ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)

27.2.2018 - (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)) - ***I

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика
Докладчик: Кришианис Каринш
(Преработка – член 104 от Правилника за дейността)


Процедура : 2016/0380(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A8-0044/2018
Внесени текстове :
A8-0044/2018
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)

(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

(Обикновена законодателна процедура – преработка)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2016)0864),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 194, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C8-0495/2016),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Сената на Република Полша, от Федералния съвет на Република Австрия и от Държавното събрание на Република Унгария в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и на пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 31 май 2017 г.[1],

–  като взе предвид становището на Комитета на регионите от 13 юли 2017 г.[2],

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове[3],

–  като взе предвид писмото от 7 септември 2017 г. на комисията по правни въпроси до комисията по промишленост, изследвания и енергетика в съответствие с член 104, параграф 3 от неговия правилник,

–  като взе предвид членове 104 и 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (A8-0044/2018),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията предложението на Комисията не съдържа никакви изменения по същество освен тези, които са идентифицирани като такива в предложението, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите актове, без промяна по същество;

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене, като взема предвид препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени промени в това предложение;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  В съобщението на на Комисията от 15 юли 2015 г. „Предоставяне на нов търговски механизъм за потребителите на енергия“31 се представя виждането на Комисията за вариант на пазара на дребно, който обслужва по-добре потребителите на енергия, в това число и като създава по-добра връзка между пазарите на едро и на дребно. Като се възползват от нови технологии, новите и иновативните дружества за енергийни услуги следва да дават възможност на всички потребители в пълна степен да участват в енергийния преход, като управляват своето потребление за осигуряване на енергийно ефективни решения, които да им спестяват пари и да допринасят за цялостно намаление на потреблението на енергия.

(5)  В съобщението на Комисията от 15 юли 2015 г. „Предоставяне на нов търговски механизъм за потребителите на енергия“31 се представя виждането на Комисията за вариант на пазара на дребно, който обслужва по-добре потребителите на енергия, в това число и като създава по-добра връзка между пазарите на едро и на дребно. Като се възползват от нови технологии, новите и иновативните дружества за енергийни услуги следва да дават възможност на всички потребители да повишат осведомеността си за своето потребление на енергия и в пълна степен да участват в енергийния преход, като управляват своето потребление за осигуряване на енергийно ефективни решения, които да им спестяват пари и да допринасят за цялостно намаление на потреблението на енергия.

__________________

__________________

31 COM(2015) 339 final, 15.7.2015 г.

31 COM(2015) 339 final, 15.7.2015 г.

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  В съобщението на Комисията от 15 юли 2015 г „Започване на процеса на обществени консултации относно новата структура на енергийния пазар“32 се подчертава, че преходът от генериране в големи централни електроцентрали към децентрализирано производство от възобновяеми енергийни източници и декарбонизирани пазари изисква адаптиране на настоящите правила за търговия с електроенергия и промени в съществуващите роли на пазара. В него се обръща особено внимание на необходимостта да се организират по по-гъвкав начин и да се интегрират всички участници на пазара, в това число производителите на енергия от възобновяеми източници, новите доставчици на енергийни услуги, съхраняване на енергията и гъвкавото търсене.

(6)  В съобщението на Комисията от 15 юли 2015 г „Започване на процеса на обществени консултации относно новата структура на енергийния пазар“32 се подчертава, че преходът от генериране в големи централни електроцентрали към децентрализирано производство от възобновяеми енергийни източници и декарбонизирани пазари изисква адаптиране на настоящите правила за търговия с електроенергия и промени в ролите на съществуващите участници на пазара. В него се обръща особено внимание на необходимостта пазарите на електроенергия да се организират по по-гъвкав начин и да се интегрират всички участници на пазара, в това число производителите на енергия от възобновяеми източници, доставчици на нови енергийни услуги, съхраняване на енергията и гъвкавото търсене. Също толкова важно за Съюза е спешно да се инвестира във взаимна свързаност на европейско равнище за пренос на енергия посредством електропреносни системи с високо напрежение.

_________________

_________________

32    COM(2015) 340 final, 15.7.2015 г.

32    COM(2015) 340 final, 15.7.2015 г.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 6 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  С оглед на създаването на вътрешен пазар на електроенергия държавите членки следва да насърчават интеграцията на националните си пазари и сътрудничеството между системните оператори на равнището на Съюза и на регионално равнище, като бъдат обхванати също така изолираните системи, формиращи електроенергийни острови, които продължават да съществуват в Съюза.

Обосновка

Това съображение следва да се запази в Директивата, за да се подчертае, че държавите членки си сътрудничат, за да постигнат една от основните цели на енергийната политика на ЕС, която е създаването на вътрешен пазар.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 7 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Най-ефективният начин Съюзът да постигне целите си в областта на възобновяемите енергийни източници е посредством създаването на пазарна рамка, насърчаваща гъвкавост и иновации. Добре работещата структура на електроенергийния пазар е основна предпоставка за навлизането на възобновяемите енергийни източници.

Обосновка

Един работещ вътрешен енергиен пазар следва да допринесе за навлизането на възобновяемите енергийни източници и да спомогне ЕС да постигне целите си в областта на възобновяемите енергийни източници, както и своите международни задължения по силата на Парижкото споразумение относно изменението на климата.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Потребителите са много важни за постигане на гъвкавостта, която е необходима за адаптиране на електрическата мрежа към променящо се, разпределено производство от възобновяеми източници. Технологичният напредък в управлението на мрежата и производството на електроенергия от възобновяеми източници разкри много възможности за потребителите, а здравословната конкуренция на пазарите на дребно ще бъде от съществено значение за въвеждане на пазарноориентирани новаторски услуги, които отговарят на променящите се потребности и възможности на потребителите, като увеличават гъвкавостта на системата. Като се оправомощават потребителите да участват в енергийния пазар в по-голяма степен и по нов начин, гражданите ще могат да се възползват от вътрешния пазар на електроенергия, като се постигнат и целите на Съюза по отношение на възобновяемите енергийни източници.

(8)  Потребителите са много важни за постигане на гъвкавостта, която е необходима за адаптиране на електрическата мрежа към променящо се и разпределено производство от възобновяеми източници. Технологичният напредък в управлението на мрежата и производството на електроенергия от възобновяеми източници разкри много възможности за потребителите. Здравословната конкуренция на пазарите на дребно ще бъде от съществено значение за въвеждане на пазарноориентирани иновативни нови услуги, които вземат мерки по отношение на променящите се потребности и възможности на потребителите, като увеличават гъвкавостта на системата. Непредоставянето на информация в реално време или в почти реално време на потребителите относно тяхното потребление на енергия, по-специално поради бавното въвеждане на интелигентни измервателни уреди, обаче ги възпрепятства да бъдат активни участници на енергийния пазар и в енергийния преход. Като се оправомощават потребителите и им се предоставят инструменти да участват в енергийния пазар в по-голяма степен и по нов начин, гражданите ще могат да се възползват от вътрешния пазар на електроенергия, като се постигнат и целите на Съюза по отношение на възобновяемите енергийни източници.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Свободите, които Договорът гарантира на гражданите на Съюза, inter alia, свободното движение на стоки, свободата на установяване и свободата на предлагане на услуги са възможни единствено в условията на напълно отворен пазар, който позволява на всички потребители да избират свободно своя доставчик и на всички доставчици да извършват свободно доставки на своите клиенти.

(9)  Свободите, които Договорът гарантира на гражданите на Съюза, inter alia, свободното движение на стоки, свободата на установяване и свободата на предлагане на услуги са възможни единствено в условията на напълно отворен и взаимосвързан пазар, който позволява на всички потребители да избират свободно своя доставчик и на всички доставчици да извършват свободно доставки на своите клиенти.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  За да се гарантират конкуренцията и доставките на електроенергия на най-конкурентни цени, държавите членки и националните регулаторни органи следва да улесняват трансграничния достъп за нови доставчици на електроенергия от различни енергийни източници, както и за нови производители на електроенергия и за нови доставчици на услуги по съхраняване и оптимизация на потреблението.

(11)  За да се гарантират конкуренцията и доставките на електроенергия на най-конкурентни цени, държавите членки и националните регулаторни органи следва да улесняват трансграничния достъп за нови доставчици на електроенергия от различни енергийни източници, както и за нови производители на електроенергия и за нови доставчици на услуги по съхраняване и оптимизация на потреблението. При все това държавите членки следва да си сътрудничат в планирането на потоците на електроенергия и следва да предприемат необходимите действия за предотвратяване на непланирани кръгови потоци на електроенергия.

Обосновка

Това изменение е свързано с две изменения на член 3.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 11 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  Държавите членки следва да гарантират, че не съществуват неоправдани пречки на вътрешния пазар на електроенергия по отношение на навлизането на пазара, експлоатацията и излизането от пазара. Същевременно следва да се поясни, че това задължение не засяга компетентностите, които държавите членки запазват по отношение на трети държави. Това пояснение не трябва да се тълкува като даващо право на държава членка да упражнява изключителна компетентност на Съюза. Следва също да се поясни, че участниците на пазара от трети държави трябва да спазват приложимото законодателство на Съюза и законодателствата на държавите членки, точно както всички други участници на пазара.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  В своите заключения от октомври 2014 г. Европейският съвет посочва, че Комисията, с подкрепата на държавите членки, трябва да предприеме спешни мерки с цел осигуряване на незабавното постигане на минимална цел от 10% от съществуващите електроенергийни междусистемни връзки и не по-късно от 2020 г. поне за държавите членки, които все още не са постигнали минимално равнище на интеграция във вътрешния енергиен пазар, а именно Балтийските държави, Португалия и Испания, и за държавите членки, които са тяхна главна точка за достъп до вътрешния енергиен пазар. Той също така посочва, че Комисията ще докладва редовно на Европейския съвет с оглед на постигането на цел от 15% до 2030 г.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Държавите членки следва да запазят голяма свобода на действие при налагането на задължения за извършване на обществена услуга на електроенергийните предприятия при преследването на цели от общ икономически интерес. Държавите членки следва да гарантират, че битовите клиенти и, когато държавите членки смятат за подходящо, малките предприятия се ползват от правото да им бъде доставяна електроенергия с определено качество при изцяло съпоставими, прозрачни и конкурентни цени. Независимо от това, задължението за извършване на обществена услуга под формата на регулиране на цените за доставка по принцип представлява нарушаваща конкуренцията мярка, която често води до натрупването на тарифни дефицити, ограничаване на избора на потребителя, по-слаби стимули за пестене на енергия и за инвестиции в енергийната ефективност, по-ниски стандарти на услугите, по-ниски равнища на ангажираност и удовлетворение на потребителите, ограничаване на конкуренцията, както и по-малко на брой новаторски продукти и услуги на пазара. Вследствие на това, държавите членки следва да прилагат други инструменти на политиките, и по-конкретно целенасочени мерки в областта на социалната политика, за да запазят достъпността на електроснабдяването за своите граждани. Намесата при определянето на цените следва да се прилага само при ограничени извънредни обстоятелства. Напълно либерализираният пазар на дребно на електроенергия ще стимулира ценовата и неценовата конкуренция между съществуващите доставчици и ще насърчава навлизането на пазара на нови участници, с което ще се подобрят изборът и удовлетворението на потребителите.

(15)  Държавите членки следва да запазят голяма свобода на действие при налагането на задължения за извършване на обществена услуга на електроенергийните предприятия при преследването на цели от общ икономически интерес. Държавите членки следва да гарантират, че битовите клиенти и, когато държавите членки смятат за подходящо, малките предприятия се ползват от правото да им бъде доставяна електроенергия с определено качество при изцяло съпоставими, прозрачни и конкурентни цени. Независимо от това, задължението за извършване на обществена услуга под формата на регулиране на цените за доставка по принцип представлява нарушаваща конкуренцията мярка, която често води до натрупването на тарифни дефицити, ограничаване на избора на потребителя, по-слаби стимули за пестене на енергия и за инвестиции в енергийната ефективност, по-ниски стандарти на услугите, по-ниски равнища на ангажираност и удовлетворение на потребителите, ограничаване на конкуренцията, както и по-малко на брой новаторски продукти и услуги на пазара. Вследствие на това, държавите членки следва да прилагат други инструменти на политиките, и по-конкретно целенасочени мерки в областта на социалната политика, за да запазят достъпността на електроснабдяването за своите граждани. Намесата при определянето на цените следва да се прилага само при много ограничени извънредни обстоятелства, за да се защитят най-уязвимите лица и следва да бъде постепенно прекратена в рамките на ограничен период от време. Напълно либерализираният, добре работещ пазар на дребно на електроенергия ще стимулира ценовата и неценовата конкуренция между съществуващите доставчици и ще насърчава навлизането на пазара на нови участници, с което ще се подобрят изборът и удовлетворението на потребителите.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24)  По-голяма защита на потребителите се гарантира чрез наличието на ефективни средства за уреждане на спорове за всички потребители. Държавите членки следва да въведат бързи и ефективни процедури за обработка на жалби.

(24)  По-голяма защита на потребителите се гарантира чрез наличието на ефективни средства за независими механизми за уреждане на спорове за всички потребители, като например енергиен омбудсман или орган за защита на потребителите. Държавите членки следва да въведат бързи и ефективни процедури за обработка на жалби.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25)  Всички потребители следва да могат да се възползват от прякото си участие на пазара, по-специално като адаптират потреблението си според пазарните сигнали и в замяна извличат ползи от по-ниските цени на електроенергията или други финансови стимули. Очаква се ползите от това активно участие да се увеличат с течение на времето, когато електрическите превозни средства, топлинните помпи и другите гъвкави товари станат по-конкурентоспособни. Потребителите трябва да имат възможност да участват във всички форми на оптимизация на потреблението и поради това следва да разполагат с възможността да изберат интелигентна измервателна система и договор с динамично образуване на цената на електроенергията. Това следва да им дава възможност да адаптират потреблението си спрямо ценовите сигнали в реално време, които отразяват стойността и цената на електроенергията или преноса ѝ в различни периоди от време, докато държавите членки следва да осигурят разумна експозиция на потребителите на риска на цените на едро. Държавите членки следва също така да гарантират, че онези потребители, които изберат да не се включват активно в пазара, не са поставени в неизгодно положение, и че напротив, тяхното информирано решение за избор измежду достъпните им възможности е улеснено по начин, който е най-подходящ за условията на националния пазар.

(25)  Всички потребители следва да могат да се възползват от прякото си участие на пазара, по-специално като адаптират потреблението си според пазарните сигнали и в замяна извличат ползи от по-ниските цени на електроенергията или други финансови стимули. Очаква се ползите от това активно участие да се увеличат с течение на времето, когато се повиши осведомеността на иначе пасивни потребители относно възможностите им като активни потребители и когато информацията относно възможностите за активно участие стане по-достъпна и по-добре известна. Потребителите трябва да имат възможност да участват във всички форми на оптимизация на потреблението и поради това следва да разполагат с възможността да се възползват от пълното въвеждане на интелигентни измервателни системи, като в случаите, когато това въвеждане получи отрицателна оценка, те следва да могат да изберат интелигентна измервателна система и договор с динамично образуване на цената на електроенергията. Това следва да им дава възможност да адаптират потреблението си спрямо ценовите сигнали в реално време, които отразяват стойността и цената на електроенергията или преноса ѝ в различни периоди от време, докато държавите членки следва да осигурят разумна експозиция на потребителите на риска на цените на едро. Потребителите следва да бъдат информирани за евентуалния ценови риск, свързан с договорите с динамично образуване на цените. Държавите членки следва също така да гарантират, че онези потребители, които изберат да не се включват активно в пазара, не са поставени в неизгодно положение, и че напротив, тяхното информирано решение за избор измежду достъпните им възможности е улеснено по начин, който е най-подходящ за условията на националния пазар.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30)  Технологиите за разпределено производство на електроенергия и оправомощаването на потребителите са превърнали общностната енергетика и енергийните кооперации в ефективни и ефикасни от гледна точка на разходите начини да се отговори на нуждите и очакванията на гражданите по отношение на енергийните източници, услугите и местното участие. Общностната енергетика предлага на всички потребители приобщаващата възможност да вземат пряко участие в производството, потреблението или споделянето на енергията помежду си в рамките на географски ограничена общностна мрежа, която може да функционира в изолиран режим или да бъде свързана с обществената мрежа за разпределение. Инициативите за общностна енергетика са насочени преди всичко към осигуряване на достъпна енергия от конкретен вид, например енергия от възобновяеми източници, на членовете на общността или на акционерите, а не към извеждане на преден план на генерирането на приходи, какъвто е случаят с традиционните енергийни дружества със стопанска цел. Чрез пряко ангажиране с потребителите инициативите за общностна енергетика показват потенциала си за улесняване на внедряването на нови технологии и схеми на потребление, в това число по интегриран начин на интелигентните разпределителни мрежи и оптимизацията на потреблението. Общностната енергетика може също да спомогне за увеличаването на енергийната ефективност на ниво домакинство и да подпомогне борбата с енергийната бедност чрез намаляване на потреблението и по-ниски тарифи за доставка. Общностната енергетика също така дава възможност на някои групи от битови потребители, които иначе не биха имали възможност да правят това, да участват в пазара на енергия. Там, където са били прилагани с успех, тези инициативи са осигурили икономически и социални ползи, както и ползи в областта на околната среда на общността, които са много по-големи от ползите, които произтичат единствено от предоставянето на енергийни услуги. На местните енергийни общности следва да бъде разрешено да извършват дейност на пазара при равни условия, без да се нарушава конкуренцията. На битовите потребители следва да се даде възможност да участват доброволно в инициатива за общностна енергетика, както и да я напускат, без да губят достъп до мрежата, експлоатирана от инициативата за общностна енергетика, или правата си като потребители. Достъпът до мрежата на местната енергийна общност следва да се предоставя съгласно справедливи и отразяващи разходите условия.

(30)  Технологиите за разпределено производство на електроенергия и оправомощаването на потребителите са превърнали общностната енергетика и енергийните кооперации в ефективни и ефикасни от гледна точка на разходите начини да се отговори на нуждите и очакванията на гражданите по отношение на енергийните източници, услугите и местното участие. Общностната енергетика предлага на всички потребители приобщаващата възможност да вземат пряко участие в производството, потреблението или споделянето на енергията помежду си, въз основа на открито и доброволно участие, в рамките на географски ограничена общностна мрежа, която може да функционира в изолиран режим или да бъде свързана с обществената мрежа за разпределение. Инициативите за общностна енергетика са насочени преди всичко към осигуряване на достъпна енергия от конкретен вид, например енергия от възобновяеми източници, на членовете на общността или на акционерите, като допринасят за създаването на ползи за местните общности и за представляването на местните интереси, а не към извеждане на преден план на генерирането на приходи, какъвто е случаят с традиционните енергийни дружества със стопанска цел. Чрез пряко ангажиране с потребителите инициативите за общностна енергетика показват потенциала си за улесняване на внедряването на нови технологии и схеми на потребление, в това число по интегриран начин на интелигентните разпределителни мрежи и оптимизацията на потреблението. Общностната енергетика може също да спомогне за увеличаването на енергийната ефективност на ниво домакинство и да подпомогне борбата с енергийната бедност чрез намаляване на потреблението и по-ниски тарифи за доставка. Общностната енергетика също така дава възможност на някои групи от битови потребители, които иначе не биха имали възможност да правят това, да участват в пазара на енергия. Там, където са били прилагани с успех, тези инициативи са осигурили икономически и социални ползи, както и ползи в областта на околната среда на общността, които са много по-големи от ползите, които произтичат единствено от предоставянето на енергийни услуги. На местните енергийни общности следва да бъде разрешено да извършват дейност на пазара при равни условия, без да се нарушава конкуренцията. На битовите потребители следва да се даде възможност да участват доброволно в инициатива за общностна енергетика, както и да я напускат, без да губят достъп до мрежата, експлоатирана от инициативата за общностна енергетика, или правата си като потребители. Достъпът до мрежата на местната енергийна общност следва да се предоставя съгласно справедливи и отразяващи разходите условия.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 31

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(31)  Сметките за електроенергия и годишните отчети са важно средство, с чиято помощ се информират потребителите. Както и данните за потреблението и разходите, те могат да съдържат и друга информация, която помага на потребителите да сравняват настоящия си договор с други оферти. Независимо от това, като се има предвид, че споровете във връзка със сметките твърде често са причина на жалби от страна на потребителите — фактор, който допринася за постоянно ниските нива на удовлетвореност на потребителите и ниската им степен на ангажираност в енергийния сектор, е необходимо да се направят сметките и годишните отчети по-ясни и лесни за разбиране, както и да се гарантира, че сметките съдържат цялата информация, която е необходима, за да се даде възможност на потребителите да регулират потреблението си на енергия, да сравняват офертите и да сменят доставчика си.

(31)  Сметките за електроенергия и годишните отчети са важно средство, с чиято помощ се информират потребителите. Сметките за електроенергия и годишните отчети предоставят данни за потреблението и разходите, като същевременно могат да съдържат и друга информация, която помага на потребителите да сравняват настоящия си договор с други оферти. Независимо от това, като се има предвид, че споровете във връзка със сметките твърде често са причина за жалби от страна на потребителите, сметките за електроенергия и годишните отчети допринасят за постоянно ниските нива на удовлетвореност на потребителите и ниската им степен на ангажираност в енергийния сектор. Поради това е необходимо да се направят сметките и годишните отчети по-ясни и лесни за разбиране, както и да се гарантира, че сметките съдържат цялата информация, която е необходима, за да се даде възможност на потребителите да регулират потреблението си на енергия, да сравняват офертите и да сменят доставчика си.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32)  Държавите членки следва да насърчават модернизацията на разпределителните мрежи, например чрез въвеждането на интелигентни мрежи, които следва да се изграждат по начин, който насърчава децентрализираното производство и енергийната ефективност.

(32)  Държавите членки следва да насърчават модернизацията на разпределителните мрежи, например чрез въвеждането на интелигентни мрежи, които следва да се изграждат по начин, който насърчава децентрализираното производство, съхраняването на енергията и енергийната ефективност.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Когато на национално равнище трябва да се взема решение за въвеждането на интелигентни измервателни системи , следва да е възможно това да се основава на икономическа оценка. Ако заключението от тази оценка е, че въвеждането на такива измервателни системи е икономически оправдано и разходоефективно единствено за потребители с определено количество потребление на електроенергия, държавите членки следва да могат да вземат това предвид, когато пристъпят към въвеждането.

(34)  Когато на национално равнище трябва да се взема решение за въвеждането на интелигентни измервателни системи, следва да е възможно това да се основава на икономическа оценка. Тази икономическа оценка следва да отчита дългосрочните ползи от въвеждането на интелигентни измервателни системи за цялата верига на стойността, по-специално за по-доброто управление на мрежите, по-точното планиране и определяне на загубите по мрежата. Ако заключението от тази оценка е, че въвеждането на такива измервателни системи е разходоефективно единствено за потребители с определено количество потребление на електроенергия, държавите членки следва да могат да вземат това предвид, когато пристъпят към въвеждането. Тази оценка обаче следва да се подлага на преглед редовно и най-малко на всеки две години предвид бързо развиващите се технологии.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 37

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(37)  . Достъпът до обективни и прозрачни данни за потреблението е ключов аспект на доставките за клиенти. Следователно потребителите следва да имат достъп до данните за тяхното потребление и свързаните с него цени и разходи за услугите, за да могат да отправят покани към конкурентни предприятия за представяне на предложения на базата на тези данни. Потребителите следва също да имат правото да бъдат надлежно информирани за своето потребление на енергия. Авансовите плащания следва да не се превръщат в непропорционално бреме за ползващите ги, а различните системи за плащане следва да не бъдат дискриминиращи. Информацията за разходите за енергия, предоставяна достатъчно често на потребителите, ще създаде стимули за спестяване на енергия, тъй като ще предостави на клиентите пряка обратна връзка относно ефекта от инвестициите в енергийната ефективност и промяната на поведението. В това отношение пълното изпълнение на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета ще помогне на потребителите да намалят своите разходи за електроенергия.

(37)  Достъпът до обективни, своевременни и прозрачни данни за потреблението е ключов аспект на доставките за крайни клиенти. Следователно потребителите следва да имат достъп до данните за тяхното потребление и свързаните с него цени и разходи за услугите, за да могат да отправят покани към конкурентни предприятия за представяне на предложения на базата на тези данни. Потребителите следва също да имат правото да бъдат надлежно информирани за своето потребление на енергия. Авансовите плащания следва да не се превръщат в непропорционално бреме за ползващите ги, а различните системи за плащане следва да не бъдат дискриминиращи. Информацията за разходите за енергия, предоставяна достатъчно често на крайните потребители, ще създаде стимули за спестяване на енергия, тъй като ще предостави на крайните клиенти пряка обратна връзка относно ефекта от инвестициите в енергийната ефективност и промяната на поведението. В това отношение пълното изпълнение на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета35 ще помогне на потребителите да намалят своите разходи за електроенергия.

__________________

__________________

35 Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр.1)

35 Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност, за изменение на директиви 2009/125/ЕО и 2010/30/ЕС и за отмяна на директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (ОВ L 315, 14.11.2012 г., стр.1)

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(38)  Понастоящем в държавите членки след въвеждането на интелигентните измервателни системи са разработени или се разработват различни модели за управление на данните. Независимо от модела на управление на данните е важно държавите членки да въведат прозрачни правила, според които може да бъде предоставен достъп до данните съгласно недискриминационни правила и да се гарнтира най-високо ниво на киберсигурност и защита на данните, както и безпристрастността на субектите, които боравят с данните.

(38)  Понастоящем в държавите членки след въвеждането на интелигентните измервателни системи са разработени или се разработват различни модели за управление на данните. Независимо от модела на управление на данните е важно държавите членки да въведат прозрачни правила, според които може да бъде предоставен достъп до данните и те да бъдат обменяни съгласно недискриминационни правила и по ефективен начин, и да се гарантира най-високо ниво на интегритет на данните, киберсигурност и защита на данните, както и безпристрастността на субектите, които боравят с данните. Държавите членки следва също така да гарантират, че потребителите ще продължат да притежават и упражняват контрол върху данните за потреблението, по-специално като са в състояние лесно да се идентифицират, да дават или да оттеглят съгласието си в съответствие със законодателството на Съюза в областта на защитата на данните.

Изменение    19

Предложение за директива

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Енергийните услуги са от основно значение за гарантиране на благосъстоянието на гражданите на Съюза. Адекватното отопление, охлаждане, осветление и енергията за домакинските уреди са основни услуги, които трябва да гарантират приемлив стандарт на живот и здравето на гражданите. Освен това, достъпът до тези енергийни услуги дава възможност на европейските граждани да реализират своя потенциал, като освен това засилва социалното им приобщаване. Домакинствата, страдащи от енергийна бедност, нямат възможност да си позволят тези енергийни услуги поради съчетанието от ниски доходи, високи енергийни разходи и ниска енергийна ефикасност на жилищата си. Държавите членки следва да събират необходимата информация, за да следят броя на домакинствата, страдащи от енергийна бедност. Точното измерване би позволило на държавите членки да идентифицират домакинствата, засегнати от енергийна бедност, с цел да окажат целенасочена помощ. Комисията следва активно да подкрепя изпълнението на разпоредбите относно енергийната бедност чрез улесняване на обмена на добри практики между държавите членки.

(40)  Енергийните доставки са от основно значение за гарантиране на благосъстоянието на гражданите на Съюза. Отоплението, охлаждането, осветлението и енергията за домакинските уреди са от основно значение, за да се гарантира приемлив стандарт на живот и здравето на гражданите. Освен това, достъпът до енергия дава възможност на европейските граждани да реализират своя потенциал, като освен това засилва социалното им приобщаване. Домакинствата, страдащи от енергийна бедност, нямат възможност да си позволят тези енергийни услуги поради съчетанието от ниски доходи, високи енергийни разходи и ниска енергийна ефикасност на жилищата си. Държавите членки следва да събират необходимата информация, за да следят броя на домакинствата, страдащи от енергийна бедност. Точното измерване би позволило на държавите членки да идентифицират домакинствата, засегнати от енергийна бедност, с цел да окажат целенасочена помощ чрез своите социални системи или други политически мерки. Комисията следва активно да подкрепя изпълнението на разпоредбите относно енергийната бедност чрез улесняване на обмена на добри практики между държавите членки.

Изменение    20

Предложение за директива

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Държавите членки, които са засегнати от енергийна бедност и все още не са направили това, следва да разработят национални планове за действие или други подходящи рамки за справяне с този проблем , с цел намаляване на броя на засегнатите от енергийна бедност лица. Ниските доходи, високите енергийни разходи и ниската енергийна ефективност на жилищата са важни фактори за създаването на показатели за измерване на енергийната бедност. Във всеки случай държавите членки следва да гарантират необходимите доставки на енергия за уязвимите и засегнати от енергийна бедност клиенти. За тази цел може да се използва интегриран подход, например в рамките на енергийната и социалната политика, и мерките могат да включват социални политики или повишаване на енергийната ефективност на жилищата. Накрая, настоящата директива следва да дава възможност за прилагане на национални политики в полза на уязвимите и засегнатите от енергийна бедност клиенти.

(41)  Енергийната бедност представлява все по-голям проблем в Съюза. Държавите членки, които са засегнати от енергийна бедност и все още не са направили това, следва да разработят национални планове за действие или други подходящи рамки за справяне с енергийната бедност, с цел намаляване на броя на засегнатите от енергийна бедност клиенти. Ниските доходи, високите енергийни разходи и ниската енергийна ефективност на жилищата са важни фактори за създаването на показатели за измерване на енергийната бедност. Във всеки случай държавите членки следва да гарантират необходимите доставки на енергия за уязвимите и засегнати от енергийна бедност клиенти. За тази цел може да се използва интегриран подход, например в рамките на енергийната и социалната политика, и мерките могат да включват социални политики или повишаване на енергийната ефективност на жилищата. Настоящата директива следва да укрепи националните политики в полза на уязвимите и засегнатите от енергийна бедност клиенти.

Изменение    21

Предложение за директива

Съображение 44

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(44)  Когато затворена разпределителна система се използва за осигуряване на оптимална ефикасност на интегрирани доставки на енергия, изискващи специфични оперативни стандарти, или затворена разпределителна система се поддържа основно за използване от собственика на системата, следва да е възможно освобождаване на оператора на разпределителната система от задължения, които биха представлявали прекомерна административна тежест поради специфичното естество на връзката между оператора на разпределителната система и ползвателите на системата. Промишлени и търговски обекти или обекти, предлагащи съвместни услуги, като сгради на железопътни гари, летища, болници, големи къмпинги с интегрирани съоръжения или химически заводи могат да включват затворени разпределителни системи поради специфичното естество на тяхната дейност.

(44)  Когато затворена разпределителна система се използва за осигуряване на оптимална ефикасност на интегрирани доставки на енергия, изискващи специфични оперативни стандарти, или когато затворена разпределителна система се поддържа основно за използване от собственика на системата, следва да е възможно освобождаване на оператора на разпределителната система от задължения, които биха представлявали прекомерна административна тежест поради специфичното естество на връзката между оператора на разпределителната система и ползвателите на системата. Промишлени и търговски обекти или обекти, предлагащи съвместни услуги, като сгради на железопътни гари, летища, болници, големи къмпинги с интегрирани съоръжения или химически заводи могат да включват затворени разпределителни системи поради специфичното естество на тяхната дейност.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    22

Предложение за директива

Съображение 69

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(69)  С цел да се осигурят еднакви условия за изпълнението на настоящата директива, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия с цел да се определи общ европейски формат на данните и недискриминационни и прозрачни процедури за достъп до данните от измерването, данните за потреблението, както и данните, необходими за смяната на доставчика от потребителя. Посочените правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и Съвета38.

(69)  С цел да се осигурят еднакви условия за изпълнението на настоящата директива, на Комисията следва да се предоставят изпълнителни правомощия с цел да се определи общ европейски формат на данните и недискриминационни и прозрачни процедури за достъп до данните от измерването, данните за потреблението, както и данните, необходими за смяната на доставчика от потребителя. Посочените правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и Съвета38. За да се гарантира, че този общ европейски формат на данните подкрепя пазарната конкуренция и допринася за осигуряването на оперативната съвместимост между енергийните услуги, Комисията може да поиска, ако това е целесъобразно, стандартите за данните да бъдат разработени от съответните европейски организации по стандартизация.

__________________

__________________

38 Регламент (ЕС) № 182/2011 на европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

38 Регламент (ЕС) № 182/2011 на европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13).

Изменение    23

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива установява общите правила за производството, преноса, разпределението, съхраняването и доставката на електроенергия, както и разпоредби относно защитата на потребителите, с оглед на създаването на наистина интегрирани, конкурентни , ориентирани към потребителя и гъвкави пазари на електроенергия в Съюза . Като се използват предимствата на интегрирания пазар, с директивата се поставя целта да се гарантират достъпни цени на енергията за потребителите, висока степен на сигурност на енергийните доставки, както и плавен преход към декарбонизирана енергийна система. . Тя определя основните правила, свързани с организацията и функционирането на европейския електроенергиен сектор, по-специално правилата за оправомощаването и защитата на потребителите, за свободния достъп до интегрирания пазар, за достъпа на трети страни до преносната и разпределителната инфраструктура, за правилата за отделяне и за независимите национални енергийни регулатори.

Настоящата директива установява общите правила за производството, преноса, разпределението, съхраняването и доставката на електроенергия, както и разпоредби относно защитата на потребителите, с оглед на създаването на наистина интегрирани, конкурентни , ориентирани към потребителя и гъвкави пазари на електроенергия в Съюза . Като се използват предимствата на интегрирания пазар, с директивата се поставя целта да се гарантират достъпни, прозрачни разходи за енергия за потребителите, висока степен на сигурност на енергийните доставки, както и плавен преход към декарбонизирана и устойчива енергийна система. Тя определя основните правила, свързани с организацията и функционирането на европейския електроенергиен сектор, по-специално правилата за оправомощаването и защитата на потребителите, за свободния достъп до интегрирания пазар, за достъпа на трети страни до преносната и разпределителната инфраструктура, за правилата за отделяне и за независимите национални енергийни регулатори.

Изменение    24

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  „активен клиент“ означава клиент или група от действащи съвместно клиенти, които потребяват, съхраняват или продават електроенергията, произведена в техните съоръжения, включително чрез доставчици на агрегирани услуги, или участват в схеми за оптимизация на потреблението или за енергийна ефективност, при условие че тези дейности не са основните им търговски или професионални дейности;

6.  „активен клиент“ означава краен клиент или група от действащи съвместно крайни клиенти, които потребяват, съхраняват или продават електроенергията, произведена в рамките на техните съоръжения, включително чрез доставчици на агрегирани услуги или доставчици, или търговци, или участват в схеми за оптимизация на потреблението или за енергийна ефективност, при условие че тези дейности не са основните им търговски или професионални дейности;

Изменение    25

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  „местна енергийна общност“ означава: асоциация, кооперация, събирателно дружество, организация с нестопанска цел или друг правен субект, който се контролира ефективно от местни акционери или членове, който като правило е ориентиран към създаването на стойност, а не към печалба, участва в разпределено производство на електроенергия и в извършване на дейности на оператор на разпределителна мрежа, на доставчик или доставчик на агрегирани услуги на местно равнище, включително и в трансграничен план;

7.  „местна енергийна общност“ означава асоциация, кооперация, събирателно дружество, организация с нестопанска цел, МСП или друг правен субект, който се основава на доброволното и отворено участие и се контролира ефективно от местни акционери или членове, чиято основна цел е да предостави местни, общностни екологични, икономически или социални ползи на членовете си или на местна област или области, в които извършва дейност, а не там където генерира печалба, и която участва в дейности, като разпределено производство на електроенергия, съхраняване, доставка, предоставяне на услуги за повишаване на енергийната ефективност, агрегиране, електромобилност и експлоатация на разпределителна мрежа, включително и в трансграничен план;

Изменение    26

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

15.  „независим доставчик на агрегирани услуги“ означава доставчик на агрегирани услуги, който не е свързан с доставчик или друг участник на пазара;

15.  „независим доставчик на агрегирани услуги“ означава доставчик на агрегирани услуги, който не е свързан с доставчика на клиента;

Изменение    27

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

38.  „спомагателна услуга, различна от контрола на честотата“ означава услуга, използвана от оператора на преносна или разпределителна система за управление на напрежението при установен режим, за бързо подаване на реактивен ток, за осигуряване на способност за инерционно пускане и пускане без външно захранване;

38.  „спомагателна услуга, различна от контрола на честотата“ означава услуга, използвана от оператора на преносна или разпределителна система за управление на напрежението при установен режим, за бързо подаване на реактивен ток, за осигуряване на способност за инерционно пускане за стабилност на местната мрежа, токове на късо съединение и пускане без външно захранване и за експлоатация на електроенергийни острови;

Изменение    28

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 39

Текст, предложен от Комисията

Изменение

39.  „регионален оперативен център“ означава регионалния оперативен център съгласно определението в член 32 от [преработен текст на Регламент № 714/2009, предложен с COM(2016)861/2];

39.  „регионален координационен център“ означава регионалния координационен център, както е установен съгласно член 32 от Регламент (ЕС) ... [преработен текст на Регламент № 714/2009, предложен с COM(2016)861/2];

 

(Настоящото изменение се прилага в целия текст. Приемането му ще наложи съответните промени в целия текст.)

Изменение    29

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 39 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

39a.  „неразделна част от преносната система“ означава части от мрежата, които са интегрирани в преносната или разпределителната система, включително съоръжения за съхранение, и се използват единствено за целите на гарантирането на сигурна и надеждна работа на преносната или разпределителната система, но не за балансиране или управление на претоварването, с изключение на реактивното незабавно възстановяване на мрежовата сигурност в случай на непредвидени мрежови ситуации;

Изменение    30

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 47

Текст, предложен от Комисията

Изменение

47.  „съхраняване на енергия“ означава, в рамките на електроенергийната система, запазване за по-късно ползване на дадено произведено количество електроенергия, независимо дали като крайна енергия или под формата на преобразувана в друг енергиен носител енергия;

47.  „съхраняване на енергия“ означава, в рамките на електроенергийната система, запазване на използването на електроенергия за по-късен етап от момента генерирането или преобразуването на електрическа енергия във форма на енергия, която може да се съхранява, съхраняването на тази енергия и последващото обратно преобразуване на тази енергия в електрическа енергия или в друг енергиен носител.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че националното им законодателство не затруднява неоправдано трансграничните потоци на електроенергия, участието на потребителя, в това число и посредством оптимизация на потреблението, инвестициите в гъвкаво производство на енергия, съхраняването на енергията, развитието на електромобилността и въвеждането на нови междусистемни електропроводи, както и че цените на електроенергията отразяват действителното търсене и предлагане.

1.  Държавите членки гарантират, че националното им законодателство не затруднява неоправдано трансграничната търговия и потоци на електроенергия, участието на потребителя, в това число и посредством оптимизация на потреблението, инвестициите в гъвкаво производство на енергия, съхраняването на енергията, развитието на електромобилността и въвеждането на нови междусистемни електропроводи, както и че цените на електроенергията отразяват действителното търсене и предлагане.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  Държавите членки гарантират, че националното им законодателство осигурява еднакви условия на конкуренция и не дискриминира участниците на пазара, включително тези от други държави членки.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Без да се засягат правомощията във връзка с трети държави, държавите членки гарантират, че не съществуват неоправдани пречки на вътрешния пазар на електроенергия по отношение на навлизането на пазара, експлоатацията и излизането от пазара. Участниците на пазара от трети държави спазват приложимото законодателство на Съюза и на държавите членки, включително законодателството, свързано с политиката в областта на околната среда и безопасността.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1в.  Настоящата директива установява и механизми за сътрудничество между държавите членки, регулаторните органи и операторите на преносните системи с цел създаване на напълно взаимосвързан вътрешен пазар, който увеличава интеграцията на електроенергията от възобновяеми източници, механизмите за солидарност между държавите членки, свободната конкуренция и сигурността на доставките.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че пред електроенергийните предприятия, които извършват дейности по производство или разпределение на електроенергия, не съществуват неоправдани бариери по отношение на навлизането им на пазара или на излизането им от него.

2.  Държавите членки гарантират, че пред електроенергийните предприятия, които извършват дейности по производство, съхраняване, оптимизация на потреблението и разпределение на електроенергия, не съществуват неоправдани бариери по отношение на навлизането им на пазара или на излизането им от него.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че всички клиенти са свободни да купуват електроенергията си от избран от тях доставчик.

Държавите членки гарантират, че всички клиенти са свободни да купуват електроенергията си от избран от тях производител или доставчик и са свободни да сключват договори едновременно с няколко доставчици.

Обосновка

Доставчикът не е определен, докато включването на „производител“ би разширило обхвата, така че да се включи и юридическо лице.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират защитата на уязвимите и енергийно бедните клиенти по целенасочен начин със средства, различни от публична намеса в определянето на цените за доставка на електроенергия.

2.  Държавите членки могат да гарантират защитата на уязвимите и енергийно бедните битови клиенти по целенасочен начин чрез социална политика или със средства, различни от публична намеса в определянето на цените за доставка на електроенергия.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  След [OP: моля да въведете датата – пет години след влизането в сила на настоящата директива] държавите членки могат да продължат да прилагат публични интервенции при определянето на цените за доставка на електроенергия за уязвимите битови клиенти, доколкото това е стриктно необходимо в крайно спешни случаи. Интервенциите следва да са съобразени с условията, определени в параграф 3.

4.  Между [OP: моля да въведете датата – пет години след влизането в сила на настоящата директива] и [OP: моля да въведете дата – десет години след влизането в сила на настоящата директива] държавите членки могат да продължат да прилагат публични интервенции при определянето на цените за доставка на електроенергия за уязвимите битови клиенти. Интервенциите следва да са съобразени с всички от изброените условия:

 

а)  те не трябва да надхвърлят необходимото за постигането на общия икономически интерес, който се преследва с тях;

 

б)  те имат срочен характер;

 

в)  те са пропорционални по отношение на своите бенефициери;

 

г)  те са насочени само към уязвимите и енергийно бедните клиенти;

 

д)  те не възпрепятстват навлизането на пазара на нови участници;

 

е)  те не оказват отрицателно въздействие върху пазара на електроенергия на едро;

 

ж)  те не водят до допълнителни разходи за участниците на пазара по дискриминационен начин; както и

 

з)  всички бенефициери на такава публична интервенция имат възможност да избират конкурентни пазарни оферти и са пряко информирани за наличието на оферти и възможности за икономии на конкурентния пазар, по-специално договори с динамична цена на електроенергията, поне веднъж на тримесечие и им се предоставя помощ за преминаване към пазарно предлагане;

Изменение    39

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  на всички производители на електроенергия и предприятия за доставка на електроенергия, установени на тяхна територия, да снабдяват своите обекти, дъщерни дружества и клиенти чрез директна електропроводна линия;

а)  на всички производители на електроенергия и предприятия за доставка на електроенергия, установени на тяхна територия, да снабдяват своите обекти, дъщерни дружества и клиенти чрез директна електропроводна линия, без да са засегнати от непропорционални административни процедури или разходи, свързани например с необходимостта от лиценз за доставка;

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да бъдат възможни на практика изменения 21, 98 и 128, когато се сключват договори едновременно с няколко доставчици. Във връзка с прехода към възобновяеми източници следва да бъдат улеснени усилията на отделните лица или групи да захранват своите операции и дейности с електричество, произведено от инсталация, която е свързана с техните съоръжения посредством директна електропроводна линия. Средства за това са премахването на скъпите лицензии за доставка и даването на възможност на потребителя да подписва втори договор за доставка за същия измервателен пункт за доставка на остатъчното търсене на електроенергия. Това е от ключово значение за постигане на визията за активни потребители.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  всички клиенти на тяхна територия да бъдат снабдявани чрез директна електропроводна линия от производител и предприятия за доставка.

б)  всички клиенти на тяхна територия индивидуално или съвместно да бъдат снабдявани чрез директна електропроводна линия от производител и предприятия за доставка.

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да бъдат възможни на практика изменения 123 и 153, когато се сключват договори едновременно с няколко доставчици, и е в съответствие с изменение 176. Промените в член 7 са важни също и по отношение на създаването на условия за активни потребители. Във връзка с прехода към възобновяеми източници следва да бъдат улеснени усилията на отделните лица или групи да захранват своите операции и дейности с електричество, произведено от инсталация, която е свързана с техните съоръжения посредством директна електропроводна линия, като с времето отделните лица или предприятия биха могли да намалят или фиксират разходите си за енергия посредством ползването на произведена в близост електроенергия, избирайки енергия от възобновяеми източници.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Възможността за доставка на електроенергия чрез директна електропроводна линия, посочена в параграф 1 , не засяга възможността за договаряне на електроенергия в съответствие с член 6 .

3.  Възможността за доставка на електроенергия чрез директна електропроводна линия, посочена в параграф 1, не засяга възможността за договаряне на електроенергия в съответствие с член 6 и не засяга правото на клиента да подпише втори договор за доставка за остатъчното търсене на електроенергия.

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да бъдат възможни на практика изменения 123 и 153, когато се сключват договори едновременно с няколко доставчици. То също така спомага за измененията, насочени към дребномащабно споделяне на енергия на местно равнище, като същевременно се гарантира, че може да бъде сключен втори договор за доставки за допълнителни потребности (т.е. за да бъдат възможни на практика изменения 169, 172 и др.). Това е важно за насърчаването на прехода към възобновяеми източници на енергия, за предоставяне на стимули за засилено развитие и използване на енергия от възобновяеми източници и за насърчаване на принципа за активния клиент.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 8 – параграф 2 – буква к а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ка)  оценката на алтернативите на изграждането на нова производствена мощност, като например решения за оптимизация на потреблението и съхраняване на енергия.

Изменение    43

Предложение за директива

Член 8 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че съществуват специални разрешителни процедури за малко децентрализирано и/или разпределено производство, които отчитат техния ограничен размер и потенциален ефект.

Държавите членки гарантират, че съществуват специални, опростени и оптимизирани разрешителни процедури за малко децентрализирано и/или разпределено производство, които отчитат техния ограничен размер и потенциален ефект.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  При пълно зачитане на съответните разпоредби на Договора, по-специално член 106 от него, държавите членки може да налагат на предприятия, работещи в електроенергийния сектор, в общ икономически интерес, задължения за обществени услуги, които може да се отнасят до сигурността, включително сигурност на доставките, редовността, качеството и цената на доставките и опазването на околната среда, включително енергийна ефективност, енергия от възобновяеми източници и опазване на климата. Такива задължения са ясно определени, прозрачни, недискриминационни, подлежат на проверка и гарантират равни условия на достъп за електроенергийните предприятия от Съюза до националните потребители. Задълженията за извършване на обществена услуга, които засягат определянето на цените за доставка на електроенергия, следва да отговарят на изискванията на член 5.

2.  При пълно зачитане на съответните разпоредби на Договора, по-специално член 106 от него, държавите членки може да налагат на предприятия, работещи в електроенергийния сектор, в общ икономически интерес, задължения за обществени услуги, които може да се отнасят до сигурността, включително сигурност на доставките, редовността, качеството и цената на доставките и опазването на околната среда, включително енергийна ефективност, енергия от възобновяеми източници и опазване на климата. Такива задължения са ясно определени, прозрачни, недискриминационни, подлежат на проверка и гарантират равни условия на достъп за електроенергийните предприятия от Съюза до националните потребители. Във връзка със сигурността на доставките, управлението на енергийната ефективност/на търсенето и с оглед на изпълнението на екологичните цели, както и на целите за енергия от възобновяеми източници, както се посочва в настоящия параграф, държавите членки могат да въведат прилагането на дългосрочно планиране, като вземат предвид възможността трети страни да искат достъп до системата. Задълженията за извършване на обществена услуга, които засягат определянето на цените за доставка на електроенергия, следва да отговарят на изискванията на член 5.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  средствата, чрез които може да се получи актуална информация за всички приложими тарифи и такси за поддръжка;

-  средствата, чрез които може да се получи актуална информация за всички приложими тарифи, такси за поддръжка и допълнителни продукти и/или услуги (пакетни предложения);

Изменение    46

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1 – тире 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

-  продължителността на договора, условията за подновяване и прекратяване на услугите и на договора;

-  продължителността на договора, условията за подновяване и прекратяване на услугите, в т.ч. допълнителни продукти и/или услуги (пакетни предложения), и на договора и дали е разрешено оттегляне от договора без такса;

Изменение    47

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  се уведомяват по подходящ начин за всяко намерение за промяна на договорните условия и са информирани за правото си да прекратят договора, когато бъдат уведомени. Доставчиците уведомяват клиентите си директно за всяко преизчисление на цената за доставка, както и за причините и предварителните условия за преизчислението и за неговия обхват , в подходящ срок не по-късно от един нормален период за съставяне на сметки преди преизчислението да влезе в сила, по прозрачен и разбираем начин. Държавите членки гарантират, че клиентите са свободни да се оттеглят от договори, ако не приемат новите договорни условия или преизчислението на цената за доставка , съобщени им от техния доставчик ;

б)  се уведомяват по подходящ начин за всяко намерение за промяна на договорните условия и са информирани за правото си да прекратят договора, когато бъдат уведомени. Доставчиците уведомяват клиентите си директно за всяко преизчисление на цената за доставка, както и за причините и предварителните условия за преизчислението и за неговия обхват, веднага щом разполагат с информация за такова преизчисление и не по-късно от един месец преди преизчислението да влезе в сила, по прозрачен и разбираем начин. Държавите членки гарантират, че клиентите са свободни да се оттеглят от договори, ако не приемат новите договорни условия или преизчислението на цената за доставка, съобщени им от техния доставчик;

Изменение    48

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  получават широк избор на методи на плащане, които не дискриминират неправомерно клиентите. Всякакви различия в таксите във връзка с методите на плащане следва да отразяват съответните разходи, направени от доставчика .

г)  получават широк избор на методи на плащане, които не дискриминират неправомерно клиентите. Всякакви различия в таксите във връзка с методите на плащане следва да отразяват съответните разходи, направени от доставчика, в съответствие с член 62 от Директива (ЕС) 2015/2366, която забранява допълнителни такси за който и да е платежен инструмент;

Изменение    49

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  не се поставят при крайно неблагоприятни условия в сравнение със средната пазарна цена от системите за авансово плащане;

д)  не се поставят при непропорционално неблагоприятни условия в сравнение със средната пазарна цена от системите за авансово плащане;

Изменение    50

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  получават окончателна изравнителна сметка при всяка смяна на доставчика на електроенергия не по-късно от шест седмици след смяната на доставчика.

й)  получават окончателна изравнителна сметка при всяка смяна на доставчика на електроенергия не по-късно от две седмици след смяната на доставчика.

Обосновка

Това изменение е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 – буква й а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йа)  предоставя им се сбито и на достъпен език резюме на основните договорни условия (като например основните характеристики на услугата, подробна информация за цените, условията за смяна на доставчика и увеличение на цените) на първата страница на договора или заедно с него;

Изменение    52

Предложение за директива

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че крайните клиенти са напълно информирани от доставчиците за възможностите и рисковете, свързани с договорите за динамична цена на електроенергията.

2.  Държавите членки гарантират, че крайните клиенти са напълно информирани от доставчиците за възможностите и рисковете, свързани с договорите за динамична цена на електроенергията, включително за необходимостта от монтиране на подходящ електромер.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 11 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Всеки краен клиент винаги се изисква да даде изрично съгласие преди да бъде прехвърлен към договор с динамична цена на електроенергията.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 11 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Държавите членки имат за цел намаляване на дела на фиксираните компоненти в сметките за електроенергия на крайните клиенти.

Изменение    55

Предложение за директива

Член 11 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a.  Държавите членки гарантират, че са въведени подходящи гаранции за крайните клиенти във връзка с експозицията на промени в цените, с цел да се избегнат шокове от сметката или високи равнища на финансови задължения.

Изменение    56

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

До 1 януари 2022 г., техническият процес на смяна на доставчика отнема не повече от 24 часа и е възможен във всеки работен ден.

Изменение    57

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че на потребителите не се налагат такси за смяна на доставчика.

2.  Държавите членки гарантират, че на крайните клиенти не се налагат такси за смяна на доставчика.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Чрез дерогация от параграф 2, държавите членки могат да изберат да разрешат на доставчиците да начисляват на потребителите такси за прекратяване на договора при доброволно прекратяване на срочен договор за доставка преди изтичането му. Подобни такси могат да се начисляват само ако потребителите получат доказуемо предимство от тези договори. Освен това, подобни такси не трябва да надвишават преките икономически загуби на доставчика на клиента, който прекратява договора, в това число разходите за всякакви свързани инвестиции или услуги, които вече са били предоставени на клиента като част от договора.

3.  Чрез дерогация от параграф 2, държавите членки могат да изберат да разрешат на доставчиците да начисляват на крайните клиенти такси за прекратяване на договора при доброволно прекратяване на срочен договор за доставка с фиксирана цена преди изтичането им, при условие, че клиентът доброволно е сключил такъв договор. Подобни такси могат да се начисляват само ако крайните клиенти получат доказуемо предимство от тези договори. Освен това, подобни такси са пропорционални на преимуществото, предоставяно на клиента, и не надвишават преките икономически загуби на доставчика на крайния клиент, който прекратява договора, в това число разходите за всякакви свързани инвестиции или услуги, които вече са били предоставени на крайния клиент като част от договора. Тежестта на доказване на преките икономически загуби винаги е на доставчика и се наблюдава от националния регулаторен орган.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 12 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Битовите клиенти имат право да участват в колективни схеми за смяна на доставчика. Държавите членки премахват всички регулаторни или административни пречки за колективни схеми за смяна на доставчика, като същевременно осигуряват рамка, която гарантира най-голяма защита за потребителите с цел избягване на всякакви злоупотреби.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че ако краен клиент желае да сключи договор с доставчик на агрегирани услуги, такъв ангажимент не изисква съгласието на доставчика на крайния клиент.

1.  Държавите членки гарантират, че крайните клиенти имат право да сключат договор с доставчик на агрегирани услуги и че такъв ангажимент не изисква съгласието на доставчика на крайния клиент.

 

Държавите членки гарантират, че клиентите са напълно информирани от доставчиците на агрегирани услуги за условията на предложените им договори.

 

Държавите членки гарантират, че доставчиците не дискриминират клиентите въз основа на това дали те имат договор с доставчик на агрегирани услуги.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че краен клиент, който желае да прекрати договора с доставчик на агрегирани услуги, като същевременно спазва договорните условия, има право на такова прекратяване в срок от три седмици.

2.  Държавите членки гарантират, че краен клиент, който желае да прекрати договора с доставчик на агрегирани услуги, може да направи това в съответствие с член 12.

Изменение    62

Предложение за директива

Член 13 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Тежестта на доказване на преките икономически загуби винаги е на доставчика на агрегирани услуги и се наблюдава от националния регулаторен орган.

Изменение    63

Предложение за директива

Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки гарантират, че крайните клиенти имат право да получават всички значими данни за оптимизацията на потреблението или данните за доставената или продадената електроенергия поне веднъж годишно.

4.  Държавите членки гарантират, че крайните клиенти имат право да получават при поискване всички значими данни за оптимизацията на потреблението или данните за доставената и продадената електроенергия, както и данни за изравняването, без да им се начисляват допълнителни такси и поне веднъж месечно.

Изменение    64

Предложение за директива

Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че потребителите имат безплатен достъп до поне един инструмент за сравняване на офертите на доставчиците, който отговаря на критериите за сертифициране, установени в приложение I. Инструментите за сравнение могат да се експлоатират от всеки субект, в това число частни дружества, публични органи или структури. Потребителите следва да бъдат информирани за наличието на тези инструменти.

1.  Държавите членки гарантират, че клиентите имат безплатен достъп до поне един инструмент за сравняване на офертите както за индивидуални, така и за пакетни договори, в т.ч. договор с динамична цена на електроенергията, оферти от доставчици на електроенергия, доставчици на електроенергийни услуги и независими доставчици на агрегирани услуги, които отговарят най-малкото на критериите за сертифициране, установени в приложение I. Инструментите за сравнение могат да се експлоатират от всеки субект, в това число частни дружества, публични органи или структури. Поне един инструмент във всяка държава членка обхваща целия пазар. Клиентите биват информирани за наличието на тези инструменти в своите сметки или в приложение към тях.

Изменение    65

Предложение за директива

Член 14 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки могат да изискат инструментите за сравняване, посочени в параграф 1, да включват сравнителни фактори във връзка с естеството на услугите, предлагани от доставчиците.

3.  Държавите членки изискват инструментите за сравняване, посочени в параграф 1, да включват сравнителни фактори във връзка с естеството на услугите, предлагани от доставчиците.

Изменение    66

Предложение за директива

Член 14 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Всеки инструмент, с който се сравняват офертите на доставчиците, трябва да бъде допустим да кандидатства за сертифициране в съответствие настоящия член на доброволна и недискриминационна основа.

4.  Всеки инструмент, с който се сравняват офертите на доставчиците на електроенергия, на доставчиците на електроенергийни услуги и доставчиците на агрегирани услуги, включително независимите доставчици на агрегирани услуги, кандидатства за сертифициране в съответствие с настоящия член на недискриминационна основа.

Изменение    67

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  са оправомощени да произвеждат, съхраняват, потребяват и продават произведената от самите тях електроенергия на всички организирани пазари индивидуално или чрез доставчици на агрегирани услуги, без да бъдат подложени на непропорционално тежки процедури и такси, които не отразяват разходите;

а)  са оправомощени да произвеждат, съхраняват, потребяват и продават произведената от самите тях електроенергия на всички организирани пазари индивидуално или чрез доставчици на агрегирани услуги, без да бъдат подложени на дискриминационни или непропорционално тежки процедури и такси, които не отразяват разходите;

Изменение    68

Предложение за директива

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Енергийното оборудване, изисквано за дейностите на активните клиенти, може да бъде управлявано от трета страна по отношение на инсталацията, експлоатацията, включително измерването и поддръжката.

2.  Енергийното оборудване, изисквано за дейностите на активните клиенти, може да бъде управлявано от трета страна по отношение на инсталацията, експлоатацията, включително измерването и поддръжката, при условие че свързаният с експлоатацията на инсталацията икономически риск остава за активния клиент.

 

Държавите членки гарантират, че активните клиенти, които притежават съоръжение за съхраняване:

 

а) имат право на свързване с мрежата в рамките на разумен срок след искането;

 

б) не се облагат с допълнителни данъци, надбавки и такси за електричеството, съхранявано в съоръжението за съхраняване;

 

в) са разграничени от производителите и за тях не се прилагат съответните лицензионни изисквания и такси;

 

г) имат право да предоставят едновременно няколко услуги, ако това е технически осъществимо.

Изменение    69

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  са оправомощени да притежават, изграждат или отдават под наем мрежите на общността и самостоятелно да ги управляват;

а)  са оправомощени да притежават, изграждат или отдават под наем мрежите на общността и самостоятелно да ги управляват, при условие че се зачита системата за концесии на държавата членка;

Изменение    70

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  подлежат на задължение за балансиране в съответствие с член 4 от Регламент (ЕС) №... [преработен текст на Регламент 714/2009, както е предложен с COM(2016)861/2].

Изменение    71

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  възползват се от недискриминационно третиране във връзка със своите дейности, права и задължения като крайни клиенти, производители, оператори на разпределителни системи или доставчици на агрегирани услуги;

в)  възползват се от недискриминационно третиране във връзка със своите дейности, права и задължения като крайни клиенти, производители, оператори на разпределителни системи, доставчици или доставчици на агрегирани услуги;

Изменение    72

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  участват в адекватна степен в разходите на електроенергийната система, с която остават свързани;

Изменение    73

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  извършват дейност на пазара при еднакви условия на конкуренция, без да нарушават конкуренцията;

Изменение    74

Предложение за директива

Член 16 – параграф 2 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a)  условията за създаване, експлоатиране и прекратяване на местни енергийни мрежи са добре определени;

Изменение    75

Предложение за директива

Член 16 – параграф 2 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  създават се условия и стандарти за местни енергийни общности с мрежи, за да се запази ефикасно планиране на мрежите. Тези условия и стандарти гарантират също така, че клиентите и членовете в местната енергийна общност получават същото качество и стандарт на мрежовите услуги, с които разполагат клиентите извън местната енергийна общност;

Изменение    76

Предложение за директива

Член 16 – параграф 2 – буква a б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aб)  крайните клиенти имат право да участват в местна енергийна общност;

Обосновка

Формулировката е необходима, за да се уточни, че участието в местни енергийни общности е израз на правото на избор на потребителя, както и да се гарантира, че всички потребители в целия ЕС имат възможност да участват в местна енергийна общност.

Изменение    77

Предложение за директива

Член 16 – параграф 2 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  разпоредбите на глава IV се прилагат към местните енергийни общности, които извършват дейност като оператори на разпределителни мрежи;

д)  разпоредбите на глава IV, както и други правила и нормативни актове, които се прилагат за операторите на разпределителни системи, се прилагат към местните енергийни общности, които извършват дейност като оператори на разпределителни мрежи;

Изменение    78

Предложение за директива

Член 16 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  когато е уместно, на ползвателите на системата, които не са акционери или членове на местната енергийна общност, свързани към експлоатираната от местната енергийна общност разпределителна мрежа, се начисляват справедливи и отразяващи разходите такси за достъп. Ако тези ползватели на системата и местните енергийни общности не могат да постигнат споразумение относно таксите за достъп, и двете страни могат да изискат от регулаторния орган да определи равнището на таксите за достъп в съответно решение;

ж)  когато е уместно, на ползвателите на системата, които не са акционери или членове на местната енергийна общност, свързани към експлоатираната от местната енергийна общност разпределителна мрежа, се начисляват недискриминационни, справедливи и отразяващи разходите такси за достъп. Ако тези ползватели на системата и местните енергийни общности не могат да постигнат споразумение относно таксите за достъп, и двете страни могат да изискат от регулаторния орган да определи равнището на таксите за достъп в съответно решение;

Изменение    79

Предложение за директива

Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 16a

 

Обмен на електроенергия

 

Местните енергийни общности имат право да обменят електроенергия от производствени активи в рамките на общността между своите членове или акционери на базата на пазарни принципи, включително да прилагат съществуващите или бъдещи ИКТ технологии, като например виртуални схеми за нетно измерване и технологии, основани на дистрибутиран регистър, както и чрез споразумения за изкупуване на електроенергия или например чрез търговски споразумения между партньори.

Изменение    80

Предложение за директива

Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че националните регулаторни органи насърчават крайните клиенти, включително онези, които предлагат оптимизация на потреблението посредством доставчици на агрегирани услуги, да участват наред с производителите във всички организирани пазари.

1.  Държавите членки гарантират, че регулаторната рамка позволява на крайните клиенти, включително на онези, които предлагат оптимизация на потреблението посредством доставчици на агрегирани услуги, да участват наред с производителите, без да бъдат дискриминирани, във всички организирани пазари и механизми за капацитет.

Изменение    81

Предложение за директива

Член 17 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи, когато осигуряват спомагателни услуги , третират доставчиците на услуги по оптимизация на потреблението, в това число и независимите доставчици на агрегирани услуги, по недискриминационен начин на основание на техните технически възможности.

2.  Държавите членки гарантират, че операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи, когато осигуряват спомагателни услуги, третират доставчиците на услуги по оптимизация на потреблението, в това число и независимите доставчици на агрегирани услуги, по недискриминационен начин заедно с производителите на основание на техните технически възможности.

Изменение    82

Предложение за директива

Член 17 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че техните регулаторни рамки насърчават участието на доставчиците на агрегирани услуги в пазара на дребно и че той съдържа най-малко следните елементи:

3.  Държавите членки гарантират, че техните регулаторни рамки насърчават участието на доставчиците на агрегирани услуги на всички пазари и че те съдържат най-малко следните елементи:

Изменение    83

Предложение за директива

Член 17 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  прозрачни правила, чрез които ясно се определят ролите и отговорностите на всички участници на пазара;

б)  недискриминационни и прозрачни правила, чрез които ясно се определят ролите и отговорностите на всички участници на пазара;

Изменение    84

Предложение за директива

Член 17 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  прозрачни правила и процедури за обмен на данни между участниците на пазара, които гарантират лесен достъп до данните при равни и недискриминационни условия, като същевременно напълно защитават търговските данни;

в)  недискриминационни и прозрачни правила и процедури за обмен на данни между участниците на пазара, които гарантират лесен достъп до данните при равни и недискриминационни условия, като същевременно напълно защитават търговските данни и личните данни на клиентите, включително минималните изисквания за информация за доставчика на агрегирани услуги, както и минималните критерии за защита на чувствителните търговски данни за всички засегнати страни;

Изменение    85

Предложение за директива

Член 17 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  от доставчиците на агрегирани услуги не се изисква да плащат компенсации на доставчиците или производителите;

заличава се

Изменение    86

Предложение за директива

Член 17 – параграф 3 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  пазарни участници, занимаващи се с агрегиране отговарят финансово за дисбалансите, които причиняват в електроенергийната система, както е определено в съответствие с член 4 от Регламент (ЕС) ... [преработен текст на Регламент 714/2009, както е предложен с COM(2016)861/2].

Изменение    87

Предложение за директива

Член 17 – параграф 3 – буква г б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гб)  недискриминационни и прозрачни правила и процедури за пропорционално компенсиране на участниците на пазара за енергията, която те предоставят по време на периода на оптимизиране на потреблението, под надзора на националния регулаторен орган, без да се създават пречки за навлизането на пазара на доставчици на агрегирани услуги или пречки пред гъвкавостта. Компенсацията е строго ограничена до покриване на възникналите разходи. Методът на изчисление на такава компенсация може да отчита ползите, дължащи се на дейността на независимите доставчици на агрегирани услуги за другите участници на пазара, и може да подлежи на одобрение от регулаторния орган;

Изменение    88

Предложение за директива

Член 17 – параграф 3 – буква г в (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гв)  крайните клиенти, които имат договор с независими доставчици на агрегирани услуги, не са изправени пред неправомерни плащания, санкции или други неправомерни договорни ограничения от своите доставчици;

Изменение    89

Предложение за директива

Член 17 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  С цел да се гарантира, че разходите и ползите от балансиране, дължащи се на дейността на доставчиците на агрегирани услуги, са справедливо разпределени между участниците на пазара, държавите членки могат по изключение да позволят изплащане на компенсации между доставчиците на агрегирани услуги и страните, отговорни за балансиране. Подобни компенсации трябва да бъдат ограничени до ситуации, при които един участник на пазара причинява дисбаланси на друг участник на пазара, което води до финансови разходи.

заличава се

Такива разрешени по изключение компенсации се одобряват от националните регулаторни органи и се наблюдават от Агенцията.

 

Изменение    90

Предложение за директива

Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че сметките отговарят на минималните изисквания за фактурирането и информацията за фактурирането, посочени в приложение II. Информацията, която се съдържа в сметките е точна, ясна, сбита и представена по начин, който улеснява правенето на сравнения от страна на потребителите.

1.  Държавите членки гарантират, че сметките отговарят на минималните изисквания за фактурирането и информацията за фактурирането, посочени в приложение II. Информацията, която се съдържа в сметките е точна, ясна, сбита, лесно разбираема и представена по начин, който улеснява правенето на сравнения от страна на потребителите. Посочената в приложение II информация, която не е задължително да се съдържа в сметките, се предоставя на клиентите с други средства, избрани от държавите членки.

Изменение    91

Предложение за директива

Член 18 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Фактурирането се извършва въз основа на действителното потребление поне веднъж годишно. Информацията за фактурирането следва да се предоставя поне веднъж на три месеца при поискване или когато крайните клиенти са направили избор да получават електронни сметки, или в противен случай два пъти в годината.

Фактурирането се извършва въз основа на действителното потребление поне веднъж годишно. Информацията за фактурирането, включително информация за действителното потребление, се предоставя поне веднъж месечно при поискване или когато крайните клиенти са направили избор да получават електронни сметки, или в противен случай два пъти в годината.

Изменение    92

Предложение за директива

Член 18 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато крайните клиенти разполагат с измервателни уреди, които дават възможност за дистанционно отчитане от оператора, поне веднъж месечно се предоставя точна информация за фактурирането въз основа на действителното потребление.

4.  Когато крайните клиенти разполагат с измервателни уреди, които дават възможност за дистанционно отчитане от оператора, поне веднъж месечно се предоставя точна информация за фактурирането въз основа на действителното потребление, достъпна и чрез уебсайтове или други иновативни средства

Изменение    93

Предложение за директива

Член 18 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Държавите членки могат да постановят, че по искане на крайните клиенти информацията, съдържаща се в тези сметки, не се приема като искане за плащане. В подобни случаи държавите членки гарантират, че доставчиците предлагат гъвкави условия за плащане.

заличава се

Изменение    94

Предложение за директива

Член 18 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  Държавите членки изискват информацията и прогнозите за разходите за електроенергия да се предоставят на крайните клиенти при поискване своевременно и в лесно разбираем формат.

8.  Държавите членки изискват информацията и прогнозите за разходите за електроенергия да се предоставят на крайните клиенти при поискване своевременно и в лесно разбираем формат. Ако договорът включва бъдеща промяна на продукт или цена, или отстъпка, това следва да се посочи в сметката заедно с датата на въвеждане на промяната.

Изменение    95

Предложение за директива

Член 18 – параграф 8 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8a.  Държавите членки се консултират с организации на потребителите, когато обмислят промени във формата на сметките.

Изменение    96

Предложение за директива

Член 18 – параграф 8 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

8б.  Когато краен клиент повече от две години е на една и съща тарифа, държавите членки изискват от доставчиците да уведомяват клиента в сметката за електроенергия или успоредно с нея дали е налична по-подходяща или изгодна тарифа и улесняват преминаването към новата тарифа.

Обосновка

Важно е да се предприемат действия, за да се гарантира, че когато крайните клиенти са на една тарифа от повече от 2 години, техният доставчик може проактивно да ги уведомява за това дали биха могли да намалят сметките си, като преминат към алтернативна, може би по-нова тарифа, която същият доставчик предлага. Клиентите, които не сменят доставчика, често остават на така наречените „спящи тарифи“ или „наследствени тарифи“, които вече не са конкурентоспособни и могат да бъдат много по-скъпи, отколкото настоящия набор от налични тарифи. Възможно е такива клиенти често да са с по-ниски доходи или да са изложени на най-голям риск от енергийна бедност.

Изменение    97

Предложение за директива

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел насърчаване на енергийната ефективност и оправомощаване на клиентите , държавите членки или, когато държавата членка е предвидила това регулаторният орган настоятелно препоръчват електроенергийните предприятия и доставчиците на агрегирани услуги да оптимизират потреблението на електроенергия, inter alia посредством предоставяне на услуги по управление на енергията, разработване на иновативни ценообразуващи формули или въвеждане на оперативно съвместими интелигентни измервателни системи или интелигентни мрежи, когато е целесъобразно.

1.  С цел насърчаване на енергийната ефективност и оправомощаване на клиентите, държавите членки или, когато държавата членка е предвидила това регулаторният орган настоятелно препоръчват електроенергийните предприятия и доставчиците на агрегирани услуги да оптимизират потреблението на електроенергия, когато това е разходоефективно, inter alia, посредством предоставяне на услуги по управление на енергията, разработване на иновативни ценообразуващи формули и въвеждане на оперативно съвместими интелигентни измервателни системи, по-специално с потребителски системи за управление на енергията, интелигентни мрежи и, когато е целесъобразно, интелигентни уреди и „интелигентни домове“ в съответствие с приложимото законодателство на Съюза за защита на данните.

Изменение    98

Предложение за директива

Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки, които пристъпват към въвеждането, приемат и публикуват минималните функционални и технически изисквания за интелигентните измервателни системи, които ще бъдат въвеждани на територията им в съответствие с разпоредбите, посочени в член 20 и приложение III. Държавите членки гарантират оперативната съвместимост на интелигентните измервателни системи, както и тяхната връзка с потребителските платформи за управление на енергията. За целта държавите членки обръщат в необходимата степен внимание на използването на съответните стандарти, включително на онези, които позволяват оперативна съвместимост, използването на най-добри практики и подчертават важността на развитието на вътрешния пазар на електроенергия.

3.  Държавите членки, които пристъпват към въвеждането на интелигентно отчитане, приемат и публикуват минималните функционални и технически изисквания за интелигентните измервателни системи, които ще бъдат въвеждани на територията им в съответствие с разпоредбите, посочени в член 20 и приложение III. Държавите членки гарантират оперативната съвместимост на интелигентните измервателни системи, тяхната насоченост към ползвателите, както и тяхната връзка с потребителските платформи за управление на енергията. За целта държавите членки обръщат в необходимата степен внимание на използването на съответните стандарти, включително на онези, които позволяват оперативна съвместимост на равнището на модела за данни и на приложението, използването на най-добри практики и важността на развитието на обмена на данни, бъдещи и иновативни енергийни услуги, разгръщането на интелигентни мрежи и вътрешния пазар на електроенергия. За съществуващите интелигентни измервателни системи трябва да бъдат спазвани изискванията при подмяна на измервателната система с нова в края на нейния икономически жизнен цикъл или преди това.

Изменение    99

Предложение за директива

Член 19 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки, които пристъпват към въвеждането на интелигентни измервателни системи, гарантират, че крайните клиенти допринасят за посрещането на разходите по въвеждането по прозрачен и недискриминационен начин. Държавите членки извършват редовно наблюдение на въвеждането на своята територия, за да следят развитието на разходите и ползите по цялата верига на стойността, включително предоставянето на нетни ползи за потребителите.

4.  Държавите членки, които пристъпват към въвеждането на интелигентни измервателни системи, гарантират, че крайните клиенти допринасят за посрещането на разходите по въвеждането по прозрачен и недискриминационен начин, като същевременно отчитат дългосрочните ползи за цялата верига на стойността. Държавите членки извършват редовно наблюдение на въвеждането на своята територия, за да следят развитието на разходите и ползите по цялата верига на стойността, включително предоставянето на нетни ползи, като например икономии, за потребителите и тяхната обща удовлетвореност от въвеждането.

Изменение    100

Предложение за директива

Член 19 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Когато въвеждането на интелигентно измерване получи отрицателна оценка в резултат от оценяването на разходите и ползите, посочено в параграф 2, държавите членки гарантират, че оценката периодично се преразглежда в отговор на промените в основните допускания и в технологичните и пазарните изменения. Държавите членки нотифицират на отговорните служби на Комисията резултатите от своите актуализирани икономически оценки, когато те станат налични.

5.  Когато въвеждането на интелигентно измерване получи отрицателна оценка в резултат от оценяването на разходите и ползите, посочено в параграф 2, държавите членки гарантират, че оценката периодично и най-малко на всеки две години се преразглежда в отговор на промените в основните допускания и в технологичните и пазарните изменения. Държавите членки нотифицират на отговорните служби на Комисията резултатите от своите актуализирани икономически оценки, когато те станат налични.

Изменение    101

Предложение за директива

Член 20 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато интелигентното измерване на енергопотреблението получи положителна оценка в резултат на оценяването на разходите и ползите, посочено в член 19, параграф 2, или ако то е системно въвеждано, държавите членки прилагат интелигентните измервателни системи в съответствие с европейските стандарти, разпоредбите в приложение III и следните принципи:

Когато интелигентното измерване на енергопотреблението получи положителна оценка в резултат на оценяването на разходите и ползите, посочено в член 19, параграф 2, или ако то е системно въвеждано, след влизането в сила на настоящата директива, държавите членки прилагат интелигентните измервателни системи в съответствие с европейските стандарти, разпоредбите в приложение III и следните принципи:

Изменение    102

Предложение за директива

Член 20 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  измервателните системи точно измерват действителното потребление на електроенергия и предоставят на крайните клиенти информация за действителното време на използване. Тази информация се прави лесно достъпна и се визуализира за крайните клиенти без допълнителни разходи и в почти реално време с цел да се подкрепят автоматизираните програми за енергийна ефективност, оптимизация на потреблението и други услуги;

a)  измервателните системи точно измерват действителното потребление на електроенергия и предоставят на крайните клиенти информация за действителното време на използване. Валидираните данни за предходното потребление се правят лесно достъпни и се визуализират за крайните клиенти поне върху домашен дисплей без допълнителни разходи. Невалидираните данни в почти реално време се предоставят на крайните клиенти чрез стандартизиран интерфейс с цел да се подкрепят автоматизираните програми за енергийна ефективност, оптимизация на потреблението и други услуги.

Изменение    103

Предложение за директива

Член 20 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на данните на крайните клиенти се гарантират в съответствие със съответното законодателство на Съюза относно защита на данните и неприкосновеността на личния живот;

в)  правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на данните на крайните клиенти се гарантират в съответствие със съответното законодателство на Съюза относно защита на данните и неприкосновеността на личния живот; по-специално за крайния клиент е възможно да има достъп до информация относно самоличността на други страни, получили достъп до неговите лични данни, и относно момента, в който е осъществен този достъп, за да може да упражни своите права съгласно законодателството на Съюза относно защита на данните;

Изменение    104

Предложение за директива

Член 20 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  ако крайните клиенти поискат, данните от измерването на подадената и получената от тях електроенергия се предоставят посредством локален стандартизиран комуникационен интерфейс и/или отдалечен достъп на тях или на трета страна, която действа от тяхно име, в лесноразбираем формат, както е предвидено в член 24, което им дава възможност да сравняват търговските условия на съпоставима основа;

д)  данните от измерването на подадената и получената от тях електроенергия се предоставят посредством локален стандартизиран комуникационен интерфейс и/или отдалечен достъп на тях или на трета страна, която действа от тяхно име, в лесноразбираем формат, както е предвидено в член 24, и възможно най-близко до реално време, което им дава възможност да сравняват търговските условия на съпоставима основа; по същия начин крайните клиенти имат възможност да изтеглят своите данни от измерването или да ги предават на друга страна без допълнителни разходи в съответствие с правото си на преносимост на данните съгласно законодателството на Съюза относно защита на данните;

Изменение    105

Предложение за директива

Член 20 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  на крайните клиенти се предоставят подходящи съвети и информация в момента на монтиране на интелигентните електромери, по-специално относно техния пълен потенциал по отношение на управлението на отчитането на показанията и следенето на енергопотреблението, както и за събирането и обработката на лични данни в съответствие с приложимото законодателство на Съюза в областта на защита на данните;

е)  на крайните клиенти се предоставят подходящи съвети и информация преди и/или в момента на монтиране на интелигентните електромери, по-специално относно техния пълен потенциал по отношение на управлението на отчитането на показанията и следенето на енергопотреблението, както и за събирането и обработката на лични данни в съответствие с приложимото законодателство на Съюза в областта на защита на данните;

Изменение    106

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Когато интелигентно отчитане е оценено отрицателно в резултат на оценката на разходите и ползите, посочена в член 19, параграф 2, и не е системно въвеждано, държавите членки гарантират, че всеки краен потребител може да се възползва от правото си да му бъде инсталиран или, когато е приложимо, модернизиран, при поискване и при справедливи и разумни условия, интелигентен електромер, който отговаря на следните изисквания:

1.  Когато интелигентно отчитане е оценено отрицателно в резултат на оценката на разходите и ползите, посочена в член 19, параграф 2, и не е системно въвеждано, държавите членки гарантират, че всеки краен потребител може да се възползва от правото си да му бъде инсталиран или, когато е приложимо, модернизиран, при поискване и при справедливи, разумни и разходоефективни условия, интелигентен електромер, който отговаря на следните изисквания:

Изменение    107

Предложение за директива

Член 21 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  оборудван е, когато това е технически осъществимо, с функционалните възможности, посочени в член 20, или с минималния набор от функционални възможности, които ще бъдат определени и публикувани от държавите членки на национално равнище и в съответствие с разпоредбите на приложение III,

a)  оборудван е с функционалните възможности, посочени в член 20, или с минималния набор от функционални възможности, които ще бъдат определени и публикувани от държавите членки на национално равнище и в съответствие с разпоредбите на приложение III,

Изменение    108

Предложение за директива

Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  При създаването на правилата по отношение на управлението и обмена на данни, държавите членки или, когато държавата членка е предвидила това, определените компетентни органи определят отговарящите на условията страни, които могат да имат достъп до данните на крайния клиент с неговото изрично съгласие в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/67952 на Европейския парламент и на Съвета. За целите на настоящата директива данните следва да включват данни относно измерването и потреблението, както и данни, изисквани за прехвърлянето на клиенти. Отговарящите на условията страни включват най-малкото клиенти, доставчици, оператори на преносни и разпределителни системи, доставчици на агрегирани услуги, дружества за енергийни услуги, както и други страни, които осигуряват енергия или други услуги на клиентите.

1.  При създаването на правилата по отношение на управлението и обмена на данни, държавите членки или, когато държавата членка е предвидила това, определените компетентни органи определят отговарящите на условията страни, които могат да имат достъп до данните на крайния клиент с неговото изрично съгласие в съответствие с Регламент (ЕС) № 2016/67952 на Европейския парламент и на Съвета. За целите на настоящата директива данните следва да включват данни относно измерването и потреблението, както и данни, изисквани за прехвърлянето на клиенти, автоматизирани програми за енергийна ефективност, услуги по управление на енергията и услуги по оптимизация на потреблението. Отговарящите на условията страни включват най-малкото клиенти, доставчици, оператори на преносни и разпределителни системи, доставчици на агрегирани услуги, дружества за енергийни услуги, както и други страни, които осигуряват енергия или други услуги на клиентите.

 

При поискване отговарящите на условията страни предоставят на клиентите резюме на страните, които имат достъп до техните данни.

__________________

__________________

52 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

52 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение    109

Предложение за директива

Член 23 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки организират управлението на данните с цел да се гарантира ефективен достъп и обмен на данни. Независимо от модела за управление на данните, прилаган във всяка държава членка, страната (или страните), отговорна за управлението на данните, предоставя на всяка допустима страна достъп до данните на клиента с изричното му съгласие. Отговарящите на условията страни следва да разполагат по недискриминационен начин и едновременно с исканите данни. Достъпът до данните трябва да е лесен, като същевременно съответните процедури се оповестяват.

2.  2. Държавите членки организират сигурното управление на данните с цел да се гарантира ефективен достъп и обмен на данни, защита на данните, сигурност на данните, прозрачност, неутралност и цялост на данните. Независимо от модела за управление на данните, прилаган във всяка държава членка, страната (или страните), отговорна за управлението на данните, предоставя на всяка допустима страна достъп до данните на клиента с изричното му съгласие. Отговарящите на условията страни следва да разполагат по недискриминационен начин и едновременно с исканите данни. Достъпът до данните трябва да е лесен, като същевременно съответните процедури се оповестяват.

Изменение    110

Предложение за директива

Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Когато крайните клиенти осъществяват достъп до данните си, за това не им се начисляват допълнителни такси. Отговорни за определяне на съответните такси за достъп до данните от отговарящи на условията страни са държавите членки. Регламентираните субекти, които осигуряват услуги във връзка с данни, не получават печалба от тази дейност.

4.  4. Когато крайните клиенти осъществяват достъп до данните си или отправят искане за прехвърляне на техните данни, за това не им се начисляват допълнителни такси. Отговорни за определяне на съответните такси за достъп до данните от отговарящи на условията страни са държавите членки. Регламентираните субекти, които осигуряват услуги във връзка с данни, не получават печалба от тази дейност.

Изменение    111

Предложение за директива

Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки определят общ формат на данните и прозрачна процедура за отговарящите на условията страни, която им дава възможност да имат достъп до данните, изброени в член 23, параграф 1, с цел да се насърчи конкуренцията на пазара на дребно и да се предотвратят прекомерните административни разходи за отговарящите на условията страни.

1.  Държавите членки определят общ формат на данните, за да дадат възможност за оперативна съвместимост и да улеснят обмена на данни и прозрачна процедура за отговарящите на условията страни, която им дава възможност да имат достъп до данните, изброени в член 23, параграф 1, с цел да се насърчи конкуренцията на пазара на дребно и да се предотвратят прекомерните административни разходи за отговарящите на условията страни.

Изменение    112

Предложение за директива

Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  С помощта на актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 68, Комисията определя общ европейски формат на данните и недискриминационни и прозрачни процедури за достъп до данните, изброени в член 23, параграф 1, който ще замени националния формат на данните и националните процедури, приети от държавите членки в съответствие с параграф 1. Държавите членки гарантират, че участниците в пазара прилагат общия европейски формат на данните.

2.  С помощта на актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 68, Комисията определя стандарти за оперативна съвместимост и общ европейски формат на данните и недискриминационните и прозрачни процедури за достъп до данните, изброени в член 23, параграф 1, и предвижда разходоефективен преход, отчитайки условията в държавите членки, който ще замени националния формат на данните и националните процедури, приети от държавите членки в съответствие с параграф 1. Държавите членки гарантират, че участниците в пазара прилагат стандартите за оперативна съвместимост или общия европейски формат на данните. Ако е необходимо, вследствие на консултацията с комитета, посочен в член 68, Комисията може да изиска от съответните европейски организации по стандартизация да изготвят стандарти.

Изменение    113

Предложение за директива

Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират създаването на единни точки за контакт с цел предоставяне на клиентите на цялата необходима информация относно техните права, действащото законодателство и средствата за уреждане на спорове на тяхно разположение в случай на спор. Такива точки за контакт могат да са част от пунктове за обща информация за потребителите.

Държавите членки гарантират създаването на единни точки за контакт с цел предоставяне на клиентите на цялата необходима информация относно техните права, действащото законодателство, акредитираните инструменти за сравнение и средствата за уреждане на спорове на тяхно разположение в случай на спор с доставчика на електроенергия, доставчика на енергийна услуга, доставчика на агрегирани услуги или друг посредник. Такива точки за контакт могат да са част от пунктове за обща информация за потребителите. Когато предоставяната услуга е свързана или обвързана със софтуер, хардуер или комуникационни технологии, жалбата на крайни клиенти се обработва чрез единна точка за контакт;

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    114

Предложение за директива

Член 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 26

Член 26

Право на извънсъдебно уреждане на спорове

Право на извънсъдебно уреждане на спорове

Държавите членки гарантират, че: клиентите имат достъп до прост, справедлив, прозрачен, независим, ефективен и ефикасен механизъм за извънсъдебно разрешаване на спорове за уреждане на спорове във връзка с права и задължения, установени по силата на настоящата директива. Когато клиентът е потребител по смисъла на Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета53, тези извънсъдебни механизми следва да отговарят на изискванията за качество, установени в Директива 2013/11/ЕС, и да предвиждат, ако това е обосновано, система на възстановяване на суми и/или компенсация .

Държавите членки гарантират, че клиентите имат достъп до прост, справедлив, прозрачен, независим, ефективен и ефикасен механизъм за извънсъдебно разрешаване на спорове за уреждане на спорове във връзка с права и задължения, установени по силата на настоящата директива чрез независим механизъм като енергиен омбудсман или орган за защита на потребителите. Когато клиентът е потребител по смисъла на Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета53, тези извънсъдебни механизми следва да отговарят на изискванията за качество, установени в Директива 2013/11/ЕС, и да предвиждат, ако това е обосновано, система на възстановяване на суми и/или компенсация .

 

Тези механизми обхващат всички доставчици на енергийни услуги, доставчици на агрегирани услуги и всички договори с енергийни компоненти, включително пакетни оферти и местни енергийни общности, чието участие е задължително.

 

Държавите членки гарантират, че доставчиците на електроенергия, доставчиците на енергийни услуги и доставчиците на агрегирани услуги предоставят на своя уебсайт и в рамките на цялата комуникация със своите клиенти информация относно извънсъдебното уреждане на спорове.

 

Държавите членки редовно оценяват функционирането на механизмите за извънсъдебно уреждане на спорове, особено във връзка с участието и спазването на задълженията от страна на доставчиците на електроенергия, доставчиците на енергийни услуги, доставчиците на агрегирани услуги и посредниците.

__________________

__________________

53 ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 63-79.

53 ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 63-79.

Изменение    115

Предложение за директива

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки вземат подходящи мерки за защита на клиентите и по-специално осигуряват адекватни гаранции за защита на уязвими клиенти. Във връзка с това всяка държава членка определя понятието „уязвими клиенти“, което може да се отнася до енергийна бедност и, inter alia, до забраната за спиране на електричеството на такива клиенти в критични моменти. Държавите членки осигуряват прилагането на правата и задълженията, свързани с уязвимите клиенти. По-специално, те вземат мерки за защитата на крайни клиенти в отдалечени райони. Те осигуряват високи нива на защита на потребителя, особено по отношение на прозрачността относно договорните условия, общата информация и механизмите за уреждане на спорове.

1.  Държавите членки вземат подходящи мерки за защита на клиентите и по-специално осигуряват адекватни гаранции за защита на уязвими клиенти. Във връзка с това всяка държава членка определя понятието „уязвими клиенти“, което се отнася до енергийна бедност и може да гарантира тяхната закрила чрез националните системи за социална сигурност и, inter alia, до забраната за спиране на електричеството на такива клиенти в критични моменти. Държавите членки осигуряват прилагането на правата и задълженията, свързани с уязвимите клиенти. По-специално, те вземат мерки за защитата на крайни клиенти в отдалечени райони. Те осигуряват високи нива на защита на потребителя, особено по отношение на прозрачността относно договорните условия, общата информация и механизмите за уреждане на спорове.

Изменение    116

Предложение за директива

Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки предприемат подходящи мерки, като например съставяне на национални планове за действие в областта на енергетиката и предоставяне на помощи по линия на системите за социална сигурност, за да гарантират необходимите доставки на електроенергия за уязвими клиенти или предоставяне на помощ за повишаване на енергийната ефективност, с цел справяне с енергийната бедност, при констатирането ѝ, включително в по-широкия контекст на бедността. Тези мерки не възпрепятстват ефективното отваряне на пазара съгласно член 4 или функционирането на пазара и се нотифицират на Комисията, когато е уместно, в съответствие с разпоредбите на член 9, параграф 4 . Това нотифициране може да включва също така мерки, предприети в рамките на общата система за социална сигурност.

заличава се

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    117

Предложение за директива

Член 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 29

Член 29

Енергийна бедност

Енергийна бедност

Държавите членки определят набор от критерии за оценка на енергийната бедност. Държавите членки непрекъснато следят броя на домакинствата, засегнати от енергийна бедност, и докладват относно развитието на енергийната бедност и относно предприетите за предотвратяването ѝ мерки на Комисията на всеки две години като част от своите интегрирани национални доклади за напредъка в областта на енергетиката и климата в съответствие с член 21 от [Регламент за управление, предложен с COM(2016)759].

Държавите членки, в процес на консултации със съответните заинтересовани страни:

 

a)  определят набор от критерии за целите на измерването на енергийната бедност въз основа на показатели като ниски доходи, високи разходи за енергия и ниска енергийна ефективност;

 

б)  непрекъснато следят броя на домакинствата, засегнати от енергийна бедност, и анализират дали тези клиенти са достатъчно защитени и подобряват защитата им, когато е необходимо;

 

в)  докладват на Комисията относно промените в енергийната бедност и относно предприетите за предотвратяването ѝ мерки на всеки две години като част от своите интегрирани национални доклади за напредъка в областта на енергетиката и климата в съответствие с член 21а от Регламент (ЕС) ... [Регламента за управление, предложен с COM(2016)759].

 

С цел да предприемат мерки за борба с енергийната бедност, когато такава бъде констатирана, включително в контекста на бедност в по-общ смисъл, и да се защитят уязвимите потребители, посочени в член 28, държавите членки създават национални планове за действие за намаляване на броя на домакинствата, засегнати от енергийна бедност, включително цели и мерки, както в краткосрочен, така и дългосрочен план, и график за постигане на целите. Мерките могат да включват, наред с другото, предоставянето на плащания в рамките на системите за социална сигурност с цел гарантиране на необходимите доставки на електроенергия за уязвимите клиенти, предвиждане на подкрепа за подобряване на енергийната ефективност и забрана за спиране на електричеството в критични моменти.

 

Тези планове за действие са включени в интегрираните национални планове в областта на енергетиката и климата на държавите членки в рамките на Регламент (ЕС) №... [Регламента за управление, предложен с COM(2016)759].

 

Комисията, като действа съвместно с Евростат и държавите членки, подобрява съпоставимостта на наборите от данни, включително националните данни от мониторинга, така че те да станат сравними във всички държави членки.

Изменение    118

Предложение за директива

Член 31 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Всеки оператор на разпределителни системи осигурява енергията, която използва за покриване на енергийни загуби и спомагателни услуги, различни от контрол на честотата в своята система, в съответствие с прозрачни, недискриминационни и пазарно основани процедури, в случаите, когато има такава функция. Освен ако въз основа на анализ на разходите и ползите не бъде обоснована необходимостта от друг подход, осигуряването на спомагателни услуги, различни от контрол на честотата, от оператор на разпределителна система, е прозрачно, недискриминационно и основано на пазара, като осигурява ефективно участие на всички участници на пазара, включително възобновяеми енергийни източници, оптимизация на потреблението, съоръжения за съхраняване на енергия и доставчици на агрегирани услуги, по-специално като изисква от регулаторните органи или операторите на разпределителни системи да си сътрудничат тясно с всички участници на пазара, за да се определят техническите условия за участие в тези пазари на основание на техническите изисквания на посочените пазари и възможностите на всички участници на пазара .

5.  Всеки оператор на разпределителни системи действа като неутрален посредник на пазара при осигуряването на енергията, която използва, за покриване на енергийни загуби, резервен капацитет и спомагателни услуги, различни от контрол на честотата в своята система, в съответствие с прозрачни, недискриминационни и пазарно основани процедури, в случаите, когато има такава функция. Освен ако въз основа на анализ на разходите и ползите, методиката, за който се разработва по прозрачен начин от националния регулаторен орган в съответствие с член 59, параграф 1, буква в), не бъде обоснована необходимостта от друг подход, осигуряването на спомагателни услуги, различни от контрол на честотата, от оператор на разпределителна система, е прозрачно, недискриминационно и основано на пазара, като осигурява ефективно участие на всички участници на пазара, включително възобновяеми енергийни източници, оптимизация на потреблението, съоръжения за съхраняване на енергия и доставчици на агрегирани услуги, по-специално като изисква от регулаторните органи или операторите на разпределителни системи да си сътрудничат тясно с всички участници на пазара, за да се определят техническите условия за участие в тези пазари на основание на техническите изисквания на посочените пазари и възможностите на всички участници на пазара .

Изменение    119

Предложение за директива

Член 32 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки предоставят необходимата регулаторна рамка, за да се даде възможност на операторите на разпределителни системи да възлагат поръчки за услуги с цел подобряване на ефикасността на функционирането и развитието на разпределителната система, включително местно управление на претоварването. По-специално, регулаторните рамки трябва дадат възможност на операторите на разпределителни системи да ползват услуги от ресурси като разпределено производство, оптимизация на потреблението и съхраняване на енергия и да обмислят мерки за енергийна ефективност, които могат да заместят необходимостта от модернизиране или подмяна на електроенергийна мощност и са в подкрепа на ефикасното и сигурно функциониране на разпределителната система. Операторите на разпределителни системи осигуряват тези услуги в съответствие с прозрачни, недискриминационни и пазарно основани процедури.

Държавите членки предоставят необходимата регулаторна рамка, за да се даде възможност на операторите на разпределителни системи да възлагат поръчки за услуги с цел подобряване на ефикасността на функционирането и развитието на разпределителната система, включително местно управление на претоварването. По-специално, регулаторните рамки гарантират, че операторите на разпределителни системи могат до ползват услуги от ресурси като разпределено производство, оптимизация на потреблението и съхраняване на енергия и да обмислят мерки за енергийна ефективност, когато тези услуги заместват по разходоефективен начин необходимостта от модернизиране или подмяна на електроенергийна мощност и са в подкрепа на ефикасното и сигурно функциониране на разпределителната система. Операторите на разпределителни системи осигуряват тези услуги в съответствие с прозрачни, недискриминационни и пазарно основани процедури.

Изменение    120

Предложение за директива

Член 32 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Операторите на разпределителни системи определят стандартизирани пазарни продукти за предоставяните услуги, които гарантират ефективното участие на всички участници на пазара, в това число възобновяемите енергийни източници, оптимизацията на потреблението и доставчиците на агрегирани услуги. Операторите на разпределителни системи обменят цялата необходима информация и координират операторите на преносни системи, за да се гарантира оптимално използване на ресурсите, да се осигури надеждна и ефикасна работа на системата и да се улесни развитието на пазара. Операторите на разпределителни системи получават адекватно възнаграждение за предоставянето на тези услуги, което покрива поне съответните разходи, включително необходимите разходи за информационни и комуникационни технологии, включително разходи, които отговарят на съответната информационна и комуникационна инфраструктура.

Стандартизираните пазарни продукти за такива услуги се определят най-малко на национално равнище. Операторите на разпределителни системи определят, в рамките на прозрачен и приобщаващ процес, който включва всички имащи отношение ползватели на системата, националния регулаторен орган и оператора на преносната система, стандартизирани пазарни продукти за предоставяните услуги, които гарантират ефективното участие на всички участници на пазара, в това число възобновяемите енергийни източници, оптимизацията на потреблението, съхранението и доставчиците на агрегирани услуги. Операторите на разпределителни системи обменят цялата необходима информация и координират операторите на преносни системи, за да се гарантира оптимално използване на ресурсите, да се осигури надеждна и ефикасна работа на системата и да се улесни развитието на пазара. Операторите на разпределителни системи получават адекватно възнаграждение за предоставянето на тези услуги, което покрива поне съответните разходи, включително необходимите разходи за информационни и комуникационни технологии, включително разходи, които отговарят на съответната информационна и комуникационна инфраструктура.

Изменение    121

Предложение за директива

Член 32 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Развитието на разпределителната система се основава на прозрачен план за развитие на мрежата, който операторите на разпределителни мрежи представят на всеки две години на регулаторния орган. Планът за развитие на мрежата съдържа планираните инвестиции за следващите пет до десет години, с особен акцент върху основната разпределителна инфраструктура, която е необходима, за да се присъединяват към мрежата нови произвеждащи мощности и нови товари, включително точки за зареждане на електрически превозни средства. В плана за развитие на мрежата следва също да се разглежда използването на оптимизацията на потреблението, енергийната ефективност, съоръженията за съхраняване на енергия или други ресурси, които операторите на разпределителните системи използват като алтернатива на разширяване на системата.

Развитието на разпределителната система се основава на прозрачен план за развитие на мрежата, който операторите на разпределителни мрежи представят на всеки две години на регулаторния орган. При разработването на плана за развитие на мрежата операторът на разпределителната система включва, в това число и чрез консултация, всички настоящи или потенциални ползватели на системата. Планът за развитие на мрежата съдържа планираните инвестиции за следващите пет до десет години, с особен акцент върху основната разпределителна инфраструктура, включително енергийната ефективност, оптимизацията на потреблението и съхранението на енергия, която е необходима, за да се присъединяват към мрежата нови произвеждащи мощности и нови товари, включително точки за зареждане на електрически превозни средства. В плана за развитие на мрежата следва също да се разглежда използването на оптимизацията на потреблението, енергийната ефективност, съоръженията за съхраняване на енергия или други ресурси, които операторите на разпределителните системи използват като алтернатива на разширяване на системата.

Изменение    122

Предложение за директива

Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предоставят необходимата регулаторна рамка, за да улеснят свързването на публично достъпни и частни зарядни точки към разпределителни мрежи. Държавите членки гарантират, че операторите на разпределителни системи си сътрудничат на недискриминираща основа с всяко предприятие, което притежава, разработва, експлоатира или управлява зарядни точки за електрически превозни средства, включително и по отношение на свързването с мрежата.

1.  Без да се засягат разпоредбите на Директива 2014/94/ЕС, държавите членки предоставят необходимата регулаторна рамка, за да улеснят свързването на публично достъпни и частни зарядни точки към разпределителни мрежи. Държавите членки гарантират, че операторите на разпределителни системи си сътрудничат на недискриминираща основа с всяко предприятие, което притежава, разработва, експлоатира или управлява зарядни точки за електрически превозни средства, включително и по отношение на свързването с мрежата.

Изменение    123

Предложение за директива

Член 33 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.  На операторите на разпределителни системи не се разрешава да притежават, разработват, управляват или експлоатират зарядни точки за електрически превозни средства.

Изменение    124

Предложение за директива

Член 33 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки могат да разрешат на операторите на разпределителни системи да притежават, разработват, управляват или експлоатират зарядни точки за електрически превозни средства само ако са изпълнени следните условия:

2.  Чрез дерогация от параграф 1а държавите членки могат да разрешат на операторите на разпределителни системи да притежават, разработват, управляват или експлоатират зарядни точки за електрически превозни средства само ако е изпълнено всяко от следните условия:

Изменение    125

Предложение за директива

Член 33 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  други страни, след открита и прозрачна тръжна процедура, не са изявили своя интерес да притежават, разработват, управляват или експлоатират зарядни точки за електрически превозни средства;

a)  други страни, след открита и прозрачна тръжна процедура, подлежаща на преглед от националния регулаторен орган, не са изявили своя интерес да притежават, разработват, управляват или експлоатират зарядни точки за електрически превозни средства или не могат да предоставят тези услуги на разумна цена или своевременно;

Изменение    126

Предложение за директива

Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки провеждат на редовни интервали или най-малко на всеки пет години обществена консултация, за да извършат отново оценка на потенциалния интерес на участниците на пазара да притежават, разработват, експлоатират или управляват зарядни точки за електрически превозни средства. В случай че обществената консултация покаже, че трети страни имат възможност да притежават, разработват, експлоатират или управляват тези точки, държавите членки гарантират, че дейностите на операторите на разпределителни системи в това отношение постепенно се прекратяват.

4.  Държавите членки провеждат на редовни интервали или най-малко на всеки пет години обществена консултация, за да извършат отново оценка на потенциалния интерес на участниците на пазара да притежават, разработват, експлоатират или управляват зарядни точки за електрически превозни средства. В случай че обществената консултация покаже, че трети страни имат възможност да притежават, разработват, експлоатират или управляват тези точки, държавите членки гарантират, че дейностите на операторите на разпределителни системи в това отношение постепенно се прекратяват и че свързаните с това разходи могат да бъдат възстановени.

Изменение    127

Предложение за директива

Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че всички страни, които отговарят на условията, имат недискриминационен достъп до данни при ясни и еднакви условия. В държавите членки, в които са въведени интелигентните измервателни системи съгласно член 19 и операторите на разпределителни системи са ангажирани в управлението на данни, програмите за съответствие, посочени в член 35, параграф 2, буква г), трябва да включват конкретни мерки с цел да се изключи дискриминационният достъп до данни от страни, отговарящи на условията, както е предвидено в член 23. В случаите, когато към операторите на разпределителни системи не се прилагат разпоредбите на член 35, параграфи 1, 2 и 3, държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че вертикално интегрираното предприятие не получава привилегирован достъп до данните за извършване на своята дейност по осъществяване на доставките.

Държавите членки гарантират, че всички страни, които отговарят на условията, имат недискриминационен достъп до данни при ясни и еднакви условия и отговарят на изискванията на законодателството в областта на защитата на данните и информацията. В държавите членки, в които са въведени интелигентните измервателни системи съгласно член 19 и операторите на разпределителни системи са ангажирани в управлението на данни, програмите за съответствие, посочени в член 35, параграф 2, буква г), трябва да включват конкретни мерки с цел да се изключи дискриминационният достъп до данни от страни, отговарящи на условията, както е предвидено в член 23. В случаите, когато към операторите на разпределителни системи не се прилагат разпоредбите на член 35, параграфи 1, 2 и 3, държавите членки предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че вертикално интегрираното предприятие не получава привилегирован достъп до данните за извършване на своята дейност по осъществяване на доставките, ако е необходимо, като изискват създаването на централна платформа за управление на данните, управлявана от оператора на преносната система или от друг неутрален субект.

Изменение    128

Предложение за директива

Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Операторите на разпределителни системи нямат право да притежават, разработват, управляват или експлоатират съоръжения за съхраняване на енергия.

1.  Операторите на разпределителни системи нямат право да притежават, разработват, управляват или експлоатират съоръжения за съхраняване на енергия, с изключение на оборудване, използвано от операторите на разпределителни системи за местен краткосрочен контрол на разпределителната система, когато не се оказва въздействие върху пазарите на енергия и върху пазарите на спомагателни услуги, различни от контрола на честотата, и когато националният регулаторен орган е дал своето одобрение.

Изменение    129

Предложение за директива

Член 36 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да разрешат на операторите на разпределителни системи да притежават, разработват, управляват или експлоатират съоръжения за съхраняване само ако са изпълнени следните условия:

2.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да разрешат на операторите на разпределителни системи да притежават, разработват, управляват или експлоатират съоръжения за съхраняване само ако е изпълнено всяко от следните условия:

Изменение    130

Предложение за директива

Член 36 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  други страни, след открита и прозрачна тръжна процедура, не са изявили своя интерес да притежават, разработват, управляват или експлоатират съоръжения за съхраняване;

a)  други страни, след открита и прозрачна тръжна процедура, подлежаща на преглед от националния регулаторен орган, не са изявили своя интерес да притежават, разработват, управляват или експлоатират съоръжения за съхраняване или не могат да предоставят тези услуги на разумна цена и своевременно;

Изменение    131

Предложение за директива

Член 36 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  подобни съоръжения са необходими на операторите на разпределителни системи, за да изпълнят задълженията си по настоящата директива за ефективно, надеждно и сигурно действие на разпределителната система; както и

б)  подобни съоръжения са необходими на операторите на разпределителни системи, за да изпълнят задълженията си по настоящата директива за ефективно, надеждно и сигурно действие на разпределителната система и притежаването или експлоатирането на съоръжението не влияе върху конкурентните енергийни пазари;

Изменение    132

Предложение за директива

Член 36 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Националните регулаторни органи могат да изготвят насоки или клаузи относно обществените поръчки, за да подпомогнат операторите на разпределителни системи да осигурят справедлива тръжна процедура.

Изменение    133

Предложение за директива

Член 36 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Регулаторните органи провеждат през редовни интервали от време и най-малко на всеки пет години обществена консултация, за да извършат повторна оценка на потенциалния интерес на участниците на пазара да инвестират, разработват, експлоатират или управляват съоръжения за съхраняване на енергия. В случай че обществената консултация покаже, че трети страни имат възможност да притежават, разработват, експлоатират или управляват подобни съоръжения, държавите членки гарантират, че дейностите на операторите на разпределителни системи в това отношение постепенно се прекратяват.

4.  Държавите членки провеждат през редовни интервали от време и най-малко на всеки пет години преглед на възможността за обявяване на търг за съществуващите съоръжения за съхраняване, и, когато е необходимо, обществена консултация, за да извършат повторна оценка на потенциалния интерес на участниците на пазара да инвестират, разработват, експлоатират или управляват съоръжения за съхраняване на енергия. В случай че прегледът или обществената консултация покаже, че трети страни имат възможност да притежават, разработват, експлоатират или управляват подобни съоръжения, държавите членки гарантират, че дейностите на операторите на разпределителни системи в това отношение постепенно се прекратяват и че свързаните с това разходи могат да бъдат възстановени.

Изменение    134

Предложение за директива

Член 36 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 36a

 

Нови дейности на операторите на разпределителни системи

 

1.   На операторите на разпределителни системи не се разрешава да извършват други дейности освен определените в настоящата директива и в Регламент (ЕС) №... [преработен текст на Регламент № 714/2009, предложен с COM(2016)861/2].

 

2.   Държавите членки могат да разрешат на операторите на разпределителни системи да извършват други дейности, различни от предвидените в настоящата директива и в Регламент (ЕС) №... [преработен текст на Регламент № 714/2009, предложен с COM(2016)861/2], ако регулаторният орган е преценил необходимостта от такава дерогация и е дал своето одобрение и са изпълнени следните условия:

 

a)   други страни, след провеждането на открита и прозрачна тръжна процедура, не са заявили интерес да извършват тези дейности;

 

б)   подобни дейности са необходими на операторите на разпределителни системи, за да изпълняват задълженията си по настоящата директива за ефективна, надеждна и сигурна експлоатация на разпределителната система;

 

в)   тези дейности са необходими на операторите на разпределителни системи, за да изпълняват своите задължения съгласно Регламент (ЕС) №... [преработен текст на Регламент № 714/2009, предложен с COM(2016)861/2], включително задължението да си сътрудничат с операторите на преносни системи, да осигуряват разходоефективно, сигурно и надеждно развитие и експлоатация на разпределителните и преносните мрежи като цяло.

Обосновка

Изменението на основния акт е необходимо, за да се гарантира съгласуваност между измененията, тъй като изменението е неразривно свързано с други изменения, внесени от докладчика.

Изменение    135

Предложение за директива

Член 40 – параграф 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зa)  стандартизация, в сътрудничество с операторите на разпределителни системи, на съответните формати за данни и протоколи с цел улесняване на трансграничния обмен на данни;

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    136

Предложение за директива

Член 40 – параграф 1 – буква й

Текст, предложен от Комисията

Изменение

й)  приемането на рамка за сътрудничество и координация между регионални оперативни центрове.

й)  сътрудничеството с Агенцията, регионалните координационни центрове и Европейската мрежа на операторите на преносни системи (ЕМОПС) за електроенергия относно приемането на рамка за сътрудничество и координация между регионалните координационни центрове;

Изменение    137

Предложение за директива

Член 40 – параграф 1 – буква й а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йa)  цифровизацията на преносните системи, за да се гарантира, наред с другото, ефикасното събиране на данни в реално време и използването на интелигентни подстанции;

Изменение    138

Предложение за директива

Член 40 – параграф 1 – буква й б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йб)  управление на данните, киберсигурност и защита на данните.

Изменение    139

Предложение за директива

Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки могат да предвидят, че една или няколко от отговорностите, посочени в букви от а) до ѝ) от параграф 1, се възлагат на оператор на преносна система, различен от собственика на преносната система, към която иначе биха се прилагали съответните отговорности. Операторът на преносна система, на когото са възложени задачи, е сертифициран като отделен по отношение на собствеността и отговаря на изискванията, посочени в член 41, но не е необходимо да притежава преносната система, за която е отговорен. Операторът на преносна система, който притежава преносната система, отговаря на изискванията, предвидени в глава VI, и е сертифициран в съответствие с член 43.

2.  Държавите членки могат да предвидят, че една или няколко от отговорностите, посочени в букви от а) до ѝ) от параграф 1, се възлагат на оператор на преносна система, различен от собственика на преносната система, към която иначе биха се прилагали съответните отговорности. Операторът на преносна система, на когото са възложени задачи, е сертифициран като отделен по отношение на собствеността, независим системен оператор или независим оператор на преносна система, и отговаря на изискванията, посочени в член 43, но не е необходимо да притежава преносната система, за която е отговорен. Операторът на преносна система, който притежава преносната система, отговаря на изискванията, предвидени в глава VI, и е сертифициран в съответствие с член 43.

Изменение    140

Предложение за директива

Член 40 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  При изпълнение на задачите, изброени в параграф 1, операторът на преносна система взема предвид функциите, изпълнявани от регионалните оперативни центрове и си сътрудничи при необходимост с операторите на съседните преносни системи.

3.  При изпълнение на задачите, изброени в параграф 1, операторът на преносна система взема предвид препоръките, издадени от регионалните координационни центрове и си сътрудничи при необходимост с операторите на съседните преносни системи.

Изменение    141

Предложение за директива

Член 40 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  При изпълнение на задачите, описани в параграф 1, подточка i), операторът на преносна система гарантира, че предоставянето на услуги по балансиране, както и – освен ако не е оправдано от анализ на разходите и ползите – това на спомагателни услуги , различни от контрол на честотата, е:

4.  При изпълнение на задачите, описани в параграф 1, подточка i), операторът на преносна система гарантира, че предоставянето на услуги по балансиране, както и – освен ако не е оправдано от анализ на разходите и ползите или на техническата осъществимост и одобрено от компетентния орган – това на спомагателни услуги, различни от контрол на честотата, е:

Изменение    142

Предложение за директива

Член 40 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Държавите членки осигуряват необходимата нормативна уредба, за да се предостави възможност на операторите на преносни системи да възлагат поръчки за услуги с цел подобряване на ефикасността на функционирането и развитието на преносната система, включително местно управление на претоварването. По-специално, нормативната уредба гарантира, че операторите на преносни системи могат да ползват услуги от ресурси като оптимизация на потреблението и съхраняване на енергия и да обмислят мерки за енергийна ефективност, когато тези услуги заместват по разходоефективен начин необходимостта от модернизиране или подмяна на електроенергийна мощност и са в подкрепа на ефикасното и сигурно функциониране на преносната система. Операторите на преносни системи възлагат поръчки за тези услуги в съответствие с прозрачни, недискриминационни и пазарно основани процедури.

 

Стандартизираните пазарни продукти за такива услуги се определят най-малко на национално равнище. Операторите на преносни системи определят, в рамките на прозрачен и приобщаващ процес, който включва всички имащи отношение ползватели на системата и националния регулаторен орган, стандартизирани пазарни продукти за услугите, възлагани с поръчка, като се гарантира ефективното участие на всички участници на пазара, в това число възобновяемите енергийни източници, оптимизацията на потреблението, съхранението и доставчиците на агрегирани услуги. Операторите на преносни системи обменят цялата необходима информация и се координират с операторите на разпределителни системи, за да се гарантира оптималното използване на ресурсите, да се осигури надеждната и ефикасна работа на системата и да се способства за развитието на пазара. Операторите на преносни системи получават адекватно възнаграждение за предоставянето на тези услуги, за да бъдат покрити поне съответните разходи, включително необходимите разходи за информационни и комуникационни технологии.

Изменение    143

Предложение за директива

Член 47 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Вертикално интегрираното предприятие и неговите дъщерни предприятия , изпълняващи функциите по производство или доставка, не притежават пряко или непряко дялово участие в оператора на преносна система. Операторът на преносна система не притежава нито пряко, нито непряко дялово участие в никое дъщерно предприятие на вертикално интегрираното предприятие, изпълняващо функциите по производство или доставка, нито получава дивиденти или други финансови облаги от това дъщерно предприятие.

3.  Дъщерните дружества на вертикално интегрираните предприятия, изпълняващи функциите на производство или доставка, не притежават пряко или непряко дялово участие в оператора на преносна система. Операторът на преносна система не притежава нито пряко, нито непряко дялово участие в никое дъщерно предприятие на вертикално интегрираното предприятие, изпълняващо функциите по производство или доставка, нито получава дивиденти или други финансови облаги от това дъщерно предприятие.

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    144

Предложение за директива

Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Най-малко на всеки две години операторите на преносни системи представят на регулаторния орган десетгодишен план за развитие на мрежата, основан на съществуващото и прогнозираното търсене и предлагане, след консултация с всички заинтересовани страни. Този план за развитие на мрежата съдържа ефикасни мерки с оглед гарантиране на адекватността на системата и сигурността на доставките.

1.  Най-малко на всеки две години операторите на преносни системи представят на регулаторния орган десетгодишен план за развитие на мрежата, основан на съществуващото и прогнозираното търсене и предлагане, след консултация с всички заинтересовани страни. Този план за развитие на мрежата съдържа ефикасни мерки с оглед гарантиране на адекватността на системата и сигурността на доставките. Регулаторният орган преглежда десетгодишния план за развитие на мрежата и го одобрява. Преди да даде своето одобрение, той може да поиска от оператора на преносна система да измени своя десетгодишен план за развитие на мрежата. Операторът на преносната система публикува десетгодишния план за развитие на мрежата на своя уебсайт.

Изменение    145

Предложение за директива

Член 51 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  При изготвянето на десетгодишния план за развитие на мрежата операторът на преносна система прави разумни предвиждания за измененията в производството, доставките, съхраняването на енергия, потреблението и обмена с други държави, като взема предвид инвестиционните планове за регионални мрежи и мрежи в целия Съюз .

3.  при изготвянето на десетгодишния план за развитие на мрежата операторът на преносна система взема изцяло под внимание потенциала на използването на оптимизация на потреблението, съоръжения за съхраняване на енергия или други ресурси, като алтернатива на разширяването на системата в допълнение към очакваното потребление и търговията с други държави и инвестиционните планове за регионални мрежи и мрежи в целия Съюз.

Изменение    146

Предложение за директива

Член 51 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Регулаторният орган проучва дали десетгодишният план за развитие на мрежата обхваща всички нужди от инвестиции, установени в процеса на консултации, и дали той е в съответствие с необвързващия десетгодишен план за развитие на мрежата за целия Съюз (план за развитие на мрежата за целия Съюз ), посочен в [член 27, параграф 1, буква б) от преработения текст на Регламент № 714/2009, предложен с COM(2016)861/2]. Ако се породят съмнения относно съответствието с необвързващия план за развитие на мрежата в целия Съюз , регулаторният орган се консултира с Агенцията. Регулаторният орган може да поиска от оператора на преносна система да измени своя десетгодишен план за развитие на мрежата.

5.  Регулаторният орган проучва дали десетгодишният план за развитие на мрежата обхваща всички нужди от инвестиции, установени в процеса на консултации, и дали той е в съответствие с необвързващия десетгодишен план за развитие на мрежата за целия Съюз (план за развитие на мрежата за целия Съюз), посочен в [член 27, параграф 1, буква б) от преработения текст на Регламент № 714/2009, предложен с COM(2016)861/2]. Ако се породят съмнения относно съответствието с необвързващия план за развитие на мрежата в целия Съюз или с националните планове в областта на енергетиката и климата, представени съгласно Регламент (ЕС) ... [Регламента за управление], регулаторният орган се консултира с Агенцията. Регулаторният орган може да поиска от оператора на преносна система да измени своя десетгодишен план за развитие на мрежата.

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    147

Предложение за директива

Член 51 – параграф 6 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Регулаторният орган наблюдава и оценява развитието на общата гъвкавост на системата и докладва ежегодно за постигнатия напредък.

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    148

Предложение за директива

Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Операторите на преносни системи нямат право да притежават, управляват и експлоатират съоръжения за съхраняване и не притежават пряко или непряко контролни активи, които предоставят спомагателни услуги .

1.  Операторите на преносни системи нямат право да притежават, управляват и експлоатират съоръжения за съхраняване и не притежават пряко или непряко контролни активи, които предоставят спомагателни услуги, освен ако тези съоръжения или активи са неразделна част от преносната система и ако националният регулаторен орган е дал своето одобрение.

Изменение    149

Предложение за директива

Член 54 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Чрез дерогация от параграф 1, държавите членки могат да разрешат на операторите на преносни системи да притежават, управляват или експлоатират съоръжения за съхраняване или активи, които предоставят спомагателни услуги, различни от контрола на честотата, ако са изпълнени следните условия:

2.  Чрез дерогация от параграф 1, държавите членки могат да разрешат на операторите на преносни системи да притежават, управляват или експлоатират съоръжения за съхраняване или активи, които предоставят спомагателни услуги, различни от контрола на честотата, ако е изпълнено всяко от следните условия:

Изменение    150

Предложение за директива

Член 54 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  други страни, след открита и прозрачна тръжна процедура, не са изявили пред оператора на преносната система своя интерес да притежават, контролират, управляват или експлоатират съоръжения, които предлагат съхраняване и/или спомагателни услуги, различни от контрола на честотата;

a)  други страни, след открита и прозрачна тръжна процедура, подлежаща на преглед от националния регулаторен орган, не са заявили пред оператора на преносната система своя интерес да притежават, контролират, управляват или експлоатират съоръжения, които предлагат съхраняване и/или спомагателни услуги, различни от контрола на честотата, или не могат да предоставят тези услуги на разумна цена и навременно;

Изменение    151

Предложение за директива

Член 54 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  съоръженията или спомагателните услуги, различни от контрола на честотата, са необходими на операторите на преносни системи, за да изпълняват задълженията си по настоящата директива за ефективното, надеждно и сигурно функциониране на преносната система и не са предназначени за продажба на електроенергия на пазара; както и

б)  б) съоръженията или спомагателните услуги, различни от контрола на честотата, са необходими на операторите на преносни системи, за да изпълняват задълженията си по настоящата директива за ефективното, надеждно и сигурно функциониране на преносната система, по-специално като алтернатива на инвестициите в нови линии на мрежата, и не са предназначени за продажба на електроенергия на пазара; както и

Изменение    152

Предложение за директива

Член 54 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Националните регулаторни органи могат да изготвят насоки или клаузи относно обществените поръчки, за да подпомогнат операторите на преносни системи да осигурят справедлива тръжна процедура.

Изменение    153

Предложение за директива

Член 54 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Операторът на преносната система провежда редовно или поне веднъж на пет години обществено допитване за необходимите услуги по съхраняване с цел да се оцени потенциалният интерес на участниците на пазара да инвестират в такива съоръжения и да прекрати своите дейности по съхраняване, в случай, че трети страни могат да предоставят услугата по разходоефективен начин.

4.  Държавите членки провеждат редовно или поне веднъж на пет години обществено допитване за необходимите услуги по съхраняване с цел да се оцени потенциалният интерес на участниците на пазара да инвестират в такива съоръжения. Когато обществените консултации покажат, че трети страни имат възможност да притежават, разработват, експлоатират или управляват такива съоръжения, държавите членки гарантират, че дейностите на операторите на преносни системи в това отношение постепенно се прекратяват.

Изменение    154

Предложение за директива

Член 57 – параграф 5 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  регулаторният орган може да взема автономни решения, независимо от всякакви политически органи и разполага със собствени годишни бюджетни кредити, с автономност при изпълнението на предоставения бюджет, както и с достатъчни човешки и финансови ресурси за изпълнение на своите задължения; както и

a)  регулаторният орган може да взема автономни решения, независимо от всякакви политически органи;

Обосновка

Текстът е преместен в отделна алинея.

Изменението на основния акт е необходимо, за да се гарантира съгласуваност между измененията, тъй като изменението е неразривно свързано с други изменения, внесени от докладчика.

Изменение    155

Предложение за директива

Член 57 – параграф 5 – алинея 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бa)  регулаторният орган изготвя проектобюджет, обхващащ регулаторните задачи, възложени му с настоящата директива и чрез свързаните с нея законодателни актове, с цел на регулаторния орган да се предоставят човешките и финансовите ресурси, от които той се нуждае, за да изпълнява своите задължения и правомощия ефективно и ефикасно;

Обосновка

Изменението на основния акт е необходимо, за да се гарантира съгласуваност между измененията, тъй като изменението е неразривно свързано с други изменения, внесени от докладчика.

Изменение    156

Предложение за директива

Член 57 – параграф 5 – алинея 1 – буква б б(нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

бб)  последващия контрол на годишните отчети на регулаторния орган се осъществява от независим одитор;

Обосновка

Изменението на основния акт е необходимо, за да се гарантира съгласуваност между измененията, тъй като изменението е неразривно свързано с други изменения, внесени от докладчика.

Изменение    157

Предложение за директива

Член 57 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  В срок до [три години след датата на влизане в сила на настоящата директива] и на всеки три години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно спазването от страна на националните органи на принципа на независимост, съгласно настоящия член.

Обосновка

Мониторингът и докладването са незаменими инструменти за гарантирането на ефективното прилагане на принципа на независимост.

Изменение    158

Предложение за директива

Член 58 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ж)  гарантиране, че клиентите се ползват от ефективното функциониране на националния пазар, насърчаване на ефективната конкуренция и съдействие за осигуряване на защита на потребителите;

ж)  гарантиране, че клиентите се ползват от ефективното функциониране на националния пазар и че тяхното участие на този пазар не е ограничено, насърчаване на ефективната конкуренция и гарантиране на защитата на потребителите, в тясно сътрудничество със съответните органи за защита на потребителите;

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    159

Предложение за директива

Член 59 – параграф 1 – буква н

Текст, предложен от Комисията

Изменение

н)  да наблюдава степента и ефективността на отваряне на пазара и конкуренцията в секторите на едро и на дребно, включително на борсите за електроенергия, да следи цените на електроенергията за битовите клиенти, включително системите за авансови плащания, процента на смяна на доставчика, процента на изключване от мрежата, таксите за услугите по поддръжка и изпълнението на тези услуги и жалбите на битовите клиенти, както и да следи за всякакво нарушаване или ограничаване на конкуренцията, включително да предоставя нужната информация и да отнася съответните случаи до органите по конкуренция;

н)  да наблюдава степента и ефективността на отваряне на пазара и конкуренцията в секторите на едро и на дребно, включително на борсите за електроенергия, да следи цените на електроенергията за битовите клиенти, включително системите за авансови плащания, въздействието на договорите с динамична цена на електроенергията и на ползването на интелигентни измервателни уреди, процента на смяна на доставчика, процента на изключване от мрежата, таксите за услугите по поддръжка и изпълнението на тези услуги, съотношението между цените за битовите клиенти и цените на едро, промяната на мрежовите тарифи и такси, и жалбите на битовите клиенти, както и да следи за всякакво нарушаване или ограничаване на конкуренцията, включително да предоставя нужната информация и да отнася съответните случаи до органите по конкуренция;

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    160

Предложение за директива

Член 59 – параграф 1 – буква о

Текст, предложен от Комисията

Изменение

о)  да наблюдава случаите на ограничаващи договорни практики, включително клаузи за изключителност, които могат да възпрепятстват големи небитови клиенти от сключването на договори едновременно с повече от един доставчик или да повлияят ограничаващо на избора им да постъпят по този начин, като при целесъобразност, уведомява националните органи по конкуренция относно такива практики;

о)  да наблюдава случаите на ограничаващи договорни практики, включително клаузи за изключителност, които могат да възпрепятстват клиентите да сключват договори едновременно с повече от един доставчик или да повлияят ограничаващо на избора им да постъпят по този начин, като при целесъобразност, уведомява националните органи по конкуренция относно такива практики;

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    161

Предложение за директива

Член 59 – параграф 1 – буква о а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

оа)  да наблюдава и да докладва относно участието на потребителите, както и наличността на гъвкавост и потенциала за нея в енергийната система;

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    162

Предложение за директива

Член 59 – параграф 1 – буква р

Текст, предложен от Комисията

Изменение

р)  да съдейства заедно с други компетентни органи за осигуряване на ефективността и прилагането на мерките за защита на потребителите;

р)  да съдейства, заедно с други компетентни органи, за осигуряване на ефективността и прилагането на новите и съществуващите мерки за защита на потребителите, включително за активните клиенти; да следи премахването на необоснованите пречки и ограничения за развитието на собственото потребление и на местните енергийни общности;

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    163

Предложение за директива

Член 59 – параграф 1 – буква т

Текст, предложен от Комисията

Изменение

т)  да гарантира достъп до данни за потреблението на клиентите, за предоставянето, за незадължително ползване в лесно разбираем, хармонизиран на национално равнище формат на данните за потреблението, както и бърз достъп за всички клиенти до такива данни съгласно членове 23 и 24 ;

т)  да гарантира недискриминационен достъп до данни за потреблението на клиентите, за предоставянето, за незадължително ползване в лесно разбираем, хармонизиран на национално равнище формат на данните за потреблението, както и бърз достъп за всички клиенти до такива данни съгласно членове 23 и 24;

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    164

Предложение за директива

Член 59 - параграф 1 - буква ч

Текст, предложен от Комисията

Изменение

ч)  да проверява за наличието на уебсайтове за сравняване, в това число на инструменти за сравняване, които отговарят на критериите, определени в член 14 и приложение I.

ч)  да проверява за наличието на инструменти за сравняване, в това число на уебсайтове, приложения и други интерактивни средства за сравняване, които отговарят на критериите, определени в член 14.

Изменение    165

Предложение за директива

Член 59 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  да налага ефективни, пропорционални и възпиращи санкции на електроенергийните предприятия, които не изпълняват задълженията си съгласно настоящата директива или другите съответни правно обвързващи решения на регулаторния орган или на Агенцията, или да предлага на компетентен съд да наложи такива санкции. Това включва правомощието да налага или да предлага налагането на санкции в размер до 10 % от годишния оборот на оператора на преносна система спрямо същия или в размер до 10 % от годишния оборот на вертикално интегрираното предприятие спрямо същото, в зависимост от случая, ако те не спазват задълженията си съгласно настоящата директива; както и

г)  по своя собствена инициатива или по искане на Агенцията да прилага нейните обвързващи решения, да налага ефективни, пропорционални и възпиращи санкции на електроенергийните предприятия, ЕМОПС за електроенергия или регионални координационни центрове, които не изпълняват задълженията си съгласно настоящата директива, Регламент (ЕС)... [преработен текст на Регламент 714/2009, предложен с COM (2016) 861/2], или другите съответни правно обвързващи решения на регулаторния орган или на Агенцията, или да предлага на компетентен съд да наложи такива санкции. Това включва правомощието да налага или да предлага налагането на санкции в размер до 10 % от годишния оборот на оператора на преносна система спрямо същия или в размер до 10 % от годишния оборот на вертикално интегрираното предприятие спрямо същото, в зависимост от случая, ако те не спазват задълженията си съгласно настоящата директива; както и

Обосновка

Това изменение е наложително по причини, свързани с вътрешната логика на текста.

Изменение    166

Предложение за директива

Член 59 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  С оглед на повишаването на прозрачността на пазара и предоставянето на всички заинтересовани страни на цялата необходима информация, решения или предложения за решение относно тарифите за пренос и разпределение, както е посочено в член 60, параграф 3, регулаторните органи предоставят на участниците на пазара подробна методика и свързаните разходи, използвани за изчисляване на съответните мрежови тарифи.

8.  С оглед на повишаването на прозрачността на пазара и предоставянето на всички заинтересовани страни на цялата необходима информация, решения или предложения за решение относно тарифите за пренос и разпределение, както е посочено в член 60, параграф 3, регулаторните органи предоставят на участниците на пазара подробна методика и свързаните разходи, използвани за изчисляване на съответните мрежови тарифи, като се отчитат инвестиционните разходи, добавената стойност на разпределеното производство, гъвкавостта, цифровизацията, оптимизацията на потреблението, съхраняването и използването на мрежите от ползвателите на системата, включително активните клиенти, и други фактори.

Изменение    167

Предложение за директива

Член 62 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Задължения и правомощия на регулаторните органи по отношение на регионалните оперативни центрове

Задължения и правомощия на регулаторните органи по отношение на регионалните координационни центрове

Изменение    168

Предложение за директива

Член 62 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Регионалните регулаторни органи на географския район, където е установен регионален оперативен център, в тясно сътрудничество помежду си:

1.  Регионалните регулаторни органи на географския район, където е установен регионален координационен център, в тясно сътрудничество помежду си:

Изменение    169

Предложение за директива

Член 62 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  одобряват устава и процедурния правилник;

a)  одобряват предложението за създаване на регионални координационни центрове в съответствие с член 32, параграф 1 от Регламент (ЕС) ... [преработен текст на Регламент 714/2009, предложен с COM(2016) 861/2];

Изменение    170

Предложение за директива

Член 62 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  одобряват процеса на съвместно вземане на решения;

в)  одобряват процесите на сътрудничество;

Изменение    171

Предложение за директива

Член 62 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  дават оценка дали регионалният оперативен център разполага с подходящи правомощия, ресурси и безпристрастност, за да изпълнява независимо функциите и задачите, които са му поверени, включително по отношение на сигурността, отговорността и договореностите при извънредни случаи;

г)  гарантират, че регионалният координационен център разполага с подходящи правомощия, ресурси и безпристрастност, за да изпълнява независимо функциите и задачите, които са му поверени, включително по отношение на сигурността, отговорността и договореностите при извънредни случаи;

Изменение    172

Предложение за директива

Член 62 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  да изискват информация от регионалните оперативни центрове;

a)  да изискват информация от регионалните координационни центрове;

Изменение    173

Предложение за директива

Член 62 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  да извършват проверки, включително внезапни проверки, в помещенията на регионалните оперативни центрове;

б)  да извършват проверки, включително внезапни проверки, в помещенията на регионалните координационни центрове;

Изменение    174

Предложение за директива

Член 62 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  да издават съвместни обвързващи решения относно регионалните оперативни центрове.

в)  да издават съвместни обвързващи решения относно регионалните координационни центрове.

Изменение    175

Предложение за директива

Член 62 – параграф 2 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  да разглеждат жалби срещу регионалните координационни центрове във връзка с техните задълженията съгласно правото на Съюза;

Изменение    176

Предложение за директива

Член 62 – параграф 2 – буква в б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вб)  Регулаторните органи си сътрудничат и се консултират помежду си и с Агенцията и предоставят един на друг и на Агенцията всяка информация, необходима за изпълнението на задачите им съгласно настоящия член.

Изменение    177

Предложение за директива

Член 69 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 69a

 

Преглед

 

В срок до 1 юни 2025 г. Комисията извършва преглед на изпълнението на настоящия регламент и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен от законодателно предложение, ако е целесъобразно.

 

При прегледа по-специално се преценява дали клиентите, особено тези, които са уязвими или засегнати от енергийна бедност, са защитени по подходящ начин съгласно разпоредбите на настоящата директива.

Изменение    178

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  са оперативно независими и гарантират, че доставчиците се третират еднакво по отношение на резултатите от търсенето;

a)  са независими от всички участници на пазара и гарантират, че всички доставчици се третират еднакво по отношение на резултатите от търсенето;

Изменение    179

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  съдържат ясно указание за своите собственици и физическото или юридическото лице, което е отговорно за работата на инструмента;

б)  съдържат ясно указание за своите собственици и физическото или юридическото лице, което е отговорно за работата на инструмента, както и информация относно начина на финансиране на инструментите;

Изменение    180

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  определят ясни, обективни критерии, въз основа на които се извършва сравнението;

в)  определят ясни, обективни критерии, въз основа на които ще се извършва сравнението, като показват включените услуги;

Изменение    181

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  класират и показват резултатите от търсенето според безпристрастен алгоритъм, независим от каквото и да било възнаграждение от доставчици;

Изменение    182

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  са достъпни за лицата с увреждания;

Изменение    183

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  включват колкото е възможно най-пълен спектър от оферти за електроенергия, обхващащи значителна част от пазара, а когато представената информация не съдържа пълен обзор на пазара, това ясно се съобщава преди показването на резултатите; както и

е)  включват, колкото е възможно, най-пълен спектър от оферти за енергия, в това число информация относно източниците на енергия, и осигуряват прозрачност на различните оферти, обхващащи динамичните и нединамичните тарифи, индивидуалните и пакетните договори от доставчици, доставчици на агрегирани услуги и доставчици на услуги, а когато представената информация не съдържа пълен обзор на пазара, това ясно се съобщава преди показването на резултатите; както и

Изменение    184

Предложение за директива

Приложение I – параграф 1 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жa)  позволяват на потребителите да извършват сравнения, без да е необходимо предоставянето на лична информация.

Изменение    185

Предложение за директива

Приложение II – точка 1 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

В сметките и изравнителните периодични сметки на крайните клиенти се показва на видно място следната информация:

В сметките и изравнителните периодични сметки на крайните клиенти се показва на видно място следната ключова информация, отчетливо отделена от другите части на сметката:

Изменение    186

Предложение за директива

Приложение II – точка 1 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  цената, която трябва да платят; и освен това, където е възможно, разбивката на цената;

a)  а) цената, която трябва да платят и където е необходимо, крайната цена за kWh; и освен това, където е възможно, разбивката на цената;

Изменение    187

Предложение за директива

Приложение II – точка 1 – параграф 1 – буква а а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

aa)  кога е дължимо плащането;

Изменение    188

Предложение за директива

Приложение II – точка 1 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  данните за контакт на доставчика, включително телефонен номер, на който потребителите могат да получат помощ;

г)  данните за контакт на доставчика, съдържащи най-малко телефонния номер и адрес на електронна поща;

Изменение    189

Предложение за директива

Приложение II – точка 1 – параграф 1 – буква г а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

гa)  информация относно смяната на доставчика и уреждането на спорове;

Изменение    190

Предложение за директива

Приложение II – точка 1 – параграф 1 – буква ж а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

жa)  хипервръзка или препратка към място, където може/могат да се намери/намерят сайт/сайтове за сравняване на цени;

Изменение    191

Предложение за директива

Приложение II – точка 1 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  информация за правата им съгласно член 26 по отношение на средствата за уреждане на спорове, които са на тяхно разположение в случай на спор.

з)  данни за връзка със субекта, отговарящ за уреждането на спорове;

Изменение    192

Предложение за директива

Приложение II – точка 1 – параграф 1 – буква з а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

зa)  единното звено за контакт, посочено в член 25;

Изменение    193

Предложение за директива

Приложение II – точка 1 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато е подходящо, в сметките и изравнителните периодични сметки на крайните клиенти се показва на видно място следната информация, или тя се прилага към тях:

В сметките и изравнителните периодични сметки на крайните клиенти или приложено към тях се показва следната информация:

Изменение    194

Предложение за директива

Приложение II – точка 1 – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

вa)  информация за правата им съгласно член 26 по отношение на средствата за уреждане на спорове, които са на тяхно разположение в случай на спор.

Изменение    195

Предложение за директива

Приложение II – точка 1 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това на крайните клиенти трябва да се предоставят сравнения със средностатистически или ориентировъчен клиентски профил от същата категория клиенти в техните сметки или периодични изравнителни сметки, или тези сравнения да се приложат към сметките.

Освен това на крайните клиенти трябва да се предоставят сравнения със средностатистически или ориентировъчен клиентски профил от същата категория клиенти.

Изменение    196

Предложение за директива

Приложение II – точка 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Цената на клиентите е сумата от следните три основни компонента: компонент за енергията и снабдяването, компонент за мрежата (пренос и разпределение) и компонент, в който са включени данъци, такси и налози.

Цената на клиентите е сумата от следните три основни компонента: компонент за енергията и снабдяването, компонент за мрежата (пренос и разпределение) и компонент, в който са включени данъци, всички субсидии, такси и налози.

Изменение    197

Предложение за директива

Приложение II – точка 3 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  подробни данни според времето на използване за който и да е ден, седмица, месец и година. Тези данни се предоставят на крайния клиент в близки до реално време условия чрез интернет или чрез интерфейса на измервателния уред, като се обхваща срок от поне 24 предходни месеца или периодът от влизането в сила на договора за доставка, ако той е по-кратък.

б)  подробни данни според времето на използване за който и да е ден, седмица, месец и година. Тези данни се предоставят на крайния клиент в близки до реално време условия в удобен за ползване формат, чрез интернет или чрез интерфейса на измервателния уред, като се обхваща срок от поне 24 предходни месеца или периодът от влизането в сила на договора за доставка, ако той е по-кратък.

Изменение    198

Предложение за директива

Приложение III – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Тази оценка взема предвид методиката за анализ на разходите и ползите и минималните функционални характеристики за интелигентните електромери, определени в Препоръка 2012/148/ЕС на Комисията, както и най-добрите налични техники за осигуряване на най-високо равнище на киберсигурност и защита на данните.

2.  Тази оценка се основава на методиката за анализ на разходите и ползите и минималните функционални характеристики за интелигентните електромери, определени в Препоръка 2012/148/ЕС на Комисията, както и най-добрите налични техники за осигуряване на най-високо равнище на киберсигурност и защита на данните. Комисията гарантира, че тази методика се използва по последователен начин в целия Съюз.

Изменение    199

Предложение за директива

Приложение III – точка 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В зависимост от тази оценка държавите членки или, когато държава членка е предвидила това определеният компетентен орган, изготвят график с краен срок от до 10 години за въвеждането на интелигиентни измервателни системи. Когато е дадена положителна оценка за инсталирането на интелигентни електромери, на най-малко 80 % от крайните клиенти се осигуряват интелигентни измервателни системи в рамките на 8 години от датата на получаване на положителна оценка или до 2020 г. за онези държави членки, които за започнали въвеждането преди влизането в сила на настоящата директива.

3.  В зависимост от тази оценка държавите членки или, когато държава членка е предвидила това определеният компетентен орган, изготвят график с краен срок от до 5 години за въвеждането на интелигентни измервателни системи. Когато е дадена положителна оценка за инсталирането на интелигентни електромери, на най-малко 80% от крайните клиенти се осигуряват интелигентни измервателни системи в рамките на години от датата на получаване на положителна оценка или до 2020 г. за онези държави членки, които за започнали въвеждането преди влизането в сила на настоящата директива.

  • [1]  ОВ С …
  • [2]  ОВ С …
  • [3]  ОВ C 77, 28.3.2002 г., стр. 1.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I. Въведение

Години наред електроенергийните системи в Европа бяха доминирани от национални монополи, които контролираха цялата система – като се започне от производството, премине се през разпределението и се стигне до доставката до потребителя. Въпреки че тази система, основана на принципа „отгоре надолу“, осигуряваше електричество, тя не позволяваше никаква конкуренция, което не е от полза за потребителите. От 1996 г. насам пазарите на електроенергия постепенно започнаха да се отварят с цел насърчаване на конкуренцията и намаляване на цените. Последните значими промени в законодателството на ЕС бяха направени с третия енергиен пакет през 2009 г.

Оттогава в производството на електроенергия настъпи истинска революция. Производството на електроенергия се разви от централизирана система на принципа на „колелото и спиците“ към много по-децентрализирана система поради напредъка в областта на възобновяемите източници и другите технологии. Законодателството отново трябва да бъде адаптирано, за да обхване тази нова реалност.

Възобновяемите източници (често вятърът или слънцето) въведоха голяма степен на променливост в системата, която трябваше да се адаптира, за да стане по-гъвкава, като същевременно продължава да гарантира сигурността на снабдяването на потребителите. Целите ни в областта на климата благоприятстваха различни схеми за субсидии и за подпомагане, което в комбинация с непълното трансгранично сътрудничество между държавите – членки на ЕС, доведе до свръхкапацитет за производство на равнище ЕС. В много държави членки регулираните цени в съчетание с нелогични схеми за подпомагане изпращат погрешни сигнали за инвестиции.

За да се преодолеят тези предизвикателства и за да се насърчава декарбонизацията, докладчикът възприе подход, поставящ пазара на първо място, което означава да се създадат действително еднакви условия на конкуренция за всички участници на пазара. Това включва премахването на нарушаващите функционирането на пазара субсидии, независимо дали те са за изкопаеми горива, ядрена енергия, или възобновяеми източници на енергия. Справедливите правила означават лоялна конкуренция на пазара. Справедливият пазар на електроенергия ще допринесе за постигане на нашите цели по отношение на климата, както и за най-ниски и конкурентни цени за потребителите, като в същото време се гарантира сигурност на доставките без прекомерни инвестиции.

II. Докладът

II.1. Пазарът на първо място

Основен принцип на всеки пазар е свободното движение на цените. Следователно премахването на ценовите тавани е съществен елемент и следва да се извърши възможно най-скоро.

Механизмите за осигуряване на капацитет представляват субсидии, чийто смисъл е малък или никакъв, когато в ЕС е налице свръхкапацитет. Докладчикът счита, че те трябва да се прилагат само като крайна мярка. На първо място, европейската оценка на адекватността ще трябва да установи наличието на опасение относно адекватността. След това държавата членка ще трябва да вземе мерки по отношение на съществуващите пречки, които са причина за опасението относно адекватността, чрез конкретни ангажименти, които подлежат на преглед от страна на Комисията. В случаите, когато опасението относно адекватността може да бъде преодоляно единствено в рамките на по-продължителен период от време, ще бъде позволен механизъм за осигуряване на капацитет, при спазване на определени условия и на правилата на ЕС за държавна помощ. Подобни механизми, когато са осъществими, ще трябва да са трансгранични.

Осигуряването на еднакви условия на конкуренция за всички е ключов елемент, за да се гарантира, че цените се основават на конкуренцията. Настоящата подкрепа за някои производители под формата на приоритетно диспечерско управление и дерогация от задължението за балансиране нарушава конкуренцията. Докладчикът счита, че за да може пазарът да работи, всички трябва да носят финансова отговорност за дисбаланса, който причиняват в системата. Такъв подход осигурява правилния стимул, за да се поддържа балансът в системата, и гарантира подходящо ниво на сигурност на доставките, като намалява необходимостта от механизми за осигуряване на капацитет.

II.2. Тръжни зони

По-големите тръжни зони осигуряват по-голяма ликвидност, но по-малко стимули за инвестиции в мрежата. Докладчикът споделя мнението, че тръжните зони следва да бъдат стабилни във времето и възможно най-големи, като се вземат предвид системните претоварвания. Докладчикът предлага прилагането на подхода на моркова и тоягата. Първо, след прегледа на тръжните зони, съответните държави членки следва да постигнат единодушие по отношение на структурата на тръжната зона и конкретни ангажименти, когато е необходимо. В случаите, когато не може да бъде постигнато споразумение, Комисията следва да се намеси, за да реши спора.

ІІ.3. Регионално сътрудничество

На пазара на електроенергия това, което се случва в една държава членка, оказва влияние върху другите държави в региона и извън него. За да се гарантира сигурността на системата и да се избегнат сривове в електрозахранването, от ключово значение е по-високата степен на регионално сътрудничество на операторите на преносни системи. Докладчикът вижда големите ползи, които вече функциониращите оперативни регионални координатори по сигурността носят за гарантирането на сигурността на системата. Тъй като електроенергийните пазари са все по-взаимосвързани, засилването на това сътрудничество чрез възлагане на повече задачи и функции на регионално равнище е следващата логична стъпка. При все това, операторите на преносни системи трябва да продължат да носят крайната отговорност за сигурността на системата.

II.4. Потребителите

Технологиите вече позволяват на нови участници да осъществяват дейност на пазара на електроенергия. Следователно структурата на пазара трябва да позволява и улеснява включването на всеки, който може и желае да участва, независимо дали чрез самостоятелно производство, съхранение или оптимизация на потреблението. Премахването на пазарните бариери означава повече участници на пазара, както и по-голям избор за потребителите. Докладчикът предлага също промени в предложението, които гарантират, че потребителите могат да вземат добре информирани решения и да сменят доставчици в рамките на кратък период от време.

СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРАВНИ ВЪПРОСИ

D(2017)36117

Йежи Бузек

Председател на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

PHS 08B046

Брюксел

Относно:  Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)

  (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Уважаеми господин Председател,

Комисията по правни въпроси разгледа горепосоченото предложение в съответствие с член 104 относно преработката, определена в Правилника за дейността на Европейския парламент.

Параграф 3 от този член гласи следното:

„Ако комисията, компетентна по правните въпроси, счита, че предложението не води до други промени по същество освен посочените като такива в предложението, тя уведомява за това комисията, компетентна по въпроса.

В този случай, в допълнение към условията, установени в членове 169 и 170, в комисията, компетентна по въпроса, се допускат само изменения, които се отнасят до частите от предложението, които съдържат промени.

Въпреки това, изменения на частите на предложението, които остават непроменени в предложението, могат да се допуснат, по изключение и за всеки отделен случай, от председателя на комисията, компетентна по въпроса, ако той счита, че това е необходимо по наложителни причини, свързани с вътрешната логика на текста, или тъй като измененията са неразривно свързани с други допустими изменения. Тези причини трябва да се посочат в писмената обосновка на измененията.“

Съгласно становището на консултативната работна група, съставена от правните служби на Парламента, Съвета и Комисията, която разгледа предложението за преработване, и в съответствие с препоръките на докладчика, комисията по правни въпроси счита, че въпросното предложение не включва никакви изменения по същество, освен посочените като такива в предложението и от консултативната работна група, и че по отношение на кодификацията на непроменените разпоредби на предишните актове с въпросните изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

В заключение, на своето заседание от 7 септември 2017 г. комисията по правни въпроси прие препоръка с 19 гласа „за“ и 2 гласа „въздържал се“[1] до комисията по промишленост, изследвания и енергетика, в качеството ѝ на водеща комисия, да пристъпи към разглеждане на горепосоченото предложение в съответствие с член 104.

С уважение,

Павел Свобода

Приложение: Доклад, подписан от председателя на консултативната работна група.

  • [1]  Присъстваха следните членове на ЕП: Изабела Адинолфи, Макс Андерсон, Жоел Бержерон, Мари-Кристин Бутоне, Жан-Мари Кавада, Костас Хрисогонос, Серджо Гаетано Коферати, Ангел Джамбазки, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Мери Хънибол, Силвия-Ивон Кауфман, Жил Льобретон, Антониу Мариню и Пинту, Габриел Мато, Андрей Новаков, Юлия Реда, Евелин Регнер, Аксел Фос, Райнер Виланд, Тимо Вьолкен, Тадеуш Звефка.

ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

 

    Брюксел, 24.7.2017 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА:  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

          СЪВЕТА

          КОМИСИЯТА

Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)

COM(2016) 864 final/2 от 23.2.2017 г. – 2016/0380(COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. относно по-структурирано използване на техниката за преработване на нормативни актове, и по-специално точка 9 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе свое заседание на 6 юни 2017 г. за разглеждане на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

На това заседание[1], след като разгледа предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за преработване на Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО, консултативната работна група заключи единодушно, че следните елементи е следвало да се отбележат със сивото маркиране, използвано по принцип за посочване на промените по същество:

- в съображение 2 заличаването на думите „и по-интензивна трансгранична търговия, за да се постигне повишаване на ефективността“;

– в съображение 37 заличаването на първите три изречения от съображение 50 от Директива 2009/72/ЕО, което гласи „Необходимо е изискванията за обществена услуга, включително по отношение на универсалната услуга, и общите минимални стандарти, които произтичат от тях, да бъдат още по-строги, за да се гарантира на всички потребители, и по-специално на уязвимите потребители, възможността да извличат ползи от конкуренцията и от справедливите цени. Изискванията за обществени услуги следва да се определят на национално равнище, като се вземат предвид националните особености; правото на Общността, следва обаче да се спазва от държавите членки. Гражданите на Съюза и когато държавите членки сметнат за подходящо – малките предприятия следва да имат възможността да се ползват от задължения за обществени услуги, по-специално по отношение на сигурност на доставките и разумни цени.“;

– в член 1 заличаването на думата: „интегрирането“;

– в член 9, параграф 5 заличаването на позоваването на член 8 от Директива 2009/72/ЕО;

– в член 10, параграф 2, буква ж) заличаването на текста „ползват се от прозрачни, опростени и евтини процедури за разрешаване на техни жалби. По-специално, всички потребители имат право на добро качество на услугите и обработка на жалби от своя доставчик на електроенергийни услуги. Тези извънсъдебни процедури за уреждане на спорове дават възможност споровете да се решават справедливо и в кратки срокове, за предпочитане в срок до три месеца, и предвиждат, ако това е обосновано, система на възстановяване на суми и/или компенсации.“;

– след текста на член 18 заличаването на целия текст на член 3, параграф 10 от Директива 2009/72/ЕО;

– след текста на член 25 заличаването на целия текст на член 3, параграф 16 от Директива 2009/72/ЕО;

– в член 26 заличаването на думите „осигуряват наличието на независим механизъм, като например омбудсман по въпросите на енергетиката или орган на потребителите, за осигуряване ефикасно обработване на жалби и извънсъдебно уреждане на спорове.“;

– в член 27, параграф 2 замяната на думите „отварянето на пазара“ с думите „свободния избор на доставчик“;

– в член 28, параграф 1 заличаването на прилагателното „крайните“ пред думата „клиенти“;

– в член 38, параграф 2, буква а) заличаването на думите: „резервна мощност“:

– в член 47, параграф 3 добавянето на началните думи „Вертикално интегрираното предприятие и неговите“;

– в член 59, параграф 4, уводен текст добавянето на думите „и 3“;

– в член 61, параграф 2, буква г) добавянето на думите „и насоки“;

– в член 66, параграф 1 замяната на досегашните думи „може да кандидатстват за дерогации от съответните разпоредби на глави IV, V и VI, както и членове 4, 6, 7 и 8.глави IV, VI, VII и VIII, както и от глава III, в случаи на изолирани микросистеми, доколкото става въпрос за преустройство, осъвременяване и разширяване на съществуваща мощност, които дерогации може да бъдат предоставени от Комисията“ с формулировката „може да кандидатстват за дерогации от съответните разпоредби на глави IV, V и VI, както и членове 4, 6, 7 и 8“;

– в точка 4, буква а) от приложение II добавянето на думите „(на национално равнище, т.е. в държавата членка, в която е сключен договорът за доставка, а също и на равнището на доставящото предприятие, ако доставчикът работи в няколко държави членки)“;

– в точка 4, алинея втора от приложение II позоваването на буква б) на първата алинея от същата точка;

– в точка 3 от приложение III замяната на думата „потребителите“ с думите „крайните клиенти.

Следователно разглеждането на предложението позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението не съдържа никакви изменения по същество, освен посочените като такива. Работната група заключи също така, че по отношение кодификацията на непроменените разпоредби на предишния акт с въпросните съществени изменения предложението се свежда до обикновена кодификация на действащия правен текст, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР      Х. ЛЕГАЛ      Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт      Юрисконсулт      Генерален директор

  • [1]   Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.

СТАНОВИЩЕ на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (24.11.2017)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия (преработен текст)
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Докладчик по становище: Павел Поц

КРАТКА ОБОСНОВКА

Като цяло докладчикът приветства предложението за директива, представено от Комисията.

Законодателното предложение с основание:

1.  поставя потребителите в центъра на енергийния преход;

2.  се стреми да създаде равни условия, даващи възможност за участие на енергията от възобновяеми източници на пазара;

3.  засилва регионалното сътрудничество.

Въпреки това, за да се гарантира, че целите на европейската енергийна политика и на енергийния съюз са изпълнени докрай, предложението за директива се нуждае да бъде изменено в някои области.

·  Преходът към чиста икономика трябва да стане по начин, който представлява приемлива тежест за потребителите на енергия.

·  Отдава се по-голямо значение на пазарната интеграция и функционирането на пазара, за което задължително условие е равнопоставеността на всички участници.

·  Новата правна рамка на европейско и национално равнище създава справедливи условия за участието на пазара на нови предприятия, като например доставчици на агрегирани услуги или местни енергийни общности, и същевременно не е дискриминационна спрямо други участници на пазара.

По-тясното интегриране на балансиращия пазар, с цел да се даде възможност на енергията от възобновяеми източници и на търсенето да участват ефикасно през границите, е от решаващо значение. При все това е необходимо също така да се осигури по всяко време сигурност на доставките. За тази цел правата в тази област трябва строго да съответстват на отговорностите, за да се избегне евентуално отражение върху потребителите. Държавите членки, и в повечето случаи – техните национални оператори на преносни системи (ОПС), са отговорни и подотчетни за сигурността на доставките на електроенергия.

Необходими са ясни правила за новите участници на пазара, като например доставчици на агрегирани услуги или местни енергийни общности. Докладчикът приветства факта, че Комисията обръща внимание на този въпрос в законодателството, но въпреки това не счита, че правилата за доставчиците на агрегирани услуги са определени правилно. В придружаваща оценка на въздействието се посочва, че ако няма предвидени компенсаторни механизми между доставчиците на агрегирани услуги и страните, отговорни за балансирането, съществува риск доставчиците на агрегирани услуги да са „пътници без билет“, които не участват в разходите за системата и осъществяват оптимизацията на потреблението по неефикасен начин.

Докладчикът би искал да подчертае необходимостта от надлежно гарантиране на защитата на уязвимите и енергийно бедните клиенти. Комисията с основание поставя акцент върху социалната политика и върху постепенното премахване на регулирането на цените, което в крайна сметка се оказа дискриминационно и спрямо уязвимите и енергийно бедните клиенти. Някои подробности, като например ясното определяне на крайно спешните случаи, в които по изключение може да се прилага регулиране на цените, трябва да се уточнят, за да се избегне всякакво съмнение относно прилагането на тези разпоредби.

Правилата за местните енергийни общности също се изработват по начин, който да гарантира, че потребителите, които изберат да не участват в местната енергийна общност, не са поставени в неизгодно положение, и че местните енергийни общности няма да увеличат разходите за електроенергийната система като такива, което би могло да има неблагоприятен ефект върху енергийно бедните и уязвимите потребители.

По-доброто свързване на пазарите на едро и дребно е от решаващо значение за повишаването на гъвкавостта на системата и интегрирането на енергията от възобновяеми източници. Разпоредби, даващи възможност на всеки клиент да поиска договор с динамично образуване на цената от своя доставчик на електроенергийни услуги, са добре дошли.

С цел улесняване на оптимизацията на потреблението, от решаващо значение е да се предостави на клиентите цялата необходима информация за тяхното участие на пазара и за разумен и осведомен избор относно техния доставчик на електроенергия. Необходими са ясни и прости сметки за електроенергия, както и търсене на други иновативни начини за предоставяне на допълнителна информация във връзка с фактурирането.

Разходоефективното внедряване на интелигентни елементи може да улесни интегрирането на енергията от възобновяеми източници и участието на клиентите на енергийния пазар. В тази връзка е важно да се подчертае, че най-разходоефективният начин за внедряване на интелигентни измервателни уреди е този, който се осъществява при замяната на съществуващите измервателни уреди в края на жизнения им цикъл. Поради това докладчикът подчертава необходимостта да се изясни, че третирането и съответствието на тези интелигентни измервателни уреди, внедрени преди влизането в сила на Директивата, трябва да бъде по начин, който не се отразява отрицателно върху крайните цени за потребителите.

Докладчикът приветства акцента, който Комисията поставя върху операторите на разпределителни системи, които са от решаващо значение за подобряване на гъвкавостта на системата и готовността за внедряване на възобновяеми източници на енергия на местно равнище.

Всяко използване на гъвкавост в разпределителните мрежи, включително съхраняването на енергия, трябва да бъде по най-разходоефективен начин, така че да се даде възможност за повече ползи за крайните потребители. Поради това докладчикът предлага да се помисли за изменения на правилата относно собствеността на съоръженията за съхранение от операторите на разпределителни системи.

Интеграцията на електромобилността в електроенергийната мрежа също ще даде възможност за активно участие на крайните потребители и по този начин ще увеличи общата гъвкавост на електроенергийната система. При все това е необходимо да се направи разграничение между публичното опериране и частното ползване, когато се разглежда въпросът за собствеността на операторите на разпределителни системи върху инфраструктурата за електромобилност.

Сътрудничеството на операторите на разпределителни системи в Европа също е от решаващо значение. В тази връзка, условията за участие на операторите на разпределителни системи в Организацията на операторите на разпределителни системи в Европейския съюз се уточняват допълнително, като се гарантира тяхното пропорционално представителство и финансирането на организацията.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3)  Директива 2003/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета допринесоха значително за създаването на вътрешен пазар на електроенергия. Независимо от това, енергийната система на Европа е в процес на коренна промяна. Общата цел за декарбонизация на енергийната система създава нови възможности и предизвикателства за участниците на пазара. Същевременно, напредъкът на технологиите позволява създаването на нови форми на участие на потребителите и на трансгранично сътрудничество. Налице е нужда от адаптиране на правилата за пазара на Съюза към новата пазарна реалност .

(3)  Директива 2003/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета допринесоха значително за създаването на вътрешен пазар на електроенергия. Независимо от това, енергийната система на Европа е в процес на коренна промяна. Общата цел за увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници в електроенергийния сектор до минимум 45% до 2030 г. и за пълна декарбонизация на енергийната система до 2050 г. създава нови възможности и предизвикателства за участниците на пазара. Същевременно, напредъкът на технологиите позволява създаването на нови форми на участие на потребителите и на трансгранично сътрудничество. Налице е нужда от адаптиране на правилата за пазара на Съюза към новата пазарна реалност .

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  В съобщението на Комисията от 15 юли 2015 г „Започване на процеса на обществени консултации относно новата структура на енергийния пазар“31 се подчертава, че преходът от генериране в големи централни електроцентрали към децентрализирано производство от възобновяеми енергийни източници и декарбонизирани пазари изисква адаптиране на настоящите правила за търговия с електроенергия и промени в съществуващите роли на пазара. В него се обръща особено внимание на необходимостта да се организират по по-гъвкав начин и да се интегрират всички участници на пазара, в това число производителите на енергия от възобновяеми източници, новите доставчици на енергийни услуги, съхраняване на енергията и гъвкавото търсене.

(6)  В съобщението на Комисията от 15 юли 2015 г „Започване на процеса на обществени консултации относно новата структура на енергийния пазар“31 се подчертава, че преходът от генериране в големи централни електроцентрали към децентрализирано производство от възобновяеми енергийни източници и декарбонизирани пазари изисква адаптиране на настоящите правила за търговия с електроенергия и промени в съществуващите роли на пазара. В него се обръща особено внимание на необходимостта да се организират по по-гъвкав начин и да се интегрират всички участници на пазара, в това число производителите на енергия от възобновяеми източници, новите доставчици на енергийни услуги, съхраняването на енергия и гъвкавото търсене. Също толкова важно за Съюза е спешно да се инвестира във взаимна свързаност на европейско равнище за пренос на енергия посредством електропреносни системи с високо напрежение.

_________________

_________________

31 COM(2015) 339 final, 15.7.2015 г.

31 COM(2015) 339 final, 15.7.2015 г.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a)  С оглед завършване на изграждането на вътрешния пазар на електроенергия, държавите членки следва да насърчават интеграцията на националните си пазари и сътрудничеството между системните оператори на равнището на Съюза и на регионално равнище, като бъдат обхванати също така изолираните системи, формиращи електроенергийни острови, които продължават да съществуват в Съюза.

Обосновка

Това съображение се запазва в Директивата, за да се подчертае, че държавите членки си сътрудничат, за да постигнат една от основните цели на енергийната политика на ЕС, която е създаването на вътрешен пазар.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a)  Най-ефективният начин Съюзът да постигне целите си в областта на възобновяемите енергийни източници е посредством създаването на пазарна рамка, насърчаваща гъвкавост и иновации. Добре работещото устройство на електроенергийния пазар е основна предпоставка за навлизането на възобновяеми енергийни източници.

Обосновка

Един работещ вътрешен енергиен пазар следва да допринесе за разпространението на възобновяемите енергийни източници и да спомогне ЕС да постигне целите си в областта на възобновяемите енергийни източници, както и своите международни задължения по силата на Парижкото споразумение относно изменението на климата.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11)  За да се гарантират конкуренцията и доставките на електроенергия на най-конкурентни цени, държавите членки и националните регулаторни органи следва да улесняват трансграничния достъп за нови доставчици на електроенергия от различни енергийни източници, както и за нови производители на електроенергия и за нови доставчици на услуги по съхраняване и оптимизация на потреблението.

(11)  За да се гарантират конкуренцията и доставките на електроенергия на най-конкурентни цени, държавите членки и националните регулаторни органи следва да улесняват трансграничния достъп за нови доставчици на електроенергия от различни енергийни източници, както и за нови производители на електроенергия и за нови доставчици на услуги по съхраняване и оптимизация на потреблението. При все това държавите членки следва да си сътрудничат в планирането на потоците на електроенергия и следва да предприемат необходимите мерки за предотвратяване на непланирани кръгови потоци на електроенергия.

Обосновка

Това изменение е свързано с две изменения на член 3.

