Förfarande : 2015/0288(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0043/2018

Ingivna texter :

A8-0043/2018

Debatter :

PV 26/03/2019 - 4
CRE 26/03/2019 - 4

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 7.13

Antagna texter :

P8_TA(2019)0233

BETÄNKANDE     ***I
PDF 755kWORD 135k
27.2.2018
PE 593.817v04-00 A8-0043/2018

om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG

(COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Föredragande: Pascal Arimont

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/22/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG

(COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – 2015/0288(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0635) och kommissionens ändrade förslag (COM(2017)0637),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0379/2017),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det motiverade yttrande från den franska senaten som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilket utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandena från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 27 april 2016(1) och den 15 februari 2018(2),

–  med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (A8-0043/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a)  I artikel 169.1 och 169.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskrivs att unionen ska bidra till att uppnå en hög konsumentskyddsnivå genom åtgärder som antas enligt artikel 114 i EUF-fördraget.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  För en väl fungerande inre marknad är det nödvändigt att harmonisera vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, med utgångspunkt i en hög konsumentskyddsnivå.

(2)  För en väl fungerande inre marknad är det nödvändigt att harmonisera vissa aspekter på avtal om försäljning av varor, med utgångspunkt i en hög konsumentskyddsnivå och rättslig säkerhet, samtidigt som en balans måste säkerställas mellan såväl konsumenters som näringsidkares rättigheter och skyldigheter.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  E-handel är en av de viktigaste drivkrafterna för tillväxt inom den inre marknaden. Dess tillväxtpotential utnyttjas dock långt ifrån fullt ut. För att stärka unionens konkurrenskraft och stimulera tillväxt behöver unionen agera snabbt och uppmuntra ekonomiska aktörer att frigöra hela den potential som den inre marknaden erbjuder. För att den inre marknaden ska kunna nå sin fulla potential krävs att alla marknadsaktörer har smidig tillgång till gränsöverskridande försäljning av varor, inbegripet vid e-handel. De avtalsrättsliga regler som ligger till grund för marknadsaktörernas transaktioner hör till de nyckelfaktorer som påverkar företagens beslut om huruvida de ska erbjuda gränsöverskridande försäljning av varor . Dessa regler påverkar också konsumenternas vilja att ta till sig och visa förtroende för denna typ av handel.

(3)  E-handel är en central drivkraft för tillväxt inom den inre marknaden. Dess tillväxtpotential utnyttjas dock långt ifrån fullt ut. För att stärka unionens konkurrenskraft och stimulera tillväxt behöver unionen skapa en öppen miljö med en fullt fungerande digital inre marknad. För att den inre marknaden ska kunna nå sin fulla potential krävs att alla marknadsaktörer har smidig tillgång till gränsöverskridande försäljning av varor, inbegripet vid e-handel. De avtalsrättsliga regler som ligger till grund för marknadsaktörernas transaktioner hör till de nyckelfaktorer som påverkar företagens beslut om huruvida de ska erbjuda gränsöverskridande försäljning av varor . Dessa regler påverkar också konsumenternas vilja att ta till sig och visa förtroende för denna typ av handel.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  Unionens regler om försäljning av varor är fortfarande fragmenterade, även om reglerna om förhandsinformationskrav, ångerrätt vid distansavtal och leveransvillkor redan har harmoniserats fullt ut. Andra viktiga avtalsinslag såsom kriterier för överensstämmelse, förfaranden och villkor för deras utövande för varor som inte överensstämmer med kontraktet är för närvarande föremål för minimiharmonisering i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG46. Medlemsstaterna har tillåtits att gå längre än unionens normer och införa regler för att säkerställa en ännu högre konsumentskyddsnivå. Därvid har de tagit fasta på olika delar och agerat i olika omfattning. De nationella bestämmelser som införlivar direktiv 1999/44/EG uppvisar därför idag betydande skillnader i väsentliga delar , såsom avsaknaden eller förekomsten av hierarki av avhjälpande åtgärder, lagstadgad garantitid, period under vilken omvänd bevisbörda gäller eller anmälan av ett fel till säljaren.

(4)  Vissa av unionens regler om försäljning av varor är fortfarande fragmenterade, även om reglerna om förhandsinformationskrav, ångerrätt och leveransvillkor redan har harmoniserats fullt ut i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU. Bestämmelserna om försäljning offline har harmoniserats i mindre utsträckning, exempelvis reglerna om förhandsinformationskrav. Andra viktiga avtalsinslag såsom kriterier för överensstämmelse, förfaranden och villkor för deras utövande för varor som inte överensstämmer med kontraktet är för närvarande föremål för minimiharmonisering i Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG46. Medlemsstaterna har tillåtits att gå längre än unionens normer och införa regler för att säkerställa en ännu högre konsumentskyddsnivå. Därvid har de tagit fasta på olika delar och agerat i olika omfattning. De nationella bestämmelser som införlivar direktiv 1999/44/EG uppvisar därför idag betydande skillnader i väsentliga delar , såsom avsaknaden eller förekomsten av hierarki av avhjälpande åtgärder, lagstadgad garantitid, period under vilken omvänd bevisbörda gäller eller anmälan av ett fel till näringsidkaren.

__________________

__________________

46 Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier, EGT L 171, 7.7.1999, s. 12.

46 Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG av den 25 maj 1999 om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier, EGT L 171, 7.7.1999, s. 12.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  Dessa skillnader kan ha en menlig inverkan för både företag och konsumenter. Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/200847 måste företag som riktar verksamhet till konsumenter i andra medlemsstater ta hänsyn till tvingande konsumentavtalsrättsliga regler i konsumentens bosättningsland. Eftersom dessa regler skiljer sig åt mellan medlemsstaterna riskerar företagen att drabbas av merkostnader. Detta kan leda till att många företag föredrar att fortsätta sin verksamhet på den inhemska marknaden eller att exportera till endast en eller två medlemsstater. Valet att minimera exponeringen för kostnader och risker förknippade med gränsöverskridandehandel leder till försuttna möjligheter till kommersiell expansion och stordriftsfördelar. Små och medelstora företag är särskilt drabbade.

(5)  Dessa skillnader med avseende på avtalsrätten i olika medlemsstater kan ha en menlig inverkan för både företag och konsumenter, förutom andra viktiga regleringsmässiga och icke-regleringsmässiga frågor såsom skatterätt, leveransnätverksfrågor, betalningssystem och språkbarriärer. De huvudsakliga svårigheter som möter konsumenterna och den huvudsakliga källan till konflikter med näringsidkarna gäller dock varor som inte överensstämmer med avtalet. Det är därför nödvändigt att förbättra konsumenternas förtroende för den inre marknaden och bidra till att skapa lika villkor för näringsidkare.

__________________

__________________

47 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I), EUT L 177, 4.7.2008, s. 6.

47 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I), EUT L 177, 4.7.2008, s. 6.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  För att komma till rätta med de problem som beror på fragmenteringen av nationella regler bör företag och konsumenter kunna falla tillbaka på en uppsättning fullständigt harmoniserade, målinriktade regler om försäljning av varor. Det behövs enhetliga regler med avseende på flera väsentliga aspekter av konsumentavtalsrätten, som med nuvarande minimiharmonisering medför inkonsekvenser och handelshinder i unionen. Därför bör detta direktiv upphäva minimiharmoniseringsdirektivet 1999/44/EG och införa fullständigt harmoniserade regler om avtal om försäljning av varor.

(8)  För att komma till rätta med de problem som beror på fragmenteringen av nationella regler, samt med andra problem, bör företag och konsumenter kunna falla tillbaka på en uppsättning harmoniserade, målinriktade regler om all försäljning av varor. Det behövs enhetliga regler med avseende på flera väsentliga aspekter av konsumentavtalsrätten, som med nuvarande minimiharmonisering medför inkonsekvenser och handelshinder i unionen. Därför bör detta direktiv upphäva minimiharmoniseringsdirektivet 1999/44/EG och införa ett nytt ramverk med harmoniserade regler om avtal om försäljning av varor. Medlemsstaterna bör dock ha rätt att i sin nationella lagstiftning behålla eller införa bestämmelser om åtgärder för att avhjälpa ”dolda fel” eller rätten att avvisa inom en kort tidsfrist.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  Med fullständigt harmoniserade konsumentavtalsrättsliga regler blir det lättare för näringsidkare att erbjuda sina produkter i andra medlemsstater. Företagen kommer att få minskade kostnader eftersom de inte längre behöver ta hänsyn till olika tvingande konsumentskyddsregler. En stabil avtalsrättslig miljö innebär att de kommer att omfattas av ökad rättssäkerhet när de säljer till andra medlemsstater.

(9)  Med ytterligare harmoniserade konsumentavtalsrättsliga regler blir det lättare för näringsidkare att erbjuda sina produkter i andra medlemsstater. Företagen kommer att få minskade kostnader eftersom de inte längre behöver ta hänsyn till olika tvingande konsumentskyddsregler. En stabil avtalsrättslig miljö innebär att de kommer att omfattas av ökad rättssäkerhet när de säljer till andra medlemsstater.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 10

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(10)  Ökad konkurrens mellan detaljhandlare kommer sannolikt att leda till att konsumenterna kan erbjudas ett bredare urval till mer konkurrenskraftiga priser. Konsumenterna kommer att kunna dra nytta av ett starkt konsumentskydd och välfärdsvinster genom riktade, fullt harmoniserade regler. Detta skulle i sin tur öka deras förtroende för gränsöverskridande handel. Konsumenterna kommer att känna större trygghet när det handlar över gränserna, i vetskap om de skulle omfattas av samma rättigheter i hela unionen.

(10)  Ökad konkurrens mellan detaljhandlare kommer sannolikt att leda till att konsumenterna kan erbjudas ett bredare urval till mer konkurrenskraftiga priser. Konsumenterna kommer att kunna dra nytta av ett starkt konsumentskydd och välfärdsvinster genom riktade harmoniserade regler. Detta skulle också öka deras förtroende för gränsöverskridande handel, bland annat på distans och på nätet.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Detta direktiv omfattar regler som är tillämpliga på försäljning av varor endast i fråga om vissa centrala avtalsinslag som behövs för att övervinna avtalsrättsligt relaterade hinder på den inre marknaden. För detta ändamål bör regler om krav på överensstämmelse, om avhjälpande åtgärder som står till buds för konsumenter om varan inte överensstämmer med avtalet och villkoren för att vidta dessa åtgärder harmoniseras fullt ut, och nivån på konsumentskyddet bör höjas jämfört med vad som gäller enligt direktiv 1999/44/EG.

(11)  Detta direktiv omfattar regler som är tillämpliga på försäljning av varor endast i fråga om vissa centrala avtalsinslag som behövs för att övervinna avtalsrättsligt relaterade hinder på den inre marknaden. För detta ändamål bör regler om krav på överensstämmelse, om avhjälpande åtgärder som står till buds för konsumenter om varan inte överensstämmer med avtalet och villkoren för att vidta dessa åtgärder harmoniseras på ett sådant sätt att en hög nivå på konsumentskyddet erbjuds.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Detta direktiv bör inte tillämpas på varor som dvd- och cd-skivor som införlivar digitalt innehåll på ett sådant sätt att de endast fungerar som bärare av digitalt innehåll. Direktivet bör dock tillämpas på digitalt innehåll som är integrerat i varor som hushållsmaskiner eller leksaker, om det digitala innehållet är inbyggt på ett sådant sätt att dess funktion är underordnad de huvudsakliga funktionerna hos de berörda varorna och det fungerar som en integrerad del av varorna.

(13)  Detta direktiv bör inte tillämpas på digitalt innehåll och digitala tjänster som är inbyggda i varor, såsom dvd- och cd-skivor eller smarta varor. När det gäller varor med inbyggt digitalt innehåll eller inbyggda digitala tjänster bör näringsidkaren vara ansvarig enligt detta direktiv gentemot konsumenten för att skyldigheterna uppfylls endast med avseende på de delar av varorna som inte rör inbyggt digitalt innehåll eller digitala tjänster. Bestämmelserna i detta direktiv bör inte påverka det skydd som ges till konsumenterna genom tillämplig unionslagstiftning med avseende på inbyggt digitalt innehåll eller digitala tjänster.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a)  På grund av de särskilda omständigheterna och varornas beskaffenhet bör detta direktiv inte tillämpas på försäljning av levande djur mellan näringsidkare och konsument.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Direktivet bör inte påverka medlemsstaternas avtalsrätt på områden som inte omfattas av detta direktiv. Dessutom bör det på vissa områden som regleras av detta direktiv stå medlemsstaterna fritt att föreskriva regler med avseende på sådana aspekter som inte regleras i detta direktiv: det rör sig om tidsfrister för utövande av konsumenträttigheter och köpgarantier. När det slutligen gäller säljarens regressrätt bör det stå medlemsstaterna fritt att föreskriva mer ingående villkor för utövandet av denna rätt.

(14)  Direktivet bör inte påverka medlemsstaternas avtalsrätt på områden som inte omfattas av detta direktiv. Dessutom bör det på vissa områden som regleras av detta direktiv stå medlemsstaterna fritt att föreskriva regler med avseende på sådana aspekter som inte regleras i detta direktiv: det rör sig om tidsfrister för utövande av konsumenträttigheter. När det slutligen gäller näringsidkarens regressrätt och köpgarantier bör det stå medlemsstaterna fritt att föreskriva mer ingående villkor för utövandet av dessa rättigheter.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a)  Definitionen av begreppet konsument bör omfatta fysiska personer som agerar för ändamål som faller utanför den egna handels-, företags-, hantverks- eller yrkesverksamheten. Om, beträffande avtal med dubbla syften, ett avtal ingås för ändamål som dels faller inom, dels faller utanför personens egen näringsverksamhet och näringssyftet är så begränsat att det inte dominerar avtalets övergripande sammanhang, bör den personen även anses som konsument. Detta återspeglar en förnuftig hållning till dagliga transaktioner, och det skulle också bidra till ökad rättssäkerhet med tanke på de vitt skilda varorna och förslagets tillämpningsområde.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17)  För att skapa klarhet och förutsebarhet för säljare och konsumenter bör detta direktiv definiera begreppet avtal. Denna definition bör ligga i linje med traditioner som är gemensamma för alla medlemsstater genom att kräva att det finns en överenskommelse avsedd att ge upphov till förpliktelser eller andra rättsliga verkningar för att ett avtal ska anses föreligga.

utgår

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  För att balansera kravet på rättssäkerhet med lämplig flexibilitet i rättsreglerna bör varje hänvisning i detta direktiv till vad som kan förväntas av en person förstås som en hänvisning till vad som skäligen kan förväntas. Skäligheten bör bedömas objektivt, med hänsyn till avtalets natur och ändamål, till omständigheterna i det enskilda fallet och till bruk och sedvänjor bland de berörda parterna. I synnerhet bör skälig tidsåtgång för att fullgöra en reparation eller tillhandahålla en ersättningsvara bedömas objektivt, med hänsyn till varornas natur och bristen på överensstämmelse.

(18)  För att balansera kravet på rättssäkerhet med lämplig flexibilitet i rättsreglerna bör varje hänvisning i detta direktiv till vad som kan förväntas av en part i ett avtal, eller till vad en part i ett avtal kan förvänta, förstås som en hänvisning till vad som skäligen kan förväntas. Skäligheten bör bedömas objektivt, med hänsyn till avtalets natur och ändamål, till omständigheterna i det enskilda fallet och till bruk och sedvänjor bland parterna till avtalet. I synnerhet bör skälig tidsåtgång för att fullgöra en reparation eller tillhandahålla en ersättningsvara bedömas objektivt, med hänsyn till varornas natur och bristen på överensstämmelse.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  I syfte att klargöra vad en konsument kan förvänta sig av varorna och vilket ansvar som åligger säljaren om det som levererats inte motsvarar förväntningarna, är det viktigt att fullt ut harmonisera reglerna för att fastställa överensstämmelsen med avtalet. En kombination av subjektiva och objektiva kriterier bör göra det möjligt att tillvarata berättigade intressen hos båda parterna i ett försäljningsavtal. Överensstämmelsen med avtalet bör bedömas inte endast genom att ta hänsyn till de krav som faktiskt fastställts i avtalet – inbegripet i den förhandsinformation som utgör en del av avtalet – men också vissa objektiva krav som utgör de standarder som normalt kan förväntas för varor, särskilt i fråga om ändamålsenlighet, förpackning, anvisningar om installation och normal kvalitet och prestanda.

(19)  I syfte att klargöra vad en konsument kan förvänta sig av varorna och vilket ansvar som åligger näringsidkaren om det som levererats inte motsvarar förväntningarna, är det viktigt att harmonisera reglerna för att fastställa överensstämmelsen med avtalet. En kombination av subjektiva och objektiva kriterier bör göra det möjligt att tillvarata berättigade intressen hos båda parterna i ett försäljningsavtal. Överensstämmelsen med avtalet bör bedömas inte endast genom att ta hänsyn till de krav som faktiskt fastställts i avtalet – inbegripet i den förhandsinformation som utgör en del av avtalet – men också vissa objektiva krav som utgör de standarder som normalt kan förväntas för varor, särskilt i fråga om ändamålsenlighet, förpackning, anvisningar om installation och normal kvalitet och prestanda.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a)  Vissa av kraven på överensstämmelse i avtalet, särskilt i fråga om kvalitet, hållbarhet och utseende, kan sannolikt tillämpas på ett annat sätt i förhållande till försäljning av begagnade varor. I många fall kommer konsumentens skäliga förväntningar att vara lägre på begagnade varor än på helt nya. Därför måste konsumenterna vara tydligare med det avsedda ändamålet med sådana varor när de kommunicerar med näringsidkaren. Vid alla tvister mellan näringsidkare och konsumenter om bristande överensstämmelse kommer denna faktor ofta att vara viktig för att avgöra huruvida bevisbördan har uppfyllts i fråga om ett påstått fel hos varorna. Om konsumenten har haft möjlighet att undersöka varorna personligen före ingåendet av avtalet kan medlemsstaterna dock, undantagsvis och mot bakgrund av sina specifika marknader och rättssystem, välja att fortsätta att föreskriva att näringsidkaren och konsumenten uttryckligen – skriftligt eller på ett varaktigt medium – kan komma överens om en kortare lagstadgad garantiperiod på minst ett år, eller alternativt för en kortare period för omvänd bevisbörda till förmån för konsumenten på minst sex månader.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 19b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19b)  I enlighet med etablerad praxis och särskilda regler för auktionsförrättarens ansvar förefaller det motiverat att för närvarande behålla möjligheten för medlemsstaterna att undanta offentliga auktioner av begagnade varor där konsumenten har haft möjlighet att personligen närvara vid auktionen. Det bör dock vara ett krav att konsumenter före auktionen informeras genom en tydlig förklaring – skriftligt eller på ett varaktigt medium – om att dessa regler inte tillämpas, och det bör finnas en uttrycklig hänvisning till de relevanta lagstadgade eller andra rättigheter som är tillämpliga. Vidare bör, i linje med direktiv 2011/83/EU, användningen av onlineplattformar för auktioner som är tillgängliga för konsumenter och näringsidkare inte betraktas som en offentlig auktion enligt detta direktiv.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Många konsumentvaror är avsedda att installeras innan de kan användas på avsett sätt av konsumenten. Därför bör all bristande överensstämmelse som beror på en felaktig installation av varorna betraktas som bristande överensstämmelse med avtalet om installationen utfördes av säljaren eller under säljarens kontroll, men även om varorna installerades av konsumenten och den felaktiga installationen beror på felaktiga installationsinstruktioner.

(20)  Många konsumentvaror är avsedda att installeras innan de kan användas på avsett sätt av konsumenten. Därför bör all bristande överensstämmelse som beror på en felaktig installation av varorna betraktas som bristande överensstämmelse med avtalet om installationen utfördes av näringsidkaren eller under näringsidkarens kontroll, men även om varorna installerades av konsumenten och den felaktiga installationen beror på felaktiga installationsinstruktioner.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Överensstämmelsen bör täcka såväl materiella brister som rättsliga fel. Tredje parts rättigheter och andra rättsliga fel kan i praktiken hindra konsumenten från att komma i åtnjutande av varorna i enlighet med avtalet, om rättighetsinnehavaren med fog tvingar konsumenten att upphöra med att inkräkta på dessa rättigheter. Säljaren bör därför säkerställa att varorna inte belastas av en tredje parts rättighet som kan hindra konsumenten från att komma i åtnjutande av varorna i enlighet med avtalet.

(21)  Överensstämmelsen bör täcka såväl materiella brister som rättsliga fel. Tredje parts rättigheter och andra rättsliga fel kan i praktiken hindra konsumenten från att komma i åtnjutande av varorna i enlighet med avtalet, om rättighetsinnehavaren med fog tvingar konsumenten att upphöra med att inkräkta på dessa rättigheter. Näringsidkaren bör därför säkerställa att varorna inte belastas av några begränsningar till följd av en tredje parts rättighet som kan hindra konsumenten från att komma i åtnjutande av varorna i enlighet med subjektiva och objektiva kriterier för överensstämmelse.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Det är viktigt att säkerställa en längre livslängd för konsumentvaror, för att skapa mer hållbara konsumtionsmönster och främja en cirkulär ekonomi. För att stärka förtroendet för den inre marknadens funktion är det också viktigt att utestänga varor som inte uppfyller kraven från unionsmarknaden genom att stärka marknadsövervakningen och ge rätt incitament till ekonomiska aktörer. För dessa syften är produktspecifik unionslagstiftning den lämpligaste vägen att införa hållbarhet och andra produktrelaterade krav för särskilda typer eller grupper av produkter, med användning av ändamålsanpassade kriterier. Detta direktiv bör därför fungera som ett komplement i förhållande till de mål som eftersträvas i sådan produktspecifik unionslagstiftning. I den mån specifik hållbarhetsinformation anges i eventuella uttalanden före avtalets ingående som utgör en del av köpeavtalet, bör konsumenten kunna förlita sig på dem som en del av kriterierna för överensstämmelse.

(23)  Det är viktigt att säkerställa en längre livslängd för konsumentvaror, för att skapa mer hållbara konsumtionsmönster och främja en cirkulär ekonomi. För att stärka förtroendet för den inre marknadens funktion är det också viktigt att utestänga varor som inte uppfyller kraven från unionsmarknaden genom att stärka marknadsövervakningen och ge rätt incitament till ekonomiska aktörer. För dessa syften är produktspecifik unionslagstiftning, såsom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG eller rådets direktiv 85/374/EEG, den lämpligaste vägen att införa hållbarhet och andra produktrelaterade krav för särskilda typer eller grupper av produkter, med användning av ändamålsanpassade kriterier. Detta direktiv bör därför fungera som ett komplement i förhållande till de mål som eftersträvas i sådan produktspecifik unionslagstiftning. I den mån specifik hållbarhetsinformation anges i eventuella uttalanden före avtalets ingående som utgör en del av köpeavtalet, bör konsumenten kunna förlita sig på dem som en del av kriterierna för överensstämmelse.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a)  Hållbarhet bör definieras som en produkts förmåga att behålla den prestanda som krävs under angiven eller längre tid, under påverkan av förutsebara åtgärder med antagande av normal eller genomsnittlig användning. Det underliggande antagandet är att produktens prestanda under hela dess livstid kommer att hållas på en godtagbar nivå i förhållande till dess ursprungliga prestanda.

Ändringsförslag     23

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  En ökad rättssäkerhet för både konsumenter och säljare kräver en tydlig angivelse av när bedömningen av varornas överensstämmelse med avtalet bör göras. För att garantera samstämmighet mellan det här direktivet och direktiv 2011/83/EU är det lämpligt att ange tidpunkten för riskens övergång som tidpunkten för bedömning av varornas överensstämmelse. I de fall då varorna kräver installation bör denna relevanta tidpunkt anpassas.

(24)  En ökad rättssäkerhet för både konsumenter och säljare kräver en tydlig angivelse av när bedömningen av varornas överensstämmelse med avtalet bör göras, med förbehåll för nationella regler om inledningen av en preskriptionstid i exceptionella fall. För att garantera samstämmighet mellan det här direktivet och direktiv 2011/83/EU är det i allmänhet lämpligt att ange tidpunkten för riskens övergång som tidpunkten för bedömning av varornas överensstämmelse. I de fall då varorna kräver installation bör denna relevanta tidpunkt anpassas.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  För att företagen ska kunna förlita sig på en enda uppsättning regler i hela unionen krävs en fullständig harmonisering av den tidsperiod under vilken bevisbördan för den bristande överensstämmelsen är omvänd till konsumentens fördel. För att kunna dra fördel av presumtionen om bristande överensstämmelse bör det under de två första åren vara tillräckligt att konsumenten visar att varan inte överensstämmer med avtalet, utan att också behöva visa att den bristande överensstämmelsen faktiskt existerade vid den relevanta tidpunkten för fastställande av överensstämmelse. För att öka rättssäkerheten när det gäller vilka åtgärder som kan vidtas vid bristande överensstämmelse med avtalet och för att undanröja ett av de största hindren som hämmar den inre marknaden, bör man införa en fullständigt harmoniserad ordning som ger utrymme för avhjälpande åtgärder. I synnerhet bör konsumenten ha rätt att välja mellan reparation eller utbyte som en första åtgärd, en lösning som bör bidra till att vidmakthålla avtalsförhållandet och det ömsesidiga förtroendet. En möjlighet för konsumenterna att begära reparation bör också främja en hållbar konsumtion och samtidigt bidra till att öka produkternas hållbarhet.

(26)  För att företagen ska kunna förlita sig på en enda uppsättning regler i hela unionen krävs en fullständig harmonisering av den tidsperiod under vilken bevisbördan för den bristande överensstämmelsen är omvänd till konsumentens fördel. För att kunna dra fördel av presumtionen om bristande överensstämmelse bör det under det första året vara tillräckligt att konsumenten visar att varan inte överensstämmer med avtalet och att den bristande överensstämmelsen framkom inom ett år från varuleveransen, utan att behöva visa att den bristande överensstämmelsen faktiskt existerade vid den relevanta tidpunkten för fastställande av överensstämmelse. För att öka rättssäkerheten när det gäller vilka åtgärder som kan vidtas vid bristande överensstämmelse med avtalet och för att undanröja ett av de största hindren som hämmar den inre marknaden, bör man införa en fullständigt harmoniserad ordning som ger utrymme för avhjälpande åtgärder.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Konsumentens val mellan reparation och utbyte bör endast begränsas om det valda alternativet skulle vara oproportionerligt jämfört med det andra tillgängliga alternativet, eller omöjligt eller olagligt. Det kan exempelvis vara oproportionerligt att begära att en vara ska bytas ut på grund av en smärre repa, om bytet skulle medföra betydande kostnader samtidigt som repan utan svårighet skulle kunna repareras.

(27)  Konsumentens val mellan reparation och utbyte bör endast begränsas om det valda alternativet skulle vara omöjligt eller oproportionerligt jämfört med det andra tillgängliga alternativet. Det kan exempelvis vara oproportionerligt att begära att en vara ska bytas ut på grund av en smärre repa, om bytet skulle medföra betydande kostnader för näringsidkaren samtidigt som repan utan svårighet skulle kunna repareras. Om det däremot endast finns en tillgänglig avhjälpande åtgärd och denna orsakar näringsidkaren kostnader som är oproportionerliga, i förhållande till det värde varorna skulle ha haft om ingen bristande överensstämmelse hade förelegat och i förhållande till betydelsen av den bristande överensstämmelsen, bör det vara möjligt att begränsa konsumentens rätt till ersättning för kostnader för avlägsnandet av den icke-överensstämmande varan och för installation av utbytesvaran till att näringsidkaren betalar ett proportionerligt belopp.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  Om säljaren inte har avhjälpt den bristande överensstämmelsen genom reparation eller utbyte utan väsentlig olägenhet för konsumenten och inom skälig tid, bör konsumenten ha rätt till prisavdrag eller hävning av avtalet. I synnerhet bör varje reparation eller utbyte ha fullgjorts inom denna skäliga tidsperiod. Vad som är skälig tid bör bedömas objektivt med hänsyn till varornas beskaffenhet och den bristande överensstämmelsen. Om säljaren vid utgången av den skäliga tidsperioden har underlåtit att avhjälpa den bristande överensstämmelsen bör konsumenten inte vara skyldig att godta några ytterligare försök från säljaren med avseende på samma bristande överensstämmelse.

(28)  Om näringsidkaren inte har avhjälpt den bristande överensstämmelsen genom reparation eller utbyte utan väsentlig olägenhet för konsumenten och inom en månad, bör konsumenten ha rätt till prisavdrag eller hävning av avtalet.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Skäl 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(29)  Eftersom rätten att häva avtalet på grund av bristande överensstämmelse är en viktig avhjälpande åtgärd i fall där reparation eller utbyte inte kan utföras eller har misslyckats, bör konsumenten ha rätt att häva avtalet också i fall där den bristande överensstämmelsen är av mindre omfattning. Detta skulle ge ett starkt incitament till att redan på ett tidigt stadium vidta avhjälpande åtgärder i alla situationer där det föreligger bristande överensstämmelse. För att göra hävningsrätten till ett effektivt verktyg för konsumenten i situationer där denne köper flera varor, av vilka vissa utgör tillbehör till huvudvaran som konsumenten inte skulle ha köpt utan denna, och den bristande överensstämmelsen berör huvudvaran, bör konsumenten ha rätt att häva avtalet även med avseende på de kompletterande delarna, även om de senare är i överensstämmelse med avtalet.

(29)  Eftersom rätten att häva avtalet på grund av bristande överensstämmelse är en viktig avhjälpande åtgärd i fall där reparation eller utbyte inte kan utföras eller har misslyckats, bör konsumenten ha rätt att häva avtalet i fall där den bristande överensstämmelsen inte är av mindre omfattning. För att göra hävningsrätten till ett effektivt verktyg för konsumenten i situationer där denne köper flera varor, av vilka vissa utgör tillbehör till huvudvaran som konsumenten inte skulle ha köpt utan denna, och den bristande överensstämmelsen berör huvudvaran, bör konsumenten ha rätt att häva avtalet även med avseende på de kompletterande delarna, även om de senare är i överensstämmelse med avtalet.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  För att stärka rättssäkerheten för säljare och konsumenternas övergripande förtroende i samband med gränsöverskridande köp är det nödvändigt att harmonisera den tidsperiod under vilken säljaren är ansvarig för bristande överensstämmelse som föreligger vid den tidpunkt då konsumenten tar varorna i fysisk besittning. Med hänsyn till att det stora flertalet medlemsstater har räknat med en tvåårsperiod för genomförandet av direktiv 1999/44 och marknadsaktörerna i praktiken anser detta vara en skälig frist, bör denna period bibehållas.

(32)  För att stärka rättssäkerheten för näringsidkare och konsumenternas övergripande förtroende i samband med gränsöverskridande köp är det nödvändigt att harmonisera den tidsperiod under vilken näringsidkaren är ansvarig för bristande överensstämmelse som föreligger vid den tidpunkt då konsumenten tar varorna i fysisk besittning. Med hänsyn till att det stora flertalet medlemsstater har räknat med en tvåårsperiod för genomförandet av direktiv 1999/44 och marknadsaktörerna i praktiken anser detta vara en skälig frist, bör denna period bibehållas. För att kunna bevara den nivå på konsumentskyddet som konsumenterna har förvärvat under årens lopp som en följd av genomförandet av direktiv 1999/44/EG kan medlemsstaterna dock behålla längre perioder under vilka näringsidkaren hålls ansvarig i sin nationella lagstiftning som redan är i kraft på dagen för detta direktivs ikraftträdande. Under tiden för reparation eller utbyte av varor bör dessutom den period under vilken näringsidkaren är ansvarig tillfälligt avbrytas. Vidare bör den börja löpa på nytt för utbytta komponenter och för varor som konsumenten erhåller som ersättning för de defekta varorna.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Skäl 33

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(33)  För att säkerställa en ökad medvetenhet hos konsumenterna och underlätta kontrollen av efterlevnaden av unionens regler om konsumenters rättigheter när det gäller icke-överensstämmande varor, bör man i detta direktiv anpassa den tidsperiod under vilken bevisbördan för den bristande överensstämmelsen är omvänd till konsumentens fördel till den period under vilken säljaren är ansvarig för sådan bristande överensstämmelse.

utgår

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  För att säkerställa insyn bör det föreskrivas vissa öppenhetskrav vad gäller köpgarantier. För att förbättra rättssäkerheten och för att undvika att konsumenterna vilseleds bör detta direktiv vidare föreskriva att om villkor för köpgarantier som framgår av reklam eller förhandsinformation är mer fördelaktiga för konsumenten än de som anges i garantibeviset bör de mer fördelaktiga villkoren ha företräde. Slutligen bör detta direktiv föreskriva regler om garantibevisets innehåll och hur det bör göras tillgängligt för konsumenterna. Medlemsstaterna bör ha rätt att föreskriva regler om andra aspekter av köpgarantier, som inte omfattas av detta direktiv, förutsatt att dessa regler inte fråntar konsumenterna det skydd som tillförsäkras dem genom de fullständigt harmoniserade bestämmelserna om köpgarantier i detta direktiv.

(34)  För att säkerställa insyn bör det föreskrivas vissa öppenhetskrav vad gäller köpgarantier. För att förbättra rättssäkerheten och för att undvika att konsumenterna vilseleds bör detta direktiv vidare föreskriva att om villkor för köpgarantier som framgår av reklam eller förhandsinformation är mer fördelaktiga för konsumenten än de som anges i garantibeviset bör de mer fördelaktiga villkoren ha företräde. Slutligen bör detta direktiv föreskriva regler om garantibevisets innehåll och hur det bör göras tillgängligt för konsumenterna. Medlemsstaterna bör ha rätt att föreskriva regler om andra aspekter av köpgarantier, som inte omfattas av detta direktiv, förutsatt att dessa regler inte fråntar konsumenterna det skydd som tillförsäkras dem genom de fullständigt harmoniserade bestämmelserna om köpgarantier i detta direktiv. Reklam bör anses omfatta uttalanden på webbsidan eller på sidor på sociala medier med koppling till näringsidkaren.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Skäl 35

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(35)  Med hänsyn till att säljaren är ansvarig gentemot konsumenten för eventuell bristande överensstämmelse hos varorna till följd av en handling eller underlåtenhet från säljarens eller en tredje parts sida är det motiverat att säljaren bör kunna vidta rättsliga åtgärder gentemot en ansvarig person i ett tidigare led i transaktionskedjan. Detta direktiv bör dock inte påverka principen om avtalsfrihet mellan säljaren och andra parter i transaktionskedjan. Närmare villkor för utövandet av denna rättighet, särskilt gentemot vem och hur sådana anspråk ska framställas, bör föreskrivas av medlemsstaterna.

(35)  Med hänsyn till att näringsidkaren är ansvarig gentemot konsumenten för eventuell bristande överensstämmelse hos varorna till följd av en handling eller underlåtenhet från näringsidkarens eller en tredje parts sida bör näringsidkaren kunna vidta rättsliga åtgärder gentemot en ansvarig person i föregående led i transaktionskedjan. Närmare villkor för utövandet av denna rättighet, särskilt gentemot vem och hur sådana anspråk ska framställas, bör föreskrivas av medlemsstaterna. Medlemsstaterna bör säkerställa att den nationella lagstiftningen på lämpligt sätt skyddar näringsidkaren vid fastställande av mot vilken person han eller hon kan rikta anspråk, tidsperioder och relevanta åtgärder och villkor för utövandet.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Personer eller organisationer som enligt nationell lagstiftning anses ha ett berättigat intresse av att tillvarata konsumenternas rättigheter i avtalsförhållanden bör ges möjlighet att inleda förfaranden inför domstol eller inför en förvaltningsmyndighet med behörighet att fatta beslut som rör klagomål eller att inleda lämpliga rättsliga förfaranden.

(36)  Personer eller organisationer som enligt nationell lagstiftning anses ha ett berättigat intresse av att tillvarata konsumenternas rättigheter i avtalsförhållanden bör ges möjlighet att inleda förfaranden inför domstol eller inför en förvaltningsmyndighet med behörighet att fatta beslut som rör klagomål eller att inleda lämpliga rättsliga förfaranden. Sådana klagomål eller förfaranden bör räcka som avskräckande medel.

Ändringsförslag     33

Förslag till direktiv

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  Eftersom målen med detta direktiv, nämligen att bidra till en väl fungerande inre marknad genom att på ett konsekvent sätt motverka avtalsrättsliga hinder för försäljning av varor på nätet och annan distansförsäljning av varor, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(42)  Eftersom målen med detta direktiv, nämligen att förbättra villkoren för upprättandet av en inre marknad och dess sätt att fungera, att säkerställa en hög nivå på konsumentskyddet och på konsumenternas förtroende samt att bidra till lika villkor för näringsidkare, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och därför bättre kan uppnås på unionsnivå, får unionen anta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(42a)  Det är lämpligt att kommissionen gör en översyn av detta direktiv fem år efter dess ikraftträdande. Vid sin översyn bör kommissionen särskilt uppmärksamma de bestämmelser i detta direktiv som gäller avhjälpande åtgärder och bevisbördan – även med avseende på begagnade varor samt varor som säljs på offentliga auktioner –, köpgarantin och tillverkarens ansvar samt förhållandet till direktivet om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster. Denna översyn kan leda till att kommissionen lägger fram ett förslag om ändring av detta direktiv.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 1 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Syfte och tillämpningsområde

Syfte och mål

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I detta direktiv fastställs vissa krav rörande försäljningsavtal mellan säljare och konsument, särskilt regler om varors överensstämmelse, avhjälpande åtgärder vid bristande överensstämmelse och villkor för vidtagande av dessa avhjälpande åtgärder.

1.  Syftet med detta direktiv är att genom uppnående av en hög konsumentskyddsnivå bidra till en välfungerande inre marknad – bland annat att genom förbättra konsumenternas förtroende och bidra till att skapa lika villkor för näringsidkare – genom fastställande av vissa krav rörande försäljningsavtal mellan näringsidkare och konsument, särskilt regler om varors överensstämmelse med avtalet, avhjälpande åtgärder vid bristande överensstämmelse och villkor för vidtagande av dessa avhjälpande åtgärder.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Detta direktiv ska inte tillämpas på avtal om tillhandahållande av tjänster. När det gäller försäljningsavtal som avser både försäljning av varor och tillhandahållande av tjänster, ska detta direktiv dock tillämpas på den del som avser försäljning av varor.

utgår

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Detta direktiv ska inte tillämpas på något fysiskt medium med digitalt innehåll där det fysiska mediet uteslutande har använts som bärare för tillhandahållande av det digitala innehållet till konsumenten.

utgår

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna får från tillämpningsområdet för detta direktiv undanta avtal om försäljning av begagnade varor som säljs på offentlig auktion där konsumenterna har möjlighet att personligen närvara vid försäljningen.

utgår

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  I den mån det inte regleras i detta direktiv ska direktivet inte påverka nationell allmän avtalsrätt, såsom regler om avtals utformning, giltighet eller verkningar, inbegripet konsekvenserna av hävning av ett avtal.

utgår

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  försäljningsavtal: ett avtal enligt vilket säljaren överför eller åtar sig att överföra äganderätten till varor, inklusive varor som kommer att tillverkas eller produceras, till konsumenten, och konsumenten betalar eller åtar sig att betala priset för detta.

(a)  försäljningsavtal: ett avtal enligt vilket näringsidkaren överför eller åtar sig att överföra äganderätten till varor, inklusive varor som kommer att tillverkas eller produceras, till konsumenten, och konsumenten betalar eller åtar sig att betala priset för detta, inbegripet alla avtal som omfattar både varor och tjänster.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  konsument: varje fysisk person som, i samband med avtal som omfattas av detta direktiv, agerar för ändamål som faller utanför den egna handels-, företags-, hantverks- eller yrkesverksamheten.

(b)  konsument: varje fysisk person som, i samband med avtal som omfattas av detta direktiv, agerar för ändamål som faller utanför den egna handels-, företags-, hantverks- eller yrkesverksamheten. Om avtalet ingås för ett ändamål som ligger delvis inom och delvis utanför den fysiska personens handels-, företags-, hantverks- eller yrkesverksamhet eller ett liknande ändamål, och detta ändamål är så begränsat att det inte är dominerande i avtalets övergripande sammanhang, ska denna person också anses vara en konsument.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  säljare: en fysisk eller en juridisk person, antingen offentligägd eller privatägd, som i samband med avtal som omfattas av detta direktiv agerar för ändamål som faller inom ramen för den egna handels-, företags-, hantverks- eller yrkesverksamheten samt varje person som agerar i dennes namn eller för dennes räkning.

(c)  näringsidkare: en fysisk eller en juridisk person, antingen offentligägd eller privatägd, som i samband med avtal som omfattas av detta direktiv agerar för ändamål som faller inom ramen för den egna handels-, företags-, hantverks- eller yrkesverksamheten, samt varje person som agerar i dennes namn eller för dennes räkning eller som mellanhand för en fysisk person.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  tillverkare: den som tillverkar varor eller importerar varor till unionen eller den som uppger sig vara tillverkare genom att sätta sitt namn, varumärke eller annat eget kännetecken på varorna.

(d)  tillverkare: den som, i fråga om varor, tillverkar en produkt, importerar varor till unionens territorium, producerar råmaterial eller tillverkar en beståndsdel, eller den som uppger sig vara tillverkare genom att sätta sitt namn, varumärke eller annat eget kännetecken på varorna.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ea)  digitalt innehåll: data som framställs och tillhandahålls i digital form.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(eb)  digital tjänst: en tjänst som gör det möjligt för konsumenten att skapa, bearbeta eller komma åt uppgifter i digital form, eller lagra uppgifter i digital form, när dessa uppgifter laddas upp eller skapas av konsumenten.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led ec (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ec)  inbyggt digitalt innehåll eller inbyggd digital tjänst: digitalt innehåll eller en digital tjänst som förinstallerats i en vara.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led ed (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ed)  varaktigt medium: varje medel som gör det möjligt för konsumenten eller näringsidkaren att lagra information som riktas till vederbörande personligen på sådant sätt att den är tillgänglig för användning i framtiden under en tid som är lämplig med hänsyn till vad som är avsikten med informationen och att den bevarade informationen kan återges oförändrad.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  köpgaranti: varje utfästelse som säljaren eller en tillverkare (garantigivaren), utöver sina rättsliga skyldigheter i fråga om avtalsenlighet, ger konsumenten om att återbetala det betalade priset eller att byta ut, reparera eller utföra någon form av service på varorna om de inte överensstämmer med specifikationerna eller andra eventuella krav som inte hänför sig till överensstämmelsen men som ingår i garantibeviset eller i den reklam som var tillgänglig vid den tidpunkt då avtalet ingicks eller före avtalets ingående.

(f)  köpgaranti: varje utfästelse som näringsidkaren eller tillverkaren (garantigivaren), utöver sina rättsliga skyldigheter i fråga om avtalsenlighet, ger konsumenten om att återbetala det betalade priset eller att byta ut, reparera eller utföra någon form av service på varorna om de inte överensstämmer med specifikationerna i garantibeviset, eller andra eventuella krav som inte hänför sig till överensstämmelsen men ingår i garantibeviset, eller i den reklam som var tillgänglig vid den tidpunkt då avtalet ingicks eller före avtalets ingående.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(fa)  hållbarhet: en produkts förmåga att behålla den prestanda som krävs under angiven eller längre tid, med antagande av normal eller genomsnittlig användning, under påverkan av förutsebara åtgärder.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  avtal: en överenskommelse avsedd att ge upphov till förpliktelser eller andra rättsliga verkningar.

utgår

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  kostnadsfritt: utan de nödvändiga kostnader som uppkommer för att bringa varor i överensstämmelse med avtalet, särskilt kostnader för postbefordran, arbetskraft och material.

(i)  kostnadsfritt: utan de normala kostnader som uppkommer för att bringa varor i överensstämmelse med avtalet, särskilt kostnader för postbefordran, arbetskraft och material.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 2a

 

Tillämpningsområde

 

1.  Detta direktiv ska tillämpas på varje försäljningsavtal som ingåtts mellan en konsument och en näringsidkare.

 

2.  Detta direktiv ska inte tillämpas på avtal om tillhandahållande av tjänster. När det gäller avtal som avser både försäljning av varor och tillhandahållande av tjänster ska detta direktiv dock tillämpas på den del av avtalet som avser försäljning av varor.

 

3.  Detta direktiv ska inte tillämpas på inbyggt digitalt innehåll eller inbyggda digitala tjänster.

 

4.  Detta direktiv ska inte tillämpas på försäljning av levande djur mellan näringsidkare och konsument.

 

5.  Medlemsstaterna får från detta direktivs tillämpningsområde undanta avtal om försäljning av begagnade varor som säljs på offentlig auktion där konsumenterna har möjlighet att personligen närvara vid försäljningen, och där de före auktionen informeras genom en tydlig förklaring – skriftligen eller på ett varaktigt medium – om att de rättigheter som följer av detta direktiv inte tillämpas, och i denna förklaring också informeras om relevanta rättigheter som är tillämpliga. Vidare ska användningen av onlineplattformar för auktioner som är tillgängliga för konsumenter och näringsidkare inte betraktas som en offentlig auktion enligt detta direktiv.

 

6.  Om en bestämmelse i detta direktiv strider mot en bestämmelse i någon annan unionsakt som reglerar en särskild sektor eller har ett särskilt syfte, ska bestämmelsen i den andra unionsakten ha företräde och tillämpas på de särskilda sektorerna.

 

7.  Detta direktiv ska inte påverka nationell allmän avtalsrätt, såsom bestämmelser om tidsfrister, preskriptionstider och regler om avtals utformning, giltighet eller verkningar, inbegripet konsekvenserna av hävning av ett avtal, i den mån detta inte regleras i direktivet.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 3

Artikel 3

Harmoniseringsnivå

Harmoniseringsnivå

Medlemsstaterna ska inte behålla eller införa bestämmelser som avviker från bestämmelserna i detta direktiv, inklusive strängare eller mindre stränga bestämmelser som ger en annan konsumentskyddsnivå.

1.  Medlemsstaterna får i sin nationella lagstiftning behålla eller införa sådana strängare bestämmelser som är förenliga med fördraget inom det område som regleras av detta direktiv, för att säkerställa en högre konsumentskyddsnivå.

 

2.  Trots vad som sägs i punkt 1 får medlemsstaterna i sin nationella lagstiftning inte behålla eller införa bestämmelser som avviker från bestämmelserna i artiklarna 3a, 4, 5, 6, 7, 8, 8a, 9, 9a, 10, 12, 13, 15 och 18, såvida inte annat föreskrivs i detta direktiv.

 

3.  Trots vad som sägs i punkt 2 får medlemsstaterna i sin nationella lagstiftning behålla eller införa bestämmelser om åtgärder för att avhjälpa ”dolda fel” eller om rätten att avvisa inom en kort tidsfrist, för att säkerställa en högre konsumentskyddsnivå. När det gäller artikel 8.2a kan medlemsstaterna behålla strängare bestämmelser i sin nationella lagstiftning som redan är i kraft på dagen för detta direktivs ikraftträdande.

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 3a

 

Varors avtalsenlighet

 

Näringsidkaren ska till konsumenten leverera varor som ska uppfylla kraven i artiklarna 4, 5, 6 och 7, där så är tillämpligt.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Överensstämmelse med avtalet

Subjektiva krav beträffande överensstämmelse

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Säljaren ska se till att varorna, för att vara i överensstämmelse med avtalet, i förekommande fall

1.  Säljaren ska se till att varorna, för att vara i överensstämmelse med avtalet, där så är tillämpligt särskilt

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  uppfyller avtalets krav vad gäller kvantitet, kvalitet och beskrivning, vilket inbegriper att om säljaren uppvisar ett prov eller en modell för konsumenten ska varorna inneha kvaliteten hos och motsvara beskrivningen av detta prov eller denna modell,

(a)  uppfyller avtalets krav vad gäller kvantitet, kvalitet och beskrivning. Om ett avtal ingås med hänvisning till ett prov eller en modell av varan som ses eller undersöks av konsumenten, ska varorna inneha kvaliteten hos och motsvara beskrivningen av detta prov eller denna modell, förutom i den utsträckning några skillnader mellan provet eller modellen och varorna hade meddelats konsumenten innan avtalet ingicks,

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  är lämpliga för det särskilda ändamål för vilket konsumenten behöver dem och som konsumenten informerade säljaren om vid tidpunkten för avtalets ingående och som säljaren har godtagit, och

(b)  är lämpliga för det särskilda ändamål för vilket konsumenten behöver dem och som konsumenten informerade näringsidkaren om senast vid tidpunkten för avtalets ingående och som näringsidkaren har godtagit, eller om detta är ett skäligt syfte under omständigheterna,

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  levereras tillsammans med alla tillbehör, eventuella instruktioner – bland annat om installation – och allt kundstöd som föreskrivs i avtalet, och

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  För att vara i överensstämmelse med avtalet ska varorna även uppfylla kraven i artiklarna 5, 6 och 7.

utgår

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Varje avtal som utesluter, avviker från eller ändrar verkningarna av artiklarna 5 och 6 till nackdel för konsumenten ska vara giltigt endast om konsumenten, vid tidpunkten för avtalets ingående, kände varornas särskilda beskaffenhet och uttryckligen har godkänt denna särskilda beskaffenhet vid avtalets ingående.

utgår

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Krav beträffande varornas överensstämmelse

Objektiva krav beträffande överensstämmelse

Ändringsförslag    64.

Förslag till direktiv

Artikel 5 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varorna ska, i förekommande fall

1.  Varorna ska, i tillägg till uppfyllandet av eventuella krav beträffande överensstämmelse som anges i avtalet, i tillämpliga fall

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 5 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  lämpa sig för samtliga de ändamål för vilka varor med samma beskrivning normalt skulle användas,

(a)  lämpa sig för de ändamål för varor av samma typ normalt skulle används, i tillämpliga fall med beaktande av befintlig nationell lagstiftning och unionsrätt, befintliga tekniska standarder eller, i avsaknad av sådana tekniska standarder, tillämpliga sektorsspecifika branschregler,

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Artikel 5 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  levereras tillsammans med sådana tillbehör, inklusive förpackning, installationsbeskrivningar eller andra instruktioner som konsumenten kan förvänta sig, och

(b)  levereras tillsammans med eventuella tillbehör, inklusive förpackning, installationsbeskrivningar eller eventuella andra instruktioner som konsumenten rimligen kan förvänta sig, och

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Artikel 5 – led c – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  besitta de egenskaper och den prestanda som är normala för varor av samma typ och som konsumenten kan förvänta sig med hänsyn till varornas karaktär och med beaktande av eventuella offentliga uttalanden som gjorts av eller på uppdrag av säljaren eller andra personer i tidigare led i transaktionskedjan, inbegripet tillverkaren, om inte säljaren visar att

(c)  föreligga i den kvantitet och besitta de egenskaper och de prestandasärdrag, bland annat när det gäller utseende, hållbarhet, funktionalitet och säkerhet, som är tillfredsställande och normalt föreligger hos varor av samma typ och som konsumenten rimligen kan förvänta sig med hänsyn till varornas karaktär och med beaktande av eventuella offentliga uttalanden som gjorts av eller på uppdrag av näringsidkaren eller tillverkaren, särskilt i reklam eller på märkningen, om inte näringsidkaren kan bevisa att

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Artikel 5 – led c – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i)  säljaren inte kände till, och rimligen inte kunde känna till, uttalandet i fråga,

i)  näringsidkaren inte kände till, och rimligen inte kunde känna till, uttalandet i fråga,

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Artikel 5 – led c – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii)  uttalandet hade korrigerats vid tidpunkten för avtalets ingående, eller

ii)  uttalandet hade korrigerats vid tidpunkten för avtalets ingående och konsumenten rimligen inte skulle ha kunnat vara omedveten om denna korrigering, eller

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Artikel 5 – led c – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii)  beslutet att köpa varorna inte kunde ha påverkats av uttalandet.

iii)  beslutet att förvärva varorna inte kunde ha påverkats av uttalandet.

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Artikel 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Bristande överensstämmelse i den mening som avses i punkt 1 ska inte anses föreligga om konsumenten vid avtalets ingående särskilt informerats om att en särskild egenskap hos varan avvek från de krav på överensstämmelse som anges i punkt 1, och konsumenten uttryckligen och separat godkände denna avvikelse vid avtalets ingående.

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Artikel 6 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  varorna installerades av säljaren eller under säljarens ansvar, eller

(a)  varorna installerades av näringsidkaren eller under näringsidkarens ansvar, eller

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Artikel 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Vid den tidpunkt som är relevant för fastställande av överensstämmelsen med avtalet enligt artikel 8 ska varorna vara fria från tredje parts rättigheter, däribland immateriella rättigheter, så att varorna kan användas i enlighet med avtalet.

Vid den tidpunkt som är relevant för fastställande av överensstämmelsen med avtalet enligt artikel 8 ska varorna vara fria från begränsningar till följd av tredje parts rättigheter, särskilt immateriella rättigheter, som kan hindra konsumenten från att använda varorna i enlighet med artiklarna 4 och 5.

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Artikel 8 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Relevant tidpunkt för fastställande av överensstämmelse med avtalet

Näringsidkarens ansvar

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Säljaren ska ansvara för all bristande överensstämmelse med avtalet som föreligger vid den tidpunkt då

1.  Näringsidkaren ska ansvara för all bristande överensstämmelse som föreligger vid den tidpunkt då

(a)  konsumenten eller en tredje part som konsumenten anger, dock ej transportören, fysiskt har tagit varorna i sin besittning, eller

(a)  konsumenten eller en tredje part som konsumenten anger, dock ej transportören, fysiskt har tagit varorna i sin besittning, eller

(b)  varorna överlämnas till den transportör som konsumenten har valt, om den transportören inte föreslogs av säljaren eller om säljaren inte föreslår något transportsätt.

(b)  varorna överlämnas till den transportör som konsumenten har valt, om den transportören inte föreslogs av säljaren eller om säljaren inte föreslår något transportsätt, utan att detta påverkar konsumentens rättigheter gentemot transportören,

 

och som visar sig inom två år från den tidpunkt som fastställts enligt ovanstående, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3.3.

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  I fall där varorna installerats av säljaren eller under säljarens ansvar ska tidpunkten för installationens slutförande anses vara den tidpunkt då konsumenten har tagit varorna i fysisk besittning. I ett fall där varorna varit avsedda att installeras av konsumenten, ska den tidpunkt då konsumenten anses ha haft skälig tid på sig för installationen, dock högst 30 dagar efter den tidpunkt som anges i punkt 1, anses vara den tidpunkt då konsumenten har tagit varorna i fysisk besittning.

2.  I fall där varorna installerats av näringsidkaren eller under näringsidkarens ansvar i enlighet med artikel 6 a ska tidpunkten för installationens slutförande anses vara den tidpunkt då konsumenten har tagit varorna i fysisk besittning. I ett fall där varorna varit avsedda att installeras av konsumenten i enlighet med artikel 6 b, ska den tidpunkt då konsumenten anses ha haft skälig tid på sig för installationen, dock högst 30 dagar efter den tidpunkt som anges i punkt 1, anses vara den tidpunkt då konsumenten har tagit varorna i fysisk besittning.

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  När det gäller den period som fastställs i punkt 1 kan medlemsstaterna behålla strängare bestämmelser i sin nationella lagstiftning som redan är i kraft den ... [dagen för detta direktivs ikraftträdande].

 

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Vid försäljning av begagnade varor där konsumenten har haft möjlighet att undersöka varorna personligen före ingåendet av avtalet, får medlemsstaterna bibehålla bestämmelser som möjliggör en kortare period än den som anges i punkt 1, om näringsidkaren och konsumenten uttryckligen – skriftligt eller på ett varaktigt medium – kommit överens om en sådan kortare period, som ska vara minst ett år.

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Varje brist på överensstämmelse som framkommer inom två år från den tidpunkt som anges i punkterna 1 och 2 ska presumeras ha förelegat vid den tidpunkt som anges i punkterna 1 och 2, såvida inte detta är oförenligt med varornas karaktär eller den bristande överensstämmelsens natur.

utgår

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8a

 

Bevisbörda

 

1.  Varje brist på överensstämmelse med avtalet som framkommer inom ett år från den relevanta tidpunkt för fastställande av överensstämmelse med avtalet, i enlighet med artikel 8.1 och 8.2, ska antas ha förelegat vid denna tidpunkt, såvida inte detta är oförenligt med varornas karaktär eller den bristande överensstämmelsens natur.

 

2.  Vid försäljning av begagnade varor där konsumenten har haft möjlighet att undersöka varorna personligen före ingåendet av avtalet, får medlemsstaterna bibehålla bestämmelser som möjliggör en kortare period än den som anges i punkt 1, om näringsidkaren och konsumenten uttryckligen – skriftligt eller på ett varaktigt medium – kommit överens om en sådan kortare period, som ska vara minst sex månader.

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Artikel 9 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Konsumentens rätt till avhjälpande åtgärder vid bristande överensstämmelse med avtalet

Rätt till avhjälpande åtgärder vid bristande överensstämmelse med avtalet

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Vid bristande överensstämmelse med avtalet ska konsumenten ha rätt att kostnadsfritt få varorna reparerade eller utbytta av säljaren i enlighet med artikel 11, så att de bringas i överensstämmelse med avtalet.

1.  Vid bristande överensstämmelse med avtalet ska konsumenten ha rätt att kostnadsfritt få varorna reparerade eller utbytta, så att de bringas i överensstämmelse med avtalet, eller att få ett proportionellt prisavdrag eller att häva avtalet på de villkor som fastställs i denna artikel.

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Konsumenten ska ha ett fritt val mellan reparation och utbyte, såvida inte det valda alternativet skulle vara omöjligt eller olagligt eller skulle orsaka näringsidkaren oproportionerliga kostnader, med hänsyn till omständigheterna i fallet, inbegripet

 

(a)  det värde varorna skulle ha haft om ingen bristande överensstämmelse hade förelegat,

 

(b)  den bristande överensstämmelsens betydelse, och

 

(c)  huruvida den alternativa avhjälpande åtgärden skulle kunna utföras utan väsentlig olägenhet för konsumenten.

 

I synnerhet den avhjälpande åtgärden utbyte ska anses oproportionerlig för näringsidkaren om kostnaderna för reparation skulle vara lägre än eller lika höga som kostnaderna för den alternativa avhjälpande åtgärden, det vill säga utbyte.

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Under tiden för en reparation eller ett utbyte av en vara avbryts tillfälligt den period som anges i artikel 8, fram till dess att konsumenten mottar den utbytta eller reparerade varan.

Ändringsförslag    85

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c.  Om, som en del av en reparation av en vara, en del byts ut mot en ny, eller om en defekt vara har ersatts med en ny, ska näringsidkaren vara ansvarig för eventuell ny bristande överensstämmelse hos den ersatta delen eller den utbytta varan som visar sig inom två år från mottagandet av den reparerade eller utbytta varan, i enlighet med de villkor som fastställs i artiklarna 8 och 8a.

Ändringsförslag    86

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En reparation eller ett byte ska fullgöras inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för konsumenten, med beaktande av varans natur och det ändamål för vilket konsumenten behövde varan.

utgår

Ändringsförslag    87

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Konsumenten ska ha rätt till ett proportionerligt prisavdrag i enlighet med artikel 12 eller till hävning av avtalet i enlighet med artikel 13 om

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 3.3 ska konsumenten ha rätt till ett proportionerligt prisavdrag i enlighet med artikel 12 eller till hävning av avtalet i enlighet med artikel 13 i vart och ett av följande fall:

Ändringsförslag    88

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  det är omöjligt eller olagligt att reparera eller byta ut varan,

(a)  det är omöjligt eller oproportionerligt, i enlighet med punkt 1a, att reparera eller byta ut varan,

Ändringsförslag    89

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  säljaren inte har utfört reparationen eller bytet inom skälig tid,

(b)  näringsidkaren har inte utfört reparationen eller bytet i enlighet med artiklarna 9a och 10,

Ändringsförslag    90

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  bristande överensstämmelse visar sig trots näringsidkarens försök att bringa varan i överensstämmelse,

Ändringsförslag    91

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  en reparation eller ett byte skulle innebära väsentlig olägenhet för konsumenten, eller

utgår

Ändringsförslag    92

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 3 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  den bristande överensstämmelsen är så allvarlig att det är motiverat att omedelbart sänka priset eller häva avtalet, eller

Ändringsförslag    93

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  säljaren har meddelat, eller det framgår lika klart av omständigheterna, att säljaren inte kommer att bringa varorna i överensstämmelse med avtalet inom skälig tid.

(d)  näringsidkaren har meddelat, eller det framgår klart av omständigheterna, att näringsidkaren inte kommer att bringa varorna i överensstämmelse genom reparation eller utbyte inom skälig tid eller utan väsentlig olägenhet för konsumenten.

Ändringsförslag    94

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Konsumenten ska ha rätt att hålla inne betalning av eventuella utestående delar av priset till dess att säljaren har bringat varorna i överensstämmelse med avtalet.

4.  Konsumenten ska ha rätt att hålla inne betalning av eventuella utestående delar av priset till dess att näringsidkaren har bringat varorna i överensstämmelse med avtalet.

Ändringsförslag    95

Förslag till direktiv

Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9a

 

Reparation av varor

 

1.  En reparation enligt artikel 9.1a ska fullgöras inom en månad och utan väsentlig olägenhet för konsumenten, med beaktande av varans natur och det ändamål för vilket konsumenten behövde varan. Näringsidkaren ska bära risken för förstöring eller ytterligare skada på varorna under reparationstiden eller transporten tillbaka till konsumenten.

 

2.  Konsumenten ska ha rätt att hålla inne betalning av eventuella utestående delar av priset till dess att näringsidkaren har bringat varorna i överensstämmelse med avtalet genom reparation.

Ändringsförslag    96

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om säljaren avhjälper den bristande överensstämmelsen med avtalet genom utbyte, ska säljaren återta den utbytta varan på egen bekostnad, såvida inte parterna har kommit överens om annat efter det att säljaren har uppmärksammats på bristen på överensstämmelse med avtalet av konsumenten.

1.  Om näringsidkaren avhjälper den bristande överensstämmelsen med avtalet genom utbyte, ska näringsidkaren återta den utbytta varan på egen bekostnad, såvida inte parterna har kommit överens om annat efter det att näringsidkaren har uppmärksammats på bristen på överensstämmelse med avtalet av konsumenten.

Ändringsförslag    97

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  En reparation ska fullgöras inom en månad från den tidpunkt då näringsidkaren tagit varan i fysisk besittning och utan väsentlig olägenhet för konsumenten, med beaktande av varans natur och det ändamål för vilket konsumenten behövde varan.

Ändringsförslag    98

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b.  Konsumenten ska ha rätt att hålla inne betalning av eventuella utestående delar av priset fram till dess att näringsidkaren har bringat varorna i överensstämmelse med avtalet genom utbyte.

Ändringsförslag    99

Förslag till direktiv

Artikel 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 11

utgår

Konsumentens val mellan reparation och utbyte

 

Konsumenten får välja mellan reparation och utbyte, såvida inte det valda alternativet skulle vara omöjligt eller olagligt eller, jämfört med det andra alternativet, skulle orsaka säljaren oproportionerliga kostnader med hänsyn till de samlade omständigheterna, inbegripet

 

(a)  det värde varorna skulle haft om ingen bristande överensstämmelse med avtalet hade förekommit,

 

(b)  betydelsen av den bristande överensstämmelsen med avtalet,

 

(c)  huruvida det andra alternativet skulle kunna utföras utan väsentlig olägenhet för konsumenten.

 

Ändringsförslag    100

Förslag till direktiv

Artikel 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Prisavdraget ska stå i proportion till minskningen av värdet på de varor som konsumenten har mottagit jämfört med det värde varorna skulle ha haft om de varit i överensstämmelse med avtalet.

Konsumenten ska utöva rätten till ett proportionellt prisavdrag genom ett entydigt meddelande till näringsidkaren om konsumentens beslut. Prisavdraget ska stå i proportion till minskningen av värdet på de varor som konsumenten har mottagit jämfört med det värde varorna skulle ha haft om de varit i överensstämmelse.

Ändringsförslag    101

Förslag till direktiv

Artikel 13 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Konsumentens rätt att häva avtalet

Hävning av avtalet på grund av bristande överensstämmelse

Ändringsförslag    102

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Konsumenten ska utöva rätten att häva avtalet genom meddelande på valfritt sätt till säljaren.

1.  Konsumenten ska utöva rätten att häva avtalet genom ett entydigt meddelande till näringsidkaren som uttrycker konsumentens beslut att häva avtalet. Om avtal ingåtts på digitalt sätt ska näringsidkaren tillhandahålla konsumenten ett enkelt digitalt sätt att häva avtalet. Uppsägningen ska få verkan 14 dagar efter meddelandet eller vid ett senare datum som anges av konsumenten.

Ändringsförslag    103

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om bristen på överensstämmelse med avtalet endast rör vissa av de varor som har levererats enligt avtalet och det finns grund för hävning av ett avtal enligt artikel 9, får konsumenten häva avtalet endast med avseende på dessa varor och eventuella andra varor som konsumenten har förvärvat som ett komplement till de icke-överensstämmande varorna.

2.  Om bristen på överensstämmelse med avtalet endast rör vissa av de varor som har levererats enligt avtalet och dessa varor kan särskiljas från de andra varorna, och det finns grund för hävning av ett avtal enligt artikel 9 när det gäller de icke-överensstämmande varorna, får konsumenten häva avtalet endast med avseende på dessa varor som kan särskiljas och eventuella andra varor som konsumenten har förvärvat som ett komplement till eller i samband med de icke-överensstämmande varorna, om inte konsumenten kan förväntas godkänna fullgörande av den del av avtalet som rör de varor som är i överensstämmelse.

Ändringsförslag    104

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 3 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  i första hand ska konsumenten, på näringsidkarens bekostnad, återsända varorna till näringsidkaren utan onödigt dröjsmål, och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar efter det att hävningen får verkan,

Ändringsförslag    105

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  säljaren utan onödigt dröjsmål, och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från mottagandet av meddelandet, återbetala det erlagda priset till konsumenten och bära kostnaderna för denna återbetalning,

(a)  i andra hand ska näringsidkaren utan onödigt dröjsmål, och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från mottagandet av de returnerade varorna, återbetala alla avtalsenligt betalade belopp till konsumenten. Näringsidkaren ska genomföra återbetalningen med samma betalningsmetod som konsumenten använde för att betala för varorna, om inte konsumenten uttryckligen samtycker till något annat. Näringsidkaren får inte ålägga konsumenten någon avgift för denna återbetalning.

Ändringsförslag    106

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  konsumenten, på säljarens bekostnad, återsända varorna till säljaren utan onödigt dröjsmål, och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från avsändandet av meddelandet om hävning,

utgår

Ändringsförslag    107

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  konsumenten, om varorna inte kan återsändas på grund av de har förstörts eller gått förlorade, betala säljaren det penningvärde som de icke-överensstämmande varorna skulle ha haft vid den tidpunkt då återsändandet skulle ha skett om de hade innehafts av konsumenten utan att ha blivit förstörda eller gått förlorade fram till den dagen, såvida inte förstörelsen eller förlusten har orsakats av varornas bristande överensstämmelse med avtalet, och

(c)  konsumenten, om varorna inte kan återsändas på grund av de har förstörts eller gått förlorade, betala näringsidkaren det penningvärde som de icke-överensstämmande varorna skulle ha haft vid den tidpunkt då återsändandet skulle ha skett om de hade innehafts av konsumenten utan att ha blivit förstörda eller gått förlorade fram till den dagen, såvida inte förstörelsen eller förlusten har orsakats av varornas bristande överensstämmelse med avtalet, och

Ändringsförslag     108

Förslag till direktiv

Artikel 13a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 13a

 

Rätt till skadestånd

 

1.  Leverantören är ansvarig gentemot konsumenten för vilken som helst ekonomisk skada som orsakats av bristande överensstämmelse med avtalet eller av en underlåtenhet att leverera varan. I den mån detta är möjligt ska skadeståndet återupprätta den situation som konsumenten skulle ha befunnit sig i om varan hade varit i överensstämmelse med avtalet.

 

Närmare bestämmelser om utövandet av rätten till skadestånd ska fastställas av medlemsstaterna.

