ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění)

27.2.2018 - (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)) - ***I

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Zpravodaj: Krišjānis Kariņš
(Přepracování – článek 104 jednacího řádu)


Postup : 2016/0380(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0044/2018
Předložené texty :
A8-0044/2018
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění)

(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0864),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0495/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená polským Senátem, rakouskou Spolkovou radou a maďarským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality, v nichž se uvádí, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 31. května 2017[1],

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 13. července 2017[2],

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů[3],

–  s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne 7. září 2017 určený Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku v souladu s čl. 104 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na články 104 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0044/2018),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5)  Sdělení Komise ze dne 15. července 2015 nazvané „Realizace nové politiky pro spotřebitele energie“31 představuje vizi Komise o maloobchodním trhu, který lépe slouží spotřebitelům energie, mimo jiné lepším propojením velkoobchodních a maloobchodních trhů. Díky využití nových technologií by nové a inovativní společnosti poskytující energetické služby měly umožnit všem spotřebitelům, aby se plně zapojili do transformace energetiky a řídili svou spotřebu energie s cílem dosáhnout energeticky účinných řešení, která jim ušetří peníze a přispějí k celkovému snížení spotřeby energie.

(5)  Sdělení Komise ze dne 15. července 2015 nazvané „Realizace nové politiky pro spotřebitele energie“31 představuje vizi Komise o maloobchodním trhu, který lépe slouží spotřebitelům energie, mimo jiné lepším propojením velkoobchodních a maloobchodních trhů. Díky využití nových technologií by nové a inovativní společnosti poskytující energetické služby měly umožnit všem spotřebitelům, aby zvýšili své povědomí o vlastní spotřebě energie a aby se plně zapojili do transformace energetiky a řídili svou spotřebu energie s cílem dosáhnout energeticky účinných řešení, která jim ušetří peníze a přispějí k celkovému snížení spotřeby energie.

__________________

__________________

31 COM(2015) 339 final ze dne 15. července 2015.

31 COM(2015) 339 final ze dne 15. července 2015.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Sdělení Komise ze dne 15. července 2015 nazvané „Zahájení veřejné konzultace o novém uspořádání trhu s energií“32 zdůraznilo, že posun od výroby ve velkých centralizovaných elektrárnách k decentralizované výrobě z obnovitelných zdrojů energie a dekarbonizovaným trhům vyžaduje úpravu stávajících pravidel obchodu s elektřinou a změny stávajících tržních rolí. Sdělení vyzdvihlo potřebu pružnějšího uspořádání trhů s elektřinou a plné integrace všech hráčů na trhu – včetně výrobců energie z obnovitelných zdrojů, poskytovatelů nových energetických služeb, skladování energie a flexibilní poptávky.

(6)  Sdělení Komise ze dne 15. července 2015 nazvané „Zahájení veřejné konzultace o novém uspořádání trhu s energií“32 zdůraznilo, že posun od výroby ve velkých centralizovaných elektrárnách k decentralizované výrobě z obnovitelných zdrojů energie a dekarbonizovaným trhům vyžaduje úpravu stávajících pravidel obchodu s elektřinou a změny rolí stávajících účastníků trhu. Sdělení vyzdvihlo potřebu pružnějšího uspořádání trhů s elektřinou a plné integrace všech hráčů na trhu – včetně výrobců energie z obnovitelných zdrojů, poskytovatelů nových energetických služeb, skladování energie a flexibilní poptávky. Stejně důležité je, aby Unie urychleně investovala do propojení na evropské úrovni pro účely přenosu energie prostřednictvím vysokonapěťové soustavy pro přenos elektrické energie.

_________________

_________________

32   COM(2015) 340 final ze dne 15. července 2015.

32   COM(2015) 340 final ze dne 15. července 2015.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  S ohledem na vytvoření skutečného vnitřního trhu s elektřinou by členské státy měly podporovat integraci svých vnitrostátních trhů a spolupráci provozovatelů soustav na úrovni Unie a na regionální úrovni a současně do ní začlenit i izolované trhy s elektřinou, jež se v Unii dosud vyskytují.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění musí být ve směrnici zachován, aby se zdůraznilo, že v zájmu dosažení jednoho z hlavních cílů energetické politiky EU, jímž je vytvoření vnitřního trhu, je nezbytné, aby spolu členské státy spolupracovaly.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Nejefektivněji splní Unie své cíle v oblasti obnovitelných zdrojů, pokud dojde k vytvoření tržního rámce, který zvýhodňuje flexibilitu a inovace. Klíčovým prostředkem k usnadnění využívání obnovitelných zdrojů energie je dobře fungující model trhu s elektřinou.

Odůvodnění

K využívání obnovitelných zdrojů by měl přispívat fungující vnitřní trh s energií, který by měl EU umožnit, aby dosáhla svých cílů v oblasti obnovitelných zdrojů a rovněž splnila mezinárodní závazky vyplývající z Pařížské dohody o klimatu.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)  Klíčovou úlohu, pokud jde o dosažení flexibility potřebné k přizpůsobení elektroenergetické soustavy proměnlivé a distribuované výrobě z obnovitelných zdrojů, hrají spotřebitelé. Technický pokrok v oblasti řízení sítí a v oblasti výroby z obnovitelných zdrojů otevřel spotřebitelům řadu příležitostí a zdravá hospodářská soutěž na maloobchodních trzích bude stěžejním předpokladem pro zajištění trhem iniciovaného zavádění inovativních nových služeb, které vycházejí vstříc měnícím se potřebám a schopnostem spotřebitelů a zvyšují flexibilitu systému. Posílení postavení spotřebitelů tak, aby se mohli ve větší míře a novými způsoby účastnit trhu s energií, by mělo občanům přinést užitek z vnitřního trhu s elektřinou a zajistit dosažení cílů Unie v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

(8)  Klíčovou úlohu, pokud jde o dosažení flexibility potřebné k přizpůsobení elektroenergetické soustavy proměnlivé a distribuované výrobě z obnovitelných zdrojů, hrají spotřebitelé. Technický pokrok v oblasti řízení sítí a v oblasti výroby z obnovitelných zdrojů otevřel spotřebitelům řadu příležitostí. Zdravá hospodářská soutěž na maloobchodních trzích bude stěžejním předpokladem pro zajištění trhem iniciovaného zavádění inovativních nových služeb, které řeší měnící se potřeby a schopnosti spotřebitelů a zvyšují flexibilitu systému. Nicméně skutečnost, že spotřebitelé v reálném čase nebo téměř reálném čase nedostávají informace o své spotřebě energie, zejména vinou pomalého zavádění inteligentních měřičů, jim brání v tom, aby byli na trhu s energií a v oblasti transformace energetiky aktivními účastníky. Jestliže se posílí postavení spotřebitelů a poskytnou se jim nástroje, které jim umožní, aby se ve větší míře a novými způsoby účastnili trhu s energií, měli by mít občané větší užitek z vnitřního trhu s elektřinou a mělo by se zajistit dosažení cílů Unie v oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9)  Svobody, které občanům Unie zaručuje Smlouva – mimo jiné volný pohyb zboží, svobodu usazování a volný pohyb služeb – lze užívat jedině na zcela otevřeném trhu, který umožňuje všem spotřebitelům vybírat si svobodně své dodavatele a všem dodavatelům svobodně zásobovat své zákazníky.

(9)  Svobody, které občanům Unie zaručuje Smlouva – mimo jiné volný pohyb zboží, svobodu usazování a volný pohyb služeb – lze užívat jedině na zcela otevřeném a propojeném trhu, který umožňuje všem spotřebitelům vybírat si svobodně své dodavatele a všem dodavatelům svobodně zásobovat své zákazníky.

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Členské státy a národní regulační orgány by měly usnadnit přeshraniční přístup novým dodavatelům elektřiny z různých energetických zdrojů a novým výrobcům elektřiny, jakož i poskytovatelům skladování a odezvy na straně poptávky, čímž zajistí hospodářskou soutěž a dodávky elektřiny za co nejkonkurenčnější ceny.

(11)  Členské státy a národní regulační orgány by měly usnadnit přeshraniční přístup novým dodavatelům elektřiny z různých energetických zdrojů a novým výrobcům elektřiny, jakož i poskytovatelům skladování a odezvy na straně poptávky, čímž zajistí hospodářskou soutěž a dodávky elektřiny za co nejkonkurenčnější ceny. Členské státy by však měly spolupracovat na plánování toků elektřiny a měly by přijmout nezbytná opatření, která by zabránila neplánovaným kruhovým tokům elektřiny.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí se dvěma pozměňovacími návrhy k článku 3.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Členské státy by měly zajistit, aby v rámci vnitřního trhu s elektřinou neexistovaly žádné neodůvodněné překážky, pokud jde o vstup na trh, působení na něm a jeho opuštění. Současně by mělo být vyjasněno, že touto povinností nejsou dotčeny pravomoci, jež si členské státy ponechávají ve vztahu ke třetím zemím. Takové vyjasnění nesmí být vykládáno tak, že umožňuje členskému státu vykonávat výlučnou pravomoc Unie. Mělo by být rovněž vyjasněno, že účastníci trhu ze třetích zemí musí dodržovat platné právní předpisy Unie a členských států stejně jako všichni ostatní účastníci trhu.

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b)  Evropská rada ve svých závěrech ze zasedání v říjnu 2014 uvedla, že Evropská komise musí za podpory členských států přijmout naléhavě nutná opatření, aby se zajistilo dosažení minimálního cíle 10% propojení stávajících elektrických sítí, a to co nejrychleji a nejpozději do roku 2020 alespoň pro ty členské státy, které dosud nedosáhly minimální úrovně integrace na vnitřním trhu s energií, tedy pobaltské státy, Portugalsko a Španělsko, a pro ty členské státy, které představují jejich hlavní přístup k vnitřnímu trhu s energií. Dále uvedla, že Komise bude Evropskou radu pravidelně informovat s cílem dospět do roku 2030 k 15% cíli.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Členské státy by měly mít i nadále širokou rozhodovací pravomoc, pokud jde o ukládání povinností veřejné služby elektroenergetickým podnikům v zájmu dosažení cílů obecného hospodářského zájmu. Členské státy by měly zabezpečit, aby zákazníci v domácnostech a, pokud to členský stát pokládá za vhodné, malé podniky měli právo být zásobováni elektřinou ve stanovené kvalitě a za jasně porovnatelné, transparentní a konkurenční ceny. Nicméně povinnosti veřejné služby ve formě regulace cen za dodávky jsou svojí podstatou narušujícím opatřením, které často vede k akumulaci tarifních deficitů, omezení možností volby pro spotřebitele, slabší motivaci k úsporám energie a investicím do energetické účinnosti, nižší úrovni poskytovaných služeb, nižší míře zapojení a spokojenosti spotřebitelů, omezení hospodářské soutěže a menší nabídce inovačních produktů a služeb na trhu. Proto by členské státy měly k zajištění cenové dostupnosti dodávek elektřiny pro své občany používat jiné nástroje politik, zejména cílená opatření sociální politiky. Zásahy do stanovování cen by se měly používat pouze v omezených výjimečných případech. Plně liberalizovaný maloobchodní trh s elektřinou by stimuloval cenovou i necenovou soutěž mezi stávajícími dodavateli a motivoval ke vstupu na trh nové účastníky, čímž by se zlepšila možnost volby spotřebitelů a zvýšila jejich spokojenost.

(15)  Členské státy by měly mít i nadále širokou rozhodovací pravomoc, pokud jde o ukládání povinností veřejné služby elektroenergetickým podnikům v zájmu dosažení cílů obecného hospodářského zájmu. Členské státy by měly zabezpečit, aby zákazníci v domácnostech a, pokud to členský stát pokládá za vhodné, malé podniky měli právo být zásobováni elektřinou ve stanovené kvalitě a za jasně porovnatelné, transparentní a konkurenční ceny. Nicméně povinnosti veřejné služby ve formě regulace cen za dodávky jsou svojí podstatou narušujícím opatřením, které často vede k akumulaci tarifních deficitů, omezení možností volby pro spotřebitele, slabší motivaci k úsporám energie a investicím do energetické účinnosti, nižší úrovni poskytovaných služeb, nižší míře zapojení a spokojenosti spotřebitelů, omezení hospodářské soutěže a menší nabídce inovačních produktů a služeb na trhu. Proto by členské státy měly k zajištění cenové dostupnosti dodávek elektřiny pro své občany používat jiné nástroje politik, zejména cílená opatření sociální politiky. Zásahy do stanovování cen by se měly používat pouze ve velmi omezených výjimečných případech s cílem chránit ty nejzranitelnější a měly by být v omezeném časovém rámci postupně zrušeny. Plně liberalizovaný a dobře fungující maloobchodní trh s elektřinou by stimuloval cenovou i necenovou soutěž mezi stávajícími dodavateli a motivoval ke vstupu na trh nové účastníky, čímž by se zlepšila možnost volby spotřebitelů a zvýšila jejich spokojenost.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24)  Větší ochrana spotřebitelů je zaručena dostupností efektivních prostředků pro urovnávání sporů všem zákazníkům. Členské státy by měly zavést rychlé a účinné postupy pro vyřizování stížností.

(24)  Větší ochrana spotřebitelů je zaručena dostupností efektivních prostředků nezávislých mechanismů pro urovnávání sporů všem zákazníkům. Takovým nezávislým mechanismem může být veřejný ochránce práv pro energetiku nebo orgán sdružující spotřebitele. Členské státy by měly zavést rychlé a účinné postupy pro vyřizování stížností.

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25)  Všichni spotřebitelé by měli mít možnost využívat výhod plynoucích z přímé účasti na trhu, zejména upravovat svou spotřebu podle tržních signálů a na oplátku mít prospěch z nižších cen elektřiny nebo jiných motivačních plateb. Výhody této aktivní účasti se pravděpodobně budou časem zvyšovat, až se zvýší konkurenceschopnost elektrických vozidel, tepelných čerpadel a jiných flexibilních zátěží. Spotřebitelé by měli mít možnost účastnit se všech forem odezvy na straně poptávky, a proto by měli mít možnost zvolit si inteligentní měřicí systém a smlouvu s dynamickým určováním ceny elektřiny. Díky tomu by měli být schopni upravovat svou spotřebu podle cenových signálů v reálném čase, které odrážejí hodnotu elektřiny či přepravy a náklady na ně v různých časových obdobích, přičemž členské státy by měly zajistit přiměřené vystavení spotřebitelů velkoobchodnímu cenovému riziku. Členské státy by rovněž měly zajistit, aby spotřebitelé, kteří se rozhodnou, že se trhu nebudou aktivně účastnit, nebyli penalizováni, ale naopak jim bylo usnadňováno informované rozhodování o možnostech, které mají dispozici, a to způsobem, jenž je s ohledem na podmínky na domácím trhu nejvhodnější.

(25)  Všichni spotřebitelé by měli mít možnost využívat výhod plynoucích z přímé účasti na trhu, zejména upravovat svou spotřebu podle tržních signálů a na oplátku mít prospěch z nižších cen elektřiny nebo jiných motivačních plateb. Výhody této aktivní účasti se pravděpodobně budou časem zvyšovat, až se zvýší informovanost jinak pasivních spotřebitelů o jejich možnostech jakožto aktivních spotřebitelů a jakmile budou informace o možnostech aktivní účasti snáze dostupné a známé. Spotřebitelé by měli mít možnost účastnit se všech forem odezvy na straně poptávky, a proto by měli mít možnost využívat plného zavedení inteligentních měřicích systémů a v případech, kdy je takové zavedení systémů hodnoceno negativně, by měli mít možnost zvolit si inteligentní měřicí systém a smlouvu s dynamickým určováním ceny elektřiny. Díky tomu by měli být schopni upravovat svou spotřebu podle cenových signálů v reálném čase, které odrážejí hodnotu elektřiny či přepravy a náklady na ně v různých časových obdobích, přičemž členské státy by měly zajistit přiměřené vystavení spotřebitelů velkoobchodnímu cenovému riziku. Spotřebitelé by měli být informováni o potenciálním cenovém riziku smluv s dynamickým určováním ceny. Členské státy by rovněž měly zajistit, aby spotřebitelé, kteří se rozhodnou, že se trhu nebudou aktivně účastnit, nebyli penalizováni, ale naopak jim bylo usnadňováno informované rozhodování o možnostech, které mají dispozici, a to způsobem, jenž je s ohledem na podmínky na domácím trhu nejvhodnější.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30)  Díky distribuovaným energetickým technologiím a posílení postavení spotřebitelů se účinným a nákladově efektivním způsobem, jak naplnit potřeby a očekávání občanů, pokud jde o zdroje energie, služby a místní účast, staly komunitní energie a energetická družstva. Komunitní energie je možností, která podporuje začlenění a umožňuje všem spotřebitelům, aby se přímo podíleli na výrobě, spotřebě nebo vzájemném sdílení energie v rámci geograficky ohraničené komunitní sítě, která může být provozována izolovaně, nebo může být připojena k veřejné distribuční síti. Komunitní energetické iniciativy se primárně zaměřují na poskytování cenově dostupné energie určitého druhu, například energie z obnovitelných zdrojů, svým členům či podílníkům a oproti tradičním energetickým společnostem není jejich hlavním cílem dosahování zisku. Komunitní energetické iniciativy jednají přímo se spotřebiteli, čímž prokazují svůj potenciál, pokud jde o to integrovaným způsobem usnadnit zavádění nových technologií a spotřebních návyků, včetně inteligentních distribučních sítí a odezvy na straně poptávky. Komunitní energie může rovněž přinést pokrok v oblasti energetické účinnosti na úrovni domácností a díky snížení spotřeby a nižším sazbám za dodávky pomoci v boji proti energetické chudobě. Komunitní energie rovněž umožňuje, aby se trhu s energií účastnily některé skupiny spotřebitelů v domácnostech, které by toho jinak třeba nebyly schopny. Tyto iniciativy v případech, kdy byly úspěšně provozovány, přinesly komunitě ekonomickou, sociální a environmentální hodnotu, která přesahuje rámec výhod plynoucích jen z poskytování energetických služeb. Místním energetickým komunitám by mělo být umožněno působit na trhu za rovných podmínek, aniž by byla narušena hospodářská soutěž. Spotřebitelé v domácnostech by měli mít možnost dobrovolně se zapojit do komunitní energetické iniciativy či z ní vystoupit, aniž by přišli o přístup k síti provozované danou komunitní energetickou iniciativou nebo o svá spotřebitelská práva. Přístup k síti místní energetické komunity by měl být poskytován za spravedlivých podmínek odrážejících náklady.

(30)  Díky distribuovaným energetickým technologiím a posílení postavení spotřebitelů se účinným a nákladově efektivním způsobem, jak naplnit potřeby a očekávání občanů, pokud jde o zdroje energie, služby a místní účast, staly komunitní energie a energetická družstva. Komunitní energie je možností, která podporuje začlenění a umožňuje všem spotřebitelům, aby se na základě otevřené a otevřené účasti přímo podíleli na výrobě, spotřebě nebo vzájemném sdílení energie v rámci geograficky ohraničené komunitní sítě, která může být provozována izolovaně, nebo může být připojena k veřejné distribuční síti. Komunitní energetické iniciativy se primárně zaměřují na poskytování cenově dostupné energie určitého druhu, například energie z obnovitelných zdrojů, svým členům či podílníkům, což mj. přináší výhody místním komunitám a přispívá k zastoupení místních zájmů, a oproti tradičním energetickým společnostem není jejich hlavním cílem dosahování zisku. Komunitní energetické iniciativy jednají přímo se spotřebiteli, čímž prokazují svůj potenciál, pokud jde o to integrovaným způsobem usnadnit zavádění nových technologií a spotřebních návyků, včetně inteligentních distribučních sítí a odezvy na straně poptávky. Komunitní energie může rovněž přinést pokrok v oblasti energetické účinnosti na úrovni domácností a díky snížení spotřeby a nižším sazbám za dodávky pomoci v boji proti energetické chudobě. Komunitní energie rovněž umožňuje, aby se trhu s energií účastnily některé skupiny spotřebitelů v domácnostech, které by toho jinak třeba nebyly schopny. Tyto iniciativy v případech, kdy byly úspěšně provozovány, přinesly komunitě ekonomickou, sociální a environmentální hodnotu, která přesahuje rámec výhod plynoucích jen z poskytování energetických služeb. Místním energetickým komunitám by mělo být umožněno působit na trhu za rovných podmínek, aniž by byla narušena hospodářská soutěž. Spotřebitelé v domácnostech by měli mít možnost dobrovolně se zapojit do komunitní energetické iniciativy či z ní vystoupit, aniž by přišli o přístup k síti provozované danou komunitní energetickou iniciativou nebo o svá spotřebitelská práva. Přístup k síti místní energetické komunity by měl být poskytován za spravedlivých podmínek odrážejících náklady.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(31)  Důležitým prostředkem pro informování zákazníků jsou vyúčtování spotřeby energie a roční vyúčtování. Vedle údajů o spotřebě a nákladech mohou rovněž poskytovat další informace, které spotřebitelům pomáhají porovnat jejich stávající podmínky s jinými nabídkami. Avšak vzhledem k tomu, že spory týkající se vyúčtování jsou velmi častým zdrojem stížností spotřebitelů a faktorem, který přispívá k trvale nízké míře spokojenosti spotřebitelů a jejich zapojení do odvětví energetiky, je zapotřebí zajistit, aby vyúčtování a roční vyúčtování byla přehlednější a srozumitelnější a aby vyúčtování obsahovala všechny informace potřebné k tomu, aby spotřebitelé mohli regulovat svou spotřebu energie, porovnávat nabídky a měnit dodavatele.

(31)  Důležitým prostředkem pro informování zákazníků jsou vyúčtování spotřeby energie a roční vyúčtování. Vyúčtování spotřeby energie a roční vyúčtování poskytují údaje o spotřebě a nákladech, ale mohou rovněž poskytovat další informace, které spotřebitelům pomáhají porovnat jejich stávající podmínky s jinými nabídkami. Avšak vzhledem k tomu, že spory týkající se vyúčtování jsou velmi častým zdrojem stížností spotřebitelů, vyúčtování a roční vyúčtování přispívají k trvale nízké míře spokojenosti spotřebitelů a jejich zapojení do odvětví energetiky. Proto je zapotřebí zajistit, aby vyúčtování a roční vyúčtování byla přehlednější a srozumitelnější a aby vyúčtování obsahovala všechny informace potřebné k tomu, aby spotřebitelé mohli regulovat svou spotřebu energie, porovnávat nabídky a měnit dodavatele.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32)  Členské státy by měly podněcovat k modernizaci distribučních sítí, například zaváděním inteligentních sítí, které by měly být budovány tak, aby motivovaly k decentralizované výrobě elektřiny a energetické účinnosti.

(32)  Členské státy by měly podněcovat k modernizaci distribučních sítí, například zaváděním inteligentních sítí, které by měly být budovány tak, aby motivovaly k decentralizované výrobě elektřiny, skladování energie a energetické účinnosti.

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Pokud jde o rozhodování na vnitrostátní úrovni o zavádění inteligentního měření, mělo by být možné vycházet z ekonomického posouzení. Pokud se v tomto posouzení dojde k závěru, že zavedení daných měřicích systémů je z ekonomického hlediska přijatelné a nákladově efektivní pouze pro spotřebitele s určitým množstvím spotřebované elektřiny, měly by mít členské státy možnost tuto skutečnost při zavádění zohlednit.

(34)  Pokud jde o rozhodování na vnitrostátní úrovni o zavádění inteligentního měření, mělo by být možné vycházet z ekonomického posouzení. Takové ekonomické posouzení by mělo zohledňovat dlouhodobý přínos zavedení inteligentního měření pro celý hodnotový řetězec, zejména z hlediska lepšího řízení sítě, přesnějšího plánování a odhalení ztrát v síti. Pokud se v tomto posouzení dojde k závěru, že zavedení daných měřicích systémů je nákladově efektivní pouze pro spotřebitele s určitým množstvím spotřebované elektřiny, měly by mít členské státy možnost tuto skutečnost při zavádění zohlednit. Toto posouzení by však mělo být pravidelně revidováno, nejméně každé dva roky, aby se zohlednil rychle postupující technologický vývoj.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(37)  . Klíčovým aspektem při poskytování dodávek zákazníkům je přístup k objektivním a transparentním údajům o spotřebě. Proto by spotřebitelé měli mít přístup ke svým údajům o spotřebě, souvisejícím cenám a nákladům na služby, aby si mohli vyžádat od konkurence předložení nabídky na základě těchto údajů. Spotřebitelé by rovněž měli mít právo být řádně informováni o své spotřebě energie. Zálohy by neměly pro uživatele představovat nepřiměřené znevýhodnění a různé platební systémy by neměly být diskriminační. Informace o nákladech na energii, jež budou spotřebitelům poskytovány v dostatečných časových intervalech, budou vytvářet pobídky k energetickým úsporám, protože umožní zákazníkům přímou zpětnou vazbu ohledně účinků investic do energetické účinnosti a vlivu změny chování. V tomto ohledu plné uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU pomůže spotřebitelům snížit jejich náklady na energii.

(37)  Klíčovým aspektem při poskytování dodávek konečným spotřebitelům je přístup k objektivním, aktuálním a transparentním údajům o spotřebě. Proto by spotřebitelé měli mít přístup ke svým údajům o spotřebě, souvisejícím cenám a nákladům na služby, aby si mohli vyžádat od konkurence předložení nabídky na základě těchto údajů. Spotřebitelé by rovněž měli mít právo být řádně informováni o své spotřebě energie. Zálohy by neměly pro uživatele představovat nepřiměřené znevýhodnění a různé platební systémy by neměly být diskriminační. Informace o nákladech na energii, jež budou konečným spotřebitelům poskytovány v dostatečných časových intervalech, budou vytvářet pobídky k energetickým úsporám, protože umožní konečným spotřebitelům přímou zpětnou vazbu ohledně účinků investic do energetické účinnosti a vlivu změny chování. V tomto ohledu plné uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU pomůže spotřebitelům snížit jejich náklady na energii.

__________________

__________________

35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).

35 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(38)  V návaznosti na zavádění inteligentních měřicích systémů byly v členských státech vyvinuty nebo se vyvíjejí různé modely správy údajů. Je důležité, aby členské státy nezávisle na modelu správy údajů zavedly transparentní pravidla pro přístup k údajům za nediskriminačních podmínek a zajistily nejvyšší úrovně kybernetické bezpečnosti a ochrany údajů, jakož i nestrannost subjektů, které údaje zpracovávají.

(38)  V návaznosti na zavádění inteligentních měřicích systémů byly v členských státech vyvinuty nebo se vyvíjejí různé modely správy údajů. Je důležité, aby členské státy nezávisle na modelu správy údajů zavedly transparentní pravidla pro efektivní přístup k údajům a jejich výměnu za nediskriminačních podmínek a aby zajistily nejvyšší úrovně integrity údajů, kybernetické bezpečnosti a ochrany údajů, jakož i nestrannost subjektů, které údaje zpracovávají. Členské státy by měly dále zajistit, aby spotřebitelům i nadále zůstala kontrola nad údaji o spotřebě a byli i nadále jejich vlastníky, zejména tím, že se budou schopni identifikovat a snadno udělit nebo odvolat souhlas v souladu s právními předpisy Unie o ochraně osobních údajů.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Energetické služby mají zásadní význam pro zajištění blahobytu občanů Unie. Přiměřené vytápění, chlazení, osvětlení a energie k napájení spotřebičů jsou základní služby k zajištění důstojné životní úrovně a zdraví občanů. Přístup k těmto energetickým službám dále umožňuje občanům Evropy naplnit svůj potenciál a posiluje sociální začlenění. Energeticky chudé domácnosti si nemohou tyto energetické služby dovolit v důsledku kombinace nízkého příjmu, vysokých výdajů za energii a nízké energetické účinnosti svých domovů. Členské státy by měly shromažďovat patřičné informace, aby mohly sledovat počet domácností trpících energetickou chudobou. Přesné měření by mělo členským státům pomoci tyto domácnosti zasažené energetickou chudobou identifikovat za účelem poskytování cílené podpory. Komise by měla aktivně podporovat provádění opatření týkajících se energetické chudoby tím, že bude usnadňovat sdílení osvědčených postupů mezi členskými státy.

(40)  Dodávky energie mají zásadní význam pro zajištění blahobytu občanů Unie. Vytápění, chlazení, osvětlení a energie k napájení spotřebičů jsou základní služby k zajištění důstojné životní úrovně a zdraví občanů. Přístup k energii dále umožňuje občanům Evropy naplnit svůj potenciál a posiluje sociální začlenění. Energeticky chudé domácnosti si nemohou tyto energetické služby dovolit v důsledku kombinace nízkého příjmu, vysokých výdajů za energii a nízké energetické účinnosti svých domovů. Členské státy by měly shromažďovat patřičné informace, aby mohly sledovat počet domácností trpících energetickou chudobou. Přesné měření by mělo členským státům pomoci tyto domácnosti zasažené energetickou chudobou identifikovat za účelem poskytování cílené podpory ze systémů sociálního zabezpečení nebo jiných politických opatření. Komise by měla aktivně podporovat provádění opatření týkajících se energetické chudoby tím, že bude usnadňovat sdílení osvědčených postupů mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Členské státy postižené energetickou chudobou by proto měly, pokud tak dosud neučinily, vypracovat vnitrostátní akční plány či jiné vhodné rámce pro boj proti tomuto problému, jejichž cílem by bylo snížit počet osob, které se s tímto problémem potýkají. Významnými faktory při koncipování ukazatelů pro měření energetické chudoby jsou nízké příjmy, vysoké výdaje za energii a nízká energetická účinnost domovů. Členské státy by v každém případě měly zajistit nezbytné dodávky energie zranitelným zákazníkům a zákazníkům trpícím energetickou chudobou. Při tom lze uplatnit integrovaný přístup, například v rámci energetické a sociální politiky, a mezi opatření zahrnout i sociální politiky či zlepšení energetické účinnosti v domácnostech. Tato směrnice by měla přinejmenším umožnit přijímání vnitrostátních politik ve prospěch zranitelných zákazníků a zákazníků trpících energetickou chudobou.

(41)  Energetická chudoba je v Unii narůstajícím problémem. Členské státy postižené energetickou chudobou by proto měly, pokud tak dosud neučinily, vypracovat vnitrostátní akční plány či jiné vhodné rámce pro boj proti energetické chudobě, jejichž cílem by bylo snížit počet zákazníků trpících energetickou chudobou. Významnými faktory při koncipování ukazatelů pro měření energetické chudoby jsou nízké příjmy, vysoké výdaje za energii a nízká energetická účinnost domovů. Členské státy by v každém případě měly zajistit nezbytné dodávky energie zranitelným zákazníkům a zákazníkům trpícím energetickou chudobou. Při tom lze uplatnit integrovaný přístup, například v rámci energetické a sociální politiky, a mezi opatření zahrnout i sociální politiky či zlepšení energetické účinnosti v domácnostech. Tato směrnice by měla posílit přijímání vnitrostátních politik ve prospěch zranitelných zákazníků a zákazníků trpících energetickou chudobou.

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(44)  Pokud se uzavřená distribuční soustava používá k zajištění optimální účinnosti dodávek energie z integrované sítě, jež vyžadují specifické provozní normy, nebo pokud uzavřená distribuční soustava slouží hlavně pro potřeby vlastníka této soustavy, mělo by být možné osvobodit provozovatele distribuční soustavy od povinností, jež by představovaly zbytečnou administrativní zátěž vzhledem ke zvláštnímu vztahu mezi provozovatelem distribuční soustavy a jejími uživateli. Průmyslové či obchodní zóny nebo zóny sdílených služeb, jako jsou budovy vlakových nádraží, letišť, nemocnic, velké kempy s integrovanými zařízeními nebo chemické závody, mohou uzavřené distribuční soustavy používat vzhledem ke specifičnosti jejich provozu.

(Netýká se českého znění.)  

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 69

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(69)  V zájmu zajištění jednotných podmínek k provedení této směrnice by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení společného evropského formátu údajů a nediskriminačních a transparentních postupů pro přístup k údajům z měření a o spotřebě, jakož i k údajům potřebným k tomu, aby spotřebitel změnil dodavatele. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201138.

(69)  V zájmu zajištění jednotných podmínek k provedení této směrnice by měly být Komisi svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o stanovení společného evropského formátu údajů a nediskriminačních a transparentních postupů pro přístup k údajům z měření a o spotřebě, jakož i k údajům potřebným k tomu, aby spotřebitel změnil dodavatele. Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/201138. S cílem zajistit, aby takový jednotný evropský formát údajů podporoval tržní soutěž a přispíval k zajištění interoperability energetických služeb, může Komise v případě potřeby požádat příslušné evropské normalizační orgány, aby vytvořily normy pro údaje.

__________________

__________________

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

38 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví společná pravidla pro výrobu, přenos, distribuci, skladování a dodávky elektřiny a také opatření na ochranu spotřebitele s cílem vytvořit v Unii skutečně integrované, konkurenční a flexibilní trhy s elektřinou zaměřené na spotřebitele. Tato směrnice má za cíl s využitím výhod integrovaného trhu zajistit dostupné ceny energie pro spotřebitele, vysokou míru bezpečnosti dodávek a plynulý přechod k dekarbonizovanému energetickému systému. Stanoví klíčová pravidla týkající se organizace a fungování evropského odvětví elektroenergetiky, zejména pravidla týkající se ochrany spotřebitelů a posílení jejich postavení, otevřeného přístupu na integrovaný trh, přístupu třetích osob k přenosové a distribuční infrastruktuře, oddělení a nezávislých národních energetických regulačních orgánů.

Tato směrnice stanoví společná pravidla pro výrobu, přenos, distribuci, skladování a dodávky elektřiny a také opatření na ochranu spotřebitele s cílem vytvořit v Unii skutečně integrované, konkurenční a flexibilní trhy s elektřinou zaměřené na spotřebitele. Tato směrnice má za cíl s využitím výhod integrovaného trhu zajistit dostupné a transparentní náklady na energii pro spotřebitele, vysokou míru bezpečnosti dodávek a plynulý přechod k dekarbonizovanému a udržitelnému energetickému systému. Stanoví klíčová pravidla týkající se organizace a fungování evropského odvětví elektroenergetiky, zejména pravidla týkající se ochrany spotřebitelů a posílení jejich postavení, otevřeného přístupu na integrovaný trh, přístupu třetích osob k přenosové a distribuční infrastruktuře, oddělení a nezávislých národních energetických regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  „aktivním zákazníkem“ zákazník nebo skupina společně jednajících zákazníků, kteří spotřebovávají, skladují nebo prodávají elektřinu vyrobenou ve svých prostorech, též prostřednictvím agregátorů, nebo se účastní systémů odezvy na straně poptávky nebo systémů v oblasti energetické účinnosti, za předpokladu, že uvedené činnosti nepředstavují jejich hlavní obchodní nebo profesionální činnost;

6.  „aktivním zákazníkem“ konečný spotřebitel nebo skupina společně jednajících konečných spotřebitelů, kteří spotřebovávají, skladují nebo prodávají elektřinu vyrobenou ve svých prostorech, též prostřednictvím agregátorů, dodavatelů nebo obchodníků, nebo se účastní systémů odezvy na straně poptávky nebo systémů v oblasti energetické účinnosti, za předpokladu, že uvedené činnosti nepředstavují jejich hlavní obchodní nebo profesionální činnost;

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  „místní energetickou komunitou“ sdružení, družstvo, partnerství, nezisková organizace nebo jiná právnická osoba, nad kterou mají účinnou kontrolu místní podílníci nebo členové a která je obecně orientovaná na hodnotu spíše než na zisk, účastní se distribuované výroby a na místní úrovni, a to i přeshraničně, vykonává činnosti provozovatele distribuční soustavy, dodavatele nebo agregátora;

7.  „místní energetickou komunitou“ sdružení, družstvo, partnerství, nezisková organizace, malý a střední podnik nebo jiná právnická osoba, která je založená na dobrovolné a otevřené účasti a mají nad ní účinnou kontrolu místní podílníci nebo členové, jejímž prvořadým cílem není vytvářet zisky, ale spíše zajistit místní environmentální, ekonomické či sociálně komunitní přínosy pro své členy nebo místní oblast nebo oblasti, v nichž působí, a která je zapojena do činností, jako jsou distribuovaná výroba, skladování, dodávky, poskytování služeb energetické účinnosti, agregace, elektromobilita nebo provozování distribuční soustavy, a to i přeshraničně;

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

15.  „nezávislým agregátorem“ agregátor, který není ve skupině s dodavatelem nebo jakýmkoli jiným účastníkem trhu;

15.  „nezávislým agregátorem“ agregátor, který není ve skupině s dodavatelem zákazníka;

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

38.  „nefrekvenční podpůrnou službou“ služba využívaná provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy k regulaci napětí v ustáleném stavu, dodávkám rychlého jalového proudu a zajištění setrvačnosti a schopnosti startu ze tmy;

38.  „nefrekvenční podpůrnou službou“ služba využívaná provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy k regulaci napětí v ustáleném stavu, dodávkám rychlého jalového proudu, zajištění setrvačnosti kvůli stabilitě místní sítě, zkratového proudu, schopnosti startu ze tmy a schopnosti izolovaného provozu;

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 39

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

39.  „regionálním operačním střediskem“ regionální operační středisko podle definice v článku 32 [přepracovaného znění nařízení č. 714/2009 podle návrhu COM(2016) 861/2];

39.  „regionálním koordinačním střediskem“ regionální koordinační středisko zřízené podle článku 32 nařízení (EU) ... [přepracovaného znění nařízení č. 714/2009 podle návrhu COM(2016) 861/2];

 

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na celý text. Jeho přijetí si vyžádá odpovídající změny v celém textu.)

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 39 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

39a.  „nedílnou součástí přenosové soustavy“ komponenty sítě, které jsou integrovány do přenosové nebo distribuční soustavy, včetně skladovacího zařízení, a používají se pouze za účelem zajištění bezpečného a spolehlivého provozu přenosové nebo distribuční soustavy, ale nikoli pro účely vyrovnávání odchylek ani řízení přetížení kromě okamžité obnovy bezpečnosti sítě v reakci na nepředvídané události, k nimž v této síti dojde;

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 47

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

47.  „skladováním energie“ v elektroenergetické soustavě odložení určitého množství vyrobené elektřiny až do okamžiku spotřeby, a to buď v podobě konečné energie, nebo přeměněné na jiný nosič energie.

47.  „skladováním energie“ v elektroenergetické soustavě oddálení okamžiku použití vyrobené elektřiny na pozdější dobu nebo přeměna elektřiny na jinou formu energie, kterou lze skladovat, skladování této energie a její následná přeměna zpět na elektřinu nebo na jiný nosič energie.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby jejich vnitrostátní právní předpisy nepřiměřeně neomezovaly přeshraniční toky elektřiny, účast spotřebitelů, též prostřednictvím odezvy na straně poptávky, investice do flexibilní výroby energie, skladování energie, zavádění elektromobility nebo nová propojovací vedení a aby ceny elektřiny odrážely aktuální poptávku a nabídku.

1.  Členské státy zajistí, aby jejich vnitrostátní právní předpisy nepřiměřeně neomezovaly přeshraniční obchod a toky elektřiny, účast spotřebitelů, též prostřednictvím odezvy na straně poptávky, investice do flexibilní výroby energie, skladování energie, zavádění elektromobility nebo nová propojovací vedení a aby ceny elektřiny odrážely aktuální poptávku a nabídku.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Členské státy zajistí, aby jejich vnitrostátní právní předpisy zajišťovaly rovné podmínky na trhu a neznevýhodňovaly žádného účastníka trhu, včetně účastníků z jiných členských států.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Aniž jsou dotčeny pravomoci ve vztahu ke třetím zemím, členské státy zajistí, aby v rámci vnitřního trhu s elektřinou neexistovaly žádné neodůvodněné překážky, pokud jde o vstup na trh, působení na něm a jeho opuštění. Účastníci trhu ze třetích zemí dodržují platné právní předpisy Unie a členských států, včetně právních předpisů týkajících se politiky v oblasti životního prostředí a bezpečnosti.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1c.  Tato směrnice rovněž stanoví způsob spolupráce mezi členskými státy, regulačními orgány a provozovateli přenosových soustav při vytváření plně propojeného vnitřního trhu, který zvyšuje integraci elektřiny z obnovitelných zdrojů, mechanismy solidarity mezi členskými státy, volnou hospodářskou soutěž a bezpečnost dodávek.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby podnikům vyrábějícím elektřinu a podnikům dodávajícím elektřinu nebyly při vstupu na trh a jeho opuštění kladeny žádné neodůvodněné překážky.

2.  Členské státy zajistí, aby podnikům vyrábějícím, skladujícím a dodávajícím elektřinu a podnikům poskytujícím služby odezvy na straně poptávky nebyly při vstupu na trh a jeho opuštění kladeny žádné neodůvodněné překážky.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby všichni zákazníci mohli svobodně nakupovat elektřinu od dodavatele dle vlastního výběru.

Členské státy zajistí, aby všichni zákazníci mohli svobodně nakupovat elektřinu od výrobce nebo dodavatele dle vlastního výběru a aby mohli souběžně uzavírat smlouvy s několika dodavateli.

Odůvodnění

Dodavatel není definovaný pojem, zatímco zahrnutí „výrobce“ by rozšířilo oblast působnosti tak, že by zahrnoval i právnickou osobu.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy cíleně a jinými prostředky než veřejnými zásahy do stanovování cen za dodávky elektřiny zajistí ochranu zákazníků trpících energetickou chudobou a zranitelných zákazníků.

2.  Členské státy mohou cíleně za použití sociální politiky nebo jiných prostředků, než jsou veřejné zásahy do stanovování cen za dodávky elektřiny, zajistit ochranu zákazníků trpících energetickou chudobou a zranitelných zákazníků v domácnosti.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Po [OP: vložte datum – pět let od vstupu této směrnice v platnost] mohou členské státy nadále uplatňovat veřejné zásahy do stanovování cen za dodávky elektřiny zranitelným zákazníkům v domácnostech, pokud je to nezbytně nutné z důvodů krajní naléhavosti. Tyto zásahy musí splňovat podmínky stanovené v odstavci 3.

4.  Od [OP: vložte datum – pět let od vstupu této směrnice v platnost] do [OP: vložte datum – deset let od vstupu této směrnice v platnost] mohou členské státy nadále uplatňovat veřejné zásahy do stanovování cen za dodávky elektřiny zranitelným zákazníkům v domácnostech. Tyto zásahy musí splňovat všechny tyto podmínky:

 

a)  nesmí překračovat rámec toho, co je nezbytné pro dosažení sledovaného cíle obecného hospodářského zájmu;

 

b)  musí být časově omezené;

 

c)  musí být přiměřené, pokud jde o ty, kdo z nich mají prospěch;

 

d)  musí se týkat výhradně zákazníků trpících energetickou chudobou a zranitelných zákazníků;

 

e)  nesmí bránit vstupu nových subjektů na trh;

 

f)  nesmí mít negativní dopad na velkoobchodní trh s elektřinou;

 

g)  nesmí vést ke vzniku dodatečných nákladů pro účastníky trhu diskriminačním způsobem; a

 

h)  musí zajistit, aby všichni ti, kdo mají z takového veřejného zásahu prospěch, měli možnost si zvolit konkurenční tržní nabídky, byli alespoň jednou za čtvrtletí přímo informováni o dostupnosti nabídek a úspor na konkurenčním trhu, a to zejména o smlouvách s dynamickým určováním ceny elektřiny, a byla jim poskytnuta pomoc při přechodu k tržní nabídce.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  výrobcům elektřiny a podnikům dodávajícím elektřinu usazeným na jejich území zásobovat své vlastní provozy, dceřiné společnosti a zákazníky prostřednictvím přímých vedení;

a)  výrobcům elektřiny a podnikům dodávajícím elektřinu usazeným na jejich území zásobovat své vlastní provozy, dceřiné společnosti a zákazníky prostřednictvím přímých vedení, aniž by se na ně vztahovaly nepřiměřené administrativní postupy nebo náklady spojené například s potřebou získat dodavatelskou licenci;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný k tomu, aby do praxe zavedl změny učiněné v pozměňovacích návrzích 21, 98 a 128 a umožnil souběžně uzavírat smlouvy s více dodavateli. Při přechodu na obnovitelné zdroje energie by mělo být podpořeno úsilí jednotlivců či skupin o zásobování jejich provozu a činností elektřinou vyrobenou v zařízení, které je na jejich prostory napojené přímým vedením. Takové úsilí lze podpořit například odstraněním nákladných dodavatelských licencí a poskytnutím možnosti, aby zákazník mohl podepsat druhou smlouvu o dodávce elektřiny pro stejné odběrní místo, a pokrýt tak své zbývající energetické potřeby. Je to zásadní pro to, aby zákazníci byli aktivní.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  všem zákazníkům usazeným na jejich území, aby byli výrobci a dodavatelskými podniky zásobováni prostřednictvím přímých vedení.

b)  všem zákazníkům usazeným na jejich území, ať už individuálně nebo společně, aby byli výrobci a dodavatelskými podniky zásobováni prostřednictvím přímých vedení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný k tomu, aby do praxe zavedl změny učiněné v pozměňovacích návrzích 123 a 153 a umožnil souběžně uzavírat smlouvy s více dodavateli, přičemž je v souladu s pozměňovacím návrhem 176. Změny v článku 7 jsou rovněž zásadní k získání aktivních zákazníků. Při přechodu na obnovitelné zdroje energie by mělo být podpořeno úsilí jednotlivců či skupin o zásobování jejich provozu a činností elektřinou vyrobenou v zařízení, které je na jejich prostory napojené přímým vedením, díky čemuž by si jednotlivci nebo korporace mohli časem snížit nebo stabilizovat náklady na energii, pokud by používali elektřinu vyráběnou ve svém okolí a vybrali by si energii z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Možnost dodávek elektřiny prostřednictvím přímých vedení podle odstavce 1 nemá vliv na možnost uzavírat smlouvy o dodávkách elektřiny podle článku 6.

3.  Možnost dodávek elektřiny prostřednictvím přímých vedení podle odstavce 1 nemá vliv na možnost uzavírat smlouvy o dodávkách elektřiny podle článku 6 ani se nedotýká práva zákazníka uzavřít druhou smlouvu o dodávce k pokrytí svých zbývajících energetických potřeb.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný k tomu, aby do praxe zavedl změny učiněné v pozměňovacích návrzích 123 a 153 a umožnil souběžně uzavírat smlouvy s více dodavateli. Také usnadňuje přijetí pozměňovacích návrhů zaměřených na místní výměnu energie v malém rozsahu a současně zaručuje možnost uzavřít druhou dohodu o dodávkách energie pro uspokojení zbývající potřeby (tj. zavedení pozměňovacích návrhů 169, 172 atd. do praxe). To je důležité pro podporu přechodu na obnovitelné zdroje energie, poskytnutí pobídek pro rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů energie, jakož i podporu zásady aktivních zákazníků.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 2 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ka)  posouzení alternativ, jako jsou řešení v oblasti odezvy na straně poptávky a skladování energie, oproti výstavbě nové výrobní kapacity;

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby existovala zvláštní povolovací řízení pro malé decentralizované výrobce nebo distribuovanou výrobu, která by brala v úvahu jejich omezenou velikost a jejich možný vliv.

Členské státy zajistí, aby existovala zvláštní zjednodušená nebo zefektivněná povolovací řízení pro malé decentralizované výrobce nebo distribuovanou výrobu, která by brala v úvahu jejich omezenou velikost a jejich možný vliv.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  S plným ohledem na související ustanovení Smlouvy, zejména na její článek 106, mohou členské státy uložit z důvodů obecného hospodářského zájmu podnikům působícím v elektroenergetice povinnosti veřejné služby, které se mohou týkat bezpečnosti, včetně zabezpečení dodávek, pravidelnosti, kvality a cen dodávek, jakož i ochrany životního prostředí, včetně energetické účinnosti, energie z obnovitelných zdrojů a ochrany klimatu. Tyto povinnosti musí být jasně vymezené, transparentní, nediskriminační a ověřitelné a musí zaručovat rovnost přístupu pro elektroenergetické podniky Unie k spotřebitelům v jednotlivých členských státech. Povinnosti veřejné služby, které se týkají stanovování cen za dodávky elektřiny, musí splňovat požadavky stanovené v článku 5.

2.  S plným ohledem na související ustanovení Smlouvy, zejména na její článek 106, mohou členské státy uložit z důvodů obecného hospodářského zájmu podnikům působícím v elektroenergetice povinnosti veřejné služby, které se mohou týkat bezpečnosti, včetně zabezpečení dodávek, pravidelnosti, kvality a cen dodávek, jakož i ochrany životního prostředí, včetně energetické účinnosti, energie z obnovitelných zdrojů a ochrany klimatu. Tyto povinnosti musí být jasně vymezené, transparentní, nediskriminační a ověřitelné a musí zaručovat rovnost přístupu pro elektroenergetické podniky Unie k spotřebitelům v jednotlivých členských státech. Ve vztahu k bezpečnosti dodávek, energetické účinnosti a řízení poptávky a v zájmu plnění environmentálních cílů a cílů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů uvedených v tomto odstavci mohou členské státy zavést dlouhodobé plánování, přičemž berou v úvahu možnost, že o přístup k soustavě by mohly mít zájem třetí osoby. Povinnosti veřejné služby, které se týkají stanovování cen za dodávky elektřiny, musí splňovat požadavky stanovené v článku 5.

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – pododstavec 1 – odrážka 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  prostředky, kterými je možné získávat aktuální informace o všech uplatňovaných sazbách a poplatcích za údržbu;

–  prostředky, kterými je možné získávat aktuální informace o všech uplatňovaných sazbách, poplatcích za údržbu a doplňkových produktech nebo službách (balíčky služeb);

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – pododstavec 1 – odrážka 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

–  trvání smlouvy a podmínky, za nichž je možné služby nebo smlouvu obnovit nebo zrušit;

–  trvání smlouvy a podmínky, za nichž je možné služby, včetně doplňkových produktů nebo služeb (balíčky služeb), nebo smlouvu obnovit nebo zrušit, a informaci o tom, zda je bezplatné odstoupení od smlouvy možné;

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  dostávali přiměřené informace o každém úmyslu změnit smluvní podmínky a zároveň i informace o svém právu od smlouvy odstoupit. Dodavatelé svým zákazníkům přímo, transparentně a srozumitelně oznamují každou změnu cen za dodávky, jakož i důvody a podmínky změny a její rozsah, a to ve vhodnou dobu, nejpozději jedno běžné zúčtovací období před tím, než změna nabude účinku. Členské státy zajistí, aby zákazníci mohli svobodně odstupovat od smluv, pokud nesouhlasí s novými smluvními podmínkami nebo se změnami cen za dodávky, které jim oznámil jejich dodavatel elektřiny;

b)  dostávali přiměřené informace o každém úmyslu změnit smluvní podmínky a zároveň i informace o svém právu od smlouvy odstoupit. Dodavatelé svým zákazníkům přímo, transparentně a srozumitelně oznamují každou změnu cen za dodávky, jakož i důvody a podmínky změny a její rozsah, a to ihned poté, jakmile informaci o změně ceny získají, ale nejpozději jeden měsíc před tím, než změna nabude účinku. Členské státy zajistí, aby zákazníci mohli svobodně odstupovat od smluv, pokud nesouhlasí s novými smluvními podmínkami nebo se změnami cen za dodávky , které jim oznámil jejich dodavatel elektřiny;

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  jim byla poskytována široká nabídka způsobů plateb, která nepřiměřeně nediskriminuje žádné zákazníky. Jakýkoli rozdíl v poplatcích spojených se způsoby plateb musí odrážet příslušné náklady vzniklé dodavateli ;

d)  jim byla poskytována široká nabídka způsobů plateb, která nepřiměřeně nediskriminuje žádné zákazníky. Jakýkoli rozdíl v poplatcích spojených se způsoby plateb musí odrážet příslušné náklady vzniklé dodavateli v souladu s článkem 62 směrnice (EU) 2015/2366, která zakazuje příplatky za jakýkoli platební prostředek;

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  je systémy placení záloh nepřiměřeně neznevýhodňovaly ve srovnání s průměrnou tržní cenou;

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  obdrželi závěrečné vyúčtování po jakékoli změně dodavatele elektřiny nejpozději šest týdnů poté, co změna dodavatele proběhla.

j)  obdrželi závěrečné vyúčtování po jakékoli změně dodavatele elektřiny nejpozději dva týdny poté, co změna dodavatele proběhla.

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja)  obdrželi společně se smlouvou stručný přehled základních smluvních podmínek (jako jsou např. základní charakteristiky služby, podrobné informace o cenách, podmínky pro změnu dodavatele a zvýšení ceny) psaný srozumitelným jazykem, a to na první straně smlouvy;

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby koneční spotřebitelé byli ze strany dodavatelů plně informováni o příležitostech a rizicích, které taková smlouva s dynamickým určováním ceny elektřiny představuje.

2.  Členské státy zajistí, aby koneční spotřebitelé byli ze strany dodavatelů plně informováni o příležitostech a rizicích, které taková smlouva s dynamickým určováním ceny elektřiny představuje, včetně nutnosti mít instalovaný odpovídající měřič.

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Před změnou smlouvy na smlouvu s dynamickým určováním ceny musí každý konečný spotřebitel povinně vyslovit souhlas.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Členské státy usilují o snížení podílu pevných složek v účtech za elektřinu pro konečné spotřebitele.

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a.  Členské státy zajistí, aby byla pro konečné spotřebitele zavedena vhodná ochranná opatření pro případ změny cen, aby se tak zabránilo nepříjemným překvapením z výše účtu nebo vysokým částkám finančních závazků.

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Počínaje 1. lednem 2022 proběhne technický proces změny dodavatele do 24 hodin a bude možné jej provést v kterýkoli pracovní den.

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby zákazníkům nebyly účtovány žádné poplatky související se změnou dodavatele.

2.  Členské státy zajistí, aby konečným spotřebitelům nebyly účtovány žádné poplatky související se změnou dodavatele.

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Odchylně od odstavce 2 mohou členské státy dodavatelům povolit účtování poplatků za ukončení smlouvy zákazníkům, kteří z vlastní vůle ukončí smlouvu o dodávkách na dobu určitou před uplynutím sjednané doby. Tyto poplatky mohou být účtovány, pouze pokud jsou takové smlouvy pro zákazníky prokazatelně výhodné. Kromě toho tyto poplatky nesmí přesáhnout přímou hospodářskou ztrátu, kterou dodavatel zákazníka ukončujícího smlouvu utrpěl, včetně nákladů na případné investice v rámci balíčku nebo na služby, které již byly zákazníkovi poskytnuty jako součást plnění smlouvy.

3.  Odchylně od odstavce 2 mohou členské státy dodavatelům povolit účtování poplatků za ukončení smlouvy konečným spotřebitelům, kteří z vlastní vůle ukončí smlouvu o dodávkách elektřiny za pevnou cenu, jež byla uzavřena na dobu určitou, před uplynutím sjednané doby za předpokladu, že zákazník takovou smlouvu uzavřel dobrovolně. Tyto poplatky mohou být účtovány, pouze pokud jsou takové smlouvy pro konečné spotřebitele prokazatelně výhodné. Kromě toho tyto poplatky jsou přiměřené výhodě, kterou zákazník získává, a nesmí přesáhnout přímou hospodářskou ztrátu, kterou dodavatel konečného spotřebitele ukončujícího smlouvu utrpěl, včetně nákladů na případné investice v rámci balíčku nebo na služby, které již byly konečnému spotřebiteli poskytnuty jako součást plnění smlouvy. Důkazní břemeno výše přímé hospodářské ztráty nese dodavatel a sledování zajišťuje národní regulační orgán.

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.  Zákazníci v domácnostech jsou oprávněni provádět kolektivní změny dodavatele. Členské státy odstraní veškeré regulační a správní překážky pro kolektivní změny dodavatele a vytvoří rámec, který zajistí nejvyšší možnou ochranu spotřebitele tak, aby se zabránilo jakýmkoli nekalým praktikám.

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby v případech, kdy si konečný spotřebitel přeje uzavřít smlouvu s agregátorem, nebyl vyžadován souhlas dodavatele konečného spotřebitele.

1.  Členské státy zajistí, aby byl konečný spotřebitel oprávněn uzavřít smlouvu s agregátorem a aby nebyl vyžadován souhlas dodavatele konečného spotřebitele.

 

Členské státy zajistí, aby agregátoři plně informovali zákazníky o příležitostech a rizicích vyplývajících ze smluv, které jsou jim nabízeny.

 

Členské státy zajistí, aby dodavatelé nečinili rozdíly mezi zákazníky kvůli tomu, že mají uzavřenu smlouvu s agregátorem.

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby konečný spotřebitel, který chce ukončit smlouvu s agregátorem a dodrží přitom smluvní podmínky, měl na toto ukončení nárok ve lhůtě tří týdnů.

2.  Členské státy zajistí, aby konečný spotřebitel, který chce ukončit smlouvu s agregátorem, tak mohl učinit v souladu s článkem 12.

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Důkazní břemeno výše přímé hospodářské ztráty nese agregátor a sledování zajišťuje národní regulační orgán.

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy zajistí, aby koneční spotřebitelé měli nárok alespoň jednou ročně obdržet všechny relevantní údaje týkající se odezvy na straně poptávky nebo údaje o dodané a prodané elektřině.

4.  Členské státy zajistí, aby koneční spotřebitelé měli nárok alespoň jednou měsíčně obdržet všechny relevantní údaje týkající se odezvy na straně poptávky nebo údaje o dodané a prodané elektřině a na vyžádání údaje o vyúčtování, a to bez jakýchkoli dodatečných poplatků.

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby zákazníci měli bezplatný přístup alespoň k jednomu nástroji pro porovnávání nabídek dodavatelů, který splňuje kritéria pro certifikaci stanovená v příloze I. Srovnávací nástroje může provozovat jakýkoli subjekt, včetně soukromých společností a veřejných orgánů či subjektů. Zákazníci by měli být o dostupnosti takových nástrojů informováni.

1.  Členské státy zajistí, aby zákazníci měli bezplatný přístup alespoň k jednomu nástroji pro porovnávání nabídek individuálních smluv i smluv v podobě balíčků, včetně smluv s dynamickým určováním ceny, nabídek dodavatelů elektrické energie, poskytovatelů služeb v elektroenergetice a nezávislých agregátorů, který splňuje minimálně kritéria pro certifikaci stanovená v příloze I. Srovnávací nástroje může provozovat jakýkoli subjekt, včetně soukromých společností a veřejných orgánů či subjektů. Minimálně jeden nástroj v každém členském státě pokrývá celý trh. Zákazníci jsou o dostupnosti takových nástrojů informováni v rámci vyúčtování nebo společně s vyúčtováním.

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy mohou vyžadovat, aby srovnávací nástroje uvedené v odstavci 1 porovnávaly též parametry týkající se povahy služeb, které dodavatelé nabízejí.

3.  Členské státy vyžadují, aby srovnávací nástroje uvedené v odstavci 1 porovnávaly též parametry týkající se povahy služeb, které dodavatelé nabízejí.

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Každý nástroj, který porovnává nabídky dodavatelů, je způsobilý požádat o certifikaci v souladu s tímto článkem na dobrovolném a nediskriminačním základě.

4.  Každý nástroj, který porovnává nabídky dodavatelů elektrické energie, poskytovatelů služeb v elektroenergetice a agregátorů, včetně nezávislých agregátorů, je způsobilý požádat o certifikaci v souladu s tímto článkem na nediskriminačním základě.

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  koneční spotřebitelé byli oprávněni vyrábět, skladovat, spotřebovávat a prodávat elektřinu vyrobenou z vlastních zdrojů na všech organizovaných trzích, a to buď individuálně, nebo prostřednictvím agregátorů, aniž by se na ně vztahovaly nepřiměřeně zatěžující postupy a poplatky, které neodrážejí náklady;

a)  koneční spotřebitelé byli oprávněni vyrábět, skladovat, spotřebovávat a prodávat elektřinu vyrobenou z vlastních zdrojů na všech organizovaných trzích, a to buď individuálně, nebo prostřednictvím agregátorů, aniž by se na ně vztahovaly diskriminační nebo nepřiměřeně zatěžující postupy a poplatky, které neodrážejí náklady;

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Energetické zařízení potřebné pro činnost aktivního zákazníka může být spravováno třetí osobou, pokud jde o instalaci a provoz včetně měření a údržby.

2.  Energetické zařízení potřebné pro činnost aktivního zákazníka může být spravováno třetí osobou, pokud jde o instalaci a provoz včetně měření a údržby, jestliže ekonomické riziko spojené s provozem zařízení ponese aktivní zákazník.

 

Členské státy zajistí, aby aktivní zákazníci, kteří vlastní skladovací zařízení:

 

a) měli právo na připojení k síti v rozumné lhůtě od podání žádosti;

 

b) byli osvobozeni od dodatečných daní, příplatků nebo poplatků za elektřinu uskladňovanou ve skladovacím zařízení;

 

c) byli odlišeni od výrobců a nepodléhali s tím souvisejícím požadavkům a poplatkům;

 

d) měli povoleno souběžně poskytovat vícero služeb, je-li to technicky proveditelné.

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  místní energetické komunity byly oprávněny vlastnit, zřizovat nebo si pronajímat komunitní sítě a autonomně je spravovat;

a)  místní energetické komunity byly oprávněny vlastnit, zřizovat nebo si pronajímat komunitní sítě a autonomně je spravovat, pokud nebude porušen systém koncesí daného členského státu;

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  místní energetické komunity byly odpovědné za odchylky v souladu s čl. 32 odst. 4 nařízení (EU) ... [přepracovaného znění nařízení č. 714/2009 podle návrhu COM(2016) 861/2];

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  se místním energetickým komunitám dostávalo nediskriminačního zacházení, pokud jde o jejich činnosti, práva a povinnosti v postavení konečných spotřebitelů, výrobců, provozovatelů distribučních soustav nebo agregátorů;

c)  se místním energetickým komunitám dostávalo nediskriminačního zacházení, pokud jde o jejich činnosti, práva a povinnosti v postavení konečných spotřebitelů, výrobců, provozovatelů distribučních soustav, dodavatelů nebo agregátorů;

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  místní energetické komunity adekvátně přispívaly na náklady elektroenergetické soustavy, k níž zůstávají připojeny;

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  místní energetické komunity mohly působit na trhu za rovných podmínek, aniž by byla narušena hospodářská soutěž;

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 2 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  podmínky pro vytváření, provoz a rozpouštění místních energetických sítí budou dobře stanoveny;

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  budou stanoveny podmínky a normy pro místní energetické komunity se sítěmi, aby bylo zachováno účinné plánování sítě. Tyto podmínky a normy rovněž zajistí, aby zákazníci a členové místních energetických komunit měli k dispozici stejnou kvalitu a úroveň síťových služeb, jako zákazníci, kteří nejsou členy místní energetické komunity;

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ab)  koneční spotřebitelé jsou oprávněni zapojit se do místní energetické komunity;

Odůvodnění

Formulace mají vyjasnit, že účast v místních energetických komunitách je vyjádřením práva spotřebitele na výběr, a dále zajistit, aby všichni spotřebitelé v celé EU měli možnost zapojit se do místní energetické komunity.

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  na místní energetické komunity, které vykonávají činnosti provozovatele distribuční soustavy, se vztahují ustanovení kapitoly IV;

e)  na místní energetické komunity, které vykonávají činnosti provozovatele distribuční soustavy, se vztahují ustanovení kapitoly IV, jakož i další pravidla a nařízení vztahující se na provozovatele distribuční soustavy;

Pozměňovací návrh    78

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  v příslušných případech se na uživatele soustav, kteří nejsou podílníky nebo členy místní energetické komunity a jsou připojeni k distribuční síti provozované místní energetickou komunitou, vztahují spravedlivé síťové poplatky, které odráží náklady. Pokud se tito uživatelé soustav a místní energetické komunity na síťových poplatcích nedohodnou, mohou obě strany požádat regulační orgán o stanovení výše síťových poplatků příslušným rozhodnutím;

g)  v příslušných případech se na uživatele soustav, kteří nejsou podílníky nebo členy místní energetické komunity a jsou připojeni k distribuční síti provozované místní energetickou komunitou, vztahují nediskriminační spravedlivé síťové poplatky, které odráží náklady. Pokud se tito uživatelé soustav a místní energetické komunity na síťových poplatcích nedohodnou, mohou obě strany požádat regulační orgán o stanovení výše síťových poplatků příslušným rozhodnutím;

Pozměňovací návrh    79

Návrh směrnice

Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 16a

 

Sdílení elektřiny

 

Místní energetické komunity jsou oprávněny sdílet elektřinu z výrobních kapacit v rámci komunity mezi svými členy nebo podílníky podle tržních zásad a také využívat současné nebo budoucí informační a komunikační technologie, jako jsou virtuální systémy měření sítě nebo systémy založené na technologii distribuované účetní knihy, a to i například prostřednictvím smluv o nákupu energie nebo dvoustranných obchodních ujednání.

Pozměňovací návrh    80

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby národní regulační orgány vybízely konečné spotřebitele, včetně těch, kteří nabízejí odezvu na straně poptávky prostřednictvím agregátorů, v tom, aby se po boku výrobců bez diskriminace účastnili všech organizovaných trhů.

1.  Členské státy zajistí, aby regulační rámec umožňoval konečným spotřebitelům, včetně těch, kteří nabízejí odezvu na straně poptávky prostřednictvím agregátorů, aby se po boku výrobců bez diskriminace účastnili všech organizovaných trhů a kapacitních mechanismů.

Pozměňovací návrh    81

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby provozovatelé přenosových soustav a provozovatelé distribučních soustav při nákupu podpůrných služeb jednali s poskytovateli odezvy na straně poptávky, včetně nezávislých agregátorů, bez diskriminace a na základě jejich technických možností.

2.  Členské státy zajistí, aby provozovatelé přenosových soustav a provozovatelé distribučních soustav při nákupu podpůrných služeb jednali s poskytovateli odezvy na straně poptávky, včetně nezávislých agregátorů, bez diskriminace po boku výrobců a na základě jejich technických možností.

Pozměňovací návrh    82

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy zajistí, aby jejich regulační rámec podporoval účast agregátorů na maloobchodním trhu a aby obsahoval přinejmenším tyto prvky:

3.  Členské státy zajistí, aby jejich regulační rámec podporoval účast agregátorů na všech trzích a aby obsahoval přinejmenším tyto prvky:

Pozměňovací návrh    83

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  transparentní pravidla, která jasně určují úlohy a odpovědnost všech účastníků trhu;

b)  nediskriminační a transparentní pravidla, která jasně určují úlohy a odpovědnost všech účastníků trhu;

Pozměňovací návrh    84

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  transparentní pravidla a postupy pro výměnu údajů mezi účastníky trhu, které zajišťují snadný přístup k údajům za rovných a nediskriminačních podmínek, avšak zároveň plně chrání obchodní údaje;

c)  nediskriminační a transparentní pravidla a postupy pro výměnu údajů mezi účastníky trhu, které zajišťují snadný přístup k údajům za rovných a nediskriminačních podmínek, avšak zároveň plně chrání obchodní údaje a osobní údaje zákazníků, včetně minimálních požadavků na informace vztahující se na agregátory, jakož i minimální kritéria pro ochranu obchodně citlivých údajů pro všechny dotčené strany;

Pozměňovací návrh    85

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  agregátoři nejsou povinni vyplácet vyrovnávací platby dodavatelům nebo výrobcům;

vypouští se

Pozměňovací návrh    86

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 3 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  účastníci trhu zapojení do agregace jsou finančně odpovědní za odchylky, které v rámci elektroenergetické soustavy způsobí, stanovené v souladu s článkem 4 nařízení (EU) ... [přepracovaného znění nařízení 714/2009 podle návrhu COM(2016)861/2];

Pozměňovací návrh    87

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 3 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

db)  nediskriminační a transparentní pravidla a postupy pro poskytování odpovídající vyrovnávací platby účastníkům trhu za dodávky energie uskutečněné v době odezvy na straně poptávky pod dohledem národního regulačního orgánu, aniž by byla vytvořena překážka pro vstup agregátorů na trh nebo překážka z hlediska flexibility. Vyrovnávací platba je přísně omezena na pokrytí výsledných nákladů. Metoda výpočtu této vyrovnávací platby může zohledňovat přínosy pro další účastníky trhu, které lze přičíst nezávislým agregátorům, a podléhat schválení regulačním orgánem;

Pozměňovací návrh    88

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 3 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

dc)  konečným spotřebitelům, kteří mají smlouvu s nezávislými agregátory, nesmí být ze strany jejich dodavatelů uloženy neoprávněné platby, sankce ani jiné neoprávněné smluvní omezení;

Pozměňovací návrh    89

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Aby bylo zajištěno, že náklady a přínosy spojené se zajištěním výkonové rovnováhy, které lze přičíst agregátorům, jsou spravedlivě rozděleny mezi účastníky trhu, mohou členské státy výjimečně povolit vyrovnávací platby mezi agregátory a subjekty zúčtování. Takové vyrovnávací platby se musí omezovat na situace, kdy jeden účastník trhu způsobuje jinému účastníkovi trhu odchylky, které mají za výsledek finanční náklady.

vypouští se

Takové výjimečné vyrovnávací platby podléhají schválení ze strany národních regulačních orgánů a sleduje je agentura.

 

Pozměňovací návrh    90

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby vyúčtování splňovala minimální požadavky na vyúčtování a informace o vyúčtování stanovené v příloze II. Informace obsažené ve vyúčtováních musí být správné, jasné a stručné a musí být předloženy způsobem, který spotřebitelům usnadňuje jejich srovnávání.

1.  Členské státy zajistí, aby vyúčtování splňovala minimální požadavky na vyúčtování a informace o vyúčtování stanovené v příloze II. Informace obsažené ve vyúčtováních musí být správné, jasné, stručné, uživatelsky vstřícné a musí být předloženy způsobem, který spotřebitelům usnadňuje jejich srovnávání. Informace uvedené v příloze II, které nebudou obsaženy ve vyúčtování, budou zákazníkům zpřístupněny jinými způsoby, které podle své volby stanoví členské státy.

Pozměňovací návrh    91

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vyúčtování se provádí na základě skutečné spotřeby alespoň jednou ročně. Informace o vyúčtování jsou na požádání nebo v případech, kdy si konečný spotřebitel zvolil elektronické vyúčtování, poskytovány alespoň jednou za tři měsíce, jinak dvakrát ročně.

Vyúčtování se provádí na základě skutečné spotřeby alespoň jednou ročně. Informace o vyúčtování, včetně informací o skutečné spotřebě, jsou na požádání nebo v případech, kdy si konečný spotřebitel zvolil elektronické vyúčtování, poskytovány alespoň jednou za měsíc, jinak dvakrát ročně.

Pozměňovací návrh    92

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Pokud koneční spotřebitelé mají měřiče, které umožňují dálkový odečet provozovatelem, poskytují se přesné informace o vyúčtování na základě skutečné spotřeby nejméně jednou měsíčně.

4.  Pokud koneční spotřebitelé mají měřiče, které umožňují dálkový odečet provozovatelem, poskytují se přesné informace o vyúčtování na základě skutečné spotřeby nejméně jednou měsíčně, a to i prostřednictvím internetových stránek nebo jiných inovativních prostředků.

Pozměňovací návrh    93

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Členské státy mohou stanovit, že na žádost konečného spotřebitele nebudou informace uvedené v těchto vyúčtováních považovány za žádost o platbu. V takových případech členské státy zajistí, aby dodavatelé nabízeli flexibilní platební podmínky.

vypouští se

Pozměňovací návrh    94

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Členské státy vyžadují, aby informace a odhady týkající se nákladů na elektřinu byly na vyžádání včas a ve snadno pochopitelné formě poskytovány konečným spotřebitelům.

8.  Členské státy vyžadují, aby informace a odhady týkající se nákladů na elektřinu byly na vyžádání včas a ve snadno pochopitelné formě poskytovány konečným spotřebitelům. Zahrnuje-li smlouva budoucí změnu produktu nebo cenu či slevu, mělo by to být uvedeno ve vyúčtování spolu s datem, kdy k této změně dojde.

Pozměňovací návrh    95

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a.  Zvažují-li členské státy změny formátu vyúčtování, vedou konzultace se spotřebitelskými organizacemi.

Pozměňovací návrh    96

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 8 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8b.  Jestliže má konečný spotřebitel stejnou sazbu déle než dva roky, vyžadují členské státy od dodavatelů, aby zákazníka ve vyúčtování spotřeby energie nebo současně s vyúčtováním informovali o tom, zda je k dispozici vhodnější či výhodnější sazba, a umožnili jim na tuto novou sazbu snadno přejít.

Odůvodnění

Je důležité přijmout opatření k zajištění toho, aby koneční spotřebitelé, kteří mají více než dva roky stejnou sazbu, byli svými dodavateli aktivně upozorněni, že si mohou snížit účty za energie tím, že přestoupí na alternativní a pravděpodobně novější sazby téhož dodavatele. Zákazníci, kteří často nemění dodavatele, skončí u tzv. „spících sazeb“ či „starých sazeb“, které již nejsou konkurenceschopné a mohou být výrazně dražší než současné dostupné sazby. Může se přitom často jednat o zákazníky, kteří mají nižší příjmy nebo je u nich nejvyšší riziko energetické chudoby.

Pozměňovací návrh    97

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy nebo, stanoví-li tak daný členský stát, regulační orgány, ve snaze podpořit energetickou účinnost a posílit postavení zákazníků , vydávají důrazné doporučení, aby elektroenergetické podniky a agregátoři optimalizovali využívání elektřiny, mimo jiné poskytováním služeb v oblasti hospodaření s energií, vypracováním inovačních vzorců pro výpočet ceny nebo případně zavedením interoperabilních inteligentních měřicích systémů či inteligentních sítí.

1.  Členské státy nebo, stanoví-li tak daný členský stát, regulační orgány, ve snaze podpořit energetickou účinnost a posílit postavení zákazníků, vydávají důrazné doporučení, aby elektroenergetické podniky a agregátoři v případech, kdy je to nákladově efektivní, optimalizovali využívání elektřiny, mimo jiné poskytováním služeb v oblasti hospodaření s energií, vypracováním inovačních vzorců pro výpočet ceny a zavedením interoperabilních inteligentních měřicích systémů, zejména ve spojení se spotřebitelskými systémy pro hospodaření s energií, inteligentních sítí a případně také inteligentních spotřebičů a „inteligentních domů“ v souladu s platnými právními předpisy Unie v oblasti ochrany údajů.

Pozměňovací návrh    98

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy, které přistoupí k zavedení, přijmou a zveřejní minimální funkční a technické požadavky na inteligentní měřicí systémy, které mají být na jejich území zavedeny, v souladu s článkem 20 a přílohou III. Členské státy zajistí interoperabilitu těchto inteligentních měřicích systémů a jejich připojení ke spotřebitelským platformám pro hospodaření s energií. Členské státy v tomto směru řádně zohlední příslušné dostupné normy včetně norem umožňujících interoperabilitu, osvědčené postupy a význam rozvoje vnitřního trhu s elektřinou.

3.  Členské státy, které přistoupí k zavedení inteligentního měření, přijmou a zveřejní minimální funkční a technické požadavky na inteligentní měřicí systémy, které mají být na jejich území zavedeny, v souladu s článkem 20 a přílohou III. Členské státy zajistí interoperabilitu těchto inteligentních měřicích systémů, jejich zaměření na uživatele a připojení ke spotřebitelským platformám pro hospodaření s energií. Členské státy v tomto směru řádně zohlední příslušné dostupné normy včetně norem umožňujících interoperabilitu na úrovni modelu údajů a aplikační vrstvy, osvědčené postupy a význam rozvoje výměny údajů, budoucích inovativních služeb v oblasti elektroenergetiky, zavedení inteligentních sítí a vnitřního trhu s elektřinou. V případě stávajících inteligentních měřicích systémů musejí být tyto požadavky splněny v době nahrazení daného měřicího systému novým na konci jeho hospodářské životnosti nebo dříve.

Pozměňovací návrh    99

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy, které přistoupí k zavedení inteligentního měření, zajistí, aby koneční spotřebitelé transparentním a nediskriminačním způsobem přispívali k úhradě s tím spojených nákladů. Členské státy toto zavádění na svém území pravidelně sledují, aby měly přehled o vývoji nákladů a přínosů pro celý hodnotový řetězec, včetně poskytování čistých přínosů spotřebitelům.

4.  Členské státy, které přistoupí k zavedení inteligentního měření, zajistí, aby koneční spotřebitelé transparentním a nediskriminačním způsobem přispívali k úhradě s tím spojených nákladů, přičemž vezmou v úvahu dlouhodobé přínosy pro celý hodnotový řetězec. Členské státy toto zavádění na svém území pravidelně sledují, aby měly přehled o vývoji nákladů a přínosů pro celý hodnotový řetězec, včetně poskytování čistých přínosů, např. úspor, spotřebitelům a jejich celkové spokojenosti se zaváděním.

Pozměňovací návrh    100

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud je zavedení inteligentního měření v důsledku posouzení nákladů a přínosů podle odstavce 2 hodnoceno negativně, členské státy zajistí, aby bylo toto posouzení pravidelně revidováno v návaznosti na změny v předpokladech, z nichž vycházelo, technický pokrok a vývoj trhu. Jakmile je výsledek aktualizovaného ekonomického posouzení k dispozici, oznámí jej členské státy příslušným útvarům Komise.

5.  Pokud je zavedení inteligentního měření v důsledku posouzení nákladů a přínosů podle odstavce 2 hodnoceno negativně, členské státy zajistí, aby bylo toto posouzení pravidelně a alespoň jednou za dva roky revidováno v návaznosti na změny v předpokladech, z nichž vycházelo, technický pokrok a vývoj trhu. Jakmile je výsledek aktualizovaného ekonomického posouzení k dispozici, oznámí jej členské státy příslušným útvarům Komise.

Pozměňovací návrh    101

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 1 – Návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud je inteligentní měření na základě posouzení nákladů a přínosů podle čl. 19 odst. 2 hodnoceno pozitivně nebo je zaváděno systematicky, členské státy zavedou inteligentní měřicí systémy v souladu s evropskými normami, ustanoveními přílohy III a těmito zásadami:

Pokud je inteligentní měření na základě posouzení nákladů a přínosů podle čl. 19 odst. 2 hodnoceno pozitivně nebo je zaváděno systematicky po vstupu této směrnice v platnost, členské státy zavedou inteligentní měřicí systémy v souladu s evropskými normami, ustanoveními přílohy III a těmito zásadami:

Pozměňovací návrh    102

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  měřicí systémy přesně měří skutečnou spotřebu elektřiny a poskytují konečným spotřebitelům informace o skutečné době použití. Tyto informace jsou konečným spotřebitelům bez dalších nákladů a v téměř reálném čase snadno dostupné ve vizuálním znázornění, a to za účelem podpory automatizovaných programů zvyšování energetické účinnosti, jakož i podpory odezvy na straně poptávky a dalších služeb;

a)  měřicí systémy přesně měří skutečnou spotřebu elektřiny a poskytují konečným spotřebitelům informace o skutečné době použití. Ověřené údaje o historické spotřebě jsou konečným spotřebitelům snadno dostupné bez dalších nákladů a ve vizuálním znázornění alespoň na domácím displeji. Neověřené údaje o spotřebě v téměř reálném čase jsou konečným spotřebitelům dostupné prostřednictvím normalizovaného rozhraní za účelem podpory automatizovaných programů zvyšování energetické účinnosti, jakož i podpory odezvy na straně poptávky a dalších služeb;

Pozměňovací návrh    103

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  ochrana soukromí a údajů konečných spotřebitelů je zajištěna v souladu s příslušnými právními předpisy Unie v oblasti ochrany údajů a soukromí;

c)  ochrana soukromí a údajů konečných spotřebitelů je zajištěna v souladu s příslušnými právními předpisy Unie v oblasti ochrany údajů a soukromí; konečný spotřebitel musí mít především přístup k informacím o tom, které jiné strany a kdy měly přístup k jeho osobním údajům, aby mohl uplatňovat svá práva, která mu náležejí na základě právních předpisů Unie o ochraně údajů;

Pozměňovací návrh    104

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  pokud o to koneční spotřebitelé požádají, jsou jim nebo třetí osobě jednající jejich jménem zpřístupněny údaje z měření týkající se jejich dodávek a odběru, a to prostřednictvím lokálního standardizovaného komunikačního rozhraní a/nebo dálkového přístupu a ve snadno srozumitelném formátu podle článku 24, aby mohli na rovnocenném základě porovnávat nabídky;

e)  konečným spotřebitelům nebo třetí osobě jednající jejich jménem jsou zpřístupněny údaje z měření týkající se jejich dodávek a odběru, a to prostřednictvím lokálního standardizovaného komunikačního rozhraní a/nebo dálkového přístupu a ve snadno srozumitelném formátu podle článku 24 a co nejblíže reálnému času, aby mohli na rovnocenném základě porovnávat; koneční spotřebitelé mají rovněž možnost stáhnout si své údaje z měření nebo je předávat jiné straně bez dalších nákladů a v souladu se svým právem na přenositelnost údajů na základě právních předpisů Unie v oblasti ochrany údajů;

Pozměňovací návrh    105

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  při instalaci inteligentních měřičů jsou konečným spotřebitelům poskytnuty patřičné rady a informace, zejména ohledně plného potenciálu inteligentních měřičů, pokud jde o správu odečtů a sledování spotřeby energie, jakož i ohledně shromažďování a zpracování osobních údajů v souladu s použitelnými právními předpisy Unie o ochraně údajů;

f)  před instalací inteligentních měřičů nebo při ní jsou konečným spotřebitelům poskytnuty patřičné rady a informace, zejména ohledně plného potenciálu inteligentních měřičů, pokud jde o správu odečtů a sledování spotřeby energie, jakož i ohledně shromažďování a zpracování osobních údajů v souladu s použitelnými právními předpisy Unie o ochraně údajů;

Pozměňovací návrh    106

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Pokud je inteligentní měření na základě posouzení nákladů a přínosů podle čl. 19 odst. 2 hodnoceno negativně a není ani systematicky zaváděno, členské státy zajistí, aby každý konečný spotřebitel měl na požádání a za spravedlivých a přiměřených podmínek nárok na instalaci nebo v příslušných případech modernizaci inteligentního měřiče, který splňuje tyto požadavky:

1.  Pokud je inteligentní měření na základě posouzení nákladů a přínosů podle čl. 19 odst. 2 hodnoceno negativně a není ani systematicky zaváděno, členské státy zajistí, aby každý konečný spotřebitel měl na požádání a za spravedlivých, přiměřených a nákladově účinných podmínek nárok na instalaci nebo v příslušných případech modernizaci inteligentního měřiče, který splňuje tyto požadavky:

Pozměňovací návrh    107

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  je-li to technicky proveditelné, je vybaven funkcemi uvedenými v článku 20, nebo minimálním souborem funkcí, který členské státy určí a zveřejní na vnitrostátní úrovni v souladu s přílohou III;

a)  je vybaven funkcemi uvedenými v článku 20, nebo minimálním souborem funkcí, který členské státy určí a zveřejní na vnitrostátní úrovni v souladu s přílohou III;

Pozměňovací návrh    108

Návrh směrnice

Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Při stanovování pravidel pro správu a výměnu údajů členské státy nebo, pokud tak daný členský stát stanovil, určené příslušné orgány stanoví způsobilé osoby, které mohou mít s výslovným souhlasem konečného spotřebitele přístup k jeho údajům v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67952. Údaje pro účely této směrnice zahrnují údaje z měření a o spotřebě, jakož i údaje potřebné k tomu, aby spotřebitel změnil dodavatele. Mezi způsobilé osoby patří přinejmenším zákazníci, dodavatelé, provozovatelé přenosových a distribučních soustav, agregátoři, společnosti poskytující energetické služby a další osoby, které poskytují energetické nebo jiné služby zákazníkům.

1.  Při stanovování pravidel pro správu a výměnu údajů členské státy nebo, pokud tak daný členský stát stanovil, určené příslušné orgány stanoví způsobilé osoby, které mohou mít s výslovným souhlasem konečného spotřebitele přístup k jeho údajům v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/67952. Údaje pro účely této směrnice zahrnují údaje z měření a o spotřebě, jakož i údaje potřebné k tomu, aby spotřebitel změnil dodavatele, pro automatizované programy zvyšování energetické účinnosti, pro služby v oblasti hospodaření s energií a pro služby v oblasti odezvy na straně poptávky. Mezi způsobilé osoby patří přinejmenším zákazníci, dodavatelé, provozovatelé přenosových a distribučních soustav, agregátoři, společnosti poskytující energetické služby a další osoby, které poskytují energetické nebo jiné služby zákazníkům.

 

Způsobilé osoby na požádání zákazníkům poskytnou přehled osob, které mají k jejich údajům přístup.

__________________

__________________

52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

52 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh    109

Návrh směrnice

Čl. 23 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy organizují správu údajů, aby zajistily efektivní přístup k údajům a výměnu údajů. Nezávisle na modelu správy údajů používaném v jednotlivých členských státech osoba nebo osoby odpovědné za správu údajů poskytnou kterékoli způsobilé osobě s výslovným souhlasem konečného spotřebitele přístup k údajům tohoto konečného spotřebitele. Způsobilé osoby by měly mít požadované údaje k dispozici bez diskriminace a současně. Přístup k údajům je snadný a příslušné postupy se zveřejní.

2.  Členské státy organizují bezpečnou správu údajů, aby zajistily efektivní přístup k údajům a jejich výměnu, ochranu, bezpečnost, transparentnost, neutralitu a neporušenost. Nezávisle na modelu správy údajů používaném v jednotlivých členských státech osoba nebo osoby odpovědné za správu údajů poskytnou kterékoli způsobilé osobě s výslovným souhlasem konečného spotřebitele přístup k údajům tohoto konečného spotřebitele. Způsobilé osoby by měly mít požadované údaje k dispozici bez diskriminace a současně. Přístup k údajům je snadný a příslušné postupy se zveřejní.

Pozměňovací návrh    110

Návrh směrnice

Čl. 23 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Konečným spotřebitelům nesmějí být za přístup k jejich údajům účtovány žádné dodatečné náklady. Členské státy jsou odpovědné za stanovení příslušných nákladů na přístup k údajům ze strany způsobilých osob. Regulované subjekty, které poskytují datové služby, nesmí z této činnosti dosahovat zisku.

4.  Konečným spotřebitelům nesmějí být za přístup k jejich údajům nebo za žádost o jejich přenos účtovány žádné dodatečné náklady. Členské státy jsou odpovědné za stanovení příslušných nákladů na přístup k údajům ze strany způsobilých osob. Regulované subjekty, které poskytují datové služby, nesmí z této činnosti dosahovat zisku.

Pozměňovací návrh    111

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy určí společný formát údajů a transparentní postup, kterým způsobilé osoby získají přístup k údajům uvedeným v čl. 23 odst. 1, aby podpořily hospodářskou soutěž na maloobchodním trhu a zamezily nepřiměřeným administrativním nákladům pro způsobilé osoby.

1.  Členské státy určí společný formát údajů, který umožní interoperabilitu a usnadní výměnu údajů, a transparentní postup, kterým způsobilé osoby získají přístup k údajům uvedeným v čl. 23 odst. 1, aby podpořily hospodářskou soutěž na maloobchodním trhu a zamezily nepřiměřeným administrativním nákladům pro způsobilé osoby.

Pozměňovací návrh    112

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijatých v souladu s poradním postupem podle článku 68 určí společný evropský formát údajů a nediskriminační a transparentní postupy pro přístup k údajům uvedeným v čl. 23 odst. 1, které nahradí vnitrostátní formát údajů a postup přijaté členskými státy podle odstavce 1. Členské státy zajistí, aby účastníci trhu používali společný evropský formát údajů.

2.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijatých v souladu s poradním postupem podle článku 68 určí normy interoperability a společný evropský formát údajů a nediskriminační a transparentní postupy pro přístup k údajům uvedeným v čl. 23 odst. 1 a s přihlédnutím k podmínkám v jednotlivých členských státech stanoví nákladově efektivní přechod s cílem nahradit vnitrostátní formát údajů a postup přijaté členskými státy podle odstavce 1. Členské státy zajistí, aby účastníci trhu používali normy interoperability nebo společný evropský formát údajů. V případě potřeby může Komise po konzultaci s výborem uvedeným v článku 68 požadovat, aby příslušné evropské normalizační organizace vypracovaly normy.

Pozměňovací návrh    113

Návrh směrnice

Čl. 25 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byla zřízena jednotná kontaktní místa, v nichž jsou zákazníkům k dispozici veškeré potřebné informace o jejich právech, platných právních předpisech a prostředcích urovnávání sporů, které mají v případě sporu k dispozici. Tato kontaktní místa mohou být součástí kontaktních míst poskytujících spotřebitelům obecné informace.

Členské státy zajistí, aby byla zřízena jednotná kontaktní místa, v nichž jsou zákazníkům k dispozici veškeré potřebné informace o jejich právech, platných právních předpisech, akreditovaných nástrojích srovnávání a prostředcích urovnávání sporů s dodavatelem elektřiny, poskytovatelem služeb v energetice, agregátorem či jakýmkoli jiným zprostředkovatelem, které mají v případě sporu k dispozici. Tato kontaktní místa mohou být součástí kontaktních míst poskytujících spotřebitelům obecné informace. Pokud jsou poskytované služby spojeny se softwarem, hardwarem nebo komunikačními technologiemi nebo jsou s nimi nabízeny v rámci balíčku, je stížnost konečného spotřebitele vyřizována prostřednictvím jednotného kontaktního místa.

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh    114

Návrh směrnice

Článek 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 26

Článek 26

Právo na mimosoudní urovnávání sporů

Právo na mimosoudní urovnávání sporů

Členské státy zajistí zákazníkům přístup k jednoduchým, spravedlivým, transparentním, nezávislým, účinným a efektivním mechanismům mimosoudního řešení sporů, pokud jde o urovnávání sporů týkajících se práv a povinností stanovených touto směrnicí. Pokud je zákazník spotřebitelem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU53, musí tyto mimosoudní mechanismy splňovat požadavky na kvalitu stanovené ve směrnici 2013/11/EU a v odůvodněných případech poskytovat systém odškodnění a/nebo náhrad .

Členské státy zajistí zákazníkům přístup k jednoduchým, spravedlivým, transparentním, nezávislým, účinným a efektivním mechanismům mimosoudního řešení sporů, pokud jde o urovnávání sporů týkajících se práv a povinností stanovených touto směrnicí. Takovým nezávislým mechanismem může být veřejný ochránce práv v energetice nebo orgán sdružující spotřebitele. Pokud je zákazník spotřebitelem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU, musí tyto mimosoudní mechanismy splňovat požadavky na kvalitu stanovené ve směrnici 2013/11/EU a v odůvodněných případech poskytovat systém odškodnění a/nebo náhrad .

 

Tyto mechanismy se vztahují na všechny poskytovatele energetických služeb a na všechny smlouvy týkající se energetických komponent, včetně nabídek balíčků a místních energetických komunit, jejichž účast je povinná.

 

Členské státy zajistí, aby dodavatelé elektřiny, poskytovatelé energetických služeb a agregátoři uváděli informaci o mimosoudním řešení sporů na svých internetových stránkách a ve veškeré korespondenci se svými zákazníky.

 

Členské státy pravidelně posuzují fungování mechanismů mimosoudního řešení sporů, zvláště co se týče účasti dodavatelů elektřiny, poskytovatelů energetických služeb, agregátorů a zprostředkovatelů a dodržování předpisů z jejich strany.

__________________

__________________

53 Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 63–79.

53 Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 63–79.

Pozměňovací návrh    115

Návrh směrnice

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy přijmou vhodná opatření na ochranu zákazníků, a zejména zabezpečí, aby existovaly dostatečné záruky na ochranu zranitelných zákazníků. V této souvislosti každý členský stát stanoví definici zranitelných zákazníků, která může být odvozena z energetické chudoby, a může, mimo jiné, stanovit, že odpojení těchto zákazníků je zakázáno v kritických obdobích. Členské státy zajistí uplatňování práv a povinnosti spojených se zranitelnými zákazníky. Zejména přijmou opatření na ochranu zákazníků z odlehlých oblastí. Členské státy zabezpečí vysokou úroveň ochrany spotřebitele, zejména s ohledem na transparentnost týkající se smluvních podmínek, obecných informací a mechanismů řešení sporů.

1.  Členské státy přijmou vhodná opatření na ochranu zákazníků, a zejména zabezpečí, aby existovaly dostatečné záruky na ochranu zranitelných zákazníků. V této souvislosti každý členský stát stanoví definici zranitelných zákazníků, která bude odvozena z energetické chudoby, a může zajistit jejich ochranu prostřednictvím vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení a může, mimo jiné, stanovit, že odpojení těchto zákazníků je zakázáno v kritických obdobích. Členské státy zajistí uplatňování práv a povinnosti spojených se zranitelnými zákazníky. Zejména přijmou opatření na ochranu zákazníků z odlehlých oblastí. Členské státy zabezpečí vysokou úroveň ochrany spotřebitele, zejména s ohledem na transparentnost týkající se smluvních podmínek, obecných informací a mechanismů řešení sporů.

Pozměňovací návrh    116

Návrh směrnice

Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy přijmou vhodná opatření, mezi něž patří například vytvoření vnitrostátních energetických akčních plánů, poskytování dávek v systémech sociálního zabezpečení k zajištění nezbytných dodávek elektřiny pro zranitelné zákazníky nebo podpora zlepšování energetické účinnosti, s cílem řešit zjištěné případy energetické chudoby, a to i v širším kontextu chudoby. Tato opatření nesmí bránit účinnému otevření trhu stanovenému v článku 4 ani fungování trhu a jsou případně oznámena Komisi v souladu s čl. 9 odst. 4. V oznámení mohou být uvedena i opatření přijatá v rámci obecného systému sociálního zabezpečení.

vypouští se

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh    117

Návrh směrnice

Článek 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 29

Článek 29

Energetická chudoba

Energetická chudoba

Členské státy stanoví soubor kritérií pro účely měření energetické chudoby. Členské státy průběžně sledují počet domácností trpících energetickou chudobou a každé dva roky v rámci svých zpráv o pokroku týkajícím se integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu podle článku 21 [nařízení o správě podle návrhu COM(2016) 759] informují Komisi o vývoji energetické chudoby a o opatřeních přijatých k jejímu předcházení.

Členské státy po konzultaci s příslušnými zúčastněnými stranami:

 

a)  stanoví soubor kritérií pro účely měření energetické chudoby na základě ukazatelů, jako jsou nízký příjem, vysoké výdaje za energie a nízká energetická účinnost;

 

b)  průběžně sledují počet domácností trpících energetickou chudobou a provádějí analýzu toho, zda jsou tito zákazníci dostatečně chráněni, a v případě potřeby jejich ochranu zlepší;

 

c)  každé dva roky v rámci svých zpráv o pokroku týkajícím se integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu podle článku 21a nařízení (EU) ... [nařízení o správě podle návrhu COM(2016)759] informují Komisi o vývoji energetické chudoby a o opatřeních přijatých k jejímu předcházení.

 

S cílem řešit zjištěné případy energetické chudoby, a to i v širším kontextu chudoby, a chránit zranitelné zákazníky uvedené v článku 28 zavedou členské státy vnitrostátní akční plány ke snížení počtu domácností postižených energetickou chudobou, které budou zahrnovat krátkodobé i dlouhodobé cíle a opatření a časový rámec pro dosažení těchto cílů. Tato opatření mohou mimo jiné zahrnovat poskytování dávek v systémech sociálního zabezpečení k zajištění nezbytných dodávek elektřiny pro zranitelné zákazníky, podporu zlepšování energetické účinnosti a zákaz odpojení zákazníků v kritických obdobích.

 

Tyto akční plány budou začleněny do integrovaných vnitrostátních plánů jednotlivých členských států v oblasti energetiky a klimatu v souladu s nařízením (EU) ... [nařízení o správě podle návrhu COM(2016)759].

 

Komise v součinnosti s Eurostatem a členskými státy zlepší srovnatelnost souborů údajů, včetně údajů z vnitrostátního monitorování, tak aby tyto soubory byly srovnatelné napříč jednotlivými členskými státy.

Pozměňovací návrh    118

Návrh směrnice

Čl. 31 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud plní tuto funkci, získává provozovatel distribuční soustavy energii, kterou používá ke krytí energetických ztrát, a nefrekvenční podpůrné služby ve své soustavě transparentními, nediskriminačními a tržními postupy. Není-li na základě analýzy nákladů a přínosů odůvodněno jinak, získává provozovatel distribuční soustavy nefrekvenční podpůrné služby transparentním, nediskriminačním a tržním způsobem, který zajišťuje účinné zapojení všech účastníků trhu, včetně obnovitelných zdrojů energie, odezvy na straně poptávky, zařízení pro skladování energie a agregátorů, a to zejména prostřednictvím požadavku, aby regulační orgány nebo provozovatelé distribučních soustav v úzké spolupráci se všemi účastníky trhu a na základě technických požadavků těchto trhů a schopností všech účastníků trhu vymezili technické modality pro účast na těchto trzích.

5.  Pokud plní tuto funkci, jedná provozovatel distribuční soustavy jako neutrální zprostředkovatel trhu při získávání energie, kterou používá ke krytí energetických ztrát, a nefrekvenčních podpůrných služeb ve své soustavě transparentními, nediskriminačními a tržními postupy. Není-li na základě analýzy nákladů a přínosů, jejíž metodiku vypracuje transparentním způsobem národní regulační orgán v souladu s čl. 59 odst. 1 písm. c), odůvodněno jinak, získává provozovatel distribuční soustavy nefrekvenční podpůrné služby transparentním, nediskriminačním a tržním způsobem, který zajišťuje účinné zapojení všech účastníků trhu, včetně obnovitelných zdrojů energie, odezvy na straně poptávky, zařízení pro skladování energie a agregátorů, a to zejména prostřednictvím požadavku, aby regulační orgány nebo provozovatelé distribučních soustav v úzké spolupráci se všemi účastníky trhu a na základě technických požadavků těchto trhů a schopností všech účastníků trhu vymezili technické modality pro účast na těchto trzích.

Pozměňovací návrh    119

Návrh směrnice

Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví nezbytný regulační rámec, jenž provozovatelům distribučních soustav umožní získávat služby za účelem zlepšování efektivity provozu a rozvoje distribuční soustavy, včetně řízení místních přetížení, a bude je k tomu motivovat. Regulační rámce provozovatelům distribučních soustav zejména umožní získávat služby ze zdrojů, jako jsou distribuovaná výroba, odezva na straně poptávky nebo skladování, a zvážit opatření v oblasti energetické účinnosti, která mohou nahradit potřebu modernizovat nebo nahradit elektroenergetické kapacity a která podporují efektivní a bezpečný provoz distribuční soustavy. Provozovatelé distribučních soustav získávají tyto služby transparentními, nediskriminačními a tržními postupy.

Členské státy stanoví nezbytný regulační rámec, jenž provozovatelům distribučních soustav umožní získávat služby za účelem zlepšování efektivity provozu a rozvoje distribuční soustavy, včetně řízení místních přetížení, a bude je k tomu motivovat. Regulační rámce provozovatelům distribučních soustav zejména zajistí, že mohou získávat služby ze zdrojů, jako jsou distribuovaná výroba, odezva na straně poptávky nebo skladování, a zvážit opatření v oblasti energetické účinnosti, pokud tyto služby nákladově účinným způsobem nahrazují potřebu modernizovat nebo nahradit elektroenergetické kapacity a podporují efektivní a bezpečný provoz distribuční soustavy. Provozovatelé distribučních soustav získávají tyto služby transparentními, nediskriminačními a tržními postupy.

Pozměňovací návrh    120

Návrh směrnice

Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Provozovatelé distribučních soustav pro získávané služby vymezí standardizované tržní produkty, jež zajistí účinné zapojení všech účastníků trhu, včetně obnovitelných zdrojů energie, odezvy na straně poptávky a agregátorů. Provozovatelé distribučních soustav si vyměňují veškeré nezbytné informace a koordinují činnost s provozovateli přenosových soustav, aby zajistili optimální využití zdrojů a bezpečný a efektivní provoz soustavy a napomáhali rozvoji trhu. Provozovatelům distribučních soustav by za získávání takových služeb měla být poskytnuta přiměřená odměna, aby získali zpět přinejmenším příslušné výdaje, včetně výdajů na potřebné informační a komunikační technologie a výdajů, které odpovídají potřebné informační a komunikační infrastruktuře.

Standardizované tržní produkty pro tyto služby jsou vymezeny přinejmenším na vnitrostátní úrovni. Provozovatelé distribučních soustav v rámci transparentního a participativního procesu, jehož se účastní všichni příslušní uživatelé soustavy, národní regulační orgán a provozovatel přenosové soustavy, pro získávané služby vymezí standardizované tržní produkty, jež zajistí účinné zapojení všech účastníků trhu, včetně obnovitelných zdrojů energie, odezvy na straně poptávky, skladování a agregátorů. Provozovatelé distribučních soustav si vyměňují veškeré nezbytné informace a koordinují činnost s provozovateli přenosových soustav, aby zajistili optimální využití zdrojů a bezpečný a efektivní provoz soustavy a napomáhali rozvoji trhu. Provozovatelům distribučních soustav by za získávání takových služeb měla být poskytnuta přiměřená odměna, aby získali zpět přinejmenším příslušné výdaje, včetně výdajů na potřebné informační a komunikační technologie a výdajů, které odpovídají potřebné informační a komunikační infrastruktuře.

Pozměňovací návrh    121

Návrh směrnice

Čl. 32 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Rozvoj distribuční soustavy vychází z transparentního plánu rozvoje sítě, který provozovatelé distribučních soustav každé dva roky předkládají regulačnímu orgánu. Plán rozvoje sítě musí obsahovat plánované investice v příštích pěti až deseti letech se zvláštním důrazem na hlavní distribuční infrastrukturu, která je nezbytná k připojení nových výrobních kapacit a nových zatížení, včetně dobíjecích stanic pro elektrická vozidla. Plán rozvoje sítě musí rovněž demonstrovat využití odezvy na straně poptávky, energetické účinnosti, zařízení pro skladování energie nebo jiných zdrojů, které provozovatel distribuční soustavy používá jako alternativu k rozšiřování soustavy.

Rozvoj distribuční soustavy vychází z transparentního plánu rozvoje sítě, který provozovatelé distribučních soustav každé dva roky předkládají regulačnímu orgánu. Do přípravy plánu rozvoje sítě zapojí provozovatel distribuční soustavy, a to i formou konzultací, všechny současné či případné budoucí uživatele. Plán rozvoje sítě musí obsahovat plánované investice v příštích pěti až deseti letech se zvláštním důrazem na hlavní distribuční infrastrukturu, včetně energetické účinnosti, odezvy na straně poptávky a skladování energie, která je nezbytná k připojení nových výrobních kapacit a nových zatížení, včetně dobíjecích stanic pro elektrická vozidla. Plán rozvoje sítě musí rovněž demonstrovat využití odezvy na straně poptávky, energetické účinnosti, zařízení pro skladování energie nebo jiných zdrojů, které provozovatel distribuční soustavy používá jako alternativu k rozšiřování soustavy.

Pozměňovací návrh    122

Návrh směrnice

Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy stanoví nezbytný regulační rámec, aby usnadnily připojení veřejně přístupných a soukromých dobíjecích stanic k distribučním sítím. Členské státy zajistí, aby provozovatelé distribučních soustav na nediskriminačním základě spolupracovali se všemi podniky, které vlastní, vyvíjí, provozují nebo spravují dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, též pokud jde o připojení k síti.

1.  Aniž je dotčena směrnice 2014/94/EU, členské státy stanoví nezbytný regulační rámec, aby usnadnily připojení veřejně přístupných a soukromých dobíjecích stanic k distribučním sítím. Členské státy zajistí, aby provozovatelé distribučních soustav na nediskriminačním základě spolupracovali se všemi podniky, které vlastní, vyvíjí, provozují nebo spravují dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, též pokud jde o připojení k síti.

Pozměňovací návrh    123

Návrh směrnice

Čl. 33 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.  Provozovatelé distribučních soustav nesmí vlastnit, vyvíjet, spravovat ani provozovat dobíjecí stanice pro elektrická vozidla.

Pozměňovací návrh    124

Návrh směrnice

Čl. 33 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy mohou provozovatelům distribučních soustav povolit vlastnit, vyvíjet, spravovat nebo provozovat dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:

2.  Odchylně od odstavce 1a mohou členské státy provozovatelům distribučních soustav povolit vlastnit, vyvíjet, spravovat nebo provozovat dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, pouze pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

Pozměňovací návrh    125

Návrh směrnice

Čl. 33 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  v otevřeném a transparentním výběrovém řízení nevyjádřily zájem o vlastnictví, vývoj, správu nebo provozování dobíjecích stanic pro elektrická vozidla jiné osoby;

a)  v otevřeném a transparentním výběrovém řízení, které podléhá přezkumu ze strany národního regulačního orgánu, nevyjádřily zájem o vlastnictví, vývoj, správu nebo provozování dobíjecích stanic pro elektrická vozidla jiné osoby nebo tyto služby nemohou jiné osoby za přiměřenou cenu a včas poskytovat;

Pozměňovací návrh    126

Návrh směrnice

Čl. 33 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy v pravidelných intervalech nebo alespoň každých pět let provádějí veřejnou konzultaci, aby znovu posoudily potenciální zájem účastníků trhu vlastnit, vyvíjet, provozovat nebo spravovat dobíjecí stanice pro elektrická vozidla. Pokud z veřejné konzultace vyplyne, že vlastnit, vyvíjet, provozovat nebo spravovat tyto dobíjecí stanice mohou třetí osoby, členské státy zajistí, aby byly činnosti provozovatelů distribučních soustav v tomto ohledu postupně ukončeny.

4.  Členské státy v pravidelných intervalech nebo alespoň každých pět let provádějí veřejnou konzultaci, aby znovu posoudily potenciální zájem účastníků trhu vlastnit, vyvíjet, provozovat nebo spravovat dobíjecí stanice pro elektrická vozidla. Pokud z veřejné konzultace vyplyne, že vlastnit, vyvíjet, provozovat nebo spravovat tyto dobíjecí stanice mohou třetí osoby, členské státy zajistí, aby byly činnosti provozovatelů distribučních soustav v tomto ohledu postupně ukončeny a aby bylo možné získat související náklady zpět.

Pozměňovací návrh    127

Návrh směrnice

Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby všechny způsobilé osoby měly bez diskriminace přístup k údajům za jasných a rovných podmínek. V členských státech, kde byly v souladu s článkem 19 zavedeny inteligentní měřicí systémy a provozovatelé distribučních soustav se účastní správy údajů, zahrnují programy shody podle čl. 35 odst. 2 písm. d) zvláštní opatření za účelem vyloučení diskriminačního přístupu k údajům ze strany způsobilých osob, jak stanoví článek 23. Pokud se na provozovatele distribučních soustav nevztahuje čl. 35 odst. 1, 2 a 3, přijmou členské státy veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že vertikálně integrovaný podnik nemá privilegovaný přístup k údajům pro účely provádění svých dodavatelských činností.

Členské státy zajistí, aby všechny způsobilé osoby měly bez diskriminace přístup k údajům za jasných a rovných podmínek a postupovaly v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně údajů a informací. V členských státech, kde byly v souladu s článkem 19 zavedeny inteligentní měřicí systémy a provozovatelé distribučních soustav se účastní správy údajů, zahrnují programy shody podle čl. 35 odst. 2 písm. d) zvláštní opatření za účelem vyloučení diskriminačního přístupu k údajům ze strany způsobilých osob, jak stanoví článek 23. Pokud se na provozovatele distribučních soustav nevztahuje čl. 35 odst. 1, 2 a 3, přijmou členské státy veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že vertikálně integrovaný podnik nemá privilegovaný přístup k údajům pro účely provádění svých dodavatelských činností, je-li to nezbytné prostřednictvím požadavku, aby byla vytvořena ústřední platforma pro správu údajů, kterou bude spravovat provozovatel přenosové soustavy nebo jiný neutrální subjekt.

Pozměňovací návrh    128

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Provozovatelé distribučních soustav nesmí vlastnit, vyvíjet, spravovat ani provozovat zařízení pro skladování energie.

1.  Provozovatelé distribučních soustav nesmí vlastnit, vyvíjet, spravovat ani provozovat zařízení pro skladování energie, s výjimkou zařízení, která na místě používají ke krátkodobé kontrole distribuční soustavy, pokud to nemá dopad na trhy s energií a s nefrekvenčními podpůrnými službami a pokud s tím vyjádřil souhlas národní regulační orgán.

Pozměňovací návrh    129

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 2 – Návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy provozovatelům distribučních soustav povolit vlastnit, vyvíjet, spravovat nebo provozovat skladovací zařízení, pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:

2.  Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy provozovatelům distribučních soustav povolit vlastnit, vyvíjet, spravovat nebo provozovat skladovací zařízení, pouze pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

Pozměňovací návrh    130

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  v otevřeném a transparentním výběrovém řízení nevyjádřily zájem o vlastnictví, vývoj, správu nebo provozování skladovacích zařízení jiné osoby;

a)  v otevřeném a transparentním výběrovém řízení, které podléhá přezkumu ze strany národního regulačního orgánu, nevyjádřily zájem o vlastnictví, vývoj, správu nebo provozování skladovacích zařízení jiné osoby nebo tyto služby nemohou jiné osoby za přiměřenou cenu a včas poskytovat;

Pozměňovací návrh    131

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  uvedená zařízení jsou nezbytná k tomu, aby provozovatelé distribučních soustav mohli plnit své povinnosti podle této směrnice, pokud jde o efektivní, spolehlivý a bezpečný provoz distribuční soustavy, a

b)  uvedená zařízení jsou nezbytná k tomu, aby provozovatelé distribučních soustav mohli plnit své povinnosti podle této směrnice, pokud jde o efektivní, spolehlivý a bezpečný provoz distribuční soustavy, a jejich vlastnictví nebo provozování nemá vliv na konkurenceschopnost energetických trhů;

Pozměňovací návrh    132

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Národní regulační orgány mohou vypracovat obecné pokyny nebo doložky pro veřejné zakázky, aby provozovatelům distribučních soustav pomohli zajistit spravedlivé výběrové řízení.

Pozměňovací návrh    133

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Regulační orgány v pravidelných intervalech nebo alespoň každých pět let provádějí veřejnou konzultaci, aby znovu posoudily potenciální zájem účastníků trhu o vlastnictví, vývoj, provoz nebo správu zařízení pro skladování energie. Pokud z veřejné konzultace vyplyne, že vlastnit, vyvíjet, provozovat nebo spravovat tato zařízení mohou třetí osoby, členské státy zajistí, aby byly činnosti provozovatelů distribučních soustav v tomto ohledu postupně ukončeny.

4.  Členské státy v pravidelných intervalech nebo alespoň každých pět let přezkoumávají schopnost stávajících zařízení pro skladování být předmětem výběrového řízení a v odpovídajících případech provádějí veřejnou konzultaci, aby znovu posoudily potenciální zájem účastníků trhu o vlastnictví, vývoj, provoz nebo správu zařízení pro skladování energie. Pokud z přezkumu nebo veřejné konzultace vyplyne, že vlastnit, vyvíjet, provozovat nebo spravovat tato zařízení mohou třetí osoby, členské státy zajistí, aby byly činnosti provozovatelů distribučních soustav v tomto ohledu postupně ukončeny a aby bylo možné získat související náklady zpět.

Pozměňovací návrh    134

Návrh směrnice

Článek 36 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 36a

 

Nové činnosti provozovatelů distribučních soustav

 

1.   Provozovatelé distribučních soustav smí provozovat pouze činnosti stanovené touto směrnicí a nařízením (EU) ... [přepracované znění nařízení č. 714/2009 podle návrhu COM(2016)861/2].

 

2.   Členské státy mohou provozovatelům distribučních soustav povolit provozování jiných činností, než jsou činnosti stanovené touto směrnicí a nařízením (EU) ... [přepracované znění nařízení č. 714/2009 podle návrhu COM(2016)861/2], pokud regulační orgán posoudil nezbytnost takové odchylky a vyslovil s ní souhlas a pokud jsou splněny následující podmínky:

 

a)   v otevřeném a transparentním výběrovém řízení nevyjádřily zájem o provazování těchto činností jiné osoby;

 

b)   tyto činnosti jsou nezbytné k tomu, aby provozovatelé distribučních soustav mohli plnit své povinnosti podle této směrnice, pokud jde o efektivní, spolehlivý a bezpečný provoz distribuční soustavy;

 

c)   tyto činnosti jsou nezbytné k tomu, aby provozovatelé distribučních soustav mohli plnit své povinnosti podle nařízení (EU) ... [přepracované znění nařízení č. 714/2009 podle návrhu COM(2016)861/2], včetně povinnosti spolupracovat s provozovateli přenosových soustav, a zajišťovat tak nákladově účinný, bezpečný a spolehlivý rozvoj a provoz přenosových a distribučních sítí jako celku.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh k základnímu aktu je nezbytný k zajištění soudržnosti mezi pozměňovacími návrhy, protože tento PN úzce souvisí s jinými PN, které zpravodaj předkládá.

Pozměňovací návrh    135

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha)  provádí ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav standardizaci příslušných datových formátů a protokolů, aby usnadnil přeshraniční výměnu údajů;

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh    136

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

j)  přijme rámec pro spolupráci a koordinaci mezi regionálními operačními středisky.

j)  spolupracuje s agenturou, regionálními koordinačními středisky a sítí ENTSO pro elektřinu ohledně přijetí rámce pro spolupráci a koordinaci mezi regionálními koordinačními středisky;

Pozměňovací návrh    137

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja)  digitalizuje přenosové soustavy, aby se zajistilo mj. účinné získávání údajů v reálném čase a využívání inteligentních rozvoden;

Pozměňovací návrh    138

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 1 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jb)  zajišťuje správu údajů, kybernetickou bezpečnost a ochranu údajů.

Pozměňovací návrh    139

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy mohou stanovit, že jednu nebo více povinností uvedených v odst. 1 písm. a) až j) přidělí jinému provozovateli přenosové soustavy než tomu, který je vlastníkem dané přenosové soustavy a na kterého by se uvedené povinnosti jinak vztahovaly. Provozovatel přenosové soustavy, kterému jsou úkoly přiděleny, musí být certifikován, pokud jde o oddělení vlastnictví, a musí splňovat požadavky stanovené v článku 43, avšak nemusí být vlastníkem přenosové soustavy, za niž je odpovědný. Provozovatel přenosové soustavy, který je vlastníkem dané přenosové soustavy, musí splňovat požadavky stanovené v kapitole VI a být certifikován podle článku 43.

2.  Členské státy mohou stanovit, že jednu nebo více povinností uvedených v odst. 1 písm. a) až j) přidělí jinému provozovateli přenosové soustavy než tomu, který je vlastníkem dané přenosové soustavy a na kterého by se uvedené povinnosti jinak vztahovaly. Provozovatel přenosové soustavy, kterému jsou úkoly přiděleny, musí být certifikován, pokud jde o oddělení vlastnictví, nebo jako nezávislý provozovatel soustavy nebo nezávislý provozovatel přenosové soustavy a musí splňovat požadavky stanovené v článku 43, avšak nemusí být vlastníkem přenosové soustavy, za niž je odpovědný. Provozovatel přenosové soustavy, který je vlastníkem dané přenosové soustavy, musí splňovat požadavky stanovené v kapitole VI a být certifikován podle článku 43.

Pozměňovací návrh    140

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Při provádění úkolů uvedených v odstavci 1 provozovatel přenosové soustavy zohlední funkce vykonávané regionálními operačními středisky a podle potřeby spolupracuje se sousedícími provozovateli přenosových soustav.

3.  Při provádění úkolů uvedených v odstavci 1 provozovatel přenosové soustavy zohlední doporučení vydaná regionálními koordinačními středisky a podle potřeby spolupracuje se sousedícími provozovateli přenosových soustav.

Pozměňovací návrh    141

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Při provádění úkolů uvedených v odst. 1 písm. i) provozovatel přenosové soustavy zajistí, aby získávání služeb výkonové rovnováhy a, není-li na základě analýzy nákladů a přínosů odůvodněno jinak, nefrekvenčních podpůrných služeb:

4.  Při provádění úkolů uvedených v odst. 1 písm. i) provozovatel přenosové soustavy zajistí, aby získávání služeb výkonové rovnováhy a, není-li na základě analýzy nákladů a přínosů nebo technické životaschopnosti odůvodněno jinak a příslušným orgánem schváleno, nefrekvenčních podpůrných služeb:

Pozměňovací návrh    142

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Členské státy stanoví nezbytný regulační rámec, jenž provozovatelům přenosových soustav umožní získávat služby za účelem zlepšování efektivity provozu a rozvoje přenosové soustavy, včetně řízení místních přetížení, a bude je k tomu motivovat. Regulační rámce zejména zajistí, že provozovatelé přenosových soustav budou moci získávat služby ze zdrojů, jako jsou odezva na straně poptávky nebo skladování, a zvážit opatření v oblasti energetické účinnosti, pokud tyto služby nákladově efektivním způsobem nahradí potřebu modernizovat nebo nahradit elektroenergetické kapacity a podporují efektivní a bezpečný provoz přenosové soustavy. Provozovatelé přenosových soustav získávají tyto služby transparentními, nediskriminačními a tržními postupy.

 

Standardizované tržní produkty pro tyto služby jsou vymezeny přinejmenším na vnitrostátní úrovni. Provozovatelé přenosových soustav v rámci transparentního a participativního procesu, jehož se účastní všichni příslušní uživatelé soustavy a národní regulační orgán, pro získávané služby vymezí standardizované tržní produkty, jež zajistí účinné zapojení všech účastníků trhu, včetně obnovitelných zdrojů energie, odezvy na straně poptávky, skladování a agregátorů. Provozovatelé přenosových soustav si vyměňují veškeré nezbytné informace a koordinují činnost s provozovateli distribučních soustav, aby zajistili optimální využití zdrojů a bezpečný a efektivní provoz soustavy a napomáhali rozvoji trhu. Provozovatelům přenosových soustav je za obstarávání takových služeb poskytována přiměřená odměna, aby získali zpět přinejmenším příslušné výdaje, včetně výdajů na potřebné informační a komunikační technologie.

Pozměňovací návrh    143

Návrh směrnice

Čl. 47 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Vertikálně integrovaný podnik a jeho dceřiné společnosti vykonávající funkce výroby nebo dodávek nemají žádný přímý nebo nepřímý podíl v provozovateli přenosové soustavy. Provozovatel přenosové soustavy nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl v žádné dceřiné společnosti vertikálně integrovaného podniku vykonávajícího funkce výroby nebo dodávek, ani nepřijímá dividendy nebo nemá z této dceřiné společnosti žádný jiný finanční prospěch.

3.  Dceřiné společnosti vertikálně integrovaných podniků vykonávající funkce výroby nebo dodávek nemají žádný přímý nebo nepřímý podíl v provozovateli přenosové soustavy. Provozovatel přenosové soustavy nemá žádný přímý nebo nepřímý podíl v žádné dceřiné společnosti vertikálně integrovaného podniku vykonávajícího funkce výroby nebo dodávek, ani nepřijímá dividendy nebo nemá z této dceřiné společnosti žádný jiný finanční prospěch.

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh    144

Návrh směrnice

Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Provozovatelé přenosových soustav předkládají nejméně jednou za dva roky regulačnímu orgánu desetiletý plán rozvoje sítě založený na dosavadní a prognózované nabídce a poptávce po konzultaci všech příslušných zúčastněných stran. Tento plán rozvoje sítě obsahuje účinná opatření s cílem zajistit přiměřenost soustavy a bezpečnost dodávek.

1.  Provozovatelé přenosových soustav předkládají nejméně jednou za dva roky regulačnímu orgánu desetiletý plán rozvoje sítě založený na dosavadní a prognózované nabídce a poptávce po konzultaci všech příslušných zúčastněných stran. Tento plán rozvoje sítě obsahuje účinná opatření s cílem zajistit přiměřenost soustavy a bezpečnost dodávek. Regulační orgán desetiletý plán rozvoje sítě přezkoumá a schválí. Regulační orgán může před schválením po provozovateli přenosové soustavy požadovat, aby svůj desetiletý plán rozvoje sítě změnil. Provozovatel přenosové soustavy zveřejní desetiletý plán rozvoje sítě na svých internetových stránkách.

Pozměňovací návrh    145

Návrh směrnice

Čl. 51 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Při vypracovávání desetiletého plánu rozvoje sítě provede provozovatel přenosové soustavy přiměřené odhady o vývoji výroby, dodávek, skladování energie, spotřeby a výměn s jinými zeměmi, přičemž zohledňuje investiční plány regionálních sítí a sítí pro celou Unii.

3.  Vedle očekávané spotřeby, obchodu s jinými zeměmi a investičních plánů regionálních sítí a sítí pro celou Unii provozovatel přenosové soustavy při vypracovávání desetiletého plánu rozvoje sítě zohlední v plném rozsahu potenciál využití odezvy na straně poptávky, zařízení pro skladování energie nebo jiných zdrojů jako alternativu k rozšiřování soustavy.

Pozměňovací návrh    146

Návrh směrnice

Čl. 51 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Regulační orgán přezkoumá, zda desetiletý plán rozvoje sítě zahrnuje veškeré investiční potřeby, na které bylo poukázáno během konzultačního procesu, a zda je v souladu s nezávazným desetiletým plánem rozvoje sítě pro celou Unii (dále jen „plán rozvoje sítě pro celou Unii “), na který odkazuje [čl. 27 odst. 1 písm. b) přepracovaného znění nařízení č. 714/2009 podle návrhu COM(2016) 861/2]. Vyvstanou-li jakékoli pochybnosti o souladu s plánem rozvoje sítě pro celou Unii , regulační orgán konzultuje agenturu. Regulační orgán může na provozovateli přenosové soustavy požadovat, aby svůj desetiletý plán rozvoje sítě změnil.

5.  Regulační orgán přezkoumá, zda desetiletý plán rozvoje sítě zahrnuje veškeré investiční potřeby, na které bylo poukázáno během konzultačního procesu, a zda je v souladu s nezávazným desetiletým plánem rozvoje sítě pro celou Unii (dále jen „plán rozvoje sítě pro celou Unii “), na který odkazuje [čl. 27 odst. 1 písm. b) přepracovaného znění nařízení č. 714/2009 podle návrhu COM(2016) 861/2]. Vyvstanou-li jakékoli pochybnosti o souladu s plánem rozvoje sítě pro celou Unii nebo vnitrostátními plány v oblasti energetiky a klimatu předloženými v souladu s nařízením (EU) ... [nařízení o správě], regulační orgán konzultuje agenturu. Regulační orgán může na provozovateli přenosové soustavy požadovat, aby svůj desetiletý plán rozvoje sítě změnil.

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh    147

Návrh směrnice

Čl. 51 – odst. 6 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Regulační orgán sleduje a vyhodnocuje vývoj celkové flexibility a předkládá každoročně zprávu.

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh    148

Návrh směrnice

Čl. 54 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Provozovatelé přenosových soustav nesmí vlastnit, spravovat ani provozovat zařízení pro skladování energie a nesmí přímo vlastnit ani nepřímo kontrolovat aktiva, která poskytují podpůrné služby.

1.  Provozovatelé přenosových soustav nesmí vlastnit, spravovat ani provozovat zařízení pro skladování energie a nesmí přímo vlastnit ani nepřímo kontrolovat aktiva, která poskytují podpůrné služby, s výjimkou případů, kdy tato zařízení nebo aktiva jsou nedílnou součástí přenosové soustavy a pokud s tím vyslovil souhlas národní regulační orgán.

Pozměňovací návrh    149

Návrh směrnice

Čl. 54 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy provozovatelům přenosových soustav povolit vlastnit, spravovat nebo provozovat skladovací zařízení nebo aktiva poskytující nefrekvenční podpůrné služby, pokud jsou splněny tyto podmínky:

2.  Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy provozovatelům přenosových soustav povolit vlastnit, spravovat nebo provozovat skladovací zařízení nebo aktiva poskytující nefrekvenční podpůrné služby, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

Pozměňovací návrh    150

Návrh směrnice

Čl. 54 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  v otevřeném a transparentním výběrovém řízení nevyjádřily jiné osoby zájem o vlastnictví, kontrolu, správu nebo provozování takových zařízení, která nabízejí služby skladování a/nebo nefrekvenční podpůrné služby provozovateli přenosové soustavy;

a)  v otevřeném a transparentním výběrovém řízení, které podléhá přezkumu ze strany národního regulačního orgánu, nevyjádřily jiné osoby zájem o vlastnictví, kontrolu, správu nebo provozování takových zařízení, která nabízejí služby skladování a/nebo nefrekvenční podpůrné služby provozovateli přenosové soustavy, nebo tyto služby nemohou jiné osoby za přiměřenou cenu a včas poskytovat;

Pozměňovací návrh    151

Návrh směrnice

Čl. 54 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  taková zařízení nebo nefrekvenční podpůrné služby jsou pro provozovatele přenosových soustav nezbytné k tomu, aby mohli plnit své povinnosti podle této směrnice, pokud jde o efektivní, spolehlivý a bezpečný provoz přenosové soustavy, a nepoužívají se pro prodej elektřiny na trhu, a

b)  taková zařízení nebo nefrekvenční podpůrné služby jsou pro provozovatele přenosových soustav nezbytné k tomu, aby mohli plnit své povinnosti podle této směrnice, pokud jde o efektivní, spolehlivý a bezpečný provoz přenosové soustavy, zejména jako alternativa k investicím do nových síťových vedení, a nepoužívají se pro prodej elektřiny na trhu, a

Pozměňovací návrh    152

Návrh směrnice

Čl. 54 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Národní regulační orgány mohou vypracovat obecné pokyny nebo doložky pro veřejné zakázky, aby provozovatelům přenosových soustav pomohly zajistit spravedlivé výběrové řízení.

Pozměňovací návrh    153

Návrh směrnice

Čl. 54 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Provozovatel přenosové soustavy v pravidelných intervalech nebo alespoň každých pět let provádí veřejnou konzultaci, pokud jde o potřebné služby skladování, aby posoudil potenciální zájem účastníků trhu o investování do takových zařízení, a v případě, že třetí osoby mohou dotčenou službu poskytovat nákladově efektivním způsobem, své vlastní činnosti v oblasti skladování ukončí.

4.  Členské státy v pravidelných intervalech nebo alespoň každých pět let provádějí veřejnou konzultaci, pokud jde o potřebné služby skladování, aby posoudily potenciální zájem účastníků trhu o investování do takových zařízení. Pokud z veřejné konzultace vyplyne, že vlastnit, vyvíjet, provozovat nebo spravovat tato zařízení mohou třetí osoby, členské státy zajistí, aby byly činnosti provozovatelů přenosových soustav v tomto ohledu postupně ukončeny.

Pozměňovací návrh    154

Návrh směrnice

Čl. 57 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  regulační orgán mohl přijímat samostatná rozhodnutí nezávisle na jakémkoli politickém subjektu a měl samostatné roční rozpočtové prostředky, autonomii při plnění přiděleného rozpočtu a odpovídající lidské i finanční zdroje pro výkon svých povinností; a

a)  regulační orgán mohl přijímat samostatná rozhodnutí nezávisle na jakémkoli politickém subjektu;

Odůvodnění

Text byl přesunut do samostatného pododstavce.

Tento pozměňovací návrh k základnímu aktu je nezbytný k zajištění soudržnosti mezi pozměňovacími návrhy, protože tento PN úzce souvisí s jinými PN, které zpravodaj předkládá.

Pozměňovací návrh    155

Návrh směrnice

Čl. 57 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  regulační orgán vypracoval návrh rozpočtu k pokrytí regulačních úkolů, které mu jsou svěřeny touto směrnicí a souvisejícími legislativními akty, aby měl regulační orgán zajištěny potřebné lidské a finanční zdroje k účinnému a účelnému plnění svých úkolů a pravomocí;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh k základnímu aktu je nezbytný k zajištění soudržnosti mezi pozměňovacími návrhy, protože tento PN úzce souvisí s jinými PN, které zpravodaj předkládá.

Pozměňovací návrh    156

Návrh směrnice

Čl. 57 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

bb)  následnou kontrolu roční účetní závěrky regulačního orgánu provedl nezávislý auditor;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh k základnímu aktu je nezbytný k zajištění soudržnosti mezi pozměňovacími návrhy, protože tento PN úzce souvisí s jinými PN, které zpravodaj předkládá.

Pozměňovací návrh    157

Návrh směrnice

Čl. 57 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Do ... [tři roky po vstupu této směrnice v platnost] a poté každé tři roky předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o dodržování zásady nezávislosti podle tohoto článku ze strany národních orgánů.

Odůvodnění

Sledování a podávání zpráv jsou nepostradatelné nástroje, které zajistí, aby byla účinně prováděna zásada nezávislosti.

Pozměňovací návrh    158

Návrh směrnice

Čl. 58 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g)  zajištění toho, aby pro zákazníky bylo přínosem účinné fungování příslušného vnitrostátního trhu, podpora účinné hospodářské soutěže a zabezpečení ochrany spotřebitele;

g)  zajištění toho, aby pro zákazníky bylo přínosem účinné fungování příslušného vnitrostátního trhu a jejich účast na tomto trhu nebyla omezena, podpora účinné hospodářské soutěže a zaručení ochrany spotřebitele v úzké spolupráci s příslušnými orgány na ochranu spotřebitele;

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh    159

Návrh směrnice

Čl. 59 – odst. 1 – písm. n

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

n)  sledovat stupeň a účinnost otevřenosti trhu a stupeň hospodářské soutěže na velkoobchodní a maloobchodní úrovni, včetně burz pro obchodování s elektřinou, cen pro zákazníky v domácnostech včetně systémů placení záloh, počtu případů přechodu k jinému dodavateli, počtu případů odpojení, poplatků za údržbu a její provádění a stížností zákazníků v domácnostech, jakož i jakákoli narušení nebo omezení hospodářské soutěže, včetně poskytování veškerých relevantních informací a upozorňování příslušných orgánů pro hospodářskou soutěž na veškeré relevantní případy;

n)  sledovat stupeň a účinnost otevřenosti trhu a stupeň hospodářské soutěže na velkoobchodní a maloobchodní úrovni, včetně burz pro obchodování s elektřinou, cen pro zákazníky v domácnostech včetně systémů placení záloh, dopadu smluv s dynamickým určováním ceny a užívání inteligentních měřičů, počtu případů přechodu k jinému dodavateli, počtu případů odpojení, poplatků za údržbu a její provádění, vztahu mezi cenami pro domácnosti a velkoobchodními cenami, vývoje sazeb a poplatků za distribuci a stížností zákazníků v domácnostech, jakož i jakákoli narušení nebo omezení hospodářské soutěže, včetně poskytování veškerých relevantních informací a upozorňování příslušných orgánů pro hospodářskou soutěž na veškeré relevantní případy;

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh    160

Návrh směrnice

Čl. 59 – odst. 1 – písm. o

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

o)  sledovat výskyt omezujících smluvních podmínek, včetně výhradních doložek, které mohou bránit velkým zákazníkům mimo domácnosti souběžně uzavírat smlouvy s více dodavateli nebo mohou omezit tuto jejich možnost a případně informovat o této praxi vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž;

o)  sledovat výskyt omezujících smluvních podmínek, včetně výhradních doložek, které mohou bránit zákazníkům souběžně uzavírat smlouvy s více dodavateli nebo mohou omezit tuto jejich možnost a případně informovat o této praxi vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž;

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh    161

Návrh směrnice

Čl. 59 – odst. 1 – písm. o a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

oa)  sledovat a podávat zprávy, pokud jde o účast spotřebitelů na trhu a dostupnost a potenciál flexibility v energetickém systému;

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh    162

Návrh směrnice

Čl. 59 – odst. 1 – písm. q

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

q)  napomáhat spolu s ostatními příslušnými orgány při zajišťování účinnosti a prosazování opatření na ochranu spotřebitele;

q)  napomáhat spolu s ostatními příslušnými orgány při zajišťování účinnosti a prosazování nových a stávajících opatření na ochranu spotřebitele, včetně aktivních zákazníků; sledovat, jak jsou odstraňovány neoprávněné překážky a omezení, které brání rozvoji vlastní spotřeby a místních energetických komunit;

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh    163

Návrh směrnice

Čl. 59 – odst. 1 – písm. s

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s)  zajišťovat přístup k údajům o spotřebě zákazníků, umožnění dobrovolného používání snadno srozumitelného harmonizovaného formátu na vnitrostátní úrovni pro údaje o spotřebě a rychlý přístup všech zákazníků k těmto údajům podle článků 23 a 24 ;

s)  zajišťovat nediskriminační přístup k údajům o spotřebě zákazníků, umožnění dobrovolného používání snadno srozumitelného harmonizovaného formátu na vnitrostátní úrovni pro údaje o spotřebě a rychlý přístup všech zákazníků k těmto údajům podle článků 23 a 24;

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh    164

Návrh směrnice

Čl. 59 – odst. 1 – písm. x

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

x)  sledovat dostupnost srovnávacích internetových stránek, včetně srovnávacích nástrojů splňujících kritéria stanovená v článku 14 a příloze I.

x)  sledovat dostupnost srovnávacích nástrojů, včetně srovnávacích internetových stránek, aplikací a dalších interaktivních prostředků splňujících kritéria stanovená v článku 14.

Pozměňovací návrh    165

Návrh směrnice

Čl. 59 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  ukládat účinné, přiměřené a odrazující sankce elektroenergetickým podnikům, které neplní své povinnosti vyplývající z této směrnice nebo z jakýchkoli relevantních právně závazných rozhodnutí regulačního orgánu nebo agentury, nebo uložení takových sankcí navrhnout příslušnému soudu. To zahrnuje pravomoci ukládat nebo navrhovat uložení sankcí až do výše 10 % ročního obratu provozovatele přenosové soustavy vůči provozovateli přenosové soustavy nebo až do výše 10 % ročního obratu vertikálně integrovaného podniku vůči vertikálně integrovanému podniku za případné neplnění příslušných povinností podle této směrnice; a

d)  z vlastního podnětu nebo na žádost agentury vynucovat svá závazná rozhodnutí, ukládat účinné, přiměřené a odrazující sankce elektroenergetickým podnikům, síti ENTSO pro elektřinu nebo regionálním koordinačním střediskům, které neplní své povinnosti vyplývající z této směrnice, nařízení (EU) ... [přepracované znění nařízení č. 714/2009 podle návrhu COM(2016)861/2] nebo z jakýchkoli relevantních právně závazných rozhodnutí regulačního orgánu nebo agentury, nebo uložení takových sankcí navrhnout příslušnému soudu. To zahrnuje pravomoci ukládat nebo navrhovat uložení sankcí až do výše 10 % ročního obratu provozovatele přenosové soustavy vůči provozovateli přenosové soustavy nebo až do výše 10 % ročního obratu vertikálně integrovaného podniku vůči vertikálně integrovanému podniku za případné neplnění příslušných povinností podle této směrnice; a

Odůvodnění

Tuto úpravu vyžadují naléhavé důvody související s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh    166

Návrh směrnice

Čl. 59 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Regulační orgány s cílem zvýšit transparentnost trhu a poskytnout všem zainteresovaným stranám všechny potřebné informace, rozhodnutí nebo návrhy rozhodnutí, které se týkají sazeb za přenos a distribuci, uvedené v čl. 60 odst. 3 zpřístupní účastníkům trhu podrobnou metodiku a související náklady použité pro výpočet příslušných síťových tarifů.

8.  Regulační orgány s cílem zvýšit transparentnost trhu a poskytnout všem zainteresovaným stranám všechny potřebné informace, rozhodnutí nebo návrhy rozhodnutí, které se týkají sazeb za přenos a distribuci, uvedené v čl. 60 odst. 3 zpřístupní účastníkům trhu podrobnou metodiku a související náklady použité pro výpočet příslušných síťových tarifů a zohlední při tom investiční náklady, přidanou hodnotu distribuované výroby, flexibilitu, digitalizaci, odezvu na straně poptávky, skladování a využívání sítí uživateli soustavy, včetně aktivních zákazníků, a další faktory.

Pozměňovací návrh    167

Návrh směrnice

Čl. 62 – název

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Povinnosti a pravomoci regulačních orgánů, pokud jde o regionální operační střediska

Povinnosti a pravomoci regulačních orgánů, pokud jde o regionální koordinační střediska

Pozměňovací návrh    168

Návrh směrnice

Čl. 62 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Regionální regulační orgány v zeměpisné oblasti, kde je zřízeno regionální operační středisko, v úzké koordinaci mezi sebou navzájem:

1.  Regionální regulační orgány v zeměpisné oblasti, kde je zřízeno regionální koordinační středisko, v úzké koordinaci mezi sebou navzájem:

Pozměňovací návrh    169

Návrh směrnice

Čl. 62 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  schvalují stanovy a jednací řád;

a)  schvalují návrh na zřízení regionálních koordinačních středisek v souladu s čl. 32 odst. 1 nařízení (EU) ... [přepracované znění nařízení č. 714/2009 podle návrhu COM(2016)861/2];

Pozměňovací návrh    170

Návrh směrnice

Čl. 62 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  schvalují postup rozhodování na základě spolupráce;

c)  schvalují postupy spolupráce;

Pozměňovací návrh    171

Návrh směrnice

Čl. 62 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  posuzují, zda má regionální operační středisko potřebné kompetence, zdroje a nestrannost, aby mohlo nezávisle plnit svěřené funkce a úkoly, včetně mechanismů v oblasti bezpečnosti, odpovědnosti a kontingencí;

d)  zajišťují, aby mělo regionální koordinační středisko potřebné kompetence, zdroje a nestrannost, aby mohlo nezávisle plnit svěřené funkce a úkoly, včetně mechanismů v oblasti bezpečnosti, odpovědnosti a kontingencí;

Pozměňovací návrh    172

Návrh směrnice

Čl. 62 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  požadovat od regionálních operačních středisek informace;

a)  požadovat od regionálních koordinačních středisek informace;

Pozměňovací návrh    173

Návrh směrnice

Čl. 62 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  provádět inspekce, včetně neohlášených inspekcí, v prostorách regionálních operačních středisek;

b)  provádět inspekce, včetně neohlášených inspekcí, v prostorách regionálních koordinačních středisek;

Pozměňovací návrh    174

Návrh směrnice

Čl. 62 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  vydávat společná rozhodnutí závazná pro regionální operační střediska.

c)  vydávat společná rozhodnutí závazná pro regionální koordinační střediska.

Pozměňovací návrh    175

Návrh směrnice

Čl. 62 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  vyřizovat stížnosti na regionální koordinační střediska podané v souvislosti s jejich povinnostmi podle právních předpisů Unie.

Pozměňovací návrh    176

Návrh směrnice

Čl. 62 – odst. 2 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb)  Regulační orgány spolupracují mezi sebou navzájem a s agenturou a vzájemně konzultují a poskytují si navzájem i agentuře jakékoli informace nezbytné pro plnění svých úkolů podle tohoto článku.

Pozměňovací návrh    177

Návrh směrnice

Článek 69 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 69a

 

Přezkum

 

Komise do 1. června 2025 přezkoumá provádění této směrnice a předloží příslušnou zprávu, případně s legislativním návrhem, Evropskému parlamentu a Radě.

 

V přezkumu posoudí zejména, zda zákazníci, a to především zranitelní zákazníci nebo zákazníci postižení energetickou chudobou, jsou dostatečně chráněni na základě ustanovení této směrnice.

Pozměňovací návrh    178

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  jsou provozně nezávislé a zajišťují, že se dodavatelům ve výsledcích hledání dostává rovného zacházení;

a)  jsou nezávislé na všech subjektech na trhu a zajišťují, že se všem dodavatelům ve výsledcích hledání dostává rovného zacházení;

Pozměňovací návrh    179

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  jasně uvádějí své vlastníky a fyzickou nebo právnickou osobu, která nástroj provozuje;

b)  jasně uvádějí své vlastníky a fyzickou nebo právnickou osobu, která nástroj provozuje, jakož i informace o tom, jak jsou nástroje financovány;

Pozměňovací návrh    180

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  stanoví jasná a objektivní kritéria, z nichž bude porovnání vycházet;

c)  stanoví jasná a objektivní kritéria, z nichž bude porovnání, ve kterém jsou zobrazeny zahrnuté služby, vycházet;

Pozměňovací návrh    181

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  seřadí a zobrazí výsledky vyhledávání podle nestranného algoritmu, který je nezávislý na veškerých platbách ze strany dodavatelů;

Pozměňovací návrh    182

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  jsou přístupné osobám se zdravotním postižením;

Pozměňovací návrh    183

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  obsahují co možná nejúplnější škálu nabídek elektřiny, jež pokrývá významnou část trhu, a v případě, že zobrazené informace nepředstavují úplný přehled trhu, uvádějí před zobrazením výsledků jasné prohlášení v tomto smyslu, a

f)  obsahují co možná nejúplnější škálu nabídek energie, včetně informací o zdrojích energie, a zajišťují transparentnost různých nabídek, jež zahrnují dynamické i nedynamické sazby, individuální smlouvy a smlouvy v podobě „balíčků“ od dodavatelů, agregátorů a poskytovatelů služeb, a v případě, že zobrazené informace nepředstavují úplný přehled trhu, uvádějí před zobrazením výsledků jasné prohlášení v tomto smyslu, a

Pozměňovací návrh    184

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  umožňují spotřebitelům provádět srovnání, aniž by museli poskytovat osobní údaje.

Pozměňovací návrh    185

Návrh směrnice

Příloha II – bod 1 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ve vyúčtováních a periodických vyúčtováních se konečným spotřebitelům výrazně sdělují tyto informace:

Ve vyúčtováních a periodických vyúčtováních se konečným spotřebitelům výrazně sdělují tyto klíčové informace, které jsou zřetelným způsobem odděleny od jiných částí vyúčtování:

Pozměňovací návrh    186

Návrh směrnice

Příloha II – bod 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  cena k uhrazení a je-li to možné, její členění;

a)  cena k uhrazení a, pokud je to relevantní, konečná cena za kWh; a je-li to možné, její členění;

Pozměňovací návrh    187

Návrh směrnice

Příloha II – bod 1 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  splatnost platby;

Pozměňovací návrh    188

Návrh směrnice

Příloha II – bod 1 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  kontaktní údaje dodavatele, včetně linky podpory pro spotřebitele;

d)  kontaktní údaje dodavatele uvádějící alespoň jeho telefonní číslo a elektronickou adresu;

Pozměňovací návrh    189

Návrh směrnice

Příloha II – bod 1 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da)  informace o změně dodavatele a urovnávání sporů;

Pozměňovací návrh    190

Návrh směrnice

Příloha II – bod 1 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ga)  adresa internetové stránky nebo jiný odkaz na místo, kde lze najít internetovou stránku/internetové stránky pro srovnání cen;

Pozměňovací návrh    191

Návrh směrnice

Příloha II – bod 1 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  informace o jejich právech, pokud jde o prostředky urovnávání sporů, které mají v případě sporu k dispozici podle článku 26.

h)  kontaktní údaje subjektu odpovědného za urovnávání sporů;

Pozměňovací návrh    192

Návrh směrnice

Příloha II – bod 1 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha)  jednotné kontaktní místo zmíněné v článku 25.

Pozměňovací návrh    193

Návrh směrnice

Příloha II – bod 1 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V příslušných případech se ve vyúčtováních a periodických vyúčtováních nebo společně s nimi konečným spotřebitelům zřetelně sdělují tyto informace:

Ve vyúčtováních a periodických vyúčtováních nebo společně s nimi se konečným spotřebitelům sdělují tyto informace:

Pozměňovací návrh    194

Návrh směrnice

Příloha II – bod 1 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca)  informace o jejich právech, pokud jde o prostředky urovnávání sporů, které mají v případě sporu k dispozici podle článku 26.

Pozměňovací návrh    195

Návrh směrnice

Příloha II – bod 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Navíc se konečným spotřebitelům ve vyúčtováních a periodických vyúčtováních, společně s nimi nebo jako odkaz v nich poskytuje srovnání s průměrným normalizovaným nebo referenčním zákazníkem stejné uživatelské kategorie.

Navíc se konečným spotřebitelům poskytuje srovnání s průměrným normalizovaným nebo referenčním zákazníkem stejné uživatelské kategorie.

Pozměňovací návrh    196

Návrh směrnice

Příloha II – bod 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cena účtovaná zákazníkům je součtem těchto tří hlavních složek: složky energie a dodávky, síťové složky (přenos a distribuce) a složky zahrnující daně, poplatky a odvody.

Cena účtovaná zákazníkům je součtem těchto tří hlavních složek: složky energie a dodávky, síťové složky (přenos a distribuce) a složky zahrnující daně, poplatky, veškeré podpory a odvody.

Pozměňovací návrh    197

Návrh směrnice

Příloha II – bod 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  podrobné údaje na základě času spotřeby za jakýkoli den, týden, měsíc a rok. Tyto údaje jsou konečným spotřebitelům zpřístupněny v téměř reálném čase prostřednictvím internetu nebo rozhraní měřiče za období nejméně 24 uplynulých měsíců nebo za období od počátku smlouvy o dodávkách, je-li toto období kratší.

b)  podrobné údaje na základě času spotřeby za jakýkoli den, týden, měsíc a rok. Tyto údaje jsou konečným spotřebitelům zpřístupněny v téměř reálném čase, ve formátu vstřícném k uživatelům, prostřednictvím internetu nebo rozhraní měřiče za období nejméně 24 uplynulých měsíců nebo za období od počátku smlouvy o dodávkách, je-li toto období kratší.

Pozměňovací návrh    198

Návrh směrnice

Příloha III – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Toto posouzení zohlední metodiku pro analýzu nákladů a přínosů a minimální funkční požadavky pro inteligentní měření stanovené v doporučení Komise 2012/148/EU, jakož i nejlepší dostupné techniky k zajištění nejvyšší úrovně kybernetické bezpečnosti a ochrany údajů.

2.  Toto posouzení je založeno na metodice pro analýzu nákladů a přínosů a minimálních funkčních požadavcích pro inteligentní měření stanovených v doporučení Komise 2012/148/EU, jakož i nejlepších dostupných technikách k zajištění nejvyšší úrovně kybernetické bezpečnosti a ochrany údajů. Komise zajistí konzistentní používání této metodiky v celé Unii.

Pozměňovací návrh    199

Návrh směrnice

Příloha III – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Na základě tohoto posouzení členské státy nebo, pokud tak stanoví daný členský stát, určený příslušný orgán připraví rozvrh, jehož cílem je zavedení inteligentních měřicích systémů do 10 let. Pokud se zavádění inteligentních měřičů vyhodnotí pozitivně, musí být do 8 let od data pozitivního posouzení nebo do roku 2020 v případě těch členských států, které zahájily zavádění před vstupem této směrnice v platnost, inteligentními měřícími systémy vybaveno alespoň 80 % konečných spotřebitelů.

3.  Na základě tohoto posouzení členské státy nebo, pokud tak stanoví daný členský stát, určený příslušný orgán připraví rozvrh, jehož cílem je zavedení inteligentních měřicích systémů do 5 let. Pokud se zavádění inteligentních měřičů vyhodnotí pozitivně, musí být do 5 let od data pozitivního posouzení nebo do roku 2020 v případě těch členských států, které zahájily zavádění před vstupem této směrnice v platnost, inteligentními měřícími systémy vybaveno alespoň 80 % konečných spotřebitelů.

  • [1]  Úř. věst. C …
  • [2]  Úř. věst. C …
  • [3]  Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Úvod

Po řadu let dominovaly elektroenergetickým soustavám vnitrostátní monopoly, jež nad nimi měly úplnou kontrolu, od výroby po distribuci a dodání spotřebiteli. Ačkoli tento systém „shora dolů“ zajišťoval dodávky elektřiny, neumožňoval – v neprospěch spotřebitelů – žádnou hospodářskou soutěž. Od roku 1996 dochází k postupnému otevírání trhů s elektřinou za účelem podpory hospodářské soutěže a snížení cen. Poslední významné legislativní změny na úrovni EU přinesl třetí energetický balíček v roce 2009.

Od té doby došlo ve výrobě elektřiny k revoluci. Centralizovaný systém výroby se díky pokroku obnovitelných i dalších technologií transformoval v systém mnohem decentralizovanější. Proto je opět zapotřebí přizpůsobit právní předpisy nové realitě.

Energie z obnovitelných zdrojů (často větrná či solární) vnesla do soustav ve velké míře přerušované dodávky. Soustavy bylo nutné přizpůsobit tak, aby byly pružnější, ale aby zároveň stále zaručovaly dodávky spotřebitelům. Naše cíle v oblasti klimatu vedly k podpoře různých dotačních a podpůrných režimů, což v kombinaci s nedůslednou přeshraniční spoluprací mezi členskými státy EU vyústilo v nadbytečnou kapacitu ve výrobě energie na úrovni EU. V mnoha členských státech vysílají regulované ceny v kombinaci s nepropojenými režimy podpory špatné signály pro investování.

S cílem tyto problémy řešit a podpořit dekaborbonizaci zaujal zpravodaj přístup „trh na prvním místě“, což znamená vytvoření skutečně rovných podmínek pro všechny účastníky na trhu. Zahrnuje to ukončení dotací narušujících trh, ať již se jedná o dotace na fosilní paliva, jadernou energii či energii z obnovitelných zdrojů. Spravedlivá pravidla znamenají spravedlivou hospodářskou soutěž na trhu. Spravedlivý trh s elektřinou povede jak ke splnění našich cílů v oblasti klimatu, tak k nejnižším a nejkonkurenceschopnějším cenám pro spotřebitele a zajistí zároveň bezpečnost dodávek, aniž by byly nutné nadměrné investice.

II. Zpráva

II.1. Trh na prvním místě

Základním principem všech trhů je volná tvorba cen. Z tohoto důvodu je naprosto nezbytné co nejdřív zrušit cenová omezení.

Kapacitní mechanismy jsou dotacemi, které mají vzhledem k nadbytečné kapacitě v EU malý nebo vůbec žádný smysl. Zpravodaj se domnívá, že by měly být využívány až jako nejzazší řešení. Nejprve by evropské posouzení přiměřenosti muselo stanovit, že existují pochybnosti o přiměřenosti opatření. Poté by členské státy musely přijmout konkrétní závazky k odstranění zjištěných překážek, které tyto pochybnosti vyvolaly. Tyto závazky by následně přezkoumala Komise. Kapacitní mechanismus by byl za určitých podmínek povolen v případě, že by pochybnost o přiměřenosti bylo možné vyřešit jen v dlouhodobém horizontu, a podléhal by pravidlům EU pro státní podporu. Pokud by to bylo proveditelné, tyto mechanismy by musely být přeshraniční povahy.

Mají-li být ceny výsledkem konkurenčního boje, je naprosto nezbytné zaručit všem aktérům rovné podmínky. Stávající podpora některých výrobců formou prioritních dodávek a výjimek z odpovědnosti za vyvažování výkonu narušuje hospodářskou soutěž. Zpravodaj se domnívá, že má-li trh fungovat, musí všichni účastníci nést finanční odpovědnost za nerovnováhu, kterou v systému způsobí. Takový přístup poskytne vhodné pobídky k udržení systému v rovnováze, zajistí potřebnou spolehlivost dodávek a sníží potřebu kapacitních mechanismů.

II.2. Nabídkové zóny

Větší nabídkové zóny poskytují větší likviditu, ale méně pobídek k investicím do sítí. Zpravodaj sdílí názor, že nabídkové zóny by měly být stabilní v čase a co největší, přičemž by se měl brát ohled na přetížení systému. Navrhuje přístup založený na odměnách a postizích. Po přezkumu nabídkových zón by se dotčené členské státy měly nejprve jednomyslně domluvit na struktuře nabídkových zón a případně na konkrétních závazcích. Nebude-li možné dosáhnout dohody, měla by zasáhnout Komise.

II.3. Regionální spolupráce

Na trhu s elektřinou má vývoj v jednom členském státě dopad na jiné členské státy, a to nejen v daném regionu. Klíčem k zajištění bezpečnosti systému a k prevenci výpadků proudu je těsnější regionální spolupráce provozovatelů přenosových soustav. Zpravodaj si všímá přínosů již fungujících regionálních bezpečnostních koordinátorů pro zabezpečení systému. Trhy s elektřinou jsou stále těsněji propojené, proto se jako další logický krok jeví posílení této spolupráce tím, že se více úkolů a funkcí přenese na regionální úroveň. Konečnou odpovědnost za bezpečnost systému však musí i nadále nést provozovatelé přenosových soustav.

II.4. Spotřebitel

Díky technologiím mohou na trhu s elektřinou působit nové subjekty. Trh proto musí být uspořádán tak, aby umožňoval a podporoval zapojení všech subjektů, které mohou a které si přejí na něj vstoupit, bez ohledu na to, zda se jedná výrobu vlastní elektřiny, její skladování nebo řízení odezvy na straně poptávky. Odstraněním překážek se trh otevře více subjektům, což přinese větší výběr pro spotřebitele. Zpravodaj rovněž navrhuje několik změn, které by měly zajistit, aby spotřebitel mohl přijímat informovaná rozhodnutí a v krátké lhůtě změnit dodavatele.

STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI

D(2017)36117

Jerzy Buzek

předseda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

PHS 08B046

Brusel

Věc:  Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění)

  (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Vážený pane předsedo,

Výbor pro právní záležitosti výše uvedený návrh projednal na základě článku 104 o přepracování právních předpisů v platném znění jednacího řádu Parlamentu.

Odstavec 3 tohoto článku zní takto:

„Pokud se výbor příslušný pro právní záležitosti domnívá, že návrh neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, informuje o tom věcně příslušný výbor.

V tomto případě, kromě podmínek stanovených v článcích 169 a 170, jsou ve věcně příslušném výboru přijatelné pouze pozměňovací návrhy týkající se částí návrhu obsahujících změny.

Předseda věcně příslušného výboru však může v jednotlivých případech výjimečně přijmout pozměňovací návrhy k částem návrhu na přepracování, které zůstaly nezměněny, pokud to považuje za nezbytné z naléhavých důvodů vnitřní logiky textu nebo protože pozměňovací návrhy jsou nerozlučně spjaty s jinými přípustnými pozměňovacími návrhy. Tyto důvody musí být uvedeny v písemném odůvodnění pozměňovacích návrhů.“

Podle názoru poradní skupiny složené z právních služeb Parlamentu, Rady a Komise, která přezkoumávala návrh na přepracování, a v souladu s doporučeními zpravodaje se Výbor pro právní záležitosti domnívá, že uvedený návrh neobsahuje žádné věcné změny, kromě těch, které v něm nebo ve stanovisku poradní skupiny byly jako takové označeny, a že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějších aktů s těmito změnami, je návrh prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

Na závěr Výbor pro právní záležitosti na své schůzi konané dne 7. září 2017 doporučil (19 poslanců hlasovalo pro a 2 poslanci se zdrželi hlasování[1]), aby Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor přezkoumal výše uvedený návrh v souladu s článkem 104.

S pozdravem

Pavel Svoboda

Příloha: Zpráva podepsaná předsedou poradní skupiny.

  • [1]  Přítomní členové výboru: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.

PŘÍLOHA: STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

V Bruselu dne 24. července 2017

STANOVISKO

  PRO  EVROPSKÝ PARLAMENT

    RADU

    KOMISI

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění)

COM(2016)0864 final/2 ze dne 23. 2. 2017 – 2016/0380(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů, a zejména na bod 9 této dohody, se dne 6. června 2017 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby projednala výše uvedený návrh Komise.

Na této schůzi[1] poradní skupina projednala návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterým se přepracovává směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES, a dospěla společnou dohodou k závěru, že šedým podkladem písma, který se obvykle používá ke zvýraznění podstatných změn, by měl být označen následující text:

– v bodě odůvodnění 2 vypuštění výrazu „a intenzivnější přeshraniční obchod, aby se dosáhlo větší efektivity“;

– v bodě odůvodnění 37 vypuštění prvních tří vět bodu odůvodnění 50 směrnice 2009/72/EC, které zní: „Požadavky na veřejnou službu, a to i pokud jde o službu univerzální, a společné minimální standardy, které z nich vyplývají, je třeba dále zpřísnit, aby se zajistilo, že hospodářská soutěž bude přinášet prospěch a spravedlivé ceny všem spotřebitelům, obzvláště zranitelným zákazníkům. Požadavky na veřejnou službu by měly být definovány na vnitrostátní úrovni s přihlédnutím k vnitrostátní situaci; členské státy by však měly dodržovat právní předpisy Společenství. Občané Unie a, pokud to členské státy budou pokládat za vhodné, malé podniky by měli mít možnost využívat povinností souvisejících s veřejnou službou, a to především pokud jde o bezpečnost dodávek a přiměřené ceny“;

– v článku 1 vypuštění slova „integrovat“;

– v čl. 9 odst. 5 vypuštění odkazu na článek 8 směrnice 2009/72/ES;

– v čl. 10 odst. 2 písm. g) vypuštění výrazu „měli prospěch z transparentních, jednoduchých a levných postupů pro vyřizování stížností. Zejména musí mít všichni spotřebitelé právo na dobrou úroveň služeb a vyřízení stížností ze strany poskytovatele elektroenergetických služeb. Tyto postupy mimosoudního urovnávání sporů umožňují, aby spory byly vyřešeny spravedlivě a rychle, nejlépe ve lhůtě tří měsíců, a v odůvodněných případech zabezpečují systém odškodnění nebo náhrady“.

– po znění článku 18 vypuštění celého znění čl. 3 odst. 10 směrnice 2009/72/ES;

– po znění článku 25 vypuštění celého znění čl. 3 odst. 16 směrnice 2009/72/ES;

– v článku 26 vypuštění slov „nezávislých mechanismů, jako je např. ombudsman pro energetiku nebo orgán sdružující spotřebitele, jež zajistí účinné projednání stížností a mimosoudní urovnávání sporů“;

– v čl. 27 odst. 2 nahrazení výrazu „otevírání trhu“ výrazem „svobodnému výběru dodavatele“;

– v čl. 28 odst. 1 vypuštění přídavného jména „konečných“ předcházejícího slovu „spotřebitelů“;

– v čl. 38 odst. 2 písm. a) vypuštění slov „rezervní kapacity“;

– v čl. 47 odst. 3 doplnění úvodních slov „Vertikálně integrovaný podnik a jeho“;

– v úvodní větě čl. 59 odst. 4 doplnění slov „a 3“;

– v čl. 61 odst. 2 písm. d) doplnění slov „a rámcových pokynů“;

– v čl. 66 odst. 1 nahrazení stávajícího znění „provoz jejich izolovaných mikrosoustav má po vstupu této směrnice v platnost vážné obtíže, pokud jde o rekonstrukci, modernizaci a rozšíření stávající kapacity, mohou požádat o výjimky z odpovídajících ustanovení kapitol IV, VI, VII a VIII a kapitoly III, které jim Komise může povolit“ zněním „provoz jejich malých izolovaných soustav má vážné obtíže, mohou požádat o výjimky z odpovídajících ustanovení kapitol IV, V a VI a článků 4, 6, 7 a 8“;

– v bodě 4 písm. a) přílohy II vložení slov „(na vnitrostátní úrovni, tj. v členském státě, kde byla uzavřena smlouva o dodávkách, jakož i na úrovni dodavatelského podniku, pokud dodavatel působí ve více členských státech)“;

– v druhém pododstavci bodu 4 přílohy II odkaz na písm. b) prvního pododstavce tohoto bodu;

– v bodě 3 přílohy III nahrazení slova „spotřebitelů“ slovy „konečných spotřebitelů“.

Na základě projednání návrhu dospěla poradní skupina jednomyslně k závěru, že návrh neobsahuje žádné věcné změny kromě těch, které byly jako takové označeny. Poradní skupina rovněž konstatovala, že pokud jde o kodifikaci nezměněných ustanovení původního právního předpisu s výše uvedenými věcnými změnami, je návrh prostou kodifikací stávajícího znění bez jakékoli změny jeho věcného obsahu.

F. DREXLER        H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby      vedoucí právní služby    generální ředitel

  • [1]   Poradní skupina pracovala s anglickým zněním návrhu, které je původní jazykovou verzí projednávaného textu.

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (24.11.2017)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění)
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Zpravodaj: Pavel Poc

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Zpravodaj obecně vítá návrh směrnice, který předložila Komise.

Legislativní návrh správně:

1.  staví spotřebitele do středu energetické transformace,

2.  usiluje o vytvoření rovných podmínek umožňujících účast obnovitelných zdrojů na trhu a

3.  posiluje regionální spolupráci.

Aby se však zajistilo naplnění cílů evropské energetické politiky a energetické unie, je nezbytné návrh směrnice v určitých oblastech změnit.

·  Přechod na ekologické hospodářství musí být proveden způsobem, který pro spotřebitele energie představuje únosnou zátěž.

·  Tržní integrace a související fungování trhu, pro něž jsou nezbytnou podmínkou rovné podmínky pro všechny účastníky, musejí hrát větší úlohu.

·  Novým právním rámcem na evropské i vnitrostátní úrovni se vytvoří spravedlivé podmínky pro účast nových subjektů, jako jsou agregátoři či místní energetická společenství, na trhu, přičemž se zajistí, aby nebyli znevýhodňováni ostatní účastníci trhu.

Zásadní význam sehrává užší integrace vyrovnávacího trhu, která má za cíl umožnit přeshraniční využívání obnovitelných zdrojů a efektivní zapojení strany poptávky. Existuje nicméně i potřeba zajistit bezpečnost dodávek za každých okolností. Aby se předešlo jakémukoli dopadu na spotřebitele, musí proto práva v této oblasti striktně odpovídat povinnostem. Členské státy a ve většině případů jejich vnitrostátní provozovatelé přenosových soustav nesou odpovědnost za zabezpečení dodávek elektřiny.

Pro nové subjekty na trhu, jako jsou agregátoři či místní energetická společenství, je nezbytné nastolit jasná pravidla. Zpravodaj vítá, že se Komise touto otázkou zabývala, domnívá se nicméně, že pravidla pro agregátory nebyla v právních předpisech stanovena správně. Doprovodné posouzení dopadů uvádí, že nejsou-li stanoveny vyrovnávací mechanismy používané mezi agregátory a subjekty zúčtování, existuje riziko, že by se agregátoři mohli stát „černými pasažéry“, kteří se nepodílejí na systémových nákladech a nereagují na poptávku efektivním způsobem.

Zpravodaj by rád zdůraznil, že je naprosto nezbytné zajistit ochranu zranitelných spotřebitelů a spotřebitelů trpících energetickou chudobou. Komise správně klade důraz na sociální politiku a postupné rušení regulovaných cen, což se ale ukázalo být diskriminační také vůči zranitelným spotřebitelům a spotřebitelům trpícím energetickou chudobou. Některé podrobnosti, jako je jasná definice situace krajní naléhavosti, v níž lze regulaci cen ve výjimečných případech použít, je třeba upřesnit, aby se zabránilo jakýmkoli pochybnostem v provádění těchto ustanovení.

Pravidla pro místní energetická společenství musí být rovněž navržena tak, aby se zajistilo, aby spotřebitelé, kteří se rozhodnou neúčastnit se místního energetického společenství, nebyli znevýhodněni a aby se skrze taková společenství nezvýšily náklady samotného systému elektrické energie, což by opět mohlo mít negativní vliv na spotřebitele trpící energetickou chudobou a zranitelné spotřebitele.

Lepší propojení velkoobchodních a maloobchodních trhů má zásadní význam pro zvýšení flexibility systému a integraci obnovitelných zdrojů energie. Jsou vítána ustanovení přinášející pro každého zákazníka možnost požadovat od svého poskytovatele služeb v elektroenergetice smlouvu s dynamickým určováním ceny.

V zájmu usnadnění reakce na poptávku je důležité poskytovat zákazníkům veškeré informace, které jsou nezbytné pro jejich účast na trhu a pro rozumnou a informovanou volbu jejich poskytovatele služeb v elektroenergetice. Faktury za elektřinu musí být jednoduché a jasné a kromě toho je třeba nalézt další inovativní způsoby, jak poskytovat dodatečné informace ohledně účtování.

Nákladově efektivním zavedením inteligentních prvků se může usnadnit integrace obnovitelných zdrojů energie a zapojení spotřebitelů na trh s energií. V této souvislosti je důležité zdůraznit, že instalace inteligentních měřicích přístrojů je nákladově nejefektivnějším řešením, je-li prováděna při výměně stávajících měřičů na konci jejich životního cyklu. Zpravodaj proto zdůrazňuje, že je třeba upřesnit zacházení s inteligentními měřiči, které byly zavedeny předtím, než směrnice vstoupila v platnost, a jejich soulad způsobem, který nebude mít negativní dopad na konečné ceny pro spotřebitele.

Zpravodaj vítá důraz, který Komise klade na provozovatele distribučních soustav, jež hrají zásadní úlohu při posilování systému flexibility a připravenosti rozvíjet obnovitelné zdroje energie na místní úrovni.

Jakékoli využití flexibility v distribučních soustavách, včetně skladování energie, musí být provedeno co nejhospodárnějším způsobem, aby z toho pro konečné spotřebitele plynulo co nejvíce výhod. Zpravodaj proto navrhuje zvážit změny pravidel pro vlastnictví skladovacích zařízení provozovateli distribuční soustavy.

Začlenění elektromobility do elektrické sítě představuje další příležitost pro aktivní účast koncových spotřebitelů, a tím i zvýšení celkové flexibility elektrické soustavy. Při zvažování vlastnictví infrastruktury elektromobility ze strany provozovatelů distribuční soustavy je nicméně zapotřebí jasně rozlišovat mezi veřejným a soukromým použitím.

Celoevropská spolupráce provozovatelů distribučních sítí je taktéž zásadním aspektem. V tomto ohledu musí být dále upřesněny podmínky pro účast provozovatelů distribučních soustav v rámci Evropského subjektu sdružujícího provozovatele distribučních soustav, aby se zajistilo poměrné zastoupení a financování tohoto subjektu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES významně přispěly k vytvoření tohoto vnitřního trhu s elektřinou. Evropský energetický systém však prochází výraznou proměnou. Společný cíl dekarbonizace energetického systému staví účastníky trhu před nové příležitosti a výzvy. Technický vývoj současně s tím umožňuje nové formy účasti spotřebitelů a přeshraniční spolupráce. Je třeba přizpůsobit pravidla unijního trhu nové tržní realitě.

(3)  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES významně přispěly k vytvoření tohoto vnitřního trhu s elektřinou. Evropský energetický systém však prochází výraznou proměnou. Společný cíl, kterým je dosáhnout do roku 2030 zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie v odvětví elektřiny alespoň na 45 % a do roku 2050 plně dekarbonizovat energetický systém, staví účastníky trhu před nové příležitosti a výzvy. Technický vývoj současně s tím umožňuje nové formy účasti spotřebitelů a přeshraniční spolupráce. Je třeba přizpůsobit pravidla unijního trhu nové tržní realitě.

Pozměňovací návrh    2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6)  Sdělení Komise ze dne 15. července 2015 nazvané „Zahájení veřejné konzultace o novém uspořádání trhu s energií“31 zdůraznilo, že posun od výroby ve velkých centralizovaných elektrárnách k decentralizované výrobě z obnovitelných zdrojů energie a dekarbonizovaným trhům vyžaduje úpravu stávajících pravidel obchodu s elektřinou a změny stávajících tržních rolí. Sdělení vyzdvihlo potřebu pružnějšího uspořádání trhů s elektřinou a plné integrace všech hráčů na trhu – včetně výrobců energie z obnovitelných zdrojů, poskytovatelů nových energetických služeb, skladování energie a flexibilní poptávky.

(6)  Sdělení Komise ze dne 15. července 2015 nazvané „Zahájení veřejné konzultace o novém uspořádání trhu s energií“31 zdůraznilo, že posun od výroby ve velkých centralizovaných elektrárnách k decentralizované výrobě z obnovitelných zdrojů energie a dekarbonizovaným trhům vyžaduje úpravu stávajících pravidel obchodu s elektřinou a změny stávajících tržních rolí. Sdělení vyzdvihlo potřebu pružnějšího uspořádání trhů s elektřinou a plné integrace všech hráčů na trhu – včetně výrobců energie z obnovitelných zdrojů, poskytovatelů nových energetických služeb, skladování energie a flexibilní poptávky. Stejně důležité je, aby Unie urychleně investovala do propojení na evropské úrovni pro účely přenosu energie prostřednictvím vysokonapěťové soustavy pro přenos elektrické energie.

_________________

_________________

31   COM(2015) 340 final ze dne 15. července 2015.

31   COM(2015) 340 final ze dne 15. července 2015.

Pozměňovací návrh    3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a)  S ohledem na vytvoření skutečného vnitřního trhu s elektřinou by členské státy měly podporovat integraci svých vnitrostátních trhů a spolupráci provozovatelů soustav na úrovni Unie a na regionální úrovni a současně do ní začlenit i izolované trhy s elektřinou, jež se v Unii dosud vyskytují.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění musí být ve směrnici zachován, aby se zdůraznilo, že v zájmu dosažení jednoho z hlavních cílů energetické politiky EU, jímž je vytvoření vnitřního trhu, je nezbytné, aby spolu členské státy spolupracovaly.

Pozměňovací návrh    4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a)  Nejefektivněji splní Unie své cíle v oblasti obnovitelných zdrojů, pokud dojde k vytvoření tržního rámce, který zvýhodňuje flexibilitu a inovace. Klíčovým prostředkem k usnadnění využívání obnovitelných zdrojů energie je dobře fungující model trhu s elektřinou.

Odůvodnění

K využívání obnovitelných zdrojů by měl přispívat fungující vnitřní trh s energií, který by měl EU umožnit, aby dosáhla svých cílů týkajících se obnovitelných zdrojů a rovněž splnila mezinárodní závazky vyplývající z Pařížské dohody o klimatu.

Pozměňovací návrh    5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11)  Členské státy a národní regulační orgány by měly usnadnit přeshraniční přístup novým dodavatelům elektřiny z různých energetických zdrojů a novým výrobcům elektřiny, jakož i poskytovatelům skladování a odezvy na straně poptávky, čímž zajistí hospodářskou soutěž a dodávky elektřiny za co nejkonkurenčnější ceny.

(11)  Členské státy a národní regulační orgány by měly usnadnit přeshraniční přístup novým dodavatelům elektřiny z různých energetických zdrojů a novým výrobcům elektřiny, jakož i poskytovatelům skladování a odezvy na straně poptávky, čímž zajistí hospodářskou soutěž a dodávky elektřiny za co nejkonkurenčnější ceny. Členské státy by však měly spolupracovat na časovém rozvržení toků elektřiny a měly by přijmout nezbytná opatření, která by zabránila neplánovaným kruhovým tokům elektřiny.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí se dvěma pozměňovacími návrhy k článku 3.

Pozměňovací návrh    6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a)  Měla by být podporována propojení mezi členskými státy, jelikož usnadňují integraci elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, vyrovnávají výkyvy, snižují vyrovnávací náklady a podněcují hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh    7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b)  Evropská rada se ve dnech 23. a 24. října 2014 dohodla, že Komise přijme s podporou členských států naléhavě nutná opatření, aby se zajistilo dosažení minimálního cíle 10 % propojení stávajících elektrických sítí, a to co nejrychleji a nejpozději do roku 2020, alespoň pokud jde o ty členské státy, které dosud nedosáhly minimální úrovně integrace na vnitřním trhu s energií, a členské státy, které představují jejich hlavní bod přístupu k vnitřnímu trhu s energií.

Pozměňovací návrh    8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15)  Členské státy by měly mít i nadále širokou rozhodovací pravomoc, pokud jde o ukládání povinností veřejné služby elektroenergetickým podnikům v zájmu dosažení cílů obecného hospodářského zájmu. Členské státy by měly zabezpečit, aby zákazníci v domácnostech a, pokud to členský stát pokládá za vhodné, malé podniky měli právo být zásobováni elektřinou ve stanovené kvalitě a za jasně porovnatelné, transparentní a konkurenční ceny. Nicméně povinnosti veřejné služby ve formě regulace cen za dodávky jsou svojí podstatou narušujícím opatřením, které často vede k akumulaci tarifních deficitů, omezení možností volby pro spotřebitele, slabší motivaci k úsporám energie a investicím do energetické účinnosti, nižší úrovni poskytovaných služeb, nižší míře zapojení a spokojenosti spotřebitelů, omezení hospodářské soutěže a menší nabídce inovačních produktů a služeb na trhu. Proto by členské státy měly k zajištění cenové dostupnosti dodávek elektřiny pro své občany používat jiné nástroje politik, zejména cílená opatření sociální politiky. Zásahy do stanovování cen by se měly používat pouze v omezených výjimečných případech. Plně liberalizovaný maloobchodní trh s elektřinou by stimuloval cenovou i necenovou soutěž mezi stávajícími dodavateli a motivoval ke vstupu na trh nové účastníky, čímž by se zlepšila možnost volby spotřebitelů a zvýšila jejich spokojenost.

(15)  Členské státy by měly mít i nadále širokou rozhodovací pravomoc, pokud jde o ukládání povinností veřejné služby elektroenergetickým podnikům v zájmu dosažení cílů obecného hospodářského zájmu. Členské státy by měly zabezpečit, aby zákazníci v domácnostech a, pokud to členský stát pokládá za vhodné, malé podniky měli právo být zásobováni elektřinou ve stanovené kvalitě a za jasně porovnatelné, transparentní a konkurenční ceny. Nicméně povinnosti veřejné služby ve formě regulace cen za dodávky mohou být svojí podstatou narušujícím opatřením, pokud cena neodráží hodnotu elektřiny a náklady dodavatele, což často vede k akumulaci tarifních deficitů, omezení možností volby pro spotřebitele, slabší motivaci k úsporám energie a investicím do energetické účinnosti, nižší úrovni poskytovaných služeb, nižší míře zapojení a spokojenosti spotřebitelů, omezení hospodářské soutěže a menší nabídce inovačních produktů a služeb na trhu. Proto by členské státy měly v zájmu zajištění cenové dostupnosti dodávek elektřiny pro své občany zabezpečit, že cenová regulace neproběhne na úkor hospodářské soutěže, nebo by měly používat jiné nástroje politik, zejména cílená opatření sociální politiky. Zásahy do stanovování cen by se měly používat pouze v omezených výjimečných případech. Plně liberalizovaný a dobře fungující maloobchodní trh s elektřinou by stimuloval cenovou i necenovou soutěž mezi stávajícími dodavateli a motivoval ke vstupu na trh nové účastníky, čímž by se zlepšila možnost volby spotřebitelů a zvýšila jejich spokojenost. Měl by rovněž zajistit, že do roku 2023 budou postupně odstraněny všechny přímé i nepřímé dotace na výrobu elektřiny z fosilních paliv. 

Pozměňovací návrh    9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23)  Účinným prostředkem, pomocí něhož mohou zákazníci posuzovat kvality různých nabídek na trhu s energií, jsou nezávislé srovnávací nástroje, včetně internetových stránek. Náklady na vyhledávání jsou nižší, neboť pak není třeba shromažďovat informace od jednotlivých dodavatelů a poskytovatelů služeb. Tyto nástroje mohou zajistit dosažení optimální rovnováhy, pokud jde o potřebu, aby informace byly jasné a stručné, avšak současně úplné a vyčerpávající. Jejich cílem by mělo být zahrnutí co nejširší škály dostupných nabídek a co možná nejúplnější pokrytí trhu, aby zákazníci získali reprezentativní přehled. Je nezbytné, aby informace poskytované prostřednictvím těchto nástrojů byly důvěryhodné, nestranné a transparentní.

(23)  Účinným prostředkem, pomocí něhož mohou zákazníci posuzovat kvality různých nabídek na trhu s energií, jsou nezávislé srovnávací nástroje, včetně internetových stránek. Náklady na vyhledávání jsou nižší, neboť pak není třeba shromažďovat informace od jednotlivých dodavatelů a poskytovatelů služeb. Tyto nástroje mohou zajistit dosažení optimální rovnováhy, pokud jde o potřebu, aby informace byly jasné a stručné, avšak současně úplné a vyčerpávající. Jejich cílem by mělo být zahrnutí co nejširší škály dostupných nabídek a co možná nejúplnější pokrytí trhu, aby zákazníci získali reprezentativní přehled. U nabídek energie z obnovitelných zdrojů by měly být poskytnuty snadno přístupné a srozumitelné informace o dodavatelích, zdrojích obnovitelné energie a zárukách původu. Takové informační nástroje by měly zákazníky rovněž transparentním způsobem informovat tehdy, když energie nepochází z obnovitelného zdroje. Je nezbytné, aby informace poskytované prostřednictvím těchto nástrojů byly důvěryhodné, nestranné a transparentní.

Pozměňovací návrh    10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26)  Všechny skupiny zákazníků (průmysl, obchodní zákazníci a domácnosti) by měly mít přístup na trhy s energií za účelem obchodování se svou flexibilitou a elektřinou vyrobenou z vlastních zdrojů. Zákazníci by měli mít možnost plně využívat výhod agregace výroby a dodávek ve větších regionech a mít užitek z přeshraniční hospodářské soutěže. Agregátoři budou mít pravděpodobně důležitou úlohu jako prostředníci mezi skupinami zákazníků a trhem. Měla by být stanovena transparentní a spravedlivá pravidla, aby tuto úlohu mohli plnit i nezávislí agregátoři. Produkty by na všech organizovaných trzích s energií, včetně trhů s podpůrnými službami a kapacitou, měly být definovány tak, aby se stimulovala účast odezvy na straně poptávky.

(26)  Všechny skupiny zákazníků (průmysl, zemědělství, obchodní zákazníci a domácnosti) by měly mít přístup na trhy s energií za účelem obchodování se svou flexibilitou a elektřinou vyrobenou z vlastních zdrojů. Zákazníci by měli mít možnost plně využívat výhod agregace výroby a dodávek ve větších regionech a mít užitek z přeshraniční hospodářské soutěže. Agregátoři budou mít pravděpodobně důležitou úlohu jako prostředníci mezi skupinami zákazníků a trhem. Měla by být stanovena transparentní a spravedlivá pravidla, aby tuto úlohu mohli plnit i nezávislí agregátoři. Produkty by na všech organizovaných trzích s energií, včetně trhů s podpůrnými službami a kapacitou, měly být definovány tak, aby se stimulovala účast odezvy na straně poptávky.

Pozměňovací návrh    11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(27a)  Mají-li být splněny mezinárodní závazky v oblasti klimatu a vnitřní cíle Unie, je nutná celková transformace směrem k nízkouhlíkovému hospodářství. Obnovení kritérií pro přidělování prostředků z různých fondů EU na podporu dekarbonizace a na energeticky účinná opatření na trhu s elektřinou a v jiných odvětvích je tedy nutné. Mělo by být zaručeno, že finanční prostředky Unie nebudou přidělovány na žádné projekty, které nesplňují cíle a politiky týkající se snižování emisí CO2. Prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci by Komise měla zavést vyspělé a transparentní metody posuzování environmentálního profilu způsobů využití prostředků na trhu s elektřinou.

Pozměňovací návrh    12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(29a)  S ohledem na rostoucí význam aktivních spotřebitelů je třeba nastolit rovnováhu mezi odměňováním těch, kdo se rozhodnou zapojit v případech, kdy jsou výsledky jejich zapojení přínosné pro energetickou soustavu, a mezi zajištěním schopnosti provozovatelů distribuční soustavy dlouhodobě síť hospodárným a bezpečným způsobem udržovat. Tarify pro vlastní spotřebu a odměna za ni by měly stimulovat inteligentnější technologie integrace energie z obnovitelných zdrojů a motivovat samospotřebitele energie z obnovitelných zdrojů k rozhodování o investicích, z nichž by měl prospěch jak spotřebitel, tak i síť. Pro takovou rovnováhu je zapotřebí zajistit, aby samospotřebitelé energie z obnovitelných zdrojů a místní komunity využívající energii z obnovitelných zdrojů měli nárok na odměnu za elektřinu z obnovitelných zdrojů, kterou sami vyrobili a kterou dodávají do sítě, přičemž by tato cena měla odrážet tržní hodnotu dodané elektřiny a také dlouhodobý přínos z hlediska sítě, životního prostředí a společnosti. To musí zahrnovat dlouhodobé náklady a přínosy vlastní spotřeby, pokud jde o náklady, které tak síti, společnosti a životnímu prostředí nevznikly, zejména ve spojení s dalšími distribuovanými zdroji energie, jako je energetická účinnost, skladování energie, odezva na straně poptávky a komunitní sítě.

Pozměňovací návrh    13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(34)  Pokud jde o rozhodování na vnitrostátní úrovni o zavádění inteligentního měření, mělo by být možné vycházet z ekonomického posouzení. Pokud se v tomto posouzení dojde k závěru, že zavedení daných měřicích systémů je z ekonomického hlediska přijatelné a nákladově efektivní pouze pro spotřebitele s určitým množstvím spotřebované elektřiny, měly by mít členské státy možnost tuto skutečnost při zavádění zohlednit.

(34)  Pokud jde o rozhodování na vnitrostátní úrovni o zavádění inteligentního měření, mělo by být možné vycházet z ekonomického posouzení, ale mělo by být přihlédnuto také k technické proveditelnosti a přiměřenosti předpokládaných úspor ve srovnání s nezbytnými náklady. Pokud se v tomto posouzení dojde k závěru, že zavedení daných měřicích systémů je z ekonomického hlediska přijatelné a nákladově efektivní pouze pro spotřebitele s určitým množstvím spotřebované elektřiny, měly by mít členské státy možnost tuto skutečnost při zavádění zohlednit.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí se dvěma pozměňovacími návrhy k čl. 19 odst. 2 a se dvěma návrhy k článku 3.

Pozměňovací návrh    14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(40)  Energetické služby mají zásadní význam pro zajištění blahobytu občanů Unie. Přiměřené vytápění, chlazení, osvětlení a energie k napájení spotřebičů jsou základní služby k zajištění důstojné životní úrovně a zdraví občanů. Přístup k těmto energetickým službám dále umožňuje občanům Evropy naplnit svůj potenciál a posiluje sociální začlenění. Energeticky chudé domácnosti si nemohou tyto energetické služby dovolit v důsledku kombinace nízkého příjmu, vysokých výdajů za energii a nízké energetické účinnosti svých domovů. Členské státy by měly shromažďovat patřičné informace, aby mohly sledovat počet domácností trpících energetickou chudobou. Přesné měření by mělo členským státům pomoci tyto domácnosti zasažené energetickou chudobou identifikovat za účelem poskytování cílené podpory. Komise by měla aktivně podporovat provádění opatření týkajících se energetické chudoby tím, že bude usnadňovat sdílení osvědčených postupů mezi členskými státy.

(40)  Energetické služby mají zásadní význam pro zajištění blahobytu občanů Unie. Přiměřené vytápění, chlazení, osvětlení a energie k napájení spotřebičů jsou základní služby k zajištění důstojné životní úrovně a zdraví občanů. Přístup k těmto energetickým službám dále umožňuje občanům Evropy naplnit svůj potenciál a posiluje sociální začlenění. Energeticky chudé domácnosti si nemohou tyto energetické služby dovolit v důsledku kombinace nízkého příjmu, vysokých výdajů za energii a nízké energetické účinnosti svých domovů. S cílem potírat energetickou chudobu by členské státy měly poskytnout mechanismy na podporu rozvoje účinnějších technologií vytápění a chlazení. Členské státy by měly shromažďovat patřičné a srovnatelné informace, aby mohly sledovat počet domácností trpících energetickou chudobou. Přesné měření používající jednotné normy by mělo členským státům pomoci tyto domácnosti ohrožené energetickou chudobou identifikovat, aby jim mohla být poskytována cílená podpora. Členské státy by měly rovněž používat naměřené údaje o energetické chudobě při podávání zpráv o cílech udržitelného rozvoje, konkrétně o cíli 7.1 týkajícím se univerzálního přístupu k cenově dostupným, spolehlivým a moderním energetickým službám. Komise by měla aktivně a předně podporovat provádění opatření týkajících se energetické chudoby tím, že bude usnadňovat sdílení osvědčených postupů mezi členskými státy, a mimo jiné by při tom měla brát v potaz evropské Středisko pro sledování energetické chudoby.

Pozměňovací návrh    15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(40a)  Komise by měla provést taková opatření, včetně zvyšování povědomí a cílených projektů zaměřených na energetickou účinnost, aby zákazníkům trpícím energetickou chudobou dala možnost využívat příležitostí, jež nabízí trh. Členské státy by měly mimo jiné poskytovat dostatečné zdroje k tomu, aby spotřebitelům ohroženým energetickou chudobou mohly být dodávány informace.

Pozměňovací návrh    16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(41)  Členské státy postižené energetickou chudobou by proto měly, pokud tak dosud neučinily, vypracovat vnitrostátní akční plány či jiné vhodné rámce pro boj proti tomuto problému, jejichž cílem by bylo snížit počet osob, které se s tímto problémem potýkají. Významnými faktory při koncipování ukazatelů pro měření energetické chudoby jsou nízké příjmy, vysoké výdaje za energii a nízká energetická účinnost domovů. Členské státy by v každém případě měly zajistit nezbytné dodávky energie zranitelným zákazníkům a zákazníkům trpícím energetickou chudobou. Přitom lze uplatnit integrovaný přístup, například v rámci energetické a sociální politiky, a mezi opatření zahrnout i sociální politiky či zlepšení energetické účinnosti v domácnostech. Tato směrnice by měla přinejmenším umožnit přijímání vnitrostátních politik ve prospěch zranitelných zákazníků a zákazníků trpících energetickou chudobou.

(41)  Členské státy postižené energetickou chudobou by měly, pokud tak dosud neučinily, vypracovat vnitrostátní akční plány či jiné vhodné rámce pro boj proti tomuto problému, jejichž cílem by bylo snížit počet spotřebitelů, kterým hrozí energetická chudoba. Významnými faktory při koncipování celounijních ukazatelů pro měření energetické chudoby jsou nízké příjmy, vysoké výdaje za energii a nízká energetická účinnost domovů. Členské státy by v každém případě měly zajistit nezbytné dodávky energie zranitelným zákazníkům a zákazníkům trpícím energetickou chudobou. Přitom lze uplatnit integrovaný přístup, například v rámci energetické a sociální politiky, a mezi opatření zahrnout i sociální politiky či zlepšení energetické účinnosti v domácnostech. Tato směrnice by měla minimálně podporovat přijímání vnitrostátních politik ve prospěch zranitelných zákazníků a zákazníků trpících energetickou chudobou.

Pozměňovací návrh    17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(62)  Energetickým regulačním orgánům by rovněž měla být svěřena pravomoc přispívat k zajištění vysokých standardů univerzální a veřejné služby v souladu s otevřením trhu, k ochraně zranitelných zákazníků a k zajištění plné účinnosti opatření na ochranu spotřebitele. Těmito ustanoveními by neměly být dotčeny pravomoci Komise týkající se uplatňování pravidel hospodářské soutěže, včetně přezkumu fúzí s významem pro celou Unii, ani pravidla pro vnitřní trh, jako například volný pohyb kapitálu. Nezávislým subjektem, ke kterému by měla mít možnost věc předložit strana dotčená rozhodnutím vnitrostátního regulačního orgánu, by mohl být soud nebo jiný orgán zmocněný provádět soudní přezkum.

(62)  Energetickým regulačním orgánům by rovněž měla být svěřena pravomoc přispívat k zajištění vysokých standardů univerzální a veřejné služby v souladu s otevřením trhu, k ochraně zranitelných spotřebitelů ohrožených energetickou chudobou a k zajištění plné účinnosti opatření na ochranu spotřebitele. Těmito ustanoveními by neměly být dotčeny pravomoci Komise týkající se uplatňování pravidel hospodářské soutěže, včetně přezkumu fúzí s významem pro celou Unii  ani pravidla pro vnitřní trh, jako například volný pohyb kapitálu. Nezávislým subjektem, ke kterému by měla mít možnost věc předložit strana dotčená rozhodnutím vnitrostátního regulačního orgánu, by mohl být soud nebo jiný orgán zmocněný provádět soudní přezkum.

Odůvodnění

Otázce energetické chudoby by měli věnovat větší pozornost všichni zákonodárci, neboť plní důležitou funkci, pokud jde o ochranu nejzranitelnějších komunit a předcházení tomu, aby určité skupiny ve společnosti nezachvátila energetická chudoba. Kroky týkající se zranitelných spotřebitelů by měly být sladěny s opatřeními pro řešení energetické chudoby nebo by k nim měly přispívat. Tento pozměňovací návrh je v souladu s čl. 5 odst. 2 návrhu Komise a návrhu, který jej pozměňuje (pozm. návrh 128) a jejž předložili stejní autoři, včetně zavedení kategorie „zranitelných spotřebitelů ohrožených energetickou chudobou“.

Pozměňovací návrh    18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 70 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(70a)  Mělo by se vybízet k rychlému a plnému uplatňování této směrnice, neboť takové uplatňování umožní Unii včas splnit její cíle týkající se klimatu a obnovitelných zdrojů.

Odůvodnění

Včasné provádění této směrnice přispěje k potřebnému využívání obnovitelných zdrojů a umožní EU, aby dosáhla svých cílů týkajících se klimatu a obnovitelných zdrojů a rovněž splnila své závazky vyplývající z Pařížské dohody o klimatu.

Pozměňovací návrh    19

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví společná pravidla pro výrobu, přenos, distribuci, skladování a dodávky elektřiny a také opatření na ochranu spotřebitele s cílem vytvořit v Unii skutečně integrované, konkurenční a flexibilní trhy s elektřinou zaměřené na spotřebitele. Tato směrnice má za cíl s využitím výhod integrovaného trhu zajistit dostupné ceny energie pro spotřebitele, vysokou míru bezpečnosti dodávek a plynulý přechod k dekarbonizovanému energetickému systému. Stanoví klíčová pravidla týkající se organizace a fungování evropského odvětví elektroenergetiky, zejména pravidla týkající se ochrany spotřebitelů a posílení jejich postavení, otevřeného přístupu na integrovaný trh, přístupu třetích osob k přenosové a distribuční infrastruktuře, oddělení a nezávislých národních energetických regulačních orgánů.

Tato směrnice stanoví společná pravidla pro výrobu, přenos, distribuci, skladování a dodávky elektřiny a také opatření na ochranu spotřebitele s cílem vytvořit v Unii skutečně integrované a flexibilní trhy s elektřinou zaměřené na spotřebitele. Pro všechny členské státy stanoví společnou minimální úroveň propojení. Tato směrnice má za cíl s využitím výhod integrovaného trhu zajistit dostupné ceny energie pro spotřebitele, vysokou míru bezpečnosti dodávek a plynulý přechod k dekarbonizovanému energetickému systému. Stanoví klíčová pravidla týkající se organizace a fungování evropského odvětví elektroenergetiky, zejména pravidla týkající se ochrany spotřebitelů a posílení jejich postavení, otevřeného přístupu na integrovaný trh, přístupu třetích osob k přenosové a distribuční infrastruktuře, oddělení a nezávislých národních energetických regulačních orgánů.

Pozměňovací návrh    20

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  „zákazníkem mimo domácnost“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba nakupující elektřinu, která není určena pro její vlastní potřebu v domácnosti, včetně výrobců, průmyslových odběratelů, malých a středních podniků, firem a velkoodběratelů;

5.  „zákazníkem mimo domácnost“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba nakupující elektřinu, která není určena pro její vlastní potřebu v domácnosti, včetně výrobců, odběratelů z veřejné sféry, ze sféry obchodu i průmyslu, malých a středních podniků, firem a velkoodběratelů;

Pozměňovací návrh    21

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6.  „aktivním zákazníkem“ zákazník nebo skupina společně jednajících zákazníků, kteří spotřebovávají, skladují nebo prodávají elektřinu vyrobenou ve svých prostorech, též prostřednictvím agregátorů, nebo se účastní systémů odezvy na straně poptávky nebo systémů v oblasti energetické účinnosti, za předpokladu, že uvedené činnosti nepředstavují jejich hlavní obchodní nebo profesionální činnost;

6.  „aktivním zákazníkem“ zákazník nebo skupina společně jednajících zákazníků, včetně zákazníků v budově s více bytovými jednotkami, v komerčních, průmyslových, rezidenčních zónách či zónách se sdílenými službami, v uzavřené distribuční soustavě nebo včetně třetí strany jednající jejich jménem, kteří spotřebovávají, skladují nebo prodávají elektřinu vyrobenou ve svých prostorech, též prostřednictvím agregátorů, nebo se účastní systémů odezvy na straně poptávky nebo systémů v oblasti energetické účinnosti, za předpokladu, že uvedené činnosti nepředstavují jejich hlavní obchodní nebo profesionální činnost;

Pozměňovací návrh    22

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  „místní energetickou komunitou“ sdružení, družstvo, partnerství, nezisková organizace nebo jiná právnická osoba, nad kterou mají účinnou kontrolu místní podílníci nebo členové a která je obecně orientovaná na hodnotu spíše než na zisk, účastní se distribuované výroby a na místní úrovni, a to i přeshraničně, vykonává činnosti provozovatele distribuční soustavy, dodavatele nebo agregátora;

7.  „místní energetickou komunitou“ sdružení, družstvo, partnerství, nezisková organizace nebo jiná právnická osoba, která je založena na otevřené účasti a kontrole místních podílníků nebo členů účastnících se jako koneční zákazníci a jejímž prvořadým cílem není vytvářet zisk pro své členy, ale spíše zajistit prospěch místní komunitě, a která na místní úrovni, a to i přeshraničně, vykonává alespoň jednu z následujících činností nebo je do nich zapojena: distribuovanou výrobu, skladování, dodávky, poskytování služeb energetické účinnosti, činnost agregátora nebo provozovatele distribuční soustavy;

Pozměňovací návrh    23

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11.  „smlouvou s dynamickým určováním ceny elektřiny“ smlouva na dodávky elektřiny mezi dodavatelem a konečným spotřebitelem, která odráží cenu na spotovém trhu včetně denního trhu v intervalech odpovídajících přinejmenším četnosti vypořádání tržních transakcí;

11.  „smlouvou s dynamickým určováním ceny elektřiny“ smlouva na dodávky elektřiny mezi dodavatelem a konečným spotřebitelem, která odráží cenu na spotovém trhu včetně denního trhu v intervalech odpovídajících přinejmenším četnosti vypořádání tržních transakcí, stejně tak jako kolísání velkoobchodní ceny;

Pozměňovací návrh    24

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

20.  výrazem „v téměř reálném čase“ v souvislosti s inteligentním měřením čas, obvykle v sekundách, který uplyne mezi zaznamenáním údajů a jejich automatizovaným zpracováním a přenosem pro účely použití nebo informování;

vypouští se

Pozměňovací návrh    25

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

23.  „provozovatelem distribuční soustavy“ fyzická nebo právnická osoba, která odpovídá za provoz, údržbu a v případě potřeby za rozvoj distribuční soustavy v dané oblasti a případně její propojení s jinými soustavami a dále za zabezpečení dlouhodobé schopnosti soustavy uspokojovat přiměřenou poptávku po distribuci elektřiny;

23.  „provozovatelem distribuční soustavy“ fyzická nebo právnická osoba, která odpovídá za provoz, údržbu a v případě potřeby za rozvoj distribuční soustavy nebo skladování elektřiny začleněné do rozvodné sítě v dané oblasti a případně její propojení s jinými soustavami a dále za zabezpečení dlouhodobé schopnosti soustavy uspokojovat přiměřenou poptávku po distribuci elektřiny;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozm. návrhy 95 až 103 k článku 36 (vlastnictví skladovacích zařízení provozovateli distribuční soustavy) a s pozm. návrhem 67 k čl. 16 odst. 2 písm. f) (jehož účelem je zajistit, aby rovněž místní energetické komunity mohly uzavírat s provozovatelem distribuční soustavy smlouvy i na skladování elektřiny).

Pozměňovací návrh    26

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

25.  „energií z obnovitelných zdrojů“ energie z obnovitelných nefosilních zdrojů, zejména energie větrná, sluneční (tepelná a fotovoltaická), geotermální, teplo okolního prostředí, energie vodní a přílivová, energie oceánů, energie vln a energie ze spalitelných obnovitelných zdrojů: biopaliv, biokapalin, bioplynu, tuhých biopaliv a spalitelných odpadů obnovitelného původu;

25.  „energií z obnovitelných zdrojů“ energie z různých obnovitelných nefosilních zdrojů, zejména energie větrná a sluneční (tepelná a fotovoltaická) a geotermální energie, teplo okolního prostředí, vodní a přílivová, energie z vln a jiná energie oceánů, energie z biomasy, z biomethanu, ze skládkového plynu, z kalového plynu z čistíren odpadních vod a z bioplynů;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozm. návrhy 95 až 103 k článku 36 (vlastnictví skladovacích zařízení provozovateli distribuční soustavy) a s pozm. návrhem 67 k čl. 16 odst. 2 písm. f (jehož účelem je zajistit, aby rovněž místní energetické komunity mohly uzavírat s provozovatelem distribuční soustavy smlouvy i na skladování elektřiny).

Pozměňovací návrh    27

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 38

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

38.  „nefrekvenční podpůrnou službou“ služba využívaná provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy k regulaci napětí v ustáleném stavu, dodávkám rychlého jalového proudu a zajištění setrvačnosti a schopnosti startu ze tmy;

38.  „nefrekvenční podpůrnou službou“ služba využívaná provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy k regulaci napětí v ustáleném stavu, dodávkám rychlého jalového proudu, zajištění setrvačnosti kvůli stabilitě místní sítě, zkratového proudu a schopnosti startu ze tmy;

Pozměňovací návrh    28

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – bod 47 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

47a.  „distribuovanými zdroji energie“ zdroje energie, které má elektrická síť k dispozici buď prostřednictvím měřičů nainstalovaných v prostorech zákazníka, nebo prostřednictvím distribuční soustavy, a to mimo jiné včetně skladování energie, energetické účinnosti, elektrických vozidel, distribuované výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, komunitních sítí a systémů odezvy na straně poptávky;

Pozměňovací návrh    29

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy zajistí, aby jejich vnitrostátní právní předpisy nepřiměřeně neomezovaly přeshraniční toky elektřiny, účast spotřebitelů, též prostřednictvím odezvy na straně poptávky, investice do flexibilní výroby energie, skladování energie, zavádění elektromobility nebo nová propojovací vedení a aby ceny elektřiny odrážely aktuální poptávku a nabídku.

1.  Členské státy zajistí, aby jejich vnitrostátní právní předpisy podporovaly přeshraniční transakce související s elektřinou, účast spotřebitelů, též prostřednictvím trhem podmíněné odezvy na straně poptávky, investice do flexibilní výroby energie, skladování energie, zavádění elektromobility nebo nová propojovací vedení a technologie inteligentních sítí, a aby ceny elektřiny odrážely aktuální poptávku a nabídku. Členské státy zajistí otevřenou a přístupnou účast spotřebitelů na trhu s elektřinou.

Pozměňovací návrh    30

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby podnikům vyrábějícím elektřinu a podnikům dodávajícím elektřinu nebyly při vstupu na trh a jeho opuštění kladeny žádné neodůvodněné překážky.

2.  Členské státy zajistí, aby při vstupu na trh a jeho opuštění nekladl žádný výrobce neodůvodněné překážky podnikům vyrábějícím, skladujícím a dodávajícím elektřinu, a stejně tak zajistí, aby neodůvodněné překážky nebyly kladeny poskytovatelům odezvy na straně poptávky.

Pozměňovací návrh    31

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Komise a členské státy zajistí pro všechny účastníky trhu rovné podmínky a předcházejí diskriminaci.

Pozměňovací návrh    32

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b.  Každý členský stát zajistí, aby jeho úroveň elektrického propojení do roku 2020 odpovídala alespoň 10 % jeho instalované kapacity výroby s tím, že do roku 2030 by mělo být dosaženo ambicióznějšího cíle. V zájmu dosažení těchto úrovní pracují členské státy, regulační orgány a provozovatelé přenosových soustav společně na vytváření plně propojeného vnitřního trhu, do něhož by byly zaintegrovány izolované systémy, jež představují izolované trhy s elektřinou.

Pozměňovací návrh    33

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby všichni zákazníci mohli svobodně nakupovat elektřinu od dodavatele dle vlastního výběru.

Členské státy zajistí, aby všichni zákazníci mohli svobodně nakupovat elektřinu od výrobce nebo dodavatele dle vlastního výběru a aby mohli souběžně uzavírat smlouvy s několika dodavateli.

Odůvodnění

Dodavatel není definovaný pojem, zatímco začlenění pojmu „výrobce“ by rozšířilo oblast působnosti tak, že by zahrnoval i právnickou osobu.

Pozměňovací návrh    34

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Dodavatelé elektřiny mohou volně stanovit cenu, za niž dodávají elektřinu zákazníkům. Členské státy přijmou vhodná opatření k zajištění účinné hospodářské soutěže mezi dodavateli elektřiny.

1.  Dodavatelé elektřiny mohou zákazníkům volně navrhovat tržní ceny za dodávky. Členské státy přijmou vhodná opatření k zajištění účinné hospodářské soutěže mezi dodavateli elektřiny.

Pozměňovací návrh    35

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy cíleně a jinými prostředky než veřejnými zásahy do stanovování cen za dodávky elektřiny zajistí ochranu zákazníků trpících energetickou chudobou a zranitelných zákazníků.

2.  Členské státy cíleně a jinými prostředky než veřejnými zásahy založenými na nereplikovatelném stanovování cen za dodávky elektřiny sledují cíle obecného hospodářského zájmu, včetně ochrany zákazníků trpících energetickou chudobou a zranitelných zákazníků, kterým energetická chudoba hrozí.

Pozměňovací návrh    36

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Odchylně od odstavců 1 a 2 členské státy, které k [OP: prosím vložte datum vstupu této směrnice v platnost] uplatňují veřejné zásahy do stanovování cen za dodávky elektřiny zákazníkům v domácnostech, kteří trpí energetickou chudobou nebo jsou zranitelní, mohou tyto veřejné zásahy nadále uplatňovat do [OP: vložte datum – pět let od vstupu této směrnice v platnost]. Tyto veřejné zásahy musí sledovat cíl obecného hospodářského zájmu, být jasně vymezené, transparentní, nediskriminační a ověřitelné a musí zaručovat rovnost přístupu elektroenergetických podniků Unie k zákazníkům. Zásahy nesmí překračovat rámec toho, co je nezbytné pro dosažení sledovaného cíle obecného hospodářského zájmu, musí být časově omezené a musí být přiměřené, pokud jde o ty, kdo z nich mají prospěch.

3.  Odchylně od odstavců 1 a 2 členské státy, které uplatňují veřejné zásahy do stanovování cen za dodávky elektřiny zákazníkům v domácnostech, kteří trpí energetickou chudobou nebo jsou zranitelní, mohou tyto veřejné zásahy nadále uplatňovat pod podmínkou, že sledují cíl obecného hospodářského zájmu, jsou jasně vymezené, transparentní, nediskriminační a ověřitelné a zaručují rovnost přístupu elektroenergetických podniků Unie k zákazníkům. Zásahy nesmí překračovat rámec toho, co je nezbytné pro dosažení sledovaného cíle obecného hospodářského zájmu, musí být časově omezené a musí být přiměřené, pokud jde o ty, kdo z nich mají prospěch.

Pozměňovací návrh    37

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  výrobcům elektřiny a podnikům dodávajícím elektřinu usazeným na jejich území zásobovat své vlastní provozy, dceřiné společnosti a zákazníky prostřednictvím přímých vedení;

a)  výrobcům elektřiny a podnikům dodávajícím elektřinu usazeným na jejich území zásobovat své vlastní provozy, dceřiné společnosti a zákazníky prostřednictvím přímých vedení, aniž by se na ně vztahovaly nepřiměřené správní postupy nebo náklady spojené například s potřebou získat dodavatelskou licenci;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný k tomu, aby do praxe zavedl změny učiněné v pozměňovacích návrzích 21, 98 a 128 a umožnil souběžně uzavírat smlouvy s více dodavateli. Při přechodu na obnovitelné zdroje energie by mělo být podpořeno úsilí jednotlivců či skupin o zásobování jejich provozu a činností elektřinou vyrobenou v zařízení, které je na jejich prostory napojené přímým vedením. Takové úsilí lze podpořit například odstraněním nákladných dodavatelských licencí a poskytnutím možnosti, aby zákazník mohl podepsat druhou smlouvu o dodávce elektřiny pro stejné odběrní místo, a pokrýt tak své zbývající energetické potřeby. Je to zásadní pro to, aby zákazníci byli aktivní.

Pozměňovací návrh    38

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  všem zákazníkům usazeným na jejich území, aby byli výrobci a dodavatelskými podniky zásobováni prostřednictvím přímých vedení.

b)  všem zákazníkům usazeným na jejich území, ať už individuálně nebo společně, aby byli výrobci a dodavatelskými podniky zásobováni prostřednictvím přímých vedení.

Odůvodnění

This amendment is necessary to in practice enable amendments 123 and 153, when contracting simultaneously with several suppliers, and is in line with amendment 176. Changes to Article 7 are also important to enable active customers. Moving to renewables, efforts of individuals or groups to power their operations and activities with electricity produced by an installation connected to their premises via a direct line should be facilitated, whereby individuals or corporations could over time decrease or fix energy costs by using electricity produced nearby, choosing renewable energy.

Pozměňovací návrh    39

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy stanoví kritéria pro povolení výstavby přímých vedení na svém území. Tato kritéria musí být objektivní a nediskriminační.

2.  Členské státy stanoví kritéria pro povolení výstavby přímých vedení na svém území. Tato kritéria musí být objektivní a nediskriminační a musí podporovat nákup energie korporátními zákazníky z variabilních obnovitelných zdrojů v souladu s čl. 15 odst. 9 směrnice (EU) .../.... [přepracované znění směrnice o obnovitelných zdrojích energie].

Odůvodnění

This amendment is linked to AM 1 on Recital 3 (which refers to the common goal to increase the share of renewable energy in the electricity sector to at least 45 % by 2030 and to fully decarbonise the energy system by 2050), to ensure consistent aims throughout. It is also linked to amendments on priority access to energy from variable renewable energy sources (AMs 55, 90 and 108). Efforts of individuals or groups to power their operations and activities with electricity produced by an installation connected to their premises via a direct line should be encouraged. The principle of the promotion of energy from variable renewable sources is also important for the overall achievement of the Union's energy policy.

Pozměňovací návrh    40

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Možnost dodávek elektřiny prostřednictvím přímých vedení podle odstavce 1 nemá vliv na možnost uzavírat smlouvy o dodávkách elektřiny podle článku 6.

3.  Možnost dodávek elektřiny prostřednictvím přímých vedení podle odstavce 1 nemá vliv na možnost uzavírat smlouvy o dodávkách elektřiny podle článku 6 ani se nedotýká práva zákazníka uzavřít druhou smlouvu o dodávce k pokrytí svých zbývajících energetických potřeb.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný k tomu, aby do praxe zavedl změny učiněné v pozměňovacích návrzích 123 a 153 a umožnil souběžně uzavírat smlouvy s více dodavateli. Také usnadňuje přijetí pozměňovacích návrhů zaměřených na místní výměnu energie v malém rozsahu a současně zaručuje možnost uzavřít druhou dohodu o dodávkách energie pro uspokojení zbývající potřeby (tj. zavedení pozměňovacích návrhů 169, 172 atd. do praxe). To je důležité pro podporu přechodu na obnovitelné zdroje energie, poskytnutí pobídek pro rozvoj a využívání obnovitelných zdrojů energie, jakož i podporu zásady aktivních zákazníků.

Pozměňovací návrh    41

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy mohou vypracovat pokyny týkající se tohoto zvláštního povolovacího řízení. Národní regulační orgány nebo jiné příslušné vnitrostátní orgány včetně orgánů odpovědných za plánování podrobí tyto pokyny přezkumu a mohou doporučit jejich změnu.

Členské státy vypracují pokyny týkající se tohoto zvláštního povolovacího řízení, které jsou veřejně přístupné. Národní regulační orgány nebo jiné příslušné vnitrostátní orgány včetně orgánů odpovědných za plánování podrobí tyto pokyny přezkumu a mohou doporučit jejich změnu.

Odůvodnění

V zájmu objasnění tohoto ustanovení je důležité upřesnit, že členské státy přijmou pokyny a zpřístupní je veřejnosti, aby umožnily zavedení účinných schvalovacích postupů, ale také aby v praxi uplatňovaly jeden z hlavních cílů směrnice o elektřině, jímž je zaměření trhu s energií především na zájmy spotřebitelů, jak je uvedeno v úvodní části tohoto návrhu.

Pozměňovací návrh    42

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – pododstavec 1 – odrážka 1 a (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-  podíl každého energetického zdroje na celkové skladbě zdrojů energie užitých dodavatelem (na vnitrostátní úrovni, tj. v členských státech, v nichž byla uzavřena smlouva o dodávkách, jakož i na úrovni Unie, pokud dodavatel působí ve více členských státech) za předchozí rok srozumitelným způsobem, jenž umožní jednoznačné srovnání;

Odůvodnění

Pozměňovací návrhy k čl. 10 písm. a) mají za cíl zvýšit transparentnost zdrojů energie v dodavatelském portfoliu, včetně zdrojů elektřiny dodávané zákazníkovi v souladu se smlouvou. To může vytvářet hospodářskou soutěž o čistší zdroje elektřiny (odkaz na celkovou skladbu zdrojů energie je v souladu s odstavcem 3 přílohy II).

Pozměňovací návrh    43

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – pododstavec 1 – odrážka 1 b (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-  průměr intenzity CO2 celkové skladby zdrojů elektrické energie užitých dodavatelem (na vnitrostátní úrovni, tj. v členském státě, v němž byla uzavřena smlouva o dodávkách, jakož i na úrovni Unie, pokud dodavatel působí ve více členských státech) za předchozí rok;

Odůvodnění

Jde o pokračování stejného písmena jako v pozměňovacím návrhu 149 a týká se téže otázky (je pouze rozdělen do tří částí v pozměňovacích návrzích 149, 150 a 151). Pozměňovací návrhy k čl. 10 písm. a) mají za cíl zvýšit transparentnost zdrojů energie v dodavatelském portfoliu, včetně zdrojů elektřiny dodávané zákazníkovi v souladu se smlouvou. To může vytvářet hospodářskou soutěž o čistší zdroje elektřiny.

Pozměňovací návrh    44

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – pododstavec 1 – odrážka 1 c (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-  podíl jednotlivých zdrojů energie na elektřině nakupované zákazníkem na základě smlouvy o dodávkách (uvádění informací na úrovni produktu);

Odůvodnění

Jde o pokračování stejného písmena jako v pozměňovacím návrhu 149 a týká se téže otázky (je pouze rozdělen do tří částí v pozměňovacích návrzích 149, 150 a 151). Souvisí rovněž s pozměňovacími návrhy pro účely zajištění prioritního přístupu k variabilním obnovitelným zdrojům energie. Pozměňovací návrhy k čl. 10 písm. a) mají za cíl zvýšit transparentnost zdrojů energie v dodavatelském portfoliu, včetně zdrojů elektřiny dodávané zákazníkovi v souladu se smlouvou. To může vytvářet hospodářskou soutěž o čistší zdroje elektřiny. Zároveň to umožňuje uplatňování zásady aktivních zákazníků.

Pozměňovací návrh    45

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 – písm. a – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Podmínky musí být spravedlivé a dobře známé předem. V každém případě by se tyto informace měly poskytovat před uzavřením nebo potvrzením smlouvy. Pokud se smlouvy uzavírají prostřednictvím zprostředkovatelů, poskytují se uvedené informace taktéž před uzavřením smlouvy;

Podmínky musí být spravedlivé a dobře známé předem. V každém případě by se tyto informace měly poskytovat před uzavřením nebo potvrzením smlouvy. Tyto informace musí být zákazníkovi rovněž snadno dostupné po potvrzení smlouvy. Pokud se smlouvy uzavírají prostřednictvím zprostředkovatelů, poskytují se uvedené informace taktéž před uzavřením smlouvy;

Odůvodnění

V tomto článku je uvedeno mnoho informací o náležitém oznamování změn smluvních podmínek a možnostech odpojení. Nezajišťuje však dostatečně to, aby v případě, že si zákazník přeje vidět stav aktuální smlouvy, může mít k této smlouvě přístup prostřednictvím dodavatele/agregátora, což vytváří jistou mezeru (viz např. pozměňovací návrhy k článku 10, které předložil zpravodaj výboru ENVI). Nebude-li mít zákazník snadný přístupu ke smlouvě, nebude si moci porovnat průběžně poskytovanou skladbu zdrojů energie, což souvisí s pozměňovacím návrhem 149

Pozměňovací návrh    46

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  dostávali přiměřené informace o každém úmyslu změnit smluvní podmínky a zároveň i informace o svém právu od smlouvy odstoupit. Dodavatelé svým zákazníkům přímo, transparentně a srozumitelně oznamují každou změnu cen za dodávky, jakož i důvody a podmínky změny a její rozsah, a to ve vhodnou dobu, nejpozději jedno běžné zúčtovací období před tím, než změna nabude účinku. Členské státy zajistí, aby zákazníci mohli svobodně odstupovat od smluv, pokud nesouhlasí s novými smluvními podmínkami nebo se změnami cen za dodávky, které jim oznámil jejich dodavatel elektřiny;

b)  dostávali přiměřené informace o každém úmyslu změnit smluvní podmínky a zároveň i informace o svém právu od smlouvy odstoupit. Dodavatelé nebo agregátoři svým zákazníkům přímo, transparentně a srozumitelně oznamují každou změnu cen za dodávky nebo za služby, jakož i důvody a podmínky změny a její rozsah, jakmile se o takové změně dozvědí a nejpozději do šesti týdnů před tím, než změna nabude účinku. Členské státy zajistí, aby zákazníci mohli svobodně odstupovat od smluv, pokud nesouhlasí s novými smluvními podmínkami nebo se změnami cen za dodávky, které jim oznámil jejich dodavatel elektřiny nebo agregátor;

Odůvodnění

Directive aims to help facilitate the development of new product and service providers – such as aggregators. To this aim, Article 10 dealing with contractual rights shall mention not only traditional suppliers, but also new providers - aggregators. This will ensure for coherency in the whole directive, as on other places, “electricity service provider” is used as a synonym for “supplier”. Concerning the information on the change in electricity price, the customer needs to be informed well in advance of any price change. However, it is problematic to link the change in price with the billing frequency – in some cases (e.g. yearly or half-yearly billing period), it may be impossible to inform the customer so early, and in some cases it even may be late (e.g. monthly billing period). Thereby amending the article in a way which corresponds with the right of customer to change service provider within 3 weeks is suggested, giving customers sufficient time to decide. This amendment is necessary for the internal coherence of the text.

Pozměňovací návrh    47

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  jim byla poskytována široká nabídka způsobů plateb, která nepřiměřeně nediskriminuje žádné zákazníky. Jakýkoli rozdíl v poplatcích spojených se způsoby plateb musí odrážet příslušné náklady vzniklé dodavateli;

d)  jim byla poskytována široká nabídka způsobů plateb, která nepřiměřeně nediskriminuje žádné zákazníky. Jakýkoli rozdíl v poplatcích spojených se způsoby plateb musí odrážet příslušné náklady vzniklé dodavateli nebo agregátorovi;

Pozměňovací návrh    48

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)  byli s dostatečným předstihem před plánovaným odpojením řádně informováni o alternativách k odpojení. Tyto alternativy mohou zmiňovat zdroje podpory umožňující odpojení předejít, alternativní platební plány, dluhové poradenství nebo moratorium na odpojování a neměly by pro zákazníky představovat dodatečné náklady;

i)  měli s dostatečným předstihem před plánovaným odpojením přístup k odpovídajícím informacím o alternativách k odpojení. Tyto alternativy mohou zmiňovat zdroje podpory umožňující odpojení předejít, alternativní platební plány, dluhové poradenství nebo moratorium na odpojování, přičemž tento přístup by měl být poskytnut bez dodatečných nákladů;

Odůvodnění

Pokud by alternativy k odpojení nepředstavovaly pro zákazníky, kteří nejsou schopni platit své účty za energii, žádné náklady, museli by je nést všichni uživatelé soustavy, což by však mělo za následek zvýšení cen elektřiny pro všechny zákazníky, včetně zranitelných osob, a zejména těch osob, jež požádaly o alternativní řešení.

Pozměňovací návrh    49

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja)  byli oprávněni k podpisu jedné či více smluv o koupi energie, v níž figuruje jeden či více kupujících, se zařízeními vyrábějícími elektřinu přímo v místě, v blízkém okolí nebo na dálku, aniž by museli hradit nepřiměřené a nespravedlivé náklady a řídit se nepřiměřenými a nespravedlivými správními postupy.

Odůvodnění

Mnoho zákazníků v Evropě chce pevně stanovit nebo případně snížit náklady na elektřinu tak, že si bude kupovat elektřinu přímo od výrobců, zejména těch, kteří využívají obnovitelné zdroje energie. To jim zároveň umožňuje plnit environmentální závazky nebo požadavky. Ve většině evropských zemí však přímý nákup elektřiny není regulovaný, povolený nebo mu brání nepříznivá pravidla. Právní předpisy EU by měly ustanovit práva zákazníků podepisovat dohody o nákupu energie, které nebudou nákladné ani složité, a uzavřít více než jednu takovou dohodu společně s dalšími kupujícími. Tento pozměňovací návrh posiluje postavení aktivních zákazníků.

Pozměňovací návrh    50

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby koneční spotřebitelé byli ze strany dodavatelů plně informováni o příležitostech a rizicích, které taková smlouva s dynamickým určováním ceny elektřiny představuje.

2.  Členské státy zajistí, aby koneční spotřebitelé byli ze strany dodavatelů plně informováni o příležitostech a rizicích, které taková smlouva s dynamickým určováním ceny elektřiny představuje, včetně případné instalace inteligentního měřiče za přiměřenou cenu, a aby koneční spotřebitelé od ní mohli odstoupit, budou-li s ní spojeny příliš vysoké náklady.

Odůvodnění

V zájmu právní jistoty je třeba vyjasnit, že smlouvu s dynamickým určováním ceny mohou uzavírat pouze zákazníci, kteří mají instalovaný inteligentní měřič.

Pozměňovací návrh    51

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy prostřednictvím svých národních regulačních orgánů nejméně po dobu deseti let poté, co takové smlouvy začnou být dostupné, sledují hlavní vývoj v oblasti takových smluv, včetně nabídek na trhu, dopadu na účty spotřebitelů a zejména úrovně volatility cen, jakož i citlivost spotřebitelů na míru finančního rizika, a každoročně o tom podávají zprávu.

3.  Členské státy prostřednictvím svých národních regulačních orgánů nejméně po dobu deseti let poté, co takové smlouvy začnou být dostupné, sledují hlavní vývoj v oblasti takových smluv, včetně nabídek na trhu, dopadu na účty spotřebitelů a zejména úrovně volatility cen a také podílu energetické složky na faktuře spotřebitelů, jakož i citlivost spotřebitelů na míru finančního rizika, a každoročně o tom podávají zprávu.

Pozměňovací návrh    52

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Odchylně od odstavce 2 mohou členské státy dodavatelům povolit účtování poplatků za ukončení smlouvy zákazníkům, kteří z vlastní vůle ukončí smlouvu o dodávkách na dobu určitou před uplynutím sjednané doby. Tyto poplatky mohou být účtovány, pouze pokud jsou takové smlouvy pro zákazníky prokazatelně výhodné. Kromě toho tyto poplatky nesmí přesáhnout přímou hospodářskou ztrátu, kterou dodavatel zákazníka ukončujícího smlouvu utrpěl, včetně nákladů na případné investice v rámci balíčku nebo na služby, které již byly zákazníkovi poskytnuty jako součást plnění smlouvy.

3.  Členské státy mohou dodavatelům povolit účtování přiměřených poplatků za ukončení smlouvy zákazníkům, kteří z vlastní vůle ukončí smlouvu o dodávkách na dobu určitou před uplynutím sjednané doby, s výjimkou případů, kdy je ukončení smlouvy jasně způsobeno nedostatky v poskytování služeb. Tyto poplatky mohou být účtovány, pouze pokud jsou pro zákazníky prokazatelně výhodné při podpisu smlouvy. Kromě toho tyto poplatky nesmí přesáhnout přímou hospodářskou ztrátu, kterou dodavatel zákazníka ukončujícího smlouvu utrpěl, včetně nákladů na případné investice v rámci balíčku nebo na služby, které již byly zákazníkovi poskytnuty jako součást plnění smlouvy, jak ověřil vnitrostátní regulační orgán.

Pozměňovací návrh    53

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby konečný spotřebitel, který chce ukončit smlouvu s agregátorem a dodrží přitom smluvní podmínky, měl na toto ukončení nárok ve lhůtě tří týdnů.

2.  Členské státy zajistí, aby konečný spotřebitel, který chce ukončit smlouvu s agregátorem, měl na toto ukončení nárok ve lhůtě tří týdnů.

Pozměňovací návrh    54

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy zajistí, aby koneční spotřebitelé měli nárok alespoň jednou ročně obdržet všechny relevantní údaje týkající se odezvy na straně poptávky nebo údaje o dodané a prodané elektřině.

4.  Členské státy zajistí, aby koneční spotřebitelé měli nárok alespoň jednou měsíčně obdržet všechny relevantní údaje týkající se odezvy na straně poptávky nebo údaje o dodané a prodané elektřině.

Odůvodnění

Odezva na straně poptávky a agregace budou mít vliv na to, kolik elektřiny si spotřebitelé koupí. V případě spotřebitelů vlastní elektřiny to bude mít dopad i na elektřinu, kterou sami vyrobí. Spotřebitelé by proto měli mít právo tyto informace obdržet co nejdříve, aby se usnadnila opatření v oblasti odezvy na straně poptávky a podpořila aktivnější účast na trhu.

Pozměňovací návrh    55

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  koneční spotřebitelé byli oprávněni vyrábět, skladovat, spotřebovávat a prodávat elektřinu vyrobenou z vlastních zdrojů na všech organizovaných trzích, a to buď individuálně, nebo prostřednictvím agregátorů, aniž by se na ně vztahovaly nepřiměřeně zatěžující postupy a poplatky, které neodrážejí náklady;

a)  koneční spotřebitelé byli oprávněni vyrábět, skladovat, spotřebovávat a prodávat s prioritním přístupem elektřinu vyrobenou z vlastních zdrojů na všech organizovaných trzích, a to buď individuálně, nebo prostřednictvím agregátorů, a zapojit se do podpůrných služeb soustavy a mechanismů odezvy na straně poptávky, aniž by se na ně vztahovaly diskriminační nebo nepřiměřeně zatěžující postupy a poplatky, které neodrážejí náklady, a měli nárok na odměnu za elektřinu, kterou sami vyrobili, přičemž by tato odměna měla odrážet tržní hodnotu dodávané elektřiny;

Pozměňovací návrh    56

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

aa)  aniž by se na ně vztahovaly dvojí náklady na síť anebo dvojí zdanění vyplývající ze skladování a opětovného využívání dříve uložené energie;

Pozměňovací návrh    57

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  konečným spotřebitelům byly účtovány transparentní a nediskriminační síťové poplatky, které odráží náklady a jsou účtovány odděleně za elektřinu dodanou do sítě a za elektřinu odebranou ze sítě, v souladu s čl. 59 odst. 8.

b)  konečným spotřebitelům byly účtovány transparentní a nediskriminační síťové poplatky, které odrážejí náklady i přínosy pro síť na základě transparentní analýzy nákladů a přínosů, kterou vypracují národní regulační orgány, včetně posouzení jejich potenciální hodnoty pro síť a příspěvku k jiným cílům energetické politiky, v souladu s čl. 59 odst. 8. Při místní výměně energie malého rozsahu by tyto poplatky měly být nepovinné nebo přinejmenším úměrné vzdálenosti přenosu elektřiny na základě struktury sazeb vypracované v souladu s analýzou nákladů a přínosů, která mimo jiné odráží km a přenesené kWh;

Pozměňovací návrh    58

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  aby se na zákazníky nevztahovaly poplatky za vlastní vyrobenou a spotřebovanou elektrickou energii alespoň do té doby, než analýza nákladů a přínosů vlastní výroby a spotřeby neprokáže, že makroekonomické náklady převyšují výhody výroby nebo spotřeby vlastní elektřiny. Tato analýza nákladů a přínosů zohlední související externality, potřeby týkající se modernizace sítě, podpůrné platby, daň z přidané hodnoty, poplatky za síť, jakož i další daně a odvody.

Pozměňovací návrh    59

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Energetické zařízení potřebné pro činnost aktivního zákazníka může být spravováno třetí osobou, pokud jde o instalaci a provoz včetně měření a údržby.

2.  Energetické zařízení potřebné pro činnost aktivního zákazníka může být vlastněno nebo spravováno třetí osobou, která jedná jménem zákazníka nebo skupiny zákazníků, pokud jde o instalaci a provoz včetně měření a údržby.

Pozměňovací návrh    60

Návrh směrnice

Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy zajistí, aby aktivní spotřebitelé, kteří vlastní skladovací zařízení:

 

a)   měli právo na připojení k síti v rozumné lhůtě od podání žádosti;

 

b)   byli osvobozeni od dodatečných daní, příplatků nebo poplatků za elektřinu uskladňovanou ve skladovacím zařízení nebo za výměnu energie mezi koncovými uživateli v případě výměny energie v malém rozsahu na místní úrovni;

 

c)   byli odlišeni od výrobců a nepodléhali s tím souvisejícím požadavkům a poplatkům a

 

d)   měli povoleno souběžně poskytovat vícero služeb, je-li to technicky proveditelné.

Pozměňovací návrh    61

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  místní energetické komunity byly oprávněny vlastnit, zřizovat nebo si pronajímat komunitní sítě a autonomně je spravovat;

a)  místní energetické komunity byly oprávněny vlastnit, zřizovat nebo si pronajímat sdílené sítě, včetně sítí komunitních, a autonomně je spravovat;

Pozměňovací návrh    62

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba)  měly bez diskriminace přístup k síti, který bude technologicky neutrální;

Pozměňovací návrh    63

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  se místním energetickým komunitám dostávalo nediskriminačního zacházení, pokud jde o jejich činnosti, práva a povinnosti v postavení konečných spotřebitelů, výrobců, provozovatelů distribučních soustav nebo agregátorů;

c)  se místním energetickým komunitám dostávalo nediskriminačního zacházení, pokud jde o jejich činnosti, práva a povinnosti v postavení konečných spotřebitelů, výrobců, dodavatelů, provozovatelů distribučních soustav nebo agregátorů;

Pozměňovací návrh    64

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

S ohledem na písm. d) prvního pododstavce, pokud se energetická komunita podílí na vlastní spotřebě nebo provozuje komunitní síť, může být osvobozena od poplatků při distribuci elektřiny svým členům, jestliže k tomuto přenosu dochází v okruhu 100 metrů a zahrnuje výrobní zařízení využívající obnovitelné zdroje energie s instalovanou kapacitou na výrobu elektřiny menší než 500 kW;

Pozměňovací návrh    65

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 2 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a)  koneční spotřebitelé jsou oprávněni účastnit se místní energetické komunity;

Pozměňovací návrh    66

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  na výrobní kapacitu instalovanou místními energetickými komunitami se vztahuje čl. 8 odst. 3, pokud lze tuto kapacitu považovat za malou decentralizovanou nebo distribuovanou výrobu;

d)  na výrobní kapacitu instalovanou komunitami pro energii z obnovitelných zdrojů, jakožto podkategorií místních energetických komunit, se vztahuje čl. 8 odst. 3, pokud lze tuto kapacitu považovat za malou decentralizovanou nebo distribuovanou výrobu;

Pozměňovací návrh    67

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f)  místní energetická komunita smí v příslušných případech s provozovatelem distribuční soustavy, k níž je připojena její síť, uzavřít dohodu o provozování sítě místní energetické komunity;

f)  místní energetická komunita smí v příslušných případech s provozovatelem distribuční soustavy, k níž je připojena její síť, uzavřít dohodu o provozování sítě místní energetické komunity a o skladování elektřiny;

Pozměňovací návrh    68

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

h)  v příslušných případech se na místní energetické komunity vztahují odpovídající síťové poplatky v místech připojení mezi komunitní sítí a distribuční sítí mimo energetickou komunitu. Tyto síťové poplatky se účtují odděleně za elektřinu dodanou do distribuční sítě a za elektřinu odebranou z distribuční sítě mimo místní energetickou komunitu v souladu s čl. 59 odst. 8.

h)  v příslušných případech se na místní energetické komunity mohou vztahovat odpovídající síťové poplatky v místech připojení mezi komunitní sítí a distribuční sítí mimo energetickou komunitu. Tyto síťové poplatky se účtují odděleně za elektřinu dodanou do distribuční sítě a za elektřinu odebranou z distribuční sítě mimo místní energetickou komunitu v souladu s čl. 59 odst. 8. Tyto poplatky za distribuci elektřiny by měly zohledňovat vzdálenost přenosu a zajistit, aby s výjimkou případů negativních cen náklady na přenos nepřekračovaly hodnotu přenesené elektřiny v souladu s analýzou nákladů a přínosů u distribuovaných zdrojů energie, včetně posouzení jejich potenciální hodnoty pro síť a příspěvku k jiným cílům energetické politiky.

Pozměňovací návrh    69

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Členské státy prostřednictvím svých vnitrostátních regulačních orgánů sledují přístup na trh, zacházení, postupy a poplatky uplatňované v případě místních energetických komunit, vliv místních energetických komunit na hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitelů a posílení jejich postavení a přínosy pro místní komunitu, včetně příspěvku ke zmírňování energetické chudoby. Každoročně podají zprávu Komisi a případně vnitrostátním orgánům pro hospodářskou soutěž v souladu s čl. 59 odst. 1 písm. n).

Pozměňovací návrh    70

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy zajistí, aby jejich regulační rámec podporoval účast agregátorů na maloobchodním trhu a aby obsahoval přinejmenším tyto prvky:

3.  Členské státy zajistí, aby jejich regulační rámec podporoval účast agregátorů na všech trzích a aby obsahoval přinejmenším tyto prvky:

Pozměňovací návrh    71

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  transparentní pravidla, která jasně určují úlohy a odpovědnost všech účastníků trhu;

b)  transparentní pravidla, která jasně určují úlohy a odpovědnost všech účastníků trhu, včetně potřeby dodržovat bezpečnost provozu distribuční a přenosové sítě ze strany všech subjektů na trhu;

Pozměňovací návrh    72

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  agregátoři nejsou povinni vyplácet vyrovnávací platby dodavatelům nebo výrobcům;

vypouští se

Pozměňovací návrh    73

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby bylo zajištěno, že náklady a přínosy spojené se zajištěním výkonové rovnováhy, které lze přičíst agregátorům, jsou spravedlivě rozděleny mezi účastníky trhu, mohou členské státy výjimečně povolit vyrovnávací platby mezi agregátory a subjekty zúčtování. Takové vyrovnávací platby se musí omezovat na situace, kdy jeden účastník trhu způsobuje jinému účastníkovi trhu odchylky, které mají za výsledek finanční náklady.

Aby bylo zajištěno, že náklady a přínosy spojené se zajištěním výkonové rovnováhy, které lze přičíst agregátorům, a náklady na zásobování elektřinou jsou spravedlivě rozděleny mezi účastníky trhu, měl by být agregátor vždy odpovědný za spravedlivé rozdělení objemů, k nimž se zavázal a které poskytuje během aktivace činností odezvy na straně poptávky, a členské státy povolí vyrovnávací platby mezi agregátory a subjekty zúčtování. Takové vyrovnávací platby jsou přiměřené a nediskriminují jednotlivé agregátory. Zásady pro výpočet vyrovnávací platby definuje regulační orgán, pokud není mezi agregátorem a dotčeným subjektem zúčtování dosaženo dvoustranné smluvní dohody. Jsou omezeny na situace, v nichž agregátor zatíží finančními náklady jiného účastníka trhu, a odvozují se od tržních cen v daný okamžik.

Pozměňovací návrh    74

Návrh směrnice

Čl. 17 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a.  Členské státy zajistí, aby neexistovaly žádné neodůvodněné překážky pro vstup agregátorů na organizované trhy s elektřinou, pokud splňují kritéria pro vstup na tyto trhy. Tato kritéria stanoví členské státy transparentním a nediskriminujícím způsobem, a to i co se týče spolehlivého a bezpečného provozu přenosových a distribučních sítí v souladu s nařízením (EU) .../... [nařízení o elektřině].

Pozměňovací návrh    75

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy zajistí, aby koneční spotřebitelé dostávali veškerá vyúčtování spotřeby elektřiny a informace o vyúčtování spotřeby elektřiny zdarma a aby vyúčtování byla jasná, přesná a snadno srozumitelná.

2.  Členské státy zajistí, aby koneční spotřebitelé dostávali veškerá vyúčtování spotřeby elektřiny a informace o vyúčtování spotřeby elektřiny zdarma a aby vyúčtování byla jasná, přesná a snadno srozumitelná, obsahovala jasné vysvětlení a odůvodnění veškerých ostatních nákladů a daní, které jsou zahrnuty.

Pozměňovací návrh    76

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Vyúčtování se provádí na základě skutečné spotřeby alespoň jednou ročně. Informace o vyúčtování jsou na požádání nebo v případech, kdy si konečný spotřebitel zvolil elektronické vyúčtování, poskytovány alespoň jednou za tři měsíce, jinak dvakrát ročně.

Vyúčtování se provádí na základě skutečné spotřeby alespoň jednou ročně. Informace o vyúčtování a spotřebě jsou k dispozici neustále na internetu, pokud byl nainstalován inteligentní měřič, nebo jinak alespoň jednou měsíčně.

Odůvodnění

Pokud se mají spotřebitelé aktivně účastnit trhu s energií a energetické účinnosti a úspor, musí mít často aktualizované informace o své spotřebě prostřednictvím vyúčtování.

Pozměňovací návrh    77

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

V případě zranitelných zákazníků by se vyúčtování a informace o vyúčtování měly omezit na skutečnou spotřebu elektrické energie, náklady na soustavu a veškeré příslušné daně.

Odůvodnění

Zahrnutí dalších poplatků do vyúčtování elektřiny je v kompetenci členského státu, ale zranitelní zákazníci by neměli být povinni platit další poplatky, které mohou členské státy chtít zahrnout do vyúčtování.

Pozměňovací návrh    78

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7.  Členské státy mohou stanovit, že na žádost konečného spotřebitele nebudou informace uvedené v těchto vyúčtováních považovány za žádost o platbu. V takových případech členské státy zajistí, aby dodavatelé nabízeli flexibilní platební podmínky.

vypouští se

Odůvodnění

Ať už si zákazník zvolí jakoukoliv formu vyúčtování (včetně elektronického), představují informace uvedené ve vyúčtování žádost o platbu, neboť to je samotnou podstatou vyúčtování. Jinak to může spotřebitele zmást.

Pozměňovací návrh    79

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy nebo, stanoví-li tak daný členský stát, regulační orgány, ve snaze podpořit energetickou účinnost a posílit postavení zákazníků, vydávají důrazné doporučení, aby elektroenergetické podniky a agregátoři optimalizovali využívání elektřiny, mimo jiné poskytováním služeb v oblasti hospodaření s energií, vypracováním inovačních vzorců pro výpočet ceny nebo případně zavedením interoperabilních inteligentních měřicích systémů či inteligentních sítí.

1.  Členské státy nebo, stanoví-li tak daný členský stát, regulační orgány, ve snaze podpořit energetickou účinnost a posílit postavení zákazníků, vydávají důrazné doporučení, aby elektroenergetické podniky a agregátoři optimalizovali využívání elektřiny, mimo jiné poskytováním služeb v oblasti hospodaření s energií, vypracováním inovačních vzorců pro výpočet ceny nebo případně zavedením interoperabilních inteligentních měřicích systémů, pokud je to technicky proveditelné, nákladově efektivní a přiměřené z hlediska možných energetických úspor, či inteligentních sítí.

Odůvodnění

Inteligentní měření není zázračným řešením, a proto by se o něm mělo uvažovat pouze, pokud je to technicky proveditelné, nákladově efektivní a přiměřené z hlediska možných energetických úspor.

Pozměňovací návrh    80

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy na svém území zajistí zavedení inteligentních měřicích systémů, které podpoří aktivní účast zákazníků na trhu s elektřinou. Uvedené zavedení může být předmětem posouzení nákladů a přínosů, které se provede v souladu se zásadami stanovenými v příloze III.

2.  Členské státy na svém území případně podpoří zavedení inteligentních měřicích systémů, neboť toto měření může podpořit aktivní účast zákazníků na trhu s elektřinou. Případné zavedení je předmětem posouzení nákladů a přínosů, které se provede v souladu se zásadami stanovenými v příloze III.

Odůvodnění

Mezi členskými státy existují velké zeměpisné rozdíly z hlediska potřeby inteligentního měření. To by se mělo odrazit v této směrnici.

Pozměňovací návrh    81

Návrh směrnice

Čl. 19 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3.  Členské státy, které přistoupí k zavedení, přijmou a zveřejní minimální funkční a technické požadavky na inteligentní měřicí systémy, které mají být na jejich území zavedeny, v souladu s článkem 20 a přílohou III. Členské státy zajistí interoperabilitu těchto inteligentních měřicích systémů a jejich připojení ke spotřebitelským platformám pro hospodaření s energií. Členské státy v tomto směru řádně zohlední příslušné dostupné normy včetně norem umožňujících interoperabilitu, osvědčené postupy a význam rozvoje vnitřního trhu s elektřinou.

3.  Členské státy, které přistoupí k zavedení, přijmou a zveřejní minimální funkční a technické požadavky na inteligentní měřicí systémy, které mají být na jejich území zavedeny, v souladu s článkem 20 a přílohou III, a zároveň zohlední stávající funkce inteligentních měřicích systémů, které jsou již nainstalovány. Členské státy zajistí interoperabilitu těchto inteligentních měřicích systémů a jejich připojení ke spotřebitelským platformám pro hospodaření s energií. Členské státy v tomto směru řádně zohlední příslušné dostupné normy včetně norem umožňujících interoperabilitu, osvědčené postupy a význam rozvoje vnitřního trhu s elektřinou.

Odůvodnění

Předtím, než jsou uloženy nové požadavky na inteligentní měřící systémy (viz odkaz na funkce inteligentního měření v článku 20), měly by být pečlivě posouzeny, aby se předešlo nákladnému dovybavovávání již nainstalovaných inteligentních měřících systémů.

Pozměňovací návrh    82

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  provozovatelé měřičů zajistí, aby měřič či měřiče aktivních zákazníků, kteří vyrábějí elektřinu z vlastních zdrojů, mohly započítávat elektřinu dodanou do sítě z prostor aktivních zákazníků;

d)  provozovatelé měřičů zajistí, aby měřič či měřiče aktivních zákazníků, kteří vyrábějí elektřinu z vlastních zdrojů, mohly přesně započítávat elektřinu dodanou do sítě z prostor aktivních zákazníků;

Pozměňovací návrh    83

Návrh směrnice

Čl. 20 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Tyto funkce se vztahují na inteligentní měřiče zavedené po ... [2 roky po vstupu této směrnice v platnost].

Odůvodnění

V souladu se zásadou zákazu zpětné působnosti, a aby se předešlo jakýmkoli promrhaným investicím, které byly učiněny na základě stávajících právních předpisů.

Pozměňovací návrh    84

Návrh směrnice

Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijatých v souladu s poradním postupem podle článku 68 určí společný evropský formát údajů a nediskriminační a transparentní postupy pro přístup k údajům uvedeným v čl. 23 odst. 1, které nahradí vnitrostátní formát údajů a postup přijaté členskými státy podle odstavce 1. Členské státy zajistí, aby účastníci trhu používali společný evropský formát údajů.

2.  Komise prostřednictvím prováděcích aktů přijatých v souladu s poradním postupem podle článku 68 určí soubor zásad pro společný evropský formát údajů a nediskriminační a transparentní postupy pro přístup k údajům uvedeným v čl. 23 odst. 1, které nahradí vnitrostátní formát údajů a postup přijaté členskými státy podle odstavce 1. Tento společný formát údajů a postupy se definují v úzké spolupráci se subjekty odpovědnými za měření a s organizacemi zákazníků. Členské státy zajistí, aby účastníci trhu používali společný evropský formát údajů.

Odůvodnění

Účast dotčených stran je základní podmínkou, aby se zajistil realistický a vhodný výsledek.

Pozměňovací návrh    85

Návrh směrnice

Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí zákazníkům přístup k jednoduchým, spravedlivým, transparentním, nezávislým, účinným a efektivním mechanismům mimosoudního řešení sporů, pokud jde o urovnávání sporů týkajících se práv a povinností stanovených touto směrnicí. Pokud je zákazník spotřebitelem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU46, musí tyto mimosoudní mechanismy splňovat požadavky na kvalitu stanovené ve směrnici 2013/11/EU a v odůvodněných případech poskytovat systém odškodnění a/nebo náhrad.

Členské státy zajistí zákazníkům přístup k jednoduchým, spravedlivým, transparentním, nezávislým, účinným a efektivním mechanismům mimosoudního řešení sporů, pokud jde o urovnávání sporů týkajících se práv a povinností stanovených touto směrnicí. Takovým nezávislým mechanismem může být veřejný ochránce práv v energetice nebo orgán sdružující spotřebitele, který zajišťuje účinné řešení stížností a mimosoudní urovnávání sporů. Tyto mechanismy musí být schopny řešit všechny stížnosti spotřebitelů na trhu s energií, včetně nabídek balíčků, nových poskytovatelů produktů a služeb, jako jsou agregátoři a místní energetické komunity. Pokud je zákazník aktivním spotřebitelem nebo spotřebitelem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/11/EU46, musí tyto mimosoudní mechanismy splňovat požadavky na kvalitu stanovené ve směrnici 2013/11/EU a v odůvodněných případech poskytovat systém odškodnění a/nebo náhrad, jak stanoví regulační orgán a veřejný ochránce práv nebo orgán sdružující spotřebitele.

_________________

_________________

46 Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 63.

46 Úř. věst. L 165, 18.6.2013, s. 63.

Odůvodnění

Ukázalo se, že veřejný ochránce práv v energetice a orgán sdružující spotřebitele představují nezbytný a nezávislý mechanismus, který spotřebitelům a dalším účastníkům trhu pomáhá při mimosoudním řešení sporů a zároveň chrání práva spotřebitelů. Do tohoto článku by měla být začleněna ustanovení, která byla přijata na 9. Občanském energetickém fóru.

Pozměňovací návrh    86

Návrh směrnice

Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy přijmou vhodná opatření na ochranu zákazníků, a zejména zabezpečí, aby existovaly dostatečné záruky na ochranu zranitelných zákazníků. V této souvislosti každý členský stát stanoví definici zranitelných zákazníků, která může být odvozena z energetické chudoby, a může, mimo jiné, stanovit, že odpojení těchto zákazníků je zakázáno v kritických obdobích. Členské státy zajistí uplatňování práv a povinnosti spojených se zranitelnými zákazníky. Zejména přijmou opatření na ochranu zákazníků z odlehlých oblastí. Členské státy zabezpečí vysokou úroveň ochrany spotřebitele, zejména s ohledem na transparentnost týkající se smluvních podmínek, obecných informací a mechanismů řešení sporů.

1.  Členské státy přijmou vhodná opatření na ochranu zákazníků, a zejména zabezpečí, aby existovaly dostatečné záruky na ochranu zranitelných zákazníků, včetně zákazníků ohrožených energetickou chudobou. V této souvislosti každý členský stát stanoví definici zranitelných zákazníků, přičemž zohlední specifické okolnosti jednotlivých členských států, a v ní mimo jiné odkáže na energeticky chudé nebo spotřebitele ohrožené energetickou chudobou a na zákaz odpojení těchto zákazníků v kritických obdobích. Členské státy zajistí uplatňování práv a povinnosti spojených se zranitelnými zákazníky. Zejména přijmou opatření na ochranu zákazníků z odlehlých oblastí. Členské státy zabezpečí vysokou úroveň ochrany spotřebitele, zejména s ohledem na transparentnost týkající se smluvních podmínek, obecných informací a mechanismů řešení sporů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s PN 88 ke článku 29 (Energetická chudoba. Otázce energetické chudoby by měli věnovat větší pozornost všichni zákonodárci, neboť plní důležitou funkci, pokud jde o ochranu nejzranitelnějších komunit a předcházení tomu, aby se určité skupiny ve společnosti nepropadly do energetické chudoby. Kroky týkající se zranitelných spotřebitelů by měly být sladěny s opatřeními pro řešení energetické chudoby nebo by k nim měly přispívat. Tento pozměňovací návrh rovněž souvisí s PN 35 ke čl. 5 odst. 2, který zavádí kategorii „zranitelných spotřebitelů ohrožených energetickou chudobou“.

Pozměňovací návrh    87

Návrh směrnice

Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy přijmou vhodná opatření, mezi něž patří například vytvoření vnitrostátních energetických akčních plánů, poskytování dávek v systémech sociálního zabezpečení k zajištění nezbytných dodávek elektřiny pro zranitelné zákazníky nebo podpora zlepšování energetické účinnosti, s cílem řešit zjištěné případy energetické chudoby, a to i v širším kontextu chudoby. Tato opatření nesmí bránit účinnému otevření trhu stanovenému v článku 4 ani fungování trhu a jsou případně oznámena Komisi v souladu s čl. 9 odst. 4. V oznámení mohou být uvedena i opatření přijatá v rámci obecného systému sociálního zabezpečení.

2.  Členské státy přijmou vhodná opatření, mezi něž patří například vytvoření vnitrostátních energetických akčních plánů, poskytování dávek v systémech sociálního zabezpečení k zajištění nezbytných dodávek elektřiny pro zranitelné zákazníky, podpora rozvoje účinnějších technologií vytápění a chlazení a podpora zlepšování energetické účinnosti, s cílem řešit zjištěné případy energetické chudoby, a to i v širším kontextu chudoby. Tato opatření nesmí bránit účinnému otevření trhu stanovenému v článku 4 ani fungování trhu a jsou případně oznámena Komisi v souladu s čl. 9 odst. 4. V oznámení mohou být uvedena i opatření přijatá v rámci obecného systému sociálního zabezpečení.

Odůvodnění

This amendment is linked to AM 88 on Article 29 (Energy poverty), AM 86 on Article 28(1) and AM 14 on Recital 40 (according to which Member States should, inter alia, provide mechanisms to support the development of more efficient heating and cooling technologies to tackle energy poverty). The issue of energy poverty requires greater attention from all legislators as they have an important role to protect the most vulnerable communities, and prevent groups in society from falling into energy poverty. Vulnerable consumer actions should be aligned with or contributing to measures to address energy poverty.

Pozměňovací návrh    88

Návrh směrnice

Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví soubor kritérií pro účely měření energetické chudoby. Členské státy průběžně sledují počet domácností trpících energetickou chudobou a každé dva roky v rámci svých zpráv o pokroku týkajícím se integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu podle článku 21 [nařízení o správě podle návrhu COM(2016) 759] informují Komisi o vývoji energetické chudoby a o opatřeních přijatých k jejímu předcházení.

Členské státy stanoví soubor společných kritérií pro účely měření energetické chudoby a přijmou širokou a společnou definici energetické chudoby v rámci nového sdělení Komise a akčního plánu týkajícího se energetické chudoby, v souladu s kritérii stanovenými v nařízení (EU) .../... [nařízení o správě]. Členské státy průběžně sledují počet domácností trpících energetickou chudobou a počet spotřebitelů ohrožených energetickou chudobou. Členské státy informují každé dva roky v rámci svých zpráv o pokroku týkajícím se integrovaných vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a klimatu podle článku 21 [nařízení o správě podle návrhu COM(2016) 759] Komisi o vývoji energetické chudoby a o opatřeních přijatých k jejímu předcházení a omezení.

Pozměňovací návrh    89

Návrh směrnice

Čl. 31 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5.  Pokud plní tuto funkci, získává provozovatel distribuční soustavy energii, kterou používá ke krytí energetických ztrát, a nefrekvenční podpůrné služby ve své soustavě transparentními, nediskriminačními a tržními postupy. Není-li na základě analýzy nákladů a přínosů odůvodněno jinak, získává provozovatel distribuční soustavy nefrekvenční podpůrné služby transparentním, nediskriminačním a tržním způsobem, který zajišťuje účinné zapojení všech účastníků trhu, včetně obnovitelných zdrojů energie, odezvy na straně poptávky, zařízení pro skladování energie a agregátorů, a to zejména prostřednictvím požadavku, aby regulační orgány nebo provozovatelé distribučních soustav v úzké spolupráci se všemi účastníky trhu a na základě technických požadavků těchto trhů a schopností všech účastníků trhu vymezili technické modality pro účast na těchto trzích.

5.  Pokud plní tuto funkci, získává provozovatel distribuční soustavy energii, kterou používá ke krytí energetických ztrát, a nefrekvenční podpůrné služby ve své soustavě transparentními, nediskriminačními a tržními postupy. Není-li na základě analýzy nákladů a přínosů odůvodněno jinak, získává provozovatel distribuční soustavy nefrekvenční podpůrné služby transparentním, nediskriminačním a tržním způsobem, který upřednostňuje výrobu z obnovitelných zdrojů a zajišťuje účinné zapojení všech účastníků trhu, včetně obnovitelných zdrojů energie, odezvy na straně poptávky, zařízení pro skladování energie a agregátorů, a to zejména prostřednictvím požadavku, aby regulační orgány nebo provozovatelé distribučních soustav v úzké spolupráci se všemi účastníky trhu a na základě technických požadavků těchto trhů a schopností všech účastníků trhu vymezili technické modality pro účast na těchto trzích.

Pozměňovací návrh    90

Návrh směrnice

Čl. 32 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Provozovatelé distribučních soustav pro získávané služby vymezí standardizované tržní produkty, jež zajistí účinné zapojení všech účastníků trhu, včetně obnovitelných zdrojů energie, odezvy na straně poptávky a agregátorů. Provozovatelé distribučních soustav si vyměňují veškeré nezbytné informace a koordinují činnost s provozovateli přenosových soustav, aby zajistili optimální využití zdrojů a bezpečný a efektivní provoz soustavy a napomáhali rozvoji trhu. Provozovatelům distribučních soustav by za získávání takových služeb měla být poskytnuta přiměřená odměna, aby získali zpět přinejmenším příslušné výdaje, včetně výdajů na potřebné informační a komunikační technologie a výdajů, které odpovídají potřebné informační a komunikační infrastruktuře.

Provozovatelé distribučních soustav pro získávané služby vymezí standardizované tržní produkty, přičemž zajistí účinné zapojení všech účastníků trhu, poskytnou prioritní přístup variabilním obnovitelným zdrojům energie a zapojí odezvu na straně poptávky a agregátory. Provozovatelé distribučních soustav si vyměňují veškeré nezbytné informace a koordinují činnost s provozovateli přenosových soustav, aby zajistili optimální využití zdrojů a bezpečný a efektivní provoz soustavy a napomáhali rozvoji trhu. Provozovatelům distribučních soustav by za získávání takových služeb měla být poskytnuta přiměřená odměna, aby získali zpět přinejmenším příslušné výdaje, včetně výdajů na potřebné informační a komunikační technologie a výdajů, které odpovídají potřebné informační a komunikační infrastruktuře.

Pozměňovací návrh    91

Návrh směrnice

Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Členské státy stanoví nezbytný regulační rámec, aby usnadnily připojení veřejně přístupných a soukromých dobíjecích stanic k distribučním sítím. Členské státy zajistí, aby provozovatelé distribučních soustav na nediskriminačním základě spolupracovali se všemi podniky, které vlastní, vyvíjí, provozují nebo spravují dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, též pokud jde o připojení k síti.

1.  Členské státy stanoví nezbytný regulační rámec, aby usnadnily připojení veřejně přístupných a soukromých dobíjecích stanic podle definice v čl. 8 odst. 2 směrnice (EU) .../... [revidovaná směrnice o energetické náročnosti budov] k přenosovým a distribučním sítím. Členské státy zajistí, aby provozovatelé přenosových soustav a provozovatelé distribučních soustav na nediskriminačním základě spolupracovali se všemi podniky, které vlastní, vyvíjí, provozují nebo spravují dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, též pokud jde o připojení k síti.

Odůvodnění

The provisions of this Directive should be aligned to the Energy Performance of Buildings Directive and the Alternative Fuels Infrastructure Directive. The voltage level acting as the border between transmission and distribution networks widely varies across Europe. Thus, the need for connection of recharging points to the distribution voltage level in some Member States may be equivalent to a connection to the transmission voltage level in other Member States. Moreover, with the expected growth in recharging points, the corresponding connections will be needed at increasingly higher voltage levels eventually including transmission networks.

Pozměňovací návrh    92

Návrh směrnice

Čl. 33 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy mohou provozovatelům distribučních soustav povolit vlastnit, vyvíjet, spravovat nebo provozovat dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:

2.  Členské státy mohou provozovatelům distribučních soustav povolit vlastnit, vyvíjet, spravovat nebo provozovat veřejné dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:

Odůvodnění

Za účelem sladění se směrnicí o infrastruktuře pro alternativní paliva.

Pozměňovací návrh    93

Návrh směrnice

Čl. 33 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a.  Provozovatelé distribučních soustav mohou vlastnit, vyvíjet, spravovat a provozovat dobíjecí stanice pro elektrická vozidla pro účely svého vlastního vozového parku.

Odůvodnění

Za účelem sladění se směrnicí o infrastruktuře pro alternativní paliva.

Pozměňovací návrh    94

Návrh směrnice

Čl. 33 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Členské státy v pravidelných intervalech nebo alespoň každých pět let provádějí veřejnou konzultaci, aby znovu posoudily potenciální zájem účastníků trhu vlastnit, vyvíjet, provozovat nebo spravovat dobíjecí stanice pro elektrická vozidla. Pokud z veřejné konzultace vyplyne, že vlastnit, vyvíjet, provozovat nebo spravovat tyto dobíjecí stanice mohou třetí osoby, členské státy zajistí, aby byly činnosti provozovatelů distribučních soustav v tomto ohledu postupně ukončeny.

4.  Členské státy v pravidelných intervalech nebo alespoň každých pět let provádějí veřejnou konzultaci, aby znovu posoudily potenciální zájem účastníků trhu vlastnit, vyvíjet, provozovat nebo spravovat dobíjecí stanice pro elektrická vozidla. Pokud z veřejné konzultace vyplyne, že vlastnit, vyvíjet, provozovat nebo spravovat tyto dobíjecí stanice mohou třetí osoby, členské státy zajistí, aby byly činnosti provozovatelů distribučních soustav v tomto ohledu postupně ukončeny. Provozovatelé distribučních soustav mají právo získat zpět své investice do dobíjecí infrastruktury na základě spravedlivých a přiměřených podmínek.

Odůvodnění

S ohledem na stabilitu investičního prostředí mají provozovatelé distribučních soustav právo získat zpět náklady spojené s infrastrukturou pro elektrická vozidla.

Pozměňovací návrh    95

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Provozovatelé distribučních soustav nesmí vlastnit, vyvíjet, spravovat ani provozovat zařízení pro skladování energie.

vypouští se

Pozměňovací návrh    96

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.   Aniž je tím dotčen odstavec 1b, konzultují provozovatelé distribučních soustav, kteří mají zájem vlastnit, vyvíjet, spravovat nebo provozovat zařízení pro skladování, s vnitrostátními regulačními orgány ohledně toho, zda jsou výše uvedené podmínky splněny.

Pozměňovací návrh    97

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Odchylně od odst. 1 písm. a) je provozovatelům distribučních soustav povoleno vlastnit, vyvíjet, spravovat nebo provozovat zařízení pro skladování energie, pokud vnitrostátní regulační orgán na základě analýzy nákladů a přínosů a veřejné konzultace dospěl k závěru, že není nutno uplatňovat podmínky podle odst. 1 písm. a) a udělil svůj souhlas.

Pozměňovací návrh    98

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy provozovatelům distribučních soustav povolit vlastnit, vyvíjet, spravovat nebo provozovat skladovací zařízení, pouze pokud jsou splněny tyto podmínky:

2.  Provozovatelům distribučních soustav je povoleno vlastnit, vyvíjet, spravovat nebo provozovat zařízení pro skladování energie pouze, pokud jsou tato zařízení nezbytná k tomu, aby provozovatel distribuční soustavy splnil své povinnosti podle této směrnice, pokud jde o efektivní, spolehlivý a bezpečný provoz distribuční soustavy, a pokud jsou splněny tyto podmínky:

Pozměňovací návrh    99

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)  v otevřeném a transparentním výběrovém řízení nevyjádřily zájem o vlastnictví, vývoj, správu nebo provozování skladovacích zařízení jiné osoby;

a)  v otevřeném a transparentním výběrovém řízení pod dohledem vnitrostátních regulačních orgánů nevyjádřily zájem o vlastnictví, vývoj, správu nebo provozování skladovacích zařízení jiné osoby a provozovatel distribuční soustavy byl identifikován jako nákladově efektivní subjekt; a

Pozměňovací návrh    100

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  uvedená zařízení jsou nezbytná k tomu, aby provozovatelé distribučních soustav mohli plnit své povinnosti podle této směrnice, pokud jde o efektivní, spolehlivý a bezpečný provoz distribuční soustavy, a

b)  uvedená zařízení používá provozovatel distribučních soustav výhradně pro účely plnění svých povinností podle této směrnice, pokud jde o efektivní, spolehlivý a bezpečný provoz distribuční soustavy, a nepoužívají se pro prodej elektřiny na trhu.

Pozměňovací návrh    101

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  regulační orgán posoudil nezbytnost této odchylky, přičemž zohlednil podmínky podle písmen a) a b), a udělil svůj souhlas.

vypouští se

Pozměňovací návrh    102

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Regulační orgány v pravidelných intervalech nebo alespoň každých pět let provádějí veřejnou konzultaci, aby znovu posoudily potenciální zájem účastníků trhu o vlastnictví, vývoj, provoz nebo správu zařízení pro skladování energie. Pokud z veřejné konzultace vyplyne, že vlastnit, vyvíjet, provozovat nebo spravovat tato zařízení mohou třetí osoby, členské státy zajistí, aby byly činnosti provozovatelů distribučních soustav v tomto ohledu postupně ukončeny.

4.  Regulační orgány v pravidelných intervalech nebo alespoň každých pět let provádějí veřejnou konzultaci, aby znovu posoudily potenciální zájem účastníků trhu o vlastnictví, vývoj, provoz nebo správu zařízení pro skladování energie. Pokud z veřejné konzultace a analýzy nákladů a přínosů vyplyne, že třetí osoby mají kapacitu a zájem vlastnit, vyvíjet, provozovat nebo spravovat tato zařízení nákladově účinným způsobem, členské státy zajistí, aby byly činnosti provozovatelů distribučních soustav v tomto ohledu postupně ukončeny. Provozovatelé distribučních soustav mají právo získat zpět své investice do skladovacích zařízení na základě spravedlivých a přiměřených podmínek.

Pozměňovací návrh    103

Návrh směrnice

Čl. 36 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a.   Členským státům je povoleno podpořit rozvoj základní sítě veřejně přístupných dobíjecích stanic, aby odstranily překážky počátečního rozvoje elektromobility.

Pozměňovací návrh    104

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)  řídí toky elektřiny v soustavě s přihlédnutím k výměnám s jinými propojenými soustavami. Za tímto účelem provozovatel přenosové soustavy odpovídá za bezpečnost, spolehlivost a účinnost elektrizační soustavy a v této souvislosti i za zajištění dostupnosti všech nezbytných podpůrných služeb, včetně těch, které jsou poskytovány odezvou na straně poptávky a skladováním energie, pokud je tato dostupnost nezávislá na jakékoli jiné přenosové soustavě, s níž je jeho soustava propojena;

d)  řídí toky elektřiny v soustavě s přihlédnutím k výměnám s jinými propojenými soustavami. Za tímto účelem provozovatel přenosové soustavy odpovídá za bezpečnost, spolehlivost a účinnost elektrizační soustavy a v této souvislosti i za zajištění dostupnosti všech nezbytných podpůrných služeb, včetně těch, které jsou poskytovány odezvou na straně poptávky a skladováním energie, a včetně těch, které souvisejí s elektrickými vozidly, pokud je tato dostupnost nezávislá na jakékoli jiné přenosové soustavě, s níž je jeho soustava propojena;

Odůvodnění

Elektrická vozidla mohou systému poskytnout cenné podpůrné služby tím, že dodávají elektrickou energii do rozvodné sítě nebo mění rychlost nabíjení. Provozovatel přenosové soustavy by proto měl mít k dispozici informace o poptávce po elektrických vozidlech v reálném čase. Tento pozměňovací návrh odpovídá prohlášení Komise v odůvodnění 27 o tom, že elektromobilita je důležitým prvkem energetické transformace a měla by přispívat k vytvoření příznivých podmínek pro elektrická vozidla.

Pozměňovací návrh    105

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ja)  digitalizuje přenosové soustavy, aby se zajistilo mj. účinné získávání a používání údajů v reálném čase, inteligentní rozvodny;

Odůvodnění

Digitalizace sítě a rozvoj inteligentních sítí nelze omezit na distribuci – poskytuje řešení pro celý systém. Evropská komise však přisuzuje digitální řešení výhradně provozovatelům distribučních soustav, čímž popírá skutečnost, že i úroveň přenosu musí projít digitální transformací (např. efektivní získávání a používání dat v reálném čase, inteligentní rozvodny apod.). Digitalizace zahrnuje více než pouhé zavedení inteligentních měřičů na maloobchodním trhu. Inovace je nutná na systémové úrovni a neměla by být rozdělována mezi přenosem a distribucí.

Pozměňovací návrh    106

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 1 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

jb)  zajišťuje správu údajů, kybernetickou bezpečnost a ochranu údajů;

Odůvodnění

Správa údajů je široký pojem, který zahrnuje také údaje potřebné pro provoz celé soustavy, pro vyúčtování, měření spotřebitelů i výrobců nebo skladování napojené kdekoli v soustavě atd. Uplatňování mechanismů náležité ochrany integrity těchto údajů a datových systémů spravovaných provozovateli přenosových soustav před jakoukoli formou útoku je úkolem, který je již tak důležitý pro všechny provozovatele přenosové soustavy, a proto i tímto úkolem by měli být pověřeni provozovatelé přenosových soustav.

Pozměňovací návrh    107

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Členské státy mohou stanovit, že jednu nebo více povinností uvedených v odst. 1 písm. a) až j) přidělí jinému provozovateli přenosové soustavy než tomu, který je vlastníkem dané přenosové soustavy a na kterého by se uvedené povinnosti jinak vztahovaly. Provozovatel přenosové soustavy, kterému jsou úkoly přiděleny, musí být certifikován, pokud jde o oddělení vlastnictví, a musí splňovat požadavky stanovené v článku 43, avšak nemusí být vlastníkem přenosové soustavy, za niž je odpovědný. Provozovatel přenosové soustavy, který je vlastníkem dané přenosové soustavy, musí splňovat požadavky stanovené v kapitole VI a být certifikován podle článku 43.

2.  Členské státy mohou stanovit, že jednu nebo více povinností uvedených v odst. 1 písm. a) až j) přidělí jinému provozovateli přenosové soustavy než tomu, který je vlastníkem dané přenosové soustavy a na kterého by se uvedené povinnosti jinak vztahovaly, za předpokladu, že provozovatel přenosové soustavy, který je ochoten některé ze svých povinností předat, předloží formální odůvodněnou žádost a dotčené členské státy vysloví souhlas. Provozovatel přenosové soustavy, kterému jsou úkoly přiděleny, musí být certifikován, pokud jde o oddělení vlastnictví, a musí splňovat požadavky stanovené v článku 43, avšak nemusí být vlastníkem přenosové soustavy, za niž je odpovědný. Provozovatel přenosové soustavy, který je vlastníkem dané přenosové soustavy, musí splňovat požadavky stanovené v kapitole VI a být certifikován podle článku 43.

Odůvodnění

Uplatnění tohoto ustanovení umožňuje přenést některé z funkcí provozování soustavy (uvedené v článku 40.1) ze stávajících provozovatelů přenosových soustav na jiné (nové či stávající) provozovatele přenosových soustav. Tento přenos může mít relevantní dopady na účinnost a bezpečnost energetických soustav.

Pozměňovací návrh    108

Návrh směrnice

Čl. 40 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  zajišťovalo účinné zapojení všech účastníků trhu, včetně obnovitelných zdrojů energie, odezvy na straně poptávky, zařízení pro skladování energie a agregátorů, a to zejména prostřednictvím požadavku, aby regulační orgány nebo provozovatelé přenosových soustav v úzké spolupráci se všemi účastníky trhu a na základě technických požadavků těchto trhů a schopností všech účastníků trhu vymezili technické modality pro účast na těchto trzích.

b)  zajišťovalo účinné zapojení všech účastníků trhu, s upřednostněním variabilních obnovitelných zdrojů energie, a včetně odezvy na straně poptávky, zařízení pro skladování energie a agregátorů, a to zejména prostřednictvím požadavku, aby regulační orgány nebo provozovatelé přenosových soustav v úzké spolupráci se všemi účastníky trhu a na základě technických požadavků těchto trhů a schopností všech účastníků trhu vymezili technické modality pro účast na těchto trzích.

Pozměňovací návrh    109

Návrh směrnice

Čl. 54 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.  Provozovatelé přenosových soustav nesmí vlastnit, spravovat ani provozovat zařízení pro skladování energie a nesmí přímo vlastnit ani nepřímo kontrolovat aktiva, která poskytují podpůrné služby.

1.  Provozovatelé přenosových soustav smí vlastnit, spravovat nebo provozovat zařízení pro skladování energie a smí přímo vlastnit či nepřímo kontrolovat aktiva, která poskytují podpůrné služby, pokud jsou tato zařízení či aktiva nedílnou součástí přenosové soustavy a pokud vnitrostátní regulační orgán udělil svůj souhlas a dále také ve všech ostatních případech, pokud jsou splněny tyto podmínky:

 

a)  v otevřeném a transparentním výběrovém řízení pod dohledem vnitrostátních regulačních orgánů nevyjádřily jiné osoby zájem o vlastnictví, kontrolu, správu nebo provozování takových nákladově účinných zařízení, která nabízejí služby skladování nebo podpůrné služby provozovateli přenosové soustavy; a

 

b)  taková zařízení nebo podpůrné služby jsou pro provozovatele přenosových soustav nezbytné k tomu, aby mohli plnit své povinnosti podle této směrnice, pokud jde o efektivní, spolehlivý a bezpečný provoz přenosové soustavy, a nepoužívají se pro prodej elektřiny na trhu.

Pozměňovací návrh    110

Návrh směrnice

Čl. 54 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a.   Aniž je tím dotčen odstavec 1b, konzultují provozovatelé přenosových soustav, kteří mají zájem vlastnit, vyvíjet, spravovat nebo provozovat zařízení pro skladování, s vnitrostátním regulačním orgánem ohledně toho, zda jsou podmínky stanovené v odstavci 1 splněny.

Pozměňovací návrh    111

Návrh směrnice

Čl. 54 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1b.  Odchylně od odst. 1 písm. a) je provozovatelům přenosových soustav povoleno vlastnit, vyvíjet, spravovat nebo provozovat zařízení pro skladování energie, pokud vnitrostátní regulační orgán na základě analýzy nákladů a přínosů a veřejné konzultace dospěl k závěru, že není nutno uplatňovat podmínky podle odst. 1 písm. a) a udělil svůj souhlas.

Pozměňovací návrh    112

Návrh směrnice

Čl. 54 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2.  Odchylně od odstavce 1 mohou členské státy provozovatelům přenosových soustav povolit vlastnit, spravovat nebo provozovat skladovací zařízení nebo aktiva poskytující nefrekvenční podpůrné služby, pokud jsou splněny tyto podmínky:

vypouští se

a)   v otevřeném a transparentním výběrovém řízení nevyjádřily jiné osoby zájem o vlastnictví, kontrolu, správu nebo provozování takových zařízení, která nabízejí služby skladování a/nebo nefrekvenční podpůrné služby provozovateli přenosové soustavy;

 

b)   taková zařízení nebo nefrekvenční podpůrné služby jsou pro provozovatele přenosových soustav nezbytné k tomu, aby mohli plnit své povinnosti podle této směrnice, pokud jde o efektivní, spolehlivý a bezpečný provoz přenosové soustavy, a nepoužívají se pro prodej elektřiny na trhu, a

 

c)   regulační orgán posoudil nezbytnost této odchylky, přičemž zohlednil podmínky podle písmen a) a b) tohoto odstavce, a udělil svůj souhlas.

 

Pozměňovací návrh    113

Návrh směrnice

Čl. 54 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4.  Provozovatel přenosové soustavy v pravidelných intervalech nebo alespoň každých pět let provádí veřejnou konzultaci, pokud jde o potřebné služby skladování, aby posoudil potenciální zájem účastníků trhu o investování do takových zařízení, a v případě, že třetí osoby mohou dotčenou službu poskytovat nákladově efektivním způsobem, své vlastní činnosti v oblasti skladování ukončí.

4.  Provozovatel přenosové soustavy pod dohledem vnitrostátního regulačního orgánu v pravidelných intervalech nebo alespoň každých pět let provádí veřejnou konzultaci, pokud jde o potřebné služby skladování, aby znovu posoudil potenciální zájem účastníků trhu o investování do takových zařízení, o jejich vyvíjení, provoz a správu. Pokud z veřejné konzultace a analýzy nákladů a přínosů vyplyne, že třetí osoby mají kapacitu a zájem vlastnit, vyvíjet, provozovat nebo spravovat tato zařízení nákladově efektivním způsobem, členské státy zajistí, aby byly činnosti provozovatelů přenosových soustav v tomto ohledu postupně ukončeny. Provozovatelé přenosových soustav mají právo získat zpět své investice do těchto zařízení na základě spravedlivých a přiměřených podmínek.

Pozměňovací návrh    114

Návrh směrnice

Čl. 59 – odst. 1 – písm. o

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

o)  sledovat výskyt omezujících smluvních podmínek, včetně výhradních doložek, které mohou bránit velkým zákazníkům mimo domácnosti souběžně uzavírat smlouvy s více dodavateli nebo mohou omezit tuto jejich možnost a případně informovat o této praxi vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž;

o)  sledovat výskyt omezujících smluvních podmínek, včetně výhradních doložek, které mohou bránit zákazníkům souběžně uzavírat smlouvy s více dodavateli nebo mohou omezit tuto jejich možnost a případně informovat o této praxi vnitrostátní orgány pro hospodářskou soutěž;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný k tomu, aby do praxe zavedl změny učiněné v pozměňovacích návrzích 98 a 128 a umožnil souběžně uzavírat smlouvy s více dodavateli. Zajišťuje soulad s pozměňovacími návrhy 128, 144 a 151. Všechny druhy zákazníků by měly mít možnost uzavírat smlouvy s více než jedním dodavatelem elektřiny. Zákazník z domácnosti může chtít podepsat smlouvu o nákupu energie se zařízením, které produkuje energii na místě nebo v blízkém okolí, a druhou smlouvu o dodávkách s běžným dodavatelem pro zbytek energie. To má klíčový význam jako pobídka pro zvýšenou aktivitu zákazníků a rozvoj a spotřebu energie z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh    115

Návrh směrnice

Čl. 59 – odst. 1 – písm. q

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

q)  napomáhat spolu s ostatními příslušnými orgány při zajišťování účinnosti a prosazování opatření na ochranu spotřebitele;

q)  napomáhat spolu s ostatními příslušnými orgány při zajišťování účinnosti a prosazování nových i stávajících opatření na ochranu spotřebitele, včetně práv aktivních spotřebitelů;

Pozměňovací návrh    116

Návrh směrnice

Čl. 59 – odst. 1 – písm. x a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

xa)  monitorovat přístup místních energetických komunit na trh, včetně počtu existujících místních energetických komunit, regulačních překážek, které jim brání v přístupu na trh nebo zapojení do různých činností, rovného zacházení s nimi, jejich dopadu na hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele a přínosů, které představují, a to i pro zranitelné spotřebitele a domácnosti postižené energetickou chudobou.

Pozměňovací návrh    117

Návrh směrnice

Čl. 59 – odst. 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

8.  Regulační orgány s cílem zvýšit transparentnost trhu a poskytnout všem zainteresovaným stranám všechny potřebné informace, rozhodnutí nebo návrhy rozhodnutí, které se týkají sazeb za přenos a distribuci, uvedené v čl. 60 odst. 3 zpřístupní účastníkům trhu podrobnou metodiku a související náklady použité pro výpočet příslušných síťových tarifů.

8.  Vnitrostátní regulační orgány s cílem zvýšit transparentnost trhu a poskytnout všem zainteresovaným stranám všechny potřebné informace, rozhodnutí nebo návrhy rozhodnutí, které se týkají sazeb za přenos a distribuci, uvedené v čl. 60 odst. 3 zpřístupní účastníkům trhu podrobnou metodiku a související odhady použité pro výpočet příslušných síťových tarifů, které zahrnují analýzu nákladů a přínosů pro distribuované zdroje energie, včetně posouzení jejich potenciální hodnoty pro síť a přínosu pro další cíle energetické politiky, zejména ty, které poskytnou aktivní spotřebitelé a místní energetické komunity.

Pozměňovací návrh    118

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)  jasně uvádějí své vlastníky a fyzickou nebo právnickou osobu, která nástroj provozuje;

b)  jasně uvádějí své vlastníky a fyzickou nebo právnickou osobu, která nástroj provozuje, a také informace o tom, jak jsou nástroje financovány;

Pozměňovací návrh    119

Návrh směrnice

Příloha I – odst. 1 – písm. e (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)  poskytují přesné a aktuální informace a uvádějí čas poslední aktualizace;

e)   poskytují přesné a aktuální informace a uvádějí čas poslední aktualizace, včetně těchto údajů:

 

-   sazba a rozdělení na daně, odvody a poplatky obsažené v sazbě za energii;

 

-   procentní podíl zdrojů energie využívaných v celkové skladbě energie za předcházející rok;

 

-   v případě nabídek energie z obnovitelných zdrojů, informace o podílu každého zdroje energie na elektřině zakoupené zákazníkem, včetně podílu každého zdroje energie z obnovitelných zdrojů podle technologie a země původu, podílu nebo procentního podílu spotřeby pokryté přímými dodávkami od výrobců energie z obnovitelných zdrojů a vlastní výrobou dodavatelem, jakož i opatření, jež vytvářejí dodatečné environmentální a sociální výhody, včetně nových investic do obnovitelných zdrojů energie;

 

-   přesný význam inzerované „zelené sazby“ včetně úrovně adicionality;

 

-   informace o dopadech skladby energie na životní prostředí s údaji o emisích CO2 a o radioaktivním odpadu pocházejícím z vyrobené elektřiny, které se týkají celkové skladby zdrojů energie užitých dodavatelem za předchozí rok;

 

-   kvalita služby, postupy pro vyřizování stížností, úroveň spokojenosti zákazníků nebo klamavé praktiky;

Pozměňovací návrh    120

Návrh směrnice

Příloha II – bod 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Navíc se konečným spotřebitelům ve vyúčtováních a periodických vyúčtováních, společně s nimi nebo jako odkaz v nich poskytuje srovnání s průměrným normalizovaným nebo referenčním zákazníkem stejné uživatelské kategorie.

Navíc se konečným spotřebitelům ve vyúčtováních a periodických vyúčtováních, společně s nimi nebo jako odkaz v nich poskytuje srovnání s průměrným normalizovaným nebo referenčním zákazníkem stejné uživatelské kategorie, společně s vyhodnocením, která z poskytovaných sazeb by pro spotřebitele byla nejvýhodnější, pokud by se jeho spotřební návyky z předchozího roku opakovaly v roce následujícím.

Odůvodnění

Informace o nejvýhodnější sazbě by zabránily tomu, aby zákazníci zůstávali u zastaralých a nevýhodných sazeb.

Pozměňovací návrh    121

Návrh směrnice

Příloha II – bod 4 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)  minimálně odkaz na existující referenční zdroje, jako jsou internetové stránky, na nichž jsou veřejně dostupné informace o dopadech na životní prostředí, minimálně s údaji o emisích CO2 a o radioaktivním odpadu pocházejícím z vyrobené elektřiny, které se týkají celkové skladby zdrojů energie užitých dodavatelem za předchozí rok;

c)  informace o dopadech na životní prostředí, minimálně s údaji o emisích CO2 a o radioaktivním odpadu pocházejícím z vyrobené elektřiny, které se týkají celkové skladby zdrojů energie užitých dodavatelem za předchozí rok;

Odůvodnění

Je nutné přímo poskytnout zákazníkům tyto základní informace o jejich spotřebě energie.

POSTUP VE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

Název

Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění)

Referenční údaje

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Věcně příslušné výbory

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

1.3.2017

Zpravodaj(ka)

       Datum jmenování

Pavel Poc

14.2.2017

Projednání ve výboru

21.6.2017

 

 

 

Datum přijetí

21.11.2017

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

52

1

9

Členové přítomní při konečném hlasování

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Martin Häusling, Rupert Matthews, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica, Carlos Zorrinho

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Maria Noichl

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍVE VÝBORU POŽÁDANÉM O STANOVISKO

52

+

ALDE:

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha

EFDD:

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jo Leinen, Susanne Melior, Maria Noichl, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

1

-

NI

Zoltán Balczó

9

0

ENF

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Kateřina Konečná

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Bart Staes, Davor Škrlec

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Společná pravidla pro vnitřní trh s elektřinou (přepracování)

Referenční údaje

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Datum předložení EP

30.11.2016

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

BUDG

1.3.2017

ECON

1.3.2017

ENVI

1.3.2017

IMCO

1.3.2017

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

BUDG

12.1.2017

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Krišjānis Kariņš

25.1.2017

 

 

 

Projednání ve výboru

25.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Datum přijetí

21.2.2018

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

50

4

9

Členové přítomní při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Florent Marcellesi, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Jan Keller

Datum předložení

27.2.2018

JMENOVITÉ KONEČNÉ HLASOVÁNÍV PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

50

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel

NI

Janusz Korwin-Mikke

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

4

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier,

S&D

Edouard Martin

9

0

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

András Gyürk, Dennis Radtke, Hermann Winkler

S&D

Adam Gierek

Význam zkratek:

+  :  pro

-  :  proti

0  :  zdrželi se

Poslední aktualizace: 13. března 2018
Právní upozornění - Ochrana soukromí