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 11 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11a)  Взаимната свързаност между държавите членки следва да се насърчава, тъй като по този начин се улеснява интегрирането на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, изглаждат се различията, намаляват се разходите за балансиране и се насърчава конкуренцията.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 11 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(11б)  Европейският съвет от 23 и 24 октомври 2014 г. реши Комисията, с подкрепата на държавите членки, да вземе спешни мерки, за да се осигури изпълнението на минимална цел от 10% от съществуващата електроенергийна междусистемна свързаност като въпрос с неотложен характер, и не по-късно от 2020 г., поне за държавите членки, които все още не са постигнали минимално ниво на интеграция във вътрешния енергиен пазар, както и за държавите членки, които се явяват тяхната главна точка за достъп до вътрешния енергиен пазар.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Държавите членки следва да запазят голяма свобода на действие при налагането на задължения за извършване на обществена услуга на електроенергийните предприятия при преследването на цели от общ икономически интерес. Държавите членки следва да гарантират, че битовите клиенти и, когато държавите членки смятат за подходящо, малките предприятия се ползват от правото да им бъде доставяна електроенергия с определено качество при изцяло съпоставими, прозрачни и конкурентни цени. Независимо от това, задължението за извършване на обществена услуга под формата на регулиране на цените за доставка по принцип представлява нарушаваща конкуренцията мярка, която често води до натрупването на тарифни дефицити, ограничаване на избора на потребителя, по-слаби стимули за пестене на енергия и за инвестиции в енергийната ефективност, по-ниски стандарти на услугите, по-ниски равнища на ангажираност и удовлетворение на потребителите, ограничаване на конкуренцията, както и по-малко на брой новаторски продукти и услуги на пазара. Вследствие на това, държавите членки следва да прилагат други инструменти на политиките, и по-конкретно целенасочени мерки в областта на социалната политика, за да запазят достъпността на електроснабдяването за своите граждани. Намесата при определянето на цените следва да се прилага само при ограничени извънредни обстоятелства. Напълно либерализираният пазар на дребно на електроенергия ще стимулира ценовата и неценовата конкуренция между съществуващите доставчици и ще насърчава навлизането на пазара на нови участници, с което ще се подобрят изборът и удовлетворението на потребителите.

(15)  Държавите членки следва да запазят голяма свобода на действие при налагането на задължения за извършване на обществена услуга на електроенергийните предприятия при преследването на цели от общ икономически интерес. Държавите членки следва да гарантират, че битовите клиенти и, когато държавите членки смятат за подходящо, малките предприятия се ползват от правото да им бъде доставяна електроенергия с определено качество при изцяло съпоставими, прозрачни и конкурентни цени. Независимо от това, задължението за извършване на обществена услуга под формата на регулиране на цените за доставка по принцип може да представлява нарушаваща конкуренцията мярка – ако цената не отразява стойността на електроенергията и разходите на доставчика – която често води до натрупването на тарифни дефицити, ограничаване на избора на потребителя, по-слаби стимули за пестене на енергия и за инвестиции в енергийната ефективност, по-ниски стандарти на услугите, по-ниски равнища на ангажираност и удовлетворение на потребителите, ограничаване на конкуренцията, както и по-малко на брой новаторски продукти и услуги на пазара. Вследствие на това, държавите членки следва да гарантират, че прилаганата от тях регулацията на цените не вреди на конкуренцията, или да прилагат други инструменти на политиките, и по-конкретно целенасочени мерки в областта на социалната политика, за да запазят достъпността на електроснабдяването за своите граждани. Намесата при определянето на цените следва да се прилага само при ограничени извънредни обстоятелства. Напълно либерализираният, добре работещ пазар на дребно на електроенергия ще стимулира ценовата и неценовата конкуренция между съществуващите доставчици и ще насърчава навлизането на пазара на нови участници, с което ще се подобрят изборът и удовлетворението на потребителите. Той също така следва да гарантира, че всички преки и непреки субсидии за електроенергия от изкопаеми горива ще бъдат постепенно премахнати до 2023 г. 

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23)  Независимите инструменти за сравняване, в това число и уебсайтовете, са ефективни средства, чрез които потребителите да правят оценка на предимствата на различните налични на пазара оферти за енергия. Разходи те за търсене са по-ниски, тъй като те вече не трябва да събират информация от отделните доставчици и доставчици на услуги. Подобни инструменти могат да предоставят правилното съотношение между необходимостта от ясна и сбита и същевременно пълна и изчерпателна информация. Те следва да са насочени към включване на възможно най-широк спектър от достъпни оферти и да обхващат пазара възможно най-пълно, така че да дават на потребителите представителен обзор. Изключително важно е информацията, давана от подобни инструменти да е достоверна, безпристрастна и прозрачна.

(23)  Независимите инструменти за сравняване, в това число и уебсайтовете, са ефективни средства, чрез които потребителите да правят оценка на предимствата на различните налични на пазара оферти за енергия. Разходите за търсене са по-ниски, тъй като те вече не трябва да събират информация от отделните доставчици и доставчици на услуги. Подобни инструменти могат да предоставят правилното съотношение между необходимостта от ясна и сбита и същевременно пълна и изчерпателна информация. Те следва да са насочени към включване на възможно най-широк спектър от достъпни оферти и да обхващат пазара възможно най-пълно, така че да дават на потребителите представителен обзор. В офертите за енергия от възобновяеми източници следва да бъде предоставена лесно достъпна и разбираема информация относно доставчиците, източниците на енергия от възобновяеми източници и гаранциите за произход. Тези инструменти също така следва да предоставят прозрачна информация на клиентите относно това дали енергията е от невъзобновяем източник. Изключително важно е информацията, давана от подобни инструменти, да е достоверна, безпристрастна и прозрачна.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26)  Всички групи потребители (промишлени, търговски и битови) следва да имат достъп до пазарите на енергия, за да търгуват своята гъвкавост и произведената от самите тях електроенергия, както и самостоятелно произведената електроенергия. На протребителите трябва да се даде възможност да се възползват в пълна степен от предимствата от агрегирането на производството и доставката в големи региони и да извлекат ползи от трансграничната конкуренция. Агрегаторите вероятно ще изиграят важна роля като посредници межу групите потребители и пазара. Трябва да се установят прозрачни и справедливи правила, така че да се позволи на независими доставчици на агрегирани услуги да изпълняват тази роля. На всички организирани енергийни пазари, включително на тези за спомагателни услуги и за капацитет, следва да бъдат определени продукти с цел да се насърчи участието на потребителите чрез оптимизацията на потреблението.

(26)  Всички групи клиенти (промишлени, селскостопански, търговски и битови) следва да имат достъп до пазарите на енергия, за да търгуват своята гъвкавост и произведената от самите тях електроенергия. На протребителите трябва да се даде възможност да се възползват в пълна степен от предимствата от агрегирането на производството и доставката в големи региони и да извлекат ползи от трансграничната конкуренция. Агрегаторите вероятно ще изиграят важна роля като посредници между групите потребители и пазара. Трябва да се установят прозрачни и справедливи правила, така че да се позволи на независими доставчици на агрегирани услуги да изпълняват тази роля. На всички организирани енергийни пазари, включително на тези за спомагателни услуги и за капацитет, следва да бъдат определени продукти с цел да се насърчи участието на потребителите чрез оптимизацията на потреблението.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 27 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(27a)  С цел изпълнение на международните ангажименти в областта на борбата с изменението на климата и вътрешните цели на Съюза е необходимо цялостно преориентиране към нисковъглеродна икономика. Ето защо е необходимо подновяване на критериите за разпределяне на различните средства на ЕС, за да се насърчат мерките за декарбонизация и енергийна ефективност на електроенергийния пазар и в други сектори. Следва да се гарантира, че финансирането от Съюза няма да бъде разпределено за проекти, които не са в съответствие с целите и политиките за намаляване на емисиите на CO2. Посредством делегирани актове Комисията следва да създаде подробна и прозрачна методология за оценка на екологичните показатели на приложенията, предлагани на пазара на електроенергия.

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 29 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(29a)  Предвид нарастващото значение на активните потребители е необходимо да се постигне баланс между насърчаване на тези, които избират да участват, когато тяхното участие води до ползи за енергийната система, и гарантиране на възможността операторите на разпределителни системи да поддържат мрежата по разходоефективен и сигурен начин в дългосрочен план. Тарифите и плащането за потребление на собствена електроенергия следва да стимулират по-интелигентни технологии за интеграция на възобновяеми източници на енергия и да мотивират потребителите на собствена енергия от възобновяеми източници да вземат инвестиционни решения, които са от взаимна полза за клиента и мрежата. За да бъде възможно такова равновесие, е необходимо да се гарантира, че потребителите на собствена енергия от възобновяеми източници и местните общности за енергия от възобновяеми източници имат право да получават заплащане за подадената към мрежата произведена от тях електроенергия от възобновяеми източници, което отразява пазарната цена на електроенергията, подадена в мрежата, както и дългосрочната стойност за мрежата, околната среда и обществото. Това трябва да включва както дългосрочните разходи, така и ползите от потребление на собствена електроенергия по отношение на предотвратените разходи за мрежата, околната среда и обществото, особено когато са комбинирани с други разпределени енергийни ресурси, като например енергийна ефективност, съхраняване на енергията, оптимизация на потреблението и общностни мрежи.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 34

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(34)  Когато на национално равнище трябва да се взема решение за въвеждането на интелигентни измервателни системи , следва да е възможно това да се основава на икономическа оценка. Ако заключението от тази оценка е, че въвеждането на такива измервателни системи е икономически оправдано и разходоефективно единствено за потребители с определено количество потребление на електроенергия, държавите членки следва да могат да вземат това предвид, когато пристъпят към въвеждането.

(34)  Когато на национално равнище трябва да се взема решение за въвеждането на интелигентни измервателни системи, следва да е възможно това да се основава на икономическа оценка, но при същевременно отчитане и на техническата осъществимост и пропорционалност на очакваните икономии в сравнение с необходимите разходи. Ако заключението от тази оценка е, че въвеждането на такива измервателни системи е икономически оправдано и разходоефективно единствено за потребители с определено количество потребление на електроенергия, държавите членки следва да могат да вземат това предвид, когато пристъпят към въвеждането.

Обосновка

Изменението е свързано с две изменения на член 19, параграф 2 и две изменения на член 3.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 40

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(40)  Енергийните услуги са от основно значение за гарантиране на благосъстоянието на гражданите на Съюза. Адекватното отопление, охлаждане, осветление и енергията за домакинските уреди са основни услуги, които трябва да гарантират приемлив стандарт на живот и здравето на гражданите. Освен това, достъпът до тези енергийни услуги дава възможност на европейските граждани да реализират своя потенциал, като освен това засилва социалното им приобщаване. Домакинствата, страдащи от енергийна бедност, нямат възможност да си позволят тези енергийни услуги поради съчетанието от ниски доходи, високи енергийни разходи и ниска енергийна ефикасност на жилищата си. Държавите членки следва да събират необходимата информация, за да следят броя на домакинствата, страдащи от енергийна бедност. Точното измерване би позволило на държавите членки да идентифицират домакинствата, засегнати от енергийна бедност, с цел да окажат целенасочена помощ. Комисията следва активно да подкрепя изпълнението на разпоредбите относно енергийната бедност чрез улесняване на обмена на добри практики между държавите членки.

(40)  Енергийните услуги са от основно значение за гарантиране на благосъстоянието на гражданите на Съюза. Адекватното отопление, охлаждане, осветление и енергията за домакинските уреди са основни услуги, които трябва да гарантират приемлив стандарт на живот и здравето на гражданите. Освен това, достъпът до тези енергийни услуги дава възможност на европейските граждани да реализират своя потенциал, като освен това засилва социалното им приобщаване. Домакинствата, страдащи от енергийна бедност, нямат възможност да си позволят тези енергийни услуги поради съчетанието от ниски доходи, високи енергийни разходи и ниска енергийна ефикасност на жилищата си. Държавите членки следва да предоставят механизми в подкрепа на разработването на по-ефективни технологии за отопление и охлаждане за справяне с енергийната бедност. Държавите членки следва да събират необходимата и сравнима информация, за да следят броя на домакинствата, страдащи от енергийна бедност. Точното измерване посредством единни стандарти би позволило на държавите членки да идентифицират домакинствата, застрашени от енергийна бедност, с цел да окажат целенасочена помощ. Държавите членки следва също така да използват данните от измерването на енергийната бедност при докладването относно целите за устойчиво развитие, а именно цел 7.1 относно универсалния достъп до финансово достъпни, надеждни и модерни енергийни услуги. Комисията следва, като взема предвид, наред с останалото, европейската обсерватория на енергийната бедност, активно и приоритетно да подкрепя изпълнението на разпоредбите относно енергийната бедност чрез улесняване на обмена на добри практики между държавите членки.

Изменение    15

Предложение за директива

Съображение 40 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(40a)  Комисията следва да предприеме действия, включително повишаване на осведомеността и целенасочени проекти за енергийна ефективност, за да могат енергийно бедните клиенти да се възползват от пазарните възможности. Държавите членки следва също, наред с останалото, да предоставят достатъчно ресурси за информация на потребителите, застрашени от енергийна бедност.

Изменение    16

Предложение за директива

Съображение 41

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(41)  Държавите членки, които са засегнати от енергийна бедност и все още не са направили това, следва да разработят национални планове за действие или други подходящи рамки за справяне с този проблем , с цел намаляване на броя на засегнатите от енергийна бедност лица. Ниските доходи, високите енергийни разходи и ниската енергийна ефективност на жилищата са важни фактори за създаването на показатели за измерване на енергийната бедност. Във всеки случай държавите членки следва да гарантират необходимите доставки на енергия за уязвимите и засегнати от енергийна бедност клиенти. За тази цел може да се използва интегриран подход, например в рамките на енергийната и социалната политика, и мерките могат да включват социални политики или повишаване на енергийната ефективност на жилищата. Накрая, настоящата директива следва да дава възможност за прилагане на национални политики в полза на уязвимите и засегнатите от енергийна бедност клиенти.

(41)  Държавите членки, които са засегнати от енергийна бедност и все още не са направили това, следва да разработят национални планове за действие или други подходящи рамки за справяне с този проблем, с цел намаляване на броя на потребителите, застрашени от енергийна бедност. Ниските доходи, високите енергийни разходи и ниската енергийна ефективност на жилищата са важни фактори за създаването на общи за целия Съюз показатели за измерване на енергийната бедност. Във всеки случай държавите членки следва да гарантират необходимите доставки на енергия за уязвимите и засегнати от енергийна бедност клиенти. За тази цел може да се използва интегриран подход, например в рамките на енергийната и социалната политика, и мерките могат да включват социални политики или повишаване на енергийната ефективност на жилищата. Като минимално изискване, настоящата директива следва да подкрепя национални политики в полза на уязвимите и засегнатите от енергийна бедност клиенти.

Изменение    17

Предложение за директива

Съображение 62

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(62)  На регулаторите на енергия следва също да се предоставят правомощия да допринасят за осигуряването на високи стандарти за универсални и обществени услуги в съответствие с изискванията за отваряне на пазара, за защита на уязвимите клиенти, както и за пълната ефективност на мерките за защита на потребителите. Тези разпоредби следва да не засягат нито правомощията на Комисията относно прилагането на правилата за конкуренция, включително контрола върху сливанията със значение на равнището на Съюза , нито правилата за вътрешния пазар, като например свободното движение на капитали. Независимият орган, пред който има право да обжалва дадена страна, засегната от решението на национален регулатор, може да бъде съд или друг правораздавателен орган, упълномощен да осъществява съдебен контрол.

(62)  На регулаторите на енергия следва също да се предоставят правомощия да допринасят за осигуряването на високи стандарти за универсални и обществени услуги в съответствие с изискванията за отваряне на пазара, за защита на уязвимите потребители, застрашени от енергийна бедност, както и за пълната ефективност на мерките за защита на потребителите. Тези разпоредби следва да не засягат нито правомощията на Комисията относно прилагането на правилата за конкуренция, включително контрола върху сливанията със значение на равнището на Съюза, нито правилата за вътрешния пазар, като например свободното движение на капитали. Независимият орган, пред който има право да обжалва дадена страна, засегната от решението на национален регулатор, може да бъде съд или друг правораздавателен орган, упълномощен да осъществява съдебен контрол.

Обосновка

Въпросът за енергийната бедност изисква по-голямо внимание от страна на всички законодатели, тъй като те имат важна роля в защитата на най-уязвимите общности, както и в недопускането на изпадане в енергийна бедност на групи от обществото. Действията, насочени към уязвимите потребители, следва да са съобразени с мерките за справяне с енергийната бедност или да допринасят за тях. Това изменение е в съответствие с член 5, параграф 2, предложен от Комисията, както и с негово изменение (изменение 128) от същите автори, включващо категорията „уязвими потребители, застрашени от енергийна бедност“.

Изменение    18

Предложение за директива

Съображение 70 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(70a)  Следва да се насърчи бързото и цялостно изпълнение на настоящата директива, като това ще даде възможност на Съюза да постигне навреме целите си по отношение на борбата с изменението на климата и в областта на възобновяемите енергийни източници.

Обосновка

Навременното изпълнение на настоящата директива ще допринесе за необходимото разпространение на възобновяеми енергийни източници и ще спомогне ЕС да постигне целите си по отношение на борбата с изменението на климата и в областта на възобновяемите енергийни източници, както и своите договорни задължения по силата на Парижкото споразумение относно изменението на климата.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива установява общите правила за производството, преноса, разпределението, съхраняването и доставката на електроенергия, както и разпоредби относно защитата на потребителите, с оглед на създаването на наистина интегрирани, конкурентни, ориентирани към потребителя и гъвкави пазари на електроенергия в Съюза. Като се използват предимствата на интегрирания пазар, с директивата се поставя целта да се гарантират достъпни цени на енергията за потребителите, висока степен на сигурност на енергийните доставки, както и плавен преход към декарбонизирана енергийна система. Тя определя основните правила, свързани с организацията и функционирането на европейския електроенергиен сектор, по-специално правилата за оправомощаването и защитата на потребителите, за свободния достъп до интегрирания пазар, за достъпа на трети страни до преносната и разпределителната инфраструктура, за правилата за отделяне и за независимите национални енергийни регулатори.

Настоящата директива установява общите правила за производството, преноса, разпределението, съхраняването и доставката на електроенергия, както и разпоредби относно защитата на потребителите, с оглед на създаването на наистина интегрирани, ориентирани към потребителя и гъвкави пазари на електроенергия в Съюза. В нея се определя общо минимално равнище на взаимна свързаност за всички държави членки. Като се използват предимствата на интегрирания пазар, с Директивата се поставя целта да се гарантират достъпни цени на енергията за потребителите, висока степен на сигурност на енергийните доставки, както и плавен преход към декарбонизирана енергийна система. Тя определя основните правила, свързани с организацията и функционирането на европейския електроенергиен сектор, по-специално правилата за оправомощаването и защитата на потребителите, за свободния достъп до интегрирания пазар, за достъпа на трети страни до преносната и разпределителната инфраструктура, за правилата за отделяне и за независимите национални енергийни регулатори.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  „небитов клиент“ означава физическо или юридическо лице, купуващо електроенергия, която не е за негови собствени битови нужди, и включва производители , промишлени клиенти, малки и средни предприятия, предприятия и клиенти на едро;

5.  „небитов клиент“ означава физическо или юридическо лице, купуващо електроенергия, която не е за негови собствени битови нужди, и включва производители, публични, търговски и промишлени клиенти, малки и средни предприятия, предприятия и клиенти на едро;

Изменение    21

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  „активен клиент“ означава клиент или група от действащи съвместно клиенти, които потребяват, съхраняват или продават електроенергията, произведена в техните съоръжения, включително чрез доставчици на агрегирани услуги, или участват в схеми за оптимизация на потреблението или за енергийна ефективност, при условие че тези дейности не са основните им търговски или професионални дейности;

6.  „активен клиент“ означава клиент или група от действащи съвместно клиенти, включително в многофамилна жилищна сграда, в търговски, промишлен, жилищен обект или обект за споделени услуги, в затворена разпределителна система, или трета страна, която действа от тяхно име, които потребяват, съхраняват или продават електроенергията, произведена в техните съоръжения, включително чрез доставчици на агрегирани услуги, или участват в схеми за оптимизация на потреблението или за енергийна ефективност, при условие че тези дейности не са основните им търговски или професионални дейности;

Изменение    22

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  „местна енергийна общност“ означава: асоциация, кооперация, събирателно дружество, организация с нестопанска цел или друг правен субект, който се контролира ефективно от местни акционери или членове, който като правило е ориентиран към създаването на стойност, а не към печалба, участва в разпределено производство на електроенергия и в извършване на дейности на оператор на разпределителна мрежа, на доставчик или доставчик на агрегирани услуги на местно равнище, включително и в трансграничен план;

7.  „местна енергийна общност“ означава: асоциация, кооперация, събирателно дружество, организация с нестопанска цел или друг правен субект, основан на открито участие и контрол от местни акционери или членове, които участват като крайни клиенти, чиято основна цел е предоставянето на ползи за местната общност, а не генерирането на приходи за неговите членове, извършващ или участващ в поне една или повече от следните дейности: разпределено производство, съхраняване, доставка, дейности на доставчик на услуги за енергийна ефективност, дейности на доставчик на агрегирани услуги или на оператор на разпределителни системи, на местно равнище, включително и в трансграничен план;

Изменение    23

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

11.  „договор с динамична цена на електроенергията“ означава договор за електроснабдяване между доставчик и краен клиент, който отразява цената на спотовия пазар, включително тази на пазара за „ден напред“ на интервали, които са най-малкото равни на честотата на уреждане на дисбаланса на пазара;

11.  „договор с динамична цена на електроенергията“ означава договор за електроснабдяване между доставчик и краен клиент, който отразява цената на спотовия пазар, включително тази на пазара за „ден напред“ на интервали, които са най-малкото равни на честотата на уреждане на дисбаланса на пазара, както и нестабилността на цените на едро;

Изменение    24

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

20.  „почти в реално време“ означава – в контекста на интелигентни измервателни системи – времето, обикновено ограничено до секунди, което изтича между записване на данните и автоматизираното им обработване и предаване за използване или за информационни цели;

заличава се

Изменение    25

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

23.  „оператор на разпределителна система“ означава физическо или юридическо лице, отговорно за функционирането на разпределителната система, за нейната поддръжка и ако това е необходимо за развитието на разпределителната система на дадена територия, а ако е приложимо за взаимовръзките на тази система с други системи, както и за осигуряването в дългосрочен план на способността на системата да покрива разумни искания за разпределяне на електроенергия;

23.  „оператор на разпределителна система“ означава физическо или юридическо лице, отговорно за функционирането на разпределителната система, за нейната поддръжка и ако това е необходимо за развитието на разпределителната система или за интегрираното съхраняване на електроенергия на дадена територия, а ако е приложимо за взаимната свързаност на тази система с други системи, както и за осигуряването в дългосрочен план на способността на системата да покрива разумни искания за разпределяне на електроенергия;

Обосновка

Това изменение е свързано с изменения 95 – 103 към член 36 (собственост на съоръженията за съхраняване на енергия от операторите на разпределителни системи) и с изменение 67 към член 16, параграф 2, буква е) (с цел да се гарантира, че на местните енергийни общности е разрешено да сключват споразумение с операторите на разпределителни системи за съхранение на електроенергия).

Изменение    26

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

25.  „ енергия от възобновяеми източници“ означава енергия от възобновяеми източници, различни от изкопаемите източници , по-специално вятърна, слънчева (слънчева топлинна и слънчева фотоволтаична) , геотермална енергия, топлинна енергия от околната среда, хидроенергия и енергия от приливи и отливи, океанска енергия , вълнова енергия, и възобновяеми горива: биогорива, биотечности, биогаз, твърди биогорива и горими отпадъци от възобновяеми материали , ;

25.  „енергия от възобновяеми източници“ означава енергия от променливи възобновяеми източници, различни от изкопаемите източници, по-специално вятърна и слънчева (слънчева топлинна и слънчева фотоволтаична), и геотермална енергия, топлинна енергия от околната среда, хидроенергия и енергия от приливи и отливи, енергия от вълните и друга океанска енергия, отпадъци от биомаса, биометан, сметищен газ, газ от пречиствателни станции за отпадъчни води и биогазове;

Обосновка

Това изменение е свързано с изменения 95 – 103 към член 36 (собственост на съоръженията за съхраняване на енергия от операторите на разпределителни системи) и с изменение 67 към член 16, параграф 2, буква е) (с цел да се гарантира, че на местните енергийни общности е разрешено да сключват споразумение с операторите на разпределителни системи за съхранение на електроенергия).

Изменение    27

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 38

Текст, предложен от Комисията

Изменение

38.  „спомагателна услуга, различна от контрола на честотата“ означава услуга, използвана от оператора на преносна или разпределителна система за управление на напрежението при установен режим, за бързо подаване на реактивен ток, за осигуряване на способност за инерционно пускане и пускане без външно захранване;

38.  „спомагателна услуга, различна от контрола на честотата“ означава услуга, използвана от оператора на преносна или разпределителна система за управление на напрежението при установен режим, за бързо подаване на реактивен ток, за осигуряване на способност за инерционно пускане за стабилност на местната мрежа, ток на късо съединение и пускане без външно захранване;

Изменение    28

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – точка 47 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

47a.  „разпределени енергийни ресурси“ означава енергийни ресурси, които се предоставят на електроенергийната мрежа или чрез измервателния уред в помещение на клиента, или чрез разпределителната мрежа, и които включват, но не се ограничават до, съхраняване на енергия, енергийна ефективност, електрически превозни средства, разпределено производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, общностни мрежи и оптимизация на потреблението;

Изменение    29

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки гарантират, че националното им законодателство не затруднява неоправдано трансграничните потоци на електроенергия, участието на потребителя, в това число и посредством оптимизация на потреблението, инвестициите в гъвкаво производство на енергия, съхраняването на енергията, развитието на електромобилността и въвеждането на нови междусистемни електропроводи, както и че цените на електроенергията отразяват действителното търсене и предлагане.

1.  Държавите членки гарантират, че националното им законодателство насърчава трансграничните сделки с електроенергия, участието на потребителя, в това число и посредством пазарна оптимизация на потреблението, инвестициите в гъвкаво производство на енергия, съхраняването на енергията, развитието на електромобилността и въвеждането на нови междусистемни електропроводи, технология за интелигентни мрежи, както и че цените на електроенергията отразяват действителното търсене и предлагане. Държавите членки осигуряват открито и достъпно участие на потребителите на пазара на електроенергия.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че пред електроенергийните предприятия, които извършват дейности по производство или разпределение на електроенергия, не съществуват неоправдани бариери по отношение на навлизането им на пазара или на излизането им от него.

2.  Държавите членки гарантират, че пред електроенергийните предприятия, които извършват дейности по производство, съхраняване или разпределение на електроенергия, и пред доставчиците на услуги по оптимизация на потреблението не съществуват неоправдани бариери по отношение на навлизането им на пазара или на излизането им от него.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Комисията и държавите членки гарантират създаването на еднакви условия на конкуренция за всички участници на пазара и предотвратяват дискриминацията.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2б.  Всяка държава членка гарантира, че до 2020 г. нейното равнище на електроенергийна взаимна свързаност ще отговаря на най-малко 10% от инсталираните ѝ производствени мощности, като целта е постигане на по-амбициозно равнище до 2030 г. За да постигнат тези равнища, държавите членки, регулаторните органи и операторите на преносни системи си сътрудничат помежду си за създаване на напълно взаимосвързан вътрешен пазар, който интегрира изолираните системи, формиращи електроенергийни острови.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 4 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че всички клиенти са свободни да купуват електроенергията си от избран от тях доставчик.

Държавите членки гарантират, че всички клиенти са свободни да купуват електроенергията си от избран от тях производител или доставчик и са свободни да сключват договори едновременно с няколко доставчици.

Обосновка

Доставчикът не е определен, докато включването на „производител“ би разширило обхвата и за юридически лица.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Доставчиците на електроенергия са свободни да определят цената, на която те предоставят електроенергия на клиентите си. Държавите членки предприемат подходящи действия, за да гарантират ефективната конкуренция между доставчиците на електроенергия.

1.  Доставчиците на електроенергия са свободни да предлагат на клиентите си пазарни цени на доставка. Държавите членки предприемат подходящи действия, за да гарантират ефективната конкуренция между доставчиците на електроенергия.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират защитата на уязвимите и енергийно бедните клиенти по целенасочен начин със средства, различни от публична намеса в определянето на цените за доставка на електроенергия.

2.  Държавите членки преследват цели от общ икономически интерес, включително защитата на енергийно бедните или уязвимите клиенти, застрашени от енергийна бедност, по целенасочен начин със средства, различни от публична намеса въз основа на неподлежащо на възпроизвеждане определяне на цените за доставка на електроенергия.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, държавите членки, които прилагат публична намеса при определяне на цените за доставка на електроенергия за енергийно бедните или уязвимите битови потребители към [OP: моля да въведете датата на влизане в сила на настоящата директива], могат да продължат да прилагат подобна публична интервенция до [OP: моля да въведете датата – пет години след влизането в сила на настоящата директива]. Подобни публични интервенции трябва да са в полза на общ икономически интерес, да са ясно определени, прозрачни, недискриминационни, проверими и да гарантират еднакъв достъп на електроенергийните предприятия от Съюза до клиентите. Интервенциите не трябва да надхвърлят необходимото за постигането на общия икономически интерес, който се преследва с тях, да са ограничени по време и да са пропорционални по отношение на бенефициерите си.

3.  Чрез дерогация от параграфи 1 и 2, държавите членки, които прилагат публична намеса при определяне на цените за доставка на електроенергия за енергийно бедните или уязвимите битови потребители, могат да продължат да прилагат подобна публична интервенция, при условие с тях да се преследва общ икономически интерес, да са ясно определени, прозрачни, недискриминационни, проверими и да гарантират еднакъв достъп на електроенергийните предприятия от Съюза до клиентите. Интервенциите не трябва да надхвърлят необходимото за постигането на общия икономически интерес, който се преследва с тях, да са ограничени по време и да са пропорционални по отношение на бенефициерите си.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  на всички производители на електроенергия и предприятия за доставка на електроенергия, установени на тяхна територия, да снабдяват своите обекти, дъщерни дружества и клиенти чрез директна електропроводна линия;

а)  на всички производители на електроенергия и предприятия за доставка на електроенергия, установени на тяхна територия, да снабдяват своите обекти, дъщерни дружества и клиенти чрез директна електропроводна линия, без да са засегнати от непропорционални административни процедури или разходи, свързани например с необходимостта от лиценз за доставка;

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да бъдат възможни на практика изменения 21, 98 и 128, както и сключването на договори едновременно с няколко доставчици. Във връзка с прехода към възобновяеми енергийни източници следва да бъдат улеснени усилията на отделните лица или групи да захранват своите операции и дейности с електричество, произведено от инсталация, която е свързана с техните съоръжения посредством директна електропроводна линия. Средства за това са премахването на скъпите лицензи за доставка и даването на възможност на потребителя да подписва втори договор за доставка за същия измервателен пункт за доставка на остатъчното търсене на електроенергия. Това е от ключово значение за постигане на активни клиенти.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 7 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  всички клиенти на тяхна територия да бъдат снабдявани чрез директна електропроводна линия от производител и предприятия за доставка.

б)  всички клиенти на тяхна територия индивидуално или съвместно да бъдат снабдявани чрез директна електропроводна линия от производител и предприятия за доставка.

Обосновка

This amendment is necessary to in practice enable amendments 123 and 153, when contracting simultaneously with several suppliers, and is in line with amendment 176. Changes to Article 7 are also important to enable active customers. Moving to renewables, efforts of individuals or groups to power their operations and activities with electricity produced by an installation connected to their premises via a direct line should be facilitated, whereby individuals or corporations could over time decrease or fix energy costs by using electricity produced nearby, choosing renewable energy.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки установяват критериите за предоставянето на разрешения за изграждане на директни електропроводни линии на тяхна територия. Тези критерии трябва да бъдат обективни и недискриминационни.

2.  Държавите членки установяват критериите за предоставянето на разрешения за изграждане на директни електропроводни линии на тяхна територия. Тези критерии трябва да бъдат обективни и недискриминационни и да насърчават изкупуването на енергия от променливи възобновяеми източници от страна на корпоративни клиенти, съгласно член 15, параграф 9 от Директива (ЕС) .../... [преработен текст на Директивата за възобновяемите енергийни източници].

Обосновка

This amendment is linked to AM 1 on Recital 3 (which refers to the common goal to increase the share of renewable energy in the electricity sector to at least 45 % by 2030 and to fully decarbonise the energy system by 2050), to ensure consistent aims throughout. It is also linked to amendments on priority access to energy from variable renewable energy sources (AMs 55, 90 and 108). Efforts of individuals or groups to power their operations and activities with electricity produced by an installation connected to their premises via a direct line should be encouraged. The principle of the promotion of energy from variable renewable sources is also important for the overall achievement of the Union's energy policy.

Изменение    40

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Възможността за доставка на електроенергия чрез директна електропроводна линия, посочена в параграф 1 , не засяга възможността за договаряне на електроенергия в съответствие с член 6 .

3.  Възможността за доставка на електроенергия чрез директна електропроводна линия, посочена в параграф 1, не засяга възможността за договаряне на електроенергия в съответствие с член 6 и не засяга правото на клиента да подпише втори договор за доставка за остатъчното търсене на електроенергия.

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да бъдат възможни на практика изменения 123 и 153, както и сключването на договори едновременно с няколко доставчици. То също така спомага за измененията, насочени към дребномащабно споделяне на енергия на местно равнище, като същевременно се гарантира, че може да бъде сключен втори договор за доставки за допълнителни потребности (т.е. за да бъдат възможни на практика изменения 169, 172 и др.). Това е важно за насърчаването на прехода към възобновяеми източници на енергия, за предоставяне на стимули за засилено развитие и използване на енергия от възобновяеми източници и за насърчаване на принципа за активния клиент.

Изменение    41

Предложение за директива

Член 8 – параграф 3 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки може да установят насоки за тази специална разрешителна процедура. Националните регулаторни органи или други компетентни национални органи, включително планиращите органи, преразглеждат тези насоки и може да препоръчат изменения.

Държавите членки установяват обществено достъпни насоки за тази специална разрешителна процедура. Националните регулаторни органи или други компетентни национални органи, включително планиращите органи, преразглеждат тези насоки и може да препоръчат изменения.

Обосновка

За яснота на настоящата разпоредба трябва да се конкретизира, че насоките се приемат от държавите членки и се публикуват с цел постигане на ефективност на разрешителните процедури, но също и за прилагане на практика на една от основните цели на Директивата за електроенергията, а именно поставяне на потребителя в центъра на енергийния пазар, съгласно посоченото в уводната част на предложението.

Изменение    42

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1– тире 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  дела на всеки енергиен източник в общия горивен състав на доставчика (на национално равнище, т.е. в държавата членка, в която е сключен договорът за доставка, а също и на равнището на Съюза, ако доставчикът работи в няколко държави членки) през предходната година, по разбираем и ясно съпоставим начин;

Обосновка

Измененията на член 10, буква а) имат за цел да увеличат прозрачността на източниците на енергия в портфолиото на доставчика, включително източниците на електроенергия, доставена до потребителя съгласно договора. Това може да създаде конкуренция за по-чисти източници на електроенергия (препратката към целия горивен състав е в съответствие с параграф 3 от Приложение II).

Изменение    43

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1– тире 1 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  средния интензитет на CO2 на електроенергийния микс на доставчика (на национално равнище, т.е. в държавата членка, в която е сключен договорът за доставка, а също и на равнището на Съюза, ако доставчикът работи в няколко държави членки) през предходната година;

Обосновка

Това е продължение на същата идея, както в изменение 149, и е на същата тема (само е разделено на три елемента в изменения 149, 150 и 151). Измененията на член 10, буква а) имат за цел да увеличат прозрачността на източниците на енергия в портфолиото на доставчика, включително източниците на електроенергия, доставена до потребителя съгласно договора. Това може да създаде конкуренция за по-чисти източници на електроенергия.

Изменение    44

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 1– тире 1 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-  приноса на всеки енергиен източник в електроенергията, купувана от клиента в съответствие с договора за доставка (оповестяване на равнището на продукта);

Обосновка

Това е продължение на същата идея, както в изменение 149, и засяга същата тема (само е разделено на три елемента в изменения 149, 150 и 151). Свързано е също с направените от докладчика изменения, насочени към гарантиране на приоритетен достъп до променливи възобновяеми източници на енергия. Измененията на член 10, буква а) имат за цел да увеличат прозрачността на източниците на енергия в портфолиото на доставчика, включително източниците на електроенергия, доставена до потребителя съгласно договора. Това може да създаде конкуренция за по-чисти източници на електроенергия. Освен това така става възможно прилагането на принципа за активните потребители.

Изменение    45

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 – буква а – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Условията са справедливи и предварително добре известни. При всички случаи тази информация следва да се предостави преди сключването или потвърждаването на договора. Когато се сключват договори чрез посредници, информацията, свързана с въпросите, уредени в тази буква, също се предоставя преди сключване на договора;

Условията са справедливи и предварително добре известни. При всички случаи тази информация следва да се предостави преди сключването или потвърждаването на договора. Тя също така е лесно достъпна за клиента след потвърждаването на договора. Когато се сключват договори чрез посредници, информацията, свързана с въпросите, уредени в тази буква, също се предоставя преди сключване на договора;

Обосновка

Този член съдържа подробна информация относно подходящото уведомяване за промяна на договорните условия и относно алтернативите на изключването. Той обаче не гарантира в достатъчна степен, че когато клиентът пожелае да види статуса на текущия договор, може да има достъп до него чрез доставчика/доставчика на агрегирани услуги, като така остава пропуск (във връзка с измененията на член 10, направени например от докладчика на комисията ENVI). Невъзможността за лесен достъп до договора няма непременно да даде възможност на клиента да сравнява предоставения във времето горивен състав, съгласно изменение 149.

Изменение    46

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  се уведомяват по подходящ начин за всяко намерение за промяна на договорните условия и са информирани за правото си да прекратят договора, когато бъдат уведомени. Доставчиците уведомяват клиентите си директно за всяко преизчисление на цената за доставка, както и за причините и предварителните условия за преизчислението и за неговия обхват , в подходящ срок не по-късно от един нормален период за съставяне на сметки преди преизчислението да влезе в сила, по прозрачен и разбираем начин. Държавите членки гарантират, че клиентите са свободни да се оттеглят от договори, ако не приемат новите договорни условия или преизчислението на цената за доставка , съобщени им от техния доставчик ;

б)  се уведомяват по подходящ начин за всяко намерение за промяна на договорните условия и са информирани за правото си да прекратят договора, когато бъдат уведомени. Доставчиците или доставчиците на агрегирани услуги уведомяват клиентите си директно за всяко преизчисление на цената за доставка или услуга, както и за причините и предварителните условия за преизчислението и за неговия обхват, веднага щом бъдат уведомени за такова преизчисление и не по-късно от шест седмици, преди преизчислението да влезе в сила, по прозрачен и разбираем начин. Държавите членки гарантират, че клиентите са свободни да се оттеглят от договори, ако не приемат новите договорни условия или преизчислението на цената за доставка, съобщени им от техния доставчик или доставчик на агрегирани услуги;

Обосновка

Directive aims to help facilitate the development of new product and service providers – such as aggregators. To this aim, Article 10 dealing with contractual rights shall mention not only traditional suppliers, but also new providers - aggregators. This will ensure for coherency in the whole directive, as on other places, “electricity service provider” is used as a synonym for “supplier”. Concerning the information on the change in electricity price, the customer needs to be informed well in advance of any price change. However, it is problematic to link the change in price with the billing frequency – in some cases (e.g. yearly or half-yearly billing period), it may be impossible to inform the customer so early, and in some cases it even may be late (e.g. monthly billing period). Thereby amending the article in a way which corresponds with the right of customer to change service provider within 3 weeks is suggested, giving customers sufficient time to decide. This amendment is necessary for the internal coherence of the text.

Изменение    47

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  получават широк избор на методи на плащане, които не дискриминират неправомерно клиентите. Всякакви различия в таксите във връзка с методите на плащане следва да отразяват съответните разходи, направени от доставчика .

г)  получават широк избор на методи на плащане, които не дискриминират неправомерно клиентите. Всякакви различия в таксите във връзка с методите на плащане следва да отразяват съответните разходи, направени от доставчика или доставчика на агрегирани услуги.

Изменение    48

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията

Изменение

и)  получават адекватна информация относно алтернативи на изключването достатъчно преди планираното изключване. Алтернативите могат да се отнасят до източници на подкрепа с цел избягване на изключването, алтернативни разплащателни планове, съвети за управление на дълга или мораториум върху изключването, и не създават допълнителни разходи за потребителите;

и)  имат достъп до адекватна информация относно алтернативи на изключването достатъчно преди планираното изключване. Алтернативите могат да се отнасят до източници на подкрепа с цел избягване на изключването, алтернативни разплащателни планове, съвети за управление на дълга или мораториум върху изключването, като този достъп се предоставя без допълнителни разходи;

Обосновка

Ако алтернативите на изключването не водят до никакви разходи за клиентите, които не могат да си плащат сметките, разходите за тези алтернативи ще трябва да се поделят между всички ползватели на системата. Това ще доведе до увеличение на цените на електроенергията за всички клиенти, включително за уязвимите клиенти и на първо място за тези, които са поискали алтернатива.

Изменение    49

Предложение за директива

Член 10 – параграф 2 – буква й а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йа)  имат право да подпишат едно или повече споразумения за изкупуване на енергия с един или множество купувачи с инсталации за производство на електроенергия, без да са засегнати от непропорционални административни и несправедливи разходи и административни процедури.

Обосновка

Много от клиентите в Европа желаят да фиксират или евентуално да намалят разходите си за електроенергия, като закупуват електричество директно от производителите, особено от такива, които използват възобновяеми енергийни източници. Това им позволява също така да спазват ангажиментите или изискванията в областта на опазването на околната среда. Въпреки това, в повечето европейски държави прякото закупуване на електроенергия не е регулирано, не е позволено или е възпрепятствано от неизгодни правила. Законодателството на ЕС следва да установи права на клиентите да подписват споразумения за изкупуване на енергия, които не са скъпи или сложни, както и да подписват повече от едно такова споразумение, заедно с други купувачи. Оправомощават се активните клиенти.

Изменение    50

Предложение за директива

Член 11 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че крайните клиенти са напълно информирани от доставчиците за възможностите и рисковете, свързани с договорите за динамична цена на електроенергията.

2.  Държавите членки гарантират, че крайните клиенти са напълно информирани от доставчиците за възможностите и рисковете, свързани с договорите за динамична цена на електроенергията, включително, по целесъобразност, инсталирането на интелигентен електромер на разумна цена, както и че могат да прекратят договора, в случай че това се окаже прекалено скъпо.

Обосновка

От съображения за правна сигурност е необходимо да се поясни, че договорът за динамична цена е възможен само за клиенти, които разполагат с инсталиран интелигентен електромер.

Изменение    51

Предложение за директива

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки чрез своите национални регулаторни органи наблюдават и докладват ежегодно в продължение на най-малко десет години след появата на подобни договори за основните промени в тях, включително за пазарното предлагане, въздействието върху сметките на потребителите, и по-конкретно за равнището на нестабилността на цените, а също и за чувствителността на потребителите към нивото на финансовия риск.

3.  Държавите членки чрез своите национални регулаторни органи наблюдават и докладват ежегодно в продължение на най-малко десет години след появата на подобни договори за основните промени в тях, включително за пазарното предлагане, въздействието върху сметките на потребителите, и по-конкретно за равнището на нестабилността на цените, както и за дела на енергийния компонент в сметката на потребителите, а също и за чувствителността на потребителите към нивото на финансовия риск.

Изменение    52

Предложение за директива

Член 12 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Чрез дерогация от параграф 2, държавите членки могат да изберат да разрешат на доставчиците да начисляват на потребителите такси за прекратяване на договора при доброволно прекратяване на срочен договор за доставка преди изтичането му. Подобни такси могат да се начисляват само ако потребителите получат доказуемо предимство от тези договори. Освен това, подобни такси не трябва да надвишават преките икономически загуби на доставчика на клиента, който прекратява договора, в това число разходите за всякакви свързани инвестиции или услуги, които вече са били предоставени на клиента като част от договора.

3.  Държавите членки могат да разрешат на доставчиците да начисляват на потребителите разумни такси за прекратяване на договора при доброволно прекратяване на срочен договор за доставка преди изтичането му, с изключение на случаите, в които прекратяването се дължи на очевидно лошо обслужване. Подобни такси могат да се начисляват само ако потребителите получат доказуемо предимство към момента на подписване на договора. Освен това, подобни такси не трябва да надвишават преките икономически загуби на доставчика на клиента, който прекратява договора, в това число разходите за всякакви свързани инвестиции или услуги, които вече са били предоставени на клиента като част от договора, съгласно удостовереното от националния регулаторен орган.

Изменение    53

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че краен клиент, който желае да прекрати договора с доставчик на агрегирани услуги, като същевременно спазва договорните условия, има право на такова прекратяване в срок от три седмици.

2.  Държавите членки гарантират, че краен клиент, който желае да прекрати договора с доставчик на агрегирани услуги, има право на такова прекратяване в срок от три седмици.

Изменение    54

Предложение за директива

Член 13 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки гарантират, че крайните клиенти имат право да получават всички значими данни за оптимизацията на потреблението или данните за доставената или продадената електроенергия поне веднъж годишно.

4.  Държавите членки гарантират, че крайните клиенти имат право да получават всички значими данни за оптимизацията на потреблението или данните за доставената или продадената електроенергия поне веднъж месечно.

Обосновка

Оптимизацията на потреблението и агрегирането ще окажат въздействие върху количеството електроенергия, закупувано от потребителите. По отношение на произвеждащите потребители това ще окаже въздействие и върху електроенергията, произвеждана от самите тях. Ето защо клиентите следва да имат правото да получават тази информация възможно най-бързо, за да се улеснят действията за оптимизация на потреблението и да се насърчи по-активно участие на пазара.

Изменение    55

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  са оправомощени да произвеждат, съхраняват, потребяват и продават произведената от самите тях електроенергия на всички организирани пазари индивидуално или чрез доставчици на агрегирани услуги, без да бъдат подложени на непропорционално тежки процедури и такси, които не отразяват разходите;

а)  са оправомощени да произвеждат, съхраняват, потребяват, продават с приоритетен достъп произведената от самите тях електроенергия на всички организирани пазари индивидуално или чрез доставчици на агрегирани услуги, както и да участват в спомагателни услуги в системата и в механизмите за посрещане на търсенето, без да бъдат подложени на дискриминационни или непропорционално тежки процедури и такси, които не отразяват разходите, и имат право да получават заплащане за произведената от самите тях електроенергия, което отразява пазарната цена на електроенергията, подадена в мрежата;

Изменение    56

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1 – буква a а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

аа)  не трябва да плащат двойни разходи за достъп до мрежата и/или не са обект на двойно данъчно облагане във връзка със съхраняването и повторното използване на съхранена преди това енергия;

Изменение    57

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  плащат отразяващи разходите прозрачни и недискриминационни такси за достъп, при които в съответствие с член 59, параграф 8 се отчитат поотделно електроенергията, подавана в мрежата, и електроенергията, получена от мрежата.

б)  плащат отразяващи разходите прозрачни и недискриминационни такси за достъп, които отразяват както разходите, така и ползите за мрежата, въз основа на прозрачен анализ на разходите и ползите, разработен от националните регулаторни органи, включително оценка на тяхната потенциална стойност за мрежата и приноса за други цели на енергийната политика, в съответствие с член 59, параграф 8. По отношение на обмена на енергия в малки мащаби на местно ниво тези такси следва да не бъдат задължителни или поне да бъдат пропорционални на разстоянието на пренос на електроенергия посредством разработване на тарифна структура, в съответствие с анализа на разходите и ползите, която отразява, наред с другото, както километрите, така и пренесените kWh.

Изменение    58

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  не трябва да плащат такси върху произведена и потребена от самите тях електроенергия, поне докато анализ на разходите и ползите във връзка с производството и потреблението на произведена от самия потребител електроенергия не покаже, че разходите в макроикономически план са повече от ползите, свързани с потреблението и/или производството на произведена от самия потребител електроенергия. Този анализ на разходите и ползите включва външни фактори, нужди от модернизация на мрежата, подпомагащи плащания, данък добавена стойност, такси за достъп до мрежата, както и други данъци и налози.

Изменение    59

Предложение за директива

Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Енергийното оборудване, изисквано за дейностите на активните клиенти, може да бъде управлявано от трета страна по отношение на инсталацията, експлоатацията, включително измерването и поддръжката.

2.  Енергийното оборудване, изисквано за дейностите на активните клиенти, може да бъде собственост на или управлявано от трета страна, действаща от името на потребител или на група потребители по отношение на инсталацията, експлоатацията, включително измерването и поддръжката.

Изменение    60

Предложение за директива

Член 15 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки гарантират, че активните потребители, които притежават съоръжение за съхраняване:

 

а)   имат право на свързване с мрежата в рамките на разумен срок след искането;

 

б)   не се облагат с допълнителни данъци, допълнителни такси или такси за електроенергията, която се съхранява в съоръжението за съхраняване или, когато се обменя енергия в малки мащаби на местно ниво, обмяната на енергия между крайни потребители;

 

в)   са разграничени от производителите и не са обект на съответните лицензионни изисквания и такси; и

 

г)   имат право да предоставят едновременно няколко услуги, ако това е технически осъществимо.

Изменение    61

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  са оправомощени да притежават, изграждат или отдават под наем мрежите на общността и самостоятелно да ги управляват;

а)  са оправомощени да притежават, изграждат или отдават под наем споделени мрежи, включително мрежите на общността, и самостоятелно да ги управляват;

Изменение    62

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба)  имат недискриминационен и технологично неутрален достъп до мрежата;

Изменение    63

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  възползват се от недискриминационно третиране във връзка със своите дейности, права и задължения като крайни клиенти, производители, оператори на разпределителни системи или доставчици на агрегирани услуги;

в)  възползват се от недискриминационно третиране във връзка със своите дейности, права и задължения като крайни клиенти, производители, доставчици, оператори на разпределителни системи или доставчици на агрегирани услуги;

Изменение    64

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

По отношение на буква г) от първата алинея, когато енергийната общност започне да произвежда електроенергия за собствено потребление или експлоатира мрежа на общността, тя може да бъде изключени от налагането на такси, когато разпределя електроенергия към своите членове, доколкото този пренос е в радиус до 100 м и включва производствена инсталация, използваща енергия от възобновяеми източници с инсталирана електроенергийна мощност под 500 kW;

Изменение    65

Предложение за директива

Член 16 – параграф 2 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-a)  крайните потребители имат право да участват в местна енергийна общност;

Изменение    66

Предложение за директива

Член 16 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  член 8, параграф 3 се прилага по отношение на генериращи мощности, инсталирани от местните енергийни общности, докато тези мощности могат да се смятат за малки децентрализирани или разпределени мощности;

г)  член 8, параграф 3 се прилага по отношение на генериращи мощности, инсталирани от общностите за енергия от възобновяеми източници, като подкатегория на местните енергийни общности, докато тези мощности могат да се смятат за малки децентрализирани или разпределени мощности;

Изменение    67

Предложение за директива

Член 16 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията

Изменение

е)  когато е уместно, местната енергийна общност може да сключи споразумение с оператор на разпределителна мрежа, към която нейната мрежа е свързана, относно експлоатацията на мрежата на местната енергийна общност;

е)  когато е уместно, местната енергийна общност може да сключи споразумение с оператор на разпределителна мрежа, към която нейната мрежа е свързана, относно експлоатацията на мрежата на местната енергийна общност и относно съхраняването на електроенергия;

Изменение    68

Предложение за директива

Член 16 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията

Изменение

з)  когато е уместно, на местните енергийни общности се начисляват подходящи такси за достъп в точките на присъединяване между мрежата на общността и разпределителната мрежа извън енергийната общност. Подобни такси за достъп в съответствие с член 59, параграф 8 отчитат поотделно електроенергията, подадена в разпределителната мрежа, и електроенергията, получена от разпределителната мрежа извън местната енергийна общност.

з)  когато е уместно, на местните енергийни общности може да се начисляват подходящи такси за достъп в точките на присъединяване между мрежата на общността и разпределителната мрежа извън енергийната общност. Подобни такси за достъп в съответствие с член 59, параграф 8 отчитат поотделно електроенергията, подадена в разпределителната мрежа, и електроенергията, получена от разпределителната мрежа извън местната енергийна общност. Подобни такси за разпределение на електроенергия следва да отчитат разстоянието, на което се пренася електроенергията, и да гарантират, че разходите за преноса не надвишават, освен в случаите на отрицателни цени на електроенергията, стойността на пренесената електроенергия, в съответствие с анализа на разходите и ползите за децентрализираните енергийни източници, включително оценка на тяхната потенциална стойност за мрежата и приноса за други цели на енергийната политика.

Изменение    69

Предложение за директива

Член 16 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Държавите членки, чрез своите национални регулаторни органи, наблюдават достъпа до пазара на местните енергийни общности, третирането, на което са положени, и процедурите, които важат за тях, както и таксите, които им се начисляват, въздействието на местните енергийни общности върху конкуренцията и върху оправомощаването и защитата на потребителите, както и ползите от местните общности, включително техния принос за облекчаване на енергийната бедност. Те докладват ежегодно на Комисията и, когато е целесъобразно, на националните органи за защита на конкуренцията, съгласно член 59, параграф 1, буква н).

Изменение    70

Предложение за директива

Член 17 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки гарантират, че техните регулаторни рамки насърчават участието на доставчиците на агрегирани услуги в пазара на дребно и че той съдържа най-малко следните елементи:

3.  Държавите членки гарантират, че техните регулаторни рамки насърчават участието на доставчиците на агрегирани услуги на всички пазари и че тези рамки съдържат най-малко следните елементи:

Изменение    71

Предложение за директива

Член 17 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  прозрачни правила, чрез които ясно се определят ролите и отговорностите на всички участници на пазара;

б)  прозрачни правила, чрез които ясно се определят ролите и отговорностите на всички участници на пазара, включително нуждата от зачитане на оперативната сигурност на преносната и разпределителната мрежа от страна на всички участници на пазара;

Изменение    72

Предложение за директива

Член 17 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  от доставчиците на агрегирани услуги не се изисква да плащат компенсации на доставчиците или производителите;

заличава се

Изменение    73

Предложение за директива

Член 17 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С цел да се гарантира, че разходите и ползите от балансиране, дължащи се на дейността на доставчиците на агрегирани услуги, са справедливо разпределени между участниците на пазара, държавите членки могат по изключение да позволят изплащане на компенсации между доставчиците на агрегирани услуги и страните, отговорни за балансиране. Подобни компенсации трябва да бъдат ограничени до ситуации, при които един участник на пазара причинява дисбаланси на друг участник на пазара, което води до финансови разходи.

С цел да се гарантира, че разходите и ползите от балансиране, дължащи се на дейността на доставчиците на агрегирани услуги, както и разходите за снабдяване с електроенергия, са справедливо разпределени между участниците на пазара, доставчикът на агрегирани услуги винаги следва да носи отговорност за балансирането на обемите, които е заявил и доставя в периода на активиране на дейности по оптимизация на потреблението, а държавите членки позволяват изплащане на компенсации между доставчиците на агрегирани услуги и страните, отговорни за балансиране. Подобни компенсации са пропорционални и не създават дискриминация между доставчиците на агрегирани услуги. Принципите за изчисляване на компенсацията се определят от регулатора, освен ако не се постигне двустранно договорно споразумение между доставчик на агрегирани услуги и засегнатата страна, отговорна за балансиране. Те се ограничават до ситуации, при които доставчик на агрегирани услуги налага финансови разходи на друг участник на пазара, и се определят въз основа на пазарните цени към даден момент.

Изменение    74

Предложение за директива

Член 17 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5a.  Държавите членки гарантират, че не съществуват неоправдани пречки за навлизането на доставчиците на агрегирани услуги на организираните пазари на електроенергия, при условие че отговарят на критериите за навлизане на тези пазари. Критериите се определят от държавите членки по прозрачен и недискриминационен начин, включително относно надеждното и сигурно функциониране на преносните и разпределителните мрежи в съответствие с Регламент (ЕС) .../... [Регламента за електроенергията].

Изменение    75

Предложение за директива

Член 18 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки гарантират, че крайните клиенти получават всички свои сметки и информацията за фактурирането за електропотреблението си безплатно, и че сметките са ясни, точни и лесни за разбиране.

2.  Държавите членки гарантират, че крайните клиенти получават всички свои сметки и информацията за фактурирането за електропотреблението си безплатно, и че сметките са ясни, точни и лесни за разбиране, съдържащи ясно обяснение и обосновка по отношение на всички други разходи и данъци, включени в тях.

Изменение    76

Предложение за директива

Член 18 – параграф 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Фактурирането се извършва въз основа на действителното потребление поне веднъж годишно. Информацията за фактурирането следва да се предоставя поне веднъж на три месеца при поискване или когато крайните клиенти са направили избор да получават електронни сметки, или в противен случай — два пъти в годината.

Фактурирането се извършва въз основа на действителното потребление поне веднъж годишно. Когато е инсталиран интелигентен измервателен уред, се осигурява непрекъснат онлайн достъп до информацията за фактурирането и потреблението, или в противен случай – поне веднъж месечно.

Обосновка

За да могат потребителите активно да участват в пазара на електроенергия и в осигуряване на енергийна ефективност и икономии, те трябва да получават често актуализирана информация относно своето потребление посредством сметките си за електроенергия.

Изменение    77

Предложение за директива

Член 18 – параграф 3 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

По отношение на уязвимите потребители фактурирането и информацията относно фактурирането следва да бъдат ограничени до действителното потребление на електроенергия, разходите за системата и съответните данъци.

Обосновка

Включването на други такси в сметката за електроенергия е от компетентността на държавите членки, но на уязвимите потребители не следва да бъдат налагани други такси, които държавите членки биха желали да включат в сметките за енергия.

Изменение    78

Предложение за директива

Член 18 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7.  Държавите членки могат да постановят, че по искане на крайните клиенти информацията, съдържаща се в тези сметки, не се приема като искане за плащане. В подобни случаи държавите членки гарантират, че доставчиците предлагат гъвкави условия за плащане.

заличава се

Обосновка

Независимо коя форма на фактуриране (включително електронно фактуриране) избере клиентът, информацията, посочена на фактурата, представлява искане за плащане, което е самата същност на фактурата. В противен случай потребителите могат да бъдат объркани.

Изменение    79

Предложение за директива

Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  С цел насърчаване на енергийната ефективност и оправомощаване на клиентите , държавите членки или, когато държавата членка е предвидила това — регулаторният орган — настоятелно препоръчват електроенергийните предприятия и доставчиците на агрегирани услуги да оптимизират потреблението на електроенергия, inter alia посредством предоставяне на услуги по управление на енергията, разработване на иновативни ценообразуващи формули или въвеждане на оперативно съвместими интелигентни измервателни системи или интелигентни мрежи, когато е целесъобразно.

1.  С цел насърчаване на енергийната ефективност и оправомощаване на клиентите , държавите членки или, когато държавата членка е предвидила това — регулаторният орган — настоятелно препоръчват електроенергийните предприятия и доставчиците на агрегирани услуги да оптимизират потреблението на електроенергия, inter alia посредством предоставяне на услуги по управление на енергията, разработване на иновативни ценообразуващи формули или въвеждане на оперативно съвместими интелигентни измервателни системи, където това е технически осъществимо, разходоефективно и пропорционално спрямо потенциалните икономии на енергия, или интелигентни мрежи, когато е целесъобразно.

Обосновка

Интелигентното отчитане не е „магическа формула“ и поради това следва да се разглежда единствено когато е технически осъществимо, разходоефективно и пропорционално спрямо потенциалните икономии на енергия.

Изменение    80

Предложение за директива

Член 19 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки осигуряват въвеждането на интелигентни измервателни системи на своята територия, които подпомагат активното участие на клиентите на пазара на електроенергия. Въвеждането може да бъде обект на оценка на разходите, която се предприема съгласно принципите, посочени в приложение III.

2.  Когато е уместно, държавите членки насърчават въвеждането на интелигентни измервателни системи на своята територия, тъй като такова измерване може да подпомага активното участие на клиентите на пазара на електроенергия. Всяко въвеждане е обект на оценка на разходите, която се предприема съгласно принципите, посочени в приложение III.

Обосновка

По отношение на необходимостта от интелигентно измерване са налице големи географски различия между държавите членки. Това следва да бъде отразено в директивата.

Изменение    81

Предложение за директива

Член 19 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  Държавите членки, които пристъпват към въвеждането, приемат и публикуват минималните функционални и технически изисквания за интелигентните измервателни системи, които ще бъдат въвеждани на територията им в съответствие с разпоредбите, посочени в член 20 и приложение III. Държавите членки гарантират оперативната съвместимост на интелигентните измервателни системи, както и тяхната връзка с потребителските платформи за управление на енергията. За целта държавите членки обръщат в необходимата степен внимание на използването на съответните стандарти, включително на онези, които позволяват оперативна съвместимост, използването на най-добри практики и подчертават важността на развитието на вътрешния пазар на електроенергия.

3.  Държавите членки, които пристъпват към въвеждането, приемат и публикуват минималните функционални и технически изисквания за интелигентните измервателни системи, които ще бъдат въвеждани на територията им в съответствие с разпоредбите, посочени в член 20 и приложение III, като същевременно се вземат под внимание наличните функционални възможности на вече инсталираните интелигентни измервателни системи. Държавите членки гарантират оперативната съвместимост на интелигентните измервателни системи, както и тяхната връзка с потребителските платформи за управление на енергията. За целта държавите членки обръщат в необходимата степен внимание на използването на съответните стандарти, включително на онези, които позволяват оперативна съвместимост, използването на най-добри практики и подчертават важността на развитието на вътрешния пазар на електроенергия.

Обосновка

Преди да бъдат налагани, новите изисквания по отношения на интелигентните измервателни системи (срв. посочените в член 20 функционални възможности на интелигентното измерване) следва да бъдат внимателно оценявани, за да се избегне скъпо струваща модернизация на вече инсталирани интелигентни измервателни системи.

Изменение    82

Предложение за директива

Член 20 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  операторите на измервателни уреди гарантират, че измервателните уреди на активните клиенти, които сами произвеждат електроенергия, могат да отчитат електроенергията, подадена в мрежата от помещенията на активния клиент;

г)  операторите на измервателни уреди гарантират, че измервателните уреди на активните клиенти, които сами произвеждат електроенергия, могат да отчитат точно електроенергията, подадена в мрежата от помещенията на активния клиент;

Изменение    83

Предложение за директива

Член 20 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Тези функционални възможности се прилагат за интелигентните измервателни уреди, инсталирани след [2 години след датата на влизане в сила на настоящата директива].

Обосновка

В съответствие с принципа за забрана на обратното действие и за да се избегнат невъзвръщаеми инвестиции, направени съгласно съществуващото законодателство.

Изменение    84

Предложение за директива

Член 24 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  С помощта на актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 68, Комисията определя общ европейски формат на данните и недискриминационни и прозрачни процедури за достъп до данните, изброени в член 23, параграф 1, който ще замени националния формат на данните и националните процедури, приети от държавите членки в съответствие с параграф 1. Държавите членки гарантират, че участниците в пазара прилагат общия европейски формат на данните.

2.  С помощта на актове за изпълнение, приети в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 68, Комисията определя набор от принципи за общ европейски формат на данните и недискриминационни и прозрачни процедури за достъп до данните, изброени в член 23, параграф 1, който ще замени националния формат на данните и националните процедури, приети от държавите членки в съответствие с параграф 1. Общият формат на данните и процедурите се определят в тясно сътрудничество със субектите, които са отговорни за измерването, както и с организациите на потребителите. Държавите членки гарантират, че участниците в пазара прилагат общия европейски формат на данните.

Обосновка

Участието на засегнатите страни е предпоставка за гарантиране на реалистичен и подходящ резултат.

Изменение    85

Предложение за директива

Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки гарантират, че клиентите имат достъп до прост, справедлив, прозрачен, независим, ефективен и ефикасен механизъм за извънсъдебно разрешаване на спорове за уреждане на спорове във връзка с права и задължения, установени по силата на настоящата директива. Когато клиентът е потребител по смисъла на Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета46, тези извънсъдебни механизми следва да отговарят на изискванията за качество, установени в Директива 2013/11/ЕС, и да предвиждат, ако това е обосновано, система на възстановяване на суми и/или компенсация .

Държавите членки гарантират, че клиентите имат достъп до прост, справедлив, прозрачен, независим, ефективен и ефикасен механизъм за извънсъдебно разрешаване на спорове за уреждане на спорове във връзка с права и задължения, установени по силата на настоящата директива, чрез независим механизъм, като например омбудсман по въпросите на енергетиката или потребителска организация, гарантиращи ефикасно обработване на жалби и извънсъдебно уреждане на спорове. Тези механизми трябва да могат да се справят с всички жалби на потребителите на енергийния пазар, включително относно пакетни предложения, нови продукти и доставчици на услуги, например доставчици на агрегирани услуги и местни енергийни общности. Когато клиентът е активен потребител или потребител по смисъла на Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета46, тези извънсъдебни механизми следва да отговарят на изискванията за качество, установени в Директива 2013/11/ЕС, и да предвиждат, ако това е обосновано, система на възстановяване на суми и/или компенсация, определени от регулатора и омбудсмана или от организация на потребителите.

_________________

_________________

46 ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 63 – 79.

46 ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 63 – 79.

Обосновка

Омбудсманът по въпросите на енергетиката и организациите на потребителите са доказано необходим независим механизъм за подкрепа на потребителите и други пазарни участници за постигане на извънсъдебно разрешаване на спорове, при същевременна защита на правата на потребителите. В този член следва да бъдат включени разпоредбите, приети на 9-тия граждански форум за енергетика.

Изменение    86

Предложение за директива

Член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки вземат подходящи мерки за защита на клиентите и по-специално осигуряват адекватни гаранции за защита на уязвими клиенти. Във връзка с това всяка държава членка определя понятието „уязвими клиенти“, което може да се отнася до енергийна бедност и, inter alia, до забраната за спиране на електричеството на такива клиенти в критични моменти. Държавите членки осигуряват прилагането на правата и задълженията, свързани с уязвимите клиенти. По-специално, те вземат мерки за защитата на крайни клиенти в отдалечени райони. Те осигуряват високи нива на защита на потребителя, особено по отношение на прозрачността относно договорните условия, общата информация и механизмите за уреждане на спорове.

1.  Държавите членки вземат подходящи мерки за защита на клиентите и по-специално осигуряват адекватни гаранции за защита на уязвими клиенти, включително потребители, застрашени от енергийна бедност. Във връзка с това всяка държава членка определя понятието „уязвими клиенти“, като отчита конкретните обстоятелства във всяка отделна държава членка, и то се отнася до, inter alia, енергийно бедните или потребители, застрашени от енергийна бедност, и до забраната за спиране на електричеството на такива клиенти в критични моменти. Държавите членки осигуряват прилагането на правата и задълженията, свързани с уязвимите клиенти. По-специално, те вземат мерки за защитата на крайни клиенти в отдалечени райони. Те осигуряват високи нива на защита на потребителя, особено по отношение на прозрачността относно договорните условия, общата информация и механизмите за уреждане на спорове.

Обосновка

Това изменение е свързано с изменение 88 на член 29 (Енергийна бедност). Въпросът за енергийната бедност изисква по-голямо внимание от страна на всички законодатели, тъй като те имат важна роля в защитата на най-уязвимите общности, както и в недопускането на изпадане в енергийна бедност на групи от обществото. Действията, насочени към уязвимите потребители, следва да са съобразени с мерките за справяне с енергийната бедност или да допринасят за тях. Това изменение е свързано също така с изменение 35 на член 5, параграф 2, включващо категорията на „уязвимите потребители, застрашени от енергийна бедност“.

Изменение    87

Предложение за директива

Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки предприемат подходящи мерки, като например съставяне на национални планове за действие в областта на енергетиката и предоставяне на помощи по линия на системите за социална сигурност, за да гарантират необходимите доставки на електроенергия за уязвими клиенти или предоставяне на помощ за повишаване на енергийната ефективност, с цел справяне с енергийната бедност, при констатирането ѝ, включително в по-широкия контекст на бедността. Тези мерки не възпрепятстват ефективното отваряне на пазара съгласно член 4 или функционирането на пазара и се нотифицират на Комисията, когато е уместно, в съответствие с разпоредбите на член 9, параграф 4. Това нотифициране може да включва също така мерки, предприети в рамките на общата система за социална сигурност.

2.  Държавите членки предприемат подходящи мерки, като например съставяне на национални планове за действие в областта на енергетиката и предоставяне на помощи по линия на системите за социална сигурност, за да гарантират необходимите доставки на електроенергия за уязвими клиенти, предоставяне на подкрепа за развитието на по-ефективни технологии за отопление и охлаждане и предоставяне на помощ за повишаване на енергийната ефективност, с цел справяне с енергийната бедност, при констатирането ѝ, включително в по-широкия контекст на бедността. Тези мерки не възпрепятстват ефективното отваряне на пазара съгласно член 4 или функционирането на пазара и се нотифицират на Комисията, когато е уместно, в съответствие с разпоредбите на член 9, параграф 4. Това нотифициране може да включва също така мерки, предприети в рамките на общата система за социална сигурност.

Обосновка

This amendment is linked to AM 88 on Article 29 (Energy poverty), AM 86 on Article 28(1) and AM 14 on Recital 40 (according to which Member States should, inter alia, provide mechanisms to support the development of more efficient heating and cooling technologies to tackle energy poverty). The issue of energy poverty requires greater attention from all legislators as they have an important role to protect the most vulnerable communities, and prevent groups in society from falling into energy poverty. Vulnerable consumer actions should be aligned with or contributing to measures to address energy poverty.

Изменение    88

Предложение за директива

Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки определят набор от критерии за оценка на енергийната бедност. Държавите членки непрекъснато следят броя на домакинствата, засегнати от енергийна бедност, и докладват относно развитието на енергийната бедност и относно предприетите за предотвратяването ѝ мерки на Комисията на всеки две години като част от своите интегрирани национални доклади за напредъка в областта на енергетиката и климата в съответствие с член 21 от [Регламент за управление, предложен с COM(2016)759].

Държавите членки определят набор от общи критерии за оценка на енергийната бедност и приемат широко и общо определение за енергийната бедност в контекста на новото съобщение и план за действие на Комисията относно енергийната бедност, в съответствие с Регламент (ЕС) .../... [Регламента за управление]. Държавите членки непрекъснато следят броя на домакинствата, засегнати от енергийна бедност, иброя на потребителите, застрашени от енергийна бедност. Държавите членки докладват относно развитието на енергийната бедност и относно предприетите за предотвратяването и намаляването ѝ мерки на Комисията на всеки две години като част от своите интегрирани национални доклади за напредъка в областта на енергетиката и климата в съответствие с член 21 от [Регламент за управление, предложен с COM(2016)759].

Изменение    89

Предложение за директива

Член 31 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5.  Всеки оператор на разпределителни системи осигурява енергията, която използва за покриване на енергийни загуби и спомагателни услуги, различни от контрол на честотата в своята система, в съответствие с прозрачни, недискриминационни и пазарно основани процедури, в случаите, когато има такава функция. Освен ако въз основа на анализ на разходите и ползите не бъде обоснована необходимостта от друг подход, осигуряването на спомагателни услуги, различни от контрол на честотата, от оператор на разпределителна система, е прозрачно, недискриминационно и основано на пазара, като осигурява ефективно участие на всички участници на пазара, включително възобновяеми енергийни източници, оптимизация на потреблението, съоръжения за съхраняване на енергия и доставчици на агрегирани услуги, по-специално като изисква от регулаторните органи или операторите на разпределителни системи да си сътрудничат тясно с всички участници на пазара, за да се определят техническите условия за участие в тези пазари на основане на техническите изисквания на посочените пазари и възможностите на всички участници на пазара .

5.  Всеки оператор на разпределителни системи осигурява енергията, която използва за покриване на енергийни загуби и спомагателни услуги, различни от контрол на честотата в своята система, в съответствие с прозрачни, недискриминационни и пазарно основани процедури, в случаите, когато има такава функция. Освен ако въз основа на анализ на разходите и ползите не бъде обоснована необходимостта от друг подход, осигуряването на спомагателни услуги, различни от контрол на честотата, от оператор на разпределителна система, е прозрачно, недискриминационно, приоритизиращо производството от възобновяеми източници и основано на пазара, като осигурява ефективно участие на всички участници на пазара, включително възобновяеми енергийни източници, оптимизация на потреблението, съоръжения за съхраняване на енергия и доставчици на агрегирани услуги, по-специално като изисква от регулаторните органи или операторите на разпределителни системи да си сътрудничат тясно с всички участници на пазара, за да се определят техническите условия за участие в тези пазари на основание на техническите изисквания на посочените пазари и възможностите на всички участници на пазара.

Изменение    90

Предложение за директива

Член 32 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Операторите на разпределителни системи определят стандартизирани пазарни продукти за предоставяните услуги, които гарантират ефективното участие на всички участници на пазара, в това число възобновяемите енергийни източници, оптимизацията на потреблението и доставчиците на агрегирани услуги. Операторите на разпределителни системи обменят цялата необходима информация и координират операторите на преносни системи, за да се гарантира оптимално използване на ресурсите, да се осигури надеждна и ефикасна работа на системата и да се улесни развитието на пазара. Операторите на разпределителни системи получават адекватно възнаграждение за предоставянето на тези услуги, което покрива поне съответните разходи, включително необходимите разходи за информационни и комуникационни технологии, включително разходи, които отговарят на съответната информационна и комуникационна инфраструктура.

Операторите на разпределителни системи определят стандартизирани пазарни продукти за предоставяните услуги, които гарантират ефективното участие на всички участници на пазара, като предоставят приоритетен достъп за различни възобновяеми енергийни източници, и включват оптимизацията на потреблението и доставчиците на агрегирани услуги. Операторите на разпределителни системи обменят цялата необходима информация и координират операторите на преносни системи, за да се гарантира оптимално използване на ресурсите, да се осигури надеждна и ефикасна работа на системата и да се улесни развитието на пазара. Операторите на разпределителни системи получават адекватно възнаграждение за предоставянето на тези услуги, което покрива поне съответните разходи, включително необходимите разходи за информационни и комуникационни технологии, включително разходи, които отговарят на съответната информационна и комуникационна инфраструктура.

Изменение    91

Предложение за директива

Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Държавите членки предоставят необходимата регулаторна рамка, за да улеснят свързването на публично достъпни и частни зарядни точки към разпределителни мрежи. Държавите членки гарантират, че операторите на разпределителни системи си сътрудничат на недискриминираща основа с всяко предприятие, което притежава, разработва, експлоатира или управлява зарядни точки за електрически превозни средства, включително и по отношение на свързването с мрежата.

1.  Държавите членки предоставят необходимата регулаторна рамка, за да улеснят свързването на публично достъпни и частни зарядни точки съгласно определението в член 8, параграф 2 от Директива (ЕС) .../... [преработената Директива относно енергийните характеристики на сградите] към преносните или разпределителните мрежи. Държавите членки гарантират, че операторите на преносни системи и операторите на разпределителни системи си сътрудничат на недискриминираща основа с всяко предприятие, което притежава, разработва, експлоатира или управлява зарядни точки за електрически превозни средства, включително и по отношение на свързването с мрежата.

Обосновка

The provisions of this Directive should be aligned to the Energy Performance of Buildings Directive and the Alternative Fuels Infrastructure Directive. The voltage level acting as the border between transmission and distribution networks widely varies across Europe. Thus, the need for connection of recharging points to the distribution voltage level in some Member States may be equivalent to a connection to the transmission voltage level in other Member States. Moreover, with the expected growth in recharging points, the corresponding connections will be needed at increasingly higher voltage levels eventually including transmission networks.

Изменение    92

Предложение за директива

Член 33 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки могат да разрешат на операторите на разпределителни системи да притежават, разработват, управляват или експлоатират зарядни точки за електрически превозни средства само ако са изпълнени следните условия:

2.  Държавите членки могат да разрешат на операторите на разпределителни системи да притежават, разработват, управляват или експлоатират обществени зарядни точки за електрически превозни средства само ако са изпълнени следните условия:

Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата за инфраструктурата за алтернативни горива.

Изменение    93

Предложение за директива

Член 33 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a.  Операторите на разпределителни системи могат да притежават, разработват, управляват и експлоатират зарядни точки за електрически превозни средства за целите на собствения си автомобилен парк.

Обосновка

Привеждане в съответствие с Директивата за инфраструктурата за алтернативни горива.

Изменение    94

Предложение за директива

Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Държавите членки провеждат на редовни интервали или най-малко на всеки пет години обществена консултация, за да извършат отново оценка на потенциалния интерес на участниците на пазара да притежават, разработват, експлоатират или управляват зарядни точки за електрически превозни средства. В случай че обществената консултация покаже, че трети страни имат възможност да притежават, разработват, експлоатират или управляват тези точки, държавите членки гарантират, че дейностите на операторите на разпределителни системи в това отношение постепенно се прекратяват.

4.  Държавите членки провеждат на редовни интервали или най-малко на всеки пет години обществена консултация, за да извършат отново оценка на потенциалния интерес на участниците на пазара да притежават, разработват, експлоатират или управляват зарядни точки за електрически превозни средства. В случай че обществената консултация покаже, че трети страни имат възможност да притежават, разработват, експлоатират или управляват тези точки, държавите членки гарантират, че дейностите на операторите на разпределителни системи в това отношение постепенно се прекратяват. Операторите на разпределителни системи имат право да си възстановят при справедливи и приемливи условия направените инвестиции в инфраструктура за зареждане.

Обосновка

С оглед на стабилността на инвестиционната среда, операторите на разпределителни системи имат право да си възстановят разходите, свързани с инфраструктурата за електромобилност.

Изменение    95

Предложение за директива

Член 36 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Операторите на разпределителни системи нямат право да притежават, разработват, управляват или експлоатират съоръжения за съхраняване на енергия.

заличава се

Изменение    96

Предложение за директива

Член 36 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 1б, оператори на разпределителни системи, които имат интерес да притежават, разработват, управляват или експлоатират съоръжения за съхраняване, се консултират с националния регулаторен орган относно това дали горепосочените условия са изпълнени.

Изменение    97

Предложение за директива

Член 36 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Чрез дерогация от параграф 1, буква а), на операторите на разпределителни системи се разрешава да притежават, разработват, управляват или експлоатират съоръжения за съхраняване на енергия, ако националният регулаторен орган, въз основа на анализ на разходите и ползите и след провеждането на публична консултация, е преценил, че не е необходимо да се прилагат условията по параграф 1, буква а), и е дал своето одобрение.

Изменение    98

Предложение за директива

Член 36 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Чрез дерогация от параграф 1 държавите членки могат да разрешат на операторите на разпределителни системи да притежават, разработват, управляват или експлоатират съоръжения за съхраняване само ако са изпълнени следните условия:

2.  На операторите на разпределителни системи е разрешено да притежават, разработват, управляват или експлоатират съоръжения за съхраняване на енергия само при условие, че тези съоръжения са необходими на оператора на разпределителна система за изпълнение на неговите задължения съгласно настоящата директива за ефективно, надеждно и сигурно експлоатиране на разпределителната система и ако са изпълнени следните условия:

Изменение    99

Предложение за директива

Член 36 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а)  други страни, след открита и прозрачна тръжна процедура, не са изявили своя интерес да притежават, разработват, управляват или експлоатират съоръжения за съхраняване;

а)  други страни, след открита и прозрачна тръжна процедура под надзора на националните регулаторни органи, не са изявили своя интерес да притежават, разработват, управляват или експлоатират съоръжения за съхраняване и операторът на разпределителна система е определен за разходоефективен участник; и

Изменение    100

Предложение за директива

Член 36 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  подобни съоръжения са необходими на операторите на разпределителни системи, за да изпълнят задълженията си по настоящата директива за ефективно, надеждно и сигурно действие на разпределителната система; и

б)  подобни съоръжения се използват от оператора на разпределителна система изключително за целите на изпълнение на неговите задължения по настоящата директива за ефективно, надеждно и сигурно действие на разпределителната система и те не се използват за продажба на електроенергия на пазара;

Изменение    101

Предложение за директива

Член 36 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  регулаторният орган е оценил необходимостта от такава дерогация, като се е съобразил с условията по букви а) и б), и е дал своето одобрение.

заличава се

Изменение    102

Предложение за директива

Член 36 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Регулаторните органи провеждат през редовни интервали от време и най-малко на всеки пет години обществена консултация, за да извършат повторна оценка на потенциалния интерес на участниците на пазара да инвестират, разработват, експлоатират или управляват съоръжения за съхраняване на енергия. В случай че обществената консултация покаже, че трети страни имат възможност да притежават, разработват, експлоатират или управляват подобни съоръжения, държавите членки гарантират, че дейностите на операторите на разпределителни системи в това отношение постепенно се прекратяват.

4.  Регулаторните органи провеждат през редовни интервали от време и най-малко на всеки пет години обществена консултация, за да извършат повторна оценка на потенциалния интерес на участниците на пазара да инвестират, разработват, експлоатират или управляват съоръжения за съхраняване на енергия. В случай че обществената консултация и анализ на разходите и ползите покажат, че трети страни имат капацитета и интерес да притежават, разработват, експлоатират или управляват подобни съоръжения по разходоефективен начин, държавите членки гарантират, че дейностите на операторите на разпределителни системи в това отношение постепенно се прекратяват. Операторите на разпределителни системи имат право да си възстановят при справедливи и приемливи условия инвестициите в съоръжения за съхраняване.

Изменение    103

Предложение за директива

Член 36 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.   Държавите членки имат право да улеснят разработването на основна мрежа от публично достъпни зарядни точки с цел премахване на пречките пред първоначалното развитие на електромобилността.

Изменение    104

Предложение за директива

Член 40 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г)  управлението на потоците на електроенергия през системата, като се отчитат обмените с други свързани системи. За тази цел операторът на преносната система отговаря за гарантирането на сигурна, надеждна и ефективна електроенергийна система и в тази връзка за осигуряване на наличието на всички необходими спомагателни услуги, включително услуги, предоставяни за оптимизация на потреблението и съхраняването на електроенергия , доколкото наличието на тези услуги е независимо от друга преносна система, с която неговата система е взаимосвързана;

г)  управлението на потоците на електроенергия през системата, като се отчитат обмените с други свързани системи. За тази цел операторът на преносната система отговаря за гарантирането на сигурна, надеждна и ефективна електроенергийна система и в тази връзка за осигуряване на наличието на всички необходими спомагателни услуги, включително услуги, предоставяни за оптимизация на потреблението и съхраняването на електроенергия, и електрическите превозни средства, доколкото наличието на тези услуги е независимо от друга преносна система, с която неговата система е взаимосвързана;

Обосновка

Електрическите превозни средства могат да предоставят ценни спомагателни услуги за системата, като захранват електроенергия в мрежата или променят скоростта си на зареждане. Ето защо операторът на преносна система следва да получава информация в реално време относно потреблението от страна на електрически превозни средства. Това изменение съответства на посоченото от Комисията в съображение 27, а именно, че електромобилността представлява важен елемент от енергийния преход и следва да създаде благоприятни условия за електрическите превозни средства.

Изменение    105

Предложение за директива

Член 40 – параграф 1 – буква й а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йа)  цифровизацията на преносните системи, за да се гарантира, наред с другото, ефикасно събиране и използване на данни в реално време, както и интелигентни подстанции;

Обосновка

Цифровизацията на мрежата и развитието на интелигентни мрежи не могат да бъдат ограничени до разпределението – те са решение за цялата система. ЕК обаче предвижда цифрови решения единствено за операторите на разпределителни системи, отричайки факта, че преносните системи също трябва да бъдат цифровизирани (напр. ефикасно събиране и използване на данни в реално време, интелигентни подстанции и пр.). Цифровизацията на практика надхвърля въвеждането на интелигентни измервателни уреди на пазара на дребно. Иновациите са необходими на системно равнище и не следва да се разделят между пренос и разпределение.

Изменение    106

Предложение за директива

Член 40 – параграф 1 – буква й б (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

йб)  управлението на данните, киберсигурността и защитата на данните;

Обосновка

Управлението на данни е широк термин, който включва и данните, необходими за функционирането на цялата система, за целите на сетълмент, за измерване както при потребителите, така и при производителите или съхраняването, свързани където и да било в системата, и пр. Подходящите механизми за предпазване от всякакъв вид атаки на целостта на тези данни и системите за данни, управлявани от ОПС, вече са от изключително голямо значение за всички ОПС и поради това също така следва да бъдат възложени на ОПС.

Изменение    107

Предложение за директива

Член 40 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Държавите членки могат да предвидят, че една или няколко от отговорностите, посочени в букви от а) до ѝ) от параграф 1, се възлагат на оператор на преносна система, различен от собственика на преносната система, към която иначе биха се прилагали съответните отговорности. Операторът на преносна система, на когото са възложени задачи, е сертифициран като отделен по отношение на собствеността и отговаря на изискванията, посочени в член 41, но не е необходимо да притежава преносната система, за която е отговорен. Операторът на преносна система, който притежава преносната система, отговаря на изискванията, предвидени в глава VI, и е сертифициран в съответствие с член 43.

2.  Държавите членки могат да предвидят, че една или няколко от отговорностите, посочени в букви от а) до ѝ) от параграф 1, се възлагат на оператор на преносна система, различен от собственика на преносната система, към която иначе биха се прилагали съответните отговорности, при условие че е налице официално и обосновано искане от страна на оператора на преносната система, който желае да прехвърли някоя от своите отговорности, както и одобрение от съответните държави членки. Операторът на преносна система, на когото са възложени задачи, е сертифициран като отделен по отношение на собствеността и отговаря на изискванията, посочени в член 41, но не е необходимо да притежава преносната система, за която е отговорен. Операторът на преносна система, който притежава преносната система, отговаря на изискванията, предвидени в глава VI, и е сертифициран в съответствие с член 43.

Обосновка

Прилагането на настоящата разпоредба позволява прехвърлянето на някои от функциите за експлоатация на системата (изброени в член 40, параграф 1) от съществуващите ОПС към други ОПС (нови или вече съществуващи). Това прехвърляне може да има съответните последствия за ефективността и сигурността на енергийните системи:

Изменение    108

Предложение за директива

Член 40 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  осигурява ефективно участие на всички участници на пазара, включително възобновяеми енергийни източници, оптимизация на потреблението, съоръжения за съхраняване на енергия и доставчици на агрегирани услуги, по-специално като изисква от регулаторните органи или операторите на разпределителни системи да си сътрудничат тясно с всички участници на пазара с цел да бъдат определени техническите условия за участие в тези пазари на основане на техническите изисквания на посочените пазари и възможностите на всички участници на пазара.

б)  осигурява ефективно участие на всички участници на пазара, като дава приоритет на променливи възобновяеми енергийни източници и включва оптимизация на потреблението, съоръжения за съхраняване на енергия и доставчици на агрегирани услуги, по-специално като изисква от регулаторните органи или операторите на разпределителни системи да си сътрудничат тясно с всички участници на пазара с цел да бъдат определени техническите условия за участие в тези пазари на основание на техническите изисквания на посочените пазари и възможностите на всички участници на пазара.

Изменение    109

Предложение за директива

Член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Операторите на преносни системи нямат право да притежават, управляват и експлоатират съоръжения за съхраняване и не притежават пряко или непряко контролни активи, които предоставят спомагателни услуги.

1.  Операторите на преносни системи имат право да притежават, управляват или експлоатират съоръжения за съхраняване и имат право да притежават пряко или непряко контролни активи, които предоставят спомагателни услуги, в случаите когато тези съоръжения или активи са неразделна част от преносната система и когато националният регулаторен орган е дал своето одобрение, както и във всички други случаи, при положение, че са изпълнени следните условия:

 

а)  други страни, след открита и прозрачна тръжна процедура под надзора на националните регулаторни органи, не са заявили своя интерес да притежават, контролират, управляват или експлоатират такива разходоефективни съоръжения, които предлагат съхраняване и/или спомагателни услуги на оператора на преносната система; и

 

б)  тези съоръжения или спомагателни услуги са необходими на операторите на преносни системи, за да изпълняват задълженията си по настоящата директива за ефективното, надеждно и сигурно функциониране на преносната система и не се използват за продажба на електроенергия на пазара;

Изменение    110

Предложение за директива

Член 54 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a.   Без да се засягат разпоредбите на параграф 1б, оператори на преносни системи, които имат интерес да притежават, разработват, управляват или експлоатират съоръжения за съхраняване, се консултират с националния регулаторен орган относно това дали условията, предвидени в параграф 1, са изпълнени.

Изменение    111

Предложение за директива

Член 54 – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1б.  Чрез дерогация от параграф 1, буква а), на операторите на преносни системи се разрешава да притежават, разработват, управляват или експлоатират съоръжения за съхраняване на енергия, ако националният регулаторен орган, въз основа на анализ на разходите и ползите и след провеждането на публична консултация, е преценил, че не е необходимо да се прилагат условията по параграф 1, буква а), и е дал своето одобрение.

Изменение    112

Предложение за директива

Член 54 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Чрез дерогация от параграф 1, държавите членки могат да разрешат на операторите на преносни системи да притежават, управляват или експлоатират съоръжения за съхраняване или активи, които предоставят спомагателни услуги, различни от контрола на честотата, ако са изпълнени следните условия:

заличава се

а)   други страни, след открита и прозрачна тръжна процедура, не са изявили пред оператора на преносната система своя интерес да притежават, контролират, управляват или експлоатират съоръжения, които предлагат съхраняване и/или спомагателни услуги, различни от контрола на честотата;

 

б)   съоръженията или спомагателните услуги, различни от контрола на честотата, са необходими на операторите на преносни системи, за да изпълняват задълженията си по настоящата директива за ефективното, надеждно и сигурно функциониране на преносната система и не са предназначени за продажба на електроенергия на пазара; и

 

в)   регулаторният орган е оценил необходимостта от такава дерогация, като се е съобразил с условията по букви а) и б) от настоящия параграф, и е дал своето одобрение.

 

Изменение    113

Предложение за директива

Член 54 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Операторът на преносната система провежда редовно или поне веднъж на пет години обществено допитване за необходимите услуги по съхраняване с цел да се оцени потенциалният интерес на участниците на пазара да инвестират в такива съоръжения и да прекрати своите дейности по съхраняване, в случай, че трети страни могат да предоставят услугата по разходоефективен начин.

4.  Под надзора на националния регулаторен орган операторът на преносната система провежда редовно или поне веднъж на пет години обществено допитване за необходимите услуги по съхраняване с цел да се извърши повторна оценка на потенциалния интерес на участниците на пазара да инвестират в такива съоръжения, да ги развиват, експлоатират или управляват. В случай, че обществената консултация и анализ на разходите и ползите покажат, че трети страни имат капацитета и интерес да притежават, разработват, експлоатират или управляват подобни съоръжения по разходоефективен начин, държавите членки гарантират, че дейностите на операторите на преносни системи в това отношение постепенно се прекратяват. Операторите на преносни системи имат право да си възстановят при справедливи и приемливи условия инвестициите в такива съоръжения.

Изменение    114

Предложение за директива

Член 59 – параграф 1 – буква о

Текст, предложен от Комисията

Изменение

o)  да наблюдава случаите на ограничаващи договорни практики, включително клаузи за изключителност, които могат да възпрепятстват големи небитови клиенти от сключването на договори едновременно с повече от един доставчик или да повлияят ограничаващо на избора им да постъпят по този начин, като при целесъобразност, уведомява националните органи по конкуренция относно такива практики;

o)  да наблюдава случаите на ограничаващи договорни практики, включително клаузи за изключителност, които могат да възпрепятстват клиенти от сключването на договори едновременно с повече от един доставчик или да повлияят ограничаващо на избора им да постъпят по този начин, като при целесъобразност, уведомява националните органи по конкуренция относно такива практики;

Обосновка

Това изменение е необходимо, за да бъдат възможни изменения 98 и 128 и да се позволи на физическите лица да сключват договори едновременно с няколко доставчици. По този начин се осигурява съгласуваност с изменения 128, 144 и 151. Всички видове клиенти следва да имат право да сключват договори с повече от един доставчик на електроенергия. Битов клиент може да желае да подпише споразумение за закупуване на енергия с разположена на място или наблизо инсталация за производство и втори договор за доставка с обичайния доставчик – за остатъчното количество енергия. Това е от основно значение като стимул за постигане на по-голям брой активни клиенти, както и за повишаване на развитието и потреблението на енергия от възобновяеми източници.

Изменение    115

Предложение за директива

Член 59 – параграф 1 – буква р

Текст, предложен от Комисията

Изменение

р)  да съдейства заедно с други компетентни органи за осигуряване на ефективността и прилагането на мерките за защита на потребителите;

р)  да съдейства, заедно с други компетентни органи, за осигуряване на ефективността и прилагането на новите и съществуващите мерки за защита на потребителите, включително правата на активните потребители;

Изменение    116

Предложение за директива

Член 59 – параграф 1 – буква ч а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ча)  да наблюдава пазарния достъп на местните енергийни общности, включително броя на съществуващите местни енергийни общности, регулаторните бариери, които възпрепятстват пазарния достъп или участието им в различни дейности, тяхното равно третиране, въздействието им върху конкуренцията и защитата на потребителите, както и ползите, които предоставят, включително за уязвимите потребители и домакинствата, засегнати от енергийна бедност.

Изменение    117

Предложение за директива

Член 59 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

8.  С оглед на повишаването на прозрачността на пазара и предоставянето на всички заинтересовани страни на цялата необходима информация, решения или предложения за решение относно тарифите за пренос и разпределение, както е посочено в член 60, параграф 3, регулаторните органи предоставят на участниците на пазара подробна методика и свързаните разходи, използвани за изчисляване на съответните мрежови тарифи.

8.  С оглед на повишаването на прозрачността на пазара и предоставянето на всички заинтересовани страни на цялата необходима информация, решения или предложения за решение относно тарифите за пренос и разпределение, както е посочено в член 60, параграф 3, регулаторните органи предоставят на участниците на пазара подробна методика и основни допускания, използвани за изчисляване на съответните мрежови тарифи, което включва анализ на разходите и ползите по отношение на разпределените енергийни ресурси, включително оценка на тяхната потенциална стойност за мрежата и приноса за други цели на енергийната политика, и по-специално на тези, които са предоставени от активните потребители и местните енергийни общности.

Изменение    118

Предложение за директива

Приложение I – точка 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б)  съдържат ясно указание за своите собственици и физическото или юридическото лице, което е отговорно за работата на инструмента;

б)  съдържат ясно указание за своите собственици и физическото или юридическото лице, което е отговорно за работата на инструмента, както и информация относно начина на финансиране на инструментите;

Изменение    119

Предложение за директива

Приложение I – точка 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д)  предоставят точна и актуална информация и посочват времето на последната актуализация;

д)   предоставят точна и актуална информация и посочват времето на последната актуализация, в това число:

 

-   тарифата и разбивката по отношение на данъци, налози и такси, включени в тарифата за енергия;

 

-   процентният дял на енергийните източници, използвани за общия енергиен микс през предходната година;

 

-   за оферти от възобновяеми енергийни източници, информация относно дела на всеки енергиен източник в електроенергията, закупена от клиента, включително дяловете на всеки възобновяем енергиен източник по технология и държава на произход, дял или процент на потреблението, задоволено от директни доставки от производителите на енергия от възобновяеми енергийни източници и от собствено производство от доставчика, както и дейностите, създаващи допълнителни ползи за околната среда и обществото, включително нови инвестиции във възобновяеми енергийни източници;

 

-   точното естество на рекламираната „екологична тарифа“, включително степента на допълняемост;

 

-   информацията за въздействието на енергийния микс върху околната среда по отношение на емисиите на CO2 и радиоактивните отпадъци, резултат от производството на електроенергия от целия горивен състав на доставчика през предходната година;

 

-   качеството на обслужване, процедурите за обработване на жалби, равнището на удовлетвореност на потребителите или подвеждащи практики;

Изменение    120

Предложение за директива

Приложение II – раздел 1 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Освен това на крайните клиенти трябва да се предоставят сравнения със средностатистически или ориентировъчен клиентски профил от същата категория клиенти в техните сметки или периодични изравнителни сметки, или тези сравнения да се приложат към сметките.

Освен това на крайните клиенти трябва да се предоставят сравнения със средностатистически или ориентировъчен клиентски профил от същата категория клиенти, а също и оценка, описваща коя от предлаганите тарифи би била най-изгодна за потребителя, ако моделът на потребление от предходната година се повтори през следващата, в техните сметки или периодични изравнителни сметки, или тези сравнения да се приложат към сметките.

Обосновка

Наличието на информация относно най-изгодната тарифа би предотвратило ползването на остарели и неизгодни тарифи от страна на потребителите.

Изменение    121

Предложение за директива

Приложение II – раздел 4 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  като минимум препратка към съществуващи източници за справка, като интернет страници, където е обществено достъпна информацията за въздействието върху околната среда по отношение най-малко на емисиите на CO2 и радиоактивните отпадъци, резултат от производството на електроенергия от целия горивен състав на доставчика през предходната година;

в)  информацията за въздействието върху околната среда по отношение най-малко на емисиите на CO2 и радиоактивните отпадъци, резултат от производството на електроенергия от целия горивен състав на доставчика през предходната година;

Обосновка

На потребителя трябва директно да се предоставя тази основна информация относно неговото енергийно потребление.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия [преработен текст]

Позовавания

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ENVI

1.3.2017

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Pavel Poc

14.2.2017

Разглеждане в комисия

21.6.2017

 

 

 

Дата на приемане

21.11.2017

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

52

1

9

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Martin Häusling, Rupert Matthews, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica, Carlos Zorrinho

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Maria Noichl

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

52

+

ALDE:

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha

EFDD:

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jo Leinen, Susanne Melior, Maria Noichl, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

1

-

NI

Zoltán Balczó

9

0

ENF

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Kateřina Konečná

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Bart Staes, Davor Škrlec

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Общи правила за вътрешния пазар на електроенергия [преработен текст]

Позовавания

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Дата на представяне на ЕП

30.11.2016

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

1.3.2017

ECON

1.3.2017

ENVI

1.3.2017

IMCO

1.3.2017

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

12.1.2017

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Krišjānis Kariņš

25.1.2017

 

 

 

Разглеждане в комисия

25.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Дата на приемане

21.2.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

50

4

9

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Florent Marcellesi, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Jan Keller

Дата на внасяне

27.2.2018

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

50

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel

NI

Janusz Korwin-Mikke

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

4

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier,

S&D

Edouard Martin

9

0

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

András Gyürk, Dennis Radtke, Hermann Winkler

S&D

Adam Gierek

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 13 март 2018 г.
Правна информация - Политика за поверителност