθουανία και Σουηδία.

(8)

Τσεχική Δημοκρατία.

(9)

Κάτω Χώρες.

(10)

Ουγγαρία.

(11)

Σλοβακία.

(12)

Απόφαση στην υπόθεση Faber κατά Autobedrijf Hazet Octhen BV, C-497/13, ECLI:EU:C:2015:357, σκέψη 71.

(13)

Αποφάσεις Gebr. Weber et al. κατά J. Wittmer et al., C-65/09 και C-87/09, EU:C:2011:396, σκέψη 74.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Συμβάσεις για τη διαδικτυακή και άλλες εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων

Έγγραφα αναφοράς

COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

31.10.2017

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

21.1.2016

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

CULT

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

CULT

25.1.2016

 

 

 

Συνδεδεμένες επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

28.4.2016

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Pascal Arimont

2.2.2016

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

27.4.2016

14.7.2016

29.11.2016

21.3.2017

 

28.9.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.2.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

29

4

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παράγραφος 2 του Κανονισμού) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Cornelia Ernst, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Ημερομηνία κατάθεσης

27.2.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

29

+

ALDE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij, Jaromír Štětina, Mihai Ţurcanu

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

4

-

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Carlos Coelho

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

4

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 13 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου