BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet (omarbejdning)

27.2.2018 - (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)) - ***I

Udvalget om Industri, Forskning og Energi
Ordfører: Krišjānis Kariņš
(Omarbejdning - forretningsordenens artikel 104)


Procedure : 2016/0380(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0044/2018
Indgivne tekster :
A8-0044/2018
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet (omarbejdning)

(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure - omarbejdning)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2016)0864),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 194, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C8-0495/2016),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det polske Senat, det østrigske Forbundsråd og den ungarske Nationalforsamling, om at udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

EUT C ...  der henviser til udtalelse af 31. maj 2017 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

–  der henviser til udtalelse af 13. juli 2017 fra Regionsudvalget[2],

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter[3],

–  der henviser til skrivelse af 7. september 2017 fra Retsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi, jf. forretningsordenens artikel 104, stk. 3,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 104 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelse fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (A8-0044/2018),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling under hensyntagen til henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.  anmoder Kommissionen om fornyet forelæggelse til Parlamentet, hvis forslaget erstattes, i væsentlig grad ændres eller agtes i væsentlig grad at ændres.

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  I meddelelsen af 15. juli 2015, "En ny aftale for energiforbrugere"31, fremlagde Kommissionen sin plan om et detailmarked, der tjener energiforbrugerne bedre, bl.a. ved at skabe bedre sammenhæng mellem engros- og detailmarkederne. Ved hjælp af ny teknologi bør nye og innovative energitjenesteselskaber gøre det muligt for alle forbrugere at deltage fuldt ud i energiomstillingen, idet de styrer deres forbrug og opnår energieffektive løsninger, som sparer dem penge og bidrager til en samlet reduktion af energiforbruget.

(5)  I meddelelsen af 15. juli 2015, "En ny aftale for energiforbrugere"31, fremlagde Kommissionen sin plan om et detailmarked, der tjener energiforbrugerne bedre, bl.a. ved at skabe bedre sammenhæng mellem engros- og detailmarkederne. Ved hjælp af nye teknologier bør nye og innovative energitjenesteselskaber gøre det muligt for alle forbrugere at blive mere bevidste om deres energiforbrug og at deltage fuldt ud i energiomstillingen, idet de styrer deres forbrug og opnår energieffektive løsninger, som sparer dem penge og bidrager til en samlet reduktion af energiforbruget.

__________________

__________________

31 COM (2015) 339 final af 15.7.2015.

31 COM (2015) 339 final af 15.7.2015.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Kommissionen fremhævede i sin meddelelse af 15. juli 2015, "Lancering af den offentlige høring om en ny udformning af energimarkedet”31, at udviklingen væk fra elektricitetsproduktion i store centrale kraftværker og hen imod en decentral elproduktion baseret på vedvarende energikilder og dekarboniserede markeder kræver en tilpasning af de gældende regler for handel med elektricitet samt ændringer i de eksisterende roller på markedet. Kommissionen understregede behovet for at tilrettelægge elektricitetsmarkederne på en mere fleksibel måde og at integrere alle markedsdeltagere fuldt ud, herunder producenter af vedvarende energi, nye energitjenesteleverandører, energilagring og fleksibel efterspørgsel.

(6)  Kommissionen fremhævede i sin meddelelse af 15. juli 2015, "Lancering af den offentlige høring om en ny udformning af energimarkedet”, at udviklingen væk fra elektricitetsproduktion i store centrale kraftværker og hen imod en decentral elproduktion baseret på vedvarende energikilder og dekarboniserede markeder kræver en tilpasning af de gældende regler for handel med elektricitet samt ændringer i de eksisterende markedsdeltageres roller. Kommissionen understregede behovet for at tilrettelægge elektricitetsmarkederne på en mere fleksibel måde og at integrere alle markedsdeltagere fuldt ud, herunder producenter af vedvarende energi, nye energitjenesteleverandører, energilagring og fleksibel efterspørgsel. Lige så vigtigt for EU er det hurtigst muligt at investere i sammenkobling på europæisk plan med henblik på overførsel af energi gennem højspændingstransmissionssystemer.

_________________

_________________

32   COM (2015) 340 final af 15.7.2015.

32   COM (2015) 340 final af 15.7.2015.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Med henblik på etableringen af et indre marked for elektricitet bør medlemsstaterne fremme integrationen af deres nationale markeder og samarbejdet mellem systemoperatører på EU-plan og regionalt plan, herunder ved at inkludere isolerede elektricitetsøer, som fortsat findes i Fællesskabet.

Begrundelse

Denne betragtning skal bevares i direktivet for at understrege, at medlemsstaterne skal samarbejde om at nå et af de vigtigste mål i Unionens energipolitik, som er skabelsen af det indre marked.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  EU vil mest effektivt kunne opfylde sine mål for vedvarende energi ved at tilvejebringe markedsrammer, som belønner fleksibilitet og innovation. Et velfungerende elmarkedsdesign er den vigtigste katalysator for brugen af vedvarende energi.

Begrundelse

Et velfungerende indre energimarked bør bidrage til at øge brugen af vedvarende energi og gøre EU i stand til at nå sine mål herfor samt opfylde sine internationale forpligtelser som følge af Paris-klimaaftalen.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Forbrugernes medvirken bliver afgørende for at opnå den fleksibilitet, der er nødvendig for at tilpasse elektricitetssystemet til en variabel, distribueret elektricitetsproduktion baseret på vedvarende energikilder. Teknologiske fremskridt inden for netstyring og vedvarende energiproduktion har skabt mange nye muligheder for forbrugerne, og sund konkurrence på detailmarkederne er afgørende for at sikre en markedsstyret indførelse af nye tjenester, der tilgodeser forbrugernes skiftende behov og muligheder, samtidig med at fleksibiliteten i systemet øges. Hvis forbrugerne i højere grad får mulighed for at deltage i energimarkedet, og deltage på nye måder, vil det indre marked for elektricitet komme borgerne til gode, og Unionens mål for vedvarende energi burde kunne nås.

(8)  Forbrugernes medvirken bliver afgørende for at opnå den fleksibilitet, der er nødvendig for at tilpasse elektricitetssystemet til en variabel og distribueret elektricitetsproduktion baseret på vedvarende energikilder. Teknologiske fremskridt inden for netstyring og vedvarende energiproduktion har skabt mange nye muligheder for forbrugerne. Sund konkurrence på detailmarkederne er afgørende for at sikre en markedsstyret indførelse af nye tjenester, der håndterer forbrugernes skiftende behov og muligheder, samtidig med at fleksibiliteten i systemet øges. Dog har forbrugernes mangel på information, der er tidstro eller næsten tidstro, navnlig pga. den langsomme indførelse af intelligente målersystemer forhindret dem i at være aktive deltagere på energimarkedet og i energiomstillingen. Hvis forbrugerne i højere grad får mulighed for og redskaber til at deltage i energimarkedet, og deltage på nye måder, vil det indre marked for elektricitet komme borgerne til gode, og Unionens mål for vedvarende energi burde kunne nås.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  De rettigheder, der er sikret EU-borgerne i traktaten, herunder fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser og fri etableringsret kan kun udøves i et helt åbent marked, hvor alle forbrugere frit kan vælge leverandør, og alle leverandører frit kan levere til deres kunder.

(9)  De rettigheder, der er sikret EU-borgerne i traktaten, herunder fri bevægelighed for varer og tjenesteydelser og fri etableringsret kan kun udøves i et helt åbent og sammenhængende marked, hvor alle forbrugere frit kan vælge leverandør, og alle leverandører frit kan levere til deres kunder.

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at sikre konkurrence og elektricitetsforsyning til den mest konkurrencedygtige pris bør medlemsstaterne og de nationale regulerende myndigheder lette grænseoverskridende adgang for nye leverandører af elektricitet fra forskellige energikilder samt for nye leverandører af energiproduktion, energilagring og prisfleksibelt elforbrug.

(11)  For at sikre konkurrence og elektricitetsforsyning til den mest konkurrencedygtige pris bør medlemsstaterne og de nationale regulerende myndigheder lette grænseoverskridende adgang for nye leverandører af elektricitet fra forskellige energikilder samt for nye leverandører af energiproduktion, energilagring og prisfleksibelt elforbrug. Medlemsstaterne bør imidlertid samarbejde om at planlægge elektricitetsstrømmene og træffe de nødvendige foranstaltninger til at forhindre uplanlagte "loop-flows" af elektricitet.

Begrundelse

Denne ændring hænger sammen med de to ændringsforslag til artikel 3.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Medlemsstaterne bør sikre, at der på det indre elektricitetsmarked ikke findes unødige hindringer for adgang til, drift på og udtræden af markedet. Samtidig bør det præciseres, at denne bestemmelse ikke berører de beføjelser, som medlemsstaterne har i forhold til tredjelande. En sådan præcisering må ikke fortolkes således, at en medlemsstat kan udøve en beføjelse, som alene tilkommer Unionen. Det bør desuden præciseres, at markedsdeltagere fra tredjelande skal overholde gældende EU- og medlemsstatsret på samme måde som alle andre markedsdeltagere.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b)  Det Europæiske Råd henviser i konklusionerne fra oktober 2014 til, at Kommissionen, der støttes af medlemsstaterne, skal træffe hasteforanstaltninger med henblik på at sikre opnåelsen af et minimumsmål på 10 % for eksisterende elsammenkoblinger hurtigst muligt og senest i 2020 – i det mindste for medlemsstater, der endnu ikke har opnået et minimumsniveau af integration på det indre energimarked, dvs. de baltiske stater, Portugal og Spanien, og for medlemsstater, som er deres vigtigste adgangspunkt til det indre energimarked. Det fastslås endvidere, at Kommissionen også regelmæssigt aflægger rapport til Det Europæiske Råd med henblik på at opnå et mål på 15 % i 2030.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Medlemsstaterne bør fortsat have vide skønsbeføjelser til at pålægge elektricitetsvirksomheder forpligtelser til offentlig service for at forfølge mål af almen økonomisk interesse. Medlemsstaterne bør sikre, at privatkunder og, når medlemsstaterne anser det for hensigtsmæssigt, små virksomheder nyder samme ret til at få leveret elektricitet af en bestemt kvalitet til klart sammenlignelige, gennemsigtige og konkurrencedygtige priser. Ikke desto mindre udgør forpligtelser til offentlig service i form af regulering af forsyningsprisen en grundlæggende forvridende foranstaltning, der ofte fører til akkumulering af tarifunderskud, begrænsning af forbrugernes valgmuligheder, ringere incitamenter til energibesparelser og investeringer i energieffektivitet, lavere serviceniveau, ringere forbrugerengagement og -tilfredshed, konkurrencebegrænsning og færre innovative produkter og tjenester på markedet. Derfor bør medlemsstaterne anvende andre politiske foranstaltninger, navnlig målrettede socialpolitiske foranstaltninger, for at sikre borgerne en prismæssigt overkommelig elforsyning. Indgreb i prisfastsættelsen bør kun ske under begrænsede, ekstraordinære omstændigheder. Et fuldt liberaliseret detailmarked for elektricitet vil fremme både prismæssig konkurrence og anden konkurrence mellem eksisterende leverandører og være et incitament for nye markedsdeltagere og vil dermed forbedre forbrugernes valgmuligheder og deres tilfredshed.

(15)  Medlemsstaterne bør fortsat have vide skønsbeføjelser til at pålægge elektricitetsvirksomheder forpligtelser til offentlig service for at forfølge mål af almen økonomisk interesse. Medlemsstaterne bør sikre, at privatkunder og, når medlemsstaterne anser det for hensigtsmæssigt, små virksomheder nyder samme ret til at få leveret elektricitet af en bestemt kvalitet til klart sammenlignelige, gennemsigtige og konkurrencedygtige priser. Ikke desto mindre udgør forpligtelser til offentlig service i form af regulering af forsyningsprisen en grundlæggende forvridende foranstaltning, der ofte fører til akkumulering af tarifunderskud, begrænsning af forbrugernes valgmuligheder, ringere incitamenter til energibesparelser og investeringer i energieffektivitet, lavere serviceniveau, ringere forbrugerengagement og -tilfredshed, konkurrencebegrænsning og færre innovative produkter og tjenester på markedet. Derfor bør medlemsstaterne anvende andre politiske foranstaltninger, navnlig målrettede socialpolitiske foranstaltninger, for at sikre borgerne en prismæssigt overkommelig elforsyning. Indgreb i prisfastsættelsen bør kun ske under stærkt begrænsede, ekstraordinære omstændigheder med det formål at beskytte de mest udsatte og bør udfases inden for et begrænset tidsrum. Et fuldt liberaliseret og velfungerende detailmarked for elektricitet vil fremme både prismæssig konkurrence og anden konkurrence mellem eksisterende leverandører og være et incitament for nye markedsdeltagere og vil dermed forbedre forbrugernes valgmuligheder og deres tilfredshed.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  En effektiv bilæggelse af tvister, der er tilgængelig for alle forbrugere, sikrer en øget forbrugerbeskyttelse. Medlemsstaterne bør indføre procedurer for en hurtig og effektiv behandling af klager.

(24)  Effektive, uafhængige mekanismer til bilæggelse af tvister, der er tilgængelige for alle forbrugere, såsom en energiombudsmand eller et forbrugerorgan, sikrer en øget forbrugerbeskyttelse. Medlemsstaterne bør indføre procedurer for en hurtig og effektiv behandling af klager.

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(25)  Alle forbrugere bør kunne drage fordel af at deltage direkte i markedet, navnlig ved at tilpasse deres forbrug efter markedssignalerne og til gengæld nyde godt af lavere elektricitetspriser eller andre incitamentskabende betalinger. Fordelene ved denne aktive deltagelse vil sandsynligvis blive større med tiden, når elbiler og varmepumper samt andre produkter, der egner sig til prisfleksibelt elforbrug, bliver mere konkurrencedygtige. Forbrugerne bør have mulighed for at deltage i alle former for prisfleksibelt elforbrug og bør derfor kunne vælge et intelligent målersystem og en dynamisk elpris-kontrakt. Dette bør gøre det muligt for dem at tilpasse deres forbrug til tidstro prissignaler, som afspejler værdien af og omkostningerne ved elektricitet eller transport på forskellige tidspunkter, samtidig med at medlemsstaterne bør sikre, at forbrugernes eksponering over for engrosprisrisikoen er rimelig. Medlemsstaterne bør også sikre, at de forbrugere, der vælger ikke at deltage aktivt i markedet, ikke straffes, men i stedet gennem midler, der er bedst muligt afpasset efter de indenlandske markedsvilkår, tilskyndes til at vælge blandt de muligheder, der er til rådighed, på et velinformeret grundlag.

(25)  Alle forbrugere bør kunne drage fordel af at deltage direkte i markedet, navnlig ved at tilpasse deres forbrug efter markedssignalerne og til gengæld nyde godt af lavere elektricitetspriser eller andre incitamentskabende betalinger. Fordelene ved denne aktive deltagelse vil sandsynligvis blive større med tiden, når ellers passive forbrugeres bevidsthed øges om mulighederne som aktive forbrugere, og når informationen om mulighederne ved aktiv deltagelse bliver mere tilgængelig og bedre kendt. Forbrugerne bør have mulighed for at deltage i alle former for prisfleksibelt elforbrug og bør derfor kunne drage fordel af den fulde indførelse af intelligente målersystemer og i de tilfælde, hvor denne indførelse bedømmes negativt, have mulighed for at vælge et intelligent målersystem og en dynamisk elpris-kontrakt. Dette bør gøre det muligt for dem at tilpasse deres forbrug til tidstro prissignaler, som afspejler værdien af og omkostningerne ved elektricitet eller transport på forskellige tidspunkter, samtidig med at medlemsstaterne bør sikre, at forbrugernes eksponering over for engrosprisrisikoen er rimelig. Forbrugere bør oplyses om den mulige prisrisiko ved dynamiske priskontrakter. Medlemsstaterne bør også sikre, at de forbrugere, der vælger ikke at deltage aktivt i markedet, ikke straffes, men i stedet gennem midler, der er bedst muligt afpasset efter de indenlandske markedsvilkår, tilskyndes til at vælge blandt de muligheder, der er til rådighed, på et velinformeret grundlag.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 30

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(30)  Takket være teknologi til distribueret energiproduktion og forbrugerindflydelse er energifællesskaber og energikooperativer blevet et virkningsfuldt og omkostningseffektivt middel til at opfylde borgernes behov og forventninger vedrørende energikilder, tjenesteydelser og lokal deltagelse. Energifællesskaber giver alle forbrugere mulighed for at have en direkte interesse i produktion, forbrug eller udveksling af energi inden for et geografisk afgrænset fællesskabsnet, der kan fungere isoleret eller være tilsluttet det offentlige distributionsnet. Energifællesskabsinitiativer lægger navnlig vægt på at levere billig energi af en bestemt slags, f.eks. vedvarende energi, til deres medlemmer eller partshavere, snarere end på at give overskud, sådan som det er tilfældet for et traditionelt energiselskab. Ved direkte at inddrage forbrugerne viser energifællesskabsinitiativer deres potentiale for at fremme brugen af ny teknologi og nye forbrugsmønstre, herunder intelligente net og prisfleksibelt elforbrug, på en integreret måde. Energifællesskaber kan også fremme energieffektiviteten på husstandsniveau og bidrage til at bekæmpe energifattigdom ved at reducere forbruget og sikre lavere energitariffer. Energifællesskaber giver desuden visse grupper af private forbrugere, der ellers ikke ville være i stand til at deltage i energimarkedet, mulighed for at gøre dette. Vellykkede initiativer af denne art har skabt økonomisk, social og miljømæssig værdi for lokalsamfundet, der rækker ud over selve leveringen af energitjenester. Lokale energifællesskaber bør have mulighed for at deltage i markedet på lige vilkår med andre deltagere, uden at konkurrencen fordrejes. Privatkunder bør have mulighed for frivilligt at deltage i energifællesskabsinitiativer såvel som til at trække sig ud igen uden at miste adgang til det net, der drives af energifællesskabet, eller deres rettigheder som forbrugere. Der bør gives adgang til et lokalt energifællesskabs net på retfærdige og omkostningsægte vilkår.

(30)  Takket være teknologi til distribueret energiproduktion og forbrugerindflydelse er energifællesskaber og energikooperativer blevet et virkningsfuldt og omkostningseffektivt middel til at opfylde borgernes behov og forventninger vedrørende energikilder, tjenesteydelser og lokal deltagelse. Energifællesskaber giver alle forbrugere mulighed for at have en direkte interesse i produktion, forbrug eller udveksling af energi på grundlag af åben og frivillig deltagelse inden for et geografisk afgrænset fællesskabsnet, der kan fungere isoleret eller være tilsluttet det offentlige distributionsnet. Energifællesskabsinitiativer lægger navnlig vægt på at levere billig energi af en bestemt slags, f.eks. vedvarende energi, til deres medlemmer eller partshavere, på at være til gevinst for lokalsamfundene og på at repræsentere lokale interesser snarere end på at give overskud, sådan som det er tilfældet for et traditionelt energiselskab. Ved direkte at inddrage forbrugerne viser energifællesskabsinitiativer deres potentiale for at fremme brugen af ny teknologi og nye forbrugsmønstre, herunder intelligente net og prisfleksibelt elforbrug, på en integreret måde. Energifællesskaber kan også fremme energieffektiviteten på husstandsniveau og bidrage til at bekæmpe energifattigdom ved at reducere forbruget og sikre lavere energitariffer. Energifællesskaber giver desuden visse grupper af private forbrugere, der ellers ikke ville være i stand til at deltage i energimarkedet, mulighed for at gøre dette. Vellykkede initiativer af denne art har skabt økonomisk, social og miljømæssig værdi for lokalsamfundet, der rækker ud over selve leveringen af energitjenester. Lokale energifællesskaber bør have mulighed for at deltage i markedet på lige vilkår med andre deltagere, uden at konkurrencen fordrejes. Privatkunder bør have mulighed for frivilligt at deltage i energifællesskabsinitiativer såvel som til at trække sig ud igen uden at miste adgang til det net, der drives af energifællesskabet, eller deres rettigheder som forbrugere. Der bør gives adgang til et lokalt energifællesskabs net på retfærdige og omkostningsægte vilkår.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 31

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(31)  Energiregninger og årsopgørelser er en vigtig kilde til kundeinformation. Ud over information om forbrug og omkostninger kan de også indeholde andre oplysninger, der gør det nemmere for forbrugerne at sammenligne deres aktuelle energiforsyning med andre tilbud. Men da tvister vedrørende fakturaer er en meget almindelig kilde til forbrugerklager og en faktor, som bidrager til vedvarende lav forbrugertilfredshed og lavt forbrugerengagement i energisektoren, er det nødvendigt at gøre fakturaerne og årsopgørelserne klarere og lettere at forstå samt at sikre, at regningerne indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for at sætte forbrugerne i stand til at styre deres energiforbrug, sammenligne tilbud og skifte leverandør.

(31)  Energiregninger og årsopgørelser er en vigtig kilde til kundeinformation. Energiregninger og årsopgørelser giver information om forbrug og omkostninger, samtidig med at de også kan indeholde andre oplysninger, der gør det nemmere for forbrugerne at sammenligne deres aktuelle energiforsyning med andre tilbud. Men tvister vedrørende fakturaer er en meget almindelig kilde til forbrugerklager, og regninger og årsopgørelser bidrager til vedvarende lav forbrugertilfredshed og lavt forbrugerengagement i energisektoren. Derfor er det nødvendigt at gøre fakturaerne og årsopgørelserne klarere og lettere at forstå samt at sikre, at regningerne indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige for at sætte forbrugerne i stand til at styre deres energiforbrug, sammenligne tilbud og skifte leverandør.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 32

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(32)  Medlemsstaterne bør tilskynde til modernisering af distributionsnettene, f.eks. ved at indføre intelligente net, der etableres på en måde, som tilskynder til decentral produktion og energieffektivitet.

(32)  Medlemsstaterne bør tilskynde til modernisering af distributionsnettene, f.eks. ved at indføre intelligente net, der etableres på en måde, som tilskynder til decentral produktion, energilagring og energieffektivitet.

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Når det besluttes på nationalt plan, om der skal indføres intelligente målersystemer, bør det være muligt at basere beslutningen på en økonomisk vurdering. Hvis det fremgår af vurderingen, at indførelsen af disse målersystemer kun er økonomisk velbegrundet og omkostningseffektiv for kunder med et vist elektricitetsforbrug, kan medlemsstaterne tage hensyn til dette, når de gennemfører systemerne.

(34)  Når det besluttes på nationalt plan, om der skal indføres intelligente målersystemer, bør det være muligt at basere beslutningen på en økonomisk vurdering. Denne økonomiske vurdering bør tage hensyn til de langsigtede fordele ved indførelsen af intelligente målersystemer for hele værdikæden, navnlig med henblik på netforvaltning, nøjagtigere planlægning og identifikation af nettab. Hvis det fremgår af vurderingen, at indførelsen af disse målersystemer kun er omkostningseffektiv for kunder med et vist elektricitetsforbrug, kan medlemsstaterne tage hensyn til dette, når de gennemfører systemerne. Denne vurdering bør dog revideres jævnligt og mindst hvert andet år i betragtning af de hurtige teknologiske udviklinger.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 37

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(37)  . For at kunne forsyne kunderne er det vigtigt at have adgang til objektive og gennemsigtige forbrugsdata. Forbrugerne bør således have adgang til deres forbrugsdata og associerede priser og service, så de kan opfordre konkurrerende virksomheder til at give et tilbud på grundlag af disse data. Forbrugerne bør også have ret til at få fyldestgørende oplysninger om deres energiforbrug. Forudbetalinger bør ikke stille brugerne uforholdsmæssigt ugunstigt, og de forskellige betalingssystemer bør være ikke-diskriminerende. Hvis kunderne tilstrækkeligt hyppigt får oplysninger om deres energiudgifter, tilskyndes de til energibesparelser, fordi de får direkte feedback om virkningerne af investeringer i energieffektiv teknik og af adfærdsændringer. En fuldstændig gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU35 vil bidrage til, at forbrugerne kan reducere deres energiudgifter.

(37)  For at kunne forsyne slutkunderne er det vigtigt at have adgang til objektive, rettidige og gennemsigtige forbrugsdata. Forbrugerne bør således have adgang til deres forbrugsdata og associerede priser og service, så de kan opfordre konkurrerende virksomheder til at give et tilbud på grundlag af disse data. Forbrugerne bør også have ret til at få fyldestgørende oplysninger om deres energiforbrug. Forudbetalinger bør ikke stille brugerne uforholdsmæssigt ugunstigt, og de forskellige betalingssystemer bør være ikke-diskriminerende. Hvis slutkunderne tilstrækkeligt hyppigt får oplysninger om deres energiudgifter, tilskyndes de til energibesparelser, fordi de får direkte feedback om virkningerne af investeringer i energieffektiv teknik og af adfærdsændringer. En fuldstændig gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU35 vil bidrage til, at forbrugerne kan reducere deres energiudgifter.

__________________

__________________

35Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1).

35Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ændring af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (EUT L 315 af 14.11.2012, s. 1).

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(38)  Forskellige modeller for forvaltning af data er blevet udviklet eller er under udvikling i medlemsstaterne efter ibrugtagningen af intelligente målersystemer. Uafhængigt af dataforvaltningsmodellen er det vigtigt, at medlemsstaterne indfører gennemsigtige regler om adgang til data på ikke-diskriminerende vilkår, sikrer det højeste niveau af cybersikkerhed og databeskyttelse og sikrer, at de enheder, der behandler data, er upartiske.

(38)  Forskellige modeller for forvaltning af data er blevet udviklet eller er under udvikling i medlemsstaterne efter ibrugtagningen af intelligente målersystemer. Uafhængigt af dataforvaltningsmodellen er det vigtigt, at medlemsstaterne indfører gennemsigtige regler om adgang til og udveksling af data på ikke-diskriminerende vilkår og på en effektiv måde, sikrer det højeste niveau af dataintegritet, cybersikkerhed og databeskyttelse og sikrer, at de enheder, der behandler data, er upartiske. Medlemsstaterne bør også sikre, at forbrugere fortsat kontrollerer og ejer forbrugerdata, navnlig ved at kunne identificere sig selv og ved nemt at kunne give eller tilbagetrække samtykke i henhold til Unionens lovgivning om databeskyttelse.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Energitjenester er afgørende for at sikre EU-borgernes velfærd. Tilstrækkelig opvarmning, afkøling, belysning og energi til husholdningsapparater er en forudsætning for at sikre en ordentlig levestandard samt borgernes sundhed. Disse tjenester sætter desuden de europæiske borgere i stand til at udnytte deres potentiale og styrker den sociale inklusion. Energifattige husholdninger har ikke råd til disse energitjenester som følge af en kombination af lav indkomst, høje energiudgifter og ringe energieffektivitet i deres hjem. Medlemsstaterne bør indsamle passende oplysninger for at holde øje med, hvor mange husholdninger der er berørt af energifattigdom. Præcise målinger bør hjælpe medlemsstaterne med at identificere sådanne husholdninger, så der kan ydes målrettet støtte. Kommissionen bør aktivt støtte gennemførelsen af bestemmelserne om energifattigdom ved at fremme udveksling af god praksis mellem medlemsstaterne.

(40)  Energiforsyning er afgørende for at sikre EU-borgernes velfærd. Opvarmning, afkøling, belysning og energi til husholdningsapparater er en forudsætning for at sikre en ordentlig levestandard samt borgernes sundhed. Adgang til energi sætter desuden de europæiske borgere i stand til at udnytte deres potentiale og styrker den sociale inklusion. Energifattige husholdninger har ikke råd til disse energitjenester som følge af en kombination af lav indkomst, høje energiudgifter og ringe energieffektivitet i deres hjem. Medlemsstaterne bør indsamle passende oplysninger for at holde øje med, hvor mange husholdninger der er berørt af energifattigdom. Præcise målinger bør hjælpe medlemsstaterne med at identificere sådanne husholdninger, så der kan ydes målrettet støtte gennem deres sociale velfærdssystemer eller andre politiske foranstaltninger. Kommissionen bør aktivt støtte gennemførelsen af bestemmelserne om energifattigdom ved at fremme udveksling af god praksis mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  Medlemsstater, der er berørt af energifattigdom , og som endnu ikke har gjort det, bør derfor udarbejde nationale handlingsplaner eller andre hensigtsmæssige rammer for at bekæmpe dette problem med henblik på at mindske antallet af personer, som er ramt af dette fænomen. Lav indkomst, høje energiudgifter og ringe energieffektivitet i boliger er relevante faktorer i udformningen af indikatorer til måling af energifattigdom. Medlemsstaterne bør under alle omstændigheder sikre sårbare og energifattige kunder den nødvendige energiforsyning. I denne forbindelse kunne der anvendes en integreret tilgang, f.eks. i forbindelse med energi- og socialpolitik, og foranstaltningerne kunne omfatte sociale politikker eller energieffektivitetsforbedringer på boligområdet. Dette direktiv bør som minimum muliggøre nationale politikker til fordel for sårbare og energifattige kunder.

(41)  Energifattigdom er et voksende problem i Unionen. Medlemsstater, der er berørt af energifattigdom, og som endnu ikke har gjort det, bør derfor udarbejde nationale handlingsplaner eller andre hensigtsmæssige rammer for at bekæmpe energifattigdom med henblik på at mindske antallet af energifattige kunder. Lav indkomst, høje energiudgifter og ringe energieffektivitet i boliger er relevante faktorer i udformningen af indikatorer til måling af energifattigdom. Medlemsstaterne bør under alle omstændigheder sikre sårbare og energifattige kunder den nødvendige energiforsyning. I denne forbindelse kunne der anvendes en integreret tilgang, f.eks. i forbindelse med energi- og socialpolitik, og foranstaltningerne kunne omfatte sociale politikker eller energieffektivitetsforbedringer på boligområdet. Dette direktiv bør styrke nationale politikker til fordel for sårbare og energifattige kunder.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Betragtning 44

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(44)  Anvendes der et lukket distributionssystem til at sikre optimal effektivitet af en integreret energiforsyning, som kræver særlige operationelle standarder, eller opretholdes et lukket distributionssystem primært til brug for ejeren af systemet, bør det være muligt at fritage distributionssystemoperatøren for forpligtelser, som ville udgøre en unødvendig administrativ byrde, på grund af det særlige forhold mellem distributionssystemoperatøren og brugerne af systemet. Industrielle, kommercielle eller delte serviceanlæg som f.eks. jernbanestationers bygninger, lufthavne, hospitaler, store campingpladser med integrerede faciliteter eller kemiske industrianlæg kan omfatte lukkede distributionssystemer som følge af den særlige karakter af deres drift.

(44)  Anvendes der et lukket distributionssystem til at sikre optimal effektivitet af en integreret energiforsyning, som kræver særlige operationelle standarder, eller hvis et lukket distributionssystem opretholdes primært til brug for ejeren af systemet, bør det være muligt at fritage distributionssystemoperatøren for forpligtelser, som ville udgøre en unødvendig administrativ byrde, på grund af det særlige forhold mellem distributionssystemoperatøren og brugerne af systemet. Industrielle, kommercielle eller delte serviceanlæg som f.eks. jernbanestationers bygninger, lufthavne, hospitaler, store campingpladser med integrerede faciliteter eller kemiske industrianlæg kan omfatte lukkede distributionssystemer som følge af den særlige karakter af deres drift.

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Betragtning 69

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(69)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af dette direktiv bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblik på at fastlægge et fælles europæisk dataformat og ikkediskriminerende og transparente procedurer for adgang til måle(data, forbrugsdata og forbrugerdata i forbindelse med leverandørskifte. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201138.

(69)  For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af dette direktiv bør Kommissionen tillægges gennemførelsesbeføjelser med henblik på at fastlægge et fælles europæisk dataformat og ikkediskriminerende og transparente procedurer for adgang til måle(data, forbrugsdata og forbrugerdata i forbindelse med leverandørskifte. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/201138. For at sikre, at sådan et fælles europæisk dataformat støtter markedsbaseret konkurrence og bidrager til at sikre interoperabilitet mellem energitjenester, bør Kommissionen efter omstændighederne kunne kræve, at datastandarderne udarbejdes af de relevante europæiske standardiseringsorganisationer.

__________________

__________________

38Europa-Parlamentets og Rådest forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (OUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

38Europa-Parlamentets og Rådest forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (OUT L 55 af 28.2.2011, s. 13).

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes fælles regler for produktion, transmission, distribution, lagring og forsyning af elektricitet samt for forbrugerbeskyttelse med henblik på at skabe reelt integrerede konkurrencebaserede, forbrugerorienterede og fleksible elektricitetsmarkeder i Unionen. Direktivet har til formål at udnytte fordelene ved et integreret marked og dermed sikre rimelige energipriser for forbrugerne, en høj grad af forsyningssikkerhed og en gnidningsløs overgang til et dekarboniseret energisystem. Det fastlægger centrale regler for, hvorledes elektricitetssektoren skal organiseres og fungere, navnlig regler om forbrugerindflydelse og forbrugerbeskyttelse, om åben adgang til det integrerede marked, om tredjeparts adgang til transmissions- og distributionsinfrastruktur, om adskillelse og om uafhængige nationale energireguleringsmyndigheder.

I dette direktiv fastsættes fælles regler for produktion, transmission, distribution, lagring og forsyning af elektricitet samt for forbrugerbeskyttelse med henblik på at skabe reelt integrerede konkurrencebaserede, forbrugerorienterede og fleksible elektricitetsmarkeder i Unionen. Direktivet har til formål at udnytte fordelene ved et integreret marked og dermed sikre rimelige og gennemsigtige energiomkostninger for forbrugerne, en høj grad af forsyningssikkerhed og en gnidningsløs overgang til et dekarboniseret og bæredygtigt energisystem. Det fastlægger centrale regler for, hvorledes elektricitetssektoren skal organiseres og fungere, navnlig regler om forbrugerindflydelse og forbrugerbeskyttelse, om åben adgang til det integrerede marked, om tredjeparts adgang til transmissions- og distributionsinfrastruktur, om adskillelse og om uafhængige nationale energireguleringsmyndigheder.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  "aktiv kunde": en kunde eller et fællesskab af kunder, der forbruger, oplagrer eller sælger elektricitet, der er produceret i deres anlæg, herunder via aggregatorer, eller deltager i ordninger med prisfleksibelt elforbrug eller energieffektivitetsordninger, forudsat at disse aktiviteter ikke udgør deres primære forretnings- eller erhvervsmæssige virksomhed;

6.  "aktiv kunde": en slutkunde eller et fællesskab af slutkunder, der forbruger, oplagrer eller sælger elektricitet, der er produceret i deres anlæg, herunder via aggregatorer, leverandører eller forhandlere, eller deltager i ordninger med prisfleksibelt elforbrug eller energieffektivitetsordninger, forudsat at disse aktiviteter ikke udgør deres primære forretnings- eller erhvervsmæssige virksomhed

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  "lokalt energifællesskab": en sammenslutning, en andelsforening, et partnerskab, en nonprofitorganisation eller anden retlig enhed, der reelt kontrolleres af lokale partshavere eller medlemmer, generelt er værdiorienteret frem for profitorienteret, og som er involveret i distribueret produktion og i distributionssystemoperatør-, leverandør- eller aggregatorvirksomhed på lokalt plan, herunder på tværs af grænserne

7.  "lokalt energifællesskab": en sammenslutning, en andelsforening, et partnerskab, en nonprofitorganisation, en SMV eller anden retlig enhed, der bygger på frivillig og åben deltagelse og reelt kontrolleres af lokale partshavere eller medlemmer, og hvis fremherskende formål er at tilvejebringe lokale miljømæssige, økonomiske eller sociale gevinster for sine medlemmer eller det eller de lokale områder, hvor det opererer, snarere end dér, hvor det optjener overskud, og som er involveret i aktiviteter som f.eks. distribueret produktion, lagring, levering, ydelse af energieffektivitetstjenester, aggregering, elektromobilitet og drift af distributionssystemer, herunder på tværs af grænserne

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

15.  "uafhængig aggregator": en aggregator, som ikke er tilknyttet en leverandør eller anden markedsdeltager

15.  "uafhængig aggregator": en aggregator, som ikke er tilknyttet kundens leverandør

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

38.  "ikke-frekvensrelateret systembærende tjeneste": en tjenesteydelse, der anvendes af en transmissions- eller distributionssystemoperatør til spændingsregulering i statisk tilstand, tilførsel af hurtig reaktiv strøm, inerti og "black start"-kapacitet

38.  "ikke-frekvensrelateret systembærende tjeneste": en tjenesteydelse, der anvendes af en transmissions- eller distributionssystemoperatør til spændingsregulering i statisk tilstand, tilførsel af hurtig reaktiv strøm, inerti for stabilitet i lokale net, kortslutningsstrøm og "black start"- og ødriftkapacitet

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 39

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

39.  "regionalt driftscenter": det regionale driftscenter som defineret i artikel 32 i [omarbejdning af forordning 714/2009 som foreslået i COM(2016) 861/2].

39.  "regionalt koordinationscenter": det regionale koordinationscenter som oprettes i henhold til artikel 32 i forordning (EU) ... [omarbejdning af forordning 714/2009 som foreslået i COM(2016)861/2].

 

(Dette ændringsforslag gælder for hele teksten. Hvis det vedtages, skal ændringerne foretages alle relevante steder).

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 39 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

39a.  "integreret del af transmissionssystemet": netkomponenter, der er integreret i transmissions- eller distributionssystemet, herunder lagerfaciliteter, og som udelukkende anvendes til at sikre en sikker og pålidelig drift af transmissions- eller distributionssystemet, dog ikke til balancering eller håndtering af overbelastning med undtagelse af reaktiv øjeblikkelig genetablering af nettets sikkerhed i nødsituationer;

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 47

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

47.  "energilagring": i elektricitetssystemet, oplagring af en mængde produceret elektricitet indtil brugstidspunktet, enten som endelig energi eller konverteret til en anden energibærer.

47.  "energilagring": i elektricitetssystemet, udsættelse af brugen af elektricitet til et senere tidspunkt end det, hvor den blev produceret, eller konvertering af elektrisk energi til en energiform, der kan lagres, lagringen af denne energi og den efterfølgende rekonvertering af denne energi tilbage til elektrisk energi eller en anden energibærer.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at deres nationale lovgivning ikke virker urimeligt hæmmende for grænseoverskridende elektricitetsstrømme, forbrugerdeltagelse, herunder gennem prisfleksibelt elforbrug, investeringer i fleksibel energiproduktion, energilagring, indførelse af elektromobilitet eller nye samkøringslinjer, og at elpriserne afspejler de reelle forhold med hensyn til udbud og efterspørgsel.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at deres nationale lovgivning ikke virker urimeligt hæmmende for grænseoverskridende elektricitetsstrømme og -handel, forbrugerdeltagelse, herunder gennem prisfleksibelt elforbrug, investeringer i fleksibel energiproduktion, energilagring, indførelse af elektromobilitet eller nye samkøringslinjer, og at elpriserne afspejler de reelle forhold med hensyn til udbud og efterspørgsel.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Medlemsstaterne drager omsorg for, at deres nationale lovgivning sikrer lige konkurrencevilkår og ikke indebærer forskelsbehandling af markedsdeltagere, herunder deltagere fra andre medlemsstater.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Medlemsstaterne skal, uden at det berører beføjelserne i forhold til tredjelande, sikre, at der på det indre elektricitetsmarked ikke findes unødige hindringer for adgang til, drift på og udtræden af markedet. Markedsdeltagere fra tredjelande skal overholde gældende EU- og medlemsstatsret, herunder vedrørende miljø- og sikkerhedspolitik.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1c.  Dette direktiv fastsætter også måderne for samarbejde mellem medlemsstater, regulerende myndigheder og transmissionssystemoperatører med henblik på oprettelsen af et fuldt sammenkoblet indre marked, der øger integrationen af VE-elektricitet, solidaritetsmekanismerne blandt medlemsstaterne, den frie konkurrence og forsyningssikkerheden. 1a) "distribuerede energiressourcer":

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at der ikke er uberettigede hindringer for adgang til og udtræden af markedet for elproduktions- og elforsyningsvirksomheder.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at der ikke er uberettigede hindringer for adgang til og udtræden af markedet for elproduktions-, energilagrings-, prisfleksible eller elforsyningsvirksomheder.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle kunder frit kan købe elektricitet fra en leverandør efter eget valg.

Medlemsstaterne sikrer, at alle kunder frit kan købe elektricitet fra en producent eller leverandør efter eget valg og frit kan indgå kontrakt med flere leverandører på samme tid.

Begrundelse

"Leverandør" er ikke defineret, men en tilføjelse af "producent" vil udvide anvendelsesområdet til at omfatte en juridisk person.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sørger for en målrettet beskyttelse af energifattige og sårbare kunder ved andre midler end offentlige indgreb i fastsættelsen af priserne for elektricitetsforsyning.

2.  Medlemsstaterne kan sørge for en målrettet beskyttelse af energifattige og sårbare privatkunder via socialpolitiske eller andre midler, som ikke består i offentlige indgreb i fastsættelsen af priserne for elektricitetsforsyning.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Efter [OP: insert the date – five years from the entry into force of this Directive] kan medlemsstaterne fortsat regulere fastsættelsen af priserne for elektricitetsforsyning til sårbare privatkunder gennem offentlige indgreb, når dette er strengt nødvendigt af årsager af uopsættelig karakter. Sådanne indgreb skal være i overensstemmelse med betingelserne i stk. 3.

4.  Mellem [OP: insert the date – five years from the entry into force of this Directive] og [OP – insert the date – ten years from the entry into force of this Directive] kan medlemsstaterne fortsat regulere fastsættelsen af priserne for elektricitetsforsyning til sårbare privatkunder gennem offentlige indgreb, når dette er strengt nødvendigt af årsager af uopsættelig karakter. Sådanne indgreb skal være i overensstemmelse med alle de følgende betingelser:

 

(a)  de må ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at nå de mål af almen økonomisk interesse, der forfølges

 

(b)  de skal være tidsbegrænsede

 

(c)  de skal stå i et rimeligt forhold til de begunstigedes behov

 

(d)  de skal være begrænset til energifattige og sårbare kunder

 

(e)  de må ikke hindre markedsadgangen for nye deltagere

 

(f)  de må ikke indvirke negativt på engrosmarkedet for elektricitet

 

(g)  de må ikke på en diskriminerende måde medføre yderligere omkostninger for markedsdeltagere, og

 

(h)  alle, der begunstiges ved et sådant offentligt indgreb, skal have mulighed for at vælge tilbud på konkurrencemarkedet og informeres direkte om tilgængeligheden af tilbud og besparelser på konkurrencemarkedet, navnlig dynamiske elpriskontrakter, mindst hvert kvartal, og de skal have bistand til at skifte til et markedsbaseret tilbud.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  at alle elektricitetsproducenter og -elektricitetsforsyningsvirksomheder, der er etableret på deres område, kan forsyne deres egne faciliteter samt deres dattervirksomheder og kunder via en direkte linje

(a)  at alle elektricitetsproducenter og -elektricitetsforsyningsvirksomheder, der er etableret på deres område, kan forsyne deres egne faciliteter samt deres dattervirksomheder og kunder via en direkte linje, uden at blive udsat for uforholdsmæssige administrative procedurer eller omkostninger i forbindelse med f.eks. nødvendigheden af en forsyningstilladelse

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for i praksis at muliggøre ændringsforslag 21, 98 og 128 og gøre det muligt samtidigt at have kontrakt med flere leverandører. Overgangen til vedvarende energi og enkeltpersoners eller gruppers bestræbelse på at styre deres operationer og aktiviteter i forbindelse med elektricitet, som er produceret af et anlæg, der er forbundet med deres ejendom via en direkte linje, bør fremmes. Dette kan muliggøres ved at fjerne dyre forsyningstilladelser, og ved at en kunde kan indgå en anden forsyningskontrakt for samme målepunkt om levering af overskydende elektricitet. Dette er afgørende for at opnå aktive kunder.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  at enhver kunde på deres område kan blive forsynet med elektricitet fra en producent og en forsyningsvirksomhed via en direkte linje.

(b)  at enhver kunde på deres område individuelt eller sammen med andre kan blive forsynet med elektricitet fra en producent og en forsyningsvirksomhed via en direkte linje.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for i praksis at muliggøre ændringsforslag 123 og 153 og gøre det muligt samtidigt at have kontrakt med flere leverandører, og er i overensstemmelse med ændringsforslag 176. Ændringerne til artikel 7 er også vigtige for at åbne mulighed for aktive kunder. Overgangen til vedvarende energi og enkeltpersoners eller gruppers bestræbelse på at styre deres operationer og aktiviteter i forbindelse med elektricitet, som er produceret af et anlæg, der er forbundet med deres ejendom via en direkte linje, bør fremmes; således at enkeltpersoner eller virksomheder med tiden nedbringe eller fastholde energiomkostningerne ved at bruge elektricitet, som er produceret i nærområdet og ved at vælge vedvarende energi.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Muligheden for at levere elektricitet via en direkte linje, jf. stk. 1, berører ikke muligheden for at indgå elektricitetsforsyningsaftaler i henhold til artikel 6 .

3.  Muligheden for at levere elektricitet via en direkte linje, jf. stk. 1, berører ikke muligheden for at indgå elektricitetsforsyningsaftaler i henhold til artikel 6 og berører ikke kundens ret til at indgå en anden forsyningskontrakt for residualefterspørgslen.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for i praksis at muliggøre ændringsforslag 123 og 153 og gøre det muligt samtidigt at have kontrakt med flere leverandører. Det baner også vej for lokal elektricitetsdeling i lille skala, samtidig med at det sikres, at en anden forsyningskontrakt kan indgås til yderligere behov (dvs. at gøre ændringsforslag 169, 172 osv. mulige i praksis). Dette er vigtigt for tilskyndelsen til at gå over til vedvarende energi for at indføre incitamenter til øget udvikling og brug af vedvarende energi og for at fremme princippet om den aktive kunde.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 2 – litra k a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ka)  vurderingen af alternativer, såsom løsninger med prisfleksibelt elforbrug og energilagring, til opførelse af ny produktionskapacitet

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at der findes særlige bevillingsprocedurer for små decentrale og/eller distribuerede produktionsanlæg , som tager hensyn til deres begrænsede størrelse og potentielle indvirkning.

Medlemsstaterne sikrer, at der findes særlige, forenklede og strømlinede bevillingsprocedurer for små decentrale og/eller distribuerede produktionsanlæg, som tager hensyn til deres begrænsede størrelse og potentielle indvirkning.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne kan under fuld iagttagelse af de relevante bestemmelser i traktaten, særlig artikel 106, ud fra almen økonomisk interesse pålægge virksomheder i elektricitetssektoren forpligtelser til offentlig service, som kan omfatte leveringernes sikkerhed, herunder forsyningssikkerhed, regelmæssighed, kvalitet og pris samt miljøbeskyttelse, herunder energieffektivitet, energi fra vedvarende energikilder og klimabeskyttelse. Disse forpligtelser skal være klart definerede, og de skal være gennemsigtige, ikke- diskriminerende og kontrollerbare, og de skal sikre elektricitetsvirksomheder i Unionen lige adgang til de nationale forbrugere. Forpligtelser til offentlig service, der vedrører fastsættelse af priserne for elektricitetsforsyning, skal være i overensstemmelse med kravene i artikel 5.

2.  Medlemsstaterne kan under fuld iagttagelse af de relevante bestemmelser i traktaten, særlig artikel 106, ud fra almen økonomisk interesse pålægge virksomheder i elektricitetssektoren forpligtelser til offentlig service, som kan omfatte leveringernes sikkerhed, herunder forsyningssikkerhed, regelmæssighed, kvalitet og pris samt miljøbeskyttelse, herunder energieffektivitet, energi fra vedvarende energikilder og klimabeskyttelse. Disse forpligtelser skal være klart definerede, og de skal være gennemsigtige, ikke- diskriminerende og kontrollerbare, og de skal sikre elektricitetsvirksomheder i Unionen lige adgang til de nationale forbrugere. I relation til forsyningssikkerhed, energieffektivitet/efterspørgselsstyring og til opfyldelse af miljømål og mål for vedvarende energi, som er omhandlet i dette stykke, kan medlemsstaterne indføre langsigtet planlægning, der tager hensyn til muligheden for, at tredjeparter søger adgang til systemet. Forpligtelser til offentlig service, der vedrører fastsættelse af priserne for elektricitetsforsyning, skal være i overensstemmelse med kravene i artikel 5.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  hvordan aktuel information om gældende tariffer og vedligeholdsgebyrer kan indhentes

-  hvordan aktuel information om gældende tariffer og vedligeholdelsesgebyrer samt supplerende produkter og/eller tjenester (pakketilbud) kan indhentes

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

-  kontraktens løbetid, betingelserne for fornyelse og opsigelse af ydelserne og af kontrakten

-  kontraktens løbetid, betingelserne for fornyelse og opsigelse af ydelserne inklusive supplerende produkter og/eller tjenester (pakketilbud) og af kontrakten, samt hvorvidt det er muligt at opsige kontrakten uden omkostninger

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  underrettes med passende varsel, hvis leverandøren agter at ændre kontraktbestemmelserne, og orienteres om deres ret til at opsige kontrakten, når de modtager denne underretning. Leverandørerne giver på en gennemsigtig og forståelig måde deres kunder direkte meddelelse om enhver justering af forsyningsprisen, årsagerne hertil og forudsætningerne herfor samt om justeringens omfang , idet dette skal ske på et passende tidspunkt og senest én normal faktureringsperiode før justeringens ikrafttræden. Medlemsstaterne sikrer, at kunderne kan hæve kontrakten, hvis de ikke godkender de nye kontraktvilkår eller justeringer af forsyningsprisen, som elektricitetsleverandøren har underrettet dem om

(b)  underrettes med passende varsel, hvis leverandøren agter at ændre kontraktbestemmelserne, og orienteres om deres ret til at opsige kontrakten, når de modtager denne underretning. Leverandørerne giver på en gennemsigtig og forståelig måde deres kunder direkte meddelelse om enhver justering af forsyningsprisen, årsagerne hertil og forudsætningerne herfor samt om justeringens omfang, så snart de har oplysninger om justeringen og senest en måned før justeringens ikrafttræden. Medlemsstaterne sikrer, at kunderne kan hæve kontrakten, hvis de ikke godkender de nye kontraktvilkår eller justeringer af forsyningsprisen, som elektricitetsleverandøren har underrettet dem om.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d)  tilbydes et bredt udvalg af betalingsmetoder, som ikke må indebære urimelig forskelsbehandling af kunderne. Eventuelle forskelle i gebyrer i forbindelse med betalingsmetoder skal afspejle de pågældende omkostninger, som afholdes af leverandøren .

(d)  tilbydes et bredt udvalg af betalingsmetoder, som ikke må indebære urimelig forskelsbehandling af kunderne. Eventuelle forskelle i gebyrer i forbindelse med betalingsmetoder skal afspejle de pågældende omkostninger, som afholdes af leverandøren i overensstemmelse med artikel 62 i direktiv 2015/2366, der forbyder opkrævning af tillægsgebyrer for betalingsinstrumenter.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(e)  ikke som følge af forudbetalingssystemer stilles urimeligt ufordelagtigt i forhold til den gennemsnitlige markedspris

(e)  ikke som følge af forudbetalingssystemer stilles uforholdsmæssigt dårligt i forhold til den gennemsnitlige markedspris

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(j)  modtager en endelig kontoopgørelse efter ethvert skift af elektricitetsleverandør senest seks uger, efter at ændringen af leverandør har fundet sted.

(j)  modtager en endelig kontoopgørelse efter ethvert skift af elektricitetsleverandør senest to uger, efter at ændringen af leverandør har fundet sted.

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ja)  modtager et resumé af de centrale kontraktbestemmelser (såsom tjenestens hovedelementer, detaljerede prisoplysninger, betingelser for skift og prisforhøjelser) i et præcist og enkelt sprog på første side i kontrakten eller som bilag hertil.

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at leverandørerne informerer slutkunderne fuldt ud om de muligheder og risici, der er forbundet med en sådan dynamisk elpris-kontrakt.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at leverandørerne informerer slutkunderne fuldt ud om de muligheder og risici, der er forbundet med en sådan dynamisk elpris-kontrakt, herunder behovet for at installere en passende elmåler.

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Ethvert skift til en dynamisk priskontrakt kræver kundens forudgående samtykke.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Medlemsstaterne bestræber sig på at reducere andelen af faste komponenter i slutkundernes elregninger.

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a.  Medlemsstaterne sikrer, at der forefindes en passende beskyttelse af slutkunder mod prisændringer, for at undgå ubehagelige overraskelser på regningen eller høje økonomiske forpligtelsesniveauer.

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Seneste den 1. januar 2022 må den tekniske proces forbundet med leverandørskift højst tage 24 timer og skal være mulig på alle hverdage.

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at kunderne ikke opkræves noget gebyr for leverandørskift

2.  Medlemsstaterne sikrer, at slutkunder ikke opkræves noget gebyr for leverandørskift.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne vælge at tillade leverandører at opkræve opsigelsesgebyrer af kunder, der frivilligt opsiger tidsbegrænsede kontrakter før deres udløb. Sådanne gebyrer må dog kun opkræves i forbindelse med kontrakter, som giver kunderne en påviselig fordel. Desuden gebyrerne ikke overstige de direkte økonomiske tab for leverandøren som følge af kundens opsigelse af kontrakten, herunder omkostningerne ved eventuelle bundtede investeringer eller ydelser, der allerede er leveret til kunden som led i kontrakten.

3.  Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne vælge at tillade leverandører at opkræve opsigelsesgebyrer af slutkunder, der frivilligt opsiger tidsbegrænsede fastpriskontrakter før deres udløb, forudsat at kunden frivilligt har indgået en sådan kontrakt. Sådanne gebyrer må dog kun opkræves i forbindelse med kontrakter, som giver slutkunderne en påviselig fordel. Desuden skal gebyrerne være rimelige i forhold til den fordel, der ydes kunden, og må ikke overstige de direkte økonomiske tab for leverandøren som følge af kundens opsigelse af kontrakten, herunder omkostningerne ved eventuelle bundtede investeringer eller ydelser, der allerede er leveret til slutkunden som led i kontrakten. Bevisbyrden for det direkte økonomiske tab påhviler altid leverandøren og overvåges af den nationale reguleringsmyndighed.

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Privatkunder har ret til at deltage i kollektive skift. Medlemsstaterne fjerner alle lovgivningsmæssige eller administrative hindringer for kollektivt skift, samtidig med at der tilvejebringes en ramme, som sikrer forbrugerne størst mulig beskyttelse for at undgå enhver form for misbrug.

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at der, når en slutkunde ønsker at indgå en kontrakt med en aggregator, ikke kræves samtykke fra slutkundens leverandør.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at slutkunder har ret til at indgå en kontrakt med en aggregator, uden at dette kræver samtykke fra slutkundens leverandør.

 

Medlemsstaterne sikrer, at aggregatorerne informerer slutkunderne fuldt ud om vilkårene for den kontrakt, de tilbydes.

 

Medlemsstaterne sikrer, at leverandører ikke behandler kunderne forskelligt, alt efter om de har en kontrakt med en aggregator eller ej.

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sørger for, at en slutkunde, der ønsker at opsige sin kontrakt med en aggregator, har ret til at opsige kontrakten med tre ugers varsel, idet kontraktvilkårene overholdes.

2.  Medlemsstaterne sørger for, at en slutkunde, der ønsker at opsige sin kontrakt med en aggregator, kan gøre det i overensstemmelse med artikel 12.

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 3 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bevisbyrden for det direkte økonomiske tab påhviler altid aggregatoren og overvåges af den nationale reguleringsmyndighed.

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne sikrer, at slutkunder har ret til at modtage alle relevante oplysninger om prisfleksibelt elforbrug og om leveret og solgt elektricitet mindst én gang om året.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at slutkunder har ret til at modtage alle relevante oplysninger om prisfleksibelt elforbrug eller om leveret og solgt elektricitet og afregningsoplysninger efter anmodning og uden at blive opkrævet yderligere gebyrer og mindst én gang om måneden.

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne har gratis adgang til mindst ét værktøj til sammenligning af leverandørernes tilbud, som opfylder de kriterier, der er fastsat i bilag I. Disse sammenligningsværktøjer kan forvaltes af en hvilken som helst enhed, herunder private virksomheder og offentlige myndigheder eller organer. Kunderne bør underrettes om, at sådanne værktøjer er til rådighed.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at forbrugerne har gratis adgang til mindst ét værktøj til sammenligning af tilbud fra både individuelle og bundtede kontrakter, herunder dynamiske priskontrakter, tilbud fra elektricitetsleverandører, leverandører af elektriske tjenesteydelser og uafhængige aggregatorer, som mindst opfylder de kriterier, der er fastsat i bilag I. Disse sammenligningsværktøjer kan forvaltes af en hvilken som helst enhed, herunder private virksomheder og offentlige myndigheder eller organer. Mindst ét værktøj skal dække hele markedet i den pågældende medlemsstat. Kunderne skal på eller sammen med regningen informeres om, at sådanne værktøjer er til rådighed.

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne kan kræve, at sammenligningsværktøjer som omhandlet i stk. 1 omfatter sammenlignende bestemmende faktorer vedrørende arten af de tjenesteydelser, der tilbydes af leverandørerne.

3.  Medlemsstaterne skal kræve, at sammenligningsværktøjer som omhandlet i stk. 1 omfatter sammenlignende bestemmende faktorer vedrørende arten af de tjenesteydelser, der tilbydes af leverandørerne.

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Det skal være muligt at søge om certificering af ethvert værktøj til sammenligning af leverandørtilbud i overensstemmelse med denne artikel på et frivilligt og ikke-diskriminerende grundlag.

4.  Ethvert værktøj til sammenligning af tilbud fra elektricitetsleverandører, leverandører af elektriske tjenesteydelser og aggregatorer, herunder uafhængige aggregatorer skal underkastes certificering i overensstemmelse med denne artikel på et ikke-diskriminerende grundlag.

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  har ret til at producere, oplagre, forbruge og sælge egenproduceret elektricitet på alle organiserede markeder, enten enkeltvis eller via aggregatorer, uden at være underlagt uforholdsmæssigt byrdefulde procedurer og afgifter, der ikke afspejler omkostningerne.

(a)  har ret til at producere, oplagre, forbruge og sælge egenproduceret elektricitet på alle organiserede markeder, enten enkeltvis eller via aggregatorer, uden at være underlagt diskriminerende eller uforholdsmæssigt byrdefulde procedurer og afgifter, der ikke afspejler omkostningerne

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det energianlæg, der er nødvendigt for en aktiv kundes virksomhed, kan forvaltes af tredjemand, for så vidt angår installation og drift, herunder måling og vedligeholdelse.

2.  Det energianlæg, der er nødvendigt for en aktiv kundes virksomhed, kan forvaltes af tredjemand, for så vidt angår installation og drift, herunder måling og vedligeholdelse, forudsat at den økonomiske risiko, der er forbundet med anlæggets drift, forbliver hos den aktive forbruger.

 

Medlemsstaterne sikrer, at aktive kunder, der ejer et lageranlæg:

 

(a) har ret til nettilslutning inden for en rimelig frist efter anmodningen,

 

(b) ikke pålægges yderligere skatter, afgifter eller og gebyrer for elektricitet, der oplagres i det pågældende lageranlæg,

 

(c) adskilles fra producenterne og ikke omfattes af de samme licenskrav og gebyrer,

 

(d) har lov til at levere flere tjenesteydelser samtidig, hvis det er teknisk muligt.

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  har ret til at eje, etablere eller leje fællesskabsnet og til selvstændigt at forvalte dem

(a)  har ret til at eje, etablere eller leje fællesskabsnet og til selvstændigt at forvalte dem, så længe medlemsstatens koncessionssystem respekteres

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba)  er underlagt balanceringsansvar i overensstemmelse med artikel 4 i forordning (EU)... [omarbejdning af forordning 714/2009 som foreslået i COM (2016)861/2];

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  får en ikke-diskriminerende behandling, for så vidt angår deres aktiviteter, rettigheder og forpligtelser som slutkunder, elproducenter, distributionssystemoperatører eller aggregatorer

(c)  får en ikke-diskriminerende behandling, for så vidt angår deres aktiviteter, rettigheder og forpligtelser som slutkunder, elproducenter, distributionssystemoperatører, leverandører eller aggregatorer,

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ca)  bidrager tilstrækkeligt til omkostningerne ved det elektricitetssystem, som de fortsat er tilsluttet

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(cb)  opererer på markedet på lige vilkår uden at forvride konkurrencen

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 2 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-a)  betingelserne for at etablere, drive og opløse lokale energinet er veldefinerede

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 2 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(aa)  der opstilles betingelser og standarder for lokale energifællesskaber med net med henblik på at bevare en effektiv netplanlægning. Disse betingelser og standarder skal også sikre, at det lokale energifællesskabs kunder og medlemmer modtager nettjenester af samme kvalitet og standard som dem, der er tilgængelige for kunder uden for det lokale energifællesskab;

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 2 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ab)  slutkunderne har ret til at deltage i et lokalt energifællesskab;

Begrundelse

Det er nødvendigt med en tekst for at gøre det klart, at deltagelse i et lokalt energifællesskab er et udtryk for forbrugerens ret til at vælge, og for at sikre, at alle forbrugere i EU har mulighed for at deltage i et lokalt energifællesskab.

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(e)  bestemmelserne i kapitel IV gælder for lokale energifællesskaber, der fungerer som distributionssystemoperatør

(e)  bestemmelserne i kapitel IV samt andre regler og bestemmelser, der gælder for distributionssystemoperatører, gælder for lokale energifællesskaber, der fungerer som distributionssystemoperatør;

Ændringsforslag    78

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(g)  hvor det er relevant, systembrugere, der ikke er partshavere i eller medlem af det lokale energifællesskab, og som er tilsluttet det distributionsnet, der drives af det lokale energifællesskab, er underlagt rimelige og omkostningsægte netafgifter. Hvis sådanne systembrugere og lokale energifællesskaber ikke kan nå til enighed om netgebyrerne, kan begge parter anmode den regulerende myndighed om at træffe afgørelse om netafgifterne størrelse

(g)  hvor det er relevant, systembrugere, der ikke er partshavere i eller medlem af det lokale energifællesskab, og som er tilsluttet det distributionsnet, der drives af det lokale energifællesskab, er underlagt ikkediskriminerende, rimelige og omkostningsægte netafgifter. Hvis sådanne systembrugere og lokale energifællesskaber ikke kan nå til enighed om netgebyrerne, kan begge parter anmode den regulerende myndighed om at træffe afgørelse om netafgifterne størrelse

Ændringsforslag    79

Forslag til direktiv

Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 16a

 

Deling af elektricitet

 

Lokale energifællesskaber er berettigede til at dele elektricitet fra produktionsanlæg inden for fællesskabet mellem dettes medlemmer eller aktionærer på grundlag af markedsprincipper, herunder ved at anvende eksisterende eller fremtidige IKT-teknologier som f.eks. virtuelle nettomålingsordninger og ordninger baseret på distributed ledger-teknologi, samt via elkøbsaftaler eller peer-to-peer-handelsordninger.

Ændringsforslag    80

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at de nationale regulerende myndigheder tilskynder slutkunderne, herunder dem, der tilbyder prisfleksibelt elforbrug gennem aggregatorer, til at deltage sideløbende med producenter i alle organiserede markeder på en ikke-diskriminerende måde.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at reglerne tillader slutkunderne, herunder dem, der tilbyder prisfleksibelt elforbrug gennem aggregatorer, til at deltage sideløbende med producenter i alle organiserede markeder og kapacitetsmekanismer på en ikke-diskriminerende måde.

Ændringsforslag    81

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at transmissionssystemoperatører og distributionssystemoperatører ved køb af systembærende tjenester behandler leverandører af prisfleksibelt elforbrug, herunder uafhængige aggregatorer, på en ikkediskriminerende måde på grundlag af deres tekniske formåen.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at transmissionssystemoperatører og distributionssystemoperatører ved køb af systembærende tjenester behandler leverandører af prisfleksibelt elforbrug, herunder uafhængige aggregatorer, på en ikkediskriminerende måde sideløbende med producenter på grundlag af deres tekniske formåen.

Ændringsforslag    82

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne sikrer, at deres regelsæt tilskynder aggregatorer til at deltage i detailmarkedet, og at det som minimum indeholder følgende elementer:

3.  Medlemsstaterne sikrer, at deres regelsæt tilskynder aggregatorer til at deltage i alle markeder, og at det som minimum indeholder følgende elementer:

Ændringsforslag    83

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  gennemsigtige regler, der klart fordeler roller og ansvarsområder mellem alle markedsdeltagerne

(b)  ikkediskriminerende og gennemsigtige regler, der klart fordeler roller og ansvarsområder mellem alle markedsdeltagerne

Ændringsforslag    84

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  gennemsigtige regler og procedurer for dataudveksling mellem markedsdeltagerne, der sikrer nem adgang til data på lige og ikke-diskriminerende vilkår med fuld beskyttelse af forretningsoplysninger

(c)  ikkediskriminerende og gennemsigtige regler og procedurer for dataudveksling mellem markedsdeltagerne, der sikrer nem adgang til data på lige og ikke-diskriminerende vilkår med fuld beskyttelse af forretningsoplysninger og kunders personoplysninger, herunder minimumskrav for information til aggregatoren, samt minimumskriterier for beskyttelse af forretningsmæssigt følsomme oplysninger for alle berørte parter

Ændringsforslag    85

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d)  at aggregatorer ikke forpligtes til at betale kompensation til leverandører eller producenter

udgår

Ændringsforslag    86

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 3 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(da)  markedsdeltagere, der er involveret i aggregering, skal være økonomisk ansvarlige for de ubalancer, som de forårsager i systemet, jf. definitionen i artikel 4 forordning (EU)... [omarbejdning af forordning 714/2009 som foreslået i COM (2016)861/2];

Ændringsforslag    87

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 3 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(db)  ikkediskriminerende og gennemsigtige regler og procedurer for at kompensere markedsdeltagere for den energi, de leverer i løbet af perioden med prisfleksibelt elforbrug, på en forholdsmæssig måde, under den nationale forvaltningsmyndigheds tilsyn, uden at skabe hindringer for aggregatorers markedsadgang eller for fleksibiliteten. Kompensationen skal være strengt begrænset til dækning af de hermed forbundne omkostninger. Beregningsmetoden for denne kompensation kan tage hensyn til de fordele, som de uafhængige aggregatorer har givet andre markedsdeltagere, og være betinget af den regulerende myndigheds godkendelse

Ændringsforslag    88

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 3 – litra d c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(dc)  slutkunder, der har en kontrakt med uafhængige aggregatorer, må ikke pålægges uberettigede betalinger, sanktioner eller andre uberettigede kontraktmæssige restriktioner af deres leverandører

Ændringsforslag    89

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  For at sikre, at balanceringsomkostninger og de fordele, som aggregatorer skaber, fordeles retfærdigt mellem markedsdeltagerne, kan medlemsstaterne undtagelsesvis tillade kompensationsbetalinger mellem aggregatorer og balanceansvarlige parter. Sådanne betalinger skal være begrænset til situationer, hvor en markedsdeltager påfører en anden markedsdeltager ubalancer, der resulterer i en finansiel omkostning.

udgår

Sådanne ekstraordinære kompensationsbetalinger kræver de nationale regulerende myndigheders godkendelse og skal overvåges af agenturet.

 

Ændringsforslag    90

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at fakturaer opfylder de mindstekrav til fakturering og faktureringsoplysninger, der er fastsat i bilag II. Oplysningerne på fakturaen skal være korrekte, klare og koncise og skal præsenteres på en måde, der gør det let for forbrugerne at foretage sammenligninger.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at fakturaer opfylder de mindstekrav til fakturering og faktureringsoplysninger, der er fastsat i bilag II. Oplysningerne på fakturaen skal være korrekte, klare og koncise, brugervenlige og skal præsenteres på en måde, der gør det let for forbrugerne at foretage sammenligninger. De oplysninger i bilag II, som det ikke er obligatorisk at anføre på fakturaen, skal stilles til rådighed for kunderne på andre måder efter medlemsstaterne valg.

Ændringsforslag    91

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fakturering skal ske på grundlag af det faktiske forbrug mindst en gang om året. Efter anmodning fra slutkunden eller hvis denne har valgt elektronisk fakturering, stilles faktureringsoplysningerne til rådighed mindst en gang hvert kvartal, ellers to gange årligt.

Fakturering skal ske på grundlag af det faktiske forbrug mindst en gang om året. Efter anmodning fra slutkunden eller hvis denne har valgt elektronisk fakturering, stilles faktureringsoplysningerne, herunder oplysningerne om det faktiske forbrug, til rådighed mindst en gang om måneden, ellers to gange årligt..

Ændringsforslag    92

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Slutkunder med målere, som giver operatøren mulighed for at foretage fjernaflæsning, skal have nøjagtige faktureringsoplysninger baseret på det faktiske forbrug mindst én gang om måneden.

4.  Slutkunder med målere, som giver operatøren mulighed for at foretage fjernaflæsning, skal have nøjagtige faktureringsoplysninger baseret på det faktiske forbrug mindst én gang om måneden, også gennem hjemmesider eller andre innovative midler.

Ændringsforslag    93

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Medlemsstaterne kan fastsætte, at oplysningerne på disse fakturaer på slutkundens anmodning ikke skal anses for at udgøre en betalingsanmodning. I sådanne tilfælde sikrer medlemsstaterne, at leverandørerne tilbyder fleksible betalingsordninger.

udgår

Ændringsforslag    94

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  Medlemsstaterne fastsætter krav om, at oplysninger om og skøn over elektricitetsomkostninger på slutkundens anmodning stilles rettidigt til rådighed i en letforståelig form.

8.  Medlemsstaterne fastsætter krav om, at oplysninger om og skøn over elektricitetsomkostninger på slutkundens anmodning stilles rettidigt til rådighed i en letforståelig form. Hvis kontrakten indeholder en fremtidig ændring af et produkt eller en pris eller rabat, skal dette angives på fakturaen sammen med ændringens ikrafttrædelsesdato.

Ændringsforslag    95

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a.  Medlemsstaterne rådfører sig med forbrugerorganisationer, når de overvejer at ændre fakturaers format.

Ændringsforslag    96

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 8 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8b.  Hvis en slutkunde har været på samme tarif i mere end 2 år, skal medlemsstaterne kræve, at leverandørerne på eller sammen med energiregningen meddeler kunden om en mere passende eller fordelagtig tarif er til rådighed, og at de letter deres overgang til den nye tarif.

Begrundelse

Det er vigtigt at tage skridt til at sikre, at i tilfælde, hvor slutkunder har været på samme tarif i mere end 2 år, kan de proaktivt meddeles af deres leverandør om, hvorvidt de kunne reducere deres fakturaer ved at skifte til en alternativ, måske nyere tarif, der tilbydes af samme leverandør. Kunder, der ikke skifter leverandør, kommer ofte til at indgå i såkaldte "sovende tariffer" eller "gamle tariffer", som ikke længere er konkurrencedygtige og kan være betydeligt dyrere end de nuværende tariffer. Sådanne kunder kan ofte være dem med lavere indkomster eller dem i størst fare for energifattigdom.

Ændringsforslag    97

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at fremme energieffektiviteten og styrke kundernes rolle , henstiller medlemsstaterne eller, hvis en medlemsstat har fastsat , bestemmelse herom den regulerende myndighed kraftigt til, at elektricitetsvirksomheder og aggregatorer optimerer deres anvendelse af energi, bl.a. ved at levere energistyringstjenester, udvikle innovative prisformler eller indføre interoperable , intelligente målersystemer eller intelligente net, når det er relevant.

1.  For at fremme energieffektiviteten og styrke kundernes rolle, henstiller medlemsstaterne eller, hvis en medlemsstat har fastsat bestemmelse herom, den regulerende myndighed kraftigt til, at elektricitetsvirksomheder og aggregatorer optimerer deres anvendelse af energi i det omfang, det er omkostningseffektivt, bl.a. ved at levere energistyringstjenester, udvikle innovative prisformler og indføre interoperable , intelligente målersystemer, navnlig med forbrugernes energiforvaltningssystemer, intelligente net, og, når det er relevant, intelligente apparater og ”intelligente bygninger”, i overensstemmelse med gældende EU-databeskyttelseslovgivning.

Ændringsforslag    98

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstater, der påbegynder ibrugtagningen af sådanne systemer, vedtager og offentliggør et minimumssæt af funktionskrav og tekniske krav til intelligente målersystemer, der indføres på deres område, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 20 og bilag III. Medlemsstaterne sikrer, at der er interoperabilitet og konnektivitet mellem disse intelligente målersystemer og forbrugernes energiforvaltningssystemer. I den forbindelse tager medlemsstaterne behørigt hensyn til anvendelsen af foreliggende relevante standarder, herunder standarder, der muliggør interoperabilitet, samt bedste praksis og vigtigheden af at udvikle det indre marked for elektricitet.

3.  Medlemsstater, der påbegynder ibrugtagningen af intelligent måling, vedtager og offentliggør et minimumssæt af funktionskrav og tekniske krav til intelligente målersystemer, der indføres på deres område, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 20 og bilag III. Medlemsstaterne sikrer, at der er interoperabilitet og konnektivitet mellem disse intelligente målersystemer, deres brugercentrering og forbrugernes energiforvaltningssystemer. I den forbindelse tager medlemsstaterne behørigt hensyn til anvendelsen af foreliggende relevante standarder, herunder standarder, der muliggør interoperabilitet på datamodel- og applikationslagsniveau, samt bedste praksis og vigtigheden af at udvikle dataudveksling, fremtidige og innovative energitjenester, udbredelsen af intelligente net og det indre marked for elektricitet. For eksisterende intelligente målesystemer skal kravene være opfyldt, når målesystemet erstattes af et nyt ved slutningen af sin økonomiske livscyklus eller tidligere.

Ændringsforslag    99

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstater, der påbegynder ibrugtagningen af sådanne intelligente målersystemer, sikrer, at slutkunderne bidrager til de omkostninger, der er forbundet med indførelsen, på en gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde. Medlemsstaterne overvåger regelmæssigt ibrugtagningen på deres område for at følge udviklingen i omkostningerne og fordelene for hele værdikæden, herunder nettofordelene for forbrugerne.

4.  Medlemsstater, der påbegynder ibrugtagningen af sådanne intelligente målersystemer, sikrer, at slutkunderne bidrager til de omkostninger, der er forbundet med indførelsen, på en gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde samtidig med at der tages højde for de langsigtede fordele for hele værdikæden. Medlemsstaterne overvåger regelmæssigt ibrugtagningen på deres område for at følge udviklingen i omkostningerne og fordelene for hele værdikæden, herunder nettofordelene i form af f.eks. besparelser for forbrugerne og deres overordnede tilfredshed med ibrugtagningen.

Ændringsforslag    100

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hvis ibrugtagningen af intelligente målersystemer bedømmes negativt som følge af en cost-benefit-analyse, jf. stk. 2, sikrer medlemsstaterne, at denne analyse jævnligt ajourføres som reaktion på ændringer i de underliggende antagelser og på den teknologiske og markedsmæssige udvikling. Medlemsstaterne underretter de ansvarlige tjenestegrene i Kommissionen om resultatet af deres ajourførte økonomiske analyser, efterhånden som de foreligger.

5.  Hvis ibrugtagningen af intelligente målersystemer bedømmes negativt som følge af en cost-benefit-analyse, jf. stk. 2, sikrer medlemsstaterne, at denne analyse jævnligt og mindst hvert andet år ajourføres som reaktion på ændringer i de underliggende antagelser og på den teknologiske og markedsmæssige udvikling. Medlemsstaterne underretter de ansvarlige tjenestegrene i Kommissionen om resultatet af deres ajourførte økonomiske analyser, efterhånden som de foreligger.

Ændringsforslag    101

Forslag til direktiv

Artikel 20 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis intelligente målersystemer bedømmes positivt som følge af en cost-benefit-analyse, jf. artikel 19, stk. 2, eller indføres systematisk, gennemfører medlemsstaterne målersystemerne i overensstemmelse med europæiske standarder, bestemmelserne i bilag III og i overensstemmelse med følgende principper:

Hvis intelligente målersystemer bedømmes positivt som følge af en cost-benefit-analyse, jf. artikel 19, stk. 2, eller indføres systematisk efter dette direktivs ikrafttræden, gennemfører medlemsstaterne målersystemerne i overensstemmelse med europæiske standarder, bestemmelserne i bilag III og i overensstemmelse med følgende principper:

Ændringsforslag    102

Forslag til direktiv

Artikel 20 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  målersystemerne skal måle det faktiske elforbrug nøjagtigt og give slutkunderne oplysninger om det faktiske forbrugstidspunkt. Disse oplysninger skal gøres let tilgængelige og synlige for slutkunderne uden ekstraomkostninger og være næsten tidstro med henblik på at støtte automatiserede energieffektivitetsprogrammer, prisfleksibelt elforbrug og andre tjenester

(a)  målersystemerne skal måle det faktiske elforbrug nøjagtigt og give slutkunderne oplysninger om det faktiske forbrugstidspunkt. Validerede historiske forbrugsdata skal gøres let tilgængelige og synlige for slutkunderne, i det mindste på et display i hjemmet, uden ekstraomkostninger. Uvaliderede, næsten tidstro forbrugsdata skal stilles til rådighed for slutkunder via en standardiseret grænseflade med henblik på at støtte automatiserede energieffektivitetsprogrammer, prisfleksibelt elforbrug og andre tjenester.

Ændringsforslag    103

Forslag til direktiv

Artikel 20 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  slutkunderne skal sikres beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning om databeskyttelse og privatlivets fred

(c)  slutkunderne skal sikres beskyttelse af privatlivets fred og databeskyttelse i overensstemmelse med relevant EU-lovgivning om databeskyttelse og privatlivets fred. Det skal navnlig være muligt for slutkunden at få adgang til oplysninger om identiteten af andre, der får adgang til vedkommendes personoplysninger, og om tidspunktet for adgang, for at kunne håndhæve sine rettigheder i henhold til EU's databeskyttelseslovgivning

Ændringsforslag    104

Forslag til direktiv

Artikel 20 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(e)  hvis slutkunderne anmoder om det, skal målerdata om deres produktion og forbrug af elektricitet stilles til rådighed for dem via en lokal standardiseret kommunikationsgrænseflade og/eller fjernadgang eller for tredjemand, der handler på deres vegne, i en letforståelig form som omhandlet i artikel 24, der giver dem mulighed for at sammenligne aftaler på et ensartet grundlag

(e)  målerdata om deres produktion og forbrug af elektricitet skal stilles til rådighed for dem via en lokal standardiseret kommunikationsgrænseflade og/eller fjernadgang eller for tredjemand, der handler på deres vegne, så tidstro som muligt og i en letforståelig form som omhandlet i artikel 24, der giver dem mulighed for at sammenligne aftaler på et ensartet grundlag. Det skal ligeledes være muligt for slutkunder at downloade deres måledata eller overføre dem uden ekstra omkostninger til en anden part i overensstemmelse med deres ret til dataportabilitet i henhold til EU's databeskyttelseslovgivning

Ændringsforslag    105

Forslag til direktiv

Artikel 20 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(f)  når en slutkunde får installeret et intelligent målersystem skal derinstallationstidspunktet ydes passende rådgivning og oplysninger, navnlig om alle systemets muligheder med hensyn til måleraflæsning og overvågning af energiforbruget samt om indsamling og behandling af personoplysninger i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning om databeskyttelse

(f)  passende rådgivning og oplysninger skal gives til slutkunder før og/ellertidspunktet for installation af et intelligent målersystem, navnlig om alle systemets muligheder med hensyn til måleraflæsning og overvågning af energiforbruget samt om indsamling og behandling af personoplysninger i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning om databeskyttelse

Ændringsforslag    106

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Hvis intelligente målersystemer bedømmes negativt som følge af en cost-benefit-analyse, jf. artikel 19, stk. 2, og ikke indføres systematisk, sikrer medlemsstaterne, at alle kunder har ret til på anmodning og på fair og rimelige betingelser at få installeret eller, hvor det er relevant, opgraderet, et intelligent målersystem, der:

1.  Hvis intelligente målersystemer bedømmes negativt som følge af en cost-benefit-analyse, jf. artikel 19, stk. 2, og ikke indføres systematisk, sikrer medlemsstaterne, at alle kunder har ret til på anmodning og på fair, rimelige og omkostningseffektive betingelser at få installeret eller, hvor det er relevant, opgraderet, et intelligent målersystem, der:

Ændringsforslag    107

Forslag til direktiv

Artikel 21 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  når det er teknisk muligt, er udstyret med de funktioner, der er omhandlet i artikel 20, eller med et minimumssæt af funktioner, der fastlægges og offentliggøres af medlemsstaterne på nationalt plan, og i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag III,

(a)  er udstyret med de funktioner, der er omhandlet i artikel 20, eller med et minimumssæt af funktioner, der fastlægges og offentliggøres af medlemsstaterne på nationalt plan, og i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag III,

Ændringsforslag    108

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Ved opstillingen af reglerne for forvaltning og udveksling af data bestemmer medlemsstaterne eller, hvis en medlemsstat har fastsat bestemmelse herom, de udpegede kompetente myndigheder, hvilke parter der er berettiget til at få adgang til slutkundernes data med disses udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67952. Data omfatter i forbindelse med dette direktiv målerdata og forbrugsdata samt data, der er nødvendige, for at forbrugerne kan skifte leverandør. De berettigede parter omfatter som minimum kunder, leverandører, transmissions- og distributionssystemoperatører, aggregatorer, energitjenesteselskaber og andre parter, der leverer energitjenester eller andre tjenester til kunderne.

1.  Ved opstillingen af reglerne for forvaltning og udveksling af data bestemmer medlemsstaterne eller, hvis en medlemsstat har fastsat bestemmelse herom, de udpegede kompetente myndigheder, hvilke parter der er berettiget til at få adgang til slutkundernes data med disses udtrykkelige samtykke i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67952. Data omfatter i forbindelse med dette direktiv målerdata og forbrugsdata samt data, der er nødvendige, for at forbrugerne kan skifte leverandør, automatiserede energieffektivitetsprogrammer, energistyringstjenester og tjenester i forbindelse med prisfleksibelt elforbrug. De berettigede parter omfatter som minimum kunder, leverandører, transmissions- og distributionssystemoperatører, aggregatorer, energitjenesteselskaber og andre parter, der leverer energitjenester eller andre tjenester til kunderne.

 

Efter anmodning skal de berettigede parter give kunderne en oversigt over de parter, der har adgang til deres data.

__________________

__________________

52Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

52Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    109

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne tilrettelægger forvaltningen af data med henblik på at sikre en effektiv adgang til og udveksling af data. Uafhængigt af den dataforvaltningsmodel, der anvendes i den enkelte medlemsstat, giver den eller de parter, der har ansvaret for dataforvaltningen, enhver berettiget part adgang til slutkundens data efter udtrykkeligt samtykke fra denne. De ønskede data bør stilles til rådighed for de berettigede parter samtidigt og på en ikke-diskriminerende måde. Der skal være nem adgang til data, og de relevante procedurer herfor skal offentliggøres.

2.  Medlemsstaterne tilrettelægger forvaltningen af data med henblik på at sikre en effektiv adgang til og udveksling af data, databeskyttelse, datasikkerhed, gennemsigtighed, neutralitet og dataintegritet. Uafhængigt af den dataforvaltningsmodel, der anvendes i den enkelte medlemsstat, giver den eller de parter, der har ansvaret for dataforvaltningen, enhver berettiget part adgang til slutkundens data efter udtrykkeligt samtykke fra denne. De ønskede data bør stilles til rådighed for de berettigede parter samtidigt og på en ikke-diskriminerende måde. Der skal være nem adgang til data, og de relevante procedurer herfor skal offentliggøres.

Ændringsforslag    110

Forslag til direktiv

Artikel 23 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Slutkunderne må ikke pålægges ekstra omkostninger i forbindelse med adgang til deres data. Medlemsstaterne er ansvarlige for at fastsætte de relevante omkostninger i forbindelse med berettigede parters adgang til data. Regulerede enheder, der leverer datatjenester, må ikke drage fordel af denne virksomhed.

4.  Slutkunderne må ikke pålægges ekstra omkostninger i forbindelse med adgang til deres data eller med en anmodning om at få overført deres data. Medlemsstaterne er ansvarlige for at fastsætte de relevante omkostninger i forbindelse med berettigede parters adgang til data. Regulerede enheder, der leverer datatjenester, må ikke drage fordel af denne virksomhed.

Ændringsforslag    111

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne fastlægger et fælles dataformat og en gennemsigtig procedure for parter, der er berettiget til at få adgang til de data, der er anført i artikel 23, stk. 1, med det formål at fremme konkurrencen på detailmarkedet og undgå uforholdsmæssigt store administrative omkostninger for de berørte parter.

1.  Medlemsstaterne fastlægger et fælles dataformat for at muliggøre interoperabilitet og lette udveksling af data og en gennemsigtig procedure for parter, der er berettiget til at få adgang til de data, der er anført i artikel 23, stk. 1, med det formål at fremme konkurrencen på detailmarkedet og undgå uforholdsmæssigt store administrative omkostninger for de berørte parter.

Ændringsforslag    112

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter, der vedtages efter rådgivningsproceduren, jf. artikel 68, et fælles europæisk dataformat og ikke-diskriminerende og gennemsigtige procedurer for adgang til de data, der er anført i artikel 23, stk. 1; det europæiske dataformat og de europæiske procedurer erstatter de nationale dataformater og procedurer, som medlemsstaterne vedtager i overensstemmelse med stk. 1. Medlemsstaterne sikrer, at markedsdeltagerne anvender det fælles europæiske dataformat.

2.  Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter, der vedtages efter rådgivningsproceduren, jf. artikel 68, interoperabilitetsstandarder og et fælles europæisk dataformat og ikkediskriminerende og gennemsigtige procedurer for adgang til de data, der er anført i artikel 23, stk. 1, og sikrer en omkostningseffektiv overgang under hensyntagen til forholdene i medlemsstaterne, der erstatter de nationale dataformater og procedurer, som medlemsstaterne vedtager i overensstemmelse med stk. 1. Medlemsstaterne sikrer, at markedsdeltagerne anvender interoperabilitetsstandarder eller det fælles europæiske dataformat. Om nødvendigt kan Kommissionen efter høring af det udvalg, der er omhandlet i artikel 68, anmode om, at standarder udarbejdes af de relevante europæiske standardiseringsorganisationer.

Ændringsforslag    113

Forslag til direktiv

Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at der etableres fælles kontaktpunkter, hvor kunderne kan indhente alle nødvendige oplysninger om deres rettigheder, gældende lovgivning og de tilgængelige tvistbilæggelsesmekanismer i tilfælde af tvister. Disse kontaktpunkter kan være en del af et generelt informationspunkt for forbrugere.

Medlemsstaterne sikrer, at der etableres fælles kontaktpunkter, hvor kunderne kan indhente alle nødvendige oplysninger om deres rettigheder, gældende lovgivning, akkrediterede sammenligningsværktøjer og de tilgængelige tvistbilæggelsesmekanismer i tilfælde af tvister med elektricitetsleverandøren, energitjenesteudbyderen, aggregatoren eller en anden formidler. Disse kontaktpunkter kan være en del af et generelt informationspunkt for forbrugere. I tilfælde, hvor den leverede tjeneste er knyttet til eller er en del af en samlet pakke med software, hardware eller kommunikationsteknologi, skal slutkunderne have deres klage behandlet via et enkelt kontaktpunkt

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag    114

Forslag til direktiv

Artikel 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 26

Artikel 26

Ret til udenretslig tvistbilæggelse

Ret til udenretslig tvistbilæggelse

Medlemsstaterne sikrer, at kunderne har adgang til enkle, retfærdige, gennemsigtige, uafhængige og effektive udenretslige tvistbilæggelsesordninger til bilæggelse af tvister vedrørende rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv. Hvis kunden en forbruger som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU, skal sådanne udenretslige ordninger opfylde de kvalitetskrav, der er fastsat i direktiv 2013/11/EU, og, når det er berettiget, omfatte en refusions- og/eller erstatningsordning .

Medlemsstaterne sikrer, at kunderne har adgang til enkle, retfærdige, gennemsigtige, uafhængige og effektive udenretslige tvistbilæggelsesordninger til bilæggelse af tvister vedrørende rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv gennem en uafhængig mekanisme som en energiombudsmand eller et forbrugerorgan. Hvis kunden er en forbruger som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU53, skal sådanne udenretslige ordninger opfylde de kvalitetskrav, der er fastsat i direktiv 2013/11/EU, og, når det er berettiget, omfatte en refusions- og/eller erstatningsordning.

 

Sådanne ordninger skal udvides til at omfatte alle energitjenesteudbydere, aggregatorer og alle kontrakter med energikomponenter, herunder pakketilbud og lokale energifællesskaber, hvis deltagelse skal være obligatorisk.

 

Medlemsstaterne sikrer, at leverandører giver oplysninger om udenretslig tvistbilæggelse på deres hjemmeside og i al kommunikation med deres kunder.

 

Medlemsstaterne skal med jævne mellemrum vurdere den måde, de udenretslige tvistbilæggelsesmekanismer fungerer på, navnlig med hensyn til elektricitetsleverandørers, energitjenesteudbyderes, aggregatorers og formidleres deltagelse og overholdelse.

__________________

__________________

53EUT L 165 af 18.6.2013, s. 63–79.

53 EUT L 165 af 18.6.2013, s. 63–79.

Ændringsforslag    115

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger til at beskytte kunderne og sikrer især, at der er passende sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter sårbare kunder. I den forbindelse fastlægger hver medlemsstat en definition af begrebet sårbare kunder, som kan henvise til energifattigdom og bl.a. til forbuddet mod afbrydelser af forsyning for disse kunder i kritiske perioder. Medlemsstaterne sikrer, at de rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til sårbare kunder, gøres gældende. De træffer navnlig hensigtsmæssige foranstaltninger til at beskytte kunder i fjerntliggende områder. De sikrer et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, især for så vidt angår gennemsigtighed i kontraktbetingelser og -vilkår, almindelig information og ordninger for bilæggelse af tvister.

1.  Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger til at beskytte kunderne og sikrer især, at der er passende sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter sårbare kunder. I den forbindelse fastlægger hver medlemsstat en definition af begrebet sårbare kunder, som skal henvise til energifattigdom og kan sikre beskyttelsen af disse via nationale socialsikringssystemer og bl.a. via et forbud mod afbrydelse af elforsyningen til sådanne kunder i kritiske perioder. Medlemsstaterne sikrer, at de rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til sårbare kunder, gøres gældende. De træffer navnlig hensigtsmæssige foranstaltninger til at beskytte kunder i fjerntliggende områder. De sikrer et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, især for så vidt angår gennemsigtighed i kontraktbetingelser og -vilkår, almindelig information og ordninger for bilæggelse af tvister.

Ændringsforslag    116

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger, f.eks. formulering af nationale energihandlingsplaner, ydelser i de sociale sikringsordninger til sikring af den nødvendige elektricitetsforsyning til sårbare kunder eller støtte til forbedringer af energieffektivitet, for at bekæmpe energifattigdom, hvor den konstateres, herunder generelt i forbindelse med fattigdom. Sådanne foranstaltninger må ikke hæmme den effektive åbning af markedet, jf. artikel 4, eller markedets funktion, og Kommissionen underrettes, hvor det er relevant, herom i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 9, stk. 4. Denne underretning kan også omfatte foranstaltninger, der træffes inden for den generelle sociale sikringsordning.

udgår

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag    117

Forslag til direktiv

Artikel 29

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 29

Artikel 29

Energifattigdom

Energifattigdom

Medlemsstaterne fastlægger et sæt kriterier med henblik på at måle energifattigdom. Medlemsstaterne overvåger løbende, hvor mange husholdninger, der lider under energifattigdom, og aflægger rapport om udviklingen i energifattigdom og de foranstaltninger, der træffes for at forebygge energifattigdom, til Kommissionen hvert andet år som led i de integrerede nationale energi- og klimastatusrapporter, jf. artikel 21 i [forordningen om forvaltning af energiunionen som foreslået i COM(2016) 759].

Medlemsstaterne skal i samråd med de relevante interessenter:

 

(a)  fastlægge et sæt kriterier med henblik på at måle energifattigdom baseret på indikatorer såsom lav indkomst, høje energiudgifter og ringe energieffektivitet

 

(b)  løbende overvåge antallet af husstande, der lever i energifattigdom, analysere, om disse kunder er tilstrækkeligt beskyttet, og forbedre deres beskyttelse i fornødent omfang

 

(c)  rapportere om udviklingen i energifattigdommen og de foranstaltninger, der er truffet for at forebygge den, til Kommissionen hvert andet år som led i deres integrerede nationale energi- og klimastatusrapporter, jf. artikel 21 i forordning (EU) ... [forordningen om forvaltning af energiunionen som foreslået i COM(2016)759].

 

For at bekæmpe energifattigdom, hvor den konstateres, herunder i forbindelse med fattigdom i bredere forstand, og beskytte sårbare forbrugere som omhandlet i artikel 28 skal medlemsstaterne udarbejde nationale handlingsplaner for at nedbringe antallet af husstande, der lider under energifattigdom, herunder med mål og foranstaltninger på både kort og lang sigt og en tidsramme for at nå målene. Foranstaltningerne kan bl.a. omfatte ydelser inden for de sociale sikringsordninger til sikring af den nødvendige elektricitetsforsyning til sårbare kunder, støtte til energieffektivitetsforbedringer og forbud mod afbrydelse af elektricitetsforsyningen i kritiske perioder.

 

Disse handlingsplaner skal indarbejdes i medlemsstatens integrerede nationale energi- og klimaplan inden for rammerne af forordning (EU) nr.... [forordningen om forvaltning af energiunionen som foreslået i COM(2016)759].

 

Kommissionen skal i samarbejde med Eurostat og medlemsstaterne forbedre sammenligneligheden af datasættene, herunder de nationale overvågningsdata, således at de bliver sammenlignelige medlemsstaterne imellem.

Ændringsforslag    118

Forslag til direktiv

Artikel 31 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hver distributionssystemoperatør anvender gennemsigtige, ikke-diskriminerende markedsbaserede metoder ved anskaffelse af den energi, de anvender til at dække energitab og ikke-frekvensrelaterede systembærende tjenester i deres system, når de udøver denne aktivitet. Medmindre det er begrundet af en cost-benefit-analyse, anvender en distributionssystemoperatør gennemsigtige, ikke-diskriminerende markedsbaserede metoder ved anskaffelse af ikke-frekvensrelaterede systembærende tjenester, idet der sikres effektiv deltagelse af alle markedsdeltagere, herunder vedvarende energikilder, prisfleksibelt elforbrug, energilageranlæg og aggregatorer, navnlig ved at kræve, at regulerende myndigheder eller distributionssystemoperatører og alle markedsdeltagere i tæt samarbejde fastsætter tekniske bestemmelser for deltagelse i disse markeder på grundlag af disse markeders tekniske krav og alle markedsdeltageres kapacitet.

5.  Hver distributionssystemoperatør anvender gennemsigtige, ikke-diskriminerende markedsbaserede metoder, og hvis de optræder som neutrale markedsformidlere ved anskaffelse af den energi, de anvender til at dække energitab og ikke-frekvensrelaterede systembærende tjenester i deres system, når de udøver denne aktivitet. Medmindre det er begrundet af en cost-benefit-analyse, hvis metodegrundlag skal udvikles på gennemsigtig vis af den nationale regulerende myndighed i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1, litra c), anvender en distributionssystemoperatør gennemsigtige, ikke-diskriminerende markedsbaserede metoder ved anskaffelse af ikke-frekvensrelaterede systembærende tjenester, idet der sikres effektiv deltagelse af alle markedsdeltagere, herunder vedvarende energikilder, prisfleksibelt elforbrug, energilageranlæg og aggregatorer, navnlig ved at kræve, at regulerende myndigheder eller distributionssystemoperatører og alle markedsdeltagere i tæt samarbejde fastsætter tekniske bestemmelser for deltagelse i disse markeder på grundlag af disse markeders tekniske krav og alle markedsdeltageres kapacitet .

Ændringsforslag    119

Forslag til direktiv

Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer det fornødne regelsæt for at give distributionssystemoperatørerne mulighed for og incitament til at anskaffe tjenester med henblik på at forbedre effektiviteten i driften og udviklingen af distributionssystemet, herunder lokal håndtering af kapacitetsbegrænsninger. Regelsættet skal navnlig gøre det muligt for distributionssystemoperatørerne at anskaffe tjenester fra ressourcer som f.eks. distribueret produktion, prisfleksibelt elforbrug eller lagring samt overveje energieffektivitetsforanstaltninger, som kan erstatte behovet for at forbedre eller erstatte elektricitetskapacitet, og som støtter effektiv og sikker drift af distributionssystemet. Distributionssystemoperatørerne anvender gennemsigtige, ikke-diskriminerende markedsbaserede metoder ved anskaffelsen af disse tjenester.

Medlemsstaterne sikrer det fornødne regelsæt for at give distributionssystemoperatørerne mulighed for og incitament til at anskaffe tjenester med henblik på at forbedre effektiviteten i driften og udviklingen af distributionssystemet, herunder lokal håndtering af kapacitetsbegrænsninger. Regelsættet skal navnlig sikre, at distributionssystemoperatørerne kan anskaffe tjenester fra ressourcer som f.eks. distribueret produktion, prisfleksibelt elforbrug eller lagring samt overveje energieffektivitetsforanstaltninger, hvis sådanne tjenester på omkostningseffektiv vis erstatter behovet for at forbedre eller erstatte elektricitetskapacitet, og som støtter effektiv og sikker drift af distributionssystemet. Distributionssystemoperatørerne anvender gennemsigtige, ikke-diskriminerende markedsbaserede metoder ved anskaffelsen af disse tjenester.

Ændringsforslag    120

Forslag til direktiv

Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Distributionssystemoperatørerne fastsætter standardiserede markedsprodukter for de anskaffede tjenester, idet der sikres effektiv deltagelse af alle markedsdeltagere, herunder vedvarende energikilder, prisfleksibelt elforbrug og aggregatorer. Distributionssystemoperatørerne udveksler alle de nødvendige oplysninger og koordinerer med transmissionssystemoperatørerne for at sikre optimal udnyttelse af ressourcer, garantere sikker og effektiv drift af systemet og fremme markedsudvikling. Distributionssystemoperatørerne skal for så vidt angår anskaffelsen af disse tjenester godtgøres i tilstrækkelig grad for som minimum at kunne dække de dermed forbundne udgifter, herunder udgifter til den nødvendige informations- og kommunikationsteknologi og udgifter til den nødvendige informations- og kommunikationsinfrastuktur.

Standardiserede markedsprodukter for de anskaffede tjenester skal i det mindste defineres på nationalt plan. Distributionssystemoperatørerne skal i en gennemskuelig og deltagelsesbaseret proces, der omfatter alle relevante systembrugere, den nationale regulerende myndighed og transmissionssystemoperatøren, fastsætte standardiserede markedsprodukter for de anskaffede tjenester, idet der sikres effektiv deltagelse af alle markedsdeltagere, herunder vedvarende energikilder, prisfleksibelt elforbrug, lagring og aggregatorer. Distributionssystemoperatørerne udveksler alle de nødvendige oplysninger og koordinerer med transmissionssystemoperatørerne for at sikre optimal udnyttelse af ressourcer, garantere sikker og effektiv drift af systemet og fremme markedsudvikling. Distributionssystemoperatørerne skal for så vidt angår anskaffelsen af disse tjenester godtgøres i tilstrækkelig grad for som minimum at kunne dække de dermed forbundne udgifter, herunder udgifter til den nødvendige informations- og kommunikationsteknologi og udgifter til den nødvendige informations- og kommunikationsinfrastuktur.

Ændringsforslag    121

Forslag til direktiv

Artikel 32 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udviklingen af et distributionsssystem skal være baseret på en gennemsigtig netudviklingsplan, som distributionssystemoperatørerne forelægger den regulerende myndighed hvert andet år. Netudviklingsplanen skal omfatte de investeringer, der er planlagt for de næste 5-10 år, med særlig vægt på den vigtigste distributionsinfrastruktur, som er nødvendig for at tilslutte ny produktionskapacitet og nye belastninger, herunder ladestandere til elektriske køretøjer. Netudviklingsplanen skal ligeledes vise anvendelsen af prisfleksibelt elforbrug, energieffektivitet, energilageranlæg eller andre ressourcer, som distributionssystemoperatøren bruger som alternativ til systemudvidelse.

Udviklingen af et distributionsssystem skal være baseret på en gennemsigtig netudviklingsplan, som distributionssystemoperatørerne forelægger den regulerende myndighed hvert andet år. Ved udarbejdelsen af netudviklingsplanen skal distributionssystemoperatøren inddrage alle nuværende eller potentielle systembrugere, herunder gennem høring. Netudviklingsplanen skal omfatte de investeringer, der er planlagt for de næste 5-10 år, med særlig vægt på den vigtigste distributionsinfrastruktur, herunder energieffektivitet, prisfleksibelt elforbrug og energilagring, som er nødvendig for at tilslutte ny produktionskapacitet og nye belastninger, herunder ladestandere til elektriske køretøjer. Netudviklingsplanen skal ligeledes vise anvendelsen af prisfleksibelt elforbrug, energieffektivitet, energilageranlæg eller andre ressourcer, som distributionssystemoperatøren bruger som alternativ til systemudvidelse.

Ændringsforslag    122

Forslag til direktiv

Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer det fornødne regelsæt til fremme af offentligt tilgængelige og private ladestanderes tilslutning til distributionsnettene. Medlemsstaterne sikrer, at distributionssystemoperatørerne på et ikke-diskriminerende grundlag samarbejder med enhver virksomhed, der ejer, udvikler, driver eller forvalter ladestandere til elektriske køretøjer, herunder hvad angår tilslutning til nettet.

1.  Uden at det berører direktiv 2014/94/EU, sikrer medlemsstaterne det fornødne regelsæt til fremme af offentligt tilgængelige og private ladestanderes tilslutning til distributionsnettene. Medlemsstaterne sikrer, at distributionssystemoperatørerne på et ikke-diskriminerende grundlag samarbejder med enhver virksomhed, der ejer, udvikler, driver eller forvalter ladestandere til elektriske køretøjer, herunder hvad angår tilslutning til nettet.

Ændringsforslag    123

Forslag til direktiv

Artikel 33 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.  Distributionssystemoperatørerne må ikke eje, udvikle, forvalte eller drive ladestationer til elektriske køretøjer.

Ændringsforslag    124

Forslag til direktiv

Artikel 33 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne kan kun give distributionssystemoperatørerne tilladelse til at eje, udvikle, forvalte eller drive ladestandere til elektriske køretøjer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

2.  Uanset stk. 1a kan medlemsstaterne kun give distributionssystemoperatørerne tilladelse til at eje, udvikle, forvalte eller drive ladestandere til elektriske køretøjer, hvis alle de følgende betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag    125

Forslag til direktiv

Artikel 33 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  andre parter har efter en åben og gennemsigtig udbudsprocedure ikke tilkendegivet deres interesse i at eje, udvikle, forvalte eller drive ladestandere til elektriske køretøjer

(a)  andre parter har efter en åben og gennemsigtig udbudsprocedure, der er underkastet den nationale regulerende myndigheds tilsyn, ikke tilkendegivet deres interesse i at eje, udvikle, forvalte eller drive ladestandere til elektriske køretøjer eller er ikke i stand til at levere disse tjenester rettidigt og til en rimelig pris;

Ændringsforslag    126

Forslag til direktiv

Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne afholder med regelmæssige mellemrum eller som minimum hvert femte år en offentlig høring med henblik på en fornyet vurdering af markedsdeltagernes eventuelle interesse i at eje, udvikle, drive eller forvalte ladestandere til elektriske køretøjer. Såfremt den offentlige høring viser, at tredjeparter kan eje, udvikle, drive eller forvalte sådanne ladestandere, sørger medlemsstaterne for, at distributionssystemoperatørernes aktiviteter i denne forbindelse udfases.

4.  Medlemsstaterne afholder med regelmæssige mellemrum eller som minimum hvert femte år en offentlig høring med henblik på en fornyet vurdering af markedsdeltagernes eventuelle interesse i at eje, udvikle, drive eller forvalte ladestandere til elektriske køretøjer. Såfremt den offentlige høring viser, at tredjeparter kan eje, udvikle, drive eller forvalte sådanne ladestandere, sørger medlemsstaterne for, at distributionssystemoperatørernes aktiviteter i denne forbindelse udfases., og at de dermed forbundne omkostninger kan inddrives.

Ændringsforslag    127

Forslag til direktiv

Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle privilegerede parter har ikke-diskriminerende adgang til data på tydelige og lige vilkår. I de medlemsstater, hvor der er gennemført intelligente målersystemer i henhold til artikel 19, og hvor distributionssystemoperatørerne deltager i dataforvaltning, skal de i artikel 35, stk. 2, litra d), fastsatte overvågningsprogrammer omfatte specifikke foranstaltninger med henblik på at udelukke diskriminerende adgang til data fra priviligerede parter, jf. artikel 23. Er distributionssystemoperatørerne ikke omfattet af artikel 35, stk. 1, 2 og 3, skal medlemsstaterne træffe alle de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at den vertikalt integrerede virksomhed ikke har privilegeret adgang til data for udførelsen af sin forsyningsaktivitet.

Medlemsstaterne sikrer, at alle privilegerede parter har ikke-diskriminerende adgang til data på tydelige og lige vilkår og overholder databeskyttelseslovgivningen. I de medlemsstater, hvor der er gennemført intelligente målersystemer i henhold til artikel 19, og hvor distributionssystemoperatørerne deltager i dataforvaltning, skal de i artikel 35, stk. 2, litra d), fastsatte overvågningsprogrammer omfatte specifikke foranstaltninger med henblik på at udelukke diskriminerende adgang til data fra priviligerede parter, jf. artikel 23. Er distributionssystemoperatørerne ikke omfattet af artikel 35, stk. 1, 2 og 3, skal medlemsstaterne træffe alle de nødvendige foranstaltninger til sikring af, at den vertikalt integrerede virksomhed ikke har privilegeret adgang til data for udførelsen af sin forsyningsaktivitet, om nødvendigt ved at kræve, at der oprettes en central datastyringsplatform, som transmissionssystemoperatøren eller en anden neutral instans skal forvalte.

Ændringsforslag    128

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Distributionssystemoperatørerne må ikke eje, udvikle, forvalte eller drive energilageranlæg.

1.  Distributionssystemoperatørerne må ikke have tilladelse til at eje, udvikle, forvalte eller drive energilageranlæg, undtagen udstyr, som distributionssystemoperatørerne bruger til lokal kortvarig kontrol af distributionssystemet, hvor der ikke er nogen indflydelse på markeder for energi og ikke-frekvensrelaterede systembærende tjenester, og hvor den nationale regulerende myndighed har givet sin godkendelse.

Ændringsforslag    129

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne kun give distributionssystemoperatørerne tillaldelse til at eje, udvikle, forvalte eller drive lageranlæg, hvis følgende betingelser er opfyldt:

2.  Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne kun give distributionssystemoperatørerne tilladelse til at eje, udvikle, forvalte eller drive lageranlæg, hvis alle de følgende betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag    130

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  andre parter har efter en åben og gennemsigtig udbudsprocedure ikke tilkendegivet deres interesse i at eje, udvikle, forvalte eller drive lageranlæg

(a)  andre parter har efter en åben og gennemsigtig udbudsprocedure, der er underkastet den nationale regulerende myndigheds tilsyn, ikke tilkendegivet deres interesse i at eje, udvikle, forvalte eller drive lageranlæg eller er ikke i stand til at levere disse tjenester rettidigt og til en rimelig pris;

Ændringsforslag    131

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  disse anlæg er nødvendige, for at distributionssystemoperatørerne kan opfylde sine forpligtelser i henhold til dette direktiv med henblik på en effektiv, pålidelig og sikker drift af distributionssystemet and

(b)  disse anlæg er nødvendige, for at distributionssystemoperatørerne kan opfylde sine forpligtelser i henhold til dette direktiv med henblik på en effektiv, pålidelig og sikker drift af distributionssystemet, og ejerskab eller drift af anlægget skal ikke have indflydelse på konkurrencedygtige energimarkeder;

Ændringsforslag    132

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  De nationale tilsynsmyndigheder kan udarbejde retningslinjer eller indkøbsklausuler for at hjælpe distributionssystemoperatører med at sikre en rimelig udbudsprocedure.

Ændringsforslag    133

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De regulerende myndigheder afholder med regelmæssige mellemrum eller som minimum hvert femte år en offentlig høring med henblik på en fornyet vurdering af markedsdeltagernes eventuelle interesse i at investere i, udvikle, drive eller forvalte energilageranlæg. Såfremt den offentlige høring viser, at tredjeparter kan eje, udvikle, drive eller forvalte sådanne anlæg, sørger medlemsstaterne for, at distributionssystemoperatørernes aktiviteter i denne forbindelse udfases.

4.  Medlemsstaterne foretager med regelmæssige mellemrum eller som minimum hvert femte år en gennemgang af muligheden for, at eksisterende lageranlæg kan udbydes, og hvis det er hensigtsmæssigt en offentlig høring med henblik på en fornyet vurdering af markedsdeltagernes eventuelle interesse i at investere i, udvikle, drive eller forvalte energilageranlæg. Såfremt gennemgangen eller den offentlige høring viser, at tredjeparter kan eje, udvikle, drive eller forvalte sådanne anlæg, sørger medlemsstaterne for, at distributionssystemoperatørernes aktiviteter i denne forbindelse udfases, og at de dermed forbundne omkostninger kan inddrives.

Ændringsforslag    134

Forslag til direktiv

Artikel 36 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 36a

 

Distributionssystemoperatørernes nye aktiviteter

 

1.   Distributionssystemoperatørerne må ikke udøve aktiviteter udover dem, der er fastsat i dette direktiv og i forordning (EU) ... [omarbejdning af forordning 714/2009 som foreslået af COM(2016)861/2].

 

2.   Medlemsstaterne kan tillade distributionssystemoperatører at udøve andre aktiviteter end dem, der er fastsat i dette direktiv og i forordning (EU) ... [omarbejdning af forordning 714/2009 som foreslået af COM(2016)861/2], hvor tilsynsmyndigheden har vurderet nødvendigheden af ​​en sådan fravigelse og har givet sin godkendelse, og følgende betingelser er opfyldt:

 

(a)   andre parter har efter en åben og gennemsigtig udbudsprocedure ikke tilkendegivet deres interesse i at udføre disse aktiviteter;

 

(b)   disse anlæg er nødvendige, for at distributionssystemoperatørerne kan opfylde sine forpligtelser i henhold til dette direktiv med henblik på en effektiv, pålidelig og sikker drift af distributionssystemet;

 

(c)   sådanne aktiviteter er nødvendige for, at distributionssystemoperatørerne kan opfylde deres forpligtelser i henhold til forordningen (EU) ... [omarbejdning af forordning 714/2009 som foreslået af COM(2016)861/2], herunder en forpligtelse til at samarbejde med transmissionssystemoperatører, der sikrer den omkostningseffektive, sikre og pålidelige udvikling og drift af distributions- og transmissionsnet som et samlet hele.

Begrundelse

Ændringen af basisretsakten er nødvendig for at sikre sammenhæng mellem ændringsforslagene, da ændringsforslaget er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag fra ordføreren.

Ændringsforslag    135

Forslag til direktiv

Artikel 40 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ha)  at standardisere relevante dataformater og protokoller i samarbejde med distributionssystemoperatører for at lette grænseoverskridende dataudveksling

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag    136

Forslag til direktiv

Artikel 40 – stk. 1 – litra j

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(j)  at vedtage en ramme for samarbejde og koordination mellem de regionale driftscentre.

(j)  at samarbejde med agenturet, regionale koordinationscentre og ENTSO for elektricitet om at vedtage en ramme for samarbejde og koordinering mellem regionale koordinationscentre.

Ændringsforslag    137

Forslag til direktiv

Artikel 40 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ja)  at digitalisere transmissionssystemer for bl.a. at sikre effektiv dataindsamling og -databrug i realtid og intelligente understationer

Ændringsforslag    138

Forslag til direktiv

Artikel 40 – stk. 1 – litra j b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(jb)  at varetage dataforvaltning, cybersikkerhed og databeskyttelse

Ændringsforslag    139

Forslag til direktiv

Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne kan bestemme, at et eller flere af de ansvarsområder, der er nævnt i stk. 1, litra a)-j), overdrages til en anden transmissionssystemoperatør end den, der ejer transmissionssystemet, og som de pågældende ansvarsområder ellers ville påhvile. Den transmissionssystemoperatør, der får overdraget opgaverne, skal være certificeret som ejerskabsmæssigt adskilt samt opfylde de i artikel 43 fastsatte krav, men behøver ikke at eje det transmissionssystem, som den er ansvarlig for. Den transmissionssystemoperatør, der ejer transmissionssystemet, skal opfylde de i kapitel VI fastsatte krav samt være certificeret i overensstemmelse med artikel 43.

2.  Medlemsstaterne kan bestemme, at et eller flere af de ansvarsområder, der er nævnt i stk. 1, litra a)-j), overdrages til en anden transmissionssystemoperatør end den, der ejer transmissionssystemet, og som de pågældende ansvarsområder ellers ville påhvile. Den transmissionssystemoperatør, der får overdraget opgaverne, skal være certificeret som ejerskabsmæssigt adskilt, uafhængig systemoperatør eller uafhængig transmissionsoperatør samt opfylde de i artikel 43 fastsatte krav, men behøver ikke at eje det transmissionssystem, som den er ansvarlig for. Den transmissionssystemoperatør, der ejer transmissionssystemet, skal opfylde de i kapitel VI fastsatte krav samt være certificeret i overensstemmelse med artikel 43.

Ændringsforslag    140

Forslag til direktiv

Artikel 40 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Ved udførelsen af de i stk. 1 nævnte opgaver tager transmissionssystemoperatøren hensyn til de funktioner, der varetages af de regionale driftscentre, og samarbejder om nødvendigt med transmissionssystemoperatører i nabolande.

3.  Ved udførelsen af de i stk. 1 nævnte opgaver tager transmissionssystemoperatøren hensyn til de regionale koordinationscentres anbefalinger og samarbejder om nødvendigt med transmissionssystemoperatører i nabolande.

Ændringsforslag    141

Forslag til direktiv

Artikel 40 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Ved udførelsen af den i stk. 1, litra i), nævnte opgave sørger transmissionssystemoperatøren for, at anskaffelsen af balanceringsydelser og, medmindre det er begrundet af en cost-benefit-analyse, ikke-frekvensrelaterede systembærende tjenester:

4.  Ved udførelsen af den i stk. 1, litra i), nævnte opgave sørger transmissionssystemoperatøren for, at anskaffelsen af balanceringsydelser og, medmindre det er begrundet af en cost-benefit-analyse eller en analyse af den tekniske gennemførlighed, som er godkendt af den kompetente myndighed, ikke-frekvensrelaterede systembærende tjenester:

Ændringsforslag    142

Forslag til direktiv

Artikel 40 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Medlemsstaterne sikrer det fornødne regelsæt, som skal give transmissionssystemoperatørerne mulighed for og incitament til at anskaffe tjenester med henblik på at forbedre effektiviteten i driften og udviklingen af transmissionssystemet, herunder lokal håndtering af overbelastninger. Regelsættet skal navnlig gøre det muligt for transmissionssystemoperatørerne at anskaffe tjenester fra ressourcer som f.eks. prisfleksibelt elforbrug eller lagring af energi samt overveje energieffektivitetsforanstaltninger, når sådanne tjenester på omkostningseffektiv vis erstatter behovet for at opgradere eller erstatte elektricitetskapacitet, og som støtter en effektiv og sikker drift af transmissionssystemet. Transmissionssystemoperatørerne skal anvende disse tjenester efter gennemsigtige, ikkediskriminerende og markedsbaserede procedurer.

 

Standardiserede markedsprodukter for de anskaffede tjenester skal i det mindste defineres på nationalt plan. Transmissionssystemoperatørerne skal i en gennemskuelig og deltagelsesbaseret proces, der omfatter alle relevante systembrugere og den nationale regulerende myndighed, fastsætte standardiserede markedsprodukter for de anskaffede tjenester, idet der sikres effektiv deltagelse af alle markedsdeltagere, herunder vedvarende energikilder, prisfleksibelt elforbrug, lagring og aggregatorer. Transmissionssystemoperatørerne udveksler alle de nødvendige oplysninger og koordinerer med distributionssystemoperatørerne for at sikre en optimal udnyttelse af ressourcerne, garantere en sikker og effektiv drift af systemet og fremme markedsudviklingen. Transmissionssystemoperatørerne skal for så vidt angår anskaffelsen af disse tjenester godtgøres i tilstrækkelig grad for som minimum at kunne dække de dermed forbundne udgifter, herunder udgifter til den nødvendige informations- og kommunikationsteknologi.

Ændringsforslag    143

Forslag til direktiv

Artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Den vertikalt integrerede virksomhed og dens dattervirksomheder , der varetager produktions- eller forsyningsopgaver, må ikke have nogen direkte eller indirekte kapitalinteresser i transmissionssystemoperatøren. Transmissionssystemoperatøren må hverken direkte eller indirekte have kapitalinteresser i nogen dattervirksomhed til den vertikalt integrerede virksomhed, der varetager produktions- eller forsyningsopgaver, eller modtage udbytte eller andre finansielle fordele fra denne dattervirksomhed.

3.  Dattervirksomheder til vertikalt integrerede virksomheder, der varetager produktions- eller forsyningsopgaver, må ikke have nogen direkte eller indirekte kapitalinteresser i transmissionssystemoperatøren. Transmissionssystemoperatøren må hverken direkte eller indirekte have kapitalinteresser i nogen dattervirksomhed til den vertikalt integrerede virksomhed, der varetager produktions- eller forsyningsopgaver, eller modtage udbytte eller andre finansielle fordele fra denne dattervirksomhed.

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag    144

Forslag til direktiv

Artikel 51 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Transmissionssystemoperatørerne forelægger som minimum hvert andet år den regulerende myndighed en ti-årig netudviklingsplan på grundlag af den eksisterende og skønnede fremtidige udbuds- og efterspørgselssituation efter at have hørt alle relevante interessenter. Netudviklingsplanen skal indeholde effektive foranstaltninger med henblik på at sikre systemets tilstrækkelighed og forsyningssikkerheden.

1.  Transmissionssystemoperatørerne forelægger som minimum hvert andet år den regulerende myndighed en ti-årig netudviklingsplan på grundlag af den eksisterende og skønnede fremtidige udbuds- og efterspørgselssituation efter at have hørt alle relevante interessenter. Netudviklingsplanen skal indeholde effektive foranstaltninger med henblik på at sikre systemets tilstrækkelighed og forsyningssikkerheden. Den regulerende myndighed gennemgår den tiårige netudviklingsplan og godkender den. Den kan forud for godkendelsen kræve, at transmissionssystemoperatøren ændrer sin tiårige netudviklingsplan. Transmissionssystemoperatøren offentliggør den tiårige netudviklingsplan på sit websted.

Ændringsforslag    145

Forslag til direktiv

Artikel 51 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Transmissionssystemoperatøren skal, når han udarbejder den ti-årige netudviklingsplan, foretage rimelige skøn over udviklingen af produktion, forsyning, energilagring, forbrug og udvekslinger med andre lande, under hensyn til investeringsplaner for regionale net og net på EU-plan .

3.  Transmissionssystemoperatøren skal, når han udarbejder den tiårige netudviklingsplan, tage fuldt hensyn til potentialet for brug af prisfleksibelt elforbrug, energilagringsfaciliteter eller andre ressourcer som alternativ til systemudvidelse ud over det forventede forbrug og den forventede handel med andre lande og investeringsplaner for regionale og EU-dækkende net.

Ændringsforslag    146

Forslag til direktiv

Artikel 51 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Den regulerende myndighed undersøger, om den ti-årige netudviklingsplan dækker alle de investeringsbehov, der blev identificeret under høringsprocessen, og om den er i overensstemmelse med den ikke-bindende ti-årige EU- netudviklingsplan ( EU- netudviklingsplan), jf. [artikel 27, stk. 1, litra b), i omarbejdning af forordning (EF) nr. 714/2009 som foreslået i COM(2016) 861/2]. Hvis der opstår tvivl om overensstemmelsen med den ikke-bindende ti-årige EU- netudviklingsplan, hører den regulerende myndighed agenturet. Den regulerende myndighed kan kræve, at transmissionssystemoperatøren ændrer sin ti-årige netudviklingsplan.

5.  Den regulerende myndighed undersøger, om den tiårige netudviklingsplan dækker alle de investeringsbehov, der blev identificeret under høringsprocessen, og om den er i overensstemmelse med den ikkebindende tiårige EU- netudviklingsplan (EU-netudviklingsplan), jf. [artikel 27, stk. 1, litra b), i omarbejdning af forordning (EF) nr. 714/2009 som foreslået i COM(2016) 861/2]. Hvis der opstår tvivl om overensstemmelsen med EU-netudviklingsplanen eller med de nationale energi- og klimaplaner, der indgives i overensstemmelse med forordning (EU) ..., [forordningen om forvaltning af energiunionen], hører den regulerende myndighed agenturet. Den regulerende myndighed kan kræve, at transmissionssystemoperatøren ændrer sin ti-årige netudviklingsplan.

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag    147

Forslag til direktiv

Artikel 51 – stk. 6 – afsnit 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Den regulerende myndighed overvåger og evaluerer udviklingen i den samlede systemfleksibilitet og aflægger hvert år rapport om fremskridtene.

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag    148

Forslag til direktiv

Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Transmissionssystemoperatørerne må ikke eje, forvalte eller drive energilageranlæg og må ikke direkte eller indirekte kontrollere aktiver, der yder systembærende tjenester.

1.  Transmissionssystemoperatørerne må ikke eje, forvalte eller drive energilageranlæg og må ikke direkte eller indirekte kontrollere aktiver, der yder systembærende tjenester, medmindre disse anlæg eller aktiver udgør en integrerende del af transmissionssystemet, og hvor den nationale regulerende myndighed har givet sin godkendelse.

Ændringsforslag    149

Forslag til direktiv

Artikel 54 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne give transmissionssystemoperatørerne tilladelse til at eje, forvalte eller drive lageranlæg eller aktiver, der yder ikke-frekvensrelaterede systembærende tjenester, hvis følgende betingelser er opfyldt:

2.  Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne give transmissionssystemoperatørerne tilladelse til at eje, forvalte eller drive lageranlæg eller aktiver, der yder ikke-frekvensrelaterede systembærende tjenester, hvis alle de følgende betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag    150

Forslag til direktiv

Artikel 54 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  andre parter har efter en åben og gennemsigtig udbudsprocedure ikke tilkendegivet deres interesse i at eje, kontrollere, forvalte eller drive sådanne anlæg, der tilbyder transmissionssystemoperatøren lagringstjenester og/eller ikke-frekvensrelaterede systembærende tjenester

(a)  andre parter har efter en åben og gennemsigtig udbudsprocedure, der er underkastet den nationale regulerende myndigheds tilsyn, ikke tilkendegivet deres interesse i at eje, kontrollere, forvalte eller drive sådanne anlæg, der tilbyder transmissionssystemoperatøren lagringstjenester og/eller ikke-frekvensrelaterede systembærende tjenester, eller er ikke i stand til at levere disse tjenester rettidigt og til en rimelig pris

Ændringsforslag    151

Forslag til direktiv

Artikel 54 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  disse anlæg eller ikke-frekvensrelaterede systembærende tjenester er nødvendige, for at transmissionssystemoperatøren kan opfylde sine forpligtelser i henhold til dette direktiv med henblik på en effektiv, pålidelig og sikker drift af transmissionssystemet, og de anvendes ikke til at sælge elektricitet til markedet, og and

(b)  disse anlæg eller ikke-frekvensrelaterede systembærende tjenester er nødvendige, for at transmissionssystemoperatøren kan opfylde sine forpligtelser i henhold til dette direktiv med henblik på en effektiv, pålidelig og sikker drift af transmissionssystemet, særlig som et alternativ til investeringer i nye netlinjer, og de anvendes ikke til at sælge elektricitet til markedet, and

Ændringsforslag    152

Forslag til direktiv

Artikel 54 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  De nationale tilsynsmyndigheder kan udarbejde retningslinjer eller indkøbsklausuler for at hjælpe transmissionssystemoperatører med at sikre en rimelig udbudsprocedure.

Ændringsforslag    153

Forslag til direktiv

Artikel 54 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Transmissionssystemoperatøren skal med regelmæssige mellemrum eller som minimum hvert femte år afholde en offentlig høring vedrørende de krævede lagringstjenester med henblik på at vurdere markedsdeltagernes eventuelle interesse i at investere i sådanne anlæg og nedlægge egne lagringsaktiviteter, såfremt tredjeparter kan levere tjenesten på en omkostningseffektiv måde.

4.  Medlemsstaterne skal med regelmæssige mellemrum eller som minimum hvert femte år afholde en offentlig høring vedrørende de krævede lagringstjenester med henblik på at vurdere markedsdeltagernes eventuelle interesse i at investere i sådanne anlæg. Hvis den offentlige høring viser, at tredjeparter er i stand til at eje, udvikle, drive eller lede sådanne anlæg, skal medlemsstaterne sikre, at transmissionssystemoperatørernes aktiviteter udfases i denne henseende.

Ændringsforslag    154

Forslag til direktiv

Artikel 57 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  at den regulerende myndighed kan træffe selvstændige afgørelser uafhængigt af noget politisk organ og har separate årlige budgetbevillinger med autonomi i forbindelse med gennemførelsen af det tildelte budget og tilstrækkelige menneskelige og finansielle ressourcer til at varetage dens opgaver and

(a)  tilsynsmyndigheden kan træffe selvstændige beslutninger uafhængigt af ethvert politisk organ;

Begrundelse

Teksten er flyttet til et separat afsnit.

Ændringen af basisretsakten er nødvendig for at sikre sammenhæng mellem ændringsforslagene, da ændringsforslaget er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag fra ordføreren.

Ændringsforslag    155

Forslag til direktiv

Artikel 57 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba)  at de regulerende myndigheder udarbejder et budgetforslag, der dækker de regulatoriske opgaver, som pådrages disse via dette direktiv og via relaterede lovgivningsmæssige retsakter, for at give de regulerende myndigheder de menneskelige og økonomiske ressourcer, som de behøver, til at udføre deres forpligtelser og kompetencer på en effektiv og virkningsfuld måde

Begrundelse

Ændringen af basisretsakten er nødvendig for at sikre sammenhæng mellem ændringsforslagene, da ændringsforslaget er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag fra ordføreren.

Ændringsforslag    156

Forslag til direktiv

Artikel 57 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(bb)  at den efterfølgende kontrol af de regulerende myndigheders årlige regnskab udføres af en uafhængig revisor

Begrundelse

Ændringen af basisretsakten er nødvendig for at sikre sammenhæng mellem ændringsforslagene, da ændringsforslaget er uløseligt forbundet med andre ændringsforslag fra ordføreren.

Ændringsforslag    157

Forslag til direktiv

Artikel 57 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Kommissionen fremlægger [tre år efter dette direktivs ikrafttræden] og derefter hvert tredje år en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende de nationale myndigheders overholdelse af uafhængighedsprincippet i henhold til denne artikel.

Begrundelse

Overvågning og rapportering er uundværlige værktøjer til at sikre effektiv gennemførelse af uafhængighedsprincippet.

Ændringsforslag    158

Forslag til direktiv

Artikel 58 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(g)  sikring af, at kunderne drager fordel af, at deres nationale marked fungerer effektivt, fremme af effektiv konkurrence og bidrag til sikring af forbrugerbeskyttelse

(g)  sikring af, at kunderne drager fordel af, at deres nationale marked fungerer effektivt, og deres deltagelse heri ikke er begrænset, fremme af effektiv konkurrence og at sikre forbrugerbeskyttelse i tæt samarbejde med de relevante forbrugerbeskyttelsesmyndigheder

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag    159

Forslag til direktiv

Artikel 59 – stk. 1 – litra n

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(n)  at overvåge graden og effektiviteten af markedsåbning og konkurrence på engros- og detailsalgsniveau, herunder på elektricitetsbørser, privatkundepriser, herunder forudbetalingssystemer, andel af kunder, der skifter leverandør, andel af kunder, der afmeldes, afgifter for og udførelse af vedligeholdelsestjenester, klager fra privatkunder samt enhver forvridning eller begrænsning af konkurrencen, idet den fremlægger alle relevante oplysninger og oplyser de berørte konkurrencemyndigheder om relevante sager

(n)  at overvåge graden og effektiviteten af markedsåbning og konkurrence på engros- og detailsalgsniveau, herunder på elektricitetsbørser, privatkundepriser, herunder forudbetalingssystemer, virkningen af dynamiske priskontrakter og af brugen af intelligente målere, andel af kunder, der skifter leverandør, andel af kunder, der afmeldes, afgifter for og udførelse af vedligeholdelsestjenester, forholdet mellem priser for private og engrospriser, udviklingen i takster og afgifter på nettet, klager fra privatkunder samt enhver forvridning eller begrænsning af konkurrencen, idet den fremlægger alle relevante oplysninger og oplyser de berørte konkurrencemyndigheder om relevante sager

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag    160

Forslag til direktiv

Artikel 59 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(o)  at overvåge forekomsten af restriktiv kontraktpraksis, herunder eneretsklausuler, der kan hindre store erhvervskunder i at indgå kontrakt med mere end en enkelt leverandør samtidig eller begrænse dem i deres mulighed for at gøre det, og i påkommende tilfælde underrette de nationale konkurrencemyndigheder om en sådan praksis

(o)  at overvåge forekomsten af restriktiv kontraktpraksis, herunder eneretsklausuler, der kan hindre kunder i at indgå kontrakt med mere end en enkelt leverandør samtidig eller begrænse dem i deres mulighed for at gøre det, og i påkommende tilfælde underrette de nationale konkurrencemyndigheder om en sådan praksis

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag    161

Forslag til direktiv

Artikel 59 – stk. 1 – litra o a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(oa)  at overvåge og rapportere om forbrugerdeltagelsen, og adgangen til og potentialet ved fleksibilitet, i energisystemet

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag    162

Forslag til direktiv

Artikel 59 – stk. 1 – litra q

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(q)  at medvirke til at sikre sammen med andre relevante myndigheder, at forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger er effektive og håndhæves

(q)  sammen med andre relevante myndigheder at medvirke til at sikre, at nye og eksisterende forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger, herunder for aktive forbrugere, er effektive og håndhæves, at overvåge fjernelsen af ubegrundede hindringer og restriktioner for udviklingen af egetforbrug og lokale energifællesskaber.

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag    163

Forslag til direktiv

Artikel 59 – stk. 1 – litra s

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(s)  at sikre adgang til kundernes forbrugsdata, forelægge til frivillig brug en let forståelig standardiseret opstilling på nationalt plan af forbrugsdataene og hurtig adgang for alle kunder til disse data, jf. artikel 23 og 24

(s)  at sikre ikkediskriminerende adgang til kundernes forbrugsdata, forelægge til frivillig brug en let forståelig standardiseret opstilling på nationalt plan af forbrugsdataene og hurtig adgang for alle kunder til disse data, jf. artikel 23 og 24

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag    164

Forslag til direktiv

Artikel 59 – stk. 1 – litra x

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(x)  at overvåge tilgængeligheden af sammenligningswebsteder, herunder sammenligningsværktøjer, der opfylder kriterierne i artikel 14 og bilag I.

(x)  overvågning af tilgængeligheden af ​​værktøjer til sammenligning, herunder sammenligningswebsteder, apps og andre interaktive midler, der opfylder kriterierne i artikel 14.

Ændringsforslag    165

Forslag til direktiv

Artikel 59 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d)  at pålægge elektricitetsvirksomheder, der ikke opfylder deres forpligtelser i henhold til dette direktiv eller juridisk bindende afgørelser truffet af den regulerende myndighed eller agenturet, sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning, eller at foreslå at en kompetent domstol pålægger sådanne sanktioner. Dette omfatter beføjelse til at pålægge eller til at foreslå at pålægge transmissionssystemoperatøren eller eventuelt den vertikalt integrerede virksomhed sanktioner på op til 10 % af transmissionssystemoperatørens eller den vertikalt integrerede virksomheds årlige omsætning, hvis deres respektive forpligtelser i henhold til dette direktiv ikke overholdes, og

(d)  på eget initiativ eller efter anmodning fra agenturet med henblik på håndhævelsen af dets bindende afgørelser, at pålægge elektricitetsvirksomheder, ENTSO for elektricitet eller regionale koordinationscentre, der ikke opfylder deres forpligtelser i henhold til dette direktiv, forordning (EU) ... [omarbejdning af forordning 714/2009 som foreslået i COM (2016) 861/2], eller andre relevante juridisk bindende afgørelser truffet af den regulerende myndighed eller agenturet, sanktioner, der er effektive, står i et rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende virkning, eller at foreslå at en kompetent domstol pålægger sådanne sanktioner. Dette omfatter beføjelse til at pålægge eller til at foreslå at pålægge transmissionssystemoperatøren eller eventuelt den vertikalt integrerede virksomhed sanktioner på op til 10 % af transmissionssystemoperatørens eller den vertikalt integrerede virksomheds årlige omsætning, hvis deres respektive forpligtelser i henhold til dette direktiv ikke overholdes, and

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt af presserende grunde, der vedrører tekstens indre logik.

Ændringsforslag    166

Forslag til direktiv

Artikel 59 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  For at øge gennemsigtigheden på markedet og sikre samtlige interesserede parter alle de nødvendige oplysninger, afgørelser eller forslag til afgørelse vedrørende de transmissions- og distributionstariffer, der er omhandlet i artikel 60, stk. 3, skal de regulerende myndigheder stille de nærmere metoder og underliggende omkostninger, der anvendes til beregning af de relevante nettariffer, til rådighed for markedsdeltagerne.

8.  For at øge gennemsigtigheden på markedet og sikre samtlige interesserede parter alle nødvendige oplysninger, afgørelser eller forslag til afgørelse vedrørende de transmissions- og distributionstariffer, der er omhandlet i artikel 60, stk. 3, skal de regulerende myndigheder stille de nærmere metoder og underliggende omkostninger, der anvendes til beregning af de relevante nettariffer, til rådighed for markedsdeltagerne og i den forbindelse tage hensyn til investeringsomkostninger, merværdien ved decentral produktion, fleksibilitet, digitalisering, prisfleksibelt elforbrug, lagring og systembrugernes, herunder de aktive brugeres, brug af nettet samt andre faktorer.

Ændringsforslag    167

Forslag til direktiv

Artikel 62 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De regulerende myndigheders opgaver og beføjelser for så vidt angår regionale driftscentre

De regulerende myndigheders opgaver og beføjelser for så vidt angår regionale koordineringscentre

Ændringsforslag    168

Forslag til direktiv

Artikel 62 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  De regionale regulerende myndigheder i det geografiske område, hvor der er etableret et regionalt driftscenter, skal i tæt samarbejde med hinanden:

1.  De regionale regulerende myndigheder i det geografiske område, hvor der er etableret et regionalt koordinationscenter, skal i tæt samarbejde med hinanden:

Ændringsforslag    169

Forslag til direktiv

Artikel 62 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  godkende vedtægterne og forretningsordenen

a)  godkende forslaget til etablering af regionale koordineringscentre i overensstemmelse med artikel 32, stk. 1, i forordning (EU) ... [omarbejdning af forordning 714/2009 som foreslået i COM(2016) 861/2]

Ændringsforslag    170

Forslag til direktiv

Artikel 62 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  godkende den samarbejdsbaserede beslutningsproces

c)  godkende samarbejdsprocesserne

Ændringsforslag    171

Forslag til direktiv

Artikel 62 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  vurdere, om det regionale driftscenter er tilstrækkelig kompetent, ressourcestærkt og uvildigt til på selvstændig måde at varetage de funktioner og opgaver, som det har fået tildelt, herunder ordninger for sikkerhed, ansvar og nødplaner

d)  sikre, at det regionale koordineringscenter er tilstrækkelig kompetent, ressourcestærkt og uvildigt til på selvstændig måde at varetage de funktioner og opgaver, som det har fået tildelt, herunder ordninger for sikkerhed, ansvar og nødplaner

Ændringsforslag    172

Forslag til direktiv

Artikel 62 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  anmode om oplysninger fra de regionale driftscentre

a)  anmode om oplysninger fra de regionale koordinationscentre

Ændringsforslag    173

Forslag til direktiv

Artikel 62 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  gennemføre inspektioner, herunder uanmeldte inspektioner, i de regionale driftscentres lokaler

b)  gennemføre inspektioner, herunder uanmeldte inspektioner, i de regionale koordinationscentres lokaler

Ændringsforslag    174

Forslag til direktiv

Artikel 62 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  udstede bindende afgørelser vedrørende de regionale driftscentre.

c)  udstede bindende afgørelser vedrørende de regionale koordinationscentre.

Ændringsforslag    175

Forslag til direktiv

Artikel 62 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  behandle klager mod regionale koordinationscentre vedrørende deres forpligtelser i henhold til EU-retten

Ændringsforslag    176

Forslag til direktiv

Artikel 62 – stk. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb)  De regulerende myndigheder samarbejder og rådfører sig med hinanden og med agenturet samt giver hinanden og agenturet alle oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af deres opgaver efter denne artikel.

Ændringsforslag    177

Forslag til direktiv

Artikel 69 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 69a

 

Review

 

Senest den 1. juni 2025 gennemgår og forelægger Kommissionen en rapport om gennemførelsen af dette direktiv sammen med et lovgivningsforslag, hvis det er relevant, for Europa-Parlamentet og Rådet.

 

Det skal ved gennemgangen navnlig vurderes, om kunder, navnlig sådanne, der er sårbare eller ramt af energifattigdom, er tilstrækkeligt beskyttet af bestemmelserne i dette direktiv.

Ændringsforslag    178

Forslag til direktiv

Bilag I – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  være operationelt uafhængige og sikre, at leverandørerne behandles lige i søgeresultaterne

a)  være uafhængige af alle markedsaktører og sikre, at alle leverandører behandles lige i søgeresultaterne

Ændringsforslag    179

Forslag til direktiv

Bilag I – afsnit 1– litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  tydeligt angive, hvem der er indehaver af værktøjet, samt den fysiske eller juridiske person, der forvalter værktøjet

b)  tydeligt angive, hvem der er indehaver af værktøjet, samt den fysiske eller juridiske person, der forvalter værktøjet, såvel som oplysninger om, hvordan værktøjet finansieres

Ændringsforslag    180

Forslag til direktiv

Bilag I – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  fastsætte klare, objektive kriterier, som sammenligningen vil bygge på

c)  fastsætte klare, objektive kriterier, som sammenligningen vil bygge på, idet de omfattede tjenester anføres

Ændringsforslag    181

Forslag til direktiv

Bilag I – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  rangere og vise søgeresultaterne ved hjælp af en objektiv algoritme uafhængigt af eventuelle vederlag fra leverandører

Ændringsforslag    182

Forslag til direktiv

Bilag I – afsnit 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  være tilgængelige for personer med handicap

Ændringsforslag    183

Forslag til direktiv

Bilag I – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f)  omfatte et så komplet som muligt udvalg af elektricitetstilbud, der dækker en væsentlig del af markedet, og, såfremt de fremlagte oplysninger ikke giver et fuldstændigt billede af markedet, en tydelig erklæring derom, inden resultaterne vises and

f)  omfatte et så komplet som muligt udvalg af energitilbud, inklusive information om energikilder, og sikre gennemsigtigheden af de forskellige tilbud, dækkende både dynamiske og ikke-dynamiske tariffer samt individuelle og bundtede kontrakter, fra leverandører, aggregatorer og tjenesteudbydere, og, såfremt de fremlagte oplysninger ikke giver et fuldstændigt billede af markedet, en tydelig erklæring derom, inden resultaterne vises and

Ændringsforslag    184

Forslag til direktiv

Bilag I – afsnit 1 - litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  gøre det muligt for forbrugerne at foretage sammenligninger uden at skulle afgive personlige oplysninger.

Ændringsforslag    185

Forslag til direktiv

Bilag II – punkt 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Følgende oplysninger skal tydeligt fremgå af slutkundernes fakturaer og periodiske opgørelser:

Følgende centrale oplysninger skal tydeligt fremgå af slutkundernes fakturaer og periodiske opgørelser, tydeligt adskilt fra andre dele af regningen:

Ændringsforslag    186

Forslag til direktiv

Bilag II – punkt 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  den pris, der skal betales og, hvor det er muligt, specificering af prisen,

a)  den pris, der skal betales, og i givet fald den endelige pris pr. kWh og, hvor det er muligt, specificering af prisen,

Ændringsforslag    187

Forslag til direktiv

Bilag II – punkt 1 – afsnit 1 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

aa)  når betalingen er forfalden

Ændringsforslag    188

Forslag til direktiv

Bilag II – punkt 1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d)  leverandørens kontaktoplysninger, herunder en forbrugerhotline

d)  leverandørens kontaktoplysninger skal mindst indeholde telefonnummer og e-mailadresse

Ændringsforslag    189

Forslag til direktiv

Bilag II – punkt 1 – afsnit 1 – litra d (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da)  oplysninger om skifte- og tvistbilæggelse

Ændringsforslag    190

Forslag til direktiv

Bilag II –punkt 1 – afsnit 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ga)  et link eller en henvisning til, hvor der kan findes et eller flere prissammenligningssites

Ændringsforslag    191

Forslag til direktiv

Bilag II – punkt 1 – afsnit 1 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

h)  oplysninger om kundernes rettigheder med hensyn til, hvilken tvistbilæggelse der er adgang til i tilfælde af tvister i henhold til artikel 26.

h)  kontaktoplysninger om den ansvarlige enhed for tvistbilæggelse

Ændringsforslag    192

Forslag til direktiv

Bilag II – punkt 1 – afsnit 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha)  det fælles kontaktpunkt, der omhandles i artikel 25.

Ændringsforslag    193

Forslag til direktiv

Bilag II – punkt 1 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Følgende oplysninger skal tydeligt fremgå af slutkundernes fakturaer og periodiske opgørelser:

Følgende oplysninger skal fremgå af slutkundernes fakturaer og periodiske opgørelser:

Ændringsforslag    194

Forslag til direktiv

Bilag II – punkt 1 – afsnit 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  oplysninger om kundernes rettigheder med hensyn til, hvilken tvistbilæggelse der er adgang til i tilfælde af tvister i henhold til artikel 26.

Ændringsforslag    195

Forslag til direktiv

Bilag II – punkt 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Herudover skal sammenligninger med en normeret, gennemsnitlig kunde eller referencekunde i samme brugerkategori stilles til rådighed for slutkunderne i, sammen med eller som henvisninger i deres fakturaer og periodiske opgørelser.

Herudover skal sammenligninger med en normeret, gennemsnitlig kunde eller referencekunde i samme brugerkategori stilles til rådighed for slutkunderne.

Ændringsforslag    196

Forslag til direktiv

Bilag II – punkt 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kundeprisen er summen af følgende tre hovedkomponenter: energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten (transmission og distribution) samt den komponent, der omfatter skatter, gebyrer og afgifter.

Kundeprisen er summen af følgende tre hovedkomponenter: energi- og forsyningskomponenten, netkomponenten (transmission og distribution) samt den komponent, der omfatter skatter, gebyrer og afgifter samt alle tilskud.

Ændringsforslag    197

Forslag til direktiv

Bilag II – punkt 3 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  detaljerede oplysninger om forbrugstidspunktet for en hvilken som helst dag, uge eller måned og et hvilket som helst år. Disse oplysninger stilles næsten tidstro til rådighed for slutkunderne via internettet eller målergrænsefladen for en periode på mindst de foregående 24 måneder eller perioden siden starten på forsyningskontrakten, hvis den er kortere

b)  detaljerede oplysninger om forbrugstidspunktet for en hvilken som helst dag, uge eller måned og et hvilket som helst år. Disse oplysninger stilles næsten tidstro i et brugervenligt format til rådighed for slutkunderne via internettet eller målergrænsefladen for en periode på mindst de foregående 24 måneder eller perioden siden starten på forsyningskontrakten, hvis den er kortere.

Ændringsforslag    198

Forslag til direktiv

Bilag III – punkt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  I disse vurderinger tages der hensyn til de metoder for cost-benefit-analyser og de minimumsfunktionskrav for intelligente målersystemer, som er fastsat i Kommissionens henstilling 2012/148/EU, samt den bedste tilgængelige teknik til sikring af det højeste niveau af cybersikkerhed og databeskyttelse.

2.  Disse vurderinger skal være på grundlag af de metoder for cost-benefit-analyser og de minimumsfunktionskrav for intelligente målersystemer, som er fastsat i Kommissionens henstilling 2012/148/EU, samt den bedste tilgængelige teknik til sikring af det højeste niveau af cybersikkerhed og databeskyttelse. Kommissionen sikrer, at denne metode anvendes på en ensartet måde i hele Unionen.

Ændringsforslag    199

Forslag til direktiv

Bilag III – punkt 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne eller den udpegede kompetente myndighed, hvis en medlemsstat har fastsat dette, forbereder på grundlag af denne vurdering en tidsplan med et mål på op til 10 år for ibrugtagningen af intelligente målersystemer. Hvis indførelsen af intelligente målere vurderes at være positiv, skal mindst 80 % af slutkunderne udstyres med intelligente målersystemer senest otte år efter datoen for den positive vurdering eller senest i 2020 for de medlemsstater, som har påbegyndt ibrugtagningen inden ikrafttrædelsen af dette direktiv.

3.  Medlemsstaterne eller den udpegede kompetente myndighed, hvis en medlemsstat har fastsat dette, forbereder på grundlag af denne vurdering en tidsplan med et mål på op til fem år for ibrugtagningen af intelligente målersystemer. Hvis indførelsen af intelligente målere vurderes at være positiv, skal mindst 80 % af slutkunderne udstyres med intelligente målersystemer senest fem år efter datoen for den positive vurdering eller senest i 2020 for de medlemsstater, som har påbegyndt ibrugtagningen inden ikrafttrædelsen af dette direktiv.

  • [1]  EUT C …
  • [2]  EUT C ...
  • [3]  EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.

BEGRUNDELSE

I. Indledning

I årevis var elektricitetssystemer i Europa domineret af nationale monopoler, som kontrollerede hele systemet lige fra produktion over distribution til levering til forbrugeren. Selvom et sådant "top-down"-system leverede elektricitet, gav det ikke mulighed for at konkurrere, hvilket ikke er til gavn for forbrugerne. Siden 1996 er elmarkederne gradvist åbnet for at fremme konkurrencen og bringe priserne ned. De sidste væsentlige EU-lovændringer kom med den tredje energipakke tilbage i 2009.

Siden dengang er der sket en revolution i elproduktionen. Grundet fremskridt inden for vedvarende energi og anden teknologi har elektricitetsproduktionen udviklet sig fra et mere simpelt og centraliseret system til at være langt mere decentraliseret. Endnu en gang skal lovgivningen justeres for at tilpasse sig denne nye virkelighed.

Vedvarende energikilder (der ofte kommer fra vinden eller solen) har indført en stor grad af uregelmæssighed i systemet, som har været nødt til at tilpasse sig til at blive mere fleksibelt, samtidig med at det garanterer forsyningssikkerheden til forbrugerne. Vores klimamål har skabt forskellige tilskuds- og støtteordninger, som kombineret med ufuldstændigt grænseoverskridende samarbejde mellem EU-medlemsstaterne har resulteret i en overkapacitet af generering på EU-plan. I mange medlemsstater sender regulerede priser kombineret med de uløste støtteordninger de forkerte signaler for investeringer.

For at imødegå disse udfordringer og fremme dekarbonisering har ordføreren taget en "markedet først"-tilgang, hvilket betyder at skabe ægte lige konkurrencevilkår for alle markedsdeltagere. Dette indebærer at bevæge sig væk fra markedsforvridende tilskudsordninger, hvad enten de drejer sig om fossile brændstoffer, atomkraft eller vedvarende energikilder. Retfærdige regler betyder fair konkurrence i markedet. Et retfærdigt elmarked vil både leve op til vores klimamål og de laveste og mest konkurrencedygtige priser for forbrugerne samtidig med, at forsyningssikkerheden sikres uden overinvesteringer.

II. Rapporten

II.1. Markedet først

Et grundlæggende princip på ethvert marked er fri bevægelighed af priser. Derfor er fjernelse af prislofter et afgørende element og bør finde sted hurtigst muligt.

Kapacitetsmekanismer er tilskud, som ikke giver mening, når der er overkapacitet i EU. Ordføreren mener, at de kun bør anvendes som en sidste udvej. For det første skal den europæiske tilstrækkelighedsvurdering fastslå, at der eksisterer en bekymring om tilstrækkelighed. Derefter skal medlemsstaten tage fat på de eksisterende hindringer, der giver anledning til tilstrækkelighedsbekymringen gennem konkrete forpligtelser, med forbehold for Kommissionens revision. Hvis tilstrækkelighedsbekymringen kun kan behandles over en længere periode, vil en kapacitetsmekanisme blive tilladt på visse betingelser og efter EU's statsstøtteregler. Sådanne mekanismer skal, hvor det er muligt, foregå på tværs af grænserne.

Lige vilkår for alle er nøgleelementet til at sikre, at priserne er baseret på konkurrence. Den nuværende støtte til nogle producenter i form af prioriteret forsendelse og fravigelse fra balanceringsansvaret fordrejer konkurrencen. Ordføreren mener, at for at markedet skal kunne levere, skal alle være økonomisk ansvarlige for de ubalancer, de skaber i systemet. En sådan tilgang giver det rette incitament til at holde systemet i balance og sikrer et passende niveau af forsyningssikkerhed, hvilket reducerer behovet for kapacitetsmekanismer.

II.2. Budområder

Større budområder giver mere likviditet, men færre incitamenter til netinvesteringer. Ordføreren er enig i, at budområder skal være stabile over tid og så store som muligt under hensyntagen til systemisk overbelastning. Han foreslår en gulerods- og stokkemetode. For det første bør de relevante medlemsstater efter gennemgangen af ​​budområderne enstemmigt aftale budområdets struktur og konkrete forpligtelser, hvis det er nødvendigt. Når en aftale ikke kan opnås, bør Kommissionen træde ind for at løse uenigheden.

II.3. Regionalt samarbejde

På elmarkedet påvirker det, der sker i en medlemsstat, andre i og uden for regionen. For at sikre systemets sikkerhed og undgå blackouts er mere regionalt samarbejde mellem transmissionssystemoperatørerne afgørende. Ordføreren ser den store fordel, som de allerede operationelle regionale sikkerhedskoordinatorer leverer ved at sikre systemets sikkerhed. Da elmarkederne bliver mere og mere indbyrdes forbundne, er det næste logiske skridt at styrke dette samarbejde ved at tildele flere opgaver og funktioner på regionalt plan. Det overordnede ansvar for systemets sikkerhed skal imidlertid forblive hos transmissionssystemoperatørerne.

II.4. Forbrugere

Teknologi giver nu nye aktører mulighed for at blive aktive på elmarkedet. Derfor skal markedsdesignet tillade og lette optagelse af alle, der kan og er villige til at deltage, uanset om det sker gennem selvproduktion, opbevaring eller efterspørgselsreaktion. Fjernelse af markedsbarrierer betyder flere markedsdeltagere og flere valgmuligheder for forbrugerne. Ordføreren foreslår også ændringer i forslaget for at sikre, at forbrugeren kan træffe velinformerede beslutninger og hurtigt kan skifte leverandører.

UDTALELSE FRA RETSUDVALGET

201736117

Jerzy Buzek

Formand for Udvalget om Industri, Forskning og Energi

PHS 08B046

Brussels

Subject:  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet (omarbejdning)

  (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Kære formand

Retsudvalget har behandlet ovennævnte forslag, jf. artikel 104 om omarbejdning, som er blevet indført i Parlamentets forretningsorden.

Denne artikels stk. 3 har følgende ordlyd:

"Finder det udvalg, der er kompetent med hensyn til retlige spørgsmål, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne, underretter udvalget det kompetente udvalg herom.

Det kompetente udvalg kan i så fald kun behandle ændringsforslag, som opfylder betingelserne i artikel 169 og 170, og som vedrører de dele af forslaget, der indeholder ændringer.

Formanden for det kompetente udvalg kan dog undtagelsesvis efter en konkret vurdering beslutte, at der kan stilles ændringsforslag til de dele af forslaget, der forbliver uændrede, hvis vedkommende skønner, at det er tvingende nødvendigt af hensyn til den indre sammenhæng i teksten, eller fordi ændringsforslagene hænger uløseligt sammen med andre ændringsforslag, der opfylder betingelserne for behandling. Disse grunde anføres i en skriftlig begrundelse til ændringsforslagene."

Efter udtalelse fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommission, som har behandlet forslaget, og i overensstemmelse med ordførerens henstillinger, finder Retsudvalget, at forslaget ikke indebærer andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i forslaget og i den rådgivende gruppes udtalelse, og at forslaget, for så vidt angår kodifikationen af de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

Retsudvalget besluttede derfor på sit møde den 7. september 2017 med 19 stemmer for og 0 imod, mens 2 hverken stemte for eller imod[1], at anbefale, at Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, går over til at behandle ovennævnte forslag i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 104.

Med venlig hilsen

Pavel Svoboda

Encl.: Rapport underskrevet af formanden for den rådgivende gruppe.

  • [1]  Følgende medlemmer var til stede: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.

BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 24. juli 2017

UDTALELSE

  TIL  EUROPA-PARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet(omarbejdning)

COM(2016)0864 final/2 of 23.2.2017 – 2016/0380(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere systematisk omarbejdning af retsakter, særlig punkt 9, mødtes den rådgivende gruppe sammensat af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens juridiske tjenester den 6. juni 2017 for at gennemgå ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen[1] af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om omarbejdning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF konstaterede den rådgivende gruppe samstemmende, at følgende burde have været markeret med den gråskravering, der normalt anvendes til at markere indholdsmæssige ændringer:

- i betragtning 2, udeladelse af ordene "og fremme handelen over grænserne, så der derved kan opnås effektiviseringsgevinster;

- i betragtning 37, udeladelse af de tre første sætninger i betragtning 50 i direktiv 2009/72/EF, som lyder således: "Kravene til offentlig service, herunder med hensyn til forsyningspligten og de fælles mindstenormer, der følger af dem, må styrkes yderligere for at sikre, at alle forbrugere, navnlig de sårbare, får gavn af konkurrencen og opnår rimeligere priser. Kravene til offentlig service bør fastlægges på nationalt plan under hensyntagen til de nationale forhold; medlemsstaterne bør dog respektere fællesskabsretten. Unionsborgerne og når medlemsstaterne anser det for hensigtsmæssigt, små virksomheder bør nyde godt af forpligtelser til offentlig service, navnlig hvad angår forsyningssikkerhed og rimelige priser."

- i artikel 1, sletningen af ordet "integrere";

- i artikel 9, stk. 5, udeladelse af en henvisning til artikel 8 i direktiv 2009/72/EF;

- i artikel 10, stk. 2, litra u), sletning af ordene "nyder godt af gennemskuelige, enkle og billige procedurer for behandling af deres klager. Alle forbrugere skal navnlig have ret til ydelser og klagebehandling af god standard fra deres elektricitetsleverandørs side. Sådanne procedurer for udenretlige forlig skal gøre det muligt at bilægge tvister hurtigt og rimeligt og helst inden for tre måneder og skal, hvis det skønnes berettiget, indeholde bestemmelser om et erstatnings- og/eller tilbagebetalingssystem."

- efter teksten til artikel 18, udeladelse af hele ordlyden af stk. 10 i artikel 3 i direktiv 2009/72/EF;

- efter teksten til artikel 25, udeladelse af hele ordlyden af stk. 16 i artikel 3 i direktiv 2009/72/EF;

- i artikel 26 sletning af ordene "der findes en uafhængig mekanisme som f.eks. en energiombudsmand eller et forbrugerorgan for en effektiv behandling af klager og udenretslig tvistbilæggelse";

- i artikel 27, stk. 2, erstatning af ordene "åbning af markedet" med ordene "det frie valg af leverandør";

- i artikel 28, stk. 1, udeladelse af ordet "endelige" før ordet "kunder";

- i artikel 38, stk. 2, sletningen af ordene "reservekapacitet".

- i artikel 47, stk. 3, litra b), tilføjelse af ordene "Den vertikalt integrerede virksomhed og dens"

- i artikel 59, stk. 4, indledende sætning, tilføjelse af ordene "og 3"

- i artikel 61, stk. 2, litra b), tilføjelse af ordene "og retningslinjer ";

- i artikel 66, stk. 1, erstatningen af ordene "kan anmode Kommissionen om undtagelser fra de relevante bestemmelser i kapitel IV, VI, VII og VIII, samt kapitel III i tilfælde af mikro-isolerede systemer, for så vidt angår renovering, opgradering og udvidelse af eksisterende kapacitet." med ordlyden "kan anmode om undtagelser fra de relevante bestemmelser i kapitel IV, V og VI, samt artiklerne 4, 6, 7 og 8".

- i punkt 4, litra a), i bilag II, tilføjelse af ordene "(på nationalt plan, dvs. i den medlemsstat, hvor forsyningskontrakten er indgået, samt på forsyningsselskabets niveau, hvis leverandøren er aktiv i flere medlemsstater";

- i andet afsnit i punkt 4, i bilag II, henvisningen til punkt (b) i første afsnit i samme punkt;

- i bilag III, punkt 3, udskiftning af ordet "forbrugerne" med ordene "slutkunderne".

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget ikke indeholder andre indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne. Den rådgivende gruppe konstaterede desuden, at forslaget, hvad angår de uændrede bestemmelser i de tidligere retsakter sammen med de nævnte ændringer, udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende retsakter uden indholdsmæssige ændringer.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult      Jurisconsult      Director General

  • [1]   Den rådgivende gruppe havde alle officielle sprogudgaver til rådighed og benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (24.11.2017)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet (omarbejdning)
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Ordfører for udtalelse: Pavel Poc

KORT BEGRUNDELSE

Overordnet set glæder ordføreren sig over Kommissionens forslag til direktiv.

Lovforslaget

1.  sætter forbrugerne i centrum af energiomstillingen

2.  søger at skabe lige konkurrencevilkår med mulighed for deltagelse af vedvarende energikilder på markedet

3.  forbedrer det regionale samarbejde.

For at sikre, at målene i den europæiske energipolitik og energiunionen nås fuldt ud skal forslaget til direktiv dog ændres på visse områder.

·Overgang til en ren økonomi skal ske på en måde, som udgør en acceptabel byrde for energiforbrugerne.

·Der skal lægges større vægt på markedsintegration og relateret markedsfunktion, og lige konkurrencevilkår for alle deltagere er en ufravigelig forudsætning herfor.

·Nye retlige rammer på både europæisk og nationalt plan skal skabe retfærdige vilkår for deltagelse af nye enheder såsom aggregatorer eller lokale energifællesskaber og må samtidig ikke være diskriminerende for andre markedsdeltagere.

En tættere integration af balancemarkedet, med henblik på at muliggøre vedvarende energikilder og efterspørgslens effektive deltagelse på tværs af grænserne, er afgørende. Det er imidlertid også nødvendigt at garantere forsyningssikkerheden til enhver tid. Med henblik herpå skal rettigheder på dette område nøje modsvare ansvaret for at undgå enhver indvirkning på forbrugerne. Medlemsstaterne og i de fleste tilfælde deres nationale transmissionssystemoperatører er ansvarlige for elforsyningssikkerheden.

Der er behov for klare regler for nye aktører på markedet, f.eks. aggregatorer eller lokale energifællesskaber. Ordføreren glæder sig over, at Kommissionen har behandlet dette spørgsmål i lovgivningen, men mener ikke, at reglerne for aggregatorer blev fastlagt korrekt. Den ledsagende konsekvensanalyse anfører, at hvis der ikke er fastsat nogen kompensationsmekanismer mellem aggregatorerne og de balanceansvarlige parter, er der en risiko for, at aggregatorerne bliver såkaldte "gratister", der ikke deltager i systemomkostninger og reagerer ineffektivt på efterspørgsel.

Ordføreren vil gerne understrege, at det er nødvendigt at sikre behørig beskyttelse af sårbare og energifattige forbrugere. Kommissionen lægger korrekt vægt på social- og arbejdsmarkedspolitik og udfasning af prisregulering, som i sidste ende har vist sig at være diskriminerende over for sårbare og energifattige forbrugere. Visse detaljer, såsom klar definition af yderst påtrængende tilfælde, hvor prisregulering undtagelsesvis kan anvendes, skal anføres for at undgå enhver tvivl i forbindelse med gennemførelsen af disse bestemmelser.

Reglerne for lokale energifællesskaber skal også udformes på en måde, som sikrer, at forbrugere, som vælger ikke at deltage i de lokale energifællesskaber, ikke stilles ringere, og at lokale energifællesskaber ikke som sådan vil øge omkostningerne ved elektricitetssystemet, hvilket kan have en negativ virkning på energifattige og sårbare forbrugere.

En bedre forbindelse mellem engros- og detailmarkederne er afgørende for at øge systemets fleksibilitet og integrationen af vedvarende energikilder. Bestemmelser, der giver hver enkelt kunde mulighed for at anmode om dynamisk prissætning fra dennes elleverandør, hilses velkomne.

For at lette efterspørgselsreaktionen er det af afgørende betydning at give kunderne alle de oplysninger, der er nødvendige for deres deltagelse på markedet og for et fornuftigt og informeret valg af elleverandør. Der er behov for enkle og klare elregninger og for at finde andre innovative måder, hvorpå der kan gives yderligere oplysninger vedrørende fakturering.

Omkostningseffektiv indførelse af intelligente elementer kan forenkle integrationen af vedvarende energiformer og forbrugernes deltagelse i energimarkedet. I denne forbindelse er det vigtigt at understrege, at den mest omkostningseffektive måde til ibrugtagning af intelligente målere er den, hvor det knyttes sammen med udskiftning af elmålere i slutningen af deres livscyklus. Ordføreren understreger derfor behovet for at afklare behandlingen og overensstemmelsen af de intelligente målere, der er blevet iværksat inden direktivets ikrafttræden på en måde, som ikke indvirker negativt på slutprisen for forbrugerne.

Ordføreren glæder sig over den vægt, Kommissionen lægger på distributionssystemoperatører, som er af afgørende betydning for en styrkelse af systemets fleksibilitet og viljen til at anvende vedvarende energikilder på lokalt plan.

Enhver anvendelse af fleksibilitet i distributionsnet, herunder energilagring, skal ske på den mest omkostningseffektive måde for at gøre det muligt at opnå flest mulige fordele for slutkunderne. Ordføreren foreslår derfor at overveje ændringer af reglerne om distributionssystemoperatørers ejerskab af lageranlæg.

Integrationen af elektromobilitet i elnet vil også give mulighed for slutkundernes aktive deltagelse og dermed øge den generelle fleksibilitet i elektricitetssystemet. Ikke desto mindre er det nødvendigt at skelne mellem offentlig og privat brug i forbindelse med overvejelserne om distributionssystemoperatørers ejendomsret til elektromobilitetsinfrastruktur.

Samarbejde mellem distributionssystemoperatører i hele Europa er også af afgørende betydning. I denne forbindelse skal betingelserne for deltagelse i EU's DSO-enhed præciseres yderligere, og i den forbindelse skal de sikres proportionel repræsentation, og enheden skal sikres finansiering.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF af 26. juni 2003 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF har bidraget væsentligt til skabelsen af et sådant indre marked for elektricitet. Imidlertid er Europas energisystem ved at gennemgå en gennemgribende forandring. Det fælles mål om at dekarbonisere energisystemet skaber nye muligheder og udfordringer for alle markedsdeltagere. Samtidig åbner den teknologiske udvikling mulighed for nye former for forbrugerdeltagelse og samarbejde på tværs af landegrænserne. Det er derfor nødvendigt at tilpasse reglerne for EU-markedet til den nye markedsrealitet.

(3)  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/54/EF af 26. juni 2003 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF har bidraget væsentligt til skabelsen af et sådant indre marked for elektricitet. Imidlertid er Europas energisystem ved at gennemgå en gennemgribende forandring. Det fælles mål om at øge andelen af vedvarende energi i elsektoren til mindst 45 % senest i 2030 og om fuldt at dekarbonisere energisystemet senest i 2050 skaber nye muligheder og udfordringer for alle markedsdeltagere. Samtidig åbner den teknologiske udvikling mulighed for nye former for forbrugerdeltagelse og samarbejde på tværs af landegrænserne. Det er derfor nødvendigt at tilpasse reglerne for EU-markedet til den nye markedsrealitet.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Kommissionen fremhævede i sin meddelelse af 15. juli 2015, "Lancering af den offentlige høring om en ny udformning af energimarkedet"32, at udviklingen væk fra elektricitetsproduktion i store centrale kraftværker og hen imod en decentral elproduktion baseret på vedvarende energikilder og dekarboniserede markeder kræver en tilpasning af de gældende regler for handel med elektricitet samt ændringer i de eksisterende roller på markedet. Kommissionen understregede behovet for at tilrettelægge elektricitetsmarkederne på en mere fleksibel måde og at integrere alle markedsdeltagere fuldt ud, herunder producenter af vedvarende energi, nye energitjenesteleverandører, energilagring og fleksibel efterspørgsel.

(6)  Kommissionen fremhævede i sin meddelelse af 15. juli 2015, "Lancering af den offentlige høring om en ny udformning af energimarkedet"32, at udviklingen væk fra elektricitetsproduktion i store centrale kraftværker og hen imod en decentral elproduktion baseret på vedvarende energikilder og dekarboniserede markeder kræver en tilpasning af de gældende regler for handel med elektricitet samt ændringer i de eksisterende roller på markedet. Kommissionen understregede behovet for at tilrettelægge elektricitetsmarkederne på en mere fleksibel måde og at integrere alle markedsdeltagere fuldt ud, herunder producenter af vedvarende energi, nye energitjenesteleverandører, energilagring og fleksibel efterspørgsel. Lige så vigtigt for EU er det hurtigst muligt at investere i interkonnektivitet på europæisk plan med henblik på energioverførsel gennem højspændingstransmissionssystemer for elektricitet.

_________________

_________________

32   COM (2015) 340 final af 15.7.2015.

32   COM (2015) 340 final af 15.7.2015.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a)  Med henblik på gennemførelsen af det indre marked for elektricitet bør medlemsstaterne fremme integrationen af deres nationale markeder og samarbejdet mellem systemoperatører på Unionsplan og regionalt plan ved at inkludere isolerede elektricitetsøer, som fortsat findes i Unionen.

Begrundelse

Denne betragtning skal bevares i direktivet for at understrege, at medlemsstaterne skal samarbejde om at nå et af de vigtigste mål i Unionens energipolitik, som er skabelsen af det indre marked.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a)  Unionen opfylder mest effektivt sine mål for vedvarende energi gennem skabelsen af en markedsramme, som belønner fleksibilitet og innovation. En velfungerende udformning af elektricitetsmarkedet er en afgørende katalysator for udbredelsen af vedvarende energi.

Begrundelse

Et fungerende indre energimarked bør bidrage til udbredelsen af og gøre EU i stand til at nå dens mål for vedvarende energi samt dens internationale forpligtelser som følge af Paris-klimaaftalen.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at sikre konkurrence og elektricitetsforsyning til den mest konkurrencedygtige pris bør medlemsstaterne og de nationale regulerende myndigheder lette grænseoverskridende adgang for nye leverandører af elektricitet fra forskellige energikilder samt for nye leverandører af energiproduktion, energilagring og prisfleksibelt elforbrug.

(11)  For at sikre konkurrence og elektricitetsforsyning til den mest konkurrencedygtige pris bør medlemsstaterne og de nationale regulerende myndigheder lette grænseoverskridende adgang for nye leverandører af elektricitet fra forskellige energikilder samt for nye leverandører af energiproduktion, energilagring og prisfleksibelt elforbrug. Medlemsstaterne bør imidlertid samarbejde om at forudse elektricitetsstrømme og træffe de nødvendige foranstaltninger til at forebygge uforudsete "loop-flows" (sløjfestrømme).

Begrundelse

Denne ændring hænger sammen med de to ændringsforslag til artikel 3.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a)  Indbyrdes forbindelser mellem medlemsstater bør fremmes, da de bidrager til integrationen af elektricitet fra vedvarende energikilder, udjævner variabiliteten, mindsker balanceringsomkostninger og fremmer konkurrencen.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b)  Det Europæiske Råd besluttede den 23. og 24. oktober 2014, at Kommissionen, der støttes af medlemsstaterne, vil træffe hasteforanstaltninger med henblik på at sikre opnåelsen af et minimumsmål på 10 % for eksisterende elsammenkoblinger hurtigst muligt og senest i 2020 i det mindste for så vidt angår medlemsstater, der endnu ikke har opnået et minimumsniveau af integration på det indre energimarked, som er deres vigtigste adgangspunkt til det indre energimarked.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  Medlemsstaterne bør fortsat have vide skønsbeføjelser til at pålægge elektricitetsvirksomheder forpligtelser til offentlig service for at forfølge mål af almen økonomisk interesse. Medlemsstaterne bør sikre, at privatkunder og, når medlemsstaterne anser det for hensigtsmæssigt, små virksomheder nyder samme ret til at få leveret elektricitet af en bestemt kvalitet til klart sammenlignelige, gennemsigtige og konkurrencedygtige priser. Ikke desto mindre udgør forpligtelser til offentlig service i form af regulering af forsyningsprisen en grundlæggende forvridende foranstaltning, der ofte fører til akkumulering af tarifunderskud, begrænsning af forbrugernes valgmuligheder, ringere incitamenter til energibesparelser og investeringer i energieffektivitet, lavere serviceniveau, ringere forbrugerengagement og -tilfredshed, konkurrencebegrænsning og færre innovative produkter og tjenester på markedet. Derfor bør medlemsstaterne anvende andre politiske foranstaltninger, navnlig målrettede socialpolitiske foranstaltninger, for at sikre borgerne en prismæssigt overkommelig elforsyning. Indgreb i prisfastsættelsen bør kun ske under begrænsede, ekstraordinære omstændigheder. Et fuldt liberaliseret detailmarked for elektricitet vil fremme både prismæssig konkurrence og anden konkurrence mellem eksisterende leverandører og være et incitament for nye markedsdeltagere og vil dermed forbedre forbrugernes valgmuligheder og deres tilfredshed.

(15)  Medlemsstaterne bør fortsat have vide skønsbeføjelser til at pålægge elektricitetsvirksomheder forpligtelser til offentlig service for at forfølge mål af almen økonomisk interesse. Medlemsstaterne bør sikre, at privatkunder og, når medlemsstaterne anser det for hensigtsmæssigt, små virksomheder nyder samme ret til at få leveret elektricitet af en bestemt kvalitet til klart sammenlignelige, gennemsigtige og konkurrencedygtige priser. Ikke desto mindre kan forpligtelser til offentlig service i form af regulering af forsyningsprisen udgøre en grundlæggende forvridende foranstaltning, hvis prisen ikke afspejler elektricitetens værdi og leverandørens omkostninger, der ofte fører til akkumulering af tarifunderskud, begrænsning af forbrugernes valgmuligheder, ringere incitamenter til energibesparelser og investeringer i energieffektivitet, lavere serviceniveau, ringere forbrugerengagement og -tilfredshed, konkurrencebegrænsning og færre innovative produkter og tjenester på markedet. Derfor bør medlemsstaterne sikre, at deres prisregulering ikke virker skadelig på konkurrencen, eller anvende andre politiske foranstaltninger, navnlig målrettede socialpolitiske foranstaltninger, for at sikre borgerne en prismæssigt overkommelig elforsyning. Indgreb i prisfastsættelsen bør kun ske under begrænsede, ekstraordinære omstændigheder. Et fuldt liberaliseret og velfungerende detailmarked for elektricitet vil fremme både prismæssig konkurrence og anden konkurrence mellem eksisterende leverandører og være et incitament for nye markedsdeltagere og vil dermed forbedre forbrugernes valgmuligheder og deres tilfredshed. Ligeledes bør det sikres, at alle direkte og indirekte tilskud til elektricitet fra fossile brændstoffer udfases i 2023. 

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Uafhængige sammenligningsværktøjer, herunder websteder, er et effektivt middel for forbrugerne til at vurdere forskellige energitilbud på markedet. Omkostningerne ved at søge information er lavere, fordi forbrugerne ikke længere skal indsamle oplysninger fra de enkelte leverandører og tjenesteudbydere. Sådanne værktøjer kan skabe den rette balance mellem behovet for oplysninger, der er klare og kortfattede, og oplysninger, der er fuldstændige og dækkende. De bør sigte mod at omfatte det bredest mulige udvalg af tilbud og mod at dække markedet så fuldstændigt som muligt for at give kunderne et repræsentativt overblik. Det er afgørende, at de oplysninger, sådanne værktøjer leverer, er troværdige, upartiske og gennemsigtige.

(23)  Uafhængige sammenligningsværktøjer, herunder websteder, er et effektivt middel for forbrugerne til at vurdere forskellige energitilbud på markedet. Omkostningerne ved at søge information er lavere, fordi forbrugerne ikke længere skal indsamle oplysninger fra de enkelte leverandører og tjenesteudbydere. Sådanne værktøjer kan skabe den rette balance mellem behovet for oplysninger, der er klare og kortfattede, og oplysninger, der er fuldstændige og dækkende. De bør sigte mod at omfatte det bredest mulige udvalg af tilbud og mod at dække markedet så fuldstændigt som muligt for at give kunderne et repræsentativt overblik. Ved tilbud om vedvarende energi bør nemt tilgængelige og forståelige oplysninger om leverandører, vedvarende energikilder og oprindelsesgarantier være tilgængelige. Gennem disse værktøjer bør kunderne også kunne finde oplysninger om, hvorvidt energien kommer fra en ikke-vedvarende energikilde. Det er afgørende, at de oplysninger, sådanne værktøjer leverer, er troværdige, upartiske og gennemsigtige.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 26

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(26)  Alle kundegrupper (producenter, forhandlere og private husstande) bør have adgang til energimarkederne for at kunne forhandle deres fleksibilitet og egenproducerede elektricitet. Kunderne bør til fulde kunne udnytte fordelene ved sammenlægning af produktion og levering i større områder og nyde godt af grænseoverskridende konkurrence. Aggregatorer vil sandsynligvis spille en væsentlig rolle som formidlere mellem kundegrupper og markedet. Der bør opstilles gennemsigtige og retfærdige regler, der tillader uafhængige aggregatorer at udfylde denne rolle. På alle organiserede energimarkeder, herunder markeder for systembærende tjenester og kapacitetsmarkeder, bør produkterne defineres, således at prisfleksibelt elforbrug fremmes.

(26)  Alle kundegrupper (producenter, landbrug, forhandlere og private husstande) bør have adgang til energimarkederne for at kunne forhandle deres fleksibilitet og egenproducerede elektricitet. Kunderne bør til fulde kunne udnytte fordelene ved sammenlægning af produktion og levering i større områder og nyde godt af grænseoverskridende konkurrence. Aggregatorer vil sandsynligvis spille en væsentlig rolle som formidlere mellem kundegrupper og markedet. Der bør opstilles gennemsigtige og retfærdige regler, der tillader uafhængige aggregatorer at udfylde denne rolle. På alle organiserede energimarkeder, herunder markeder for systembærende tjenester og kapacitetsmarkeder, bør produkterne defineres, således at prisfleksibelt elforbrug fremmes.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 27 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(27a)  Det er nødvendigt med en vidtgående retningsændring mod lavemissionsøkonomi for at kunne nå de internationale klimaforpligtelser og Unionens interne mål. Der er derfor behov for nye tildelingskriterier for de forskellige EU-fonde for at fremme dekarbonisering og energieffektivitetsforanstaltninger på elektricitetsmarkedet og i andre sektorer. Det bør sikres, at der ikke tildeles EU-midler til projekter, som ikke er i overensstemmelse med EU's CO2-reduktionsmål og politikker. Kommissionen fastsætter ved hjælp af delegerede retsakter en avanceret og gennemsigtig metode til vurdering af miljøpræstationen for applikationer på elektricitetsmarkedet.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 29 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(29a)  Aktive forbrugeres stigende betydning har skabt behov for at skabe balance mellem på den ene side at belønne dem, som vælger at deltage, og hvis deltagelsesresultater gavner energisystemet, og på den anden side at sikre distributionssystemoperatørernes evne til at opretholde nettet på en sikker og økonomisk fordelagtig måde på lang sigt. Takster og vederlag for eget forbrug bør fremme mere intelligente VE-integrationsteknologier og tilskynde VE-egenforbrugerne til at træffe investeringsbeslutninger, som både kunde og net kan drage fordel af. For at muliggøre en sådan balance er det nødvendigt at sikre, at egenforbrugere af vedvarende energi og lokale energifællesskaber har ret til at modtage vederlag for den egenproducerede vedvarende elektricitet, som de tilfører nettet; dette vederlag bør afspejle markedsværdien af den tilførte elektricitet såvel som den langsigtede værdi for nettet, miljøet og samfundet. Det skal indbefatte både de langsigtede omkostninger og fordelene ved egetforbrug i form af de sparede omkostninger til nettet, miljøet og samfundet, særligt i forbindelse med andre distribuerede energiressourcer såsom energieffektivitet, energilagring, prisfleksibelt elforbrug og fællesskabsnet.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 34

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(34)  Når det besluttes på nationalt plan, om der skal indføres intelligente målersystemer, bør det være muligt at basere beslutningen på en økonomisk vurdering. Hvis det fremgår af vurderingen, at indførelsen af disse målersystemer kun er økonomisk velbegrundet og omkostningseffektiv for kunder med et vist elektricitetsforbrug, kan medlemsstaterne tage hensyn til dette, når de gennemfører systemerne.

(34)  Når det besluttes på nationalt plan, om der skal indføres intelligente målersystemer, bør det være muligt at basere beslutningen på en økonomisk vurdering, men også under hensyntagen til teknisk gennemførlighed og forholdet mellem formodede besparelser og de nødvendige omkostninger. Hvis det fremgår af vurderingen, at indførelsen af disse målersystemer kun er økonomisk velbegrundet og omkostningseffektiv for kunder med et vist elektricitetsforbrug, kan medlemsstaterne tage hensyn til dette, når de gennemfører systemerne.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er knyttet til to ændringsforslag til artikel 19, stk. 2, og til to ændringsforslag til artikel 3.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 40

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(40)  Energitjenester er afgørende for at sikre EU-borgernes velfærd. Tilstrækkelig opvarmning, afkøling, belysning og energi til husholdningsapparater er en forudsætning for at sikre en ordentlig levestandard samt borgernes sundhed. Disse tjenester sætter desuden de europæiske borgere i stand til at udnytte deres potentiale og styrker den sociale inklusion. Energifattige husholdninger har ikke råd til disse energitjenester som følge af en kombination af lav indkomst, høje energiudgifter og ringe energieffektivitet i deres hjem. Medlemsstaterne bør indsamle passende oplysninger for at holde øje med, hvor mange husholdninger der er berørt af energifattigdom. Præcise målinger bør hjælpe medlemsstaterne med at identificere sådanne husholdninger, så der kan ydes målrettet støtte. Kommissionen bør aktivt støtte gennemførelsen af bestemmelserne om energifattigdom ved at fremme udveksling af god praksis mellem medlemsstaterne.

(40)  Energitjenester er afgørende for at sikre EU-borgernes velfærd. Tilstrækkelig opvarmning, afkøling, belysning og energi til husholdningsapparater er en forudsætning for at sikre en ordentlig levestandard samt borgernes sundhed. Disse tjenester sætter desuden de europæiske borgere i stand til at udnytte deres potentiale og styrker den sociale inklusion. Energifattige husholdninger har ikke råd til disse energitjenester som følge af en kombination af lav indkomst, høje energiudgifter og ringe energieffektivitet i deres hjem. Medlemsstaterne bør stille mekanismer til rådighed for at støtte udviklingen af mere effektive opvarmnings- og afkølingsteknologier med henblik på at bekæmpe energifattigdom. Medlemsstaterne bør indsamle passende og sammenlignelige oplysninger for at holde øje med, hvor mange husholdninger der er berørt af energifattigdom. Præcise målinger ved hjælp af standardiserede principper bør hjælpe medlemsstaterne med at identificere de husholdninger, som risikerer energifattigdom, så der kan ydes målrettet støtte. Medlemsstaterne benytter ligeledes tallene fra måling af foranstaltningerne mod energifattigdom, når de tilbagerapporterer om de bæredygtige udviklingsmål, navnlig mål 7.1 om adgang for alle til pålidelig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris. Kommissionen bør, under hensyntagen til bl.a. det europæiske observationsorgan for energifattigdom, aktivt og som en prioritet støtte gennemførelsen af bestemmelserne om energifattigdom ved at fremme udveksling af god praksis mellem medlemsstaterne.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 40 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(40a)  Kommissionen bør træffe foranstaltninger, herunder til bevidstgørelse og målrettede projekter for energieffektivitet, således at energifattige kunder sættes i stand til at drage fordel af markedsmulighederne. Medlemsstaterne bør bl.a. også tildele tilstrækkelige ressourcer til oplysningskampagner for forbrugere, der risikerer at blive ramt af energifattigdom.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 41

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(41)  Medlemsstater, der er berørt af energifattigdom, og som endnu ikke har gjort det, bør derfor udarbejde nationale handlingsplaner eller andre hensigtsmæssige rammer for at bekæmpe dette problem med henblik på at mindske antallet af personer, som er ramt af dette fænomen. Lav indkomst, høje energiudgifter og ringe energieffektivitet i boliger er relevante faktorer i udformningen af indikatorer til måling af energifattigdom. Medlemsstaterne bør under alle omstændigheder sikre sårbare og energifattige kunder den nødvendige energiforsyning. I denne forbindelse kunne der anvendes en integreret tilgang, f.eks. i forbindelse med energi- og socialpolitik, og foranstaltningerne kunne omfatte sociale politikker eller energieffektivitetsforbedringer på boligområdet. Dette direktiv bør som minimum muliggøre nationale politikker til fordel for sårbare og energifattige kunder.

(41)  Medlemsstater, der er berørt af energifattigdom, og som endnu ikke har gjort det, bør udarbejde nationale handlingsplaner eller andre hensigtsmæssige rammer for at bekæmpe dette problem med henblik på at mindske antallet af forbrugere, som risikerer energifattigdom. Lav indkomst, høje energiudgifter og ringe energieffektivitet i boliger er relevante faktorer i udformningen af EU-dækkende indikatorer til måling af energifattigdom. Medlemsstaterne bør under alle omstændigheder sikre sårbare og energifattige kunder den nødvendige energiforsyning. I denne forbindelse kunne der anvendes en integreret tilgang, f.eks. i forbindelse med energi- og socialpolitik, og foranstaltningerne kunne omfatte sociale politikker eller energieffektivitetsforbedringer på boligområdet. Dette direktiv bør som minimum understøtte nationale politikker til fordel for sårbare og energifattige kunder.

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 62

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(62)  Energireguleringsmyndigheder bør også bemyndiges til at bidrage til at sikre høje standarder for forsyningspligt og offentlig service under hensyntagen til markedsåbningen, beskyttelsen af sårbare kunder samt den fulde effektivitet af forbrugerbeskyttelsesreglerne. Disse bestemmelser bør hverken indskrænke Kommissionens beføjelser, hvad anvendelsen af konkurrencereglerne angår, herunder dens beføjelse til at undersøge fusioner med en EU- dimension, eller reglerne for det indre marked, som f.eks. de frie kapitalbevægelser. Det uafhængige organ, ved hvilket en part, der er berørt af en afgørelse truffet af en national reguleringsmyndighed, har klageret, kunne være en domstol eller en lignende instans, som har kompetence til at foretage domstolskontrol.

(62)  Energireguleringsmyndigheder bør også bemyndiges til at bidrage til at sikre høje standarder for forsyningspligt og offentlig service under hensyntagen til markedsåbningen, beskyttelsen af sårbare forbrugere, som risikerer energifattigdom, samt den fulde effektivitet af forbrugerbeskyttelsesreglerne. Disse bestemmelser bør hverken indskrænke Kommissionens beføjelser, hvad anvendelsen af konkurrencereglerne angår, herunder dens beføjelse til at undersøge fusioner med en EU- dimension, eller reglerne for det indre marked, som f.eks. de frie kapitalbevægelser. Det uafhængige organ, ved hvilket en part, der er berørt af en afgørelse truffet af en national reguleringsmyndighed, har klageret, kunne være en domstol eller en lignende instans, som har kompetence til at foretage domstolskontrol.

Begrundelse

Energifattigdom kræver større opmærksomhed fra alle lovgivere, da de spiller en vigtig rolle for beskyttelsen af de mest sårbare fællesskaber og forebygger, at samfundsgrupper ikke oplever energifattigdom. Handlinger i forbindelse med sårbare forbrugere bør være i overensstemmelse med eller favorable over for foranstaltninger, der har til formål at adressere energifattigdom. Dette ændringsforslag følger artikel 5, stk. 2, som foreslået af Kommissionen, og et ændringsforslag til dette (ÆF 128) af samme forfattere, herunder kategorien "sårbare forbrugere, som risikerer energifattigdom".

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 70 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(70a)  Der bør tilskyndes til hurtig og fuld gennemførelse af dette direktiv, da det vil gøre det muligt for EU at opfylde sine klimamål og mål for vedvarende energi rettidigt.

Begrundelse

Rettidig gennemførelse af dette direktiv vil bidrage til en tiltrængt udbredelse af vedvarende energi og gøre det muligt for EU at nå sine klimamål og mål for vedvarende energi såvel som sine forpligtelser i henhold til Paris-aftalerne.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I dette direktiv fastsættes fælles regler for produktion, transmission, distribution , lagring og forsyning af elektricitet samt for forbrugerbeskyttelse med henblik på at skabe reelt integrerede konkurrencebaserede , forbrugerorienterede og fleksible elektricitetsmarkeder i Unionen . Direktivet har til formål at udnytte fordelene ved et integreret marked og dermed sikre rimelige energipriser for forbrugerne, en høj grad af forsyningssikkerhed og en gnidningsløs overgang til et dekarboniseret energisystem . Det fastlægger centrale regler for, hvorledes elektricitetssektoren skal organiseres og fungere, navnlig regler om forbrugerindflydelse og forbrugerbeskyttelse, om åben adgang til det integrerede marked, om tredjeparts adgang til transmissions- og distributionsinfrastruktur, om adskillelse og om uafhængige nationale energireguleringsmyndigheder.

I dette direktiv fastsættes fælles regler for produktion, transmission, distribution, lagring og forsyning af elektricitet samt for forbrugerbeskyttelse med henblik på at skabe reelt integrerede, forbrugerorienterede og fleksible elektricitetsmarkeder i Unionen. Direktivet fastlægger et fælles mindsteniveau af sammenkoblinger mellem alle medlemsstater. Direktivet har til formål at udnytte fordelene ved et integreret marked og dermed sikre rimelige energipriser for forbrugerne, en høj grad af forsyningssikkerhed og en gnidningsløs overgang til et dekarboniseret energisystem. Det fastlægger centrale regler for, hvorledes elektricitetssektoren skal organiseres og fungere, navnlig regler om forbrugerindflydelse og forbrugerbeskyttelse, om åben adgang til det integrerede marked, om tredjeparts adgang til transmissions- og distributionsinfrastruktur, om adskillelse og om uafhængige nationale energireguleringsmyndigheder.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  "erhvervskunde": en fysisk eller juridisk person, der køber elektricitet, der ikke er til brug i deres egen husholdning; udtrykket "erhvervskunder" omfatter også producenter , industrikunder, små og mellemstore virksomheder, andre virksomheder og grossister

5.  "erhvervskunde": en fysisk eller juridisk person, der køber elektricitet, der ikke er til brug i deres egen husholdning; udtrykket "erhvervskunder" omfatter også producenter, offentlige og kommercielle kunder samt industrikunder, små og mellemstore virksomheder, andre virksomheder og grossister

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  "aktiv kunde": en kunde eller et fællesskab af kunder, der forbruger, oplagrer eller sælger elektricitet, der er produceret i deres anlæg, herunder via aggregatorer, eller deltager i ordninger med prisfleksibelt elforbrug eller energieffektivitetsordninger, forudsat at disse aktiviteter ikke udgør deres primære forretnings- eller erhvervsmæssige virksomhed;

6.  "aktiv kunde": en kunde eller et fællesskab af kunder, herunder et lejlighedskompleks, et kommercielt, industrielt, beboelses- eller delt serviceanlæg, eller i et lukket distributionssystem eller en tredjepart, der handler på kundens vegne, der forbruger, oplagrer eller sælger elektricitet, der er produceret i deres anlæg, herunder via aggregatorer, eller deltager i ordninger med prisfleksibelt elforbrug eller energieffektivitetsordninger, forudsat at disse aktiviteter ikke udgør deres primære forretnings- eller erhvervsmæssige virksomhed

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  "lokalt energifællesskab": en sammenslutning, en andelsforening, et partnerskab, en nonprofitorganisation eller anden retlig enhed, der reelt kontrolleres af lokale partshavere eller medlemmer, generelt er værdiorienteret frem for profitorienteret, og som er involveret i distribueret produktion og i distributionssystemoperatør-, leverandør- eller aggregatorvirksomhed på lokalt plan, herunder på tværs af grænserne

7.  "lokalt energifællesskab": en sammenslutning, en andelsforening, et partnerskab, en nonprofitorganisation eller anden retlig enhed, der er baseret på åben deltagelse og kontrolleres af lokale partshavere eller medlemmer, der deltager som slutkunder, hvis primære formål det er at skaffe lokalfællesskabet fordele frem for at skabe profit til sine medlemmer, og som varetager, eller er involveret i mindst én af følgende aktiviteter: distribueret produktion, lagring, levering, leverance af energieffektivitetstjenster, aggregatorvirksomhed eller distributionssystemoperatørvirksomhed på lokalt plan, herunder på tværs af grænserne.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

11.  "dynamisk elpris-kontrakt": en kontrakt om levering af elektricitet mellem en leverandør og en slutkunde, som afspejler prisen på spotmarkedet, herunder day ahead-markedet, med intervaller, der som minimum svarer til markedsafregningsintervallerne

11.  "dynamisk elpris-kontrakt": en kontrakt om levering af elektricitet mellem en leverandør og en slutkunde, som afspejler prisen på spotmarkedet, herunder day ahead-markedet, med intervaller, der som minimum svarer til markedsafregningsintervallerne, samt prisudsvingningerne på engrosmarkedet

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 20

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

20.  "næsten tidstro": i forbindelse med intelligente målersystemer, den tid, normalt et spørgsmål om sekunder, der går fra dataregistrering og automatiseret behandling og transmission, indtil dataene anvendes, f.eks. til oplysningsformål

udgår

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

23.  "distributionssystemoperatør": enhver fysisk eller juridisk person, der er ansvarlig for driften, vedligeholdelsen og om nødvendigt udbygningen af distributionssystemet i et givet område samt i givet fald dets sammenkoblinger med andre systemer og for at sikre, at systemet på lang sigt kan tilfredsstille en rimelig efterspørgsel efter distribution af elektricitet

23.  "distributionssystemoperatør": enhver fysisk eller juridisk person, der er ansvarlig for driften, vedligeholdelsen og om nødvendigt udbygningen af distributionssystemet eller integreret elektricitetslagring i et givet område samt i givet fald dets sammenkoblinger med andre systemer og for at sikre, at systemet på lang sigt kan tilfredsstille en rimelig efterspørgsel efter distribution af elektricitet

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med ændringsforslag 95-103 til artikel 36 (ejerskab af lageranlæg af distributionssystemoperatører) og til ændringsforslag 67 til artikel 16, stk. 2, litra f), som har til formål at sikre, at lokale energifællesskaber også har mulighed for at indgå en aftale med distributionssystemoperatørerne om oplagring af elektricitet).

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 25

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

25.  "energi fra vedvarende kilder": energi fra vedvarende, ikke-fossile kilder , navnlig vind, sol (solvarme og solceller), geotermisk energi, omgivende varme, vandkraft og tidevands-, hav- og , bølge energi , samt vedvarende brændsler: biobrændstoffer, flydende biobrændsel, biogas, fast biobrændsel og brændbart affald fra vedvarende kilder

25.  "energi fra vedvarende kilder": energi fra vedvarende, bæredygtige, ikke-fossile kilder, navnlig vind og sol (solvarme og solceller) samt geotermisk energi, omgivende varmeenergi, tidevands-, bølge- og anden havenergi, biomasseaffald, biometan, gas fra deponeringsanlæg, gas fra spildevandsanlæg og biogas

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med ændringsforslag 95-103 til artikel 36 (ejerskab af lageranlæg af distributionssystemoperatører) og til ændringsforslag 67 til artikel 16, stk. 2, litra f), som har til formål at sikre, at lokale energifællesskaber også har mulighed for at indgå en aftale med distributionssystemoperatørerne om oplagring af elektricitet).

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 38

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

38.  "ikke-frekvensrelateret systembærende tjeneste": en tjenesteydelse, der anvendes af en transmissions- eller distributionssystemoperatør til spændingsregulering i statisk tilstand, tilførsel af hurtig reaktiv strøm, inerti og "black start"-kapacitet

38.  "ikke-frekvensrelateret systembærende tjeneste": en tjenesteydelse, der anvendes af en transmissions- eller distributionssystemoperatør til spændingsregulering i statisk tilstand, tilførsel af hurtig reaktiv strøm, inerti for stabilitet i lokale net, kortslutningsstrøm og "black start"-kapacitet

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 47 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

47a.  "distribuerede energikilder": energiressourcer, der leveres til elnettet, enten gennem måleren i kundens lokaler eller distributionsnet, herunder, men ikke begrænset til energilagring, energieffektivitet, elektriske køretøjer, distribueret elektricitetsproduktion fra vedvarende energikilder, fællesskabsnet og prisfleksibelt elforbrug

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer, at deres nationale lovgivning ikke virker urimeligt hæmmende for grænseoverskridende elektricitetsstrømme, forbrugerdeltagelse, herunder gennem prisfleksibelt elforbrug, investeringer i fleksibel energiproduktion, energilagring, indførelse af elektromobilitet eller nye samkøringslinjer, og at elpriserne afspejler de reelle forhold med hensyn til udbud og efterspørgsel.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at deres nationale lovgivning fremmer grænseoverskridende handel med elektricitet, forbrugerdeltagelse, herunder gennem markedsbaseret prisfleksibelt elforbrug, investeringer i fleksibel energiproduktion, energilagring, indførelse af elektromobilitet eller nye samkøringslinjer og teknologien omkring intelligente net, og at elpriserne afspejler de reelle forhold med hensyn til udbud og efterspørgsel. Medlemsstaterne sikrer åben og tilgængelig forbrugerdeltagelse i elektricitetsmarkedet.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at der ikke er uberettigede hindringer for adgang til og udtræden af markedet for elproduktions- og elforsyningsvirksomheder.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at der ikke er uberettigede hindringer for adgang til og udtræden af markedet for elproduktions-, ellagrings- og elforsyningsvirksomheder for nogen producent og for udbydere af prisfleksibelt elforbrug.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Kommissionen og medlemsstaterne sikrer lige konkurrencevilkår for alle markedsdeltagere og forhindrer forskelsbehandling.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b.  Hver medlemsstat sikrer, at dets indbyrdes forbundne elektricitetsniveau svarer til mindst 10 % af den installerede produktionskapacitet i 2020 med henblik på at nå et mere ambitiøst niveau i 2030. For at nå disse niveauer skal medlemsstater, tilsynsmyndigheder og transmissionssystemoperatører samarbejde med hinanden om at oprette et fuldt indbyrdes forbundet indre marked, som integrerer isolerede systemer, der udgør elektricitetsøer.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at alle kunder frit kan købe elektricitet fra en leverandør efter eget valg.

Medlemsstaterne sikrer, at alle kunder frit kan købe elektricitet fra en producent eller leverandør efter eget valg og frit kan indgå kontrakt med flere leverandører på samme tid.

Begrundelse

"Leverandør" er ikke defineret, men en tilføjelse af "producent" vil udvide anvendelsesområdet til at omfatte en juridisk person.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Elektricitetsleverandørerne skal frit kunne fastsætte den pris, til hvilken de leverer elektricitet til kunderne. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at sikre en effektiv konkurrence mellem elektricitetsleverandørerne.

1.  Elektricitetsleverandørerne skal frit kunne foreslå markedsbaserede forsyningspriser til kunderne. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at sikre en effektiv konkurrence mellem elektricitetsleverandørerne.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sørger for en målrettet beskyttelse af energifattige og sårbare kunder ved andre midler end offentlige indgreb i fastsættelsen af priserne for elektricitetsforsyning.

2.  Medlemsstaterne tilstræber mål af generel økonomisk interesse, herunder beskyttelsen af energifattige eller sårbare kunder, som risikerer energifattigdom, ved andre midler end offentlige indgreb baseret på prisfastsættelse for elektricitetsforsyning, der ikke kan ændres.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Uanset stk. 1 og 2 kan medlemsstater, der på datoen for dette direktivs ikrafttræden [OP: please insert the date of entry into force of this Directive] regulerer fastsættelsen af priserne for elektricitetsforsyning til energifattige og sårbare privatkunder ved hjælp af offentlige indgreb, fortsætte med at anvende denne fremgangsmåde indtil [OP: insert the date – five years from the entry into force of this Directive]. Sådanne offentlige indgreb skal forfølge mål af almen økonomisk interesse, være klart definerede, gennemsigtige, ikkediskriminerende og kontrollerbare og sikre EU-elektricitetsselskaber lige adgang til kunderne. De må ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde de mål af almen økonomisk interesse, der forfølges, og de skal være tidsbegrænsede og stå i et rimeligt forhold til behovet hos dem, der nyder godt af indgrebene.

3.  Uanset stk. 1 og 2 kan medlemsstater, der på datoen for dette direktivs ikrafttræden regulerer fastsættelsen af priserne for elektricitetsforsyning til energifattige og sårbare privatkunder ved hjælp af offentlige indgreb, fortsætte med at anvende denne fremgangsmåde, forudsat at den forfølger mål af almen økonomisk interesse, er klart defineret, gennemsigtig, ikkediskriminerende og kontrollerbar og sikrer EU-elektricitetsselskaber lige adgang til kunderne. De må ikke gå videre, end hvad der er nødvendigt for at opfylde de mål af almen økonomisk interesse, der forfølges, og de skal være tidsbegrænsede og stå i et rimeligt forhold til behovet hos dem, der nyder godt af indgrebene.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  at alle elektricitetsproducenter og -elektricitetsforsyningsvirksomheder, der er etableret på deres område, kan forsyne deres egne faciliteter samt deres dattervirksomheder og kunder via en direkte linje, og

(a)  at alle elektricitetsproducenter og -elektricitetsforsyningsvirksomheder, der er etableret på deres område, kan forsyne deres egne faciliteter samt deres dattervirksomheder og kunder via en direkte linje, uden at blive udsat for uforholdsmæssige administrative procedurer eller omkostninger, f.eks. krav om en forsyningstilladelse, og

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for i praksis at muliggøre ændringsforslag 21, 98 og 128 og gøre det muligt samtidigt at have kontrakt med flere leverandører. Overgangen til vedvarende energi og enkeltpersoners eller gruppers bestræbelse på at styre deres operationer og aktiviteter i forbindelse med elektricitet, som er produceret af et anlæg, der er forbundet med deres ejendom via en direkte linje, bør fremmes. Dette kan muliggøres ved at fjerne dyre forsyningstilladelser, og ved at en kunde kan indgå en anden forsyningskontrakt for samme målepunkt om levering af overskydende elektricitet, hvilket er grundlæggende for at opnå aktive kunder.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  at enhver kunde på deres område kan blive forsynet med elektricitet fra en producent og en forsyningsvirksomhed via en direkte linje.

(b)  at enhver kunde på deres område individuelt eller sammen med andre kan blive forsynet med elektricitet fra en producent og en forsyningsvirksomhed via en direkte linje.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for i praksis at muliggøre ændringsforslag 123 og 153 og gøre det muligt samtidigt at have kontrakt med flere leverandører, og er i overensstemmelse med ændringsforslag 176. Ændringerne til artikel 7 er også vigtige for at åbne mulighed for aktive kunder. Overgangen til vedvarende energi og enkeltpersoners eller gruppers bestræbelse på at styre deres operationer og aktiviteter i forbindelse med elektricitet, som er produceret af et anlæg, der er forbundet med deres ejendom via en direkte linje, bør fremmes; således at enkeltpersoner eller virksomheder med tiden nedbringe eller fastholde energiomkostningerne ved at bruge elektricitet, som er produceret i nærområdet og ved at vælge vedvarende energi.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne fastsætter kriterierne for meddelelse af bevillinger til etablering af direkte linjer på deres område. Disse kriterier skal være objektive og ikke-diskriminerende.

2.  Medlemsstaterne fastsætter kriterierne for meddelelse af bevillinger til etablering af direkte linjer på deres område. Disse kriterier skal være objektive og ikke-diskriminerende samt fremme erhvervskunders forsyning med energi fra forskellige vedvarende energikilder i henhold til artikel 15, stk. 9, i direktiv (EU) .../... (omarbejdet direktiv om vedvarende energi).

Begrundelse

This amendment is linked to AM 1 on Recital 3 (which refers to the common goal to increase the share of renewable energy in the electricity sector to at least 45 % by 2030 and to fully decarbonise the energy system by 2050), to ensure consistent aims throughout. It is also linked to amendments on priority access to energy from variable renewable energy sources (AMs 55, 90 and 108). Overgangen til vedvarende energi og enkeltpersoners eller gruppers bestræbelse på at styre deres operationer og aktiviteter i forbindelse med elektricitet, som er produceret af et anlæg, der er forbundet med deres ejendom via en direkte linje, bør fremmes. Princippet om promovering af energi fra vedvarende kilder er også vigtig for den overordnede opnåelse af EU's energipolitik.

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Muligheden for at levere elektricitet via en direkte linje, jf. stk. 1, berører ikke muligheden for at indgå elektricitetsforsyningsaftaler i henhold til artikel 6.

3.  Muligheden for at levere elektricitet via en direkte linje, jf. stk. 1, berører ikke muligheden for at indgå elektricitetsforsyningsaftaler i henhold til artikel 6 og berører ikke kundens ret til at indgå en anden forsyningskontrakt for det resterende elektricitetsbehov.

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for i praksis at muliggøre ændringsforslag 123 og 153 og gøre det muligt samtidigt at have kontrakt med flere leverandører. Det baner også vej for lokal elektricitetsdeling i lille skala, samtidig med at det sikres, at en anden forsyningskontrakt kan indgås til yderligere behov (dvs. at gøre ændringsforslag 169, 172 osv. mulige i praksis). Dette er vigtigt for tilskyndelsen til at gå over til vedvarende energi for at indføre incitamenter til øget udvikling og brug af vedvarende energi og for at fremme princippet om den aktive kunde.

Ændringsforslag    41

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan fastsætte retningslinjer for denne særlige bevillingsprocedure. Nationale regulerende myndigheder eller andre kompetente nationale myndigheder, herunder planlægningsmyndigheder, gennemgår disse retningslinjer og kan komme med anbefalinger til ændringer heraf.

Medlemsstaterne fastsætter retningslinjer for denne særlige bevillingsprocedure, som skal være offentligt tilgængelige. Nationale regulerende myndigheder eller andre kompetente nationale myndigheder, herunder planlægningsmyndigheder, gennemgår disse retningslinjer og kan komme med anbefalinger til ændringer heraf.

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden bør det præciseres, at medlemsstaterne skal fastsætte retningslinjer og offentliggøre dem for at muliggøre effektive bevillingsprocedurer, men også for at gennemføre et af de centrale mål i elektricitetsdirektivet, nemlig at sætte forbrugeren i centrum for det indre energimarked som nævnt i indledningen til dette forslag.

Ændringsforslag    42

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

–  hver energikildes bidrag til leverandørens samlede brændselssammensætning i det foregående år på en omfattende og klart sammenlignelig måde (på nationalt plan, dvs. i den medlemsstat, hvor forsyningskontrakten er indgået, såvel som på EU-niveau, hvis leverandøren er aktiv i flere medlemsstater)

Begrundelse

Ændringsforslagene til artikel 10, litra a), har til formål at øge gennemsigtigheden i energikilderne i leverandørens portefølje, herunder elektricitetskilder, der leveres til kunden i henhold til kontrakten. Dette kan skabe konkurrence om renere elektricitetskilder (henvisning til den samlede brændselssammensætning er i overensstemmelse med stk. 3 i bilag II).

Ændringsforslag    43

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

–  den gennemsnitlige CO2-intensitet i leverandørernes elektricitetsammensætning (på nationalt plan, dvs. i den medlemsstat, hvor forsyningskontrakten er indgået, såvel som på EU-niveau, hvis leverandøren er aktiv i flere medlemsstater) i løbet af det foregående år

Begrundelse

Dette er en fortsættelse af samme litra som i ændringsforslag 149 og vedrører samme litra (det er blot opdelt i tre dele i ændringsforslag 149, 150 og 151). Ændringsforslagene til artikel 10, litra a), har til formål at øge gennemsigtigheden i energikilderne i leverandørens portefølje, herunder elektricitetskilder, der leveres til kunden i henhold til kontrakten. Dette kan skabe konkurrence om renere energikilder.

Ændringsforslag    44

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 1 – led 1 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

–  bidraget fra hver energikilde i den elektricitet, som kunden har købt i overensstemmelse med forsyningskontrakten (oplysning på produktniveau)

Begrundelse

Dette er en fortsættelse af samme litra som i ændringsforslag 149 og vedrører samme litra (det er blot opdelt i tre dele i ændringsforslag 149, 150 og 151). Det knytter også an til mine ændringsforslag om sikring af prioriteret adgang til variable vedvarende energikilder. Ændringsforslagene til artikel 10, litra a), har til formål at øge gennemsigtigheden i energikilderne i leverandørens portefølje, herunder elektricitetskilder, der leveres til kunden i henhold til kontrakten. Dette kan skabe konkurrence om renere energikilder og baner herudover vejen for princippet om den aktive kunde.

Ændringsforslag    45

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2 – litra a – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Betingelserne skal være rimelige og velkendte på forhånd. Under alle omstændigheder bør der gives oplysning om betingelserne forud for kontraktens indgåelse eller bekræftelse. Hvis kontrakterne indgås via mellemmænd, gives der ligeledes oplysning om de i dette litra omhandlede forhold forud for kontraktens indgåelse

Betingelserne skal være rimelige og velkendte på forhånd. Under alle omstændigheder bør der gives oplysning om betingelserne forud for kontraktens indgåelse eller bekræftelse. Disse oplysninger bør ligeledes være let tilgængelige for kunden efter kontraktens bekræftelse. Hvis kontrakterne indgås via mellemmænd, gives der ligeledes oplysning om de i dette litra omhandlede forhold forud for kontraktens indgåelse

Begrundelse

En lang række oplysninger om at give passende meddelelse om ændring af kontraktvilkår og afbrydelsesalternativer er beskrevet i denne artikel. Den sikrer dog ikke, at kunden har adgang til status for den gældende kontrakt, når denne ønsker at se den, gennem leverandøren/aggregator, hvilket er en mangel (henviser til ændringsforslag fra bl.a. ENVI-ordføreren til artikel 10). Hvis kunden ikke har let adgang til kontrakten, kan det blive vanskeligt for den pågældende løbende at kunne sammenligne brændselssammensætningen over tid, knyttet til ændringsforslag 149.

Ændringsforslag    46

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  underrettes med passende varsel, hvis leverandøren agter at ændre kontraktbestemmelserne, og orienteres om deres ret til at opsige kontrakten, når de modtager denne underretning. Leverandørerne giver på en gennemsigtig og forståelig måde deres kunder direkte meddelelse om enhver justering af forsyningsprisen, årsagerne hertil og forudsætningerne herfor samt om justeringens omfang, idet dette skal ske på et passende tidspunkt og senest én normal faktureringsperiode før justeringens ikrafttræden. Medlemsstaterne sikrer, at kunderne kan hæve kontrakten, hvis de ikke godkender de nye kontraktvilkår eller justeringer af forsyningsprisen, som elektricitetsleverandøren har underrettet dem om

(b)  underrettes med passende varsel, hvis leverandøren agter at ændre kontraktbestemmelserne, og orienteres om deres ret til at opsige kontrakten, når de modtager denne underretning. Leverandørerne eller aggregatorerne giver på en gennemsigtig og forståelig måde deres kunder direkte meddelelse om enhver justering af forsynings- eller tjenesteprisen, årsagerne hertil og forudsætningerne herfor samt om justeringens omfang, så snart de bliver klar over, at der skal foretages en sådan justering, og senest seks uger før justeringens ikrafttræden. Medlemsstaterne sikrer, at kunderne kan hæve kontrakten, hvis de ikke godkender de nye kontraktvilkår eller justeringer af forsyningsprisen, som elektricitetsleverandøren eller aggregatoren har underrettet dem om

Begrundelse

Directive aims to help facilitate the development of new product and service providers – such as aggregators. To this aim, Article 10 dealing with contractual rights shall mention not only traditional suppliers, but also new providers - aggregators. This will ensure for coherency in the whole directive, as on other places, “electricity service provider” is used as a synonym for “supplier”. Concerning the information on the change in electricity price, the customer needs to be informed well in advance of any price change. However, it is problematic to link the change in price with the billing frequency – in some cases (e.g. yearly or half-yearly billing period), it may be impossible to inform the customer so early, and in some cases it even may be late (e.g. monthly billing period). Thereby amending the article in a way which corresponds with the right of customer to change service provider within 3 weeks is suggested, giving customers sufficient time to decide. This amendment is necessary for the internal coherence of the text.

Ændringsforslag    47

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d)  tilbydes et bredt udvalg af betalingsmetoder, som ikke må indebære urimelig forskelsbehandling af kunderne. Eventuelle forskelle i gebyrer i forbindelse med betalingsmetoder skal afspejle de pågældende omkostninger, som afholdes af leverandøren.

(d)  tilbydes et bredt udvalg af betalingsmetoder, som ikke må indebære urimelig forskelsbehandling af kunderne. Eventuelle forskelle i gebyrer i forbindelse med betalingsmetoder skal afspejle de pågældende omkostninger, som afholdes af leverandøren eller aggregatoren.

Ændringsforslag    48

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(i)  får fyldestgørende oplysninger om alternativer til afbrydelse af elforsyningen i tilstrækkelig god tid før den planlagte afbrydelse. Disse alternativer, der ikke bør medføre ekstra omkostninger for kunderne, kan omfatte kilder til støtte for at undgå afbrydelser, alternative betalingsplaner, rådgivning om gældsforvaltning eller udsættelse af afbrydelsen

(i)  har adgang til fyldestgørende oplysninger om alternativer til afbrydelse af elforsyningen i tilstrækkelig god tid før den planlagte afbrydelse. Disse alternativer kan omfatte kilder til støtte for at undgå afbrydelser, alternative betalingsplaner, rådgivning om gældsforvaltning eller udsættelse af afbrydelsen, men sådan adgang må ikke medføre ekstra omkostninger

Begrundelse

Hvis alternativer til afbrydelse ikke udgjorde en udgift for kunder, der ikke er i stand til at betale deres regninger, ville de skulle fordeles blandt alle brugere. Dette ville føre til en stigning i elpriserne for alle kunder, herunder de sårbare og dem, der i første omgang anmodede om et alternativ.

Ændringsforslag    49

Forslag til direktiv

Artikel 10 – stk. 2 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ja)  er berettiget til at indgå en eller flere elkøbsaftaler som eneaftager eller aftaler i fællesskab med elproduktionsanlæg på stedet, nærved eller eksternt uden at blive udsat for uforholdsmæssige og urimelige omkostninger og administrative procedurer.

Begrundelse

Mange kunder i Europa ønsker at fastsætte eller mindske elektricitetsomkostningerne ved at købe elektricitet direkte fra producenterne, navnlig dem, der anvender vedvarende energikilder. Dette giver dem også mulighed for at leve op til miljømæssige forpligtelser eller krav. I de fleste europæiske lande er direkte køb af elektricitet imidlertid ikke reguleret, ikke tilladt eller begrænset af uhensigtsmæssige regler. EU-lovgivningen bør fastsætte, at kunderne har ret til at indgå købsaftaler, som ikke er bekostelige eller komplicerede, og til at indgå mere end én købsaftale sammen med andre aftagere. Styrker aktive kunder.

Ændringsforslag    50

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at leverandørerne informerer slutkunderne fuldt ud om de muligheder og risici, der er forbundet med en sådan dynamisk elpris-kontrakt.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at leverandørerne informerer slutkunderne fuldt ud om de muligheder og risici, der er forbundet med en sådan dynamisk elpris-kontrakt, herunder om nødvendigt installation af en intelligent måler til rimelig pris, og at slutkunderne kan opsige kontrakten, hvis den bliver for dyr.

Begrundelse

Af hensyn til retssikkerheden er det nødvendigt at præcisere, at dynamisk prissætning kun er mulig for de kunder, der har installeret en intelligent måler.

Ændringsforslag    51

Forslag til direktiv

Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Som minimum i en tiårsperiode efter indførelsen af sådanne kontrakter overvåger medlemsstaterne via deres nationale regulerende myndigheder den vigtigste udvikling på dette område, herunder tilbuddene på markedet, effekten på forbrugernes regninger, herunder særlig omfanget af prisudsvingene, og forbrugernes følsomhed over for den finansielle risiko, og de aflægger hvert år rapport herom.

3.  Som minimum i en tiårsperiode efter indførelsen af sådanne kontrakter overvåger medlemsstaterne via deres nationale regulerende myndigheder den vigtigste udvikling på dette område, herunder tilbuddene på markedet, effekten på forbrugernes regninger, herunder særlig omfanget af prisudsvingene, samt energikomponentens andel i kundens regning og forbrugernes følsomhed over for den finansielle risiko, og de aflægger hvert år rapport herom.

Ændringsforslag    52

Forslag til direktiv

Artikel 12 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Uanset stk. 2 kan medlemsstaterne vælge at tillade leverandører at opkræve opsigelsesgebyrer af kunder, der frivilligt opsiger tidsbegrænsede kontrakter før deres udløb. Sådanne gebyrer må dog kun opkræves i forbindelse med kontrakter, som giver kunderne en påviselig fordel. Desuden må gebyrerne ikke overstige de direkte økonomiske tab for leverandøren som følge af kundens opsigelse af kontrakten, herunder omkostningerne ved eventuelle bundtede investeringer eller ydelser, der allerede er leveret til kunden som led i kontrakten.

3.  Medlemsstaterne kan tillade leverandører at opkræve rimelige opsigelsesgebyrer af kunder, der frivilligt opsiger tidsbegrænsede kontrakter før deres udløb, medmindre opsigelsen skyldes et klart leverancesvigt. Sådanne gebyrer må dog kun opkræves, hvis kunderne får en påviselig fordel på tidspunktet for kontraktens underskrivelse. Desuden må gebyrerne ikke overstige de direkte økonomiske tab for leverandøren som følge af kundens opsigelse af kontrakten, herunder omkostningerne ved eventuelle bundtede investeringer eller ydelser, der allerede er leveret til kunden som led i kontrakten, som kontrolleret af den nationale reguleringsmyndighed.

Ændringsforslag    53

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sørger for, at en slutkunde, der ønsker at opsige sin kontrakt med en aggregator, har ret til at opsige kontrakten med tre ugers varsel, idet kontraktvilkårene overholdes.

2.  Medlemsstaterne sørger for, at en slutkunde, der ønsker at opsige sin kontrakt med en aggregator, har ret til at opsige kontrakten med tre ugers varsel.

Ændringsforslag    54

Forslag til direktiv

Artikel 13 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne sikrer, at slutkunder har ret til at modtage alle relevante oplysninger om prisfleksibelt elforbrug og om leveret og solgt elektricitet mindst én gang om året.

4.  Medlemsstaterne sikrer, at slutkunder har ret til at modtage alle relevante oplysninger om prisfleksibelt elforbrug og om leveret og solgt elektricitet mindst én gang om måneden.

Begrundelse

Prisfleksibelt elforbrug og aggregering vil påvirke mængden af elektricitet, som forbrugerne køber. For så vidt angår egenforbrugere vil det også have betydning for den elektricitet, de selv producerer. Kunder bør derfor have ret til at modtage disse oplysninger så hurtigt som muligt for at fremme foranstaltninger vedrørende prisfleksibelt elforbrug og en mere aktiv deltagelse på markedet.

Ændringsforslag    55

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  har ret til at producere, oplagre, forbruge og sælge egenproduceret elektricitet på alle organiserede markeder, enten enkeltvis eller via aggregatorer, uden at være underlagt uforholdsmæssigt byrdefulde procedurer og afgifter, der ikke afspejler omkostningerne.

(a)  har ret til at producere, oplagre, forbruge og sælge, med prioriteret adgang, egenproduceret elektricitet på alle organiserede markeder, enten enkeltvis eller via aggregatorer, såvel som til at deltage i tilknyttede tjenester i systemet og i mekanismer i forbindelse med prisfleksibelt elforbrug uden at være underlagt diskriminerende eller uforholdsmæssigt byrdefulde procedurer og afgifter, der ikke afspejler omkostningerne, og har ret til at modtage vederlag for egenproduceret elektricitet, der afspejler elleverancens markedsværdi

Ændringsforslag    56

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(aa)  ikke er underlagt dobbelte netomkostninger og/eller beskatning som følge af oplagring og genanvendelse af tidligere oplagret energi

Ændringsforslag    57

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  er underlagt omkostningsægte, gennemsigtige og ikke-diskriminerende netafgifter, der er opgjort særskilt for henholdsvis den mængde elektricitet, der leveres til nettet, og den mængde elektricitet, der forbruges fra nettet, i overensstemmelse med artikel 59, stk. 8.

(b)  er underlagt omkostningsægte, gennemsigtige og ikke-diskriminerende netafgifter, der både afspejler nettets omkostninger og fordele på grundlag af en gennemskuelig cost-benefit-analyse, som er udviklet af de nationale reguleringsmyndigheder, herunder en vurdering af deres potentielle værdi for nettet og bidrag til andre energipolitiske formål, i overensstemmelse med artikel 59, stk. 8. For lokal udveksling af elektricitet i lille skala bør disse gebyrer være valgfrie eller i det mindste stå i rimeligt forhold til elektricitetsoverførslens afstand gennem udviklingen af en tarifstruktur, i overensstemmelse med cost-benefit-analysen, som bl.a. afspejler både de km og de kWh, der er blevet overført.

Ændringsforslag    58

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba)  er fritaget for afgifter på egenproduceret og -forbrugt elektricitet, i det mindste indtil en cost-benefit-analyse af egenproduktion og egetforbrug påviser, at de makroøkonomiske omkostninger overstiger fordelene for egetforbrug og/eller egenproduktion af elektricitet. I en sådan cost-benefit-analyse skal indgå eksterne omkostninger, netopgraderingsbehov, støttebetalinger, merafgift, netafgifter såvel som andre skatter og afgifter.

Ændringsforslag    59

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det energianlæg, der er nødvendigt for en aktiv kundes virksomhed, kan forvaltes af tredjemand, for så vidt angår installation og drift, herunder måling og vedligeholdelse.

2.  Det energianlæg, der er nødvendigt for en aktiv kundes virksomhed, kan ejes eller forvaltes af tredjemand, som handler på vegne af en kunde eller en kundegruppe for så vidt angår installation og drift, herunder måling og vedligeholdelse.

Ændringsforslag    60

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne sikrer, at aktive forbrugere, der ejer et lageranlæg:

 

(a)   har ret til nettilslutning inden for en rimelig frist efter anmodningen

 

(b)   ikke pålægges yderligere skatter, afgifter eller gebyrer for den elektricitet, der lagres i lageranlægget eller i tilfælde af lokal energiudveksling i lille skala mellem slutbrugere

 

(c)   adskilles fra producenterne og ikke omfattes af de samme licenskrav og gebyrer, og

 

(d)   har lov til at levere flere tjenesteydelser samtidig, hvis det er teknisk muligt.

Ændringsforslag    61

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  har ret til at eje, etablere eller leje fællesskabsnet og til selvstændigt at forvalte dem

(a)  har ret til at eje, etablere eller leje delte net, herunder fællesskabsnet, og til selvstændigt at forvalte dem

Ændringsforslag    62

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba)  har ikke-diskriminerende og teknologineutral adgang til nettet

Ændringsforslag    63

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  får en ikke-diskriminerende behandling, for så vidt angår deres aktiviteter, rettigheder og forpligtelser som slutkunder, elproducenter, distributionssystemoperatører eller aggregatorer

(c)  får en ikke-diskriminerende behandling, for så vidt angår deres aktiviteter, rettigheder og forpligtelser som slutkunder, elproducenter, leverandører, distributionssystemoperatører eller aggregatorer

Ændringsforslag    64

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Med hensyn til litra d) i første afsnit kan energifællesskaber, der deltager i produktion til eget forbrug eller anvender et fællesskabsnet, fritages for afgifter, når elektricitet distribueres til deres medlemmer, så længe denne overførsel sker inden for en radius af 100 m og omfatter et produktionsanlæg, som anvender vedvarende energi med en installeret elkapacitet på mindre end 500 kW

Ændringsforslag    65

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 2 – litra -a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(-a)  slutkunderne har ret til at deltage i et lokalt energifællesskab

Ændringsforslag    66

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d)  artikel 8, stk. 3, finder anvendelse på produktionskapacitet installeret af lokale energifællesskaber, når en sådan kapacitet kan betragtes som et lille decentralt eller distribueret produktionsanlæg

(d)  Artikel 8, stk. 3, finder anvendelse på produktionskapacitet installeret af vedvarende energifællesskaber som en underkategori af lokale energifællesskaber, når en sådan kapacitet kan betragtes som et lille decentralt eller distribueret produktionsanlæg

Ændringsforslag    67

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(f)  hvor det er relevant, et lokalt energifællesskab kan indgå en aftale med en distributionssystemoperatør, hvis net det er tilsluttet, om drift af det lokale energifællesskabs net

(f)  hvor det er relevant, et lokalt energifællesskab kan indgå en aftale med en distributionssystemoperatør, hvis net det er tilsluttet, om drift af det lokale energifællesskabs net og lagring af elektricitet

Ændringsforslag    68

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 2 – litra h

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(h)  hvor det er relevant, lokale energifællesskaber er underlagt passende netafgifter ved tilslutningspunkterne mellem energifællesskabsnettet og distributionsnettet uden for energifællesskabet. Disse netafgifter opgøres særskilt for henholdsvis den mængde elektricitet, der er leveret til distributionsnettet, og den mængde elektricitet, der er forbrugt fra distributionsnettet uden for det lokale energifællesskab, i overensstemmelse med artikel 59, stk. 8.

(h)  hvor det er relevant, lokale energifællesskaber kan være underlagt passende netafgifter ved tilslutningspunkterne mellem energifællesskabsnettet og distributionsnettet uden for energifællesskabet. Disse netafgifter opgøres særskilt for henholdsvis den mængde elektricitet, der er leveret til distributionsnettet, og den mængde elektricitet, der er forbrugt fra distributionsnettet uden for det lokale energifællesskab, i overensstemmelse med artikel 59, stk. 8. Ved sådanne distributionsafgifter på elektricitet bør der tages hensyn til overførselsafstanden, og det bør sikres, at overførselsomkostningerne ikke overstiger værdien af den overførte elektricitet i tråd med en cost-benefit-analyse for distribuerede energiressourcer, herunder en vurdering af deres potentielle værdi for nettet og bidrag til andre energipolitiske mål.

Ændringsforslag    69

Forslag til direktiv

Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Medlemsstaterne overvåger gennem deres nationale tilsynsmyndigheder markedsadgangen samt behandlingen, procedurerne og priserne, de lokale energifællesskaber er underlagt, de lokale energifællesskabers indflydelse på konkurrencen og forbrugernes indflydelse og beskyttelse, samt udbytterne for de lokale fællesskaber, herunder deres bidrag til nedbringelsen af energifattigdom. De aflægger hvert år rapport til Kommissionen og, hvor det er relevant, til de nationale konkurrencemyndigheder i overensstemmelse med artikel 59, stk. 1, litra n).

Ændringsforslag    70

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstaterne sikrer, at deres regelsæt tilskynder aggregatorer til at deltage i detailmarkedet, og at det som minimum indeholder følgende elementer:

3.  Medlemsstaterne sikrer, at deres regelsæt tilskynder aggregatorer til at deltage i alle markeder, og at det som minimum indeholder følgende elementer:

Ændringsforslag    71

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  gennemsigtige regler, der klart fordeler roller og ansvarsområder mellem alle markedsdeltagerne

(b)  gennemsigtige regler, der klart fordeler roller og ansvarsområder mellem alle markedsdeltagerne, herunder behovet for, at alle markedsdeltagere respekterer driftssikkerheden i distributions- og transmissionsnettet

Ændringsforslag    72

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 3 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d)  at aggregatorer ikke forpligtes til at betale kompensation til leverandører eller producenter

udgår

Ændringsforslag    73

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

For at sikre, at balanceringsomkostninger og de fordele, som aggregatorer skaber, fordeles retfærdigt mellem markedsdeltagerne, kan medlemsstaterne undtagelsesvis tillade kompensationsbetalinger mellem aggregatorer og balanceansvarlige parter. Sådanne betalinger skal være begrænset til situationer, hvor en markedsdeltager påfører en anden markedsdeltager ubalancer, der resulterer i en finansiel omkostning.

For at sikre, at balanceringsomkostninger og de fordele, som aggregatorer skaber, såvel som elforsyningsomkostninger fordeles retfærdigt mellem markedsdeltagerne, bør aggregatoren altid være ansvarlig for balancering af mængder, han har indgået aftale om og leveret under aktiveringen af aktiviteterne i forbindelse med prisfleksibelt elforbrug, og medlemsstaterne skal tillade kompensationsbetalinger mellem aggregatorer og balanceansvarlige parter. Sådanne betalinger skal være proportionelle og må ikke diskriminere mellem aggregatorer. Principperne for kompensationsberegningen defineres af reguleringsmyndigheden, medmindre der er indgået en bilateral aftale mellem en aggregator og den berørte balanceansvarlige part. De skal være begrænset til situationer, hvor en aggregator pålægger en anden markedsdeltager finansielle omkostninger, og skal udledes af markedspriser på et givet tidspunkt.

Ændringsforslag    74

Forslag til direktiv

Artikel 17 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a.  Medlemsstaterne sikrer, at der ikke er unødige hindringer for, at aggregatorer kan komme ind på organiserede elektricitetsmarkeder, så længe de opfylder adgangskriterierne for disse markeder. Kriterierne fastlægges af medlemsstaterne på en gennemsigtig og ikke-diskriminerende måde, herunder pålidelig og sikker drift af transmissions- og distributionsnettene i overensstemmelse med forordning (EU) nr. .../... (elektricitetsforordningen).

Ændringsforslag    75

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at slutkunderne modtager alle fakturaer og faktureringsoplysninger for deres elforbrug omkostningsfrit, og at fakturaerne er klare, nøjagtige og letforståelige.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at slutkunderne modtager alle fakturaer og faktureringsoplysninger for deres elforbrug omkostningsfrit, og at fakturaerne er klare, nøjagtige og letforståelige med præcise redegørelser og begrundelser for alle øvrige omkostninger og afgifter.

Ændringsforslag    76

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Fakturering skal ske på grundlag af det faktiske forbrug mindst en gang om året. Efter anmodning fra slutkunden eller hvis denne har valgt elektronisk fakturering, stilles faktureringsoplysningerne til rådighed mindst en gang hvert kvartal, ellers to gange årligt.

Fakturering skal ske på grundlag af det faktiske forbrug mindst en gang om året. Fakturering og forbrugsoplysninger gøres løbende tilgængelige på internettet, hvis en intelligent måler er installeret, og ellers mindst én gang om måneden.

Begrundelse

Hvis forbrugerne skal engagere sig aktivt i energimarkedet og energieffektivitet og -besparelser, skal de gennem deres elregninger hyppigt have ajourførte oplysninger om deres forbrug.

Ændringsforslag    77

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

I tilfælde af sårbare kunder bør fakturering og faktureringsoplysninger begrænses til det faktiske elektricitetsforbrug, systemomkostningen og alle relevante skatter.

Begrundelse

Inddragelse af andre afgifter på elregningen er underlagt medlemsstaternes kompetenceområde, men sårbare kunder bør ikke pålægges andre afgifter, som medlemsstaterne måtte ønske at medtage i energiregningerne.

Ændringsforslag    78

Forslag til direktiv

Artikel 18 – stk. 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

7.  Medlemsstaterne kan fastsætte, at oplysningerne på disse fakturaer på slutkundens anmodning ikke skal anses for at udgøre en betalingsanmodning. I sådanne tilfælde sikrer medlemsstaterne, at leverandørerne tilbyder fleksible betalingsordninger.

udgår

Begrundelse

Uanset hvilken form for fakturering (herunder elektronisk) kunden vælger, skal de oplysninger, der er anført på en faktura, udgøre en betalingsanmodning, som er selve kernen i fakturaen. Ellers kan forbrugerne blive forvirrede.

Ændringsforslag    79

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  For at fremme energieffektiviteten og styrke kundernes rolle, henstiller medlemsstaterne eller, hvis en medlemsstat har fastsat, bestemmelse herom den regulerende myndighed kraftigt til, at elektricitetsvirksomheder og aggregatorer optimerer deres anvendelse af energi, bl.a. ved at levere energistyringstjenester, udvikle innovative prisformler eller indføre interoperable , intelligente målersystemer eller intelligente net, når det er relevant.

1.  For at fremme energieffektiviteten og styrke kundernes rolle henstiller medlemsstaterne eller, hvis en medlemsstat har fastsat bestemmelse herom, den regulerende myndighed kraftigt til, at elektricitetsvirksomheder og aggregatorer optimerer deres anvendelse af energi, bl.a. ved at levere energistyringstjenester, udvikle innovative prisformler eller indføre interoperable, intelligente målersystemer, hvor dette er teknisk muligt, omkostningseffektivt og proportionelt i forhold til de potentielle energibesparelser, eller intelligente net, når det er relevant.

Begrundelse

Intelligent forbrugsmåling er ikke nogen mirakelløsning og bør derfor kun overvejes, når det er teknisk muligt, og omkostningerne står i et rimeligt forhold til de potentielle energibesparelser.

Ændringsforslag    80

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne sikrer, at der på deres område gennemføres intelligente målersystemer, der skal bidrage til kundernes aktive deltagelse i elektricitetsmarkedet. En sådan gennemførelse kan underkastes en cost-benefit-analyse, som skal være i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i bilag III.

2.  Medlemsstaterne fremmer, hvor det er relevant, at der på deres område gennemføres intelligente målersystemer, da sådanne målinger kan bidrage til kundernes aktive deltagelse i elektricitetsmarkedet. Enhver gennemførelse underkastes en cost-benefit-analyse, som skal være i overensstemmelse med de principper, der er fastlagt i bilag III.

Begrundelse

Der er store geografiske forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til intelligent måling. Dette bør afspejles i direktivet.

Ændringsforslag    81

Forslag til direktiv

Artikel 19 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Medlemsstater, der påbegynder ibrugtagningen af sådanne systemer, vedtager og offentliggør et minimumssæt af funktionskrav og tekniske krav til intelligente målersystemer, der indføres på deres område, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 20 og bilag III. Medlemsstaterne sikrer, at der er interoperabilitet og konnektivitet mellem disse intelligente målersystemer og forbrugernes energiforvaltningssystemer. I den forbindelse tager medlemsstaterne behørigt hensyn til anvendelsen af foreliggende relevante standarder, herunder standarder, der muliggør interoperabilitet, samt bedste praksis og vigtigheden af at udvikle det indre marked for elektricitet.

3.  Medlemsstater, der påbegynder ibrugtagningen af sådanne systemer, vedtager og offentliggør et minimumssæt af funktionskrav og tekniske krav til intelligente målersystemer, der indføres på deres område, i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 20 og bilag III, samtidig med at der stadig tages hensyn til de eksisterende funktioner i de allerede installerede intelligente målersystemer. Medlemsstaterne sikrer, at der er interoperabilitet og konnektivitet mellem disse intelligente målersystemer og forbrugernes energiforvaltningssystemer. I den forbindelse tager medlemsstaterne behørigt hensyn til anvendelsen af foreliggende relevante standarder, herunder standarder, der muliggør interoperabilitet, samt bedste praksis og vigtigheden af at udvikle det indre marked for elektricitet.

Begrundelse

Nye krav til intelligente målersystemer (jf. henvisningen til intelligente målerfunktioner i artikel 20) bør vurderes nøje, inden de træder i kraft, for at undgå en bekostelig tilpasning af allerede installerede intelligente målersystemer.

Ændringsforslag    82

Forslag til direktiv

Artikel 20 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d)  måleroperatører skal sikre, at målersystemet eller -systemerne hos aktive kunder, der egenproducerer elektricitet, kan registrere elektricitet, der sendes ud i elnettet fra kundens installation.

(d)  måleroperatører skal sikre, at målersystemet eller -systemerne hos aktive kunder, der egenproducerer elektricitet, omhyggeligt kan registrere elektricitet, der sendes ud i elnettet fra kundens installation.

Ændringsforslag    83

Forslag til direktiv

Artikel 20 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Disse funktioner skal finde anvendelse på intelligente målere, der indføres efter [2 år efter dette direktivs ikrafttræden].

Begrundelse

I overensstemmelse med princippet om ikketilbagevirkende kraft og for at undgå strandede investeringer i forbindelse med eksisterende lovgivning.

Ændringsforslag    84

Forslag til direktiv

Artikel 24 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter, der vedtages efter rådgivningsproceduren, jf. artikel 68, et fælles europæisk dataformat og ikke-diskriminerende og gennemsigtige procedurer for adgang til de data, der er anført i artikel 23, stk. 1; det europæiske dataformat og de europæiske procedurer erstatter de nationale dataformater og procedurer, som medlemsstaterne vedtager i overensstemmelse med stk. 1. Medlemsstaterne sikrer, at markedsdeltagerne anvender det fælles europæiske dataformat.

2.  Kommissionen fastsætter ved hjælp af gennemførelsesretsakter, der vedtages efter rådgivningsproceduren, jf. artikel 68, et sæt principper for et fælles europæisk dataformat og ikke-diskriminerende og gennemsigtige procedurer for adgang til de data, der er anført i artikel 23, stk. 1; det europæiske dataformat og de europæiske procedurer erstatter de nationale dataformater og procedurer, som medlemsstaterne vedtager i overensstemmelse med stk. 1. Dette fælles dataformat og procedurerne fastlægges i tæt samarbejde med de enheder, der er ansvarlige for måling og kundeorganisationer. Medlemsstaterne sikrer, at markedsdeltagerne anvender det fælles europæiske dataformat.

Begrundelse

De berørte parters deltagelse er en forudsætning for at sikre et realistisk og passende udfald.

Ændringsforslag    85

Forslag til direktiv

Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at kunderne har adgang til enkle, retfærdige, gennemsigtige, uafhængige og effektive udenretslige tvistbilæggelsesordninger til bilæggelse af tvister vedrørende rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv. Hvis kunden en forbruger som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU53, skal sådanne udenretslige ordninger opfylde de kvalitetskrav, der er fastsat i direktiv 2013/11/EU, og, når det er berettiget, omfatte en refusions- og/eller erstatningsordning .

Medlemsstaterne sikrer, at kunderne har adgang til enkle, retfærdige, gennemsigtige, uafhængige og effektive udenretslige tvistbilæggelsesordninger til bilæggelse af tvister vedrørende rettigheder og forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv, gennem en uafhængig mekanisme, f.eks. at der findes en energiombudsmand eller et forbrugerorgan til en effektiv klagehåndtering og mægling med henblik på udenretslig tvistbilæggelse. Disse mekanismer skal kunne behandle alle forbrugerklager på energimarkedet, herunder pakketilbud, nye produkter og udbydere såsom aggregatorer og lokale energifællesskaber. Hvis kunden er aktiv forbruger eller forbruger som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU53, skal sådanne udenretslige ordninger opfylde de kvalitetskrav, der er fastsat i direktiv 2013/11/EU, og når det er berettiget, omfatte en refusions- og/eller erstatningsordning, der er udformet af reguleringsmyndighederne, ombudsmanden eller forbrugerorganisationen.

_________________

_________________

53 EUT L 165 af 18.6.2013, s. 63–79.

53 EUT L 165 af 18.6.2013, s. 63–79.

Begrundelse

En energiombudsmand og forbrugerorganisationer har vist sig at være nødvendige, uafhængige mekanismer, der kan støtte forbrugere og andre markedsdeltagere med at opnå udenretsligt forlig og samtidig beskytte forbrugerrettighederne. De bestemmelser, der blev vedtaget af det 9. Borgernes Energiforum, bør inkorporeres i denne artikel.

Ændringsforslag    86

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger til at beskytte kunderne og sikrer især, at der er passende sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter sårbare kunder. I den forbindelse fastlægger hver medlemsstat en definition af begrebet sårbare kunder, som kan henvise til energifattigdom og bl.a. til forbuddet mod afbrydelser af forsyning for disse kunder i kritiske perioder. Medlemsstaterne sikrer, at de rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til sårbare kunder, gøres gældende. De træffer navnlig hensigtsmæssige foranstaltninger til at beskytte kunder i fjerntliggende områder. De sikrer et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, især for så vidt angår gennemsigtighed i kontraktbetingelser og -vilkår, almindelig information og ordninger for bilæggelse af tvister.

1.  Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger til at beskytte kunderne og sikrer især, at der er passende sikkerhedsforanstaltninger, der beskytter sårbare kunder, som risikerer energifattigdom. I den forbindelse fastlægger hver medlemsstat en definition af begrebet sårbare kunder, der tager hensyn til specifikke omstændigheder i den enkelte medlemsstat, og bl.a. henviser til de energifattige eller sårbare forbrugere, der risikerer energifattigdom, og til forbuddet mod afbrydelser af forsyning for disse kunder i kritiske perioder. Medlemsstaterne sikrer, at de rettigheder og forpligtelser, der er knyttet til sårbare kunder, gøres gældende. De træffer navnlig hensigtsmæssige foranstaltninger til at beskytte kunder i fjerntliggende områder. De sikrer et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, især for så vidt angår gennemsigtighed i kontraktbetingelser og -vilkår, almindelig information og ordninger for bilæggelse af tvister.

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med ændringsforslag 88 til artikel 29 (Energifattigdom). Energifattigdom kræver større opmærksomhed fra alle lovgivere, da de spiller en vigtig rolle for beskyttelsen af de mest sårbare fællesskaber og forebygger, at samfundsgrupper ikke oplever energifattigdom. Handlinger i forbindelse med sårbare forbrugere bør være i overensstemmelse med eller favorable over for foranstaltninger, der har til formål at adressere energifattigdom. Dette ændringsforslag er også knyttet til ÆF 35 om artikel 5, stk. 2, herunder den kategori af "sårbare forbrugere, som risikerer energifattigdom".

Ændringsforslag    87

Forslag til direktiv

Artikel 28 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger, f.eks. formulering af nationale energihandlingsplaner, ydelser i de sociale sikringsordninger til sikring af den nødvendige elektricitetsforsyning til sårbare kunder eller støtte til forbedringer af energieffektivitet, for at bekæmpe energifattigdom, hvor den konstateres, herunder generelt i forbindelse med fattigdom. Sådanne foranstaltninger må ikke hæmme den effektive åbning af markedet, jf. artikel 4, eller markedets funktion, og Kommissionen underrettes, hvor det er relevant, herom i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 9, stk. 4. Denne underretning kan også omfatte foranstaltninger, der træffes inden for den generelle sociale sikringsordning.

2.  Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger, f.eks. formulering af nationale energihandlingsplaner, ydelser i de sociale sikringsordninger til sikring af den nødvendige elektricitetsforsyning til sårbare kunder, støtte til udviklingen af mere effektive opvarmnings- og kølingsteknologier og støtte til forbedringer af energieffektivitet, for at bekæmpe energifattigdom, hvor den konstateres, herunder generelt i forbindelse med fattigdom. Sådanne foranstaltninger må ikke hæmme den effektive åbning af markedet, jf. artikel 4, eller markedets funktion, og Kommissionen underrettes, hvor det er relevant, herom i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 9, stk. 4. Denne underretning kan også omfatte foranstaltninger, der træffes inden for den generelle sociale sikringsordning.

Begrundelse

This amendment is linked to AM 88 on Article 29 (Energy poverty), AM 86 on Article 28(1) and AM 14 on Recital 40 (according to which Member States should, inter alia, provide mechanisms to support the development of more efficient heating and cooling technologies to tackle energy poverty). Energifattigdom kræver større opmærksomhed fra alle lovgivere, da de spiller en vigtig rolle for beskyttelsen af de mest sårbare fællesskaber og forebygger, at samfundsgrupper ikke oplever energifattigdom. Handlinger i forbindelse med sårbare forbrugere bør være i overensstemmelse med eller favorable over for foranstaltninger, der har til formål at adressere energifattigdom.

Ændringsforslag    88

Forslag til direktiv

Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastlægger et sæt kriterier med henblik på at måle energifattigdom. Medlemsstaterne overvåger løbende, hvor mange husholdninger, der lider under energifattigdom, og aflægger rapport om udviklingen i energifattigdom og de foranstaltninger, der træffes for at forebygge energifattigdom, til Kommissionen hvert andet år som led i de integrerede nationale energi- og klimastatusrapporter, jf. artikel 21 i [forordningen om forvaltning af energiunionen som foreslået i COM(2016) 759].

Medlemsstaterne fastlægger et sæt fælles kriterier med henblik på at måle energifattigdom og fastsætte en bred, fælles definition af energifattigdom inden for rammerne af en ny meddelelse fra Kommissionen og en handlingsplan mod energifattigdom i overensstemmelse med forordning (EU) nr. .../... (forordningen om forvaltning). Medlemsstaterne overvåger løbende, hvor mange husholdninger der lider under energifattigdom, samt hvor mange forbrugere der risikerer energifattigdom. Medlemsstaterne aflægger rapport om udviklingen i energifattigdom og de foranstaltninger, der træffes for at forebygge og reducere energifattigdom, til Kommissionen hvert andet år som led i de integrerede nationale energi- og klimastatusrapporter, jf. artikel 21 i [forordningen om forvaltning af energiunionen som foreslået i COM(2016) 759].

Ændringsforslag    89

Forslag til direktiv

Artikel 31 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Hver distributionssystemoperatør anvender gennemsigtige, ikke-diskriminerende markedsbaserede metoder ved anskaffelse af den energi, de anvender til at dække energitab og ikke-frekvensrelaterede systembærende tjenester i deres system, når de udøver denne aktivitet. Medmindre det er begrundet af en cost-benefit-analyse, anvender en distributionssystemoperatør gennemsigtige, ikke-diskriminerende markedsbaserede metoder ved anskaffelse af ikke-frekvensrelaterede systembærende tjenester, idet der sikres effektiv deltagelse af alle markedsdeltagere, herunder vedvarende energikilder, prisfleksibelt elforbrug, energilageranlæg og aggregatorer, navnlig ved at kræve, at regulerende myndigheder eller distributionssystemoperatører og alle markedsdeltagere i tæt samarbejde fastsætter tekniske bestemmelser for deltagelse i disse markeder på grundlag af disse markeders tekniske krav og alle markedsdeltageres kapacitet.

5.  Hver distributionssystemoperatør anvender gennemsigtige, ikke-diskriminerende markedsbaserede metoder ved anskaffelse af den energi, de anvender til at dække energitab og ikke-frekvensrelaterede systembærende tjenester i deres system, når de udøver denne aktivitet. Medmindre det er begrundet af en cost-benefit-analyse, anvender distributionssystemoperatør gennemsigtige, ikke-diskriminerende og markedsbaserede metoder og med prioritering af produktion fra vedvarende kilder ved anskaffelse af ikke-frekvensrelaterede systembærende tjenester, idet der sikres effektiv deltagelse af alle markedsdeltagere, herunder vedvarende energikilder, prisfleksibelt elforbrug, energilageranlæg og aggregatorer, navnlig ved at kræve, at regulerende myndigheder eller distributionssystemoperatører og alle markedsdeltagere i tæt samarbejde fastsætter tekniske bestemmelser for deltagelse i disse markeder på grundlag af disse markeders tekniske krav og alle markedsdeltageres kapacitet.

Ændringsforslag    90

Forslag til direktiv

Artikel 32 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Distributionssystemoperatørerne fastsætter standardiserede markedsprodukter for de anskaffede tjenester, idet der sikres effektiv deltagelse af alle markedsdeltagere, herunder vedvarende energikilder, prisfleksibelt elforbrug og aggregatorer. Distributionssystemoperatørerne udveksler alle de nødvendige oplysninger og koordinerer med transmissionssystemoperatørerne for at sikre optimal udnyttelse af ressourcer, garantere sikker og effektiv drift af systemet og fremme markedsudvikling. Distributionssystemoperatørerne skal for så vidt angår anskaffelsen af disse tjenester godtgøres i tilstrækkelig grad for som minimum at kunne dække de dermed forbundne udgifter, herunder udgifter til den nødvendige informations- og kommunikationsteknologi og udgifter til den nødvendige informations- og kommunikationsinfrastuktur.

Distributionssystemoperatørerne fastsætter standardiserede markedsprodukter for de anskaffede tjenester, idet der sikres effektiv deltagelse af alle markedsdeltagere, som giver prioriteret adgang til forskellige vedvarende energikilder, herunder prisfleksibelt elforbrug og aggregatorer. Distributionssystemoperatørerne udveksler alle de nødvendige oplysninger og koordinerer med transmissionssystemoperatørerne for at sikre optimal udnyttelse af ressourcer, garantere sikker og effektiv drift af systemet og fremme markedsudvikling. Distributionssystemoperatørerne skal for så vidt angår anskaffelsen af disse tjenester godtgøres i tilstrækkelig grad for som minimum at kunne dække de dermed forbundne udgifter, herunder udgifter til den nødvendige informations- og kommunikationsteknologi og udgifter til den nødvendige informations- og kommunikationsinfrastuktur.

Ændringsforslag    91

Forslag til direktiv

Artikel 33 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Medlemsstaterne sikrer det fornødne regelsæt til fremme af offentligt tilgængelige og private ladestanderes tilslutning til distributionsnettene. Medlemsstaterne sikrer, at distributionssystemoperatørerne på et ikke-diskriminerende grundlag samarbejder med enhver virksomhed, der ejer, udvikler, driver eller forvalter ladestandere til elektriske køretøjer, herunder hvad angår tilslutning til nettet.

1.  Medlemsstaterne sikrer det fornødne regelsæt til fremme af tilslutningen af offentligt tilgængelige og private ladestandere, jf. definitionen i artikel 8, stk. 2, i direktiv (EU) .../... (det reviderede direktiv om bygningers energimæssige ydeevne) til transmissions- eller distributionsnettene. Medlemsstaterne sikrer, at transmissionssystem- og distributionssystemoperatørerne på et ikke-diskriminerende grundlag samarbejder med enhver virksomhed, der ejer, udvikler, driver eller forvalter ladestandere til elektriske køretøjer, herunder hvad angår tilslutning til nettet.

Begrundelse

Bestemmelserne i dette direktiv bør tilpasses til direktivet om bygningers energimæssige ydeevne og direktivet om infrastruktur for alternative brændstoffer. Spændingsniveauet, der fungerer som grænse mellem transmissions- og distributionsnettene, varierer i vid udstrækning i Europa. Derfor kan behovet for ladestanderes tilslutning til distributionsspændingsniveauet i nogle medlemsstater svare til en tilslutning til transmissionsspændingsniveauet i andre medlemsstater. Desuden vil der med den forventede vækst i ladestandere blive behov for flere tilslutninger på stadig højere spændingsniveauer, som med tiden vil indbefatte transmissionsnet.

Ændringsforslag    92

Forslag til direktiv

Artikel 33 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne kan kun give distributionssystemoperatørerne tilladelse til at eje, udvikle, forvalte eller drive ladestandere til elektriske køretøjer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

2.  Medlemsstaterne kan kun give distributionssystemoperatørerne tilladelse til at eje, udvikle, forvalte eller drive offentlige ladestandere til elektriske køretøjer, hvis følgende betingelser er opfyldt:

Begrundelse

Ændringsforslaget skal bringe teksten i overensstemmelse med direktivet om infrastruktur for alternative brændstoffer.

Ændringsforslag    93

Forslag til direktiv

Artikel 33 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a.  Distributionssystemoperatører må eje, udvikle, forvalte og drive ladestandere til elektriske køretøjer med henblik på deres egne køretøjer.

Begrundelse

Ændringsforslaget skal bringe teksten i overensstemmelse med direktivet om infrastruktur for alternative brændstoffer.

Ændringsforslag    94

Forslag til direktiv

Artikel 33 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Medlemsstaterne afholder med regelmæssige mellemrum eller som minimum hvert femte år en offentlig høring med henblik på en fornyet vurdering af markedsdeltagernes eventuelle interesse i at eje, udvikle, drive eller forvalte ladestandere til elektriske køretøjer. Såfremt den offentlige høring viser, at tredjeparter kan eje, udvikle, drive eller forvalte sådanne ladestandere, sørger medlemsstaterne for, at distributionssystemoperatørernes aktiviteter i denne forbindelse udfases.

4.  Medlemsstaterne afholder med regelmæssige mellemrum eller som minimum hvert femte år en offentlig høring med henblik på en fornyet vurdering af markedsdeltagernes eventuelle interesse i at eje, udvikle, drive eller forvalte ladestandere til elektriske køretøjer. Såfremt den offentlige høring viser, at tredjeparter kan eje, udvikle, drive eller forvalte sådanne ladestandere, sørger medlemsstaterne for, at distributionssystemoperatørernes aktiviteter i denne forbindelse udfases. Distributionssystemoperatører skal have ret til at få dækket deres investering i infrastruktur til opladning på retfærdige og rimelige vilkår.

Begrundelse

Af hensyn til stabiliteten i investeringsklimaet skal distributionssystemoperatører have ret til at inddrive omkostningerne forbundet med infrastrukturen for elektromobilitet.

Ændringsforslag    95

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Distributionssystemoperatørerne må ikke eje, udvikle, forvalte eller drive energilageranlæg.

udgår

Ændringsforslag    96

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.   Med forbehold af stk. 1b hører distributionssystemoperatører med en interesse i at eje, udvikle, forvalte eller drive lageranlæg den nationale regulerende myndighed om, hvorvidt ovennævnte betingelser er opfyldt.

Ændringsforslag    97

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Uanset stk. 1, litra a), må distributionssystemoperatørerne eje, udvikle, forvalte eller drive energilageranlæg, hvis den nationale regulerende myndighed på grundlag af en cost-benefit-analyse og en offentlig høring har vurderet, at der ikke er behov for at anvende betingelserne i henhold til stk. 1, litra a), og har givet sin godkendelse.

Ændringsforslag    98

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne kun give distributionssystemoperatørerne tillaldelse til at eje, udvikle, forvalte eller drive lageranlæg, hvis følgende betingelser er opfyldt:

2.  Distributionssystemoperatørerne skal kun have tilladelse til at eje, udvikle, forvalte eller drive energilageranlæg, hvis sådanne anlæg er nødvendige for distributionssystemoperatørens opfyldelse af forpligtelserne i henhold til dette direktiv med henblik på effektiv, pålidelig og sikker drift af distributionssystemet, og hvis følgende betingelser er opfyldt:

Ændringsforslag    99

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a)  andre parter har efter en åben og gennemsigtig udbudsprocedure ikke tilkendegivet deres interesse i at eje, udvikle, forvalte eller drive lageranlæg

(a)  andre parter har efter en åben og gennemsigtig udbudsprocedure under nationale reguleringsmyndigheders opsyn ikke tilkendegivet deres interesse i at eje, udvikle, forvalte eller drive lageranlæg, og distributionssystemoperatøren er blevet identificeret som en omkostningseffektiv aktør, og

Ændringsforslag    100

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  disse anlæg er nødvendige, for at distributionssystemoperatørerne kan opfylde sine forpligtelser i henhold til dette direktiv med henblik på en effektiv, pålidelig og sikker drift af distributionssystemet og

(b)  disse anlæg anvendes af distributionssystemoperatørerne alene med henblik på at opfylde forpligtelserne i henhold til dette direktiv med henblik på en effektiv, pålidelig og sikker drift af distributionssystemet, og de anvendes ikke til at sælge elektricitet på markedet

Ændringsforslag    101

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)  den regulerende myndighed har under hensyntagen til betingelserne i litra a) og b) vurderet behovet for en sådan undtagelse samt meddelt sin godkendelse.

udgår

Ændringsforslag    102

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  De regulerende myndigheder afholder med regelmæssige mellemrum eller som minimum hvert femte år en offentlig høring med henblik på en fornyet vurdering af markedsdeltagernes eventuelle interesse i at investere i, udvikle, drive eller forvalte energilageranlæg. Såfremt den offentlige høring viser, at tredjeparter kan eje, udvikle, drive eller forvalte sådanne anlæg, sørger medlemsstaterne for, at distributionssystemoperatørernes aktiviteter i denne forbindelse udfases.

4.  De regulerende myndigheder afholder med regelmæssige mellemrum eller som minimum hvert femte år en offentlig høring med henblik på en fornyet vurdering af markedsdeltagernes eventuelle interesse i at investere i, udvikle, drive eller forvalte energilageranlæg. Såfremt den offentlige høring og en cost-benefit-analyse viser, at tredjeparter har kapacitet til og interesse i at eje, udvikle, drive eller forvalte sådanne anlæg på en omkostningseffektiv måde, sørger medlemsstaterne for, at distributionssystemoperatørernes aktiviteter i denne forbindelse udfases. Distributionssystemoperatører har ret til at få dækket deres investering i lageranlæg på retfærdige og rimelige vilkår.

Ændringsforslag    103

Forslag til direktiv

Artikel 36 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.   Medlemsstaterne har mulighed for at fremme udviklingen af et grundlæggende net af offentligt tilgængelige ladestandere med henblik på at fjerne hindringer for den indledende udvikling af elektromobilitet.

Ændringsforslag    104

Forslag til direktiv

Artikel 40 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d)  at styre elektricitetsstrømmene i systemet under hensyn til udvekslingerne med andre sammenkoblede systemer. Med henblik herpå skal transmissionssystemoperatøren sikre et sikkert, pålideligt og effektivt elektricitetssystem og i den forbindelse sørge for, at de nødvendige systembærende tjenester, herunder dem, som skyldes prisfleksibelt elforbrug og energilagring , er til rådighed, for så vidt dette kan ske uafhængigt af andre transmissionssystemer, som systemet er sammenkoblet med

(d)  at styre elektricitetsstrømmene i systemet under hensyn til udvekslingerne med andre sammenkoblede systemer. Med henblik herpå skal transmissionssystemoperatøren sikre et sikkert, pålideligt og effektivt elektricitetssystem og i den forbindelse sørge for, at de nødvendige systembærende tjenester, herunder dem, som skyldes prisfleksibelt elforbrug, energilagring og elektriske køretøjer, er til rådighed, for så vidt dette kan ske uafhængigt af andre transmissionssystemer, som systemet er sammenkoblet med

Begrundelse

Elektriske køretøjer kan udgøre værdifulde systembærende tjenester ved at tilføre nettet elektricitet eller ændre deres opladningshastighed. Transmissionssystemoperatøren bør derfor have realtidsinformation om efterspørgslen på elektriske køretøjer. Dette ændringsforslag svarer til Kommissionens erklæring i betragtning 27, at elektromobilitet udgør et vigtigt element i energiomstillingen og bør skabe gunstige betingelser for elektriske køretøjer.

Ændringsforslag    105

Forslag til direktiv

Artikel 40 – stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ja)  at digitalisere transmissionssystemer for bl.a. at sikre effektiv dataindsamling og -databrug i realtid og intelligente understationer

Begrundelse

Digitalisering af nettet og udviklingen af intelligente net bør ikke begrænses til distribution – det rummer en løsning for hele systemet. EU tildeler dog udelukkende digitale løsninger til distributionssystemoperatører og ser bort fra den omstændighed, at transmissionsniveauet ligeledes bør gennemgå en digital omstilling (f.eks. med effektiv dataindsamling og dataanvendelse i realtid, intelligente understationer osv.). Digitaliseringen rækker ud over lanceringen af den intelligente måler på detailmarkedet. Der er behov for innovation på systemniveau, og innovation bør ikke opdeles mellem transmission og distribution.

Ændringsforslag    106

Forslag til direktiv

Artikel 40 – stk. 1 – litra j b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(jb)  at varetage dataforvaltning, cybersikkerhed og databeskyttelse

Begrundelse

Dataforvaltning er et bredt begreb, der også omfatter data, som er nødvendige for hele systemets drift med henblik på afregning, til måling af både forbrugere, producenter og oplagring, som er forbundet med et hvilket som helst sted i systemet osv. Ordentlige mekanismer til beskyttelse af disse data og datasystemer, som forvaltes af TSO'er, over for enhver form for angreb er en kritisk opgave for alle TSO'er og bør derfor også pålægges disse.

Ændringsforslag    107

Forslag til direktiv

Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Medlemsstaterne kan bestemme, at et eller flere af de ansvarsområder, der er nævnt i stk. 1, litra a)-j), overdrages til en anden transmissionssystemoperatør end den, der ejer transmissionssystemet, og som de pågældende ansvarsområder ellers ville påhvile. Den transmissionssystemoperatør, der får overdraget opgaverne, skal være certificeret som ejerskabsmæssigt adskilt samt opfylde de i artikel 43 fastsatte krav, men behøver ikke at eje det transmissionssystem, som den er ansvarlig for. Den transmissionssystemoperatør, der ejer transmissionssystemet, skal opfylde de i kapitel VI fastsatte krav samt være certificeret i overensstemmelse med artikel 43.

2.  Medlemsstaterne kan bestemme, at et eller flere af de ansvarsområder, der er nævnt i stk. 1, litra a)-j), overdrages til en anden transmissionssystemoperatør end den, der ejer transmissionssystemet, og som de pågældende ansvarsområder ellers ville påhvile under forudsætning af, at der foreligger en formel og begrundet anmodning fra en transmissionssystemoperatør, som er villig til at overføre et hvilket som helst af sine ansvarsområder, samt godkendelse heraf fra de berørte medlemsstater. Den transmissionssystemoperatør, der får overdraget opgaverne, skal være certificeret som ejerskabsmæssigt adskilt samt opfylde de i artikel 43 fastsatte krav, men behøver ikke at eje det transmissionssystem, som den er ansvarlig for. Den transmissionssystemoperatør, der ejer transmissionssystemet, skal opfylde de i kapitel VI fastsatte krav samt være certificeret i overensstemmelse med artikel 43.

Begrundelse

Anvendelsen af denne bestemmelse giver mulighed for at overføre nogle af systemets driftsfunktioner (jf. artikel 40, stk. 1) fra de eksisterende TSO'er til andre (nye eller eksisterende) TSO'er. Denne overførsel kan have relevante konsekvenser for effektiviteten og sikkerheden i strømforsyningssystemerne

Ændringsforslag    108

Forslag til direktiv

Artikel 40 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b)  sikrer effektiv deltagelse af alle markedsdeltagere, herunder vedvarende energikilder, prisfleksibelt elforbrug, energilageranlæg og aggregatorer, navnlig ved at kræve, at regulerende myndigheder eller transmissionssystemoperatører og alle markedsdeltagere i tæt samarbejde fastsætter tekniske bestemmelser for deltagelse i disse markeder på grundlag af disse markeders tekniske krav og alle markedsdeltageres kapacitet.

(b)  sikrer effektiv deltagelse af alle markedsdeltagere og prioriterer variable vedvarende energikilder, herunder prisfleksibelt elforbrug, energilageranlæg og aggregatorer, navnlig ved at kræve, at regulerende myndigheder eller transmissionssystemoperatører og alle markedsdeltagere i tæt samarbejde fastsætter tekniske bestemmelser for deltagelse i disse markeder på grundlag af disse markeders tekniske krav og alle markedsdeltageres kapacitet.

Ændringsforslag    109

Forslag til direktiv

Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Transmissionssystemoperatørerne må ikke eje, forvalte eller drive energilageranlæg og må ikke direkte eller indirekte kontrollere aktiver, der yder systembærende tjenester.

1.  Transmissionssystemoperatørerne må eje, forvalte eller drive energilageranlæg og må direkte eller indirekte kontrollere aktiver, der yder systembærende tjenester i tilfælde, hvor, disse anlæg eller aktiver er en integreret del af transmissionssystemet, og hvor den nationale reguleringsmyndighed har givet sin godkendelse; desuden også i andre tilfælde, hvor følgende forhold er opfyldt:

 

(a)  andre parter har efter en åben og gennemsigtig udbudsprocedure under nationale reguleringsmyndigheders opsyn ikke tilkendegivet deres interesse i at eje, kontrollere, forvalte eller drive sådanne omkostningseffektive anlæg, der tilbyder, lagringstjenester og/eller systembærende tjenester til transmissionssystemoperatøren og

 

(b)  disse anlæg er nødvendige, for at transmissionssystemoperatøren kan opfylde sine forpligtelser i henhold til dette direktiv med henblik på en effektiv, pålidelig og sikker drift af transmissionssystemet, og de ikke anvendes til at sælge elektricitet til markedet.

Ændringsforslag    110

Forslag til direktiv

Artikel 54 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a.   Med forbehold af stk. 1b hører transmissionssystemoperatører med en interesse i at eje, udvikle, forvalte eller drive lageranlæg den nationale regulerende myndighed om, hvorvidt betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

Ændringsforslag    111

Forslag til direktiv

Artikel 54 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b.  Uanset stk. 1, litra a), må transmissionssystemoperatørerne eje, udvikle, forvalte eller drive energilageranlæg, hvis den nationale regulerende myndighed på grundlag af en cost-benefit-analyse og en offentlig høring har vurderet, at der ikke er behov for at anvende betingelserne i henhold til stk. 1, litra a), og har givet sin godkendelse.

Ændringsforslag    112

Forslag til direktiv

Artikel 54 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Uanset stk. 1 kan medlemsstaterne give transmissionssystemoperatørerne tilladelse til at eje, forvalte eller drive lageranlæg eller aktiver, der yder ikke-frekvensrelaterede systembærende tjenester, hvis følgende betingelser er opfyldt:

udgår

(a)   andre parter har efter en åben og gennemsigtig udbudsprocedure ikke tilkendegivet deres interesse i at eje, kontrollere, forvalte eller drive sådanne anlæg, der tilbyder transmissionssystemoperatøren lagringstjenester og/eller ikke-frekvensrelaterede systembærende tjenester

 

(b)   disse anlæg eller ikke-frekvensrelaterede systembærende tjenester er nødvendige, for at transmissionssystemoperatøren kan opfylde sine forpligtelser i henhold til dette direktiv med henblik på en effektiv, pålidelig og sikker drift af transmissionssystemet, og de anvendes ikke til at sælge elektricitet til markedet, og

 

(c)   den regulerende myndighed har under hensyntagen til betingelserne i litra a) og b) i dette stykke vurderet behovet for en sådan undtagelse samt meddelt sin godkendelse.

 

Ændringsforslag    113

Forslag til direktiv

Artikel 54 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Transmissionssystemoperatøren skal med regelmæssige mellemrum eller som minimum hvert femte år afholde en offentlig høring vedrørende de krævede lagringstjenester med henblik på at vurdere markedsdeltagernes eventuelle interesse i at investere i sådanne anlæg og nedlægge egne lagringsaktiviteter, såfremt tredjeparter kan levere tjenesten på en omkostningseffektiv måde.

4.  Transmissionssystemoperatøren skal under tilsyn af den nationale regulerende myndighed med regelmæssige mellemrum eller som minimum hvert femte år afholde en offentlig høring vedrørende de krævede lagringstjenester med henblik på at revurdere markedsdeltagernes eventuelle interesse i at investere i, udvikle, drive eller forvalte sådanne anlæg. Såfremt den offentlige høring og en cost-benefit-analyse viser, at tredjeparter har kapacitet til og interesse i at eje, udvikle, drive eller forvalte sådanne anlæg på en omkostningseffektiv måde, sørger medlemsstaterne for, at transmissionssystemoperatørernes aktiviteter i denne forbindelse udfases. Transmissionssystemoperatører har ret til at få dækket deres investering i sådanne anlæg på retfærdige og rimelige vilkår.

Ændringsforslag    114

Forslag til direktiv

Artikel 59 – stk. 1 – litra o

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(o)  at overvåge forekomsten af restriktiv kontraktpraksis, herunder eneretsklausuler, der kan hindre store erhvervskunder i at indgå kontrakt med mere end en enkelt leverandør samtidig eller begrænse dem i deres mulighed for at gøre det, og i påkommende tilfælde underrette de nationale konkurrencemyndigheder om en sådan praksis

(o)  at overvåge forekomsten af restriktiv kontraktpraksis, herunder eneretsklausuler, der kan hindre kunder i at indgå kontrakt med mere end en enkelt leverandør samtidig eller begrænse dem i deres mulighed for at gøre det, og i påkommende tilfælde underrette de nationale konkurrencemyndigheder om en sådan praksis

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt i forbindelse med ændringsforslag 98 og 128 og giver enkeltpersoner mulighed for samtidig at indgå kontrakter med flere leverandører. Det skaber sammenhæng med ændringsforslag 128, 144 og 151. Alle former for kunder bør have lov til at indgå kontrakt med mere end en energileverandør. En kunde kan ønske at underskrive en energiforsyningsaftale med et på stedet eller nærliggende produktionsanlæg samt en anden leveringskontrakt med den sædvanlige energileverandør for det resterende elektricitetsforbrug. Dette har central betydning som et incitament til at øge antallet af aktive kunder og udviklingen inden for vedvarende energi og -forbrug.

Ændringsforslag    115

Forslag til direktiv

Artikel 59 – stk. 1 – litra q

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(q)  at medvirke til at sikre sammen med andre relevante myndigheder, at forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger er effektive og håndhæves

(q)  at medvirke til at sikre sammen med andre relevante myndigheder, at nye og eksisterende forbrugerbeskyttelsesforanstaltninger, herunder aktive forbrugeres rettigheder, er effektive og håndhæves

Ændringsforslag    116

Forslag til direktiv

Artikel 59 – stk. 1 – litra x a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(xa)  at overvåge lokale energifællesskabers markedsadgang, herunder antallet af eksisterende lokale energifællesskaber, lovgivningsmæssige hindringer, der forhindrer markedsadgang eller -deltagelse i forskellige aktiviteter, lige behandling af dem, deres indvirkning på konkurrencen og forbrugerbeskyttelsen, og fordelene ved dem, herunder sårbare forbrugere og husholdninger, som oplever energifattigdom.

Ændringsforslag    117

Forslag til direktiv

Artikel 59 – stk. 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

8.  For at øge gennemsigtigheden på markedet og sikre samtlige interesserede parter alle de nødvendige oplysninger, afgørelser eller forslag til afgørelse vedrørende de transmissions- og distributionstariffer, der er omhandlet i artikel 60, stk. 3, skal de regulerende myndigheder stille de nærmere metoder og underliggende omkostninger, der anvendes til beregning af de relevante nettariffer, til rådighed for markedsdeltagerne.

8.  For at øge gennemsigtigheden på markedet og sikre samtlige interesserede parter alle de nødvendige oplysninger, afgørelser eller forslag til afgørelse vedrørende de transmissions- og distributionstariffer, der er omhandlet i artikel 60, stk. 3, skal de nationale regulerende myndigheder stille de nærmere metoder og underliggende antagelser, der anvendes til beregning af de relevante nettariffer, til rådighed for markedsdeltagerne. Disse skal omfatte en cost-benefit-analyse for distribuerede energiressourcer, herunder en vurdering af deres potentielle værdi for nettet og bidrag til andre energipolitiske formål, navnlig dem der leveres af aktive kunder og lokale energifællesskaber.

Ændringsforslag    118

Forslag til direktiv

Bilag I – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  tydeligt angive, hvem der er indehaver af værktøjet, samt den fysiske eller juridiske person, der forvalter værktøjet

b)  tydeligt angive, hvem der er indehaver af værktøjet, samt den fysiske eller juridiske person, der forvalter værktøjet, såvel som oplysninger om, hvordan værktøjerne finansieres.

Ændringsforslag    119

Forslag til direktiv

Bilag I – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e)  levere præcise og ajourførte oplysninger med angivelse af tidspunktet for den seneste ajourføring

e)   levere præcise og ajourførte oplysninger med angivelse af tidspunktet for den seneste ajourføring, herunder:

 

-   tariffen og en opdeling i skatter, afgifter, gebyrer og afgifter, som energitariffen indeholder

 

-   de anvendte energikilders procentvise andel af den samlede energisammensætning fra det foregående år

 

-   for tilbud fra vedvarende energikilder, oplysninger om hver energikildes bidrag til den af kunden købte elektricitet, herunder andele for hver vedvarende energikilde med hensyn til teknologi og oprindelsesland, andel eller procentdel af forbrug direkte fra producenter af vedvarende energikilder og leverandørens egenproduktion og handlinger, der skaber yderligere miljømæssige og sociale fordele, herunder nye investeringer i vedvarende energikilder.

 

-   den nøjagtige karakter af den annoncerede "grønne tarif", herunder additionalitet

 

-   oplysninger om de miljømæssige konsekvenser af energisammensætningen i henseende til CO2-emissioner og radioaktivt affald som følge af den elektricitet, som er produceret ved hjælp af leverandørens samlede brændselssammensætning i det foregående år

 

-   kvaliteten af tjenesteydelserne, procedurer til behandling af klager, niveauet af forbrugertilfredshed eller vildledende praksis.

Ændringsforslag    120

Forslag til direktiv

Bilag II – punkt 1 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Herudover skal sammenligninger med en normeret, gennemsnitlig kunde eller referencekunde i samme brugerkategori stilles til rådighed for slutkunderne i, sammen med eller som henvisninger i deres fakturaer og periodiske opgørelser.

Herudover skal sammenligninger med en normeret, gennemsnitlig kunde eller referencekunde i samme brugerkategori stilles til rådighed for slutkunderne såvel som en vurdering af hvilke af de oplyste tariffer, som er mest fordelagtig for forbrugeren, hvis forbrugsmønsteret i det foregående år gentages i det kommende, sammen med eller som henvisninger i deres fakturaer og periodiske opgørelser.

Begrundelse

Oplysninger om den mest fordelagtige tarif vil kunne forhindre, at forbrugerne bliver udsat for forældede og uhensigtsmæssige tariffer.

Ændringsforslag    121

Forslag til direktiv

Bilag II – punkt 4 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c)  som minimum en henvisning til eksisterende referencekilder, som f.eks. et websted, hvorfra der er offentlig adgang til oplysninger om miljøpåvirkning i det mindste i form af CO2-emissioner og radioaktivt affald som følge af den elektricitet, som er produceret

c)  oplysninger om miljøpåvirkning i det mindste i form af CO2-emissioner og radioaktivt affald som følge af den elektricitet, som er produceret ved hjælp af leverandørens samlede brændselssammensætning i det foregående år

Begrundelse

Forbrugeren bør have direkte adgang til de basale oplysninger om sit energiforbrug.

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Fælles regler for det indre marked for elektricitet (omarbejdning)

Referencer

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

1.3.2017

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Pavel Poc

14.2.2017

Behandling i udvalg

21.6.2017

 

 

 

Dato for vedtagelse

21.11.2017

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

52

1

9

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Martin Häusling, Rupert Matthews, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Maria Noichl

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I RÅDGIVENDE UDVALG

52

+

ALDE:

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha

EFDD:

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jo Leinen, Susanne Melior, Maria Noichl, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

1

-

NI

Zoltán Balczó

9

0

ENF

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Kateřina Konečná

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Bart Staes, Davor Škrlec

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Fælles regler for det indre marked for elektricitet (omarbejdning)

Referencer

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Dato for høring af EP

30.11.2016

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

1.3.2017

ECON

1.3.2017

ENVI

1.3.2017

IMCO

1.3.2017

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

12.1.2017

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

Ordførere

       Dato for valg

Krišjānis Kariņš

25.1.2017

 

 

 

Behandling i udvalg

25.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Dato for vedtagelse

21.2.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

50

4

9

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Florent Marcellesi, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Jan Keller

Dato for indgivelse

27.2.2018

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

50

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel

NI

Janusz Korwin-Mikke

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

4

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier,

S&D

Edouard Martin

9

0

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

András Gyürk, Dennis Radtke, Hermann Winkler

S&D

Adam Gierek

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 13. marts 2018
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik