Postupak : 2015/0288(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0043/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0043/2018

Rasprave :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 7.13

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0233

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 923kWORD 92k
27.2.2018
PE 593.817v04-00 A8-0043/2018

o izmijenjenom Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o prodaji robe, izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))

Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača

Izvjestitelj: Pascal Arimont

PR_COD_1amCom

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o izmijenjenom Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o određenim aspektima ugovora o prodaji robe, izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive 2009/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2015)0635) i izmijenjeni prijedlog (COM(2017)0637),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0379/2017),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazloženo mišljenje francuskog Senata, podneseno u okviru protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojemu se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 27. travnja 2016.(1) i od 15. veljače 2018(2),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A8-0043/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman     1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1 a)  Člankom 169. stavkom 1. i člankom 169. stavkom 2. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) predviđa se da Unija treba, mjerama usvojenim na temelju članka 114. UFEU-a, doprinositi ostvarivanju visoke razine zaštite potrošača.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2)  Radi dobrog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, potrebno je usklađivanje određenih aspekata koji se odnose na ugovore o prodaji robe, polazeći od visoke razine zaštite potrošača.

(2)  Radi dobrog funkcioniranja unutarnjeg tržišta, potrebno je usklađivanje određenih aspekata koji se odnose na ugovore o prodaji robe, polazeći od visoke razine zaštite potrošača i pravne sigurnosti, te je potrebno uspostaviti ravnotežu između prava i obveza potrošača i trgovaca.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3)  E-trgovina je jedan od glavnih pokretača rasta na unutarnjem tržištu. Međutim, njezin potencijal rasta nikako nije u potpunosti iskorišten. Kako bi se ojačala konkurentnost Unije i potaknuo razvoj, Unija treba djelovati brzo i potaknuti gospodarske subjekte da iskoriste puni potencijal koji nudi unutarnje tržište. Puni potencijal unutarnjeg tržišta može se iskoristiti samo ako svi sudionici na tržištu imaju nesmetani pristup prekograničnoj prodaji robe , uključujući transakcije e-trgovine. Pravila ugovornog prava na temelju kojih sudionici na tržištu zaključuju transakcije jedan su od ključnih čimbenika u donošenju odluka poduzeća o tome hoće li nuditi robu preko granice. Ta pravila isto tako utječu na spremnost potrošača da prihvate tu vrstu kupnje i imaju povjerenja u nju.

(3)  E-trgovina ključni je pokretač rasta na unutarnjem tržištu. Međutim, njezin potencijal rasta nikako nije u potpunosti iskorišten. Kako bi se ojačala konkurentnost Unije i potaknuo razvoj, Unija treba stvoriti transparentno okruženje s potpuno funkcionalnim unutarnjim tržištem. Puni potencijal unutarnjeg tržišta može se iskoristiti samo ako svi sudionici na tržištu imaju nesmetani pristup prekograničnoj prodaji robe, uključujući transakcije e-trgovine. Pravila ugovornog prava na temelju kojih sudionici na tržištu zaključuju transakcije jedan su od ključnih čimbenika u donošenju odluka poduzeća o tome hoće li nuditi robu preko granice. Ta pravila isto tako utječu na spremnost potrošača da prihvate tu vrstu kupnje i imaju povjerenja u nju.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4)  Pravila Unije koja se primjenjuju na prodaju robe još su uvijek rascjepkana, iako su pravila o zahtjevima u pogledu predugovornih informacija, pravu odustajanja od ugovora na daljinu i uvjetima isporuke već potpuno usklađena. Drugi ključni elementi ugovora, poput kriterija usklađenosti, pravnih lijekova i načina na koji se oni mogu ostvariti za robu koja nije u skladu s ugovorom, trenutačno podliježu minimalnoj usklađenosti u okviru Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća46. Državama članicama bilo je dopušteno da prijeđu standarde Unije i uvedu pravila kojima osiguravaju još višu razinu zaštite potrošača. One su pritom djelovale u pogledu različitih elemenata i u različitim mjerama. Stoga se nacionalne odredbe kojima se prenosi Direktiva 1999/44/EZ danas znatno razlikuju s obzirom na bitne elemente , kao što su nepostojanje ili postojanje hijerarhije pravnih lijekova, zakonski jamstveni rok, trajanje prebacivanja tereta dokazivanja ili obavijest o nedostatku upućena prodavatelju.

(4)  Određena pravila Unije koja se primjenjuju na prodaju robe još su uvijek rascjepkana, iako su pravila o zahtjevima u pogledu predugovornih informacija, pravu odustajanja i uvjetima isporuke već potpuno usklađena u Direktivi 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća. Pravila koja se primjenjuju na prodaju izvan interneta u manjoj su mjeri usklađena, na primjer pravila o zahtjevima u pogledu predugovornih informacija. Drugi ključni elementi ugovora, poput kriterija usklađenosti, pravnih lijekova i načina na koji se oni mogu ostvariti za robu koja nije u skladu s ugovorom, trenutačno podliježu minimalnoj usklađenosti u okviru Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća46. Državama članicama bilo je dopušteno da prijeđu standarde Unije i uvedu pravila kojima osiguravaju još višu razinu zaštite potrošača. One su pritom djelovale u pogledu različitih elemenata i u različitim mjerama. Stoga se nacionalne odredbe kojima se prenosi Direktiva 1999/44/EZ danas znatno razlikuju s obzirom na bitne elemente , kao što su nepostojanje ili postojanje hijerarhije pravnih lijekova, zakonski jamstveni rok, trajanje prebacivanja tereta dokazivanja ili obavijest o nedostatku upućena trgovcu.

__________________

__________________

46 Direktiva 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu, SL L 171, 7.7.1999., str. 12.

46 Direktiva 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu, SL L 171, 7.7.1999., str. 12.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  Postojeće razlike mogu imati negativan učinak na poduzeća i potrošače. Na temelju Uredbe (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća47, poduzeća koja svoje djelatnosti usmjeravaju na potrošače u drugim državama članicama trebaju uzeti u obzir obvezna pravila potrošačkog ugovornog prava države uobičajenog boravišta potrošača. Budući da se ta pravila razlikuju među državama članicama, poduzeća su suočena s dodatnim troškovima. Mnoga bi se poduzeća mogla radije odlučiti za nastavak trgovanja na domaćem tržištu ili za izvoz u samo jednu ili dvije države članice. Ta odluka o smanjenju izloženosti troškovima i rizicima povezanima s prekograničnom trgovinom na minimum za posljedicu ima propuštene prilike za komercijalno širenje i ekonomiju razmjera. Time su posebno pogođena mala i srednja poduzeća.

(5)  Postojeće razlike u vezi s ugovornim pravom u različitim državama članicama mogu imati negativan učinak na poduzeća i potrošače, pored drugih ključnih regulatornih i neregulatornih pitanja kao što su porezni zakoni, problemi s mrežom isporuke, platni sustavi i jezične prepreke. Međutim, glavne poteškoće s kojima se suočavaju potrošači te glavni uzroci sporova s trgovcima odnose se na neusklađenost robe s ugovorom. Stoga je potrebno ojačati povjerenje potrošača u unutarnje tržište i pomoći u stvaranju ravnopravnih uvjeta za trgovce.

__________________

__________________

47 Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I), SL L 177, 4.7.2008., str. 6.

47 Uredba (EZ) br. 593/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja 2008. o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Rim I), SL L 177, 4.7.2008., str. 6.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Kako bi se otklonili problemi nastali zbog rascjepkanosti nacionalnih pravila, poduzeća i potrošači trebali bi se moći osloniti na skup potpuno usklađenih, ciljanih pravila za prodaju robe. Jedinstvena su pravila neophodna u pogledu nekoliko bitnih elemenata potrošačkog ugovornog prava koji su na temelju postojećeg pristupa minimalne usklađenosti doveli do razlika i prepreka trgovini u cijeloj Uniji. Stoga bi se ovom Direktivom izvan snage trebala staviti Direktiva 1999/44/EZ o minimalnoj usklađenosti i trebala bi se uvesti potpuno usklađena pravila o ugovorima o prodaji robe.

(8)  Kako bi se otklonili problemi nastali zbog rascjepkanosti nacionalnih pravila te drugi problemi, poduzeća i potrošači trebali bi se moći osloniti na skup usklađenih, ciljanih pravila za svaku prodaju robe. Jedinstvena su pravila neophodna u pogledu nekoliko bitnih elemenata potrošačkog ugovornog prava koji su na temelju postojećeg pristupa minimalne usklađenosti doveli do razlika i prepreka trgovini u cijeloj Uniji. Stoga bi se ovom Direktivom izvan snage trebala staviti Direktiva 1999/44/EZ o minimalnoj usklađenosti i trebao bi se uvesti novi okvir usklađenih pravila o ugovorima o prodaji robe. Međutim, državama članicama trebalo bi omogućiti da u svojim nacionalnim zakonima zadrže ili u njih uvedu odredbe o pravnim lijekovima za „skrivene nedostatke” ili odredbe o kratkoročnom pravu na odbijanje robe.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Potpuno usklađenim pravilima zakona o potrošačkim ugovorima trgovcima će se olakšati ponuda njihovih proizvoda u drugim državama članicama. Poduzeća će imati niže troškove jer više neće morati uzimati u obzir različita obvezna pravila o zaštiti potrošača. Imat će veću pravnu sigurnost pri prodaji u drugim državama članicama u stabilnom okruženju ugovornog prava.

(9)  Dodatno usklađenim pravilima zakona o potrošačkim ugovorima trgovcima će se olakšati ponuda njihovih proizvoda u drugim državama članicama. Poduzeća će imati niže troškove jer više neće morati uzimati u obzir različita obvezna pravila o zaštiti potrošača. Imat će veću pravnu sigurnost pri prodaji u drugim državama članicama u stabilnom okruženju ugovornog prava.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10)  Vjerojatna posljedica jačeg tržišnog natjecanja među maloprodajnim trgovcima bit će ponuda šireg izbora po konkurentnijim cijenama za potrošače. Zahvaljujući potpuno usklađenim ciljanim pravilima potrošačima će se omogućiti visoka razina zaštite i veća dobrobit. Time će se povećati njihovo povjerenje u prekograničnu trgovinu . Potrošači će s većom sigurnošću kupovati preko granice jer će znati da imaju jednaka prava u cijeloj Uniji.

(10)  Vjerojatna posljedica jačeg tržišnog natjecanja među maloprodajnim trgovcima bit će ponuda šireg izbora po konkurentnijim cijenama za potrošače. Zahvaljujući usklađenim ciljanim pravilima potrošačima će se omogućiti visoka razina zaštite i veća dobrobit. Time će se isto tako povećati njihovo povjerenje u prekograničnu trgovinu, uključujući na daljinu i na internetu.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Ovom su Direktivom obuhvaćena pravila koja se primjenjuju na prodaju robe samo u odnosu na ključne elemente ugovora potrebne za prevladavanje prepreka povezanih s ugovornim pravom na unutarnjem tržištu. U tom je smislu potrebno potpuno uskladiti pravila o zahtjevima usklađenosti, pravnim lijekovima dostupnima potrošačima za neusklađenost robe s ugovorom i načinima njihova ostvarivanja, a razinu zaštite kupaca trebalo bi povećati u odnosu na Direktivu 1999/44/EZ.

(11)  Ovom su Direktivom obuhvaćena pravila koja se primjenjuju na prodaju robe, samo u odnosu na ključne elemente ugovora potrebne za prevladavanje prepreka povezanih s ugovornim pravom na unutarnjem tržištu. U tom je smislu potrebno uskladiti pravila o zahtjevima usklađenosti, pravnim lijekovima dostupnima potrošačima za neusklađenost robe s ugovorom i načinima njihova ostvarivanja na način da se osigura visoka razina zaštite kupaca.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13)  Ova se Direktiva ne bi trebala primjenjivati na robu poput DVD-ova i CD-ova u koje je digitalni sadržaj ugrađen tako da služe samo kao nosač digitalnog sadržaja. Međutim, ova bi se Direktiva trebala primjenjivati na digitalni sadržaj integriran u robu poput kućanskih aparata ili igračaka u koje je digitalni sadržaj ugrađen tako da su njihove funkcije podređene glavnim radnim značajkama robe i da rade kao sastavni dio te robe.

(13)  Ova se Direktiva ne bi trebala primjenjivati na digitalni sadržaj i digitalne usluge koji su ugrađeni u robu, kao što su DVD-ovi i CD-ovi ili pametna roba. Kada je riječ o robi s ugrađenim digitalnim sadržajem ili ugrađenim digitalnim uslugama, trgovac bi u skladu s ovom Direktivom trebao biti odgovoran potrošaču za ispunjavanje svojih obveza samo u pogledu elemenata robe koji nemaju veze s ugrađenim digitalnim sadržajem ili digitalnom uslugom. Pravilima ove Direktive ne bi se trebala dovoditi u pitanje zaštita koju potrošačima u pogledu ugrađenog digitalnog sadržaja ili digitalne usluge daje primjenjivo pravo Unije.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13 a)  Ova se Direktiva ne bi trebala primjenjivati na prodaju živih životinja između trgovaca i potrošača zbog specifičnih okolnosti i prirode te robe.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14)  Ova Direktiva ne bi trebala utjecati na ugovorno pravo država članica u područjima koja nisu uređena ovom Direktivom. Usto, u određenim područjima koja su uređena ovom Direktivom države članice trebale bi smjeti utvrditi pravila i u odnosu na one aspekte koji nisu uređeni ovom Direktivom : to se odnosi na vremenska ograničenja za ostvarivanje prava potrošača i komercijalna jamstva. Naposljetku, kad je riječ o pravu prodavatelja na pravnu zaštitu, države članice trebale bi smjeti predvidjeti detaljnije uvjete za ostvarivanje takvog prava.

(14)  Ova Direktiva ne bi trebala utjecati na ugovorno pravo država članica u područjima koja nisu uređena ovom Direktivom. Usto, u određenim područjima koja su uređena ovom Direktivom države članice trebale bi smjeti utvrditi pravila i u odnosu na one aspekte koji nisu uređeni ovom Direktivom : to se odnosi na vremenska ograničenja za ostvarivanje prava potrošača. Naposljetku, kad je riječ o pravu trgovca na pravnu zaštitu i o komercijalnim jamstvima, države članice trebale bi smjeti predvidjeti detaljnije uvjete za ostvarivanje takvih prava.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 16.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16 a)  Definicijom potrošača trebalo bi obuhvatiti fizičke osobe koje djeluju izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti. Međutim, u slučaju ugovora s dvojnom svrhom, kad je ugovor sklopljen djelomično u svrhu koja je i u okviru i djelomično izvan okvira trgovačke djelatnosti koju osoba obavlja pa je svrha trgovačke djelatnosti time ograničena te u cjelokupnom kontekstu ugovora nije prevladavajuća, tu bi osobu također trebalo smatrati potrošačem. To odražava zdravorazumski pristup svakodnevnim transakcijama, te bi se na taj način također pružila dodatna pravna sigurnost s obzirom na širok raspon robe i područje primjene prijedloga.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17)  Kako bi se prodavateljima i potrošačima osigurale jasnoća i sigurnost, u ovoj bi Direktivi trebao biti definiran pojam ugovora. Ta bi definicija trebala slijediti zajedničke tradicije svih država članica jer se njome za ugovor zahtijeva postojanje dogovora iz kojeg proizlaze obveze ili drugi pravni učinci.

Briše se.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18)  Radi uravnoteženja zahtjeva pravne sigurnosti s odgovarajućom fleksibilnošću zakonskih pravila, svako upućivanje u ovoj Direktivi na ono što se može očekivati od osobe ili što osoba može očekivati trebalo bi tumačiti kao upućivanje na ono što se može opravdano očekivati. Opravdanost je potrebno utvrditi objektivno, uzimajući u obzir narav i svrhu ugovora, okolnosti slučaja te načine uporabe i prakse uključenih strana. Posebno bi trebalo objektivno utvrditi opravdan rok za izvršenje popravka ili zamjene, uzimajući u obzir prirodu robe i neusklađenost.

(18)  Radi uravnoteženja zahtjeva pravne sigurnosti s odgovarajućom fleksibilnošću zakonskih pravila, svako upućivanje u ovoj Direktivi na ono što se može očekivati od ugovorne stranke ili što ona može očekivati trebalo bi tumačiti kao upućivanje na ono što se može opravdano očekivati. Opravdanost je potrebno utvrditi objektivno, uzimajući u obzir narav i svrhu ugovora, okolnosti slučaja te načine uporabe i prakse ugovornih strana. Posebno bi trebalo objektivno utvrditi opravdan rok za izvršenje popravka ili zamjene, uzimajući u obzir prirodu robe i neusklađenost.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19)  Kako bi se pojasnilo što potrošač može očekivati od robe i za što bi prodavatelj bio odgovoran u slučaju da ne isporuči ono što se od njega očekuje, bitno je potpuno uskladiti pravila za utvrđivanje usklađenosti s ugovorom. Primjenom kombiniranih subjektivnih i objektivnih kriterija trebali bi se zaštiti legitimni interesi obiju strana ugovora o prodaji. Usklađenost s ugovorom potrebno je procijeniti uzimajući u obzir ne samo zahtjeve koji su utvrđeni u ugovoru, uključujući predugovorne informacije koje čine sastavni dio ugovora, nego i određene objektivne zahtjeve koji predstavljaju standarde koji se uobičajeno očekuju u pogledu robe, posebno s obzirom na prikladnost za predviđenu namjenu, ambalažu, upute za ugradnju, uobičajena svojstva i funkcionalnosti.

(19)  Kako bi se pojasnilo što potrošač može očekivati od robe i za što bi trgovac bio odgovoran u slučaju da ne isporuči ono što se od njega očekuje, bitno je uskladiti pravila za utvrđivanje usklađenosti s ugovorom. Primjenom kombiniranih subjektivnih i objektivnih kriterija trebali bi se zaštiti legitimni interesi obiju strana ugovora o prodaji. Usklađenost s ugovorom potrebno je procijeniti uzimajući u obzir ne samo zahtjeve koji su utvrđeni u ugovoru, uključujući predugovorne informacije koje čine sastavni dio ugovora, nego i određene objektivne zahtjeve koji predstavljaju standarde koji se uobičajeno očekuju u pogledu robe, posebno s obzirom na prikladnost za predviđenu namjenu, ambalažu, upute za ugradnju, uobičajena svojstva i funkcionalnosti.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19 a)  Vjerojatno je da će se određeni kriteriji za usklađenost s ugovorom, posebice kada je riječ o kvaliteti, trajnosti i izgledu, na drugačiji način primjenjivati na rabljenu robu. U mnogim slučajevima, razumna očekivanja potrošača bit će niža za rabljenu robu, nego za novu robu. Stoga potrošači moraju biti jasniji u vezi s predviđenom namjenom takve robe u komunikaciji s trgovcem. U svim sporovima između trgovca i potrošača zbog neusklađenosti, taj će faktor često biti važan kad se bude utvrđivalo je li teret dokazivanja ispunjen u pogledu navodnog nedostatka u vezi s robom. Međutim, ako je potrošač imao priliku osobno pregledati robu prije sklapanja ugovora, države članice mogu kao odstupanje i u svjetlu svojih posebnih tržišta i pravnih sustava odlučiti da i dalje bude moguće da trgovac i potrošač izričito dogovore, u pisanom obliku ili na trajnom mediju, kraće vrijeme trajanja zakonskog jamstvenog roka, ali ne kraće od jedne godine, ili alternativno, kraće trajanje prebacivanja tereta dokazivanja u korist potrošača, ali ne kraće od šest mjeseci.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 19.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19 b)  U skladu s ustaljenom praksom i posebnim pravilima o odgovornosti dražbovatelja, bilo bi opravdano da se za sada zadrži mogućnost da države članice iz područja primjene isključe javne dražbe na kojima se prodaje rabljena roba ako je potrošač imao mogućnost osobno prisustvovati dražbi. Međutim, trebao bi postojati zahtjev da potrošači prije dražbe budu obaviješteni jasnom izjavom u pisanom obliku ili na trajnom nosaču podataka o tome da se ta pravila ne primjenjuju, uz izričito upućivanja na relevantna zakonska ili ostala prava koja su primjenjiva. Nadalje, u skladu s Direktivom 2011/83/EU, korištenje online platformi koje su na raspolaganju potrošačima i trgovcima u dražbovne svrhe ne bi trebalo smatrati javnom dražbom u smislu ove Direktive.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20)  Za velik dio robe široke potrošnje predviđena je ugradnja prije no što je potrošač može na koristan način upotrijebiti. Stoga bi svaku neusklađenost koja je posljedica nepravilne ugradnje robe trebalo smatrati neusklađenošću s ugovorom ako ju je ugradio prodavatelj ili ako je ugrađena pod nadzorom prodavatelja, kao i robe koju je ugradio potrošač, ali je nepravilna ugradnja posljedica netočnih uputa za ugradnju.

(20)  Za velik dio robe široke potrošnje predviđena je ugradnja prije no što je potrošač može na koristan način upotrijebiti. Stoga bi svaku neusklađenost koja je posljedica nepravilne ugradnje robe trebalo smatrati neusklađenošću s ugovorom ako ju je ugradio trgovac ili ako je ugrađena pod nadzorom trgovca, kao i robe koju je ugradio potrošač, ali je nepravilna ugradnja posljedica netočnih uputa za ugradnju.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21)  Usklađenošću bi trebalo obuhvatiti materijalne i pravne nedostatke. Potrošača bi se zbog prava trećih osoba i drugih pravnih nedostataka moglo spriječiti da upotrebljava robu u skladu s ugovorom ako nositelj prava opravdano obveže potrošača da prestane kršiti ta prava. Stoga bi prodavatelj trebao osigurati neopterećenost robe pravima treće osobe, kojim se sprječava potrošača u uživanju u robi u skladu s ugovorom.

(21)  Usklađenošću bi trebalo obuhvatiti materijalne i pravne nedostatke. Potrošača bi se zbog prava trećih osoba i drugih pravnih nedostataka moglo spriječiti da upotrebljava robu u skladu s ugovorom ako nositelj prava opravdano obveže potrošača da prestane kršiti ta prava. Stoga bi trgovac trebao osigurati neopterećenost robe ograničenjima koja proizlaze iz bilo kojih prava treće osobe, kojima se sprječava potrošača u uživanju u robi u skladu sa subjektivnim i objektivnim kriterijima usklađenosti

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Za ostvarenje održivijih obrazaca potrošnje i kružnog gospodarstva važno je osigurati dulju trajnost robe široke potrošnje. Slično tome, sprječavanje ulaska nesukladnih proizvoda na tržište Unije jačanjem nadzora tržišta i pružanjem odgovarajućih poticaja gospodarskim djelatnicima nužno je za povećanje povjerenja u funkcioniranje unutarnjeg tržišta. U tom smislu, zakonodavstvo Unije u pogledu određenih proizvoda najprihvatljiviji je pristup za uvođenje trajnosti i ostalih zahtjeva povezanih s proizvodima u odnosu na posebne vrste ili skupine proizvoda, primjenjujući u tu svrhu prilagođene kriterije. Ovom bi Direktivom stroga trebalo dopuniti ciljeve takvog zakonodavstva Unije u pogledu određenih proizvoda . U mjeri u kojoj su posebne informacije o trajnosti navedene u bilo kojoj predugovornoj izjavi koja čini sastavni dio ugovora o prodaji, potrošač bi se trebao moći osloniti na njih kao dio kriterija usklađenosti.

(23)  Za ostvarenje održivijih obrazaca potrošnje i kružnog gospodarstva važno je osigurati dulju trajnost robe široke potrošnje. Slično tome, sprječavanje ulaska nesukladnih proizvoda na tržište Unije jačanjem nadzora tržišta i pružanjem odgovarajućih poticaja gospodarskim djelatnicima nužno je za povećanje povjerenja u funkcioniranje unutarnjeg tržišta. U tom smislu, zakonodavstvo Unije u pogledu određenih proizvoda, primjerice Direktiva 2009/125/EZ Europskog parlamenta i Vijeća ili Direktiva Vijeća 85/374/EEZ, najprihvatljiviji je pristup za uvođenje trajnosti i ostalih zahtjeva povezanih s proizvodima u odnosu na posebne vrste ili skupine proizvoda, primjenjujući u tu svrhu prilagođene kriterije. Ovom bi Direktivom stroga trebalo dopuniti ciljeve takvog zakonodavstva Unije u pogledu određenih proizvoda . U mjeri u kojoj su posebne informacije o trajnosti navedene u bilo kojoj predugovornoj izjavi koja čini sastavni dio ugovora o prodaji, potrošač bi se trebao moći osloniti na njih kao dio kriterija usklađenosti.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(23 a)  Trajnost bi se trebala definirati kao sposobnost proizvoda da održi zahtijevanu funkcionalnost tijekom zadanog ili dugog razdoblja, pod utjecajem predvidljivih radnji, uz pretpostavku normalne ili prosječne stope korištenja. Osnovna je pretpostavka da će funkcionalnost proizvoda ostati na prihvatljivoj razini, u odnosu na njegovu početnu funkcionalnost, tijekom cijelog radnog vijeka.

Amandman     23

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Jačanje pravne sigurnosti za potrošače i prodavatelje zahtijeva jasnu naznaku vremena u kojem bi trebalo procijeniti usklađenost robe s ugovorima. Kako bi se osigurala usklađenost ove Direktive s Direktivom 2011/83/EU, prikladno je naznačiti vrijeme prijelaza rizika kao vrijeme za procjenu usklađenosti robe. Međutim, u slučajevima u kojima robu treba ugraditi trebalo bi prilagoditi to relevantno vrijeme.

(24)  Jačanje pravne sigurnosti za potrošače i prodavatelje zahtijeva jasnu naznaku vremena u kojem bi trebalo procijeniti usklađenost robe s ugovorima, podložno nacionalnim pravilima o početku rokova zastare u izvanrednim slučajevima. Kako bi se osigurala usklađenost ove Direktive s Direktivom 2011/83/EU, općenito je prikladno naznačiti vrijeme prijelaza rizika kao vrijeme za procjenu usklađenosti robe. Međutim, u slučajevima u kojima robu treba ugraditi trebalo bi prilagoditi to relevantno vrijeme.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Kako bi se poduzećima omogućilo oslanjanje na jedinstveni skup pravila u cijeloj Uniji, nužno je potpuno uskladiti rok u kojem se teret dokazivanja neusklađenosti prebacuje u korist potrošača. Tijekom prve dvije godine, kako bi iskoristio pretpostavku postojanja neusklađenosti, potrošač bi trebao samo dokazati da je roba neusklađena, a da istovremeno ne treba dokazati da je neusklađenost zaista postojala u relevantnom vremenu za utvrđivanje usklađenosti. Kako bi se povećala pravna sigurnost u pogledu dostupnih pravnih lijekova za neusklađenost s ugovorom i kako bi se uklonila jedna od glavnih prepreka kojom se ometa unutarnje tržište, trebalo bi predvidjeti potpuno usklađeni redoslijed u kojem se mogu ostvarivati pravni lijekovi. Potrošač bi posebno trebao imati pravo na odabir između popravka ili zamjene kao prvog pravnog lijeka, čime bi trebalo pridonijeti očuvanju ugovornog odnosa i međusobnog povjerenja. Štoviše, davanjem mogućnosti potrošačima da odaberu pravo na popravak trebala bi se potaknuti održiva potrošnja i moglo bi se pridonijeti duljoj trajnosti proizvoda.

(26)  Kako bi se poduzećima omogućilo oslanjanje na jedinstveni skup pravila u cijeloj Uniji, nužno je potpuno uskladiti rok u kojem se teret dokazivanja neusklađenosti prebacuje u korist potrošača. Tijekom prve godine, kako bi iskoristio pretpostavku postojanja neusklađenosti, potrošač bi trebao samo dokazati da je roba neusklađena i da je neusklađenost postala očita u roku od jedne godine od isporuke robe, a da istovremeno ne treba dokazati da je neusklađenost zaista postojala u relevantnom vremenu za utvrđivanje usklađenosti. Kako bi se povećala pravna sigurnost u pogledu dostupnih pravnih lijekova za neusklađenost s ugovorom i kako bi se uklonila jedna od glavnih prepreka kojom se ometa unutarnje tržište, trebalo bi predvidjeti potpuno usklađeni redoslijed u kojem se mogu ostvarivati pravni lijekovi.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27)  Potrošačev odabir između popravka i zamjene trebao bi biti ograničen samo ako bi odabrana opcija bila nerazmjerna u odnosu na drugu dostupnu opciju, nemoguća ili nezakonita. Na primjer, moglo bi biti nerazmjerno zatražiti zamjenu robe zbog neznatne ogrebotine ako bi zbog te zamjene nastali znatni troškovi, a istovremeno je ogrebotinu moguće lako ukloniti.

(27)  Potrošačev odabir između popravka i zamjene trebao bi biti ograničen samo ako bi odabrana opcija bila nemoguća ili nerazmjerna u odnosu na drugu dostupnu opciju. Na primjer, moglo bi biti nerazmjerno zatražiti zamjenu robe zbog neznatne ogrebotine ako bi zbog te zamjene nastali znatni troškovi za trgovca, a istovremeno je ogrebotinu moguće lako ukloniti. Ako je, međutim, dostupan samo jedan pravni lijek i taj pravni lijek trgovcu nameće nerazmjerne troškove s obzirom na vrijednost koju bi roba imala kada ne bi postojala neusklađenost i s obzirom na značaj neusklađenosti, trebalo bi biti moguće pravo potrošača na povrat troškova uklanjanja neusklađene robe i ugradnje zamjenske robe ograničiti na isplatu razmjernog iznosa, koji isplaćuje trgovac.

Amandman    26

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28)  Ako prodavatelj nije otklonio neusklađenost popravkom ili zamjenom bez znatnih neugodnosti za potrošača i u razumnom roku, potrošač bi trebao imati pravo na sniženje cijene ili raskid ugovora. Konkretno, svaki popravak ili zamjena trebali bi biti uspješno izvršeni u tom razumnom roku. Razuman bi rok trebalo objektivno utvrditi uzimajući u obzir prirodu robe i postojanje neusklađenosti. Ako nakon isteka razumnog roka prodavatelj nije uspješno otklonio neusklađenost, potrošač ne bi trebao biti obvezan prihvatiti nikakve daljnje pokušaje prodavatelja povezane s istom neusklađenošću.

(28)  Ako trgovac nije otklonio neusklađenost popravkom ili zamjenom bez znatnih neugodnosti za potrošača i u roku od jednog mjeseca, potrošač bi trebao imati pravo na sniženje cijene ili raskid ugovora.

Amandman    27

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29)  S obzirom na to da je pravo na raskid ugovora zbog neusklađenosti važan pravni lijek koji se primjenjuje ako popravak ili zamjena nisu izvedivi ili ako su bili neuspješni, potrošač bi pravo na raskid ugovora trebao imati i u slučajevima neznatne neusklađenosti. Time bi se osigurao snažan poticaj otklanjanju svih slučajeva neusklađenosti u ranoj fazi. Kako bi pravo na raskid bilo učinkovito za potrošače, u situacijama u kojima potrošač kupuje više proizvoda, od kojih su neki dodatni pribor uz glavni proizvod te ih potrošač ne bi kupio bez glavnog proizvoda i ako se neusklađenost odnosi na glavni proizvod, potrošač bi trebao imati pravo na raskid ugovora i u pogledu elemenata dodatnog pribora, čak i ako su potonji u skladu s ugovorom.

(29)  S obzirom na to da je pravo na raskid ugovora zbog neusklađenosti važan pravni lijek koji se primjenjuje ako popravak ili zamjena nisu izvedivi ili ako su bili neuspješni, potrošač bi pravo na raskid ugovora trebao imati u slučajevima kada neusklađenost nije neznatna. Kako bi pravo na raskid bilo učinkovito za potrošače, u situacijama u kojima potrošač kupuje više proizvoda, od kojih su neki dodatni pribor uz glavni proizvod te ih potrošač ne bi kupio bez glavnog proizvoda i ako se neusklađenost odnosi na glavni proizvod, potrošač bi trebao imati pravo na raskid ugovora i u pogledu elemenata dodatnog pribora, čak i ako su potonji u skladu s ugovorom.

Amandman    28

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Kako bi se povećali pravna sigurnost za prodavatelje i općenito povjerenje potrošača u prekograničnu kupnju, nužno je uskladiti rok u kojem je prodavatelj odgovoran za svaku neusklađenost koja postoji u trenutku u kojem potrošač stekne fizički posjed nad robom. S obzirom na to da je velika većina država članica predvidjela rok od dvije godine pri provedbi Direktive 1999/44 i da u praksi tržišni sudionici to smatraju razumnim rokom, taj bi rok trebalo zadržati.

(32)  Kako bi se povećali pravna sigurnost za trgovce i općenito povjerenje potrošača u prekograničnu kupnju, nužno je uskladiti rok u kojem je trgovac odgovoran za svaku neusklađenost koja postoji u trenutku u kojem potrošač stekne fizički posjed nad robom. S obzirom na to da je velika većina država članica predvidjela rok od dvije godine pri provedbi Direktive 1999/44 i da u praksi tržišni sudionici to smatraju razumnim rokom, taj bi rok trebalo zadržati. Međutim, kako bi se održala razina zaštite potrošača koja je ostvarena tijekom vremena kao rezultat provedbe Direktive 1999/44/EZ, države članice mogu u svojem nacionalnom pravu zadržati duža razdoblja u kojima je trgovac odgovoran, a koja su već na snazi na datum stupanja na snagu ove Direktive. Nadalje, u razdoblju popravka ili zamjene robe razdoblje u kojem je trgovac odgovoran treba biti zaustavljeno. To bi razdoblje također trebalo početi teći ispočetka za zamjenske dijelove i za robu koju je potrošač primio kao zamjenu za neispravan proizvod.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 33.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(33)  Kako bi se osigurale veća svijest potrošača i lakša provedba pravila Unije u pogledu prava potrošača u odnosu na neusklađenu robu, ovom bi Direktivom trebalo uskladiti rok tijekom kojeg se teret dokazivanja prebacuje u korist potrošača s rokom tijekom kojeg je prodavatelj odgovoran za svaku neusklađenost.

Briše se.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Kako bi se osigurala transparentnost, potrebno je predvidjeti određene zahtjeve transparentnosti za komercijalna jamstva. Štoviše, kako bi se poboljšala pravna sigurnost i izbjeglo dovođenje potrošača u zabludu, ovom bi Direktivom trebalo biti predviđeno da ako su uvjeti komercijalnog jamstva sadržani u oglasima ili predugovornim informacijama povoljniji za potrošača od onih uključenih u izjavu o jamstvu, prednost bi trebali imati povoljniji uvjeti. Naposljetku, u ovoj bi Direktivi trebala biti utvrđena pravila o sadržaju izjave o jamstvu i o tome na koji je način učiniti dostupnom potrošačima. Države članice trebale bi smjeti utvrditi pravila o drugim aspektima komercijalnih jamstava koji nisu obuhvaćeni ovom Direktivom, uz uvjet da se tim pravilima potrošačima ne uskraćuje zaštita koja im je omogućena potpuno usklađenim odredbama Direktive o komercijalnim jamstvima.

(34)  Kako bi se osigurala transparentnost, potrebno je predvidjeti određene zahtjeve transparentnosti za komercijalna jamstva. Štoviše, kako bi se poboljšala pravna sigurnost i izbjeglo dovođenje potrošača u zabludu, ovom bi Direktivom trebalo biti predviđeno da ako su uvjeti komercijalnog jamstva sadržani u oglasima ili predugovornim informacijama povoljniji za potrošača od onih uključenih u izjavu o jamstvu, prednost bi trebali imati povoljniji uvjeti. Naposljetku, u ovoj bi Direktivi trebala biti utvrđena pravila o sadržaju izjave o jamstvu i o tome na koji je način učiniti dostupnom potrošačima. Države članice trebale bi smjeti utvrditi pravila o drugim aspektima komercijalnih jamstava koji nisu obuhvaćeni ovom Direktivom, uz uvjet da se tim pravilima potrošačima ne uskraćuje zaštita koja im je omogućena potpuno usklađenim odredbama Direktive o komercijalnim jamstvima. Trebalo bi se podrazumijevati da oglasi uključuju tvrdnje sadržane na internetskim stranicama ili stranicama društvenih medija povezanima s trgovcem.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 35.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(35)  S obzirom na to da je prodavatelj odgovoran prema potrošaču za svaku neusklađenost robe koja je posljedica postupka ili propusta prodavatelja ili treće osobe, opravdano je da bi prodavatelj trebao moći uložiti pravne lijekove protiv odgovorne osobe ranije u lancu transakcija. Međutim, ova Direktiva ne bi trebala utjecati na načelo slobode ugovaranja između prodavatelja i drugih strana u lancu transakcija. Države članice trebale bi predvidjeti pojedinosti za ostvarivanje tog prava, posebno protiv koga i kako se takvi pravni lijekovi mogu uložiti.

(35)  S obzirom na to da je trgovac odgovoran prema potrošaču za svaku neusklađenost robe koja je posljedica postupka ili propusta trgovca ili treće osobe, trgovac bi trebao moći uložiti pravne lijekove protiv odgovorne osobe u ranijim fazama lanca transakcija. Države članice trebale bi predvidjeti pojedinosti za ostvarivanje tog prava, posebno protiv koga i kako se takvi pravni lijekovi mogu uložiti. Države članice trebale bi osigurati da nacionalno zakonodavstvo na odgovarajući način štiti trgovca pri utvrđivanju osobe protiv koje trgovac ima pravo na pravni lijek, rokova i odgovarajućih radnji i uvjeta provedbe.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 36.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(36)  Osobama ili organizacijama za koje se u okviru nacionalnog zakonodavstva smatra da imaju legitiman interes za zaštitu ugovornih prava potrošača trebalo bi dodijeliti pravo pokretanja postupka, pred sudom ili pred upravnim tijelom nadležnim za donošenje odluka u pogledu pritužbi ili za pokretanje odgovarajućih pravnih postupaka.

(36)  Osobama ili organizacijama za koje se u okviru nacionalnog zakonodavstva smatra da imaju legitiman interes za zaštitu ugovornih prava potrošača trebalo bi dodijeliti pravo pokretanja postupka, pred sudom ili pred upravnim tijelom nadležnim za donošenje odluka u pogledu pritužbi ili za pokretanje odgovarajućih pravnih postupaka. Te pritužbe ili postupci trebali bi imati dovoljno odvraćajući učinak.

Amandman     33

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 42.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(42)  S obzirom na to da države članice ne mogu u dostatnoj mjeri ostvariti ciljeve ove Direktive, odnosno pridonijeti funkcioniranju unutarnjeg tržišta sustavnim rješavanjem prepreka prodaji robe na internetu i drugoj prodaji robe na daljinu koje su povezane s ugovornim pravom, već se ti ciljevi mogu bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

(42)  S obzirom na to da države članice ne mogu u dostatnoj mjeri ostvariti ciljeve ove Direktive, odnosno poboljšati uvjete za uspostavljanje i funkcioniranje unutarnjeg tržišta, osigurati visoku razinu zaštite i povjerenja potrošača te pomoći u osiguravanju ravnopravnih uvjeta za trgovce, već se ti ciljevi mogu bolje ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti kako je utvrđeno člankom 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Direktiva ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 42.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(42 a)  Prikladno je da Komisija preispita ovu Direktivu pet godina nakon njezina stupanja na snagu. U svojem preispitivanju Komisija bi trebala obratiti posebnu pozornost na odredbe ove Direktive koje se odnose na pravne lijekove i teret dokazivanja (također s obzirom na rabljenu robu, kao i robu koja se prodaje na javnoj dražbi), komercijalno jamstvo i odgovornost proizvođača te odnos s Direktivom o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga. To preispitivanje može rezultirati prijedlogom Komisije za izmjenu ove Direktive.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 1. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Predmet i područje primjene

Predmet i ciljevi

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ovom se Direktivom utvrđuju određeni zahtjevi u pogledu ugovora o prodaji sklopljenih između prodavatelja i potrošača, a posebno pravila o usklađenosti robe s ugovorom, pravnim lijekovima u slučaju neusklađenosti te načinima izvršavanja tih pravnih lijekova.

1.  Cilj ove Direktive jest postizanjem visoke razine zaštite potrošača doprinijeti ispravnom funkcioniranju unutarnjeg tržišta, između ostalog jačanjem povjerenja potrošača i doprinošenjem stvaranju ravnopravnih uvjeta za trgovce, tako što se utvrđuju određeni zahtjevi u pogledu ugovora o prodaji sklopljenih između trgovca i potrošača, a posebno pravila o usklađenosti robe s ugovorom, pravnim lijekovima u slučaju neusklađenosti te načinima izvršavanja tih pravnih lijekova.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ova se Direktiva ne primjenjuje na ugovore o pružanju usluga. Međutim, u pogledu ugovora o prodaji koji se odnose i na prodaju robe i na pružanje usluga, ova se Direktiva primjenjuje na dio koji se odnosi na prodaju robe.

Briše se.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Ova se Direktiva ne primjenjuje na materijalne nosače podataka u koje je ugrađen digitalni sadržaj ako se materijalni nosač podataka upotrebljava isključivo kao nosač digitalnog sadržaja namijenjenog potrošaču.

Briše se.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice mogu iz područja primjene ove Direktive isključiti ugovore o prodaji rabljene robe koja se prodaje na javnim dražbama kojima potrošači imaju priliku osobno prisustvovati.

Briše se.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako to njome nije propisano, ova Direktiva ne utječe na opće nacionalno ugovorno pravo poput pravila o nastanku, valjanosti ili učincima ugovora, uključujući posljedice raskida ugovora.

Briše se.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  „ugovor o prodaji” znači svaki ugovor prema kojem prodavatelj prenosi ili se obvezuje prenijeti vlasništvo nad robom na potrošača, uključujući robu koju je potrebno proizvesti ili izraditi, a potrošač plaća ili se obvezuje platiti cijenu te robe;

(a)  „ugovor o prodaji” znači svaki ugovor prema kojem trgovac prenosi ili se obvezuje prenijeti vlasništvo nad robom na potrošača, uključujući robu koju je potrebno proizvesti ili izraditi, a potrošač plaća ili se obvezuje platiti cijenu te robe, uključujući svaki ugovor kojem su predmet i roba i usluge;

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  „potrošač” znači svaka fizička osoba koja u ugovorima obuhvaćenima ovom Direktivom djeluje u svrhe koje ne ulaze u okvir njezine trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti;

(b)  „potrošač” znači svaka fizička osoba koja u ugovorima obuhvaćenima ovom Direktivom djeluje u svrhe koje ne ulaze u okvir njezine trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti; ako je ugovor sklopljen u svrhu koja je djelomično unutar i djelomično izvan okvira trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti koju ta fizička osoba obavlja ili u ekvivalentnu svrhu, te je ta svrha toliko ograničena da u cjelokupnom kontekstu ugovora nije prevladavajuća, tu se osobu također smatra potrošačem;

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  „prodavatelj” znači svaka fizička ili pravna osoba, bez obzira na to je li u privatnom ili javnom vlasništvu, koja u vezi s ugovorima obuhvaćenima ovom Direktivom djeluje, uključujući i posredstvom neke druge osobe koja djeluje u njezino ime ili za njezin račun, u svrhe povezane sa svojom trgovačkom, poslovnom, obrtničkom ili profesionalnom djelatnošću;

(c)  „trgovac” znači svaka fizička ili pravna osoba, bez obzira na to je li u privatnom ili javnom vlasništvu, koja u vezi s ugovorima obuhvaćenima ovom Direktivom djeluje, uključujući i posredstvom neke druge osobe koja djeluje u njezino ime ili za njezin račun ili kao posrednik za fizičku osobu, u svrhe povezane sa svojom trgovačkom, poslovnom, obrtničkom ili profesionalnom djelatnošću;

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  „proizvođač” znači onaj koji je izradio robu, uvoznik robe na područje Europske unije ili bilo koja osoba koja se predstavlja kao proizvođač time što na robu stavlja svoje ime, zaštitni znak ili drugi razlikovni znak;

(d)  „proizvođač” znači onaj koji je izradio robu, uvoznik robe na područje Europske unije, proizvođač bilo kakve sirovine ili sastavnog dijela, ili bilo koja osoba koja se predstavlja kao proizvođač time što na robu stavlja svoje ime, zaštitni znak ili drugi razlikovni znak;

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka ea (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(e a)  „digitalni sadržaj” znači podaci koji se proizvode i isporučuju u digitalnom obliku;

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka eb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(e b)  „digitalna usluga” znači usluga kojom se potrošaču omogućuje stvaranje i obrada podataka ili pristupanje podacima u digitalnom obliku, ili pohrana podataka u digitalnom obliku, pri čemu te podatke učitava ili stvara potrošač;

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka ec (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(e c)  „ugrađeni digitalni sadržaj ili digitalna usluga” znači digitalni sadržaj ili digitalna usluga koji su prethodno instalirani u robu;

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka ed (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(e d)  „trajni nosač podataka” znači svako sredstvo koje potrošaču ili trgovcu omogućava pohranu informacija koje su mu osobno upućene i kojima može naknadno pristupati tijekom odgovarajućeg vremena u svrhe za koje su te informacije namijenjene i koje omogućuje nepromijenjenu reprodukciju pohranjenih informacija;

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  „komercijalno jamstvo” znači svaka obveza kojom se prodavatelj ili proizvođač (davatelj jamstva), povrh njegove pravne obveze koja se odnosi na jamstvo sukladnosti, obvezuje potrošaču nadoknaditi plaćenu cijenu ili zamijeniti, popraviti ili servisirati robu na bilo koji način ako ona ne zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve koji nisu povezani s usklađenošću utvrđenom u izjavi o jamstvu ili u relevantnom reklamnom materijalu koji je dostupan u trenutku ili prije sklapanja ugovora;

(f)  „komercijalno jamstvo” znači svaka obveza kojom se trgovac ili proizvođač (davatelj jamstva), povrh njegove pravne obveze koja se odnosi na jamstvo sukladnosti, obvezuje potrošaču nadoknaditi plaćenu cijenu ili zamijeniti, popraviti ili servisirati robu na bilo koji način ako ona ne zadovoljava specifikacije ili druge zahtjeve koji nisu povezani s usklađenošću utvrđenom u izjavi o jamstvu ili u relevantnom reklamnom materijalu koji je dostupan u trenutku ili prije sklapanja ugovora;

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka fa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(f a)  „trajnost” znači sposobnost proizvoda da održi zahtijevanu funkcionalnost tijekom zadanog ili dugog razdoblja, uz pretpostavku normalne ili prosječne stope korištenja, pod utjecajem predvidljivih radnji;

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  „ugovor” znači dogovor iz kojeg proizlaze obveze ili drugi pravni učinci;

Briše se.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  „besplatno” znači bez troškova nužnih za usklađivanje robe s ugovorom, a posebno bez poštanskih troškova, troškova rada i materijala.

(i)  „besplatno” znači bez uobičajenih troškova za usklađivanje robe s ugovorom, a posebno bez poštanskih troškova, troškova rada i materijala.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 2.a

 

Područje primjene

 

1.  Ova se Direktiva primjenjuje na sve ugovore o prodaji zaključene između potrošača i trgovca.

 

2.  Ova se Direktiva ne primjenjuje na ugovore o pružanju usluga. Međutim, u pogledu ugovora koji sadrže odredbe i o prodaji robe i o pružanju usluga ova se Direktiva primjenjuje na njihov dio koji se odnosi na prodaju robe.

 

3.  Ova se Direktiva ne primjenjuje na ugrađeni digitalni sadržaj ili ugrađene digitalne usluge.

 

4.  Ova se Direktiva ne primjenjuje na prodaju živih životinja između trgovca i potrošača.

 

5.  Države članice mogu iz područja primjene ove Direktive isključiti ugovore o prodaji rabljene robe koja se prodaje na javnoj dražbi ako kupci mogu osobno prisustvovati prodaji i ako su jasnom izjavom u pisanom obliku ili na trajnom nosaču podataka prije dražbe obaviješteni o tome da prava koja proizlaze iz ove Direktive nisu primjenjiva i ako su istom izjavom obaviješteni o relevantnim pravima koja jesu primjenjiva. Nadalje, korištenje online platformi koje su na raspolaganju potrošačima i trgovcima u aukcijske svrhe ne bi trebalo smatrati javnom dražbom u smislu ove Direktive.

 

6.  Ako je bilo koja od odredaba ove Direktive proturječna odredbi nekog drugog akta Unije kojim se uređuje poseban sektor ili tema, odredba tog drugog akta Unije ima veću pravnu snagu i primjenjuje se na te posebne sektore.

 

7.  Ova Direktiva ne utječe na opća nacionalna ugovorna prava poput pravila o rokovima zastare ili prekluzivnim rokovima, nastanku, valjanosti ili učincima ugovora, uključujući posljedice raskida ugovora, sve dok ona nisu obuhvaćena ovom Direktivom.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 3.

Članak 3.

Razina usklađivanja

Razina usklađivanja

Države članice ne smiju zadržavati ni uvoditi odredbe koje odstupaju od onih utvrđenih ovom Direktivom, uključujući i blaže ili strože odredbe kojima se osigurava različita razina zaštite potrošača.

1.  Države članice mogu u svojem nacionalnom pravu zadržati ili uvesti strože odredbe, spojive s Ugovorom u području na koje se odnosi ova Direktiva, kako bi zajamčile višu razinu zaštite potrošača.

 

2.  Ne dovodeći u pitanje stavak 1., države članice u svojem nacionalnom pravu ne smiju zadržati ni u njega uvesti odredbe koje odstupaju od onih utvrđenih člancima 3.a, 4., 5., 6., 7., 8., 8.a, 9., 9.a, 10., 12., 13., 15. i 18., osim ako ovom Direktivom nije drukčije određeno.

 

3.  Ne dovodeći u pitanje stavak 2., države članice u svojem nacionalnom pravu mogu zadržati ili u njega uvesti odredbe o pravnim lijekovima za „skrivene nedostatke” ili o kratkoročnom pravu na odbijanje robe kako bi zajamčile višu razinu zaštite potrošača. U slučaju članka 8. stavka 2.a države članice mogu zadržati strože odredbe u nacionalnom pravu koje su već na snazi na dan stupanja na snagu ove Direktive.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 3.a

 

Usklađenost robe s ugovorom

 

Trgovac je dužan potrošaču isporučiti robu koja ispunjava zahtjeve iz članaka 4., 5., 6. i 7., ako je primjenjivo.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 4. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Usklađenost s ugovorom

Subjektivni zahtjevi za usklađenost

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Prodavatelj osigurava da, kako bi bila u skladu s ugovorom, roba po potrebi:

1.  Prodavatelj osigurava da, kako bi bila u skladu s ugovorom, ako je primjenjivo, roba posebice:

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  odgovara zahtjevima ugovora u pogledu količine, kvalitete i opisa, uključujući zahtjev da roba odgovara kvaliteti i opisu uzorka ili modela koje je prodavatelj pokazao potrošaču;

(a)  odgovara zahtjevima ugovora u pogledu količine, kvalitete i opisa. Ako je ugovor zaključen na temelju uzorka ili modela robe koji je potrošač vidio ili pregledao, roba mora odgovarati kvaliteti i opisu tog uzorka ili modela, osim u slučaju da je potrošač prije zaključenja ugovora bio upozoren na razlike između uzorka ili modela i robe;

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  odgovara određenoj namjeni za koju je potrošaču potrebna i s kojom je potrošač upoznao prodavatelja u trenutku sklapanja ugovora i na koju je prodavatelj pristao i

(b)  odgovara određenoj namjeni za koju je potrošaču potrebna i s kojom je potrošač upoznao trgovca najkasnije u trenutku sklapanja ugovora i na koju je trgovac pristao ili namjeni koja je razumna u postojećim okolnostima;

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  bude isporučena zajedno sa svim dodatnim priborom, svim uputama, uključujući za ugradnju, i servisom kako se zahtijeva ugovorom; i

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Da bi bila u skladu s ugovorom, roba mora ispuniti i zahtjeve iz članaka 5., 6. i 7.

Briše se.

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Svaki dogovor kojim se isključuju članci 5. i 6. na štetu potrošača, kojim se od tih zahtjeva odstupa ili koji se od njih razlikuje valjan je samo ako je u trenutku sklapanja ugovora potrošač bio upoznat s posebnim stanjem robe i ako je potrošač izričito prihvatio to posebno stanje pri sklapanju ugovora.

Briše se.

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 5. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zahtjevi u pogledu usklađenosti robe

Objektivni zahtjevi za usklađenost

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Roba po potrebi:

1.  Povrh toga što mora biti u skladu sa svim zahtjevima za usklađenost navedenima u ugovoru, roba, ako je primjenjivo:

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  odgovara svim namjenama za koje bi se roba jednakog opisa uobičajeno upotrebljavala;

(a)  odgovara svim namjenama za koje bi se roba iste vrste uobičajeno upotrebljavala, uzimajući u obzir, gdje je primjenjivo, svako postojeće nacionalno pravo i pravo Unije, tehničke standarde ili, ako takvih tehničkih standarda nema, primjenjive pravilnike ponašanja u specifičnom sektoru;

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  isporučuje se zajedno s dodatnim priborom, uključujući ambalažu, upute za ugradnju ili druge upute koje bi potrošač mogao očekivati i

(b)  isporučuje se zajedno sa svim dodatnim priborom, uključujući ambalažu, upute za ugradnju ili bilo koje druge upute koje bi potrošač mogao razumno očekivati i

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1. – točka c – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  posjeduje svojstva i funkcionalnosti koje su uobičajene za robu jednake vrste i koje potrošač može očekivati s obzirom na prirodu robe i uzimajući u obzir bilo koju javnu izjavu koje je dao prodavatelj ili druge osobe ranije u lancu transakcija, uključujući proizvođača, ili koje su dane u njihovo ime, osim ako prodavatelj dokaže:

(c)  u količinama je i posjeduje svojstva i funkcionalnosti, uključujući u pogledu izgleda, trajnosti, funkcionalnosti i sigurnosti, koje su zadovoljavajuće i uobičajene za robu jednake vrste i koje potrošač može razumno očekivati s obzirom na prirodu robe, i uzimajući u obzir bilo koju javnu izjavu koje je dao trgovac ili proizvođač, ili koje su dane u njihovo ime, posebice pri oglašavanju ili označivanju, osim ako trgovac može dokazati:

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1. – točka c – podtočka i.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  da nije znao, a razumno nije ni mogao znati za tu izjavu;

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1. – točka c – podtočka ii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(ii)  da je do trenutka sklapanja ugovora izjava ispravljena ili

(ii)  da je do trenutka sklapanja ugovora izjava ispravljena, a kupac nije opravdano mogao ne biti s tim upoznat ili

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1. – točka c – podtočka iii.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

iii.  da ta izjava nije mogla utjecati na donošenje odluke o kupnji robe.

iii.  da ta izjava nije mogla utjecati na donošenje odluke o nabavi robe.

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1a.  Neusklađenost u smislu stavka 1. ne postoji ako je u trenutku sklapanja ugovora potrošač bio izričito obaviješten da određena značajka robe odstupa od zahtjeva usklađenosti navedenih u stavku 1. i ako je potrošač izričito i zasebno prihvatio to odstupanje pri sklapanju ugovora.

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 6. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ako je robu ugradio prodavatelj ili ako je roba ugrađena pod odgovornošću prodavatelja ili

(a)  ako je robu ugradio trgovac ili ako je roba ugrađena pod odgovornošću trgovca ili

Amandman    73

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U relevantnom vremenu za utvrđivanje usklađenosti s ugovorom, kako je utvrđeno u članku 8., roba ne smije biti opterećena nikakvim pravima trećih osoba, uključujući ona koja se temelje na intelektualnom vlasništvu kako bi se roba mogla upotrebljavati u skladu s ugovorom.

U relevantnom vremenu za utvrđivanje usklađenosti s ugovorom, kako je utvrđeno u članku 8., roba ne smije biti opterećena nikakvim ograničenjima povezanima s pravima trećih osoba, posebice pravima koja se temelje na intelektualnom vlasništvu, zbog kojih se roba ne može upotrebljavati u skladu s člancima 4. i 5.

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 8. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Relevantno vrijeme za utvrđivanje usklađenosti s ugovorom

Odgovornost trgovca

Amandman    75

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Prodavatelj je odgovoran za svaku neusklađenost s ugovorom koja postoji u trenutku:

1.  Trgovac je odgovoran za svaku neusklađenost koja postoji u trenutku:

(a)  kada su potrošač ili treća osoba koju je naveo potrošač, a koja nije prijevoznik, stekli fizički posjed nad robom; ili

(a)  kada su potrošač ili treća osoba koju je naveo potrošač, a koja nije prijevoznik, stekli fizički posjed nad robom; ili

(b)  kada je roba predana prijevozniku kojeg je odabrao potrošač ako prodavatelj nije ponudio tog prijevoznika ili ako prodavatelj ne nudi nikakvo prijevozno sredstvo.

(b)  kada je roba predana prijevozniku kojeg je odabrao potrošač ako prodavatelj nije ponudio tog prijevoznika ili ako prodavatelj ne nudi nikakvo prijevozno sredstvo, čime se ne dovode u pitanje prava potrošača u odnosu na prijevoznika,

 

i koja postane očita u roku od dvije godine od gore utvrđenog trenutka, ne dovodeći u pitanje članak 3. stavak 3.

Amandman    76

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako je robu ugradio prodavatelj ili ako je roba ugrađena pod odgovornošću prodavatelja, vrijeme kada je potrošač stekao fizički posjed nad robom tumači se kao vrijeme završetka ugradnje. Ako je za robu predviđeno da je ugradi potrošač, vrijeme u kojem je potrošač imao opravdan rok za ugradnju, a u svakom slučaju najkasnije 30 dana od vremena navedenog u stavku 1. tumači se kao vrijeme kada je potrošač stekao fizički posjed nad robom.

2.  Ako je robu ugradio trgovac ili ako je roba ugrađena pod odgovornošću trgovca u skladu s točkom (a) članka 6., vrijeme kada je potrošač stekao fizički posjed nad robom tumači se kao vrijeme završetka ugradnje. Ako je za robu u skladu s točkom (b) članka 6. predviđeno da je ugradi potrošač, vrijeme u kojem je potrošač imao opravdan rok za ugradnju, a u svakom slučaju najkasnije 30 dana od vremena navedenog u stavku 1. tumači se kao vrijeme kada je potrošač stekao fizički posjed nad robom.

Amandman    77

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 a.  U pogledu razdoblja utvrđenog u stavku 1., države članice u svojem nacionalnom pravu mogu zadržati strože odredbe koje već budu na snazi ... [unijeti datum stupanja na snagu ove Direktive].

 

Amandman    78

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2 b.  Ako je riječ o prodaji rabljene robe i ako je potrošač imao priliku osobno pregledati robu prije sklapanja ugovora, države članice mogu zadržati odredbe kojima se dozvoljava kraće razdoblje od onog utvrđenog u stavku 1., pod uvjetom da su dotični trgovac i potrošač u pisanom obliku ili na trajnom mediju izričito dogovorili to kraće razdoblje, koje ne smije biti kraće od jedne godine.

Amandman    79

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pretpostavlja se da je svaka neusklađenost s ugovorom koja postane očita u roku od dvije godine od vremena navedenog u stavcima 1. i 2. postojala u vrijeme navedeno u stavcima 1. i 2., osim ako to nije u skladu s prirodom robe ili prirodom neusklađenosti.

Briše se.

Amandman    80

Prijedlog direktive

Članak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 8.a

 

Teret dokazivanja

 

1.  Pretpostavlja se da je svaka neusklađenost s ugovorom koja postane očita u roku od jedne godine od relevantnog vremena za utvrđivanje usklađenosti s ugovorom u skladu s člankom 8. stavcima 1. i 2. postojala u to vrijeme, osim u slučaju da to nije u skladu s prirodom robe ili prirodom neusklađenosti.

 

2.  Ako je riječ o prodaji rabljene robe i ako je potrošač imao priliku osobno pregledati robu prije sklapanja ugovora, države članice mogu zadržati odredbe kojima se dozvoljava kraće razdoblje od onog utvrđenog u stavku 1., pod uvjetom da su dotični trgovac i potrošač u pisanom obliku ili na trajnom mediju izričito dogovorili to kraće razdoblje, koje ne smije biti kraće od šest mjeseci.

Amandman    81

Prijedlog direktive

Članak 9. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pravni lijekovi za potrošače za otklanjanje neusklađenosti s ugovorom

Pravni lijekovi za otklanjanje neusklađenosti s ugovorom

Amandman    82

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  U slučaju neusklađenosti s ugovorom potrošač ima pravo na to da mu prodavatelj besplatno uskladi robu s ugovorom njezinim popravkom ili zamjenom u skladu s člankom 11.

1.  U slučaju neusklađenosti s ugovorom potrošač ima pravo na to da mu se roba besplatno uskladi s ugovorom na način da se popravi ili zamijeni ili da mu se razmjerno snizi cijena ili ima pravo raskinuti ugovor u skladu s uvjetima utvrđenima ovim člankom.

Amandman    83

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 a.  Potrošač ima slobodan izbor između popravka i zamjene, osim ako bi odabrana opcija bila nemoguća ili ako bi se njome trgovcu nametnuli nerazmjerni troškovi, uzimajući u obzir okolnosti slučaja, uključujući sljedeće:

 

(a)  vrijednost koju bi roba imala kad ne bi postojao nedostatak sukladnosti;

 

(b)  značaj neusklađenosti s ugovorom; i

 

(c)  može li se alternativno rješenje provesti bez znatnih neugodnosti za potrošača.

 

Posebice, smatra se da je zamjena nerazmjerna za trgovca ako bi trošak popravka bio niži ili jednak trošku alternativnog rješenja u obliku zamjene.

Amandman    84

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 b.  Tijekom razdoblja popravka i zamjene robe zaustavlja se istek razdoblja iz članka 8. sve dok potrošač ne dobije zamijenjenu ili popravljenu robu.

Amandman    85

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1 c.  Ako je u sklopu popravka robe određeni dio zamijenjen novim, ili ako je neispravna roba zamijenjena novom robom, trgovac snosi odgovornost za bilo kakve nove neusklađenosti zamijenjenog dijela ili zamijenjene robe koje postanu očite u roku od dvije godine od primitka popravljene ili zamijenjene robe, u skladu s uvjetima propisanima člancima 8. i 8.a.

Amandman    86

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Popravak ili zamjena izvršavaju se u razumnom roku i bez ikakvih znatnih neugodnosti za potrošača, vodeći računa o prirodi robe i svrsi u koju je ta roba potrošaču potrebna.

Briše se.

Amandman    87

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Potrošač ima pravo na razmjerno sniženje cijene u skladu s člankom 12. ili na raskid ugovora u skladu s člankom 13.:

3.  Ne dovodeći u pitanje članak 3. stavak 3., potrošač ima pravo na razmjerno sniženje cijene u skladu s člankom 12. ili na raskid ugovora u skladu s člankom 13. u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

Amandman    88

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  ako su popravak ili zamjena nemogući ili nezakoniti;

(a)  ako su popravak ili zamjena nemogući ili nerazmjerni u smislu stavka 1.a;

Amandman    89

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  ako prodavatelj nije izvršio popravak robe ili je zamijenio u razumnom roku;

(b)  ako trgovac nije izvršio popravak robe ili je zamijenio u skladu s člankom 9.a, odnosno člankom 10.;

Amandman    90

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 3. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(b a)  ako se neusklađenost pojavi unatoč pokušaju trgovca da uskladi robu;

Amandman    91

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ako bi popravak ili zamjena uzrokovali znatne neugodnosti potrošaču ili

Briše se.

Amandman    92

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 3. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(c a)  ako je neusklađenost tako ozbiljna da su neposredno smanjenje cijene ili raskid ugovora opravdani; ili

Amandman    93

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  ako je prodavatelj izjavio da neće uskladiti robu s ugovorom u razumnom roku ili je to jednako jasno iz okolnosti.

(d)  ako je trgovac izjavio ili ako je iz okolnosti jasno da neće uskladiti robu na način da je popravi ili zamijeni u razumnom roku ili bez velikih neugodnosti po potrošača.

Amandman    94

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Potrošač ima pravo odbiti plaćanje bilo kojeg nepodmirenog dijela cijene sve dok prodavatelj ne uskladi robu s ugovorom.

4.  Potrošač ima pravo odbiti plaćanje bilo kojeg nepodmirenog dijela cijene sve dok trgovac ne uskladi robu s ugovorom.

Amandman    95

Prijedlog direktive

Članak 9.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 9.a

 

Popravak robe

 

1.  Popravak u skladu s člankom 9. stavkom 1.a izvršava se u roku od jednog mjeseca i bez ikakvih znatnih neugodnosti za potrošača, pri čemu se vodi računa o prirodi robe i svrsi u koju je ta roba potrošaču potrebna. Rizik da u razdoblju popravka ili ponovnog dostavljanja robe potrošaču dođe do uništenja ili dodatnih oštećenja robe snosi trgovac.

 

2.  Potrošač ima pravo odbiti plaćanje bilo kojeg nepodmirenog dijela cijene sve dok trgovac ne popravi robu i tako je uskladi s ugovorom.

Amandman    96

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako prodavatelj otklanja neusklađenost s ugovorom zamjenom, prodavatelj zamijenjenu robu preuzima na trošak prodavatelja, osim ako su se strane drukčije dogovorile nakon što je potrošač obavijestio prodavatelja o neusklađenosti s ugovorom.

1.  Ako trgovac otklanja neusklađenost s ugovorom zamjenom, trgovac zamijenjenu robu preuzima na trošak trgovca, osim ako su se strane drukčije dogovorile nakon što je potrošač obavijestio trgovca o neusklađenosti s ugovorom.

Amandman    97

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 a.  Zamjena se izvršava u roku od jednog mjeseca od trenutka u kojem je trgovac stekao fizički posjed nad robom te bez ikakvih znatnih neugodnosti za potrošača, pri čemu se vodi računa o prirodi robe i svrsi u koju je ta roba potrošaču potrebna.

Amandman    98

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 3.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3 b.  Potrošač ima pravo odbiti plaćanje bilo kojeg nepodmirenog dijela cijene sve dok trgovac ne zamijeni robu i tako je uskladi s ugovorom.

Amandman    99

Prijedlog direktive

Članak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 11.

Briše se.

Odabir između popravka i zamjene za potrošače

 

Potrošač može birati između popravka i zamjene, osim ako bi odabrana opcija bila nemoguća, nezakonita ili ako bi se njome, u odnosu na drugu mogućnost, prodavatelju nametnuli nerazmjerni troškovi uzimajući u obzir sve okolnosti, uključujući sljedeće:

 

(a)  vrijednost koju bi roba imala kada ne bi bilo neusklađenosti s ugovorom;

 

(b)  značaj neusklađenosti s ugovorom;

 

(c)  može li se alternativno rješenje provesti bez znatnih neugodnosti za potrošača.

 

Amandman    100

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sniženje cijene razmjerno je smanjenju vrijednosti robe koju je primio potrošač u usporedbi s vrijednošću koju bi roba imala da je u skladu s ugovorom.

Potrošač se koristi pravom na razmjerno snižavanje cijene putem nedvojbene izjave u kojoj navodi svoju odluku i o njoj obavještava trgovca. Sniženje cijene razmjerno je smanjenju vrijednosti robe koju je primio potrošač u usporedbi s vrijednošću koju bi roba imala da je usklađena.

Amandman    101

Prijedlog direktive

Članak 13. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pravo potrošača na raskid ugovora

Raskid ugovora zbog neusklađenosti

Amandman    102

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Potrošač ostvaruje svoje pravo na raskid ugovora putem obavijesti koja je prodavatelju dostavljena na bilo koji način.

1.  Potrošač ostvaruje svoje pravo na raskid ugovora putem nedvojbene izjave u kojoj navodi svoju odluku o raskidu ugovora i o njoj obavještava trgovca. Ako je ugovor sklopljen digitalnim putem, trgovac potrošaču pruža jednostavan digitalni kanal za raskid ugovora. Raskid stupa na snagu 14 dana nakon primitka obavijesti ili kasnije, na datum koji je naveo potrošač.

Amandman    103

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Ako se neusklađenost s ugovorom odnosi samo na dio robe isporučene na temelju ugovora i ako postoji razlog za raskid ugovora u skladu s člankom 9., potrošač može raskinuti ugovor samo u odnosu na tu robu i svu drugu robu koju je potrošač stekao kao dodatnu opremu s neusklađenom robom.

2.  Ako se neusklađenost s ugovorom odnosi samo na dio robe isporučene na temelju ugovora te je taj dio odvojiv od ostale robe i ako postoji razlog za raskid ugovora u skladu s člankom 9. u pogledu te neusklađene robe, potrošač može raskinuti ugovor samo u odnosu na tu odvojivu robu i svu drugu robu koju je potrošač stekao kao dodatnu opremu s neusklađenom robom ili u sklopu te robe, osim u slučaju da se od potrošača ne može očekivati da prihvati ispunjavanje dijela ugovora u pogledu robe koja je usklađena s ugovorom.

Amandman    104

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 3. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  kao prvo, potrošač na trošak trgovca vraća robu trgovcu bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od trenutka kad raskid stupa na snagu;

Amandman    105

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 3. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  prodavatelj nadoknađuje potrošaču plaćenu cijenu bez nepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od primitka obavijesti i podmiruje troškove povrata;

(a)  kao drugo, trgovac bez nepotrebnog odgađanja, a svakako najkasnije u roku od 14 dana od primitka vraćene robe, potrošaču nadoknađuje sve iznose plaćene na temelju ugovora; Trgovac vrši povrat koristeći načine plaćanja koji su isti onima koje je potrošač koristio za plaćanje robe, osim ako potrošač izrijekom ne pristane na drugačiji način povrata. Trgovac potrošaču ne smije nametati plaćanje bilo kakve naknade na račun povrata;

Amandman    106

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  potrošač na trošak prodavatelja vraća prodavatelju robu bez nepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od slanja obavijesti o raskidu;

Briše se.

Amandman    107

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  ako roba ne može biti vraćena zbog uništenja ili gubitka, potrošač plaća prodavatelju novčanu vrijednost koju bi neusklađena roba imala na predviđeni dan povrata ako bi je potrošač do tog dana zadržao bez uništenja ili gubitka, osim ako su uništenje ili gubitak uzrokovani neusklađenošću robe s ugovorom i i

(c)  ako roba ne može biti vraćena zbog uništenja ili gubitka, potrošač plaća trgovcu novčanu vrijednost koju bi neusklađena roba imala na predviđeni dan povrata ako bi je potrošač do tog dana zadržao bez uništenja ili gubitka, osim ako su uništenje ili gubitak uzrokovani neusklađenošću robe s ugovorom i i

Amandman     108

Prijedlog direktive

Članak 13.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 13.a

 

Pravo na naknadu štete

 

1.  Dobavljač potrošaču odgovara za svu financijsku štetu nastalu zbog neusklađenosti s ugovorom ili zbog neisporučivanja robe. Naknadom štete ostvaruju se, koliko je to moguće, okolnosti u kojima bi se potrošač našao da je roba bila u skladu s ugovorom.

 

Države članice propisuju detaljna pravila o ostvarenju prava na naknadu štete.

Amandman    109

Prijedlog direktive

Članak 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 14.

Briše se.

Rokovi

 

Potrošač ima pravo na pravni lijek za neusklađenost robe s ugovorom ako neusklađenost postane očita u roku od dvije godine od relevantnog roka za utvrđivanje usklađenosti. Ako u skladu s nacionalnim zakonodavstvom prava utvrđena u članku 9. podliježu vremenskom ograničenju, to razdoblje nije kraće od dvije godine od relevantnog vremena za utvrđivanje usklađenosti s ugovorom.

 

Amandman    110

Prijedlog direktive

Članak 15. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komercijalna jamstva

Komercijalna jamstva i odgovornost proizvođača

Amandman    111

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Izjava o jamstvu dostupna je na trajnom nosaču podataka i sastavljena na jednostavan i razumljiv način. Ona uključuje sljedeće:

2.  Izjava o jamstvu dostupna je napismeno na trajnom nosaču podataka i sastavljena na jednostavan i razumljiv način. Na zahtjev potrošača, besplatno se stavlja na raspolaganje u papirnatom obliku. Izjava o jamstvu uključuje sljedeće:

Amandman    112

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  jasnu izjavu o zakonskim pravima potrošača kako je predviđeno ovom Direktivom i jasnu izjavu da komercijalno jamstvo ne utječe na ta prava; i

(a)  jasnu izjavu o zakonskim pravima potrošača kako je predviđeno ovom Direktivom i jasnu izjavu da se ta prava moraju ostvariti bez ikakvih dodatnih uvjeta i da komercijalno jamstvo ne utječe na ta prava; i

Amandman    113

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Za potrebe ovog članka „trajni nosač podataka” znači svako sredstvo kojim se potrošaču ili prodavatelju omogućuje pohrana informacija koje su mu osobno upućene i kojima može naknadno pristupati tijekom odgovarajućeg razdoblja u svrhe za koje su te informacije namijenjene i kojim se omogućuje nepromijenjena reprodukcija pohranjenih informacija.

Briše se.

Amandman    114

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5 a.  Ne dovodeći u pitanje prava iz ovog članka ili bilo koje druge primjenjive odredbe prava Unije ili nacionalnog prava te u skladu s uvjetima i primjenom članaka 3., 8. i 8.a i povezanih odredbi, proizvođač koji daje jamstvo o trajnosti za razdoblje od dvije godine ili više za određene proizvode:

 

(a)  izravno je odgovoran prema potrošaču da popravi ili zamijeni tu robu ako je neusklađena;

 

(b)  mora popraviti ili zamijeniti tu robu u razumnom roku, a u svakom slučaju u roku od jednog mjeseca od trenutka u kojem je stekao fizički posjed nad robom ili pristup robi u svrhu popravka ili zamjene.

Amandman    115

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 5.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5 b.  Proizvođač robe na koju se primjenjuje stavak 5.a u pisanom obliku pruža jasne i razumljive informacije o pravima koja su tim stavkom utvrđena, u samom materijalu ili ambalaži uz robu, uključujući izjavu da prava potrošača u pogledu odgovornosti trgovaca od kojih je roba kupljena ostaju nepromijenjena;

Amandman    116

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je prodavatelj odgovoran prema potrošaču za neusklađenost s ugovorom do koje je došlo zbog postupka ili propusta neke osobe ranije u lancu transakcija, prodavatelj ima pravo pokrenuti postupak za zaštitu svojih prava protiv odgovorne osobe ili odgovornih osoba u lancu transakcija. Osoba protiv koje prodavatelj može pokrenuti postupak za zaštitu svojih prava i odgovarajući postupci i uvjeti ostvarenja utvrđuju se u skladu s nacionalnim pravom.

Ako je trgovac odgovoran prema potrošaču za neusklađenost s ugovorom do koje je došlo zbog postupka ili propusta neke osobe prethodno u lancu transakcija, trgovac ima pravo pokrenuti postupak za zaštitu svojih prava protiv odgovorne osobe ili odgovornih osoba u lancu transakcija. Osoba protiv koje trgovac može pokrenuti postupak za zaštitu svojih prava i odgovarajući postupci i uvjeti ostvarenja utvrđuju se u skladu s nacionalnim pravom. Međutim, trgovac ima pravo na pravne lijekove u razdoblju koje nije kraće od onoga iz članka 8.

Amandman    117

Prijedlog direktive

Članak 16.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 16.a

 

Informacije o rezervnim dijelovima

 

Države članice potiču trgovce i proizvođače da na jasan i razumljiv način obavijeste potrošača o postojanju bilo kakvih rezervnih dijelova ili dodatne opreme koji su dostupni na tržištu i koji su potrebni za uporabu prodane robe.

Amandman    118

Prijedlog direktive

Članak 17. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Provedba

Provedba i informiranje

Amandman    119

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju postojanje prikladnih i učinkovitih sredstava za osiguravanje usklađenosti s ovom Direktivom.

1.  Države članice osiguravaju postojanje prikladnih i učinkovitih sredstava za osiguravanje usklađenosti s ovom Direktivom, posebno uzimajući u obzir potrebu da potrošači budu obaviješteni o svojim pravima i da im se omogući da se njima koriste u praksi.

Amandman    120

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Sredstva navedena u stavku 1. uključuju odredbe u skladu s kojima jedno od tijela navedenih u nastavku ili više njih, kako je utvrđeno nacionalnim pravom, mogu pokrenuti postupke pred sudovima ili nadležnim upravnim tijelima za osiguranje primjene nacionalnih odredaba kojima se prenosi ova Direktiva:

2.  Sredstva navedena u stavku 1. uključuju odredbe u skladu s kojima jedno od tijela navedenih u nastavku ili više njih, u skladu s opravdanim i primjerenim kriterijima kako je utvrđeno nacionalnim pravom, mogu pokrenuti postupke pred sudovima ili nadležnim upravnim tijelima za osiguranje primjene nacionalnih odredaba kojima se prenosi ova Direktiva: Takva tijela uključuju, no nisu ograničena na:

Amandman    121

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaki ugovor koji na štetu potrošača isključuje primjenu nacionalnih mjera kojima se prenosi ova Direktiva, odstupa od tih mjera ili izmjenjuje njihov učinak prije no što potrošač obavijesti prodavatelja o neusklađenosti robe s ugovorom, nije obvezujuć za potrošača osim ako ugovorne strane isključe učinke zahtjeva članaka 5. i 6., odstupe od njih ili ih izmijene u skladu s člankom 4. stavkom 3.

Ako nije drukčije predviđeno ovom Direktivom, svaki ugovor koji na štetu potrošača isključuje primjenu nacionalnih mjera kojima se prenosi ova Direktiva, odstupa od tih mjera ili izmjenjuje njihov učinak prije no što potrošač obavijesti trgovca o neusklađenosti robe s ugovorom, nije obvezujuć za potrošača.

Amandman    122

Prijedlog direktive

Članak 20.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 20.a

 

Preispitivanje

 

Komisija najkasnije [datum pet godina nakon stupanja na snagu] preispituje primjenu ove Direktive te podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću. Taj proces uključuje konstruktivno i detaljno savjetovanje s državama članicama i organizacijama potrošača te pravnim i poslovnim organizacijama i njihovu uključenost na razini Unije. To izvješće posebno obuhvaća ocjenu odredbi ove Direktive koje se odnose na pravne lijekove i teret dokazivanja (također s obzirom na rabljenu robu, kao i robu koja se prodaje na javnoj dražbi), komercijalno jamstvo i odgovornost proizvođača te odnos s Direktivom o određenim aspektima ugovora o isporuci digitalnog sadržaja i digitalnih usluga. Izvješće prate, ako je to primjereno, zakonodavni prijedlozi.

(1)

SL C 264, 20.7.2016., str. 57.

(2)

...


OBRAZLOŽENJE

I. Uvod

U cilju uklanjanja postojećih pravnih prepreka za prekograničnu e-trgovinu, sektor čiji je potencijal uglavnom neiskorišten, Europska komisija predstavila je 9. prosinca 2015. Prijedlog direktive o određenim aspektima ugovora o prodaji robe na internetu i drugoj prodaji robe na daljinu (u daljnjem tekstu Prijedlog o robi). Izvjestitelj pozdravlja taj novi pokušaj daljnjeg usklađivanja europskog potrošačkog ugovornog prava jer će se na taj način ne samo dati poticaj i potrošačima i prodavateljima da u većoj mjeri sudjeluju u prekograničnoj prodaji robe, već će se također omogućiti svim dionicima da ostvaruju koristi koje donosi istinsko jedinstveno (digitalno) tržište.

U svjetlu opsežnog i otvorenog savjetovanja s mnogim zainteresiranim stranama koje su predstavljale potrošače i poduzeća te europske i nacionalne interese, izvjestitelj donosi sljedeće, makar i samo preliminarne, glavne zaključke:

1.  Potpuno usklađivanje ključno je za uklanjanje preostalih pravnih prepreka koje koče dovršenje jedinstvenog (digitalnog) tržišta.

2.  S obzirom na pravnu stečevinu u vezi s potrošačima koja je već sad složena i slojevita, jedinstvenim skupom pravila za prodaju robe na daljinu i prodaju na konvencionalan način znatno bi se rasteretilo i pojednostavnilo europsko potrošačko ugovorno pravo.

3.  Ne postoje jasni znakovi koji ukazuju na to da su postojeća prava potrošača, kako ih primjenjuje većina država članica EU-a, uistinu neučinkovita u smislu i širine i dubine, čime bi se opravdalo njihovo jačanje. Iz tog razloga izvjestitelj u tom pogledu nije uveo nikakve veće izmjene.

Izvjestitelj je ovo izvješće sastavio u svjetlu gore navedenog.

Međutim, prije iznošenja glavnih izmjena prijedloga Komisije, čini se razumnim čitateljima skrenuti pozornost na to zašto je pristup koji se temelji na potpunoj usklađenosti nužan.

II. Poziv na potpuno usklađivanje

Prijedlog Komisije o robi temelji se na poznatom argumentu da postojeće razlike u zakonodavstvu u području prodaje robe široke potrošnje, koje proizlaze iz minimalne usklađenosti, i dalje rezultiraju znatnim preprekama na unutarnjem tržištu koje negativno utječu na poduzeća i potrošače. U tom kontekstu, Komisija predlaže potpuno usklađivanje, doduše na ciljan način, ključnih ugovornih elemenata za prodaju robe koja se odvija između poduzeća i potrošača. Cilj je tog novog pravnog okvira ne samo povećati povjerenje potrošača, čime će ih se dodatno potaknuti na prekograničnu kupovinu preko interneta, već i smanjiti transakcijske troškove i povećati pravnu sigurnost, zbog čega će poduzećima, a posebice MSP-ovima, biti lakše prodavati robu u cijelom EU-u.

Ako se uzme u obzir način na koji se provodi postojeći pravni okvir, posebice Direktiva 1999/44/EZ o određenim aspektima prodaje robe široke potrošnje i o jamstvima za takvu robu (dalje u tekstu CSGD), ne može se zanijekati da i dalje postoji znatna fragmentacija. Konkretnije, u području zaštite potrošača u EU-u prisutne su sljedeće glavne nejednakosti i varijante:

•  4 varijante za hijerarhiju pravnih lijekova: U skladu s CSGD-om, u slučaju neusklađenosti potrošač prvo može od prodavatelja zatražiti popravak ili zamjenu neusklađene robe. Ako takav zahtjev nije primjeren, ili ako se popravak ili zamjena ne obavi u razumnom roku ili potrošaču uzrokuje znatne neugodnosti, potrošač u drugoj fazi ima pravo na sniženje cijene ili raskid ugovora. Dok 16 država članica(1) slijedi taj pristup, šest država članica(2) otišlo je korak dalje od tog minimalnog zahtjeva i potrošačima od početka nude slobodan izbor između popravka, zamjene, sniženja cijene ili raskida ugovora. Deset država članica(3) nudi slobodan izbor pravnog lijeka, koji je u četiri(4) od njih ograničen pravom prodavatelja na ispravljanje pogrešaka ili drugim uvjetima, što rezultira učinkom koji je sličan hijerarhiji pravnih lijekova. Naposljetku, dvije države članice, Ujedinjena Kraljevina i Irska, usvojile su hijerarhiju pravnih lijekova, ali su dodale i dodatni pravni lijek, tj. pravo na odbijanje neusklađene robe unutar kratkog roka.

•  3 različita roka za prebacivanje tereta dokazivanja: Ako prodavatelj ne dokaže suprotno, za neusklađenost koja se pokaže unutar šest mjeseci od isporuke robe smatra se da je postojala u trenutku isporuke, osim ako je to nesukladno s naravi robe ili neusklađenosti. 25 država članica odabralo je primjenjivati navedeno razdoblje od šest mjeseci, a tri preostale države članice to su razdoblje produžile (Poljska na godinu dana, Francuska i Portugal na dvije godine).

•  4 varijante za zakonski jamstveni rok: Za nedostatke prisutne u trenutku isporuke prodavatelj se može smatrati odgovornim u razdoblju od najmanje dvije godine. Dok su 23 države članice primijenile to dvogodišnje razdoblje, Švedska je uvela trogodišnje zakonsko jamstvo, a u Finskoj i Nizozemskoj nacionalna jamstva temelje se na očekivanom vijeku trajanja proizvoda. U Irskoj i Ujedinjenoj Kraljevini nema posebnog zakonskog jamstvenog roka, ali su prava potrošača ograničena zastarom.

•  8 varijanti dužnosti potrošača u pogledu obavještavanja: Države članice ovlaštene su tražiti od potrošača da prodavatelja obavijeste o nedostatku u roku od dva mjeseca od njegova otkrivanja, kako bi mogli iskoristili svoja prava. Ako to ne učine, potrošači gube pravo na pravne lijekove. Dok sedam država članica(5) nije nametnulo takvu dužnost obavještavanja, 14 država članica(6) uvelo je obvezu za potrošače da obavijeste prodavatelja o nedostatku u roku od dva mjeseca. Neke su države članice uvele obvezu za potrošače da to učine unutar različitih vremenskih rokova, npr. „u razumnom vremenskom roku”(7),, „bez nepotrebnog odlaganja”(8),, „brzo”(9),, „odmah”(10) ili „u roku od šest mjeseci”(11).

U svjetlu navedenog izvjestitelj smatra da potpuno usklađivanje, utvrđeno u članku 3. Prijedloga o robi, predstavlja pravi regulatorni pristup za unutarnje tržište. Izvjestitelj je, naravno, svjestan činjenice da se taj pristup osporava u Vijeću, kao i da postoji protivljenje unutar i izvan odbora IMCO. Iako bi bila vrlo poželjna, konačna odluka o tome može li se potpuna usklađenost postići treba se donijeti kada se postigne dogovor o glavnim pravilima. U svakom slučaju, izvjestitelj u nacrtu izvješća i predstojećim pregovorima s članovima odbora IMCO namjerava postići dobru ravnotežu između visoke razine zaštite potrošača i modernog i izvedivog skupa zajedničkih pravila ugovornog prava, što će omogućiti postizanje dogovora o potpunoj usklađenosti.

III. Konkretne izmjene

1. Proširenje područja primjene, članak 1.

Izvjestitelj predlaže proširenje područja primjene na prodaju koja se ne odvija na internetu jer smatra da će se razlikovanjem kupnje na internetu i kupnje na konvencionalan način dodatno fragmentirati pravna stečevina. Takva bi fragmentacija ne samo povećala transakcijske troškove za poduzeća, već i zbunila potrošače čija bi prava ovisila o tome kupuju li preko interneta ili izvan njega. Takvo proširenje područja primjene podržavaju članovi odbora IMCO neovisno o klubu zastupnika, a opravdava ga i Program za primjerenost i učinkovitost propisa (REFIT) u pogledu CSGD-a. Direktivu 1999/44/EZ stoga treba staviti izvan snage (članak 19.a), a izmjene te Direktive koje su predložene u članku 19. trebaju se izbrisati.

2. Odnos s pravnom stečevinom u području potrošačkog prava

Izvjestitelj prepoznaje da ovaj prijedlog predstavlja još jedan ključan trenutak u razvoju pravne stečevine u području potrošačkog prava te da su njezina postojeća pravila i dalje primjenjiva, uključujući Direktivu 2011/83/EU o pravima potrošača. Sa suizvjestiteljima za Prijedlog o ugovorima o isporuci digitalnog sadržaja dogovoreno je da se oba prijedloga usklade što je više moguće, pri čemu će se poštovati razlike koje proizlaze iz različitosti područja koja obuhvaćaju. Tako je, na primjer, u novom članku 2.a stavku 3. i uvodnoj izjavi 13. sada pojašnjeno da roba s ugrađenim digitalnim sadržajem spada u područje nadležnosti Prijedloga o digitalnom sadržaju.

3. Usklađenost s ugovorom, članci 3.a do 5.

Novim uvodnim pravilom iz članka 3.a pojašnjava se da roba mora zadovoljiti subjektivne i objektivne zahtjeve o usklađenosti, koji su pak navedeni u člancima 4. i 5. Izvjestitelj ne predlaže bilo kakve znatne izmjene pravila o usklađenosti

4. Relevantno vrijeme za utvrđivanje usklađenosti, članak 8.

Izvjestitelj pozdravlja činjenicu da se Komisija u svojem prijedlogu također pozabavila pitanjem relevantnog vremenskog razdoblja za utvrđivanje usklađenosti u slučaju ugradnje. Bilo je potrebno, međutim, jasnije razlikovati slučajeve koji uključuju ugradnju iz članka 6. i iz članka 8. kako bi se izbjegli nesporazumi u pogledu točnog vremenskog roka.

5. Teret dokazivanja, članak 8.a

Kada je riječ o teretu dokazivanja neusklađenosti, izvjestitelj predlaže da se zadrži postojeći princip iz CSGD-a, mada ipak u sklopu pristupa potpune usklađenosti. Izvjestitelj je u potpunosti svjestan da se mišljenja u odboru IMCO razlikuju kada je riječ o ovom pitanju te iščekuje daljnje rasprave i izmjene kako bi se postigao kompromis koji je u interesu i potrošača i prodavatelja. Dodatno pojašnjenje uvedeno je u uvodnoj izjavi 26. kako bi se u prijedlogu uzela u obzir presuda u predmetu Faber.(12)

6. Pravni lijekovi za potrošače, članci 9. do 13.b

a. Pravni lijekovi za potrošače, članak 9.

Izvjestitelj se pridržava hijerarhije pravnih lijekova koju je predložila Komisija te u stavku 3. pojašnjava da potrošač ima pravo raskinuti ugovor ako neusklađenost nije neznatna. Taj je aspekt preuzet iz članka 3. stavka 6. CSGD-a. Nadalje, dijelovi članka 2. stavka 3. CSGD-a uvode se u članak 8. stavak 5. Moglo bi se tvrditi da zbog te izmjene dolazi do preklapanja s člankom 4. stavkom 3. Međutim, taj se članak odnosi na mogućnost ugovornih odstupanja od npr. objektivnih zahtjeva za usklađenost, dok se članak 9. stavak 5. odnosi na pitanje pod kojim okolnostima potrošači nemaju pravo na pravne lijekove. To je osobito važno za slučajeve obuhvaćene člankom 10. stavkom 2.

b. Zamjena robe, članak 10.

Izmjene predložene u članku 10. u osnovi se odnose na pojašnjenja u pogledu sudske prakse Suda Europske unije. Primjerice, u članku 10. stavku 2. kodificiraju se dijelovi sudske prakse u predmetu Weber/Putz.(13) .U tom je kontekstu bilo potrebno pojasniti da prodavatelj može odabrati kako će zamijeniti robu koja je već ugrađena, ali nije usklađena s ugovorom jer popravak nije moguć. Nadalje, uvodnom izjavom 27. sada se pojašnjava da se u slučaju nerazmjernih troškova pravo potrošača na povrat troškova uklanjanja neusklađene robe i ugradnje zamjenske robe može ograničiti na isplatu razmjernog iznosa koji plaća prodavatelj.

c. Raskid ugovora, članak 13. – 13.b

Pravila za raskid slijede strukturu pravila o usklađenosti, člankom 13. utvrđuje se uvodno pravilo. U novom članku 13.a riječ je o obvezama prodavatelja u slučaju raskida ugovora te on proizlazi iz starog članka 13. stavka 3. točke (a). Novi članak 13.a stavak 2. nužan je kako bi se također utvrdile obveze prodavatelja u slučaju djelomičnog raskida ugovora predviđenog u starom članku 13. stavku 2. Novi članak 13.b nepromijenjen je preuzet iz starog članka 13. stavka 3. točaka (b) do (d).

7. Rokovi, članak 14.

Naposljetku, izvjestitelj u ovaj prijedlog uvodi sadržaj članka 7. stavka 1. podstavka 2. CSGD-a o rokovima za rabljenu robu.

(1)

Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Finska, Francuska, Njemačka, Italija, Latvija, Malta, Nizozemska, Rumunjska, Slovačka, Španjolska, Švedska.

(2)

Hrvatska, Mađarska, Grčka, Litva, Portugal i Slovenija.

(3)

Hrvatska, Danska, Estonija, Grčka, Mađarska, Litva, Luksemburg, Poljska, Portugal, Slovenija.

(4)

Danska, Estonija, Luksemburg, Poljska.

(5)

Austrija, Francuska, Njemačka, Grčka, Irska, Poljska i Ujedinjena Kraljevina.

(6)

Bugarska, Belgija, Hrvatska, Cipar, Estonija, Finska, Italija, Latvija, Luksemburg, Malta, Portugal, Rumunjska, Slovenija i Španjolska.

(7)

Danska, Litva i Švedska.

(8)

Češka.

(9)

Nizozemska.

(10)

Mađarska.

(11)

Slovačka.

(12)

Presuda u predmetu Faber protiv Autobedrijf Hazet Octhen BV, C-497/13, ECLI:EU:C:2015:357, stavak 71.

(13)

Presude u predmetima Gebr. Weber et al. protiv J. Wittmer et al., C-65/09 i C-87/09, EU:C:2011:396, stavak 74.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Ugovori o prodaji robe putem interneta i drugim oblicima prodaje robe na daljinu

Referentni dokumenti

COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD)

Datum podnošenja EP-u

31.10.2017

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

21.1.2016

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

CULT

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

CULT

25.1.2016

 

 

 

Pridruženi odbori

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

28.4.2016

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Pascal Arimont

2.2.2016

 

 

 

Razmatranje u odboru

27.4.2016

14.7.2016

29.11.2016

21.3.2017

 

28.9.2017

 

 

 

Datum usvajanja

22.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

29

4

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Cornelia Ernst, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Datum podnošenja

27.2.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

29

+

ALDE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij, Jaromír Štětina, Mihai Ţurcanu

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

4

-

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Carlos Coelho

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

4

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 13. ožujka 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti