Pranešimas - A8-0043/2018Pranešimas
A8-0043/2018

PRANEŠIMAS dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų prekių pardavimo sutarčių aspektų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/22/EB, kuria panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB

27.2.2018 - (COM(2017) 0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD)) - ***I

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas
Pranešėjas: Pascal Arimont


Procedūra : 2015/0288(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A8-0043/2018
Pateikti tekstai :
A8-0043/2018
Priimti tekstai :

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pakeisto pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų prekių pirkimo–pardavimo sutarčių aspektų, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2006/2004 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/22/EB ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB

(COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015) 0635) ir iš dalies pakeistą pasiūlymą (COM(2017) 0637),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0379/2017),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Prancūzijos Senato pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d.[1] ir 2018 m. vasario 15 d.[2] Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomones,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą (A8-0043/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas     1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 169 straipsnio 1 dalyje ir 169 straipsnio 2 dalies a punkte numatyta, kad Sąjunga prisideda prie aukšto vartotojų apsaugos lygio užtikrinimo pasitelkdama pagal SESV 114 straipsnį priimtas priemones;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  norint sukurti gerai veikiančią vidaus rinką, būtina suderinti tam tikrus prekių pirkimo–pardavimo sutarčių aspektus, visų pirma siekiant aukšto lygio vartotojų apsaugos;

(2)  norint sukurti gerai veikiančią vidaus rinką, būtina suderinti tam tikrus prekių pirkimo–pardavimo sutarčių aspektus, kaip pagrindu vadovaujantis aukšto lygio vartotojų apsauga ir teisiniu tikrumu, taip pat būtina užtikrinti vartotojų ir pardavėjų teisių ir pareigų pusiausvyrą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  e. prekyba – vienas iš pagrindinių vidaus rinkos augimo veiksnių. Tačiau jos augimo potencialas nėra visiškai išnaudojamas. Siekdama stiprinti savo konkurencingumą ir skatinti augimą, Sąjunga turi skubiai imtis veiksmų ir skatinti ekonominės veiklos vykdytojus išnaudoti visą vidaus rinkos potencialą. Visas vidaus rinkos potencialas bus išnaudojamas tik tuomet, kai visi rinkos dalyviai galės sklandžiai prekiauti prekėmis tarpvalstybiniu lygmeniu, įskaitant e. prekybos sandorius. Sutarčių teisės taisyklės, kurių laikydamiesi rinkos dalyviai sudaro sandorius, yra vienas pagrindinių veiksnių, darančių įtaką sprendimams dėl tarpvalstybinės prekybos prekėmis. Šios taisyklės taip pat daro įtaką vartotojų ryžtui pasirinkti šios rūšies pirkimo būdą ir juo pasitikėti;

(3)  e. prekyba – pagrindinis vidaus rinkos augimo veiksnys. Tačiau jos augimo potencialas nėra visiškai išnaudojamas. Siekdama stiprinti savo konkurencingumą ir skatinti ekonomikos augimą, Sąjunga turi sukurti skaidrią aplinką, kurioje visapusiškai veiktų vidaus rinka. Visas vidaus rinkos potencialas bus išnaudojamas tik tuomet, kai visi rinkos dalyviai galės sklandžiai prekiauti prekėmis tarpvalstybiniu lygmeniu, įskaitant e. prekybos sandorius. Sutarčių teisės taisyklės, kurių laikydamiesi rinkos dalyviai sudaro sandorius, yra vienas pagrindinių veiksnių, darančių įtaką sprendimams dėl tarpvalstybinės prekybos prekėmis. Šios taisyklės taip pat daro įtaką vartotojų ryžtui pasirinkti šios rūšies pirkimo būdą ir juo pasitikėti;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  prekių pardavimui taikomos Sąjungos taisyklės vis dar nėra vienodos, nepaisant to, kad taisyklės dėl reikalavimų iki sutarties sudarymo pateikiamai informacijai, teisė atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytų sutarčių ir pristatymo sąlygos jau yra visiškai suderintos. Kiti svarbūs sutarčių elementai, pavyzdžiui, atitikties kriterijai, teisių gynimo priemonės ir jų įgyvendinimo būdai tais atvejais, kai prekės neatitinka sutarties reikalavimų, dabar yra minimaliai suderinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB46 . Valstybėms narėms leidžiama sugriežtinti Sąjungos standartus ir nustatyti taisykles, kuriomis užtikrinama didesnė vartotojų apsauga. Pasinaudodamos šia galimybe, valstybės narės sugriežtino skirtingus standartus ir tai darė nevienodai. Todėl esminiai nacionalinių nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva 1999/44/EB, aspektai, pavyzdžiui, susiję su teisių gynimo priemonių nebuvimu arba šių priemonių hierarchijos nustatymu, įstatyme nustatytu privalomu garantijos terminu, terminu, po kurio prievolė įrodyti perkeliama kitai šaliai, arba pardavėjo informavimo apie trūkumą tvarka, dabar labai skiriasi;

(4)  tam tikros prekių pardavimui internetu ir kitu nuotolinės prekybos būdu taikomos Sąjungos taisyklės vis dar nėra vienodos, nepaisant to, kad taisyklės dėl reikalavimų iki sutarties sudarymo pateikiamai informacijai, teisė atsisakyti ir pristatymo sąlygos jau yra visiškai suderintos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/83/ES. Prekių pardavimui ne internetu taikomos taisyklės buvo mažiau suderintos, pvz., taisykles dėl reikalavimų iki sutarties sudarymo pateikiamai informacijai. Kiti svarbūs sutarčių elementai, pavyzdžiui, atitikties kriterijai, teisių gynimo priemonės ir jų įgyvendinimo būdai tais atvejais, kai prekės neatitinka sutarties reikalavimų, yra minimaliai suderinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB3946. Valstybėms narėms leidžiama sugriežtinti Sąjungos standartus ir nustatyti taisykles, kuriomis užtikrinama didesnė vartotojų apsauga. Pasinaudodamos šia galimybe, valstybės narės sugriežtino skirtingus standartus ir tai darė nevienodai. Todėl esminiai nacionalinių nuostatų, kuriomis į nacionalinę teisę perkeliama Direktyva 1999/44/EB, aspektai, pavyzdžiui, susiję su teisių gynimo priemonių nebuvimu arba šių priemonių hierarchijos nustatymu, įstatyme nustatytu privalomu garantijos terminu, terminu, po kurio prievolė įrodyti perkeliama kitai šaliai, arba prekiautojo informavimo apie trūkumą tvarka, dabar labai skiriasi;

__________________

__________________

46 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų (OL L 171, 1999 7 7, p. 12).

46 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų (OL L 171, 1999 7 7, p. 12).

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  dabartiniai skirtumai gali daryti neigiamą poveikį įmonėms ir vartotojams. Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 593/200847 įmonės, kurių veikla yra nukreipta į kitų valstybių narių vartotojus, turi atsižvelgti į privalomas vartojimo sutarčių teisės taisykles, galiojančias vartotojo įprastinėje gyvenamojoje vietoje. Šios taisyklės valstybėse narėse yra skirtingos, todėl įmonės gali patirti papildomų sąnaudų. Dėl šios priežasties dauguma įmonių gali būti labiau linkusios tęsti vidaus prekybą arba eksportuoti prekes į vieną ar dvi valstybes nares. Dėl tokio sprendimo kuo labiau sumažinti su tarpvalstybine prekyba susijusias išlaidas ir riziką prarandamos galimybės vykdyti komercinę plėtrą ir užtikrinti masto ekonomiją. Nuo to ypač nukenčia mažosios ir vidutinės įmonės;

(5)  dabartiniai sutartinės teisės skirtumai įvairiose valstybėse narėse įmonėms ir vartotojams gali daryti neigiamą poveikį, prisidedantį prie esminių su reglamentavimu susijusių ir nesusijusių klausimų, pvz., mokesčių įstatymų, teikimo tinklo klausimų, mokėjimo sistemų ir kalbos kliūčių. Tačiau pagrindiniai sunkumai, su kuriais susiduria vartotojai, ir pagrindinis ginčų su prekiautojais šaltinis yra prekių neatitiktis sutarčiai. Todėl būtina didinti vartotojų pasitikėjimą vidaus rinka ir padėti užtikrinti vienodas sąlygas prekiautojams;

__________________

__________________

47 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) (OL L 177, 2008 7 4, p. 6).

47 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) (OL L 177, 2008 7 4, p. 6).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  kad šios dėl nevienodų nacionalinių taisyklių kylančios problemos būtų išspręstos, įmonės ir vartotojai turėtų turėti galimybę remtis visiškai suderintų, subalansuotų prekių pardavimo taisyklių rinkiniu. Vienodos taisyklės yra būtinos atsižvelgiant į keletą esminių vartojimo sutarčių teisės elementų, dėl kurių visoje Sąjungoje atsirado skirtumų ir kliūčių prekybai, nes buvo taikomas dabartinis minimalaus suderinimo požiūris. Todėl šia direktyva reikėtų panaikinti minimalaus suderinimo Direktyvą 1999/44/EB ir nustatyti visiškai suderintas taisykles dėl prekių pirkimo–pardavimo sutarčių;

(8)  kad šios dėl nevienodų nacionalinių taisyklių kylančios problemos būtų išspręstos, įmonės ir vartotojai turėtų turėti galimybę remtis suderintų taisyklių rinkiniu, kuris būtų pritaikytas visiems prekių pardavimams. Vienodos taisyklės yra būtinos atsižvelgiant į keletą esminių vartojimo sutarčių teisės elementų, dėl kurių visoje Sąjungoje atsirado skirtumų ir kliūčių prekybai, nes buvo taikomas dabartinis minimalaus suderinimo požiūris. Todėl šia direktyva reikėtų panaikinti minimalaus suderinimo Direktyvą 1999/44/EB ir nustatyti naują suderintų taisyklių dėl prekių pirkimo–pardavimo sutarčių sistemą. Vis dėlto, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama toliau taikyti arba priimti savo nacionalinės teisės aktų nuostatas dėl teisių gynimo priemonių nematomų trūkumų atveju arba dėl teisės atsisakyti prekių per trumpą terminą;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  visiškai suderintos vartojimo sutarčių teisės taisyklės sudarys lengvesnes sąlygas prekiautojams siūlyti savo produktus kitose valstybėse narėse. Įmonių sąnaudos sumažės, nes joms nebereikės atsižvelgti į įvairias vartotojams privalomas taisykles. Dėl stabilios sutarčių teisės sistemos įmonės, prekiaudamos su kitomis valstybėmis narėmis, naudosis didesniu teisiniu tikrumu;

(9)  labiau suderintos vartojimo sutarčių teisės taisyklės sudarys lengvesnes sąlygas prekiautojams siūlyti savo produktus kitose valstybėse narėse. Įmonių sąnaudos sumažės, nes joms nebereikės atsižvelgti į įvairias vartotojams privalomas taisykles. Dėl stabilios sutarčių teisės sistemos įmonės, prekiaudamos su kitomis valstybėmis narėmis, naudosis didesniu teisiniu tikrumu;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  tikėtina, kad dėl padidėjusios mažmenininkų konkurencijos vartotojams bus sudaryta galimybė rinktis iš platesnio prekių už konkurencingą kainą asortimento. Dėl subalansuotų, visiškai suderintų taisyklių bus užtikrinta aukštesnio lygio vartotojų apsauga ir didesnė gerovė. Tokiomis aplinkybėmis vartotojai labiau pasitikės tarpvalstybine prekyba. Suprasdami, kad turi vienodas teises visoje Sąjungoje, vartotojai su didesniu pasitikėjimu pirks prekes iš tarpvalstybinę prekybą vykdančių įmonių;

(10)  tikėtina, kad dėl padidėjusios mažmenininkų konkurencijos vartotojams bus sudaryta galimybė rinktis iš platesnio prekių už konkurencingą kainą asortimento. Dėl pritaikytų suderintų taisyklių bus užtikrinta aukštesnio lygio vartotojų apsauga ir didesnė gerovė. Tokiu būdu taip pat padidėtų vartotojų pasitikėjimas tarpvalstybine prekyba, ypač nuotoline ir internetine;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  šioje direktyvoje nustatytos taisyklės taikomos prekių pardavimui tik tiek, kiek jos yra susijusios su pagrindiniais sutarčių elementais, kuriuos reikia aptarti siekiant pašalinti vidaus rinkoje kylančias su sutarčių teise susijusias kliūtis. Šiuo tikslu taisyklės, kuriomis reglamentuojami atitikties reikalavimai, vartotojams prieinamos teisių gynimo priemonės, kai prekės neatitinka sutarties reikalavimų, ir šių priemonių įgyvendinimo būdai, turėtų būti visiškai suderintos, o Direktyvoje 1999/44/EB nustatytas vartotojų apsaugos lygis turėtų būti padidintas;

(11)  šioje direktyvoje nustatytos taisyklės taikomos prekių pardavimui tik tiek, kiek jos yra susijusios su pagrindiniais sutarčių elementais, kuriuos reikia aptarti siekiant pašalinti vidaus rinkoje kylančias su sutarčių teise susijusias kliūtis. Šiuo tikslu taisyklės, kuriomis reglamentuojami atitikties reikalavimai, vartotojams prieinamos teisių gynimo priemonės, kai prekės neatitinka sutarties reikalavimų, ir šių priemonių įgyvendinimo būdai, turėtų būti suderintos taip, kad būtų užtikrinamas aukštas vartotojų apsaugos lygis;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13)  ši direktyva neturėtų būti taikoma tokioms prekėms kaip DVD ir CD, kuriuose skaitmeninis turinys yra įrašytas tokiu būdu, kad prekės atlieka tik skaitmeninio turinio pristatymo funkciją. Tačiau ši direktyva turėtų būti taikoma prekėse, pavyzdžiui, buitiniuose prietaisuose arba žaisluose, naudojamam skaitmeniniam turiniui, kuris yra integruotas tokiu būdu, kad jo funkcijos yra tiesiogiai susijusios su pagrindinėmis prekės funkcijomis, ir šis turinys yra naudojamas kaip neatskiriama prekės dalis;

(13)  ši direktyva neturėtų būti taikoma skaitmeniniam turiniui ir skaitmeninėms paslaugoms, integruotoms į prekes, pvz., DVD ir CD ar pažangiąsias prekes. Kalbant apie prekes, į kurias integruotas skaitmeninis turinys arba integruotos skaitmeninės paslaugos, prekiautojas pagal šią direktyvą vartotojų atžvilgiu turėtų būti atsakingas už savo įsipareigojimų vykdymą tik kiek tai susiję su prekių elementais, kurie nėra susiję su integruotu skaitmeniniu turiniu arba skaitmenine paslauga. Šios direktyvos nuostatos neturėtų daryti poveikio vartotojams pagal galiojančius Sąjungos teisės aktus suteikiama apsauga, kiek tai susiję su integruotu skaitmeniniu turiniu arba skaitmenine paslauga;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a)  dėl ypatingų aplinkybių ir prekių pobūdžio ši direktyva neturėtų būti taikoma gyvų gyvūnų pirkimo-pardavimo sandoriams, kuriuos sudaro pardavėjas ir prekiautojas;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  ši direktyva neturėtų daryti poveikio valstybių narių sutarčių teisei tose srityse, kurios šia direktyva nereglamentuojamos. Be to, tam tikrose šia direktyva reglamentuojamose srityse valstybėms narėms taip pat turėtų būti leidžiama nustatyti taisykles, susijusias su aspektais, kurie neaptarti šioje direktyvoje: kiek tai yra susiję su vartotojų teisių įgyvendinimui taikomais ieškinio senaties terminais ir komercinėmis garantijomis. Galiausiai atsižvelgiant į pardavėjo teisę į žalos atlyginimą, pažymėtina, kad valstybės narės turėtų turėti laisvę nustatyti išsamesnes tokios teisės įgyvendinimo sąlygas;

(14)  ši direktyva neturėtų daryti poveikio valstybių narių sutarčių teisei tose srityse, kurios šia direktyva nereglamentuojamos. Be to, tam tikrose šia direktyva reglamentuojamose srityse valstybėms narėms taip pat turėtų būti leidžiama nustatyti taisykles, susijusias su aspektais, kurie neaptarti šioje direktyvoje: kiek tai yra susiję su vartotojų teisių įgyvendinimui taikomais ieškinio senaties terminais. Galiausiai atsižvelgiant į prekiautojo teisę į žalos atlyginimą ir komercines garantijas, pažymėtina, kad valstybės narės turėtų turėti laisvę nustatyti išsamesnes tokių teisių įgyvendinimo sąlygas;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  termino „vartotojas“ apibrėžtis turėtų apimti fizinius asmenis, kurie siekia tikslų, nesusijusių su jų verslu, prekyba, amatu ar profesija. Vis dėlto, tuo atveju, jeigu sudaroma dvigubos paskirties sutartis iš dalies asmens verslo, ir iš dalies ne verslo tikslais ir jeigu atsižvelgiant į bendras sutarties sąlygas verslo tikslai nevyrauja, atitinkamas asmuo taip pat turėtų būti laikomas vartotoju. Tai atspindi pagrįstą požiūrį į kasdienius sandorius, taip pat būtų sukurtas papildomas teisinis tikrumas, atsižvelgiant į platų prekių pasirinkimą ir pasiūlymo taikymo sritį;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  siekiant aiškumo ir tikrumo pardavėjų ir vartotojų atžvilgiu, šioje direktyvoje reikėtų apibrėžti sutarties sąvoką. Nustatant tą apibrėžtį reikėtų laikytis bendrų visose valstybėse narėse galiojančių tradicijų, t. y. reikalaujama, kad būtų sudaromas susitarimas, iš kurio atsirastų pareigos arba kitos teisinės pasekmės, būtinos sutarties sudarymo faktui patvirtinti;

Išbraukta.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  siekiant suderinti reikalavimą užtikrinti teisinį tikrumą ir tinkamą teisinių taisyklių lankstumą, bet kokia nuoroda į tai, ko iš asmens galima tikėtis arba ko asmuo gali tikėtis pagal šią direktyvą, turėtų būti suprantama kaip nuoroda į tai, ko būtų galima pagrįstai tikėtis. Protingumo standartas turėtų būti vertinamas objektyviai, atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir tikslą, konkrečias aplinkybes, papročius ir atitinkamų šalių praktiką. Visų pirma protingas taisymo darbų užbaigimo arba pakeitimo terminas turėtų būti vertinamas objektyviai, atsižvelgiant į prekių ir neatitikties pobūdį;

(18)  siekiant suderinti reikalavimą užtikrinti teisinį tikrumą ir tinkamą teisinių taisyklių lankstumą, bet kokia nuoroda į tai, ko iš sutarties šalies galima tikėtis arba ko sutarties šalis gali tikėtis pagal šią direktyvą, turėtų būti suprantama kaip nuoroda į tai, ko būtų galima pagrįstai tikėtis. Protingumo standartas turėtų būti vertinamas objektyviai, atsižvelgiant į sutarties pobūdį ir tikslą, konkrečias aplinkybes, papročius ir sutarties šalių praktiką. Visų pirma protingas taisymo darbų užbaigimo arba pakeitimo terminas turėtų būti vertinamas objektyviai, atsižvelgiant į prekių ir neatitikties pobūdį;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  siekiant užtikrinti aiškesnius vartotojo lūkesčius dėl prekių ir aiškesnę pardavėjo atsakomybę pristačius lūkesčių neatitinkančias prekes, labai svarbu visiškai suderinti atitikties sutarčiai nustatymo taisykles. Taikant subjektyvių ir objektyvių kriterijų derinį turėtų būti užtikrinami abiejų pirkimo–pardavimo sutarties šalių teisėti interesai. Atitiktis sutarčiai turėtų būti vertinama atsižvelgiant ne tik į faktiškai sutartyje nustatytus reikalavimus, įskaitant iki sutarties sudarymo pateikiamą informaciją, kuri yra neatskiriama sutarties dalis, bet ir tam tikrus objektyvius reikalavimus, t. y. įprastus prekėms taikomus standartus, visų pirma tinkamumą tikslui, įpakavimą, instaliavimo instrukcijas, įprastas savybes ir veikimo ypatybes;

(19)  siekiant užtikrinti aiškumą kalbant apie vartotojo lūkesčius dėl prekių ir prekiautojo atsakomybę pristačius lūkesčių neatitinkančias prekes, labai svarbu suderinti atitikties sutarčiai nustatymo taisykles. Taikant subjektyvių ir objektyvių kriterijų derinį turėtų būti užtikrinami abiejų pirkimo–pardavimo sutarties šalių teisėti interesai. Atitiktis sutarčiai turėtų būti vertinama atsižvelgiant ne tik į faktiškai sutartyje nustatytus reikalavimus, įskaitant iki sutarties sudarymo pateikiamą informaciją, kuri yra neatskiriama sutarties dalis, bet ir tam tikrus objektyvius reikalavimus, t. y. įprastus prekėms taikomus standartus, visų pirma tinkamumą tikslui, įpakavimą, instaliavimo instrukcijas, įprastas savybes ir veikimo ypatybes;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a)  tam tikri atitikties sutarčiai reikalavimai, visų pirma susiję su kokybe, ilgaamžiškumu ir išvaizda, tikriausiai skirtingai taikomi naudotų prekių pardavimo atveju. Daugeliu atvejų pagrįsi vartotojo lūkesčiai, susiję su naudotomis prekėmis, bus mažesnis nei visiškai naujų gaminių atžvilgiu. Todėl vartotojai bendraudami su prekiautoju turėtų aiškiau išdėstyti numatomą tokių prekių paskirtį. Kilus bet kokiam prekiautojo ir vartotojo ginčui dėl neatitikties, šis veiksnys dažnai bus svarbus nustatant, ar tariamo prekių trūkumo atžvilgiu buvo įvykdyta prievolė įrodyti. Tačiau tais atvejais, kai prieš sudarant sutartį vartotojas turėjo galimybę asmeniškai apžiūrėti prekes, valstybės narės gali taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą ir, atsižvelgdamos į savo konkrečias rinkos aplinkybes ir teisines sistemas, galėtų numatyti, kad prekiautojas ir vartotojas gali aiškiai susitarti raštu arba patvarioje laikmenoje dėl trumpesnio teisinės garantijos laikotarpio (bent vieni metai) arba dėl trumpesnio laikotarpio, per kurį prievolė įrodyti gali būti perkelta vartotojo naudai (bent šeši mėnesiai);

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19b)  pagal nusistovėjusią praktiką ir konkrečias taisykles dėl aukciono organizatoriaus atsakomybės atrodo pagrįsta, kad valstybėms narėms kurį laiką būtų palikta galimybė netaikyti šių taisyklių viešiesiems aukcionams, kuriuose prekiaujama naudotomis prekėmis, kai vartotojas turėjo galimybę asmeniškai dalyvauti. Vis dėlto tai turėtų būti nustatytas reikalavimas, kad vartotojai būtų aiškiai informuojami raštu arba patvarioje laikmenoje prieš aukcioną, kad šios taisyklės netaikomos, ir aiškiai pateikiamos nuorodos į atitinkamas teises pagal įstatymus ar kitas taikytinas teises. Be to, pagal Direktyvą 2011/83/ES vartotojams ir prekiautojams skirtų interneto platformų naudojimas aukciono tikslais neturėtų būti laikomas viešuoju aukcionu šios direktyvos prasme;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  daugumą vartojimo prekių prieš vartotojui pradedant jas naudoti pagal paskirtį reikia instaliuoti. Todėl bet kokia neatitiktis, atsirandanti dėl netinkamo prekių instaliavimo, turėtų būti laikoma neatitiktimi sutarčiai, kai prekes instaliavo pardavėjas arba jo prižiūrimas asmuo, taip pat kai prekes instaliavo vartotojas, tačiau dėl neteisingų instaliavimo instrukcijų jos instaliuotos netinkamai;

(20)  daugumą vartojimo prekių prieš vartotojui pradedant jas naudoti pagal paskirtį reikia instaliuoti. Todėl bet kokia neatitiktis, atsirandanti dėl netinkamo prekių instaliavimo, turėtų būti laikoma neatitiktimi sutarčiai, kai prekes instaliavo prekiautojas arba jo prižiūrimas asmuo, taip pat kai prekes instaliavo vartotojas, tačiau dėl neteisingų instaliavimo instrukcijų jos instaliuotos netinkamai;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  atitikties reikalavimai turėtų būti taikomi gamybos ir teisiniams trūkumams. Trečiosios šalies teisės ir kiti teisiniai trūkumai gali tapti rimta kliūtimi vartotojui naudotis prekėmis pagal sutartį, kai teisių turėtojas teisėtai priverčia vartotoją liautis pažeidinėjus tas teises. Todėl pardavėjas turėtų užtikrinti, kad trečioji šalis neturėtų jokių teisių į prekes, kai dėl šių teisių vartotojas netektų galimybės naudotis prekėmis pagal sutartį;

(21)  atitikties reikalavimai turėtų būti taikomi gamybos ir teisiniams trūkumams. Trečiosios šalies teisės ir kiti teisiniai trūkumai gali tapti rimta kliūtimi vartotojui naudotis prekėmis pagal sutartį, kai teisių turėtojas teisėtai priverčia vartotoją liautis pažeidinėjus tas teises. Todėl prekiautojas turėtų užtikrinti, kad prekėms nebūtų taikomi jokie apribojimai dėl trečiosios šalies teisių, kai dėl šių teisių vartotojas netektų galimybės naudotis prekėmis pagal subjektyvius ir objektyvius kriterijus;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  didesnio vartojimo prekių patvarumo užtikrinimas yra svarbus siekiant tvaresnių vartojimo įpročių ir ciklinės ekonomikos. Panašiai atitikties reikalavimų neatitinkančių produktų pašalinimas iš Sąjungos rinkos stiprinant rinkos priežiūrą ir suteikiant tinkamas paskatas ekonominės veiklos vykdytojams yra labai svarbus didinant pasitikėjimą vidaus rinkos veikimu. Siekiant minėtų tikslų, su konkrečiais produktais susiję Sąjungos teisės aktai yra tinkamiausia priemonė patvarumo ir kitiems su produktais susijusiems reikalavimams, taikomiems konkrečioms produktų rūšims ar grupėms, nustatyti šiuo tikslu panaudojant pritaikytuosius kriterijus. Todėl ši direktyva turėtų papildyti tikslus, kurių siekiama konkrečiais tokį Sąjungos produktą reglamentuojančiais teisės aktais. Jeigu kokiame nors ikisutartiniame pareiškime, kuris yra sudedamoji pirkimo–pardavimo sutarties dalis, nurodoma konkreti su patvarumu susijusi informacija, vartotojas turėtų turėti galimybę remtis tokia informacija kaip atitikties kriterijumi;

(23)  didesnio vartojimo prekių patvarumo užtikrinimas yra svarbus siekiant tvaresnių vartojimo įpročių ir ciklinės ekonomikos. Panašiai atitikties reikalavimų neatitinkančių produktų pašalinimas iš Sąjungos rinkos stiprinant rinkos priežiūrą ir suteikiant tinkamas paskatas ekonominės veiklos vykdytojams yra labai svarbus didinant pasitikėjimą vidaus rinkos veikimu. Siekiant minėtų tikslų, su konkrečiais produktais susiję Sąjungos teisės aktai, tokie kaip Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB ir Tarybos direktyva 85/374/EEB, yra tinkamiausia priemonė patvarumo ir kitiems su produktais susijusiems reikalavimams, taikomiems konkrečioms produktų rūšims ar grupėms, nustatyti šiuo tikslu panaudojant pritaikytuosius kriterijus. Todėl ši direktyva turėtų papildyti tikslus, kurių siekiama konkrečiais tokį Sąjungos produktą reglamentuojančiais teisės aktais. Jeigu kokiame nors ikisutartiniame pareiškime, kuris yra sudedamoji pirkimo–pardavimo sutarties dalis, nurodoma konkreti su patvarumu susijusi informacija, vartotojas turėtų turėti galimybę remtis tokia informacija kaip atitikties kriterijumi;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  ilgaamžiškumas turėtų būti apibrėžiamas kaip reikiamos produkto eksploatavimo savybės išlaikymas per nustatytą arba ilgą laikotarpį esant numatomų veiksmų poveikiui, turint mintyje įprastinį arba vidutinį naudojimo intensyvumą. Tai grindžiama prielaida, kad per visą naudojimo laiką produkto eksploatacinės savybės išsilaikys priimtiname lygmenyje, atsižvelgiant į jo veikimą eksploatavimo pradžioje;

Pakeitimas     23

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  siekiant didesnio vartotojų ir pardavėjų teisinio tikrumo, reikia aiškiai nurodyti laiką, kuriuo turėtų būti įvertinama prekių atitiktis sutartims. Siekiant užtikrinti dabartinės direktyvos ir Direktyvos 2011/83/ES nuoseklumą, derėtų nurodyti, kad rizikos perdavimo laikas sutampa su prekių atitikties įvertinimo momentu. Tačiau tais atvejais, kai prekes reikia instaliuoti, reikšmingas momentas turėtų būti tikslinamas;

(24)  siekiant didesnio teisinio tikrumo tiek vartotojams, tiek ir pardavėjams, reikia aiškiai nurodyti laiką, kuriuo turėtų būti įvertinama prekių atitiktis sutartims, išskirtiniais atvejais atsižvelgiant į nacionalines senaties termino pradžios taisykles. Siekiant užtikrinti dabartinės direktyvos ir Direktyvos 2011/83/ES nuoseklumą, būtų apskritai tinkama nurodyti, kad rizikos perdavimo laikas sutampa su prekių atitikties įvertinimo momentu. Tačiau tais atvejais, kai prekes reikia instaliuoti, reikšmingas momentas turėtų būti tikslinamas;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  siekiant sudaryti įmonėms sąlygas vadovautis bendru taisyklių rinkiniu visoje Sąjungoje, būtina visiškai suderinti terminą, per kurį prievolė įrodyti neatitiktį sutarčiai vartotojo labui perkeliama kitai šaliai. Siekiant pasinaudoti neatitikties sutarčiai prielaidos teikiama nauda, per pirmuosius dvejus metus vartotojui pakaktų tik įrodyti, kad prekė neatitinka reikalavimų, ir jis taip pat neprivalo įrodyti, kad neatitiktis iš tikrųjų buvo atitikties nustatymui reikšmingu momentu. Siekiant didinti teisinį tikrumą, susijusį su teisių gynimo priemonėmis neatitikties sutarčiai atveju ir siekiant pašalinti vieną iš pagrindinių kliūčių, trukdančių kurti vidaus rinką, reikėtų nustatyti visiškai suderintą teisių gynimo priemonių įgyvendinimo tvarką. Visų pirma vartotojas turėtų turėti galimybę pasirinkti, ar taisyti, ar pakeisti prekę, ir tai būtų pirmoji teisių gynimo priemonė, nes tokia galimybė turėtų padėti išlaikyti sutartinius santykius ir abipusį pasitikėjimą. Be to, vartotojams suteikus galimybę reikalauti atlikti taisymo darbus, turėtų būti skatinamas tvarus vartojimas ir būtų prisidedama prie didesnio produktų patvarumo;

(26)  siekiant sudaryti įmonėms sąlygas vadovautis bendru taisyklių rinkiniu visoje Sąjungoje, būtina visiškai suderinti terminą, per kurį prievolė įrodyti neatitiktį sutarčiai vartotojo labui perkeliama kitai šaliai. Siekiant pasinaudoti neatitikties sutarčiai prielaidos teikiama nauda, per pirmuosius metus vartotojui pakaktų tik parodyti, kad prekė neatitinka reikalavimų ir kad neatitiktis išaiškėjo per metus nuo prekių pateikimo, ir jis neprivalo papildomai įrodyti, kad neatitiktis iš tikrųjų buvo atitikties nustatymui reikšmingu momentu. Siekiant didinti teisinį tikrumą, susijusį su teisių gynimo priemonėmis neatitikties sutarčiai atveju ir siekiant pašalinti vieną iš pagrindinių kliūčių, trukdančių kurti vidaus rinką, reikėtų nustatyti visiškai suderintą teisių gynimo priemonių įgyvendinimo tvarką;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  galimybė vartotojui pasirinkti, ar taisyti, ar pakeisti prekę, turėtų būti suteikiama tik tais atvejais, kai jų pasirinkimas, palyginti su kita prieinama galimybe, būtų neproporcingas, neįmanomas arba neteisėtas. Pavyzdžiui, gali būti neproporcinga prašyti pakeisti prekes dėl nedidelio įbrėžimo, kai dėl tokio pakeitimo būtų patiriama daug išlaidų, o įbrėžimą būtų galima lengvai pašalinti;

(27)  galimybė vartotojui pasirinkti, ar taisyti, ar pakeisti prekę, turėtų būti suteikiama tik tais atvejais, kai jų pasirinkimas būtų neįmanomas arba neproporcingas, palyginti su kita prieinama galimybe. Pavyzdžiui, gali būti neproporcinga prašyti pakeisti prekes dėl nedidelio įbrėžimo, kai dėl tokio pakeitimo prekiautojas patirtų daug išlaidų, o įbrėžimą būtų galima lengvai pašalinti. Vis dėlto tais atvejais, kai esama tik vienos teisių gynimo priemonės ir dėl tos priemonės prekiautojas patirtų neproporcingas išlaidas, palyginti su verte, kurią prekės turėtų, jei nebūtų neatitikties, ir su neatitikties mastu, turėtų būti galima apriboti vartotojų teisę į sutarties neatitinkančių prekių išmontavimo ir pakeistų prekių instaliavimo išlaidų atlyginimą nustatant, kad prekiautojas sumokėtų proporcingą sumą;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  kai pardavėjas neištaisė neatitikties taisydamas arba pakeisdamas prekes nesukeldamas didelių nepatogumų vartotojui ir per protingą terminą, vartotojui turėtų būti suteikta teisė sumokėti mažesnę kainą arba nutraukti sutartį. Visų pirma bet koks prekių taisymas arba pakeitimas turėtų būti sėkmingai atliktas per šį protingą terminą. Protingo termino trukmė turėtų būti objektyviai įvertinama atsižvelgiant į prekių ir neatitikties pobūdį. Jeigu pasibaigus protingam terminui pardavėjas nesugebėjo sėkmingai pašalinti neatitikties, vartotojas neturėtų būti įpareigojamas leisti pardavėjui toliau bandyti ištaisyti tą pačią neatitiktį;

(28)  kai prekiautojas neištaisė neatitikties taisydamas arba pakeisdamas prekes nesukeldamas didelių nepatogumų vartotojui ir per vieną mėnesį, vartotojui turėtų būti suteikta teisė sumokėti mažesnę kainą arba nutraukti sutartį;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  atsižvelgiant į tai, kad teisė nutraukti sutartį dėl neatitikties yra svarbi teisių gynimo priemonė, taikoma tuomet, kai prekių pataisyti arba pakeisti neįmanoma arba to nepavyko padaryti, vartotojui taip pat turėtų būti suteikta teisė nutraukti sutartį tais atvejais, kai neatitiktis yra nedidelė. Tokia teisė būtų didelė paskata iš anksto ištaisyti visus atitikties trūkumus. Kad vartotojai galėtų veiksmingai įgyvendinti teisę nutraukti sutartį tais atvejais, kai vartotojas įsigyja įvairių prekių, o kai kurios prekės papildo pagrindinį daiktą ir vartotojas nebūtų atskirai įsigijęs tokių prekių, o neatitiktis daro poveikį pagrindiniam daiktui, vartotojas turėtų turėti teisę nutraukti sutartį ir dėl papildomų prekių, net jeigu šios atitinka sutarties reikalavimus;

(29)  atsižvelgiant į tai, kad teisė nutraukti sutartį dėl neatitikties yra svarbi teisių gynimo priemonė, taikoma tuomet, kai prekių pataisyti arba pakeisti neįmanoma arba to nepavyko padaryti, vartotojui taip pat turėtų būti suteikta teisė nutraukti sutartį tais atvejais, kai neatitiktis yra didelė. Kad vartotojai galėtų veiksmingai įgyvendinti teisę nutraukti sutartį tais atvejais, kai vartotojas įsigyja įvairių prekių, o kai kurios prekės papildo pagrindinį daiktą ir vartotojas nebūtų atskirai įsigijęs tokių prekių, o neatitiktis daro poveikį pagrindiniam daiktui, vartotojas turėtų turėti teisę nutraukti sutartį ir dėl papildomų prekių, net jeigu šios atitinka sutarties reikalavimus;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  siekiant užtikrinti didesnį pardavėjų teisinį tikrumą ir bendrą vartotojų pasitikėjimą tarpvalstybiniais pirkimo sandoriais, būtina suderinti laikotarpį, kuriuo pardavėjas laikomas atsakingu už kiekvieną neatitiktį tuo metu, kai vartotojas fiziškai įgyja prekes. Atsižvelgiant į tai, kad dauguma valstybių narių numatė dvejų metų Direktyvos 1999/44/EB įgyvendinimo laikotarpį ir praktiškai rinkos dalyviai pripažįsta, kad tai yra protingas terminas, šis terminas turėtų būti toliau taikomas;

(32)  siekiant užtikrinti didesnį prekiautojų teisinį tikrumą ir bendrą vartotojų pasitikėjimą tarpvalstybiniais pirkimo sandoriais, būtina suderinti laikotarpį, kuriuo prekiautojas laikomas atsakingu už kiekvieną neatitiktį tuo metu, kai vartotojas fiziškai įgyja prekes. Atsižvelgiant į tai, kad dauguma valstybių narių numatė dvejų metų Direktyvos 1999/44/EB įgyvendinimo laikotarpį ir praktiškai rinkos dalyviai pripažįsta, kad tai yra protingas terminas, šis terminas turėtų būti toliau taikomas. Tačiau, siekiant išsaugoti vartotojų apsaugos lygį, suteiktą vartotojams per daugelį metų įgyvendinus Direktyvą 1999/44/EB, valstybės narės gali toliau taikyti ilgesnius laikotarpius, per kuriuos prekiautojas yra laikomas atsakingu pagal jų nacionalinius teisės aktus, kurie jau galiojo tuo metu, kai įsigaliojo ši direktyva. Be to, laikotarpis, per kurį prekiautojas laikomas atsakingu, turėtų būti sustabdytas prekių taisymo ar keitimo metu. Minėtas laikotarpis taip pat turėtų būti pradėtas skaičiuoti iš naujo pakeistiems komponentams ir prekėms, kurias vartotojas gauna vietoj nekokybiškų prekių;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  siekiant užtikrinti didesnį vartotojų informuotumą ir lengvesnį Sąjungos vartotojų teisių, susijusių su sutarties neatitinkančiomis prekėmis, taisyklių vykdymą, šioje direktyvoje laikotarpis, per kurį prievolė įrodyti vartotojo naudai perkeliama kitai šaliai, turėtų būti suderintas su laikotarpiu, kuriuo pardavėjas laikomas atsakingu už neatitiktį;

Išbraukta.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  siekiant užtikrinti skaidrumą, turėtų būti nustatyti tam tikri komercinių garantijų skaidrumo aspektai. Be to, siekiant didinti teisinį tikrumą ir išvengti vartotojų klaidinimo, šioje direktyvoje turėtų būti nustatyta, kad tais atvejais, kai reklamose arba iki sutarties sudarymo pateikiamoje informacijoje nustatytos komercinės garantijos sąlygos vartotojui yra palankesnės nei garantijos pareiškime nustatytos sąlygos, pirmenybė turėtų būti teikiama palankesnėms sąlygoms. Galiausiai šioje direktyvoje turėtų būti nustatytos taisyklės dėl garantijos pareiškimo turinio ir vartotojų supažindinimo su tokiu pareiškimu tvarkos. Valstybės narės turėtų turėti galimybę laisvai nustatyti taisykles, susijusias su kitais komercinių garantijų aspektais, kurie neaptarti šioje direktyvoje, jeigu tomis taisyklėmis vartotojams nepanaikinama apsauga, kuri jiems suteikiama pagal visiškai suderintas šios direktyvos nuostatas dėl komercinių garantijų;

(34)  siekiant užtikrinti skaidrumą, turėtų būti nustatyti tam tikri komercinių garantijų skaidrumo aspektai. Be to, siekiant didinti teisinį tikrumą ir išvengti vartotojų klaidinimo, šioje direktyvoje turėtų būti nustatyta, kad tais atvejais, kai reklamose arba iki sutarties sudarymo pateikiamoje informacijoje nustatytos komercinės garantijos sąlygos vartotojui yra palankesnės nei garantijos pareiškime nustatytos sąlygos, pirmenybė turėtų būti teikiama palankesnėms sąlygoms. Galiausiai šioje direktyvoje turėtų būti nustatytos taisyklės dėl garantijos pareiškimo turinio ir vartotojų supažindinimo su tokiu pareiškimu tvarkos. Valstybės narės turėtų turėti galimybę laisvai nustatyti taisykles, susijusias su kitais komercinių garantijų aspektais, kurie neaptarti šioje direktyvoje, jeigu tomis taisyklėmis vartotojams nepanaikinama apsauga, kuri jiems suteikiama pagal visiškai suderintas šios direktyvos nuostatas dėl komercinių garantijų; Reklamos sąvoka apima ir teiginius interneto svetainėje ar socialinės žiniasklaidos puslapiuose, susijusiuose su prekiautoju;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(35)  atsižvelgiant į tai, kad pardavėjas atsako vartotojui už kiekvieną prekių neatitiktį, atsirandančią dėl pardavėjo arba trečiosios šalies veikimo arba neveikimo, yra pagrįsta manyti, kad pardavėjas galėtų siekti pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis prieš atsakingą asmenį, dalyvavusį ankstesnėse sandorių grandinės dalyse. Tačiau ši direktyva neturėtų daryti poveikio pardavėjo ir kitų sandorių grandinėje dalyvaujančių šalių sutarties laisvės principui. Išsamią informaciją apie tos teisės įgyvendinimą, visų pirma prieš ką ir kaip tokios teisių gynimo priemonės turėtų būti naudojamos, turėtų nustatyti valstybės narės;

(35)  atsižvelgiant į tai, kad prekiautojas atsako vartotojui už kiekvieną prekių neatitiktį, atsirandančią dėl prekiautojo arba trečiosios šalies veikimo arba neveikimo, prekiautojas galėtų siekti pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis prieš atsakingą asmenį, dalyvavusį ankstesnėse sandorių grandinės grandyse. Išsamią informaciją apie tos teisės įgyvendinimą, visų pirma prieš ką ir kaip tokios teisių gynimo priemonės turėtų būti naudojamos, turėtų nustatyti valstybės narės. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad nacionalinėje teisėje būtų nustatytos tinkamos prekiautojo apsaugos priemonės nustatant asmenį, prieš kurį prekiautojas gali naudoti teisių gynimo priemones, taip pat laikotarpiai, atitinkami veiksmai ir įgyvendinimo sąlygos;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(36)  asmenims arba organizacijoms, pagal nacionalinę teisę laikomiems turinčiais teisėtą interesą apsaugoti vartotojų sutartines teises, turėtų būti suteikta teisė iškelti bylą teisme ar administracinėje institucijoje, kompetentingoje priimti sprendimą dėl skundų ar iškelti atitinkamą bylą;

(36)  asmenims arba organizacijoms, pagal nacionalinę teisę laikomiems turinčiais teisėtą interesą apsaugoti vartotojų sutartines teises, turėtų būti suteikta teisė iškelti bylą teisme ar administracinėje institucijoje, kompetentingoje priimti sprendimą dėl skundų ar iškelti atitinkamą bylą. Šie skundai ar procedūros turėtų būti pakankamai atgrasantys;

Pakeitimas     33

Pasiūlymas dėl direktyvos

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės negali tinkamai pasiekti šios direktyvos tikslų, būtent prisidėti prie vidaus rinkos veikimo nuosekliai šalinant su sutarčių teise susijusias kliūtis internetinei ir kitų rūšių nuotolinei prekybai prekėmis, ir juos galima geriau pasiekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali imtis priemonių pagal Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(42)  atsižvelgiant į tai, kad valstybės narės negali tinkamai pasiekti šios direktyvos tikslų, būtent sudaryti palankesnes vidaus rinkos steigimo ir veikimo sąlygas, užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį ir pasitikėjimą bei padėti užtikrinti vienodas sąlygas prekiautojams, bet juos galima geriau pasiekti Sąjungos lygmeniu, Sąjunga gali imtis priemonių pagal Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

42 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(42a)  reikėtų, kad praėjus penkeriems metams po šios direktyvos įsigaliojimo, Komisija atliktų jos peržiūrą. Atlikdama peržiūrą Komisija turėtų skirti ypatingą dėmesį šios direktyvos nuostatoms dėl teisių gynimo priemonių ir prievolės įrodyti, taip pat kalbant apie naudotas prekes ir prekes, parduodamas viešuosiuose aukcionuose, dėl komercinės garantijos ir gamintojo atsakomybės bei sąsajoms su Direktyva dėl tam tikrų skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių aspektų. Minėtos peržiūros rezultatai galėtų paskatinti Komisiją siūlyti iš dalies pakeisti šią direktyvą;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Dalykas ir taikymo sritis

Dalykas ir tikslai

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Šioje direktyvoje nustatomi tam tikri reikalavimai, susiję su pardavėjo ir vartotojo sudarytomis pirkimo–pardavimo sutartimis, visų pirma taisyklėmis dėl prekių atitikties sutarčiai, teisių gynimo priemonių panaudojimo neatitikties sutarčiai atveju ir šių teisių gynimo priemonių panaudojimo būdų.

1.  Šios direktyvos tikslas – pasiekti aukštą vartotojų apsaugos lygį, prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos veikimo, be kita ko, didinant vartotojų pasitikėjimą ir padedant sukurti vienodas sąlygas prekiautojams nustatant tam tikrus reikalavimus, susijusius su prekiautojo ir vartotojo sudarytomis pirkimo–pardavimo sutartimis, visų pirma taisyklėmis dėl prekių atitikties sutarčiai, teisių gynimo priemonių panaudojimo neatitikties sutarčiai atveju ir šių teisių gynimo priemonių panaudojimo būdų.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Ši direktyva netaikoma paslaugų teikimo sutartims. Be to, kai pirkimo–pardavimo sutartyje numatoma parduoti prekes ir teikti paslaugas, ši direktyva taikoma tik su prekių pardavimu susijusiai sutarties daliai.

Išbraukta.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Ši direktyva netaikoma jokiai fizinei laikmenai, kurioje pateikiamas skaitmeninis turinys, o fizinė laikmena naudojama tik kaip skaitmeninio turinio teikimo vartotojui priemonė.

Išbraukta.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės gali numatyti, kad ši direktyva netaikoma sutartims dėl viešajame aukcione parduodamų naudotų prekių, kai vartotojai turi galimybę patys dalyvauti pardavime.

Išbraukta.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kiek šis klausimas nereglamentuojamas šioje direktyvoje, ji neturi poveikio bendriesiems nacionaliniams sutarčių teisės aktams, pavyzdžiui, sutarčių sudarymo, galiojimo ar padarinių taisyklėms, įskaitant sutarties nutraukimo padarinius.

Išbraukta.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis, pagal kurią pardavėjas perduoda ar įsipareigoja perduoti vartotojui prekių (įskaitant prekes, kurios turi būti pagamintos) nuosavybės teises, o vartotojas už jas sumoka arba įsipareigoja už jas sumokėti;

a)  pirkimo–pardavimo sutartis – sutartis, pagal kurią prekiautojas perduoda ar įsipareigoja perduoti vartotojui prekių (įskaitant prekes, kurios turi būti pagamintos) nuosavybės teises, o vartotojas už jas sumoka arba įsipareigoja už jas sumokėti, įskaitant sutartis, kurių dalykas yra ir prekės, ir paslaugos;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikdamas pagal sutartis, kurioms taikoma ši direktyva, siekia tikslų, nesusijusių su jo prekyba, verslu, amatu arba profesija;

b)  vartotojas – fizinis asmuo, kuris veikdamas pagal sutartis, kurioms taikoma ši direktyva, siekia tikslų, nesusijusių su jo prekyba, verslu, amatu arba profesija. Tačiau, kai sutartis sudaroma siekiant tikslo, iš dalies susijusio su fizinio asmens prekyba, verslu, amatu arba profesija ir iš dalies nesusijusio su jo prekyba, verslu, amatu arba profesija, arba lygiaverčio tikslo ir tas tikslas yra tiek apribotas ir nepagrindinis atsižvelgiant į bendras sutarties sąlygas, tas asmuo taip pat laikomas vartotoju;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  pardavėjas – bet kuris fizinis asmuo arba privačiai ar valstybės valdomas juridinis asmuo, kuris veikdamas pats ar pasitelkdamas bet kurį kitą asmenį, veikiantį jo vardu ar jo naudai, pagal sutartis, kurioms taikoma ši direktyva, siekia su jo prekyba, verslu, amatu arba profesija susijusių tikslų;

c)  prekiautojas – bet kuris fizinis asmuo arba privačiai ar valstybės valdomas juridinis asmuo, kuris, veikdamas pats ar pasitelkdamas bet kurį kitą asmenį, veikiantį jo vardu ar jo naudai, arba kaip fizinio asmens tarpininkas pagal sutartis, kurioms taikoma ši direktyva, siekia su jo prekyba, verslu, amatu arba profesija susijusių tikslų;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  gamintojas – prekių gamintojas, prekių importuotojas į Sąjungą ar bet koks asmuo, ant prekių nurodantis savo pavadinimą, prekės ženklą ar kitą skiriamąjį ženklą ir taip prilygstantis gamintojui;

d)  gamintojas – prekių gamintojas, prekių importuotojas į Sąjungos teritoriją, žaliavos ar sudedamosios dalies gamintojas arba bet koks asmuo, ant prekių nurodantis savo pavadinimą, prekės ženklą ar kitą skiriamąjį ženklą ir taip prilygstantis gamintojui;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  skaitmeninis turinys – tai skaitmenine forma sukurti ir pateikti duomenys;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos e b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

eb)  skaitmeninė paslauga – tai paslauga, leidžianti vartotojui kurti duomenis skaitmenine forma, juos tvarkyti arba suteikia prie jų prieigą, taip pat saugoti duomenis skaitmenine forma, jeigu šiuos duomenis įkėlė arba sukūrė vartotojas;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos e c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ec)  integruotas skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga – iš anksto į prekę įdiegtas skaitmeninis turinys ar skaitmeninė paslauga;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos e d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ed)  patvarioji laikmena – priemonė, kuri leidžia vartotojui ar prekiautojui saugoti asmeniškai jam skirtą informaciją taip, kad informacija tam tikrą laiką būtų prieinama ir kad saugomą informaciją būtų galima atgaminti nepakitusią;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  komercinė garantija pardavėjo arba gamintojo (laiduotojo), be teisinio įsipareigojimo, susijusio su atitikties garantija, prisiimtas įsipareigojimas vartotojui grąžinti sumokėtą kainą arba pakeisti, taisyti prekes ar teikti jų priežiūros paslaugas, jeigu šios prekės neatitinka garantijos dokumente arba atitinkamoje reklamoje, skelbtoje sudarant sutartį arba iki jos sudarymo, išdėstytų sąlygų ar kitų reikalavimų, nesusijusių su atitiktimi;

f)  komercinė garantija prekiautojo ar gamintojo (laiduotojo), be teisinio įsipareigojimo, susijusio su atitikties garantija, prisiimtas įsipareigojimas grąžinti vartotojui jo sumokėtą sumą arba pakeisti, taisyti prekes ar bet kokiu būdu teikti jų priežiūros paslaugas , jeigu šios prekės neatitinka specifikacijų ar kitų su atitiktimi nesusijusių reikalavimų, išdėstytų garantijos dokumente arba atitinkamoje reklamoje, skelbtoje sutarties sudarymo metu arba iki jos sudarymo;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  ilgaamžiškumas – reikiamo produkto veikimo išlaikymas per ilgą laikotarpį, turint mintyje įprastinį arba vidutinį naudojimo intensyvumą esant numatomų veiksmų poveikiui;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  sutartis – susitarimas, kuriuo siekiama sukurti prievolinius santykius arba kitus teisinius padarinius;

Išbraukta.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  nemokamai – netaikant mokesčio už prekių atitikčiai užtikrinti reikalingas išlaidas, visų pirma už pašto paslaugas, darbą ir medžiagas.

i)  nemokamai – netaikant mokesčio už įprastines išlaidas, patirtas siekiant užtikrinti prekių atitiktį, visų pirma už pašto paslaugas, darbą ir medžiagas.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2 a straipsnis (naujas)

 

Taikymo sritis

 

1.  Ši direktyva taikoma visoms vartotojo ir prekiautojo sudaromoms pirkimo–pardavimo sutartims.

 

2.  Ši direktyva netaikoma paslaugų teikimo sutartims. Tačiau tuo atveju, kai pirkimo–pardavimo sutartyje numatoma parduoti prekes ir teikti paslaugas, ši direktyva taikoma tik su prekių pardavimu susijusiai sutarties daliai.

 

3.  Ši direktyva netaikoma integruotam skaitmeniniam turiniui ir skaitmeninėms paslaugoms, integruotiems į prekes.

 

4.  Ši direktyva netaikoma gyvų gyvūnų pirkimo-pardavimo sutartims, kuriuos sudaro prekiautojas ir vartotojas.

 

5.  Valstybės narės gali netaikyti šios direktyvos sutartims dėl naudotų prekių pardavimo viešajame aukcione, kai vartotojai turi galimybę patys dalyvauti pardavime, ir jeigu jiems prieš aukcioną buvo aiškiai pranešta raštu arba patvarioje laikmenoje, kad teisės, kylančios iš šios direktyvos netaikomos, ir tame pareiškime taip pat buvo pateikta informacija apie atitinkamas taikytinas teises. Be to, vartotojų ir prekiautojų interneto platformų naudojimas aukciono tikslais neturėtų būti laikomas viešuoju aukcionu šios direktyvos prasme.

 

6.  Jeigu kokia nors šios direktyvos nuostata prieštarauja kito Sąjungos teisės akto, reglamentuojančio konkretų sektorių ar dalyką, nuostatai, pirmenybė teikiama kito Sąjungos teisės akto nuostatai ir ji taikoma atitinkamiems konkretiems sektoriams.

 

7.  Ši direktyva neturi poveikio bendriesiems nacionaliniams sutarčių teisės aktams, pavyzdžiui, taisyklėms dėl senaties terminų, sutarčių sudarymo, galiojimo ar padarinių, įskaitant sutarties nutraukimo padarinius, tiek, kiek šie klausimai nėra reglamentuojami šioje direktyvoje.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3 straipsnis

3 straipsnis

Suderinimo lygis

Suderinimo lygis

Valstybės narės nepalieka galioti arba nepriima nuostatų, kurios skiriasi nuo nustatytųjų šioje direktyvoje, įskaitant griežtesnes arba mažiau griežtas nuostatas kitokiam vartotojų apsaugos lygiui užtikrinti.

1.  Siekdamos užtikrinti aukštesnio lygio vartotojų apsaugą, valstybės narės gali priimti ar palikti galioti griežtesnes nuostatas, neprieštaraujančias Sutarčiai šios direktyvos taikymo srityje.

 

2.  Nepaisant 1 dalies, valstybės narės negali toliau taikyti arba priimti savo nacionalinės teisės nuostatų, kurios skiriasi nuo nustatytų 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10, 12, 13, 15 ir 18 straipsniuose, jeigu šioje direktyvoje nenumatyta kitaip.

 

3.  Nepaisant 2 dalies, valstybės narės, siekdamos užtikrinti aukštesnio lygio vartotojų apsaugą, gali toliau taikyti arba priimti savo nacionalinės teisės aktų nuostatas dėl teisių gynimo priemonių nematomų trūkumų atveju arba dėl teisės atsisakyti prekių per trumpą terminą. 8 straipsnio 2a dalies atžvilgiu valstybės narės savo nacionalinėje teisėje gali palikti galioti griežtesnes nuostatas, galiojusias iki šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3 a straipsnis (naujas)

 

Prekių atitiktis

 

Prekiautojas pateikia vartotojui prekes, kurios turi atitikti 4, 5, 6 ir 7 straipsniuose nustatytus reikalavimus.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Atitiktis sutarčiai

Subjektyvūs atitikties sutarčiai reikalavimai

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekdamas laikytis sutarties, pardavėjas užtikrina, kad prekės, kai tinkama:

1.  Siekdamas laikytis sutarties, pardavėjas užtikrina, kad prekės, kai taikytina, visų pirma:

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  atitiktų sutartyje nustatytą kiekį, kokybę ir aprašymą, tai taip pat reiškia, kad tais atvejais, kai pardavėjas parodo vartotojui pavyzdį ar modelį, prekės turi būti tokios pat kokybės ir atitikti šio pavyzdžio ar modelio aprašymą;

a)  atitiktų sutartyje numatytą kiekį, kokybę ir aprašymą. Tais atvejais, kai sutartis sudaroma pagal prekių pavyzdį ar modelį, kurį prieš sudarydamas sutartį vartotojas apžiūri arba išnagrinėja, prekės turi būti tokios pat kokybės ir atitikti to pavyzdžio ar modelio aprašymą, išskyrus tuos atvejus, kai prieš sudarant sutartį vartotojas supažindinamas su bet kokiais pavyzdžio arba modelio ir prekių skirtumais;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  būtų tinkamos bet kokiai konkrečiai paskirčiai, dėl kurios jos yra reikalingos vartotojui ir apie kurią jis sutarties sudarymo metu pranešė pardavėjui, o pardavėjas jai pritarė; taip pat

b)  būtų tinkamos bet kokiai konkrečiai paskirčiai, dėl kurios jos yra reikalingos vartotojui ir apie kurią jis sutarties sudarymo metu pranešė prekiautojui, o prekiautojas jai pritarė, arba atsižvelgiant į aplinkybes pagrįstai paskirčiai;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  būtų pateiktos kartu su visais priedais, instaliavimo ar kitomis instrukcijomis, ir būtų suteikta pagalba vartotojui, kaip numatyta sutartyje; taip pat

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siekiant užtikrinti sutarties laikymąsi, prekės taip pat atitinka 5, 6 ir 7 straipsniuose nustatytus reikalavimus.

Išbraukta.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Bet koks vartotojo nenaudai nuo 5 ir 6 straipsnių reikalavimų nukrypstantis šių reikalavimų pasekmes pakeičiantis susitarimas galioja tik jeigu sutarties sudarymo momentu vartotojas žinojo apie specialią prekių būklę ir sudarydamas sutartį prekes aiškiai laikė atitinkančiomis sutarties sąlygas.

Išbraukta.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prekių atitikties reikalavimai

Objektyvūs atitikties sutarčiai reikalavimai

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prekės, kai tinkama:

1.  Be atitikties sutartyje numatytiems atitikties reikalavimams, prekės turi, kai taikytina:

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  yra tinkamos paskirčiai, kuriai tokios pačios rūšies prekės paprastai naudojamos;

a)  atitikti visas paskirtis, kurioms paprastai būtų naudojamos tokio tipo prekės, atsižvelgiant į, kai taikytina, visus esamus nacionalinius ir Sąjungos teisės akus, techninius standartus arba, jei tokių techninių standartų nėra, taikytinus konkrečiam sektoriui skirtus šios verslo srities elgesio kodeksus;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pateikiamos su tokiais priedais, instaliavimo ar kitomis instrukcijomis, kokias pirkėjas gali tikėtis gauti; taip pat

b)  pateikiamos su bet kokiais priedais, instaliavimo ar bet kokiomis kitomis instrukcijomis, kokias pirkėjas pagrįstai gali tikėtis gauti; taip pat

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 pastraipos c punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  pasižymi kokybės ir veikimo savybėmis, kurios paprastai yra būdingos tokios pat rūšies prekėms ir kurių vartotojas gali pagrįstai tikėtis, atsižvelgdamas į tų prekių pobūdį ir į bet kokius pardavėjo, jo atstovo arba kitų asmenų, dalyvavusių ankstesnėse sandorių grandinės dalyse, pateiktus viešus pareiškimus, išskyrus atvejus, kai pardavėjas įrodo, kad:

c)  atitikti sutartyje numatytą kiekį ir turėti tokias savybes ir veikimo ypatybes, įskaitant susijusias su išvaizda, ilgaamžiškumu, funkcionalumu ir saugumu, kurios, yra patenkinamos ir dažniausiai būdingos tokios pat rūšies prekėms ir kurių vartotojas gali pagrįstai tikėtis, atsižvelgdamas į tų prekių pobūdį ir į bet kokius prekiautojo arba gamintojo ar jų vardu pateiktus viešus pareiškimus, ypač reklamoje arba ant etiketės, išskyrus atvejus, kai prekiautojas gali įrodyti, kad:

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 pastraipos c punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  nežinojo ir pagrįstai negalėjo žinoti apie atitinkamą pareiškimą;

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 pastraipos c punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  iki sutarties sudarymo momento pareiškimas buvo patikslintas arba

ii)  iki sutarties sudarymo momento pareiškimas buvo ištaisytas ir vartotojas pagrįstai negalėjo nežinoti apie tokį ištaisymą; arba

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 pastraipos c punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

iii)  pareiškimas negalėjo daryti įtakos sprendimui pirkti prekes.

iii)  pareiškimas negalėjo daryti įtakos sprendimui įsigyti prekes.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Laikoma, kad atitiktis, kaip ji apibrėžta 1 dalyje, visiškai užtikrinta, jei sutarties sudarymo metu vartotojas buvo konkrečiai informuotas, kad konkreti prekių charakteristika nukrypsta nuo 1 dalyje išdėstytų atitikties reikalavimų, tačiau vartotojas, sudarydamas sutartį, aiškiai ir atskira sąlyga sutiko su šiuo nuokrypiu.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  prekes instaliavo pardavėjas arba jo prižiūrimas asmuo arba

a)  prekes instaliavo prekiautojas arba jo prižiūrimas asmuo arba

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Laikotarpiu, kuris yra reikšmingas sutarties atitikčiai nustatyti, kaip nustatyta 8 straipsnyje, trečioji šalis neturi jokių teisių į prekes, įskaitant su intelektine nuosavybe susijusias teises, kad prekes būtų galima naudoti pagal sutartį.

Laikotarpiu, kuris yra reikšmingas sutarties atitikčiai nustatyti, kaip nustatyta 8 straipsnyje, prekėms netaikomi jokie apribojimai dėl trečiosios šalies teisių, ypač dėl su intelektine nuosavybe susijusių teisių, dėl kurių nebūtų galima naudoti prekių pagal 4 ir 5 straipsnius.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reikšmingas atitikties sutarčiai nustatymo momentas

Prekiautojo atsakomybė

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pardavėjas atsako už bet kokią neatitiktį sutarčiai, esančią tuo metu, kai:

1.  Prekiautojas atsako už bet kokią neatitiktį, esančią tuo metu, kai:

a)  vartotojas arba vartotojo nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, fiziškai įgijo prekes arba

a)  vartotojas arba vartotojo nurodyta trečioji šalis, išskyrus vežėją, fiziškai įgijo prekes arba

b)  prekės perduodamos vartotojo pasirinktam vežėjui, kai to vežėjo pardavėjas nepasiūlė arba kai pardavėjas nepasiūlo jokių vežimo priemonių.

b)  prekės perduodamos vartotojo pasirinktam vežėjui, kai to vežėjo pardavėjas nepasiūlė arba kai pardavėjas nepasiūlo jokių vežimo priemonių, nedarant poveikio vartotojo turimoms teisėms vežėjo atžvilgiu,

 

o neatitiktis paaiškėja per dvejus metus nuo pirmiau nurodyto laiko, nedarant poveikio 3 straipsnio 3 dalies nuostatoms.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tais atvejais, kai prekes surenka pardavėjas arba jo prižiūrimas asmuo, laikoma, kad instaliavimo darbai yra baigti tuo momentu, kai vartotojas fiziškai įgyja prekes. Jeigu prekes numatyta instaliuoti vartotojui, protingas terminas, per kurį vartotojas galėjo atlikti instaliavimo darbus, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgesnis nei 30 dienų nuo 1 dalyje nurodyto laiko, pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai vartotojas fiziškai įgijo prekes.

2.  Tais atvejais, kai prekes surenka prekiautojas arba jo prižiūrimas asmuo pagal 6 straipsnio a punktą, laikoma, kad instaliavimo darbai yra baigti tuo momentu, kai vartotojas fiziškai įgyja prekes. Jeigu prekes numatyta instaliuoti vartotojui pagal 6 straipsnio b punktą, protingas terminas, per kurį vartotojas galėjo atlikti instaliavimo darbus, tačiau bet kuriuo atveju ne ilgesnis nei 30 dienų nuo 1 dalyje nurodyto laiko, pradedamas skaičiuoti nuo to momento, kai vartotojas fiziškai įgijo prekes.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Kalbant apie laikotarpį, nustatytą šio straipsnio 1 dalyje, valstybės narės savo nacionalinėje teisėje gali palikti galioti griežtesnes nuostatas, kurios jau galiojo... [šios direktyvos įsigaliojimo diena].

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Naudotų prekių pardavimo atveju, kai prieš sudarant sutartį vartotojas turėjo galimybę apžiūrėti prekes, valstybės narės gali ir toliau taikyti nuostatas, kuriomis leidžiama numatyti trumpesnį laikotarpį, nei laikotarpis, nurodytas 1 dalyje, kai prekiautojas ir suinteresuotasis vartotojas aiškiai sutiko raštu arba patvarioje laikmenoje su tuo trumpesniu laikotarpiu, kuris turi būti ne trumpesnis nei vieni metai.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Bet kokia neatitiktis sutarčiai, kuri paaiškėja per dvejus metus nuo 1 ir 2 dalyse nurodytų terminų pabaigos, laikoma buvusia 1 ir 2 dalyse nurodytu laikotarpiu, išskyrus atvejus, kai tai yra nesuderinama su prekių arba neatitikties pobūdžiu.

Išbraukta.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8 a straipsnis

 

Prievolė įrodyti

 

1.  Bet kokia neatitiktis sutarčiai, kuri paaiškėja per metus nuo reikšmingo atitikties sutarčiai nustatymo momento pagal 8 straipsnio 1 ir 2 dalis, laikoma buvusia nurodytu laikotarpiu, išskyrus atvejus, kai tai yra nesuderinama su prekių arba neatitikties pobūdžiu.

 

2.  Naudotų prekių pardavimo atveju, kai prieš sudarant sutartį vartotojas turėjo galimybę apžiūrėti prekes, valstybės narės gali ir toliau taikyti nuostatas, kuriomis leidžiama numatyti trumpesnį laikotarpį, nei laikotarpis, nurodytas 1 dalyje, kai prekiautojas ir suinteresuotasis vartotojas aiškiai sutiko raštu arba patvarioje laikmenoje su tuo trumpesniu laikotarpiu, kuris turi būti ne trumpesnis nei šeši mėnesiai.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Teisių gynimo priemonės, kuriomis vartotojas gali pasinaudoti neatitikties sutarčiai atveju

Teisių gynimo priemonės neatitikties sutarčiai atveju

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Neatitikties sutarčiai atveju vartotojui suteikiama teisė, kad pardavėjas, pagal 11 straipsnį atlikdamas nemokamus taisymo darbus arba pakeisdamas prekes, užtikrintų prekių atitiktį sutarčiai.

1.  Neatitikties sutarčiai atveju vartotojui suteikiama teisė reikalauti, kad atitiktis būtų užtikrinta nemokamai atlikus taisymo darbus arba pakeitus prekes, arba kad būtų proporcingai sumažinta kaina, arba nutraukti sutartį šiame straipsnyje išdėstytomis sąlygomis.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Vartotojas turi pasirinkimą, ar taisyti, ar pakeisti prekes, išskyrus atvejus, kai jo sprendimo nebūtų įmanoma įvykdyti, jis būtų neteisėtas arba, palyginti su kita galimybe, prekiautojas dėl to patirtų neproporcingas išlaidas, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant:

 

a)  vertę, kurią prekės turėtų, jeigu atitiktų sutarties sąlygas;

 

b)  neatitikties reikšmingumą; taip pat

 

c)  tai, ar būtų įmanoma pasinaudoti alternatyvia teisių gynimo priemone nesukeliant nepatogumų vartotojui.

 

Visų pirma, pakeitimas būtų laikomas neproporcinga teisių gynimo priemone prekybininko atžvilgiu, jeigu remonto išlaidos būtų mažesnės ar lygios išlaidoms, patiriamoms dėl kitų nei pakeitimas teisių gynimo priemonių.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Prekės taisymo ar keitimo laikotarpiu 8 straipsnyje nurodytas laikotarpis sustabdomas iki tol, kol vartotojas gaus pakeistą ar pataisytą prekę.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c.  Kai taisant prekę jos sudedamoji dalis pakeičiama nauja sudedamąja dalimi, arba kai netinkamą prekę buvo pakeista nauja preke, prekiautojas atsako už bet kokią naujos sudedamosios dalies arba pakeistos prekės neatitiktį sutarčiai, kuri paaiškėja per dvejus metus nuo pataisytos arba pakeistos prekės gavimo datos laikantis 8 ir 8a straipsniuose nustatytų sąlygų.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Taisymo darbai turi būti atliekami arba prekės pakeičiamos per protingą terminą ir nesukeliant didelių nepatogumų vartotojui, atsižvelgiant į prekių pobūdį ir tikslą, kuriam vartotojui reikėjo prekių.

Išbraukta.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vartotojas turi teisę, kad kaina būtų proporcingai sumažinta pagal 12 straipsnį, arba nutraukti sutartį pagal 13 straipsnį, kai:

3.  Nedarant poveikio 3 straipsnio 3 dalies nuostatoms vartotojas turi teisę, kad kaina būtų proporcingai sumažinta pagal 12 straipsnį, arba nutraukti sutartį pagal 13 straipsnį bet kuriuo iš šių atvejų:

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  prekių taisymas arba pakeitimas yra neįmanomas arba neteisėtas;

a)  tiek prekių taisymas, tiek pakeitimas yra neįmanomas arba neproporcingas remiantis 1a straipsniu;

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  pardavėjas per protingą terminą nepataisė arba nepakeitė prekių;

b)  prekiautojas pagal 9a ir 10 straipsnius atitinkamai nepataisė arba nepakeitė prekių;

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  neatitiktis išliko nepaisant prekiautojo pastangų užtikrinti prekių atitiktį sutarčiai,

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  dėl prekių taisymo arba pakeitimo vartotojas patirtų didelių nepatogumų arba

Išbraukta.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  neatitiktis yra tokia didelė, kad yra pagrįsta nedelsiant sumažinti kainą arba nutraukti sutartį; arba

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  pardavėjas pareiškė arba iš aplinkybių aiškiai matyti, kad pardavėjas per protingą terminą neužtikrins prekių atitikties sutarčiai.

d)  prekiautojas pareiškė arba iš aplinkybių aiškiai matyti, kad prekiautojas, atlikdamas taisymo darbus arba pakeisdamas prekes, per protingą terminą neužtikrins prekių atitikties sutarčiai arba sukels didelių nepatogumų vartotojui.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Vartotojas turi teisę sulaikyti bet kokios likusios kainos dalies mokėjimą tol, kol pardavėjas neužtikrina prekių atitikties sutarčiai.

4.  Vartotojas turi teisę sulaikyti bet kokios likusios kainos dalies mokėjimą tol, kol prekiautojas neužtikrina prekių atitikties sutarčiai.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9 a straipsnis (naujas)

 

Prekių taisymas

 

1.  Taisymo darbai, kaip nustatyta 9 straipsnio 1a dalyje, turi būti atliekami arba prekės pakeičiamos per vieną mėnesį ir nesukeliant didelių nepatogumų vartotojui, atsižvelgiant į prekių pobūdį ir tikslą, kuriam vartotojui reikėjo prekių. Prekiautojas prisiima riziką dėl prekių sunaikinimo ar papildomo prekių apgadinimo taisymo laikotarpiu arba jas gabenant atgal vartotojui.

 

2.  Vartotojas turi teisę sulaikyti bet kokios likusios kainos dalies mokėjimą tol, kol prekiautojas, atlikęs taisymo darbus, neužtikrina prekių atitikties sutarčiai.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Kai pardavėjas ištaiso neatitiktį pakeisdamas prekes, pardavėjas savo sąskaita susigrąžina pakeistas prekes, išskyrus atvejus, kai šalys, vartotojui informavus pardavėją apie neatitiktį sutarčiai, susitarė kitaip.

1.  Kai prekiautojas ištaiso neatitiktį pakeisdamas prekes, prekiautojas savo sąskaita susigrąžina pakeistas prekes, išskyrus atvejus, kai šalys, vartotojui informavus prekiautoją apie neatitiktį sutarčiai, susitarė kitaip.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Prekės turi būti pakeičiamos per vieną mėnesį nuo tada, kai prekiautojas fiziškai įsigijo prekes, ir nesukeliant didelių nepatogumų vartotojui, atsižvelgiant į prekių pobūdį ir tikslą, kuriam vartotojui reikėjo prekių.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b.  Vartotojas turi teisę sulaikyti bet kokios likusios kainos dalies mokėjimą tol, kol prekiautojas, pakeisdamas prekes, neužtikrina prekių atitikties sutarčiai.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11 straipsnis

Išbraukta.

Vartotojo teisė nuspręsti, ar taisyti, ar pakeisti prekes

 

Vartotojas gali nuspręsti, ar taisyti, ar pakeisti prekes, išskyrus atvejus, kai jo sprendimo nebūtų įmanoma įvykdyti, jis būtų neteisėtas arba, palyginti su kita galimybe, pardavėjas dėl to patirtų neproporcingas išlaidas, atsižvelgiant į visas aplinkybes, įskaitant:

 

a)  vertę, kurią prekės turėtų, jeigu būtų laikomasi sutarties;

 

b)  neatitikties sutarčiai mastą;

 

c)  tai, ar būtų įmanoma pasinaudoti alternatyvia teisių gynimo priemone nesukeliant nepatogumų vartotojui.

 

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sumažinta kaina turi būti proporcinga vartotojo gautų prekių vertės sumažėjimui atsižvelgiant į prekių vertę, kurią jos turėtų, jei sutartis būtų įvykdyta tinkamai.

Vartotojas pasinaudoja teise mokėti proporcingai mažesnę kainą pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą, kuriame informuoja prekiautoją apie savo sprendimą. Sumažinta kaina turi būti proporcinga vartotojo gautų prekių vertės sumažėjimui atsižvelgiant į prekių vertę, kurią jos turėtų, jei būtų užtikrinta atitiktis.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vartotojo teisė nutraukti sutartį

Sutarties nutraukimas dėl neatitikties

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vartotojas pasinaudoja teise nutraukti sutartį, bet kokiomis priemonėmis pranešdamas apie tai pardavėjui.

1.  Vartotojas pasinaudoja teise nutraukti sutartį pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą, kuriame informuoja prekiautoją apie savo sprendimą nutraukti sutartį. Jeigu sutartys sudaromos naudojant skaitmenines priemones, prekiautojai suteikia vartotojams skaitmenines priemones, kuriomis galima lengvai nutraukti šias sutartis. Sutarties nutraukimas įsigalioja praėjus 14 dienų nuo pranešimo gavimo dienos arba vėlesnės dienos, kurią nurodė vartotojas.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Kai neatitiktis sutarčiai yra susijusi tik su tam tikromis pagal sutartį pristatytomis prekėmis ir sutartį galima nutraukti remiantis vienu iš 9 straipsnyje nurodytų pagrindų, vartotojas gali nutraukti sutartį tik dėl tų prekių ir bet kurių kitų prekių kurias vartotojas įgijo kaip sutarties neatitinkančias prekes papildančias prekes.

2.  Kai neatitiktis sutarčiai yra susijusi tik su tam tikromis pagal sutartį pristatytomis prekėmis, kurias galima atskirti nuo kitų prekių, ir sutartį galima nutraukti dėl tų sutarties neatitinkančių prekių remiantis vienu iš 9 straipsnyje nurodytų pagrindų, vartotojas gali nutraukti sutartį tik dėl tų atskiriamų prekių ir bet kurių kitų prekių, kurias vartotojas įgijo kaip sutarties neatitinkančias prekes papildančias prekes arba kartu su sutarties neatitinkančiomis prekėmis, nebent negalima tikėtis, kad vartotojas sutiks su tuo, kad būtų įvykdyta sutarties dalis, susijusi su sutartį atitinkančiomis prekėmis.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 3 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  visų pirma, vartotojas nepagrįstai nedelsdamas prekiautojo sąskaita grąžina pardavėjui prekes, bet kuriuo atveju – ne vėliau kaip per 14 dienų nuo nutraukimo įsigaliojimo dienos;

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  pardavėjas nepagrįstai nedelsdamas kompensuoja vartotojui sumokėtą kainą, bet kuriuo atveju – ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo gavimo dienos, ir atlygina su tokiu kompensavimu susijusias išlaidas;

a)  antra, prekiautojas nepagrįstai nedelsdamas kompensuoja vartotojui visas sumas, apmokėtas pagal sutartį, bet kuriuo atveju – ne vėliau kaip per 14 dienų nuo grąžintų prekių gavimo dienos. Prekiautojas kompensuoja išlaidas naudodamas tas pačias mokėjimo priemones, kurias vartotojas naudojo prekėms apmokėti, nebent vartotojas aiškiai sutinka su kitomis priemonėmis. Prekiautojas iš vartotojo neima jokio mokesčio už kompensavimą;

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  vartotojas nepagrįstai nedelsdamas pardavėjo sąskaita grąžina pardavėjui prekes, bet kuriuo atveju – ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties nutraukimą išsiuntimo dienos;

Išbraukta.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  kai prekių negalima grąžinti dėl to, kad jos yra sunaikintos arba prarastos, vartotojas sumoka pardavėjui piniginę vertę, kurią sutarties neatitinkančios prekės būtų turėjusios tuo metu, kai turėjo būti grąžintos, jeigu vartotojas nebūtų jų praradęs ar sunaikinęs iki tos datos, išskyrus atvejus, kai prekės buvo sunaikintos arba prarastos dėl prekių neatitikties sutarčiai, ir

c)  kai prekių negalima grąžinti dėl to, kad jos yra sunaikintos arba prarastos, vartotojas sumoka prekiautojui piniginę vertę, kurią sutarties neatitinkančios prekės būtų turėjusios tuo metu, kai turėjo būti grąžintos, jeigu vartotojas nebūtų jų praradęs ar sunaikinęs iki tos datos, išskyrus atvejus, kai prekės buvo sunaikintos arba prarastos dėl prekių neatitikties sutarčiai, ir

Pakeitimas     108

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

13a straipsnis

 

Teisė į žalos atlyginimą

 

1.  Teikėjas atsako vartotojui už bet kokią finansinę žalą, atsiradusią dėl neatitikties sutarčiai ar prekių nepateikimo. Kiek įmanoma, žalos atlyginimu atstatoma padėtis, kurioje būtų vartotojas, jei prekės būtų atitikusios sutartį.

 

Valstybės narės nustato išsamias teisės į žalos atlyginimą įgyvendinimo taisykles.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

14 straipsnis

Išbraukta.

Terminai

 

Vartotojas turi teisę pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis prekių neatitikties sutarčiai atveju, jeigu neatitiktis paaiškėja per dvejus metus nuo reikšmingo atitikties nustatymo momento. Jeigu pagal nacionalinės teisės aktus 9 straipsnyje nustatytoms teisėms taikomas ieškinio senaties terminas, tas terminas negali būti trumpesnis nei dveji metai nuo reikšmingo atitikties sutarčiai nustatymo momento.

 

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komercinės garantijos

Komercinės garantijos ir gamintojų atsakomybė

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Garantijos pareiškimas pateikiamas patvariojoje laikmenoje ir surašomas aiškia, suprantama kalba. Jame, be kita ko, nurodoma:

2.  Garantijos pareiškimas pateikiamas patvariojoje laikmenoje ir raštu, suformuluotas aiškia, suprantama kalba. Vartotojui paprašius nemokamai pateikiama jo popierinė versija. Garantijos pareiškime pateikiama tokia informacija:

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  aiškus pareiškimas dėl šioje direktyvoje vartotojui suteiktų teisių ir aiškus pareiškimas, kad toms teisėms komercinė garantija nedaro jokio poveikio, ir

a)  aiškus pareiškimas dėl šioje direktyvoje vartotojui suteiktų teisių ir aiškus pareiškimas, kad tų teisių turi būti besąlygiškai paisoma ir kad joms komercinė garantija nedaro jokio poveikio, ir

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Šiame straipsnyje patvarioji laikmena – bet kuri priemonė, kuri suteikia šalims galimybę joms asmeniškai skirtą informaciją saugoti tiek laiko, kiek reikia pagal informacijos paskirtį, taip, kad ja būtų galima pasinaudoti ateityje ir kad būtų galima saugomą informaciją atkurti jos nepakeičiant.

Išbraukta.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Nepažeidžiant šiame straipsnyje nustatytų teisių arba bet kokių kitų taikytinų Sąjungos ar nacionalinės teisės nuostatų, gamintojas, tam tikrų prekių atžvilgiu suteikiantis ilgaamžiškumo garantiją dvejų metų ar ilgesniam laikotarpiui, taip pat laikydamasis sąlygų ir taikydamas 3, 8 ir 8a straipsnius bei susijusias nuostatas:

 

a)  tiesiogiai atsakingas už tai, kad tos neatitinkančios prekės vartotojui būtų pataisytos arba pakeistos;

 

b)  pataiso arba pakeičia tas prekes per pagrįstą laikotarpį ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo to momento, kai jis fiziškai įgijo prekes jų taisymo ar pakeitimo tikslu.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b.  Prekių, kurios patenka į 5a straipsnio taikymo sritį, gamintojas prie prekių pridedamose medžiagose ar pakuotėje turi pateikti aiškią ir išsamią rašytinę informaciją apie jame nustatytas teises, įskaitant pareiškimą, kad vartotojų teises, kiek tai susiję su prekiautojų atsakomybę, iš kurių jis nusipirko prekes, lieka nepakitusios;

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu pardavėjas yra atsakingas vartotojui už neatitiktį sutarčiai, atsiradusią dėl asmens veiksmo ar neveikimo ankstesnėse sandorių grandinės dalyse, pardavėjas turi teisę panaudoti teisių gynimo priemones prieš asmenį ar asmenis, kuriems šioje sandorių grandinėje tenka atsakomybė. Atsakingas asmuo, prieš kurį pardavėjas gali naudoti teisių gynimo priemones, taip pat atitinkami veiksmai ir įgyvendinimo sąlygos nustatomi nacionalinėje teisėje.

Jeigu prekiautojas yra atsakingas vartotojui už neatitiktį sutarčiai, atsiradusią dėl asmens veiksmo ar neveikimo ankstesnėse sandorių grandinės dalyse, prekiautojas turi teisę panaudoti teisių gynimo priemones prieš asmenį ar asmenis, kuriems šioje sandorių grandinėje tenka atsakomybė. Asmuo, prieš kurį prekiautojas gali naudoti teisių gynimo priemones, taip pat atitinkami veiksmai ir įgyvendinimo sąlygos nustatomi nacionalinėje teisėje. Tačiau prekiautojas turi turėti teisę naudotis teisių gynimo priemonėmis laikotarpiu, kuris neturi būti trumpesnis nei 8 straipsnyje nustatytas laikotarpis.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

16 a straipsnis

 

Informacija apie atsargines dalis

 

Valstybės narės skatina prekiautojus ir gamintojus aiškiai ir suprantamai informuoja vartotoją apie rinkai tiekiamas atsargines dalis ar pagalbinius reikmenis, reikalingus parduotų prekių naudojimui.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vykdymo užtikrinimas

Vykdymo užtikrinimas ir informavimas

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina tinkamas ir veiksmingas priemones šios direktyvos reikalavimams įvykdyti.

1.  Valstybės narės užtikrina tinkamas ir veiksmingas priemones šios direktyvos reikalavimams įvykdyti, visų pirma atsižvelgiant į poreikį užtikrinti, kad vartotojai būtų informuoti apie savo teises ir turėtų galimybę praktiškai jas įgyvendinti.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos priemonės turi apimti nuostatas, pagal kurias viena ar kelios toliau nurodytos organizacijos, kaip nustatyta nacionalinėje teisėje, pagal nacionalinę teisę galėtų imtis veiksmų teismuose ar kompetentingose administracinėse institucijose, siekdamos užtikrinti, kad būtų taikomos nacionalinės nuostatos, kuriomis ši direktyva perkeliama į nacionalinę teisę:

2.  Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos priemonės turi apimti nuostatas, pagal kurias viena ar kelios toliau nurodytos organizacijos, laikydamosi pagrįstų ir tinkamų kriterijų, kaip nustatyta nacionalinėje teisėje, pagal nacionalinę teisę galėtų imtis veiksmų teismuose ar kompetentingose administracinėse institucijose, siekdamos užtikrinti, kad būtų taikomos nacionalinės nuostatos, kuriomis ši direktyva perkeliama į nacionalinę teisę. Tokios organizacijos gali būti (pateikiamas neišsamus sąrašas):

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Bet koks sutartimi įformintas susitarimas, kuriuo, pažeidžiant vartotojo teises ir prieš vartotojui pranešant pardavėjui apie prekių neatitiktį sutarčiai, draudžiama taikyti nacionalines direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę priemones, nukrypstama nuo šių priemonių arba pakeičiamas jų poveikis, nėra privalomas vartotojui, nebent sutarties šalys pagal 4 straipsnio 3 dalį panaikina 5 ir 6 straipsnių reikalavimų taikymą, nukrypsta nuo jų arba pakeičia jų sukeliamas pasekmes.

Jeigu šioje direktyvoje nenumatyta kitaip, bet koks sutartimi įformintas susitarimas, kuriuo, pažeidžiant vartotojo teises ir prieš vartotojui pranešant prekiautojui apie prekių neatitiktį sutarčiai, draudžiama taikyti nacionalines direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę priemones, nukrypstama nuo šių priemonių arba pakeičiamas jų poveikis, nėra privalomas vartotojui.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

20 a straipsnis

 

Peržiūra

 

Komisija ne vėliau kaip [penkeri metai nuo įsigaliojimo] peržiūri šios direktyvos taikymą ir Europos Parlamentui bei Tarybai pateikia ataskaitą. Šis procesas apima prasmingas ir išsamias konsultacijas su valstybėmis narėmis ir vartotojais, teisinėmis ir verslo organizacijomis ir jų dalyvavimą Sąjungos lygmeniu. Ataskaitą visų pirma apima šios direktyvos nuostatų dėl teisių gynimo priemonių ir prievolės įrodyti, taip pat kalbant apie naudotas prekes ir prekes, parduodamas viešuosiuose aukcionuose, dėl komercinės garantijos ir gamintojo atsakomybės bei sąsajų su Direktyva dėl tam tikrų skaitmeninio turinio ir skaitmeninių paslaugų teikimo sutarčių aspektų vertinimą. Su ataskaita prireikus pateikiami pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

 • [1]  OL C 264, 2016 7 20, p. 57.
 • [2]  ...

AIŠKINAMOJI DALIS

I. Įžanga

Siekdama panaikinti esamas tarpvalstybinės elektroninės prekybos – tai sektorius, kurio potencialas iš esmės neišnaudotas – kliūtis, 2015 m. gruodžio 9 d. Europos Komisija paskelbė Pasiūlymą dėl direktyvos dėl tam tikrų internetinio ir kitokio nuotolinio prekių pardavimo sutarčių aspektų (toliau – Pasiūlymas dėl prekių). Pranešėjas palankiai vertina šį naują bandymą toliau derinti Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisę, nes tai ne tik paskatins vartotojus ir pardavėjus dar labiau įsitraukti į tarpvalstybinę prekybą, bet ir leis visiems suinteresuotiesiems subjektams pasinaudoti tikros bendrosios (skaitmeninės) rinkos teikiama nauda.

Po plačių ir atvirų konsultacijų su daugeliu suinteresuotųjų šalių, kurios atstovavo ir vartotojų bei įmonių, ir Europos bei nacionaliniams interesams, pranešėjas daro šias pagrindines, nors ir preliminarias, išvadas:

1.  Visiškas suderinimas yra pagrindinis dalykas siekiant pašalinti išliekančias teisines kliūtis, kurios trukdo baigti kurti bendrąją (skaitmeninę) rinką.

2.  Atsižvelgiant į jau ir taip sudėtingą ir daugiasluoksnį vartotojų acquis, bendras nuotoliniam pardavimui ir tiesioginei prekybai taikomų taisyklių rinkinys gerokai palengvintų ir supaprastintų Europos pirkimo–pardavimo sutarčių teisę.

3.  Nėra jokių aiškių ženklų, kad dabartinės vartotojų teisės, kaip jas taiko dauguma ES valstybių narių, yra tikrai neveiksmingos, kalbant tiek apie apimtį, tiek apie išsamumą, kad būtų galima pateisinti taisyklių sugriežtinimą. Dėl to pranešėjas nepateikė jokių didelių pakeitimų šiuo aspektu.

Pranešėjas parengė šį pranešimą atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau.

Prieš apibūdindamas pagrindinius Komisijos pasiūlymo pakeitimus, pranešėjas mano esant prasminga atkreipti skaitytojų dėmesį į tai, kodėl visiško suderinimo metodas toks reikalingas.

II. Raginimas siekti visiško suderinimo

Komisijos Pasiūlymas dėl prekių remiasi jau žinomu primygtiniu teiginiu, kad pirkimo–pardavimo sutarčių teisės aktų skirtumai, kurių yra dėl to, kad suderinimas minimalus, vis dar sudaro dideles vidaus rinkos kliūtis ir neigiamai veikia įmones ir vartotojus. Šiame kontekste Komisija siūlo visiškai, tačiau tikslingai suderinti pagrindinius įmonių ir vartotojų prekių pirkimo–pardavimo sutarčių elementus. Nauja teisinė sistema nustatyta ne tik siekiant padidinti vartotojų pasitikėjimą (kuriems būtų suteikta dar daugiau paskatų pirkti internetu tarpvalstybiniu mastu), dėl jos taip pat sumažėtų sandorių kainos ir padidėtų teisinis tikrumas, taigi įmonėms, ypač MVĮ, taptų lengviau prekiauti ES mastu.

Išnagrinėjus tai, kaip buvo įgyvendinta dabartinė teisinė sistema, visų pirma Direktyva dėl vartojimo prekių pardavimo ir garantijų 1999/44/EB (toliau – Direktyva dėl vartojimo prekių), negalima neigti, kad ji vis dar gerokai suskaidyta. Tiksliau tariant, vartotojų apsaugai ES būdingi toliau pateikiami pagrindiniai skirtumai ir variantai:

•  teisių gynimo priemonių hierarchijos variantai: Pagal Direktyvą dėl vartojimo prekių tuo atveju, jei esama neatitikties sutarčiai, vartotojas pirmiausia gali reikalauti, kad pardavėjas pataisytų arba pakeistų sutarties neatitinkančią prekę. Jei toks reikalavimas netinkamas arba jei prekės nepataisomos arba nepakeičiamos per protingą laikotarpį, arba jei dėl to vartotojui kyla didelių nepatogumų, tada – antruoju etapu – vartotojas turi teisę sumokėti mažesnę kainą arba nutraukti sutartį. Šį metodą perėmė 16 valstybių narių[1], tačiau šešios valstybės narės[2] sugriežtino šį minimalų reikalavimą ir pasiūlė vartotojui nuo pat pradžių laisvai rinktis taisymo, pakeitimo, kainos sumažinimo ar sutarties nutraukimo galimybę. Dešimt valstybių narių[3] nustatė galimybę laisvai pasirinkti teisių gynimo priemones, tačiau šis pasirinkimas dėl pardavėjo teisių ištaisyti trūkumus ar dėl kitų sąlygų apsiriboja keturiomis priemonėmis[4], taigi jo poveikis iš esmės panašus į teisių gynimo priemonių hierarchijos. Galiausiai, dvi valstybės narės – Jungtinė Karalystė ir Airija – perėmė teisų gynimo priemonių hierarchiją, tačiau papildė ją dar viena teisių gynimo priemone – teise per trumpą terminą atsisakyti sutarties reikalavimų neatitinkančių prekių.

•  skirtingi prievolės įrodyti perkėlimo kitai šaliai laikotarpiai: Jeigu pardavėjas neįrodo kitaip, bet kokia neatitiktis, išaiškėjusi per šešis mėnesius nuo prekių pateikimo, laikoma egzistavusia pateikimo metu, nebent tai yra nesuderinama su prekių arba neatitikties pobūdžiu. 25 valstybės narės pasirinko šešių mėnesių laikotarpį, tačiau kitos trys valstybės narės šį laikotarpį pratęsė (Lenkija iki vienų metų, Prancūzija ir Portugalija – iki dvejų metų).;

•  4 teisinės garantijos laikotarpių variantai: Už prekių trūkumus pristatymo metu prekiautojas gali būti laikomas atsakingu ne trumpiau nei dvejus metus. 23 valstybės narės pasinaudojo šiuo dvejų metų laikotarpiu, tačiau Švedija nustatė trejų metų teisinės garantijos laikotarpį, o Suomijoje ir Nyderlanduose nacionalinės garantijos nustatomos atsižvelgiant į numatomą produktų gyvavimo ciklą. Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje konkretus teisinės garantijos galiojimo laikotarpis nenustatytas, tačiau vartotojų teisės ribojamos taikant senaties terminą.

•  skirtingi vartotojo pareigos pranešti variantai: Kad galėtų pasinaudoti savo teisėmis, valstybėms narėms buvo leista įpareigoti vartotojus per du mėnesius nuo trūkumo nustatymo apie jį informuoti pardavėją. To nepadaręs vartotojas prarastų teisę pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis. Septynios valstybės narės[5] tokios pareigos pranešti nenustatė, tačiau 14 valstybių narių[6] įpareigojo vartotoją pranešti apie trūkumą per du mėnesius. Kita valstybių narių grupė pareikalavo, kad vartotojas tai atliktų per skirtingus laiko tarpus, pvz., „per protingą laikotarpį“[7],, „nepagrįstai nedelsdamas“[8],, „tuojau pat”[9],, „nedelsiant”[10], arba „per šešis mėnesius“[11].

Šiomis aplinkybėmis pranešėjas mano, kad Pasiūlymo dėl prekių 3 straipsnyje įtvirtintas visiškas suderinimas yra tinkamas reglamentavimo principas vidaus rinkoje. Jis, suprantama, žino, kad dėl šio principo ginčijamasi ne tik Taryboje, jam priešinamasi ir IMCO komitete bei už jo ribų. Nors labai pageidautina, tačiau galutinis sprendimas dėl to, ar galima pasiekti visišką suderinimą, turi būti priimtas, kai bus susitarta dėl pagrindinių taisyklių. Bet kuriuo atveju, pranešėjas savo pranešimo projekte ir būsimose derybose su IMCO komiteto nariais siekia užtikrinti tinkamą pusiausvyrą tarp aukšto vartotojų apsaugos lygio ir modernaus, įmanomo įgyvendinti bendrų pirkimo–pardavimo sutarčių teisės taisyklių rinkinio, nes tai leistų susitarti dėl visiško suderinimo.

III. Konkretūs pakeitimai

1. Taikymo srities išplėtimas, 1 straipsnis

Pranešėjas siūlo išplėsti taikymo sritį, kad ji apimtų įprastą prekybą, nes mano, kad atskyrus internetinę prekybą nuo tiesioginės prekybos dar labiau padidėtų acquis suskaidymas. Dėl tokio suskaidymo ne tik padidėtų sandorių sąnaudos įmonėms, bet ir kiltų painiava vartotojams, kurių teisės skirtųsi priklausomai nuo to, ar jie pirktų internetu, ar įprastai. Tokį išplėtimą skatino ne tik IMCO komiteto nariai visose frakcijose, jis taip pat paremtas REFIT, taikytos Direktyvai dėl vartojimo prekių, rezultatais. Taigi, Direktyva 1999/44/EB turi būti panaikinta (19a straipsnis), o 19 straipsnyje pasiūlyto šios direktyvos pakeitimai išbraukti.

2. Ryšys su vartotojų teisės acquis

Pranešėjas pripažįsta, kad šis pasiūlymas yra dar vienas svarbus vartotojų teisės acquis raidos etapas ir kad esamos jo taisyklės galioja toliau, įskaitant Direktyvą 2011/83/ES dėl vartotojų teisių. Pasiūlymo dėl skaitmeninio turinio teikimo sutarčių klausimu su kitais pranešėjais buvo sutarta kuo labiau suderinti abu pasiūlymus, drauge atsižvelgiant į skirtumus, kurių yra dėl to, kad aptariami skirtingi dalykai. Pavyzdžiui, naujo 2a straipsnio 3 dalyje ir 13 konstatuojamojoje dalyje dabar paaiškinama, kad materialiosios prekės, į kurias integruotas skaitmeninis turinys, priklauso pasiūlymo dėl skaitmeninio turinio taikymo sričiai.

3. Atitiktis sutarčiai, 3a–5 straipsniai

Nauja 3a straipsnio įžanginė nuostata paaiškina, kad prekės turi atitikti subjektyvius ir objektyvius atitikties reikalavimus, kurie, savo ruožtu, išdėstyti 4 ir 5 straipsniuose. Pranešėjas nesiūlo jokių esminių atitikties taisyklių pakeitimų.

4. Reikšmingas atitikties nustatymo momentas, 8 straipsnis

Pranešėjas palankiai vertina tai, kad Komisijos pasiūlyme liečiamas ir reikšmingas atitikties sutarčiai nustatymo momentas instaliavimo atvejais. Vis dėlto reikėjo aiškiau atskirti 6 ir 8 straipsniuose nustatytus instaliavimo scenarijus, kad būtų išvengta painiavos dėl tikslaus laiko.

5. Prievolė įrodyti, 8a straipsnis

Kalbant apie prievolę įrodyti neatitiktį, pranešėjas siūlo laikytis esamos Direktyvos dėl vartojimo prekių tvarkos, tačiau taikant visiško suderinimo metodą. Jis puikiai žino, kad IMCO komitete esama skirtingų nuomonių šiuo konkrečiu klausimu, ir laukia tolesnių diskusijų ir pakeitimų, kad būtų galima pasiekti kompromisą, kuris tenkintų ir vartotojų, ir pardavėjų interesus. Dar vienas paaiškinimas pateikiamas 26 konstatuojamojoje dalyje, kad pasiūlymas būtų atnaujintas atsižvelgiant į sprendimą Faber byloje.[12]

6. Vartotojų teisių gynimo priemonės, 9–13b straipsniai

a. Vartotojų teisių gynimo priemonės, 9 straipsnis

Pranešėjas išlaiko Komisijos pasiūlytą teisių gynimo priemonių hierarchiją ir 3 dalyje paaiškina, kad vartotojas turi teisę nutraukti sutartį, kai neatitiktis didelė. Pastarasis aspektas perimtas iš Direktyvos dėl vartojimo prekių 3 straipsnio 6 dalies. Be to, Direktyvos dėl vartojimo prekių 2 straipsnio 3 dalies įrašomos į 8 straipsnio 5 dalį. Būtų galima įrodinėti, kad dėl to gali būti sutapimų su 4 straipsnio 3 dalimi. Tačiau, nors pastarajame straipsnyje numatoma galimybė pagal sutartį nukrypti, pvz., nuo objektyvių atitikties reikalavimų, 9 straipsnio 5 dalyje aptariamas klausimas, kokiomis aplinkybėmis vartotojai turi teisę pasinaudoti teisių gynimo priemonėmis. Tai ypač svarbu tais atvejais, kuriais taikoma 10 straipsnio 2 dalis.

b. Prekių pakeitimas, 10 straipsnis

Pasiūlyti 10 straipsnio pakeitimai iš esmės yra paaiškinimai, susiję su ES Teisingumo Teismo praktika. Pavyzdžiui, 10 straipsnio 2 dalyje kodifikuojama sprendimo byloje Weber / Putz dalis.[13] .Šiame kontekste buvo būtina paaiškinti, kad pardavėjas gali pasirinkti, kaip pakeisti prekes, kurios jau buvo instaliuotos, tačiau neatitinka sutarties, nes jų taisymas neįmanomas. Be to, 27 konstatuojamojoje dalyje dabar paaiškinama, kad tuo atveju, jei vartotojas patirtų neproporcingų išlaidų, vartotojo teisė į sutarties neatitinkančių prekių išmontavimo ir pakeistų prekių instaliavimo išlaidų atlyginimą gali būti apribota nustatant, kad pardavėjas turi sumokėti proporcingą sumą.

c. Sutarties nutraukimas, 13–13b straipsniai

Sutarties nutraukimo taisyklės atitinka atitikties taisyklių sandarą, 13 straipsnyje nustatoma įžanginė taisyklė. Naujame 13a straipsnyje aptariamos pardavėjo prievolės sutarties nutraukimo atveju, jos perimamos iš ankstesnio 13 straipsnio 3 dalies a punkto. Naujo 13a straipsnio 2 dalis reikalinga siekiant apibrėžti ir pardavėjo prievoles, jei tai ankstesnio 13 straipsnio 2 dalyje numatytas dalinio nutraukimo atvejis. Naujas 13b straipsnis perimtas iš ankstesnio 13 straipsnio 3 dalies b–d punktų ir išliko nepakeistas.

7. Terminai, 14 straipsnis

Galiausiai, pranešėjas į dabartinį pasiūlymą įrašo Direktyvos dėl vartojimo prekių 7 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje pateikiamus loginius paaiškinimus dėl naudotoms prekėms taikomų terminų.

 • [1]  Austrija, Belgija, Bulgarija, Kipras, Čekija, Suomija, Prancūzija, Vokietija, Italija, Latvija, Malta, Nyderlandai, Rumunija, Slovakija, Ispanija, Švedija.
 • [2]  Kroatija, Vengrija, Graikija, Lietuva, Portugalija ir Slovėnija.
 • [3]  Kroatija, Danija, Estija, Graikija, Vengrija, Lietuva, Liuksemburgas, Lenkija, Portugalija, Slovėnija.
 • [4]  Danija, Estija, Liuksemburgas, Lenkija.
 • [5]  Austrija, Prancūzija, Vokietija, Graikija, Airija, Lenkija ir Jungtinė Karalystė.
 • [6]  Bulgarija, Belgija, Kroatija, Kipras, Estija, Suomija, Italija, Latvija, Liuksemburgas, Malta, Portugalija, Rumunija, Slovėnija ir Ispanija.
 • [7]  Danija, Lietuva ir Švedija.
 • [8]  Čekija.
 • [9]  Nyderlandai.
 • [10]  Vengrija.
 • [11]  Slovakija.
 • [12]  Sprendimas Faber / Autobedrijf Hazet Octhen BV, C-497/13, ECLI:EU:C:2015:357, 71 punktas.
 • [13]  Sprendimai Gebr. Weber ir kt. / J. Wittmer ir kt., C-65/09 ir C-87/09, EU:C:2011:396, 74 punktas.

ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Internetinio ir kitokio nuotolinio prekių pardavimo sutartys

Nuorodos

COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

31.10.2017

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

21.1.2016

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

CULT

25.1.2016

 

 

 

Susiję komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

28.4.2016

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Pascal Arimont

2.2.2016

 

 

 

Svarstymas komitete

27.4.2016

14.7.2016

29.11.2016

21.3.2017

 

28.9.2017

 

 

 

Priėmimo data

22.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

29

4

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Cornelia Ernst, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Pateikimo data

27.2.2018

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

29

+

ALDE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij, Jaromír Štětina, Mihai Ţurcanu

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

4

-

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Carlos Coelho

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

4

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. kovo 13 d.
Teisinė informacija - Privatumo politika