RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud)

27.2.2018 - (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)) - ***I

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
Raportöör: Krišjānis Kariņš
(Uuesti sõnastamine – kodukorra artikkel 104)


Menetlus : 2016/0380(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A8-0044/2018
Esitatud tekstid :
A8-0044/2018
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud)

(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – uuesti sõnastamine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2016)0864),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 194 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8-0495/2016),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse Poola Senati, Austria Liidunõukogu ja Ungari Rahvuskogu poolt subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtete kohaldamist käsitleva protokolli nr 2 alusel esitatud põhjendatud arvamusi, mille kohaselt õigusakti eelnõu ei vasta subsidiaarsuse põhimõttele,

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 31. mai 2017. aasta arvamust[1],

–  võttes arvesse Regioonide Komitee 13. juuli 2017. aasta arvamust[2],

–  võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta[3],

–  võttes arvesse vastavalt kodukorra artikli 104 lõikele 3 saadetud õiguskomisjoni 7. septembri 2017. aasta kirja tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 104 ja 59,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni arvamust (A8-0044/2018),

A.  arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt ei sisalda komisjoni ettepanek muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus esile toodud, ning arvestades, et varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta;

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha, võttes arvesse Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma soovitusi;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(5)  Komisjoni 15. juuli 2015. aasta teatises „Uued võimalused energiatarbijatele“31 on esitatud komisjoni nägemus sellisest jaeturust, mis teenib paremini energiatarbijaid ning seda ka hulgi- ja jaeturu parema sidumise abil. Uusi ja innovaatilisi energiateenuseid pakkuvad ettevõtjad peaksid uut tehnoloogiat kasutades andma tarbijatele võimaluse täielikult osaleda energiasüsteemi ümberkujundamises, juhtida oma tarbimist nii, et hoida kokku raha ja aidata kaasa summaarse energiatarbimise vähendamisele.

(5)  Komisjoni 15. juuli 2015. aasta teatises „Uued võimalused energiatarbijatele“31 on esitatud komisjoni nägemus sellisest jaeturust, mis teenib paremini energiatarbijaid ning seda ka hulgi- ja jaeturu parema sidumise abil. Uusi ja innovaatilisi energiateenuseid pakkuvad ettevõtjad peaksid uusi tehnoloogiaid kasutades andma kõigile tarbijatele võimaluse suurendada teadlikkust oma energiatarbimisest ja täielikult osaleda energiasüsteemi ümberkujundamises, juhtida oma tarbimist nii, et hoida kokku raha ja aidata kaasa summaarse energiatarbimise vähendamisele.

__________________

__________________

31 COM(2015) 339 (final), 15.7.2015.

31 COM(2015) 339 (final), 15.7.2015.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Komisjoni 15. juuli 2015. aasta teatises „Avaliku konsultatsiooni algatamise kohta energiaturu uue korralduse üle“32 rõhutati, et üleminek energia tootmises suurtelt kesksetelt elektrijaamadelt detsentraliseeritud energiatootmisele taastuvatest energiaallikatest ja vähese CO2-heitega turgudele nõuab praeguste elektrikaubanduse eeskirjade kohandamist ja seniste tururollide muutmist. Selles rõhutati vajadust organiseerida elektriturgu paindlikumalt ja lõimida täielikult kõik turuosalised, sealhulgas taastuvenergia tootjad, uute energiateenuste pakkujad, energia salvestamine ja paindlik nõudlus.

(6)  Komisjoni 15. juuli 2015. aasta teatises „Avaliku konsultatsiooni algatamise kohta energiaturu uue korralduse üle“32 rõhutati, et üleminek energia tootmises suurtelt kesksetelt elektrijaamadelt detsentraliseeritud energiatootmisele taastuvatest energiaallikatest ja vähese CO2-heitega turgudele nõuab praeguste elektrikaubanduse eeskirjade kohandamist ja turuosaliste seniste rollide muutmist. Selles rõhutati vajadust organiseerida elektriturgu paindlikumalt ja lõimida täielikult kõik turuosalised, sealhulgas taastuvenergia tootjad, uute energiateenuste pakkujad, energia salvestamine ja paindlik nõudlus. Niisama oluline on, et liit viivitamata investeeriks Euroopa tasandi ühendustesse energia ülekandmiseks elektrienergia kõrgepinge-ülekandesüsteemide kaudu.

_________________

_________________

32   COM(2015) 340 (final), 15.7.2015.

32   COM(2015) 340 (final), 15.7.2015.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Elektrienergia siseturu loomiseks peaksid liikmesriigid toetama oma riiklike turgude integratsiooni ning võrguettevõtjate liidu ja piirkondliku tasandi koostööd ja ühendama elektrisaari moodustavad eraldi süsteemid, mida liidus ikka veel leidub.

Selgitus

Käesolev põhjendus tuleb direktiivis säilitada, kuna sellega rõhutatakse, et saavutamaks üht ELi energiapoliitika peaeesmärki, mis on energia siseturu loomine, peavad liikmesriigid tegema koostööd.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Kõige tõhusamalt täidab liit oma eesmärgid, luues tururaamistiku, kus tunnustatakse paindlikkust ja uuendusi. Kõige paremini toetab taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu toimivalt kujundatud elektrienergiaturg.

Selgitus

Toimiv energia siseturg peaks soodustama taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu ja võimaldama ELil saavutada oma eesmärgid ning Pariisi kliimakokkuleppe kohased rahvusvahelised taastuvenergiakohustused.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8)  Tarbijatel on ülisuur tähtsus sellise paindlikkuse saavutamisel, mis on vajalik elektrisüsteemi kohandamiseks taastuvenergia pidevalt muutuvale hajatootmisele. Võrgu haldamise ja taastuvenergia tootmise tehnoloogiline areng on avanud tarbijate jaoks palju uusi võimalusi ning terve konkurents jaemüügiturgudel on ülioluline selleks, et tagada uute energiateenuste turufaktoritest tingitud kasutuselevõtt; nende teenustega rahuldatakse tarbijate muutuvaid vajadusi ja arvestatakse nende erinevaid suutlikkusi ning suurendatakse süsteemi paindlikkust. Kui tarbijatel võimaldatakse rohkem osaleda energiaturul, ja osaleda uut moodi, siis peaksid nad saama rohkem kasu elektrienergia siseturust ja peaks olema ka võimalik saavutada liidu taastuvenergia alaseid eesmärke.

(8)  Tarbijatel on ülisuur tähtsus sellise paindlikkuse saavutamisel, mis on vajalik elektrisüsteemi kohandamiseks taastuvenergia pidevalt muutuvale ja hajatootmisele. Võrgu haldamise ja taastuvenergia tootmise tehnoloogiline areng on avanud tarbijate jaoks palju uusi võimalusi. Terve konkurents jaemüügiturgudel on ülioluline selleks, et tagada uute energiateenuste turufaktoritest tingitud kasutuselevõtt; need teenused vastavad tarbijate muutuvatele vajadustele ja muutuvale suutlikkusele ning muudavad süsteemi paindlikumaks. Kuna aga tarbijatele ei ole antud energiatarbimise kohta teavet reaalajas või reaalajalähedase ajavahemiku jooksul, eelkõige seetõttu, et nutiarvestite kasutuselevõtt on olnud aeglane, ei ole neist saanud energiaturu ega energiasüsteemi ümberkujundamise aktiivseid osalisi. Kui tarbijatele antakse suuremad õigused ja vahendid, et osaleda energiaturul aktiivsemalt ja uut moodi, siis peaksid nad saama rohkem kasu elektrienergia siseturust ja peaks olema ka võimalik saavutada liidu taastuvenergia alaseid eesmärke.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(9)  Liidu kodanikele asutamislepinguga tagatud vabadused – muu hulgas kaupade vaba liikumine, asutamisvabadus ja teenuste osutamise vabadus – on saavutatavad üksnes täiesti avatud turul, kus kõik tarbijad saavad vabalt valida tarnijaid ja kõik tarnijad saavad vabalt teenindada oma tarbijaid.

(9)  Liidu kodanikele asutamislepinguga tagatud vabadused – muu hulgas kaupade vaba liikumine, asutamisvabadus ja teenuste osutamise vabadus – on saavutatavad üksnes täiesti avatud ja ühendatud turul, kus kõik tarbijad saavad vabalt valida tarnijaid ja kõik tarnijad saavad vabalt teenindada oma tarbijaid.

Selgitus

Antud muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Selleks et tagada konkurents ja elektriga varustatus kõige konkurentsivõimelisema hinnaga, peaksid liikmesriigid ja riiklikud reguleerivad asutused edendama piiriülest juurdepääsu eri energiaallikatest toodetud elektri uutele tarnijatele ning uutele elektritootjatele, energia salvestamist ja tarbimiskaja

(11)  Selleks et tagada konkurents ja elektriga varustatus kõige konkurentsivõimelisema hinnaga, peaksid liikmesriigid ja riiklikud reguleerivad asutused edendama piiriülest juurdepääsu eri energiaallikatest toodetud elektri uutele tarnijatele ning uutele elektritootjatele, energia salvestamist ja tarbimiskaja. Kuid võimsusvoogude ajakava kujundamisel peaksid liikmesriigid koostööd tegema, et vältida planeerimata ringvooge.

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud kahe muudatusettepanekuga artikli 3 kohta.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Liikmesriigid peaksid tagama, et elektrienergia siseturul ei ole tarbetuid takistusi turule sisenemisel, turul tegutsemisel ega sellelt väljumisel. Samal ajal peaks olema selge, et see kohustus ei piira pädevusi, mille liikmesriigid säilitavad seoses kolmandate riikidega. Sellist selgitamist ei tohi tõlgendada kui liikmesriikidele võimaluse andmist rakendada liidu ainupädevust. Samuti tuleks selgitada seda, et kolmandatest riikidest pärit turuosalised peavad järgima kohaldatavat liidu ja liikmesriikide õigust nagu kõik teised turuosalised.

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 b)  Euroopa Ülemkogu märkis oma 2014. aasta oktoobri järeldustes, et Euroopa Komisjon peab võtma liikmesriikide toetusel kiireloomulisi meetmeid, et saavutada praegune elektrisüsteemide vahelise ühenduse miinimumeesmärk 10% kiiremas korras ning mitte hiljem kui 2020. aastal vähemalt nende liikmesriikide puhul, kes ei ole veel saavutanud energia siseturuga integreerituse minimaalset taset, nimelt Balti riigid, Portugal ja Hispaania, ning liikmesriikide puhul, mis on nende jaoks peamised energia siseturule juurdepääsu punktid. Euroopa Ülemkogu märkis ühtlasi, et komisjon annab Euroopa Ülemkogule regulaarselt aru, et saavutada 2030. aastaks 15% eesmärk.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Liikmesriikidele tuleks alles jätta laialdane kaalutlemisõigus elektriettevõtjatele avalike teenuste osutamise kohustuse määramisel, lähtudes üldistest majandushuvidest. Liikmesriigid peaksid tagama, et kodutarbijatele ja, kui liikmesriigid seda vajalikuks peavad, väikeettevõtjatele oleks tagatud kindlaksmääratud kvaliteediga ja selgelt võrreldava, läbipaistva ning mõistliku hinnaga elektri tarnimine. Sellele vaatamata tähendab avaliku teenuse osutamise kohustus tarnehindade reguleerimise vormis turgu põhimõtteliselt moonutavat meedet, mis toob sageli kaasa tasupuudujääkide kuhjumise, tarbijate valikuvõimaluste piiramise, nõrgemad stiimulid energia säästmiseks ja energiatõhususe suurendamiseks, madalama teenuste kvaliteedi, tarbijate vähesema kaasamise ja rahulolu, konkurentsi piiramise ning innovatiivsete toodete ja teenuste osakaalu vähenemise turul. Järelikult peaksid liikmesriigid rakendama muid poliitikavahendeid, eelkõige suunatud sotsiaalpoliitika meetmeid, et tagada elektritarnete taskukohasus oma kodanike jaoks. Riigi sekkumist hinna määramisse tuleks kasutada üksnes erandlike asjaolude korral. Täielikult liberaliseeritud elektri jaemüügiturg stimuleerib hinnapõhist ja muud konkurentsi olemasolevate tarnijate vahel ning uusi tarnijaid; see parandab tarbijate ees olevaid valikuid ja suurendab tarbijate rahulolu.

(15)  Liikmesriikidele tuleks alles jätta laialdane kaalutlemisõigus elektriettevõtjatele avalike teenuste osutamise kohustuse määramisel, lähtudes üldistest majandushuvidest. Liikmesriigid peaksid tagama, et kodutarbijatele ja, kui liikmesriigid seda vajalikuks peavad, väikeettevõtjatele oleks tagatud kindlaksmääratud kvaliteediga ja selgelt võrreldava, läbipaistva ning mõistliku hinnaga elektri tarnimine. Sellele vaatamata tähendab avaliku teenuse osutamise kohustus tarnehindade reguleerimise vormis turgu põhimõtteliselt moonutavat meedet, mis toob sageli kaasa tasupuudujääkide kuhjumise, tarbijate valikuvõimaluste piiramise, nõrgemad stiimulid energia säästmiseks ja energiatõhususe suurendamiseks, madalama teenuste kvaliteedi, tarbijate vähesema kaasamise ja rahulolu, konkurentsi piiramise ning innovatiivsete toodete ja teenuste osakaalu vähenemise turul. Järelikult peaksid liikmesriigid rakendama muid poliitikavahendeid, eelkõige suunatud sotsiaalpoliitika meetmeid, et tagada elektritarnete taskukohasus oma kodanike jaoks. Riigi sekkumist hinna määramisse tuleks kasutada üksnes väga piiratud erandjuhtudel, selleks et kaitsta kõige kaitsetumaid rühmi, ning see tuleks piiratud aja jooksul järk-järgult kaotada. Täielikult liberaliseeritud, hästitoimiv elektri jaemüügiturg stimuleerib hinnapõhist ja muud konkurentsi olemasolevate tarnijate vahel ning uusi tarnijaid; see parandab tarbijate ees olevaid valikuid ja suurendab tarbijate rahulolu.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(24)  Parem tarbijakaitse tagatakse seeläbi, et kõikidele tarbijatele on kättesaadavad tõhusad vaidluste lahendamise võimalused. Liikmesriigid peaksid kehtestama kaebuste käsitlemise kiire ja tõhusa korra.

(24)  Parem tarbijakaitse tagatakse seeläbi, et kõikidele tarbijatele on kättesaadavad tõhusad vaidluste sõltumatu lahendamise mehhanismid, nagu energiaombudsman või tarbijakaitseorgan. Liikmesriigid peaksid kehtestama kaebuste käsitlemise kiire ja tõhusa korra.

Selgitus

Antud muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(25)  Kõik tarbijad peaksid saama kasu turul otsesest osalemisest, eelkõige sellest, et nad muudavad oma tarbimist vastavalt turusignaalidele ja saavad kasu madalamatest elektrihindadest ja muudest rahalistest stiimulitest. Sellise aktiivse osalemise eelised peaksid aja jooksul suurenema, kui elektrisõidukid, soojuspumbad ja muud paindlikud koormused muutuvad konkurentsivõimelisemaks. Tarbijatel peaks olema võimalik osaleda tarbimiskaja kõikides vormides ja sellepärast peaks neil olema võimalik valida endale tark mõõtmissüsteem ja sõlmida elektrienergia dünaamilise hinnaga leping. See peaks võimaldama neil kohandada oma tarbimist vastavalt reaalajalistele hinnasignaalidele, mis kajastavad elektri või ülekandmise väärtust ja kulusid eri aegadel, samas kui liikmesriigid peaksid tagama, et tarbijad puutuksid mõistlikus ulatuses kokku hulgimüügituru hinnariskidega. Liikmesriigid peaksid samuti tagama, et tarbijaid, kes eelistavad turul mitte aktiivselt osaleda, ei karistataks, vaid et nende jaoks muudetaks kergemaks teadlike otsuste tegemine olemasolevate valikute kohta viisil, mis on siseriiklikes turutingimustes kõige sobivam.

(25)  Kõik tarbijad peaksid saama kasu turul otsesest osalemisest, eelkõige sellest, et nad muudavad oma tarbimist vastavalt turusignaalidele ja saavad kasu madalamatest elektrihindadest ja muudest rahalistest stiimulitest. Sellise aktiivse osalemise eelised peaksid aja jooksul suurenema, kui seni passiivsetele tarbijatele antakse võimalustest, mis neil aktiivsete tarbijatena oleksid, rohkem teada, ja kui aktiivse osalemise võimalusi puudutav teave on paremini kättesaadav ja levinud. Tarbijatel peaks olema võimalik osaleda tarbimiskaja kõikides vormides ja sellepärast peaks neil olema võimalik saada kasu nutiarvestisüsteemide täielikust kasutuselevõtust ning juhul, kui selliste süsteemide kasutuselevõtule on antud negatiivne hinnang, peaks tarbijatel olema õigus ise otsustada, kas valida endale nutiarvestisüsteem ja sõlmida dünaamilise elektrihinnaga leping. See peaks võimaldama neil kohandada oma tarbimist vastavalt reaalajalistele hinnasignaalidele, mis kajastavad elektri või ülekandmise väärtust ja kulusid eri aegadel, samas kui liikmesriigid peaksid tagama, et tarbijad puutuksid mõistlikus ulatuses kokku hulgimüügituru hinnariskidega. Tarbijatele tuleks teada anda, millised hindadega seotud ohud dünaamilise hinnaga lepinguga võivad kaasneda. Liikmesriigid peaksid samuti tagama, et tarbijaid, kes eelistavad turul mitte aktiivselt osaleda, ei karistataks, vaid et nende jaoks muudetaks kergemaks teadlike otsuste tegemine olemasolevate valikute kohta viisil, mis on siseriiklikes turutingimustes kõige sobivam.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(30)  Hajaenergeetika tehnilised lahendused ja tarbijatele võimaluste andmine on muutnud kogukonnas toodetud energia ja energiakooperatiivid tõhusaks ja kulutõhusaks viisiks inimeste selliste vajaduste ja ootuste rahuldamisel, mis on seotud energiaallikate, -teenuste ja kohapealse osalemisega. Kogukonnas toodetud energia pakub kõikidele tarbijatele võimalust osaleda ise tootmises, tarbimises ja energia omavahel jagamises teatavas geograafiliselt piiratud kogukondlikus võrgus, mis võib toimida isoleeritult või olla ühendatud avaliku jaotusvõrguga. Kogukondliku energeetika algatused on peamiselt suunatud teatavat liiki taskukohase energia, näiteks taastuvenergia tootmisele selle liikmete või osanike jaoks, selle asemel et seada traditsiooniliste energeetikaettevõtete eeskujul tähtsaimaks prioriteediks kasumi tootmine. Tarbijakogukonna otsese kaasamisega näitavad energeetikaalased algatused, milliseid suuri võimalusi need avavad uue tehnoloogia ja uute tarbimisviiside, sealhulgas tarkjaotusvõrkude ja tarbimiskaja ülevõtmiseks lõimitud viisil. Kogukondlik energeetika võib edendada energiatõhusust ka iga majapidamise tasandil ning aidata kaasa võitlusele kütteostuvõimetusele energiatarbimise vähendamise ja tarnetasude langetamise kaudu. Kogukondlik energeetika võimaldab energiaturul osaleda ka sellistel kodutarbijate rühmadel, kes muidu seda teha ei suudaks. Sellised algatused on eduka juhtimise korral toonud ühiskonnale majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnakasu, mis ulatub kaugemale lihtsast energiateenuste osutamise kasust. Kohalikel energiakogukondadel tuleb lubada turul tegutseda õiglastel tingimustel, kuid ilma turumoonutusi tekitamata. Kodutarbijal tuleb lubada vabatahtlikult osaleda ühenduse energiaalgatuses ja ka sellest lahkuda, ilma et ta seejuures kaotaks juurdepääsu kogukondliku energeetikaalgatuse käitatavale võrgule või oma tarbijaõigusi. Juurdepääs kogukondliku energeetikaalgatuse käitatavale võrgule tuleb anda õiglastel ja kulupõhistel tingimustel.

(30)  Hajaenergeetika tehnilised lahendused ja tarbijatele võimaluste andmine on muutnud kogukonnas toodetud energia ja energiakooperatiivid tõhusaks ja kulutõhusaks viisiks inimeste selliste vajaduste ja ootuste rahuldamisel, mis on seotud energiaallikate, -teenuste ja kohapealse osalemisega. Kogukonnas toodetud energia pakub kõikidele tarbijatele võimalust osaleda avatud ja vabatahtlikul alusel ise tootmises, tarbimises ja energia omavahel jagamises teatavas geograafiliselt piiratud kogukondlikus võrgus, mis võib toimida isoleeritult või olla ühendatud avaliku jaotusvõrguga. Kogukondliku energeetika algatused on peamiselt suunatud teatavat liiki taskukohase energia, näiteks taastuvenergia tootmisele selle liikmete või osanike jaoks, ning nende eesmärk on anda kasu kohalikele kogukondadele ja esindada kohalikke huve, selle asemel et seada traditsiooniliste energeetikaettevõtete eeskujul tähtsaimaks prioriteediks kasumi tootmine. Tarbijakogukonna otsese kaasamisega näitavad energeetikaalased algatused, milliseid suuri võimalusi need avavad uue tehnoloogia ja uute tarbimisviiside, sealhulgas tarkjaotusvõrkude ja tarbimiskaja ülevõtmiseks lõimitud viisil. Kogukondlik energeetika võib edendada energiatõhusust ka iga majapidamise tasandil ning aidata kaasa võitlusele kütteostuvõimetusele energiatarbimise vähendamise ja tarnetasude langetamise kaudu. Kogukondlik energeetika võimaldab energiaturul osaleda ka sellistel kodutarbijate rühmadel, kes muidu seda teha ei suudaks. Sellised algatused on eduka juhtimise korral toonud ühiskonnale majanduslikku, sotsiaalset ja keskkonnakasu, mis ulatub kaugemale lihtsast energiateenuste osutamise kasust. Kohalikel energiakogukondadel tuleb lubada turul tegutseda õiglastel tingimustel, kuid ilma turumoonutusi tekitamata. Kodutarbijal tuleb lubada vabatahtlikult osaleda ühenduse energiaalgatuses ja ka sellest lahkuda, ilma et ta seejuures kaotaks juurdepääsu kogukondliku energeetikaalgatuse käitatavale võrgule või oma tarbijaõigusi. Juurdepääs kogukondliku energeetikaalgatuse käitatavale võrgule tuleb anda õiglastel ja kulupõhistel tingimustel.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(31)  Energiaarved ja iga-aastased aruanded on oluline tarbijate teavitamise vahend. Lisaks kasutatud kogust ja kulusid käsitlevatele andmetele võib nendega edastada ka muud teavet, mis aitab tarbijatel võrrelda oma kehtivat lepingut muude pakkumistega. Võttes aga arvesse, et arve üle tekkivad vaidlused on üks tavalisi tarbijate kaebuste allikaid ja sellega üks tegureid, mis aitab kaasa tarbijate rahuolu püsimisele madalal tasemel ja peletab neid eemale energeetikasektoris osalemisest, on vaja muuta arveid selgemaks ja kergemini mõistetavaks, samuti tagada, et arves on esitatud kogu teave, mis on tarbijale vajalik tema energiatarbimise reguleerimiseks, pakkumiste võrdlemiseks ja tarnija vahetamiseks.

(31)  Energiaarved ja iga-aastased aruanded on oluline tarbijate teavitamise vahend. Arvetel ja aruannetes esitatakse kasutatud kogust ja kulusid käsitlevad andmed, kuid neis võib esitada ka muud teavet, mis aitab tarbijatel võrrelda oma kehtivat lepingut muude pakkumistega. Võttes aga arvesse, et kuna arve üle tekkivad vaidlused on üks tavalisi tarbijate kaebuste allikaid, aitavad arved ja aruanded kaasa tarbijate rahuolu püsimisele madalal tasemel ja peletavad neid eemale energeetikasektoris osalemisest. Seetõttu tuleb arved ja aruanded muuta selgemaks ja kergemini mõistetavaks ning samuti tagada, et arves on esitatud kogu teave, mis on tarbijale vajalik tema energiatarbimise reguleerimiseks, pakkumiste võrdlemiseks ja tarnija vahetamiseks.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(32)  Liikmesriigid peaksid ergutama jaotusvõrkude ajakohastamist, näiteks minnes üle tarkvõrkudele, mis tuleks ehitada nii, et see soodustaks detsentraliseeritud tootmist ja energiatõhusust.

(32)  Liikmesriigid peaksid ergutama jaotusvõrkude ajakohastamist, näiteks minnes üle tarkvõrkudele, mis tuleks ehitada nii, et see soodustaks detsentraliseeritud tootmist, energia salvestamist ja energiatõhusust.

Selgitus

Antud muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(34)  Kui jõutakse nutiarvestite kasutuselevõtu otsustamiseni riigi tasandil, peaks olema võimalik teha otsus selle kohta majandusliku hinnangu põhjal. Kui sellisest hinnangust nähtub, et kõnealuste arvestite sisseviimine on majanduslikult mõistlik ja kulutõhus ainult nendele tarbijatele, kes tarbivad teatava hulga elektrit, siis peaks liikmesriikidel seda nutiarvestisüsteemide juurutamisel olema võimalik arvesse võtta.

(34)  Kui jõutakse nutiarvestite kasutuselevõtu otsustamiseni riigi tasandil, peaks olema võimalik teha otsus selle kohta majandusliku hinnangu põhjal. Majanduslikus hinnangus tuleks võtta arvesse pikaajalist kasu, mida nutiarvestite kasutamine annab kogu väärtusahelale, eelkõige parema võrguhalduse, täpsema kavandamise ja võrgukadude kindlakstegemise poolest. Kui sellisest hinnangust nähtub, et kõnealuste arvestite sisseviimine on kulutõhus ainult nendele tarbijatele, kes tarbivad teatava hulga elektrit, siis peaks liikmesriikidel seda nutiarvestisüsteemide juurutamisel olema võimalik arvesse võtta. Hinnang tuleks tehnoloogia kiire arengu tõttu korrapäraselt, st vähemalt iga kahe aasta tagant läbi vaadata.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(37)  . Tarbijate varustamise üheks võtmeteguriks on juurdepääs objektiivsetele ja läbipaistvatele tarbimisandmetele. Seepärast peaks tarbijatel olema juurdepääs oma tarbimisandmetele, nendega seotud hindadele ja teenuste maksumusele, et nad saaksid kutsuda konkurente nende andmete alusel pakkumisi tegema. Tarbijatel peaks olema ka õigus saada nõuetekohast teavet oma energiatarbimise kohta. Ettemaksed ei peaks nende kasutajaid panema ebasoodsasse olukorda ning erinevad maksesüsteemid ei tohiks olla diskrimineerivad. Piisava sagedusega tarbijatele esitatavad andmed energiakulude kohta motiveerivad energiat kokku hoidma, kuna need annavad tarbijatele vahetut tagasisidet energiatõhususse tehtud investeeringute ja käitumismuudatuste mõju kohta. Sellega seoses aitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL täielik rakendamine tarbijate energiakulusid vähendada.

(37)  Lõpptarbijate varustamise üheks võtmeteguriks on kiire juurdepääs objektiivsetele ja läbipaistvatele tarbimisandmetele. Seepärast peaks tarbijatel olema juurdepääs oma tarbimisandmetele, nendega seotud hindadele ja teenuste maksumusele, et nad saaksid kutsuda konkurente nende andmete alusel pakkumisi tegema. Tarbijatel peaks olema ka õigus saada nõuetekohast teavet oma energiatarbimise kohta. Ettemaksed ei peaks nende kasutajaid panema ebasoodsasse olukorda ning erinevad maksesüsteemid ei tohiks olla diskrimineerivad. Piisava sagedusega lõpptarbijatele esitatavad andmed energiakulude kohta motiveerivad energiat kokku hoidma, kuna need annavad lõpptarbijatele vahetut tagasisidet energiatõhususse tehtud investeeringute ja käitumismuudatuste mõju kohta. Sellega seoses aitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/27/EL täielik rakendamine tarbijate energiakulusid vähendada.

__________________

__________________

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1).

35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiiv 2012/27/EL, milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ (ELT L 315, 14.11.2012, lk 1).

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(38)  Pärast tarkade mõõtmissüsteemide kasutuselevõttu on liikmesriikides praeguseks juba välja töötatud või arendatakse erinevaid andmehalduse mudeleid. Sõltumatult andmehalduse mudelist on oluline, et liikmesriigid kehtestaksid läbipaistvad eeskirjad, mille järgi andmetele oleks võimalik juurde pääseda mittediskrimineerivatel tingimustel, ja tagaksid kõrgeimal tasemel küberturvalisuse ja andmekaitse, samuti nende andmetega töötavate osaliste erapooletuse.

(38)  Pärast tarkade mõõtmissüsteemide kasutuselevõttu on liikmesriikides praeguseks juba välja töötatud või arendatakse erinevaid andmehalduse mudeleid. Sõltumatult andmehalduse mudelist on oluline, et liikmesriigid kehtestaksid läbipaistvad eeskirjad, mille järgi andmetele oleks võimalik juurde pääseda ja neid vahetada mittediskrimineerivatel tingimustel ja tõhusalt ning mis tagaksid kõrgeimal tasemel andmetervikluse, küberturvalisuse ja andmekaitse, samuti nende andmetega töötavate osaliste erapooletuse. Liikmesriigid peaksid samuti tagama, et tarbimisandmed jäävad tarbija valdusse ja omandusse, eelkõige tänu võimalusele end identida ning hõlpsasti nõusolekut anda või see tühistada kooskõlas andmekaitset käsitlevate liidu õigusaktidega.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(40)  Energiateenustel on ülioluline osa liidu kodanike heaolu tagamisel. Vajalik kütmine, jahutamine, valgustus ja elektrienergia seadmetega töötamiseks on põhilised teenused, millega tagatakse korralik elustandard ja inimeste tervis. Lisaks võimaldab juurdepääs nendele teenustele Euroopa kodanikel tegutseda vastavalt oma võimetele ja see suurendab sotsiaalset kaasatust. Kütteostuvõimetu majapidamine ei saa neid energiateenuseid endale võimaldada, kuna tema puhul on väike sissetulek ühendatud suurte energiakuludega ja kodu madala energiatõhususega. Liikmesriigid peaksid koguma õiget teavet, et jälgida kütteostuvõimetute majapidamiste arvu. Täpsed mõõtmised peaksid aitama liikmesriikidel kindlaks teha kütteostuvõimetud majapidamised, et pakkuda nendele sihtotstarbelist toetust. Komisjon peaks aktiivselt toetama kütteostuvõimetust käsitlevate sätete rakendamist, hõlbustades heade tavade alast teabevahetust liikmesriikide vahel.

(40)  Energiavarustusel on ülioluline osa liidu kodanike heaolu tagamisel. Kütmine, jahutamine, valgustus ja elektrienergia seadmetega töötamiseks on väga tähtsad selleks, et tagada korralik elustandard ja inimeste tervis. Lisaks võimaldab energia kättesaadavus Euroopa kodanikel tegutseda vastavalt oma võimetele ja see suurendab sotsiaalset kaasatust. Kütteostuvõimetu majapidamine ei saa neid energiateenuseid endale võimaldada, kuna tema puhul on väike sissetulek ühendatud suurte energiakuludega ja kodu madala energiatõhususega. Liikmesriigid peaksid koguma õiget teavet, et jälgida kütteostuvõimetute majapidamiste arvu. Täpsed mõõtmised peaksid aitama liikmesriikidel kindlaks teha kütteostuvõimetud majapidamised, et pakkuda nendele sotsiaalhoolekandesüsteemi või muude poliitiliste meetmete kaudu sihtotstarbelist toetust. Komisjon peaks aktiivselt toetama kütteostuvõimetust käsitlevate sätete rakendamist, hõlbustades heade tavade alast teabevahetust liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(41)  Kütteostuvõimetusest mõjutatud liikmesriigid ja need liikmesriigid, kes seda veel teinud ei ole, peaksid seepärast koostama selle probleemiga võitlemiseks riikliku tegevuskava või muud sobivad raamistikud, mille eesmärk on vähendada sellise olukorra all kannatavate inimeste arvu. Väike sissetulek, suured energiakulud ja kodu madal energiatõhusus on asjakohased tegurid näitajate väljatöötamisel kütteostuvõimetuse mõõtmiseks. Igal juhul peaksid liikmesriigid tagama vajaliku energiaga varustamise kaitsetutele ja kütteostuvõimetutele tarbijatele. Selleks võiks kasutada integreeritud lähenemisviisi, näiteks energia- ja sotsiaalpoliitika raames, ning meetmed võiksid hõlmata sotsiaalpoliitikat või elamute energiatõhususe parandamist. Käesolev direktiiv peaks vähemalt võimaldama siseriiklike poliitikameetmete rakendamist kaitsetumate ja kütteostuvõimetute tarbijate huvides.

(41)  Kütteostuvõimetus on ELis üha suurenev probleem. Kütteostuvõimetusest mõjutatud liikmesriigid ja need liikmesriigid, kes seda veel teinud ei ole, peaksid seepärast koostama kütteostuvõimetusega võitlemiseks riikliku tegevuskava või muud sobivad raamistikud, mille eesmärk on vähendada kütteostuvõimetute tarbijate arvu. Väike sissetulek, suured energiakulud ja kodu madal energiatõhusus on asjakohased tegurid näitajate väljatöötamisel kütteostuvõimetuse mõõtmiseks. Igal juhul peaksid liikmesriigid tagama vajaliku energiaga varustamise kaitsetutele ja kütteostuvõimetutele tarbijatele. Selleks võiks kasutada integreeritud lähenemisviisi, näiteks energia- ja sotsiaalpoliitika raames, ning meetmed võiksid hõlmata sotsiaalpoliitikat või elamute energiatõhususe parandamist. Käesolev direktiiv peaks toetama siseriiklike poliitikameetmete rakendamist kaitsetumate ja kütteostuvõimetute tarbijate huvides.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(44)  Kui suletud jaotusvõrku kasutatakse spetsiifilisi toimimisstandardeid nõudva integreeritud energiatarne optimaalse tõhususe tagamiseks või suletud jaotusvõrku säilitatakse peamiselt võrgu omaniku kasutuseks, peaks jaotusvõrguettevõtja ja võrgu kasutajate vahelise suhte erilise iseloomu tõttu olema võimalik vabastada jaotusvõrguettevõtja kohustustest, mis kujutaksid endast tarbetut halduskoormust. Tööstuslikud, äri- või ühised teenusobjektid, nagu rongijaamad, lennujaamad, haiglad, suured kämpingud koos juurdekuuluvate rajatistega või keemiatööstusobjektid võivad oma tegevuse eripära tõttu omada suletud jaotusvõrke.

(44)  Kui suletud jaotusvõrku kasutatakse spetsiifilisi toimimisstandardeid nõudva integreeritud energiatarne optimaalse tõhususe tagamiseks või kui suletud jaotusvõrku säilitatakse peamiselt võrgu omaniku kasutuseks, peaks jaotusvõrguettevõtja ja võrgu kasutajate vahelise suhte erilise iseloomu tõttu olema võimalik vabastada jaotusvõrguettevõtja kohustustest, mis kujutaksid endast tarbetut halduskoormust. Tööstuslikud, äri- või ühised teenusobjektid, nagu rongijaamad, lennujaamad, haiglad, suured kämpingud koos juurdekuuluvate rajatistega või keemiatööstusobjektid võivad oma tegevuse eripära tõttu omada suletud jaotusvõrke.

Selgitus

Antud muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 69

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(69)  Selleks, et tagada käesoleva direktiivi rakendamiseks ühesugused tingimused, tuleks komisjonile delegeerida rakendusvolitused, et määrata kindlaks ühtne üleeuroopaline andmevorm ning diskrimineerimisvaba ja läbipaistev kord mõõtmisele ja tarbimise kohta mõõdetud andmetele juurdepääsuks, samuti juurdepääsuks andmetele, mida tarbija vajab tarnija vahetamiseks. Kõnealuseid volitusi tuleks täita vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 182/201138.

(69)  Selleks, et tagada käesoleva direktiivi rakendamiseks ühesugused tingimused, tuleks komisjonile delegeerida rakendusvolitused, et määrata kindlaks ühtne üleeuroopaline andmevorm ning diskrimineerimisvaba ja läbipaistev kord mõõtmisele ja tarbimise kohta mõõdetud andmetele juurdepääsuks, samuti juurdepääsuks andmetele, mida tarbija vajab tarnija vahetamiseks. Kõnealuseid volitusi tuleks täita vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 182/201138. Tagamaks, et selline ühtne üleeuroopaline andmevorm toetab turupõhist konkurentsi ja aitab tagada energiateenuste koostalitlusvõime, võib komisjon vajaduse korral lasta andmestandardid koostada asjaomastel Euroopa standardiorganisatsioonidel.

__________________

__________________

38 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

38 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse elektrienergia tootmise, ülekandmise, jaotamise, salvestamise ja tarnimise ühiseeskirjad koos tarbijakaitse sätetega tõeliselt ühendatud konkurentsivõimeliste, tarbijakesksete ja paindlike energiaturgude loomiseks liidus. Direktiivi eesmärk on ühendatud turgude eeliste kasutamisega tagada tarbijatele taskukohased energiahinnad, tarnekindluse kõrge tase ja sujuv üleminek vähese CO2-heitega energiasüsteemile. Selles sätestatakse Euroopa elektrisektori korraldamise ja toimimise peamised eeskirjad, eelkõige eeskirjad tarbijale volituste andmise ja tarbijate kaitse kohta, ühendatud turule avatud juurdepääsu kohta, kolmanda osalise juurdepääsu kohta ülekande- ja jaotustaristule, eraldamiseeskirjade kohta ning sõltumatute riiklike energiaregulaatorite kohta.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse elektrienergia tootmise, ülekandmise, jaotamise, salvestamise ja tarnimise ühiseeskirjad koos tarbijakaitse sätetega tõeliselt ühendatud konkurentsivõimeliste, tarbijakesksete ja paindlike energiaturgude loomiseks liidus. Direktiivi eesmärk on ühendatud turgude eeliste kasutamisega tagada tarbijatele taskukohased ja läbipaistvad energiakulud, tarnekindluse kõrge tase ning sujuv üleminek säästvale ja vähese CO2-heitega energiasüsteemile. Selles sätestatakse Euroopa elektrisektori korraldamise ja toimimise peamised eeskirjad, eelkõige eeskirjad tarbijale volituste andmise ja tarbijate kaitse kohta, ühendatud turule avatud juurdepääsu kohta, kolmanda osalise juurdepääsu kohta ülekande- ja jaotustaristule, eraldamiseeskirjade kohta ning sõltumatute riiklike energiaregulaatorite kohta.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  „aktiivne tarbija“ – tarbija või ühiselt toimiv tarbijate rühm, kes tarbib, salvestab või müüb elektrit, mis on toodetud tema valdustes, sealhulgas agregaatori kaudu, või osaleb tarbimiskajas või energiatõhususkavades, tingimusel et selline tegevus ei kujuta endast tema peamist äri- või kutsetegevust;

6.  „aktiivne tarbija“ – lõpptarbija või ühiselt toimiv lõpptarbijate rühm, kes tarbib, salvestab või müüb elektrit, mis on toodetud tema valdustes, sealhulgas agregaatori või tarnijate või kauplejate kaudu, või osaleb tarbimiskajas või energiatõhususkavades, tingimusel et selline tegevus ei kujuta endast tema peamist äri- või kutsetegevust;

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  „kohalik energiakogukond“ – ühendus, kooperatiiv, partnerlus, mittetulundusühendus või muu juriidiline isik, keda tõhusalt kontrollivad kohalikud osanikud või liikmed, üldiselt pigem väärtusele kui kasumile orienteeritud, kes osaleb energia hajatootmises ja jaotusvõrguhalduri, tarnija või agregaatori ülesannete täitmises kohalikul tasandil, sealhulgas piiriülesel kohalikul tasandil;

7.  „kohalik energiakogukond“ – ühendus, kooperatiiv, partnerlus, mittetulundusühendus, VKE või muu juriidiline isik, mis põhineb vabatahtlikul ja avatud osalemisel ja mida tõhusalt kontrollivad kohalikud osanikud või liikmed, mille peamine eesmärk on tagada kohalik keskkonnaalane, majanduslik või sotsiaalne kasu oma liikmetele või kohalikule piirkonnale või piirkondadele, kus ta tegutseb, aga mitte seal, kus ta kasumit teenib, ning mis osaleb sellistes tegevustes nagu energia hajatootmine, salvestamine ja tarnimine, energiatõhususteenuste osutamine, agregeerimine, elektromobiilsus või jaotusvõrgu käitamine, sh ka piiriüleselt;

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

15.  „sõltumatu agregaator“ – agregaator, kes ei ole tarnija ega ühegi muu turuosalise sidusettevõtja;

15.  „sõltumatu agregaator“ – agregaator, kes ei ole tarbija tarnija sidusettevõtja;

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 38

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

38.  „sagedusega mitteseotud tugiteenus“ – teenus, mida kasutab põhi- või jaotusvõrguettevõtja püsitalitlusolekus pinge juhtimiseks, kiire reaktiivvoolusisestus, inerts ja isekäivitusvõime;

38.  „sagedusega mitteseotud tugiteenus“ – teenus, mida kasutab põhi- või jaotusvõrguettevõtja püsitalitlusolekus pinge juhtimiseks, kiire reaktiivvoolusisestus, kohaliku võrgu stabiilsusinerts, lühisvool, isekäivitusvõime ja saartalitlusvõime;

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 39

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

39.  „piirkondlik talitluskeskus“ – piirkondlik talitluskeskus, nagu see on määratletud [vastavalt teatises COM(2016) 861/2 esitatud ettepanekule ümber sõnastatud määruse (EÜ) nr 714/2009] artiklis 32.

39.  „piirkondlik koordineerimiskeskus“ – piirkondlik koordineerimiskeskus, nagu see on sätestatud määruse (EL) ... [vastavalt teatises COM(2016) 861/2 esitatud ettepanekule ümber sõnastatud määrus (EÜ) nr 714/2009] artiklis 32.

 

(Muudatusettepanekut kohaldatakse kogu teksti ulatuses. Selle vastuvõtmise korral tehakse vastavad muudatused kogu tekstis.)

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

39 a.  „ülekandevõrgu lahutamatu osa“ – võrgukomponendid, mis on integreeritud ülekande- või jaotusvõrku, sealhulgas salvestusseadmed, ja mille ainus eesmärk on tagada ülekande- või jaotusvõrgu turvaline ja töökindel toimimine, kuid mitte tasakaalustamine ega ülekoormuse juhtimine, v.a juhul kui tegu on vahetu reaktiivse võrguturvalisuse taastamisega hädaolukordades;

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 47

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

47.  „energia salvestamine“ – elektrisüsteemi tähenduses toodetud elektrikoguse kasutamise edasilükkamine, kas lõppenergiana või muundatuna muuks energiakandjaks.

47.  „energia salvestamine“ – elektrisüsteemi tähenduses, elektri kasutamise edasilükkamine tootmise hetkest hilisemal ajale või elektrienergia muundamine salvestatavaks energiaks, sellise energia salvestamine ning seejärel selle taasmuundamine elektrienergiaks või muuks energiakandjaks.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad, et nende riigi õiguses ei takistata tarbetult piiriüleseid võimsusvooge, tarbijate osalemist, sealhulgas tarbimiskaja kaudu, investeerimist paindlikku elektritootmisse, energia salvestamist, elektritransporti või uute võrkudevaheliste ühenduste loomist ning et elektri hinnad peegeldaksid tegelikku nõudlust ja pakkumist.

1.  Liikmesriigid tagavad, et nende riigi õiguses ei takistata tarbetult piiriüleseid võimsusvooge ja nendega kauplemist, tarbijate osalemist, sealhulgas tarbimiskaja kaudu, investeerimist paindlikku elektritootmisse, energia salvestamist, elektritransporti või uute võrkudevaheliste ühenduste loomist ning et elektri hinnad peegeldaksid tegelikku nõudlust ja pakkumist.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Liikmesriigid tagavad, et siseriiklike õigusaktidega tagatakse kõigile võrdsed võimalused ega diskrimineerita ühtegi, sh teisest liikmesriigist pärit turuosalist.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  Ilma et see piiraks kolmandate riikidega seotud pädevusi, tagavad liikmesriigid, et elektrienergia siseturul ei ole tarbetuid takistusi turule sisenemisel, turul tegutsemisel ega sellelt väljumisel. Kolmandatest riikidest pärit turuosalised järgivad kohaldatavaid liidu ja liikmesriikide õigusakte, sealhulgas neid, mis käsitlevad ohutus- ja keskkonnapoliitikat.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 c.  Käesolevas direktiivis on esitatud ka liikmesriikide, reguleerivate asutuste ja põhivõrguettevõtjate koostöö võimalused, mille eesmärk on luua täielikult ühendatud siseturg, mis soodustab taastuvate energiaallikate lõimimist, liikmesriikidevahelise solidaarsuse mehhanisme, vaba konkurentsi ja varustuskindlust.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad, et elektritootjatele või elektritarnimisettevõtjatele ei tehta turule sisenemisel ega sellelt väljumisel tarbetuid takistusi.

2.  Liikmesriigid tagavad, et elektritootjatele ning elektrienergia salvestamise, tarbimiskaja ja elektri tarnimisega tegelevatele ettevõtjatele ei tehta turule sisenemisel ega sellelt väljumisel tarbetuid takistusi.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kõik tarbijad võivalt vabalt osta elektrit oma valitud tarnijalt.

Liikmesriigid tagavad, et kõik tarbijad võivad vabalt osta elektrit oma valitud tootjalt või tarnijalt ning sõlmida lepingu üheaegselt mitme tarnijaga.

Selgitus

Tarnija ei ole määratletud, seevastu „tootja“ lisamine laiendaks kohaldamisala, sest kaasatakse juriidiline isik.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad kütteostuvõimetute või haavatavate tarbijate kaitse sihtotstarbelisel viisil muude meetmetega kui riiklik sekkumine elektritarnete eest makstavatesse hindadesse.

2.  Liikmesriigid võivad tagada kütteostuvõimetute või kaitsetumate kodutarbijate kaitse sihtotstarbeliselt sotsiaalpoliitikaga või muude meetmetega kui riiklik sekkumine elektritarnete eest makstavatesse hindadesse.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Pärast [OP – insert the date – five years from the entry into force of this Directive] võivad liikmesriigid ikka veel kohaldada riiklikku sekkumist haavatavatele kodutarbijatele tarnitava elektri hinnakujundusse, kuid ainult sellisel määral, mis on rangelt hädavajalik äärmise vajaduse korral. Sellised sekkumised peavad vastama tingimustele, mis on esitatud lõikes 3.

4.  Ajavahemikul [OP – insert the date – five years from the entry into force of this Directive] kuni [OP – insert the date – ten years from the entry into force of this Directive] võivad liikmesriigid endiselt kohaldada riiklikku sekkumist kaitsetumatele kodutarbijatele tarnitava elektri hinnakujundusse. Sellised sekkumised peavad vastama kõigile järgmistele tingimustele:

 

(a)  need ei lähe kaugemale, kui on vaja selle üldise majandusliku kasu saamiseks, mida nendega taotletakse;

 

(b)  need on ajaliselt piiratud;

 

(c)  need on neist kasu saavate isikute suhtes proportsionaalsed;

 

(d)  need piirduvad kütteostuvõimetute ja kaitsetumate tarbijatega;

 

(e)  need ei takista uute osalejate turule sisenemist;

 

(f)  need ei avalda negatiivset mõju elektri hulgimüügiturule;

 

(g)  need ei too diskrimineerival viisil kaasa täiendavaid kulusid turuosalistele; ning

 

(h)  kõigil riiklikust sekkumisest kasusaajatel on võimalik valida konkurentsiga turu pakkumisi ja neid teavitatakse otseselt vähemalt kord kvartalis pakkumistest ja säästudest, mis on võimalikud konkurentsiturul, eelkõige dünaamilise elektrihinnaga lepingutest, ning neile osutatakse abi, et minna üle turupõhisel pakkumisel põhinevale pakkumisele.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  kõik nende territooriumil asuvad elektritootjad ja elektrivarustusettevõtjad saaksid tarnida oma territooriumile, tütarettevõtjatele ja tarbijatele elektrit otseliine pidi;

(a)  kõik nende territooriumil asuvad elektritootjad ja elektrivarustusettevõtjad saaksid tarnida oma valdustele, tütarettevõtjatele ja tarbijatele elektrit otseliine pidi, ilma et nende suhtes kohaldataks ebaproportsionaalseid haldusmenetlusi või kulusid, mis on seotud näiteks tarneloa taotlemise vajadusega;

Selgitus

See muudatus on vajalik, et praktikas võimaldada muudatusettepanekuid 21, 98 ja 128, kui samaaegselt sõlmitakse lepingud mitme tarnijaga. Taastuvenergiale üleminekul tuleks hõlbustada üksikisikute või rühmade jõupingutusi kasutada oma tegevuseks elektrit, mis on toodetud nende ettevõttega otseliini pidi ühendatud käitises. Seda võimaldab kulukatest tarnelitsentsidest loobumine ja kliendile võimaluse andmine sama mõõtmispunkti jaoks teise tarnelepingu sõlmimiseks, et katta ülejäänud nõudlus. See on oluline, et saavutada klientide aktiivsus.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kõik nende territooriumil asuvad tarbijad saaksid tootjalt ja varustusettevõtjatelt tarneid vastu võtta otseliini kaudu.

(b)  kõik nende territooriumil asuvad tarbijad saaksid tootjalt ja varustusettevõtjatelt tarneid vastu võtta kas üksikult või ühiselt otseliini kaudu.

Selgitus

See muudatus on vajalik, et praktikas võimaldada muudatusettepanekuid 123 ja 153, kui samaaegselt sõlmitakse lepingud mitme tarnijaga. Artikli 7 muudatused on olulised ka selleks, et saavutada klientide aktiivsus. Taastuvenergiale üleminekul tuleks hõlbustada üksikisikute või rühmade jõupingutusi kasutada oma tegevuseks elektrit, mis on toodetud nende ettevõttega otseliini pidi ühendatud käitises. Nii saaksid üksikisikud või ettevõtted aja jooksul oma energiakulusid fikseerida või vähendada, kasutades lähedal toodetud elektrit ja valides taastuvenergia.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Võimalus tarnida elektrit otseliini pidi, nagu sätestatakse i lõikes 1, ei mõjuta võimalust osta elektrit vastavalt artiklile 6 .

3.  Võimalus tarnida elektrit otseliini pidi, nagu sätestatakse lõikes 1, ei mõjuta võimalust osta elektrit vastavalt artiklile 6 ega kliendi õigust ülejäänud elektrinõudluse katmiseks teisele tarnelepingule alla kirjutada.

Selgitus

See muudatus on vajalik, et praktikas võimaldada muudatusettepanekuid 123 ja 153, kui samaaegselt sõlmitakse lepingud mitme tarnijaga. See hõlbustab ka muudatusi väikese ulatusega kohalikuks energiajagamiseks, tagades samas, et lisavajaduse katmiseks on võimalik sõlmida teine tarneleping (et teha muudatusettepanekud 169 ja 172 praktikas võimalikuks). See on tähtis, et ergutada taastuvenergiale üleminekut, pakkuda stiimuleid taastuvenergia tõhusamaks arendamiseks ja kasutamiseks ning edendada aktiivse kliendi põhimõtet.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 2 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(k a)  selliste uue elektritootmisvõimsuse ehitamise alternatiivide hindamist nagu tarbimiskaja lahendused ja energia salvestamine;

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et elektri väiksemahulise detsentraliseeritud või hajatootmise jaoks on lubade andmiseks olemas eraldi kord, milles võetakse arvesse tootmise piiratud mahtu ja potentsiaalset mõju.

Liikmesriigid tagavad, et elektri väiksemahulise detsentraliseeritud ja/või hajatootmise jaoks on lubade andmiseks olemas eraldi lihtsustatud ja ühtlustatud kord, milles võetakse arvesse tootmise piiratud mahtu ja potentsiaalset mõju.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid võivad asutamislepingu asjakohaseid sätteid, eelkõige artiklit 106 täielikult arvesse võttes ja üldist majandushuvi silmas pidades kehtestada elektrisektori ettevõtjatele avalike teenuste osutamise kohustused, mis on seotud turvalisusega, sealhulgas varustuskindlusega, tarnete korrapärasuse, kvaliteedi ja hinnaga ning keskkonnakaitsega, sealhulgas energiatõhususe, taastuvate energiaallikate ja kliimakaitsega. Need kohustused peavad olema selgelt määratletud, läbipaistvad, mittediskrimineerivad ja kontrollitavad ning tagama liidu elektriettevõtjatele võrdse juurepääsu liikmesriikide tarbijaskonnale. Avalike teenuste osutamise kohustused, mis on seotud tarnitava elektri hinna määramisega, peavad vastama artiklis 5 sätestatud nõuetele.

2.  Liikmesriigid võivad asutamislepingu asjakohaseid sätteid, eelkõige artiklit 106 täielikult arvesse võttes ja üldist majandushuvi silmas pidades kehtestada elektrisektori ettevõtjatele avalike teenuste osutamise kohustused, mis on seotud turvalisusega, sealhulgas varustuskindlusega, tarnete korrapärasuse, kvaliteedi ja hinnaga ning keskkonnakaitsega, sealhulgas energiatõhususe, taastuvate energiaallikate ja kliimakaitsega. Need kohustused peavad olema selgelt määratletud, läbipaistvad, mittediskrimineerivad ja kontrollitavad ning tagama liidu elektriettevõtjatele võrdse juurepääsu liikmesriikide tarbijaskonnale. Seoses käesolevas lõikes nimetatud varustuskindluse, energiatõhusust edendava nõudluse juhtimise ning keskkonnakaitse ja taastuvenergia eesmärkide täitmisega võivad liikmesriigid rakendada pikaajalist planeerimist, võttes arvesse kolmandate isikute võimalusi võrgule juurde pääseda. Avalike teenuste osutamise kohustused, mis on seotud tarnitava elektri hinna määramisega, peavad vastama artiklis 5 sätestatud nõuetele.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõik 2 – punkt a – taane 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  ajakohase teabe saamise viisid kõigi kohaldatavate tariifide ja hooldustasu liikide kohta;

–  ajakohase teabe saamise viisid kõigi kohaldatavate tariifide ja hooldustasu liikide ning lisatoodete ja/või -teenuste (paketid) kohta;

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõik 2 – punkt a – taane 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

–  lepingu kestus, teenuste ja lepingu pikendamise ja lõpetamise tingimused;

–  lepingu kestus, teenuste, sh lisatoodete ja/või -teenuste (teenuspakettide), ja lepingu pikendamise ja lõpetamise tingimused ning lepingust tasuta taganemise võimalus;

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  õigeaegne teavitamine lepingutingimuste kõigist kavandatavatest muudatustest ning õigusest lõpetada leping teate saamisel. Tarnijad peavad nendega liitunud tarbijatele läbipaistval ja arusaadaval viisil ise õigeaegselt teatama kõigist tarnimishinna kohandamistest, samuti kohandamise põhjustest ja eeltingimustest ning selle ulatusest hiljemalt ühe arve esitamise normaaltähtaja jooksul enne kohandamise jõustumist. Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel oleks vabadus lepingutest taganeda, kui nad ei nõustu neile elektritarnija poolt teatatud uute lepingu tingimustega või tarnehinna kohandamistega;

(b)  õigeaegne teavitamine lepingutingimuste kõigist kavandatavatest muudatustest ning õigusest lõpetada leping teate saamisel. Tarnijad peavad nendega liitunud tarbijatele läbipaistval ja arusaadaval viisil ise teatama kõigist tarnimishinna kohandamistest, samuti kohandamise põhjustest ja eeltingimustest ning selle ulatusest kohe, kui nendeni on jõudnud teave hinna kohandamise kohta, ja hiljemalt üks kuu enne kohandamise jõustumist. Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel oleks vabadus lepingutest taganeda, kui nad ei nõustu neile elektritarnija poolt teatatud uute lepingu tingimustega või tarnehinna kohandamistega;

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  tasumisviiside lai valik, mis ei diskrimineeri asjatult tarbijaid. Iga erinevus tasudes, mis on seotud maksmismeetodiga, peab kajastama asjakohaseid kulusid, mida kannab tarnija.

(d)  tasumisviiside lai valik, mis ei diskrimineeri asjatult tarbijaid. Iga erinevus tasudes, mis on seotud maksmismeetodiga, peab kajastama asjakohaseid kulusid, mida kannab tarnija, kooskõlas direktiivi (EL) 2015/2366 artikliga 62, millega keelustatakse makseinstrumentide kasutamisega seotud lisatasud;

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõik 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  et ettemaksusüsteemi kohaldamise korral ei nõuta neilt oluliselt ebasoodsamat hinda, võrreldes keskmise turuhinnaga;

(e)  et ettemaksusüsteemi kohaldamise korral ei nõuta neilt mitteproportsionaalselt ebasoodsamat hinda, võrreldes keskmise turuhinnaga;

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõik 2 – punkt j

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(j)  elektritarnija vahetuse korral lõpparve saamine hiljemalt kuue nädala jooksul pärast tarnija vahetust.

(j)  elektritarnija vahetuse korral lõpparve saamine hiljemalt kahe nädala jooksul pärast tarnija vahetust.

Selgitus

Antud muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõik 2 – punkt a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(j a)  täpses ja lihtsas keeles esitatud kokkuvõte lepingu põhitingimustest (nt teenuse põhiomadused ning üksikasjalik teave hindade, vahetamise tingimuste ja hinnatõusu kohta) lepingu esimesel leheküljel või koos lepinguga.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad, et tarnijad teavitavad lõpptarbijaid sellise dünaamilise elektrihinnaga lepingu kõikidest võimalustest ja riskidest.

2.  Liikmesriigid tagavad, et tarnijad teavitavad lõpptarbijaid sellise dünaamilise elektrihinnaga lepingu kõikidest võimalustest ja riskidest, sh asjakohase elektriarvesti paigaldamise vajadusest.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Enne lepingu vahetamist dünaamilise hinnaga lepingu vastu peab iga lõpptarbija alati andma oma nõusoleku.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Liikmesriikide eesmärk on vähendada püsikomponentide osakaalu lõpptarbija elektriarvetes.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a.  Liikmesriigid tagavad, et kehtestatud on piisavad kaitsemeetmed lõpptarbijaid mõjutavate hinnamuutuste eest, et vältida arvešokke või suuri rahalisi kohustusi.

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõik 1 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Hiljemalt 1. jaanuarist 2022 ei tohi tarnija vahetamise tehniline protsess kesta kauem kui 24 tundi ning see peab olema võimalik igal tööpäeval.

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad, et tarbijalt ei nõuta mingeid tarnija vahetusega seotud tasusid.

2.  Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbijalt ei nõuta mingeid tarnija vahetusega seotud tasusid.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid lubada tarnijal nõuda lepingu lõpetamise tasu tarbijalt, kes tahtlikult lõpetab kindla tähtajaga lepingu enne tähtaja saabumist. Sellist tasu võib tarbijalt nõuda üksnes siis, kui on võimalik tõendada, et tarbijad saavad sellisest lepingust kasu. Sellised tasud ei tohi olla suuremad kui otsene majanduslik kahju tarnijale, mida tekitab lepingu lõpetamine tarbija poolt, kaasa arvatud seotud investeeringud või teenused, mida lepingu osana juba osutati tarbijale.

3.  Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid lubada tarnijal nõuda lepingu lõpetamise tasu lõpptarbijalt, kes tahtlikult lõpetab fikseeritud hinna ja tähtajaga lepingu enne tähtaja saabumist, tingimusel, et tarbija on sellise lepingu sõlminud vabatahtlikult. Sellist tasu võib lõpptarbijalt nõuda üksnes siis, kui on võimalik tõendada, et tarbijad saavad sellisest lepingust kasu. Sellised tasud on proportsionaalsed tarbijale tekkiva kasuga ning ei tohi olla suuremad kui otsene majanduslik kahju tarnijale, mida tekitab lepingu lõpetamine lõpptarbija poolt, kaasa arvatud seotud investeeringud või teenused, mida lepingu osana juba osutati lõpptarbijale. Otsese majandusliku kahju tõendamiskohustus on tarnijal ja seda jälgib riiklik reguleeriv asutus.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.  Kodutarbijatel on õigus osaleda kollektiivsetes tarnija vahetamise kavades. Liikmesriigid eemaldavad kõik kollektiivsete tarnija vahetamise kavade regulatiivsed ja haldustõkked ning loovad täielikku tarbijakaitset tagava raamistiku, et vältida kuritarvitusi.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad, et kui lõpptarbija soovib sõlmida lepingu agregaatoriga, siis ei ole selleks vaja lõpptarbija tarnija nõusolekut.

1.  Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbijatel on õigus sõlmida leping agregaatoriga ning et selleks ei ole vaja lõpptarbija tarnija nõusolekut.

 

Liikmesriigid tagavad, et agregaatorid teavitavad lõpptarbijaid neile pakutavate lepingute kõikidest tingimustest.

 

Liikmesriigid tagavad, et tarnijad ei diskrimineeri tarbijaid selle alusel, kas neil on leping agregaatoriga.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbijal, kes täidab lepingutingimusi ja soovib lõpetada lepingu agregaatoriga, on õigus seda teha kolme nädalaga.

2.  Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbija, kes soovib lõpetada lepingu agregaatoriga, võib seda teha kooskõlas artikliga 12.

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Otsese majandusliku kahju tõendamiskohustus on agregaatoril ja seda jälgib riiklik reguleeriv asutus.

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbijal on õigus saada kõik asjakohased andmed tarbimiskaja kohta või andmed tarnitud ja müüdud elektrienergia kohta vähemalt üks kord aastas.

4.  Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbijal on õigus saada kõik asjakohased andmed tarbimiskaja kohta või andmed tarnitud ja müüdud elektrienergia kohta ning tasaarvelduse andmed taotluse korral ilma lisatasuta ja vähemalt üks kord kuus.

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad, et tarbijal on tasuta juurdepääs vähemalt ühele vahendile, mis vastab I lisas esitatud sertifitseerimiskriteeriumidele ja mille abil võrreldakse tarnijate pakkumisi. Võrdlemisvahendeid võib käitada iga majanduses osaleja, sealhulgas eraettevõtja, riigiasutus või -organ. Tarbijaid teavitatakse selliste vahendite kättesaadavusest.

1.  Liikmesriigid tagavad, et tarbijal on tasuta juurdepääs vähemalt ühele vahendile, mis vastab vähemalt I lisas esitatud sertifitseerimiskriteeriumidele ja mille abil võrreldakse nii üksikteenuste kui ka teenuspakettide lepingute, sh dünaamilise hinnaga lepingute pakkumisi ning elektritarnijate, elektriteenuse osutajate ja sõltumatute agregaatorite pakkumisi. Võrdlemisvahendeid võib käitada iga majanduses osaleja, sealhulgas eraettevõtja, riigiasutus või -organ. Vähemalt üks vahend igast liikmesriigist hõlmab kogu turgu. Tarbijaid teavitatakse selliste vahendite kättesaadavusest nende arvetel või koos arvetega.

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 14 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid võivad nõuda, et lõikes 1 osutatud võrdlemisvahendid hõlmaksid võrreldavaid parameetreid, mis on seotud tarnijate pakutavate teenustega.

3.  Liikmesriigid nõuavad, et lõikes 1 osutatud võrdlemisvahendid hõlmaksid võrreldavaid parameetreid, mis on seotud tarnijate pakutavate teenustega.

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Iga vahend tarnijate pakkumiste võrdlemiseks on kõlblik selleks, et taotleda selle vahendi sertifitseerimist vastavalt käesolevale artiklile vabatahtlikul ja mittediskrimineerival alusel.

4.  Iga elektritarnijate, elektriteenuse osutajate ja agregaatorite, sh sõltumatute agregaatorite pakkumiste võrdlemisvahendi jaoks tuleb taotleda sertifitseerimine vastavalt käesolevale artiklile mittediskrimineerival alusel.

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  lõpptarbijatel on õigus toota, salvestada, tarbida ja müüa omatoodetud elektrit kõikidel organiseeritud turgudel kas üksiktarbijana või agregaatorite kaudu, ilma et talle kohaldataks ülemäära koormavaid menetlusi ja tasusid, mis ei ole kulupõhised;

(a)  lõpptarbijatel on õigus toota, salvestada, tarbida ja müüa omatoodetud elektrit kõikidel organiseeritud turgudel kas üksiktarbijana või agregaatorite kaudu, ilma et talle kohaldataks diskrimineerivaid või ülemäära koormavaid menetlusi ja tasusid, mis ei ole kulupõhised;

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Energiapaigaldisi, mis on vajalikud aktiivse tarbija tegevuse jaoks, võib hallata kolmas osaline, kes vastutab nende paigaldamise ja käitamise, sealhulgas mõõtmiste ja hooldamise eest.

2.  Energiapaigaldisi, mis on vajalikud aktiivse tarbija tegevuse jaoks, võib hallata kolmas osaline, kes vastutab nende paigaldamise ja käitamise, sealhulgas mõõtmiste ja hooldamise eest tingimusel, et rajatise käitamisega seotud majanduslik risk jääb aktiivse tarbija kanda.

 

Liikmesriigid peavad tagama, et ladustamisrajatist omavatele aktiivsete tarbijate suhtes kehtib järgmine:

 

(a) neil on õigus võrguühendusele mõistliku aja jooksul pärast taotluse esitamist;

 

(b) neile ei kohaldata täiendavaid makse, lisatasusid ega lõive elektri eest, mis ladustatakse ladustamisrajatises;

 

(c) neid eristatakse elektritootjatest ning neile ei kohaldata seonduvaid litsentsimisnõudeid ja tasusid;

 

(d) neil on lubatud pakkuda mitut teenust korraga, kui see on tehniliselt teostatav.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  kohalikul energiakogukonnal on õigus omada, üles seada või rentida kogukonna võrke ja neid autonoomselt hallata;

(a)  kohalikul energiakogukonnal on õigus omada, üles seada või rentida kogukonna võrke ja neid autonoomselt hallata, tingimusel et järgitakse liikmesriikide kontsessioonisüsteemi;

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  kohalikule energiakogukonnale kohaldatakse tasakaalustamiskohustust kooskõlas määruse (EL) ... [vastavalt teatises COM(2016) 861/2 esitatud ettepanekule ümber sõnastatud määrus (EÜ) nr 714/2009] artikliga 4;

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  kohalikku energiakogukonda koheldakse mittediskrimineerival viisil seoses tema tegevuse, õiguste ja kohustustega lõpptarbija, elektritootja, jaotusvõrguettevõtja või agregaatorina;

(c)  kohalikku energiakogukonda koheldakse mittediskrimineerival viisil seoses tema tegevuse, õiguste ja kohustustega lõpptarbija, elektritootja, jaotusvõrguettevõtja, tarnija või agregaatorina;

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  kohalik energiakogukond panustab piisavalt selle elektrivõrgu kuludesse, millega nad on ühendatud;

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c b)  kohalik energiakogukond tegutseb turul võrdsete tingimuste alusel ilma konkurentsi kahjustamata;

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a)  kohalike energiavõrkude ülesseadmise, käitamise ja laiali saatmise tingimused on selgelt kindlaks määratud;

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a a)  võrkudega kohalike energiakogukondade jaoks sätestatakse tingimused ja standardid, et säilitada tõhusat võrgu planeerimist. Need tingimused ja standardid tagavad ka selle, et tarbijad ja kohaliku energiakogukonna liikmed saavad sama kvaliteedi ja standardiga võrguteenuseid, mis on saadaval väljaspool kohalikku energiakogukonda asuvate tarbijate jaoks;

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(a b)  lõpptarbijatel on õigus osaleda kohalikus energiakogukonnas;

Selgitus

Teksti on vaja selleks, et selgitada, et osalemine kohalikus energiakogukonnas väljendab tarbija õigust valida, ning tagada, et tarbijatel kogu ELis on võimalus osaleda kohalikus energiakogukonnas.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  IV peatüki sätteid kohaldatakse kohalikule energiakogukonnale, kes toimib jaotusvõrguettevõtjana;

(e)  IV peatüki sätteid ning teisi jaotusvõrguettevõtetele kohaldatavaid reegleid ja eeskirju kohaldatakse kohalikule energiakogukonnale, kes toimib jaotusvõrguettevõtjana;

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  kui see on asjakohane, kohaldatakse võrgu kasutajatele, kes ei ole kohaliku energiakogukonna osanikud või liikmed, kuid on ühendatud jaotusvõrku, mida käitab energiakogukond, õiglasi ja tulupõhiseid võrgutasusid. Kui sellised võrgukasutajad ja kohalik energiakogukond ei suuda võrgutasude suhtes kokku leppida, võib kumbki pool taotleda reguleerivalt asutuselt asjakohase otsusega võrgutasude taseme kindlaksmääramist;

(g)  kui see on asjakohane, kohaldatakse võrgu kasutajatele, kes ei ole kohaliku energiakogukonna osanikud või liikmed, kuid on ühendatud jaotusvõrku, mida käitab energiakogukond, mittediskrimineerivaid, õiglasi ja tulupõhiseid võrgutasusid. Kui sellised võrgukasutajad ja kohalik energiakogukond ei suuda võrgutasude suhtes kokku leppida, võib kumbki pool taotleda reguleerivalt asutuselt asjakohase otsusega võrgutasude taseme kindlaksmääramist;

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 16 a

 

Elektrienergia jagamine

 

Kohalikel energiakogukondadel on õigus jagada kogukonnas olevate tootmisvahenditega toodetud elektrit oma liikmetele või osanikele turupõhimõtete alusel, sh rakendades olemasolevaid või tulevasi info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaid nagu virtuaalse netomõõtmise või avaliku arvestusraamatu tehnoloogiatel põhinevad süsteeme, samuti elektriostulepingute või vastastikuse kauplemiskorra alusel.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad, et riiklikud reguleerimisasutused innustavad lõpptarbijaid, sealhulgas selliseid lõpptarbijaid, kes pakuvad tarbimiskaja agregaatorite kaudu, osalema koos tootjatega mittediskrimineerival viisil kõikidel organiseeritud turgudel.

1.  Liikmesriigid tagavad, et reguleeriv raamistik võimaldab lõpptarbijatel, sealhulgas sellistel lõpptarbijatel, kes pakuvad tarbimiskaja agregaatorite kaudu, osaleda koos tootjatega mittediskrimineerival viisil kõikidel organiseeritud turgudel ja kõigis reservvõimsuse mehhanismides.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad, et põhi- ja jaotusvõrguettevõtjad kohtlevad tugiteenuste hankimisel tarbimiskaja pakkujaid, sealhulgas sõltumatuid agregaatoreid, mittediskrimineerivalt ja vastavalt nende tehnilisele suutlikkusele.

2.  Liikmesriigid tagavad, et põhi- ja jaotusvõrguettevõtjad kohtlevad tugiteenuste hankimisel tarbimiskaja pakkujaid, sealhulgas sõltumatuid agregaatoreid, koos tootjatega mittediskrimineerivalt ja vastavalt nende tehnilisele suutlikkusele.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid tagavad, et nende reguleeriva raamistikuga innustatakse agregaatoreid osalema jaemüügiturul ja et see raamistik hõlmab vähemalt järgmist:

3.  Liikmesriigid tagavad, et nende reguleeriva raamistikuga innustatakse agregaatoreid osalema kõigil turgudel ja et see raamistik hõlmab vähemalt järgmist:

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  läbipaistvad eeskirjad, milles kõikide turuosaliste jaoks on selgelt esitatud ülesanded ja vastutusalad;

(b)  mittediskrimineerivad ja läbipaistvad eeskirjad, milles kõikide turuosaliste jaoks on selgelt esitatud ülesanded ja vastutusalad;

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  turuosaliste vahelise andmevahetuse läbipaistvad eeskirjad ja kord, millega tagatakse hõlbus juurdepääs andmetele võrdsetel ja mittediskrimineerivatel alustel ja äriteabe täielik kaitse;

(c)  turuosaliste vahelise andmevahetuse mittediskrimineerivad ja läbipaistvad eeskirjad ja kord, millega tagatakse hõlbus juurdepääs andmetele võrdsetel ja mittediskrimineerivatel alustel ja äriteabe ning tarbijate isikuandmete täielik kaitse, sh minimaalsed teabenõuded agregaatori jaoks ning samuti miinimumnõuded konfidentsiaalse äriteabe kaitseks kõigi asjaomaste isikute jaoks;

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  agregaatoritelt ei nõuta hüvitise tasumist tarnijatele ega tootjatele;

välja jäetud

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 3 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d a)  agregeerimisega tegelevad turuosalised vastutavad varaliselt tasakaalustamatuse eest, mida nad elektrisüsteemis põhjustavad, kooskõlas määruse (EL) ... [vastavalt teatises COM(2016) 861/2 esitatud ettepanekule ümber sõnastatud määrus (EÜ) nr 714/2009] artikliga 4;

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 3 – punkt d b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d b)  mittediskrimineerivad ja läbipaistvad eeskirjad ja menetlused, et proportsionaalselt ja riikliku reguleeriva asutuse järelevalve all kompenseerida turuosalistele energia, mida nad tarbimiskaja ajal süsteemi lisavad, ilma et sellega loodaks agregaatoritele turule sisenemist takistav tõke või paindlikkuse tõke. Hüvitis peab rangelt piirduma tekkinud kulude katmisega. Kõnealuse kompensatsiooni arvutamise meetodis võib arvesse võtta sõltumatute agregaatorite tegevusest tekkivat tulu teistele turuosalistele ja selle meetodi peab heaks kiitma reguleeriv asutus;

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 3 – punkt d c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(d c)  tarnijad ei nõua oma lõpptarbijatelt, kellel on leping sõltumatute agregaatoritega, alusetult makseid ega trahve, ega rakenda nende suhtes muid põhjendamatuid lepingulisi piiranguid;

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Selleks, et tagada agregaatorite tegevusest tekkivate kulude ja tulude õiglane jaotus turuosaliste vahel, võivad liikmesriigid erandkorras lubada kompensatsioonimakseid agregaatorite ja tasakaaluhaldurite vahel. Sellised kompensatsioonimaksed peavad olema piiratud olukordadega, kus üks turuosaline põhjustab tasakaalustamatust teisele turuosalisele, mille tulemusel tekib rahalisi kulusid.

välja jäetud

Sellistele erandlikele kompensatsioonimaksetele peab riigi reguleeriv asutus andma heakskiidu ja amet jälgib neid.

 

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad, et arved koostatakse vastavalt arvete ja arvetel esitatava teabe kohta II lisas sätestatud miinimumnõuetele. Arvetel tuleb esitada teave korrektselt, selgelt ja täpselt ning nii, et tarbijatel oleks seda kerge võrrelda.

1.  Liikmesriigid tagavad, et arved koostatakse vastavalt arvete ja arvetel esitatava teabe kohta II lisas sätestatud miinimumnõuetele. Arvetel tuleb esitada teave korrektselt, selgelt, täpselt ja kasutajasõbralikult ning nii, et tarbijatel oleks seda kerge võrrelda. II lisas osutatud teave, mida ei ole kohustuslik esitada arvetel, tehakse tarbijatele kättesaadavaks liikmesriikide poolt valitud muude vahenditega.

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Arveid esitatakse tegeliku tarbimise kohta ja vähemalt üks kord aastas. Arvetel esitatav teave tehakse kättesaadavaks vähemalt üks kord kolme kuu jooksul, taotluse korral või juhul, kui tarbijad on valinud elektroonilised arved või muu lahenduse, kaks korda aastas.

Arveid esitatakse tegeliku tarbimise kohta ja vähemalt üks kord aastas. Arvetel esitatav teave, sh teave tegeliku tarbimise kohta tehakse kättesaadavaks vähemalt üks kord kuus, taotluse korral või juhul, kui tarbijad on valinud elektroonilised arved või muu lahenduse, kaks korda aastas.

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Kui lõpptarbijatel on kauglugemist võimaldavad arvestid, millelt saavad näidu võrguettevõtjad, esitatakse lõpptarbijale täpsed tegelikul tarbimisel põhinevad arved vähemalt üks kord kuus.

4.  Kui lõpptarbijatel on kauglugemist võimaldavad arvestid, millelt saavad näidu võrguettevõtjad, esitatakse lõpptarbijale täpsed tegelikul tarbimisel põhinevad arved vähemalt üks kord kuus, sh ka veebisaitide kaudu või muudel uuenduslikel viisidel.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Liikmesriigid võivad sätestada, et lõpptarbija soovi korral ei käsitata nendel arvetel esitatavat teavet maksetaotlusena. Sellistel juhtudel tagavad liikmesriigid, et tarnijad pakuvad paindlikku korraldust maksmiseks.

välja jäetud

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Liikmesriigid nõuavad, et elektrienergiakulusid käsitlevad andmed ja hinnangud esitatakse nõudmise korral tarbijale õigeaegselt ja kergesti mõistetavas vormis.

8.  Liikmesriigid nõuavad, et elektrienergiakulusid käsitlevad andmed ja hinnangud esitatakse nõudmise korral tarbijale õigeaegselt ja kergesti mõistetavas vormis. Kui leping hõlmab toote või hinna muutmist või allahindlust tulevikus, tuleks märkida see arvel koos muudatuse toimumise kuupäevaga.

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 a.  Liikmesriigid konsulteerivad tarbijaorganisatsioonidega, kui nad kaaluvad arve vormingus muudatuste tegemist.

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 b.  Kui lõpptarbijal on üle kahe aasta olnud sama tariif, nõuavad liikmesriigid tarnijatelt tarbija teavitamist (kas elektriarves või koos arvega) sellest, kas sobivam või soodsam tariif on kättesaadav, ning hõlbustama nende üleminekut uuele tariifile.

Selgitus

Oluline on võtta meetmed, et tagada, et kui lõpptarbijatel on üle kahe aasta olnud sama tariif, võib nende tarnija neid ennetavalt teavitada sellest, kas nad saaksid sama tarnija poolt pakutud alternatiivsele ehk uuemale tariifile üle minnes oma arveid vähendada. Tarbijad, kes tarnijat ei vaheta, lõpetavad sageli nn magavatel tariifidel või nn pärandtariifidel, mis ei ole enam konkurentsivõimelised ja võivad maksta märkimisväärselt rohkem kui praegu kättesaadavad tariifid. Sellised tarbijad võivad sageli olla väiksema sissetulekuga tarbijad või tarbijad, keda ohustab kütteostuvõimetus kõige rohkem.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Energiatõhususe edendamiseks ning tarbijate rolli suurendamiseks soovitavad liikmesriigid või reguleeriv asutus, kui liikmesriik on nii sätestanud, tungivalt, et elektriettevõtjad ja agregaatorid optimeeriksid elektrikasutust, muu hulgas energiakorraldusteenuste pakkumise või innovaatilise hinnakujunduse väljatöötamisega, mida vajaduse korral hõlbustab arukate koostalitlusvõimeliste nuti arvestisüsteemide või tarkvõrkude juurutamine.

1.  Energiatõhususe edendamiseks ning tarbijate rolli suurendamiseks soovitavad liikmesriigid või reguleeriv asutus, kui liikmesriik on nii sätestanud, tungivalt, et elektriettevõtjad ja agregaatorid optimeeriksid elektrikasutust, kui see on kulutõhus, muu hulgas energiakorraldusteenuste pakkumisega, innovaatilise hinnakujunduse väljatöötamisega ning juurutades arukaid nutiarvestisüsteeme, mis on koostalitlusvõimelised eelkõige tarbija energiahaldussüsteemidega, tarkvõrke ja vajaduse korral arukaid seadmeid ja arukaid kodusid, järgides Euroopa Liidu andmekaitsealaseid õigusakte.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kasutuselevõtuga tegelevad liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad funktsionaalsed ja tehnilised miinimumnõuded nende territooriumil juurutatavate nutiarvestisüsteemide kohta kooskõlas artikli 20 ja III lisa sätetega. Liikmesriigid tagavad, et sellised nutiarvestisüsteemid suudavad talitleda koos tarbijate energiahaldussüsteemidega ja sobivad nendesse süsteemidesse ühendamiseks. Sellega seoses võtavad liikmesriigid nõuetekohaselt arvesse asjakohaseid standardeid, sealhulgas koostalitusvõime kohta, parimaid tavasid ning elektrienergia siseturu arengu olulisust.

3.  Nutiarvestite kasutuselevõtuga tegelevad liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad funktsionaalsed ja tehnilised miinimumnõuded nende territooriumil juurutatavate nutiarvestisüsteemide kohta kooskõlas artikli 20 ja III lisa sätetega. Liikmesriigid tagavad, et sellised nutiarvestisüsteemid suudavad talitleda koos tarbijate energiahaldussüsteemidega, on kasutajakesksed ja sobivad nendesse süsteemidesse ühendamiseks. Sellega seoses võtavad liikmesriigid nõuetekohaselt arvesse asjakohaseid standardeid, sealhulgas andmemudeli ja rakenduskihi taseme kohase koostalitusvõime kohta, parimaid tavasid ning andmevahetuse, tuleviku ja innovaatiliste energiateenuste ja elektrienergia siseturu arengu ning nutivõrkude kasutuselevõtmise olulisust. Olemasolevate nutiarvestisüsteemide puhul tuleb nõuded täita, kui arvestisüsteem asendatakse selle majandusliku eluea lõppedes või varem uuega.

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 19 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Nutiarvestisüsteemide rakendamisega tegelevad liikmesriigid tagavad, et lõpptarbijad osalevad kasutuselevõtuga seotud kulude hüvitamises läbipaistval ja mittediskrimineerival viisil. Liikmesriigid jälgivad korrapäraselt, kuidas nende territooriumil kulgeb rakendamine ning kuidas muutuvad kulud ja tulud kogu väärtusahelas, sealhulgas tarbijate saadav kasu.

4.  Nutiarvestisüsteemide rakendamisega tegelevad liikmesriigid tagavad, et lõpptarbijad osalevad kasutuselevõtuga seotud kulude hüvitamises läbipaistval ja mittediskrimineerival viisil, võttes samal ajal arvesse pikaajalist kasu kogu väärtusahelale. Liikmesriigid jälgivad korrapäraselt, kuidas nende territooriumil kulgeb rakendamine ning kuidas muutuvad kulud ja tulud kogu väärtusahelas, sealhulgas tarbijate saadav kasu , näiteks säästmine, ja nende üldine rahulolu rakendamisega.

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 19 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Kui nutiarvestisüsteemide kasutuselevõtu hinnang tuleb lõikes 2 osutatud tasuvusanalüüsi põhjal negatiivne, tagavad liikmesriigid, et hinnangut vaadatakse korduvalt läbi ja võetakse arvesse seda, kuidas on muutunud hinnangu tegemisel kasutatavad eeldused ning milline areng on toimunud tehnika alal ja turul. Liikmesriigid teatavad komisjoni talitustele ajakohastatud majandushinnangu tulemuse, kui majandushinnang on valminud.

5.  Kui nutiarvestisüsteemide kasutuselevõtu hinnang tuleb lõikes 2 osutatud tasuvusanalüüsi põhjal negatiivne, tagavad liikmesriigid, et hinnangut vaadatakse korduvalt ja vähemalt iga kahe aasta järel läbi ja võetakse arvesse seda, kuidas on muutunud hinnangu tegemisel kasutatavad eeldused ning milline areng on toimunud tehnika alal ja turul. Liikmesriigid teatavad komisjoni talitustele ajakohastatud majandushinnangu tulemuse, kui majandushinnang on valminud.

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 20 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui nutiarvestisüsteemide kohta on saadud positiivne hinnang artikli 19 lõikes 2 osutatud tasuvusanalüüsiga või kui neid juurutatakse süsteemselt, võtavad liikmesriigid nutiarvestisüsteeme kasutusele kooskõlas Euroopa standarditega, III lisa sätetega ning vastavalt järgmistele nõuetele:

Kui nutiarvestisüsteemide kohta on saadud positiivne hinnang artikli 19 lõikes 2 osutatud tasuvusanalüüsiga või kui neid juurutatakse süsteemselt pärast käesoleva direktiivi jõustumist, võtavad liikmesriigid nutiarvestisüsteeme kasutusele kooskõlas Euroopa standarditega, III lisa sätetega ning vastavalt järgmistele nõuetele:

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 20 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  nutiarvestisüsteemid mõõdavad täpselt tegelikku elektritarbimist ja annavad lõpptarbijatele teavet tegeliku tarbimisaja kohta. Nimetatud teave on kergesti kättesaadav ja hästi nähtav lõpptarbijatele ilma lisakuluta ja reaalajalähedaselt, nii et see toetaks automaatseid energiatõhususe programme, tarbimiskaja ja muid teenuseid;

(a)  nutiarvestisüsteemid mõõdavad täpselt tegelikku elektritarbimist ja annavad lõpptarbijatele teavet tegeliku tarbimisaja kohta. Kontrollitud varasema tarbimise teave on lõpptarbijale vähemalt kodusel kuvaril kergesti kättesaadav ja hästi nähtav ilma lisakuluta. Kontrollimata reaalajalähedase tarbimise teave tuleb teha lõpptarbijatele kättesaadavaks standardse liidese kaudu, nii et see toetaks automaatseid energiatõhususe programme, tarbimiskaja ja muid teenuseid.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 20 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  lõpptarbijate eraelu puutumatus ja andmekaitse tagatakse kooskõlas asjakohaste andmekaitset ja eraelu puutumatust käsitlevate liidu õigusaktidega;

(c)  lõpptarbijate eraelu puutumatus ja andmekaitse tagatakse kooskõlas asjakohaste andmekaitset ja eraelu puutumatust käsitlevate liidu õigusaktidega; lõpptarbijal on eelkõige võimalus saada juurdepääs teabele selle kohta, kellel veel ja millal on juurdepääs tarbija isikuandmetele, et tarbija saaks kasutada oma õigusi vastavalt Euroopa Liidu andmekaitsealastele õigusaktidele;

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 20 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(e)  kui lõpptarbija soovib, tehakse tema toodetud ja tarbitud elektri andmed hästi arusaadavas vormis artikli 24 kohaselt kättesaadavaks kohaliku standardse liidese ja/või kaugjuurdepääsu kaudu või lõpptarbija nimel tegutseva kolmanda isiku kaudu, mis võimaldab lõpptarbijal tehinguid võrdsel alusel võrrelda;

(e)  tema toodetud ja tarbitud elektri andmed tehakse hästi arusaadavas vormis artikli 24 kohaselt ja võimalikult lähedal reaalajale kättesaadavaks kohaliku standardse liidese ja/või kaugjuurdepääsu kaudu või lõpptarbija nimel tegutseva kolmanda isiku kaudu, mis võimaldab lõpptarbijal tehinguid võrdsel alusel võrrelda. Lõpptarbijal on ka võimalus oma arvestiandmed alla laadida või edastada need kolmandale isikule ilma lisakuludeta ning kooskõlas andmete ülekantavuse õigusega vastavalt Euroopa Liidu andmekaitsealastele õigusaktidele;

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 20 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  lõpptarbija asjakohane nõustamine ja teavitamine toimub nutiarvestite paigaldamisel, eelkõige selgitatakse lõpptarbijale kõik võimalused lugemi võtmiseks ja energia tarbimise jälgimiseks ning antakse teavet isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta kooskõlas Euroopa Liidu andmekaitsealaste õigusaktidega;

(f)  lõpptarbija asjakohane nõustamine ja teavitamine toimub enne nutiarvestite paigaldamist ja/või nutiarvestite paigaldamisel; eelkõige selgitatakse lõpptarbijale kõik võimalused lugemi võtmiseks ja energia tarbimise jälgimiseks ning antakse teavet isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta kooskõlas Euroopa Liidu andmekaitsealaste õigusaktidega;

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 21 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Kui artikli 19 lõikes 2 osutatud tasuvusanalüüsiga saadakse negatiivne hinnang nutiarvestite kohta või kui arvesteid ei võeta süsteemselt kasutusele, tagab liikmesriik, et lõpptarbijal oleks taotluse korral õigus nutiarvesti paigaldamiseks või, vastavalt vajadusele, ajakohastamiseks, õiglastel ja mõistlikel tingimustel, ning selline nutiarvesti vastab järgmistele nõuetele:

1.  Kui artikli 19 lõikes 2 osutatud tasuvusanalüüsiga saadakse negatiivne hinnang nutiarvestite kohta või kui arvesteid ei võeta süsteemselt kasutusele, tagab liikmesriik, et lõpptarbijal oleks taotluse korral õigus nutiarvesti paigaldamiseks või, vastavalt vajadusele, ajakohastamiseks, õiglastel, mõistlikel ja kulutõhusatel tingimustel, ning selline nutiarvesti vastab järgmistele nõuetele:

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 21 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  kui see on tehniliselt teostatav, on sellel artiklis 20 osutatud funktsioonid või vähemalt sellised funktsioonid, mille on kindlaks määranud ja avalikustanud liikmesriik riiklikul tasandil ja kooskõlas III lisa sätetega;

(a)  sellel on artiklis 20 osutatud funktsioonid või vähemalt sellised funktsioonid, mille on kindlaks määranud ja avalikustanud liikmesriik riiklikul tasandil ja kooskõlas III lisa sätetega;

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 23 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Andmevahetuse ja andmehalduse alaste eeskirjade koostamisel määrab liikmesriik või, kui liikmesriik on nii sätestanud, asjaomane pädev asutus volitatud isikud, kellele on antud õigus saada juurdepääs lõpptarbija andmetele, mille kohta lõpptarbija annab oma selgesõnalise nõusoleku vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/67952. Käesoleva direktiivi kohaldamisel hõlmavad andmed mõõtmise ja tarbimise andmeid ning andmeid, mida on vaja tarbija ümberlülitamiseks. Volitatud isikud on vähemalt tarbijad, tarnijad, põhi- ja jaotusvõrguettevõtjad, agregaatorid, energiateenuse ettevõtjad ja teised isikud, kes osutavad tarbijatele energiateenuseid või muid teenuseid.

1.  Andmevahetuse ja andmehalduse alaste eeskirjade koostamisel määrab liikmesriik või, kui liikmesriik on nii sätestanud, asjaomane pädev asutus volitatud isikud, kellele on antud õigus saada juurdepääs lõpptarbija andmetele, mille kohta lõpptarbija annab oma selgesõnalise nõusoleku vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2016/67952. Käesoleva direktiivi kohaldamisel hõlmavad andmed mõõtmise ja tarbimise andmeid ning andmeid, mida on vaja tarbija ümberlülitamiseks, automaatseteks energiatõhususe programmideks, energiakorraldusteenusteks ja tarbimiskajateenusteks. Volitatud isikud on vähemalt tarbijad, tarnijad, põhi- ja jaotusvõrguettevõtjad, agregaatorid, energiateenuse ettevõtjad ja teised isikud, kes osutavad tarbijatele energiateenuseid või muid teenuseid.

 

Taotluse korral esitavad volitatud isikud tarbijatele ülevaate osapoolte kohta, kellel on juurdepääs nende andmetele.

__________________

__________________

52 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

52 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 4.5.2016, lk 1).

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 23 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid korraldavad andmehaldust, et tagada tõhus juurdepääs andmetele ja andmevahetus. Sõltumata liikmesriigis kasutatavast andmete haldamise mudelist annab andmehalduse eest vastutav isik igale volitatud isikule lõpptarbija selge nõusoleku korral juurdepääsu lõpptarbija andmetele. Volitatud isikutele võimaldatakse nõutud andmetele mittediskrimineeriv ja üheaegne juurdepääs. Andmed peavad olema lihtsalt kättesaadavad ning asjaomane menetlus üldsusele kättesaadav.

2.  Liikmesriigid korraldavad turvalist andmehaldust, et tagada tõhus juurdepääs andmetele ja andmevahetus, andmekaitse, andmeturve, läbipaistvus, neutraalsus ja andmete terviklikkus. Sõltumata liikmesriigis kasutatavast andmete haldamise mudelist annab andmehalduse eest vastutav isik igale volitatud isikule lõpptarbija selge nõusoleku korral juurdepääsu lõpptarbija andmetele. Volitatud isikutele võimaldatakse nõutud andmetele mittediskrimineeriv ja üheaegne juurdepääs. Andmed peavad olema lihtsalt kättesaadavad ning asjaomane menetlus üldsusele kättesaadav.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 23 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Lõpptarbijalt ei võeta lisatasu oma andmetele juurdepääsu võimaldamise eest. Liikmesriikide ülesanne on kehtestada asjakohased tasud volitatud isikutele juurdepääsuks andmetele. Reguleeritud üksused, kes osutavad andmeteenuseid, ei tohi kasutada seda tulu saamiseks.

4.  Lõpptarbijalt ei võeta lisatasu oma andmetele juurdepääsu võimaldamise eest ega oma andmete edastamise taotluse eest. Liikmesriikide ülesanne on kehtestada asjakohased tasud volitatud isikutele juurdepääsuks andmetele. Reguleeritud üksused, kes osutavad andmeteenuseid, ei tohi kasutada seda tulu saamiseks.

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriik määrab kindlaks ühtse andmevormingu ja läbipaistva menetluse, mille kohaselt saavad volitatud isikud juurdepääsu artikli 23 lõikes 1 loetletud andmetele, millega edendatakse konkurentsi jaeturul ja välditakse volitatud isikute ülemääraseid halduskulusid.

1.  Liikmesriik määrab kindlaks ühtse andmevormingu, et võimaldada koostalitusvõimet ja hõlbustada andmevahetust, ja läbipaistva menetluse, mille kohaselt saavad volitatud isikud juurdepääsu artikli 23 lõikes 1 loetletud andmetele, millega edendatakse konkurentsi jaeturul ja välditakse volitatud isikute ülemääraseid halduskulusid.

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon määrab artiklis 68 osutatud nõuandemenetlusega vastu võetud rakendusaktides kindlaks artikli 23 lõikes 1 loetletud andmete Euroopa ühtse andmevormingu ning mittediskrimineeriva ja läbipaistva andmetele juurdepääsu menetluse ning selline vorming ja menetlus asendavad lõike 1 kohaselt liikmesriikide vastuvõetud andmevormingu ja menetluse. Liikmesriigid tagavad, et turuosalised kasutavad Euroopa ühtset andmevormingut.

2.  Komisjon määrab artiklis 68 osutatud nõuandemenetlusega vastu võetud rakendusaktides kindlaks artikli 23 lõikes 1 loetletud andmete koostalitlusvõime standardid ja Euroopa ühtse andmevormingu ning mittediskrimineeriva ja läbipaistva andmetele juurdepääsu menetluse ning tagab kulutõhusa ülemineku, võttes arvesse tingimusi liikmesriikides, ning selline vorming ja menetlus asendavad lõike 1 kohaselt liikmesriikide vastuvõetud andmevormingu ja menetluse. Liikmesriigid tagavad, et turuosalised kasutavad koostalitusvõime standardeid või Euroopa ühtset andmevormingut. Vajaduse korral võib komisjon pärast artiklis 68 viidatud komiteega konsulteerimist nõuda, et asjakohased Euroopa standardiorganisatsioonid koostaksid standardid.

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 25 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et luuakse kontaktpunktid, kust tarbijad saavad kogu vajaliku teabe oma õiguste, kehtivate õigusaktide ja vaidluse korral nende käsutuses olevate vaidluse lahendamise võimaluste kohta. Sellised kontaktpunktid võivad kuuluda üldiste tarbijainfopunktide alla.

Liikmesriigid tagavad, et luuakse kontaktpunktid, kust tarbijad saavad kogu vajaliku teabe oma õiguste, kehtivate õigusaktide, akrediteeritud võrdlusvahendite ja vaidluse korral nende käsutuses olevate vaidluse lahendamise võimaluste kohta elektritarnija, energiateenuse pakkuja, agregaatori või mis tahes muu vahendajaga. Sellised kontaktpunktid võivad kuuluda üldiste tarbijainfopunktide alla. Kui osutatav teenus on seotud või ühes paketis tarkvara, riistvara või kommunikatsioonitehnoloogiaga, tuleb lõpptarbija kaebust käsitleda ühtse kontaktpunkti kaudu.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 26

Artikkel 26

Vaidluste kohtuvälise lahendamise õigus

Vaidluste kohtuvälise lahendamise õigus

Liikmesriigid tagavad, et : tarbijatel on käesoleva direktiiviga kehtestatud õiguste ja kohustustega seotud vaidluste lahendamiseks tagatud juurdepääs lihtsale, õiglasele, läbipaistvale, sõltumatule, tõhusale ja tulemuslikule kohtuvälisele vaidluste lahendamise mehhanismile. Kui tarbija on tarbija Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/11/EL tähenduses53, peab selline kohtuväline mehhanism olema kooskõlas direktiivis 2013/11/EL kehtestatud kvaliteedinõuetega ja sätestama, kui olukord seda tingib, kulude ja/või kahju hüvitamise süsteemi .

Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel on käesoleva direktiiviga kehtestatud õiguste ja kohustustega seotud vaidluste lahendamiseks tagatud juurdepääs lihtsale, õiglasele, läbipaistvale, sõltumatule, tõhusale ja tulemuslikule kohtuvälisele vaidluste lahendamise mehhanismile sõltumatu mehhanismi, näiteks energiaombudsmani või tarbijakaitseorganisatsiooni kaudu. Kui tarbija on tarbija Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/11/EL tähenduses53, peab selline kohtuväline mehhanism olema kooskõlas direktiivis 2013/11/EL kehtestatud kvaliteedinõuetega ja sätestama, kui olukord seda tingib, kulude ja/või kahju hüvitamise süsteemi .

 

Sellised mehhanismid peavad laienema kõigile energiateenuse pakkujatele, agregaatoritele ja kõigile energiat käsitlevatele lepingutele, sealhulgas seotud pakkumistele, ja kohalikele energiaühendustele, kelle osalus peab olema kohustuslik.

 

Liikmesriigid tagavad, et elektritarnijad, energiateenuse pakkujad ja agregaatorid pakuvad oma veebilehel ja igasugusel suhtlemisel oma tarbijatega teavet vaidluste kohtuvälise lahendamise kohta.

 

Liikmesriigid hindavad korrapäraselt kohtuvälise vaidluste lahendamise mehhanismi toimimist, eelkõige seoses elektritarnijate, energiateenuse pakkujate, agregaatorite ja vahendajate osaluse ja nõuetele vastavusega.

__________________

__________________

53 ELT L 165, 18.6.2013, lk 63–79.

53 ELT L 165, 18.6.2013, lk 63–79.

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et kaitsta tarbijaid ja tagada eelkõige kaitsetumate tarbijate piisav kaitse. Selleks määratleb iga liikmesriik kaitsetumate tarbijate mõiste, mis võib viidata kütteostuvõimetusele ning muu hulgas keelule selliste tarbijate elektrienergia võrgust väljalülitamise kohta kriitilistel aegadel. Liikmesriigid tagavad kaitsetumate tarbijatega seotud õiguste ja kohustuste täitmise. Eelkõige võtavad nad meetmeid kaugetes piirkondades asuvate lõpptarbijate kaitsmiseks. Neil tuleb tagada tarbijakaitse kõrge tase, eriti seoses lepingutingimuste läbipaistvuse, üldise teabe ning vaidluste lahendamise mehhanismidega.

1.  Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et kaitsta tarbijaid ja tagada eelkõige kaitsetumate tarbijate piisav kaitse. Selleks määratleb iga liikmesriik kaitsetumate tarbijate mõiste, mis viitab kütteostuvõimetusele ja võib tagada nende kaitse riiklike sotsiaalkindlustussüsteemide kaudu ning muu hulgas keelata selliste tarbijate elektrienergia võrgust väljalülitamise kriitilistel aegadel. Liikmesriigid tagavad kaitsetumate tarbijatega seotud õiguste ja kohustuste täitmise. Eelkõige võtavad nad meetmeid kaugetes piirkondades asuvate lõpptarbijate kaitsmiseks. Neil tuleb tagada tarbijakaitse kõrge tase, eriti seoses lepingutingimuste läbipaistvuse, üldise teabe ning vaidluste lahendamise mehhanismidega.

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid võtavad kohaseid meetmeid, näiteks riiklikud energiakavad ja soodustused sotsiaalkindlustussüsteemis, et tagada vajalik elektritarne kaitsetumatele klientidele või toetus energiatõhususe parandamise eesmärgil, et lahendada ilmnenud kütteostuvõimetuse küsimused, sealhulgas vaesuse laiemas kontekstis. Kõnealused meetmed ei tohi takistada artiklis 4 sätestatud turu tõhusat avamist või turu toimimist ning nendest teatatakse vajaduse korral komisjonile vastavalt artikli 9 lõike 4 sätetele . Teade võib hõlmata ka üldise sotsiaalkindlustussüsteemi raames võetud meetmeid.

välja jäetud

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 29

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 29

Artikkel 29

Kütteostuvõimetus

Kütteostuvõimetus

Liikmesriigid määravad kindlaks kütteostuvõimetuse hindamise kriteeriumid. Liikmesriigid jälgivad pidevalt kütteostuvõimetuses elavate leibkondade arvu ning teatavad vastavalt määruse [Governance Regulation as proposed by COM(2016)759] artiklile 21 lõimitud riiklike energia- ja kliimapoliitika arenguaruannetes iga kahe aasta järel komisjonile, kuidas selliste leibkondade arv muutub ja milliste meetmetega kütteostuvõimetust ennetatakse.

Liikmesriigid, konsulteerides asjaomaste sidusrühmadega:

 

(a)  määravad kindlaks kriteeriumid kütteostuvõimetuse hindamiseks selliste näitajate alusel nagu väike sissetulek, suured energiakulud ja vähene energiatõhusus;

 

(b)  jälgivad pidevalt kütteostuvõimetute majapidamiste arvu ja analüüsivad, kas nende kliendid on piisavalt kaitstud ning parandavad vajaduse korral nende kaitset;

 

(c)  teatavad iga kahe aasta järel komisjonile kütteostuvõimetuse arengust ja selle ennetamiseks võetud meetmetest oma lõimitud riiklikes energia- ja kliimaalastes eduaruannetes vastavalt määruse (EL) ... [dokumendis COM(2016)759 esildatud juhtimismäärus] artiklile 21 a.

 

Et tegeleda tuvastatud energiavaesusega, sealhulgas vaesusega laiemas kontekstis ja kaitsta haavatavaid tarbijaid, nagu on osutatud artiklis 28, peavad liikmesriigid koostama riiklikud tegevuskavad, et vähendada energiaostuvõimetute kodumajapidamiste arvu, nähes ette nii lühi- kui ka pikaajalised eesmärgid ja meetmed ning ajakava eesmärkide saavutamiseks. Meetmete hulka võivad muu hulgas kuuluda soodustused sotsiaalkindlustussüsteemis, et tagada vajalik elektritarne kaitsetumatele tarbijatele, pakkudes toetust energiatõhususe parandamiseks, ning keeld kriitilistel aegadel elektrienergia võrgust välja lülitada.

 

Need tegevuskavad peavad olema lisatud liikmesriikide energia- ja kliimakavadesse vastavalt määrusele (EL) ... [dokumendis COM(2016)759 esildatud juhtimismäärus].

 

Komisjon parandab koos Eurostati ja liikmesriikidega andmekogude, sealhulgas liikmesriikide seireandmete võrreldavust, nii et need oleksid liikmesriigiti võrreldavad.

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 31 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Iga jaotusvõrguettevõtja soetab oma võrgus energiakadude ja sagedusega mitteseotud tugiteenuste kasutamiseks vajaliku energia läbipaistva, mittediskrimineeriva ja turupõhise korra alusel, kui tal on kõnealune funktsioon. Välja arvatud tasuvusanalüüsiga põhjendatud juhud, hangib jaotusvõrguettevõtja tugiteenuseid läbipaistvalt, mittediskrimineerivalt ja turupõhiselt ning tagab kõikide turuosaliste tõhusa osalemise, hõlmates sealhulgas taastuvenergiaallikad, tarbimiskaja, energiasalvestusseadmed ja agregaatorid, ning nõuab reguleerivatelt asutustelt või jaotusvõrguettevõtjatelt, tihedas koostöös kõigi turuosalistega, et nad määratleksid turul osalemise tehnilised nõuded, tuginedes turgude tehnilistele näitajatele ja kõikide turuosaliste suutlikkusele.

5.  Iga jaotusvõrguettevõtja tegutseb neutraalse turukorraldajana, hankides oma võrgus energiakadude ja sagedusega mitteseotud tugiteenuste kasutamiseks vajaliku energia läbipaistva, mittediskrimineeriva ja turupõhise korra alusel, kui tal on selline funktsioon. Välja arvatud tasuvusanalüüsiga (mille metoodika töötab läbipaistvalt välja riiklik reguleeriv asutus kooskõlas artikli 59 lõike 1 punktiga c) põhjendatud juhud, hangib jaotusvõrguettevõtja sagedusega mitteseotud tugiteenuseid läbipaistvalt, mittediskrimineerivalt ja turupõhiselt ning tagab kõikide turuosaliste tõhusa osalemise, hõlmates sealhulgas taastuvenergiaallikad, tarbimiskaja, energiasalvestusseadmed ja agregaatorid, ning nõuab reguleerivatelt asutustelt või jaotusvõrguettevõtjatelt, tihedas koostöös kõigi turuosalistega, et nad määratleksid turul osalemise tehnilised nõuded, tuginedes turgude tehnilistele näitajatele ja kõikide turuosaliste suutlikkusele .

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid esitavad vajaliku õigusliku raamistiku, millega võimaldatakse jaotusvõrguettevõtjatel hankida teenuseid talitluse tõhustamiseks, jaotusvõrgu arendamiseks, sealhulgas kohaliku ülekandevõime piiratuse juhtimiseks, ning nähakse jaotusvõrguettevõtjatele ette sellekohased stiimulid. Reguleeriv raamistik peab võimaldama jaotusvõrguettevõtjatel eelkõige hankida teenuseid sellistest ressurssidest nagu hajatootmine, tarbimiskaja ja salvestamine, ning kaaluda selliste energiatõhususe meetmete kasutamist, mis võivad kõrvaldada vajaduse võimsust suurendada või asendada ning mis aitavad jaotusvõrgul talitleda tõhusalt ja töökindlalt. Jaotusvõrguettevõtjad hangivad kõnealuseid teenuseid läbipaistva, mittediskrimineeriva ja turupõhise korra alusel.

Liikmesriigid esitavad vajaliku õigusliku raamistiku, millega võimaldatakse jaotusvõrguettevõtjatel hankida teenuseid talitluse tõhustamiseks, jaotusvõrgu arendamiseks, sealhulgas kohaliku ülekandevõime piiratuse juhtimiseks, ning nähakse jaotusvõrguettevõtjatele ette sellekohased stiimulid. Reguleeriv raamistik tagab, et jaotusvõrguettevõtjatel on võimalik eelkõige hankida teenuseid sellistest ressurssidest nagu hajatootmine, tarbimiskaja või salvestamine, ning kaaluda selliste energiatõhususe meetmete kasutamist, kui need teenused kõrvaldavad kulutõhusalt vajaduse võimsust suurendada või asendada ning mis aitavad jaotusvõrgul talitleda tõhusalt ja töökindlalt. Jaotusvõrguettevõtjad hangivad kõnealuseid teenuseid läbipaistva, mittediskrimineeriva ja turupõhise korra alusel.

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Jaotusvõrguettevõtjad määratlevad hangitavate teenuste standardsed turutooted, tagades kõikide turuosaliste tõhusa osalemise, hõlmates sealhulgas taastuvad energiaallikad, tarbimiskaja ja agregaatorid. Jaotusvõrguettevõtjad vahetavad kogu vajalikku teavet ja kooskõlastavad oma tegevust põhivõrguettevõtjatega, et tagada vahendite optimaalne kasutamine, süsteemi ohutu ja tõhus talitlemine ning turu areng. Jaotusvõrguettevõtjad peavad saama piisavat hüvitust selliste teenuste hankimiseks, et vähemalt katta asjaomaseid kulusid, sealhulgas vajalikud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, kaasa arvatud kulud, mis on seotud vajaliku andme- ja sidetaristuga.

Standarditud turutooted selliste teenuste jaoks tuleb määratleda vähemalt riiklikul tasandil. Jaotusvõrguettevõtjad määratlevad läbipaistva ja osalusel põhineva protsessi teel, mis hõlmab kõiki asjaomaseid süsteemi kasutajaid, riiklikku reguleerivat asutust ja põhivõrguettevõtjaid, hangitavate teenuste standardsed turutooted, tagades kõikide turuosaliste tõhusa osalemise, hõlmates sealhulgas taastuvad energiaallikad, tarbimiskaja, salvestamise ja agregaatorid. Jaotusvõrguettevõtjad vahetavad kogu vajalikku teavet ja kooskõlastavad oma tegevust põhivõrguettevõtjatega, et tagada vahendite optimaalne kasutamine, süsteemi ohutu ja tõhus talitlemine ning turu areng. Jaotusvõrguettevõtjad peavad saama piisavat hüvitust selliste teenuste hankimiseks, et vähemalt katta asjaomaseid kulusid, sealhulgas vajalikud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, kaasa arvatud kulud, mis on seotud vajaliku andme- ja sidetaristuga.

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 32 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Jaotusvõrgu arendamine peab tuginema läbipaistvale võrgu arengu kavale, mille jaotusvõrguettevõtjad esitavad reguleerivale asutusele iga kahe aasta järel. Võrgu arengu kava sisaldab kavandatavaid investeeringuid järgmiseks viieks kuni kümneks aastaks; võrgu arengu kavas tuleb eriti pöörata tähelepanu peamisele jaotustaristule, mida on vaja uue põlvkonna elektritootmisvõimsuste ja uute tarbijate, sealhulgas elektrisõidukite laadimispunktide ühendamiseks. Võrgu arengu kavas tuleb näidata tarbimiskaja kasutamine, energiatõhusus, energia salvestamisseadmed ja muud vahendid, mida jaotusvõrguettevõtja kasutab süsteemi laiendamise alternatiivina.

Jaotusvõrgu arendamine peab tuginema läbipaistvale võrgu arengu kavale, mille jaotusvõrguettevõtjad esitavad reguleerivale asutusele iga kahe aasta järel. Võrgu arengu kava koostamisel peab jaotusvõrguettevõtja kaasama, sh konsultatsioonide kaudu, kõik tegelikud või võimalikud süsteemi kasutajad. Võrgu arengu kava sisaldab kavandatavaid investeeringuid järgmiseks viieks kuni kümneks aastaks; võrgu arengu kavas tuleb pöörata erilist tähelepanu peamisele jaotustaristule, sealhulgas energiatõhususele, tarbimiskajale ja energia salvestamisele, mida on vaja uue põlvkonna elektritootmisvõimsuste ja uute tarbijate, sealhulgas elektrisõidukite laadimispunktide ühendamiseks. Võrgu arengu kavas tuleb näidata tarbimiskaja kasutamine, energiatõhusus, energia salvestamisseadmed ja muud vahendid, mida jaotusvõrguettevõtja kasutab süsteemi laiendamise alternatiivina.

Muudatusettepanek    122

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid esitavad vajaliku õigusliku raamistiku, et hõlbustada avaliku juurdepääsuga ja eraõiguslike laadimispunktide ühendamist jaotusvõrku. Liikmesriigid tagavad, et jaotusvõrguettevõtjad teevad mittediskrimineerivalt koostööd iga ettevõtjaga, kes omab, arendab, käitab või haldab elektrisõidukite laadimispunkte, sealhulgas tegeleb nende võrku ühendamisega.

1.  Ilma et see piiraks direktiivi 2014/94/EL, esitavad liikmesriigid vajaliku õigusliku raamistiku, et hõlbustada avaliku juurdepääsuga ja eraõiguslike laadimispunktide ühendamist jaotusvõrku. Liikmesriigid tagavad, et jaotusvõrguettevõtjad teevad mittediskrimineerivalt koostööd iga ettevõtjaga, kes omab, arendab, käitab või haldab elektrisõidukite laadimispunkte, sealhulgas tegeleb nende võrku ühendamisega.

Muudatusettepanek    123

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 33 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.  Jaotusvõrguettevõtjad ei tohi omada, arendada, hallata ega käitada elektrisõidukite laadimispunkte.

Muudatusettepanek    124

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 33 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid võivad lubada jaotusvõrguettevõtjatel omada, arendada, hallata ja käitada elektrisõidukite laadimispunkte üksnes sel juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

2.  Erandina lõikest 1 a võivad liikmesriigid lubada jaotusvõrguettevõtjatel omada, arendada, hallata ja käitada elektrisõidukite laadimispunkte üksnes sel juhul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

Muudatusettepanek    125

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 33 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  teised osalised ei ole avatud ja läbipaistva hankemenetluse korral avaldanud soovi omada, arendada, hallata ega käitada elektrisõidukite laadimispunkte;

(a)  teised osalised ei ole riikliku reguleeriva asutuse kontrollitava avatud ja läbipaistva hankemenetluse korral avaldanud soovi omada, arendada, hallata ega käitada elektrisõidukite laadimispunkte või ei saa neid teenuseid mõistliku hinna eest ja õigeaegselt osutada;

Muudatusettepanek    126

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 33 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid korraldavad korrapäraselt ja vähemalt iga viie aasta järel avaliku konsulteerimise, et hinnata, milline on turuosaliste huvi omada, arendada, käitada ja hallata elektrisõidukite laadimispunkte. Juhul kui avalikul konsulteerimisel selgub, et on kolmandaid osalisi, kes suudavad omada, arendada, käitada või hallata laadimispunkte, tagavad liikmesriigid, et jaotusvõrguettevõtjad kõrvaldatakse järk-järgult sellest tegevusest.

4.  Liikmesriigid korraldavad korrapäraselt ja vähemalt iga viie aasta järel avaliku konsulteerimise, et hinnata, milline on turuosaliste huvi omada, arendada, käitada ja hallata elektrisõidukite laadimispunkte. Juhul kui avalikul konsulteerimisel selgub, et on kolmandaid osalisi, kes suudavad omada, arendada, käitada või hallata laadimispunkte, tagavad liikmesriigid, et jaotusvõrguettevõtjad kõrvaldatakse järk-järgult sellest tegevusest ja sellega seotud kulud saab tagasi nõuda.

Muudatusettepanek    127

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 34 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kõikidel volitatud isikutel on selgetel ja võrdsetel tingimustel mittediskrimineeriv juurdepääs andmetele. Liikmesriikides, kus on võetud kasutusele nutiarvestussüsteemid vastavalt artiklile 19 ja kus jaotusvõrguettevõtjad on seotud andmehaldusega, võetakse artikli 35 lõike 2 punktis d sätestatud vastavusprogrammidega meetmeid, et välistada artiklis 23 sätestatud volitatud isikutele diskrimineeriv juurdepääs. Kui jaotusvõrguettevõtjate suhtes ei ole kohaldatavad artikli 35 lõiked 1–3, võtavad liikmesriigid kõik vajalikud meetmed, et vertikaalselt ühendatud ettevõtjal ei oleks oma tarnete tegemiseks eelistatud juurdepääsu andmetele.

Liikmesriigid tagavad, et kõikidel volitatud isikutel on selgetel ja võrdsetel tingimustel mittediskrimineeriv juurdepääs andmetele ning et see on kooskõlas andme- ja teabekaitsealaste õigusaktidega. Liikmesriikides, kus on võetud kasutusele nutiarvestussüsteemid vastavalt artiklile 19 ja kus jaotusvõrguettevõtjad on seotud andmehaldusega, võetakse artikli 35 lõike 2 punktis d sätestatud vastavusprogrammidega meetmeid, et välistada artiklis 23 sätestatud volitatud isikutele diskrimineeriv juurdepääs. Kui jaotusvõrguettevõtjate suhtes ei ole kohaldatavad artikli 35 lõiked 1–3, võtavad liikmesriigid kõik vajalikud meetmed, et vertikaalselt ühendatud ettevõtjal ei oleks oma tarnete tegemiseks eelistatud juurdepääsu andmetele, nõudes vajaduse korral keskse andmehaldusplatvormi loomist, mille tegevust juhib põhivõrguettevõtja või muu neutraalne üksus.

Muudatusettepanek    128

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Jaotusvõrguettevõtjad ei tohi omada, arendada, hallata ega käitada energia salvestamise seadmeid.

1.  Jaotusvõrguettevõtjad ei tohi omada, arendada, hallata ega käitada energia salvestamise seadmeid, välja arvatud seadmed, mida jaotusvõrguettevõtjad kasutavad võrgu kohalikuks lühiajaliseks kontrolliks, juhul kui see ei mõjuta energiaturge ja sagedusega mitteseotud tugiteenuste turge ning juhul kui riiklik reguleeriv asutus on andnud heakskiidu.

Muudatusettepanek    129

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 36 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid lubada jaotusvõrguettevõtjatel omada, arendada, hallata ja käitada salvestusseadmeid üksnes sel juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

2.  Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid lubada jaotusvõrguettevõtjatel omada, arendada, hallata ja käitada salvestusseadmeid üksnes sel juhul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

Muudatusettepanek    130

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 36 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  muud isikud ei ole avatud ja läbipaistva hankemenetluse korral avaldanud soovi omada, arendada, hallata ega käitada laadimisseadmeid;

(a)  teised osalised ei ole riikliku reguleeriva asutuse kontrollitava avatud ja läbipaistva hankemenetluse korral avaldanud soovi omada, arendada, hallata ega käitada laadimisseadmeid või ei saa neid teenuseid mõistliku hinna eest ja õigeaegselt osutada;

Muudatusettepanek    131

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 36 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  selliseid seadmeid vajavad jaotusvõrguettevõtjad oma käesoleva direktiivi kohaste kohustuste täitmiseks, et tagada jaotusvõrgu tõhusus, töökindlus ja turvalisus; ning

(b)  selliseid seadmeid vajavad jaotusvõrguettevõtjad oma käesoleva direktiivi kohaste kohustuste täitmiseks, et tagada jaotusvõrgu tõhusus, töökindlus ja turvalisus ning seadmete omamine ega käitamine ei mõjuta konkurentsivõimelisi energiaturge;

Muudatusettepanek    132

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 36 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Riiklikud reguleerivad asutused võivad koostada juhiseid või riigihankeid käsitlevaid klausleid, et aidata jaotusvõrguettevõtjatel tagada õiglane pakkumismenetlus.

Muudatusettepanek    133

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 36 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Reguleerivad asutused korraldavad korrapäraselt ja vähemalt iga viie aasta järel avaliku konsulteerimise, et hinnata, milline on turuosaliste huvi investeerida salvestusseadmetesse, neid arendada, käitada ja hallata. Kui avalikul konsulteerimisel selgub, et on kolmandaid osalisi, kes suudavad omada, arendada, käitada või hallata salvestusseadmeid, tagavad liikmesriigid, et jaotusvõrguettevõtjad kõrvaldatakse järk-järgult sellisest tegevusest.

4.  Liikmesriigid korraldavad korrapäraselt ja vähemalt iga viie aasta järel olemasolevate pakutavate salvestusseadmete suutlikkuse läbivaatamise ning vajaduse korral avaliku konsulteerimise, et hinnata, milline on turuosaliste huvi investeerida salvestusseadmetesse, neid arendada, käitada ja hallata. Juhul kui läbivaatmisel või avalikul konsulteerimisel selgub, et on kolmandaid osalisi, kes suudavad omada, arendada, käitada või hallata salvestusseadmeid, tagavad liikmesriigid, et jaotusvõrguettevõtjad kõrvaldatakse järk-järgult sellisest tegevusest ja sellega seotud kulud saab tagasi nõuda.

Muudatusettepanek    134

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 36 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 36 a

 

Jaotusvõrguettevõtjate uued tegevused

 

1.   Jaotusvõrguettevõtjad tohivad ellu viia üksnes käesolevas direktiivis ja määruses (EL) ... [vastavalt teatises COM(2016) 861/2 esitatud ettepanekule ümber sõnastatud määrus (EÜ) nr 714/2009] osutatud tegevusi.

 

2.   Liikmesriigid võivad lubada jaotusvõrguettevõtjatel teha muid toiminguid kui need, mis on sätestatud käesolevas direktiivis ja määruses (EL) ... [vastavalt teatises COM(2016) 861/2 esitatud ettepanekule ümber sõnastatud määrus (EÜ) nr 714/2009], kui reguleeriv asutus on hinnanud sellise erandi vajadust, on andnud heakskiidu ning on täidetud järgmised tingimused:

 

(a)   muud isikud ei ole avatud ja läbipaistva hankemenetluse korral avaldanud soovi neid tegevusi ellu viia;

 

(b)   sellised tegevused on vajalikud jaotusvõrguettevõtjatele käesoleva direktiivi kohaste kohustuste täitmiseks, et tagada jaotusvõrgu tõhusus, töökindlus ja turvalisus;

 

(c)   sellised tegevused on vajalikud jaotusvõrguettevõtjatele määrusest (EL) ... [vastavalt teatises COM(2016) 861/2 esitatud ettepanekule ümber sõnastatud määrus (EÜ) nr 714/2009] tulenevate kohustuste täitmiseks, sealhulgas kohustus teha koostööd põhivõrguettevõtjatega, tagades jaotus- ja põhivõrkude kulutõhusa, turvalise ja usaldusväärse arendamise ja toimimise tervikuna.

Selgitus

Alusakti muutmine on vajalik, et tagada muudatusettepanekute ühtsus, kuna käesolev muudatusettepanek on lahutamatult seotud raportööri esitatud teiste muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    135

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 40 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(h a)  standardida koostöös jaotusvõrguettevõtjatega asjakohaseid andmevorminguid ja protokolle, et lihtsustada andmete piiriülest vahetamist;

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    136

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 40 – lõige 1 – punkt j

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(j)  võtta vastu raamistik piirkondlike talitluskeskuste vahelise koostöö ja kooskõlastamise kohta.

(j)  võtta koostöös ameti, piirkondlike kooskõlastamiskeskuste ja Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikuga vastu raamistik piirkondlike kooskõlastamiskeskuste vahelise koostöö ja koordineerimise kohta;

Muudatusettepanek    137

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 40 – lõige 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(j a)  digiteerida ülekandesüsteemid, et tagada muu hulgas andmete tõhus kogumine ja kasutamine reaalajas, arukad alajaamad;

Muudatusettepanek    138

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 40 – lõige 1 – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(j b)  andmehaldus, küberjulgeolek ja andmekaitse.

Muudatusettepanek    139

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid võivad ette näha, et üks või mitu lõike 1 punktides a–j loetletud ülesannetest määratakse täitmiseks põhivõrguettevõtjale, kelle oma ei ole ülekandesüsteem, mille suhtes tavaliselt tuleks asjaomaseid kohustusi kohaldada. Põhivõrguettevõtja, kellele on ülesanded määratud, peab olema sertifitseeritud kui omandisuhtest eraldatud ettevõtja ning ta peab vastama artiklis 43 sätestatud nõuetele, kuid ta ei pea olema selle ülekandesüsteemi omanik, mille eest ta vastutab. Põhivõrguettevõtja, kes on ülekandesüsteemi omanik, peab vastama VI peatükis sätestatud nõuetele ja olema sertifitseeritud vastavalt artiklile 43.

2.  Liikmesriigid võivad ette näha, et üks või mitu lõike 1 punktides a–j loetletud ülesannetest määratakse täitmiseks põhivõrguettevõtjale, kelle oma ei ole ülekandesüsteem, mille suhtes tavaliselt tuleks asjaomaseid kohustusi kohaldada. Põhivõrguettevõtja, kellele on ülesanded määratud, peab olema sertifitseeritud kui omandisuhtest eraldatud ettevõtja, sõltumatu võrguettevõtja või sõltumatu põhivõrguettevõtja ning ta peab vastama artiklis 43 sätestatud nõuetele, kuid ta ei pea olema selle ülekandesüsteemi omanik, mille eest ta vastutab. Põhivõrguettevõtja, kes on ülekandesüsteemi omanik, peab vastama VI peatükis sätestatud nõuetele ja olema sertifitseeritud vastavalt artiklile 43.

Muudatusettepanek    140

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 40 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Täites lõikes 1 loetletud ülesandeid, võtab põhivõrguettevõtja arvesse piirkondlike talitluskeskuste täidetavaid ülesandeid ning teeb vastavalt vajadusele koostööd naabruses asuvate põhivõrguettevõtjatega.

3.  Täites lõikes 1 loetletud ülesandeid, võtab põhivõrguettevõtja arvesse piirkondlike koordineerimiskeskuste soovitusi ning teeb vastavalt vajadusele koostööd naabruses asuvate põhivõrguettevõtjatega.

Muudatusettepanek    141

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 40 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Lõike 1 punktis i kirjeldatud ülesande täitmisel tagab põhivõrguettevõtja, et tasakaalustamisteenuste hankimine ja sagedusega mitteseotud tugiteenuste hankimine, välja arvatud tasuvusanalüüsiga põhjendatud juhtudel, toimub:

4.  Lõike 1 punktis i kirjeldatud ülesande täitmisel tagab põhivõrguettevõtja, et tasakaalustamisteenuste hankimine ja sagedusega mitteseotud tugiteenuste hankimine, välja arvatud tasuvus- või tehnilise elujõulisuse analüüsidega põhjendatud juhtudel ja pädeva asutuse nõusolekul, toimub:

Muudatusettepanek    142

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 40 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Liikmesriigid pakuvad vajaliku õigusraamistiku, et võimaldada põhivõrguettevõtjatel hankida teenuseid ülekandevõrgu toimimise ja arendamise tõhustamiseks, sealhulgas kohaliku ülekoormuse juhtimiseks, ning näevad ette sellekohased stiimulid. Õigusraamistik tagab eelkõige, et põhivõrguettevõtjatel on võimalik hankida teenuseid sellistest ressurssidest nagu tarbimiskaja või salvestamine, ning kaaluda selliste energiatõhususe meetmete kasutamist, kui need teenused kõrvaldavad kulutõhusalt vajaduse võimsust suurendada või asendada ning aitavad põhivõrgul talitleda tõhusalt ja töökindlalt. Põhivõrguettevõtjad hangivad neid teenuseid läbipaistva, mittediskrimineeriva ja turupõhise korra alusel.

 

Standarditud turutooted selliste teenuste jaoks tuleb määratleda vähemalt riiklikul tasandil. Põhivõrguettevõtjad määratlevad läbipaistva ja osalusel põhineva protsessi teel, mis hõlmab kõiki asjaomaseid süsteemi kasutajaid ja riiklikke reguleerivaid asutusi, hangitavate teenuste standardsed turutooted, tagades kõikide turuosaliste tõhusa osalemise, hõlmates sealhulgas taastuvad energiaallikad, tarbimiskaja, salvestamise ja agregaatorid. Põhivõrguettevõtjad vahetavad kogu vajalikku teavet ja kooskõlastavad oma tegevust jaotusvõrguettevõtjatega, et tagada vahendite optimaalne kasutamine, süsteemi ohutu ja tõhus talitlemine ning turu areng. Põhivõrguettevõtjad peavad saama piisavat tasu selliste teenuste hankimiseks, et katta vähemalt asjaomased kulud, sealhulgas vajaliku info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud.

Muudatusettepanek    143

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 47 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Vertikaalselt integreeritud ettevõtjal ja selle tütarettevõtetel, mis täidavad elektri tootmise või ülekande funktsioone, ei tohi olla otseseid ega kaudseid osalusi põhivõrguettevõtja aktsiakapitalis. Põhivõrguettevõtjal ei tohi olla ühtki otsest ega kaudset osalust vertikaalselt integreeritud ettevõtja ühegi sellise tütarettevõtte aktsiakapitalis, mis täidab elektri tootmise või ülekande funktsioone, ning ta ei saa selliselt tütarettevõttelt dividende ega mingit rahalist kasu.

3.  Vertikaalselt integreeritud ettevõtjate tütarettevõtetel, mis täidavad elektri tootmise või ülekande funktsioone, ei tohi olla otseseid ega kaudseid osalusi põhivõrguettevõtja aktsiakapitalis. Põhivõrguettevõtjal ei tohi olla ühtki otsest ega kaudset osalust vertikaalselt integreeritud ettevõtja ühegi sellise tütarettevõtte aktsiakapitalis, mis täidab elektri tootmise või ülekande funktsioone, ning ta ei saa selliselt tütarettevõttelt dividende ega mingit rahalist kasu.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    144

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 51 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Pärast konsulteerimist kõikide asjaomaste sidusrühmadega esitavad põhivõrguettevõtjad reguleerivale asutusele vähemalt iga kahe aasta tagant võrgu arengu kümneaastase kava, mis põhineb olemasoleval ja prognoositaval nõudlusel ja pakkumisel. Võrgu arengukava peab sisaldama tõhusaid meetmeid, et tagada süsteemi piisav võimsus ja varustuskindlus .

1.  Pärast konsulteerimist kõikide asjaomaste sidusrühmadega esitavad põhivõrguettevõtjad reguleerivale asutusele vähemalt iga kahe aasta tagant võrgu arengu kümneaastase kava, mis põhineb olemasoleval ja prognoositaval nõudlusel ja pakkumisel. Võrgu arengukava peab sisaldama tõhusaid meetmeid, et tagada süsteemi piisav võimsus ja varustuskindlus. Reguleeriv asutus vaatab võrgu arengu kümneaastase kava läbi ja kiidab selle heaks. Enne selle heakskiitmist võib ta nõuda põhivõrguettevõtjalt tema võrgu arengu kümneaastase kava muutmist. Põhivõrguettevõtja avaldab võrgu arengu kümneaastase kava oma veebisaidil.

Muudatusettepanek    145

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 51 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Võrgu arengu kümneaastase kava väljatöötamisel kasutab põhivõrguettevõtja mõistlikke prognoose energia salvestamise, elektritootmise, -tarnimise, -tarbimise kohta ja elektrikaubanduse kohta teiste riikidega, võttes arvesse piirkondlikke ja liidu investeerimiskavu.

3.  Võrgu arengu kümneaastase kava väljatöötamisel võtab põhivõrguettevõtja täielikult arvesse ka tarbimiskaja kasutamise, salvestusseadmete või muude ressursside potentsiaali, mis pakub alternatiivi süsteemi laiendamisele; samuti võtab ta arvesse eeldatavat tarbimist ja kauplemist teiste riikidega ning piirkondlikke ja liidu investeerimiskavasid.

Muudatusettepanek    146

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 51 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Reguleeriv asutus analüüsib, kas võrgu arengu kümneaastane kava hõlmab kõiki konsulteerimisel kindlaks määratud investeerimisvajadusi ja kas see on kooskõlas võrgu kümneaastase mittesiduva liidu arengukavaga ( liidu võrgu arengukava), millele viidatakse määruse [recast of Regulation 714/2009 as proposed by COM(2016)861/2] artikli 27 lõike 1 punktis b. Kui tekib kahtlus kooskõla suhtes võrgu kümneaastase liidu arengukavaga, konsulteerib reguleeriv asutus ametiga. Reguleeriv asutus võib nõuda põhivõrguettevõtjalt tema võrgu arengu kümneaastase kava muutmist.

5.  Reguleeriv asutus analüüsib, kas võrgu arengu kümneaastane kava hõlmab kõiki konsulteerimisel kindlaks määratud investeerimisvajadusi ja kas see on kooskõlas võrgu kümneaastase mittesiduva liidu arengukavaga ( liidu võrgu arengukava), millele viidatakse määruse [recast of Regulation 714/2009 as proposed by COM(2016)861/2] artikli 27 lõike 1 punktis b. Kui tekib kahtlus kooskõla suhtes võrgu kümneaastase liidu arengukavaga või riiklike energia- ja kliimakavadega, mis on esitatud vastavalt määrusele (EL) ... [juhtimismäärus], konsulteerib reguleeriv asutus ametiga. Reguleeriv asutus võib nõuda põhivõrguettevõtjalt tema võrgu arengu kümneaastase kava muutmist.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    147

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 51 – lõige 6 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Reguleeriv asutus jälgib ja hindab kogu süsteemi paindlikkuse arendamist ja esitab igal aastal aruande edusammude kohta.

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    148

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Põhivõrguettevõtjad ei tohi omada, hallata ega käitada energiasalvestusseadmeid; samuti ei tohi nende otsese ega kaudse kontrolli all olla varad, millega osutatakse tugiteenuseid.

1.  Põhivõrguettevõtjad ei tohi omada, hallata ega käitada energiasalvestusseadmeid; samuti ei tohi nende otsese ega kaudse kontrolli all olla varad, millega osutatakse tugiteenuseid, välja arvatud juhul, kui need seadmed või varad moodustavad põhivõrgu lahutamatu osa ning kui riigi reguleeriv asutus on andnud oma nõusoleku.

Muudatusettepanek    149

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 54 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid lubada põhivõrguettevõtjatel omada, hallata ja käitada salvestusseadmeid ja varasid, millega osutatakse sagedusega mitteseotud tugiteenuseid, üksnes sel juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

2.  Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid lubada põhivõrguettevõtjatel omada, hallata ja käitada salvestusseadmeid ja varasid, millega osutatakse sagedusega mitteseotud tugiteenuseid, üksnes sel juhul, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

Muudatusettepanek    150

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 54 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  muud isikud ei ole avatud ja läbipaistva hankemenetluse kaudu väljendanud huvi omada, juhtida, hallata või käitada selliseid seadmeid, mis pakuvad põhivõrguettevõtjale salvestamis- ja/või sagedusega mitteseotud tugiteenuseid;

(a)  muud isikud ei ole riikliku reguleeriva asutuse kontrollitava avatud ja läbipaistva hankemenetluse kaudu väljendanud huvi omada, juhtida, hallata või käitada selliseid seadmeid, mis pakuvad põhivõrguettevõtjale salvestamis- ja/või sagedusega mitteseotud tugiteenuseid, või ei saa neid teenuseid mõistliku hinna eest ja õigeaegselt osutada;

Muudatusettepanek    151

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 54 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  selliseid seadmeid või sagedusega mitteseotud tugiteenuseid on põhivõrguettevõtjal vaja oma kohustuste täitmiseks käesoleva direktiivi kohaselt, et tagada ülekandesüsteemi tõhus, töökindel ja turvaline talitlus, ning neid ei kasutata selleks, et elektrit turul müüa; ning

(b)  selliseid seadmeid või sagedusega mitteseotud tugiteenuseid on põhivõrguettevõtjal vaja oma kohustuste täitmiseks käesoleva direktiivi kohaselt, et tagada ülekandesüsteemi tõhus, töökindel ja turvaline talitlus, eelkõige alternatiivina investeeringutele uutesse võrguliinidesse, ning neid ei kasutata selleks, et elektrit turul müüa; ning

Muudatusettepanek    152

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 54 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Riiklikud reguleerivad asutused võivad koostada juhiseid või riigihankeid käsitlevaid klausleid, et aidata põhivõrguettevõtjatel tagada õiglane pakkumismenetlus.

Muudatusettepanek    153

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 54 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Põhivõrguettevõtjad korraldavad korrapäraselt ja vähemalt iga viie aasta järel nõutavate salvestusseadmete alase avaliku konsulteerimise, et hinnata, kas turuosalistel on huvi sellistesse seadmetesse investeerida ja kas põhivõrguettevõtja saab lõpetada oma salvestusseadmetega seotud tegevuse, kui kolmandad isikud pakuvad kulutõhusat teenust.

4.  Liikmesriigid korraldavad korrapäraselt ja vähemalt iga viie aasta järel nõutavate salvestusseadmete alase avaliku konsulteerimise, et hinnata, kas turuosalistel on huvi sellistesse seadmetesse investeerida. Kui avalikul konsulteerimisel selgub, et on kolmandaid isikuid, kes suudavad omada, arendada, käitada või hallata selliseid seadmeid, tagavad liikmesriigid, et põhivõrguettevõtjate asjaomane tegevus lõpetatakse järk-järgult.

Muudatusettepanek    154

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 57 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  reguleeriv asutus saab vastu võtta kõikidest poliitilistest organitest sõltumatuid otsuseid ja tal on eraldiseisvad eraldised aastaeelarves ja iseseisvus eraldatud eelarve täitmisel ning oma ülesannete täitmiseks vajalikud inim- ja rahalised ressursid, ja ning

(a)  reguleeriv asutus saab vastu võtta kõikidest poliitilistest organitest sõltumatuid otsuseid;

Selgitus

Tekst on viidud eraldi lõikudesse.

Alusakti muutmine on vajalik, et tagada muudatusettepanekute ühtsus, kuna käesolev muudatusettepanek on lahutamatult seotud raportööri esitatud teiste muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    155

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 57 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b a)  reguleeriv asutus koostab eelarveprojekti, mis hõlmab käesoleva direktiiviga ja seotud õigusaktidega talle määratud reguleerimisülesandeid, et tagada reguleerivale asutusele ülesannete tulemuslikuks ja tõhusaks täitmiseks vajalikud inim- ja rahalised ressursid ning volitused;

Selgitus

Alusakti muutmine on vajalik, et tagada muudatusettepanekute ühtsus, kuna käesolev muudatusettepanek on lahutamatult seotud raportööri esitatud teiste muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    156

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 57 – lõige 5 – lõik 1 – punkt b b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(b b)  reguleeriva asutuse raamatupidamise aastaaruannete järelkontrolli teeb sõltumatu audiitor;

Selgitus

Alusakti muutmine on vajalik, et tagada muudatusettepanekute ühtsus, kuna käesolev muudatusettepanek on lahutamatult seotud raportööri esitatud teiste muudatusettepanekutega.

Muudatusettepanek    157

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 57 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  ... [kolm aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumist] ja edaspidi iga kolme aasta järel esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande riigi ametiasutuste vastavuse kohta sõltumatuse põhimõttele vastavalt käesolevale artiklile.

Selgitus

Järelevalve ja aruandlus on asendamatud vahendid sõltumatuse põhimõtte tõhusa rakendamise tagamiseks.

Muudatusettepanek    158

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 58 – lõik 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(g)  tagada, et tarbijad saaksid kasu oma riigi turu tõhusast toimimisest, edendada tõhusat konkurentsi ja aidata tagada tarbijakaitset;

(g)  tagada, et tarbijad saaksid kasu oma riigi turu tõhusast toimimisest ja nende turul osalemine ei oleks piiratud, edendada tõhusat konkurentsi ja tagada tarbijakaitse tihedas koostöös asjaomaste tarbijakaitseasutustega;

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    159

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 59 – lõige 1 – punkt n

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(n)  jälgida turu avatuse ja konkurentsi taset ning tulemuslikkust hulgi- ja jaemüügitasandil, sealhulgas elektribörse, hindu kodutarbijatele, kaasa arvatud ettemaksu süsteemid, tarnija vahetamise tasusid,, hooldusteenuste teostamist ja nende tasusid ning kodutarbijate kaebusi, ning mis tahes konkurentsimoonutusi või -piiranguid, andes muu hulgas kogu vajaliku teabe ja edastades asjaomased juhtumid asjakohastele konkurentsiasutustele;

(n)  jälgida turu avatuse ja konkurentsi taset ning tulemuslikkust hulgi- ja jaemüügitasandil, sealhulgas elektribörse, hindu kodutarbijatele, kaasa arvatud ettemaksu süsteemid, dünaamilise hinnaga lepingute ja nutiarvestite kasutamise mõju, tarnija vahetamise tasusid, hooldusteenuste teostamist ja nende tasusid, kodumajapidamiste hindade ja hulgihindade suhet, võrgutariifide ja -maksude muutumist ning kodutarbijate kaebusi, ning mis tahes konkurentsimoonutusi või -piiranguid, andes muu hulgas kogu vajaliku teabe ja edastades asjaomased juhtumid asjakohastele konkurentsiasutustele;

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    160

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 59 – lõige 1 – punkt o

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(o)  jälgida lepingulise piirava tegevuse esinemist, sealhulgas ainuõiguse klauslite kasutamist, mis võib takistada suuri mitte-kodutarbijaid sõlmimast samaaegseid lepinguid enam kui ühe tarnijaga või piirata nende võimalusi seda teha, ning vajaduse korral teavitades sellisest tegevusest riiklikke konkurentsiasutusi;

(o)  jälgida lepingulise piirava tegevuse esinemist, sealhulgas ainuõiguse klauslite kasutamist, mis võib takistada tarbijaid sõlmimast samaaegseid lepinguid enam kui ühe tarnijaga või piirata nende võimalusi seda teha, ning vajaduse korral teavitades sellisest tegevusest riiklikke konkurentsiasutusi;

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    161

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 59 – lõige 1 – punkt o a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(o a)  tarbijate energiasüsteemis osalemise ning paindlikkuse võimaluste ja potentsiaali jälgimine ja aruandlus;

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    162

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 59 – lõige 1 – punkt q

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(q)  aidata koos teiste asjaomaste asutustega tagada, et tarbijakaitsemeetmed oleksid tulemuslikud ja jõustatud;

(q)  aidata koos teiste asjaomaste asutustega tagada, et uued ja olemasolevad tarbijakaitsemeetmed, sealhulgas aktiivsete tarbijate jaoks, oleksid tulemuslikud ja jõustatud; jälgida omatarbimise ja kohalike energiakogukondade arendamise põhjendamatute takistuste ja piirangute kõrvaldamist;

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    163

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 59 – lõige 1 – punkt s

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(s)  tagada juurdepääs tarbijate tarbimisandmetele, sätestada siseriiklikul tasandil vabatahtlikuks kasutamiseks tarbimisandmete võrreldav ühtlustatud kergesti mõistetav vorm ning tagada kõikidele tarbijatele kiire juurdepääs sellistele andmetele artiklite 23 ja 24 kohaselt;

(s)  tagada mittediskrimineeriv juurdepääs tarbijate tarbimisandmetele, sätestada siseriiklikul tasandil vabatahtlikuks kasutamiseks tarbimisandmete võrreldav ühtlustatud kergesti mõistetav vorm ning tagada kõikidele tarbijatele kiire juurdepääs sellistele andmetele artiklite 23 ja 24 kohaselt;

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    164

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 59 – lõige 1 – punkt x

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(x)  jälgida võrdlust pakkuvate veebisaitide, sealhulgas võrdlusvahendite olemasolu vastavalt artiklis 14 ja I lisas sätestatud nõuetele.

(x)  jälgida võrdlust pakkuvate vahendite, sealhulgas võrdlust pakkuvate veebisaitide, rakenduste ja muude interaktiivsete vahendite olemasolu vastavalt artiklis 14 sätestatud nõuetele.

Muudatusettepanek    165

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 59 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  määrata tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi elektriettevõtjatele, kes ei täida käesolevast direktiivist ega reguleeriva asutuse või ameti asjakohasest õiguslikult siduvast otsustest tulenevaid kohustusi, või taotleda pädevalt kohtult selliste karistuste määramist. See hõlmab volitust määrata käesolevast direktiivist tulenevate kohustuste mittetäitmise eest põhivõrguettevõtjale karistusi, mille suurus on kuni 10 % põhivõrguettevõtja aastakäibest, või vertikaalselt integreeritud ettevõtjale karistusi, mille suurus on kuni 10 % vertikaalselt integreeritud ettevõtja aastakäibest, või taotleda selliste karistuste määramist; ning

(d)  oma algatusel või ameti nõudmisel jõustada oma siduvaid otsuseid, määrata tõhusaid, proportsionaalseid ja hoiatavaid karistusi elektriettevõtjatele, Euroopa elektri põhivõrguettevõtjate võrgustikule või piirkondlikele koordineerimiskeskustele, kes ei täida käesolevast direktiivist, määrusest (EL) ... [vastavalt teatises COM(2016) 861/2 esitatud ettepanekule uuesti sõnastatud määrus (EÜ) nr 714/2009] ega reguleeriva asutuse või ameti asjakohasest õiguslikult siduvast otsustest tulenevaid kohustusi, või taotleda pädevalt kohtult selliste karistuste määramist. See hõlmab volitust määrata käesolevast direktiivist tulenevate kohustuste mittetäitmise eest põhivõrguettevõtjale karistusi, mille suurus on kuni 10 % põhivõrguettevõtja aastakäibest, või vertikaalselt integreeritud ettevõtjale karistusi, mille suurus on kuni 10 % vertikaalselt integreeritud ettevõtja aastakäibest, või taotleda selliste karistuste määramist; ning

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik teksti sisemist loogikat tagavatel mõjuvatel põhjustel.

Muudatusettepanek    166

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 59 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Et suurendada turu läbipaistvust ja teha kõikidele huvitatud isikutele teatavaks kõik vajalikud andmed, otsused ja selliste otsuste ettepanekud, milles käsitletakse ülekande- ja jaotustasusid, nagu osutatud artikli 60 lõikes 3, teevad reguleerivad asutused turuosalistele kättesaadavaks asjaomaste võrgutasude üksikasjaliku arvutusmetoodika ja arvutamise aluseks olevad kulud.

8.  Et suurendada turu läbipaistvust ja teha kõikidele huvitatud isikutele teatavaks kõik vajalikud andmed, otsused ja selliste otsuste ettepanekud, milles käsitletakse ülekande- ja jaotustasusid, nagu osutatud artikli 60 lõikes 3, teevad reguleerivad asutused turuosalistele kättesaadavaks asjaomaste võrgutasude üksikasjaliku arvutusmetoodika ja arvutamise aluseks olevad kulud, võttes arvesse investeerimiskulusid, hajatootmise lisaväärtust, paindlikkust, digiteerimist, tarbimiskaja, salvestamist ning võrkude kasutamist süsteemi kasutajate, sealhulgas aktiivsete tarbijate poolt ning muid tegureid.

Muudatusettepanek    167

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 62 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Reguleerivate asutuste kohustused ja volitused piirkondlike talitluskeskuste osas

Reguleerivate asutuste kohustused ja volitused piirkondlike koordineerimiskeskuste osas

Muudatusettepanek    168

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 62 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Selle piirkonna reguleerivad asutused, kus paikneb piirkondlik talitluskeskus, teevad üksteisega tihedat koostööd järgmistes küsimustes:

1.  Selle piirkonna reguleerivad asutused, kus paikneb piirkondlik koordineerimiskeskus, teevad üksteisega tihedat koostööd järgmistes küsimustes:

Muudatusettepanek    169

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 62 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  põhikirja ja töökorra heakskiitmine;

(a)  piirkondlike koordineerimiskeskuste loomise heakskiitmine kooskõlas määruse (EL) ... [vastavalt teatises COM(2016) 861/2 esitatud ettepanekule uuesti sõnastatud määrus (EÜ) nr 714/2009] artikli 32 lõikega 1;

Muudatusettepanek    170

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 62 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  kooskõlastatud otsustusmenetluse heakskiitmine;

(c)  kooskõlastatud menetluste heakskiitmine;

Muudatusettepanek    171

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 62 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  hinnangu koostamine selle kohta, kas piirkondlikul talitluskeskusel on vajalik pädevus, ressursid ja erapooletus, et täita sõltumatult talle usaldatud ülesandeid ja töökohustusi, sealhulgas varustuskindluse, vastutuse ja häiringute korral tegutsemise osas;

(d)  piirkondlikule koordineerimiskeskusele vajaliku pädevuse, ressurside ja erapooletuse tagamine, et ta saaks täita sõltumatult talle usaldatud ülesandeid ja töökohustusi, sealhulgas varustuskindluse, vastutuse ja häiringute korral tegutsemise osas;

Muudatusettepanek    172

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 62 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  nõuda teavet piirkondlikelt talitluskeskustelt;

(a)  nõuda teavet piirkondlikelt koordineerimiskeskustelt;

Muudatusettepanek    173

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 62 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  teha kontrollimist, sealhulgas ette teatamata kontrollimist, piirkondlikes talitluskeskustes;

(b)  teha kontrollimist, sealhulgas ette teatamata kontrollimist, piirkondlikes koordineerimiskeskustes;

Muudatusettepanek    174

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 62 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  teha siduvaid otsuseid piirkondlike talitluskeskuste kohta.

(c)  teha siduvaid otsuseid piirkondlike koordineerimiskeskuste kohta.

Muudatusettepanek    175

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 62 – lõige 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c a)  tegeleda kaebustega, mis on esitatud piirkondlike koordineerimiskeskuste kohta seoses nende liidu õigusest tulenevate kohustustega.

Muudatusettepanek    176

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 62 – lõige 2 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(c b)  Reguleerivad asutused peavad üksteisega ja ametiga läbirääkimisi ja teevad omavahel koostööd ning esitavad üksteisele ja ametile kogu teabe, mis on neile vajalik käesoleva artikliga ette nähtud ülesannete täitmiseks.

Muudatusettepanek    177

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 69 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Artikkel 69 a

 

Läbivaatamine

 

Komisjon vaatab käesoleva direktiivi rakendamise läbi 1. juuniks 2025 ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule selle kohta aruande, vajaduse korral koos seadusandliku ettepanekuga.

 

Läbivaatamise käigus hinnatakse eelkõige, kas kliendid, eeskätt kaitsetumad või kütteostuvõimetud, on käesoleva direktiivi sätetega nõuetekohaselt kaitstud.

Muudatusettepanek    178

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  toimivad sõltumatult ning tagavad, et tarnijaid koheldakse otsingutulemuste osas ühetaoliselt;

a)  on kõigist turuosalistest sõltumatud ning tagavad, et kõiki tarnijaid koheldakse otsingutulemuste osas ühetaoliselt;

Muudatusettepanek    179

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  avaldavad selgelt, kes on omanikud ning kes on füüsilised või juriidilised isikud, kes käitavad vahendit;

b)  avaldavad selgelt, kes on omanikud ning kes on füüsilised või juriidilised isikud, kes käitavad vahendit, samuti teabe vahendite rahastamise kohta;

Muudatusettepanek    180

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

c)  esitavad selged ja objektiivsed kriteeriumid, millel võrdlus põhineb;

c)  esitavad selged ja objektiivsed kriteeriumid, millel võrdlus põhineb, näidates hõlmatud teenuseid;

Muudatusettepanek    181

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  järjestavad ja esitavad otsingutulemused erapooletu algoritmi kohaselt, mis ei sõltu tarnijate tasust;

Muudatusettepanek    182

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  on puuetega inimestele kättesaadavad;

Muudatusettepanek    183

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

f)  sisaldavad võimalikult mitmesuguseid elektrienergia pakkumisi, mis hõlmavad märkimisväärset osa turust, ning juhul kui esitatav teave ei anna turust täielikku ülevaadet, annavad selle kohta enne tulemuste kuvamist selget teavet, ning ning

f)  sisaldavad võimalikult mitmesuguseid elektrienergia pakkumisi, sealhulgas teavet energiaallikate kohta, ning tagavad eri pakkumiste läbipaistvuse, hõlmates tarnijate, agregaatorite ja teenuseosutajate dünaamilisi ja mittedünaamilisi tasusid, individuaalseid ja komplekslepinguid, ning juhul kui esitatav teave ei anna turust täielikku ülevaadet, annavad selle kohta enne tulemuste kuvamist selget teavet, ning

Muudatusettepanek    184

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

g a)  võimaldavad tarbijatel teha võrdlusi, ilma et oleks vaja esitada isiklikke andmeid.

Muudatusettepanek    185

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Järgmine teave esitatakse lõpptarbijale selgelt ja arusaadavalt nende arvetel ja perioodi tasaarveldusarvetel:

Järgmine põhiteave esitatakse lõpptarbijale selgelt ja arusaadavalt nende arvetel ja perioodi tasaarveldusarvetel arve muudest osadest selgelt eraldi:

Muudatusettepanek    186

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

a)  lõpphind, hinna jaotus osadeks, kui see on võimalik;

a)  lõpphind ja lõplik hind kWh kohta, kui see on asjakohane; hinna jaotus osadeks, kui see on võimalik;

Muudatusettepanek    187

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – lõige 1 – lõik 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)  millal on makse tähtaeg;

Muudatusettepanek    188

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – lõige 1 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

d)  tarnija kontaktandmed, sealhulgas tarbijateeninduse abitelefon;

d)  tarnija kontaktandmed, vähemalt tema telefoninumber ja e-posti aadress;

Muudatusettepanek    189

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – lõige 1 – lõik 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

d a)  teave tarnija vahetamise ja vaidluste lahendamise kohta;

Muudatusettepanek    190

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – lõige 1 – lõik 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

g a)  link või viide sellele, kust võib leida hinnavõrdlussaidi(d);

Muudatusettepanek    191

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – lõige 1 – lõik 1 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

h)  teave tarbijate õiguste kohta vaidluse korral ja tarbija käsutuses olevad vaidluse lahendamise võimalused artikli 26 järgi.

h)  vaidluse lahendamise eest vastutava üksuse kontaktandmed.

Muudatusettepanek    192

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – lõige 1 – lõik 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

h a)  artiklis 25 osutatud kontaktpunkt.

Muudatusettepanek    193

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – lõige 1 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Kui see on asjakohane, esitatakse lõpptarbijale selgelt ja arusaadavalt nende arvetel ja perioodi tasaarveldusarvetel või koos selliste arvetega järgmine teave:

Lõpptarbijatele esitatakse nende arvetel ja perioodi tasaarveldusarvetel või koos selliste arvetega järgmine teave:

Muudatusettepanek    194

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – lõige 1 – lõik 2 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

c a)  teave tarbijate õiguste kohta vaidluse korral ja tarbija käsutuses olevad vaidluse lahendamise võimalused artikli 26 järgi.

Muudatusettepanek    195

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lisaks sellele tehakse lõpptarbijale nende arvetel või perioodi tasaarveldusarvetel või koos arvetega kättesaadavaks võrdlus sama kategooria keskmise normitud või võrdlustarbijaga.

Lisaks sellele tehakse lõpptarbijale kättesaadavaks võrdlus sama kategooria keskmise normitud või võrdlustarbijaga.

Muudatusettepanek    196

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tarbijahind koosneb järgmisest kolmest komponendist: energia- ja tarnekomponent, võrgukomponent (ülekandmine ja jaotamine) ning lisanduvad tasud, maksud ja lõivud.

Tarbijahind koosneb järgmisest kolmest komponendist: energia- ja tarnekomponent, võrgukomponent (ülekandmine ja jaotamine) ning lisanduvad tasud, kõik toetused, maksud ja lõivud.

Muudatusettepanek    197

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – lõige 3 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  üksikasjalikke andmeid kasutamise aja järgi mis tahes päeva, nädala, kuu ja aasta kohta. Nimetatud teave tehakse lõpptarbijale kättesaadavaks interneti või arvesti liidese kaudu vähemalt eelneva 24 kuu kohta või ajavahemiku kohta alates tarnelepingu algusest, kui see on lühem.

b)  üksikasjalikke andmeid kasutamise aja järgi mis tahes päeva, nädala, kuu ja aasta kohta. Nimetatud teave tehakse lõpptarbijale kasutajasõbralikus vormis kättesaadavaks interneti või arvesti liidese kaudu vähemalt eelneva 24 kuu kohta või ajavahemiku kohta alates tarnelepingu algusest, kui see on lühem.

Muudatusettepanek    198

Ettepanek võtta vastu direktiiv

III lisa – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Nimetatud hindamisel võetakse arvesse komisjoni soovituses 2012/148/EL määratletud tasuvusanalüüsi metoodika ning nutiarvestite minimaalsed funktsioonid ja parimad võtted, et tagada küberturbe kõrgeim kaitsetase.

2.  Nimetatud hindamine põhineb komisjoni soovituses 2012/148/EL määratletud tasuvusanalüüsi metoodikal ning nutiarvestite minimaalsetel funktsioonidel ja parimatel võtetel, et tagada küberturbe kõrgeim kaitsetase. Komisjon tagab, et seda metoodikat kasutatakse järjekindlalt kogu liidus.

Muudatusettepanek    199

Ettepanek võtta vastu direktiiv

III lisa – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Hindamise alusel valmistavad liikmesriigid või , kui liikmesriik on nii sätestanud, asjaomane pädev asutus ette kuni kümneaastase nutiarvestisüsteemide juurutamise ajakava. Kui nutiarvestite kasutuselevõtmine saab positiivse hinnangu, varustatakse vähemalt 80 % lõpptarbijatest nutiarvestisüsteemidega hiljemalt viie aastaga pärast positiivse hinnangu saamist või aastaks 2020 nende liikmesriikide puhul, kes alustasid juurutamist enne käesoleva direktiivi jõustumist.

3.  Hindamise alusel valmistavad liikmesriigid või, kui liikmesriik on nii sätestanud, asjaomane pädev asutus ette kuni viieaastase nutiarvestisüsteemide juurutamise ajakava. Kui nutiarvestite kasutuselevõtmine saab positiivse hinnangu, varustatakse vähemalt 80 % lõpptarbijatest nutiarvestisüsteemidega hiljemalt viie aastaga pärast positiivse hinnangu saamist või aastaks 2020 nende liikmesriikide puhul, kes alustasid juurutamist enne käesoleva direktiivi jõustumist.

  • [1]  ELT C...
  • [2]  ELT C...
  • [3]  ELT C 77, 28.3.2002, lk 1.

SELETUSKIRI

I. Sissejuhatus

Aastaid valitsesid Euroopa elektrivõrke riiklikud monopolid, mis kontrollisid kogu süsteemi tootmisest kuni jaotamise ja tarbijatele tarnimiseni. Kuigi selline ülalt alla suunatud süsteem pakkus elektrienergiat, ei võimaldanud see konkurentsi, mis oli tarbijatele kahjulik. Alates 1996. aastast on elektriturud järk-järgult avanenud, et edendada konkurentsi ja alandada hindu. Viimased ELi sisulised õiguslikud muudatused tehti kolmanda energiapaketiga 2009. aastal.

Sellest ajast alates on elektrienergia tootmises toimunud suured muudatused. Elektrienergia tootmine on arenenud keskpunkti ümber koondunud tsentraliseeritud süsteemist palju detsentraliseeritumaks tänu taastuvate energiaallikate ja muu tehnoloogia arengule. Taas tuleb õigusakte kohandada uuele olukorrale.

Taastuvad (sageli tuule- või päikeseenergial põhinevad) energiaallikad põhjustasid süsteemis suurt katkendlikkust, mistõttu pidi see kohanema ning muutuma paindlikumaks, tagades seejuures tarbijatele endiselt energiavarustuskindluse. Meie kliimaeesmärgid on soodustanud mitmete toetuste ja toetuskavade tekkimist, mis on koos puuduliku piiriülese koostööga ELi liikmesriikide vahel põhjustanud ELi tasandil elektritootmises liigset tootmisvõimsust. Paljudes liikmesriikides saadavad reguleeritud hinnad koos killustatud toetuskavadega investeeringute tegemiseks valesid signaale.

Nende probleemidega tegelemiseks ja CO2-heite vähendamise kiirendamiseks on raportöör võtnud kasutusele turgu esikohale seadva lähenemisviisi, mis tähendab kõigi turuosaliste jaoks tõeliselt võrdsete võimaluste loomist. See tähendab turgu moonutavate toetuste kõrvaldamist nii fossiilkütuste, tuumaenergia kui ka taastuvate energiaallikate valdkonnas. Õiglased reeglid tähendavad ausat konkurentsi turul. Õiglane elektriturg tagab nii meie kliimaeesmärkide saavutamise kui ka kõige madalamad ja konkurentsivõimelisemad hinnad tarbijatele, tagades samal ajal ka energiavarustuskindluse ilma ülemääraste investeeringuteta.

II. Raport

II.1. Turgu esikohale seadev lähenemisviis

Iga turu aluspõhimõte on hindade vaba liikumine. Seetõttu on hinnapiirangute kaotamine väga oluline ning see peaks toimuma nii kiiresti kui võimalik.

Võimsuse tagamise mehhanismid on toetused, mis ei ole ELi liigse tootmisvõimsuse korral eriti või üldse otstarbekad. Raportöör usub, et neid tuleks kasutada üksnes viimase abinõuna. Kõigepealt peaks Euroopa piisavuse hindamine näitama, et tootmise piisavuse probleem on olemas. Seejärel peaks liikmesriik tegelema piisavusprobleemi põhjustavate olemasolevate takistustega konkreetsete kohustuste kaudu, mille komisjon läbi vaatab. Kui tootmise piisavuse probleemi saab käsitleda üksnes pikema aja jooksul, siis on võimsuse tagamise mehhanismid lubatud kooskõlas teatud tingimuste ja ELi riigiabi eeskirjadega. Sellised mehhanismid peaksid võimaluse korral olema piiriülesed.

Võrdsed võimalused kõigile on põhitegur, mille abil tagatakse, et hindade aluseks on konkurents. Mõnede tootjate praegune toetamine eelisjaotuse ja bilansivastutusest vabastamise kujul moonutab konkurentsi. Raportöör on veendunud, et turu toimimiseks peab igaüks rahaliselt vastutama tasakaalustamatuse eest, mida ta süsteemis põhjustab. Selline lähenemisviis annab õige stiimuli süsteemi tasakaalus hoidmiseks ning tagab vajaliku varustuskindluse, vähendades võimsuse tagamise mehhanismide vajalikkust.

II.2. Pakkumispiirkonnad

Suuremad pakkumispiirkonnad tagavad suurema likviidsuse, kuid vähem stiimuleid võrguinvesteeringuteks. Raportöör jagab arvamust, et pakkumispiirkonnad peaksid aja jooksul stabiilsed ja võimalikult suured olema, võttes arvesse süsteemset ülekoormust. Ta soovitab nn piitsa ja prääniku meetodit. Kõigepealt peaksid asjaomased liikmesriigid pärast pakkumispiirkondade läbivaatamist ühehäälselt kokku leppima pakkumispiirkondade struktuuris ja vajaduse korral konkreetsetes kohustustes. Kui kokkuleppele ei jõuta, peaks komisjon võtma meetmeid lahkarvamuste lahendamiseks.

II.3. Piirkondlik koostöö

Elektriturul mõjutab ühes liikmesriigis toimuv teisi selle piirkonna ja muid liikmesriike. Süsteemi turvalisuse tagamiseks ja elektrikatkestuste vältimiseks on väga tähtis põhivõrguettevõtjate piirkondlik koostöö. Raportöör on veendunud, et operatiivsed piirkondliku julgeoleku koordineerijad toovad juba süsteemi turvalisuse tagamisel suurt kasu. Kuna elektriturud on omavahel üha rohkem seotud, on järgmine loogiline samm koostöö tõhustamine, määrates piirkondlikul tasandil rohkem ülesandeid ja funktsioone. Kuid lõplik vastutus süsteemi turvalisuse eest peab jääma põhivõrguettevõtjatele.

II.4. Tarbijad

Tehnoloogia võimaldab nüüd uute osalejate aktiivset osalemist elektriturul. Seetõttu peab elektrituru korraldus võimaldama ja hõlbustama kõigi nende kaasamist, kes saavad ja soovivad osaleda, olenemata sellest, kas see toimub oma tarbeks tootmise, salvestamise või tarbimiskaja kaudu. Turutõkete eemaldamine tähendab rohkem turuosalisi ja tarbijatele rohkem valikuvõimalusi. Raportöör soovitab teha muudatusi ka ettepanekus, et tarbija saaks teha teadlikke otsuseid ja vahetada tarnijaid lühikese aja jooksul.

ÕIGUSKOMISJONI ARVAMUS

D(2017)36117

Jerzy Buzek

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni esimees

PHS 08 B046

Brüssel

Teema:  Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud)

  (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Austatud esimees

Õiguskomisjon vaatas eelnimetatud ettepaneku läbi vastavalt parlamendi kodukorra artiklile 104 uuesti sõnastamise kohta.

Selle artikli lõige 3 on järgmine:

„Kui õigusasjade eest vastutav komisjon on arvamusel, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on vastavalt esile toodud, teavitab ta sellest valdkonna eest vastutavat komisjoni.

Sellisel juhul, välja arvatud artiklites 169 ja 170 sätestatud tingimustel, on ettepanekule muudatusettepanekute esitamine valdkonna eest vastutavas komisjonis lubatud üksnes juhul, kui need puudutavad ettepaneku neid osi, mis sisaldavad muudatusi.

Valdkonna eest vastutava komisjoni esimees võib erandjuhul ja iga üksikjuhtumi puhul eraldi lubada esitada muudatusettepanekuid ettepaneku nende osade kohta, mida ei muudeta, kui ta on arvamusel, et see on vajalik teksti sisemist sidusust tagavatel mõjuvatel põhjustel või kui need muudatusettepanekud on lahutamatult seotud teiste lubatavate muudatusettepanekutega. Need põhjused tuleb muudatusettepanekute kirjalikes selgitustes välja tuua.“

Järgides uuesti sõnastamise ettepaneku läbi vaadanud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma arvamust ja võttes arvesse raportööri soovitusi, on õiguskomisjon seisukohal, et kõnealune ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on ettepanekus või konsultatiivse töörühma arvamuses esile toodud, ning varasemate õigusaktide muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtivate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

Kokkuvõttes soovitab õiguskomisjon oma 7. septembril 2017. aastal toimunud koosolekul 19 poolthääle ja 2 erapooletuga[1], et vastutav tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon jätkaks ülalnimetatud ettepaneku läbivaatamist vastavalt kodukorra artiklile 104.

Lugupidamisega

Pavel Svoboda

Lisa: Konsultatiivse töörühma esimehe allkirjastatud aruanne

  • [1]  Kohal viibisid järgmised parlamendiliikmed: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTE KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

 

 

 

 

ÕIGUSTEENISTUSTE

KONSULTATIIVNE TÖÖRÜHM

Brüssel, 24. juuli 2017

ARVAMUS

     EUROOPA PARLAMENDILE

    NÕUKOGULE

    KOMISJONILE

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud)

COM(2016)0864 final/2, 23.2.2017 – 2016/0380(COD)

Võttes arvesse 28. novembri 2001. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide uuesti sõnastamise tehnika süstemaatilise kasutamise kohta ja eriti selle punkti 9, toimus 6. juunil 2017 Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistuste konsultatiivse töörühma koosolek, et vaadata läbi komisjoni esitatud eespool nimetatud ettepanek.

Vaadates koosolekul läbi[1] ettepaneku võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega sõnastatakse uuesti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2003/54/EÜ, märkis konsultatiivne töörühm ühisel kokkuleppel, et järgmised tekstiosad oleks tulnud märgistada halli taustaga, mida tavaliselt kasutatakse sisuliste muudatuste tähistamiseks:

– põhjenduses 2 sõnade „ja rohkem piiriülest kaubandust, et saavutada tõhususe kasv“ väljajätmine;

– põhjenduses 37 direktiivi 2009/72/EÜ põhjenduse 50 kolme esimese lause väljajätmine, mille sõnastus on „Avaliku teenusega seotud nõudeid, sealhulgas universaalteenusega seotud nõudeid ja neist tulenevaid ühiseid miinimumstandardeid on vaja veelgi tugevdada, et tagada kõikidele tarbijatele, eelkõige kaitsetumatele tarbijatele võimalus konkurentsist ja õiglastest hindadest kasu saada. Avaliku teenuse nõuded tuleks määratleda riigi tasandil, võttes arvesse siseriiklikke tingimusi; liikmesriigid peaksid siiski austama ühenduse õigust. Liidu kodanikud ja, juhul kui liikmesriigid seda kohaseks peavad, väikeettevõtjad peaksid saama kasu avaliku teenuse kohustusest, eelkõige seoses varustuskindluse ja mõistlike hindadega.“;

– artiklis 1 sõna „integreerimiseks“ väljajätmine;

– artikli 9 lõikes 5 direktiivi 2009/72/EÜ artiklile 8 tehtud viite väljajätmine;

– artikli 10 lõike 2 punktis g järgmise teksti väljajätmine „läbipaistvad, lihtsad ja odavad kaebuste lahendamise menetlused. Kõikidel tarbijatel on eelkõige õigus oma elektriteenuse osutaja heatasemelistele teenustele ja esitatud kaebuste käsitlemisele. Selline kohtuväline vaidluste lahendamine peab võimaldama õiglast ja kiiret vaidluste lahendamist eelistatavalt kolme kuu jooksul ning kui olukord seda tingib, rakendama kulude ja/või kahju hüvitamise süsteemi“;

– pärast artikli 18 teksti direktiivi 2009/72/EÜ artikli 3 lõike 10 kogu teksti väljajätmine;

– pärast artikli 25 teksti direktiivi 2009/72/EÜ artikli 3 lõike 16 kogu teksti väljajätmine;

– artiklis 26 sõnade „kaebuste tõhusaks käsitlemiseks ja kohtuväliseks vaidluste lahendamiseks on loodud sõltumatu mehhanism, näiteks energiaombudsman või tarbijakaitseorgan“ väljajätmine;

– artikli 27 lõikes 2 sõnade „turu avamist“ asendamine sõnadega „tarnija vaba valimist“;

– artikli 28 lõikes 1 sõna „lõpptarbijad“ esimese poole „lõpp“ väljajätmine;

– artikli 38 lõike 2 punktis a sõna „reservvõimsuse“ väljajätmine;

– artikli 47 lõike 3 algusesse sõnade „Vertikaalselt integreeritud ettevõtjal ja selle“ lisamine;

– artikli 59 lõike 4 sissejuhatavasse osasse sõnade „ja 3“ lisamine;

– artikli 61 lõike 2 punkti d sõnade „ja suuniste“ lisamine;

– artikli 66 lõikes 1 praeguse sõnastuse „võivad olemasoleva võimsuse ümberkorraldamise, suurendamise ja laiendamisega seoses taotleda ja komisjon võib neile teha erandeid IV, VI, VII ja VIII peatüki asjaomastest sätetest ning üliväikeste eraldatud võrkude puhul ka III peatüki sätetest“ asendamine sõnastusega „võivad ... taotleda ... erandeid IV, V ja VI peatüki asjakohastest sätetest ning artiklite 4 ja 6–8 sätetest“;

– II lisa punkti 4 alapunktis a sõnade „(riigi tasandil, st selles liikmesriigis, kus tarneleping on sõlmitud, ning tarnija tasandil, kui tarnija tegutseb mitmes liikmesriigis)“ lisamine;

– II lisa punkti 4 teises lõigus viide sama punkti esimese lõigu alapunktile b;

– III lisa punktis 3 sõna „tarbijatest“ asendamine sõnaga „lõpptarbijatest“.

Ettepaneku läbivaatamine võimaldas konsultatiivsel töörühmal ühisel kokkuleppel järeldada, et ettepanek ei sisalda muid sisulisi muudatusi peale nende, mis on esile toodud. Töörühm märkis ka, et varasema õigusakti muutmata sätete ja nimetatud muudatuste kodifitseerimise osas piirdub ettepanek üksnes kehtiva õigusakti kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

õigusnõunik      õigusnõunik      peadirektor

  • [1]   Konsultatiivne töörühm töötas ettepaneku ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.

KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS (24.11.2017)

tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektrienergia siseturu ühiseeskirjade kohta (uuesti sõnastatud)
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Arvamuse koostaja: Pavel Poc

LÜHISELGITUS

Arvamuse koostaja on komisjoni esitatud direktiivi ettepanekuga üldjoontes rahul.

Seadusandliku ettepaneku positiivsed küljed on järgmised:

1.  tarbijad seatakse energiasüsteemi ümberkujundamise keskmesse;

2.  püütakse luua võrdsed tingimused taastuvate energiaallikate turul osalemiseks;

3.  tõhustatakse piirkondlikku koostööd.

Kuid Euroopa energiapoliitika ja energialiidu eesmärkide täielikuks saavutamiseks on vaja direktiivi ettepanekut teatavates punktides muuta.

–  Üleminek puhtale majandusele peab toimuma nii, et see ei tekita energiatarbijatele liiga suurt koormust.

–  Tuleb rohkem rõhku panna turu integreerimisele ja toimimisele, mille vältimatu eeltingimus on kõigi osalejate võrdsed võimalused.

–  Uus õiguslik raamistik nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil loob õiglased tingimused uute üksuste, nt agregaatorite või kohalike energiakogukondade turul osalemiseks ega ole samal ajal diskrimineeriv teiste turuosaliste suhtes.

Väga tähtis on tasakaalustava turu tihedam integreerimine, et võimaldada taastuvenergia ja nõudluspoole tõhusat piiriülest osalemist. Kuid samas on kogu aeg vaja tagada energiavarustuskindlus. Selleks peavad selle valdkonna õigused rangelt kohustustele vastama, et mitte tarbijaid mõjutada. Liikmesriigid ja enamikul juhtudest nende põhivõrguettevõtjad vastutavad elektrienergia varustuskindluse eest.

On vaja selgeid eeskirju uutele turule sisenejatele, näiteks agregaatoritele või kohalikele energiakogukondadele. Arvamuse koostaja tunneb heameelt selle üle, et komisjon on kõnealust küsimust õigusaktis käsitlenud, kuid leiab, et agregaatorite eeskirjad ei ole õigesti kehtestatud. Lisatud mõjuhinnangus märgitakse, et kui puuduvad kompensatsioonimehhanismid agregaatorite ja tasakaaluhaldurite vahel, on oht, et agregaatorid kasutavad süsteemi ära, ei osale süsteemi kuludes ning aktiveerivad tarbimiskaja ebaefektiivselt.

Arvamuse koostaja rõhutab vajadust nõuetekohaselt tagada hinnatundlike ja kütteostuvõimetute tarbijate kaitse. Komisjon paneb põhjusega rõhku sotsiaalpoliitikale ja järkjärgulisele loobumisele reguleeritud hindadest, mis lõpuks osutusid diskrimineerivaks ka kaitsetumate ja kütteostuvõimetute tarbijate suhtes. Teatavaid üksikasju tuleb täpsustada, näiteks tuleb selgelt määratleda äärmine vajadus, mille puhul võib erandkorras hinda reguleerida, et vältida kahtlusi nende sätete rakendamisel.

Samuti peavad kohalikke energiakogukondi käsitlevad eeskirjad olema koostatud nii, et tarbijad, kes ei soovi kohalikus energiakogukonnas osaleda, ei satuks ebasoodsamasse olukorda ning et kohalikud energiakogukonnad ei suurendaks elektrisüsteemi kui sellise kulusid, millel oleks kahjulik mõju kütteostuvõimetutele ja kaitsetutele tarbijatele.

Paremini ühendatud hulgi- ja jaemüügiturg on äärmiselt oluline, et suurendada süsteemi paindlikkust ja taastuvate energiaallikate integreerimist. Kiiduväärsed on sätted, mis võimaldavad igal kliendil taotleda oma elektriteenuse osutajalt dünaamilise hinnaga lepingut.

Et tarbimiskaja lihtsustada, on tähtis anda tarbijatele kogu vajalik teave turul osalemiseks ning elektriteenuse osutaja kohta aruka ja teadliku valiku tegemiseks. Vaja on lihtsaid elektriarveid ning tuleb otsida muid uuenduslikke viise, kuidas arvetega seotud lisateavet esitada.

Nutielementide kulutõhus kasutuselevõtmine võib lihtsustada taastuvate energiaallikate integreerimist ja tarbijate osalemist energiaturul. Sellega seoses on oluline rõhutada, et kõige kulutõhusam viis nutiarvestite kasutuselevõtmiseks on selline, mis kattub elutsükli lõppu jõudnud arvestite väljavahetamisega. Seetõttu rõhutab arvamuse koostaja, et enne direktiivi jõustumist tuleb kasutusele võetud nutiarvestite käsitlemist ja vastavust täpsustada nii, et see ei tõsta lõpphinda, mida tarbija maksma peab.

Arvamuse koostaja kiidab heaks komisjoni tähelepanelikkuse jaotusvõrguettevõtjate suhtes, kellel on väga oluline roll süsteemi paindlikkuse ja valmisoleku suurendamisel taastuvate energiaallikate kasutuselevõtuks kohalikul tasandil.

Mis tahes paindlikkuse, sh energia salvestamise kasutamine jaotusvõrkudes peab toimuma kõige kulutasuvamal viisil, et võimaldada lõpptarbijatele maksimaalset kasu. Seetõttu soovitab arvamuse koostaja kaaluda võimalust muuta eeskirju, mis käsitlevad salvestusseadmete omamist jaotusvõrguettevõtjate poolt.

Elektritranspordi integreerimine elektrivõrku võimaldab ka lõpptarbijate aktiivset osalemist ning suurendab seeläbi elektrisüsteemi üldist paindlikkust. Kui kaalutakse võimalust, et elektritransporditaristu kuuluks jaotusvõrguettevõtjatele, tuleb siiski eristada avalikku ja erakasutust.

Väga oluline on ka jaotusvõrguettevõtjate koostöö kogu Euroopas. Sellega seoses tuleb täpsustada tingimusi, mille alusel jaotusvõrguettevõtjad võivad ELi jaotusvõrguettevõtjate üksuses osaleda, et tagada nende proportsionaalne esindatus ning üksuse rahastamine.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/54/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/72/EÜ on andnud sellise elektrienergia siseturu loomisse olulise panuse. Kuid Euroopa energiasüsteemis toimub praegu väga oluline muutus. Ühine eesmärk vähendada energiasüsteemi CO2-heidet loob uusi võimalusi ja esitab turuosalistele uusi väljakutseid. Samal ajal võimaldab tehnoloogia areng uutmoodi kaasata tarbijaid ja teha piiriülest koostööd. Liidu turu eeskirju on vaja kohandada uuele turureaalsusele.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2003/54/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/72/EÜ on andnud sellise elektrienergia siseturu loomisse olulise panuse. Kuid Euroopa energiasüsteemis toimub praegu väga oluline muutus. Ühine eesmärk suurendada taastuvatest energiaallikatest toodetud energia osakaalu elektrisektoris 2030. aastaks vähemalt 45 %ni ning muuta energiasüsteem 2050. aastaks täielikult CO2-vabaks loob uusi võimalusi ja esitab turuosalistele uusi väljakutseid. Samal ajal võimaldab tehnoloogia areng tarbijaid uutmoodi kaasata ja teha piiriülest koostööd. Liidu turueeskirju on vaja kohandada uue turureaalsusega.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(6)  Komisjoni 15. juuli 2015. aasta teatises „Avaliku konsultatsiooni algatamise kohta energiaturu uue korralduse üle“31 rõhutati, et üleminek energia tootmises suurtelt kesksetelt elektrijaamadelt detsentraliseeritud energiatootmisele taastuvatest energiaallikatest ja vähese CO2-heitega turgudele nõuab praeguste elektrikaubanduse eeskirjade kohandamist ja seniste tururollide muutmist. Selles rõhutati vajadust organiseerida elektriturgu paindlikumalt ja lõimida täielikult kõik turuosalised, sealhulgas taastuvenergia tootjad, uute energiateenuste pakkujad, energia salvestamine ja paindlik nõudlus.

(6)  Komisjoni 15. juuli 2015. aasta teatises „Avaliku konsultatsiooni algatamise kohta energiaturu uue korralduse üle“31 rõhutati, et üleminek energia tootmises suurtelt kesksetelt elektrijaamadelt detsentraliseeritud energiatootmisele taastuvatest energiaallikatest ja vähese CO2-heitega turgudele nõuab praeguste elektrikaubanduse eeskirjade kohandamist ja seniste tururollide muutmist. Selles rõhutati vajadust organiseerida elektriturgu paindlikumalt ja lõimida täielikult kõik turuosalised, sealhulgas taastuvenergia tootjad, uute energiateenuste pakkujad, energia salvestamine ja paindlik nõudlus. Niisama oluline on, et liit viivitamata investeeriks Euroopa tasandi ühendustesse energia ülekandmiseks elektrienergia kõrgepinge-ülekandesüsteemide kaudu.

_________________

_________________

31   COM(2015) 340 (final), 15.7.2015.

31   COM(2015) 340 (final), 15.7.2015.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a)  Elektrienergia siseturu lõplikuks loomiseks peaksid liikmesriigid toetama oma riiklike turgude integratsiooni ning võrguettevõtjate liidu ja piirkondliku tasandi koostööd ja ühendama elektrisaari moodustavad eraldi süsteemid, mida liidus ikka veel leidub.

Selgitus

See põhjendus tuleb direktiivis säilitada, et rõhutada, et liikmesriigid teevad koostööd, et saavutada üks liidu energiapoliitika peaeesmärke – energia siseturu loomine.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(7 a)  Kõige tõhusamalt täidab liit oma eesmärgid, luues tururaamistiku, kus tunnustatakse paindlikkust ja uuendusi. Kõige paremini toetab taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu toimivalt kujundatud elektrienergiaturg.

Selgitus

Toimiv energia siseturg peaks soodustama taastuvate energiaallikate kasutuselevõttu ja võimaldama ELil saavutada oma eesmärgid ning Pariisi kliimakokkuleppe kohased rahvusvahelised taastuvenergiakohustused.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(11)  Selleks et tagada konkurents ja elektriga varustatus kõige konkurentsivõimelisema hinnaga, peaksid liikmesriigid ja riiklikud reguleerivad asutused edendama eri energiaallikatest toodetud elektri uute tarnijate ning uute elektritootjate, salvestamise ja tarbimiskaja pakkujate piiriülest juurdepääsu.

(11)  Selleks et tagada konkurents ja elektriga varustatus kõige konkurentsivõimelisema hinnaga, peaksid liikmesriigid ja riiklikud reguleerivad asutused edendama eri energiaallikatest toodetud elektri uute tarnijate ning uute elektritootjate, salvestamise ja tarbimiskaja pakkujate piiriülest juurdepääsu. Kuid võimsusvoogude ajakava kujundamisel peaksid liikmesriigid koostööd tegema, et vältida planeerimata ringvooge.

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud kahe muudatusettepanekuga artikli 3 kohta.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 a)  Liikmesriikidevahelisi võrguühendusi tuleks toetada, sest need hõlbustavad taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri kasutuselevõtmist, tasandavad kõikumisi, vähendavad tasakaalustamiskulusid ja soodustavad konkurentsi.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 b)  23. ja 24. oktoobri 2014. aasta Euroopa Ülemkogul otsustati, et komisjon võtab liikmesriikide toetusel kiiresti meetmeid, et saavutada elektrisüsteemide ühenduse miinimumeesmärk 10 % kiiremas korras ning mitte hiljem kui 2020. aastaks, vähemalt nende liikmesriikide puhul, kes ei ole veel jõudnud energia siseturuga integreerituse minimaalsele tasemele, ning liikmesriikide puhul, kes on eelmiste jaoks peamine juurdepääsutee energia siseturule.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Liikmesriikidele tuleks alles jätta laialdane kaalutlemisõigus elektriettevõtjatele avalike teenuste osutamise kohustuse määramisel, lähtudes üldistest majandushuvidest. Liikmesriigid peaksid tagama, et kodutarbijatele ja, kui liikmesriigid seda vajalikuks peavad, väikeettevõtjatele oleks tagatud kindlaksmääratud kvaliteediga ja selgelt võrreldava, läbipaistva ning mõistliku hinnaga elektri tarnimine. Sellele vaatamata tähendab avaliku teenuse osutamise kohustus tarnehindade reguleerimise vormis turgu põhimõtteliselt moonutavat meedet, mis toob sageli kaasa tasupuudujääkide kuhjumise, tarbijate valikuvõimaluste piiramise, nõrgemad stiimulid energia säästmiseks ja energiatõhususe suurendamiseks, madalama teenuste kvaliteedi, tarbijate vähesema kaasamise ja rahulolu, konkurentsi piiramise ning innovatiivsete toodete ja teenuste osakaalu vähenemise turul. Järelikult peaksid liikmesriigid rakendama muid poliitikavahendeid, eelkõige suunatud sotsiaalpoliitika meetmeid, et tagada elektritarnete taskukohasus oma kodanike jaoks. Riigi sekkumist hinna määramisse tuleks kasutada üksnes erandlike asjaolude korral. Täielikult liberaliseeritud elektri jaemüügiturg stimuleerib hinnapõhist ja muud konkurentsi olemasolevate tarnijate vahel ning uusi tarnijaid; see parandab tarbijate ees olevaid valikuid ja suurendab tarbijate rahulolu.

(15)  Liikmesriikidele tuleks alles jätta laialdane kaalutlemisõigus elektriettevõtjatele avalike teenuste osutamise kohustuse määramisel, lähtudes üldistest majandushuvidest. Liikmesriigid peaksid tagama, et kodutarbijatele ja, kui liikmesriigid seda vajalikuks peavad, väikeettevõtjatele oleks tagatud kindlaksmääratud kvaliteediga ja selgelt võrreldava, läbipaistva ning mõistliku hinnaga elektri tarnimine. Sellele vaatamata võib avaliku teenuse osutamise kohustus tarnehindade reguleerimise vormis tähendada turgu põhimõtteliselt moonutavat meedet, kui hind ei kajasta elektri väärtust ja tootja kulusid, mis toob sageli kaasa tasupuudujääkide kuhjumise, tarbijate valikuvõimaluste piiramise, nõrgemad stiimulid energia säästmiseks ja energiatõhususe suurendamiseks, madalama teenuste kvaliteedi, tarbijate vähesema kaasamise ja rahulolu, konkurentsi piiramise ning innovatiivsete toodete ja teenuste osakaalu vähenemise turul. Järelikult peaksid liikmesriigid tagama, et hindade reguleerimine ei kahjusta konkurentsi, või rakendama muid poliitikavahendeid, eelkõige suunatud sotsiaalpoliitika meetmeid, et tagada elektritarnete taskukohasus oma kodanike jaoks. Riigi sekkumist hinna määramisse tuleks kasutada üksnes erandlike asjaolude korral. Täielikult liberaliseeritud, hästitoimiv elektri jaemüügiturg stimuleerib hinnapõhist ja muud konkurentsi olemasolevate tarnijate vahel ning uusi tarnijaid; see parandab tarbijate ees olevaid valikuid ja suurendab tarbijate rahulolu. Samuti peaks see tagama, et kõik otsesed ja kaudsed toetused fossiilkütustest elektrienergia tootmiseks kaotatakse järk-järgult aastaks 2023. 

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(23)  Sõltumatud võrdlemisvahendid, sealhulgas veebisaidid, on tarbijate jaoks tõhus vahend turul tehtavate energiapakkumiste eeliste hindamiseks. Teabe otsimise kulud on madalamad, kuna tarbijad ei pea enam koguma teavet üksikutelt tarnijatelt ja teenuseosutajatelt. Sellised vahendid suudavad tagada õige tasakaalu teabe puhul vajaliku selguse ja konkreetsuse ning täielikkuse ja põhjalikkuse vahel. Selliste vahendite puhul tuleks eesmärgiks seada olemasolevate pakkumiste võimalikult laia spektri hõlmamine ja turu võimalikult täielik katmine, et anda tarbijale esindav ülevaade. On väga tähtis, et selliste vahenditega antav teave oleks usaldusväärne, erapooletu ja läbipaistev.

(23)  Sõltumatud võrdlemisvahendid, sealhulgas veebisaidid, on tarbijate jaoks tõhus vahend turul tehtavate energiapakkumiste eeliste hindamiseks. Teabe otsimise kulud on madalamad, kuna tarbijad ei pea enam koguma teavet üksikutelt tarnijatelt ja teenuseosutajatelt. Sellised vahendid suudavad tagada õige tasakaalu teabe puhul vajaliku selguse ja konkreetsuse ning täielikkuse ja põhjalikkuse vahel. Selliste vahendite puhul tuleks eesmärgiks seada olemasolevate pakkumiste võimalikult laia spektri hõlmamine ja turu võimalikult täielik katmine, et anda tarbijale esindav ülevaade. Taastuvenergiapakkumiste puhul tuleks esitada kergesti kättesaadav ja mõistetav teave tarnijate ja taastuvenergia päritolu kohta, samuti päritolutagatised. Nende vahendite abil tuleb tarbijatele läbipaistvalt teada anda ka seda, kas energia on pärit taastumatust energiaallikast. On väga tähtis, et selliste vahenditega antav teave oleks usaldusväärne, erapooletu ja läbipaistev.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(26)  Kõigil tarbijarühmadel (tööstustarbijad, kaubanduslikud ja kodutarbijad) peaks olema juurdepääs energiaturgudele, kus nad saaksid kaubelda oma paindlikkusega ja omatoodetud energiaga. Tarbijatel peaks olema võimalik täiel määral kasutada suurtes piirkondades tootmise ja tarnimise agregeerimise eeliseid ja saada kasu piiriülesest konkurentsist. Agregaatorid mängivad tõenäoliselt olulist osa vahendajatena tarbijarühmade ja turu vahel. Tuleks kehtestada läbipaistvad ja õiglased eeskirjad, mis lubaksid ka sõltumatutel agregaatoritel täita oma ülesandeid. Kõikidel organiseeritud energiaturgudel, kaasa arvatud tugiteenuste ja võimsusega kauplemise turud, tuleks tooted määratleda nii, et soodustada tarbimiskajas osalemist.

(26)  Kõigil tarbijarühmadel (tööstus-, põllumajandus-, kaubanduslikud ja kodutarbijad) peaks olema juurdepääs energiaturgudele, kus nad saaksid kaubelda oma paindlikkusega ja omatoodetud energiaga. Tarbijatel peaks olema võimalik täiel määral kasutada suurtes piirkondades tootmise ja tarnimise agregeerimise eeliseid ja saada kasu piiriülesest konkurentsist. Agregaatorid mängivad tõenäoliselt olulist osa vahendajatena tarbijarühmade ja turu vahel. Tuleks kehtestada läbipaistvad ja õiglased eeskirjad, mis lubaksid ka sõltumatutel agregaatoritel täita oma ülesandeid. Kõikidel organiseeritud energiaturgudel, kaasa arvatud tugiteenuste ja võimsusega kauplemise turud, tuleks tooted määratleda nii, et soodustada tarbimiskajas osalemist.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(27 a)  Et täita rahvusvahelised kliimakohustused ja liidu sise-eesmärgid, tuleb võtta kindel suund vähese CO2-heitega majandusele. Seetõttu tuleb uuendada ELi eri vahendite eraldamiskriteeriume, et toetada elektriturul ning muudes sektorites CO2-heite vähendamise ja energiatõhususe meetmeid. Tuleks tagada, et liit ei rahastaks projekte, mis ei vasta CO2-heite vähendamise eesmärkidele ja poliitikale. Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide abil kehtestama täiustatud ja läbipaistva metoodika elektrituru rakenduste keskkonnahoidlikkuse hindamiseks.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(29 a)  Kuna aktiivsete tarbijate hulk suureneb, tuleb ühest küljest premeerida neid, kes otsustavad osaleda ja kelle osalemine on energiasüsteemile kasulik, ning teisest küljest tagada, et jaotusvõrguettevõtjad suudavad võrku pikka aega kulutõhusalt ja ohutult töökorras hoida. Oma tarbeks toodetud energia tariifid ja tasustamine peaksid looma stiimulid arukama taastuvate energiaallikate lõimimise tehnoloogia loomiseks ja motiveerima taastuvenergiat tootvaid tarbijaid investeerimisotsustele, mis on kasulikud nii tarbijale kui ka võrgule. Sellise tasakaalu võimaldamiseks tuleb tagada, et tootvatel tarbijatel ja kohalikel taastuvenergiakogukondadel oleks õigus saada võrku edastatud taastuvelektri eest tasu, mis kajastab edastatud elektri turuväärtust ja võrgu, keskkonna ning ühiskonna jaoks loodavat pikaajalist väärtust. See peab hõlmama nii oma tarbeks toodetud energia tarbimise pikaajalisi kulusid kui ka tulu, võttes arvesse kulusid, mille tekkimist võrgule, ühiskonnale ja keskkonnale välditakse, eelkõige juhul, kui lisaks kasutatakse muid hajaenergia ressursse, nagu energiatõhusus, energia salvestamine, tarbimiskaja ja energiakogukonnad.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(34)  Kui jõutakse nutiarvestite kasutuselevõtu otsustamiseni riigi tasandil, peaks olema võimalik teha otsus selle kohta majandusliku hinnangu põhjal. Kui sellisest hinnangust nähtub, et kõnealuste arvestite sisseviimine on majanduslikult mõistlik ja kulutõhus ainult nendele tarbijatele, kes tarbivad teatava hulga elektrit, siis peaks liikmesriikidel seda nutiarvestisüsteemide juurutamisel olema võimalik arvesse võtta.

(34)  Kui jõutakse nutiarvestite kasutuselevõtu otsustamiseni riigi tasandil, peaks olema võimalik teha otsus selle kohta majandusliku hinnangu põhjal, võttes aga ühtlasi arvesse ka tehnilist teostatavust ja eeldatava säästu proportsionaalsust vajalike kuludega. Kui sellisest hinnangust nähtub, et kõnealuste arvestite sisseviimine on majanduslikult mõistlik ja kulutõhus ainult nendele tarbijatele, kes tarbivad teatava hulga elektrit, siis peaks liikmesriikidel seda nutiarvestisüsteemide juurutamisel olema võimalik arvesse võtta.

Selgitus

Muudatusettepanek on seotud kahe muudatusettepanekuga artikli 19 lõike 2 kohta ja kahe muudatusettepanekuga artikli 3 kohta.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(40)  Energiateenustel on ülioluline osa liidu kodanike heaolu tagamisel. Vajalik kütmine, jahutamine, valgustus ja elektrienergia seadmetega töötamiseks on põhilised teenused, millega tagatakse korralik elustandard ja inimeste tervis. Lisaks võimaldab juurdepääs nendele teenustele Euroopa kodanikel tegutseda vastavalt oma võimetele ja see suurendab sotsiaalset kaasatust. Kütteostuvõimetu majapidamine ei saa neid energiateenuseid endale võimaldada, kuna tema puhul on väike sissetulek ühendatud suurte energiakuludega ja kodu madala energiatõhususega. Liikmesriigid peaksid koguma õiget teavet, et jälgida kütteostuvõimetute majapidamiste arvu. Täpsed mõõtmised peaksid aitama liikmesriikidel kindlaks teha kütteostuvõimetud majapidamised, et pakkuda nendele sihtotstarbelist toetust. Komisjon peaks aktiivselt toetama kütteostuvõimetust käsitlevate sätete rakendamist, hõlbustades heade tavade alast teabevahetust liikmesriikide vahel.

(40)  Energiateenustel on ülioluline osa liidu kodanike heaolu tagamisel. Vajalik kütmine, jahutamine, valgustus ja elektrienergia seadmetega töötamiseks on põhilised teenused, millega tagatakse korralik elustandard ja inimeste tervis. Lisaks võimaldab juurdepääs nendele teenustele Euroopa kodanikel tegutseda vastavalt oma võimetele ja see suurendab sotsiaalset kaasatust. Kütteostuvõimetu majapidamine ei saa neid energiateenuseid endale võimaldada, kuna tema puhul on väike sissetulek ühendatud suurte energiakuludega ja kodu madala energiatõhususega. Liikmesriigid peaksid pakkuma toetusmehhanisme tõhusama kütte- ja jahutustehnoloogia väljatöötamiseks, et kütteostuvõimetust vähendada. Liikmesriigid peaksid koguma õiget ja võrreldavat teavet, et jälgida kütteostuvõimetute majapidamiste arvu. Ühtsetest standarditest lähtuvad täpsed mõõtmised peaksid aitama liikmesriikidel kindlaks teha kütteostuvõimetuse ohus majapidamised, et pakkuda nendele sihtotstarbelist toetust. Liikmesriigid peaksid kütteostuvõimetuse mõõtmise tulemusi kasutama säästva arengu eesmärkide kohta aruannete esitamisel, nimelt säästva arengu eesmärgi nr 7.1 puhul, milleks on üldine juurdepääs taskukohastele, usaldusväärsetele ja ajakohastele energiateenustele. Komisjon peaks muu hulgas Euroopa kütteostuvõimetuse seirekeskuse andmeid arvesse võttes aktiivselt ja esmajärjekorras toetama kütteostuvõimetust käsitlevate sätete rakendamist, hõlbustades heade tavade alast teabevahetust liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 40 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(40 a)  Komisjon peaks võtma meetmeid, kaasa arvatud teavitus- ja sihipärased energiatõhususprojektid, et võimaldada kütteostuvõimetutel tarbijatel turu võimalusi ära kasutada. Samuti peaksid liikmesriigid eraldama piisavalt rahalisi vahendeid, et teavitada teiste seas ka tarbijaid, keda ohustab kütteostuvõimetus.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 41

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(41)  Kütteostuvõimetusest mõjutatud liikmesriigid ja need liikmesriigid, kes seda veel teinud ei ole, peaksid seepärast koostama selle probleemiga võitlemiseks riikliku tegevuskava või muud sobivad raamistikud, mille eesmärk on vähendada sellise olukorra all kannatavate inimeste arvu. Väike sissetulek, suured energiakulud ja kodu madal energiatõhusus on asjakohased tegurid näitajate väljatöötamisel kütteostuvõimetuse mõõtmiseks. Igal juhul peaksid liikmesriigid tagama vajaliku energiaga varustamise kaitsetutele ja kütteostuvõimetutele tarbijatele. Selleks võiks kasutada integreeritud lähenemisviisi, näiteks energia- ja sotsiaalpoliitika raames, ning meetmed võiksid hõlmata sotsiaalpoliitikat või elamute energiatõhususe parandamist. Käesolev direktiiv peaks vähemalt võimaldama siseriiklike poliitikameetmete rakendamist kaitsetumate ja kütteostuvõimetute tarbijate huvides.

(41)  Kütteostuvõimetusest mõjutatud liikmesriigid ja need liikmesriigid, kes seda veel teinud ei ole, peaksid koostama selle probleemiga võitlemiseks riikliku tegevuskava või muud sobivad raamistikud, mille eesmärk on vähendada tarbijate arvu, keda ohustab kütteostuvõimetus. Väike sissetulek, suured energiakulud ja kodu madal energiatõhusus on asjakohased tegurid kogu liitu hõlmavate näitajate väljatöötamisel kütteostuvõimetuse mõõtmiseks. Igal juhul peaksid liikmesriigid tagama vajaliku energiaga varustamise kaitsetutele ja kütteostuvõimetutele tarbijatele. Selleks võiks kasutada integreeritud lähenemisviisi, näiteks energia- ja sotsiaalpoliitika raames, ning meetmed võiksid hõlmata sotsiaalpoliitikat või elamute energiatõhususe parandamist. Käesolev direktiiv peaks vähemalt toetama siseriiklike poliitikameetmete rakendamist kaitsetumate ja kütteostuvõimetute tarbijate huvides.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 62

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(62)  Energeetikasektori reguleerivatele asutustele peaks samuti andma volitused aidata tagada avaliku ja universaalteenuse kõrge tase vastavalt turu avamisele, et kaitsta kaitsetumaid tarbijaid ja saavutada tarbijakaitsemeetmete täielik tõhusus. Need sätted ei tohiks piirata komisjoni õigusi konkurentsieeskirjade kohaldamisel, sealhulgas liidu mõõtmega ühinemiste läbivaatamisel, ega siseturgu käsitlevate eeskirjade kohaldamisel, nagu näiteks kapitali vaba liikumine. Sõltumatu asutus, kellele riikliku reguleeriva asutuse otsusest mõjutatud osapool võib otsuse edasi kaevata, võiks olla kohus või muu kohtuliku läbivaatamise volitustega asutus.

(62)  Energeetikasektori reguleerivatele asutustele peaks samuti andma volitused aidata tagada avaliku ja universaalteenuse kõrge tase vastavalt turu avamisele, et kaitsta kaitsetumaid tarbijaid, keda ohustab kütteostuvõimetus, ja saavutada tarbijakaitsemeetmete täielik tõhusus. Need sätted ei tohiks piirata komisjoni õigusi konkurentsieeskirjade kohaldamisel, sealhulgas liidu mõõtmega ühinemiste läbivaatamisel, ega siseturgu käsitlevate eeskirjade kohaldamisel, nagu näiteks kapitali vaba liikumine. Sõltumatu asutus, kellele riikliku reguleeriva asutuse otsusest mõjutatud osapool võib otsuse edasi kaevata, võiks olla kohus või muu kohtuliku läbivaatamise volitustega asutus.

Selgitus

Kõik seadusandjad peavad kütteostuvõimetuse küsimusele suuremat tähelepanu pöörama, kuna nende tähtis ülesanne on kaitsta kõige kaitsetumaid kogukondi ja ennetada ühiskonnarühmade kütteostuvõimetust. Kaitsetumatele tarbijatele suunatud meetmed tuleks kooskõlastada või ühendada kütteostuvõimetust puudutavate meetmetega. Käesolev muudatusettepanek on kooskõlas komisjoni ettepaneku artikli 5 lõikega 2 ja samade autorite muudatusettepanekuga (nr 128), kaasa arvatud kategooria „haavatavad tarbijad, keda ohustab kütteostuvõimetus“.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 70 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(70 a)  Tuleks ergutada käesoleva direktiivi kiiret ja täielikku rakendamist, mis võimaldab liidul õigeaegselt saavutada oma kliima- ja taastuvenergiaeesmärgid.

Selgitus

Direktiivi õigeaegne rakendamine soodustab taastuvate energiaallikate vajalikku kasutuselevõttu ja võimaldab ELil saavutada oma kliima- ning taastuvenergiaeesmärgid, samuti Pariisi kliimakokkuleppega võetud kohustused.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse elektrienergia tootmise, ülekandmise, jaotamise, salvestamise ja tarnimise ühiseeskirjad koos tarbijakaitse sätetega tõeliselt ühendatud konkurentsivõimeliste, tarbijakesksete ja paindlike energiaturgude loomiseks liidus. Direktiivi eesmärk on ühendatud turgude eeliste kasutamisega tagada tarbijatele taskukohased energiahinnad, tarnekindluse kõrge tase ja sujuv üleminek vähese CO2-heitega energiasüsteemile. Selles sätestatakse Euroopa elektrisektori korraldamise ja toimimise peamised eeskirjad, eelkõige eeskirjad tarbijale volituste andmise ja tarbijate kaitse kohta, ühendatud turule avatud juurdepääsu kohta, kolmanda osalise juurdepääsu kohta ülekande- ja jaotustaristule, eraldamiseeskirjade kohta ning sõltumatute riiklike energiaregulaatorite kohta.

Käesoleva direktiiviga kehtestatakse elektrienergia tootmise, ülekandmise, jaotamise, salvestamise ja tarnimise ühiseeskirjad koos tarbijakaitse sätetega tõeliselt ühendatud, tarbijakesksete ja paindlike energiaturgude loomiseks liidus. Sellega kehtestatakse kõigi liikmesriikide ühine ühenduste miinimumtase. Direktiivi eesmärk on ühendatud turgude eeliste kasutamisega tagada tarbijatele taskukohased energiahinnad, tarnekindluse kõrge tase ja sujuv üleminek vähese CO2-heitega energiasüsteemile. Selles sätestatakse Euroopa elektrisektori korraldamise ja toimimise peamised eeskirjad, eelkõige eeskirjad tarbijale volituste andmise ja tarbijate kaitse kohta, ühendatud turule avatud juurdepääsu kohta, kolmanda osalise juurdepääsu kohta ülekande- ja jaotustaristule, eraldamiseeskirjade kohta ning sõltumatute riiklike energiaregulaatorite kohta.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  „mitte-kodutarbija“ – füüsiline või juriidiline isik, kes ostab elektrienergiat muuks otstarbeks kui oma majapidamises tarbimine, sealhulgas tootja, tööstustarbija, väike ja keskmise suurusega ettevõtja, äri ja hulgimüüja;

5.  „mitte-kodutarbija“ – füüsiline või juriidiline isik, kes ostab elektrienergiat muuks otstarbeks kui oma majapidamises tarbimine, sealhulgas tootja, avalik-õiguslik, kommerts- ja tööstustarbija, väike ja keskmise suurusega ettevõtja, äri ja hulgimüüja;

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6.  „aktiivne tarbija“ – tarbija või ühiselt toimiv tarbijate rühm, kes tarbib, salvestab või müüb elektrit, mis on toodetud tema valdustes, sealhulgas agregaatori kaudu, või osaleb tarbimiskajas või energiatõhususkavades, tingimusel et selline tegevus ei kujuta endast tema peamist äri- või kutsetegevust;

6.  „aktiivne tarbija“ – tarbija või ühiselt toimiv tarbijate rühm, sealhulgas kortermajas, äri-, tööstus- või elamuobjektil, ühisel teenindusobjektil või suletud jaotusvõrgus, või nende nimel tegutsev kolmas isik, kes tarbib, salvestab või müüb elektrit, mis on toodetud tema valdustes, sealhulgas agregaatori kaudu, või osaleb tarbimiskajas või energiatõhususkavades, tingimusel et selline tegevus ei kujuta endast tema peamist äri- või kutsetegevust;

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  „kohalik energiakogukond“ – ühendus, kooperatiiv, partnerlus, mittetulundusühendus või muu juriidiline isik, keda tõhusalt kontrollivad kohalikud osanikud või liikmed, üldiselt pigem väärtusele kui kasumile orienteeritud, kes osaleb energia hajatootmises ja jaotusvõrguhalduri, tarnija või agregaatori ülesannete täitmises kohalikul tasandil, sealhulgas piiriülesel kohalikul tasandil;

7.  „kohalik energiakogukond“ – ühendus, kooperatiiv, partnerlus, mittetulundusühendus või muu juriidiline isik, mis põhineb kohalikest osanikest või liikmetest lõpptarbijate vabal osalusel ja kontrollil, mille peamine eesmärk on pigem kohalikule kogukonnale kasu tuua kui oma liikmetele tulu teenida ning mis tegutseb või osaleb vähemalt ühel või mitmel järgmistest tegevusaladest: energia hajatootmine, salvestamine, tarnimine, energiatõhususteenuste osutamine, agregeerimine või kohalikul tasandil, sealhulgas piiriüleselt jaotusvõrguettevõtjana tegutsemine;

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 11

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

11.  „dünaamilise elektrihinnaga leping“ – elektrienergia tarnimise leping tarnija ja lõpptarbija vahel, mis peegeldab hetkehinda turul, sealhulgas hinda järgmise päeva turul ajaintervalliga, mis on vähemalt võrdne turuarvelduse sagedusega;

11.  „dünaamilise elektrihinnaga leping“ – elektrienergia tarnimise leping tarnija ja lõpptarbija vahel, mis peegeldab hetkehinda turul, sealhulgas hinda järgmise päeva turul ajaintervalliga, mis on vähemalt võrdne turuarvelduse sagedusega, samuti hulgihinna volatiilsust;

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

20.  „reaalajalähedane ajavahemik“ – nutiarvestussüsteemi puhul ajavahemik, tavaliselt sekundites, mis möödub andmete salvestamisest ja nende automaatsest töötlemisest kuni ülekandmiseni kas kasutamise või teavitamise jaoks;

välja jäetud

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 23

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

23.  „jaotusvõrguettevõtja“ – füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab jaotusvõrgu kasutamise, hoolduse ja vajaduse korral arendamise eest teatud piirkonnas, ja vajaduse korral jaotusvõrgu ühendamise eest teiste võrkudega, ning kes tagab võrgu pikaajalise võime rahuldada mõistlikku nõudlust elektrienergia jaotamise järele;

23.  „jaotusvõrguettevõtja“ – füüsiline või juriidiline isik, kes vastutab jaotusvõrgu kasutamise, hoolduse ja vajaduse korral arendamise või elektrienergia integreeritud salvestamise eest teatud piirkonnas ja vajaduse korral jaotusvõrgu ühendamise eest teiste võrkudega, ning kes tagab võrgu pikaajalise võime rahuldada mõistlikku nõudlust elektrienergia jaotamise järele;

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on seotud muudatusettepanekutega 95-103 artikli 36 kohta (salvestamisrajatiste kuulumine jaotusvõrguettevõtjatele) ja muudatusettepanekuga 67 artikli 16 lõike 2 punkti f kohta (mille eesmärk on tagada, et ka kohalikel energiakogukondadel oleks võimalus jaotusvõrguettevõtjaga elektrienergia salvestamise leping sõlmida).

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

25.  „energia taastuvatest allikatestenergia taastuvatest mittefossiilsetest allikatest, eelkõige tuuleenergia, päikseenergia (päikse soojusenergia ja päikse fotogalvaaniline energia), maasoojus, ümbritseva keskkonna soojus, hüdroenergia ja tõusu-mõõna energia, ookeanilainete energia, ja põletatavad taastuvenergia allikad: biokütused, biovedelikud, biogaas, tahked biokütused ja taastuvallikatest pärit põletatavad jäätmed;

25.  „taastuvatest energiaallikatest toodetud energia“muutliku võimsusega taastuvatest mittefossiilsetest allikatest pärinev energia, eelkõige tuule- ja päikeseenergia (päikese soojusenergia ja fotogalvaaniline päikeseenergia) ja geotermiline energia, ümbritseva keskkonna soojus, hüdroenergia ning tõusu-mõõna, lainete ja muu ookeanienergia, biomassijäätmed, biometaan, prügilagaas, reoveepuhastigaas ja biogaasid;

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on seotud muudatusettepanekutega 95-103 artikli 36 kohta (salvestamisrajatiste kuulumine jaotusvõrguettevõtjatele) ja muudatusettepanekuga 67 artikli 16 lõike 2 punkti f kohta (mille eesmärk on tagada, et ka kohalikel energiakogukondadel oleks võimalus jaotusvõrguettevõtjaga elektrienergia salvestamise leping sõlmida).

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 38

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

38.  „sagedusega mitteseotud tugiteenus“ – teenus, mida kasutab põhi- või jaotusvõrguettevõtja püsitalitlusolekus pinge juhtimiseks, kiire reaktiivvoolusisestus, inerts ja isekäivitusvõime;

38.  „sagedusega mitteseotud tugiteenus“ – teenus, mida kasutab põhi- või jaotusvõrguettevõtja püsitalitlusolekus pinge juhtimiseks, kiireks reaktiivvoolusisestuseks, kohaliku võrgu stabiilsusinertsiks, lühisvooluks ja isekäivitusvõimeks;

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 47 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

47 a.  „hajaenergiaressursid“ – energia, mis edastatakse elektrivõrku kas kliendi ruumides asuva arvesti või jaotusvõrgu kaudu, sealhulgas, kuid mitte ainult, energia salvestamine, energiatõhusus, elektrisõidukid, hajutatud taastuvatest allikatest elektritootmine, kogukondlikud võrgud ja tarbimiskaja;

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid tagavad, et nende riigi õiguses ei takistata tarbetult piiriüleseid võimsusvooge, tarbijate osalemist, sealhulgas tarbimiskaja kaudu, investeerimist paindlikku elektritootmisse, energia salvestamist, elektritransporti või uute võrkudevaheliste ühenduste loomist ning et elektri hinnad peegeldaksid tegelikku nõudlust ja pakkumist.

1.  Liikmesriigid tagavad, et nende riigi õigus edendab piiriüleseid elektritehinguid, tarbijate osalemist, sealhulgas turupõhise tarbimiskaja kaudu, investeerimist paindlikku elektritootmisse, energia salvestamist, elektritransporti või uute võrkudevaheliste ühenduste loomist ja nutivõrkude tehnoloogiat ning et elektri hinnad peegeldaksid tegelikku nõudlust ja pakkumist. Liikmesriigid tagavad tarbijate avatud ja kättesaadava osalemise elektriturul.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad, et elektritootjatele või elektritarnimisettevõtjatele ei tehta turule sisenemisel ega sellelt väljumisel tarbetuid takistusi.

2.  Liikmesriigid tagavad, et elektri tootjatele, salvestajatele, elektritarnimisettevõtjatele ega tarbimiskaja pakkujatele ei tehta turule sisenemisel ega sellelt väljumisel tarbetuid takistusi.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Komisjon ja liikmesriigid tagavad, et kõigile turuosalistele luuakse võrdsed tingimused, ja takistavad diskrimineerimist.

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 b.  Iga liikmesriik tagab, et tema elektrivõrkude ühendatuse maht on 2020. aastaks vähemalt 10 % paigaldatud tootmisvõimsusest, et jõuda 2030. aastaks veelgi kõrgemale tasemele. Selle taseme saavutamiseks teevad liikmesriigid, reguleerivad asutused ja põhivõrguettevõtjad omavahel koostööd, et luua täielikult ühendatud siseturg, millesse on lõimitud ka elektrisaari moodustavad eraldatud süsteemid.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et kõik tarbijad võivalt vabalt osta elektrit oma valitud tarnijalt.

Liikmesriigid tagavad, et kõik tarbijad võivad vabalt osta elektrit oma valitud tootjalt või tarnijalt ning sõlmida samal ajal lepingu mitme tarnijaga.

Selgitus

Tarnija ei ole määratletud, seevastu „tootja“ lisamine laiendaks kohaldamisala, sest kaasatakse juriidiline isik.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Elektritarnijad võivad vabalt määrata hinna, millega nad tarnivad elektrit tarbijatele. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tagada elektritarnijate vahel tõhus konkurents.

1.  Elektritarnijad võivad tarbijatele vabalt turupõhiseid tarnehindu pakkuda. Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tagada elektritarnijate vahel tõhus konkurents.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad kütteostuvõimetute või haavatavate tarbijate kaitse sihtotstarbelisel viisil muude meetmetega kui riiklik sekkumine elektritarnete eest makstavatesse hindadesse.

2.   Liikmesriigid täidavad üldise majandushuvi eesmärke, sealhulgas kütteostuvõimetute või tteostuvõimetuse ohus haavatavate tarbijate kaitse, sihtotstarbelisel viisil muude meetmetega kui dubleerimatul hinnamääramisel põhinev riiklik sekkumine elektritarnete eest makstavatesse hindadesse.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 5 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad liikmesriigid, kes kohaldavad riiklikku sekkumist kütteostuvõimetutele ja haavatavatele kodutarbijatele tarnitud elektri eest makstavatesse hindadesse [OP: please insert the date of entry into force of this Directive], jätkata sellise riikliku sekkumise kohaldamist kuni [OP: insert the date – five years from the entry into force of this Directive]. Sellise riikliku sekkumisega tuleb taotleda üldist majanduslikku kasu, see peab olema selgelt määratletud, läbipaistev, mittediskrimineeriv, kontrollitav ning tagama kõikidele liidu elektriettevõtjatele võrdse juurdepääsu tarbijatele. Kõnealused sekkumised ei tohi minna kaugemale, kui on vaja selle üldise majandusliku kasu saamiseks, mida nendega taotletakse, peavad olema ajaliselt piiratud ja nendest kasu saavate isikute suhtes proportsionaalsed.

3.  Erandina lõigetest 1 ja 2 võivad liikmesriigid, kes kohaldavad riiklikku sekkumist kütteostuvõimetutele ja haavatavatele kodutarbijatele tarnitud elektri eest makstavatesse hindadesse, jätkata sellise riikliku sekkumise kohaldamist, tingimusel, et nad taotlevad üldist majanduslikku kasu, sekkumine on selgelt määratletud, läbipaistev, mittediskrimineeriv, kontrollitav ning tagab kõikidele liidu elektriettevõtjatele võrdse juurdepääsu tarbijatele. Kõnealused sekkumised ei tohi minna kaugemale, kui on vaja selle üldise majandusliku kasu saamiseks, mida nendega taotletakse, peavad olema ajaliselt piiratud ja nendest kasu saavate isikute suhtes proportsionaalsed.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  kõik nende territooriumil asuvad elektritootjad ja elektrivarustusettevõtjad saaksid tarnida oma territooriumile, tütarettevõtjatele ja tarbijatele elektrit otseliine pidi;

(a)  kõik nende territooriumil asuvad elektritootjad ja elektrivarustusettevõtjad saaksid tarnida oma territooriumile, tütarettevõtjatele ja tarbijatele elektrit otseliine pidi, ilma et nende suhtes kohaldataks ebaproportsionaalseid haldusmenetlusi või kulusid, mis on seotud näiteks tarneloa taotlemise vajadusega;

Selgitus

See muudatus on vajalik, et praktikas võimaldada muudatusettepanekuid 21, 98 ja 128, kui samaaegselt sõlmitakse lepingud mitme tarnijaga. Taastuvenergiale üleminekul tuleks hõlbustada üksikisikute või rühmade jõupingutusi kasutada oma tegevuseks elektrit, mis on toodetud nende ettevõttega otseliini pidi ühendatud käitises. Seda võimaldab kulukatest tarnelitsentsidest loobumine ja kliendile võimaluse andmine sama mõõtmispunkti jaoks teise tarnelepingu sõlmimiseks, et katta ülejäänud nõudlus. See on oluline, et saavutada klientide aktiivsus.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  kõik nende territooriumil asuvad tarbijad saaksid tootjalt ja varustusettevõtjatelt tarneid vastu võtta otseliini kaudu.

(b)  kõik nende territooriumil asuvad tarbijad saaksid tootjalt ja varustusettevõtjatelt tarneid vastu võtta kas üksikult või ühiselt otseliini kaudu.

Selgitus

This amendment is necessary to in practice enable amendments 123 and 153, when contracting simultaneously with several suppliers, and is in line with amendment 176. Changes to Article 7 are also important to enable active customers. Moving to renewables, efforts of individuals or groups to power their operations and activities with electricity produced by an installation connected to their premises via a direct line should be facilitated, whereby individuals or corporations could over time decrease or fix energy costs by using electricity produced nearby, choosing renewable energy.

Muudatusettepanek    39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid kehtestavad kriteeriumid oma territooriumil otseliinide ehitamise lubade andmiseks. Need kriteeriumid peavad olema objektiivsed ja mittediskrimineerivad.

2.  Liikmesriigid kehtestavad kriteeriumid oma territooriumil otseliinide ehitamise lubade andmiseks. Need kriteeriumid peavad olema objektiivsed ja mittediskrimineerivad ning ajendama ärikliente hankima energiat muutliku võimsusega taastuvenergiaallikatest kooskõlas direktiivi (EL).../...[uuesti sõnastatud taastuvenergia direktiiv] artikli 15 lõikega 9.

Selgitus

This amendment is linked to AM 1 on Recital 3 (which refers to the common goal to increase the share of renewable energy in the electricity sector to at least 45 % by 2030 and to fully decarbonise the energy system by 2050), to ensure consistent aims throughout. It is also linked to amendments on priority access to energy from variable renewable energy sources (AMs 55, 90 and 108). Efforts of individuals or groups to power their operations and activities with electricity produced by an installation connected to their premises via a direct line should be encouraged. The principle of the promotion of energy from variable renewable sources is also important for the overall achievement of the Union's energy policy.

Muudatusettepanek    40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Võimalus tarnida elektrit otseliini pidi, nagu sätestatakse lõikes 1, ei mõjuta võimalust osta elektrit vastavalt artiklile 6.

3.  Võimalus tarnida elektrit otseliini pidi, nagu sätestatakse lõikes 1, ei mõjuta võimalust osta elektrit vastavalt artiklile 6 ega kliendi õigust ülejäänud elektrinõudluse katmiseks teisele tarnelepingule alla kirjutada.

Selgitus

See muudatus on vajalik, et praktikas võimaldada muudatusettepanekuid 123 ja 153, kui samaaegselt sõlmitakse lepingud mitme tarnijaga. See hõlbustab ka muudatusi väikese ulatusega kohalikuks energiajagamiseks, tagades samas, et lisavajaduse katmiseks on võimalik sõlmida teine tarneleping (et teha muudatusettepanekud 169 ja 172 praktikas võimalikuks). See on tähtis, et ergutada taastuvenergiale üleminekut, pakkuda stiimuleid taastuvenergia tõhusamaks arendamiseks ja kasutamiseks ning edendada aktiivse kliendi põhimõtet.

Muudatusettepanek    41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad kehtestada kõnealuse lubade andmise eraldi korra kohta suunised. Riiklikud reguleerivad asutused või muud pädevad riiklikud asutused, sealhulgas planeerimisasutused, vaatavad need suunised läbi ja võivad anda soovitusi nende muutmise kohta.

Liikmesriigid kehtestavad kõnealuse lubade andmise korra kohta suunised, mis on avalikult kättesaadavad. Riiklikud reguleerivad asutused või muud pädevad riiklikud asutused, sealhulgas planeerimisasutused, vaatavad need suunised läbi ja võivad anda soovitusi nende muutmise kohta.

Selgitus

Selle sätte selguse huvides tuleb täpsustada, et liikmesriigid võtavad suunised vastu ja avalikustavad need, et võimaldada tõhusat lubade andmise menetlust, kuid ka selleks, et praktikas teostada üks elektridirektiivi keskne eesmärk, nimelt seada tarbija energiaturu keskmesse, nagu ettepaneku sissejuhatavas osas on märgitud.

Muudatusettepanek    42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõik 2 – punkt a – lõik 1 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

–  iga energiaallika osa kogu tarnija kasutatavas kütusevalikus eelmisel aastal (riigi tasandil, st selles liikmesriigis, kus tarneleping on sõlmitud, ning ELi tasandil, kui tarnija tegutseb mitmes liikmesriigis) mõistetaval ja selgelt võrreldaval viisil;

Selgitus

Artikli 10 punkti a muudatuste eesmärk on suurendada energiaallikate läbipaistvust tarnija portfellis, kaasa arvatud kliendile lepingu kohaselt tarnitava elektrienergia allikad. See võib luua konkurentsi puhtamate elektrienergiaallikate kasutamiseks (viide üldisele kütusevalikule on kooskõlas II lisa punktiga 3).

Muudatusettepanek    43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõik 2 – punkt a – lõik 1 – taane 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

–  tarnija kasutatava kütusevaliku CO2-mahukus eelmisel aastal (riigi tasandil, st selles liikmesriigis, kus tarneleping on sõlmitud, ning ELi tasandil, kui tarnija tegutseb mitmes liikmesriigis);

Selgitus

Tegemist on sama punkti edasiarendusega nagu muudatusettepanekus 149, ja see käsitleb sama punkti (muudatusettepanekutes 151, 149 ja 150 on see lihtsalt kolmeks osaks jaotatud). Artikli 10 punkti a muudatusettepanekute eesmärk on suurendada energiaallikate läbipaistvust tarnija portfellis, sealhulgas kliendile lepingu kohaselt tarnitava elektrienergia allikad. See võib luua konkurentsi puhtamate elektrienergiaallikate leidmiseks.

Muudatusettepanek    44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõik 2 – punkt a – lõik 1 – taane 1 c (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

–  iga energiaallika osa kliendi tarnelepingu järgi ostetud elektrist (avalikustamine toote tasandil);

Selgitus

Tegemist on sama punkti edasiarendusega nagu muudatusettepanekus 149, ja see käsitleb sama punkti (muudatusettepanekutes 151, 149 ja 150 on see lihtsalt kolmeks osaks jaotatud). Samuti seostub see muudatusettepanekutega eelisjuurdepääsu tagamiseks muutliku võimsusega taastuvenergiaallikatele. Artikli 10 punkti a muudatuste eesmärk on suurendada energiaallikate läbipaistvust tarnija portfellis, kaasa arvatud kliendile lepingu kohaselt tarnitava elektrienergia allikad. See võib luua konkurentsi puhtamate elektrienergiaallikate leidmiseks. Samuti võimaldab see rakendada aktiivse tarbija põhimõtet.

Muudatusettepanek    45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõik 2 – punkt a – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tingimused peavad olema õiglased ja eelnevalt hästi teada. Igal juhul peaks see teave olema tarbijale kättesaadav enne lepingu sõlmimist või kinnitamist. Kui leping sõlmitakse vahendaja kaudu, peab teave käesolevas punktis osutatud teabe kohta samuti olema kättesaadav enne lepingu sõlmimist;

Tingimused peavad olema õiglased ja eelnevalt hästi teada. Igal juhul peaks see teave olema tarbijale kättesaadav enne lepingu sõlmimist või kinnitamist. See peab olema kliendile kergelt kättesaadav ka pärast lepingu kinnitamist. Kui leping sõlmitakse vahendaja kaudu, peab teave käesolevas punktis osutatud teabe kohta samuti olema kättesaadav enne lepingu sõlmimist;

Selgitus

Selles artiklis antakse palju teavet lepingulise korra muutmisest piisavalt varakult teatamise ja võrgust väljalülitamise alternatiivide kohta. Kuid sellega ei tagata piisavalt, et kui klient soovib kehtiva lepingu seisu näha, pääseb ta sellele ligi tarnija/agregaatori kaudu. See tekitab lünga (vt nt ENVI-komisjoni muudatusettepanekut artikli 10 kohta). Kui tarbijal puudub lihtne juurdepääs lepingule, ei saa ta võrrelda kütusevaliku muutumist aja jooksul, seoses muudatusettepanekuga 149.

Muudatusettepanek    46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõik 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  õigeaegne teavitamine lepingutingimuste kõigist kavandatavatest muudatustest ning õigusest lõpetada leping teate saamisel. Tarnijad peavad nendega liitunud tarbijatele läbipaistval ja arusaadaval viisil ise õigeaegselt teatama kõigist tarnimishinna kohandamistest, samuti kohandamise põhjustest ja eeltingimustest ning selle ulatusest hiljemalt ühe arve esitamise normaaltähtaja jooksul enne kohandamise jõustumist. Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel oleks vabadus lepingutest taganeda, kui nad ei nõustu neile elektritarnija poolt teatatud uute lepingu tingimustega või tarnehinna kohandamistega;

(b)  õigeaegne teavitamine lepingutingimuste kõigist kavandatavatest muudatustest ning õigusest lõpetada leping teate saamisel. Tarnijad või agregaatorid peavad nendega liitunud tarbijatele läbipaistval ja arusaadaval viisil ise õigeaegselt teatama kõigist tarne- või teenusehinna kohandamistest, samuti kohandamise põhjustest ja eeltingimustest ning selle ulatusest, niipea kui nad on sellisest kohandamisest teada saanud, kuid hiljemalt kuus nädalat enne kohandamise jõustumist. Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel oleks vabadus lepingutest taganeda, kui nad ei nõustu neile elektritarnija või agregaatori poolt teatatud uute lepingutingimustega või tarnehinna kohandamistega;

Selgitus

Directive aims to help facilitate the development of new product and service providers – such as aggregators. To this aim, Article 10 dealing with contractual rights shall mention not only traditional suppliers, but also new providers - aggregators. This will ensure for coherency in the whole directive, as on other places, “electricity service provider” is used as a synonym for “supplier”. Concerning the information on the change in electricity price, the customer needs to be informed well in advance of any price change. However, it is problematic to link the change in price with the billing frequency – in some cases (e.g. yearly or half-yearly billing period), it may be impossible to inform the customer so early, and in some cases it even may be late (e.g. monthly billing period). Thereby amending the article in a way which corresponds with the right of customer to change service provider within 3 weeks is suggested, giving customers sufficient time to decide. This amendment is necessary for the internal coherence of the text.

Muudatusettepanek    47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõik 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  tasumisviiside lai valik, mis ei diskrimineeri asjatult tarbijaid. Iga erinevus tasudes, mis on seotud maksmismeetodiga, peab kajastama asjakohaseid kulusid, mida kannab tarnija.

(d)  tasumisviiside lai valik, mis ei diskrimineeri asjatult tarbijaid. Iga erinevus tasudes, mis on seotud maksmismeetodiga, peab kajastama asjakohaseid kulusid, mida kannab tarnija või agregaator.

Muudatusettepanek    48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõik 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(i)  adekvaatse teabe andmine muude variantide kohta kui lahtiühendamine piisavalt varakult enne lahtiühendamist. Osutatud muud variandid lahtiühendamise vältimiseks võivad olla osutamine antavatele toetustele, muudele maksekavadele, nõuanded võla käsitlemise kohta või moratoorium lahtiühendamisele ning need ei peaks tarbija jaoks kaasa tooma lisakulusid.

(i)  juurdepääs adekvaatsele teabele muude variantide kohta kui lahtiühendamine piisavalt varakult enne lahtiühendamist. Osutatud muud variandid lahtiühendamise vältimiseks võivad olla osutamine antavatele toetustele, muudele maksekavadele, nõuanded võla käsitlemise kohta või moratoorium lahtiühendamisele, ning kõnealune juurdepääs antakse ilma lisakuludeta.

Selgitus

Et lahtiühendamise alternatiivid ei põhjustaks kulusid tarbijatele, kes ei suuda arveid maksta, peaksid need kulud kandma kõik võrgu kasutajad. See tooks kaasa kõigi tarbijate elektrihinna tõusu, kaasa arvatud haavatavad tarbijad ja ka need, kes alternatiivi taotlesid.

Muudatusettepanek    49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõik 2 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

j a)  õigus sõlmida üks või mitu ühe või mitme ostjaga elektriostulepingut kohalike, läheduses ja mujal asuvate elektritootmisrajatistega, ilma et tarbijate suhtes kohaldataks ebaproportsionaalseid ja ebaõiglasi kulusid või haldusmenetlusi.

Selgitus

Paljud Euroopa kliendid soovivad elektrikulu kindlaks määrata või võimalusel seda vähendada, ostes elektrit otse tootjatelt, eelkõige neilt, kes kasutavad taastuvaid energiaallikaid. See võimaldab neil täita ka keskkonnakohustusi või nõudeid. Enamikus Euroopa riikides ei ole elektri otseostmine reguleeritud või lubatud või seda takistatakse ebasoodsate eeskirjadega. ELi õigusaktides tuleks kehtestada tarbijate õigused sõlmida elektrienergia ostulepinguid, mis ei ole kulukad ega keerukad, ning allkirjastada koos teiste ostjatega rohkem kui üks elektriostuleping. See suurendab aktiivsete tarbijate mõjuvõimu.

Muudatusettepanek    50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad, et tarnijad teavitavad lõpptarbijaid sellise dünaamilise elektrihinnaga lepingu kõikidest võimalustest ja riskidest.

2.  Liikmesriigid tagavad, et tarnijad teavitavad lõpptarbijaid sellise dünaamilise elektrihinnaga lepingu kõikidest võimalustest ja riskidest, sh vajaduse korral mõistliku hinnaga nutiarvesti paigaldamisest, samuti sellest, et lõpptarbija võib lepingu lõpetada, kui see osutub liiga kulukaks.

Selgitus

Õiguskindluse huvides on vaja täpsustada, et dünaamilise elektrihinnaga leping on võimalik ainult tarbijatele, kellele on paigaldatud nutiarvesti.

Muudatusettepanek    51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid jälgivad oma riikliku reguleeriva asutuse kaudu vähemalt kümne aasta jooksul, arvates sellest ajast, kui niisugused lepingud muutuvad kättesaadavaks, selliste lepingute peamisi arengusuundi, sealhulgas turupakkumisi, mõju tarbijate arvetele ja konkreetselt hindade volatiilsust ning tarbijate tundlikkust finantsriskide taseme suhtes ja esitavad selle kohta igal aastal aruande.

3.  Liikmesriigid jälgivad oma riikliku reguleeriva asutuse kaudu vähemalt kümne aasta jooksul, arvates sellest ajast, kui niisugused lepingud muutuvad kättesaadavaks, selliste lepingute peamisi arengusuundi, sealhulgas turupakkumisi, mõju tarbijate arvetele ja konkreetselt hindade volatiilsust, samuti energiakomponendi osa tarbijaarves ning tarbijate tundlikkust finantsriskide taseme suhtes ja esitavad selle kohta igal aastal aruande.

Muudatusettepanek    52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Erandina lõikest 2 võivad liikmesriigid lubada tarnijal nõuda lepingu lõpetamise tasu tarbijalt, kes tahtlikult lõpetab kindla tähtajaga lepingu enne tähtaja saabumist. Sellist tasu võib tarbijalt nõuda üksnes siis, kui on võimalik tõendada, et tarbijad saavad sellisest lepingust kasu. Sellised tasud ei tohi olla suuremad kui otsene majanduslik kahju tarnijale, mida tekitab lepingu lõpetamine tarbija poolt, kaasa arvatud seotud investeeringud või teenused, mida lepingu osana juba osutati tarbijale.

3.  Liikmesriigid võivad lubada tarnijal nõuda lepingu lõpetamise tasu tarbijalt, kes tahtlikult lõpetab kindla tähtajaga lepingu enne tähtaja saabumist, välja arvatud juhul, kui lepingu lõpetamise põhjus on selgelt teenuste osutamata jätmine. Sellist tasu võib tarbijalt nõuda üksnes siis, kui tarbijad saavad sellise lepingu sõlmimise ajal lepingust tõendatavat kasu. Sellised tasud ei tohi olla suuremad kui otsene majanduslik kahju tarnijale, mida tekitab lepingu lõpetamine tarbija poolt, kaasa arvatud tarbijale lepingu osana juba osutatud seotud investeeringud või teenused, mida riiklik reguleeriv asutus on kontrollinud.

Muudatusettepanek    53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbijal, kes täidab lepingutingimusi ja soovib lõpetada lepingu agregaatoriga, on õigus seda teha kolme nädalaga.

2.  Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbijal, kes soovib lõpetada lepingu agregaatoriga, on õigus seda teha kolme nädalaga.

Muudatusettepanek    54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbijal on õigus saada kõik asjakohased andmed tarbimiskaja kohta või andmed tarnitud ja müüdud elektrienergia kohta vähemalt üks kord aastas.

4.  Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbijal on õigus saada kõik asjakohased andmed tarbimiskaja kohta või andmed tarnitud ja müüdud elektrienergia kohta vähemalt üks kord kuus.

Selgitus

Tarbimiskaja ja agregeerimine mõjutab seda, kui palju elektrit tarbijad ostavad. Omatoodetud taastuvenergia tarbijate puhul mõjutab see ka omatoodetud elektri kogust. Seetõttu peaks tarbijatel olema õigus saada see teave võimalikult kiiresti, et lihtsustada tarbimiskajameetmeid ja ergutada aktiivsemale turul osalemisele.

Muudatusettepanek    55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  lõpptarbijatel on õigus toota, salvestada, tarbida ja müüa omatoodetud elektrit kõikidel organiseeritud turgudel kas üksiktarbijana või agregaatorite kaudu, ilma et talle kohaldataks ülemäära koormavaid menetlusi ja tasusid, mis ei ole kulupõhised;

(a)  lõpptarbijatel on õigus toota, salvestada, tarbida ja eelisjuurdepääsuga müüa omatoodetud elektrit kõikidel organiseeritud turgudel kas üksiktarbijana või agregaatorite kaudu ning osaleda süsteemi kõrvalteenustes ja tarbimiskaja mehhanismides, ilma et neile kohaldataks diskrimineerivaid või ülemäära koormavaid menetlusi ja tasusid, mis ei ole kulupõhised, samuti on neil õigus saada omatoodetud elektri eest tasu, mis kajastab võrku suunatud elektri turuväärtust;

Muudatusettepanek    56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

a a)  neile ei kohaldata kahekordset võrgutasu ja/või maksustamist, mis tuleneb varem salvestatud energia salvestamisest ja taaskasutamisest;

Muudatusettepanek    57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  lõpptarbijatelt nõutakse kulupõhiseid, läbipaistvaid ja mittediskrimineerivaid võrgutasusid, milles arvestatakse eraldi võrku saadetud elektrit ja võrgust tarbitud elektrit kooskõlas artikli 59 lõikega 8.

(b)  lõpptarbijatelt nõutakse kulupõhiseid, läbipaistvaid ja mittediskrimineerivaid võrgutasusid, mis kajastavad nii võrgu kulusid kui ka tulusid, lähtudes riiklike reguleerivate asutuste koostatud läbipaistvast kulude-tulude analüüsist, kaasa arvatud potentsiaalne väärtus võrgu jaoks ja panus muudesse energiapoliitika eesmärkidesse kooskõlas artikli 59 lõikega 8. Väikese ulatusega kohaliku energiavahetuse puhul peaksid need tasud olema valikulised või vähemalt proportsionaalsed elektriülekande kaugusega, mistõttu tuleks kulude-tulude analüüsi kohaselt kujundada tariifistruktuur, mis kajastab muuhulgas nii ülekande kaugust kilomeetrites kui ka üle kantud energiat kilovatt-tundides.

Muudatusettepanek    58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  Lõpptarbijatele ei kohaldata omatoodetud ja -tarbitud elektri eest tasu vähemalt seni, kuni oma tarbeks toodetud elektri kulude-tulude analüüsi abil tõestatakse, et makromajanduslikud kulud kaaluvad üles omatarbitud ja/või -toodetud elektri tulud. Selline kulude-tulude analüüs hõlmab välismõjusid, võrgu ajakohastamise vajadusi, toetavaid makseid, käibemaksu, võrgutasusid ning muid makse ja lõivusid.

Muudatusettepanek    59

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Energiapaigaldisi, mis on vajalikud aktiivse tarbija tegevuse jaoks, võib hallata kolmas osaline, kes vastutab nende paigaldamise ja käitamise, sealhulgas mõõtmiste ja hooldamise eest.

2.  Energiapaigaldisi, mis on vajalikud aktiivse tarbija tegevuse jaoks, võib omada või hallata kolmas osaline, kes tegutseb tarbija või tarbijate rühma nimel ning vastutab nende paigaldamise ja käitamise, sealhulgas mõõtmiste ja hooldamise eest.

Muudatusettepanek    60

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Liikmesriigid peavad tagama, et salvestamisseadet omavate aktiivsete tarbijate kohta kehtib järgmine:

 

(a)   neil on õigus võrguühendusele mõistliku aja jooksul pärast nõudmise esitamist;

 

(b)   nende suhtes ei kohaldata täiendavaid makse, lisatasusid ega tasu salvestusseadmesse salvestatud elektri eest või väikese ulatusega kohaliku energiajagamise korral lõpptarbijate vahel energia jagamise eest;

 

(c)   neid eristatakse elektritootjatest ning neile ei kohaldata seonduvaid litsentsimisnõudeid ega tasusid; ning

 

(d)   neil on lubatud pakkuda mitut teenust korraga, kui see on tehniliselt teostatav.

Muudatusettepanek    61

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  kohalikul energiakogukonnal on õigus omada, üles seada või rentida kogukonna võrke ja neid autonoomselt hallata;

(a)  kohalikul energiakogukonnal on õigus omada, üles seada või rentida jagatud, sealhulgas kogukonna võrke ja neid autonoomselt hallata;

Muudatusettepanek    62

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

b a)  omada mittediskrimineerivat ja tehnoloogiliselt neutraalset juurdepääsu võrgule;

Muudatusettepanek    63

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  kohalikku energiakogukonda koheldakse mittediskrimineerival viisil seoses tema tegevuse, õiguste ja kohustustega lõpptarbija, elektritootja, jaotusvõrguettevõtja või agregaatorina;

(c)  kohalikku energiakogukonda koheldakse mittediskrimineerival viisil seoses tema tegevuse, õiguste ja kohustustega lõpptarbija, elektritootja, tarnija, jaotusvõrguettevõtja või agregaatorina;

Muudatusettepanek    64

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Esimese lõigu punkti d puhul, kui kogukond tegeleb omatarbimisega või käitab kogukonna võrku, võidakse selle vabastada tasu maksmisest elektri jaotamisel oma liikmetele, kui ülekanne toimub 100 m raadiuses ja hõlmab taastuvenergiaallikat kasutavat generaatorit, mille installeeritud elektrivõimsus on alla 500 kW;

Muudatusettepanek    65

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt -a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a)  lõpptarbijatel on õigus osaleda kohalikus energiakogukonnas;

Muudatusettepanek    66

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  kohaliku energiakogukonna tootmisvõimsuse suhtes kohaldatakse artikli 8 lõiget 3 juhul, kui sellist võimsust saab käsitleda väiksemahulise detsentraliseeritud või hajatootmisena;

(d)  taastuvenergiakogukonna kui kohaliku energiakogukonna allkategooria tootmisvõimsuse suhtes kohaldatakse artikli 8 lõiget 3 juhul, kui sellist võimsust saab käsitleda väiksemahulise detsentraliseeritud või hajatootmisena;

Muudatusettepanek    67

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(f)  kui see on asjakohane, võib kohalik energiakogukond sõlmida lepinguid jaotusvõrguettevõtjaga, kelle võrku ta on ühendatud, kogukonna võrgu haldamise peale;

(f)  kui see on asjakohane, võib kohalik energiakogukond sõlmida lepinguid jaotusvõrguettevõtjaga, kelle võrku ta on ühendatud, kogukonna võrgu haldamiseks ja elektri salvestamiseks;

Muudatusettepanek    68

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 2 – punkt h

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(h)  kui see on asjakohane, tasub kohalik energiakogukond asjakohaseid võrgutasusid kogukonna võrgu ja väljaspool kogukonda asuva jaotusvõrgu ühenduspunktides. Sellistes võrgutasudes võetakse vastavalt artikli 59 lõikele 8 eraldi arvesse elektrit, mis tarnitakse väljaspool kogukonda asuvasse jaotusvõrku, ja elektrit, mida saadakse tarbimiseks väljaspool kogukonda asuvast elektrivõrgust.

(h)  kui see on asjakohane, võidakse kohalikule energiakogukonnale kehtestada asjakohaseid võrgutasusid kogukonna võrgu ja väljaspool kogukonda asuva jaotusvõrgu ühenduspunktides. Sellistes võrgutasudes võetakse vastavalt artikli 59 lõikele 8 eraldi arvesse elektrit, mis tarnitakse väljaspool kogukonda asuvasse jaotusvõrku, ja elektrit, mida saadakse tarbimiseks väljaspool kogukonda asuvast elektrivõrgust. Selliste elektrienergia jaotamise tasude puhul tuleks arvesse võtta ülekandmise vahemaad ja tagada, et ülekandetasud ei ületa, välja arvatud negatiivsete hindade korral, ülekantud elektrienergia väärtust, mis on kooskõlas hajutatud energiaressursside kulude-tulude analüüsiga, kaasa arvatud hinnang nende potentsiaalse väärtuse kohta võrgu jaoks ja panus muude energiapoliitika eesmärkide saavutamisse.

Muudatusettepanek    69

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Liikmesriigid peavad on riiklike reguleerivate asutuste kaudu jälgima kohalike energiakogukondade juurdepääsu turule, nende kohtlemist, neile kohaldatavaid menetlusi ja tasusid, kohalike energiakogukondade mõju konkurentsile, tarbijate mõjuvõimu suurendamisele ja tarbijakaitsele ning kohaliku energiakogukonna kasu, sealhulgas nende panust kütteostuvõimetuse leevendamiseks. Nad annavad igal aastal komisjonile ja vajaduse korral riiklikele konkurentsiasutustele aru kooskõlas artikli 59 lõike 1 punktiga n.

Muudatusettepanek    70

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Liikmesriigid tagavad, et nende reguleeriva raamistikuga innustatakse agregaatoreid osalema jaemüügiturul ja et see raamistik hõlmab vähemalt järgmist:

3.  Liikmesriigid tagavad, et nende reguleeriva raamistikuga innustatakse agregaatoreid osalema kõigil turgudel ja et see raamistik hõlmab vähemalt järgmist:

Muudatusettepanek    71

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  läbipaistvad eeskirjad, milles kõikide turuosaliste jaoks on selgelt esitatud ülesanded ja vastutusalad;

(b)  läbipaistvad eeskirjad, milles kõikide turuosaliste jaoks on selgelt esitatud ülesanded ja vastutusalad, sealhulgas kõigi turuosaliste kohustus austada jaotus- ja põhivõrgu talitluskindlust;

Muudatusettepanek    72

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 3 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  agregaatoritelt ei nõuta hüvitise tasumist tarnijatele ega tootjatele;

välja jäetud

Muudatusettepanek    73

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selleks, et tagada agregaatorite tegevusest tekkivate kulude ja tulude õiglane jaotus turuosaliste vahel, võivad liikmesriigid erandkorras lubada kompensatsioonimakseid agregaatorite ja tasakaaluhaldurite vahel. Sellised kompensatsioonimaksed peavad olema piiratud olukordadega, kus üks turuosaline põhjustab tasakaalustamatust teisele turuosalisele, mille tulemusel tekib rahalisi kulusid.

Selleks, et tagada agregaatorite tegevusest tekkivate kulude ja tulude, samuti elektrienergia hankimise kulude õiglane jaotus turuosaliste vahel, peaks agregaator alati vastutama endale kohustuseks võetud mahtude tasakaalustamise eest, mille ta tarnib tarbimiskajale reageerimise aktiveerimise ajal, ning liikmesriigid lubavad erandkorras kompensatsioonimakseid agregaatorite ja tasakaaluhaldurite vahel. Sellised kompensatsioonimaksed on proportsionaalsed ega diskrimineeri eri agregaatoreid. Hüvitise arvutamise põhimõtted määrab kindlaks reguleeriv asutus, välja arvatud juhul, kui vahendaja ja mõjutatud tasakaaluhalduri vahel saavutatakse kahepoolne leping. Need piirduvad olukordadega, kus agregaator tekitab teisele turuosalisele rahalisi kulusid, ning tuletatakse hetkel kehtivatest turuhindadest.

Muudatusettepanek    74

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 17 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a.  Liikmesriigid tagavad, et agregaatoritele ei tehta korraldatud elektrienergiaturule sisenemisel tarbetuid takistusi, kui nad vastavad kõnealusele turule sisenemise kriteeriumidele. Liikmesriigid kehtestavad kriteeriumid läbipaistvalt ja mittediskrimineerivalt, kaasa arvatud põhi- ja jaotusvõrkude usaldusväärse ja turvalise toimimise kriteeriumid kooskõlas määrusega (EL) .../... [elektrimäärus].

Muudatusettepanek    75

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbijad saavad kõik oma arved ja arvetel esitatava teabe elektrienergia tarbimise kohta tasuta ning et arved on selged, täpsed ja kergesti mõistetavad.

2.  Liikmesriigid tagavad, et lõpptarbijad saavad kõik oma arved ja arvetel esitatava teabe elektrienergia tarbimise kohta tasuta ning et arved on selged, täpsed ja kergesti mõistetavad ja sisaldavad kõigi muude kulude ja maksude selget seletust ja põhjendust.

Muudatusettepanek    76

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Arveid esitatakse tegeliku tarbimise kohta ja vähemalt üks kord aastas. Arvetel esitatav teave tehakse kättesaadavaks vähemalt üks kord kolme kuu jooksul, taotluse korral või juhul, kui tarbijad on valinud elektroonilised arved või muu lahenduse, kaks korda aastas.

Arveid esitatakse tegeliku tarbimise kohta ja vähemalt üks kord aastas. Arve- ja tarbimisandmed tehakse pidevalt kättesaadavaks internetis, kui on paigaldatud arukas arvesti, või muul juhul vähemalt kord kuus.

Selgitus

Et tarbijad energiaturul aktiivselt osaleksid ning energiatõhususe ja -säästuga tegeleksid, peavad nad energiaarvete kaudu saama sageli ajakohastatavat teavet oma tarbimise kohta.

Muudatusettepanek    77

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Kaitsetumate tarbijate puhul peaks arve ja arvel esitatav teave piirduma tegeliku elektritarbimise, süsteemi maksumuse ja asjakohaste maksudega.

Selgitus

Muude tasude elektriarvetele lisamine on liikmesriigi pädevuses, kuid kaitsetumatele tarbijatele ei tohiks kohaldada muid tasusid, mida liikmesriigid võivad soovida elektriarvetele lisada.

Muudatusettepanek    78

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 18 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7.  Liikmesriigid võivad sätestada, et lõpptarbija soovi korral ei käsitata nendel arvetel esitatavat teavet maksetaotlusena. Sellistel juhtudel tagavad liikmesriigid, et tarnijad pakuvad paindlikku korraldust maksmiseks.

välja jäetud

Selgitus

Olenemata sellest, millise arvete esitamise vormi (sh elektrooniline) tarbija valib, kujutab arvel esitatud teave endast maksenõuet, mis ongi arve mõte. Vastasel juhul võiks see tarbijates segadust tekitada.

Muudatusettepanek    79

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 19 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Energiatõhususe edendamiseks ning tarbijate rolli suurendamiseks soovitavad liikmesriigid või reguleeriv asutus, kui liikmesriik on nii sätestanud, tungivalt, et elektriettevõtjad ja agregaatorid optimeeriksid elektrikasutust, muu hulgas energiakorraldusteenuste pakkumise või innovaatilise hinnakujunduse väljatöötamisega, mida vajaduse korral hõlbustab arukate koostalitlusvõimeliste nutiarvestisüsteemide või tarkvõrkude juurutamine.

1.  Energiatõhususe edendamiseks ning tarbijate rolli suurendamiseks soovitavad liikmesriigid või reguleeriv asutus, kui liikmesriik on nii sätestanud, tungivalt, et elektriettevõtjad ja agregaatorid optimeeriksid elektrikasutust, muu hulgas energiakorraldusteenuste pakkumise või innovaatilise hinnakujunduse väljatöötamisega, mida vajaduse korral hõlbustab arukate koostalitlusvõimeliste nutiarvestisüsteemide kasutuselevõtmine, kui see on tehniliselt teostatav, kulutõhus ja võimaliku energiasäästu seisukohast proportsionaalne, või tarkvõrkude juurutamine.

Selgitus

Arukas mõõtmine ei ole universaalne lahendus ning seepärast tuleks seda kaaluda üksnes juhul, kui see on tehniliselt teostatav, kulutõhus ja proportsionaalne.

Muudatusettepanek    80

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 19 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid tagavad oma territooriumil nutiarvestisüsteemide kasutusele võtmise, millega aidatakse kaasa tarbijate aktiivsele osalemisele elektriturul. Sellise rakendamise kohta võib teha tasuvusanalüüsi III lisas sätestatud põhimõtetel.

2.  Vajaduse korral edendavad liikmesriigid oma territooriumil nutiarvestisüsteemide kasutuselevõtmist, sest selline mõõtmine võib soodustada tarbijate aktiivset osalemist elektriturul. Rakendamise kohta tehakse tasuvusanalüüs III lisas sätestatud põhimõtetel.

Selgitus

Arukate arvestite vajadus on liikmesriigiti geograafiliselt väga erinev. See peaks kajastuma ka direktiivis.

Muudatusettepanek    81

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 19 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3.  Kasutuselevõtuga tegelevad liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad funktsionaalsed ja tehnilised miinimumnõuded nende territooriumil juurutatavate nutiarvestisüsteemide kohta kooskõlas artikli 20 ja III lisa sätetega. Liikmesriigid tagavad, et sellised nutiarvestisüsteemid suudavad talitleda koos tarbijate energiahaldussüsteemidega ja sobivad nendesse süsteemidesse ühendamiseks. Sellega seoses võtavad liikmesriigid nõuetekohaselt arvesse asjakohaseid standardeid, sealhulgas koostalitusvõime kohta, parimaid tavasid ning elektrienergia siseturu arengu olulisust.

3.  Kasutuselevõtuga tegelevad liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad funktsionaalsed ja tehnilised miinimumnõuded nende territooriumil juurutatavate nutiarvestisüsteemide kohta kooskõlas artikli 20 ja III lisa sätetega, võttes arvesse juba paigaldatud arukate mõõtmissüsteemide toimimist. Liikmesriigid tagavad, et sellised nutiarvestisüsteemid suudavad talitleda koos tarbijate energiahaldussüsteemidega ja sobivad nendesse süsteemidesse ühendamiseks. Sellega seoses võtavad liikmesriigid nõuetekohaselt arvesse asjakohaseid standardeid, sealhulgas koostalitusvõime kohta, parimaid tavasid ning elektrienergia siseturu arengu olulisust.

Selgitus

Arukate mõõtmissüsteemide uusi nõudeid tuleks enne nende kehtestamist hoolikalt hinnata (vt viide arukate mõõtmissüsteemide funktsioonile artiklis 20), et vältida juba paigaldatud arukate mõõtmissüsteemide kulukat moderniseerimist.

Muudatusettepanek    82

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 20 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  arvestite käitajad tagavad, et tarbijad, kes ise elektrit toodavad, saaksid teada, kui palju nende toodetud elektrit läheb võrku;

(d)  arvestite käitajad tagavad, et tarbijad, kes ise elektrit toodavad, saaksid täpselt teada, kui palju nende toodetud elektrit läheb võrku;

Muudatusettepanek    83

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 20 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Neid funktsioone kohaldatakse pärast ... [2 aastat pärast käesoleva direktiivi jõustumise kuupäeva].

Selgitus

Kooskõlas tagasiulatuva jõu puudumise põhimõttega ja selleks, et vältida kehtivate õigusaktide alusel tehtud asjatuid investeeringud.

Muudatusettepanek    84

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Komisjon määrab artiklis 68 osutatud nõuandemenetlusega vastu võetud rakendusaktides kindlaks artikli 23 lõikes 1 loetletud andmete Euroopa ühtse andmevormingu ning mittediskrimineeriva ja läbipaistva andmetele juurdepääsu menetluse ning selline vorming ja menetlus asendavad lõike 1 kohaselt liikmesriikide vastuvõetud andmevormingu ja menetluse. Liikmesriigid tagavad, et turuosalised kasutavad Euroopa ühtset andmevormingut.

2.  Komisjon määrab artiklis 68 osutatud nõuandemenetlusega vastu võetud rakendusaktides kindlaks artikli 23 lõikes 1 loetletud andmete Euroopa ühtse andmevormingu põhimõtted ning mittediskrimineeriva ja läbipaistva andmetele juurdepääsu menetluse ning selline vorming ja menetlus asendavad lõike 1 kohaselt liikmesriikide vastuvõetud andmevormingu ja menetluse. Ühine andmevorming ja menetlused määratakse kindlaks tihedas koostöös mõõtmise eest vastutavate üksuste ja tarbijaorganisatsioonidega. Liikmesriigid tagavad, et turuosalised kasutavad Euroopa ühtset andmevormingut.

Selgitus

Mõjutatud isikute osalemine on eeltingimus, et tagada realistlik ja sobiv tulemus.

Muudatusettepanek    85

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 26 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel on käesoleva direktiiviga kehtestatud õiguste ja kohustustega seotud vaidluste lahendamiseks tagatud juurdepääs lihtsale, õiglasele, läbipaistvale, sõltumatule, tõhusale ja tulemuslikule kohtuvälisele vaidluste lahendamise mehhanismile. Kui tarbija on tarbija Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/11/EL tähenduses46, peab selline kohtuväline mehhanism olema kooskõlas direktiivis 2013/11/EL kehtestatud kvaliteedinõuetega ja sätestama, kui olukord seda tingib, kulude ja/või kahju hüvitamise süsteemi .

Liikmesriigid tagavad, et tarbijatel on käesoleva direktiiviga kehtestatud õiguste ja kohustustega seotud vaidluste lahendamiseks tagatud juurdepääs lihtsale, õiglasele, läbipaistvale, sõltumatule, tõhusale ja tulemuslikule kohtuvälisele vaidluste lahendamise mehhanismile sõltumatu mehhanismi, näiteks energiaombudsmani või tarbijakaitseorganisatsiooni kaudu, et tagada kaebuste tõhus käsitlemine ja vaidluste kohtuväline lahendamine. Selliste mehhanismidega peab olema võimalik käsitleda kõiki energiaturu tarbijate kaebusi, sealhulgas seotud pakkumiste, uute toodete ja teenusepakkujate kohta, nagu agregaatorid ja kohalikud energiaühendused. Kui tarbija on aktiivne tarbija või tarbija Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/11/EL tähenduses, peab selline kohtuväline mehhanism olema kooskõlas direktiivis 2013/11/EL kehtestatud kvaliteedinõuetega ja sätestama, kui olukord seda tingib, kulude ja/või kahju hüvitamise süsteemi, mille määratleb reguleeriv asutus ja ombudsman või tarbijaorganisatsioon.

_________________

_________________

46

ELT L 165, 18.6.2013, lk 63–79.

Selgitus

Energiaombudsman ja tarbijaorganisatsioonid on osutunud vajalikuks sõltumatuks mehhanismiks, et tarbijaid ja teisi turuosalisi vaidluste kohtuvälisel lahendamisel toetada, kaitstes samal ajal tarbijate õigusi. Üheksandal kodanike energiafoorumil vastu võetud sätted tuleks inkorporeerida käesolevasse artiklisse.

Muudatusettepanek    86

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et kaitsta tarbijaid ja tagada eelkõige kaitsetumate tarbijate piisav kaitse. Selleks määratleb iga liikmesriik kaitsetumate tarbijate mõiste, mis võib viidata kütteostuvõimetusele ning muu hulgas keelule selliste tarbijate elektrienergia võrgust väljalülitamise kohta kriitilistel aegadel. Liikmesriigid tagavad kaitsetumate tarbijatega seotud õiguste ja kohustuste täitmise. Eelkõige võtavad nad meetmeid kaugetes piirkondades asuvate lõpptarbijate kaitsmiseks. Neil tuleb tagada tarbijakaitse kõrge tase, eriti seoses lepingutingimuste läbipaistvuse, üldise teabe ning vaidluste lahendamise mehhanismidega.

1.  Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et kaitsta tarbijaid ja tagada eelkõige kaitsetumate, sealhulgas kütteostuvõimetuse ohus tarbijate piisav kaitse. Selleks määratleb iga liikmesriik kaitsetumate tarbijate mõiste, võttes arvesse liikmesriigi konkreetset olukorda, ja viitab muu hulgas kütteostuvõimetutele ning kütteostuvõimetuse ohus tarbijatele ning keelule selliseid tarbijaid kriitilistel aegadel elektrivõrgust välja lülitada. Liikmesriigid tagavad kaitsetumate tarbijatega seotud õiguste ja kohustuste täitmise. Eelkõige võtavad nad meetmeid kaugetes piirkondades asuvate lõpptarbijate kaitsmiseks. Neil tuleb tagada tarbijakaitse kõrge tase, eriti seoses lepingutingimuste läbipaistvuse, üldise teabe ning vaidluste lahendamise mehhanismidega.

Selgitus

Käesolev muudatusettepanek on seotud muudatusettepanekuga 88 artikli 29 kohta (kütteostuvõimetus). Kõik seadusandjad peavad kütteostuvõimetuse küsimusele suuremat tähelepanu pöörama, kuna nende tähtis ülesanne on kaitsta kõige kaitsetumaid kogukondi ja ennetada ühiskonnarühmade kütteostuvõimetust. Kaitsetumatele tarbijatele suunatud meetmed tuleks kooskõlastada või ühendada kütteostuvõimetust puudutavate meetmetega. See muudatus on seotud ka muudatusettepanekuga 35 artikli 5 lõike 2 kohta, mis hõlmab „kaitsetumate kütteostuvõimetuse ohus tarbijate“ kategooriat.

Muudatusettepanek    87

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 28 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid võtavad kohaseid meetmeid, näiteks riiklikud energiakavad ja soodustused sotsiaalkindlustussüsteemis, et tagada vajalik elektritarne kaitsetumatele klientidele või toetus energiatõhususe parandamise eesmärgil, et lahendada ilmnenud kütteostuvõimetuse küsimused, sealhulgas vaesuse laiemas kontekstis. Kõnealused meetmed ei tohi takistada artiklis 4 sätestatud turu tõhusat avamist või turu toimimist ning nendest teatatakse vajaduse korral komisjonile vastavalt artikli 9 lõike 4 sätetele. Teade võib hõlmata ka üldise sotsiaalkindlustussüsteemi raames võetud meetmeid.

2.  Liikmesriigid võtavad kohaseid meetmeid, näiteks riiklikud energiakavad ja soodustused sotsiaalkindlustussüsteemis, et tagada vajalik elektritarne kaitsetumatele klientidele, toetades tõhusama kütte- ja jahutustehnoloogia väljatöötamist ning energiatõhususe parandamist, et lahendada ilmnenud kütteostuvõimetuse küsimused, sealhulgas vaesuse laiemas kontekstis. Kõnealused meetmed ei tohi takistada artiklis 4 sätestatud turu tõhusat avamist või turu toimimist ning nendest teatatakse vajaduse korral komisjonile vastavalt artikli 9 lõike 4 sätetele. Teade võib hõlmata ka üldise sotsiaalkindlustussüsteemi raames võetud meetmeid.

Selgitus

This amendment is linked to AM 88 on Article 29 (Energy poverty), AM 86 on Article 28(1) and AM 14 on Recital 40 (according to which Member States should, inter alia, provide mechanisms to support the development of more efficient heating and cooling technologies to tackle energy poverty). The issue of energy poverty requires greater attention from all legislators as they have an important role to protect the most vulnerable communities, and prevent groups in society from falling into energy poverty. Vulnerable consumer actions should be aligned with or contributing to measures to address energy poverty.

Muudatusettepanek    88

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 29 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Liikmesriigid määravad kindlaks kütteostuvõimetuse hindamise kriteeriumid. Liikmesriigid jälgivad pidevalt kütteostuvõimetuses elavate leibkondade arvu ning teatavad vastavalt määruse [Governance Regulation as proposed by COM(2016)759] artiklile 21 lõimitud riiklike energia- ja kliimapoliitika arenguaruannetes iga kahe aasta järel komisjonile, kuidas selliste leibkondade arv muutub ja milliste meetmetega kütteostuvõimetust ennetatakse.

Liikmesriigid määravad kindlaks ühised kütteostuvõimetuse hindamise kriteeriumid ning võtavad komisjoni uue teatise ja kütteostuvõimetust käsitleva tegevuskava raames vastavalt määruses (EL).../... [energialiidu juhtimist käsitlev määrus] sätestatud kriteeriumidele vastu kütteostuvõimetuse laia ja üldise määratluse. Liikmesriigid jälgivad pidevalt kütteostuvõimetuses elavate leibkondade arvu ja tarbijate arvu, keda ohustab kütteostuvõimetus. Liikmesriigid teatavad määruse [Governance Regulation as proposed by COM(2016)759] artikli 21 kohastes lõimitud riiklikes energia- ja kliimapoliitika arenguaruannetes iga kahe aasta järel komisjonile, kuidas selliste leibkondade arv muutub ning milliste meetmetega kütteostuvõimetust ennetatakse ja vähendatakse.

Muudatusettepanek    89

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 31 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5.  Iga jaotusvõrguettevõtja soetab oma võrgus energiakadude ja sagedusega mitteseotud tugiteenuste kasutamiseks vajaliku energia läbipaistva, mittediskrimineeriva ja turupõhise korra alusel, kui tal on kõnealune funktsioon. Välja arvatud tasuvusanalüüsiga põhjendatud juhud, hangib jaotusvõrguettevõtja sagedusega mitteseotud tugiteenuseid läbipaistvalt, mittediskrimineerivalt ja turupõhiselt ning tagab kõikide turuosaliste tõhusa osalemise, hõlmates sealhulgas taastuvenergiaallikad, tarbimiskaja, energiasalvestusseadmed ja agregaatorid, ning nõuab reguleerivatelt asutustelt või jaotusvõrguettevõtjatelt, tihedas koostöös kõigi turuosalistega, et nad määratleksid turul osalemise tehnilised nõuded, tuginedes turgude tehnilistele näitajatele ja kõikide turuosaliste suutlikkusele.

5.  Iga jaotusvõrguettevõtja soetab oma võrgus energiakadude ja sagedusega mitteseotud tugiteenuste kasutamiseks vajaliku energia läbipaistva, mittediskrimineeriva ja turupõhise korra alusel, kui tal on kõnealune funktsioon. Välja arvatud tasuvusanalüüsiga põhjendatud juhud, hangib jaotusvõrguettevõtja tugiteenuseid läbipaistvalt, mittediskrimineerivalt, taastuvatest energiaallikatest tootmist eelistades ja turupõhiselt ning tagab kõikide turuosaliste tõhusa osalemise, hõlmates sealhulgas taastuvenergiaallikad, tarbimiskaja, energiasalvestusseadmed ja agregaatorid, ning nõuab reguleerivatelt asutustelt või jaotusvõrguettevõtjatelt, tihedas koostöös kõigi turuosalistega, et nad määratleksid turul osalemise tehnilised nõuded, tuginedes turgude tehnilistele näitajatele ja kõikide turuosaliste suutlikkusele.

Muudatusettepanek    90

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 32 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Jaotusvõrguettevõtjad määratlevad hangitavate teenuste standardsed turutooted, tagades kõikide turuosaliste tõhusa osalemise, hõlmates sealhulgas taastuvad energiaallikad, tarbimiskaja ja agregaatorid. Jaotusvõrguettevõtjad vahetavad kogu vajalikku teavet ja kooskõlastavad oma tegevust põhivõrguettevõtjatega, et tagada vahendite optimaalne kasutamine, süsteemi ohutu ja tõhus talitlemine ning turu areng. Jaotusvõrguettevõtjad peavad saama piisavat hüvitust selliste teenuste hankimiseks, et vähemalt katta asjaomaseid kulusid, sealhulgas vajalikud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, kaasa arvatud kulud, mis on seotud vajaliku andme- ja sidetaristuga.

Jaotusvõrguettevõtjad määratlevad hangitavate teenuste standardsed turutooted, tagades kõikide turuosaliste tõhusa osalemise, andes eelisjuurdepääsu muutliku võimsusega taastuvatele energiaallikatele ning hõlmates tarbimiskaja ja agregaatorid. Jaotusvõrguettevõtjad vahetavad kogu vajalikku teavet ja kooskõlastavad oma tegevust põhivõrguettevõtjatega, et tagada vahendite optimaalne kasutamine, süsteemi ohutu ja tõhus talitlemine ning turu areng. Jaotusvõrguettevõtjad peavad saama piisavat hüvitust selliste teenuste hankimiseks, et vähemalt katta asjaomaseid kulusid, sealhulgas vajalikud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, kaasa arvatud kulud, mis on seotud vajaliku andme- ja sidetaristuga.

Muudatusettepanek    91

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 33 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Liikmesriigid esitavad vajaliku õigusliku raamistiku, et hõlbustada avaliku juurdepääsuga ja eraõiguslike laadimispunktide ühendamist jaotusvõrku. Liikmesriigid tagavad, et jaotusvõrguettevõtjad teevad mittediskrimineerivalt koostööd iga ettevõtjaga, kes omab, arendab, käitab või haldab elektrisõidukite laadimispunkte, sealhulgas tegeleb nende võrku ühendamisega.

1.  Liikmesriigid esitavad vajaliku õigusliku raamistiku, et hõlbustada direktiivi (EL) .../... [hoonete energiatõhususe läbivaadatud direktiiv] artikli 8 lõikes 2 toodud määratluse kohaselt avaliku juurdepääsuga ja eraõiguslike laadimispunktide ühendamist põhi- või jaotusvõrku. Liikmesriigid tagavad, et põhi- ja jaotusvõrguettevõtjad teevad mittediskrimineerivalt koostööd iga ettevõtjaga, kes omab, arendab, käitab või haldab elektrisõidukite laadimispunkte, sealhulgas tegeleb nende võrku ühendamisega.

Selgitus

The provisions of this Directive should be aligned to the Energy Performance of Buildings Directive and the Alternative Fuels Infrastructure Directive. The voltage level acting as the border between transmission and distribution networks widely varies across Europe. Thus, the need for connection of recharging points to the distribution voltage level in some Member States may be equivalent to a connection to the transmission voltage level in other Member States. Moreover, with the expected growth in recharging points, the corresponding connections will be needed at increasingly higher voltage levels eventually including transmission networks.

Muudatusettepanek    92

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 33 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid võivad lubada jaotusvõrguettevõtjatel omada, arendada, hallata ja käitada elektrisõidukite laadimispunkte üksnes sel juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

2.  Liikmesriigid võivad lubada jaotusvõrguettevõtjatel omada, arendada, hallata ja käitada avalikke elektrisõidukite laadimispunkte üksnes sel juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

Selgitus

Kooskõlastamiseks alternatiivkütuste taristu direktiiviga.

Muudatusettepanek    93

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 33 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

2 a.  Jaotusvõrguettevõtjad võivad omada, arendada, hallata ja käitada elektrisõidukite laadimispunkte oma autopargi jaoks.

Selgitus

Kooskõlastamiseks alternatiivkütuste taristu direktiiviga.

Muudatusettepanek    94

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 33 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Liikmesriigid korraldavad korrapäraselt ja vähemalt iga viie aasta järel avaliku konsulteerimise, et hinnata, milline on turuosaliste huvi omada, arendada, käitada ja hallata elektrisõidukite laadimispunkte. Juhul kui avalikul konsulteerimisel selgub, et on kolmandaid osalisi, kes suudavad omada, arendada, käitada või hallata laadimispunkte, tagavad liikmesriigid, et jaotusvõrguettevõtjad kõrvaldatakse järk-järgult sellest tegevusest.

4.  Liikmesriigid korraldavad korrapäraselt ja vähemalt iga viie aasta järel avaliku konsulteerimise, et hinnata, milline on turuosaliste huvi omada, arendada, käitada ja hallata elektrisõidukite laadimispunkte. Juhul kui avalikul konsulteerimisel selgub, et on kolmandaid osalisi, kes suudavad laadimispunkte omada, arendada, käitada või hallata, tagavad liikmesriigid, et jaotusvõrguettevõtjad kõrvaldatakse järk-järgult sellest tegevusest. Jaotusvõrguettevõtjatel on õigus laadimispunktide taristusse tehtud investeeringud õiglastel ja mõistlikel tingimustel tagasi saada.

Selgitus

Stabiilsuse ja investeerimiskeskkonna huvides peab jaotusvõrguettevõtjatel olema õigus tagasi saada kulud, mis on seotud elektritranspordi taristuga.

Muudatusettepanek    95

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 36 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Jaotusvõrguettevõtjad ei tohi omada, arendada, hallata ega käitada energia salvestamise seadmeid.

välja jäetud

Muudatusettepanek    96

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 36 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.   Ilma et see piiraks lõike 1 punkti b kohaldamist, peavad jaotusvõrguettevõtjad, kellel on huvi salvestusseadmeid omada, arendada, juhtida või käitada, riigi reguleeriva asutusega nõu selle üle, kas eespool nimetatud tingimused on täidetud.

Muudatusettepanek    97

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 36 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  Erandina lõike 1 punktist a on jaotusvõrguettevõtjatel lubatud energia salvestamise seadmeid omada, arendada, hallata või käitada, kui riigi reguleeriv asutus on kulude-tulude analüüsi põhjal ja pärast avalikku konsulteerimist hinnanud, et lõike 1 punktis a sätestatud tingimusi ei ole vaja kohaldada, ja on andnud oma heakskiidu.

Muudatusettepanek    98

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 36 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid lubada jaotusvõrguettevõtjatel omada, arendada, hallata ja käitada salvestusseadmeid üksnes sel juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

2.  Jaotusvõrguettevõtjatel on lubatud energia salvestamise seadmeid omada, arendada, hallata ja käitada üksnes sel juhul, kui need seadmed on vajalikud, et jaotusvõrguettevõtja saaks täita oma käesoleva direktiivi kohase kohustuse jaotussüsteemi tõhusalt, töökindlalt ja turvaliselt hallata, ja kui on täidetud järgmised tingimused:

Muudatusettepanek    99

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 36 – lõige 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a)  muud isikud ei ole avatud ja läbipaistva hankemenetluse korral avaldanud soovi omada, arendada, hallata ega käitada laadimisseadmeid;

(a)  muud isikud ei ole riikliku reguleeriva asutuse järelevalve all toimunud avatud ja läbipaistva hankemenetluse järel avaldanud soovi salvestusseadmeid omada, arendada, hallata ega käitada, ning jaotusvõrguettevõtja on tunnistatud kulutõhusaks toimijaks; ja

Muudatusettepanek    100

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 36 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  selliseid seadmeid vajavad jaotusvõrguettevõtjad oma käesoleva direktiivi kohaste kohustuste täitmiseks, et tagada jaotusvõrgu tõhusus, töökindlus ja turvalisus; ning

(b)   jaotusvõrguettevõtja kasutab selliseid seadmeid ainult oma käesoleva direktiivi kohaste kohustuste täitmiseks, et tagada ülekandesüsteemi tõhusus, töökindlus ja turvalisus, ning neid seadmeid ei kasutata selleks, et elektrit turul müüa;

Muudatusettepanek    101

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 36 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  reguleeriv asutus on hinnanud sellise erandi tegemise vajadust, võttes arvesse tingimusi punktides a ja b ning on andnud oma heakskiidu.

välja jäetud

Muudatusettepanek    102

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 36 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Reguleerivad asutused korraldavad korrapäraselt ja vähemalt iga viie aasta järel avaliku konsulteerimise, et hinnata, milline on turuosaliste huvi investeerida salvestusseadmetesse, neid arendada, käitada ja hallata. Kui avalikul konsulteerimisel selgub, et on kolmandaid osalisi, kes suudavad omada, arendada, käitada või hallata salvestusseadmeid, tagavad liikmesriigid, et jaotusvõrguettevõtjad kõrvaldatakse järk-järgult sellisest tegevusest.

4.  Reguleerivad asutused korraldavad korrapäraselt ja vähemalt iga viie aasta järel avaliku konsulteerimise, et hinnata, milline on turuosaliste huvi salvestusseadmetesse investeerida, neid arendada, käitada ja hallata. Kui avalikul konsulteerimisel ja kulude-tulude analüüsimisel selgub, et on kolmandaid osalisi, kes suudavad ja tahavad salvestusseadmeid kulutõhusalt omada, arendada, käitada või hallata, tagavad liikmesriigid, et jaotusvõrguettevõtjad kõrvaldatakse järk-järgult sellisest tegevusest. Jaotusvõrguettevõtjatel on õigus salvestusseadmetesse tehtud investeeringud õiglastel ja mõistlikel tingimustel tagasi saada.

Muudatusettepanek    103

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 36 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

4 a.   Liikmesriikidel on lubatud toetada avalike laadimispunktide põhivõrgu arendamist, et kõrvaldada elektritranspordi esialgse arengu takistused.

Muudatusettepanek    104

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 40 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(d)  juhtida võimsusvooge võrgus, võttes arvesse elektrikaubandust teiste ühendatud võrkudega. Seepärast on põhivõrguettevõtjal kohustus tagada elektrisüsteemi turvalisus, töökindlus ja tõhusus, ning sellega seoses tuleb tagada kõikide vajalike abiteenuste kättesaadavus, sealhulgas tarbimiskaja- ja energiasalvestusteenused, sedavõrd, kuivõrd see kättesaadavus ei sõltu teistest ülekandesüsteemidest, millega võrk on ühendatud;

(d)  juhtida võimsusvooge võrgus, võttes arvesse elektrikaubandust teiste ühendatud võrkudega. Seepärast on põhivõrguettevõtjal kohustus tagada elektrisüsteemi turvalisus, töökindlus ja tõhusus, ning sellega seoses tuleb tagada kõikide vajalike abiteenuste kättesaadavus, sealhulgas tarbimiskaja- ja energiasalvestusteenused, samuti elektrisõidukid, sedavõrd, kuivõrd see kättesaadavus ei sõltu teistest ülekandesüsteemidest, millega võrk on ühendatud;

Selgitus

Elektrisõidukid võivad endast kujutada süsteemile väärtuslikke lisateenuseid, sisestades võrku elektrit või muutes laadimispinget. Seepärast peaks põhivõrguettevõtja saama reaalajas teavet elektrisõidukite nõudluse kohta. See muudatus vastab komisjoni avaldusele põhjenduses 27, et elektritransport on energiasüsteemi ümberkujundamise oluline element ning peaks looma elektrisõidukitele soodsad tingimused.

Muudatusettepanek    105

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 40 – lõige 1 – punkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

j a)  digiteerida ülekandesüsteemid, et tagada muu hulgas andmete tõhus reaalajas kogumine ja kasutamine ning arukad alajaamad;

Selgitus

Võrgu digiteerimine ja arukate võrkude väljaarendamine ei saa piirduda turustamise etapiga ‒ see annab lahenduse kogu süsteemile. Siiski teeb komisjon digilahendused täies ulatuses jaotussüsteemiettevõtjate ülesandeks, pööramata tähelepanu asjaolule, et ka põhivõrgutasand peab läbi tegema digitaalse muutuse (nt andmete tõhus reaalajas kogumine ja kasutamine, arukad alajaamad jne). Digiteerimine ulatub kaugemale kui arukate mõõtmissüsteemide kasutuselevõtmine jaeturul. Innovatsioon on vajalik süsteemi tasandil ja seda ei tohiks põhi- ja jaotusetapi vahel osadeks jagada.

Muudatusettepanek    106

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 40 – lõige 1 – punkt j b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

j b)  andmehaldus, küberjulgeolek ja andmekaitse;

Selgitus

Andmehaldus on lai mõiste, mis hõlmab ka andmeid, mis on vajalikud kogu süsteemi toimimiseks, arveldusteks, nii tarbijate, tootjate kui ka võrku ühendatud salvestusseadmete mõõtmiseks jne. Selliste põhivõrguettevõtjate hallatavate andmete ja andmesüsteemide tervikluse nõuetekohane kaitsmine mis tahes rünnakute eest on juba praegu kõigi põhivõrguettevõtjate jaoks otsustavalt tähtis ülesanne ja seepärast tuleks see usaldada põhivõrguettevõtjatele.

Muudatusettepanek    107

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liikmesriigid võivad ette näha, et üks või mitu lõike 1 punktides a–j loetletud ülesannetest määratakse täitmiseks põhivõrguettevõtjale, kelle oma ei ole ülekandesüsteem, mille suhtes tavaliselt tuleks asjaomaseid kohustusi kohaldada. Põhivõrguettevõtja, kellele on ülesanded määratud, peab olema sertifitseeritud kui omandisuhtest eraldatud ettevõtja ning ta peab vastama artiklis 43 sätestatud nõuetele, kuid ta ei pea olema selle ülekandesüsteemi omanik, mille eest ta vastutab. Põhivõrguettevõtja, kes on ülekandesüsteemi omanik, peab vastama VI peatükis sätestatud nõuetele ja olema sertifitseeritud vastavalt artiklile 43.

2.  Liikmesriigid võivad ette näha, et üks või mitu lõike 1 punktides a–j loetletud ülesannetest määratakse täitmiseks muule põhivõrguettevõtjale kui see, kelle oma on ülekandesüsteem, mille suhtes tavaliselt tuleks asjaomaseid kohustusi kohaldada, kui põhivõrguettevõtja, kes soovib osa oma ülesannetest üle anda, esitab nõuetekohase ja põhjendatud taotluse ning asjaomane liikmesriik selle heaks kiidab. Põhivõrguettevõtja, kellele ülesanded on määratud, peab olema sertifitseeritud kui omandisuhtest eraldatud ettevõtja ning ta peab vastama artiklis 43 sätestatud nõuetele, kuid ta ei pea olema selle ülekandesüsteemi omanik, mille eest ta vastutab. Põhivõrguettevõtja, kes on ülekandesüsteemi omanik, peab vastama VI peatükis sätestatud nõuetele ja olema sertifitseeritud vastavalt artiklile 43.

Selgitus

Selle sätte kohaldamine võimaldab teatavate süsteemi käitamise toimingute (loetletud artikli 40 lõikes 1) üleandmist põhivõrguettevõtjatelt teistele (uutele või olemasolevatele) põhivõrguettevõtjatele. Selline üleandmine võib oluliselt mõjutada süsteemide tõhusust ja turvalisust.

Muudatusettepanek    108

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 40 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b)  sellega tagatakse kõikide turuosaliste tõhus osalemine, hõlmates sealhulgas taastuvenergiaallikad, tarbimiskaja, energiasalvestusseadmed ja agregaatorid, ning nõutakse reguleerivatelt asutustelt või põhivõrguettevõtjatelt, et nad tihedas koostöös kõigi turuosalistega määratleksid turul osalemise tehnilised tingimused, tuginedes turgude tehnilistele näitajatele ja iga turuosalise suutlikkusele.

(b)  sellega tagatakse kõikide turuosaliste tõhus osalemine, eelistades taastuvenergiaallikaid ja hõlmates tarbimiskaja, energiasalvestusseadmed ja agregaatorid, ning nõutakse reguleerivatelt asutustelt või põhivõrguettevõtjatelt, et nad tihedas koostöös kõigi turuosalistega määratleksid turul osalemise tehnilised tingimused, tuginedes turgude tehnilistele näitajatele ja iga turuosalise suutlikkusele.

Muudatusettepanek    109

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1.  Põhivõrguettevõtjad ei tohi omada, hallata ega käitada energiasalvestusseadmeid; samuti ei tohi nende otsese ega kaudse kontrolli all olla varad, millega osutatakse tugiteenuseid.

1.  Põhivõrguettevõtjatel on lubatud omada, hallata või käitada energiasalvestusseadmeid ning otseselt omada või kaudselt kontrollida varasid, millega osutatakse tugiteenuseid, kui need seadmed või varad on ülekandesüsteemi lahutamatu osa ja kui riigi reguleeriv asutus on selle heaks kiitnud, samuti muudel juhtudel, kui on täidetud järgmised tingimused:

 

(a)  muud isikud ei ole riikliku reguleeriva asutuse kontrollitava avatud ja läbipaistva hankemenetluse kaudu väljendanud huvi omada, juhtida, hallata või käitada selliseid kulutõhusaid seadmeid, mis pakuvad põhivõrguettevõtjale salvestamis- ja/või tugiteenuseid; ja

 

(b)  põhivõrguettevõtjal on selliseid seadmeid või tugiteenuseid vaja, et täita oma käesoleva direktiivi kohane kohustus tagada ülekandesüsteemi tõhus, töökindel ja turvaline talitlus, ning neid ei kasutata selleks, et elektrit turul müüa.

Muudatusettepanek    110

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 54 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a.   Ilma et see piiraks lõike 1 punkti b kohaldamist, peavad põhivõrguettevõtjad, kellel on huvi salvestusseadmeid omada, arendada, juhtida või käitada, riigi reguleeriva asutusega nõu selle üle, kas eespool nimetatud tingimused on täidetud.

Muudatusettepanek    111

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 54 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 b.  Erandina lõike 1 punktist a on põhivõrguettevõtjatel lubatud energia salvestamise seadmeid omada, arendada, hallata või käitada, kui riigi reguleeriv asutus on kulude-tulude analüüsi põhjal ja pärast avalikku konsulteerimist hinnanud, et lõike 1 punktis a sätestatud tingimusi ei ole vaja kohaldada, ja on andnud oma heakskiidu.

Muudatusettepanek    112

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 54 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Erandina lõikest 1 võivad liikmesriigid lubada põhivõrguettevõtjatel omada, hallata ja käitada salvestusseadmeid ja varasid, millega osutatakse sagedusega mitteseotud tugiteenuseid, üksnes sel juhul, kui on täidetud järgmised tingimused:

välja jäetud

(a)   muud isikud ei ole avatud ja läbipaistva hankemenetluse kaudu väljendanud huvi omada, juhtida, hallata või käitada selliseid seadmeid, mis pakuvad põhivõrguettevõtjale salvestamis- ja/või sagedusega mitteseotud tugiteenuseid;

 

(b)   selliseid seadmeid või sagedusega mitteseotud tugiteenuseid on põhivõrguettevõtjal vaja oma kohustuste täitmiseks käesoleva direktiivi kohaselt, et tagada ülekandesüsteemi tõhus, töökindel ja turvaline talitlus, ning neid ei kasutata selleks, et elektrit turul müüa; ning

 

(c)   reguleeriv asutus on hinnanud sellise erandi tegemise vajadust, võttes arvesse tingimusi käesoleva lõike punktides a ja b, ning on andnud oma heakskiidu.

 

Muudatusettepanek    113

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 54 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.  Põhivõrguettevõtjad korraldavad korrapäraselt ja vähemalt iga viie aasta järel nõutavate salvestusseadmete alase avaliku konsulteerimise, et hinnata, kas turuosalistel on huvi sellistesse seadmetesse investeerida ja kas põhivõrguettevõtja saab lõpetada oma salvestusseadmetega seotud tegevuse, kui kolmandad isikud pakuvad kulutõhusat teenust.

4.  Põhivõrguettevõtjad korraldavad riikliku reguleeriva asutuse järelevalve all korrapäraselt ja vähemalt iga viie aasta järel nõutavate salvestusseadmete alase avaliku konsulteerimise, et uuesti hinnata, kas turuosalistel on huvi sellistesse seadmetesse investeerida, neid arendada, käitada või hallata. Kui avalikul konsulteerimisel ja kulude-tulude analüüsimisel selgub, et kolmandad osalised suudavad ja neil on huvi salvestusseadmeid kulutõhusalt omada, arendada, käitada või hallata, tagavad liikmesriigid, et põhivõrguettevõtjate vastav tegevus järk-järgult lõpetatakse. Põhivõrguettevõtjatel on õigus sellistesse seadmetesse tehtud investeeringud õiglastel ja mõistlikel tingimustel tagasi saada.

Muudatusettepanek    114

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 59 – lõige 1 – punkt o

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(o)  jälgida lepingulise piirava tegevuse esinemist, sealhulgas ainuõiguse klauslite kasutamist, mis võib takistada suuri mitte-kodutarbijaid sõlmimast samaaegseid lepinguid enam kui ühe tarnijaga või piirata nende võimalusi seda teha, ning vajaduse korral teavitades sellisest tegevusest riiklikke konkurentsiasutusi;

(o)  jälgida lepingulise piirava tegevuse esinemist, sealhulgas ainuõiguse klauslite kasutamist, mis võib takistada tarbijaid sõlmimast samaaegseid lepinguid enam kui ühe tarnijaga või piirata nende võimalusi seda teha, ning vajaduse korral teavitada sellisest tegevusest riiklikke konkurentsiasutusi;

Selgitus

See muudatus on vajalik, et praktikas võimaldada muudatusettepanekuid 128 ja 153 ning võimaldada sõlmida samaaegselt lepingud mitme tarnijaga. See seostub muudatusettepanekutega 128, 144 ja 151. Kõigil klientidel peaks olema lubatud sõlmida lepinguid rohkem kui ühe tarnijaga. Kodutarbija võib soovida sõlmida elektriostulepingu kohaliku või läheduses asuva generaatoriga ja täiendava võimsuse saamiseks tarnelepingu regulaarse tarnijaga. See on peamine stiimul klientide aktiivsuse suurendamiseks ning taastuvenergia arendamiseks ja tarbimiseks.

Muudatusettepanek    115

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 59 – lõige 1 – punkt q

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(q)  aidata koos teiste asjaomaste asutustega tagada, et tarbijakaitsemeetmed oleksid tulemuslikud ja jõustatud;

(q)  aidata koos teiste asjaomaste asutustega tagada, et uued ja kehtivad tarbijakaitsemeetmed, sealhulgas aktiivsete tarbijate õigused, oleksid tulemuslikud ja jõustatud;

Muudatusettepanek    116

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 59 – lõige 1 – punkt x a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

x a)  jälgida kohalike energiakogukondade turulepääsu, kaasa arvatud tegutsevate kohalike energiakogukondade arv, regulatiivsed tõkked, mis takistavad turulepääsu või eri toimingutes osalemist, võrdne kohtlemine, mõju tarbimisele ja tarbijakaitse ning nendest saadav kasu, sealhulgas kaitsetumatele ja kütteostuvõimetutele kodumajapidamistele;

Muudatusettepanek    117

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 59 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8.  Et suurendada turu läbipaistvust ja teha kõikidele huvitatud isikutele teatavaks kõik vajalikud andmed, otsused ja selliste otsuste ettepanekud, milles käsitletakse ülekande- ja jaotustasusid, nagu osutatud artikli 60 lõikes 3, teevad reguleerivad asutused turuosalistele kättesaadavaks asjaomaste võrgutasude üksikasjaliku arvutusmetoodika ja arvutamise aluseks olevad kulud.

8.  Et suurendada turu läbipaistvust ja teha kõikidele huvitatud isikutele teatavaks kõik vajalikud andmed, otsused ja selliste otsuste ettepanekud, milles käsitletakse ülekande- ja jaotustasusid, nagu osutatud artikli 60 lõikes 3, teevad riiklikud reguleerivad asutused turuosalistele kättesaadavaks asjaomaste võrgutasude üksikasjaliku arvutusmetoodika ja arvutamise aluseks olevad eeldused, mis sisaldavad hajaenergia ressursside kulude-tulude analüüsi, sealhulgas hinnangut nende potentsiaalse panuse kohta võrku ja muudesse energiapoliitika eesmärkidesse, eelkõige aktiivsete klientide ja kohalike energiaühenduste pakutavad ressursid.

Muudatusettepanek    118

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

b)  avaldavad selgelt, kes on omanikud ning kes on füüsilised või juriidilised isikud, kes käitavad vahendit;

b)  avaldavad selgelt, kes on omanikud ning kes on füüsilised või juriidilised isikud, kes vahendit käitavad, samuti teabe vahendite rahastamise kohta;

Muudatusettepanek    119

Ettepanek võtta vastu direktiiv

I lisa – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

e)  annavad täpset ajakohastatud teavet ning näitavad viimase ajakohastamise aega;

e)   annavad täpset ajakohastatud teavet ning näitavad viimase ajakohastamise aega, kaasa arvatud

 

  energiatasu ja selle ülesehitus maksude, lõivude ja tasude näol;

 

  kasutatud energiaallikate osakaal eelneva aasta energiaallikate üldjaotuses;

 

  taastuvate energiaallikate pakkumiste puhul teave iga energiaallika panuse kohta kliendi ostetud elektrienergiasse, sealhulgas iga taastuva energiaallika osakaal tehnoloogia ja päritoluriigi järgi, taastuvate energiaallikate tootjate ja omatarbeks tootjate otseste tarnete osakaal või protsent tarbimisest ning tegevus, mis loob täiendavat keskkonna- ja sotsiaalset hüvet, sealhulgas uued investeeringud taastuvatesse energiaallikatesse;

 

  reklaamitud rohelise energia tasu täpne olemus, kaasa arvatud täiendavuse määr;

 

  teave energiaallikate jaotuse keskkonnamõju kohta CO2-heitkoguste ja radioaktiivsete jäätmete näol, mis tulenevad tarnija üldise energiaallikate jaotuse abil eelneval aastal toodetud elektrienergiast;

 

  teenuste kvaliteet, kaebuste käsitlemise kord, tarbijate rahulolu määr või eksitavad tavad;

Muudatusettepanek    120

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – punkt 1 – lõik 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Lisaks sellele tehakse lõpptarbijale nende arvetel või perioodi tasaarveldusarvetel või koos arvetega kättesaadavaks võrdlus sama kategooria keskmise normitud või võrdlustarbijaga.

Lisaks sellele tehakse lõpptarbijatele nende arvetel või perioodi tasaarveldusarvetel või koos arvetega kättesaadavaks võrdlus sama kategooria keskmise normitud või võrdlustarbijaga ning hinnang, milles kirjeldatakse, milline pakutavatest tasudest oleks tarbijale kõige soodsam, kui eelmise aasta tarbimisharjumused järgmisel aastal korduvad.

Selgitus

Teave kõige soodsama tariifi kohta hoiaks ära olukorra, kus tarbijad jäävad aegunud ja ebasoodsa tasu juurde.

Muudatusettepanek    121

Ettepanek võtta vastu direktiiv

IV lisa – punkt 4 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  vähemalt viide olemasolevatele teabeallikatele, näiteks veebilehtedele, kus on avalikkusele kättesaadavad andmed vähemalt elektritarnija eelmise aasta kütusetarbest elektrienergia tootmisel tekkinud süsihappegaasiheite ja radioaktiivsete jäätmete kohta;

(c)  andmed tarnija eelnenud aasta üldise energiaallikate jaotuse abil toodetud elektri keskkonnamõju, seejuures vähemalt CO2-heite ja radioaktiivsete jäätmete kohta;

Selgitus

Tarbijale tuleb otse esitada see põhiteave tema energiatarbimise kohta.

NÕUANDVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Elektrienergia siseturu ühiseeskirjad (uuesti sõnastatud)

Viited

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

ITRE1.3.2017

 

 

 

 

Arvamuse esitajad

 istungil teada andmise kuupäev

ENVI1.3.2017

 

Arvamuse koostaja(d)

 nimetamise kuupäev

Pavel Poc14.2.2017

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

21.6.2017

 

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.11.2017

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

52

1

9

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Martin Häusling, Rupert Matthews, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Maria Noichl

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS NÕUANDVAS KOMISJONIS

52

+

ALDE:

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha

EFDD:

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jo Leinen, Susanne Melior, Maria Noichl, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

1

NI

Zoltán Balczó

9

0

ENF

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Kateřina Konečná

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Bart Staes, Davor Škrlec

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Elektrienergia siseturu ühiseeskirjad (uuesti sõnastatud)

Viited

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

EP-le esitamise kuupäev

30.11.2016

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

 istungil teada andmise kuupäev

BUDG1.3.2017

 

ECON1.3.2017

 

ENVI

1.3.2017

IMCO1.3.2017

 

Arvamuse esitamisest loobumine

 otsuse kuupäev

BUDG12.1.2017

 

ECON15.12.2016

 

IMCO25.1.2017

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Krišjānis Kariņš25.1.2017

 

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

25.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Vastuvõtmise kuupäev

21.2.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:–:

0:

 

504

9

 

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Florent Marcellesi, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Jan Keller

Esitamise kuupäev

27.2.2018

NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

50

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel

NI

Janusz Korwin-Mikke

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

4

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier,

S&D

Edouard Martin

9

0

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

András Gyürk, Dennis Radtke, Hermann Winkler

S&D

Adam Gierek

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 13. märts 2018
Õigusteave - Privaatsuspoliitika