MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu)

27.2.2018 - (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)) - ***I

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta
Esittelijä: Krišjānis Kariņš
(Uudelleenlaatiminen – työjärjestyksen 104 artikla)


Menettely : 2016/0380(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0044/2018
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0044/2018
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu)

(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – uudelleenlaatiminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0864),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 194 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0495/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Puolan senaatin, Itävallan liittoneuvoston ja Unkarin parlamentin toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteen soveltamisesta tehdyn pöytäkirjan (N:o 2) mukaisesti antamat perustellut lausunnot, joiden mukaan esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi ei ole toissijaisuusperiaatteen mukainen,

–  ottaa huomioon 31. toukokuuta 2017 annetun Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon[1],

–  ottaa huomioon 13. heinäkuuta 2017 annetun alueiden komitean lausunnon[2],

–  ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[3],

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan mukaisesti osoittaman 7. syyskuuta 2017 päivätyn kirjeen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 104 ja 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan lausunnon (A8-0044/2018),

A.  toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan komission ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta;

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan ja ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositukset;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5)  Komissio esitti 15 päivänä heinäkuuta 2015 antamassaan tiedonannossa ”Energian kuluttajien aseman vahvistaminen”31 visionsa vähittäismarkkinoista, jotka palvelevat paremmin kuluttajia. Siihen sisältyi muun muassa ajatus tukku- ja vähittäismarkkinoiden liittämisestä paremmin toisiinsa. Uusien ja innovatiivisten energiapalveluyritysten olisi uutta tekniikkaa hyödyntäen annettava kuluttajille mahdollisuus osallistua täysimääräisesti energia-alan muutokseen kulutustaan halliten, tarjottava energiatehokkaita ratkaisuja, jotka tuovat kuluttajille säästöä, ja edistettävä energiankulutuksen yleistä vähenemistä.

(5)  Komissio esitti 15 päivänä heinäkuuta 2015 antamassaan tiedonannossa ”Energian kuluttajien aseman vahvistaminen”31 visionsa vähittäismarkkinoista, jotka palvelevat paremmin kuluttajia. Siihen sisältyi muun muassa ajatus tukku- ja vähittäismarkkinoiden liittämisestä paremmin toisiinsa. Uusien ja innovatiivisten energiapalveluyritysten olisi uusia tekniikoita hyödyntäen annettava kuluttajille mahdollisuus lisätä tietämystään energian kulutuksestaan ja osallistua täysimääräisesti energia-alan muutokseen kulutustaan halliten, tarjottava energiatehokkaita ratkaisuja, jotka tuovat kuluttajille säästöä, ja edistettävä energiankulutuksen yleistä vähenemistä.

__________________

__________________

31 COM (2015) 339 final, 15.7.2015.

31 COM(2015)0339, 15.7.2015.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Heinäkuun 15 päivänä 2015 annetussa komission tiedonannossa ”Energiamarkkinoiden uutta rakennetta koskevan julkisen kuulemisen käynnistämisestä”32 korostettiin, että siirtyminen energian tuottamisesta suurissa keskitetyissä voimalaitoksissa kohti uusiutuvia energialähteitä käyttävää hajautettua tuotantoa ja vähähiilisiä markkinoita edellyttää sähkön kauppaa koskevien nykyisten sääntöjen mukauttamista sekä muutoksia nykyisiin markkinarooleihin. Siinä painotettiin, että sähkömarkkinat on tarpeen organisoida joustavammin ja integroida niihin täysimääräisesti kaikki markkinatoimijat, myös uusiutuvan energian tuottajat, uudet energiapalveluyritykset, energian varastointi ja kysyntäjousto.

(6)  Heinäkuun 15 päivänä 2015 annetussa komission tiedonannossa ”Energiamarkkinoiden uutta rakennetta koskevan julkisen kuulemisen käynnistämisestä”32 korostettiin, että siirtyminen energian tuottamisesta suurissa keskitetyissä voimalaitoksissa kohti uusiutuvia energialähteitä käyttävää hajautettua tuotantoa ja vähähiilisiä markkinoita edellyttää sähkön kauppaa koskevien nykyisten sääntöjen mukauttamista sekä muutoksia nykyisten markkinaosapuolten rooleihin. Siinä painotettiin, että sähkömarkkinat on tarpeen organisoida joustavammin ja integroida niihin täysimääräisesti kaikki markkinatoimijat, myös uusiutuvan energian tuottajat, uudet energiapalveluyritykset, energian varastointi ja kysyntäjousto. Yhtä tärkeää on, että unionissa investoidaan kiireesti yhteenliittämiseen Euroopan tasolla, jotta energiaa voidaan siirtää korkeajännitteisissä sähkönsiirtojärjestelmissä.

_________________

_________________

32   COM (2015) 340 final, 15.7.2015.

32   COM(2015)0340, 15.7.2015.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Sähkön sisämarkkinoiden luomiseksi jäsenvaltioiden olisi edistettävä kansallisten markkinoidensa yhdentymistä ja verkonhaltijoiden välistä yhteistyötä unionin ja alueellisella tasolla ja otettava tähän mukaan myös eristyksissä toimivat sähköalan saarekkeita muodostavat verkot, joita edelleen on unionin alueella.

Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale olisi säilytettävä direktiivissä sen korostamiseksi, että jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä unionin energiapolitiikan yhden keskeisimmän tavoitteen saavuttamiseksi eli sisämarkkinoiden luomiseksi.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Unioni saavuttaa uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteensa tehokkaimmin luomalla joustavuutta ja innovointia palkitsevan markkinakehyksen. Hyvin toimiva sähkömarkkinoiden rakenne on keskeinen uusiutuvan energian käyttöönoton mahdollistava tekijä.

Perustelu

Hyvin toimivilla energian sisämarkkinoilla olisi edistettävä uusiutuvan energian käyttöönottoa ja annettava EU:lle mahdollisuus saavuttaa uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteensa sekä Pariisin ilmastosopimusten mukaiset kansainväliset velvoitteensa.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8)  Kuluttajien merkitys on keskeinen tavoiteltaessa joustoa. joka on tarpeen sähköjärjestelmän mukauttamiseksi vaihtelevaan ja hajautettuun uusiutuvaan tuotantoon. Teknologian kehittyminen verkon hallinnoinnissa ja uusiutuvassa tuotannossa on avannut kuluttajille monia mahdollisuuksia. Terve kilpailu vähittäismarkkinoilla on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa sellaisten innovatiivisten uusien palvelujen markkinalähtöinen käyttöönotto, jotka vastaavat kuluttajien muuttuvia tarpeita ja valmiuksia sekä auttavat parantamaan järjestelmän joustavuutta. Kun kuluttajat voivat osallistua energiamarkkinoihin aikaisempaa enemmän ja uusilla tavoilla, kansalaiset hyötyvät sähkön sisämarkkinoista ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä koskevien unionin tavoitteiden saavuttaminen tulee mahdolliseksi.

(8)  Kuluttajien merkitys on keskeinen tavoiteltaessa joustoa, joka on tarpeen sähköjärjestelmän mukauttamiseksi vaihtelevaan ja hajautettuun uusiutuvaan tuotantoon. Teknologian kehittyminen verkon hallinnoinnissa ja uusiutuvassa tuotannossa on avannut kuluttajille monia mahdollisuuksia. Terve kilpailu vähittäismarkkinoilla on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa sellaisten innovatiivisten uusien palvelujen markkinalähtöinen käyttöönotto, joilla otetaan huomioon kuluttajien muuttuvat tarpeet ja valmiudet sekä autetaan parantamaan järjestelmän joustavuutta. Kuluttajille heidän energian kulutuksestaan tarjottavan reaaliaikaisen tai lähes reaaliaikaisen tiedon puute, erityisesti älykkäiden mittarien hitaan käyttöönoton vuoksi, on kuitenkin estänyt heitä olemasta aktiivisia osapuolia energiamarkkinoilla ja energian siirtämisessä. Kun kuluttajat voivat osallistua ja heille annetaan välineet osallistua energiamarkkinoihin aikaisempaa enemmän ja uusilla tavoilla, kansalaiset hyötyvät sähkön sisämarkkinoista ja uusiutuvien energialähteiden käyttöä koskevien unionin tavoitteiden saavuttaminen tulee mahdolliseksi.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Perussopimuksessa unionin kansalaisille taatut vapaudet – muun muassa tavaroiden vapaa liikkuvuus, sijoittautumisvapaus ja palvelujen tarjoamisen vapaus – ovat saavutettavissa ainoastaan täysin avoimilla markkinoilla, jotka antavat kaikille kuluttajille mahdollisuuden valita vapaasti toimittajansa ja kaikille toimittajille mahdollisuuden toimittaa vapaasti hyödykkeitä asiakkailleen.

(9)  Perussopimuksessa unionin kansalaisille taatut vapaudet – muun muassa tavaroiden vapaa liikkuvuus, sijoittautumisvapaus ja palvelujen tarjoamisen vapaus – ovat saavutettavissa ainoastaan täysin avoimilla ja keskenään yhteenliitetyillä markkinoilla, jotka antavat kaikille kuluttajille mahdollisuuden valita vapaasti toimittajansa ja kaikille toimittajille mahdollisuuden toimittaa vapaasti hyödykkeitä asiakkailleen.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Kilpailun ja hinnoiltaan erittäin kilpailukykyisten sähköntoimitusten varmistamiseksi jäsenvaltioiden ja kansallisten sääntelyviranomaisten olisi helpotettava eri energialähteitä hyödyntävien uusien sähköntoimittajien sekä uusien sähköntuottajien , varastoinnin ja kysyntäjouston pääsyä verkkoihin yli valtioiden rajojen .

(11)  Kilpailun ja hinnoiltaan erittäin kilpailukykyisten sähköntoimitusten varmistamiseksi jäsenvaltioiden ja kansallisten sääntelyviranomaisten olisi helpotettava eri energialähteitä hyödyntävien uusien sähköntoimittajien sekä uusien sähköntuottajien, varastoinnin ja kysyntäjouston pääsyä verkkoihin yli valtioiden rajojen. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin tehtävä yhteistyötä sähköenergiavirtojen aikatauluttamisessa ja toteutettava tarvittavat toimet suunnittelemattomien kiertovirtojen ehkäisemiseksi.

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy kahteen 3 artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että sähkön sisämarkkinoilla ei ole aiheettomia esteitä markkinoille pääsyn, markkinoilla toimimisen ja markkinoilta poistumisen osalta. Samalla olisi oltava selvää, että tämä velvoite ei rajoita toimivaltaa, joka jäsenvaltioilla on suhteessa kolmansiin maihin. Tätä selvennystä ei saa tulkita niin, että jäsenvaltio voi käyttää unionin yksinomaista toimivaltaa. Lisäksi olisi selvennettävä, että kolmansista maista olevien markkinaosapuolten, jotka toimivat sisämarkkinoilla, on noudatettava unionin ja jäsenvaltioiden sovellettavaa lainsäädäntöä aivan samalla tavoin kuin kaikkien muidenkin markkinaosapuolten.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 b)  Eurooppa-neuvosto toteaa lokakuussa 2014 antamissaan päätelmissä, että komission olisi ryhdyttävä jäsenvaltioiden tuella kiireellisiin toimenpiteisiin nykyisten sähkön yhteenliitäntöjen 10 prosentin vähimmäistavoitteen saavuttamisen takaamiseksi kiireellisesti ja viimeistään vuoteen 2020 mennessä ainakin niissä jäsenvaltioissa, jotka eivät ole vielä saavuttaneet integroinnin vähimmäistasoa energian sisämarkkinoilla, eli Baltian maissa, Portugalissa ja Espanjassa, sekä jäsenvaltioissa, jotka muodostavat niiden pääasiallisen yhteyspisteen energian sisämarkkinoille. Lisäksi päätelmissä todetaan, että komissio esittelee myös Eurooppa-neuvostolle säännöllisesti kertomuksen, minkä tavoitteena on saavuttaa 15 prosentin tavoite vuoteen 2030 mennessä.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Jäsenvaltioilla olisi säilyttävä laaja harkintavalta asettaa sähköyrityksille julkisen palvelun velvoitteita yleistä taloudellista etua koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kotitalousasiakkailla ja jäsenvaltioiden harkinnan mukaan myös pienillä yrityksillä on oikeus saada tietynlaatuisia sähköntoimituksia vertailukelpoisin, avoimin ja kilpailukykyisin hinnoin. Toimitushintojen sääntelyyn perustuvat julkisen palvelun velvoitteet ovat kuitenkin pohjimmiltaan vääristävä toimenpide, joka johtaa usein tappiollisiin hintoihin, kuluttajien valinnanvaran kaventumiseen, energian säästön kannustimien ja energiatehokkuusinvestointien kannustimien heikkenemiseen, palvelun laadun ja kuluttajien sitoutumis- ja tyytyväisyysasteen heikkenemiseen, kilpailun rajoituksiin ja innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen vähenemiseen markkinoilla. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi käytettävä muita välineitä, erityisesti kohdennettuja sosiaalipoliittisia toimenpiteitä, turvatakseen kohtuuhintaiset sähkötoimitukset kansalaisilleen. Hinnoitteluun puuttumiseen olisi turvauduttava ainoastaan rajoitetuissa poikkeustapauksissa. Täysin vapautetut sähkön vähittäismarkkinat edistäisivät hintakilpailua ja muuta kilpailua jo olemassa olevien toimittajien välillä ja kannustaisivat uusia tulemaan markkinoille, mikä parantaisi kuluttajien valinnanvaraa ja tyytyväisyyttä.

(15)  Jäsenvaltioilla olisi säilyttävä laaja harkintavalta asettaa sähköyrityksille julkisen palvelun velvoitteita yleistä taloudellista etua koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kotitalousasiakkailla ja jäsenvaltioiden harkinnan mukaan myös pienillä yrityksillä on oikeus saada tietynlaatuisia sähköntoimituksia vertailukelpoisin, avoimin ja kilpailukykyisin hinnoin. Toimitushintojen sääntelyyn perustuvat julkisen palvelun velvoitteet ovat kuitenkin pohjimmiltaan vääristävä toimenpide, joka johtaa usein tappiollisiin hintoihin, kuluttajien valinnanvaran kaventumiseen, energian säästön kannustimien ja energiatehokkuusinvestointien kannustimien heikkenemiseen, palvelun laadun ja kuluttajien sitoutumis- ja tyytyväisyysasteen heikkenemiseen, kilpailun rajoituksiin ja innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen vähenemiseen markkinoilla. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi käytettävä muita välineitä, erityisesti kohdennettuja sosiaalipoliittisia toimenpiteitä, turvatakseen kohtuuhintaiset sähkötoimitukset kansalaisilleen. Hinnoitteluun puuttumiseen olisi turvauduttava ainoastaan erittäin rajoitetuissa poikkeustapauksissa kaikkein heikoimmassa asemassa olevien suojelemiseksi, ja poikkeusten soveltaminen olisi lopetettava vaiheittain tietyn ajan kuluessa. Täysin vapautetut ja hyvin toimivat sähkön vähittäismarkkinat edistäisivät hintakilpailua ja muuta kilpailua jo olemassa olevien toimittajien välillä ja kannustaisivat uusia tulemaan markkinoille, mikä parantaisi kuluttajien valinnanvaraa ja tyytyväisyyttä.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(24)  Kaikkien kuluttajien saatavilla olevat tehokkaat riitojenratkaisukeinot takaavat paremman kuluttajansuojan. Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön nopeat ja tehokkaat menettelyt valitusten käsittelemiseksi.

(24)  Kaikkien kuluttajien saatavilla olevat tehokkaat riippumattomat riitojenratkaisukeinot, kuten energia-alan oikeusasiamies tai kuluttajaelin, takaavat paremman kuluttajansuojan. Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön nopeat ja tehokkaat menettelyt valitusten käsittelemiseksi.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Kaikilla kuluttajilla olisi oltava mahdollisuus välittömään osallistumiseen markkinoilla erityisesti mukauttamalla kulutustaan markkinasignaalien perusteella ja korvauksena siitä voitava saada alennuksia sähkön hinnasta tai muita rahallisia kannustimia. Tällaisen aktiivisen osallistumisen edut todennäköisesti lisääntyvät ajan mittaan, kun sähköajoneuvoista, lämpöpumpuista ja muista joustavista kuormista tulee kilpailukykyisempiä. Kuluttajien olisi voitava osallistua kaikenlaiseen kysyntäjoustoon ja siten saada mahdollisuus valita älykäs mittausjärjestelmä ja dynaaminen sähkön hinnoittelusopimus. Tällä tavoin kuluttajat voisivat mukauttaa kulutustaan reaaliaikaisiin hintasignaaleihin, jotka perustuvat sähkön tai siirtopalvelujen arvoon ja kustannuksiin eri aikoina, ja jäsenvaltioiden olisi turvattava kuluttajien tukkuhintariskille altistumisen kohtuullisuus. Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, että kuluttajia, jotka eivät halua osallistua aktiivisesti markkinoille, ei rangaista tästä vaan helpotetaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa saatavilla olevista vaihtoehdoista keinoilla, jotka parhaiten soveltuvat kansalliseen markkinatilanteeseen.

(25)  Kaikilla kuluttajilla olisi oltava mahdollisuus välittömään osallistumiseen markkinoilla erityisesti mukauttamalla kulutustaan markkinasignaalien perusteella ja korvauksena siitä voitava saada alennuksia sähkön hinnasta tai muita rahallisia kannustimia. Tällaisen aktiivisen osallistumisen edut todennäköisesti lisääntyvät ajan mittaan, kun lisätään muutoin passiivisten kuluttajien tietämystä heidän mahdollisuuksistaan aktiivisina kuluttajina ja kun aktiivisia osallistumismahdollisuuksia koskevat tiedot ovat paremmin saatavilla ja tunnettuja. Kuluttajien olisi voitava osallistua kaikenlaiseen kysyntäjoustoon ja siten saada mahdollisuus hyötyä älykkäiden mittausjärjestelmien täysimittaisesta käyttöönotosta, ja jos kyseistä käyttöönottoa arvioidaan kielteisesti, heillä pitäisi olla mahdollisuus valita älykäs mittausjärjestelmä ja dynaaminen sähkön hinnoittelusopimus. Tällä tavoin kuluttajat voisivat mukauttaa kulutustaan reaaliaikaisiin hintasignaaleihin, jotka perustuvat sähkön tai siirtopalvelujen arvoon ja kustannuksiin eri aikoina, ja jäsenvaltioiden olisi turvattava kuluttajien tukkuhintariskille altistumisen kohtuullisuus. Kuluttajille olisi tiedotettava dynaamisten hintasopimusten mahdollisesta hintariskistä. Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, että kuluttajia, jotka eivät halua osallistua aktiivisesti markkinoille, ei rangaista tästä vaan helpotetaan tietoon perustuvaa päätöksentekoa saatavilla olevista vaihtoehdoista keinoilla, jotka parhaiten soveltuvat kansalliseen markkinatilanteeseen.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(30)  Hajautettu energiateknologia ja kuluttajien vaikutusmahdollisuudet ovat tehneet yhteisöenergiasta ja energiaosuuskunnista toimivan ja kustannustehokkaan keinon vastata kansalaisten tarpeisiin ja odotuksiin energialähteiden, palvelujen ja paikallisen osallistumisen osalta. Yhteisöenergia tarjoaa osallistavan vaihtoehdon kaikille kuluttajille, joilla on suoraa osuutta energian tuottamiseen, kuluttamiseen tai jakamiseen keskenään maantieteellisesti rajatussa yhteisöverkossa, joka voi toimia erillisenä tai olla yhdistetty yleiseen jakeluverkkoon. Yhteisöenergia-aloitteet keskittyvät pääasiassa tuottamaan kohtuullisella hinnalla tietynlaista, esimerkiksi uusiutuvaa, energiaa jäsenilleen tai osakkeenomistajilleen eivätkä ensisijaisesti tuottamaan voittoa kuten perinteiset energiayhtiöt. Yhteisöenergia-aloitteilla, joissa kuluttajat ovat suoraan osallisina, on mahdollista helpottaa integroidusti uuden teknologian käyttöön ottamista ja uusien kulutustottumusten omaksumista, mukaan lukien älykkäät jakeluverkot ja kysyntäjousto. Yhteisöenergia voi myös edistää kotitalouksien energiatehokkuutta ja auttaa torjumaan energiaköyhyyttä vähentämällä kulutusta ja alentamalla toimitushintoja. Lisäksi yhteisöenergia mahdollistaa tiettyjen sellaisten kotitalouskuluttajaryhmien osallistumisen energiamarkkinoille, joille se ei muutoin ehkä olisi ollut mahdollista. Onnistuessaan tällaiset aloitteet ovat tuottaneet yhteisölle taloudellista, sosiaalista ja ympäristöarvoa, joka ei rajoitu pelkästään energiapalvelujen tuottamisesta saatavaan hyötyyn. Paikallisten energiayhteisöjen olisi annettava toimia markkinoilla tasavertaisin edellytyksin vääristämättä kilpailua. Kotitalouskuluttajien olisi saatava vapaaehtoisesti osallistua yhteisöenergia-aloitteisiin sekä erota niistä menettämättä pääsyä yhteisöenergia-aloitteen verkkoon tai oikeuksiaan kuluttajina. Pääsy paikallisen energiayhteisön verkkoon olisi annettava oikeudenmukaisin ja kustannusvastaavin ehdoin.

(30)  Hajautettu energiateknologia ja kuluttajien vaikutusmahdollisuudet ovat tehneet yhteisöenergiasta ja energiaosuuskunnista toimivan ja kustannustehokkaan keinon vastata kansalaisten tarpeisiin ja odotuksiin energialähteiden, palvelujen ja paikallisen osallistumisen osalta. Yhteisöenergia tarjoaa avoimeen ja vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuvan osallistavan vaihtoehdon kaikille kuluttajille, joilla on suoraa osuutta energian tuottamiseen, kuluttamiseen tai jakamiseen keskenään maantieteellisesti rajatussa yhteisöverkossa, joka voi toimia erillisenä tai olla yhdistetty yleiseen jakeluverkkoon. Yhteisöenergia-aloitteet keskittyvät pääasiassa tuottamaan kohtuullisella hinnalla tietynlaista, esimerkiksi uusiutuvaa, energiaa jäsenilleen tai osakkeenomistajilleen ja tuomaan hyötyä paikallisyhteisöille ja edustamaan paikallisia etuja eivätkä ensisijaisesti tuottamaan voittoa kuten perinteiset energiayhtiöt. Yhteisöenergia-aloitteilla, joissa kuluttajat ovat suoraan osallisina, on mahdollista helpottaa integroidusti uuden teknologian käyttöön ottamista ja uusien kulutustottumusten omaksumista, mukaan lukien älykkäät jakeluverkot ja kysyntäjousto. Yhteisöenergia voi myös edistää kotitalouksien energiatehokkuutta ja auttaa torjumaan energiaköyhyyttä vähentämällä kulutusta ja alentamalla toimitushintoja. Lisäksi yhteisöenergia mahdollistaa tiettyjen sellaisten kotitalouskuluttajaryhmien osallistumisen energiamarkkinoille, joille se ei muutoin ehkä olisi ollut mahdollista. Onnistuessaan tällaiset aloitteet ovat tuottaneet yhteisölle taloudellista, sosiaalista ja ympäristöarvoa, joka ei rajoitu pelkästään energiapalvelujen tuottamisesta saatavaan hyötyyn. Paikallisten energiayhteisöjen olisi annettava toimia markkinoilla tasavertaisin edellytyksin vääristämättä kilpailua. Kotitalouskuluttajien olisi saatava vapaaehtoisesti osallistua yhteisöenergia-aloitteisiin sekä erota niistä menettämättä pääsyä yhteisöenergia-aloitteen verkkoon tai oikeuksiaan kuluttajina. Pääsy paikallisen energiayhteisön verkkoon olisi annettava oikeudenmukaisin ja kustannusvastaavin ehdoin.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(31)  Energialaskut ja vuosiyhteenvedot ovat tärkeä keino asiakkaille tiedottamisessa. Kulutusta ja kustannuksia koskevien tietojen lisäksi niissä voidaan antaa myös muuta tietoa, joka auttaa kuluttajia vertaamaan omaa sopimustaan muihin tarjouksiin. Koska laskuihin liittyvät erimielisyydet ovat hyvin tavallinen kuluttajien valituksen aihe ja tekijä, joka vaikuttaa kuluttajien jatkuvasti alhaiseen tyytyväisyystasoon ja vähäiseen sitoutumiseen energia-alalla, laskuista ja vuosiyhteenvedoista on tarpeen tehdä selkeämpiä ja helpommin ymmärrettäviä. Samoin on varmistettava, että laskuissa on kaikki tiedot, joita kuluttajat tarvitsevat energian kulutuksensa säännöstelyyn, tarjousten vertailuun ja toimittajan vaihtamiseen.

(31)  Energialaskut ja vuosiyhteenvedot ovat tärkeä keino asiakkaille tiedottamisessa. Kulutusta ja kustannuksia koskevien tietojen lisäksi energialaskuissa ja vuosiyhteenvedoissa voidaan antaa myös muuta tietoa, joka auttaa kuluttajia vertaamaan omaa sopimustaan muihin tarjouksiin. Koska laskuihin liittyvät erimielisyydet ovat hyvin tavallinen kuluttajien valituksen aihe, laskut ja vuosiyhteenvedot vaikuttavat kuluttajien jatkuvasti alhaiseen tyytyväisyystasoon ja vähäiseen sitoutumiseen energia-alalla. Laskuista ja vuosiyhteenvedoista on siksi tarpeen tehdä selkeämpiä ja helpommin ymmärrettäviä. Samoin on varmistettava, että laskuissa on kaikki tiedot, joita kuluttajat tarvitsevat energian kulutuksensa säännöstelyyn, tarjousten vertailuun ja toimittajan vaihtamiseen.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(32)  Jäsenvaltioiden olisi esimerkiksi älykkäiden verkkojen käyttöönoton kautta kannustettava uudistamaan sähkönjakeluverkkoja, jotka olisi rakennettava niin, että ne edistävät hajautettua sähköntuotantoa ja energiatehokkuutta.

(32)  Jäsenvaltioiden olisi esimerkiksi älykkäiden verkkojen käyttöönoton kautta kannustettava uudistamaan sähkönjakeluverkkoja, jotka olisi rakennettava niin, että ne edistävät hajautettua sähköntuotantoa, energian varastointia ja energiatehokkuutta.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Älykkäiden mittausjärjestelmien käyttöönotosta päättämisen kansallisella tasolla olisi voitava perustua taloudelliseen arviointiin. Jos arvioinnissa todetaan, että kyseisten mittausjärjestelmien käyttöönotto on taloudellisesti järkevää ja kustannustehokasta vain sellaisten kuluttajien osalta, jotka kuluttavat tietyn määrän sähköä, jäsenvaltioiden olisi voitava ottaa tämä huomioon täytäntöönpanossa.

(34)  Älykkäiden mittausjärjestelmien käyttöönotosta päättämisen kansallisella tasolla olisi voitava perustua taloudelliseen arviointiin. Tässä taloudellisessa arvioinnissa olisi otettava huomioon älykkään mittaamisen käyttöönoton pitkäaikaiset hyödyt koko arvoketjulle, erityisesti verkonhallinnan parantamiselle, suunnittelun tarkentamiselle ja verkkohävikin määrittämiselle. Jos arvioinnissa todetaan, että kyseisten mittausjärjestelmien käyttöönotto on kustannustehokasta vain sellaisten kuluttajien osalta, jotka kuluttavat tietyn määrän sähköä, jäsenvaltioiden olisi voitava ottaa tämä huomioon täytäntöönpanossa. Tämä arviointi olisi kuitenkin tarkastettava säännöllisesti ja vähintään kahden vuoden välein teknologian nopean kehittymisen vuoksi.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(37)   Keskeinen tekijä kuluttajille tehtävissä toimituksissa on mahdollisuus saada puolueettomia ja avoimia kulutustietoja. Kuluttajilla olisi sen vuoksi oltava mahdollisuus saada käyttöönsä itseään koskevat kulutustiedot ja kulutukseen liittyvät hinnat sekä palvelumaksut, jotta he voivat pyytää kilpailijoita tekemään tarjouksia kyseisten tietojen pohjalta. Kuluttajilla olisi myös oltava oikeus saada asianmukaisesti tietoja energiankulutuksestaan. Ennakkomaksut eivät saisi asettaa niiden käyttäjiä kohtuuttoman epäedulliseen asemaan , ja eri maksujärjestelmien olisi oltava syrjimättömiä. Kuluttajille riittävän usein annettavat tiedot energiakustannuksista kannustavat energian säästämiseen, koska kuluttajat voivat saada niistä suoraa palautetta energiatehokkuuden parantamiseen tehtyjen investointien ja kulutustottumusten muutosten vaikutuksista. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU35 täysimääräisen täytäntöönpanon kautta voidaan tältä osin auttaa kuluttajia alentamaan energiakustannuksiaan.

(37)  Keskeinen tekijä loppukäyttäjille tehtävissä toimituksissa on mahdollisuus saada puolueettomia, ajanmukaisia ja avoimia kulutustietoja. Kuluttajilla olisi sen vuoksi oltava mahdollisuus saada käyttöönsä itseään koskevat kulutustiedot ja kulutukseen liittyvät hinnat sekä palvelumaksut, jotta he voivat pyytää kilpailijoita tekemään tarjouksia kyseisten tietojen pohjalta. Kuluttajilla olisi myös oltava oikeus saada asianmukaisesti tietoja energiankulutuksestaan. Ennakkomaksut eivät saisi asettaa niiden käyttäjiä kohtuuttoman epäedulliseen asemaan, ja eri maksujärjestelmien olisi oltava syrjimättömiä. Loppukäyttäjille riittävän usein annettavat tiedot energiakustannuksista kannustavat energian säästämiseen, koska loppukäyttäjät voivat saada niistä suoraa palautetta energiatehokkuuden parantamiseen tehtyjen investointien ja kulutustottumusten muutosten vaikutuksista. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2012/27/EU35 täysimääräisen täytäntöönpanon kautta voidaan tältä osin auttaa kuluttajia alentamaan energiakustannuksiaan.

__________________

__________________

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012 , energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta (OJ L 315, 14.11.2012, p. 1) (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1).

35 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 2006/32/EY kumoamisesta (OJ L 315, 14.11.2012, p. 1) (EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1).

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(38)  Älykkäiden mittausjärjestelmien käyttöönoton jälkeen tietojen hallintaan on kehitetty tai kehitteillä jäsenvaltioissa erilaisia malleja. Tiedonhallintamallista riippumatta jäsenvaltioiden on tärkeää vahvistaa läpinäkyvät säännöt tietojen käyttöön saamisesta syrjimättömin edellytyksin sekä varmistettava kyberturvallisuuden ja tietosuojan mahdollisimman korkea taso ja tietoja käsittelevien tahojen puolueettomuus.

(38)  Älykkäiden mittausjärjestelmien käyttöönoton jälkeen tietojen hallintaan on kehitetty tai kehitteillä jäsenvaltioissa erilaisia malleja. Tiedonhallintamallista riippumatta jäsenvaltioiden on tärkeää vahvistaa läpinäkyvät säännöt tietojen käyttöön saamisesta ja vaihtamisesta syrjimättömin edellytyksin ja tehokkaasti sekä varmistettava tietojen eheyden, kyberturvallisuuden ja tietosuojan mahdollisimman korkea taso ja tietoja käsittelevien tahojen puolueettomuus. Jäsenvaltioiden olisi myös varmistettava, että kuluttajat pystyvät koko ajan ohjaamaan tietojen kuluttamista ja pysyvät tietojen omistajina, erityisesti siten, että he voivat tunnistaa itsensä, antaa suostumuksen tai perua sen helposti unionin tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Energiapalvelut ovat unionin kansalaisten hyvinvoinnin kannalta välttämättömiä. Riittävä lämpö, jäähdytys, valaistus ja laitteiden käyttövoima ovat olennaisia palveluja, joilla turvataan kansalaisten asianmukainen elintaso ja terveys. Lisäksi nämä energiapalvelut tukevat Euroopan kansalaisten mahdollisuuksien hyödyntämistä ja lisäävät sosiaalista osallistamista. Energiaköyhillä kotitalouksilla ei ole varaa energiapalveluihin pienten tulojen, suurten energiamenojen ja kotien huonon energiatehokkuuden vuoksi. Jäsenvaltioiden olisi kerättävä oikeanlaisia tietoja energiaköyhyydestä kärsivien kotitalouksien lukumäärän seuraamiseksi. Täsmällisen mittaustiedon pitäisi auttaa jäsenvaltioita yksilöimään energiaköyhyyden koskettamat kotitaloudet ja tarjoamaan kohdennettua tukea. Komission olisi tuettava aktiivisesti energiaköyhyyttä koskevien säännösten täytäntöönpanoa helpottamalla hyvien toimintatapojen jakamista jäsenvaltioiden välillä.

(40)  Energiahuolto on unionin kansalaisten hyvinvoinnin kannalta välttämätöntä. Lämmitys, jäähdytys, valaistus ja laitteiden käyttövoima ovat olennaisia palveluja, joilla turvataan kansalaisten asianmukainen elintaso ja terveys. Lisäksi energian saatavuus tukee Euroopan kansalaisten mahdollisuuksien hyödyntämistä ja lisäävät sosiaalista osallistamista. Energiaköyhillä kotitalouksilla ei ole varaa energiapalveluihin pienten tulojen, suurten energiamenojen ja kotien huonon energiatehokkuuden vuoksi. Jäsenvaltioiden olisi kerättävä oikeanlaisia tietoja energiaköyhyydestä kärsivien kotitalouksien lukumäärän seuraamiseksi. Täsmällisen mittaustiedon pitäisi auttaa jäsenvaltioita yksilöimään energiaköyhyyden koskettamat kotitaloudet ja tarjoamaan kohdennettua tukea sosiaaliturvajärjestelmiensä kautta tai muilla toimintapoliittisilla toimenpiteillä. Komission olisi tuettava aktiivisesti energiaköyhyyttä koskevien säännösten täytäntöönpanoa helpottamalla hyvien toimintatapojen jakamista jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Siksi kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden, joihin energiaköyhyys vaikuttaa ja jotka eivät vielä ole laatineet kansallisia toimintasuunnitelmia tai muita tarvittavia toimintapuitteita tämän ongelman torjumiseksi, olisi tehtävä näin ja pyrittävä vähentämään tällaisessa tilanteessa olevien ihmisten määrää. Pienet tulot, suuret energiamenot ja kotien huono energiatehokkuus ovat merkityksellisiä tekijöitä määriteltäessä indikaattoreita energiaköyhyyden mittaamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi joka tapauksessa varmistettava heikossa asemassa olevien ja energiaköyhien asiakkaiden tarvitsemat energiatoimitukset. Tätä toteutettaessa voitaisiin käyttää yhdennettyä lähestymistapaa esimerkiksi energia- ja sosiaalipolitiikan puitteissa, ja toimenpiteisiin voisi kuulua sosiaalipoliittisia toimia tai toimia asuntojen energiatehokkuuden parantamiseksi. Tällä direktiivillä olisi mahdollistettava ainakin kansalliset toimet heikossa asemassa olevien ja energiaköyhien asiakkaiden hyväksi.

(41)  Energiaköyhyys on kasvava ongelma unionissa. Siksi kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden, joihin energiaköyhyys vaikuttaa ja jotka eivät vielä ole laatineet kansallisia toimintasuunnitelmia tai muita tarvittavia toimintapuitteita energiaköyhyyden torjumiseksi, olisi tehtävä näin ja pyrittävä vähentämään energiaköyhien asiakkaiden määrää. Pienet tulot, suuret energiamenot ja kotien huono energiatehokkuus ovat merkityksellisiä tekijöitä määriteltäessä indikaattoreita energiaköyhyyden mittaamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi joka tapauksessa varmistettava heikossa asemassa olevien ja energiaköyhien asiakkaiden tarvitsemat energiatoimitukset. Tätä toteutettaessa voitaisiin käyttää yhdennettyä lähestymistapaa esimerkiksi energia- ja sosiaalipolitiikan puitteissa, ja toimenpiteisiin voisi kuulua sosiaalipoliittisia toimia tai toimia asuntojen energiatehokkuuden parantamiseksi. Tällä direktiivillä olisi edistettävä kansallisia toimia heikossa asemassa olevien ja energiaköyhien asiakkaiden hyväksi.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(44)  Kun erityisiä toimintavaatimuksia edellyttävän yhdennetyn energiahuollon optimaalisen tehokkuuden varmistamiseksi käytetään suljettua jakeluverkkoa tai kun suljettua jakeluverkkoa ylläpidetään ensisijaisesti verkon omistajan käyttöä varten, jakeluverkonhaltija pitäisi voida vapauttaa velvoitteista, jotka merkitsisivät tarpeetonta hallinnollista rasitetta jakeluverkonhaltijan ja verkon käyttäjien välisen suhteen erityisluonteen vuoksi. Teollisuus- tai elinkeinoalueet tai yhteisiä palveluja tarjoavat alueet, kuten rautatieasemarakennukset, lentoasemat, sairaalat, suuret leirintäalueet, joilla on yhdennettyjä palveluja, tai kemianteollisuuden alueet, voivat sisältää suljettuja jakeluverkkoja niiden toiminnan erityisluonteen vuoksi.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)  

Perustelu

.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 69 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(69)  Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa määrittää yhteinen eurooppalainen tietomuoto sekä syrjimättömät ja avoimet menettelyt mittaus- ja kulutustietojen sekä tietojen, joita kuluttaja tarvitsee toimittajan vaihtamiseen, saamiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201138 mukaisesti.

(69)  Jotta voidaan varmistaa tämän direktiivin yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa määrittää yhteinen eurooppalainen tietomuoto sekä syrjimättömät ja avoimet menettelyt mittaus- ja kulutustietojen sekä tietojen, joita kuluttaja tarvitsee toimittajan vaihtamiseen, saamiseksi. Tätä valtaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/201138 mukaisesti. Jotta voidaan varmistaa, että kyseinen yhteinen eurooppalainen tietomuoto tukee markkinapohjaista kilpailua ja edistää energiapalvelujen välisen yhteentoimivuuden varmistamisesta, komissio voi tarvittaessa pyytää asiaankuuluvia eurooppalaisia standardointijärjestöjä laatimaan tietostandardit.

__________________

__________________

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

38 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteiset säännöt sähkön tuotannolle, siirrolle, jakelulle, varastoinnille ja toimitukselle sekä kuluttajansuojaa koskevat säännöt, jotta voidaan luoda aidosti yhdennetyt , kilpailuun perustuvat, kuluttajakeskeiset ja joustavat sähkömarkkinat unionissa . Tämän direktiivin tavoitteena on yhdennettyjen markkinoiden etuja hyödyntäen turvata kuluttajille kohtuulliset energian hinnat, korkeatasoinen toimitusvarmuus ja sujuva siirtyminen vähähiiliseen energiajärjestelmään . Siinä annetaan keskeiset säännöt, jotka koskevat Euroopan sähköalan järjestämistä ja toimintaa ja erityisesti kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia ja kuluttajansuojaa , avointa pääsyä yhdennetyille markkinoille, kolmansien osapuolten pääsyä siirto- ja jakeluinfrastruktuuriin, toimintojen eriyttämistä ja riippumattomia kansallisia energia-alan sääntelyviranomaisia. .

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteiset säännöt sähkön tuotannolle, siirrolle, jakelulle, varastoinnille ja toimitukselle sekä kuluttajansuojaa koskevat säännöt, jotta voidaan luoda aidosti yhdennetyt, kilpailuun perustuvat, kuluttajakeskeiset ja joustavat sähkömarkkinat unionissa. Tämän direktiivin tavoitteena on yhdennettyjen markkinoiden etuja hyödyntäen turvata kuluttajille kohtuulliset ja avoimet energiakustannukset, korkeatasoinen toimitusvarmuus ja sujuva siirtyminen vähähiiliseen ja kestävään energiajärjestelmään. Siinä annetaan keskeiset säännöt, jotka koskevat Euroopan sähköalan järjestämistä ja toimintaa ja erityisesti kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia ja kuluttajansuojaa, avointa pääsyä yhdennetyille markkinoille, kolmansien osapuolten pääsyä siirto- ja jakeluinfrastruktuuriin, toimintojen eriyttämistä ja riippumattomia kansallisia energia-alan sääntelyviranomaisia. .

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  ’aktiivisella asiakkaalla’ asiakasta tai yhdessä toimivien asiakkaiden ryhmää, joka kuluttaa, varastoi tai myy tiloissaan tuotettua sähköä, myös yhteenliittymien välityksellä, tai osallistuu kysyntäjoustoa tai energiatehokkuutta koskeviin järjestelyihin, jos tällainen toiminta ei ole sen ensisijaista kaupallista tai ammatillista toimintaa;

6.  ’aktiivisella asiakkaalla’ loppukäyttäjää tai yhdessä toimivien loppukäyttäjien ryhmää, joka kuluttaa, varastoi tai myy tiloissaan tuotettua sähköä, myös yhteenliittymien tai toimittajien tai välittäjien välityksellä, tai osallistuu kysyntäjoustoa tai energiatehokkuutta koskeviin järjestelyihin, jos tällainen toiminta ei ole sen ensisijaista kaupallista tai ammatillista toimintaa;

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  ’paikallisella energiayhteisöllä’ yhdistystä, osuuskuntaa, yhteistyökumppanuutta, voittoa tavoittelematonta yhteisöä tai muuta oikeushenkilöä, jossa tosiasiallista määräämisvaltaa käyttävät paikalliset osakkeenomistajat tai jäsenet, joka on yleisesti voiton tavoittelun sijasta arvopohjainen ja joka harjoittaa hajautettua tuotantoa ja jakeluverkonhaltijan, toimittajan tai yhteenliittymän toimintaa paikallisella tasolla, myös yli valtioiden rajojen;

7.  yhdistystä, osuuskuntaa, yhteistyökumppanuutta, voittoa tavoittelematonta yhteisöä, pk-yritystä tai muuta avoimeen ja vapaaehtoiseen osallistumiseen perustuvaa oikeushenkilöä, jossa tosiasiallista määräämisvaltaa käyttävät paikalliset osakkeenomistajat tai jäsenet ja jonka ensisijaisena tavoitteena on tarjota ympäristöön, talouteen tai yhteiskuntaan liittyviä etuja jäsenilleen tai paikalliselle alueelle tai alueille, joissa ne toimivat sen alueen tai niiden alueiden sijasta, joissa ne tuottavat voittoa, ja joka osallistuu esimerkiksi energiatehokkuuspalvelujen hajautettuun tuotantoon, varastointiin, toimitukseen tai tarjoamiseen, tuotannon yhdistämiseen, sähköiseen liikkuvuuteen tai jakeluverkon käyttöön myös yli valtioiden rajojen;

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 15 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

15.  ’riippumattomalla yhteenliittymällä’ yhteenliittymää, joka ei ole sidoksissa toimittajaan tai muuhun markkinaosapuoleen;

15.  ’riippumattomalla yhteenliittymällä’ yhteenliittymää, joka ei ole sidoksissa asiakkaansa toimittajaan;

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 38 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

38.  ’taajuuteen vaikuttamattomalla lisäpalvelulla’ palvelua, jota siirto- tai jakeluverkonhaltija käyttää pysyvän tilan jännitteen säätöön, nopeisiin vikavirran syöttöihin, inertiaan ja pimeäkäynnistysominaisuuteen;

38.  ’taajuuteen vaikuttamattomalla lisäpalvelulla’ palvelua, jota siirto- tai jakeluverkonhaltija käyttää pysyvän tilan jännitteen säätöön, nopeisiin vikavirran syöttöihin, inertiaan paikallisverkon vakautta varten, oikosulkuvirtaan ja pimeäkäynnistysominaisuuteen sekä saarekkeiden toimintavalmiuteen;

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 39 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

39.  ’alueellisella käyttökeskuksella’ [uudelleenlaaditun asetuksen 714/2009, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)861/2] 32 artiklassa määriteltyä alueellista käyttökeskusta;

39.  ’alueellisella koordinointikeskuksella’ asetuksen (EU) .../... [uudelleenlaadittu asetus 714/2009, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0861/2] 32 artiklassa vahvistettua alueellista koordinointikeskusta;

 

(Vastaava muutos tehdään kaikkialle tekstiin. Jos tarkistus hyväksytään, koko tekstiin on tehtävä teknisiä muutoksia.)

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 39 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

39 a.  ’täysin integroiduilla verkkokomponenteilla’ verkkokomponentteja, jotka on integroitu siirto- tai jakeluverkkoon, varastointilaitos mukaan lukien, ja joiden ainoana käyttötarkoituksena on varmistaa siirto- tai jakeluverkon varma ja luotettava toiminta muttei tasehallinta eikä ylikuormituksen hallinta paitsi jos kyse on verkon turvallisuuden välittömästä reaktiivisesta palauttamisesta verkon vikatapahtuman johdosta;

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 47 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

47.  ’energian varastoinnilla’ sähköjärjestelmässä tuotetun sähkön tietyn määrän siirtämistä käyttöhetkeen joko loppuenergiana tai muunnettuna toiseksi energiankantajaksi.

47.  ’energian varastoinnilla’ sähköjärjestelmässä tuotetun sähköenergian käytön siirtämistä sen tuottamisen jälkeiseen ajankohtaan tai sen muuttamista sellaiseen energiamuotoon, joka voidaan varastoida, kyseisen energian varastointia ja kyseisen energian muuttamista myöhemmin takaisin sähköenergiaksi tai toiseksi energiankantajaksi.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansallinen lainsäädäntö ei aiheettomasti haittaa sähkön siirtoa yli rajojen, kuluttajien osallistumista, myös kysyntäpuolen jouston kautta, investointeja joustavaan energiantuotantoon, energian varastointia taikka sähköisen liikkumisen tai uusien rajayhdysjohtojen käyttöönottoa ja että sähkön hinnat vastaavat tosiasiallista kysyntää ja toimituksia.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansallinen lainsäädäntö ei aiheettomasti haittaa sähkön kauppaa ja siirtoa yli rajojen, kuluttajien osallistumista, myös kysyntäpuolen jouston kautta, investointeja joustavaan energiantuotantoon, energian varastointia taikka sähköisen liikkumisen tai uusien rajayhdysjohtojen käyttöönottoa ja että sähkön hinnat vastaavat tosiasiallista kysyntää ja toimituksia.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansallisella lainsäädännöllä varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset eikä syrjitä markkinaosapuolia, ei myöskään muiden jäsenvaltioiden markkinaosapuolia.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että sähkön sisämarkkinoilla ei ole aiheettomia esteitä markkinoille pääsyn, markkinoilla toimimisen ja markkinoilta poistumisen osalta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden toimivaltaa suhteessa kolmansiin maihin. Kolmansista maista olevien markkinaosapuolten on noudatettava unionin ja jäsenvaltioiden sovellettavaa lainsäädäntöä, myös ympäristö- ja turvallisuuslainsäädäntöä.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 c kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 c.  Tässä direktiivissä myös vahvistetaan jäsenvaltioiden, sääntelyviranomaisten ja siirtoverkonhaltijoiden keinot tehdä yhteistyötä sellaisten täysin yhteenliitettyjen sisämarkkinoiden luomiseksi, joilla lisätään uusiutuvan sähkön integrointia, jäsenvaltioiden välisiä solidaarisuusmekanismeja, vapaata kilpailua ja toimitusvarmuutta.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sähköntuottajien ja sähköntoimittajien markkinoille pääsylle ja markkinoilta poistumiselle ei ole aiheettomia esteitä.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sähköntuottajien, sähkön varastoijien, kysyntäjouston tarjoajien ja sähköntoimittajien markkinoille pääsylle ja markkinoilta poistumiselle ei ole aiheettomia esteitä.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikilla asiakkailla on vapaus ostaa sähköä valitsemaltaan toimittajalta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikilla asiakkailla on vapaus ostaa sähköä valitsemaltaan tuottajalta tai toimittajalta sekä vapaus tehdä sopimus samanaikaisesti useiden toimittajien kanssa.

Perustelu

Toimittajaa ei ole määritelty, mutta ”tuottajan” lisääminen laajentaisi soveltamisalan kattamaan oikeushenkilön.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava energiaköyhien tai heikossa asemassa olevien asiakkaiden kohdennettu suojelu muilla keinoin kuin puuttumalla julkisin toimin sähkötoimitusten hinnoitteluun.

2.  Jäsenvaltiot voivat varmistaa energiaköyhien tai heikossa asemassa olevien kotitalousasiakkaiden kohdennetun suojelun sosiaalipolitiikan keinoin tai muilla keinoin kuin puuttumalla julkisin toimin sähkötoimitusten hinnoitteluun.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltiot saavat [Julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä] jälkeenkin soveltaa julkisia toimia heikossa asemassa oleville kotitalousasiakkaille toimitettavan sähkön hinnoitteluun, jos se on välttämätöntä äärimmäisessä hätätilanteessa. Tällaisten toimien on oltava 3 kohdassa säädettyjen edellytysten mukaisia.

4.  Jäsenvaltiot saavat [Julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä] ja [Julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä kymmenen vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulopäivästä] välisenä aikana edelleen soveltaa julkisia toimia heikossa asemassa oleville kotitalousasiakkaille toimitettavan sähkön hinnoitteluun. Tällaisten toimien on oltava kaikkien seuraavien edellytysten mukaisia:

 

a)  ne eivät saa ylittää sitä, mikä on tarpeen niiden tavoitteena olevan yleisen taloudellisen edun saavuttamiseksi;

 

b)  niiden on oltava ajallisesti rajoitettuja;

 

c)  niiden on oltava edunsaajiensa osalta oikeasuhteisia;

 

d)  niiden soveltamisala on rajoitettava energiaköyhiin ja heikossa asemassa oleviin asiakkaisiin;

 

e)  niillä ei saa estää uusien toimijoiden pääsyä markkinoille;

 

f)  ne eivät saa vaikuttaa kielteisesti sähkön tukkumarkkinoihin;

 

g)  ne eivät saa aiheuttaa markkinaosapuolille lisäkustannuksia syrjivästi; sekä

 

h)  tällaisten julkisten toimien edunsaajilla on oltava mahdollisuus valita kilpailuun perustuvilla markkinoilla olevia tarjouksia ja heille on annettava vähintään neljännesvuosittain suoraan tietoa kilpailuun perustuvilla markkinoilla saatavilla olevista tarjouksista ja säästöistä, erityisesti dynaamisista sähkön hintasopimuksista, ja heitä on autettava siirtymisessä markkinaperusteisten tarjousten käyttöön.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kaikilla jäsenvaltion alueelle sijoittautuneilla sähköntuottajilla ja sähköntoimittajilla on mahdollisuus toimittaa sähköä erillisen linjan välityksellä omille laitoksilleen, tytäryrityksilleen ja asiakkailleen;

a)  kaikilla jäsenvaltion alueelle sijoittautuneilla sähköntuottajilla ja sähköntoimittajilla on mahdollisuus toimittaa sähköä erillisen linjan välityksellä omille laitoksilleen, tytäryrityksilleen ja asiakkailleen ilman, että niihin sovelletaan kohtuuttomia hallinnollisia menettelyjä tai esimerkiksi toimituslisenssin tarpeeseen liittyviä kustannuksia;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tarkistusten 21, 98 ja 128 sekä useiden toimittajien kanssa tehtävien samanaikaisten sopimusten mahdollistamiseksi käytännössä. Siirryttäessä uusiutuviin energialähteisiin on helpotettava yksilöiden ja ryhmien pyrkimyksiä hankkia toimintansa edellyttävä sähkö tiloihinsa suorassa yhteydessä olevista laitoksista. Kalliiden toimituslisenssien poistaminen ja sen mahdollistaminen, että kuluttaja voi tehdä toisen samaa mittaria koskevan sopimuksen ylimääräisen sähköntarpeen täyttämiseksi ovat tällaisia helpotuksia. Tämä on tärkeää kuluttajien aktiivisuuden kannalta.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kaikilla asiakkailla on jäsenvaltion alueella mahdollisuus saada sähköntoimituksia tuottajalta ja sähköntoimittajilta erillisen linjan välityksellä.

b)  kaikilla asiakkailla on jäsenvaltion alueella mahdollisuus saada erikseen tai yhdessä sähköntoimituksia tuottajalta ja sähköntoimittajilta erillisen linjan välityksellä.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tarkistusten 123 ja 153 sekä useiden toimittajien kanssa tehtävien samanaikaisten sopimusten mahdollistamiseksi käytännössä ja yhdenmukainen tarkistuksen 176 kanssa. Muutokset 7 artiklaan ovat tärkeitä myös asiakkaiden aktivoimiseksi. Siirryttäessä uusiutuviin energialähteisiin on helpotettava yksilöiden ja ryhmien pyrkimyksiä hankkia toimintansa edellyttävä sähkö tiloihinsa suorassa yhteydessä olevista laitoksista. Näin yksilöt ja henkilöt voisivat ajan myötä vähentää tai vahvistaa energiakustannuksia käyttämällä lähellä tuotettua sähköä ja valitsemalla uusiutuvan energian.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Mahdollisuudet toimittaa sähköä erillisen linjan välityksellä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla eivät vaikuta mahdollisuuteen tehdä sähköä koskevia sopimuksia 6 artiklan mukaisesti.

3.  Mahdollisuudet toimittaa sähköä erillisen linjan välityksellä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla eivät vaikuta mahdollisuuteen tehdä sähköä koskevia sopimuksia 6 artiklan mukaisesti eivätkä asiakkaan oikeuteen tehdä toinen toimitussopimus sähkön jäännöskysyntää varten.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tarkistusten 123 ja 153 sekä useiden toimittajien kanssa tehtävien samanaikaisten sopimusten mahdollistamiseksi käytännössä. Se helpottaa myös tarkistuksia, jotka koskevat pienen mittakaavan paikallista sähkön jakamista samalla kun varmistetaan, että toinen toimitussopimus lisätarpeen kattamiseksi on mahdollinen (toisin sanoen tehdään tarkistukset 169 ja 172 mahdollisiksi käytännössä). Tämä on tärkeää uusiutuvaan energiaan siirtymisen rohkaisemiseksi, kannustimien tarjoamiseksi uusiutuvan energian käyttöönoton ja käytön lisäämiseksi sekä aktiivisen asiakkaan periaatteen edistämiseksi.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 2 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

k a)  uuden sähköntuotantokapasiteetin rakentamista koskevien vaihtoehtojen, kuten kysyntäjoustoon liittyvät ratkaisut ja energian varastointi, arviointi.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hajautettua ja/tai pienimuotoista tuotantoa varten on erityisiä lupamenettelyjä, joissa otetaan huomioon kyseisen tuotannon rajoitettu koko ja mahdollinen vaikutus.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hajautettua ja/tai pienimuotoista tuotantoa varten on erityisiä, yksinkertaistettuja ja virtaviivaistettuja lupamenettelyjä, joissa otetaan huomioon kyseisen tuotannon rajoitettu koko ja mahdollinen vaikutus.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ottaen täysin huomioon perussopimuksen asiaa koskevat määräykset ja erityisesti sen 106 artiklan jäsenvaltiot voivat yleisen taloudellisen edun nimissä asettaa sähköalalla toimiville yrityksille julkisen palvelun velvoitteita, jotka voivat koskea turvallisuutta, mukaan lukien toimitusvarmuus, toimitusten säännöllisyyttä, laatua ja hintaa sekä ympäristönsuojelua, mukaan lukien energiatehokkuus, uusiutuvista lähteistä tuotettu energia ja ilmastonsuojelu. Näiden velvoitteiden on oltava selkeästi määriteltyjä, avoimia, syrjimättömiä ja todennettavia, ja niillä on turvattava se, että unionin sähköalan yritykset ovat tasapuolisesti jäsenvaltioiden sähkönkuluttajien käytettävissä. Sähkön toimittamisen hinnoittelua koskevien julkisen palvelun velvoitteiden on oltava 5 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisia.

2.  Ottaen täysin huomioon perussopimuksen asiaa koskevat määräykset ja erityisesti sen 106 artiklan jäsenvaltiot voivat yleisen taloudellisen edun nimissä asettaa sähköalalla toimiville yrityksille julkisen palvelun velvoitteita, jotka voivat koskea turvallisuutta, mukaan lukien toimitusvarmuus, toimitusten säännöllisyyttä, laatua ja hintaa sekä ympäristönsuojelua, mukaan lukien energiatehokkuus, uusiutuvista lähteistä tuotettu energia ja ilmastonsuojelu. Näiden velvoitteiden on oltava selkeästi määriteltyjä, avoimia, syrjimättömiä ja todennettavia, ja niillä on turvattava se, että unionin sähköalan yritykset ovat tasapuolisesti jäsenvaltioiden sähkönkuluttajien käytettävissä. Tässä kohdassa tarkoitetun toimitusvarmuuden turvaamiseksi ja energiatehokkuutta edistävän kysynnänhallinnan osalta sekä ympäristötavoitteiden ja uusiutuvista lähteistä saatua energiaa koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi jäsenvaltiot voivat toteuttaa pitkän aikavälin suunnittelua ottaen huomioon, että kolmannet osapuolet saattavat pyrkiä verkkoon. Sähkön toimittamisen hinnoittelua koskevien julkisen palvelun velvoitteiden on oltava 5 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisia.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  menetelmät, joiden avulla voi saada ajantasaisia tietoja kaikista sovellettavista tariffeista ja ylläpitomaksuista

–  menetelmät, joiden avulla voi saada ajantasaisia tietoja kaikista sovellettavista tariffeista ja ylläpitomaksuista sekä lisätuotteista ja/tai -palveluista (yhdistetyt tarjoukset)

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti

Tarkistus

–  sopimuksen kesto sekä palvelujen ja sopimuksen uusimiseen ja päättämiseen sovellettavat ehdot

–  sopimuksen kesto sekä palvelujen, mukaan luettuina lisätuotteiden ja/tai -palvelujen (yhdistetyt tarjoukset), ja sopimuksen uusimiseen ja päättämiseen sovellettavat ehdot, mahdollinen irtisanomisoikeus sekä se, voidaanko sopimus irtisanoa maksutta

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  asiakkaille annetaan ajoissa tieto kaikista sopimusehtojen muuttamista koskevista aikomuksista ja heille tiedotetaan heidän oikeudestaan purkaa sopimus saadessaan tietää ehtojen muuttuvan. Toimittajien on ilmoitettava toimitushintojen muutokset sekä muutoksen syyt, edellytykset ja laajuus avoimella ja helposti ymmärrettävällä tavalla asiakkailleen suoraan asianmukaisena ajankohtana, kuitenkin viimeistään yhden tavanomaisen laskutuskauden kuluessa ennen sitä, kun muutokset tulevat voimaan. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia sopimusehtoja tai toimitushinnan muutoksia , joista sähköntoimittaja on niille ilmoittanut;

b)  asiakkaille annetaan ajoissa tieto kaikista sopimusehtojen muuttamista koskevista aikomuksista ja heille tiedotetaan heidän oikeudestaan purkaa sopimus saadessaan tietää ehtojen muuttuvan. Toimittajien on ilmoitettava toimitushintojen muutokset sekä muutoksen syyt, edellytykset ja laajuus avoimella ja helposti ymmärrettävällä tavalla asiakkailleen suoraan heti, kun ne saavat tiedon tällaisesta muutoksesta ja kuitenkin viimeistään yhden viikon kuluessa ennen sitä, kun muutokset tulevat voimaan. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia sopimusehtoja tai toimitushinnan muutoksia , joista sähköntoimittaja on niille ilmoittanut;

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  asiakkaat voivat valita useista eri maksumenetelmistä, jotka eivät saa olla kohtuuttoman syrjiviä eri asiakkaiden välillä. Maksuissa maksumenetelmien vuoksi olevien mahdollisten erojen on vastattava toimittajalle aiheutuneita kustannuksia .

d)  asiakkaat voivat valita useista eri maksumenetelmistä, jotka eivät saa olla kohtuuttoman syrjiviä eri asiakkaiden välillä. Maksuissa maksumenetelmien vuoksi olevien mahdollisten erojen on vastattava toimittajalle aiheutuneita kustannuksia, direktiivin (EU) 2015/2366 62 artiklan mukaisesti, jossa kielletään veloittamasta liikaa mistä tahansa maksuvälineestä.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  asiakkaita ei aseteta kohtuuttoman epäedulliseen asemaan verrattuna ennakkomaksujärjestelmien keskimääräiseen markkinahintaan;

e)  asiakkaita ei aseteta suhteettoman epäedulliseen asemaan verrattuna ennakkomaksujärjestelmien keskimääräiseen markkinahintaan;

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  asiakkaan on saatava tasoitusloppulasku sähköntoimittajan vaihduttua viimeistään kuuden viikon kuluttua toimittajan vaihtumisesta.

j)  asiakkaan on saatava tasoitusloppulasku sähköntoimittajan vaihduttua viimeistään kahden viikon kuluttua toimittajan vaihtumisesta.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j a)  asiakkaalle annetaan yhteenveto keskeisistä sopimusehdoista (kuten palvelun pääpiirteet, yksityiskohtaiset tiedot hinnoista, vaihtamisen ja hinnannousun ehdot) käyttäen tiivistä ja pelkistettyä kieltä sopimuksen ensimmäisellä sivulla tai yhdessä sopimuksen kanssa;

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että loppukäyttäjät saavat toimittajilta kaikki tarvittavat tiedot tällaisen sähkön dynaamisen hintasopimuksen eduista ja riskeistä.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että loppukäyttäjät saavat toimittajilta kaikki tarvittavat tiedot tällaisen sähkön dynaamisen hintasopimuksen eduista ja riskeistä, myös tiedot vaatimuksesta asentaa tarkoituksenmukainen sähkömittari.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jokaiselta loppukäyttäjältä on aina edellytettävä suostumusta ennen dynaamiseen hintasopimukseen vaihtamista.

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Jäsenvaltioiden on pyrittävä vähentämään kiinteiden komponenttien osuutta loppukäyttäjien sähkölaskuissa.

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hinnanmuutoksilta suojaamiseksi otetaan käyttöön asianmukaiset toimenpiteet loppukäyttäjiä varten, jotta vältetään jättilaskut ja korkea taloudellinen vastuu.

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 päivään tammikuuta 2022 mennessä tekninen prosessi toimittajan vaihtamiseksi saa kestää korkeintaan 24 tuntia ja sen on oltava mahdollinen kaikkina arkipäivinä.

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiakkailta ei peritä vaihtamisesta maksua.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että loppukäyttäjiltä ei peritä vaihtamisesta maksua.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, että toimittajat perivät sopimuksen irtisanomisesta maksun sellaisilta asiakkailta, jotka omasta aloitteestaan sanovat irti määräaikaisen sopimuksen ennen määräajan päättymistä. Tällaisia maksuja saa periä ainoastaan, jos tällaisista sopimuksista voidaan osoittaa olevan selkeää hyötyä asiakkaalle. Maksut eivät myöskään saa ylittää asiakkaan sopimuksen irtisanomisesta toimittajalle aiheutuvaa suoraa taloudellista tappiota, mukaan lukien kustannukset mahdollisista yhdistetyistä investoinneista tai asiakkaalle osana sopimusta jo toimitetuista palveluista.

3.  Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, että toimittajat perivät sopimuksen irtisanomisesta maksun sellaisilta loppukäyttäjiltä, jotka omasta aloitteestaan sanovat irti määräaikaisen kiinteähintaisen sopimuksen ennen määräajan päättymistä, edellyttäen, että asiakas on tehnyt kyseisen sopimuksen vapaaehtoisesti. Tällaisia maksuja saa periä ainoastaan, jos tällaisista sopimuksista voidaan osoittaa olevan selkeää hyötyä loppukäyttäjälle. Maksujen on oltava oikeasuhtaisia asiakkaan saamaan hyötyyn, eivätkä ne myöskään saa ylittää loppukäyttäjän sopimuksen irtisanomisesta toimittajalle aiheutuvaa suoraa taloudellista tappiota, mukaan lukien kustannukset mahdollisista yhdistetyistä investoinneista tai loppukäyttäjälle osana sopimusta jo toimitetuista palveluista. Toimittajalla on todistustaakka välittömästä taloudellisesta tappiosta, ja kansallisen sääntelyviranomaisen on seurattava sitä.

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Kotitalouskuluttajille on annettava oikeus osallistua kollektiivisiin vaihtojärjestelmiin. Jäsenvaltioiden on poistettava kaikki sääntely- tai hallinnolliset esteet kollektiivisten vaihtojen tieltä ja tarjottava samalla puitteet, jotka takaavat kuluttajien parhaan mahdollisen suojelun mahdollisten väärinkäytösten välttämiseksi.

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jos loppukäyttäjä haluaa tehdä yhteenliittymän kanssa sopimuksen, siihen ei vaadita loppukäyttäjän sähköntoimittajan suostumusta.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että loppukäyttäjillä on oikeus tehdä yhteenliittymän kanssa sopimus ja että sopimuksen tekemiseen ei vaadita loppukäyttäjän sähköntoimittajan suostumusta.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käyttäjät saavat yhteenliittymiltä kaikki tarvittavat tiedot niille tarjottujen sopimusten ehdoista.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimittajat eivät harjoita syrjintää käyttäjien välillä sen perusteella, onko heillä sopimus yhteenliittymän kanssa vai ei.

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että loppukäyttäjällä, joka haluaa sopimusehtoja noudattaen sanoa irti yhteenliittymän kanssa tehdyn sopimuksen, on oikeus siihen kolmen viikon kuluessa.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että loppukäyttäjä, joka haluaa sanoa irti yhteenliittymän kanssa tehdyn sopimuksen, voi sanoa irti sopimuksen 12 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Yhteenliittymällä on todistustaakka välittömästä taloudellisesta tappiosta, ja kansallisen sääntelyviranomaisen on seurattava sitä.

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että loppukäyttäjillä on oikeus saada kaikki asiaankuuluvat kysyntäjoustoa koskevat tiedot tai tiedot toimitetusta ja myydystä sähköstä vähintään kerran vuodessa.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että loppukäyttäjillä on oikeus saada kaikki asiaankuuluvat kysyntäjoustoa koskevat tiedot tai tiedot toimitetusta ja myydystä sähköstä sekä tasauslaskua koskevat tiedot pyynnöstä lisämaksutta ja vähintään kerran kuukaudessa.

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiakkailla on maksutta käytettävissään vähintään yksi liitteessä I esitetyt sertifiointikriteerit täyttävä väline, jolla voi vertailla toimittajien tarjouksia. Vertailuvälineen voi tarjota mikä tahansa taho, myös yksityinen yritys taikka viranomainen tai julkinen elin. Asiakkaille on tiedotettava tällaisen välineen saatavuudesta.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiakkailla on maksutta käytettävissään vähintään yksi vähintään liitteessä I esitetyt sertifiointikriteerit täyttävä väline, jolla voi vertailla sekä yksittäisiä että yhdistettyjä sopimuksia, kuten dynaamisia hintasopimuksia sekä sähköntoimittajien, sähköpalvelujen tarjoajien ja riippumattomien yhteenliittymien tarjouksia. Vertailuvälineen voi tarjota mikä tahansa taho, myös yksityinen yritys taikka viranomainen tai julkinen elin. Vähintään yhden välineen jäsenvaltiota kohden on katettava koko markkinat. Asiakkaille on tiedotettava tällaisen välineen saatavuudesta laskuissa tai niiden yhteydessä.

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltiot voivat vaatia, että 1 kohdassa tarkoitettuihin vertailuvälineisiin sisältyy vertailutietoja toimittajien tarjoamien palvelujen luonteesta.

3.  Jäsenvaltioiden on vaadittava, että 1 kohdassa tarkoitettuihin vertailuvälineisiin sisältyy vertailutietoja toimittajien tarjoamien palvelujen luonteesta.

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Mille tahansa toimittajien tarjouksia vertailevalle välineelle on saatava hakea tämän artiklan mukaista sertifiointia vapaaehtoiselta ja syrjimättömältä pohjalta.

4.  Minkä tahansa toimittajien, sähköpalvelujen tarjoajien ja yhteenliittymien, myös riippumattomien yhteenliittymien, tarjouksia vertailevan välineen on haettava tämän artiklan mukaista sertifiointia vapaaehtoiselta ja syrjimättömältä pohjalta.

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  loppukäyttäjät ovat oikeutettuja tuottamaan, varastoimaan, käyttämään ja myymään itse tuotettua energiaa kaikilla järjestäytyneillä markkinoilla joko yksittäin tai yhteenliittymän välityksellä ilman kohtuuttoman hankalia menettelyjä ja kustannuksia vastaamattomia maksuja;

a)  loppukäyttäjät ovat oikeutettuja tuottamaan, varastoimaan, käyttämään ja myymään itse tuotettua energiaa kaikilla järjestäytyneillä markkinoilla joko yksittäin tai yhteenliittymän välityksellä ilman syrjiviä tai kohtuuttoman hankalia menettelyjä ja kustannuksia vastaamattomia maksuja;

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Aktiivisen asiakkaan toimintaan tarvittavien enrgialaitteistojen asennuksesta ja toiminnasta, mittaus ja ylläpito mukaan lukien, voi huolehtia kolmas osapuoli.

2.  Aktiivisen asiakkaan toimintaan tarvittavien energialaitteistojen asennuksesta ja toiminnasta, mittaus ja ylläpito mukaan lukien, voi huolehtia kolmas osapuoli, edellyttäen, että aktiivinen asiakas vastaa taloudellisesta riskistä, joka liittyy laitteistojen toimintaan.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että varastointilaitoksen omistaviin aktiivisiin asiakkaisiin

 

a) sovelletaan oikeutta liittyä verkkoon kohtuullisessa ajassa pyynnön esittämisestä

 

b) ei sovelleta lisäveroja, lisämaksuja tai palkkioita varastointilaitokseen varastoidusta sähköstä

 

c) sovelletaan eri sääntöjä kuin tuottajiin eikä sovelleta lupavaatimuksia ja -maksuja

 

d) sovelletaan oikeutta tarjota samanaikaisesti useita palveluja, jos se on teknisesti mahdollista.

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  paikallisilla energiayhteisöillä on oikeus omistaa, perustaa tai vuokrata yhteisön verkkoja ja hallita niitä itsenäisesti;

a)  paikallisilla energiayhteisöillä on oikeus omistaa, perustaa tai vuokrata yhteisön verkkoja ja hallita niitä itsenäisesti, niin kauan kuin noudatetaan jäsenvaltion käyttöoikeusjärjestelmää;

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  paikallisiin energiayhteisöihin sovelletaan tasevastuuta asetuksen (EU) .../... [uudelleenlaadittu asetus 714/2009, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0861/2] 4 artiklan mukaisesti;

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  paikallisia energiayhteisöjä ei syrjitä niiden loppukäyttäjinä, tuottajina, jakeluverkonhaltijoina tai yhteenliittyminä harjoittaman toiminnan, oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen;

c)  paikallisia energiayhteisöjä ei syrjitä niiden loppukäyttäjinä, tuottajina, jakeluverkonhaltijoina, toimittajina tai yhteenliittyminä harjoittaman toiminnan, oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen;

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  paikalliset energiayhteisöt osallistuvat asianmukaisesti sen sähköjärjestelmän kustannuksiin, johon ne ovat edelleen liitettyinä;

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  paikalliset energiayhteisöt toimivat markkinoilla tasavertaisin edellytyksin vääristämättä kilpailua;

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  paikallisten energiaverkkojen perustamis-, käyttö- ja purkamisedellytykset on määritetty asianmukaisesti;

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 2 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  paikallisiin energiayhteisöihin, joilla on oma verkko, sovellettavien ehtojen ja standardien käyttöönotto, jotta ylläpidetään tehokasta verkkosuunnittelua. Ehdoilla ja standardeilla on myös varmistettava, että paikallisen energiayhteisön asiakkaat ja jäsenet saavat samanlaatuisia ja saman standardin täyttäviä verkkopalveluja kuin paikalliseen energiayhteisöön kuulumattomat asiakkaat;

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 2 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a b)  loppukäyttäjillä on oikeus osallistua paikalliseen energiayhteisöön;

Perustelu

Sanamuodoilla on selvennettävä, että osallistuminen paikalliseen energiayhteisöön on kuluttajan valinnanvapauden ilmaisu, ja varmistettava, että kaikilla kuluttajilla on kaikkialla EU:ssa mahdollisuus osallistua paikalliseen energiayhteisöön.

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  jakeluverkonhaltijan toimintaa harjoittaviin paikallisiin energiayhteisöihin sovelletaan IV luvun säännöksiä;

e)  jakeluverkonhaltijan toimintaa harjoittaviin paikallisiin energiayhteisöihin sovelletaan IV luvun säännöksiä ja muita jakeluverkonhaltijoihin sovellettavia sääntöjä ja määräyksiä;

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 2 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  paikallisen energiayhteisön käyttämään jakeluverkkoon yhdistettyihin verkon käyttäjiin, jotka eivät ole paikallisen energiayhteisön osakkeenomistajia tai jäseniä, on tarvittaessa sovellettava oikeudenmukaisia ja kustannusperusteisia verkkomaksuja. Jos tällaiset verkon käyttäjät ja paikalliset energiayhteisöt eivät pääse sopimukseen verkkomaksuista, kumpikin osapuoli voi pyytää sääntelyviranomaista määrittämään verkkomaksujen tason asiaa koskevalla päätöksellä;

g)  paikallisen energiayhteisön käyttämään jakeluverkkoon yhdistettyihin verkon käyttäjiin, jotka eivät ole paikallisen energiayhteisön osakkeenomistajia tai jäseniä, on tarvittaessa sovellettava syrjimättömiä, oikeudenmukaisia ja kustannusperusteisia verkkomaksuja. Jos tällaiset verkon käyttäjät ja paikalliset energiayhteisöt eivät pääse sopimukseen verkkomaksuista, kumpikin osapuoli voi pyytää sääntelyviranomaista määrittämään verkkomaksujen tason asiaa koskevalla päätöksellä;

Tarkistus    79

Ehdotus direktiiviksi

16 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

16 a artikla

 

Sähkön jakaminen

 

Paikallisilla energiayhteisöillä on oikeus jakaa tuotanto-omaisuudella tuotettavaa sähköä yhteisön sisällä sen jäsenten tai osakkeenomistajien kesken markkinaperusteisten periaatteiden pohjalta, myös käyttämällä nykyistä tai tulevaa tieto- ja viestintäteknologiaa, kuten virtuaalista nettomittausjärjestelmää tai hajautetun tilikirjan tekniikkaan perustuvaa teknologiaa, tai soveltamalla sähkönhankintasopimuksia tai esimerkiksi vertaisperiaatteella toteutettuja vaihtojärjestelyjä.

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansalliset sääntelyviranomaiset kannustavat loppukäyttäjiä, kysyntäjoustoa yhteenliittymien välityksellä tarjoavat loppukäyttäjät mukaan luettuina, osallistumaan tuottajien rinnalla ja syrjimättömältä pohjalta kaikkien järjestäytyneiden markkinoiden toimintaan.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sääntelykehys mahdollistaa loppukäyttäjien, kysyntäjoustoa yhteenliittymien välityksellä tarjoavat loppukäyttäjät mukaan luettuina, osallistumisen tuottajien rinnalla ja syrjimättömältä pohjalta kaikkien järjestäytyneiden markkinoiden ja kapasiteettimekanismien toimintaan.

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirtoverkonhaltijat ja jakeluverkonhaltijat lisäpalveluja hankkiessaan kohtelevat kysyntäjouston tarjoajia, myös riippumattomia yhteenliittymiä, syrjimättömästi ja niiden teknisten valmiuksien mukaisesti.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirtoverkonhaltijat ja jakeluverkonhaltijat lisäpalveluja hankkiessaan kohtelevat kysyntäjouston tarjoajia, myös riippumattomia yhteenliittymiä, syrjimättömästi tuottajien rinnalla ja niiden teknisten valmiuksien mukaisesti.

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden sääntelykehys kannustaa yhteenliittymiä osallistumaan vähittäismarkkinoille ja että siihen sisältyvät vähintään seuraavat:

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden sääntelykehys kannustaa yhteenliittymiä osallistumaan kaikille markkinoille ja että siihen sisältyvät vähintään seuraavat:

Tarkistus    83

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  läpinäkyvät säännöt, joissa täsmennetään selkeästi kaikkien markkinaosapuolten tehtävät ja vastuualueet;

b)  syrjimättömät ja läpinäkyvät säännöt, joissa täsmennetään selkeästi kaikkien markkinaosapuolten tehtävät ja vastuualueet;

Tarkistus    84

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  sellaiset läpinäkyvät säännöt ja menettelyt tietojen vaihtamiselle markkinaosapuolten kesken, joilla turvataan tietojen helppo saatavuus tasavertaisin ja syrjimättömin perustein sekä kaupallisten tietojen suojaaminen kaikilta osin;

c)  sellaiset syrjimättömät ja läpinäkyvät säännöt ja menettelyt tietojen vaihtamiselle markkinaosapuolten kesken, joilla turvataan tietojen helppo saatavuus tasavertaisin ja syrjimättömin perustein sekä kaupallisten tietojen ja käyttäjien henkilötietojen suojaaminen kaikilta osin, mukaan luettuina yhteenliittymän tietojen vähimmäisvaatimukset sekä kaikkien asianomaisten osapuolten kaupallisesti arkaluontoisten tietojen suojaamista koskevat vähimmäisvaatimukset;

Tarkistus    85

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  yhteenliittymiä ei saa vaatia maksamaan korvauksia sähkön toimittajille tai tuottajille;

Poistetaan.

Tarkistus    86

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 3 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  yhteenliittymissä osallisina olevat markkinaosapuolet ovat taloudellisessa vastuussa sähköjärjestelmässä aiheuttamastaan asetuksen (EU) .../... [uudelleenlaadittu asetus 714/2009, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0861/2] 4 artiklan mukaisesta epätasapainosta;

Tarkistus    87

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 3 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d b)  syrjimättömät ja läpinäkyvät säännöt ja menettelyt, jotka koskevat markkinaosapuolten kysyntäjouston aikana toimittaman energian oikeasuhteista ja kansallisen sääntelyviranomaisen valvonnassa tapahtuvaa korvaamista luomatta estettä yhteenliittymien markkinoille pääsylle tai estettä joustavuudelle. Korvauksen määrä on rajattava tiukasti niin, että sillä katetaan vain aiheutuneet kustannukset. Korvausta koskevassa laskentamenetelmässä voidaan ottaa huomioon hyödyt, joita riippumattomista yhteenliittymistä aiheutuu muille markkinaosapuolille, ja menetelmälle vaaditaan sääntelyviranomaisen hyväksyntä;

Tarkistus    88

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 3 kohta – d c alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d c)  loppukäyttäjiin, joilla on sopimus riippumattomien yhteenliittymien kanssa, ei saa kohdistua niiden toimittajien taholta aiheettomien maksujen perimistä, aiheettomia seuraamuksia eikä muuta aiheetonta sopimuksellista rajoitusta;

Tarkistus    89

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Sen varmistamiseksi, että yhteenliittymistä aiheutuvat tasehallinnan kustannukset ja hyödyt jakautuvat tasaisesti markkinaosapuolille, jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisesti sallia korvausmaksut yhteenliittymien ja tasevastaavien välillä. Tällaisia maksuja saa soveltaa ainoastaan tilanteissa, joissa yhden markkinaosapuolen toimista aiheutuu toiselle markkinaosapuolelle epätasapainoa, joka johtaa rahallisiin kustannuksiin.

Poistetaan.

Näille poikkeuksellisille maksuille on saatava kansallisten sääntelyviranomaisten hyväksyntä, ja viraston on valvottava niitä.

 

Tarkistus    90

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että laskut täyttävät liitteessä II esitetyt laskutusta ja laskutustietoja koskevat vähimmäisvaatimukset. Laskuissa olevien tietojen on oltava oikein, selkeitä ja ytimekkäitä, ja ne on esitettävä tavalla, joka edistää kuluttajien vertailumahdollisuuksia.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että laskut täyttävät liitteessä II esitetyt laskutusta ja laskutustietoja koskevat vähimmäisvaatimukset. Laskuissa olevien tietojen on oltava oikein, selkeitä, ytimekkäitä ja käyttäjäystävällisiä, ja ne on esitettävä tavalla, joka edistää kuluttajien vertailumahdollisuuksia. Liitteessä II osoitetut tiedot, joiden esittäminen laskuissa ei ole pakollista, on saatettava asiakkaiden saataville muilla keinoin jäsenvaltioiden päätöksen mukaisesti.

Tarkistus    91

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Laskutus on toteutettava tosiasiallisen kulutuksen perusteella vähintään kerran vuodessa. Laskutustiedot on annettava vähintään joka kolmas kuukausi, joko pyynnöstä tai jos loppukäyttäjä on valinnut sähköisen laskutuksen, tai muussa tapauksessa kahdesti vuodessa.

Laskutus on toteutettava tosiasiallisen kulutuksen perusteella vähintään kerran vuodessa. Laskutustiedot, myös tiedot tosiasiallisesta kulutuksesta, on annettava vähintään kuukausittain, joko pyynnöstä tai jos loppukäyttäjä on valinnut sähköisen laskutuksen, tai muussa tapauksessa kahdesti vuodessa.

Tarkistus    92

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jos loppukäyttäjällä on mittari, joka on verkonhaltijan etäluettavissa, tosiasialliseen kulutukseen perustuvat täsmälliset laskutustiedot on annettava vähintään kerran kuukaudessa.

4.  Jos loppukäyttäjällä on mittari, joka on verkonhaltijan etäluettavissa, tosiasialliseen kulutukseen perustuvat täsmälliset laskutustiedot on annettava vähintään kerran kuukaudessa myös verkkosivustojen tai muiden innovatiivisten keinojen välityksellä.

Tarkistus    93

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jäsenvaltiot voivat säätää, että loppukäyttäjän pyynnöstä ei näissä laskuissa olevia tietoja katsota maksupyynnöksi. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimittajat tarjoavat joustavia maksujärjestelyjä.

Poistetaan.

Tarkistus    94

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että tiedot ja arviot sähkön kustannuksista annetaan pyynnöstä loppukäyttäjille hyvissä ajoin ja helposti ymmärrettävässä muodossa.

8.  Jäsenvaltioiden on edellytettävä, että tiedot ja arviot sähkön kustannuksista annetaan pyynnöstä loppukäyttäjille hyvissä ajoin ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Jos sopimukseen kuuluu tuleva tuotteen vaihdos, hinnan muutos tai alennus, on tämän sekä muutosajankohdan käytävä ilmi laskusta.

Tarkistus    95

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a.  Jäsenvaltioiden on kuultava kuluttajajärjestöjä, kun ne harkitsevat muutoksia laskujen muotoon.

Tarkistus    96

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 8 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 b.  Jos loppukäyttäjällä on ollut sama tariffi yli kaksi vuotta, jäsenvaltioiden on edellytettävä, että toimittajat ilmoittavat asiakkaalle energialaskussa tai sen ohessa, onko saatavilla sopivampi tai edullisempi tariffi, ja auttavat tätä siirtymään uuteen tariffiin.

Perustelu

On tärkeää toteuttaa toimia sen varmistamiseksi, että jos asiakkailla on ollut sama tariffi yli kaksi vuotta, heidän toimittajansa voivat ennakoivasti ilmoittaa heille, jos he voisivat pienentää laskujaan vaihtamalla johonkin toiseen saman toimittajan tarjoamaan vaihtoehtoon, mahdollisesti uudempaan tariffiin. Asiakkaat, jotka eivät vaihda toimittajaansa usein, voivat päätyä vanhentuneisiin tariffeihin, jotka eivät ole enää kilpailukykyisiä vaan voivat olla huomattavasti kalliimpia kuin sillä hetkellä saatavilla olevat tariffit. Tällaiset asiakkaat voivat usein olla pienituloisia tai heillä voi olla suurin energiaköyhyyden riski.

Tarkistus    97

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Energiatehokkuuden edistämiseksi ja asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi jäsenvaltioiden tai, kun jäsenvaltiossa on niin säädetty, sääntelyviranomaisen on vahvasti suositeltava, että sähköalan yritykset ja yhteenliittymät optimoivat sähkön käytön,muun muassa tarjoamalla energianhallintapalveluja, kehittämällä innovatiivisia hinnoittelumalleja tai ottamalla tarvittaessa käyttöön yhteentoimivia älykkäitä mittausjärjestelmiä tai älykkäitä verkkoja.

1.  Energiatehokkuuden edistämiseksi ja asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi jäsenvaltioiden tai, kun jäsenvaltiossa on niin säädetty, sääntelyviranomaisen on vahvasti suositeltava, että sähköalan yritykset ja yhteenliittymät optimoivat sähkön käytön, jos se on kustannustehokasta, muun muassa tarjoamalla energianhallintapalveluja, kehittämällä innovatiivisia hinnoittelumalleja ja ottamalla tarvittaessa käyttöön sovellettavan unionin tietosuojalain mukaisia älykkäitä mittausjärjestelmiä, jotka ovat yhteentoimivia erityisesti kuluttajien energianhallintajärjestelmien kanssa, sekä älykkäitä verkkoja ja älykkäitä laitteita ja koteja.

Tarkistus    98

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Näitä järjestelmiä käyttöön ottavien jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava toiminnalliset ja tekniset vähimmäisvaatimukset alueellaan käyttöön otettaville älykkäille mittausjärjestelmille 20 artiklan ja liitteen III säännösten mukaisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava tällaisten älykkäiden mittausjärjestelmien yhteentoimivuus ja niiden liitettävyys kuluttajien energianhallinta-alustoihin. Tässä tarkoituksessa jäsenvaltioiden on otettava asianmukaisesti huomioon saatavilla olevat sovellettavat standardit, myös yhteentoimivuuden mahdollistamisen alalla, ja parhaat käytännöt sekä sähkön sisämarkkinoiden kehittämisen tärkeys.

3.  Älykkäitä mittausjärjestelmiä käyttöön ottavien jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava toiminnalliset ja tekniset vähimmäisvaatimukset alueellaan käyttöön otettaville älykkäille mittausjärjestelmille 20 artiklan ja liitteen III säännösten mukaisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava tällaisten älykkäiden mittausjärjestelmien yhteentoimivuus ja käyttäjäkeskeisyys ja niiden liitettävyys kuluttajien energianhallinta-alustoihin. Tässä tarkoituksessa jäsenvaltioiden on otettava asianmukaisesti huomioon saatavilla olevat sovellettavat standardit, myös yhteentoimivuuden tietomallien ja sovellusten tasolla mahdollistamisen alalla, ja parhaat käytännöt sekä tietojen vaihdon, tulevien ja innovatiivisten energiapalvelujen, älykkäiden verkkojen käyttöönoton ja sähkön sisämarkkinoiden kehittämisen tärkeys. Nykyisten älykkäiden mittausjärjestelmien osalta vaatimusten on täytyttävä kun mittausjärjestelmä korvataan uudella sen taloudellisen käyttöiän lopussa tai aiemmin.

Tarkistus    99

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Älykkäitä mittausjärjestelmiä käyttöön ottavien jäsenvaltioiden on varmistettava, että loppukäyttäjät osallistuvat käyttöönoton kustannuksiin avoimesti ja syrjimättömästi. Jäsenvaltioiden on seurattava säännöllisesti käyttöönottoa alueellaan siten, että niillä on tieto kustannusten ja hyötyjen kehityksestä koko arvoketjussa, mukaan lukien nettohyödyt kuluttajille.

4.  Älykkäitä mittausjärjestelmiä käyttöön ottavien jäsenvaltioiden on varmistettava, että loppukäyttäjät osallistuvat käyttöönoton kustannuksiin avoimesti ja syrjimättömästi, ja otettava samalla huomioon koko arvoketjulle tulevat pitkäaikaiset edut. Jäsenvaltioiden on seurattava säännöllisesti käyttöönottoa alueellaan siten, että niillä on tieto kustannusten ja hyötyjen kehityksestä koko arvoketjussa, mukaan lukien nettohyödyt, kuten kuluttajille koituvat säästöt ja heidän yleinen tyytyväisyytensä käyttöönotosta.

Tarkistus    100

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Jos 2 kohdassa tarkoitettu kustannus-hyötyarvio johtaa älykkään mittauksen käyttöönoton negatiiviseen arviointiin, jäsenvaltioiden on varmistettava, että tätä arviota tarkistetaan kausittain suhteessa muutoksiin taustaoletuksissa ja teknologian ja markkinoiden kehittymiseen. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta vastaaville komission yksiköille ajantasaistetun taloudellisen arvionsa tulos, kun se on saatavilla.

5.  Jos 2 kohdassa tarkoitettu kustannus-hyötyarvio johtaa älykkään mittauksen käyttöönoton negatiiviseen arviointiin, jäsenvaltioiden on varmistettava, että tätä arviota tarkistetaan kausittain ja vähintään kahden vuoden välein suhteessa muutoksiin taustaoletuksissa ja teknologian ja markkinoiden kehittymiseen. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava asiasta vastaaville komission yksiköille ajantasaistetun taloudellisen arvionsa tulos, kun se on saatavilla.

Tarkistus    101

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jos 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kustannus-hyötyarvion tuloksena on positiivinen arviointi älykkäästä mittauksesta tai jos älykäs mittaus otetaan järjestelmällisesti käyttöön, jäsenvaltioiden on toteutettava älykkäät mittausjärjestelmät eurooppalaisten standardien, liitteen III säännösten ja seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Jos 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kustannus-hyötyarvion tuloksena on positiivinen arviointi älykkäästä mittauksesta tai jos älykäs mittaus otetaan järjestelmällisesti käyttöön tämän direktiivin voimaantulon jälkeen, jäsenvaltioiden on toteutettava älykkäät mittausjärjestelmät eurooppalaisten standardien, liitteen III säännösten ja seuraavien periaatteiden mukaisesti:

Tarkistus    102

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  mittausjärjestelmät mittaavat tarkasti tosiasiallista sähkönkulutusta ja antavat loppukäyttäjille tietoa todellisesta käyttöajasta. Näiden tietojen on oltava helposti saatavilla ja loppukäyttäjien näkyvillä ilman lisäkustannuksia ja lähes reaaliaikaisesti, jotta voidaan tukea automatisoituja energiatehokkuusohjelmia, kysyntäjoustoa ja muita palveluja;

a)  mittausjärjestelmät mittaavat tarkasti tosiasiallista sähkönkulutusta ja antavat loppukäyttäjille tietoa todellisesta käyttöajasta. Aiempaa kulutusta koskevien validoitujen tietojen on oltava helposti saatavilla ja loppukäyttäjien näkyvillä vähintään kotinäytöllä ilman lisäkustannuksia. Validoimattomat lähes reaaliaikaiset kulutusta koskevat tiedot on annettava loppukäyttäjien saataville standardoidun liitännän kautta, jotta voidaan tukea automatisoituja energiatehokkuusohjelmia, kysyntäjoustoa ja muita palveluja;

Tarkistus    103

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  loppukäyttäjien yksityisyyden suoja ja tietosuoja turvataan tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevalla unionin lainsäädännöllä;

c)  loppukäyttäjien yksityisyyden suoja ja tietosuoja turvataan tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa koskevalla unionin lainsäädännöllä; loppukäyttäjällä on erityisesti oltava mahdollisuus saada tietoja siitä, kenelle ja milloin heidän henkilötietonsa on jaettu, jotta he voivat käyttää unionin tietosuojalainsäädännön mukaisia oikeuksiaan;

Tarkistus    104

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  jos loppukäyttäjät sitä pyytävät, niiden verkkoon tuottamaa ja verkosta ottamaa sähköä koskevat mittaustiedot on asetettava paikallisen standardoidun tietoliikenneliitännän ja/tai etäyhteyden välityksellä loppukäyttäjien tai loppukäyttäjän puolesta toimivan kolmannen osapuolen saataville 24 artiklan mukaisesti helposti ymmärrettävässä muodossa, jota loppukäyttäjät voivat käyttää sopimusten tasapuoliseen vertailuun;

e)  niiden verkkoon tuottamaa ja verkosta ottamaa sähköä koskevat mittaustiedot on asetettava paikallisen standardoidun tietoliikenneliitännän ja/tai etäyhteyden välityksellä loppukäyttäjien tai loppukäyttäjän puolesta toimivan kolmannen osapuolen saataville 24 artiklan mukaisesti mahdollisimman reaaliaikaisesti ja helposti ymmärrettävässä muodossa, jota loppukäyttäjät voivat käyttää sopimusten tasapuoliseen vertailuun; loppukäyttäjien on myös voitava ladata mittaustietonsa tai siirtää ne ilman lisäkustannuksia toiselle osapuolelle unionin tietosuojalainsäädännön mukaisen oikeutensa siirtää tietoja mukaisesti;

Tarkistus    105

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  älymittarin asentamisen yhteydessä asiakkaille on annettava asianmukaista neuvontaa ja tietoa, erityisesti mittareiden koko potentiaalin hyödyntämisestä mittarin lukemisen hallinnan ja energiankulutuksen seurannan osalta sekä henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä sovellettavan unionin tietosuojalainsäädännön mukaisesti;

f)  ennen älymittarin asentamista ja/tai sen yhteydessä loppukäyttäjille on annettava asianmukaista neuvontaa ja tietoa, erityisesti mittareiden koko potentiaalin hyödyntämisestä mittarin lukemisen hallinnan ja energiankulutuksen seurannan osalta sekä henkilötietojen keräämisestä ja käsittelystä sovellettavan unionin tietosuojalainsäädännön mukaisesti;

Tarkistus    106

Ehdotus direktiiviksi

21 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jos 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kustannus-hyötyarvion tuloksena on negatiivinen arviointi älykkäästä mittauksesta tai älykästä mittausta ei oteta järjestelmällisesti käyttöön, jäsenvaltioiden on varmistettava, että jokaisella loppukäyttäjällä on oikeus saada pyynnöstä ja kohtuullisin ehdoin asennutettua tai tarvittaessa uusittua älymittari, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

1.  Jos 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kustannus-hyötyarvion tuloksena on negatiivinen arviointi älykkäästä mittauksesta tai älykästä mittausta ei oteta järjestelmällisesti käyttöön, jäsenvaltioiden on varmistettava, että jokaisella loppukäyttäjällä on oikeus saada pyynnöstä ja kohtuullisin sekä kustannustehokkain ehdoin asennutettua tai tarvittaessa uusittua älymittari, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

Tarkistus    107

Ehdotus direktiiviksi

21 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  siinä on, jos se on teknisesti toteutettavissa, 20 artiklassa tarkoitetut toiminnot tai vähimmäismäärä toimintoja, jotka jäsenvaltiot määrittelevät ja julkaisevat kansallisella tasolla ja liitteen III säännösten mukaisesti,

a)  siinä on 20 artiklassa tarkoitetut toiminnot tai vähimmäismäärä toimintoja, jotka jäsenvaltiot määrittelevät ja julkaisevat kansallisella tasolla ja liitteen III säännösten mukaisesti,

Tarkistus    108

Ehdotus direktiiviksi

23 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Laatiessaan sääntöjä tietojen hallinnasta ja vaihtamisesta jäsenvaltioiden tai, jos jäsenvaltio on niin säätänyt, nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten on täsmennettävä, millä vaatimukset täyttävillä osapuolilla voi olla pääsy loppukäyttäjän tietoihin näiden nimenomaisella suostumuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti.52 Tämän direktiivin soveltamiseksi tietoihin on sisällyttävä mittaus- ja kulutustiedot sekä tiedot, joita kuluttaja tarvitsee toimittajan vaihtamiseen. Vaatimukset täyttävien osapuolten on käsitettävä ainakin asiakkaat, sähköntoimittajat, siirto- ja jakeluverkonhaltijat, yhteenliittymät, energiapalveluyritykset sekä muut osapuolet, jotka toimittavat energiapalveluja tai muita palveluja asiakkaille.

1.  Laatiessaan sääntöjä tietojen hallinnasta ja vaihtamisesta jäsenvaltioiden tai, jos jäsenvaltio on niin säätänyt, nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten on täsmennettävä, millä vaatimukset täyttävillä osapuolilla voi olla pääsy loppukäyttäjän tietoihin näiden nimenomaisella suostumuksella Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti52. Tämän direktiivin soveltamiseksi tietoihin on sisällyttävä mittaus- ja kulutustiedot sekä tiedot, joita kuluttaja tarvitsee toimittajan vaihtamiseen ja joita tarvitaan automatisoituihin energiatehokkuusohjelmiin, energianhallintapalveluihin ja kysyntäjoustoa koskeviin toimiin. Vaatimukset täyttävien osapuolten on käsitettävä ainakin asiakkaat, sähköntoimittajat, siirto- ja jakeluverkonhaltijat, yhteenliittymät, energiapalveluyritykset sekä muut osapuolet, jotka toimittavat energiapalveluja tai muita palveluja asiakkaille.

 

Vaatimukset täyttävien osapuolten on pyynnöstä toimitettava asiakkaille tiedot osapuolista, joilla on pääsy heidän tietoihinsa.

__________________

__________________

52 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

52 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus) (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).

Tarkistus    109

Ehdotus direktiiviksi

23 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on järjestettävä tiedonhallinta siten, että voidaan turvata tietojen toimiva saatavuus ja vaihtaminen. Riippumatta siitä, mikä tiedonhallintamalli kussakin jäsenvaltiossa on käytössä, tiedonhallinnasta vastaavan osapuolen tai osapuolten on annettava loppukäyttäjän nimenomaisella suostumuksella vaatimukset täyttävälle osapuolelle pääsy loppukäyttäjän tietoihin. Vaatimukset täyttävillä osapuolilla olisi oltava saatavillaan pyydetyt tiedot syrjimättömältä pohjalta ja samanaikaisesti. Tietojen on oltava helposti käytettävissä ja niihin liittyvien menettelyjen julkisesti saatavilla.

2.  Jäsenvaltioiden on järjestettävä suojattu tiedonhallinta siten, että voidaan turvata tietojen toimiva saatavuus ja vaihtaminen, tietosuoja, tietoturva, avoimuus, neutraalius ja tietojen eheys. Riippumatta siitä, mikä tiedonhallintamalli kussakin jäsenvaltiossa on käytössä, tiedonhallinnasta vastaavan osapuolen tai osapuolten on annettava loppukäyttäjän nimenomaisella suostumuksella vaatimukset täyttävälle osapuolelle pääsy loppukäyttäjän tietoihin. Vaatimukset täyttävillä osapuolilla olisi oltava saatavillaan pyydetyt tiedot syrjimättömältä pohjalta ja samanaikaisesti. Tietojen on oltava helposti käytettävissä ja niihin liittyvien menettelyjen julkisesti saatavilla.

Tarkistus    110

Ehdotus direktiiviksi

23 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Loppukäyttäjiltä ei saa periä lisämaksua heidän tietojensa saatavuudesta. Jäsenvaltiot ovat vastuussa niiden kustannusten määrittämisestä, joita aiheutuu tietojen saatavuudesta vaatimukset täyttäville osapuolille. Tietopalveluja tarjoavat säännellyt yhteisöt eivät saa hyötyä tästä toiminnasta.

4.  Loppukäyttäjiltä ei saa periä lisämaksua heidän tietojensa saatavuudesta tai heidän tietojen siirtoa koskevasta pyynnöstään. Jäsenvaltiot ovat vastuussa niiden kustannusten määrittämisestä, joita aiheutuu tietojen saatavuudesta vaatimukset täyttäville osapuolille. Tietopalveluja tarjoavat säännellyt yhteisöt eivät saa hyötyä tästä toiminnasta.

Tarkistus    111

Ehdotus direktiiviksi

24 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on määriteltävä yhteinen tiemuoto ja läpinäkyvä menettely, jolla vaatimukset täyttävät osapuolet voivat saada käyttöönsä 23 artiklan 1 kohdassa luetellut tiedot, jotta voidaan edistää kilpailua vähittäismarkkinoilla ja välttää kohtuuttomat hallinnolliset kustannukset vaatimukset täyttäville osapuolille.

1.  Jäsenvaltioiden on määriteltävä yhteinen tiemuoto, jolla varmistetaan muotojen yhteentoimivuus ja helpotetaan tiedon vaihtoa, ja läpinäkyvä menettely, jolla vaatimukset täyttävät osapuolet voivat saada käyttöönsä 23 artiklan 1 kohdassa luetellut tiedot, jotta voidaan edistää kilpailua vähittäismarkkinoilla ja välttää kohtuuttomat hallinnolliset kustannukset vaatimukset täyttäville osapuolille.

Tarkistus    112

Ehdotus direktiiviksi

24 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio vahvistaa 68 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen hyväksymillään täytäntöönpanosäädöksillä yhteisen eurooppalaisen tietomuodon sekä syrjimättömät ja läpinäkyvät menettelyt 23 artiklan 1 kohdassa lueteltujen tietojen saamiseksi, ja ne korvaavat jäsenvaltioiden 1 kohdan mukaisesti hyväksymän kansallisen tietomuodon ja menettelyn. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että markkinaosapuolet soveltavat yhteistä eurooppalaista tietomuotoa.

2.  Komissio vahvistaa 68 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen hyväksymillään täytäntöönpanosäädöksillä yhteentoimivuutta koskevat vaatimukset ja yhteisen eurooppalaisen tietomuodon sekä syrjimättömät ja läpinäkyvät menettelyt 23 artiklan 1 kohdassa lueteltujen tietojen saamiseksi, ja tarjoaa kustannustehokkaan siirtymän, jossa otetaan huomioon jäsenvaltioiden olot ja jolla korvataan jäsenvaltioiden 1 kohdan mukaisesti hyväksymä kansallinen tietomuoto ja menettely. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että markkinaosapuolet noudattavat yhteentoimivuutta koskevia vaatimuksia tai soveltavat yhteistä eurooppalaista tietomuotoa. Komissio voi tarvittaessa 68 artiklassa tarkoitettua komiteaa kuultuaan pyytää asiaan liittyviä eurooppalaisia standardisoimisjärjestöjä laatimaan standardeja.

Tarkistus    113

Ehdotus direktiiviksi

25 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että otetaan käyttöön keskitettyjä palvelupisteitä, jotta asiakkaille voidaan antaa kaikki tarvittavat tiedot heidän oikeuksistaan, voimassa olevasta lainsäädännöstä ja riita-asioissa käytettävistä riitojenratkaisukeinoista. Nämä palvelupisteet voidaan sijoittaa yleisten kuluttajaneuvontapisteiden yhteyteen.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että otetaan käyttöön keskitettyjä palvelupisteitä, jotta asiakkaille voidaan antaa kaikki tarvittavat tiedot heidän oikeuksistaan, voimassa olevasta lainsäädännöstä, akkreditoiduista vertailuvälineistä ja riita-asioissa sähköntoimittajan, energiapalvelun tarjoajan, yhteenliittymän tai muiden mahdollisten välittäjien kanssa käytettävistä riitojenratkaisukeinoista. Nämä palvelupisteet voidaan sijoittaa yleisten kuluttajaneuvontapisteiden yhteyteen. Tapauksissa, joissa palveluntarjoaja on liitetty tai yhdistetty ohjelmisto-, laitteisto- tai viestintätekniikkaan, loppukäyttäjien on voitava käsitellä valituksensa yhden ainoan yhteyspisteen kautta.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus    114

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla

Komission teksti

Tarkistus

26 artikla

26 artikla

Oikeus riitojen ratkaisuun tuomioistuinten ulkopuolella

Oikeus riitojen ratkaisuun tuomioistuinten ulkopuolella

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiakkailla on käytettävissään yksinkertaiset, oikeudenmukaiset, läpinäkyvät, riippumattomat, tehokkaat ja toimivat tuomioistuinten ulkopuoliset riitojenratkaisumenettelyt tämän direktiivin mukaisesti vahvistettuja oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien riitojen ratkaisemiseksi. Jos asiakas on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2013/11/EU tarkoitettu kuluttaja53, tällaisten tuomioistuinten ulkopuolisten menettelyjen on täytettävä direktiivissä 2013/11/EU vahvistetut laatuvaatimukset, ja tarvittaessa niihin on sisällytettävä korvaus- ja/tai hyvitysjärjestelmä .

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiakkailla on käytettävissään yksinkertaiset, oikeudenmukaiset, läpinäkyvät, riippumattomat, tehokkaat ja toimivat tuomioistuinten ulkopuoliset riitojenratkaisumenettelyt tämän direktiivin mukaisesti vahvistettuja oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien riitojen ratkaisemiseksi energia-alan oikeusasiamiehen tai kuluttaja-asioita käsittelevän elimen kaltaisen riippumattoman mekanismin avulla. Jos asiakas on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2013/11/EU tarkoitettu kuluttaja53, tällaisten tuomioistuinten ulkopuolisten menettelyjen on täytettävä direktiivissä 2013/11/EU vahvistetut laatuvaatimukset, ja tarvittaessa niihin on sisällytettävä korvaus- ja/tai hyvitysjärjestelmä .

 

Nämä mekanismit on laajennettava koskemaan kaikkia energiapalveluntarjoajia, yhteenliittymiä ja kaikkia sopimuksia, joihin energia liittyy osatekijänä, myös niputettuja tarjouksia ja paikallisia energiayhteisöjä, joiden osallistumisen on oltava pakollista.

 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että energiantoimittajat, energiapalvelun tarjoajat ja yhteenliittymät tarjoavat tietoa tuomioistuinten ulkopuolisesta riitojen ratkaisusta verkkosivuillaan ja kaikessa viestinnässään asiakkaiden kanssa.

 

Jäsenvaltioiden on arvioitava säännöllisesti tuomioistuinten ulkopuolisten riitojenratkaisumekanismien toimintaa, erityisesti sähköntoimittajien, energiapalveluntarjoajien, yhteenliittymien ja välittäjien osallistumisen ja noudattamisen osalta.

__________________

__________________

53 EUVL L 165, 18.6.2013, p. 63–79.

53 EUVL L 165, 18.6.2013, p. 63–79.

Tarkistus    115

Ehdotus direktiiviksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet loppukäyttäjien suojelemiseksi ja varmistettava erityisesti, että heikossa asemassa olevia asiakkaita suojellaan asianmukaisilla toimenpiteillä. Tässä yhteydessä kunkin jäsenvaltion on määritettävä heikossa asemassa olevien asiakkaiden käsite, jolla voidaan viitata energiaköyhyyteen ja muun muassa kieltoon kytkeä tällaiset asiakkaat pois verkosta kriittisinä aikoina. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että heikossa asemassa olevia asiakkaita koskevia oikeuksia ja velvoitteita sovelletaan. Niiden on erityisesti toteutettava toimenpiteitä syrjäseuduilla asuvien asiakkaiden suojelemiseksi. Niiden on varmistettava kuluttajansuojan korkea taso erityisesti sopimusehtojen, yleisen tiedottamisen ja riitojenratkaisumenettelyjen avoimuuden osalta.

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet loppukäyttäjien suojelemiseksi ja varmistettava erityisesti, että heikossa asemassa olevia asiakkaita suojellaan asianmukaisilla toimenpiteillä. Tässä yhteydessä kunkin jäsenvaltion on määritettävä heikossa asemassa olevien asiakkaiden käsite, jolla on viitattava energiaköyhyyteen, ja ne voivat varmistaa kyseisten asiakkaiden suojelun kansallisten sosiaaliturvajärjestelmien avulla ja muun muassa ottamalla käyttöön kielto kytkeä tällaiset asiakkaat pois verkosta kriittisinä aikoina. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että heikossa asemassa olevia asiakkaita koskevia oikeuksia ja velvoitteita sovelletaan. Niiden on erityisesti toteutettava toimenpiteitä syrjäseuduilla asuvien asiakkaiden suojelemiseksi. Niiden on varmistettava kuluttajansuojan korkea taso erityisesti sopimusehtojen, yleisen tiedottamisen ja riitojenratkaisumenettelyjen avoimuuden osalta.

Tarkistus    116

Ehdotus direktiiviksi

28 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä, kuten laadittava kansallisia energian käyttöä koskevia toimintasuunnitelmia ja myönnettävä sosiaaliturvaetuuksia, heikossa asemassa olevien asiakkaiden tarvitsemien sähkötoimitusten varmistamiseksi tai tuettava energiatehokkuuden parantamista, jotta voidaan puuttua ilmenevään energiaköyhyyteen myös tarkasteltaessa köyhyyttä laajemmin. Tällaiset toimenpiteet eivät saa estää 4 artiklassa tarkoitettua markkinoiden tehokasta avaamista tai markkinoiden toimintaa, ja niistä on tarvittaessa ilmoitettava komissiolle 9 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti. Ilmoitus voi koskea myös yleisen sosiaaliturvajärjestelmän puitteissa toteutettuja toimenpiteitä.

Poistetaan.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus    117

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla

Komission teksti

Tarkistus

29 artikla

29 artikla

Energiaköyhyys

Energiaköyhyys

Jäsenvaltioiden on määriteltävä perusteet energiaköyhyyden mittaamiseksi. Jäsenvaltioiden on jatkuvasti seurattava energiaköyhien kotitalouksien lukumäärää ja raportoitava energiaköyhyydestä ja sen ehkäisemiseksi toteutetuista toimenpiteistä komissiolle joka toinen vuosi osana [asiakirjalla COM(2016)759 ehdotetun hallintoasetuksen] 21 artiklan mukaisia yhdennettyjä kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia koskevia edistymisraporttejaan.

Jäsenvaltioiden on asianomaisia sidosryhmiä kuultuaan

 

a)  määriteltävä energiaköyhyyden mittaamiseen tarkoitetut perusteet, jotka pohjautuvat erilaisiin indikaattoreihin, kuten alhainen tulotaso, suuret energiamenot ja huono energiatehokkuus;

 

b)  seurattava energiaköyhien kotitalouksien lukumäärää ja analysoitava, ovatko nämä asiakkaat riittävällä tavalla suojattuja, ja parannettava tarvittaessa suojelua;

 

c)  raportoitava energiaköyhyydestä ja sen ehkäisemiseksi toteutetuista toimenpiteistä komissiolle joka toinen vuosi osana asetuksen (EU) .../...[asiakirjalla COM(2016)0759 ehdotetun hallintoasetuksen] 21 a artiklan mukaisia yhdennettyjä kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia koskevia edistymisraporttejaan.

 

Jotta todettuun energiaköyhyyteen voidaan puuttua, myös laajemman köyhyyden torjumisen yhteydessä, ja jotta 28 artiklassa tarkoitettuja heikossa asemassa olevia asiakkaita voidaan suojella, jäsenvaltioiden on laadittava energiaköyhien kotitalouksien määrän vähentämiseen tähtääviä kansallisia toimintasuunnitelmia, joihin sisältyy sekä lyhyen että pitkän aikavälin tavoitteita ja toimenpiteitä sekä tavoitteiden saavuttamiselle asetettu määräaika. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi sosiaaliturvaetuuksien myöntäminen heikossa asemassa olevien asiakkaiden tarvitsemien sähkötoimitusten varmistamiseksi, energiatehokkuuden parantamisen tukeminen ja kielto kytkeä asiakkaat pois verkosta kriittisinä aikoina.

 

Nämä toimintasuunnitelmat on sisällytettävä asetuksen (EU) .../...[asiakirjalla COM(2016)0759 ehdotettu hallintoasetus] mukaiseen jäsenvaltion yhdennettyyn kansalliseen energia- ja ilmastosuunnitelmaan.

 

Komission on yhteistyössä Eurostatin ja jäsenvaltioiden kanssa parannettava tietojen, myös kansallisten seurantatietojen, vertailtavuutta, jotta niitä voidaan vertailla jäsenvaltioiden kesken.

Tarkistus    118

Ehdotus direktiiviksi

31 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kunkin jakeluverkonhaltijan on hankittava verkkonsa energian hävikin ja taajuuteen vaikuttamattomien lisäpalvelujen kattamiseksi käyttämänsä energia avointen, syrjimättömien ja markkinapohjaisten menettelyjen mukaisesti, jos se harjoittaa tätä toimintaa. Jollei se ole kustannushyötyanalyysin mukaan perusteltua, jakeluverkonhaltijan taajuuteen vaikuttamattomien lisäpalvelujen hankinnan on oltava läpinäkyvää, syrjimätöntä ja markkinaperusteista ja mahdollistettava kaikkien markkinaosapuolten tosiasiallinen osallistuminen, mukaan lukien uusiutuvat energialähteet, kysyntäjousto, energiavarastot ja yhteenliittymät, erityisesti edellyttämällä, että sääntelyviranomaiset tai jakeluverkonhaltijat määrittelevät läheisessä yhteistyössä kaikkien markkinaosapuolten kanssa markkinoiden teknisten vaatimusten ja kaikkien markkinaosapuolten valmiuksien pohjalta yksityiskohtaiset tekniset säännöt osallistumiselle näillä markkinoilla .

5.  Kunkin jakeluverkonhaltijan on toimittava neutraalina markkinavälittäjänä hankkiessaan verkkonsa energian hävikin ja taajuuteen vaikuttamattomien lisäpalvelujen kattamiseksi käyttämänsä energia avointen, syrjimättömien ja markkinapohjaisten menettelyjen mukaisesti, jos se harjoittaa tätä toimintaa. Jollei se ole kansallisen sääntelyviranomaisen 59 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti avoimesti kehittämään menetelmään perustuvan kustannushyötyanalyysin mukaan perusteltua, jakeluverkonhaltijan taajuuteen vaikuttamattomien lisäpalvelujen hankinnan on oltava läpinäkyvää, syrjimätöntä ja markkinaperusteista ja mahdollistettava kaikkien markkinaosapuolten tosiasiallinen osallistuminen, mukaan lukien uusiutuvat energialähteet, kysyntäjousto, energiavarastot ja yhteenliittymät, erityisesti edellyttämällä, että sääntelyviranomaiset tai jakeluverkonhaltijat määrittelevät läheisessä yhteistyössä kaikkien markkinaosapuolten kanssa markkinoiden teknisten vaatimusten ja kaikkien markkinaosapuolten valmiuksien pohjalta yksityiskohtaiset tekniset säännöt osallistumiselle näillä markkinoilla .

Tarkistus    119

Ehdotus direktiiviksi

32 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on vahvistettava tarvittava sääntelykehys, joka mahdollistaa jakeluverkonhaltijoiden palvelujen hankinnan ja kannustaa siihen, jotta voidaan tehostaa jakeluverkon toimintaa ja kehittämistä, paikallinen ylikuormituksen hallinta mukaan luettuna. Sääntelykehysten on erityisesti mahdollistettava se, että jakeluverkonhaltijat voivat hankkia palveluja sellaisista resursseista kuin hajautettu tuotanto, kysyntäjousto tai varastointi sekä harkita energiatehokkuustoimenpiteitä, joilla voidaan välttää sähköntuotantokapasiteetin tehostamisen tai korvaamisen tarve ja jotka tukevat jakeluverkon tehokasta ja turvallista toimintaa. Jakeluverkonhaltijoiden on hankittava nämä palvelut läpinäkyvillä, syrjimättömillä ja markkinaperusteisilla menettelyillä.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava tarvittava sääntelykehys, joka mahdollistaa jakeluverkonhaltijoiden palvelujen hankinnan ja kannustaa siihen, jotta voidaan tehostaa jakeluverkon toimintaa ja kehittämistä, paikallinen ylikuormituksen hallinta mukaan luettuna. Sääntelykehyksillä on erityisesti varmistettava, että jakeluverkonhaltijat voivat hankkia palveluja sellaisista resursseista kuin hajautettu tuotanto, kysyntäjousto tai varastointi sekä harkita energiatehokkuustoimenpiteitä, kun kyseisten palveluiden avulla vältetään kustannustehokkaasti sähköntuotantokapasiteetin tehostamisen tai korvaamisen tarve ja jotka tukevat jakeluverkon tehokasta ja turvallista toimintaa. Jakeluverkonhaltijoiden on hankittava nämä palvelut läpinäkyvillä, syrjimättömillä ja markkinaperusteisilla menettelyillä.

Tarkistus    120

Ehdotus direktiiviksi

32 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jakeluverkonhaltijoiden on määriteltävä hankittaville palveluille standardoidut markkinatuotteet, joilla turvataan kaikkien markkinaosapuolten tosiasiallinen osallistuminen, mukaan lukien uusiutuvat energialähteet, kysyntäjousto ja yhteenliittymät. Jakeluverkonhaltijoiden on vaihdettava keskenään kaikki tarvittavat tiedot ja koordinoitava siirtoverkonhaltijoiden kanssa varmistaakseen resurssien parhaan mahdollisen käytön ja järjestelmän turvallisen ja tehokkaan toiminnan sekä helpottaakseen markkinoiden kehittymistä. Jakeluverkon haltijoiden on saatava tällaisten palvelujen hankkimisesta asianmukainen korvaus, joka kattaa vähintään aiheutuneet menot, mukaan lukien tarvittavasta tieto- ja viestintäteknologiasta aiheutuneet menot ja myös menot, jotka liittyvät tarvittavaan tieto- ja viestintäinfrastruktuuriin.

Tällaisille palveluille on määriteltävä standardoidut markkinatuotteet vähintään kansallisella tasolla. Jakeluverkonhaltijoiden on määriteltävä kaikki asianomaiset verkon käyttäjät, kansallisen sääntelijän ja siirtoverkonhaltijan kattavan läpinäkyvän ja osallistavan prosessin avulla hankittaville palveluille standardoidut markkinatuotteet, joilla turvataan kaikkien markkinaosapuolten tosiasiallinen osallistuminen, mukaan lukien uusiutuvat energialähteet, kysyntäjousto, varastointi ja yhteenliittymät. Jakeluverkonhaltijoiden on vaihdettava keskenään kaikki tarvittavat tiedot ja koordinoitava siirtoverkonhaltijoiden kanssa varmistaakseen resurssien parhaan mahdollisen käytön ja järjestelmän turvallisen ja tehokkaan toiminnan sekä helpottaakseen markkinoiden kehittymistä. Jakeluverkon haltijoiden on saatava tällaisten palvelujen hankkimisesta asianmukainen korvaus, joka kattaa vähintään aiheutuneet menot, mukaan lukien tarvittavasta tieto- ja viestintäteknologiasta aiheutuneet menot ja myös menot, jotka liittyvät tarvittavaan tieto- ja viestintäinfrastruktuuriin.

Tarkistus    121

Ehdotus direktiiviksi

32 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jakeluverkon kehittämisen on perustuttava avoimeen verkon kehittämissuunnitelmaan, joka jakeluverkonhaltijoiden on toimitettava joka toinen vuosi sääntelyviranomaiselle. Verkon kehittämissuunnitelmaan on sisällyttävä seuraavien 5–10 vuoden ajalle suunnitellut investoinnit erityisesti pääasialliseen jakeluinfrastruktuuriin, joka on tarpeen uuden tuotantokapasiteetin ja uusien kuormien liittämiseksi, sähköajoneuvojen latauspisteet mukaan lukien. Verkon kehittämissuunnitelmassa on myös osoitettava, käyttääkö jakeluverkonhaltija kysyntäjoustoa, energiatehokuutta, energiavarastoja tai muita resursseja vaihtoehtona järjestelmän laajentamiselle.

Jakeluverkon kehittämisen on perustuttava avoimeen verkon kehittämissuunnitelmaan, joka jakeluverkonhaltijoiden on toimitettava joka toinen vuosi sääntelyviranomaiselle. Verkon kehittämissuunnitelmaa laadittaessa jakeluverkonhaltijan on otettava siihen mukaan, myös kuulemisen avulla, kaikki nykyiset ja mahdolliset verkon käyttäjät. Verkon kehittämissuunnitelmaan on sisällyttävä seuraavien 5–10 vuoden ajalle suunnitellut investoinnit myös energiatehokkuuden, kysyntäjouston ja varastoinnin osalta erityisesti pääasialliseen jakeluinfrastruktuuriin, joka on tarpeen uuden tuotantokapasiteetin ja uusien kuormien liittämiseksi, sähköajoneuvojen latauspisteet mukaan lukien. Verkon kehittämissuunnitelmassa on myös osoitettava, käyttääkö jakeluverkonhaltija kysyntäjoustoa, energiatehokuutta, energiavarastoja tai muita resursseja vaihtoehtona järjestelmän laajentamiselle.

Tarkistus    122

Ehdotus direktiiviksi

33 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava tarvittava sääntelykehys, jolla helpotetaan yleisesti saatavilla olevien ja yksityisten latauspisteiden liittämistä jakeluverkkoihin. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jakeluverkonhaltijat tekevät syrjimättömältä pohjalta yhteistyötä yritysten kanssa, jotka omistavat, kehittävät, käyttävät tai hallinnoivat sähköajoneuvojen latauspisteitä, myös verkkoon liittämisen osalta.

1.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava tarvittava sääntelykehys, jolla helpotetaan yleisesti saatavilla olevien ja yksityisten latauspisteiden liittämistä jakeluverkkoihin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2014/94/EU soveltamista. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jakeluverkonhaltijat tekevät syrjimättömältä pohjalta yhteistyötä yritysten kanssa, jotka omistavat, kehittävät, käyttävät tai hallinnoivat sähköajoneuvojen latauspisteitä, myös verkkoon liittämisen osalta.

Tarkistus    123

Ehdotus direktiiviksi

33 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jakeluverkonhaltijat eivät saa omistaa, kehittää, hallinnoida tai käyttää sähköajoneuvojen latauspisteitä.

Tarkistus    124

Ehdotus direktiiviksi

33 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltiot voivat sallia sen, että jakeluverkonhaltijat omistavat, kehittävät, hallinnoivat tai käyttävät sähköajoneuvojen latauspisteitä vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

2.  Poiketen siitä, mitä 1 a kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, että jakeluverkonhaltijat omistavat, kehittävät, hallinnoivat tai käyttävät sähköajoneuvojen latauspisteitä vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät täysimääräisesti:

Tarkistus    125

Ehdotus direktiiviksi

33 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  muut osapuolet eivät ole avoimen ja läpinäkyvän tarjouskilpailun perusteella osoittaneet kiinnostusta omistaa, kehittää, hallinnoida tai käyttää sähköajoneuvojen latauspisteitä;

a)  muut osapuolet eivät ole avoimen ja läpinäkyvän sekä kansallisen sääntelyviranomaisen valvoman tarjouskilpailun perusteella osoittaneet kiinnostusta omistaa, kehittää, hallinnoida tai käyttää sähköajoneuvojen latauspisteitä tai eivät kykene tuottamaan kyseisiä palveluja kohtuullisin kustannuksin ja oikea-aikaisesti;

Tarkistus    126

Ehdotus direktiiviksi

33 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on toteutettava säännöllisin väliajoin ja vähintään joka viides vuosi julkinen kuuleminen sen selvittämiseksi, onko markkinaosapuolilla kiinnostusta omistaa, kehittää, käyttää tai hallinnoida sähköajoneuvojen latauspisteitä. Jos julkinen kuuleminen osoittaa, että kolmannet osapuolet kykenevät omistamaan, kehittämään, käyttämään tai hallinnoimaan tällaisia pisteitä, jäsenvaltioiden on varmistettava jakeluverkonhaltijoiden asteittainen tällaisesta toiminnasta luopuminen.

4.  Jäsenvaltioiden on toteutettava säännöllisin väliajoin ja vähintään joka viides vuosi julkinen kuuleminen sen selvittämiseksi, onko markkinaosapuolilla kiinnostusta omistaa, kehittää, käyttää tai hallinnoida sähköajoneuvojen latauspisteitä. Jos julkinen kuuleminen osoittaa, että kolmannet osapuolet kykenevät omistamaan, kehittämään, käyttämään tai hallinnoimaan tällaisia pisteitä, jäsenvaltioiden on varmistettava jakeluverkonhaltijoiden asteittainen tällaisesta toiminnasta luopuminen ja se, että nämä voivat periä takaisin siitä aiheutuneet kustannukset.

Tarkistus    127

Ehdotus direktiiviksi

34 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikilla vaatimukset täyttävillä osapuolilla on pääsy tietoihin selkein ja tasavertaisin ehdoin. Jäsenvaltioissa, joissa on otettu käyttöön älykkäitä mittausjärjestelmiä 19 artiklan mukaisesti ja jakeluverkonhaltijat osallistuvat tiedonhallintaan, 35 artiklan 2 kohdan d alakohdassa säädettyyn sääntöjen noudattamista koskevaan ohjelmaan on sisällyttävä erityisiä toimenpiteitä, joilla estetään syrjivyys vaatimukset täyttävien osapuolten tiedonsaannissa, kuten säädetään 23 artiklassa. Jos jakeluverkonhaltijoihin ei sovelleta 35 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa, jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vertikaalisesti integroituneella yrityksellä ei ole etuoikeutta tietoihin energiantoimitustoimintansa harjoittamiseksi.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikilla vaatimukset täyttävillä osapuolilla on pääsy tietoihin selkein ja tasavertaisin ehdoin ja että ne noudattavat tieto- ja yksityisyydensuojalainsäädäntöä. Jäsenvaltioissa, joissa on otettu käyttöön älykkäitä mittausjärjestelmiä 19 artiklan mukaisesti ja jakeluverkonhaltijat osallistuvat tiedonhallintaan, 35 artiklan 2 kohdan d alakohdassa säädettyyn sääntöjen noudattamista koskevaan ohjelmaan on sisällyttävä erityisiä toimenpiteitä, joilla estetään syrjivyys vaatimukset täyttävien osapuolten tiedonsaannissa, kuten säädetään 23 artiklassa. Jos jakeluverkonhaltijoihin ei sovelleta 35 artiklan 1, 2 ja 3 kohtaa, jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että vertikaalisesti integroituneella yrityksellä ei ole etuoikeutta tietoihin energiantoimitustoimintansa harjoittamiseksi, tarvittaessa edellyttämällä, että luodaan keskitetty tiedonhallinta-alusta, jota hallinnoi siirtoverkonhaltija tai muu puolueeton taho.

Tarkistus    128

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jakeluverkonhaltijat eivät saa omistaa, kehittää, hallinnoida tai käyttää energiavarastoja.

1.  Jakeluverkonhaltijat eivät saa omistaa, kehittää, hallinnoida tai käyttää energiavarastoja. Tätä kieltoa ei sovelleta laitteisiin, joita jakeluverkonhaltijat käyttävät jakelujärjestelmän lyhytaikaiseen paikalliseen valvomiseen siten, että se ei vaikuta energiapalveluihin tai taajuuteen vaikuttamattomiin lisäpalveluihin, ja joiden käytön kansallinen sääntelyviranomainen on hyväksynyt.

Tarkistus    129

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, että jakeluverkonhaltijat omistavat, kehittävät, hallinnoivat tai käyttävät varastoja vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, että jakeluverkonhaltijat omistavat, kehittävät, hallinnoivat tai käyttävät varastoja vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät täysimääräisesti:

Tarkistus    130

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  muut osapuolet eivät ole avoimen ja läpinäkyvän tarjouskilpailun perusteella osoittaneet kiinnostusta omistaa, kehittää, hallinnoida tai käyttää varastoja;

a)  muut osapuolet eivät ole avoimen ja läpinäkyvän sekä kansallisen sääntelyviranomaisen valvoman tarjouskilpailun perusteella osoittaneet kiinnostusta omistaa, kehittää, hallinnoida tai käyttää varastoja tai eivät kykene tuottamaan kyseisiä palveluja kohtuullisin kustannuksin ja oikea-aikaisesti;

Tarkistus    131

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  jakeluverkonhaltijat tarvitsevat tällaisia varastoja täyttääkseen tämän direktiivin mukaiset velvoitteensa jakeluverkon tehokkaan, luotettavan ja turvallisen toiminnan osalta; sekä

b)  jakeluverkonhaltijat tarvitsevat tällaisia varastoja täyttääkseen tämän direktiivin mukaiset velvoitteensa jakeluverkon tehokkaan, luotettavan ja turvallisen toiminnan osalta eikä varaston omistaminen tai käyttö vaikuta energiamarkkinoiden kilpailuun;

Tarkistus    132

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat laatia ohjeita tai hankintasopimuksia koskevia lausekkeita auttaakseen jakeluverkonhaltijoita varmistamaan hankintamenettelyn oikeudenmukaisuuden.

Tarkistus    133

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Sääntelyviranomaisten on toteutettava säännöllisin väliajoin ja vähintään joka viides vuosi julkinen kuuleminen sen selvittämiseksi, onko markkinaosapuolilla kiinnostusta investoida energiavarastoihin taikka kehittää, käyttää tai hallinnoida niitä. Jos julkinen kuuleminen osoittaa, että kolmannet osapuolet kykenevät omistamaan, kehittämään, käyttämään tai hallinnoimaan tällaisia varastoja, jäsenvaltioiden on varmistettava jakeluverkonhaltijoiden asteittainen tällaisesta toiminnasta luopuminen.

4.  Jäsenvaltioiden on toteutettava säännöllisin väliajoin ja vähintään joka viides vuosi arviointi, jossa tarkistetaan kyky näitä varastoja koskevan tarjouksen jättämiseen, ja tarvittaessa julkinen kuuleminen sen selvittämiseksi, onko markkinaosapuolilla kiinnostusta investoida energiavarastoihin taikka kehittää, käyttää tai hallinnoida niitä. Jos arviointi tai julkinen kuuleminen osoittaa, että kolmannet osapuolet kykenevät omistamaan, kehittämään, käyttämään tai hallinnoimaan tällaisia varastoja, jäsenvaltioiden on varmistettava jakeluverkonhaltijoiden asteittainen tällaisesta toiminnasta luopuminen ja se, että nämä voivat periä takaisin siitä aiheutuneet kustannukset.

Tarkistus    134

Ehdotus direktiiviksi

36 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

36 a artikla

 

Jakeluverkonhaltijoiden uudet toimintamuodot

 

1.   Jakeluverkonhaltijat eivät saa harjoittaa muuta kuin tässä direktiivissä ja asetuksessa (EU) .../... [uudelleenlaadittu asetus (EY) N:o 714/2009 sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjassa COM(2016)0861/2] vahvistettua toimintaa.

 

2.   Jäsenvaltiot voivat sallia, että jakeluverkonhaltijat harjoittavat muuta kuin tässä direktiivissä ja asetuksessa (EU) .../... [uudelleenlaadittu asetus (EY) N:o 714/2009 sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjassa COM(2016)0861/2] vahvistettua toimintaa, jos sääntelyviranomainen on arvioinut vaatimuksista poikkeamisen tarpeellisuuden ja on antanut sille hyväksyntänsä ja edellyttäen, että seuraavat edellytykset täyttyvät:

 

a)   muut osapuolet eivät ole avoimen ja läpinäkyvän tarjouskilpailun perusteella osoittaneet kiinnostusta harjoittaa kyseistä toimintaa;

 

b)   jakeluverkonhaltijat tarvitsevat tällaisia varastoja täyttääkseen tämän direktiivin mukaiset velvoitteensa jakeluverkon tehokkaan, luotettavan ja turvallisen toiminnan osalta;

 

c)   jakeluverkonhaltijoiden on harjoitettava kyseistä toimintaa täyttääkseen asetuksen (EU) .../... [uudelleenlaadittu asetus (EY) N:o 714/2009 sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjassa COM(2016)0861/2] mukaiset velvoitteensa, myös velvoitteen tehdä yhteistyötä siirtoverkonhaltijoiden kanssa jakelu- ja siirtoverkkojen kokonaisvaltaisen, kustannustehokkaan, turvallisen ja luotettavan kehityksen ja käytön varmistamiseksi.

Perustelu

Tämä perussäädöstä koskeva tarkistus on välttämätön tarkistusten johdonmukaisuuden varmistamiseksi, sillä se liittyy erottamattomasti muihin esittelijän esittämiin tarkistuksiin.

Tarkistus    135

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  asiaan liittyvien tietomuotojen ja yhteyskäytäntöjen standardoinnista yhteistyössä jakeluverkonhaltijoiden kanssa tiedon rajatylittävän vaihdon helpottamiseksi;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus    136

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – 1 kohta – j alakohta

Komission teksti

Tarkistus

j)  alueellisten käyttökeskusten välisen yhteistyön ja koordinoinnin puitteiden hyväksymisestä.

j)  yhteistyöstä viraston, alueellisten koordinointikeskusten ja Sähkö-ENTSOn kanssa alueellisten koordinointikeskusten välisen yhteistyön ja koordinoinnin puitteiden hyväksymisessä.

Tarkistus    137

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j a)  siirtoverkkojen digitalisoinnista, jotta varmistetaan muun muassa tehokas reaaliaikainen tiedonkeruu ja tietojen käyttö sekä älykkäät sähköasemat;

Tarkistus    138

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – 1 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j b)  tiedonhallinnasta, kyberturvallisuudesta ja tietosuojasta;

Tarkistus    139

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltiot voivat säätää, että yksi tai useampi 1 kohdan a–j alakohdassa luetelluista vastuualueista osoitetaan siirtoverkonhaltijalle, joka ei ole sen siirtoverkon omistaja, johon kyseisiä vastuualueita muutoin sovellettaisiin. Siirtoverkonhaltijan, jolle tehtäviä osoitetaan, on oltava sertifioitu omistukseltaan eriytetyksi ja täytettävä 43 artiklassa säädetyt vaatimukset, mutta sen ei tarvitse omistaa vastuullaan olevaa siirtoverkkoa. Siirtoverkon omistavan siirtoverkonhaltijan on täytettävä VI luvussa säädetyt vaatimukset ja oltava sertifioitu 43 artiklan mukaisesti.

2.  Jäsenvaltiot voivat säätää, että yksi tai useampi 1 kohdan a–j alakohdassa luetelluista vastuualueista osoitetaan siirtoverkonhaltijalle, joka ei ole sen siirtoverkon omistaja, johon kyseisiä vastuualueita muutoin sovellettaisiin. Siirtoverkonhaltijan, jolle tehtäviä osoitetaan, on oltava sertifioitu omistukseltaan eriytetyksi riippumattomaksi järjestelmävastaavaksi tai riippumattomaksi siirtoverkonhaltijaksi ja täytettävä 43 artiklassa säädetyt vaatimukset, mutta sen ei tarvitse omistaa vastuullaan olevaa siirtoverkkoa. Siirtoverkon omistavan siirtoverkonhaltijan on täytettävä VI luvussa säädetyt vaatimukset ja oltava sertifioitu 43 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    140

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 kohdassa lueteltuja tehtäviä suorittaessaan siirtoverkonhaltijan on otettava huomioon alueellisten käyttökeskusten suorittamat toiminnot ja tehtävä tarvittaessa yhteistyötä viereisten siirtoverkonhaltijoiden kanssa.

3.  Edellä 1 kohdassa lueteltuja tehtäviä suorittaessaan siirtoverkonhaltijan on otettava huomioon alueellisten koordinointikeskusten antamat suositukset ja tehtävä tarvittaessa yhteistyötä viereisten siirtoverkonhaltijoiden kanssa.

Tarkistus    141

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4.  Edellä 1 kohdan i alakohdassa kuvailtuja tehtäviä suorittaessaan siirtoverkonhaltijan on varmistettava, että tasehallintapalvelujen hankinta ja – jollei se ole kustannus-hyötyanalyysin mukaan perusteltua – taajuuteen vaikuttamattomien lisäpalvelujen hankinta:

4.  Edellä 1 kohdan i alakohdassa kuvailtuja tehtäviä suorittaessaan siirtoverkonhaltijan on varmistettava, että tasehallintapalvelujen hankinta ja – jollei se ole kustannus-hyötyanalyysin tai teknistä toteutettavuutta koskevan analyysin mukaan perusteltua ja toimivaltaisen viranomaisen hyväksymää – taajuuteen vaikuttamattomien lisäpalvelujen hankinta:

Tarkistus    142

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava tarvittava sääntelykehys, joka mahdollistaa siirtoverkonhaltijoiden palvelujen hankinnan ja kannustaa siihen, jotta voidaan tehostaa siirtoverkon toimintaa ja kehittämistä, paikallinen ylikuormituksen hallinta mukaan luettuna. Sääntelykehyksillä on erityisesti varmistettava, että siirtoverkonhaltijat voivat hankkia palveluja sellaisista resursseista kuin hajautettu tuotanto, kysyntäjousto tai varastointi sekä harkita energiatehokkuustoimenpiteitä, kun kyseisten palveluiden avulla vältetään kustannustehokkaasti sähköntuotantokapasiteetin tehostamisen tai korvaamisen tarve ja jotka tukevat siirtoverkon tehokasta ja turvallista toimintaa. Siirtoverkonhaltijoiden on hankittava nämä palvelut läpinäkyvillä, syrjimättömillä ja markkinaperusteisilla menettelyillä.

 

Tällaisille palveluille on määriteltävä standardoidut markkinatuotteet vähintään kansallisella tasolla. Siirtoverkonhaltijoiden on määriteltävä kaikki asianomaiset verkon käyttäjät ja kansallisen sääntelyviranomaisen kattavan läpinäkyvän ja osallistavan prosessin avulla hankittaville palveluille standardoidut markkinatuotteet, joilla turvataan kaikkien markkinaosapuolten tosiasiallinen osallistuminen, uusiutuvat energialähteet, kysyntäjousto, varastointi ja yhteenliittymät mukaan luettuina. Siirtoverkonhaltijoiden on vaihdettava keskenään kaikki tarvittavat tiedot ja koordinoitava siirtoverkonhaltijoiden kanssa varmistaakseen resurssien parhaan mahdollisen käytön ja järjestelmän turvallisen ja tehokkaan toiminnan sekä helpottaakseen markkinoiden kehittymistä. Siirtoverkon haltijoiden on saatava tällaisten palvelujen hankkimisesta asianmukainen korvaus, joka kattaa vähintään aiheutuneet menot, mukaan lukien tarvittavasta tieto- ja viestintäteknologiasta aiheutuneet menot.

Tarkistus    143

Ehdotus direktiiviksi

47 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Vertikaalisesti integroitunut yritys ja sen tytäryhtiöt, jotka harjoittavat tuotanto- tai toimitustoimintoja, eivät saa omistaa suoraan eivätkä välillisesti siirtoverkonhaltijan osakkeita. Siirtoverkonhaltija ei saa omistaa suoraan eikä välillisesti sellaisten vertikaalisesti integroituneiden yritysten tytäryhtiöiden osakkeita, jotka harjoittavat tuotanto- tai toimitustoimintoja, eikä se saa vastaanottaa osinkoja eikä muunlaista rahallista hyötyä tällaisilta tytäryhtiöiltä.

3.  Vertikaalisesti integroituneen yrityksen tytäryhtiöt, jotka harjoittavat tuotanto- tai toimitustoimintoja, eivät saa omistaa suoraan eivätkä välillisesti siirtoverkonhaltijan osakkeita. Siirtoverkonhaltija ei saa omistaa suoraan eikä välillisesti sellaisten vertikaalisesti integroituneiden yritysten tytäryhtiöiden osakkeita, jotka harjoittavat tuotanto- tai toimitustoimintoja, eikä se saa vastaanottaa osinkoja eikä muunlaista rahallista hyötyä tällaisilta tytäryhtiöiltä.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus    144

Ehdotus direktiiviksi

51 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Sen jälkeen, kun siirtoverkonhaltija on kuullut kaikkia asianomaisia sidosryhmiä, sen on toimitettava vähintään joka toinen vuosi sääntelyviranomaiselle kymmenvuotinen verkon kehittämissuunnitelma, joka perustuu nykyisiin ja ennakoituihin toimituksiin ja kysyntään. Tähän kehittämissuunnitelmaan on sisällyttävä tehokkaita toimenpiteitä, joilla varmistetaan verkon suorituskyvyn riittävyys ja toimitusvarmuus.

1.  Sen jälkeen, kun siirtoverkonhaltija on kuullut kaikkia asianomaisia sidosryhmiä, sen on toimitettava vähintään joka toinen vuosi sääntelyviranomaiselle kymmenvuotinen verkon kehittämissuunnitelma, joka perustuu nykyisiin ja ennakoituihin toimituksiin ja kysyntään. Tähän kehittämissuunnitelmaan on sisällyttävä tehokkaita toimenpiteitä, joilla varmistetaan verkon suorituskyvyn riittävyys ja toimitusvarmuus. Sääntelyviranomaisen on tarkastettava kymmenvuotinen verkon kehittämissuunnitelma ja hyväksyttävä se. Sääntelyviranomainen voi ennen sen hyväksymistä vaatia siirtoverkonhaltijaa muuttamaan kymmenvuotista verkon kehittämissuunnitelmaansa. Siirtoverkonhaltijan on julkaistava kymmenvuotinen verkon kehittämissuunnitelma verkkosivustollaan.

Tarkistus    145

Ehdotus direktiiviksi

51 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Siirtoverkonhaltijan on kymmenvuotista verkon kehittämissuunnitelmaa laatiessaan tehtävä kohtuullisia oletuksia tuotannon, toimitusten , energian varastoinnin, ja kulutuksen sekä muiden maiden kanssa käytävän kaupan kehityksestä ottaen huomioon alueellisia ja unionin laajuisia verkkoja koskevat investointisuunnitelmat.

3.  Siirtoverkonhaltijan on kymmenvuotista verkon kehittämissuunnitelmaa laatiessaan otettava täysimääräisesti huomioon kysyntäjouston käyttöön, energian varastointiin tai muihin resursseihin liittyvät mahdollisuudet vaihtoehtoina järjestelmän laajentamiselle, odotetun kulutuksen, muiden maiden kanssa käytävän kaupan sekä alueellisia ja unionin laajuisia verkkoja koskevat investointisuunnitelmat.

Tarkistus    146

Ehdotus direktiiviksi

51 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Sääntelyviranomaisen on tarkasteltava, kattaako kymmenvuotinen verkon kehittämissuunnitelma kaikki kuulemisprosessissa esille tulleet investointitarpeet ja onko se johdonmukainen [uudelleenlaaditun asetuksen 714/2009, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)861/2 27 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ]tarkoitetun ei-sitovan unionin laajuisen kymmenvuotisen verkon kehittämissuunnitelman kanssa ( unionin laajuinen kymmenvuotinen verkon kehittämissuunnitelma). Jos suunnitelman johdonmukaisuutta ei-sitovan unionin laajuisen kymmenvuotisen verkon kehittämissuunnitelman kanssa epäillään, sääntelyviranomaisen on neuvoteltava viraston kanssa. Sääntelyviranomainen voi vaatia siirtoverkonhaltijaa muuttamaan kymmenvuotista verkon kehittämissuunnitelmaansa.

5.  Sääntelyviranomaisen on tarkasteltava, kattaako kymmenvuotinen verkon kehittämissuunnitelma kaikki kuulemisprosessissa esille tulleet investointitarpeet ja onko se johdonmukainen [uudelleenlaaditun asetuksen 714/2009, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0861/2 27 artiklan 1 kohdan b alakohdassa] tarkoitetun ei-sitovan unionin laajuisen kymmenvuotisen verkon kehittämissuunnitelman kanssa (unionin laajuinen kymmenvuotinen verkon kehittämissuunnitelma). Jos suunnitelman johdonmukaisuutta ei-sitovan unionin laajuisen kymmenvuotisen verkon kehittämissuunnitelman tai asetuksen (EU) .../... [hallintoasetus] mukaisesti toimitettujen kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien kanssa epäillään, sääntelyviranomaisen on neuvoteltava viraston kanssa. Sääntelyviranomainen voi vaatia siirtoverkonhaltijaa muuttamaan kymmenvuotista verkon kehittämissuunnitelmaansa.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus    147

Ehdotus direktiiviksi

51 artikla – 6 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Sääntelyviranomaisen on valvottava ja arvioitava verkon kokonaisjoustavuuden kehitystä ja raportoitava vuosittain edistymisestä.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus    148

Ehdotus direktiiviksi

54 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirtoverkonhaltijat eivät saa omistaa, hallinnoida tai käyttää energiavarastoja tai vastata niiden käytöstä eivätkä omistaa suoraan tai välillisesti omaisuutta, jota käytetään lisäpalvelujen tarjoamiseen.

1.  Siirtoverkonhaltijat eivät saa omistaa, hallinnoida tai käyttää energiavarastoja tai vastata niiden käytöstä eivätkä omistaa suoraan tai välillisesti omaisuutta, jota käytetään lisäpalvelujen tarjoamiseen, elleivät kyseiset varastot ja kyseinen omaisuus ole siirtoverkon olennaisia osia ja ellei kansallinen sääntelyviranomainen ole antanut hyväksyntäänsä.

Tarkistus    149

Ehdotus direktiiviksi

54 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, että siirtoverkonhaltijat omistavat, hallinnoivat tai käyttävät varastoja tai omaisuutta, jota käytetään taajuuteen vaikuttamattomien lisäpalvelujen tarjontaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, että siirtoverkonhaltijat omistavat, hallinnoivat tai käyttävät varastoja tai omaisuutta, jota käytetään taajuuteen vaikuttamattomien lisäpalvelujen tarjontaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät täysimääräisesti:

Tarkistus    150

Ehdotus direktiiviksi

54 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  muut osapuolet eivät ole avoimen ja läpinäkyvän tarjouskilpailun perusteella osoittaneet kiinnostusta omistaa, hallita, hallinnoida tai käyttää tällaisia mahdollisuuksia varastoinnin ja/tai taajuuteen vaikuttamattomien lisäpalvelujen tarjoamiseen siirtoverkonhaltijalle;

a)  muut osapuolet eivät ole avoimen ja läpinäkyvän sekä kansallisen sääntelyviranomaisen valvoman tarjouskilpailun perusteella osoittaneet kiinnostusta omistaa, hallita, hallinnoida tai käyttää tällaisia mahdollisuuksia varastoinnin ja/tai taajuuteen vaikuttamattomien lisäpalvelujen tarjoamiseen siirtoverkonhaltijalle tai eivät kykene tuottamaan kyseisiä palveluja kohtuullisin kustannuksin ja oikea-aikaisesti;

Tarkistus    151

Ehdotus direktiiviksi

54 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  siirtoverkonhaltijat tarvitsevat tällaisia varastoja tai taajuuteen vaikuttamattomia lisäpalveluja täyttääkseen tämän direktiivin mukaiset velvoitteensa siirtoverkon tehokkaan, luotettavan ja turvallisen toiminnan osalta, ja niitä ei käytetä sähkön myymiseen markkinoille; sekä

b)  siirtoverkonhaltijat tarvitsevat tällaisia varastoja tai taajuuteen vaikuttamattomia lisäpalveluja täyttääkseen tämän direktiivin mukaiset velvoitteensa siirtoverkon tehokkaan, luotettavan ja turvallisen toiminnan osalta, ja erityisesti vaihtoehdoksi uusiin verkkoihin investoimiselle, ja niitä ei käytetä sähkön myymiseen markkinoille; sekä

Tarkistus    152

Ehdotus direktiiviksi

54 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Kansalliset sääntelyviranomaiset voivat laatia ohjeita tai hankintasopimuksia koskevia lausekkeita auttaakseen siirtoverkonhaltijoita varmistamaan hankintamenettelyn oikeudenmukaisuuden.

Tarkistus    153

Ehdotus direktiiviksi

54 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Siirtoverkonhaltijan on toteutettava säännöllisin väliajoin ja vähintään joka viides vuosi julkinen kuuleminen sen selvittämiseksi, onko markkinaosapuolilla kiinnostusta investoida tällaisiin varastoihin, sekä lopetettava oma varastointitoimintansa, jos kolmannet osapuolet kykenevät tarjoamaan palvelun kustannustehokkaasti.

4.  jäsenvaltioiden on toteutettava säännöllisin väliajoin ja vähintään joka viides vuosi julkinen kuuleminen sen selvittämiseksi, onko markkinaosapuolilla kiinnostusta investoida tällaisiin varastoihin; jos julkinen kuuleminen osoittaa, että kolmannet osapuolet kykenevät omistamaan, kehittämään, käyttämään tai hallinnoimaan tällaisia varastoja, jäsenvaltioiden on varmistettava siirtoverkonhaltijoiden asteittainen luopuminen tällaisesta toiminnasta;

Tarkistus    154

Ehdotus direktiiviksi

57 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  sääntelyviranomainen voi tehdä itsenäisiä päätöksiä poliittisista elimistä riippumatta ja toteuttaa itsenäisesti sille osoitettua talousarviota erillisten vuotuisten talousarviomäärärahojen perusteella sekä että sillä on riittävät henkilöstö- ja taloudelliset voimavarat tehtäviensä suorittamiseksi; sekä

a)  sääntelyviranomainen voi tehdä itsenäisiä päätöksiä poliittisista elimistä riippumatta;

Perustelu

Teksti on siirretty erilliseen alakohtaan.

Tämä perussäädöstä koskeva tarkistus on välttämätön tarkistusten johdonmukaisuuden varmistamiseksi, sillä se liittyy erottamattomasti muihin esittelijän esittämiin tarkistuksiin.

Tarkistus    155

Ehdotus direktiiviksi

57 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  sääntelyviranomainen laatii sille tässä direktiivissä ja asiaan liittyvissä säädöksissä asetetut sääntelytehtävät kattavan talousarvioesityksen, jotta sillä olisi ne inhimilliset ja taloudelliset resurssit, joita se tarvitsee hoitaakseen tehtävänsä ja käyttääkseen valtuuksiaan vaikuttavasti ja tehokkaasti;

Perustelu

Tämä perussäädöstä koskeva tarkistus on välttämätön tarkistusten johdonmukaisuuden varmistamiseksi, sillä se liittyy erottamattomasti muihin esittelijän esittämiin tarkistuksiin.

Tarkistus    156

Ehdotus direktiiviksi

57 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b b)  riippumaton tarkastaja suorittaa sääntelyviranomaisen tilinpäätöksen jälkikäteistarkastuksen;

Perustelu

Tämä perussäädöstä koskeva tarkistus on välttämätön tarkistusten johdonmukaisuuden varmistamiseksi, sillä se liittyy erottamattomasti muihin esittelijän esittämiin tarkistuksiin.

Tarkistus    157

Ehdotus direktiiviksi

57 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Komissio esittää viimeistään .. päivänä ...kuuta ... [kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta] ja sen jälkeen joka kolmas vuosi Euroopan parlamentille ja neuvostolle raportin siitä, miten kansalliset viranomaiset noudattavat riippumattomuusperiaatetta tämän artiklan mukaisesti.

Perustelu

Seuranta ja raportointi ovat välttämättömiä välineitä riippumattomuusperiaatteen tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi.

Tarkistus    158

Ehdotus direktiiviksi

58 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti

Tarkistus

g)  sen varmistaminen, että asiakkaat hyötyvät kansallisten markkinoiden tehokkaasta toiminnasta, sekä tehokkaan kilpailun ja kuluttajansuojan varmistamisen edistäminen;

g)  sen varmistaminen, että asiakkaat hyötyvät kansallisten markkinoiden tehokkaasta toiminnasta ja että heidän osallistumistaan siihen ei rajoiteta, sekä tehokkaan kilpailun edistäminen ja kuluttajansuojan varmistaminen tiiviissä yhteistyössä asiaankuuluvien kuluttajansuojaviranomaisten kanssa;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus    159

Ehdotus direktiiviksi

59 artikla – 1 kohta – n alakohta

Komission teksti

Tarkistus

n)  seurata, miten avoimia ja tehokkaita tukku- ja vähittäismyyntimarkkinat ovat ja missä määrin niillä esiintyy kilpailua, mihin kuuluvat sähköpörssit, kotitalousasiakkaiden maksamat hinnat, mukaan lukien ennakkomaksujärjestelmät, toimittajaa vaihtaneiden asiakkaiden määrä, verkosta kytkettyjen asiakkaiden määrä, ylläpitopalvelujen maksut ja näiden palvelujen toteuttaminen ja kotitalousasiakkaiden tekemät valitukset, sekä mahdollisia kilpailun vääristymiä tai rajoituksia, mihin sisältyy kaikkien asiaa koskevien tietojen antaminen, sekä saattaa tarvittaessa tapaukset asiaankuuluvien kilpailuviranomaisten käsiteltäviksi;

n)  seurata, miten avoimia ja tehokkaita tukku- ja vähittäismyyntimarkkinat ovat ja missä määrin niillä esiintyy kilpailua, mihin kuuluvat sähköpörssit, kotitalousasiakkaiden maksamat hinnat, mukaan lukien ennakkomaksujärjestelmät, dynaamisten hintasopimusten ja älymittarien käytön vaikutukset, toimittajaa vaihtaneiden asiakkaiden määrä, verkosta kytkettyjen asiakkaiden määrä, ylläpitopalvelujen maksut ja näiden palvelujen toteuttaminen, kotitalouksien maksamien hintojen ja tukkuhintojen välinen suhde, verkkotariffien ja -maksujen kehittyminen, kotitalousasiakkaiden tekemät valitukset, sekä mahdollisia kilpailun vääristymiä tai rajoituksia, mihin sisältyy kaikkien asiaa koskevien tietojen antaminen, sekä saattaa tarvittaessa tapaukset asiaankuuluvien kilpailuviranomaisten käsiteltäviksi;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus    160

Ehdotus direktiiviksi

59 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti

Tarkistus

o)  seurata rajoittavien sopimuskäytäntöjen esiintymistä, mukaan lukien yksinoikeuslausekkeet, joilla voidaan estää muita suuria asiakkaita kuin kotitalousasiakkaita tekemästä samanaikaisesti sopimuksia useamman kuin yhden toimittajan kanssa tai rajoittaa niiden vapautta tehdä tällaisia sopimuksia, ja tarvittaessa ilmoittaa kansallisille kilpailuviranomaisille tällaisista käytännöistä;

o)  seurata rajoittavien sopimuskäytäntöjen esiintymistä, mukaan lukien yksinoikeuslausekkeet, joilla voidaan estää asiakkaita tekemästä samanaikaisesti sopimuksia useamman kuin yhden toimittajan kanssa tai rajoittaa niiden vapautta tehdä tällaisia sopimuksia, ja tarvittaessa ilmoittaa kansallisille kilpailuviranomaisille tällaisista käytännöistä;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus    161

Ehdotus direktiiviksi

59 artikla – 1 kohta – o a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

o a)  seurata kuluttajien osallistumista ja raportoida siitä sekä joustavuuden saatavuudesta ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista energiajärjestelmässä;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus    162

Ehdotus direktiiviksi

59 artikla – 1 kohta – q alakohta

Komission teksti

Tarkistus

q)  osaltaan varmistaa muiden asiaankuuluvien viranomaisten kanssa kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus ja täytäntöönpano;

q)  osaltaan varmistaa muiden asiaankuuluvien viranomaisten kanssa uusien ja nykyisten kuluttajansuojatoimenpiteiden, myös aktiivisia käyttäjiä koskevien toimenpiteiden, tehokkuus ja täytäntöönpano; seurata oman kulutuksen ja paikallisten energiayhteisöjen kehitykseen kohdistuvien perusteettomien esteiden tai rajoitusten poistamista;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus    163

Ehdotus direktiiviksi

59 artikla – 1 kohta – s alakohta

Komission teksti

Tarkistus

s)  varmistaa asiakkaiden mahdollisuus saada kulutustietoja, kulutustietojen tarjoaminen helppotajuisessa yhdenmukaistetussa muodossa kansallisella tasolla valinnaista käyttöä varten sekä kaikkien asiakkaiden mahdollisuus saada pikaisesti tällaisia 23 ja 24 artiklassa tarkoitettuja tietoja;

s)  varmistaa asiakkaiden syrjimätön mahdollisuus saada kulutustietoja, kulutustietojen tarjoaminen helppotajuisessa yhdenmukaistetussa muodossa kansallisella tasolla valinnaista käyttöä varten sekä kaikkien asiakkaiden mahdollisuus saada pikaisesti tällaisia 23 ja 24 artiklassa tarkoitettuja tietoja;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus    164

Ehdotus direktiiviksi

59 artikla – 1 kohta – x alakohta

Komission teksti

Tarkistus

x)  seurata vertailusivustojen saatavuutta, 14 artiklassa ja liitteessä I vahvistetut kriteerit täyttävät vertailuvälineet mukaan lukien.

x)  seurata vertailuvälineiden saatavuutta, 14 artiklassa vahvistetut kriteerit täyttävät vertailusivustot, sovellukset ja muut vuorovaikutteiset keinot mukaan lukien.

Tarkistus    165

Ehdotus direktiiviksi

59 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  määrätä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia sähköalan yrityksille, jotka eivät täytä velvollisuuksiaan, jotka johtuvat tästä direktiivistä tai asiaan liittyvistä oikeudellisesti sitovista sääntelyviranomaisen tai viraston tekemistä päätöksistä, tai ehdottaa toimivaltaiselle tuomioistuimelle, että tämä määräisi kyseisiä seuraamuksia. Tähän on sisällyttävä toimivalta määrätä tai ehdottaa määrättäväksi siirtoverkonhaltijalle enintään kymmentä prosenttia sen vuotuisesta liikevaihdosta tai vertikaalisesti integroituneelle yritykselle enintään kymmentä prosenttia sen vuotuisesta liikevaihdosta vastaavia seuraamuksia, jos nämä eivät täytä tämän direktiivin mukaisia velvoitteitaan; sekä

d)  määrätä omasta aloitteestaan tai viraston pyynnöstä sen sitovien päätöksen panemiseksi täytäntöön tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia sähköalan yrityksille, Sähkö-ENTSOlle tai alueellisille koordinointikeskuksille, jotka eivät täytä velvollisuuksiaan, jotka johtuvat tästä direktiivistä. asetuksesta (EU) .../... [uudelleenlaadittu asetus (EY) N:o 714/2009, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0861/2] tai asiaan liittyvistä oikeudellisesti sitovista sääntelyviranomaisen tai viraston tekemistä päätöksistä, tai ehdottaa toimivaltaiselle tuomioistuimelle, että tämä määräisi kyseisiä seuraamuksia. Tähän on sisällyttävä toimivalta määrätä tai ehdottaa määrättäväksi siirtoverkonhaltijalle enintään kymmentä prosenttia sen vuotuisesta liikevaihdosta tai vertikaalisesti integroituneelle yritykselle enintään kymmentä prosenttia sen vuotuisesta liikevaihdosta vastaavia seuraamuksia, jos nämä eivät täytä tämän direktiivin mukaisia velvoitteitaan; sekä

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tekstin sisäiseen logiikkaan liittyvistä painavista syistä.

Tarkistus    166

Ehdotus direktiiviksi

59 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Avoimuuden lisäämiseksi markkinoilla ja jotta kaikki, joita asia koskee, voisivat saada kaikki tarvittavat tiedot, päätökset ja päätösehdotukset siirto- ja jakelutariffeista, joita tarkoitetaan 60 artiklan 3 kohdassa, sääntelyviranomaisten on annettava markkinaosapuolten saataville yksityiskohtaiset tiedot menetelmistä ja kustannuksista, joita on käytetty kyseessä olevien verkkotariffien laskennassa.

8.  Avoimuuden lisäämiseksi markkinoilla ja jotta kaikki, joita asia koskee, voisivat saada kaikki tarvittavat tiedot, päätökset ja päätösehdotukset siirto- ja jakelutariffeista, joita tarkoitetaan 60 artiklan 3 kohdassa, sääntelyviranomaisten on annettava markkinaosapuolten saataville yksityiskohtaiset tiedot menetelmistä ja kustannuksista, joita on käytetty kyseessä olevien verkkotariffien laskennassa ja joissa on otettu huomioon investointikustannukset, hajautetun tuotannon lisäarvo, joustavuus, digitalisointi, kysyntäjousto, varastointi ja järjestelmän käyttäjien, myös aktiivisten asiakkaiden, verkon käyttö ja muut tekijät.

Tarkistus    167

Ehdotus direktiiviksi

62 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Sääntelyviranomaisten tehtävät ja valtuudet alueellisten käyttökeskusten suhteen

Sääntelyviranomaisten tehtävät ja valtuudet alueellisten koordinointikeskusten suhteen

Tarkistus    168

Ehdotus direktiiviksi

62 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

1.  Sen maantieteellisen alueen, jolla alueellinen käyttökeskus sijaitsee, alueellisten sääntelyviranomaisten on läheisessä yhteistyössä toistensa kanssa:

1.  Sen maantieteellisen alueen, jolla alueellinen koordinointikeskus sijaitsee, alueellisten sääntelyviranomaisten on läheisessä yhteistyössä toistensa kanssa:

Tarkistus    169

Ehdotus direktiiviksi

62 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  hyväksyttävä perussääntö ja työjärjestys;

a)  hyväksyttävä asetuksen (EU) .../... [uudelleenlaadittu asetus (EY) N:o 714/2009, sellaisena kuin sitä ehdotetaan asiakirjalla COM(2016)0861/2] 32 artiklan 1 kohdan mukaisten alueellisten koordinointikeskusten perustamista koskeva ehdotus;

Tarkistus    170

Ehdotus direktiiviksi

62 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  hyväksyttävä yhteistyöhön perustuva päätöksentekomenettely;

c)  hyväksyttävä yhteistyöhön liittyvät prosessit;

Tarkistus    171

Ehdotus direktiiviksi

62 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  arvioitava, onko alueellisella käyttökeskuksella asianmukainen toimivalta, resurssit ja puolueettomuus, jotta se voi suorittaa riippumattomasti sille osoitetut toiminnot ja tehtävät, mukaan lukien turvallisuus-, vastuu- ja valmiusjärjestelyt;

d)  varmistettava, että alueellisella koordinointikeskuksella on asianmukainen toimivalta, resurssit ja puolueettomuus, jotta se voi suorittaa riippumattomasti sille osoitetut toiminnot ja tehtävät, mukaan lukien turvallisuus-, vastuu- ja valmiusjärjestelyt;

Tarkistus    172

Ehdotus direktiiviksi

62 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  pyytää tietoja alueellisilta käyttökeskuksilta;

a)  pyytää tietoja alueellisilta koordinointikeskuksilta;

Tarkistus    173

Ehdotus direktiiviksi

62 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  tehdä tarkastuksia myös ennalta ilmoittamatta alueellisten käyttökeskusten toimitiloissa;

b)  tehdä tarkastuksia myös ennalta ilmoittamatta alueellisten koordinointikeskusten toimitiloissa;

Tarkistus    174

Ehdotus direktiiviksi

62 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  tehdä alueellisia käyttökeskuksia koskevia sitovia päätöksiä.

c)  tehdä alueellisia koordinointikeskuksia koskevia sitovia päätöksiä.

Tarkistus    175

Ehdotus direktiiviksi

62 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  käsitellä valituksia, joita esitetään alueellisia koordinointikeskuksia vastaan niiden unionin lainsäädännön mukaisten velvoitteiden osalta.

Tarkistus    176

Ehdotus direktiiviksi

62 artikla – 2 kohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c b)  Sääntelyviranomaisten on kuultava toisiaan ja virastoa ja tehtävä yhteistyötä keskenään ja viraston kanssa sekä annettava toisilleen ja virastolle kaikki tiedot, joita ne tarvitsevat tästä artiklasta johtuvien tehtäviensä suorittamiseksi.

Tarkistus    177

Ehdotus direktiiviksi

69 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

69 a artikla

 

Uudelleentarkastelu

 

Viimeistään 1 päivänä kesäkuuta 2025 komissio tarkastelee tämän direktiivin täytäntöönpanoa ja toimittaa täytäntöönpanokertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

 

Tarkastelussa on erityisesti arvioitava sitä, onko tämän direktiivin säännösten mukainen käyttäjien ja erityisesti heikossa asemassa olevien tai energiaköyhien asiakkaiden suojelu riittävä.

Tarkistus    178

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  niiden on oltava toiminnallisesti riippumattomia ja niillä on varmistettava toimittajien tasavertainen kohtelu hakutuloksissa;

a)  niiden on oltava riippumattomia kaikista markkinatoimijoista ja niillä on varmistettava kaikkien toimittajien tasavertainen kohtelu hakutuloksissa;

Tarkistus    179

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  niistä on käytävä selvästi ilmi, kuka omistaa välineen ja kuka on sen toiminnasta vastaava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö;

b)  niistä on käytävä selvästi ilmi, kuka omistaa välineen ja kuka on sen toiminnasta vastaava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, sekä tiedot välineen rahoituksesta;

Tarkistus    180

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  niissä on esitettävä selkeät ja objektiiviset kriteerit, joihin vertailu perustuu;

c)  niissä on esitettävä selkeät ja objektiiviset kriteerit, joihin vertailu perustuu, sekä tiedot niihin sisältyvistä palveluista;

Tarkistus    181

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  niiden on luokiteltava ja esitettävä hakutulokset puolueettoman algoritmin perusteella ja toimittajien mahdollisesti maksamista palkkioista riippumatta;

Tarkistus    182

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  niiden on oltava helposti saatavilla vammaisille henkilöille;

Tarkistus    183

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  niiden on sisällettävä mahdollisimman täydellinen valikoima sähkötarjouksia, jotka kattavat merkittävän osan alan markkinoista, ja jos esitetyt tiedot eivät anna täyttä käsitystä markkinoista, siitä on ilmoitettava selkeästi ennen tulosten esittämistä; sekä

f)  niiden on sisällettävä mahdollisimman täydellinen valikoima energiatarjouksia, energialähteitä koskevat tiedot mukaan luettuina, ja niissä on annettava eri tarjouksista läpinäkyvät tiedot, jotka kattavat energiantoimittajien, yhteenliittymien ja palveluntarjoajien dynaamiset ja muut kuin dynaamiset tariffit sekä yksittäiset ja yhdistetyt sopimukset, ja jos esitetyt tiedot eivät anna täyttä käsitystä markkinoista, siitä on ilmoitettava selkeästi ennen tulosten esittämistä; sekä

Tarkistus    184

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)  kuluttajien on voitava tehdä niiden avulla arviointeja ilman henkilötietojen lähettämistä.

Tarkistus    185

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 1 kohta – 1 alakohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

Loppukäyttäjille on laskuissa ja kausittaisissa tasauslaskuissa annettava selkeästi seuraavat tiedot:

Loppukäyttäjille on laskuissa ja kausittaisissa tasauslaskuissa annettava selkeästi seuraavat olennaiset tiedot siten, että ne erottuvat selvästi laskun muista osista:

Tarkistus    186

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 1 kohta– 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  maksettava hinta; mahdollisesti eriteltynä;

a)  maksettava hinta ja tarvittaessa lopullinen kilowattitunnin hinta; mahdollisesti eriteltynä;

Tarkistus    187

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 1 osa – 1 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  milloin maksu erääntyy;

Tarkistus    188

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 1 kohta– 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  toimittajan yhteystiedot, mukaan lukien puhelinpalvelunumero;

d)  toimittajan yhteystiedot, joihin sisältyvät ainakin puhelinnumero ja sähköpostiosoite;

Tarkistus    189

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 1 kohta– 1 alakohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

d a)  toimittajan vaihtamista ja riitojenratkaisua koskevat tiedot;

Tarkistus    190

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 1 kohta– 1 alakohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

g a)  linkki tai viittaus siihen, missä voi tutustua hintavertailusivuun/-sivuihin;

Tarkistus    191

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 1 kohta– 1 alakohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  tiedot loppukäyttäjien oikeuksista riitatapauksissa käytettävissä oleviin 26 artiklan mukaisiin riitojenratkaisukeinoihin.

h)  riitojenratkaisusta vastaavan elimen yhteystiedot;

Tarkistus    192

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 1 kohta– 1 alakohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

h a)  edellä 25 artiklassa tarkoitettu keskitetty palvelupiste.

Tarkistus    193

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – johdanto-osa

Komission teksti

Tarkistus

Laskuissa ja kausittaisissa tasauslaskuissa tai niiden mukana on tarvittaessa annettava loppukäyttäjille näkyvästi seuraavat tiedot:

Laskuissa ja kausittaisissa tasauslaskuissa tai niiden mukana on annettava loppukäyttäjille seuraavat tiedot:

Tarkistus    194

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 1 osa – 2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

c a)  tiedot loppukäyttäjien oikeuksista riitatapauksissa käytettävissä oleviin 26 artiklan mukaisiin riitojenratkaisukeinoihin.

Tarkistus    195

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Lisäksi laskuissa ja tasauslaskuissa, niiden mukana tai niihin linkitettynä on annettava loppukäyttäjän saataville vertailut saman käyttäjäluokan keskimääräisen vakioidun tai vertailukohtana pidettävän asiakkaan kanssa.

Lisäksi on annettava loppukäyttäjän saataville vertailut saman käyttäjäluokan keskimääräisen vakioidun tai vertailukohtana pidettävän asiakkaan kanssa.

Tarkistus    196

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Asiakashinta koostuu seuraavista kolmesta pääkomponentista: energia- ja toimituskomponentti, verkkokomponentti (siirto ja jakelu) sekä kolmas komponentti, joka käsittää verot, veronluonteiset maksut ja muut maksut.

Asiakashinta koostuu seuraavista kolmesta pääkomponentista: energia- ja toimituskomponentti, verkkokomponentti (siirto ja jakelu) sekä kolmas komponentti, joka käsittää verot, veronluonteiset maksut, kaikki tuet sekä muut maksut.

Tarkistus    197

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 3 kohta– 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  yksityiskohtaiset tiedot käyttöajan mukaan kultakin päivältä, viikolta, kuukaudelta ja vuodelta. Näiden tietojen on oltava loppukäyttäjien saatavilla internetin tai mittariliittymän välityksellä vähintään 24 edeltävän kuukauden ajalta tai toimitussopimuksen alkamisesta lähtien, jos siitä on kulunut tätä lyhyempi aika.

b)  yksityiskohtaiset tiedot käyttöajan mukaan kultakin päivältä, viikolta, kuukaudelta ja vuodelta. Näiden tietojen on oltava loppukäyttäjien saatavilla käyttäjäystävällisessä muodossa internetin tai mittariliittymän välityksellä vähintään 24 edeltävän kuukauden ajalta tai toimitussopimuksen alkamisesta lähtien, jos siitä on kulunut tätä lyhyempi aika.

Tarkistus    198

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Arvioinnissa on otettava huomioon komission suosituksessa 2012/148/EU määritellyt kustannushyötyanalyysin menetelmät ja älykkään mittauksen vähimmäistoiminnot sekä parhaat käytettävissä olevat tekniikat kyberturvallisuuden ja tietosuojan mahdollisimman korkean tason turvaamiseksi.

2.  Arvioinnin on perustuttava komission suosituksessa 2012/148/EU määriteltyihin kustannushyötyanalyysin menetelmiin ja älykkään mittauksen vähimmäistoimintoihin sekä parhaisiin käytettävissä oleviin tekniikkoihin kyberturvallisuuden ja tietosuojan mahdollisimman korkean tason turvaamiseksi. Komission on varmistettava, että tätä menetelmää käytetään yhdenmukaisesti kaikkialla unionissa.

Tarkistus    199

Ehdotus direktiiviksi

Liite III – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Arvioinnin nojalla jäsenvaltioiden tai, jos jäsenvaltio on niin säätänyt, nimetyn toimivaltaisen viranomaisen on laadittava älykkäiden mittausjärjestelmien käyttöönotolle kymmenen vuoden jaksolle ulottuva aikataulutavoite. Kun älymittarien käyttöönotosta esitetään myönteinen arviointi, vähintään 80 prosentilla loppukäyttäjistä on oltava käytössään älykkäitä mittausjärjestelmiä viimeistään 8 vuoden kuluttua myönteisestä arvioinnista taikka vuoteen 2020 mennessä niiden jäsenvaltioiden tapauksessa, jotka ovat aloittaneet käyttöönoton ennen tämän direktiivin voimaantuloa.

3.  Arvioinnin nojalla jäsenvaltioiden tai, jos jäsenvaltio on niin säätänyt, nimetyn toimivaltaisen viranomaisen on laadittava älykkäiden mittausjärjestelmien käyttöönotolle viiden vuoden jaksolle ulottuva aikataulutavoite. Kun älymittarien käyttöönotosta esitetään myönteinen arviointi, vähintään 80 prosentilla loppukäyttäjistä on oltava käytössään älykkäitä mittausjärjestelmiä viimeistään 5 vuoden kuluttua myönteisestä arvioinnista taikka vuoteen 2020 mennessä niiden jäsenvaltioiden tapauksessa, jotka ovat aloittaneet käyttöönoton ennen tämän direktiivin voimaantuloa.

  • [1]  EUVL C...
  • [2]  EUVL C...
  • [3]  EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.

PERUSTELUT

I. Johdanto

Kansalliset monopoliyhtiöt dominoivat vuosikausia sähköjärjestelmiä Euroopassa, ja ne hallitsivat koko järjestelmää tuotannosta jakeluun ja sähkön toimittamiseen kuluttajille. Vaikka tällainen ”alhaalta ylös” ‑järjestelmä tuottikin sähköä, se ei mahdollistanut kilpailua, mikä on epäedullista kuluttajien kannalta. Sähkömarkkinoita on vuodesta 1996 avattu vähitellen kilpailun edistämiseksi ja hintojen alentamiseksi. EU muutti alan lainsäädäntöä edellisen kerran vuonna 2009, jolloin se hyväksyi kolmannen energiapakettinsa.

Sähköntuotannossa on sen jälkeen koettu vallankumous. Sähköntuotanto on muuttunut keskitetystä ”pyörä ja puola” -järjestelmästä paljon hajautetumpaan järjestelmään uudistuvien energioiden ja muiden teknologioiden kehittymisen myötä. Lainsäädäntöä on jälleen kerran rukattava sen mukauttamiseksi tähän uuteen todellisuuteen.

Uusiutuvat energialähteet (usein kyse on aurinko- tai tuulivoimasta) ovat lisänneet merkittävästi järjestelmään sisältyvää jaksottaisuutta, ja järjestelmän on ollut muututtava joustavammaksi tinkimättä samalla toimitusvarmuuden takaamisesta kuluttajille. Unionin ilmastotavoitteet ovat kannustaneet ottamaan käyttöön erilaisia avustus- ja tukijärjestelyjä, jotka ovat yhdessä EU:n jäsenvaltioiden rajat ylittävän yhteistyön puutteiden kanssa johtaneet sähköntuotannon ylikapasiteettiin unionin tasolla. Monissa jäsenvaltioissa hintasäännöstely sekä tukijärjestelmien sekavuus tuottavat vääriä signaaleja investointien kannalta.

Näihin haasteisiin vastaamiseksi ja hiilestä irtautumisen edistämiseksi esittelijä on omaksunut markkinalähtöisen lähestymistavan, mikä tarkoittaa aidosti yhdenvertaisten toimintaedellytysten luomista kaikille markkinaosapuolille. Tämä edellyttää markkinoita vääristävistä tuista luopumista riippumatta siitä, kohdistuvatko ne fossiilisiin polttoaineisiin, ydinvoimaan vai uusiutuviin energialähteisiin. Oikeudenmukaisilla säännöillä huolehditaan oikeudenmukaisesta kilpailusta markkinoilla. Oikeudenmukaisten sähkömarkkinoiden avulla saavutamme ilmastotavoitteemme ja varmistamme mahdollisimman alhaiset ja kilpailukykyiset hinnat kuluttajille turvaten samalla toimitusvarmuuden liikainvestoinnit välttäen.

II. Mietintö

II.1. Markkinalähtöinen lähestymistapa

Kaikkien markkinoiden perusperiaatteena on hintojen vapaa liikkuvuus. Hintakattojen poistaminen on näin ollen olennaista ja sen olisi tapahduttava mahdollisimman pian.

Kapasiteettimekanismit ovat tukia, joiden järkevyys on kyseenalainen, kun Euroopassa on ylikapasiteettia. Esittelijä katsoo, että niitä olisi sovellettava vasta viimeisenä keinona. Ensinnäkin olisi eurooppalaisessa riittävyysarvioinnissa todettava, että riittävyys on huolenaihe. Jäsenvaltion olisi tämän jälkeen puututtava riittävyyshuolen aiheuttaviin ongelmiin antamalla konkreettisia sitoumuksia, jotka komissio tarkistaa. Jos riittävyyshuoli voidaan poistaa ainoastaan pidemmän ajan kuluessa, kapasiteettimekanismi sallittaisiin edellyttäen, että noudatetaan tiettyjä ehtoja ja EU:n valtionapusääntöjä. Tällaisten mekanismien olisi oltava rajat ylittäviä ollakseen toteuttamiskelpoisia.

Kaikille yhdenvertaisten toimintaedellytysten varmistaminen on keskeinen tekijä sen takaamisessa, että hinnat pohjautuvat kilpailuun. Eräiden tuottajien nykyään saama tuki, joka ilmenee asettamisena ajojärjestyksessä etusijalle ja vapauttamisena tasevastuusta, vääristää kilpailua. Esittelijä katsoo, että jotta markkinat toimivat toivotulla tavalla, jokaisen toimijan on vastattava taloudellisesti järjestelmälle aiheuttamistaan tasepoikkeamista. Tällaisella lähestymistavalla tarjotaan asianmukainen kannustin pitää järjestelmä tasapainossa ja varmistetaan toimitusvarmuuden riittävä taso vähentäen siten tarvetta turvautua kapasiteettimekanismeihin.

II.2. Tarjousalueet

Laajat tarjousalueet lisäävät likviditeettiä mutta tarjoavat vähemmän kannustimia investoida verkkoon. Esittelijä yhtyy näkemykseen, jonka mukaan tarjousalueiden olisi pysyttävä vakaina pitkään ja mahdollisimman laajoja, kun otetaan huomioon järjestelmän ylikuormittuminen. Esittelijä ehdottaa porkkanaan ja keppiin nojaavaa lähestymistapaa. Ensinnäkin asianomaisten jäsenvaltioiden olisi tarjousalueen uudelleentarkastelun jälkeen päästävä yksimielisyyteen tarjousalueen rakenteesta ja tarvittaessa konkreettisista sitoumuksista. Mikäli sopimusta ei saada aikaan, komission olisi puututtava tilanteeseen ja ratkaistava erimielisyydet.

II.3. Alueellinen yhteistyö

Sähkömarkkinoilla yhden jäsenvaltion toimet vaikuttavat alueen muihin jäsenvaltioihin ja kauempanakin. Järjestelmän käyttövarmuuden varmistamiseksi ja sähkökatkosten ehkäisemiseksi on keskeisen tärkeää, että siirtoverkonhaltijat lisäävät alueellista yhteistyötään. Esittelijä pitää hyvin hyödyllisenä toimintansa jo aloittaneiden alueellisten käyttövarmuuskoordinaattoreiden panosta järjestelmän käyttövarmuuden varmistamisessa. Sähkömarkkinoiden liittyessä enenevässä määrin toisiinsa on johdonmukaista ottaa seuraava askel ja tiivistää tätä yhteistyötä siirtämällä yhä enemmän tehtäviä ja toimintoja aluetasolle. Siirtoverkonhaltijoiden on kuitenkin viime kädessä edelleen vastattava järjestelmän turvallisuudesta.

II.4. Kuluttajat

Teknologia mahdollistaa nyt sen, että sähkömarkkinoille tulee uusia toimijoita. Markkinoiden rakenteiden on näin ollen mahdollistettava se ja tuettava sitä, että kaikki, jotka voivat ja haluavat osallistua, pääsevät mukaan, oli kyse sitten omasta sähköntuotannosta, varastoinnista tai kysyntäjoustosta. Markkinaesteitä poistamalla voidaan lisätä markkinatoimijoiden määrää ja lisätä kuluttajien valinnanvapautta. Esittelijä ehdottaa ehdotukseen muutoksia myös sen varmistamiseksi, että kuluttaja voi tehdä tietoon perustuvia valintoja ja vaihtaa toimittajaa nopeasti.

OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

D(2017)36117

Jerzy Buzek

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan puheenjohtaja

PHS 08B046

Bryssel

Asia:  Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu)

  (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Oikeudellisten asioiden valiokunta on tarkastellut edellä mainittua ehdotusta uudelleenlaatimista koskevan parlamentin työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

Kyseisen artiklan 3 kohta kuuluu seuraavasti:

”Jos oikeudellisista asioista vastaava valiokunta katsoo, ettei ehdotus aiheuta muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, se antaa siitä tiedon asiasta vastaavalle valiokunnalle.

Tässä tapauksessa asiasisällöstä vastaavan valiokunnan käsiteltäväksi otetaan ainoastaan ne 169 ja 170 artiklan mukaiset tarkistukset, jotka koskevat ehdotuksen muutettuja osia.

Asiasta vastaavan valiokunnan puheenjohtaja voi kuitenkin poikkeuksellisesti ja tapauskohtaisesti hyväksyä käsiteltäväksi tarkistuksia ehdotuksen muuttumattomina säilyviin osiin, jos hän pitää sitä tarpeellisena pakottavista syistä, jotka liittyvät säädöstekstin yhtenäisyyteen tai yhtenäisyyteen muiden käsiteltäväksi otettujen tarkistusten kanssa. Tällaiset syyt on mainittava tarkistusten kirjallisissa perusteluissa.”

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän, joka käsitteli uudelleenlaadittua ehdotusta, lausunnon johdosta ja esittelijän antamia suosituksia noudattaen oikeudellisten asioiden valiokunta katsoo, ettei käsillä oleva ehdotus sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä tai neuvoa-antavan ryhmän lausunnossa on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta.

Käsiteltyään asiaa kokouksessaan 7. syyskuuta 2017 oikeudellisten asioiden valiokunta suosittaa äänin 19 puolesta ja 2 tyhjää[1], että asiasta vastaava teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta voi tarkastella edellä mainittua ehdotusta työjärjestyksen 104 artiklan mukaisesti.

Kunnioittavasti

Pavel Svoboda

Liite: Neuvoa-antavan ryhmän puheenjohtajan allekirjoittama raportti.

  • [1]  Läsnä olleet jäsenet: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

 

    Bryssel 24.7.2017

LAUSUNTO

LAUSUNTO  EUROOPAN     PARLAMENTILLE

          NEUVOSTOLLE

          KOMISSIOLLE

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu)

COM(2016) 864 final/2 of 23.2.2017 - 2016/0380 (COD)

Säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 9 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 6. kesäkuuta 2017 tarkastelemaan edellä mainittua komission esittämää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli tässä kokouksessa[1] ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, jolla laaditaan uudelleen sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä 13. heinäkuuta 2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/72/EY ja kumotaan direktiivi 2003/54/EY, ja totesi yksimielisesti, että seuraavat kohdat olisi pitänyt merkitä harmaalla varjostuksella, jota käytetään yleensä merkittävien muutosten esittämiseen:

– johdanto-osan 2 kappaleessa sanojen ”ja laajempaa kaupankäyntiä rajojen yli. Näin pyritään saavuttamaan parempi tehokkuus” poisto

– johdanto-osan 37 kappaleessa direktiivin 2009/72/EY johdanto-osan 50 kappaleen kolmen ensimmäisen virkkeen eli seuraavan tekstin poisto: ”Julkisen palvelun, myös yleispalvelun, vaatimuksia ja niistä seuraavia yhteisiä vähimmäisnormeja olisi edelleen tiukennettava sen varmistamiseksi, että kaikki ja varsinkin heikossa asemassa olevat kuluttajat voivat hyötyä kilpailusta ja oikeudenmukaisista hinnoista. Julkisen palvelun vaatimukset olisi määriteltävä kansallisella tasolla kansallisten olosuhteiden mukaisesti; jäsenvaltioiden olisi kuitenkin tällöin noudatettava yhteisön oikeutta. Unionin kansalaisten ja jäsenvaltioiden harkinnan mukaan myös pienten yritysten olisi voitava nauttia julkisen palvelun velvoitteista, erityisesti toimitusvarmuuden ja kohtuullisten hintojen suhteen”;

– 1 artiklassa sanan ”yhdentää” poisto;

– 9 artiklan 5 kohdassa olleen viittauksen direktiivin 2009/72/EY 8 artiklaan poisto;

– 10 artiklan 2 kohdan g alakohdassa seuraavan tekstin poisto: ”asiakkaiden käytettävissä on avoimia, yksinkertaisia ja kohtuuhintaisia menettelyjä heidän valitustensa käsittelyä varten. Kaikilla kuluttajilla on erityisesti oltava oikeus sähköalan palveluntarjoajaltaan saamansa palvelun ja valitusten käsittelyn korkeaan tasoon. Kyseisten tuomioistuinten ulkopuolisten riitojenratkaisumenettelyjen avulla on mahdollista ratkaista riidat oikeudenmukaisesti ja nopeasti, mieluiten kolmen kuukauden kuluessa, ja tarvittaessa voidaan soveltaa korvaus- ja/tai hyvitysjärjestelmää”;

– 18 artiklan tekstin jälkeen direktiivin 2009/72/EY 3 artiklan 10 kohdan koko tekstin poisto;

– 25 artiklan tekstin jälkeen direktiivin 2009/72/EY 3 artiklan 16 kohdan koko tekstin poisto;

– 26 artiklassa seuraavan tekstin poisto: ”käytettävissä on riippumaton mekanismi, kuten energia-asioiden oikeusasiamies tai kuluttajansuojaelin, jonka avulla voidaan tehokkaasti käsitellä valituksia ja ratkaista riitoja tuomioistuinten ulkopuolella”;

– 27 artiklan 2 kohdassa sanojen ”markkinoiden avaamista” korvaaminen sanoilla ”vapautta valita toimittaja”;

– 28 artiklan 1 kohdassa sanan ”loppukäyttäjät” korvaaminen sanalla ”käyttäjät”;

– 38 artiklan 2 kohdan a alakohdassa sanan ”varakapasiteetin” poisto;

– 47 artiklan 3 kohdan alun muuttaminen muotoon ”Vertikaalisesti integroitunut yritys ja sen”;

– 59 artiklan 4 kohdan johdantokappaleessa sanojen ”ja 3” lisäys;

– 61 artiklan 2 kohdan d alakohdassa sanojen ”ja suuntaviivojen” lisäys;

– 66 artiklan 1 kohdassa nykyisen sanamuodon ”voivat hakea komissiolta poikkeuksia olemassa olevan kapasiteetin kunnostamisen, parantamisen ja lisäämisen osalta IV, VI, VII, VIII sekä erittäin pienen erillisen verkon tapauksessa III luvun asiaankuuluvista säännöksistä” korvaaminen sanamuodolla ”voivat hakea poikkeuksia IV, V ja VI luvun sekä 4, 6, 7 ja 8 artiklan asiaankuuluvista säännöksistä”;

– liitteen II 4 kohdan a alakohdassa seuraavan tekstin lisäys: ”(kansallisella tasolla eli jäsenvaltiossa, jossa toimitussopimus on tehty, sekä sähköntoimitusyrityksen tasolla, jos toimittaja toimii useissa jäsenvaltioissa)”;

– liitteen II 4 kohdan toisessa alakohdassa viittaus 4 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohtaan;

– liitteen III 3 kohdassa sanan ”kuluttajista” korvaaminen sanalla ”loppukäyttäjistä”.

Tarkastelun perusteella neuvoa-antava ryhmä saattoi todeta yksimielisesti, että ehdotus ei sisällä muita sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity. Neuvoa-antava ryhmä totesi myös, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset näiden muutosten kanssa säännösten asiasisältöä muuttamatta.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Parlamentin lakimies    Neuvoston       Pääjohtaja

oikeudellinen

neuvonantaja

  • [1]   Neuvoa-antavan ryhmän työ perustui ehdotuksen englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.

YMPÄRISTÖN, KANSANTERVEYDEN JA ELINTARVIKKEIDEN TURVALLISUUDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (24.11.2017)

teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkön sisämarkkinoita koskevista yhteisistä säännöistä (uudelleenlaadittu)
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Valmistelija: Pavel Poc

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija suhtautuu yleisesti ottaen myönteisesti komission esittämään direktiiviin.

Lainsäädäntöehdotuksessa asianmukaisesti

1.  asetetaan kuluttajat energiakäänteen keskiöön

2.  pyritään luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset uusiutuvien energialähteiden markkinoille osallistumiselle

3.  tehostetaan alueellista yhteistyötä.

Direktiiviä on kuitenkin tarkistettava joillakin aloilla, jotta varmistetaan unionin energiapolitiikan ja energiaunionin tavoitteiden saavuttaminen täysimääräisesti.

·  Siirtyminen puhtaaseen talouteen on toteutettava niin, että siitä aiheutuva rasite energiankuluttajille on siedettävä.

·  Markkinoiden yhdentymiselle ja siihen liittyvälle markkinoiden toiminnalle on annettava lisää painoarvoa, ja tässä yhteydessä tasapuolisten toimintaedellytysten luominen kaikille osapuolille on ehdoton edellytys.

·  Uudella unionin ja kansallisen tason oikeudellisella kehyksellä luodaan tasapuoliset ehdot uusien toimijoiden, kuten yhteenliittymien ja paikallisten energiayhteisöiden, markkinoille osallistumiselle syrjimättä kuitenkaan muita markkinaosapuolia.

On välttämätöntä lisätä tasemarkkinoiden yhdentymistä ja näin mahdollistaa uusiutuvien energialähteiden ja kysyntäpuolen tehokas rajatylittävä osallistuminen. On kuitenkin myös varmistettava toimitusvarmuus kaikkina aikoina. Tämän vuoksi oikeuksien on tällä alalla tarkkaan vastattava velvollisuuksia, jotta vältetään mahdolliset vaikutukset kuluttajille. Jäsenvaltiot ja useimmissa tapauksissa niiden kansalliset siirtoverkonhaltijat vastaavat ja ovat vastuuvelvollisia sähkön toimitusvarmuudesta.

Tarvitaan selkeitä sääntöjä markkinoiden uusille toimijoille, kuten yhteenliittymille ja paikallisille energiayhteisöille. Valmistelija pitää myönteisenä, että komissio on käsitellyt tätä kysymystä lainsäädännössä, mutta katsoo, että yhteenliittymiä koskevat säännöt eivät ole sopivia. Ehdotukseen liitetyssä vaikutustenarvioinnissa todetaan, että jos yhteenliittymien ja tasevastaavien välille ei ole vahvistettu korvausmekanismeja, on riskinä, että yhteenliittymät ovat vapaamatkustajia, jotka eivät osallistu järjestelmän kustannuksiin ja aktivoivat kysyntäjouston tehottomalla tavalla.

Valmistelija haluaa korostaa, että on varmistettava heikossa asemassa olevien ja energiaköyhyydestä kärsivien kuluttajien asianmukainen suojelu. On myönteistä, että komissio korostaa sosiaalipolitiikkaa ja hintasääntelyn asteittaista käytöstä poistamista, sillä loppujen lopuksi hintasääntely on osoittautunut myös heikossa asemassa olevia ja energiaköyhyydestä kärsiviä kuluttajia syrjiväksi. On lisättävä joitakin yksityiskohtia, kuten selkeä määritelmä sellaiselle äärimmäiselle hätätilanteelle, jossa hintasääntelyä voidaan poikkeuksellisesti käyttää, jotta vältetään mahdolliset epäselvyydet näiden säännösten täytäntöönpanossa.

Myös paikallisia energiayhteisöjä koskevat säännöt olisi laadittava niin, että kuluttajat, jotka päättävät olla osallistumatta paikalliseen energiayhteisöön, eivät joudu epäsuotuisaan asemaan ja että paikalliset energiayhteisöt eivät nosta itse sähköjärjestelmän kustannuksia, mikä voisi vaikuttaa haitallisesti energiaköyhyydestä kärsiviin ja heikossa asemassa oleviin kuluttajiin.

On ensiarvoisen tärkeää yhdistää paremmin tukku- ja vähittäismarkkinat, jotta voidaan parantaa järjestelmän joustavuutta ja uusiutuvien energialähteiden integrointia. Valmistelija suhtautuu myönteisesti säännöksiin, joissa annetaan kaikille kuluttajille mahdollisuus pyytää dynaamista hinnoittelusopimusta sähkön palveluntarjoajaltaan.

Jotta helpotetaan kysyntäjoustoa, on ehdottoman tärkeää antaa kuluttajille kaikki tarvittavat tiedot markkinoille osallistumisesta ja sähkön palveluntarjoajan valitsemisesta viisaasti ja tietoon perustuen. Tarvitaan selkeitä ja yksinkertaisia sähkölaskuja, ja on myös etsittävä muita innovatiivisia tapoja tarjota laskutukseen liittyvää lisätietoa.

Ottamalla käyttöön älyelementtejä kustannustehokkaasti voidaan helpottaa uusiutuvien energialähteiden integrointia ja kuluttajien osallistumista energiamarkkinoille. Tässä yhteydessä on korostettava, että kustannustehokkain tapa ottaa älymittareita käyttöön on vaihtaa käytössä olevat mittarit, kun ne tulevat käyttöikänsä päähän. Tästä syystä valmistelija painottaa, että on selkeytettävä ennen direktiivin voimaantuloa käyttöön otettujen älymittareiden kohtelua niin, että vältetään haitallinen vaikutus kuluttajahintoihin.

Valmistelija pitää myönteisenä, että komissio korostaa jakeluverkonhaltijoiden roolia, sillä ne ovat keskeisessä asemassa, kun parannetaan järjestelmän joustavuutta ja valmiutta käyttää uusiutuvia energialähteitä paikallistasolla.

Mahdollinen joustavuuden käyttö on tehtävä jakeluverkoissa, myös energiavarastoissa, mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla, jotta loppukuluttajat saavat mahdollisimman paljon hyötyä. Valmistelija ehdottaakin harkitsemaan muutoksia jakeluverkonhaltijoiden varastojen omistamista koskeviin sääntöihin.

Sähköisen liikkuvuuden ottaminen mukaan sähköverkkoon mahdollistaa myös loppukuluttajien aktiivisen osallistumisen ja lisää siten sähköjärjestelmän yleistä joustavuutta. On kuitenkin tehtävä ero julkisen toiminnan ja yksityisen käytön välillä, kun tarkastellaan jakeluverkonhaltijoita sähköisen liikkuvuuden infrastruktuurin omistajina.

Keskeistä on myös jakeluverkonhaltijoiden yhteistyö koko Euroopassa. Tässä yhteydessä on määritettävä tarkemmin ehdot jakeluverkonhaltijoiden osallistumiselle jakeluverkonhaltijoiden eurooppalaiseen elimeen, jotta varmistetaan niiden suhteellinen edustus ja elimen rahoitus.

TARKISTUKSET

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/54/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/72/EY ovat merkittävästi edistäneet sähkön sisämarkkinoiden luomista. Euroopan energiajärjestelmässä on kuitenkin käynnissä perusteellinen muutos. Yhteisenä tavoitteena oleva energiajärjestelmän irtautuminen hiilestä luo uusia mahdollisuuksia ja haasteita markkinaosapuolille. Samaan aikaan tekniikan kehitys mahdollistaa kuluttajien osallistumisen ja rajat ylittävän yhteistyön uudet muodot. Unionin markkinasääntöjä on tarpeen mukauttaa uuteen markkinatodellisuuteen .

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/54/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/72/EY ovat merkittävästi edistäneet sähkön sisämarkkinoiden luomista. Euroopan energiajärjestelmässä on kuitenkin käynnissä perusteellinen muutos. Yhteisenä tavoitteena oleva uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen sähköalalla vähintään 45 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä sekä energiajärjestelmän täysimääräinen irtautuminen hiilestä vuoteen 2050 mennessä luovat uusia mahdollisuuksia ja haasteita markkinaosapuolille. Samaan aikaan tekniikan kehitys mahdollistaa kuluttajien osallistumisen ja rajat ylittävän yhteistyön uudet muodot. Unionin markkinasääntöjä on tarpeen mukauttaa uuteen markkinatodellisuuteen .

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Heinäkuun 15 päivänä 2015 annetussa komission tiedonannossa ”Energiamarkkinoiden uutta rakennetta koskevan julkisen kuulemisen käynnistämisestä”31 korostettiin, että siirtyminen energian tuottamisesta suurissa keskitetyissä voimalaitoksissa kohti uusiutuvia energialähteitä käyttävää hajautettua tuotantoa ja vähähiilisiä markkinoita edellyttää sähkön kauppaa koskevien nykyisten sääntöjen mukauttamista sekä muutoksia nykyisiin markkinarooleihin. Siinä painotettiin, että sähkömarkkinat on tarpeen organisoida joustavammin ja integroida niihin täysimääräisesti kaikki markkinatoimijat, myös uusiutuvan energian tuottajat, uudet energiapalveluyritykset, energian varastointi ja kysyntäjousto.

(6)  Heinäkuun 15 päivänä 2015 annetussa komission tiedonannossa ”Energiamarkkinoiden uutta rakennetta koskevan julkisen kuulemisen käynnistämisestä”31 korostettiin, että siirtyminen energian tuottamisesta suurissa keskitetyissä voimalaitoksissa kohti uusiutuvia energialähteitä käyttävää hajautettua tuotantoa ja vähähiilisiä markkinoita edellyttää sähkön kauppaa koskevien nykyisten sääntöjen mukauttamista sekä muutoksia nykyisiin markkinarooleihin. Siinä painotettiin, että sähkömarkkinat on tarpeen organisoida joustavammin ja integroida niihin täysimääräisesti kaikki markkinatoimijat, myös uusiutuvan energian tuottajat, uudet energiapalveluyritykset, energian varastointi ja kysyntäjousto. Yhtä tärkeää on, että unionissa investoidaan kiireesti yhteenliittämiseen Euroopan tasolla, jotta energiaa voidaan siirtää korkeajännitteisissä sähkönsiirtojärjestelmissä.

_________________

_________________

31   COM(2015) 340 final, 15.7.2015.

31   COM(2015)0340, 15.7.2015.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a)  Sähkön sisämarkkinoiden täydentämiseksi jäsenvaltioiden olisi edistettävä kansallisten markkinoidensa yhdentymistä ja verkonhaltijoiden välistä yhteistyötä unionin ja alueellisella tasolla ja otettava tähän mukaan myös eristyksissä toimivat sähköalan saarekkeita muodostavat verkot, joita edelleen on unionin alueella.

Perustelu

Tämä johdanto-osan kappale olisi säilytettävä direktiivissä sen korostamiseksi, että jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä unionin energiapolitiikan yhden keskeisimmän tavoitteen saavuttamiseksi eli sisämarkkinoiden luomiseksi.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a)  Unioni saavuttaa uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteensa tehokkaimmin luomalla joustavuutta ja innovointia palkitsevan markkinakehyksen. Hyvin toimiva sähkömarkkinoiden rakenne on keskeinen uusiutuvan energian käyttöönoton mahdollistava tekijä.

Perustelu

Hyvin toimivilla energian sisämarkkinoilla olisi edistettävä uusiutuvan energian käyttöönottoa ja annettava EU:lle mahdollisuus saavuttaa uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteensa sekä Pariisin ilmastosopimusten mukaiset kansainväliset velvoitteensa.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Kilpailun ja hinnoiltaan erittäin kilpailukykyisten sähköntoimitusten varmistamiseksi jäsenvaltioiden ja kansallisten sääntelyviranomaisten olisi helpotettava eri energialähteitä hyödyntävien uusien sähköntoimittajien sekä uusien sähköntuottajien , varastoinnin ja kysyntäjouston pääsyä verkkoihin yli valtioiden rajojen .

(11)  Kilpailun ja hinnoiltaan erittäin kilpailukykyisten sähköntoimitusten varmistamiseksi jäsenvaltioiden ja kansallisten sääntelyviranomaisten olisi helpotettava eri energialähteitä hyödyntävien uusien sähköntoimittajien sekä uusien sähköntuottajien, varastoinnin ja kysyntäjouston pääsyä verkkoihin yli valtioiden rajojen. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin tehtävä yhteistyötä sähköenergiavirtojen aikatauluttamisessa ja toteutettava tarvittavat toimet suunnittelemattomien kiertovirtojen ehkäisemiseksi.

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy kahteen 3 artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 a)  Jäsenvaltioiden välisiä yhteenliitäntöjä olisi edistettävä, koska ne helpottavat uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön integrointia markkinoille, lieventävät vaihtelua, vähentävät tasehallinnan kustannuksia ja kannustavat kilpailuun.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(11 b)  Eurooppa-neuvosto päätti 23 ja 24 päivänä lokakuuta 2014, että komissio ryhtyy jäsenvaltioiden tukemana kiireellisiin toimiin, jotta voidaan varmistaa sähköverkkojen nykyisten yhteenliitäntöjen 10 prosentin vähimmäistavoitteen nopea saavuttaminen, ja että tämän on tapahduttava viimeistään vuonna 2020 ainakin jäsenvaltioissa, jotka eivät ole vielä saavuttaneet energian sisämarkkinoihin integroitumisen vähimmäistasoa ja jäsenvaltioissa, jotka muodostavat niiden tärkeimmän yhteyspisteen energian sisämarkkinoille.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Jäsenvaltioilla olisi säilyttävä laaja harkintavalta asettaa sähköyrityksille julkisen palvelun velvoitteita yleistä taloudellista etua koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kotitalousasiakkailla ja jäsenvaltioiden harkinnan mukaan myös pienillä yrityksillä on oikeus saada tietynlaatuisia sähköntoimituksia vertailukelpoisin, avoimin ja kilpailukykyisin hinnoin. Toimitushintojen sääntelyyn perustuvat julkisen palvelun velvoitteet ovat kuitenkin pohjimmiltaan vääristävä toimenpide, joka johtaa usein tappiollisiin hintoihin, kuluttajien valinnanvaran kaventumiseen, energian säästön kannustimien ja energiatehokkuusinvestointien kannustimien heikkenemiseen, palvelun laadun ja kuluttajien sitoutumis- ja tyytyväisyysasteen heikkenemiseen, kilpailun rajoituksiin ja innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen vähenemiseen markkinoilla. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi käytettävä muita välineitä, erityisesti kohdennettuja sosiaalipoliittisia toimenpiteitä, turvatakseen kohtuuhintaiset sähkötoimitukset kansalaisilleen. Hinnoitteluun puuttumiseen olisi turvauduttava ainoastaan rajoitetuissa poikkeustapauksissa. Täysin vapautetut sähkön vähittäismarkkinat edistäisivät hintakilpailua ja muuta kilpailua jo olemassa olevien toimittajien välillä ja kannustaisivat uusia tulemaan markkinoille, mikä parantaisi kuluttajien valinnanvaraa ja tyytyväisyyttä.

(15)  Jäsenvaltioilla olisi säilyttävä laaja harkintavalta asettaa sähköyrityksille julkisen palvelun velvoitteita yleistä taloudellista etua koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kotitalousasiakkailla ja jäsenvaltioiden harkinnan mukaan myös pienillä yrityksillä on oikeus saada tietynlaatuisia sähköntoimituksia vertailukelpoisin, avoimin ja kilpailukykyisin hinnoin. Jos hinta ei vastaa sähkön arvoa ja toimittajan kustannuksia, toimitushintojen sääntelyyn perustuvat julkisen palvelun velvoitteet voivat kuitenkin olla pohjimmiltaan vääristävä toimenpide, joka johtaa usein tappiollisiin hintoihin, kuluttajien valinnanvaran kaventumiseen, energian säästön kannustimien ja energiatehokkuusinvestointien kannustimien heikkenemiseen, palvelun laadun ja kuluttajien sitoutumis- ja tyytyväisyysasteen heikkenemiseen, kilpailun rajoituksiin ja innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen vähenemiseen markkinoilla. Sen vuoksi jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että hintasääntely ei ole haitallista kilpailulle tai käytettävä muita välineitä, erityisesti kohdennettuja sosiaalipoliittisia toimenpiteitä, turvatakseen kohtuuhintaiset sähkötoimitukset kansalaisilleen. Hinnoitteluun puuttumiseen olisi turvauduttava ainoastaan rajoitetuissa poikkeustapauksissa. Täysin vapautetut ja hyvin toimivat sähkön vähittäismarkkinat edistäisivät hintakilpailua ja muuta kilpailua jo olemassa olevien toimittajien välillä ja kannustaisivat uusia tulemaan markkinoille, mikä parantaisi kuluttajien valinnanvaraa ja tyytyväisyyttä. Niiden olisi myös varmistettava, että kaikista fossiilisista polttoaineista saatavan sähkön suorista ja epäsuorista tuista luovutaan asteittain vuoteen 2023 mennessä. 

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Riippumattomat vertailuvälineet, verkkosivustot mukaan lukien, ovat tehokas keino asiakkaille arvioida markkinoilla saatavilla olevien erilaisten energiatarjousten etuja. Tiedonhaun kustannuksia alentaa se, että tietoja ei enää tarvitse kerätä eri toimittajilta ja palveluntarjoajilta. Tällaiset välineet voivat tasapainottaa sitä, että tietojen on tarpeen olla paitsi selkeitä ja ytimekkäitä myös täydellisiä ja kattavia. Kohteena olisi oltava mahdollisimman laaja valikoima saatavilla olevia tarjouksia, ja markkinat olisi katettava niin perusteellisesti kuin mahdollista, jotta asiakkaat saisivat edustavan kuvan tilanteesta. Tällaisilla välineillä saatavien tietojen on ehdottomasti oltava luotettavia, puolueettomia ja avoimia.

(23)  Riippumattomat vertailuvälineet, verkkosivustot mukaan lukien, ovat tehokas keino asiakkaille arvioida markkinoilla saatavilla olevien erilaisten energiatarjousten etuja. Tiedonhaun kustannuksia alentaa se, että tietoja ei enää tarvitse kerätä eri toimittajilta ja palveluntarjoajilta. Tällaiset välineet voivat tasapainottaa sitä, että tietojen on tarpeen olla paitsi selkeitä ja ytimekkäitä myös täydellisiä ja kattavia. Kohteena olisi oltava mahdollisimman laaja valikoima saatavilla olevia tarjouksia, ja markkinat olisi katettava niin perusteellisesti kuin mahdollista, jotta asiakkaat saisivat edustavan kuvan tilanteesta. Uusiutuvaa energiaa koskevien tarjousten osalta olisi tarjottava helposti saatavilla olevaa ja helposti ymmärrettävää tietoa toimittajista, uusiutuvan energian lähteistä ja alkuperätakuista. Kyseisillä välineillä olisi myös tiedotettava asiakkaille avoimesti, jos energia on peräisin muusta kuin uusiutuvasta lähteestä. Tällaisilla välineillä saatavien tietojen on ehdottomasti oltava luotettavia, puolueettomia ja avoimia.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Kaikilla asiakasryhmillä (teollisuus, kauppa ja kotitaloudet) olisi oltava pääsy energiamarkkinoille käymään kauppaa kulutusjoustollaan ja itse tuottamallaan sähköllä. Asiakkaiden olisi saatava hyödyntää kaikki edut, joita on saatavilla tuotannon ja toimitusten yhdistämisestä laajoilla alueilla sekä kilpailusta yli rajojen. Yhteenliittymillä on todennäköisesti suuri merkitys välittäjinä asiakasryhmien ja markkinoiden välillä. Olisi vahvistettava avoimet ja oikeudenmukaiset säännöt, jotka mahdollistavat riippumattomille yhteenliittymille tämän tehtävän suorittamisen. Kysyntäjouston osallistumiseen kannustamiseksi tuotteet olisi määriteltävä kaikilla järjestäytyneillä energiamarkkinoilla, myös lisäpalvelujen ja kapasiteetin markkinoilla.

(26)  Kaikilla asiakasryhmillä (teollisuus, maatalous, kauppa ja kotitaloudet) olisi oltava pääsy energiamarkkinoille käymään kauppaa kulutusjoustollaan ja itse tuottamallaan sähköllä. Asiakkaiden olisi saatava hyödyntää kaikki edut, joita on saatavilla tuotannon ja toimitusten yhdistämisestä laajoilla alueilla sekä kilpailusta yli rajojen. Yhteenliittymillä on todennäköisesti suuri merkitys välittäjinä asiakasryhmien ja markkinoiden välillä. Olisi vahvistettava avoimet ja oikeudenmukaiset säännöt, jotka mahdollistavat riippumattomille yhteenliittymille tämän tehtävän suorittamisen. Kysyntäjouston osallistumiseen kannustamiseksi tuotteet olisi määriteltävä kaikilla järjestäytyneillä energiamarkkinoilla, myös lisäpalvelujen ja kapasiteetin markkinoilla.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a)  Kansainvälisten ilmastositoumusten ja EU:n sisäisten tavoitteiden saavuttaminen edellyttää merkittävää suunnanmuutosta kohti vähähiilistä taloutta. Tämän vuoksi on tarpeen uudistaa EU:n eri varojen jakoperusteita hiilestä vapautumisen ja energiatehokkuustoimenpiteiden edistämiseksi sähkömarkkinoilla ja muilla aloilla. Olisi taattava, että unionin rahoitusta ei osoiteta hankkeisiin, jotka eivät ole hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevien tavoitteiden ja politiikan mukaisia. Komission olisi otettava delegoitujen säädösten avulla käyttöön edistyneitä ja avoimia menetelmiä sähkömarkkinoiden sovellusten ympäristöön liittyvän suorituskyvyn arvioimiseksi.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 29 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(29 a)  Kuluttajien aktiivisuuden merkityksen lisääntyessä on tarpeen löytää tasapaino niiden osallistujien palkitsemisen, joiden osallistumisesta on hyötyä energiajärjestelmälle, sekä sen varmistamisen välille, että jakelujärjestelmän toimijat pystyvät ylläpitämään verkkoa kustannustehokkaalla ja turvallisella tavalla pitkällä aikavälillä. Oman kulutuksen tariffien ja korvausten olisi kannustettava älykkäämpään uusiutuvien energialähteiden integrointiin perustuvaan teknologiaan ja motivoitava itse tuottamansa uusiutuvan energian käyttäjiä tekemään investointipäätöksiä, joista hyötyvät sekä asiakas että verkko. Tällaisen tasapainon mahdollistamiseksi olisi varmistettava, että itse tuottamansa uusiutuvan energian käyttäjillä ja paikallisilla uusiutuvan energian yhteisöillä on oikeus saada verkkoon syöttämästään itse tuottamastaan uusiutuvasta sähköstä korvauksia, jotka vastaavat syötetyn sähkön markkina-arvoa sekä pitkän aikavälin arvoa verkolle, ympäristölle ja yhteiskunnalle. Tämän olisi käsitettävä sekä oman kulutuksen pitkän aikavälin kustannukset että hyödyt verkolle, ympäristölle ja yhteiskunnalle vältettyinä kustannuksina, erityisesti yhdistettynä muihin hajautettuihin energiaresursseihin, kuten energiatehokkuuteen, energian varastointiin, kysyntäjoustoon ja yhteisöverkkoihin.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(34)  Älykkäiden mittausjärjestelmien käyttöönotosta päättämisen kansallisella tasolla olisi voitava perustua taloudelliseen arviointiin. Jos arvioinnissa todetaan, että kyseisten mittausjärjestelmien käyttöönotto on taloudellisesti järkevää ja kustannustehokasta vain sellaisten kuluttajien osalta, jotka kuluttavat tietyn määrän sähköä, jäsenvaltioiden olisi voitava ottaa tämä huomioon täytäntöönpanossa.

(34)  Älykkäiden mittausjärjestelmien käyttöönotosta päättämisen kansallisella tasolla olisi voitava perustua taloudelliseen arviointiin, mutta huomioon olisi otettava myös tekninen toteutettavuus ja oletettujen säästöjen suhteellisuus verrattuna välttämättömiin kustannuksiin. Jos arvioinnissa todetaan, että kyseisten mittausjärjestelmien käyttöönotto on taloudellisesti järkevää ja kustannustehokasta vain sellaisten kuluttajien osalta, jotka kuluttavat tietyn määrän sähköä, jäsenvaltioiden olisi voitava ottaa tämä huomioon täytäntöönpanossa.

Perustelu

Tarkistus liittyy kahteen 19 artiklan 2 kohtaa koskevaan tarkistukseen ja kahteen 3 artiklaa koskevaan tarkistukseen.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(40)  Energiapalvelut ovat unionin kansalaisten hyvinvoinnin kannalta välttämättömiä. Riittävä lämpö, jäähdytys, valaistus ja laitteiden käyttövoima ovat olennaisia palveluja, joilla turvataan kansalaisten asianmukainen elintaso ja terveys. Lisäksi nämä energiapalvelut tukevat Euroopan kansalaisten mahdollisuuksien hyödyntämistä ja lisäävät sosiaalista osallistamista. Energiaköyhillä kotitalouksilla ei ole varaa energiapalveluihin pienten tulojen, suurten energiamenojen ja kotien huonon energiatehokkuuden vuoksi. Jäsenvaltioiden olisi kerättävä oikeanlaisia tietoja energiaköyhyydestä kärsivien kotitalouksien lukumäärän seuraamiseksi. Täsmällisen mittaustiedon pitäisi auttaa jäsenvaltioita yksilöimään energiaköyhyyden koskettamat kotitaloudet ja tarjoamaan kohdennettua tukea. Komission olisi tuettava aktiivisesti energiaköyhyyttä koskevien säännösten täytäntöönpanoa helpottamalla hyvien toimintatapojen jakamista jäsenvaltioiden välillä.

(40)  Energiapalvelut ovat unionin kansalaisten hyvinvoinnin kannalta välttämättömiä. Riittävä lämpö, jäähdytys, valaistus ja laitteiden käyttövoima ovat olennaisia palveluja, joilla turvataan kansalaisten asianmukainen elintaso ja terveys. Lisäksi nämä energiapalvelut tukevat Euroopan kansalaisten mahdollisuuksien hyödyntämistä ja lisäävät sosiaalista osallistamista. Energiaköyhillä kotitalouksilla ei ole varaa energiapalveluihin pienten tulojen, suurten energiamenojen ja kotien huonon energiatehokkuuden vuoksi. Jäsenvaltioiden olisi huolehdittava mekanismeista, joilla tuetaan entistä tehokkaampien lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien kehittämistä energiaköyhyyteen puuttumiseksi. Jäsenvaltioiden olisi kerättävä oikeanlaisia ja vertailukelpoisia tietoja energiaköyhyydestä kärsivien kotitalouksien lukumäärän seuraamiseksi. Yhdenmukaisiin standardeihin perustuvan täsmällisen mittaustiedon pitäisi auttaa jäsenvaltioita yksilöimään energiaköyhyyden vaarassa olevat kotitaloudet ja tarjoamaan kohdennettua tukea. Jäsenvaltioiden olisi myös käytettävä energiaköyhyyden mittausarvoja raportoidessaan kestävän kehityksen tavoitteista, erityisesti kaikkien mahdollisuutta kohtuuhintaiseen, luotettavaan, kestävään ja nykyaikaiseen energiaan koskevasta tavoitteesta 7.1. Komission olisi otettava huomioon muun muassa Euroopan energiaköyhyyden seurantakeskus ja tuettava aktiivisesti ja ensisijaisesti energiaköyhyyttä koskevien säännösten täytäntöönpanoa helpottamalla hyvien toimintatapojen jakamista jäsenvaltioiden välillä.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 40 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(40 a)  Komission olisi toteutettava toimia, mukaan lukien energiatehokkuutta koskevat valistuskampanjat ja kohdennetut hankkeet, jotta energiaköyhät asiakkaat voivat hyödyntää markkinoiden mahdollisuuksia. Jäsenvaltioiden olisi myös muun muassa tarjottava riittävät resurssit energiaköyhyyden vaarassa oleville kuluttajille tiedottamiseen.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 41 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(41)  Siksi kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden, joihin energiaköyhyys vaikuttaa ja jotka eivät vielä ole laatineet kansallisia toimintasuunnitelmia tai muita tarvittavia toimintapuitteita tämän ongelman torjumiseksi, olisi tehtävä näin ja pyrittävä vähentämään tällaisessa tilanteessa olevien ihmisten määrää. Pienet tulot, suuret energiamenot ja kotien huono energiatehokkuus ovat merkityksellisiä tekijöitä määriteltäessä indikaattoreita energiaköyhyyden mittaamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi joka tapauksessa varmistettava heikossa asemassa olevien ja energiaköyhien asiakkaiden tarvitsemat energiatoimitukset. Tätä toteutettaessa voitaisiin käyttää yhdennettyä lähestymistapaa esimerkiksi energia- ja sosiaalipolitiikan puitteissa, ja toimenpiteisiin voisi kuulua sosiaalipoliittisia toimia tai toimia asuntojen energiatehokkuuden parantamiseksi. Tällä direktiivillä olisi mahdollistettava ainakin kansalliset toimet heikossa asemassa olevien ja energiaköyhien asiakkaiden hyväksi.

(41)  Siksi kaikkien asianomaisten jäsenvaltioiden, joihin energiaköyhyys vaikuttaa ja jotka eivät vielä ole laatineet kansallisia toimintasuunnitelmia tai muita tarvittavia toimintapuitteita tämän ongelman torjumiseksi, olisi tehtävä näin ja pyrittävä vähentämään energiaköyhyyden vaarassa olevien kuluttajien määrää. Pienet tulot, suuret energiamenot ja kotien huono energiatehokkuus ovat merkityksellisiä tekijöitä määriteltäessä unionin laajuisia indikaattoreita energiaköyhyyden mittaamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi joka tapauksessa varmistettava heikossa asemassa olevien ja energiaköyhien asiakkaiden tarvitsemat energiatoimitukset. Tätä toteutettaessa voitaisiin käyttää yhdennettyä lähestymistapaa esimerkiksi energia- ja sosiaalipolitiikan puitteissa, ja toimenpiteisiin voisi kuulua sosiaalipoliittisia toimia tai toimia asuntojen energiatehokkuuden parantamiseksi. Tällä direktiivillä olisi vähintäänkin tuettava kansallisia toimia heikossa asemassa olevien ja energiaköyhien asiakkaiden hyväksi.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 62 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(62)  Energia-alan sääntelyviranomaisille olisi lisäksi annettava toimivalta osaltaan varmistaa yleispalvelun ja julkisen palvelun korkea taso markkinoiden avaamisen yhteydessä, heikossa asemassa olevien asiakkaiden suojelu sekä se, että kuluttajansuojatoimenpiteet ovat tehokkaita. Kyseiset säännökset eivät saisi rajoittaa komission toimivaltaa kilpailusääntöjen soveltamisessa, mukaan luettuna sellaisten yrityskeskittymien tutkiminen, joilla on vaikutuksia unionin tasolla, eivätkä sisämarkkinasääntöjen kuten pääoman vapaan liikkuvuuden soveltamista. Riippumaton elin, jolta osapuolella, jota kansallisen sääntelyviranomaisen päätös koskee, on oikeus hakea muutosta, voisi olla ylioikeus tai muu tuomioistuin, jolla on lainkäyttövaltaa muutoksenhakuasioissa.

(62)  Energia-alan sääntelyviranomaisille olisi lisäksi annettava toimivalta osaltaan varmistaa yleispalvelun ja julkisen palvelun korkea taso markkinoiden avaamisen yhteydessä, heikossa asemassa olevien ja energiaköyhyyden vaarassa olevien kuluttajien suojelu sekä se, että kuluttajansuojatoimenpiteet ovat tehokkaita. Kyseiset säännökset eivät saisi rajoittaa komission toimivaltaa kilpailusääntöjen soveltamisessa, mukaan luettuna sellaisten yrityskeskittymien tutkiminen, joilla on vaikutuksia unionin tasolla, eivätkä sisämarkkinasääntöjen kuten pääoman vapaan liikkuvuuden soveltamista. Riippumaton elin, jolta osapuolella, jota kansallisen sääntelyviranomaisen päätös koskee, on oikeus hakea muutosta, voisi olla ylioikeus tai muu tuomioistuin, jolla on lainkäyttövaltaa muutoksenhakuasioissa.

Perustelu

Energiaköyhyysongelma edellyttää enemmän huomiota kaikilta lainsäätäjiltä, sillä heillä on merkittävä tehtävä suojella kaikkein heikoimmassa asemassa olevia yhteisöjä ja estää yhteiskunnan ryhmiä ajautumasta energiaköyhyyteen. Heikossa asemassa olevia kuluttajia koskevat toimet olisi yhdenmukaistettava tai yhdistettävä energiaköyhyyden poistamista koskeviin toimenpiteisiin. Tarkistus on komission ehdottaman 5 artiklan 2 kohdan ja siihen esitetyn samojen jäsenten tarkistuksen (tarkistus 128) mukainen. Teksti käsittää ”heikossa asemassa ja energiaköyhyyden vaarassa olevat kuluttajat”.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 70 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(70 a)  Tämän direktiivin nopeaan ja täysimääräiseen täytäntöönpanoon olisi kannustettava, koska se antaa unionille mahdollisuuden saavuttaa ilmastoa ja uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteensa oikea-aikaisesti.

Perustelu

Tämän direktiivin oikea-aikainen täytäntöönpano edistää uusiutuvan energian välttämätöntä käyttöönottoa ja antaa EU:lle mahdollisuuden saavuttaa uusiutuvaa energiaa koskevat tavoitteensa sekä Pariisin ilmastosopimusten mukaiset sopimusvelvoitteensa.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteiset säännöt sähkön tuotannolle, siirrolle, jakelulle, varastoinnille ja toimitukselle sekä kuluttajansuojaa koskevat säännöt, jotta voidaan luoda aidosti yhdennetyt, kilpailuun perustuvat, kuluttajakeskeiset ja joustavat sähkömarkkinat unionissa. Tämän direktiivin tavoitteena on yhdennettyjen markkinoiden etuja hyödyntäen turvata kuluttajille kohtuulliset energian hinnat, korkeatasoinen toimitusvarmuus ja sujuva siirtyminen vähähiiliseen energiajärjestelmään. Siinä annetaan keskeiset säännöt, jotka koskevat Euroopan sähköalan järjestämistä ja toimintaa ja erityisesti kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia ja kuluttajansuojaa, avointa pääsyä yhdennetyille markkinoille, kolmansien osapuolten pääsyä siirto- ja jakeluinfrastruktuuriin, toimintojen eriyttämistä ja riippumattomia kansallisia energia-alan sääntelyviranomaisia.

Tässä direktiivissä vahvistetaan yhteiset säännöt sähkön tuotannolle, siirrolle, jakelulle, varastoinnille ja toimitukselle sekä kuluttajansuojaa koskevat säännöt, jotta voidaan luoda aidosti yhdennetyt, kuluttajakeskeiset ja joustavat sähkömarkkinat unionissa. Siinä vahvistetaan yhteinen vähimmäistaso kaikkien jäsenvaltioiden yhteenliitännöille. Tämän direktiivin tavoitteena on yhdennettyjen markkinoiden etuja hyödyntäen turvata kuluttajille kohtuulliset energian hinnat, korkeatasoinen toimitusvarmuus ja sujuva siirtyminen vähähiiliseen energiajärjestelmään. Siinä annetaan keskeiset säännöt, jotka koskevat Euroopan sähköalan järjestämistä ja toimintaa ja erityisesti kuluttajien vaikutusmahdollisuuksia ja kuluttajansuojaa , avointa pääsyä yhdennetyille markkinoille, kolmansien osapuolten pääsyä siirto- ja jakeluinfrastruktuuriin, toimintojen eriyttämistä ja riippumattomia kansallisia energia-alan sääntelyviranomaisia.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  ’muulla kuin kotitalousasiakkaalla’ luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka ostavat sähköä muuhun kuin oman kotitaloutensa käyttöön, mukaan lukien tuottajat teollisuusasiakkaat, pienet ja keskisuuret yritykset, liiketoiminnan harjoittajat ja tukkuasiakkaat;

5.  ’muulla kuin kotitalousasiakkaalla’ luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, jotka ostavat sähköä muuhun kuin oman kotitaloutensa käyttöön, mukaan lukien tuottajat, julkis-, kaupallis- ja teollisuusasiakkaat, pienet ja keskisuuret yritykset, liiketoiminnan harjoittajat ja tukkuasiakkaat;

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

6.  ’aktiivisella asiakkaalla’ asiakasta tai yhdessä toimivien asiakkaiden ryhmää, joka kuluttaa, varastoi tai myy tiloissaan tuotettua sähköä, myös yhteenliittymien välityksellä, tai osallistuu kysyntäjoustoa tai energiatehokkuutta koskeviin järjestelyihin, jos tällainen toiminta ei ole sen ensisijaista kaupallista tai ammatillista toimintaa;

6.  ’aktiivisella asiakkaalla’ asiakasta tai yhdessä toimivien asiakkaiden ryhmää, mukaan lukien moniasuntoiset rakennukset, elinkeino-, teollisuus- ja asuinalueet tai yhteisiä palveluja tarjoavat alueet tai suljetut jakeluverkot, tai näiden puolesta toimiva kolmas osapuoli, joka kuluttaa, varastoi tai myy tiloissaan tuotettua sähköä, myös yhteenliittymien välityksellä, tai osallistuu kysyntäjoustoa tai energiatehokkuutta koskeviin järjestelyihin, jos tällainen toiminta ei ole sen ensisijaista kaupallista tai ammatillista toimintaa;

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  ’paikallisella energiayhteisöllä’ yhdistystä, osuuskuntaa, yhteistyökumppanuutta, voittoa tavoittelematonta yhteisöä tai muuta oikeushenkilöä, jossa tosiasiallista määräämisvaltaa käyttävät paikalliset osakkeenomistajat tai jäsenet, joka on yleisesti voiton tavoittelun sijasta arvopohjainen ja joka harjoittaa hajautettua tuotantoa ja jakeluverkonhaltijan, toimittajan tai yhteenliittymän toimintaa paikallisella tasolla, myös yli valtioiden rajojen;

7.  ’paikallisella energiayhteisöllä’ yhdistystä, osuuskuntaa, yhteistyökumppanuutta, voittoa tavoittelematonta yhteisöä tai muuta oikeushenkilöä, joka perustuu avoimeen osallistumiseen, jota valvovat paikalliset osakkeenomistajat tai loppukäyttäjinä osallistuvat jäsenet, jonka pääasiallinen pyrkimys on pikemminkin hyödyttää paikallisyhteisöä kuin tuottaa voittoa jäsenilleen ja joka toteuttaa vähintään yhtä seuraavista toiminnoista tai osallistuu siihen: hajautettu tuotanto, varastointi, toimitus, energiatehokkuuspalvelun tarjoaminen, yhteenliittymän toiminta tai jakeluverkonhaltijan toiminta paikallisella tasolla, myös yli valtioiden rajojen;

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 11 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

11.  ’dynaamisella sähkön hintasopimuksella’ toimittajan ja loppukäyttäjän välistä sähköntoimitussopimusta, joka seuraa spot-markkinoiden, vuorokausimarkkinat mukaan lukien, hintoja aikaväleillä, jotka vastaavat vähintään markkinoiden selvitysaikavälejä;

11.  ’dynaamisella sähkön hintasopimuksella’ toimittajan ja loppukäyttäjän välistä sähköntoimitussopimusta, joka seuraa spot-markkinoiden, vuorokausimarkkinat mukaan lukien, hintoja aikaväleillä, jotka vastaavat vähintään markkinoiden selvitysaikavälejä, sekä tukkuhintojen vaihtelua;

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 20 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

20.  ’lähes reaaliaikaisella’ älykkään mittauksen yhteydessä aikaa, yleensä sekuntitasolle asti, joka kuluu datan kirjaamisesta sen automaattiseen käsittelyyn ja lähettämiseen käyttö- tai tietotarkoituksiin;

Poistetaan.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 23 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

23.  ’jakeluverkonhaltijalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on vastuussa jakeluverkon käytöstä, ylläpidosta ja tarvittaessa kehittämisestä tietyllä alueella, sen mahdollisista yhteyksistä muihin verkkoihin sekä sen varmistamisesta, että verkko pystyy täyttämään kohtuulliset sähkön jakeluvaatimukset pitkällä aikavälillä;

23.  ’jakeluverkonhaltijalla’ luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on vastuussa jakeluverkon tai yhdennetyn sähkön varastoinnin käytöstä, ylläpidosta ja tarvittaessa kehittämisestä tietyllä alueella, sen mahdollisista yhteyksistä muihin verkkoihin sekä sen varmistamisesta, että verkko pystyy täyttämään kohtuulliset sähkön jakeluvaatimukset pitkällä aikavälillä;

Perustelu

Tarkistus kytkeytyy 36 artiklaa (varastojen omistaminen ja jakeluverkonhaltijat) koskeviin tarkistuksiin 95–103 ja 16 artiklan 2 kohdan f alakohtaa (jolla pyritään varmistamaan, että myös paikalliset energiayhteisöt voisivat tehdä jakeluverkonhaltijoiden kanssa sopimuksen sähkön varastoinnista) koskevaan tarkistukseen 67.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 25 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

25.  ’uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla’ uusiutuvista, muista kuin fossiilisista lähteistä peräisin olevaa energiaa, erityisesti tuulienergiaa, aurinkoenergiaa (aurinkolämpö ja aurinkosähkö)geotermistä energiaa, ympäristön lämpöä, vesivoimaa ja vuorovesi- ja valtamerienergiaa, aaltoenergiaa ja uusiutuvia polttoaineita: biopolttoaineet, bionesteet, biokaasu, kiinteät biopolttoaineet ja uusiutuvaa alkuperää oleva poltettava jäte;

25.  ’uusiutuvista lähteistä peräisin olevalla energialla’ erilaisista uusiutuvista, muista kuin fossiilisista lähteistä peräisin olevaa energiaa, erityisesti tuuli- ja aurinkoenergiaa (aurinkolämpö ja aurinkosähkö) ja geotermistä energiaa, ympäristön lämpöä, vesivoimaa ja vuorovesi- ja aaltoenergiaa ja muuta valtamerienergiaa, biomassajätettä, biometaania, kaatopaikoilla ja jätevedenpuhdistamoissa syntyvää kaasua ja biokaasua;

Perustelu

Tarkistus kytkeytyy 36 artiklaa (varastojen omistaminen ja jakeluverkonhaltijat) koskeviin tarkistuksiin 95–103 ja 16 artiklan 2 kohdan f alakohtaa (jolla pyritään varmistamaan, että myös paikalliset energiayhteisöt voisivat tehdä jakeluverkonhaltijoiden kanssa sopimuksen sähkön varastoinnista) koskevaan tarkistukseen 67.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 38 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

38.  ’taajuuteen vaikuttamattomalla lisäpalvelulla’ palvelua, jota siirto- tai jakeluverkonhaltija käyttää pysyvän tilan jännitteen säätöön, nopeisiin vikavirran syöttöihin, inertiaan ja pimeäkäynnistysominaisuuteen;

38.  ’taajuuteen vaikuttamattomalla lisäpalvelulla’ palvelua, jota siirto- tai jakeluverkonhaltija käyttää pysyvän tilan jännitteen säätöön, nopeisiin vikavirran syöttöihin, inertiaan, paikallisverkon vakauteen, oikosulkuvirtaan ja pimeäkäynnistysominaisuuteen;

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 47 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

47 a.  ’hajautetuilla energiaresursseilla’ energiaresursseja, joita tarjotaan sähköverkolle joko asiakkaan tiloissa verkon sähkömittarista erillään tai jakeluverkon kautta ja jotka käsittävät muun muassa energian varastoinnin, energiatehokkuuden, sähköajoneuvot, sähkön hajautetun tuotannon uusiutuvista energialähteistä, yhteisöverkot ja kysyntäjouston,

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansallinen lainsäädäntö ei aiheettomasti haittaa sähkön siirtoa yli rajojen, kuluttajien osallistumista, myös kysyntäpuolen jouston kautta, investointeja joustavaan energiantuotantoon, energian varastointia taikka sähköisen liikkumisen tai uusien rajayhdysjohtojen käyttöönottoa ja että sähkön hinnat vastaavat tosiasiallista kysyntää ja toimituksia.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kansallisessa lainsäädännössä edistetään sähkön siirtoa yli rajojen, kuluttajien osallistumista, myös markkinapohjaisen kysyntäpuolen jouston kautta, investointeja joustavaan energiantuotantoon, energian varastointia taikka sähköisen liikkumisen tai uusien rajayhdysjohtojen ja älykkään verkkoteknologian käyttöönottoa ja että sähkön hinnat vastaavat tosiasiallista kysyntää ja toimituksia. Jäsenvaltioiden on varmistettava kuluttajien avoin osallistuminen sähkömarkkinoille ja markkinoiden saavutettavuus.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sähköntuottajien ja sähköntoimittajien markkinoille pääsylle ja markkinoilta poistumiselle ei ole aiheettomia esteitä.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että sähköntuottajat ja kysyntäjouston tarjoajat eivät aseta aiheettomia esteitä sähköntuotannon ja sähkön varastoinnin ja toimittamisen markkinoille pääsylle ja markkinoilta poistumiselle.

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että kaikille markkinaosapuolille luodaan yhdenvertaiset toimintaedellytykset, ja ehkäisevät ennalta syrjintää.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen sähköverkkojen yhteenliitäntöjen taso on vähintään 10 prosenttia kyseisen maan asennetusta tuotantokapasiteetista vuoteen 2020 mennessä ja saavuttaa vieläkin kunnianhimoisemman tason vuoteen 2030 mennessä. Näiden tasojen saavuttamiseksi jäsenvaltioiden, sääntelyviranomaisten ja siirtoverkonhaltijoiden on tehtävä keskenään yhteistyötä sellaisen täysin yhteenliitettyjen energian sisämarkkinoiden aikaansaamiseksi, joihin otetaan mukaan myös eristyksissä toimivat sähköalan saarekkeita muodostavat verkot.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikilla asiakkailla on vapaus ostaa sähköä valitsemaltaan toimittajalta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikilla asiakkailla on vapaus ostaa sähköä valitsemaltaan tuottajalta tai toimittajalta sekä vapaus tehdä sopimus samanaikaisesti useiden toimittajien kanssa.

Perustelu

Toimittajaa ei ole määritelty, mutta ”tuottajan” lisääminen laajentaisi soveltamisalan kattamaan myös oikeushenkilön.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Sähköntoimittajilla on oltava vapaus määrittää hinta, jolla ne toimittavat sähköä asiakkaille. Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toimet sähköntoimittajien välisen tosiasiallisen kilpailun varmistamiseksi.

1.  Sähköntoimittajilla on oltava vapaus ehdottaa markkinapohjaisia toimitushintoja asiakkaille. Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toimet sähköntoimittajien välisen tosiasiallisen kilpailun varmistamiseksi.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava energiaköyhien tai heikossa asemassa olevien asiakkaiden kohdennettu suojelu muilla keinoin kuin puuttumalla julkisin toimin sähkötoimitusten hinnoitteluun.

2.  Jäsenvaltioiden on toimittava yleistä taloudellista etua koskevien tavoitteiden mukaisesti, joihin kuuluu energiaköyhien tai heikossa asemassa ja energiaköyhyyden vaarassa olevien asiakkaiden kohdennettu suojelu muilla keinoin kuin puuttumalla julkisin toimin sähkötoimitusten hinnoitteluun, joka ei ole toisinnettava.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot, jotka soveltavat energiaköyhille tai heikossa asemassa oleville kotitalousasiakkaille toimitettavan sähkön hinnoitteluun julkisia toimia [Julkaisutoimisto: lisätään tämän direktiivin voimaantulopäivä], saavat jatkaa tällaisten julkisten toimien soveltamista [Julkaisutoimisto: lisätään päivämäärä viiden vuoden kuluttua tämän direktiivin voimaantulosta]. Tällaisten julkisten toimien on oltava yleisen taloudellisen edun mukaisia, selkeästi määriteltyjä, avoimia, syrjimättömiä sekä todennettavissa olevia, ja niillä on turvattava unionin sähköalan yrityksille tasavertaiset mahdollisuudet saada asiakkaita. Toimet eivät saa ylittää sitä, mikä on tarpeen niiden tavoitteena olevan yleisen taloudellisen edun saavuttamiseksi, ja niiden on oltava ajallisesti rajoitettuja sekä toimien edunsaajien osalta oikeasuhteisia.

3.  Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot, jotka soveltavat energiaköyhille tai heikossa asemassa oleville kotitalousasiakkaille toimitettavan sähkön hinnoitteluun julkisia toimia, saavat jatkaa tällaisten julkisten toimien soveltamista edellyttäen, että ne ovat yleisen taloudellisen edun mukaisia, selkeästi määriteltyjä, avoimia, syrjimättömiä sekä todennettavissa olevia, ja niillä turvataan unionin sähköalan yrityksille tasavertaiset mahdollisuudet saada asiakkaita. Toimet eivät saa ylittää sitä, mikä on tarpeen niiden tavoitteena olevan yleisen taloudellisen edun saavuttamiseksi, ja niiden on oltava ajallisesti rajoitettuja sekä toimien edunsaajien osalta oikeasuhteisia.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  kaikilla jäsenvaltion alueelle sijoittautuneilla sähköntuottajilla ja sähköntoimittajilla on mahdollisuus toimittaa sähköä erillisen linjan välityksellä omille laitoksilleen, tytäryrityksilleen ja asiakkailleen;

a)  kaikilla jäsenvaltion alueelle sijoittautuneilla sähköntuottajilla ja sähköntoimittajilla on mahdollisuus toimittaa sähköä erillisen linjan välityksellä omille laitoksilleen, tytäryrityksilleen ja asiakkailleen ilman, että niihin sovelletaan kohtuuttomia hallinnollisia menettelyjä tai esimerkiksi toimituslisenssin tarpeeseen liittyviä kustannuksia;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tarkistusten 21, 98 ja 128 sekä useiden toimittajien kanssa tehtävien samanaikaisten sopimusten mahdollistamiseksi käytännössä. Siirryttäessä uusiutuviin energialähteisiin on helpotettava yksilöiden ja ryhmien pyrkimyksiä hankkia toimintansa edellyttävä sähkö tiloihinsa suorassa yhteydessä olevista laitoksista. Kalliiden toimituslisenssien poistaminen ja sen mahdollistaminen, että kuluttaja voi tehdä toisen samaa mittaria koskevan sopimuksen ylimääräisen sähköntarpeen täyttämiseksi ovat tällaisia helpotuksia. Tämä on tärkeää kuluttajien aktiivisuuden kannalta.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  kaikilla asiakkailla on jäsenvaltion alueella mahdollisuus saada sähköntoimituksia tuottajalta ja sähköntoimittajilta erillisen linjan välityksellä.

b)  kaikilla asiakkailla on jäsenvaltion alueella mahdollisuus saada erikseen tai yhdessä sähköntoimituksia tuottajalta ja sähköntoimittajilta erillisen linjan välityksellä.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tarkistusten 123 ja 153 sekä useiden toimittajien kanssa tehtävien samanaikaisten sopimusten mahdollistamiseksi käytännössä ja yhdenmukainen tarkistuksen 176 kanssa. Muutokset 7 artiklaan ovat tärkeitä myös asiakkaiden aktivoimiseksi. Siirryttäessä uusiutuviin energialähteisiin on helpotettava yksilöiden ja ryhmien pyrkimyksiä hankkia toimintansa edellyttävä sähkö tiloihinsa suorassa yhteydessä olevista laitoksista. Näin yksilöt ja yritykset voisivat ajan myötä vähentää tai vahvistaa energiakustannuksia käyttämällä lähellä tuotettua sähköä ja valitsemalla uusiutuvan energian.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on laadittava arviointiperusteet, joita käytetään myönnettäessä lupia erillisten linjojen rakentamiseen niiden alueella. Näiden arviointiperusteiden on oltava puolueettomat ja syrjimättömät.

2.  Jäsenvaltioiden on laadittava arviointiperusteet, joita käytetään myönnettäessä lupia erillisten linjojen rakentamiseen niiden alueella. Näiden arviointiperusteiden on oltava puolueettomat ja syrjimättömät, ja niillä on edistettävä yritysasiakkaiden energian hankkimista useista uusiutuvista lähteistä direktiivin (EU) .../... [uudelleen laaditun uusiutuvia energialähteitä koskeva direktiivi] 15 artiklan 9 kohdan mukaisesti.

Perustelu

Tarkistus kytkeytyy johdanto-osan 3 kappaletta koskevaan tarkistukseen 1 (yhteisenä tavoitteena oleva uusiutuvan energian osuuden kasvattaminen sähköalalla vähintään 45 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä sekä energiajärjestelmän täysimääräinen irtautuminen hiilestä vuoteen 2050 mennessä), jotta voidaan varmistaa johdonmukaiset tavoitteet. Se kytkeytyy myös tarkistuksiin, joissa asetetaan etusijalle erilaisista uusiutuvista energialähteistä saatava energia (tarkistukset 55, 90 ja 108). On rohkaistava yksilöiden ja ryhmien pyrkimyksiä hankkia toimintansa edellyttävä sähkö tiloihinsa suorassa yhteydessä olevista laitoksista. Erilaisista uusiutuvista lähteistä saatavan energian edistämisen periaate on tärkeä myös unionin energiapolitiikan yleisten saavutusten kannalta.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Mahdollisuudet toimittaa sähköä erillisen linjan välityksellä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla eivät vaikuta mahdollisuuteen tehdä sähköä koskevia sopimuksia 6 artiklan mukaisesti.

3.  Mahdollisuudet toimittaa sähköä erillisen linjan välityksellä 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla eivät vaikuta mahdollisuuteen tehdä sähköä koskevia sopimuksia 6 artiklan mukaisesti eivätkä asiakkaan oikeuteen tehdä toinen toimitussopimus sähkön jäännöskysyntää varten.

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tarkistusten 123 ja 153 sekä useiden toimittajien kanssa tehtävien samanaikaisten sopimusten mahdollistamiseksi käytännössä. Se helpottaa myös tarkistuksia, jotka koskevat pienen mittakaavan paikallista sähkön jakamista samalla kun varmistetaan, että toinen toimitussopimus lisätarpeen kattamiseksi on mahdollinen (toisin sanoen tehdään tarkistukset 169 ja 172 mahdollisiksi käytännössä). Tämä on tärkeää uusiutuvaan energiaan siirtymisen rohkaisemiseksi, kannustimien tarjoamiseksi uusiutuvan energian käyttöönoton ja käytön lisäämiseksi sekä aktiivisen asiakkaan periaatteen edistämiseksi.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat vahvistaa suuntaviivoja erityistä lupamenettelyä varten. Kansallisten sääntelyviranomaisten tai muiden toimivaltaisten kansallisten viranomaisten, mukaan luettuina suunnitteluviranomaiset, on tarkistettava kyseiset suuntaviivat, ja ne voivat suositella niihin muutoksia.

Jäsenvaltioiden on vahvistettava erityistä lupamenettelyä varten suuntaviivat, joiden on oltava julkisesti saatavilla. Kansallisten sääntelyviranomaisten tai muiden toimivaltaisten kansallisten viranomaisten, mukaan luettuina suunnitteluviranomaiset, on tarkistettava kyseiset suuntaviivat, ja ne voivat suositella niihin muutoksia.

Perustelu

Säännöksen selkeyden vuoksi on täsmennettävä, että jäsenvaltioiden on vahvistettava suuntaviivat ja julkaistava ne tehokkaiden lupamenettelyjen mahdollistamiseksi mutta myös yhden sähködirektiivin keskeisen tavoitteen toteuttamiseksi, eli kuluttajien tekemisen keskeisiksi toimijoiksi energiamarkkinoilla, kuten ehdotuksen johdanto-osassa todetaan.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  kunkin energialähteen osuus kaikista toimittajan käyttämistä polttoaineista edellisen vuoden aikana kattavalla ja vertailukelpoisella tavalla (kansallisella tasolla eli jäsenvaltiossa, jossa toimitussopimus on tehty, sekä unionin tasolla, jos toimittaja toimii useissa jäsenvaltioissa);

Perustelu

Tarkistuksilla 10 artiklan a kohtaan pyritään lisäämään toimittajan valikoiman energialähteitä koskevaa avoimuutta, myös asiakkaalle sopimuksen nojalla toimitetun sähkön lähteiden osalta. Tällä voidaan saada aikaan kilpailua puhtaampien energialähteiden osalta (viittaus kaikkiin toimittajan käyttämiin polttoaineisiin on liitteessä II olevan 3 kohdan mukainen).

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 1 b luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  kaikkien toimittajan käyttämien polttoaineiden keskimääräinen hiilidioksidi-intensiteetti (kansallisella tasolla eli jäsenvaltiossa, jossa toimitussopimus on tehty, sekä unionin tasolla, jos toimittaja toimii useissa jäsenvaltioissa);

Perustelu

Tämä on jatkoa tarkistukselle 149 ja koskee samaa aihetta (se on pelkästään erotettu kolmeen eri tekijään tarkistuksissa 149, 150 ja 151). Tarkistuksilla 10 artiklan a kohtaan pyritään lisäämään toimittajan valikoiman energialähteitä koskevaa avoimuutta, myös asiakkaalle sopimuksen nojalla toimitetun sähkön lähteiden osalta. Tällä voidaan saada aikaan kilpailua puhtaampien energialähteiden osalta.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 1 alakohta – 1 c luetelmakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

  kunkin energialähteen osuus asiakkaan toimitussopimuksen mukaisesti ostamasta sähköstä (ilmoittaminen tuotetasolla);

Perustelu

Tämä on jatkoa tarkistukselle 149 ja koskee samaa aihetta (se on pelkästään erotettu kolmeen eri tekijään tarkistuksissa 149, 150 ja 151). Se kytkeytyy myös valmistelijan tarkistuksiin, joissa asetetaan etusijalle erilaisista uusiutuvista energialähteistä saatava energia. Tarkistuksilla 10 artiklan a kohtaan pyritään lisäämään toimittajan valikoiman energialähteitä koskevaa avoimuutta, myös asiakkaalle sopimuksen nojalla toimitetun sähkön lähteiden osalta. Tällä voidaan saada aikaan kilpailua puhtaampien energialähteiden osalta. Se mahdollistaa myös aktiivisen kuluttajan periaatteen soveltamisen.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta – a alakohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Ehtojen on oltava oikeudenmukaiset, ja niiden on oltava etukäteen tiedossa. Kyseiset tiedot olisi joka tapauksessa annettava ennen sopimuksen tekemistä tai vahvistamista. Jos sopimuksia tehdään kolmannen osapuolen välityksellä, tiedot tässä kohdassa säädetyistä asioista on silloinkin annettava ennen sopimuksen tekemistä;

Ehtojen on oltava oikeudenmukaiset, ja niiden on oltava etukäteen tiedossa. Kyseiset tiedot olisi joka tapauksessa annettava ennen sopimuksen tekemistä tai vahvistamista. Tietojen on myös oltava helposti asiakkaan saatavilla sopimuksen vahvistamisen jälkeen. Jos sopimuksia tehdään kolmannen osapuolen välityksellä, tiedot tässä kohdassa säädetyistä asioista on silloinkin annettava ennen sopimuksen tekemistä;

Perustelu

Artiklassa esitetään paljon tietoa sopimusehtojen muuttamista koskevasta asianmukaisesta ilmoittamisesta sekä irtikytkeytymisen vaihtoehdoista. Siinä ei kuitenkaan varmisteta asianmukaisesti, että asiakkaan halutessa tietoa voimassaolevasta sopimuksesta asiakas voi saada sitä toimittajalta/yhteenliittymältä, mikä on puute (ks. esim. ENVI-esittelijän 10 artiklaan esittämät tarkistukset). Se, ettei sopimus ole helposti saatavissa voi estää asiakasta vertailemasta polttoaineyhdistelmää ajan myötä, vert. tarkistus 149.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  asiakkaille annetaan ajoissa tieto kaikista sopimusehtojen muuttamista koskevista aikomuksista ja heille tiedotetaan heidän oikeudestaan purkaa sopimus saadessaan tietää ehtojen muuttuvan. Toimittajien on ilmoitettava toimitushintojen muutokset sekä muutoksen syyt, edellytykset ja laajuus avoimella ja helposti ymmärrettävällä tavalla asiakkailleen suoraan asianmukaisena ajankohtana, kuitenkin viimeistään yhden tavanomaisen laskutuskauden kuluessa ennen sitä, kun muutokset tulevat voimaan. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia sopimusehtoja tai toimitushinnan muutoksia, joista sähköntoimittaja on niille ilmoittanut;

b)  asiakkaille annetaan ajoissa tieto kaikista sopimusehtojen muuttamista koskevista aikomuksista ja heille tiedotetaan heidän oikeudestaan purkaa sopimus saadessaan tietää ehtojen muuttuvan. Toimittajien tai yhteenliittymien on ilmoitettava toimitus- tai palveluhintojen muutokset sekä muutoksen syyt, edellytykset ja laajuus avoimella ja helposti ymmärrettävällä tavalla asiakkailleen suoraan heti, kun ne ovat tietoisia tällaisesta muutoksesta, kuitenkin viimeistään kuusi viikkoa ennen sitä, kun muutokset tulevat voimaan. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiakkaat voivat vapaasti sanoutua irti sopimuksista, jos ne eivät hyväksy uusia sopimusehtoja tai toimitushinnan muutoksia, joista sähköntoimittaja tai yhteenliittymä on niille ilmoittanut;

Perustelu

Direktiivillä pyritään helpottamaan uusien tuotteiden ja palveluntarjoajien, kuten yhteenliittymien, kehittämistä. Siksi sopimusoikeuksia käsittelevässä 10 artiklassa on mainittava perinteisten toimittajien ohella myös uudet tarjoajat, eli yhteenliittymät. Näin varmistetaan koko direktiivin johdonmukaisuus, sillä muualla ”toimittajan2 synonyyminä käytetään ”sähkön palveluntarjoajaa”. Asiakkaalle on tiedotettava hyvissä ajoin etukäteen mahdollisista hinnanmuutoksista. Muutoksen kytkeminen laskutusjaksoon on kuitenkin ongelmallista: toisinaan on mahdotonta tiedottaa asiakkaalle ajoissa (kun laskutusjakso on vuoden tai puolen vuoden pituinen) ja toisinaan taas se saattaa olla jopa myöhässä (esimerkiksi kuukauden laskutusjakso). Siksi artiklaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että se vastaa kuluttajan oikeutta vaihtaa palveluntarjoajaa kolmen viikon kuluessa. Tämä antaa asiakkaille riittävästi aikaa päätöksentekoon. Tarkistus on tarpeen tekstin sisäisen johdonmukaisuuden varmistamiseksi.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  asiakkaat voivat valita useista eri maksumenetelmistä, jotka eivät saa olla kohtuuttoman syrjiviä eri asiakkaiden välillä. Maksuissa maksumenetelmien vuoksi olevien mahdollisten erojen on vastattava toimittajalle aiheutuneita kustannuksia.

d)  asiakkaat voivat valita useista eri maksumenetelmistä, jotka eivät saa olla kohtuuttoman syrjiviä eri asiakkaiden välillä. Maksuissa maksumenetelmien vuoksi olevien mahdollisten erojen on vastattava toimittajalle tai yhteenliittymälle aiheutuneita kustannuksia.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

i)  asiakkaille annetaan riittävät tiedot siitä, mitä vaihtoehtoja on sähköntoimituksen keskeyttämiselle, riittävän ajoissa ennen suunniteltua keskeyttämistä. Vaihtoehdoissa voi olla kyse eri lähteistä, joista voi saada tukea sähköntoimituksen keskeyttämisen välttämiseksi, vaihtoehtoisista maksusuunnitelmista, velkaneuvonnasta tai keskeyttämisen lykkäämisestä, ja niistä ei saisi aiheutua asiakkaille ylimääräisiä kustannuksia;

i)  asiakkaiden saatavilla on riittävästi tietoja siitä, mitä vaihtoehtoja on sähköntoimituksen keskeyttämiselle, riittävän ajoissa ennen suunniteltua keskeyttämistä. Vaihtoehdoissa voi olla kyse eri lähteistä, joista voi saada tukea sähköntoimituksen keskeyttämisen välttämiseksi, vaihtoehtoisista maksusuunnitelmista, velkaneuvonnasta tai keskeyttämisen lykkäämisestä, ja tietojen saatavuudesta ei saisi aiheutua ylimääräisiä kustannuksia;

Perustelu

Jos keskeyttämisen vaihtoehdoista ei aiheutuisi kustannuksia asiakkaille, jotka eivät pysty maksamaan laskujaan, kustannukset olisi jaettava kaikkien järjestelmän käyttäjien kesken. Tämän seurauksena sähkönhinnat nousisivat kaikilla asiakkailla, myös heikossa asemassa olevilla ja niillä, jotka alun perin pyysivät vaihtoehtoa.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j a)  asiakkaan on voitava tehdä yksi tai useampi yhden tai useamman ostajan sähkönhankintasopimus toimipaikalla, sen läheisyydessä tai sen ulkopuolella toimivien sähköntuotantolaitosten kanssa ilman että tähän sovelletaan kohtuuttomia ja epäoikeudenmukaisia kustannuksia ja hallinnollisia menettelyjä.

Perustelu

Monet eurooppalaiset asiakkaat haluavat vahvistaa tai vähentää sähkökustannuksia hankkimalla sähköä suoraan sen tuottajilta, erityisesti uusiutuvia energialähteitä käyttäviltä tuottajilta. Tämä tarjoaa myös mahdollisuuden noudattaa ympäristösitoumuksia tai ‑vaatimuksia. Useimmissa Euroopan maissa sähkön suorahankintaa ei kuitenkaan säännellä tai sallita tai sitä vaikeuttavat epäsuotuisat säännöt. EU:n lainsäädännössä olisi vahvistettava asiakkaiden oikeus tehdä sähkönhankintasopimuksia, jotka eivät ole kalliita tai monimutkaisia, sekä tehdä sopimuksia useamman kuin yhden toimittajan kanssa yhdessä muiden ostajien kanssa. Tämä tukee aktiivisia asiakkaita.

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että loppukäyttäjät saavat toimittajilta kaikki tarvittavat tiedot tällaisen sähkön dynaamisen hintasopimuksen eduista ja riskeistä.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että loppukäyttäjät saavat toimittajilta kaikki tarvittavat tiedot tällaisen sähkön dynaamisen hintasopimuksen eduista ja riskeistä ja tarvittaessa myös älymittarin asentamisesta kohtuulliseen hintaan ja että loppukäyttäjät voivat purkaa sopimuksen, jos se osoittautuu liian kalliiksi.

Perustelu

Oikeusvarmuuden vuoksi on ilmaistava selkeästi, että dynaaminen hintasopimus on mahdollinen vain asiakkaille, joille on asennettu älymittari.

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on kansallisten sääntelyviranomaistensa välityksellä seurattava vuosittain vähintään kymmenen vuoden ajan siitä, kun tällaiset sopimukset tulevat saataville, niiden pääasiallisia kehityssuuntia, mukaan lukien tarjoukset markkinoilla, niiden vaikutuksia kuluttajien laskuihin ja erityisesti hintojen epävakauden tasoa sekä kuluttajienreagointiherkkyyttä taloudelliseen riskiin, ja raportoitava näistä.

3.  Jäsenvaltioiden on kansallisten sääntelyviranomaistensa välityksellä seurattava vuosittain vähintään kymmenen vuoden ajan siitä, kun tällaiset sopimukset tulevat saataville, niiden pääasiallisia kehityssuuntia, mukaan lukien tarjoukset markkinoilla, niiden vaikutuksia kuluttajien laskuihin ja erityisesti hintojen epävakauden tasoa ja energiakomponentin osuutta kuluttajien laskuissa sekä kuluttajienreagointiherkkyyttä taloudelliseen riskiin, ja raportoitava näistä.

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

12 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, että toimittajat perivät sopimuksen irtisanomisesta maksun sellaisilta asiakkailta, jotka omasta aloitteestaan sanovat irti määräaikaisen sopimuksen ennen määräajan päättymistä. Tällaisia maksuja saa periä ainoastaan, jos tällaisista sopimuksista voidaan osoittaa olevan selkeää hyötyä asiakkaalle. Maksut eivät myöskään saa ylittää asiakkaan sopimuksen irtisanomisesta toimittajalle aiheutuvaa suoraa taloudellista tappiota, mukaan lukien kustannukset mahdollisista yhdistetyistä investoinneista tai asiakkaalle osana sopimusta jo toimitetuista palveluista.

3.  Jäsenvaltiot voivat sallia sen, että toimittajat perivät sopimuksen irtisanomisesta kohtuullisen maksun sellaisilta asiakkailta, jotka omasta aloitteestaan sanovat irti määräaikaisen sopimuksen ennen määräajan päättymistä, jollei irtisanominen johdu selvästä palvelun toimimattomuudesta. Tällaisia maksuja saa periä ainoastaan, jos asiakkaiden voidaan osoittaa saavan selkeää hyötyä allekirjoittaessaan sopimuksen. Maksut eivät myöskään saa ylittää asiakkaan sopimuksen irtisanomisesta toimittajalle aiheutuvaa suoraa taloudellista tappiota, mukaan lukien kustannukset mahdollisista yhdistetyistä investoinneista tai asiakkaalle osana sopimusta jo toimitetuista palveluista, jotka kansallinen sääntelyviranomainen on tarkistanut.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että loppukäyttäjällä, joka haluaa sopimusehtoja noudattaen sanoa irti yhteenliittymän kanssa tehdyn sopimuksen, on oikeus siihen kolmen viikon kuluessa.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että loppukäyttäjällä, joka haluaa sanoa irti yhteenliittymän kanssa tehdyn sopimuksen, on oikeus siihen kolmen viikon kuluessa.

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että loppukäyttäjillä on oikeus saada kaikki asiaankuuluvat kysyntäjoustoa koskevat tiedot tai tiedot toimitetusta ja myydystä sähköstä vähintään kerran vuodessa.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että loppukäyttäjillä on oikeus saada kaikki asiaankuuluvat kysyntäjoustoa koskevat tiedot tai tiedot toimitetusta ja myydystä sähköstä vähintään kerran kuukaudessa.

Perustelu

Kysyntäjousto ja tuotannon yhdistäminen vaikuttavat siihen, miten paljon kuluttajat hankkivat sähköä. Itse energiaa tuottavien kuluttajien osalta niillä on vaikutusta myös niiden itse tuottamaan sähköön. Asiakkailla olisi siis oltava oikeus saada nämä tiedot mahdollisimman varhain kysyntäjoustoon liittyvien toimien helpottamiseksi ja aktiivisemman markkinoille osallistumisen kannustamiseksi.

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  loppukäyttäjät ovat oikeutettuja tuottamaan, varastoimaan, käyttämään ja myymään itse tuotettua energiaa kaikilla järjestäytyneillä markkinoilla joko yksittäin tai yhteenliittymän välityksellä ilman kohtuuttoman hankalia menettelyjä ja kustannuksia vastaamattomia maksuja;

a)  loppukäyttäjät ovat oikeutettuja tuottamaan, varastoimaan, käyttämään, myymään ensisijaisella pääsyllä itse tuotettua sähköä kaikilla järjestäytyneillä markkinoilla joko yksittäin tai yhteenliittymän välityksellä sekä osallistumaan järjestelmän lisäpalveluihin ja kysyntäjoustomekanismeihin ilman syrjiviä tai kohtuuttoman hankalia menettelyjä ja kustannuksia vastaamattomia maksuja sekä oikeutettuja saamaan itse tuotetusta sähköstä korvauksen, joka vastaa verkkoon syötetyn sähkön markkina-arvoa;

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

a a)  loppukäyttäjiin ei sovelleta aiemmin varastoidun energian varastoinnista ja uudelleenkäytöstä aiheutuvia kaksinkertaisia verkkokustannuksia ja/tai kaksinkertaista verotusta;

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  loppukäyttäjiin sovelletaan kustannusvastaavia, läpinäkyviä ja syrjimättömiä verkkomaksuja, joissa eritellään verkkoon syötetty energia ja verkosta kulutettu energia 59 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

b)  loppukäyttäjiin sovelletaan 59 artiklan 8 kohdan mukaisesti kustannusvastaavia, läpinäkyviä ja syrjimättömiä verkkomaksuja, jotka kansallisten sääntelyviranomaisten avoimen kustannus-hyötyanalyysin perusteella vastaavat verkon kustannuksia ja hyötyjä, mukaan lukien niiden potentiaalinen arvo verkolle ja osuus energiapolitiikan muiden tavoitteiden saavuttamisessa. Pienen mittakaavan paikallisen sähkön jakamisen osalta näiden maksujen olisi oltava vapaaehtoisia tai ainakin oikeassa suhteessa sähkön siirtoetäisyyteen nähden, mitä varten olisi kehitettävä kustannus-hyötyanalyysin mukaisesti tariffirakenne, jossa otetaan huomioon muun muassa siirron etäisyys kilometreinä sekä siirrettyjen kWh:iden määrä;

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  loppukäyttäjiin ei sovelleta maksuja itse tuotetusta ja kulutetusta sähköstä ainakaan kunnes oman tuotannon ja kulutuksen kustannus-hyötyanalyysi osoittaa, että makrotaloudelliset kustannukset ylittävät itse kulutetun ja/tai tuotetun sähkön hyödyt. Tällaisen kustannus-hyötyanalyysin on katettava ulkoisvaikutukset, verkon parannustarpeet, tukimaksut, arvonlisävero, verkkomaksut sekä muut verot ja maksut.

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Aktiivisen asiakkaan toimintaan tarvittavien enrgialaitteistojen asennuksesta ja toiminnasta, mittaus ja ylläpito mukaan lukien, voi huolehtia kolmas osapuoli.

2.  Aktiivisen asiakkaan toimintaan tarvittavien energialaitteistojen asennuksesta ja toiminnasta, mittaus ja ylläpito mukaan lukien, voi huolehtia tai ne voi omistaa kolmas osapuoli, joka toimii asiakkaan tai asiakasryhmän puolesta.

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että varastointilaitoksen omistaviin aktiivisiin kuluttajiin

 

a)   sovelletaan oikeutta liittyä verkkoon kohtuullisessa ajassa pyynnön esittämisestä;

 

b)   ei sovelleta lisäveroja, lisämaksuja tai palkkioita varastointilaitokseen varastoidusta sähköstä tai pienen mittakaavan paikallisen sähkön jakamisen yhteydessä sähkön jakamisesta loppukäyttäjien kesken;

 

c)   sovelletaan eri sääntöjä kuin tuottajiin eikä sovelleta lupavaatimuksia ja -maksuja; sekä

 

d)   sovelletaan oikeutta tarjota samanaikaisesti useita palveluja, jos se on teknisesti mahdollista.

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  paikallisilla energiayhteisöillä on oikeus omistaa, perustaa tai vuokrata yhteisön verkkoja ja hallita niitä itsenäisesti;

a)  paikallisilla energiayhteisöillä on oikeus omistaa, perustaa tai vuokrata jaettuja verkkoja, mukaan lukien yhteisön verkot, ja hallita niitä itsenäisesti;

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

b a)  paikallisilla energiayhteisöillä on syrjimätön ja teknologisesti neutraali pääsy verkkoon;

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  paikallisia energiayhteisöjä ei syrjitä niiden loppukäyttäjinä, tuottajina, jakeluverkonhaltijoina tai yhteenliittyminä harjoittaman toiminnan, oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen;

c)  paikallisia energiayhteisöjä ei syrjitä niiden loppukäyttäjinä, tuottajina, toimittajina, jakeluverkonhaltijoina tai yhteenliittyminä harjoittaman toiminnan, oikeuksien ja velvollisuuksien suhteen;

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kun energiayhteisö kuluttaa itse tuotettua sähköä tai pitää yllä yhteisön verkkoa, se voidaan ensimmäisen alakohdan d alakohtaa sovellettaessa vapauttaa maksuista sen jakaessa sähköä jäsenilleen, kun jakaminen tapahtuu 100 metrin säteellä ja käsittää uusiutuvaa energiaa käyttävän tuotantolaitoksen, jonka sähköntuotantokapasiteetti on alle 500 kW;

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 2 kohta – -a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-a)  loppukäyttäjillä on oikeus osallistua paikalliseen energiayhteisöön;

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  paikallisten energiayhteisöjen tuotantokapasiteettiin sovelletaan 8 artiklan 3 kohtaa, jos tällaista kapasiteettia voi pitää hajautettuna tai pienimuotoisena tuotantona;

d)  paikallisten energiayhteisöjen alaryhmäksi luettavien uusiutuvaa energiaa tuottavien yhteisöjen tuotantokapasiteettiin sovelletaan 8 artiklan 3 kohtaa, jos tällaista kapasiteettia voi pitää hajautettuna tai pienimuotoisena tuotantona;

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  paikallinen energiayhteisö voi tarvittaessa tehdä sopimuksen paikallisen energiayhteisön verkon käytöstä sen jakeluverkon haltijan kanssa, johon paikallisen energiayhteisön verkko on yhdistetty,

f)  paikallinen energiayhteisö voi tarvittaessa tehdä sopimuksen paikallisen energiayhteisön verkon käytöstä ja sähkön varastoinnista sen jakeluverkon haltijan kanssa, johon paikallisen energiayhteisön verkko on yhdistetty,

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 2 kohta – h alakohta

Komission teksti

Tarkistus

h)  paikallisiin energiayhteisöihin sovelletaan tarvittaessa asianmukaisia verkkomaksuja yhteisön verkon ja energiayhteisön ulkopuolisen jakeluverkon välisissä liitäntäkohdissa. Tällaisissa verkkomaksuissa on eriteltävä jakeluverkkoon syötetty energia ja energiayhteisön ulkopuolisesta jakeluverkosta kulutettu energia 59 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

h)  paikallisiin energiayhteisöihin voidaan soveltaa tarvittaessa asianmukaisia verkkomaksuja yhteisön verkon ja energiayhteisön ulkopuolisen jakeluverkon välisissä liitäntäkohdissa. Tällaisissa verkkomaksuissa on eriteltävä jakeluverkkoon syötetty energia ja energiayhteisön ulkopuolisesta jakeluverkosta kulutettu energia 59 artiklan 8 kohdan mukaisesti. Tällaisissa sähkön jakelusta perittävissä maksuissa olisi otettava huomioon siirron etäisyys ja varmistettava, että siirtokustannukset eivät negatiivisten hintojen tapauksia lukuun ottamatta ylitä siirretyn sähkön arvoa, mikä vastaa hajautettujen energiaresurssien kustannus-hyötyanalyysia, joka sisältää myös arvion niiden mahdollisesta arvosta verkolle sekä panoksesta muille energiapolitiikan tavoitteille.

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on seurattava kansallisten sääntelyviranomaistensa kautta paikallisten energiayhteisöjen markkinoille pääsyä, niiden kohtelua sekä niihin sovellettavia menettelyjä ja maksuja, paikallisten energiayhteisöjen vaikutuksia kilpailuun, kuluttajien vaikutusmahdollisuuksiin ja kuluttajansuojaan sekä hyötyä paikalliselle yhteisölle, myös niiden panosta energiaköyhyyden poistamisessa. Niiden on raportoitava vuosittain komissiolle ja tarvittaessa kansallisille kilpailuviranomaisille 59 artiklan 1 kohdan n alakohdan mukaisesti.

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden sääntelykehys kannustaa yhteenliittymiä osallistumaan vähittäismarkkinoille ja että siihen sisältyvät vähintään seuraavat:

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden sääntelykehys kannustaa yhteenliittymiä osallistumaan kaikille markkinoille ja että siihen sisältyvät vähintään seuraavat:

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  läpinäkyvät säännöt, joissa täsmennetään selkeästi kaikkien markkinaosapuolten tehtävät ja vastuualueet;

b)  läpinäkyvät säännöt, joissa täsmennetään selkeästi kaikkien markkinaosapuolten tehtävät ja vastuualueet ja kehotetaan kaikkia markkinaosapuolia kunnioittamaan jakelu- ja siirtoverkon käyttövarmuutta;

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 3 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  yhteenliittymiä ei saa vaatia maksamaan korvauksia sähkön toimittajille tai tuottajille;

Poistetaan.

Tarkistus    73

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Sen varmistamiseksi, että yhteenliittymistä aiheutuvat tasehallinnan kustannukset ja hyödyt jakautuvat tasaisesti markkinaosapuolille, jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisesti sallia korvausmaksut yhteenliittymien ja tasevastaavien välillä. Tällaisia maksuja saa soveltaa ainoastaan tilanteissa, joissa yhden markkinaosapuolen toimista aiheutuu toiselle markkinaosapuolelle epätasapainoa, joka johtaa rahallisiin kustannuksiin.

Sen varmistamiseksi, että yhteenliittymistä aiheutuvat tasehallinnan kustannukset ja hyödyt sekä sähkön hankintakustannukset jakautuvat tasaisesti markkinaosapuolille, yhteenliittymän olisi aina oltava vastuussa toimittamiensa määrien tasapainottamisesta kysyntäjoustoa koskevien toimien aktivoinnin aikana, ja jäsenvaltioiden on sallittava korvausmaksut yhteenliittymien ja tasevastaavien välillä. Tällaisten korvausmaksujen on oltava oikeasuhteisia eikä niillä saa aiheuttaa syrjintää yhteenliittymien välillä. Korvausmaksujen laskentaperiaatteet määrittelee sääntelyviranomainen, elleivät yhteenliittymä ja asianomainen tasevastaava ole päässeet kahdenväliseen sopimukseen asiasta. Korvausmaksuja saa soveltaa ainoastaan tilanteissa, joissa yhteenliittymä määrää rahallisia kustannuksia toiselle markkinaosapuolelle, ja ne on johdettava kulloinkin voimassa olevista markkinahinnoista.

Tarkistus    74

Ehdotus direktiiviksi

17 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että yhteenliittymien järjestäytyneille sähkömarkkinoille pääsylle ei ole perusteettomia esteitä, kunhan ne täyttävät näille markkinoille pääsyn ehdot. Jäsenvaltioiden on vahvistettava ehdot läpinäkyvällä ja syrjimättömällä tavalla, mukaan lukien siirto- ja jakeluverkkojen luotettava ja varma toiminta asetuksen (EU) .../... [sähköasetus] mukaisesti.

Tarkistus    75

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että loppukäyttäjät saavat kaikki laskunsa ja laskutustietonsa sähkön kulutuksesta maksutta ja että laskut ovat selkeitä, täsmällisiä ja helppoja ymmärtää.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että loppukäyttäjät saavat kaikki laskunsa ja laskutustietonsa sähkön kulutuksesta maksutta ja että laskut ovat selkeitä, täsmällisiä ja helppoja ymmärtää ja että kaikki laskujen sisältämät muut kustannukset ja verot on selitetty ja perusteltu selkeästi.

Tarkistus    76

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Laskutus on toteutettava tosiasiallisen kulutuksen perusteella vähintään kerran vuodessa. Laskutustiedot on annettava vähintään joka kolmas kuukausi, joko pyynnöstä tai jos loppukäyttäjä on valinnut sähköisen laskutuksen, tai muussa tapauksessa kahdesti vuodessa.

Laskutus on toteutettava tosiasiallisen kulutuksen perusteella vähintään kerran vuodessa. Laskutus- ja kulutustietojen on oltava jatkuvasti sähköisesti saatavilla, kun älymittari on asennettu, tai muussa tapauksessa ne on annettava vähintään kerran kuukaudessa.

Perustelu

Jos kuluttajien halutaan osallistuvan aktiivisesti energiamarkkinoille sekä sitoutuvan energiatehokkuuteen ja energiansäästöön, heidän on saatava säännöllisesti päivitettyä tietoa kulutuksestaan energialaskuissaan.

Tarkistus    77

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Heikossa asemassa olevien asiakkaiden osalta laskutuksen ja laskutustietojen on rajoituttava tosiasialliseen sähkönkulutukseen, järjestelmän kustannuksiin ja mahdollisiin asiaankuuluviin veroihin.

Perustelu

Jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluu muiden maksujen sisällyttäminen sähkölaskuun, mutta näitä maksuja ei tulisi soveltaa heikossa asemassa oleviin asiakkaisiin.

Tarkistus    78

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 7 kohta

Komission teksti

Tarkistus

7.  Jäsenvaltiot voivat säätää, että loppukäyttäjän pyynnöstä ei näissä laskuissa olevia tietoja katsota maksupyynnöksi. Tällaisissa tapauksissa jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimittajat tarjoavat joustavia maksujärjestelyjä.

Poistetaan.

Perustelu

Valitseepa asiakas minkä laskutusmuodon tahansa (mukaan luettuna sähköinen lasku), laskussa olevat tiedot katsotaan maksupyynnöksi, mikä on laskun perimmäinen ajatus. Muutoin saatetaan aiheuttaa hämmennystä kuluttajille.

Tarkistus    79

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Energiatehokkuuden edistämiseksi ja asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi jäsenvaltioiden tai, kun jäsenvaltiossa on niin säädetty, sääntelyviranomaisen on vahvasti suositeltava, että sähköalan yritykset ja yhteenliittymät optimoivat sähkön käytön,muun muassa tarjoamalla energianhallintapalveluja, kehittämällä innovatiivisia hinnoittelumalleja tai ottamalla tarvittaessa käyttöön yhteentoimivia älykkäitä mittausjärjestelmiä tai älykkäitä verkkoja.

1.  Energiatehokkuuden edistämiseksi ja asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi jäsenvaltioiden tai, kun jäsenvaltiossa on niin säädetty, sääntelyviranomaisen on vahvasti suositeltava, että sähköalan yritykset ja yhteenliittymät optimoivat sähkön käytön, muun muassa tarjoamalla energianhallintapalveluja, kehittämällä innovatiivisia hinnoittelumalleja tai ottamalla tarvittaessa käyttöön yhteentoimivia älykkäitä mittausjärjestelmiä, kun ne ovat teknisesti toteutettavissa, kustannustehokkaita ja oikeassa suhteessa mahdolliseen energiansäästöön, tai älykkäitä verkkoja.

Perustelu

Älykkäät mittausjärjestelmät eivät ole ihmeratkaisu, joten niitä olisi harkittava vain kun ne ovat teknisesti toteutettavissa, kustannustehokkaita ja oikeassa suhteessa mahdolliseen energiansäästöön.

Tarkistus    80

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueella otetaan käyttöön älykkäitä mittausjärjestelmiä, jotka edistävät kuluttajien aktiivista osallistumista sähkötoimitusten markkinoille. Tällaisten järjestelmien käyttöön ottamisesta voidaan tehdä kustannus-hyötyarvio, joka on toteutettava liitteessä III vahvistettuja periaatteita noudattaen.

2.  Jäsenvaltioiden on tarvittaessa edistettävä älykkäiden mittausjärjestelmien käyttöönottoa alueellaan, koska ne voivat edistää kuluttajien aktiivista osallistumista sähkötoimitusten markkinoille. Tällaisten järjestelmien mahdollisesta käyttöön ottamisesta on tehtävä kustannus-hyötyarvio, joka on toteutettava liitteessä III vahvistettuja periaatteita noudattaen.

Perustelu

Jäsenvaltioiden välillä on suuria maantieteellisiä eroja älymittareiden tarpeessa. Tämä olisi otettava huomioon direktiivissä.

Tarkistus    81

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Näitä järjestelmiä käyttöön ottavien jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava toiminnalliset ja tekniset vähimmäisvaatimukset alueellaan käyttöön otettaville älykkäille mittausjärjestelmille 20 artiklan ja liitteen III säännösten mukaisesti. Jäsenvaltioiden on varmistettava tällaisten älykkäiden mittausjärjestelmien yhteentoimivuus ja niiden liitettävyys kuluttajien energianhallinta-alustoihin. Tässä tarkoituksessa jäsenvaltioiden on otettava asianmukaisesti huomioon saatavilla olevat sovellettavat standardit, myös yhteentoimivuuden mahdollistamisen alalla, ja parhaat käytännöt sekä sähkön sisämarkkinoiden kehittämisen tärkeys.

3.  Näitä järjestelmiä käyttöön ottavien jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava toiminnalliset ja tekniset vähimmäisvaatimukset alueellaan käyttöön otettaville älykkäille mittausjärjestelmille 20 artiklan ja liitteen III säännösten mukaisesti ja otettava huomioon jo asennettujen älykkäiden mittausjärjestelmien nykyiset toiminnot. Jäsenvaltioiden on varmistettava tällaisten älykkäiden mittausjärjestelmien yhteentoimivuus ja niiden liitettävyys kuluttajien energianhallinta-alustoihin. Tässä tarkoituksessa jäsenvaltioiden on otettava asianmukaisesti huomioon saatavilla olevat sovellettavat standardit, myös yhteentoimivuuden mahdollistamisen alalla, ja parhaat käytännöt sekä sähkön sisämarkkinoiden kehittämisen tärkeys.

Perustelu

Älykkäitä mittausjärjestelmiä koskevat uudet vaatimukset (esimerkiksi 20 artiklassa esitetyt älykkään mittauksen toiminnot) olisi arvioitava huolellisesti ennen niiden vahvistamista, jotta vältetään jo asennettujen älykkäiden mittausjärjestelmien kalliit jälkiasennukset.

Tarkistus    82

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  mittareista vastaavien operaattoreiden on varmistettava, että aktiivisten asiakkaiden mittari tai mittarit pystyvät ottamaan huomioon aktiivisen asiakkaan tiloissa tuotetun ja verkkoon siirretyn sähkön;

d)  mittareista vastaavien operaattoreiden on varmistettava, että aktiivisten asiakkaiden mittari tai mittarit pystyvät ottamaan paikkansapitävästi huomioon aktiivisen asiakkaan tiloissa tuotetun ja verkkoon siirretyn sähkön;

Tarkistus    83

Ehdotus direktiiviksi

20 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Näitä toimintoja sovelletaan älymittareihin, jotka on otettu käyttöön ... [kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta] jälkeen.

Perustelu

Taannehtivuuskiellon periaatteen mukaisesti ja jotta vältetään tällä hetkellä voimassa olevan lainsäädännön nojalla tehdyt sidotut investoinnit.

Tarkistus    84

Ehdotus direktiiviksi

24 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Komissio vahvistaa 68 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen hyväksymillään täytäntöönpanosäädöksillä yhteisen eurooppalaisen tietomuodon sekä syrjimättömät ja läpinäkyvät menettelyt 23 artiklan 1 kohdassa lueteltujen tietojen saamiseksi, ja ne korvaavat jäsenvaltioiden 1 kohdan mukaisesti hyväksymän kansallisen tietomuodon ja menettelyn. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että markkinaosapuolet soveltavat yhteistä eurooppalaista tietomuotoa.

2.  Komissio vahvistaa 68 artiklassa tarkoitettua neuvoa-antavaa menettelyä noudattaen hyväksymillään täytäntöönpanosäädöksillä yhteisen eurooppalaisen tietomuodon periaatteet sekä syrjimättömät ja läpinäkyvät menettelyt 23 artiklan 1 kohdassa lueteltujen tietojen saamiseksi, ja ne korvaavat jäsenvaltioiden 1 kohdan mukaisesti hyväksymän kansallisen tietomuodon ja menettelyn. Yhteinen tietomuoto ja menettelyt määritetään tiiviissä yhteistyössä mittauksesta vastaavien tahojen ja kuluttajajärjestöjen kanssa. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että markkinaosapuolet soveltavat yhteistä eurooppalaista tietomuotoa.

Perustelu

Asianosaisten osapuolien osallistuminen on ennakkoedellytys realistisen ja sopivan tuloksen varmistamiselle.

Tarkistus    85

Ehdotus direktiiviksi

26 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiakkailla on käytettävissään yksinkertaiset, oikeudenmukaiset, läpinäkyvät, riippumattomat, tehokkaat ja toimivat tuomioistuinten ulkopuoliset riitojenratkaisumenettelyt tämän direktiivin mukaisesti vahvistettuja oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien riitojen ratkaisemiseksi. Jos asiakas on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2013/11/EU tarkoitettu kuluttaja46, tällaisten tuomioistuinten ulkopuolisten menettelyjen on täytettävä direktiivissä 2013/11/EU vahvistetut laatuvaatimukset, ja tarvittaessa niihin on sisällytettävä korvaus- ja/tai hyvitysjärjestelmä.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että asiakkailla on käytettävissään yksinkertaiset, oikeudenmukaiset, läpinäkyvät, riippumattomat, tehokkaat ja toimivat tuomioistuinten ulkopuoliset riitojenratkaisumenettelyt tämän direktiivin mukaisesti vahvistettuja oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien riitojen ratkaisemiseksi energia-alan oikeusasiamiehen tai kuluttaja-asioita käsittelevän elimen kaltaisen riippumattoman mekanismin avulla valitusten tehokkaan käsittelyn ja tuomioistuinten ulkopuolisten riitojenratkaisumenettelyjen varmistamiseksi. Näiden mekanismien avulla on voitava tarkastella kaikkia energiamarkkinoiden asiakkaiden valituksia, myös tarjouspaketteja, uusia tuotteita ja palveluntarjoajia, kuten yhteenliittymiä ja paikallisia energiayhteisöjä, koskevia valituksia. Jos asiakas on aktiivinen kuluttaja tai Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2013/11/EU tarkoitettu kuluttaja46, tällaisten tuomioistuinten ulkopuolisten menettelyjen on täytettävä direktiivissä 2013/11/EU vahvistetut laatuvaatimukset, ja tarvittaessa niihin on sisällytettävä lainsäätäjän ja oikeusasiamiehen tai kuluttajaelimen määrittämä korvaus- ja/tai hyvitysjärjestelmä.

_________________

_________________

46 EUVL L 165, 18.6.2013, s. 63–79.

46 EUVL L 165, 18.6.2013, s. 63–79.

Perustelu

Energia-alan oikeusasiamies ja kuluttaja-asioita käsittelevät elimet ovat osoittautuneet tarpeellisiksi riippumattomiksi mekanismeiksi, jotka tukevat kuluttajia ja muita markkinaosapuolia pääsemään sopimukseen tuomioistuinten ulkopuolella suojaten samalla kuluttajien oikeuksia. Yhdeksännessä kansalaisten energiafoorumissa hyväksytyt säännöt olisi sisällytettävä tähän artiklaan.

Tarkistus    86

Ehdotus direktiiviksi

28 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet loppukäyttäjien suojelemiseksi ja varmistettava erityisesti, että heikossa asemassa olevia asiakkaita suojellaan asianmukaisilla toimenpiteillä. Tässä yhteydessä kunkin jäsenvaltion on määritettävä heikossa asemassa olevien asiakkaiden käsite, jolla voidaan viitata energiaköyhyyteen ja muun muassa kieltoon kytkeä tällaiset asiakkaat pois verkosta kriittisinä aikoina. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että heikossa asemassa olevia asiakkaita koskevia oikeuksia ja velvoitteita sovelletaan. Niiden on erityisesti toteutettava toimenpiteitä syrjäseuduilla asuvien asiakkaiden suojelemiseksi. Niiden on varmistettava kuluttajansuojan korkea taso erityisesti sopimusehtojen, yleisen tiedottamisen ja riitojenratkaisumenettelyjen avoimuuden osalta.

1.  Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet loppukäyttäjien suojelemiseksi ja varmistettava erityisesti, että heikossa asemassa ja energiaköyhyyden vaarassa olevia kuluttajia suojellaan asianmukaisilla toimenpiteillä. Tässä yhteydessä kunkin jäsenvaltion on jäsenvaltion erityiset olosuhteet huomioon ottaen määritettävä heikossa asemassa olevien asiakkaiden käsite, ja viitattava muun muassa energiaköyhiin tai energiaköyhyyden vaarassa oleviin kuluttajiin sekä kieltoon kytkeä tällaiset asiakkaat pois verkosta kriittisinä aikoina. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että heikossa asemassa olevia asiakkaita koskevia oikeuksia ja velvoitteita sovelletaan. Niiden on erityisesti toteutettava toimenpiteitä syrjäseuduilla asuvien asiakkaiden suojelemiseksi. Niiden on varmistettava kuluttajansuojan korkea taso erityisesti sopimusehtojen, yleisen tiedottamisen ja riitojenratkaisumenettelyjen avoimuuden osalta.

Perustelu

Tarkistus liittyy 29 artiklaan (energiaköyhyys) esitettyyn tarkistukseen 88. Energiaköyhyysongelma edellyttää enemmän huomiota kaikilta lainsäätäjiltä, sillä heillä on merkittävä tehtävä suojella kaikkein heikoimmassa asemassa olevia yhteisöjä ja estää yhteiskunnan ryhmiä ajautumasta energiaköyhyyteen. Heikossa asemassa olevia kuluttajia koskevat toimet olisi yhdenmukaistettava tai yhdistettävä energiaköyhyyden poistamista koskeviin toimenpiteisiin. Tarkistus kytkeytyy myös 5 artiklan 2 kohtaan tehtyyn tarkistukseen 35, mukaan lukien ”heikossa asemassa ja energiaköyhyyden vaarassa olevat” kuluttajat.

Tarkistus    87

Ehdotus direktiiviksi

28 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä, kuten laadittava kansallisia energian käyttöä koskevia toimintasuunnitelmia ja myönnettävä sosiaaliturvaetuuksia, heikossa asemassa olevien asiakkaiden tarvitsemien sähkötoimitusten varmistamiseksi tai tuettava energiatehokkuuden parantamista, jotta voidaan puuttua ilmenevään energiaköyhyyteen myös tarkasteltaessa köyhyyttä laajemmin. Tällaiset toimenpiteet eivät saa estää 4 artiklassa tarkoitettua markkinoiden tehokasta avaamista tai markkinoiden toimintaa, ja niistä on tarvittaessa ilmoitettava komissiolle 9 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti. Ilmoitus voi koskea myös yleisen sosiaaliturvajärjestelmän puitteissa toteutettuja toimenpiteitä.

2.  Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaisia toimenpiteitä, kuten laadittava kansallisia energian käyttöä koskevia toimintasuunnitelmia ja myönnettävä sosiaaliturvaetuuksia, heikossa asemassa olevien asiakkaiden tarvitsemien sähkötoimitusten varmistamiseksi, tuettava tehokkaampien lämmitys- ja jäähdytysteknologioiden kehittämistä ja tuettava energiatehokkuuden parantamista, jotta voidaan puuttua ilmenevään energiaköyhyyteen myös tarkasteltaessa köyhyyttä laajemmin. Tällaiset toimenpiteet eivät saa estää 4 artiklassa tarkoitettua markkinoiden tehokasta avaamista tai markkinoiden toimintaa, ja niistä on tarvittaessa ilmoitettava komissiolle 9 artiklan 4 kohdan säännösten mukaisesti. Ilmoitus voi koskea myös yleisen sosiaaliturvajärjestelmän puitteissa toteutettuja toimenpiteitä.

Perustelu

Tarkistus kytkeytyy 29 artiklaan (energiaköyhyys) tehtyyn tarkistukseen 88 sekä 28 artiklan 1 kohtaan tehtyyn tarkistukseen 86 ja johdanto-osan 40 kappaleeseen tehtyyn tarkistukseen 14 (jäsenvaltioiden olisi energiaköyhyyden torjumiseksi muun muassa otettava käyttöön mekanismeja, joilla tuetaan tehokkaampien lämmitys- ja jäähdytysteknologioiden kehittämistä). Energiaköyhyysongelma edellyttää enemmän huomiota kaikilta lainsäätäjiltä, sillä heillä on merkittävä tehtävä suojella kaikkein heikoimmassa asemassa olevia yhteisöjä ja estää yhteiskunnan ryhmiä ajautumasta energiaköyhyyteen. Heikossa asemassa olevia kuluttajia koskevat toimet olisi yhdenmukaistettava tai yhdistettävä energiaköyhyyden poistamista koskeviin toimenpiteisiin.

Tarkistus    88

Ehdotus direktiiviksi

29 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on määriteltävä perusteet energiaköyhyyden mittaamiseksi. Jäsenvaltioiden on jatkuvasti seurattava energiaköyhien kotitalouksien lukumäärää ja raportoitava energiaköyhyydestä ja sen ehkäisemiseksi toteutetuista toimenpiteistä komissiolle joka toinen vuosi osana [asiakirjalla COM(2016)759 ehdotetun hallintoasetuksen] 21 artiklan mukaisia yhdennettyjä kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia koskevia edistymisraporttejaan.

Jäsenvaltioiden on asetuksessa (EU) .../... [hallintoasetuksen] vahvistettujen perusteiden mukaisesti määriteltävä yhteiset perusteet energiaköyhyyden mittaamiseksi ja laadittava kattava ja yhteinen määritelmä energiaköyhyydelle komission uuden tiedonannon ja energiaköyhyyden torjumista koskevan toimintasuunnitelman yhteydessä. Jäsenvaltioiden on jatkuvasti seurattava energiaköyhien kotitalouksien lukumäärää sekä energiaköyhyyden vaarassa olevien kuluttajien lukumäärää. Jäsenvaltioiden on raportoitava energiaköyhyydestä ja sen ehkäisemiseksi toteutetuista toimenpiteistä komissiolle joka toinen vuosi osana [asiakirjalla COM(2016)0759 ehdotetun hallintoasetuksen] 21 artiklan mukaisia yhdennettyjä kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmia koskevia edistymisraporttejaan.

Tarkistus    89

Ehdotus direktiiviksi

31 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5.  Kunkin jakeluverkonhaltijan on hankittava verkkonsa energian hävikin ja taajuuteen vaikuttamattomien lisäpalvelujen kattamiseksi käyttämänsä energia avointen, syrjimättömien ja markkinapohjaisten menettelyjen mukaisesti, jos se harjoittaa tätä toimintaa. Jollei se ole kustannushyötyanalyysin mukaan perusteltua, jakeluverkonhaltijan taajuuteen vaikuttamattomien lisäpalvelujen hankinnan on oltava läpinäkyvää, syrjimätöntä ja markkinaperusteista ja mahdollistettava kaikkien markkinaosapuolten tosiasiallinen osallistuminen, mukaan lukien uusiutuvat energialähteet, kysyntäjousto, energiavarastot ja yhteenliittymät, erityisesti edellyttämällä, että sääntelyviranomaiset tai jakeluverkonhaltijat määrittelevät läheisessä yhteistyössä kaikkien markkinaosapuolten kanssa markkinoiden teknisten vaatimusten ja kaikkien markkinaosapuolten valmiuksien pohjalta yksityiskohtaiset tekniset säännöt osallistumiselle näillä markkinoilla.

5.  Kunkin jakeluverkonhaltijan on hankittava verkkonsa energian hävikin ja taajuuteen vaikuttamattomien lisäpalvelujen kattamiseksi käyttämänsä energia avointen, syrjimättömien ja markkinapohjaisten menettelyjen mukaisesti, jos se harjoittaa tätä toimintaa. Jollei se ole kustannushyötyanalyysin mukaan perusteltua, jakeluverkonhaltijan taajuuteen vaikuttamattomien lisäpalvelujen hankinnan on oltava läpinäkyvää, syrjimätöntä, uusiutuvat lähteet etusijalle asettavaa ja markkinaperusteista ja mahdollistettava kaikkien markkinaosapuolten tosiasiallinen osallistuminen, mukaan lukien uusiutuvat energialähteet, kysyntäjousto, energiavarastot ja yhteenliittymät, erityisesti edellyttämällä, että sääntelyviranomaiset tai jakeluverkonhaltijat määrittelevät läheisessä yhteistyössä kaikkien markkinaosapuolten kanssa markkinoiden teknisten vaatimusten ja kaikkien markkinaosapuolten valmiuksien pohjalta yksityiskohtaiset tekniset säännöt osallistumiselle näillä markkinoilla.

Tarkistus    90

Ehdotus direktiiviksi

32 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jakeluverkonhaltijoiden on määriteltävä hankittaville palveluille standardoidut markkinatuotteet, joilla turvataan kaikkien markkinaosapuolten tosiasiallinen osallistuminen, mukaan lukien uusiutuvat energialähteet, kysyntäjousto ja yhteenliittymät. Jakeluverkonhaltijoiden on vaihdettava keskenään kaikki tarvittavat tiedot ja koordinoitava siirtoverkonhaltijoiden kanssa varmistaakseen resurssien parhaan mahdollisen käytön ja järjestelmän turvallisen ja tehokkaan toiminnan sekä helpottaakseen markkinoiden kehittymistä. Jakeluverkon haltijoiden on saatava tällaisten palvelujen hankkimisesta asianmukainen korvaus, joka kattaa vähintään aiheutuneet menot, mukaan lukien tarvittavasta tieto- ja viestintäteknologiasta aiheutuneet menot ja myös menot, jotka liittyvät tarvittavaan tieto- ja viestintäinfrastruktuuriin.

Jakeluverkonhaltijoiden on määriteltävä hankittaville palveluille standardoidut markkinatuotteet, joilla turvataan kaikkien markkinaosapuolten tosiasiallinen osallistuminen, asettamalla etusijalle erilaiset uusiutuvat energialähteet ja mukaan lukien kysyntäjousto ja yhteenliittymät. Jakeluverkonhaltijoiden on vaihdettava keskenään kaikki tarvittavat tiedot ja koordinoitava siirtoverkonhaltijoiden kanssa varmistaakseen resurssien parhaan mahdollisen käytön ja järjestelmän turvallisen ja tehokkaan toiminnan sekä helpottaakseen markkinoiden kehittymistä. Jakeluverkon haltijoiden on saatava tällaisten palvelujen hankkimisesta asianmukainen korvaus, joka kattaa vähintään aiheutuneet menot, mukaan lukien tarvittavasta tieto- ja viestintäteknologiasta aiheutuneet menot ja myös menot, jotka liittyvät tarvittavaan tieto- ja viestintäinfrastruktuuriin.

Tarkistus    91

Ehdotus direktiiviksi

33 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava tarvittava sääntelykehys, jolla helpotetaan yleisesti saatavilla olevien ja yksityisten latauspisteiden liittämistä jakeluverkkoihin. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jakeluverkonhaltijat tekevät syrjimättömältä pohjalta yhteistyötä yritysten kanssa, jotka omistavat, kehittävät, käyttävät tai hallinnoivat sähköajoneuvojen latauspisteitä, myös verkkoon liittämisen osalta.

1.  Jäsenvaltioiden on vahvistettava tarvittava sääntelykehys, jolla helpotetaan rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin (EU) .../...[tarkistettu rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi] 8 artiklan 2 kohdan määritelmän mukaisesti yleisesti saatavilla olevien ja yksityisten latauspisteiden liittämistä jakelu- ja siirtoverkkoihin. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirtoverkonhaltijat ja jakeluverkonhaltijat tekevät syrjimättömältä pohjalta yhteistyötä yritysten kanssa, jotka omistavat, kehittävät, käyttävät tai hallinnoivat sähköajoneuvojen latauspisteitä, myös verkkoon liittämisen osalta.

Perustelu

Tämän direktiivin säännökset olisi yhdenmukaistettava rakennusten energiatehokkuutta koskevan direktiivin ja vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annetun direktiivin kanssa. Jännitetaso, joka toimii erottavana tekijänä siirto- ja jakeluverkon välillä, vaihtelee suuresti eri puolilla Eurooppaa. Tämän vuoksi latauspisteiden liittämisen edellyttämä jakelujännitetaso voi joissain jäsenvaltioissa vastata siirtojännitetasoa toisissa jäsenvaltioissa. Lisäksi koska latauspisteiden määrän odotetaan kasvavan, liitännät edellyttävät yhä suurempia jännitetasoja, mikä käsittää lopulta myös siirtoverkot.

Tarkistus    92

Ehdotus direktiiviksi

33 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltiot voivat sallia sen, että jakeluverkonhaltijat omistavat, kehittävät, hallinnoivat tai käyttävät sähköajoneuvojen latauspisteitä vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

2.  Jäsenvaltiot voivat sallia sen, että jakeluverkonhaltijat omistavat, kehittävät, hallinnoivat tai käyttävät sähköajoneuvojen julkisia latauspisteitä vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Perustelu

Muokataan kohta vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annetun direktiivin mukaiseksi.

Tarkistus    93

Ehdotus direktiiviksi

33 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jakeluverkonhaltijat voivat omistaa, kehittää, hallinnoida ja käyttää sähköajoneuvojen latauspisteitä omaa ajoneuvokantaansa varten.

Perustelu

Muokataan kohta vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta annetun direktiivin mukaiseksi.

Tarkistus    94

Ehdotus direktiiviksi

33 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on toteutettava säännöllisin väliajoin ja vähintään joka viides vuosi julkinen kuuleminen sen selvittämiseksi, onko markkinaosapuolilla kiinnostusta omistaa, kehittää, käyttää tai hallinnoida sähköajoneuvojen latauspisteitä. Jos julkinen kuuleminen osoittaa, että kolmannet osapuolet kykenevät omistamaan, kehittämään, käyttämään tai hallinnoimaan tällaisia pisteitä, jäsenvaltioiden on varmistettava jakeluverkonhaltijoiden asteittainen tällaisesta toiminnasta luopuminen.

4.  Jäsenvaltioiden on toteutettava säännöllisin väliajoin ja vähintään joka viides vuosi julkinen kuuleminen sen selvittämiseksi, onko markkinaosapuolilla kiinnostusta omistaa, kehittää, käyttää tai hallinnoida sähköajoneuvojen latauspisteitä. Jos julkinen kuuleminen osoittaa, että kolmannet osapuolet kykenevät omistamaan, kehittämään, käyttämään tai hallinnoimaan tällaisia pisteitä, jäsenvaltioiden on varmistettava jakeluverkonhaltijoiden asteittainen tällaisesta toiminnasta luopuminen. Jakeluverkonhaltijoilla on oltava oikeus saada latausinfrastruktuuriin sijoittamansa varat takaisin oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin.

Perustelu

Investointiympäristön vakauden vuoksi jakeluverkonhaltijoilla on oltava oikeus sähköisen liikkumisen infrastruktuuriin liittyvien kustannusten takaisinsaamiseen.

Tarkistus    95

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jakeluverkonhaltijat eivät saa omistaa, kehittää, hallinnoida tai käyttää energiavarastoja.

Poistetaan.

Tarkistus    96

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.   Varastojen omistamisesta, kehittämisestä, hallinnoimisesta tai käyttämisestä kiinnostuneiden jakeluverkonhaltijoiden on kuultava kansallista sääntelyviranomaista siitä, täyttyvätkö edellä mainitut ehdot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 b kohdan soveltamista.

Tarkistus    97

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a alakohdassa säädetään, jakeluverkonhaltijat voivat omistaa, kehittää, hallinnoida tai käyttää energiavarastoja, jos kansallinen sääntelyviranomainen on kustannus-hyötyanalyysin ja sitä seuraavan julkisen kuulemisen perusteella arvioinut, että 1 kohdan a alakohdan mukaisten ehtojen soveltaminen ei ole tarpeen, ja hyväksynyt asian.

Tarkistus    98

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, että jakeluverkonhaltijat omistavat, kehittävät, hallinnoivat tai käyttävät varastoja vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

2.  Jakeluverkonhaltijoille on sallittava energiavarastojen omistaminen, kehittäminen, hallinnointi tai käyttäminen ainoastaan, jos kyseiset varastot ovat jakeluverkonhaltijalle tarpeen, jotta se voi täyttää tämän direktiivin mukaiset tehokasta, luotettavaa ja varmaa jakeluverkon toimintaa koskevat velvoitteensa, ja seuraavat edellytykset täyttyvät:

Tarkistus    99

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  muut osapuolet eivät ole avoimen ja läpinäkyvän tarjouskilpailun perusteella osoittaneet kiinnostusta omistaa, kehittää, hallinnoida tai käyttää varastoja;

a)  muut osapuolet eivät ole avoimen ja läpinäkyvän sekä kansallisten sääntelyviranomaisten valvoman tarjouskilpailun perusteella osoittaneet kiinnostusta omistaa, kehittää, hallinnoida tai käyttää varastoja, ja jakeluverkonhaltijat on todettu kustannustehokkaiksi toimijoiksi; sekä

Tarkistus    100

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  jakeluverkonhaltijat tarvitsevat tällaisia varastoja täyttääkseen tämän direktiivin mukaiset velvoitteensa jakeluverkon tehokkaan, luotettavan ja turvallisen toiminnan osalta; ja

b)  jakeluverkonhaltijat käyttävät tällaisia varastoja ainoastaan täyttääkseen tämän direktiivin mukaiset velvoitteensa jakeluverkon tehokkaan, luotettavan ja turvallisen toiminnan osalta ja niitä ei käytetä sähkön myymiseen markkinoille.

Tarkistus    101

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  sääntelyviranomainen on arvioinut tällaisen poikkeuksen tarpeellisuuden ottaen huomioon a ja b alakohdan mukaiset edellytykset ja antanut hyväksyntänsä.

Poistetaan.

Tarkistus    102

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Sääntelyviranomaisten on toteutettava säännöllisin väliajoin ja vähintään joka viides vuosi julkinen kuuleminen sen selvittämiseksi, onko markkinaosapuolilla kiinnostusta investoida energiavarastoihin taikka kehittää, käyttää tai hallinnoida niitä. Jos julkinen kuuleminen osoittaa, että kolmannet osapuolet kykenevät omistamaan, kehittämään, käyttämään tai hallinnoimaan tällaisia varastoja, jäsenvaltioiden on varmistettava jakeluverkonhaltijoiden asteittainen tällaisesta toiminnasta luopuminen.

4.  Sääntelyviranomaisten on toteutettava säännöllisin väliajoin ja vähintään joka viides vuosi julkinen kuuleminen sen selvittämiseksi, onko markkinaosapuolilla kiinnostusta investoida energiavarastoihin taikka kehittää, käyttää tai hallinnoida niitä. Jos julkinen kuuleminen ja kustannus-hyötyanalyysi osoittavat, että kolmannet osapuolet kykenevät ja ovat kiinnostuneita omistamaan, kehittämään, käyttämään tai hallinnoimaan tällaisia varastoja kustannustehokkaasti, jäsenvaltioiden on varmistettava jakeluverkonhaltijoiden asteittainen tällaisesta toiminnasta luopuminen. Jakeluverkonhaltijoilla on oltava oikeus saada varastoihin sijoittamansa varat takaisin oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin.

Tarkistus    103

Ehdotus direktiiviksi

36 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.   Jäsenvaltiot voivat helpottaa julkisesti saatavilla olevien latauspisteiden perusverkon kehittämistä poistaakseen esteitä sähköisen liikkuvuuden kehittämiseltä.

Tarkistus    104

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  verkon sähkövirtojen ohjaamisesta ottaen huomioon energiavaihto muiden yhteenliitettyjen verkkojen kanssa. Tällöin siirtoverkonhaltija on vastuussa siitä, että sähköverkko on varma, luotettava ja tehokas, sekä tässä yhteydessä siitä, että kaikki tarvittavat lisäpalvelut, myös kysyntäjouston ja energian varastoinnin edellyttämät palvelut, ovat saatavilla, siltä osin kuin kyseinen saatavuus ei riipu jostain muusta verkon kanssa yhteenliitetystä siirtoverkosta;

d)  verkon sähkövirtojen ohjaamisesta ottaen huomioon energiavaihto muiden yhteenliitettyjen verkkojen kanssa. Tällöin siirtoverkonhaltija on vastuussa siitä, että sähköverkko on varma, luotettava ja tehokas, sekä tässä yhteydessä siitä, että kaikki tarvittavat lisäpalvelut, myös kysyntäjouston ja energian varastoinnin sekä sähköisten ajoneuvojen edellyttämät palvelut, ovat saatavilla, siltä osin kuin kyseinen saatavuus ei riipu jostain muusta verkon kanssa yhteenliitetystä siirtoverkosta;

Perustelu

Sähköiset ajoneuvot voivat tarjota järjestelmälle arvokkaita lisäpalveluja syöttämällä verkkoon sähköä tai vaihtelemalla varausvirtaa. Siirtoverkonhaltijalla olisi tämän vuoksi oltava reaaliaikaista tietoa sähköajoneuvojen kysynnästä. Tarkistus vastaa komission johdanto-osan 27 kappaleessa esittämää toteamusta, jonka mukaan sähköinen liikkuvuus on tärkeä osa energiasiirtymää, minkä vuoksi olisi edistettävä sähköisille ajoneuvoille suotuisia edellytyksiä.

Tarkistus    105

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – 1 kohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j a)  siirtoverkkojen digitalisoinnista, jotta varmistetaan muun muassa tehokas reaaliaikainen tiedonkeruu ja tietojen käyttö sekä älykkäät sähköasemat;

Perustelu

Verkon digitalisointia ja älykkäiden verkkojen kehittämistä ei pidä rajoittaa jakeluun, koska se on koko järjestelmää koskeva ratkaisu. Komissio osoittaa digitaaliset ratkaisut kuitenkin kokonaan jakeluverkonhaltijoille sivuuttaen sen, että myös siirtotasolla tarvitaan digitaalista muutosta (eli esimerkiksi tehokasta reaaliaikaisen tiedonkeruuta ja tietojen käyttöä sekä älykkäitä sähköasemia). Digitalisointi ulottuukin älykkäitä mittareita laajemmalle vähittäismarkkinoilla. Innovointia tarvitaan järjestelmätasolla eikä sitä pidä jakaa erikseen siirtoon ja jakeluun.

Tarkistus    106

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – 1 kohta – j b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

j b)  tiedonhallinnasta, kyberturvallisuudesta ja tietosuojasta;

Perustelu

Tiedonhallinta on laaja termi, joka käsittää myös koko järjestelmän toiminnassa, selvitystarkoituksiin, järjestelmään missä kohdin tahansa liitettyjen kuluttajien, tuottajien tai varastoinnin mittaukseen tarvittavan tiedon esimerkiksi. Mekanismit näiden siirtoverkonhaltijoiden hallinnoimien tietojärjestelmien ja tietojen eheyden asianmukaiseksi suojaamiseksi kaikenlaisilta hyökkäyksiltä on jo nyt siirtoverkonhaltijoiden kriittinen tehtävä, joten se on osoitettava myös siirtoverkonhaltijoille.

Tarkistus    107

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltiot voivat säätää, että yksi tai useampi 1 kohdan a–j alakohdassa luetelluista vastuualueista osoitetaan siirtoverkonhaltijalle, joka ei ole sen siirtoverkon omistaja, johon kyseisiä vastuualueita muutoin sovellettaisiin. Siirtoverkonhaltijan, jolle tehtäviä osoitetaan, on oltava sertifioitu omistukseltaan eriytetyksi ja täytettävä 43 artiklassa säädetyt vaatimukset, mutta sen ei tarvitse omistaa vastuullaan olevaa siirtoverkkoa. Siirtoverkon omistavan siirtoverkonhaltijan on täytettävä VI luvussa säädetyt vaatimukset ja oltava sertifioitu 43 artiklan mukaisesti.

2.  Jäsenvaltiot voivat säätää, että yksi tai useampi 1 kohdan a–j alakohdassa luetelluista vastuualueista osoitetaan siirtoverkonhaltijalle, joka ei ole sen siirtoverkon omistaja, johon kyseisiä vastuualueita muutoin sovellettaisiin, jos vastuualueitaan siirtämään halukas siirtoverkonhaltija sitä virallisesti ja perustelut esittäen pyytää ja kyseiset jäsenvaltiot sen hyväksyvät. Siirtoverkonhaltijan, jolle tehtäviä osoitetaan, on oltava sertifioitu omistukseltaan eriytetyksi ja täytettävä 43 artiklassa säädetyt vaatimukset, mutta sen ei tarvitse omistaa vastuullaan olevaa siirtoverkkoa. Siirtoverkon omistavan siirtoverkonhaltijan on täytettävä VI luvussa säädetyt vaatimukset ja oltava sertifioitu 43 artiklan mukaisesti.

Perustelu

Säännöksen soveltaminen mahdollistaa joidenkin siirtoverkon (40 artiklan 1 kohdassa lueteltujen) tehtävien siirtämisen nykyiseltä siirtoverkonhaltijalta muille (uusille tai olemassa oleville) siirtoverkonhaltijoille. Siirrolla voi olla merkityksellisiä vaikutuksia sähkövoimajärjestelmien tehokkuuteen ja varmuuteen.

Tarkistus    108

Ehdotus direktiiviksi

40 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  mahdollistaa kaikkien markkinaosapuolten tosiasiallisen osallistumisen, mukaan lukien uusiutuvat energialähteet, kysyntäjousto, energiavarastot ja yhteenliittymät, erityisesti edellyttämällä, että sääntelyviranomaiset tai siirtoverkonhaltijat määrittelevät läheisessä yhteistyössä kaikkien markkinaosapuolten kanssa markkinoiden teknisten vaatimusten ja kaikkien markkinaosapuolten valmiuksien pohjalta yksityiskohtaiset tekniset säännöt osallistumiselle näillä markkinoilla.

b)  mahdollistaa kaikkien markkinaosapuolten tosiasiallisen osallistumisen asettaen etusijalle erilaiset uusiutuvat energialähteet ja mukaan lukien kysyntäjousto, energiavarastot ja yhteenliittymät, erityisesti edellyttämällä, että sääntelyviranomaiset tai siirtoverkonhaltijat määrittelevät läheisessä yhteistyössä kaikkien markkinaosapuolten kanssa markkinoiden teknisten vaatimusten ja kaikkien markkinaosapuolten valmiuksien pohjalta yksityiskohtaiset tekniset säännöt osallistumiselle näillä markkinoilla.

Tarkistus    109

Ehdotus direktiiviksi

54 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Siirtoverkonhaltijat eivät saa omistaa, hallinnoida tai käyttää energiavarastoja tai vastata niiden käytöstä eivätkä omistaa suoraan tai välillisesti omaisuutta, jota käytetään lisäpalvelujen tarjoamiseen.

1.  Siirtoverkonhaltijat saavat omistaa, hallinnoida tai käyttää energiavarastoja tai vastata niiden käytöstä ja omistaa suoraan tai välillisesti omaisuutta, jota käytetään lisäpalvelujen tarjoamiseen, jos kyseiset varastot tai kyseinen omaisuus ovat siirtoverkon olennaisia osia ja kansallinen sääntelyviranomainen on antanut hyväksyntänsä ja myös muissa tapauksissa, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 

a)  muut osapuolet eivät ole avoimen ja läpinäkyvän sekä kansallisten sääntelyviranomaisten valvoman tarjouskilpailun perusteella osoittaneet kiinnostusta omistaa, hallita, hallinnoida tai käyttää tällaisia kustannustehokkaita mahdollisuuksia varastoinnin ja/tai lisäpalvelujen tarjoamiseen siirtoverkonhaltijalle; sekä

 

b)  siirtoverkonhaltijat tarvitsevat tällaisia varastoja tai lisäpalveluja täyttääkseen tämän direktiivin mukaiset velvoitteensa siirtoverkon tehokkaan, luotettavan ja turvallisen toiminnan osalta ja niitä ei käytetä sähkön myymiseen markkinoille.

Tarkistus    110

Ehdotus direktiiviksi

54 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.   Varastojen omistamisesta, kehittämisestä, hallinnoimisesta tai käyttämisestä kiinnostuneiden siirtoverkonhaltijoiden on kuultava kansallista sääntelyviranomaista siitä, täyttyvätkö 1 kohdassa mainitut ehdot, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 b kohdan soveltamista.

Tarkistus    111

Ehdotus direktiiviksi

54 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdan a alakohdassa säädetään, siirtoverkonhaltijat voivat omistaa, kehittää, hallinnoida tai käyttää energiavarastoja, jos kansallinen sääntelyviranomainen on kustannus-hyötyanalyysin ja sitä seuraavan julkisen kuulemisen perusteella arvioinut, että 1 kohdan a alakohdan mukaisten ehtojen soveltaminen ei ole tarpeen, ja hyväksynyt asian.

Tarkistus    112

Ehdotus direktiiviksi

54 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sen, että siirtoverkonhaltijat omistavat, hallinnoivat tai käyttävät varastoja tai omaisuutta, jota käytetään taajuuteen vaikuttamattomien lisäpalvelujen tarjontaan, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

Poistetaan.

a)   muut osapuolet eivät ole avoimen ja läpinäkyvän tarjouskilpailun perusteella osoittaneet kiinnostusta omistaa, hallita, hallinnoida tai käyttää tällaisia mahdollisuuksia varastoinnin ja/tai taajuuteen vaikuttamattomien lisäpalvelujen tarjoamiseen siirtoverkonhaltijalle;

 

b)   siirtoverkonhaltijat tarvitsevat tällaisia varastoja tai taajuuteen vaikuttamattomia lisäpalveluja täyttääkseen tämän direktiivin mukaiset velvoitteensa siirtoverkon tehokkaan, luotettavan ja turvallisen toiminnan osalta, ja niitä ei käytetä sähkön myymiseen markkinoille; ja

 

c)   sääntelyviranomainen on arvioinut tällaisen poikkeuksen tarpeellisuuden ottaen huomioon tämän kohdan a ja b alakohdan mukaiset edellytykset ja antanut hyväksyntänsä.

 

Tarkistus    113

Ehdotus direktiiviksi

54 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Siirtoverkonhaltijan on toteutettava säännöllisin väliajoin ja vähintään joka viides vuosi julkinen kuuleminen sen selvittämiseksi, onko markkinaosapuolilla kiinnostusta investoida tällaisiin varastoihin, sekä lopetettava oma varastointitoimintansa, jos kolmannet osapuolet kykenevät tarjoamaan palvelun kustannustehokkaasti.

4.  Kansallisen sääntelyviranomaisen valvonnassa olevan siirtoverkonhaltijan on toteutettava säännöllisin väliajoin ja vähintään joka viides vuosi julkinen kuuleminen sen uudelleenarvioimiseksi, onko markkinaosapuolilla kiinnostusta investoida tällaisiin varastoihin taikka kehittää, käyttää tai hallinnoida niitä. Jos julkinen kuuleminen ja kustannus-hyötyanalyysi osoittavat, että kolmannet osapuolet kykenevät ja ovat kiinnostuneita omistamaan, kehittämään, käyttämään tai hallinnoimaan tällaisia varastoja kustannustehokkaasti, jäsenvaltioiden on varmistettava, että siirtoverkonhaltijat luopuvat asteittain tällaisesta toiminnasta. Siirtoverkonhaltijoilla on oltava oikeus saada tällaisiin varastoihin sijoittamansa varat takaisin oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin.

Tarkistus    114

Ehdotus direktiiviksi

59 artikla – 1 kohta – o alakohta

Komission teksti

Tarkistus

o)  seurata rajoittavien sopimuskäytäntöjen esiintymistä, mukaan lukien yksinoikeuslausekkeet, joilla voidaan estää muita suuria asiakkaita kuin kotitalousasiakkaita tekemästä samanaikaisesti sopimuksia useamman kuin yhden toimittajan kanssa tai rajoittaa niiden vapautta tehdä tällaisia sopimuksia, ja tarvittaessa ilmoittaa kansallisille kilpailuviranomaisille tällaisista käytännöistä;

o)  seurata rajoittavien sopimuskäytäntöjen esiintymistä, mukaan lukien yksinoikeuslausekkeet, joilla voidaan estää asiakkaita tekemästä samanaikaisesti sopimuksia useamman kuin yhden toimittajan kanssa tai rajoittaa niiden vapautta tehdä tällaisia sopimuksia, ja tarvittaessa ilmoittaa kansallisille kilpailuviranomaisille tällaisista käytännöistä;

Perustelu

Tarkistus on tarpeen tarkistusten 128 ja 153 sekä useiden toimittajien kanssa tehtävien samanaikaisten sopimusten mahdollistamiseksi käytännössä. Sillä luodaan johdonmukaisuutta tarkistusten 128, 144 ja 151 kanssa. Kaikentyyppisten asiakkaiden olisi voitava tehdä sopimuksia useamman kuin yhden sähköntoimittajan kanssa. Kotitalousasiakas voi haluta tehdä sähkönhankintasopimuksen paikallisen tai lähellä sijaitsevan tuotantolaitoksen kanssa ja toisen hankintasopimuksen tavanomaisen toimittajan kanssa jäljellä olevan sähköntarpeen kattamiseksi. Tämä on keskeinen tekijä aktiivisten asiakkaiden kannustamisessa sekä uusiutuvan energian kehittämisessä ja kulutuksessa.

Tarkistus    115

Ehdotus direktiiviksi

59 artikla – 1 kohta – q alakohta

Komission teksti

Tarkistus

q)  osaltaan varmistaa muiden asiaankuuluvien viranomaisten kanssa kuluttajansuojatoimenpiteiden tehokkuus ja täytäntöönpano;

q)  osaltaan varmistaa muiden asiaankuuluvien viranomaisten kanssa uusien ja nykyisten kuluttajansuojatoimenpiteiden, myös aktiivisten kuluttajien oikeuksien, tehokkuus ja täytäntöönpano;

Tarkistus    116

Ehdotus direktiiviksi

59 artikla – 1 kohta – x a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

x a)  seurata paikallisten energiayhteisöjen markkinoille pääsyä, myös nykyisten paikallisten energiayhteisöjen lukumäärää, sääntelyyn liittyviä esteitä niiden markkinoille pääsylle tai eri toimintoihin osallistumiselle, niiden yhdenvertaista kohtelua, vaikutusta kilpailuun ja kuluttajansuojaan sekä niiden tarjoamia hyötyjä, myös heikossa asemassa olevien asiakkaiden ja energiaköyhien kotitalouksien kannalta.

Tarkistus    117

Ehdotus direktiiviksi

59 artikla – 8 kohta

Komission teksti

Tarkistus

8.  Avoimuuden lisäämiseksi markkinoilla ja jotta kaikki, joita asia koskee, voisivat saada kaikki tarvittavat tiedot, päätökset ja päätösehdotukset siirto- ja jakelutariffeista, joita tarkoitetaan 60 artiklan 3 kohdassa, sääntelyviranomaisten on annettava markkinaosapuolten saataville yksityiskohtaiset tiedot menetelmistä ja kustannuksista, joita on käytetty kyseessä olevien verkkotariffien laskennassa.

8.  Avoimuuden lisäämiseksi markkinoilla ja jotta kaikki, joita asia koskee, voisivat saada kaikki tarvittavat tiedot, päätökset ja päätösehdotukset siirto- ja jakelutariffeista, joita tarkoitetaan 60 artiklan 3 kohdassa, kansallisten sääntelyviranomaisten on annettava markkinaosapuolten saataville yksityiskohtaiset tiedot menetelmistä ja oletuksista, joita on käytetty kyseessä olevien verkkotariffien laskennassa ja joihin on sisällyttävä hajautettujen energiaresurssien kustannus-hyötyanalyysi, myös arvio niiden mahdollisesta arvosta verkolle sekä panoksesta muille energiapolitiikan tavoitteille, erityisesti aktiivisten asiakkaiden ja paikallisten energiayhteisöjen osalta.

Tarkistus    118

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  niistä on käytävä selvästi ilmi, kuka omistaa välineen ja kuka on sen toiminnasta vastaava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö;

b)  niistä on käytävä selvästi ilmi, kuka omistaa välineen ja kuka on sen toiminnasta vastaava luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, sekä tiedot välineen rahoituksesta;

Tarkistus    119

Ehdotus direktiiviksi

Liite I – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  niissä on annettava täsmällisiä ja ajantasaisia tietoja sekä ilmoitettava viimeisin päivitysajankohta;

e)   annettava täsmällisiä ja ajantasaisia tietoja sekä ilmoitettava viimeisin päivitysajankohta, mukaan lukien tiedot

 

  tariffista ja energiatariffiin sisältyvien verojen, veronluonteisten maksujen ja muiden maksujen erittelystä;

 

  koko energiayhdistelmään käytettyjen energialähteiden prosentuaalisista osuuksista edellisenä vuonna;

 

  uusiutuvia energialähteitä koskevien tarjousten osalta tiedot kunkin energialähteen osuudesta kuluttajan hankkimassa sähkössä, myös kunkin uusiutuvan energialähteen osuudesta teknologian ja alkuperämaan osalta, uusiutuvien energialähteiden tuottajien suoraan toimittaman ja toimittajan itse tuottaman sähkön osuus tai prosentuaalinen osuus kulutuksesta sekä toimet, joilla luodaan ympäristöä koskevia ja sosiaalisia lisähyötyjä, myös uudet investoinnit uusiutuviin energialähteisiin.

 

  mainostetun ’vihreän tariffin’ täsmällisestä luonteesta, myös täydentävyysasteesta;

 

  energiayhdistelmän toimittajan edellisen vuoden aikana käyttämällä polttoainevalikoimalla tuotetusta sähköstä johtuvista ympäristövaikutuksista hiilidioksidipäästöjen ja radioaktiivisten jätteiden osalta;

 

  palvelujen laadusta, menettelyistä valitusten käsittelemiseksi, kuluttajien tyytyväisyystasosta tai harhaanjohtavista käytännöistä;

Tarkistus    120

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 1 kohta – 4 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Lisäksi laskuissa ja tasauslaskuissa, niiden mukana tai niihin linkitettynä on annettava loppukäyttäjän saataville vertailut saman käyttäjäluokan keskimääräisen vakioidun tai vertailukohtana pidettävän asiakkaan kanssa.

Lisäksi laskuissa ja tasauslaskuissa, niiden mukana tai niihin linkitettynä on annettava loppukäyttäjän saataville vertailut saman käyttäjäluokan keskimääräisen vakioidun tai vertailukohtana pidettävän asiakkaan kanssa sekä arviointi, jossa kuvataan, mikä esitetyistä tariffeista olisi kuluttajalle edullisin, jos edellisen vuoden kulutustottumukset toistuvat seuraavana vuonna.

Perustelu

Tiedot edullisimmasta tariffista auttaisivat kuluttajia välttämään jämähtämisen vanhentuneisiin ja epäedullisiin tariffeihin.

Tarkistus    121

Ehdotus direktiiviksi

Liite II – 4 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  vähintään viittaus olemassa oleviin tietolähteisiin, esimerkiksi verkkosivuihin, joilla on julkisesti saatavilla olevia tietoja toimittajan edellisen vuoden aikana käyttämällä polttoainevalikoimalla tuotetusta sähköstä johtuvista ympäristövaikutuksista, ainakin hiilidioksidipäästöistä ja radioaktiivisista jätteistä.

c)  tietoja toimittajan edellisen vuoden aikana käyttämällä polttoainevalikoimalla tuotetusta sähköstä johtuvista ympäristövaikutuksista, ainakin hiilidioksidipäästöistä ja radioaktiivisista jätteistä.

Perustelu

Nämä perustiedot energiankulutuksesta on tarjottavat suoraan kuluttajalle.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Sähkön sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt (uudelleenlaadittu)

Viiteasiakirjat

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

1.3.2017

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Pavel Poc

14.2.2017

Valiokuntakäsittely

21.6.2017

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

21.11.2017

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

52

1

9

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Martin Häusling, Rupert Matthews, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Maria Noichl

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

52

+

ALDE:

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha

EFDD:

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jo Leinen, Susanne Melior, Maria Noichl, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

1

-

NI

Zoltán Balczó

9

0

ENF

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Kateřina Konečná

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Bart Staes, Davor Škrlec

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

–  :  vastaan

0  :  tyhjää

ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Sähkön sisämarkkinoita koskevat yhteiset säännöt (uudelleenlaadittu)

Viiteasiakirjat

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

30.11.2016

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

1.3.2017

ECON

1.3.2017

ENVI

1.3.2017

IMCO

1.3.2017

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

12.1.2017

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Krišjānis Kariņš

25.1.2017

 

 

 

Valiokuntakäsittely

25.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Hyväksytty (pvä)

21.2.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

50

4

9

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Florent Marcellesi, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Jan Keller

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

27.2.2018

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

50

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel

NI

Janusz Korwin-Mikke

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

4

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier,

S&D

Edouard Martin

9

0

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

András Gyürk, Dennis Radtke, Hermann Winkler

S&D

Adam Gierek

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 13. maaliskuuta 2018
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö