ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)

27.2.2018 - (COM(2016)0864 – C8‑0495/2016 – 2016/0380(COD)) - ***I

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας
Εισηγητής: Krišjānis Kariņš
(Αναδιατύπωση – άρθρο 104 του Κανονισμού)


Διαδικασία : 2016/0380(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0044/2018
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0044/2018
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)

(COM(2016)0864 – C8‑0495/2016 – 2016/0380(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0864),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 194 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0495/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις αιτιολογημένες γνώμες που υποβλήθηκαν από τη Γερουσία της Δημοκρατίας της Πολωνίας, του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Δημοκρατίας της Αυστρίας και του Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου αριθ. 2 σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, με τις οποίες υποστηρίζεται ότι το σχέδιο νομοθετικής πράξης δεν συνάδει προς την αρχή της επικουρικότητας,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 31ης Μαΐου 2017[1],

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 13ης Ιουλίου 2017[2],

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία, της 28ης Νοεμβρίου 2001, για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων[3],

–  έχοντας υπόψη την από 7ης Σεπτεμβρίου 2017 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 104 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 104 και 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0044/2018),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η πρόταση της Επιτροπής δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2015, «Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας»31, διατυπώνεται το όραμα της Επιτροπής για μια αγορά λιανικής που εξυπηρετεί καλύτερα τους καταναλωτές ενέργειας, μεταξύ άλλων με καλύτερη σύνδεση των αγορών χονδρικής και λιανικής. Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από νέες και καινοτόμους εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές να συμμετέχουν πλήρως στην ενεργειακή μετάβαση, να διαχειρίζονται την κατανάλωσή τους για την επίτευξη ενεργειακά αποδοτικών λύσεων που εξοικονομούν χρήματα, και να συμβάλλουν στη συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

(5)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2015, «Νέα Συμφωνία για τους καταναλωτές ενέργειας»31, διατυπώνεται το όραμα της Επιτροπής για μια αγορά λιανικής που εξυπηρετεί καλύτερα τους καταναλωτές ενέργειας, μεταξύ άλλων με καλύτερη σύνδεση των αγορών χονδρικής και λιανικής. Η αξιοποίηση νέων τεχνολογιών από νέες και καινοτόμους εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών θα πρέπει να παρέχει τη δυνατότητα σε όλους τους καταναλωτές να αυξήσουν την ενημέρωσή τους σχετικά με την ενεργειακή τους κατανάλωση και να συμμετέχουν πλήρως στην ενεργειακή μετάβαση, να διαχειρίζονται την κατανάλωσή τους για την επίτευξη ενεργειακά αποδοτικών λύσεων που εξοικονομούν χρήματα, και να συμβάλλουν στη συνολική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

__________________

__________________

31 COM (2015) 339 final της 15.7.2015.

31 COM (2015) 339 final της 15.7.2015.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2015, «Έναρξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας»32, επισημαίνεται ότι για τη στροφή από την ηλεκτροπαραγωγή σε μεγάλους, κεντρικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής προς την αποκεντρωμένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προς αγορές απαλλαγμένες από ανθρακούχες εκπομπές απαιτείται προσαρμογή των κανόνων εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας που ισχύουν σήμερα, καθώς και μεταβολές των παγιωμένων ρόλων στην αγορά. Η ανακοίνωση διατυπώνει επίσης την ανάγκη να οργανωθούν οι αγορές κατά πιο ευέλικτο τρόπο και να ενσωματωθούν πλήρως όλοι οι παράγοντες της αγοράς – συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, των νέων παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών, αποθήκευσης ενέργειας και της ευέλικτης ζήτησης.

(6)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2015, «Έναρξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας»32, επισημαίνεται ότι για τη στροφή από την ηλεκτροπαραγωγή σε μεγάλους, κεντρικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής προς την αποκεντρωμένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προς αγορές απαλλαγμένες από ανθρακούχες εκπομπές απαιτείται προσαρμογή των κανόνων εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας που ισχύουν σήμερα, καθώς και μεταβολές στους ρόλους των υφιστάμενων συμμετεχόντων στην αγορά. Η ανακοίνωση διατυπώνει επίσης την ανάγκη να οργανωθούν οι αγορές κατά πιο ευέλικτο τρόπο και να ενσωματωθούν πλήρως όλοι οι παράγοντες της αγοράς – συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, των νέων παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών, αποθήκευσης ενέργειας και της ευέλικτης ζήτησης. Είναι εξίσου σημαντικό να επενδύσει η Ένωση επειγόντως στη διασυνδεσιμότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη μεταφορά ενέργειας μέσω συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης.

_________________

_________________

32   COM (2015) 340 final της 15.7.2015.

32   COM (2015) 340 final της 15.7.2015.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Προκειμένου να δημιουργηθεί μια εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν την ενοποίηση των εθνικών αγορών τους και τη συνεργασία των διαχειριστών δικτύων σε ενωσιακό και περιφερειακό επίπεδο, ενσωματώνοντας παράλληλα τα απομονωμένα συστήματα που απαρτίζουν τις «νησίδες» ηλεκτρικής ενέργειας που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ένωση.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω αιτιολογική σκέψη πρέπει να διατηρηθεί στην οδηγία για να τονίσει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν για να επιτευχθεί ένας από τους βασικούς στόχους της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, που είναι η δημιουργία εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Η Ένωση θα επιτύχει αποτελεσματικότερα τους στόχους της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέσω της δημιουργίας ενός πλαισίου αγοράς που θα επιβραβεύει την ευελιξία και τις καινοτομίες. Ο σχεδιασμός μιας εύρυθμα λειτουργούσας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι καταλυτικός παράγοντας για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Μια εύρυθμα λειτουργούσα εσωτερική αγορά ενέργειας αναμένεται να συμβάλει στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να διευκολύνει την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και να εκπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Οι καταναλωτές διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη της απαραίτητης ευελιξίας, ώστε το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας να προσαρμοστεί στη μεταβλητή, κατανεμημένη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η τεχνολογική πρόοδος στη διαχείριση δικτύων και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές προσφέρει πολλές ευκαιρίες για τους καταναλωτές και ο υγιής ανταγωνισμός στις λιανικές αγορές θα έχει ουσιώδη σημασία, ώστε να διασφαλίζεται η ανάπτυξη με γνώμονα την αγορά καινοτόμων νέων υπηρεσιών, οι οποίες ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και δυνατότητες των καταναλωτών, ενώ παράλληλα θα αυξάνεται η ευελιξία του συστήματος. Με την πρόβλεψη της δυνατότητας των καταναλωτών να συμμετέχουν στην αγορά ενέργειας περισσότερο και με νέους τρόπους, αναμένεται ότι οι πολίτες θα επωφεληθούν από την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και θα επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

(8)  Οι καταναλωτές διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη της απαραίτητης ευελιξίας, ώστε το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας να προσαρμοστεί στη μεταβλητή και κατανεμημένη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Η τεχνολογική πρόοδος στη διαχείριση δικτύων και την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές προσφέρει πολλές ευκαιρίες για τους καταναλωτές. Ο υγιής ανταγωνισμός στις λιανικές αγορές θα έχει ουσιώδη σημασία, ώστε να διασφαλίζεται η ανάπτυξη με γνώμονα την αγορά καινοτόμων νέων υπηρεσιών, οι οποίες αντιμετωπίζουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και δυνατότητες των καταναλωτών, ενώ παράλληλα θα αυξάνεται η ευελιξία του συστήματος. Ωστόσο, η έλλειψη παροχής στους καταναλωτές πληροφοριών σε πραγματικό ή σε σχεδόν πραγματικό χρόνο σχετικά με την ενεργειακή τους κατανάλωση, λόγω ιδίως της αργής ανάπτυξης των έξυπνων μετρητών, έχει εμποδίσει την ενεργό συμμετοχή τους στην αγορά ενέργειας και στην ενεργειακή μετάβαση. Με την πρόβλεψη της δυνατότητας των καταναλωτών να συμμετέχουν στην αγορά ενέργειας περισσότερο και με νέους τρόπους, και με τον εφοδιασμό τους με τα απαραίτητα για τον σκοπό αυτό εργαλεία, αναμένεται ότι οι πολίτες θα επωφεληθούν από την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και θα επιτευχθούν οι στόχοι της Ένωσης όσον αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Οι ελευθερίες που εγγυάται η Συνθήκη στους πολίτες της Ένωσης —μεταξύ άλλων η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, η ελευθερία παροχής υπηρεσιών και η ελευθερία εγκατάστασης— είναι δυνατές μόνο σε πλαίσιο πλήρως ανοικτής αγοράς, η οποία παρέχει σε όλους τους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα τους προμηθευτές τους και δίνει σε όλους τους προμηθευτές την ελευθερία να προμηθεύουν τους πελάτες τους.

(9)  Οι ελευθερίες που εγγυάται η Συνθήκη στους πολίτες της Ένωσης —μεταξύ άλλων η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, η ελευθερία παροχής υπηρεσιών και η ελευθερία εγκατάστασης— είναι δυνατές μόνο σε πλαίσιο πλήρως ανοικτής και διασυνδεδεμένης αγοράς, η οποία παρέχει σε όλους τους καταναλωτές τη δυνατότητα να επιλέγουν ελεύθερα τους προμηθευτές τους και δίνει σε όλους τους προμηθευτές την ελευθερία να προμηθεύουν τους πελάτες τους.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο ανταγωνισμός και ο εφοδιασμός με ηλεκτρική ενέργεια με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές, τα κράτη μέλη και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να εξασφαλίσουν τη διαμεθοριακή πρόσβαση σε νέους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας από διαφορετικές ενεργειακές πηγές, καθώς και σε νέους παρόχους παραγωγής ενέργειας, αποθήκευσης και απόκρισης ζήτησης.

(11)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο ανταγωνισμός και ο εφοδιασμός με ηλεκτρική ενέργεια με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές, τα κράτη μέλη και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να εξασφαλίσουν τη διαμεθοριακή πρόσβαση σε νέους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας από διαφορετικές ενεργειακές πηγές, καθώς και σε νέους παρόχους παραγωγής ενέργειας, αποθήκευσης και απόκρισης ζήτησης. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργάζονται για τον προγραμματισμό των ροών ηλεκτρικής ενέργειας και θα πρέπει να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή των απρογραμμάτιστων κυκλικών ροών ηλεκτρικής ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με δύο τροπολογίες επί του άρθρου 3.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν υφίστανται αδικαιολόγητοι φραγμοί εντός της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όσον αφορά την είσοδο στην αγορά, τη λειτουργία στην αγορά και την έξοδο από την αγορά. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να είναι σαφές ότι η υποχρέωση αυτή δεν θίγει τις αρμοδιότητες που διατηρούν τα κράτη μέλη σε σχέση με τις τρίτες χώρες. Η διευκρίνιση αυτή δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως παρέχουσα σε κράτος μέλος τη δυνατότητα να ασκεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να αποσαφηνιστεί ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά από τρίτες χώρες πρέπει να συμμορφώνονται με την εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης και των κρατών μελών όπως ακριβώς και όλοι οι άλλοι συμμετέχοντες στην αγορά.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρει στα συμπεράσματα του Οκτωβρίου 2014 ότι η Επιτροπή, υποστηριζόμενη από τα κράτη μέλη, πρέπει να λάβει επείγοντα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την υλοποίηση του κατ’ ελάχιστον στόχου του 10% των υφιστάμενων ηλεκτρικών διασυνδέσεων κατά προτεραιότητα, το αργότερο δε έως το 2020, τουλάχιστον για τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη επιτύχει ελάχιστο επίπεδο ενσωμάτωσης στην εσωτερική αγορά ενέργειας, ήτοι τις χώρες της Βαλτικής, την Ισπανία και την Πορτογαλία, και για τα κράτη μέλη που αποτελούν το κύριο σημείο πρόσβασής τους στην εσωτερική αγορά ενέργειας. Αναφέρει ακόμη ότι η Επιτροπή θα υποβάλλει επίσης τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με ζητούμενο την επίτευξη του στόχου του 15% έως το 2030.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν ευρεία διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την επιβολή υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για σκοπούς γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να φροντίζουν ώστε οι οικιακοί πελάτες και, όπου κρίνεται σκόπιμο από τα κράτη μέλη, οι μικρές επιχειρήσεις να απολαύουν του δικαιώματος εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριμένης ποιότητας σε σαφώς συγκρίσιμες, διαφανείς και ανταγωνιστικές τιμές. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας υπό τη μορφή ρύθμισης των τιμών προμήθειας αποτελούν ιδιαίτερα στρεβλωτικό μέτρο το οποίο συχνά οδηγεί σε συσσώρευση τιμολογιακών ελλειμμάτων, περιορισμό των επιλογών των καταναλωτών, λιγότερο ελκυστικά κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας και επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, κατώτερα πρότυπα παρεχόμενων υπηρεσιών, κατώτερα επίπεδα συμμετοχής και ικανοποίησης των καταναλωτών, περιορισμό του ανταγωνισμού, καθώς επίσης και λιγότερα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά. Επομένως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν άλλα εργαλεία πολιτικής, ιδίως στοχευμένα μέτρα κοινωνικής πολιτικής, προκειμένου να εξασφαλίσουν την οικονομική προσιτότητα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τους πολίτες τους. Οι παρεμβάσεις για τον καθορισμό των τιμών θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε περιορισμένες, εξαιρετικές περιπτώσεις. Μια πλήρως απελευθερωμένη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να τονώσει τον ανταγωνισμό τιμών και τον ανταγωνισμό ανεξαρτήτως τιμών μεταξύ των υφιστάμενων προμηθευτών, και να παρέχει κίνητρα για την είσοδο στην αγορά νέων προμηθευτών και, κατά συνέπεια, θα μπορούσε να βελτιώσει τις επιλογές και την ικανοποίηση των καταναλωτών.

(15)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν ευρεία διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την επιβολή υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για σκοπούς γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να φροντίζουν ώστε οι οικιακοί πελάτες και, όπου κρίνεται σκόπιμο από τα κράτη μέλη, οι μικρές επιχειρήσεις να απολαύουν του δικαιώματος εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριμένης ποιότητας σε σαφώς συγκρίσιμες, διαφανείς και ανταγωνιστικές τιμές. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας υπό τη μορφή ρύθμισης των τιμών προμήθειας αποτελούν ιδιαίτερα στρεβλωτικό μέτρο το οποίο συχνά οδηγεί σε συσσώρευση τιμολογιακών ελλειμμάτων, περιορισμό των επιλογών των καταναλωτών, λιγότερο ελκυστικά κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας και επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, κατώτερα πρότυπα παρεχόμενων υπηρεσιών, κατώτερα επίπεδα συμμετοχής και ικανοποίησης των καταναλωτών, περιορισμό του ανταγωνισμού, καθώς επίσης και λιγότερα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά. Επομένως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν άλλα εργαλεία πολιτικής, ιδίως στοχευμένα μέτρα κοινωνικής πολιτικής, προκειμένου να εξασφαλίσουν την οικονομική προσιτότητα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τους πολίτες τους. Οι παρεμβάσεις για τον καθορισμό των τιμών θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε πολύ περιορισμένες, εξαιρετικές περιπτώσεις προκειμένου να προστατεύονται τα πλέον ευάλωτα άτομα και θα πρέπει να καταργούνται σταδιακά εντός περιορισμένου χρονικού πλαισίου. Μια πλήρως απελευθερωμένη, εύρυθμα λειτουργούσα λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να τονώσει τον ανταγωνισμό τιμών και τον ανταγωνισμό ανεξαρτήτως τιμών μεταξύ των υφιστάμενων προμηθευτών, και να παρέχει κίνητρα για την είσοδο στην αγορά νέων προμηθευτών και, κατά συνέπεια, θα μπορούσε να βελτιώσει τις επιλογές και την ικανοποίηση των καταναλωτών.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Εγγύηση για μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών αποτελεί η διαθεσιμότητα αποτελεσματικών μέσων διακανονισμού διενέξεων για όλους τους καταναλωτές. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν διαδικασίες για τον ταχύ και αποτελεσματικό διακανονισμό των παραπόνων.

(24)  Εγγύηση για μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών αποτελεί η διαθεσιμότητα αποτελεσματικών ανεξάρτητων μηχανισμών διακανονισμού διενέξεων για όλους τους καταναλωτές, όπως διαμεσολαβητής ενέργειας ή φορέας των καταναλωτών. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν διαδικασίες για τον ταχύ και αποτελεσματικό διακανονισμό των παραπόνων.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(25)  Θα πρέπει όλοι οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν άμεσα από τη συμμετοχή στην αγορά, ιδίως όταν προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους σύμφωνα με τα σήματα της αγοράς και, στη συνέχεια, επωφελούνται από χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλες πληρωμές ως κίνητρα. Τα πλεονεκτήματα αυτής της ενεργούς συμμετοχής ενδέχεται να αυξηθούν στο μέλλον, όταν τα ηλεκτρικά οχήματα, οι αντλίες θερμότητας και άλλα ευέλικτα φορτία γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικά. Οι καταναλωτές θα πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε όλες τις μορφές απόκρισης ζήτησης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογής έξυπνου συστήματος μέτρησης και σύμβασης δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό αναμένεται ότι θα τους επιτρέπει να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους ανάλογα με τα σήματα των τιμών σε πραγματικό χρόνο, τα οποία αποτυπώνουν την αξία και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας ή της μεταφοράς σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν εύλογη έκθεση των καταναλωτών στον κίνδυνο τιμών χονδρικής. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να μεριμνούν ώστε όσοι καταναλωτές επιλέγουν να μη συμμετέχουν ενεργά στην αγορά να μην υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις· αντιθέτως, θα πρέπει να βοηθούνται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο για τις συνθήκες της εγχώριας αγοράς ώστε να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές τους.

(25)  Θα πρέπει όλοι οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν άμεσα από τη συμμετοχή στην αγορά, ιδίως όταν προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους σύμφωνα με τα σήματα της αγοράς και, στη συνέχεια, επωφελούνται από χαμηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλες πληρωμές ως κίνητρα. Τα πλεονεκτήματα αυτής της ενεργού συμμετοχής ενδέχεται να αυξηθούν στο μέλλον, όταν ενισχυθεί η ενημέρωση άλλων παθητικών καταναλωτών σχετικά με τις δυνατότητες που έχουν ως ενεργοί καταναλωτές και όταν καταστούν περισσότερο προσβάσιμες και γνωστές οι πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες ενεργού συμμετοχής. Οι καταναλωτές θα πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε όλες τις μορφές απόκρισης ζήτησης και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επωφελούνται από την πλήρη ανάπτυξη των έξυπνων συστημάτων μέτρησης και, σε περίπτωση που η εν λόγω ανάπτυξη έχει αξιολογηθεί αρνητικά, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επιλογής έξυπνου συστήματος μέτρησης και σύμβασης δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό αναμένεται ότι θα τους επιτρέπει να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους ανάλογα με τα σήματα των τιμών σε πραγματικό χρόνο, τα οποία αποτυπώνουν την αξία και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας ή της μεταφοράς σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ενώ τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν εύλογη έκθεση των καταναλωτών στον κίνδυνο τιμών χονδρικής. Οι καταναλωτές θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τον δυνητικό κίνδυνο τιμών των συμβάσεων δυναμικής τιμολόγησης. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να μεριμνούν ώστε όσοι καταναλωτές επιλέγουν να μη συμμετέχουν ενεργά στην αγορά να μην υφίστανται αρνητικές επιπτώσεις· αντιθέτως, θα πρέπει να βοηθούνται με τον πλέον κατάλληλο τρόπο για τις συνθήκες της εγχώριας αγοράς ώστε να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές τους.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 30

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(30)  Οι τεχνολογίες κατανεμημένης ενέργειας και η ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών έχουν καταστήσει την κοινοτική ενέργεια και τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς έναν αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο να ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά τις πηγές ενέργειας, τις υπηρεσίες και την τοπική συμμετοχή. Η κοινοτική ενέργεια παρέχει την χωρίς αποκλεισμούς επιλογή σε όλους τους καταναλωτές να συμμετέχουν άμεσα στην παραγωγή, την κατανάλωση ή την από κοινού χρήση της ενέργειας εντός ενός γεωγραφικά περιορισμένου κοινοτικού δικτύου, το οποίο δύναται είτε να λειτουργεί απομονωμένα είτε να είναι συνδεδεμένο με το δημόσιο δίκτυο διανομής. Οι κοινοτικές πρωτοβουλίες για την ενέργεια εστιάζουν κυρίως στην παροχή οικονομικά προσιτής ενέργειας συγκεκριμένου είδους, όπως είναι η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, στα μέλη ή τους μετόχους τους, και όχι κατά προτεραιότητα στην επιδίωξη κέρδους όπως οι παραδοσιακές επιχειρήσεις ενέργειας. Με την άμεση εμπλοκή των καταναλωτών, οι κοινοτικές πρωτοβουλίες για την ενέργεια αποδεικνύουν τη δυνατότητά τους να διευκολύνουν την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και καταναλωτικών συνηθειών, μεταξύ άλλων, των έξυπνων δικτύων διανομής και της απόκρισης ζήτησης, κατά τρόπο ολοκληρωμένο. Επιπλέον, η κοινοτική ενέργεια μπορεί να ενισχύσει την ενεργειακή απόδοση όσον αφορά τα νοικοκυριά και να συμβάλει στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας με μειωμένη κατανάλωση και χαμηλότερα τιμολόγια προμήθειας. Η κοινοτική ενέργεια επιτρέπει επίσης σε ορισμένες ομάδες οικιακών καταναλωτών να συμμετέχουν στην αγορά ενέργειας, οι οποίοι ενδεχομένως να μην μπορούσαν υπό διαφορετικές συνθήκες. Όταν λειτουργούν επιτυχώς, οι εν λόγω πρωτοβουλίες αποφέρουν στην κοινότητα οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος το οποίο υπερβαίνει τα απλά πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών. Θα πρέπει να επιτρέπεται στις τοπικές ενεργειακές κοινότητες να λειτουργούν στην αγορά με ισότιμους όρους ανταγωνισμού και χωρίς στρέβλωση του ανταγωνισμού. Οι οικιακοί καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν οικειοθελώς σε κοινοτικές πρωτοβουλίες για την ενέργεια και να αποχωρούν από αυτές, χωρίς να χάνουν την πρόσβαση στο δίκτυο που τελεί υπό τη διαχείριση της κοινοτικής πρωτοβουλίας για την ενέργεια ούτε τα δικαιώματά τους ως καταναλωτών. Η πρόσβαση στο δίκτυο μιας τοπικής ενεργειακής κοινότητας θα πρέπει να χορηγείται με δίκαιους όρους που αντικατοπτρίζουν το κόστος.

(30)  Οι τεχνολογίες κατανεμημένης ενέργειας και η ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών έχουν καταστήσει την κοινοτική ενέργεια και τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς έναν αποτελεσματικό και οικονομικά αποδοτικό τρόπο να ικανοποιούνται οι ανάγκες και οι προσδοκίες των πολιτών όσον αφορά τις πηγές ενέργειας, τις υπηρεσίες και την τοπική συμμετοχή. Η κοινοτική ενέργεια παρέχει την χωρίς αποκλεισμούς επιλογή σε όλους τους καταναλωτές να συμμετέχουν άμεσα στην παραγωγή, την κατανάλωση ή την από κοινού χρήση της ενέργειας, με βάση την ανοικτή και εθελοντική συμμετοχή, εντός ενός γεωγραφικά περιορισμένου κοινοτικού δικτύου, το οποίο δύναται είτε να λειτουργεί απομονωμένα είτε να είναι συνδεδεμένο με το δημόσιο δίκτυο διανομής. Οι κοινοτικές πρωτοβουλίες για την ενέργεια εστιάζουν κυρίως στην παροχή οικονομικά προσιτής ενέργειας συγκεκριμένου είδους, όπως είναι η ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, στα μέλη ή τους μετόχους τους, στη διευκόλυνση της αποκόμισης οφελών για τις τοπικές κοινότητες και στην εκπροσώπηση των τοπικών συμφερόντων, και όχι κατά προτεραιότητα στην επιδίωξη κέρδους όπως οι παραδοσιακές επιχειρήσεις ενέργειας. Με την άμεση εμπλοκή των καταναλωτών, οι κοινοτικές πρωτοβουλίες για την ενέργεια αποδεικνύουν τη δυνατότητά τους να διευκολύνουν την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και καταναλωτικών συνηθειών, μεταξύ άλλων, των έξυπνων δικτύων διανομής και της απόκρισης ζήτησης, κατά τρόπο ολοκληρωμένο. Επιπλέον, η κοινοτική ενέργεια μπορεί να ενισχύσει την ενεργειακή απόδοση όσον αφορά τα νοικοκυριά και να συμβάλει στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας με μειωμένη κατανάλωση και χαμηλότερα τιμολόγια προμήθειας. Η κοινοτική ενέργεια επιτρέπει επίσης σε ορισμένες ομάδες οικιακών καταναλωτών να συμμετέχουν στην αγορά ενέργειας, οι οποίοι ενδεχομένως να μην μπορούσαν υπό διαφορετικές συνθήκες. Όταν λειτουργούν επιτυχώς, οι εν λόγω πρωτοβουλίες αποφέρουν στην κοινότητα οικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό όφελος το οποίο υπερβαίνει τα απλά πλεονεκτήματα που συνεπάγεται η παροχή ενεργειακών υπηρεσιών. Θα πρέπει να επιτρέπεται στις τοπικές ενεργειακές κοινότητες να λειτουργούν στην αγορά με ισότιμους όρους ανταγωνισμού και χωρίς στρέβλωση του ανταγωνισμού. Οι οικιακοί καταναλωτές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν οικειοθελώς σε κοινοτικές πρωτοβουλίες για την ενέργεια και να αποχωρούν από αυτές, χωρίς να χάνουν την πρόσβαση στο δίκτυο που τελεί υπό τη διαχείριση της κοινοτικής πρωτοβουλίας για την ενέργεια ούτε τα δικαιώματά τους ως καταναλωτών. Η πρόσβαση στο δίκτυο μιας τοπικής ενεργειακής κοινότητας θα πρέπει να χορηγείται με δίκαιους όρους που αντικατοπτρίζουν το κόστος.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(31)  Οι λογαριασμοί ενέργειας και οι ετήσιοι λογαριασμοί ενέργειας συνιστούν ένα σημαντικό μέσο πληροφόρησης των καταναλωτών. Πέρα από δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση και το κόστος, μπορούν επίσης να περιέχουν άλλες πληροφορίες που βοηθούν τους καταναλωτές να συγκρίνουν την τρέχουσα προσφορά τους με άλλες προσφορές. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι διαφωνίες σχετικά με τους λογαριασμούς αποτελούν πολύ συχνή αιτία παραπόνων των καταναλωτών και παράγοντα που συμβάλλει σε συνεχιζόμενα χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης και συμμετοχής των καταναλωτών στον ενεργειακό τομέα, κρίνεται απαραίτητο να καταστούν οι λογαριασμοί και οι ετήσιοι λογαριασμοί σαφέστεροι και περισσότερο κατανοητοί και, ταυτόχρονα, να διασφαλιστεί ότι οι λογαριασμοί περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν την ενεργειακή τους κατανάλωση, να συγκρίνουν προσφορές και να αλλάζουν προμηθευτές.

(31)  Οι λογαριασμοί ενέργειας και οι ετήσιοι λογαριασμοί ενέργειας συνιστούν ένα σημαντικό μέσο πληροφόρησης των καταναλωτών. Οι λογαριασμοί ενέργειας και οι ετήσιοι λογαριασμοί ενέργειας παρέχουν δεδομένα σχετικά με την κατανάλωση και το κόστος, ενώ μπορούν επίσης να περιέχουν άλλες πληροφορίες που βοηθούν τους καταναλωτές να συγκρίνουν την τρέχουσα προσφορά τους με άλλες προσφορές. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι διαφωνίες σχετικά με τους λογαριασμούς αποτελούν πολύ συχνή αιτία παραπόνων των καταναλωτών, οι λογαριασμοί και οι ετήσιοι λογαριασμοί συμβάλλουν σε συνεχιζόμενα χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης και συμμετοχής των καταναλωτών στον ενεργειακό τομέα. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητο να καταστούν οι λογαριασμοί και οι ετήσιοι λογαριασμοί σαφέστεροι και περισσότερο κατανοητοί και, ταυτόχρονα, να διασφαλιστεί ότι οι λογαριασμοί περιέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίζουν την ενεργειακή τους κατανάλωση, να συγκρίνουν προσφορές και να αλλάζουν προμηθευτές.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 32

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(32)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής, π.χ. μέσω της εισαγωγής έξυπνων δικτύων, τα οποία πρέπει να κατασκευαστούν με τρόπο που να ενθαρρύνει την αποκεντρωμένη παραγωγή και την ενεργειακή απόδοση.

(32)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τον εκσυγχρονισμό των δικτύων διανομής, π.χ. μέσω της εισαγωγής έξυπνων δικτύων, τα οποία πρέπει να κατασκευαστούν με τρόπο που να ενθαρρύνει την αποκεντρωμένη παραγωγή, την αποθήκευση ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης, η εισαγωγή αυτή θα πρέπει να μπορεί να βασίζεται σε οικονομική αξιολόγηση. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση καταλήξει ότι η εισαγωγή παρόμοιων συστημάτων μέτρησης είναι οικονομικά εύλογη και αποδοτική από πλευράς κόστους μόνο για καταναλωτές με μια ορισμένη ποσότητα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα κράτη μέλη μπορούν να το λαμβάνουν αυτό υπόψη κατά το στάδιο της υλοποίησης.

(34)  Όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης, η εισαγωγή αυτή θα πρέπει να μπορεί να βασίζεται σε οικονομική αξιολόγηση. Η εν λόγω οικονομική αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα μακροπρόθεσμα οφέλη της εγκατάστασης έξυπνων συστημάτων μέτρησης για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, ιδίως για την καλύτερη διαχείριση του δικτύου, τον ακριβέστερο σχεδιασμό και τον προσδιορισμό των απωλειών του δικτύου. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση καταλήξει ότι η εισαγωγή παρόμοιων συστημάτων μέτρησης είναι αποδοτική από πλευράς κόστους μόνο για καταναλωτές με μια ορισμένη ποσότητα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα κράτη μέλη μπορούν να το λαμβάνουν αυτό υπόψη κατά το στάδιο της υλοποίησης. Η εν λόγω αξιολόγηση θα πρέπει ωστόσο να υποβάλλεται σε τακτική επανεξέταση και τουλάχιστον ανά διετία λαμβανομένων υπόψη των ταχέων τεχνολογικών εξελίξεων.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(37)  . Βασική πτυχή της προμήθειας των πελατών είναι η πρόσβαση σε αντικειμενικά και διαφανή δεδομένα που αφορούν την κατανάλωση. Επομένως, οι καταναλωτές πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα κατανάλωσής τους, τις συναφείς τιμές και τις δαπάνες εξυπηρέτησης, ώστε να μπορούν να ζητήσουν από τους ανταγωνιστές να υποβάλουν προσφορές βάσει των δεδομένων αυτών. Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα ορθής ενημέρωσης σχετικά με την ενέργεια που καταναλώνουν. Οι προπληρωμές δεν πρέπει να θέτουν τους χρήστες σε δυσανάλογα δυσμενή θέση και τα διάφορα συστήματα πληρωμής δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις. Η τακτική παροχή πληροφοριών σχετικά με το κόστος της ενέργειας θα δημιουργήσει κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς θα παρέχει στους πελάτες άμεση ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση, και για την αλλαγή συμπεριφοράς. Από την άποψη αυτή, η πλήρης υλοποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35 θα βοηθήσει τους καταναλωτές να μειώσουν το ενεργειακό κόστος τους.

(37)  Βασική πτυχή της προμήθειας των τελικών πελατών είναι η πρόσβαση σε αντικειμενικά, επίκαιρα και διαφανή δεδομένα που αφορούν την κατανάλωση. Επομένως, οι καταναλωτές πρέπει να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα κατανάλωσής τους, τις συναφείς τιμές και τις δαπάνες εξυπηρέτησης, ώστε να μπορούν να ζητήσουν από τους ανταγωνιστές να υποβάλουν προσφορές βάσει των δεδομένων αυτών. Οι καταναλωτές θα πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωμα ορθής ενημέρωσης σχετικά με την ενέργεια που καταναλώνουν. Οι προπληρωμές δεν πρέπει να θέτουν τους χρήστες σε δυσανάλογα δυσμενή θέση και τα διάφορα συστήματα πληρωμής δεν πρέπει να εισάγουν διακρίσεις. Η τακτική παροχή πληροφοριών στους τελικούς καταναλωτές σχετικά με το κόστος της ενέργειας θα δημιουργήσει κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς θα παρέχει στους τελικούς πελάτες άμεση ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα των επενδύσεων στην ενεργειακή απόδοση, και για την αλλαγή συμπεριφοράς. Από την άποψη αυτή, η πλήρης υλοποίηση της οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35 θα βοηθήσει τους καταναλωτές να μειώσουν το ενεργειακό κόστος τους.

__________________

__________________

35 Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).

35 Οδηγία 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ (ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 1).

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(38)  Επί του παρόντος, στα κράτη μέλη έχουν αναπτυχθεί ή αναπτύσσονται διάφορα μοντέλα διαχείρισης δεδομένων μετά την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης. Ανεξάρτητα από το μοντέλο διαχείρισης δεδομένων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν διαφανείς κανόνες σύμφωνα με τους οποίους επιτρέπεται η πρόσβαση στα δεδομένα υπό όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις, και να διασφαλίσουν το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, προστασίας των δεδομένων, καθώς και την αμεροληψία των φορέων που χειρίζονται τα δεδομένα.

(38)  Επί του παρόντος, στα κράτη μέλη έχουν αναπτυχθεί ή αναπτύσσονται διάφορα μοντέλα διαχείρισης δεδομένων μετά την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης. Ανεξάρτητα από το μοντέλο διαχείρισης δεδομένων, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν διαφανείς κανόνες σύμφωνα με τους οποίους επιτρέπεται η πρόσβαση στα δεδομένα και η ανταλλαγή τους υπό όρους που δεν εισάγουν διακρίσεις και με αποτελεσματικό τρόπο, και να διασφαλίσουν το υψηλότερο επίπεδο ακεραιότητας των δεδομένων, ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, προστασίας των δεδομένων, καθώς και την αμεροληψία των φορέων που χειρίζονται τα δεδομένα. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι οι καταναλωτές διατηρούν τον έλεγχο και την ιδιοκτησία των δεδομένων κατανάλωσης, ιδίως με το να έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίζονται, να παρέχουν ή να ανακαλούν τη συγκατάθεσή τους με εύκολο τρόπο σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Οι ενεργειακές υπηρεσίες έχουν θεμελιώδη σημασία για τη διαφύλαξη της ευημερίας των πολιτών της Ένωσης. Η επαρκής θέρμανση, ψύξη, φωτισμός και η ενέργεια για τη λειτουργία συσκευών συνιστούν εξαιρετικά σημαντικές υπηρεσίες για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου και υγείας των πολιτών. Επιπροσθέτως, η πρόσβαση στις εν λόγω ενεργειακές υπηρεσίες επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη. Για τα νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, αυτές οι ενεργειακές υπηρεσίες δεν είναι οικονομικά προσιτές λόγω, αφενός, του χαμηλού εισοδήματος, της υψηλής ενεργειακής δαπάνης και, αφετέρου, της χαμηλής ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέγουν τα κατάλληλα στοιχεία για να παρακολουθούν τον αριθμό των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια. Οι ακριβείς μετρήσεις αναμένεται ότι θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ταυτοποιήσουν όσα νοικοκυριά πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, με στόχο την παροχή στοχευμένης στήριξης. Η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει ενεργά την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την ενεργειακή φτώχεια, διευκολύνοντας την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.

(40)  Ο ενεργειακός εφοδιασμός έχει θεμελιώδη σημασία για τη διαφύλαξη της ευημερίας των πολιτών της Ένωσης. Η θέρμανση, η ψύξη, ο φωτισμός και η ενέργεια για τη λειτουργία συσκευών έχουν εξαιρετική σημασία για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου και υγείας των πολιτών. Επιπροσθέτως, η πρόσβαση στην ενέργεια επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη. Για τα νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, αυτές οι ενεργειακές υπηρεσίες δεν είναι οικονομικά προσιτές λόγω, αφενός, του χαμηλού εισοδήματος, της υψηλής ενεργειακής δαπάνης και, αφετέρου, της χαμηλής ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέγουν τα κατάλληλα στοιχεία για να παρακολουθούν τον αριθμό των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια. Οι ακριβείς μετρήσεις αναμένεται ότι θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ταυτοποιήσουν όσα νοικοκυριά πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, με στόχο την παροχή στοχευμένης στήριξης μέσω των συστημάτων τους κοινωνικής πρόνοιας ή άλλων μέτρων πολιτικής. Η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει ενεργά την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την ενεργειακή φτώχεια, διευκολύνοντας την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια και δεν το έχουν ακόμη πράξει θα πρέπει να αναπτύξουν εθνικά προγράμματα δράσης ή άλλα κατάλληλα πλαίσια δράσης για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, που αποβλέπουν στη μείωση του αριθμού των ανθρώπων που υποφέρουν από μια τέτοια κατάσταση. Το χαμηλό εισόδημα, η υψηλή ενεργειακή δαπάνη και η χαμηλή ενεργειακή απόδοση των κατοικιών αποτελούν συναφείς παράγοντες για τον καθορισμό των δεικτών μέτρησης της ενεργειακής φτώχειας. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τον απαραίτητο ενεργειακό εφοδιασμό των ευάλωτων και ενεργειακά φτωχών καταναλωτών. Προς τούτο, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, π.χ. στο πλαίσιο της ενεργειακής και κοινωνικής πολιτικής και τα μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν κοινωνικές πολιτικές ή βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης για την κατοικία. Στο ελάχιστο, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να επιτρέπει εθνικές πολιτικές υπέρ των ευάλωτων και ενεργειακά φτωχών καταναλωτών.

(41)  Η ενεργειακή φτώχεια είναι διογκούμενο πρόβλημα στην Ένωση. Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια και δεν το έχουν ακόμη πράξει θα πρέπει να αναπτύξουν εθνικά προγράμματα δράσης ή άλλα κατάλληλα πλαίσια δράσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, που αποβλέπουν στη μείωση του αριθμού των ενεργειακά φτωχών πελατών. Το χαμηλό εισόδημα, η υψηλή ενεργειακή δαπάνη και η χαμηλή ενεργειακή απόδοση των κατοικιών αποτελούν συναφείς παράγοντες για τον καθορισμό των δεικτών μέτρησης της ενεργειακής φτώχειας. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τον απαραίτητο ενεργειακό εφοδιασμό των ευάλωτων και ενεργειακά φτωχών πελατών. Προς τούτο, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, π.χ. στο πλαίσιο της ενεργειακής και κοινωνικής πολιτικής και τα μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν κοινωνικές πολιτικές ή βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης για την κατοικία. Η παρούσα οδηγία θα πρέπει να ενισχύει τις εθνικές πολιτικές υπέρ των ευάλωτων και ενεργειακά φτωχών πελατών.

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 44

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(44)  Όταν χρησιμοποιείται κλειστό σύστημα για να εξασφαλίζεται η βέλτιστη αποτελεσματικότητα ολοκληρωμένου ενεργειακού εφοδιασμού που απαιτεί ειδικά επιχειρησιακά πρότυπα, ή όταν διατηρείται ένα κλειστό σύστημα διανομής κυρίως για χρήση από τον ιδιοκτήτη του συστήματος, πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να εξαιρεθεί ο διαχειριστής του συστήματος διανομής από υποχρεώσεις οι οποίες θα αποτελούσαν περιττή διοικητική επιβάρυνση λόγω της ιδιαίτερης φύσης της σχέσης μεταξύ του διαχειριστή του συστήματος διανομής και των χρηστών του συστήματος. Βιομηχανικές και εμπορικές εγκαταστάσεις ή κοινές εγκαταστάσεις υπηρεσιών όπως κτίρια σιδηροδρομικών σταθμών, αερολιμένες, νοσοκομεία, μεγάλοι χώροι κατασκήνωσης με ενσωματωμένες εγκαταστάσεις ή εγκαταστάσεις χημικής βιομηχανίας είναι δυνατόν να περιλαμβάνουν κλειστά συστήματα διανομής, λόγω του ειδικευμένου χαρακτήρα των δραστηριοτήτων τους.

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 69

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(69)  Προκειμένου να εξασφαλίζονται ομοιόμορφες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για να καθορίζει κοινό ευρωπαϊκό μορφότυπο δεδομένων, καθώς και αμερόληπτες και διαφανείς διαδικασίες πρόσβασης σε δεδομένα μέτρησης και κατανάλωσης και σε δεδομένα που απαιτούνται για την αλλαγή προμηθευτή από τους καταναλωτές. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38.

(69)  Προκειμένου να εξασφαλίζονται ομοιόμορφες προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή για να καθορίζει κοινό ευρωπαϊκό μορφότυπο δεδομένων, καθώς και αμερόληπτες και διαφανείς διαδικασίες πρόσβασης σε δεδομένα μέτρησης και κατανάλωσης και σε δεδομένα που απαιτούνται για την αλλαγή προμηθευτή από τους καταναλωτές. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου38. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το εν λόγω κοινό ευρωπαϊκό μορφότυπο δεδομένων υποστηρίζει τον ανταγωνισμό στην αγορά και συμβάλλει στην εξασφάλιση διαλειτουργικότητας μεταξύ των υπηρεσιών ενέργειας, η Επιτροπή δύναται να ζητήσει, κατά περίπτωση, την κατάρτιση προτύπων για τα δεδομένα από τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης.

__________________

__________________

38 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

38 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή (ΕΕ L 55 της 28.2.2011, σ. 13).

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες που αφορούν την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την αποθήκευση και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την προστασία των καταναλωτών, με στόχο τη δημιουργία πραγματικά ολοκληρωμένων, ανταγωνιστικών, επικεντρωμένων στον καταναλωτή και ευέλικτων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση. Με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων μιας ολοκληρωμένης αγοράς, η οδηγία έχει στόχο να διασφαλίσει οικονομικά προσιτές τιμές ενέργειας για τους καταναλωτές, υψηλό βαθμό ασφάλειας του εφοδιασμού και την ομαλή μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές. Ορίζει βασικούς κανόνες για την οργάνωση και λειτουργία του ευρωπαϊκού τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως κανόνες για την ενίσχυση της θέσης και την προστασία των καταναλωτών, για την ανοικτή πρόσβαση στην ολοκληρωμένη αγορά, για την πρόσβαση τρίτων μερών στις υποδομές μεταφοράς και διανομής, κανόνες διαχωρισμού, και κανόνες για τους ανεξάρτητους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς ενέργειας.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες που αφορούν την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την αποθήκευση και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την προστασία των καταναλωτών, με στόχο τη δημιουργία πραγματικά ολοκληρωμένων, ανταγωνιστικών, επικεντρωμένων στον καταναλωτή και ευέλικτων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση. Με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων μιας ολοκληρωμένης αγοράς, η οδηγία έχει στόχο να διασφαλίσει οικονομικά προσιτό και διαφανές κόστος ενέργειας για τους καταναλωτές, υψηλό βαθμό ασφάλειας του εφοδιασμού και την ομαλή μετάβαση σε ένα απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές και βιώσιμο ενεργειακό σύστημα. Ορίζει βασικούς κανόνες για την οργάνωση και λειτουργία του ευρωπαϊκού τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως κανόνες για την ενίσχυση της θέσης και την προστασία των καταναλωτών, για την ανοικτή πρόσβαση στην ολοκληρωμένη αγορά, για την πρόσβαση τρίτων μερών στις υποδομές μεταφοράς και διανομής, κανόνες διαχωρισμού, και κανόνες για τους ανεξάρτητους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς ενέργειας.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  «ενεργός πελάτης»: ο πελάτης ή η ομάδα πελατών που δρουν από κοινού, οι οποίοι καταναλώνουν, αποθηκεύουν ή πωλούν ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στους χώρους τους, μεταξύ άλλων, μέσω φορέων συγκέντρωσης, ή συμμετέχουν σε προγράμματα απόκρισης ζήτησης ή ενεργειακής απόδοσης, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω δραστηριότητες δεν αποτελούν την κύρια εμπορική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα·

6.  «ενεργός πελάτης»: ο τελικός πελάτης ή η ομάδα τελικών πελατών που δρουν από κοινού, οι οποίοι καταναλώνουν, αποθηκεύουν ή πωλούν ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στους χώρους τους, μεταξύ άλλων, μέσω φορέων συγκέντρωσης ή προμηθευτών ή εμπόρων, ή συμμετέχουν σε προγράμματα απόκρισης ζήτησης ή ενεργειακής απόδοσης, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω δραστηριότητες δεν αποτελούν την κύρια εμπορική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα·

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  «τοπική ενεργειακή κοινότητα»: η ένωση, ο συνεταιρισμός, η σύμπραξη, η μη κερδοσκοπική οργάνωση ή άλλη νομική οντότητα που τελεί υπό τον ουσιαστικό έλεγχο τοπικών εταίρων ή μελών, με γενικό γνώμονα τις αξίες και όχι το κέρδος, η οποία συμμετέχει σε κατανεμημένη παραγωγή και ασκεί δραστηριότητες διαχειριστή συστήματος διανομής, προμηθευτή ή φορέα συγκέντρωσης σε τοπικό επίπεδο και σε διασυνοριακό επίπεδο·

7.  «τοπική ενεργειακή κοινότητα»: η ένωση, ο συνεταιρισμός, η σύμπραξη, η μη κερδοσκοπική οργάνωση, η ΜΜΕ ή άλλη νομική οντότητα που βασίζεται σε εθελοντική και ανοικτή συμμετοχή και τελεί υπό τον ουσιαστικό έλεγχο τοπικών εταίρων ή μελών, ο πρωταρχικός σκοπός της οποίας είναι να παρέχει τοπικά περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε επίπεδο κοινότητας για τα μέλη της ή την τοπική περιοχή ή τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται και όχι όπου παράγει κέρδη, και η οποία συμμετέχει σε δραστηριότητες όπως κατανεμημένη παραγωγή, αποθήκευση, προμήθεια, παροχή υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης, συγκέντρωση, ηλεκτροκίνηση και διαχείριση συστήματος διανομής, μεταξύ άλλων και σε διασυνοριακό επίπεδο·

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

15.  «ανεξάρτητος φορέας συγκέντρωσης»: ο φορέας συγκέντρωσης που δεν είναι συνδεδεμένος με κανέναν προμηθευτή ή οποιονδήποτε άλλο συμμετέχοντα στην αγορά·

15.  «ανεξάρτητος φορέας συγκέντρωσης»: ο φορέας συγκέντρωσης που δεν είναι συνδεδεμένος με τον προμηθευτή του πελάτη·

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

38.  «μη συχνοτική παρεπόμενη υπηρεσία»: υπηρεσία που χρησιμοποιείται από διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ή διανομής για τον έλεγχο τάσης σταθερής κατάστασης, ταχείες εγχύσεις αέργου ρεύματος, αδράνεια, και ικανότητα επανεκκίνησης από ολική διακοπή·

38.  «μη συχνοτική παρεπόμενη υπηρεσία»: υπηρεσία που χρησιμοποιείται από διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ή διανομής για τον έλεγχο τάσης σταθερής κατάστασης, ταχείες εγχύσεις αέργου ρεύματος, αδράνεια για σταθερότητα των τοπικών δικτύων, ρεύμα βραχυκυκλώσεως, ικανότητα επανεκκίνησης από ολική διακοπή και ικανότητα λειτουργίας νησίδας·

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 39

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

39.  «περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο»: το περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο όπως ορίζεται στο άρθρο 32 της [αναδιατύπωσης του κανονισμού 714/2009, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2].

39.  «περιφερειακό συντονιστικό κέντρο»: το περιφερειακό συντονιστικό κέντρο όπως συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 32 του κανονισμού (ΕΕ) ... [αναδιατύπωση του κανονισμού 714/2009, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2].

 

(Η τροπολογία αφορά το σύνολο του κειμένου. Η έγκρισή της απαιτεί αντίστοιχες προσαρμογές σε όλο το κείμενο.)

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 39 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

39α.  «αναπόσπαστο μέρος του συστήματος μεταφοράς»: συνιστώσες δικτύου που έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα μεταφοράς ή διανομής, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων αποθήκευσης, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό της διασφάλισης ασφαλούς και αξιόπιστης λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς ή διανομής, πάντως όχι για εξισορρόπηση ή διαχείριση συμφορήσεων, εκτός από την αντίδραση στιγμιαίας αποκατάστασης της ασφάλειας του δικτύου σε περίπτωση έκτακτων αναγκών του δικτύου·

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 47

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

47.  «αποθήκευση ενέργειας»: στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, η δέσμευση ενός ποσού της παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας έως τη χρονική στιγμή της χρήσης, είτε ως τελικής ενέργειας είτε μετατρεπόμενης σε διαφορετικό φορέα ενέργειας·

47.  «αποθήκευση ενέργειας»: στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, η αναβολή της χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας σε χρονική στιγμή μεταγενέστερη από αυτή της παραγωγής της ή η μετατροπή ηλεκτρικής ενέργειας σε μορφή ενέργειας που μπορεί να αποθηκευτεί, η αποθήκευση της εν λόγω ενέργειας, και η μεταγενέστερη εκ νέου μετατροπή της εν λόγω ενέργειας σε ηλεκτρική ενέργεια ή σε διαφορετικό φορέα ενέργειας.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εθνική τους νομοθεσία να μην παρεμποδίζει αδικαιολόγητα τις διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας, τη συμμετοχή των καταναλωτών, μεταξύ άλλων, μέσω απόκρισης από την πλευρά της ζήτησης, τις επενδύσεις στην ευέλικτη παραγωγή ενέργειας, την αποθήκευση ενέργειας, την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης ή νέων γραμμών διασύνδεσης, και ώστε οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας να αποτυπώνουν την πραγματική ζήτηση και προσφορά.

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εθνική τους νομοθεσία να μην παρεμποδίζει αδικαιολόγητα το διασυνοριακό εμπόριο και τις διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας, τη συμμετοχή των καταναλωτών, μεταξύ άλλων, μέσω απόκρισης από την πλευρά της ζήτησης, τις επενδύσεις στην ευέλικτη παραγωγή ενέργειας, την αποθήκευση ενέργειας, την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης ή νέων γραμμών διασύνδεσης, και ώστε οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας να αποτυπώνουν την πραγματική ζήτηση και προσφορά.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εθνική νομοθεσία τους να διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού και να μην εισάγει διακρίσεις σε βάρος κανενός συμμετέχοντος στην αγορά, ούτε εκείνων που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων σε σχέση με τρίτες χώρες, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν υφίστανται αδικαιολόγητοι φραγμοί εντός της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όσον αφορά την είσοδο στην αγορά, τη λειτουργία στην αγορά και την έξοδο από την αγορά. Οι συμμετέχοντες στην αγορά από τρίτες χώρες συμμορφώνονται με την εφαρμοστέα νομοθεσία της Ένωσης και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας που αφορά την πολιτική για το περιβάλλον και την ασφάλεια.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1γ.  Η παρούσα οδηγία καθορίζει επίσης μέσα συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών, των ρυθμιστικών αρχών και των διαχειριστών συστημάτων διανομής με στόχο τη δημιουργία μιας πλήρως διασυνδεδεμένης εσωτερικής αγοράς η οποία αυξάνει την ενσωμάτωση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, τους μηχανισμούς αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών, τον ελεύθερο ανταγωνισμό και την ασφάλεια του εφοδιασμού.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν υφίστανται αδικαιολόγητοι φραγμοί στην είσοδο και την έξοδο από την αγορά για τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις επιχειρήσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν υφίστανται αδικαιολόγητοι φραγμοί στην είσοδο και την έξοδο από την αγορά για τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, την αποθήκευση ενέργειας, την απόκριση ζήτησης, και τις επιχειρήσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι πελάτες να είναι ελεύθεροι να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια από τον προμηθευτή της επιλογής τους.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι πελάτες να είναι ελεύθεροι να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια από τον παραγωγό ή τον προμηθευτή της επιλογής τους και είναι ελεύθερα να συνάπτουν ταυτόχρονα συμβάσεις με περισσότερους του ενός προμηθευτές.

Αιτιολόγηση

Ο προμηθευτής δεν ορίζεται, ενώ αν συμπεριλαμβανόταν ο «παραγωγός» θα επεκτεινόταν το πεδίο εφαρμογής ώστε να συμπεριλαμβάνεται ένα νομικό πρόσωπο.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την προστασία των ενεργειακά φτωχών ή ευάλωτων πελατών με στοχευμένο τρόπο με τη χρήση μέτρων εκτός των δημόσιων παρεμβάσεων στον καθορισμό των τιμών για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να διασφαλίζουν την προστασία των ενεργειακά φτωχών ή ευάλωτων οικιακών πελατών με στοχευμένο τρόπο μέσω της κοινωνικής πολιτικής ή με τη χρήση μέτρων εκτός των δημόσιων παρεμβάσεων στον καθορισμό των τιμών για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν δημόσιες παρεμβάσεις όσον αφορά τον καθορισμό τιμών για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε ευάλωτους οικιακούς πελάτες μετά την [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί η ημερομηνία - πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], στον βαθμό που είναι απολύτως αναγκαίο για λόγους εξαιρετικά έκτακτης ανάγκης. Οι εν λόγω παρεμβάσεις πρέπει να συμμορφώνονται με τους όρους που καθορίζονται στην παράγραφο 3.

4.  Μεταξύ [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί η ημερομηνία - πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας] και [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί η ημερομηνία - δέκα έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας], τα κράτη μέλη μπορούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν δημόσιες παρεμβάσεις όσον αφορά τον καθορισμό τιμών για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε ευάλωτους οικιακούς πελάτες. Οι εν λόγω παρεμβάσεις συμμορφώνονται με όλους τους ακόλουθους όρους:

 

α)  δεν υπερβαίνουν το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου γενικού οικονομικού συμφέροντος·

 

β)  είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας·

 

γ)  είναι αναλογικές ως προς τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους·

 

δ)  περιορίζονται σε ενεργειακά φτωχούς και ευάλωτους πελάτες·

 

ε)  δεν παρεμποδίζουν την είσοδο στην αγορά νέων συμμετεχόντων·

 

στ)  δεν επηρεάζουν αρνητικά την χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας·

 

ζ)  δεν έχουν ως αποτέλεσμα πρόσθετο κόστος για τους συμμετέχοντες στην αγορά κατά τρόπο που εισάγει διακρίσεις· και

 

η)  όλοι οι δικαιούχοι της δημόσιας παρέμβασης έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν προσφορές της ανταγωνιστικής αγοράς και ενημερώνονται άμεσα σχετικά με τη διαθεσιμότητα προσφορών και δυνατοτήτων εξοικονόμησης στην ανταγωνιστική αγορά, ιδίως σχετικά με τις συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, τουλάχιστον ανά τρίμηνο και τους παρέχεται βοήθεια κατά τη μετάβασή τους σε βασιζόμενη στην αγορά προσφορά.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  όλες οι εγκατεστημένες στο έδαφός τους επιχειρήσεις παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας να μπορούν να εφοδιάζουν με απευθείας γραμμή τις εγκαταστάσεις τους, τις θυγατρικές τους επιχειρήσεις και τους επιλέξιμους πελάτες τους·

α)  όλες οι εγκατεστημένες στο έδαφός τους επιχειρήσεις παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας να μπορούν να εφοδιάζουν με απευθείας γραμμή τις εγκαταστάσεις τους, τις θυγατρικές τους επιχειρήσεις και τους επιλέξιμους πελάτες τους χωρίς να υπόκεινται σε δυσανάλογες διοικητικές διαδικασίες ή δαπάνες σε σχέση, για παράδειγμα, με την ανάγκη άδειας προμήθειας·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία ώστε να καταστούν δυνατές οι τροπολογίες 21, 98 και 128 και να επιτραπεί η παράλληλη σύναψη συμβάσεων με περισσότερους από έναν προμηθευτές. Για τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πρέπει να διευκολυνθούν οι προσπάθειες ατόμων ή ομάδων να τροφοδοτήσουν τις εργασίες και τις δραστηριότητές τους με ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από εγκατάσταση που είναι συνδεδεμένη με τους χώρους τους μέσω απευθείας γραμμής. Η κατάργηση των ακριβών αδειών προμήθειας και η παροχή στον πελάτη της δυνατότητας υπογραφής δεύτερης σύμβασης προμήθειας για το ίδιο σημείο μέτρησης για την κάλυψη της υπολειμματικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν καταλυτικούς παράγοντες στο πλαίσιο αυτό. Αυτό είναι ουσιώδες για την επίτευξη ενεργών πελατών.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κάθε επιλέξιμος πελάτης εντός του εδάφους τους να μπορεί να εφοδιάζεται με απευθείας γραμμή από επιχειρήσεις παραγωγής και προμήθειας.

β)  κάθε επιλέξιμος πελάτης εντός του εδάφους τους να μπορεί να εφοδιάζεται, ατομικά ή από κοινού, με απευθείας γραμμή από επιχειρήσεις παραγωγής και προμήθειας.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να καταστούν δυνατές στην πράξη οι τροπολογίες 123 και 153 και να επιτραπεί η παράλληλη σύναψη συμβάσεων με περισσότερους του ενός προμηθευτές, και συνάδει με την τροπολογία 176. Είναι απαραίτητη επίσης η τροποποίηση του άρθρου 7 για να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη ενεργών πελατών. Για τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πρέπει να διευκολυνθούν οι προσπάθειες ατόμων ή ομάδων να τροφοδοτήσουν τις εργασίες και τις δραστηριότητές τους με ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από εγκατάσταση που είναι συνδεδεμένη με τους χώρους τους μέσω απευθείας γραμμής και, στο πλαίσιο αυτό, τα άτομα ή οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν, στο μέλλον, να μειώσουν ή να καθορίσουν τις ενεργειακές δαπάνες τους με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης σε κοντινή εγκατάσταση, επιλέγοντας ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με απευθείας γραμμή, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν θίγει τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 6.

3.  Η δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με απευθείας γραμμή, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν θίγει τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 6, ούτε θίγει το δικαίωμα του πελάτη να υπογράφει δεύτερη σύμβαση προμήθειας για την υπολειμματική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία ώστε να καταστούν δυνατές στην πράξη οι τροπολογίες 123 και 153 και να επιτραπεί η παράλληλη σύναψη συμβάσεων με περισσότερους από έναν προμηθευτές. Διευκολύνει επίσης τις τροπολογίες που αποσκοπούν στην από κοινού χρήση τοπικής ενέργειας μικρής κλίμακας, ενώ παράλληλα διασφαλίζει τη δυνατότητα σύναψης δεύτερης σύμβασης προμήθειας για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών (δηλαδή προκειμένου να καταστούν δυνατές στην πράξη οι τροπολογίες 169, 172 κ.λπ.). Αυτό είναι σημαντικό για την ενθάρρυνση της μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την παροχή κινήτρων για αυξημένη ανάπτυξη και χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προώθηση της αρχής του ενεργού πελάτη.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ια α)  την αξιολόγηση εναλλακτικών λύσεων, όπως οι λύσεις απόκρισης ζήτησης και η αποθήκευση ενέργειας, για την οικοδόμηση νέας δυναμικότητας παραγωγής.

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε να υπάρχουν ειδικές διαδικασίες χορήγησης αδειών για τη μικρή, αποκεντρωμένη ή/και την κατανεμημένη παραγωγή, οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη το περιορισμένο τους μέγεθος και τη δυνητική τους σπουδαιότητα.

Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε να υπάρχουν ειδικές, απλουστευμένες και εξορθολογισμένες διαδικασίες χορήγησης αδειών για τη μικρή, αποκεντρωμένη ή/και την κατανεμημένη παραγωγή, οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη το περιορισμένο τους μέγεθος και τη δυνητική τους σπουδαιότητα.

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τηρώντας πλήρως τις οικείες διατάξεις της Συνθήκης, και ιδίως το άρθρο 106, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, χάριν του γενικού οικονομικού συμφέροντος, υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας η οποία μπορεί να αφορά την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του εφοδιασμού, την τακτική παροχή, την ποιότητα και τις τιμές παροχής, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της προστασίας του κλίματος. Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να ορίζονται σαφώς, να είναι διαφανείς, αμερόληπτες και επαληθεύσιμες και να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης στους εθνικούς καταναλωτές. Οι υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας οι οποίες αφορούν τον καθορισμό των τιμών για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.

2.  Τηρώντας πλήρως τις οικείες διατάξεις της Συνθήκης, και ιδίως το άρθρο 106, τα κράτη μέλη μπορούν να επιβάλλουν στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, χάριν του γενικού οικονομικού συμφέροντος, υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας η οποία μπορεί να αφορά την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας του εφοδιασμού, την τακτική παροχή, την ποιότητα και τις τιμές παροχής, καθώς και την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της προστασίας του κλίματος. Οι υποχρεώσεις αυτές πρέπει να ορίζονται σαφώς, να είναι διαφανείς, αμερόληπτες και επαληθεύσιμες και να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης στους εθνικούς καταναλωτές. Όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού, την ενεργειακή απόδοση/διαχείριση της ζήτησης και την επίτευξη των στόχων για το περιβάλλον και την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόσουν μακροπρόθεσμο προγραμματισμό, λαμβάνοντας υπόψη το ενδεχόμενο τρίτα μέρη να ζητήσουν πρόσβαση στο σύστημα. Οι υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας οι οποίες αφορούν τον καθορισμό των τιμών για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο άρθρο 5.

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εδάφιο 1 – περίπτωση 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  οι τρόποι με τους οποίους είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι εκάστοτε τελευταίες πληροφορίες σχετικά με όλα τα εφαρμοζόμενα τιμολόγια και τέλη συντήρησης,

-  οι τρόποι με τους οποίους είναι δυνατόν να λαμβάνονται οι εκάστοτε τελευταίες πληροφορίες σχετικά με όλα τα εφαρμοζόμενα τιμολόγια και τα τέλη συντήρησης και πρόσθετα προϊόντα και/ή υπηρεσίες (δεσμοποιημένες προσφορές),

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εδάφιο 1 – περίπτωση 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

-  η διάρκεια της σύμβασης, οι όροι ανανέωσης και λήξης της παροχής υπηρεσιών και της σύμβασης,

-  η διάρκεια της σύμβασης, οι όροι ανανέωσης και λήξης της παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων προϊόντων και/ή υπηρεσιών (δεσμοποιημένες υπηρεσίες), και της σύμβασης, και κατά πόσον επιτρέπεται η λύση της σύμβασης χωρίς χρέωση,

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ειδοποιούνται δεόντως σχετικά με οποιαδήποτε πρόθεση τροποποίησης των συμβατικών όρων και ενημερώνονται σχετικά με το δικαίωμα λύσης της σύμβασης όταν τους απευθύνεται η σχετική ειδοποίηση. Οι προμηθευτές ειδοποιούν τους πελάτες τους απευθείας για οποιαδήποτε προσαρμογή της τιμής προμήθειας και για τους λόγους και τις προϋποθέσεις της προσαρμογής, καθώς και το πεδίο εφαρμογής της προσαρμογής, την κατάλληλη χρονική στιγμή και το αργότερο μία κανονική περίοδο χρέωσης πριν τη χρονική στιγμή κατά την οποία η προσαρμογή τίθεται σε ισχύ με διαφανή και κατανοητό τρόπο. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πελάτες παραμένουν ελεύθεροι να λύσουν τις αντίστοιχες συμβάσεις, εάν δεν αποδέχονται τους νέους συμβατικούς όρους ή τις προσαρμογές της τιμής προμήθειας που τους έχουν κοινοποιηθεί από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας·

β)  ειδοποιούνται δεόντως σχετικά με οποιαδήποτε πρόθεση τροποποίησης των συμβατικών όρων και ενημερώνονται σχετικά με το δικαίωμα λύσης της σύμβασης όταν τους απευθύνεται η σχετική ειδοποίηση. Οι προμηθευτές ειδοποιούν τους πελάτες τους απευθείας για οποιαδήποτε προσαρμογή της τιμής προμήθειας και για τους λόγους και τις προϋποθέσεις της προσαρμογής, καθώς και το πεδίο εφαρμογής της προσαρμογής, αμέσως μόλις πληροφορηθούν την προσαρμογή και το αργότερο εντός ενός μηνός πριν τη χρονική στιγμή κατά την οποία η προσαρμογή τίθεται σε ισχύ με διαφανή και κατανοητό τρόπο. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πελάτες παραμένουν ελεύθεροι να λύσουν τις αντίστοιχες συμβάσεις, εάν δεν αποδέχονται τους νέους συμβατικούς όρους ή τις προσαρμογές της τιμής προμήθειας που τους έχουν κοινοποιηθεί από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας·

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  έχουν ευρεία ελευθερία επιλογής των μεθόδων πληρωμής, οι οποίες δεν πραγματοποιούν αδικαιολόγητες διακρίσεις μεταξύ πελατών. Οιαδήποτε διαφορά στις χρεώσεις που σχετίζονται με τις μεθόδους πληρωμής αντανακλούν τις συναφείς δαπάνες που φέρει ο προμηθευτής.

δ)  έχουν ευρεία ελευθερία επιλογής των μεθόδων πληρωμής, οι οποίες δεν πραγματοποιούν αδικαιολόγητες διακρίσεις μεταξύ πελατών. Οιαδήποτε διαφορά στις χρεώσεις που σχετίζονται με τις μεθόδους πληρωμής αντανακλούν τις συναφείς δαπάνες που φέρει ο προμηθευτής σύμφωνα με το άρθρο 62 της οδηγίας 2015/2366 που απαγορεύει τις επιβαρύνσεις για οποιοδήποτε μέσο πληρωμών.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  δεν τίθενται σε δυσανάλογα δυσμενή θέση από τα συστήματα προπληρωμής σε σύγκριση με την μέση τιμή της αγοράς·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  λαμβάνουν τελικό λογαριασμό κλεισίματος, μετά από κάθε αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, μέσα σε 6 εβδομάδες από την αλλαγή αυτή.

ι)  λαμβάνουν τελικό λογαριασμό κλεισίματος, μετά από κάθε αλλαγή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, μέσα σε δύο εβδομάδες από την αλλαγή αυτή.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ι α)  λαμβάνουν περίληψη των κυριότερων συμβατικών όρων (όπως τα βασικά χαρακτηριστικά της υπηρεσίας, λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις τιμές, τους όρους για την αλλαγή παρόχου και την αύξηση των τιμών) με συνοπτική και απλή γλώσσα στην πρώτη σελίδα της σύμβασης ή μαζί με τη σύμβαση.

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι τελικοί πελάτες να έχουν ολοκληρωμένη ενημέρωση από τους προμηθευτές σχετικά με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτή η σύμβαση δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας.

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι τελικοί πελάτες να έχουν ολοκληρωμένη ενημέρωση από τους προμηθευτές σχετικά με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτή η σύμβαση δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ανάγκης εγκατάστασης κατάλληλου μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Κάθε τελικός πελάτης καλείται πάντα να συγκατατεθεί προτού μεταφερθεί σε σύμβαση δυναμικής τιμολόγησης.

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Τα κράτη μέλη στοχεύουν στη μείωση του μεριδίου των σταθερών στοιχείων στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας των τελικών πελατών.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την ύπαρξη επαρκών ασφαλιστικών δικλείδων στην έκθεση σε αλλαγές τιμών ώστε να αποφευχθούν οι φουσκωμένοι λογαριασμοί ή τα υψηλά επίπεδα χρηματοοικονομικής επιβάρυνσης για τους τελικούς πελάτες.

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Έως την 1η Ιανουαρίου 2022, η τεχνική διεργασία αλλαγής προμηθευτή διαρκεί το πολύ 24 ώρες και είναι δυνατή οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα.

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πελάτες να μην επιβαρύνονται με οποιοδήποτε τέλος σχετιζόμενο με την αλλαγή προμηθευτή.

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι τελικοί πελάτες να μην επιβαρύνονται με οποιοδήποτε τέλος σχετιζόμενο με την αλλαγή προμηθευτή.

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέγουν να επιτρέπουν στους προμηθευτές να επιβάλλουν τέλη τερματισμού σύμβασης σε όσους πελάτες καταγγέλλουν οικειοθελώς συμβάσεις προμήθειας ορισμένου χρόνου πριν από την λήξη της σύμβασης. Τα εν λόγω τέλη επιτρέπεται να επιβάλλονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι πελάτες αποκομίζουν αποδεδειγμένο πλεονέκτημα από αυτές τις συμβάσεις. Επιπλέον, τα τέλη αυτά δεν υπερβαίνουν την άμεση οικονομική ζημία του προμηθευτή λόγω του τερματισμού της σύμβασης από τον πελάτη, περιλαμβανομένου του κόστους τυχόν δεσμοποιημένων επενδύσεων ή υπηρεσιών οι οποίες ήδη παρέχονται στον πελάτη ως μέρος της σύμβασης.

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέγουν να επιτρέπουν στους προμηθευτές να επιβάλλουν τέλη τερματισμού σύμβασης σε όσους τελικούς πελάτες καταγγέλλουν οικειοθελώς συμβάσεις προμήθειας σταθερής τιμής ορισμένου χρόνου πριν από την λήξη της σύμβασης, υπό τον όρο ότι ο καταναλωτής έχει συνάψει οικειοθελώς μια τέτοια σύμβαση. Τα εν λόγω τέλη επιτρέπεται να επιβάλλονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι τελικοί πελάτες αποκομίζουν αποδεδειγμένο πλεονέκτημα από αυτές τις συμβάσεις. Επιπλέον, τα τέλη αυτά είναι αναλογικά προς το πλεονέκτημα που παρέχεται στον πελάτη και δεν υπερβαίνουν την άμεση οικονομική ζημία του προμηθευτή λόγω του τερματισμού της σύμβασης από τον τελικό πελάτη, περιλαμβανομένου του κόστους τυχόν δεσμοποιημένων επενδύσεων ή υπηρεσιών οι οποίες ήδη παρέχονται στον τελικό πελάτη ως μέρος της σύμβασης. Το βάρος της απόδειξης της άμεσης οικονομικής ζημίας επιβαρύνει τον προμηθευτή και παρακολουθείται από την εθνική ρυθμιστική αρχή.

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.  Οι οικιακοί πελάτες δικαιούνται να συμμετέχουν σε συστήματα μαζικής αλλαγής προμηθευτή. Τα κράτη μέλη εξαλείφουν όλους τους ρυθμιστικούς ή διοικητικούς φραγμούς στη μαζική αλλαγή προμηθευτή παρέχοντας παράλληλα ένα πλαίσιο που εξασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία στους καταναλωτές έναντι καταχρηστικών πρακτικών.

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, εάν ο τελικός πελάτης επιθυμεί να συνάψει σύμβαση με φορέα συγκέντρωσης, η εν λόγω δέσμευση δεν απαιτεί τη συγκατάθεση του προμηθευτή του τελικού πελάτη.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι τελικοί πελάτες έχουν το δικαίωμα να συνάπτουν σύμβαση με φορέα συγκέντρωσης, και ότι η εν λόγω δέσμευση δεν απαιτεί τη συγκατάθεση του προμηθευτή του τελικού πελάτη.

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι φορείς συγκέντρωσης ενημερώνουν πλήρως τους πελάτες για τους όρους και τις προϋποθέσεις των συμβάσεων που τους προσφέρονται.

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές δεν εφαρμόζουν διακριτική μεταχείριση στους πελάτες βάσει του αν έχουν σύμβαση με φορέα συγκέντρωσης.

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο τελικός πελάτης που επιθυμεί να τερματίσει σύμβαση με φορέα συγκέντρωσης, εφόσον τηρεί τους συμβατικούς όρους, να δικαιούται τον εν λόγω τερματισμό εντός τριών εβδομάδων.

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο τελικός πελάτης που επιθυμεί να τερματίσει σύμβαση με φορέα συγκέντρωσης μπορεί να το πράξει σύμφωνα με το άρθρο 12.

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Το βάρος της απόδειξης της άμεσης οικονομικής ζημίας επιβαρύνει τον φορέα συγκέντρωσης και παρακολουθείται από την εθνική ρυθμιστική αρχή.

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι τελικοί πελάτες να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν όλα τα συναφή στοιχεία για την απόκριση ζήτησης ή στοιχεία για την παρεχόμενη και την πωλούμενη ηλεκτρική ενέργεια τουλάχιστον μια φορά ανά έτος.

4.  Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι τελικοί πελάτες να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν όλα τα συναφή στοιχεία για την απόκριση ζήτησης ή στοιχεία για την παρεχόμενη και την πωλούμενη ηλεκτρική ενέργεια καθώς και στοιχεία σχετικά με την εκκαθάριση κατόπιν αιτήματος και χωρίς να επιβαρύνονται με πρόσθετα τέλη τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πελάτες να έχουν δωρεάν πρόσβαση τουλάχιστον σε ένα εργαλείο σύγκρισης των προσφορών των προμηθευτών, το οποίο πληροί τα κριτήρια πιστοποίησης που καθορίζονται στο παράρτημα I. Τα εργαλεία σύγκρισης μπορούν να τελούν υπό τη διαχείριση οποιασδήποτε οντότητας, μεταξύ άλλων, ιδιωτικών εταιρειών και δημόσιων αρχών ή φορέων. Οι πελάτες πρέπει να ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα συναφών εργαλείων.

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι πελάτες να έχουν δωρεάν πρόσβαση τουλάχιστον σε ένα εργαλείο σύγκρισης των προσφορών στο πλαίσιο τόσο μεμονωμένων όσο και δεσμοποιημένων συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων συμβάσεων δυναμικής τιμολόγησης, προσφορών από προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, παρόχους υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας και ανεξάρτητους φορείς συγκέντρωσης, το οποίο πληροί τουλάχιστον τα κριτήρια πιστοποίησης που καθορίζονται στο παράρτημα I. Τα εργαλεία σύγκρισης μπορούν να τελούν υπό τη διαχείριση οποιασδήποτε οντότητας, μεταξύ άλλων, ιδιωτικών εταιρειών και δημόσιων αρχών ή φορέων. Τουλάχιστον ένα εργαλείο ανά κράτος μέλος καλύπτει ολόκληρη την αγορά. Οι πελάτες ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα συναφών εργαλείων από τους λογαριασμούς τους ή από τα έγγραφα που τους συνοδεύουν.

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν τα εργαλεία σύγκρισης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να περιλαμβάνουν συγκριτικούς παράγοντες σχετικά με τη φύση των υπηρεσιών που παρέχονται από τους προμηθευτές.

3.  Τα κράτη μέλη απαιτούν τα εργαλεία σύγκρισης που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να περιλαμβάνουν συγκριτικούς παράγοντες σχετικά με τη φύση των υπηρεσιών που παρέχονται από τους προμηθευτές.

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 14 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όλα τα εργαλεία σύγκρισης προσφορών των προμηθευτών είναι επιλέξιμα για πιστοποίηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο σε εθελοντική βάση και χωρίς διακρίσεις.

4.  Όλα τα εργαλεία σύγκρισης προσφορών των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, των παρόχων υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας και των φορέων συγκέντρωσης, περιλαμβανομένων των ανεξάρτητων φορέων συγκέντρωσης, είναι επιλέξιμα για πιστοποίηση σύμφωνα με το παρόν άρθρο χωρίς διακρίσεις.

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  δικαιούνται να παράγουν, να αποθηκεύουν, να καταναλώνουν και να πωλούν αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις οργανωμένες αγορές είτε μεμονωμένα, είτε μέσω φορέων συγκέντρωσης, χωρίς να υποβάλλονται σε δυσανάλογα επαχθείς διαδικασίες και να επιβαρύνονται με τέλη που δεν αντικατοπτρίζουν το κόστος·

α)  δικαιούνται να παράγουν, να αποθηκεύουν, να καταναλώνουν και να πωλούν αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις οργανωμένες αγορές είτε μεμονωμένα, είτε μέσω φορέων συγκέντρωσης, χωρίς να υποβάλλονται σε διαδικασίες που εισάγουν διακρίσεις ή σε δυσανάλογα επαχθείς διαδικασίες και να επιβαρύνονται με τέλη που δεν αντικατοπτρίζουν το κόστος·

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η ενεργειακή εγκατάσταση που απαιτείται για τις δραστηριότητες του ενεργού πελάτη μπορεί να τελεί υπό τη διαχείριση τρίτου μέρους για την εγκατάσταση και τη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων της μέτρησης και της συντήρησης.

2.  Η ενεργειακή εγκατάσταση που απαιτείται για τις δραστηριότητες του ενεργού πελάτη μπορεί να τελεί υπό τη διαχείριση τρίτου μέρους για την εγκατάσταση και τη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων της μέτρησης και της συντήρησης υπό τον όρο ότι ο οικονομικός κίνδυνος που συνδέεται με τη λειτουργία της εγκατάστασης βαρύνει τον ενεργό πελάτη.

 

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ενεργοί πελάτες που έχουν στην ιδιοκτησία τους εγκαταστάσεις αποθήκευσης:

 

α) έχουν το δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του αιτήματος·

 

β) δεν υπόκεινται σε πρόσθετους φόρους, πρόσθετες επιβαρύνσεις ή τέλη για την ηλεκτρική ενέργεια που αποθηκεύεται στην εγκατάσταση αποθήκευσης·

 

γ) διαχωρίζονται από τους παραγωγούς και δεν υπόκεινται σε σχετικές απαιτήσεις άδειας και τέλη·

 

δ) επιτρέπεται να παρέχουν περισσότερες από μία υπηρεσίες ταυτόχρονα, εάν είναι τεχνικά εφικτό.

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  έχουν δικαίωμα να κατέχουν, να συστήνουν ή να μισθώνουν κοινοτικά δίκτυα και να τα διαχειρίζονται αυτόνομα·

α)  έχουν δικαίωμα να κατέχουν, να συστήνουν ή να μισθώνουν κοινοτικά δίκτυα και να τα διαχειρίζονται αυτόνομα, εφόσον γίνεται σεβαστό το σύστημα παραχωρήσεων του κράτους μέλους·

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  υπόκεινται στην ευθύνη εξισορρόπησης σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) ... [αναδιατύπωση του κανονισμού 714/2009, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2].

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  απολαύουν αμερόληπτης μεταχείρισης όσον αφορά τις δραστηριότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως τελικών πελατών, παραγωγών, διαχειριστών συστήματος διανομής ή φορέων συγκέντρωσης·

γ)  απολαύουν αμερόληπτης μεταχείρισης όσον αφορά τις δραστηριότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως τελικών πελατών, παραγωγών, διαχειριστών συστήματος διανομής, προμηθευτών ή φορέων συγκέντρωσης·

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  συμβάλλουν επαρκώς στο κόστος του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας με το οποίο παραμένουν συνδεδεμένες·

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  λειτουργούν στην αγορά με ισότιμους όρους χωρίς να στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό·

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο -α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α)  οι όροι για τη δημιουργία, τη διαχείριση και τη διάλυση τοπικών ενεργειακών δικτύων είναι καλά καθορισμένοι·

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  ορίζονται προϋποθέσεις και πρότυπα για τις τοπικές ενεργειακές κοινότητες με δίκτυα προκειμένου να διασφαλισθεί ο αποδοτικός σχεδιασμός των δικτύων. Οι εν λόγω προϋποθέσεις και τα πρότυπα διασφαλίζουν επίσης ότι οι πελάτες και τα μέλη της τοπικής ενεργειακής κοινότητας απολαμβάνουν τις ίδιες ποιοτικές και πρότυπες υπηρεσίες δικτύου που είναι διαθέσιμες στους πελάτες εκτός της τοπικής ενεργειακής κοινότητας·

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο α β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α β)  οι τελικοί πελάτες έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε τοπική ενεργειακή κοινότητα·

Αιτιολόγηση

Είναι αναγκαία αλλαγή διατύπωσης ούτως ώστε να διευκρινιστεί ότι η συμμετοχή σε τοπική ενεργειακή κοινότητα αποτελεί έκφραση του δικαιώματος επιλογής του καταναλωτή και να διασφαλιστεί ότι όλοι οι καταναλωτές στην ΕΕ μπορούν να συμμετέχουν σε τοπική ενεργειακή κοινότητα.

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  οι διατάξεις του κεφαλαίου IV εφαρμόζονται σε τοπικές ενεργειακές κοινότητες οι οποίες εκτελούν λειτουργίες διαχειριστή συστήματος διανομής·

ε)  οι διατάξεις του κεφαλαίου IV καθώς και άλλοι κανόνες και κανονισμοί που ισχύουν για τους διαχειριστές συστημάτων διανομής εφαρμόζονται σε τοπικές ενεργειακές κοινότητες οι οποίες εκτελούν λειτουργίες διαχειριστή συστήματος διανομής·

Τροπολογία    78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  κατά περίπτωση, οι χρήστες του συστήματος που δεν είναι μέτοχοι ή μέλη της τοπικής ενεργειακής κοινότητας η οποία είναι συνδεδεμένη με το σύστημα διανομής υπό τη διαχείριση τοπικής ενεργειακής κοινότητας, υπόκεινται σε δίκαια τέλη δικτύου που αντικατοπτρίζουν το κόστος. Εάν οι εν λόγω χρήστες συστήματος και οι τοπικές ενεργειακές κοινότητες δεν κατορθώσουν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τα τέλη δικτύου, αμφότερα τα μέρη μπορούν να ζητήσουν από τη ρυθμιστική αρχή να καθορίσει το επίπεδο των τελών δικτύου με σχετική απόφαση·

ζ)  κατά περίπτωση, οι χρήστες του συστήματος που δεν είναι μέτοχοι ή μέλη της τοπικής ενεργειακής κοινότητας η οποία είναι συνδεδεμένη με το σύστημα διανομής υπό τη διαχείριση τοπικής ενεργειακής κοινότητας, υπόκεινται σε δίκαια τέλη δικτύου που δεν εισάγουν διακρίσεις και αντικατοπτρίζουν το κόστος. Εάν οι εν λόγω χρήστες συστήματος και οι τοπικές ενεργειακές κοινότητες δεν κατορθώσουν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με τα τέλη δικτύου, αμφότερα τα μέρη μπορούν να ζητήσουν από τη ρυθμιστική αρχή να καθορίσει το επίπεδο των τελών δικτύου με σχετική απόφαση·

Τροπολογία    79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 16α

 

Επιμερισμός ηλεκτρικής ενέργειας

 

Οι τοπικές ενεργειακές κοινότητες έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιούν από κοινού ηλεκτρική ενέργεια από πάγια στοιχεία παραγωγής εντός της κοινότητας μεταξύ των μελών ή των μετόχων της βάσει των αρχών της αγοράς, μεταξύ άλλων και με την εφαρμογή υφιστάμενων ή μελλοντικών τεχνολογιών ΤΠΕ, όπως τα εικονικά συστήματα μέτρησης καθαρής ενέργειας και τα συστήματα που βασίζονται σε τεχνολογίες κατανεμημένου καθολικού, καθώς και μέσω συμφωνιών αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ή εμπορικών συμφωνιών μεταξύ ομοτίμων παραδείγματος χάριν.

Τροπολογία    80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενθαρρύνουν τους τελικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων όσων προσφέρουν απόκριση ζήτησης μέσω φορέων συγκέντρωσης, να συμμετέχουν από κοινού με τους παραγωγούς σε όλες τις οργανωμένες αγορές κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις.

1.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο δίνει τη δυνατότητα στους τελικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων όσων προσφέρουν απόκριση ζήτησης μέσω φορέων συγκέντρωσης, να συμμετέχουν από κοινού με τους παραγωγούς σε όλες τις οργανωμένες αγορές και τους μηχανισμούς δυναμικότητας κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις.

Τροπολογία    81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και οι διαχειριστές συστημάτων διανομής, κατά την προμήθεια παρεπόμενων υπηρεσιών, να αντιμετωπίζουν τους παρόχους απόκρισης ζήτησης, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων φορέων συγκέντρωσης, χωρίς διακρίσεις βάσει των τεχνικών τους δυνατοτήτων.

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και οι διαχειριστές συστημάτων διανομής, κατά την προμήθεια παρεπόμενων υπηρεσιών, να αντιμετωπίζουν τους παρόχους απόκρισης ζήτησης, συμπεριλαμβανομένων των ανεξάρτητων φορέων συγκέντρωσης από κοινού με τους παραγωγούς, χωρίς διακρίσεις βάσει των τεχνικών τους δυνατοτήτων.

Τροπολογία    82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το οικείο ρυθμιστικό πλαίσιο στηρίζει τη συμμετοχή φορέων συγκέντρωσης στην αγορά λιανικής και ότι περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το οικείο ρυθμιστικό πλαίσιο στηρίζει τη συμμετοχή φορέων συγκέντρωσης σε όλες τις αγορές και ότι περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

Τροπολογία    83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  διαφανείς κανόνες που αναθέτουν με σαφήνεια ρόλους και αρμοδιότητες σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά·

β)  αντικειμενικοί και διαφανείς κανόνες που αναθέτουν με σαφήνεια ρόλους και αρμοδιότητες σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά·

Τροπολογία    84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  διαφανείς κανόνες και διαδικασίες για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά οι οποίοι εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα επί ίσοις όροις και χωρίς διακρίσεις και, ταυτόχρονα, προστασία των εμπορικών δεδομένων·

γ)  αντικειμενικοί και διαφανείς κανόνες και διαδικασίες για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά οι οποίοι εξασφαλίζουν εύκολη πρόσβαση σε δεδομένα επί ίσοις όροις και χωρίς διακρίσεις και, ταυτόχρονα, προστασία των εμπορικών δεδομένων και των προσωπικών δεδομένων των πελατών, συμπεριλαμβανομένων ελάχιστων απαιτήσεων πληροφόρησης για τον φορέα συγκέντρωσης, καθώς και ελάχιστων κριτηρίων για την προστασία των εμπορικά ευαίσθητων δεδομένων για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη·

Τροπολογία    85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  δεν απαιτείται από τους φορείς συγκέντρωσης να καταβάλλουν αντισταθμίσεις στους προμηθευτές ή τους παραγωγούς·

διαγράφεται

Τροπολογία    86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  οι συμμετέχοντες στην αγορά που ασχολούνται με τη συγκέντρωση είναι οικονομικά υπεύθυνοι για τις ανισορροπίες που προκαλούν στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας όπως ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) … [αναδιατύπωση του κανονισμού 714/2009, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2].

Τροπολογία    87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ β)  αντικειμενικοί και διαφανείς κανόνες και διαδικασίες για την αντιστάθμιση των συμμετεχόντων στην αγορά για την ενέργεια που παρέχουν κατά την περίοδο της απόκρισης ζήτησης κατά αναλογικό τρόπο, υπό την εποπτεία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, χωρίς να δημιουργείται φραγμός για την είσοδο φορέων συγκέντρωσης στην αγορά ή φραγμός για ευελιξία. Η αποζημίωση περιορίζεται αυστηρά στην κάλυψη των απορρέοντων εξόδων. Η μέθοδος υπολογισμού της εν λόγω αποζημίωσης είναι δυνατόν να λαμβάνει υπόψη τα οφέλη που προκύπτουν από τους ανεξάρτητους φορείς συγκέντρωσης για τους άλλους συμμετέχοντες στην αγορά και να υπόκειται σε έγκριση από τη ρυθμιστική αρχή·

Τροπολογία    88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ γ)  οι τελικοί πελάτες οι οποίοι έχουν συνάψει σύμβαση με ανεξάρτητους φορείς συγκέντρωσης δεν επιβαρύνονται με πληρωμές, κυρώσεις ή άλλον αθέμιτο συμβατικό περιορισμό από τους προμηθευτές τους·

Τροπολογία    89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Για να διασφαλίζεται ότι το κόστος και τα οφέλη εξισορρόπησης που φέρουν οι φορείς συγκέντρωσης διανέμονται δίκαια στους συμμετέχοντες στην αγορά, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν, κατ’ εξαίρεση, την καταβολή αντισταθμίσεων μεταξύ φορέων συγκέντρωσης και υπεύθυνων για την ισορροπία μερών. Οι εν λόγω αντισταθμίσεις πρέπει να περιορίζονται σε καταστάσεις κατά τις οποίες ένας συμμετέχων στην αγορά προκαλεί ανισορροπίες σε άλλο συμμετέχοντα στην αγορά με αποτέλεσμα οικονομική ζημία.

διαγράφεται

Οι εν λόγω έκτακτες αντισταθμίσεις υπόκεινται σε έγκριση των εθνικών ρυθμιστικών αρχών και παρακολουθούνται από τον Οργανισμό.

 

Τροπολογία    90

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις τιμολόγησης και πληροφοριών τιμολόγησης που καθορίζονται στο παράρτημα II. Οι πληροφορίες που περιέχονται στους λογαριασμούς είναι ακριβείς, σαφείς, περιεκτικές και παρουσιάζονται κατά τρόπο που διευκολύνει τη σύγκριση από τους καταναλωτές.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι λογαριασμοί πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις τιμολόγησης και πληροφοριών τιμολόγησης που καθορίζονται στο παράρτημα II. Οι πληροφορίες που περιέχονται στους λογαριασμούς είναι ακριβείς, σαφείς, περιεκτικές, φιλικές προς τον χρήστη και παρουσιάζονται κατά τρόπο που διευκολύνει τη σύγκριση από τους καταναλωτές. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται υποχρεωτικά στους λογαριασμούς, τίθενται στη διάθεση των πελατών με άλλα μέσα που επιλέγονται από τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    91

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η τιμολόγηση γίνεται με βάση την πραγματική κατανάλωση τουλάχιστον μια φορά ετησίως. Οι πληροφορίες τιμολόγησης καθίστανται διαθέσιμες τουλάχιστον μια φορά ανά τρεις μήνες, κατόπιν αιτήματος ή εφόσον οι τελικοί πελάτες έχουν επιλέξει να λαμβάνουν ηλεκτρονική τιμολόγηση, ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, δύο φορές ετησίως.

Η τιμολόγηση γίνεται με βάση την πραγματική κατανάλωση τουλάχιστον μια φορά ετησίως. Οι πληροφορίες τιμολόγησης περιλαμβανομένων των πληροφοριών για την πραγματική κατανάλωση καθίστανται διαθέσιμες τουλάχιστον μια φορά τον μήνα, κατόπιν αιτήματος ή εφόσον οι τελικοί πελάτες έχουν επιλέξει να λαμβάνουν ηλεκτρονική τιμολόγηση, ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, δύο φορές ετησίως.

Τροπολογία    92

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Εάν οι τελικοί πελάτες διαθέτουν μετρητές με δυνατότητα εξ αποστάσεως ανάγνωσης από τον διαχειριστή, πρέπει να παρέχονται ακριβείς πληροφορίες τιμολόγησης βάσει της πραγματικής κατανάλωσης τουλάχιστον μια φορά ανά μήνα.

4.  Εάν οι τελικοί πελάτες διαθέτουν μετρητές με δυνατότητα εξ αποστάσεως ανάγνωσης από τον διαχειριστή, πρέπει να παρέχονται ακριβείς πληροφορίες τιμολόγησης βάσει της πραγματικής κατανάλωσης τουλάχιστον μια φορά ανά μήνα και μέσω δικτυακών τόπων ή άλλων καινοτόμων μέσων.

Τροπολογία    93

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι, κατόπιν αιτήματος του τελικού πελάτη, η παροχή πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς τους λογαριασμούς δεν θεωρείται αίτημα προς πληρωμή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές προφέρουν ευέλικτες ρυθμίσεις πληρωμής.

διαγράφεται

Τροπολογία    94

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Τα κράτη μέλη απαιτούν οι πληροφορίες και οι εκτιμήσεις του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας να παρέχονται στους τελικούς πελάτες, εφόσον τις ζητούν, εγκαίρως και σε κατανοητή μορφή.

8.  Τα κράτη μέλη απαιτούν οι πληροφορίες και οι εκτιμήσεις του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας να παρέχονται στους τελικούς πελάτες, εφόσον τις ζητούν, εγκαίρως και σε κατανοητή μορφή. Εάν η σύμβαση περιλαμβάνει μελλοντική αλλαγή προϊόντος ή τιμής ή έκπτωση, αυτό θα πρέπει να αναγράφεται στον λογαριασμό μαζί με την ημερομηνία κατά την οποία πραγματοποιείται η αλλαγή.

Τροπολογία    95

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8α.  Τα κράτη μέλη ζητούν τη γνώμη των οργανώσεων καταναλωτών όταν εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιφέρουν αλλαγές στη μορφή των λογαριασμών.

Τροπολογία    96

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 8 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

8β.  Όταν ένας τελικός πελάτης έχει το ίδιο τιμολόγιο για περισσότερο από δύο έτη, τα κράτη μέλη απαιτούν από τους προμηθευτές να ενημερώνουν τον πελάτη, μέσω του λογαριασμού ενέργειας ή των εγγράφων που τον συνοδεύουν, εάν υπάρχει πιο κατάλληλο ή προνομιακό τιμολόγιο και να διευκολύνουν τη μετάβασή του στο νέο τιμολόγιο.

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι, όταν οι τελικοί καταναλωτές έχουν το ίδιο τιμολόγιο για περισσότερο από δύο έτη, να μπορούν να ειδοποιηθούν εκ των προτέρων από τον προμηθευτή τους για το ότι θα μπορούσαν να μειώσουν τους λογαριασμούς τους μεταβαίνοντας σε ένα εναλλακτικό, ίσως νεότερο τιμολόγιο, από τον ίδιο προμηθευτή. Οι πελάτες που δεν αλλάζουν προμηθευτή συχνά καταλήγουν στα λεγόμενα «τιμολόγια σε κατάσταση ύπνου» ή «παλαιότερου τύπου τιμολόγια» τα οποία δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά και μπορεί να είναι σημαντικά πιο δαπανηρά από τα σημερινά διαθέσιμα τιμολόγια. Οι πελάτες αυτοί μπορεί συχνά να είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν χαμηλότερο εισόδημα ή οι οποίοι κινδυνεύουν περισσότερο από την ενεργειακή φτώχεια.

Τροπολογία    97

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Προκειμένου να προωθηθεί η ενεργειακή απόδοση και να ενισχυθεί η θέση των καταναλωτών, τα κράτη μέλη, ή όταν το κράτος μέλος έχει σχετικά προβλέψει, η ρυθμιστική αρχή, συνιστούν ένθερμα στις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τους φορείς συγκέντρωσης να βελτιστοποιήσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ άλλων, με την προσφορά υπηρεσιών ενεργειακής διαχείρισης, την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων τιμολόγησης, ή τη θέσπιση διαλειτουργικών έξυπνων συστημάτων μέτρησης ή έξυπνων δικτύων, όπου αρμόζει.

1.  Προκειμένου να προωθηθεί η ενεργειακή απόδοση και να ενισχυθεί η θέση των πελατών, τα κράτη μέλη, ή όταν το κράτος μέλος έχει σχετικά προβλέψει, η ρυθμιστική αρχή, συνιστούν ένθερμα στις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τους φορείς συγκέντρωσης να βελτιστοποιήσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, όπου είναι οικονομικά αποδοτική, μεταξύ άλλων, με την προσφορά υπηρεσιών ενεργειακής διαχείρισης, την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων τιμολόγησης, και τη θέσπιση διαλειτουργικών έξυπνων συστημάτων μέτρησης ιδίως με συστήματα διαχείρισης της κατανάλωσης ενέργειας, έξυπνων δικτύων, και όπου αρμόζει έξυπνων συσκευών και «έξυπνων κατοικιών» σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων.

Τροπολογία    98

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όσα κράτη μέλη προχωρούν στην εγκατάσταση εγκρίνουν και δημοσιεύουν τις ελάχιστες λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις των έξυπνων συστημάτων μέτρησης που πρόκειται να εγκατασταθούν στην επικράτειά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 και στο παράρτημα III. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των εν λόγω έξυπνων συστημάτων μέτρησης καθώς και τη συνδεσιμότητά τους με τις πλατφόρμες ενεργειακής διαχείρισης των καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη χρήση κατάλληλων διαθέσιμων προτύπων, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων που καθιστούν δυνατή τη διαλειτουργικότητα, τις βέλτιστες πρακτικές και τη σημασία της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

3.  Όσα κράτη μέλη προχωρούν στην εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης εγκρίνουν και δημοσιεύουν τις ελάχιστες λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις των έξυπνων συστημάτων μέτρησης που πρόκειται να εγκατασταθούν στην επικράτειά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 και στο παράρτημα III. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των εν λόγω έξυπνων συστημάτων μέτρησης, τη λειτουργία τους με επίκεντρο τον χρήστη καθώς και τη συνδεσιμότητά τους με τις πλατφόρμες ενεργειακής διαχείρισης των καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη χρήση κατάλληλων διαθέσιμων προτύπων, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων που καθιστούν δυνατή τη διαλειτουργικότητα στο επίπεδο του μοντέλου δεδομένων και εφαρμογών, τις βέλτιστες πρακτικές και τη σημασία της ανάπτυξης της ανταλλαγής δεδομένων, μελλοντικών και καινοτόμων ενεργειακών υπηρεσιών, της ανάπτυξης έξυπνων δικτύων και της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Για τα υπάρχοντα έξυπνα συστήματα μέτρησης, πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις, όταν το σύστημα μέτρησης αντικαθίσταται από νέο, στο τέλος της οικονομικής ζωής του ή νωρίτερα.

Τροπολογία    99

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Όσα κράτη μέλη προχωρούν στην εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης μεριμνούν ώστε οι τελικοί πελάτες να συνεισφέρουν στις συναφείς δαπάνες της εγκατάστασης με διαφανή και αμερόληπτο τρόπο. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν σε τακτική βάση την εν λόγω εγκατάσταση στην επικράτειά τους, με σκοπό την καταγραφή της εξέλιξης του κόστους και του οφέλους για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, περιλαμβανομένης της αποκόμισης καθαρού οφέλους για τους καταναλωτές.

4.  Όσα κράτη μέλη προχωρούν στην εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης μεριμνούν ώστε οι τελικοί πελάτες να συνεισφέρουν στις συναφείς δαπάνες της εγκατάστασης με διαφανή και αμερόληπτο τρόπο λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τα μακροπρόθεσμα οφέλη για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν σε τακτική βάση την εν λόγω εγκατάσταση στην επικράτειά τους, με σκοπό την καταγραφή της εξέλιξης του κόστους και του οφέλους για ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, περιλαμβανομένης της αποκόμισης καθαρού οφέλους για τους καταναλωτές όπως εξοικονόμηση χρημάτων και γενική ικανοποίηση με την εγκατάσταση.

Τροπολογία    100

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Όταν η ανάπτυξη της έξυπνης μέτρησης αξιολογείται αρνητικά, ως απόρροια της αξιολόγησης κόστους-οφέλους που περιγράφεται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εν λόγω αξιολόγηση αναθεωρείται σε περιοδική βάση, ανάλογα με τις μεταβολές στις υποκείμενες παραδοχές και τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής τα αποτελέσματα της οικείας επικαιροποιημένης οικονομικής αξιολόγησης, μόλις αυτά καταστούν διαθέσιμα.

5.  Όταν η ανάπτυξη της έξυπνης μέτρησης αξιολογείται αρνητικά, ως απόρροια της αξιολόγησης κόστους-οφέλους που περιγράφεται στην παράγραφο 2, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εν λόγω αξιολόγηση αναθεωρείται σε περιοδική βάση και τουλάχιστον ανά διετία, ανάλογα με τις μεταβολές στις υποκείμενες παραδοχές και τις εξελίξεις της τεχνολογίας και της αγοράς. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής τα αποτελέσματα της οικείας επικαιροποιημένης οικονομικής αξιολόγησης, μόλις αυτά καταστούν διαθέσιμα.

Τροπολογία    101

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν η έξυπνη μέτρηση αξιολογείται θετικά, ως απόρροια της αξιολόγησης κόστους-οφέλους που περιγράφεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2, ή αναπτύσσεται συστηματικά, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα έξυπνα συστήματα μέτρησης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τις διατάξεις του παραρτήματος III και τις ακόλουθες αρχές:

Όταν η έξυπνη μέτρηση αξιολογείται θετικά, ως απόρροια της αξιολόγησης κόστους-οφέλους που περιγράφεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2, ή αναπτύσσεται συστηματικά μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα έξυπνα συστήματα μέτρησης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, τις διατάξεις του παραρτήματος III και τις ακόλουθες αρχές:

Τροπολογία    102

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα συστήματα μέτρησης μετρούν με ακρίβεια την πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και παρέχουν στους τελικούς πελάτες πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό χρόνο χρήσης. Οι πληροφορίες αυτές καθίστανται εύκολα προσβάσιμες και ορατές στους τελικούς πελάτες χωρίς πρόσθετη χρέωση και σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, με στόχο την υποστήριξη αυτοματοποιημένων προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης, της απόκρισης ζήτησης και λοιπών υπηρεσιών·

α)  τα συστήματα μέτρησης μετρούν με ακρίβεια την πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και παρέχουν στους τελικούς πελάτες πληροφορίες σχετικά με τον πραγματικό χρόνο χρήσης. Τα επικυρωμένα ιστορικά δεδομένα κατανάλωσης καθίστανται εύκολα προσβάσιμα και ορατά στους τελικούς πελάτες τουλάχιστον σε οικιακή οθόνη χωρίς πρόσθετη χρέωση. Τα μη επικυρωμένα δεδομένα κατανάλωσης σε σχεδόν πραγματικό χρόνο διατίθενται στους τελικούς πελάτες μέσω τυποποιημένης διασύνδεσης, με στόχο την υποστήριξη αυτοματοποιημένων προγραμμάτων ενεργειακής απόδοσης, της απόκρισης ζήτησης και λοιπών υπηρεσιών·

Τροπολογία    103

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των τελικών πελατών διασφαλίζεται σύμφωνα με τη συναφή νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής·

γ)  η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των τελικών πελατών διασφαλίζεται σύμφωνα με τη συναφή νομοθεσία της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής· ειδικότερα, παρέχεται στον τελικό πελάτη η δυνατότητα πρόσβασης σε πληροφορίες για την ταυτότητα άλλων μερών που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, και στη χρονική στιγμή της πρόσβασης, προκειμένου να μπορεί να επιβάλλει τα δικαιώματά του βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων·

Τροπολογία    104

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  εάν οι τελικοί πελάτες υποβάλλουν σχετικό αίτημα, τα οικεία δεδομένα μέτρησης εισροών και εκροών ηλεκτρικής ενέργειας διατίθενται στους ίδιους, μέσω τοπικής τυποποιημένης διεπαφής επικοινωνίας ή/και εξ αποστάσεως πρόσβασης, ή σε τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό των τελικών πελατών, σε εύληπτο μορφότυπο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 24, που θα μπορούν να χρησιμοποιούν για να συγκρίνουν παρόμοιες προσφορές·

ε)  τα οικεία δεδομένα μέτρησης εισροών και εκροών ηλεκτρικής ενέργειας διατίθενται στους ίδιους, μέσω τοπικής τυποποιημένης διεπαφής επικοινωνίας ή/και εξ αποστάσεως πρόσβασης, ή σε τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό των τελικών πελατών, σε εύληπτο μορφότυπο, όπως προβλέπεται στο άρθρο 24 και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον πραγματικό χρόνο, που θα μπορούν να χρησιμοποιούν για να συγκρίνουν παρόμοιες προσφορές· επίσης, οι τελικοί πελάτες θα μπορούν να καταφορτώνουν τα δεδομένα μετρήσεων ή να τα διαβιβάζουν σε άλλο μέρος χωρίς πρόσθετο κόστος σύμφωνα με το δικαίωμά τους στη φορητότητα των δεδομένων δυνάμει της νομοθεσίας της Ένωσης για την προστασία των δεδομένων·

Τροπολογία    105

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  παρέχονται κατάλληλες συμβουλές και πληροφορίες στους τελικούς πελάτες κατά τον χρόνο εγκατάστασης έξυπνων μετρητών, κυρίως σχετικά με το σύνολο των δυνατοτήτων τους όσον αφορά τη χρήση των ενδείξεων του μετρητή, την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων·

στ)  παρέχονται κατάλληλες συμβουλές και πληροφορίες στους τελικούς πελάτες πριν από και/ή κατά τον χρόνο εγκατάστασης έξυπνων μετρητών, κυρίως σχετικά με το σύνολο των δυνατοτήτων τους όσον αφορά τη χρήση των ενδείξεων του μετρητή, την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας, καθώς και τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με την ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων·

Τροπολογία    106

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Όταν η έξυπνη μέτρηση αξιολογείται αρνητικά, ως απόρροια της αξιολόγησης κόστους-οφέλους που περιγράφεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2, και δεν αναπτύσσεται συστηματικά, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε τελικός πελάτης να δικαιούται την εγκατάσταση ή, κατά περίπτωση, την αναβάθμιση, κατόπιν αιτήματος και υπό δίκαιους και εύλογους όρους, έξυπνου μετρητή που συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1.  Όταν η έξυπνη μέτρηση αξιολογείται αρνητικά, ως απόρροια της αξιολόγησης κόστους-οφέλους που περιγράφεται στο άρθρο 19 παράγραφος 2, και δεν αναπτύσσεται συστηματικά, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε κάθε τελικός πελάτης να δικαιούται την εγκατάσταση ή, κατά περίπτωση, την αναβάθμιση, κατόπιν αιτήματος και υπό δίκαιους, εύλογους και οικονομικά αποδοτικούς όρους, έξυπνου μετρητή που συμμορφώνεται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

Τροπολογία    107

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  διαθέτει, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, λειτουργικές δυνατότητες που αναφέρονται στο άρθρο 20 ή με ελάχιστο σύνολο λειτουργικών δυνατοτήτων που καθορίζεται και δημοσιεύεται από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο και σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος III,

α)  διαθέτει λειτουργικές δυνατότητες που αναφέρονται στο άρθρο 20 ή με ελάχιστο σύνολο λειτουργικών δυνατοτήτων που καθορίζεται και δημοσιεύεται από τα κράτη μέλη σε εθνικό επίπεδο και σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος III,

Τροπολογία    108

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Κατά τη θέσπιση των κανόνων που αφορούν τη διαχείριση και την ανταλλαγή δεδομένων, τα κράτη μέλη, ή όταν το κράτος μέλος έχει προβλέψει σχετικά, οι ορισθείσες αρμόδιες αρχές καθορίζουν τα επιλέξιμα μέρη στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση στα δεδομένα των τελικών πελατών με τη ρητή συγκατάθεσή τους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου52. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, στα δεδομένα περιλαμβάνονται δεδομένα μέτρησης και κατανάλωσης καθώς και δεδομένα που απαιτούνται για την αλλαγή προμηθευτή από τους καταναλωτές. Στα επιλέξιμα μέρη περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής, οι φορείς συγκέντρωσης, οι επιχειρήσεις παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και λοιπά μέρη που παρέχουν ενεργειακές ή άλλες υπηρεσίες στους πελάτες.

1.  Κατά τη θέσπιση των κανόνων που αφορούν τη διαχείριση και την ανταλλαγή δεδομένων, τα κράτη μέλη, ή όταν το κράτος μέλος έχει προβλέψει σχετικά, οι ορισθείσες αρμόδιες αρχές καθορίζουν τα επιλέξιμα μέρη στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση στα δεδομένα των τελικών πελατών με τη ρητή συγκατάθεσή τους, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου52. Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, στα δεδομένα περιλαμβάνονται δεδομένα μέτρησης και κατανάλωσης καθώς και δεδομένα που απαιτούνται για την αλλαγή προμηθευτή από τους καταναλωτές, αυτοματοποιημένα προγράμματα ενεργειακής απόδοσης, υπηρεσίες διαχείρισης της ενέργειας και υπηρεσίες απόκρισης ζήτησης. Στα επιλέξιμα μέρη περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι πελάτες, οι προμηθευτές, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και διανομής, οι φορείς συγκέντρωσης, οι επιχειρήσεις παροχής ενεργειακών υπηρεσιών και λοιπά μέρη που παρέχουν ενεργειακές ή άλλες υπηρεσίες στους πελάτες.

 

Κατόπιν αιτήματος, τα επιλέξιμα μέρη παρέχουν στους πελάτες επισκόπηση των μερών που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τους.

__________________

__________________

52 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

52 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία    109

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη οργανώνουν τη διαχείριση δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματική πρόσβαση στα δεδομένα και ανταλλαγή δεδομένων. Ανεξάρτητα από το μοντέλο διαχείρισης δεδομένων που εφαρμόζεται σε κάθε κράτος μέλος, το(τα) αρμόδιο(-α) για τη διαχείριση δεδομένων μέρος(-η) παρέχουν πρόσβαση στα δεδομένα του τελικού πελάτη σε κάθε επιλέξιμο μέρος με τη ρητή συγκατάθεση του τελικού πελάτη. Τα επιλέξιμα μέρη πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα ζητούμενα δεδομένα χωρίς διακρίσεις και ταυτόχρονα. Η πρόσβαση στα δεδομένα πρέπει να είναι εύκολη και οι σχετικές διαδικασίες πρέπει να καθίστανται δημόσια διαθέσιμες.

2.  Τα κράτη μέλη οργανώνουν την ασφαλή διαχείριση δεδομένων, ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσματική πρόσβαση στα δεδομένα και ανταλλαγή δεδομένων, η προστασία των δεδομένων, η ασφάλεια των δεδομένων, η διαφάνεια, η ουδετερότητα και η ακεραιότητα των δεδομένων. Ανεξάρτητα από το μοντέλο διαχείρισης δεδομένων που εφαρμόζεται σε κάθε κράτος μέλος, το(τα) αρμόδιο(-α) για τη διαχείριση δεδομένων μέρος(-η) παρέχουν πρόσβαση στα δεδομένα του τελικού πελάτη σε κάθε επιλέξιμο μέρος με τη ρητή συγκατάθεση του τελικού πελάτη. Τα επιλέξιμα μέρη πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τα ζητούμενα δεδομένα χωρίς διακρίσεις και ταυτόχρονα. Η πρόσβαση στα δεδομένα πρέπει να είναι εύκολη και οι σχετικές διαδικασίες πρέπει να καθίστανται δημόσια διαθέσιμες.

Τροπολογία    110

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 23 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Δεν επιτρέπεται πρόσθετη χρέωση των τελικών πελατών για την πρόσβαση στα δεδομένα τους. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό των συναφών δαπανών πρόσβασης στα δεδομένα για τα επιλέξιμα μέρη. Οι ρυθμιζόμενες οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες δεδομένων δεν αποκομίζουν κέρδος από αυτή τη δραστηριότητα.

4.  Δεν επιτρέπεται πρόσθετη χρέωση των τελικών πελατών για την πρόσβαση στα δεδομένα τους ή για την υποβολή αιτήματος με σκοπό τη μεταφορά των δεδομένων τους. Τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό των συναφών δαπανών πρόσβασης στα δεδομένα για τα επιλέξιμα μέρη. Οι ρυθμιζόμενες οντότητες που παρέχουν υπηρεσίες δεδομένων δεν αποκομίζουν κέρδος από αυτή τη δραστηριότητα.

Τροπολογία    111

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 24 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν κοινό μορφότυπο δεδομένων και διαφανή διαδικασία για τα επιλέξιμα μέρη, ώστε αυτά να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που απαριθμούνται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, με στόχο την προώθηση του ανταγωνισμού στην αγορά λιανικής και την αποφυγή υπερβολικών διοικητικών δαπανών για τα επιλέξιμα μέρη.

1.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν κοινό μορφότυπο δεδομένων που θα επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα και θα διευκολύνει την ανταλλαγή δεδομένων και διαφανή διαδικασία για τα επιλέξιμα μέρη, ώστε αυτά να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα που απαριθμούνται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, με στόχο την προώθηση του ανταγωνισμού στην αγορά λιανικής και την αποφυγή υπερβολικών διοικητικών δαπανών για τα επιλέξιμα μέρη.

Τροπολογία    112

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή καθορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 68, κοινό ευρωπαϊκό μορφότυπο δεδομένων και αμερόληπτες και διαφανείς διαδικασίες για την πρόσβαση στα δεδομένα που απαριθμούνται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, τα οποία θα αντικαταστήσουν τον εθνικό μορφότυπο δεδομένων και τις εκδοθείσες από τα κράτη μέλη διαδικασίες σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά εφαρμόζουν κοινό ευρωπαϊκό μορφότυπο δεδομένων.

2.  Η Επιτροπή καθορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 68, προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και κοινό ευρωπαϊκό μορφότυπο δεδομένων και αμερόληπτες και διαφανείς διαδικασίες για την πρόσβαση στα δεδομένα που απαριθμούνται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, και λαμβάνει μέτρα για μια οικονομικά αποδοτική μετάβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στα κράτη μέλη, τα οποία θα αντικαταστήσουν τον εθνικό μορφότυπο δεδομένων και τις εκδοθείσες από τα κράτη μέλη διαδικασίες σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά εφαρμόζουν τις προδιαγραφές διαλειτουργικότητας και το κοινό ευρωπαϊκό μορφότυπο δεδομένων. Εφόσον απαιτείται, η Επιτροπή μπορεί, έπειτα από διαβούλευση με την επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 68, να ζητήσει την εκπόνηση προτύπων από τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης.

Τροπολογία    113

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 25 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη δημιουργία ενιαίων σημείων επαφής, απ’ όπου θα διατίθεται στους πελάτες το σύνολο των αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματά τους, την ισχύουσα νομοθεσία και τους τρόπους προσφυγής που διαθέτουν σε περίπτωση διαφοράς. Τα σημεία επαφής μπορεί να αποτελούν τμήμα γενικών σημείων πληροφόρησης των καταναλωτών.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη δημιουργία ενιαίων σημείων επαφής, απ’ όπου θα διατίθεται στους πελάτες το σύνολο των αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματά τους, την ισχύουσα νομοθεσία, τα διαπιστευμένα εργαλεία σύγκρισης και τους τρόπους προσφυγής που διαθέτουν σε περίπτωση διαφοράς με τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, τον πάροχο υπηρεσιών ενέργειας, τον φορέα συγκέντρωσης ή οποιονδήποτε άλλο μεσάζοντα. Τα σημεία επαφής μπορεί να αποτελούν τμήμα γενικών σημείων πληροφόρησης των καταναλωτών. Σε περιπτώσεις όπου η παρεχόμενη υπηρεσία συνδέεται ή είναι δεσμοποιημένη με λογισμικό, υλικό ή τεχνολογία επικοινωνιών, ο χειρισμός των κατεγγελιών των τελικών πελατών πραγματοποιείται μέσω ενιαίου σημείου επαφής.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    114

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 26

Άρθρο 26

Δικαίωμα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών

Δικαίωμα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε απλούς, δίκαιους, διαφανείς, ανεξάρτητους, αποτελεσματικούς και αποδοτικούς μηχανισμούς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για τον διακανονισμό διαφορών που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας. Όταν ο πελάτης είναι καταναλωτής υπό την έννοια της οδηγίας 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου53, οι εν λόγω εξωδικαστικοί μηχανισμοί συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ποιότητας που προβλέπονται στην οδηγία 2013/11/ΕΕ και προβλέπουν, όπου αυτό επιβάλλεται, σύστημα αποζημίωσης ή/και αντιστάθμισης .

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε απλούς, δίκαιους, διαφανείς, ανεξάρτητους, αποτελεσματικούς και αποδοτικούς μηχανισμούς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για τον διακανονισμό διαφορών που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας μέσω ενός ανεξάρτητου μηχανισμού όπως ένας «διαμεσολαβητής» ενέργειας ή ένας φορέας καταναλωτών. Όταν ο πελάτης είναι καταναλωτής υπό την έννοια της οδηγίας 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου53, οι εν λόγω εξωδικαστικοί μηχανισμοί συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ποιότητας που προβλέπονται στην οδηγία 2013/11/ΕΕ και προβλέπουν, όπου αυτό επιβάλλεται, σύστημα αποζημίωσης ή/και αντιστάθμισης.

 

Αυτού του είδους οι μηχανισμοί εκτείνονται σε όλους τους παρόχους ενεργειακών υπηρεσιών, τους φορείς συγκέντρωσης και σε όλες τις συμβάσεις με ενεργειακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των δεσμοποιημένων προσφορών και των τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων των οποίων η συμμετοχή είναι απαραίτητη.

 

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, οι πάροχοι ενεργειακών υπηρεσιών και οι φορείς συγκέντρωσης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την εξωδικαστική επίλυση διαφορών στον δικτυακό τους τόπο και σε κάθε επικοινωνία με τους πελάτες τους.

 

Τα κράτη μέλη αξιολογούν τακτικά τη λειτουργία των μηχανισμών εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή και τη συμμόρφωση των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, των παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών, των φορέων συγκέντρωσης και των μεσαζόντων.

__________________

__________________

53 ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 63–79

53 ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 63–79

Τροπολογία    115

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πελατών και, ειδικότερα, μεριμνούν ώστε να υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε κράτος μέλος ορίζει την έννοια των «ευάλωτων καταναλωτών», όπου μπορεί να γίνεται μνεία στην ενεργειακή φτώχεια, καθώς και, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση διακοπής σύνδεσης τέτοιων καταναλωτών σε κρίσιμες περιόδους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές τηρούνται και ειδικότερα λαμβάνουν μέτρα προστασίας των πελατών σε απομακρυσμένες περιοχές. Διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια σχετικά με τους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις, τη γενική πληροφόρηση και τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πελατών και, ειδικότερα, μεριμνούν ώστε να υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των ευάλωτων πελατών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε κράτος μέλος ορίζει την έννοια των «ευάλωτων πελατών», όπου γίνεται μνεία στην ενεργειακή φτώχεια και μπορεί να διασφαλίζει την προστασία τους μέσω των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση διακοπής σύνδεσης τέτοιων πελατών σε κρίσιμες περιόδους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνδέονται με τους ευάλωτους πελάτες τηρούνται και ειδικότερα λαμβάνουν μέτρα προστασίας των πελατών σε απομακρυσμένες περιοχές. Διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια σχετικά με τους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις, τη γενική πληροφόρηση και τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.

Τροπολογία    116

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, όπως Εθνικά σχέδια Ενεργειακής Δράσης, ευεργετήματα σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, για την εξασφάλιση του απαραίτητου ενεργειακού εφοδιασμού σε ευάλωτους πελάτες ή την υποστήριξη των βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης, έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται η ενεργειακή φτώχεια όπου εντοπίζεται, μεταξύ άλλων και μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της φτώχειας. Τέτοια μέτρα δεν εμποδίζουν το ουσιαστικό άνοιγμα της αγοράς που ορίζεται στο άρθρο 4 ή τη λειτουργία της αγοράς και πρέπει να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή, όπου αρμόζει, βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 4. Αυτή η γνωστοποίηση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο του γενικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    117

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 29

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 29

Άρθρο 29

Ενεργειακή φτώχεια

Ενεργειακή φτώχεια

Τα κράτη μέλη καθορίζουν σύνολο κριτηρίων για τους σκοπούς της μέτρησης της ενεργειακής φτώχειας. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν σε συνεχή βάση τον αριθμό των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια και υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή ανά δύο έτη σχετικά με την εξέλιξη της ενεργειακής φτώχειας και τα μέτρα που έχουν λάβει για την πρόληψή της ως μέρος των οικείων ενοποιημένων εθνικών εκθέσεων προόδου για την ενέργεια και το κλίμα, βάσει του άρθρου 21 του [κανονισμού για τη διακυβέρνηση, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016)759].

Τα κράτη μέλη, σε διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη:

 

α)  καθορίζουν δέσμη κριτηρίων για τους σκοπούς της μέτρησης της ενεργειακής φτώχειας που θα βασίζονται σε δείκτες όπως το χαμηλό εισόδημα, η υψηλή ενεργειακή δαπάνη και η χαμηλή ενεργειακή απόδοση·

 

β)  παρακολουθούν συνεχώς τον αριθμό των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια και αναλύουν εάν οι πελάτες αυτοί προστατεύονται επαρκώς και βελτιώνουν την προστασία τους όπου χρειάζεται·

 

γ)  υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή ανά δύο έτη σχετικά με την εξέλιξη της ενεργειακής φτώχειας και τα λαμβανόμενα μέτρα για την πρόληψή της ως μέρος των οικείων ενοποιημένων εθνικών εκθέσεων προόδου για την ενέργεια και το κλίμα, βάσει του άρθρου 21α του κανονισμού (ΕΕ) ... [κανονισμός για τη διακυβέρνηση, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016)759].

 

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ενεργειακή φτώχεια όπου εντοπίζεται, μεταξύ άλλων και μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της φτώχειας, και να προστατεύσουν τους ευάλωτους καταναλωτές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28, τα κράτη μέλη καταρτίζουν εθνικά σχέδια δράσης για τη μείωση του αριθμού των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, περιλαμβανομένων στόχων και μέτρων, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, και ορίζουν χρονικό πλαίσιο για την επίτευξη των στόχων. Τα μέτρα μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ευεργετήματα σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης για την εξασφάλιση του απαραίτητου ενεργειακού εφοδιασμού σε ευάλωτους πελάτες, την υποστήριξη των βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης και την απαγόρευση διακοπής της σύνδεσης σε κρίσιμες περιόδους.

 

Τα εν λόγω σχέδια δράσης ενσωματώνονται στο ενοποιημένο εθνικό σχέδιο του κράτους μέλους για την ενέργεια και το κλίμα ως μέρος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. ... [κανονισμός για τη διακυβέρνηση, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016)759].

 

Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την Eurostat και τα κράτη μέλη, βελτιώνει τη συγκρισιμότητα των συνόλων δεδομένων περιλαμβανομένων των εθνικών δεδομένων παρακολούθησης, ώστε αυτά να καταστούν συγκρίσιμα σε όλα τα κράτη μέλη.

Τροπολογία    118

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 31 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι διαχειριστές συστήματος διανομής προμηθεύονται την ενέργεια που χρησιμοποιούν για να καλύπτουν τις απώλειες ενέργειας και τις μη συχνοτικές παρεπόμενες υπηρεσίες στο σύστημά τους με διαφανείς, αμερόληπτες και βασιζόμενες στην αγορά διαδικασίες, όταν ασκούν τα καθήκοντα αυτά. Εκτός εάν δικαιολογείται από ανάλυση κόστους-οφέλους, η προμήθεια μη συχνοτικών παρεπόμενων υπηρεσιών από διαχειριστή συστήματος διανομής είναι διαφανής, αμερόληπτη και βασιζόμενη στην αγορά, και διασφαλίζει την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, απόκρισης ζήτησης, εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας και φορέων συγκέντρωσης, και συγκεκριμένα απαιτώντας από τις ρυθμιστικές αρχές ή τους διαχειριστές συστημάτων διανομής σε στενή συνεργασία με όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά να καθορίσουν τεχνικές λεπτομέρειες για συμμετοχή στις οικείες αγορές βάσει των τεχνικών απαιτήσεων των εν λόγω αγορών και των ικανοτήτων όλων των συμμετεχόντων στην αγορά.

5.  Οι διαχειριστές συστήματος διανομής ενεργούν ως ουδέτερος φορέας διευκόλυνσης της αγοράς όσον αφορά την προμήθεια της ενέργειας που χρησιμοποιούν για να καλύπτουν τις απώλειες ενέργειας και τις μη συχνοτικές παρεπόμενες υπηρεσίες στο σύστημά τους με διαφανείς, αμερόληπτες και βασιζόμενες στην αγορά διαδικασίες, όταν ασκούν τα καθήκοντα αυτά. Εκτός εάν δικαιολογείται από ανάλυση κόστους-οφέλους, η μεθοδολογία της οποίας αναπτύσσεται με διαφανή τρόπο από την εθνική ρυθμιστική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο γ), η προμήθεια μη συχνοτικών παρεπόμενων υπηρεσιών από διαχειριστή συστήματος διανομής είναι διαφανής, αμερόληπτη και βασιζόμενη στην αγορά, και διασφαλίζει την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, απόκρισης ζήτησης, εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας και φορέων συγκέντρωσης, και συγκεκριμένα απαιτώντας από τις ρυθμιστικές αρχές ή τους διαχειριστές συστημάτων διανομής σε στενή συνεργασία με όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά να καθορίσουν τεχνικές λεπτομέρειες για συμμετοχή στις οικείες αγορές βάσει των τεχνικών απαιτήσεων των εν λόγω αγορών και των ικανοτήτων όλων των συμμετεχόντων στην αγορά.

Τροπολογία    119

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη παρέχουν το απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να επιτρέπουν και να προσφέρουν κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων διανομής να προμηθεύονται υπηρεσίες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας όσον αφορά τη λειτουργία και την ανάπτυξη του συστήματος διανομής, περιλαμβανομένης της τοπικής διαχείρισης συμφόρησης. Ειδικότερα, τα ρυθμιστικά πλαίσια επιτρέπουν στους διαχειριστές συστημάτων διανομής να προμηθεύονται υπηρεσίες από πηγές, όπως η κατανεμημένη παραγωγή, η απόκριση ζήτησης ή η αποθήκευση, και να εξετάζουν τη λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης, τα οποία θα μπορούσαν να υποκαταστήσουν την ανάγκη αναβάθμισης ή αντικατάστασης της δυναμικότητας ηλεκτρικής ενέργειας και τα οποία ενισχύουν την αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος διανομής. Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής προμηθεύονται αυτές τις υπηρεσίες, σύμφωνα με διαφανείς, αμερόληπτες και βασιζόμενες στην αγορά διαδικασίες.

Τα κράτη μέλη παρέχουν το απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να επιτρέπουν και να προσφέρουν κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων διανομής να προμηθεύονται υπηρεσίες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας όσον αφορά τη λειτουργία και την ανάπτυξη του συστήματος διανομής, περιλαμβανομένης της τοπικής διαχείρισης συμφόρησης. Ειδικότερα, τα ρυθμιστικά πλαίσια διασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές συστημάτων διανομής μπορούν να προμηθεύονται υπηρεσίες από πηγές, όπως η κατανεμημένη παραγωγή, η απόκριση ζήτησης ή η αποθήκευση, και να εξετάζουν τη λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης, όταν οι υπηρεσίες αυτές υποκαθιστούν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο την ανάγκη αναβάθμισης ή αντικατάστασης της δυναμικότητας ηλεκτρικής ενέργειας και τα οποία ενισχύουν την αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος διανομής. Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής προμηθεύονται αυτές τις υπηρεσίες, σύμφωνα με διαφανείς, αμερόληπτες και βασιζόμενες στην αγορά διαδικασίες.

Τροπολογία    120

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής ορίζουν τυποποιημένα προϊόντα της αγοράς για τις υπηρεσίες που προμηθεύονται, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της απόκρισης ζήτησης και των φορέων συγκέντρωσης. Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής ανταλλάσσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και συντονίζονται με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση των πηγών, τη διασφάλιση της ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης της αγοράς. Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής αμείβονται επαρκώς για την προμήθεια των εν λόγω υπηρεσιών, ώστε να ανακτούν τουλάχιστον τις αντίστοιχες δαπάνες, μεταξύ άλλων, τις απαραίτητες δαπάνες τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, περιλαμβανομένων δαπανών που αντιστοιχούν στις απαραίτητες υποδομές πληροφορικής και επικοινωνίας.

Τα τυποποιημένα προϊόντα της αγοράς για τέτοιες υπηρεσίες καθορίζονται τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο. Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής ορίζουν, με διαφανή και συμμετοχική διαδικασία που περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς χρήστες του συστήματος, την εθνική ρυθμιστική αρχή και τον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς, τυποποιημένα προϊόντα της αγοράς για τις υπηρεσίες που προμηθεύονται, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της απόκρισης ζήτησης, της αποθήκευσης και των φορέων συγκέντρωσης. Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής ανταλλάσσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και συντονίζονται με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση των πηγών, τη διασφάλιση της ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης της αγοράς. Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής αμείβονται επαρκώς για την προμήθεια των εν λόγω υπηρεσιών, ώστε να ανακτούν τουλάχιστον τις αντίστοιχες δαπάνες, μεταξύ άλλων, τις απαραίτητες δαπάνες τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, περιλαμβανομένων δαπανών που αντιστοιχούν στις απαραίτητες υποδομές πληροφορικής και επικοινωνίας.

Τροπολογία    121

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 32 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η ανάπτυξη συστήματος διανομής βασίζεται σε διαφανές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου, το οποίο οι διαχειριστές συστημάτων διανομής υποβάλλουν στη ρυθμιστική αρχή ανά διετία. Το πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες επενδύσεις για τα επόμενα πέντε έως δέκα έτη, με ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές υποδομές διανομής που απαιτούνται για τη σύνδεση νέας δυναμικότητας παραγωγής με νέα φορτία, όπως είναι τα σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Το πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου περιγράφει επίσης την αξιοποίηση της απόκρισης ζήτησης, της ενεργειακής απόδοσης, των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας ή άλλων πηγών, τις οποίες ο διαχειριστής συστήματος διανομής χρησιμοποιεί ως εναλλακτική λύση έναντι της επέκτασης του συστήματος.

Η ανάπτυξη συστήματος διανομής βασίζεται σε διαφανές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου, το οποίο οι διαχειριστές συστημάτων διανομής υποβάλλουν στη ρυθμιστική αρχή ανά διετία. Για την ανάπτυξη του προγράμματος ανάπτυξης δικτύου, ο διαχειριστής συστήματος διανομής ζητεί τη συμμετοχή, μεταξύ άλλων μέσω διαβουλεύσεων, όλων των υφιστάμενων ή δυνητικών χρηστών του συστήματος. Το πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου περιλαμβάνει τις προβλεπόμενες επενδύσεις για τα επόμενα πέντε έως δέκα έτη, με ιδιαίτερη έμφαση στις βασικές υποδομές διανομής συμπεριλαμβανομένης της ενεργειακής απόδοσης, της απόκρισης ζήτησης και της αποθήκευσης ενέργειας, που απαιτούνται για τη σύνδεση νέας δυναμικότητας παραγωγής με νέα φορτία, όπως είναι τα σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Το πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου περιγράφει επίσης την αξιοποίηση της απόκρισης ζήτησης, της ενεργειακής απόδοσης, των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας ή άλλων πηγών, τις οποίες ο διαχειριστής συστήματος διανομής χρησιμοποιεί ως εναλλακτική λύση έναντι της επέκτασης του συστήματος.

Τροπολογία    122

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν το απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να διευκολύνουν τη σύνδεση δημόσια προσβάσιμων ή ιδιωτικών σημείων επαναφόρτισης με τα δίκτυα διανομής. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές συστημάτων διανομής συνεργάζονται κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις με κάθε επιχείρηση η οποία έχει στην ιδιοκτησία της, αναπτύσσει, λειτουργεί ή διαχειρίζεται σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τη σύνδεση με το δίκτυο.

1.  Με την επιφύλαξη της οδηγίας 2014/94/ΕΕ, τα κράτη μέλη παρέχουν το απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να διευκολύνουν τη σύνδεση δημόσια προσβάσιμων ή ιδιωτικών σημείων επαναφόρτισης με τα δίκτυα διανομής. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές συστημάτων διανομής συνεργάζονται κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις με κάθε επιχείρηση η οποία έχει στην ιδιοκτησία της, αναπτύσσει, λειτουργεί ή διαχειρίζεται σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τη σύνδεση με το δίκτυο.

Τροπολογία    123

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 33 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.  Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής δεν επιτρέπεται να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα.

Τροπολογία    124

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους διαχειριστές συστημάτων διανομής να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1α, τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους διαχειριστές συστημάτων διανομής να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, μόνον εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία    125

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα λοιπά μέρη, έπειτα από ανοικτή και διαφανή διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών, δεν εξέφρασαν ενδιαφέρον για ιδιοκτησία, ανάπτυξη, διαχείριση ή λειτουργία σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα·

α)  τα λοιπά μέρη, έπειτα από ανοικτή και διαφανή διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών, που υπόκειται σε επανεξέταση από την εθνική ρυθμιστική αρχή, δεν εξέφρασαν ενδιαφέρον για ιδιοκτησία, ανάπτυξη, διαχείριση ή λειτουργία σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα ή δεν μπορούν να παράσχουν τις εν λόγω υπηρεσίες με εύλογο κόστος και εγκαίρως·

Τροπολογία    126

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη διεξάγουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή τουλάχιστον ανά πέντε έτη δημόσια διαβούλευση με στόχο την επανεξέταση του δυνητικού ενδιαφέροντος των παραγόντων της αγοράς όσον αφορά την ιδιοκτησία, την ανάπτυξη, τη λειτουργία ή τη διαχείριση σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Σε περίπτωση που από τη δημόσια διαβούλευση προκύπτει ότι τρίτα μέρη είναι σε θέση να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να λειτουργούν ή να διαχειρίζονται τα εν λόγω σημεία, τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη σταδιακή κατάργηση των σχετικών δραστηριοτήτων των διαχειριστών συστημάτων διανομής.

4.  Τα κράτη μέλη διεξάγουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή τουλάχιστον ανά πέντε έτη δημόσια διαβούλευση με στόχο την επανεξέταση του δυνητικού ενδιαφέροντος των παραγόντων της αγοράς όσον αφορά την ιδιοκτησία, την ανάπτυξη, τη λειτουργία ή τη διαχείριση σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Σε περίπτωση που από τη δημόσια διαβούλευση προκύπτει ότι τρίτα μέρη είναι σε θέση να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να λειτουργούν ή να διαχειρίζονται τα εν λόγω σημεία, τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη σταδιακή κατάργηση των σχετικών δραστηριοτήτων των διαχειριστών συστημάτων διανομής και την ανάκτηση των σχετικών με αυτές δαπανών.

Τροπολογία    127

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 34 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλα τα επιλέξιμα μέρη έχουν πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε δεδομένα υπό σαφείς και ισότιμους όρους. Σε όσα κράτη μέλη εφαρμόζονται έξυπνα συστήματα μέτρησης σύμφωνα με το άρθρο 19 και οι διαχειριστές συστημάτων διανομής ασχολούνται με τη διαχείριση δεδομένων, τα προγράμματα συμμόρφωσης που καθορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 στοιχείο δ) περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αποκλείεται η διακριτική πρόσβαση σε δεδομένα από επιλέξιμα μέρη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23. Όταν οι διαχειριστές συστημάτων διανομής δεν υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 35 παράγραφοι 1, 2 και 3, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση δεν έχει προνομιακή πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν την άσκηση της οικείας δραστηριότητας προμήθειας.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι όλα τα επιλέξιμα μέρη έχουν πρόσβαση χωρίς διακρίσεις σε δεδομένα υπό σαφείς και ισότιμους όρους, και συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων και των πληροφοριών. Σε όσα κράτη μέλη εφαρμόζονται έξυπνα συστήματα μέτρησης σύμφωνα με το άρθρο 19 και οι διαχειριστές συστημάτων διανομής ασχολούνται με τη διαχείριση δεδομένων, τα προγράμματα συμμόρφωσης που καθορίζονται στο άρθρο 35 παράγραφος 2 στοιχείο δ) περιλαμβάνουν ειδικά μέτρα που λαμβάνονται προκειμένου να αποκλείεται η διακριτική πρόσβαση σε δεδομένα από επιλέξιμα μέρη, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23. Όταν οι διαχειριστές συστημάτων διανομής δεν υπόκεινται στις διατάξεις του άρθρου 35 παράγραφοι 1, 2 και 3, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται ότι η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση δεν έχει προνομιακή πρόσβαση σε δεδομένα που αφορούν την άσκηση της οικείας δραστηριότητας προμήθειας, απαιτώντας, εάν είναι αναγκαίο, τη δημιουργία κεντρικής πλατφόρμας διαχείρισης δεδομένων υπό τη διαχείριση του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ή άλλης ουδέτερης οντότητας.

Τροπολογία    128

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής δεν επιτρέπεται να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας.

1.  Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής δεν επιτρέπεται να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, εκτός από τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται από τους διαχειριστές συστημάτων διανομής για τοπικό βραχυπρόθεσμο έλεγχο του συστήματος διανομής, όταν δεν υπάρχει καμία επίδραση στις αγορές ενέργειας και στις αγορές μη συχνοτικών παρεπόμενων υπηρεσιών, και εφόσον η εθνική ρυθμιστική αρχή έχει χορηγήσει την έγκρισή της.

Τροπολογία    129

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στους διαχειριστές συστημάτων διανομής να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης, μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στους διαχειριστές συστημάτων διανομής να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης, μόνον εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία    130

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα λοιπά μέρη, έπειτα από ανοικτή και διαφανή διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών, δεν εξέφρασαν ενδιαφέρον για ιδιοκτησία, ανάπτυξη, διαχείριση ή λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης·

α)  τα λοιπά μέρη, έπειτα από ανοικτή και διαφανή διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών, που υπόκειται σε επανεξέταση από την εθνική ρυθμιστική αρχή, δεν εξέφρασαν ενδιαφέρον για ιδιοκτησία, ανάπτυξη, διαχείριση ή λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης ή δεν μπορούν να παράσχουν τις εν λόγω υπηρεσίες με εύλογο κόστος και εγκαίρως·

Τροπολογία    131

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  οι εν λόγω εγκαταστάσεις είναι απαραίτητες, προκειμένου οι διαχειριστές συστημάτων διανομής να τηρούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την αποτελεσματική, αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος διανομής· και

β)  οι εν λόγω εγκαταστάσεις είναι απαραίτητες, προκειμένου οι διαχειριστές συστημάτων διανομής να τηρούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την αποτελεσματική, αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος διανομής και η ιδιοκτησία ή λειτουργία της εγκατάστασης δεν επηρεάζει τις ανταγωνιστικές αγορές ενέργειας·

Τροπολογία    132

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να καταρτίζουν κατευθυντήριες γραμμές ή ρήτρες για δημόσιες συμβάσεις με σκοπό να βοηθήσουν τους διαχειριστές συστημάτων διανομής στη διασφάλιση δίκαιης διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Τροπολογία    133

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι ρυθμιστικές αρχές διεξάγουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή τουλάχιστον ανά πέντε έτη δημόσια διαβούλευση με στόχο την επανεξέταση του δυνητικού ενδιαφέροντος των παραγόντων της αγοράς όσον αφορά τις επενδύσεις, την ανάπτυξη, τη λειτουργία ή τη διαχείριση εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας. Σε περίπτωση που από τη δημόσια διαβούλευση προκύπτει ότι τρίτα μέρη είναι σε θέση να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να λειτουργούν ή να διαχειρίζονται τις εν λόγω εγκαταστάσεις, τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη σταδιακή κατάργηση των σχετικών δραστηριοτήτων των διαχειριστών συστημάτων διανομής.

4.  Τα κράτη μέλη διεξάγουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή τουλάχιστον ανά πέντε έτη επανεξέταση της ικανότητας των υφιστάμενων εγκαταστάσεων αποθήκευσης να αποτελούν αντικείμενο πρόσκλησης υποβολής προσφορών και, κατά περίπτωση, δημόσια διαβούλευση με στόχο την επανεξέταση του δυνητικού ενδιαφέροντος των παραγόντων της αγοράς όσον αφορά τις επενδύσεις, την ανάπτυξη, τη λειτουργία ή τη διαχείριση εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας. Σε περίπτωση που από την επανεξέταση ή τη δημόσια διαβούλευση προκύπτει ότι τρίτα μέρη είναι σε θέση να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να λειτουργούν ή να διαχειρίζονται τις εν λόγω εγκαταστάσεις, τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη σταδιακή κατάργηση των σχετικών δραστηριοτήτων των διαχειριστών συστημάτων διανομής και την ανάκτηση των σχετικών με αυτές δαπανών.

Τροπολογία    134

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 36α

 

Νέες δραστηριότητες των διαχειριστών συστημάτων διανομής

 

1.   Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής δεν επιτρέπεται να ασκούν δραστηριότητες πέραν εκείνων που περιλαμβάνονται στην παρούσα οδηγία και στον κανονισμό (ΕΕ) … [αναδιατύπωση του κανονισμού 714/2009, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016)861/2].

 

2.   Τα κράτη μέλη μπορούν να επιτρέπουν στους διαχειριστές συστημάτων διανομής να ασκούν άλλες δραστηριότητες εκτός από εκείνες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ... [αναδιατύπωση του κανονισμού 714/2009 βάσει της πρότασης COM(2016)861/2] όταν η ρυθμιστική αρχή έχει αξιολογήσει την αναγκαιότητα αυτής της παρέκκλισης και έχει χορηγήσει την έγκρισή της και εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α)   τα λοιπά μέρη, έπειτα από ανοικτή και διαφανή διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών, δεν εξέφρασαν ενδιαφέρον για την άσκηση των εν λόγω δραστηριοτήτων·

 

β)   οι εν λόγω δραστηριότητες είναι απαραίτητες, προκειμένου οι διαχειριστές συστημάτων διανομής να τηρούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την αποτελεσματική, αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος διανομής·

 

γ)   οι εν λόγω δραστηριότητες είναι απαραίτητες, προκειμένου οι διαχειριστές συστημάτων διανομής να τηρούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) … [αναδιατύπωση του κανονισμού 714/2009 βάσει της πρότασης COM(2016)861/2], συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης συνεργασίας με διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, εξασφαλίζουν την αποδοτική, ασφαλή και αξιόπιστη ανάπτυξη και λειτουργία των δικτύων διανομής και μεταφοράς στο σύνολό τους.

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση της βασικής πράξης είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των τροπολογιών καθώς η τροπολογία αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες τροπολογίες που κατέθεσε ο εισηγητής.

Τροπολογία    135

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α)  την τυποποίηση, σε συνεργασία με τους διαχειριστές συστημάτων διανομής, των συναφών μορφοτύπων και πρωτοκόλλων δεδομένων με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής δεδομένων·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    136

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι)  την έγκριση πλαισίου για τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων·

ι)  τη συνεργασία με τον Οργανισμό, τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα και το ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό την έγκριση πλαισίου για τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ περιφερειακών συντονιστικών κέντρων·

Τροπολογία    137

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ι α)  την ψηφιοποίηση των συστημάτων μεταφοράς ώστε να διασφαλιστεί, μεταξύ άλλων, η αποτελεσματική απόκτηση και χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και η έξυπνη χρήση υποσταθμών·

Τροπολογία    138

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ι β)  τη διαχείριση δεδομένων, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την προστασία δεδομένων.

Τροπολογία    139

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι μια ή περισσότερες αρμοδιότητες από αυτές που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως ι) ανατίθενται σε διαφορετικό διαχειριστή συστήματος μεταφοράς από αυτόν που έχει στην ιδιοκτησία του το σύστημα μεταφοράς, στον οποίο θα έπρεπε να ανατεθούν σε διαφορετική περίπτωση οι εν λόγω αρμοδιότητες. Ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς στον οποίον ανατίθενται τα καθήκοντα πιστοποιείται ως διαχωρισμένος ιδιοκτήτης και πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 43, δεν υποχρεούται όμως να είναι ιδιοκτήτης του συστήματος μεταφοράς για το οποίο είναι υπεύθυνος. Ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς που είναι ιδιοκτήτης του συστήματος μεταφοράς πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο VI και πιστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 43.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι μια ή περισσότερες αρμοδιότητες από αυτές που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως ι) ανατίθενται σε διαφορετικό διαχειριστή συστήματος μεταφοράς από αυτόν που έχει στην ιδιοκτησία του το σύστημα μεταφοράς, στον οποίο θα έπρεπε να ανατεθούν σε διαφορετική περίπτωση οι εν λόγω αρμοδιότητες. Ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς στον οποίον ανατίθενται τα καθήκοντα πιστοποιείται ως διαχωρισμένος ιδιοκτήτης, ανεξάρτητος διαχειριστής συστήματος ή ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς και πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 43, δεν υποχρεούται όμως να είναι ιδιοκτήτης του συστήματος μεταφοράς για το οποίο είναι υπεύθυνος. Ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς που είναι ιδιοκτήτης του συστήματος μεταφοράς πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο VI και πιστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 43.

Τροπολογία    140

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που απαριθμούνται στην παράγραφο 1, ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς λαμβάνει υπόψη τα καθήκοντα που εκτελούν τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα και συνεργάζεται, όπου κρίνεται απαραίτητο, με τους γειτονικούς διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς.

3.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που απαριθμούνται στην παράγραφο 1, ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις που εκδίδουν τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα και συνεργάζεται, όπου κρίνεται απαραίτητο, με τους γειτονικούς διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς.

Τροπολογία    141

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που περιγράφονται στην παράγραφο 1 στοιχείο θ), ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς διασφαλίζει ότι η προμήθεια υπηρεσιών εξισορρόπησης και, εκτός εάν δικαιολογείται από ανάλυση κόστους-οφέλους, μη συχνοτικών παρεπόμενων υπηρεσιών:

4.  Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που περιγράφονται στην παράγραφο 1 στοιχείο θ), ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς διασφαλίζει ότι η προμήθεια υπηρεσιών εξισορρόπησης και, εκτός εάν δικαιολογείται από ανάλυση κόστους-οφέλους ή τεχνικής βιωσιμότητας, και εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή, μη συχνοτικών παρεπόμενων υπηρεσιών:

Τροπολογία    142

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Τα κράτη μέλη παρέχουν το απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να επιτρέπουν και να προσφέρουν κίνητρα στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς να προμηθεύονται υπηρεσίες για τη βελτίωση της αποδοτικότητας όσον αφορά τη λειτουργία και την ανάπτυξη του συστήματος μεταφοράς, περιλαμβανομένης της τοπικής διαχείρισης συμφόρησης. Ειδικότερα, τα ρυθμιστικά πλαίσια διασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς μπορούν να προμηθεύονται υπηρεσίες από πηγές, όπως η απόκριση ζήτησης ή η αποθήκευση, και να εξετάζουν τη λήψη μέτρων ενεργειακής απόδοσης, όταν οι υπηρεσίες αυτές υποκαθιστούν με οικονομικά αποδοτικό τρόπο την ανάγκη αναβάθμισης ή αντικατάστασης της δυναμικότητας ηλεκτρικής ενέργειας και τα οποία ενισχύουν την αποτελεσματική και ασφαλή λειτουργία του συστήματος μεταφοράς. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς προμηθεύονται τις εν λόγω υπηρεσίες, σύμφωνα με διαφανείς, αντικειμενικές και βασιζόμενες στην αγορά διαδικασίες.

 

Τα τυποποιημένα προϊόντα της αγοράς για τέτοιες υπηρεσίες καθορίζονται τουλάχιστον σε εθνικό επίπεδο. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ορίζουν, με διαφανή και συμμετοχική διαδικασία που περιλαμβάνει όλους τους σχετικούς χρήστες του συστήματος και την εθνική ρυθμιστική αρχή, τυποποιημένα προϊόντα της αγοράς για τις υπηρεσίες που προμηθεύονται, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της απόκρισης ζήτησης, της αποθήκευσης και των φορέων συγκέντρωσης. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς ανταλλάσσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και συντονίζονται με τους διαχειριστές συστημάτων διανομής, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση των πηγών, τη διασφάλιση της ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης της αγοράς. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς αμείβονται επαρκώς για την προμήθεια των εν λόγω υπηρεσιών, ώστε να ανακτούν τουλάχιστον τις αντίστοιχες δαπάνες, μεταξύ άλλων, τις απαραίτητες δαπάνες τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Τροπολογία    143

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 47 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση και οι θυγατρικές της που εκτελούν δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας δεν έχουν καμία άμεση ή έμμεση συμμετοχή στον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς. Ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς δεν έχει ούτε άμεση ούτε έμμεση συμμετοχή σε καμία θυγατρική της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης που εκτελεί δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας, ούτε λαμβάνει μερίσματα ή άλλο οικονομικό όφελος από τη θυγατρική αυτή.

3.  Οι θυγατρικές της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης που εκτελούν δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας δεν έχουν καμία άμεση ή έμμεση συμμετοχή στον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς. Ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς δεν έχει ούτε άμεση ούτε έμμεση συμμετοχή σε καμία θυγατρική της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης που εκτελεί δραστηριότητες παραγωγής ή προμήθειας, ούτε λαμβάνει μερίσματα ή άλλο οικονομικό όφελος από τη θυγατρική αυτή.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    144

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 51 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τουλάχιστον ανά διετία, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς καταθέτουν στη ρυθμιστική αρχή δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου βασισμένο στην παρούσα και στην προβλεπόμενη προσφορά και ζήτηση αφού συμβουλευθούν όλους τους σχετικούς ενδιαφερομένους. Το πρόγραμμα περιέχει αποτελεσματικά μέτρα με στόχο να διασφαλίζεται η επάρκεια του συστήματος και η ασφάλεια του εφοδιασμού.

1.  Τουλάχιστον ανά διετία, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς καταθέτουν στη ρυθμιστική αρχή δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου βασισμένο στην παρούσα και στην προβλεπόμενη προσφορά και ζήτηση αφού συμβουλευθούν όλους τους σχετικούς ενδιαφερομένους. Το πρόγραμμα περιέχει αποτελεσματικά μέτρα με στόχο να διασφαλίζεται η επάρκεια του συστήματος και η ασφάλεια του εφοδιασμού. Η ρυθμιστική αρχή εξετάζει το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου και το εγκρίνει. Πριν παράσχει την έγκρισή της, μπορεί να ζητήσει από τον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς να τροποποιήσει το δεκαετές πρόγραμμά του. Ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς δημοσιεύει το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου στον ιστότοπό του.

Τροπολογία    145

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 51 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατά τη διαμόρφωση του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης του δικτύου, ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς προβαίνει σε λογικές υποθέσεις όσον αφορά την εξέλιξη της παραγωγής, της προμήθειας, της αποθήκευσης ενέργειας, της κατανάλωσης και των ανταλλαγών με άλλες χώρες, λαμβάνοντας υπόψη τα επενδυτικά σχέδια για τα περιφερειακά δίκτυα και τα δίκτυα ενωσιακής εμβέλειας.

3.  Κατά τη διαμόρφωση του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης του δικτύου, ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς λαμβάνει πλήρως υπόψη το δυναμικό της χρήσης της απόκρισης ζήτησης, των εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας ή άλλων πόρων ως εναλλακτικής λύσης στην επέκταση του συστήματος εκτός από την αναμενόμενη κατανάλωση και το εμπόριο με άλλες χώρες και τα επενδυτικά σχέδια για τα περιφερειακά δίκτυα και τα δίκτυα ενωσιακής εμβέλειας.

Τροπολογία    146

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 51 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η ρυθμιστική αρχή εξετάζει εάν το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου καλύπτει όλες τις επενδυτικές ανάγκες που προσδιορίστηκαν κατά τη διαδικασία των διαβουλεύσεων και εάν είναι σύμφωνο προς το μη δεσμευτικό ενωσιακό δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων (διενωσιακό πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων) που αναφέρεται στο [άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β) της αναδιατύπωσης του κανονισμού 714/2009, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016)861/2]. Εάν προκύψει οποιαδήποτε αμφιβολία όσον αφορά τη συμφωνία προς το διενωσιακό πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου, η ρυθμιστική αρχή συμβουλεύεται τον Οργανισμό. Η ρυθμιστική αρχή δύναται να ζητήσει από τον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς να τροποποιήσει το δεκαετές πρόγραμμά του.

5.  Η ρυθμιστική αρχή εξετάζει εάν το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου καλύπτει όλες τις επενδυτικές ανάγκες που προσδιορίστηκαν κατά τη διαδικασία των διαβουλεύσεων και εάν είναι σύμφωνο προς το μη δεσμευτικό ενωσιακό δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων (διενωσιακό πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύων) που αναφέρεται στο [άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β) της αναδιατύπωσης του κανονισμού 714/2009, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016)861/2]. Εάν προκύψει οποιαδήποτε αμφιβολία όσον αφορά τη συμφωνία προς το διενωσιακό πρόγραμμα ανάπτυξης του δικτύου ή προς τα εθνικά σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα που υποβάλλονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) ...[κανονισμός για τη διακυβέρνηση], η ρυθμιστική αρχή συμβουλεύεται τον Οργανισμό. Η ρυθμιστική αρχή δύναται να ζητήσει από τον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς να τροποποιήσει το δεκαετές πρόγραμμά του.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    147

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 51 – παράγραφος 6 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η ρυθμιστική αρχή παρακολουθεί και αξιολογεί την εξέλιξη της γενικής ευελιξίας του συστήματος και υποβάλλει ετησίως έκθεση προόδου

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    148

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δεν επιτρέπεται να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, ούτε επιτρέπεται να έχουν στην ιδιοκτησία τους, άμεσα ή έμμεσα, και να ελέγχουν πάγια στοιχεία, τα οποία παρέχουν παρεπόμενες υπηρεσίες.

1.  Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δεν επιτρέπεται να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, ούτε επιτρέπεται να έχουν στην ιδιοκτησία τους, άμεσα ή έμμεσα, και να ελέγχουν πάγια στοιχεία, τα οποία παρέχουν παρεπόμενες υπηρεσίες, εκτός εάν οι εν λόγω εγκαταστάσεις ή πάγια στοιχεία είναι αναπόσπαστο μέρος του συστήματος μεταφοράς και εφόσον η εθνική ρυθμιστική αρχή έχει χορηγήσει την έγκρισή της.

Τροπολογία    149

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 54 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή πάγια στοιχεία που παρέχουν μη συχνοτικές παρεπόμενες υπηρεσίες, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή πάγια στοιχεία που παρέχουν μη συχνοτικές παρεπόμενες υπηρεσίες, εφόσον πληρούνται όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία    150

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 54 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα λοιπά μέρη, έπειτα από ανοικτή και διαφανή διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών, δεν εξέφρασαν ενδιαφέρον για ιδιοκτησία, έλεγχο, διαχείριση ή λειτουργία συναφών εγκαταστάσεων που παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης ή/και μη συχνοτικές παρεπόμενες υπηρεσίες στον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς·

α)  τα λοιπά μέρη, έπειτα από ανοικτή και διαφανή διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών, που υπόκειται σε επανεξέταση από την εθνική ρυθμιστική αρχή, δεν εξέφρασαν ενδιαφέρον για ιδιοκτησία, έλεγχο, διαχείριση ή λειτουργία συναφών εγκαταστάσεων που παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης ή/και μη συχνοτικές παρεπόμενες υπηρεσίες στον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς ή δεν μπορούν να παράσχουν τις εν λόγω υπηρεσίες με εύλογο κόστος και εγκαίρως·

Τροπολογία    151

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 54 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  οι εν λόγω εγκαταστάσεις ή μη συχνοτικές παρεπόμενες υπηρεσίες είναι απαραίτητες, προκειμένου οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς να τηρούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την αποτελεσματική, αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος μεταφοράς, και δε χρησιμοποιούνται για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά· και

β)  οι εν λόγω εγκαταστάσεις ή μη συχνοτικές παρεπόμενες υπηρεσίες είναι απαραίτητες, προκειμένου οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς να τηρούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την αποτελεσματική, αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος μεταφοράς, ιδίως ως εναλλακτική λύση για τις επενδύσεις σε νέες γραμμές δικτύου, και δε χρησιμοποιούνται για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά· και

Τροπολογία    152

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 54 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές μπορούν να καταρτίζουν κατευθυντήριες γραμμές ή ρήτρες για δημόσιες συμβάσεις με σκοπό να βοηθήσουν τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς στη διασφάλιση δίκαιης διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Τροπολογία    153

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 54 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς διεξάγει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή τουλάχιστον ανά πέντε έτη δημόσια διαβούλευση για τις απαιτούμενες υπηρεσίες αποθήκευσης, με στόχο την επανεξέταση του δυνητικού ενδιαφέροντος των παραγόντων της αγοράς να επενδύσουν σε συναφείς εγκαταστάσεις και να διακόψουν τις οικείες δραστηριότητες αποθήκευσης, εφόσον τρίτα μέρη είναι σε θέση να παρέχουν την υπηρεσία κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό.

4.  Τα κράτη μέλη διεξάγουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή τουλάχιστον ανά πέντε έτη δημόσια διαβούλευση για τις απαιτούμενες υπηρεσίες αποθήκευσης, με στόχο την επανεξέταση του δυνητικού ενδιαφέροντος των παραγόντων της αγοράς να επενδύσουν σε συναφείς εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση που από τη δημόσια διαβούλευση προκύπτει ότι τρίτα μέρη είναι σε θέση να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να λειτουργούν ή να διαχειρίζονται τις εν λόγω εγκαταστάσεις, τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη σταδιακή κατάργηση των σχετικών δραστηριοτήτων των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς.

Τροπολογία    154

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 57 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  η ρυθμιστική αρχή μπορεί να λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις, ανεξάρτητα από κάθε πολιτικό οργανισμό, και να διαθέτει ξεχωριστές ετήσιες δημοσιονομικές προβλέψεις, με αυτονομία ως προς την εκτέλεση του προϋπολογισμού, και επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων της, και

α)  η ρυθμιστική αρχή μπορεί να λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις, ανεξάρτητα από κάθε πολιτικό οργανισμό·

Αιτιολόγηση

Το κείμενο μεταφέρεται σε χωριστό εδάφιο.

Η τροποποίηση της βασικής πράξης είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των τροπολογιών καθώς η τροπολογία αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες τροπολογίες που κατέθεσε ο εισηγητής.

Τροπολογία    155

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 57 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  η ρυθμιστική αρχή καταρτίζει σχέδιο προϋπολογισμού που καλύπτει τα ρυθμιστικά καθήκοντα που της ανατίθενται βάσει της παρούσας οδηγίας και από τις συναφείς νομοθετικές πράξεις, προκειμένου να παρέχεται στη ρυθμιστική αρχή το ανθρώπινο δυναμικό και οι οικονομικοί πόροι που χρειάζεται για να εκτελεί τα καθήκοντα και τις εξουσίες της κατά τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό·

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση της βασικής πράξης είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των τροπολογιών καθώς η τροπολογία αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες τροπολογίες που κατέθεσε ο εισηγητής.

Τροπολογία    156

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 57 – παράγραφος 5 – εδάφιο 1 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β β)  ο εκ των υστέρων έλεγχος των ετήσιων λογαριασμών της ρυθμιστικής αρχής πραγματοποιείται από ανεξάρτητο ελεγκτή·

Αιτιολόγηση

Η τροποποίηση της βασικής πράξης είναι απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των τροπολογιών καθώς η τροπολογία αυτή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με άλλες τροπολογίες που κατέθεσε ο εισηγητής.

Τροπολογία    157

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 57 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Έως … [τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας] και στη συνέχεια ανά τριετία, η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση των εθνικών αρχών προς την αρχή της ανεξαρτησίας, σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Αιτιολόγηση

Η παρακολούθηση και η υποβολή εκθέσεων αποτελούν απολύτως αναγκαία εργαλεία για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής της αρχής της ανεξαρτησίας.

Τροπολογία    158

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 58 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ)  εξασφάλιση ότι οι πελάτες επωφελούνται μέσω της αποδοτικής λειτουργίας των εθνικών αγορών, προαγωγή του ουσιαστικού ανταγωνισμού και βοήθεια στην εξασφάλιση της προστασίας των καταναλωτών·

ζ)  εξασφάλιση ότι οι πελάτες επωφελούνται μέσω της αποδοτικής λειτουργίας των εθνικών αγορών και ότι η συμμετοχή τους σε αυτές δεν υπόκειται σε περιορισμούς, προαγωγή του ουσιαστικού ανταγωνισμού και εγγύηση της προστασίας των καταναλωτών σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές προστασίας των καταναλωτών·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    159

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιδ)  να παρακολουθεί τον βαθμό και την αποτελεσματικότητα της αγοράς και του ανταγωνισμού σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας, τις τιμές τους για τους οικιακούς καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων προπληρωμής, ποσοστό αλλαγής προμηθευτή, το ποσοστό διακοπής της παροχής, παροχή υπηρεσιών συντήρησης και σχετικά τέλη, και τα παράπονα των οικιακών πελατών, καθώς και οποιαδήποτε στρέβλωση ή περιορισμό του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της παροχής τυχόν συναφών πληροφοριών, και να φέρει ενώπιον των οικείων αρχών ανταγωνισμού τυχόν σχετικές υποθέσεις·

ιδ)  να παρακολουθεί τον βαθμό και την αποτελεσματικότητα της αγοράς και του ανταγωνισμού σε επίπεδο χονδρικής και λιανικής, συμπεριλαμβανομένων των χρηματιστηρίων ηλεκτρικής ενέργειας, τις τιμές τους για τους οικιακούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων συστημάτων προπληρωμής, τον αντίκτυπο των συμβάσεων δυναμικής τιμολόγησης και της χρήσης έξυπνων μετρητών, τα ποσοστά αλλαγής προμηθευτή, τα ποσοστά διακοπής της παροχής, την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και σχετικά τέλη, τη σχέση μεταξύ οικιακών τιμών και τιμών χονδρικής, την εξέλιξη των τιμολογίων και των εισφορών δικτύου, και τα παράπονα των οικιακών πελατών, καθώς και οποιαδήποτε στρέβλωση ή περιορισμό του ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της παροχής τυχόν συναφών πληροφοριών, και να φέρει ενώπιον των οικείων αρχών ανταγωνισμού τυχόν σχετικές υποθέσεις·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    160

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιε)  να παρακολουθεί την εμφάνιση περιοριστικών συμβατικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων ρητρών αποκλειστικότητας οι οποίες μπορεί να εμποδίζουν μεγάλους μη οικιακούς καταναλωτές να συνάπτουν συμβάσεις ταυτόχρονα με περισσότερους από έναν προμηθευτές ή να περιορίζουν τη δυνατότητα εκλογής τους. Όπου αρμόζει, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενημερώνουν τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού για παρόμοιες πρακτικές·

ιε)  να παρακολουθεί την εμφάνιση περιοριστικών συμβατικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων ρητρών αποκλειστικότητας οι οποίες μπορεί να εμποδίζουν τους πελάτες να συνάπτουν συμβάσεις ταυτόχρονα με περισσότερους από έναν προμηθευτές ή να περιορίζουν τη δυνατότητα εκλογής τους. Όπου αρμόζει, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενημερώνουν τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού για παρόμοιες πρακτικές·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    161

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιε α)  να παρακολουθεί και να υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με τη συμμετοχή των καταναλωτών, καθώς και σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις δυνατότητες ευελιξίας, στο σύστημα ενέργειας·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    162

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιζ)  να βοηθά ώστε να εξασφαλίζεται, σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες αρχές, ότι τα μέτρα προστασίας των καταναλωτών είναι αποτελεσματικά και εφαρμόζονται·

ιζ)  να βοηθά ώστε να εξασφαλίζεται, σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες αρχές, ότι τα νέα και υφιστάμενα μέτρα προστασίας των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των ενεργών πελατών, είναι αποτελεσματικά και εφαρμόζονται· να παρακολουθεί την άρση αδικαιολόγητων εμποδίων και περιορισμών στην ανάπτυξη της αυτοκατανάλωσης και των τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    163

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιθ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιθ)  να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε δεδομένα κατανάλωσης πελατών, την παροχή, για προαιρετική χρήση, ενός ευνόητου εναρμονισμένου μορφότυπου σε εθνικό επίπεδο για τα δεδομένα κατανάλωσης και άμεση πρόσβαση όλων των πελατών σε παρόμοια δεδομένα σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24·

ιθ)  να εξασφαλίζει την πρόσβαση σε δεδομένα κατανάλωσης πελατών χωρίς διακρίσεις, την παροχή, για προαιρετική χρήση, ενός ευνόητου εναρμονισμένου μορφότυπου σε εθνικό επίπεδο για τα δεδομένα κατανάλωσης και άμεση πρόσβαση όλων των πελατών σε παρόμοια δεδομένα σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    164

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο κδ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

κδ)  να παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα δικτυακών τόπων σύγκρισης, συμπεριλαμβανομένων εργαλείων σύγκρισης που πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 14 και το παράρτημα I.

κδ)  να παρακολουθεί τη διαθεσιμότητα εργαλείων σύγκρισης, συμπεριλαμβανομένων δικτυακών τόπων, εφαρμογών και άλλων διαδραστικών μέσων σύγκρισης που πληρούν τα κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 14.

Τροπολογία    165

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίες δεν συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που υπέχουν από την παρούσα οδηγία ή προς τυχόν σχετικές, νομικά δεσμευτικές αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών ή του Οργανισμού ή να προτείνουν σε αρμόδιο δικαστήριο να επιβάλλει τις εν λόγω κυρώσεις. Στις αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνεται η επιβολή ή η πρόταση επιβολής κυρώσεων ύψους έως 10 % του ετήσιου κύκλου εργασιών του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς στον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ή έως 10 % του ετήσιου κύκλου εργασιών της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης στην κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, ανάλογα με την περίπτωση, για τη μη συμμόρφωση προς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που υπέχουν από την παρούσα οδηγία· και

δ)  με δική τους πρωτοβουλία ή κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού, να εκτελούν τις δεσμευτικές αποφάσεις του, να επιβάλλουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις σε επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, στο ΕΔΔΣΜ ηλεκτρικής ενέργειας ή στα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα που δεν συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις που υπέχουν από την παρούσα οδηγία, τον κανονισμό (ΕΕ) ... [αναδιατύπωση του κανονισμού 714/2009, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2] ή προς τυχόν σχετικές, νομικά δεσμευτικές αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών ή του Οργανισμού ή να προτείνουν σε αρμόδιο δικαστήριο να επιβάλλει τις εν λόγω κυρώσεις. Στις αρμοδιότητες αυτές περιλαμβάνεται η επιβολή ή η πρόταση επιβολής κυρώσεων ύψους έως 10 % του ετήσιου κύκλου εργασιών του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς στον διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ή έως 10 % του ετήσιου κύκλου εργασιών της κάθετα ολοκληρωμένης επιχείρησης στην κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση, ανάλογα με την περίπτωση, για τη μη συμμόρφωση προς τις αντίστοιχες υποχρεώσεις που υπέχουν από την παρούσα οδηγία· και

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία για επιτακτικούς λόγους που αφορούν την εσωτερική λογική του κειμένου.

Τροπολογία    166

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Για να αυξηθεί η διαφάνεια στην αγορά και να διαθέτουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, αποφάσεις ή προτάσεις σχετικά με απόφαση που αφορά τιμολόγια μεταφοράς και διανομής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 3, οι ρυθμιστικές αρχές καθιστούν διαθέσιμα στους παράγοντες της αγοράς την αναλυτική μεθοδολογία και το υποκείμενο κόστος που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των σχετικών τιμολογίων δικτύου.

8.  Για να αυξηθεί η διαφάνεια στην αγορά και να διαθέτουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, αποφάσεις ή προτάσεις σχετικά με απόφαση που αφορά τιμολόγια μεταφοράς και διανομής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 3, οι ρυθμιστικές αρχές καθιστούν διαθέσιμα στους παράγοντες της αγοράς την αναλυτική μεθοδολογία και το υποκείμενο κόστος που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των σχετικών τιμολογίων δικτύου, συνυπολογίζοντας το επενδυτικό κόστος, την προστιθέμενη αξία της κατανεμημένης ηλεκτροπαραγωγής, την ευελιξία, την ψηφιοποίηση, την απόκριση ζήτησης, την αποθήκευση και την χρήση των δικτύων από τους χρήστες του συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των ενεργών πελατών και άλλων παραγόντων.

Τροπολογία    167

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 62 – τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών ως προς τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα

Καθήκοντα και αρμοδιότητες των ρυθμιστικών αρχών ως προς τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα

Τροπολογία    168

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι περιφερειακές ρυθμιστικές αρχές της γεωγραφικής περιοχής στην οποία είναι εγκατεστημένο περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο συνεργάζονται στενά μεταξύ τους, με στόχο:

1.  Οι περιφερειακές ρυθμιστικές αρχές της γεωγραφικής περιοχής στην οποία είναι εγκατεστημένο περιφερειακό συντονιστικό κέντρο συνεργάζονται στενά μεταξύ τους, με στόχο:

Τροπολογία    169

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να εγκρίνουν τα καταστατικά και τους εσωτερικούς κανονισμούς·

α)  να εγκρίνουν την πρόταση για τη σύσταση περιφερειακών συντονιστικών κέντρων σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) … [αναδιατύπωση του κανονισμού 714/2009, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016) 861/2]·

Τροπολογία    170

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  να εγκρίνουν τη συνεργατική διαδικασία λήψης αποφάσεων·

γ)  να εγκρίνουν τις συνεργατικές διεργασίες·

Τροπολογία    171

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 62 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  να εκτιμούν κατά πόσον το περιφερειακό επιχειρησιακό κέντρο διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες, πόρους και αμεροληψία προκειμένου να ασκεί με ανεξαρτησία τις δραστηριότητες και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, περιλαμβανομένων των ρυθμίσεων ασφαλείας, ευθύνης και έκτακτης ανάγκης·

δ)  να διασφαλίζουν ότι το περιφερειακό συντονιστικό κέντρο διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες, πόρους και αμεροληψία προκειμένου να ασκεί με ανεξαρτησία τις δραστηριότητες και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, περιλαμβανομένων των ρυθμίσεων ασφαλείας, ευθύνης και έκτακτης ανάγκης·

Τροπολογία    172

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 62 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  να ζητούν πληροφορίες από τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα·

α)  να ζητούν πληροφορίες από τα περιφερειακά συντονιστικά κέντρα·

Τροπολογία    173

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 62 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  να διενεργούν επιθεωρήσεις, ακόμη και χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση, στις εγκαταστάσεις περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων·

β)  να διενεργούν επιθεωρήσεις, ακόμη και χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση, στις εγκαταστάσεις περιφερειακών συντονιστικών κέντρων·

Τροπολογία    174

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 62 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  να εκδίδουν κοινές δεσμευτικές αποφάσεις επί των περιφερειακών επιχειρησιακών κέντρων.

γ)  να εκδίδουν κοινές δεσμευτικές αποφάσεις επί των περιφερειακών συντονιστικών κέντρων.

Τροπολογία    175

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 62 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  να χειρίζονται καταγγελίες κατά περιφερειακών συντονιστικών κέντρων σε σχέση με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του ενωσιακού δικαίου.

Τροπολογία    176

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 62 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ β)  Οι ρυθμιστικές αρχές διαβουλεύονται και συνεργάζονται στενά, τόσο μεταξύ τους όσο και με τον Οργανισμό, και κοινοποιούν εκατέρωθεν και στον Οργανισμό οποιεσδήποτε πληροφορίες είναι απαραίτητες για την εκτέλεση των καθηκόντων τους βάσει του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    177

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 69 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 69α

 

Επανεξέταση

 

Έως την 1η Ιουνίου 2025, η Επιτροπή επανεξετάζει και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας, μαζί με νομοθετική πρόταση, εφόσον κρίνεται σκόπιμο.

 

Κατά την επανεξέταση αξιολογείται ιδίως κατά πόσον οι πελάτες, ιδίως αυτοί που είναι ευάλωτοι ή σε ενεργειακή φτώχεια, προστατεύονται επαρκώς σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία    178

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι - παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  λειτουργούν ανεξάρτητα και διασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές έχουν ίση μεταχείριση στα αποτελέσματα αναζήτησης·

α)  λειτουργούν ανεξάρτητα από όλους τους παράγοντες της αγοράς και διασφαλίζουν ότι όλοι οι προμηθευτές έχουν ίση μεταχείριση στα αποτελέσματα αναζήτησης·

Τροπολογία    179

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι - παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  αναφέρουν με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες τους και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χειρίζεται το εργαλείο·

β)  αναφέρουν με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες τους και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χειρίζεται το εργαλείο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης των εργαλείων·

Τροπολογία    180

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι - παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  θέτουν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια στα οποία θα βασιστεί η σύγκριση·

γ)  θέτουν σαφή και αντικειμενικά κριτήρια στα οποία θα βασιστεί η σύγκριση, παρουσιάζοντας τις συμπεριλαμβανόμενες υπηρεσίες·

Τροπολογία    181

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  κατατάσσουν και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της αναζήτησης σύμφωνα με αμερόληπτο αλγόριθμο και ανεξάρτητο από οποιαδήποτε αμοιβή από τους προμηθευτές·

Τροπολογία    182

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  είναι προσβάσιμα από άτομα με αναπηρίες·

Τροπολογία    183

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι - παράγραφος 1 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  περιλαμβάνουν το ευρύτερο δυνατό φάσμα προσφορών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ώστε να καλύπτουν σημαντικό τμήμα της αγοράς και, εφόσον οι παρουσιαζόμενες πληροφορίες δεν παρέχουν αντιπροσωπευτική επισκόπηση της αγοράς, περιλαμβάνουν σαφή σχετική δήλωση, πριν από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων· και

στ)  περιλαμβάνουν το ευρύτερο δυνατό φάσμα προσφορών παροχής ενέργειας, μεταξύ άλλων και πληροφορίες για τις ενεργειακές πηγές, και διασφαλίζουν τη διαφάνεια των διαφόρων προσφορών που καλύπτουν τόσο δυναμικά όσο και μη δυναμικά τιμολόγια, μεμονωμένες και δεσμοποιημένες συμβάσεις, από προμηθευτές, φορείς συγκέντρωσης και παρόχους υπηρεσιών, και εφόσον οι παρουσιαζόμενες πληροφορίες δεν παρέχουν αντιπροσωπευτική επισκόπηση της αγοράς, περιλαμβάνουν σαφή σχετική δήλωση, πριν από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων· και

Τροπολογία    184

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα I – παράγραφος 1 – σημείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α)  επιτρέπουν στους καταναλωτές να προβαίνουν σε συγκρίσεις, χωρίς να υποχρεούνται να υποβάλουν προσωπικές πληροφορίες.

Τροπολογία    185

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο 1 – παράγραφος 1 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι ακόλουθες πληροφορίες αναγράφονται ευκρινώς στους λογαριασμούς και τους περιοδικούς εκκαθαριστικούς λογαριασμούς των τελικών πελατών:

Οι ακόλουθες βασικές πληροφορίες αναγράφονται ευκρινώς στους λογαριασμούς και τους περιοδικούς εκκαθαριστικούς λογαριασμούς των τελικών πελατών, σε σαφώς διαφορετικό σημείο από άλλα μέρη του λογαριασμού:

Τροπολογία    186

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο 1 –παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  το καταβλητέο τίμημα και, κατά περίπτωση, ανάλυση της τιμής,

α)  το καταβλητέο τίμημα και, όπου είναι σκόπιμο, την τελική τιμή ανά kWh· και, κατά περίπτωση, ανάλυση της τιμής,

Τροπολογία    187

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο 1 –παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  την προθεσμία πληρωμής·

Τροπολογία    188

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο 1 –παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένης τηλεφωνικής γραμμής υποστήριξης καταναλωτών,

δ)  τα στοιχεία επικοινωνίας του προμηθευτή στα οποία περιλαμβάνεται τουλάχιστον ο αριθμός τηλεφώνου και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου·

Τροπολογία    189

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο 1 –παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α)  πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή προμηθευτή και την επίλυση διαφορών·

Τροπολογία    190

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο 1 –παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α)  σύνδεσμος ή παραπομπή σε ιστότοπο/ιστοτόπους σύγκρισης τιμών·

Τροπολογία    191

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο 1 –παράγραφος 1 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους όσον αφορά τα μέσα επίλυσης διαφορών που έχουν στη διάθεσή τους σε περίπτωση αντιδικίας, δυνάμει του άρθρου 26.

η)  στοιχεία επικοινωνίας της οντότητας που είναι υπεύθυνη για την επίλυση διαφορών.

Τροπολογία    192

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο 1 –παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

η α)  τα ενιαία σημεία επαφής που αναφέρονται στο άρθρο 25.

Τροπολογία    193

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο 1 – παράγραφος 2 – εισαγωγική φράση

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά περίπτωση, οι ακόλουθες πληροφορίες αναγράφονται ευκρινώς στους λογαριασμούς και τους περιοδικούς εκκαθαριστικούς λογαριασμούς των τελικών πελατών ή τους συνοδεύουν:

Οι ακόλουθες πληροφορίες αναγράφονται στους λογαριασμούς και τους περιοδικούς εκκαθαριστικούς λογαριασμούς των τελικών πελατών ή τους συνοδεύουν:

Τροπολογία    194

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο 1 –παράγραφος 2 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γ α)  πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους όσον αφορά τα μέσα επίλυσης διαφορών που έχουν στη διάθεσή τους σε περίπτωση αντιδικίας, δυνάμει του άρθρου 26.

Τροπολογία    195

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο 1 –παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιπλέον, συγκρίσεις με τον μέσο κανονικοποιημένο ή υποδειγματικό πελάτη της ίδιας κατηγορίας χρήστη καθίστανται διαθέσιμες στους τελικούς πελάτες στους οικείους λογαριασμούς και τους περιοδικούς εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ή τους συνοδεύουν ή σηματοδοτούνται σε αυτούς.

Επιπλέον, συγκρίσεις με τον μέσο κανονικοποιημένο ή υποδειγματικό πελάτη της ίδιας κατηγορίας χρήστη καθίστανται διαθέσιμες στους τελικούς πελάτες.

Τροπολογία    196

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο 2 –παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η τιμή για τους πελάτες είναι το άθροισμα των ακόλουθων τριών κύριων συνιστωσών: συνιστώσα ενέργειας και προμήθειας, συνιστώσα δικτύου (μεταφορά και διανομή) και συνιστώσα που περιλαμβάνει τους φόρους, τα τέλη, τις εισφορές και τις χρεώσεις.

Η τιμή για τους πελάτες είναι το άθροισμα των ακόλουθων τριών κύριων συνιστωσών: συνιστώσα ενέργειας και προμήθειας, συνιστώσα δικτύου (μεταφορά και διανομή) και συνιστώσα που περιλαμβάνει τους φόρους, τα τέλη, όλες τις επιδοτήσεις, τις εισφορές και τις χρεώσεις.

Τροπολογία    197

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  λεπτομερή στοιχεία για τον χρόνο χρήσης για οιαδήποτε ημέρα, εβδομάδα, μήνα και έτος. Τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται στους τελικούς πελάτες σε σχεδόν πραγματικό χρόνο μέσω του διαδικτύου ή της διεπαφής του μετρητή τουλάχιστον για το διάστημα των τελευταίων 24 μηνών ή για την περίοδο από την έναρξη της σύμβασης προμήθειας εάν αυτή είναι μικρότερη.

β)  λεπτομερή στοιχεία για τον χρόνο χρήσης για οιαδήποτε ημέρα, εβδομάδα, μήνα και έτος. Τα στοιχεία αυτά κοινοποιούνται στους τελικούς πελάτες σε σχεδόν πραγματικό χρόνο σε φιλική προς τον χρήστη μορφή μέσω του διαδικτύου ή της διεπαφής του μετρητή τουλάχιστον για το διάστημα των τελευταίων 24 μηνών ή για την περίοδο από την έναρξη της σύμβασης προμήθειας εάν αυτή είναι μικρότερη.

Τροπολογία    198

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα III – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Στην αξιολόγηση λαμβάνεται υπόψη η μεθοδολογία όσον αφορά την ανάλυση κόστους-οφέλους, οι ελάχιστες λειτουργίες έξυπνης μέτρησης που καθορίζονται στη σύσταση 2012/148/ΕΕ της Επιτροπής, όπως επίσης και οι βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για τη διασφάλιση του υψηλότερου επίπεδου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και προστασίας των δεδομένων.

2.  Η αξιολόγηση βασίζεται στη μεθοδολογία όσον αφορά την ανάλυση κόστους-οφέλους, στις ελάχιστες λειτουργίες έξυπνης μέτρησης που καθορίζονται στη σύσταση 2012/148/ΕΕ της Επιτροπής, όπως επίσης και στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές για τη διασφάλιση του υψηλότερου επίπεδου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και προστασίας των δεδομένων. Η Επιτροπή διασφαλίζει ότι η εν λόγω μεθοδολογία χρησιμοποιείται κατά συνεπή τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση.

Τροπολογία    199

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα III – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Με βάση αυτή την αξιολόγηση, τα κράτη μέλη ή, όταν το κράτος μέλος έχει προβλέψει σχετικά, η ορισθείσα αρμόδια αρχή, καταρτίζει χρονοδιάγραμμα με στόχο έως τη δεκαετία για τη διάδοση της χρήσης έξυπνων συστημάτων μέτρησης. Εάν η ανάπτυξη ευφυών μετρητών εκτιμηθεί θετικά, τουλάχιστον το 80 % των τελικών πελατών πρέπει να εξοπλιστούν με έξυπνα συστήματα μέτρησης εντός 8 ετών από την ημερομηνία της θετικής τους αξιολόγησης ή έως το 2020 για όσα κράτη μέλη έχουν ξεκινήσει τη διάδοση πριν από την έναρξη ισχύος της εν λόγω οδηγίας.

3.  Με βάση αυτή την αξιολόγηση, τα κράτη μέλη ή, όταν το κράτος μέλος έχει προβλέψει σχετικά, η ορισθείσα αρμόδια αρχή, καταρτίζει χρονοδιάγραμμα με στόχο έως την πενταετία για τη διάδοση της χρήσης έξυπνων συστημάτων μέτρησης. Εάν η ανάπτυξη ευφυών μετρητών εκτιμηθεί θετικά, τουλάχιστον το 80 % των τελικών πελατών πρέπει να εξοπλιστούν με έξυπνα συστήματα μέτρησης εντός 5 ετών από την ημερομηνία της θετικής τους αξιολόγησης ή έως το 2020 για όσα κράτη μέλη έχουν ξεκινήσει τη διάδοση πριν από την έναρξη ισχύος της εν λόγω οδηγίας.

  • [1]  ΕΕ C …
  • [2]  ΕΕ C …
  • [3]  ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Εισαγωγή

Εδώ και πολλά χρόνια στα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη κυριαρχούσαν τα εθνικά μονοπώλια τα οποία έλεγχαν ολόκληρο το σύστημα, από την παραγωγή μέσω της διανομής και παράδοσης έως τον καταναλωτή. Μολονότι ένα τέτοιο σύστημα «εκ των άνω προς τα κάτω» εξασφάλιζε την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, δεν επέτρεπε τον ανταγωνισμό, γεγονός καθόλου επωφελές για τους καταναλωτές. Από το 1996, οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν ανοίξει σταδιακά για να τονώσουν τον ανταγωνισμό και να μειώσουν τις τιμές. Οι τελευταίες ουσιαστικές νομοθετικές αλλαγές στην ΕΕ επιτεύχθηκαν με την τρίτη δέσμη μέτρων για την ενέργεια το 2009.

Έκτοτε, επήλθαν ριζικές αλλαγές στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας έχει εξελιχθεί από ένα ακτινωτό κεντρικό σύστημα σε μια πολύ πιο αποκεντρωμένη δομή, λόγω της προόδου των τεχνολογιών στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών αλλά και άλλων τεχνολογιών. Για άλλη μια φορά η νομοθεσία πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα αυτή πραγματικότητα.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (που συχνά προέρχονται από τον άνεμο ή τον ήλιο) έχουν εισαγάγει μεγάλο βαθμό διαλείπουσας λειτουργίας στο σύστημα, το οποίο χρειάστηκε να προσαρμοστεί για να γίνει πιο ευέλικτο και ταυτόχρονα να εξακολουθεί να εγγυάται την ασφάλεια του εφοδιασμού των καταναλωτών. Οι στόχοι μας για το κλίμα προώθησαν διάφορα καθεστώτα επιδότησης και στήριξης, τα οποία σε συνδυασμό με την ελλιπή διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ έχουν οδηγήσει σε πλεονάζουσα παραγωγική ικανότητα σε επίπεδο ΕΕ. Σε πολλά κράτη μέλη, οι ρυθμιζόμενες τιμές σε συνδυασμό με τα διακριτά καθεστώτα στήριξης στέλνουν λάθος μηνύματα για επενδύσεις.

Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις και να δοθεί ώθηση στην απεξάρτηση της οικονομίας από τον άνθρακα, ο εισηγητής ακολουθεί την προσέγγιση «προτεραιότητα στην αγορά», που σημαίνει δημιουργία πραγματικά ίσων όρων ανταγωνισμού για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά. Τούτο συνεπάγεται εγκατάλειψη των επιδοτήσεων που στρεβλώνουν την αγορά, είτε πρόκειται για ορυκτά καύσιμα, πυρηνική ενέργεια ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δίκαιοι κανόνες σημαίνει δίκαιος ανταγωνισμός στην αγορά. Μια δίκαιη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα συμβάλει τόσο στην υλοποίηση των στόχων μας για το κλίμα όσο και στη διαμόρφωση όσο το δυνατόν χαμηλότερων και ανταγωνιστικότερων τιμών για τους καταναλωτές, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια του εφοδιασμού χωρίς υπερβολικές επενδύσεις.

II. Η έκθεση

II.1. Προτεραιότητα στην αγορά

Μια θεμελιώδης αρχή κάθε αγοράς είναι η ελεύθερη διαμόρφωση των τιμών. Ως εκ τούτου, η κατάργηση των ανωτάτων ορίων τιμών αποτελεί ουσιώδες στοιχείο και θα πρέπει να πραγματοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν.

Οι μηχανισμοί δυναμικότητας συνιστούν επιχορηγήσεις οι οποίες δεν έχουν νόημα όταν υπάρχει πλεονάζουσα δυναμικότητα στην ΕΕ. Ο εισηγητής εκτιμά ότι θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο ως έσχατη λύση. Πρώτον, η ευρωπαϊκή εκτίμηση επάρκειας θα πρέπει να διαπιστώνει την ύπαρξη ζητημάτων επάρκειας. Στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα υφιστάμενα εμπόδια που προκαλούν τα ζητήματα επάρκειας μέσω συγκεκριμένων δεσμεύσεων οι οποίες θα υπόκεινται σε επανεξέταση από την Επιτροπή. Όταν τα ζητήματα επάρκειας μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, θα επιτρέπεται η εφαρμογή μηχανισμού δυναμικότητας, υπό ορισμένους όρους και σύμφωνα με τους ενωσιακούς κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Οι μηχανισμοί αυτοί, όταν είναι εφικτό, θα πρέπει να είναι διασυνοριακοί.

Η διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού για όλους αποτελεί βασικό στοιχείο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι τιμές βασίζονται στον ανταγωνισμό. Η υφιστάμενη στήριξη σε ορισμένους παραγωγούς με τη μορφή του καταμερισμού κατά προτεραιότητα και παρέκκλισης από την ευθύνη εξισορρόπησης στρεβλώνει τον ανταγωνισμό. Ο εισηγητής θεωρεί ότι για τη σωστή λειτουργία της αγοράς, καθένας πρέπει να φέρει οικονομική ευθύνη για τις ανισορροπίες που προκαλεί στο σύστημα. Αυτή η προσέγγιση παρέχει το σωστό κίνητρο για τη διατήρηση της ισορροπίας του συστήματος και διασφαλίζει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας του εφοδιασμού, μειώνοντας την ανάγκη μηχανισμών δυναμικότητας.

ΙΙ.2. Ζώνες προσφοράς

Οι μεγαλύτερες ζώνες προσφοράς παρέχουν μεγαλύτερη ρευστότητα αλλά λιγότερα κίνητρα για επενδύσεις στο δίκτυο. Ο εισηγητής συμμερίζεται την άποψη ότι οι ζώνες προσφοράς θα πρέπει να είναι σταθερές στον χρόνο και όσο το δυνατόν μεγαλύτερες, λαμβανομένης υπόψη της συστημικής συμφόρησης. Προτείνει μια προσέγγιση κυρώσεων και κινήτρων. Πρώτον, μετά την επανεξέταση της ζώνης προσφοράς, τα αρμόδια κράτη μέλη θα πρέπει να συμφωνούν ομόφωνα στη δομή της ζώνης προσφοράς και σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις όπου απαιτείται. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία, η Επιτροπή θα πρέπει να επεμβαίνει και να επιλύει τη διαφωνία.

ΙΙΙ.3. Περιφερειακή συνεργασία

Στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ό,τι συμβαίνει σε ένα κράτος μέλος επηρεάζει και τα άλλα που βρίσκονται στην περιοχή ή και πέρα από αυτήν. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του συστήματος και να αποφευχθούν οι διακοπές ρεύματος, η ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς έχει καθοριστική σημασία. Ο εισηγητής αντιλαμβάνεται το σημαντικό όφελος που παρέχουν οι ήδη ενεργοί περιφερειακοί συντονιστές ασφάλειας για τη διασφάλιση της ασφάλειας του συστήματος. Καθώς οι αγορές ηλεκτρικής ενέργειας διασυνδέονται όλο και περισσότερο, η ενίσχυση αυτής της συνεργασίας με την ανάθεση περισσοτέρων καθηκόντων σε περιφερειακό επίπεδο αποτελεί το επόμενο λογικό βήμα. Ωστόσο, την τελική ευθύνη για την ασφάλεια του συστήματος πρέπει να την φέρουν οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς.

ΙΙ.4. Καταναλωτής

Η τεχνολογία επιτρέπει σήμερα την δραστηριοποίηση νέων παραγόντων στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Ως εκ τούτου, ο σχεδιασμός της αγοράς πρέπει να επιτρέπει και να διευκολύνει την ένταξη όλων όσοι μπορούν και επιθυμούν να συμμετέχουν, είτε μέσω της αυτοπαραγωγής, της αποθήκευσης είτε της απόκρισης ζήτησης. Η άρση των φραγμών της αγοράς συνεπάγεται περισσότερους παράγοντες της αγοράς και περισσότερες επιλογές για τον καταναλωτή. Ο εισηγητής προτείνει επίσης τροποποιήσεις στην πρόταση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο καταναλωτής μπορεί να λάβει επαρκώς ενημερωμένες αποφάσεις και να αλλάξει προμηθευτές εντός μικρού χρονικού διαστήματος.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

D(2017)36117

Jerzy Buzek

Πρόεδρο της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

PHS 08B046

Βρυξέλλες

Θέμα:  Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)

  (COM(2016)0864 – C8‑0495/2016 – 2016/0380(COD))

Κύριε Πρόεδρε,

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέτασε την πρόταση που αναφέρεται ανωτέρω, σύμφωνα με το σχετικό με την αναδιατύπωση άρθρο 104 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η παράγραφος 3 του εν λόγω άρθρου ορίζει τα εξής:

«Εάν η αρμόδια για νομικά θέματα επιτροπή κρίνει ότι η πρόταση ουδεμία τροποποίηση επιφέρει επί της ουσίας πέραν όσων έχουν χαρακτηριστεί έτσι με την ίδια την πρόταση, ενημερώνει σχετικώς την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή.

Στην περίπτωση αυτή, και υπό τις προϋποθέσεις των άρθρων 169 και 170, γίνονται δεκτές από την αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή μόνο οι τροπολογίες επί της πρότασης που αφορούν τα τμήματά της που περιλαμβάνουν τροποποιήσεις.

Ωστόσο, ο πρόεδρος της αρμόδιας επί της ουσίας επιτροπής δύναται να δεχθεί, κατ’ εξαίρεση και ανά περίπτωση, τροπολογίες επί τμημάτων της πρότασης που παραμένουν αμετάβλητα, εφόσον κρίνει ότι τούτο επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους εσωτερικής συνοχής του κειμένου ή επειδή οι εν λόγω τροπολογίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με άλλες παραδεκτές τροπολογίες. Οι λόγοι αυτοί πρέπει να εκτίθενται σε γραπτή αιτιολόγηση των τροπολογιών.»

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η οποία εξέτασε την πρόταση αναδιατύπωσης και, σύμφωνα με τις συστάσεις της εισηγήτριας, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θεωρεί ότι η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει κάποια ουσιαστική τροποποίηση πλην όσων έχουν χαρακτηριστεί ως τοιαύτες στην πρόταση και από τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων και των τροποποιήσεων αυτών, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

Επομένως, η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, κατά τη συνεδρίασή της στις 7 Σεπτεμβρίου 2017, με 19 ψήφους υπέρ και 2 αποχές[1], συνιστά στην Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, ως αρμόδια επί της ουσίας, να προχωρήσει στην εξέταση της ως άνω πρότασης σύμφωνα με το άρθρο 104 του Κανονισμού.

Με εκτίμηση,

Pavel Svoboda

Συνημμ.: Έκθεση υπογεγραμμένη από τον πρόεδρο της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας.

  • [1]  Ήταν παρόντες οι ακόλουθοι βουλευτές: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka; Κώστας Χρυσόγονος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

    Βρυξέλλες, 24.07.2017

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

  ΠΡΟΣ  ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

    ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

    ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)

COM(2016) 864 final/2 of 23.2.2017 - 2016/0380 (COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων, και ειδικότερα το σημείο 9, η συμβουλευτική ομάδα που αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής συνεδρίασε στις 6 Ιουνίου 2017 με σκοπό την εξέταση της προαναφερθείσας πρότασης η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τη συνεδρίασή της[1], η εξέταση της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την αναδιατύπωση της οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και για την κατάργηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα εργασίας στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι τα ακόλουθα σημεία θα έπρεπε να έχουν επισημανθεί με την γκρίζα σκίαση που χρησιμοποιείται εν γένει για την επισήμανση ουσιαστικών αλλαγών:

- στην αιτιολογική σκέψη 2, η διαγραφή των λέξεων «και η αύξηση του διασυνοριακού εμπορίου, ώστε να επιτευχθούν κέρδη σε απόδοση»·

- στην αιτιολογική σκέψη 37, η διαγραφή των τριών πρώτων περιόδων της αιτιολογικής σκέψης 50 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ, που έχουν ως εξής: «Οι απαιτήσεις δημόσιας υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων της καθολικής υπηρεσίας, και τα κοινά ελάχιστα πρότυπα που αυτές συνεπάγονται θα πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω ώστε να διασφαλισθεί ότι όλοι οι καταναλωτές, και ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι, έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τον ανταγωνισμό και τις δικαιότερες τιμές. Οι απαιτήσεις δημόσιας υπηρεσίας ορίζονται σε εθνικό επίπεδο, με συνεκτίμηση των εθνικών συνθηκών και με παράλληλο σεβασμό του κοινοτικού δικαίου εκ μέρους των κρατών μελών. Οι πολίτες της Ένωσης και, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο από τα κράτη μέλη, οι μικρές επιχειρήσεις, θα πρέπει να μπορούν να απολαμβάνουν υποχρεώσεις δημόσιας υπηρεσίας, ιδίως όσον αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού και τις εύλογες τιμές».

- στο άρθρο 41, η διαγραφή της λέξης «ολοκλήρωση»·

- στο άρθρο 9 παράγραφος 5, η διαγραφή αναφοράς στο άρθρο 8 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ·

- στο άρθρο 10 παράγραφος 2 στοιχείο ζ), η διαγραφή της διατύπωσης «έχουν στη διάθεσή τους διαφανείς, απλές και ανέξοδες διαδικασίες εξέτασης των αντίστοιχων καταγγελιών τους. Ειδικότερα, όλοι οι πελάτες έχουν δικαίωμα σε καλό επίπεδο υπηρεσιών και χειρισμό παραπόνων εκ μέρους του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρικής ενεργείας. Αυτές οι εξωδικαστικές διαδικασίες επίλυσης των διαφορών παρέχουν τη δυνατότητα δίκαιης και ταχείας επίλυσης των διαφορών εντός τριών μηνών κατά προτίμηση, προβλέποντας, όπου αυτό επιβάλλεται, σύστημα επιστροφής ή/και αποζημίωσης»·

- μετά το κείμενο του άρθρου 18, η διαγραφή ολόκληρης της διατύπωσης της παραγράφου 10 του άρθρου 3 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ·

- μετά το κείμενο του άρθρου 25, η διαγραφή ολόκληρης της διατύπωσης της παραγράφου 16 του άρθρου 3 της οδηγίας 2009/72/ΕΚ·

- στο άρθρο 26, η διαγραφή των λέξεων «ανεξάρτητος μηχανισμός, όπως διαμεσολαβητής ενεργείας ή φορέας των καταναλωτών, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση παραπόνων και τον εξωδικαστικό διακανονισμό διαφορών»·

- στο άρθρο 27 παράγραφος 2, η αντικατάσταση των λέξεων «το άνοιγμα της αγοράς» με τις λέξεις «την ελευθερία επιλογής προμηθευτή»·

στο άρθρο 28 παράγραφος 1, η διαγραφή του επιθέτου «τελικών» που προηγείται της λέξης «πελατών»·

στο άρθρο 38 παράγραφος 2 στοιχείο α), η διαγραφή των λέξεων «τη διατήρηση εφεδρικού δυναμικού»·

- στο άρθρο 47 παράγραφος 3, η προσθήκη των αρχικών λέξεων «Η κάθετα ολοκληρωμένη επιχείρηση και»·

- στο άρθρο 59 παράγραφος 4, στην εισαγωγική διατύπωση, η προσθήκη των λέξεων «και 3»·

-στο άρθρο 61 παράγραφος 2 στοιχείο δ), η προσθήκη των λέξεων «και των κατευθυντήριων γραμμών»·

- στο άρθρο 66 παράγραφος 1, η αντικατάσταση της τρέχουσας διατύπωσης «μπορούν να υποβάλουν αίτηση να τους χορηγηθούν από την Επιτροπή παρεκκλίσεις από τις σχετικές διατάξεις των κεφαλαίων IV, VI, VII και VΙΙΙ, καθώς και του κεφαλαίου III, στην περίπτωση των απομονωμένων μικροσυστημάτων όσον αφορά την ανακαίνιση, την αναβάθμιση και την επέκταση του υπάρχοντος δυναμικού» με τη διατύπωση «μπορούν να υποβάλουν αίτηση να τους χορηγηθούν παρεκκλίσεις από τις σχετικές διατάξεις των κεφαλαίων IV, V και VI, καθώς και των άρθρων 4, 6, 7 και 8»·

- στο σημείο 4 στοιχείο α) του παραρτήματος ΙΙ, η προσθήκη των λέξεων «(σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή στο κράτος μέλος στο οποίο συνήφθη η συμφωνία προμήθειας, καθώς και σε επίπεδο επιχείρησης προμήθειας, εάν ο προμηθευτής δραστηριοποιείται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη)»·

- στο δεύτερο εδάφιο του σημείου 4 του παραρτήματος ΙΙ, η αναφορά στο στοιχείο β) του πρώτου εδαφίου του εν λόγω σημείου·

- στο σημείο 3 του παραρτήματος ΙΙΙ, η αντικατάσταση της λέξης «καταναλωτών» με τις λέξεις «τελικών πελατών»·

Κατά συνέπεια, η εξέταση της πρότασης επέτρεψε στη συμβουλευτική ομάδα να συμπεράνει, δια κοινής συμφωνίας, ότι η πρόταση δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές τροποποιήσεις πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τέτοιες. Η συμβουλευτική ομάδα συνήγαγε επίσης ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων της προηγούμενης πράξης σε συνδυασμό με τις ως άνω επί της ουσίας τροποποιήσεις, η πρόταση περιλαμβάνει απλώς και μόνο κωδικοποίηση του ισχύοντος νομοθετικού κειμένου, χωρίς τροποποίηση της ουσίας του.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsultus      Jurisconsultus      Γενικός Διευθυντής

  • [1]   Η συμβουλευτική ομάδα εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση της πρότασης, η οποία αποτελεί την κύρια γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (24.11.2017)

προς την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

σχετικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Pavel Poc

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Συνολικά, ο συντάκτης της γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση οδηγίας που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Η νομοθετική πρόταση ορθά:

1.  θέτει τους καταναλωτές στο επίκεντρο της ενεργειακής μετάβασης

2.  προσπαθεί να δημιουργήσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού που θα επιτρέψουν τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην αγορά

3.  βελτιώνει την περιφερειακή συνεργασία

Ωστόσο, για να εξασφαλιστεί ότι θα επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής και της Ενεργειακής Ένωσης, η πρόταση οδηγίας θα πρέπει να τροποποιηθεί σε ορισμένα πεδία.

·  Η μετάβαση σε μια καθαρή οικονομία πρέπει να γίνει με τρόπο που επιφέρει μια ανεκτή επιβάρυνση για τους καταναλωτές ενέργειας.

·  Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην ολοκλήρωση και τη συναφή λειτουργία της αγοράς, για την οποία απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους συμμετέχοντες.

·  Νέο νομικό πλαίσιο τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο που δημιουργεί δίκαιους όρους για τη συμμετοχή νέων οντοτήτων όπως οι φορείς συγκέντρωσης ενέργειας ή οι τοπικές κοινότητες στην αγορά και, ταυτόχρονα, δεν εισάγει διακρίσεις για άλλους συμμετέχοντες στην αγορά.

Η στενότερη ενοποίηση της αγοράς εξισορρόπησης, με σκοπό να επιτραπεί η αποδοτική συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της πλευράς της ζήτησης σε διασυνοριακό επίπεδο, είναι ζωτικής σημασίας. Ωστόσο, είναι αναγκαίο επίσης να διασφαλίζεται η ασφάλεια του εφοδιασμού ανά πάσα στιγμή. Προς τον σκοπό αυτό, τα δικαιώματα στον τομέα αυτό πρέπει να αντιστοιχούν αυστηρά σε ευθύνες, προκειμένου να αποφεύγεται ο αντίκτυπος στους καταναλωτές. Τα κράτη μέλη και, στις περισσότερες περιπτώσεις, οι εθνικοί διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ) είναι αρμόδιοι και υπόλογοι για την ασφάλεια του εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια.

Χρειάζονται σαφείς κανόνες για τους νέους παράγοντες της αγοράς, όπως οι φορείς συγκέντρωσης ενέργειας ή οι τοπικές κοινότητες. Ο συντάκτης της γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή ασχολήθηκε με το ζήτημα αυτό στη νομοθεσία, ωστόσο, δεν πιστεύει ότι οι κανόνες για τους φορείς συγκέντρωσης καθορίστηκαν ορθώς. Η εκτίμηση επιπτώσεων που συνοδεύει την πρόταση αναφέρει ότι, εάν δεν υπάρχουν αντισταθμιστικοί μηχανισμοί μεταξύ φορέων συγκέντρωσης και των υπεύθυνων για την ισορροπία μερών, υπάρχει κίνδυνος οι φορείς συγκέντρωσης να επωφελούνται ατελώς, χωρίς να συμμετέχουν στο κόστος του συστήματος και να ενεργοποιούν την απόκριση ζήτησης κατά τρόπο μη αποδοτικό.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης θα ήθελε να υπογραμμίσει την ανάγκη να διασφαλιστεί δεόντως η προστασία των ευάλωτων καταναλωτών και αυτών που βιώνουν ενεργειακή φτώχεια. Η Επιτροπή ορθά δίνει έμφαση στην κοινωνική πολιτική και στη σταδιακή κατάργηση της ρύθμισης των τιμών, που τελικά αποδείχθηκε ότι εισήγαγαν διακρίσεις έναντι των ευάλωτων καταναλωτών και όσων βιώνουν ενεργειακή φτώχεια. Πρέπει να προσδιοριστούν ορισμένες λεπτομέρειες, όπως ο σαφής ορισμός των καταστάσεων εξαιρετικά έκτακτης ανάγκης, στις οποίες μπορεί κατ’ εξαίρεση να εφαρμοστεί η ρύθμιση των τιμών, για την αποφυγή κάθε αμφιβολίας ως προς την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Οι κανόνες σχετικά με τις τοπικές ενεργειακές κοινότητες θα πρέπει επίσης να σχεδιαστούν κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι οι καταναλωτές που επιλέγουν να μην συμμετάσχουν στην τοπική ενεργειακή κοινότητα, δεν είναι σε μειονεκτική θέση, και ότι οι τοπικές ενεργειακές κοινότητες δεν θα αυξήσουν το κόστος του ίδιου του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, πράγμα που θα μπορούσε να έχει επιζήμιες συνέπειες για τους ευάλωτους καταναλωτές και όσους βιώνουν ενεργειακή φτώχεια.

Η καλύτερη σύνδεση των αγορών χονδρικής και λιανικής είναι αποφασιστικής σημασίας για την αύξηση της ευελιξίας του συστήματος και την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Επιδοκιμάζονται οι διατάξεις που παρέχουν σε κάθε πελάτη τη δυνατότητα να ζητήσει σύμβαση δυναμικής τιμολόγησης από τον φορέα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκριση ζήτησης, είναι καίριας σημασίας να παρέχονται στους πελάτες όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή τους στην αγορά και για μια συνετή και ενημερωμένη επιλογή όσον αφορά τον οικείο φορέα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας. Υπάρχει ανάγκη για σαφείς και απλούς λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς και να αναζητηθούν άλλες καινοτόμες λύσεις για την παροχή πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με την τιμολόγηση.

Η οικονομικά αποδοτική ανάπτυξη έξυπνων στοιχείων μπορεί να απλουστεύσει την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη συμμετοχή των καταναλωτών στην αγορά ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ο πλέον οικονομικά αποδοτικός τρόπος για την εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, είναι η σύνδεσή της με την ανταλλαγή των υφιστάμενων μετρητών στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Ως εκ τούτου, ο συντάκτης της γνωμοδότησης υπογραμμίζει την ανάγκη να αποσαφηνιστεί ο τρόπος αντιμετώπισης και η συμμόρφωση των έξυπνων μετρητών που τέθηκαν σε λειτουργία πριν τεθεί σε ισχύ η παρούσα οδηγία κατά τρόπο που να μην επηρεάζει αρνητικά τις τελικές τιμές για τους καταναλωτές.

Ο συντάκτης της γνωμοδότησης εκφράζει την ικανοποίησή του για την έμφαση που αποδίδει η Επιτροπή στους διαχειριστές συστημάτων διανομής, οι οποίοι διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο για τη βελτίωση της ευελιξίας του συστήματος και της ετοιμότητας του για την ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε τοπικό επίπεδο.

Κάθε χρήση ευελιξίας στα δίκτυα διανομής, συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης ενέργειας, πρέπει να γίνεται με τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο, προκειμένου να προκύπτουν τα περισσότερα δυνατά οφέλη για τους τελικούς καταναλωτές. Ως εκ τούτου, ο συντάκτης της γνωμοδότησης προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόμενο τροποποίησης των κανόνων σχετικά με την ιδιοκτησία εγκαταστάσεων αποθήκευσης από διαχειριστές συστημάτων διανομής.

Η ενσωμάτωση της ηλεκτροκίνησης στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας θα επιτρέψει επίσης την ενεργό συμμετοχή των τελικών καταναλωτών και, κατά συνέπεια, θα αυξήσει τη συνολική ευελιξία του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να γίνεται διάκριση μεταξύ δημόσιας διαχείρισης και ιδιωτικής χρήσης όταν εξετάζεται η ιδιοκτησία υποδομών ηλεκτροκίνησης από διαχειριστές συστημάτων διανομής (ΔΣΔ).

Η συνεργασία των ΔΣΔ σε ολόκληρη την Ευρώπη είναι επίσης ζωτικής σημασίας. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να προσδιοριστούν περαιτέρω οι προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των διαχειριστών συστημάτων διανομής στον φορέα ΔΣΔ της ΕΕ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η αναλογική εκπροσώπησή τους, και η χρηματοδότηση του φορέα.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων καλεί την Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  H οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και η οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συνέβαλαν σημαντικά στη δημιουργία της εν λόγω αγοράς. Ωστόσο, το ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης βρίσκεται στο μέσον μιας βαθύτατης αλλαγής. Ο κοινός στόχος για απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από τις ανθρακούχες εκπομπές δημιουργεί νέες ευκαιρίες και προκλήσεις για τους συμμετέχοντες στην αγορά. Ταυτόχρονα, οι τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν εφικτές νέες μορφές συμμετοχής των καταναλωτών και διασυνοριακής συνεργασίας. Είναι απαραίτητο να προσαρμοστούν οι κανόνες της αγοράς της Ένωσης στη νέα πραγματικότητα της αγοράς .

(3)  H οδηγία 2003/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και η οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου συνέβαλαν σημαντικά στη δημιουργία της εν λόγω αγοράς. Ωστόσο, το ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης βρίσκεται στο μέσον μιας βαθύτατης αλλαγής. Ο κοινός στόχος για αύξηση του μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας σε τουλάχιστον 45 % έως το 2030 και για πλήρη απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050 δημιουργεί νέες ευκαιρίες και προκλήσεις για τους συμμετέχοντες στην αγορά. Ταυτόχρονα, οι τεχνολογικές εξελίξεις καθιστούν εφικτές νέες μορφές συμμετοχής των καταναλωτών και διασυνοριακής συνεργασίας. Είναι απαραίτητο να προσαρμοστούν οι κανόνες της αγοράς της Ένωσης στη νέα πραγματικότητα της αγοράς .

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(6)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2015, «Έναρξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας»31, επισημαίνεται ότι για τη στροφή από την ηλεκτροπαραγωγή σε μεγάλους, κεντρικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής προς την αποκεντρωμένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προς αγορές απαλλαγμένες από ανθρακούχες εκπομπές απαιτείται προσαρμογή των κανόνων εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας που ισχύουν σήμερα, καθώς και μεταβολές των παγιωμένων ρόλων στην αγορά. Η ανακοίνωση διατυπώνει επίσης την ανάγκη να οργανωθούν οι αγορές κατά πιο ευέλικτο τρόπο και να ενσωματωθούν πλήρως όλοι οι παράγοντες της αγοράς – συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, των νέων παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών, αποθήκευσης ενέργειας και της ευέλικτης ζήτησης.

(6)  Στην ανακοίνωση της Επιτροπής, της 15ης Ιουλίου 2015, «Έναρξη της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με τον ανασχεδιασμό της αγοράς ενέργειας»31, επισημαίνεται ότι για τη στροφή από την ηλεκτροπαραγωγή σε μεγάλους, κεντρικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής προς την αποκεντρωμένη παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και προς αγορές απαλλαγμένες από ανθρακούχες εκπομπές απαιτείται προσαρμογή των κανόνων εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας που ισχύουν σήμερα, καθώς και μεταβολές των παγιωμένων ρόλων στην αγορά. Η ανακοίνωση διατυπώνει επίσης την ανάγκη να οργανωθούν οι αγορές κατά πιο ευέλικτο τρόπο και να ενσωματωθούν πλήρως όλοι οι παράγοντες της αγοράς – συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, των νέων παρόχων ενεργειακών υπηρεσιών, αποθήκευσης ενέργειας και της ευέλικτης ζήτησης. Είναι εξίσου σημαντικό να επενδύσει η Ένωση επειγόντως στη διασυνδεσιμότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη μεταφορά ενέργειας μέσω συστημάτων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσης.

_________________

_________________

31   COM (2015) 340 final της 15.7.2015.

31   COM (2015) 340 final της 15.7.2015.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α)  Προκειμένου να ολοκληρωθεί η εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενισχύσουν την ενοποίηση των εθνικών αγορών τους και τη συνεργασία των διαχειριστών δικτύων σε ενωσιακό και περιφερειακό επίπεδο, και να ενσωματώσουν επίσης τα απομονωμένα συστήματα τα οποία απαρτίζουν τις «νησίδες» ηλεκτρικής ενεργείας που εξακολουθούν να υπάρχουν στην Ένωση.

Αιτιολόγηση

Η εν λόγω αιτιολογική σκέψη πρέπει να διατηρηθεί στην οδηγία για να τονίσει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να συνεργαστούν για να επιτευχθεί ένας από τους βασικούς στόχους της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ, που είναι η δημιουργία εσωτερικής αγοράς.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α)  Η Ένωση θα επιτύχει αποτελεσματικότερα τους στόχους της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με τη δημιουργία ενός πλαισίου αγοράς που θα επιβραβεύει την ευελιξία και τις καινοτομίες. Ο σχεδιασμός μιας εύρυθμα λειτουργούσας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι καταλυτικός παράγοντας για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Μια λειτουργούσα εσωτερική αγορά ενέργειας αναμένεται να συμβάλει στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να διευκολύνει την ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και να εκπληρώσει τις διεθνείς υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο ανταγωνισμός και ο εφοδιασμός με ηλεκτρική ενέργεια με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές, τα κράτη μέλη και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να εξασφαλίσουν τη διαμεθοριακή πρόσβαση σε νέους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας από διαφορετικές ενεργειακές πηγές, καθώς και σε νέους παρόχους παραγωγής ενέργειας, αποθήκευσης και απόκρισης ζήτησης.

(11)  Προκειμένου να εξασφαλιστεί ο ανταγωνισμός και ο εφοδιασμός με ηλεκτρική ενέργεια με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές, τα κράτη μέλη και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές πρέπει να εξασφαλίσουν τη διαμεθοριακή πρόσβαση σε νέους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας από διαφορετικές ενεργειακές πηγές, καθώς και σε νέους παρόχους παραγωγής ενέργειας, αποθήκευσης και απόκρισης ζήτησης. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν για τον προγραμματισμό των ροών ηλεκτρικής ενέργειας και θα πρέπει να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή των απρογραμμάτιστων κυκλικών ροών ηλεκτρικής ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με δύο τροπολογίες επί του άρθρου 3.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α)  Οι διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών θα πρέπει να προωθηθούν, δεδομένου ότι διευκολύνουν την ενσωμάτωση της ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, εξομαλύνουν τη μεταβλητότητα, μειώνουν το κόστος εξισορρόπησης και ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό.

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11β)  Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης και της 24ης Οκτωβρίου 2014 αποφάσισε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υποστηριζόμενη από τα κράτη μέλη, θα λάβει επείγοντα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την υλοποίηση του κατ’ ελάχιστον στόχου του 10 % των υφιστάμενων ηλεκτρικών διασυνδέσεων κατά προτεραιότητα, το αργότερο δε το 2020, τουλάχιστον για τα κράτη μέλη που δεν έχουν ακόμη επιτύχει ελάχιστο επίπεδο ενσωμάτωσης στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για τα κράτη μέλη που αποτελούν το κύριο σημείο πρόσβασής τους στην εσωτερική αγορά ενέργειας.

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν ευρεία διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την επιβολή υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για σκοπούς γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να φροντίζουν ώστε οι οικιακοί πελάτες και, όπου κρίνεται σκόπιμο από τα κράτη μέλη, οι μικρές επιχειρήσεις να απολαύουν του δικαιώματος εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριμένης ποιότητας σε σαφώς συγκρίσιμες, διαφανείς και ανταγωνιστικές τιμές. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας υπό τη μορφή ρύθμισης των τιμών προμήθειας αποτελούν ιδιαίτερα στρεβλωτικό μέτρο το οποίο συχνά οδηγεί σε συσσώρευση τιμολογιακών ελλειμμάτων, περιορισμό των επιλογών των καταναλωτών, λιγότερο ελκυστικά κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας και επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, κατώτερα πρότυπα παρεχόμενων υπηρεσιών, κατώτερα επίπεδα συμμετοχής και ικανοποίησης των καταναλωτών, περιορισμό του ανταγωνισμού, καθώς επίσης και λιγότερα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά. Επομένως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν άλλα εργαλεία πολιτικής, ιδίως στοχευμένα μέτρα κοινωνικής πολιτικής, προκειμένου να εξασφαλίσουν την οικονομική προσιτότητα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τους πολίτες τους. Οι παρεμβάσεις για τον καθορισμό των τιμών θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε περιορισμένες, εξαιρετικές περιπτώσεις. Μια πλήρως απελευθερωμένη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να τονώσει τον ανταγωνισμό τιμών και τον ανταγωνισμό ανεξαρτήτως τιμών μεταξύ των υφιστάμενων προμηθευτών, και να παρέχει κίνητρα για την είσοδο στην αγορά νέων προμηθευτών και, κατά συνέπεια, θα μπορούσε να βελτιώσει τις επιλογές και την ικανοποίηση των καταναλωτών.

(15)  Τα κράτη μέλη θα πρέπει να διαθέτουν ευρεία διακριτική ευχέρεια όσον αφορά την επιβολή υποχρεώσεων παροχής δημόσιας υπηρεσίας σε επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για σκοπούς γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να φροντίζουν ώστε οι οικιακοί πελάτες και, όπου κρίνεται σκόπιμο από τα κράτη μέλη, οι μικρές επιχειρήσεις να απολαύουν του δικαιώματος εφοδιασμού με ηλεκτρική ενέργεια συγκεκριμένης ποιότητας σε σαφώς συγκρίσιμες, διαφανείς και ανταγωνιστικές τιμές. Ωστόσο, οι υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας υπό τη μορφή ρύθμισης των τιμών προμήθειας ενδέχεται να αποτελούν ιδιαίτερα στρεβλωτικό μέτρο, εάν η τιμή δεν αντανακλά την αξία της ηλεκτρικής ενέργειας και το κόστος που βαρύνει τον προμηθευτή, το οποίο συχνά οδηγεί σε συσσώρευση τιμολογιακών ελλειμμάτων, περιορισμό των επιλογών των καταναλωτών, λιγότερο ελκυστικά κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας και επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, κατώτερα πρότυπα παρεχόμενων υπηρεσιών, κατώτερα επίπεδα συμμετοχής και ικανοποίησης των καταναλωτών, περιορισμό του ανταγωνισμού, καθώς επίσης και λιγότερα καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στην αγορά. Επομένως, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι η ρύθμιση των τιμών δεν βλάπτει τον ανταγωνισμό ή να εφαρμόζουν άλλα εργαλεία πολιτικής, ιδίως στοχευμένα μέτρα κοινωνικής πολιτικής, προκειμένου να εξασφαλίσουν την οικονομική προσιτότητα της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για τους πολίτες τους. Οι παρεμβάσεις για τον καθορισμό των τιμών θα πρέπει να εφαρμόζονται μόνο σε περιορισμένες, εξαιρετικές περιπτώσεις. Μια πλήρως απελευθερωμένη εύρυθμη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας θα μπορούσε να τονώσει τον ανταγωνισμό τιμών και τον ανταγωνισμό ανεξαρτήτως τιμών μεταξύ των υφιστάμενων προμηθευτών, και να παρέχει κίνητρα για την είσοδο στην αγορά νέων προμηθευτών και, κατά συνέπεια, θα μπορούσε να βελτιώσει τις επιλογές και την ικανοποίηση των καταναλωτών. Θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί η σταδιακή κατάργηση όλων των άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων στην ηλεκτρική ενέργεια από ορυκτά καύσιμα έως το 2023. 

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Τα ανεξάρτητα εργαλεία σύγκρισης, όπως οι δικτυακοί τόποι, αποτελούν αποτελεσματικό μέσο για τους πελάτες ώστε να αξιολογούν τα πλεονεκτήματα διαφόρων ενεργειακών προσφορών που διατίθενται στην αγορά. Το κόστος αναζήτησης είναι χαμηλότερο, καθώς οι πελάτες δεν χρειάζεται πλέον να συλλέγουν πληροφορίες από μεμονωμένους προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών. Αυτά τα εργαλεία δύνανται να συμβάλουν στην ορθή εξισορρόπηση της ανάγκης για σαφή και περιεκτική πληροφόρηση και της ανάγκης για πλήρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Στόχος τους θα πρέπει να είναι να περιλαμβάνουν το ευρύτερο δυνατό φάσμα διαθέσιμων προσφορών και να καλύπτουν την αγορά κατά τον μεγαλύτερο εφικτό βαθμό, ώστε να παρέχουν στον πελάτη αντιπροσωπευτική επισκόπηση. Επιβάλλεται οι πληροφορίες που παρέχονται σε τέτοια εργαλεία να είναι αξιόπιστες, αμερόληπτες και διαφανείς.

(23)  Τα ανεξάρτητα εργαλεία σύγκρισης, όπως οι δικτυακοί τόποι, αποτελούν αποτελεσματικό μέσο για τους πελάτες ώστε να αξιολογούν τα πλεονεκτήματα διαφόρων ενεργειακών προσφορών που διατίθενται στην αγορά. Το κόστος αναζήτησης είναι χαμηλότερο, καθώς οι πελάτες δεν χρειάζεται πλέον να συλλέγουν πληροφορίες από μεμονωμένους προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών. Αυτά τα εργαλεία δύνανται να συμβάλουν στην ορθή εξισορρόπηση της ανάγκης για σαφή και περιεκτική πληροφόρηση και της ανάγκης για πλήρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Στόχος τους θα πρέπει να είναι να περιλαμβάνουν το ευρύτερο δυνατό φάσμα διαθέσιμων προσφορών και να καλύπτουν την αγορά κατά τον μεγαλύτερο εφικτό βαθμό, ώστε να παρέχουν στον πελάτη αντιπροσωπευτική επισκόπηση. Όσον αφορά τις προσφορές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, θα πρέπει να παρέχονται εύκολα προσβάσιμες και κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τους προμηθευτές, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις εγγυήσεις προέλευσης. Τα εργαλεία αυτά θα πρέπει επίσης να ενημερώνουν τους πελάτες με διαφανή τρόπο εάν η ενέργεια προέρχεται από μη ανανεώσιμη πηγή. Επιβάλλεται οι πληροφορίες που παρέχονται σε τέτοια εργαλεία να είναι αξιόπιστες, αμερόληπτες και διαφανείς.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26)  Όλες οι ομάδες πελατών (βιομηχανία, επιχειρήσεις και νοικοκυριά) θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις αγορές ενέργειας για να διαθέτουν προς πώληση την ευελιξία τους και την αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες να επωφελούνται πλήρως από τα πλεονεκτήματα της συγκέντρωσης της παραγωγής και της προμήθειας σε ευρύτερες περιοχές και από τον διασυνοριακό ανταγωνισμό. Οι φορείς συγκέντρωσης ενδέχεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο ως μεσάζοντες μεταξύ των ομάδων καταναλωτών και της αγοράς. Θα πρέπει να θεσπιστούν διαφανείς και δίκαιοι κανόνες για να μπορούν να αναλαμβάνουν αυτόν τον ρόλο και ανεξάρτητοι φορείς συγκέντρωσης. Τα προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν σε όλες τις οργανωμένες αγορές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των παρεπόμενων υπηρεσιών και των αγορών δυναμικότητας, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή της απόκρισης ζήτησης.

(26)  Όλες οι ομάδες πελατών (βιομηχανία, γεωργοί, επιχειρήσεις και νοικοκυριά) θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις αγορές ενέργειας για να διαθέτουν προς πώληση την ευελιξία τους και την αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. Θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στους πελάτες να επωφελούνται πλήρως από τα πλεονεκτήματα της συγκέντρωσης της παραγωγής και της προμήθειας σε ευρύτερες περιοχές και από τον διασυνοριακό ανταγωνισμό. Οι φορείς συγκέντρωσης ενδέχεται να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο ως μεσάζοντες μεταξύ των ομάδων καταναλωτών και της αγοράς. Θα πρέπει να θεσπιστούν διαφανείς και δίκαιοι κανόνες για να μπορούν να αναλαμβάνουν αυτόν τον ρόλο και ανεξάρτητοι φορείς συγκέντρωσης. Τα προϊόντα θα πρέπει να καθοριστούν σε όλες τις οργανωμένες αγορές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των παρεπόμενων υπηρεσιών και των αγορών δυναμικότητας, ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή της απόκρισης ζήτησης.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(27α)  Προκειμένου να υλοποιηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις για το κλίμα και οι εσωτερικοί στόχοι της Ένωσης, είναι αναγκαία μια συνολική αλλαγή κατεύθυνσης προς μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να ανανεωθούν τα κριτήρια κατανομής των διαφόρων πόρων της ΕΕ για την ενίσχυση των μέτρων απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές και ενεργειακής απόδοσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και σε άλλους τομείς. Θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρηματοδοτούνται από την ΕΕ έργα που δεν είναι συμβατά με τους στόχους και τις πολιτικές μείωσης του CO2. Η Επιτροπή θεσπίζει, με κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις, προηγμένη και διαφανή μέθοδο αξιολόγησης των περιβαλλοντικών επιδόσεων των εφαρμογών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 29 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(29α)  Λόγω της αυξανόμενης σημασίας των ενεργών καταναλωτών, είναι ανάγκη να επιτευχθεί ισορροπία μεταξύ της επιβράβευσης όσων επιλέγουν να συμμετάσχουν, όταν η συμμετοχή τους ωφελεί το ενεργειακό σύστημα, και της διασφάλισης της ικανότητας των διαχειριστών συστήματος διανομής να συντηρούν μακροπρόθεσμα το δίκτυο με οικονομικά αποδοτικό και ασφαλή τρόπο. Τα τιμολόγια και οι αμοιβές για την αυτοκατανάλωση θα πρέπει να παρέχουν κίνητρα για τη χρήση ευφυέστερων τεχνολογιών ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να ενθαρρύνουν τους αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές να λαμβάνουν επενδυτικές αποφάσεις που ωφελούν αμοιβαία τον πελάτη και το δίκτυο. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτή η ισορροπία, είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί ότι οι αυτοκαταναλωτές ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και οι τοπικές κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν αμοιβή για την αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές που διοχετεύουν στο δίκτυο η οποία να αποτυπώνει την αγοραία αξία της διοχετευόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τη μακροπρόθεσμη αξία για το δίκτυο, το περιβάλλον και την κοινωνία. Πρέπει να περιλαμβάνονται τόσο οι μακροπρόθεσμες δαπάνες όσο και τα οφέλη της αυτοκατανάλωσης όσον αφορά το κόστος που αποφεύγεται για το δίκτυο, την κοινωνία και το περιβάλλον, ιδίως όταν συνδυάζεται με άλλους κατανεμημένους ενεργειακούς πόρους, όπως η ενεργειακή απόδοση, η αποθήκευση ενέργειας, η απόκριση ζήτησης και τα κοινοτικά δίκτυα.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 34

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(34)  Όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης, η εισαγωγή αυτή θα πρέπει να μπορεί να βασίζεται σε οικονομική αξιολόγηση. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση καταλήξει ότι η εισαγωγή παρόμοιων συστημάτων μέτρησης είναι οικονομικά εύλογη και αποδοτική από πλευράς κόστους μόνο για καταναλωτές με μια ορισμένη ποσότητα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα κράτη μέλη μπορούν να το λαμβάνουν αυτό υπόψη κατά το στάδιο της υλοποίησης.

(34)  Όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης, η εισαγωγή αυτή θα πρέπει να μπορεί να βασίζεται σε οικονομική αξιολόγηση, αλλά επίσης να λαμβάνει υπόψη την τεχνική σκοπιμότητα και την αναλογικότητα της εικαζόμενης εξοικονόμησης σε σύγκριση με το αναγκαίο κόστος. Σε περίπτωση που η αξιολόγηση καταλήξει ότι η εισαγωγή παρόμοιων συστημάτων μέτρησης είναι οικονομικά εύλογη και αποδοτική από πλευράς κόστους μόνο για καταναλωτές με μια ορισμένη ποσότητα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, τα κράτη μέλη μπορούν να το λαμβάνουν αυτό υπόψη κατά το στάδιο της υλοποίησης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με δύο τροπολογίες επί του άρθρου 19 παράγραφος 2 και δύο τροπολογίες επί του άρθρου 3.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(40)  Οι ενεργειακές υπηρεσίες έχουν θεμελιώδη σημασία για τη διαφύλαξη της ευημερίας των πολιτών της Ένωσης. Η επαρκής θέρμανση, ψύξη, φωτισμός και η ενέργεια για τη λειτουργία συσκευών συνιστούν εξαιρετικά σημαντικές υπηρεσίες για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου και υγείας των πολιτών. Επιπροσθέτως, η πρόσβαση στις εν λόγω ενεργειακές υπηρεσίες επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη. Για τα νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, αυτές οι ενεργειακές υπηρεσίες δεν είναι οικονομικά προσιτές λόγω, αφενός, του χαμηλού εισοδήματος, της υψηλής ενεργειακής δαπάνης και, αφετέρου, της χαμηλής ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέγουν τα κατάλληλα στοιχεία για να παρακολουθούν τον αριθμό των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια. Οι ακριβείς μετρήσεις αναμένεται ότι θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ταυτοποιήσουν όσα νοικοκυριά πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, με στόχο την παροχή στοχευμένης στήριξης. Η Επιτροπή θα πρέπει να στηρίξει ενεργά την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την ενεργειακή φτώχεια, διευκολύνοντας την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.

(40)  Οι ενεργειακές υπηρεσίες έχουν θεμελιώδη σημασία για τη διαφύλαξη της ευημερίας των πολιτών της Ένωσης. Η επαρκής θέρμανση, ψύξη, φωτισμός και η ενέργεια για τη λειτουργία συσκευών συνιστούν εξαιρετικά σημαντικές υπηρεσίες για τη διασφάλιση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου και υγείας των πολιτών. Επιπροσθέτως, η πρόσβαση στις εν λόγω ενεργειακές υπηρεσίες επιτρέπει στους Ευρωπαίους πολίτες να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητές τους και συμβάλλει στην κοινωνική ένταξη. Για τα νοικοκυριά που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, αυτές οι ενεργειακές υπηρεσίες δεν είναι οικονομικά προσιτές λόγω, αφενός, του χαμηλού εισοδήματος, της υψηλής ενεργειακής δαπάνης και, αφετέρου, της χαμηλής ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβλέψουν μηχανισμούς για τη στήριξη της ανάπτυξης αποδοτικότερων τεχνολογιών θέρμανσης και ψύξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέγουν τα κατάλληλα στοιχεία για να παρακολουθούν τον αριθμό των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια. Οι ακριβείς μετρήσεις που χρησιμοποιούν ενοποιημένα πρότυπα αναμένεται ότι θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να ταυτοποιήσουν όσα νοικοκυριά πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια, με στόχο την παροχή στοχευμένης στήριξης. Τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να χρησιμοποιούν επίσης τα στοιχεία που αφορούν τη μέτρηση της ενεργειακής φτώχειας όταν υποβάλλουν έκθεση σχετικά με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, συγκεκριμένα τον στόχο 7.1 σχετικά με τη διασφάλιση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, αξιόπιστες, βιώσιμες και σύγχρονες μορφές ενέργειας για όλους. Η Επιτροπή θα πρέπει, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Ενεργειακής Φτώχειας, να στηρίξει ενεργά και κατά προτεραιότητα την εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την ενεργειακή φτώχεια, διευκολύνοντας την ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών.

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 40 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(40α)  Η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει μέτρα, συμπεριλαμβανομένων μέτρων αύξησης της ευαισθητοποίησης και στοχευμένων έργων για την ενεργειακή απόδοση, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε πελάτες που βρίσκονται σε ενεργειακή ένδεια να επωφεληθούν από τις ευκαιρίες της αγοράς. Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης, μεταξύ άλλων, να διαθέσουν επαρκείς πόρους για την παροχή πληροφοριών προς τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας.

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 41

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(41)  Κατά συνέπεια, τα κράτη μέλη που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια και δεν το έχουν ακόμη πράξει θα πρέπει να αναπτύξουν εθνικά προγράμματα δράσης ή άλλα κατάλληλα πλαίσια δράσης για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, που αποβλέπουν στη μείωση του αριθμού των ανθρώπων που υποφέρουν από μια τέτοια κατάσταση. Το χαμηλό εισόδημα, η υψηλή ενεργειακή δαπάνη και η χαμηλή ενεργειακή απόδοση των κατοικιών αποτελούν συναφείς παράγοντες για τον καθορισμό των δεικτών μέτρησης της ενεργειακής φτώχειας. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τον απαραίτητο ενεργειακό εφοδιασμό των ευάλωτων και ενεργειακά φτωχών καταναλωτών. Προς τούτο, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, π.χ. στο πλαίσιο της ενεργειακής και κοινωνικής πολιτικής και τα μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν κοινωνικές πολιτικές ή βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης για την κατοικία. Στο ελάχιστο, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να επιτρέπει εθνικές πολιτικές υπέρ των ευάλωτων και ενεργειακά φτωχών καταναλωτών.

(41)  Τα κράτη μέλη που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια και δεν το έχουν ακόμη πράξει θα πρέπει να αναπτύξουν εθνικά προγράμματα δράσης ή άλλα κατάλληλα πλαίσια δράσης για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, που αποβλέπουν στη μείωση του αριθμού των καταναλωτών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας. Το χαμηλό εισόδημα, η υψηλή ενεργειακή δαπάνη και η χαμηλή ενεργειακή απόδοση των κατοικιών αποτελούν συναφείς παράγοντες για τον καθορισμό πανενωσιακών δεικτών μέτρησης της ενεργειακής φτώχειας. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν τον απαραίτητο ενεργειακό εφοδιασμό των ευάλωτων και ενεργειακά φτωχών καταναλωτών. Προς τούτο, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, π.χ. στο πλαίσιο της ενεργειακής και κοινωνικής πολιτικής και τα μέτρα θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν κοινωνικές πολιτικές ή βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης για την κατοικία. Στο ελάχιστο, η παρούσα οδηγία θα πρέπει να στηρίζει τις εθνικές πολιτικές υπέρ των ευάλωτων και ενεργειακά φτωχών καταναλωτών.

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 62

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(62)  Οι ρυθμιστικοί φορείς ενέργειας θα πρέπει επίσης να διαθέτουν την εξουσία να συμβάλλουν στην εξασφάλιση υψηλών προτύπων καθολικής και δημόσιας υπηρεσίας σε συμμόρφωση προς το άνοιγμα της αγοράς, την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών και την πλήρη αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας των καταναλωτών. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να ισχύουν χωρίς να θίγονται ούτε οι εξουσίες της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των συγχωνεύσεων που έχουν ενωσιακή διάσταση, αλλά ούτε και οι κανόνες για την εσωτερική αγορά, όπως, λόγου χάρη, για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Ο ανεξάρτητος φορέας στον οποίο δικαιούται να προσφύγει ένα μέρος που θίγεται από την απόφαση του εθνικού ρυθμιστικού φορέα θα μπορούσε να είναι ένα δικαστήριο ή δικαστική αρχή με εξουσία διεξαγωγής δικαστικής επανεξέτασης.

(62)  Οι ρυθμιστικοί φορείς ενέργειας θα πρέπει επίσης να διαθέτουν την εξουσία να συμβάλλουν στην εξασφάλιση υψηλών προτύπων καθολικής και δημόσιας υπηρεσίας σε συμμόρφωση προς το άνοιγμα της αγοράς, την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας και την πλήρη αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας των καταναλωτών. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να ισχύουν χωρίς να θίγονται ούτε οι εξουσίες της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης των συγχωνεύσεων που έχουν ενωσιακή διάσταση, αλλά ούτε και οι κανόνες για την εσωτερική αγορά, όπως, λόγου χάρη, για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Ο ανεξάρτητος φορέας στον οποίο δικαιούται να προσφύγει ένα μέρος που θίγεται από την απόφαση του εθνικού ρυθμιστικού φορέα θα μπορούσε να είναι ένα δικαστήριο ή δικαστική αρχή με εξουσία διεξαγωγής δικαστικής επανεξέτασης.

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας απαιτεί περισσότερη προσοχή από όλους τους νομοθέτες, καθώς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία των πλέον ευάλωτων κοινοτήτων και στην αποτροπή ομάδων της κοινωνίας από το να περιέλθουν σε κατάσταση ενεργειακής φτώχειας. Οι δράσεις υπέρ των ευάλωτων καταναλωτών θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες και να συμβάλλουν στα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Η παρούσα τροπολογία ευθυγραμμίζεται με το άρθρο 5 παράγραφος 2 που προτείνεται από την Επιτροπή και με τροπολογία επ’ αυτού (τροπ. 128) από τους ίδιους συντάκτες που περιλαμβάνει την κατηγορία των «ευάλωτων καταναλωτών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας».

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 70 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(70a)  Θα πρέπει να ενθαρρυνθεί η ταχεία και πλήρης υλοποίηση της παρούσας οδηγίας η οποία θα επιτρέψει στην Ένωση να επιτύχει εγκαίρως τους στόχους της για το κλίμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Η έγκαιρη υλοποίηση της παρούσας οδηγίας θα συμβάλει στην αναγκαία αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και θα επιτρέψει στην ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της για το κλίμα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από τη Συνθήκη στο πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες που αφορούν την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την αποθήκευση και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την προστασία των καταναλωτών, με στόχο τη δημιουργία πραγματικά ολοκληρωμένων, ανταγωνιστικών, επικεντρωμένων στον καταναλωτή και ευέλικτων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση. Με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων μιας ολοκληρωμένης αγοράς, η οδηγία έχει στόχο να διασφαλίσει οικονομικά προσιτές τιμές ενέργειας για τους καταναλωτές, υψηλό βαθμό ασφάλειας του εφοδιασμού και την ομαλή μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές. Ορίζει βασικούς κανόνες για την οργάνωση και λειτουργία του ευρωπαϊκού τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως κανόνες για την ενίσχυση της θέσης και την προστασία των καταναλωτών, για την ανοικτή πρόσβαση στην ολοκληρωμένη αγορά, για την πρόσβαση τρίτων μερών στις υποδομές μεταφοράς και διανομής, κανόνες διαχωρισμού, και κανόνες για τους ανεξάρτητους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς ενέργειας.

Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινούς κανόνες που αφορούν την παραγωγή, τη μεταφορά, τη διανομή, την αποθήκευση και την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και την προστασία των καταναλωτών, με στόχο τη δημιουργία πραγματικά ολοκληρωμένων, επικεντρωμένων στον καταναλωτή και ευέλικτων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση. Θέτει κοινό ελάχιστο επίπεδο διασυνδέσεων για όλα τα κράτη μέλη. Με την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων μιας ολοκληρωμένης αγοράς, η οδηγία έχει στόχο να διασφαλίσει οικονομικά προσιτές τιμές ενέργειας για τους καταναλωτές, υψηλό βαθμό ασφάλειας του εφοδιασμού και την ομαλή μετάβαση σε ένα ενεργειακό σύστημα απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές. Ορίζει βασικούς κανόνες για την οργάνωση και λειτουργία του ευρωπαϊκού τομέα ηλεκτρικής ενέργειας, ιδίως κανόνες για την ενίσχυση της θέσης και την προστασία των καταναλωτών, για την ανοικτή πρόσβαση στην ολοκληρωμένη αγορά, για την πρόσβαση τρίτων μερών στις υποδομές μεταφοράς και διανομής, κανόνες διαχωρισμού, και κανόνες για τους ανεξάρτητους εθνικούς ρυθμιστικούς φορείς ενέργειας.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  «μη οικιακός πελάτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει ηλεκτρική ενέργεια που δεν προορίζεται για τη δική του οικιακή χρήση, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών, των βιομηχανικών πελατών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των πελατών χονδρικής·

5.  «μη οικιακός πελάτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που αγοράζει ηλεκτρική ενέργεια που δεν προορίζεται για τη δική του οικιακή χρήση, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών, του δημοσίου τομέα, των εμπορικών και βιομηχανικών πελατών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των πελατών χονδρικής·

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6.  «ενεργός πελάτης»: ο πελάτης ή η ομάδα πελατών που δρουν από κοινού, οι οποίοι καταναλώνουν, αποθηκεύουν ή πωλούν ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στους χώρους τους, μεταξύ άλλων, μέσω φορέων συγκέντρωσης, ή συμμετέχουν σε προγράμματα απόκρισης ζήτησης ή ενεργειακής απόδοσης, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω δραστηριότητες δεν αποτελούν την κύρια εμπορική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα·

6.  «ενεργός πελάτης»: ο πελάτης ή η ομάδα πελατών που δρουν από κοινού, μεταξύ άλλων σε πολυκατοικία, εμπορικό ή βιομηχανικό χώρο, οικιστική περιοχή ή χώρο κατανεμόμενων υπηρεσιών, κλειστό σύστημα διανομής ή τρίτος που ενεργεί για λογαριασμό τους, οι οποίοι καταναλώνουν, αποθηκεύουν ή πωλούν ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται στους χώρους τους, μεταξύ άλλων, μέσω φορέων συγκέντρωσης, ή συμμετέχουν σε προγράμματα απόκρισης ζήτησης ή ενεργειακής απόδοσης, υπό τον όρο ότι οι εν λόγω δραστηριότητες δεν αποτελούν την κύρια εμπορική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα·

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  «τοπική ενεργειακή κοινότητα»: η ένωση, ο συνεταιρισμός, η σύμπραξη, η μη κερδοσκοπική οργάνωση ή άλλη νομική οντότητα που τελεί υπό τον ουσιαστικό έλεγχο τοπικών εταίρων ή μελών, με γενικό γνώμονα τις αξίες και όχι το κέρδος, η οποία συμμετέχει σε κατανεμημένη παραγωγή και ασκεί δραστηριότητες διαχειριστή συστήματος διανομής, προμηθευτή ή φορέα συγκέντρωσης σε τοπικό επίπεδο και σε διασυνοριακό επίπεδο·

7.  «τοπική ενεργειακή κοινότητα»: η ένωση, ο συνεταιρισμός, η σύμπραξη, η μη κερδοσκοπική οργάνωση ή άλλη νομική οντότητα που βασίζεται στην ανοικτή συμμετοχή και τον έλεγχο τοπικών εταίρων ή μελών που συμμετέχουν ως τελικοί πελάτες, με πρωταρχικό σκοπό τον προσπορισμό οφελών στις τοπικές κοινότητες και όχι την πραγματοποίηση κερδών για τα μέλη, και που ασκεί ή συμμετέχει σε τουλάχιστον μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες δραστηριότητες: κατανεμημένη παραγωγή, αποθήκευση, εφοδιασμό, παροχή υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης, συγκέντρωση ή διαχείριση συστήματος διανομής, σε τοπικό επίπεδο και σε διασυνοριακό επίπεδο·

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

11.  «σύμβαση δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας»: σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ προμηθευτή και τελικού πελάτη η οποία αντικατοπτρίζει την τιμή στην αγορά άμεσης παράδοσης, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς επόμενης ημέρας, σε χρονικά διαστήματα τουλάχιστον ίσα με τη συχνότητα εκκαθάρισης της αγοράς·

11.  «σύμβαση δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας»: σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ προμηθευτή και τελικού πελάτη η οποία αντικατοπτρίζει την τιμή στην αγορά άμεσης παράδοσης, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς επόμενης ημέρας, σε χρονικά διαστήματα τουλάχιστον ίσα με τη συχνότητα εκκαθάρισης της αγοράς, καθώς και τη ρευστότητα των τιμών χονδρικής·

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

20.  «σχεδόν πραγματικός χρόνος»: στο πλαίσιο της έξυπνης μέτρησης, ο χρόνος, συνήθως σε δευτερόλεπτα, που μεσολαβεί μεταξύ της καταχώρισης δεδομένων και της αυτόματης επεξεργασίας και διαβίβασής τους για σκοπούς χρήσης και πληροφόρησης·

διαγράφεται

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

23.  «διαχειριστής συστήματος διανομής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, τη συντήρηση και, αν είναι αναγκαίο, την ανάπτυξη του συστήματος διανομής σε μία δεδομένη περιοχή και, κατά περίπτωση, των διασυνδέσεών του με άλλα συστήματα, και για τη μακροπρόθεσμη ικανότητα του συστήματος να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας·

23.  «διαχειριστής συστήματος διανομής»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία, τη συντήρηση και, αν είναι αναγκαίο, την ανάπτυξη του συστήματος διανομής ή την ενοποιημένη αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας σε μία δεδομένη περιοχή και, κατά περίπτωση, των διασυνδέσεών του με άλλα συστήματα, και για τη μακροπρόθεσμη ικανότητα του συστήματος να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με τις τροπολογίες 95-103 σχετικά με το άρθρο 36 (ιδιοκτησιακό καθεστώς εγκαταστάσεων αποθήκευσης από διαχειριστές συστήματος διανομής) και την τροπολογία 67 σχετικά με το άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο στ) (στόχος της οποίας είναι να εξασφαλίσει ότι οι τοπικές ενεργειακές κοινότητες θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν συμφωνία με φορείς εκμετάλλευσης συστήματος διανομής για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας).

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 25

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

25.  «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: η ενέργεια από ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές, ιδίως αιολική, ηλιακή (ηλιοθερμική και ηλιακή φωτοβολταϊκή), γεωθερμική ενέργεια, θερμική ενέργεια του περιβάλλοντος, υδροηλεκτρική και παλιρροϊκή, ωκεάνια, από τα κύματα ενέργεια, και ανανεώσιμα καύσιμα: βιοκαύσιμα, βιορευστά, βιοαέρια, στερεά βιοκαύσιμα και καύσιμα απόβλητα από ανανεώσιμες πηγές,

25.  «ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές»: η ενέργεια από μεταβλητές ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές, ιδίως αιολική και ηλιακή (ηλιοθερμική και ηλιακή φωτοβολταϊκή) και γεωθερμική ενέργεια, θερμική ενέργεια του περιβάλλοντος, υδροηλεκτρική και παλιρροϊκή, κυματική και λοιπές μορφές ενέργειας των ωκεανών, από βιομάζα, από βιομεθάνιο, από εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής ταφής αέρια, από αέρια που παράγονται σε μονάδες επεξεργασίας λυμάτων και από βιοαέρια·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με τις τροπολογίες 95-103 σχετικά με το άρθρο 36 (ιδιοκτησιακό καθεστώς εγκαταστάσεων αποθήκευσης από διαχειριστές συστήματος διανομής) και την τροπολογία 67 σχετικά με το άρθρο 16 παράγραφος 2 στοιχείο στ) (στόχος της οποίας είναι να εξασφαλίσει ότι οι τοπικές ενεργειακές κοινότητες θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να συνάπτουν συμφωνία με φορείς εκμετάλλευσης συστήματος διανομής για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας).

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 38

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

38.  «μη συχνοτική παρεπόμενη υπηρεσία»: υπηρεσία που χρησιμοποιείται από διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ή διανομής για τον έλεγχο τάσης σταθερής κατάστασης, ταχείες εγχύσεις αέργου ρεύματος, αδράνεια, και ικανότητα επανεκκίνησης από ολική διακοπή·

38.  «μη συχνοτική παρεπόμενη υπηρεσία»: υπηρεσία που χρησιμοποιείται από διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ή διανομής για τον έλεγχο τάσης σταθερής κατάστασης, ταχείες εγχύσεις αέργου ρεύματος, αδράνεια για σταθερότητα των τοπικών δικτύων, ρεύμα βραχυκυκλώσεως και ικανότητα επανεκκίνησης από ολική διακοπή·

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο 47 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

47α.  «κατανεμημένοι ενεργειακοί πόροι»: ενεργειακοί πόροι που παρέχονται στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, είτε μέσω του μετρητή στον χώρο του πελάτη είτε μέσω του δικτύου διανομής, και που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την αποθήκευση ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση, τα ηλεκτρικά οχήματα, την κατανεμημένη ηλεκτροπαραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα κοινοτικά δίκτυα και την απόκριση ζήτησης.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εθνική τους νομοθεσία να μην παρεμποδίζει αδικαιολόγητα τις διασυνοριακές ροές ηλεκτρικής ενέργειας, τη συμμετοχή των καταναλωτών, μεταξύ άλλων, μέσω απόκρισης από την πλευρά της ζήτησης, τις επενδύσεις στην ευέλικτη παραγωγή ενέργειας, την αποθήκευση ενέργειας, την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης ή νέων γραμμών διασύνδεσης, και ώστε οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας να αποτυπώνουν την πραγματική ζήτηση και προσφορά.

1.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε η εθνική τους νομοθεσία να προωθεί τις διασυνοριακές συναλλαγές που συνδέονται με την ηλεκτρική ενέργεια, τη συμμετοχή των καταναλωτών, μεταξύ άλλων, μέσω βασιζόμενης στην αγορά απόκρισης από την πλευρά της ζήτησης, τις επενδύσεις στην ευέλικτη παραγωγή ενέργειας, την αποθήκευση ενέργειας, την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης ή νέων γραμμών διασύνδεσης και την τεχνολογία έξυπνων δικτύων, και ώστε οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας να αποτυπώνουν την πραγματική ζήτηση και προσφορά. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την ανοικτή και προσιτή συμμετοχή των καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν υφίστανται αδικαιολόγητοι φραγμοί στην είσοδο και την έξοδο από την αγορά για τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και τις επιχειρήσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι δεν υφίστανται αδικαιολόγητοι φραγμοί στην είσοδο και την έξοδο από την αγορά για τις επιχειρήσεις παραγωγής, αποθήκευσης και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας από οποιονδήποτε παραγωγό, καθώς και για τους παρόχους απόκρισης ζήτησης.

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά και προλαμβάνουν τις διακρίσεις.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2β.  Κάθε κράτος μέλος μεριμνά ώστε το οικείο επίπεδο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας να είναι ισοδύναμο με τουλάχιστον το 10 % της εγκατεστημένης παραγωγικής ικανότητας έως το 2020, με στόχο την επίτευξη πιο φιλόδοξου επιπέδου έως το 2030. Για την επίτευξη των επιπέδων αυτών, τα κράτη μέλη, οι ρυθμιστικές αρχές και οι διαχειριστές συστήματος μεταφοράς συνεργάζονται για τη δημιουργία πλήρως διασυνδεδεμένης εσωτερικής αγοράς ενσωματώνοντας τα απομονωμένα συστήματα που απαρτίζουν τις «νησίδες» ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι πελάτες να είναι ελεύθεροι να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια από τον προμηθευτή της επιλογής τους.

Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε όλοι οι πελάτες να είναι ελεύθεροι να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια από τον παραγωγό ή τον προμηθευτή της επιλογής τους και είναι ελεύθεροι να συνάπτουν ταυτόχρονα συμβάσεις με περισσότερους του ενός προμηθευτές.

Αιτιολόγηση

Ο προμηθευτής δεν ορίζεται, ενώ αν συμπεριλαμβανόταν ο «παραγωγός» θα επεκτεινόταν το πεδίο εφαρμογής ώστε να συμπεριλαμβάνεται ένα νομικό πρόσωπο.

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας είναι ελεύθεροι να καθορίζουν την τιμή στην οποία παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια στους πελάτες. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση ουσιαστικού ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.

1.  Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας είναι ελεύθεροι να προτείνουν στους πελάτες τιμές προμήθειας που βασίζονται στην αγορά. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την εξασφάλιση ουσιαστικού ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν την προστασία των ενεργειακά φτωχών ή ευάλωτων πελατών με στοχευμένο τρόπο με τη χρήση μέτρων εκτός των δημόσιων παρεμβάσεων στον καθορισμό των τιμών για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

2.  Τα κράτη μέλη επιδιώκουν στόχους γενικού οικονομικού συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των ενεργειακά φτωχών ή ευάλωτων πελατών που διατρέχουν κίνδυνο ενεργειακής ένδειας, με στοχευμένο τρόπο με τη χρήση μέτρων εκτός των δημόσιων παρεμβάσεων με βάση τον μη αναπαραγώγιμο καθορισμό των τιμών για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη τα οποία, κατά την [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας], εφαρμόζουν δημόσιες παρεμβάσεις όσον αφορά τον καθορισμό των τιμών για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε ενεργειακά φτωχούς ή ευάλωτους οικιακούς πελάτες, δύνανται να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις εν λόγω παρεμβάσεις έως την [Υπηρεσία Εκδόσεων: να εισαχθεί η ημερομηνία - πέντε έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Αυτές οι δημόσιες παρεμβάσεις πρέπει να επιδιώκουν γενικό οικονομικό συμφέρον, να ορίζονται σαφώς, να είναι διαφανείς, επαληθεύσιμες, να μην εισάγουν διακρίσεις και να διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης στους πελάτες. Οι παρεμβάσεις δεν υπερβαίνουν το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου γενικού οικονομικού συμφέροντος, είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας και αναλογικές ως προς τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους.

3.  Κατά παρέκκλιση από τις παραγράφους 1 και 2, τα κράτη μέλη τα οποία εφαρμόζουν δημόσιες παρεμβάσεις όσον αφορά τον καθορισμό των τιμών για την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας σε ενεργειακά φτωχούς ή ευάλωτους οικιακούς πελάτες, δύνανται να συνεχίσουν να εφαρμόζουν τις εν λόγω παρεμβάσεις, εφόσον αυτές επιδιώκουν γενικό οικονομικό συμφέρον, ορίζονται σαφώς, είναι διαφανείς, επαληθεύσιμες, δεν εισάγουν διακρίσεις και διασφαλίζουν την ισότιμη πρόσβαση των επιχειρήσεων ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης στους πελάτες. Οι παρεμβάσεις δεν υπερβαίνουν το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του επιδιωκόμενου γενικού οικονομικού συμφέροντος, είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας και αναλογικές ως προς τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  όλες οι εγκατεστημένες στο έδαφός τους επιχειρήσεις παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας να μπορούν να εφοδιάζουν με απευθείας γραμμή τις εγκαταστάσεις τους, τις θυγατρικές τους επιχειρήσεις και τους επιλέξιμους πελάτες τους·

α)  όλες οι εγκατεστημένες στο έδαφός τους επιχειρήσεις παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας να μπορούν να εφοδιάζουν με απευθείας γραμμή τις εγκαταστάσεις τους, τις θυγατρικές τους επιχειρήσεις και τους επιλέξιμους πελάτες τους χωρίς να υπόκεινται σε δυσανάλογες διοικητικές διαδικασίες ή δαπάνες σε σχέση, για παράδειγμα, με την ανάγκη άδειας προμήθειας·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία ώστε να καταστούν δυνατές στην πράξη οι τροπολογίες 21, 98 και 128 και να επιτραπεί η παράλληλη σύναψη συμβάσεων με περισσότερους από έναν προμηθευτές. Για τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πρέπει να διευκολυνθούν οι προσπάθειες ατόμων ή ομάδων να τροφοδοτήσουν τις εργασίες και τις δραστηριότητές τους με ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από εγκατάσταση που είναι συνδεδεμένη με τους χώρους τους μέσω απευθείας γραμμής. Η κατάργηση των ακριβών αδειών προμήθειας και η παροχή στον πελάτη της δυνατότητας υπογραφής δεύτερης σύμβασης προμήθειας για το ίδιο σημείο μέτρησης για την κάλυψη της υπολειμματικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν καταλυτικούς παράγοντες στο πλαίσιο αυτό. Αυτό είναι ουσιώδες για την επίτευξη ενεργών πελατών.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  κάθε επιλέξιμος πελάτης εντός του εδάφους τους να μπορεί να εφοδιάζεται με απευθείας γραμμή από επιχειρήσεις παραγωγής και προμήθειας.

β)  κάθε επιλέξιμος πελάτης εντός του εδάφους τους να μπορεί να εφοδιάζεται, ατομικά ή από κοινού, με απευθείας γραμμή από επιχειρήσεις παραγωγής και προμήθειας.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία προκειμένου να καταστούν δυνατές στην πράξη οι τροπολογίες 123 και 153 και να επιτραπεί η παράλληλη σύναψη συμβάσεων με περισσότερους του ενός προμηθευτές, και συνάδει με την τροπολογία 176. Είναι απαραίτητη επίσης η τροποποίηση του άρθρου 7 για να καταστεί δυνατή η ανάπτυξη ενεργών πελατών. Για τη μετάβαση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θα πρέπει να διευκολυνθούν οι προσπάθειες ατόμων ή ομάδων να τροφοδοτήσουν τις εργασίες και τις δραστηριότητές τους με ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από εγκατάσταση που είναι συνδεδεμένη με τους χώρους τους μέσω απευθείας γραμμής και, στο πλαίσιο αυτό, τα άτομα ή οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν, στο μέλλον, να μειώσουν ή να καθορίσουν τις ενεργειακές δαπάνες τους με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης σε κοντινή εγκατάσταση, επιλέγοντας ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα κριτήρια για τη χορήγηση αδειών κατασκευής απευθείας γραμμών στο έδαφός τους. Τα κριτήρια αυτά είναι αντικειμενικά και αμερόληπτα.

2.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα κριτήρια για τη χορήγηση αδειών κατασκευής απευθείας γραμμών στο έδαφός τους. Τα κριτήρια αυτά είναι αντικειμενικά και αμερόληπτα και προωθούν την προμήθεια ενέργειας από μεταβλητές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από εταιρικούς πελάτες, σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 9 της οδηγίας (ΕΕ) .../... [αναδιατυπωμένη οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας]·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία συνδέεται με την τροπολογία 1 στην αιτιολογική σκέψη 3 (η οποία αναφέρεται στον κοινό στόχο για αύξηση του μεριδίου ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας σε τουλάχιστον 45 % το 2030 και για πλήρη απαλλαγή του ενεργειακού συστήματος από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050) ώστε να εξασφαλίζονται κοινοί στόχοι σε όλη την έκταση του κειμένου. Συνδέεται επίσης με τροπολογίες για την πρόσβαση κατά προτεραιότητα σε ενέργεια από μεταβλητές ανανεώσιμες πηγές (τροπολογίες 55, 90 και 108). Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι προσπάθειες ατόμων ή ομάδων να τροφοδοτήσουν τις εργασίες και τις δραστηριότητές τους με ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από εγκατάσταση που είναι συνδεδεμένη με τους χώρους τους μέσω απευθείας γραμμής. Η αρχή της προώθησης της ενέργειας από μεταβλητές ανανεώσιμες πηγές είναι επίσης σημαντική για τη συνολική επίτευξη της ενεργειακής πολιτικής της Ένωσης.

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Η δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με απευθείας γραμμή, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν θίγει τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 6 .

3.  Η δυνατότητα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με απευθείας γραμμή, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1, δεν θίγει τη δυνατότητα σύναψης συμβάσεων ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 6, ούτε θίγει το δικαίωμα του πελάτη να υπογράφει δεύτερη σύμβαση προμήθειας για την υπολειμματική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία ώστε να καταστούν δυνατές στην πράξη οι τροπολογίες 123 και 153 και να επιτραπεί η παράλληλη σύναψη συμβάσεων με περισσότερους από έναν προμηθευτές. Διευκολύνει επίσης τις τροπολογίες που αποσκοπούν στην από κοινού χρήση τοπικής ενέργειας μικρής κλίμακας, ενώ παράλληλα διασφαλίζει τη δυνατότητα σύναψης δεύτερης σύμβασης προμήθειας για την κάλυψη των πρόσθετων αναγκών (δηλαδή προκειμένου να καταστούν δυνατές στην πράξη οι τροπολογίες 169, 172 κ.λπ.). Αυτό είναι σημαντικό για την ενθάρρυνση της μετάβασης στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την παροχή κινήτρων για αυξημένη ανάπτυξη και χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την προώθηση της αρχής του ενεργού πελάτη.

Τροπολογία    41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη δύνανται να ορίζουν κατευθυντήριες γραμμές για αυτή την ειδική διαδικασία χορήγησης αδειών. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρχών σχεδιασμού, εξετάζουν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και δύνανται να συνιστούν τροποποιήσεις.

Τα κράτη μέλη ορίζουν κατευθυντήριες γραμμές για αυτή την ειδική διαδικασία χορήγησης αδειών, οι οποίες είναι διαθέσιμες στο κοινό. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ή άλλες αρμόδιες εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των αρχών σχεδιασμού, εξετάζουν αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και δύνανται να συνιστούν τροποποιήσεις.

Αιτιολόγηση

Για λόγους σαφήνειας της παρούσας διάταξης, πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα κράτη μέλη εγκρίνουν κατευθυντήριες γραμμές και τις δημοσιοποιούν προκειμένου να καταστούν δυνατές αποτελεσματικές διαδικασίες χορήγησης αδειών, καθώς επίσης και για να υλοποιηθεί ένας από τους κεντρικούς στόχους της οδηγίας για την ηλεκτρική ενέργεια, συγκεκριμένα η τοποθέτηση του καταναλωτή στο επίκεντρο της αγοράς ενέργειας όπως αναφέρεται στο εισαγωγικό μέρος της πρότασης.

Τροπολογία    42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εδάφιο 1 – περίπτωση 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  η συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στο συνολικό μείγμα καυσίμων του εκάστοτε προμηθευτή (σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή στα κράτη μέλη στα οποία συνήφθη η συμφωνία προμήθειας, καθώς και σε επίπεδο ΕΕ, εάν ο προμηθευτής δραστηριοποιείται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη) κατά το προηγούμενο έτος με κατανοητό και σαφώς συγκρίσιμο τρόπο,

Αιτιολόγηση

Στόχος των τροπολογιών στο άρθρο 10 στοιχείο α) είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια των πηγών ενέργειας στο χαρτοφυλάκιο του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων των πηγών ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχονται στον πελάτη σύμφωνα με τη σύμβαση. Με τον τρόπο αυτόν μπορεί να δημιουργηθεί ανταγωνισμός για καθαρότερες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας (η αναφορά στο συνολικό μείγμα καυσίμων ευθυγραμμίζεται με την παράγραφο 3 του παραρτήματος ΙΙ).

Τροπολογία    43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εδάφιο 1 – περίπτωση 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  η μέση ένταση CO2του μείγματος ηλεκτρικής ενέργειας του προμηθευτή (σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή στο κράτος μέλος στο οποίο συνήφθη η συμφωνία προμήθειας, καθώς και σε επίπεδο ΕΕ, εάν ο προμηθευτής δραστηριοποιείται σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη) κατά το προηγούμενο έτος,

Αιτιολόγηση

Αποτελεί συνέχεια του ίδιου στοιχείου όπως και στην τροπολογία 149 και αφορά το ίδιο θέμα (απλώς διαχωρίζεται σε τρία στοιχεία στις τροπολογίες 149, 150 και 151). Στόχος των τροπολογιών στο άρθρο 10 στοιχείο α) είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια των πηγών ενέργειας στο χαρτοφυλάκιο του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων των πηγών ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχονται στον πελάτη σύμφωνα με τη σύμβαση. Με τον τρόπο αυτόν μπορεί να δημιουργηθεί ανταγωνισμός για καθαρότερες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας.

Τροπολογία    44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εδάφιο 1 – περίπτωση 1 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-  η συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στην ηλεκτρική ενέργεια που έχει αγοραστεί από τον πελάτη σύμφωνα με τη σύμβαση προμήθειας (κοινοποίηση σε επίπεδο προϊόντος),

Αιτιολόγηση

Αποτελεί συνέχεια του ίδιου στοιχείου όπως και στην τροπολογία 149 και αφορά το ίδιο θέμα (απλώς διαχωρίζεται σε τρία στοιχεία στις τροπολογίες 149, 150 και 151). Συνδέεται επίσης με τις τροπολογίες μου για τη διασφάλιση της κατά προτεραιότητα πρόσβασης σε μεταβλητές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στόχος των τροπολογιών στο άρθρο 10 στοιχείο α) είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια των πηγών ενέργειας στο χαρτοφυλάκιο του προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων των πηγών ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχονται στον πελάτη σύμφωνα με τη σύμβαση. Με τον τρόπο αυτόν μπορεί να δημιουργηθεί ανταγωνισμός για καθαρότερες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας. Καθίσταται επίσης δυνατή η εφαρμογή της αρχής του ενεργού πελάτη.

Τροπολογία    45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι όροι πρέπει να είναι δίκαιοι και γνωστοί εκ των προτέρων. Οπωσδήποτε, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παρέχονται πριν από τη σύναψη ή επιβεβαίωση της σύμβασης. Όταν οι συμβάσεις συνάπτονται με την παρεμβολή κάποιου μεσάζοντα, οι πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που εκτίθενται στο παρόν σημείο παρέχονται επίσης πριν από τη σύναψη της σύμβασης·

Οι όροι πρέπει να είναι δίκαιοι και γνωστοί εκ των προτέρων. Οπωσδήποτε, οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να παρέχονται πριν από τη σύναψη ή επιβεβαίωση της σύμβασης. Είναι επίσης εύκολα προσβάσιμες για τον πελάτη μετά την επιβεβαίωση της σύμβασης. Όταν οι συμβάσεις συνάπτονται με την παρεμβολή κάποιου μεσάζοντα, οι πληροφορίες σχετικά με τα ζητήματα που εκτίθενται στο παρόν σημείο παρέχονται επίσης πριν από τη σύναψη της σύμβασης·

Αιτιολόγηση

Πολλές πληροφορίες σχετικά με τη δέουσα ειδοποίηση σε περίπτωση τροποποίησης των συμβατικών όρων και τις εναλλακτικές λύσεις έναντι της αποσύνδεσης περιγράφονται λεπτομερώς στο παρόν άρθρο. Ωστόσο, δεν διασφαλίζεται επαρκώς ότι, όταν ο πελάτης επιθυμεί να δει το καθεστώς της τρέχουσας σύμβασης, μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτήν μέσω του προμηθευτή/φορέα συγκέντρωσης, και συνεπώς υπάρχει κενό (αναφορά στις τροπολογίες που πραγματοποίησε λ.χ. ο εισηγητής της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων επί του άρθρου 10). Εάν ο πελάτης δεν έχει εύκολη πρόσβαση στη σύμβαση, δεν θα είναι σε θέση να συγκρίνει το μείγμα καυσίμων που του παρέχεται σε βάθος χρόνου (συνδέεται με την τροπολογία 149).

Τροπολογία    46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  ειδοποιούνται δεόντως σχετικά με οποιαδήποτε πρόθεση τροποποίησης των συμβατικών όρων και ενημερώνονται σχετικά με το δικαίωμα λύσης της σύμβασης όταν τους απευθύνεται η σχετική ειδοποίηση. Οι προμηθευτές ειδοποιούν τους πελάτες τους απευθείας για οποιαδήποτε προσαρμογή της τιμής προμήθειας και για τους λόγους και τις προϋποθέσεις της προσαρμογής, καθώς και το πεδίο εφαρμογής της προσαρμογής, την κατάλληλη χρονική στιγμή και το αργότερο μία κανονική περίοδο χρέωσης πριν τη χρονική στιγμή κατά την οποία η προσαρμογή τίθεται σε ισχύ με διαφανή και κατανοητό τρόπο. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πελάτες παραμένουν ελεύθεροι να λύσουν τις αντίστοιχες συμβάσεις, εάν δεν αποδέχονται τους νέους συμβατικούς όρους ή τις προσαρμογές της τιμής προμήθειας που τους έχουν κοινοποιηθεί από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας·

β)  ειδοποιούνται δεόντως σχετικά με οποιαδήποτε πρόθεση τροποποίησης των συμβατικών όρων και ενημερώνονται σχετικά με το δικαίωμα λύσης της σύμβασης όταν τους απευθύνεται η σχετική ειδοποίηση. Οι προμηθευτές ή οι φορείς συγκέντρωσης ειδοποιούν τους πελάτες τους απευθείας για οποιαδήποτε προσαρμογή της τιμής προμήθειας ή υπηρεσίας και για τους λόγους και τις προϋποθέσεις της προσαρμογής, καθώς και το πεδίο εφαρμογής της προσαρμογής, αμέσως μόλις λαμβάνουν γνώση της εν λόγω προσαρμογής και το αργότερο εντός έξι εβδομάδων πριν τη χρονική στιγμή κατά την οποία η προσαρμογή τίθεται σε ισχύ με διαφανή και κατανοητό τρόπο. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πελάτες παραμένουν ελεύθεροι να λύσουν τις αντίστοιχες συμβάσεις, εάν δεν αποδέχονται τους νέους συμβατικούς όρους ή τις προσαρμογές της τιμής προμήθειας που τους έχουν κοινοποιηθεί από τον προμηθευτή ή φορέα συγκέντρωσης ηλεκτρικής ενέργειας·

Αιτιολόγηση

Η οδηγία έχει ως στόχο να διευκολύνει την ανάπτυξη παρόχων νέων προϊόντων και υπηρεσιών – όπως για παράδειγμα οι φορείς συγκέντρωσης. Για τον σκοπό αυτό, το άρθρο 10 που αφορά τα συμβατικά δικαιώματα αναφέρει όχι μόνο τους παραδοσιακούς προμηθευτές τους, αλλά και νέους παρόχους – τους φορείς συγκέντρωσης. Αυτό θα εξασφαλίσει τη συνοχή σε ολόκληρη την οδηγία, δεδομένου ότι αλλού, ο «πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρικής ενέργειας» χρησιμοποιείται ως συνώνυμο του «προμηθευτή». Όσον αφορά τις πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, ο πελάτης πρέπει να ενημερώνεται εκ των προτέρων για κάθε μεταβολή της τιμής. Ωστόσο, είναι προβληματικό να συνδεθεί η μεταβολή της τιμής με τη συχνότητα τιμολόγησης – σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. ετήσια ή εξαμηνιαία περίοδος τιμολόγησης) μπορεί να είναι αδύνατο να ενημερώνεται ο πελάτης σε τόσο πρώιμο στάδιο, και σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα μπορεί να είναι αργά (π.χ. μηνιαία περίοδος τιμολόγησης). Κατά συνέπεια, προτείνεται η τροποποίηση του άρθρου κατά τρόπο που να αντιστοιχεί με το δικαίωμα του πελάτη να αλλάξει πάροχο υπηρεσιών εντός 3 εβδομάδων, κάτι που δίνει στους πελάτες επαρκή χρόνο για να αποφασίσουν. Η παρούσα τροπολογία είναι απαραίτητη ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εσωτερική συνοχή του κειμένου.

Τροπολογία    47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  έχουν ευρεία ελευθερία επιλογής των μεθόδων πληρωμής, οι οποίες δεν πραγματοποιούν αδικαιολόγητες διακρίσεις μεταξύ πελατών. Οιαδήποτε διαφορά στις χρεώσεις που σχετίζονται με τις μεθόδους πληρωμής αντανακλούν τις συναφείς δαπάνες που φέρει ο προμηθευτής .

δ)  έχουν ευρεία ελευθερία επιλογής των μεθόδων πληρωμής, οι οποίες δεν πραγματοποιούν αδικαιολόγητες διακρίσεις μεταξύ πελατών. Οιαδήποτε διαφορά στις χρεώσεις που σχετίζονται με τις μεθόδους πληρωμής αντανακλούν τις συναφείς δαπάνες που φέρει ο προμηθευτής ή ο φορέας συγκέντρωσης.

Τροπολογία    48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο θ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

θ)  ενημερώνονται δεόντως σχετικά με εναλλακτικές λύσεις έναντι της αποσύνδεσης αρκετά πριν από την προβλεπόμενη αποσύνδεση. Αυτές οι εναλλακτικές λύσεις μπορούν να αναφέρονται σε πηγές στήριξης για την αποφυγή αποσύνδεσης, εναλλακτικά σχέδια πληρωμής, συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης χρέους ή προσωρινή αναστολή αποσύνδεσης, και δεν επιτρέπεται πρόσθετη χρέωση των πελατών·

θ)  έχουν πρόσβαση σε δέουσα ενημέρωση σχετικά με εναλλακτικές λύσεις έναντι της αποσύνδεσης αρκετά πριν από την προβλεπόμενη αποσύνδεση. Αυτές οι εναλλακτικές λύσεις μπορούν να αναφέρονται σε πηγές στήριξης για την αποφυγή αποσύνδεσης, εναλλακτικά σχέδια πληρωμής, συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης χρέους ή προσωρινή αναστολή αποσύνδεσης, και η εν λόγω πρόσβαση παρέχεται χωρίς πρόσθετη χρέωση·

Αιτιολόγηση

Εάν οι εναλλακτικές λύσεις έναντι της αποσύνδεσης δεν συνεπάγονται καμία χρέωση για τους πελάτες που δεν μπορούν να εξοφλήσουν τους λογαριασμούς τους, το κόστος τους θα πρέπει να κοινωνικοποιηθεί μεταξύ όλων των χρηστών του συστήματος. Αυτό θα οδηγούσε σε αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας για όλους τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων πελατών και όσων ζήτησαν αρχικώς εναλλακτική λύση.

Τροπολογία    49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 10 – παράγραφος 2 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ι α)  έχουν δικαίωμα να υπογράφουν μία ή περισσότερες συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ενός ή περισσότερων αγοραστών με επιτόπιες, κοντινές ή μη επιτόπιες εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής χωρίς να υπόκεινται σε δυσανάλογες και άδικες δαπάνες και διοικητικές διαδικασίες.

Αιτιολόγηση

Πολλοί πελάτες στην Ευρώπη θέλουν να καθορίσουν ή ενδεχομένως να μειώσουν τις δαπάνες ηλεκτρικής ενέργειας με την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας από τους παραγωγούς, ιδίως εκείνους που χρησιμοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η δυνατότητα αυτή τους επιτρέπει επίσης να εκπληρώνουν τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις ή απαιτήσεις. Ωστόσο, στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η απευθείας αγορά ηλεκτρικής ενέργειας δεν υπόκειται σε ρυθμίσεις, δεν επιτρέπεται ή παρεμποδίζεται από δυσμενείς κανόνες. Η νομοθεσία της ΕΕ θα πρέπει να θεσπίσει το δικαίωμα των πελατών να υπογράφουν συμβάσεις αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που δεν είναι δαπανηρές ή περίπλοκες και να υπογράφουν περισσότερες από μία τέτοιες συμβάσεις από κοινού με άλλους αγοραστές. Ενισχύει τη θέση των ενεργών πελατών.

Τροπολογία    50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι τελικοί πελάτες να έχουν ολοκληρωμένη ενημέρωση από τους προμηθευτές σχετικά με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτή η σύμβαση δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας.

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι τελικοί πελάτες να έχουν ολοκληρωμένη ενημέρωση από τους προμηθευτές σχετικά με τις ευκαιρίες και τους κινδύνους που συνεπάγεται αυτή η σύμβαση δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης, κατά περίπτωση, της εγκατάστασης ενός έξυπνου μετρητή με εύλογο κόστος και ότι οι τελικοί πελάτες μπορούν να τερματίσουν τη σύμβαση εάν αυτή αποδειχτεί υπερβολικά δαπανηρή.

Αιτιολόγηση

Για λόγους ασφάλειας δικαίου, είναι αναγκαίο να διευκρινιστεί ότι οι συμβάσεις δυναμικής τιμολόγησης είναι δυνατές μόνο για πελάτες που έχουν εγκατεστημένο έξυπνο μετρητή.

Τροπολογία    51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 11 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη, μέσω των οικείων εθνικών ρυθμιστικών αρχών, παρακολουθούν και υποβάλλουν εκθέσεις ετησίως, για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών αφότου οι εν λόγω συμβάσεις καταστούν διαθέσιμες, σχετικά με τις κύριες εξελίξεις των εν λόγω συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των προσφορών στην αγορά, τον αντίκτυπο στους λογαριασμούς των καταναλωτών, ιδίως στο επίπεδο αστάθειας των τιμών, και την ευαισθησία των καταναλωτών ως προς το επίπεδο του χρηματοοικονομικού κινδύνου.

3.  Τα κράτη μέλη, μέσω των οικείων εθνικών ρυθμιστικών αρχών, παρακολουθούν και υποβάλλουν εκθέσεις ετησίως, για περίοδο τουλάχιστον δέκα ετών αφότου οι εν λόγω συμβάσεις καταστούν διαθέσιμες, σχετικά με τις κύριες εξελίξεις των εν λόγω συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένων των προσφορών στην αγορά, τον αντίκτυπο στους λογαριασμούς των καταναλωτών, ιδίως στο επίπεδο αστάθειας των τιμών, καθώς και το μερίδιο της συνιστώσας της ενέργειας στον λογαριασμό κατανάλωσης, και την ευαισθησία των καταναλωτών ως προς το επίπεδο του χρηματοοικονομικού κινδύνου.

Τροπολογία    52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 12 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2, τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέγουν να επιτρέπουν στους προμηθευτές να επιβάλλουν τέλη τερματισμού σύμβασης σε όσους πελάτες καταγγέλλουν οικειοθελώς συμβάσεις προμήθειας ορισμένου χρόνου πριν από την λήξη της σύμβασης. Τα εν λόγω τέλη επιτρέπεται να επιβάλλονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι πελάτες αποκομίζουν αποδεδειγμένο πλεονέκτημα από αυτές τις συμβάσεις. Επιπλέον, τα τέλη αυτά δεν υπερβαίνουν την άμεση οικονομική ζημία του προμηθευτή λόγω του τερματισμού της σύμβασης από τον πελάτη, περιλαμβανομένου του κόστους τυχόν δεσμοποιημένων επενδύσεων ή υπηρεσιών οι οποίες ήδη παρέχονται στον πελάτη ως μέρος της σύμβασης.

3.  Τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στους προμηθευτές να επιβάλλουν εύλογα τέλη τερματισμού σύμβασης σε όσους πελάτες καταγγέλλουν οικειοθελώς συμβάσεις προμήθειας ορισμένου χρόνου πριν από την λήξη της σύμβασης, εκτός εάν ο τερματισμός οφείλεται σε προφανή αδυναμία παροχής υπηρεσιών. Τα εν λόγω τέλη επιτρέπεται να επιβάλλονται, μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι πελάτες αποκομίζουν αποδεδειγμένο πλεονέκτημα κατά τη χρονική στιγμή υπογραφής της σύμβασης. Επιπλέον, τα τέλη αυτά δεν υπερβαίνουν την άμεση οικονομική ζημία του προμηθευτή λόγω του τερματισμού της σύμβασης από τον πελάτη, περιλαμβανομένου του κόστους τυχόν δεσμοποιημένων επενδύσεων ή υπηρεσιών οι οποίες ήδη παρέχονται στον πελάτη ως μέρος της σύμβασης, όπως επαληθεύεται από την εθνική ρυθμιστική αρχή.

Τροπολογία    53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο τελικός πελάτης που επιθυμεί να τερματίσει σύμβαση με φορέα συγκέντρωσης, εφόσον τηρεί τους συμβατικούς όρους, να δικαιούται τον εν λόγω τερματισμό εντός τριών εβδομάδων.

2.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε ο τελικός πελάτης που επιθυμεί να τερματίσει σύμβαση με φορέα συγκέντρωσης να δικαιούται τον εν λόγω τερματισμό εντός τριών εβδομάδων.

Τροπολογία    54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 13 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι τελικοί πελάτες να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν όλα τα συναφή στοιχεία για την απόκριση ζήτησης ή στοιχεία για την παρεχόμενη και την πωλούμενη ηλεκτρική ενέργεια τουλάχιστον μια φορά ανά έτος.

4.  Τα κράτη μέλη φροντίζουν ώστε οι τελικοί πελάτες να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν όλα τα συναφή στοιχεία για την απόκριση ζήτησης ή στοιχεία για την παρεχόμενη και την πωλούμενη ηλεκτρική ενέργεια τουλάχιστον μια φορά ανά μήνα.

Αιτιολόγηση

Η απόκριση ζήτησης και η συγκέντρωση θα έχουν αντίκτυπο στην ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που αγοράζουν οι καταναλωτές. Στην περίπτωση των αυτοπαραγωγών, θα έχουν επίσης αντίκτυπο στην ηλεκτρική ενέργεια που αυτοπαράγουν. Ως εκ τούτου, οι πελάτες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν αυτά τα στοιχεία το συντομότερο δυνατόν ώστε να διευκολύνεται η ανάληψη ενεργειών απόκρισης ζήτησης και να ενθαρρύνεται η πιο ενεργός συμμετοχή στην αγορά.

Τροπολογία    55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  δικαιούνται να παράγουν, να αποθηκεύουν, να καταναλώνουν και να πωλούν αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις οργανωμένες αγορές είτε μεμονωμένα, είτε μέσω φορέων συγκέντρωσης, χωρίς να υποβάλλονται σε δυσανάλογα επαχθείς διαδικασίες και να επιβαρύνονται με τέλη που δεν αντικατοπτρίζουν το κόστος·

α)  δικαιούνται να παράγουν, να αποθηκεύουν, να καταναλώνουν, να πωλούν με προτεραιότητα πρόσβασης αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια σε όλες τις οργανωμένες αγορές είτε μεμονωμένα, είτε μέσω φορέων συγκέντρωσης, καθώς και να συμμετέχουν στις παρεπόμενες υπηρεσίες του συστήματος και στους μηχανισμούς απόκρισης ζήτησης, χωρίς να υποβάλλονται σε δυσανάλογα επαχθείς διαδικασίες ή διαδικασίες που εισάγουν διακρίσεις και να επιβαρύνονται με τέλη που δεν αντικατοπτρίζουν το κόστος και έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν αμοιβή για την αυτοπαραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που να αποτυπώνει την αγοραία αξία της διοχετευόμενης ηλεκτρικής ενέργειας·

Τροπολογία    56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

α α)  δεν υπόκεινται σε διπλές δαπάνες δικτύου ή/και φορολογία, ως αποτέλεσμα της αποθήκευσης και της επαναχρησιμοποίησης ενέργειας που είχε προηγουμένως αποθηκευτεί·

Τροπολογία    57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  καταβάλλουν διαφανή τέλη δικτύου που αντικατοπτρίζουν το κόστος και δεν εισάγουν διακρίσεις, με χωριστή πληροφόρηση για την ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτείται στο δίκτυο και την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται από το δίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 8.

β)  καταβάλλουν διαφανή τέλη δικτύου που αντικατοπτρίζουν το κόστος και δεν εισάγουν διακρίσεις, τα οποία αντικατοπτρίζουν τόσο το κόστος όσο και τα οφέλη για το δίκτυο βάσει διαφανούς ανάλυσης κόστους-οφέλους που πραγματοποιούν οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης της δυνητικής αξίας τους για το δίκτυο και της συμβολής τους σε άλλους στόχους ενεργειακής πολιτικής, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 8. Για τις τοπικές ανταλλαγές ενέργειας μικρής κλίμακας, αυτά τα τέλη θα πρέπει να είναι προαιρετικά ή τουλάχιστον αναλογικά με την απόσταση της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης μιας τιμολογιακής δομής, σύμφωνα με την ανάλυση κόστους-οφέλους, που να αποτυπώνει, μεταξύ άλλων, τόσο τα χιλιόμετρα όσο και τα kWh που μεταφέρονται·

Τροπολογία    58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  δεν υποβάλλονται σε τέλη για την ηλεκτρική ενέργεια που αυτοπαράγεται και καταναλώνεται τουλάχιστον έως ότου ανάλυση κόστους-οφέλους σχετικά με την αυτοπαραγωγή και την κατανάλωση καταδείξει ότι το μακροοικονομικό κόστος αντισταθμίζει τα οφέλη της ηλεκτρικής ενέργειας που αυτοκαταναλώνεται ή/και παράγεται. Η εν λόγω ανάλυση κόστους-οφέλους περιλαμβάνει τις προκλητές εξωτερικότητες, τις ανάγκες αναβάθμισης του δικτύου, τις ενισχύσεις στήριξης, τον φόρο προστιθέμενης αξίας, τα τέλη δικτύου, καθώς και άλλους φόρους και εισφορές.

Τροπολογία    59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η ενεργειακή εγκατάσταση που απαιτείται για τις δραστηριότητες του ενεργού πελάτη μπορεί να τελεί υπό τη διαχείριση τρίτου μέρους για την εγκατάσταση και τη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων της μέτρησης και της συντήρησης.

2.  Η ενεργειακή εγκατάσταση που απαιτείται για τις δραστηριότητες του ενεργού πελάτη μπορεί να αποτελεί ιδιοκτησία ή να τελεί υπό τη διαχείριση τρίτου μέρους που ενεργεί για λογαριασμό πελάτη ή ομάδας πελατών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων της μέτρησης και της συντήρησης.

Τροπολογία    60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι ενεργοί πελάτες που έχουν στην ιδιοκτησία τους εγκαταστάσεις αποθήκευσης:

 

α)   έχουν το δικαίωμα σύνδεσης με το δίκτυο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την υποβολή του αιτήματος·

 

β)   δεν υπόκεινται σε πρόσθετους φόρους, πρόσθετες επιβαρύνσεις ή τέλη για την ηλεκτρική ενέργεια που αποθηκεύεται στην εγκατάσταση αποθήκευσης ή, στην περίπτωση ανταλλαγών ενέργειας μικρής κλίμακας σε τοπικό επίπεδο, για την ενέργεια που ανταλλάσσεται μεταξύ των τελικών χρηστών·

 

γ)   διαχωρίζονται από τους παραγωγούς και δεν υπόκεινται σε σχετικές απαιτήσεις άδειας και τέλη· και

 

δ)   επιτρέπεται να παρέχουν περισσότερες από μία υπηρεσίες ταυτόχρονα, εάν είναι τεχνικά εφικτό.

Τροπολογία    61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  έχουν δικαίωμα να κατέχουν, να συστήνουν ή να μισθώνουν κοινοτικά δίκτυα και να τα διαχειρίζονται αυτόνομα·

α)  έχουν δικαίωμα να κατέχουν, να συστήνουν ή να μισθώνουν κοινόχρηστα, μεταξύ των οποίων και κοινοτικά, δίκτυα και να τα διαχειρίζονται αυτόνομα·

Τροπολογία    62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α)  έχουν πρόσβαση στο δίκτυο που δεν εισάγει διακρίσεις και είναι τεχνολογικά ουδέτερη·

Τροπολογία    63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  απολαύουν αμερόληπτης μεταχείρισης όσον αφορά τις δραστηριότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως τελικών πελατών, παραγωγών, διαχειριστών συστήματος διανομής ή φορέων συγκέντρωσης·

γ)  απολαύουν αμερόληπτης μεταχείρισης όσον αφορά τις δραστηριότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους ως τελικών πελατών, παραγωγών, προμηθευτών, διαχειριστών συστήματος διανομής ή φορέων συγκέντρωσης·

Τροπολογία    64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Σε σχέση με το στοιχείο δ) του πρώτου εδαφίου, όταν η ενεργειακή κοινότητα επιδίδεται σε αυτοκατανάλωση ή διαχειρίζεται κοινοτικό δίκτυο, δύναται να απαλλάσσεται από τέλη κατά τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στα μέλη της, με την προϋπόθεση ότι αυτή η μεταφορά πραγματοποιείται εντός ακτίνας 100 μέτρων και περιλαμβάνει εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής που χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με εγκατεστημένη δυναμικότητα ηλεκτροπαραγωγής μικρότερη των 500 kW·

Τροπολογία    65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο - α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-a)  οι τελικοί πελάτες έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν σε τοπική ενεργειακή κοινότητα·

Τροπολογία    66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  το άρθρο 8 παράγραφος 3 εφαρμόζεται σε δυναμικότητα παραγωγής εγκατεστημένη από τοπικές ενεργειακές κοινότητες, εφόσον η εν λόγω δυναμικότητα θεωρείται μικρή αποκεντρωμένη ή κατανεμημένη παραγωγή·

δ)  το άρθρο 8 παράγραφος 3 εφαρμόζεται σε δυναμικότητα παραγωγής εγκατεστημένη από κοινότητες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ως υποκατηγορία των τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων, εφόσον η εν λόγω δυναμικότητα θεωρείται μικρή αποκεντρωμένη ή κατανεμημένη παραγωγή·

Τροπολογία    67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ)  οι τοπικές ενεργειακές κοινότητες μπορούν, κατά περίπτωση, να συνάπτουν συμφωνίες με τον διαχειριστή του συστήματος διανομής με το οποίο είναι συνδεδεμένο το δίκτυό τους σχετικά με τη λειτουργία του δικτύου της τοπικής ενεργειακής κοινότητας·

στ)  οι τοπικές ενεργειακές κοινότητες μπορούν, κατά περίπτωση, να συνάπτουν συμφωνίες με τον διαχειριστή του συστήματος διανομής με το οποίο είναι συνδεδεμένο το δίκτυό τους σχετικά με τη λειτουργία του δικτύου της τοπικής ενεργειακής κοινότητας και σχετικά με την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας·

Τροπολογία    68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η)  κατά περίπτωση, οι τοπικές ενεργειακές κοινότητες υπόκεινται σε κατάλληλα τέλη δικτύου στα σημεία σύνδεσης μεταξύ του κοινοτικού δικτύου και του δικτύου διανομής εκτός της ενεργειακής κοινότητας. Τα εν λόγω τέλη δικτύου περιλαμβάνουν χωριστή πληροφόρηση για την ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτείται στο δίκτυο και την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται από το δίκτυο διανομής εκτός της τοπικής ενεργειακής κοινότητας, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 8.

η)  κατά περίπτωση, οι τοπικές ενεργειακές κοινότητες δύνανται να υπόκεινται σε κατάλληλα τέλη δικτύου στα σημεία σύνδεσης μεταξύ του κοινοτικού δικτύου και του δικτύου διανομής εκτός της ενεργειακής κοινότητας. Τα εν λόγω τέλη δικτύου περιλαμβάνουν χωριστή πληροφόρηση για την ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτείται στο δίκτυο και την ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται από το δίκτυο διανομής εκτός της τοπικής ενεργειακής κοινότητας, σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 8. Τα εν λόγω τέλη διανομής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την απόσταση της μεταφοράς και να διασφαλίζουν ότι το κόστος μεταφοράς, εκτός από την περίπτωση των αρνητικών τιμών, δεν υπερβαίνει την αξία της μεταφερόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με ανάλυση κόστους-οφέλους για τους κατανεμημένους ενεργειακούς πόρους, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης της δυνητικής αξίας τους για το δίκτυο και της συμβολής τους σε άλλους στόχους ενεργειακής πολιτικής,

Τροπολογία    69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Τα κράτη μέλη παρακολουθούν, μέσω των οικείων εθνικών ρυθμιστικών αρχών, την πρόσβαση στην αγορά, τη μεταχείριση, τις διαδικασίες και τα τέλη που επιβάλλονται στις τοπικές ενεργειακές κοινότητες, τον αντίκτυπο των τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων στον ανταγωνισμό, την ενίσχυση της θέσης των καταναλωτών και την προστασία τους, καθώς και τα οφέλη για τις τοπικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένης της συνεισφοράς τους στην ελάφρυνση της ενεργειακής φτώχειας. Υποβάλλουν ετήσια έκθεση στην Επιτροπή και, όταν κρίνεται σκόπιμο, στις εθνικές αρχές ανταγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 στοιχείο ιδ).

Τροπολογία    70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το οικείο ρυθμιστικό πλαίσιο στηρίζει τη συμμετοχή φορέων συγκέντρωσης στην αγορά λιανικής και ότι περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

3.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι το οικείο ρυθμιστικό πλαίσιο στηρίζει τη συμμετοχή φορέων συγκέντρωσης σε όλες τις αγορές και ότι περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

Τροπολογία    71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  διαφανείς κανόνες που αναθέτουν με σαφήνεια ρόλους και αρμοδιότητες σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά·

β)  διαφανείς κανόνες που αναθέτουν με σαφήνεια ρόλους και αρμοδιότητες σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά, μεταξύ των οποίων η ανάγκη να γίνεται σεβαστή η επιχειρησιακή ασφάλεια του δικτύου διανομής και μεταφοράς από όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά·

Τροπολογία    72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  δεν απαιτείται από τους φορείς συγκέντρωσης να καταβάλλουν αντισταθμίσεις στους προμηθευτές ή τους παραγωγούς·

διαγράφεται

Τροπολογία    73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για να διασφαλίζεται ότι το κόστος και τα οφέλη εξισορρόπησης που φέρουν οι φορείς συγκέντρωσης διανέμονται δίκαια στους συμμετέχοντες στην αγορά, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν, κατ’ εξαίρεση, την καταβολή αντισταθμίσεων μεταξύ φορέων συγκέντρωσης και υπεύθυνων για την ισορροπία μερών. Οι εν λόγω αντισταθμίσεις πρέπει να περιορίζονται σε καταστάσεις κατά τις οποίες ένας συμμετέχων στην αγορά προκαλεί ανισορροπίες σε άλλο συμμετέχοντα στην αγορά με αποτέλεσμα οικονομική ζημία.

Για να διασφαλίζεται ότι το κόστος και τα οφέλη εξισορρόπησης που φέρουν οι φορείς συγκέντρωσης, καθώς και το κόστος εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας, διανέμονται δίκαια στους συμμετέχοντες στην αγορά, ο φορέας συγκέντρωσης θα πρέπει να είναι πάντα υπεύθυνος για την εξισορρόπηση των ποσοτήτων για τις οποίες έχει δεσμευτεί και τις οποίες προμηθεύει κατά την ενεργοποίηση των λειτουργιών απόκρισης ζήτησης και τα κράτη μέλη επιτρέπουν την καταβολή αντισταθμίσεων μεταξύ φορέων συγκέντρωσης και υπεύθυνων για την ισορροπία μερών. Οι εν λόγω αντισταθμίσεις είναι αναλογικές, και δεν εισάγουν διακρίσεις μεταξύ των φορέων συγκέντρωσης. Οι αρχές για τον υπολογισμό των αντισταθμίσεων, καθορίζονται από τη ρυθμιστική αρχή, εκτός εάν επιτευχθεί διμερής συμβατική συμφωνία μεταξύ ενός φορέα συγκέντρωσης και του θιγόμενου υπεύθυνου για την ισορροπία μέρους. Περιορίζονται σε καταστάσεις κατά τις οποίες ένας φορέας συγκέντρωσης επιβάλλει οικονομικό κόστος σε άλλο μέρος της αγοράς και προκύπτουν από τις τιμές της αγοράς σε μια δεδομένη χρονική στιγμή.

Τροπολογία    74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 17 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α.  Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να μην υπάρχουν αδικαιολόγητοι φραγμοί στην είσοδο των φορέων συγκέντρωσης στις οργανωμένες αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον πληρούν τα κριτήρια εισόδου για τις αγορές αυτές. Τα κράτη μέλη καθορίζουν τα κριτήρια με διαφανή τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις, μεταξύ άλλων σε σχέση με την αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία των δικτύων μεταφοράς και διανομής σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) .../... [Κανονισμός για την ηλεκτρική ενέργεια].

Τροπολογία    75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη φροντίζουν, ώστε οι τελικοί πελάτες να λαμβάνουν δωρεάν όλους τους λογαριασμούς τους και τις πληροφορίες τιμολόγησης για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, και ώστε οι λογαριασμοί να είναι σαφείς, ακριβείς και κατανοητοί.

2.  Τα κράτη μέλη φροντίζουν, ώστε οι τελικοί πελάτες να λαμβάνουν δωρεάν όλους τους λογαριασμούς τους και τις πληροφορίες τιμολόγησης για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, και ώστε οι λογαριασμοί να είναι σαφείς, ακριβείς και κατανοητοί, με σαφή διευκρίνιση και αιτιολόγηση όλων των άλλων δαπανών και φόρων που περιλαμβάνονται.

Τροπολογία    76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η τιμολόγηση γίνεται με βάση την πραγματική κατανάλωση τουλάχιστον μια φορά ετησίως. Οι πληροφορίες τιμολόγησης καθίστανται διαθέσιμες τουλάχιστον μια φορά ανά τρεις μήνες, κατόπιν αιτήματος ή εφόσον οι τελικοί πελάτες έχουν επιλέξει να λαμβάνουν ηλεκτρονική τιμολόγηση, ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, δύο φορές ετησίως.

Η τιμολόγηση γίνεται με βάση την πραγματική κατανάλωση τουλάχιστον μια φορά ετησίως. Οι πληροφορίες τιμολόγησης και κατανάλωσης καθίστανται συνεχώς διαθέσιμες διαδικτυακά εφόσον υπάρχει εγκατεστημένο έξυπνο σύστημα μέτρησης ή, σε κάθε άλλη περίπτωση, τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να συμμετέχουν ενεργά οι καταναλωτές στην αγορά ενέργειας και να καταβάλλουν προσπάθειες υπέρ της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας, πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους τακτικά επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωσή τους μέσω των λογαριασμών τους κατανάλωσης ενέργειας.

Τροπολογία    77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στην περίπτωση των ευάλωτων πελατών, η τιμολόγηση και οι πληροφορίες τιμολόγησης θα πρέπει να περιορίζονται στην πραγματική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, στο κόστος του συστήματος και σε κάθε σχετικό φόρο.

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη άλλων τελών στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, ωστόσο οι ευάλωτοι πελάτες δεν θα πρέπει να επιβαρύνονται από άλλα τέλη που τα κράτη μέλη μπορεί να επιθυμούν να συμπεριλάβουν στους λογαριασμούς ενέργειας.

Τροπολογία    78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 18 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι, κατόπιν αιτήματος του τελικού πελάτη, η παροχή πληροφοριών που περιέχονται σε αυτούς τους λογαριασμούς δεν θεωρείται αίτημα προς πληρωμή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι προμηθευτές προφέρουν ευέλικτες ρυθμίσεις πληρωμής.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Όποια μορφή τιμολόγησης (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής ) και να επιλέξει ο πελάτης, τα στοιχεία που αναφέρονται στο λογαριασμό αποτελούν αίτημα προς πληρωμή, πράγμα που αποτελεί την ίδια την ουσία του λογαριασμού. Σε διαφορετική περίπτωση, μπορεί να προκληθεί σύγχυση στους καταναλωτές.

Τροπολογία    79

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Προκειμένου να προωθηθεί η ενεργειακή απόδοση και να ενισχυθεί η θέση των καταναλωτών, τα κράτη μέλη, ή όταν το κράτος μέλος έχει σχετικά προβλέψει, η ρυθμιστική αρχή, συνιστούν ένθερμα στις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τους φορείς συγκέντρωσης να βελτιστοποιήσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ άλλων, με την προσφορά υπηρεσιών ενεργειακής διαχείρισης, την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων τιμολόγησης, ή τη θέσπιση διαλειτουργικών έξυπνων συστημάτων μέτρησης ή έξυπνων δικτύων, όπου αρμόζει.

1.  Προκειμένου να προωθηθεί η ενεργειακή απόδοση και να ενισχυθεί η θέση των καταναλωτών, τα κράτη μέλη, ή όταν το κράτος μέλος έχει σχετικά προβλέψει, η ρυθμιστική αρχή, συνιστούν ένθερμα στις επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας και τους φορείς συγκέντρωσης να βελτιστοποιήσουν τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ άλλων, με την προσφορά υπηρεσιών ενεργειακής διαχείρισης, την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων τιμολόγησης, ή τη θέσπιση διαλειτουργικών έξυπνων συστημάτων μέτρησης, όταν είναι τεχνικά εφικτό, οικονομικά αποδοτικό και αναλογικό σε σχέση με τη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας, ή έξυπνων δικτύων, όπου αρμόζει.

Αιτιολόγηση

Η έξυπνη μέτρηση δεν είναι πανάκεια και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να εξετάζεται ως λύση μόνο όταν είναι τεχνικά εφικτή, οικονομικά αποδοτική και αναλογική σε σχέση με τη δυνητική εξοικονόμηση ενέργειας.

Τροπολογία    80

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν την εφαρμογή έξυπνων συστημάτων μέτρησης στην επικράτειά τους τα οποία βοηθούν την ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η εν λόγω εφαρμογή ενδέχεται να υπόκειται σε αξιολόγηση κόστους-οφέλους η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο παράρτημα III.

2.  Τα κράτη μέλη προωθούν, κατά περίπτωση, την εφαρμογή έξυπνων συστημάτων μέτρησης στην επικράτειά τους, δεδομένου ότι αυτά τα συστήματα μέτρησης μπορούν να βοηθήσουν την ενεργό συμμετοχή των καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Κάθε εφαρμογή υπόκειται σε αξιολόγηση κόστους-οφέλους η οποία πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στο παράρτημα III.

Αιτιολόγηση

Υφίστανται σημαντικές γεωγραφικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ανάγκη εγκατάστασης έξυπνων συστημάτων μέτρησης. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην οδηγία.

Τροπολογία    81

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 19 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Όσα κράτη μέλη προχωρούν στην εγκατάσταση εγκρίνουν και δημοσιεύουν τις ελάχιστες λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις των έξυπνων συστημάτων μέτρησης που πρόκειται να εγκατασταθούν στην επικράτειά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 και στο παράρτημα III. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των εν λόγω έξυπνων συστημάτων μέτρησης καθώς και τη συνδεσιμότητά τους με τις πλατφόρμες ενεργειακής διαχείρισης των καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη χρήση κατάλληλων διαθέσιμων προτύπων, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων που καθιστούν δυνατή τη διαλειτουργικότητα, τις βέλτιστες πρακτικές και τη σημασία της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

3.  Όσα κράτη μέλη προχωρούν στην εγκατάσταση εγκρίνουν και δημοσιεύουν τις ελάχιστες λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις των έξυπνων συστημάτων μέτρησης που πρόκειται να εγκατασταθούν στην επικράτειά τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 και στο παράρτημα III, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις υφιστάμενες λειτουργικές δυνατότητες των ήδη εγκατεστημένων έξυπνων συστημάτων μέτρησης. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν τη διαλειτουργικότητα των εν λόγω έξυπνων συστημάτων μέτρησης καθώς και τη συνδεσιμότητά τους με τις πλατφόρμες ενεργειακής διαχείρισης των καταναλωτών. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τη χρήση κατάλληλων διαθέσιμων προτύπων, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων που καθιστούν δυνατή τη διαλειτουργικότητα, τις βέλτιστες πρακτικές και τη σημασία της ανάπτυξης της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Αιτιολόγηση

Οι νέες απαιτήσεις για τα έξυπνα συστήματα μέτρησης (βλ. αναφορά στις λειτουργικές δυνατότητες έξυπνης μέτρησης στο άρθρο 20) θα πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά πριν επιβληθούν, προκειμένου να αποφευχθεί η δαπανηρή μετασκευή των ήδη εγκατεστημένων έξυπνων συστημάτων μέτρησης.

Τροπολογία    82

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  οι διαχειριστές των μετρητών διασφαλίζουν ότι ο μετρητής ή οι μετρητές των ενεργών πελατών που αυτοπαράγουν ηλεκτρική ενέργεια μπορούν να παρέχουν πληροφόρηση σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτείται στο δίκτυο από τους χώρους των ενεργών πελατών·

δ)  οι διαχειριστές των μετρητών διασφαλίζουν ότι ο μετρητής ή οι μετρητές των ενεργών πελατών που αυτοπαράγουν ηλεκτρική ενέργεια μπορούν να παρέχουν επακριβώς πληροφόρηση σχετικά με την ηλεκτρική ενέργεια που τροφοδοτείται στο δίκτυο από τους χώρους των ενεργών πελατών·

Τροπολογία    83

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 20 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι εν λόγω λειτουργικές δυνατότητες ισχύουν για τους έξυπνους μετρητές που θα τεθούν σε λειτουργία έπειτα από [2 έτη από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την αρχή της μη αναδρομικότητας και προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μη ανακτήσιμων επενδύσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας.

Τροπολογία    84

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 24 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Η Επιτροπή καθορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 68, κοινό ευρωπαϊκό μορφότυπο δεδομένων και αμερόληπτες και διαφανείς διαδικασίες για την πρόσβαση στα δεδομένα που απαριθμούνται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, τα οποία θα αντικαταστήσουν τον εθνικό μορφότυπο δεδομένων και τις εκδοθείσες από τα κράτη μέλη διαδικασίες σύμφωνα με την παράγραφο 1. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά εφαρμόζουν κοινό ευρωπαϊκό μορφότυπο δεδομένων.

2.  Η Επιτροπή καθορίζει, με την έκδοση εκτελεστικών πράξεων σύμφωνα με τη συμβουλευτική διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 68, σύνολο αρχών για ένα κοινό ευρωπαϊκό μορφότυπο δεδομένων και αμερόληπτες και διαφανείς διαδικασίες για την πρόσβαση στα δεδομένα που απαριθμούνται στο άρθρο 23 παράγραφος 1, τα οποία θα αντικαταστήσουν τον εθνικό μορφότυπο δεδομένων και τις εκδοθείσες από τα κράτη μέλη διαδικασίες σύμφωνα με την παράγραφο 1. Το εν λόγω κοινό μορφότυπο δεδομένων και οι διαδικασίες καθορίζονται σε στενή συνεργασία με τις οντότητες που είναι υπεύθυνες για τη μέτρηση και με τις οργανώσεις πελατών. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι συμμετέχοντες στην αγορά εφαρμόζουν κοινό ευρωπαϊκό μορφότυπο δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση ρεαλιστικού και κατάλληλου αποτελέσματος.

Τροπολογία    85

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 26 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε απλούς, δίκαιους, διαφανείς, ανεξάρτητους, αποτελεσματικούς και αποδοτικούς μηχανισμούς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για τον διακανονισμό διαφορών που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας. Όταν ο πελάτης είναι καταναλωτής υπό την έννοια της οδηγίας 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι εν λόγω εξωδικαστικοί μηχανισμοί συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ποιότητας που προβλέπονται στην οδηγία 2013/11/ΕΕ και προβλέπουν, όπου αυτό επιβάλλεται, σύστημα αποζημίωσης ή/και αντιστάθμισης .

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι οι πελάτες έχουν πρόσβαση σε απλούς, δίκαιους, διαφανείς, ανεξάρτητους, αποτελεσματικούς και αποδοτικούς μηχανισμούς εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για τον διακανονισμό διαφορών που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που θεσπίζονται βάσει της παρούσας οδηγίας μέσω ανεξάρτητου μηχανισμού, όπως ένας διαμεσολαβητής ενέργειας ή ένας φορέας καταναλωτών, προκειμένου να διασφαλιστούν η αποτελεσματική αντιμετώπιση παραπόνων και ο εξωδικαστικός διακανονισμός διαφορών. Οι εν λόγω μηχανισμοί είναι σε θέση να διερευνούν όλα τα παράπονα των καταναλωτών στην αγορά ενέργειας, μεταξύ άλλων σχετικά με δεσμοποιημένες προσφορές, νέα προϊόντα και παρόχους υπηρεσιών όπως φορείς συγκέντρωσης και τοπικές ενεργειακές κοινότητες. Όταν ο πελάτης είναι ενεργός καταναλωτής ή καταναλωτής υπό την έννοια της οδηγίας 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, οι εν λόγω εξωδικαστικοί μηχανισμοί συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ποιότητας που προβλέπονται στην οδηγία 2013/11/ΕΕ και προβλέπουν, όπου αυτό επιβάλλεται, σύστημα αποζημίωσης ή/και αντιστάθμισης το οποίο καθορίζεται από τη ρυθμιστική αρχή και τον διαμεσολαβητή ή τον φορέα καταναλωτών.

_________________

_________________

ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 63–79

ΕΕ L 165 της 18.6.2013, σ. 63–79

Αιτιολόγηση

Ο διαμεσολαβητής ενέργειας και οι φορείς καταναλωτών έχουν αποδειχθεί ότι αποτελούν αναγκαίο, ανεξάρτητο μηχανισμό για τη στήριξη των καταναλωτών και των άλλων συμμετεχόντων στην αγορά για την επίτευξη εξωδικαστικών διακανονισμών διαφορών και παράλληλα την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Οι διατάξεις που εγκρίθηκαν από το 9ο φόρουμ των πολιτών για την ενέργεια θα πρέπει να ενσωματωθούν στο παρόν άρθρο.

Τροπολογία    86

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 28 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πελατών και, ειδικότερα, μεριμνούν ώστε να υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε κράτος μέλος ορίζει την έννοια των «ευάλωτων καταναλωτών», όπου μπορεί να γίνεται μνεία στην ενεργειακή φτώχεια, καθώς και, μεταξύ άλλων, την απαγόρευση διακοπής σύνδεσης τέτοιων καταναλωτών σε κρίσιμες περιόδους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές τηρούνται και ειδικότερα λαμβάνουν μέτρα προστασίας των πελατών σε απομακρυσμένες περιοχές. Διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια σχετικά με τους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις, τη γενική πληροφόρηση και τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.

1.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για την προστασία των πελατών και, ειδικότερα, μεριμνούν ώστε να υπάρχουν επαρκείς διασφαλίσεις για την προστασία των ευάλωτων πελατών, συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε κράτος μέλος ορίζει την έννοια των «ευάλωτων καταναλωτών» λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες περιστάσεις κάθε συγκεκριμένου κράτους μέλους και με μνεία, μεταξύ άλλων, στους ενεργειακά φτωχούς ή τους καταναλωτές που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας και στην απαγόρευση διακοπής σύνδεσης τέτοιων καταναλωτών σε κρίσιμες περιόδους. Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που συνδέονται με τους ευάλωτους καταναλωτές τηρούνται και ειδικότερα λαμβάνουν μέτρα προστασίας των πελατών σε απομακρυσμένες περιοχές. Διασφαλίζουν υψηλά επίπεδα προστασίας των καταναλωτών, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια σχετικά με τους συμβατικούς όρους και προϋποθέσεις, τη γενική πληροφόρηση και τους μηχανισμούς επίλυσης διαφορών.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την τροπολογία 88, στο άρθρο 29 (Ενεργειακή φτώχεια). Το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας απαιτεί περισσότερη προσοχή από όλους τους νομοθέτες, καθώς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία των πλέον ευάλωτων κοινοτήτων και στην αποτροπή ομάδων της κοινωνίας από το να περιέλθουν σε κατάσταση ενεργειακής φτώχειας. Οι δράσεις υπέρ των ευάλωτων καταναλωτών θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες και να συμβάλλουν στα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας. Η τροπολογία συνδέεται επίσης με την τροπολογία 35 στο άρθρο 5 παράγραφος 2 που περιλαμβάνει την κατηγορία των «ευάλωτων καταναλωτών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας».

Τροπολογία    87

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 28 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, όπως Εθνικά σχέδια Ενεργειακής Δράσης, ευεργετήματα σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, για την εξασφάλιση του απαραίτητου ενεργειακού εφοδιασμού σε ευάλωτους πελάτες ή την υποστήριξη των βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης, έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται η ενεργειακή φτώχεια όπου εντοπίζεται, μεταξύ άλλων και μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της φτώχειας. Τέτοια μέτρα δεν εμποδίζουν το ουσιαστικό άνοιγμα της αγοράς που ορίζεται στο άρθρο 4 ή τη λειτουργία της αγοράς και πρέπει να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή, όπου αρμόζει, βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 4 . Αυτή η γνωστοποίηση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο του γενικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

2.  Τα κράτη μέλη λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα, όπως Εθνικά σχέδια Ενεργειακής Δράσης, ευεργετήματα σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, για την εξασφάλιση του απαραίτητου ενεργειακού εφοδιασμού σε ευάλωτους πελάτες, την υποστήριξη για την ανάπτυξη αποδοτικότερων τεχνολογιών θέρμανσης και ψύξης και την υποστήριξη των βελτιώσεων ενεργειακής απόδοσης, έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται η ενεργειακή φτώχεια όπου εντοπίζεται, μεταξύ άλλων και μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της φτώχειας. Τέτοια μέτρα δεν εμποδίζουν το ουσιαστικό άνοιγμα της αγοράς που ορίζεται στο άρθρο 4 ή τη λειτουργία της αγοράς και πρέπει να γνωστοποιούνται στην Επιτροπή, όπου αρμόζει, βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 4 . Αυτή η γνωστοποίηση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο του γενικού συστήματος κοινωνικής ασφάλισης.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή συνδέεται με την τροπολογία 88 σχετικά με το άρθρο 29 (ενεργειακή φτώχεια) και με την τροπολογία 14 στην αιτιολογική σκέψη 40 (σύμφωνα με την οποία τα κράτη μέλη θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να προβλέπουν μηχανισμούς για την υποστήριξη της ανάπτυξης αποδοτικότερων τεχνολογιών θέρμανσης και ψύξης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας). Το ζήτημα της ενεργειακής φτώχειας απαιτεί περισσότερη προσοχή από όλους τους νομοθέτες, καθώς διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προστασία των πλέον ευάλωτων κοινοτήτων και στην αποτροπή ομάδων της κοινωνίας από το να περιέλθουν σε κατάσταση ενεργειακής φτώχειας. Οι δράσεις υπέρ των ευάλωτων καταναλωτών θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες και να συμβάλλουν στα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

Τροπολογία    88

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 29 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη καθορίζουν σύνολο κριτηρίων για τους σκοπούς της μέτρησης της ενεργειακής φτώχειας. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν σε συνεχή βάση τον αριθμό των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια και υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή ανά δύο έτη σχετικά με την εξέλιξη της ενεργειακής φτώχειας και τα μέτρα που έχουν λάβει για την πρόληψή της ως μέρος των οικείων ενοποιημένων εθνικών εκθέσεων προόδου για την ενέργεια και το κλίμα, βάσει του άρθρου 21 του [κανονισμού για τη διακυβέρνηση, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016)759].

Τα κράτη μέλη καθορίζουν σύνολο κοινών κριτηρίων για τους σκοπούς της μέτρησης της ενεργειακής φτώχειας και εγκρίνουν ευρύ και κοινό ορισμό της ενεργειακής φτώχειας στο πλαίσιο νέας ανακοίνωσης της Επιτροπής και του σχεδίου δράσης για την ενεργειακή φτώχεια, σύμφωνα με τα κριτήρια που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) .../... [κανονισμός για τη διακυβέρνηση]. Τα κράτη μέλη παρακολουθούν σε συνεχή βάση τον αριθμό των νοικοκυριών που πλήττονται από ενεργειακή φτώχεια και τον αριθμό των καταναλωτών που αντιμετωπίζουν κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας. Τα κράτη μέλη υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή ανά δύο έτη σχετικά με την εξέλιξη της ενεργειακής φτώχειας και τα μέτρα που έχουν λάβει για την πρόληψη και τη μείωσή της ως μέρος των οικείων ενοποιημένων εθνικών εκθέσεων προόδου για την ενέργεια και το κλίμα, βάσει του άρθρου 21 του [κανονισμού για τη διακυβέρνηση, όπως προτείνεται με το έγγραφο COM(2016)759].

Τροπολογία    89

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 31 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Οι διαχειριστές συστήματος διανομής προμηθεύονται την ενέργεια που χρησιμοποιούν για να καλύπτουν τις απώλειες ενέργειας και τις μη συχνοτικές παρεπόμενες υπηρεσίες στο σύστημά τους με διαφανείς, αμερόληπτες και βασιζόμενες στην αγορά διαδικασίες, όταν ασκούν τα καθήκοντα αυτά. Εκτός εάν δικαιολογείται από ανάλυση κόστους-οφέλους, η προμήθεια μη συχνοτικών παρεπόμενων υπηρεσιών από διαχειριστή συστήματος διανομής είναι διαφανής, αμερόληπτη και βασιζόμενη στην αγορά, και διασφαλίζει την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, απόκρισης ζήτησης, εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας και φορέων συγκέντρωσης, και συγκεκριμένα απαιτώντας από τις ρυθμιστικές αρχές ή τους διαχειριστές συστημάτων διανομής σε στενή συνεργασία με όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά να καθορίσουν τεχνικές λεπτομέρειες για συμμετοχή στις οικείες αγορές βάσει των τεχνικών απαιτήσεων των εν λόγω αγορών και των ικανοτήτων όλων των συμμετεχόντων στην αγορά .

5.  Οι διαχειριστές συστήματος διανομής προμηθεύονται την ενέργεια που χρησιμοποιούν για να καλύπτουν τις απώλειες ενέργειας και τις μη συχνοτικές παρεπόμενες υπηρεσίες στο σύστημά τους με διαφανείς, αμερόληπτες και βασιζόμενες στην αγορά διαδικασίες, όταν ασκούν τα καθήκοντα αυτά. Εκτός εάν δικαιολογείται από ανάλυση κόστους-οφέλους, η προμήθεια μη συχνοτικών παρεπόμενων υπηρεσιών από διαχειριστή συστήματος διανομής είναι διαφανής, αμερόληπτη, με προτεραιότητα στην παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές, και βασιζόμενη στην αγορά, και διασφαλίζει την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, απόκρισης ζήτησης, εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας και φορέων συγκέντρωσης, και συγκεκριμένα απαιτώντας από τις ρυθμιστικές αρχές ή τους διαχειριστές συστημάτων διανομής σε στενή συνεργασία με όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά να καθορίσουν τεχνικές λεπτομέρειες για συμμετοχή στις οικείες αγορές βάσει των τεχνικών απαιτήσεων των εν λόγω αγορών και των ικανοτήτων όλων των συμμετεχόντων στην αγορά .

Τροπολογία    90

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 32 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής ορίζουν τυποποιημένα προϊόντα της αγοράς για τις υπηρεσίες που προμηθεύονται, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της απόκρισης ζήτησης και των φορέων συγκέντρωσης. Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής ανταλλάσσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και συντονίζονται με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση των πηγών, τη διασφάλιση της ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης της αγοράς. Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής αμείβονται επαρκώς για την προμήθεια των εν λόγω υπηρεσιών, ώστε να ανακτούν τουλάχιστον τις αντίστοιχες δαπάνες, μεταξύ άλλων, τις απαραίτητες δαπάνες τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, περιλαμβανομένων δαπανών που αντιστοιχούν στις απαραίτητες υποδομές πληροφορικής και επικοινωνίας.

Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής ορίζουν τυποποιημένα προϊόντα της αγοράς για τις υπηρεσίες που προμηθεύονται, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων στην αγορά, παρέχοντας κατά προτεραιότητα πρόσβαση για τις μεταβλητές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και περιλαμβάνοντας την απόκριση ζήτησης και τους φορείς συγκέντρωσης. Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής ανταλλάσσουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και συντονίζονται με τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση των πηγών, τη διασφάλιση της ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος και τη διευκόλυνση της ανάπτυξης της αγοράς. Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής αμείβονται επαρκώς για την προμήθεια των εν λόγω υπηρεσιών, ώστε να ανακτούν τουλάχιστον τις αντίστοιχες δαπάνες, μεταξύ άλλων, τις απαραίτητες δαπάνες τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, περιλαμβανομένων δαπανών που αντιστοιχούν στις απαραίτητες υποδομές πληροφορικής και επικοινωνίας.

Τροπολογία    91

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 33 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν το απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να διευκολύνουν τη σύνδεση δημόσια προσβάσιμων ή ιδιωτικών σημείων επαναφόρτισης με τα δίκτυα διανομής. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές συστημάτων διανομής συνεργάζονται κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις με κάθε επιχείρηση η οποία έχει στην ιδιοκτησία της, αναπτύσσει, λειτουργεί ή διαχειρίζεται σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τη σύνδεση με το δίκτυο.

1.  Τα κράτη μέλη παρέχουν το απαραίτητο ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να διευκολύνουν τη σύνδεση δημόσια προσβάσιμων ή ιδιωτικών σημείων επαναφόρτισης, σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 8 παράγραφος 2 της οδηγίας (ΕΕ) .../...[η αναθεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων], με τα δίκτυα μεταφοράς ή διανομής. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς και οι διαχειριστές συστημάτων διανομής συνεργάζονται κατά τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις με κάθε επιχείρηση η οποία έχει στην ιδιοκτησία της, αναπτύσσει, λειτουργεί ή διαχειρίζεται σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τη σύνδεση με το δίκτυο.

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένες με την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και την οδηγία για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Το επίπεδο τάσης που ενεργεί ως όριο μεταξύ των δικτύων μεταφοράς και διανομής διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών. Ως εκ τούτου, η ανάγκη σύνδεσης των σημείων επαναφόρτισης με το επίπεδο τάσης της διανομής σε ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να είναι ισοδύναμη με τη σύνδεση στο επίπεδο τάσης της μεταφοράς σε άλλα κράτη μέλη. Επιπλέον, με την αναμενόμενη ανάπτυξη των σημείων επαναφόρτισης, οι αντίστοιχες συνδέσεις θα απαιτούν όλο και υψηλότερα επίπεδα τάσης, συμπεριλαμβανομένων τελικά και των δικτύων μεταφοράς.

Τροπολογία    92

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους διαχειριστές συστημάτων διανομής να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

2.  Τα κράτη μέλη επιτρέπουν στους διαχειριστές συστημάτων διανομής να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν δημόσια σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Αιτιολόγηση

Για την ευθυγράμμιση με την οδηγία για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων.

Τροπολογία    93

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 33 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

2α.  Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής δύνανται να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται και να λειτουργούν σημεία επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα με σκοπό την εξυπηρέτηση των οικείων στόλων οχημάτων.

Αιτιολόγηση

Για την ευθυγράμμιση με την οδηγία για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων.

Τροπολογία    94

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 33 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Τα κράτη μέλη διεξάγουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή τουλάχιστον ανά πέντε έτη δημόσια διαβούλευση με στόχο την επανεξέταση του δυνητικού ενδιαφέροντος των παραγόντων της αγοράς όσον αφορά την ιδιοκτησία, την ανάπτυξη, τη λειτουργία ή τη διαχείριση σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Σε περίπτωση που από τη δημόσια διαβούλευση προκύπτει ότι τρίτα μέρη είναι σε θέση να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να λειτουργούν ή να διαχειρίζονται τα εν λόγω σημεία, τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη σταδιακή κατάργηση των σχετικών δραστηριοτήτων των διαχειριστών συστημάτων διανομής.

4.  Τα κράτη μέλη διεξάγουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή τουλάχιστον ανά πέντε έτη δημόσια διαβούλευση με στόχο την επανεξέταση του δυνητικού ενδιαφέροντος των παραγόντων της αγοράς όσον αφορά την ιδιοκτησία, την ανάπτυξη, τη λειτουργία ή τη διαχείριση σημείων επαναφόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα. Σε περίπτωση που από τη δημόσια διαβούλευση προκύπτει ότι τρίτα μέρη είναι σε θέση να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να λειτουργούν ή να διαχειρίζονται τα εν λόγω σημεία, τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη σταδιακή κατάργηση των σχετικών δραστηριοτήτων των διαχειριστών συστημάτων διανομής. Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής έχουν δικαίωμα να ανακτήσουν τις επενδύσεις τους σε υποδομές επαναφόρτισης με δίκαιους και εύλογους όρους.

Αιτιολόγηση

Για λόγους σταθερότητας του επενδυτικού περιβάλλοντος, οι ΔΣΔ έχουν το δικαίωμα να ανακτούν δαπάνες που συνδέονται με την παροχή υποδομών ηλεκτροκίνησης.

Τροπολογία    95

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής δεν επιτρέπεται να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας.

διαγράφεται

Τροπολογία    96

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1β, οι διαχειριστές συστημάτων διανομής που ενδιαφέρονται για ιδιοκτησία, ανάπτυξη, διαχείριση ή λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης, διαβουλεύονται με την εθνική ρυθμιστική αρχή σχετικά με το κατά πόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις.

Τροπολογία    97

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Κατά παρέκκλιση από το σημείο α) της παραγράφου 1, οι διαχειριστές συστημάτων διανομής επιτρέπεται να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή έχει, βάσει της ανάλυσης κόστους-οφέλους και κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, εκτιμήσει ότι δεν υπάρχει ανάγκη να εφαρμόσει τις προϋποθέσεις του στοιχείου α) της παραγράφου 1, και έχει παράσχει την έγκρισή της.

Τροπολογία    98

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στους διαχειριστές συστημάτων διανομής να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης, μόνον εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

2.  Επιτρέπεται στους διαχειριστές συστημάτων διανομής να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, μόνον εφόσον οι εν λόγω εγκαταστάσεις είναι απαραίτητες προκειμένου να τηρεί ο διαχειριστής συστήματος διανομής τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την αποδοτική, αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος διανομής και πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Τροπολογία    99

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  τα λοιπά μέρη, έπειτα από ανοικτή και διαφανή διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών, δεν εξέφρασαν ενδιαφέρον για ιδιοκτησία, ανάπτυξη, διαχείριση ή λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης·

α)  τα λοιπά μέρη, έπειτα από ανοικτή και διαφανή διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, υπό την εποπτεία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, δεν εξέφρασαν ενδιαφέρον για ιδιοκτησία, ανάπτυξη, διαχείριση ή λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης, ο δε διαχειριστής συστημάτων μεταφοράς έχει αναγνωριστεί ως οικονομικά αποδοτικός φορέας· και

Τροπολογία    100

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  οι εν λόγω εγκαταστάσεις είναι απαραίτητες, προκειμένου οι διαχειριστές συστημάτων διανομής να τηρούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την αποτελεσματική, αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος διανομής· και

β)  οι εν λόγω εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται από διαχειριστή συστημάτων διανομής αποκλειστικά προκειμένου να τηρεί τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει του παρόντος κανονισμού για την αποτελεσματική, αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος διανομής και δεν χρησιμοποιούνται για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά·

Τροπολογία    101

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 2 – στοιχείο η

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  η ρυθμιστική αρχή έχει αξιολογήσει την αναγκαιότητα αυτής της παρέκκλισης, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις των στοιχείων α) και β), και έχει παράσχει την έγκρισή της.

διαγράφεται

Τροπολογία    102

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Οι ρυθμιστικές αρχές διεξάγουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή τουλάχιστον ανά πέντε έτη δημόσια διαβούλευση με στόχο την επανεξέταση του δυνητικού ενδιαφέροντος των παραγόντων της αγοράς όσον αφορά τις επενδύσεις, την ανάπτυξη, τη λειτουργία ή τη διαχείριση εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας. Σε περίπτωση που από τη δημόσια διαβούλευση προκύπτει ότι τρίτα μέρη είναι σε θέση να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να λειτουργούν ή να διαχειρίζονται τις εν λόγω εγκαταστάσεις, τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη σταδιακή κατάργηση των σχετικών δραστηριοτήτων των διαχειριστών συστημάτων διανομής.

4.  Οι ρυθμιστικές αρχές διεξάγουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή τουλάχιστον ανά πέντε έτη δημόσια διαβούλευση με στόχο την επανεξέταση του δυνητικού ενδιαφέροντος των παραγόντων της αγοράς όσον αφορά τις επενδύσεις, την ανάπτυξη, τη λειτουργία ή τη διαχείριση εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας. Σε περίπτωση που από τη δημόσια διαβούλευση και από ανάλυση κόστους-οφέλους προκύπτει ότι τρίτα μέρη έχουν την ικανότητα και το ενδιαφέρον να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να λειτουργούν ή να διαχειρίζονται τις εν λόγω εγκαταστάσεις κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό, τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη σταδιακή κατάργηση των σχετικών δραστηριοτήτων των διαχειριστών συστημάτων διανομής στο πλαίσιο αυτό. Οι διαχειριστές συστημάτων διανομής έχουν δικαίωμα να ανακτήσουν τις επενδύσεις τους σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης με δίκαιους και εύλογους όρους.

Τροπολογία    103

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 36 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α.   Τα κράτη μέλη επιτρέπεται να διευκολύνουν την ανάπτυξη βασικού δικτύου σημείων επαναφόρτισης προσβάσιμων από το κοινό, προκειμένου να εξαλείψουν τα εμπόδια στην αρχική ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.

Τροπολογία    104

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ)  τη διαχείριση των ροών ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα με συνεκτίμηση των ανταλλαγών με άλλα διασυνδεδεμένα συστήματα. Για τον σκοπό αυτό, ο διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς είναι υπεύθυνος για να εξασφαλίζει την ασφάλεια, αξιοπιστία και αποδοτικότητα του δικτύου και, στα πλαίσια αυτά, για να μεριμνά ώστε να είναι διαθέσιμες όλες οι αναγκαίες παρεπόμενες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που παρέχονται από απόκριση ζήτησης και αποθήκευση ενέργειας, στον βαθμό που η διαθεσιμότητα αυτή είναι ανεξάρτητη από οιοδήποτε άλλο δίκτυο μεταφοράς με το οποίο το σύστημά του είναι διασυνδεδεμένο·

δ)  τη διαχείριση των ροών ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα με συνεκτίμηση των ανταλλαγών με άλλα διασυνδεδεμένα συστήματα. Για τον σκοπό αυτό, ο διαχειριστής του δικτύου μεταφοράς είναι υπεύθυνος για να εξασφαλίζει την ασφάλεια, αξιοπιστία και αποδοτικότητα του δικτύου και, στα πλαίσια αυτά, για να μεριμνά ώστε να είναι διαθέσιμες όλες οι αναγκαίες παρεπόμενες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που παρέχονται από απόκριση ζήτησης και αποθήκευση ενέργειας, και ηλεκτρικά οχήματα, στον βαθμό που η διαθεσιμότητα αυτή είναι ανεξάρτητη από οιοδήποτε άλλο δίκτυο μεταφοράς με το οποίο το σύστημά του είναι διασυνδεδεμένο·

Αιτιολόγηση

Τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να παράσχουν πολύτιμες παρεπόμενες υπηρεσίες στο σύστημα τροφοδοτώντας το δίκτυο με ηλεκτρική ενέργεια ή μεταβάλλοντας τα τιμολόγιά τους. Ως εκ τούτου, ο διαχειριστής συστημάτων διανομής θα πρέπει να έχει πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο όσον αφορά τη ζήτηση των ηλεκτρικών οχημάτων. Η παρούσα τροπολογία αντιστοιχεί στη δήλωση της Επιτροπής στην αιτιολογική σκέψη 27 ότι η ηλεκτροκίνηση αποτελεί σημαντική συνιστώσα της ενεργειακής μετάβασης και ότι θα πρέπει να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για τα ηλεκτρικά οχήματα.

Τροπολογία    105

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ι α)  την ψηφιοποίηση των συστημάτων μεταφοράς ώστε να διασφαλιστούν, μεταξύ άλλων, η αποτελεσματική απόκτηση και χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και η έξυπνη χρήση υποσταθμών·

Αιτιολόγηση

Η ψηφιοποίηση του δικτύου και η ανάπτυξη έξυπνων δικτύων δεν μπορούν να περιορίζονται στη διανομή – προσφέρουν μια λύση για όλο το σύστημα. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ψηφιακές λύσεις αποκλειστικά για τους ΔΣΔ αρνούμενη το γεγονός ότι και το επίπεδο μεταφοράς πρέπει να ψηφιοποιηθεί (λ.χ. αποτελεσματική απόκτηση και χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, έξυπνη χρήση υποσταθμών κ.λπ.). Πράγματι, η ψηφιοποίηση δεν περιορίζεται στην ανάπτυξη έξυπνων μετρητών στην αγορά λιανικής. Η καινοτομία είναι αναγκαία σε επίπεδο συστήματος και δεν θα πρέπει να διασπαστεί μεταξύ της μεταφοράς και της διανομής.

Τροπολογία    106

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ι β)  τη διαχείριση δεδομένων, την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την προστασία δεδομένων·

Αιτιολόγηση

Η διαχείριση δεδομένων είναι ευρύς όρος, ο οποίος περιλαμβάνει επίσης τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία ολόκληρου του συστήματος, για λόγους εκκαθάρισης, για τη μέτρηση τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών ή της αποθήκευσης που είναι συνδεδεμένη με οποιοδήποτε σημείο του συστήματος κ.λπ.. Η θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών προστασίας της ακεραιότητας των εν λόγω δεδομένων και συστημάτων δεδομένων που διαχειρίζονται οι ΔΣΜ από κάθε μορφή επίθεσης αποτελεί καθήκον καίριας σημασίας για όλους τους ΔΣΜ και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ανατεθεί σε αυτούς.

Τροπολογία    107

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι μια ή περισσότερες αρμοδιότητες από αυτές που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως ι) ανατίθενται σε διαφορετικό διαχειριστή συστήματος μεταφοράς από αυτόν που έχει στην ιδιοκτησία του το σύστημα μεταφοράς, στον οποίο θα έπρεπε να ανατεθούν σε διαφορετική περίπτωση οι εν λόγω αρμοδιότητες. Ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς στον οποίον ανατίθενται τα καθήκοντα πιστοποιείται ως διαχωρισμένος ιδιοκτήτης και πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 43, δεν υποχρεούται όμως να είναι ιδιοκτήτης του συστήματος μεταφοράς για το οποίο είναι υπεύθυνος. Ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς που είναι ιδιοκτήτης του συστήματος μεταφοράς πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο VI και πιστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 43.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι μια ή περισσότερες αρμοδιότητες από αυτές που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 στοιχεία α) έως ι) ανατίθενται σε διαφορετικό διαχειριστή συστήματος μεταφοράς από αυτόν που έχει στην ιδιοκτησία του το σύστημα μεταφοράς, στον οποίο θα έπρεπε να ανατεθούν σε διαφορετική περίπτωση οι εν λόγω αρμοδιότητες, με την επιφύλαξη της υποβολής επίσημου και αιτιολογημένου αιτήματος από τον διαχειριστή συστημάτων μεταφοράς που είναι διατεθειμένος να μεταβιβάσει οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές του και της έγκρισης των ενδιαφερομένων κρατών μελών. Ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς στον οποίον ανατίθενται τα καθήκοντα πιστοποιείται ως διαχωρισμένος ιδιοκτήτης και πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 43, δεν υποχρεούται όμως να είναι ιδιοκτήτης του συστήματος μεταφοράς για το οποίο είναι υπεύθυνος. Ο διαχειριστής συστήματος μεταφοράς που είναι ιδιοκτήτης του συστήματος μεταφοράς πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο κεφάλαιο VI και πιστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 43.

Αιτιολόγηση

Η εφαρμογή της παρούσας διάταξης επιτρέπει τη μεταβίβαση ορισμένων καθηκόντων διαχείρισης του συστήματος (που απαριθμούνται στο άρθρο 40 παράγραφος 1) από τους υφιστάμενους ΔΣΜ σε άλλους (νέους ή υφιστάμενους). Αυτή η μεταβίβαση μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των συστημάτων ηλεκτροπαραγωγής.

Τροπολογία    108

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 40 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  διασφαλίζει την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, απόκρισης ζήτησης, εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας και φορέων συγκέντρωσης, και συγκεκριμένα απαιτώντας από τις ρυθμιστικές αρχές ή τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς σε στενή συνεργασία με όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά να καθορίσουν τεχνικές λεπτομέρειες για συμμετοχή στις οικείες αγορές βάσει των τεχνικών απαιτήσεων των εν λόγω αγορών και των ικανοτήτων όλων των συμμετεχόντων στην αγορά.

β)  διασφαλίζει την αποτελεσματική συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων στην αγορά, με προτεραιότητα σε μεταβλητές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, και συμπεριλαμβανομένων της απόκρισης ζήτησης, εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας και φορέων συγκέντρωσης, και συγκεκριμένα απαιτώντας από τις ρυθμιστικές αρχές ή τους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς σε στενή συνεργασία με όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά να καθορίσουν τεχνικές λεπτομέρειες για συμμετοχή στις οικείες αγορές βάσει των τεχνικών απαιτήσεων των εν λόγω αγορών και των ικανοτήτων όλων των συμμετεχόντων στην αγορά.

Τροπολογία    109

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 54 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς δεν επιτρέπεται να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, ούτε επιτρέπεται να έχουν στην ιδιοκτησία τους, άμεσα ή έμμεσα, και να ελέγχουν πάγια στοιχεία, τα οποία παρέχουν παρεπόμενες υπηρεσίες.

1.  Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς επιτρέπεται να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας και επιτρέπεται να έχουν στην ιδιοκτησία τους, άμεσα ή έμμεσα, και να ελέγχουν πάγια στοιχεία, τα οποία παρέχουν παρεπόμενες υπηρεσίες, όταν οι εν λόγω εγκαταστάσεις ή τα πάγια στοιχεία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του συστήματος μεταφοράς και όταν η εθνική ρυθμιστική αρχή έχει παράσχει την έγκρισή της καθώς επίσης και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εάν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

α)  τα λοιπά μέρη, έπειτα από ανοικτή και διαφανή διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών, υπό την εποπτεία των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, δεν εξέφρασαν ενδιαφέρον για ιδιοκτησία, έλεγχο, διαχείριση ή λειτουργία συναφών οικονομικά αποδοτικών εγκαταστάσεων που παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης ή/και παρεπόμενες υπηρεσίες στον διαχειριστή συστημάτων μεταφοράς· και

 

β)  οι εν λόγω εγκαταστάσεις ή παρεπόμενες υπηρεσίες είναι απαραίτητες, προκειμένου οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς να τηρούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την αποτελεσματική, αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος μεταφοράς, και δεν χρησιμοποιούνται για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά·

Τροπολογία    110

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 54 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α.   Με την επιφύλαξη της παραγράφου 1β, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς που ενδιαφέρονται για ιδιοκτησία, ανάπτυξη, διαχείριση ή λειτουργία εγκαταστάσεων αποθήκευσης, διαβουλεύονται με την εθνική ρυθμιστική αρχή σχετικά με το κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1.

Τροπολογία    111

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 54 – παράγραφος 1 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1β.  Κατά παρέκκλιση από το σημείο α) της παραγράφου 1, οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς επιτρέπεται να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ενέργειας, εάν η εθνική ρυθμιστική αρχή έχει, βάσει της ανάλυσης κόστους-οφέλους και κατόπιν δημόσιας διαβούλευσης, εκτιμήσει ότι δεν υπάρχει ανάγκη να εφαρμόσει τις προϋποθέσεις του στοιχείου α) της παραγράφου 1, και έχει παράσχει την έγκρισή της.

Τροπολογία    112

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 54 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2.  Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέπουν στους διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να διαχειρίζονται ή να λειτουργούν εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή πάγια στοιχεία που παρέχουν μη συχνοτικές παρεπόμενες υπηρεσίες, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

διαγράφεται

α)   τα λοιπά μέρη, έπειτα από ανοικτή και διαφανή διαδικασία πρόσκλησης υποβολής προσφορών, δεν εξέφρασαν ενδιαφέρον για ιδιοκτησία, έλεγχο, διαχείριση ή λειτουργία συναφών εγκαταστάσεων που παρέχουν υπηρεσίες αποθήκευσης ή/και μη συχνοτικές παρεπόμενες υπηρεσίες στον διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς·

 

β)   οι εν λόγω εγκαταστάσεις ή μη συχνοτικές παρεπόμενες υπηρεσίες είναι απαραίτητες, προκειμένου οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς να τηρούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της παρούσας οδηγίας για την αποτελεσματική, αξιόπιστη και ασφαλή λειτουργία του συστήματος μεταφοράς, και δε χρησιμοποιούνται για την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην αγορά· και

 

γ)   η ρυθμιστική αρχή έχει αξιολογήσει την αναγκαιότητα αυτής της παρέκκλισης, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις των στοιχείων α) και β) της παρούσας παραγράφου, και έχει παράσχει την έγκρισή της.

 

Τροπολογία    113

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 54 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς διεξάγει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή τουλάχιστον ανά πέντε έτη δημόσια διαβούλευση για τις απαιτούμενες υπηρεσίες αποθήκευσης, με στόχο την επανεξέταση του δυνητικού ενδιαφέροντος των παραγόντων της αγοράς να επενδύσουν σε συναφείς εγκαταστάσεις και να διακόψουν τις οικείες δραστηριότητες αποθήκευσης, εφόσον τρίτα μέρη είναι σε θέση να παρέχουν την υπηρεσία κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό.

4.  Ο διαχειριστής του συστήματος μεταφοράς, υπό την εποπτεία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής, διεξάγει ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή τουλάχιστον ανά πέντε έτη δημόσια διαβούλευση για τις απαιτούμενες υπηρεσίες αποθήκευσης, με στόχο την επανεξέταση του δυνητικού ενδιαφέροντος των παραγόντων της αγοράς να επενδύσουν, να αναπτύξουν, να λειτουργήσουν ή να διαχειριστούν συναφείς εγκαταστάσεις. Σε περίπτωση που από τη δημόσια διαβούλευση και από ανάλυση κόστους-οφέλους προκύπτει ότι τρίτα μέρη έχουν την ικανότητα και το ενδιαφέρον να έχουν στην ιδιοκτησία τους, να αναπτύσσουν, να λειτουργούν ή να διαχειρίζονται τις εν λόγω εγκαταστάσεις κατά τρόπο οικονομικά αποδοτικό, τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη σταδιακή κατάργηση των σχετικών δραστηριοτήτων των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς στο πλαίσιο αυτό. Οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς έχουν δικαίωμα να ανακτήσουν τις επενδύσεις τους σε συναφείς εγκαταστάσεις με δίκαιους και εύλογους όρους.

Τροπολογία    114

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιε)  να παρακολουθεί την εμφάνιση περιοριστικών συμβατικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων ρητρών αποκλειστικότητας οι οποίες μπορεί να εμποδίζουν μεγάλους μη οικιακούς καταναλωτές να συνάπτουν συμβάσεις ταυτόχρονα με περισσότερους από έναν προμηθευτές ή να περιορίζουν τη δυνατότητα εκλογής τους. Όπου αρμόζει, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενημερώνουν τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού για παρόμοιες πρακτικές·

ιε)  να παρακολουθεί την εμφάνιση περιοριστικών συμβατικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων ρητρών αποκλειστικότητας οι οποίες μπορεί να εμποδίζουν καταναλωτές να συνάπτουν συμβάσεις ταυτόχρονα με περισσότερους από έναν προμηθευτές ή να περιορίζουν τη δυνατότητα εκλογής τους. Όπου αρμόζει, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές ενημερώνουν τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού για παρόμοιες πρακτικές·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία είναι αναγκαία ώστε να καταστούν δυνατές οι τροπολογίες 98 και 128 και να επιτραπεί η παράλληλη σύναψη συμβάσεων με περισσότερους από έναν προμηθευτές. Δημιουργεί συνοχή με τις τροπολογίες 128, 144 και 151. Όλα τα είδη πελατών θα πρέπει να επιτρέπεται να συνάπτουν σύμβαση με περισσότερους του ενός προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. Ένας οικιακός πελάτης ενδέχεται να επιθυμεί να υπογράψει σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας με επιτόπια ή κοντινή εγκατάσταση παραγωγής και δεύτερη σύμβαση προμήθειας με τον συνήθη προμηθευτή της υπολειμματικής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό ως κίνητρο για την αύξηση των ενεργών πελατών και την ανάπτυξη και την κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Τροπολογία    115

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιζ)  να βοηθά ώστε να εξασφαλίζεται, σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες αρχές, ότι τα μέτρα προστασίας των καταναλωτών είναι αποτελεσματικά και εφαρμόζονται·

ιζ)  να βοηθά ώστε να εξασφαλίζεται, σε συνεργασία με άλλες εμπλεκόμενες αρχές, ότι τα νέα και υφιστάμενα μέτρα προστασίας των καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των ενεργών καταναλωτών, είναι αποτελεσματικά και εφαρμόζονται·

Τροπολογία    116

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 – παράγραφος 1 – στοιχείο κδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

κδ α)  να παρακολουθεί την πρόσβαση των τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού υφιστάμενων τοπικών ενεργειακών κοινοτήτων, τα κανονιστικά εμπόδια στην πρόσβαση στην αγορά ή στη συμμετοχή σε διάφορες δραστηριότητες, την ίση μεταχείρισή τους, τον αντίκτυπό τους στον ανταγωνισμό και την προστασία των καταναλωτών και τα οφέλη που παρέχουν, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων καταναλωτών και των νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν ενεργειακή φτώχεια.

Τροπολογία    117

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 59 – παράγραφος 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

8.  Για να αυξηθεί η διαφάνεια στην αγορά και να διαθέτουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, αποφάσεις ή προτάσεις σχετικά με απόφαση που αφορά τιμολόγια μεταφοράς και διανομής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 3, οι ρυθμιστικές αρχές καθιστούν διαθέσιμα στους παράγοντες της αγοράς την αναλυτική μεθοδολογία και το υποκείμενο κόστος που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των σχετικών τιμολογίων δικτύου.

8.  Για να αυξηθεί η διαφάνεια στην αγορά και να διαθέτουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, αποφάσεις ή προτάσεις σχετικά με απόφαση που αφορά τιμολόγια μεταφοράς και διανομής, όπως αναφέρεται στο άρθρο 60 παράγραφος 3, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές καθιστούν διαθέσιμα στους παράγοντες της αγοράς την αναλυτική μεθοδολογία και τις βασικές υποθέσεις που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των σχετικών τιμολογίων δικτύου, οι οποίες περιλαμβάνουν ανάλυση κόστους-οφέλους για τις κατανεμημένες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης αξιολόγησης της δυνητικής αξίας τους για το δίκτυο και της συμβολής τους σε άλλους στόχους ενεργειακής πολιτικής, ιδίως εκείνες που παρέχονται από ενεργούς πελάτες και τοπικές ενεργειακές κοινότητες.

Τροπολογία    118

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι - παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  αναφέρουν με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες τους και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χειρίζεται το εργαλείο·

β)  αναφέρουν με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες τους και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που χειρίζεται το εργαλείο, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρηματοδότησης των εργαλείων·

Τροπολογία    119

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα Ι - παράγραφος 1 – στοιχείο ε

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε)  παρέχουν ακριβή και επικαιροποιημένη πληροφόρηση και αναφέρουν την ώρα της τελευταίας ενημέρωσης·

ε)   παρέχουν ακριβή και επικαιροποιημένη πληροφόρηση και αναφέρουν την ώρα της τελευταίας ενημέρωσης, μεταξύ άλλων:

 

-   το τιμολόγιο και τη σχετική ανάλυση από πλευράς φόρων, εισφορών, τελών και χρεώσεων που περιέχονται στο τιμολόγιο ενέργειας·

 

-   το ποσοστιαίο μερίδιο των ενεργειακών πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για το συνολικό ενεργειακό μείγμα κατά το προηγούμενο έτος·

 

-   όσον αφορά τις προσφορές από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, πληροφορίες για τη συνεισφορά κάθε ενεργειακής πηγής στην ηλεκτρική ενέργεια που αγοράζεται από τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων των μεριδίων κάθε ανανεώσιμης πηγής ενέργειας ανά τεχνολογία και χώρα προέλευσης, του μεριδίου ή του ποσοστού κατανάλωσης που έχει καλυφθεί με απευθείας προμήθεια από παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και με ιδιοπαραγωγή από τον προμηθευτή, καθώς και για τις δράσεις που αποφέρουν πρόσθετα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη, συμπεριλαμβανομένων νέων επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

-   την ακριβή φύση του διαφημιζόμενου «πράσινου τιμολογίου», συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου προσθετικότητας·

 

-   τις πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του ενεργειακού μείγματος, όσον αφορά τις εκπομπές CO2 και τα ραδιενεργά απόβλητα που προήλθαν από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το συνολικό μείγμα καυσίμων του προμηθευτή κατά το προηγούμενο έτος·

 

-   την ποιότητα της υπηρεσίας, τις διαδικασίες διακανονισμού των παραπόνων, το επίπεδο ικανοποίησης των καταναλωτών ή τις παραπλανητικές πρακτικές·

Τροπολογία    120

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο 1 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Επιπλέον, συγκρίσεις με τον μέσο κανονικοποιημένο ή υποδειγματικό πελάτη της ίδιας κατηγορίας χρήστη καθίστανται διαθέσιμες στους τελικούς πελάτες στους οικείους λογαριασμούς και τους περιοδικούς εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ή τους συνοδεύουν ή σηματοδοτούνται σε αυτούς.

Επιπλέον, συγκρίσεις με τον μέσο κανονικοποιημένο ή υποδειγματικό πελάτη της ίδιας κατηγορίας χρήστη καθίστανται διαθέσιμες στους τελικούς πελάτες, καθώς και αξιολόγηση στην οποία περιγράφεται ποιο από τα παρεχόμενα τιμολόγια θα ήταν το πιο συμφέρον για τον καταναλωτή, εάν το καταναλωτικό πρότυπο του προηγούμενου έτους επαναληφθεί το επόμενο έτος, συνοδεύουν τους οικείους λογαριασμούς και τους περιοδικούς εκκαθαριστικούς λογαριασμούς ή σηματοδοτούνται σε αυτούς.

Αιτιολόγηση

Η πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά με το πιο συμφέρον τιμολόγιο θα απέτρεπε τον εγκλωβισμό τους σε ξεπερασμένες και ασύμφορες τιμές.

Τροπολογία    121

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα II – σημείο 4 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ)  τουλάχιστον την παραπομπή σε υφιστάμενες πηγές αναφοράς, όπως π.χ. ιστοσελίδες, όπου διατίθενται στο κοινό πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όσον αφορά τουλάχιστον τις εκπομπές CO2 και τα ραδιενεργά απόβλητα που είναι αποτέλεσμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το συνολικό μείγμα καυσίμων του προμηθευτή κατά το προηγούμενο έτος·

γ)  πληροφορίες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όσον αφορά τουλάχιστον τις εκπομπές CO2 και τα ραδιενεργά απόβλητα που είναι αποτέλεσμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το συνολικό μείγμα καυσίμων του προμηθευτή κατά το προηγούμενο έτος,

Αιτιολόγηση

Πρέπει να παρέχεται άμεσα στον καταναλωτή αυτή η βασική πληροφορία σχετικά με την οικεία κατανάλωση ενέργειας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

1.3.2017

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Pavel Poc

14.2.2017

Εξέταση στην επιτροπή

21.6.2017

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

21.11.2017

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

52

1

9

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Martin Häusling, Rupert Matthews, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica, Carlos Zorrinho

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Maria Noichl

ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗΣΤΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

52

+

ALDE:

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha

EFDD:

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jo Leinen, Susanne Melior, Maria Noichl, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

1

-

NI

Zoltán Balczó

9

0

ENF

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Kateřina Konečná

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Bart Staes, Davor Škrlec

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Κοινοί κανόνες της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (αναδιατύπωση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

30.11.2016

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές