Eljárás : 2016/0380(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0044/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0044/2018

Viták :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Szavazatok :

PV 26/03/2019 - 7.6
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0226

JELENTÉS     ***I
PDF 1597kWORD 207k
27.2.2018
PE 597.758v02-00 A8-0044/2018

a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Előadó: Krišjānis Kariņš

(Átdolgozás – az eljárási szabályzat 104. cikke)

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY A JOGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAI TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJÁNAK VÉLEMÉNYE
 VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2016)0864),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 194. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0495/2016),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a lengyel szenátus, az osztrák szövetségi tanács és a magyar Országgyűlés által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett indokolt véleményekre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2017. május 31-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottságának 2017. július 13-i véleményére(2),

–  tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(3),

–  tekintettel az eljárási szabályzata 104. cikkének (3) bekezdése alapján a Jogi Bizottság által az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottsághoz küldött, 2017. szeptember 7-i levélre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 104. és 59. cikkére,

–  tekintettel az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0044/2018),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a Bizottság javaslata a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A Bizottság „Új irányvonal az energiafogyasztók számára” című, 2015. július 15-i közleménye31 előterjesztette a Bizottság jövőképét egy olyan kiskereskedelmi piacról, amely – többek között a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi piacok hatékonyabb összekapcsolásával – jobban szolgálja az energiafogyasztókat. Az új és innovatív energetikai szolgáltató vállalatoknak az új technológiák segítségével lehetővé kell tenniük valamennyi fogyasztó számára, hogy teljes mértékben részt vegyenek az energetikai átállásban fogyasztási szokásaik tudatos alakítása révén, ami energiahatékony megoldásokat és fogyasztói pénzmegtakarítást eredményez, valamint hozzájárul az energiafogyasztás általános csökkentéséhez.

(5)  A Bizottság „Új irányvonal az energiafogyasztók számára” című, 2015. július 15-i közleménye31 előterjesztette a Bizottság jövőképét egy olyan kiskereskedelmi piacról, amely – többek között a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi piacok hatékonyabb összekapcsolásával – jobban szolgálja az energiafogyasztókat. Az új és innovatív energetikai szolgáltató vállalatoknak az új technológiák segítségével lehetővé kell tenniük valamennyi fogyasztó számára, hogy tudatosabb energiafogyasztókká váljanak, és teljes mértékben részt vegyenek az energetikai átállásban fogyasztási szokásaik tudatos alakítása révén, ami energiahatékony megoldásokat és fogyasztói pénzmegtakarítást eredményez, valamint hozzájárul az energiafogyasztás általános csökkentéséhez.

__________________

__________________

31COM (2015) 339 final, 2015.7.15.

31COM (2015)0339, 2015.7.15.

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A „Nyilvános konzultáció az energiapiac újratervezéséről” című, 2015. július 15-i bizottsági közlemény32 kiemelte, hogy a nagy centralizált erőművekben történő előállításról a megújuló energiaforrásokból történő decentralizált energia-előállításra és dekarbonizált piacokra történő átálláshoz ki kell igazítani a villamosenergia-kereskedelem jelenlegi szabályait, valamint meg kell változtatni a meglévő piaci szerepeket. A közlemény hangsúlyozta, hogy a villamosenergia-piacokat rugalmasabban kell szervezni, és teljes mértékben integrálni kell valamennyi piaci tényezőt, ideértve a megújulóenergia-előállítókat, az új energetikai szolgáltatókat, az energiatárolást, valamint a rugalmas keresletet is.

(6)  A „Nyilvános konzultáció az energiapiac újratervezéséről” című, 2015. július 15-i bizottsági közlemény32 kiemelte, hogy a nagy centralizált erőművekben történő előállításról a megújuló energiaforrásokból történő decentralizált energia-előállításra és dekarbonizált piacokra történő átálláshoz ki kell igazítani a villamosenergia-kereskedelem jelenlegi szabályait, valamint meg kell változtatni a meglévő piaci résztvevők szerepeit. A közlemény hangsúlyozta, hogy a villamosenergia-piacokat rugalmasabban kell szervezni, és teljes mértékben integrálni kell valamennyi piaci tényezőt, ideértve a megújulóenergia-előállítókat, az új energetikai szolgáltatókat, az energiatárolást, valamint a rugalmas keresletet is. Éppilyen fontos, hogy az Unió villamosenergia-szolgáltató magasfeszültségű átviteli rendszerek kiépítése révén a lehető leggyorsabban beruházzon az energiatovábbítás céljaira szolgáló európai léptékű rendszerek összekapcsolásába.

_________________

_________________

32   COM (2015) 340 final, 2015.7.15.

32   COM (2015)0340, 2015.7.15.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A belső villamosenergia-piac kialakítása céljából a tagállamoknak nemzeti piacaik integrációjára, valamint a rendszerüzemeltetők közösségi és regionális szintű együttműködésére kell törekedniük, amely kiterjed a Közösségben jelenleg is létező villamosenergia-szigetekre is.

Indokolás

Ennek a preambulumbekezdésnek benne kell maradnia az Irányelvben annak hangsúlyozására, hogy a tagállamoknak együtt kell működniük az EK energiapolitikájának egyik fő célja, a belső piac megteremtése érdekében.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A megújuló energiával kapcsolatos uniós célkitűzések a leghatékonyabban a rugalmasságot és az innovációt jutalomban részesítő piaci keret létrehozása révén valósíthatók meg. A jól működő energiapiaci felépítés a megújuló energiaforrások elterjedésének meghatározó mozgatórugója.

Indokolás

A jól működő belső energiapiacnak hozzá kell járulnia a megújuló energiák elterjesztéséhez, és lehetővé kell tennie a megújuló energiákkal kapcsolatos uniós célkitűzések megvalósítását, valamint az éghajlatvédelmi Párizsi Megállapodásból fakadóan az EU-ra háruló kötelezettségek teljesítését.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A fogyasztók központi szerepet játszanak annak a rugalmasságnak a megteremtésében, amely szükséges a villamosenergia-hálózatnak a változatos, megújuló forrásokra épülő, megosztott villamosenergia-termelésre való átállásához. A hálózatkezelés technológiai fejlődése, valamint a megújuló energiaforrásokon alapuló termelés számos lehetőséget elérhetővé tett a fogyasztók számára, és a kiskereskedelmi piacokon végbemenő egészséges verseny elengedhetetlen lesz a fogyasztók változó igényeit és képességeit kielégítő – egyszersmind a rendszer rugalmasságát növelő – új innovatív szolgáltatások piacvezérelt bevezetéséhez. Azzal, hogy a fogyasztók aktívabban és új feltételek mellett vehetnek részt az energiapiacon, a polgárok kiaknázhatják a belső villamosenergia-piac nyújtotta előnyöket, és várhatóan sikerül elérni az Unió megújuló energiaforrásokra vonatkozó célértékeit.

(8)  A fogyasztók központi szerepet játszanak annak a rugalmasságnak a megteremtésében, amely szükséges a villamosenergia-hálózatnak a változatos, megújuló forrásokra épülő és megosztott villamosenergia-termelésre való átállásához. A hálózatkezelés technológiai fejlődése, valamint a megújuló energiaforrásokon alapuló termelés számos lehetőséget elérhetővé tett a fogyasztók számára. A kiskereskedelmi piacokon végbemenő egészséges verseny elengedhetetlen lesz a fogyasztók változó igényeit és képességeit megcélzó – egyszersmind a rendszer rugalmasságát növelő – új innovatív szolgáltatások piacvezérelt bevezetéséhez. Mivel azonban a fogyasztók nem kapnak információt energiafogyasztásukról valós időben vagy közel valós időben – aminek elsősorban az intelligens fogyasztásmérők lassú terjedése az oka –, ez megakadályozza őket abban, hogy az energiapiac és az energetikai átállás aktív résztvevőivé váljanak. Azzal, hogy a fogyasztók aktívabban, a megfelelő eszközökkel ellátva és új feltételek mellett vehetnek részt az energiapiacon, a polgárok kiaknázhatják a belső villamosenergia-piac nyújtotta előnyöket, és várhatóan sikerül elérni az Unió megújuló energiaforrásokra vonatkozó célértékeit.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  Az uniós polgárok számára a Szerződésben biztosított alapvető szabadságok – többek között az áruk szabad mozgása, a letelepedés szabadsága és a szolgáltatásnyújtás szabadsága – csak teljesen nyitott piacon valósulhatnak meg, amely minden fogyasztó számára lehetővé teszi az ellátók szabad megválasztását, és az ellátók számára is biztosítja a felhasználók szabad ellátásának lehetőségét.

(9)  Az uniós polgárok számára a Szerződésben biztosított alapvető szabadságok – többek között az áruk szabad mozgása, a letelepedés szabadsága és a szolgáltatásnyújtás szabadsága – csak teljesen nyitott és összekapcsolt piacon valósulhatnak meg, amely minden fogyasztó számára lehetővé teszi az ellátók szabad megválasztását, és az ellátók számára is biztosítja a felhasználók szabad ellátásának lehetőségét.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A verseny és a lehető legversenyképesebb áron történő villamosenergia-ellátás biztosítása érdekében a tagállamoknak és a nemzeti szabályozó hatóságoknak lehetővé kell tenniük a különféle energiaforrásokból származó villamos energiát nyújtó új ellátók és az új energiatermelők , az energiatárolók és a felhasználóoldali válasz számára a határon átnyúló piaci hozzáférést .

(11)  A verseny és a lehető legversenyképesebb áron történő villamosenergia-ellátás biztosítása érdekében a tagállamoknak és a nemzeti szabályozó hatóságoknak lehetővé kell tenniük a különféle energiaforrásokból származó villamos energiát nyújtó új ellátók és az új energiatermelők , az energiatárolók és a felhasználóoldali válasz számára a határon átnyúló piaci hozzáférést . A tagállamoknak azonban együtt kell működniük egymással a vilamosenergia-szállítás összehangolása terén, és meg kell hozniuk a szükséges intézkedéseket a váratlanul jelentkező elektromos hurokáramlások („loop-flows”) megelőzése érdekében.

Indokolás

E módosítás a 3. cikkhez fűzött két módosító javaslattal függ össze.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a belső villamosenergia-piacon ne álljanak fenn indokolatlan akadályok a piacra jutás, a piac működése és a piacról való kilépés tekintetében. Ugyanakkor egyértelművé kell tenni, hogy ez a kötelezettség nem sérti azokat a hatásköröket, amelyekkel a tagállamok a harmadik országokat illetően rendelkeznek. Ez a kitétel azonban nem értelmezhető úgy, mintha lehetővé tenné a tagállamok számára az Unió valamely kizárólagos hatáskörének gyakorlását. Egyértelművé kell tenni azt is, hogy a harmadik országbeli piaci szereplőknek az összes többi piaci szereplőhöz hasonlóan meg kell felelniük az alkalmazandó uniós és tagállami jogszabályoknak.

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11b)  Az Európai Tanács a 2014. októberi közvetkeztetéseiben megállapítja, hogy az Európai Bizottságnak – a tagállamok támogatásával – sürgős intézkedéseket kell hoznia a meglévő villamosenergia-hálózatok összekapcsolására vonatkozó 10 %-os minimumcél lehető leggyorsabb, de legkésőbb 2020-ig történő elérésének a biztosítására, legalább azon tagállamok esetében, amelyek a belső energiapiaci integrációnak még nem érték el egy adott minimumszintjét, vagyis a balti államok, Portugália és Spanyolország, valamint azon tagállamok esetében, amelyek ezen országok számára a belső energiapiachoz való elsődleges kapcsolódási pontot jelentik. Emellett megjegyzi, hogy a Bizottság rendszeresen jelentést tesz az Európai Tanácsnak, hogy ezzel is biztosítsa a 15 %-os cél 2030-ig való elérését.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A tagállamoknak továbbra is széles körű mérlegelési jogkörrel kell bírniuk arra vonatkozóan, hogy általános gazdasági érdekű célkitűzéseket szem előtt tartva közszolgáltatási kötelezettségeket rójanak a villamosenergia-ipari vállalkozásokra. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a háztartási fogyasztóknak és – amennyiben a tagállamok szükségesnek tartják – a kisvállalkozásoknak is joguk legyen meghatározott minőségű villamos energiával való ellátáshoz könnyen összehasonlítható, átlátható és versenyképes árakon. Mindazonáltal a szolgáltatási ár szabályozásának formájában jelentkező közszolgáltatási kötelezettségek alapvetően torzító hatású intézkedést képeznek, amelynek következtében gyakran díjdeficitek halmozódnak fel, korlátozódik a fogyasztók választási lehetősége, kevesebb az ösztönző az energiamegtakarítási és energiahatékonysági beruházásokhoz, csökken a szolgáltatás színvonala, csökken a fogyasztók bevonásának és elégedettségének mértéke, korlátozódik a verseny, és a piacon kevesebb innovatív termék és szolgáltatás áll rendelkezésre. Következésképpen a tagállamoknak más szakpolitikai eszközöket – és különösen célzott szociálpolitikai intézkedéseket – kell alkalmazniuk, hogy biztosítsák polgáraik számára a villamosenergia-ellátás megfizethetőségét. Az árképzésbe csak jól körülhatárolt rendkívüli körülmények között szabad beavatkozni. A teljes mértékben liberalizált villamosenergia-piac ösztönözné az árversenyt és a nem árjellegű versenyt a meglévő ellátók között, valamint ösztönzőként hatna az új piacra lépők számára, ezáltal pedig javítaná a fogyasztók választási lehetőségeit és megelégedettségét.

(15)  A tagállamoknak továbbra is széles körű mérlegelési jogkörrel kell bírniuk arra vonatkozóan, hogy általános gazdasági érdekű célkitűzéseket szem előtt tartva közszolgáltatási kötelezettségeket rójanak a villamosenergia-ipari vállalkozásokra. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a háztartási fogyasztóknak és – amennyiben a tagállamok szükségesnek tartják – a kisvállalkozásoknak is joguk legyen meghatározott minőségű villamos energiával való ellátáshoz könnyen összehasonlítható, átlátható és versenyképes árakon. Mindazonáltal a szolgáltatási ár szabályozásának formájában jelentkező közszolgáltatási kötelezettségek alapvetően torzító hatású intézkedést képeznek, amelynek következtében gyakran díjdeficitek halmozódnak fel, korlátozódik a fogyasztók választási lehetősége, kevesebb az ösztönző az energiamegtakarítási és energiahatékonysági beruházásokhoz, csökken a szolgáltatás színvonala, csökken a fogyasztók bevonásának és elégedettségének mértéke, korlátozódik a verseny, és a piacon kevesebb innovatív termék és szolgáltatás áll rendelkezésre. Következésképpen a tagállamoknak más szakpolitikai eszközöket – és különösen célzott szociálpolitikai intézkedéseket – kell alkalmazniuk, hogy biztosítsák polgáraik számára a villamosenergia-ellátás megfizethetőségét. Az árképzésbe a legkiszolgáltatottabbak védelme érdekében csak nagyon jól körülhatárolt rendkívüli körülmények között szabad beavatkozni, és a beavatkozást korlátozott határidőn belül fokozatosan meg kell szüntetni. A teljes mértékben liberalizált, jól működő kiskereskedelmi villamosenergia-piac ösztönözné az árversenyt és a nem árjellegű versenyt a meglévő ellátók között, valamint ösztönzőként hatna az új piacra lépők számára, ezáltal pedig javítaná a fogyasztók választási lehetőségeit és megelégedettségét.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az erősebb fogyasztóvédelmet a valamennyi fogyasztó számára hozzáférhető hatékony vitarendezési mechanizmusok biztosítják. A tagállamoknak a panaszok gyors és hatékony rendezését biztosító eljárásokat kell bevezetniük.

(24)  Az erősebb fogyasztóvédelmet a valamennyi fogyasztó számára hozzáférhető hatékony, független vitarendezési mechanizmusok – például energia-ombudsman vagy egy fogyasztói szerv – biztosítják. A tagállamoknak a panaszok gyors és hatékony rendezését biztosító eljárásokat kell bevezetniük.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  Minden fogyasztó számára lehetővé kell tenni, hogy közvetlenül élvezze a piaci részvétel előnyeit, különösen azáltal, hogy fogyasztásait a piaci jelzések szerint igazítja ki, és cserébe alacsonyabb villamosenergia-árakban vagy más ösztönző kifizetésekben részesül. Az aktív részvételből fakadó előnyök idővel várhatóan fokozódnak, amikor az elektromos meghajtású járművek, hőszivattyúk és egyéb, rugalmas terhelési egységek versenyképesebbé válnak. A fogyasztók számára lehetővé kell tenni, hogy részt vegyenek a felhasználóoldali válasz valamennyi formájában, valamint hogy az intelligens fogyasztásmérés és a dinamikus villamosenergia-árakat tartalmazó szerződés mellett döntsenek. Ezzel fogyasztásaikat olyan valós idejű árjelzések szerint igazíthatnák ki, amelyek tükrözik a villamos energia vagy a szállítás különböző időszakokban mért értékét és költségét, ugyanakkor a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók kellően ki legyenek téve a nagykereskedelmi árak jelentette kockázatnak. A tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, hogy a piacon aktívan részt venni nem kívánó fogyasztókat ne érje hátrány, hanem a hazai piaci feltételek tekintetében a legmegfelelőbb módon segítsék elő számukra, hogy tájékozott döntést hozzanak a rendelkezésükre álló lehetőségekkel kapcsolatban.

(25)  Minden fogyasztó számára lehetővé kell tenni, hogy közvetlenül élvezze a piaci részvétel előnyeit, különösen azáltal, hogy fogyasztásait a piaci jelzések szerint igazítja ki, és cserébe alacsonyabb villamosenergia-árakban vagy más ösztönző kifizetésekben részesül. Az aktív részvételből fakadó előnyök idővel várhatóan fokozódnak, amikor az egyébként passzív fogyasztók tudatossága megnő az aktív fogyasztóként rendelkezésükre álló lehetőséget illetően, és amikor az aktív részvétellel kapcsolatos információk jobban hozzáférhetővé és ismertebbé válnak. A fogyasztók számára lehetővé kell tenni, hogy részt vegyenek a felhasználóoldali válasz valamennyi formájában, valamint hogy élvezzék az intelligens fogyasztásmérés teljes körű bevezetéséből adódó előnyöket, és azokban az esetekben, amikor a bevezetés értékelése negatív lett, lehetőségük legyen arra, hogy az intelligens fogyasztásmérés és a dinamikus villamosenergia-árakat tartalmazó szerződés mellett döntsenek. Ezzel fogyasztásaikat olyan valós idejű árjelzések szerint igazíthatnák ki, amelyek tükrözik a villamos energia vagy a szállítás különböző időszakokban mért értékét és költségét, ugyanakkor a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók kellően ki legyenek téve a nagykereskedelmi árak jelentette kockázatnak. A fogyasztókat tájékoztatni kell a dinamikus árszerződések lehetséges árkockázatairól. A tagállamoknak biztosítaniuk kell továbbá, hogy a piacon aktívan részt venni nem kívánó fogyasztókat ne érje hátrány, hanem a hazai piaci feltételek tekintetében a legmegfelelőbb módon segítsék elő számukra, hogy tájékozott döntést hozzanak a rendelkezésükre álló lehetőségekkel kapcsolatban.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

30 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(30)  Az elosztott energiaforrásokkal kapcsolatos technológiáknak és a tudatos fogyasztói magatartás kialakításának köszönhetően a közösségi energia és az energetikai szövetkezetek hatékony és költséghatékony eszközzé váltak a polgárok energiaforrásokkal, szolgáltatásokkal és helyi részvétellel kapcsolatos igényeinek és várakozásainak kielégítése terén. A közösségi energia valamennyi fogyasztó számára inkluzív választási lehetőséget kínál ahhoz, hogy közvetlen érdeke fűződjön a villamos energia előállításához, felhasználásához vagy egymás közötti megosztásához egy földrajzilag körülhatárolt közösségi hálózaton belül, amely működhet elszigetelten vagy a nyilvános elosztási hálózathoz kapcsolva. A közösségi energiával kapcsolatos kezdeményezések – a hagyományos energia-ipari vállalatoktól eltérően – nem a profitot helyezik előtérbe, hanem elsősorban arra helyezik a hangsúlyt, hogy egy adott megújulóenergia-forrásból megfizethető energiát biztosítsanak tagjaik vagy érdekelt feleik számára. A fogyasztók közvetlen bevonásának köszönhetően a közösségi energetikai kezdeményezések jól mutatják, hogy képesek integrált módon elősegíteni új technológiák és fogyasztási minták – többek között intelligens elosztóhálózatok és felhasználóoldali válasz – elterjedését. A közösségi energia a háztartási szintű energiahatékonyságot is előmozdíthatja, valamint a fogyasztás csökkentésével és az alacsonyabb szolgáltatási díjakkal segíthet leküzdeni az energiaszegénységet. A közösségi energia lehetővé teszi továbbá, hogy olyan háztartási fogyasztói csoportok is részt vehessenek az energiapiacon, amelyek egyébként nem tudnának. A sikeresen végrehajtott ilyen kezdeményezések az energetikai szolgáltatásnyújtás puszta előnyein túlmutató gazdasági, társadalmi és környezeti értéket teremtettek a közösség számára. A helyi energiaközösségek számára lehetővé kell tenni, hogy a piacon egyenlő versenyfeltételek mellett, a verseny torzítása nélkül működhessenek. A háztartási fogyasztók számára pedig lehetővé kell tenni, hogy önkéntesen részt vegyenek a közösségi energetikai kezdeményezésben, illetve azt a helyi energiaközösség által üzemeltetett hálózathoz való hozzáférésük vagy fogyasztói jogaik elveszítése nélkül hagyhassák el. A helyi energiaközösség hálózatához tisztességes és tényleges költséget tükröző feltételek mellett kell hozzáférést biztosítani.

(30)  Az elosztott energiaforrásokkal kapcsolatos technológiáknak és a tudatos fogyasztói magatartás kialakításának köszönhetően a közösségi energia és az energetikai szövetkezetek hatékony és költséghatékony eszközzé váltak a polgárok energiaforrásokkal, szolgáltatásokkal és helyi részvétellel kapcsolatos igényeinek és várakozásainak kielégítése terén. A közösségi energia valamennyi fogyasztó számára inkluzív választási lehetőséget kínál ahhoz, hogy közvetlen érdeke fűződjön a villamos energia előállításához, felhasználásához vagy egymás közötti, nyitott és önkéntes részvételen alapuló megosztásához egy földrajzilag körülhatárolt közösségi hálózaton belül, amely működhet elszigetelten vagy a nyilvános elosztási hálózathoz kapcsolva. A közösségi energiával kapcsolatos kezdeményezések – a hagyományos energia-ipari vállalatoktól eltérően – nem a profitot helyezik előtérbe, hanem elsősorban arra helyezik a hangsúlyt, hogy egy adott megújulóenergia-forrásból megfizethető energiát biztosítsanak tagjaik vagy érdekelt feleik számára, előnyöket biztosítva a helyi közösségek számára és képviselve a helyi érdekeket. A fogyasztók közvetlen bevonásának köszönhetően a közösségi energetikai kezdeményezések jól mutatják, hogy képesek integrált módon elősegíteni új technológiák és fogyasztási minták – többek között intelligens elosztóhálózatok és felhasználóoldali válasz – elterjedését. A közösségi energia a háztartási szintű energiahatékonyságot is előmozdíthatja, valamint a fogyasztás csökkentésével és az alacsonyabb szolgáltatási díjakkal segíthet leküzdeni az energiaszegénységet. A közösségi energia lehetővé teszi továbbá, hogy olyan háztartási fogyasztói csoportok is részt vehessenek az energiapiacon, amelyek egyébként nem tudnának A sikeresen végrehajtott ilyen kezdeményezések az energetikai szolgáltatásnyújtás puszta előnyein túlmutató gazdasági, társadalmi és környezeti értéket teremtettek a közösség számára. A helyi energiaközösségek számára lehetővé kell tenni, hogy a piacon egyenlő versenyfeltételek mellett, a verseny torzítása nélkül működhessenek. A háztartási fogyasztók számára pedig lehetővé kell tenni, hogy önkéntesen részt vegyenek a közösségi energetikai kezdeményezésben, illetve azt a helyi energiaközösség által üzemeltetett hálózathoz való hozzáférésük vagy fogyasztói jogaik elveszítése nélkül hagyhassák el. A helyi energiaközösség hálózatához tisztességes és tényleges költséget tükröző feltételek mellett kell hozzáférést biztosítani.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(31)  Az energiaszámlák és éves összesítők a fogyasztók tájékoztatásának fontos eszközei. A fogyasztással és költségekkel kapcsolatos adatok mellett más olyan információkat is tartalmaznak, amelyek segítik a fogyasztókat aktuális feltételeiket más ajánlatokkal összehasonlítani. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy a számlázással kapcsolatos viták a fogyasztói panaszok nagyon gyakori forrásai, ami hozzájárul a fogyasztók tartósan alacsony elégedettségi szintjéhez és az energiaágazatban való mérsékelt részvételéhez, a számlákat és éves összesítőket egyértelműbbé és érthetőbbé kell tenni, valamint biztosítani kell, hogy a számlák minden információt tartalmazzanak annak érdekében, hogy a fogyasztók szabályozhassák energiafogyasztásukat, összehasonlíthassák az ajánlatokat és ellátót válthassanak.

(31)  Az energiaszámlák és éves összesítők a fogyasztók tájékoztatásának fontos eszközei. Az energiaszámlák és éves összesítők feltüntetik a fogyasztással és költségekkel kapcsolatos adatokat, ugyanakkor más olyan információkat is tartalmaznak, amelyek segítik a fogyasztókat aktuális feltételeiket más ajánlatokkal összehasonlítani. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy a számlázással kapcsolatos viták a fogyasztói panaszok nagyon gyakori forrásai, az energiaszámlák és éves összesítők hozzájárulnak a fogyasztók tartósan alacsony elégedettségi szintjéhez és az energiaágazatban való mérsékelt részvételéhez. Ezért a számlákat és éves összesítőket egyértelműbbé és érthetőbbé kell tenni, valamint biztosítani kell, hogy a számlák minden információt tartalmazzanak annak érdekében, hogy a fogyasztók szabályozhassák energiafogyasztásukat, összehasonlíthassák az ajánlatokat és ellátót válthassanak.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

32 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32)  A tagállamok például intelligens hálózatok létrehozása révén ösztönzik az elosztóhálózatok korszerűsítését, amit úgy kell megvalósítani, hogy ösztönözze a decentralizált villamosenergia-termelést, és biztosítsa az energiahatékonyságot.

(32)  A tagállamok például intelligens hálózatok létrehozása révén ösztönzik az elosztóhálózatok korszerűsítését, amit úgy kell megvalósítani, hogy ösztönözze a decentralizált villamosenergia-termelést, az energiatárolást , és biztosítsa az energiahatékonyságot.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  Az intelligens fogyasztásmérés bevezetéséről szóló nemzeti szintű döntéshozatalkor , lehetővé kell tenni, hogy ez gazdasági értékelésen alapuljon. Amennyiben az értékelés következtetése szerint az ilyen mérési rendszerek bevezetése csak bizonyos mennyiségű villamos energiát fogyasztók számára gazdaságilag észszerű és költséghatékony, akkor a tagállamok az intelligens fogyasztásmérés bevezetésekor ezt figyelembe vehetik.

(34)  Az intelligens fogyasztásmérés bevezetéséről szóló nemzeti szintű döntéshozatalkor lehetővé kell tenni, hogy ez gazdasági értékelésen alapuljon. Az értékelés során az intelligens fogyasztásmérés bevezetésének hosszú távú előnyeit a teljes értékláncra vonatkoztatva kell figyelembe kell venni, különös tekintettel a jobb hálózatirányításra, a precízebb tervezésre és a hálózati veszteségek pontosabb azonosíthatóságára. Amennyiben az értékelés következtetése szerint az ilyen mérési rendszerek bevezetése csak bizonyos mennyiségű villamos energiát fogyasztók számára költséghatékony, akkor a tagállamok az intelligens fogyasztásmérés bevezetésekor ezt figyelembe vehetik. Mindazonáltal, tekintettel a gyors technikai fejlődésre, ezt az értékelést rendszeresen – legalább kétévente – felül kell vizsgálni.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

37 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(37)  . A fogyasztók ellátásában alapvető fontosságú az objektív és átlátható fogyasztási adatokhoz való hozzáférés. Ennek megfelelően a fogyasztók számára biztosítani kell a fogyasztási adataikhoz, a kapcsolódó árakhoz és szolgáltatási költségekhez való hozzáférést annak érdekében, hogy ezen adatok alapján a versenytársaktól ajánlatot kérhessenek. A fogyasztóknak jogot kell biztosítani arra is, hogy energiafogyasztásukról kellően tájékozódhassanak. Az előrefizetés nem hozhatja a fogyasztót aránytalanul hátrányos helyzetbe a különféle fizetési rendszereknek pedig megkülönböztetésmentesnek kell lenniük. Az energiaköltségekről adott kellő gyakoriságú tájékoztatás energiamegtakarításra ösztönöz, mivel a fogyasztók ezáltal közvetlen visszacsatolást kapnak az energiahatékonysági beruházások hatásairól és a fogyasztási magatartás változásáról. E tekintetben a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv35 teljes végrehajtása segíti majd csökkenteni a fogyasztók energiaköltségeit.

(37)  A végső fogyasztók ellátásában alapvető fontosságú az objektív és átlátható fogyasztási adatokhoz való, időben történő hozzáférés. Ennek megfelelően a fogyasztók számára biztosítani kell a fogyasztási adataikhoz, a kapcsolódó árakhoz és szolgáltatási költségekhez való hozzáférést annak érdekében, hogy ezen adatok alapján a versenytársaktól ajánlatot kérhessenek. A fogyasztóknak jogot kell biztosítani arra is, hogy energiafogyasztásukról kellően tájékozódhassanak. Az előrefizetés nem hozhatja a fogyasztót aránytalanul hátrányos helyzetbe a különféle fizetési rendszereknek pedig megkülönböztetésmentesnek kell lenniük. Az energiaköltségekről adott kellő gyakoriságú tájékoztatás energiamegtakarításra ösztönöz, mivel a végső fogyasztók ezáltal közvetlen visszacsatolást kapnak az energiahatékonysági beruházások hatásairól és a fogyasztási magatartás változásáról. E tekintetben a 2012/27/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv35 teljes végrehajtása segíti majd csökkenteni a fogyasztók energiaköltségeit.

__________________

__________________

35Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2012.11.14., 1. o.).

35Az Európai Parlament és a Tanács 2012/27/EU irányelve (2012. október 25.) az energiahatékonyságról, a 2009/125/EK és 2010/30/EU irányelv módosításáról, valamint a 2004/8/EK és a 2006/32/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 315., 2012.11.14., 1. o.).

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

38 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(38)  Az intelligens fogyasztásmérés bevezetését követően jelenleg különböző adatgazdálkodási modelleket dolgoztak ki vagy dolgoznak ki a tagállamokban. Az adatgazdálkodási modelltől függetlenül fontos, hogy a tagállamok olyan átlátható szabályokat vezessenek, amelyek biztosítják az adatokhoz való megkülönböztetésmentes hozzáférést, a kiberbiztonság és adatvédelem legmagasabb fokát, valamint az adatkezelők pártatlanságát.

(38)  Az intelligens fogyasztásmérés bevezetését követően jelenleg különböző adatgazdálkodási modelleket dolgoztak ki vagy dolgoznak ki a tagállamokban. Az adatgazdálkodási modelltől függetlenül fontos, hogy a tagállamok olyan átlátható szabályokat vezessenek, amelyek biztosítják az adatokhoz való megkülönböztetésmentes, hatékony módon történő hozzáférést, az adatcserét, az adatintegritás, a kiberbiztonság és az adatvédelem legmagasabb fokát, valamint az adatkezelők pártatlanságát. A tagállamoknak azt is biztosítaniuk kell, hogy továbbra is a fogyasztók rendelkezhessenek fogyasztási adataikkal, különös tekintettel arra, hogy egyszerű módon azonosíthassák magukat, megadják vagy megtagadják hozzájárulásukat a közösségi adatvédelmi szabályozással összhangban.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  Az energiaszolgáltatások alapvető fontosságúak az uniós polgárok jólétének biztosításához. A megfelelő fűtés, hűtés, világítás, valamint az árammal működő készülékekhez biztosított energia mind-mind elengedhetetlenül fontos szolgáltatás a megfelelő életszínvonal és a polgárok egészségének biztosításához. Továbbá, az ezen energiaszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetővé teszi, hogy az európai polgárok kiaknázzák a bennük rejlő potenciált, valamint megerősíti a társadalmi befogadást. Az energiaszegény háztartások – alacsony jövedelmük, magas energiakiadásaik és otthonaik nem megfelelő energiahatékonyságának együtteséből fakadóan – nem engedhetik meg maguknak ezeket az energetikai szolgáltatásokat. A tagállamoknak pontos információkat kell gyűjteniük az energiaszegény háztartások számának figyelemmel kísérése céljából. Célzott támogatás biztosítása érdekében pontos méréssel kell segíteni a tagállamokat az energiaszegény háztartások azonosításában. A Bizottságnak a bevált gyakorlatok tagállamok közötti megosztásának elősegítése révén aktívan támogatnia kell az energiaszegénységről szóló rendelkezések végrehajtását.

(40)  Az energiaellátás alapvető fontosságú az uniós polgárok jólétének biztosításához. A fűtés, hűtés, világítás, valamint az árammal működő készülékekhez biztosított energia mind-mind elengedhetetlenül fontos a megfelelő életszínvonal és a polgárok egészségének biztosításához. Továbbá, az energiához való hozzáférés lehetővé teszi, hogy az európai polgárok kiaknázzák a bennük rejlő potenciált, valamint megerősíti a társadalmi befogadást. Az energiaszegény háztartások – alacsony jövedelmük, magas energiakiadásaik és otthonaik nem megfelelő energiahatékonyságának együtteséből fakadóan – nem engedhetik meg maguknak ezeket az energetikai szolgáltatásokat. A tagállamoknak pontos információkat kell gyűjteniük az energiaszegény háztartások számának figyelemmel kísérése céljából. A szociális jóléti rendszereik vagy egyéb szakpolitikai intézkedések útján nyújtott célzott támogatás biztosítása érdekében pontos méréssel kell segíteni a tagállamokat az energiaszegény háztartások azonosításában. A Bizottságnak a bevált gyakorlatok tagállamok közötti megosztásának elősegítése révén aktívan támogatnia kell az energiaszegénységről szóló rendelkezések végrehajtását.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  Az jelenség energiaszegénység által érintett azon tagállamoknak, amelyek ezért, amennyibenezt még nem tették meg, nemzeti cselekvési terveket vagy egyéb e célra alkalmas keretet kell kidolgozniuk e probléma megelőzésére abból a célból, hogy minél kevesebb ember kerüljön ilyen helyzetbe. Az alacsony jövedelem, magas energiakiadások és a háztartások alacsony szintű energiahatékonysága releváns tényezők az energiaszegénység felmérését szolgáló mutatók kidolgozásához. A tagállamoknak minden esetben biztosítaniuk kell a kiszolgáltatott helyzetben lévő védelemre szoruló és energiaszegény fogyasztók szükséges energiaellátását. Ennek során – például a szociálpolitika keretében – integrált megközelítést kell alkalmazni, amelynek energia- és szociálpolitikai vagy a háztartásokra vonatkozó energiahatékonysági intézkedéseket kell tartalmaznia. Ezen irányelvnek lehetővé kell tennie legalább a kiszolgáltatott helyzetben lévő és energiaszegény fogyasztók kedvezményezését célzó nemzeti szintű politikák folytatását.

(41)  Az energiaszegénység egyre nagyobb problémát jelent az Unióban. Az energiaszegénység által érintett tagállamoknak, amelyek ezt még nem tették meg, nemzeti cselekvési terveket vagy egyéb e célra alkalmas keretet kell kidolgozniuk az energiaszegénység megelőzésére abból a célból, hogy minél alacsonyabb legyen az energiaszegény fogyasztók száma. Az alacsony jövedelem, magas energiakiadások és a háztartások alacsony szintű energiahatékonysága releváns tényezők az energiaszegénység felmérését szolgáló mutatók kidolgozásához. A tagállamoknak minden esetben biztosítaniuk kell a kiszolgáltatott helyzetben lévő védelemre szoruló és energiaszegény fogyasztók szükséges energiaellátását. Ennek során – például a szociálpolitika keretében – integrált megközelítést kell alkalmazni, amelynek energia- és szociálpolitikai vagy a háztartásokra vonatkozó energiahatékonysági intézkedéseket kell tartalmaznia. Ezen irányelvnek szélesítenie kell a kiszolgáltatott helyzetben lévő és energiaszegény fogyasztók kedvezményezését célzó nemzeti szintű politikák folytatását.

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

44 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(44)  Abban az esetben, ha egy zárt elosztó rendszert egy sajátos üzemeltetési normákat igénylő integrált energiaellátás optimális hatékonyságának biztosítására használnak vagy ha egy zárt elosztó rendszert elsősorban a rendszer tulajdonosa általi felhasználásra tartanak fenn, lehetővé kell tenni, hogy az elosztórendszer-üzemeltető a közte és a rendszer használói között lévő sajátos kapcsolat miatt mentesülhessen a szükségtelen adminisztrációs terheket jelentő kötelezettségek alól. Az ipari, kereskedelmi vagy megosztott szolgáltatási helyszínek – például vasútállomások épületei, repülőterek, kórházak, integrált létesítményekkel rendelkező nagy kempingek vagy vegyipari telephelyek – üzemeltetésük speciális jellege miatt rendelkezhetnek zárt elosztó rendszerrel.

(44)  Abban az esetben, ha egy zárt elosztó rendszert egy sajátos üzemeltetési normákat igénylő integrált energiaellátás optimális hatékonyságának biztosítására használnak vagy amikor egy zárt elosztó rendszert elsősorban a rendszer tulajdonosa általi felhasználásra tartanak fenn, lehetővé kell tenni, hogy az elosztórendszer-üzemeltető a közte és a rendszer használói között lévő sajátos kapcsolat miatt mentesülhessen a szükségtelen adminisztrációs terheket jelentő kötelezettségek alól. Az ipari, kereskedelmi vagy megosztott szolgáltatási helyszínek – például vasútállomások épületei, repülőterek, kórházak, integrált létesítményekkel rendelkező nagy kempingek vagy vegyipari telephelyek – üzemeltetésük speciális jellege miatt rendelkezhetnek zárt elosztó rendszerrel.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

69 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(69)  Az ezen irányelv egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy közös európai adatformátumot tudjon megállapítani, valamint megkülönböztetésmentes és átlátható eljárásokat tudjon meghatározni a fogyasztásmérési, a fogyasztási és a szolgáltatóváltáshoz szükséges adatokhoz való hozzáférésre vonatkozóan. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek38 megfelelően kell gyakorolni.

(69)  Az ezen irányelv egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy közös európai adatformátumot tudjon megállapítani, valamint megkülönböztetésmentes és átlátható eljárásokat tudjon meghatározni a fogyasztásmérési, a fogyasztási és a szolgáltatóváltáshoz szükséges adatokhoz való hozzáférésre vonatkozóan. E hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek38 megfelelően kell gyakorolni. Annak biztosítása érdekében, hogy egy ilyen közös európai adatformátum támogassa a piaci alapú versenyt és hozzájáruljon az energiaszolgáltatások közötti átjárhatóság megteremtéséhez, a Bizottság adott esetben felkérheti az illetékes európai szabványosítási szervezetet az adatszabványok meghatározására.

__________________

__________________

38Az Európai Parlament és Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

38Az Európai Parlament és Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez az irányelv közös szabályokat állapít meg a villamos energia termelésére, átvitelére, elosztására , tárolására , a villamosenergia-ellátásra, valamint a fogyasztóvédelmi szabályokra vonatkozóan, annak érdekében, hogy az Unión belül ténylegesen integrált, versenyképes , fogyasztóközpontú és rugalmas villamosenergia-piacokat hozzon létre. Ennek az irányelvnek az a célja, hogy az integrált piac előnyeinek kiaknázásával megfizethető árakat biztosítson a fogyasztók számára, továbbá elősegítse az energiaellátás magas fokú biztonságát és a dekarbonizált energiarendszerre való zökkenőmentes átállást . Ez az irányelv kulcsfontosságú szabályokat határoz meg az európai villamosenergia-ágazat szervezetével és működésével, különösen a tudatos fogyasztói magatartás kialakításával és a fogyasztóvédelemmel, az integrált piachoz való szabad hozzáféréssel, harmadik felek átviteli és elosztási infrastruktúrához való hozzáférésével, a szétválasztással, valamint a független nemzeti energiaszabályozókkal kapcsolatban.

Ez az irányelv közös szabályokat állapít meg a villamos energia termelésére, átvitelére, elosztására , tárolására , a villamosenergia-ellátásra, valamint a fogyasztóvédelmi szabályokra vonatkozóan, annak érdekében, hogy az Unión belül ténylegesen integrált, versenyképes , fogyasztóközpontú és rugalmas villamosenergia-piacokat hozzon létre. Ennek az irányelvnek az a célja, hogy az integrált piac előnyeinek kiaknázásával megfizethető, átlátható energiaköltségeket biztosítson a fogyasztók számára, továbbá elősegítse az energiaellátás magas fokú biztonságát és a dekarbonizált és fenntartható energiarendszerre való zökkenőmentes átállást. Ez az irányelv kulcsfontosságú szabályokat határoz meg az európai villamosenergia-ágazat szervezetével és működésével, különösen a tudatos fogyasztói magatartás kialakításával és a fogyasztóvédelemmel, az integrált piachoz való szabad hozzáféréssel, harmadik felek átviteli és elosztási infrastruktúrához való hozzáférésével, a szétválasztással, valamint a független nemzeti energiaszabályozókkal kapcsolatban.

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  „aktív felhasználó”: olyan felhasználó vagy együttesen tevékenykedő felhasználók csoportja, aki/amely a saját létesítményében előállított villamos energiát használja, tárolja vagy értékesíti, többek között beszerzési közösségek szolgáltatói révén, illetve felhasználóoldali válaszban vagy energiahatékonysági programokban vesz részt, feltéve, hogy nem e tevékenységek képezik elsődleges üzleti vagy szakmai tevékenységét;

6.  „aktív felhasználó”: olyan végső felhasználó vagy együttesen tevékenykedő végső felhasználók csoportja, aki/amely a saját létesítményén belül előállított villamos energiát használja, tárolja vagy értékesíti, többek között beszerzési közösségek szolgáltatói, szállítók vagy kereskedők révén, illetve felhasználóoldali válaszban vagy energiahatékonysági programokban vesz részt, feltéve, hogy nem e tevékenységek képezik elsődleges üzleti vagy szakmai tevékenységét;

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  „helyi energiaközösség”: olyan társulás, szövetkezet, partnerség, nonprofit szervezet vagy más jogalany, amelyet ténylegesen helyi részvényesek vagy tagok irányítanak, amely általában nem profitorientált, hanem értékközpontú, és amely érintett az elosztott energiatermelésben és az elosztórendszer-üzemeltető, ellátó vagy beszerzési közösség szolgáltatójának helyi szintű – akár határon átnyúló – tevékenységében;

7.  „helyi energiaközösség”: olyan társulás, szövetkezet, partnerség, nonprofit szervezet, kkv vagy más jogalany, amely a nyílt részvételen alapul, és amelyet ténylegesen helyi részvényesek vagy tagok irányítanak, amelynek elsődleges célja, hogy környezeti, gazdasági és szociális közösségi előnyöket biztosítsanak tagjaik vagy helyi területük vagy területeik számára ott, ahol működnek, és nem ott, ahol a profitot termelik, továbbá amely olyan – akár határon átnyúló – tevékenységekben érintett, mint például az elosztott energiatermelés, -tárolás, -ellátás, energiahatékonysági szolgáltatások nyújtása, közösségi energiaszolgáltatás, elektromos közlekedés és elektroelosztórendszer-üzemeltetés;

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 15 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15.  „beszerzési közösség független szolgáltatója”: egy beszerzési közösség olyan szolgáltatója, aki/amely nem tartozik valamely szolgáltatóhoz vagy valamilyen piaci szereplőhöz;

15.  „beszerzési közösség független szolgáltatója”: egy beszerzési közösség olyan szolgáltatója, aki/amely nem tartozik fogyasztóinak szolgáltatójához.

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 38 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

38.  „nem frekvenciavonatkozású kiegészítő szolgáltatás”: egy átviteli- vagy elosztórendszer-üzemeltető által az állandósult állapotban mért feszültség ellenőrzése, a gyors reagálású árambetáplálás, inercia és a black start képesség céljából használt szolgáltatás;

38.  „nem frekvenciavonatkozású kiegészítő szolgáltatás”: egy átviteli- vagy elosztórendszer-üzemeltető által az állandósult állapotban mért feszültség ellenőrzése, a gyors reagálású árambetáplálás, a helyi hálózatstabilitási inercia, a rövidzárlati áram, a black start képesség, valamint a szigetszerű működési képesség céljából használt szolgáltatás.

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 39 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

39.  „regionális operatív központ”: [714/2009 rendelet COM(2016) 861/2 dokumentumban javasolt átdolgozásáról szóló rendelet] 32. cikkében meghatározott regionális operatív központ.

39.  „regionális koordinációs központ”: az (EU) …rendelet [714/2009 rendelet COM(2016) 861/2 dokumentumban javasolt átdolgozásáról szóló rendelet] 32. cikke szerint létrehozott regionális operatív központ.

 

(E módosítás a teljes szövegre vonatkozik. Elfogadása esetén a szövegben mindenütt el kell végezni a szükséges módosításokat.)

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 39 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

39a.  „átviteli rendszer szerves része”: az átviteli vagy elosztórendszerbe integrált hálózati elemek, ideértve a tároló létesítményeket is, amelyek használatának kizárólagos célja az átviteli vagy elosztórendszer biztonságos és megbízható működésének biztosítása, a kiegyenlítés vagy a szűk keresztmetszetek kezelése azonban nem, kivéve a hálózati biztonság pillanatnyi helyreállítását előre nem látott hálózati vészhelyzetekre való reagálás esetén;

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 47 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

47.  „energiatárolás”: a villamos energia rendszerben a termelt villamos energia bizonyos mennyiségének megtartása a végső energiaként vagy más energiahordozóba átalakítva történő felhasználásig.

47.  „energiatárolás”: a villamosenergia-rendszerben a villamos energia felhasználásának elhalasztása a termelésnél későbbi időpontra, vagy átalakítása tárolható formájú energiává, az ilyen energia tárolása, valamint az ilyen energia ezt követő, villamos energiává vagy más energiahordozóvá történő visszaalakítása.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti jogszabályaik ne akadályozzák indokolatlanul a villamos energia határokon keresztül történő áramlását, a – többek között felhasználóoldali válasz révén megvalósuló – fogyasztói részvételt, a rugalmas energiatermelésbe való beruházásokat, az energiatárolást, az elektromos közlekedés vagy új rendszerösszekötők telepítését, valamint hogy a villamosenergia-árak a tényleges keresletet és kínálatot tükrözzék.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti jogszabályaik ne akadályozzák indokolatlanul a villamos energia határokon átnyúló kereskedelmét és áramlását, a – többek között felhasználóoldali válasz révén megvalósuló – fogyasztói részvételt, a rugalmas energiatermelésbe való beruházásokat, az energiatárolást, az elektromos közlekedés vagy új rendszerösszekötők telepítését, valamint hogy a villamosenergia-árak a tényleges keresletet és kínálatot tükrözzék.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti jogalkotásuk egyenlő versenyfeltételeket teremtsen és ne tegyen különbséget a piaci résztvevők között, ideértve a más tagállamokból származókat is.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  A harmadik országokkal kapcsolatos hatáskörök sérelme nélkül, a tagállamok biztosítják, hogy a belső villamosenergia-piacon ne álljanak fenn indokolatlan akadályok a piacra jutás, a piac működése és a piacról való kilépés tekintetében. A harmadik országbeli piaci szereplőknek meg kell felelniük a – többek között a környezetvédelmi és a biztonsági politika terén – alkalmazandó uniós és tagállami jogszabályoknak.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 c bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1c)  Az irányelv továbbá rögzíti a tagállamok, a szabályozó hatóságok és az átviteli rendszerek üzemeltetői közötti, a teljesen összekapcsolt belső piac megteremtésére irányuló együttműködés eszközeit, amely piacon a megújuló forrásokból származó villamos energia integrációja, a tagállamok közötti szolidaritási mechanizmusok, a szabad verseny és az ellátás biztonsága egyaránt erősödnek.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a villamosenergia-termelés és -ellátás tekintetében a piacra lépést és a piac elhagyását ne gátolják indokolatlan akadályok.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a villamosenergia-termelés, az energiatárolás, a felhasználóoldali válaszok és az energiaellátás tekintetében a piacra lépést és a piac elhagyását ne gátolják indokolatlan akadályok.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy minden felhasználó szabadon vásárolhasson villamos energiát az általa választott ellátótól.

A tagállamok biztosítják, hogy minden felhasználó szabadon vásárolhasson villamos energiát az általa választott termelőtől vagy ellátótól, és hogy egyidejűleg több ellátóval is szerződéses viszonyban állhasson.

Indokolás

Az „ellátó” fogalma nincsen meghatározva, a „termelő” kifejezés betoldása így jogi személyre is kiterjesztené a rendelet hatályát.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok célzottan biztosítják az energiaszegény vagy kiszolgáltatott helyzetben lévő felhasználók védelmét az energiaellátás árképzésébe való állami beavatkozástól eltérő eszközökkel.

(2)  A tagállamok célzottan biztosíthatják az energiaszegény vagy kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartási felhasználók védelmét szociálpolitikai vagy az energiaellátás árképzésébe való állami beavatkozástól eltérő eszközökkel.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  [OP – insert the date – five years from the entry into force of this Directive] után a tagállamok továbbra is alkalmazhatnak állami beavatkozásokat a kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartási felhasználók villamosenergia-ellátásárát illető árképzés tekintetében, amennyiben arra rendkívüli sürgősség miatt feltétlenül szükség van. Az ilyen beavatkozásoknak eleget kell tenniük a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek.

(4)  [OP – insert the date – five years from the entry into force of this Directive] és [OP – insert the date – ten years from the entry into force of this Directive] között a tagállamok továbbra is alkalmazhatnak állami beavatkozásokat a kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartási felhasználók villamosenergia-ellátását illető árképzés tekintetében. Az ilyen beavatkozásoknak meg kell megfelelniük az alábbi összes feltételnek:

 

a)  nem léphetik túl a kitűzött közérdekű gazdasági cél eléréséhez szükséges mértéket;

 

b)  időben korlátozottnak kell lenniük;

 

c)  kedvezményezettjeik tekintetében arányosaknak kell lenniük;

 

d)  az energiaszegény vagy kiszolgáltatott helyzetben lévőkre kell korlátozódniuk;

 

e)  nem akadályozhatják új szereplők piacra lépését;

 

f)  nem befolyásolhatják negatívan a nagykereskedelmi villamosenergia-piacot;

 

g)  nem eredményezhetnek diszkriminatív módon további költségeket a piaci szereplők számára; valamint

 

h)  biztosítani kell, hogy az ilyen állami beavatkozás minden kedvezményezettjének lehetősége legyen versenypiaci ajánlatot választani, valamint hogy legalább negyedévente közvetlen tájékoztatást kapjon a versenypiaci ajánlatok és megtakarítások rendelkezésre állásáról, különösen a dinamikus villamosenergiaár-szerződésekről, továbbá hogy segítséget kapjon a piaci alapú ajánlatra való váltáshoz.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a területükön székhellyel rendelkező, összes villamosenergia-termelőnek és villamosenergia-ellátási vállalkozásnak azt, hogy közvetlen vezetéken keresztül lássa el villamos energiával saját létesítményeit, leányvállalatait és felhasználóit ;

a)  a területükön székhellyel rendelkező, összes villamosenergia-termelőnek és villamosenergia-ellátási vállalkozásnak azt, hogy közvetlen vezetéken keresztül lássa el villamos energiával saját létesítményeit, leányvállalatait és felhasználóit, anélkül, hogy aránytalan igazgatási eljárásokon kellene átesnie vagy aránytalan – például a kötelező ellátási engedéllyel kapcsolatos – költségeket kellene viselnie;

Indokolás

E módosítás a 21., 98. és 128. módosítás gyakorlati megvalósításának lehetővé tételéhez szükséges abban az esetben, ha egyidejűleg több ellátóval áll fenn szerződéses kapcsolat. A megújuló energiaforrásokra való átállás során meg kell könnyíteni az egyének vagy csoportok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy műveleteiket és tevékenységeiket a saját létesítményeikhez közvetlen vezetéken keresztül kapcsolódó létesítmény által előállított villamos energiával végezzék. Erre a költséges ellátási engedélyek megszüntetésével, valamint annak lehetővé tételével nyílik mód, hogy a fogyasztó a fennmaradó energiakereslet kielégítése érdekében egy második szerződést is aláírhat egyazon fogyasztásmérési hely igénybe vételével. Ez alapvető fontosságú ahhoz, hogy kialakuljon az aktív fogyasztók köre.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a területükön található felhasználók számára pedig azt, hogy termelő- vagy ellátási vállalkozások közvetlen vezetéken keresztül láthassák el őket.

b)  a területükön található egyéni vagy csoportos felhasználók számára pedig azt, hogy termelő- vagy ellátási vállalkozások közvetlen vezetéken keresztül láthassák el őket.

Indokolás

E módosítás a 123. és 153. módosítás gyakorlati megvalósításának lehetővé tételéhez szükséges abban az esetben, ha egyidejűleg több ellátóval áll fenn szerződéses kapcsolat. A módosítás továbbá összhangban áll a 176. módosítással. A 7. cikk módosítása annak lehetővé tétele érdekében is fontos, hogy kialakuljon az aktív fogyasztók köre. A megújuló energiaforrásokra való átállás során meg kell könnyíteni az egyének vagy csoportok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy műveleteiket és tevékenységeiket a saját létesítményeikhez közvetlen vezetéken keresztül kapcsolódó létesítmény által előállított villamos energiával végezzék, ily módon ugyanis az egyének vagy a társulások idővel csökkenthetik vagy rögzíthetik az energiára fordított költségeiket azáltal, hogy a közelben előállított energiát használnak, és a szabad választásuk szerinti megújuló energiaforrásból nyerik azt.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdésben említett módon, közvetlen vezetéken nyújtott villamosenergia-ellátás lehetősége nem befolyásolja a 6. cikkel összhangban álló villamosenergia-ellátási szerződések megkötésének lehetőségét.

(3)  Az (1) bekezdésben említett módon, közvetlen vezetéken nyújtott villamosenergia-ellátás lehetősége nem befolyásolja a 6. cikkel összhangban álló villamosenergia-ellátási szerződések megkötésének lehetőségét, és nem érinti a fogyasztó azon jogát, hogy fennmaradó villamosenergia-igényének kielégítése céljából egy másik ellátási szerződést írhat alá.

Indokolás

E módosítás a 123. és 153. módosítás gyakorlati megvalósításának lehetővé tételéhez szükséges abban az esetben, ha egyidejűleg több ellátóval áll fenn szerződéses kapcsolat. A módosítás emellett megkönnyíti azokat a módosításokat, amelyek célja a kis volumenű helyi energiamegosztás felé történő továbblépés, biztosítva egyszersmind azt is, hogy további kereslet kiegészítése érdekében második ellátási szerződést is lehessen kötni (ez pedig a 169. és 172. stb. módosítások gyakorlati megvalósulásának lehetővé tételéhez szükséges).Ez fontos mind a megújuló energiaforrásokra történő átállás elősegítése, mind pedig az ilyen energiák kifejlesztésének és használatának ösztönzése, valamint az „aktív fogyasztó” elvének érvényre juttatása szempontjából.

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ka)  az új termelői kapacitások létesítése melletti alternatívák – például a felhasználóoldali válasszal kapcsolatos megoldások és az energiatárolás – értékelése.

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a kis méretű, decentralizált és/vagy elosztott termelésre külön engedélyezési eljárás vonatkozzon, amelynek során figyelembe veszik azok méretének és potenciális hatásának korlátozott voltát.

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a kis méretű, decentralizált és elosztott termelésre külön, egyszerűsített és észszerűsített engedélyezési eljárás vonatkozzon, amelynek során figyelembe veszik azok méretének és potenciális hatásának korlátozott voltát.

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Szerződés vonatkozó rendelkezéseinek – különös tekintettel annak 106. cikkére – teljes tiszteletben tartásával a tagállamok a villamosenergia-ágazatban működő vállalkozások számára általános gazdasági érdekből előírhatnak olyan közszolgáltatási kötelezettségeket, amelyek a biztonságra- az ellátás biztonságát is beleértve-, az ellátás folyamatosságára, minőségére és árára, valamint a környezetvédelemre- beleértve az energiahatékonyságot, a megújuló forrásokból származó energiákat és az éghajlat védelmét- vonatkoznak. Ezeket a kötelezettségeket világosan meg kell határozni, azoknak átláthatónak, megkülönböztetéstől mentesnek és ellenőrizhetőnek kell lenniük, továbbá a uniós villamosenergia-ipari vállalkozások számára garantálniuk kell, hogy a nemzeti fogyasztókhoz egyenlő módon hozzáférjenek. A villamosenergia-ellátás árképzését érintő közszolgáltatási kötelezettségeknek eleget kell tenniük az 5. cikkben meghatározott követelményeknek.

(2)  A Szerződés vonatkozó rendelkezéseinek – különös tekintettel annak 106. cikkére – teljes tiszteletben tartásával a tagállamok a villamosenergia-ágazatban működő vállalkozások számára általános gazdasági érdekből előírhatnak olyan közszolgáltatási kötelezettségeket, amelyek a biztonságra- az ellátás biztonságát is beleértve-, az ellátás folyamatosságára, minőségére és árára, valamint a környezetvédelemre- beleértve az energiahatékonyságot, a megújuló forrásokból származó energiákat és az éghajlat védelmét- vonatkoznak. Ezeket a kötelezettségeket világosan meg kell határozni, azoknak átláthatónak, megkülönböztetéstől mentesnek és ellenőrizhetőnek kell lenniük, továbbá a uniós villamosenergia-ipari vállalkozások számára garantálniuk kell, hogy a nemzeti fogyasztókhoz egyenlő módon hozzáférjenek. Az ellátás biztonsága, az energiahatékonysági/keresletoldali szabályozás és a környezetvédelmi, valamint a megújuló forrásokból származó energiára irányuló célok teljesítése vonatkozásában – ahogy arra ez a bekezdés is hivatkozik – a tagállamok hosszú távú tervezést vezethetnek be, figyelembe véve annak lehetőségét, hogy harmadik fél is kérhet hozzáférést a rendszerhez. A villamosenergia-ellátás árképzését érintő közszolgáltatási kötelezettségeknek eleget kell tenniük az 5. cikkben meghatározott követelményeknek.

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 albekezdés – 4 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  azok az eszközök és módok, amelyek segítségével az érvényes tarifákra és karbantartási díjakra vonatkozó, aktuális információkhoz hozzá lehet jutni,

–  azok az eszközök és módok, amelyek segítségével az érvényes tarifákra, karbantartási díjakra és további termékekre és/vagy szolgáltatásokra (ajánlatcsomagokra) vonatkozó, aktuális információkhoz hozzá lehet jutni,

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 albekezdés – 5 franciabekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

–  a szerződés időtartama, a meghosszabbítás feltételei, illetve az szolgáltatások és a szerződés megszüntetésének feltételei,

–  a szerződés időtartama, a meghosszabbítás feltételei, illetve a szolgáltatások ‒ többek között további termékek és/vagy szolgáltatások (ajánlatcsomagok) ‒ és a szerződés megszüntetésének feltételei, és hogy van-e lehetőség a szerződés ingyenes felmondására,

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  megfelelő időben tudomásukra hozzák, ha a szerződési feltételekben módosítás várható, és az értesítéssel együtt felhívják a figyelmüket szerződésfelmondási jogukra. Az ellátók megfelelő időben, – de legkésőbb a kiigazítás hatálybalépése előtti egy szokásos számlázási időszak előtt – áttekinthető és érthető módon, közvetlenül tájékoztatják a felhasználókat az ellátási ár valamennyi kiigazításáról, valamint a kiigazítás okairól és előfeltételeiről, továbbá alkalmazási köréről , legkésőbb szokásos számlázási időszak lejártát megelőzően. A tagállamok biztosítják, hogy a felhasználók felmondhassák a szerződésüket, ha a villamosenergia- ellátó által közölt ajánlott új szerződéses feltételeket vagy az ellátási ár kiigazításait nem fogadják el;

b)  megfelelő időben tudomásukra hozzák, ha a szerződési feltételekben módosítás várható, és az értesítéssel együtt felhívják a figyelmüket szerződésfelmondási jogukra. A szolgáltatók áttekinthető és érthető módon, közvetlenül tájékoztatják a felhasználókat az ellátási ár valamennyi kiigazításáról, valamint a kiigazítás okairól és előfeltételeiről, továbbá alkalmazási köréről, amint rendelkeznek a kiigazításra vonatkozó információval, de legkésőbb egy hónappal a kiigazítás hatálybalépését megelőzően. A tagállamok biztosítják, hogy a felhasználók felmondhassák a szerződésüket, ha a villamosenergia-ellátó által közölt ajánlott új szerződéses feltételeket vagy az ellátási ár kiigazításait nem fogadják el;

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  többféle olyan fizetési mód közül választhassanak, amelyek nem tesznek indokolatlanul különbséget a védelemre szoruló fogyasztók között. Az fizetési módokkal kapcsolatos díjakban mutatkozó bármely különbségnek tükröznie kell az ellátó által viselt költségeket .

d)  többféle olyan fizetési mód közül választhassanak, amelyek nem tesznek indokolatlanul különbséget a védelemre szoruló fogyasztók között. A fizetési módokkal kapcsolatos díjakban mutatkozó bármely különbségnek tükröznie kell az ellátó által viselt költségeket, az (EU) 2015/2366 irányelv 62. cikkével összhangban, amely tiltja felár felszámítását minden fizetési eszköz igénybevételéért;

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  az előfizetési rendszerek miatt ne kerüljenek túlzott hátrányba az átlagos piaci árhoz képest;

e)  az előfizetési rendszerek miatt ne kerüljenek aránytalan hátrányba az átlagos piaci árhoz képest;

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  szolgáltatóváltás esetén legkésőbb hat héttel a szolgáltatóváltást követően záró elszámolást kapjanak.

j)  szolgáltatóváltás esetén legkésőbb két héttel a szolgáltatóváltást követően záró elszámolást kapjanak.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – j pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja)  a szerződés első oldalán vagy a szerződéssel együtt megkapják a legfontosabb szerződési feltételek (úgymint a szolgáltatás főbb sajátosságai, az árra vonatkozó részletes információk, a szolgáltatóváltásra és az áremelésre vonatkozó feltételek) tömör és egyszerűen megfogalmazott összefoglalóját.

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy az ellátók teljes körűen tájékoztassák a végső felhasználókat az ilyen dinamikus villamosenergiaár- szerződéssel járó lehetőségekről és kockázatokról.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy az ellátók teljes körűen tájékoztassák a végső felhasználókat az ilyen dinamikus villamosenergiaár-szerződéssel járó lehetőségekről és kockázatokról, többek között megfelelő villamosenergia-fogyasztásmérő beszereltetésének szükségességéről.

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A dinamikus árat tartalmazó szerződésre való váltás előtt mindig minden végső felhasználónak hozzájárulását kell adnia.

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  A tagállamok törekednek arra, hogy a végső felhasználók villamosenergia-számláiban csökkenjen a rögzített elemek aránya.

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a)  A tagállamok biztosítják, hogy az árváltozásoknak való kitettségre vonatkozóan megfelelő biztosítékokat vezessenek be a végső felhasználók számára a számlasokkok vagy a jelentős pénzügyi kötelezettség elkerülése érdekében.

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2022 január 1-jével a szolgáltatóváltás technikai folyamata legfeljebb 24 órát vehet igénybe és bármely munkanapon kivitelezhető.

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a felhasználókat semmilyen szolgáltatóváltással kapcsolatos díj ne terhelje.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a végső felhasználókat semmilyen szolgáltatóváltással kapcsolatos díj ne terhelje.

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A (2) bekezdéstől eltérve a tagállamok engedélyezhetik, hogy az ellátók szerződésfelmondási díjat szabjanak ki azon felhasználókra, akik a határozott idejű ellátási szerződés lejárta előtt azt szándékosan fel kívánják bontani. Ilyen díjak csak akkor vethetők ki, ha a felhasználóknak igazoltan előnyük származik e szerződésekből. Továbbá, az ilyen díjak nem haladhatják meg az ellátó számára a szerződés felhasználó általi felmondása által okozott közvetlen gazdasági veszteség mértékét, ideértve a felhasználó számára a szerződés részeként már biztosított kapcsolt beruházások vagy szolgáltatások költségét is.

(3)  A (2) bekezdéstől eltérve a tagállamok engedélyezhetik, hogy az ellátók szerződésfelmondási díjat szabjanak ki azon végső felhasználókra, akik a határozott idejű, rögzített áras ellátási szerződés lejárta előtt azt szándékosan fel kívánják bontani, feltéve, hogy a felhasználó önként kötötte meg a szerződést. Ilyen díjak csak akkor vethetők ki, ha a végső felhasználóknak igazoltan előnyük származik e szerződésekből. Továbbá, az ilyen díjaknak arányban kell állniuk a felhasználónak biztosított előnyökkel és nem haladhatják meg az ellátó számára a szerződés végső felhasználó általi felmondása által okozott közvetlen gazdasági veszteség mértékét, ideértve a végső felhasználó számára a szerződés részeként már biztosított kapcsolt beruházások vagy szolgáltatások költségét is. A közvetlen gazdasági veszteséghez kapcsolódó bizonyítási teher az ellátóra hárul, és azt a nemzeti szabályozó hatóság kíséri figyelemmel.

Módosítás    59

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)  A háztartási fogyasztóknak jogukban áll kollektív szolgáltatóváltási rendszerekben részt venni. A tagállamok felszámolják a kollektív szolgáltatóváltás előtt álló valamennyi szabályozási és adminisztratív akadályt, ugyanakkor olyan keretet biztosítanak, amely a lehető legmagasabb szintű védelmet garantálja a felhasználók számára a visszaélésszerű gyakorlatok elkerüléséhez.

Módosítás    60

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a végső felhasználó beszerzési közösség szolgáltatójával kíván szerződést kötni, ehhez ne legyen szükség a végső felhasználó szolgáltatójának beleegyezésére.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a végső felhasználók jogosultak legyenek beszerzési közösség szolgáltatójával szerződést kötni, és hogy ehhez ne legyen szükség a végső felhasználó szolgáltatójának beleegyezésére.

 

A tagállamok biztosítják, hogy a beszerzési közösség szolgáltatói teljes körűen tájékoztassák a végső felhasználókat a számukra ajánlott szerződések feltételeiről.

 

A tagállamok biztosítják, hogy az ellátók ne tegyenek különbséget a fogyasztók között az alapján, hogy kötöttek-e szerződést beszerzési közösség szolgáltatójával.

Módosítás    61

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a végső felhasználó fel kívánja mondani a szerződést a beszerzési közösség szolgáltatójával, erre a szerződéses feltételek tiszteletben tartásával három héten belül jogosult legyen.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a végső felhasználó fel kívánja mondani a szerződést a beszerzési közösség szolgáltatójával, ezt a 12. cikkel összhangban megtehesse.

Módosítás    62

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A közvetlen gazdasági veszteséghez kapcsolódó bizonyítási teher az beszerzési közösség szolgáltatójára hárul, és azt a nemzeti szabályozó hatóság kíséri figyelemmel.

Módosítás    63

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok biztosítják, hogy a végső felhasználók jogosultak legyenek legalább évente egyszer megkapni a felhasználóoldali válaszból származó vagy a kínált és eladott villamos energiával kapcsolatos összes releváns adatot.

(4)  A tagállamok biztosítják, hogy a végső felhasználók jogosultak legyenek legalább havonta egyszer többletköltség felszámítása nélkül megkapni a felhasználóoldali válaszból származó vagy a kínált és eladott villamos energiával kapcsolatos összes releváns adatot, valamint kérésre az elszámolásra vonatkozó adatokat.

Módosítás    64

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a felhasználók díjmentesen hozzáférhessenek legalább egy, az ellátók ajánlatait összehasonlító, az I. mellékletben meghatározott tanúsítási kritériumokat teljesítő eszközhöz. Összehasonlító eszközt bármilyen jogalany – magán cég, valamint hatóság vagy szerv – működtethet. A felhasználókat tájékoztatni kell ezen eszközök hozzáférhetőségéről.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a felhasználók díjmentesen hozzáférhessenek legalább egy, az egyes szerződések vagy szerződéscsomagok, többek között dinamikus árat tartalmazó szerződések ajánlatait, a villamosenergia-ellátó, a villamosenergia-szolgáltató és a beszerzési közösség független szolgáltatóinak ajánlatait összehasonlító, az I. mellékletben meghatározott tanúsítási kritériumokat teljesítő eszközhöz. Összehasonlító eszközt bármilyen jogalany – magán cég, valamint hatóság vagy szerv – működtethet. Tagállamonként legalább egy eszköz lefedi a piac egészét. A felhasználókat a számlákon vagy a számlákkal együtt tájékoztatni kell ezen eszközök hozzáférhetőségéről.

Módosítás    65

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok előírhatják, hogy az (1) bekezdésben említett összehasonlító eszközök az ellátók által kínált szolgáltatások jellegéhez kapcsolódó, összehasonlítható meghatározó tényezőket is tartalmazzanak.

(3)  A tagállamok előírják, hogy az (1) bekezdésben említett összehasonlító eszközök az ellátók által kínált szolgáltatások jellegéhez kapcsolódó, összehasonlítható meghatározó tényezőket is tartalmazzanak.

Módosítás    66

Irányelvre irányuló javaslat

14 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az ellátói ajánlatok összehasonlítását szolgáló valamennyi eszköz önkéntes és megkülönböztetésmentes módon jogosult kérelmezni az e cikk szerinti tanúsítást.

(4)  A villamosenergia-ellátók, a villamosenergia-szolgáltatók és a beszerzési közösség szolgáltatói – ideértve a beszerzési közösség független szolgáltatóit is – által adott ajánlatok összehasonlítását szolgáló valamennyi eszköz esetében megkülönböztetésmentes módon kérelmezhető az e cikk szerinti tanúsítás.

Módosítás    67

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a végső felhasználók jogosultak legyenek energiát termelni, tárolni, felhasználni, illetve a saját termelésű energia valamennyi szervezett piacon, egyénileg vagy beszerzési közösség szolgáltatóján keresztül értékesíteni, aránytalanul nehézkes eljárások és költségeket nem tükröző díjak nélkül;

a)  a végső felhasználók jogosultak legyenek energiát termelni, tárolni, felhasználni, illetve a saját termelésű energia valamennyi szervezett piacon, egyénileg vagy beszerzési közösség szolgáltatóján keresztül értékesíteni, megkülönböztető vagy aránytalanul nehézkes eljárások és költségeket nem tükröző díjak nélkül;

Módosítás    68

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az aktív felhasználó tevékenységeihez szükséges energialétesítményeket irányíthatja harmadik fél a telepítés, üzemeltetés – ideértve a fogyasztásmérést is – és karbantartás tekintetében.

(2)  Az aktív felhasználó tevékenységeihez szükséges energialétesítményeket irányíthatja harmadik fél a telepítés, üzemeltetés – ideértve a fogyasztásmérést is – és karbantartás tekintetében, feltéve, hogy a létesítmény üzemeltetésével kapcsolatos gazdasági kockázatot az aktív felhasználó viseli.

 

A tagállamok biztosítják, hogy azok az aktív felhasználók, akik energiatároló létesítmény tulajdonjogával rendelkeznek,

 

a) jogosultak legyenek a hálózathoz való csatlakozásra az erre irányuló kérelmük megtételétől számított észszerű határidőn belül;

 

b) ne essenek az energiatároló létesítményükben tárolt villamos energia után kivetett kiegészítő adók, pótdíjak és illetékek alá;

 

c) ne számítsanak energiatermelőknek, és ne essenek az energiatermeléshez kapcsolódó engedélyeztetési eljárások és díjak alá;

 

d) jogosultak legyenek egyidejűleg több szolgáltatást nyújtani, ha ez műszakilag megvalósítható.

Módosítás    69

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a helyi energiaközösségek jogosultak legyenek közösségi hálózatok birtoklására, létrehozására vagy lízingjére, valamint azok autonóm irányítására;

a)  a helyi energiaközösségek jogosultak legyenek közösségi hálózatok birtoklására, létrehozására vagy lízingjére, valamint azok autonóm irányítására, amennyiben a tagállam koncessziós rendszerét tiszteletben tartják;

Módosítás    70

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  kiegyenlítési felelősséggel tartoznak az (EU) [a 714/2009/EK irányelv átdolgozása a COM(2016)0864/2 javaslat szerint] irányelv 4. cikkének értelmében;

Módosítás    71

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a helyi energiaközösségek végső felhasználóként, energiatermelőként, elosztórendszer-üzemeltetőként vagy beszerzői közösség szolgáltatójaként tevékenységeik, jogaik és kötelezettségeik tekintetében megkülönböztetésmentes bánásmódban részesüljenek;

c)  a helyi energiaközösségek végső felhasználóként, energiatermelőként, elosztórendszer-üzemeltetőként, ellátóként vagy beszerzői közösség szolgáltatójaként tevékenységeik, jogaik és kötelezettségeik tekintetében megkülönböztetésmentes bánásmódban részesüljenek;

Módosítás    72

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  megfelelően hozzájáruljanak annak a villamos energia rendszernek a költségeihez, amelyhez továbbra is kapcsolódnak;

Módosítás    73

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – c b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

cb)  a piacon egyenlő versenyfeltételek mellett, a verseny torzítása nélkül működjenek;

Módosítás    74

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  megfelelően meghatározzák a helyi energiahálózatok létrehozására, üzemeltetésére és megszüntetésére vonatkozó feltételeket;

Módosítás    75

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a hatékony hálózattervezés megőrzése érdekében létrehozzák a hálózatokkal rendelkező helyi energiaközösségekre vonatkozó feltételeket és szabványokat. Ezeknek a feltételeknek és szabványoknak biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók és a helyi energiaközösségek tagjai ugyanolyan minőségű és színvonalú hálózati szolgáltatásokban részesüljenek, mint amelyek a helyi energiaközösségen kívüli fogyasztók számára érhetők el;

Módosítás    76

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – a b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab)  a végső fogyasztók jogosultak legyenek részt venni helyi energiaközösségben;

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a helyi energiaközösségekben való részvétel a fogyasztók szabad választási jogának egyik megnyilvánulási formája, valamint biztosítani kell, hogy a fogyasztók az EU-ban mindenütt részt vehessenek helyi energiaközösségekben.

Módosítás    77

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a IV. fejezet rendelkezései az olyan helyi energiaközösségekre vonatkoznak, amelyek elosztórendszer-üzemeltetői tevékenységeket látnak el;

e)  a IV. fejezet rendelkezései, valamint az elosztórendszer-üzemeltetőkre alkalmazandó egyéb szabályok és előírások az olyan helyi energiaközösségekre vonatkoznak, amelyek elosztórendszer-üzemeltetői tevékenységeket látnak el;

Módosítás    78

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  adott esetben tisztességes és a hálózati költségeket tükröző díjakat kell alkalmazni azon rendszerhasználókra, akik a helyi energiaközösség által üzemeltetett elosztó hálózathoz kapcsolt helyi energiaközösségnek nem részvényesei és nem tagjai. Amennyiben az ilyen rendszerhasználóknak és a helyi energiaközösségeknek nem sikerül megállapodniuk a hálózati díjakról, mindkét fél kérheti, hogy a szabályozó hatóság erre vonatkozó határozatban állapítsa meg a hálózati díjak szintjét;

g)  adott esetben megkülönböztetésmentes, tisztességes és a hálózati költségeket tükröző díjakat kell alkalmazni azon rendszerhasználókra, akik a helyi energiaközösség által üzemeltetett elosztó hálózathoz kapcsolt helyi energiaközösségnek nem részvényesei és nem tagjai. Amennyiben az ilyen rendszerhasználóknak és a helyi energiaközösségeknek nem sikerül megállapodniuk a hálózati díjakról, mindkét fél kérheti, hogy a szabályozó hatóság erre vonatkozó határozatban állapítsa meg a hálózati díjak szintjét;

Módosítás    79

Irányelvre irányuló javaslat

16 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

16a. cikk

 

Villamosenergia-megosztás

 

A helyi energiaközösségek jogosultak a termelőlétesítményekből származó villamos energia közösségen belüli, tagjaik vagy részvényeseik közötti, piaci elveken nyugvó megosztására, a meglévő vagy jövőbeli információs és kommunikációs technológiák, mint például a virtuális hálózati mérési rendszerek, illetve a megosztott könyvelési technológiákon alapuló rendszerek használatát is beleértve, továbbá például energia-adásvételi megállapodások vagy egyenrangú szereplők közötti energiakereskedelem révén.

Módosítás    80

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a nemzeti szabályozó hatóságok ösztönözzék a végső felhasználókat – ideértve a beszerzési közösségek szolgáltatóin keresztül felhasználóoldali választ kínálókat is –, hogy a termelők mellett megkülönböztetésmentes módon vegyenek részt valamennyi szervezett piacon.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a szabályozó keretek lehetővé tegyék a végső felhasználók számára– ideértve a beszerzési közösségek szolgáltatóin keresztül felhasználóoldali választ kínálókat is –, hogy a termelők mellett megkülönböztetésmentes módon vegyenek részt valamennyi szervezett piacon és kapacitásmechanizmusban.

Módosítás    81

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők és elosztórendszer-üzemeltetők kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó szerződéskötéskor a felhasználóoldali választ biztosítókkal – ideértve a beszerzési közösségek független szolgáltatóit is – megkülönböztetésmentes módon, műszaki képességeik alapján bánjanak.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők és elosztórendszer-üzemeltetők kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó szerződéskötéskor a felhasználóoldali választ biztosítókkal – ideértve a beszerzési közösségek független szolgáltatóit is – a termelők mellett megkülönböztetésmentes módon, műszaki képességeik alapján bánjanak.

Módosítás    82

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy szabályozási keretük ösztönözze beszerzési közösségek szolgáltatóinak kiskereskedelmi piacokon való részvételét, valamint tartalmazza legalább az alábbi elemeket:

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy szabályozási keretük ösztönözze beszerzési közösségek szolgáltatóinak részvételét minden piacon, valamint tartalmazza legalább az alábbi elemeket:

Módosítás    83

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  olyan átlátható szabályok, amelyek egyértelműen meghatározzak minden piaci szereplő szerepét és feladatköreit;

b)  olyan, megkülönböztetésmentes és átlátható szabályok, amelyek egyértelműen meghatározzak minden piaci szereplő szerepét és feladatköreit;

Módosítás    84

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a piaci szereplők közötti adatcserére vonatkozó olyan átlátható szabályok és eljárások, amelyek könnyű adathozzáférést biztosítanak egyenlő és megkülönböztetésmentes feltételek mellett, az üzleti adatok teljes körű védelmével egyidejűleg;

c)  a piaci szereplők közötti adatcserére vonatkozó olyan, megkülönböztetésmentes és átlátható és arányos szabályok és eljárások, amelyek könnyű adathozzáférést biztosítanak egyenlő és megkülönböztetésmentes feltételek mellett, az üzleti adatoknak és a felhasználók személyes adatainak a teljes körű védelmével egyidejűleg, többek között a beszerzési közösségek szolgáltatóira vonatkozó minimális tájékoztatási követelmények, minden érintett fél üzleti szempontból érzékeny adatainak védelmét szolgáló minimumkövetelmények;

Módosítás    85

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a beszerzési közösségek szolgáltatói számára nem írható elő, hogy ellentételezést fizessenek a szolgáltatóknak vagy energiatermelőknek;

törölve

Módosítás    86

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a beszerzési közösségi szolgáltatásban részt vevő piaci szereplők pénzügyi felelősséggel tartoznak a rendszerben okozott egyensúlytalanságokért, az (EU) [a 714/2009/EK irányelv átdolgozása a COM(2016)0864/2 javaslat szerint] irányelv 4. cikkében meghatározottak szerint;

Módosítás    87

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db)  olyan, megkülönböztetésmentes és átlátható szabályok és eljárások, amelyek biztosítják, hogy a piaci szereplők arányos módon megkapják a felhasználóoldali válaszok időszaka során a rendszerbe táplált energia ellentételezését, a nemzeti szabályozó hatóság felügyelete alatt, anélkül, hogy akadályoznák a beszerzési közösségek szolgáltatóinak piacra lépését vagy a rugalmasságot. Az ellentételezés szigorúan a felmerült költségek fedezésére korlátozódik. Az ellentételezés kiszámítási módjánál figyelembe vehetők a beszerzési közösségek független szolgáltatói által az egyéb piaci szereplők részére létrehozott előnyök, és e kiszámítási mód függhet a szabályozó hatóság jóváhagyásától;

Módosítás    88

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – d c pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

dc)  a beszerzési közösségek független szolgáltatóival szerződéses viszonyban álló végső felhasználókat az ellátójuk részéről nem terhelhetik jogosulatlan kifizetések, szankciók vagy egyéb indokolatlan szerződéses korlátozások;

Módosítás    89

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Annak biztosítása érdekében, hogy a beszerzési közösségek szolgáltatói által keletkező kiegyenlítési költségeket és hasznokat méltányosan osszák el a piaci szereplők között, a tagállamok kivételesen kompenzációs kifizetéseket engedélyezhetnek a beszerzési közösségek szolgáltatói és a kiegyenlítésért felelős felek között. Az ilyen kompenzációs kifizetéseket olyan helyzetekre kell korlátozni, amikor egy piaci szereplő pénzköltséget eredményező egyenlőtlenségeket okozott egy másik piaci szereplő számára.

törölve

Az ilyen kivételes kompenzációs kifizetéseket a nemzeti szabályozó hatóságok jóváhagyják, és az ügynökség figyelemmel kíséri.

 

Módosítás    90

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a számlák megfeleljenek a számlázásra és a számlainformációkra vonatkozóan a II. mellékletben foglalt minimumkövetelményeknek. A számlákon szereplő információknak pontosnak, egyértelműnek és tömörnek kell lenniük, és azokat oly módon kell feltüntetni, hogy az elősegítse a fogyasztók általi összehasonlítást.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy a számlák megfeleljenek a számlázásra és a számlainformációkra vonatkozóan a II. mellékletben foglalt minimumkövetelményeknek. A számlákon szereplő információknak pontosnak, egyértelműnek, tömörnek és felhasználóbarátnak kell lenniük, és azokat oly módon kell feltüntetni, hogy az elősegítse a fogyasztók általi összehasonlítást. A II. mellékletben feltüntetett azon információkat, amelyeknek nem kell kötelező módon szerepelniük a számlákon, a tagállamok által megválasztott egyéb módon kell elérhetővé tenni a felhasználók számára.

Módosítás    91

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A számlázásra a tényleges fogyasztás alapján, évente legalább egyszer kerül sor. A számlainformációkat a végső felhasználók kérésére, vagy amennyiben elektronikus számlázást választottak, legalább háromhavonta, egyéb esetekben évente kétszer rendelkezésre kell bocsátani.

A számlázásra a tényleges fogyasztás alapján, évente legalább egyszer kerül sor. A tényleges fogyasztáshoz kapcsolódó információkat tartalmazó számlainformációkat a végső felhasználók kérésére, vagy amennyiben elektronikus számlázást választottak, legalább havonta, egyéb esetekben évente kétszer rendelkezésre kell bocsátani.

Módosítás    92

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ha a végső felhasználó olyan fogyasztásmérővel rendelkezik, amely lehetővé teszi az üzemeltető számára a távolról történő leolvasást, legalább havonta tényleges fogyasztáson alapuló pontos számlainformációkat kell biztosítani.

(4)  Ha a végső felhasználó olyan fogyasztásmérővel rendelkezik, amely lehetővé teszi az üzemeltető számára a távolról történő leolvasást, legalább havonta tényleges fogyasztáson alapuló pontos számlainformációkat kell biztosítani weboldalakon keresztül, vagy más, innovatív módszerekkel.

Módosítás    93

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A tagállamok előírhatják azt is, hogy a végső felhasználó kérésére az ezeken a számlákon szereplő információk nem tekinthetők fizetési felszólításnak. Ilyen esetekben a tagállamok biztosítják, hogy az energiaellátók rugalmas fizetési módozatokat kínáljanak.

törölve

Módosítás    94

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A tagállamok előírják, hogy a villamosenergia-költségekre vonatkozó információkat és becsléseket időben és könnyen érthető formátumban kell a végső felhasználó rendelkezésére bocsátani.

(8)  A tagállamok előírják, hogy a villamosenergia-költségekre vonatkozó információkat és becsléseket időben és könnyen érthető formátumban kell a végső felhasználó rendelkezésére bocsátani. Ha a szerződés tartalmazza egy termék vagy ár vagy kedvezmény jövőbeli változását, azt a számlán fel kell tüntetni a változás időpontjával együtt.

Módosítás    95

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 8 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a)  A számlák formátumát érintő változások tervezése esetén a tagállamoknak konzultálniuk kell a fogyasztói szervezetekkel.

Módosítás    96

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 8 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b)  Amennyiben egy végső felhasználó több mint 2 éve ugyanazon díjszabás mellett veszi igénybe a szolgáltatást, a tagállamoknak arra kell kötelezniük a szolgáltatókat, hogy az energiaszámlán belül vagy a mellett tájékoztassák a felhasználót, hogy rendelkezésre áll-e a számára előnyösebb vagy kedvezőbb díjszabás, továbbá elő kell segíteniük a felhasználó új díjszabásra történő átállását.

Indokolás

Fontos, hogy azokban az esetekben, amikor egy végső felhasználó több, mint 2 éve ugyanazon díjszabás mellett veszi igénybe a szolgáltatást, a szolgáltató proaktívan tájékoztassa, hogy csökkentheti-e számláját azáltal, hogy ugyanazon szolgáltatónál más, esetleg újabb díjszabás vált elérhetővé. Azok a felhasználók, akik nem váltanak rendszeresen szolgáltatót, gyakran az ún. „inaktív díjszabásokon” vagy „hagyaték-díjszabásokon” veszik igénybe a szolgáltatást, amelyek már nem versenyképesek és gyakran sokkal költségesebbek lehetnek, mint a jelenleg elérhető díjszabások. E felhasználók gyakran tartoznak az alacsony jövedelmű vagy az energiaszegénység kockázatának legjobban kitett emberek közé.

Módosítás    97

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az energiahatékonyság előmozdítása és a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében a tagállamok – vagy amennyiben a tagállam úgy rendelkezett, a szabályozó hatóság – nyomatékosan javasolják a villamosenergia-ipari vállalkozásoknak és beszerzési közösségek szolgáltatóinak , hogy optimalizálják a villamosenergia-felhasználást, többek között energiagazdálkodási szolgálattatások nyújtása, innovatív árképzési formulák kidolgozása vagy interoperábilis intelligens fogyasztásmérési rendszerek, illetve adott esetben intelligens hálózatok bevezetése révén.

(1)  Az energiahatékonyság előmozdítása és a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében a tagállamok – vagy amennyiben a tagállam úgy rendelkezett, a szabályozó hatóság – nyomatékosan javasolják a villamosenergia-ipari vállalkozásoknak és beszerzési közösségek szolgáltatóinak , hogy – amennyiben az költséghatékony – optimalizálják a villamosenergia-felhasználást, többek között energiagazdálkodási szolgáltatások nyújtása, innovatív árképzési formulák kidolgozása és interoperábilis intelligens fogyasztásmérési rendszerek, különös tekintettel a fogyasztói energiagazdálkodási rendszerekre, és adott esetben intelligens hálózatok, intelligens eszközök és „intelligens otthonok” bevezetése révén, az alkalmazandó uniós adatvédelmi jogszabályokkal összhangban.

Módosítás    98

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A telepítést végrehajtó tagállamok – a 20. cikkben és a III. mellékletben megállapított rendelkezésekkel összhangban – elfogadják és közzéteszik a területükön bevezetendő intelligens fogyasztásmérésre vonatkozó működési és műszaki minimumkövetelményeket. A tagállamok biztosítják ezen intelligens fogyasztásmérés fogyasztói energiagazdálkodási platformokkal való interoperabilitását és összekapcsolását. Ezzel kapcsolatban a tagállamoknak kellő tekintettel kell lenniük a rendelkezésre álló releváns – többek között az interoperabilitást lehetővé tevő – szabványok és bevált módszerek alkalmazására, valamint a belső villamosenergia-piac fejlesztésének fontosságára.

(3)  Az intelligens fogyasztásmérő eszközök telepítését végrehajtó tagállamok – a 20. cikkben és a III. mellékletben megállapított rendelkezésekkel összhangban – elfogadják és közzéteszik a területükön bevezetendő intelligens fogyasztásmérésre vonatkozó működési és műszaki minimumkövetelményeket. A tagállamok biztosítják ezen intelligens fogyasztásmérés interoperabilitását, felhasználó-központúságát és fogyasztói energiagazdálkodási platformokkal való összekapcsolását. Ezzel kapcsolatban a tagállamoknak kellő tekintettel kell lenniük a rendelkezésre álló releváns – többek között az adatmodell és az alkalmazási réteg szintjén történő interoperabilitást lehetővé tevő – szabványok és bevált módszerek alkalmazására, valamint az adatcsere, a jövőbeli és innovatív energiaszolgáltatások és a belső villamosenergia-piac fejlesztésének, valamint az intelligens hálózatok kiépítésének fontosságára. A már meglévő intelligens fogyasztásmérési rendszerek esetében a követelményeknek akkor kell megfelelni, amikor a meglévő mérési rendszert újjal váltják fel, annak élettartama lejártával vagy korábban.

Módosítás    99

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az intelligens fogyasztásmérés telepítését megkezdő tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a végső felhasználók átlátható és megkülönböztetésmentes módon járuljanak hozzá a bevezetéssel járó költségekhez. A tagállamok rendszeresen figyelemmel kísérik területükön e telepítést, hogy az értéklánc egészében nyomon kövessék a költségek és előnyök alakulását, ideértve a fogyasztók nettó előnyeit is.

(4)  Az intelligens fogyasztásmérés telepítését megkezdő tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a végső felhasználók átlátható és megkülönböztetésmentes módon járuljanak hozzá a bevezetéssel járó költségekhez, a teljes értékláncra vonatkozó hosszú távú előnyök figyelembevétele mellett. A tagállamok rendszeresen figyelemmel kísérik területükön e telepítést, hogy az értéklánc egészében nyomon kövessék a költségek és előnyök alakulását, ideértve a nettó előnyöket is, úgymint a fogyasztók számára keletkező megtakarítások és a fogyasztók telepítéssel kapcsolatos általános elégedettsége.

Módosítás    100

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Amennyiben az intelligens fogyasztásmérés telepítését a (2) bekezdésben említett költség-haszon elemzés eredményeként kedvezőtlennek ítélik, a tagállamok biztosítják, hogy ezen értékelést – az annak alapjául szolgáló feltételezésekben bekövetkező változásokra, valamint a technológiai fejleményekre és a piac alakulására reagálva – időszaki jelleggel felülvizsgálják. A tagállamok értesítik a bizottság illetékes szolgálatait frissített gazdasági értékelésük eredményéről, amint az rendelkezésre áll.

(5)  Amennyiben az intelligens fogyasztásmérés telepítését a (2) bekezdésben említett költség-haszon elemzés eredményeként kedvezőtlennek ítélik, a tagállamok biztosítják, hogy ezen értékelést – az annak alapjául szolgáló feltételezésekben bekövetkező változásokra, valamint a technológiai fejleményekre és a piac alakulására reagálva – időszaki jelleggel, legalább kétévente felülvizsgálják. A tagállamok értesítik a bizottság illetékes szolgálatait frissített gazdasági értékelésük eredményéről, amint az rendelkezésre áll.

Módosítás    101

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az intelligens fogyasztásmérést a 19. cikk (2) bekezdésében említett költség-haszon elemzés eredményeként pozitívan értékelik vagy szisztematikusan bevezetik, a tagállamoknak intelligens fogyasztásmérést az európai szabványokkal, a III. melléklet rendelkezéseivel, valamint az alábbi elvekkel összhangban kell végrehajtaniuk:

Amennyiben az intelligens fogyasztásmérést a 19. cikk (2) bekezdésében említett költség-haszon elemzés eredményeként pozitívan értékelik vagy szisztematikusan bevezetik ezen irányelv hatálybalépését követően, a tagállamoknak intelligens fogyasztásmérést az európai szabványokkal, a III. melléklet rendelkezéseivel, valamint az alábbi elvekkel összhangban kell végrehajtaniuk:

Módosítás    102

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a mérőrendszerek pontosan mérik a tényleges villamosenergia-fogyasztást, és információt nyújtanak a végső felhasználóknak a felhasználás tényleges idejéről. Ezt az információt többletköltségek nélkül és közel valós időben könnyen elérhetővé és megtekinthetővé kell tenni a végső felhasználók számára, az automatizált energiahatékonysági programok, a felhasználóoldali válasz és egyéb szolgáltatások támogatása céljából;

a)  a mérőrendszerek pontosan mérik a tényleges villamosenergia-fogyasztást, és információt nyújtanak a végső felhasználóknak a felhasználás tényleges idejéről. A hitelesített múltbeli fogyasztási adatokat többletköltségek nélkül, könnyen elérhetővé és megtekinthetővé kell tenni a végső felhasználók számára legalább egy otthoni kijelzőn. A nem hitelesített, közel valós idejű fogyasztási adatokat elérhetővé kell tenni a végső felhasználóknak egy szabványosított felületen keresztül az automatizált energiahatékonysági programok, a felhasználóoldali válasz és az egyéb szolgáltatások támogatása céljából;

Módosítás    103

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az adatvédelemre és a magánélet védelmére vonatkozó releváns uniós jogszabályoknak megfelelően biztosítani kell a végső felhasználók adatainak és magánéletének védelmét;

c)  az adatvédelemre és a magánélet védelmére vonatkozó releváns uniós jogszabályoknak megfelelően biztosítani kell a végső felhasználók adatainak és magánéletének védelmét; az uniós adatvédelmi jogszabályok végrehajthatósága érdekében a végső felhasználók számára lehetővé kell tenni, hogy hozzáférjenek azoknak a külső feleknek a személyazonosságára vonatkozó információkhoz, akik hozzáférnek személyes adataikhoz, illetve az adataikhoz való hozzáférés időpontjára vonatkozó információkhoz;

Módosítás    104

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  a végső felhasználók kérésére, a 24. cikkben előírt könnyen érthető formátumban, helyi szabványosított kommunikációs interfészen és vagy távolról történő hozzáférésen keresztül rendelkezésükre, illetve a nevükben eljáró harmadik fél rendelkezésére kell bocsátani a betáplált és vételezett villamosenergia-mennyiséggel kapcsolatos mérési adatokat, hogy az azonos elemek összevetése alapján összehasonlíthassák az ajánlatokat;

e)  a 24. cikkben előírt könnyen érthető formátumban és a valós időhöz a lehető legközelebb helyi szabványosított kommunikációs interfészen és vagy távolról történő hozzáférésen keresztül rendelkezésükre, illetve a nevükben eljáró harmadik fél rendelkezésére kell bocsátani a betáplált és vételezett villamosenergia-mennyiséggel kapcsolatos mérési adatokat, hogy az azonos elemek összevetése alapján összehasonlíthassák az ajánlatokat; a végső felhasználók számára ugyancsak lehetővé kell tenni, hogy letölthessék a mérési adataikat vagy azt többletköltség nélkül más számára eljuttathassák az adatok hordozhatósághoz való jogukra vonatkozó uniós adatvédelmi jogszabályokkal összhangban;

Módosítás    105

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  megfelelő tanácsadást és tájékoztatást kell biztosítani a végső felhasználók számára az intelligens fogyasztásmérők telepítésekor, különösen azok teljes körű funkcióiról a mérőleolvasás menete és az energiafogyasztás figyelemmel kísérése tekintetében, valamint a személyes adatok gyűjtéséről és feldolgozásáról az alkalmazandó uniós adatvédelmi jogszabályokkal összhangban;

f)  megfelelő tanácsadást és tájékoztatást kell biztosítani a végső felhasználók számára az intelligens fogyasztásmérők telepítését megelőzően és/vagy telepítésekor, különösen azok teljes körű funkcióiról a mérőleolvasás menete és az energiafogyasztás figyelemmel kísérése tekintetében, valamint a személyes adatok gyűjtéséről és kezeléséről az alkalmazandó uniós adatvédelmi jogszabályokkal összhangban;

Módosítás    106

Irányelvre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Amennyiben az intelligens fogyasztásmérést a 19. cikk (2) bekezdésében említett költség-haszon elemzés kedvezőtlennek ítéli, vagy nem vezetik be szisztematikusan, a tagállamok biztosítják, hogy minden végső felhasználó, kérésére, valamint méltányos és észszerű feltételek mellett jogosult legyen az alábbi követelményeket teljesítő intelligens fogyasztásmérő telepítésére, vagy adott esetben korszerűsítésére:

(1)  Amennyiben az intelligens fogyasztásmérést a 19. cikk (2) bekezdésében említett költség-haszon elemzés kedvezőtlennek ítéli, vagy nem vezetik be szisztematikusan, a tagállamok biztosítják, hogy minden végső felhasználó, kérésére, valamint méltányos, észsze és költséghatékony feltételek mellett jogosult legyen az alábbi követelményeket teljesítő intelligens fogyasztásmérő telepítésére, vagy adott esetben korszerűsítésére:

Módosítás    107

Irányelvre irányuló javaslat

21 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  amennyiben technikailag megvalósítható, a fogyasztásmérő rendelkezik a 20. cikkben említett funkciókkal, vagy legalább a tagállamok által nemzeti szinten, a III. melléklet rendelkezéseinek megfelelően meghatározandó és közzéteendő funkciókkal,

a)  a fogyasztásmérő rendelkezik a 20. cikkben említett funkciókkal, vagy legalább a tagállamok által nemzeti szinten, a III. melléklet rendelkezéseinek megfelelően meghatározandó és közzéteendő funkciókkal,

Módosítás    108

Irányelvre irányuló javaslat

23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az adatgazdálkodásra és adatcserére vonatkozó szabályok megállapításakor a tagállamok vagy – amennyiben a tagállamok úgy rendelkeztek – a kijelölt illetékes hatóságok meghatározzák azon jogosult feleket, akik/amelyek a végső felhasználók adataihoz – utóbbiak kifejezett hozzájárulásával – hozzáférhetnek, összhangban az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel52. Ezen irányelv alkalmazásában az adatok magukban foglalják a fogyasztásmérési és fogyasztási adatokat, valamint a szolgáltatóváltáshoz szükséges adatokat. A jogosult felek köre magában foglalja legalább a felhasználókat, az ellátókat, az átviteli- és elosztórendszer-üzemeltetőket, a beszerzési közösségek szolgáltatóit, az energetikai szolgáltató vállalkozásokat, valamint egyéb olyan feleket, amelyek energiát vagy más szolgáltatásokat kínálnak a felhasználók számára.

(1)  Az adatgazdálkodásra és adatcserére vonatkozó szabályok megállapításakor a tagállamok vagy – amennyiben a tagállamok úgy rendelkeztek – a kijelölt illetékes hatóságok meghatározzák azon jogosult feleket, akik/amelyek a végső felhasználók adataihoz – utóbbiak kifejezett hozzájárulásával – hozzáférhetnek, összhangban az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel52. Ezen irányelv alkalmazásában az adatok magukban foglalják a fogyasztásmérési és fogyasztási adatokat, valamint a szolgáltatóváltáshoz, az automatizált energiahatékonysági programokhoz, az energiagazdálkodási szolgáltatásokhoz és a felhasználóoldali válasz tevékenységekhez szükséges adatokat. A jogosult felek köre magában foglalja legalább a felhasználókat, az ellátókat, az átviteli- és elosztórendszer-üzemeltetőket, a beszerzési közösségek szolgáltatóit, az energetikai szolgáltató vállalkozásokat, valamint egyéb olyan feleket, amelyek energiát vagy más szolgáltatásokat kínálnak a felhasználók számára.

 

Kérésre a jogosult feleknek áttekintést kell biztosítani a felhasználóknak arról, hogy kik férnek hozzá adataikhoz.

__________________

__________________

52Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

52Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás    109

Irányelvre irányuló javaslat

23 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok a hatékony adathozzáférés és -csere biztosítása érdekében megszervezik az adatgazdálkodást. Az egyes tagállamokban alkalmazott adatgazdálkodási modelltől függetlenül az adatgazdálkodásért felelős fél vagy felek – a végső felhasználók kifejezett hozzájárulásával – bármely jogosult fél számára hozzáférést biztosítanak a végső felhasználó adataihoz. A jogosult felek számára megkülönböztetésmentes módon és egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani a kért adatokat. Az adatokhoz könnyű hozzáférést kell biztosítani, a vonatkozó eljárásokat pedig nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

(2)  A tagállamok a hatékony adathozzáférés és -csere, az adatvédelem, az adatbiztonság, az átláthatóság, a semlegesség és az adatintegritás biztosítása érdekében megszervezik a biztonságos adatgazdálkodást. Az egyes tagállamokban alkalmazott adatgazdálkodási modelltől függetlenül az adatgazdálkodásért felelős fél vagy felek – a végső felhasználók kifejezett hozzájárulásával – bármely jogosult fél számára hozzáférést biztosítanak a végső felhasználó adataihoz. A jogosult felek számára megkülönböztetésmentes módon és egyidejűleg kell rendelkezésre bocsátani a kért adatokat. Az adatokhoz könnyű hozzáférést kell biztosítani, a vonatkozó eljárásokat pedig nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.

Módosítás    110

Irányelvre irányuló javaslat

23 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A végső fogyasztókat az adataikhoz való hozzáférés tekintetében semmilyen további költség nem terheli. A tagállamok feladata, hogy a meghatározzák a jogosult felek adatokhoz való hozzáférésének releváns költségeit. Az adatszolgáltatást nyújtó szabályozott vállalkozásoknak nem származhat nyereségük a fenti tevékenységből.

(4)  A végső fogyasztókat az adataikhoz való hozzáférés, illetve az adatátviteli kérelmük tekintetében semmilyen további költség nem terheli. A tagállamok feladata, hogy a meghatározzák a jogosult felek adatokhoz való hozzáférésének releváns költségeit. Az adatszolgáltatást nyújtó szabályozott vállalkozásoknak nem származhat nyereségük a fenti tevékenységből.

Módosítás    111

Irányelvre irányuló javaslat

24 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok közös adatformátumot és átlátható eljárást határoznak meg a jogosult felek 1. cikk (23) bekezdésében felsorolt adatokhoz való hozzáférése céljából, hogy előmozdítsák a kiskereskedelmi piacon végbemenő versenyt, valamint hogy a jogosult feleket ne terheljék túlzott adminisztrációs költségek.

(1)  A tagállamok közös adatformátumot határoznak meg, hogy lehetővé tegyék az interoperabilitást és elősegítsék az adatcserét, valamint átlátható eljárást biztosítsanak a jogosult felek 23. cikk (1) bekezdésében felsorolt adatokhoz való hozzáférése céljából, hogy előmozdítsák a kiskereskedelmi piacon végbemenő versenyt, valamint hogy a jogosult feleket ne terheljék túlzott adminisztrációs költségek.

Módosítás    112

Irányelvre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság – a 68. cikkben említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén – közös európai adatformátumot, valamint megkülönböztetésmentes és átlátható eljárásokat határoz meg a 1. cikk (23) bekezdésében említett adatokhoz való hozzáférésre vonatkozóan, amelyek a tagállamok által az (1) bekezdés alapján elfogadott nemzeti adatformátum és eljárás helyébe lépnek. A tagállamok biztosítják, hogy a piaci szereplők alkalmazzák a közös európai adatformátumot.

(2)  A Bizottság – a 68. cikkben említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén – interoperabilitási szabványokat és közös európai adatformátumot, valamint megkülönböztetésmentes és átlátható eljárásokat határoz meg a 23. cikk (1) bekezdésében említett adatokhoz való hozzáférésre vonatkozóan, költséghatékony átállást biztosítva, figyelembe véve a tagállamok pénzügyi helyzetét, amelyek a tagállamok által az (1) bekezdés alapján elfogadott nemzeti adatformátum és eljárás helyébe lépnek. A tagállamok biztosítják, hogy a piaci szereplők alkalmazzák az interoperabilitási szabványokat és a közös európai adatformátumot. Szükség esetén a Bizottság – a 68. cikkben említett bizottsággal folytatott konzultációt követően – felkéri a releváns európai szabványügyi szerveket szabványok kidolgozására.

Módosítás    113

Irányelvre irányuló javaslat

25 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok saját területükön biztosítják egyablakos kapcsolattartó pontok létrehozását, amelynek köszönhetően a felhasználók hozzáférhetnek a jogaikra, a hatályos jogszabályokra és a jogvita esetén rendelkezésükre álló vitarendezési mechanizmusokra vonatkozó összes szükséges információhoz. Ezek a kapcsolattartó pontok az általános ügyfél-tájékoztató pontokon belül is kialakíthatók.

A tagállamok saját területükön biztosítják egyablakos kapcsolattartó pontok létrehozását, amelynek köszönhetően a felhasználók hozzáférhetnek a jogaikra, az akkreditált összehasonlító eszközökre és a hatályos jogszabályokra és a villamosenergia-ellátó, az energiaszolgáltató, a beszerzési közösség szolgáltatója vagy bármely más köztes fél közöttijogvita esetén rendelkezésükre álló vitarendezési mechanizmusokra vonatkozó összes szükséges információhoz. Ezek a kapcsolattartó pontok az általános ügyfél-tájékoztató pontokon belül is kialakíthatók. Azon esetekben, amikor a nyújtott szolgáltatást szoftverrel, hardverrel vagy kommunikációs technológiával együtt vagy csomagban kínálják, a végső felhasználók panaszait egyablakos ügyintézési ponton keresztül kell kezelni.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás    114

Irányelvre irányuló javaslat

26 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

26. cikk

26. cikk

A bíróságon kívüli vitarendezéshez való jog

A bíróságon kívüli vitarendezéshez való jog

A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv szerint meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő viták rendezése céljából egyszerű, tisztességes, átlátható, független, hatékony és eredményes peren kívüli vitarendezési mechanizmusok álljanak a felhasználók rendelkezésére. Amennyiben a felhasználó a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv53 értelmében vett fogyasztó, az ilyen peren kívüli mechanizmusoknak eleget kell tenniük a 2013/11/EU irányelvben meghatározott minőségkövetelményeknek, és indokolt esetben visszafizetési és/vagy kompenzációs rendszert kell biztosítaniuk .

A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv szerint meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő viták rendezése céljából egy független mechanizmuson keresztül, például egy energia-ombudsman vagy egy fogyasztói testület révén, egyszerű, tisztességes, átlátható, független, hatékony és eredményes peren kívüli vitarendezési mechanizmusok álljanak a felhasználók rendelkezésére. Amennyiben a felhasználó a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv53 értelmében vett fogyasztó, az ilyen peren kívüli mechanizmusoknak eleget kell tenniük a 2013/11/EU irányelvben meghatározott minőségkövetelményeknek, és indokolt esetben visszafizetési és/vagy kompenzációs rendszert kell biztosítaniuk .

 

Ezek a mechanizmusok kiterjednek minden energiaszolgáltatóra, közösségi beszerzési szolgáltatóra, illetve minden energetikai összetevőt tartalmazó szerződésre, többek között a csomagajánlatokra és a helyi energiaközösségekre, akiknek a részvétele kötelező.

 

A tagállamok biztosítják, hogy a villamosenergia-szolgáltatók, az energiaszolgáltatók és a közösségi beszerzési szolgáltatók a weboldalukon és a felhasználókkal történő kommunikációjukban információt biztosítanak a peren kívüli vitarendezésről.

 

A tagállamok rendszeresen értékelik a peren kívüli vitarendezési mechanizmusok működését, különös tekintettel a villamosenergia-ellátók, az energiaszolgáltatók, a beszerzési közösségi szolgáltatók és a köztes felek részvételére és együttműködésére.

__________________

__________________

53HL L 165., 2013.6.18., 63–79. o

53HL L 165., 2013.6.18., 63–79. o

Módosítás    115

Irányelvre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak a fogyasztók védelmére és különösen megfelelő biztosítékokat nyújtanak a védelemre szoruló fogyasztók védelmére. E tekintetben a tagállamok meghatározzák a védelemre szoruló fogyasztó fogalmát, amely az energiaszegénységre és többek között az ellátásból való kizárás kritikus időszak alatti tilalmára vonatkozhat. A tagállamok biztosítják a védelemre szoruló fogyasztókkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek érvényesülését. Intézkedéseket hoznak különösen a távoli területeken élő, kiszolgáltatott helyzetben lévő felhasználókmegóvása érdekében. Magas szintű fogyasztóvédelmet biztosítanak, különösen a szerződési feltételek átláthatósága, az általános információk és a vitarendezési eljárások vonatkozásában.

(1)  A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak a fogyasztók védelmére és különösen megfelelő biztosítékokat nyújtanak a védelemre szoruló fogyasztók védelmére. E tekintetben a tagállamok meghatározzák a védelemre szoruló fogyasztó fogalmát, amely az energiaszegénységre utal és biztosíthatja védelmüket a nemzeti társadalombiztosítási rendszer révén, illetve többek között megtilthatja az ellátásból való kizárásukat a kritikus időszakokban. A tagállamok biztosítják a védelemre szoruló fogyasztókkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek érvényesülését. Intézkedéseket hoznak különösen a távoli területeken élő, kiszolgáltatott helyzetben lévő felhasználók megóvása érdekében. Magas szintű fogyasztóvédelmet biztosítanak, különösen a szerződési feltételek átláthatósága, az általános információk és a vitarendezési eljárások vonatkozásában.

Módosítás    116

Irányelvre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok, a szegénység szélesebb összefüggéseiben vizsgálva, a felismert energiaszegénység kezelése céljából megteszik a szükséges intézkedéseket, például az energiáról szóló nemzeti cselekvési terveket fogadnak el, társadalombiztosítási előnyöket nyújtanak a védelemre szoruló fogyasztók szükséges villamosenergia-ellátása érdekében vagy támogatást nyújtanak az energiahatékony fejlesztéseknek. Ezen intézkedések nem gátolhatják a 4. cikkben előírt tényleges piacnyitást és a piac működését, valamint a 9. cikk (4) bekezdésének megfelelően adott esetben ezekről értesítik a Bizottságot. Ez az értesítés magába foglalhat az általános társadalombiztosítási rendszeren belül hozott intézkedéseket is.

törölve

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás    117

Irányelvre irányuló javaslat

29 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

29. cikk

29. cikk

Energiaszegénység

Energiaszegénység

A tagállamok kritériumokat határoznak meg az energiaszegénység felmérése céljából. A tagállamok folyamatosan figyelemmel kísérik az energiaszegény háztartások számát, valamint kétévente – a [COM(2016)759 dokumentumban javasolt irányítási rendelet] 21. cikkével összhangban, integrált nemzeti energia- és éghajlatpolitikai előrehaladási jelentéseik részeként – jelentést tesznek a Bizottságnak az energiaszegénység alakulásáról és a megelőzése céljából hozott intézkedésekről.

A tagállamok az érintett felekkel konzultálva

 

a)  kritériumokat határoznak meg az energiaszegénység felmérése céljából olyan mutatók alapján, mint például az alacsony jövedelem, a magas energiakiadások és a rossz energiahatékonyság;

 

b)  folyamatosan figyelemmel kísérik az energiaszegény háztartások számát, elemzik, hogy e felhasználók kellő védelemben részesülnek-e, és szükség esetén növelik a védelmüket;

 

c)  kétévente – az (EU) ... rendelet [COM(2016)759 dokumentumban javasolt irányítási rendelet] 21a. cikkével összhangban, integrált nemzeti energia- és éghajlatpolitikai előrehaladási jelentéseik részeként – jelentést tesznek a Bizottságnak az energiaszegénység alakulásáról és a megelőzése céljából hozott intézkedésekről.

 

A tagállamok a felismert energiaszegénység kezelése céljából, többek között a szegénység szélesebb összefüggéseiben vizsgálva, valamint a 28. cikk szerinti kiszolgáltatott fogyasztók védelme érdekében az energiaszegény háztartások számának csökkentésére irányuló, rövid és hosszú távú célokat és intézkedéseket tartalmazó nemzeti cselekvési terveket, valamint az azokban foglalt célok teljesítésére vonatkozó ütemtervet fogadnak el. Az intézkedések keretében többek között társadalombiztosítási előnyöket nyújthatnak a védelemre szoruló fogyasztók szükséges villamosenergia-ellátása érdekében, támogatást nyújthatnak az energiahatékony fejlesztéseknek és megtilthatják az ellátásból való kizárásukat a kritikus időszakokban.

 

Ezeket a cselekvési terveket a tagállamok integrált nemzeti energia- és éghajlatpolitikai terveikbe kell beépíteniük, az (EU) ... rendelet [COM(2016)759 dokumentumban javasolt irányítási rendelet] részeként.

 

A Bizottság – az Eurostattal és a tagállamokkal együttműködve – javítja az adatkészletek, többek között a nemzeti eredményekkel kapcsolatos adatok összehasonlíthatóságát, hogy azok a tagállamok között összehasonlíthatóak legyenek.

Módosítás    118

Irányelvre irányuló javaslat

31 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Minden elosztórendszer-üzemeltető – amennyiben ezt a feladatot is ellátja – átlátható, megkülönböztetéstől mentes, piaci alapú eljárások alapján szerzi be a hálózata veszteségeit fedező energiát és a nem frekvenciavonatkozású kiegészítő szolgáltatásokat . Kivéve, ha azt költség-haszon elemzés indokolja, a nem frekvenciavonatkozású szolgáltatások elosztórendszer-üzemeltetők általi beszerzésének átláthatónak, megkülönböztetéstől mentesnek és piacalapúnak kell lennie, és biztosítania kell valamennyi piaci szereplő – ideértve a megújuló energiaforrásokat, a felhasználóoldali választ, az energiatároló létesítményeket, valamint a beszerzési közösségek szolgáltatóit is – hatékony részvételét különösen annak előírásával, hogy a szabályozó hatóságoknak vagy az elosztórendszer-üzemeltetőknek az összes piaci szereplővel szoros együttműködésben meg kell határozniuk az e piacokon való részvétel technikai módozatait az e piacokra vonatkozó műszaki követelmények és valamennyi piaci szereplő képességei alapján .

(5)  Minden elosztórendszer-üzemeltető – amennyiben ezt a feladatot is ellátja – átlátható, megkülönböztetéstől mentes, piaci alapú eljárások alapján, semleges piaci segítőkként szerzi be a hálózata veszteségeit fedező energiát és a nem frekvenciavonatkozású kiegészítő szolgáltatásokat. Kivéve, ha azt a nemzeti szabályozó hatóság által az 59. cikk (1c) bekezdésével összhangban kidolgozott módszertanú, átlátható költség-haszon elemzés indokolja, a nem frekvenciavonatkozású szolgáltatások elosztórendszer-üzemeltetők általi beszerzésének átláthatónak, megkülönböztetéstől mentesnek és piacalapúnak kell lennie, és biztosítania kell valamennyi piaci szereplő – ideértve a megújuló energiaforrásokat, a felhasználóoldali választ, az energiatároló létesítményeket, valamint a beszerzési közösségek szolgáltatóit is – hatékony részvételét különösen annak előírásával, hogy a szabályozó hatóságoknak vagy az elosztórendszer-üzemeltetőknek az összes piaci szereplővel szoros együttműködésben meg kell határozniuk az e piacokon való részvétel technikai módozatait az e piacokra vonatkozó műszaki követelmények és valamennyi piaci szereplő képességei alapján.

Módosítás    119

Irányelvre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják a szükséges keretszabályokat annak engedélyezése és ösztönzése céljából, hogy az elosztórendszer-üzemeltetők szolgáltatásokat szerezzenek be az elosztórendszer üzemeltetésének és fejlesztésének hatékonyabbá tétele érdekében, ideértve a helyi szűkkeresztmetszet-kezelést is. A keretszabályoknak lehetővé kell tenniük, hogy az elosztórendszer-üzemeltetők olyan forrásokból szerezhessenek be szolgáltatásokat, mint az elosztott termelés vagy tárolás, valamint energiahatékonysági intézkedéseket mérlegelhessenek, amelyeknek köszönhetően nem lesz szükség a villamosenergia-kapacitás felfejlesztésére vagy helyettesítésére, ami támogatja az elosztórendszer hatékony és biztonságos üzemeltetését. Az elosztórendszer-üzemeltetők e szolgáltatásokat átlátható, megkülönböztetésmentes és piacalapú eljárások alapján szerzik be.

A tagállamok biztosítják a szükséges keretszabályokat annak engedélyezése és ösztönzése céljából, hogy az elosztórendszer-üzemeltetők szolgáltatásokat szerezzenek be az elosztórendszer üzemeltetésének és fejlesztésének hatékonyabbá tétele érdekében, ideértve a helyi szűkkeresztmetszet-kezelést is. A keretszabályoknak biztosítaniuk kell, hogy az elosztórendszer-üzemeltetők olyan forrásokból szerezhessenek be szolgáltatásokat, mint az elosztott termelés vagy tárolás, valamint energiahatékonysági intézkedéseket mérlegelhessenek, amennyiben ezek a szolgáltatások költséghatékonyan kiváltják a villamosenergia-kapacitás felfejlesztésének vagy helyettesítésének igényét, ami támogatja az elosztórendszer hatékony és biztonságos üzemeltetését. Az elosztórendszer-üzemeltetők e szolgáltatásokat átlátható, megkülönböztetésmentes és piacalapú eljárások alapján szerzik be.

Módosítás    120

Irányelvre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az elosztórendszer-üzemeltetők szabványosított piaci termékeket határoznak meg a beszerzett szolgáltatásokra vonatkozóan, biztosítva valamennyi piaci szereplő – ideértve az megújuló energiaforrásokat, felhasználóoldali választ és a beszerzési közösségek szolgáltatói is – hatékony részvételét. Az elosztórendszer-üzemeltetők minden szükséges információt megosztanak és koordinálnak az átvitelirendszer-üzemeltetőkkel, hogy biztosítsák az erőforrások optimális kiaknázását, valamint a rendszer biztos és eredményes működését, továbbá elősegítsék a piac fejlesztését. Az elosztórendszer-üzemeltetőknek megfelelő ellentételezést kell kapniuk a fenti szolgáltatások beszerzéséért, legalább a kapcsolódó kiadások fedezésére, ideértve a szükséges információs és kommunikációs technológiák költségeit is.

Az ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó szabványosított piaci termékeket legalább nemzeti szinten kell meghatározni. Az elosztórendszer-üzemeltetők szabványosított piaci termékeket határoznak meg átlátható és részvételen alapuló módon, a rendszer minden érintett felhasználóját, a nemzeti szabályzó hatóságot és az átvitelirendszer-üzemeltetőt is közreműködtetve, a beszerzett szolgáltatásokra vonatkozóan, biztosítva valamennyi piaci szereplő – ideértve az megújuló energiaforrásokat, felhasználóoldali választ és a tárolást, valamint a beszerzési közösségek szolgáltatóit – hatékony részvételét. Az elosztórendszer-üzemeltetők minden szükséges információt megosztanak és koordinálnak az átvitelirendszer-üzemeltetőkkel, hogy biztosítsák az erőforrások optimális kiaknázását, valamint a rendszer biztos és eredményes működését, továbbá elősegítsék a piac fejlesztését. Az elosztórendszer-üzemeltetőknek megfelelő ellentételezést kell kapniuk a fenti szolgáltatások beszerzéséért, legalább a kapcsolódó kiadások fedezésére, ideértve a szükséges információs és kommunikációs technológiák, illetve információs és kommunikációs infrastruktúrák költségeit is.

Módosítás    121

Irányelvre irányuló javaslat

32 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az elosztórendszer fejlesztése az elosztórendszer-üzemeltetők által kétévente a szabályozó hatóságnak benyújtott átlátható hálózatfejlesztési terv alapján történik. A hálózatfejlesztési terv magában foglalja az elkövetkező 5–10 évre tervezett beruházásokat, külön hangsúlyt fektetve a fő elosztási infrastruktúrára, amely szükséges ahhoz, hogy új termelőkapacitást és új terheléseket – ideértve az elektromos járművekhez létesített töltőállomásokat is – kapcsoljanak a hálózathoz. A hálózatfejlesztési terv a felhasználóoldali válasz, az energiahatékonyság, az energiatároló létesítmények vagy az elosztórendszer-üzemeltetők által a rendszerbővítés alternatívájaként használt egyéb erőforrások felhasználását is bemutatja.

Az elosztórendszer fejlesztése az elosztórendszer-üzemeltetők által kétévente a szabályozó hatóságnak benyújtott átlátható hálózatfejlesztési terv alapján történik. A hálózatfejlesztési terv kidolgozásába az elosztórendszer-üzemeltető, többek között konzultáció révén, bevonja a rendszer összes jelenlegi vagy potenciális felhasználóját. A hálózatfejlesztési terv magában foglalja az elkövetkező 5–10 évre tervezett beruházásokat, külön hangsúlyt fektetve a fő elosztási infrastruktúrára, az energiahatékonyságra, a felhasználóoldali válaszra és az energiatárolásra, amely szükséges ahhoz, hogy új termelőkapacitást és új terheléseket – ideértve az elektromos járművekhez létesített töltőállomásokat is – kapcsoljanak a hálózathoz. A hálózatfejlesztési terv a felhasználóoldali válasz, az energiahatékonyság, az energiatároló létesítmények vagy az elosztórendszer-üzemeltetők által a rendszerbővítés alternatívájaként használt egyéb erőforrások felhasználását is bemutatja.

Módosítás    122

Irányelvre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják a szükséges keretszabályokat a nyilvánosan hozzáférhető és magán töltőállomások elosztóhálózathoz való csatlakoztatásának elősegítése céljából. A tagállamok biztosítják, hogy az elosztórendszer-üzemeltetők – többek között a hálózathoz való csatlakozás céljából – megkülönböztetésmentes módon működjenek együtt valamennyi olyan vállalkozással, amely elektromos meghajtású járművekhez való töltőállomás van tulajdonában, ilyet hoz létrehoz, üzemeltet vagy irányít.

(1)  A 2014/94/EU irányelv sérelme nélkül, a tagállamok biztosítják a szükséges keretszabályokat a nyilvánosan hozzáférhető és magán töltőállomások elosztóhálózathoz való csatlakoztatásának elősegítése céljából. A tagállamok biztosítják, hogy az elosztórendszer-üzemeltetők – többek között a hálózathoz való csatlakozás céljából – megkülönböztetésmentes módon működjenek együtt valamennyi olyan vállalkozással, amely elektromos meghajtású járművekhez való töltőállomás van tulajdonában, ilyet hoz létrehoz, üzemeltet vagy irányít.

Módosítás    123

Irányelvre irányuló javaslat

33 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)  Az elosztórendszer-üzemeltetők nem tulajdonolhatnak, hozhatnak létre, irányíthatnak vagy üzemeltethetnek elektromos járművek részére alkalmas töltőállomásokat.

Módosítás    124

Irányelvre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok csak az alábbi feltételek teljesülése esetén engedélyezhetik az elosztórendszer-üzemeltetők számára, hogy elektromos meghajtású járművekhez való töltőállomást tulajdonoljanak, létrehozzanak, üzemeltessenek vagy irányítsanak:

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok csak az alábbi, összes feltétel teljesülése esetén engedélyezhetik az elosztórendszer-üzemeltetők számára, hogy elektromos meghajtású járművekhez való töltőállomást tulajdonoljanak, létrehozzanak, üzemeltessenek vagy irányítsanak:

Módosítás    125

Irányelvre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  nyílt és átlátható közbeszerzési eljárást követően más fél nem jelezte elektromos meghajtású járművekhez való töltőállomás tulajdonlására, létrehozására, irányítására vagy üzemeltetésére vonatkozó szándékát;

a)  nyílt és átlátható közbeszerzési eljárást követően – melyet a nemzeti szabályozó hatóságok felülvizsgálhatnak –, más fél nem jelezte elektromos meghajtású járművekhez való töltőállomás tulajdonlására, létrehozására, irányítására vagy üzemeltetésére vonatkozó szándékát, vagy nem tudja elfogadható áron és időben teljesíteni e szolgáltatások nyújtását;

Módosítás    126

Irányelvre irányuló javaslat

33 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok rendszeres időközönként vagy legalább ötévente nyilvános konzultációt végeznek a piaci felek elektromos járművekhez való töltőállomások tulajdonlása, létrehozása, üzemeltetése vagy irányítása iránti potenciális érdeklődésének újbóli megvizsgálása céljából. Amennyiben a nyilvános konzultáció azt jelzi, hogy harmadik felek képesek arra, hogy ilyen töltőállomásokat tulajdonoljanak, létrehozzanak, üzemeltessenek vagy irányítsanak, a tagállamok biztosítják az elosztórendszer-üzemeltető e tekintetben folytatott tevékenységeinek megszűnését.

(4)  A tagállamok rendszeres időközönként vagy legalább ötévente nyilvános konzultációt végeznek a piaci felek elektromos járművekhez való töltőállomások tulajdonlása, létrehozása, üzemeltetése vagy irányítása iránti potenciális érdeklődésének újbóli megvizsgálása céljából. Amennyiben a nyilvános konzultáció azt jelzi, hogy harmadik felek képesek arra, hogy ilyen töltőállomásokat tulajdonoljanak, létrehozzanak, üzemeltessenek vagy irányítsanak, a tagállamok biztosítják az elosztórendszer-üzemeltető e tekintetben folytatott tevékenységeinek megszűnését, és a kapcsolódó költségek visszatéríthetők.

Módosítás    127

Irányelvre irányuló javaslat

34 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy valamennyi jogosult fél megkülönböztetésmentes módon, egyértelmű és egyenlő feltételek mellett férhessen hozzá az adatokhoz. Azon tagállamokban, amelyekben a 19. cikkel összhangban intelligens fogyasztásmérést vezettek be, és az elosztórendszer-üzemeltetők érintettek az adatgazdálkodásban, a 35. cikk (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott megfelelési programoknak külön intézkedéseket kell tartalmazniuk a jogosult felek adatokhoz való diszkriminatív hozzáférésének kizárása céljából, a 23. cikkben foglaltak szerint. Amennyiben az elosztórendszer-üzemeltetőkre nem vonatkozik a 35. cikk (1), (2) és (3) bekezdése, a tagállamok minden szükséges intézkedést meghoznak annak biztosítása céljából, hogy a vertikálisan integrált vállalkozás ellátási tevékenysége jogán ne rendelkezzen kiváltságos adathozzáféréssel.

A tagállamok biztosítják, hogy valamennyi jogosult fél megkülönböztetésmentes módon, egyértelmű és egyenlő feltételek mellett férhessen hozzá az adatokhoz, és megfeleljenek az adat- és információvédelmi jogszabályok előírásainak. Azon tagállamokban, amelyekben a 19. cikkel összhangban intelligens fogyasztásmérést vezettek be, és az elosztórendszer-üzemeltetők érintettek az adatgazdálkodásban, a 35. cikk (2) bekezdésének d) pontjában meghatározott megfelelési programoknak külön intézkedéseket kell tartalmazniuk a jogosult felek adatokhoz való diszkriminatív hozzáférésének kizárása céljából, a 23. cikkben foglaltak szerint. Amennyiben az elosztórendszer-üzemeltetőkre nem vonatkozik a 35. cikk (1), (2) és (3) bekezdése, a tagállamok minden szükséges intézkedést meghoznak annak biztosítása céljából, hogy a vertikálisan integrált vállalkozás ellátási tevékenysége jogán ne rendelkezzen kiváltságos adathozzáféréssel, illetve szükség esetén előírják egy központi adatkezelő platform létrehozását, amelyet az átvitelirendszer-üzemeltető vagy egy más semleges szervezet kezel.

Módosítás    128

Irányelvre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az elosztórendszer-üzemeltetők nem tulajdonolhat, hozhatnak létre, irányíthatnak vagy üzemeltethetnek energiatároló létesítményeket.

(1)  Az elosztórendszer-üzemeltetők nem tulajdonolhatnak, hozhatnak létre, irányíthatnak vagy üzemeltethetnek energiatároló létesítményeket, kivéve az elosztórendszer-üzemeltetők által az elosztórendszer helyi rövid távú ellenőrzésére használt berendezéseket, amennyiben nincs hatása az energia- és a nem frekvenciavonatkozású kiegészítő szolgáltatások piacaira és amennyiben a nemzeti szabályozó hatóság azt jóváhagyja.

Módosítás    129

Irányelvre irányuló javaslat

36 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok csak az alábbi feltételek teljesülése esetén engedélyezhetik, hogy az elosztórendszer-üzemeltetők energiatároló létesítményeket tulajdonoljanak, létrehozzanak, irányítsanak vagy üzemeltessenek:

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok csak az alábbi összes feltétel teljesülése esetén engedélyezhetik, hogy az elosztórendszer-üzemeltetők energiatároló létesítményeket tulajdonoljanak, létrehozzanak, irányítsanak vagy üzemeltessenek:

Módosítás    130

Irányelvre irányuló javaslat

36 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  nyílt és átlátható közbeszerzési eljárást követően más fél nem jelezte energiatároló létesítmény tulajdonkására, létrehozására, irányítására vagy üzemeltetésére vonatkozó szándékát;

a)  nyílt és átlátható közbeszerzési eljárást követően – melyet a nemzeti szabályozó hatóságok felülvizsgálhatnak –, más fél nem jelezte energiatároló létesítmény tulajdonlására, létrehozására, irányítására vagy üzemeltetésére vonatkozó szándékát, vagy nem tudja elfogadható áron és időben teljesíteni e szolgáltatások nyújtását;

Módosítás    131

Irányelvre irányuló javaslat

36 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az elosztórendszer-üzemeltetőknek ezen irányelvből fakadó kötelezettségeik hatékony és megbízható végrehajtása, valamint az elosztórendszer biztonságos üzemeltetése céljából van szükségük ilyen létesítményekre; valamint

b)  az elosztórendszer-üzemeltetőknek ezen irányelvből fakadó kötelezettségeik hatékony és megbízható végrehajtása, valamint az elosztórendszer biztonságos üzemeltetése céljából van szükségük ilyen létesítményekre, és a létesítmény tulajdonlása vagy üzemeltetése nem befolyásolja a versenyképes energiapiacokat;

Módosítás    132

Irányelvre irányuló javaslat

36 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A nemzeti szabályozó hatóságok iránymutatásokat vagy közbeszerzési záradékokat dolgozhatnak ki, hogy támogassák az elosztórendszer-üzemeltetőket a tisztességes közbeszerzési eljárások biztosítása révén.

Módosítás    133

Irányelvre irányuló javaslat

36 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A szabályozó hatóságok rendszeres időközönként vagy legalább ötévente nyilvános konzultációt végeznek a piaci felek energiatároló létesítményekbe való beruházással, azok létrehozásával, üzemeltetésével vagy irányításával kapcsolatos potenciális érdeklődésének újbóli megvizsgálása céljából. Amennyiben a nyilvános konzultáció azt jelzi, hogy harmadik felek ilyen létesítményeket tulajdonolhatnak, létrehozhatnak, üzemeltethetnek vagy irányíthatnak, a tagállamok biztosítják az elosztórendszer-üzemeltető e tekintetben folytatott tevékenységeinek folyamatos megszűnését.

(4)  A tagállamok rendszeres időközönként vagy legalább ötévente felülvizsgálják a meglévő tárolólétesítmények pályáztathatóságát, és ha szükséges, nyilvános konzultációt végeznek a piaci felek energiatároló létesítményekbe való beruházással, azok létrehozásával, üzemeltetésével vagy irányításával kapcsolatos potenciális érdeklődésének újbóli megvizsgálása céljából. Amennyiben a felülvizsgálat vagy a nyilvános konzultáció azt jelzi, hogy harmadik felek ilyen létesítményeket tulajdonolhatnak, létrehozhatnak, üzemeltethetnek vagy irányíthatnak, a tagállamok biztosítják az elosztórendszer-üzemeltető e tekintetben folytatott tevékenységeinek megszűnését, és a kapcsolódó költségek visszatéríthetők.

Módosítás    134

Irányelvre irányuló javaslat

36 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

36a. cikk

 

Az elosztórendszer-üzemeltetők új tevékenységei

 

(1)   Az elosztórendszer-üzemeltetők nem végezhetnek a jelen irányelvben és az (EU) ... rendeletben [714/2009 rendelet COM(2016) 861/2 dokumentumban javasolt átdolgozásáról szóló rendelet] meghatározott tevékenységeken túl más tevékenységet.

 

(2)   A tagállamok megengedhetik az elosztórendszer-üzemeltetőknek, hogy a jelen irányelvben és az (EU) ... rendeletben [714/2009 rendelet COM(2016) 861/2 dokumentumban javasolt átdolgozásáról szóló rendelet] meghatározott tevékenységeken túl más tevékenységet is végezzenek, amennyiben a szabályozó hatóság megvizsgálta az ilyen eltérés szükségességét, és ahhoz jóváhagyását adta, valamint a következő feltételek teljesülnek:

 

a)   nyílt és átlátható közbeszerzési eljárást követően más fél nem jelezte e tevékenységek végrehajtására vonatkozó szándékát;

 

b)   az elosztórendszer-üzemeltetőknek ezen irányelvből fakadó kötelezettségeik hatékony és megbízható végrehajtása, valamint az elosztórendszer biztonságos üzemeltetése céljából van szükségük ilyen tevékenységekre;

 

c)   az elosztórendszer-üzemeltetőknek az (EU) ... rendeletből [714/2009 rendelet COM(2016) 861/2 dokumentumban javasolt átdolgozásáról szóló rendelet] fakadó kötelezettségeik, többek között az átvitelirendszer-üzemeltetőkkel folytatott együttműködésre irányuló kötelezettség végrehajtása céljából van szükségük ilyen tevékenységekre, biztosítva az elosztó. és átviteli hálózatok egészének költséghatékony, biztonságos és megbízható kialakítását és üzemeltetését.

Indokolás

Az alap-jogiaktus módosítására a módosítások közötti koherencia biztosítása érdekében van szükség, mivel a módosítás szervesen kapcsolódik az előadó által benyújtott többi módosításhoz.

Módosítás    135

Irányelvre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  az elosztórendszerek szolgáltatóival együttműködve megvalósítja a releváns adatformátumok és protokollok standardizálását az adatok nemzetközi cseréjének megkönnyítése érdekében;

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás    136

Irányelvre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés – j pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j)  elfogadja a regionális operatív központok közötti együttműködés és koordináció keretét.

j)  együttműködik az Ügynökséggel, a regionális koordinációs központokkal és a villamosenergia-piaci ENTSO-kkal, és így elfogadja a regionális koordinációs központok közötti együttműködés és koordináció keretét;

Módosítás    137

Irányelvre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés – j pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja)  az átviteli rendszerek digitalizálása, többek között a valós idejű adatgyűjtés és -felhasználás, valamint az intelligens alállomások biztosítása érdekében;

Módosítás    138

Irányelvre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés – j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

jb)  adatkezelés, kiberbiztonság és adatvédelem.

Módosítás    139

Irányelvre irányuló javaslat

40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az (1) bekezdés a)–j) pontjában említett feladatkörök közül eggyel vagy többel az átviteli rendszer tulajdonosától – akire egyébként az érintett feladatkörök vonatkoznának – eltérő átvitelirendszer-üzemeltetőt bíznak meg. A feladatokkal megbízott átvitelirendszer-üzemeltetőnek tulajdonjogi szempontból szétválasztottként kell tanúsítottnak lennie, meg kell felelnie a 43. cikkben előírt követelményeknek, de nem kell a felelőssége alá tartozó átviteli rendszer tulajdonosának lennie. Azon átvitelirendszer-üzemeltetőnek, aki az átviteli rendszert tulajdonolja, meg kell felelnie a VI. fejezetben előírt követelményeknek, és a 43. cikk szerint kell tanúsítottnak lennie.

(2)  A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az (1) bekezdés a)–j) pontjában említett feladatkörök közül eggyel vagy többel az átviteli rendszer tulajdonosától – akire egyébként az érintett feladatkörök vonatkoznának – eltérő átvitelirendszer-üzemeltetőt bíznak meg. A feladatokkal megbízott átvitelirendszer-üzemeltetőnek tulajdonjogi szempontból szétválasztottként, független rendszerirányítóként vagy független átvitelirendszer-üzemeltetőként kell tanúsítottnak lennie, és meg kell felelnie a 43. cikkben előírt követelményeknek, de nem kell a felelőssége alá tartozó átviteli rendszer tulajdonosának lennie. Azon átvitelirendszer-üzemeltetőnek, aki az átviteli rendszert tulajdonolja, meg kell felelnie a VI. fejezetben előírt követelményeknek, és a 43. cikk szerint kell tanúsítottnak lennie.

Módosítás    140

Irányelvre irányuló javaslat

40 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdésben említett feladatok ellátásakor az átvitelirendszer-üzemeltetők figyelembe veszik a regionális operatív központok által végzett feladatköröket, és szükség esetén együttműködnek a szomszédos átvitelirendszer-üzemeltetőkkel.

(3)  Az (1) bekezdésben említett feladatok ellátásakor az átvitelirendszer-üzemeltetők figyelembe veszik a regionális koordinációs központok által kiadott ajánlásokat, és szükség esetén együttműködnek a szomszédos átvitelirendszer-üzemeltetőkkel.

Módosítás    141

Irányelvre irányuló javaslat

40 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az (1) bekezdés i) pontjában szereplő feladat ellátásakor az átvitelirendszer-üzemeltető biztosítja, hogy a kiegyenlítő szolgáltatások és a nem frekvenciavonatkozású kiegészítő szolgáltatások – kivéve, ha azokat költség-haszon elemzés indokolja – beszerzése:

(4)  Az (1) bekezdés i) pontjában szereplő feladat ellátásakor az átvitelirendszer-üzemeltető biztosítja, hogy a kiegyenlítő szolgáltatások és a nem frekvenciavonatkozású kiegészítő szolgáltatások – kivéve, ha azokat költség-haszon vagy műszaki megvalósíthatósági elemzés indokolja és az illetékes hatóság jóváhagyja – beszerzése:

Módosítás    142

Irányelvre irányuló javaslat

40 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A tagállamok biztosítják a szükséges keretszabályokat annak engedélyezése és ösztönzése céljából, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők szolgáltatásokat szerezzenek be az átvitelirendszer üzemeltetésének és fejlesztésének hatékonyabbá tétele érdekében, ideértve a helyi szűkkeresztmetszet-kezelést is. A keretszabályoknak biztosítaniuk kell, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők olyan forrásokból szerezhessenek be szolgáltatásokat, mint a felhasználóoldali válasz vagy a tárolás, valamint energiahatékonysági intézkedéseket mérlegelhessenek, amennyiben ezek a szolgáltatások költséghatékonyan kiváltják a villamosenergia-kapacitás felfejlesztésének vagy helyettesítésének igényét, ami támogatja az elosztórendszer hatékony és biztonságos üzemeltetését. Az átvitelirendszer-üzemeltetők e szolgáltatásokat átlátható, megkülönböztetésmentes és piacalapú eljárások alapján szerzik be.

 

Az ilyen szolgáltatásokhoz kapcsolódó szabványosított piaci termékeket legalább nemzeti szinten kell meghatározni. Az átvitelirendszer-üzemeltetők szabványosított piaci termékeket határoznak meg átlátható és részvételen alapuló módon, a rendszer minden érintett felhasználóját és a nemzeti szabályzó hatóságot közreműködtetve, a beszerzett szolgáltatásokra vonatkozóan, biztosítva valamennyi piaci szereplő – ideértve az megújuló energiaforrásokat, felhasználóoldali választ és a tárolást, valamint a beszerzési közösségek szolgáltatóit – hatékony részvételét. Az átvitelirendszer-üzemeltetők minden szükséges információt megosztanak és koordinálnak az elosztórendszer-üzemeltetőkkel, hogy biztosítsák az erőforrások optimális kiaknázását, valamint a rendszer biztos és eredményes működését, továbbá elősegítsék a piac fejlesztését. Az átvitelirendszer-üzemeltetőknek megfelelő ellentételezést kell kapniuk a fenti szolgáltatások beszerzéséért, legalább a kapcsolódó kiadások fedezésére, ideértve a szükséges információs és kommunikációs technológiák költségeit is.

Módosítás    143

Irányelvre irányuló javaslat

47 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A vertikálisan integrált vállalkozás és termelési vagy ellátási feladatot végző leányvállalatai sem közvetlen, sem közvetett módon nem rendelkezhetnek részesedéssel az átvitelirendszer-üzemeltetőben. Az átvitelirendszer-üzemeltető sem közvetlen, sem közvetett módon nem rendelkezhet részesedéssel a vertikálisan integrált vállalkozás termelési vagy ellátási feladatot betöltő leányvállalataiban, és nem részesülhet az e leányvállalatoktól származó osztalékból vagy egyéb pénzügyi előnyből.

(3)  A vertikálisan integrált vállalkozás termelési vagy ellátási feladatot ellátó leányvállalatai sem közvetlen, sem közvetett módon nem rendelkezhetnek részesedéssel az átvitelirendszer-üzemeltetőben. Az átvitelirendszer-üzemeltető sem közvetlen, sem közvetett módon nem rendelkezhet részesedéssel a vertikálisan integrált vállalkozás termelési vagy ellátási feladatot betöltő leányvállalataiban, és nem részesülhet az e leányvállalatoktól származó osztalékból vagy egyéb pénzügyi előnyből.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás    144

Irányelvre irányuló javaslat

51 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az átvitelirendszer-üzemeltető – az érintett felekkel folytatott konzultációt követően – legalább kétévente tízéves hálózatfejlesztési tervet nyújt be a szabályozó hatóságnak, a fennálló és az előre jelzett kínálat és kereslet alapján. A hálózatfejlesztési tervnek hatékony intézkedéseket kell tartalmaznia a rendszer megfelelőségének, valamint az ellátás biztonságának szavatolása érdekében.

(1)  Az átvitelirendszer-üzemeltető – az érintett felekkel folytatott konzultációt követően – legalább kétévente tízéves hálózatfejlesztési tervet nyújt be a szabályozó hatóságnak, a fennálló és az előre jelzett kínálat és kereslet alapján. A hálózatfejlesztési tervnek hatékony intézkedéseket kell tartalmaznia a rendszer megfelelőségének, valamint az ellátás biztonságának szavatolása érdekében. A szabályozó hatóság köteles ellenőrizni a tízéves hálózatfejlesztési tervet, és jóváhagyni azt. A hatóság a jóváhagyáshoz megkövetelheti az átvitelirendszer-üzemeltetőtől a tízéves hálózatfejlesztési terv módosítását. Az átvitelirendszer-üzemeltető köteles honlapján is közzétenni a tízéves hálózatfejlesztési tervet.

Módosítás    145

Irányelvre irányuló javaslat

51 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az átvitelirendszer-üzemeltető a tízéves hálózatfejlesztési terv kidolgozása során észszerű feltételezéseket tesz a termelés, -ellátás , energiatárolás és -fogyasztás, valamint a más országokkal folytatott csere alakulását illetően, figyelembe véve a regionális és uniós szintű hálózatokra vonatkozó beruházási terveket.

(3)  Az átvitelirendszer-üzemeltető a tízéves hálózatfejlesztési terv kidolgozása során teljes mértékben figyelembe veszi a felhasználóoldali válasz, az energiatároló létesítmények vagy a rendszerbővítés alternatívájaként egyéb erőforrások potenciális felhasználását, a várt fogyasztás és a más országokkal folytatott kereskedelem és a regionális és uniós szintű hálózatokra vonatkozó beruházási tervek mellett.

Módosítás    146

Irányelvre irányuló javaslat

51 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  A szabályozó hatóság megvizsgálja, hogy a tízéves hálózatfejlesztési terv felöleli-e a konzultációs folyamat során azonosított valamennyi beruházási igényt, valamint hogy a terv összhangban áll-e a [714/2009/EK rendelet COM(2016)861/2 dokumentumban javasolt átdolgozásáról szóló rendelet] 27. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett, nem kötelező érvényű az Unió egészére kiterjedő, tízéves hálózatfejlesztési tervvel (az Unió egészére kiterjedő hálózatfejlesztési terv). Amennyiben bármilyen kétség merül fel az Unió egészére kiterjedő hálózatfejlesztési tervvel való összhanggal kapcsolatban, a szabályozó hatóság konzultál az Ügynökséggel. A szabályozó hatóság az átvitelirendszer-üzemeltetőtől megkövetelheti a tízéves hálózatfejlesztési tervének módosítását.

(5)  A szabályozó hatóság megvizsgálja, hogy a tízéves hálózatfejlesztési terv felöleli-e a konzultációs folyamat során azonosított valamennyi beruházási igényt, valamint hogy a terv összhangban áll-e a [714/2009/EK rendelet COM(2016)861/2 dokumentumban javasolt átdolgozásáról szóló rendelet] 27. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett, nem kötelező érvényű az Unió egészére kiterjedő, tízéves hálózatfejlesztési tervvel (az Unió egészére kiterjedő hálózatfejlesztési terv). Amennyiben bármilyen kétség merül fel az Unió egészére kiterjedő hálózatfejlesztési tervvel vagy az (EU) ... [irányítási rendelet] rendelettel összhangban benyújtott nemzeti energiahatékonysági és klímavédelmi tervekkel való összhanggal kapcsolatban, a szabályozó hatóság konzultál az Ügynökséggel. A szabályozó hatóság az átvitelirendszer-üzemeltetőtől megkövetelheti a tízéves hálózatfejlesztési tervének módosítását.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás    147

Irányelvre irányuló javaslat

51 cikk – 6 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A szabályozó hatóság figyelemmel kíséri és értékeli a rendszer általános rugalmasságát és éves jelentést készít az elért eredményekről.

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás    148

Irányelvre irányuló javaslat

54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők nem tulajdonolhatnak, illetve nem irányíthatnak vagy üzemeltethetnek energiatároló létesítményeket, valamint közvetlenül vagy közvetve nem tulajdonolhatnak kiegészítő szolgáltatásokat biztosító ellenőrzési eszközöket.

(1)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők nem tulajdonolhatnak, illetve nem irányíthatnak vagy üzemeltethetnek energiatároló létesítményeket, valamint közvetlenül vagy közvetve nem tulajdonolhatnak kiegészítő szolgáltatásokat biztosító ellenőrzési eszközöket, kivéve, ha ezek a létesítmények vagy eszközök az átviteli rendszer szerves részei, és amennyiben a nemzeti szabályozó hatóság jóváhagyását adta.

Módosítás    149

Irányelvre irányuló javaslat

54 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok csak az alábbi feltételek teljesülése esetén engedélyezhetik, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők energiatároló létesítményeket vagy nem frekvenciavonatkozású kiegészítő szolgáltatásokat biztosító eszközöket tulajdonoljanak, irányítsanak vagy üzemeltessenek:

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok csak az alábbi összes feltétel teljesülése esetén engedélyezhetik, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők energiatároló létesítményeket vagy nem frekvenciavonatkozású kiegészítő szolgáltatásokat biztosító eszközöket tulajdonoljanak, irányítsanak vagy üzemeltessenek:

Módosítás    150

Irányelvre irányuló javaslat

54 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  nyílt és átlátható közbeszerzési eljárást követően más fél nem jelezte az átvitelirendszer-üzemeltető felé érdeklődését energiatároló létesítmények tulajdonlására, ellenőrzésére, irányítására vagy üzemeltetésére és/vagy nem frekvenicavonatkozású kiegészítő szolgáltatások nyújtására;

a)  nyílt és átlátható közbeszerzési eljárást követően – melyet a nemzeti szabályozó hatóságok felülvizsgálhatnak – más fél nem jelezte az átvitelirendszer-üzemeltető felé érdeklődését energiatároló létesítmények tulajdonlására, ellenőrzésére, irányítására vagy üzemeltetésére és/vagy nem frekvenicavonatkozású kiegészítő szolgáltatások nyújtására, vagy nem tudja elfogadható áron és időben teljesíteni e szolgáltatások nyújtását;

Módosítás    151

Irányelvre irányuló javaslat

54 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az átvitelirendszer-üzemeltetőknek ezen irányelv szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez szükségük van ilyen létesítményekre vagy nem frekvenciavonatkozású szolgáltatásokra az átviteli rendszer hatékony, megbízató és biztonságos működése céljából, és nem szoktak a piacon villamos energiát értékesíteni; valamint

b)  az átvitelirendszer-üzemeltetőknek ezen irányelv szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez szükségük van ilyen létesítményekre vagy nem frekvenciavonatkozású szolgáltatásokra az átviteli rendszer hatékony, megbízató és biztonságos működése céljából, különösen az új hálózati vonalak kiépítését célzó beruházások kiváltására, és nem szoktak a piacon villamos energiát értékesíteni; valamint

Módosítás    152

Irányelvre irányuló javaslat

54 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A nemzeti szabályozó hatóságok iránymutatásokat vagy közbeszerzési záradékokat dolgozhatnak ki, hogy támogassák az átvitelirendszer-üzemeltetőket a tisztességes közbeszerzési eljárások biztosítása révén.

Módosítás    153

Irányelvre irányuló javaslat

54 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az átvitelirendszer-üzemeltető rendszeres időközönként vagy legalább ötévente nyilvános konzultációt végez az előírt tárolószolgáltatások tekintetében a piaci felek ilyen létesítményekben való beruházással kapcsolatos potenciális érdeklődésének újbóli megvizsgálása céljából, és amennyiben harmadik felek költséghatékony módon tudják biztosítani a szolgáltatást, megszünteti saját tárolótevékenységeit.

(4)  A tagállamok rendszeres időközönként vagy legalább ötévente nyilvános konzultációt végeznek az előírt tárolószolgáltatások tekintetében a piaci felek ilyen létesítményekben való beruházással kapcsolatos potenciális érdeklődésének újbóli megvizsgálása céljából. Amennyiben a nyilvános konzultáció azt jelzi, hogy harmadik felek ilyen létesítményeket tulajdonolhatnak, létrehozhatnak, üzemeltethetnek vagy irányíthatnak, a tagállamok biztosítják az átvitelirendszer-üzemeltető e tekintetben folytatott tevékenységeinek fokozatos megszüntetését.

Módosítás    154

Irányelvre irányuló javaslat

57 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a szabályozó hatóság bármely politikai szervtől függetlenül önálló döntéseket hozhasson, külön költségvetéssel rendelkezzen, és azt önállóan hajthassa végre, továbbá megfelelő humán és pénzügyi erőforrások álljanak rendelkezésére feladatai végrehajtásához; valamint

a)  a szabályozó hatóság bármely politikai szervtől függetlenül önálló döntéseket hozhasson;

Indokolás

A szöveg külön albekezdésbe került.

Az alap-jogiaktus módosítására a módosítások közötti koherencia biztosítása érdekében van szükség, mivel a módosítás szervesen kapcsolódik az előadó által benyújtott többi módosításhoz.

Módosítás    155

Irányelvre irányuló javaslat

57 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a szabályozó hatóság költségvetési tervet készít a jelen irányelv és a kapcsolódó jogszabályok által rá ruházott szabályozási feladatokra vonatkozóan, hogy biztosítsa a szabályozó hatóság számára a kötelezettségei és hatásköre hatékony és eredményes ellátásához szükséges emberi és pénzügyi erőforrásokat;

Indokolás

Az alap-jogiaktus módosítására a módosítások közötti koherencia biztosítása érdekében van szükség, mivel a módosítás szervesen kapcsolódik az előadó által benyújtott többi módosításhoz.

Módosítás    156

Irányelvre irányuló javaslat

57 cikk – 5 bekezdés – 1 albekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb)  a szabályozó hatóság éves beszámolójának utólagos ellenőrzését független ellenőr végzi;

Indokolás

Az alap-jogiaktus módosítására a módosítások közötti koherencia biztosítása érdekében van szükség, mivel a módosítás szervesen kapcsolódik az előadó által benyújtott többi módosításhoz.

Módosítás    157

Irányelvre irányuló javaslat

57 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  [három évvel ezen irányelv hatálybalépése után]-ig és azt követően 3 évente a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak arról, hogy a nemzeti hatóságok milyen mértékben feleltek meg a függetlenség e cikkben lefektetett elvének.

Indokolás

A függetlenség elvének hatékony megvalósítása érdekében elengedhetetlen eszköznek számít az ellenőrzés és a jelentéstétel.

Módosítás    158

Irányelvre irányuló javaslat

58 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g)  fogyasztói hasznok biztosítása a saját nemzeti piac hatékony működése révén, a tényleges verseny elősegítése és a fogyasztóvédelem biztosításának elősegítése;

g)  fogyasztói hasznok biztosítása a saját nemzeti piac hatékony működése révén, valamint, hogy a fogyasztók korlátozás nélkül részt vehetnek a piac működésében, a tényleges verseny elősegítése és a fogyasztóvédelem garantálásának elősegítése szoros együttműködésben a releváns fogyasztóvédelmi hatóságokkal;

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás    159

Irányelvre irányuló javaslat

59 cikk – 1 bekezdés – n pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

n)  nagy- és kiskereskedelmi szinten a piacnyitás szintjének és hatékonyságának, illetve a verseny figyelemmel kísérése – beleértve a villamosenergia-tőzsdét, a háztartási fogyasztókra vonatkozó árakat és előrefizetési rendszereket, a kereskedőváltás díjait, a kikapcsolási díjakat, a karbantartási szolgáltatások díjait és a háztartási fogyasztók panaszait –, valamint a verseny bármely torzulását vagy korlátozását, beleértve a vonatkozó tájékoztatás nyújtását, és a vonatkozó ügyeknek az érintett versenyhatóságok elé tárását;

n)  nagy- és kiskereskedelmi szinten a piacnyitás szintjének és hatékonyságának, illetve a verseny figyelemmel kísérése – beleértve a villamosenergia-tőzsdét, a háztartási fogyasztókra vonatkozó árakat és előrefizetési rendszereket, a dinamikus áras szerződések, valamint az intelligens mérőórák használatának hatását, a kereskedőváltás díjait, a kikapcsolási díjakat, a karbantartási szolgáltatások díjait, a háztartási és a nagykereskedelmi árak viszonyát, a hálózati díjak és illetékek alakulását, és a háztartási fogyasztók panaszait –, valamint a verseny bármely torzulását vagy korlátozását, beleértve a vonatkozó tájékoztatás nyújtását, és a vonatkozó ügyeknek az érintett versenyhatóságok elé tárását;

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás    160

Irányelvre irányuló javaslat

59 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

o)  a korlátozó jellegű szerződéses gyakorlatok előfordulásának figyelemmel kísérése, beleértve a kizárólagossági záradékokat, amelyek akadályozhatják vagy korlátozhatják, hogy nem lakossági nagyfogyasztók egyidejűleg több ellátóval is szerződést kössenek; adott esetben, az ilyen gyakorlatról a nemzeti versenyfelügyeleti hatóságok tájékoztatása;

o)  a korlátozó jellegű szerződéses gyakorlatok előfordulásának figyelemmel kísérése, beleértve a kizárólagossági záradékokat, amelyek akadályozhatják vagy korlátozhatják, hogy a fogyasztók egyidejűleg több ellátóval is szerződést kössenek; adott esetben, az ilyen gyakorlatról a nemzeti versenyfelügyeleti hatóságok tájékoztatása;

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás    161

Irányelvre irányuló javaslat

59 cikk – 1 bekezdés – o a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

oa)  ellenőrizni az energiaszolgáltatási rendszerre vonatkozóan a fogyasztói részvételt, a rendelkezésre állást és a rugalmasságot, és jelentést készíteni ezekről

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás    162

Irányelvre irányuló javaslat

59 cikk – 1 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

q)  más hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együtt hozzájárulás a fogyasztóvédelmi intézkedések, köztük az I. mellékletben szereplő intézkedések tényleges életbe léptetéséhez és betartatásához;

q)  más hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együtt hozzájárulás az új és a meglévő fogyasztóvédelmi intézkedések tényleges életbe léptetéséhez és betartatásához, többek között az aktív felhasználók jogait illetően; az energia-önellátás és a helyi energiaközösségek kialakulásának útjában álló indokolatlan akadályok és korlátozások megszüntetésének figyelemmel kísérése;

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás    163

Irányelvre irányuló javaslat

59 cikk – 1 bekezdés – s pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

s)  a felhasználók fogyasztási adataihoz való hozzáférés biztosítása, a fogyasztási adatokra vonatkozó, országos szinten egységesített – szabadon választhatóan alkalmazható – közérthető formátum és a 23. és 24. cikkben adatokhoz való gyors hozzáférés biztosítása valamennyi felhasználó számára;

s)  a felhasználók fogyasztási adataihoz való megkülönböztetésmentes hozzáférés biztosítása, a fogyasztási adatokra vonatkozó, országos szinten egységesített – szabadon választhatóan alkalmazható – közérthető formátum és a 23. és 24. cikkben adatokhoz való gyors hozzáférés biztosítása valamennyi felhasználó számára;

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás    164

Irányelvre irányuló javaslat

59 cikk – 1 bekezdés – x pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

x)  összehasonlító weboldalak elérhetőségének figyelemmel kísérése, ideértve a 14. cikkben és az I. mellékletben szereplő kritériumokat teljesítő összehasonlító eszközöket is.

x)  összehasonlító eszközök elérhetőségének figyelemmel kísérése, ideértve a 14. cikkben szereplő kritériumokat teljesítő weboldalakat, alkalmazásokat és egyéb interaktív eszközöket.

Módosítás    165

Irányelvre irányuló javaslat

59 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók kiszabása azokra a villamosenergia-ipari vállalkozásokra, amelyek nem teljesítik az ezen irányelv szerinti kötelezettségeiket vagy a szabályozó hatóság vagy az Ügynökség vonatkozó, jogilag kötelező erejű határozatát, illetve javaslattétel ilyen szankciók kiszabására az illetékes bíróságok felé. Ez magában foglalja a az ezen irányelv szerinti megfelelő kötelezettségeik be nem tartása esetére az átvitelirendszer-üzemeltető vonatkozásában az átvitelirendszer-üzemeltető éves forgalmának legfeljebb 10 %-áig terjedő, vagy adott esetben a vertikálisan integrált vállalkozás vonatkozásában a vertikálisan integrált vállalkozás éves forgalmának legfeljebb 10 %-áig terjedő szankciók kiszabására vonatkozó hatáskört, illetve az ilyen szankció kiszabására irányuló javaslattételt; valamint

d)  saját kezdeményezésre vagy az Ügynökség saját kötelező érvényű határozatainak érvényesítését célzó kérésére hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók kiszabása azokra a villamosenergia-ipari vállalkozásokra, villamosenergia-piaci ENTSO-kra vagy regionális koordinációs központra, amelyek nem teljesítik az ezen irányelv, az (EU) ... rendelet [a rendelet COM(2016)861/2 dokumentumban javasolt átdolgozásáról szóló rendelet] szerinti kötelezettségeiket vagy a szabályozó hatóság vagy az Ügynökség vonatkozó, jogilag kötelező erejű határozatát, illetve javaslattétel ilyen szankciók kiszabására az illetékes bíróságok felé. Ez magában foglalja a az ezen irányelv szerinti megfelelő kötelezettségeik be nem tartása esetére az átvitelirendszer-üzemeltető vonatkozásában az átvitelirendszer-üzemeltető éves forgalmának legfeljebb 10 %-áig terjedő, vagy adott esetben a vertikálisan integrált vállalkozás vonatkozásában a vertikálisan integrált vállalkozás éves forgalmának legfeljebb 10 %-áig terjedő szankciók kiszabására vonatkozó hatáskört, illetve az ilyen szankció kiszabására irányuló javaslattételt; valamint

Indokolás

Erre a módosításra a szöveg belső logikájához kapcsolódó nyomós okok miatt van szükség.

Módosítás    166

Irányelvre irányuló javaslat

59 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A szabályozó hatóságok a piaci szereplők számára elérhetővé teszik a releváns hálózati tarifák kiszámításához használt részletes módszereket és alapul vett költségeket annak érdekében, hogy átláthatóbbá tegyék a piacot és minden érdekelt számára rendelkezésre bocsássák a 60. cikk (3) bekezdésében említett átviteli és elosztási tarifákkal kapcsolatos összes szükséges információt, határozatot vagy határozatjavaslatot.

(8)  A szabályozó hatóságok a piaci szereplők számára elérhetővé teszik a releváns hálózati tarifák kiszámításához használt részletes módszereket és alapul vett költségeket annak érdekében, hogy átláthatóbbá tegyék a piacot és minden érdekelt számára rendelkezésre bocsássák a 60. cikk (3) bekezdésében említett átviteli és elosztási tarifákkal kapcsolatos összes szükséges információt, határozatot vagy határozatjavaslatot, figyelembe véve a beruházási költségeket, a megosztott termelés hozzáadott értékét, a rugalmasságot, a digitalizálást, a felhasználóoldali választ, a tárolást és az átviteli és elosztóhálózat rendszerhasználók – köztük az aktív felhasználók – általi használatát.

Módosítás    167

Irányelvre irányuló javaslat

62 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A szabályozó hatóságok feladatai és hatáskörei a regionális operatív központok tekintetében

A szabályozó hatóságok feladatai és hatáskörei a regionális koordinációs központok tekintetében

Módosítás    168

Irányelvre irányuló javaslat

62 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A regionális operatív központ létrehozási helye szerinti földrajzi térség regionális szabályozó hatóságai egymással szoros együttműködésben:

(1)  A regionális koordinációs központ létrehozási helye szerinti földrajzi térség regionális szabályozó hatóságai egymással szoros együttműködésben:

Módosítás    169

Irányelvre irányuló javaslat

62 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  jóváhagyják az alapszabályt és az eljárási szabályzatot;

a)  jóváhagyják a regionális koordinációs központok létrehozására irányuló javaslatot az (EU) ... rendelet [a rendelet COM(2016)861/2 dokumentumban javasolt átdolgozásáról szóló rendelet] 32. cikkének (1) bekezdésével összhangban;

Módosítás    170

Irányelvre irányuló javaslat

62 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  jóváhagyják az együttműködésen alapuló döntéshozatali eljárást;

c)  jóváhagyják az együttműködési eljárásokat;

Módosítás    171

Irányelvre irányuló javaslat

62 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  megvizsgálják, hogy a regionális operatív központ megfelelő hatáskörökkel, erőforrásokkal és kellő pártatlansággal rendelkezik-e ahhoz, hogy függetlenül elláthassa a ráruházott feladatköröket és feladatokat, ideértve a biztonsági, felelősségvállalási és vészhelyzeti rendelkezéseket is;

d)  biztosítják, hogy a regionális koordinációs központ megfelelő hatáskörökkel, erőforrásokkal és kellő pártatlansággal rendelkezzen ahhoz, hogy függetlenül elláthassa a ráruházott feladatköröket és feladatokat, ideértve a biztonsági, felelősségvállalási és vészhelyzeti rendelkezéseket is;

Módosítás    172

Irányelvre irányuló javaslat

62 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  információkérés a regionális operatív központoktól;

a)  információkérés a regionális koordinációs központoktól;

Módosítás    173

Irányelvre irányuló javaslat

62 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  helyszíni ellenőrzések végzése – akár előzetes bejelentés nélkül – a regionális operatív központban;

b)  helyszíni ellenőrzések végzése – akár előzetes bejelentés nélkül – a regionális koordinációs központban;

Módosítás    174

Irányelvre irányuló javaslat

62 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  közös kötelező érvényű határozatok kibocsátása a regionális operatív központokat illetően.

c)  közös kötelező érvényű határozatok kibocsátása a regionális koordinációs központokat illetően.

Módosítás    175

Irányelvre irányuló javaslat

62 cikk – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  a regionális operatív központok ellen az uniós jogszabályok szerinti kötelezettségek tekintetében beérkező panaszok kezelése.

Módosítás    176

Irányelvre irányuló javaslat

62 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A szabályozó hatóságok konzultálnak és együttműködnek egymással, valamint az Ügynökséggel, továbbá az ezen cikk szerinti feladataik teljesítéséhez szükséges valamennyi információval ellátják egymást és az Ügynökséget.

Módosítás    177

Irányelvre irányuló javaslat

69 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

69a. cikk

 

Felülvizsgálat

 

A Bizottság ezen irányelv alkalmazását 2025. június 1-ig áttekinti és arról jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, amelyet szükség esetén jogalkotási javaslattal egészít ki.

 

Az irányelv felülvizsgálja, hogy az irányelv rendelkezései megfelelően védik-e a felhasználókat, különösen a kiszolgáltatott helyzetben lévő vagy energiaszegény felhasználókat.

Módosítás    178

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  működési szempontból függetlennek kell lenniük, és a keresési eredményekben egyenlő bánásmódot kell biztosítaniuk a szolgáltatók számára;

a)  függetlennek kell lenniük minden piaci szereplőtől, és a keresési eredményekben egyenlő bánásmódot kell biztosítaniuk minden szolgáltató számára;

Módosítás    179

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  egyértelműen fel kell tüntetniük tulajdonosaikat, valamint az eszközt üzemeltető természetes vagy jogi személyt;

b)  egyértelműen fel kell tüntetniük tulajdonosaikat, valamint az eszközt üzemeltető természetes vagy jogi személyt, továbbá az eszközök finanszírozási módjára vonatkozó információt;

Módosítás    180

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  az összehasonlítás alapjául egyértelmű, objektív kritériumokat kell meghatározniuk;

c)  az összehasonlítás alapjául egyértelmű, objektív kritériumokat kell meghatározniuk, és fel kell tüntetniük a belefoglalt szolgáltatásokat;

Módosítás    181

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  az ellátóktól származó javadalmazástól független algoritmus szerint sorrendbe állított keresési eredményeket kell megjeleníteniük;

Módosítás    182

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  fogyatékossággal élő személyek számára hozzáférhetőeknek kell lenniük;

Módosítás    183

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  a lehető legszélesebb körű, sokfajta, a piac jelentős részét lefedő villamosenergia-ajánlatokat kell magukban foglalniuk, és amennyiben a megadott információk nem adnak teljes képet a piacról, azt az eredmények megjelenítése előtt egyértelműen jelezniük kell; valamint

f)  a lehető legszélesebb körű energiaajánlatokat kell magukban foglalniuk, valamint tartalmazniuk kell az energiaforrásokra vonatkozó információkat és átláthatóságot kell teremteniük a dinamikus és nem dinamikus díjakat, valamint egyéni és csomagalapú szerződéseket lefedő különböző ajánlatok tekintetében, és amennyiben a megadott információk nem adnak teljes képet a piacról, azt az eredmények megjelenítése előtt egyértelműen jelezniük kell; valamint

Módosítás    184

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga)  lehetővé teszik, hogy a fogyasztók személyes adataik megadása nélkül is elvégezhessék az összehasonlításokat.

Módosítás    185

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A számlákon és az időszakos elszámolásokon jól láthatóan fel kell tüntetni a végső felhasználók számára az alábbi információkat:

A számlákon és az időszakos elszámolásokon a számla egyéb részeitől elkülönítve, jól láthatóan fel kell tüntetni a végső felhasználók számára az alábbi információkat:

Módosítás    186

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a fizetendő ár; és lehetőség szerint az ár lebontása;

a)  a fizetendő ár és, adott esetben, az egy kWh-ért fizetendő végleges ár; és lehetőség szerint az ár lebontása;

Módosítás    187

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  a fizetés határideje;

Módosítás    188

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a szolgáltató elérhetősége, ideértve az ügyfélszolgálati forróvonalat is;

d)  a szolgáltató elérhetősége, legalább a telefonszám és e-mail cím feltüntetésével;

Módosítás    189

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da)  a szolgáltatóváltásra és a vitarendezésre vonatkozó információk;

Módosítás    190

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga)  az ár-összehasonlító honlap(ok) helyére mutató link vagy hivatkozás;

Módosítás    191

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  tájékoztatás jogaikról és jogvita esetén a 26. cikk alapján rendelkezésükre álló vitarendezési mechanizmusokról.

h)  a jogvitában illetékes szerv elérhetősége;

Módosítás    192

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – 1 bekezdés – h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ha)  a 25. cikkben említett egyablakos ügyintézés.

Módosítás    193

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Adott esetben a számlákon és az időszakos elszámolásokon jól láthatóan fel kell tüntetni a végső felhasználók számára az alábbi információkat:

A számlákon és az időszakos elszámolásokon fel kell tüntetni a végső felhasználók számára az alábbi információkat:

Módosítás    194

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – 2 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca)  tájékoztatás jogaikról és jogvita esetén a 26. cikk alapján rendelkezésükre álló vitarendezési mechanizmusokról.

Módosítás    195

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezen túlmenően a számlákon és az időszakos számlaértesítőkön, azokhoz csatoltan vagy azokon belül jelezve a végső felhasználók rendelkezésére kell bocsátani az ugyanazon felhasználói kategóriába tartozó, átlagos normál vagy viszonyítási alapként figyelembe vett végső felhasználóval történő összehasonlításokat.

Ezen túlmenően a végső felhasználók rendelkezésére kell bocsátani az ugyanazon felhasználói kategóriába tartozó, átlagos normál vagy viszonyítási alapként figyelembe vett végső felhasználóval történő összehasonlításokat.

Módosítás    196

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 2 pont – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A fogyasztói ár az alábbi fő alkotóelemek összege: az energia és ellátás összetevő, a hálózati összetevő (szállítás és elosztás), és az adókat, díjakat, illetékeket és terheket tartalmazó összetevő.

A fogyasztói ár az alábbi fő alkotóelemek összege: az energia és ellátás összetevő, a hálózati összetevő (szállítás és elosztás), és az adókat, díjakat, mindennemű támogatást, illetékeket és terheket tartalmazó összetevő.

Módosítás    197

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 3 rész – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  bármely nap, hét, hónap vagy év vonatkozásában a használat idejére vonatkozó részletes adatokat. Ezeket az adatokat a végső felhasználó számára csaknem valós időben az interneten vagy a fogyasztásmérő-interfészen keresztül hozzáférhetővé kell tenni, és ezt legalább a megelőző 24 hónap vagy – amennyiben ez rövidebb – a szolgáltatási szerződés kezdete óta eltelt időtartam vonatkozásában biztosítani kell.

b)  bármely nap, hét, hónap vagy év vonatkozásában a használat idejére vonatkozó részletes adatokat. Ezeket az adatokat a végső felhasználó számára az interneten vagy a fogyasztásmérő-interfészen keresztül közel valós időben, felhasználóbarát formátumban hozzáférhetővé kell tenni, és ezt legalább a megelőző 24 hónap vagy – amennyiben ez rövidebb – a szolgáltatási szerződés kezdete óta eltelt időtartam vonatkozásában biztosítani kell.

Módosítás    198

Irányelvre irányuló javaslat

III melléklet – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ennek az értékelésnek figyelembe kell vennie a 2012/148/EU bizottsági ajánlásban meghatározott, költség-haszon elemzésre vonatkozó módszertant és a fogyasztásmérők minimális funkcióit, valamint a legmagasabb szintű kiberbiztonság és adatvédelem biztosítása céljából elérhető legjobb technológiákat.

(2)  Ennek az értékelésnek a 2012/148/EU bizottsági ajánlásban meghatározott, költség-haszon elemzésre vonatkozó módszertanon és a fogyasztásmérők minimális funkcióin, valamint a legmagasabb szintű kiberbiztonság és adatvédelem biztosítása céljából elérhető legjobb technológiákon kell alapulnia. A Bizottságnak biztosítania kell e módszertan következetes, Unió-szerte való alkalmazását.

Módosítás    199

Irányelvre irányuló javaslat

III melléklet – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az értékelés eredményeinek függvényében a tagállamok vagy – amennyiben a tagállamok arról rendelkeztek – a kijelölt hatáskörrel rendelkező hatóságok elkészítik az intelligens fogyasztásmérő rendszerek telepítésének legfeljebb tízéves ütemtervét. Amennyiben az intelligens fogyasztásmérés bevezetéséről kedvező értékelés születik, a kedvező értékeléstől számított 8 éven belül, illetve azon tagállamok esetében, amelyek az intelligens fogyasztásmérés bevezetését ezen irányelv hatálybalépése előtt megkezdték, 2020-ig legalább a végső felhasználók 80%-át el kell látni intelligens fogyasztásmérő rendszerrel.

(3)  Az értékelés eredményeinek függvényében a tagállamok vagy – amennyiben a tagállamok arról rendelkeztek – a kijelölt hatáskörrel rendelkező hatóságok elkészítik az intelligens fogyasztásmérő rendszerek telepítésének legfeljebb ötéves ütemtervét. Amennyiben az intelligens fogyasztásmérés bevezetéséről kedvező értékelés születik, a kedvező értékeléstől számított 5 éven belül, illetve azon tagállamok esetében, amelyek az intelligens fogyasztásmérés bevezetését ezen irányelv hatálybalépése előtt megkezdték, 2020-ig legalább a végső felhasználók 80%-át el kell látni intelligens fogyasztásmérő rendszerrel.

(1)

HL C…

(2)

HL C…

(3)

HL C 77., 2002.3.28., 1. o.


INDOKOLÁS

I. Bevezetés

Az elektromos rendszereket Európában éveken keresztül nemzeti monopóliumok uralták, amelyek a teljes rendszert ellenőrzésük alatt tartották, a termeléstől kezdve az elosztáson és szállításon keresztül a fogyasztó számára történő értékesítésig. Bár az ilyen „top-down” rendszer szolgáltatott villamos energiát, nem tett lehetővé semmiféle versenyt, ami nem kedvez a fogyasztók számára. A villamos energia piacát 1996-tól kezdve fokozatosan megnyitják a verseny ösztönzése és az árak csökkentése érdekében. Az utolsó érdemi uniós jogszabályi változásokra a harmadik energiaügyi csomaggal került sor, 2009-ben.

Azóta a villamosenergia-termelésben forradalom következett be. A villamosenergia-termelés egy központosított rendszerből egy decentralizáltabb rendszerré alakult, köszönhetően a megújuló erőforrások és az egyéb technológiák fejlődésének. A jogszabályoknak alkalmazkodniuk kell az új valósághoz.

A megújuló energiaforrások (szél- és napenergia) nagymértékű időszakiságot vezettek be a rendszerbe, amelynek alkalmazkodnia kellett, hogy rugalmasabbá váljon, miközben továbbra is garantálnia kell a fogyasztók ellátásbiztonságát. Éghajlatpolitikai céljaink megerősítették a különböző támogatási rendszereket, ami az uniós tagállamok közötti, hiányos határokon átnyúló együttműködéssel kombinálva uniós szinten termelési többletkapacitáshoz vezetett. Számos tagállamban a szabályozott árak és az össze nem függő támogatási programok rossz jelzéseket küldenek a beruházók felé.

E kihívások kezelése, illetve a szén-dioxid-mentesítés elősegítése érdekében az előadó a „piaci alapú” megközelítést részesíti előnyben, ami azt jelenti, hogy a piaci résztvevők mindegyike számára egyenlő versenyfeltételeket kell teremteni. Ez magában foglalja a piactorzító támogatások felszámolását a fosszilis tüzelőanyagok, az atomenergia és a megújuló energiaforrások esetében egyaránt. A tisztességes szabályok tisztességes piaci versenyt jelentenek. Egy tisztességes villamosenergia-piac egyaránt hozzájárul éghajlati céljaink teljesüléséhez és a legalacsonyabb, legversenyképesebb árak kialakulásához a fogyasztók számára, emellett biztosítja az ellátás biztonságát, túlzott befektetések nélkül.

II. A jelentés

II.1 Piaci alapú megközelítés

Minden piac alapelve az árak szabad mozgása. Ezért az árplafonok megszüntetése rendkívül fontos elem, és a lehető leghamarabb sort kellene keríteni rá.

A kapacitásmechanizmusok támogatások, amelyeknek nem sok értelmük van, ha többletkapacitás van az EU-ban. Az előadó úgy véli, hogy azokat csak végső megoldásként szabad alkalmazni. Először is az európai megfelelőségértékelésnek meg kellene állapítania, hogy a megfelelőség tekintetében aggodalmak merülnek fel. Ezt követően a tagállamoknak kellene konkrét kötelezettségvállalások révén kezelniük a megfelelőséggel kapcsolatos aggodalmakat okozó akadályokat, amelyeket a Bizottság felülvizsgál. Amennyiben a megfelelőséggel kapcsolatos aggodalmakat csak egy hosszabb időszakon át lehet kezelni, bizonyos feltételek mellett és az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályokkal összhangban engedélyezni lehet a kapacitásmechanizmusokat. E a mechanizmusoknak lehetőség szerint határokon átnyúlónak kellene lenniük.

A mindenki számára egyenlő versenyfeltételek kulcsfontosságú elemei annak biztosításának, hogy az árak a versenyen alapuljanak. Az egyes termelőknek elsőbbségi alapú teherelosztás és a kiegyenlítési feladat alól mentesítés formájában jelenleg nyújtott támogatás torzítja a versenyt. Az előadó úgy véli, hogy a piac megfelelő működéséhez mindenkinek pénzügyileg felelősnek kell lennie az általa a rendszerben okozott egyensúlyhiányért. Egy ilyen megközelítés megfelelően ösztönzi a rendszer egyensúlyának fenntartását és biztosítja a megfelelő szintű ellátásbiztonságot, csökkentve ezáltal a kapacitásmechanizmusok iránti igényt.

II.2 Ajánlattételi övezetek

A nagyobb ajánlattételi övezetek nagyobb likviditást biztosítanak, bár kevésbé ösztönzik a hálózatba való beruházásokat. Az előadó osztja azt a nézetet, hogy az ajánlattételi övezeteknek az idők folyamán állandóaknak kell lenniük, és a lehető legnagyobbaknak, figyelembe véve a különböző rendszerbeli torlódásokat. Az előadó az ösztönzésen és szankciókon alapuló megközelítést javasolja. Először is, az ajánlattételi övezetek felülvizsgálatát követően az érintett tagállamoknak egyhangúlag megállapodásra jutniuk az ajánlattételi övezetek struktúrájáról és szükség esetén a konkrét kötelezettségvállalásokról. Amennyiben nem sikerül ilyen megállapodásra jutni, a Bizottságnak kell fellépnie a nézeteltérés feloldása érdekében.

II.3. Regionális együttműködés

A villamosenergia-piacon ami az egyik tagállamban történik, az befolyásolja a régióbeli és az azon túli tagállamokat is. A rendszer biztonságának és az áramkimaradások elkerülésének biztosításához fokozottabb regionális együttműködésre van szükség az átvitelirendszer-üzemeltetők között. Az előadó úgy véli, hogy a már működő regionális biztonsági koordinátorok rendkívül hasznos szerepet játszanak a rendszer biztonságának biztosításában. Mivel a villamosenergia-piacok egyre szorosabban kapcsolódnak egymáshoz, a következő logikus lépés az együttműködés fokozása azáltal, hogy több feladatot és feladatkört ruházunk regionális szintre. A rendszer biztonságáért való végső felelősség azonban az átvitelirendszer-üzemeltetőké kell maradjon.

II.4 Fogyasztó

A technológia ma már lehetővé teszi, hogy új szereplők váljanak aktívvá a villamos energia piacán. Ezért a piacot úgy kell kialakítani, hogy lehetővé tegye és megkönnyítse mindenki számára a részvételt, aki képes rá és szeretné, akár saját termelés, raktározás vagy keresletoldali válasz révén. A piaci korlátok felszámolása azt jelenti, hogy több piaci szereplő lesz, és nagyobb választék fog a fogyasztók rendelkezésére állni. Az előadó módosításokat javasol a javaslatban annak biztosítására is, hogy a fogyasztók jól informált döntéseket hozhassanak és rövid időn belül szolgáltatót válthassanak.


VÉLEMÉNY A JOGI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL

D(2017)36117

Jerzy Buzek

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság elnöke

PHS 08B046

Brüsszel

Tárgy:  A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (átdolgozás)

  (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Tisztelt Elnök Úr!

A Jogi Bizottság a Parlament eljárási szabályzatának átdolgozásról szóló 104. cikke értelmében megvizsgálta a fent említett javaslatot.

E cikk (3) bekezdése a következőképpen szól:

„Ha a jogi ügyekben illetékes bizottság úgy ítéli meg, hogy a javaslat nem tartalmaz a benne akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást, erről tájékoztatja a téma szerint illetékes bizottságot.

Ebben az esetben a 169. és a 170. cikkben foglalt feltételeken túl a téma szerint illetékes bizottságban csak azok a módosítások elfogadhatók, amelyek a javaslat módosításokat tartalmazó részeire vonatkoznak.

A javaslatban változatlanul maradót részekre vonatkozó módosításokat kivételesen és eseti jelleggel a téma szerint illetékes bizottság elnöke azonban elfogadhatja, ha úgy ítéli meg, hogy a szöveg belső koherenciája vagy más elfogadható módosításokhoz való szoros kapcsolódásuk folytán erre halaszthatatlan okok miatt szükség van. Ezen indokokat a módosításokhoz fűzött írásos indokolásban kell feltüntetni.”

A Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye alapján, amely megvizsgálta az átdolgozásra irányuló javaslatot, valamint az előadó ajánlásaival összhangban a Jogi Bizottság úgy ítéli meg, hogy a szóban forgó javaslat nem tartalmaz érdemi módosításokat a javaslatban vagy a tanácsadó munkacsoport által ekként feltüntetetteken kívül, valamint hogy a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

Következésképpen 2017. szeptember 7-i ülésén a Jogi Bizottság 19 támogató szavazattal és 2 tartózkodás mellett(1) azt javasolta az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságnak mint illetékes bizottságnak, hogy a 104. cikkel összhangban megvizsgálhatja a fent említett javaslatot.

Tisztelettel:

Pavel Svoboda

Melléklet: A tanácsadó munkacsoport elnöke által aláírt jelentés

(1)

A szavazáson a következő képviselők voltak jelen: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAI TANÁCSADÓ MUNKACSOPORTJÁNAK VÉLEMÉNYE

 

 

 

 

A JOGI SZOLGÁLATOKBÓL ÁLLÓ

TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT

Brüsszel, 2017. július 24.

VÉLEMÉNY

  A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE:  AZ EURÓPAI PARLAMENT

    A TANÁCS

    A BIZOTTSÁG

A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat (átdolgozás)

COM(2016)0864, 2017.2.23. – 2016/0380(COD)

Tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra, és különösen annak 9. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2017. június 6-án összeült, hogy megvizsgálja a Bizottság által benyújtott, fent említett javaslatot.

Ezen az ülésen(1) a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv átdolgozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslat vizsgálata a tanácsadó munkacsoport közös megegyezéssel született azon megállapításával zárult, hogy az érdemi változtatások azonosítására szolgáló, szürke kiemeléssel kellett volna jelölni a következőket:

– a 2. preambulumbekezdésben a „bővítse a határokon átnyúló kereskedelmet, és ezáltal hatékonyságjavulást teremtsen” szavak törlését;

– a 2. preambulumbekezdésben a 2009/72/EK irányelv 50. preambulumbekezdése első három mondatának törlését, azaz az alábbi szövegrészt: „A közszolgáltatási követelményeket, ideértve az univerzális szolgáltatással kapcsolatos követelményeket is, és a belőlük eredő közös minimális normákat tovább kell szilárdítani, hogy minden fogyasztó – különösen a védelemre szorulók – biztosan részesüljön a verseny előnyeiből és a tisztességes árakból. A közszolgáltatási követelményeket nemzeti alapon kell meghatározni, a nemzeti körülmények figyelembe vételével; ugyanakkor a tagállamoknak tiszteletben kell tartaniuk a közösségi jogot. Az uniós polgárok és – amennyiben a tagállamok ezt szükségesnek tartják – a kisvállalkozások számára közszolgáltatási garanciákat kell nyújtani, különösen az ellátás biztonsága és az ésszerű díjak tekintetében”;

– az 1. cikkben az „integrálása” szó törlését;

– a 9. cikk (5) bekezdésében a 2009/72/EK irányelvre való hivatkozás törlését;

– a 10. cikk (2) bekezdésének g) pontjában az alábbi szövegrész törlését: „panaszait átlátható, egyszerű és olcsó eljárások során intézzék. Nevezetesen, valamennyi fogyasztónak joga van a magas színvonalú szolgáltatáshoz és ahhoz, hogy a saját elektromosáram-szolgáltatója ellen panaszt tegyen. Ezek a bíróságon kívül vitarendezési eljárások lehetővé teszik a jogviták tisztességes és gyors – lehetőleg három hónapon belüli – rendezését, és ahol erre a fogyasztó jogosult, visszatérítés és/vagy kártérítés nyújtását”;

– a 18. cikk szövege után a 2009/72/EK irányelv 3. cikke (10) bekezdése teljes szövegének törlését;

– a 25. cikk szövege után a 2009/72/EK irányelv 3. cikke (16) bekezdése teljes szövegének törlését;

– a 26. cikkben a „független mechanizmusokat, például energiaügyi ombudsmani hivatalt vagy fogyasztói szervet hoznak létre a panaszok hatékony kezelése és a bíróságon kívüli vitarendezések céljából” szavak törlését;

– a 35. cikk (4) bekezdésében „a piac megnyitása” szavaknak „az energiaellátó szabad megválasztása” szavakkal való felváltását;

– a 28. cikk (1) bekezdésében a „végső fogyasztók” szószerkezetből a „végső” jelző törlését;

– a 38. cikk (2) bekezdésének a) pontjában a „tárolási kapacitás” szavak törlését;

– a 47. cikk (3) bekezdésében a mondatkezdő „A vertikálisan integrált vállalkozás és” szövegrész betoldását;

– az 59. cikk (4) bekezdésében a bevezető szöveget, valamint az „és három” szavak betoldását;

– a 61. cikk (2) bekezdésének d) pontjában az „és iránymutatások” szavak betoldását;

– a 66. cikk (1) bekezdésében „a IV., VI., VII. és VIII. fejezet vonatkozó rendelkezéseitől, a szigetüzemben működő mikrorendszerek esetében a III. fejezet vonatkozó rendelkezéseitől, amennyiben felújításról, fejlesztésről és a meglévő kapacitás növeléséről van szó, eltérésért folyamodhatnak, amelyet a Bizottság adhat meg számukra” jelenlegi szövegnek az „eltérésért folyamodhatnak a IV., V . és VI. fejezet, valamint a 4., 6., 7. és 8. cikk vonatkozó rendelkezéseitől” szöveggel való felváltását;

– a II. melléklet 4. pontjának a) alpontjában a „(nemzeti szinten, azaz abban a tagállamban, ahol a szolgáltatási szerződést megkötötték, valamint – amennyiben a szolgáltató több tagállamban is tevékenykedik – a villamosenergia-ellátó vállalkozás szintjén)” szöveg betoldását;

– a II. melléklet 4. pontjának második albekezdésében az ugyanezen pont első albekezdésének b) alpontjára való hivatkozást;

– a III. melléklet 3. pontjában a „fogyasztók” szónak a „végső fogyasztók” szavakkal való felváltását.

Ennélfogva a javaslat vizsgálata során a tanácsadó munkacsoport egyhangú közös megegyezéssel megállapította, hogy a javaslat az akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz. A meglévő jogszabály változatlanul hagyott rendelkezései és az érdemi módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a munkacsoport megállapította továbbá, hogy a javaslat a meglévő jogszabály érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos      jogtanácsos      főigazgató

(1)

  A tanácsadó munkacsoport a javaslat angol nyelvű változata alapján dolgozott, mivel ez a szóban forgó szöveg eredeti nyelvi változata.


VÉLEMÉNY a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (24.11.2017)

az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság részére

a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás)

(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

A vélemény előadója: Pavel Poc

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó összességében üdvözli a Bizottság által előterjesztett irányelvre irányuló javaslatot.

A jogalkotási javaslat helyénvalóan:

1.  az energetikai átállás kérdésében a fogyasztókra helyezi a hangsúlyt,

2.  egyenlő versenyfeltételek megteremtésére törekszik, mely lehetővé teszi a megújuló energiaforrások piaci részvételét,

3.  erősíti a regionális együttműködést.

Ugyanakkor az európai energiapolitika és az energiaunió céljainak teljesítése érdekében bizonyos területeken módosítani kell az irányelvre irányuló javaslatot.

·  A tiszta energiára való átállást olyan módon kell végrehajtani, ami elviselhető terhet jelent az energiafogyasztók számára.

·  Nagyobb hangsúlyt kell fektetni a piaci integrációra és az ahhoz kapcsolódó piaci működésre, melynek elengedhetetlen feltétele az egyenlő versenyfeltételek biztosítása valamennyi résztvevő számára.

·  Egy európai és nemzeti szintű új jogi keretnek megfelelő feltételeket kell teremtenie az olyan új piaci szereplők részvételéhez, mint a beszerzési közösségek szolgáltatói vagy a helyi energiaközösségek, ugyanakkor nem lehet diszkriminatív a többi piaci szereplővel szemben.

A megújuló energiaforrások és a keresleti oldal határokon átnyúló hatékony részvétele érdekében alapvető fontosságú a kiegyenlítő piac szorosabb integrációja. Azonban mindig garantálni kell az ellátásbiztonságot. Ezért a fogyasztókat érő hatások elkerülése végett e területen a jogoknak elválaszthatatlanul együtt kell járniuk a kötelességekkel. A tagállamok és rendszerint nemzeti átvitelirendszer-irányítóik tartoznak felelősséggel és elszámolással az energiaellátás biztonságáért.

Új szabályokra van szükség az olyan új piaci szereplőkre vonatkozóan, mint a beszerzési közösségek szolgáltatói vagy a helyi energiaközösségek. Az előadó örvendetesnek tartja, hogy a Bizottság foglalkozott ezzel a kérdéssel a jogalkotásban, ugyanakkor úgy véli, hogy a beszerzési közösségekre vonatkozó szabályok nem lettek helyesen megállapítva. A kapcsolódó hatásvizsgálat megállapítja, hogy amennyiben nincsenek megfelelő kompenzációs mechanizmusok a beszerzési közösségek között, illetve nem kiegyensúlyozott a tehermegoszlás a felelősök között, fennáll annak a kockázata, hogy a beszerzési közösségek „potyautasok” lesznek, akik nem vesznek részt a rendszer költségeiben és nem hatékony felhasználóoldali választ váltanak ki.

Az előadó hangsúlyozni szeretné, hogy megfelelően biztosítani kell a kiszolgáltatott és az energiaszegénység által érintett fogyasztók védelmét. A Bizottság helyesen kiemeli a szociális politikát és a szabályozott árak fokozatos megszüntetését, ami végeredményben diszkriminatívnak bizonyult a kiszolgáltatott és az energiaszegénység által érintett fogyasztókkal szemben is. Bizonyos részleteket, úgymint a rendkívüli sürgősség egyértelmű meghatározását – amely esetben kivételes módon alkalmazható az árszabályozás – pontosítani kell az e rendelkezések végrehajtásával kapcsolatos kérdések elkerülése végett.

A helyi energiaközösségekre vonatkozó szabályokat szintén oly módon kell kialakítani, hogy a helyi energiaközösségekben részt venni nem kívánó fogyasztók se legyenek hátrányban, és hogy a helyi energiaközösségek ne emeljék a villamosenergia-rendszer költségeit, ami hátrányosan érintené az energiaszegénység által érintett és kiszolgáltatott helyzetben lévő fogyasztókat.

A nagy- és kiskereskedelmi piacok közötti jobb kapcsolat elengedhetetlen a rendszer rugalmasabbá tétele és a megújuló energiaforrások integrációja szempontjából. Üdvözli az annak lehetőségét biztosító rendelkezéseket, hogy az egyes fogyasztók dinamikus árakat tartalmazó szerződést igényelhessenek villamosenergia-szolgáltatójuktól.

A fogyasztóoldali válasz elősegítése érdekében alapvető fontosságú a fogyasztók tájékoztatása mindazon tudnivalókról, amelyekre szükségük van a piaci részvételhez, illetve a villamosenergia-szolgáltatók bölcs és tájékozott kiválasztásához. Érthető és egyszerű villamosenergia-számlákra van szükség, valamint a számlázáshoz kapcsolódó egyéb innovatív tájékoztatási módok kialakítására.

Az intelligens elemek költséghatékony alkalmazása egyszerűsítheti a megújuló energiaforrások integrációját, illetve a fogyasztók villamosenergia-piaci részvételét. Ezzel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy az intelligens fogyasztásmérők alkalmazásának leginkább költséghatékony módja az, ha azokat a jelenlegi fogyasztásmérők életciklusának lejártakor szerelik fel. Az előadó ezért hangsúlyozza, hogy tisztázni kell a jelen irányelv hatályba lépése előtt felszerelt intelligens fogyasztásmérőkre és azok megfelelőségére vonatkozó eljárást, hogy azok ne eredményezzenek magasabb fogyasztói árat.

Az előadó üdvözli, hogy a Bizottság kiemeli az elosztórendszer-üzemeltetőket, amelyek kulcsfontosságúak a rendszer rugalmasságának növelése és a megújuló energiaforrások helyi szintű alkalmazása szempontjából.

Az elosztóhálózatok, így az energiatárolás, rugalmasságát a lehető legköltséghatékonyabb módon kell alkalmazni annak érdekében, hogy az a lehető legtöbb előnnyel járjon a végfogyasztók számára. Az előadó ezért javasolja az elosztórendszerek üzemeltetői tulajdonában álló tároló létesítményekre vonatkozó szabályok megfontolását.

Az elektromos közlekedés integrálása a villamosenergia-hálózatba ezenfelül lehetővé fogja tenni a végfogyasztók aktív részvételét, és ezáltal növelni fogja a villamosenergia-rendszer egészének rugalmasságát. Ugyanakkor az elosztórendszer-üzemeltetők tulajdonában lévő elektromos közlekedési infrastruktúrák esetében különbséget kell tenni a közüzemi működés és a magáncélú felhasználás között.

Az elosztórendszer-üzemeltetők egész Európára kiterjedő együttműködése szintén kulcsfontosságú. Ezzel kapcsolatban tovább kell pontosítani az elosztórendszer-üzemeltetők uniós elosztórendszer-üzemeltető szervezetben (EU DSO) való részvételére vonatkozó feltételeket, biztosítva az arányos képviseletet és a szervezet finanszírozását.

MÓDOSÍTÁS:

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság felkéri az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A 2003/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv jelentős mértékben hozzájárult a villamos energia belső piacának kialakításához. Európa energiarendszere ugyanakkor jelentős változáson megy keresztül. Az energiarendszer dekarbonizálására irányuló közös cél új lehetőségeket és új kihívásokat jelent a piaci szereplők számára. Ugyanakkor a műszaki fejlődés a fogyasztói részvétel és a határokon átívelő együttműködés új formáit teszi lehetővé. Az uniós piaci szabályokat az új piaci valósághoz kell igazítani .

(3)  A 2003/54/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2009/72/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv jelentős mértékben hozzájárult a villamos energia belső piacának kialakításához. Európa energiarendszere ugyanakkor jelentős változáson megy keresztül. A villamosenergia-ágazatban a megújuló energia arányának 2030-ig legalább 45%-ra növelésére, valamint az energiarendszer 2050-ig megvalósítandó teljes dekarbonizálására irányuló közös cél új lehetőségeket és új kihívásokat jelent a piaci szereplők számára. Ugyanakkor a műszaki fejlődés a fogyasztói részvétel és a határokon átívelő együttműködés új formáit teszi lehetővé. Az uniós piaci szabályokat az új piaci valósághoz kell igazítani .

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  A „Nyilvános konzultáció az energiapiac újratervezéséről” című, 2015. július 15-i bizottsági közlemény kiemelte, hogy a nagy centralizált erőművekben történő előállításról a megújuló energiaforrásokból történő decentralizált energia-előállításra és dekarbonizált piacokra történő átálláshoz ki kell igazítani a villamosenergia-kereskedelem jelenlegi szabályait31, valamint meg kell változtatni a meglévő piaci szerepeket. A közlemény hangsúlyozta, hogy a villamosenergia-piacokat rugalmasabban kell szervezni, és teljes mértékben integrálni kell valamennyi piaci tényezőt, ideértve a megújulóenergia-előállítókat, az új energetikai szolgáltatókat, az energiatárolást, valamint a rugalmas keresletet is.

(6)  A „Nyilvános konzultáció az energiapiac újratervezéséről” című, 2015. július 15-i bizottsági közlemény kiemelte, hogy a nagy centralizált erőművekben történő előállításról a megújuló energiaforrásokból történő decentralizált energia-előállításra és dekarbonizált piacokra történő átálláshoz ki kell igazítani a villamosenergia-kereskedelem jelenlegi szabályait31, valamint meg kell változtatni a meglévő piaci szerepeket. A közlemény hangsúlyozta, hogy a villamosenergia-piacokat rugalmasabban kell szervezni, és teljes mértékben integrálni kell valamennyi piaci tényezőt, ideértve a megújulóenergia-előállítókat, az új energetikai szolgáltatókat, az energiatárolást, valamint a rugalmas keresletet is. Éppilyen fontos, hogy az Unió villamosenergia-szolgáltató magasfeszültségű átviteli rendszerek kiépítése révén a lehető leggyorsabban befektessen az energiatovábbítás céljaira szolgáló európai léptékű rendszerek összekapcsolásába.

_________________

_________________

31   COM(2015)340 2015.7.15.

31   COM(2015)340 2015.7.15.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A villamos energia belső piacának kiegészítése céljából a tagállamoknak nemzeti piacaik integrációjára, valamint a rendszerüzemeltetők uniós és regionális szintű együttműködésére kell törekedniük, amely kiterjed az Unióban jelenleg is létező villamosenergia-szigetekre is.

Indokolás

Ezt a preambulumbekezdést meg kell őrizni az irányelvben annak hangsúlyozása végett, hogy a tagállamoknak együtt kell működniük az uniós energiapolitika egyik fő célja, a belső energiapiac megteremtése érdekében.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a)  A megújuló energiával kapcsolatos uniós célkitűzések a leghatékonyabban a rugalmasságot és az innovációt jutalomban részesítő piaci keret létrehozása révén valósíthatók meg. A jól működő energiapiaci felépítés a megújuló energiaforrások elterjedésének meghatározó mozgatórugója.

Indokolás

A jól működő belső energiapiacnak hozzá kell járulnia a megújuló energiák elterjesztéséhez, és lehetővé kell tennie a megújuló energiákkal kapcsolatos uniós célkitűzések megvalósítását, valamint az éghajlatvédelmi Párizsi Megállapodásból fakadóan az EU-ra háruló kötelezettségek teljesítését.

Módosítás    5

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A verseny és a lehető legversenyképesebb áron történő villamosenergia-ellátás biztosítása érdekében a tagállamoknak és a nemzeti szabályozó hatóságoknak lehetővé kell tenniük a különféle energiaforrásokból származó villamos energiát nyújtó új ellátók és az új energiatermelők , az energiatárolók és a felhasználóoldali válasz számára a határon átnyúló piaci hozzáférést .

(11)  A verseny és a lehető legversenyképesebb áron történő villamosenergia-ellátás biztosítása érdekében a tagállamoknak és a nemzeti szabályozó hatóságoknak lehetővé kell tenniük a különféle energiaforrásokból származó villamos energiát nyújtó új ellátók és az új energiatermelők, az energiatárolók és a felhasználóoldali válasz számára a határon átnyúló piaci hozzáférést. A tagállamoknak azonban együtt kell működniük egymással a vilamosenergia-áramlás összehangolása terén, és meg kell hozniuk a szükséges intézkedéseket a váratlanul jelentkező elektromos hurokáramlások („loop-flows”) megelőzése érdekében.

Indokolás

E módosítás a 3. cikkhez fűzött két módosító javaslattal függ össze.

Módosítás    6

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a)  A tagállamok közötti kölcsönös kapcsolatokat elő kell mozdítani, mivel azok elősegítik a megújuló energiaforrásokból származó villamos energia beépülését az energiarendszerekbe, serkentik összetételének változatosságát, csökkentik a kiegyensúlyozással kapcsolatos költségeket és ösztönzést jelentenek a verseny számára.

Módosítás    7

Irányelvre irányuló javaslat

11 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11b)  Az Európai Tanács 2014. október 23-i és 24-i döntése szerint az Európai Bizottság – a tagállamok támogatásával – sürgős intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy mielőbb, de legkésőbb 2020-ig biztosítsa a meglevő villamosenergia-hálózati összekapcsolódások legalább 10%-os arányának elérését legalább azon tagállamok esetében, amelyek még nem érték el a minimális integrációs szintet a belső villamosenergia-piacon, valamint azon tagállamok esetében, amelyek a belső energiapiac fő hozzáférési pontját képezik.

Módosítás    8

Irányelvre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15)  A tagállamoknak továbbra is széles körű mérlegelési jogkörrel kell bírniuk arra vonatkozóan, hogy általános gazdasági érdekű célkitűzéseket szem előtt tartva közszolgáltatási kötelezettségeket rójanak a villamosenergia-ipari vállalkozásokra. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a háztartási fogyasztóknak és – amennyiben a tagállamok szükségesnek tartják – a kisvállalkozásoknak is joguk legyen meghatározott minőségű villamos energiával való ellátáshoz könnyen összehasonlítható, átlátható és versenyképes árakon. Mindazonáltal a szolgáltatási ár szabályozásának formájában jelentkező közszolgáltatási kötelezettségek alapvetően torzító hatású intézkedést képeznek, amelynek következtében gyakran díjdeficitek halmozódnak fel, korlátozódik a fogyasztók választási lehetősége, kevesebb az ösztönző az energiamegtakarítási és energiahatékonysági beruházásokhoz, csökken a szolgáltatás színvonala, csökken a fogyasztók bevonásának és elégedettségének mértéke, korlátozódik a verseny, és a piacon kevesebb innovatív termék és szolgáltatás áll rendelkezésre. Következésképpen a tagállamoknak más szakpolitikai eszközöket – és különösen célzott szociálpolitikai intézkedéseket – kell alkalmazniuk, hogy biztosítsák polgáraik számára a villamosenergia-ellátás megfizethetőségét. Az árképzésbe csak jól körülhatárolt rendkívüli körülmények között szabad beavatkozni. A teljes mértékben liberalizált villamosenergia-piac ösztönözné az árversenyt és a nem árjellegű versenyt a meglévő ellátók között, valamint ösztönzőként hatna az új piacra lépők számára, ezáltal pedig javítaná a fogyasztók választási lehetőségeit és megelégedettségét.

(15)  A tagállamoknak továbbra is széles körű mérlegelési jogkörrel kell bírniuk arra vonatkozóan, hogy általános gazdasági érdekű célkitűzéseket szem előtt tartva közszolgáltatási kötelezettségeket rójanak a villamosenergia-ipari vállalkozásokra. A tagállamok gondoskodnak arról, hogy a háztartási fogyasztóknak és – amennyiben a tagállamok szükségesnek tartják – a kisvállalkozásoknak is joguk legyen meghatározott minőségű villamos energiával való ellátáshoz könnyen összehasonlítható, átlátható és versenyképes árakon. Mindazonáltal a szolgáltatási ár szabályozásának formájában jelentkező közszolgáltatási kötelezettségek alapvetően torzító hatású intézkedést képezhetnek abban az esetben, ha az árak nem tükrözik híven a villamos energia előállításával kapcsolatos költségeket, illetve az ellátó kiadásait, aminek következtében gyakran díjdeficitek halmozódnak fel, korlátozódik a fogyasztók választási lehetősége, kevesebb az ösztönző az energiamegtakarítási és energiahatékonysági beruházásokhoz, csökken a szolgáltatás színvonala, csökken a fogyasztók bevonásának és elégedettségének mértéke, korlátozódik a verseny, és a piacon kevesebb innovatív termék és szolgáltatás áll rendelkezésre. A tagállamoknak ezért biztosítaniuk kell, hogy árszabályozó intézkedéseik nem károsítják a versenyt, illetve más szakpolitikai eszközöket – és különösen célzott szociálpolitikai intézkedéseket – kell alkalmazniuk, hogy biztosítsák polgáraik számára a villamosenergia-ellátás megfizethetőségét. Az árképzésbe csak jól körülhatárolt rendkívüli körülmények között szabad beavatkozni. A teljes mértékben liberalizált, jól működő kiskereskedelmi villamosenergia-piac ösztönözné az árversenyt és a nem árjellegű versenyt a meglévő ellátók között, valamint ösztönzőként hatna az új piacra lépők számára, ezáltal pedig javítaná a fogyasztók választási lehetőségeit és megelégedettségét. Ugyancsak biztosítani kell azt is, hogy 2023-ig megszűnjön a fosszilis üzemanyagok mindennemű közvetlen és közvetett támogatása. 

Módosítás    9

Irányelvre irányuló javaslat

23 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(23)  A független összehasonlító eszközök – köztük weboldalak – hatékony eszközt biztosítanak a felhasználók számára a piacon elérhető különböző energiaajánlatok érdemi értékeléséhez. A keresés kevesebb költséggel jár, mivel többé nem kell információkat begyűjteniük az egyes ellátóktól és szolgáltatóktól. Az ilyen eszközök megfelelő egyensúlyt biztosítnak aközött, hogy az információ egyrészt egyértelmű és tömör, másrészt hiánytalan és átfogó legyen. Az ilyen eszközöknek a rendelkezésre álló ajánlatok lehető legszélesebb körére kell kiterjedniük, és a lehető legjobban le kell fedniük a piacot, hogy a felhasználók reprezentatív áttekintést kaphassanak. Kulcsfontosságú, hogy az ilyen eszközökről nyújtott tájékoztatás megbízható, pártatlan és átlátható legyen.

(23)  A független összehasonlító eszközök – köztük weboldalak – hatékony eszközt biztosítanak a felhasználók számára a piacon elérhető különböző energiaajánlatok érdemi értékeléséhez. A keresés kevesebb költséggel jár, mivel többé nem kell információkat begyűjteniük az egyes ellátóktól és szolgáltatóktól. Az ilyen eszközök megfelelő egyensúlyt biztosítanak aközött, hogy az információ egyrészt egyértelmű és tömör, másrészt hiánytalan és átfogó legyen. Az ilyen eszközöknek a rendelkezésre álló ajánlatok lehető legszélesebb körére kell kiterjedniük, és a lehető legjobban le kell fedniük a piacot, hogy a felhasználók reprezentatív áttekintést kaphassanak. A megújuló energia kínálata során a szállítóra, a megújulóenergia-forrásokra és a származás garantálására vonatkozó, könnyen hozzáférhető és érthető tájékoztatást kell rendelkezésre bocsátani. Ezen eszközökön keresztül a fogyasztók számára arról is felvilágosításokat kell közvetíteni, hogy az energia adott esetben nem megújuló forrásból származik. Kulcsfontosságú, hogy az ilyen eszközökről nyújtott tájékoztatás megbízható, pártatlan és átlátható legyen.

Módosítás    10

Irányelvre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  Minden felhasználói csoport (ipari, kereskedelmi és lakossági) számára hozzáférést kell biztosítani az energiapiacokhoz, hogy rugalmasságukkal és saját előállítású villamos energiájukkal kereskedjenek. A felhasználók számára lehetővé kell tenni, hogy teljes mértékben kiaknázzák a termelés és ellátás nagyobb területeken való közös beszerzéséből, valamint a határon átnyúló versenyből fakadó előnyöket. A beszerzési közösségek szolgáltatói – a fogyasztói csoportok és a piac közötti közvetítőként – valószínűleg fontos szerepet fognak játszani. Átlátható és tisztességes szabályokat kell meghatározni a célból, hogy a beszerzési közösségek független szolgáltatói is eleget tehessenek szerepüknek. Termékeket kell meghatározni minden szervezett energiapiacon, ideértve a kiegészítő szolgáltatásokat és a kapacitáspiacokat is, a fogyasztóoldali válaszban való részvétel ösztönzése céljából.

(26)  Minden felhasználói csoport (ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi és lakossági) számára hozzáférést kell biztosítani az energiapiacokhoz, hogy rugalmasságukkal és saját előállítású villamos energiájukkal kereskedjenek. A felhasználók számára lehetővé kell tenni, hogy teljes mértékben kiaknázzák a termelés és ellátás nagyobb területeken való közös beszerzéséből, valamint a határon átnyúló versenyből fakadó előnyöket. A beszerzési közösségek szolgáltatói – a fogyasztói csoportok és a piac közötti közvetítőként – valószínűleg fontos szerepet fognak játszani. Átlátható és tisztességes szabályokat kell meghatározni a célból, hogy a beszerzési közösségek független szolgáltatói is eleget tehessenek szerepüknek. Termékeket kell meghatározni minden szervezett energiapiacon, ideértve a kiegészítő szolgáltatásokat és a kapacitáspiacokat is, a fogyasztóoldali válaszban való részvétel ösztönzése céljából.

Módosítás    11

Irányelvre irányuló javaslat

27 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(27a)  Az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzetközi kötelezettségvállalások teljesítéséhez és az Unió saját célkitűzéseinek megvalósításához az alacsony szénkibocsátású gazdaságra történő nagyszabású áttérésre van szükség. Ezért a különböző uniós források odaítélhetőségére vonatkozó kritériumokat a széntelenítés megerősítése érdekében felül kell vizsgálni, valamint energiahatékonysági intézkedéseket kell foganatosítani a villamos energia piacán és más ágazatokban. Garantálni kell, hogy uniós projekteket ne lehessen felhasználni olyan projektek támogatására, amelyek nem állnak összhangban a szén-dioxid-csökkentési célokkal vagy politikákkal. A Bizottságnak felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén korszerű és átlátható módszereket kell kidolgoznia a villamos energia piacán működtetett alkalmazások környezetvédelmi teljesítményének értékelésére.

Módosítás    12

Irányelvre irányuló javaslat

29 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(29a)  Az aktív fogyasztók jelentősége egyre nagyobb, ezért egyensúlyt kell teremteni egyrészt megjutalmazva azokat, akiknek önkéntes részvételéből az energiarendszernek előnye származik, másrészt biztosítva az ellátási rendszer működtetői számára azt a lehetőséget, hogy a hálózatot hosszú távon, költséghatékony és biztonságos módon fenntarthassák. A saját termelésű energia árát és díjait úgy kell megállapítani, hogy ösztönözzék az intelligensebb megújuló integrációs technológiákat, és motiválni kell a termelő-fogyasztókat arra, hogy a fogyasztó és a hálózat számára kölcsönös előnyöket biztosító beruházások mellett döntsenek. Ilyen egyensúly megteremtése akkor válik lehetségessé, ha biztosított, hogy a saját termelésű megújuló energiát használó fogyasztók és a helyi megújulóenergia-közösségek jogosultak legyenek a maguk által előállított, a hálózatba táplált megújuló villamos energiáért olyan jövedelem megszerzésére, amely összhangban áll egyrészt a feltöltött energia piaci árával, másrészt tükrözi a hálózat, a környezet és a társadalom szempontjából megvalósuló, hosszú távú értékeket is. Ennek tartalmaznia kell az energia-önellátás hosszú távú költségeit és hasznait a hálózat, a társadalom és a környezet számára megtakarított költségek tekintetében, különösen akkor, ha azok más elosztott energiaforrásokhoz – például energiahatékonyság, energiatárolás, felhasználóoldali válasz és közösségi hálózatok – kapcsolódnak.

Módosítás    13

Irányelvre irányuló javaslat

34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(34)  Az intelligens fogyasztásmérés bevezetéséről szóló nemzeti szintű döntéshozatalkor , lehetővé kell tenni, hogy ez gazdasági értékelésen alapuljon. Amennyiben az értékelés következtetése szerint az ilyen mérési rendszerek bevezetése csak bizonyos mennyiségű villamos energiát fogyasztók számára gazdaságilag észszerű és költséghatékony, akkor a tagállamok az intelligens fogyasztásmérés bevezetésekor ezt figyelembe vehetik.

(34)  Az intelligens fogyasztásmérés bevezetéséről szóló nemzeti szintű döntéshozatalkor lehetővé kell tenni, hogy ez gazdasági értékelésen alapuljon, ugyanakkor azonban figyelembe kell venni a műszaki megvalósíthatóságot, valamint a szükséges költségek és a várt megtakarítások arányosságát is. Amennyiben az értékelés következtetése szerint az ilyen mérési rendszerek bevezetése csak bizonyos mennyiségű villamos energiát fogyasztók számára gazdaságilag észszerű és költséghatékony, akkor a tagállamok az intelligens fogyasztásmérés bevezetésekor ezt figyelembe vehetik.

Indokolás

A módosítás a 19. cikk (2) bekezdéséhez és a 3. cikkhez fűzött 2-2 módosítással függ össze.

Módosítás    14

Irányelvre irányuló javaslat

40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(40)  Az energiaszolgáltatások alapvető fontosságúak az uniós polgárok jólétének biztosításához. A megfelelő fűtés, hűtés, világítás, valamint az árammal működő készülékekhez biztosított energia mind-mind elengedhetetlenül fontos szolgáltatás a megfelelő életszínvonal és a polgárok egészségének biztosításához. Továbbá, az ezen energiaszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetővé teszi, hogy az európai polgárok kiaknázzák a bennük rejlő potenciált, valamint megerősíti a társadalmi befogadást. Az energiaszegény háztartások – alacsony jövedelmük, magas energiakiadásaik és otthonaik nem megfelelő energiahatékonyságának együtteséből fakadóan – nem engedhetik meg maguknak ezeket az energetikai szolgáltatásokat. A tagállamoknak pontos információkat kell gyűjteniük az energiaszegény háztartások számának figyelemmel kísérése céljából. Célzott támogatás biztosítása érdekében pontos méréssel kell segíteni a tagállamokat az energiaszegény háztartások azonosításában. A Bizottságnak a bevált gyakorlatok tagállamok közötti megosztásának elősegítése révén aktívan támogatnia kell az energiaszegénységről szóló rendelkezések végrehajtását.

(40)  Az energiaszolgáltatások alapvető fontosságúak az uniós polgárok jólétének biztosításához. A megfelelő fűtés, hűtés, világítás, valamint az árammal működő készülékekhez biztosított energia mind-mind elengedhetetlenül fontos szolgáltatás a megfelelő életszínvonal és a polgárok egészségének biztosításához. Továbbá, az ezen energiaszolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetővé teszi, hogy az európai polgárok kiaknázzák a bennük rejlő potenciált, valamint megerősíti a társadalmi befogadást. Az energiaszegény háztartások – alacsony jövedelmük, magas energiakiadásaik és otthonaik nem megfelelő energiahatékonyságának együtteséből fakadóan – nem engedhetik meg maguknak ezeket az energetikai szolgáltatásokat. A tagállamoknak az energiaszegénység leküzdése érdekében hatékonyabb fűtési és hűtési technológiák kialakítását támogató mechanizmusokat kell rendelkezésre bocsátaniuk. A tagállamoknak pontos és összehasonlítható információkat kell gyűjteniük az energiaszegény háztartások számának figyelemmel kísérése céljából. Célzott támogatás biztosítása érdekében pontos méréssel kell segíteni a tagállamokat az energiaszegénység kockázatának kitett háztartások azonosításában. A tagállamoknak emellett szerepeltetniük kell az energiaszegénység mérése során begyűjtött adatokat a fenntartható fejlesztési célokkal – nevezetesen a megfizethető, megbízható és korszerű energetikai szolgáltatásokhoz való egyetemes hozzáférés biztosítására vonatkozó 7.1. célkitűzéssel – kapcsolatos jelentésükben. A Bizottságnak, figyelembe véve többek között az Európai Energiaszegénység-figyelőt (European Energy Poverty Observer), a bevált gyakorlatok tagállamok közötti megosztásának elősegítése révén aktívan, kiemelt helyen támogatnia kell az energiaszegénységről szóló rendelkezések végrehajtását.

Módosítás    15

Irányelvre irányuló javaslat

40 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(40a)  A Bizottságnak – többek között figyelemfelhívó kampányok és az energiahatékonyságot célzó projektek révén – intézkedéseket kell foganatosítania annak érdekében, hogy az energiaszegénységben élő fogyasztók figyelmét felhívja a piaci lehetőségekre. A tagállamoknak továbbá elegendő információt kell az energiaszegénység kockázatának kitett fogyasztók rendelkezésére bocsátaniuk.

Módosítás    16

Irányelvre irányuló javaslat

41 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(41)  Az jelenség energiaszegénység által érintett azon tagállamoknak, amelyek ezért, amennyibenezt még nem tették meg, nemzeti cselekvési terveket vagy egyéb e célra alkalmas keretet kell kidolgozniuk e probléma megelőzésére abból a célból, hogy minél kevesebb ember kerüljön ilyen helyzetbe. Az alacsony jövedelem, magas energiakiadások és a háztartások alacsony szintű energiahatékonysága releváns tényezők az energiaszegénység felmérését szolgáló mutatók kidolgozásához. A tagállamoknak minden esetben biztosítaniuk kell a kiszolgáltatott helyzetben lévő védelemre szoruló és energiaszegény fogyasztók szükséges energiaellátását. Ennek során – például a szociálpolitika keretében – integrált megközelítést kell alkalmazni, amelynek energia- és szociálpolitikai vagy a háztartásokra vonatkozó energiahatékonysági intézkedéseket kell tartalmaznia. Ezen irányelvnek lehetővé kell tennie legalább a kiszolgáltatott helyzetben lévő és energiaszegény fogyasztók kedvezményezését célzó nemzeti szintű politikák folytatását.

(41)  Az energiaszegénység által érintett azon tagállamoknak, amelyek még nem tették meg, nemzeti cselekvési terveket vagy a probléma kezelésére alkalmas kereteket kell kidolgozniuk annak érdekében, hogy csökkenjen az energiaszegénység kockázatának kitett fogyasztók száma. Az alacsony jövedelem, magas energiakiadások és a háztartások alacsony szintű energiahatékonysága releváns tényezők az energiaszegénység felmérését szolgáló, az Unióban mindenütt alkalmazandó mutatók kidolgozásához. A tagállamoknak minden esetben biztosítaniuk kell a kiszolgáltatott helyzetben lévő védelemre szoruló és energiaszegény fogyasztók szükséges energiaellátását. Ennek során – például a szociálpolitika keretében – integrált megközelítést kell alkalmazni, amelynek energia- és szociálpolitikai vagy a háztartásokra vonatkozó energiahatékonysági intézkedéseket kell tartalmaznia. Ezen irányelvnek minimális célkitűzésként támogatnia kell a kiszolgáltatott helyzetben lévő és energiaszegény fogyasztók kedvezményezését célzó nemzeti szintű politikákat.

Módosítás    17

Irányelvre irányuló javaslat

62 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(62)  Az energiaszabályozókat fel kell továbbá ruházni az ahhoz szükséges hatáskörrel, hogy a piacnyitással összhangban hozzájárulhassanak az egyetemes és közszolgáltatások magas színvonalának, a védelemre szoruló fogyasztók védelmének, továbbá a fogyasztóvédelmi intézkedések teljes körű eredményességének biztosításához. E rendelkezések nem sérthetik sem a Bizottságnak a versenyszabályok alkalmazására vonatkozó hatáskörét – beleértve az uniós szintű összefonódások vizsgálatát –, sem a belső piacra vonatkozó szabályokat, például a tőke szabad mozgását. Az a független szerv, amelyhez a nemzeti szabályozó döntése által hátrányosan érintett fél jogorvoslatért fordulhat, bíróság vagy más, jogi felülvizsgálat végzésére hatáskörrel rendelkező törvényszék lehet.

(62)  Az energiaszabályozókat fel kell továbbá ruházni az ahhoz szükséges hatáskörrel, hogy a piacnyitással összhangban hozzájárulhassanak az egyetemes és közszolgáltatások magas színvonalának, az energiaszegénység kockázatának kitett kiszolgáltatott fogyasztók védelmének, továbbá a fogyasztóvédelmi intézkedések teljes körű eredményességének biztosításához. E rendelkezések nem sérthetik sem a Bizottságnak a versenyszabályok alkalmazására vonatkozó hatáskörét – beleértve az uniós szintű összefonódások vizsgálatát –, sem a belső piacra vonatkozó szabályokat, például a tőke szabad mozgását. Az a független szerv, amelyhez a nemzeti szabályozó döntése által hátrányosan érintett fél jogorvoslatért fordulhat, bíróság vagy más, jogi felülvizsgálat végzésére hatáskörrel rendelkező törvényszék lehet.

Indokolás

Az energiaszegénység kérdésére minden jogalkotónak nagyobb figyelmet kell fordítania, hiszen e jogalkotók fontos szerepet töltenek be a leginkább kiszolgáltatott közösségek védelmében és annak megakadályozásában, hogy egyes társadalmi csoportok az energiaszegénység helyzetébe kerüljenek. A kiszolgáltatott fogyasztók védelmére irányuló intézkedéseket össze kell hangolni az energiaszegénység felszámolására irányuló intézkedésekkel, illetve az előbbieknek hozzá kell járulniuk az utóbbiak sikeréhez. E módosítás összhangban áll a Bizottság által javasolt 5. cikk (2) bekezdésével, valamint az e módosítás szerzői által az 5. cikk (2) bekezdéséhez fűzött módosítással (128. módosítás), amely bevezeti „az energiaszegénység kockázatának kitett kiszolgáltatott fogyasztók” kategóriáját.

Módosítás    18

Irányelvre irányuló javaslat

70 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(70a)  Bátorítani kell ezen irányelv gyors és maradéktalan végrehajtását, lehetővé téve az Unió számára az éghajlat-politika és a megújuló energiák tekintetében meghatározott célkitűzések időben történő megvalósítását.

Indokolás

Ezen irányelv időben történő végrehajtása hozzájárul a megújuló energiák szükséges elterjesztéséhez, és lehetővé teszi az EU számára az éghajlat-politika és a megújuló energiák tekintetében meghatározott célkitűzések megvalósítását, valamint a Párizsi Megállapodásból fakadó szerződéses kötelezettségei teljesítését.

Módosítás    19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez az irányelv közös szabályokat állapít meg a villamos energia termelésére, átvitelére, elosztására , tárolására , a villamosenergia-ellátásra, valamint a fogyasztóvédelmi szabályokra vonatkozóan, annak érdekében, hogy az Unión belül ténylegesen integrált, versenyképes , fogyasztóközpontú és rugalmas villamosenergia-piacokat hozzon létre. Ennek az irányelvnek az a célja, hogy az integrált piac előnyeinek kiaknázásával megfizethető árakat biztosítson a fogyasztók számára, továbbá elősegítse az energiaellátás magas fokú biztonságát és a dekarbonizált energiarendszerre való zökkenőmentes átállást . Ez az irányelv kulcsfontosságú szabályokat határoz meg az európai villamosenergia-ágazat szervezetével és működésével, különösen a tudatos fogyasztói magatartás kialakításával és a fogyasztóvédelemmel, az integrált piachoz való szabad hozzáféréssel, harmadik felek átviteli és elosztási infrastruktúrához való hozzáférésével, a szétválasztással, valamint a független nemzeti energiaszabályozókkal kapcsolatban. .

Ez az irányelv közös szabályokat állapít meg a villamos energia termelésére, átvitelére, elosztására, tárolására, a villamosenergia-ellátásra, valamint a fogyasztóvédelmi szabályokra vonatkozóan, annak érdekében, hogy az Unión belül ténylegesen integrált, versenyképes, fogyasztóközpontú és rugalmas villamosenergia-piacokat hozzon létre. Ezen irányelv az összeköttetések minden tagállamra érvényes közös minimumszintjét hozza létre. Ennek az irányelvnek az a célja, hogy az integrált piac előnyeinek kiaknázásával megfizethető árakat biztosítson a fogyasztók számára, továbbá elősegítse az energiaellátás magas fokú biztonságát és a dekarbonizált energiarendszerre való zökkenőmentes átállást. Ez az irányelv kulcsfontosságú szabályokat határoz meg az európai villamosenergia-ágazat szervezetével és működésével, különösen a tudatos fogyasztói magatartás kialakításával és a fogyasztóvédelemmel, az integrált piachoz való szabad hozzáféréssel, harmadik felek átviteli és elosztási infrastruktúrához való hozzáférésével, a szétválasztással, valamint a független nemzeti energiaszabályozókkal kapcsolatban.

Módosítás    20

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5.  „nem háztartási fogyasztó”: az a természetes vagy jogi személy, aki/amely nem saját háztartása fogyasztása céljára vásárol villamos energiát, ide értve a termelőket , ipari felhasználókat, kis- és középvállalkozásokat, cégeket és a nagykereskedelmi felhasználókat is;

5.  „nem háztartási fogyasztó”: olyan természetes vagy jogi személy, aki/amely nem saját háztartása fogyasztása céljára vásárol villamos energiát, ideértve a termelőket, az állami, üzleti és ipari felhasználókat, kis- és középvállalkozásokat, cégeket és a nagykereskedelmi felhasználókat is;

Módosítás    21

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

6.  „aktív felhasználó”: olyan felhasználó vagy együttesen tevékenykedő felhasználók csoportja, aki/amely a saját létesítményében előállított villamos energiát használja, tárolja vagy értékesíti, többek között beszerzési közösségek szolgáltatói révén, illetve felhasználóoldali válaszban vagy energiahatékonysági programokban vesz részt, feltéve, hogy nem e tevékenységek képezik elsődleges üzleti vagy szakmai tevékenységét;

6.  „aktív felhasználó”: olyan felhasználó vagy együttesen tevékenykedő felhasználók csoportja (többek között többlakásos lakóépületekben, üzleti, ipari és lakóközösségekben vagy szolgáltatásokat nyújtó osztott telephelyeken), aki/amely a saját létesítményében előállított villamos energiát használja, tárolja vagy értékesíti, többek között beszerzési közösségek szolgáltatói révén, illetve felhasználóoldali válaszban vagy energiahatékonysági programokban vesz részt, feltéve, hogy nem e tevékenységek képezik elsődleges üzleti vagy szakmai tevékenységét;

Módosítás    22

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

7.  „helyi energiaközösség”: olyan társulás, szövetkezet, partnerség, nonprofit szervezet vagy más jogalany, amelyet ténylegesen helyi részvényesek vagy tagok irányítanak, amely általában nem profitorientált, hanem értékközpontú, és amely érintett az elosztott energiatermelésben és az elosztórendszer-üzemeltető, ellátó vagy beszerzési közösség szolgáltatójának helyi szintű – akár határon átnyúló – tevékenységében;

7.  „helyi energiaközösség”: olyan társulás, szövetkezet, partnerség, nonprofit szervezet vagy más jogalany, amely nyitott részvételen alapul, amelyet ténylegesen helyi részvényesek vagy tagok irányítanak, akik végső felhasználóként vesznek részt benne azzal az elsődleges céllal, hogy közösségi előnyöket biztosítsanak, nem pedig profitot termeljenek tagjaik számára, és amely az alábbi tevékenységek legalább egyikét végzi, illetve abban részt vesz: elosztott villamosenergia-termelés, tárolás, ellátás, energiahatékonysági szolgáltató, beszerzési közösség szolgáltatója vagy elosztórendszer-üzemeltető, helyi szinten, ideértve a határokon átnyúló tevékenységeket is;

Módosítás    23

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11.  „dinamikus villamosenergiaár-szerződés”: az ellátó és a végső felhasználó között létrejött olyan villamosenergia-ellátási szerződés, amely az azonnali piacon – ideértve a másnapi piacot is – alkalmazott árat tükrözi legalább a piaci elszámolás gyakoriságával azonos időközönként;

11.  „dinamikus villamosenergiaár-szerződés”: az ellátó és a végső felhasználó között létrejött olyan villamosenergia-ellátási szerződés, amely az azonnali piacon – ideértve a másnapi piacot is – alkalmazott árat tükrözi legalább a piaci elszámolás gyakoriságával azonos időközönként, továbbá tükrözi a nagykereskedelmi áringadozást is;

Módosítás    24

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 20 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

20.  „közel valós idő”: az intelligens fogyasztásmérés összefüggésében az adatrögzítés és az adatok automatikus feldolgozás és felhasználás vagy információs célokból történő továbbítása között eltelt, általában másodperceket jelentő idő;

törölve

Módosítás    25

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 23 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

23.  „elosztórendszer-üzemeltető”: az a természetes vagy jogi személy, aki/amely felelős egy adott terület elosztórendszerének üzemeltetéséért, karbantartásáért, valamint szükség esetén annak fejlesztéséért, illetve adott esetben annak más rendszerekkel való összekapcsolásáért, továbbá azért, hogy a rendszer hosszú távon alkalmas legyen a villamos energia elosztásával kapcsolatos, indokolt igények kielégítésére;

23.  „elosztórendszer-üzemeltető”: az a természetes vagy jogi személy, aki/amely felelős egy adott terület elosztórendszerének vagy integrált villamosenergia-tárolójának üzemeltetéséért, karbantartásáért, valamint szükség esetén annak fejlesztéséért, illetve adott esetben annak más rendszerekkel való összekapcsolásáért, továbbá azért, hogy a rendszer hosszú távon alkalmas legyen a villamos energia elosztásával kapcsolatos, indokolt igények kielégítésére;

Indokolás

Ez a módosítás a 36. cikkhez fűzött 95–103. módosításokhoz (elosztórendszerek üzemeltetői tulajdonában álló tároló létesítmények), valamint a 16. cikk (2) bekezdésének f) pontjához fűzött 67. módosításhoz kapcsolódik (melynek célja, hogy biztosítsa a helyi energiaközösségek számára, hogy az elosztórendszer-üzemeltetővel a villamos energia tárolására is megállapodást köthessen).

Módosítás    26

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 25 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

25.  „megújuló energiaforrásokból származó energia”: a megújuló, nem fosszilis energiaforrásokból származó energia, különösen a szél- és napenergia (termikus vagy fotovoltaikus napenergia) , a geotermikus energia, a környezeti hőenergia, a víz-, árapály-, óceán- és hullámenergia, valamint az olyan megújuló tüzelőanyagokból nyert energia, mint a bioüzemanyag, a folyékony bio-energiahordozó, a biogáz, a szilárd bioüzemanyag és a megújuló forrásokból származó éghető hulladék ;

25.  „megújuló energiaforrásokból származó energia”: a különböző megújuló, nem fosszilis energiaforrásokból származó energia, különösen a szél- és napenergia (termikus és fotovoltaikus napenergia), illetve geotermikus energia, a környezeti hőenergia, a víz-, árapály-, hullám- és az óceánból nyert egyéb energia, vízenergia, biomassza-hulladék, biometán, hulladéklerakó helyeken és szennyvíztisztító telepeken keletkező gázok és biogázok energiája;

Indokolás

Ez a módosítás a 36. cikkhez fűzött 95–103. módosításokhoz (elosztórendszerek üzemeltetői tulajdonában álló tároló létesítmények), valamint a 16. cikk (2) bekezdésének f) pontjához fűzött 67. módosításhoz kapcsolódik (melynek célja, hogy biztosítsa a helyi energiaközösségek számára, hogy az elosztórendszer-üzemeltetővel a villamos energia tárolására is megállapodást köthessen).

Módosítás    27

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 38 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

38.  „nem frekvenciavonatkozású kiegészítő szolgáltatás”: egy átviteli- vagy elosztórendszer-üzemeltető által az állandósult állapotban mért feszültség ellenőrzése, a gyors reagálású árambetáplálás, inercia és a black start képesség céljából használt szolgáltatás;

38.  „nem frekvenciavonatkozású kiegészítő szolgáltatás”: egy átviteli- vagy elosztórendszer-üzemeltető által az állandósult állapotban mért feszültség ellenőrzése, a gyors reagálású árambetáplálás, inercia a helyi hálózat stabilitásához, rövidzárlati áram és a black start képesség céljából használt szolgáltatás;

Módosítás    28

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 47 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

47a.  „elosztott energiaforrások”: olyan energiaforrások – a teljesség igénye nélkül –, mint például az energiatárolás, az energiahatékonyság, az elektromos meghajtású járművek, a megújuló energiaforrásokból származó elosztott villamosenergia-termelés, a közösségi hálózatok és a keresletoldali válaszintézkedések, amelyek esetében az energia szolgáltatása a villamos hálózat számára vagy a fogyasztó épületében, vagy pedig a forgalmazási hálózatban elhelyezett fogyasztásmérőkön keresztül történik;

Módosítás    29

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti jogszabályaik ne akadályozzák indokolatlanul a villamos energia határokon keresztül történő áramlását, a – többek között felhasználóoldali válasz révén megvalósuló – fogyasztói részvételt, a rugalmas energiatermelésbe való beruházásokat, az energiatárolást, az elektromos közlekedés vagy új rendszerösszekötők telepítését, valamint hogy a villamosenergia-árak a tényleges keresletet és kínálatot tükrözzék.

(1)  A tagállamok biztosítják, hogy nemzeti jogszabályaik előmozdítsák a villamos energiához kapcsolódó határokon átnyúló ügyleteket, a – többek között piaci alapú felhasználóoldali válasz révén megvalósuló – fogyasztói részvételt, a rugalmas energiatermelésbe való beruházásokat, az energiatárolást, az elektromos közlekedés vagy új rendszerösszekötők telepítését és az intelligens hálózatok technológiáját, valamint hogy a villamosenergia-árak a tényleges keresletet és kínálatot tükrözzék. A tagállamok biztosítják, hogy a villamos energia piaca nyitott és hozzáférhető legyen a részt venni szándékozó fogyasztók számára.

Módosítás    30

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a villamosenergia-termelés és -ellátás tekintetében a piacra lépést és a piac elhagyását ne gátolják indokolatlan akadályok.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy egyetlen termelő se támaszthasson indokolatlan akadályokat a villamosenergia-termelő, -tároló és -ellátó vállalkozások és a felhasználóoldali választ biztosító szereplők piacra lépése és onnan történő kilépésük előtt.

Módosítás    31

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A Bizottság és a tagállamok minden piaci résztvevő számára egyenlő versenyfeltételeket biztosítanak és meggátolják a hátrányos megkülönböztetést.

Módosítás    32

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk – 2 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2b)  Minden tagállam biztosítja, hogy villamosenergia-összekapcsolási szintje 2020-ig egyenértékű beépített termelési kapacitásának legalább 10%-ával, és 2030-ig ennél is magasabb szintek elérésére törekszik. E szintek elérése érdekében a tagállamok, a szabályozó hatóságok és a átvitelirendszer-üzemeltetők együttműködnek egymással a teljes mértékben összekapcsolt belső piaci létrehozása érdekében, egységbe forrasztva az eddig elkülönült villamosenergia-szigeteket képező rendszereket.

Módosítás    33

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy minden felhasználó szabadon vásárolhasson villamos energiát az általa választott ellátótól.

A tagállamok biztosítják, hogy minden felhasználó szabadon vásárolhasson villamos energiát az általa választott termelőtől vagy ellátótól, és hogy egyidejűleg több ellátóval is szerződéses viszonyban állhasson.

Indokolás

Az „ellátó” fogalma nincsen meghatározva, a „termelő” kifejezés betoldása így jogi személyre is kiterjesztené a rendelet hatályát.

Módosítás    34

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A villamosenergia-ellátók szabadon határozhatják meg, hogy milyen áron kínálnak villamos energiát a felhasználók számára. A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak a villamosenergia-ellátók közötti hatékony verseny biztosítására.

(1)  A villamosenergia-ellátók szabadon dönthetnek úgy, hogy piaci alapú ellátási árat kínálnak a felhasználók számára. A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak a villamosenergia-ellátók közötti hatékony verseny biztosítására.

Módosítás    35

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok célzottan biztosítják az energiaszegény vagy kiszolgáltatott helyzetben lévő felhasználók védelmét az energiaellátás árképzésébe való állami beavatkozástól eltérő eszközökkel.

(2)  A tagállamoknak általános gazdasági érdekű célokat kell követniük, többek között célzott, illetve az energiaellátás árképzésébe nem megkettőzhető alapon történő állami beavatkozásoktól eltérő egyéb eszközökkel biztosítva az energiaszegény vagy az energiaszegénység kockázatának kitett, kiszolgáltatott helyzetben lévő felhasználók védelmét.

Módosítás    36

Irányelvre irányuló javaslat

5 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, azon tagállamok, amelyek [OP: please insert the date of entry into force of this Directive]-án/-én az energiaszegény vagy kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartások villamosenergia-ellátásának árképzése tekintetében állami beavatkozásokat alkalmaznak, [OP: insert the date – five years from the entry into force of this Directive]-ig folytathatják az ilyen állami beavatkozásokat. A fenti állami beavatkozásoknak általános gazdasági érdeket kell követniük, egyértelműen meghatározottnak, átláthatónak, megkülönböztetéstől mentesnek és ellenőrizhetőnek kell lenniük, továbbá az uniós villamosenergia-ipari vállalatok számára garantálniuk kell, hogy a felhasználókhoz egyenlő módon hozzáférjenek. A beavatkozásoknak, melyek nem léphetik túl az általuk szem előtt tartott általános gazdasági érdek eléréséhez szükséges mértéket, időben korlátozottaknak, valamint kedvezményezettjeik tekintetében arányosaknak kell lenniük.

(3)  Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, azon tagállamok, amelyek az energiaszegény vagy kiszolgáltatott helyzetben lévő háztartások villamosenergia-ellátásának árképzése tekintetében állami beavatkozásokat alkalmaznak, folytathatják az ilyen állami beavatkozásokat azzal a feltétellel, hogy azok általános gazdasági érdeket követnek, egyértelműen meghatározottak, átláthatók, megkülönböztetéstől mentesek, ellenőrizhetők és a felhasználók hozzáférésével azonos hozzáférést garantálnak az uniós villamosenergia-ipari vállalatok számára. A beavatkozásoknak, melyek nem léphetik túl az általuk szem előtt tartott általános gazdasági érdek eléréséhez szükséges mértéket, időben korlátozottaknak, valamint kedvezményezettjeik tekintetében arányosaknak kell lenniük.

Módosítás    37

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a területükön székhellyel rendelkező, összes villamosenergia-termelőnek és villamosenergia-ellátási vállalkozásnak azt, hogy közvetlen vezetéken keresztül lássa el villamos energiával saját létesítményeit, leányvállalatait és felhasználóit ;

a)  a területükön székhellyel rendelkező, összes villamosenergia-termelőnek és villamosenergia-ellátási vállalkozásnak azt, hogy közvetlen vezetéken keresztül lássa el villamos energiával saját létesítményeit, leányvállalatait és felhasználóit, anélkül, hogy aránytalan igazgatási eljárásokon kellene átesnie vagy aránytalan – például a kötelező ellátási engedéllyel kapcsolatos – költségeket kellene viselnie;

Indokolás

E módosítás a 21., 98. és 128. módosítás gyakorlati megvalósításának lehetővé tételéhez szükséges abban az esetben, ha egyidejűleg több ellátóval áll fenn szerződéses kapcsolat. A megújuló energiaforrásokra való átállás során meg kell könnyíteni az egyének vagy csoportok arra irányuló erőfeszítéseit, hogy műveleteiket és tevékenységeiket a saját létesítményeikhez közvetlen vezetéken keresztül kapcsolódó létesítmény által előállított villamos energiával végezzék. Erre a költséges ellátási engedélyek megszüntetésével, valamint annak lehetővé tételével nyílik mód, hogy a fogyasztó a fennmaradó energiakereslet kielégítése érdekében egy második szerződést is aláírhat egyazon fogyasztásmérési hely igénybe vételével. Ez alapvető fontosságú ahhoz, hogy kialakuljon az aktív fogyasztók köre.

Módosítás    38

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a területükön található felhasználók számára pedig azt, hogy termelő- vagy ellátási vállalkozások közvetlen vezetéken keresztül láthassák el őket.

b)  a területükön található egyéni vagy csoportos felhasználók számára pedig azt, hogy termelő- vagy ellátási vállalkozások közvetlen vezetéken keresztül láthassák el őket.

Indokolás

This amendment is necessary to in practice enable amendments 123 and 153, when contracting simultaneously with several suppliers, and is in line with amendment 176. Changes to Article 7 are also important to enable active customers. Moving to renewables, efforts of individuals or groups to power their operations and activities with electricity produced by an installation connected to their premises via a direct line should be facilitated, whereby individuals or corporations could over time decrease or fix energy costs by using electricity produced nearby, choosing renewable energy.

Módosítás    39

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok meghatározzák azokat a követelményeket, amelyek alapján a területükön a közvetlen vezetékek építésére az engedélyeket megadják. Ezeknek a követelményeknek objektívnek és megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük.

(2)  A tagállamok meghatározzák azokat a követelményeket, amelyek alapján a területükön a közvetlen vezetékek építésére az engedélyeket megadják. Ezeknek a követelményeknek objektívnek és megkülönböztetéstől mentesnek kell lenniük, és a megújuló energiaforrásokról szóló átdolgozott (EU) .../... irányelv 15. cikkének (9) bekezdésével összhangban elő kell mozdítaniuk a különböző megújuló energiaforrásokból származó energia vállalati ügyfelek általi beszerzését.

Indokolás

This amendment is linked to AM 1 on Recital 3 (which refers to the common goal to increase the share of renewable energy in the electricity sector to at least 45 % by 2030 and to fully decarbonise the energy system by 2050), to ensure consistent aims throughout. It is also linked to amendments on priority access to energy from variable renewable energy sources (AMs 55, 90 and 108). Efforts of individuals or groups to power their operations and activities with electricity produced by an installation connected to their premises via a direct line should be encouraged. The principle of the promotion of energy from variable renewable sources is also important for the overall achievement of the Union's energy policy.

Módosítás    40

Irányelvre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az (1) bekezdésben említett módon, közvetlen vezetéken nyújtott villamosenergia-ellátás lehetősége nem befolyásolja a 6. cikkel összhangban álló villamosenergia-ellátási szerződések megkötésének lehetőségét.

(3)  Az (1) bekezdésben említett módon, közvetlen vezetéken nyújtott villamosenergia-ellátás lehetősége nem befolyásolja a 6. cikkel összhangban álló villamosenergia-ellátási szerződések megkötésének lehetőségét, és nem érinti a fogyasztó azon jogát, hogy fennmaradó villamosenergia-igényének kielégítése céljából egy másik ellátási szerződést írhat alá.

Indokolás

E módosítás a 123. és 153. módosítás gyakorlati megvalósításának lehetővé tételéhez szükséges abban az esetben, ha egyidejűleg több ellátóval áll fenn szerződéses kapcsolat. A módosítás emellett megkönnyíti azokat a módosításokat, amelyek célja a kis volumenű helyi energiamegosztás felé történő továbblépés, biztosítva egyszersmind azt is, hogy további kereslet kiegészítése érdekében második ellátási szerződést is lehessen kötni (ez pedig a 169. és 172. stb. módosítások gyakorlati megvalósulásának lehetővé tételéhez szükséges).Ez fontos mind a megújuló energiaforrásokra történő átállás elősegítése, mind pedig az ilyen energiák kifejlesztésének és használatának ösztönzése, valamint az „aktív fogyasztó” elvének érvényre juttatása szempontjából.

Módosítás    41

Irányelvre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok iránymutatásokat fogalmazhatnak meg a külön engedélyezési eljárásra vonatkozóan. A nemzeti szabályozó hatóságok vagy más hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok, ideértve a tervező hatóságokat is, felülvizsgálhatják az iránymutatásokat, és javaslatokat tehetnek azok módosítására.

A tagállamoknak iránymutatásokat kell megfogalmazniuk a külön engedélyezési eljárásra vonatkozóan, és ezeket közzé kell tenniük. A nemzeti szabályozó hatóságok vagy más hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok, ideértve a tervező hatóságokat is, felülvizsgálhatják az iránymutatásokat, és javaslatokat tehetnek azok módosítására.

Indokolás

E rendelkezés egyértelműsítésére törekedve pontosítani kell, hogy a tagállamok a hatékony engedélyezési eljárások lehetővé tétele érdekében kötelesek iránymutatásokat megfogalmazni és közzétenni, és emellett a gyakorlatban meg kell valósítaniuk a villamos energiáról szóló irányelv egyik fő célkitűzését, nevezetesen a fogyasztókat kell az energiapiac középpontjába állítaniuk, miként azt a javaslat bevezető része is említi.

Módosítás    42

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 a franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  közérthetően és egyértelműen összehasonlítható módon minden egyes energiaforrás részarányát (nemzeti szinten, azaz abban a tagállamban, ahol a szolgáltatási szerződést megkötötték, valamint – amennyiben a szolgáltató több tagállamban is tevékenykedik – uniós szintjen) a kereskedő által a megelőző évben felhasznált, összes energiahordozó összetételében;

Indokolás

A 10. cikk a) pontjának módosítása azt a célt követi, hogy növelje az átláthatóságot az ellátó portfóliójában szereplő energiaforrások tekintetében, ideértve a szerződés rendelkezései szerint a szolgáltató számára szállított villamos energia forrásait is. Ez a villamos energia „tisztább” forrásait elősegítő versenyt gerjeszthet (a teljes energiaszerkezetre való hivatkozás összhangban áll a II. melléklet (3) bekezdésével).

Módosítás    43

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 albekezdés – 1 b franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  az ellátó villamosenergia-szerkezetének átlagos szén-dioxid-intenzitása (nemzeti szinten, azaz abban a tagállamban, ahol a szolgáltatási szerződést megkötötték, valamint – amennyiben a szolgáltató több tagállamban is tevékenykedik – uniós szinten) a megelőző évben;

Indokolás

E módosítás ugyanazon pont folytatása, mint a 149. módosításban, és ugyanarra a pontra is vonatkozik (csupán három vonatkozásra van felbontva, a 149., 150. és 151. módosításokban). A 10. cikk a) pontjának módosítása azt a célt követi, hogy növelje az átláthatóságot az ellátó portfóliójában szereplő energiaforrások tekintetében, ideértve a szerződés rendelkezései szerint a szolgáltató számára szállított villamos energia forrásait is. Ez a villamos energia „tisztább” forrásait elősegítő versenyt gerjeszthet.

Módosítás    44

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 albekezdés – 1 c franciabekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-  az egyes energiaforrások részarányát a felhasználó által a szolgáltatási szerződéssel összhangban vásárolt villamos energián belül (termékszintű információ);

Indokolás

E módosítás ugyanazon pont folytatása, mint a 149. módosításban, és ugyanarra a pontra is vonatkozik (csupán három vonatkozásra van felbontva, a 149., 150. és 151. módosításokban). A módosítás az előadó azon módosításaihoz is kapcsolódik, amelyek célja elsőbbség biztosítása a különböző megújuló energiaforrások számára. A 10. cikk a) pontjának módosítása azt a célt követi, hogy növelje az átláthatóságot az ellátó portfóliójában szereplő energiaforrások tekintetében, ideértve a szerződés rendelkezései szerint a szolgáltató számára szállított villamos energia forrásait is. Ez a villamos energia „tisztább” forrásait elősegítő versenyt gerjeszthet. A módosítás egyúttal az „aktív fogyasztó” elvének érvényre juttatását is lehetővé teszi.

Módosítás    45

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A feltételeknek tisztességesnek és előzetesen megismerhetőnek kell lenniük. Ezeket az információkat minden esetben a szerződés megkötése vagy visszaigazolása előtt kell megadni. Ha a szerződést közvetítőkön keresztül kötik, az e pontban meghatározott információkat szintén még a szerződés megkötése előtt kell megadni;

A feltételeknek tisztességesnek és előzetesen megismerhetőnek kell lenniük. Ezeket az információkat minden esetben a szerződés megkötése vagy visszaigazolása előtt kell megadni. A szerződés visszaigazolását követően az információkat könnyen hozzáférhetővé kell tenni a fogyasztó számára. Ha a szerződést közvetítőkön keresztül kötik, az e pontban meghatározott információkat szintén még a szerződés megkötése előtt kell megadni;

Indokolás

A szerződéses feltételek megváltoztatására és a szerződésbontás lehetőségeire vonatkozó megfelelő értesítés tekintetében e cikk számos részletet tartalmaz. A cikk hiányossága azonban, hogy nem biztosítja megfelelően, hogy ha az ügyfél meg akarja tekinteni a szerződés aktuális állapotát, akkor ezt az ellátónak/beszerzési közösségek szolgáltatójának lehetővé kell tennie. (E módosítás az ENVI bizottság előadója által a 10. cikkhez fűzött módosításra utal). Ha ugyanis a fogyasztó nem fér hozzá könnyen a szerződéshez, akkor egy bizonyos idő elteltével már nem feltétlenül biztos, hogy módjában áll összehasonlítani a szolgáltatott energia forrásainak szerkezetét (lásd még a 149. módosítást is).

Módosítás    46

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  megfelelő időben tudomásukra hozzák, ha a szerződési feltételekben módosítás várható, és az értesítéssel együtt felhívják a figyelmüket szerződésfelmondási jogukra. Az ellátók megfelelő időben, – de legkésőbb a kiigazítás hatálybalépése előtti egy szokásos számlázási időszak előtt – áttekinthető és érthető módon, közvetlenül tájékoztatják a felhasználókat az ellátási ár valamennyi kiigazításáról, valamint a kiigazítás okairól és előfeltételeiről, továbbá alkalmazási köréről , legkésőbb szokásos számlázási időszak lejártát megelőzően. A tagállamok biztosítják, hogy a felhasználók felmondhassák a szerződésüket, ha a villamosenergia- ellátó által közölt ajánlott új szerződéses feltételeket vagy az ellátási ár kiigazításait nem fogadják el;

b)  megfelelő időben tudomásukra hozzák, ha a szerződési feltételekben módosítás várható, és az értesítéssel együtt felhívják a figyelmüket szerződésfelmondási jogukra. Az ellátók vagy a beszerzési közösségek szolgáltatói áttekinthető és érthető módon, közvetlenül tájékoztatják a felhasználókat az ellátási vagy szolgáltatási ár valamennyi kiigazításáról, valamint a kiigazítás okairól és előfeltételeiről, továbbá alkalmazási köréről, amint tudomást szereznek az ilyen kiigazításokról, de legkésőbb hat héttel a kiigazítás hatálybalépését megelőzően. A tagállamok biztosítják, hogy a felhasználók felmondhassák a szerződésüket, ha a villamosenergia-ellátó vagy a beszerzési közösség szolgáltatója által közölt ajánlott új szerződéses feltételeket vagy az ellátási ár kiigazításait nem fogadják el;

Indokolás

Directive aims to help facilitate the development of new product and service providers – such as aggregators. To this aim, Article 10 dealing with contractual rights shall mention not only traditional suppliers, but also new providers - aggregators. This will ensure for coherency in the whole directive, as on other places, “electricity service provider” is used as a synonym for “supplier”. Concerning the information on the change in electricity price, the customer needs to be informed well in advance of any price change. However, it is problematic to link the change in price with the billing frequency – in some cases (e.g. yearly or half-yearly billing period), it may be impossible to inform the customer so early, and in some cases it even may be late (e.g. monthly billing period). Thereby amending the article in a way which corresponds with the right of customer to change service provider within 3 weeks is suggested, giving customers sufficient time to decide. This amendment is necessary for the internal coherence of the text.

Módosítás    47

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  többféle olyan fizetési mód közül választhassanak, amelyek nem tesznek indokolatlanul különbséget a védelemre szoruló fogyasztók között. Az fizetési módokkal kapcsolatos díjakban mutatkozó bármely különbségnek tükröznie kell az ellátó által viselt költségeket .

d)  többféle olyan fizetési mód közül választhassanak, amelyek nem tesznek indokolatlanul különbséget a védelemre szoruló fogyasztók között. A fizetési módokkal kapcsolatos díjakban mutatkozó bármely különbségnek tükröznie kell az ellátó vagy a beszerzési közösség által viselt költségeket.

Módosítás    48

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i.  a tervezett kikapcsolás előtt kellő időben megfelelő tájékoztatást kapjanak a kikapcsolás alternatíváiról. Ezen alternatívák hivatkozhatnak a kikapcsolás elkerülését szolgáló támogatási forrásokra, alternatív fizetési konstrukciókra, adósságkezelő tanácsadásra vagy kikapcsolási moratóriumra, és nem okozhatnak többletköltséget a felhasználók számára;

i.  a tervezett kikapcsolás előtt kellő időben hozzá kell hogy férjenek a kikapcsolás alternatíváira vonatkozó megfelelő információkhoz. Ezen alternatívák hivatkozhatnak a kikapcsolás elkerülését szolgáló támogatási forrásokra, alternatív fizetési konstrukciókra, adósságkezelő tanácsadásra vagy kikapcsolási moratóriumra, és ezt a hozzáférést többletköltség nélkül kell biztosítani a felhasználók számára;

Indokolás

Ahhoz, hogy a kikapcsolás alternatívái ne jelentsenek többletköltséget a fizetésképtelen felhasználók számára, e költségeket a rendszer összes felhasználója között kellene elosztani. Ez a villamosenergia-árak emelkedéséhez vezetne valamennyi felhasználó számára, ideértve a kiszolgáltatott helyzetben lévő és az alternatív megoldásokat kérelmező felhasználókat is.

Módosítás    49

Irányelvre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja)  jogosultak egy vagy több vevővel kötendő egy vagy több energia-beszerzési megállapodás aláírására helybeni, közeli vagy más telephelyű villamosenergia-termelő létesítményekkel anélkül, hogy aránytalan és tisztességtelen költségek és igazgatási eljárások terhelnék őket.

Indokolás

Európában sok fogyasztó úgy kívánja stabilizálni vagy esetleg csökkenteni villamosenergia-költségeit, hogy közvetlenül a villamosenergia-termelőktől vásárol villamos energiát, különösen olyanoktól, amelyek megújuló energiaforrásokat használnak. Ez egyúttal lehetővé teszi környezetvédelmi kötelezettségvállalásaiknak és követelményeknek való megfelelésüket is. A legtöbb európai országban a villamos energia közvetlen beszerzése még nem szabályozott, nem engedélyezett, illetve kedvezőtlen szabályok sem akadályozzák. Az uniós jogszabályoknak rögzíteniük kell a fogyasztók azon jogát, hogy költségkímélő és egyszerű villamosenergia-vásárlási megállapodásokat írhatnak alá, akár több hosszú lejáratú szerződést is, és akár más vásárlókkal közösen is. E módosítás tehát az aktív felhasználók érdekeit szolgálja.

Módosítás    50

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy az ellátók teljes körűen tájékoztassák a végső felhasználókat az ilyen dinamikus villamosenergiaár- szerződéssel járó lehetőségekről és kockázatokról.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy az ellátók teljes körűen tájékoztassák a végső felhasználókat az ilyen dinamikus villamosenergiaár-szerződéssel járó lehetőségekről és kockázatokról, ideértve adott esetben az intelligens számláló elfogadható áron történő felszerelését is, valamint hogy a végfelhasználók felbonthassák a szerződést, amennyiben az túlságosan költségesnek bizonyul.

Indokolás

A jogi egyértelműség érdekében tisztázni kell, hogy a dinamikus árakat tartalmazó szerződés csupán az olyan felhasználók esetében lehetséges, akiknél intelligens fogyasztásmérőt szerelnek fel.

Módosítás    51

Irányelvre irányuló javaslat

11 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok nemzeti szabályozó hatóságaikon keresztül figyelemmel kísérik és – a szerződések elérhetőségétől számított legalább 10 éven át – évente jelentést tesznek az ilyen szerződések fontosabb fejleményeiről, ideértve a piaci ajánlatokat, a fogyasztók számláira gyakorolt hatást, és különösen az áringadozás szintjét, valamint a fogyasztók pénzügyi kockázat szintjére való érzékenységét.

(3)  A tagállamok nemzeti szabályozó hatóságaikon keresztül figyelemmel kísérik és – a szerződések elérhetőségétől számított legalább 10 éven át – évente jelentést tesznek az ilyen szerződések fontosabb fejleményeiről, ideértve a piaci ajánlatokat, a fogyasztók számláira gyakorolt hatást, és különösen az áringadozás szintjét, az energia-összetevő részarányát a fogyasztónak kiszámlázott díjban, valamint a fogyasztók pénzügyi kockázat szintjére való érzékenységét.

Módosítás    52

Irányelvre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A (2) bekezdéstől eltérve a tagállamok engedélyezhetik, hogy az ellátók szerződésfelmondási díjat szabjanak ki azon felhasználókra, akik a határozott idejű ellátási szerződés lejárta előtt azt szándékosan fel kívánják bontani. Ilyen díjak csak akkor vethetők ki, ha a felhasználóknak igazoltan előnyük származik e szerződésekből. Továbbá, az ilyen díjak nem haladhatják meg az ellátó számára a szerződés felhasználó általi felmondása által okozott közvetlen gazdasági veszteség mértékét, ideértve a felhasználó számára a szerződés részeként már biztosított kapcsolt beruházások vagy szolgáltatások költségét is.

(3)  A tagállamok engedélyezhetik, hogy az ellátók észszerű szerződésfelmondási díjat szabjanak ki azon felhasználókra, akik a határozott idejű ellátási szerződés lejárta előtt azt szándékosan fel kívánják bontani, kivéve, ha a szerződésbontás a szerződésnyújtási kötelezettségek egyértelmű elmulasztásának a következménye. Ilyen díjak csak akkor vethetők ki, ha a felhasználóknak a szerződés aláírásának időpontjában ebből igazoltan előnyük származik. Továbbá, az ilyen díjak nem haladhatják meg az ellátó számára a szerződés felhasználó általi felmondása által okozott közvetlen gazdasági veszteség mértékét, ideértve a felhasználó számára a szerződés részeként már biztosított kapcsolt beruházásoknak vagy szolgáltatásoknak a nemzeti szabályozó hatáság által ellenőrzött költségét is.

Módosítás    53

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a végső felhasználó fel kívánja mondani a szerződést a beszerzési közösség szolgáltatójával, erre a szerződéses feltételek tiszteletben tartásával három héten belül jogosult legyen.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy amennyiben a végső felhasználó fel kívánja mondani a szerződést a beszerzési közösség szolgáltatójával, erre három héten belül jogosult legyen.

Módosítás    54

Irányelvre irányuló javaslat

13 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok biztosítják, hogy a végső felhasználók jogosultak legyenek legalább évente egyszer megkapni a felhasználóoldali válaszból származó vagy a kínált és eladott villamos energiával kapcsolatos összes releváns adatot.

(4)  A tagállamok biztosítják, hogy a végső felhasználók jogosultak legyenek legalább havonta egyszer megkapni a felhasználóoldali válaszból származó vagy a kínált és eladott villamos energiával kapcsolatos összes releváns adatot.

Indokolás

A keresletoldali válaszintézkedések és a beszerzői közösség számára nyújtott szolgáltatások kihatnak a fogyasztók által vásárolt villamos energia mennyiségére. Termelő-fogyasztók esetében ez a hatás a saját termelésű villamos energiára is kiterjed. Ezért a fogyasztók számára biztosítani kell a jogot, hogy ezt az információt a keresletoldali intézkedések megkönnyítése érdekében a lehető leghamarabb megkapják, továbbá ösztönzést kell kapniuk ahhoz, hogy a piac aktívabb szereplőivé váljanak.

Módosítás    55

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a végső felhasználók jogosultak legyenek energiát termelni, tárolni, felhasználni, illetve a saját termelésű energia valamennyi szervezett piacon, egyénileg vagy beszerzési közösség szolgáltatóján keresztül értékesíteni, aránytalanul nehézkes eljárások és költségeket nem tükröző díjak nélkül;

a)  a végső felhasználók elsőbbségi hozzáféréssel jogosultak legyenek saját termelésű energiát termelni, tárolni, felhasználni, illetve valamennyi szervezett piacon, egyénileg vagy beszerzési közösség szolgáltatóján keresztül értékesíteni, valamint részt venni a rendszer kiegészítő szolgáltatásaiban és a keresletoldali válaszintézkedések mechanizmusaiban anélkül, hogy hátrányosan megkülönböztető vagy aránytalanul költséges eljárások alá vonnák és nem költségtükröző díjakkal terhelnék meg őket, továbbá jogosultak legyenek a maguk által előállított, a hálózatba táplált megújuló villamos energiáért olyan jövedelem megszerzésére, amely tükrözi a betáplált villamos energia piaci árát;

Módosítás    56

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa)  nem vonják őket kettős hálózati költségszabás és/vagy kettős adóztatás alá az energiatárolás, illetve a tárolt energia újrafelhasználása következtében;

Módosítás    57

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a végső felhasználókra költségtükröző, átlátható és megkülönböztetésmentes hálózati díjszabás vonatkozzon, külön elszámolással a hálózatba táplált villamos energiára és a hálózatból kivett villamos energiára vonatkozóan, az 59. cikk (8) bekezdésével összhangban.

b)  a végső felhasználókra költségtükröző, átlátható és megkülönböztetésmentes, a nemzeti szabályozó hatóságok által az 59. cikk (8) bekezdésével összhangban kidolgozott átlátható költség-haszon elemzés alapján a hálózat költségeit és hasznát egyaránt tekintetbe vevő hálózati díjszabás vonatkozzon, többek között mérlegelve azt is, hogy milyen potenciális értékük lehet a hálózat szempontjából, és miként járulnak hozzá más energiapolitikai célok megvalósításához, az 59. cikk (8) bekezdésével összhangban. Helyi, kis méretű energiaszolgáltatóra történő átállás esetében e díjszabásnak szabadon választhatónak kell lennie, illetve legalább arányosnak kell lennie a villamos energia szállítási távolságával, olyan, a költség-haszon elemzésnek megfelelő díjszabási rendszer kialakításának köszönhetően, amely egyaránt alapul – többek között – a szállított energia kWh mennyiségén és a szállítás kilométerekben kifejezett távolságán;

Módosítás    58

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  a saját termelésű és fogyasztású villamos energiának tehermentesnek kell maradnia legalább addig, amíg e termelésre és fogyasztásra vonatkozó költség-haszon elemzés azt nem bizonyítja, hogy a makrogazdasági költségek meghaladják a saját fogyasztású és/vagy termelésű villamos energia előnyeit. A költség-haszon elemzésnek tartalmaznia kell az externáliákat, a hálózat felújításával kapcsolatos szükségleteket, a támogatási kifizetéseket, a hozzáadottérték-adót, a hálózati díjakat, valamint egyéb adókat és illetékeket.

Módosítás    59

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az aktív felhasználó tevékenységeihez szükséges energialétesítményeket irányíthatja harmadik fél a telepítés, üzemeltetés – ideértve a fogyasztásmérést is – és karbantartás tekintetében.

(2)  Az aktív felhasználó tevékenységeihez szükséges energialétesítmény a telepítés és az üzemeltetés, többek között fogyasztásmérés és karbantartás tekintetében egyetlen fogyasztó vagy fogyasztói csoport nevében cselekvő harmadik fél tulajdonában vagy irányítása alatt állhat.

Módosítás    60

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok biztosítják, hogy azok a fogyasztók, akik energiatároló létesítmény tulajdonjogával rendelkeznek,

 

a)   jogosultak a hálózathoz való csatlakozásra, éspedig az erre irányuló kérelmük megtételétől számított észszerű határidőn belül;

 

b)   nem esnek az energiatároló létesítményükben tárolt villamos energia után kivetett kiegészítő adók, pótdíjak vagy illetékek alá, illetve kis méretű helyi villamosenergia-csere esetében a villamos energia cseréje a végső fogyasztók között lehetséges;

 

c)   nem számítanak energiatermelőknek, és nem esnek az energiatermeléshez kapcsolódó engedélyeztetési eljárások és díjak alá; valamint

 

d)   jogosultak egyidejűleg több szolgáltatást nyújtani, ha ez műszakilag megvalósítható.

Módosítás    61

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a helyi energiaközösségek jogosultak legyenek közösségi hálózatok birtoklására, létrehozására vagy lízingjére, valamint azok autonóm irányítására;

a)  a helyi energiaközösségek jogosultak legyenek megosztott, többek közt közösségi hálózatok birtoklására, létrehozására vagy lízingjére, valamint azok autonóm irányítására;

Módosítás    62

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba)  rendelkezzenek megkülönböztetésmentes és technológiasemleges hozzáféréssel a hálózathoz;

Módosítás    63

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a helyi energiaközösségek végső felhasználóként, energiatermelőként, elosztórendszer-üzemeltetőként vagy beszerzői közösség szolgáltatójaként tevékenységeik, jogaik és kötelezettségeik tekintetében megkülönböztetésmentes bánásmódban részesüljenek;

c)  a helyi energiaközösségek végső felhasználóként, energiatermelőként, ellátóként, elosztórendszer-üzemeltetőként vagy beszerzői közösség szolgáltatójaként tevékenységeik, jogaik és kötelezettségeik tekintetében megkülönböztetésmentes bánásmódban részesüljenek;

Módosítás    64

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

tekintettel az első albekezdés d) pontjára, ha az energiaközösség energia-önellátóvá válik vagy közösségi hálózatot üzemeltet, mentesülhet a díjak alól, amennyiben a villamos energiát tagjai számára szolgáltatja, mindaddig, amíg az energia szállítására 100 méteres sugarú körzeten belül kerül sor olyan energiatermelő létesítmény igénybe vételével, amely megújuló energiaforrásokat használ és kiépített villamosenergia-kapacitása nem haladja meg az 500 kW-ot;

Módosítás    65

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – -a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a)  a végső fogyasztók jogosultak részt venni a helyi energiaközösségben;

Módosítás    66

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  A 8. cikk (3) bekezdése addig vonatkozik a helyi energiaközösségek által telepített termelési kapacitásra, amíg e kapacitás kis decentralizált vagy elosztott energiatermelésnek tekinthető;

d)  A 8. cikk (3) bekezdése addig vonatkozik a megújuló energiát termelő közösségek – mint a helyi energiaközösségek egyik alkategóriája – által telepített termelési kapacitásra, amíg e kapacitás kis decentralizált vagy elosztott energiatermelésnek tekinthető;

Módosítás    67

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f)  adott esetben a helyi energiaközösség a helyi energiaközösségi hálózat üzemeltetésére vonatkozó megállapodást köthet olyan elosztórendszer-üzemeltetővel, akihez/amelyhez hálózata kapcsolódik;

f)  adott esetben a helyi energiaközösség a helyi energiaközösségi hálózat üzemeltetésére és a villamos-energia tárolására vonatkozó megállapodást köthet olyan elosztórendszer-üzemeltetővel, akihez/amelyhez hálózata kapcsolódik;

Módosítás    68

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés – h pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

h)  adott esetben a helyi energiaközösségekre megfelelő hálózati díjakat szabnak ki a közösségi hálózat és az energiaközösségen kívüli elosztóhálózat kapcsolódási pontjain. Az ilyen hálózati díjakat az elosztóhálózatba táplált villamos energiától és az energiaközösségen kívüli elosztóhálózat által felhasznált villamos energiától elkülönítve kell elszámolni, az 59. cikk (8) bekezdésével összhangban.

h)  adott esetben a helyi energiaközösségekre megfelelő hálózati díjakat szabhatnak ki a közösségi hálózat és az energiaközösségen kívüli elosztóhálózat kapcsolódási pontjain. Az ilyen hálózati díjakat az elosztóhálózatba táplált villamos energiától és az energiaközösségen kívüli elosztóhálózat által felhasznált villamos energiától elkülönítve kell elszámolni, az 59. cikk (8) bekezdésével összhangban. E díjakban figyelembe kell venni az energiaszállítás távolságát, és biztosítani kell, hogy a szállítás költségei ne haladják meg a továbbított villamos energia értékét – a negatív árak esetét kivéve – , összhangban az elosztás tárgyát képező energiaforrásokra vonatkozó költség-haszon elemzéssel, amelynek keretében értékelik a hálózat szempontjából jelentkező potenciális értéküket és az egyéb energiapolitikai célok megvalósításához való hozzájárulásukat is.

Módosítás    69

Irányelvre irányuló javaslat

16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok nemzeti szabályozó hatóságaikon keresztül ellenőrzik a helyi energiaközösségek piaci hozzáférését, a velük kapcsolatos ügyvitelt, eljárásokat és díjakat, valamint azt, hogy a helyi energiaközösségek milyen hatást gyakorolnak a versenyre, a fogyasztók érdekeinek érvényre juttatására és a fogyasztóvédelemre, és hogy a helyi közösség milyen előnyökhöz jut a helyi energiaközösségeknek köszönhetően, többek között az energiaszegénység enyhítéséhez történő hozzájárulásuk révén. A tagállamok az 59. cikk (1) bekezdésének n) pontjával összhangban évente jelentést készítenek a Bizottság számára, és adott esetben a nemzeti versenyhatóságok számára.

Módosítás    70

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy szabályozási keretük ösztönözze beszerzési közösségek szolgáltatóinak kiskereskedelmi piacokon való részvételét, valamint tartalmazza legalább az alábbi elemeket:

(3)  A tagállamok biztosítják, hogy szabályozási keretük ösztönözze beszerzési közösségek szolgáltatóinak részvételét minden piacon, valamint tartalmazza legalább az alábbi elemeket:

Módosítás    71

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  olyan átlátható szabályok, amelyek egyértelműen meghatározzak minden piaci szereplő szerepét és feladatköreit;

b)  olyan átlátható szabályok, amelyek egyértelműen meghatározzák minden piaci szereplő szerepét és feladatköreit, többek között azt, hogy minden piaci szereplőnek tiszteletben kell tartania az elosztó és átviteli hálózatok működési biztonságát;

Módosítás    72

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 3 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a beszerzési közösségek szolgáltatói számára nem írható elő, hogy ellentételezést fizessenek a szolgáltatóknak vagy energiatermelőknek;

törölve

Módosítás    73

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Annak biztosítása érdekében, hogy a beszerzési közösségek szolgáltatói által keletkező kiegyenlítési költségeket és hasznokat méltányosan osszák el a piaci szereplők között, a tagállamok kivételesen kompenzációs kifizetéseket engedélyezhetnek a beszerzési közösségek szolgáltatói és a kiegyenlítésért felelős felek között. Az ilyen kompenzációs kifizetéseket olyan helyzetekre kell korlátozni, amikor egy piaci szereplő pénzköltséget eredményező egyenlőtlenségeket okozott egy másik piaci szereplő számára.

Annak biztosítása érdekében, hogy a beszerzési közösségek szolgáltatói által keletkező kiegyenlítési költségeket és hasznokat, valamint a villamos energia beszerzési költségeit méltányosan osszák el a piaci szereplők között, a beszerzési közösségek szolgáltatója a felhasználóoldali választevékenységek aktiválása során mindig felelősséget visel az általa lekötött mennyiségek és a végrehajtott szállítások közötti egyensúlyért, és a tagállamok kompenzációs kifizetéseket engedélyeznek a beszerzési közösségek szolgáltatói és a kiegyenlítésért felelős felek között. Az ilyen kompenzációs kifizetéseknek arányosnak és a beszerzési közösségek szolgáltatóival szemben megkülönböztetésmentesnek kell lenniük. A kompenzáció kiszámítására vonatkozó alapelveket a szabályozó állapítja meg, kivéve, ha a beszerzési közösségek szolgáltatója és a kiegyenlítésért felelős, érintett fél között kétoldalú, szerződéses megállapodás jön létre. Ezek olyan helyzetekre korlátozódnak, amikor a beszerzési közösségek szolgáltatója pénzügyi költségeket terhel egy másik piaci szereplőre, és ezeket egy adott időpontban a piaci árakból kell levezetni.

Módosítás    74

Irányelvre irányuló javaslat

17 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  A tagállamok biztosítják, hogy ne gátolják indokolatlan akadályok a beszerzési közösségi szolgáltatók belépését a szervezett villamosenergia-piacokra, amennyiben e szolgáltatók eleget tesznek az e piacokra történő belépés kritériumainak. E kritériumokat a tagállamok határozzák meg átlátható és megkülönböztetésmentes módon, többek közt az átviteli- és elosztóhálózatok az (EU) .../... rendelet [villamosenergia-rendelet] szerinti megbízható és biztonságos működtetése vonatkozásában.

Módosítás    75

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a végső felhasználók villamosenergia-fogyasztással kapcsolatos összes számlájukat és számlainformációikat díjmentesen kapják kézhez, és hogy a számlák egyértelműek, pontosak és könnyen érthetőek legyenek.

(2)  A tagállamok biztosítják, hogy a végső felhasználók villamosenergia-fogyasztással kapcsolatos összes számlájukat és számlainformációikat díjmentesen kapják kézhez, és hogy a számlák egyértelműek, pontosak és könnyen érthetőek legyenek, és egyértelmű magyarázatot és indoklást tartalmazzanak minden egyéb feltüntetett költséggel és adóval kapcsolatban.

Módosítás    76

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A számlázásra a tényleges fogyasztás alapján, évente legalább egyszer kerül sor. A számlainformációkat a végső felhasználók kérésére, vagy amennyiben elektronikus számlázást választottak, legalább háromhavonta, egyéb esetekben évente kétszer rendelkezésre kell bocsátani.

A számlázásra a tényleges fogyasztás alapján, évente legalább egyszer kerül sor. Intelligens fogyasztásmérő üzembe helyezése esetén a számlainformációkat és a fogyasztásra vonatkozó adatokat online folyamatosan rendelkezésre kell bocsátani, egyéb körülmények között pedig havonta legalább egyszer.

Indokolás

Ahhoz, hogy a fogyasztók aktívan fellépjenek az energiapiacon, és tudatosan törekedjenek az energiahatékonyságra és -takarékosságra, gyakori időközönként frissített információkkal kell rendelkezniük az energiaszámláikon megjelenő fogyasztásukról.

Módosítás    77

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Kiszolgáltatott fogyasztók esetében a kiszámlázott díjat és a számlainformációkat a tényleges villamosenergia-fogyasztásra, a rendszerköltségekre és a vonatkozó adókra kell korlátozni.

Indokolás

Egyéb díjaknak a villamosenergia-számlán történő szerepeltetése a tagállamok hatáskörébe tartozik, de a védelemre szoruló fogyasztókat nem szabad kitenni azon egyéb költségeknek, amelyeket a tagállamok adott esetben még bevonnának a számla összegébe.

Módosítás    78

Irányelvre irányuló javaslat

18 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  A tagállamok előírhatják azt is, hogy a végső felhasználó kérésére az ezeken a számlákon szereplő információk nem tekinthetők fizetési felszólításnak. Ilyen esetekben a tagállamok biztosítják, hogy az energiaellátók rugalmas fizetési módozatokat kínáljanak.

törölve

Indokolás

Bármilyen számlázási formát választ is a felhasználó (ideértve az elektronikus számlát is), a számlán szerepelnie kell a fizetési felszólításnak, ami a számla lényege, különben megtévesztheti a fogyasztókat.

Módosítás    79

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az energiahatékonyság előmozdítása és a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében a tagállamok – vagy amennyiben a tagállam úgy rendelkezett, a szabályozó hatóság – nyomatékosan javasolják a villamosenergia-ipari vállalkozásoknak és beszerzési közösségek szolgáltatóinak , hogy optimalizálják a villamosenergia-felhasználást, többek között energiagazdálkodási szolgálattatások nyújtása, innovatív árképzési formulák kidolgozása vagy interoperábilis intelligens fogyasztásmérési rendszerek, illetve adott esetben intelligens hálózatok bevezetése révén.

(1)  Az energiahatékonyság előmozdítása és a tudatos fogyasztói magatartás kialakítása érdekében a tagállamok – vagy amennyiben a tagállam úgy rendelkezett, a szabályozó hatóság – nyomatékosan javasolják a villamosenergia-ipari vállalkozásoknak és beszerzési közösségek szolgáltatóinak , hogy optimalizálják a villamosenergia-felhasználást, többek között energiagazdálkodási szolgálattatások nyújtása, innovatív árképzési formulák kidolgozása vagy interoperábilis intelligens – amennyiben műszakilag kivitelezhető, költséghatékony és a potenciális energiamegtakarítással arányos – fogyasztásmérési rendszerek, illetve adott esetben intelligens hálózatok bevezetése révén.

Indokolás

Az intelligens fogyasztásmérés nem csodaszer, ezért csak abban az esetben megfontolandó, ha technikailag kivitelezhető, költséghatékony és a lehetséges energiamegtakarításokkal arányos.

Módosítás    80

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok a területükön biztosítják az olyan intelligens fogyasztásmérés bevezetését, amely támogatja a felhasználók villamosenergia-piacon való aktív részvételét. Az ilyen fogyasztásmérés bevezetése költség-haszon elemzéshez köthető, amelyet a III. mellékletben meghatározott elvek alapján kell elvégezni.

(2)  A tagállamok adott esetben a területükön előmozdítják intelligens fogyasztásmérő rendszerek bevezetését, mivel az ilyen fogyasztásmérés támogathatja a fogyasztók aktív részvételét a villamosenergia-piacon. Az intelligens fogyasztásmérés bármely bevezetését költség-haszon elemzéshez kell kötni, amelyet a III. mellékletben meghatározott elvek alapján kell elvégezni.

Indokolás

A tagállamok között nagy földrajzi eltérések vannak az intelligens fogyasztásmérés bevezetésének szükségessége tekintetében. Ezt az irányelvnek tükröznie kell.

Módosítás    81

Irányelvre irányuló javaslat

19 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A telepítést végrehajtó tagállamok – a 20. cikkben és a III. mellékletben megállapított rendelkezésekkel összhangban – elfogadják és közzéteszik a területükön bevezetendő intelligens fogyasztásmérésre vonatkozó működési és műszaki minimumkövetelményeket. A tagállamok biztosítják ezen intelligens fogyasztásmérés fogyasztói energiagazdálkodási platformokkal való interoperabilitását és összekapcsolását. Ezzel kapcsolatban a tagállamoknak kellő tekintettel kell lenniük a rendelkezésre álló releváns – többek között az interoperabilitást lehetővé tevő – szabványok és bevált módszerek alkalmazására, valamint a belső villamosenergia-piac fejlesztésének fontosságára.

(3)  A telepítést végrehajtó tagállamok – a 20. cikkben és a III. mellékletben megállapított rendelkezésekkel összhangban – elfogadják és közzéteszik a területükön bevezetendő intelligens fogyasztásmérésre vonatkozó működési és műszaki minimumkövetelményeket, figyelembe véve a már üzembe helyezett intelligens fogyasztásmérő rendszerek meglévő funkcionális tulajdonságait. A tagállamok biztosítják ezen intelligens fogyasztásmérés fogyasztói energiagazdálkodási platformokkal való interoperabilitását és összekapcsolását. Ezzel kapcsolatban a tagállamoknak kellő tekintettel kell lenniük a rendelkezésre álló releváns – többek között az interoperabilitást lehetővé tevő – szabványok és bevált módszerek alkalmazására, valamint a belső villamosenergia-piac fejlesztésének fontosságára.

Indokolás

Az intelligens fogyasztásmérő rendszerekre vonatkozó új követelményeket (lásd az intelligens fogyasztásmérők funkcionális tulajdonságaira történő hivatkozást a 20. cikkben) a kötelezővé tételüket megelőzően gondosan meg kell vizsgálni annak érdekében, hogy elkerülhetők legyenek a már telepített intelligens fogyasztásmérő rendszerek esetleges utólagos átalakításából fakadó költségek.

Módosítás    82

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a fogyasztásmérő-üzemeltetőknek biztosítaniuk kell, hogy a saját villamos energiát termelő aktív felhasználók fogyasztásmérője vagy fogyasztásmérői képesek legyenek külön mérni az aktív felhasználók termelési helyszínéről a hálózatba töltött villamos energiát;

d)  a fogyasztásmérő-üzemeltetőknek biztosítaniuk kell, hogy a saját villamos energiát termelő aktív felhasználók fogyasztásmérője vagy fogyasztásmérői képesek legyenek pontosan mérni az aktív felhasználók termelési helyszínéről a hálózatba töltött villamos energiát;

Módosítás    83

Irányelvre irányuló javaslat

20 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ezeket a funkciókat a [két évvel a jelen irányelv hatályba lépését követően] után bevezetett intelligens fogyasztásmérőkre kell alkalmazni.

Indokolás

A visszaható hatály tilalmának elvével összhangban és a jelenlegi jogszabályok értelmében végrehajtott beruházások elmaradásának elkerülése érdekében.

Módosítás    84

Irányelvre irányuló javaslat

24 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A Bizottság – a 68. cikkben említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén – közös európai adatformátumot, valamint megkülönböztetésmentes és átlátható eljárásokat határoz meg a 1. cikk (23) bekezdésében említett adatokhoz való hozzáférésre vonatkozóan, amelyek a tagállamok által az (1) bekezdés alapján elfogadott nemzeti adatformátum és eljárás helyébe lépnek. A tagállamok biztosítják, hogy a piaci szereplők alkalmazzák a közös európai adatformátumot.

(2)  A Bizottság – a 68. cikkben említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban elfogadott végrehajtási jogi aktusok révén – elvi keretrendszert határoz meg a közös európai adatformátum, valamint az 1. cikk (23) bekezdésében említett adatokhoz való hozzáféréshez szükséges megkülönböztetésmentes és átlátható eljárások tekintetében, amelyek a tagállamok által az (1) bekezdés alapján elfogadott nemzeti adatformátum és eljárás helyébe lépnek. E közös adatformátumot és eljárásokat a fogyasztásmérést végző szervezeti egységekkel és fogyasztóvédelmi szervezetekkel szorosan együttműködve kell meghatározni. A tagállamok biztosítják, hogy a piaci szereplők alkalmazzák a közös európai adatformátumot.

Indokolás

Az érintett felek részvétele a valósághoz igazodó és megfelelő eredmények előfeltételét képezi.

Módosítás    85

Irányelvre irányuló javaslat

26 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv szerint meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő viták rendezése céljából egyszerű, tisztességes, átlátható, független, hatékony és eredményes peren kívüli vitarendezési mechanizmusok álljanak a felhasználók rendelkezésére. Amennyiben a felhasználó a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv értelmében vett fogyasztó, az ilyen peren kívüli mechanizmusoknak eleget kell tenniük a 2013/11/EU irányelvben meghatározott minőségkövetelményeknek, és indokolt esetben visszafizetési és/vagy kompenzációs rendszert kell biztosítaniuk .

A tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv szerint meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő viták rendezése céljából egyszerű, tisztességes, átlátható, független, hatékony és eredményes peren kívüli vitarendezési mechanizmusok álljanak a felhasználók rendelkezésére független mechanizmust, például energiaügyi ombudsmani hivatalt vagy fogyasztói testületet állítva fel a panaszok hatékony kezelése és az alternatív vitarendezés érdekében. E mechanizmusoknak lehetővé kell tenniük minden fogyasztói panasz – többek között az átalánydíjas ajánlatokkal, az új termékekkel és az új szolgáltatókkal, például a beszerzési közösségi szolgáltatókkal és a helyi energiaközösségekkel kapcsolatos panaszok – kezelését az energiapiacon. Amennyiben a fogyasztó aktív fogyasztó vagy a fogyasztói jogviták alternatív rendezéséről, valamint a 2013/11/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv46 értelmében vett fogyasztó, az ilyen peren kívüli mechanizmusoknak eleget kell tenniük a 2013/11/EU irányelvben meghatározott minőségkövetelményeknek, és indokolt esetben visszafizetési és/vagy kompenzációs rendszert kell biztosítaniuk, amelynek mértékét a szabályozó és az ombudsman vagy fogyasztói testület határozza meg.

_________________

_________________

46 HL L 165., 2013.6.18., 63–79. o.

46 HL L 165., 2013.6.18., 63–79. o.

Indokolás

Az energiaügyi ombudsmani hivatal és a fogyasztói szervezetek szükségesnek bizonyultak, független mechanizmusként támogatva a fogyasztókat és egyéb piaci szereplőket jogvitáik peren kívüli rendezésében, védve egyúttal a fogyasztók jogait. A 9. Polgári Energiafórumon elfogadott rendelkezéseket be kell építeni e cikkbe.

Módosítás    86

Irányelvre irányuló javaslat

28 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak a fogyasztók védelmére és különösen megfelelő biztosítékokat nyújtanak a védelemre szoruló fogyasztók védelmére. E tekintetben a tagállamok meghatározzák a védelemre szoruló fogyasztó fogalmát, amely az energiaszegénységre és többek között az ellátásból való kizárás kritikus időszak alatti tilalmára vonatkozhat. A tagállamok biztosítják a védelemre szoruló fogyasztókkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek érvényesülését. Intézkedéseket hoznak különösen a távoli területeken élő, kiszolgáltatott helyzetben lévő felhasználókmegóvása érdekében. Magas szintű fogyasztóvédelmet biztosítanak, különösen a szerződési feltételek átláthatósága, az általános információk és a vitarendezési eljárások vonatkozásában.

(1)  A tagállamok megfelelő intézkedéseket hoznak a fogyasztók védelmére és különösen megfelelő biztosítékokat nyújtanak a védelemre szoruló, különösen az energiaszegénység kockázatával fenyegetett fogyasztók védelmére. E tekintetben a tagállamok meghatározzák a védelemre szoruló fogyasztó fogalmát, figyelembe véve az adott tagállam egyedi sajátosságait, és hivatkoznak többek között az energiaszegény vagy az energiaszegénység kockázatával fenyegetett fogyasztókra, illetve az ilyen fogyasztók az ellátásból való kizárásának kritikus időszak alatti tilalmára. A tagállamok biztosítják a védelemre szoruló fogyasztókkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek érvényesülését. Intézkedéseket hoznak különösen a távoli területeken élő, kiszolgáltatott helyzetben lévő felhasználók megóvása érdekében. Magas szintű fogyasztóvédelmet biztosítanak, különösen a szerződési feltételek átláthatósága, az általános információk és a vitarendezési eljárások vonatkozásában.

Indokolás

Ez a módosítás kapcsolódik a 29. cikkre vonatkozó 88. módosításhoz (energiaszegénység). Az energiaszegénység kérdésére minden jogalkotónak nagyobb figyelmet kell fordítania, hiszen e jogalkotók fontos szerepet töltenek be a leginkább kiszolgáltatott közösségek védelmében és annak megakadályozásában, hogy egyes társadalmi csoportok az energiaszegénység helyzetébe kerüljenek. A kiszolgáltatott fogyasztók védelmére irányuló intézkedéseket össze kell hangolni az energiaszegénység felszámolására irányuló intézkedésekkel, illetve az előbbieknek hozzá kell járulniuk az utóbbiak sikeréhez. E módosítás kapcsolódik az 5. cikk (2) bekezdéséhez fűzött, „az energiaszegénység kockázatának kitett kiszolgáltatott fogyasztók” kategóriáját magában foglaló 35. módosításhoz.

Módosítás    87

Irányelvre irányuló javaslat

28 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok, a szegénység szélesebb összefüggéseiben vizsgálva, a felismert energiaszegénység kezelése céljából megteszik a szükséges intézkedéseket, például az energiáról szóló nemzeti cselekvési terveket fogadnak el, társadalombiztosítási előnyöket nyújtanak a védelemre szoruló fogyasztók szükséges villamosenergia-ellátása érdekében vagy támogatást nyújtanak az energiahatékony fejlesztéseknek. Ezen intézkedések nem gátolhatják a 4. cikkben előírt tényleges piacnyitást és a piac működését, valamint a 9. cikk (4) bekezdésének megfelelően adott esetben ezekről értesítik a Bizottságot. Ez az értesítés magába foglalhat az általános társadalombiztosítási rendszeren belül hozott intézkedéseket is.

(2)  A tagállamok, a szegénység szélesebb összefüggéseiben vizsgálva, a felismert energiaszegénység kezelése céljából megteszik a szükséges intézkedéseket, például az energiáról szóló nemzeti cselekvési terveket fogadnak el, társadalombiztosítási előnyöket nyújtanak a védelemre szoruló fogyasztók szükséges villamosenergia-ellátása érdekében, támogatják a hatékonyabb fűtési és hűtési technológiák fejlesztését, és támogatást nyújtanak az energiahatékony fejlesztéseknek. Ezen intézkedések nem gátolhatják a 4. cikkben előírt tényleges piacnyitást és a piac működését, valamint a 9. cikk (4) bekezdésének megfelelően adott esetben ezekről értesítik a Bizottságot. Ez az értesítés magába foglalhat az általános társadalombiztosítási rendszeren belül hozott intézkedéseket is.

Indokolás

This amendment is linked to AM 88 on Article 29 (Energy poverty), AM 86 on Article 28(1) and AM 14 on Recital 40 (according to which Member States should, inter alia, provide mechanisms to support the development of more efficient heating and cooling technologies to tackle energy poverty). The issue of energy poverty requires greater attention from all legislators as they have an important role to protect the most vulnerable communities, and prevent groups in society from falling into energy poverty. Vulnerable consumer actions should be aligned with or contributing to measures to address energy poverty.

Módosítás    88

Irányelvre irányuló javaslat

29 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok kritériumokat határoznak meg az energiaszegénység felmérése céljából. A tagállamok folyamatosan figyelemmel kísérik az energiaszegény háztartások számát, valamint kétévente – a [COM(2016)759 dokumentumban javasolt irányítási rendelet] 21. cikkével összhangban, integrált nemzeti energia- és éghajlatpolitikai előrehaladási jelentéseik részeként – jelentést tesznek a Bizottságnak az energiaszegénység alakulásáról és a megelőzése céljából hozott intézkedésekről.

A tagállamok közös kritériumokat határoznak meg az energiaszegénység felmérése céljából, és az energiaszegénységről szóló új bizottsági közlemény és cselekvési terv összefüggésében tág értelmű, közös meghatározást fogadnak el az energiaszegénység fogalma tekintetében, összhangban az (EU) .../... rendeletben [irányítási rendelet] megállapított kritériumokkal. A tagállamok folyamatosan figyelemmel kísérik az energiaszegény háztartások, valamint az energiaszegénység kockázatának kitett fogyasztók számát. A tagállamok kétévente – a [COM(2016)759 dokumentumban javasolt irányítási rendelet] 21. cikkével összhangban, integrált nemzeti energia- és éghajlatpolitikai előrehaladási jelentéseik részeként – jelentést tesznek a Bizottságnak az energiaszegénység alakulásáról és a megelőzése és csökkentése céljából hozott intézkedésekről.

Módosítás    89

Irányelvre irányuló javaslat

31 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  Minden elosztórendszer-üzemeltető – amennyiben ezt a feladatot is ellátja – átlátható, megkülönböztetéstől mentes, piaci alapú eljárások alapján szerzi be a hálózata veszteségeit fedező energiát és a nem frekvenciavonatkozású kiegészítő szolgáltatásokat . Kivéve, ha azt költség-haszon elemzés indokolja, a nem frekvenciavonatkozású szolgáltatások elosztórendszer-üzemeltetők általi beszerzésének átláthatónak, megkülönböztetéstől mentesnek és piacalapúnak kell lennie, és biztosítania kell valamennyi piaci szereplő – ideértve a megújuló energiaforrásokat, a felhasználóoldali választ, az energiatároló létesítményeket, valamint a beszerzési közösségek szolgáltatóit is – hatékony részvételét különösen annak előírásával, hogy a szabályozó hatóságoknak vagy az elosztórendszer-üzemeltetőknek az összes piaci szereplővel szoros együttműködésben meg kell határozniuk az e piacokon való részvétel technikai módozatait az e piacokra vonatkozó műszaki követelmények és valamennyi piaci szereplő képességei alapján .

(5)  Minden elosztórendszer-üzemeltető – amennyiben ezt a feladatot is ellátja – átlátható, megkülönböztetéstől mentes, piaci alapú eljárások alapján szerzi be a hálózata veszteségeit fedező energiát és a nem frekvenciavonatkozású kiegészítő szolgáltatásokat . Kivéve, ha azt költség-haszon elemzés indokolja, a nem frekvenciavonatkozású szolgáltatások elosztórendszer-üzemeltetők általi beszerzésének átláthatónak, megkülönböztetéstől mentesnek, a megújulóenergia-termelést előnyben részesítőnek és piacalapúnak kell lennie, és biztosítania kell valamennyi piaci szereplő – ideértve a megújuló energiaforrásokat, a felhasználóoldali választ, az energiatároló létesítményeket, valamint a beszerzési közösségek szolgáltatóit is – hatékony részvételét különösen annak előírásával, hogy a szabályozó hatóságoknak vagy az elosztórendszer-üzemeltetőknek az összes piaci szereplővel szoros együttműködésben meg kell határozniuk az e piacokon való részvétel technikai módozatait az e piacokra vonatkozó műszaki követelmények és valamennyi piaci szereplő képességei alapján.

Módosítás    90

Irányelvre irányuló javaslat

32 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az elosztórendszer-üzemeltetők szabványosított piaci termékeket határoznak meg a beszerzett szolgáltatásokra vonatkozóan, biztosítva valamennyi piaci szereplő – ideértve az megújuló energiaforrásokat, felhasználóoldali választ és a beszerzési közösségek szolgáltatói is – hatékony részvételét. Az elosztórendszer-üzemeltetők minden szükséges információt megosztanak és koordinálnak az átvitelirendszer-üzemeltetőkkel, hogy biztosítsák az erőforrások optimális kiaknázását, valamint a rendszer biztos és eredményes működését, továbbá elősegítsék a piac fejlesztését. Az elosztórendszer-üzemeltetőknek megfelelő ellentételezést kell kapniuk a fenti szolgáltatások beszerzéséért, legalább a kapcsolódó kiadások fedezésére, ideértve a szükséges információs és kommunikációs technológiák költségeit is.

Az elosztórendszer-üzemeltetők szabványosított piaci termékeket határoznak meg a beszerzett szolgáltatásokra vonatkozóan, biztosítva valamennyi piaci szereplő – többek között a beszerzési közösségek szolgáltatói – hatékony részvételét, elsőbbséget adva a különböző megújuló energiaforrásoknak, és felhasználóoldali válaszintézkedéseket is biztosítva. Az elosztórendszer-üzemeltetők minden szükséges információt megosztanak és koordinálnak az átvitelirendszer-üzemeltetőkkel, hogy biztosítsák az erőforrások optimális kiaknázását, valamint a rendszer biztos és eredményes működését, továbbá elősegítsék a piac fejlesztését. Az elosztórendszer-üzemeltetőknek megfelelő ellentételezést kell kapniuk a fenti szolgáltatások beszerzéséért, legalább a kapcsolódó kiadások fedezésére, ideértve a szükséges információs és kommunikációs technológiák költségeit is.

Módosítás    91

Irányelvre irányuló javaslat

33 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállamok biztosítják a szükséges keretszabályokat a nyilvánosan hozzáférhető és magán töltőállomások elosztóhálózathoz való csatlakoztatásának elősegítése céljából. A tagállamok biztosítják, hogy az elosztórendszer-üzemeltetők – többek között a hálózathoz való csatlakozás céljából – megkülönböztetésmentes módon működjenek együtt valamennyi olyan vállalkozással, amely elektromos meghajtású járművekhez való töltőállomás van tulajdonában, ilyet hoz létrehoz, üzemeltet vagy irányít.

(1)  A tagállamok az (EU) .../... irányelv [az épületek energiahatékonyságáról szóló felülvizsgált irányelv] 8. cikke (2) bekezdésének megfelelően biztosítják a szükséges keretszabályokat a nyilvánosan hozzáférhető és magán töltőállomások átviteli vagy elosztóhálózathoz való csatlakoztatásának elősegítése céljából. A tagállamok biztosítják, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők és az elosztórendszer-üzemeltetők – többek között a hálózathoz való csatlakozás céljából – megkülönböztetésmentes módon működjenek együtt valamennyi olyan vállalkozással, amely elektromos meghajtású járművekhez való töltőállomás van tulajdonában, ilyet hoz létrehoz, üzemeltet vagy irányít.

Indokolás

The provisions of this Directive should be aligned to the Energy Performance of Buildings Directive and the Alternative Fuels Infrastructure Directive. The voltage level acting as the border between transmission and distribution networks widely varies across Europe. Thus, the need for connection of recharging points to the distribution voltage level in some Member States may be equivalent to a connection to the transmission voltage level in other Member States. Moreover, with the expected growth in recharging points, the corresponding connections will be needed at increasingly higher voltage levels eventually including transmission networks.

Módosítás    92

Irányelvre irányuló javaslat

33 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok csak az alábbi feltételek teljesülése esetén engedélyezhetik az elosztórendszer-üzemeltetők számára, hogy elektromos meghajtású járművekhez való töltőállomást tulajdonoljanak, létrehozzanak, üzemeltessenek vagy irányítsanak:

(2)  A tagállamok csak az alábbi feltételek teljesülése esetén engedélyezhetik az elosztórendszer-üzemeltetők számára, hogy elektromos meghajtású járművekhez való nyilvános töltőállomást tulajdonoljanak, létrehozzanak, üzemeltessenek vagy irányítsanak:

Indokolás

A módosítás célja az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló irányelvhez való igazodás.

Módosítás    93

Irányelvre irányuló javaslat

33 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  Az elosztórendszer-üzemeltetők tulajdonolhatnak, létrehozhatnak, üzemeltethetnek és irányíthatnak elektromos meghajtású járművekhez való töltőállomást saját flottájuk céljaira.

Indokolás

A módosítás célja az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről szóló irányelvhez való igazodás.

Módosítás    94

Irányelvre irányuló javaslat

33 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A tagállamok rendszeres időközönként vagy legalább ötévente nyilvános konzultációt végeznek a piaci felek elektromos járművekhez való töltőállomások tulajdonlása, létrehozása, üzemeltetése vagy irányítása iránti potenciális érdeklődésének újbóli megvizsgálása céljából. Amennyiben a nyilvános konzultáció azt jelzi, hogy harmadik felek képesek arra, hogy ilyen töltőállomásokat tulajdonoljanak, létrehozzanak, üzemeltessenek vagy irányítsanak, a tagállamok biztosítják az elosztórendszer-üzemeltető e tekintetben folytatott tevékenységeinek megszűnését.

(4)  A tagállamok rendszeres időközönként vagy legalább ötévente nyilvános konzultációt végeznek a piaci felek elektromos járművekhez való töltőállomások tulajdonlása, létrehozása, üzemeltetése vagy irányítása iránti potenciális érdeklődésének újbóli megvizsgálása céljából. Amennyiben a nyilvános konzultáció azt jelzi, hogy harmadik felek képesek arra, hogy ilyen töltőállomásokat tulajdonoljanak, létrehozzanak, üzemeltessenek vagy irányítsanak, a tagállamok biztosítják az elosztórendszer-üzemeltető e tekintetben folytatott tevékenységeinek megszűnését. Az elosztórendszer-üzemeltetőknek tisztességes és észszerű feltételek mellett jogukban áll az töltési infrastruktúrába való beruházásaik visszanyerése.

Indokolás

A beruházási környezet stabilitása érdekében az elosztórendszer-üzemeltetőknek jogukban áll az elektromobilitást szolgáló infrastruktúrával kapcsolatos költségek visszanyerése.

Módosítás    95

Irányelvre irányuló javaslat

36 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az elosztórendszer-üzemeltetők nem tulajdonolhat, hozhatnak létre, irányíthatnak vagy üzemeltethetnek energiatároló létesítményeket.

törölve

Módosítás    96

Irányelvre irányuló javaslat

36 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)   Az (1b) bekezdés sérelme nélkül, az energiatároló létesítmények tulajdonlása, létrehozása, és üzemeltetése iránt érdeklődő elosztórendszer-üzemeltetőknek konzultálniuk kell a nemzeti szabályozó hatóságokkal annak tisztázása érdekében, hogy teljesültek-e a fent említett feltételek.

Módosítás    97

Irányelvre irányuló javaslat

36 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Az (1) bekezdés a) pontjától eltérve az elosztórendszer-üzemeltetők tulajdonolhatnak, létrehozhatnak, és üzemeltethetnek energiatároló létesítményeket, amennyiben a nemzeti szabályozó hatóság költség-haszon elemzés alapján és nyilvános konzultációt követően úgy értékelte, hogy nincs szükség az (1) bekezdés a) pontja szerinti feltételek alkalmazására és megadta jóváhagyását.

Módosítás    98

Irányelvre irányuló javaslat

36 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok csak az alábbi feltételek teljesülése esetén engedélyezhetik, hogy az elosztórendszer-üzemeltetők energiatároló létesítményeket tulajdonoljanak, létrehozzanak, irányítsanak vagy üzemeltessenek:

(2)  Az elosztórendszer-üzemeltetők számára csak abban az esetben engedélyezhető, hogy energiatároló létesítményeket tulajdonoljanak, hozzanak létre, irányítsanak vagy üzemeltessenek, ha e létesítmények szükségesek az elosztórendszer-üzemeltetők számára ahhoz, hogy az elosztórendszer e rendeletben előírt hatékony, megbízható és biztonságos működtetésével kapcsolatos kötelezettségeiket teljesítsék, és ha az alábbi feltételek teljesülnek:

Módosítás    99

Irányelvre irányuló javaslat

36 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  nyílt és átlátható közbeszerzési eljárást követően más fél nem jelezte energiatároló létesítmény tulajdonkására, létrehozására, irányítására vagy üzemeltetésére vonatkozó szándékát;

a)  nyílt és átlátható, a nemzeti szabályozó hatóságok felügyelete alatt álló közbeszerzési eljárás során más fél nem jelezte energiatároló létesítmény tulajdonlására, létrehozására, irányítására vagy üzemeltetésére vonatkozó szándékát, és az elosztórendszer-üzemeltetőről megállapítást nyert, hogy költséghatékony szereplő; valamint

Módosítás    100

Irányelvre irányuló javaslat

36 cikk – 2 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az elosztórendszer-üzemeltetőknek ezen irányelvből fakadó kötelezettségeik hatékony és megbízható végrehajtása, valamint az elosztórendszer biztonságos üzemeltetése céljából van szükségük ilyen létesítményekre; valamint

b)  e létesítményeket az elosztórendszer-üzemeltető kizárólag az ezen irányelvből fakadó, az elosztórendszer hatékony, megbízható és biztonságos működtetésével kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítése céljából használja, és e létesítményeket nem használja villamos áram piaci forgalmazására;

Módosítás    101

Irányelvre irányuló javaslat

36 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a szabályozó hatóság az a) és b) pontban szereplő feltételek figyelembevételével megvizsgálta ilyen eltérés szükségességét, és ahhoz jóváhagyását adta.

törölve

Módosítás    102

Irányelvre irányuló javaslat

36 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  A szabályozó hatóságok rendszeres időközönként vagy legalább ötévente nyilvános konzultációt végeznek a piaci felek energiatároló létesítményekbe való beruházással, azok létrehozásával, üzemeltetésével vagy irányításával kapcsolatos potenciális érdeklődésének újbóli megvizsgálása céljából. Amennyiben a nyilvános konzultáció azt jelzi, hogy harmadik felek ilyen létesítményeket tulajdonolhatnak, létrehozhatnak, üzemeltethetnek vagy irányíthatnak, a tagállamok biztosítják az elosztórendszer-üzemeltető e tekintetben folytatott tevékenységeinek folyamatos megszűnését.

(4)  A szabályozó hatóságok rendszeres időközönként vagy legalább ötévente nyilvános konzultációt végeznek a piaci felek energiatároló létesítményekbe való beruházással, azok létrehozásával, üzemeltetésével vagy irányításával kapcsolatos potenciális érdeklődésének újbóli megvizsgálása céljából. Amennyiben a nyilvános konzultáció és a költség-haszon elemzés azt jelzi, hogy harmadik felek képesek arra, illetve érdeklődést mutatnak az iránt, hogy ilyen létesítményeket költséghatékony módon tulajdonoljanak, létrehozzanak, üzemeltessenek vagy irányítsanak, a tagállamok biztosítják az elosztórendszer-üzemeltetők e tekintetben folytatott tevékenységeinek fokozatos megszüntetését. Jogot kell biztosítani az elosztórendszer-üzemeltetők számára ahhoz, hogy a tároló létesítményekbe befektetett pénzüket tisztességes és észszerű feltételek mellett visszanyerjék.

Módosítás    103

Irányelvre irányuló javaslat

36 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a)   A tagállamok számára lehetőséget kell biztosítani ahhoz, hogy elősegítsék a nyilvánosan hozzáférhető töltőállomások bázishálózatának kiépítését annak érdekében, hogy elhárítsák az elektromos mobilitás kezdeti fejlesztését megnehezítő akadályokat.

Módosítás    104

Irányelvre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  szabályozza a rendszer villamos energia forgalmát, tekintetbe véve az összekapcsolt rendszerekkel folytatott energiacserét is. Ebből a célból az átvitelirendszer-üzemeltető felel a biztonságos, megbízható és hatékony villamosenergia-rendszer biztosításáért, és ezzel összefüggésben minden szükséges kiegészítő szolgáltatás biztosításáért, ideértve a felhasználóoldali válasz által nyújtott szolgáltatásokat és az energiatárolást is , amennyiben e szolgáltatások elérhetősége nem függ más olyan átviteli rendszertől, amellyel a rendszer összeköttetésben áll;

d)  szabályozza a rendszer villamos energia forgalmát, tekintetbe véve az összekapcsolt rendszerekkel folytatott energiacserét is. Ebből a célból az átvitelirendszer-üzemeltető felel a biztonságos, megbízható és hatékony villamosenergia-rendszer biztosításáért, és ezzel összefüggésben minden szükséges kiegészítő szolgáltatás biztosításáért, ideértve a felhasználóoldali válasz által nyújtott szolgáltatásokat, az energiatárolást és az elektromos gépjárműveket is, amennyiben e szolgáltatások elérhetősége nem függ más olyan átviteli rendszertől, amellyel a rendszer összeköttetésben áll;

Indokolás

Az elektromos gépjárművek értékes kiegészítő szolgáltatással járulhatnak hozzá a rendszerhez azáltal, hogy villamos energiát táplálnak a hálózatba, illetve megváltoztatják a feltöltési arányt. Az átvitelirendszer-üzemeltetőnek ezért valós idejű információkkal kell rendelkeznie az elektromos gépjárművek által gerjesztett keresletről. E módosítás megfelel a Bizottság 27. preambulumbekezdésben megfogalmazott állításának, amely szerint az elektromos mobilitás az energetikai átállás egyik fontos eleme, és minden bizonnyal kedvező feltételeket teremt majd az elektromos gépjárművek számára.

Módosítás    105

Irányelvre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ja)  az átviteli rendszerek digitalizálása, többek között a valós idejű adatgyűjtés és -felhasználás, valamint az intelligens alállomások biztosítása érdekében;

Indokolás

A hálózat digitalizálása és intelligens hálózatok kiépítése nem korlátozható az elosztásra, mivel az egész rendszerre nézve megoldást jelent. A Bizottság azonban a digitális megoldásokat teljes egészében az elosztórendszer-üzemeltetőtől várja el, figyelmen kívül hagyva, hogy az átviteli szintnek ugyancsak digitális átalakuláson kell átesnie (például a hatékony valós idejű adatgyűjtés és használat, az intelligens alállomások stb. tekintetében). A digitalizálás ugyanis nem csupán az intelligens fogyasztásmérők bevezetését jelenti a kiskereskedelmi piacon. Rendszerszinten szükséges az innováció, és az átvitel és az elosztás nem választható szét élesen egymástól.

Módosítás    106

Irányelvre irányuló javaslat

40 cikk – 1 bekezdés – 1 j b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

jb)  adatkezelés, kiberbiztonság és adatvédelem;

Indokolás

Az „adatkezelés” tág körű fogalom, amely többek között kiterjed olyan adatokra is, amelyek az egész rendszer működtetéséhez szükségesek, vagy céljuk a nézeteltérések rendezése vagy a hálózatba bármely ponton bekapcsolódó fogyasztóknál, termelőknél és tárolóknál egyaránt megvalósítandó mérés, stb. Már ma is minden átvitelirendszer-irányító egyik legfontosabb felelőssége, hogy védelmi mechanizmusokkal biztosítsa az ilyen adatok és az általuk kezelt adatrendszerek integritását bármely támadással szemben, és e feladatot az irányelvben is az átvitelirendszer-irányítókra kell bízni.

Módosítás    107

Irányelvre irányuló javaslat

40 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az (1) bekezdés a)–j) pontjában említett feladatkörök közül eggyel vagy többel az átviteli rendszer tulajdonosától – akire egyébként az érintett feladatkörök vonatkoznának – eltérő átvitelirendszer-üzemeltetőt bíznak meg. A feladatokkal megbízott átvitelirendszer-üzemeltetőnek tulajdonjogi szempontból szétválasztottként kell tanúsítottnak lennie, meg kell felelnie a 43. cikkben előírt követelményeknek, de nem kell a felelőssége alá tartozó átviteli rendszer tulajdonosának lennie. Azon átvitelirendszer-üzemeltetőnek, aki az átviteli rendszert tulajdonolja, meg kell felelnie a VI. fejezetben előírt követelményeknek, és a 43. cikk szerint kell tanúsítottnak lennie.

(2)  A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az (1) bekezdés a)–j) pontjában említett feladatkörök közül eggyel vagy többel az átviteli rendszer tulajdonosától – akire egyébként az érintett feladatkörök vonatkoznának – eltérő átvitelirendszer-üzemeltetőt bíznak meg, és ebből a célból a valamely feladatkörét átruházni kívánó átvitelirendszer-üzemeltetőnek hivatalos és indokolással ellátott kérvényt kell benyújtania, és meg kell szereznie az érintett tagállam jóváhagyását. A feladatokkal megbízott átvitelirendszer-üzemeltetőnek tulajdonjogi szempontból szétválasztottként kell tanúsítottnak lennie, meg kell felelnie a 43. cikkben előírt követelményeknek, de nem kell a felelőssége alá tartozó átviteli rendszer tulajdonosának lennie. Azon átvitelirendszer-üzemeltetőnek, aki az átviteli rendszert tulajdonolja, meg kell felelnie a VI. fejezetben előírt követelményeknek, és a 43. cikk szerint kell tanúsítottnak lennie.

Indokolás

E rendelkezés végrehajtása lehetővé teszi a rendszer bizonyos (a 40. cikk (1) bekezdésében felsorolt) operatív funkcióinak átruházását a meglévő átvitelirendszer-üzemeltetőről egy másik (új vagy már működő) átvitelirendszer-üzemeltetőre. Ez az átruházás érdemleges hatást gyakorolhat az erőműrendszerek hatékonyságára és biztonságára.

Módosítás    108

Irányelvre irányuló javaslat

40 cikk – 4 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  biztosítsa valamennyi piaci szereplő – ideértve a megújuló energiaforrásokat, a felhasználóoldali választ, az energiatároló létesítményeket, valamint a beszerzési közösségek szolgáltatóit – hatékony részvételét különösen annak előírásával, hogy a szabályozó hatóságok vagy az elosztórendszer-üzemeltetők az összes piaci szereplővel szoros együttműködésben, az e piacokra vonatkozó műszaki követelmények és valamennyi piaci szereplő képességei alapján határozzák meg az e piacokon való részvétel technikai módozatait.

b)  biztosítsa valamennyi piaci szereplő hatékony részvételét, előnyben részesítve a különböző megújuló energiaforrásokat, és ideértve a felhasználóoldali választ, az energiatároló létesítményeket, valamint a beszerzési közösségek szolgáltatóit , különösen annak előírásával, hogy a szabályozó hatóságok vagy az átvitelirendszer-üzemeltetők az összes piaci szereplővel szoros együttműködésben, az e piacokra vonatkozó műszaki követelmények és valamennyi piaci szereplő képességei alapján határozzák meg az e piacokon való részvétel technikai módozatait.

Módosítás    109

Irányelvre irányuló javaslat

54 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az átvitelirendszer-üzemeltetők nem tulajdonolhatnak, illetve nem irányíthatnak vagy üzemeltethetnek energiatároló létesítményeket, valamint közvetlenül vagy közvetve nem tulajdonolhatnak kiegészítő szolgáltatásokat biztosító ellenőrzési eszközöket.

(1)  Az átvitelirendszer-üzemeltetőknek meg kell engedni, hogy energiatároló létesítményeket tulajdonoljanak, irányítsanak vagy üzemeltessenek, valamint hogy kiegészítő szolgáltatásokat biztosító ellenőrzési eszközöket közvetlenül vagy közvetve tulajdonolhassanak abban az esetben, ha e létesítmények vagy eszközök az átviteli rendszer szerves részét képezik és a nemzeti szabályozó hatóságok megadták jóváhagyásukat, továbbá bármely egyéb esetben is, amennyiben az alábbi feltételek teljesülnek:

 

a)  nyílt és átlátható, a nemzeti szabályozó hatóságok felügyelete alatt álló közbeszerzési eljárás során más fél nem jelezte ilyen költséghatékony, az átvitelirendszer-üzemeltető számára tárolási és/vagy kiegészítő szolgáltatásokat kínáló létesítmények tulajdonlására, létrehozására, irányítására vagy üzemeltetésére vonatkozó szándékát; valamint

 

b)  az átvitelirendszer-üzemeltetők számára szükségesek az ilyen létesítmények vagy kiegészítő szolgáltatások ahhoz, hogy az átviteli rendszer e rendeletben előírt hatékony, megbízható és biztonságos működtetésével kapcsolatos kötelezettségeiket teljesítsék, és e létesítményeket nem használják villamos energia piaci forgalmazásához;

Módosítás    110

Irányelvre irányuló javaslat

54 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a)   Az (1b) bekezdés sérelme nélkül, az energiatároló létesítmények tulajdonlása, létrehozása, irányítása és üzemeltetése iránt érdeklődő átvitelirendszer-üzemeltetőknek konzultálniuk kell a nemzeti szabályozó hatóságokkal annak tisztázása érdekében, hogy teljesültek-e az (1) bekezdés szerinti feltételek.

Módosítás    111

Irányelvre irányuló javaslat

54 cikk – 1 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1b)  Az (1) bekezdés a) pontjától eltérve az átvitelirendszer-üzemeltetők tulajdonolhatnak, létrehozhatnak, irányíthatnak és üzemeltethetnek energiatároló létesítményeket, amennyiben a nemzeti szabályozó hatóság költség-haszon elemzés alapján és nyilvános konzultációt követően úgy értékelte, hogy nincs szükség az (1) bekezdés a) pontja szerinti feltételek alkalmazására és megadta jóváhagyását.

Módosítás    112

Irányelvre irányuló javaslat

54 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Az (1) bekezdéstől eltérve a tagállamok csak az alábbi feltételek teljesülése esetén engedélyezhetik, hogy az átvitelirendszer-üzemeltetők energiatároló létesítményeket vagy nem frekvenciavonatkozású kiegészítő szolgáltatásokat biztosító eszközöket tulajdonoljanak, irányítsanak vagy üzemeltessenek:

törölve

a)   nyílt és átlátható közbeszerzési eljárást követően más fél nem jelezte az átvitelirendszer-üzemeltető felé érdeklődését energiatároló létesítmények tulajdonlására, ellenőrzésére, irányítására vagy üzemeltetésére és/vagy nem frekvenicavonatkozású kiegészítő szolgáltatások nyújtására;

 

b)   az átvitelirendszer-üzemeltetőknek ezen irányelv szerinti kötelezettségeik teljesítéséhez szükségük van ilyen létesítményekre vagy nem frekvenciavonatkozású szolgáltatásokra az átviteli rendszer hatékony, megbízató és biztonságos működése céljából, és nem szoktak a piacon villamos energiát értékesíteni; valamint

 

c)   a szabályozó hatóság az e bekezdés a) és b) pontjában szereplő feltételek figyelembevételével megvizsgálta ilyen eltérés szükségességét, és ahhoz jóváhagyását adta.

 

Módosítás    113

Irányelvre irányuló javaslat

54 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Az átvitelirendszer-üzemeltető rendszeres időközönként vagy legalább ötévente nyilvános konzultációt végez az előírt tárolószolgáltatások tekintetében a piaci felek ilyen létesítményekben való beruházással kapcsolatos potenciális érdeklődésének újbóli megvizsgálása céljából, és amennyiben harmadik felek költséghatékony módon tudják biztosítani a szolgáltatást, megszünteti saját tárolótevékenységeit.

(4)  Az átvitelirendszer-üzemeltető a nemzeti szabályozó hatóság felügyelete mellett rendszeres időközönként vagy legalább ötévente nyilvános konzultációt végez az előírt tárolószolgáltatások tekintetében a piaci felek ilyen létesítményekben való beruházással, azok fejlesztésével, üzemeltetésével vagy irányításával kapcsolatos potenciális érdeklődésének újbóli megvizsgálása céljából. Amennyiben a nyilvános konzultáció és a költség-haszon elemzés azt jelzi, hogy harmadik felek képesek arra, illetve érdeklődést mutatnak az iránt, hogy ilyen létesítményeket költséghatékony módon tulajdonoljanak, létrehozzanak, üzemeltessenek vagy irányítsanak, a tagállamok biztosítják az átvitelirendszer-üzemeltetők e tekintetben folytatott tevékenységeinek fokozatos megszüntetését. Jogot kell biztosítani az átvitelirendszer-üzemeltetők számára ahhoz, hogy az ilyen létesítményekbe befektetett pénzüket tisztességes és ésszerű feltételek mellett visszanyerjék.

Módosítás    114

Irányelvre irányuló javaslat

59 cikk – 1 bekezdés – o pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

o)  a korlátozó jellegű szerződéses gyakorlatok előfordulásának figyelemmel kísérése, beleértve a kizárólagossági záradékokat, amelyek akadályozhatják vagy korlátozhatják, hogy nem lakossági nagyfogyasztók egyidejűleg több ellátóval is szerződést kössenek; adott esetben, az ilyen gyakorlatról a nemzeti versenyfelügyeleti hatóságok tájékoztatása;

o)  a korlátozó jellegű szerződéses gyakorlatok előfordulásának figyelemmel kísérése, beleértve a kizárólagossági záradékokat, amelyek akadályozhatják vagy korlátozhatják, hogy a fogyasztók egyidejűleg több ellátóval is szerződést kössenek, és adott esetben, az ilyen gyakorlatról a nemzeti versenyfelügyeleti hatóságok tájékoztatása;

Indokolás

E módosítás a 98. és a 128. módosítás, valamint az egyén egyidejűleg több ellátóval való szerződéskötésének lehetővé tételéhez szükséges. A módosítás összhangot teremt a 128., 144. és 151. módosítással. A fogyasztók minden típusa számára lehetővé kell tenni, hogy egyszerre több villamosenergia-szolgáltatóval álljon szerződéses viszonyban. A háztartási felhasználók esetleg villamosenergia-ellátási szerződést kívánnak kötni egy helyben vagy a közelben termelő létesítménnyel, és emellett egy másik ellátási szerződést is aláírnának a szokásos áramellátóval az energiafogyasztás fennmaradó részének vonatkozásában. Ez kulcsfontosságú, mert ösztönzi az aktív fogyasztóvá válást, a megújuló energiával kapcsolatos fejlesztést és a megújuló energia fogyasztását.

Módosítás    115

Irányelvre irányuló javaslat

59 cikk – 1 bekezdés – q pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

q)  más hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együtt hozzájárulás a fogyasztóvédelmi intézkedések, köztük az I. mellékletben szereplő intézkedések tényleges életbe léptetéséhez és betartatásához;

q)  más hatáskörrel rendelkező hatóságokkal együtt hozzájárulás az új és a meglévő fogyasztóvédelmi intézkedések tényleges életbe léptetéséhez és betartatásához, többek között az aktív fogyasztók jogait illetően;

Módosítás    116

Irányelvre irányuló javaslat

59 cikk – 1 bekezdés – x a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

xa)  figyelemmel kísérik a helyi energiaközösségek piaci hozzáférését és aktuális számukat, a piaci hozzáférés vagy bizonyos tevékenységekben való részvétel előtti akadályokat, ellenőrzik, hogy a helyi energiaközösségek a többi szereplővel egyenlő bánásmódban részesülnek-e, megvizsgálják a versenyre és a fogyasztóvédelemre gyakorolt hatásukat, illetve hogy milyen előnyök köszönhetők nekik, többek között a kiszolgáltatott fogyasztók és az energiaszegény háztartások tekintetében.

Módosítás    117

Irányelvre irányuló javaslat

59 cikk – 8 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  A szabályozó hatóságok a piaci szereplők számára elérhetővé teszik a releváns hálózati tarifák kiszámításához használt részletes módszereket és alapul vett költségeket annak érdekében, hogy átláthatóbbá tegyék a piacot és minden érdekelt számára rendelkezésre bocsássák a 60. cikk (3) bekezdésében említett átviteli és elosztási tarifákkal kapcsolatos összes szükséges információt, határozatot vagy határozatjavaslatot.

(8)  A nemzeti szabályozó hatóságok a piaci szereplők számára elérhetővé teszik a releváns hálózati tarifák kiszámításához használt részletes módszereket és alapul vett feltételezéseket annak érdekében, hogy átláthatóbbá tegyék a piacot és minden érdekelt számára rendelkezésre bocsássák a 60. cikk (3) bekezdésében említett átviteli és elosztási tarifákkal kapcsolatos összes szükséges információt, határozatot vagy határozatjavaslatot, és ezeknek költség-haszon elemzést is tartalmazniuk kell az elosztás tárgyát képező energiaforrásokról, többek között értékelve azt is, hogy milyen potenciális értékük lehet a hálózat szempontjából, és miként járulnak hozzá más energiapolitikai célok megvalósításához, különösen azon energiaforrások esetében, amelyeket aktív fogyasztók és helyi energiaközösségek bocsátanak rendelkezésre.

Módosítás    118

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 pont – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  egyértelműen fel kell tüntetniük tulajdonosaikat, valamint az eszközt üzemeltető természetes vagy jogi személyt;

b)  egyértelműen fel kell tüntetniük tulajdonosaikat, valamint az eszközt üzemeltető természetes vagy jogi személyt, továbbá az eszközök finanszírozási módjára vonatkozó információt;

Módosítás    119

Irányelvre irányuló javaslat

I melléklet – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  pontos és naprakész tájékoztatást kell nyújtaniuk, továbbá fel kell tüntetniük a legutóbbi frissítés időpontját;

e)   pontos és naprakész tájékoztatást kell nyújtaniuk, továbbá fel kell tüntetniük a legutóbbi frissítés időpontját, többek közt;

 

-   a díjszabást, valamint annak tételes lebontását az abban megjelenő adók, díjak és illetékek szerint;

 

-   a megelőző évben használt egyes energiaforrások százalékos részarányát a teljes energiaszerkezetben;

 

-   a megújuló energiaforrásokból előállított energia szolgáltatására vonatkozó ajánlatok esetében tájékoztatást a fogyasztó által vásárolt villamos áram termeléséhez hozzájáruló minden egyes energiaforrás részarányáról, feltüntetve többek között a megújuló energiaforrások részarányát az alkalmazott technológia és származási ország szerinti bontásban, a megújuló energiaforrásokat használó villamosenergia-termelőktől közvetlenül szállított vagy az ellátó saját termeléséből származó villamos energia részarányát vagy százalékos arányát, valamint a járulékos környezetvédelmi és társadalmi hasznot hajtó fellépéseket, ideértve a megújuló energiaforrásokba eszközölt új beruházásokat;

 

-   a meghirdetett „zöld tarifa” pontos jellegét, feltüntetve az addicionalitás szintjét;

 

-   az energiaszerkezet környezetre gyakorolt hatásáról szóló tájékoztatást, feltüntetve a megelőző évben az ellátó teljes tüzelőanyag-szerkezetéből termelt villamos áramból származó szén-dioxid-kibocsátás és radioaktív hulladék mennyiségét;

 

-   a szolgáltatás minőségét, panaszrendező eljárásokat, a fogyasztói elégedettség szintjét vagy a megtévesztő gyakorlatokat;

Módosítás    120

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ezen túlmenően a számlákon és az időszakos számlaértesítőkön, azokhoz csatoltan vagy azokon belül jelezve a végső felhasználók rendelkezésére kell bocsátani az ugyanazon felhasználói kategóriába tartozó, átlagos normál vagy viszonyítási alapként figyelembe vett végső felhasználóval történő összehasonlításokat.

Ezen túlmenően a számlákon és az időszakos számlaértesítőkön, azokhoz csatoltan vagy azokon belül jelezve a végső felhasználók rendelkezésére kell bocsátani az ugyanazon felhasználói kategóriába tartozó, átlagos normál vagy viszonyítási alapként figyelembe vett végső felhasználóval történő összehasonlításokat, valamint olyan értékelést, amely leírja, hogy mely kínált díjszabások volnának előnyösebbek a fogyasztó számára abban az esetben, ha a következő évben is ugyanúgy alakulna a fogyasztása, mint a megelőző évben.

Indokolás

A legkedvezőbb díjszabásra vonatkozó tájékoztatásnak köszönhetően el lehetne kerülni, hogy a fogyasztók elavult és kedvezőtlen díjszabás csapdájába essenek.

Módosítás    121

Irányelvre irányuló javaslat

II melléklet – 4 pont – 2 bekezdés - c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  minimum olyan meglévő információforrásokra, például honlapokra való hivatkozást, ahol a kereskedő által a megelőző évben felhasznált, összes energiahordozó összetételének környezeti hatásai, de legalább a szén-dioxid-kibocsátás és a keletkezett radioaktív hulladék mennyisége nyilvánosan hozzáférhető;

c)  tájékoztatás a kereskedő által a megelőző évben felhasznált, összes energiahordozó összetételének környezeti hatásairól, de legalább a szén-dioxid-kibocsátásról és a keletkezett radioaktív hulladék mennyiségéről;

Indokolás

A fogyasztó számára közvetlenül kell megadni az energiafogyasztására vonatkozó, fent említett alapvető tájékoztatást;

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályok (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

1.3.2017

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Pavel Poc

14.2.2017

Vizsgálat a bizottságban

21.6.2017

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.11.2017

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

52

1

9

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Martin Häusling, Rupert Matthews, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Maria Noichl

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

52

+

ALDE:

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha

EFDD:

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jo Leinen, Susanne Melior, Maria Noichl, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

1

-

NI

Zoltán Balczó

9

0

ENF

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Kateřina Konečná

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Bart Staes, Davor Škrlec

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályok (átdolgozás)

Hivatkozások

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

30.11.2016

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

1.3.2017

ECON

1.3.2017

ENVI

1.3.2017

IMCO

1.3.2017

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

12.1.2017

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Krišjānis Kariņš

25.1.2017

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

25.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Az elfogadás dátuma

21.2.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

50

4

9

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Florent Marcellesi, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Davor Škrlec

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jan Keller

Benyújtás dátuma

27.2.2018


NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSAZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

50

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel

NI

Janusz Korwin-Mikke

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

4

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier,

S&D

Edouard Martin

9

0

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

András Gyürk, Dennis Radtke, Hermann Winkler

S&D

Adam Gierek

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodik

Utolsó frissítés: 2018. március 13.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat