Procedūra : 2016/0380(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0044/2018

Pateikti tekstai :

A8-0044/2018

Debatai :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Balsavimas :

PV 26/03/2019 - 7.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0226

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 1619kWORD 248k
27.2.2018
PE 597.758v02-00 A8-0044/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (nauja redakcija)

(COM(2016) 0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėjas: Krišjānis Kariņš

(Išdėstymas nauja redakcija. Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnis)

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ
 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ
 Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (nauja redakcija)

(COM(2016) 0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2016) 0864),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 194 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0495/2016),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Lenkijos Respublikos Senato, Austrijos Respublikos Bundesrato ir Vengrijos Nacionalinės Asamblėjos pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, kad teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 31 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. liepos 13 d. Regionų komiteto nuomonę(2),

–  atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo(3),

–  atsižvelgdamas į 2017 m. rugsėjo 7 d. Teisės reikalų komiteto laišką, pagal Darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnio 3 dalį pateiktą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 104 ir 59 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto nuomonę (A8-0044/2018),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, Komisijos pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra, ir kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių teisės aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją, atsižvelgęs į Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės rekomendacijas;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  2015 m. liepos 15 d. Komisijos komunikate „Naujų galimybių energijos vartotojams teikiančių priemonių rinkinio įgyvendinimas“31 išdėstyta, kaip Komisija įsivaizduoja mažmeninę rinką, kuri būtų palankesnė energijos vartotojams, be kita ko, užtikrinant geresnes didmeninių ir mažmeninių rinkų sąsajas. Naudodamosi naujų technologijų privalumais, naujos ir novatoriškos energetikos paslaugų įmonės turėtų sudaryti sąlygas energetikos pertvarkoje visapusiškai dalyvauti vartotojams, kurie valdydami savo energijos vartojimą kurtų efektyvaus energijos vartojimo sprendimus, padedančius jiems taupyti pinigus ir bendrai sumažinti energijos vartojimą;

(5)  2015 m. liepos 15 d. Komisijos komunikate „Naujų galimybių energijos vartotojams teikiančių priemonių rinkinio įgyvendinimas“31 išdėstyta, kaip Komisija įsivaizduoja mažmeninę rinką, kuri būtų palankesnė energijos vartotojams, be kita ko, užtikrinant geresnes didmeninių ir mažmeninių rinkų sąsajas. Naudodamosi naujų technologijų privalumais, naujos ir novatoriškos energetikos paslaugų įmonės turėtų didinti visų vartotojų informuotumą energijos vartojimo srityje ir sudaryti jiems sąlygas visapusiškai dalyvauti energetikos pertvarkoje, kad jie, valdydami savo energijos vartojimą, kurtų efektyvaus energijos vartojimo sprendimus, padedančius jiems taupyti pinigus ir bendrai sumažinti energijos vartojimą;

__________________

__________________

31 COM (2015) 339 final, 2015 7 15.

31 COM (2015) 339 final, 2015 7 15.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  2015 m. liepos 15 d. Komisijos komunikate „Pradedamos viešos konsultacijos dėl naujo energijos rinkos modelio“32 pabrėžiama, kad pereinant nuo elektros energijos gamybos didelėse centralizuotose elektrinėse prie decentralizuotos gamybos iš atsinaujinančių išteklių ir prie elektros energijos, pagamintos nenaudojant iškastinio kuro, rinkų reikia atitinkamai pritaikyti dabartines prekybos elektros energija taisykles ir pakeisti esamus rinkos vaidmenis. Jame akcentuojama būtinybė lanksčiau organizuoti elektros energijos rinkas, taip pat visapusiškai įtraukti visus rinkos dalyvius (pvz., atsinaujinančių išteklių energijos gamintojus, naujų energetinių paslaugų teikėjus) ir pasitelkti tokias priemones, kaip energijos kaupimas ir lanksti paklausa;

(6)  2015 m. liepos 15 d. Komisijos komunikate „Pradedamos viešos konsultacijos dėl naujo energijos rinkos modelio“32 pabrėžiama, kad pereinant nuo elektros energijos gamybos didelėse centralizuotose elektrinėse prie decentralizuotos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių ir prie elektros energijos, pagamintos nenaudojant iškastinio kuro, rinkų reikia atitinkamai pritaikyti dabartines prekybos elektros energija taisykles ir pakeisti esamų rinkos dalyvių vaidmenis. Jame akcentuojama būtinybė lanksčiau organizuoti elektros energijos rinkas, taip pat visapusiškai įtraukti visus rinkos dalyvius (pvz., atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamintojus, naujų energetinių paslaugų teikėjus) ir pasitelkti tokias priemones, kaip energijos kaupimas ir lanksti paklausa. Ne mažiau svarbu, kad ES skubiai investuotų į Europos lygmens jungtis energijai perduoti aukštosios įtampos elektros perdavimo tinklais;

_________________

_________________

32   COM (2015) 340 final, 2015 7 15.

32   COM (2015) 340 final, 2015 7 15.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  siekdamos sukurti elektros energijos vidaus rinką valstybės narės turėtų skatinti savo nacionalinių rinkų integravimą ir sistemos operatorių bendradarbiavimą Sąjungos bei regionų lygmeniu, taip pat įtraukti izoliuotas sistemas, sudarančias Sąjungoje vis dar esančias vadinamąsias elektros energijos salas;

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis turėtų išlikti direktyvoje siekiant pabrėžti, jog valstybės narės turi bendradarbiauti, kad pasiektų vieną iš pagrindinių ES energetikos politikos tikslų, t. y. sukurtų vidaus rinką.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  Sąjunga veiksmingiausiai įgyvendins savo atsinaujinančiųjų energijos išteklių rodiklius sukurdama rinkos sistemą, kurioje bus atlyginama už lankstumą ir inovacijas. Gerai veikianti elektros energijos rinkos sistema yra svarbiausias veiksnys atsinaujinančiųjų energijos išteklių įsisavinimui;

Pagrindimas

Veikianti energijos vidaus rinka turėtų padėti įsisavinti atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir sudaryti galimybę ES įgyvendinti atsinaujinančiųjų energijos išteklių rodiklius bei tarptautinius įsipareigojimus pagal Paryžiaus klimato susitarimą.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  siekiant tokio lankstumo, kuris būtinas siekiant elektros energijos sistemą pritaikyti prie kintamos, paskirstytos elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, esminis vaidmuo tenka vartotojams. Technologinė tinklo valdymo pažanga ir elektros energijos gamyba iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių suteikė daugybę galimybių vartotojams, o sveika konkurencija mažmeninėje rinkoje bus labai svarbi siekiant užtikrinti, kad orientuojantis į rinką būtų diegiamos naujos inovacinės paslaugos, pritaikytos pagal kintančius vartotojų poreikius ir galimybes, kartu didinant sistemos lankstumą. Galimybė vartotojams aktyviau ir naujais būdais dalyvauti energijos rinkoje turėtų padėti piliečiams išnaudoti elektros energijos vidaus rinkos privalumus ir pagelbėti Sąjungai siekti atsinaujinančių išteklių energijos tikslų;

(8)  siekiant tokio lankstumo, kuris būtinas siekiant elektros energijos sistemą pritaikyti prie kintamos ir paskirstytos elektros energijos gamybos iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, esminis vaidmuo tenka vartotojams. Technologinė tinklo valdymo pažanga ir elektros energijos gamyba iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių suteikė daugybę galimybių vartotojams. Sveika konkurencija mažmeninėje rinkoje bus labai svarbi siekiant užtikrinti, kad orientuojantis į rinką būtų diegiamos naujos inovacinės paslaugos, kuriomis bus atsižvelgta į kintančius vartotojų poreikius ir galimybes, kartu didinant sistemos lankstumą. Vis dėlto tikruoju arba beveik tikruoju laiku vartotojams prieinamos informacijos apie jų energijos vartojimą stygius, visų pirma dėl lėto pažangiųjų skaitiklių diegimo, neleidžia jiems aktyviai dalyvauti energijos rinkoje ir energetikos pertvarkoje. Galimybė vartotojams aktyviau ir naujais būdais dalyvauti energijos rinkoje ir jų aprūpinimas tam skirtomis priemonėmis turėtų padėti piliečiams išnaudoti elektros energijos vidaus rinkos privalumus ir pagelbėti Sąjungai siekti atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslų;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  laisves, kurios Sąjungos piliečiams garantuojamos Sutartimi, inter alia, laisvą prekių judėjimą, įsisteigimo laisvę ir laisvę teikti paslaugas, galima pasiekti tik visiškai atviros rinkos sąlygomis, kai vartotojams suteikiama galimybė laisvai rinktis savo tiekėjus, o visiems tiekėjams – laisvai tiekti savo vartotojams;

(9)  laisves, kurios Sąjungos piliečiams garantuojamos Sutartimi, inter alia, laisvą prekių judėjimą, įsisteigimo laisvę ir laisvę teikti paslaugas, galima pasiekti tik visiškai atviros ir sujungtos rinkos sąlygomis, kai vartotojams suteikiama galimybė laisvai rinktis savo tiekėjus, o visiems tiekėjams – laisvai tiekti savo vartotojams;

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekdamos užtikrinti konkurenciją ir elektros energijos tiekimą konkurencingiausiomis kainomis, valstybės narės ir nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų padėti naujiems elektros energijos iš įvairių rūšių energijos išteklių tiekėjams ir naujiems energijos gamintojams , kaupimo ir reguliavimo apkrova paslaugų teikėjams patekti į tarpvalstybinę rinką;

(11)  siekdamos užtikrinti konkurenciją ir elektros energijos tiekimą konkurencingiausiomis kainomis, valstybės narės ir nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų padėti naujiems elektros energijos iš įvairių rūšių energijos išteklių tiekėjams ir naujiems energijos gamintojams, kaupimo ir reguliavimo apkrova paslaugų teikėjams patekti į tarpvalstybinę rinką. Tačiau valstybės narės turėtų bendradarbiauti planuodamos elektros energijos srautus ir turėtų imtis reikiamų veiksmų, kad išvengtų neplanuotų elektros energijos žiedinių srautų;

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su dviem 3 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  valstybės narės turėtų užtikrinti, kad nekiltų jokių nepagrįstų kliūčių patekti į elektros energijos vidaus rinką, joje veikti ir pasitraukti iš jos. Sykiu turėtų būti aišku, kad ši nuostata nedaro poveikio toms kompetencijos sritims, kurias valstybės narės išlaiko trečiųjų šalių atžvilgiu. Toks paaiškinimas neturi būti aiškinamas kaip valstybėms narėms suteikiama galimybė naudotis Sąjungos išimtine kompetencija. Taip pat turėtų būti patikslinama, jog trečiųjų valstybių rinkos dalyviai privalo laikytis galiojančių Sąjungos ir valstybių narių teisės aktų, kaip ir visi kiti rinkos dalyviai;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b)  Europos Vadovų Taryba savo 2014 m. sausio mėn. išvadose nurodė, jog Komisija padedant valstybėms narėms turi imtis skubių priemonių, kad kuo skubiau, bet ne vėliau kaip 2020 m., būtų pasiektas esamas elektros energijos tarpusavio jungčių 10 proc. tikslas bent tų valstybių narių, kurios dar nepasiekė minimalaus integracijos į energijos vidaus rinką lygio – tai yra Baltijos valstybių, Portugalijos ir Ispanijos, ir tų valstybių narių, kurios yra pagrindinė minėtų valstybių prieigos į energijos vidaus rinką vieta, atveju. Be to, nurodė, kad Komisija taip pat reguliariai teiks ataskaitas Europos vadovų Tarybai, kad iki 2030 m. būtų pasiektas 15 proc. tikslas;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  valstybės narės turėtų išlaikyti plataus pobūdžio teisę nustatyti elektros energijos įmonėms viešųjų paslaugų įpareigojimus, kurie padėtų siekti bendros ekonominės svarbos tikslų. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad namų ūkių vartotojams ir, kai valstybės narės mano, kad to reikia, – mažosioms įmonėms būtų suteikta teisė gauti konkrečios kokybės elektros energiją už aiškiai palyginamą, skaidrią ir konkurencingą kainą. Tačiau tokie viešųjų paslaugų įpareigojimai, kuriais reguliuojama tiekimo kaina, yra iš esmės iškreipiamojo pobūdžio priemonė, dėl kurios dažnai susidaro tarifo deficitas, apribojamas pasirinkimas vartotojams, sumažėja paskatos taupyti energiją ir investuoti į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, suprastėja paslaugų standartai, sumažėja vartotojų dalyvavimas ir pablogėja jų poreikių patenkinimas, apribojama konkurencija ir sumažėja inovacinių produktų bei paslaugų pasirinkimas rinkoje. Todėl valstybės narės turėtų taikyti kitas politikos priemones, visų pirma tikslines socialinės politikos priemones, kurios padėtų išsaugoti elektros energijos tiekimą piliečiams už prieinamą kainą. Intervencija į kainų nustatymą turėtų būti taikoma tik keliomis išimtinėmis aplinkybėmis. Visiškai liberalizuota mažmeninė elektros energijos rinka skatintų kainų ir kitokią konkurenciją tarp esamų tiekėjų ir trauktų į rinką naujus produktus bei paslaugas tokiu būdu didindama pasirinkimą vartotojams ir geriau tenkindama jų poreikius;

(15)  valstybės narės turėtų išlaikyti plataus pobūdžio teisę nustatyti elektros energijos įmonėms viešųjų paslaugų įpareigojimus, kurie padėtų siekti bendros ekonominės svarbos tikslų. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad namų ūkių vartotojams ir, kai valstybės narės mano, kad to reikia, – mažosioms įmonėms būtų suteikta teisė gauti konkrečios kokybės elektros energiją už aiškiai palyginamą, skaidrią ir konkurencingą kainą. Tačiau tokie viešųjų paslaugų įpareigojimai, kuriais reguliuojama tiekimo kaina, yra iš esmės iškreipiamojo pobūdžio priemonė, dėl kurios dažnai susidaro tarifo deficitas, apribojamas pasirinkimas vartotojams, sumažėja paskatos taupyti energiją ir investuoti į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, suprastėja paslaugų standartai, sumažėja vartotojų dalyvavimas ir pablogėja jų poreikių patenkinimas, apribojama konkurencija ir sumažėja inovacinių produktų bei paslaugų pasirinkimas rinkoje. Todėl valstybės narės turėtų taikyti kitas politikos priemones, visų pirma tikslines socialinės politikos priemones, kurios padėtų išsaugoti elektros energijos tiekimą piliečiams už prieinamą kainą. Intervencija į kainų nustatymą turėtų būti taikoma tik keliomis išskirtinai išimtinėmis aplinkybėmis, siekiant apsaugoti pažeidžiamiausius visuomenės narius, ir turėtų būti palaipsniui nutraukiama per nustatytą laikotarpį. Visiškai liberalizuota ir gerai veikianti mažmeninė elektros energijos rinka skatintų kainų ir kitokią konkurenciją tarp esamų tiekėjų ir trauktų į rinką naujus produktus bei paslaugas, tokiu būdu didindama pasirinkimą vartotojams ir geriau tenkindama jų poreikius;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  veiksmingos ir visiems vartotojams prieinamos ginčų sprendimo priemonės užtikrina geresnę vartotojų apsaugą. Valstybės narės turėtų pradėti taikyti sparčias ir veiksmingas ginčų nagrinėjimo procedūras;

(24)  veiksmingos ir visiems vartotojams prieinamos nepriklausomų ginčų sprendimo mechanizmų priemonės, pvz., ombudsmenas energetikos reikalams arba vartotojų institucija, užtikrina geresnę vartotojų apsaugą. Valstybės narės turėtų pradėti taikyti sparčias ir veiksmingas ginčų nagrinėjimo procedūras;

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra reikalingas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  visi vartotojai turėtų galėti pasinaudoti tiesioginio dalyvavimo rinkoje pranašumais – visų pirma savo vartojimo įpročius koreguoti pagal rinkos signalus ir savo ruožtu naudotis žemesnėmis elektros energijos kainomis ar kitomis finansinėmis lengvatomis. Tokio aktyvaus dalyvavimo privalumai greičiausiai didės laikui bėgant, kai elektros energija varomos transporto priemonės, šilumos siurbliai ir kiti lanksčios apkrovos veiksniai taps konkurencingesni. Vartotojai turėtų galėti dalyvauti visų formų reguliavimo apkrova procesuose, todėl jiems turėtų būti suteikta galimybė rinktis pažangiąją matavimo sistemą ir dinamiškos elektros energijos kainos sutartį. Tokiu būdu jie turėtų galėti koreguoti savo suvartojimą pagal tikralaikius kainų signalus, kurie rodo elektros energijos arba jos tiekimo vertę ir išlaidas įvairiais laikotarpiais, o valstybės narės turėtų užtikrinti, kad didmeninės kainos rizika vartotojams būtų pamatuota. Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad tie vartotojai, kurie nenori aktyviai dalyvauti rinkoje, būtų ne baudžiami, o galėtų apgalvotai rinktis iš jiems prieinamų galimybių tokiomis sąlygomis, kurios kuo labiau atitinka šalies rinkos aplinkybes;

(25)  visi vartotojai turėtų galėti pasinaudoti tiesioginio dalyvavimo rinkoje pranašumais – visų pirma savo vartojimo įpročius koreguoti pagal rinkos signalus ir savo ruožtu naudotis žemesnėmis elektros energijos kainomis ar kitomis finansinėmis lengvatomis. Tokio aktyvaus dalyvavimo privalumai greičiausiai didės laikui bėgant, kai padidės pasyvių vartotojų informuotumas apie jų, kaip aktyvių vartotojų, galimybes ir kai informacija apie aktyvaus dalyvavimo galimybes bus labiau prieinama ir žinoma. Vartotojai turėtų galėti dalyvauti visų formų reguliavimo apkrova procesuose ir todėl jiems turėtų būti suteikta galimybė naudotis visapusišku pažangiųjų skaitiklių diegimo sistemų diegimu, o tais atvejais, kai toks diegimas įvertinamas neigiamai, jiems turėtų būti suteikta galimybė rinktis pažangiąją matavimo sistemą ir dinamiškos elektros energijos kainos sutartį. Tokiu būdu jie turėtų galėti koreguoti savo suvartojimą pagal tikralaikius kainų signalus, kurie rodo elektros energijos arba jos tiekimo vertę ir išlaidas įvairiais laikotarpiais, o valstybės narės turėtų užtikrinti, kad didmeninės kainos rizika vartotojams būtų pamatuota. Vartotojams turėtų būti pranešta apie galimą dinamiškos kainos sutarties kainos riziką. Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad tie vartotojai, kurie nenori aktyviai dalyvauti rinkoje, būtų ne baudžiami, o galėtų apgalvotai rinktis iš jiems prieinamų galimybių tokiomis sąlygomis, kurios kuo labiau atitinka šalies rinkos aplinkybes;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  pritaikius paskirstytosios energijos gamybos technologijas ir vartotojam įgijus naujų galių veiksminga ir ekonomiškai efektyvia priemone, kuria patenkinami vartotojų poreikiai ir pateisinami lūkesčiai dėl energijos šaltinių, paslaugų ir vietos lygmens dalyvavimo, tapo bendruomeninė energetika ir energetikos kooperatyvai. Bendruomeninė energetika yra įtrauki galimybė visiems vartotojams tiesiogiai dalyvauti gaminant, vartojant energiją arba dalijantis ja tarpusavyje geografiškai apibrėžtame bendruomeniniame tinkle, kuris gali veikti atskirai arba būti prijungtas prie viešo skirstymo tinklo. Bendruomeninės energetikos iniciatyvų svarbiausias tikslas yra tiekti įperkamą konkrečios rūšies, pvz., atsinaujinančių išteklių, energiją savo nariams arba akcininkams, o ne visų pirma siekti pelno, kaip tradicinėse energetikos bendrovėse. Pagal bendruomeninės energetikos iniciatyvas mezgami tiesioginiai ryšiai su vartotojais ir taip rodomas iniciatyvų potencialas lengviau integruotai įsisavinti naujas technologijas ir vartojimo modelius, įskaitant pažangiuosius skirstomuosius tinklus ir reguliavimą apkrova. Bendruomeninė energetika taip pat gali padėti didinti energijos vartojimo efektyvumą namų ūkių lygmeniu ir šalinti energijos nepriteklių mažinant vartojimą ir tiekimo tarifus. Bendruomeninė energetika taip pat suteikia galimybę dalyvauti energijos rinkoje toms namų ūkių vartotojų grupėms, kurios šiaip tokios galimybės neturėtų. Tais atvejais, kai tokios iniciatyvos sėkmingos įgyvendintos, jos bendruomenei suteikė ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės vertės, kuri viršija vien tiesioginę naudą, gautą teikiant energetines paslaugas. Vietos energetikos bendruomenėms turėtų būti leidžiama rinkoje veikti vienodomis sąlygomis neiškreipiant konkurencijos. Namų ūkių vartotojams turėtų būti leidžiama savanoriškai dalyvauti bendruomeninės energetikos iniciatyvoje, taip pat pasitraukti iš jos neprarandant nei prieigos prie tinklo, eksploatuojamo pagal tą iniciatyvą, nei vartotojų teisių. Prieiga prie vietos energetikos bendruomenės tinklo turėtų būti suteikiama sąžiningomis ir išlaidas atspindinčiomis sąlygomis;

(30)  pritaikius paskirstytosios energijos gamybos technologijas ir vartotojams įgijus naujų galių veiksminga ir ekonomiškai efektyvia priemone, kuria patenkinami vartotojų poreikiai ir pateisinami lūkesčiai dėl energijos šaltinių, paslaugų ir vietos lygmens dalyvavimo, tapo bendruomeninė energetika ir energetikos kooperatyvai. Bendruomeninė energetika yra įtrauki galimybė visiems vartotojams tiesiogiai dalyvauti gaminant, vartojant energiją arba dalijantis ja tarpusavyje atvirai ir savanoriškai dalyvaujant geografiškai apibrėžtame bendruomeniniame tinkle, kuris gali veikti atskirai arba būti prijungtas prie viešo skirstymo tinklo. Bendruomeninės energetikos iniciatyvų svarbiausias tikslas yra tiekti įperkamą konkrečios rūšies, pvz., atsinaujinančiųjų išteklių, energiją savo nariams arba akcininkams, ir tai prisideda prie naudos teikimo vietos bendruomenėms ir atstovavimo vietos interesams, o ne visų pirma siekti pelno, kaip tradicinėse energetikos bendrovėse. Pagal bendruomeninės energetikos iniciatyvas mezgami tiesioginiai ryšiai su vartotojais ir taip rodomas iniciatyvų potencialas lengviau integruotai įsisavinti naujas technologijas ir vartojimo modelius, įskaitant pažangiuosius skirstomuosius tinklus ir reguliavimą apkrova. Bendruomeninė energetika taip pat gali padėti didinti energijos vartojimo efektyvumą namų ūkių lygmeniu ir šalinti energijos nepriteklių mažinant vartojimą ir tiekimo tarifus. Bendruomeninė energetika taip pat suteikia galimybę dalyvauti energijos rinkoje toms namų ūkių vartotojų grupėms, kurios šiaip tokios galimybės neturėtų. Tais atvejais, kai tokios iniciatyvos sėkmingos įgyvendintos, jos bendruomenei suteikė ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės vertės, kuri viršija vien tiesioginę naudą, gautą teikiant energetines paslaugas. Vietos energetikos bendruomenėms turėtų būti leidžiama rinkoje veikti vienodomis sąlygomis neiškreipiant konkurencijos. Namų ūkių vartotojams turėtų būti leidžiama savanoriškai dalyvauti bendruomeninės energetikos iniciatyvoje, taip pat pasitraukti iš jos neprarandant nei prieigos prie tinklo, eksploatuojamo pagal tą iniciatyvą, nei vartotojų teisių. Prieiga prie vietos energetikos bendruomenės tinklo turėtų būti suteikiama sąžiningomis ir išlaidas atspindinčiomis sąlygomis;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(31)  sąskaitos už energiją ir metinės ataskaitos yra svarbios vartotojų informavimo priemonės. Jose teikiami ne tik suvartojimo bei išlaidų duomenys, bet ir kita informacija, kuri padeda vartotojams savo dabartinę sutartį palyginti su kitais pasiūlymais. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad su sąskaitomis susiję ginčai yra labai dažnas vartotojų skundų šaltinis ir veiksnys, kuris prisideda prie nuolat žemo vartotojų pasitenkinimo ir dalyvavimo energetikos sektoriuje lygio, būtina užtikrinti, kad sąskaitos ir metinės ataskaitos būtų aiškesnės ir suprantamesnės ir kad sąskaitose būtų pateikiama visa būtina informacija, padedanti vartotojams reguliuoti savo energijos suvartojimą, lyginti pasiūlymus ir keisti tiekėjus;

(31)  sąskaitos už energiją ir metinės ataskaitos yra svarbios vartotojų informavimo priemonės. Energijos sąskaitose ir metinėse ataskaitose teikiami suvartojimo bei išlaidų duomenys, taip pat jose gali būti pateikta kita informacija, kuri padeda vartotojams savo dabartinę sutartį palyginti su kitais pasiūlymais. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad su sąskaitomis susiję ginčai yra labai dažnas vartotojų skundų šaltinis, sąskaitos ir metinės ataskaitos prisideda prie nuolat žemo vartotojų pasitenkinimo ir dalyvavimo energetikos sektoriuje lygio. Todėl būtina užtikrinti, kad sąskaitos ir metinės ataskaitos būtų aiškesnės ir suprantamesnės ir kad sąskaitose būtų pateikiama visa būtina informacija, padedanti vartotojams reguliuoti savo energijos suvartojimą, lyginti pasiūlymus ir keisti tiekėjus;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  valstybės narės turėtų skatinti modernizuoti skirstymo tinklus, pvz., pradėti naudoti pažangiuosius tinklus, kurie turėtų būti kuriami taip, kad būtų skatinama decentralizuota elektros energijos gamyba ir energijos vartojimo efektyvumas;

(32)  valstybės narės turėtų skatinti modernizuoti skirstymo tinklus, pvz., pradėti naudoti pažangiuosius tinklus, kurie turėtų būti kuriami taip, kad būtų skatinama decentralizuota elektros energijos gamyba, energijos kaupimas ir energijos vartojimo efektyvumas;

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra reikalingas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  nacionaliniu lygmeniu sprendžiant dėl pažangiųjų matavimo sistemų diegimo, tai turėtų būti galima pagrįsti ekonominiu vertinimu. Jei pagal to vertinimo rezultatus galima spręsti, kad tokias matavimo sistemas ekonomiškai tikslinga ir rentabilu taikyti tik vartotojams, kurie suvartoja tam tikrą elektros energijos kiekį, valstybės narės, pradėdamos jas taikyti, turėtų turėti galimybę į tai atsižvelgti;

(34)  nacionaliniu lygmeniu sprendžiant dėl pažangiųjų matavimo sistemų diegimo, tai turėtų būti galima pagrįsti ekonominiu vertinimu. Šiuo ekonominiu vertinimu reikėtų atsižvelgti į ilgalaikę pažangiųjų matavimo sistemų diegimo naudą visai vertės grandinei, visų pirma geresniam tinklo valdymui, tikslesniam planavimui ir tinklo nuostolių nustatymui. Jei pagal to vertinimo rezultatus galima spręsti, kad tokias matavimo sistemas rentabilu taikyti tik vartotojams, kurie suvartoja tam tikrą elektros energijos kiekį, valstybės narės, pradėdamos jas taikyti, turėtų turėti galimybę į tai atsižvelgti. Vis dėlto reikėtų reguliariai ir bent kas dvejus metus peržiūrėti šį vertinimą, atsižvelgiant į sparčią technologinę pažangą;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  . Pagrindinis tiekimo vartotojams veiklos aspektas – galimybė susipažinti su objektyviais ir skaidriais suvartojimo duomenimis. Taigi vartotojams turėtų būti suteikta galimybė susipažinti su jų suvartojimo duomenimis, taip pat su susijusiomis kainomis ir paslaugų sąnaudomis, kad jie galėtų paskatinti konkurentus pateikti tais duomenimis pagrįstą pasiūlymą. Vartotojai taip pat turėtų turėti teisę gauti tinkamą informaciją apie jų suvartotą energijos kiekį. Vartotojai dėl išankstinių mokėjimų neturėtų atsidurti neproporcingai nepalankesnėje padėtyje, o įvairios mokėjimo sistemos turėtų būti nediskriminacinės. Vartotojams pakankamai dažnai teikiant duomenis apie energijos sąnaudas bus skatinama taupyti energiją, nes šie duomenys suteiks tiesioginės informacijos vartotojams apie investicijų į energijos vartojimo efektyvumą ir vartojimo pokyčių poveikį. Taigi visiškai įgyvendinus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/27/ES35 vartotojams bus padedama sumažinti jų energijos sąnaudas;

(37)  pagrindinis tiekimo galutiniams vartotojams veiklos aspektas – galimybė susipažinti su objektyviais, laiku pateikiamais ir skaidriais suvartojimo duomenimis. Taigi vartotojams turėtų būti suteikta galimybė susipažinti su jų suvartojimo duomenimis, taip pat su susijusiomis kainomis ir paslaugų sąnaudomis, kad jie galėtų paskatinti konkurentus pateikti tais duomenimis pagrįstą pasiūlymą. Vartotojai taip pat turėtų turėti teisę gauti tinkamą informaciją apie jų suvartotą energijos kiekį. Vartotojai dėl išankstinių mokėjimų neturėtų atsidurti neproporcingai nepalankesnėje padėtyje, o įvairios mokėjimo sistemos turėtų būti nediskriminacinės. Galutiniams vartotojams pakankamai dažnai teikiant duomenis apie energijos sąnaudas bus skatinama taupyti energiją, nes šie duomenys suteiks tiesioginės informacijos galutiniams vartotojams apie investicijų į energijos vartojimo efektyvumą ir vartojimo pokyčių poveikį. Taigi visiškai įgyvendinus Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2012/27/ES35 vartotojams bus padedama sumažinti jų energijos sąnaudas;

__________________

__________________

35 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL L 315, 2012 11 14, p. 1).

35 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2009/125/EB ir 2010/30/ES bei kuria panaikinamos direktyvos 2004/8/EB ir 2006/32/EB (OL L 315, 2012 11 14, p. 1).

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(38)  šiuo metu valstybėse narėse, įdiegus pažangiąsias matavimo sistemas, yra sukurta arba kuriama įvairių duomenų valdymo modelių. Nepriklausomai nuo duomenų valdymo modelio svarbu, kad valstybės narės nustatytų skaidrias taisykles, pagal kurias būtų galima nediskriminacinėmis sąlygomis prieiti prie duomenų, ir užtikrina aukščiausio lygio kibernetinį saugumą, duomenų apsaugą ir duomenis tvarkančių subjektų nešališkumą;

(38)  šiuo metu valstybėse narėse, įdiegus pažangiąsias matavimo sistemas, yra sukurta arba kuriama įvairių duomenų valdymo modelių. Nepriklausomai nuo duomenų valdymo modelio svarbu, kad valstybės narės nustatytų skaidrias taisykles, pagal kurias būtų galima nediskriminacinėmis sąlygomis ir veiksmingai prieiti prie duomenų ir jais keistis, ir užtikrina aukščiausio lygio duomenų vientisumą, kibernetinį saugumą, duomenų apsaugą ir duomenis tvarkančių subjektų nešališkumą. Valstybės narės taip pat turėtų užtikrinti, kad vartotojai tebebūtų atsakingi už suvartojimo duomenis ir išliktų duomenų savininkais, visų pirma turėdami galimybę save identifikuoti ir nesunkiai suteikti ar atsiimti sutikimą laikantis Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  energetinės paslaugos labai svarbios saugant Sąjungos piliečių gerovę. Adekvatus šildymas, vėsinimas, apšvietimas ir elektrinių prietaisų maitinimas yra pagrindinės paslaugos, garantuojančios deramą piliečių gyvenimo ir sveikatos lygį. Be to, prieiga prie šių energetinių paslaugų padeda Europos piliečiams išnaudoti savo potencialą ir padidina socialinę įtrauktį. Energijos nepriteklių patiriantys namų ūkiai šių energetinių paslaugų negali įpirkti dėl trijų veiksnių kombinacijos – mažų pajamų, didelių energijos išlaidų ir menko energijos vartojimo jų būstuose efektyvumo. Valstybės narės turėtų rinkti atitinkamą informaciją, leidžiančią stebėti, kiek namų ūkių patiria energijos nepriteklių. Tikslus matavimas turėtų padėti valstybėms narėms identifikuoti energijos nepriteklių patiriančius namų ūkius ir teikti jiems kryptingą paramą. Komisija turėtų aktyviai remti nuostatų dėl energijos nepritekliaus įgyvendinimą sudarydama sąlygas valstybėms narėms dalytis gerąja patirtimi;

(40)  energijos tiekimas labai svarbus saugant Sąjungos piliečių gerovę. Šildymas, vėsinimas, apšvietimas ir elektrinių prietaisų maitinimas yra pagrindinės paslaugos, garantuojančios deramą piliečių gyvenimo ir sveikatos lygį. Be to, prieiga prie energijos padeda Europos piliečiams išnaudoti savo potencialą ir padidina socialinę įtrauktį. Energijos nepriteklių patiriantys namų ūkiai šių energetinių paslaugų negali įpirkti dėl trijų veiksnių kombinacijos – mažų pajamų, didelių energijos išlaidų ir menko energijos vartojimo jų būstuose efektyvumo. Valstybės narės turėtų rinkti atitinkamą informaciją, leidžiančią stebėti, kiek namų ūkių patiria energijos nepriteklių. Tikslus matavimas turėtų padėti valstybėms narėms identifikuoti energijos nepriteklių patiriančius namų ūkius ir per savo socialinės gerovės sistemas ar kitomis politikos priemonėmis teikti jiems kryptingą paramą. Komisija turėtų aktyviai remti nuostatų dėl energijos nepritekliaus įgyvendinimą sudarydama sąlygas valstybėms narėms dalytis gerąja patirtimi;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  valstybės narės, susiduriančios su energijos nepritekliaus problema ir iki šiol neparengusios nacionalinių veiksmų planų arba kitų atitinkamų programų, skirtų šiai problemai spręsti, siekiant sumažinti skaičių žmonių, nukentėjusių dėl tokios padėties, turėtų juos parengti. Mažos pajamos, didelės energijos išlaidos ir menkas energijos vartojimo būstuose efektyvumas yra tinkami veiksniai nustatant rodiklius, skirtus energijos nepritekliui įvertinti. Bet kuriuo atveju valstybės narės turėtų užtikrinti būtiną energijos tiekimą pažeidžiamiems ir energijos nepriteklių patiriantiems vartotojams. Siekdamos šio tikslo, jos galėtų taikyti integruotą požiūrį, pvz., vykdant energetikos ir socialinę politiką, ir priemonės galėtų apimti socialinę politiką arba būsto energijos vartojimo efektyvumo didinimą. Pagal šią direktyvą bent jau turėtų būti sudaryta pažeidžiamiems ir energijos nepriteklių patiriantiems vartotojams palankios nacionalinės politikos galimybė;

(41)  energijos nepriteklius tampa vis didesne Sąjungos problema. Valstybės narės, susiduriančios su energijos nepritekliaus problema ir iki šiol neparengusios nacionalinių veiksmų planų arba kitų atitinkamų programų, skirtų energijos nepritekliaus problemai spręsti, siekdamos sumažinti energijos nepriteklių patiriančių vartotojų skaičių, turėtų juos parengti. Mažos pajamos, didelės energijos išlaidos ir menkas energijos vartojimo būstuose efektyvumas yra tinkami veiksniai nustatant rodiklius, skirtus energijos nepritekliui įvertinti. Bet kuriuo atveju valstybės narės turėtų užtikrinti būtiną energijos tiekimą pažeidžiamiems ir energijos nepriteklių patiriantiems vartotojams. Siekdamos šio tikslo, jos galėtų taikyti integruotą požiūrį, pvz., vykdant energetikos ir socialinę politiką, ir priemonės galėtų apimti socialinę politiką arba būsto energijos vartojimo efektyvumo didinimą. Pagal šią direktyvą turėtų būti tobulinama pažeidžiamiems ir energijos nepriteklių patiriantiems vartotojams palanki nacionalinė politika;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  kai siekiant užtikrinti optimalų integruoto energijos tiekimo, kuriam taikomi specialūs veiklos standartai, efektyvumą naudojama uždara skirstymo sistema, arba uždara skirstymo sistema eksploatuojama visų pirma sistemos savininko reikmėms, turėtų būti įmanoma skirstymo sistemos operatorių atleisti nuo įpareigojimų, dėl kurių, turint mintyje ypatingą skirstymo sistemos operatoriaus ir sistemos vartotojų santykių pobūdį, būtų užkrauta nereikalinga administracinė našta. Gamybinių, komercinių arba bendrų paslaugų vietose, pvz., traukinių stotyse, oro uostuose, ligoninėse, didelėse stovyklavietėse su integruota infrastruktūra arba chemijos pramonės vietose, dėl ypatingo veiklos pobūdžio gali būti naudojamos uždaros skirstymo sistemos;

(44)  kai siekiant užtikrinti optimalų integruoto energijos tiekimo, kuriam taikomi specialūs veiklos standartai, efektyvumą naudojama uždara skirstymo sistema, arba kai uždara skirstymo sistema eksploatuojama visų pirma sistemos savininko reikmėms, turėtų būti įmanoma skirstymo sistemos operatorių atleisti nuo įpareigojimų, dėl kurių, turint mintyje ypatingą skirstymo sistemos operatoriaus ir sistemos vartotojų santykių pobūdį, būtų užkrauta nereikalinga administracinė našta. Gamybinių, komercinių arba bendrų paslaugų vietose, pvz., traukinių stotyse, oro uostuose, ligoninėse, didelėse stovyklavietėse su integruota infrastruktūra arba chemijos pramonės vietose, dėl ypatingo veiklos pobūdžio gali būti naudojamos uždaros skirstymo sistemos;

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra reikalingas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

69 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(69)  kad būtų užtikrintos vienodos šios direktyvos įgyvendinimo sąlygos, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai siekiant nustatyti bendrą Europos duomenų formatą ir nediskriminacinę bei skaidrią prieigos prie matavimo ir vartojimo duomenų, taip pat duomenų, reikalingų vartotojui keičiant tiekėją, tvarką. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201138;

(69)  kad būtų užtikrintos vienodos šios direktyvos įgyvendinimo sąlygos, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai siekiant nustatyti bendrą Europos duomenų formatą ir nediskriminacinę bei skaidrią prieigos prie matavimo ir vartojimo duomenų, taip pat duomenų, reikalingų vartotojui keičiant tiekėją, tvarką. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/201138. Siekiant užtikrinti, kad tokiu bendru Europos duomenų formatu būtų remiama rinka grindžiama konkurencija ir būtų prisidedama prie energetinių paslaugų sąveikumo užtikrinimo, prireikus Komisija gali prašyti, kad atitinkamos Europos standartizacijos organizacijos parengtų duomenų standartus;

__________________

__________________

38 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

38 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šia direktyva nustatomos elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo, kaupimo ir tiekimo bendrosios taisyklės ir vartotojų apsaugos nuostatos siekiant sukurti iš tiesų integruotas, konkurencingas , į vartotojus orientuotas ir lanksčias Sąjungos elektros energijos rinkas. Direktyva siekiama, išnaudojant integruotos rinkos privalumus, užtikrinti vartotojams prieinamas energijos kainas, aukštą tiekimo saugumo lygį ir sklandų perėjimą prie nuo iškastinio kuro nepriklausančios energetikos sistemos. Joje nustatomos pagrindinės taisyklės, reglamentuojančios Europos elektros energijos sektoriaus organizavimą ir veikimą, visų pirma taisyklės, reglamentuojančios galių vartotojams suteikimą ir apsaugą, atvirą patekimą į integruotą rinką, trečiųjų šalių prieigą prie perdavimo ir skirstymo infrastruktūros, atskyrimo taisyklės, taip pat nepriklausomoms nacionalinėms energetikos reguliavimo institucijoms taikomos taisyklės.

Šia direktyva nustatomos elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo, kaupimo ir tiekimo bendrosios taisyklės ir vartotojų apsaugos nuostatos siekiant sukurti iš tiesų integruotas, konkurencingas, į vartotojus orientuotas ir lanksčias Sąjungos elektros energijos rinkas. Direktyva siekiama, išnaudojant integruotos rinkos privalumus, užtikrinti vartotojams prieinamas ir skaidrias energijos kainas, aukštą tiekimo saugumo lygį ir sklandų perėjimą prie nuo iškastinio kuro nepriklausančios ir tvarios energetikos sistemos. Joje nustatomos pagrindinės taisyklės, reglamentuojančios Europos elektros energijos sektoriaus organizavimą ir veikimą, visų pirma taisyklės, reglamentuojančios galių vartotojams suteikimą ir apsaugą, atvirą patekimą į integruotą rinką, trečiųjų šalių prieigą prie perdavimo ir skirstymo infrastruktūros, atskyrimo taisyklės, taip pat nepriklausomoms nacionalinėms energetikos reguliavimo institucijoms taikomos taisyklės.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  aktyvusis vartotojas – vartotojas arba grupė kartu veikiančių vartotojų, kurie vartoja, kaupia arba parduoda (taip pat ir per telkėjus) savo valdose pačių pasigamintą elektros energiją arba dalyvauja reguliavimo apkrova arba efektyvaus energijos vartojimo programose, su sąlyga, kad ši veikla nėra jų pagrindinė komercinė arba profesinė veikla;

6.  aktyvusis vartotojas – galutinis vartotojas arba grupė kartu veikiančių galutinių vartotojų, kurie vartoja, kaupia arba parduoda (taip pat ir per telkėjus, tiekėjus arba prekiautojus) savo valdose pačių pasigamintą elektros energiją arba dalyvauja reguliavimo apkrova arba efektyvaus energijos vartojimo programose, jei ši veikla nėra jų pagrindinė komercinė arba profesinė veikla;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  vietos energetikos bendruomenė – asociacija, kooperatyvas, ūkinė bendrija, ne pelno organizacija arba kitas juridinis subjektas, faktiškai kontroliuojamas vietos akcininkų arba narių, paprastai daugiau besivadovaujantis vertybėmis, o ne siekiantis pelno, ir dalyvaujantis paskirstytos gamybos veikloje ir skirstomųjų tinklų operatorių, tiekėjų ar telkėjų vietos lygmens veikloje, įskaitant tarpvalstybiniu mastu;

7.  vietos energetikos bendruomenė – atvirai ir savanoriškai dalyvaujanti asociacija, kooperatyvas, ūkinė bendrija, ne pelno organizacija, MVĮ arba kitas juridinis subjektas, faktiškai kontroliuojamas vietos akcininkų arba narių, turintis pagrindinį tikslą teikti aplinkos, ekonominę ar socialinę naudą savo bendruomenių nariams arba vietoje ar vietose, kuriose jis vykdo veiklą, o ne vietose, kuriose jis gauna pelną, ir dalyvaujantis tokioje veikloje, kaip paskirstyta gamyba, energijos kaupimas, tiekimas, energijos vartojimo efektyvumo paslaugos, telkimas, elektromobilumas ir skirstymo sistemos eksploatavimas, įskaitant veiklą tarpvalstybiniu mastu;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 15 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15.  nepriklausomas telkėjas – telkėjas, kuris nėra susijęs su jokiu tiekėju ar kitu rinkos dalyviu;

15.  nepriklausomas telkėjas – telkėjas, kuris nėra susijęs su jokiu savo vartotojo tiekėju;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 38 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

38.  su dažnio reguliavimu nesusijusi papildoma paslauga – paslauga, kuria perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatorius naudojasi nuostoviosios būsenos įtampai reguliuoti, greitam reaktyviosios srovės tiekimui, inercijai ir paleidimo po visuotinės avarijos galimybei užtikrinti;

38.  su dažnio reguliavimu nesusijusi papildoma paslauga – paslauga, kuria perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatorius naudojasi nuostoviosios būsenos įtampai reguliuoti, greitam reaktyviosios srovės tiekimui, vietos tinklo stabilumo inercijai, trumpojo jungimo srovei ir paleidimo po visuotinės avarijos galimybei bei izoliuotojo veikimo galimybei užtikrinti;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 39 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

39.  regioninis operatyvinis centras – regioninis operatyvinis centras, apibrėžtas [Dokumentu COM(2016)861/2 siūlomos Reglamento (EB) Nr. 714/2009 naujos redakcijos] 32 straipsnyje;

39.  regioninis koordinavimo centras – regioninis koordinavimo centras, įsteigtas pagal [Dokumentu COM(2016) 861/2 siūlomos Reglamento (EB) Nr. 714/2009 naujos redakcijos] 32 straipsnį;

 

(Šis pakeitimas taikomas visam tekstui. Jį priėmus reikės padaryti atitinkamus viso teksto pakeitimus.)

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraiposs 39 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

39a.  sudėtinė perdavimo sistemos dalis – tinklo komponentai, kurie yra integruoti į perdavimo arba skirstymo sistemą, įskaitant kaupimo įrenginį, ir yra naudojami vieninteliam tikslui – saugiam ir patikimam perdavimo arba skirstymo sistemos veikimui užtikrinti, tačiau ne balansavimui ar perkrovos valdymui, išskyrus reaktyvųjį momentinį tinklo saugumo atkūrimą nenumatytų atvejų tinkle atveju;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 47 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

47.  energijos kaupimas – tam tikro pagamintos elektros energijos kiekio atidėjimas iki jos panaudojimo – kaip galutinės energijos arba paverstos kitos formos energija.

47.  energijos kaupimas – elektros energijos naudojimo atidėjimas vėlesniam momentui nei ji buvo pagaminta arba jos pavertimas tokios formos energija, kurią galima kaupti, tokios energijos kaupimas ir paskesnis tokios energijos pavertimas atgal į elektros energiją arba kitos formos energiją.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionalinės teisės aktais nebūtų nepagrįstai varžomi tarpvalstybiniai elektros energijos srautai, vartotojų dalyvavimas (be kita ko, teikiant reguliavimo apkrova paslaugas), investavimas į lanksčią energijos gamybą, energijos kaupimas, elektromobilumo diegimas ir naujų jungiamųjų linijų tiesimas ir kad elektros energijos kainos atspindėtų faktinę paklausą ir pasiūlą.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionalinės teisės aktais nebūtų nepagrįstai varžoma tarpvalstybinė prekyba ir elektros energijos srautai, vartotojų dalyvavimas (be kita ko, teikiant reguliavimo apkrova paslaugas), investavimas į lanksčią energijos gamybą, energijos kaupimas, elektromobilumo diegimas ir naujų jungiamųjų linijų tiesimas ir kad elektros energijos kainos atspindėtų faktinę paklausą ir pasiūlą.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionaliniais teisės aktais būtų užtikrintos vienodos sąlygos ir nebūtų diskriminuojami jokie rinkos dalyviai, įskaitant rinkos dalyvius iš kitų valstybių narių.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  nedarant poveikio trečiųjų valstybių kompetencijai valstybės narės užtikrina, kad nekiltų jokių nepagrįstų kliūčių patekti į elektros energijos vidaus rinką, joje veikti ir pasitraukti iš jos. Trečiųjų valstybių rinkos dalyviai laikosi galiojančių Sąjungos ir valstybių narių teisės aktų, įskaitant su aplinkos apsauga ir saugos politika susijusius teisės aktus;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1c.  Šia direktyva taip pat numatytos valstybių narių, reguliavimo institucijų ir perdavimo sistemos operatorių bendradarbiavimo priemonės, kuriomis siekiama sukurti tarpusavyje sujungtą vidaus rinką, kuria būtų didinamas atsinaujinančiųjų išteklių elektros energijos, valstybių narių solidarumo mechanizmų, laisvos konkurencijos ir tiekimo saugumo integravimas.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad elektros energijos gamybos ir tiekimo įmonėms nekiltų jokių nepagrįstų kliūčių patekti į rinką ar pasitraukti iš jos.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad elektros energijos gamybos, energijos kaupimo, reguliavimo apkrova ir tiekimo įmonėms nekiltų jokių nepagrįstų kliūčių patekti į rinką ar pasitraukti iš jos.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi vartotojai galėtų pirkti elektros energiją iš jų pasirinkto tiekėjo.

Valstybės narės užtikrina, kad visi vartotojai galėtų pirkti elektros energiją iš jų pasirinkto gamintojo ar tiekėjo ir galėtų laisvai vienu metu sudaryti tiekimo sutartis su keletu tiekėjų.

Pagrindimas

Tiekėjas nėra apibrėžtas, o įtraukus gamintoją būtų išplėsta aprėptis, kad apimtų juridinį asmenį.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės kryptingai užtikrina energijos nepriteklių patiriančių ir pažeidžiamų vartotojų apsaugą naudodamos kitas priemones nei viešoji intervencija į elektros energijos tiekimo kainų nustatymą.

2.  Valstybės narės gali kryptingai užtikrinti energijos nepriteklių patiriančių ir pažeidžiamų namų ūkių vartotojų apsaugą naudodamos socialinę politiką arba kitas priemones nei viešoji intervencija į elektros energijos tiekimo kainų nustatymą.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Po [Leidinių biurui: prašom įrašyti datą – penkeri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo] valstybės narės gali ir toliau taikyti viešąją intervenciją į elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems namų ūkio vartotojams kainų nustatymą tiek, kiek tai yra griežtai būtina dėl ypatingos svarbos priežasčių. Tokia intervencija atitinka 3 dalyje nustatytas sąlygas.

4.  Nuo [Leidinių biurui: prašom įrašyti datą – penkeri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] iki [Leidinių biurui: prašom įrašyti datą – dešimt metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos] valstybės narės gali ir toliau taikyti viešąją intervenciją į elektros energijos tiekimo pažeidžiamiems namų ūkio vartotojams kainų nustatymą. Tokia intervencija atitinka visas nurodytas sąlygas:

 

a)  ja neviršija to, kas būtina siekiant atitinkamų bendros ekonominės svarbos tikslų;

 

b)  yra ribotos trukmės;

 

c)  yra proporcinga naudos gavėjų atžvilgiu;

 

d)  taikoma tik energijos nepriteklių patiriantiems ir pažeidžiamiems vartotojams;

 

e)  netrukdo patekti į rinką naujiems dalyviams;

 

f)  nedaro neigiamo poveikio didmeninei elektros energijos rinkai;

 

g)  rinkos dalyviai dėl jos nepatiria papildomų išlaidų diskriminaciniu būdu; taip pat

 

h)  visi tokios viešosios intervencijos naudos gavėjai bent kas ketvirtį turi galimybę pasirinkti konkurencingus rinkos pasiūlymus ir yra tiesiogiai informuojami apie konkurencinėje rinkoje prieinamus pasiūlymus ir galimybes sutaupyti, visų pirma apie dinamiškos elektros energijos kainos sutartis, ir kad jiems būtų suteikiama pagalba pereinant prie rinkos veikimu pagrįsto pasiūlymo;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  visiems jų teritorijoje įsisteigusiems elektros energijos gamintojams ir elektros energijos tiekimo įmonėms aprūpinti elektros energija naudojant tiesioginę liniją jų pačių patalpas, pavaldžiąsias įmones ir vartotojus;

a)  visiems jų teritorijoje įsisteigusiems elektros energijos gamintojams ir elektros energijos tiekimo įmonėms aprūpinti elektros energija naudojant tiesioginę liniją jų pačių patalpas, pavaldžiąsias įmones ir vartotojus nenustatant neproporcingų administracinių procedūrų arba išlaidų, susijusių, pvz., su būtinybe turėti tiekimo licenciją;

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra būtinas, kad praktiškai galėtų įsigalioti 21, 98 ir 128 pakeitimai, ir kad būtų galima vienu metu sudaryti sutartis su keliais tiekėjais. Pereinant prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių, reikėtų suteikti daugiau galimybių asmenims arba grupėms savo veiklai ir operacijoms vartoti prie jų patalpų tiesiogine linija prijungtais įrenginiais pagamintą elektros energiją. Panaikinus brangias tiekimo licencijas ir leidus vartotojui pasirašyti antrą tiekimo sutartį tam pačiam skaitiklio taškui, kad būtų patenkinta likusi elektros paklausa, tokios galimybės atsirastų. Tai yra būtina siekiant, kad vartotojai taptų aktyvūs.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  visiems jų teritorijoje esantiems vartotojams gauti iš gamintojo ir tiekimo įmonių elektros energiją naudojant tiesioginę liniją.

b)  visiems jų teritorijoje esantiems vartotojams, atskirai arba kartu, gauti iš gamintojo ir tiekimo įmonių elektros energiją naudojant tiesioginę liniją.

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra būtinas norint praktiškai įgyvendinti 123 ir 153 pakeitimus, vienu metu sudaryti sutartis su keliais tiekėjais, ir jis atitinka 176 pakeitimą. 7 straipsnio pakeitimai yra svarbūs ir siekiant suteikti galių aktyviesiems vartotojams. Pereinant prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių, reikėtų suteikti daugiau galimybių asmenims arba grupėms savo veiklai ir operacijoms vartoti prie jų patalpų tiesiogine linija prijungtais įrenginiais pagamintą elektros energiją. Tokiu būdu pavieniai asmenys ir įmonės galėtų ilgainiui sumažinti arba užfiksuoti energijos išlaidas, naudodami šalia gaminamą elektros energiją ir rinkdamiesi atsinaujinančiųjų išteklių energiją.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  1 dalyje nurodyta galimybė tiekti elektros energiją naudojant tiesioginę liniją nedraudžia sudaryti elektros energijos tiekimo sutarčių pagal 6 straipsnį.

3.  1 dalyje nurodyta galimybė tiekti elektros energiją naudojant tiesioginę liniją nedraudžia sudaryti elektros energijos tiekimo sutarčių pagal 6 straipsnį ir neturi įtakos vartotojų teisei pasirašyti antrą tiekimo sutartį liekamajai energijos paklausai patenkinti.

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra būtinas, kad praktiškai galėtų įsigalioti 123 ir 153 pakeitimai, ir kad būtų galima vienu metu sudaryti sutartis su keliais tiekėjais. Juo taip pat palengvinami pakeitimai, skirti mažos apimties energijos bendram naudojimui vietoje, užtikrinant, kad papildomam poreikiui būtų galima susitarti dėl antros tiekimo sutarties (t. y. sudaryti galimybę 169, 172 ir kt. pakeitimus įgyvendinti praktiškai).Tai yra svarbu skatinant perėjimą prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių, skatinant plėtoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir jos naudojimą ir remiant aktyviųjų vartotojų principą.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 2 dalies k a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ka)  alternatyvų naujų gamybos pajėgumų statybai, pvz., reguliavimo apkrova sprendimų ir energijos kaupimo, vertinimą;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatyta speciali leidimų dėl nedidelės apimties decentralizuotos ir (arba) paskirstytos gamybos išdavimo tvarka, pagal kurią būtų atsižvelgiama į jos ribotą apimtį ir galimą poveikį.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatyta speciali, supaprastinta ar racionalizuota leidimų dėl nedidelės apimties decentralizuotos ir (arba) paskirstytos gamybos išdavimo tvarka, pagal kurią būtų atsižvelgiama į jos ribotą apimtį ir galimą poveikį.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Visiškai atsižvelgdamos į atitinkamas Sutarties nuostatas, visų pirma į jos 106 straipsnį, valstybės narės elektros energijos sektoriuje veikiančioms įmonėms gali nustatyti įpareigojimus teikti bendros ekonominės svarbos viešąsias paslaugas, kurie gali būti susiję su saugumu, įskaitant tiekimo saugumą, reguliarumą, kokybę ir kainą, bei su aplinkos apsauga, įskaitant energijos vartojimo efektyvumą, energiją iš atsinaujinančių išteklių ir klimato apsaugą. Tokie įpareigojimai turi būti aiškiai apibrėžti, skaidrūs, nediskriminaciniai, patikrinami ir turi užtikrinti Sąjungos elektros energijos įmonėms vienodas galimybes teikti paslaugas nacionaliniams vartotojams. Viešųjų paslaugų įpareigojimai, susiję su elektros energijos tiekimo kainų nustatymu, turi atitikti 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

2.  Visiškai atsižvelgdamos į atitinkamas Sutarties nuostatas, visų pirma į jos 106 straipsnį, valstybės narės elektros energijos sektoriuje veikiančioms įmonėms gali nustatyti įpareigojimus teikti bendros ekonominės svarbos viešąsias paslaugas; tie įpareigojimai gali būti susiję su saugumu, įskaitant tiekimo saugumą, reguliarumą, kokybę ir kainą, bei su aplinkos apsauga, įskaitant energijos vartojimo efektyvumą, atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir klimato apsaugą. Tokie įpareigojimai turi būti aiškiai apibrėžti, skaidrūs, nediskriminaciniai, patikrinami ir turi užtikrinti Sąjungos elektros energijos įmonėms vienodas galimybes teikti paslaugas nacionaliniams vartotojams. Siekdamos užtikrinti tiekimo saugumą ir energijos vartojimo efektyvumo bei paklausos valdymą, taip pat įgyvendinti aplinkosaugos ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos tikslus, kaip nurodyta šioje dalyje, valstybės narės gali pradėti įgyvendinti ilgalaikį planavimą, atsižvelgdamos į galimybę, kad trečiosios šalys gali pageidauti prieigos prie sistemos. Viešųjų paslaugų įpareigojimai, susiję su elektros energijos tiekimo kainų nustatymu, turi atitikti 5 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalies a punkto 1 pastraipos 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  priemonės, kurias naudojant galima gauti naujausią informaciją apie visus taikomus tarifus ir mokesčius už techninę priežiūrą;

–  priemonės, kurias naudojant galima gauti naujausią informaciją apie visus taikomus tarifus, mokesčius už techninę priežiūrą ir papildomus produktus ir (arba) paslaugas (paslaugų paketus);

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalies a punkto 1 pastraipos 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

–  sutarties galiojimo laikotarpis, paslaugų teikimo atnaujinimo bei nutraukimo ir sutarties pratęsimo ir nutraukimo sąlygos;

–  sutarties galiojimo laikotarpis, paslaugų, įskaitant papildomus produktus ir (arba) paslaugas (paslaugų paketus), teikimo atnaujinimo bei nutraukimo ir sutarties pratęsimo ir nutraukimo sąlygos bei informacija, ar numatyta teisė be mokesčio nutraukti sutartį;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  būtų tinkamai informuojami apie ketinimą pakeisti sutarties sąlygas, o informuojant apie šį ketinimą, jiems turi būti pranešta apie jų teisę nutraukti sutartį. Tiekėjai savo vartotojams apie tiekimo kainos pakeitimą, taip pat apie to pakeitimo priežastis ir sąlygas bei apimtį praneša tiesiogiai, skaidriai, suprantamai ir tinkamu laiku, ne vėliau kaip vieną įprastą sąskaitų pateikimo laikotarpį iki pakeitimo įsigaliojimo. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojai galėtų laisvai nutraukti sutartis, jei nesutinka su naujomis sutarties sąlygomis arba tiekimo kainos pakeitimais, apie kuriuos jiems pranešė elektros energijos tiekėjas;

b)  būtų tinkamai informuojami apie ketinimą pakeisti sutarties sąlygas, o informuojant apie šį ketinimą, jiems turi būti pranešta apie jų teisę nutraukti sutartį. Tiekėjai savo vartotojams apie tiekimo kainos pakeitimą, taip pat apie to pakeitimo priežastis ir sąlygas bei apimtį praneša tiesiogiai, skaidriai, suprantamai ir iškart, kai tik gauna informaciją apie kainos padidinimą, bet ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki pakeitimo įsigaliojimo. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojai galėtų laisvai nutraukti sutartis, jei nesutinka su naujomis sutarties sąlygomis arba tiekimo kainos pakeitimais, apie kuriuos jiems pranešė elektros energijos tiekėjas;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  galėtų rinktis iš įvairių mokėjimo būdų, kuriais vartotojai nebūtų neteisingai diskriminuojami. Bet koks su mokėjimo metodais susijusių mokesčių skirtumas turi atspindėti atitinkamas tiekėjo patirtas išlaidas;

d)  galėtų rinktis iš įvairių mokėjimo būdų, kuriais vartotojai nebūtų neteisingai diskriminuojami. Bet koks su mokėjimo metodais susijusių mokesčių skirtumas turi atspindėti atitinkamas tiekėjo patirtas išlaidas pagal Direktyvos (ES) 2015/2366 62 straipsnį, kuriuo uždraudžiama taikyti antkainius visoms mokėjimo priemonėms;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  dėl išankstinio mokėjimo sistemų neatsidurtų per didelėje nepalankioje padėtyje, palyginti su vidutine rinkos kaina;

e)  dėl išankstinio mokėjimo sistemų neatsidurtų neproporcingai nepalankioje padėtyje, palyginti su vidutine rinkos kaina;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  pakeitus elektros energijos tiekėją, galutinę uždarymo sąskaitą gautų ne vėliau kaip praėjus šešioms savaitėms po to, kai buvo pakeistas energijos tiekėjas.

j)  pakeitus elektros energijos tiekėją, galutinę uždarymo sąskaitą gautų ne vėliau kaip praėjus dviem savaitėms po to, kai buvo pakeistas energijos tiekėjas.

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra reikalingas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja)  gautų pagrindinių sutarties sąlygų (pvz., pagrindinių paslaugos savybių, išsamios informacijos apie kainas, kito tiekėjo pasirinkimo ir kainos padidinimo) santrauką glausta ir paprasta kalba pirmame sutarties puslapyje arba kartu su sutartimi;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad tiekėjai išsamiai informuotų galutinius vartotojus apie tokios dinamiškos elektros energijos kainos sutarties teikiamas galimybes ir keliamą riziką.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad tiekėjai išsamiai informuotų galutinius vartotojus apie tokios dinamiškos elektros energijos kainos sutarties teikiamas galimybes ir keliamą riziką, įskaitant reikalavimą turėti įrengtą tinkamą elektros skaitiklį.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Prieš pakeisdamas savo sutartį į dinamiškos elektros energijos kainos sutartį vartotojas visada patvirtina savo sutikimą.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Valstybės narės siekia sumažinti nustatyto dydžio komponentų dalį galutinių vartotojų sąskaitose už elektros energiją.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Valstybės narės užtikrina, kad galutiniams vartotojams būtų nustatytos tinkamos apsaugos nuo kainų pakeitimų poveikio priemonės, siekiant išvengti netikėtai didelių sąskaitų arba labai didelių finansinių įsipareigojimų.

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Nuo 2022 m. sausio 1 d. pakeisti tiekėją techniškai neturi trukti ilgiau kaip 24 valandas ir turi būti įmanoma bet kurią darbo dieną.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad vartotojams nereikėtų mokėti jokių su tiekėjo pakeitimu susijusių mokesčių.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad galutiniams vartotojams nereikėtų mokėti jokių su tiekėjo pakeitimu susijusių mokesčių.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nukrypstant nuo 2 dalies, valstybės narės gali nuspręsti leisti tiekėjams taikyti sutarties nutraukimo mokesčius vartotojams, savanoriškai nutraukiantiems terminuotas tiekimo sutartis dar nepasibaigus jų galiojimui. Tokie mokesčiai gali būti taikomi tik jei vartotojai iš šių sutarčių gauna akivaizdžios naudos. Be to, tokie mokesčiai negali viršyti tiesioginių ekonominių nuostolių, kuriuos patiria sutartį nutraukiančio vartotojo tiekėjas, įskaitant bet kokių susietųjų investicijų ar paslaugų, kurios jau suteiktos vartotojui pagal sutartį, išlaidas.

3.  Nukrypstant nuo 2 dalies, valstybės narės gali nuspręsti leisti tiekėjams taikyti sutarties nutraukimo mokesčius galutiniams vartotojams, savanoriškai nutraukiantiems terminuotas, fiksuotų kainų tiekimo sutartis dar nepasibaigus jų galiojimui, jei vartotojas tokią sutartį sudarė savo noru. Tokie mokesčiai gali būti taikomi tik jei galutiniai vartotojai iš šių sutarčių gauna akivaizdžios naudos. Be to, tokie mokesčiai turi būti proporcingi vartotojui teikiamai naudai ir negali viršyti tiesioginių ekonominių nuostolių, kuriuos patiria sutartį nutraukiančio galutinio vartotojo tiekėjas, įskaitant bet kokių susietųjų investicijų ar paslaugų, kurios jau suteiktos galutiniam vartotojui pagal sutartį, išlaidas. Tiesioginių ekonominių nuostolių įrodinėjimo pareiga tenka tiekėjui, o jos vykdymą stebi nacionalinė reguliavimo institucija.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  namų ūkio vartotojai turi teisę dalyvauti kolektyvinio tiekėjo pakeitimo schemose. Valstybės narės šalina visas reguliavimo ar administracines kliūtis kolektyviai pakeisti tiekėją ir kartu suteikia sistemą, kuria užtikrinama didžiausia vartotojų apsauga, siekiant išvengti bet kokio piktnaudžiavimo.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad galutiniam vartotojui pageidaujant sudaryti sutartį su telkėju tokiam įsipareigojimui nereikėtų galutinio vartotojo tiekėjo sutikimo.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad galutiniam vartotojui būtų leidžiama sudaryti sutartį su telkėju ir kad tokiam įsipareigojimui nereikėtų galutinio vartotojo tiekėjo sutikimo.

 

Valstybės narės užtikrina, kad telkėjai išsamiai informuotų vartotojus apie jiems siūlomų pasirašyti sutarčių nuostatas ir sąlygas.

 

Valstybės narės užtikrina, kad tiekėjai nediskriminuotų vartotojų pagal tai, ar jie turi sutartį su telkėju, ar ne.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad galutiniai vartotojai, norintys nutraukti sutartį su telkėju, laikydamiesi sutarties sąlygų, turėtų teisę tai padaryti per tris savaites.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad galutiniai vartotojai, norintys nutraukti sutartį su telkėju, galėtų tai padaryti laikydamiesi 12 straipsnio.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Tiesioginių ekonominių nuostolių įrodinėjimo pareiga tenka telkėjui, o jos vykdymą stebi nacionalinė reguliavimo institucija.

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės užtikrina, kad galutiniai vartotojai turėtų teisę bent kartą per metus gauti visus atitinkamus reguliavimo apkrova duomenis arba tiektos ir parduotos elektros energijos duomenis.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad galutiniai vartotojai turėtų teisę pateikę prašymą ir be papildomų mokesčių bent kartą per mėnesį gauti visus atitinkamus reguliavimo apkrova duomenis arba tiektos ir parduotos elektros energijos duomenis bei atsiskaitymo duomenis.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad vartotojai galėtų nemokamai naudotis bent viena tiekėjų pasiūlymų palyginimo priemone, kuri atitinka I priede išdėstytus sertifikavimo kriterijus. Palyginimo priemonės gali būti valdomos bet kokio subjekto, įskaitant privačias bendroves ir valdžios institucijas ar įstaigas. Vartotojai turėtų būti informuojami apie galimybę pasinaudoti tokiomis priemonėmis.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad vartotojai galėtų nemokamai naudotis bent viena tiekėjų pasiūlymų pasirašyti atskiras ir susietąsias sutartis, įskaitant dinamiškos kainos sutartis, elektros energijos tiekėjų pasiūlymų, elektros energijos paslaugų teikėjų ir nepriklausomų telkėjų palyginimo priemone, kuri atitinka bent I priede išdėstytus sertifikavimo kriterijus. Palyginimo priemonės gali būti valdomos bet kokio subjekto, įskaitant privačias bendroves ir valdžios institucijas ar įstaigas. Bent viena kiekvienai valstybei narei taikoma priemonė taikoma visai rinkai. Vartotojai informuojami apie galimybę pasinaudoti tokiomis priemonėmis jų sąskaitose arba kartu su jomis.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės gali reikalauti, kad 1 dalyje nurodytos palyginimo priemonės apimtų lyginamuosius veiksnius, susijusius su tiekėjų siūlomų paslaugų pobūdžiu.

3.  Valstybės narės reikalauja, kad 1 dalyje nurodytos palyginimo priemonės apimtų lyginamuosius veiksnius, susijusius su tiekėjų siūlomų paslaugų pobūdžiu.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Bet kuri tiekėjų pasiūlymų palyginimo priemonė gali būti sertifikuota pagal šį straipsnį savanorišku ir nediskriminaciniu pagrindu.

4.  Bet kuri elektros energijos tiekėjų, elektros energijos paslaugų tiekėjų ir telkėjų, įskaitant nepriklausomus telkėjus, pasiūlymų palyginimo priemonė gali būti sertifikuota pagal šį straipsnį ir nediskriminaciniu pagrindu.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  būtų suteikta teisė gaminti, kaupti, vartoti ir visose organizuotose rinkose savarankiškai arba per telkėjus parduoti pačių pasigamintą elektros energiją ir kad jiems nebūtų taikomos neproporcingai sudėtingos procedūros ir išlaidų neatspindintys mokesčiai;

a)  būtų suteikta teisė gaminti, kaupti, vartoti ir visose organizuotose rinkose savarankiškai arba per telkėjus parduoti pačių pasigamintą elektros energiją ir kad jiems nebūtų taikomos diskriminacinės ar neproporcingai sudėtingos procedūros ir išlaidų neatspindintys mokesčiai;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Aktyviųjų vartotojų veiklai reikalingų energijos įrenginių instaliavimu ir eksploatavimu, įskaitant matavimą ir priežiūrą, gali rūpintis trečioji šalis.

2.  Aktyviųjų vartotojų veiklai reikalingų energijos įrenginių instaliavimu ir eksploatavimu, įskaitant matavimą ir priežiūrą, gali rūpintis trečioji šalis, jeigu su įrenginių eksploatavimu susijusi rizika ir toliau tenka aktyviajam vartotojui.

 

Valstybės narės užtikrina, kad aktyvieji vartotojai, kuriems priklauso kaupimo įrenginiai:

 

a) turėtų teisę prisijungti prie tinklo per pagrįstą laiką nuo prašymo pateikimo;

 

b) būtų atleisti nuo papildomų mokesčių, papildomų mokėjimų ar rinkliavų už kaupimo įrenginiuose kaupiamą elektros energiją;

 

c) būtų atskiriami nuo gamintojų ir jiems nebūtų taikomi susiję licencijavimo reikalavimai ir mokesčiai;

 

d) turėtų teisę vienu metu teikti kelias paslaugas, jei tai techniškai įmanoma.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  būtų suteikta teisė turėti, kurti ar nuomoti bendruomenės tinklus ir autonomiškai juos valdyti;

a)  būtų suteikta teisė turėti, kurti ar nuomoti bendruomenės tinklus ir autonomiškai juos valdyti, jei laikomasi valstybės narės lengvatų sistemos;

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  prisiima atsakomybę už balansą pagal Reglamento (EB) ... [Dokumentu COM(2016) 861/2 siūlomos Reglamento Nr. 714/2009 naujos redakcijos] 4 straipsnį;

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  būtų taikomos nediskriminacinės sąlygos dėl veiklos ir teisių bei pareigų, tenkančių joms kaip galutiniams vartotojams, gamintojams, skirstymo sistemos operatoriams ar telkėjams;

c)  būtų taikomos nediskriminacinės sąlygos dėl veiklos ir teisių bei pareigų, tenkančių joms kaip galutiniams vartotojams, gamintojams, skirstymo sistemos operatoriams, tiekėjams ar telkėjams;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  tektų pakankamai prisidėti prie elektros energijos sistemos, prie kurios jos yra prisijungusios, sąnaudų;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  būtų leidžiama rinkoje veikti vienodomis sąlygomis neiškreipiant konkurencijos;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 2 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  būtų tinkamai apibrėžtos vietos energetikos tinklų kūrimo, eksploatavimo ir panaikinimo sąlygos;

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  siekiant išsaugoti veiksmingą tinklo planavimą tinklus turinčioms vietos energetikos bendruomenėms būtų nustatytos sąlygos ir standartai. Šiomis sąlygomis ir standartais taip pat užtikrinama, kad vartotojai ir vietos energetikos bendruomenės nariai gautų tokios pat kokybės ir standartų tinklo paslaugas, kurias gali gauti vietos energetikos bendruomenei nepriklausantys vartotojai;

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 2 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ab)  galutiniai vartotojai turėtų teisę dalyvauti vietos energetikos bendruomenėje;

Pagrindimas

Formuluotė yra būtina siekiant paaiškinti, kad dalyvavimas vietos energetikos bendruomenėse yra vartotojo teisės rinktis išraiška, ir užtikrinti, kad galimybę dalyvauti vietos energetikos bendruomenėse turėtų visi ES vartotojai.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  IV skyriaus nuostatos būtų taikomos vietos energetikos bendruomenėms, kurios vykdo skirstymo sistemos operatoriaus veiklą;

e)  IV skyriaus nuostatos, taip pat kitos skirstymo sistemos operatoriams taikomos taisyklės ir reglamentai, būtų taikomos vietos energetikos bendruomenėms, kurios vykdo skirstymo sistemos operatoriaus veiklą;

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  atitinkamais atvejais prie vietos energetikos bendruomenės eksploatuojamo skirstymo tinklo prisijungusiems sistemos naudotojams, kurie nėra vietos energetikos bendruomenės akcininkai ar nariai, būtų taikomi sąžiningi ir išlaidas atspindintys tinklo mokesčiai. Jei tokiems sistemos naudotojams ir vietos energetikos bendruomenėms nepavyksta pasiekti susitarimo dėl tinklo mokesčių, abi šalys gali prašyti reguliavimo institucijos atitinkamu sprendimu nustatyti tinklo mokesčių dydį;

g)  atitinkamais atvejais prie vietos energetikos bendruomenės eksploatuojamo skirstymo tinklo prisijungusiems sistemos naudotojams, kurie nėra vietos energetikos bendruomenės akcininkai ar nariai, būtų taikomi nediskriminaciniai, sąžiningi ir išlaidas atspindintys tinklo mokesčiai. Jei tokiems sistemos naudotojams ir vietos energetikos bendruomenėms nepavyksta pasiekti susitarimo dėl tinklo mokesčių, abi šalys gali prašyti reguliavimo institucijos atitinkamu sprendimu nustatyti tinklo mokesčių dydį;

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

16a straipsnis

 

Dalijimasis elektros energija

 

Vietos energetikos bendruomenės turi teisę tarp bendruomenės narių ar akcininkų pagal rinkos principus dalytis elektros energija, pagaminta naudojant bendruomenei priklausančius elektros energijos gamybos įrenginius, taip pat taikant esamas ar būsimas IRT technologijas, kaip antai virtualias grynojo kiekio matavimo sistemas ir paskirstytojo registro technologija grindžiamas sistemas, taip pat pagal elektros energijos pirkimo sutartis arba pagal tarpusavio prekybos susitarimus gauta energija.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad nacionalinės reguliavimo institucijos skatintų galutinius vartotojus, įskaitant tuos, kurie teikia reguliavimo apkrova paslaugas per telkėjus, drauge su gamintojais nediskriminacinėmis sąlygomis dalyvauti visose organizuotose rinkose.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad reguliavimo sistema suteiktų galimybę galutiniams vartotojams, įskaitant tuos, kurie teikia reguliavimo apkrova paslaugas per telkėjus, drauge su gamintojais nediskriminacinėmis sąlygomis dalyvauti visose organizuotose rinkose ir pajėgumų mechanizmuose.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad perdavimo sistemos operatoriai ir skirstymo sistemos operatoriai, pirkdami papildomas paslaugas, reguliavimo apkrova paslaugų teikėjams, įskaitant nepriklausomus telkėjus, taikytų nediskriminacines sąlygas atsižvelgdami į jų technines galimybes.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad perdavimo sistemos operatoriai ir skirstymo sistemos operatoriai, pirkdami papildomas paslaugas, reguliavimo apkrova paslaugų teikėjams, įskaitant nepriklausomus telkėjus, taikytų nediskriminacines sąlygas kaip ir gamintojams, atsižvelgdami į jų technines galimybes.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės užtikrina, kad jų reglamentavimo sistema skatintų telkėjus dalyvauti mažmeninėje rinkoje ir kad ji apimtų bent šiuos elementus:

3.  Valstybės narės užtikrina, kad jų reglamentavimo sistema skatintų telkėjus dalyvauti visose rinkose ir kad ji apimtų bent šiuos elementus:

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  skaidrias taisykles, kuriomis visiems rinkos dalyviams aiškiai paskirstomi vaidmenys ir atsakomybė;

b)  nediskriminacines ir skaidrias taisykles, kuriomis visiems rinkos dalyviams aiškiai paskirstomi vaidmenys ir atsakomybė;

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  skaidrias rinkos dalyvių keitimosi duomenimis taisykles ir tvarką, kuriomis lygiomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis būtų užtikrinta lengva prieiga prie duomenų, kartu visiškai apsaugant komercinius duomenis;

c)  nediskriminacines ir skaidrias rinkos dalyvių keitimosi duomenimis taisykles ir tvarką, kuriomis lygiomis ir nediskriminacinėmis sąlygomis būtų užtikrinta lengva prieiga prie duomenų, kartu visiškai apsaugant komercinius duomenis ir vartotojų asmens duomenis, įskaitant minimaliuosius informacijos apie telkėją reikalavimus, taip pat būtiniausius neskelbtinos komercinės informacijos apsaugos kriterijus visoms suinteresuotosioms šalims;

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  taisyklę, kad iš telkėjų nereikalaujama mokėti kompensacijos tiekėjams arba gamintojams;

Išbraukta.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  telkimu užsiimantys rinkos dalyviai yra finansiškai atsakingi už disbalansą, kurį jie sukelia elektros energijos sistemoje, kaip apibrėžta pagal Reglamento (EB) ... [dokumentu COM(2016) 861/2 siūlomos Reglamento Nr. 714/2009 naujos redakcijos] 4 straipsnį;

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 3 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  nediskriminacinės ir skaidrios proporcingo kompensavimo rinkos dalyviams už energiją, kurią jie patiekia reguliavimo apkrova laikotarpiu, taisyklės ir procedūros prižiūrint nacionalinei reguliavimo institucijai, nesukuriant kliūčių patekti į rinką telkėjams arba lankstumo kliūčių. Kompensacinė išmoka turi padengti išimtinai tik dėl to patirtas išlaidas. Tokios kompensacijos apskaičiavimo metodu galima atsižvelgti į naudą, kurią nepriklausomi telkėjai suteikė kitiems rinkos dalyviams, ir gali būti reikalaujama, kad jį patvirtintų reguliavimo institucija;

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 3 dalies d c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

dc)  galutiniams vartotojams, kurie yra sudarę sutartį su nepriklausomais telkėjais, jų tiekėjai netaiko nepagrįstų mokėjimų, sankcijų ar kitų nepagrįstų sutartinių apribojimų;

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Siekdamos užtikrinti, kad telkėjų sąlygotos balansavimo sąnaudos ir gaunama nauda būtų sąžiningai paskirstytos rinkos dalyviams, valstybės narės gali išimties tvarka leisti telkėjų ir už balansą atsakingų šalių tarpusavio kompensacijas. Tokios kompensacijos gali būti mokamos tik tais atvejais, kai dėl vieno rinkos dalyvio sukelto disbalanso kitas rinkos dalyvis patiria finansinių išlaidų.

Išbraukta.

Tokioms išimtinėms kompensacijoms turi pritarti nacionalinės reguliavimo institucijos ir jas turi stebėti Agentūra.

 

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad sąskaitos atitiktų minimalius sąskaitų išrašymo ir sąskaitose pateikiamos informacijos reikalavimus, išdėstytus II priede. Sąskaitose pateikta informacija turi būti teisinga, aiški, glausta ir pateikiama taip, kad vartotojams būtų lengviau ją palyginti.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad sąskaitos atitiktų minimalius sąskaitų išrašymo ir sąskaitose pateikiamos informacijos reikalavimus, išdėstytus II priede. Sąskaitose pateikta informacija turi būti teisinga, aiški, glausta, patogi vartotojui ir pateikiama taip, kad vartotojams būtų lengviau ją palyginti. II priede nurodyta informacija, kuri nėra privaloma pateikti sąskaitose, turi būti prieinama vartotojams kitomis valstybių narių pasirinktomis priemonėmis.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sąskaitos grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu ir išrašomos ne rečiau kaip kartą per metus. Sąskaitose pateikiama informacija turėtų būti teikiama ne rečiau kaip kas tris mėnesius, jei gautas prašymas arba jei vartotojas pasirinko galimybę gauti elektroninę sąskaitą, kitais atvejais – dukart per metus.

Sąskaitos grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu ir išrašomos ne rečiau kaip kartą per metus. Sąskaitose pateikiama informacija, įskaitant informaciją apie faktiškai suvartotą kiekį, turėtų būti teikiama ne rečiau kaip kartą per mėnesį, jei gautas prašymas arba jei vartotojas pasirinko galimybę gauti elektroninę sąskaitą, kitais atvejais – dukart per metus.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kai galutiniai vartotojai turi skaitiklius, kurių rodmenis operatoriai gali nuskaityti nuotoliniu būdu, faktiškai suvartotu kiekiu grindžiama tiksli sąskaitose pateikiama informacija teikiama ne rečiau kaip kartą per mėnesį.

4.  Kai galutiniai vartotojai turi skaitiklius, kurių rodmenis operatoriai gali nuskaityti nuotoliniu būdu, faktiškai suvartotu kiekiu grindžiama tiksli sąskaitose pateikiama informacija teikiama ne rečiau kaip kartą per mėnesį, taip pat interneto svetainėse arba naudojant kitas naujoviškas priemones.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Valstybės narės gali nustatyti, kad galutinio vartotojo prašymu šiose sąskaitose esanti informacija nebūtų laikoma mokėjimo prašymu. Tokiais atvejais valstybės narės užtikrina, kad teikėjai siūlytų lanksčią mokėjimo tvarką.

Išbraukta.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Valstybės narės reikalauja, kad informacija ir elektros energijos išlaidų prognozės galutiniams vartotojams paprašius būtų pateikiamos laiku ir lengvai suprantama forma.

8.  Valstybės narės reikalauja, kad informacija ir elektros energijos išlaidų prognozės galutiniams vartotojams paprašius būtų pateikiamos laiku ir lengvai suprantama forma. Jei sutartyje numatomas būsimas produkto ar kainos pakeitimas arba nuolaida, tai turėtų būti nurodyta sąskaitoje kartu su pakeitimo atlikimo data.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a.  Valstybės narės konsultuojasi su vartotojų organizacijomis, kai jos svarsto sąskaitų formos pakeitimus.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 8 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8b.  Jei galutiniam vartotojui ilgiau kaip dvejus metus taikomas toks pats tarifas, valstybės narės reikalauja, kad tiekėjai vartotojui energijos sąskaitoje arba prie jos pridėtame dokumente praneštų, ar yra tinkamesnis ar naudingesnis tarifas, ir padėtų šiems vartotojams pereiti prie naujų tarifų.

Pagrindimas

Svarbu imtis veiksmų siekiant užtikrinti, kad tais atvejais, kai galutiniams vartotojams taikomas toks pats tarifas ilgiau nei dvejus metus, tiekėjas galėtų iš anksto įspėti apie tai, ar jie galėtų sumažinti savo sąskaitas, pereidami prie alternatyvaus, galbūt naujesnio tarifo, kurį siūlo tas pats tiekėjas. Klientai, kurie nepakeičia tiekėjo, dažnai moka vadinamuosius „miegančius“ arba „senus“ tarifus, kurie nebėra konkurencingi ir gali būti gerokai didesni už esamus prieinamus tarifus. Tokie vartotojai dažnai gali būti mažesnes pajamas gaunantys asmenys arba didžiausią energijos nepriteklių patiriantys vartotojai.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekiant skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir suteikti galių vartotojams, valstybės narės arba, valstybei narei nusprendus, reguliavimo institucija griežtai rekomenduoja elektros energijos įmonėms ir telkėjams optimizuoti elektros energijos vartojimą, pvz., teikiant energijos valdymo paslaugas, kuriant naujoviškas kainodaros formules arba kai kuriais atvejais pradedant taikyti sąveikias pažangiąsias matavimo sistemas arba pažangiuosius tinklus.

1.  Siekiant skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir suteikti galių vartotojams, valstybės narės arba, valstybei narei nusprendus, reguliavimo institucija primygtinai rekomenduoja elektros energijos įmonėms ir telkėjams optimizuoti elektros energijos vartojimą, kai tai ekonomiškai naudinga, pvz., teikiant energijos valdymo paslaugas, kuriant naujoviškas kainodaros formules ir pradedant taikyti sąveikias pažangiąsias matavimo sistemas, visų pirma kartu su vartotojų energijos valdymo sistemomis, pažangiuosius tinklus ir kai kuriais atvejais išmaniuosius prietaisus ir „išmaniuosius namus“ laikantis galiojančių Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės, kurios nusprendžia imtis diegimo, priima ir paskelbia jų teritorijose numatytoms diegti pažangiosioms matavimo sistemoms taikytinus minimalius funkcinius ir techninius reikalavimus, laikydamosi 20 straipsnyje ir III priede išdėstytų nuostatų. Valstybės narės užtikrina pažangiųjų matavimo sistemų sąveikumą ir galimybę jas sujungti su vartotojų energijos valdymo platformomis. Šiuo tikslu valstybės narės tinkamai atsižvelgia į tai, kaip taikomi atitinkami standartai, įskaitant sąveikumo užtikrinimo, ir geriausia praktika, ir į elektros energijos vidaus rinkos vystymo svarbą.

3.  Valstybės narės, kurios nusprendžia imtis pažangiojo matavimo diegimo, priima ir paskelbia jų teritorijose numatytoms diegti pažangiosioms matavimo sistemoms taikytinus minimalius funkcinius ir techninius reikalavimus, laikydamosi 20 straipsnyje ir III priede išdėstytų nuostatų. Valstybės narės užtikrina pažangiųjų matavimo sistemų sąveikumą, jų orientaciją į naudotoją ir galimybę jas sujungti su vartotojų energijos valdymo platformomis. Šiuo tikslu valstybės narės tinkamai atsižvelgia į tai, kaip taikomi atitinkami standartai, įskaitant sąveikumo duomenų modelio ir taikomuoju lygmenimis užtikrinimą, geriausia patirtis, ir atsižvelgia į keitimosi duomenimis, būsimų ir inovatyvių energijos paslaugų, pažangiųjų tinklų diegimo ir elektros energijos vidaus rinkos vystymo svarbą. Esamų pažangiųjų matavimo sistemų atveju reikalavimai turi būti įvykdyti, kai matavimo sistema pasibaigus jos ekonominio naudingumo laikotarpiui arba anksčiau keičiama nauja.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės, kurios nusprendžia imtis pažangiojo matavimo diegimo, užtikrina, kad galutiniai vartotojai skaidriai ir nediskriminacinėmis sąlygomis prisidėtų prie diegimo išlaidų padengimo. Valstybės narės nuolat stebi šį jų teritorijose vykdomą diegimą, kad galėtų sekti sąnaudų ir naudos pokyčius visoje vertės grandinėje, įskaitant grynosios naudos vartotojams užtikrinimą.

4.  Valstybės narės, kurios nusprendžia imtis pažangiojo matavimo diegimo, užtikrina, kad galutiniai vartotojai skaidriai ir nediskriminacinėmis sąlygomis prisidėtų prie diegimo išlaidų padengimo, kartu atsižvelgiant į ilgalaikę naudą visai vertės grandinei. Valstybės narės nuolat stebi šį jų teritorijose vykdomą diegimą, kad galėtų sekti sąnaudų ir naudos pokyčius visoje vertės grandinėje, įskaitant grynosios naudos, kaip antai sutaupytų lėšų vartotojams užtikrinimą ir jų bendrą pasitenkinimą diegimu.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Jei 2 dalyje nurodytas pažangiojo matavimo diegimo sąnaudų ir naudos vertinimas yra neigiamas, valstybės narės užtikrina, kad jis būtų periodiškai peržiūrimas atsižvelgiant į pagrindinių prielaidų pokyčius ir technologijų bei rinkos raidą. Valstybės narės atsakingoms Komisijos tarnyboms nedelsdamos praneša atnaujinto ekonominio vertinimo rezultatus.

5.  Jei 2 dalyje nurodytas pažangiojo matavimo diegimo sąnaudų ir naudos vertinimas yra neigiamas, valstybės narės užtikrina, kad jis būtų periodiškai ir ne rečiau kaip kas dvejus metus peržiūrimas atsižvelgiant į pagrindinių prielaidų pokyčius ir technologijų bei rinkos raidą. Valstybės narės atsakingoms Komisijos tarnyboms nedelsdamos praneša atnaujinto ekonominio vertinimo rezultatus.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jeigu pažangusis matavimas 19 straipsnio 2 dalyje nurodytame sąnaudų ir naudos vertinime įvertintas teigiamai arba yra sistemingai plėtojamas, valstybės narės įdiegia pažangiąsias matavimo sistemas laikydamosi Europos standartų, III priedo nuostatų ir šių principų:

Jeigu pažangusis matavimas 19 straipsnio 2 dalyje nurodytame sąnaudų ir naudos vertinime įvertintas teigiamai arba yra sistemingai plėtojamas įsigaliojus šiai direktyvai, valstybės narės įdiegia pažangiąsias matavimo sistemas laikydamosi Europos standartų, III priedo nuostatų ir šių principų:

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  matavimo sistemos tiksliai matuoja faktinį elektros energijos vartojimą ar teikia galutiniams vartotojams informaciją apie naudojimo faktinį laiką. Užtikrinama, kad ši informacija būtų vizualiai išdėstyta ir lengvai prieinama galutiniams vartotojams be papildomų išlaidų ir beveik tikruoju laiku siekiant remti automatines efektyvaus energijos vartojimo programas, reguliavimo apkrova ir kitas paslaugas;

a)  matavimo sistemos tiksliai matuoja faktinį elektros energijos vartojimą ir teikia galutiniams vartotojams informaciją apie naudojimo faktinį laiką. Užtikrinama, kad patvirtinti ankstesnio suvartojimo duomenys būtų lengvai prieinami ir vizualiai išdėstyti galutiniams vartotojams bent jau namų monitoriuje be papildomų išlaidų. Nepatvirtinti beveik tikruoju laiku prieinami suvartojimo duomenys pateikiami galutiniams vartotojams naudojant standartizuotą sąsają siekiant remti automatines efektyvaus energijos vartojimo programas, reguliavimo apkrova ir kitas paslaugas;

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  galutinių vartotojų privatumas ir duomenų apsauga užtikrinami laikantis atitinkamų Sąjungos duomenų apsaugos ir privatumo teisės aktų;

c)  galutinių vartotojų privatumas ir duomenų apsauga užtikrinami laikantis atitinkamų Sąjungos duomenų apsaugos ir privatumo teisės aktų; visų pirma galutiniam vartotojui turi būti suteikta galimybė gauti informaciją, kokios kitos šalys ir kada gali susipažinti su jų duomenimis, kad galėtų įgyvendinti savo teises pagal Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktus;

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  galutinio vartotojo prašymu per standartizuotą ryšio sąsają ir (arba) nuotolinę prieigą jam arba jo vardu veikiančiai trečiajai šaliai teikiami skaitiklių užfiksuoti jo patiektos ir suvartotos elektros energijos duomenys lengvai suprantama forma, numatyta 24 straipsnyje, kad būtų galima palyginti sutarčių sąlygas naudojant vienodus kriterijus;

e)  per standartizuotą ryšio sąsają ir (arba) nuotolinę prieigą galutiniam vartotojui arba jo vardu veikiančiai trečiajai šaliai teikiami skaitiklių užfiksuoti jo patiektos ir suvartotos elektros energijos duomenys lengvai suprantama forma, numatyta 24 straipsnyje, ir beveik tikruoju laiku, kad būtų galima palyginti sutarčių sąlygas naudojant vienodus kriterijus. Galutiniai vartotojai taip pat turi galėti atsisiųsti savo skaitiklių duomenis arba perduoti juos kitai šaliai be papildomų išlaidų, naudodamiesi savo teise į duomenų perkeliamumą pagal Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktus;

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  pažangiųjų skaitiklių įrengimo metu galutiniams vartotojams teikiamos atitinkamos konsultacijos ir informacija, visų pirma apie visas pažangiųjų skaitiklių galimybes, susijusias su skaitiklio rodmenų valdymu ir energijos vartojimo stebėjimu, ir apie asmens duomenų rinkimą bei tvarkymą laikantis taikomų Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų;

f)  prieš įrengiant pažangiuosius skaitiklius ir (arba) jų įrengimo metu galutiniams vartotojams teikiamos atitinkamos konsultacijos ir informacija, visų pirma apie visas pažangiųjų skaitiklių galimybes, susijusias su skaitiklio rodmenų valdymu ir energijos vartojimo stebėjimu, ir apie asmens duomenų rinkimą bei tvarkymą laikantis taikomų Sąjungos duomenų apsaugos teisės aktų;

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Jei pažangusis matavimas atlikus 19 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąnaudų ir naudos vertinimą įvertintas neigiamai arba jei jis plėtojamas nesistemingai, valstybės narės užtikrina, kad kiekvienas galutinis vartotojas turėtų teisę prašyti sąžiningomis ir pagrįstomis sąlygomis jam įrengti pažangųjį skaitiklį, kuris atitinka šiuos reikalavimus (arba skaitiklį patobulinti taip, kad jis juos atitiktų):

1.  Jei pažangusis matavimas atlikus 19 straipsnio 2 dalyje nurodytą sąnaudų ir naudos vertinimą įvertintas neigiamai arba jei jis plėtojamas nesistemingai, valstybės narės užtikrina, kad kiekvienas galutinis vartotojas turėtų teisę prašyti sąžiningomis, pagrįstomis ir ekonomiškai efektyviomis sąlygomis jam įrengti pažangųjį skaitiklį, kuris atitiktų šiuos reikalavimus (arba skaitiklį patobulinti taip, kad jis juos atitiktų):

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  jei techniškai įmanoma, turi 20 straipsnyje nurodytas funkcijas arba minimalų funkcijų rinkinį, kurį laikydamosi III priedo nuostatų nacionaliniu lygmeniu turi nustatyti valstybės narės;

a)  turi 20 straipsnyje nurodytas funkcijas arba minimalų funkcijų rinkinį, kurį, laikydamosi III priedo nuostatų nacionaliniu lygmeniu, turi nustatyti valstybės narės;

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Nustatydamos duomenų tvarkymo ir mainų taisykles valstybės narės arba, valstybėms narėms numačius, paskirtosios kompetentingos institucijos nurodo reikalavimus atitinkančias šalis, kurios gali prieiti prie galutinio vartotojo duomenų jam davus aiškų sutikimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/67952. Taikant šią direktyvą duomenys apima matavimo ir vartojimo duomenis, taip pat duomenis, reikalingus vartotojui keičiant tiekėją. Prie reikalavimus atitinkančių šalių būtinai priskiriami vartotojai, tiekėjai, perdavimo sistemos ir skirstymo sistemos operatoriai, telkėjai, energetinių paslaugų bendrovės ir kitos šalys, tiekiančios vartotojams energiją arba teikiančios kitas paslaugas.

1.  Nustatydamos duomenų tvarkymo ir mainų taisykles valstybės narės arba, valstybėms narėms numačius, paskirtosios kompetentingos institucijos nurodo reikalavimus atitinkančias šalis, kurios gali prieiti prie galutinio vartotojo duomenų jam davus aiškų sutikimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/67952. Taikant šią direktyvą duomenys apima matavimo ir vartojimo duomenis, taip pat duomenis, reikalingus vartotojui keičiant tiekėją, automatines efektyvaus energijos vartojimo programas, energijos valdymo paslaugas ir reguliavimo apkrova veiklą. Prie reikalavimus atitinkančių šalių būtinai priskiriami vartotojai, tiekėjai, perdavimo sistemos ir skirstymo sistemos operatoriai, telkėjai, energetinių paslaugų bendrovės ir kitos šalys, tiekiančios vartotojams energiją arba teikiančios kitas paslaugas.

 

Pateikus prašymą, reikalavimus atitinkančios šalys pateikia vartotojams šalių, kurios turi prieigą prie jų duomenų, apžvalgą.

__________________

__________________

52 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

52 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės organizuoja duomenų tvarkymą taip, kad užtikrintų veiksmingą prieigą prie duomenų ir veiksmingus jų mainus. Nepriklausomai nuo valstybėje narėje taikomo duomenų tvarkymo modelio, už duomenų tvarkymą atsakinga šalis arba šalys galutiniam vartotojui davus aiškų sutikimą bet kuriai reikalavimus atitinkančiai šaliai suteikia prieigą prie galutinio vartotojo duomenų. Reikalavimus atitinkančios šalys prašomus duomenis turėtų gauti nediskriminacinėmis sąlygomis ir vienu metu. Duomenys yra lengvai prieinami, o tam tikros procedūros skelbiamos viešai.

2.  Valstybės narės organizuoja saugų duomenų tvarkymą taip, kad užtikrintų veiksmingą prieigą prie duomenų ir veiksmingus jų mainus, duomenų apsaugą, duomenų saugumą, skaidrumą, neutralumą ir duomenų vientisumą. Nepriklausomai nuo valstybėje narėje taikomo duomenų tvarkymo modelio, už duomenų tvarkymą atsakinga šalis arba šalys galutiniam vartotojui davus aiškų sutikimą bet kuriai reikalavimus atitinkančiai šaliai suteikia prieigą prie galutinio vartotojo duomenų. Reikalavimus atitinkančios šalys prašomus duomenis turėtų gauti nediskriminacinėmis sąlygomis ir vienu metu. Duomenys yra lengvai prieinami, o tam tikros procedūros skelbiamos viešai.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Galutiniams vartotojams už prieigą prie savo duomenų nereikės mokėti jokių papildomų mokesčių. Valstybės narės atsako už atitinkamų išlaidų už prieigos prie duomenų suteikimą reikalavimus atitinkančioms šalims, nustatymą. Duomenų paslaugas teikiantys reguliuojami subjektai negali iš šios veiklos gauti pelno.

4.  Galutiniams vartotojams už prieigą prie savo duomenų arba už prašymą perkelti duomenis nereikės mokėti jokių papildomų mokesčių. Valstybės narės atsako už atitinkamų išlaidų už prieigos prie duomenų suteikimą reikalavimus atitinkančioms šalims nustatymą. Duomenų paslaugas teikiantys reguliuojami subjektai negali iš šios veiklos gauti pelno.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės nustato bendrą duomenų formatą ir skaidrią prieigos prie 23 straipsnio 1 dalyje išvardytų duomenų suteikimo reikalavimus atitinkančioms šalims tvarką siekdamos skatinti konkurenciją mažmeninėje rinkoje ir padėti reikalavimus atitinkančioms šalims išvengti pernelyg didelių administracinių išlaidų.

1.  Valstybės narės nustato bendrą duomenų formatą, kad sudarytų sąlygas sąveikumui ir palengvintų keitimąsi duomenimis, ir skaidrią prieigos prie 23 straipsnio 1 dalyje išvardytų duomenų suteikimo reikalavimus atitinkančioms šalims tvarką siekdamos skatinti konkurenciją mažmeninėje rinkoje ir padėti reikalavimus atitinkančioms šalims išvengti pernelyg didelių administracinių išlaidų.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija pagal 68 straipsnyje nurodytą patariamąją procedūrą priimdama įgyvendinimo aktus nustato bendrą Europos duomenų formatą ir nediskriminacinę bei skaidrią prieigos prie 23 straipsnio 1 dalyje išvardytų duomenų tvarką, kurie pakeis pagal 1 dalį valstybių narių priimtą nacionalinę duomenų formatą ir tvarką. Valstybės narės užtikrina, kad rinkos dalyviai taikytų bendrą Europos duomenų formatą.

2.  Komisija pagal 68 straipsnyje nurodytą patariamąją procedūrą priimdama įgyvendinimo aktus nustato sąveikumo standartus ir bendrą Europos duomenų formatą ir nediskriminacinę bei skaidrią prieigos prie 23 straipsnio 1 dalyje išvardytų duomenų tvarką ir numato ekonomiškai efektyvų perėjimą, atsižvelgdama į valstybėse narėse susidariusias sąlygas; tie standartai ir formatas pakeis pagal 1 dalį valstybių narių priimtą nacionalinį duomenų formatą ir tvarką. Valstybės narės užtikrina, kad rinkos dalyviai taikytų sąveikumo standartus arba bendrą Europos duomenų formatą. Prireikus Komisija, pasikonsultavusi su 68 straipsnyje nurodytu komitetu, gali prašyti, kad standartus parengtų atitinkamos Europos standartų organizacijos.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad bus įsteigti bendri informacijos centrai, skirti teikti vartotojams visą reikiamą informaciją apie jų teises, galiojančius teisės aktus ir jiems prieinamus ginčų sprendimo būdus kilus ginčui. Tokie informacijos centrai gali įeiti į bendrų vartotojų informacijos centrų sudėtį.

Valstybės narės užtikrina, kad būtų įsteigti bendri informacijos centrai, skirti teikti vartotojams visą reikiamą informaciją apie jų teises, galiojančius teisės aktus, akredituotas palyginimo priemones ir jiems prieinamus ginčų sprendimo būdus kilus ginčui tarp vartotojo ir elektros energijos tiekėjo, energijos paslaugų teikėjo, telkėjo ar kito tarpininko. Tokie informacijos centrai gali įeiti į bendrų vartotojų informacijos centrų sudėtį. Tais atvejais, kai teikiama paslauga yra susieta su programine įranga, technine įranga arba ryšių technologijomis, galutinių vartotojų skundai tvarkomi per vieną bendrą informacinį punktą.

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra reikalingas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

26 straipsnis

26 straipsnis

Neteisminio ginčų sprendimo teisė

Neteisminio ginčų sprendimo teisė

Valstybės narės užtikrina, kad vartotojai galėtų naudotis nesudėtingais, sąžiningais, skaidriais, nepriklausomais, veiksmingais ir efektyviais neteisminio ginčų sprendimo mechanizmais, skirtais spręsti ginčams dėl pagal šią direktyvą nustatytų teisių ir pareigų. Jeigu vartotojas yra vartotojas, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/11/ES53, tokie neteisminio ginčų sprendimo mechanizmai turi atitikti Direktyvoje 2013/11/ES nustatytus kokybės reikalavimus ir numatyti, kad pagrįstais atvejais būtų taikoma išlaidų grąžinimo ir (arba) kompensavimo sistema.

Valstybės narės užtikrina, kad vartotojai galėtų naudotis nesudėtingais, sąžiningais, skaidriais, nepriklausomais, veiksmingais ir efektyviais neteisminio ginčų sprendimo mechanizmais, skirtais spręsti ginčams dėl pagal šią direktyvą nustatytų teisių ir pareigų, taikant nepriklausomą mechanizmą, pavyzdžiui, per ombudsmeną energetikos reikalams arba vartotojų instituciją. Jeigu vartotojas yra vartotojas, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/11/ES53, tokie neteisminio ginčų sprendimo mechanizmai turi atitikti Direktyvoje 2013/11/ES nustatytus kokybės reikalavimus ir numatyti, kad pagrįstais atvejais būtų taikoma išlaidų grąžinimo ir (arba) kompensavimo sistema.

 

Tokie mechanizmai taikomi visiems energetinių paslaugų teikėjams, telkėjams ir visoms sutartims, kuriose yra su energetika susijusių nuostatų, įskaitant paslaugų paketus ir vietos energetikos bendruomenes, kurių dalyvavimas yra privalomas.

 

Valstybės narės užtikrina, kad elektros energijos tiekėjai, energetinių paslaugų teikėjai ir telkėjai teiktų informaciją apie neteisminį ginčų sprendimą savo interneto svetainėje ir visuose pranešimuose vartotojams.

 

Valstybės narės reguliariai vertina neteisminių ginčų sprendimo mechanizmų veikimą, visų pirma susijusių su elektros energijos tiekėjų, energetinių paslaugų teikėjų, telkėjų ir tarpininkų dalyvavimu ir jiems taikomų reikalavimų laikymusi.

__________________

__________________

53 OL L 165, 2013 6 18, p. 63–79.

53 OL L 165, 2013 6 18, p. 63–79.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės imasi tinkamų priemonių vartotojams apsaugoti ir visų pirma užtikrina, kad būtų taikomos adekvačios priemonės pažeidžiamiems vartotojams apsaugoti. Šiomis aplinkybėmis kiekviena valstybė narė apibrėžia pažeidžiamų vartotojų koncepciją, kuri gali būti susijusi su energijos nepritekliumi ir, inter alia, su draudimu kritiniais atvejais tokiems vartotojams atjungti elektros energijos tiekimą. Valstybės narės užtikrina, kad būtų paisoma su pažeidžiamais vartotojais susijusių teisių ir pareigų. Visų pirma jos imasi priemonių atokiose vietovėse esantiems vartotojams apsaugoti. Jos užtikrina aukštą vartotojų apsaugos lygį, ypač susijusį su sutarties sąlygų, bendros informacijos ir ginčų sprendimo mechanizmų skaidrumu.

1.  Valstybės narės imasi tinkamų priemonių vartotojams apsaugoti ir visų pirma užtikrina, kad būtų taikomos adekvačios priemonės pažeidžiamiems vartotojams apsaugoti. Šiomis aplinkybėmis kiekviena valstybė narė apibrėžia pažeidžiamų vartotojų koncepciją, kuri susijusi su energijos nepritekliumi ir gali užtikrinti jų saugumą pasitelkus nacionalines socialinės apsaugos sistemas, ir, inter alia, susijusi su draudimu kritiniais atvejais tokiems vartotojams atjungti elektros energijos tiekimą. Valstybės narės užtikrina, kad būtų paisoma su pažeidžiamais vartotojais susijusių teisių ir pareigų. Visų pirma jos imasi priemonių atokiose vietovėse esantiems vartotojams apsaugoti. Jos užtikrina aukštą vartotojų apsaugos lygį, ypač susijusį su sutarties sąlygų, bendros informacijos ir ginčų sprendimo mechanizmų skaidrumu.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kurios skirtos nustatyto energijos nepritekliaus klausimams spręsti, įskaitant kovą su skurdu platesniu mastu, kaip antai nacionalinių energetikos veiksmų planų rengimas, socialinės apsaugos sistemos lengvatų, skirtų užtikrinti reikiamą elektros energijos tiekimą pažeidžiamiems vartotojams, teikimas arba paramos siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą teikimas. Tokios priemonės netrukdo veiksmingai atverti rinką, kaip nustatyta 4 straipsnyje, ar rinkos veikimui ir, prireikus, apie jas pranešama Komisijai, atsižvelgiant į 9 straipsnio 4 dalies nuostatas. Į tokį pranešimą taip pat gali būti įtraukiamos priemonės, kurių imtasi bendrojoje socialinės apsaugos sistemoje.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra reikalingas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

29 straipsnis

29 straipsnis

Energijos nepriteklius

Energijos nepriteklius

Valstybės narės nustato energijos nepritekliaus matavimo kriterijus. Jos nuolat stebi energijos nepriteklių patiriančių namų ūkių skaičių ir Komisijai kas dvejus metus teikia ataskaitas apie energijos nepritekliaus raidą ir taikomas jo prevencijos priemones; šios ataskaitos yra dalis integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities pažangos ataskaitų, kaip nustatyta [Dokumentu COM(2016)759 siūlomo Valdymo reglamento] 21 straipsnyje.

Valstybės narės, pasikonsultavusios su atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais:

 

a)  nustato energijos nepritekliaus matavimo kriterijus, remdamosi tokiais rodikliais, kaip mažos pajamos, didelės energijos išlaidos ir menkas energijos vartojimo efektyvumas;

 

b)  nuolat stebi energijos nepriteklių patiriančių namų ūkių skaičių, analizuoja, ar šie vartotojai yra pakankamai apsaugoti, ir prireikus pagerina jų apsaugą;

 

c)  kas dvejus metus teikia energijos nepritekliaus raidos ir taikomų jo prevencijos priemonių ataskaitas; šios ataskaitos yra dalis integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities pažangos ataskaitų, kaip nustatyta Reglamento (ES) ... [Dokumentu COM(2016) 759 siūlomo Valdymo reglamento] 21a straipsnyje.

 

Siekdamos išspręsti nustatyto energijos nepritekliaus problemą, įskaitant kovą su skurdu platesniu mastu, ir apsaugoti pažeidžiamus vartotojus, kaip nurodyta 28 straipsnyje, valstybės narės parengia nacionalinius veiksmų planus, skirtus energijos nepriteklių patiriančių namų ūkių skaičiui mažinti, taip pat numato ilgalaikius ir trumpalaikius tikslus ir priemones ir tų tikslų siekimo terminus. Priemonės, be kita ko, gali apimti socialinės apsaugos sistemos lengvatų, skirtų užtikrinti reikiamą elektros energijos tiekimą pažeidžiamiems vartotojams, teikimą, paramos siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą teikimą ir draudimą atjungti elektros energijos tiekimą kritiniais atvejais.

 

Šie veiksmų planai įtraukiami į valstybės narės nacionalinį energijos ir klimato planą kaip Reglamento (ES) ... [Dokumentu COM(2016) 759 siūlomo Valdymo reglamento] dalis.

 

Komisija, dirbdama kartu su Eurostatu ir valstybėmis narėmis, pagerina duomenų rinkinių palyginamumą įtraukdama nacionalinius stebėsenos duomenis, kad būtų galima palyginti visų valstybių narių duomenis.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kiekvienas perdavimo sistemos operatorius perka elektros energiją, kurią jis naudoja savo sistemoje patiriamiems energijos nuostoliams padengti ir su dažnio reguliavimu nesusijusioms papildomoms paslaugoms teikti , laikydamasis skaidrios, nediskriminacinės, rinkos veikimu pagrįstos tvarkos visais atvejais, kai jis privalo atlikti tokią funkciją. Išskyrus sąnaudų ir naudos analize pagrįstus atvejus, skirstymo sistemos operatoriams perkant su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas paslaugas, tas pirkimas turi būti grindžiamas skaidrumo ir nediskriminavimo kriterijais, taip pat grindžiamas rinka, užtikrinant veiksmingą visų rinkos dalyvių, be kita ko, atsinaujinančiųjų energijos išteklių, reguliavimo apkrova, energijos kaupimo įrenginių ir telkėjų, dalyvavimą, visų pirma reikalaujant, kad reguliavimo institucijos arba skirstymo sistemos operatoriai, glaudžiai bendradarbiaudami su visais rinkos dalyviais, nustatytų technines dalyvavimo tose rinkose sąlygas remiantis techniniais tų rinkų reikalavimais ir visų rinkos dalyvių pajėgumais.

5.  Kiekvienas perdavimo sistemos operatorius veikia kaip neutralus rinkos tarpininkas perkant elektros energiją, kurią jis naudoja savo sistemoje patiriamiems energijos nuostoliams padengti ir su dažnio reguliavimu nesusijusioms papildomoms paslaugoms teikti, laikydamasis skaidrios, nediskriminacinės, rinkos veikimu pagrįstos tvarkos visais atvejais, kai jis privalo atlikti tokią funkciją. Išskyrus sąnaudų ir naudos analize pagrįstus atvejus, kai tos analizės vykdymo metodiką skaidriai rengia nacionalinė reguliavimo institucija vadovaudamasi 59 straipsnio 1 dalies c punktu, skirstymo sistemos operatoriams perkant su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas paslaugas, tas pirkimas turi būti grindžiamas skaidrumo ir nediskriminavimo kriterijais, taip pat grindžiamas rinka, užtikrinant veiksmingą visų rinkos dalyvių, be kita ko, atsinaujinančiųjų energijos išteklių, reguliavimo apkrova, energijos kaupimo įrenginių ir telkėjų, dalyvavimą, visų pirma reikalaujant, kad reguliavimo institucijos arba skirstymo sistemos operatoriai, glaudžiai bendradarbiaudami su visais rinkos dalyviais, nustatytų technines dalyvavimo tose rinkose sąlygas remiantis techniniais tų rinkų reikalavimais ir visų rinkos dalyvių pajėgumais.

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato būtiną reguliavimo sistemą, leidžiančią skirstymo sistemų operatoriams pirkti paslaugas, kurios padėtų pagerinti skirstymo sistemų eksploatavimo ir plėtros efektyvumą, įskaitant vietinės perkrovos valdymą, ir skatinančią juos tai daryti. Visų pirma, reguliavimo sistemos užtikrina, kad skirstymo sistemos operatoriai galėtų pirkti paslaugas iš tokių išteklių, kaip paskirstyta gamyba, reguliavimas apkrova arba kaupimas, ir rinktis efektyvaus energijos vartojimo priemones, kurios galėtų panaikinti poreikį atnaujinti ar pakeisti elektros energijos pajėgumus ir padėtų veiksmingai bei saugiai eksploatuoti skirstymo sistemą. Skirstymo sistemos operatoriai šias paslaugas perka laikydamiesi skaidrios, nediskriminacinės ir rinkos veikimu pagrįstos tvarkos.

Valstybės narės nustato būtiną reguliavimo sistemą, leidžiančią skirstymo sistemų operatoriams pirkti paslaugas, kurios padėtų pagerinti skirstymo sistemų eksploatavimo ir plėtros efektyvumą, įskaitant vietinės perkrovos valdymą, ir skatinančią juos tai daryti. Visų pirma, reguliavimo sistemos užtikrina, kad skirstymo sistemos operatoriai galėtų pirkti paslaugas iš tokių išteklių, kaip paskirstyta gamyba, reguliavimas apkrova arba kaupimas, ir rinktis efektyvaus energijos vartojimo priemones, kai tokios paslaugos ekonomiškai veiksmingai pakeičia poreikį atnaujinti ar pakeisti elektros energijos pajėgumus ir padeda veiksmingai bei saugiai eksploatuoti skirstymo sistemą. Skirstymo sistemos operatoriai šias paslaugas perka laikydamiesi skaidrios, nediskriminacinės ir rinkos veikimu pagrįstos tvarkos.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Skirstymo sistemos operatoriai nustato su perkamomis paslaugomis siejamus tipinius rinkos produktus užtikrindami realų visų rinkos veiksnių, įskaitant atsinaujinančius energijos išteklius, reguliavimą apkrova ir telkėjus, įtraukimą. Skirstymo sistemos operatoriai keičiasi visa būtina informacija ir koordinuoja veiksmus su perdavimo sistemos operatoriais siekdami užtikrinti optimalų išteklių naudojimą, saugų ir veiksmingą sistemos eksploatavimą ir palankesnes sąlygas rinkai plėtoti. Skirstymo sistemos operatoriams tinkamai atlyginama už tokių paslaugų pirkimą siekiant jiems bent kompensuoti patirtas išlaidas, įskaitant būtinų informacinių ir ryšių technologijų išlaidas, kurioms priskiriamos būtinos informacijos ir ryšių infrastruktūros išlaidos.

Standartizuoti tokių paslaugų rinkos produktai apibrėžiami bent jau nacionaliniu lygmeniu. Skirstymo sistemos operatoriai, taikydami skaidrią ir dalyvavimu grindžiamą procedūrą, apimančią visus susijusius sistemos naudotojus, nacionalinę reguliavimo instituciją ir perdavimo sistemos operatorių, nustato su perkamomis paslaugomis siejamus tipinius rinkos produktus užtikrindami realų visų rinkos veiksnių, įskaitant atsinaujinančiuosius energijos išteklius, reguliavimą apkrova, kaupimą ir telkėjus, įtraukimą. Skirstymo sistemos operatoriai keičiasi visa būtina informacija ir koordinuoja veiksmus su perdavimo sistemos operatoriais siekdami užtikrinti optimalų išteklių naudojimą, saugų ir veiksmingą sistemos eksploatavimą ir palankesnes sąlygas rinkai plėtoti. Skirstymo sistemos operatoriams tinkamai atlyginama už tokių paslaugų pirkimą siekiant jiems bent kompensuoti patirtas išlaidas, įskaitant būtinų informacinių ir ryšių technologijų išlaidas, kurioms priskiriamos būtinos informacijos ir ryšių infrastruktūros išlaidos.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Skirstymo sistemos plėtra grindžiama skaidriu tinklo plėtros planu, kurį skirstymo sistemos operatoriai kas dvejus metus teikia reguliavimo institucijai. Tinklo plėtros planas apima planuojamas ateinančių penkerių–dešimties metų investicijas, visų pirma skirtas pagrindinei skirstymo infrastruktūrai, kuri reikalinga norint prijungti naujus gamybos pajėgumus ir naują apkrovą, įskaitant elektros energija varomų transporto priemonių įkrovimo prieigas. Tinklo plėtros plane taip pat nurodoma, kaip numatyta naudoti reguliavimą apkrova, efektyvaus energijos vartojimo priemones, energijos kaupimo įrenginius ir kitus išteklius, kuriuos skirstymo sistemos operatorius naudoja kaip sistemos plėtros alternatyvą.

Skirstymo sistemos plėtra grindžiama skaidriu tinklo plėtros planu, kurį skirstymo sistemos operatoriai kas dvejus metus teikia reguliavimo institucijai. Rengdamas tinklo plėtros planą, skirstymo sistemos operatorius įtraukia, taip pat rengdamas konsultacijas, visus dabartinius ar potencialius sistemos vartotojus. Tinklo plėtros planas apima planuojamas ateinančių penkerių–dešimties metų investicijas, visų pirma skirtas pagrindinei skirstymo infrastruktūrai (įskaitant energijos vartojimo efektyvumą, reguliavimą apkrova ir energijos kaupimą), kuri reikalinga norint prijungti naujus gamybos pajėgumus ir naują apkrovą, įskaitant elektros energija varomų transporto priemonių įkrovimo prieigas. Tinklo plėtros plane taip pat nurodoma, kaip numatyta naudoti reguliavimą apkrova, efektyvaus energijos vartojimo priemones, energijos kaupimo įrenginius ir kitus išteklius, kuriuos skirstymo sistemos operatorius naudoja kaip sistemos plėtros alternatyvą.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės sudaro būtiną reguliavimo pagrindą, kuris padėtų viešai prieinamas ir privačias įkrovimo prieigas prijungti prie skirstymo tinklų. Valstybės narės užtikrina, kad skirstymo sistemos operatoriai nediskriminacinėmis sąlygomis bendradarbiautų, be kita ko, prijungimo prie tinklo klausimu, su visomis įmonėmis, kurios turi nuosavybės teise, plėtoja, eksploatuoja arba valdo elektros energija varomų transporto priemonių įkrovimo prieigas.

1.  Nepažeisdamos Direktyvos 2014/94/ES, valstybės narės sudaro būtiną reguliavimo pagrindą, kuris padėtų viešai prieinamas ir privačias įkrovimo prieigas prijungti prie skirstymo tinklų. Valstybės narės užtikrina, kad skirstymo sistemos operatoriai nediskriminacinėmis sąlygomis bendradarbiautų, be kita ko, prijungimo prie tinklo klausimu, su visomis įmonėmis, kurios turi nuosavybės teise, plėtoja, eksploatuoja arba valdo elektros energija varomų transporto priemonių įkrovimo prieigas.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Skirstymo sistemos operatoriams neleidžiama turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba eksploatuoti elektros energija varomų transporto priemonių įkrovimo prieigų.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės skirstymo sistemos operatoriams gali leisti nuosavybės teise turėti, plėtoti, valdyti ar eksploatuoti elektros energija varomų transporto priemonių įkrovimo prieigas tik jei įvykdytos šios sąlygos:

2.  Nukrypdamos nuo 1a dalies valstybės narės gali leisti skirstymo sistemos operatoriams turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba eksploatuoti elektros energija varomų transporto priemonių įkrovimo prieigas tik jei įvykdytos visos šios sąlygos:

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  per atvirą ir skaidrų konkursą jokios kitos šalys nepareiškė noro turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba eksploatuoti elektros energija varomų transporto priemonių įkrovimo prieigas;

a)  per atvirą ir skaidrų konkursą, kurio peržiūrą atlieka nacionalinė reguliavimo institucija, jokios kitos šalys nepareiškė noro turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba eksploatuoti elektros energija varomų transporto priemonių įkrovimo prieigų arba negali tų paslaugų teikti pagrįstomis kainomis ir laiku;

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės reguliariais intervalais ir ne rečiau kaip kas penkerius metus rengia viešas konsultacijas siekdamos pakartotinai įvertinti rinkos subjektų potencialų interesą turėti nuosavybės teise, plėtoti, eksploatuoti arba valdyti elektros energija varomų transporto priemonių įkrovimo prieigas. Jei per viešas konsultacijas paaiškėja, kad tokias prieigas gebėtų turėti nuosavybės teise, plėtoti, eksploatuoti arba valdyti trečiosios šalys, valstybės narės užtikrina, kad skirstymo sistemos operatorių veikla šioje srityje būtų laipsniškai panaikinta.

4.  Valstybės narės reguliariais intervalais ir ne rečiau kaip kas penkerius metus rengia viešas konsultacijas siekdamos pakartotinai įvertinti rinkos subjektų potencialų interesą turėti nuosavybės teise, plėtoti, eksploatuoti arba valdyti elektros energija varomų transporto priemonių įkrovimo prieigas. Jei per viešas konsultacijas paaiškėja, kad tokias prieigas gebėtų turėti nuosavybės teise, plėtoti, eksploatuoti arba valdyti trečiosios šalys, valstybės narės užtikrina, kad skirstymo sistemos operatorių veikla šioje srityje būtų laipsniškai panaikinta ir būtų galima susigrąžinti su tuo susijusias išlaidas.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visoms reikalavimus atitinkančioms šalims aiškiomis ir vienodomis sąlygomis būtų suteikta nediskriminacinė prieiga prie duomenų. Tose valstybėse narėse, kuriose pagal 19 straipsnį įdiegtos pažangiosios matavimo sistemos, o skirstymo sistemos operatoriai užsiima duomenų tvarkymu, 35 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytos atitikties programos turi apimti specialias priemones, padedančias išvengti reikalavimus atitinkančių šalių diskriminavimo, susijusio su prieiga prie duomenų, numatyta 23 straipsnyje. Jei skirstymo sistemos operatoriams netaikomos 35 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys, valstybės narės imasi visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad vertikalios integracijos įmonės vykdydamos savo tiekimo veiklą neturėtų privilegijuotos prieigos prie duomenų.

Valstybės narės užtikrina, kad visoms reikalavimus atitinkančioms šalims aiškiomis ir vienodomis sąlygomis būtų suteikta nediskriminacinė prieiga prie duomenų ir kad jos laikytųsi duomenų ir informacijos apsaugos teisės aktų. Tose valstybėse narėse, kuriose pagal 19 straipsnį įdiegtos pažangiosios matavimo sistemos, o skirstymo sistemos operatoriai užsiima duomenų tvarkymu, 35 straipsnio 2 dalies d punkte nurodytos atitikties programos turi apimti specialias priemones, padedančias išvengti reikalavimus atitinkančių šalių diskriminavimo, susijusio su prieiga prie duomenų, numatyta 23 straipsnyje. Jei skirstymo sistemos operatoriams netaikomos 35 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys, valstybės narės imasi visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad vertikalios integracijos įmonės vykdydamos savo tiekimo veiklą neturėtų privilegijuotos prieigos prie duomenų, jei būtina, reikalaudamos, kad būtų sukurta centrinė duomenų tvarkymo platforma, kurią valdytų perdavimo sistemos operatorius arba kitas neutralus subjektas.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Skirstymo sistemos operatoriams neleidžiama turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba eksploatuoti energijos kaupimo įrenginių.

1.  Skirstymo sistemos operatoriams neleidžiama turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba eksploatuoti energijos kaupimo įrenginių, išskyrus įrangą, kurią skirstymo sistemos operatoriai naudoja skirstymo sistemos trumpalaikei vietinei kontrolei, kai nedaroma įtakos energijos ir su dažnio reguliavimu nesusijusių papildomų paslaugų rinkoms ir kai nacionalinė reguliavimo institucija suteikia savo patvirtinimą.

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nukrypdamos nuo 1 dalies valstybės narės gali leisti skirstymo sistemos operatoriams turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba eksploatuoti kaupimo įrenginius tik jei įvykdytos šios sąlygos:

2.  Nukrypdamos nuo 1 dalies valstybės narės gali leisti skirstymo sistemos operatoriams turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba eksploatuoti kaupimo įrenginius tik jei įvykdytos visos šios sąlygos:

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  per atvirą ir skaidrų konkursą jokios kitos šalys nepareiškė noro turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba eksploatuoti kaupimo įrenginius;

a)  per atvirą ir skaidrų konkursą, kurio peržiūrą atlieka nacionalinė reguliavimo institucija, jokios kitos šalys nepareiškė noro turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba eksploatuoti kaupimo įrenginių arba negali tų paslaugų teikti pagrįstomis kainomis ir laiku;

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  tokie įrenginiai būtini, kad skirstymo sistemos operatoriai galėtų įvykdyti šioje direktyvoje nustatytus įpareigojimus, kuriais siekiama veiksmingo, patikimo ir saugaus skirstymo sistemos eksploatavimo, ir

b)  tokie įrenginiai būtini, kad skirstymo sistemos operatoriai galėtų įvykdyti šioje direktyvoje nustatytus įpareigojimus, kuriais siekiama veiksmingo, patikimo ir saugaus skirstymo sistemos eksploatavimo, o įrenginio turėjimas nuosavybės teise ar eksploatavimas neturi įtakos energijos rinkų konkurencingumui;

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Nacionalinės reguliavimo institucijos gali parengti gaires arba viešojo pirkimo sąlygas, kurios padėtų skirstymo sistemos operatoriams užtikrinti sąžiningą konkurso procedūrą.

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Reguliavimo institucijos reguliariais intervalais ir ne rečiau kaip kas penkerius metus rengia viešas konsultacijas siekdamos pakartotinai įvertinti rinkos subjektų potencialų interesą investuoti į energijos kaupimo įrenginius, juos turėti nuosavybės teise, plėtoti, eksploatuoti arba valdyti. Jei per viešas konsultacijas paaiškėja, kad tokius įrenginius gebėtų turėti nuosavybės teise, plėtoti, eksploatuoti arba valdyti trečiosios šalys, valstybės narės užtikrina, kad skirstymo sistemos operatorių veikla šioje srityje būtų laipsniškai panaikinta.

4.  Valstybės narės reguliariais intervalais ir ne rečiau kaip kas penkerius metus peržiūri galimybę rengti konkursą dėl esamų energijos kaupimo įrenginių ir atitinkamais atvejais rengia viešas konsultacijas siekdamos pakartotinai įvertinti rinkos subjektų potencialų interesą investuoti į energijos kaupimo įrenginius, juos turėti nuosavybės teise, plėtoti, eksploatuoti arba valdyti. Jei per viešas konsultacijas ar peržiūrą paaiškėja, kad tokius įrenginius gebėtų turėti nuosavybės teise, plėtoti, eksploatuoti arba valdyti trečiosios šalys, valstybės narės užtikrina, kad skirstymo sistemos operatorių veikla šioje srityje būtų laipsniškai panaikinta ir būtų galima susigrąžinti su tuo susijusias išlaidas.

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

36a straipsnis

 

Nauja skirstymo sistemos operatorių veikla

 

1.   Skirstymo sistemos operatoriams neleidžiama vykdyti kitos nei šioje direktyvoje ir Reglamente (ES)... [Dokumentu COM(2016) 861/2 siūlomoje Reglamento (EB) Nr. 714/2009 naujoje redakcijoje] nustatytos veiklos.

 

2.   Valstybės narės gali leisti skirstymo sistemos operatoriams vykdyti kitą nei šioje direktyvoje ir Reglamente (ES) ... [Dokumentu COM(2016) 861/2 siūlomoje Reglamento (EB) Nr. 714/2009 naujoje redakcijoje] nustatytą veiklą, jeigu reguliavimo institucija įvertino tokios nukrypti leidžiančios nuostatos būtinumą ir tam pritarė ir jeigu įvykdomos šios sąlygos:

 

a)   per atvirą ir skaidrų konkursą jokios kitos šalys nepareiškė noro vykdyti tokios veiklos;

 

b)   tokia veikla yra būtina, kad skirstymo sistemos operatoriai galėtų įvykdyti šioje direktyvoje nustatytus įpareigojimus, kuriais siekiama veiksmingo, patikimo ir saugaus skirstymo sistemos eksploatavimo;

 

c)   tokia veikla yra būtina, kad skirstymo sistemos operatoriai galėtų įvykdyti Reglamente (ES) ... [Dokumentu COM(2016) 861/2 siūlomoje Reglamento (EB) Nr. 714/2009 naujoje redakcijoje] nustatytus įsipareigojimus, įskaitant įsipareigojimą bendradarbiauti su perdavimo sistemos operatoriais, užtikrinant ekonomiškai efektyvų, saugų ir patikimą visų skirstymo ir perdavimo tinklų vystymą ir eksploatavimą.

Pagrindimas

Pagrindinio teisės akto pakeitimas būtinas siekiant pakeitimų nuoseklumo, nes šis pakeitimas yra neatsiejamai susijęs su kitais pranešėjo pateiktais pakeitimais.

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  bendradarbiaudamas su skirstymo sistemos operatoriais, standartizuoja atitinkamų duomenų formatus ir protokolus, kad būtų palengvintas tarpvalstybinis keitimasis duomenimis;

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra reikalingas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

j)  priima regioninių operatyvinių centrų bendradarbiavimo ir koordinavimo sistemą.

j)  bendradarbiauja su Agentūra, regioniniais koordinavimo centrais ir ENTSO-E dėl regioninių koordinavimo centrų bendradarbiavimo ir koordinavimo sistemos sukūrimo;

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja)  vykdo perdavimo sistemų skaitmeninimą, be kita ko, siekdamas užtikrinti veiksmingą tikralaikį duomenų surinkimą bei naudojimą ir pažangiąsias pastotes;

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 straipsnio 1 dalies j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

jb)  tvarko duomenis, rūpinasi kibernetiniu saugumu ir duomenų apsauga;

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės gali numatyti, kad viena ar daugiau 1 dalies a–j punktuose išvardytų atsakomybės sričių būtų priskirta kitam perdavimo sistemos operatoriui, nei tas, kuriam perdavimo sistema priklauso nuosavybės teise ir kuriam susijusios atsakomybės sritys kitu atveju būtų taikomos. Perdavimo sistemos operatorius, kuriam paskirtos užduotys, turi būti sertifikuotas kaip operatorius, kuriam taikomas nuosavybės atskyrimas, ir atitikti 43 straipsnyje nustatytus reikalavimus, tačiau jam neturi nuosavybės teise priklausyti perdavimo sistema, už kurią jis yra atsakingas. Perdavimo sistemos operatorius, kuriam priklauso perdavimo sistema, turi atitikti VI skyriuje nustatytus reikalavimus ir būti sertifikuotas pagal 43 straipsnį.

2.  Valstybės narės gali numatyti, kad viena ar daugiau 1 dalies a–j punktuose išvardytų atsakomybės sričių būtų priskirta kitam perdavimo sistemos operatoriui, nei tas, kuriam perdavimo sistema priklauso nuosavybės teise ir kuriam susijusios atsakomybės sritys kitu atveju būtų taikomos. Perdavimo sistemos operatorius, kuriam paskirtos užduotys, turi būti sertifikuotas kaip operatorius, kuriam taikomas nuosavybės atskyrimas, nepriklausomas sistemos operatorius arba nepriklausomas perdavimo sistemos operatorius, ir turi atitikti 43 straipsnyje nustatytus reikalavimus, tačiau jam neturi nuosavybės teise priklausyti perdavimo sistema, už kurią jis yra atsakingas. Perdavimo sistemos operatorius, kuriam priklauso perdavimo sistema, turi atitikti VI skyriuje nustatytus reikalavimus ir būti sertifikuotas pagal 43 straipsnį.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Vykdydamas 1 dalies i punkte išvardytas užduotis perdavimo sistemos operatorius atsižvelgia į regioninių operatyvinių centrų vykdomas funkcijas ir prireikus bendradarbiauja su kaimyniniais perdavimo sistemos operatoriais.

3.  Vykdydamas 1 dalies i punkte išvardytas užduotis perdavimo sistemos operatorius atsižvelgia į regioninių koordinavimo centrų pateiktas rekomendacijas ir prireikus bendradarbiauja su kaimyniniais perdavimo sistemos operatoriais.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Vykdydamas 1 dalies i punkte aprašytą užduotį perdavimo sistemos operatorius užtikrina, kad balansavimo paslaugų pirkimas ir, išskyrus sąnaudų ir naudos analize pagrįstus atvejus, su dažnio reguliavimu nesusijusių paslaugų pirkimas:

4.  Vykdydamas 1 dalies i punkte aprašytą užduotį perdavimo sistemos operatorius užtikrina, kad balansavimo paslaugų pirkimas ir, išskyrus sąnaudų ir naudos arba techninio tikslingumo analize pagrįstus ir kompetentingos institucijos patvirtintus atvejus, su dažnio reguliavimu nesusijusių paslaugų pirkimas:

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Valstybės narės nustato būtiną reguliavimo sistemą, leidžiančią perdavimo sistemų operatoriams pirkti paslaugas, kurios padėtų pagerinti perdavimo sistemų eksploatavimo ir plėtros efektyvumą, įskaitant vietinės perkrovos valdymą, ir skatinančią juos tai daryti. Visų pirma reguliavimo sistemos užtikrina, kad perdavimo sistemos operatoriai galėtų pirkti paslaugas iš tokių išteklių, kaip reguliavimas apkrova arba kaupimas, ir rinktis efektyvaus energijos vartojimo priemones, kai tokios paslaugos ekonomiškai veiksmingai pakeičia poreikį atnaujinti ar pakeisti elektros energijos pajėgumus ir padeda veiksmingai bei saugiai eksploatuoti perdavimo sistemą. Perdavimo sistemos operatoriai tas paslaugas perka laikydamiesi skaidrios, nediskriminacinės ir rinkos veikimu pagrįstos tvarkos.

 

Standartizuoti tokių paslaugų rinkos produktai apibrėžiami bent jau nacionaliniu lygmeniu. Perdavimo sistemos operatoriai, taikydami skaidrią ir dalyvavimu grindžiamą procedūrą, apimančią visus susijusius sistemos naudotojus ir nacionalinę reguliavimo instituciją, nustato su perkamomis paslaugomis siejamus tipinius rinkos produktus užtikrindami realų visų rinkos veiksnių, įskaitant atsinaujinančiuosius energijos išteklius, reguliavimą apkrova, kaupimą ir telkėjus, įtraukimą. Perdavimo sistemos operatoriai keičiasi visa būtina informacija ir koordinuoja veiksmus su skirstymo sistemos operatoriais siekdami užtikrinti optimalų išteklių naudojimą, saugų ir veiksmingą sistemos eksploatavimą ir palankesnes sąlygas rinkai plėtoti. Perdavimo sistemos operatoriams tinkamai atlyginama už tokių paslaugų pirkimą siekiant jiems bent kompensuoti atitinkamas išlaidas, įskaitant būtinų informacinių ir ryšių technologijų išlaidas.

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl direktyvos

47 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Gamybos ar tiekimo funkcijas atliekančios vertikalios integracijos įmonė ir jos pavaldžiosios įmonės negali būti tiesioginės arba netiesioginės perdavimo sistemos operatoriaus akcininkės. Perdavimo sistemos operatorius negali būti jokios vertikalios integracijos įmonės pavaldžiosios įmonės, vykdančios gamybos arba tiekimo funkcijas, tiesioginis arba netiesioginis akcininkas ar gauti iš tos pavaldžiosios įmonės dividendus arba bet kurią kitą finansinę naudą.

3.  Gamybos ar tiekimo funkcijas atliekančių vertikalios integracijos įmonių pavaldžiosios įmonės negali būti tiesioginės arba netiesioginės perdavimo sistemos operatoriaus akcininkės. Perdavimo sistemos operatorius negali būti jokios vertikalios integracijos įmonės pavaldžiosios įmonės, vykdančios gamybos arba tiekimo funkcijas, tiesioginis arba netiesioginis akcininkas ar gauti iš tos pavaldžiosios įmonės dividendus arba bet kurią kitą finansinę naudą.

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra reikalingas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl direktyvos

51 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bent kas dvejus metus perdavimo sistemos operatoriai, pasikonsultavę su visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, reguliavimo institucijai pateikia dešimties metų tinklo plėtros planą, grindžiamą esama ir numatoma pasiūla ir paklausa. Tame tinklo plėtros plane nurodomos veiksmingos priemonės, skirtos sistemos pajėgumų pakankamumui ir tiekimo saugumui užtikrinti.

1.  Bent kas dvejus metus perdavimo sistemos operatoriai, pasikonsultavę su visais atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais, reguliavimo institucijai pateikia dešimties metų tinklo plėtros planą, grindžiamą esama ir numatoma pasiūla ir paklausa. Tame tinklo plėtros plane nurodomos veiksmingos priemonės, skirtos sistemos pajėgumų pakankamumui ir tiekimo saugumui užtikrinti. Reguliavimo institucija peržiūri dešimties metų tinklo plėtros planą ir jį patvirtina. Prieš patvirtindama reguliavimo institucija perdavimo sistemos operatoriaus gali paprašyti iš dalies pakeisti savo dešimties metų tinklo plėtros planą. Perdavimo sistemos operatorius paskelbia dešimties metų tinklo plėtros planą savo interneto svetainėje.

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl direktyvos

51 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Rengdamas dešimties metų tinklo plėtros planą perdavimo sistemos operatorius daro pagrįstas prielaidas apie gamybos, tiekimo, energijos kaupimo, vartojimo ir mainų su kitomis valstybėmis raidą, atsižvelgdamas į regioniniams ir visos Sąjungos tinklams skirtus investicijų planus.

3.  Rengdamas dešimties metų tinklo plėtros planą perdavimo sistemos operatorius visapusiškai atsižvelgia į reguliavimo apkrova naudojimo, energijos kaupimo įrenginių ir kitų išteklių potencialą kaip sistemos plėtros alternatyvą, greta tikėtino suvartojimo ir prekybos su kitomis valstybėmis ir regioninių ir visos Sąjungos tinklams skirtų investicijų planų.

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl direktyvos

51 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Reguliavimo institucija išnagrinėja, ar dešimties metų tinklo plėtros plane atsižvelgta į visus investavimo poreikius, kurie buvo nustatyti konsultavimosi procese, ir ar jis neprieštarauja neprivalomam visos Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros planui (toliau – visos Sąjungos tinklo plėtros planas), nurodytam [Dokumentu COM(2016)861/2 siūlomos Reglamento (EB) Nr. 714/2009 naujosios redakcijos 27 straipsnio b punkte]. Jei iškyla abejonių dėl suderinamumo su visos Sąjungos tinklo plėtros planu, reguliavimo institucija konsultuojasi su Agentūra. Reguliavimo institucija perdavimo sistemos operatoriaus gali paprašyti iš dalies pakeisti savo dešimties metų tinklo plėtros planą.

5.  Reguliavimo institucija išnagrinėja, ar dešimties metų tinklo plėtros plane atsižvelgta į visus investavimo poreikius, kurie buvo nustatyti konsultavimosi procese, ir ar jis neprieštarauja neprivalomam visos Sąjungos dešimties metų tinklo plėtros planui (toliau – visos Sąjungos tinklo plėtros planas), nurodytam [Dokumentu COM(2016) 861/2 siūlomos Reglamento (EB) Nr. 714/2009 naujosios redakcijos 27 straipsnio b punkte]. Jei iškyla abejonių dėl suderinamumo su visos Sąjungos tinklo plėtros planu arba su nacionaliniais energetikos ir klimato srities veiksmų planais, pateiktais pagal Reglamentą (ES) ... [Valdymo reglamentas], reguliavimo institucija konsultuojasi su Agentūra. Reguliavimo institucija perdavimo sistemos operatoriaus gali paprašyti iš dalies pakeisti savo dešimties metų tinklo plėtros planą.

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra reikalingas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl direktyvos

51 straipsnio 6 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Reguliavimo institucija stebi ir vertina sistemos bendro lankstumo vystymąsi ir kasmet pateikia pažangos ataskaitą.

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Perdavimo sistemos operatoriams neleidžiama turėti nuosavybės teise, valdyti arba eksploatuoti energijos kaupimo įrenginių ir negalima tiesiogiai arba netiesiogiai valdyti turto, kurį naudojant teikiamos papildomas paslaugas.

1.  Perdavimo sistemos operatoriams neleidžiama turėti nuosavybės teise, valdyti arba eksploatuoti energijos kaupimo įrenginių ir negalima tiesiogiai arba netiesiogiai valdyti turto, kurį naudojant teikiamos papildomos paslaugos, nebent tie įrenginiai ar turtas yra sudėtinė perdavimo sistemos dalis ir tam pritaria nacionalinė reguliavimo institucija.

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nukrypdamos nuo 1 dalies valstybės narės gali leisti perdavimo sistemos operatoriams turėti nuosavybės teise, valdyti arba eksploatuoti kaupimo įrenginius ar turtą, kuris užtikrina su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas paslaugas, jei įvykdomos šios sąlygos:

2.  Nukrypdamos nuo 1 dalies valstybės narės gali leisti perdavimo sistemos operatoriams turėti nuosavybės teise, valdyti arba eksploatuoti kaupimo įrenginius ar turtą, kuris užtikrina su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas paslaugas, jei įvykdomos visos šios sąlygos:

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  per atvirą ir skaidrų konkursą jokios kitos šalys nepareiškė noro turėti nuosavybės teise, kontroliuoti, valdyti arba eksploatuoti tokius įrenginius teikiant kaupimo ir (arba) su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas paslaugas perdavimo sistemos operatoriui;

a)  per atvirą ir skaidrų konkursą, kurio peržiūrą atlieka nacionalinė reguliavimo institucija, jokios kitos šalys nepareiškė noro turėti nuosavybės teise, kontroliuoti, valdyti arba eksploatuoti tokių įrenginių teikiant kaupimo ir (arba) su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas paslaugas perdavimo sistemos operatoriui arba negali tokių paslaugų teikti už prieinamą kainą ir laiku;

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  tokie įrenginiai arba su dažniu nesusijusios papildomos paslaugos yra būtini, kad perdavimo sistemos operatoriai galėtų įvykdyti šioje direktyvoje jiems nustatytus įpareigojimus, kuriais siekiama veiksmingo, patikimo ir saugaus perdavimo sistemos eksploatavimo, ir nėra naudojami elektros energijai parduoti rinkoje ir

b)  tokie įrenginiai arba su dažniu nesusijusios papildomos paslaugos yra būtini, kad perdavimo sistemos operatoriai galėtų įvykdyti šioje direktyvoje jiems nustatytus įpareigojimus, kuriais siekiama veiksmingo, patikimo ir saugaus perdavimo sistemos eksploatavimo, visų pirma kaip alternatyvos investicijoms į naujas tinklo linijas, ir nėra naudojami elektros energijai parduoti rinkoje ir

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Nacionalinės reguliavimo institucijos gali parengti gaires arba viešojo pirkimo sąlygas, kad padėtų perdavimo sistemos operatoriams užtikrinti sąžiningą konkurso procedūrą.

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Perdavimo sistemos operatorius reguliariais intervalais ir ne rečiau kaip kas penkerius metus rengia viešas konsultacijas dėl reikalingų kaupimo paslaugų siekdamas įvertinti rinkos subjektų potencialų interesą investuoti į tokius įrenginius ir užbaigti savo paties vykdomą kaupimo veiklą, jei trečiosios šalys gali ekonomiškai efektyviai šią paslaugą teikti.

4.  Valstybės narės reguliariais intervalais ir ne rečiau kaip kas penkerius metus rengia viešas konsultacijas dėl reikalingų kaupimo paslaugų siekdamos įvertinti rinkos subjektų potencialų interesą investuoti į tokius įrenginius. Kai per viešas konsultacijas paaiškėja, kad tokius įrenginius gali turėti nuosavybės teise, plėtoti, eksploatuoti arba valdyti trečiosios šalys, valstybės narės užtikrina, kad perdavimo sistemos operatorių veikla šioje srityje būtų laipsniškai panaikinta.

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl direktyvos

57 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  reguliavimo institucija galėtų priimti savarankiškus sprendimus, nepriklausomai nuo jokio politinio organo, ir turėtų atskirus metinius biudžeto asignavimus, kuriuos naudojant suteikiama galimybė savarankiškai įgyvendinti paskirtą biudžetą, bei adekvačius žmogiškuosius ir finansinius išteklius savo pareigoms vykdyti; taip pat

a)  reguliavimo institucija galėtų priimti savarankiškus sprendimus, nepriklausomai nuo jokio politinio organo;

Pagrindimas

Tekstas buvo perkeltas į atskirą pastraipą.

Pagrindinio teisės akto pakeitimas būtinas siekiant pakeitimų nuoseklumo, nes šis pakeitimas neatsiejamai susijęs su kitais pranešėjo pateiktais pakeitimais.

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl direktyvos

57 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  reguliavimo institucija parengtų biudžeto projektą, apimantį reguliavimo užduotis, numatomas jai pagal šią direktyvą, ir susijusius teisėkūros procedūra priimamus aktus, kad reguliavimo institucija būtų aprūpinta žmogiškaisiais ir finansiniais ištekliais, kurių jai reikia savo pareigoms ir įgaliojimams efektyviai ir veiksmingai vykdyti;

Pagrindimas

Pagrindinio teisės akto pakeitimas būtinas siekiant pakeitimų nuoseklumo, nes šis pakeitimas neatsiejamai susijęs su kitais pranešėjo pateiktais pakeitimais.

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl direktyvos

57 straipsnio 5 dalies 1 pastraipos b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)  reguliavimo institucijos metinių finansinių ataskaitų baigiamąją kontrolę vykdytų nepriklausomas auditorius;

Pagrindimas

Pagrindinio teisės akto pakeitimas būtinas siekiant pakeitimų nuoseklumo, nes šis pakeitimas neatsiejamai susijęs su kitais pranešėjo pateiktais pakeitimais.

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl direktyvos

57 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Ne vėliau kaip [treji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos], o po to kas trejus metus Komisija teiktų Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl to, kaip nacionalinės institucijos laikosi šiame straipsnyje nustatyto nepriklausomumo principo;

Pagrindimas

Stebėsena ir ataskaitų teikimas yra būtinos priemonės veiksmingam nepriklausomumo principo įgyvendinimui užtikrinti.

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl direktyvos

58 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  užtikrinti, kad veiksmingai veikiant nacionalinėms rinkoms vartotojai gautų naudos, skatinti veiksmingą konkurenciją ir padėti užtikrinti vartotojų apsaugą;

g)  užtikrinti naudą vartotojams dėl efektyvaus jų nacionalinių rinkų veikimo ir nevaržomo vartotojų dalyvavimo jose, skatinti veiksmingą konkurenciją ir užtikrinti vartotojų apsaugą glaudžiai bendradarbiaujant su atitinkamomis vartotojų apsaugos institucijomis;

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl direktyvos

59 straipsnio 1 dalies n punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

n)  stebėti rinkos atvėrimo ir konkurencijos didmeninėje bei mažmeninėje prekyboje lygius ir veiksmingumą, įskaitant elektros energijos biržose, namų ūkio vartotojams taikomas kainas, įskaitant išankstinio apmokėjimo sistemas, tiekėją pakeitusių vartotojų procentinę dalį, nuo elektros energijos tinklo atjungtų vartotojų procentinę dalį, mokesčius už priežiūros paslaugas ir šių paslaugų vykdymą, namų ūkio vartotojų pateiktus skundus, taip pat visus konkurencijos iškraipymo ar apribojimo atvejus, įskaitant visos svarbios informacijos teikimą atitinkamoms konkurencijos institucijoms, ir pranešti joms apie visus atitinkamus atvejus;

n)  stebėti rinkos atvėrimo ir konkurencijos didmeninėje bei mažmeninėje prekyboje lygius ir veiksmingumą, įskaitant elektros energijos biržose, namų ūkio vartotojams taikomas kainas, įskaitant išankstinio apmokėjimo sistemas, dinaminės kainodaros sutarčių ir pažangiųjų skaitiklių naudojimo poveikį, tiekėją pakeitusių vartotojų procentinę dalį, nuo elektros energijos tinklo atjungtų vartotojų procentinę dalį, mokesčius už priežiūros paslaugas ir šių paslaugų vykdymą, namų ūkiams taikomų kainų ir didmeninių kainų santykį, tinklo tarifų ir mokesčių raidą, namų ūkio vartotojų pateiktus skundus, taip pat visus konkurencijos iškraipymo ar apribojimo atvejus, įskaitant visos svarbios informacijos teikimą atitinkamoms konkurencijos institucijoms, ir pranešti joms apie visus atitinkamus atvejus;

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl direktyvos

59 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

o)  stebėti, ar nepasitaiko konkurenciją ribojančios sutartinės praktikos, įskaitant išimtinių teisių sąlygas, kurias taikant stambiems ne namų ūkio vartotojams gali būti užkirstas kelias arba apribota galimybė vienu metu sudaryti sutartis su daugiau negu vienu tiekėju ir, jei reikia, apie tokią praktiką pranešti nacionalinėms konkurencijos institucijoms;

o)  stebėti, ar nepasitaiko konkurenciją ribojančios sutartinės praktikos, įskaitant išimtinių teisių sąlygas, kurias taikant vartotojams gali būti užkirstas kelias arba apribota galimybė vienu metu sudaryti sutartis su daugiau negu vienu tiekėju ir, jei reikia, apie tokią praktiką pranešti nacionalinėms konkurencijos institucijoms;

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl direktyvos

59 straipsnio 1 dalies o a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

oa)  stebėti ir teikti informaciją apie vartotojų dalyvavimą ir esamą bei galimą lankstumo lygį energijos sistemoje;

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl direktyvos

59 straipsnio 1 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

q)  kartu su kitomis atitinkamomis institucijomis padėti užtikrinti, kad vartotojų apsaugos priemonės būtų veiksmingos ir taikomos;

q)  kartu su kitomis atitinkamomis institucijomis padėti užtikrinti, kad naujos ir esamos vartotojų apsaugos priemonės, įskaitant aktyviesiems vartotojams skirtas priemones, būtų veiksmingos ir taikomos; stebėti nepateisinamų kliūčių ir apribojimų pasigamintos energijos vartojimui ir atsinaujinančiosios energijos bendruomenėms šalinimą;

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl direktyvos

59 straipsnio 1 dalies s punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

s)  užtikrinti galimybę naudotis duomenimis apie vartotojų suvartotą elektros energiją, tokių duomenų teikimą nacionaliniu lygmeniu lengvai suprantama ir suderinta forma neprivalomo naudojimo tikslais ir galimybę visiems vartotojams nedelsiant pasinaudoti tokiais duomenimis pagal 23 ir 24 straipsnius;

s)  užtikrinti nediskriminacinę galimybę naudotis duomenimis apie vartotojų suvartotą elektros energiją, tokių duomenų teikimą nacionaliniu lygmeniu lengvai suprantama ir suderinta forma neprivalomo naudojimo tikslais ir galimybę visiems vartotojams nedelsiant pasinaudoti tokiais duomenimis pagal 23 ir 24 straipsnius;

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl direktyvos

59 straipsnio 1 dalies x punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

x)  stebėti, ar veikia lyginamosios interneto svetainės, įskaitant 14 straipsnyje ir I priede nustatytus kriterijus atitinkančias lyginimo priemones.

x)  stebėti, ar veikia lyginamosios priemonės, įskaitant 14 straipsnyje nustatytus kriterijus atitinkančias interneto svetaines, taikomąsias programas ir kitas interaktyvias priemones.

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl direktyvos

59 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  pagal šią direktyvą arba bet kokį atitinkamą teisiškai privalomą reguliavimo institucijos ar Agentūros sprendimą nustatytų įpareigojimų nevykdančioms elektros energijos įmonėms skirti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas arba pasiūlyti kompetentingam teismui skirti tokias sankcijas. Tai apima įgaliojimą perdavimo sistemos operatoriui skirti arba siūlyti jam skirti sankcijas, kurios sudaro iki 10 % metinės perdavimo sistemos operatoriaus apyvartos, arba vertikalios integracijos įmonei skirti arba siūlyti jai skirti sankcijas, kurios sudaro iki 10 % metinės vertikalios integracijos įmonės apyvartos, tuo atveju, kai jie nesilaiko atitinkamų įpareigojimų pagal šią direktyvą; taip pat

d)  savo iniciatyva arba Agentūrai paprašius užtikrinti savo privalomų sprendimų vykdymą, pagal šią direktyvą, Reglamentą (ES) ... [Dokumentu COM (2016) 861/2 siūlomą naują reglamento redakciją] arba bet kokį atitinkamą teisiškai privalomą reguliavimo institucijos ar Agentūros sprendimą nustatytų įpareigojimų nevykdančioms elektros energijos įmonėms, ENSO-E arba regioniniams koordinavimo centrams skirti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas arba pasiūlyti kompetentingam teismui skirti tokias sankcijas. Tai apima įgaliojimą perdavimo sistemos operatoriui skirti arba siūlyti jam skirti sankcijas, kurios sudaro iki 10 % metinės perdavimo sistemos operatoriaus apyvartos, arba vertikalios integracijos įmonei skirti arba siūlyti jai skirti sankcijas, kurios sudaro iki 10 % metinės vertikalios integracijos įmonės apyvartos, tuo atveju, kai jie nesilaiko atitinkamų įpareigojimų pagal šią direktyvą; taip pat

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas dėl neatidėliotinų priežasčių, susijusių su vidine teksto logika.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl direktyvos

59 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Siekdamos padidinti rinkos skaidrumą ir visoms suinteresuotosioms šalims pateikti visą reikiamą informaciją, sprendimus ar sprendimų dėl 60 straipsnio 3 straipsnyje numatytų perdavimo ir skirstymo tarifų pasiūlymus, reguliavimo institucijos rinkos dalyviams pateikia išsamią metodiką ir susijusias išlaidas, naudojamas atitinkamiems tinklo tarifams apskaičiuoti.

8.  Siekdamos padidinti rinkos skaidrumą ir visoms suinteresuotosioms šalims pateikti visą reikiamą informaciją, sprendimus ar sprendimų dėl 60 straipsnio 3 straipsnyje numatytų perdavimo ir skirstymo tarifų pasiūlymus, reguliavimo institucijos rinkos dalyviams pateikia išsamią metodiką ir susijusias išlaidas, naudojamas atitinkamiems tinklo tarifams apskaičiuoti, atsižvelgdamos į investicijų išlaidas, paskirstytos gamybos pridėtinę vertę, lankstumą, skaitmeninimą, reguliavimą apkrova, kaupimą ir sistemos naudotojų, įskaitant aktyviuosius vartotojus, tinklų naudojimą ir kitus veiksnius.

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl direktyvos

62 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Reguliavimo institucijų pareigos ir įgaliojimai dėl regioninių operatyvinių centrų

Reguliavimo institucijų pareigos ir įgaliojimai dėl regioninių koordinavimo centrų

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl direktyvos

62 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Geografinio rajono, kuriame įsisteigęs regioninis operatyvinis centras, regioninės reguliavimo institucijos glaudžiai bendradarbiaudamos tarpusavyje:

1.  Geografinio rajono, kuriame įsisteigęs regioninis koordinavimo centras, regioninės reguliavimo institucijos glaudžiai bendradarbiaudamos tarpusavyje:

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl direktyvos

62 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  tvirtina įstatus ir darbo tvarkos taisykles;

a)  tvirtina pasiūlymą dėl regioninių koordinavimo centrų steigimo pagal Reglamento (ES) ... [Dokumentu COM(2016) 861/2 siūlomos Reglamento Nr.  714/2009 naujos redakcijos] 32 straipsnio 1 dalį;

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl direktyvos

62 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  tvirtina bendradarbiavimu grindžiamą sprendimų priėmimo procesą;

c)  tvirtina bendradarbiavimu grindžiamus procesus;

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl direktyvos

62 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  vertina, ar regioninis operatyvinis centras turi išteklių ir yra pakankamai kompetentingas ir nešališkas, kad galėtų nepriklausomai atlikti jam priskirtas funkcijas ir užduotis, įskaitant susijusias su saugumu, atsakomybe ir nenumatytais atvejais;

d)  užtikrina, kad regioninis koordinavimo centras turėtų išteklių ir būtų pakankamai kompetentingas ir nešališkas, kad galėtų nepriklausomai atlikti jam priskirtas funkcijas ir užduotis, įskaitant su saugumu, atsakomybe ir nenumatytais atvejais susijusias funkcijas ir užduotis;

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl direktyvos

62 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  prašyti regioninių operatyvinių centrų pateikti informacijos;

a)  prašyti regioninių koordinavimo centrų pateikti informacijos;

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl direktyvos

62 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  atlikti patikrinimus, taip pat ir iš anksto apie juos nepranešus, regioninių operatyvinių centrų patalpose;

b)  atlikti patikrinimus, taip pat ir iš anksto apie juos nepranešus, regioninių koordinavimo centrų patalpose;

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl direktyvos

62 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  priimti bendrus privalomus sprendimus dėl regioninių operatyvinių centrų.

c)  priimti bendrus privalomus sprendimus dėl regioninių koordinavimo centrų.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl direktyvos

62 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  nagrinėti skundus prieš regioninius koordinavimo centrus dėl jų įpareigojimų pagal Sąjungos teisę;

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl direktyvos

62 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  reguliavimo institucijos bendradarbiauja ir konsultuojasi tarpusavyje ir su Agentūra, taip pat teikia viena kitai ir Agentūrai visą informaciją, būtiną jų užduotims pagal šį straipsnį vykdyti.

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl direktyvos

69 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

69 a straipsnis

 

Peržiūra

 

Iki 2025 m. birželio 1 d. Komisija atlieka peržiūrą ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą, prireikus kartu su pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

 

Ataskaitoje visų pirma vertinama, ar pagal šios direktyvos nuostatas vartotojai, ypač pažeidžiami arba energijos nepriteklių patiriantys vartotojai, yra tinkamai apsaugoti.

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  veikti nepriklausomai, užtikrinant, kad paieškos rezultatų atžvilgiu tiekėjams būtų taikomos vienodos sąlygos;

a)  turi būti nepriklausomos nuo visų rinkos dalyvių ir užtikrinti, kad paieškos rezultatų atžvilgiu visiems tiekėjams būtų taikomos vienodos sąlygos;

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  aiškiai nurodyti, kam jos priklauso, taip pat nurodyti fizinį arba juridinį priemonę administruojantį asmenį;

b)  aiškiai nurodyti, kam jos priklauso, taip pat nurodyti fizinį arba juridinį priemonę administruojantį asmenį ir pateikti informaciją apie priemonių finansavimą;

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl direktyvos

IV priedo 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  nustatyti aiškius ir objektyvius kriterijus, kuriais bus grindžiamas palyginimas;

c)  nustatyti aiškius ir objektyvius kriterijus, kuriais bus grindžiamas palyginimas, rodant įtrauktas paslaugas;

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  eiliškumo tvarka išdėstyti ir rodyti paieškos rezultatus pagal nešališką algoritmą, nepriklausomai nuo bet kokio iš tiekėjų gaunamo atlyginimo;

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  būti prieinama neįgaliesiems;

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  įtraukti, kiek praktiškai įmanoma, kuo daugiau elektros energijos tiekimo pasiūlymų, apimančių didelę rinkos dalį ir, jei pateikta informacija nėra išsami rinkos apžvalga, tai aiškiai nurodyti prieš pateikiant rezultatus ir taip pat

f)  įtraukti, kiek praktiškai įmanoma, kuo daugiau energijos tiekimo pasiūlymų, įskaitant informaciją apie energijos šaltinius, ir užtikrinti įvairių pasiūlymų, apimančių tiekėjų, telkėjų ir paslaugų teikėjų taikomus dinaminius ir nedinaminius tarifus, individualias ir susietąsias sutartis, skaidrumą, o jei pateikta informacija nėra išsami rinkos apžvalga, tai aiškiai nurodyti prieš pateikiant rezultatus; taip pat

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  leisti vartotojams atlikti palyginimą nepateikiant asmeninės informacijos.

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 1 punkto 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Galutinių vartotojų sąskaitose ir periodinėse atsiskaitymo sąskaitose aiškiai nurodoma tokia informacija:

Galutinių vartotojų sąskaitose ir periodinėse atsiskaitymo sąskaitose aiškiai nurodoma tokia pagrindinė informacija, ją aiškiai atskiriant nuo kitų sąskaitos dalių:

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 1 punkto 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  mokėtina kaina ir, kai įmanoma, kainos išskaidymas;

a)  mokėtina kaina ir, kai taikoma, galutinė kWh kaina, taip pat, kai įmanoma, kainos išskaidymas;

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 1 punkto 1 pastraipos a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  mokėjimo terminas;

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 1 punkto 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  tiekėjo kontaktiniai duomenys, taip pat vartotojų aptarnavimo karštoji linija;

d)  tiekėjo kontaktiniai duomenys, nurodant bent telefono numerį ir elektroninio pašto adresą;

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 1 punkto 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  informacija apie tiekėjo keitimą ir ginčų sprendimą;

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 1 punkto 1 pastraipos g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ga)  saitas arba nuoroda į svetainę (-es), kurioje (-iose) galima rasti kainų palyginimą;

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 1 punkto 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  informacija apie jų teises pagal 26 straipsnį, susijusias su jiems prieinamais ginčų sprendimo būdais kilus ginčui.

h)  už ginčų sprendimą atsakingo subjekto kontaktiniai duomenys.

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 1 punkto 1 pastraipos h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  25 straipsnyje nurodytas bendras informacinis punktas.

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 1 punkto 2 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kai tinkama, galutiniams vartotojams išrašomose sąskaitose ir periodinėse atsiskaitymo sąskaitose arba kartu su jomis aiškiai nurodoma tokia informacija:

Galutiniams vartotojams išrašomose sąskaitose ir periodinėse atsiskaitymo sąskaitose arba kartu su jomis nurodoma tokia informacija:

Pakeitimas    194

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 1 punkto 2 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  informacija apie jų teises, susijusias su jiems prieinamais ginčų sprendimo būdais kilus ginčui, pagal 26 straipsnį;

Pakeitimas    195

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 1 punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, galutiniams vartotojams išrašomose sąskaitose ir periodinėse atsiskaitymo sąskaitose, kartu su jomis arba jose pateikiamose nuorodose pateikiamas palyginimas su vidutiniu tipiniu arba lyginamuoju tos pačios naudotojų kategorijos vartotoju.

Be to, galutiniams vartotojams pateikiamas palyginimas su vidutiniu tipiniu arba lyginamuoju tos pačios naudotojų kategorijos vartotoju.

Pakeitimas    196

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 2 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vartotojo kaina – trijų sudedamųjų dalių – energijos ir tiekimo dalies, tinklo (perdavimo ir paskirstymo) dalies ir mokesčių bei rinkliavų dalies – suma.

Vartotojo kaina – trijų sudedamųjų dalių – energijos ir tiekimo dalies, tinklo (perdavimo ir paskirstymo) dalies ir mokesčių, rinkliavų bei visų subsidijų dalies – suma.

Pakeitimas    197

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 3 punkto 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  išsamius duomenis pagal bet kurios dienos, savaitės, mėnesio ar metų naudojimo laiką. Šie duomenys galutiniam vartotojui turi būti prieinami beveik tikruoju laiku internetu arba naudojant skaitiklio sąsają ir turi apimti mažiausiai 24 ankstesnių mėnesių laikotarpį arba laikotarpį nuo tiekimo sutarties sudarymo datos (jei šis laikotarpis trumpesnis).

b)  išsamius duomenis pagal bet kurios dienos, savaitės, mėnesio ar metų naudojimo laiką. Šie duomenys galutiniam vartotojui turi būti prieinami beveik tikruoju laiku, vartotojui patogiu formatu, internetu arba naudojant skaitiklio sąsają ir turi apimti mažiausiai 24 ankstesnių mėnesių laikotarpį arba laikotarpį nuo tiekimo sutarties sudarymo datos (jei šis laikotarpis trumpesnis).

Pakeitimas    198

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Atliekant tokį vertinimą turi būti atsižvelgiama į sąnaudų ir naudos analizės metodiką ir Komisijos rekomendacijoje 2012/148/ES nustatytas būtinąsias pažangiųjų skaitiklių funkcijas, taip pat geriausias turimas technologijas, skirtas aukščiausio lygio kibernetiniam saugumui ir duomenų apsaugai užtikrinti.

2.  Toks vertinimas turi būti grindžiamas sąnaudų ir naudos analizės metodika ir Komisijos rekomendacijoje 2012/148/ES nustatytomis būtinosiomis pažangiųjų skaitiklių funkcijomis, taip pat geriausiomis turimomis technologijomis, skirtomis aukščiausio lygio kibernetiniam saugumui ir duomenų apsaugai užtikrinti. Komisija užtikrina, kad ši metodika visoje Sąjungoje būtų nuosekliai taikoma.

Pakeitimas    199

Pasiūlymas dėl direktyvos

III priedo 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Remdamosi tuo vertinimu valstybės narės arba, jei valstybė narė taip nustatė, paskirta kompetentinga institucija, parengia pažangiųjų matavimo sistemų įdiegimo darbotvarkę (iki 10 metų laikotarpiui). Vietovėse, kuriose pažangiųjų skaitiklių diegimas vertinamas palankiai, per 8 metus nuo jų teigiamo vertinimo arba ne vėliau kaip 2020 m. tose valstybėse narėse, kurios pradėjo diegimą iki įsigaliojant šiai direktyvai, bent 80 % galutinių vartotojų turi būti įdiegtos pažangiosios matavimo sistemos.

3.  Remdamosi tuo vertinimu valstybės narės arba, jei valstybė narė taip nustatė, paskirta kompetentinga institucija, parengia pažangiųjų matavimo sistemų įdiegimo darbotvarkę (iki penkerių metų laikotarpiui). Vietovėse, kuriose pažangiųjų skaitiklių diegimas vertinamas palankiai, per penkerius metus nuo jų teigiamo vertinimo arba ne vėliau kaip 2020 m. tose valstybėse narėse, kurios pradėjo diegimą iki įsigaliojant šiai direktyvai, bent 80 % galutinių vartotojų turi būti įdiegtos pažangiosios matavimo sistemos.

(1)

OL C ...

(2)

OL C ...

(3)

OL C 77, 2002 3 28, p. 1.


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Įžanginė dalis

Daugelį metų Europos elektros energijos sistemose dominavo nacionalinės monopolijos, kurios kontroliavo visą sistemą, pradedant gamyba, skirstymu ir baigiant tiekimu vartotojui. Nors tokia principu „iš viršaus į apačią“ paremta sistema užtikrino elektros energijos tiekimą, nebuvo įmanoma jokia konkurencija, o tai nenaudinga vartotojams. Nuo 1996 m. elektros energijos rinkos buvo laipsniškai atveriamos, siekiant skatinti konkurenciją ir mažinti kainas. Paskutiniai esminiai ES teisėkūros pokyčiai įvyko 2009 m. priėmus trečiąjį energetikos teisės aktų rinkinį.

Nuo to laiko elektros energijos gamyboje įvyko perversmas. Elektros gamyba evoliucionavo ir dėl atsinaujinančiųjų išteklių energijos ir kitų technologijų pažangos iš centralizuotos „rato stipinų“ sistemos virto daug mažiau centralizuota sistema. Todėl dar kartą tenka koreguoti teisės aktus ir juos pritaikyti prie šios naujos realybės.

Atsinaujinančiųjų išteklių energija (dažnai gaunama iš vėjo arba saulės) lėmė didelį sistemos nepastovumą, todėl jai teko prisitaikyti ir tapti lankstesnei, ir tuo pat metu vis tiek garantuoti saugų tiekimą vartotojams. Mūsų užsibrėžti klimato politikos tikslai skatino taikyti įvairias subsidijų ir rėmimo schemas, o dėl jų ir dėl nepakankamo tarpvalstybinio ES valstybių narių bendradarbiavimo ES lygmeniu atsirado elektros gamybos pajėgumų perteklius. Daugelyje valstybių narių reguliuojamos kainos kartu su nesuderintomis rėmimo schemomis siunčia klaidingus signalus investuotojams.

Siekdamas spręsti šias problemas ir skatinti priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą pranešėjas nusprendė laikytis principo „pirmiausia rinka“ ir siūlyti sudaryti iš tiesų vienodas sąlygas visiems rinkos dalyviams. Tai reiškia, kad reikia atsisakyti rinką iškraipančių subsidijų, nesvarbu, ar subsidijuojamas iškastinis kuras, branduolinė energija, ar atsinaujinantieji energijos ištekliai. Teisingos taisyklės reiškia sąžiningą konkurenciją rinkoje. Sukūrę sąžiningą elektros energijos rinką pasieksime užsibrėžtus klimato politikos tikslus ir suteiksime žemiausias ir konkurencingiausias kainas vartotojams, taip pat be pernelyg didelių investicijų užtikrinsime energijos tiekimo saugumą.

II. Pranešimas

II. 1. Pirmiausia rinka

Pamatinis bet kokios rinkos veikimo principas yra laisvas kainų judėjimas. Todėl būtina pašalinti viršutines kainų ribas ir tai turėtų įvykti kiek galima greičiau.

Pajėgumų mechanizmai yra subsidijos, kurios turi mažai prasmės arba yra visai beprasmiškos pajėgumų pertekliaus sąlygomis ES. Pranešėjas mano, kad jais reikėtų naudotis tik kraštutiniu atveju. Pirmiausia reikėtų atlikti Europos adekvatumo vertinimą ir nustatyti, ar tikrai kyla (išteklių) adekvatumo problema. Tada valstybės narės turėtų šalinti esamas adekvatumo problemas keliančias kliūtis, prisiimdamos konkrečius įsipareigojimus, kuriuos peržiūrėtų Komisija. Tais atvejais, kai adekvatumo problemą galima išspręsti tik per ilgesnį laikotarpį, tam tikromis sąlygomis ir taikant ES valstybės pagalbos taisykles būtų leidžiama naudoti pajėgumų mechanizmą. Kai įmanoma, tokie mechanizmai turėtų būti tarpvalstybiniai.

Vienodų sąlygų sudarymas visiems yra svarbiausia priemonė pasiekti, kad kainos būtų paremtos konkurencija. Dabartinis kai kurių gamintojų rėmimas taikant prioritetinį skirstymą ir nuo balansavimo atsakomybės nukrypti leidžiančią nuostatą iškraipo konkurenciją. Pranešėjas mano, kad rinka norimų rezultatų duotų, jeigu visi būtų finansiškai atsakingi už sistemoje savo sukeliamą disbalansą. Taikant tokį požiūrį sumažinamas pajėgumų mechanizmų poreikis, numatomos teisingos paskatos išsaugoti subalansuotą sistemą ir užtikrinamas pakankamas energijos tiekimo saugumo lygis.

II. 2. Prekybos zonos

Didesnės prekybos zonos suteikia daugiau likvidumo, tačiau mažiau paskatų investicijoms į tinklą. Pranešėjas laikosi nuomonės, kad atsižvelgiant į sisteminę perkrovą prekybos zonos turėtų išlikti stabilios ilgą laiką ir būti kiek galima didesnės. Jis siūlo taikyti „meduolio ir botago“ sistemą. Pirmiausia, peržiūrėjus prekybos zonas, atitinkamos valstybės narės turėtų vieningai susitarti dėl prekybos zonų struktūros ir (prireikus) dėl konkrečių įsipareigojimų. Kai susitarimo pasiekti neįmanoma, Komisija turėtų įsikišti siekdama išspręsti nesutarimą.

II. 3. Regioninis bendradarbiavimas

Elektros energijos rinkoje bet koks poslinkis vienoje valstybėje narėje daro įtaką kitoms valstybėms, esančioms tame pačiame regione ir už jo ribų. Norint užtikrinti sistemos saugumą ir išvengti visiško tiekimo nutrūkimo atvejų labai svarbu stiprinti perdavimo sistemos operatorių regioninį bendradarbiavimą. Pranešėjas mato, kad jau veikiantys regioniniai saugumo koordinatoriai yra labai naudingi užtikrinant sistemos saugumą. Kadangi elektros energijos rinkos tampa vis labiau tarpusavyje susijusios, kitas logiškas žingsnis būtų stiprinti šį bendradarbiavimą numatant daugiau užduočių ir funkcijų regioniniu lygiu. Tačiau galutinė atsakomybė už sistemos saugumą turi ir toliau tekti perdavimo sistemos operatoriams.

II. 4. Vartotojas

Dabar technologijos leidžia elektros energijos rinkoje veikti naujiems subjektams. Todėl rinkos modelis turi būti toks, kad leistų ir sudarytų sąlygas lengviau priimti visus, kurie gali ir nori dalyvauti patys gamindami elektros energiją, ją kaupdami arba taikant reguliavimo apkrova priemones. Rinkos kliūčių pašalinimas reiškia, kad rinkoje atsiras daugiau veikėjų, o vartotojai turės didesnį pasirinkimą. Pranešėjas taip pat siūlo iš dalies pakeisti pasiūlymą, kad būtų galima užtikrinti, jog vartotojas galės priimti informacija pagrįstus sprendimus ir galės per trumpą laiką pakeisti tiekėją.


TEISĖS REIKALŲ KOMITETO NUOMONĖ

D(2017)36117

Jerzy Buzek

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pirmininkui

PHS 08B046

Briuselis

Tema:  Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (nauja redakcija)

  (COM(2016) 0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Gerb. pirmininke,

Teisės reikalų komitetas išnagrinėjo nurodytą pasiūlymą pagal Parlamento darbo tvarkos taisyklių 104 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta:

„Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad be tų esminių pakeitimų, kurie jau buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam komitetui.

Šiuo atveju, be 169 ir 170 straipsniuose įtvirtintų sąlygų, atsakingas komitetas laiko priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau už atitinkamą klausimą atsakingo komiteto pirmininkas išimties tvarka ir kiekvienu konkrečiu atveju spręsdamas atskirai gali pripažinti priimtinais nepakeistų pasiūlymo dalių pakeitimus, jeigu jis mano, kad tokie pakeitimai būtini siekiant išlaikyti vidinę teksto logiką arba neatsiejamai susiję su kitais priimtinais pakeitimais. Šios priežastys nurodomos rašytiniame pakeitimų pagrindime.“

Atsižvelgdamas į Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės, išnagrinėjusios pasiūlymą dėl išdėstymo nauja redakcija, nuomonę ir laikydamasis pranešėjo rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad, be aptariamame pasiūlyme arba konsultacinės darbo grupės nuomonėje nurodytų pakeitimų, pasiūlyme kitų esminių pakeitimų nėra, o, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

Taigi Teisės reikalų komitetas po diskusijų 2017 m. rugsėjo 7 d. posėdyje nusprendė (už balsavo 19 narių,2 susilaikė(1)) rekomenduoti atsakingam Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui apsvarstyti minėtąjį pasiūlymą vadovaujantis 104 straipsniu.

Pagarbiai

Pavel Svoboda

Pridedama: Ataskaita, kurią pasirašo konsultacinės darbo grupės vadovas.

(1)

Posėdyje dalyvavo šie nariai: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

 

 

 

 

TEISĖS TARNYBŲ

KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2017 m. liepos 24 d., Briuselis

NUOMONĖ

  PATEIKTA  EUROPOS PARLAMENTUI

    TARYBAI

    KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (nauja redakcija)

COM(2016) 0864 final/2 2017 2 23 – 2016/0380(COD)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 punktą, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2017 m. birželio 6 d. susirinko į posėdį, siekdama išnagrinėti minėtąjį Komisijos pasiūlymą.

Šiame posėdyje(1) apsvarsčiusi pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos , kuriuo siekiama nauja redakcija išdėstyti 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/72/EB elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinančią Direktyvą 2003/54/EB, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nustatė, kad pilka spalva, įprastai naudojama esminiams pakeitimams nurodyti, turėtų būti pažymėta:

– 2 konstatuojamojoje dalyje – išbraukiami žodžiai „didinti tarpvalstybinę prekybą siekiant didesnio našumo“;

– 37 konstatuojamojoje dalyje – išbraukiami pirmi trys Direktyvos 2009/72/EB 50 konstatuojamosios dalies sakiniai „Siekiant užtikrinti, kad visi vartotojai, ypač pažeidžiamieji, galėtų pasinaudoti konkurencijos ir sąžiningų kainų teikiama nauda, reikia dar labiau sugriežtinti viešųjų paslaugų, įskaitant visuotines paslaugas, reikalavimus ir su jais susijusius bendruosius minimalius standartus. Viešųjų paslaugų reikalavimai turėtų būti apibrėžti nacionaliniu lygmeniu, atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes; vis dėlto valstybės narės turėtų laikytis Bendrijos teisės. Sąjungos piliečiams ir, kai valstybės narės mano, kad to reikia, mažosioms įmonėms turėtų būti suteikta galimybė pasinaudoti įpareigojimais viešųjų paslaugų teikimo srityje, ypač susijusiais su tiekimo saugumu, ir prieinamomis kainomis.“;

– 1 straipsnyje – išbraukiamas žodis „integruoti“;

– 9 straipsnio 5 dalyje išbraukiama nuoroda į Direktyvos 2009/72/EB 8 straipsnį;

– 10 straipsnio 2 dalies g punkte – išbraukiamas tekstas „gautų naudos taikant skaidrias, nesudėtingas ir nebrangias jų skundų nagrinėjimo procedūras. Pirmiausia visi vartotojai turi teisę reikalauti, kad jų elektros energijos paslaugų teikėjas teiktų geros kokybės paslaugas ir tinkamai nagrinėtų skundus. Taikant tokias ginčų sprendimo ne teismo keliu procedūras, ginčai turi būti sprendžiami sąžiningai ir operatyviai (pageidautina per 3 mėnesius), numatant, kad pagrįstais atvejais turi būti taikoma išlaidų grąžinimo ir (arba) kompensavimo sistema.“;

– po 18 straipsnio teksto – išbraukiamas visas Direktyvos 2009/72/EB 3 straipsnio 10 dalies tekstas;

– po 25 straipsnio teksto išbraukiamas visas Direktyvos 2009/72/EB 3 straipsnio 16 dalies tekstas;

– 26 straipsnyje – išbraukiami žodžiai „egzistuotų nepriklausomas mechanizmas, pvz., ombudsmenas energetikos reikalams arba vartotojų institucija, skirtas veiksmingai nagrinėti skundams ir ne teismo būdu spręsti ginčams“;

– 27 straipsnio 2 dalyje žodžių „rinkos atvėrimui“ pakeitimas žodžiais „laisvam tiekėjo pasirinkimui“;

– 28 straipsnio 1 dalyje – prieš žodį „vartotojams“ išbraukiamas būdvardis „galutiniams“;

– 38 straipsnio 2 dalies a punkte – išbraukiami žodžiai „pajėgumų atsargoms sukaupti“;

– 47 straipsnio 3 dalyje – įrašomi įvadiniai žodžiai „vertikalios integracijos įmonė ir jos“;

– 59 straipsnio 4 dalies įžanginėje frazėje – įrašomi žodžiai „ir 3 dalyse“;

– 61 straipsnio 2 dalies d punkte – pridedami žodžiai „ir gairių“;

– 66 straipsnio 1 dalyje – esamų žodžių „gali pateikti prašymą Komisijai dėl nuostatų, leidžiančių nukrypti nuo IV, VI, VII ir VIII skyrių, o atskirų mikrosistemų atveju – nuo III skyriaus atitinkamų nuostatų, susijusių su turimų pajėgumų atnaujinimu, modernizavimu ir plėtra“ pakeitimas žodžiais „gali pateikti prašymą Komisijai dėl nuostatų, leidžiančių nukrypti nuo IV, V ir VI skyrių bei 4, 6, 7 ir 8 straipsnių nuostatų“;

– II priedo 4 punkto a papunktyje – įrašomi žodžiai „(nacionaliniu lygmeniu, t. y. valstybėje narėje, kurioje sudaryta tiekimo sutartis, taip pat tiekimo įmonės lygmeniu, jei tiekėjas vykdo veiklą keliose valstybėse narėse)“;

– II priedo 4 punkto antroje pastraipoje – nuoroda į to paties punkto pirmos pastraipos b papunktį;

– III priedo 3 punkte – žodžio „vartotojų“ pakeitimas žodžiais „galutinių vartotojų“.

Apsvarsčiusi šį pasiūlymą, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu nusprendė, kad pasiūlyme, be jame nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra. Konsultacinė darbo grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą teisės aktą nekeičiant jo esmės.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juriskonsultas      Juriskonsultas      Generalinis direktorius

(1)

  Konsultacinė darbo grupė dirbo naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (24.11.2017)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių (nauja redakcija)

(COM(2016) 0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Nuomonės referentas Pavel Poc

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas iš esmės pritaria Komisijos pateiktam pasiūlymui dėl direktyvos.

Pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto visiškai teisingai:

1.  daugiausia dėmesio energetikos pertvarkoje skiriama vartotojams;

2.  siekiama sudaryti vienodas sąlygas, kad rinkoje būtų naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai;

3.  stiprinamas regioninis bendradarbiavimas.

Tačiau siekiant užtikrinti, kad Europos energetikos politikos ir energetikos sąjungos tikslai būti visiškai pasiekti, pasiūlymą dėl direktyvos kai kuriose srityse reikia iš dalies pakeisti.

·  Perėjimas prie švarios ekonomikos turi vykti tokiu būdu, kad našta energijos vartotojams būtų pakeliama.

·  Daugiau svarbos reikia teikti rinkos integracijai ir susijusiam rinkos veikimui. Tam būtina sąlyga yra vienodos sąlygos visiems dalyviams.

·  Nauja Europos ir nacionalinio lygmens teisinė sistema turi sudaryti vienodas sąlygas dalyvauti rinkoje naujiems subjektams, tokiems kaip telkėjai ar vietos energetikos bendruomenės, ir sykiu neturi būti diskriminacinė kitų rinkos dalyvių atžvilgiu.

Labai svarbi didesnė balansavimo rinkos integracija siekiant, kad būtų tarpvalstybiniu mastu naudojami atsinaujinantieji energijos ištekliai ir veiksmingai dalyvautų paklausos šalys. Tačiau taip pat būtina užtikrinti tiekimo saugumą visą laiką. Šiuo tikslu teisės šioje srityje turi tiksliai atitikti atsakomybę, kad vartotojai nepajustų jokio poveikio. Valstybės narės ir, daugeliu atvejų, jų nacionaliniai perdavimo sistemos operatoriai (PSO) yra atsakingi ir atskaitingi už elektros energijos tiekimo saugumą.

Naujiems dalyviams, tokiems kaip telkėjai ar vietos energetikos bendruomenės, reikalingos aiškios taisyklės. Nuomonės referentas džiaugiasi, kad Komisija teisės akte skyrė dėmesio šiam klausimui, tačiau nemano, kad taisyklės telkėjams buvo nustatytos tinkamai. Pridedamame poveikio vertinime teigiama, kad jei nėra numatytų telkėjų ir už balansavimą atsakingų šalių tarpusavio kompensavimo mechanizmų, esama rizikos, kad telkėjai tik naudosis sistema, neprisiimdami dalies sąnaudų, ir neveiksmingu būdu imsis reguliavimo apkrova.

Nuomonės referentas norėtų pabrėžti būtinybę deramai užtikrinti pažeidžiamų ir energijos nepriteklių patiriančių vartotojų apsaugą. Komisija teisingai skiria dėmesio socialinei politikai ir laipsniškam kainų reguliavimo panaikinimui, nes ilgainiui paaiškėjo, kad kainų reguliavimas diskriminuoja ir pažeidžiamus bei energijos nepriteklių patiriančius vartotojus. Reikia konkrečiai apibrėžti tam tikras detales, pvz., reikia aiškios ypatingos svarbos padėties, kuriai esant išimties tvarka galima taikyti kainų reguliavimą, apibrėžties, kad nebūtų jokių abejonių įgyvendinant šias nuostatas.

Vietos energetikos bendruomenėms taikomos taisyklės taip pat turi būti parengtos taip, kad būtų užtikrinama, jog vartotojai, kurie pasirenka nedalyvauti vietos energetikos bendruomenėje, neatsidurtų nepalankioje padėtyje ir kad dėl vietos energetikos bendruomenių apskritai nepadidėtų elektros energijos sistemos sąnaudos, nes tai galėtų neigiamai paveikti energijos nepriteklių patiriančius ir pažeidžiamus vartotojus.

Siekiant padidinti sistemos lankstumą ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos integraciją itin svarbu geriau susieti didmeninę ir mažmeninę rinkas. Palankiai vertinamos nuostatos, pagal kurias kiekvienam vartotojui sudaroma galimybė prašyti, kad elektros energijos paslaugų teikėjas sudarytų su juo dinamiškos elektros energijos kainos sutartį.

Siekiant palengvinti reguliavimą apkrova itin svarbu suteikti vartotojams visą informaciją, kurios reikia, kad jie galėtų dalyvauti rinkoje ir išmintingai bei remdamiesi informacija pasirinkti savo elektros energijos paslaugų teikėją. Reikalingos suprantamos ir paprastos elektros energijos sąskaitos, taip pat reikia ieškoti kitų naujoviškų būdų, kaip teikti papildomą su sąskaitomis susijusią informaciją.

Ekonomiškai efektyvus pažangiųjų elementų diegimas gali supaprastinti atsinaujinančiųjų išteklių energijos integraciją į energijos rinką ir vartotojų dalyvavimą joje. Šiomis aplinkybėmis svarbu pabrėžti, kad ekonomiškai efektyviausia pažangiuosius skaitiklius diegti tada, kai esami skaitikliai keičiami pasibaigus jų gyvavimo ciklui. Todėl nuomonės referentas pabrėžia būtinybę paaiškinti, kaip elgtis su tais pažangiaisiais skaitikliais, kurie buvo įdiegti prieš įsigaliojant direktyvai, ir jų atitikties klausimą, kad nebūtų neigiamai veikiamos galutinės kainos vartotojams.

Nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos skiriamą dėmesį skirstymo sistemos operatoriams, kurie yra itin svarbūs didinant sistemos lankstumą ir pasirengimą plėtoti atsinaujinančiuosius energijos išteklius vietos lygmeniu.

Lankstumo priemonės skirstymo tinkluose, įskaitant energijos kaupimą, turi būti taikomos ekonomiškai efektyviausiu būdu, kad tai būtų kuo naudingiau galutiniams vartotojams. Todėl nuomonės referentas siūlo apsvarstyti galimybę iš dalies pakeisti skirstymo sistemos operatoriams priklausančių energijos kaupimo įrenginių nuosavybės teisių taisykles.

Elektromobilumo integracija į elektros energijos tinklą taip pat sudarys sąlygas aktyviam vartotojų dalyvavimui ir atitinkamai padidins bendrą elektros energijos sistemos lankstumą. Vis dėl to svarstant STO elektromobilumo infrastruktūros nuosavybės klausimą reikia skirti viešąjį eksploatavimą ir privatų naudojimą.

Tai pat itin svarbus STO bendradarbiavimas Europoje. Atsižvelgiant į tai, turi būti patikslintos skirstymo sistemos operatorių dalyvavimo STO skirto ES lygmens subjekto veikloje sąlygos užtikrinant proporcingą atstovavimą ir subjekto finansavimą.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/54/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/72/EB buvo svariai prisidėta prie tokios elektros energijos vidaus rinkos kūrimo. Tačiau Europos energetikos sistemoje šiuo metu vyksta didžiulių pokyčių. Bendras tikslas sumažinti energetikos sistemos priklausomybę nuo iškastinio kuro rinkos dalyviams teikia naujų galimybių ir kelią naujų iššūkių. Kartu technologijų pokyčiai sudaro sąlygas naujoms vartotojų dalyvavimo ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo formoms. Būtina Sąjungos rinkos taisykles pritaikyti prie naujų rinkos realijų;

(3)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/54/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/72/EB buvo svariai prisidėta prie tokios elektros energijos vidaus rinkos kūrimo. Tačiau Europos energetikos sistema šiuo metu iš esmės keičiasi. Bendras tikslas padidinti atsinaujinančiosios energijos dalį elektros energijos sektoriuje bent iki 45 proc. iki 2030 m. ir visiškai sumažinti energetikos sistemos priklausomybę nuo iškastinio kuro iki 2050 m. rinkos dalyviams teikia naujų galimybių ir kelia naujų iššūkių. Kartu technologijų pokyčiai sudaro sąlygas naujoms vartotojų dalyvavimo ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo formoms. Būtina Sąjungos rinkos taisykles pritaikyti prie naujų rinkos realijų;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  2015 m. liepos 15 d. Komisijos komunikate „Pradedamos viešos konsultacijos dėl naujo energijos rinkos modelio“31 pabrėžiama, kad pereinant nuo elektros energijos gamybos didelėse centralizuotose elektrinėse prie decentralizuotos gamybos iš atsinaujinančių išteklių ir prie elektros energijos, pagamintos nenaudojant iškastinio kuro, rinkų reikia atitinkamai pritaikyti dabartines prekybos elektros energija taisykles ir pakeisti esamus rinkos vaidmenis. Jame akcentuojama būtinybė lanksčiau organizuoti elektros energijos rinkas, taip pat visapusiškai įtraukti visus rinkos dalyvius (pvz., atsinaujinančių išteklių energijos gamintojus, naujų energetinių paslaugų teikėjus) ir pasitelkti tokias priemones, kaip energijos kaupimas ir lanksti paklausa;

(6)  2015 m. liepos 15 d. Komisijos komunikate „Pradedamos viešos konsultacijos dėl naujo energijos rinkos modelio“31 pabrėžiama, kad pereinant nuo elektros energijos gamybos didelėse centralizuotose elektrinėse prie decentralizuotos gamybos iš atsinaujinančiųjų išteklių ir prie elektros energijos, pagamintos nenaudojant iškastinio kuro, rinkų reikia atitinkamai pritaikyti dabartines prekybos elektros energija taisykles ir pakeisti esamus rinkos vaidmenis. Jame akcentuojama būtinybė lanksčiau organizuoti elektros energijos rinkas, taip pat visapusiškai įtraukti visus rinkos dalyvius (pvz., atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamintojus, naujų energetinių paslaugų teikėjus) ir pasitelkti tokias priemones, kaip energijos kaupimas ir lanksti paklausa. Ne mažiau svarbu, kad ES skubiai investuotų į Europos lygmens jungtis energijai perduoti aukštosios įtampos elektros perdavimo tinklais;

_________________

_________________

31   COM (2015) 340 final, 2015 7 15.

31   COM (2015) 340 final, 2015 7 15.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  siekdamos baigti kurti elektros energijos vidaus rinką valstybės narės turėtų skatinti savo nacionalinių rinkų integravimą ir sistemos operatorių bendradarbiavimą Sąjungos bei regionų lygmeniu, taip pat įtraukti izoliuotas sistemas, kurios apima Sąjungoje vis dar esančias vadinamąsias elektros energijos salas;

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis turėtų išlikti direktyvoje siekiant pabrėžti, jog valstybės narės turi bendradarbiauti, kad pasiektų vieną iš pagrindinių ES energetikos politikos tikslų, t. y. sukurtų vidaus rinką.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  Sąjunga veiksmingiausiai įgyvendins savo atsinaujinančiųjų energijos išteklių rodiklius sukurdama rinkos sistemą, kurioje bus atlyginama už lankstumą ir inovacijas. Gerai veikiantis elektros energijos rinkos modelis yra svarbiausias veiksnys įsisavinant atsinaujinančiuosius energijos išteklius;

Pagrindimas

Veikianti energijos vidaus rinka turėtų padėti įsisavinti atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir sudaryti galimybę ES pasiekti atsinaujinančiųjų energijos išteklių rodiklius bei vykdyti tarptautinius įsipareigojimus pagal Paryžiaus klimato susitarimą.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  siekdamos užtikrinti konkurenciją ir elektros energijos tiekimą konkurencingiausiomis kainomis, valstybės narės ir nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų padėti naujiems elektros energijos iš įvairių rūšių energijos išteklių tiekėjams ir naujiems energijos gamintojams , kaupimo ir reguliavimo apkrova paslaugų teikėjams patekti į tarpvalstybinę rinką;

(11)  siekdamos užtikrinti konkurenciją ir elektros energijos tiekimą konkurencingiausiomis kainomis, valstybės narės ir nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų padėti naujiems elektros energijos iš įvairių rūšių energijos išteklių tiekėjams ir naujiems energijos gamintojams, kaupimo ir reguliavimo apkrova paslaugų teikėjams patekti į tarpvalstybinę rinką. Tačiau valstybės narės turėtų bendradarbiauti planuodamos elektros energijos srautus ir turėtų imtis reikiamų veiksmų, kad išvengtų neplanuotų elektros energijos žiedinių srautų;

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su dviem 3 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  reikėtų remti valstybių narių energetikos tinklų jungtis, nes jos padeda integruoti elektros energiją iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių, pašalinti svyravimus, sumažinti balansavimo išlaidas ir skatinti konkurenciją;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b)  2014 m. spalio 23 ir 24 d. Europos Vadovų Taryba nusprendė, kad Komisija, remiant valstybėms narėms, turi imtis skubių priemonių užtikrinti, kad skubiai, bet ne vėliau kaip 2020 m., būtų pasiektas tikslas – bent 10 proc. esamų elektros energijos tinklų tarpusavio jungčių bent jau tose valstybėse narėse, kurios dar nepasiekė minimalaus integracijos lygio energijos vidaus rinkoje, ir tose valstybėse narėse, kurios yra pagrindinė minėtų valstybių prieigos prie energijos vidaus rinkos vieta;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  valstybės narės turėtų išlaikyti plataus pobūdžio teisę nustatyti elektros energijos įmonėms viešųjų paslaugų įpareigojimus, kurie padėtų siekti bendros ekonominės svarbos tikslų. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad namų ūkių vartotojams ir, kai valstybės narės mano, kad to reikia, – mažosioms įmonėms būtų suteikta teisė gauti konkrečios kokybės elektros energiją už aiškiai palyginamą, skaidrią ir konkurencingą kainą. Tačiau tokie viešųjų paslaugų įpareigojimai, kuriais reguliuojama tiekimo kaina, yra iš esmės iškreipiamojo pobūdžio priemonė, dėl kurios dažnai susidaro tarifo deficitas, apribojamas pasirinkimas vartotojams, sumažėja paskatos taupyti energiją ir investuoti į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, suprastėja paslaugų standartai, sumažėja vartotojų dalyvavimas ir pablogėja jų poreikių patenkinimas, apribojama konkurencija ir sumažėja inovacinių produktų bei paslaugų pasirinkimas rinkoje. Todėl valstybės narės turėtų taikyti kitas politikos priemones, visų pirma tikslines socialinės politikos priemones, kurios padėtų išsaugoti elektros energijos tiekimą piliečiams už prieinamą kainą. Intervencija į kainų nustatymą turėtų būti taikoma tik keliomis išimtinėmis aplinkybėmis. Visiškai liberalizuota mažmeninė elektros energijos rinka skatintų kainų ir kitokią konkurenciją tarp esamų tiekėjų ir trauktų į rinką naujus produktus bei paslaugas tokiu būdu didindama pasirinkimą vartotojams ir geriau tenkindamaporeikius;

(15)  valstybės narės turėtų išlaikyti plataus pobūdžio teisę nustatyti elektros energijos įmonėms viešųjų paslaugų įpareigojimus, kurie padėtų siekti visuotinės ekonominės svarbos tikslų. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad namų ūkių vartotojams ir, kai valstybės narės mano, kad to reikia, – mažosioms įmonėms būtų suteikta teisė gauti konkrečios kokybės elektros energiją už aiškiai palyginamą, skaidrią ir konkurencingą kainą. Tačiau tokie viešųjų paslaugų įpareigojimai, kuriais reguliuojama tiekimo kaina, gali būti iš esmės iškreipiamojo pobūdžio priemonė, jei kaina neatspindi elektros energijos vertės ir tiekėjo išlaidų. Dėl to dažnai susidaro tarifo deficitas, apribojamas pasirinkimas vartotojams, sumažėja paskatos taupyti energiją ir investuoti į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, suprastėja paslaugų standartai, sumažėja vartotojų dalyvavimas ir pasitenkinimo lygis, apribojama konkurencija ir sumažėja inovacinių produktų bei paslaugų pasirinkimas rinkoje. Todėl valstybės narės turėtų užtikrinti, kad kainų reguliavimas nekenktų konkurencijai, arba taikyti kitas politikos priemones, visų pirma tikslines socialinės politikos priemones, kurios padėtų išsaugoti elektros energijos tiekimą piliečiams už prieinamą kainą. Intervencija į kainų nustatymą turėtų būti taikoma tik keliomis išimtinėmis aplinkybėmis. Visiškai liberalizuota gerai veikianti mažmeninė elektros energijos rinka skatintų kainų ir kitokią konkurenciją tarp esamų tiekėjų ir skatintų eiti į rinką naujus, – tokiu būdu būtų didinamas pasirinkimas vartotojams ir geriau tenkinamiporeikiai. Taip pat reikėtų užtikrinti, kad iki 2023 m. palaipsniui būtų panaikintos visos tiesioginės ir netiesioginės subsidijos iš iškastinio kuro pagamintai elektros energijai; 

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  nepriklausomos pasiūlos lyginimo priemonės, kaip antai interneto svetainės, yra veiksminga galimybė vartotojams įvertinti įvairių rinkoje prieinamų energijos tiekimo pasiūlymų privalumus. Paieškos išlaidos mažesnės, nes nebereikia rinkti informacijos iš individualių tiekėjų ir paslaugų teikėjų. Tokios priemonės padeda vienu metu tinkamai patenkinti du poreikius: kad informacija būtų aiški ir glausta ir kad ji būtų išsami ir visapusė. Jomis turėtų būti siekiama aprėpti kuo platesnį prieinamų pasiūlymų asortimentą ir kiek įmanoma išsamiau apimti rinką, kad vartotojai galėtų susidaryti reprezentatyvų vaizdą. Svarbiausia, kad šiomis priemonėmis teikiama informacija būtų patikima, nešališka ir skaidri;

(23)  nepriklausomas palyginimo priemones siūlančios interneto svetainės yra veiksminga galimybė vartotojams įvertinti įvairių rinkoje prieinamų energijos tiekimo pasiūlymų privalumus. Paieškos išlaidos mažesnės, nes nebereikia rinkti informacijos iš individualių tiekėjų ir paslaugų teikėjų. Tokios priemonės padeda vienu metu tinkamai patenkinti du poreikius: kad informacija būtų aiški ir glausta ir kad ji būtų išsami ir visapusė. Jomis turėtų būti siekiama aprėpti kuo platesnį prieinamų pasiūlymų asortimentą ir kiek įmanoma išsamiau apimti rinką, kad vartotojai galėtų susidaryti reprezentatyvų vaizdą. Atsinaujinančiosios energijos pasiūlymų atveju turėtų būti pateikiama lengvai prieinama ir suprantama informacija apie tiekėjus, atsinaujinančiosios energijos šaltinius ir pateikiamos kilmės garantijos. Tomis priemonėmis vartotojai taip pat turėtų būti skaidriai informuojami, jei energija būtų gaunama ne iš atsinaujinančiojo šaltinio. Svarbiausia, kad šiomis priemonėmis teikiama informacija būtų patikima, nešališka ir skaidri;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26)  visos vartotojų grupės (pramonės, komerciniai, namų ūkių vartotojai) turėtų galėti patekti į energijos rinkas prekiauti savo lankstumo galimybėmis ir pačių pasigaminta elektros energija. Vartotojams turėtų būti suteikta galimybė visapusiškai išnaudoti produkcijos telkimo ir tiekimo didesniuose regionuose privalumus ir gauti naudos iš tarpvalstybinės konkurencijos. Tikėtina, kad telkėjams teks svarbus vartotojų grupių ir rinkos tarpininkų vaidmuo. Turėtų būti nustatytos skaidrios ir sąžiningos taisyklės, kurios leistų šio vaidmens imtis ir nepriklausomiems telkėjams. Visose organizuotose energijos rinkose, įskaitant papildomų paslaugų ir pajėgumų rinkas, turėtų būti apibrėžti produktai siekiant skatinti naudoti reguliavimo apkrova priemones;

(26)  visos vartotojų grupės (pramonės, žemės ūkio, komerciniai, namų ūkių vartotojai) turėtų galėti patekti į energijos rinkas prekiauti savo lankstumo galimybėmis ir pačių pasigaminta elektros energija. Vartotojams turėtų būti suteikta galimybė visapusiškai išnaudoti produkcijos telkimo ir tiekimo didesniuose regionuose privalumus ir gauti naudos iš tarpvalstybinės konkurencijos. Tikėtina, kad telkėjams teks svarbus vartotojų grupių ir rinkos tarpininkų vaidmuo. Turėtų būti nustatytos skaidrios ir sąžiningos taisyklės, kurios leistų šio vaidmens imtis ir nepriklausomiems telkėjams. Visose organizuotose energijos rinkose, įskaitant papildomų paslaugų ir pajėgumų rinkas, turėtų būti apibrėžti produktai siekiant skatinti naudoti reguliavimo apkrova priemones;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)  siekiant įgyvendinti tarptautinius įsipareigojimus klimato kaitos srityje ir pasiekti Sąjungos tikslus, reikia iš esmės pakeisti kryptį ir pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos. Todėl reikia atnaujinti įvairių ES fondų skirstymo kriterijus, kad būtų skatinamos priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo ir efektyvaus energijos vartojimo priemonės elektros energijos rinkoje ir kituose sektoriuose. Reikia užtikrinti, kad Sąjungos finansavimas nebūtų skiriamas projektams, kurie neatitinka CO2 kiekio mažinimo tikslų ir politikos. Komisija deleguotaisiais aktais turėtų nustatyti pažangią ir skaidrią paraiškų aplinkosauginio veiksmingumo vertinimo metodiką elektros energijos rinkoje;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a)  kadangi aktyvūs vartotojai tampa vis svarbesni, reikia surasti pusiausvyrą tarp paskatų tiems, kas nusprendžia dalyvauti, kai jų dalyvavimas yra naudingas energijos sistemai, ir skirstomųjų tinklų operatorių galimybių užtikrinimo ilguoju laikotarpiu išlaikyti tinklą ekonomiškai efektyviai ir saugiai. Tarifai ir atlygis už pasigaminamos energijos vartojimą turėtų skatinti išmanesnes atsinaujinančiųjų išteklių integravimo technologijas ir motyvuoti pačių pasigamintos atsinaujinančiųjų išteklių energijos vartotojus priimti tokius investavimo sprendimus, kurie būtų naudingi ir vartotojui, ir tinklui. Norint pasiekti tokią pusiausvyrą būtina užtikrinti, kad pasigamintos atsinaujinančiųjų išteklių energijos vartotojai ir vietos atsinaujinančiųjų išteklių energetikos bendruomenės turėtų teisę gauti atlygį už pasigamintą atsinaujinančiųjų išteklių elektros energiją, kurią jie tiekia į tinklą, ir šis atlygis atitiktų tiekiamos elektros energijos rinkos vertę bei ilgalaikę jos vertę tinklui, aplinkai ir visuomenei. Šiuo atveju reikia atsižvelgti į pasigamintos energijos vartojimo išlaidas ir ilgalaikę naudą sutaupytų sąnaudų tinklui, aplinkai ir visuomenei aspektu, visų pirma kai energijos vartojimas derinamas su kitais paskirstytaisiais energijos ištekliais, pvz., energijos vartojimo efektyvumu, energijos kaupimu, reguliavimu apkrova ir bendruomeninių tinklais;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  nacionaliniu lygmeniu sprendžiant dėl pažangiųjų matavimo sistemų diegimo , tai turėtų būti galima pagrįsti ekonominiu vertinimu. Jei pagal to vertinimo rezultatus galima spręsti, kad tokias matavimo sistemas ekonomiškai tikslinga ir rentabilu taikyti tik vartotojams, kurie suvartoja tam tikrą elektros energijos kiekį, valstybės narės, pradėdamos jas taikyti, turėtų turėti galimybę į tai atsižvelgti;

(34)  nacionaliniu lygmeniu sprendžiant dėl pažangiųjų matavimo sistemų diegimo, tai turėtų būti galima pagrįsti ekonominiu vertinimu, tačiau taip pat reikėtų atsižvelgti į technines įgyvendinimo galimybes ir į numatomų sutaupyti lėšų ir būtinų išlaidų pusiausvyrą. Jei pagal to vertinimo rezultatus galima spręsti, kad tokias matavimo sistemas ekonomiškai tikslinga ir rentabilu taikyti tik vartotojams, kurie suvartoja tam tikrą elektros energijos kiekį, valstybės narės, pradėdamos jas taikyti, turėtų turėti galimybę į tai atsižvelgti;

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su dviem 19 straipsnio 2 dalies pakeitimais ir dviem 3 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  energetinės paslaugos labai svarbios saugant Sąjungos piliečių gerovę. Adekvatus šildymas, vėsinimas, apšvietimas ir elektrinių prietaisų maitinimas yra pagrindinės paslaugos, garantuojančios deramą piliečių gyvenimo ir sveikatos lygį. Be to, prieiga prie šių energetinių paslaugų padeda Europos piliečiams išnaudoti savo potencialą ir padidina socialinę įtrauktį. Energijos nepriteklių patiriantys namų ūkiai šių energetinių paslaugų negali įpirkti dėl trijų veiksnių kombinacijos – mažų pajamų, didelių energijos išlaidų ir menko energijos vartojimo jų būstuose efektyvumo. Valstybės narės turėtų rinkti atitinkamą informaciją, leidžiančią stebėti, kiek namų ūkių patiria energijos nepriteklių. Tikslus matavimas turėtų padėti valstybėms narėms identifikuoti energijos nepriteklių patiriančius namų ūkius ir teikti jiems kryptingą paramą. Komisija turėtų aktyviai remti nuostatų dėl energijos nepritekliaus įgyvendinimą sudarydama sąlygas valstybėms narėms dalytis gerąja patirtimi;

(40)  energetinės paslaugos labai svarbios užtikrinant Sąjungos piliečių gerovę. Adekvatus šildymas, vėsinimas, apšvietimas ir elektrinių prietaisų maitinimas yra pagrindinės paslaugos, garantuojančios deramą piliečių gyvenimo ir sveikatos lygį. Be to, prieiga prie šių energetinių paslaugų padeda Europos piliečiams išnaudoti savo potencialą ir padidina socialinę įtrauktį. Energijos nepriteklių patiriantys namų ūkiai šių energetinių paslaugų negali įpirkti dėl trijų veiksnių derinio – mažų pajamų, didelių energijos išlaidų ir menko energijos vartojimo jų būstuose efektyvumo. Valstybės narės turėtų parengti priemones, kuriomis būtų remiamas efektyvesnių šildymo ir vėsinimo technologijų kūrimas energijos nepritekliui panaikinti. Valstybės narės turėtų rinkti atitinkamą ir palyginamą informaciją, leidžiančią stebėti, kiek namų ūkių patiria energijos nepriteklių. Tikslus matavimas naudojant vienodus standartus turėtų padėti valstybėms narėms nustatyti energijos nepriteklių rizikuojančius patirti namų ūkius ir teikti jiems kryptingą paramą. Taip pat valstybės narės, teikdamos ataskaitą dėl darnaus vystymosi tikslų, visų pirma 7.1 tikslo dėl visuotinės galimybės naudotis prieinamomis, patikimomis ir šiuolaikiškomis energetikos paslaugomis, turėtų naudoti energijos nepritekliaus matavimo rodiklius. Komisija, be kita ko, atsižvelgdama į Europos energijos nepritekliaus observatorijos informaciją, turėtų pirmenybės tvarka aktyviai remti nuostatų dėl energijos nepritekliaus įgyvendinimą sudarydama sąlygas valstybėms narėms dalytis gerąja patirtimi;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(40a)  Komisija turėtų imtis veiksmų, įskaitant informuotumo didinimo kampanijas ir tikslinių energetikos projektų įgyvendinimą, kad energijos nepriteklių patiriantys vartotojai galėtų pasinaudoti rinkos galimybėmis. Valstybės narės taip pat, be kita ko, turėtų teikti pakankamai išteklių, kad rizikuojantys patirti energijos nepriteklių vartotojai gautų išsamios informacijos;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  valstybės narės, susiduriančios su energijos nepritekliaus problema ir iki šiol neparengusios nacionalinių veiksmų planų arba kitų atitinkamų programų, skirtų šiai problemai spręsti, siekiant sumažinti skaičių žmonių, nukentėjusių dėl tokios padėties, turėtų juos parengti. Mažos pajamos, didelės energijos išlaidos ir menkas energijos vartojimo būstuose efektyvumas yra tinkami veiksniai nustatant rodiklius, skirtus energijos nepritekliui įvertinti. Bet kuriuo atveju valstybės narės turėtų užtikrinti būtiną energijos tiekimą pažeidžiamiems ir energijos nepriteklių patiriantiems vartotojams. Siekdamos šio tikslo, jos galėtų taikyti integruotą požiūrį, pvz., vykdant energetikos ir socialinę politiką, ir priemonės galėtų apimti socialinę politiką arba būsto energijos vartojimo efektyvumo didinimą. Pagal šią direktyvą bent jau turėtų būti sudaryta pažeidžiamiems ir energijos nepriteklių patiriantiems vartotojams palankios nacionalinės politikos galimybė;

(41)  valstybės narės, susiduriančios su energijos nepritekliaus problema ir iki šiol neparengusios nacionalinių veiksmų planų arba kitų atitinkamų programų, skirtų šiai problemai spręsti, siekdamos sumažinti energijos nepriteklių rizikuojančių patirti vartotojų skaičių, turėtų juos parengti. Mažos pajamos, didelės energijos išlaidos ir menkas energijos vartojimo būstuose efektyvumas yra tinkami veiksniai nustatant visai Sąjungai taikytinus rodiklius, skirtus energijos nepritekliui įvertinti. Bet kuriuo atveju valstybės narės turėtų užtikrinti būtiną energijos tiekimą pažeidžiamiems ir energijos nepriteklių patiriantiems vartotojams. Siekdamos šio tikslo, jos galėtų taikyti integruotą požiūrį, pvz., vykdant energetikos ir socialinę politiką, ir priemonės galėtų apimti socialinę politiką arba būsto energijos vartojimo efektyvumo didinimą. Pagal šią direktyvą bent jau turėtų būti remiama pažeidžiamiems ir energijos nepriteklių patiriantiems vartotojams palanki nacionalinė politika;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

62 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(62)  energetikos reguliavimo institucijoms taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai, kad jos galėtų prisidėti užtikrinant aukštus visuotinių ir viešųjų paslaugų standartus, siekiant atverti rinką, apsaugant pažeidžiamus vartotojus ir užtikrinant visišką vartotojų apsaugos priemonių veiksmingumą. Tos nuostatos neturėtų pažeisti Komisijos įgaliojimų, kurie jai suteikti taikant konkurencijos taisykles, įskaitant įgaliojimą tikrinti Sąjungos masto įmonių susijungimus, ir vidaus rinkos taisyklių, pvz., laisvo kapitalo judėjimo taisyklių. Nepriklausoma įstaiga, į kurią turi teisę kreiptis šalis, kuriai nacionalinės reguliavimo institucijos sprendimas turėjo įtakos, galėtų būti teismas ar tribunolas, turintis įgaliojimus atlikti teisminę peržiūrą;

(62)  energetikos reguliavimo institucijoms taip pat turėtų būti suteikti įgaliojimai, kad jos galėtų prisidėti užtikrinant aukštus visuotinių ir viešųjų paslaugų standartus, siekiant atverti rinką, apsaugant energijos nepriteklių rizikuojančius patirti pažeidžiamus vartotojus ir užtikrinant visišką vartotojų apsaugos priemonių veiksmingumą. Tos nuostatos neturėtų pažeisti Komisijos įgaliojimų, kurie jai suteikti taikant konkurencijos taisykles, įskaitant įgaliojimą tikrinti Sąjungos masto įmonių susijungimus, ir vidaus rinkos taisyklių, pvz., laisvo kapitalo judėjimo taisyklių. Nepriklausoma įstaiga, į kurią turi teisę kreiptis šalis, kuriai nacionalinės reguliavimo institucijos sprendimas turėjo įtakos, galėtų būti teismas ar tribunolas, turintis įgaliojimus atlikti teisminę peržiūrą;

Pagrindimas

Energijos nepritekliaus problemai daugiau dėmesio turi skirti visi teisės aktų leidėjai, nes jiems tenka svarbi pareiga saugoti pažeidžiamiausias bendruomenes ir apsaugoti, kad visuomenės grupės nepatirtų energijos nepritekliaus. Pažeidžiamiems vartotojams skirti veiksmai turėtų būti suderinti arba jais turėtų būti prisidedama prie priemonių energijos nepritekliui mažinti. Šis pakeitimas atitinka Komisijos siūlomą 5 straipsnio 2 dalį ir tų pačių autorių parengtą jos pakeitimą (128 pakeitimas), įskaitant „energijos nepriteklių rizikuojančių patirti pažeidžiamų vartotojų“ kategoriją.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

70 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(70a)  turėtų būti skatinama skubiai ir visiškai įgyvendinti šią direktyvą, nes ji suteiks galimybę Sąjungai laiku pasiekti savo klimato kaitos ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos rodiklius;

Pagrindimas

Laiku įgyvendinus šią direktyvą, turėtų būti lengviau įsisavinti atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir ES galėtų pasiekti savo atsinaujinančiųjų energijos išteklių tikslus ir laikytis tarptautinių įsipareigojimų pagal Paryžiaus klimato susitarimą.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šia direktyva nustatomos elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo , kaupimo ir tiekimo bendrosios taisyklės ir vartotojų apsaugos nuostatos siekiant sukurti iš tiesų integruotas, konkurencingas , į vartotojus orientuotas ir lanksčias Sąjungos elektros energijos rinkas. Direktyva siekiama, išnaudojant integruotos rinkos privalumus, užtikrinti vartotojams prieinamas energijos kainas, aukštą tiekimo saugumo lygį ir sklandų perėjimą prie nuo iškastinio kuro nepriklausančios energetikos sistemos. Joje nustatomos pagrindinės taisyklės, reglamentuojančios Europos elektros energijos sektoriaus organizavimą ir veikimą, visų pirma taisyklės, reglamentuojančios galių vartotojams suteikimą ir apsaugą, atvirą patekimą į integruotą rinką, trečiųjų šalių prieigą prie perdavimo ir skirstymo infrastruktūros, atskyrimo taisyklės, taip pat nepriklausomoms nacionalinėms energetikos reguliavimo institucijoms taikomos taisyklės .

Šia direktyva nustatomos elektros energijos gamybos, perdavimo, skirstymo, kaupimo ir tiekimo bendrosios taisyklės ir vartotojų apsaugos nuostatos siekiant sukurti iš tiesų integruotas, į vartotojus orientuotas ir lanksčias Sąjungos elektros energijos rinkas. Joje visoms valstybėms narėms nustatomas bendras minimalusis energetikos tinklų jungčių lygis. Direktyva siekiama, išnaudojant integruotos rinkos privalumus, užtikrinti vartotojams prieinamas energijos kainas, aukštą tiekimo saugumo lygį ir sklandų perėjimą prie nuo iškastinio kuro nepriklausančios energetikos sistemos. Joje nustatomos pagrindinės taisyklės, reglamentuojančios Europos elektros energijos sektoriaus organizavimą ir veikimą, visų pirma taisyklės, reglamentuojančios galių vartotojams suteikimą ir apsaugą, atvirą patekimą į integruotą rinką, trečiųjų šalių prieigą prie perdavimo ir skirstymo infrastruktūros, atskyrimo taisyklės, taip pat nepriklausomoms nacionalinėms energetikos reguliavimo institucijoms taikomos taisyklės.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  ne namų ūkio vartotojas – fizinis ar juridinis asmuo, perkantis elektros energiją ne savo namų ūkio vartojimui, įskaitant gamintojus , pramonės vartotojus, mažąsias ir vidutines įmones, verslo subjektus ir didmeninius vartotojus;

5.  ne namų ūkio vartotojas – fizinis ar juridinis asmuo, perkantis elektros energiją ne savo namų ūkio vartojimui, įskaitant gamintojus, viešuosius, komercinius ir pramonės vartotojus, mažąsias ir vidutines įmones, verslo subjektus ir didmeninius vartotojus;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  aktyvusis vartotojas – vartotojas arba grupė kartu veikiančių vartotojų, kurie vartoja, kaupia arba parduoda (taip pat ir per telkėjus) savo valdose pačių pasigamintą elektros energiją arba dalyvauja reguliavimo apkrova arba efektyvaus energijos vartojimo programose, su sąlyga, kad ši veikla nėra jų pagrindinė komercinė arba profesinė veikla;

6.  aktyvusis vartotojas – vartotojas arba grupė kartu veikiančių vartotojų, įskaitant daugiabutį namą, komercinę, pramoninę, gyvenamąją ar bendrų paslaugų vietą, uždarąjį skirstomąjį tinklą arba jų vardu veikiančią trečiąją šalį, kurie vartoja, kaupia arba parduoda (taip pat ir per telkėjus) savo valdose pačių pasigamintą elektros energiją arba dalyvauja reguliavimo apkrova arba efektyvaus energijos vartojimo programose, jei ši veikla nėra jų pagrindinė komercinė arba profesinė veikla;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  vietos energetikos bendruomenė – asociacija, kooperatyvas, ūkinė bendrija, ne pelno organizacija arba kitas juridinis subjektas, faktiškai kontroliuojamas vietos akcininkų arba narių, paprastai daugiau besivadovaujantis vertybėmis, o ne siekiantis pelno, ir dalyvaujantis paskirstytos gamybos veikloje ir skirstomųjų tinklų operatorių, tiekėjų ar telkėjų vietos lygmens veikloje, įskaitant tarpvalstybiniu mastu;

7.  Vietos energetikos bendruomenė – asociacija, kooperatyvas, ūkinė bendrija, ne pelno organizacija arba kitas juridinis subjektas, pagrįstas atviro dalyvavimo principu ir kontroliuojamas vietos akcininkų arba narių, kurie dalyvauja kaip galutiniai vartotojai ir kurių pagrindinis tikslas yra teikti naudą vietos bendruomenei, o ne siekti pelno savo nariams, ir kuris užsiima bent viena ar keliomis iš šių veiklos rūšių arba yra su jomis susijęs: paskirstytąja gamyba, kaupimu, tiekimu, energijos vartojimo efektyvumo paslaugų teikimu, telkėjo arba skirstomųjų tinklų operatoriaus veikla vietos mastu, įskaitant tarpvalstybinę veiklą;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

11.  dinamiškos elektros energijos kainos sutartis – tiekėjo ir galutinio vartotojo sudaryta elektros energijos tiekimo sutartis, kuri atspindi kainą neatidėliotinų sandorių rinkoje, taip pat kitos paros rinkoje, tokiais intervalais, kurie bent jau lygūs rinkos atsiskaitymo dažniui;

11.  dinamiškos elektros energijos kainos sutartis – tiekėjo ir galutinio vartotojo sudaryta elektros energijos tiekimo sutartis, kuri atspindi kainą neatidėliotinų sandorių rinkoje, taip pat kitos paros rinkoje, tokiais intervalais, kurie bent jau lygūs rinkos atsiskaitymo dažniui, ir atspindi didmeninių kainų svyravimą;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 20 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

20.  beveik tikrasis laikas – laiko tarpas pažangiojo matavimo procese, paprastai sekundėmis, nuo duomenų užregistravimo bei automatinio apdorojimo iki perdavimo naudojimo ar informacijos tikslais;

Išbraukta.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 23 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

23.  skirstymo sistemos operatorius – fizinis ar juridinis asmuo, atsakingas už skirstymo sistemos eksploatavimą ir techninės priežiūros užtikrinimą, ir, jei būtina, už jos plėtrą konkrečioje teritorijoje ir tam tikrais atvejais – už jos sujungimą su kitomis sistemomis bei už tai, kad būtų užtikrintas sistemos ilgalaikis pajėgumas pagrįstiems elektros energijos skirstymo poreikiams tenkinti;

23.  skirstymo sistemos operatorius – fizinis ar juridinis asmuo, atsakingas už skirstymo sistemos ar integruoto elektros energijos kaupiklio eksploatavimą ir techninės priežiūros užtikrinimą, ir, jei būtina, už plėtrą konkrečioje teritorijoje ir tam tikrais atvejais – už sujungimą su kitomis sistemomis ir už tai, kad būtų užtikrintas sistemos ilgalaikis pajėgumas pagrįstiems elektros energijos skirstymo poreikiams tenkinti;

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 36 straipsnio (skirstymo sistemos operatoriams priklausančių energijos kaupimo įrenginių nuosavybė) 95–103 pakeitimais ir 16 straipsnio 2 dalies f punkto 67 pakeitimu, kuriuo siekiama užtikrinti, kad vietos energetikos bendruomenėms taip pat būtų leidžiama sudaryti susitarimus su skirstymo sistemos operatoriais dėl elektros energijos kaupimo.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 25 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

25.  atsinaujinančiųjų išteklių energija – atsinaujinančiųjų neiškastinių išteklių energija, visų pirma vėjo, saulės energija (saulės šilumos ir saulės fotovoltinė), geoterminė energija, aplinkos šilumos energija, hidroenergija bei potvynių ir atoslūgių energija, vandenynų energija, jūros bangų energija, degiųjų atsinaujinančiųjų išteklių (biokuro, skystųjų bioproduktų, biodujų, kietojo biokuro ir degiųjų atliekų iš atsinaujinančiųjų išteklių) energija;

25.  atsinaujinančiųjų išteklių energija  kintančių atsinaujinančiųjų neiškastinių išteklių energija, visų pirma vėjo ir saulės (šilumos ir fotovoltinė) energija, taip pat geoterminė energija, aplinkos šilumos energija, hidroenergija ir potvynių bei atoslūgių energija, bangų ir kitokia vandenynų energija, atliekų biomasė, biometanas, sąvartynų dujos, nuotekų valymo įrenginių dujos ir biologinės dujos;

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 36 straipsnio (skirstymo sistemos operatoriams priklausančių energijos kaupimo įrenginių nuosavybė) 95–103 pakeitimais ir 16 straipsnio 2 dalies f punkto 67 pakeitimu, kuriuo siekiama užtikrinti, kad vietos energetikos bendruomenėms taip pat būtų leidžiama sudaryti susitarimus su skirstymo sistemos operatoriais dėl elektros energijos kaupimo.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 38 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

38.  su dažnio reguliavimu nesusijusi papildoma paslauga – paslauga, kuria perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatorius naudojasi nuostoviosios būsenos įtampai reguliuoti, greitam reaktyviosios srovės tiekimui, inercijai ir paleidimo po visuotinės avarijos galimybei užtikrinti;

38.  su dažnio reguliavimu nesusijusi papildoma paslauga – paslauga, kuria perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatorius naudojasi nusistovėjusiai įtampai reguliuoti, greitam reaktyviosios srovės tiekimui, vietos tinklo stabilumo inercijai, trumpojo jungimo srovei ir paleidimo po visuotinės avarijos galimybei užtikrinti;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipos 47 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

47a.  paskirstytieji energijos ištekliai – energijos ištekliai, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) energijos kaupimą, energijos vartojimo efektyvumą, elektra varomas transporto priemones, elektros energijos iš atsinaujinančiųjų energijos šaltinių paskirstytąją gamybą, bendruomenės tinklus ir reguliavimą apkrova, kurie teikiami į elektros tinklą per vartotojo valdose esantį skaitiklį arba skirstomąjį tinklą.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionalinės teisės aktais nebūtų nepagrįstai varžomi tarpvalstybiniai elektros energijos srautai, vartotojų dalyvavimas (be kita ko, teikiant reguliavimo apkrova paslaugas), investavimas į lanksčią energijos gamybą, energijos kaupimas, elektromobilumo diegimas ir naujų jungiamųjų linijų tiesimas ir kad elektros energijos kainos atspindėtų faktinę paklausą ir pasiūlą.

1.  Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionalinės teisės aktais būtų skatinami tarpvalstybiniai elektros energijos sandoriai, vartotojų dalyvavimas (be kita ko, teikiant rinka grindžiamas reguliavimo apkrova paslaugas), investavimas į lanksčią energijos gamybą, energijos kaupimas, elektromobilumo diegimas ir naujų jungiamųjų linijų tiesimas, pažangiojo tinklo technologijos, ir kad elektros energijos kainos atspindėtų faktinę paklausą ir pasiūlą. Valstybės narės užtikrina atvirą ir prieinamą vartotojų dalyvavimą elektros energijos rinkoje.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad elektros energijos gamybos ir tiekimo įmonėms nekiltų jokių nepagrįstų kliūčių patekti į rinką ar pasitraukti iš jos.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad elektros energijos gamybos, kaupimo ir tiekimo įmonėms ir reguliavimo apkrova teikėjams nekiltų jokių nepagrįstų kliūčių patekti į rinką ar pasitraukti iš jos.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Komisija ir valstybės narės užtikrina, kad būtų sudarytos vienodos sąlygos visiems rinkos dalyviams ir neleidžia atsirasti diskriminacijai.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b.  Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad iki 2020 m. jos energetikos tinklų jungčių lygis atitiktų bent 10 proc. įrengtų gamybos pajėgumų ir siekia dar platesnio užmojo tikslo iki 2030 m. Kad pasiektų tokį lygį, valstybės narės, reguliavimo institucijos ir perdavimo sistemos operatoriai bendradarbiauja, siekdami sukurti visiškai tarpusavyje sujungtą vidaus rinką, į kurią būtų integruotos elektros energijos salas sudarančios atskiros sistemos.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad visi vartotojai galėtų pirkti elektros energiją iš jų pasirinkto tiekėjo.

Valstybės narės užtikrina, kad visi vartotojai galėtų pirkti elektros energiją iš jų pasirinkto gamintojo ar tiekėjo ir galėtų laisvai vienu metu sudaryti tiekimo sutartis su keletu tiekėjų.

Pagrindimas

Tiekėjas nėra apibrėžtas, o įtraukus gamintoją būtų išplėsta aprėptis ir apimtų juridinius asmenis.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Elektros energijos tiekėjai turi laisvę nustatyti kainą, kuria tiekia elektros energiją vartotojams. Valstybės narės imasi tinkamų veiksmų siekdamos užtikrinti veiksmingą elektros energijos tiekėjų konkurenciją.

1.  Elektros energijos tiekėjai turi laisvę vartotojams siūlyti rinka pagrįstas tiekimo kainas. Valstybės narės imasi tinkamų veiksmų siekdamos užtikrinti veiksmingą elektros energijos tiekėjų konkurenciją.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės kryptingai užtikrina energijos nepriteklių patiriančių ir pažeidžiamų vartotojų apsaugą naudodamos kitas priemones nei viešoji intervencija į elektros energijos tiekimo kainų nustatymą.

2.  Valstybės narės kryptingai siekia visuotinės ekonominės svarbos tikslų, įskaitant energijos nepriteklių patiriančių ir pažeidžiamų vartotojų, rizikuojančių patirti energijos nepriteklių, apsaugą naudodamos kitas priemones nei viešoji intervencija, grindžiama neatkartojamu elektros energijos tiekimo kainų nustatymu.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, valstybės narės, kurios taiko viešąją intervenciją į elektros energijos tiekimo energijos nepriteklių patiriantiems arba pažeidžiamiems namų ūkio vartotojams kainų nustatymą [Leidinių biurui: prašom įrašyti šios direktyvos įsigaliojimo datą], gali tokią viešąją intervenciją toliau taikyti iki [Leidinių biurui: prašom įrašyti datą – penkeri metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo]. Tokia viešoji intervencija yra bendros ekonominės svarbos, aiškiai apibrėžta, skaidri, nediskriminacinė, patikrinama ir užtikrinanti Sąjungos elektros energijos bendrovėms vienodą prieigą prie vartotojų. Intervencija neviršija to, kas būtina siekiant atitinkamų bendros ekonominės svarbos tikslų, yra ribotos trukmės ir proporcinga naudos gavėjų atžvilgiu.

3.  Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, valstybės narės, kurios taiko viešąją intervenciją nustatant elektros energijos tiekimo energijos nepriteklių patiriantiems arba pažeidžiamiems namų ūkio vartotojams kainas, gali tokią viešąją intervenciją toliau taikyti, jeigu ji yra visuotinės ekonominės svarbos, aiškiai apibrėžta, skaidri, nediskriminacinė, patikrinama ir užtikrinanti Sąjungos elektros energijos bendrovėms vienodą prieigą prie vartotojų. Intervencija neviršija to, kas būtina siekiant atitinkamų visuotinės ekonominės svarbos tikslų, yra ribotos trukmės ir proporcinga naudos gavėjų atžvilgiu.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  visiems jų teritorijoje įsisteigusiems elektros energijos gamintojams ir elektros energijos tiekimo įmonėms aprūpinti elektros energija naudojant tiesioginę liniją jų pačių patalpas, pavaldžiąsias įmones ir vartotojus;

a)  visiems jų teritorijoje įsisteigusiems elektros energijos gamintojams ir elektros energijos tiekimo įmonėms aprūpinti elektros energija naudojant tiesioginę liniją jų pačių patalpas, pavaldžiąsias įmones ir vartotojus nenustatant neproporcingų administracinių procedūrų arba išlaidų, susijusių, pvz., su būtinybe turėti tiekimo licenciją;

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra būtinas, kad praktiškai galėtų įsigalioti 21, 98 ir 128 pakeitimai, ir kad būtų galima vienu metu sudaryti sutartis su keliais tiekėjais. Pereinant prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių reikėtų supaprastinti tvarką asmenims arba grupėms savo veiklai ir operacijoms vartoti prie jų patalpų tiesiogine linija prijungtais įrenginiais pagamintą elektros energiją. Panaikinus brangias tiekimo licencijas ir leidus vartotojui pasirašyti antrą tiekimo sutartį tam pačiam skaitiklio taškui, kad būtų patenkinta likusi elektros paklausa, tokios galimybės atsirastų. Tai yra būtina siekiant, kad vartotojai būtų aktyvūs.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  visiems jų teritorijoje esantiems vartotojams gauti iš gamintojo ir tiekimo įmonių elektros energiją naudojant tiesioginę liniją.

b)  visiems jų teritorijoje esantiems vartotojams, atskirai arba kartu, gauti iš gamintojo ir tiekimo įmonių elektros energiją naudojant tiesioginę liniją.

Pagrindimas

This amendment is necessary to in practice enable amendments 123 and 153, when contracting simultaneously with several suppliers, and is in line with amendment 176. Changes to Article 7 are also important to enable active customers. Moving to renewables, efforts of individuals or groups to power their operations and activities with electricity produced by an installation connected to their premises via a direct line should be facilitated, whereby individuals or corporations could over time decrease or fix energy costs by using electricity produced nearby, choosing renewable energy.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės nustato leidimų statyti tiesiogines linijas jų teritorijoje išdavimo kriterijus. Tie kriterijai turi būti objektyvūs ir nediskriminaciniai.

2.  Valstybės narės nustato leidimų statyti tiesiogines linijas jų teritorijoje išdavimo kriterijus. Tie kriterijai turi būti objektyvūs ir nediskriminaciniai, jais verslo vartotojai turi būti skatinami pirkti energiją iš įvairių atsinaujinančiųjų energijos išteklių, kaip nustatyta Direktyvos (ES) [Atsinaujinančiųjų išteklių energijos direktyvos nauja redakcija] 15 straipsnio 9 dalyje.

Pagrindimas

This amendment is linked to AM 1 on Recital 3 (which refers to the common goal to increase the share of renewable energy in the electricity sector to at least 45 % by 2030 and to fully decarbonise the energy system by 2050), to ensure consistent aims throughout. It is also linked to amendments on priority access to energy from variable renewable energy sources (AMs 55, 90 and 108). Efforts of individuals or groups to power their operations and activities with electricity produced by an installation connected to their premises via a direct line should be encouraged. The principle of the promotion of energy from variable renewable sources is also important for the overall achievement of the Union's energy policy.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  1 dalyje nurodyta galimybė tiekti elektros energiją naudojant tiesioginę liniją nedraudžia sudaryti elektros energijos tiekimo sutarčių pagal 6 straipsnį.

3.  1 dalyje nurodyta galimybė tiekti elektros energiją naudojant tiesioginę liniją nedraudžia sudaryti elektros energijos tiekimo sutarčių pagal 6 straipsnį ir neturi įtakos vartotojų teisei pasirašyti antrą tiekimo sutartį liekamajai energijos paklausai patenkinti.

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra būtinas, kad praktiškai galėtų įsigalioti 123 ir 153 pakeitimai ir kad būtų galima vienu metu sudaryti sutartis su keliais tiekėjais. Juo taip pat palengvinami pakeitimai, skirti mažos apimties energijos bendram naudojimui vietoje, užtikrinant, kad papildomam poreikiui būtų galima susitarti dėl antros tiekimo sutarties (t. y. sudaryti galimybę 169, 172 ir kt. pakeitimus įgyvendinti praktiškai).Tai yra svarbu skatinant perėjimą prie atsinaujinančiųjų energijos išteklių, skatinant plėtoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją ir jos naudojimą ir remiant aktyviųjų vartotojų principą.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės gali nustatyti tos specialios leidimų išdavimo tvarkos gaires. Nacionalinės reguliavimo institucijos ar kitos kompetentingos nacionalinės institucijos, įskaitant planavimo institucijas, peržiūri tas gaires ir gali rekomenduoti jų pakeitimus.

Valstybės narės nustato tos specialios leidimų išdavimo tvarkos gaires, jos turi būti viešai prieinamos. Nacionalinės reguliavimo institucijos ar kitos kompetentingos nacionalinės institucijos, įskaitant planavimo institucijas, peržiūri tas gaires ir gali rekomenduoti jų pakeitimus.

Pagrindimas

Aiškumo sumetimais būtina nurodyti, kad gaires priima valstybės narės ir jas viešai paskelbia, kad būtų sudarytos sąlygos veiksmingoms leidimų išdavimo procedūroms, taip pat kartu būtų praktiškai įgyvendinamas vienas iš pagrindinių Elektros energijos direktyvos tikslų, t. y., kad vartotojas atsidurtų energijos rinkos centre, kaip nurodyta įžanginėje pasiūlymo dalyje.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalies a punkto 1 pastraipos 1 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

–  suprantamą ir lengvai palyginamą informaciją apie tai, kokią tiekėjo visų kuro išteklių dalį praėjusiais metais sudarė kiekvienas energijos išteklius (nacionaliniu lygmeniu, t. y. valstybėje narėje, kurioje sudaryta tiekimo sutartis, taip pat Sąjungos lygmeniu, jei tiekėjas vykdo veiklą keliose valstybėse narėse);

Pagrindimas

10 straipsnio a punkto pakeitimais siekiama padidinti tiekėjo energijos išteklių, taip pat pagal sutartį vartotojui tiekiamos elektros energijos išteklių, skaidrumą. Taip gali būti sukurta konkurencija švaresnių elektros energijos išteklių srityje (nuoroda į bendrą kuro rūšių derinį atitinka II priedo 3 pastraipą).

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalies a punkto 1 pastraipos 1 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

–  informaciją apie tiekėjo elektros rūšių derinio vidutinį anglies dioksido intensyvumo lygį praėjusiais metais (nacionaliniu lygmeniu, t. y. valstybėje narėje, kurioje sudaryta tiekimo sutartis, taip pat Sąjungos lygmeniu, jei tiekėjas vykdo veiklą keliose valstybėse narėse);

Pagrindimas

Tai yra to paties punkto pratęsimas, kaip ir 149 pakeitime, ir jis susijęs su tuo pačiu punktu (jis tiesiog padalytas į tris dalis 149, 150 ir 151 pakeitimuose). 10 straipsnio a punkto pakeitimais siekiama padidinti tiekėjo energijos išteklių, taip pat pagal sutartį vartotojui tiekiamos elektros energijos išteklių, skaidrumą. Taip gali būti sukurta konkurencija švaresnių elektros energijos išteklių srityje.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalies a punkto 1 pastraipos 1 c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

–  informaciją apie tai, kokią pagal tiekimo sutartį vartotojo pirktą elektros energijos dalį sudarė kiekvienas energijos išteklius (produkto lygmens informacijos atskleidimas);

Pagrindimas

Tai yra to paties punkto pratęsimas, kaip ir 149 pakeitime, ir jis susijęs su tuo pačiu punktu (tiesiog padalyta į tris dalis 149, 150 ir 151 pakeitimuose). Jis taip pat susijęs su pakeitimais, kuriais siekiama užtikrinti prioritetinę kintančiųjų nekaupiamųjų atsinaujinančiųjų išteklių energijos prieigą. 10 straipsnio a punkto pakeitimais siekiama padidinti tiekėjo energijos išteklių, taip pat pagal sutartį vartotojui tiekiamos elektros energijos išteklių, skaidrumą. Taip gali būti sukurta konkurencija švaresnių elektros energijos išteklių srityje. Taip pat sudaromos sąlygos taikyti aktyviojo vartotojo principą.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalies a punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sąlygos turi būti sąžiningos ir iš anksto gerai žinomos. Bet kuriuo atveju ši informacija turėtų būti pateikta prieš sudarant ar patvirtinant sutartį. Jei sutartys sudaromos per tarpininkus, su šiame punkte nustatytais klausimais susijusią informaciją taip pat reikia pateikti prieš sutarties sudarymą;

Sąlygos turi būti sąžiningos ir iš anksto gerai žinomos. Bet kuriuo atveju ši informacija turėtų būti pateikta prieš sudarant ar patvirtinant sutartį. Ji taip pat turi būti lengvai prieinama vartotojui po sutarties patvirtinimo. Jei sutartys sudaromos per tarpininkus, su šiame punkte nustatytais klausimais susijusią informaciją taip pat reikia pateikti prieš sutarties sudarymą;

Pagrindimas

Šiame straipsnyje pateikiama daug išsamios informacijos, susijusios su tinkamu informavimu apie ketinimą pakeisti sutarties sąlygas ir apie atsijungimo alternatyvas. Tačiau nėra pakankamai užtikrinama, kad, kai klientas nori pamatyti esamos sutarties būseną, jis galėtų su ja susipažinti per savo tiekėją ar telkėją, todėl lieka spraga. (Vadovaujamasi pakeitimais, kuriuos, pvz., 10 straipsnyje padarė ENVI pranešėjas.) Neturėdamas galimybės lengvai susipažinti su sutartimi, vartotojas nebūtinai turėtų sąlygas palyginti ilgainiui tiekiamą kuro rūšių derinį, susijusį su 149 pakeitimu.

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  būtų tinkamai informuojami apie ketinimą pakeisti sutarties sąlygas, o informuojant apie šį ketinimą, jiems turi būti pranešta apie jų teisę nutraukti sutartį. Tiekėjai savo vartotojams apie tiekimo kainos pakeitimą, taip pat apie to pakeitimo priežastis ir sąlygas bei apimtį praneša tiesiogiai, skaidriai, suprantamai ir tinkamu laiku, ne vėliau kaip vieną įprastą sąskaitų pateikimo laikotarpį iki pakeitimo įsigaliojimo . Valstybės narės užtikrina, kad vartotojai galėtų laisvai nutraukti sutartis, jei nesutinka su naujomis sutarties sąlygomis arba tiekimo kainos pakeitimais , apie kuriuos jiems pranešė elektros energijos tiekėjas ;

b)  būtų tinkamai informuojami apie ketinimą pakeisti sutarties sąlygas, o informuojant apie šį ketinimą jiems turi būti pranešta apie jų teisę nutraukti sutartį. Tiekėjai ar telkėjai savo vartotojams apie tiekimo ar paslaugos kainos pakeitimą, taip pat apie to pakeitimo priežastis ir sąlygas bei apimtį praneša tiesiogiai, skaidriai, suprantamai ir iš karto, kai tik sužino apie tokį pakeitimą, bet ne vėliau kaip per šešias savaites iki pakeitimo įsigaliojimo. Valstybės narės užtikrina, kad vartotojai galėtų laisvai nutraukti sutartis, jei nesutinka su naujomis sutarties sąlygomis arba tiekimo kainos pakeitimais, apie kuriuos jiems pranešė elektros energijos tiekėjas ar telkėjas;

Pagrindimas

Directive aims to help facilitate the development of new product and service providers – such as aggregators. To this aim, Article 10 dealing with contractual rights shall mention not only traditional suppliers, but also new providers - aggregators. This will ensure for coherency in the whole directive, as on other places, “electricity service provider” is used as a synonym for “supplier”. Concerning the information on the change in electricity price, the customer needs to be informed well in advance of any price change. However, it is problematic to link the change in price with the billing frequency – in some cases (e.g. yearly or half-yearly billing period), it may be impossible to inform the customer so early, and in some cases it even may be late (e.g. monthly billing period). Thereby amending the article in a way which corresponds with the right of customer to change service provider within 3 weeks is suggested, giving customers sufficient time to decide. This amendment is necessary for the internal coherence of the text.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  galėtų rinktis iš įvairių mokėjimo būdų, kuriais vartotojai nebūtų neteisingai diskriminuojami. . Bet koks su mokėjimo metodais susijusių mokesčių skirtumas turi atspindėti atitinkamas tiekėjo patirtas išlaidas; .

d)  galėtų rinktis iš įvairių mokėjimo būdų, kuriais vartotojai nebūtų neteisingai diskriminuojami. Bet koks su mokėjimo metodais susijusių mokesčių skirtumas turi atspindėti atitinkamas tiekėjo ar telkėjo patirtas išlaidas;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

i)  iš anksto prieš planuojamą atjungimą būtų suteikta tinkama informacija apie alternatyvas atjungimui. Tos alternatyvos gali reikšti paramos šaltinius siekiant išvengti atjungimo, alternatyvius mokėjimo planus, patarimus dėl skolos valdymo arba atjungimo moratoriumą ir neturėtų vartotojams papildomai kainuoti;

i)  iš anksto prieš planuojamą atjungimą būtų suteikiama prieiga prie informacijos apie alternatyvas atjungimui. Tos alternatyvos gali reikšti paramos šaltinius siekiant išvengti atjungimo, alternatyvius mokėjimo planus, patarimus dėl skolos valdymo arba atjungimo moratoriumą, ir tokia prieiga prie informacijos turėtų būti teikiama neimant papildomo mokesčio;

Pagrindimas

Jeigu alternatyvos atjungimui būtų nemokamai pateikiamos vartotojams, kurie negali apmokėti savo sąskaitų, jas reikėtų padengti visiems sistemos naudotojams. Dėl to padidėtų elektros energijos kainos visiems klientams, įskaitant pažeidžiamus klientus ir ypač tuos, kurie prašė alternatyvos.

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja)  turi teisę pasirašyti vieną ar daugiau vieno pirkėjo ar kelių pirkėjų energijos pirkimo sutarčių su vietoje, netoliese arba už valdos ribų veikiančiais elektros energijos gaminimo įrenginių valdytojais ir nepatiria neproporcingų bei nesąžiningų išlaidų ir administracinių procedūrų.

Pagrindimas

Daugelis vartotojų Europoje nori išlaikyti pastovias arba, jei įmanoma, sumažinti elektros energijos kainas, pirkdami elektros energiją tiesiai iš gamintojų, ypač iš tų, kurie ją gamina iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių. Taip pat tai suteikia jiems galimybę įvykdyti su aplinka susijusius įsipareigojimus ir reikalavimus. Tačiau daugumoje Europos valstybių tiesioginis elektros energijos pirkimas nėra reguliuojamas, nėra leidžiamas arba jam trukdoma nepalankiomis taisyklėmis. ES teisės aktuose turėtų būti nustatytos vartotojų teisės pasirašyti energijos pirkimo sutartis, kurios nebūtų brangios ar sudėtingos, ir pasirašyti jų daugiau nei vieną kartu su kitais pirkėjais. Tai suteiktų galių aktyviesiems vartotojams.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad tiekėjai išsamiai informuotų galutinius vartotojus apie tokios dinamiškos elektros energijos kainos sutarties teikiamas galimybes ir keliamą riziką.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad tiekėjai išsamiai informuotų galutinius vartotojus apie tokios dinamiškos elektros energijos kainos sutarties teikiamas galimybes ir keliamą riziką, įskaitant, atitinkamais atvejais, pažangiųjų skaitiklių įrengimą už pagrįstą kainą ir galimybę galutiniams vartotojams nutraukti sutartį, jei tai jiems tampa per brangu.

Pagrindimas

Siekiant teisinio tikrumo reikia paaiškinti, kad sudaryti dinamiškos elektros energijos kainos sutartį gali tik vartotojai, įsirengę pažangųjį skaitiklį.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės per savo nacionalines reguliavimo institucijas ne mažiau kaip dešimt metų po tokių sutarčių atsiradimo vykdo atitinkamą stebėseną ir kasmet teikia ataskaitas apie tų sutarčių pagrindinius pokyčius, įskaitant rinkos pasiūlą, poveikį vartotojų sąskaitoms ir ypač kainų svyravimo lygį, ir apie vartotojų jautrumą atitinkamo lygio finansinei rizikai.

3.  Valstybės narės per savo nacionalines reguliavimo institucijas ne mažiau kaip dešimt metų po tokių sutarčių atsiradimo vykdo atitinkamą stebėseną ir kasmet teikia ataskaitas, nurodydamos tų sutarčių pagrindinius pokyčius, įskaitant rinkos pasiūlą, poveikį vartotojų sąskaitoms ir ypač kainų svyravimo lygį, taip pat energijos kainos sudedamąją dalį vartotojų sąskaitose ir vartotojų jautrumą atitinkamo lygio finansinei rizikai.

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Nukrypstant nuo 2 dalies, valstybės narės gali nuspręsti leisti tiekėjams taikyti sutarties nutraukimo mokesčius vartotojams, savanoriškai nutraukiantiems terminuotas tiekimo sutartis dar nepasibaigus jų galiojimui. Tokie mokesčiai gali būti taikomi tik jei vartotojai iš šių sutarčių gauna akivaizdžios naudos. Be to, tokie mokesčiai negali viršyti tiesioginių ekonominių nuostolių, kuriuos patiria sutartį nutraukiančio vartotojo tiekėjas, įskaitant bet kokių susietųjų investicijų ar paslaugų, kurios jau suteiktos vartotojui pagal sutartį, išlaidas.

3.  Valstybės narės gali leisti tiekėjams taikyti pagrįstus sutarties nutraukimo mokesčius vartotojams, savanoriškai nutraukiantiems terminuotas tiekimo sutartis dar nepasibaigus jų galiojimui, išskyrus atvejus, kai sutartis nutraukiama dėl akivaizdžių paslaugos teikimo sutrikimų. Tokie mokesčiai gali būti taikomi tik jei vartotojai gauna akivaizdžios naudos sutarties pasirašymo momentu. Be to, tokie mokesčiai negali viršyti tiesioginių ekonominių nuostolių, kuriuos patiria sutartį nutraukiančio vartotojo tiekėjas, įskaitant bet kokių susietųjų investicijų ar paslaugų, kurios jau suteiktos vartotojui pagal sutartį, išlaidas, kurias patikrina nacionalinė reguliavimo institucija.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad galutiniai vartotojai, norintys nutraukti sutartį su telkėju, laikydamiesi sutarties sąlygų, turėtų teisę tai padaryti per tris savaites.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad galutiniai vartotojai, norintys nutraukti sutartį su telkėju, turėtų teisę tai padaryti per tris savaites.

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės užtikrina, kad galutiniai vartotojai turėtų teisę bent kartą per metus gauti visus atitinkamus reguliavimo apkrova duomenis arba tiektos ir parduotos elektros energijos duomenis.

4.  Valstybės narės užtikrina, kad galutiniai vartotojai turėtų teisę bent kartą per mėnesį gauti visus atitinkamus reguliavimo apkrova duomenis arba tiektos ir parduotos elektros energijos duomenis.

Pagrindimas

Reguliavimas apkrova ir kaupimas turės įtakos kiekiui, kurį galės įsigyti elektros energijos vartotojai. Energiją sau gaminančių vartotojų atveju tai turės įtakos ir jų pačių gaminamai energijai. Todėl klientai turėtų turėti teisę gauti šią informaciją kuo skubiau, kad jiems būtų lengviau vykdyti reguliavimo apkrova veiksmus ir kad jie būtų skatinami aktyviau dalyvauti rinkoje.

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  būtų suteikta teisė gaminti, kaupti, vartoti ir visose organizuotose rinkose savarankiškai arba per telkėjus parduoti pačių pasigamintą elektros energiją ir kad jiems nebūtų taikomos neproporcingai sudėtingos procedūros ir išlaidų neatspindintys mokesčiai;

a)  būtų suteikta teisė gaminti, kaupti, vartoti, pirmenybine tvarka parduoti visose organizuotose rinkose savarankiškai arba per telkėjus pačių pasigamintą elektros energiją, taip pat dalyvauti teikiant pagalbines sistemos paslaugas ir vykdant reguliavimo apkrova priemones, ir kad jiems nebūtų taikomos diskriminacinės arba neproporcingai sudėtingos procedūros ir išlaidų neatspindintys mokesčiai, taip pat jie turėtų teisę gauti rinkos vertę atspindintį atlygį už pačių pasigamintą elektros energiją, kurią jie tiekia į tinklą;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  nebūtų taikomos dvigubos tinklo išlaidos ir (arba) mokesčiai dėl kaupimo ir pakartotinio anksčiau sukauptos energijos vartojimo;

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  būtų taikomi išlaidas atspindintys, skaidrūs ir nediskriminaciniai tinklo mokesčiai – atskirai už į tinklą tiekiamą ir iš tinklo vartojamą elektros energiją, laikantis 59 straipsnio 8 dalies.

b)  būtų taikomi išlaidas atspindintys, skaidrūs ir nediskriminaciniai tinklo mokesčiai, atspindintys tinklo išlaidas bei naudą jam, pagrįsti skaidria nacionalinių reguliavimo institucijų parengta sąnaudų ir naudos analize, laikantis 59 straipsnio 8 dalies, įskaitant jų potencialios vertės tinklui ir indėlio siekiant kitų energetikos politikos tikslų įvertinimą. Vietiniams mažos apimties energijos mainams šie mokesčiai turėtų būti neprivalomi arba bent jau proporcingi elektros energijos perdavimo atstumui, sukuriant sąnaudų ir naudos analize paremtą tarifų struktūrą, kuri atspindėtų, be kita ko, ir kilometrus, ir perduotas kWh;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  atleidžiami nuo mokesčių už pasigamintą ir vartojamą elektros energiją, bent kol pasigamintos ir vartojamos energijos atlikta sąnaudų ir naudos analizė rodo, kad makroekonominės išlaidos nusveria pasigamintos ir (arba) vartojamos elektros energijos naudą. Tokia sąnaudų ir naudos analizė turėtų apimti išorinius veiksnius, tinklo atnaujinimo poreikį, paramos išmokas, pridėtinės vertės mokestį, tinklo mokesčius ir kitus mokesčius bei rinkliavas.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Aktyviųjų vartotojų veiklai reikalingų energijos įrenginių instaliavimu ir eksploatavimu, įskaitant matavimą ir priežiūrą, gali rūpintis trečioji šalis.

2.  Aktyviųjų vartotojų veiklai reikalingų energijos įrenginių instaliavimu ir eksploatavimu, įskaitant matavimą ir priežiūrą, gali rūpintis trečioji šalis, kuri veikia vartotojo arba vartotojų grupės vardu, arba šie įrenginiai gali jai priklausyti.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės užtikrina, kad aktyvieji vartotojai, kuriems priklauso kaupimo įrenginiai:

 

a)   turėtų teisę prisijungti prie tinklo per pagrįstą laiką nuo prašymo pateikimo;

 

b)   būtų atleisti nuo papildomų mokesčių, papildomų mokėjimų ar rinkliavų už kaupimo įrenginiuose kaupiamą elektros energiją arba, mažos apimties vietinių energijos mainų atveju, už energijos mainus tarp vartotojų;

 

c)   būtų atskiriami nuo gamintojų ir jiems nebūtų taikomi susiję licencijavimo reikalavimai ir mokesčiai; taip pat

 

d)   turėtų teisę vienu metu teikti kelias paslaugas, jei tai yra techniškai įmanoma.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  būtų suteikta teisė turėti, kurti ar nuomoti bendruomenės tinklus ir autonomiškai juos valdyti;

a)  būtų suteikta teisė turėti, kurti ar nuomoti bendrus tinklus, įskaitant bendruomenės tinklus, ir autonomiškai juos valdyti;

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  būtų sudaryta nediskriminacinė ir technologijų požiūriu neutrali prieiga prie tinklo;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  būtų taikomos nediskriminacinės sąlygos dėl veiklos ir teisių bei pareigų, tenkančių joms kaip galutiniams vartotojams, gamintojams, skirstymo sistemos operatoriams ar telkėjams;

c)  būtų taikomos nediskriminacinės sąlygos dėl veiklos ir teisių bei pareigų, tenkančių joms kaip galutiniams vartotojams, gamintojams, tiekėjams, skirstymo sistemos operatoriams ar telkėjams;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pirmos pastraipos d punkte paminėtais atvejais, kai energetikos bendruomenė dalyvauja vartojant pačios pasigamintą energiją arba valdo bendruomenės tinklą, jai gali būti netaikomi mokesčiai, jei elektros energija paskirstoma jos nariams, ir toks energijos perdavimas vykdomas 100 m spinduliu ir apima gamybos įrenginius, naudojančius atsinaujinančiuosius energijos išteklius, o įrengtieji elektros energijos gamybos pajėgumai nesiekia 500 kW;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 2 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a)  galutiniai vartotojai turėtų teisę dalyvauti vietos energetikos bendruomenėje;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  8 straipsnio 3 dalis būtų taikoma vietos energetikos bendruomenių sukurtiems gamybos pajėgumams tol, kol šie pajėgumai galėtų būti laikomi mažos apimties decentralizuota arba paskirstyta gamyba;

d)  8 straipsnio 3 dalis būtų taikoma atsinaujinančiosios energijos bendruomenių, kaip vietos energetikos bendruomenių pakategorės, sukurtiems gamybos pajėgumams tol, kol šie pajėgumai galėtų būti laikomi mažos apimties decentralizuota arba paskirstyta gamyba;

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  atitinkamais atvejais vietos energetikos bendruomenė galėtų sudaryti bendruomenės tinklo eksploatavimo susitarimą su skirstymo sistemos operatoriumi, prie kurio tinklų prijungtas jos tinklas;

f)  atitinkamais atvejais vietos energetikos bendruomenė galėtų sudaryti bendruomenės tinklo eksploatavimo ir elektros energijos kaupimo susitarimą su skirstymo sistemos operatoriumi, prie kurio tinklų prijungtas jos tinklas;

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  atitinkamais atvejais vietos energetikos bendruomenėms būtų taikomi atitinkami tinklo mokesčiai bendruomenės tinklo prijungimo prie skirstymo tinklo, esančio už energetikos bendruomenės ribų, taške. Tokie tinklo mokesčiai taikomi atskirai už elektros energiją, tiekiamą į skirstymo tinklą, ir elektros energiją, vartojamą iš skirstymo tinklo, esančio už vietos energetikos bendruomenės ribų, laikantis 59 straipsnio 8 dalies.

h)  atitinkamais atvejais vietos energetikos bendruomenėms galėtų būti taikomi atitinkami tinklo mokesčiai bendruomenės tinklo prijungimo prie skirstymo tinklo, esančio už energetikos bendruomenės ribų, taške. Tokie tinklo mokesčiai taikomi atskirai už elektros energiją, tiekiamą į skirstymo tinklą, ir elektros energiją, vartojamą iš skirstymo tinklo, esančio už vietos energetikos bendruomenės ribų, laikantis 59 straipsnio 8 dalies. Tokie mokesčiai už elektros skirstymą turėtų būti nustatomi atsižvelgiant į perdavimo atstumą ir užtikrinant, kad perdavimo kaina neviršytų (išskyrus neigiamų kainų atvejus) perduodamos elektros energijos kainos, atsižvelgiant į paskirstytųjų energijos išteklių sąnaudų ir naudos analizę, įskaitant jų potencialios vertės tinklui ir indėlio siekiant kitų energetikos politikos tikslų įvertinimą.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Valstybės narės per savo nacionalines reguliavimo institucijas stebi prieigą prie rinkos, veikimą ir procedūras bei vietos energetikos bendruomenėms taikomus mokesčius, vietos energetikos bendruomenių įtaką konkurencijai ir vartotojų galių didinimui bei apsaugai, taip pat naudą vietos bendruomenei, įskaitant jų indėlį naikinant energijos nepriteklių. Jos kasmet teikia ataskaitą Komisijai ir, kai tinkama, nacionalinėms konkurencijos institucijoms pagal 59 straipsnio 1 dalies n punkto nuostatas.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės užtikrina, kad jų reglamentavimo sistema skatintų telkėjus dalyvauti mažmeninėje rinkoje ir kad ji apimtų bent šiuos elementus:

3.  Valstybės narės užtikrina, kad jų reglamentavimo sistema skatintų telkėjus dalyvauti visose rinkose ir kad ji apimtų bent šiuos elementus:

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  skaidrias taisykles, kuriomis visiems rinkos dalyviams aiškiai paskirstomi vaidmenys ir atsakomybė;

b)  skaidrias taisykles, kuriomis visiems rinkos dalyviams aiškiai paskirstomi vaidmenys ir atsakomybė, įskaitant poreikį visiems rinkos dalyviams paisyti skirstymo ir perdavimo tinklo eksploatavimo saugumo;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 3 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  taisyklę, kad iš telkėjų nereikalaujama mokėti kompensacijos tiekėjams arba gamintojams;

Išbraukta.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekdamos užtikrinti, kad telkėjų sąlygotos balansavimo sąnaudos ir gaunama nauda būtų sąžiningai paskirstytos rinkos dalyviams, valstybės narės gali išimties tvarka leisti telkėjų ir už balansą atsakingų šalių tarpusavio kompensacijas. Tokios kompensacijos gali būti mokamos tik tais atvejais, kai dėl vieno rinkos dalyvio sukelto disbalanso kitas rinkos dalyvis patiria finansinių išlaidų.

Siekiant užtikrinti, kad telkėjų patirtos balansavimo sąnaudos bei gaunama nauda ir elektros energijos tiekimo sąnaudos būtų sąžiningai paskirstytos rinkos dalyviams, telkėjas visada turėtų būti atsakingas už įsipareigotų pateikti ir pateiktų kiekių subalansavimą, kai vykdoma reguliavimo apkrova veikla, o valstybės narės leidžia telkėjų ir už balansavimą atsakingų šalių tarpusavio kompensacijas. Tokios kompensacijos turi būti proporcingos ir nediskriminuoti telkėjų. Kompensacijų apskaičiavimo principus apibrėžia reguliuotojas, nebent tarp telkėjo ir susijusios už balansavimą atsakingos šalies būtų sudarytas dvišalis susitarimas. Jos turi būti taikomos tik tais atvejais, kai telkėjas reikalauja iš kitos rinkos šalies apmokėti finansines išlaidas, ir turi būti nustatomos pagal rinkos kainas konkrečiu momentu.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Valstybės narės užtikrina, kad telkėjams nebūtų jokių kliūčių patekti į organizuotą elektros rinką, jei jie atitinka patekimo į tokią rinką kriterijus. Šiuos kriterijus skaidriai ir nediskriminuodamos nustato valstybės narės; kartu jos užtikrina, kad perdavimo ir paskirstymo tinklai veiktų patikimai ir saugiai, kaip numatyta Reglamente (ES) .../... [Elektros energijos reglamentas].

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina, kad galutiniai vartotojai visas savo sąskaitas už suvartotą elektros energiją ir sąskaitose pateikiamą informaciją gautų nemokamai ir kad sąskaitos būtų aiškios, teisingos ir lengvai suprantamos.

2.  Valstybės narės užtikrina, kad galutiniai vartotojai visas savo sąskaitas už suvartotą elektros energiją ir sąskaitose pateikiamą informaciją gautų nemokamai ir kad sąskaitos būtų aiškios, teisingos ir lengvai suprantamos ir jose būtų pateikti suprantami visų įtrauktų išlaidų ir mokesčių paaiškinimai ir pagrindimai.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sąskaitos grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu ir išrašomos ne rečiau kaip kartą per metus. Sąskaitose pateikiama informacija turėtų būti teikiama ne rečiau kaip kas tris mėnesius, jei gautas prašymas arba jei vartotojas pasirinko galimybę gauti elektroninę sąskaitą, kitais atvejais – dukart per metus.

Sąskaitos grindžiamos faktiškai suvartotu kiekiu ir išrašomos ne rečiau kaip kartą per metus. Sąskaitose pateikiama informacija ir informacija apie vartojimą turėtų būti nuolat teikiama internete, jei yra įrengtas pažangusis skaitiklis, kitais atvejais – bent kartą per mėnesį.

Pagrindimas

Jei vartotojai nori aktyviai dalyvauti energijos rinkoje ir efektyviai vartoti bei taupyti energiją, sąskaitose jiems turi būti teikiami dažnai atnaujinami duomenys apie jų energijos suvartojimą.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 3 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pažeidžiamų vartotojų atveju sąskaitos ir jose pateikiama informacija turi būti susijusi tik su faktiniu elektros energijos suvartojimu, sistemos išlaidomis ir atitinkamais mokesčiais.

Pagrindimas

Dėl kitų mokesčių įtraukimo į sąskaitą už elektros energiją sprendžia valstybės narės, tačiau pažeidžiamiems vartotojams neturėtų būti taikomi kiti mokesčiai, kuriuos valstybės narės gali norėti įtraukti į energijos sąskaitas.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7.  Valstybės narės gali nustatyti, kad galutinio vartotojo prašymu šiose sąskaitose esanti informacija nebūtų laikoma mokėjimo prašymu. Tokiais atvejais valstybės narės užtikrina, kad teikėjai siūlytų lanksčią mokėjimo tvarką.

Išbraukta.

Pagrindimas

Kad ir kokią sąskaitos formą (įskaitant elektroninę) vartotojas pasirenka, sąskaitoje nurodoma informacija turi būti mokėjimo prašymas, nes tai yra sąskaitos esmė. Kitu atveju vartotojai gali jaustis suklaidinti.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Siekiant skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir suteikti galių vartotojams , valstybės narės arba, valstybei narei nusprendus, reguliavimo institucija griežtai rekomenduoja elektros energijos įmonėms ir telkėjams optimizuoti elektros energijos vartojimą, pvz., teikiant energijos valdymo paslaugas, kuriant naujoviškas kainodaros formules arba kai kuriais atvejais pradedant taikyti sąveikias pažangiąsias matavimo sistemas arba pažangiuosius tinklus.

1.  Siekiant skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir suteikti galių vartotojams, valstybės narės arba, valstybei narei nusprendus, reguliavimo institucija griežtai rekomenduoja elektros energijos įmonėms ir telkėjams optimizuoti elektros energijos vartojimą, pvz., teikiant energijos valdymo paslaugas, kuriant naujoviškas kainodaros formules arba kai kuriais atvejais, kai tai techniškai įmanoma, ekonomiškai efektyvu ir proporcinga sutaupytos energijos požiūriu, pradedant taikyti sąveikias pažangiąsias matavimo sistemas arba pažangiuosius tinklus.

Pagrindimas

Pažangioji matavimo sistema nėra panacėja ir turėtų būti svarstoma tik tada, kai tai techniniu požiūriu įmanoma, ekonomiškai efektyvu ir proporcinga, palyginti su potencialiai sutaupyta energija.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės užtikrina pažangiųjų matavimo sistemų įdiegimą savo teritorijose, kad jas naudodami vartotojai galėtų aktyviai dalyvauti elektros energijos rinkoje. Gali reikėti remiantis III priede nustatytais principais atlikti tokio įdiegimo sąnaudų ir naudos vertinimą.

2.  Kai tinkama, valstybės narės remia pažangiųjų matavimo sistemų diegimą savo teritorijose, nes naudodami tokias matavimo sistemas vartotojai galėtų aktyviai dalyvauti elektros energijos rinkoje. Vykdant bet kokį diegimą turi būti atliekamas sąnaudų ir naudos vertinimas, laikantis III priede nustatytų principų.

Pagrindimas

Geografiniu požiūriu labai skiriasi valstybių narių pažangiųjų matavimo sistemų poreikis. Tai turi atsispindėti direktyvoje.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Valstybės narės, kurios nusprendžia imtis diegimo, priima ir paskelbia jų teritorijose numatytoms diegti pažangiosioms matavimo sistemoms taikytinus minimalius funkcinius ir techninius reikalavimus, laikydamosi 20 straipsnyje ir III priede išdėstytų nuostatų. Valstybės narės užtikrina pažangiųjų matavimo sistemų sąveikumą ir galimybę jas sujungti su vartotojų energijos valdymo platformomis. Šiuo tikslu valstybės narės tinkamai atsižvelgia į tai, kaip taikomi atitinkami standartai, įskaitant sąveikumo užtikrinimo, ir geriausia praktika, ir į elektros energijos vidaus rinkos vystymo svarbą.

3.  Valstybės narės, kurios nusprendžia imtis diegimo, priima ir paskelbia jų teritorijose numatytoms diegti pažangiosioms matavimo sistemoms taikytinus minimalius funkcinius ir techninius reikalavimus, laikydamosi 20 straipsnyje ir III priede išdėstytų nuostatų ir atsižvelgdamos į jau įrengtų pažangiųjų matavimo sistemų funkcijas. Valstybės narės užtikrina pažangiųjų matavimo sistemų sąveikumą ir galimybę jas sujungti su vartotojų energijos valdymo platformomis. Šiuo tikslu valstybės narės tinkamai atsižvelgia į tai, kaip taikomi atitinkami standartai, įskaitant sąveikumo užtikrinimo standartus, į geriausią praktiką ir į elektros energijos vidaus rinkos vystymo svarbą.

Pagrindimas

Prieš įvedant naujus reikalavimus pažangiosioms matavimo sistemoms (žr. nuorodą į pažangiojo matavimo sistemų funkcijas 20 straipsnyje), būtina kruopščiai jas įvertinti, kad nereikėtų modifikuoti jau įrengtų pažangiųjų matavimo sistemų.

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  skaitiklių eksploatuotojai užtikrina, kad aktyviųjų vartotojų, kurie elektros energiją gaminasi patys, skaitiklis ar skaitikliai galėtų užfiksuoti iš aktyviojo vartotojo valdos į tinklą perduotą elektros energiją;

d)  skaitiklių eksploatuotojai užtikrina, kad aktyviųjų vartotojų, kurie elektros energiją gaminasi patys, skaitiklis ar skaitikliai galėtų tiksliai užfiksuoti iš aktyviojo vartotojo valdos į tinklą perduotą elektros energiją;

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Šios funkcijos taikomos pažangiesiems skaitikliams, įrengtiems po [dveji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

Pagrindimas

Laikomasi netaikymo atgaline data principo ir siekiama, kad būtų galima išvengti nenaudingų pagal esamus teisės aktus vykdomų investicijų.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija pagal 68 straipsnyje nurodytą patariamąją procedūrą priimdama įgyvendinimo aktus nustato bendrą Europos duomenų formatą ir nediskriminacinę bei skaidrią prieigos prie 23 straipsnio 1 dalyje išvardytų duomenų tvarką, kurie pakeis pagal 1 dalį valstybių narių priimtą nacionalinę duomenų formatą ir tvarką. Valstybės narės užtikrina, kad rinkos dalyviai taikytų bendrą Europos duomenų formatą.

2.  Komisija pagal 68 straipsnyje nurodytą patariamąją procedūrą priimdama įgyvendinimo aktus nustato bendro Europos duomenų formato principus ir nediskriminacinę bei skaidrią prieigos prie 23 straipsnio 1 dalyje išvardytų duomenų tvarką, kurie pakeis pagal 1 dalį valstybių narių priimtą nacionalinę duomenų formatą ir tvarką. Toks bendras duomenų formatas ir procedūros nustatomi glaudžiai bendradarbiaujant su už matavimą atsakingais subjektais ir vartotojų organizacijomis. Valstybės narės užtikrina, kad rinkos dalyviai taikytų bendrą Europos duomenų formatą.

Pagrindimas

Susijusių šalių dalyvavimas yra būtina sąlyga norint užtikrinti realų ir tinkamą rezultatą.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad vartotojai galėtų naudotis nesudėtingais, sąžiningais, skaidriais, nepriklausomais, veiksmingais ir efektyviais neteisminio ginčų sprendimo mechanizmais, skirtais spręsti ginčams dėl pagal šią direktyvą nustatytų teisių ir pareigų. Jeigu vartotojas yra vartotojas, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/11/ES46, tokie neteisminio ginčų sprendimo mechanizmai turi atitikti Direktyvoje 2013/11/ES nustatytus kokybės reikalavimus ir numatyti, kad pagrįstais atvejais būtų taikoma išlaidų grąžinimo ir (arba) kompensavimo sistema.

Valstybės narės užtikrina, kad vartotojai galėtų naudotis nesudėtingais, sąžiningais, skaidriais, nepriklausomais, veiksmingais ir efektyviais neteisminio ginčų sprendimo mechanizmais, skirtais spręsti ginčams dėl pagal šią direktyvą nustatytų teisių ir pareigų, taikydamos nepriklausomą mechanizmą, pvz., per ombudsmeną energetikos reikalams arba vartotojų instituciją, kurie užtikrintų veiksmingą skundų svarstymą ir neteisminį ginčų sprendimą. Tokiais mechanizmais turėtų būti galima išspręsti visus vartotojų skundus energijos rinkoje, taip pat ir dėl paslaugų paketų, naujų produktų ir paslaugų teikėjų, pvz., telkėjų ir vietos energetikos bendruomenių. Jeigu vartotojas yra aktyvusis vartotojas arba vartotojas, apibrėžtas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2013/11/ES46, tokie neteisminio ginčų sprendimo mechanizmai turi atitikti Direktyvoje 2013/11/ES nustatytus kokybės reikalavimus ir numatyti, kad pagrįstais atvejais būtų taikoma išlaidų grąžinimo ir (arba) kompensavimo sistema, kurią nustato reguliuotojas ir ombudsmenas arba vartotojų organizacija.

_________________

_________________

46 OL L 165, 2013 6 18, p. 63–79.

46 OL L 165, 2013 6 18, p. 63–79.

Pagrindimas

Jau įrodyta, kad ombudsmenas energetikos reikalams ir vartotojų organizacijos yra būtinas nepriklausomas paramos vartotojams ir kitiems rinkos dalyviams mechanizmas, kurį taikant galima ginčus išspręsti be teismo ir apsaugoti vartotojų teises. Į šį straipsnį reikėtų įtraukti nuostatas, kurios buvo priimtos 9-ajame piliečių energetikos forume.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės imasi tinkamų priemonių vartotojams apsaugoti ir visų pirma užtikrina, kad būtų taikomos adekvačios priemonės pažeidžiamiems vartotojams apsaugoti. Šiomis aplinkybėmis kiekviena valstybė narė apibrėžia pažeidžiamų vartotojų koncepciją, kuri gali būti susijusi su energijos nepritekliumi ir, inter alia, su draudimu kritiniais atvejais tokiems vartotojams atjungti elektros energijos tiekimą. Valstybės narės užtikrina, kad būtų paisoma su pažeidžiamais vartotojais susijusių teisių ir pareigų. Visų pirma jos imasi priemonių atokiose vietovėse esantiems vartotojams apsaugoti. Jos užtikrina aukštą vartotojų apsaugos lygį, ypač susijusį su sutarties sąlygų, bendros informacijos ir ginčų sprendimo mechanizmų skaidrumu.

1.  Valstybės narės imasi tinkamų priemonių vartotojams apsaugoti ir visų pirma užtikrina, kad būtų taikomos adekvačios priemonės pažeidžiamiems vartotojams, įskaitant energijos nepriteklių rizikuojančius patirti vartotojus, apsaugoti. Šiomis aplinkybėmis kiekviena valstybė narė apibrėžia pažeidžiamų vartotojų sąvoką, atsižvelgdama į savo specifines aplinkybes, ir, be kita ko, susieja energijos nepriteklių patiriančius arba rizikuojančius patirti vartotojus su draudimu kritiniais atvejais tokiems vartotojams atjungti elektros energijos tiekimą. Valstybės narės užtikrina, kad būtų paisoma su pažeidžiamais vartotojais susijusių teisių ir pareigų. Visų pirma jos imasi priemonių atokiose vietovėse esantiems vartotojams apsaugoti. Jos užtikrina aukštą vartotojų apsaugos lygį, ypač susijusį su sutarties sąlygų, bendros informacijos ir ginčų sprendimo mechanizmų skaidrumu.

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su 29 straipsnio (Energijos nepriteklius) 88 pakeitimu. Energijos nepritekliaus problemai daugiau dėmesio turi skirti visi teisės aktų leidėjai, nes jiems tenka svarbi pareiga saugoti pažeidžiamiausias bendruomenes ir neleisti visuomenės grupėms patirti energijos nepritekliaus. Pažeidžiamiems vartotojams skirti veiksmai turėtų būti suderinti arba jais turėtų būti prisidedama prie priemonių energijos nepritekliui mažinti. Šis pakeitimas taip pat susijęs su 5 straipsnio 2 dalies 35 pakeitimu įskaitant „energijos nepriteklių rizikuojančių patirti pažeidžiamų vartotojų“ kategoriją.

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kurios skirtos nustatyto energijos nepritekliaus klausimams spręsti, įskaitant kovą su skurdu platesniu mastu, kaip antai nacionalinių energetikos veiksmų planų rengimas, socialinės apsaugos sistemos lengvatų, skirtų užtikrinti reikiamą elektros energijos tiekimą pažeidžiamiems vartotojams, teikimas arba paramos siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą teikimas. Tokios priemonės netrukdo veiksmingai atverti rinką, kaip nustatyta 4 straipsnyje, ar rinkos veikimui ir, prireikus, apie jas pranešama Komisijai, atsižvelgiant į 9 straipsnio 4 dalies nuostatas. Į tokį pranešimą taip pat gali būti įtraukiamos priemonės, kurių imtasi bendrojoje socialinės apsaugos sistemoje.

2.  Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kurios skirtos nustatyto energijos nepritekliaus klausimams spręsti, įskaitant kovą su skurdu platesniu mastu, kaip antai nacionalinių energetikos veiksmų planų rengimas, socialinės apsaugos sistemos lengvatų, skirtų užtikrinti reikiamą elektros energijos tiekimą pažeidžiamiems vartotojams, teikimas, paramos plėtojant efektyvesnes šildymo ir vėsinimo technologijas teikimas ir paramos siekiant didinti energijos vartojimo efektyvumą teikimas. Tokios priemonės netrukdo veiksmingai atverti rinkos, kaip nustatyta 4 straipsnyje, ar jai veikti ir prireikus apie jas pranešama Komisijai, atsižvelgiant į 9 straipsnio 4 dalies nuostatas. Į tokį pranešimą taip pat gali būti įtraukiamos priemonės, kurių imtasi bendrojoje socialinės apsaugos sistemoje.

Pagrindimas

This amendment is linked to AM 88 on Article 29 (Energy poverty), AM 86 on Article 28(1) and AM 14 on Recital 40 (according to which Member States should, inter alia, provide mechanisms to support the development of more efficient heating and cooling technologies to tackle energy poverty). The issue of energy poverty requires greater attention from all legislators as they have an important role to protect the most vulnerable communities, and prevent groups in society from falling into energy poverty. Vulnerable consumer actions should be aligned with or contributing to measures to address energy poverty.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės nustato energijos nepritekliaus matavimo kriterijus. Jos nuolat stebi energijos nepriteklių patiriančių namų ūkių skaičių ir Komisijai kas dvejus metus teikia ataskaitas apie energijos nepritekliaus raidą ir taikomas jo prevencijos priemones; šios ataskaitos yra dalis integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities pažangos ataskaitų, kaip nustatyta [Dokumentu COM(2016)759 siūlomo Valdymo reglamento] 21 straipsnyje.

Valstybės narės nustato bendrus energijos nepritekliaus matavimo kriterijus ir priima plačią ir bendrą energijos nepritekliaus apibrėžtį, atsižvelgdamos į naują Komisijos komunikatą ir veiksmų planą dėl energijos nepritekliaus, remdamosi kriterijais, nustatytais Reglamente (ES) .../... [Valdymo reglamentas]. Jos nuolat stebi energijos nepriteklių patiriančių namų ūkių skaičių ir energijos nepritekliaus riziką patiriančių vartotojų skaičių. Valstybės narės Komisijai kas dvejus metus teikia energijos nepritekliaus raidos ir taikomų jo prevencijos ir mažinimo priemonių ataskaitas; šios ataskaitos yra dalis integruotų nacionalinių energetikos ir klimato srities pažangos ataskaitų, kaip nustatyta [COM(2016) 759 siūlomas Valdymo reglamentas] 21 straipsnyje.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl direktyvos

31 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Kiekvienas perdavimo sistemos operatorius perka elektros energiją, kurią jis naudoja savo sistemoje patiriamiems energijos nuostoliams padengti ir su dažnio reguliavimu nesusijusioms papildomoms paslaugoms teikti , laikydamasis skaidrios, nediskriminacinės, rinkos veikimu pagrįstos tvarkos visais atvejais, kai jis privalo atlikti tokią funkciją. Išskyrus sąnaudų ir naudos analize pagrįstus atvejus, skirstymo sistemos operatoriams perkant su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas paslaugas, tas pirkimas turi būti grindžiamas skaidrumo ir nediskriminavimo kriterijais, taip pat grindžiamas rinka, užtikrinant veiksmingą visų rinkos dalyvių, be kita ko, atsinaujinančiųjų energijos išteklių, reguliavimo apkrova, energijos kaupimo įrenginių ir telkėjų, dalyvavimą, visų pirma reikalaujant, kad reguliavimo institucijos arba skirstymo sistemos operatoriai, glaudžiai bendradarbiaudami su visais rinkos dalyviais, nustatytų technines dalyvavimo tose rinkose sąlygas remiantis techniniais tų rinkų reikalavimais ir visų rinkos dalyvių pajėgumais.

5.  Kiekvienas perdavimo sistemos operatorius perka elektros energiją, kurią jis naudoja savo sistemoje patiriamiems energijos nuostoliams padengti ir su dažnio reguliavimu nesusijusioms papildomoms paslaugoms teikti, laikydamasis skaidrios, nediskriminacinės, rinkos veikimu pagrįstos tvarkos visais atvejais, kai jis privalo atlikti tokią funkciją. Išskyrus sąnaudų ir naudos analize pagrįstus atvejus, skirstymo sistemos operatoriams perkant su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas paslaugas, tas pirkimas turi būti grindžiamas skaidrumo ir nediskriminavimo kriterijais, pirmenybę teikiant gamybai iš atsinaujinančiųjų išteklių, taip pat grindžiamas rinka, užtikrinant veiksmingą visų rinkos dalyvių, be kita ko, atsinaujinančiųjų energijos išteklių, reguliavimo apkrova, energijos kaupimo įrenginių ir telkėjų, dalyvavimą, visų pirma reikalaujant, kad reguliavimo institucijos arba skirstymo sistemos operatoriai, glaudžiai bendradarbiaudami su visais rinkos dalyviais, nustatytų technines dalyvavimo tose rinkose sąlygas remdamiesi techniniais tų rinkų reikalavimais ir visų rinkos dalyvių pajėgumais.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Skirstymo sistemos operatoriai nustato su perkamomis paslaugomis siejamus tipinius rinkos produktus užtikrindami realų visų rinkos veiksnių, įskaitant atsinaujinančius energijos išteklius, reguliavimą apkrova ir telkėjus, įtraukimą. Skirstymo sistemos operatoriai keičiasi visa būtina informacija ir koordinuoja veiksmus su perdavimo sistemos operatoriais siekdami užtikrinti optimalų išteklių naudojimą, saugų ir veiksmingą sistemos eksploatavimą ir palankesnes sąlygas rinkai plėtoti. Skirstymo sistemos operatoriams tinkamai atlyginama už tokių paslaugų pirkimą siekiant jiems bent kompensuoti patirtas išlaidas, įskaitant būtinų informacinių ir ryšių technologijų išlaidas, kurioms priskiriamos būtinos informacijos ir ryšių infrastruktūros išlaidos.

Skirstymo sistemos operatoriai nustato su perkamomis paslaugomis siejamus tipinius rinkos produktus užtikrindami realų visų rinkos dalyvių įtraukimą, pirmenybę teikdami kintančių nekaupiamųjų atsinaujinančiųjų išteklių energijai, įskaitant reguliavimą apkrova ir telkėjus. Skirstymo sistemos operatoriai keičiasi visa būtina informacija ir koordinuoja veiksmus su perdavimo sistemos operatoriais siekdami užtikrinti optimalų išteklių naudojimą, saugų ir veiksmingą sistemos eksploatavimą ir palankesnes sąlygas rinkai plėtoti. Skirstymo sistemos operatoriams tinkamai atlyginama už tokių paslaugų pirkimą siekiant jiems bent kompensuoti patirtas išlaidas, įskaitant būtinų informacinių ir ryšių technologijų išlaidas, kurioms priskiriamos būtinos informacijos ir ryšių infrastruktūros išlaidos.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Valstybės narės sudaro būtiną reguliavimo pagrindą, kuris padėtų viešai prieinamas ir privačias įkrovimo prieigas prijungti prie skirstymo tinklų. Valstybės narės užtikrina, kad skirstymo sistemos operatoriai nediskriminacinėmis sąlygomis bendradarbiautų, be kita ko, prijungimo prie tinklo klausimu, su visomis įmonėmis, kurios turi nuosavybės teise, plėtoja, eksploatuoja arba valdo elektros energija varomų transporto priemonių įkrovimo prieigas.

1.  Valstybės narės sudaro būtiną reguliavimo pagrindą, kuris padėtų viešai prieinamas ir privačias įkrovimo prieigas, pagal Direktyvos (ES) .../... [persvarstyta Pastatų energinio naudingumo direktyva] 8 straipsnio 2 dalyje pateiktą apibrėžtį, prijungti prie perdavimo arba skirstymo tinklų. Valstybės narės užtikrina, kad perdavimo sistemos operatoriai ir skirstymo sistemos operatoriai nediskriminacinėmis sąlygomis bendradarbiautų, be kita ko, prijungimo prie tinklo klausimu, su visomis įmonėmis, kurios turi nuosavybės teise, plėtoja, eksploatuoja arba valdo elektros energija varomų transporto priemonių įkrovimo prieigas.

Pagrindimas

The provisions of this Directive should be aligned to the Energy Performance of Buildings Directive and the Alternative Fuels Infrastructure Directive. The voltage level acting as the border between transmission and distribution networks widely varies across Europe. Thus, the need for connection of recharging points to the distribution voltage level in some Member States may be equivalent to a connection to the transmission voltage level in other Member States. Moreover, with the expected growth in recharging points, the corresponding connections will be needed at increasingly higher voltage levels eventually including transmission networks.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės skirstymo sistemos operatoriams gali leisti nuosavybės teise turėti, plėtoti, valdyti ar eksploatuoti elektros energija varomų transporto priemonių įkrovimo prieigas tik jei įvykdytos šios sąlygos:

2.  Valstybės narės skirstymo sistemos operatoriams gali leisti nuosavybės teise turėti, plėtoti, valdyti ar eksploatuoti viešąsias elektros energija varomų transporto priemonių įkrovimo prieigas tik jei įvykdytos šios sąlygos:

Pagrindimas

Siekiama suderinti su Alternatyviųjų degalų infrastruktūros direktyva.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Skirstymo sistemos operatoriai gali nuosavybės teise turėti, plėtoti, valdyti ar eksploatuoti elektros energija varomų transporto priemonių įkrovimo prieigas savo parko tikslams.

Pagrindimas

Siekiama suderinti su Alternatyviųjų degalų infrastruktūros direktyva.

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl direktyvos

33 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Valstybės narės reguliariais intervalais ir ne rečiau kaip kas penkerius metus rengia viešas konsultacijas siekdamos pakartotinai įvertinti rinkos subjektų potencialų interesą turėti nuosavybės teise, plėtoti, eksploatuoti arba valdyti elektros energija varomų transporto priemonių įkrovimo prieigas. Jei per viešas konsultacijas paaiškėja, kad tokias prieigas gebėtų turėti nuosavybės teise, plėtoti, eksploatuoti arba valdyti trečiosios šalys, valstybės narės užtikrina, kad skirstymo sistemos operatorių veikla šioje srityje būtų laipsniškai panaikinta.

4.  Valstybės narės reguliariais intervalais arba ne rečiau kaip kas penkerius metus rengia viešas konsultacijas siekdamos pakartotinai įvertinti rinkos subjektų potencialų interesą turėti nuosavybės teise, plėtoti, eksploatuoti arba valdyti elektros energija varomų transporto priemonių įkrovimo prieigas. Jei per viešas konsultacijas paaiškėja, kad tokias prieigas gebėtų turėti nuosavybės teise, plėtoti, eksploatuoti arba valdyti trečiosios šalys, valstybės narės užtikrina, kad skirstymo sistemos operatorių veikla šioje srityje būtų laipsniškai panaikinta. Skirstymo sistemos operatoriai turi turėti teisę atgauti savo investicijas į įkrovimo infrastruktūrą sąžiningomis ir pagrįstomis sąlygomis.

Pagrindimas

Investavimo aplinkos stabilumo tikslu STO turi turėti teisę atgauti sąnaudas, susijusias su elektromobilumui skirta infrastruktūra.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Skirstymo sistemos operatoriams neleidžiama turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba eksploatuoti energijos kaupimo įrenginių.

Išbraukta.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.   Nepažeidžiant 1b dalies, skirstymo sistemos operatoriai, norintys turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba eksploatuoti kaupimo įrenginius, konsultuojasi su nacionaline reguliavimo institucija, ar jie atitinka pirmiau nurodytas sąlygas.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto, skirstymo sistemos operatoriams leidžiama turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba eksploatuoti kaupimo įrenginius, jei nacionalinė reguliavimo institucija, remdamasi sąnaudų ir naudos analize ir surengusi viešas konsultacijas, padaro išvadą, kad nebūtina taikyti 1 dalies a punkte numatytų sąlygų, ir suteikia patvirtinimą.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nukrypdamos nuo 1 dalies valstybės narės gali leisti skirstymo sistemos operatoriams turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba eksploatuoti kaupimo įrenginius tik jei įvykdytos šios sąlygos:

2.  Skirstymo sistemos operatoriams leidžiama turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba eksploatuoti energijos kaupimo įrenginius tik jei tokie įrenginiai yra būtini skirstymo sistemos operatoriui, kad jis galėtų vykdyti savo pareigas pagal šią direktyvą, kad būtų užtikrintas efektyvus, patikimas ir saugus skirstomojo tinklo veikimas, ir jei įvykdytos šios sąlygos:

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  per atvirą ir skaidrų konkursą jokios kitos šalys nepareiškė noro turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba eksploatuoti kaupimo įrenginius;

a)  per atvirą ir skaidrią nacionalinių reguliavimo institucijų prižiūrimą viešųjų pirkimų procedūrą jokios kitos šalys nepareiškė noro turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba eksploatuoti kaupimo įrenginių ir perdavimo sistemos operatorius įvertintas kaip ekonomiškai efektyvus dalyvis; taip pat

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  tokie įrenginiai būtini, kad skirstymo sistemos operatoriai galėtų įvykdyti šioje direktyvoje nustatytus įpareigojimus, kuriais siekiama veiksmingo, patikimo ir saugaus skirstymo sistemos eksploatavimo, ir

b)  tokius įrenginius skirstymo sistemos operatoriai išskirtinai naudoja tam, kad galėtų įvykdyti šioje direktyvoje jiems nustatytus įpareigojimus užtikrinti veiksmingą, patikimą ir saugų skirstymo sistemos eksploatavimą, ir jie nėra naudojami elektros energijai parduoti rinkoje;

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  reguliavimo institucija atsižvelgdama į a ir b punktų sąlygas įvertino, ar tokią nukrypti leidžiančią nuostatą taikyti būtina, ir suteikė patvirtinimą.

Išbraukta.

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Reguliavimo institucijos reguliariais intervalais ir ne rečiau kaip kas penkerius metus rengia viešas konsultacijas siekdamos pakartotinai įvertinti rinkos subjektų potencialų interesą investuoti į energijos kaupimo įrenginius, juos turėti nuosavybės teise, plėtoti, eksploatuoti arba valdyti. Jei per viešas konsultacijas paaiškėja, kad tokius įrenginius gebėtų turėti nuosavybės teise, plėtoti, eksploatuoti arba valdyti trečiosios šalys, valstybės narės užtikrina, kad skirstymo sistemos operatorių veikla šioje srityje būtų laipsniškai panaikinta.

4.  Reguliavimo institucijos reguliariais intervalais arba ne rečiau kaip kas penkerius metus rengia viešas konsultacijas siekdamos pakartotinai įvertinti rinkos subjektų potencialų interesą investuoti į energijos kaupimo įrenginius, juos turėti nuosavybės teise, plėtoti, eksploatuoti arba valdyti. Jei per viešas konsultacijas ir atlikus sąnaudų ir naudos analizę paaiškėja, kad tokius įrenginius ekonomiškai efektyviai turėti nuosavybės teise, plėtoti, eksploatuoti arba valdyti turi pajėgumų ir interesą trečiosios šalys, valstybės narės užtikrina, kad skirstymo sistemos operatorių veikla šioje srityje būtų laipsniškai panaikinta. Skirstymo sistemos operatoriai turi turėti teisę atgauti savo investicijas į kaupimo įrenginius sąžiningomis ir pagrįstomis sąlygomis.

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl direktyvos

36 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.   Valstybėms narėms leidžiama palengvinti pagrindinio viešai prieinamų įkrovimo prieigų tinklo plėtrą, kad būtų pašalintos kliūtys pirminei elektromobilumo plėtrai.

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  valdo elektros energijos srautus sistemoje atsižvelgdamas į mainus su kitomis jungtinėmis sistemomis. Tuo tikslu perdavimo sistemos operatorius turi užtikrinti elektros energijos sistemos saugumą, patikimumą ir efektyvumą bei, atsižvelgdamas į tai, užtikrinti galimybę naudotis visomis reikalingomis papildomomis paslaugomis, įskaitant tas, kurias teikia reguliavimo apkrova ir energijos kaupimo paslaugų teikėjai , jeigu tokios galimybės užtikrinimas nepriklauso nuo kitos perdavimo sistemos, su kuria sujungta jo sistema;

d)  valdo elektros energijos srautus sistemoje atsižvelgdamas į mainus su kitomis jungtinėmis sistemomis. Tuo tikslu perdavimo sistemos operatorius turi užtikrinti elektros energijos sistemos saugumą, patikimumą bei efektyvumą ir atsižvelgdamas į tai užtikrinti galimybę naudotis visomis reikalingomis papildomomis paslaugomis, įskaitant tas, kurias teikia reguliavimo apkrova ir energijos kaupimo paslaugų teikėjai, taip pat elektra varomas transporto priemones, jeigu tokios galimybės užtikrinimas nepriklauso nuo kitos perdavimo sistemos, su kuria sujungta jo sistema;

Pagrindimas

Elektra varomos transporto priemonės gali teikti vertingų pagalbinių paslaugų sistemai – jos gali tiekti elektros energiją į tinklą arba keisti savo įkrovimo lygį. Todėl perdavimo sistemos operatorius turėtų turėti realiojo laiko duomenis apie elektra varomų transporto priemonių paklausą. Šis pakeitimas atitinka Komisijos pareiškimą 27 konstatuojamojoje dalyje, kad elektromobilumas yra svarbus veiksnys energetikos pertvarkoje ir kad elektra varomoms transporto priemonėms turėtų būti sukurtos palankios sąlygos.

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ja)  vykdo perdavimo sistemų skaitmeninimą, be kita ko, siekdamas užtikrinti veiksmingą duomenų rinkimą bei naudojimą realiuoju laiku ir pažangiąsias pastotes;

Pagrindimas

Tinklo skaitmeninimas ir pažangiųjų elektros energijos tinklų vystymas negali apsiriboti vien skirstymu – tai yra sprendimas visai sistemai. Tačiau EK skaitmeninius sprendimus priskiria vien tik STO, nekreipdama dėmesio į faktą, kad skaitmeniniai pokyčiai turi atsispindėti ir perdavimo lygyje (pvz., efektyvus duomenų gavimas ir naudojimas realiuoju laiku, pažangiosios pastotės ir kt.). Iš tikrųjų skaitmeninimas apima kur kas daugiau nei pažangiųjų skaitiklių įrengimą mažmeninėje rinkoje. Būtinos sisteminio lygmens inovacijos ir jų nereikėtų skirstyti į perdavimo ir paskirstymo sritis.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 straipsnio 1 dalies j b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

jb)  tvarko duomenis, rūpinasi kibernetiniu saugumu ir duomenų apsauga;

Pagrindimas

Duomenų tvarkymas yra platus terminas ir apima duomenis, kurie reikalingi visai sistemai valdyti, ginčams spręsti, bet kurioje sistemos vietoje prijungtų vartotojų, gyventojų ar kaupimo įrenginių skaitikliams ir kt. Tinkami tokių duomenų ir PSO valdomų duomenų sistemų apsaugos mechanizmai nuo bet kokio pobūdžio išpuolių jau dabar yra nepaprastai svarbi užduotis visiems PSO, todėl ir turėtų būti priskirta PSO.

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Valstybės narės gali numatyti, kad viena ar daugiau 1 dalies a–j punktuose išvardytų atsakomybės sričių būtų priskirta kitam perdavimo sistemos operatoriui, nei tas, kuriam perdavimo sistema priklauso nuosavybės teise ir kuriam susijusios atsakomybės sritys kitu atveju būtų taikomos. Perdavimo sistemos operatorius, kuriam paskirtos užduotys, turi būti sertifikuotas kaip operatorius, kuriam taikomas nuosavybės atskyrimas, ir atitikti 43 straipsnyje nustatytus reikalavimus, tačiau jam neturi nuosavybės teise priklausyti perdavimo sistema, už kurią jis yra atsakingas. Perdavimo sistemos operatorius, kuriam priklauso perdavimo sistema, turi atitikti VI skyriuje nustatytus reikalavimus ir būti sertifikuotas pagal 43 straipsnį.

2.  Valstybės narės gali numatyti, kad viena ar daugiau 1 dalies a–j punktuose išvardytų atsakomybės sričių būtų priskirta kitam perdavimo sistemos operatoriui, nei tas, kuriam perdavimo sistema priklauso nuosavybės teise ir kuriam susijusios atsakomybės sritys kitu atveju būtų taikomos, jei yra pateiktas oficialus ir pagrįstas perdavimo sistemos operatoriaus, pageidaujančio perduoti bet kurią iš savo pareigų, prašymas ir susijusios valstybės narės patvirtinimas. Perdavimo sistemos operatorius, kuriam paskirtos užduotys, turi būti sertifikuotas kaip operatorius, kuriam taikomas nuosavybės atskyrimas, ir atitikti 43 straipsnyje nustatytus reikalavimus, tačiau jam neturi nuosavybės teise priklausyti perdavimo sistema, už kurią jis yra atsakingas. Perdavimo sistemos operatorius, kuriam priklauso perdavimo sistema, turi atitikti VI skyriuje nustatytus reikalavimus ir būti sertifikuotas pagal 43 straipsnį.

Pagrindimas

Taikant šią nuostatą galima perduoti dalį sistemos valdymo funkcijų (jos išvardytos 40 straipsnio 1 dalyje) iš esamo PSO kitam (naujam ar esamam) PSO. Šis perdavimas gali turėti susijusių padarinių energijos sistemų efektyvumui ir saugumui.

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl direktyvos

40 straipsnio 4 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  užtikrintų veiksmingą visų rinkos dalyvių, be kita ko, atsinaujinančiųjų energijos išteklių, reguliavimo apkrova, energijos kaupimo įrenginių ir telkėjų, dalyvavimą, visų pirma reikalaujant, kad reguliavimo institucijos arba perdavimo sistemos operatoriai, glaudžiai bendradarbiaudami su visais rinkos dalyviais, nustatytų technines dalyvavimo tose rinkose sąlygas remiantis techniniais tų rinkų reikalavimais ir visų rinkos dalyvių pajėgumais.

b)  užtikrintų veiksmingą visų rinkos dalyvių, pirmenybę teikiant kintantiesiems nekaupiamiesiems atsinaujinantiesiems energijos ištekliams, įskaitant reguliavimo apkrova, energijos kaupimo įrenginių ir telkėjų, dalyvavimą, visų pirma reikalaujant, kad reguliavimo institucijos arba perdavimo sistemos operatoriai, glaudžiai bendradarbiaudami su visais rinkos dalyviais, nustatytų technines dalyvavimo tose rinkose sąlygas remdamiesi techniniais tų rinkų reikalavimais ir visų rinkos dalyvių pajėgumais.

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Perdavimo sistemos operatoriams neleidžiama turėti nuosavybės teise, valdyti arba eksploatuoti energijos kaupimo įrenginių ir negalima tiesiogiai arba netiesiogiai valdyti turto, kurį naudojant teikiamos papildomas paslaugas.

1.  Perdavimo sistemos operatoriams leidžiama turėti nuosavybės teise, valdyti arba eksploatuoti energijos kaupimo įrenginius ir galima tiesiogiai arba netiesiogiai valdyti turtą, kurį naudojant teikiamos papildomos paslaugos, tais atvejais, kai tie įrenginiai ar turtas yra neatsiejama perdavimo sistemos dalis ir kai tam pritarė nacionalinė reguliavimo institucija, taip pat kitais atvejais, jei laikomasi šių sąlygų:

 

a)  per atvirą ir skaidrią nacionalinių reguliavimo institucijų prižiūrimą viešųjų pirkimų procedūrą jokios kitos šalys nepareiškė noro turėti nuosavybės teise, kontroliuoti, valdyti arba eksploatuoti tokių ekonomiškai efektyvių įrenginių teikiant kaupimo ir (arba) su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas paslaugas perdavimo sistemos operatoriui; ir

 

b)  tokie įrenginiai arba papildomos paslaugos yra būtini, kad perdavimo sistemos operatoriai galėtų įvykdyti šioje direktyvoje jiems nustatytus įpareigojimus, t. y. užtikrinti veiksmingą, patikimą ir saugų perdavimo sistemos eksploatavimą, ir jie nėra naudojami elektros energijai parduoti rinkoje.

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.   Nepažeidžiant 1b dalies, perdavimo sistemos operatoriai, norintys turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba eksploatuoti kaupimo įrenginius, konsultuojasi su nacionaline reguliavimo institucija, ar jie atitinka 1 dalyje nurodytas sąlygas.

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1b.  Nukrypstant nuo 1 dalies a punkto, perdavimo sistemos operatoriams leidžiama turėti nuosavybės teise, plėtoti, valdyti arba eksploatuoti kaupimo įrenginius, jei nacionalinė reguliavimo institucija, remdamasi sąnaudų ir naudos analize ir surengusi viešas konsultacijas, padaro išvadą, kad nebūtina taikyti 1 dalies a punkte numatytų sąlygų, ir suteikia patvirtinimą.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nukrypdamos nuo 1 dalies valstybės narės gali leisti perdavimo sistemos operatoriams turėti nuosavybės teise, valdyti arba eksploatuoti kaupimo įrenginius ar turtą, kuris užtikrina su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas paslaugas, jei įvykdomos šios sąlygos:

Išbraukta.

a)   per atvirą ir skaidrų konkursą jokios kitos šalys nepareiškė noro turėti nuosavybės teise, kontroliuoti, valdyti arba eksploatuoti tokius įrenginius teikiant kaupimo ir (arba) su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas paslaugas perdavimo sistemos operatoriui;

 

b)   tokie įrenginiai arba su dažniu nesusijusios papildomos paslaugos yra būtini, kad perdavimo sistemos operatoriai galėtų įvykdyti šioje direktyvoje jiems nustatytus įpareigojimus, kuriais siekiama veiksmingo, patikimo ir saugaus perdavimo sistemos eksploatavimo, ir nėra naudojami elektros energijai parduoti rinkoje ir

 

c)   reguliavimo institucija atsižvelgdama į šios dalies a ir b punktų sąlygas įvertino, ar tokią nukrypti leidžiančią nuostatą taikyti būtina, ir suteikė patvirtinimą.

 

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl direktyvos

54 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Perdavimo sistemos operatorius reguliariais intervalais ir ne rečiau kaip kas penkerius metus rengia viešas konsultacijas dėl reikalingų kaupimo paslaugų siekdamas įvertinti rinkos subjektų potencialų interesą investuoti į tokius įrenginius ir užbaigti savo paties vykdomą kaupimo veiklą, jei trečiosios šalys gali ekonomiškai efektyviai šią paslaugą teikti.

4.  Nacionalinei reguliavimo institucijai prižiūrint perdavimo sistemos operatorius reguliariais intervalais arba ne rečiau kaip kas penkerius metus rengia viešas konsultacijas dėl reikalingų kaupimo paslaugų siekdamas iš naujo įvertinti rinkos subjektų potencialų interesą investuoti į tokius įrenginius, juos plėtoti, eksploatuoti ar valdyti. Jei per viešas konsultacijas ir atlikus sąnaudų ir naudos analizę paaiškėja, kad tokius įrenginius ekonomiškai efektyviai turėti nuosavybės teise, plėtoti, eksploatuoti arba valdyti turi pajėgumų ir interesą trečiosios šalys, valstybės narės užtikrina, kad perdavimo sistemos operatorių veikla šioje srityje būtų laipsniškai panaikinta. Perdavimo sistemos operatoriai turi turėti teisę atgauti savo investicijas į tokius įrenginius sąžiningomis ir pagrįstomis sąlygomis.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl direktyvos

59 straipsnio 1 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

o)  stebėti, ar nepasitaiko konkurenciją ribojančios sutartinės praktikos, įskaitant išimtinių teisių sąlygas, kurias taikant stambiems ne namų ūkio vartotojams gali būti užkirstas kelias arba apribota galimybė vienu metu sudaryti sutartis su daugiau negu vienu tiekėju ir, jei reikia, apie tokią praktiką pranešti nacionalinėms konkurencijos institucijoms;

o)  stebėti, ar nepasitaiko konkurenciją ribojančios sutartinės praktikos, įskaitant išimtinių teisių sąlygas, kurias taikant vartotojams gali būti užkirstas kelias arba apribota galimybė vienu metu sudaryti sutartis su daugiau negu vienu tiekėju ir, jei reikia, apie tokią praktiką pranešti nacionalinėms konkurencijos institucijoms;

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra būtinas, kad galėtų įsigalioti 98 ir 128 pakeitimai ir kad asmenys galėtų vienu metu sudaryti sutartis su keliais tiekėjais. Suderinama su 128, 144 ir 151 pakeitimais. Visų tipų vartotojams turėtų būti leidžiama sudaryti sutartis su daugiau nei vienu elektros energijos tiekėju. Namų ūkio vartotojas gali norėti pasirašyti energijos pirkimo sutartį su vietoje ar šalia energiją gaminančio įrenginio valdytoju, o antrą tiekimo sutartį – su įprastiniu tiekėju, iš kurio pirktų likusią energiją. Tai labai svarbu siekiant paskatinti aktyviuosius vartotojus ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos plėtrą ir vartojimą.

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl direktyvos

59 straipsnio 1 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

q)  kartu su kitomis atitinkamomis institucijomis padėti užtikrinti, kad vartotojų apsaugos priemonės būtų veiksmingos ir taikomos;

q)  kartu su kitomis atitinkamomis institucijomis padėti užtikrinti, kad naujos ir esamos vartotojų apsaugos priemonės, įskaitant aktyviųjų vartotojų teises, būtų veiksmingos ir taikomos;

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl direktyvos

59 straipsnio 1 dalies x a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

xa)  stebėti vietos energetikos bendruomenių patekimą į rinką, įskaitant esamų vietos energetikos bendruomenių skaičių, reglamentavimo kliūtis, kurios trukdo patekti į rinką arba dalyvauti įvairioje veikloje, vienodą požiūrį, jų poveikį konkurencijai ir vartotojų apsaugai ir jų teikiamą naudą, įskaitant naudą pažeidžiamiems vartotojams ir energijos nepriteklių patiriantiems namų ūkiams.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl direktyvos

59 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

8.  Siekdamos padidinti rinkos skaidrumą ir visoms suinteresuotosioms šalims pateikti visą reikiamą informaciją, sprendimus ar sprendimų dėl 60 straipsnio 3 straipsnyje numatytų perdavimo ir skirstymo tarifų pasiūlymus, reguliavimo institucijos rinkos dalyviams pateikia išsamią metodiką ir susijusias išlaidas, naudojamas atitinkamiems tinklo tarifams apskaičiuoti.

8.  Siekdamos padidinti rinkos skaidrumą ir visoms suinteresuotosioms šalims pateikti visą reikiamą informaciją, sprendimus ar sprendimų dėl 60 straipsnio 3 dalyje numatytų perdavimo ir skirstymo tarifų pasiūlymus, nacionalinės reguliavimo institucijos rinkos dalyviams pateikia išsamią metodiką ir susijusias prielaidas, naudojamas atitinkamiems tinklo tarifams apskaičiuoti, kurios apima paskirstytųjų energijos išteklių sąnaudų ir naudos analizę, įskaitant jų potencialios vertės tinklui ir indėlio siekiant kitų energetikos politikos tikslų įvertinimą, visų pirma tos, kurią teikia aktyvieji vartotojai ir vietos energetikos bendruomenės.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  aiškiai nurodyti, kam jos priklauso, taip pat nurodyti fizinį arba juridinį priemonę administruojantį asmenį;

b)  aiškiai nurodyti, kam jos priklauso, taip pat nurodyti fizinį arba juridinį priemonę administruojantį asmenį ir informaciją apie priemonių finansavimą;

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl direktyvos

I priedo 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  teikti tikslią ir naujausią informaciją ir nurodyti, kada svetainė paskutinį kartą buvo atnaujinta;

e)   teikti tikslią ir naujausią informaciją ir nurodyti, kada svetainė paskutinį kartą buvo atnaujinta, įskaitant:

 

  tarifą ir išskaidymą pagal mokesčius, rinkliavas ir įmokas energijos tarife;

 

  procentinę energijos išteklių, naudotų bendram energijos rūšių deriniui praėjusiais metais, dalį;

 

  atsinaujinančiųjų išteklių energijos pasiūlymų atveju – informaciją apie kiekvieno energijos ištekliaus indėlį vartotojo perkamoje elektros energijoje, įskaitant kiekvieno atsinaujinančiojo energijos ištekliaus dalį pagal technologiją ir kilmės šalį, dalį arba vartojimo procentinę dalį, tiesiogiai tiekiamą iš atsinaujinančiųjų išteklių energijos gamintojų ir teikėjo pasigamintos energijos, ir veiksmus, kuriais kuriama papildoma nauda aplinkai ir visuomenei, įskaitant naujas investicijas į atsinaujinančiuosius energijos išteklius;

 

  tikslų reklamuojamo ekologinio tarifo pobūdį, įskaitant papildomumo lygį;

 

  informaciją apie energijos rūšių derinio poveikį aplinkai, išreikštą išmetamo CO2 ir radioaktyviųjų atliekų kiekiu, kuris susidarė praėjusiais metais gaminant elektros energiją iš viso tiekėjo kuro rūšių derinio;

 

  paslaugos kokybę, skundų nagrinėjimo procedūras, vartotojų pasitenkinimo lygį ir klaidinančią praktiką;

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 1 punkto 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Be to, galutiniams vartotojams išrašomose sąskaitose ir periodinėse atsiskaitymo sąskaitose, kartu su jomis arba jose pateikiamose nuorodose pateikiamas palyginimas su vidutiniu tipiniu arba lyginamuoju tos pačios naudotojų kategorijos vartotoju.

Be to, galutiniams vartotojams išrašomose sąskaitose ir periodinėse atsiskaitymo sąskaitose, kartu su jomis arba jose pateikiamose nuorodose pateikiamas palyginimas su vidutiniu tipiniu arba lyginamuoju tos pačios naudotojų kategorijos vartotoju, ir įvertinimas, parodantis, kuris iš pateiktų tarifų būtų naudingiausias vartotojui, jei praeitų metų vartojimo modelis pasikartotų ir ateinančiais metais.

Pagrindimas

Suteikus vartotojams informaciją apie naudingiausią tarifą bus galima išvengti atvejų, kai vartotojams toliau taikomi pasenę ir nenaudingi tarifai.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl direktyvos

II priedo 4 punkto 2 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  bent nuorodas į esamus informacijos šaltinius, tokius kaip interneto svetainės, kuriuose viešai pateikiama informacija apie poveikį aplinkai, kurį per praėjusius metus padarė bent išmetamas CO2 ir radioaktyviosios atliekos, susidariusios dėl elektros energijos gamybosvisų tiekėjo kuro išteklių.

c)  informaciją apie poveikį aplinkai, kurį per praėjusius metus padarė bent išmetamas CO2 ir radioaktyviosios atliekos, susidarę gaminant elektros energijąviso tiekėjo kuro rūšių derinio;

Pagrindimas

Vartotojui turi būti tiesiogiai pateikta ši pagrindinė informacija apie jo energijos suvartojimą.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Elektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės (nauja redakcija)

Nuorodos

COM(2016) 0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

1.3.2017

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Pavel Poc

14.2.2017

Svarstymas komitete

21.6.2017

 

 

 

Priėmimo data

21.11.2017

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

52

1

9

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Martin Häusling, Rupert Matthews, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Maria Noichl

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

52

+

ALDE:

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha

EFDD:

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jo Leinen, Susanne Melior, Maria Noichl, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

1

-

NI

Zoltán Balczó

9

0

ENF

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Kateřina Konečná

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Bart Staes, Davor Škrlec

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Elektros energijos vidaus rinkos bendrosios taisyklės (nauja redakcija)

Nuorodos

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

30.11.2016

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

1.3.2017

ECON

1.3.2017

ENVI

1.3.2017

IMCO

1.3.2017

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

BUDG

12.1.2017

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Krišjānis Kariņš

25.1.2017

 

 

 

Svarstymas komitete

25.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Priėmimo data

21.2.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

50

4

9

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Florent Marcellesi, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Jan Keller

Pateikimo data

27.2.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

50

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel

NI

Janusz Korwin-Mikke

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

4

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier,

S&D

Edouard Martin

9

0

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

András Gyürk, Dennis Radtke, Hermann Winkler

S&D

Adam Gierek

Naudojami sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. kovo 13 d.Teisinė informacija - Privatumo politika