Ändringsförslag    109

Förslag till direktiv

Artikel 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 14

utgår

Tidsfrister

 

Konsumenten ska ha rätt till avhjälpande åtgärder för varornas bristande överensstämmelse med avtalet om den bristande överensstämmelsen framkommer inom två år från den relevanta tidpunkten för fastställande av överensstämmelse. Om de rättigheter som anges i artikel 9 enligt nationell lagstiftning är föremål för en preskriptionsfrist, ska denna frist inte vara kortare än två år räknat från tidpunkten för fastställande av överensstämmelse med avtalet.

 

Ändringsförslag    110

Förslag till direktiv

Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Köpgarantier

Köpgarantier och tillverkares ansvar

Ändringsförslag    111

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Garantibeviset ska tillhandahållas på ett varaktigt medium och vara klart och begripligt formulerat. Det ska innehålla följande:

2.  Garantibeviset ska tillhandahållas skriftligt på ett varaktigt medium och vara klart och begripligt formulerat. På konsumentens begäran ska det kostnadsfritt göras tillgängligt på papper. Garantibeviset ska innehålla följande:

Ändringsförslag    112

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  En klar redogörelse för konsumentens juridiska rättigheter enligt detta direktiv och en tydlig uppgift om att dessa rättigheter inte påverkas av köpgarantin, och

(a)  En klar redogörelse för konsumentens juridiska rättigheter enligt detta direktiv och en tydlig uppgift om att dessa rättigheter ska respekteras utan ytterligare villkor och inte påverkas av köpgarantin, och

Ändringsförslag    113

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid tillämpningen av denna artikel ska med varaktigt medium förstås varje medel som gör det möjligt för en part att bevara information som riktas till denne personligen på ett sätt som gör att den är tillgänglig för användning i framtiden under en tid som är lämplig med hänsyn till vad som är avsikten med informationen och att den bevarade informationen kan återges oförändrad.

utgår

Ändringsförslag    114

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Utan att det påverkar rättigheterna i denna artikel eller andra tillämpliga bestämmelser i unionsrätt eller nationell lagstiftning ska en producent som lämnar en garanti för hållbarhet under en period på två år eller längre med avseende på vissa varor, med förbehåll även för villkoren i och tillämpningen av artiklarna 3, 8 och 8a och därmed sammanhängande bestämmelser,

 

(a)  vara direkt ansvarig gentemot konsumenten för att reparera eller byta ut dessa varor vid bristande överensstämmelse,

 

(b)  reparera eller byta ut dessa varor inom skälig tid, och i alla händelser inom en månad från den tidpunkt då tillverkaren har tagit varorna i fysisk besittning eller fått tillgång till dem för reparation eller utbyte.

Ändringsförslag    115

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b.  En tillverkare av varor som omfattas av punkt 5a ska lämna tydlig och begriplig skriftlig information om de rättigheter som föreskrivs i den punkten, i material eller emballage som åtföljer varorna, bland annat en uppgift om att de konsumenträttigheter som avser ansvaret för näringsidkare från vilka varorna köptes inte påverkas.

Ändringsförslag    116

Förslag till direktiv

Artikel 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om säljaren hålls ansvarig gentemot konsumenten på grund av bristande överensstämmelse med avtalet till följd av en handling eller en underlåtenhet av en person i tidigare led i transaktionskedjan, ska säljaren ha rätt att rikta regressanspråk mot den eller de ansvariga personerna i transaktionskedjan. Vilken person som säljaren har rätt att rikta anspråk mot samt relevanta åtgärder och villkor för utövandet av denna rätt ska fastställas i nationell rätt.

Om näringsidkaren hålls ansvarig gentemot konsumenten på grund av bristande överensstämmelse med avtalet till följd av en handling eller en underlåtenhet av en person i föregående led i transaktionskedjan, ska näringsidkaren ha rätt att rikta regressanspråk mot den eller de ansvariga personerna i transaktionskedjan. Vilken person som näringsidkaren har rätt att rikta anspråk mot samt relevanta åtgärder och villkor för utövandet av denna rätt ska fastställas i nationell rätt. Näringsidkaren ska dock ha rätt att göra anspråk på avhjälpande åtgärder under en period som inte är kortare än den som avses i artikel 8.

Ändringsförslag    117

Förslag till direktiv

Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 16a

 

Information om reservdelar

 

Medlemsstaterna ska uppmuntra näringsidkare och tillverkare att på ett tydligt och begripligt sätt upplysa konsumenten om förekomsten av eventuella reservdelar eller tillbehör som är tillgängliga på marknaden och nödvändiga för användningen av den sålda varan.

Ändringsförslag    118

Förslag till direktiv

Artikel 17 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillsynsåtgärder

Tillsynsåtgärder och information

Ändringsförslag    119

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska se till att det finns lämpliga och effektiva medel för att säkerställa efterlevnaden av detta direktiv.

1.  Medlemsstaterna ska se till att det finns lämpliga och effektiva medel för att säkerställa efterlevnaden av detta direktiv, särskilt med hänsyn till konsumenternas behov av att informeras om och få möjlighet att hävda sina rättigheter i praktiken.

Ändringsförslag    120

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De medel som avses i punkt 1 ska omfatta bestämmelser varigenom ett eller flera av följande organ, i enlighet med vad som fastställs i nationell rätt, får väcka talan enligt nationell rätt inför domstol eller behöriga förvaltningsmyndigheter för att se till att de nationella bestämmelser som införlivar detta direktiv tillämpas:

2.  De medel som avses i punkt 1 ska omfatta bestämmelser varigenom ett eller flera av följande organ, i enlighet med motiverade och lämpliga kriterier som fastställs i nationell rätt, får väcka talan enligt nationell rätt inför domstol eller behöriga förvaltningsmyndigheter för att se till att de nationella bestämmelser som införlivar detta direktiv tillämpas. Dessa organ ska omfatta, men inte begränsas till:

Ändringsförslag    121

Förslag till direktiv

Artikel 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Varje avtal som, till konsumentens nackdel, utesluter tillämpningen av nationella bestämmelser som införlivar detta direktiv, avviker från dem eller ändrar deras verkan innan konsumenten uppmärksammar säljaren på varornas bristande överensstämmelse med avtalet ska inte vara bindande för konsumenten, såvida inte avtalsparterna utesluter, avviker från eller ändrar verkan av kraven i artiklarna 5 och 6 i enlighet med artikel 4.3.

Om inte annat föreskrivs i detta direktiv ska varje avtal som, till konsumentens nackdel, utesluter tillämpningen av nationella bestämmelser som införlivar detta direktiv, avviker från dem eller ändrar deras verkningar innan konsumenten uppmärksammar näringsidkaren på bristen på överensstämmelse med avtalet, inte vara bindande för konsumenten.

Ändringsförslag    122

Förslag till direktiv

Artikel 20a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 20a

 

Översyn

 

Kommissionen ska senast den [fem år efter det att direktivet trätt i kraft] se över tillämpningen av detta direktiv och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet. Denna process ska omfatta meningsfulla och detaljerade samråd med, och ett meningsfullt och detaljerat deltagande av, medlemsstaterna och konsumentorganisationer, rättsliga organisationer och branschorganisationer på unionsnivå. Rapporten ska särskilt innehålla en utvärdering av de bestämmelser i detta direktiv som gäller avhjälpande åtgärder och bevisbördan – även med avseende på begagnade varor samt varor som säljs på offentliga auktioner –, köpgarantin och tillverkarens ansvar samt förhållandet till direktivet om vissa aspekter på avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll och digitala tjänster. Rapporten ska vid behov åtföljas av lagstiftningsförslag.

(1)

EUT C 264, 20.7.2016, s. 57.

(2)

...


MOTIVERING

I. Inledning

För att eliminera befintliga rättsliga hinder för gränsöverskridande e-handel, en sektor vars potential i hög grad är outnyttjad, lade kommissionen den 9 december 2015 fram sitt förslag till direktiv om vissa aspekter på avtal om försäljning av varor på nätet och annan distansförsäljning av varor (nedan kallat förslaget om varor). Föredraganden välkomnar detta nya försök att ytterligare harmonisera konsumentavtalsrätten i EU, eftersom detta inte bara uppmuntrar både konsumenter och säljare att i högre grad delta i gränsöverskridande handel utan även ger berörda parter möjlighet att dra nytta av en verklig (digital) inre marknad.

Mot bakgrund av ett brett och öppet samråd med många intresserade parter med representanter för både konsumenter, företag och europeiska och nationella intressen, kan föredraganden dra följande viktiga, om än preliminära slutsatser:

1.  Fullständig harmonisering är av yttersta vikt för att eliminera återstående rättsliga hinder för fullbordandet av den (digitala) inre marknaden.

2.  Med tanke på den redan komplicerade konsumentlagstiftningen, som består av flera olika nivåer, skulle en enda uppsättning regler för distansförsäljning och direkt försäljning underlätta och förenkla EU:s konsumentavtalsrätt avsevärt.

3.  Det finns inget som tyder på att de nuvarande konsumenträttigheterna, så som de tillämpas av de flesta av EU:s medlemsländer, skulle vara verkligt ineffektiva, varken på bredden eller på djupet, och som skulle berättiga en förstärkning av dem. Av denna orsak har föredraganden inte infört några större ändringar i detta avseende.

Det är mot bakgrund av detta som föredraganden har utarbetat detta betänkande.

Innan föredraganden redogör för sina huvudsakliga ändringar till kommissionens förslag finns det skäl att fästa uppmärksamhet vid varför en fullständig harmonisering helt uppenbart behövs.

II. En vädjan om fullständig harmonisering

Kommissionens förslag om varor bygger på det välkända påståendet att de existerande skillnaderna i lagstiftningen om försäljning av konsumentvaror, på grund av en miniminivå av harmonisering, fortfarande skapar väsentliga hinder på den inre marknaden och har negativa konsekvenser för både företag och konsumenter. I detta sammanhang föreslår kommissionen en fullständig harmonisering, om än på ett målinriktat sätt, av de viktigaste avtalsinslagen vid försäljning av varor mellan företag och konsumenter. Denna nya rättsliga ram syftar inte endast till att öka tilliten bland konsumenterna, som stimuleras att handla online över gränserna, utan också till att sänka transaktionskostnaderna och öka klarheten om rättsläget, och därmed göra det lättare för företag, i synnerhet små och medelstora företag, att sälja över hela EU.

När man beaktar hur den nuvarande rättsliga ramen, främst direktiv 1999/44/EG om vissa aspekter rörande försäljning av konsumentvaror och härmed förknippade garantier (nedan kallat direktivet om försäljning av konsumentvaror), har genomförts, kan det inte förnekas att genomförandet har varit mycket fragmenterat. Mer specifikt kännetecknas konsumentskyddet inom EU av följande skillnader och variationer:

•  Fyra typer av rangordning av avhjälpande åtgärder: I enlighet med direktivet om försäljning av konsumentvaror kan konsumenten vid bristande överensstämmelse för det första kräva att säljaren reparerar eller byter ut den icke-överensstämmande varan. Om en sådan begäran inte är lämplig, eller om varan inte repareras eller byts ut inom skälig tid eller orsakar konsumenten väsentlig olägenhet, har konsumenten i denna andra fas rätt till ett prisavdrag eller hävning av avtalet. Medan sexton medlemsstater(1) följde denna linje, gick sex medlemsstater(2) längre än detta minimikrav och erbjöd konsumenten redan från början fritt val mellan reparation, utbyte, prisavdrag eller hävning av avtalet. Tio medlemsstater(3) erbjöd fritt val av åtgärder, vilka i fyra länder(4) begränsas av säljarens rätt att välja den avhjälpande åtgärden eller andra villkor, vilket i praktiken motsvarar rangordningen av de avhjälpande åtgärderna. Slutligen har två medlemsstater, Förenade Kungariket och Irland, antagit rangordningen av avhjälpande åtgärder men lagt till ytterligare en åtgärd, nämligen rätten att avvisa icke-överensstämmande varor inom en kort tidsfrist.

•  Tre olika perioder för omvänd bevisbörda: Om inte säljaren bevisar motsatsen, ska en bristande överensstämmelse som framkommer sig inom sex månader från leveransen av varan presumeras ha funnits vid tidpunkten för leveransen, utom när denna presumtion är oförenlig med varans eller den bristande överenskommelsens art. 25 medlemsstater valde denna sexmånadersperiod, medan tre andra medlemsstater förlängde denna period (Polen till ett år, Frankrike och Portugal till två år).

•  Fyra olika typer av rättslig garantiperiod: När det gäller fel som fanns vid tidpunkten för leveransen kan säljaren hållas ansvarig under en period på minst två år. Medan 23 medlemsstater har genomfört denna tvåårsperiod, har Sverige infört en rättsgaranti på tre år, och i Finland och Nederländerna grundar sig de nationella garantierna på varornas förväntade livstid. I Irland och Förenade Kungariket finns det inga särskilda rättsliga garantiperioder, men konsumenternas rättigheter begränsas av en preskriptionsfrist.

•  Åtta olika typer av anmälningsskyldighet för konsumenten: För att konsumenterna ska kunna utnyttja sina rättigheter fick medlemsstaterna rätt att kräva att konsumenterna upplyser säljaren om defekten inom två månader från upptäckten av den. Om detta inte görs förlorar konsumenten sin rätt till avhjälpande åtgärder. Medan sju medlemsstater(5) inte införde någon sådan anmälningsskyldighet införde 14 medlemsstater(6) en skyldighet för konsumenten att anmäla defekten inom två månader. En annan grupp av medlemsstater införde en skyldighet för konsumenten att göra detta inom olika tidsperioder, dvs. ”inom rimlig tid”(7),, ”utan onödigt dröjsmål”(8),, ”skyndsamt”(9),, ”omedelbart”(10) eller ”inom sex månader”(11).

Det är mot denna bakgrund som föredraganden anser att fullständig harmonisering, i enlighet med artikel 3 i förslaget om varor, är den rätta regleringsmetoden för den inre marknaden. Föredraganden är naturligtvis medveten om att denna metod inte bara är omtvistad i rådet, utan även motsätts inom och utanför IMCO-utskottet. En fullständig harmonisering är i högsta grad att föredra, men ett slutligt beslut om detta kan fattas först efter att man har kommit överens om de viktigaste bestämmelserna. Under alla förhållanden tänker föredraganden hitta rätt balans mellan en hög grad av konsumentskydd och en modern, genomförbar uppsättning gemensamma avtalsrättsliga regler i sitt förslag till betänkande och i de kommande förhandlingarna med ledamöterna i IMCO-utskottet, vilket skulle göra det möjligt att komma överens om fullständig harmonisering.

III. Särskilda ändringar

1. Utvidgning av tillämpningsområdet, artikel 1

Föredraganden föreslår att man utvidgar tillämpningsområdet till att även omfatta försäljning offline, eftersom han anser att en åtskillnad mellan försäljning av varor på nätet och försäljning över disk ytterligare skulle öka fragmenteringen av EU:s regelverk. En sådan fragmentering skulle inte bara öka företagens transaktionskostnader, utan också förvirra konsumenterna, vilkas rättigheter skulle variera beroende på om de handlar online eller offline. En sådan utvidgning av tillämpningsområdet har inte bara förespråkats av IMCO‑utskottets ledamöter från alla politiska grupper, utan även stötts av resultaten från REFIT-programmet för direktivet om försäljning av konsumentvaror. Följaktligen bör direktiv 1999/44/EG upphävas (artikel 19a) och ändringar till detta direktiv som föreslås i artikel 19 strykas.

2. Förhållande till den gällande konsumentlagstiftningen

Föredraganden konstaterar att detta förslag är ännu en milstolpe i utvecklandet av konsumentlagstiftningen och att de gällande bestämmelserna fortsätter att vara tillämpliga, inbegripet direktiv 2011/83/EU om konsumenträttigheter. Man kom överens med medföredragandena för förslaget om digitalt innehåll att anpassa båda förslagen i så hög grad som möjligt till varandra, samtidigt som man respekterar de skillnader som uppstår till följd av att dessa förslag har olika syften. Bland annat preciserar den nya artikel 2a.3 och skäl 13 att fysiska varor med inbyggt digitalt innehåll omfattas av tillämpningsområdet för förslaget om digitalt innehåll.

3. Överensstämmelse med avtalet, artiklarna 3a–5

Den nya huvudregeln i artikel 3a preciserar att varorna måste uppfylla subjektiva och objektiva krav på överensstämmelse, som i sin tur fastställs i artiklarna 4 och 5. Föredraganden föreslår inga väsentliga ändringar i reglerna om överensstämmelse.

4. Relevant tidpunkt för fastställande av överensstämmelse, artikel 8

Föredraganden gläder sig över att kommissionens förslag också behandlar den relevanta tidpunkten för fastställande av överensstämmelse i installationsärenden. Det var dock nödvändigt att göra en tydligare skillnad mellan de installationssituationer som nämns i artikel 6 och i artikel 8 för att undvika förvirring om den exakta tidsramen.

5. Bevisbörda, artikel 8a

I fråga om bevisbördan vid bristande överensstämmelse föreslår föredraganden att man upprätthåller de nuvarande bestämmelserna i direktivet om försäljning av konsumentvaror, dock inom ramen för en strategi med fullständig harmonisering. Han är väl medveten om de skilda uppfattningar som finns i IMCO-utskottet om denna särskilda fråga och inväntar ytterligare diskussioner och ändringar för att utarbeta en kompromiss som motsvarar både konsumenternas och säljarnas intressen. Ett ytterligare förtydligande har gjorts i skäl 26 för att uppdatera förslaget med Faber-domen(12).

6. Konsumentens rätt till avhjälpande åtgärder, artiklarna 9–13b

a. Konsumentens rätt till avhjälpande åtgärder, artikel 9

Föredraganden håller fast vid den rangordning av avhjälpande åtgärder som föreslås av kommissionen och preciserar i punkt 3 att konsumenten har rätt att häva avtalet om bristen på överensstämmelse inte är av mindre omfattning. Den sistnämnda aspekten är tagen från artikel 3.6 i direktivet om försäljning av konsumentvaror. Dessutom har delar av artikel 2.3 i direktivet återinförts i artikel 8.5 i förslaget. Man kan hävda att denna ändring kan resultera i en överlappning med artikel 4.3. Den sistnämnda artikeln i förslaget omfattar emellertid möjligheten att avtalsmässigt avvika t.ex. från objektiva krav på överensstämmelse, medan artikel 9.5 behandlar under vilka omständigheter konsumenterna inte är berättigade till avhjälpande åtgärder. Detta är synnerligen viktigt i fall som omfattas av artikel 10.2.

b. Utbyte av varor, artikel 10

De föreslagna ändringarna i artikel 10 rör främst preciseringar med tanke på EU-domstolens rättspraxis. Exempelvis kodifierar artikel 10.2 delar av rättspraxisen i mål Weber/Putz(13). .I detta sammanhang var det nödvändigt att precisera att säljaren kan välja hur han eller hon byter ut varor som redan har installerats men som inte överensstämmer med avtalet och inte kan repareras. När det gäller oproportionerliga kostnader preciserar dessutom skäl 27 att konsumentens rätt till ersättning för kostnaderna för avlägsnandet av den icke-överensstämmande varan och för installation av utbytesvaran kan begränsas till att säljaren ska betala ett proportionerligt belopp.

c. Hävning av avtal, artiklarna 13–13b

Bestämmelserna för hävning av ett avtal följer strukturen för bestämmelserna om överensstämmelse, och artikel 13 inför en huvudregel. Den nya artikel 13a behandlar säljarens skyldigheter i fall av hävning och har utarbetats utifrån den tidigare artikeln 13.3 a. Den nya artikeln 13a.2 är nödvändig också för att ange säljarens skyldigheter vid partiell hävning av avtal, enligt tidigare artikel 13.2. Den nya artikel 13b har flyttats från tidigare artikel 13.3 b–d och är oförändrad.

7. Tidsfrister, artikel 14

Slutligen vill föredraganden återinföra grunden till artikel 7.1 andra stycket i direktivet om försäljning av konsumentvaror om tidsfrister för begagnade varor i det nuvarande förslaget.

(1)

Österrike, Belgien, Bulgarien, Cypern, Tjeckien, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Lettland, Malta, Nederländerna, Rumänien, Slovakien, Spanien och Sverige.

(2)

Kroatien, Ungern, Grekland, Litauen, Portugal och Slovenien.

(3)

Kroatien, Danmark, Estland, Grekland, Ungern, Litauen, Luxemburg, Polen, Portugal och Slovenien.

(4)

Danmark, Estland, Luxemburg och Polen.

(5)

Österrike, Frankrike, Tyskland, Grekland, Irland, Polen och Förenade kungariket.

(6)

Bulgarien, Belgien, Kroatien, Cypern, Estland, Finland, Italien, Lettland, Luxemburg, Malta, Portugal, Rumänien, Slovenien och Spanien.

(7)

Danmark, Litauen och Sverige.

(8)

Tjeckien.

(9)

Nederländerna.

(10)

Ungern.

(11)

Slovakien

(12)

Dom i mål Faber mot Autobedrijf Hazet Ochten BV, C-497/13, ECLI:EU:C:2015:357, punkt 71.

(13)

Domar i mål Gebr. Weber m.fl. mot J. Wittmer m.fl., C-65/09 och C-87/09, EU:C:2011:396, punkt 74.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtal om försäljning av varor på nätet och annan distansförsäljning av varor

Referensnummer

COM(2017)0637 – C8-0379/2017 – COM(2015)0635 – C8-0391/2015 – 2015/0288(COD)

Framläggande för parlamentet

31.10.2017

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

21.1.2016

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

21.1.2016

JURI

21.1.2016

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

CULT

25.1.2016

 

 

 

Associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

28.4.2016

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Pascal Arimont

2.2.2016

 

 

 

Behandling i utskott

27.4.2016

14.7.2016

29.11.2016

21.3.2017

 

28.9.2017

 

 

 

Antagande

22.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

29

4

4

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Marlene Mizzi, Nosheena Mobarik, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Edward Czesak, Kaja Kallas, Arndt Kohn, Adam Szejnfeld, Ulrike Trebesius, Lambert van Nistelrooij

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Cornelia Ernst, Flavio Zanonato, Jaromír Štětina

Ingivande

27.2.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

29

+

ALDE

Kaja Kallas, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Nosheena Mobarik, Ulrike Trebesius

EFDD

Marco Zullo

PPE

Pascal Arimont, Birgit Collin-Langen, Anna Maria Corazza Bildt, Antonio López-Istúriz White, Andreas Schwab, Adam Szejnfeld, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lambert van Nistelrooij, Jaromír Štětina, Mihai Ţurcanu

S&D

Lucy Anderson, Nicola Danti, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Catherine Stihler, Flavio Zanonato

4

-

EFDD

John Stuart Agnew

PPE

Carlos Coelho

Verts/ALE

Pascal Durand, Igor Šoltes

4

0

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

ENF

Mylène Troszczynski

GUE/NGL

Cornelia Ernst, Dennis de Jong

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 13 mars 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy