MIETINTÖ muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä tavarakauppaa koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY kumoamisesta

27.2.2018 - (COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD)) - ***I

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Esittelijä: Pascal Arimont


Menettely : 2015/0288(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0043/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0043/2018
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyistä tavarakauppaa koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY kumoamisesta

(COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0635) ja muutetun ehdotuksen (COM(2017)0637),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8 0379/2017),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Ranskan senaatin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan N:o 2 mukaisesti antaman perustellun lausunnon, jonka mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 27. huhtikuuta 2016[1] ja 15. helmikuuta 2018[2] antamat lausunnot,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön (A8-0043/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(1 a)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 169 artiklan 1 kohdassa ja 169 artiklan 2 kohdan a alakohdassa määrätään, että unioni myötävaikuttaa kuluttajansuojan korkean tason saavuttamiseen toimenpiteillä, jotka se toteuttaa SEUT-sopimuksen 114 artiklan nojalla.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, on yhdenmukaistettava tietyt digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyvät seikat korkeatasoinen kuluttajansuoja huomioon ottaen.

(2)  Jotta voidaan varmistaa sisämarkkinoiden moitteeton toiminta, on tarpeen yhdenmukaistaa tietyt tavarakauppaa koskeviin sopimuksiin liittyvät seikat korkeatasoinen kuluttajansuoja ja oikeusvarmuus huomioon ottaen ja samalla on tarpeen saattaa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajien oikeudet ja velvollisuudet tasapainoon.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Verkkokauppa on yksi kasvun pääasiallisista vauhdittajista sisämarkkinoilla. Sen tarjoamia mahdollisuuksia ei ole kuitenkaan hyödynnetty läheskään täysimääräisesti. Jotta vahvistetaan unionin kilpailukykyä ja tuetaan kasvua, unionin on toimittava nopeasti ja kannustettava talouden toimijoita hyödyntämään kaikkia sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Sisämarkkinoiden koko potentiaali voidaan kuitenkin ottaa käyttöön vain jos kaikkien markkinatoimijoiden on helppo osallistua rajat ylittävään tavarakauppaan, verkko-ostokset mukaan lukien. Sopimusoikeuden säännöt, joiden pohjalta markkinatoimijat toteuttavat liiketoimia, vaikuttavat keskeisellä tavalla yritysten päätöksiin tarjota tuotteitaan yli rajojen. Samat säännöt vaikuttavat myös kuluttajien halukkuuteen tehdä ostoksia verkossa.

(3)  Verkkokauppa on kasvun keskeinen vauhdittaja sisämarkkinoilla. Sen tarjoamia mahdollisuuksia ei ole kuitenkaan hyödynnetty läheskään täysimääräisesti. Jotta vahvistetaan unionin kilpailukykyä ja tuetaan kasvua, unionin olisi luotava avoin ympäristö ja täysin toimivat sisämarkkinat. Sisämarkkinoiden koko potentiaali voidaan kuitenkin ottaa käyttöön vain, jos kaikkien markkinatoimijoiden on helppo osallistua rajat ylittävään tavarakauppaan, verkko-ostokset mukaan lukien. Sopimusoikeuden säännöt, joiden pohjalta markkinatoimijat toteuttavat liiketoimia, vaikuttavat keskeisellä tavalla yritysten päätöksiin tarjota tuotteitaan yli rajojen. Samat säännöt vaikuttavat myös kuluttajien halukkuuteen tehdä ostoksia verkossa.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 4 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(4)  Tavarakauppaan sovellettavat unionin säännöt ovat edelleen hajanaiset, vaikka säännöt ennen sopimuksentekoa sovellettavasta tiedonantovelvollisuudesta, etäsopimuksiin liittyvästä peruuttamisoikeudesta ja toimitusehdoista on jo täysin yhdenmukaistettu. Muut keskeiset sopimusoikeuden osa-alueet, kuten sopimuksenmukaisuuskriteerit, oikeussuojakeinot ja niiden käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt silloin kun tavara ei ole sopimuksen mukaista, on nyt yhdenmukaistettu vähimmäistasolla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 1999/44/EY46. Jäsenvaltioilla on ollut mahdollisuus antaa unionin sääntöjä tiukempia säännöksiä ja ottaa käyttöön sääntöjä, joilla varmistetaan vielä korkeatasoisempi kuluttajansuoja. Ne ovatkin käyttäneet tätä oikeuttaan eri seikkojen suhteen ja vaihtelevassa määrin. Tämän seurauksena direktiivin 1999/44/EY kansalliset täytäntöönpanosäännökset eroavat toisistaan huomattavasti tietyissä keskeisissä osissa, joita ovat muun muassa oikeussuojakeinojen mahdollinen hierarkia, lakisääteisen takuuajan kesto, käänteisen todistustaakan voimassaoloaika ja määräaika, jonka kuluessa tavaran virheestä on ilmoitettava myyjälle.

(4)  Tietyt tavarakauppaan sovellettavat unionin säännöt ovat edelleen hajanaiset, vaikka säännöt ennen sopimuksentekoa sovellettavasta tiedonantovelvollisuudesta, peruuttamisoikeudesta ja toimitusehdoista on jo täysin yhdenmukaistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2011/83/EU. Verkon ulkopuolella tapahtuvaan kauppaan sovellettavia sääntöjä, esimerkiksi sääntöjä ennen sopimuksentekoa sovellettavasta tiedonantovelvollisuudesta, ei ole yhdenmukaistettu yhtä pitkälle. Muut keskeiset sopimusoikeuden osa-alueet, kuten sopimuksenmukaisuuskriteerit, oikeussuojakeinot ja niiden käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt silloin kun tavara ei ole sopimuksen mukaista, on nyt yhdenmukaistettu vähimmäistasolla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella 1999/44/EY46. Jäsenvaltioilla on ollut mahdollisuus antaa unionin sääntöjä tiukempia säännöksiä ja ottaa käyttöön sääntöjä, joilla varmistetaan vielä korkeatasoisempi kuluttajansuoja. Ne ovatkin käyttäneet tätä oikeuttaan eri seikkojen suhteen ja vaihtelevassa määrin. Tämän seurauksena direktiivin 1999/44/EY kansalliset täytäntöönpanosäännökset eroavat toisistaan huomattavasti tietyissä keskeisissä osissa, joita ovat muun muassa oikeussuojakeinojen mahdollinen hierarkia, lakisääteisen takuuajan kesto, käänteisen todistustaakan voimassaoloaika ja määräaika, jonka kuluessa tavaran virheestä on ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle.

__________________

__________________

46   Kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista 25 päivänä toukokuuta 1999 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/44/EY, EYVL L 171, 7.7.1999, s. 12.

46   Kulutustavaroiden kauppaa ja niihin liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista 25 päivänä toukokuuta 1999 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/44/EY, EYVL L 171, 7.7.1999, s. 12.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Nykytilanteessa esiintyvät eroavuudet voivat vaikuttaa kielteisesti sekä yrityksiin että kuluttajiin. Kun yritykset suuntaavat toimintaansa muiden jäsenvaltioiden kuluttajille, niiden on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 593/200847 nojalla otettava huomioon kuluttajan vakinaisen asuinmaan kuluttajasopimuksia koskevat pakottavat säännökset. Koska nämä säännöt ovat eri jäsenvaltioissa erilaiset, yrityksille voi aiheutua ylimääräisiä kustannuksia. Tämän vuoksi monet yritykset jatkavat toimintaansa mieluummin vain sijoittautumismaassaan tai vievät tuotteitaan vain yhteen tai kahteen jäsenvaltioon. Rajat ylittävään kauppaan liittyvien lisäkustannusten ja muiden riskien välttelyn seurauksena yritykset menettävät mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaa ja hyödyntää mittakaavaetuja. Tämä koskee erityisesti pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

(5)  Nykytilanteessa esiintyvät sopimusoikeuteen liittyvät eroavuudet eri jäsenvaltioissa sekä muut keskeiset sääntelyyn liittyvät ja muut kysymykset, kuten verolainsäädäntö, toimitusverkostoon liittyvät kysymykset, maksujärjestelmät ja kieliesteet, voivat vaikuttaa kielteisesti sekä yrityksiin että kuluttajiin. Suurimmat kuluttajien kohtaamat ongelmat ja elinkeinonharjoittajien kanssa syntyvien riitojen pääasialliset aiheet koskevat kuitenkin sitä, ettei tavara ole sopimuksen mukainen. Sen vuoksi on tarpeen lisätä kuluttajien luottamusta sisämarkkinoihin ja auttaa luomaan tasavertaiset toimintaedellytykset elinkeinonharjoittajille.

__________________

__________________

47   Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 593/2008, annettu 17 päivänä kesäkuuta 2008, sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I), EUVL L177, 4.7.2008, s. 6.

 

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Jotta nämä kansallisten säännösten hajanaisuudesta johtuvat ongelmat voitaisiin ratkaista, yritysten ja kuluttajien olisi voitava luottaa tavarakauppaa koskeviin täysin yhdenmukaistettuihin, kohdennettuihin sääntöihin. Yhdenmukaiset säännöt ovat tarpeen useiden kuluttajasopimusoikeuden keskeisten seikkojen osalta, sillä nykyinen vähimmäistason yhdenmukaistaminen on johtanut eroavuuksiin, jotka muodostavat kaupan esteitä kaikkialla unionissa. Siksi tällä direktiivillä olisi kumottava vähimmäistason yhdenmukaistamista koskeva direktiivi 1999/44/EY ja otettava käyttöön tavarakauppaa koskeviin sopimuksiin sovellettavat täysin yhdenmukaistetut säännöt.

(8)  Jotta nämä kansallisten säännösten hajanaisuudesta johtuvat ongelmat ja muut ongelmat voitaisiin ratkaista, yritysten ja kuluttajien olisi voitava luottaa kaikkea tavarakauppaa koskeviin täysin yhdenmukaistettuihin, kohdennettuihin sääntöihin. Yhdenmukaiset säännöt ovat tarpeen useiden kuluttajasopimusoikeuden keskeisten seikkojen osalta, sillä nykyinen vähimmäistason yhdenmukaistaminen on johtanut eroavuuksiin, jotka muodostavat kaupan esteitä kaikkialla unionissa. Siksi tällä direktiivillä olisi kumottava vähimmäistason yhdenmukaistamista koskeva direktiivi 1999/44/EY ja otettava käyttöön uusi tavarakauppaa koskeviin sopimuksiin sovellettavien yhdenmukaistettujen sääntöjen kehys. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin saatava pitää voimassa tai ottaa käyttöön kansallisessa lainsäädännössään säännöksiä ”piileviä virheitä” koskevista oikeussuojakeinoista tai oikeudesta kieltäytyä vastaanottamasta tavaraa lyhyen määräajan kuluessa.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Täysin yhdenmukaistettujen kuluttajasopimussääntöjen ansiosta elinkeinonharjoittajien on helpompi tarjota tuotteitaan muissa jäsenvaltioissa. Yritysten kustannukset vähenevät, koska niiden ei tarvitse enää ottaa huomioon erilaisia pakottavia kuluttajasopimussääntöjä. Oikeusvarmuus paranee, ja yritykset voivat myydä tuotteitaan toisiin jäsenvaltioihin vakaassa sopimusoikeudellisessa ympäristössä.

(9)  Yhdenmukaistetumpien kuluttajasopimussääntöjen ansiosta elinkeinonharjoittajien on helpompi tarjota tuotteitaan muissa jäsenvaltioissa. Yritysten kustannukset vähenevät, koska niiden ei tarvitse enää ottaa huomioon erilaisia pakottavia kuluttajasopimussääntöjä. Oikeusvarmuus paranee, ja yritykset voivat myydä tuotteitaan toisiin jäsenvaltioihin vakaassa sopimusoikeudellisessa ympäristössä.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Vähittäiskauppiaiden keskinäisen kilpailun lisääntyessä kuluttajien saataville tulee todennäköisesti laajempi tuotevalikoima kilpailukykyisempään hintaan. Kohdennettujen, täysin yhdenmukaistettujen sääntöjen ansiosta kuluttajat voivat nauttia korkeatasoisesta kuluttajansuojasta ja paremmasta elintasosta. Tämä puolestaan lisäisi heidän luottamustaan rajat ylittävään kauppaan. Kuluttajat suhtautuvat rajat ylittävään kauppaan luottavaisemmin, kun he tietävät, että heillä on samat oikeudet kaikkialla unionissa.

(10)  Vähittäiskauppiaiden keskinäisen kilpailun lisääntyessä kuluttajien saataville tulee todennäköisesti laajempi tuotevalikoima kilpailukykyisempään hintaan. Kohdennettujen, yhdenmukaistettujen sääntöjen ansiosta kuluttajat voivat nauttia korkeatasoisesta kuluttajansuojasta ja paremmasta elintasosta. Tämä myös lisäisi heidän luottamustaan rajat ylittävään kauppaan, myös etämyyntiin ja verkkokauppaan.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Tämän direktiivin sisältämiä sääntöjä sovelletaan tavarakauppaan vain niiden sopimusoikeuden keskeisten osien suhteen, joiden avulla voidaan poistaa sopimusoikeudesta johtuvat kaupan esteet sisämarkkinoilla. Tämän vuoksi säännöt, jotka koskevat sopimuksenmukaisuusvaatimuksia, kuluttajien saatavilla olevia oikeussuojakeinoja siinä tapauksessa, että tavara ei ole sopimuksen mukaista, ja näiden oikeussuojakeinojen käyttöä, olisi yhdenmukaistettava täysimääräisesti ja kuluttajansuojan tasoa parannettava direktiiviin 1999/44/EY verrattuna.

(11)  Tämän direktiivin sisältämiä sääntöjä sovelletaan tavarakauppaan vain niiden sopimusoikeuden keskeisten osien suhteen, joiden avulla voidaan poistaa sopimusoikeudesta johtuvat kaupan esteet sisämarkkinoilla. Tämän vuoksi säännöt, jotka koskevat sopimuksenmukaisuusvaatimuksia, kuluttajien saatavilla olevia oikeussuojakeinoja siinä tapauksessa, että tavara ei ole sopimuksen mukaista, ja näiden oikeussuojakeinojen käyttöä, olisi yhdenmukaistettava siten, että voidaan saada aikaan kuluttajansuojan korkea taso.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa esimerkiksi DVD- ja CD-levyihin, joihin digitaalinen sisältö on tallennettu niin, että levyt toimivat ainoastaan digitaalisen sisällön siirtovälineenä. Sen sijaan tätä direktiiviä olisi sovellettava digitaaliseen sisältöön, joka on integroitu tavaroihin, esimerkiksi kotitalouskoneisiin ja leluihin, kun se toimii niiden erottamattomana osana niin, että sen toiminnot ovat toissijaisia näiden tavaroiden ensisijaisiin toimintoihin nähden.

(13)  Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa tavaroihin sisällytettyyn digitaaliseen sisältöön ja tavaroihin sisällytettyihin digitaalisiin palveluihin, esimerkiksi DVD- ja CD-levyihin tai älykkäisiin tavaroihin. Kun on kyse tavaroista, joihin on sisällytetty digitaalista sisältöä tai digitaalisia palveluja, elinkeinonharjoittajan olisi oltava kuluttajalle vastuussa tämän direktiivin nojalla velvollisuuksiensa täyttämisestä ainoastaan tavaroiden niiden osien suhteen, jotka eivät koske tavaroihin sisällytettyä digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua. Tämän direktiivin säännöt eivät saisi vaikuttaa kuluttajille sovellettavassa unionin oikeudessa myönnettyyn suojaan, joka koskee tavaroihin sisällytettyä digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Tätä direktiiviä ei pitäisi soveltaa elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan väliseen elävien eläinten myyntiin siihen liittyvien erityisolosuhteiden ja tavaroiden luonteen vuoksi.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Tämän direktiivin ei pitäisi vaikuttaa sopimusoikeuden alalla annettuun jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sellaisten näkökohtien osalta, joita ei säännellä tällä direktiivillä. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi myös tietyillä tällä direktiivillä säännellyillä aloilla voitava antaa sääntöjä sellaisista seikoista, joita ei säännellä tällä direktiivillä: tämä koskee kuluttajan oikeuksien käyttöä koskevia vanhentumisaikoja ja kaupallisia takuita. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava säätää myyjän takautumisoikeutta koskevista yksityiskohtaisemmista edellytyksistä.

(14)  Tämän direktiivin ei pitäisi vaikuttaa sopimusoikeuden alalla annettuun jäsenvaltioiden lainsäädäntöön sellaisten näkökohtien osalta, joita ei säännellä tällä direktiivillä. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi myös tietyillä tällä direktiivillä säännellyillä aloilla voitava antaa sääntöjä sellaisista seikoista, joita ei säännellä tällä direktiivillä: tämä koskee kuluttajan oikeuksien käyttöä koskevia vanhentumisaikoja. Lisäksi jäsenvaltioiden olisi voitava säätää elinkeinonharjoittajan takautumisoikeutta ja kaupallisia takuita koskevista yksityiskohtaisemmista edellytyksistä.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Kuluttajan määritelmän olisi katettava luonnolliset henkilöt, jotka toimivat tarkoituksessa, joka ei kuulu heidän elinkeino- tai ammattitoimintaansa. Jos kuitenkin kyseessä on kahta päämäärää palveleva sopimus eli sopimus tehdään tarkoituksessa, joka kuuluu osittain henkilön ammattitoimintaan ja osittain muuhun kuin ammattitoimintaan ja kun ammattitoimintaan liittyvä tarkoitus on niin vähäinen, ettei se ole vallitseva sopimuskokonaisuudessa, kyseistä henkilöä olisi myös pidettävä kuluttajana. Tämä ilmentää terveen järjen mukaista lähestymistapaa rutiiniliiketoimiin ja myös lisäisi oikeusvarmuutta, kun otetaan huomioon tavaroiden laaja kirjo ja ehdotuksen soveltamisala.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Jotta voitaisiin lisätä selkeyttä ja oikeusvarmuutta sekä myyjien että kuluttajien kannalta, tässä direktiivissä olisi määriteltävä sopimuksen käsite. Kyseisessä määritelmässä olisi noudatettava kaikkien jäsenvaltioiden yhteisiä perinteitä, joiden mukaan sopimuksen olemassaolo edellyttää tahdonilmaisua, jonka on tarkoitus synnyttää velvoitteita tai muita oikeusvaikutuksia.

Poistetaan.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Jotta voidaan ottaa tasapuolisesti huomioon oikeusvarmuuden vaatimus ja oikeudellisten sääntöjen tarvittava joustavuus, viittausta siihen, mitä henkilöltä voidaan odottaa, olisi tässä direktiivissä pidettävä viittauksena siihen, mitä voidaan kohtuudella odottaa. Kohtuullisuutta olisi arvioitava objektiivisesti, ottaen huomioon sopimuksen luonne ja tarkoitus, asiaan liittyvät olosuhteet ja osapuolten kauppatavat ja käytännöt. Erityisesti korjaamiseen tai vaihtamiseen kuluvan ajan kohtuullisuutta olisi arvioitava objektiivisesti, ottaen huomioon kyseisen tavaran ja virheen luonne.

(18)  Jotta voidaan ottaa tasapuolisesti huomioon oikeusvarmuuden vaatimus ja oikeudellisten sääntöjen tarvittava joustavuus, viittausta siihen, mitä sopimuspuolelta voidaan ja mitä sopimuspuoli voi odottaa, olisi tässä direktiivissä pidettävä viittauksena siihen, mitä voidaan kohtuudella odottaa. Kohtuullisuutta olisi arvioitava objektiivisesti, ottaen huomioon sopimuksen luonne ja tarkoitus, asiaan liittyvät olosuhteet ja sopimuspuolten kauppatavat ja käytännöt. Erityisesti korjaamiseen tai vaihtamiseen kuluvan ajan kohtuullisuutta olisi arvioitava objektiivisesti, ottaen huomioon kyseisen tavaran ja virheen luonne.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Sen selkeyttämiseksi, mitä kuluttaja voi odottaa tavaralta ja mitä myyjän vastuu kattaa siinä tapauksessa, että toimitus ei vastaa odotuksia, on olennaista yhdenmukaistaa täysimääräisesti sopimuksenmukaisuuden määrittämistä koskevat säännöt. Soveltamalla sekä subjektiivisia että objektiivisia kriteerejä olisi voitava taata myyntisopimuksen kummankin osapuolen oikeutetut edut. Sopimuksenmukaisuutta olisi arvioitava ottamalla huomioon paitsi vaatimukset, jotka on nimenomaisesti mainittu sopimuksessa (kuten ne ennen sopimuksentekoa annettavat tiedot, jotka ovat olennainen osa sopimusta), myös tietyt objektiiviset vaatimukset suhteessa siihen, mitä tavaralta yleensä odotetaan, kuten tarkoituksenmukaisuus, pakkaus, asennusohjeet ja tavanomaiset laatuun ja ominaisuuksiin liittyvät vaatimukset.

(19)  Sen selkeyttämiseksi, mitä kuluttaja voi odottaa tavaralta ja mitä elinkeinonharjoittajan vastuu kattaa siinä tapauksessa, että toimitus ei vastaa odotuksia, on olennaista yhdenmukaistaa sopimuksenmukaisuuden määrittämistä koskevat säännöt. Soveltamalla sekä subjektiivisia että objektiivisia kriteerejä olisi voitava taata myyntisopimuksen kummankin osapuolen oikeutetut edut. Sopimuksenmukaisuutta olisi arvioitava ottamalla huomioon paitsi vaatimukset, jotka on nimenomaisesti mainittu sopimuksessa (kuten ne ennen sopimuksentekoa annettavat tiedot, jotka ovat olennainen osa sopimusta), myös tietyt objektiiviset vaatimukset suhteessa siihen, mitä tavaralta yleensä odotetaan, kuten tarkoituksenmukaisuus, pakkaus, asennusohjeet ja tavanomaiset laatuun ja ominaisuuksiin liittyvät vaatimukset.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a)  Joitakin sopimuksenmukaisuutta koskevia vaatimuksia ja erityisesti laatuun, kestävyyteen ja ulkonäköön liittyviä vaatimuksia sovelletaan todennäköisesti eri tavalla käytettyjen tavaroiden myynnissä. Monissa tapauksissa kuluttaja ei voi kohtuudella odottaa käytetyiltä tavaroilta yhtä paljon kuin täysin uusilta esineiltä. Sen vuoksi kuluttajien pitää ilmaista elinkeinonharjoittajalle selkeämmin kyseisten tavaroiden käyttötarkoitus. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä tavaran virhettä koskevissa riidoissa tämä seikka on usein tärkeä määritettäessä sitä, onko tavaroiden väitettyä virhettä koskeva todistustaakka täytetty. Silloin kun kuluttajalla on ollut mahdollisuus tarkastaa tavarat henkilökohtaisesti ennen sopimuksen tekemistä, jäsenvaltiot voivat kuitenkin poikkeuksellisesti ja ottaen huomioon markkinoidensa ja oikeusjärjestelmiensä erityispiirteet halutessaan edelleen säätää, että elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja voivat nimenomaisesti sopia kirjallisesti tai pysyvällä välineellä lyhyemmästä lakisääteisestä takuuajasta, joka on vähintään yksi vuosi, tai vaihtoehtoisesti lyhyemmästä ajasta, joka on vähintään kuusi kuukautta, jolloin todistustaakka on käänteinen kuluttajan hyväksi.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 b)  Vakiintuneen käytännön ja huutokaupanpitäjän vastuuta koskevien erityissääntöjen mukaisesti vaikuttaa toistaiseksi perustellulta säilyttää jäsenvaltioiden mahdollisuus jättää käytettyjen tavaroiden julkiset huutokaupat soveltamisalan ulkopuolelle silloin, kun kuluttajalla on ollut mahdollisuus osallistua huutokauppaan henkilökohtaisesti. Edellytyksenä olisi kuitenkin oltava, että kuluttajille ilmoitetaan selkeästi kirjallisesti tai pysyvällä välineellä ennen huutokauppaa, että näitä sääntöjä ei sovelleta, ja viitataan nimenomaisesti sovellettaviin lakisääteisiin tai muihin oikeuksiin. Lisäksi direktiivin 2011/83/EU mukaisesti kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien käytettävissä olevien verkkoalustojen käyttöä huutokauppatarkoituksiin ei olisi katsottava tässä direktiivissä tarkoitetuksi julkiseksi huutokaupaksi.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Suuri osa kulutustavaroista on tarkoitus asentaa ennen kuin kuluttaja voi käyttää niitä. Sen vuoksi tavaran virheellisestä asennuksesta johtuvaa virhettä olisi pidettävä sopimuksenvastaisuutena, jos asennus tapahtui myyjän toimesta tai myyjän valvonnassa, tai jos kuluttaja asensi tavaran, mutta virheellinen asennus johtuu virheellisistä asennusohjeista.

(20)  Suuri osa kulutustavaroista on tarkoitus asentaa ennen kuin kuluttaja voi käyttää niitä. Sen vuoksi tavaran virheellisestä asennuksesta johtuvaa virhettä olisi pidettävä sopimuksenvastaisuutena, jos asennus tapahtui elinkeinonharjoittajan toimesta tai elinkeinonharjoittajan valvonnassa, tai jos kuluttaja asensi tavaran, mutta virheellinen asennus johtuu virheellisistä asennusohjeista.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(21)  Sopimuksenmukaisuuden tulisi kattaa sekä aineelliset että oikeudelliset virheet. Kolmannen oikeudet ja muut oikeudelliset virheet saattavat estää kuluttajaa käyttämästä tavaraa tai joitakin sen ominaisuuksia sopimuksen mukaisella tavalla, jos oikeuksien haltija oikeutetusti pakottaa kuluttajan lopettamaan tällaisten oikeuksien loukkaamisen. Sen vuoksi myyjän olisi varmistettava, että tavaraan ei kohdistu mitään kolmansien oikeuksia, jotka estävät kuluttajaa käyttämästä tavaraa sopimuksen mukaisesti.

(21)  Sopimuksenmukaisuuden tulisi kattaa sekä aineelliset että oikeudelliset virheet. Kolmannen oikeudet ja muut oikeudelliset virheet saattavat estää kuluttajaa käyttämästä tavaraa tai joitakin sen ominaisuuksia sopimuksen mukaisella tavalla, jos oikeuksien haltija oikeutetusti pakottaa kuluttajan lopettamaan tällaisten oikeuksien loukkaamisen. Sen vuoksi elinkeinonharjoittajan olisi varmistettava, että tavaraan ei kohdistu mitään kolmansien oikeuksista johtuvia rajoituksia, jotka estävät kuluttajaa käyttämästä tavaraa sopimuksenmukaisuutta koskevien subjektiivisten ja objektiivisten vaatimusten mukaisesti.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  On tärkeää varmistaa kulutustavaroiden pidempi käyttöaika, jotta voidaan edistää kestävämpiä kulutusmalleja ja kiertotaloutta. Vastaavasti on olennaisen tärkeää lisätä luottamusta sisämarkkinoiden toimintaan pitämällä vaatimustenvastaiset tuotteet poissa unionin markkinoilta siten, että lujitetaan markkinavalvontaa ja tarjotaan talouden toimijoille oikeanlaisia kannustimia. Tuotekohtainen unionin lainsäädäntö on näihin tarkoituksiin soveltuvin tapa ottaa käyttöön eri tuotetyyppien ja -ryhmien kestävyyttä koskevia ja muita tuotekohtaisia vaatimuksia soveltamalla tätä varten mukautettuja kriteerejä. Sen vuoksi tällä direktiivillä olisi täydennettävä tällaisen tuotekohtaisen unionin lainsäädännön tavoitteita. Jos sellaisessa ennen sopimuksentekoa annetussa lausumassa, joka muodostaa osan myyntisopimusta, on annettu erityisiä kestävyyttä koskevia tietoja, kuluttajan olisi voitava luottaa näihin tietoihin osana sopimuksenmukaisuuskriteerejä.

(23)  On tärkeää varmistaa kulutustavaroiden pidempi käyttöaika, jotta voidaan edistää kestävämpiä kulutusmalleja ja kiertotaloutta. Vastaavasti on olennaisen tärkeää lisätä luottamusta sisämarkkinoiden toimintaan pitämällä vaatimustenvastaiset tuotteet poissa unionin markkinoilta siten, että lujitetaan markkinavalvontaa ja tarjotaan talouden toimijoille oikeanlaisia kannustimia. Tuotekohtainen unionin lainsäädäntö, kuten Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/125/EY tai neuvoston direktiivi 85/374/ETY, on kyseisiin tarkoituksiin soveltuvin tapa ottaa käyttöön eri tuotetyyppien ja -ryhmien kestävyyttä koskevia ja muita tuotekohtaisia vaatimuksia soveltamalla tätä varten mukautettuja kriteerejä. Sen vuoksi tällä direktiivillä olisi täydennettävä tällaisen tuotekohtaisen unionin lainsäädännön tavoitteita. Jos sellaisessa ennen sopimuksentekoa annetussa lausumassa, joka muodostaa osan myyntisopimusta, on annettu erityisiä kestävyyttä koskevia tietoja, kuluttajan olisi voitava luottaa näihin tietoihin osana sopimuksenmukaisuuskriteerejä.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(23 a)  Kestävyys olisi määriteltävä tuotteen kyvyksi säilyttää tuotteelta edellytetty suorituskyky tietyn tai pitkän ajanjakson ennakoidulla kuormituksella tavanomaisessa tai keskimääräisessä käytössä. Perusolettama on, että tuotteen suorituskyky säilytetään hyväksyttävällä tasolla sen alkuperäiseen suorituskykyyn verrattuna sen koko käyttöiän ajan.

Tarkistus     23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Jotta voitaisiin parantaa oikeusvarmuutta sekä kuluttajien että myyjien kannalta, olisi ilmoitettava selkeästi ajankohta, jolloin tavaran sopimuksenmukaisuutta olisi arvioitava. Jotta voitaisiin varmistaa johdonmukaisuus tämän direktiivin ja direktiivin 2011/83/EU välillä, on aiheellista ilmoittaa, että tavaran sopimuksenmukaisuutta arvioidaan vaaranvastuun siirtymisajankohdan mukaan. Silloin kun tavara edellyttää asentamista, tätä ajankohtaa on kuitenkin mukautettava.

(24)  Jotta voitaisiin parantaa oikeusvarmuutta sekä kuluttajien että myyjien kannalta, olisi ilmoitettava selkeästi ajankohta, jolloin tavaran sopimuksenmukaisuutta olisi arvioitava, jollei poikkeustapauksissa sovellettavista vanhentumisajan alkamista koskevista kansallisista säännöistä muuta johdu. Jotta voitaisiin varmistaa johdonmukaisuus tämän direktiivin ja direktiivin 2011/83/EU välillä, on aiheellista yleensä ilmoittaa, että tavaran sopimuksenmukaisuutta arvioidaan vaaranvastuun siirtymisajankohdan mukaan. Silloin kun tavara edellyttää asentamista, tätä ajankohtaa on kuitenkin mukautettava.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Jotta yritykset voisivat soveltaa yksiä ja samoja sääntöjä kaikkialla unionissa, on tarpeen yhdenmukaistaa täysimääräisesti määräaika, jonka kuluessa virhettä koskeva todistustaakka on käänteinen kuluttajan hyväksi. Jotta kuluttaja voi vedota sopimuksenvastaisuutta koskevaan olettamaan, kahden ensimmäisen vuoden aikana riittää, että hän voi osoittaa, että tavara ei ole sopimuksen mukaista, ilman että hänen tarvitsee myös todistaa, että virhe oli olemassa ajankohtana, jolloin sopimuksenmukaisuus on määritettävä. Jotta voidaan parantaa sopimuksenvastaisuustilanteessa käytettävissä oleviin oikeussuojakeinoihin liittyvää oikeusvarmuutta ja poistaa yksi suurimmista sisämarkkinoiden esteistä, olisi säädettävä täysin yhdenmukaistetusta järjestyksestä, jonka mukaan oikeussuojakeinoja voidaan käyttää. Kuluttajalla olisi erityisesti oltava mahdollisuus valita ensimmäisenä oikeussuojakeinona tavaran korjaaminen tai vaihtaminen, koska tämän edistäisi sopimussuhteen ja keskinäisen luottamuksen säilymistä. Antamalla kuluttajille mahdollisuus vaatia tavaran korjaamista voidaan myös kannustaa kestävää kulutusta ja edistää siten tuotteiden kestävyyttä.

(26)  Jotta yritykset voisivat soveltaa yksiä ja samoja sääntöjä kaikkialla unionissa, on tarpeen yhdenmukaistaa täysimääräisesti määräaika, jonka kuluessa virhettä koskeva todistustaakka on käänteinen kuluttajan hyväksi. Jotta kuluttaja voi vedota sopimuksenvastaisuutta koskevaan olettamaan, ensimmäisen vuoden aikana riittää, että hän voi osoittaa, että tavara ei ole sopimuksen mukaista ja että virhe on ilmennyt vuoden kuluessa tavaran luovutushetkestä, ilman että hänen tarvitsee myös todistaa, että virhe oli olemassa ajankohtana, jolloin sopimuksenmukaisuus on määritettävä. Jotta voidaan parantaa sopimuksenvastaisuustilanteessa käytettävissä oleviin oikeussuojakeinoihin liittyvää oikeusvarmuutta ja poistaa yksi suurimmista sisämarkkinoiden esteistä, olisi säädettävä täysin yhdenmukaistetusta järjestyksestä, jonka mukaan oikeussuojakeinoja voidaan käyttää.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(27)  Kuluttajan mahdollisuutta valita korjaamisen ja vaihtamisen välillä olisi rajoitettava vain jos valittu vaihtoehto olisi toiseen käytettävissä olevaan vaihtoehtoon verrattuna kohtuuton, mahdoton tai lainvastainen. Voisi esimerkiksi olla kohtuutonta vaatia tavaran vaihtamista vähäisen naarmun vuoksi, jos vaihtamisesta aiheutuisi huomattavat kustannukset, vaikka naarmu voitaisiin myös helposti korjata.

(27)  Kuluttajan mahdollisuutta valita korjaamisen ja vaihtamisen välillä olisi rajoitettava vain, jos valittu vaihtoehto olisi mahdoton tai toiseen käytettävissä olevaan vaihtoehtoon verrattuna kohtuuton. Voisi esimerkiksi olla kohtuutonta vaatia tavaran vaihtamista vähäisen naarmun vuoksi, jos vaihtamisesta aiheutuisi elinkeinonharjoittajalle huomattavat kustannukset, vaikka naarmu voitaisiin myös helposti korjata. Kun käytettävissä on vain yksi oikeussuojakeino, josta aiheutuu elinkeinonharjoittajalle kohtuuttomia kustannuksia verrattuna virheettömän tavaran arvoon ja virheen merkittävyyteen, kuluttajan oikeutta virheellisen tavaran poistamisesta ja korvaavan tavaran asentamisesta aiheutuneiden kulujen korvaamiseen olisi kuitenkin voitava rajoittaa siten, että elinkeinonharjoittaja maksaa oikeasuhteisen määrän.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Jos myyjä ei ole oikaissut virhettä korjaamalla tai vaihtamalla tavaran kohtuullisessa ajassa ja siten, että siitä ei aiheudu kuluttajalle merkittävää haittaa, kuluttajalla olisi oltava oikeus hinnanalennukseen tai sopimuksen purkamiseen. Erityisesti mahdollisen korjaamisen tai vaihtamisen olisi tapahduttava tämän kohtuullisen ajan kuluessa. Se, mitä voidaan pitää kohtuullisena aikana, olisi määritettävä objektiivisesti ottaen huomioon tavaran ja virheen luonne. Jos myyjä ei kohtuullisen ajan kuluessa ole oikaissut virhettä, kuluttajalla ei pitäisi olla velvollisuutta hyväksyä myyjän uusia, samaa virhettä koskevia oikaisuyrityksiä.

(28)  Jos elinkeinonharjoittaja ei ole oikaissut virhettä korjaamalla tai vaihtamalla tavaran kuukauden kuluessa ja siten, että siitä ei aiheudu kuluttajalle merkittävää haittaa, kuluttajalla olisi oltava oikeus hinnanalennukseen tai sopimuksen purkamiseen.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Koska oikeus purkaa sopimus virheen vuoksi on tärkeä oikeussuojakeino, jota voidaan soveltaa, jos korjaaminen tai vaihtaminen ei ole mahdollista tai ne ovat epäonnistuneet, kuluttajalla olisi oltava oikeus purkaa sopimus myös kun kyseessä on vähäinen virhe. Tämä kannustaisi voimakkaasti virheiden oikaisemiseen varhaisessa vaiheessa. Jotta kuluttajan oikeus purkaa sopimus toteutuisi tehokkaasti myös silloin, kun kuluttaja hankkii useita tavaroita, joista osa on hankinnan pääkohteen lisätarvikkeita, joita kuluttaja ei olisi hankkinut ilman kyseistä pääkohdetta, ja hankinnan pääkohde on virheellinen, kuluttajalla olisi oltava oikeus purkaa sopimus myös näiden lisätarvikkeiden osalta, vaikka ne olisivat sopimuksen mukaisia.

(29)  Koska oikeus purkaa sopimus virheen vuoksi on tärkeä oikeussuojakeino, jota voidaan soveltaa, jos korjaaminen tai vaihtaminen ei ole mahdollista tai ne ovat epäonnistuneet, kuluttajalla olisi oltava oikeus purkaa sopimus, kun kyseessä ei ole vähäinen virhe. Jotta kuluttajan oikeus purkaa sopimus toteutuisi tehokkaasti myös silloin, kun kuluttaja hankkii useita tavaroita, joista osa on hankinnan pääkohteen lisätarvikkeita, joita kuluttaja ei olisi hankkinut ilman kyseistä pääkohdetta, ja hankinnan pääkohde on virheellinen, kuluttajalla olisi oltava oikeus purkaa sopimus myös näiden lisätarvikkeiden osalta, vaikka ne olisivat sopimuksen mukaisia.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Jotta voitaisiin parantaa oikeusvarmuutta myyjien kannalta ja lisätä kuluttajien luottamusta rajat ylittäviin ostoksiin, on tarpeen yhdenmukaistaa ajanjakso, jonka aikana myyjä on vastuussa kaikista virheistä, jotka ovat olemassa silloin kun kuluttaja saa tavaran tosiasialliseen hallintaansa. Koska jäsenvaltioiden enemmistö on ottanut direktiivin 1999/44/EY täytäntöönpanon yhteydessä käyttöön kahden vuoden määräajan, jota markkinatoimijat pitävät käytännössä kohtuullisena, tämä määräaika olisi pidettävä voimassa.

(32)  Jotta voitaisiin parantaa oikeusvarmuutta elinkeinonharjoittajien kannalta ja lisätä kuluttajien luottamusta rajat ylittäviin ostoksiin, on tarpeen yhdenmukaistaa ajanjakso, jonka aikana elinkeinonharjoittaja on vastuussa kaikista virheistä, jotka ovat olemassa silloin kun kuluttaja saa tavaran fyysisesti hallintaansa. Koska jäsenvaltioiden enemmistö on ottanut direktiivin 1999/44/EY täytäntöönpanon yhteydessä käyttöön kahden vuoden määräajan, jota markkinatoimijat pitävät käytännössä kohtuullisena, tämä määräaika olisi pidettävä voimassa. Jotta säilytetään kuluttajansuojan taso, jonka kuluttajat ovat saaneet vuosien mittaan direktiivin 1999/44 EY täytäntöönpanon seurauksena, jäsenvaltiot saavat kuitenkin pitää voimassa pidemmät ajanjaksot, joiden aikana elinkeinonharjoittaja on vastuussa niiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja jotka ovat jo voimassa tämän direktiivin voimaantulopäivänä. Lisäksi ajanjakso, jonka aikana elinkeinonharjoittaja on vastuussa, olisi keskeytettävä tavaran korjaamisen tai vaihtamisen ajaksi. Sen olisi myös alettava uudestaan alusta korvattujen osien ja kuluttajan virheellisen tavaran tilalle saamien tavaroiden osalta.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(33)  Jotta voitaisiin varmistaa, että kuluttajat ovat paremmin perillä oikeuksistaan ja helpottaa tavaran virheeseen liittyviä kuluttajan oikeuksia koskevien unionin sääntöjen täytäntöönpanoa, tällä direktiivillä olisi yhdenmukaistettava ajanjakso, jonka kuluessa sovelletaan käänteistä todistustaakkaa kuluttajan hyväksi, sen ajanjakson kanssa, jonka kuluessa myyjä on vastuussa kaikista virheistä.

Poistetaan.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Avoimuuden varmistamiseksi olisi säädettävä tietyistä kaupallisia takuita koskevista avoimuusvaatimuksista. Oikeusvarmuuden parantamiseksi ja kuluttajien harhaanjohtamisen välttämiseksi tässä direktiivissä olisi säädettävä lisäksi, että jos mainoksissa tai ennen sopimuksentekoa annettavissa tiedoissa mainitut kaupalliset takuuehdot ovat kuluttajan kannalta suotuisammat kuin takuutodistuksessa olevat ehdot, sovelletaan ensisijaisesti suotuisampia ehtoja. Tässä direktiivissä olisi myös säädettävä takuutodistuksen sisällöstä ja siitä, miten se olisi toimitettava kuluttajalle. Jäsenvaltioiden olisi voitava antaa sääntöjä muista kaupallisia takuita koskevista seikoista, joita ei säännellä tällä direktiivillä, edellyttäen että nämä säännöt eivät estä kuluttajia saamasta suojelua, joka heille myönnetään tämän direktiivin täysin yhdenmukaistetuilla kaupallisia takuita koskevilla säännöksillä.

(34)  Avoimuuden varmistamiseksi olisi säädettävä tietyistä kaupallisia takuita koskevista avoimuusvaatimuksista. Oikeusvarmuuden parantamiseksi ja kuluttajien harhaanjohtamisen välttämiseksi tässä direktiivissä olisi säädettävä lisäksi, että jos mainoksissa tai ennen sopimuksentekoa annettavissa tiedoissa mainitut kaupalliset takuuehdot ovat kuluttajan kannalta suotuisammat kuin takuutodistuksessa olevat ehdot, sovelletaan ensisijaisesti suotuisampia ehtoja. Tässä direktiivissä olisi myös säädettävä takuutodistuksen sisällöstä ja siitä, miten se olisi toimitettava kuluttajalle. Jäsenvaltioiden olisi voitava antaa sääntöjä muista kaupallisia takuita koskevista seikoista, joita ei säännellä tällä direktiivillä, edellyttäen että nämä säännöt eivät estä kuluttajia saamasta suojelua, joka heille myönnetään tämän direktiivin täysin yhdenmukaistetuilla kaupallisia takuita koskevilla säännöksillä. Mainoksilla olisi tarkoitettava myös elinkeinonharjoittajaan liittyvällä verkkosivustolla tai tähän liittyvillä sosiaalisen median sivuilla esitettyjä väitteitä.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(35)  Koska myyjä on vastuussa kuluttajalle tavaran virheestä, joka johtuu myyjän tai kolmannen osapuolen liiketoimintaketjun aikaisemmassa vaiheessa toteuttamasta toimesta tai laiminlyönnistä, on perusteltua, että myyjällä olisi oltava oikeus vaatia oikaisua vastuussa olevalta osapuolelta. Tämän direktiivin ei kuitenkaan pitäisi vaikuttaa sopimusvapauden periaatteeseen myyjän ja liiketoimintaketjun muiden osapuolten välillä. Tuon oikeuden käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja erityisesti se, keneltä tällaista oikaisua olisi vaadittava ja millä tavoin, olisi vahvistettava jäsenvaltioiden toimesta.

(35)  Koska elinkeinonharjoittaja on vastuussa kuluttajalle tavaran virheestä, joka johtuu elinkeinonharjoittajan tai kolmannen osapuolen liiketoimintaketjun aikaisemmassa vaiheessa toteuttamasta toimesta tai laiminlyönnistä, elinkeinonharjoittajalla olisi oltava oikeus vaatia oikaisua vastuussa olevalta liiketoimintaketjun osapuolelta. Tuon oikeuden käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja erityisesti se, keneltä tällaista oikaisua olisi vaadittava ja millä tavoin, olisi vahvistettava jäsenvaltioiden toimesta. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kansallisella lainsäädännöllä suojataan asianmukaisesti elinkeinonharjoittajaa, kun säädetään, keneltä vastuussa olevalta henkilöltä elinkeinonharjoittaja voi vaatia oikaisua, määräajoista sekä tähän liittyvistä toimista ja edellytyksistä.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(36)  Henkilöille tai organisaatioille, joilla kansallisen lainsäädännön mukaan on oikeutettu intressi suojella kuluttajasopimuksiin liittyviä oikeuksia, olisi annettava oikeus saattaa asia joko tuomioistuimen tai sellaisen hallintoviranomaisen käsiteltäväksi, jolla on toimivalta ratkaista valitukset tai ryhtyä asianmukaiseen oikeudelliseen menettelyyn.

(36)  Henkilöille tai organisaatioille, joilla kansallisen lainsäädännön mukaan on oikeutettu intressi suojella kuluttajasopimuksiin liittyviä oikeuksia, olisi annettava oikeus saattaa asia joko tuomioistuimen tai sellaisen hallintoviranomaisen käsiteltäväksi, jolla on toimivalta ratkaista valitukset tai ryhtyä asianmukaiseen oikeudelliseen menettelyyn. Tällaisten valitusten tai menettelyjen olisi oltava riittävän ennalta ehkäiseviä.

Tarkistus     33

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(42)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitetta, eli sisämarkkinoiden toiminnan edistämistä puuttumalla johdonmukaisella tavalla sopimusoikeudesta johtuviin tavaroiden verkkokaupan ja muun etämyynnin esteisiin, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

(42)  Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta eli parantaa sisämarkkinoiden toteuttamis- ja toimintaedellytyksiä, varmistaa korkeatasoista kuluttajansuojaa ja kuluttajien luottamusta sekä auttaa luomaan tasavertaiset toimintaedellytykset elinkeinonharjoittajille, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(42 a)  Komission on aiheellista tarkastella tätä direktiiviä uudelleen viiden vuoden kuluttua sen voimaantulosta. Uudelleentarkastelun yhteydessä komission olisi kiinnitettävä erityistä huomiota tämän direktiivin säännöksiin, jotka koskevat oikeussuojakeinoja ja todistustaakkaa, myös käytettyjen tavaroiden sekä julkisissa huutokaupoissa myytävien tavaroiden osalta, kaupallista takuuta ja tuottajan vastuuta, sekä tämän direktiivin ja tiettyjä digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyviä seikkoja koskevan direktiivin suhteeseen. Uudelleentarkastelun seurauksena komissio voisi antaa ehdotuksen tämän direktiivin muuttamisesta.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kohde ja soveltamisala

Kohde ja tavoitteet

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tällä direktiivillä säädetään tiettyjä vaatimuksia, jotka koskevat myyjän ja kuluttajan välillä tehtäviä myyntisopimuksia ja erityisesti tavaroiden sopimuksenmukaisuutta koskevia sääntöjä, oikeussuojakeinoja siinä tapauksessa, että tavara on sopimuksenvastaista, ja kyseisten oikeussuojakeinojen käyttöä koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä.

1.  Tämän direktiivin tarkoituksena on saavuttamalla korkeatasoinen kuluttajansuojan taso edistää sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa muun muassa lisäämällä kuluttajien luottamusta ja auttamalla luomaan elinkeinonharjoittajille tasavertaiset toimintaedellytykset sekä säätämällä tiettyjä vaatimuksia, jotka koskevat elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä tehtäviä myyntisopimuksia ja erityisesti tavaroiden sopimuksenmukaisuutta koskevia sääntöjä, oikeussuojakeinoja siinä tapauksessa, että tavara on sopimuksenvastaista, ja kyseisten oikeussuojakeinojen käyttöä koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tätä direktiiviä ei sovelleta palvelujen tarjoamista koskeviin sopimuksiin. Jos jokin sopimus koskee sekä tavaran myyntiä että palvelujen tarjoamista, tätä direktiiviä sovelletaan ainoastaan tavaran myyntiä koskevaan sopimuksen osaan.

Poistetaan.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tätä direktiiviä ei sovelleta sellaiseen aineelliseen välineeseen, johon digitaalinen sisältö on tallennettu, silloin kun tätä välinettä on käytetty ainoastaan siirtovälineenä digitaalisen sisällön toimittamiseksi kuluttajalle.

Poistetaan.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltiot voivat sulkea tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle julkisessa huutokaupassa myydyt käytetyt tavarat, jos kuluttajilla on tilaisuus osallistua kaupantekoon henkilökohtaisesti.

Poistetaan.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Tämä direktiivi ei vaikuta kansalliseen yleiseen sopimusoikeuteen, kuten sopimuksen tekemistä, pätevyyttä tai vaikutuksia koskeviin sääntöihin, sopimuksen purkamisesta aiheutuvat seuraukset mukaan lukien, ellei tällaisia näkökohtia säännellä tällä direktiivillä.

Poistetaan.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  ’myyntisopimuksella’ sopimusta, jonka mukaisesti myyjä luovuttaa tai sitoutuu luovuttamaan kuluttajalle tavaran omistusoikeuden, mukaan lukien valmistettavien tai tuotettavien tavaroiden omistusoikeuden, ja kuluttaja maksaa tai sitoutuu maksamaan tavaran hinnan.

(a)  ’myyntisopimuksella’ sopimusta, jonka mukaisesti elinkeinonharjoittaja luovuttaa tai sitoutuu luovuttamaan kuluttajalle tavaran omistusoikeuden, mukaan lukien valmistettavien tai tuotettavien tavaroiden omistusoikeuden, ja kuluttaja maksaa tai sitoutuu maksamaan tavaran hinnan, mukaan lukien sopimukset, jotka koskevat sekä tavaroita että palveluja;

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  ’kuluttajalla’ luonnollista henkilöä, joka tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia sopimuksia tehdessään toimii tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa;

(b)  ’kuluttajalla’ luonnollista henkilöä, joka tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia sopimuksia tehdessään toimii tarkoituksessa, joka ei kuulu hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa; kun sopimus tehdään tarkoituksessa, joka kuuluu osittain luonnollisen henkilön elinkeino- tai ammattitoimintaan ja osittain muuhun kuin elinkeino- tai ammattitoimintaan, tai vastaavassa tarkoituksessa ja kun elinkeino- tai ammattitoimintaan liittyvä tarkoitus on niin vähäinen, ettei se ole vallitseva sopimuskokonaisuudessa, kyseistä henkilöä on myös pidettävä kuluttajana;

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  ’myyjällä’ luonnollista henkilöä tai joko yksityisessä tai julkisessa omistuksessa olevaa oikeushenkilöä, joka tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia sopimuksia tehdessään toimii tarkoituksessa, joka kuuluu hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa, sekä myyjän nimissä tai puolesta toimivaa henkilöä;

(c)  ’elinkeinonharjoittajalla’ luonnollista henkilöä tai joko yksityisessä tai julkisessa omistuksessa olevaa oikeushenkilöä, joka tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia sopimuksia tehdessään toimii tarkoituksessa, joka kuuluu hänen elinkeino- tai ammattitoimintaansa, sekä elinkeinonharjoittajan nimissä tai puolesta tai luonnollisen henkilön välittäjänä toimivaa henkilöä;

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  ’tuottajalla’ tavaran valmistajaa tai sitä, joka tuo tavaran unionin alueelle taikka sitä, joka esiintyy tuottajana liittämällä tavaraan nimensä, tavaramerkkinsä tai muun erottuvan tunnuksensa;

(d)  ’tuottajalla’ tavaran valmistajaa tai sitä, joka tuo tavaran unionin alueelle, raaka-aineiden tuottajaa tai osatuotteen valmistajaa taikka sitä, joka esiintyy tuottajana liittämällä tavaraan nimensä, tavaramerkkinsä tai muun erottuvan tunnuksensa;

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e a)  ’digitaalisella sisällöllä’ digitaalisessa muodossa tuotettua ja toimitettua dataa;

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – e b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e b)  ’digitaalisella palvelulla’ palvelua, jonka avulla kuluttaja voi luoda, käsitellä tai käyttää digitaalisessa muodossa olevaa dataa tai tallentaa digitaalisessa muodossa dataa, joka on kuluttajan lataamaa tai luomaa;

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – e c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e c)  ’tavaroihin sisällytetyllä digitaalisella sisällöllä tai digitaalisella palvelulla’ tavaraan esiasennettua digitaalista sisältöä tai digitaalista palvelua;

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – e d alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(e d)  ’pysyvällä välineellä’ välinettä, jonka avulla kuluttaja tai elinkeinonharjoittaja voi tallentaa hänelle henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että tiedot ovat saatavilla myöhempää käyttöä varten tietojen käyttötarkoituksen kannalta asianmukaisen ajan, ja joka mahdollistaa tallennettujen tietojen toisinnan muuttumattomina;

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(f)  ’kaupallisella takuulla’ myyjän tai tuottajan (takuun antajan) kuluttajalle sopimuksenmukaisuutta koskevien lakisääteisten velvoitteiden lisäksi antamaa sitoumusta palauttaa kauppahinta, vaihtaa tai korjata tavara taikka muulla tavoin huoltaa tavaraa, jos se ei vastaa niitä ominaisuuksia tai muita kuin sopimuksenmukaisuuteen liittyviä vaatimuksia, jotka on esitetty takuutodistuksessa tai sopimuksentekohetkellä tai ennen sitä saatavilla olevassa tavaraa koskevassa mainonnassa;

(f)  ’kaupallisella takuulla’ elinkeinonharjoittajan tai tuottajan (takuun antajan) kuluttajalle sopimuksenmukaisuutta koskevien lakisääteisten velvoitteiden lisäksi antamaa sitoumusta palauttaa kauppahinta, vaihtaa tai korjata tavara taikka muulla tavoin huoltaa tavaraa, jos se ei vastaa niitä ominaisuuksia tai muita kuin sopimuksenmukaisuuteen liittyviä vaatimuksia, jotka on esitetty takuutodistuksessa tai sopimuksentekohetkellä tai ennen sitä saatavilla olevassa tavaraa koskevassa mainonnassa;

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – f a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(f a)  ’kestävyydellä’ tuotteen kykyä säilyttää tuotteelta edellytetty suorituskyky tietyn tai pitkän ajanjakson tavanomaisessa tai keskimääräisessä käytössä ennakoidulla kuormituksella;

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(g)  ’sopimuksella’ tahdonilmaisua, jonka on tarkoitus synnyttää velvoitteita tai muita oikeusvaikutuksia;

Poistetaan.

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(i)  ilmauksella ’maksutta’ ilman tavaran sopimuksen mukaiseksi saattamisesta aiheutuvia välttämättömiä kuluja, erityisesti lähetyskuluja sekä työ- ja materiaalikustannuksia.

(i)  ilmauksella ’maksutta’ ilman tavaran sopimuksen mukaiseksi saattamisesta aiheutuvia tavanomaisia kuluja, erityisesti lähetyskuluja sekä työ- ja materiaalikustannuksia.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

2 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a artikla

 

Soveltamisala

 

1.  Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välillä tehtäviin myyntisopimuksiin.

 

2.  Tätä direktiiviä ei sovelleta palvelujen tarjoamista koskeviin sopimuksiin. Jos jokin sopimus koskee sekä tavaroiden myyntiä että palvelujen tarjoamista, tätä direktiiviä sovelletaan ainoastaan tavaroiden myyntiä koskevaan sopimuksen osaan.

 

3.  Tätä direktiiviä ei sovelleta tavaroihin sisällytettyyn digitaaliseen sisältöön tai tavaroihin sisällytettyihin digitaalisiin palveluihin.

 

4.  Tätä direktiiviä ei sovelleta elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan väliseen elävien eläinten myyntiin.

 

5.  Jäsenvaltiot voivat sulkea tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle julkisessa huutokaupassa myytävien käytettyjen tavaroiden myyntisopimukset, jos kuluttajilla on tilaisuus osallistua kaupantekoon henkilökohtaisesti ja jos heille ilmoitetaan selkeästi kirjallisesti tai pysyvällä välineellä ennen huutokauppaa, että tästä direktiivistä johtuvia oikeuksia ei sovelleta, ja samassa yhteydessä heille ilmoitetaan asiaankuuluvista sovellettavista oikeuksista. Lisäksi kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien käytettävissä olevien verkkoalustojen käyttöä huutokauppatarkoituksiin ei katsota tässä direktiivissä tarkoitetuksi julkiseksi huutokaupaksi.

 

6.  Jos tämän direktiivin säännös on ristiriidassa johonkin toiseen tiettyä alaa tai aihetta sääntelevään unionin säädökseen sisältyvän säännöksen kanssa, etusijan saa tuon toisen unionin säädöksen säännös ja sitä sovelletaan kyseisiin aloihin.

 

7.  Tämä direktiivi ei vaikuta kansalliseen yleiseen sopimusoikeuteen, kuten määrä- tai vanhentumisaikoja taikka sopimuksen tekemistä, pätevyyttä tai vaikutuksia koskeviin sääntöihin eikä sopimuksen purkamisesta aiheutuviin seurauksiin, siltä osin kuin näitä seikkoja ei säännellä tällä direktiivillä.

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla

Komission teksti

Tarkistus

3 artikla

3 artikla

Yhdenmukaistamisen taso

Yhdenmukaistamisen taso

Jäsenvaltiot eivät saa pitää voimassa tai ottaa käyttöön tässä direktiivissä vahvistetuista säännöksistä poikkeavia säännöksiä eivätkä myöskään tiukempia tai sallivampia säännöksiä kuluttajansuojan erilaisen tason varmistamiseksi.

1.  Jäsenvaltiot saavat pitää voimassa tai ottaa käyttöön kansallisessa lainsäädännössään tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvia perussopimuksen mukaisia tiukempia säännöksiä varmistaakseen kuluttajansuojan korkeamman tason.

 

2.  Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot eivät saa pitää voimassa tai ottaa käyttöön kansallisessa lainsäädännössään 3 a, 4, 5, 6, 7, 8, 8 a, 9, 9 a, 10, 12, 13, 15 ja 18 artiklassa vahvistetuista säännöksistä poikkeavia säännöksiä, jollei tässä direktiivissä toisin säädetä.

 

3.  Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot saavat pitää voimassa tai ottaa käyttöön kansallisessa lainsäädännössään säännöksiä ”piileviä virheitä” koskevista oikeussuojakeinoista tai oikeudesta kieltäytyä vastaanottamasta tavaraa lyhyen määräajan kuluessa kuluttajansuojan korkeamman tason varmistamiseksi. Jäsenvaltiot voivat 8 artiklan 2 a kohdan tapauksessa pitää kansallisessa lainsäädännössään voimassa tiukempia säännöksiä, jotka ovat voimassa jo tämän direktiivin voimaantulopäivänä.

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

3 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a artikla

 

Tavaran sopimuksenmukaisuus

 

Elinkeinonharjoittajan on toimitettava kuluttajalle tavaroita, joiden on täytettävä 4, 5, 6 ja 7 artiklan vaatimukset soveltuvin osin.

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Sopimuksenmukaisuus

Sopimuksenmukaisuutta koskevat subjektiiviset vaatimukset

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Myyjän on tarpeen mukaan varmistettava, että tavara on sopimuksen mukaista, eli että

1.  Myyjän on soveltuvin osin varmistettava, että tavara on sopimuksen mukaista eli erityisesti että

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  se on määrältään, laadultaan ja ominaisuuksiltaan sopimuksen mukaista, mikä edellyttää myös, että jos myyjä esittää kuluttajalle näytteen tai mallin, tavaralla on oltava samat ominaisuudet ja laatu kuin tällä näytteellä tai mallilla;

(a)  se on määrältään, laadultaan ja ominaisuuksiltaan sopimuksen mukaista. Kun sopimus tehdään tavaran näytteen tai mallin perusteella ja kuluttaja on nähnyt näytteen tai mallin tai tutkinut sitä, tavaralla on oltava samat ominaisuudet ja laatu kuin kyseisellä näytteellä tai mallilla, paitsi siltä osin kuin mahdolliset erot näytteen tai mallin ja tavaran välillä oli saatettu kuluttajan tietoon ennen sopimuksen tekemistä;

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  se soveltuu siihen erityiseen tarkoitukseen, johon kuluttaja sitä tarvitsee ja jonka kuluttaja on sopimuksen tekohetkellä saattanut myyjän tietoon ja jonka myyjä on hyväksynyt; ja

(b)  se soveltuu siihen erityiseen tarkoitukseen, johon kuluttaja sitä tarvitsee ja jonka kuluttaja on viimeistään sopimuksen tekohetkellä saattanut elinkeinonharjoittajan tietoon ja jonka elinkeinonharjoittaja on hyväksynyt tai joka on olosuhteisiin nähden kohtuullinen;

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  sen mukana toimitetaan kaikki tarvittavat lisävarusteet, ohjeet, myös asennusohjeet, ja sopimuksessa edellytetty asiakastuki; ja

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jotta tavara olisi sopimuksen mukaista, sen on täytettävä myös 5, 6 ja 7 artiklassa säädetyt vaatimukset.

Poistetaan.

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Mikä tahansa sopimusehto, jolla suljetaan pois 5 ja 6 artiklan vaikutusten soveltaminen tai poiketaan niistä tai muutetaan niitä kuluttajan vahingoksi, on pätevä vain jos kuluttaja tiesi tästä tavaraa koskevasta erityisehdosta sopimuksen tekoajankohtana ja hyväksyi sen tehdessään sopimuksen.

Poistetaan.

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Tavaran sopimuksenmukaisuutta koskevat vaatimukset

Sopimuksenmukaisuutta koskevat objektiiviset vaatimukset

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Tavaroiden tulee tarpeen mukaan täyttää seuraavat vaatimukset:

1.  Tavaroiden on sopimuksessa edellytettyjen sopimuksenmukaisuusvaatimusten lisäksi täytettävä soveltuvin osin seuraavat vaatimukset:

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  niiden on sovelluttava kaikkiin tarkoituksiin, joihin vastaavanlaisia tavaroita yleensä käytetään;

(a)  niiden on sovelluttava kaikkiin tarkoituksiin, joihin vastaavanlaisia tavaroita tavallisesti käytetään, ottaen soveltuvin osin huomioon kaikki voimassa olevat kansalliset ja unionin lait, tekniset standardit tai, jos tällaisia teknisiä standardeja ei ole, alakohtaisesti sovellettavat käytännesäännöt;

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  niiden mukana on toimitettava sellaiset lisätarvikkeet, asennusohjeet tai muut ohjeet, jotka ostaja voi odottaa saavansa; ja

(b)  niiden mukana on toimitettava lisätarvikkeet, pakkaukset, asennusohjeet tai muut ohjeet, jotka ostaja voi kohtuudella odottaa saavansa; ja

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – c alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

(c)  niiden laadun ja ominaisuuksien on oltava sellaisia kuin vastaavanlaisilla tavaroilla yleensä ja joita kuluttaja voi odottaa ottaen huomioon tavaroiden luonteen sekä julkisen lausuman, jonka myyjä tai muu henkilö on esittänyt liiketoimintaketjun aiemmissa vaiheissa tai joka on esitetty heidän puolestaan, paitsi jos myyjä osoittaa, että

(c)  niiden määrän, laadun ja ominaisuuksien, myös ulkonäköön, kestävyyteen, toimivuuteen ja turvallisuuteen liittyvien ominaisuuksien, on oltava tyydyttäviä ja sellaisia kuin vastaavanlaisilla tavaroilla tavallisesti ja sellaisia kuin kuluttaja voi kohtuudella odottaa ottaen huomioon tavaroiden luonteen sekä julkisen lausuman, jonka elinkeinonharjoittaja tai tuottaja on esittänyt erityisesti mainoksissa tai päällysmerkinnöissä liiketoimintaketjun aiemmissa vaiheissa tai joka on esitetty heidän puolestaan, paitsi jos elinkeinonharjoittaja voi osoittaa, että

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – c alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  hän ei tiennyt eikä hänen voida kohtuudella olettaa tienneen kyseisestä lausumasta;

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

ii)  kyseinen lausuma oli oikaistu sopimuksentekohetkeen mennessä; tai

ii)  kyseinen lausuma oli oikaistu sopimuksentekohetkeen mennessä eikä kuluttajan ole voitu kohtuudella olettaa olleen tietämätön oikaisusta; tai

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta – c alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

iii)  kyseinen lausuma ei ole voinut vaikuttaa päätökseen ostaa tavaroita.

iii)  kyseinen lausuma ei ole voinut vaikuttaa päätökseen hankkia tavaroita.

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Tavaraa ei katsota 1 kohdassa tarkoitettujen sopimuksenmukaisuutta koskevien vaatimusten vastaiseksi, jos kuluttajalle on nimenomaisesti annettu sopimuksen tekoajankohtana tieto siitä, että tavaran tietty erityispiirre poikkeaa 1 kohdassa säädetyistä sopimuksenmukaisuusvaatimuksista, ja kuluttaja nimenomaisesti ja erikseen on hyväksynyt tämän poikkeamisen sopimusta tehtäessä.

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  asennuksesta tai sen valvonnasta vastaa myyjä; tai

(a)  asennuksesta tai sen valvonnasta vastaa elinkeinonharjoittaja; tai

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Ajankohtana, jolloin sopimuksenmukaisuus määritetään 8 artiklan mukaisesti, tavaraan ei saa kohdistua mitään kolmannen oikeuksia, esimerkiksi immateriaalioikeuksiin perustuvia oikeuksia, niin että tavaraa voidaan käyttää sopimuksen mukaisesti.

Ajankohtana, jolloin sopimuksenmukaisuus määritetään 8 artiklan mukaisesti, tavaraan ei saa kohdistua mitään kolmannen oikeuksista johtuvia rajoituksia, erityisesti immateriaalioikeuksista johtuvia rajoituksia, jotka estävät käyttämästä tavaraa 4 ja 5 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Sopimuksenmukaisuuden määrittämisajankohta

Elinkeinonharjoittajan korvausvelvollisuus

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Myyjä on vastuussa virheistä, jotka ovat olemassa silloin kun

1.  Elinkeinonharjoittaja on vastuussa virheistä, jotka ovat olemassa silloin kun

(a)  kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on saanut tavaran fyysisesti hallintaansa; tai

(a)  kuluttaja tai kuluttajan osoittama kolmas osapuoli, joka ei ole rahdinkuljettaja, on saanut tavaran fyysisesti hallintaansa; tai

(b)  tavara luovutetaan kuluttajan valitsemalle rahdinkuljettajalle, jos myyjä ei ole ehdottanut kyseistä rahdinkuljettajaa tai myyjä ei ole ehdottanut kuljetusta lainkaan.

(b)  tavara luovutetaan kuluttajan valitsemalle rahdinkuljettajalle, jos myyjä ei ole ehdottanut kyseistä rahdinkuljettajaa tai myyjä ei ole ehdottanut kuljetusta lainkaan, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kuluttajan oikeuksia rahdinkuljettajan suhteen,

 

ja virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa edellä vahvistetusta ajankohdasta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 3 artiklan 3 kohdan soveltamista.

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos tavaran asentamisesta tai sen valvonnasta vastasi myyjä, kuluttajan katsotaan saaneen tavaran fyysisesti hallintaansa, kun asennus on saatettu loppuun. Jos tavara on tarkoitettu kuluttajan asennettavaksi, kuluttajan katsotaan saaneen tavaran fyysisesti hallintaansa, kun kuluttajalla on ollut kohtuullisesti aikaa asentamiseen mutta joka tapauksessa viimeistään 30 päivän kuluttua 1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta.

2.  Jos tavaran asentamisesta tai sen valvonnasta vastasi elinkeinonharjoittaja 6 artiklan a alakohdan mukaisesti, kuluttajan katsotaan saaneen tavaran fyysisesti hallintaansa, kun asennus on saatettu loppuun. Jos tavara on tarkoitettu kuluttajan asennettavaksi 6 artiklan b alakohdan mukaisesti, kuluttajan katsotaan saaneen tavaran fyysisesti hallintaansa, kun kuluttajalla on ollut kohtuullisesti aikaa asentamiseen mutta joka tapauksessa viimeistään 30 päivän kuluttua 1 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta.

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltiot saavat 1 kohdassa säädetyn ajanjakson osalta pitää kansallisessa lainsäädännössään voimassa tiukempia säännöksiä, jotka ovat jo voimassa... päivänä ...kuuta ... [tämän direktiivin voimaantulopäivä].

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Silloin kun kyseessä on käytettyjen tavaroiden myynti ja kuluttajalla on ollut mahdollisuus tarkastaa tavarat henkilökohtaisesti ennen sopimuksen tekemistä, jäsenvaltiot saavat pitää voimassa säännöksiä, jotka mahdollistavat 1 kohdassa säädettyä aikaa lyhyemmän ajan, kun elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat nimenomaisesti sopineet kirjallisesti tai pysyvällä välineellä lyhyemmästä ajasta, joka on vähintään yksi vuosi.

Tarkistus    79

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jos tavarassa ilmenee virhe kahden vuoden kuluessa 1 ja 2 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta, virheen katsotaan olleen olemassa 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuna ajankohtana, paitsi jos tämä on ristiriidassa tavaran tai virheen luonteen kanssa.

Poistetaan.

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

8 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a artikla

 

Todistustaakka

 

1.  Jos tavarassa ilmenee virhe vuoden kuluessa 8 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitetusta sopimuksenmukaisuuden määrittämisajankohdasta, virheen katsotaan olleen olemassa kyseisenä ajankohtana, paitsi jos tämä on ristiriidassa tavaran tai virheen luonteen kanssa.

 

2.  Silloin kun kyseessä on käytettyjen tavaroiden myynti ja kuluttajalla on ollut mahdollisuus tarkastaa tavarat henkilökohtaisesti ennen sopimuksen tekemistä, jäsenvaltiot saavat pitää voimassa säännöksiä, jotka mahdollistavat 1 kohdassa säädettyä aikaa lyhyemmän ajan, kun elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja ovat nimenomaisesti sopineet kirjallisesti tai pysyvällä välineellä lyhyemmästä ajasta, joka on vähintään kuusi kuukautta.

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kuluttajan oikeussuojakeinot tavaran ollessa virheellinen

Oikeussuojakeinot tavaran ollessa virheellinen

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos tavara on virheellistä, kuluttajalla on oltava oikeus siihen, että myyjä saattaa maksutta tavaran sopimuksen mukaiseksi korjaamalla tai vaihtamalla sen 11 artiklan mukaisesti.

1.  Jos tavara on virheellistä, kuluttajalla on oltava oikeus siihen, että se saatetaan maksutta sopimuksen mukaiseksi korjaamalla tai vaihtamalla se, tai saada kauppahinnasta oikeasuhteinen alennus tai purkaa sopimus tässä artiklassa määritetyin ehdoin.

Tarkistus    83

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Kuluttajalla on oltava vapaus valita joko tavaran korjaaminen tai vaihtaminen, paitsi jos valittu vaihtoehto olisi mahdoton tai aiheuttaisi elinkeinonharjoittajalle kohtuuttomia kustannuksia, kun otetaan huomioon asiaan liittyvät olosuhteet, kuten

 

(a)  tavaran arvo siinä tapauksessa, ettei virhettä olisi;

 

(b)  virheen merkittävyys; ja

 

(c)  voitaisiinko vaihtoehtoinen oikeussuojakeino toteuttaa aiheuttamatta kuluttajalle merkittävää haittaa.

 

Vaihtamisen olisi katsottava olevan elinkeinonharjoittajalle kohtuuton oikeussuojakeino erityisesti, jos korjaamisen kustannukset olisivat pienemmät tai yhtä suuret kuin vaihtoehtoisen oikeussuojakeinon eli vaihtamisen.

Tarkistus    84

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Edellä 8 artiklassa tarkoitettu ajanjakso keskeytetään tavaran korjaamisen ja vaihtamisen ajaksi, kunnes kuluttaja saa vaihdetun tai korjatun tavaran.

Tarkistus    85

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c.  Silloin kun jokin tavaran osa vaihdetaan korjauksen yhteydessä uuteen tai kun virheellinen tavara on vaihdettu uuteen tavaraan, elinkeinonharjoittaja on 8 ja 8 a artiklassa säädettyjen edellytysten mukaisesti vastuussa vaihdetun osan tai vaihdetun tavaran uudesta virheestä, joka ilmenee kahden vuoden kuluessa korjatun tai vaihdetun tavaran vastaanottamisesta.

Tarkistus    86

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Korjaaminen tai vaihtaminen on tehtävä kohtuullisen ajan kuluessa ja aiheuttamatta kuluttajalle merkittävää haittaa, ottaen huomioon tavaran luonne ja se tarkoitus, jota varten kuluttaja hankki tavaran.

Poistetaan.

Tarkistus    87

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Kuluttajalla on oltava oikeus oikeasuhteiseen hinnanalennukseen 12 artiklan mukaisesti tai sopimuksen purkamiseen 13 artiklan mukaisesti, jos

3.  Rajoittamatta 3 artiklan 3 kohdan soveltamista kuluttajalla on oltava oikeus oikeasuhteiseen hinnanalennukseen 12 artiklan mukaisesti tai sopimuksen purkamiseen 13 artiklan mukaisesti seuraavissa tapauksissa:

Tarkistus    88

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  korjaaminen tai vaihtaminen on mahdotonta tai lainvastaista;

(a)  korjaaminen tai vaihtaminen on mahdotonta tai kohtuutonta 1 a kohdan mukaisesti;

Tarkistus    89

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  jos myyjä ei ole toteuttanut korjausta tai vaihtoa kohtuullisen ajan kuluessa;

(b)  elinkeinonharjoittaja ei ole toteuttanut 9 a artiklan mukaista korjausta tai 10 artiklan mukaista vaihtoa;

Tarkistus    90

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a)  ilmenee virhe siitä huolimatta, että elinkeinonharjoittaja yrittää saattaa tavaran sopimuksen mukaiseksi;

Tarkistus    91

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  korjaaminen tai vaihtaminen aiheuttaisi kuluttajalle merkittävää haittaa; tai

Poistetaan.

Tarkistus    92

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 3 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(c a)  virhe on luonteeltaan niin vakava, että se oikeuttaa välittömään hinnanalennukseen tai sopimuksen purkamiseen; tai

Tarkistus    93

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d)  myyjä on ilmoittanut tai olosuhteista käy yhtä selkeästi ilmi, että myyjä ei aio saattaa tavaraa sopimuksen mukaiseksi kohtuullisen ajan kuluessa.

(d)  elinkeinonharjoittaja on ilmoittanut tai olosuhteista käy ilmi, että elinkeinonharjoittaja ei aio saattaa tavaraa sopimuksen mukaiseksi korjaamalla tai vaihtamalla kohtuullisen ajan kuluessa tai aiheuttamatta kuluttajalle merkittävää haittaa.

Tarkistus    94

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Kuluttajalla on oltava oikeus pidättäytyä suorittamasta kauppahinnasta vielä maksamatta olevaa osaa, kunnes myyjä on saattanut tavaran sopimuksen mukaiseksi.

4.  Kuluttajalla on oltava oikeus pidättäytyä suorittamasta kauppahinnasta vielä maksamatta olevaa osaa, kunnes elinkeinonharjoittaja on saattanut tavaran sopimuksen mukaiseksi.

Tarkistus    95

Ehdotus direktiiviksi

9 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a artikla

 

Tavaran korjaaminen

 

1.  Edellä olevan 9 artiklan 1 a kohdan mukainen korjaaminen on tehtävä kuukauden kuluessa ja aiheuttamatta kuluttajalle merkittävää haittaa, ottaen huomioon tavaran luonne ja se tarkoitus, jota varten kuluttaja hankki tavaran. Elinkeinonharjoittajan on kannettava riski siitä, että tavara tuhoutuu tai sille aiheutuu lisävahinkoa korjauksen aikana tai kuljetettaessa sitä takaisin kuluttajalle.

 

2.  Kuluttajalla on oltava oikeus pidättäytyä suorittamasta kauppahinnasta vielä maksamatta olevaa osaa, kunnes elinkeinonharjoittaja on saattanut tavaran sopimuksen mukaiseksi korjaamalla sen.

Tarkistus    96

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos myyjä oikaisee virheen vaihtamalla tavaran, myyjän on otettava vaihdettu tavara takaisin omalla kustannuksellaan, paitsi jos osapuolet ovat sopineet toisin sen jälkeen kun kuluttaja ilmoitti virheestä myyjälle.

1.  Jos elinkeinonharjoittaja oikaisee virheen vaihtamalla tavaran, elinkeinonharjoittajan on otettava vaihdettu tavara takaisin omalla kustannuksellaan, paitsi jos osapuolet ovat sopineet toisin sen jälkeen kun kuluttaja ilmoitti virheestä elinkeinonharjoittajalle.

Tarkistus    97

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Vaihtaminen on tehtävä kuukauden kuluessa siitä, kun elinkeinonharjoittaja on saanut tavaran fyysisesti hallintaansa, ja aiheuttamatta kuluttajalle merkittävää haittaa, ottaen huomioon tavaran luonne ja se tarkoitus, jota varten kuluttaja hankki tavaran.

Tarkistus    98

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b.  Kuluttajalla on oltava oikeus pidättäytyä suorittamasta kauppahinnasta vielä maksamatta olevaa osaa, kunnes elinkeinonharjoittaja on saattanut tavaran sopimuksen mukaiseksi vaihtamalla sen.

Tarkistus    99

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla

Komission teksti

Tarkistus

11 artikla

Poistetaan.

Kuluttajan oikeus valita joko korjaaminen tai vaihtaminen

 

Kuluttaja voi valita joko tavaran korjaamisen tai vaihtamisen, paitsi jos valittu vaihtoehto olisi mahdoton tai lainvastainen tai aiheuttaisi toiseen vaihtoehtoon verrattuna myyjälle kohtuuttomia kustannuksia, kun otetaan huomioon kaikki asiaan liittyvät olosuhteet, kuten

 

(a)  tavaran arvo, jos se olisi sopimuksen mukainen;

 

(b)  virheen merkittävyys;

 

(c)  voitaisiinko vaihtoehtoinen oikeussuojakeino toteuttaa aiheuttamatta kuluttajalle merkittävää haittaa.

 

Tarkistus    100

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Hinnanalennuksen on oltava suhteessa yhtä suuri kuin kuluttajan vastaanottaman tavaran arvon aleneminen verrattuna tavaran arvoon siinä tapauksessa, että se olisi ollut sopimuksen mukainen.

Kuluttajan on käytettävä oikeuttaan oikeasuhteiseen hinnanalennukseen antamalla elinkeinonharjoittajalle yksiselitteinen ilmoitus päätöksestään. Hinnanalennuksen on oltava suhteessa yhtä suuri kuin kuluttajan vastaanottaman tavaran arvon aleneminen verrattuna tavaran arvoon siinä tapauksessa, että se olisi ollut sopimuksen mukainen.

Tarkistus    101

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kuluttajan oikeus purkaa sopimus

Sopimuksen purkaminen virheen johdosta

Tarkistus    102

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Kuluttajan on käytettävä oikeuttaan purkaa sopimus ilmoittamalla siitä myyjälle millä tahansa tavalla.

1.  Kuluttajan on käytettävä oikeuttaan purkaa sopimus antamalla elinkeinonharjoittajalle yksiselitteinen ilmoitus päätöksestään purkaa sopimus. Kun sopimukset tehdään digitaalisesti, elinkeinonharjoittajan on tarjottava kuluttajalle mahdollisuus purkaa sopimus helposti digitaalisin keinoin. Sopimuksen purkamisen on tultava voimaan 14 päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä tai kuluttajan ilmoittamana myöhempänä ajankohtana.

Tarkistus    103

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jos virhe koskee vain osaa sopimuksen mukaisesti toimitetusta tavarasta ja on olemassa perusteet sopimuksen purkamiseen 9 artiklan nojalla, kuluttaja voi purkaa sopimuksen vain näiden tavaroiden sekä minkä tahansa muiden tavaroiden osalta, jotka kuluttaja on hankkinut virheellisten tavaroiden lisätarvikkeena.

2.  Jos virhe koskee vain osaa sopimuksen mukaisesti toimitetusta tavarasta ja kyseinen osa on erotettavissa muista tavaroista ja on olemassa perusteet sopimuksen purkamiseen 9 artiklan nojalla virheellisten tavaroiden osalta, kuluttaja voi purkaa sopimuksen vain näiden erotettavissa olevien tavaroiden sekä minkä tahansa muiden tavaroiden osalta, jotka kuluttaja on hankkinut virheellisten tavaroiden lisätarvikkeena tai niiden yhteydessä, paitsi jos kuluttajan ei voida olettaa hyväksyvän sopimuksen täytäntöönpanoa sopimuksen mukaisten tavaroiden osalta.

Tarkistus    104

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 3 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(-a)  ensimmäiseksi kuluttajan on palautettava tavara elinkeinonharjoittajalle tämän kustannuksella ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua purkamisen voimaantulosta;

Tarkistus    105

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  myyjän on palautettava kuluttajalle tämän maksama kauppahinta kuluineen ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua purkamisilmoituksen vastaanottamisesta;

(a)  toiseksi elinkeinonharjoittajan on korvattava kuluttajalle kaikki sopimuksen mukaisesti maksetut summat ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua palautettujen tavaroiden vastaanottamisesta. Elinkeinonharjoittajan on palautettava hinta samalla maksutavalla, jota kuluttaja käytti maksaakseen tavarasta, jollei kuluttaja anna nimenomaista suostumustaan muuhun. Elinkeinonharjoittaja ei saa periä kuluttajalta palautuksen yhteydessä maksua;

Tarkistus    106

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b)  kuluttajan on palautettava tavara myyjälle tämän kustannuksella ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua purkamisilmoituksen lähettämisestä;

Poistetaan.

Tarkistus    107

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c)  jos tavaraa ei voida palauttaa siksi, että se on tuhoutunut tai kadonnut, kuluttajan on maksettava myyjälle se rahallinen arvo, joka virheellisellä tavaralla olisi ollut silloin kun se olisi pitänyt palauttaa, jos tavara ei olisi tuhoutunut tai kadonnut, vaan kuluttaja olisi säilyttänyt sen tuohon päivään asti, paitsi jos tuhoutuminen tai katoaminen johtuu tavaran virheestä; ja

(c)  jos tavaraa ei voida palauttaa siksi, että se on tuhoutunut tai kadonnut, kuluttajan on maksettava elinkeinonharjoittajalle se rahallinen arvo, joka virheellisellä tavaralla olisi ollut silloin kun se olisi pitänyt palauttaa, jos tavara ei olisi tuhoutunut tai kadonnut, vaan kuluttaja olisi säilyttänyt sen tuohon päivään asti, paitsi jos tuhoutuminen tai katoaminen johtuu tavaran virheestä; ja

Tarkistus     108

Ehdotus direktiiviksi

13 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

13 a artikla

 

Oikeus vahingonkorvaukseen

 

1.  Toimittaja on vastuussa kuluttajalle kaikista taloudellisista tappioista, joita aiheutuu tavaran virheestä tai siitä, että tavaraa ei toimiteta. Vahingonkorvauksen on mahdollisuuksien mukaan asetettava kuluttaja asemaan, jossa hän olisi ollut, jos tavara olisi ollut sopimuksen mukainen.

 

Jäsenvaltioiden on vahvistettava vahingonkorvausoikeuden käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Tarkistus    109

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla

Komission teksti

Tarkistus

14 artikla

Poistetaan.

Määräajat

 

Kuluttajalla on oltava oikeus virheestä johtuvaan oikeussuojakeinoon, jos virhe ilmenee kahden vuoden kuluessa sopimuksenmukaisuuden määrittämisajankohdasta. Jos 9 artiklassa säädettyihin oikeuksiin sovelletaan kansallisen lainsäädännön nojalla vanhentumisaikaa, tämän ajan on oltava vähintään kaksi vuotta sopimuksenmukaisuuden määrittämisajankohdasta.

 

Tarkistus    110

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Kaupalliset takuut

Kaupalliset takuut ja tuottajien vastuu

Tarkistus    111

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Takuutodistus on asetettava saataville pysyvällä välineellä ja laadittava selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä. Siinä on esitettävä seuraavat seikat:

2.  Takuutodistus on asetettava saataville pysyvällä välineellä ja laadittava selkeällä ja ymmärrettävällä kielellä. Se on kuluttajan pyynnöstä asetettava maksutta saataville paperilla. Takuutodistuksessa on esitettävä seuraavat seikat:

Tarkistus    112

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a)  selkeä ilmoitus tämän direktiivin mukaisista kuluttajan oikeuksista ja siitä, että kaupallinen takuu ei vaikuta näihin oikeuksiin; ja

(a)  selkeä ilmoitus tämän direktiivin mukaisista kuluttajan oikeuksista ja siitä, että nämä oikeudet toteutetaan ilman lisäehtoja eikä kaupallinen takuu vaikuta näihin oikeuksiin; ja

Tarkistus    113

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Tässä artiklassa tarkoitetaan ’pysyvällä välineellä’ välinettä, jonka avulla osapuolet voivat tallentaa heille henkilökohtaisesti osoitettuja tietoja siten, että tiedot ovat helposti saatavissa myöhempää käyttöä varten tietojen käyttötarkoituksen kannalta asiamukaisen ajan, ja joka mahdollistaa tallennettujen tietojen tulostamisen muuttumattomina.

Poistetaan.

Tarkistus    114

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Rajoittamatta tämän artiklan mukaisia oikeuksia tai muita sovellettavia unionin oikeuden tai kansallisen lainsäädännön säännöksiä tuottajan, joka myöntää tietyille tavaroille vähintään kahden vuoden kestävyystakuun, on edellyttäen, että 3, 8 ja 8 a artiklan ja niihin liittyvien säännösten ehtoja noudatetaan ja näitä säännöksiä sovelletaan,

 

(a)  oltava kuluttajalle suoraan vastuussa kyseisen tavaran korjaamisesta tai vaihtamisesta virheen vuoksi;

 

(b)  korjattava tai vaihdettava kyseinen tavara kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa kuukauden kuluessa siitä, kun hän on saanut tavaran fyysisesti hallintaansa tai käyttöönsä korjaamista tai vaihtamista varten.

Tarkistus    115

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b.  Edellä olevan 5 a kohdan soveltamisalaan kuuluvien tavaroiden tuottajan on esitettävä tavaran mukana tulevassa materiaalissa tai pakkauksessa selkeää ja ymmärrettävää kirjallista tietoa mainitussa kohdassa säädetyistä oikeuksista ja muun muassa ilmoitus siitä, että kuluttajien oikeudet elinkeinonharjoittajien, joilta tavarat oli ostettu, vastuun osalta säilyvät ennallaan.

Tarkistus    116

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Silloin kun myyjä on vastuussa kuluttajalle virheestä, joka johtuu toisen henkilön liiketoimintaketjun aikaisemmassa vaiheessa toteuttamasta toimesta tai laiminlyönnistä, myyjällä on oltava oikeus vaatia oikaisua vastuussa olevalta sopimusketjun osapuolelta. Siitä, keneltä myyjä voi vaatia oikaisua, sekä tähän liittyvistä toimista ja edellytyksistä säädetään kansallisessa lainsäädännössä.

Silloin kun elinkeinonharjoittaja on vastuussa kuluttajalle virheestä, joka johtuu toisen henkilön liiketoimintaketjun aikaisemmassa vaiheessa toteuttamasta toimesta tai laiminlyönnistä, elinkeinonharjoittajalla on oltava oikeus vaatia oikaisua vastuussa olevalta liiketoimintaketjun osapuolelta. Siitä, keneltä elinkeinonharjoittaja voi vaatia oikaisua, sekä tähän liittyvistä toimista ja edellytyksistä säädetään kansallisessa lainsäädännössä. Elinkeinonharjoittajalla on kuitenkin oltava oikeus vaatia oikaisua vähintään 8 artiklassa tarkoitetun ajan.

Tarkistus    117

Ehdotus direktiiviksi

16 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 a artikla

 

Varaosia koskevat tiedot

 

Jäsenvaltioiden on kannustettava elinkeinonharjoittajia ja tuottajia ilmoittamaan kuluttajalle selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla markkinoilla saatavilla olevien myydyn tavaran käytön kannalta välttämättömien varaosien ja lisätarvikkeiden olemassaolosta.

Tarkistus    118

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Täytäntöönpanon valvonta

Täytäntöönpanon valvonta ja tiedotus

Tarkistus    119

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin noudattamisen varmistamiseksi on olemassa riittävät ja tehokkaat keinot.

1.  Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän direktiivin noudattamisen varmistamiseksi on olemassa riittävät ja tehokkaat keinot, ottaen erityisesti huomioon kuluttajien tarve saada tietoa oikeuksistaan ja saada mahdollisuus käyttää niitä käytännössä.

Tarkistus    120

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja keinoja voivat olla säännökset, joiden nojalla yhdellä tai useammalla seuraavista kansallisessa lainsäädännössä määritellyistä elimistä on mahdollisuus viedä asia kansallisen lainsäädännön mukaisesti tuomioistuimen tai toimivaltaisen hallinnollisen viranomaisen käsiteltäväksi sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettuja kansallisia säännöksiä noudatetaan:

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja keinoja voivat olla säännökset, joiden nojalla yhdellä tai useammalla seuraavista kansallisessa lainsäädännössä määritellyistä elimistä on perusteltujen ja asianmukaisten kriteerien mukaisesti mahdollisuus viedä asia kansallisen lainsäädännön mukaisesti tuomioistuimen tai toimivaltaisen hallinnollisen viranomaisen käsiteltäväksi sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä annettuja kansallisia säännöksiä noudatetaan. Tällaisia elimiä ovat ainakin seuraavat:

Tarkistus    121

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sopimusehdot, joilla kuluttajan vahingoksi suljetaan pois tämän direktiivin täytäntöönpanoa varten annettujen kansallisten toimenpiteiden soveltaminen, poiketaan niistä tai muutetaan niiden vaikutuksia ennen kuin kuluttaja on ilmoittanut tavaran virheestä myyjälle, eivät sido kuluttajaa, paitsi jos sopimuspuolet sulkevat pois 5 ja 6 artiklan vaatimusten vaikutukset, poikkeavat niistä tai muuttavat niitä 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Jollei tässä direktiivissä toisin säädetä, sopimusehdot, joilla kuluttajan vahingoksi suljetaan pois tämän direktiivin täytäntöönpanoa varten annettujen kansallisten toimenpiteiden soveltaminen, poiketaan niistä tai muutetaan niiden vaikutuksia ennen kuin kuluttaja on ilmoittanut tavaran virheestä elinkeinonharjoittajalle, eivät sido kuluttajaa.

Tarkistus    122

Ehdotus direktiiviksi

20 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

20 a artikla

 

Uudelleentarkastelu

 

Komissio tarkastelee tämän direktiivin soveltamista viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [viiden vuoden kuluttua voimaantulosta] ja toimittaa kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle. Tähän prosessiin on sisällytettävä jäsenvaltioiden sekä unionin tason kuluttajajärjestöjen ja oikeusalan ja elinkeinoelämän järjestöjen mielekäs ja yksityiskohtainen kuuleminen ja osallistuminen. Kertomuksessa on erityisesti arvioitava tämän direktiivin säännöksiä, jotka koskevat oikeussuojakeinoja ja todistustaakkaa, myös käytettyjen tavaroiden sekä julkisissa huutokaupoissa myytävien tavaroiden osalta, kaupallista takuuta ja tuottajan vastuuta, sekä tämän direktiivin ja tiettyjä digitaalisen sisällön toimittamista koskeviin sopimuksiin liittyviä seikkoja koskevan direktiivin suhdetta. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksia.

 • [1]  EUVL C 264, 20.7.2016, s. 57.
 • [2]  ...

PERUSTELUT

I. Tausta

Komissio antoi 9. joulukuuta 2015 ehdotuksen direktiiviksi tietyistä tavaroiden verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä koskeviin sopimuksiin liittyvistä seikoista (jäljempänä tavaroita koskeva ehdotus) poistaakseen nykyiset oikeudelliset esteet rajatylittävältä sähköiseltä kaupankäynniltä, jonka potentiaali on pitkälti edelleen hyödyntämättä. Esittelijä pitää myönteisenä, että unionin kuluttajasopimuslainsäädäntöä pyritään edelleen yhdenmukaistamaan, koska näin sekä kannustetaan kuluttajia ja myyjiä rajatylittävään kaupankäyntiin että mahdollistetaan kaikille sidosryhmille aidoista (digitaalisista) sisämarkkinoista aiheutuvien etujen hyödyntäminen.

Asiasta kiinnostuneita osapuolia (kuluttajien, elinkeinoelämän sekä unionin ja jäsenvaltioiden etuja ajavia osapuolia) on kuultu laajasti ja avoimesti, ja esittelijä on tehnyt kuulemisten perusteella seuraavat merkittävät, joskin alustavat, päätelmät:

1.  Täydellinen yhdenmukaistaminen on ratkaisevaa poistettaessa jäljellä olevat oikeudelliset esteet, jotka haittaavat (digitaalisten) sisämarkkinoiden loppuun saattamista.

2.  Sekä etämyyntiin että perinteiseen myyntiin sovellettava yksi sääntökokonaisuus keventäisi ja yksinkertaistaisi unionin kuluttajasopimuslainsäädäntöä merkittävästi, kun otetaan huomioon, että kuluttajia koskeva säännöstö on jo nyt monimutkaista ja monikerroksista.

3.  Ei ole selkeää osoitusta siitä, että nykyiset kuluttajan oikeudet – sellaisina kuin useimmat unionin jäsenvaltiot niitä soveltavat – olisivat aidosti tehottomia laajuudeltaan tai syvyydeltään, mikä oikeuttaisi näiden oikeuksien vahvistamisen. Siksi esittelijä ei ehdota tältä osin mitään merkittäviä muutoksia.

Esittelijä on laatinut mietinnön edellä mainitun perusteella.

Ennen komission ehdotukseen esitettyjen tärkeimpien tarkistusten esittämistä lienee kuitenkin paikallaan selventää, miksi asiassa tarvitaan kipeästi täyttä yhdenmukaistamista.

II. Täyttä yhdenmukaistamista koskeva vetoomus

Komission esittämässä tavaroita koskevassa ehdotuksessa vedotaan tuttuun tapaan siihen, että vähimmäistason yhdenmukaistamisesta aiheutuvat kuluttajille myymistä koskevan lainsäädännön erot muodostavat edelleen merkittäviä sisämarkkinoiden esteitä, jotka haittaavat niin yrityksiä kuin kuluttajia. Komissio ehdottaa tässä yhteydessä, että yritysten ja kuluttajien välisen tavaramyynnin tärkeimmät sopimuselementit yhdenmukaistetaan täysin, tosin kohdennetusti. Uudella oikeudellisella kehyksellä pyritään sekä lisäämään kuluttajien luottamusta ja kannustamaan näitä myös siten tekemään ostoksia rajojen yli että vähentämään liiketoimien kustannuksia ja parantamaan oikeusvarmuutta, jolloin yritysten ja etenkin pk-yritysten olisi helpompaa myydä koko unionin alueella.

Nykyisen oikeudellisen kehyksen, lähinnä takuudirektiivin 1999/44/EY, täytäntöönpanoa tarkasteltaessa ei voi kiistää, etteikö täytäntöönpano olisi ollut hyvin hajanaista. Erikseen on vielä mainittava, että unionin kuluttajansuojan toteutumisessa ilmenevät seuraavat erot ja muunnelmat:

•  Neljä erilaista oikeussuojakeinojen hierarkiaa: Kun tavarassa on virhe, kuluttaja voi takuudirektiivin nojalla ensin edellyttää, että myyjä korjaa tai vaihtaa sen. Jos pyyntö ei ole asianmukainen tai korjausta tai vaihtamista ei ole hoidettu kohtuullisessa ajassa tai jos nämä toimenpiteet ovat aiheuttaneet kuluttajalle merkittävää haittaa, kuluttajalla on toisessa vaiheessa oikeus pyytää hinnan alentamista tai purkaa sopimus. Kuusitoista jäsenvaltiota[1] on valinnut tämän lähestymistavan, kun taas kuusi jäsenvaltiota[2] on mennyt tätä vähimmäisvaatimusta pidemmälle ja tarjonnut kuluttajalle alusta lähtien mahdollisuutta valita korjaamisen, vaihtamisen, hinnan alentamisen tai sopimuksen purkamisen välillä. Kymmenen jäsenvaltiota[3] antaa mahdollisuuden valita oikeussuojakeino vapaasti, ja niistä neljässä[4] tätä mahdollisuutta rajoittavat joko myyjän oikeus valita oikaisutapa tai muut ehdot, mikä käytännössä johtaa samantapaiseen oikeussuojakeinojen hierarkiaan. Kaksi jäsenvaltiota, Irlanti ja Yhdistynyt kuningaskunta, ovat myös hyväksyneet kyseisen hierarkian, mutta ne soveltavat sen lisäksi vielä yhtä oikeussuojakeinoa: virheellisen tavaran hylkäämistä lyhyessä määräajassa.

•  Kolme erilaista käänteisen todistustaakan voimassaoloaikaa: Jollei myyjä toisin osoita, kuuden kuukauden kuluessa tavaran luovutushetkestä ilmenevän virheen oletetaan olleen olemassa luovutushetkellä, jollei tämä oletus ole tavaran tai virheen luonteen vastainen. Kaksikymmentäviisi jäsenvaltiota soveltaa kuuden kuukauden määräaikaa, kun taas kolme jäsenvaltiota on pidentänyt sitä (Puola yhteen vuoteen sekä Portugali ja Ranska kahteen vuoteen).

•  Neljä erilaista lakisääteistä takuuaikaa: Myyjä on vastuussa luovuttamisajankohtana ilmenevistä virheistä vähintään kahden vuoden ajan. Kaksikymmentäkolme jäsenvaltiota soveltaa kahden vuoden määräaikaa, kun taas Ruotsissa lakisääteinen takuu on voimassa kolme vuotta ja Alankomaissa ja Suomessa kansallinen takuu perustuu tuotteiden ennakoituun elinkaareen. Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole erillistä lakisääteistä takuuaikaa, vaan kuluttajan oikeuksia rajoitetaan vanhentumisajalla.

•  Kahdeksan erilaista kuluttajalle asetettua ilmoitusvelvollisuutta: Jäsenvaltiot voivat edellyttää, että voidakseen käyttää oikeuksiaan kuluttajan on ilmoitettava myyjälle virheestä kahden kuukauden kuluessa sen havaitsemisesta. Jollei ilmoitusta tehdä tässä ajassa, kuluttaja menettää oikeutensa oikeussuojakeinoihin. Seitsemän jäsenvaltiota[5] ei ole asettanut tällaista ilmoitusvelvollisuutta, kun taas neljätoista jäsenvaltiota[6] edellyttää kuluttajalta havaitun virheen ilmoittamista kahden kuukauden kuluessa. Muut jäsenvaltiot edellyttävät kuluttajalta ilmoitusta vaihtelevissa määräajoissa, kuten ”kohtuullisessa ajassa”,[7], ”ilman aiheetonta viivytystä”[8],, ”ripeästi”[9],, ”välittömästi”[10] tai ”kuudessa kuukaudessa”[11].

Esittelijä katsoo edellä mainitun perusteella, että tavaroita koskevan ehdotuksen 3 artiklaan kirjattu täysi yhdenmukaistaminen on oikea lähestymistapa sisämarkkinoiden sääntelyyn. Esittelijä on luonnollisesti perillä siitä, että tästä lähestymistavasta kiistellään neuvostossa ja että asia herättää vastustusta sekä IMCO-valiokunnassa että sen ulkopuolella. Täysimääräinen yhdenmukaistaminen olisi siis erittäin suotavaa, mutta lopullinen päätös sen toteuttamiskelpoisuudesta voidaan tehdä vasta, kun aineellisista säännöistä on päästy sopimukseen. Esittelijä pyrkii joka tapauksessa löytämään oikean tasapainon korkeatasoisen kuluttajansuojan sekä nykyaikaisen ja täytäntöönpanokelpoisen yleistä sopimusoikeutta koskevan sääntökokonaisuuden välillä mietintöluonnoksessaan ja käydessään jatkossa neuvotteluja IMCO-valiokunnan jäsenten kanssa. Tämä mahdollistaisi sopimisen täysimääräisestä yhdenmukaistamisesta.

III. Erityiset muutokset

1. Soveltamisalan laajentaminen, 1 artikla

Esittelijä ehdottaa, että soveltamisalaa laajennetaan kattamaan verkon ulkopuolella tapahtuva myynti, koska verkkomyynnin ja muun myynnin toisistaan erottaminen tekisi säännöstöstä entistä hajanaisemman. Hajanaisuus lisäisi yrityksille liiketoimista aiheutuvia kustannuksia ja hämmentäisi kuluttajia, joiden oikeudet muuttuisivat sen mukaan, tehdäänkö ostoksia verkossa vai sen ulkopuolella. Kaikkia poliittisia ryhmiä edustavat IMCO-valiokunnan jäsenet kannattavat tällaista soveltamisalan laajentamista, jota puoltavat myös takuudirektiiviä koskevien REFIT-toimien tulokset. Tästä seuraa, että direktiivi 1999/44/EY on kumottava (19 a artikla) ja kyseiseen direktiiviin 19 artiklassa ehdotetut muutokset on poistettava.

2. Suhde kuluttajansuojalainsäädäntöön

Esittelijä pitää ehdotusta yhtenä kuluttajansuojalainsäädännön kehittämisen virstanpylväänä ja toteaa, että kyseisen lainsäädännön, mukaan lukien kuluttajien oikeuksia koskeva direktiivi 2011/83/EU, säännöksiä voidaan soveltaa edelleen. Digitaalisen sisällön toimittamista koskevan ehdotuksen yhteisesittelijöiden kanssa on sovittu siitä, että tämä ja kyseinen ehdotus mukautetaan mahdollisimman hyvin toisiinsa, samalla kun otetaan huomioon erot, jotka johtuvat siitä, että näillä ehdotuksilla on eri kohteet. Nyt esimerkiksi uuden 2 a artiklan 3 kohdassa ja johdanto-osan 13 kappaleessa täsmennetään, että aineelliset tavarat, joihin on sisällytetty digitaalista sisältöä, kuuluvat digitaalista sisältöä koskevan ehdotuksen piiriin.

3. Sopimuksenmukaisuus, 3 a–5 artikla

Uudessa 3 a artiklan kattosäännöksessä täsmennetään, että tavaroiden on täytettävä sekä subjektiiviset että objektiiviset sopimuksenmukaisuutta koskevat vaatimukset, jotka puolestaan esitetään 4 ja 5 artiklassa. Esittelijä ei ehdota muutoksia sopimuksenmukaisuussääntöjen asiasisältöön.

4. Sopimuksenmukaisuuden määrittämisajankohta, 8 artikla

Esittelijä pitää myönteisenä, että komission ehdotuksessa käsitellään myös sopimuksenmukaisuuden määrittämisajankohtaa, kun on kyse asennettavasta tavarasta. Ehdotuksen 6 ja 8 artiklassa esitetyt asennusskenaariot oli kuitenkin erotettava selvemmin toisistaan, jotta tarkasta määräajasta ei jää epäselvyyttä.

5. Todistustaakka, 8 a artikla

Esittelijä ehdottaa, että virhettä koskevaan todistustaakkaan sovelletaan nykyistä takuudirektiivin mukaista järjestelmää, johon on tosin myös syytä soveltaa täysimääristä yhdenmukaistamista. Esittelijä on hyvin perillä siitä, että tätä nimenomaista kysymystä koskevat mielipiteet ovat jakaantuneet IMCO-valiokunnassa, joten on syytä odottaa jatkokeskusteluja ja lisää tarkistuksia, jotta voidaan muodostaa sekä kuluttajien että myyjien etuja palveleva kompromissi. Johdanto-osan 26 kappaleeseen on esitetty lisätäsmennystä, jonka myötä käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa otetaan huomioon Faber-tuomio[12].

6. Kuluttajan oikeussuojakeinot, 9–13 b artikla

a. Kuluttajan oikeussuojakeinot, 9 artikla

Esittelijä säilyttää komission ehdottaman oikeussuojakeinojen hierarkian ja täsmentää artiklan 3 kohdassa, että kuluttajalla on oikeus purkaa sopimus, jos virhe ei ole vähäinen. Tämä näkökohta pohjautuu takuudirektiivin 3 artiklan 6 kohtaan. Lisäksi osa takuudirektiivin 2 artiklan 3 kohdan sisällöstä on nyt ehdotuksen 8 artiklan 5 kohdassa. Muutoksen voidaan katsoa johtavan päällekkäisyyteen 4 artiklan 3 kohdan kanssa. Ehdotuksen 4 artiklassa käsitellään kuitenkin mahdollisuutta poiketa sopimusteitse esimerkiksi objektiivista sopimuksenmukaisuusvaatimuksista, kun taas 9 artiklan 5 kohdassa paneudutaan olosuhteisiin, joissa kuluttajalla ei ole oikeutta oikeussuojakeinoihin. Tämä on erityisen tärkeää 10 artiklan 2 kohdan piiriin kuuluvissa tapauksissa.

b. Tavaran vaihtaminen, 10 artikla

Komission ehdotuksen 10 artiklaan ehdotetut muutokset perustuvat pohjimmiltaan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön liittyviin täsmennyksiin. Esimerkiksi 10 artiklan 2 kohdassa otetaan huomioon osa Weber/Putz-oikeuskäytännöstä[13]. Tässä yhteydessä oli syytä täsmentää, että myyjä voi valita, millä tavoin vaihdetaan jo asennettu virheellinen tavara, jota ei voi korjata. Lisäksi johdanto-osan 27 kappaleessa täsmennetään, että jos virheellisen tavaran poistamisesta ja korvaavan tavaran asentamisesta aiheutuisi kohtuuttomat kustannukset, kuluttajan oikeutta korvauksen saamiseen voidaan rajoittaa siten, että myyjä maksaa oikeasuhteisen määrän.

c. Sopimuksen purkaminen, 13–13 b artikla

Sopimuksen purkamista koskevat säännökset noudattavat sopimuksenmukaisuutta koskevien säännösten rakennetta, ja 13 artikla toimii kattosäännöksenä. Uudessa 13 a artiklassa käsitellään myyjän velvoitteita sopimusta purettaessa, ja artikla perustuu entiseen 13 artiklan 3 kohdan a alakohtaan. Uuden 13 a artiklan 2 kohta on tarpeen, jotta voidaan käsitellä myös myyjän velvoitteita siinä tapauksessa, että sopimus puretaan osittain (mistä säädetään aiemmassa 13 artiklan 2 kohdassa). Uusi 13 b artikla on käytännössä entinen 13 artiklan 3 kohdan b–d alakohta muutoksitta.

7. Määräajat, 14 artikla

Esittelijä haluaa ottaa käsiteltävänä olevassa ehdotuksessa uudelleen käyttöön takuudirektiivin 7 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan (käytettyjä tavaroita koskevat määräajat) perusajatuksen.

 • [1]  Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Itävalta, Kypros, Latvia, Malta, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi ja Tšekin tasavalta.
 • [2]  Kreikka, Kroatia, Liettua, Portugali, Slovenia ja Unkari.
 • [3]  Kreikka, Kroatia, Liettua, Luxemburg, Portugali, Puola, Slovenia, Tanska, Unkari ja Viro.
 • [4]  Luxemburg, Puola, Tanska ja Viro.
 • [5]  Irlanti, Itävalta, Kreikka, Puola, Ranska, Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta.
 • [6]  Belgia, Bulgaria, Espanja, Italia, Kroatia, Kypros, Latvia, Luxemburg, Malta, Portugali, Romania, Slovenia, Suomi ja Viro.
 • [7]  Liettua, Ruotsi ja Tanska.
 • [8]  Tšekin tasavalta.
 • [9]  Alankomaat.
 • [10]  Unkari.
 • [11]  Slovakia.
 • [12]  Tuomio asiassa Faber v Autobedrijf Hazet Octhen BV, C-497/13, ECLI:EU:C:2015:357, 71 kohta.
 • [13]  Tuomiot asiassa Gebr. Weber ja muut v J. Wittmer ja muut., C-65/09 ja C-87/09, EU:C:2011:396, 74 kohta.

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Tavaroiden verkkokauppaa ja muuta etämyyntiä koskevat sopimukset

Viiteasiakirjat

COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

31.10.2017

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

21.1.2016

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

CULT

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

CULT

25.1.2016

 

 

 

Yhteistyöhön osallistuvat valiokunnat

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

28.4.2016

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Pascal Arimont

2.2.2016

 

 

 

Valiokuntakäsittely

27.4.2016

14.7.2016

29.11.2016

21.3.2017

 

28.9.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

22.2.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

4

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Cornelia Ernst, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.2.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

29

+

ALDE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij, Jaromír Štětina, Mihai Ţurcanu

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

4

-

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Carlos Coelho

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

4

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 13. maaliskuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö