IZVJEŠĆE o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (preinaka)

27.2.2018 - (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)) - ***I

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
Izvjestitelj: Krišjānis Kariņš
(Preinaka – članak 104. Poslovnika)


Postupak : 2016/0380(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A8-0044/2018
Podneseni tekstovi :
A8-0044/2018
Doneseni tekstovi :

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (preinaka)

(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

(Redovni zakonodavni postupak – preinaka)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2016)0864),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 194. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C8-0495/2016),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obrazložena mišljenja poljskog Senata, austrijskog Saveznog vijeća i mađarske Nacionalne skupštine, podnesena u okviru Protokola br. 2 o primjeni načela supsidijarnosti i proporcionalnosti, u kojima se izjavljuje da nacrt zakonodavnog akta nije u skladu s načelom supsidijarnosti,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 31. svibnja 2017.[1],

–  uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 13. srpnja 2017.[2],

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenoga 2001. o sistematičnijem korištenju metode za preinačavanje pravnih akata[3],

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za pravna pitanja od 7. rujna 2017. upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku u skladu s člankom 104. stavkom 3. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir članke 104. i 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i mišljenje Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (A8-0044/2018),

A.  budući da, prema mišljenju savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije, prijedlog Komisije ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su kao takve u prijedlogu navedene, te da se prijedlog, što se tiče kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata i tih promjena, ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene;

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju, uzimajući u obzir preporuke savjetodavne skupine pravnih službi Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5)  U Komunikaciji Komisije od 15. srpnja 2015. pod nazivom „Ostvarivanje novih pogodnosti za potrošače energije”31 iznosi se vizija Komisije o maloprodajnom tržištu koje bolje služi potrošače energije među ostalim boljim povezivanjem veleprodajnih i maloprodajnih tržišta. Iskorištavanjem nove tehnologije nova bi i inovativna poduzeća za energetske usluge trebala svim potrošačima omogućiti da u potpunosti sudjeluju u energetskoj tranziciji upravljajući vlastitom potrošnjom radi provedbe energetski učinkovitih rješenja kojima će uštedjeti novac i pridonijeti ukupnom smanjenju potrošnje energije.

(5)  U komunikaciji Komisije od 15. srpnja 2015. pod nazivom „Ostvarivanje novih pogodnosti za potrošače energije”31 iznosi se vizija Komisije o maloprodajnom tržištu koje bolje služi potrošače energije među ostalim boljim povezivanjem veleprodajnih i maloprodajnih tržišta. Iskorištavanjem novih tehnologija nova bi i inovativna poduzeća za energetske usluge trebala svim potrošačima omogućiti da podignu svijest o vlastitoj potrošnji energije te da u potpunosti sudjeluju u energetskoj tranziciji upravljajući vlastitom potrošnjom radi provedbe energetski učinkovitih rješenja kojima će uštedjeti novac i pridonijeti ukupnom smanjenju potrošnje energije.

__________________

__________________

31 COM (2015) 339 final od 15.7.2015.

31 COM (2015) 339 final od 15.7.2015.

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  U Komunikaciji Komisije od 15. srpnja 2015. pod nazivom „Pokretanje postupka javnog savjetovanja o novom modelu energetskog tržišta”32 naglašeno je da prelazak s proizvodnje u velikim centraliziranim elektranama na decentraliziranu proizvodnju iz obnovljivih izvora energije i dekarbonizirana tržišta zahtijeva prilagodbu važećih pravila trgovanja električnom energijom i promjene postojećih tržišnih uloga. U toj su Komunikaciji istaknute potrebe za fleksibilnijom organizacijom tržišta električne energije i potpunom integracijom svih sudionika na tržištu, uključujući proizvođače energije iz obnovljivih izvora, nove pružatelje energetskih usluga, skladištenje energije i fleksibilnu potražnju.

(6)  U komunikaciji Komisije od 15. srpnja 2015. pod nazivom „Pokretanje postupka javnog savjetovanja o novom modelu energetskog tržišta”32 naglašeno je da prelazak s proizvodnje u velikim centraliziranim elektranama na decentraliziranu proizvodnju iz obnovljivih izvora energije i dekarbonizirana tržišta zahtijeva prilagodbu važećih pravila trgovanja električnom energijom i promjene uloga postojećih sudionika na tržištu. U toj su Komunikaciji istaknute potrebe za fleksibilnijom organizacijom tržišta električne energije i potpunom integracijom svih sudionika na tržištu, uključujući proizvođače energije iz obnovljivih izvora, nove pružatelje energetskih usluga, skladištenje energije i fleksibilnu potražnju. Jednako je važno da Unija hitno uloži u međupovezanost na europskoj razini za prijenos energije preko visokonaponskih sustava prijenosa električne energije.

_________________

_________________

32   COM (2015) 340 final od 15.7.2015.

32   COM (2015) 340 final od 15.7.2015.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6.a)  Radi stvaranja unutarnjeg tržišta električne energije, države članice trebale bi poticati integraciju svojih nacionalnih tržišta i suradnju operatora sustava na razini Unije i na regionalnoj razini, također obuhvaćanjem izoliranih sustava koji čine elektroenergetske otoke koji opstaju u Uniji.

Obrazloženje

Ovu uvodnu izjavu treba zadržati u Direktivi kako bi se naglasilo da države članice moraju surađivati kako bi postigle jedan od glavnih ciljeva energetske politike EU-a, a to je stvaranje unutarnjeg tržišta.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7.a)  Unija će najbolje ispuniti svoje ciljeve u pogledu obnovljivih izvora energije stvaranjem tržišnog okvira kojim se nagrađuju fleksibilnost i inovacije. Model funkcionalnog tržišta električne energije ključni je element koji omogućuje porast upotrebe energije iz obnovljivih izvora.

Obrazloženje

Funkcionalnim unutarnjim energetskim tržištem trebalo bi se doprinijeti porastu upotrebe obnovljive energije i omogućiti EU-u da ispuni svoje ciljeve u pogledu obnovljive energije, kao i međunarodne obveze koje su proizašle iz Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8)  Potrošači imaju ključnu ulogu u ostvarivanju fleksibilnosti koja je potrebna za prilagodbu elektroenergetskog sustava promjenjivoj i distribuiranoj održivoj proizvodnji. Tehnološkim su napretkom u upravljanju mrežom i održivoj proizvodnji potrošačima otvorene nove mogućnosti, a zdravo će tržišno natjecanje na maloprodajnim tržištima biti ključno u osiguravanju da uvođenje novih, inovativnih usluga kojima se udovoljava promjenjivim potrebama i mogućnostima potrošača bude usmjereno na tržište, istodobno povećavajući fleksibilnost sustava. Ako bi se potrošače poticalo na aktivnije i raznovrsnije sudjelovanje na energetskom tržištu, građani bi trebali imati korist od unutarnjeg tržišta električne energije, a trebali bi se ostvariti i ciljevi Unije u pogledu obnovljive energije.

(8)  Potrošači imaju ključnu ulogu u ostvarivanju fleksibilnosti koja je potrebna za prilagodbu elektroenergetskog sustava promjenjivoj i distribuiranoj održivoj proizvodnji. Tehnološkim su napretkom u upravljanju mrežom i održivoj proizvodnji potrošačima otvorene nove mogućnosti. Zdravo će tržišno natjecanje na maloprodajnim tržištima biti ključno u osiguravanju da uvođenje novih, inovativnih usluga kojima se rješavaju promjenjive potrebe i mogućnosti potrošača bude usmjereno na tržište, istodobno povećavajući fleksibilnost sustava. Međutim, nedostatak informacija o potrošnji energije koje se potrošačima daju u stvarnom vremenu ili gotovo u stvarnom vremenu, posebice zbog sporog uvođenja pametnih brojila, onemogućuje potrošačima da budu aktivni sudionici na energetskom tržištu i u energetskoj tranziciji. Ako bi se potrošače poticalo na aktivnije i raznovrsnije sudjelovanje na energetskom tržištu i ako bi im se pružili alati za to, građani bi trebali imati korist od unutarnjeg tržišta električne energije, a trebali bi se ostvariti i ciljevi Unije u pogledu obnovljive energije.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9)  Slobode koje Ugovor jamči građanima Unije – među ostalim slobodno kretanje robe, sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga – ostvarive su jedino na potpuno otvorenom tržištu koje svim potrošačima omogućuje slobodan izbor svojih opskrbljivača i svim opskrbljivačima slobodnu isporuku svojim potrošačima.

(9)  Slobode koje Ugovor jamči građanima Unije – među ostalim slobodno kretanje robe, sloboda poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga – ostvarive su jedino na potpuno otvorenom i međusobno povezanom tržištu koje svim potrošačima omogućuje slobodan izbor svojih opskrbljivača i svim opskrbljivačima slobodnu isporuku svojim kupcima.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zbog važnih razloga povezanih s logikom teksta.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Radi osiguravanja tržišnog natjecanja i opskrbe električnom energijom po najkonkurentnijoj cijeni, države članice i nacionalna regulatorna tijela trebali bi omogućiti prekogranični pristup novim opskrbljivačima električne energije iz različitih izvora energije, kao i novim proizvođačima električne energije, skladištenju i upravljanju potrošnjom.

(11)  Radi osiguravanja tržišnog natjecanja i opskrbe električnom energijom po najkonkurentnijoj cijeni, države članice i nacionalna regulatorna tijela trebali bi omogućiti prekogranični pristup novim opskrbljivačima električne energije iz različitih izvora energije, kao i novim proizvođačima električne energije, skladištenju i upravljanju potrošnjom. Međutim, države članice trebale bi surađivati na planiranju tokova električne energije i poduzeti odgovarajuće mjere za sprječavanje neplaniranih tokova električne energije.

Obrazloženje

Ova je izmjena povezana s dvjema izmjenama članka 3.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a)  Države članice trebale bi osigurati da ne postoje nepotrebne prepreke na unutarnjem tržištu električne energije u pogledu ulaska na tržište, rada na tržištu i izlaska iz tržišta. Istovremeno, trebalo bi biti jasno da se ovom odredbom ne dovode u pitanje ovlasti koje države članice zadržavaju u odnosu na treće zemlje. Takvo pojašnjenje ne smije se tumačiti kao da se državi članici omogućuje izvršavanje isključive nadležnosti Unije. Također bi trebalo precizirati da tržišni sudionici iz trećih zemalja moraju poštovati mjerodavno pravo Unije i država članica kao i svi drugi sudionici na tržištu.

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.b)  Europsko vijeće u svojim je zaključcima iz listopada 2014. navelo da Komisija uz potporu država članica mora poduzeti hitne mjere kako bi se hitno, i to najkasnije do 2020., ostvario minimalni cilj od 10 % postojećih međusobno povezanih elektroenergetskih sustava barem za države članice koje još nisu ostvarile minimalnu razinu integracije u unutarnje energetsko tržište, a to su baltičke države, Portugal i Španjolska te za države članice koje su njihova glavna točka pristupa unutarnjem energetskom tržištu. Također je navelo da će Komisija redovito podnositi izvješće Europskom vijeću radi postizanja cilja od 15 % do 2030.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  U ostvarivanju ciljeva od općeg ekonomskog interesa države članice trebale bi i dalje imati široko diskrecijsko pravo nametanja obveza javne usluge elektroenergetskim poduzećima. Države članice trebale bi osigurati da kupci iz kategorije kućanstvo i, u slučajevima u kojima to države članice smatraju odgovarajućim, mala poduzeća, uživaju pravo na opskrbu električnom energijom određene kvalitete po jasno usporedivim, transparentnim i konkurentnim cijenama. Ipak, reguliranje cijene opskrbe kao obveze javne usluge u svojoj je biti mjera kojom se narušava tržišno natjecanje i čija provedba često dovodi do akumulacije tarifnih deficita, ograničavanja izbora potrošača, manjih poticaja za uštedu energije i ulaganja u energetsku učinkovitost, nižih standarda usluge, nižih razina uključenosti i zadovoljstva potrošača, ograničavanja tržišnog natjecanja, kao i do manjeg broja inovativnih proizvoda i usluga na tržištu. Stoga bi države članice trebale primijeniti druge alate politike, posebno ciljane mjere socijalne politike, kako bi svojim građanima mogle jamčiti pristupačnost opskrbe električnom energijom. U određivanje cijena ne bi trebalo intervenirati, osim u ograničenim, iznimnim slučajevima. Potpunom liberalizacijom maloprodajnog tržišta električne energije potaknuli bi se cjenovno i necjenovno tržišno natjecanje među postojećim opskrbljivačima i ulazak novih sudionika na tržište te povećali izbor i zadovoljstvo potrošača.

(15)  U ostvarivanju ciljeva od općeg ekonomskog interesa države članice trebale bi i dalje imati široko diskrecijsko pravo nametanja obveza javne usluge elektroenergetskim poduzećima. Države članice trebale bi osigurati da kupci iz kategorije kućanstvo i, u slučajevima u kojima to države članice smatraju odgovarajućim, mala poduzeća, uživaju pravo na opskrbu električnom energijom određene kvalitete po jasno usporedivim, transparentnim i konkurentnim cijenama. Ipak, reguliranje cijene opskrbe kao obveze javne usluge u svojoj je biti mjera kojom se narušava tržišno natjecanje i čija provedba često dovodi do akumulacije tarifnih deficita, ograničavanja izbora potrošača, manjih poticaja za uštedu energije i ulaganja u energetsku učinkovitost, nižih standarda usluge, nižih razina uključenosti i zadovoljstva potrošača, ograničavanja tržišnog natjecanja, kao i do manjeg broja inovativnih proizvoda i usluga na tržištu. Stoga bi države članice trebale primijeniti druge alate politike, posebno ciljane mjere socijalne politike, kako bi svojim građanima mogle jamčiti pristupačnost opskrbe električnom energijom. U određivanje cijena ne bi trebalo intervenirati, osim u veoma ograničenim, iznimnim slučajevima kako bi se zaštitile najugroženije skupine te bi se trebalo postupno ukidati u ograničenom vremenskom razdoblju. Potpunom liberalizacijom funkcionalnog maloprodajnog tržišta električne energije potaknuli bi se cjenovno i necjenovno tržišno natjecanje među postojećim opskrbljivačima i ulazak novih sudionika na tržište te povećali izbor i zadovoljstvo potrošača.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24)  Bolja zaštita potrošača jamči se dostupnošću učinkovitih sredstava rješavanja sporova svim potrošačima. Države članice trebale bi uvesti brze i učinkovite postupke obrade pritužaba.

(24)  Bolja zaštita potrošača jamči se dostupnošću učinkovitih sredstava neovisnih mehanizama za rješavanje sporova za sve potrošače, kao što je pravobranitelj za energetiku ili tijelo za zaštitu potrošača. Države članice trebale bi uvesti brze i učinkovite postupke obrade pritužaba.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zbog važnih razloga povezanih s logikom teksta.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25)  Svi bi potrošači trebali imati korist od izravnog sudjelovanja na tržištu, posebno prilagodbom svoje potrošnje prema tržišnim signalima, a zauzvrat bi trebali imati koristi od nižih cijena električne energije ili drugih poticajnih plaćanja. Koristi od takvog aktivnog sudjelovanja s vremenom će se vjerojatno povećati kad električna vozila, toplinske crpke i druga fleksibilna opterećenja postanu konkurentniji. Potrošačima bi se trebalo omogućiti da sudjeluju u svim oblicima upravljanja potrošnjom i stoga bi trebali imati mogućnost odabira pametnog sustava mjerenja i ugovora s dinamičnim određivanjem cijene električne energije. Na taj bi način potrošači mogli prilagoditi svoju potrošnju cjenovnim signalima u stvarnom vremenu, odnosno signalima koji odražavaju vrijednost i trošak električne energije ili njezina prijenosa u različitim razdobljima, a države članice trebale bi osigurati da su potrošači razumno izloženi riziku veleprodajne cijene. Države članice trebale bi isto tako osigurati da oni potrošači koji odluče da se neće aktivno uključiti na tržište nisu sankcionirani, nego bi njihovo utemeljeno odlučivanje o dostupnim mogućnostima trebalo olakšati na način koji najviše odgovara uvjetima na domaćem tržištu.

(25)  Svi bi potrošači trebali imati korist od izravnog sudjelovanja na tržištu, posebno prilagodbom svoje potrošnje prema tržišnim signalima, a zauzvrat bi trebali imati koristi od nižih cijena električne energije ili drugih poticajnih plaćanja. Koristi od takvog aktivnog sudjelovanja s vremenom će se vjerojatno povećati kada se podigne svijest inače pasivnih potrošača o njihovim mogućnostima koje imaju kao aktivni potrošači te kada informacije o mogućnostima aktivnog sudjelovanja postanu dostupnije i poznate. Potrošačima bi se trebalo omogućiti da sudjeluju u svim oblicima upravljanja potrošnjom i stoga bi trebali imati mogućnost ostvarivanja koristi od potpunog uvođenja pametnih sustava mjerenja, a u slučajevima kada je takvo uvođenje negativno ocijenjeno, trebali bi imati mogućnost odabira pametnog sustava mjerenja i ugovora s dinamičnim određivanjem cijene električne energije. Na taj bi način potrošači mogli prilagoditi svoju potrošnju cjenovnim signalima u stvarnom vremenu, odnosno signalima koji odražavaju vrijednost i trošak električne energije ili njezina prijenosa u različitim razdobljima, a države članice trebale bi osigurati da su potrošači razumno izloženi riziku veleprodajne cijene. Potrošači bi trebali biti obaviješteni o mogućim rizicima povezanima s cijenama ugovora s dinamičnim određivanjem cijena. Države članice trebale bi isto tako osigurati da oni potrošači koji odluče da se neće aktivno uključiti na tržište nisu sankcionirani, nego bi njihovo utemeljeno odlučivanje o dostupnim mogućnostima trebalo olakšati na način koji najviše odgovara uvjetima na domaćem tržištu.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30)  Zbog distribuiranih su energetskih tehnologija i osnaživanja potrošača energija zajednice i energetske zadruge postali djelotvoran i isplativ način za zadovoljavanje potreba građana i njihovih očekivanja u pogledu izvora energije, usluga i lokalnog sudjelovanja. Energijom zajednice svim se potrošačima nudi uključiva mogućnost izravnog sudjelovanja u proizvodnji, potrošnji ili međusobnom dijeljenju energije unutar zemljopisno ograničene mreže zajednice koja može funkcionirati izolirano ili biti priključena na javnu distribucijsku mrežu. Inicijative za energiju zajednice prvenstveno su usmjerene na pružanje pristupačne energije posebne vrste svojim članovima ili vlasnicima udjela, kao što je energija iz obnovljivih izvora, a ne na ostvarivanje dobiti, kao tradicionalna energetska poduzeća. Inicijative za energiju koje pokreću zajednice izravnom suradnjom s potrošačima dokazuju svoj potencijal u olakšavanju primjene novih tehnologija i obrazaca potrošnje na integrirani način, uključujući pametne distribucijske mreže i upravljanje potrošnjom. Energijom zajednice isto se tako može unaprijediti energetska učinkovitost na razini kućanstva, a ona može pomoći i u sprečavanju energetskog siromaštva smanjenom potrošnjom i nižim tarifama za opskrbu. Energijom zajednice isto se tako omogućava određenim skupinama potrošača iz kategorije kućanstvo da sudjeluju na tržištu energije, što inače ne bi mogli. Takve uspješno provedene inicijative donijele su gospodarsku, društvenu i okolišnu vrijednost zajednici koja nadilazi puke koristi koje proizlaze iz pružanja energetskih usluga. Lokalnim bi se energetskim zajednicama trebalo omogućiti da na tržištu djeluju pod jednakim uvjetima, a da se pritom ne narušava tržišno natjecanje. Potrošačima iz kategorije kućanstvo potrebno je dopustiti da dobrovoljno sudjeluju u inicijativama za energiju zajednice, kao i da ih napuste bez gubitka pristupa mreži kojom upravlja inicijativa za energiju zajednice ili bez gubitka prava koja im pripadaju kao potrošačima. Pristup mreži lokalne energetske zajednice potrebno je omogućiti pod pravednim uvjetima i uvjetima koji odgovaraju troškovima.

(30)  Zbog distribuiranih su energetskih tehnologija i osnaživanja potrošača energija zajednice i energetske zadruge postali djelotvoran i isplativ način za zadovoljavanje potreba građana i njihovih očekivanja u pogledu izvora energije, usluga i lokalnog sudjelovanja. Energijom zajednice svim se potrošačima nudi uključiva mogućnost izravnog sudjelovanja u proizvodnji, potrošnji ili međusobnom dijeljenju energije, na temelju otvorenog i dobrovoljnog sudjelovanja, unutar zemljopisno ograničene mreže zajednice koja može funkcionirati izolirano ili biti priključena na javnu distribucijsku mrežu. Inicijative za energiju zajednice prvenstveno su usmjerene na pružanje pristupačne energije posebne vrste svojim članovima ili vlasnicima udjela, kao što je energija iz obnovljivih izvora, čime se doprinosi pružanju koristi lokalnim zajednicama i zastupanju lokalnih interesa, a ne na ostvarivanje dobiti, kao tradicionalna energetska poduzeća. Inicijative za energiju koje pokreću zajednice izravnom suradnjom s potrošačima dokazuju svoj potencijal u olakšavanju primjene novih tehnologija i obrazaca potrošnje na integrirani način, uključujući pametne distribucijske mreže i upravljanje potrošnjom. Energijom zajednice isto se tako može unaprijediti energetska učinkovitost na razini kućanstva, a ona može pomoći i u sprečavanju energetskog siromaštva smanjenom potrošnjom i nižim tarifama za opskrbu. Energijom zajednice isto se tako omogućava određenim skupinama potrošača iz kategorije kućanstvo da sudjeluju na tržištu energije, što inače ne bi mogli. Takve uspješno provedene inicijative donijele su gospodarsku, društvenu i okolišnu vrijednost zajednici koja nadilazi puke koristi koje proizlaze iz pružanja energetskih usluga. Lokalnim bi se energetskim zajednicama trebalo omogućiti da na tržištu djeluju pod jednakim uvjetima, a da se pritom ne narušava tržišno natjecanje. Potrošačima iz kategorije kućanstvo potrebno je dopustiti da dobrovoljno sudjeluju u inicijativama za energiju zajednice, kao i da ih napuste bez gubitka pristupa mreži kojom upravlja inicijativa za energiju zajednice ili bez gubitka prava koja im pripadaju kao potrošačima. Pristup mreži lokalne energetske zajednice potrebno je omogućiti pod pravednim uvjetima i uvjetima koji odgovaraju troškovima.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 31.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(31)  Računi za potrošnju energije i godišnji obračuni važno su sredstvo informiranja kupaca. Osim podataka o potrošnji i troškovima, mogu sadržavati i druge informacije koje potrošačima mogu pomoći da usporede svoj trenutačni ugovor s drugim ponudama. Međutim, s obzirom na to da su sporovi povezani s računima vrlo čest razlog pritužbi potrošača i čimbenik koji pridonosi trajno niskoj razini zadovoljstva potrošača i uključenosti u sektor energetike, nužno je učiniti račune i godišnje obračune jasnijima i jednostavnijima za razumijevanje, kao i osigurati da računi sadržavaju sve potrebne informacije kako bi se potrošačima omogućilo da reguliraju svoju potrošnju energije, usporede ponude i promijene opskrbljivača.

(31)  Računi za potrošnju energije i godišnji obračuni važno su sredstvo informiranja kupaca. Računi za potrošnju energije i godišnji obračuni sadržavaju podatke o potrošnji i troškovima, a mogu sadržavati i druge informacije koje potrošačima mogu pomoći da usporede svoj trenutačni ugovor s drugim ponudama. Međutim, s obzirom na to da su sporovi povezani s računima vrlo čest razlog pritužbi potrošača, računi i godišnji obračuni doprinose trajno niskoj razini zadovoljstva potrošača i uključenosti u sektor energetike. Stoga je nužno račune i godišnje obračune učiniti jasnijima i jednostavnijima za razumijevanje, kao i osigurati da računi sadržavaju sve potrebne informacije kako bi se potrošačima omogućilo da reguliraju svoju potrošnju energije, usporede ponude i promijene opskrbljivača.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 32.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(32)  Države članice trebale bi poticati modernizaciju distribucijskih mreža, kao što je uvođenje pametnih mreža, koje bi trebalo izgrađivati na način kojim se potiče decentralizirana proizvodnja i energetska učinkovitost.

(32)  Države članice trebale bi poticati modernizaciju distribucijskih mreža, kao što je uvođenje pametnih mreža, koje bi trebalo izgrađivati na način kojim se potiče decentralizirana proizvodnja, skladištenje energije i energetska učinkovitost.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zbog važnih razloga povezanih s logikom teksta.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Kad je riječ o odlučivanju na nacionalnoj razini u pogledu uvođenja pametnog mjerenja, trebala bi postojati mogućnost da se takvo odlučivanje temelji na ekonomskoj procjeni. Ako se procijeni da je uvođenje takvih sustava mjerenja ekonomski razumno i troškovno učinkovito samo za potrošače s određenom razinom potrošnje električne energije, države članice trebale bi imati mogućnost da o tome vode računa pri njihovu uvođenju.

(34)  Kad je riječ o odlučivanju na nacionalnoj razini u pogledu uvođenja pametnog mjerenja, trebala bi postojati mogućnost da se takvo odlučivanje temelji na ekonomskoj procjeni. Tom ekonomskom procjenom trebaju se uzeti u obzir dugoročne koristi uvođenja pametnog mjerenja za cijeli vrijednosni lanac, a posebice za bolje upravljanje mrežom, preciznije planiranje i utvrđivanje gubitaka mreže. Ako se procijeni da je uvođenje takvih sustava mjerenja troškovno učinkovito samo za potrošače s određenom razinom potrošnje električne energije, države članice trebale bi imati mogućnost da o tome vode računa pri njihovu uvođenju. Međutim, ta bi se procjena u svjetlu brzog tehnološkog razvoja trebala redovito revidirati, i to barem svake dvije godine.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 37.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(37)  . Ključni aspekt opskrbljivanja potrošača je pristup objektivnim i transparentnim podacima o potrošnji. Stoga bi potrošači trebali imati pristup podacima o svojoj potrošnji i povezanim cijenama te troškovima usluga, kako bi mogli pozvati konkurente da im na temelju tih podataka sastave ponudu. Potrošači bi također trebali imati pravo na ispravno informiranje o svojoj potrošnji energije. Predujmovima se korisnici ne bi trebali staviti u neproporcionalno nepovoljan položaj, a različiti bi sustavi plaćanja trebali biti nediskriminacijski. Informacije o troškovima energije pružene potrošačima dovoljno učestalo stvorit će poticaje za uštede energije jer će potrošačima dati direktne povratne informacije o učincima ulaganja u energetsku učinkovitost i promjenu ponašanja. U tom pogledu, potpuna provedba Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća35 pomoći će potrošačima da smanje svoje troškove energije.

(37)  Ključni aspekt opskrbljivanja krajnjih kupaca je pristup objektivnim, pravodobnim i transparentnim podacima o potrošnji. Stoga bi potrošači trebali imati pristup podacima o svojoj potrošnji i povezanim cijenama te troškovima usluga, kako bi mogli pozvati konkurente da im na temelju tih podataka sastave ponudu. Potrošači bi također trebali imati pravo na ispravno informiranje o svojoj potrošnji energije. Predujmovima se korisnici ne bi trebali staviti u neproporcionalno nepovoljan položaj, a različiti bi sustavi plaćanja trebali biti nediskriminacijski. Informacije o troškovima energije pružene krajnjim kupcima dovoljno učestalo stvorit će poticaje za uštede energije jer će krajnjim kupcima dati direktne povratne informacije o učincima ulaganja u energetsku učinkovitost i promjenu ponašanja. U tom pogledu, potpuna provedba Direktive 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća35 pomoći će potrošačima da smanje svoje troškove energije.

__________________

__________________

35 Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).

35 Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ (SL L 315, 14.11.2012., str. 1.).

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(38)  Nakon uvođenja pametnih sustava mjerenja u državama članicama razvijeni su ili se trenutačno razvijaju različiti modeli upravljanja podacima. Neovisno o modelu upravljanja podacima važno je da države članice uspostave transparentna pravila u skladu s kojima se podacima može pristupiti pod nediskriminacijskim uvjetima i da osiguraju najvišu razinu kibersigurnosti i zaštite podataka, kao i nepristranost subjekata koji obrađuju podatke.

(38)  Nakon uvođenja pametnih sustava mjerenja u državama članicama razvijeni su ili se trenutačno razvijaju različiti modeli upravljanja podacima. Neovisno o modelu upravljanja podacima važno je da države članice uspostave transparentna pravila u skladu s kojima se podacima može pristupiti i u skladu s kojima se podaci mogu razmjenjivati pod nediskriminacijskim uvjetima i na učinkovit način i da osiguraju najvišu razinu cjelovitosti podataka, kibersigurnosti i zaštite podataka, kao i nepristranost subjekata koji obrađuju podatke. Države članice trebale bi također zajamčiti da potrošači i dalje imaju nadzor i vlasništvo nad podacima o potrošnji, posebice u pogledu vlastite identifikacije, davanja ili povlačenja privole na jednostavan način u skladu sa zakonodavstvom Unije o zaštiti podataka.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Energetske su usluge ključne za očuvanje dobrobiti građana Unije. Dostatna količina energije za odgovarajuće grijanje, hlađenje i osvjetljenje te napajanje uređaja osnovne su usluge kojima se jamče pristojan životni standard i zdravlje građana. Nadalje, pristup tim energetskim uslugama omogućava europskim građanima da iskoriste svoj potencijal i povećava socijalnu uključenost. Energetski siromašna kućanstva ne mogu si priuštiti te energetske usluge zbog kombinacije niskih primanja, velike potrošnje energije i loše energetske učinkovitosti svojih domova. Države članice trebaju prikupljati odgovarajuće podatke radi praćenja broja energetski siromašnih kućanstava. Kako bi pružile ciljanu potporu kućanstvima pogođenima energetskim siromaštvom države članice ih najprije trebaju identificirati, a točno im mjerenje u tome može pomoći. Komisija treba aktivno podupirati provedbu odredbi o energetskom siromaštvu olakšavajući razmjenu dobre prakse među državama članicama.

(40)  Opskrba energijom ključna je za očuvanje dobrobiti građana Unije. Grijanje, hlađenje i osvjetljenje te napajanje uređaja neophodni su za jamčenje pristojnog životnog standarda i zdravlja građana. Nadalje, pristup energiji omogućava europskim građanima da iskoriste svoj potencijal i povećava socijalnu uključenost. Energetski siromašna kućanstva ne mogu si priuštiti te energetske usluge zbog kombinacije niskih primanja, velike potrošnje energije i loše energetske učinkovitosti svojih domova. Države članice trebaju prikupljati odgovarajuće podatke radi praćenja broja energetski siromašnih kućanstava. Kako bi pružile ciljanu potporu kućanstvima pogođenima energetskim siromaštvom preko svojih sustava socijalne skrbi ili drugih mjera politike, države članice ih najprije trebaju identificirati, a točno im mjerenje u tome može pomoći. Komisija treba aktivno podupirati provedbu odredbi o energetskom siromaštvu olakšavajući razmjenu dobre prakse među državama članicama.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Stoga bi države članice koje su pogođene energetskim siromaštvom i koje još nisu izradile nacionalne akcijske planove ili druge odgovarajuće okvire za sprečavanje tog problema trebale to učiniti s ciljem smanjivanja broja ljudi pogođenih tom situacijom. Niska primanja, velika potrošnja energije i loša energetska učinkovitost stambenih objekata relevantni su čimbenici za oblikovanje pokazatelja kojima se mjeri energetsko siromaštvo. U svakom slučaju, države članice trebale bi osigurati potrebnu opskrbu električnom energijom za ugrožene i energetski siromašne kupce. Pri tome bi se mogao koristiti integrirani pristup, primjerice u okviru energetske i socijalne politike, a mjere bi mogle uključivati socijalne politike ili poboljšanja energetske učinkovitosti stambenih objekata. Ovom bi se Direktivom trebala predvidjeti barem mogućnost donošenja nacionalnih politika u korist ugroženih i energetski siromašnih kupaca.

(41)  Energetsko siromaštvo rastući je problem u Uniji. Stoga bi države članice koje su pogođene energetskim siromaštvom i koje još nisu izradile nacionalne akcijske planove ili druge odgovarajuće okvire za sprečavanje energetskog siromaštva trebale to učiniti s ciljem smanjivanja broja energetski siromašnih kupaca. Niska primanja, velika potrošnja energije i loša energetska učinkovitost stambenih objekata relevantni su čimbenici za oblikovanje pokazatelja kojima se mjeri energetsko siromaštvo. U svakom slučaju, države članice trebale bi osigurati potrebnu opskrbu električnom energijom za ugrožene i energetski siromašne kupce. Pri tome bi se mogao koristiti integrirani pristup, primjerice u okviru energetske i socijalne politike, a mjere bi mogle uključivati socijalne politike ili poboljšanja energetske učinkovitosti stambenih objekata. Ovom bi se Direktivom trebale poboljšati nacionalne politike u korist ugroženih i energetski siromašnih kupaca.

Amandman    21

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 44.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(44)  Kada se zatvoren distribucijski sustav koristi za osiguravanje optimalne učinkovitosti integrirane opskrbe energijom koja zahtijeva specifične pogonske standarde, ili kada se zatvoren distribucijski sustav održava ponajprije za potrebe vlasnika sustava, trebalo bi biti omogućeno izuzimanje tog operatora distribucijskog sustava od obveza koje bi predstavljale nepotrebno administrativno opterećenje zbog posebne prirode odnosa između operatora distribucijskog sustava i korisnika sustava. Industrijske, trgovačke ili lokacije sa zajedničkim uslugama kao što su zgrade željezničkih postaja, zračne luke, bolnice, veliki kampovi s integriranim uređajima ili lokacije kemijske industrije mogu obuhvaćati zatvorene distribucijske sustave zbog specijalizirane prirode svojih djelatnosti.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.)  

Obrazloženje

Izmjena je nužna na engleskom jeziku zbog važnih razloga povezanih s logikom teksta.

Amandman    22

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 69.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(69)  Kako bi se za provedbu ove Direktive osigurali ujednačeni uvjeti, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti radi utvrđivanja zajedničkog europskog podatkovnog formata i nediskriminacijskih i transparentnih postupaka za pristup podacima o mjerenju, potrošnji i onima potrebnima ako potrošač želi promijeniti opskrbljivača. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća38.

(69)  Kako bi se za provedbu ove Direktive osigurali ujednačeni uvjeti, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti radi utvrđivanja zajedničkog europskog podatkovnog formata i nediskriminacijskih i transparentnih postupaka za pristup podacima o mjerenju, potrošnji i onima potrebnima ako potrošač želi promijeniti opskrbljivača. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća38. Kako bi se zajamčilo da takav zajednički europski podatkovni format podupire tržišno natjecanje i doprinosi jamčenju interoperabilnosti između energetskih usluga, Komisija po potrebi može zahtijevati da mjerodavne europske organizacije za normizaciju sastave podatkovne standarde.

__________________

__________________

38 Uredba (EZ) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

38 Uredba (EZ) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Direktivom uspostavljaju zajednička pravila za proizvodnju, prijenos, distribuciju i skladištenje električne energije te opskrbu električnom energijom, zajedno s odredbama o zaštiti potrošača, radi stvaranja istinski integriranih, konkurentnih i fleksibilnih tržišta električne energije orijentiranih na potrošače u Uniji. Koristeći se prednostima integriranog tržišta, ovom se Direktivom nastoje osigurati prihvatljive cijene energenata za potrošače, visok stupanj sigurnosti opskrbe i neometan prijelaz na dekarbonizirani energetski sustav. Njome se utvrđuju ključna pravila koja se odnose na organizaciju i funkcioniranje europskog elektroenergetskog sektora, posebno pravila o osnaživanju i zaštiti potrošača, o otvorenom pristupu integriranom tržištu, o pristupu trećih strana infrastrukturi prijenosa i distribucije, o razdvajanju, i o neovisnim nacionalnim energetskim regulatorima.

Ovom se Direktivom uspostavljaju zajednička pravila za proizvodnju, prijenos, distribuciju i skladištenje električne energije te opskrbu električnom energijom, zajedno s odredbama o zaštiti potrošača, radi stvaranja istinski integriranih, konkurentnih i fleksibilnih tržišta električne energije orijentiranih na potrošače u Uniji. Koristeći se prednostima integriranog tržišta, ovom se Direktivom nastoje osigurati prihvatljivi i transparentni troškovi energenata za potrošače, visok stupanj sigurnosti opskrbe i neometan prijelaz na dekarbonizirani i održivi energetski sustav. Njome se utvrđuju ključna pravila koja se odnose na organizaciju i funkcioniranje europskog elektroenergetskog sektora, posebno pravila o osnaživanju i zaštiti potrošača, o otvorenom pristupu integriranom tržištu, o pristupu trećih strana infrastrukturi prijenosa i distribucije, o razdvajanju, i o neovisnim nacionalnim energetskim regulatorima.

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  „aktivni kupac” znači kupac ili skupina kupaca koji zajedno djeluju, a koji troše, skladište ili prodaju električnu energiju proizvedenu u vlastitom prostoru, uključujući putem agregatora, ili koji sudjeluju u upravljanju potrošnjom ili programima energetske učinkovitosti, uz uvjet da te djelatnosti nisu njihova primarna trgovačka ili profesionalna djelatnost;

6.  „aktivni kupac” znači krajnji kupac ili skupina krajnjih kupaca koji zajedno djeluju, a koji troše, skladište ili prodaju električnu energiju proizvedenu u vlastitom prostoru, uključujući putem agregatora ili opskrbljivača ili trgovaca, ili koji sudjeluju u upravljanju potrošnjom ili programima energetske učinkovitosti, uz uvjet da te djelatnosti nisu njihova primarna trgovačka ili profesionalna djelatnost;

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  „lokalna energetska zajednica” znači: udruženje, zadruga, partnerstvo, neprofitna organizacija ili drugi pravni subjekt pod stvarnom kontrolom lokalnih vlasnika udjela ili lokalnih članova, koji općenito nije usmjeren na stjecanje dobiti, nego na stvaranje vrijednosti, koji je uključen u distribuiranu proizvodnju i obavljanje djelatnosti operatora distribucijskog sustava, opskrbljivača ili agregatora na lokalnoj razini, uključujući u inozemstvu;

7.  „lokalna energetska zajednica” znači udruženje, zadruga, partnerstvo, neprofitna organizacija, malo i srednje poduzeće ili drugi pravni subjekt koji se zasniva na dobrovoljnom i otvorenom sudjelovanju i koji je pod stvarnom kontrolom lokalnih vlasnika udjela ili lokalnih članova, a čiji je glavni cilj stvoriti ekološku, ekonomsku ili socijalnu korist u lokalnoj zajednici za svoje članove ili lokalno područje ili područja u kojima djeluje, a ne ondje gdje ostvaruje dobit te koji je uključen u aktivnosti kao što su distribuirana proizvodnja, skladištenje, opskrba, pružanje usluga energetske učinkovitosti, agregiranje, elektromobilnost i rad distribucijskog sustava, uključujući u inozemstvu;

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

15.  „neovisni agregator” znači agregator koji nije povezan s ni jednim od opskrbljivača ni s bilo kojim drugim sudionikom na tržištu;

15.  „neovisni agregator” znači agregator koji nije povezan s opskrbljivačem kupca;

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

38.  „nefrekvencijska pomoćna usluga” znači usluga kojom se koristi operator prijenosnog ili distribucijskog sustava u svrhu regulacije napona u stacionarnom stanju, injektiranja brzo djelujuće jalove struje, tromosti i sposobnosti crnog starta;

38.  „nefrekvencijska pomoćna usluga” znači usluga kojom se koristi operator prijenosnog ili distribucijskog sustava u svrhu regulacije napona u stacionarnom stanju, injektiranja brzo djelujuće jalove struje, tromosti za osiguranje stabilnosti lokalne mreže, struje kratkog spoja i sposobnosti crnog starta te sposobnosti otočnog pogona;

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 39.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

39.  „regionalno operativno središte” znači regionalno operativno središte kako je definirano u članku 32. [preinačene Uredbe br. 714/2009, kako je predloženo dokumentima COM(2016)861/2];

39.  „regionalno koordinacijsko središte” znači regionalno koordinacijsko središte osnovano u skladu s člankom 32. Uredbe (EU) ... [preinaka Uredbe br. 714/2009, kako je predloženo dokumentom COM(2016)861/2];

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu. Ako bude prihvaćena, bit će potrebno unijeti odgovarajuće promjene u cijelom tekstu.)

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 39.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

39.a  „sastavni dio prijenosnog sustava” znači mrežne sastavnice koje su integrirane u prijenosni ili distribucijski sustav, uključujući i postrojenja za skladištenje, i koje se koriste isključivo da bi se osiguralo sigurno i pouzdano funkcioniranje prijenosnog ili distribucijskog sustava, ali ne i za upravljanje odstupanjima i zagušenjem, osim za reaktivnu hitnu uspostavu sigurnosti mreže u slučaju nepredviđenih događaja u mreži;

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 47.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

47.  „skladištenje energije” u kontekstu elektroenergetskog sustava znači spremanje i čuvanje određene količine proizvedene električne energije do trenutka njezine uporabe kao krajnje energije ili drugog nositelja energije u kojeg se ta električna energija pretvara;

47.  „skladištenje energije” u kontekstu elektroenergetskog sustava znači odgađanje uporabe električne energije do kasnijeg trenutka od onog u kojem je proizvedena ili pretvorba električne energije u oblik energije koji se može skladištiti, skladištenje te energije i naknadna ponovna pretvorba takve energije u električnu energiju ili drugi oblik energije;

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da se njihovim nacionalnim zakonodavstvom neopravdano ne otežavaju prekogranični tokovi električne energije, sudjelovanje potrošača, uključujući u upravljanju potrošnjom, ulaganja u fleksibilnu proizvodnju energije, skladištenje energije te uvođenje elektromobilnosti ili novih interkonekcijskih vodova i da cijene električne energije odražavaju stvarnu ponudu i potražnju.

1.  Države članice osiguravaju da se njihovim nacionalnim zakonodavstvom neopravdano ne otežavaju prekogranična trgovina i tokovi električne energije, sudjelovanje potrošača, uključujući u upravljanju potrošnjom, ulaganja u fleksibilnu proizvodnju energije, skladištenje energije te uvođenje elektromobilnosti ili novih interkonekcijskih vodova i da cijene električne energije odražavaju stvarnu ponudu i potražnju.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Države članice čine sve što je potrebno kako bi se njihovim nacionalnim zakonodavstvom zajamčili jednaki uvjeti za sve i kako nacionalna zakonodavstva ne bi dovodila do diskriminacije sudionika na tržištu, uključujući sudionike iz drugih država članica.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Ne dovodeći u pitanje nadležnosti u odnosu na treće zemlje, države članice osiguravaju da ne postoje nepotrebne prepreke na unutarnjem tržištu električne energije u pogledu ulaska na tržište, rada na tržištu i izlaska iz tržišta. Tržišni sudionici iz trećih zemalja moraju poštovati mjerodavno pravo Unije i država članica, uključujući pravo u području politike okoliša i sigurnosti.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.c (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.c  Ovom Direktivom utvrđeni su i načini suradnje između država članica, regulatornih tijela i operatora prijenosnih sustava u cilju stvaranja potpuno međusobno povezanog unutarnjeg tržišta na kojem se potiču integracija električne energije iz obnovljivih izvora, mehanizmi solidarnosti među državama članicama, slobodno tržišno natjecanje i sigurnost opskrbe.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da se poduzeća za proizvodnju električne energije i poduzeća za opskrbu električnom energijom ne susreću s nepotrebnim preprekama pri ulasku na tržište i izlasku s tržišta.

2.  Države članice osiguravaju da se poduzeća za proizvodnju električne energije, poduzeća za skladištenje energije, poduzeća za upravljanje potrošnjom i poduzeća za opskrbu električnom energijom ne susreću s nepotrebnim preprekama pri ulasku na tržište i izlasku s tržišta.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da svi kupci imaju slobodu kupnje električne energije od opskrbljivača po vlastitom izboru.

Države članice osiguravaju da svi kupci imaju slobodu kupnje električne energije od proizvođača ili opskrbljivača po vlastitom izboru te slobodu istovremenog sklapanja ugovora s nekoliko opskrbljivača.

Obrazloženje

Opskrbljivač nije definiran, no uključivanje „proizvođača” proširilo bi područje primjene tako da se može uključiti pravna osoba.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju ciljanu zaštitu energetski siromašnih ili ugroženih kupaca ne provodeći pritom javne intervencije u cijene opskrbe električnom energijom.

2.  Države članice mogu osigurati ciljanu zaštitu energetski siromašnih ili ugroženih kupaca iz kategorije kućanstvo s pomoću instrumenata socijalne politike ne provodeći pritom javne intervencije u cijene opskrbe električnom energijom.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Nakon [OP: unijeti datum – pet godina od stupanja na snagu ove Direktive] države članice mogu i dalje provoditi javne intervencije u cijene opskrbe ugroženih kupaca iz kategorije kućanstvo električnom energijom ako je to nužno potrebno zbog izuzetne hitnosti. Takve su intervencije u skladu s uvjetima utvrđenima u stavku 3.

4.  U razdoblju između [OP: unijeti datum – pet godina od stupanja na snagu ove Direktive] i [OP: unijeti datum – deset godina od stupanja na snagu ove Direktive] države članice mogu i dalje provoditi javne intervencije u cijene opskrbe ugroženih kupaca iz kategorije kućanstvo električnom energijom. Takve intervencije moraju biti u skladu sa svakim od sljedećih uvjeta:

 

(a)  moraju biti ograničene na ono što je potrebno radi ostvarivanja njihova općeg ekonomskog interesa

 

(b)  moraju biti vremenski ograničene

 

(c)  moraju biti razmjerne kad je riječ o korisnicima

 

(d)  moraju biti ograničene na energetski siromašne i ugrožene kupce

 

(e)  ne smiju sprečavati ulazak novih sudionika na tržište

 

(f)  ne smiju negativno utjecati na veleprodajna tržišta električne energije

 

(g)  ne smiju stvarati dodatne troškove za sudionike na tržištu na diskriminirajući način i

 

(h)  svi korisnici takvih javnih intervencija moraju imati mogućnost odabrati ponude konkurentnog tržišta i moraju primiti izravnu obavijest o dostupnosti ponuda i uštedama na konkurentnom tržištu, posebno o ugovorima s dinamičnim određivanjem cijene električne energije, najmanje jednom u tri mjeseca te im se mora osigurati pomoć za prijelaz na tržišno utemeljenu ponudu.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  svim proizvođačima električne energije i poduzećima za opskrbu električnom energijom s poslovnim nastanom na njihovu državnom području omogući opskrba vlastitih prostora, poduzeća kćeri i kupaca putem izravnog voda;

(a)  svim proizvođačima električne energije i poduzećima za opskrbu električnom energijom s poslovnim nastanom na njihovu državnom području omogući opskrba vlastitih prostora, poduzeća kćeri i kupaca putem izravnog voda bez podlijeganja nerazmjernim administrativnim postupcima ili troškovima povezanim s, primjerice, potrebom za dozvolom za opskrbu;

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna kako bi se u praksi omogućile izmjene 21., 98. i 128. te kako bi se omogućilo istodobno sklapanje ugovora s nekoliko opskrbljivača. Treba olakšati prelazak na obnovljive izvore energije i nastojanja pojedinaca ili skupina da svoje operacije i aktivnosti provode s pomoću električne energije proizvedene u postrojenju spojenom s njihovim prostorom izravnim vodom. To bi se, primjerice, omogućilo ukidanjem skupih dozvola za opskrbu i omogućavanjem kupcu da potpiše drugi ugovor o opskrbu za istu mjernu točku kako bi se pokrila preostala potražnja za električnom energijom. To je ključno za jamčenje postojanja aktivnih kupaca.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  svim kupcima na njihovu državnom području omogući opskrba putem izravnog voda od proizvođača i poduzeća za opskrbu.

(b)  svim kupcima, pojedinačno ili skupno, na njihovu državnom području omogući opskrba putem izravnog voda od proizvođača i poduzeća za opskrbu.

Obrazloženje

Ova je izmjena nužna kako bi se u praksi omogućile izmjene 123. i 153., tj. istodobno sklapanje ugovora s više opskrbljivača, te je u skladu s izmjenom 176. Izmjene članka 7. također su važne kako bi se zajamčilo postojanje aktivnih kupaca. Treba olakšati prelazak na obnovljive izvore energije i nastojanja pojedinaca ili skupina da svoje aktivnosti provode s pomoću električne energije proizvedene u postrojenju izravno spojenom s njihovim prostorom kako bi pojedinci ili korporacije mogli s vremenom smanjiti ili fiksirati energetske troškove koristeći lokalno proizvedenu energiju i birajući obnovljive izvore energije.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Mogućnost opskrbe električnom energijom putem izravnog voda iz stavka 1. ne utječe na mogućnost sklapanja ugovora o opskrbi električne energije u skladu s člankom 6.

3.  Mogućnost opskrbe električnom energijom putem izravnog voda iz stavka 1. ne utječe na mogućnost sklapanja ugovora o opskrbi električne energije u skladu s člankom 6. i ne utječe na pravo kupca da potpiše drugi ugovor o opskrbi za pokrivanje preostale potražnje za električnom energijom.

Obrazloženje

Ova je izmjena nužna kako bi se u praksi omogućile izmjene 123. i 153. te kako bi se omogućilo istodobno sklapanje ugovora s nekoliko opskrbljivača. Njome se omogućuju i izmjene u pogledu lokalne razmjene električne energije u malom opsegu, istovremeno osiguravajući da se u slučaju dodatne potrebe može sklopiti drugi ugovor o opskrbi (kako bi se izmjene 169., 172. itd. omogućile u praksi). To je važno za poticanje prelaska na obnovljive izvore energije, pružanje poticaja za veći razvoj i upotrebu obnovljivih izvora energije te za promicanje načela aktivnog kupca.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 2. – točka ka (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ka)  procjeni alternativnih rješenja za izgradnju novog proizvodnog kapaciteta, kao što su rješenja za upravljanje potrošnjom i skladištenje energije.

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju postojanje specifičnih postupaka odobravanja za malu decentraliziranu i/ili distribuiranu proizvodnju koji uzimaju u obzir njihovu ograničenu veličinu i potencijalni utjecaj.

Države članice osiguravaju postojanje specifičnih, pojednostavljenih ili učinkovitijih postupaka odobravanja za malu decentraliziranu i/ili distribuiranu proizvodnju koji uzimaju u obzir njihovu ograničenu veličinu i potencijalni utjecaj.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 9. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  U potpunosti uzimajući u obzir odgovarajuće odredbe Ugovora, a posebno njegov članak 106., države članice mogu poduzećima koja djeluju u elektroenergetskom sektoru, u općem ekonomskom interesu, nametnuti obveze javne usluge koje se mogu odnositi na sigurnost, uključujući sigurnost opskrbe, redovitost, kvalitetu i cijenu isporuka te zaštitu okoliša, uključujući energetsku učinkovitost, energiju iz obnovljivih izvora i zaštitu klime. Takve su obveze jasno definirane, transparentne, nediskriminacijske i provjerljive te moraju elektroenergetskim poduzećima Unije jamčiti jednakost pristupa nacionalnim potrošačima. Obveze javne usluge koje se odnose na određivanje cijene opskrbe električnom energijom u skladu su sa zahtjevima utvrđenima u članku 5.

2.  U potpunosti uzimajući u obzir odgovarajuće odredbe Ugovora, a posebno njegov članak 106., države članice mogu poduzećima koja djeluju u elektroenergetskom sektoru, u općem ekonomskom interesu, nametnuti obveze javne usluge koje se mogu odnositi na sigurnost, uključujući sigurnost opskrbe, redovitost, kvalitetu i cijenu isporuka te zaštitu okoliša, uključujući energetsku učinkovitost, energiju iz obnovljivih izvora i zaštitu klime. Takve su obveze jasno definirane, transparentne, nediskriminacijske i provjerljive te moraju elektroenergetskim poduzećima Unije jamčiti jednakost pristupa nacionalnim potrošačima. U vezi sa sigurnošću opskrbe, energetskom učinkovitošću / upravljanjem potrošnjom te radi ostvarenja ciljeva koji se odnose na okoliš i energiju iz obnovljivih izvora, kako je navedeno u ovom stavku, države članice mogu uvesti provedbu dugoročnog planiranja, vodeći računa o mogućnosti da treće strane zatraže pristup sustavu. Obveze javne usluge koje se odnose na određivanje cijene opskrbe električnom energijom u skladu su sa zahtjevima utvrđenima u članku 5.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2. – točka a – podstavak 1. – alineja 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  način na koji se mogu dobiti najnovije informacije o svim primjenjivim tarifama i naknadama za održavanje,

-  način na koji se mogu dobiti najnovije informacije o svim primjenjivim tarifama, naknadama za održavanje i dodatnim proizvodima i/ili uslugama (ponude u paketu),

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2. – točka a podstavak 1. – alineja 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

-  trajanje ugovora, uvjeti produljenja i prestanka usluga i ugovora,

-  trajanje ugovora, uvjeti produljenja i prestanka usluga, uključujući dodatne proizvode i/ili usluge (usluge u paketu), i ugovora te je li dopušten raskid ugovora bez naknade,

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  dobiju prikladnu obavijest o svakoj namjeri izmjene ugovornih uvjeta i budu obaviješteni o svojem pravu na raskid ugovora nakon primitka te obavijesti. Opskrbljivači obavješćuju svoje kupce o svakoj prilagodbi cijene opskrbe, kao i o razlozima i preduvjetima za prilagodbu i o njezinom opsegu izravno i pravodobno, a najkasnije do prvog obračunskog razdoblja koje prethodi stupanju prilagodbe na snagu i to čine na transparentan i razumljiv način. Države članice osiguravaju da kupci imaju slobodu raskida ugovora ako ne prihvaćaju nove ugovorne uvjete ili prilagodbe cijene opskrbe o kojima ih je obavijestio njihov opskrbljivač električnom energijom;

(b)  dobiju prikladnu obavijest o svakoj namjeri izmjene ugovornih uvjeta i budu obaviješteni o svojem pravu na raskid ugovora nakon primitka te obavijesti. Opskrbljivači obavješćuju svoje kupce o svakoj prilagodbi cijene opskrbe, kao i o razlozima i preduvjetima za prilagodbu i o njezinom opsegu izravno i čim raspolažu informacijama o prilagodbi, a najkasnije jedan mjesec prije stupanja prilagodbe na snagu i to čine na transparentan i razumljiv način. Države članice osiguravaju da kupci imaju slobodu raskida ugovora ako ne prihvaćaju nove ugovorne uvjete ili prilagodbe cijene opskrbe o kojima ih je obavijestio njihov opskrbljivač električnom energijom;

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  raspolažu širokim izborom načina plaćanja, koji nisu neopravdano diskriminacijski za kupce. Svaka razlika u naknadama povezanima s načinima plaćanja odražava relevantne troškove opskrbljivača;

(d)  raspolažu širokim izborom načina plaćanja, koji nisu neopravdano diskriminacijski za kupce. Svaka razlika u naknadama povezanima s načinima plaćanja odražava relevantne troškove opskrbljivača u skladu s člankom 62. Direktive (EU) 2015/2366 kojim se zabranjuje naplata dodatnih naknada za bilo koji platni instrument;

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  nisu stavljeni u pretjerano nepovoljan položaj u usporedbi s prosječnom tržišnom cijenom u sustavima predujma;

(e)  nisu stavljeni u nerazmjerno nepovoljan položaj u usporedbi s prosječnom tržišnom cijenom u sustavima predujma;

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  prime konačni obračun nakon svake promjene opskrbljivača električnom energijom najkasnije šest tjedana od promjene opskrbljivača.

(j)  prime konačni obračun nakon svake promjene opskrbljivača električnom energijom najkasnije dva tjedna od promjene opskrbljivača.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zbog važnih razloga povezanih s logikom teksta.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 10. – točka 2. – podtočka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja)  dobiju sažetak ključnih ugovornih uvjeta (kao što su glavne značajke usluge, detaljne informacije o cijenama, uvjeti promjene opskrbljivača i povećanja cijene) napisan na sažet i jednostavan način na prvoj stranici ugovora ili zajedno s ugovorom;

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da opskrbljivači krajnjim kupcima pruže sve potrebne informacije o pogodnostima i rizicima takvog ugovora.

2.  Države članice osiguravaju da opskrbljivači krajnjim kupcima pruže sve potrebne informacije o pogodnostima i rizicima takvog ugovora, uključujući činjenicu da je potrebno imati ugrađeno odgovarajuće brojilo električne energije.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Krajnji kupac uvijek mora dati pristanak prije nego što prijeđe na ugovor s dinamičnim određivanjem cijene.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.b  Države članice nastoje smanjiti udio nepromjenjivih sastavnica u računima za potrošnju električne energije krajnjih kupaca.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a  Države članice osiguravaju postojanje prikladnih zaštitnih mjera u vezi s otkrivanjem promjena cijene za krajnje kupce kako bi se izbjegli neočekivano visoki računi ili visoke razine financijske odgovornosti.

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Od 1. siječnja 2022. tehnički postupak promjene opskrbljivača smije trajati najviše 24 sata i mora se moći obaviti bilo kojeg radnog dana.

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da se kupcima ne naplaćuju nikakve naknade za promjenu opskrbljivača.

2.  Države članice osiguravaju da se krajnjim kupcima ne naplaćuju nikakve naknade za promjenu opskrbljivača.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Odstupajući od stavka 2., države članice mogu dopustiti da opskrbljivači naplate naknade za raskidanje ugovora onim kupcima koji žele raskinuti ugovor o opskrbi s obveznim trajanjem prije njegova isteka. Takve se naknade mogu naplatiti samo ako je očigledno da kupci ostvaruju pogodnosti zahvaljujući sklopljenom ugovoru. Usto, takve naknade ne premašuju izravan gospodarski gubitak koji je pretrpio opskrbljivač zbog toga što je kupac raskinuo ugovor, uključujući trošak svih paketa ulaganja ili usluga već pruženih kupcu u okviru ugovora.

3.  Odstupajući od stavka 2., države članice mogu dopustiti da opskrbljivači naplate naknade za raskidanje ugovora onim krajnjim kupcima koji žele raskinuti ugovor o opskrbi s obveznim trajanjem i fiksnim cijenama prije njegova isteka, pod uvjetom da je kupac dobrovoljno sklopio takav ugovor. Takve se naknade mogu naplatiti samo ako je očigledno da krajnji kupci ostvaruju pogodnosti zahvaljujući sklopljenom ugovoru. Usto, takve naknade razmjerne su prednosti koja je pružena kupcu i ne premašuju izravan gospodarski gubitak koji je pretrpio opskrbljivač zbog toga što je krajnji kupac raskinuo ugovor, uključujući trošak svih paketa ulaganja ili usluga već pruženih krajnjem kupcu u okviru ugovora. Teret dokazivanja izravnoga gospodarskog gubitka snosi opskrbljivač, a nadzire ga nacionalno regulatorno tijelo.

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a  Kupci iz kategorije kućanstvo imaju pravo na sudjelovanje u programima kolektivne promjene opskrbljivača. Države članice uklanjaju sve regulatorne ili administrativne prepreke za kolektivnu promjenu opskrbljivača te pružaju okvir kojim se jamči najveća moguća zaštita potrošača u cilju izbjegavanja svake štetne prakse.

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da pristanak opskrbljivača krajnjeg kupca nije potreban u slučaju da krajnji kupac želi sklopiti ugovor s agregatorom.

1.  Države članice osiguravaju da krajnji kupac ima pravo sklopiti ugovor s agregatorom i da za takav dogovor nije potreban pristanak opskrbljivača krajnjeg kupca.

 

Države članice osiguravaju da agregatori krajnjim kupcima pruže sve potrebne informacije o uvjetima ugovora koji im se nude.

 

Države članice osiguravaju da opskrbljivači ne provode diskriminaciju nad kupcima na temelju činjenice da imaju ugovor s agregatorom.

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da krajnji kupac koji želi raskinuti ugovor s agregatorom to može učiniti u roku od tri tjedna, istodobno poštujući uvjete ugovora.

2.  Države članice osiguravaju da krajnji kupac koji želi raskinuti ugovor s agregatorom to može učiniti u skladu s člankom 12.

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Teret dokazivanja izravnoga gospodarskog gubitka snosi agregator, a nadzire ga nacionalno regulatorno tijelo.

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice osiguravaju da krajnji kupci imaju pravo dobiti sve relevantne podatke o upravljanju potrošnjom ili podatke o isporučenoj i prodanoj električnoj energiji barem jednom godišnje.

4.  Države članice osiguravaju da krajnji kupci imaju pravo dobiti sve relevantne podatke o upravljanju potrošnjom ili podatke o isporučenoj i prodanoj električnoj energiji te podatke o namirenju na zahtjev, a da im se pritom ne naplaćuju nikakve dodatne naknade, barem jednom mjesečno.

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da kupci imaju besplatan pristup barem jednom alatu za usporedbu ponuda opskrbljivača koji ispunjava kriterije za certificiranje utvrđene u Prilogu I. Alatima za usporedbu može upravljati bilo koji subjekt, uključujući privatna poduzeća i javna tijela. Kupce treba informirati o dostupnosti takvih alata.

1.  Države članice osiguravaju da kupci imaju besplatan pristup barem jednom alatu za usporedbu ponuda iz pojedinačnih ugovora i iz ugovora u paketu, uključujući ugovore s dinamičnim određivanjem cijene, ponuda opskrbljivača električnom energijom, pružatelja elektroenergetskih usluga i neovisnih agregatora koji ispunjava barem kriterije za certificiranje utvrđene u Prilogu I. Alatima za usporedbu može upravljati bilo koji subjekt, uključujući privatna poduzeća i javna tijela. Barem jedan alat u svakoj državi članici mora obuhvaćati cijelo tržište. Kupci moraju biti informirani o dostupnosti takvih alata, a te informacije trebaju se nalaziti u njihovim računima ili uz te račune.

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice mogu zahtijevati da alati za usporedbu iz stavka 1. uključuju usporedne odrednice povezane s prirodom usluga koje nude opskrbljivači.

3.  Države članice zahtijevaju da alati za usporedbu iz stavka 1. uključuju usporedne odrednice povezane s prirodom usluga koje nude opskrbljivači.

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 14. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Za svaki se alat kojim se uspoređuju ponude opskrbljivača može zatražiti certificiranje na dobrovoljnoj i nediskriminacijskoj osnovi u skladu s ovim člankom.

4.  Za svaki se alat kojim se uspoređuju ponude opskrbljivača električnom energijom, pružatelja elektroenergetskih usluga i agregatora, uključujući i neovisne agregatore, može zatražiti certificiranje na nediskriminacijskoj osnovi u skladu s ovim člankom.

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  imaju pravo proizvoditi, skladištiti, trošiti i prodavati električnu energiju koju sami proizvedu na svim organiziranim tržištima, pojedinačno ili putem agregatora, bez provođenja nerazmjerno složenih postupaka i bez plaćanja naknada koje ne odražavaju troškove;

(a)  imaju pravo proizvoditi, skladištiti, trošiti i prodavati električnu energiju koju sami proizvedu na svim organiziranim tržištima, pojedinačno ili putem agregatora, bez provođenja diskriminacijskih ili nerazmjerno složenih postupaka i bez plaćanja naknada koje ne odražavaju troškove;

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Energetskim postrojenjem potrebnim za obavljanje aktivnosti aktivnog kupca može upravljati treća osoba kad je riječ o njegovoj izgradnji i njegovu radu, uključujući mjerenje i održavanje.

2.  Energetskim postrojenjem potrebnim za obavljanje aktivnosti aktivnog kupca može upravljati treća osoba kad je riječ o njegovoj izgradnji i njegovu radu, uključujući mjerenje i održavanje pod uvjetom da gospodarski rizik povezan s radom postrojenja i dalje snosi aktivni kupac.

 

Države članice osiguravaju da (se) aktivni kupci koji posjeduju postrojenje za skladištenje:

 

(a) imaju pravo na spajanje na mrežu u razumnom roku nakon podnošenja zahtjeva;

 

(b) ne podliježu dodatnim porezima, nadoplatama ili naknadama za električnu energiju skladištenu u postrojenju za skladištenje;

 

(c) razlikuju od proizvođača i ne podliježu zahtjevima i naknadama za izdavanje dozvola;

 

(d) smiju pružati nekoliko usluga istodobno ako je to tehnički izvedivo.

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  mogu posjedovati, uspostavljati ili iznajmljivati mreže zajednice te njima samostalno upravljati;

(a)  mogu posjedovati, uspostavljati ili iznajmljivati mreže zajednice te njima samostalno upravljati sve dok se poštuje sustav koncesija u državi članici;

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  podliježu odgovornosti za odstupanja u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) … [preinaka Uredbe 714/2009 u skladu s prijedlogom Komisije COM(2016) 861/2];

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  nisu izložene diskriminaciji u pogledu svojih aktivnosti, prava i obveza kao krajnjih kupaca, proizvođača, operatora distribucijskih sustava ili agregatora;

(c)  nisu izložene diskriminaciji u pogledu svojih aktivnosti, prava i obveza kao krajnjih kupaca, proizvođača, operatora distribucijskih sustava, opskrbljivača ili agregatora;

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  na odgovarajući način doprinose troškovima elektroenergetskog sustava na koji su i dalje spojene;

Amandman    73

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1. – točka cb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  na tržištu djeluju pod jednakim uvjetima, a da se pritom ne narušava tržišno natjecanje;

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 2. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  uvjeti za stvaranje lokalnih energetskih mreža, njihovo upravljanje i prestanak rada dobro su definirani;

Amandman    75

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 2. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  uspostavljaju se uvjeti i norme za lokalne energetske zajednice s mrežama kako bi se očuvalo učinkovito planiranje mreže. Tim se uvjetima i normama također osigurava da kupci i članovi u lokalnoj energetskoj zajednici dobivaju istu kvalitetu i standard mrežnih usluga koji su dostupni kupcima izvan lokalne energetske zajednice;

Amandman    76

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 2. – točka ab (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab)  krajnji kupci imaju pravo na sudjelovanje u lokalnoj energetskoj zajednici;

Obrazloženje

Formulacija je potrebna kako bi se objasnilo da je sudjelovanje u lokalnim energetskim zajednicama odraz prava potrošača na odabir, čime se osigurava da svi potrošači u cijelom EU-u mogu sudjelovati u lokalnoj energetskoj zajednici.

Amandman    77

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 2. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  odredbe poglavlja IV. primjenjuju se na lokalne energetske zajednice koje obavljaju aktivnosti operatora distribucijskog sustava;

(e)  odredbe poglavlja IV., kao i ostali propisi i pravila koja se primjenjuju na operatore distribucijskih sustava, primjenjuju se na lokalne energetske zajednice koje obavljaju aktivnosti operatora distribucijskog sustava;

Amandman    78

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 2. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  korisnici sustava koji nisu vlasnici udjela ili članovi lokalne energetske zajednice, a spojeni na distribucijsku mrežu kojom upravlja lokalna energetska zajednica, podliježu pravednim naknadama za mrežu koje odražavaju troškove. Ako se navedeni korisnici sustava i lokalne energetske zajednice ne mogu dogovoriti o naknadama za mrežu, obje strane mogu zatražiti da regulatorno tijelo donošenjem odgovarajuće odluke odredi iznose naknada za mrežu;

(g)  korisnici sustava koji nisu vlasnici udjela ili članovi lokalne energetske zajednice, a spojeni na distribucijsku mrežu kojom upravlja lokalna energetska zajednica, podliježu pravednim i nediskriminirajućim naknadama za mrežu koje odražavaju troškove. Ako se navedeni korisnici sustava i lokalne energetske zajednice ne mogu dogovoriti o naknadama za mrežu, obje strane mogu zatražiti da regulatorno tijelo donošenjem odgovarajuće odluke odredi iznose naknada za mrežu;

Amandman    79

Prijedlog direktive

Članak 16.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 16.a

 

Razmjena električne energije

 

Lokalne energetske zajednice imaju pravo razmjenjivati električnu energiju iz proizvodnih sredstava unutar zajednice među svojim članovima ili vlasnicima udjela na osnovi tržišnih načela, uključujući primjenu postojećih ili budućih informacijskih i komunikacijskih tehnologija kao što su virtualni sustavi neto mjerenja i sustavi utemeljeni na tehnologijama decentraliziranog vođenja evidencije transakcija, kao i sporazumima o kupnji energije ili istorazinskim trgovinskim sporazumima.

Amandman    80

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da nacionalna regulatorna tijela potiču krajnje kupce, uključujući one koji nude upravljanje potrošnjom preko agregatora, da uz proizvođače sudjeluju na svim organiziranim tržištima na nediskriminacijski način.

1.  Države članice osiguravaju da se regulatornim okvirom krajnjim kupcima, uključujući one koji nude upravljanje potrošnjom preko agregatora, omogući da uz proizvođače sudjeluju na svim organiziranim tržištima i u svim mehanizmima za razvoj kapaciteta na nediskriminacijski način.

Amandman    81

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da operatori prijenosnih sustava i operatori distribucijskih sustava pri nabavi pomoćnih usluga postupaju s pružateljima upravljanja potrošnjom, uključujući neovisne agregatore, na nediskriminacijski način i u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima.

2.  Države članice osiguravaju da operatori prijenosnih sustava i operatori distribucijskih sustava pri nabavi pomoćnih usluga postupaju s pružateljima upravljanja potrošnjom, uključujući neovisne agregatore zajedno s proizvođačima, na nediskriminacijski način i u skladu sa svojim tehničkim mogućnostima.

Amandman    82

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice osiguravaju da se njihovim regulatornim okvirom potiče sudjelovanje agregatora na maloprodajnom tržištu i da taj okvir sadržava barem sljedeće elemente:

3.  Države članice osiguravaju da se njihovim regulatornim okvirom potiče sudjelovanje agregatora na svim tržištima i da taj okvir sadržava barem sljedeće elemente:

Amandman    83

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  transparentna pravila kojima se jasno utvrđuju uloge i odgovornosti svih sudionika na tržištu;

(b)  nediskriminirajuća i transparentna pravila kojima se jasno utvrđuju uloge i odgovornosti svih sudionika na tržištu;

Amandman    84

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 3. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  transparentna pravila i transparentne postupke razmjene podataka među sudionicima na tržištu kojima se osigurava jednostavan pristup podacima pod jednakim i nediskriminacijskim uvjetima, uz istodobnu potpunu zaštitu komercijalnih podataka;

(c)  nediskriminirajuća i transparentna pravila i postupke razmjene podataka među sudionicima na tržištu kojima se osigurava jednostavan pristup podacima pod jednakim i nediskriminacijskim uvjetima, uz istodobnu potpunu zaštitu komercijalnih podataka i osobnih podataka kupaca, uključujući minimalne zahtjeve za informacije za agregatora te minimalne kriterije za zaštitu komercijalno osjetljivih podataka za sve predmetne strane;

Amandman    85

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  odredbu u skladu s kojom se od agregatora ne zahtijeva plaćanje naknade opskrbljivačima ili proizvođačima;

Briše se.

Amandman    86

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 3. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  sudionici na tržištu uključeni u agregiranje snose financijsku odgovornost za odstupanja koja uzrokuju u elektroenergetskom sustavu kao što je definirano u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) ... [preinaka Uredbe 714/2009 u skladu s prijedlogom Komisije COM(2016) 861/2].

Amandman    87

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 3. – točka db (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(db)  nediskriminirajuća i transparentna pravila i postupke kako bi se sudionicima na tržištu osigurala nadoknada za energiju koju isporučuju tijekom razdoblja upravljanja potrošnjom na razmjeran način, pod nadzorom državnog regulatornog tijela i bez stvaranja prepreke za pristup agregatora tržištu ili prepreke za fleksibilnost. Naknada je strogo ograničena na ono što je potrebno za pokrivanje nastalih troškova. U okviru metode za izračun takve naknade, koja može biti podložna odobrenju regulatornih tijela, u obzir se mogu uzeti koristi koje neovisni agregatori stvaraju u pogledu drugih sudionika na tržištu;

Amandman    88

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 3. – točka dc (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(dc)  opskrbljivači ne smiju svoje krajnje kupce koji su sklopili ugovor s neovisnim agregatorima izložiti neopravdanim plaćanjima, kaznama ili drugim neopravdanim ugovornim ograničenjima;

Amandman    89

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Kako bi se osiguralo da su troškovi i koristi uravnoteženja koje su prouzročili agregatori pravedno raspoređeni među sudionicima na tržištu, države članice mogu iznimno dopustiti plaćanje naknade između agregatora i subjekata odgovornih za odstupanja. Takva plaćanja naknade moraju biti ograničena na situacije u kojima jedan sudionik na tržištu prouzroči neravnotežu drugom sudioniku na tržištu, što rezultira financijskim troškom.

Briše se.

Takva iznimna plaćanja naknade podliježu odobrenju nacionalnih regulatornih tijela i nadzoru Agencije.

 

Amandman    90

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da su računi u skladu s minimalnim zahtjevima za izdavanje računa i informacije o obračunu, kako je utvrđeno u Prilogu II. Informacije na računu su točne, jasne, sažete i predočene na takav način da ih potrošači lako mogu usporediti.

1.  Države članice osiguravaju da su računi u skladu s minimalnim zahtjevima za izdavanje računa i informacije o obračunu, kako je utvrđeno u Prilogu II. Informacije na računu su točne, jasne, sažete, prilagođene korisnicima i predočene na takav način da ih potrošači lako mogu usporediti. Informacije iz Priloga II. koje se ne moraju obvezno navoditi na računima kupcima su dostupne na druge načine koje odaberu države članice.

Amandman    91

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Računi se izdaju na temelju stvarne potrošnje barem jednom godišnje. Informacije o obračunu stavljaju se na raspolaganje najmanje jednom svaka tri mjeseca, na zahtjev ili ako je riječ o krajnjim kupcima koji su se odlučili za elektroničko izdavanje računa, a inače dvaput godišnje.

Računi se izdaju na temelju stvarne potrošnje barem jednom godišnje. Informacije o obračunu zajedno s informacijama o stvarnoj potrošnji stavljaju se na raspolaganje najmanje jednom mjesečno, na zahtjev ili ako je riječ o krajnjim kupcima koji su se odlučili za elektroničko izdavanje računa, a inače dvaput godišnje.

Amandman    92

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Ako krajnji kupci imaju brojila s mogućnošću daljinskog očitavanja, točne informacije o obračunu utemeljene na stvarnoj potrošnji pružaju se barem jednom mjesečno.

4.  Ako krajnji kupci imaju brojila s mogućnošću daljinskog očitavanja, točne informacije o obračunu utemeljene na stvarnoj potrošnji pružaju se barem jednom mjesečno i na mrežnim stranicama ili na druge inovativne načine

Amandman    93

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Države članice mogu na zahtjev krajnjeg kupca odrediti da se informacije sadržane u takvim računima ne smatraju zahtjevom za plaćanje. U takvim slučajevima države članice osiguravaju da opskrbljivači ponude fleksibilne aranžmane za plaćanje.

Briše se.

Amandman    94

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Države članice zahtijevaju da krajnji kupci na zahtjev mogu pravodobno i u lako razumljivom obliku dobiti informacije o troškovima električne energije i procjene troškova električne energije.

8.  Države članice zahtijevaju da krajnji kupci na zahtjev mogu pravodobno i u lako razumljivom obliku dobiti informacije o troškovima električne energije i procjene troškova električne energije. Ako ugovor sadržava buduće izmjene proizvoda, cijene ili popust, te bi se stavke, zajedno s datumom od kojeg se izmjena primjenjuje, trebale navesti na računu.

Amandman    95

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 8.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.a  Države članice savjetuju se s potrošačkim organizacijama kad razmatraju izmjene formata računa.

Amandman    96

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 8.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

8.b  Ako je krajnji kupac duže od dvije godine korisnik iste tarife, države članice zahtijevaju da opskrbljivači na računu za energiju ili uz njega obavijeste kupca o tome je li dostupna prikladnija ili povoljnija tarifa i da mu olakšaju prelazak na novu tarifu.

Obrazloženje

Važno je poduzeti mjere kako bi se osiguralo da krajnje kupce koji više od dvije godine upotrebljavaju istu tarifu njihov opskrbljivač može proaktivno obavijestiti o tome mogu li smanjiti iznose svojih računa prelaskom na drugu, možda noviju tarifu istog opskrbljivača. Kupci koji ne mijenjaju opskrbljivača često završavaju s takozvanim „tarifama u mirovanju” ili „starim tarifama”, koje više nisu konkurentne i mogu biti znatno skuplje od trenutačno dostupnih tarifa. To često mogu biti kupci s nižim primanjima ili kupci kojima najviše prijeti energetsko siromaštvo.

Amandman    97

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Radi promicanja energetske učinkovitosti i osnaživanja kupaca države članice ili, ako je neka država članica tako predvidjela, regulatorno tijelo snažno preporučuju da elektroenergetska poduzeća i agregatori optimiziraju uporabu električne energije, među ostalim pružanjem usluga upravljanja energijom, razvijanjem inovativnih formula za formiranje cijena ili uvođenjem interoperabilnih pametnih sustava mjerenja ili pametnih mreža, ako je potrebno.

1.  Radi promicanja energetske učinkovitosti i osnaživanja kupaca države članice ili, ako je neka država članica tako predvidjela, regulatorno tijelo snažno preporučuju da elektroenergetska poduzeća i agregatori optimiziraju uporabu električne energije, ako je to isplativo, među ostalim pružanjem usluga upravljanja energijom, razvijanjem inovativnih formula za formiranje cijena i uvođenjem interoperabilnih pametnih sustava mjerenja, osobito s potrošačkim sustavima upravljanja energijom, pametnim mrežama i, ako je potrebno, pametnim uređajima i tzv. pametnim kućama u skladu s mjerodavnim zakonodavstvom Unije u području zaštite podataka.

Amandman    98

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice koje započnu s uvođenjem donose i objavljuju minimalne funkcionalne i tehničke zahtjeve za pametne sustave mjerenja koji će se uvesti na njihovu državnom području u skladu s odredbama članka 20. i Priloga III. Države članice osiguravaju interoperabilnost tih pametnih sustava mjerenja, kao i njihovu povezivost s potrošačkim platformama za upravljanje energijom. U tom pogledu države članice poklanjaju dužnu pažnju uporabi odgovarajućih dostupnih standarda, uključujući one standarde kojima se omogućava interoperabilnost, kao i najboljih praksi vodeći pritom računa o važnosti razvoja unutarnjeg tržišta električne energije.

3.  Države članice koje započnu s uvođenjem pametnog mjerenja donose i objavljuju minimalne funkcionalne i tehničke zahtjeve za pametne sustave mjerenja koji će se uvesti na njihovu državnom području u skladu s odredbama članka 20. i Priloga III. Države članice osiguravaju interoperabilnost tih pametnih sustava mjerenja, njihovu usmjerenost na korisnike kao i njihovu povezivost s potrošačkim platformama za upravljanje energijom. U tom pogledu države članice poklanjaju dužnu pažnju uporabi odgovarajućih dostupnih standarda, uključujući one standarde kojima se omogućava interoperabilnost na razini podatkovnog modela i sloja primjene, kao i najboljih praksi vodeći pritom računa o važnosti razvoja razmjene podataka, budućih i inovativnih energetskih usluga, uvođenja pametnih mreža i unutarnjeg tržišta električne energije. U slučaju postojećih pametnih sustava zahtjevi moraju biti ispunjeni kada se sustav mjerenja zamjenjuje novim, na kraju njihova ekonomskog vijeka ili ranije.

Amandman    99

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice koje započnu s uvođenjem pametnog mjerenja osiguravaju da krajnji kupci na transparentan i nediskriminacijski način doprinose pokrivanju troškova koji iz toga proizlaze. Države članice redovito prate uvođenje pametnog mjerenja na svojem državnom području radi bilježenja razvoja troškova i koristi za cijeli vrijednosni lanac, uključujući pružanje stvarnih koristi potrošačima.

4.  Države članice koje započnu s uvođenjem pametnog mjerenja osiguravaju da krajnji kupci na transparentan i nediskriminacijski način doprinose pokrivanju troškova koji iz toga proizlaze, istodobno uzimajući u obzir dugoročne koristi za cjelokupni vrijednosni lanac. Države članice redovito prate uvođenje pametnog mjerenja na svojem državnom području radi bilježenja razvoja troškova i koristi za cijeli vrijednosni lanac, uključujući pružanje stvarnih koristi potrošačima, primjerice ušteda, te njihovo ukupno zadovoljstvo tim uvođenjem.

Amandman    100

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Ako se, na temelju procjene troškova i koristi iz stavka 2., uvođenje pametnog mjerenja ocijeni negativnim, države članice osiguravaju da se ta procjena povremeno preispita zbog promjena u temeljnim pretpostavkama, u tehnologiji i na tržištu. Države članice obavješćuju nadležne službe Komisije o ishodu svoje ažurirane ekonomske procjene kad njezini rezultati postanu dostupni.

5.  Ako se, na temelju procjene troškova i koristi iz stavka 2., uvođenje pametnog mjerenja ocijeni negativnim, države članice osiguravaju da se ta procjena povremeno, a najmanje svake dvije godine preispita zbog promjena u temeljnim pretpostavkama, u tehnologiji i na tržištu. Države članice obavješćuju nadležne službe Komisije o ishodu svoje ažurirane ekonomske procjene kad njezini rezultati postanu dostupni.

Amandman    101

Prijedlog direktive

Članak 20. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se, na temelju procjene troškova i koristi iz članka 19. stavka 2., pametno mjerenje ocijeni pozitivnim ili se sustavno uvodi, države članice uvode pametne sustave mjerenja u skladu s europskim normama, odredbama Priloga III. i sljedećim načelima:

Ako se, na temelju procjene troškova i koristi iz članka 19. stavka 2., pametno mjerenje ocijeni pozitivnim ili se sustavno uvodi nakon što ova Direktiva stupi na snagu, države članice uvode pametne sustave mjerenja u skladu s europskim normama, odredbama Priloga III. i sljedećim načelima:

Amandman    102

Prijedlog direktive

Članak 20. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  sustavima mjerenja precizno se mjeri stvarna potrošnja električne energije, a krajnjim se kupcima pružaju informacije o stvarnom vremenu uporabe. Te su informacije lako dostupne krajnjim kupcima i daju im se na uvid bez dodatnih troškova te u gotovo stvarnom vremenu radi podupiranja automatiziranih programa energetske učinkovitosti, upravljanja potrošnjom i drugih usluga;

(a)  sustavima mjerenja precizno se mjeri stvarna potrošnja električne energije, a krajnjim se kupcima pružaju informacije o stvarnom vremenu uporabe. Potvrđeni podaci o prethodnoj potrošnji lako su dostupni krajnjim kupcima i daju im se na uvid barem na zaslonu u kućanstvu bez dodatnih troškova. Nepotvrđeni podaci o potrošnji u gotovo stvarnom vremenu krajnjim su kupcima dostupni putem standardiziranog sučelja radi podupiranja automatiziranih programa energetske učinkovitosti, upravljanja potrošnjom i drugih usluga.

Amandman    103

Prijedlog direktive

Članak 20. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  zaštita privatnosti i podataka krajnjih kupaca osigurava se u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije o zaštiti podataka i privatnosti;

(c)  zaštita privatnosti i podataka krajnjih kupaca osigurava se u skladu s relevantnim zakonodavstvom Unije o zaštiti podataka i privatnosti; krajnji kupac posebno ima pristup informacijama o identitetu drugih stranaka koje pristupaju njegovim osobnim podacima i o trenutku pristupa kako bi mogao ostvariti svoja prava zajamčena zakonodavstvom Unije o zaštiti podataka;

Amandman    104

Prijedlog direktive

Članak 20. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  na zahtjev krajnjih kupaca ili treće osobe koja djeluje u njihovo ime putem lokalnog se standardiziranog komunikacijskog sučelja i/ili daljinskog pristupa stavljaju na raspolaganje mjerni podaci o električnoj energiji koju su ti krajnji kupci predali i preuzeli, a ti su podaci u lako razumljivom obliku, kako je navedeno u članku 24., čime se krajnjim kupcima omogućava usporedba ponuda pod jednakim uvjetima;

(e)  na zahtjev treće osobe koja djeluje u njihovo ime putem lokalnog se standardiziranog komunikacijskog sučelja i/ili daljinskog pristupa stavljaju na raspolaganje mjerni podaci o električnoj energiji koju su ti krajnji kupci predali i preuzeli, a ti su podaci u lako razumljivom obliku, kako je navedeno u članku 24., te su prikazani u najvećoj mogućoj mjeri u stvarnom vremenu, čime se krajnjim kupcima omogućava usporedba ponuda pod jednakim uvjetima; krajnji kupci također mogu preuzeti svoje mjerne podatke ili ih prenijeti drugoj strani bez dodatnih troškova i u skladu sa svojim pravom na prenosivost podataka zajamčenim zakonodavstvom Unije o zaštiti podataka;

Amandman    105

Prijedlog direktive

Članak 20. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  pri ugradnji pametnih brojila krajnjim se kupcima pružaju odgovarajući savjeti i informacije, posebno u vezi s njihovim punim potencijalom u pogledu upravljanja očitavanjem brojila i praćenja potrošnje energije, kao i informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Unije o zaštiti podataka;

(f)  prije ugradnje pametnih brojila i/ili pri njihovoj ugradnji krajnjim se kupcima pružaju odgovarajući savjeti i informacije, posebno u vezi s njihovim punim potencijalom u pogledu upravljanja očitavanjem brojila i praćenja potrošnje energije, kao i informacije o prikupljanju i obradi osobnih podataka u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Unije o zaštiti podataka;

Amandman    106

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Ako se, na temelju procjene troškova i koristi iz članka 19. stavka 2., uvođenje pametnog mjerenja ocijeni negativnim ili se sustavno ne uvodi, države članice osiguravaju da svaki krajnji kupac koji to zatraži ima pravo na ugradnju ili, ako je primjenjivo, nadogradnju pametnog brojila pod poštenim i razumnim uvjetima i u skladu sa sljedećim zahtjevima:

1.  Ako se, na temelju procjene troškova i koristi iz članka 19. stavka 2., uvođenje pametnog mjerenja ocijeni negativnim ili se sustavno ne uvodi, države članice osiguravaju da svaki krajnji kupac koji to zatraži ima pravo na ugradnju ili, ako je primjenjivo, nadogradnju pametnog brojila pod poštenim, razumnim i troškovno učinkovitim uvjetima i u skladu sa sljedećim zahtjevima:

Amandman    107

Prijedlog direktive

Članak 21. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  pametno je brojilo opremljeno funkcionalnostima navedenima u članku 20., ako je to tehnički izvedivo, ili minimalnim skupom funkcionalnosti koje države članice trebaju definirati i objaviti na nacionalnoj razini i u skladu s odredbama Priloga III.;

(a)  pametno je brojilo opremljeno funkcionalnostima navedenima u članku 20. ili minimalnim skupom funkcionalnosti koje države članice trebaju definirati i objaviti na nacionalnoj razini i u skladu s odredbama Priloga III.;

Amandman    108

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Pri utvrđivanju pravila u pogledu upravljanja podacima i razmjene podataka države članice ili, ako je država članica tako predvidjela, određena nadležna tijela određuju stranke koje ispunjavaju uvjete, a koje mogu imati pristup podacima krajnjih kupaca uz njihov izričit pristanak u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća52. Za potrebe ove Direktive podaci uključuju mjerne podatke i podatke o potrošnji, kao i podatke koji se zahtijevaju u slučaju da potrošač želi promijeniti opskrbljivača. Stranke koje ispunjavaju uvjete uključuju barem kupce, opskrbljivače, operatore prijenosnih sustava i operatore distribucijskih sustava, agregatore, poduzeća za energetske usluge i druge stranke koje pružaju energetske ili druge usluge kupcima.

1.  Pri utvrđivanju pravila u pogledu upravljanja podacima i razmjene podataka države članice ili, ako je država članica tako predvidjela, određena nadležna tijela određuju stranke koje ispunjavaju uvjete, a koje mogu imati pristup podacima krajnjih kupaca uz njihov izričit pristanak u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća52. Za potrebe ove Direktive podaci uključuju mjerne podatke i podatke o potrošnji, kao i podatke koji se zahtijevaju u slučaju da potrošač želi promijeniti opskrbljivača, podatke koji se zahtijevaju za automatizirane programe energetske učinkovitosti, usluge upravljanja energijom i usluge upravljanja potrošnjom. Stranke koje ispunjavaju uvjete uključuju barem kupce, opskrbljivače, operatore prijenosnih sustava i operatore distribucijskih sustava, agregatore, poduzeća za energetske usluge i druge stranke koje pružaju energetske ili druge usluge kupcima.

 

Stranke koje ispunjavaju uvjete kupcima na zahtjev dostavljaju pregled stranaka koje imaju pristup njihovim podacima.

__________________

__________________

52 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

52 Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.).

Amandman    109

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice organiziraju upravljanje podacima kako bi osigurale učinkovit pristup podacima i učinkovitu razmjenu podataka. Neovisno o modelu upravljanja podacima koji se primjenjuje u svakoj državi članici, stranka odgovorna za upravljanje podacima ili više njih, uz izričit pristanak krajnjeg kupca, omogućava svakoj stranci koja ispunjava uvjete pristup podacima krajnjeg kupca. Stranke koje ispunjavaju uvjete trebale bi tražene podatke imati na raspolaganju istodobno i na nediskriminacijski način. Pristup podacima jednostavan je, a relevantni su postupci javno dostupni.

2.  Države članice organiziraju sigurno upravljanje podacima kako bi osigurale učinkovit pristup podacima i učinkovitu razmjenu, zaštitu, sigurnost, transparentnost, neutralnost i cjelovitost podataka. Neovisno o modelu upravljanja podacima koji se primjenjuje u svakoj državi članici, stranka odgovorna za upravljanje podacima ili više njih, uz izričit pristanak krajnjeg kupca, omogućava svakoj stranci koja ispunjava uvjete pristup podacima krajnjeg kupca. Stranke koje ispunjavaju uvjete trebale bi tražene podatke imati na raspolaganju istodobno i na nediskriminacijski način. Pristup podacima jednostavan je, a relevantni su postupci javno dostupni.

Amandman    110

Prijedlog direktive

Članak 23. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Za pristup vlastitim podacima krajnjim se kupcima ne obračunavaju dodatni troškovi. Države članice odgovorne su za utvrđivanje relevantnih troškova koje u svrhu pristupa podacima snose stranke koje ispunjavaju uvjete. Regulirani subjekti koji pružaju podatkovne usluge ne ostvaruju dobit od te aktivnosti.

4.  Za pristup vlastitim podacima ili za zahtjev za prijenos vlastitih podataka krajnjim se kupcima ne obračunavaju dodatni troškovi. Države članice odgovorne su za utvrđivanje relevantnih troškova koje u svrhu pristupa podacima snose stranke koje ispunjavaju uvjete. Regulirani subjekti koji pružaju podatkovne usluge ne ostvaruju dobit od te aktivnosti.

Amandman    111

Prijedlog direktive

Članak 24. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice utvrđuju zajednički format podataka i transparentan postupak s pomoću kojeg stranke koje ispunjavaju uvjete ostvaruju pristup podacima navedenima u članku 23. stavku 1. radi promicanja tržišnog natjecanja na maloprodajnom tržištu i izbjegavanja nametanja pretjeranih administrativnih troškova strankama koje ispunjavaju uvjete.

1.  Države članice utvrđuju zajednički format podataka u cilju interoperabilnosti i lakše razmjene podataka te transparentan postupak s pomoću kojeg stranke koje ispunjavaju uvjete ostvaruju pristup podacima navedenima u članku 23. stavku 1. radi promicanja tržišnog natjecanja na maloprodajnom tržištu i izbjegavanja nametanja pretjeranih administrativnih troškova strankama koje ispunjavaju uvjete.

Amandman    112

Prijedlog direktive

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija provedbenim aktima donesenima u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 68. određuje zajednički europski format podataka te nediskriminacijske i transparentne postupke za pristup podacima navedene u članku 23. stavku 1. kojima će se zamijeniti nacionalni formati podataka i postupci koje su donijele države članice u skladu sa stavkom 1. Države članice osiguravaju da sudionici na tržištu upotrebljavaju zajednički europski format podataka.

2.  Komisija provedbenim aktima donesenima u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 68. određuje standarde interoperabilnosti i zajednički europski format podataka te nediskriminacijske i transparentne postupke za pristup podacima navedene u članku 23. stavku 1. te osigurava troškovno učinkovit prelazak uzimajući u obzir uvjete u državama članicama, kojim će se zamijeniti nacionalni formati podataka i postupci koje su donijele države članice u skladu sa stavkom 1. Države članice osiguravaju da sudionici na tržištu upotrebljavaju standarde interoperabilnosti ili zajednički europski format podataka. Prema potrebi, Komisija može nakon savjetovanja s odborom iz članka 68. zatražiti da standarde odrede relevantne europske organizacije za normizaciju.

Amandman    113

Prijedlog direktive

Članak 25. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju jedinstvene kontaktne točke radi pružanja svih nužnih informacija kupcima kad je riječ o njihovim pravima, važećem zakonodavstvu i sredstima za rješavanje sporova koja su im dostupna u slučaju spora. Takve kontaktne točke mogu biti dio općih informativnih točaka za potrošače.

Države članice osiguravaju jedinstvene kontaktne točke radi pružanja svih nužnih informacija kupcima kad je riječ o njihovim pravima, važećem zakonodavstvu, akreditiranim alatima za usporedbu i sredstvima za rješavanje sporova koja su im dostupna u slučaju spora s opskrbljivačem električnom energijom, pružateljem energetskih usluga, agregatorom ili bilo kojim drugim posrednikom. Takve kontaktne točke mogu biti dio općih informativnih točaka za potrošače. U slučajevima kad je pružena usluga povezana ili dolazi u paketu s programskom podrškom, računalnom opremom ili komunikacijskom tehnologijom, pritužbe krajnjih kupaca rješavaju se preko jedinstvene kontaktne točke.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zbog bitnih razloga povezanih s unutarnjom logikom teksta.

Amandman    114

Prijedlog direktive

Članak 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 26.

Članak 26.

Pravo na izvansudsko rješavanje sporova

Pravo na izvansudsko rješavanje sporova

Države članice osiguravaju da kupci imaju pristup jednostavnim, pravednim, transparentnim, neovisnim, djelotvornim i učinkovitim mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova za rješavanje sporova u vezi s pravima i obvezama utvrđenima ovom Direktivom. Ako je kupac potrošač u smislu Direktive 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća53, takvi izvansudski mehanizmi u skladu su sa zahtjevima za kvalitetu utvrđenima u Direktivi 2013/11/EU i njima se predviđa, ako je to opravdano, sustav povrata sredstava i/ili naknade.

Države članice osiguravaju da kupci imaju pristup jednostavnim, pravednim, transparentnim, neovisnim, djelotvornim i učinkovitim mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova za rješavanje sporova u vezi s pravima i obvezama utvrđenima ovom Direktivom preko neovisnog mehanizma kao što je pravobranitelj za energetiku ili tijelo za zaštitu potrošača. Ako je kupac potrošač u smislu Direktive 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća53, takvi izvansudski mehanizmi u skladu su sa zahtjevima za kvalitetu utvrđenima u Direktivi 2013/11/EU i njima se predviđa, ako je to opravdano, sustav povrata sredstava i/ili naknade.

 

Ti se mehanizmi proširuju na sve pružatelje energetskih usluga, agregatore i sve ugovore s energetskim sastavnicama, uključujući ponude u paketima i lokalne energetske zajednice, čije je sudjelovanje obvezno.

 

Države članice osiguravaju da opskrbljivači električnom energijom, pružatelji energetskih usluga i agregatori na svojim mrežnim stranicama i u svim oblicima komunikacije s kupcima pružaju informacije o izvansudskom rješavanju sporova.

 

Države članice redovito ocjenjuju funkcioniranje mehanizama za izvansudsko rješavanje sporova, osobito u pogledu sudjelovanja opskrbljivača električnom energijom, pružatelja energetskih usluga, agregatora i posrednika te u pogledu njihova pridržavanja obveza.

__________________

__________________

53SL L 165, 18.6.2013., str. 63. – 79.

53SL L 165, 18.6.2013., str. 63. – 79.

Amandman    115

Prijedlog direktive

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere radi zaštite kupaca i posebno osiguravaju postojanje prikladnih zaštitnih mjera radi zaštite ugroženih kupaca. U tom kontekstu, svaka država članica definira koncept ugroženih kupaca koji se može odnositi na energetsko siromaštvo i, među ostalim, na zabranu isključivanja električne energije takvim kupcima u kritičnim vremenima. Države članice osiguravaju primjenu prava i obveza povezanih s ugroženim kupcima. Posebno poduzimaju mjere za zaštitu kupaca u udaljenim područjima. Osiguravaju visoke razine zaštite potrošača, posebno u pogledu transparentnosti općih uvjeta ugovora, općih informacija i mehanizama rješavanja sporova.

1.  Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere radi zaštite kupaca i posebno osiguravaju postojanje prikladnih zaštitnih mjera radi zaštite ugroženih kupaca. U tom kontekstu, svaka država članica definira koncept ugroženih kupaca koji se odnosi na energetsko siromaštvo i može osigurati njihovu zaštitu uz pomoć nacionalnih sustava socijalne sigurnosti, te među ostalim zabranu isključivanja električne energije takvim kupcima u kritičnim vremenima. Države članice osiguravaju primjenu prava i obveza povezanih s ugroženim kupcima. Posebno poduzimaju mjere za zaštitu kupaca u udaljenim područjima. Osiguravaju visoke razine zaštite potrošača, posebno u pogledu transparentnosti općih uvjeta ugovora, općih informacija i mehanizama rješavanja sporova.

Amandman    116

Prijedlog direktive

Članak 28. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere, kao što je formuliranje nacionalnih akcijskih planova za energetiku, osiguravanje povlastica u sustavima socijalne sigurnosti radi osiguravanja nužne opskrbe ugroženih kupaca električnom energijom ili pružanje podrške poboljšanjima energetske učinkovitosti radi rješavanja energetskog siromaštva tamo gdje je ono utvrđeno, uključujući u širem kontekstu siromaštva. Takve mjere ne smiju sprečavati stvarno otvaranje tržišta iz članka 4. ili funkcioniranje tržišta te se Komisiju, ako je potrebno, o njima obavješćuje u skladu s odredbama članka 9. stavka 4. Takva obavijest može također uključivati mjere poduzete unutar općeg sustava socijalne sigurnosti.

Briše se.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zbog bitnih razloga povezanih s unutarnjom logikom teksta.

Amandman    117

Prijedlog direktive

Članak 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 29.

Članak 29.

Energetsko siromaštvo

Energetsko siromaštvo

Države članice utvrđuju skup kriterija kojima se mjeri energetsko siromaštvo. Države članice stalno prate broj energetski siromašnih kućanstava i svake dvije godine izvješćuju Komisiju o promjenama u energetskom siromaštvu i mjerama poduzetima radi njegova sprečavanja u okviru svojih integriranih nacionalnih izvješća o napretku u području energetske i klimatske politike u skladu s člankom 21. [Uredbe o upravljanju, kako je predloženo dokumentom COM(2016)759].

Države članice uz savjetovanje s relevantnim dionicima:

 

(a)  utvrđuju skup kriterija kojima se mjeri energetsko siromaštvo na temelju pokazatelja kao što su niska primanja, velika potrošnja energije i loša energetska učinkovitost;

 

(b)  stalno prate broj energetski siromašnih kućanstava i ispituju jesu li ti kupci dovoljno zaštićeni te gdje je to potrebno jačaju svoju zaštitu;

 

(c)  svake dvije godine izvješćuju Komisiju o promjenama u energetskom siromaštvu i mjerama poduzetima radi njegova sprečavanja u okviru svojih integriranih nacionalnih izvješća o napretku u području energetske i klimatske politike u skladu s člankom 21. [Uredbe o upravljanju, kako je predloženo dokumentom COM(2016)759].

 

U cilju rješavanja problema energetskog siromaštva kada se ono utvrdi, uključujući u kontekstu šireg siromaštva, i u cilju zaštite ugroženih kupaca kako se navodi u članku 28., države članice donose nacionalne akcijske planove za smanjenje broja energetski siromašnih kućanstava uključujući ciljeve i mjere, dugoročne i kratkoročne, te vremenski okvir za postizanje ciljeva. Mjere među ostalim mogu obuhvaćati osiguravanje povlastica u sustavima socijalne sigurnosti radi osiguravanja nužne opskrbe ugroženih kupaca električnom energijom, pružanje potpore za povećanje energetske učinkovitosti i zabranu isključivanja električne energije u kritičnim razdobljima.

 

Ti se akcijski planovi uvrštavaju u integrirane nacionalne energetske i klimatske planove kao dio Uredbe (EU) ... [Uredba o upravljanju, kako je predloženo dokumentom COM(2016)759].

 

Komisija zajedno s Eurostatom i državama članicama poboljšava usporedivost skupova podataka, uključujući nacionalne podatke o praćenju, kako bi oni bili usporedivi u državama članicama.

Amandman    118

Prijedlog direktive

Članak 31. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Svaki operator distribucijskog sustava nabavlja energiju koju koristi za pokrivanje gubitaka energije i nefrekvencijske pomoćne usluge u svojem sustavu u skladu s transparentnim, nediskriminacijskim i tržišno utemeljenim postupcima, uvijek kada ima takvu funkciju. Osim ako se drugačije može opravdati analizom troškova i koristi, operator distribucijskog sustava nabavlja nefrekvencijske pomoćne usluge na transparentan, nediskriminacijski i tržišno temeljen način, osiguravajući stvarno sudjelovanje svih sudionika na tržištu, što uključuje proizvođače energije iz obnovljivih izvora, upravljanje potrošnjom, postrojenja za skladištenje energije i agregatore, posebno tako što se od regulatornih tijela ili operatorâ distribucijskih sustava zahtijeva da u bliskoj suradnji sa svim sudionicima na tržištu i na temelju tehničkih zahtjeva za ta tržišta i kapaciteta svih sudionika na tržištu utvrde tehničke modalitete za sudjelovanje na tim tržištima.

5.  Svaki operator distribucijskog sustava djeluje kao neutralni tržišni pomagač pri nabavi energije koju koristi za pokrivanje gubitaka energije i nefrekvencijske pomoćne usluge u svojem sustavu u skladu s transparentnim, nediskriminacijskim i tržišno utemeljenim postupcima, uvijek kada ima takvu funkciju. Osim ako se drugačije može opravdati analizom troškova i koristi, čiju metodologiju na transparentan način utvrđuje nacionalno regulatorno tijelo u skladu s člankom 59. stavkom 1. točkom (c), operator distribucijskog sustava nabavlja nefrekvencijske pomoćne usluge na transparentan, nediskriminacijski i tržišno temeljen način, osiguravajući stvarno sudjelovanje svih sudionika na tržištu, što uključuje proizvođače energije iz obnovljivih izvora, upravljanje potrošnjom, postrojenja za skladištenje energije i agregatore, posebno tako što se od regulatornih tijela ili operatorâ distribucijskih sustava zahtijeva da u bliskoj suradnji sa svim sudionicima na tržištu i na temelju tehničkih zahtjeva za ta tržišta i kapaciteta svih sudionika na tržištu utvrde tehničke modalitete za sudjelovanje na tim tržištima.

Amandman    119

Prijedlog direktive

Članak 32. – stavak 1. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju potreban regulatorni okvir kako bi se operatorima distribucijskih sustava omogućilo da kupuju usluge u okviru javne nabave i kako bi ih se na to potaklo, u cilju povećanja učinkovitosti rada i razvoja distribucijskog sustava, što uključuje lokalno upravljanje zagušenjem. Konkretno, regulatornim se okvirima omogućuje da operatori distribucijskih sustava nabavljaju usluge iz resursa kao što su distribuirana proizvodnja, upravljanje potrošnjom ili skladištenje te se u obzir uzimaju mjere energetske učinkovitosti, čime se može zamijeniti potreba dogradnje ili zamjene elektroenergetskog kapaciteta i podupire učinkovit i siguran rad distribucijskog sustava. Operatori distribucijskih sustava nabavljaju te usluge u skladu s transparentnim i nediskriminacijskim postupcima temeljenima na tržištu.

Države članice osiguravaju potreban regulatorni okvir kako bi se operatorima distribucijskih sustava omogućilo da kupuju usluge u okviru javne nabave i kako bi ih se na to potaklo, u cilju povećanja učinkovitosti rada i razvoja distribucijskog sustava, što uključuje lokalno upravljanje zagušenjem. Konkretno, regulatornim se okvirima osigurava da operatori distribucijskih sustava mogu nabavljati usluge iz resursa kao što su distribuirana proizvodnja, upravljanje potrošnjom ili skladištenje te se u obzir uzimaju mjere energetske učinkovitosti, kada te usluge na troškovno učinkovit način zamjenjuju potrebu dogradnje ili zamjene elektroenergetskog kapaciteta i podupiru učinkovit i siguran rad distribucijskog sustava. Operatori distribucijskih sustava nabavljaju te usluge u skladu s transparentnim i nediskriminacijskim postupcima temeljenima na tržištu.

Amandman    120

Prijedlog direktive

Članak 32. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Operatori distribucijskih sustava definiraju standardizirane tržišne proizvode za nabavljene usluge osiguravajući stvarnu suradnju svih sudionika na tržištu, što uključuje proizvođače energije iz obnovljivih izvora, upravljanje potrošnjom i agregatore. Operatori distribucijskih sustava razmjenjuju sve potrebne informacije s operatorima prijenosnih sustava i s njima se koordiniraju kako bi se osigurali optimalna uporaba resursa i siguran i učinkovit rad sustava te olakšao razvoj tržišta. Operatorima distribucijskih sustava adekvatno se nadoknađuju barem troškovi povezani s nabavom takvih usluga, uključujući troškove pružanja potrebnih informacija i troškove komunikacijskih tehnologija, među ostalim troškovi koji se odnose na potrebne informacije i komunikacijsku infrastrukturu.

Standardizirani tržišni proizvodi za te usluge definiraju se barem na nacionalnoj razini. Operatori distribucijskih sustava u transparentnom i participativnom postupku u kojem sudjeluju svi relevantni korisnici sustava, nacionalno regulatorno tijelo i operator prijenosnog sustava definiraju standardizirane tržišne proizvode za nabavljene usluge osiguravajući stvarnu suradnju svih sudionika na tržištu, što uključuje proizvođače energije iz obnovljivih izvora, upravljanje potrošnjom, skladištenje i agregatore. Operatori distribucijskih sustava razmjenjuju sve potrebne informacije s operatorima prijenosnih sustava i s njima se koordiniraju kako bi se osigurali optimalna uporaba resursa i siguran i učinkovit rad sustava te olakšao razvoj tržišta. Operatorima distribucijskih sustava adekvatno se nadoknađuju barem troškovi povezani s nabavom takvih usluga, uključujući troškove pružanja potrebnih informacija i troškove komunikacijskih tehnologija, među ostalim troškovi koji se odnose na potrebne informacije i komunikacijsku infrastrukturu.

Amandman    121

Prijedlog direktive

Članak 32. – stavak 2. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Razvoj distribucijskog sustava temelji se na transparentnom planu razvoja mreže koji operatori distribucijskih sustava podnose regulatornom tijelu svake dvije godine. Plan razvoja mreže sadržava ulaganja planirana u sljedećih pet do deset godina, s posebnim naglaskom na glavnu infrastrukturu distribucije potrebnu kako bi se priključili novi proizvodni kapaciteti i nova opterećenja, među ostalim stanice za punjenje električnih vozila. U planu razvoja mreže prikazuje se i uporaba upravljanja potrošnjom, energetske učinkovitosti, postrojenja za skladištenje energije ili drugih resursa kojima se operator distribucijskog sustava služi kao alternativom proširenju sustava.

Razvoj distribucijskog sustava temelji se na transparentnom planu razvoja mreže koji operatori distribucijskih sustava podnose regulatornom tijelu svake dvije godine. Pri izradi plana razvoja mreže operator distribucijskog sustava uključuje sve postojeće ili potencijalne korisnike sustava, među ostalim u okviru savjetovanja. Plan razvoja mreže sadržava ulaganja planirana u sljedećih pet do deset godina, s posebnim naglaskom na glavnu infrastrukturu distribucije potrebnu kako bi se priključili novi proizvodni kapaciteti i nova opterećenja, uključujući energetsku učinkovitost, upravljanje potrošnjom i skladištenje energije, među ostalim stanice za punjenje električnih vozila. U planu razvoja mreže prikazuje se i uporaba upravljanja potrošnjom, energetske učinkovitosti, postrojenja za skladištenje energije ili drugih resursa kojima se operator distribucijskog sustava služi kao alternativom proširenju sustava.

Amandman    122

Prijedlog direktive

Članak 33. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju potreban regulatorni okvir kako bi se olakšalo priključivanje javno dostupnih i privatnih stanica za punjenje na distribucijske mreže. Države članice osiguravaju da operatori distribucijskih sustava surađuju na nediskriminacijskoj osnovi sa svakim poduzećem koje posjeduje ili razvija stanice za punjenje električnih vozila ili njima upravlja, što uključuje i njihovo priključenje na mrežu.

1.  Ne dovodeći u pitanje Direktivu 2014/94/EU, države članice osiguravaju potreban regulatorni okvir kako bi se olakšalo priključivanje javno dostupnih i privatnih stanica za punjenje na distribucijske mreže. Države članice osiguravaju da operatori distribucijskih sustava surađuju na nediskriminacijskoj osnovi sa svakim poduzećem koje posjeduje ili razvija stanice za punjenje električnih vozila ili njima upravlja, što uključuje i njihovo priključenje na mrežu.

Amandman    123

Prijedlog direktive

Članak 33. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a  Operatorima distribucijskih sustava nije dopušteno posjedovati niti razvijati stanice za punjenje električnih vozila niti njima upravljati.

Amandman    124

Prijedlog direktive

Članak 33. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice mogu operatorima distribucijskih sustava dopustiti da posjeduju ili razvijaju stanice za punjenje električnih vozila ili njima upravljaju samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

2.  Odstupajući od stavka 1.a države članice mogu operatorima distribucijskih sustava dopustiti da posjeduju ili razvijaju stanice za punjenje električnih vozila ili njima upravljaju samo ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

Amandman    125

Prijedlog direktive

Članak 33. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  druge strane nakon otvorenog i transparentnog postupka javnog natječaja nisu izrazile interes da posjeduju ili razvijaju stanice za punjenje električnih vozila ili njima upravljaju;

(a)  druge strane nakon otvorenog i transparentnog postupka javnog natječaja, koji podliježe reviziji nacionalnog regulatornog tijela, nisu izrazile interes da posjeduju ili razvijaju stanice za punjenje električnih vozila ili njima upravljaju ili ne mogu po razumnoj cijeni i pravovremeno isporučiti te usluge;

Amandman    126

Prijedlog direktive

Članak 33. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice redovito ili barem svakih pet godina provode javno savjetovanje kako bi se provjerilo jesu li sudionici na tržištu zainteresirani posjedovati ili razvijati stanice za punjenje električnih vozila ili njima upravljati. Ako javno savjetovanje pokaže da treće strane mogu posjedovati ili razvijati takve stanice ili njima upravljati, države članice osiguravaju da se aktivnosti operatora distribucijskih sustava u tom području postupno ukinu.

4.  Države članice redovito ili barem svakih pet godina provode javno savjetovanje kako bi se provjerilo jesu li sudionici na tržištu zainteresirani posjedovati ili razvijati stanice za punjenje električnih vozila ili njima upravljati. Ako javno savjetovanje pokaže da treće strane mogu posjedovati ili razvijati takve stanice ili njima upravljati, države članice osiguravaju da se aktivnosti operatora distribucijskih sustava u tom području postupno ukinu i da se s time povezani troškovi mogu vratiti.

Amandman    127

Prijedlog direktive

Članak 34. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju nediskriminacijski pristup podacima pod jasnim i jednakim uvjetima za sve strane koje zadovoljavaju uvjete. Programi usklađenosti iz članka 35. stavka 2. točke (d) u državama članicama u kojima su u skladu s člankom 19. uvedeni pametni sustavi mjerenja te u kojima operatori distribucijskih sustava sudjeluju u upravljanju podacima uključuju posebne mjere kako bi se onemogućilo da se strane koje ispunjavaju uvjete diskriminira u pristupu podacima kako je utvrđeno člankom 23. Ako operatori distribucijskih sustava ne podliježu članku 35. stavcima 1., 2. i 3., države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se onemogućilo da vertikalno integrirana poduzeća imaju povlašten pristup podacima za provođenje svojih aktivnosti opskrbe.

Države članice osiguravaju nediskriminacijski pristup podacima pod jasnim i jednakim uvjetima, koji su u skladu sa zakonodavstvom o zaštiti podatka i informacija, za sve strane koje zadovoljavaju uvjete. Programi usklađenosti iz članka 35. stavka 2. točke (d) u državama članicama u kojima su u skladu s člankom 19. uvedeni pametni sustavi mjerenja te u kojima operatori distribucijskih sustava sudjeluju u upravljanju podacima uključuju posebne mjere kako bi se onemogućilo da se strane koje ispunjavaju uvjete diskriminira u pristupu podacima kako je utvrđeno člankom 23. Ako operatori distribucijskih sustava ne podliježu članku 35. stavcima 1., 2. i 3., države članice poduzimaju sve potrebne mjere kako bi se onemogućilo da vertikalno integrirana poduzeća imaju povlašten pristup podacima za provođenje svojih aktivnosti opskrbe, prema potrebi zahtijevajući uspostavu središnje platforme za upravljanje podacima kojom bi upravljao operator prijenosnog sustava ili drugi neutralni subjekt.

Amandman    128

Prijedlog direktive

Članak 36. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Operatorima distribucijskih sustava nije dopušteno posjedovati niti razvijati postrojenja za skladištenje niti njima upravljati.

1.  Operatorima distribucijskih sustava nije dopušteno posjedovati niti razvijati postrojenja za skladištenje niti njima upravljati, osim opreme koju operatori distribucijskih sustava koriste za kratkoročnu lokalnu kontrolu distribucijskog sustava ako nema utjecaja na energetsko tržište i tržište nefrekvencijskih pomoćnih usluga te ako je nacionalno regulatorno tijelo dalo svoje odobrenje.

Amandman    129

Prijedlog direktive

Članak 36. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Odstupajući od stavka 1. države članice mogu operatorima distribucijskih sustava dopustiti da posjeduju ili razvijaju postrojenja za skladištenje ili njima upravljaju samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

2.  Odstupajući od stavka 1. države članice mogu operatorima distribucijskih sustava dopustiti da posjeduju ili razvijaju postrojenja za skladištenje ili njima upravljaju samo ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

Amandman    130

Prijedlog direktive

Članak 36. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  druge strane nakon otvorenog i transparentnog postupka javnog natječaja nisu izrazile interes da posjeduju ili razvijaju postrojenja za skladištenje ili njima upravljaju;

(a)  druge strane nakon otvorenog i transparentnog postupka javnog natječaja, koji podliježe reviziji nacionalnog regulatornog tijela, nisu izrazile interes da posjeduju ili razvijaju postrojenja za skladištenje ili njima upravljaju ili ne mogu po razumnoj cijeni i pravovremeno isporučiti te usluge;

Amandman    131

Prijedlog direktive

Članak 36. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  takva su postrojenja potrebna da bi operatori distribucijskih sustava mogli ispuniti svoje obveze u skladu s ovom Direktivom u vezi s učinkovitim, pouzdanim i sigurnim radom distribucijskog sustava i

(b)  takva su postrojenja potrebna da bi operatori distribucijskih sustava mogli ispuniti svoje obveze u skladu s ovom Direktivom u vezi s učinkovitim, pouzdanim i sigurnim radom distribucijskog sustava, a posjedovanje postrojenja ili upravljanje njime ne utječe na konkurentna energetska tržišta

Amandman    132

Prijedlog direktive

Članak 36. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Nacionalna regulatorna tijela mogu sastavljati smjernice ili klauzule o nabavi kako bi operatorima distribucijskih sustava pomogla u osiguravanju poštenog postupka javnog natječaja.

Amandman    133

Prijedlog direktive

Članak 36. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Regulatorna tijela redovito ili barem svakih pet godina provode javno savjetovanje kako bi se provjerilo jesu li sudionici na tržištu zainteresirani ulagati u postrojenja za skladištenje energije, razvijati ih ili njima upravljati. Ako javno savjetovanje pokaže da treće strane mogu posjedovati ili razvijati takva postrojenja ili njima upravljati, države članice osiguravaju da se aktivnosti operatora distribucijskih sustava u tom području postupno ukinu.

4.  Države članice redovito ili barem svakih pet godina preispituju mogućnosti raspisivanja javnog natječaja za postojeća postrojenja za skladištenje i prema potrebi provode javno savjetovanje kako bi se provjerilo jesu li sudionici na tržištu zainteresirani ulagati u postrojenja za skladištenje energije, razvijati ih ili njima upravljati. Ako preispitivanje ili javno savjetovanje pokaže da treće strane mogu posjedovati ili razvijati takva postrojenja ili njima upravljati, države članice osiguravaju da se aktivnosti operatora distribucijskih sustava u tom području postupno ukinu i da se s time povezani troškovi mogu vratiti.

Amandman    134

Prijedlog direktive

Članak 36.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 36.a

 

Nove aktivnosti operatora distribucijskih sustava

 

1.   Operatori distribucijskih sustava ne smiju provoditi aktivnosti koje nisu utvrđene ovom Direktivom i Uredbom (EU) ... [preinaka Uredbe 714/2009 kako je predložena dokumentom COM(2016)861/2].

 

2.   Države članice mogu operatorima distribucijskih sustava dopustiti provođenje aktivnosti koje nisu utvrđene ovom Direktivom i Uredbom (EU) ... [preinaka Uredbe 714/2009 kako je predložena dokumentom COM(2016)861/2] ako je regulatorno tijelo ocijenilo da je takvo izuzeće nužno i dalo svoje odobrenje te ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 

(a)   druge strane nakon otvorenog i transparentnog postupka javnog natječaja nisu izrazile interes da provode te aktivnosti;

 

(b)   takve su aktivnosti potrebne da bi operatori distribucijskih sustava mogli ispuniti svoje obveze u skladu s ovom Direktivom u vezi s učinkovitim, pouzdanim i sigurnim radom distribucijskog sustava;

 

(c)   takve su aktivnosti potrebne da bi operatori distribucijskih sustava mogli ispuniti svoje obveze u skladu s Uredbom (EU) ... [preinaka Uredbe 714/2009 kako je predložena dokumentom COM(2016)861/2], uključujući obvezu da surađuju s operatorima prijenosnih sustava i osiguravaju učinkovit, pouzdan i siguran razvoj i rad distribucijskih i prijenosnih mreža u cijelosti.

Obrazloženje

Izmjena temeljnog akta potrebna je da bi se zajamčila dosljednost izmjena jer je ovaj amandman neodvojivo povezan s drugim amandmanima koje je izvjestitelj podnio.

Amandman    135

Prijedlog direktive

Članak 40. – stavak 1. – očka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  standardizaciju, u suradnji s operatorima distribucijskih sustava, odgovarajućih formata podataka i protokola radi olakšavanja prekogranične razmjene podataka;

Obrazloženje

Izmjena je nužna zbog bitnih razloga povezanih s unutarnjom logikom teksta.

Amandman    136

Prijedlog direktive

Članak 40. – stavak 1. – točka j

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(j)  donošenje okvira za suradnju i koordinaciju među regionalnim operativnim središtima.

(j)  suradnju s Agencijom, regionalnim koordinacijskim središtima i Europskom mrežom operatora prijenosnog sustava za električnu energiju (ENTSO za električnu energiju) pri donošenju okvira za suradnju i koordinaciju među regionalnim koordinacijskim središtima;

Amandman    137

Prijedlog direktive

Članak 40. – stavak 1. – točka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja)  digitalizaciju prijenosnih sustava kako bi se, među ostalim, zajamčilo učinkovito stjecanje i korištenje podataka u stvarnom vremenu te pametne podstanice;

Amandman    138

Prijedlog direktive

Članak 40. – stavak 1. – točka jb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(jb)  upravljanje podacima, kibersigurnost i zaštitu podataka;

Amandman    139

Prijedlog direktive

Članak 40. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice mogu predvidjeti da se jedna ili više odgovornosti iz točaka od (a) do (j) stavka 1. dodijeli operatoru prijenosnog sustava koji nije onaj koji posjeduje prijenosni sustav, a na kojeg bi se inače primjenjivale predmetne odgovornosti. Za operatora prijenosnog sustava kojem se dodijele zadaci certificirat će se da je vlasnički razdvojen i da ispunjava zahtjeve iz članka 43., ali da ne mora posjedovati prijenosni sustav za koji je odgovoran. Operator prijenosnog sustava koji posjeduje prijenosni sustav mora ispunjavati zahtjeve iz poglavlja VI. i biti certificiran u skladu s člankom 43.

2.  Države članice mogu predvidjeti da se jedna ili više odgovornosti iz točaka od (a) do (j) stavka 1. dodijeli operatoru prijenosnog sustava koji nije onaj koji posjeduje prijenosni sustav, a na kojeg bi se inače primjenjivale predmetne odgovornosti. Za operatora prijenosnog sustava kojem se dodijele zadaci certificirat će se da je vlasnički razdvojen neovisni operator sustava ili neovisni operator prijenosa i da ispunjava zahtjeve iz članka 43., ali da ne mora posjedovati prijenosni sustav za koji je odgovoran. Operator prijenosnog sustava koji posjeduje prijenosni sustav mora ispunjavati zahtjeve iz poglavlja VI. i biti certificiran u skladu s člankom 43.

Amandman    140

Prijedlog direktive

Članak 40. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pri izvršavanju zadataka iz stavka 1. operator prijenosnog sustava uzima u obzir funkcije koje izvršavaju regionalna operativna središta i, kad je to potrebno, surađuje sa susjednim operatorima prijenosnih sustava.

3.  Pri izvršavanju zadataka iz stavka 1. operator prijenosnog sustava uzima u obzir preporuke koje su izdala regionalna koordinacijska središta i, kad je to potrebno, surađuje sa susjednim operatorima prijenosnih sustava.

Amandman    141

Prijedlog direktive

Članak 40. – stavak 4. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Pri izvršavanju zadataka iz stavka 1. točke (i) operator prijenosnog sustava osigurava sljedeće pri nabavi usluga uravnoteženja i, osim ako je drugačije opravdano analizom troškova i koristi, nefrekvencijskih pomoćnih usluga:

4.  Pri izvršavanju zadataka iz stavka 1. točke (i) operator prijenosnog sustava osigurava sljedeće pri nabavi usluga uravnoteženja i, osim ako je drugačije opravdano analizom troškova i koristi ili analizom tehničke održivosti te ako je to odobrilo nadležno tijelo, nefrekvencijskih pomoćnih usluga:

Amandman    142

Prijedlog direktive

Članak 40. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Države članice osiguravaju potreban regulatorni okvir kako bi se operatorima prijenosnih sustava omogućilo da nabavljaju usluge u okviru javne nabave u cilju povećanja učinkovitosti rada i razvoja distribucijskog sustava, što uključuje lokalno upravljanje zagušenjem. Konkretno, regulatornim se okvirima osigurava da operatori prijenosnih sustava mogu nabavljati usluge iz resursa kao što su upravljanje potrošnjom ili skladištenje te uzimati u obzir mjere energetske učinkovitosti, kada te usluge na troškovno učinkovit način zamjenjuju potrebu dogradnje ili zamjene elektroenergetskog kapaciteta i podupiru učinkovit i siguran rad prijenosnog sustava. Operatori prijenosnih sustava nabavljaju te usluge u skladu s transparentnim i nediskriminacijskim postupcima temeljenima na tržištu.

 

Standardizirani tržišni proizvodi za te usluge definiraju se barem na nacionalnoj razini. Operatori prijenosnih sustava u transparentnom i participativnom postupku u kojem sudjeluju svi relevantni korisnici sustava i nacionalno regulatorno tijelo definiraju standardizirane tržišne proizvode za nabavljene usluge osiguravajući stvarnu suradnju svih sudionika na tržištu, što uključuje energiju iz obnovljivih izvora, upravljanje potrošnjom, skladištenje i agregatore. Operatori prijenosnih sustava razmjenjuju sve potrebne informacije s operatorima distribucijskih sustava i s njima se koordiniraju kako bi se osigurala optimalna uporaba resursa i siguran i učinkovit rad sustava te olakšao razvoj tržišta. Operatorima prijenosnih sustava adekvatno se nadoknađuju barem troškovi povezani s nabavom takvih usluga, uključujući troškove pružanja potrebnih informacija i troškove komunikacijskih tehnologija.

Amandman    143

Prijedlog direktive

Članak 47. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Vertikalno integrirano poduzeće i njegova poduzeća kćeri koji obavljaju funkcije proizvodnje ili opskrbe ne smiju biti vlasnici nikakvog izravnog ni neizravnog udjela u operatoru prijenosnog sustava. Operator prijenosnog sustava ne smije biti vlasnik nikakvog izravnog ni neizravnog udjela ni u jednom poduzeću kćeri vertikalno integriranog poduzeća koje obavlja funkcije proizvodnje ili opskrbe, niti primati dividende niti bilo koju drugu financijsku korist od tog poduzeća kćeri.

3.  Poduzeća kćeri vertikalno integriranih poduzeća koja obavljaju funkcije proizvodnje ili opskrbe ne smiju biti vlasnici nikakvog izravnog ni neizravnog udjela u operatoru prijenosnog sustava. Operator prijenosnog sustava ne smije biti vlasnik nikakvog izravnog ni neizravnog udjela ni u jednom poduzeću kćeri vertikalno integriranog poduzeća koje obavlja funkcije proizvodnje ili opskrbe, niti primati dividende niti bilo koju drugu financijsku korist od tog poduzeća kćeri.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zbog bitnih razloga povezanih s unutarnjom logikom teksta.

Amandman    144

Prijedlog direktive

Članak 51. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Barem svake dvije godine operatori prijenosnih sustava podnose regulatornom tijelu desetogodišnji plan razvoja mreže utemeljen na postojećoj i predviđenoj ponudi i potražnji, nakon što su se savjetovali sa svim odgovarajućim zainteresiranim stranama. Taj plan razvoja mreže sadrži učinkovite mjere radi jamčenja primjerenosti sustava i sigurnosti opskrbe.

1.  Barem svake dvije godine operatori prijenosnih sustava podnose regulatornom tijelu desetogodišnji plan razvoja mreže utemeljen na postojećoj i predviđenoj ponudi i potražnji, nakon što su se savjetovali sa svim odgovarajućim zainteresiranim stranama. Taj plan razvoja mreže sadrži učinkovite mjere radi jamčenja primjerenosti sustava i sigurnosti opskrbe. Regulatorno tijelo pregledava desetogodišnji plan razvoja mreže te ga odobrava. Prije davanja odobrenja, regulatorno tijelo može od operatora prijenosnog sustava zahtijevati da izmijeni svoj desetogodišnji plan razvoja mreže. Operator prijenosnog sustava objavljuje svoj desetogodišnji plan razvoja mreže na svojim internetskim stranicama.

Amandman    145

Prijedlog direktive

Članak 51. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Pri razradi desetogodišnjeg plana razvoja mreže operator prijenosnog sustava daje razumne pretpostavke o razvoju proizvodnje, opskrbe, skladištenja energije, potrošnje i razmjena s drugim zemljama, vodeći računa o investicijskim planovima za regionalne mreže i mreže na razini cijele Unije.

3.  Pri razradi desetogodišnjeg plana razvoja mreže operator prijenosnog sustava u potpunosti uzima u obzir potencijal korištenja upravljanja potrošnjom, postrojenja za skladištenje energije ili drugih resursa kao alternativu proširenju sustava, uz očekivanu potrošnju i trgovinu s drugim zemljama te investicijske planove za regionalne mreže i mreže na razini cijele Unije.

Amandman    146

Prijedlog direktive

Članak 51. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Regulatorno tijelo razmatra pokriva li desetogodišnji plan razvoja mreže sve potrebe za ulaganjima identificirane tijekom procesa savjetovanja te je li usklađen s neobvezujućim desetogodišnjim planom razvoja mreže na razini cijele Unije (plan razvoja mreže na razini cijele Unije) iz [članka 27. stavka 1. točke (b) [preinačene Uredbe 714/2009 kako je predložena dokumentima COM(2016) 861/2]. Pojavi li se ikakva sumnja u usklađenost s planom razvoja mreže na razini cijele Unije, regulatorno tijelo savjetuje se s Agencijom. Regulatorno tijelo može od operatora prijenosnog sustava zahtijevati da izmijeni svoj desetogodišnji plan razvoja mreže.

5.  Regulatorno tijelo razmatra pokriva li desetogodišnji plan razvoja mreže sve potrebe za ulaganjima identificirane tijekom procesa savjetovanja te je li usklađen s neobvezujućim desetogodišnjim planom razvoja mreže na razini cijele Unije (plan razvoja mreže na razini cijele Unije ) iz [članka 27. stavka 1. točke (b) [preinačene Uredbe 714/2009 kako je predložena dokumentima COM(2016) 861/2]. Pojavi li se ikakva sumnja u usklađenost s planom razvoja mreže na razini cijele Unije ili s nacionalnim energetskim i klimatskim planovima podnesenim u skladu s Uredbom (EU) ... [Uredba o upravljanju], regulatorno tijelo savjetuje se s Agencijom. Regulatorno tijelo može od operatora prijenosnog sustava zahtijevati da izmijeni svoj desetogodišnji plan razvoja mreže.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zbog bitnih razloga povezanih s unutarnjom logikom teksta.

Amandman    147

Prijedlog direktive

Članak 51. – stavak 6. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Regulatorno tijelo prati i ocjenjuje razvoj cjelokupne fleksibilnosti sustava i svake godine podnosi izvješće o napretku.

Obrazloženje

Izmjena je nužna zbog bitnih razloga povezanih s unutarnjom logikom teksta.

Amandman    148

Prijedlog direktive

Članak 54. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Operatorima prijenosnih sustava nije dopušteno posjedovati postrojenja za skladištenje energije ni njima upravljati, kao ni izravno posjedovati ili neizravno kontrolirati osnovna sredstva koja pružaju pomoćne usluge.

1.  Operatorima prijenosnih sustava nije dopušteno posjedovati postrojenja za skladištenje energije ni njima upravljati, kao ni izravno posjedovati ili neizravno kontrolirati osnovna sredstva kojima se pružaju pomoćne usluge, osim ako su ta postrojenja ili sredstva sastavni dio prijenosnog sustava i ako je nacionalno regulatorno tijelo dalo svoje odobrenje.

Amandman    149

Prijedlog direktive

Članak 54. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Odstupajući od stavka 1. države članice mogu operatorima prijenosnih sustava dopustiti da posjeduju postrojenja za skladištenje ili osnovna sredstva koja pružaju nefrekvencijske pomoćne usluge ili da tim postrojenjima ili osnovnim sredstvima upravljaju ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

2.  Odstupajući od stavka 1. države članice mogu operatorima prijenosnih sustava dopustiti da posjeduju postrojenja za skladištenje ili osnovna sredstva koja pružaju nefrekvencijske pomoćne usluge ili da tim postrojenjima ili osnovnim sredstvima upravljaju ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

Amandman    150

Prijedlog direktive

Članak 54. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  druge strane nakon otvorenog i transparentnog postupka javnog natječaja nisu operatoru prijenosnog sustava izrazile interes da posjeduju ili kontroliraju takva postrojenja koja nude usluge skladištenja i/ili nefrekvencijske pomoćne usluge ni da njima upravljaju;

(a)  druge strane nakon otvorenog i transparentnog postupka javnog natječaja, koji podliježe preispitivanju koje provodi nacionalno regulatorno tijelo, nisu operatoru prijenosnog sustava izrazile interes da posjeduju ili kontroliraju takva postrojenja koja nude usluge skladištenja i/ili nefrekvencijske pomoćne usluge ni da njima upravljaju, ili ne mogu pravodobno i po razumnoj cijeni isporučiti te usluge;

Amandman    151

Prijedlog direktive

Članak 54. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  takva su postrojenja ili nefrekvencijske pomoćne usluge potrebni da bi operatori prijenosnih sustava mogli ispuniti svoje obveze u skladu s ovom Direktivom u vezi s učinkovitim, pouzdanim i sigurnim radom prijenosnog sustava i ne koriste se za prodaju električne energije na tržištu i

(b)  takva su postrojenja ili nefrekvencijske pomoćne usluge potrebni da bi operatori prijenosnih sustava mogli ispuniti svoje obveze u skladu s ovom Direktivom u vezi s učinkovitim, pouzdanim i sigurnim radom prijenosnog sustava, posebno kao alternativa ulaganju u nove mrežne vodove i ne koriste se za prodaju električne energije na tržištu i

Amandman    152

Prijedlog direktive

Članak 54. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Nacionalna regulatorna tijela mogu sastavljati smjernice ili klauzule o nabavi kako bi operatorima prijenosnih sustava pomogla u jamčenju poštenog postupka javnog natječaja.

Amandman    153

Prijedlog direktive

Članak 54. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Operator prijenosnog sustava redovito ili barem svakih pet godina provodi javno savjetovanje o potrebnim uslugama skladištenja kako bi se provjerilo jesu li sudionici na tržištu zainteresirani ulagati u takva postrojenja i kako bi okončao vlastite aktivnosti skladištenja ako treće strane mogu troškovno učinkovito pružiti uslugu.

4.  Države članice redovito ili barem svakih pet godina provode javno savjetovanje o potrebnim uslugama skladištenja kako bi se provjerilo jesu li sudionici na tržištu zainteresirani ulagati u takva postrojenja. Ako javno savjetovanje pokaže da treće strane mogu posjedovati ili razvijati takva postrojenja ili njima upravljati, države članice osiguravaju da se aktivnosti operatora prijenosnih sustava u tom pogledu postupno ukinu.

Amandman    154

Prijedlog direktive

Članak 57. – stavak 5. – podstavak 1. − točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  regulatorno tijelo može donositi autonomne odluke, neovisno o bilo kojem političkom tijelu te da mu se zasebno godišnje dodjeljuju proračunska sredstva, uz autonomiju u izvršavanju dodijeljenih proračunskih sredstava, kao i prikladne ljudske i financijske resurse za izvršavanje njegovih dužnosti i

(a)  regulatorno tijelo može donositi autonomne odluke, neovisno o bilo kojem političkom tijelu;

Obrazloženje

Tekst je premješten u zaseban podstavak.

Izmjena temeljnog akta potrebna je da bi se zajamčila dosljednost izmjena jer je ovaj amandman neodvojivo povezan s drugim amandmanima koje je izvjestitelj podnio.

Amandman    155

Prijedlog direktive

Članak 57. – stavak 5. – podstavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  regulatorno tijelo sastavlja nacrt proračuna kojim su obuhvaćene regulatorne zadaće koje su mu dodijeljene ovom Direktivom i povezanim zakonodavnim aktima kako bi regulatorno tijelo raspolagalo ljudskim i financijskim resursima potrebnima za učinkovito i djelotvorno izvršavanje svojih dužnosti i ovlasti;

Obrazloženje

Izmjena temeljnog akta potrebna je da bi se zajamčila dosljednost izmjena jer je ovaj amandman neodvojivo povezan s drugim amandmanima koje je izvjestitelj podnio.

Amandman    156

Prijedlog direktive

Članak 57. – stavak 5. – podstavak 1. – točka bb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  ex post kontrola godišnjih financijskih izvještaja regulatornog tijela koju provodi nezavisni revizor;

Obrazloženje

Izmjena temeljnog akta potrebna je da bi se zajamčila dosljednost izmjena jer je ovaj amandman neodvojivo povezan s drugim amandmanima koje je izvjestitelj podnio.

Amandman    157

Prijedlog direktive

Članak 57. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Do ... [tri godine nakon stupanja ove Direktive na snagu] i svake tri godine nakon toga Komisija podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o poštovanju načela neovisnosti od strane nacionalnih tijela u skladu s ovim člankom.

Obrazloženje

Praćenje i izvješćivanje neophodan su alat za učinkovitu primjenu načela neovisnosti.

Amandman    158

Prijedlog direktive

Članak 58. – stavak 1. – točka g

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(g)  osiguravanje koristi za kupce kroz učinkovito funkcioniranje njihovih nacionalnih tržišta, promicanje stvarnog tržišnog natjecanja i doprinos osiguravanju zaštite potrošača;

(g)  osiguravanje koristi za kupce kroz učinkovito funkcioniranje njihovih nacionalnih tržišta pri čemu njihovo sudjelovanje na tim tržištima nije ograničeno, promicanje stvarnog tržišnog natjecanja i osiguranje zaštite potrošača u bliskoj suradnji s odgovarajućim tijelima za zaštitu potrošača;

Obrazloženje

Izmjena je nužna zbog bitnih razloga povezanih s unutarnjom logikom teksta.

Amandman    159

Prijedlog direktive

Članak 59. – stavak 1. – točna n

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(n)  praćenje stupnja i učinkovitosti otvaranja tržišta i tržišnog natjecanja na razinama veleprodaje i maloprodaje, uključujući burze električne energije, cijene za kupce iz kategorije kućanstvo uključujući sustave predujma, stope promjene opskrbljivača, stope isključivanja, pružanje usluga održavanja i naknade za te usluge te pritužbe kupaca iz kategorije kućanstvo, kao i bilo koje narušavanje ili ograničavanje tržišnog natjecanja, uključujući pružanje svih relevantnih informacija te upućivanje relevantnih slučajeva nadležnim tijelima za tržišno natjecanje;

(n)  praćenje stupnja i učinkovitosti otvaranja tržišta i tržišnog natjecanja na razinama veleprodaje i maloprodaje, uključujući burze električne energije, cijene za kupce iz kategorije kućanstvo uključujući sustave predujma, učinak ugovora s dinamičnim cijenama i uporabu pametnog brojila, stope promjene opskrbljivača, stope isključivanja, pružanje usluga održavanja i naknade za te usluge, odnos između cijena za kućanstva i veleprodajnih cijena, razvoj mrežnih tarifa i pristojbi, pritužbe kupaca iz kategorije kućanstvo, kao i bilo koje narušavanje ili ograničavanje tržišnog natjecanja, uključujući pružanje svih relevantnih informacija te upućivanje relevantnih slučajeva nadležnim tijelima za tržišno natjecanje;

Obrazloženje

Izmjena je nužna zbog bitnih razloga povezanih s unutarnjom logikom teksta.

Amandman    160

Prijedlog direktive

Članak 59. – stavak 1. – točka o

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(o)  praćenje pojave restriktivne ugovorne prakse, uključujući klauzule o isključivosti koje mogu spriječiti velike kupce koji nisu kućanstva da istodobno sklapaju ugovore s više opskrbljivača ili ih ograničiti u tom izboru te, prema potrebi, obavješćivanje nacionalnog tijela za tržišno natjecanje o takvoj praksi;

(o)  praćenje pojave restriktivne ugovorne prakse, uključujući klauzule o isključivosti koje mogu spriječiti kupce da istodobno sklapaju ugovore s više opskrbljivača ili ih ograničiti u tom izboru te, prema potrebi, obavješćivanje nacionalnog tijela za tržišno natjecanje o takvoj praksi;

Obrazloženje

Izmjena je nužna zbog bitnih razloga povezanih s unutarnjom logikom teksta.

Amandman    161

Prijedlog direktive

Članak 59. – stavak 1. – točka oa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(oa)  praćenje i izvješćivanje o sudjelovanju potrošača te dostupnosti i fleksibilnosti u energetskom sustavu;

Obrazloženje

Izmjena je nužna zbog bitnih razloga povezanih s unutarnjom logikom teksta.

Amandman    162

Prijedlog direktive

Članak 59. – stavak 1. – točka q

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(q)  pomoć pri osiguravanju, zajedno s drugim odgovarajućim tijelima, učinkovitosti i provedbe mjera za zaštitu potrošača;

(q)  pomoć pri osiguravanju, zajedno s drugim mjerodavnim tijelima, učinkovitosti i provedbe novih i postojećih mjera za zaštitu potrošača, uključujući za aktivne kupce; praćenje i uklanjanje neopravdanih prepreka i ograničenja razvoja potrošnje vlastite energije i lokalnih energetskih zajednica;

Obrazloženje

Izmjena je nužna zbog bitnih razloga povezanih s unutarnjom logikom teksta.

Amandman    163

Prijedlog direktive

Članak 59. – stavak 1. – točka s

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(s)  osiguravanje pristupa podacima o potrošnji kupaca, osiguravanje, za fakultativnu uporabu, lako razumljivog, usklađenog obrasca na nacionalnoj razini za podatke o potrošnji i brzog pristupa takvim podacima za sve kupce u skladu s člancima 23. i 24.;

(s)  osiguravanje nediskriminirajućeg pristupa podacima o potrošnji kupaca, osiguravanje, za fakultativnu uporabu, lako razumljivog, usklađenog obrasca na nacionalnoj razini za podatke o potrošnji i brzog pristupa takvim podacima za sve kupce u skladu s člancima 23. i 24.;

Obrazloženje

Izmjena je nužna zbog bitnih razloga povezanih s unutarnjom logikom teksta.

Amandman    164

Prijedlog direktive

Članak 59. – stavak 1. – točka x

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(x)  praćenje dostupnosti internetskih stranica za usporedbu, uključujući alate za usporedbu koji ispunjavaju kriterije iz članka 14. i Priloga I.

(x)  praćenje dostupnosti alata za usporedbu, uključujući internetske stranice, aplikacije i druga interaktivna sredstva za usporedbu, koji ispunjavaju kriterije iz članka 14.

Amandman    165

Prijedlog direktive

Članak 59. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  izricanja učinkovitih, proporcionalnih i odvraćajućih sankcija elektroenergetskim poduzećima koja ne poštuju svoje obveze na temelju ove Direktive ili bilo koje odgovarajuće pravno obvezujuće odluke regulatornog tijela ili Agencije, ili predlaganja da nadležni sud izrekne takve sankcije. To uključuje ovlast izricanja ili predlaganja izricanja sankcija od najviše 10 % godišnjeg prometa operatora prijenosnog sustava za operatora prijenosnog sustava ili od najviše 10 % godišnjeg prometa vertikalno integriranog poduzeća za vertikalno integrirano poduzeće, ovisno o slučaju, za nepoštovanje njihovih obveza na temelju ove Direktive; i

(d)  izricanja učinkovitih, proporcionalnih i odvraćajućih sankcija, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Agencije radi provođenja njenih obvezujućih odluka, elektroenergetskim poduzećima, ENTSO-u za električnu energiju ili regionalnim koordinacijskim središtima koji ne poštuju svoje obveze na temelju ove Direktive, Uredbe (EU) ... [preinaka Uredbe 714/2009, kako je predloženo dokumentima COM(2016)861/2], ili bilo koje odgovarajuće pravno obvezujuće odluke regulatornog tijela ili Agencije, ili predlaganja da nadležni sud izrekne takve sankcije. To uključuje ovlast izricanja ili predlaganja izricanja sankcija od najviše 10 % godišnjeg prometa operatora prijenosnog sustava za operatora prijenosnog sustava ili od najviše 10 % godišnjeg prometa vertikalno integriranog poduzeća za vertikalno integrirano poduzeće, ovisno o slučaju, za nepoštovanje njihovih obveza na temelju ove Direktive; i

Obrazloženje

Izmjena je nužna zbog bitnih razloga povezanih s unutarnjom logikom teksta.

Amandman    166

Prijedlog direktive

Članak 59. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Regulatorna tijela stavljaju na raspolaganje sudionicima na tržištu detaljnu metodologiju i povezane troškove korištene za izračun odgovarajućih mrežnih tarifa kako bi se time povećala transparentnost na tržištu i kako bi sve zainteresirane strane imale uvid u sve potrebne informacije, odluke ili prijedloge odluka o tarifama prijenosa i distribucije iz članka 60. stavka 3.

8.  Regulatorna tijela stavljaju na raspolaganje sudionicima na tržištu detaljnu metodologiju i povezane troškove korištene za izračun odgovarajućih mrežnih tarifa uzimajući u obzir trošak ulaganja, dodanu vrijednost distribuirane proizvodnje, fleksibilnost, digitalizaciju, upravljanje potrošnjom, skladištenje i uporabu mreža od strane korisnika sustava uključujući aktivne kupce i druge faktore, kako bi se time povećala transparentnost na tržištu i kako bi sve zainteresirane strane imale uvid u sve potrebne informacije, odluke ili prijedloge odluka o tarifama prijenosa i distribucije iz članka 60. stavka 3.

Amandman    167

Prijedlog direktive

Članak 62. – naslov

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dužnosti i ovlasti regulatornih tijela u pogledu regionalnih operativnih središta

Dužnosti i ovlasti regulatornih tijela u pogledu regionalnih koordinacijskih središta

Amandman    168

Prijedlog direktive

Članak 62. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Regionalna regulatorna tijela zemljopisnog područja na kojem je regionalno operativno središte uspostavljeno međusobno blisko surađujući:

1.  Regionalna regulatorna tijela zemljopisnog područja na kojem je regionalno koordinacijsko središte uspostavljeno međusobno blisko surađujući:

Amandman    169

Prijedlog direktive

Članak 62. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  odobravaju statute i poslovnike;

(a)  odobravaju prijedlog za uspostavu regionalnih koordinacijskih središta u skladu s člankom 32. stavkom 1. Uredbe (EU) ... [preinačena Uredba 714/2009 kako je predložena dokumentima COM(2016) 861/2];

Amandman    170

Prijedlog direktive

Članak 62. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  odobravaju postupak kooperativnog odlučivanja;

(c)  odobravaju kooperativne postupke;

Amandman    171

Prijedlog direktive

Članak 62. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  procjenjuju raspolaže li regionalno operativno središte odgovarajućim kompetencijama i resursima i je li odgovarajuće nepristrano za neovisno izvršavanje funkcija i zadataka za koje je zaduženo, uključujući aranžmane kojima se uređuju sigurnost, odgovornost i nepredviđene situacije;

(d)  osiguravaju da regionalno koordinacijsko središte raspolaže odgovarajućim kompetencijama i resursima i da je odgovarajuće nepristrano za neovisno izvršavanje funkcija i zadataka za koje je zaduženo, uključujući aranžmane kojima se uređuju sigurnost, odgovornost i nepredviđene situacije;

Amandman    172

Prijedlog direktive

Članak 62. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  tražiti informacije od regionalnih operativnih središta;

(a)  tražiti informacije od regionalnih koordinacijskih središta;

Amandman    173

Prijedlog direktive

Članak 62. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  provoditi inspekcije, uključujući nenajavljene inspekcije, u prostorima regionalnih operativnih središta;

(b)  provoditi inspekcije, uključujući nenajavljene inspekcije, u prostorima regionalnih koordinacijskih središta;

Amandman    174

Prijedlog direktive

Članak 62. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  izdavati zajedničke obvezujuće odluke koje se odnose na regionalna operativna središta.

(c)  izdavati zajedničke obvezujuće odluke koje se odnose na regionalna koordinacijska središta.

Amandman    175

Prijedlog direktive

Članak 62. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  rješavati pritužbe u pogledu regionalnih koordinacijskih središta u vezi s njihovim obvezama u skladu s pravom Unije.

Amandman    176

Prijedlog direktive

Članak 62. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(cb)  Regulatorna tijela blisko se savjetuju i surađuju međusobno i s Agencijom, te jedna drugima i Agenciji pružaju sve informacije potrebne za izvršavanje svojih zadataka na temelju ovog članka.

Amandman    177

Prijedlog direktive

Članak 69.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 69.a

 

Preispitivanje

 

Do 1. lipnja 2025. Komisija preispituje provedbu ove Direktive te o tome Europskom parlamentu i Vijeću podnosi izvješće, prema potrebi zajedno sa zakonodavnim prijedlogom.

 

Prilikom preispitivanja posebno se ocjenjuje jesu li kupci, osobito oni ugroženi ili zahvaćeni energetskim siromaštvom, adekvatno zaštićeni na temelju odredbi ove Direktive.

Amandman    178

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  operativno su neovisni i osiguravaju jednako tretiranje opskrbljivača u rezultatima pretraživanja;

(a)  neovisni su od svih sudionika na tržištu i osiguravaju jednako tretiranje svih opskrbljivača u rezultatima pretraživanja;

Amandman    179

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  jasno su navedeni njihovi vlasnici te fizička ili pravna osoba koja upravlja alatom;

(b)  jasno su navedeni njihovi vlasnici te fizička ili pravna osoba koja upravlja alatom, kao i informacije o načinu na koji se ti alati financiraju;

Amandman    180

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  utvrđuju jasne i objektivne kriterije na kojima se temelji usporedba;

(c)  utvrđuju jasne i objektivne kriterije na kojima će se temeljiti usporedba, uz prikaz uključenih usluga;

Amandman    181

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  rangiraju i prikazuju rezultate pretraživanja u skladu s nepristranim algoritmom koji ne ovisi ni o kakvoj naknadi od opskrbljivača;

Amandman    182

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  dostupni su osobama s invaliditetom;

Amandman    183

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  uključuju najpotpuniji mogući raspon ponuda električne energije koje obuhvaćaju znatan dio tržišta i, u slučajevima u kojima se predstavljenim informacijama ne daje puni pregled tržišta, jasnu izjavu kojom se to navodi, prije prikazivanja rezultata i

(f)  uključuju najpotpuniji mogući raspon ponuda energije, uključujući informacije o izvorima energije, i osiguravaju transparentnost raznih ponuda, obuhvaćajući dinamične i nedinamične tarife, pojedinačne ugovore i pakete ugovora od opskrbljivača, agregatora i pružatelja usluga te, u slučajevima u kojima se predstavljenim informacijama ne daje puni pregled tržišta, jasnu izjavu kojom se to navodi, prije prikazivanja rezultata i

Amandman    184

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  omogućuju kupcima da provode usporedbe bez podnošenja osobnih podataka.

Amandman    185

Prijedlog direktive

Prilog II. – točka 1. – stavak 1. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sljedeće su informacije istaknuto prikazane krajnjim kupcima na njihovim računima i računima za povremeno namirenje:

Sljedeće ključne informacije istaknute su na računima i na računima za povremeno namirenje krajnjih kupaca, jasno razdvojene od drugih dijelova računa:

Amandman    186

Prijedlog direktive

Prilog II. – točka 1. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  cijena koju treba platiti i, ako je moguće, njezina raščlamba;

(a)  cijena koju treba platiti i, prema potrebi, konačna cijena po kWh te, ako je moguće, njezina raščlamba;

Amandman    187

Prijedlog direktive

Prilog II. – točka 1. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  dospijeće plaćanja;

Amandman    188

Prijedlog direktive

Prilog II. – točka 1. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  podaci za kontakt opskrbljivača, uključujući dežurnu telefonsku liniju za pomoć korisnicima;

(d)  podaci za kontakt opskrbljivača uz navedeni barem telefonski broj i adresu elektroničke pošte;

Amandman    189

Prijedlog direktive

Prilog II. – točka 1. – stavak 1. – točka da (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(da)  podaci o promjeni opskrbljivača i rješavanju sporova;

Amandman    190

Prijedlog direktive

Prilog II. – točka 1. – stavak 1. – točka ga (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ga)  poveznica ili upućivanje na jedno ili više mjesta s usporedbom cijena;

Amandman    191

Prijedlog direktive

Prilog II. – točka 1. – stavak 1. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  informacije o njihovim pravima u pogledu sredstava rješavanja sporova koja su im dostupna u slučaju spora prema članku 26.

(h)  podaci za kontakt tijela nadležnog za rješavanje sporova;

Amandman    192

Prijedlog direktive

Prilog II. – točka 1. – stavak 1. – točka ha (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ha)  jedinstvena kontaktna točka iz članka 25.

Amandman    193

Prijedlog direktive

Prilog II. – točka 1. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je primjereno, sljedeće su informacije istaknuto prikazane krajnjim kupcima na njihovim računima i računima za povremeno namirenje ili su im priložene:

Sljedeće su informacije prikazane krajnjim kupcima na njihovim računima i računima za povremeno namirenje ili su im priložene:

Amandman    194

Prijedlog direktive

Prilog II. – točka 1. – stavak 2. – točka ca (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ca)  informacije o njihovim pravima u pogledu sredstava rješavanja sporova koja su im dostupna u slučaju spora prema članku 26.

Amandman    195

Prijedlog direktive

Prilog II. – točka 1. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uz to, krajnjim se kupcima u njihovim računima i računima za povremeno namirenje, priloženo njima ili u njima naznačeno daju usporedbe s prosječnim uobičajenim ili referentnim kupcem iz iste kategorije korisnika.

Uz to, krajnjim se kupcima daju usporedbe s prosječnim uobičajenim ili referentnim kupcem iz iste kategorije korisnika.

Amandman    196

Prijedlog direktive

Prilog II. – točka 2. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Cijena za kupca zbroj je sljedećih triju glavnih sastavnica: sastavnice energije i opskrbe, mrežne sastavnice (prijenos i distribucija) i sastavnice kojom su obuhvaćeni porezi, pristojbe, doprinosi i naknade.

Cijena za kupca zbroj je sljedećih triju glavnih sastavnica: sastavnice energije i opskrbe, mrežne sastavnice (prijenos i distribucija) i sastavnice kojom su obuhvaćeni porezi, pristojbe, sve subvencije, doprinosi i naknade.

Amandman    197

Prijedlog direktive

Prilog II. – točka 3. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  detaljne podatke prema vremenu uporabe za svaki dan, tjedan, mjesec i godinu. Ti se podaci stavljaju krajnjim korisnicima na raspolaganje na internetu ili preko sučelja brojila u gotovo stvarnom vremenu za najmanje protekla 24 mjeseca ili za razdoblje od početka ugovora o opskrbi ako je ono kraće.

(b)  detaljne podatke prema vremenu uporabe za svaki dan, tjedan, mjesec i godinu. Ti se podaci stavljaju krajnjim korisnicima na raspolaganje na internetu ili preko sučelja brojila u gotovo stvarnom vremenu i u obliku prilagođenom korisniku za najmanje protekla 24 mjeseca ili za razdoblje od početka ugovora o opskrbi ako je ono kraće.

Amandman    198

Prijedlog direktive

Prilog III. – točka 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Pri takvoj se procjeni uzimaju u obzir metodologija za analizu troškova i koristi i minimalne funkcionalnosti za pametno mjerenje kako je definirano u Preporuci Komisije 2012/148/EU te najbolje tehnike za osiguranje najviše razine kibersigurnosti i zaštite podataka.

2.  Takva se procjena temelji na metodologiji za analizu troškova i koristi i minimalnim funkcionalnostima za pametno mjerenje kako je definirano u Preporuci Komisije 2012/148/EU te najboljim tehnikama za osiguranje najviše razine kibersigurnosti i zaštite podataka. Komisija jamči da se ta metodologija dosljedno primjenjuje u cijeloj Uniji.

Amandman    199

Prijedlog direktive

Prilog III. – točka 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Podložno toj procjeni, države članice ili, ako je država članica tako predvidjela, određeno nadležno tijelo, pripremaju vremenski raspored s ciljem za razdoblje od najviše 10 godina za uvođenje pametnih sustava mjerenja. Ako se uvođenje pametnih brojila ocijeni pozitivnim, najmanje 80 % krajnjih kupaca mora biti opremljeno pametnim sustavima mjerenja u roku od osam godina od dana njihove pozitivne procjene ili do 2020. u državama članicama koje su s uvođenjem započele prije stupanja ove Direktive na snagu.

3.  Podložno toj procjeni, države članice ili, ako je država članica tako predvidjela, određeno nadležno tijelo, pripremaju vremenski raspored s ciljem za razdoblje od najviše pet godina za uvođenje pametnih sustava mjerenja. Ako se uvođenje pametnih brojila ocijeni pozitivnim, najmanje 80 % krajnjih kupaca mora biti opremljeno pametnim sustavima mjerenja u roku od pet godina od dana njihove pozitivne procjene ili do 2020. u državama članicama koje su s uvođenjem započele prije stupanja ove Direktive na snagu.

  • [1]  SL C ...
  • [2]  SL C ...
  • [3]  SL C 77, 28.3.2002., str. 1.

OBRAZLOŽENJE

I. Uvod

Godinama su sustavi električne energije u Europi bili pod nacionalnim monopolima, koji su kontrolirali cijeli sustav od proizvodnje preko distribucije do isporuke potrošačima. Iako je takav sustav „odozgo prema dolje” osiguravao električnu energiju, nije dopuštao tržišno natjecanje niti prednosti za potrošače. Od 1996. tržišta električne energije postupno se otvaraju u cilju poticanja tržišnog natjecanja i snižavanja cijena. Posljednje suštinske zakonodavne promjene na razini EU-a uvedene su u okviru trećeg energetskog paketa 2009. godine.

Od tada je došlo do revolucije u proizvodnji električne energije. Zahvaljujući napretku u području obnovljivih izvora i drugih tehnologija proizvodnja električne energije promijenila se iz centraliziranog sustava „iz središta prema periferiji” u decentraliziraniji sustav. Zakonodavstvo je opet potrebno prilagoditi toj novoj stvarnosti.

Obnovljiva energija (često energija vjetra ili sunca) uvela je u sustav visoku razinu nepostojanosti te se sustav morao prilagoditi i postati fleksibilniji istodobno jamčeći sigurnost opskrbe potrošača. Našim klimatskim ciljevima potiču se brojni programi subvencija i potpora, koji su u kombinaciji s nepotpunom prekograničnom suradnjom između država članica Unije doveli do prekomjernog kapaciteta proizvodnje energije na razini Europske unije. U brojnim državama članicama regulirane cijene i programi neuvjetovane potpore investitorima šalju krive signale.

Da bi se ti problemi riješili i da bi se potaknula dekarbonizacija, izvjestitelj se zalaže za pristup u kojem je „tržište na prvom mjestu”, što podrazumijeva stvaranje uistinu jednakih uvjeta za sve sudionike na tržištu. To znači udaljavanje od subvencija, kojima se narušava tržište, bilo da su za fosilna goriva, nuklearnu energiju ili obnovljive izvore energije. Poštena pravila znače pošteno tržišno natjecanje. Pošteno tržište električne energije dovest će i do ostvarenja naših klimatskih ciljeva i do najnižih i najkonkurentnijih cijena za potrošače te će istovremeno zajamčiti sigurnost opskrbe bez prekomjernih ulaganja.

II. Izvješće

II.1. Tržište na prvom mjestu

Temeljno načelo bilo kojeg tržišta slobodno je kretanje cijena. Stoga je nužno, i to što prije, ukinuti gornje granice za cijene.

Subvencioniraju se mehanizmi za razvoj kapaciteta, što nema smisla ako u Uniji postoje prekomjerni kapaciteti. Izvjestitelj smatra da bi subvencije trebalo primjenjivati samo kao krajnju mjeru. Prvo bi europskom procjenom adekvatnosti trebalo utvrditi da u tom pogledu postoji problem. Zatim bi država članica trebala riješiti postojeće prepreke koje izazivaju problem adekvatnosti i to preuzimanjem konkretnih obveza, podložno Komisijinom pregledu. Ako se problem adekvatnosti može riješiti jedino tijekom duljeg vremenskog razdoblja, dopustio bi se mehanizam za razvoj kapaciteta, pod određenim uvjetima i pravilima EU-a o državnim potporama. Takvi bi mehanizmi, kada je to izvedivo, trebali biti prekogranični.

Kako bi se zajamčilo da se cijene temelje na tržišnom natjecanju, ključan su element jednaki uvjeti za sve. Postojeća podrška nekim proizvođačima u obliku prednosti pri dispečiranju i izuzeća od odgovornosti za uravnoteženje narušavaju tržišno natjecanje. Izvjestitelj smatra da je za uspjeh tržišta nužno da su svi financijski odgovorni za neravnoteže koje uzrokuju u sustavu. Takvim se pristupom daje pravi poticaj cilju održavanja uravnoteženog sustava te jamči odgovarajuća razina sigurnosti opskrbe i smanjuje potreba za mehanizmima za razvoj kapaciteta.

II.2. Zone trgovanja

Veće zone trgovanja omogućuju veću likvidnost, no manje poticaja za ulaganja u mrežu. Izvjestitelj se slaže da bi zone trgovanja trebale biti stabilne tijekom vremena te što je moguće veće, vodeći računa o zagušenjima sustava. Predlaže pristup nagrada i kazni. Prvo bi se relevantne države članice, nakon pregleda zone trgovanja, trebale jednoglasno dogovoriti o strukturi zone trgovanja i po potrebi o konkretnim obvezama. Ako dogovor nije moguće postići, trebala bi se uključiti Komisija i razriješiti neslaganje.

II.3. Regionalna suradnja

Na tržištu električne energije događaji u jednoj državi članici imaju posljedice na druge države u regiji, ali i šire. Da bi se zajamčila sigurnost sustava i izbjegli prekidi u opskrbi, ključ je bolja regionalna suradnja operatora prijenosnih sustava. Izvjestitelj je svjestan velike prednosti postojećih aktivnih regionalnih koordinatora za sigurnost u pogledu jamčenja sigurnosti sustava. Sljedeći logičan korak, s obzirom na još veću buduću međusobnu povezanost tržišta električne energije, jest dodijeliti više zadaća i funkcija na regionalnoj razini i time pojačati suradnju. Međutim, krajnja odgovornost za sigurnost sustava mora ostati na operatorima prijenosnih sustava.

II.4. Potrošač

Zahvaljujući tehnologiji sada se na tržište električne energije mogu uključiti novi dionici. Stoga model tržišta mora omogućavati i poticati uključivanje svih koji mogu i žele sudjelovati, bilo da se radi o vlastitoj proizvodnji, skladištenju ili odgovoru na potražnju. Uklanjanje tržišnih prepreka znači više sudionika na tržištu i veći izbor za potrošače. Izvjestitelj također predlaže izmjene prijedloga kojima se jamči donošenje informiranih potrošačkih odluka i brža promjena opskrbljivača.

MIŠLJENJE ODBORA ZA PRAVNA PITANJA

D(2017)36117

Jerzy Buzek

Predsjednik Odbora za industriju, istraživanje i energetiku

PHS 08B046

Bruxelles

Predmet:  Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (preinaka)

  (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Poštovani predsjedniče,

Odbor za pravna pitanja razmotrio je navedeni Prijedlog u skladu s člankom 104. Poslovnika Parlamenta o preinakama.

U stavku 3. tog članka stoji sljedeće:

„Ako odbor nadležan za pravna pitanja smatra da prijedlog nema za posljedicu suštinske promjene osim onih koje su kao takve u njemu navedene, o tome obavještava odbor nadležan za predmet.

U tom slučaju, pored uvjeta utvrđenih člancima 169. i 170., amandmani su dopušteni u odboru nadležnom za dotični predmet samo ako se odnose na dijelove prijedloga koji sadrže promjene.

Međutim, predsjednik odbora nadležnog za dotični predmet iznimno i razmatrajući svaki slučaj zasebno može dopustiti amandmane na dijelove prijedloga koji su ostali nepromijenjeni ako smatra da je to potrebno zbog bitnih razloga koji se odnose na unutarnju logiku teksta ili zbog toga što su amandmani neodvojivo povezani s ostalim dopuštenim amandmanima. Ti razlozi moraju se navesti u pisanom obrazloženju amandmana.”

Nakon primanja mišljenja savjetodavne radne skupine pravnih službi Parlamenta, Vijeća i Komisije, koja je proučila prijedlog preinake, te u skladu s preporukama izvjestitelja, Odbor za pravna pitanja smatra da dotični prijedlog ne sadrži suštinske promjene osim onih koje su kao takve navedene u prijedlogu i koje je navela savjetodavna radna skupina, te da se prijedlog, što se tiče kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnih akata i tih promjena, ograničava samo na kodifikaciju postojećih pravnih tekstova bez suštinskih izmjena.

Stoga je Odbor za pravna pitanja na svojoj sjednici od 7. rujna 2017. s 19 glasova za i 2 suzdržana glasa[1] preporučio da Odbor za industriju, istraživanje i energetiku kao nadležni odbor može započeti s razmatranjem dotičnog Prijedloga u skladu s člankom 104. Poslovnika.

S poštovanjem,

Pavel Svoboda

Prilog: Izvješće koje je potpisao predsjednik savjetodavne radne skupine.

  • [1]  Nazočni su bili sljedeći zastupnici: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.

PRILOG: MIŠLJENJE SAVJETODAVNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽBI EUROPSKOG PARLAMENTA, VIJEĆA I KOMISIJE

 

 

 

 

SAVJETODAVNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽBI

 

    Bruxelles, 24.7.2017.

MIŠLJENJE

ZA  EUROPSKI PARLAMENT

          VIJEĆE

          KOMISIJU

Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (preinaka)

COM(2016) 864 final/2 od 23.2.2017. – 2016/0380(COD)

Uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 28. studenog 2001. za sustavnije korištenje tehnike preinačivanja pravnih akata, a posebno njegovu točku 9., savjetodavna skupina koju čine pravne službe Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije sastala se 6. lipnja 2017. da razmotri navedeni prijedlog koji je podnijela Komisija.

Na toj je sjednici[1], nakon razmatranja Direktive Europskog parlamenta i Vijeća kojom se preinačuje Direktiva 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2003/54/EZ savjetodavna skupina suglasno utvrdila da je sljedeće dijelove teksta trebalo zasjeniti sivom bojom koja se u načelu koristi za upućivanje na suštinske izmjene:

– u uvodnoj izjavi 2 brisanje riječi „i jačanju prekogranične trgovine, radi postizanja povećanja učinkovitosti”;

– u uvodnoj izjavi 37 brisanje prvih triju rečenica uvodne izjave 50 Direktive 2009/72/EZ, koje glase „Zahtjevi javne usluge, uključujući u pogledu univerzalnih usluga, i zajednički minimalni standardi koji iz njih slijede trebaju se dalje jačati kako bi se osiguralo da svi potrošači, posebno oni ugroženi, mogu imati koristi od tržišnog natjecanja i poštenih cijena. Zahtjevi javne usluge trebali bi se definirati na državnoj razini, vodeći računa o nacionalnim okolnostima; međutim, države članice trebale bi poštovati pravo Zajednice. Građani Unije i, u slučajevima u kojima to države članice smatraju odgovarajućim, mala poduzeća trebali bi imati mogućnost uživanja obveza javne usluge, posebno što se tiče sigurnosti opskrbe i razumnih cijena”;

– u članku 1. brisanje riječi „integriranja”;

– u članku 9. stavku 5. brisanje upućivanja na članak 8. Direktive 2009/72/EZ;

– u članku 10. stavku 2. točki (g) brisanje teksta „imaju korist od transparentnih, jednostavnih i jeftinih postupaka obrade njihovih pritužaba. Posebno, svi potrošači imaju pravo na dobru kvalitetu usluge i obrade pritužaba od strane svojeg pružatelja elektroenergetskih usluga. Takvi izvansudski postupci rješavanja sporova moraju omogućiti pošteno i brzo rješavanje sporova, po mogućnosti unutar tri mjeseca, te predvidjeti, kada je to opravdano, sustav povrata sredstava i/ili naknade.”;

– nakon teksta članka 18. brisanje cijele formulacije stavka 10. članka 3. Direktive 2009/72/EZ;

– nakon teksta članka 25. brisanje cijele formulacije stavka 16. članka 3. Direktive 2009/72/EZ;

– u članku 26. brisanje teksta „neovisnog mehanizma, kao što je pravobranitelj za energetiku ili potrošačko tijelo, radi osiguravanja učinkovite obrade pritužaba i izvansudskog rješavanja sporova.”;

– u članku 27. stavku 2., zamjenu riječi „otvaranje tržišta” riječima „slobodan izbor opskrbljivača ”;

– u članku 28. stavku 1., brisanje pridjeva „krajnjih” prije riječi „kupaca”;

– u članku 38. stavku 2. točki (a) brisanje riječi „rezervne kapacitete”;

– u članku 47. stavku 3. dodavanje početnih riječi „Vertikalno integrirano poduzeće i njegova ”;

– u članku 59. stavku 4. uvodne riječi, dodavanje riječi „i 3.”;

– u članku 61. stavku 2. točki (d) dodavanje riječi „i smjernica”;

– u članku 66. stavku 1. zamjenu trenutačne formulacije „mogu zatražiti odstupanje od odgovarajućih odredaba poglavlja IV., V. i VI. te članaka 4., 6., 7. i 8.IV., VI., VII. i VIII., kao i poglavlja III. kod mikro izoliranih sustava, a odnose se na obnovu, dogradnju i proširenje postojećih kapaciteta, što im Komisija može odobriti formulacijom mogu zatražiti odstupanje od odgovarajućih odredaba poglavlja IV., V. i VI. te članaka 4., 6., 7. i 8.”;

– u točki 4. (a) Priloga II., dodavanje teksta  (na nacionalnoj razini, tj. u državi članici sklapanja ugovora o opskrbi, kao i na razini EU-a ako opskrbljivač posluje u više država članica)”;

– u drugom podstavku točke 4. Priloga II. upućivanje na točku (b) prvog podstavka te iste točke;

– u članku 3. Priloga III. zamjenu riječi „potrošača” riječima „krajnjih kupaca.

Nakon razmatranja Prijedloga savjetodavna je skupina jednoglasno zaključila da Prijedlog ne sadrži suštinske promjene, osim onih koje su kao takve označene. Savjetodavna je skupina također zaključila da se Prijedlog, što se tiče kodifikacije nepromijenjenih odredaba prethodnog akta i tih promjena, ograničava samo na kodifikaciju postojećih akata bez njihove bitne promjene.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Pravni savjetnik      Pravni savjetnik      Glavni direktor

  • [1]   Savjetodavna skupina radila je na osnovi engleske jezične verzije Prijedloga koja je bila izvorna verzija razmatranog teksta.

MIŠLJENJE ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE (24.11.2017)

upućeno Odboru za industriju, istraživanje i energetiku

o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije (preinaka)
(COM(2016)0864 – C8‑0495/2016 – 2016/0380(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Pavel Poc

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Općenito, izvjestitelj pozdravlja Prijedlog direktive koji je predložila Komisija.

Pozitivne strane zakonodavnog Prijedloga su sljedeće:

1.  potrošače se stavlja u središte energetske tranzicije

2.  nastoje se stvoriti jednaki uvjeti za sve kako bi se omogućilo sudjelovanje obnovljivih izvora energije na tržištu

3.  jača se regionalna suradnja

Međutim, kako bi se zajamčilo da se u potpunosti ispune ciljevi europske energetske politike i energetske unije, Prijedlog direktive u nekim je područjima potrebno izmijeniti.

·  Prijelaz na čisto gospodarstvo mora se ostvariti na način da opterećenje za potrošače energije bude prihvatljivo.

·  Trebalo bi dati veći značaj integraciji tržišta i povezanom funkcioniranju tržišta, za koje je neophodno da svi sudionici imaju jednake uvjete.

·  Novi pravni okvir na europskoj i nacionalnoj razini mora stvoriti poštene uvjete zahvaljujući kojima će na tržištu sudjelovati novi subjekti, kao što su agregatori ili lokalne energetske zajednice i istovremeno ne smije biti diskriminatoran prema drugim tržišnim sudionicima.

Ključna je veća integracija tržišta uravnoteženja kako bi se omogućilo učinkovito prekogranično sudjelovanje obnovljivih izvora energije i subjekata na strani potražnje. Međutim, također je potrebno u svakom trenutku zajamčiti sigurnost opskrbe. U tom cilju prava u tom području moraju striktno biti usklađena s odgovornostima kako bi se izbjegle posljedice za potrošače. Države članice i u većini slučajeva njihovi operatori prijenosnih sustava nadležni su i odgovorni za sigurnost opskrbe električnom energijom.

Potrebna su jasna pravila za nove subjekte na tržištu, kao što su agregatori ili lokalne energetske zajednice. Izvjestitelj pozdravlja činjenicu da se Komisija u zakonodavstvu pozabavila tim problemom, međutim izvjestitelj smatra da propisi za agregatore nisu pravilno utvrđeni. U popratnoj procjeni učinka navodi se da ako ne postoje mehanizmi kompenzacije između agregatora i subjekata odgovornih za odstupanja, postoji rizik da agregatori budu slobodni strijelci koji ne sudjeluju u troškovima sustava i upravljaju potrošnjom na neučinkovit način.

Izvjestitelj bi htio naglasiti potrebu da se zajamči zaštita ugroženih i energetski siromašnih potrošača. Komisija je pravilno stavila naglasak na socijalne politike i postepeno ukidanje regulacije cijena, koja se u konačnici pokazala diskriminatornom i prema ugroženim i energetski siromašnim potrošačima. Potrebno je pojasniti određene pojedinosti, poput jasne definicije stanja izuzetne hitnosti, u kojoj se reguliranje cijena može iznimno primijeniti, kako bi se izbjegle daljnje dvojbe o provedbi tih odredbi.

Pravila o lokalnim energetskim zajednicama također bi trebala biti sastavljena na način kojim će se osigurati da potrošači koji odluče ne sudjelovati u lokalnoj energetskoj zajednici nisu u nepovoljnijem položaju i da lokalne energetske zajednice ne povećaju troškove sustava električne energije, što bi imalo negativan učinak na energetski siromašne i ugrožene potrošače.

Bolja veza između veleprodajnog i maloprodajnog tržišta ključna je za povećanje fleksibilnosti sustava i integracije obnovljivih izvora energije. Pozdravljaju se odredbe kojima se uvodi mogućnost da svaki potrošač od svojeg pružatelja elektroenergetske usluge zatraži ugovor s dinamičnim određivanjem cijena.

Kako bi se olakšalo upravljanje potrošnjom, ključno je potrošačima pružiti sve potrebne informacije za njihovo sudjelovanje na tržištu i za donošenje razumnih i informiranih odluka o njihovom pružatelju elektroenergetskih usluga. Potrebni su jasni i jednostavni računi za električnu energiju, ali i drugi inovativni načini za pružanje dodatnih informacija povezanih s obračunavanjem troškova.

Isplativa primjena pametnih elemenata može olakšati integraciju obnovljivih izvora energije i sudjelovanje potrošača na energetskom tržištu. U vezi s time važno je naglasiti da je najisplativiji način za primjenu pametnih brojila onaj koji je povezan sa zamjenom postojećih brojila na kraju njihova životnog ciklusa. Izvjestitelj stoga naglašava potrebu da se pojasni sukladnost onih pametnih brojila koja su postavljena prije stupanja na snagu Direktive i postupanje s njima, na način kojim se neće negativno utjecati na konačne cijene za potrošače.

Izvjestitelj pozdravlja naglasak koji je Komisija stavila na operatore distribucijskih sustava koji su ključni za unapređenje fleksibilnosti sustava i njegove spremnosti za primjenu obnovljivih izvora energije na lokalnoj razini.

Svaka upotreba fleksibilnosti u distribucijskim mrežama, uključujući skladištenje energije, mora biti provedena na najisplativiji način kako bi se krajnjim potrošačima pružilo najviše koristi. Izvjestitelj stoga preporučuje razmatranje izmjene pravila o vlasništvu operatora distribucijskih sustava nad skladištima.

Integracija elektromobilnosti u elektroenergetske mreže omogućit će i aktivno sudjelovanje krajnjih potrošača i samim time povećati cjelokupnu fleksibilnost sustava električne energije. Međutim, pri razmatranju vlasništva operatora distribucijskih sustava nad infrastrukturom elektromobilnosti potrebno je razlikovati javno upravljanje i privatnu upotrebu.

Također je ključno sudjelovanje operatora distribucijskih sustava u cijeloj Europi. S time u vezi, trebalo bi dodatno pojasniti uvjete za sudjelovanje operatora distribucijskih sustava u organizaciji operatora distribucijskih sustava EU-a, jamčeći njihovu proporcionalnu zastupljenost kao i financiranje organizacije.

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za industriju, istraživanje i energetiku da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Direktiva 2003/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktiva 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća dale su znatan doprinos stvaranju takvog unutarnjeg tržišta električne energije. Međutim, u europskom energetskom sustavu trenutačno se događaju znatne promjene. Zajednički cilj dekarbonizacije energetskog sustava donosi nove mogućnosti i izazove sudionicima na tržištu. Istodobno se tehnološkim dostignućima omogućavaju novi oblici sudjelovanja potrošača i prekogranične suradnje. Tržišna pravila Unije potrebno je prilagoditi novom stanju na tržištu .

3.  Direktiva 2003/54/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktiva 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća dale su znatan doprinos stvaranju takvog unutarnjeg tržišta električne energije. Međutim, u europskom energetskom sustavu trenutačno se događaju znatne promjene. Zajednički cilj povećanja udjela energije iz obnovljivih izvora u sektoru električne energije na najmanje 45 % do 2030. godine i potpune dekarbonizacije energetskog sustava do 2050. donosi nove mogućnosti i izazove sudionicima na tržištu. Istodobno se tehnološkim dostignućima omogućavaju novi oblici sudjelovanja potrošača i prekogranične suradnje. Tržišna pravila Unije potrebno je prilagoditi novom stanju na tržištu .

Amandman    2

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6)  U Komunikaciji Komisije od 15. srpnja 2015. pod nazivom „Pokretanje postupka javnog savjetovanja o novom modelu energetskog tržišta”31naglašeno je da prelazak s proizvodnje u velikim centraliziranim elektranama na decentraliziranu proizvodnju iz obnovljivih izvora energije i dekarbonizirana tržišta zahtijeva prilagodbu važećih pravila trgovanja električnom energijom i promjene postojećih tržišnih uloga. U toj su Komunikaciji istaknute potrebe za fleksibilnijom organizacijom tržišta električne energije i potpunom integracijom svih sudionika na tržištu, uključujući proizvođače energije iz obnovljivih izvora, nove pružatelje energetskih usluga, skladištenje energije i fleksibilnu potražnju.

(6)  U Komunikaciji Komisije od 15. srpnja 2015. pod nazivom „Pokretanje postupka javnog savjetovanja o novom modelu energetskog tržišta”31naglašeno je da prelazak s proizvodnje u velikim centraliziranim elektranama na decentraliziranu proizvodnju iz obnovljivih izvora energije i dekarbonizirana tržišta zahtijeva prilagodbu važećih pravila trgovanja električnom energijom i promjene postojećih tržišnih uloga. U toj su Komunikaciji istaknute potrebe za fleksibilnijom organizacijom tržišta električne energije i potpunom integracijom svih sudionika na tržištu, uključujući proizvođače energije iz obnovljivih izvora, nove pružatelje energetskih usluga, skladištenje energije i fleksibilnu potražnju. Jednako je važno da Unija hitno uloži u međupovezanost na europskoj razini za prijenos energije preko visokonaponskih sustava prijenosa električne energije.

_________________

_________________

31   COM (2015) 340 final od 15.7.2015.

31   COM (2015) 340 final od 15.7.2015.

Amandman    3

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 6.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a)  Radi dovršenja unutarnjeg tržišta električne energije države članice trebale bi poticati integraciju svojih nacionalnih tržišta i suradnju operatora sustava na razini Unije i na regionalnoj razini, također obuhvaćanjem izoliranih sustava koji čine energetske otoke koji opstaju u Uniji.

Obrazloženje

Ovu uvodnu izjavu treba zadržati u Direktivi kako bi se naglasilo da države članice moraju surađivati kako bi postigle jedan od glavnih ciljeva energetske politike EU-a, a to je stvaranje unutarnjeg tržišta.

Amandman    4

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a)  Unija će najbolje ispuniti svoje ciljeve u pogledu obnovljivih izvora energije stvaranjem tržišnog okvira kojim se nagrađuju fleksibilnost i inovacije. Funkcionalno tržište električne energije ključni je element koji omogućava porast upotrebe energije iz obnovljivih izvora.

Obrazloženje

Funkcionalnim unutarnjim energetskim tržištem trebalo bi se doprinijeti porastu upotrebe obnovljive energije i omogućiti EU-u da ispuni svoje ciljeve u pogledu obnovljive energije kao i međunarodne obveze koje proizlaze iz Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama.

Amandman    5

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11)  Radi osiguravanja tržišnog natjecanja i opskrbe električnom energijom po najkonkurentnijoj cijeni, države članice i nacionalna regulatorna tijela trebali bi omogućiti prekogranični pristup novim opskrbljivačima električne energije iz različitih izvora energije, kao i novim proizvođačima električne energije , skladištenju i upravljanju potrošnjom.

(11)  Radi osiguravanja tržišnog natjecanja i opskrbe električnom energijom po najkonkurentnijoj cijeni, države članice i nacionalna regulatorna tijela trebali bi omogućiti prekogranični pristup novim opskrbljivačima električne energije iz različitih izvora energije, kao i novim proizvođačima električne energije , skladištenju i upravljanju potrošnjom. Međutim, države članice trebale bi surađivati na planiranju tokova električne energije te bi trebale poduzeti mjere potrebne za sprečavanje neplaniranih kružnih tokova električne energije.

Obrazloženje

Ova je izmjena povezana s dvjema izmjenama članka 3.

Amandman    6

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a)  Trebalo bi poticati međupovezanost država članica jer se njome olakšava integracija električne energije iz obnovljivih izvora energije, ublažava promjenjivost, smanjuju troškovi uravnoteženja i potiče natjecanje.

Amandman    7

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 11.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11b)  Europsko vijeće, koje se sastalo 23. i 24. listopada 2014., donijelo je odluku da će Europska komisija uz potporu država članica donijeti hitne mjere kako bi se ostvarilo postizanje minimalnog 10-postotnog cilja u području postojećih interkonekcija električne energije najkasnije do 2020., barem za države članice koje još nisu uspjele postići minimalnu razinu integracije na unutarnjem energetskom tržištu i za države članice koje predstavljaju njihovu glavnu točku pristupa unutarnjem energetskom tržištu.

Amandman    8

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15)  U ostvarivanju ciljeva od općeg ekonomskog interesa države članice trebale bi i dalje imati široko diskrecijsko pravo nametanja obveza javne usluge elektroenergetskim poduzećima. Države članice trebale bi osigurati da kupci iz kategorije kućanstvo i, u slučajevima u kojima to države članice smatraju odgovarajućim, mala poduzeća, uživaju pravo na opskrbu električnom energijom određene kvalitete po jasno usporedivim, transparentnim i konkurentnim cijenama. Ipak, reguliranje cijene opskrbe kao obveze javne usluge u svojoj je biti mjera kojom se narušava tržišno natjecanje i čija provedba često dovodi do akumulacije tarifnih deficita, ograničavanja izbora potrošača, manjih poticaja za uštedu energije i ulaganja u energetsku učinkovitost, nižih standarda usluge, nižih razina uključenosti i zadovoljstva potrošača, ograničavanja tržišnog natjecanja, kao i do manjeg broja inovativnih proizvoda i usluga na tržištu. Stoga bi države članice trebale primijeniti druge alate politike, posebno ciljane mjere socijalne politike, kako bi svojim građanima mogle jamčiti pristupačnost opskrbe električnom energijom. U određivanje cijena ne bi trebalo intervenirati, osim u ograničenim, iznimnim slučajevima. Potpunom liberalizacijom maloprodajnog tržišta električne energije potaknuli bi se cjenovno i necjenovno tržišno natjecanje među postojećim opskrbljivačima i ulazak novih sudionika na tržište te povećali izbor i zadovoljstvo potrošača.

(15)  U ostvarivanju ciljeva od općeg ekonomskog interesa države članice trebale bi i dalje imati široko diskrecijsko pravo nametanja obveza javne usluge elektroenergetskim poduzećima. Države članice trebale bi osigurati da kupci iz kategorije kućanstvo i, u slučajevima u kojima to države članice smatraju odgovarajućim, mala poduzeća, uživaju pravo na opskrbu električnom energijom određene kvalitete po jasno usporedivim, transparentnim i konkurentnim cijenama. Ipak, reguliranje cijene opskrbe kao obveze javne usluge može biti mjera kojom se narušava tržišno natjecanje ako cijena ne odražava vrijednost električne energije i troškove opskrbljivača te čija provedba često dovodi do akumulacije tarifnih deficita, ograničavanja izbora potrošača, manjih poticaja za uštedu energije i ulaganja u energetsku učinkovitost, nižih standarda usluge, nižih razina uključenosti i zadovoljstva potrošača, ograničavanja tržišnog natjecanja, kao i do manjeg broja inovativnih proizvoda i usluga na tržištu. Stoga bi države članice trebale zajamčiti da njihovo reguliranje cijena ne šteti natjecanju ili bi trebale primijeniti druge alate politike, posebno ciljane mjere socijalne politike, kako bi svojim građanima mogle jamčiti pristupačnost opskrbe električnom energijom. U određivanje cijena ne bi trebalo intervenirati, osim u ograničenim, iznimnim slučajevima. Potpunom liberalizacijom funkcionalnog maloprodajnog tržišta električne energije potaknuli bi se cjenovno i necjenovno tržišno natjecanje među postojećim opskrbljivačima i ulazak novih sudionika na tržište te povećali izbor i zadovoljstvo potrošača. Njome bi se isto tako trebalo zajamčiti postupno ukidanje, do 2023. godine, svih izravnih i neizravnih subvencija za električnu energiju koja se dobiva iz fosilnih goriva. 

Amandman    9

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23)  Neovisni alati za usporedbu, uključujući internetske stranice, učinkovito su sredstvo s pomoću kojeg kupci mogu procijeniti prednosti različitih energetskih ponuda dostupnih na tržištu. Troškovi su pretraživanja niži s obzirom na to da više nije potrebno prikupljati informacije od pojedinačnih opskrbljivača i pružatelja usluga. Takvi alati mogu osigurati pravu ravnotežu između potrebe za jasnim i sažetim informacijama i potrebe za informacijama koje su ujedno cjelovite i sveobuhvatne. Kako bi kupci dobili reprezentativni pregled, tim bi alatima trebali biti obuhvaćeni najširi mogući raspon dostupnih ponuda i samo tržište u što potpunijem opsegu. Ključno je da informacije koje se pružaju s pomoću takvih alata budu vjerodostojne, nepristrane i transparentne.

(23)  Neovisni alati za usporedbu, uključujući internetske stranice, učinkovito su sredstvo s pomoću kojeg kupci mogu procijeniti prednosti različitih energetskih ponuda dostupnih na tržištu. Troškovi su pretraživanja niži s obzirom na to da više nije potrebno prikupljati informacije od pojedinačnih opskrbljivača i pružatelja usluga. Takvi alati mogu osigurati pravu ravnotežu između potrebe za jasnim i sažetim informacijama i potrebe za informacijama koje su ujedno cjelovite i sveobuhvatne. Kako bi kupci dobili reprezentativni pregled, tim bi alatima trebali biti obuhvaćeni najširi mogući raspon dostupnih ponuda i samo tržište u što potpunijem opsegu. Kad je riječ o ponudama koje se tiču obnovljive energije, trebalo bi pružiti lako dostupne i razumljive informacije o opskrbljivačima, obnovljivim izvorima energije i jamstvima podrijetla. Ti bi alati također trebali služiti za informiranje klijenata ako energija dolazi iz neobnovljivih izvora. Ključno je da informacije koje se pružaju s pomoću takvih alata budu vjerodostojne, nepristrane i transparentne.

Amandman    10

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26)  Sve skupine kupaca (industrijski i trgovački kupci te kupci iz kategorije kućanstvo) trebaju imati pristup tržištima energije kako bi mogli trgovati svojom fleksibilnošću i električnom energijom koju su sami proizveli. Kupcima se treba omogućiti da iskoriste sve prednosti udruživanja proizvodnje i opskrbe diljem većih regija i da imaju koristi od prekograničnog tržišnog natjecanja. Agregatori će, kao posrednici između skupina kupaca i tržišta, vjerojatno imati važnu ulogu. Kako bi se neovisnim agregatorima omogućilo izvršavanje te uloge potrebno je isto tako uspostaviti transparentna i poštena pravila. Proizvodi trebaju biti definirani na svim organiziranim tržištima energije, uključujući pomoćne usluge i tržišta kapaciteta kako bi se potaknulo sudjelovanje u upravljanju potrošnjom.

(26)  Sve skupine kupaca (industrijski, poljoprivredni i trgovački kupci te kupci iz kategorije kućanstva) trebaju imati pristup tržištima energije kako bi mogli trgovati svojom fleksibilnošću i električnom energijom koju su sami proizveli. Kupcima se treba omogućiti da iskoriste sve prednosti udruživanja proizvodnje i opskrbe diljem većih regija i da imaju koristi od prekograničnog tržišnog natjecanja. Agregatori će, kao posrednici između skupina kupaca i tržišta, vjerojatno imati važnu ulogu. Kako bi se neovisnim agregatorima omogućilo izvršavanje te uloge potrebno je isto tako uspostaviti transparentna i poštena pravila. Proizvodi trebaju biti definirani na svim organiziranim tržištima energije, uključujući pomoćne usluge i tržišta kapaciteta kako bi se potaknulo sudjelovanje u upravljanju potrošnjom.

Amandman    11

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 27.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(27a)  Kako bi se ostvarile međunarodne obveze u području klimatskih promjena i unutarnji ciljevi Unije, potreban je cjelovit zaokret prema gospodarstvu s niskom razinom emisija ugljika. Stoga je nužno ponovno odrediti kriterije dodjele različitih sredstava Europske unije za poticanje dekarbonizacije i mjera energetske učinkovitosti na tržištu električne energije i ostalim sektorima. Trebalo bi zajamčiti da sredstva Unije neće biti dodijeljena projektima koji nisu sukladni ciljevima i politikama smanjenja CO2. Komisija bi delegiranim aktima trebala uspostaviti naprednu i transparentnu metodologiju za procjenu ekološke učinkovitosti prijava na tržištu električne energije.

Amandman    12

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 29.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(29a)  S obzirom na sve veću važnost aktivnih potrošača, potrebno je uspostaviti ravnotežu između nagrađivanja onih koji su odlučili sudjelovati ako to njihovo sudjelovanje rezultira koristima za energetski sustav kao i osigurati da operateri distribucijskih sustava mogu dugoročno održavati mrežu na isplativ i siguran način. Tarifama i naknadama za vlastitu proizvodnju trebalo bi se poticati pametnije tehnologije za integraciju obnovljive energije i motivirati potrošače vlastite energije iz obnovljivih izvora da donose odluke o ulaganjima od kojih će profitirati i potrošač i mreža. Kako bi se omogućila takva ravnoteža, potrebno je zajamčiti pravo potrošača vlastite energije iz obnovljivih izvora i lokalnih zajednica obnovljive energije da primaju naknadu za vlastito proizvedenu električnu energiju iz obnovljivih izvora koju vraćaju u mrežu; ta naknada odgovara tržišnoj vrijednosti električne energije koju vraćaju u mrežu te odražava dugoročnu vrijednost za mrežu, okoliš i društvo. To mora obuhvaćati i dugoročne troškove i prednosti vlastite proizvodnje energije u pogledu izbjegnutih troškova za mrežu, okoliš i društvo, posebno u kombinaciji s drugim distribuiranim izvorima energije poput energetske učinkovitosti, skladištenja energije, upravljanja potrošnjom i mreža zajednice.

Amandman    13

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 34.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(34)  Kad je riječ o odlučivanju na nacionalnoj razini u pogledu uvođenja pametnog mjerenja, trebala bi postojati mogućnost da se takvo odlučivanje temelji na ekonomskoj procjeni. Ako se procijeni da je uvođenje takvih sustava mjerenja ekonomski razumno i troškovno učinkovito samo za potrošače s određenom razinom potrošnje električne energije, države članice trebale bi imati mogućnost da o tome vode računa pri njihovu uvođenju.

(34)  Kad je riječ o odlučivanju na nacionalnoj razini u pogledu uvođenja pametnog mjerenja, trebala bi postojati mogućnost da se takvo odlučivanje temelji na ekonomskoj procjeni, ali da se isto tako uzmu u obzir tehnička izvedivost i proporcionalnost pretpostavljenih ušteda u usporedbi s nužnim troškovima. Ako se procijeni da je uvođenje takvih sustava mjerenja ekonomski razumno i troškovno učinkovito samo za potrošače s određenom razinom potrošnje električne energije, države članice trebale bi imati mogućnost da o tome vode računa pri njihovu uvođenju.

Obrazloženje

Amandman je povezan s dvjema izmjenama članka 19. stavka 2. i dvjema izmjenama članka 3.

Amandman    14

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 40.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(40)  Energetske su usluge ključne za očuvanje dobrobiti građana Unije. Dostatna količina energije za odgovarajuće grijanje, hlađenje i osvjetljenje te napajanje uređaja osnovne su usluge kojima se jamče pristojan životni standard i zdravlje građana. Nadalje, pristup tim energetskim uslugama omogućava europskim građanima da iskoriste svoj potencijal i povećava socijalnu uključenost. Energetski siromašna kućanstva ne mogu si priuštiti te energetske usluge zbog kombinacije niskih primanja, velike potrošnje energije i loše energetske učinkovitosti svojih domova. Države članice trebaju prikupljati odgovarajuće podatke radi praćenja broja energetski siromašnih kućanstava. Kako bi pružile ciljanu potporu kućanstvima pogođenima energetskim siromaštvom države članice ih najprije trebaju identificirati, a točno im mjerenje u tome može pomoći. Komisija treba aktivno podupirati provedbu odredbi o energetskom siromaštvu olakšavajući razmjenu dobre prakse među državama članicama.

(40)  Energetske su usluge ključne za očuvanje dobrobiti građana Unije. Dostatna količina energije za odgovarajuće grijanje, hlađenje i osvjetljenje te napajanje uređaja osnovne su usluge kojima se jamče pristojan životni standard i zdravlje građana. Nadalje, pristup tim energetskim uslugama omogućava europskim građanima da iskoriste svoj potencijal i povećava socijalnu uključenost. Energetski siromašna kućanstva ne mogu si priuštiti te energetske usluge zbog kombinacije niskih primanja, velike potrošnje energije i loše energetske učinkovitosti svojih domova. Države članice trebale bi osigurati mehanizme za potporu razvoja učinkovitijih tehnologija grijanja i hlađenja kako bi se uhvatile u koštac s energetskim siromaštvom. Države članice trebale bi prikupljati odgovarajuće i usporedive podatke radi praćenja broja energetski siromašnih kućanstava. Kako bi pružile ciljanu potporu kućanstvima kojima prijeti energetsko siromaštvo, države članice ih najprije trebaju identificirati, a točno im mjerenje uz upotrebu jedinstvenih standarda u tome može pomoći. Države članice također bi trebale primjenjivati izmjerene vrijednosti energetskog siromaštva pri izvješćivanju o ciljevima održivog razvoja, osobito o cilju 7.1. o univerzalnom pristupu cijenom pristupačnim, pouzdanim i suvremenim energetskim uslugama. uzimajući u obzir i Europski centar za praćenje energetskog siromaštva, Komisija treba kao prioritet aktivno podupirati provedbu odredbi o energetskom siromaštvu olakšavajući razmjenu dobre prakse među državama članicama.

Amandman    15

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 40.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(40a)  Komisija bi trebala poduzeti mjere, uključujući one usmjerene na podizanje razine svijesti i ciljane projekte za energetsku učinkovitost, kako bi se energetski siromašnim potrošačima omogućilo da iskoriste prilike na tržištu. Države članice trebale bi, među ostalim, osigurati dostatna sredstva za informiranje potrošača kojima prijeti energetsko siromaštvo.

Amandman    16

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 41.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(41)  Stoga bi države članice koje su pogođene energetskim siromaštvom i koje još nisu izradile nacionalne akcijske planove ili druge odgovarajuće okvire za sprečavanje tog problema trebale to učiniti s ciljem smanjivanja broja ljudi pogođenih tom situacijom. Niska primanja, velika potrošnja energije i loša energetska učinkovitost stambenih objekata relevantni su čimbenici za oblikovanje pokazatelja kojima se mjeri energetsko siromaštvo. U svakom slučaju, države članice trebale bi osigurati potrebnu opskrbu električnom energijom za ugrožene i energetski siromašne kupce. Pri tome bi se mogao koristiti integrirani pristup, primjerice u okviru energetske i socijalne politike, a mjere bi mogle uključivati socijalne politike ili poboljšanja energetske učinkovitosti stambenih objekata. Ovom bi se Direktivom trebala predvidjeti barem mogućnost donošenja nacionalnih politika u korist ugroženih i energetski siromašnih kupaca.

(41)  Države članice koje su pogođene energetskim siromaštvom i koje još nisu izradile nacionalne akcijske planove ili druge odgovarajuće okvire za sprečavanje tog problema trebale bi to učiniti s ciljem smanjivanja brojapotrošača kojima prijeti energetsko siromaštvo. Niska primanja, velika potrošnja energije i loša energetska učinkovitost stambenih objekata relevantni su čimbenici za oblikovanje pokazatelja na razini Unije kojima se mjeri energetsko siromaštvo. U svakom slučaju, države članice trebale bi osigurati potrebnu opskrbu električnom energijom za ugrožene i energetski siromašne kupce. Pri tome bi se mogao koristiti integrirani pristup, primjerice u okviru energetske i socijalne politike, a mjere bi mogle uključivati socijalne politike ili poboljšanja energetske učinkovitosti stambenih objekata. Ovom bi se Direktivom u najmanju ruku trebala poduprijeti mogućnost donošenja nacionalnih politika u korist ugroženih i energetski siromašnih kupaca.

Amandman    17

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 62.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(62)  Energetski regulatori također bi trebali biti ovlašteni da doprinose osiguravanju visokih standarda univerzalnih i javnih usluga u skladu s otvaranjem tržišta, zaštiti ugroženih potrošača te potpunoj učinkovitosti mjera zaštite potrošača. Te odredbe ne bi smjele dovoditi u pitanje niti ovlasti Komisije u vezi s primjenom pravila tržišnog natjecanja, uključujući provjeru koncentracija koja su od značaja za Uniju , niti pravila o unutarnjem tržištu kao što je slobodno kretanje kapitala. Neovisno tijelo kojemu stranka na koju utječe odluka nacionalnog regulatora ima pravo podnijeti žalbu, može biti sud ili neki drugi pravosudno tijelo ovlašteno za provođenje sudskog nadzora.

(62)  Energetski regulatori također bi trebali biti ovlašteni da doprinose osiguravanju visokih standarda univerzalnih i javnih usluga u skladu s otvaranjem tržišta, zaštiti ugroženih kupaca kojima prijeti energetsko siromaštvo te potpunoj učinkovitosti mjera zaštite potrošača. Te odredbe ne bi smjele dovoditi u pitanje niti ovlasti Komisije u vezi s primjenom pravila tržišnog natjecanja, uključujući provjeru koncentracija koja su od značaja za Uniju , niti pravila o unutarnjem tržištu kao što je slobodno kretanje kapitala. Neovisno tijelo kojemu stranka na koju utječe odluka nacionalnog regulatora ima pravo podnijeti žalbu, može biti sud ili neki drugi pravosudno tijelo ovlašteno za provođenje sudskog nadzora.

Obrazloženje

Pitanje energetskog siromaštva iziskuje veću pozornost svih zakonodavaca s obzirom na to da oni imaju važnu ulogu u zaštiti najugroženijih zajednica i sprječavanju da određene skupine u društvu zapadnu u energetsko siromaštvo. Mjere usmjerene na ugrožene potrošače trebale bi biti usklađene s mjerama za rješavanje problema energetskog siromaštva ili im doprinositi. Ovaj je amandman usklađen s člankom 5. stavkom 2. prijedloga Komisije i s izmjenom tog članka koju su predložili isti autori (amandman 128.) tako što su uvrstili kategoriju ugroženih potrošača kojima prijeti energetsko siromaštvo.

Amandman    18

Prijedlog direktive

Uvodna izjava 70.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(70a)  Trebalo bi poticati brzu i potpunu provedbu ove Direktive, koja će omogućiti da Unija pravovremeno ispuni svoje klimatske ciljeve i ciljeve u području obnovljive energije.

Obrazloženje

Pravovremenom provedbom ove Direktive doprinijet će se potrebnom porastu upotrebe energije iz obnovljivih izvora i omogućiti EU-u da ispuni svoje klimatske ciljeve i ciljeve u području energije iz obnovljivih izvora kao i obveze koje su proizašle iz Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama.

Amandman    19

Prijedlog direktive

Članak 1. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ovom se Direktivom uspostavljaju zajednička pravila za proizvodnju, prijenos, distribuciju i skladištenje električne energije te opskrbu električnom energijom, zajedno s odredbama o zaštiti potrošača, radi stvaranja istinski integriranih, konkurentnih i fleksibilnih tržišta električne energije orijentiranih na potrošače u Uniji . Koristeći se prednostima integriranog tržišta, ovom se Direktivom nastoje osigurati prihvatljive cijene energenata za potrošače, visok stupanj sigurnosti opskrbe i neometan prijelaz na dekarbonizirani energetski sustav . Njome se utvrđuju ključna pravila koja se odnose na organizaciju i funkcioniranje europskog elektroenergetskog sektora, posebno pravila o osnaživanju i zaštiti potrošača, o otvorenom pristupu integriranom tržištu, o pristupu trećih strana infrastrukturi prijenosa i distribucije, o razdvajanju, i o neovisnim nacionalnim energetskim regulatorima.

Ovom se Direktivom uspostavljaju zajednička pravila za proizvodnju, prijenos, distribuciju i skladištenje električne energije te opskrbu električnom energijom, zajedno s odredbama o zaštiti potrošača, radi stvaranja istinski integriranih, konkurentnih i fleksibilnih tržišta električne energije orijentiranih na potrošače u Uniji . Njome se utvrđuje zajednička minimalna razina međupovezanosti za sve države članice. Koristeći se prednostima integriranog tržišta, ovom se Direktivom nastoje osigurati prihvatljive cijene energenata za potrošače, visok stupanj sigurnosti opskrbe i neometan prijelaz na dekarbonizirani energetski sustav . Njome se utvrđuju ključna pravila koja se odnose na organizaciju i funkcioniranje europskog elektroenergetskog sektora, posebno pravila o osnaživanju i zaštiti potrošača, o otvorenom pristupu integriranom tržištu, o pristupu trećih strana infrastrukturi prijenosa i distribucije, o razdvajanju, i o neovisnim nacionalnim energetskim regulatorima.

Amandman    20

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  „kupac koji nije kućanstvo” znači fizička ili pravna osoba koja kupuje električnu energiju koja nije za korištenje u njezinu vlastitom kućanstvu i uključuje proizvođače , industrijske kupce, mala i srednja poduzeća, poslovne subjekte i veleprodajne kupce;

5.  „kupac koji nije kućanstvo” znači fizička ili pravna osoba koja kupuje električnu energiju koja nije za korištenje u njezinu vlastitom kućanstvu i uključuje proizvođače, kupce iz javnog sektora, komercijalne i industrijske kupce, mala i srednja poduzeća, poslovne subjekte i veleprodajne kupce;

Amandman    21

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6.  „aktivni kupac” znači kupac ili skupina kupaca koji zajedno djeluju, a koji troše, skladište ili prodaju električnu energiju proizvedenu u vlastitom prostoru, uključujući putem agregatora, ili koji sudjeluju u upravljanju potrošnjom ili programima energetske učinkovitosti, uz uvjet da te djelatnosti nisu njihova primarna trgovačka ili profesionalna djelatnost;

6.  „aktivni kupac” znači kupac ili skupina kupaca koji zajedno djeluju, uključujući višestambenu zgradu, komercijalnu, industrijsku, rezidencijalnu zonu ili zonu zajedničkih usluga, zatvoreni distribucijski sustav ili treću stranu koja djeluje u njihovo ime, a koji troše, skladište ili prodaju električnu energiju proizvedenu u vlastitom prostoru, uključujući putem agregatora, ili koji sudjeluju u upravljanju potrošnjom ili programima energetske učinkovitosti, uz uvjet da te djelatnosti nisu njihova primarna trgovačka ili profesionalna djelatnost;

Amandman    22

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  „lokalna energetska zajednica” znači: udruženje, zadruga, partnerstvo, neprofitna organizacija ili drugi pravni subjekt pod stvarnom kontrolom lokalnih vlasnika udjela ili lokalnih članova, koji općenito nije usmjeren na stjecanje dobiti, nego na stvaranje vrijednosti, koji je uključen u distribuiranu proizvodnju i obavljanje djelatnosti operatora distribucijskog sustava, opskrbljivača ili agregatora na lokalnoj razini, uključujući u inozemstvu;

7.  „lokalna energetska zajednica” znači: udruženje, zadruga, partnerstvo, neprofitna organizacija ili drugi pravni subjekt, koji se temelji na otvorenom sudjelovanju pod kontrolom lokalnih vlasnika udjela ili lokalnih članova koji sudjeluju kao krajnji korisnici, čiji je glavni cilj ostvarenje koristi za lokalnu zajednicu, a ne stjecanje dobiti za njezine članove, te koji provodi ili je uključen u barem jednu aktivnost ili više sljedećih aktivnosti: distribuiranu proizvodnju, skladištenje, opskrbu, pružanje usluga energetske učinkovitosti, aktivnosti agregatora ili operatora distribucijskog sustava, na lokalnoj razini, uključujući u inozemstvu;

Amandman    23

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

11.  „ugovor s dinamičnim određivanjem cijene električne energije” znači ugovor o opskrbi električnom energijom između opskrbljivača i krajnjeg kupca koji odražava cijenu na promptnom tržištu, uključujući na tržištu za dan unaprijed u intervalima koji odgovaraju barem učestalosti poravnanja tržišta;

11.  „ugovor s dinamičnim određivanjem cijene električne energije” znači ugovor o opskrbi električnom energijom između opskrbljivača i krajnjeg kupca koji odražava cijenu na promptnom tržištu, uključujući na tržištu za dan unaprijed u intervalima koji odgovaraju barem učestalosti poravnanja tržišta, i volatilnost veleprodajne cijene;

Amandman    24

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

20.  „gotovo stvarno vrijeme” u kontekstu pametnog mjerenja znači vrijeme, obično u sekundama, koje protekne od bilježenja podataka do njihove automatizirane obrade i njihova prijenosa radi uporabe ili informiranja;

Briše se.

Amandman    25

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

23.  „operator distribucijskog sustava” znači fizička ili pravna osoba odgovorna za pogon, održavanje i, ako je potrebno, razvoj distribucijskog sustava na danom području i, kada je to primjenjivo, njegova međusobna povezivanja s drugim sustavima te za osiguravanje dugoročne sposobnosti sustava da udovolji razumnoj potražnji za distribucijom električne energije;

23.  „operator distribucijskog sustava” znači fizička ili pravna osoba odgovorna za pogon, održavanje i, ako je potrebno, razvoj distribucijskog sustava ili integriranog skladištenja električne energije na danom području i, kada je to primjenjivo, njegova međusobna povezivanja s drugim sustavima te za osiguravanje dugoročne sposobnosti sustava da udovolji razumnoj potražnji za distribucijom električne energije;

Obrazloženje

Ovaj je amandman povezan s amandmanima 95. – 103. na članak 36. (vlasništvo nad postrojenjima za skladištenje) i amandmanom 67. na članak 16. stavak 2. točku (f) (kojom se nastoji osigurati da se lokalnim energetskim zajednicama također dopusti sklapanje sporazuma s operatorima distribucijskog sustava i o skladištenju električne energije).

Amandman    26

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

25.  „energija iz obnovljivih izvora” znači energija iz obnovljivih nefosilnih izvora, posebno vjetar, sunce (solarna toplinska i fotonaponska energija), geotermalna energija, energija topline iz okoliša, hidroenergija i energija plime i oseke, energija oceana, energija valova i obnovljiva goriva: biogoriva, tekuća biogoriva, bioplin, kruta biogoriva i zapaljivi otpad iz obnovljivog izvora ;

25.  „energija iz obnovljivih izvora” znači energija iz promjenjivih obnovljivih nefosilnih izvora, posebno vjetar i sunce (solarna toplinska i fotonaponska energija) te geotermalna energija, energija topline iz okoliša, hidroenergija i energija plime i oseke, energija valova i druge vrste energije oceana, otpadna biomasa, biometan, plin dobiven od otpada, plin dobiven iz uređaja za obradu otpadnih voda i bioplin;

Obrazloženje

Ovaj je amandman povezan s amandmanima 95. – 103. na članak 36. (vlasništvo nad postrojenjima za skladištenje) i amandmanom 67. na članak 16. stavak 2. točku (f) (kojom se nastoji osigurati da se lokalnim energetskim zajednicama također dopusti sklapanje sporazuma s operatorima distribucijskog sustava i o skladištenju električne energije).

Amandman    27

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 38.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

38.  „nefrekvencijska pomoćna usluga” znači usluga kojom se koristi operator prijenosnog ili distribucijskog sustava u svrhu regulacije napona u stacionarnom stanju, injektiranja brzo djelujuće jalove struje, tromosti i sposobnosti crnog starta;

38.  „nefrekvencijska pomoćna usluga” znači usluga kojom se koristi operator prijenosnog ili distribucijskog sustava u svrhu regulacije napona u stacionarnom stanju, injektiranja brzo djelujuće jalove struje, inercije za osiguranje stabilnosti lokalne mreže, struje kratkog spoja i sposobnosti crnog starta;

Amandman    28

Prijedlog direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka 47.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

47a.  „distribuirani izvori energije” znači izvori energije koji se isporučuju električnoj mreži ili uz pomoć brojila u prostorijama kupca ili distribucijske mreže i koji obuhvaćaju, ali nisu ali nisu ograničeni na skladištenje energije, energetsku učinkovitost, električna vozila, distribuiranu proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije, mreže zajednice i upravljanje potrošnjom.

Amandman    29

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju da se njihovim nacionalnim zakonodavstvom neopravdano ne otežavaju prekogranični tokovi električne energije, sudjelovanje potrošača, uključujući u upravljanju potrošnjom, ulaganja u fleksibilnu proizvodnju energije, skladištenje energije te uvođenje elektromobilnosti ili novih interkonekcijskih vodova i da cijene električne energije odražavaju stvarnu ponudu i potražnju.

1.  Države članice osiguravaju da njihovim nacionalnim zakonodavstvom promiču prekogranične transakcije u vezi s električnom energijom, sudjelovanje potrošača, uključujući tržišne mjere upravljanja potrošnjom, ulaganja u fleksibilnu proizvodnju energije, skladištenje energije te uvođenje elektromobilnosti ili novih interkonekcijskih vodova, tehnologiju za pametne mreže, i da cijene električne energije odražavaju stvarnu ponudu i potražnju. Države članice osiguravaju otvoren pristup sudjelovanju potrošača na tržištu električne energije.

Amandman    30

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da se poduzeća za proizvodnju električne energije i poduzeća za opskrbu električnom energijom ne susreću s nepotrebnim preprekama pri ulasku na tržište i izlasku s tržišta.

2.  Države članice osiguravaju da nijedan proizvođač ne uvede nepotrebne prepreke pri ulasku na tržište i izlasku s tržišta za poduzeća za proizvodnju električne energije, poduzeća za opskrbu električnom energijom i poduzeća za skladištenje kao ni za pružatelje upravljanja potrošnjom.

Amandman    31

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2a.  Komisija i države članice osiguravaju ravnopravne uvjete za sve sudionike na tržištu te sprečavaju diskriminaciju.

Amandman    32

Prijedlog direktive

Članak 3. – stavak 2.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2b.  Svaka država članica osigurava da je njezin stupanj međupovezanosti sustava električne energije jednak najmanje 10 % njihova proizvodnog kapaciteta do 2020., s ciljem postizanja još ambicioznije razine do 2030. Kako bi dosegle tu razinu, države članice, regulatorna tijela i operatori prijenosnih sustava međusobno surađuju s ciljem stvaranja potpuno međusobno povezanog unutarnjeg tržišta u koje su integrirani izolirani sustavi koji čine energetske otoke.

Amandman    33

Prijedlog direktive

Članak 4. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da svi kupci imaju slobodu kupnje električne energije od opskrbljivača po vlastitom izboru.

Države članice osiguravaju da svi kupci imaju slobodu kupnje električne energije od proizvođača ili opskrbljivača po vlastitom izboru te slobodu istovremenog sklapanja ugovora s nekoliko opskrbljivača.

Obrazloženje

Opskrbljivač nije definiran, no uključivanje „proizvođača” proširilo bi područje primjene tako da se može uključiti pravna osoba.

Amandman    34

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Opskrbljivači električnom energijom slobodno određuju cijenu po kojoj kupce opskrbljuju električnom energijom. Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere radi osiguravanja učinkovitog tržišnog natjecanja među opskrbljivačima električnom energijom.

1.  Opskrbljivači električnom energijom slobodno predlažu tržišno utemeljene cijene po kojima kupce opskrbljuju električnom energijom. Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere radi osiguravanja učinkovitog tržišnog natjecanja među opskrbljivačima električnom energijom.

Amandman    35

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju ciljanu zaštitu energetski siromašnih ili ugroženih kupaca ne provodeći pritom javne intervencije u cijene opskrbe električnom energijom.

2.  Države članice nastoje ostvariti ciljeve od općeg gospodarskog interesa, uključujući ciljanu zaštitu energetski siromašnih ili ugroženih kupaca, ne provodeći pritom javne intervencije temeljene na nereplicirajućem određivanju cijena opskrbe električnom energijom.

Amandman    36

Prijedlog direktive

Članak 5. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Odstupajući od stavaka 1. i 2., države članice koje na [OP: unijeti dan stupanja na snagu ove Direktive] provode javne intervencije u cijene opskrbe energetski siromašnih ili ugroženih kupaca iz kategorije kućanstvo električnom energijom mogu nastaviti s provođenjem takvih javnih intervencija. Takve javne intervencije od općeg su ekonomskog interesa te su jasno definirane, transparentne, nediskriminacijske i provjerljive i njima se elektroenergetskim poduzećima Unije jamči jednakost pristupa kupcima. Intervencije su ograničene na ono što je potrebno radi ostvarivanja njihova općeg ekonomskog interesa, imaju ograničeno trajanje i proporcionalne su kad je riječ o korisnicima.

3.  Odstupajući od stavaka 1. i 2., države članice koje provode javne intervencije u utvrđivanje cijena opskrbe energetski siromašnih ili ugroženih kupaca iz kategorije kućanstvo električnom energijom mogu nastaviti s provođenjem takvih javnih intervencija, pod uvjetom da se one temelje ne općem ekonomskom interesu te su jasno definirane, transparentne, nediskriminacijske i provjerljive i da se njima elektroenergetskim poduzećima Unije jamči jednakost pristupa kupcima. Intervencije su ograničene na ono što je potrebno radi ostvarivanja njihova općeg ekonomskog interesa, imaju ograničeno trajanje i proporcionalne su kad je riječ o korisnicima.

Amandman    37

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  svim proizvođačima električne energije i poduzećima za opskrbu električnom energijom s poslovnim nastanom na njihovu državnom području omogući opskrba vlastitih prostora, poduzeća kćeri i kupaca putem izravnog voda;

(a)  svim proizvođačima električne energije i poduzećima za opskrbu električnom energijom s poslovnim nastanom na njihovu državnom području omogući opskrba vlastitih prostora, poduzeća kćeri i kupaca putem izravnog voda bez podlijeganja nerazmjernim administrativnim postupcima ili troškovima povezanim, primjerice, s potrebom za dozvolom za opskrbu;

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna kako bi se u praksi omogućile izmjene 21., 98. i 128. te kako bi se omogućilo istodobno sklapanje ugovora s nekoliko opskrbljivača. Treba olakšati prelazak na obnovljive izvore energije i nastojanja pojedinaca ili skupina da svoje operacije i aktivnosti provode uz pomoć električne energije proizvedene u postrojenju spojenom s njihovim prostorom izravnim vodom. To bi se, primjerice, omogućilo ukidanjem skupih dozvola za opskrbu i omogućavanjem potrošaču da potpiše drugi ugovor o opskrbi za istu mjernu točku kako bi se pokrila preostala potražnja za električnom energijom. To je ključno da bi potrošači bili aktivni.

Amandman    38

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  svim kupcima na njihovu državnom području omogući opskrba putem izravnog voda od proizvođača i poduzeća za opskrbu.

(b)  svim kupcima, pojedinačno ili skupno, na njihovu državnom području omogući opskrba putem izravnog voda od proizvođača i poduzeća za opskrbu.

Obrazloženje

Ova je izmjena nužna kako bi se u praksi omogućile izmjene 123. i 153., tj. istodobno sklapanje ugovora s više opskrbljivača, te je u skladu s izmjenom 176. Izmjene članka 7. također su važne kako bi potrošači bili aktivni. Treba olakšati prelazak na obnovljive izvore energije i nastojanja pojedinaca ili skupina da svoje aktivnosti provode uz pomoć električne energije proizvedene u postrojenju izravno spojenom s njihovim prostorom kako bi pojedinci ili korporacije mogli s vremenom smanjiti ili fiksirati energetske troškove koristeći lokalno proizvedenu energiju i birajući obnovljive izvore energije.

Amandman    39

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice utvrđuju kriterije za dodjelu odobrenja za izgradnju izravnih vodova na svojem državnom području. Ti kriteriji moraju biti objektivni i nediskriminacijski.

2.  Države članice utvrđuju kriterije za dodjelu odobrenja za izgradnju izravnih vodova na svojem državnom području. Ti kriteriji moraju biti objektivni i nediskriminacijski te moraju poticati korporacije da nabavljaju energiju koja se dobiva iz promjenjivih obnovljivih izvora energije, u skladu s člankom 15. stavkom 9. Direktive (EU) .../... [preinaka Direktive o obnovljivim izvorima energije].

Obrazloženje

Ovaj je amandman povezan s amandmanom 1 na uvodnu izjavu 3. (u vezi sa zajedničkim ciljem povećanja udjela energije iz obnovljivih izvora u sektoru električne energije na najmanje 45 % do 2030. godine i potpunom dekarbonizacijom energetskog sustava do 2050.) kako bi se u cijelom tekstu zajamčila dosljednost ciljeva. Također je povezan s amandmanima (5., 90. i 108.) o prioritetnom pristupu promjenjivim obnovljivim izvorima energije. Treba poticati pojedince ili skupine koji provode svoje operacije i aktivnosti uz pomoć električne energije proizvedene u postrojenju spojenom s njihovim prostorom izravnim vodom. Načelo promicanja energije iz promjenjivih obnovljivih izvora energije također je važno za sveukupno ostvarenje ciljeva energetske politike Unije.

Amandman    40

Prijedlog direktive

Članak 7. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Mogućnost opskrbe električnom energijom putem izravnog voda iz stavka 1. ne utječe na mogućnost sklapanja ugovora o opskrbi električne energije u skladu s člankom 6.

3.  Mogućnost opskrbe električnom energijom putem izravnog voda iz stavka 1. ne utječe na mogućnost sklapanja ugovora o opskrbi električne energije u skladu s člankom 6. i ne utječe na pravo potrošača da potpiše drugi ugovor o opskrbi za pokrivanje preostale potražnje za električnom energijom.

Obrazloženje

Ova je izmjena nužna kako bi se u praksi omogućile izmjene 123. i 153. te kako bi se omogućilo istodobno sklapanje ugovora s nekoliko opskrbljivača. Njome se omogućuju i izmjene u pogledu lokalne razmjene električne energije u malom opsegu, istovremeno osiguravajući da se u slučaju dodatne potrebe može sklopiti drugi ugovor o opskrbi (kako bi se izmjene 169., 172. itd. omogućile u praksi). To je važno za poticanje prelaska na obnovljive izvore energije, pružanje poticaja za veći razvoj i upotrebu obnovljivih izvora energije te za promicanje načela aktivnog kupca.

Amandman    41

Prijedlog direktive

Članak 8. – stavak 3. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu predvidjeti smjernice za taj specifičan postupak odobravanja. Nacionalna regulatorna tijela ili druga nadležna nacionalna tijela, uključujući tijela planiranja, ocjenjuju te smjernice i mogu predložiti njihove izmjene.

Države članice predviđaju smjernice za taj specifičan postupak odobravanja, koji će biti javno dostupan. Nacionalna regulatorna tijela ili druga nadležna nacionalna tijela, uključujući tijela planiranja, ocjenjuju te smjernice i mogu predložiti njihove izmjene.

Obrazloženje

Radi jasnoće ove odredbe treba naglasiti da države članice donose i objavljuju smjernice kako bi omogućile učinkovite postupke ovlaštenja, ali i kako bi provele u djelo jedan od središnjih ciljeva Direktive o električnoj energiji, tj. stavljanje potrošača u središte energetskog tržišta, kao što je spomenuto u uvodnom dijelu prijedloga.

Amandman    42

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2. – točka a – podtočka 1. – alineja 1.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  udio svakog izvora energije u ukupnoj strukturi energenata opskrbljivača (na nacionalnoj razini, tj. u državi članici sklapanja ugovora o opskrbi, kao i na razini EU-a ako opskrbljivač posluje u nekoliko država članica) tijekom prethodne godine na razumljiv i jasno usporediv način,

Obrazloženje

Izmjenama članka 10. točke (a) nastoji se povećati transparentnost izvora energije u portfelju opskrbljivača, uključujući izvore energije koji se isporučuju kupcu u skladu s ugovorom. Tako se može potaknuti tržišno natjecanje na razini čišćih izvora električne energije (upućivanje na sveukupnu strukturu energenata u skladu je sa stavkom 3. Priloga II.).

Amandman    43

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2. – točka a – podstavak 1. – alineja 1.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  prosječne emisije CO2 u kombinaciji električne energije opskrbljivača (na nacionalnoj razini, tj. u državi članici sklapanja ugovora o opskrbi, kao i na razini EU-a ako opskrbljivač posluje u više država članica) tijekom prethodne godine;

Obrazloženje

Ovo je nastavak iste točke kao u izmjeni 149. te se odnosi na istu točku (samo je podijeljen u tri dijela u izmjenama 149., 150. i 151.). Izmjenama članka 10. točke (a) nastoji se povećati transparentnost izvora energije u portfelju opskrbljivača, uključujući izvore energije koji se isporučuju kupcu u skladu s ugovorom. Tako se može potaknuti tržišno natjecanje na razini čišćih izvora energije.

Amandman    44

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2. – točka a – podstavak 1. – alineja 1.c (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-  udio svakog izvora energije u električnoj energiji koju je kupio kupac u skladu s ugovorom o opskrbi (navođenje na razini proizvoda);

Obrazloženje

Ovo je nastavak iste točke kao u izmjeni 149. te se odnosi na istu točku (samo je podijeljen u tri dijela u izmjenama 149., 150. i 151.). Također je povezan s mojim izmjenama za osiguravanje prioritetnog pristupa promjenjivim izvorima energije. Izmjenama članka 10. točke (a) nastoji se povećati transparentnost izvora energije u portfelju opskrbljivača, uključujući izvore energije koji se isporučuju kupcu u skladu s ugovorom. Tako se može potaknuti tržišno natjecanje na razini čišćih izvora električne energije, a omogućuje se i načelo aktivnog kupca.

Amandman    45

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2. – točka a – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uvjeti moraju biti pošteni i unaprijed dobro poznati. U svakom slučaju, te bi informacije trebale biti pružene prije sklapanja ili potvrđivanja ugovora. Ako se ugovori sklapaju putem posrednika, informacije koje se odnose na pitanja navedena u ovoj točki također se pružaju prije sklapanja ugovora;

Uvjeti moraju biti pošteni i unaprijed dobro poznati. U svakom slučaju, te bi informacije trebale biti pružene prije sklapanja ili potvrđivanja ugovora. Također će biti lako dostupne kupcu nakon potvrđivanja ugovora. Ako se ugovori sklapaju putem posrednika, informacije koje se odnose na pitanja navedena u ovoj točki također se pružaju prije sklapanja ugovora;

Obrazloženje

U ovom se članku detaljno navode mnoge informacije o pružanju odgovarajuće obavijesti o izmjenama ugovornih uvjeta te o alternativama isključenju. Međutim, u slučaju da klijent želi uvid u status trenutačnog ugovora, nije na primjeren način osigurano da mu može pristupiti posredstvom opskrbljivača/agregatora, što predstavlja propust (upućujem na izmjene koje je, primjerice izvjestitelj odbora ENVI uveo u članku 10.). Nemogućnost jednostavnog pristupa ugovoru kupcu će otežati usporedbu strukture energenata tijekom vremena. Ova je izmjena povezana s izmjenom 149.

Amandman    46

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  dobiju prikladnu obavijest o svakoj namjeri izmjene ugovornih uvjeta i budu obaviješteni o svojem pravu na raskid ugovora nakon primitka te obavijesti; Opskrbljivači obavješćuju svoje kupce o svakoj prilagodbi cijene opskrbe, kao i o razlozima i preduvjetima za prilagodbu i o njezinom opsegu izravno i pravodobno, a najkasnije do prvog obračunskog razdoblja koje prethodi stupanju prilagodbe na snagu i to čine na transparentan i razumljiv način. Države članice osiguravaju da kupci imaju slobodu raskida ugovora ako ne prihvaćaju nove ugovorne uvjete ili prilagodbe cijene opskrbe o kojima ih je obavijestio njihov opskrbljivač električnom energijom;

(b)  dobiju prikladnu obavijest o svakoj namjeri izmjene ugovornih uvjeta i budu obaviješteni o svojem pravu na raskid ugovora nakon primitka te obavijesti; opskrbljivači ili agregatori izravno obavješćuju svoje kupce o svakoj prilagodbi cijene opskrbe ili usluge, kao i o razlozima i preduvjetima za prilagodbu i o njezinom opsegu čim saznaju za tu prilagodbu, a najkasnije šest tjedana prije stupanja prilagodbe na snagu i to čine na transparentan i razumljiv način; države članice osiguravaju da kupci imaju slobodu raskida ugovora ako ne prihvaćaju nove ugovorne uvjete ili prilagodbe cijene opskrbe o kojima ih je obavijestio njihov opskrbljivač električnom energijom ili agregator;

Obrazloženje

Cilj Direktive olakšati je razvoj novih pružatelja proizvoda i usluga, kao što su agregatori. U tu svrhu u članku 10., koji se odnosi na ugovorna prava, navode se ne samo tradicionalni opskrbljivači nego i novi pružatelji usluga, tj. agregatori. Time će se osigurati usklađenost u cijeloj Direktivi, s obzirom na to da se na više mjesta „pružatelj elektroenergetske usluge” koristi kao sinonim riječi „opskrbljivač”. U pogledu informacija o izmjenama cijena električne energije, potrošač o njima treba biti obaviješten dovoljno vremena unaprijed. Međutim, problematično je promjene u cijeni povezati s učestalosti izdavanja računa: u nekim slučajevima (npr. godišnjim ili polugodišnjim obračunskim razdobljima) može biti nemoguće obavijestiti potrošača toliko vremena unaprijed, a u nekim slučajevima obavijest može doći i prekasno (npr. kod primjene mjesečnog obračunskog razdoblja). Zato se predlaže izmjena ovog članka u skladu s pravom potrošača na promjenu pružatelja usluga u roku od 3 tjedana, čime se potrošačima osigurava dovoljno vremena za odlučivanje. Ova je izmjena potrebna kako bi se osigurala dosljednost samog teksta.

Amandman    47

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  raspolažu širokim izborom načina plaćanja, koji nisu neopravdano diskriminacijski za kupce. Svaka razlika u naknadama povezanima s načinima plaćanja odražava relevantne troškove opskrbljivača;

(d)  raspolažu širokim izborom načina plaćanja, koji nisu neopravdano diskriminacijski za kupce. svaka razlika u naknadama povezanima s načinima plaćanja odražava relevantne troškove opskrbljivača ili agregatora;

Amandman    48

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2. – točka i

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(i)  dobiju odgovarajuće informacije o alternativama isključivanju dovoljno prije planiranog isključivanja. Te se alternative mogu odnositi na izvore potpore radi izbjegavanja isključivanja, alternativne planove otplate, savjete o upravljanju dugom ili na moratorij na isključivanje i ne bi trebale predstavljati dodatan trošak potrošačima;

(i)  imaju pristup odgovarajućim informacijama o alternativama isključivanju dovoljno prije planiranog isključivanja; Te se alternative mogu odnositi na izvore potpore radi izbjegavanja isključivanja, alternativne planove otplate, savjete o upravljanju dugom ili na moratorij na isključivanje i taj se pristup pruža bez dodatnih troškova;

Obrazloženje

Ako alternative isključivanju ne bi predstavljale trošak za kupce koji ne mogu platiti račune, trebalo bi ih podijeliti među svim korisnicima sustava. To bi dovelo do povećanja cijena električne energije za sve potrošače, uključujući ugrožene potrošače i one koji su od početka zatražili alternativu.

Amandman    49

Prijedlog direktive

Članak 10. – stavak 2. – točka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja)  mogu potpisati jedan ili više ugovora o kupnji električne energije, kao jedan ili više kupaca, s postrojenjima koja proizvode električnu energiju na mjestu potrošnje, u blizini mjesta potrošnje ili na udaljenoj lokaciji, a da ne podliježu nerazmjernim i nepoštenim troškovima i administrativnim postupcima.

Obrazloženje

Mnogi kupci u Europi žele fiksirati ili smanjiti troškove električne energije tako da je kupuju izravno od proizvođača, osobito onih koji koriste obnovljive izvore energije. To im također omogućuje da ispune obveze ili zahtjeve u pogledu zaštite okoliša. Međutim, u većini europskih zemalja izravna kupnja električne energije nije regulirana, nije dopuštena ili je ograničena nepovoljnim propisima. Zakonodavstvom EU-a trebala bi se utvrditi prava kupaca da potpisuju ugovore o kupnji energije koji nisu skupi ni složeni te da potpišu više od jednog ugovora o kupnji električne energije, zajedno s drugim kupcima. Time bi se osnažili aktivni kupci.

Amandman    50

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da opskrbljivači krajnjim kupcima pruže sve potrebne informacije o pogodnostima i rizicima takvog ugovora.

2.  Države članice osiguravaju da opskrbljivači krajnjim kupcima pruže sve potrebne informacije o pogodnostima i rizicima takvog ugovora, uključujući, prema potrebi, ugradnju pametnog brojila po razumnoj cijeni, te da krajnji potrošači mogu raskinuti ugovor ako se on pokaže kao preskup.

Obrazloženje

Radi zakonodavne sigurnosti potrebno je pojasniti da je ugovor s dinamičnim određivanjem cijena moguć samo za kupce koji imaju pametno brojilo.

Amandman    51

Prijedlog direktive

Članak 11. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice putem svojih nacionalnih regulatornih tijela prate glavna kretanja u takvim ugovorima, uključujući ponude na tržištu, osjetljivost potrošača na razinu financijskog rizika i učinak na račune potrošača, a posebno razinu nestabilnosti cijena te svake godine, najmanje deset godina nakon što takvi ugovori postanu dostupni, o tim kretanjima podnose izvješće.

3.  Države članice putem svojih nacionalnih regulatornih tijela prate glavna kretanja u takvim ugovorima, uključujući ponude na tržištu, osjetljivost potrošača na razinu financijskog rizika i učinak na račune potrošača, a posebno razinu nestabilnosti cijena, kao i udio energetske sastavnice u računu potrošača, te svake godine, najmanje deset godina nakon što takvi ugovori postanu dostupni, o tim kretanjima podnose izvješće.

Amandman    52

Prijedlog direktive

Članak 12. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Odstupajući od stavka 2., države članice mogu dopustiti da opskrbljivači naplate naknade za raskidanje ugovora onim kupcima koji žele raskinuti ugovor o opskrbi s obveznim trajanjem prije njegova isteka. Takve se naknade mogu naplatiti samo ako je očigledno da kupci ostvaruju pogodnosti zahvaljujući sklopljenom ugovoru. Usto, takve naknade ne premašuju izravan gospodarski gubitak koji je pretrpio opskrbljivač zbog toga što je kupac raskinuo ugovor, uključujući trošak svih paketa ulaganja ili usluga već pruženih kupcu u okviru ugovora.

3.  Države članice mogu dopustiti da opskrbljivači naplate razumne naknade za raskidanje ugovora onim kupcima koji žele raskinuti ugovor o opskrbi s obveznim trajanjem prije njegova isteka, osim ako razlog raskida ugovora nije evidentno nepružanje usluge. Takve se naknade mogu naplatiti samo ako je očigledno da kupci ostvaruju pogodnosti u trenutku potpisivanja ugovora. Usto, takve naknade ne premašuju izravan gospodarski gubitak koji je pretrpio opskrbljivač zbog toga što je kupac raskinuo ugovor, uključujući trošak svih paketa ulaganja ili usluga već pruženih kupcu u okviru ugovora, kao što je potvrdilo nacionalno regulatorno tijelo.

Amandman    53

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da krajnji kupac koji želi raskinuti ugovor s agregatorom to može učiniti u roku od tri tjedna, istodobno poštujući uvjete ugovora.

2.  Države članice osiguravaju da krajnji kupac koji želi raskinuti ugovor s agregatorom to može učiniti u roku od tri tjedna.

Amandman    54

Prijedlog direktive

Članak 13. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice osiguravaju da krajnji kupci imaju pravo dobiti sve relevantne podatke o upravljanju potrošnjom ili podatke o isporučenoj i prodanoj električnoj energiji barem jednom godišnje.

4.  Države članice osiguravaju da krajnji kupci imaju pravo dobiti sve relevantne podatke o upravljanju potrošnjom ili podatke o isporučenoj i prodanoj električnoj energiji barem jednom mjesečno.

Obrazloženje

Upravljanje potrošnjom i agregacija utjecat će na količinu električne energije koju kupci kupuju. U slučaju proizvođača-potrošača također će utjecati na električnu energiju koju sami proizvode. Kupci bi stoga trebali imati pravo na to da što prije dobiju te informacije kako bi se olakšale aktivnosti upravljanja potrošnjom i potaknulo aktivnije sudjelovanje na tržištu.

Amandman    55

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  imaju pravo proizvoditi, skladištiti, trošiti i prodavati električnu energiju koju sami proizvedu na svim organiziranim tržištima, pojedinačno ili putem agregatora, bez provođenja nerazmjerno složenih postupaka i bez plaćanja naknada koje ne odražavaju troškove;

(a)  imaju pravo proizvoditi, skladištiti, trošiti, prodavati, uz prioritetni pristup, električnu energiju koju sami proizvedu na svim organiziranim tržištima, pojedinačno ili putem agregatora, kao i sudjelovati u pomoćnim uslugama sustava i u mehanizmima upravljanja potrošnjom, bez provođenja diskriminirajućih ili nerazmjerno složenih postupaka i bez plaćanja naknada koje ne odražavaju troškove te imaju pravo primati naknadu za vlastito proizvedenu električnu energiju koja odgovara tržišnoj vrijednosti električne energije koju vraćaju u mrežu;

Amandman    56

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1. – točka aa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa)  ne podliježu dvostrukim troškovima mreže i/ili dvostrukom oporezivanju koje proizlazi iz skladištenja i ponovne uporabe prethodno uskladištene energije;

Amandman    57

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  podliježu naknadama za mrežu koje odražavaju troškove, transparentne su i nediskriminacijske te zasebno iskazane za električnu energiju koja je predana u mrežu i električnu energiju koja je potrošena iz mreže, u skladu s člankom 59 stavkom 8.

(b)  podliježu naknadama za mrežu koje odražavaju troškove, transparentne su i nediskriminacijske te odražavaju troškove i koristi za mrežu na temelju transparentne analize troškova i koristi koju su provela nacionalna regulatorna tijela, što podrazumijeva i ocjenu njihove potencijalne vrijednosti za mrežu i doprinos drugim ciljevima energetske politike, u skladu s člankom 59. stavkom 8. Za lokalnu razmjenu električne energije na maloj razini te bi naknade trebale biti neobavezne ili barem razmjerne udaljenosti prijenosa električne energije razvijanjem tarifne strukture, u skladu s analizom troškova i koristi, koja između ostalog odražava i kilometre i prenesene kilovatsate.

Amandman    58

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  ne podliježu naknadama za energiju koju su sami proizveli i potrošili barem dok analiza troškova i koristi samostalne proizvodnje i potrošnje ne pokaže da su makroekonomski troškovi veći od koristi od samostalno potrošene i/ili proizvedene energije. Takva analiza troškova i koristi obuhvaća vanjske učinke, potrebe za nadogradnjom mreže, plaćanje potpora, porez na dodanu vrijednost, naknade za mrežu kao i druge poreze i pristojbe.

Amandman    59

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Energetskim postrojenjem potrebnim za obavljanje aktivnosti aktivnog kupca može upravljati treća osoba kad je riječ o njegovoj izgradnji i njegovu radu, uključujući mjerenje i održavanje.

2.  Energetskim postrojenjem potrebnim za obavljanje aktivnosti aktivnog kupca može upravljati ili ga može posjedovati treća osoba u ime kupca ili skupine kupaca kad je riječ o njegovoj izgradnji i njegovu radu, uključujući mjerenje i održavanje.

Amandman    60

Prijedlog direktive

Članak 15. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice osiguravaju da aktivni potrošači koji posjeduju postrojenje za skladištenje:

 

(a)   imaju pravo na spajanje na mrežu u razumnom roku nakon podnošenja zahtjeva;

 

(b)   ne podliježu dodatnim porezima, nadoplatama ili naknadama za električnu energiju skladištenu u postrojenju za skladištenje, ili u slučaju malih lokalnih burzi električne energije, razmjenu energije među krajnjim korisnicima;

 

(c)   budu različiti od proizvođača i ne podliježu zahtjevima i naknadama za izdavanje dozvola i

 

(d)   smiju pružati nekoliko usluga istodobno ako je to tehnički izvedivo.

Amandman    61

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  mogu posjedovati, uspostavljati ili iznajmljivati mreže zajednice te njima samostalno upravljati;

(a)  mogu posjedovati, uspostavljati ili iznajmljivati zajedničke mreže, uključujući i mreže zajednice, te njima samostalno upravljati;

Amandman    62

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1. – točka ba (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  imaju nediskriminacijski i tehnološki neutralan pristup mreži;

Amandman    63

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  nisu izložene diskriminaciji u pogledu svojih aktivnosti, prava i obveza kao krajnjih kupaca, proizvođača, operatora distribucijskih sustava ili agregatora;

(c)  nisu izložene diskriminaciji u pogledu svojih aktivnosti, prava i obveza kao krajnjih kupaca, proizvođača, opskrbljivača, operatora distribucijskih sustava ili agregatora;

Amandman    64

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 1. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Kad je riječ o točki (d) prvog podstavka, ako se energetska zajednica bavi samostalnom proizvodnjom ili upravlja mrežom zajednice, ona može biti izuzeta od naknada kada distribuira energiju svojim članovima sve dokle se taj prijenos odvija unutar kruga od 100 metara i uključuje postrojenje za proizvodnju upotrebom energije iz obnovljivih izvora, s instaliranim kapacitetom električne energije manjim od 500 kW.

Amandman    65

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 2. – točka -a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a)  krajnji kupci imaju pravo na sudjelovanje u lokalnoj energetskoj zajednici;

Amandman    66

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 2. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  članak 8. stavak 3. primjenjuje se na proizvodne kapacitete koje su izgradile lokalne energetske zajednice ako se takav kapacitet može smatrati malom decentraliziranom ili distribuiranom proizvodnjom;

(d)  članak 8. stavak 3. primjenjuje se na proizvodne kapacitete koje su izgradile zajednice za obnovljivu energiju, kao potkategorija lokalnih energetskih zajednica, ako se takav kapacitet može smatrati malom decentraliziranom ili distribuiranom proizvodnjom;

Amandman    67

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 2. – točka f

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(f)  lokalne energetske zajednice mogu prema potrebi sklopiti sporazum o radu mreže lokalne energetske zajednice s operatorom distribucijskog sustava s kojim je njihova mreža spojena;

(f)  lokalne energetske zajednice mogu prema potrebi sklopiti sporazum o radu mreže lokalne energetske zajednice i o skladištenju električne energije s operatorom distribucijskog sustava s kojim je njihova mreža spojena;

Amandman    68

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 2. – točka h

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h)  lokalne energetske zajednice prema potrebi podliježu odgovarajućim naknadama za mrežu na priključnim mjestima između mreže zajednice i distribucijske mreže izvan energetske zajednice. Takve su naknade za mrežu zasebno iskazane za električnu energiju koja je predana u distribucijsku mrežu i električnu energiju koja je potrošena iz distribucijske mreže izvan lokalne energetske zajednice, u skladu s člankom 59. stavkom 8.

(h)  lokalne energetske zajednice mogu podlijegati odgovarajućim naknadama za mrežu na priključnim mjestima između mreže zajednice i distribucijske mreže izvan energetske zajednice. Takve su naknade za mrežu zasebno iskazane za električnu energiju koja je predana u distribucijsku mrežu i električnu energiju koja je potrošena iz distribucijske mreže izvan lokalne energetske zajednice, u skladu s člankom 59. stavkom 8. Pri takvim naknadama za distribuciju električne energije trebalo bi uzeti u obzir udaljenost prijenosa i zajamčiti da prijenos troškova, osim u slučaju negativne cijene, ne premašuje vrijednost prenesene električne energije, u skladu s analizom troškova i koristi za distribuirane energetske resurse, uključujući procjenu njihove moguće vrijednosti za mrežu i doprinos drugim ciljevima energetske politike.

Amandman    69

Prijedlog direktive

Članak 16. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Države članice, preko svojih nacionalnih regulatornih tijela, nadziru pristup tržištu, postupanje i procedure te naknade koje se primjenjuju na lokalne energetske zajednice, utjecaj lokalnih energetskih zajednica na tržišno natjecanje i jačanje uloge potrošača i njihovu zaštitu, kao i koristi za lokalnu zajednicu, uključujući njezin doprinos smanjenju energetskog siromaštva. Podnose godišnje izvješće Komisiji, a kada je to prikladno, nacionalnim tijelima nadležnima za tržišno natjecanje u skladu s člankom 59. stavkom 1. točkom (n).

Amandman    70

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 3. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice osiguravaju da se njihovim regulatornim okvirom potiče sudjelovanje agregatora na maloprodajnom tržištu i da taj okvir sadržava barem sljedeće elemente:

3.  Države članice osiguravaju da se njihovim regulatornim okvirom potiče sudjelovanje agregatora na svim tržištima i da taj okvir sadržava barem sljedeće elemente:

Amandman    71

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 3. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  transparentna pravila kojima se jasno utvrđuju uloge i odgovornosti svih sudionika na tržištu;

(b)  transparentna pravila kojima se jasno utvrđuju uloge i odgovornosti svih sudionika na tržištu, uključujući potrebu da svi sudionici na tržištu poštuju operativnu sigurnost mreža distribucije i prijenosa;

Amandman    72

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 3. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  odredbu u skladu s kojom se od agregatora ne zahtijeva plaćanje naknade opskrbljivačima ili proizvođačima;

Briše se.

Amandman    73

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 4. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Kako bi se osiguralo da su troškovi i koristi uravnoteženja koje su prouzročili agregatori pravedno raspoređeni među sudionicima na tržištu, države članice mogu iznimno dopustiti plaćanje naknade između agregatora i subjekata odgovornih za odstupanja. Takva plaćanja naknade moraju biti ograničena na situacije u kojima jedan sudionik na tržištu prouzroči neravnotežu drugom sudioniku na tržištu, što rezultira financijskim troškom.

Kako bi se osiguralo da su troškovi i koristi uravnoteženja koje su prouzročili agregatori, kao i troškovi opskrbe električnom energijom, pravedno raspoređeni među sudionicima na tržištu, agregator bi trebao uvijek biti odgovoran za uravnoteženje količina u vezi s kojima je preuzeo obvezu te koje isporučuje tijekom aktivacije aktivnosti upravljanja potrošnjom, a države članice iznimno dopuštaju plaćanje naknade između agregatora i subjekata odgovornih za odstupanja Takva su plaćanja naknade proporcionalna i njima se ne pravi razlika između agregatora. Načela za izračun naknade utvrđuje regulatorno tijelo, osim ako je postignut bilateralni ugovorni sporazum između agregatora i predmetnog subjekta odgovornog za odstupanja. Ograničavaju se na situacije u kojima agregator nameće financijske troškove drugom tržišnom subjektu i dobivaju se na osnovi tržišnih cijena u određenom vremenskom trenutku.

Amandman    74

Prijedlog direktive

Članak 17. – stavak 5.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

5.a  Države članice moraju osigurati da ne postoje nepotrebne prepreke koje bi agregatorima onemogućile ulazak na organizirana tržišta električne energije dokle god zadovoljavaju kriterije za ulazak na ta tržišta. Kriterije određuju države članice na transparentan i nediskriminirajući način, između ostalog i o pouzdanom i sigurnom funkcioniranju prijenosnih i distribucijskih mreža u skladu s Uredbom (EU) .../... [Uredba o električnoj energiji].

Amandman    75

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju da se za izdavanje svih računa i pružanje svih informacija o obračunu krajnjim kupcima ne naplaćuje naknada te da su računi jasni, točni i razumljivi.

2.  Države članice osiguravaju da se za izdavanje svih računa i pružanje svih informacija o obračunu krajnjim kupcima ne naplaćuje naknada te da su računi jasni, točni i razumljivi, s jasnim objašnjenjem i opravdanjem svih ostalih troškova i poreza uključenih u račune.

Amandman    76

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 3. – podstavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Računi se izdaju na temelju stvarne potrošnje barem jednom godišnje. Informacije o obračunu stavljaju se na raspolaganje najmanje jednom svaka tri mjeseca, na zahtjev ili ako je riječ o krajnjim kupcima koji su se odlučili za elektroničko izdavanje računa, a inače dvaput godišnje.

Računi se izdaju na temelju stvarne potrošnje barem jednom godišnje. Informacije o obračunu i potrošnji kontinuirano su dostupne na internetu gdje je ugrađeno pametno brojilo ili se stavljaju na raspolaganje najmanje jednom mjesečno.

Obrazloženje

Ako se potrošači žele aktivno angažirati na energetskom tržištu i u postizanje energetske učinkovitosti i ušteda, na računu za električnu energiju moraju im biti dostupne često ažurirane informacije o potrošnji.

Amandman    77

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 3. – podstavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

U slučaju ugroženih kupaca, obračun i informacije o obračunu trebale bi biti ograničene na stvarnu potrošnju električne energije, trošak sustava i sve relevantne poreze.

Obrazloženje

Uključivanje drugih naknada u račun za električnu energiju u nadležnosti je država članica, no na ugrožene kupce ne bi se smjele primjenjivati druge naknade koje države članice žele uključiti u račune za električnu energiju.

Amandman    78

Prijedlog direktive

Članak 18. – stavak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

7.  Države članice mogu na zahtjev krajnjeg kupca odrediti da se informacije sadržane u takvim računima ne smatraju zahtjevom za plaćanje. U takvim slučajevima države članice osiguravaju da opskrbljivači ponude fleksibilne aranžmane za plaćanje.

Briše se.

Obrazloženje

Bez obzira na oblik obračunavanja troškova koji kupac odabere (uključujući elektronički format), informacije navedene na računu predstavljaju zahtjev za plaćanje, što je suština računa. U suprotnom bi kupci mogli biti zbunjeni.

Amandman    79

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Radi promicanja energetske učinkovitosti i osnaživanja kupaca države članice ili, ako je neka država članica tako predvidjela, regulatorno tijelo snažno preporučuju da elektroenergetska poduzeća i agregatori optimiziraju uporabu električne energije, među ostalim pružanjem usluga upravljanja energijom, razvijanjem inovativnih formula za formiranje cijena ili uvođenjem interoperabilnih pametnih sustava mjerenja ili pametnih mreža, ako je potrebno.

1.  Radi promicanja energetske učinkovitosti i osnaživanja kupaca države članice ili, ako je neka država članica tako predvidjela, regulatorno tijelo snažno preporučuju da elektroenergetska poduzeća i agregatori optimiziraju uporabu električne energije, među ostalim pružanjem usluga upravljanja energijom, razvijanjem inovativnih formula za formiranje cijena ili uvođenjem interoperabilnih pametnih sustava mjerenja, ako je to tehnički izvedivo, cjenovno isplativo i razmjerno u odnosu na potencijalne uštede energije, ili pametnih mreža, ako je potrebno.

Obrazloženje

Pametno mjerenje nije magično rješenje te bi ga stoga trebalo razmatrati samo kada je tehnički izvedivo, isplativo i razmjerno u odnosu na potencijalne uštede energije.

Amandman    80

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice osiguravaju uvođenje pametnih sustava mjerenja na svojem državnom području, a ti sustavi doprinose aktivnom sudjelovanju kupaca na tržištu električne energije. Takvo uvođenje može podlijegati procjeni troškova i koristi, a ta se procjena provodi u skladu s načelima utvrđenima u Prilogu III.

2.  Države članice po potrebi potiču uvođenje pametnih sustava mjerenja na svojem državnom području jer takvi sustavi mogu doprinijeti aktivnom sudjelovanju kupaca na tržištu električne energije. Svako uvođenje podliježe procjeni troškova i koristi, a ta se procjena provodi u skladu s načelima utvrđenima u Prilogu III.

Obrazloženje

U pogledu potrebe za pametnim sustavima mjerenja među državama članicama postoje velike geografske razlike. Ta bi se činjenica trebala odražavati u tekstu Direktive.

Amandman    81

Prijedlog direktive

Članak 19. – stavak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.  Države članice koje započnu s uvođenjem donose i objavljuju minimalne funkcionalne i tehničke zahtjeve za pametne sustave mjerenja koji će se uvesti na njihovu državnom području u skladu s odredbama članka 20. i Priloga III. Države članice osiguravaju interoperabilnost tih pametnih sustava mjerenja, kao i njihovu povezivost s potrošačkim platformama za upravljanje energijom. U tom pogledu države članice poklanjaju dužnu pažnju uporabi odgovarajućih dostupnih standarda, uključujući one standarde kojima se omogućava interoperabilnost, kao i najboljih praksi vodeći pritom računa o važnosti razvoja unutarnjeg tržišta električne energije.

3.  Države članice koje započnu s uvođenjem donose i objavljuju minimalne funkcionalne i tehničke zahtjeve za pametne sustave mjerenja koji će se uvesti na njihovu državnom području u skladu s odredbama članka 20. i Priloga III., uzimajući pritom u obzir postojeće funkcionalnosti instaliranih pametnih sustava mjerenja . Države članice osiguravaju interoperabilnost tih pametnih sustava mjerenja, kao i njihovu povezivost s potrošačkim platformama za upravljanje energijom. U tom pogledu države članice poklanjaju dužnu pažnju uporabi odgovarajućih dostupnih standarda, uključujući one standarde kojima se omogućava interoperabilnost, kao i najboljih praksi vodeći pritom računa o važnosti razvoja unutarnjeg tržišta električne energije.

Obrazloženje

Potrebno je pažljivo ocijeniti nove zahtjeve za pametne sustave mjerenja (usp. navod o funkcionalnostima pametnih sustava mjerenja u članku 20.) prije no što se učine obaveznima kako bi se izbjeglo skupo naknadno opremanje već instaliranih pametnih sustava mjerenja.

Amandman    82

Prijedlog direktive

Članak 20. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  operateri brojila osiguravaju da se na brojilu ili brojilima aktivnih kupaca koji sami proizvode električnu energiju prikazuje električna energija koja je predana u mrežu iz njihovih prostora;

(d)  operateri brojila osiguravaju da se na brojilu ili brojilima aktivnih kupaca koji sami proizvode električnu energiju točno prikazuje električna energija koja je predana u mrežu iz njihovih prostora;

Amandman    83

Prijedlog direktive

Članak 20. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Te funkcionalnosti primjenjuju se na pametnim brojilima uvedenima nakon... [2 godine od datuma stupanja na snagu ove Direktive].

Obrazloženje

U skladu s načelom neretroaktivnosti i kako bi se izbjegla nepotrebna ulaganja u okviru postojećeg zakonodavstva.

Amandman    84

Prijedlog direktive

Članak 24. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Komisija provedbenim aktima donesenima u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 68. određuje zajednički europski format podataka te nediskriminacijske i transparentne postupke za pristup podacima navedene u članku 23. stavku 1. kojima će se zamijeniti nacionalni formati podataka i postupci koje su donijele države članice u skladu sa stavkom 1. Države članice osiguravaju da sudionici na tržištu upotrebljavaju zajednički europski format podataka.

2.  Komisija provedbenim aktima donesenima u skladu sa savjetodavnim postupkom iz članka 68. određuje niz načela za zajednički europski format podataka te nediskriminacijske i transparentne postupke za pristup podacima navedene u članku 23. stavku 1. kojima će se zamijeniti nacionalni formati podataka i postupci koje su donijele države članice u skladu sa stavkom 1. Zajednički format podataka i postupci definiraju se u uskoj suradnji s tijelima odgovornima za mjerenje i organizacijama potrošača. Države članice osiguravaju da sudionici na tržištu upotrebljavaju zajednički europski format podataka.

Obrazloženje

Sudjelovanje uključenih strana preduvjet je da se zajamči realan i primjeren ishod.

Amandman    85

Prijedlog direktive

Članak 26. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da kupci imaju pristup jednostavnim, pravednim, transparentnim, neovisnim, djelotvornim i učinkovitim mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova za rješavanje sporova u vezi s pravima i obvezama utvrđenima ovom Direktivom. Ako je kupac potrošač u smislu Direktive 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća46, takvi izvansudski mehanizmi u skladu su sa zahtjevima za kvalitetu utvrđenima u Direktivi 2013/11/EU i njima se predviđa, ako je to opravdano, sustav povrata sredstava i/ili naknade .

Države članice osiguravaju da kupci imaju pristup jednostavnim, pravednim, transparentnim, neovisnim, djelotvornim i učinkovitim mehanizmima izvansudskog rješavanja sporova za rješavanje sporova u vezi s pravima i obvezama utvrđenima ovom Direktivom preko neovisnog mehanizma kao što je pravobranitelj za energetiku ili tijelo za zaštitu potrošača kako bi se zajamčili učinkovita obrada pritužbi i izvansudsko rješavanje sporova. Ti mehanizmi moraju moći poslužiti za rješavanje svih pritužbi potrošača na energetskom tržištu, uključujući pritužbe o ponudama u paketima, novim proizvodima i pružateljima usluga kao što su agregatori i lokalne energetske zajednice. Ako je kupac aktivan potrošač ili potrošač u smislu Direktive 2013/11/EU Europskog parlamenta i Vijeća46, takvi izvansudski mehanizmi u skladu su sa zahtjevima za kvalitetu utvrđenima u Direktivi 2013/11/EU i njima se predviđa, ako je to opravdano, sustav povrata sredstava i/ili naknade koji su definirali regulatorno tijelo i pravobranitelj ili tijelo za zaštitu potrošača.

_________________

_________________

46SL L 165, 18.6.2013., str. 63. – 79.

46SL L 165, 18.6.2013., str. 63. – 79.

Obrazloženje

Pokazalo se da su pravobranitelj za energetiku i tijela za zaštitu potrošača potrebni kao nezavisan mehanizam za pružanje podrške potrošačima i drugim sudionicima na tržištu kako bi se postiglo izvansudsko rješavanje sporova i istodobno zaštitila prava potrošača. Odredbe usvojene na 9. Energetskom forumu građana trebalo bi uključiti u ovaj članak.

Amandman    86

Prijedlog direktive

Članak 28. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere radi zaštite kupaca i posebno osiguravaju postojanje prikladnih zaštitnih mjera radi zaštite ugroženih kupaca. U tom kontekstu, svaka država članica definira koncept ugroženih kupaca koji se može odnositi na energetsko siromaštvo i, među ostalim, na zabranu isključivanja električne energije takvim kupcima u kritičnim vremenima. Države članice osiguravaju primjenu prava i obveza povezanih s ugroženim kupcima. Posebno poduzimaju mjere za zaštitu kupaca u udaljenim područjima. Osiguravaju visoke razine zaštite potrošača, posebno u pogledu transparentnosti općih uvjeta ugovora, općih informacija i mehanizama rješavanja sporova.

1.  Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere radi zaštite kupaca i posebno osiguravaju postojanje prikladnih zaštitnih mjera radi zaštite ugroženih kupaca, što podrazumijeva i kupce kojima prijeti energetsko siromaštvo. U tom kontekstu, svaka država članica definira koncept ugroženih kupaca, uzimajući pritom u obzir posebne okolnosti u državi članici, koji se, među ostalim, odnosi na potrošače pogođene energetskim siromaštvom ili kojima ono prijeti i na zabranu isključivanja električne energije takvim kupcima u kritičnim vremenima. Države članice osiguravaju primjenu prava i obveza povezanih s ugroženim kupcima. Posebno poduzimaju mjere za zaštitu kupaca u udaljenim područjima. Osiguravaju visoke razine zaštite potrošača, posebno u pogledu transparentnosti općih uvjeta ugovora, općih informacija i mehanizama rješavanja sporova.

Obrazloženje

Ova je izmjena povezana s amandmanom 88. na članak 29. stavak 1. točku (d). Pitanje energetskog siromaštva iziskuje veću pozornost svih zakonodavaca s obzirom na to da oni imaju važnu ulogu u zaštiti najugroženijih zajednica i sprečavanju da određene skupine u društvu zapadnu u energetsko siromaštvo. Mjere usmjerene na ugrožene potrošače trebale bi biti usklađene s mjerama za rješavanje problema energetskog siromaštva ili doprinijeti tim mjerama. Ova je izmjena povezana i s amandmanom 35. na članak 5. stavak 2. uključujući kategoriju „ugroženih potrošača kojima prijeti energetsko siromaštvo”.

Amandman    87

Prijedlog direktive

Članak 28. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere, kao što je formuliranje nacionalnih akcijskih planova za energetiku, osiguravanje povlastica u sustavima socijalne sigurnosti radi osiguravanja nužne opskrbe ugroženih kupaca električnom energijom ili pružanje podrške poboljšanjima energetske učinkovitosti radi rješavanja energetskog siromaštva tamo gdje je ono utvrđeno, uključujući u širem kontekstu siromaštva. Takve mjere ne smiju sprečavati stvarno otvaranje tržišta iz članka 4. ili funkcioniranje tržišta te se Komisiju, ako je potrebno, o njima obavješćuje u skladu s odredbama članka 9. stavka 4. Takva obavijest može također uključivati mjere poduzete unutar općeg sustava socijalne sigurnosti.

2.  Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere, kao što je formuliranje nacionalnih akcijskih planova za energetiku, osiguravanje povlastica u sustavima socijalne sigurnosti radi osiguravanja nužne opskrbe ugroženih kupaca električnom energijom, pružanja potpore razvoju učinkovitijih tehnologija grijanja i hlađenja i pružanje podrške poboljšanjima energetske učinkovitosti radi rješavanja energetskog siromaštva tamo gdje je ono utvrđeno, uključujući u širem kontekstu siromaštva. Takve mjere ne smiju sprečavati stvarno otvaranje tržišta iz članka 4. ili funkcioniranje tržišta te se Komisiju, ako je potrebno, o njima obavješćuje u skladu s odredbama članka 9. stavka 4. Takva obavijest može također uključivati mjere poduzete unutar općeg sustava socijalne sigurnosti.

Obrazloženje

Ovaj amandman povezan je s amandmanom 88. na članak 29. (energetsko siromaštvo), amandmanom 86. na članak 28. stavak 1. i amandmanom 14. na uvodnu izjavu 40. (u skladu s kojom bi države članice trebale, među ostalim, osigurati mehanizme za potporu razvoju učinkovitije tehnologije grijanja i hlađenja kako bi se riješio problem energetskog siromaštva). Pitanje energetskog siromaštva iziskuje veću pozornost svih zakonodavaca s obzirom na to da oni imaju važnu ulogu u zaštiti najugroženijih zajednica i sprečavanju da određene skupine u društvu zapadnu u energetsko siromaštvo. Mjere usmjerene na ugrožene potrošače trebale bi biti usklađene s mjerama za rješavanje problema energetskog siromaštva ili doprinijeti tim mjerama.

Amandman    88

Prijedlog direktive

Članak 29. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice utvrđuju skup kriterija kojima se mjeri energetsko siromaštvo. Države članice stalno prate broj energetski siromašnih kućanstava i svake dvije godine izvješćuju Komisiju o promjenama u energetskom siromaštvu i mjerama poduzetima radi njegova sprečavanja u okviru svojih integriranih nacionalnih izvješća o napretku u području energetske i klimatske politike u skladu s člankom 21. [Uredbe o upravljanju, kako je predloženo dokumentom COM(2016)759].

Države članice utvrđuju skup zajedničkih kriterija kojima se mjeri energetsko siromaštvo i donose sveobuhvatnu zajedničku definiciju energetskog siromaštva u kontekstu nove komunikacije Komisije i akcijskog plana protiv energetskog siromaštva, u skladu s kriterijima iz Uredbe (EU) .../... [Uredba o upravljanju]. Države članice stalno prate broj energetski siromašnih kućanstava i broj potrošača kojima prijeti energetsko siromaštvo. Države članice svake dvije godine izvješćuju Komisiju o promjenama u energetskom siromaštvu i mjerama poduzetima radi njegova sprečavanja i smanjenja u okviru svojih integriranih nacionalnih izvješća o napretku u području energetske i klimatske politike u skladu s člankom 21. [Uredbe o upravljanju, kako je predloženo dokumentom COM(2016)759].

Amandman    89

Prijedlog direktive

Članak 31. – stavak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Svaki operator distribucijskog sustava nabavlja energiju koju koristi za pokrivanje gubitaka energije i nefrekvencijske pomoćne usluge u svojem sustavu u skladu s transparentnim, nediskriminacijskim i tržišno utemeljenim postupcima, uvijek kada ima takvu funkciju. Osim ako se drugačije može opravdati analizom troškova i koristi, operator distribucijskog sustava nabavlja nefrekvencijske pomoćne usluge na transparentan, nediskriminacijski i tržišno temeljen način, osiguravajući stvarno sudjelovanje svih sudionika na tržištu, što uključuje proizvođače energije iz obnovljivih izvora, upravljanje potrošnjom, postrojenja za skladištenje energije i agregatore, posebno tako što se od regulatornih tijela ili operatorâ distribucijskih sustava zahtijeva da u bliskoj suradnji sa svim sudionicima na tržištu i na temelju tehničkih zahtjeva za ta tržišta i kapaciteta svih sudionika na tržištu utvrde tehničke modalitete za sudjelovanje na tim tržištima.

5.  Svaki operator distribucijskog sustava nabavlja energiju koju koristi za pokrivanje gubitaka energije i nefrekvencijske pomoćne usluge u svojem sustavu u skladu s transparentnim, nediskriminacijskim i tržišno utemeljenim postupcima, uvijek kada ima takvu funkciju. Osim ako se drugačije može opravdati analizom troškova i koristi, operator distribucijskog sustava nabavlja nefrekvencijske pomoćne usluge na transparentan, nediskriminacijski i tržišno temeljen način, dajući prednost proizvodnji energije iz obnovljivih izvora i osiguravajući stvarno sudjelovanje svih sudionika na tržištu, što uključuje proizvođače energije iz obnovljivih izvora, upravljanje potrošnjom, postrojenja za skladištenje energije i agregatore, posebno tako što se od regulatornih tijela ili operatorâ distribucijskih sustava zahtijeva da u bliskoj suradnji sa svim sudionicima na tržištu i na temelju tehničkih zahtjeva za ta tržišta i kapaciteta svih sudionika na tržištu utvrde tehničke modalitete za sudjelovanje na tim tržištima.

Amandman    90

Prijedlog direktive

Članak 32. – stavak 1. – podstavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Operatori distribucijskih sustava definiraju standardizirane tržišne proizvode za nabavljene usluge osiguravajući stvarnu suradnju svih sudionika na tržištu, što uključuje proizvođače energije iz obnovljivih izvora, upravljanje potrošnjom i agregatore. Operatori distribucijskih sustava razmjenjuju sve potrebne informacije s operatorima prijenosnih sustava i s njima se koordiniraju kako bi se osigurali optimalna uporaba resursa i siguran i učinkovit rad sustava te olakšao razvoj tržišta. Operatorima distribucijskih sustava adekvatno se nadoknađuju barem troškovi povezani s nabavom takvih usluga, uključujući troškove pružanja potrebnih informacija i troškove komunikacijskih tehnologija, među ostalim troškovi koji se odnose na potrebne informacije i komunikacijsku infrastrukturu.

Operatori distribucijskih sustava definiraju standardizirane tržišne proizvode za nabavljene usluge osiguravajući stvarnu suradnju svih sudionika na tržištu, dajući prednost pristupu proizvođača energije iz različitih obnovljivih izvora i uključujući upravljanje potrošnjom i agregatore. Operatori distribucijskih sustava razmjenjuju sve potrebne informacije s operatorima prijenosnih sustava i s njima se koordiniraju kako bi se osigurali optimalna uporaba resursa i siguran i učinkovit rad sustava te olakšao razvoj tržišta. Operatorima distribucijskih sustava adekvatno se nadoknađuju barem troškovi povezani s nabavom takvih usluga, uključujući troškove pružanja potrebnih informacija i troškove komunikacijskih tehnologija, među ostalim troškovi koji se odnose na potrebne informacije i komunikacijsku infrastrukturu.

Amandman    91

Prijedlog direktive

Članak 33. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Države članice osiguravaju potreban regulatorni okvir kako bi se olakšalo priključivanje javno dostupnih i privatnih stanica za punjenje na distribucijske mreže. Države članice osiguravaju da operatori distribucijskih sustava surađuju na nediskriminacijskoj osnovi sa svakim poduzećem koje posjeduje ili razvija stanice za punjenje električnih vozila ili njima upravlja, što uključuje i njihovo priključenje na mrežu.

1.  Države članice osiguravaju potreban regulatorni okvir kako bi se olakšalo priključivanje javno dostupnih i privatnih stanica za punjenje u skladu s definicijom iz članka 8. stavka 2. Direktive (EU) .../.... [revidirana Direktiva o energetskoj učinkovitosti zgrada,] na prijenosne i distribucijske mreže. Države članice osiguravaju da operatori prijenosnih i distribucijskih sustava surađuju na nediskriminacijskoj osnovi sa svakim poduzećem koje posjeduje ili razvija stanice za punjenje električnih vozila ili njima upravlja, što uključuje i njihovo priključenje na mrežu.

Obrazloženje

Odredbe ove Direktive trebale bi biti usklađene s Direktivom o energetskoj učinkovitosti zgrada i Direktivom o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva. Razina napona koja dijeli prijenosne i distribucijske mreže znatno se razlikuje diljem Europe. Zato potreba za priključivanjem stanica za punjenje na distribucijsku razinu napona u nekim državama članicama može biti jednakovrijedna priključivanju na prijenosnu razinu napona u drugim državama članicama. Osim toga, s obzirom na očekivano širenje stanica za punjenje, bit će potrebno priključivanje na sve više razine napona, a u konačnici i na prijenosne mreže.

Amandman    92

Prijedlog direktive

Članak 33. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice mogu operatorima distribucijskih sustava dopustiti da posjeduju ili razvijaju stanice za punjenje električnih vozila ili njima upravljaju samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

2.  Države članice mogu operatorima distribucijskih sustava dopustiti da posjeduju ili razvijaju javne stanice za punjenje električnih vozila ili njima upravljaju samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

Obrazloženje

Usklađivanje s Direktivom o infrastrukturi za alternativna goriva.

Amandman    93

Prijedlog direktive

Članak 33. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a  Operatori distribucijskih sustava mogu posjedovati i razvijati stanice za punjenje električnih vozila za potrebe vlastitog voznog parka te mogu njima upravljati.

Obrazloženje

Usklađivanje s Direktivom o infrastrukturi za alternativna goriva.

Amandman    94

Prijedlog direktive

Članak 33. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Države članice redovito ili barem svakih pet godina provode javno savjetovanje kako bi se provjerilo jesu li sudionici na tržištu zainteresirani posjedovati ili razvijati stanice za punjenje električnih vozila ili njima upravljati. Ako javno savjetovanje pokaže da treće strane mogu posjedovati ili razvijati takve stanice ili njima upravljati, države članice osiguravaju da se aktivnosti operatora distribucijskih sustava u tom području postupno ukinu.

4.  Države članice redovito ili barem svakih pet godina provode javno savjetovanje kako bi se provjerilo jesu li sudionici na tržištu zainteresirani posjedovati ili razvijati stanice za punjenje električnih vozila ili njima upravljati. Ako javno savjetovanje pokaže da treće strane mogu posjedovati ili razvijati takve stanice ili njima upravljati, države članice osiguravaju da se aktivnosti operatora distribucijskih sustava u tom području postupno ukinu. Operatori distribucijskih sustava imaju pravo na povrat vlastitog ulaganja u infrastrukturu za punjenje po poštenim i razumnim uvjetima.

Obrazloženje

Radi stabilnosti ulagačkog okruženja, operatori distribucijskih sustava imaju pravo na povrat troškova povezanih s infrastrukturom za elektromobilnost.

Amandman    95

Prijedlog direktive

Članak 36. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Operatorima distribucijskih sustava nije dopušteno posjedovati niti razvijati postrojenja za skladištenje niti njima upravljati.

Briše se.

Amandman    96

Prijedlog direktive

Članak 36. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a   Ne dovodeći u pitanje stavak 1.b, operateri distribucijskih sustava koji imaju interes da posjeduju ili razvijaju postrojenja za skladištenje ili da njima upravljaju savjetuju se s nacionalnim regulatornim tijelom o tome jesu li navedeni uvjeti ispunjeni.

Amandman    97

Prijedlog direktive

Članak 36. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Odstupajući od stavka 1. točke (a), operatorima distribucijskih sustava dopušteno je da posjeduju ili razvijaju postrojenja za skladištenje energije ili da njima upravljaju ako je državno regulatorno tijelo, na temelju analize troškova i koristi te nakon javnog savjetovanja, ocijenilo da nije potrebno primijeniti uvjete iz stavka 1. točke (a) i ako je dalo svoje odobrenje.

Amandman    98

Prijedlog direktive

Članak 36. – stavak 2. – uvodni dio

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Odstupajući od stavka 1. države članice mogu operatorima distribucijskih sustava dopustiti da posjeduju ili razvijaju postrojenja za skladištenje ili njima upravljaju samo ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

2.  Operatorima distribucijskih sustava dopušteno je da posjeduju ili razvijaju postrojenja za skladištenje energije ili da njima upravljaju samo ako su takva postrojenja potrebna kako bi operatori distribucijskih sustava ispunili svoje obveze iz ove Direktive u pogledu učinkovitog, pouzdanog i sigurnog rada distribucijskog sustava i ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

Amandman    99

Prijedlog direktive

Članak 36. – stavak 2. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a)  druge strane nakon otvorenog i transparentnog postupka javnog natječaja nisu izrazile interes da posjeduju ili razvijaju postrojenja za skladištenje ili njima upravljaju;

(a)  druge strane nakon otvorenog i transparentnog postupka javnog natječaja pod nadzorom nacionalnog regulatornog tijela nisu izrazile interes da posjeduju ili razvijaju postrojenja za skladištenje ili njima upravljaju, a operator distribucijskog sustava utvrđen je kao troškovno učinkovit dionik i

Amandman    100

Prijedlog direktive

Članak 36. – stavak 2. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  takva su postrojenja potrebna da bi operatori distribucijskih sustava mogli ispuniti svoje obveze u skladu s ovom Direktivom u vezi s učinkovitim, pouzdanim i sigurnim radom distribucijskog sustava i

(b)  takva postrojenja upotrebljavaju operatori distribucijskih sustava isključivo za ispunjavanje svojih obveza u skladu s ovom Direktivom u vezi s učinkovitim, pouzdanim i sigurnim radom distribucijskog sustava i ne koriste se za prodaju električne energije na tržištu.

Amandman    101

Prijedlog direktive

Članak 36. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  regulatorno tijelo procijenilo je nužnost takvog odstupanja uzimajući u obzir uvjete iz točaka (a) i (b) i dalo je svoje odobrenje.

Briše se.

Amandman    102

Prijedlog direktive

Članak 36. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Regulatorna tijela redovito ili barem svakih pet godina provode javno savjetovanje kako bi se provjerilo jesu li sudionici na tržištu zainteresirani ulagati u postrojenja za skladištenje energije, razvijati ih ili njima upravljati. Ako javno savjetovanje pokaže da treće strane mogu posjedovati ili razvijati takva postrojenja ili njima upravljati, države članice osiguravaju da se aktivnosti operatora distribucijskih sustava u tom području postupno ukinu.

4.  Regulatorna tijela redovito ili barem svakih pet godina provode javno savjetovanje kako bi se provjerilo jesu li sudionici na tržištu zainteresirani ulagati u postrojenja za skladištenje energije, razvijati ih ili njima upravljati. Ako javno savjetovanje i analiza troškova i koristi pokaže da treće strane mogu i imaju interes na troškovno učinkovit način posjedovati ili razvijati takva postrojenja ili njima upravljati, države članice osiguravaju da se aktivnosti operatora distribucijskih sustava u tom području postupno ukinu. Operatori distribucijskih sustava imaju pravo na povrat vlastitih sredstava uloženih u postrojenja za skladištenje pod poštenim i razumnim uvjetima.

Amandman    103

Prijedlog direktive

Članak 36. – stavak 4.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a   Državama članicama dopušteno je poticati razvoj osnovne mreže javno dostupnih stanica za punjenje kako bi se uklonile zapreke za početni razvoj elektromobilnosti.

Amandman    104

Prijedlog direktive

Članak 40. – stavak 1. – točka d

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d)  upravljanje tokovima električne energije u sustavu, vodeći računa o razmjenama s drugim međusobno povezanim sustavima. U tu je svrhu operator prijenosnog sustava odgovoran za osiguravanje sigurnog, pouzdanog i učinkovitog elektroenergetskog sustava i u tom kontekstu za osiguravanje dostupnosti svih nužnih pomoćnih usluga, uključujući one koje se pružaju u okviru upravljanja potrošnjom i skladištenja energije , u onoj mjeri u kojoj takva dostupnost nije ovisna ni o jednom drugom prijenosnom sustavu s kojim je njegov sustav međusobno povezan;

(d)  upravljanje tokovima električne energije u sustavu, vodeći računa o razmjenama s drugim međusobno povezanim sustavima. U tu je svrhu operator prijenosnog sustava odgovoran za osiguravanje sigurnog, pouzdanog i učinkovitog elektroenergetskog sustava i u tom kontekstu za osiguravanje dostupnosti svih nužnih pomoćnih usluga, uključujući one koje se pružaju u okviru upravljanja potrošnjom i skladištenja energije te električnih vozila, u onoj mjeri u kojoj takva dostupnost nije ovisna ni o jednom drugom prijenosnom sustavu s kojim je njegov sustav međusobno povezan;

Obrazloženje

Električna vozila mogu pružiti vrijednu pomoćnu uslugu za sustav ubrizgavanjem električne energije u mrežu ili promjenom brzine punjenja. Zato bi operator prijenosnog sustava trebao imati informacije u stvarnom vremenu o potražnji električnih vozila. Ovaj amandman odgovara tvrdnji Komisije navedenoj u uvodnoj izjavi 27. da elektromobilnost predstavlja važan element u energetskoj tranziciji i da bi trebalo stvoriti povoljne uvjete za električna vozila.

Amandman    105

Prijedlog direktive

Članak 40. – stavak 1. – točka ja (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ja)  digitalizaciju prijenosnih sustava kako bi se između ostalog zajamčilo učinkovito stjecanje i korištenje podataka u stvarnom vremenu te pametne podstanice;

Obrazloženje

Digitalizacija mreže i razvoj pametnih mreža ne mogu se ograničiti na distribuciju jer predstavljaju rješenje za cijeli sustav. Međutim, Europska komisija u potpunosti povjerava digitalna rješenja ODS-ovima, negirajući činjenicu da i razina prijenosa mora proći digitalnu transformaciju (npr., učinkovito stjecanje i korištenje podataka u stvarnom vremenu, pametne podstanice itd.). Naime, digitalizacija nadilazi uvođenje pametnih brojila na maloprodajnom tržištu. Inovacija je potrebna na razini cijelog sustava i ne bi je trebalo dijeliti između prijenosa i distribucije.

Amandman    106

Prijedlog direktive

Članak 40. – stavak 1. – točka jb (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(jb)  upravljanje podacima, kibersigurnost i zaštitu podataka;

Obrazloženje

Upravljanje podacima je širok pojam koji obuhvaća i podatke potrebne za funkcioniranje cjelokupnog sustava, za potrebe namire, za mjerenja potrošača, proizvođača ili skladištenja bilo gdje u sustavu itd. Mehanizmi za pravilnu zaštitu cjelovitosti takvih podataka i sustava podataka kojima upravljaju OPS-ovi od svih vrsta napada već su zadatak od ključne važnosti za sve OPS-ove i stoga bi im ga trebalo povjeriti.

Amandman    107

Prijedlog direktive

Članak 40. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Države članice mogu predvidjeti da se jedna ili više odgovornosti iz točaka od (a) do (j) stavka 1. dodijeli operatoru prijenosnog sustava koji nije onaj koji posjeduje prijenosni sustav, a na kojeg bi se inače primjenjivale predmetne odgovornosti. Za operatora prijenosnog sustava kojem se dodijele zadaci certificirat će se da je vlasnički razdvojen i da ispunjava zahtjeve iz članka 43., ali da ne mora posjedovati prijenosni sustav za koji je odgovoran. Operator prijenosnog sustava koji posjeduje prijenosni sustav mora ispunjavati zahtjeve iz poglavlja VI. i biti certificiran u skladu s člankom 43.

2.  Države članice mogu predvidjeti da se jedna ili više odgovornosti iz točaka od (a) do (j) stavka 1. dodijeli operatoru prijenosnog sustava koji nije onaj koji posjeduje prijenosni sustav, a na kojeg bi se inače primjenjivale predmetne odgovornosti, pod uvjetom da operator prijenosnog sustava, voljan prenijeti bilo koju od svojih odgovornosti, za to podnese formalan i opravdan zahtjev te da dotična država članica da svoje odobrenje. Za operatora prijenosnog sustava kojem se dodijele zadaci certificirat će se da je vlasnički razdvojen i da ispunjava zahtjeve iz članka 43., ali da ne mora posjedovati prijenosni sustav za koji je odgovoran. Operator prijenosnog sustava koji posjeduje prijenosni sustav mora ispunjavati zahtjeve iz poglavlja VI. i biti certificiran u skladu s člankom 43.

Obrazloženje

Primjena ove odredbe omogućuje prijenos nekih od operativnih funkcija sustava (navedenih u članku 40. stavku 1.) s postojećeg OPS-a na drugi (novi ili već postojeći) OPS. Taj prijenos može imati važne posljedice za učinkovitost i sigurnost sustava napajanja.

Amandman    108

Prijedlog direktive

Članak 40. – stavak 4. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  da se njome osigurava stvarno sudjelovanje svih sudionika na tržištu, što uključuje proizvođače energije iz obnovljivih izvora, upravljanje potrošnjom, postrojenja za skladištenje energije i agregatore, posebno tako što se od regulatornih tijela ili operatorâ prijenosnih sustava zahtijeva da u bliskoj suradnji sa svim sudionicima na tržištu i na temelju tehničkih zahtjeva za ta tržišta i kapaciteta svih sudionika na tržištu utvrde tehničke modalitete za sudjelovanje na tim tržištima.

(b)  da se njome osigurava stvarno sudjelovanje svih sudionika na tržištu, dajući prednost različitim obnovljivim izvorima energije i uključujući upravljanje potrošnjom, postrojenja za skladištenje energije i agregatore, posebno tako što se od regulatornih tijela ili operatorâ prijenosnih sustava zahtijeva da u bliskoj suradnji sa svim sudionicima na tržištu i na temelju tehničkih zahtjeva za ta tržišta i kapaciteta svih sudionika na tržištu utvrde tehničke modalitete za sudjelovanje na tim tržištima.

Amandman    109

Prijedlog direktive

Članak 54. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.  Operatorima prijenosnih sustava nije dopušteno posjedovati postrojenja za skladištenje energije ni njima upravljati, kao ni izravno posjedovati ili neizravno kontrolirati osnovna sredstva koja pružaju pomoćne usluge.

1.  Operatorima prijenosnih sustava dopušteno je posjedovati postrojenja za skladištenje energije i upravljati tim postrojenjima te izravno posjedovati ili neizravno kontrolirati osnovna sredstva kojima se pružaju pomoćne usluge ako su ta postrojenja ili sredstva sastavni dio prijenosnog sustava i ako je nacionalno regulatorno tijelo dalo svoje odobrenje te u svim drugim slučajevima ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 

(a)  druge strane nakon otvorenog i transparentnog postupka javnog natječaja pod nadzorom nacionalnog regulatornog tijela nisu izrazile interes da posjeduju ili kontroliraju takva troškovno učinkovita postrojenja koja nude usluge skladištenja i/ili pomoćne usluge operatoru prijenosnog sustava ni da njima upravljaju i

 

(b)  takva su postrojenja ili pomoćne usluge potrebni da bi operatori prijenosnih sustava mogli ispuniti svoje obveze u skladu s ovom Direktivom u pogledu učinkovitog, pouzdanog i sigurnog rada prijenosnog sustava i ne koriste se za prodaju električne energije na tržištu.

Amandman    110

Prijedlog direktive

Članak 54. – stavak 1.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a   Ne dovodeći u pitanje stavak 1.b, operateri prijenosnih sustava koji imaju interes da posjeduju ili razvijaju postrojenja za skladištenje ili da njima upravljaju savjetuju se s nacionalnim regulatornim tijelom o tome jesu li uvjeti iz stavka 1. ispunjeni.

Amandman    111

Prijedlog direktive

Članak 54. – stavak 1.b (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.b  Odstupajući od stavka 1. točke (a), operatorima prijenosnih sustava dopušteno je da posjeduju ili razvijaju postrojenja za skladištenje energije ili njima upravljaju ako je državno regulatorno tijelo, na temelju analize troškova i koristi te nakon javnog savjetovanja, ocijenilo da nije potrebno primijeniti uvjete iz stavka 1. točke (a) i ako je dalo svoje odobrenje.

Amandman    112

Prijedlog direktive

Članak 54. – stavak 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2.  Odstupajući od stavka 1. države članice mogu operatorima prijenosnih sustava dopustiti da posjeduju postrojenja za skladištenje ili osnovna sredstva koja pružaju nefrekvencijske pomoćne usluge ili da tim postrojenjima ili osnovnim sredstvima upravljaju ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

Briše se.

(a)   druge strane nakon otvorenog i transparentnog postupka javnog natječaja nisu operatoru prijenosnog sustava izrazile interes da posjeduju ili kontroliraju takva postrojenja koja nude usluge skladištenja i/ili nefrekvencijske pomoćne usluge ni da njima upravljaju;

 

(b)   takva su postrojenja ili nefrekvencijske pomoćne usluge potrebni da bi operatori prijenosnih sustava mogli ispuniti svoje obveze u skladu s ovom Direktivom u vezi s učinkovitim, pouzdanim i sigurnim radom prijenosnog sustava i ne koriste se za prodaju električne energije na tržištu i

 

(c)   regulatorno tijelo procijenilo je nužnost takvog odstupanja uzimajući u obzir uvjete iz točaka (a) i (b) ovog stavka i dalo je svoje odobrenje.

 

Amandman    113

Prijedlog direktive

Članak 54. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4.  Operator prijenosnog sustava redovito ili barem svakih pet godina provodi javno savjetovanje o potrebnim uslugama skladištenja kako bi se provjerilo jesu li sudionici na tržištu zainteresirani ulagati u takva postrojenja i kako bi okončao vlastite aktivnosti skladištenja ako treće strane mogu troškovno učinkovito pružiti uslugu.

4.  Operator prijenosnog sustava redovito ili barem svakih pet godina pod nadzorom nacionalnog regulatornog tijela provodi javno savjetovanje o potrebnim uslugama skladištenja kako bi se ponovno provjerilo jesu li sudionici na tržištu zainteresirani ulagati u takva postrojenja, razvijati ih ili njima upravljati. Ako javno savjetovanje i analiza troškova i koristi pokaže da treće strane mogu i imaju interes na troškovno učinkovit način posjedovati ili razvijati takva postrojenja ili njima upravljati, države članice osiguravaju da se aktivnosti operatora prijenosnih sustava u tom području postupno ukinu. Operatori prijenosnih sustava imaju pravo na povrat vlastitih sredstava uloženih u takva postrojenja pod poštenim i razumnim uvjetima.

Amandman    114

Prijedlog direktive

Članak 59. – stavak 1. – točka o

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(o)  praćenje pojave restriktivne ugovorne prakse, uključujući klauzule o isključivosti koje mogu spriječiti velike kupce koji nisu kućanstva da istodobno sklapaju ugovore s više opskrbljivača ili ih ograničiti u tom izboru te, prema potrebi, obavješćivanje nacionalnog tijela za tržišno natjecanje o takvoj praksi;

(o)  praćenje pojave restriktivne ugovorne prakse, uključujući klauzule o isključivosti koje mogu spriječiti kupce da istodobno sklapaju ugovore s više opskrbljivača ili ih ograničiti u tom izboru te, prema potrebi, obavješćivanje nacionalnog tijela za tržišno natjecanje o takvoj praksi;

Obrazloženje

Ova je izmjena potrebna kako bi se omogućili amandmani 98. i 128. te kako bi se pojedincima omogućilo da istodobno sklope ugovor s nekoliko opskrbljivača. Njome se ostvaruje usklađenost s amandmanima 128., 144. i 151. Sve bi vrste kupaca trebale imati mogućnost sklopiti ugovore s više dobavljača električne energije. Kupac iz kategorije kućanstvo može htjeti potpisati jedan ugovor o kupnji električne energije s proizvodnim postrojenjem koje se nalazi na licu mjesta ili u neposrednoj blizini i drugi ugovor s redovitim dobavljačem za preostali dio energije. To je ključno kao poticaj za veću aktivnost kupaca, te za razvoj i potrošnju obnovljive energije.

Amandman    115

Prijedlog direktive

Članak 59. – stavak 1. – točka q

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(q)  pomoć pri osiguravanju, zajedno s drugim odgovarajućim tijelima, učinkovitosti i provedbe mjera za zaštitu potrošača;

(q)  pomoć pri osiguravanju, zajedno s drugim odgovarajućim tijelima, učinkovitosti i provedbe novih i postojećih mjera za zaštitu potrošača, uključujući i prava aktivnih potrošača;

Amandman    116

Prijedlog direktive

Članak 59. – stavak 1. – točka xa (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(xa)  nadzor nad pristupom tržištu za lokalne energetske zajednice, uključujući i broj postojećih lokalnih energetskih zajednica, regulatorne prepreke koje sprečavaju pristup tržištu ili sudjelovanje u različitim aktivnostima, jednako postupanje prema njima, njihov utjecaj na tržišno natjecanje i zaštitu potrošača te koristi koje pružaju, uključujući ugrožene potrošače i kućanstva koji se susreću s energetskim siromaštvom.

Amandman    117

Prijedlog direktive

Članak 59. – stavak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

8.  Regulatorna tijela stavljaju na raspolaganje sudionicima na tržištu detaljnu metodologiju i povezane troškove korištene za izračun odgovarajućih mrežnih tarifa kako bi se time povećala transparentnost na tržištu i kako bi sve zainteresirane strane imale uvid u sve potrebne informacije, odluke ili prijedloge odluka o tarifama prijenosa i distribucije iz članka 60. stavka 3.

8.  Nacionalna regulatorna tijela stavljaju na raspolaganje sudionicima na tržištu detaljnu metodologiju i temeljne pretpostavke korištene za izračun odgovarajućih mrežnih tarifa, koje obuhvaćaju analizu troškova i koristi za distribuirane energetske resurse, uključujući i procjenu njihove potencijalne vrijednosti za mrežu i doprinos drugim ciljevima energetske politike, prije svega onima koje pružaju aktivni kupci i lokalne energetske zajednice, kako bi se time povećala transparentnost na tržištu i kako bi sve zainteresirane strane imale uvid u sve potrebne informacije, odluke ili prijedloge odluka o tarifama prijenosa i distribucije iz članka 60. stavka 3.

Amandman    118

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b)  jasno su navedeni njihovi vlasnici te fizička ili pravna osoba koja upravlja alatom;

(b)  jasno su navedeni njihovi vlasnici te fizička ili pravna osoba koja upravlja alatom, kao i informacije o načinu na koji se alati financiraju;

Amandman    119

Prijedlog direktive

Prilog I. – stavak 1. – točka e

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e)  pružaju precizne i ažurirane informacije te navode vrijeme posljednjeg ažuriranja;

(e)   pružaju precizne i ažurirane informacije te navode vrijeme posljednjeg ažuriranja, između ostalog i:

 

-   tarifu i njezinu raščlambu u smislu poreza, doprinosa, pristojbi i naknada;

 

-   postotni udio korištenih izvora energije u cjelokupnoj kombinaciji izvora energije tijekom prethodne godine;

 

-   za ponude iz obnovljivih izvora energije, informacije o doprinosu svakog izvora energije ukupnoj energiji koju je kupac kupio, uključujući udjele svih izvora obnovljive energije s informacijama o tehnologiji i zemlji podrijetla, udjelu ili postotku potrošnje energije koju su izravno pružili proizvođači energije iz obnovljivih izvora i energije iz vlastite proizvodnje dobavljača, te o djelovanju kojim se stvara dodatna korist za okoliš i društvo, uključujući nova ulaganja u obnovljive izvore energije;

 

-   točne karakteristike oglašene „zelene tarife”, uključujući i razinu dodatnosti;

 

-   informacije o utjecaju dotične kombinacije izvora energije na okoliš u pogledu emisija CO2 i radioaktivnog otpada iz proizvodnje električne energije dobivene iz sveukupne strukture energenata opskrbljivača tijekom prethodne godine;

 

-   kvalitetu usluge, postupke rješavanja pritužbi, razinu zadovoljstva potrošača ili zavaravajuće prakse;

Amandman    120

Prijedlog direktive

Prilog II. – točka 1. – stavak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uz to, krajnjim se kupcima u njihovim računima i računima za povremeno namirenje, priloženo njima ili u njima naznačeno daju usporedbe s prosječnim uobičajenim ili referentnim kupcem iz iste kategorije korisnika.

Uz to, krajnjim se kupcima u njihovim računima i računima za povremeno namirenje, priloženo njima ili u njima naznačeno daju usporedbe s prosječnim uobičajenim ili referentnim kupcem iz iste kategorije korisnika, kao i evaluacije koja bi od tarifa u ponudi bila najpovoljnija za potrošača u slučaju da se obrazac potrošnje od prethodne godine ponovi u sljedećoj godini.

Obrazloženje

Zahvaljujući informacijama o najpovoljnijoj tarifi izbjeglo bi se da potrošači plaćaju zastarjele i nepovoljne tarife.

Amandman    121

Prijedlog direktive

Prilog II. – dio 4. – stavak 2. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c)  najmanje upućivanje na postojeće referentne izvore, kao što su internetske stranice gdje su javno dostupne informacije o utjecaju na okoliš, najmanje u pogledu emisija CO2 i radioaktivnog otpada iz proizvodnje električne energije dobivene iz sveukupne strukture energenata opskrbljivača tijekom prethodne godine.

(c)  informacije o utjecaju na okoliš, najmanje u pogledu emisija CO2 i radioaktivnog otpada iz proizvodnje električne energije dobivene iz sveukupne strukture energenata opskrbljivača tijekom prethodne godine.

Obrazloženje

Potrošaču se moraju izravno pružiti osnovne informacije o njegovoj potrošnji energije.

POSTUPAK U ODBORU ČIJE SE MIŠLJENJE TRAŽI

Naslov

Zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije (preinaka)

Referentni dokumenti

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

1.3.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Pavel Poc

14.2.2017

Razmatranje u odboru

21.6.2017

 

 

 

Datum usvajanja

21.11.2017

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

52

1

9

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Martin Häusling, Rupert Matthews, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Maria Noichl

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

52

+

ALDE:

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha

EFDD:

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jo Leinen, Susanne Melior, Maria Noichl, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

1

-

NI

Zoltán Balczó

9

0

ENF

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Kateřina Konečná

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Bart Staes, Davor Škrlec

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Zajednička pravila za unutarnje tržište električne energije (preinaka)

Referentni dokumenti

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Datum podnošenja EP-u

30.11.2016

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

1.3.2017

ECON

1.3.2017

ENVI

1.3.2017

IMCO

1.3.2017

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

12.1.2017

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Krišjānis Kariņš

25.1.2017

 

 

 

Razmatranje u odboru

25.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Datum usvajanja

21.2.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

50

4

9

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Florent Marcellesi, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Jan Keller

Datum podnošenja

27.2.2018

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

50

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel

NI

Janusz Korwin-Mikke

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

4

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier,

S&D

Edouard Martin

9

0

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

András Gyürk, Dennis Radtke, Hermann Winkler

S&D

Adam Gierek

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 13. ožujka 2018.
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti