Procedure : 2016/0380(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0044/2018

Ingediende teksten :

A8-0044/2018

Debatten :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Stemmingen :

PV 26/03/2019 - 7.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0226

VERSLAG     ***I
PDF 1413kWORD 195k
27.2.2018
PE 597.758v02-00 A8-0044/2018

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking)

(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Commissie industrie, onderzoek en energie

Rapporteur: Krišjānis Kariņš

(Herschikking – Artikel 104 van het Reglement)

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN
 BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE
 ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking)

(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – herschikking)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2016)0864),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 194, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0495/2016),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien de gemotiveerde adviezen die in het kader van Protocol nr. 2 betreffende de toepassing van de beginselen van subsidiariteit en evenredigheid zijn uitgebracht door de Poolse Senaat, de Oostenrijkse Federale Raad en het Hongaarse parlement, en waarin wordt gesteld dat het ontwerp van wetgevingshandeling niet strookt met het subsidiariteitsbeginsel,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 31 mei 2017(1),

–  gezien het advies van het Comité van de Regio's van 13 juli 2017(2),

–  gezien het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten(3),

–  gezien de brief van 7 september 2017 van de Commissie juridische zaken aan de Commissie industrie, onderzoek en energie overeenkomstig artikel 104, lid 3, van zijn Reglement,

–  gezien de artikelen 104 en 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A8-0044/2018),

A.  overwegende dat het voorstel van de Commissie volgens de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel worden vermeld en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande besluiten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen;

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast, rekening houdend met de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5)  In de mededeling van de Commissie van 15 juli 2015 "Een "new deal" voor energieconsumenten" is de visie van de Commissie voor een detailhandelsmarkt uiteengezet die de energieconsumenten beter bedient, onder meer door de groothandels- en detailhandelsmarkten beter aan elkaar te koppelen. Door te profiteren van nieuwe technologieën en nieuwe en innovatieve energiedienstverleners moeten alle consumenten volledig kunnen deelnemen aan de energietransitie en met energie-efficiënte oplossingen hun verbruik beheren, waardoor zij geld besparen en bijdragen aan de algehele verlaging van het energieverbruik.

(5)  In de mededeling van de Commissie van 15 juli 2015 "Een "new deal" voor energieconsumenten" is de visie van de Commissie voor een detailhandelsmarkt uiteengezet die de energieconsumenten beter bedient, onder meer door de groothandels- en detailhandelsmarkten beter aan elkaar te koppelen. Door te profiteren van nieuwe technologieën en nieuwe en innovatieve energiedienstverleners moeten alle consumenten bewuster kunnen omgaan met hun energieverbruik en volledig kunnen deelnemen aan de energietransitie en met energie-efficiënte oplossingen hun verbruik beheren, waardoor zij geld besparen en bijdragen aan de algehele verlaging van het energieverbruik.

__________________

__________________

COM(2015) 339 final van 15.7.2015.

COM(2015) 339 final van 15.7.2015.

Amendement    2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  In de mededeling van de Commissie van 15 juli 2015 "Startsein voor een openbare raadpleging over de nieuwe opzet van de elektriciteitsmarkt" is benadrukt dat de verschuiving van productie in grote centrale elektriciteitscentrales naar gedecentraliseerde productie uit hernieuwbare energiebronnen en koolstofvrije markten een aanpassing van de huidige regels voor de handel in elektriciteit en wijziging van de bestaande rollen op de markt vereist. In die mededeling werd benadrukt dat elektriciteitsmarkten moeten worden georganiseerd op een meer flexibele wijze waarin alle marktspelers worden geïntegreerd, met inbegrip van de producenten van hernieuwbare energie, nieuwe energiedienstverleners, energieopslag en flexibele vraag.

(6)  In de mededeling van de Commissie van 15 juli 2015 "Startsein voor een openbare raadpleging over de nieuwe opzet van de elektriciteitsmarkt"31 is benadrukt dat de verschuiving van productie in grote centrale elektriciteitscentrales naar gedecentraliseerde productie uit hernieuwbare energiebronnen en koolstofvrije markten een aanpassing van de huidige regels voor de handel in elektriciteit en wijziging van de rollen van bestaande marktdeelnemers vereist. In die mededeling werd benadrukt dat elektriciteitsmarkten moeten worden georganiseerd op een meer flexibele wijze waarin alle marktspelers worden geïntegreerd, met inbegrip van de producenten van hernieuwbare energie, nieuwe energiedienstverleners, energieopslag en flexibele vraag. Het is even belangrijk dat de Unie dringend investeert in interconnectie op Europees niveau met het oog op de overdracht van energie door middel van hoogspanningstransmissiesystemen voor elektriciteit.

_________________

_________________

32   COM(2015) 340 final van 15.7.2015.

32   COM(2015) 340 final van 15.7.2015.

Amendement    3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis)  Met het oog op de totstandbrenging van de interne elektriciteitsmarkt moeten de lidstaten de integratie van hun nationale markten en de samenwerking van systeembeheerders op EU- en regionaal niveau stimuleren, waarbij ook de in de EU nog steeds bestaande geïsoleerde systemen, die elektriciteitseilanden vormen, moeten worden geïntegreerd.

Motivering

Deze overweging moet in de richtlijn behouden blijven om te benadrukken dat de lidstaten moeten samenwerken om een van de belangrijkste doelstellingen van het EU-energiebeleid te halen, te weten de totstandbrenging van de interne markt.

Amendement    4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis)  De Unie kan haar doelstellingen voor hernieuwbare energie het meest efficiënt bereiken door een marktkader te scheppen dat flexibiliteit en innovatie beloont. Een goed functionerende opzet van de elektriciteitsmarkt is een determinerende factor voor de overschakeling naar hernieuwbare energie.

Motivering

Een goed werkende interne energiemarkt zal waarschijnlijk bijdragen aan de overschakeling naar hernieuwbare energie en de Unie in staat stellen om haar doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen, alsook om te voldoen aan haar internationale verplichtingen op grond van de klimaatafspraken in Parijs.

Amendement    5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8)  Consumenten zijn van essentieel belang voor de totstandbrenging van de nodige flexibiliteit om het elektriciteitssysteem aan te passen aan variabele, gedistribueerde, hernieuwbare productie. Technologische vooruitgang bij het netbeheer en de hernieuwbare productie heeft de consument veel kansen geboden, en gezonde concurrentie op de detailhandelsmarken zal van essentieel belang zijn om te zorgen voor de marktgestuurde invoering van innovatieve nieuwe diensten die inspelen op de veranderende behoeften en mogelijkheden van de consument, terwijl de flexibiliteit van het systeem wordt vergroot. Door het de consument mogelijk te maken om meer en op nieuwe manieren aan de energiemarkt deel te nemen, zouden burgers moeten profiteren van de interne elektriciteitsmarkt en zouden de streefcijfers van de Unie op het gebied van hernieuwbare energie moeten worden gehaald.

(8)  Consumenten zijn van essentieel belang voor de totstandbrenging van de nodige flexibiliteit om het elektriciteitssysteem aan te passen aan variabele en gedistribueerde, hernieuwbare productie. Technologische vooruitgang bij het netbeheer en de hernieuwbare productie heeft de consument veel kansen geboden. Gezonde concurrentie op de detailhandelsmarkten zal van essentieel belang zijn om te zorgen voor de marktgestuurde invoering van innovatieve nieuwe diensten die inspelen op de veranderende behoeften en mogelijkheden van de consument, terwijl de flexibiliteit van het systeem wordt vergroot. Door het feit dat consumenten geen realtime of bijna realtime informatie over hun energieverbruik ontvangen, met name als gevolg van de trage uitrol van slimme meters, kunnen ze echter niet actief aan de energiemarkt en de energietransitie deelnemen. Door het de consument mogelijk te maken en hem de nodige instrumenten aan te reiken om meer en op nieuwe manieren aan de energiemarkt deel te nemen, zouden burgers moeten profiteren van de interne elektriciteitsmarkt en zouden de streefcijfers van de Unie op het gebied van hernieuwbare energie moeten worden gehaald.

Amendement    6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9)  De vrijheden die de burgers van de Unie in het Verdrag worden gegarandeerd, onder meer het vrij verkeer van goederen, de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverlening, kunnen evenwel enkel verwezenlijkt worden in een volledig opengestelde markt waarop alle consumenten hun leveranciers vrijelijk kunnen kiezen en alle aanbieders vrijelijk aan hun afnemers leveren.

(9)  De vrijheden die de burgers van de Unie in het Verdrag worden gegarandeerd, onder meer het vrij verkeer van goederen, de vrijheid van vestiging en de vrijheid van dienstverlening, kunnen evenwel enkel verwezenlijkt worden in een volledig opengestelde en gekoppelde markt waarop alle consumenten hun leveranciers vrijelijk kunnen kiezen en alle aanbieders vrijelijk aan hun afnemers leveren.

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst.

Amendement    7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Om de mededinging en de levering van elektriciteit tegen de meest concurrerende prijs te verzekeren, moeten de lidstaten en de nationale regulerende instanties grensoverschrijdende toegang voor nieuwe leveranciers van elektriciteit afkomstig van diverse energiebronnen en voor nieuwe aanbieders van productie en opslag van elektriciteit en van vraagrespons makkelijker maken.

(11)  Om de mededinging en de levering van elektriciteit tegen de meest concurrerende prijs te verzekeren, moeten de lidstaten en de nationale regulerende instanties grensoverschrijdende toegang voor nieuwe leveranciers van elektriciteit afkomstig van diverse energiebronnen en voor nieuwe aanbieders van productie en opslag van elektriciteit en van vraagrespons makkelijker maken. De lidstaten moeten echter samenwerken bij de planning van elektriciteitsstromen en de nodige maatregelen nemen om ongeplande "loop flows" van elektriciteit te voorkomen.

Motivering

Dit amendement houdt verband met de twee amendementen op artikel 3.

Amendement    8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis)  De lidstaten dienen ervoor te zorgen dat er op de interne elektriciteitsmarkt geen onnodige belemmeringen bestaan voor de toegang tot, de werking van en het uitstappen uit de markt. Tevens moet duidelijk zijn dat deze verplichting de bevoegdheden waarover de lidstaten ten aanzien van derde landen beschikken, onverlet laat. Die verduidelijking mag niet in die zin worden begrepen dat een lidstaat ertoe gemachtigd wordt een exclusieve bevoegdheid van de Unie uit te oefenen. Tevens moet worden verduidelijkt dat marktdeelnemers uit derde landen zich - net als alle andere marktdeelnemers - aan de toepasselijke Unie- en nationale wetgeving dienen te houden.

Amendement    9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 ter)  De Europese Raad verklaarde in zijn conclusies van oktober 2014 dat de Commissie met steun van de lidstaten voortvarend maatregelen moet treffen om zo spoedig mogelijk een minimumstreefcijfer van 10 % op het gebied van de interconnectie van elektriciteit te verwezenlijken, zulks uiterlijk in 2020, voor ten minste de lidstaten die nog geen minimumniveau van integratie in de interne energiemarkt hebben bereikt, dat wil zeggen voor de Oostzeestaten, Portugal en Spanje, en voor de lidstaten die hun belangrijkste toegangspunt tot de interne energiemarkt vormen. Daarnaast verklaarde de Europese Raad dat de Commissie tevens regelmatig verslag zal uitbrengen aan de Europese Raad met als doel tegen 2030 het streefcijfer van 15 % te bereiken.

Amendement    10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  De lidstaten moeten een ruime discretionaire bevoegdheid in stand houden om aan elektriciteitsondernemingen openbaredienstverplichtingen op te leggen bij het nastreven van doelstellingen van algemeen economisch belang. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat huishoudelijke afnemers, en, indien zij dat dienstig achten, kleine bedrijven, het recht hebben om tegen duidelijk vergelijkbare, transparante en concurrerende prijzen van elektriciteit van een bepaalde kwaliteit te worden voorzien. Niettemin vormen openbaredienstverplichtingen die de vorm aannemen van regulering van de leveringsprijzen, fundamenteel een verstorende maatregel die vaak leidt tot de accumulatie van tarieftekorten, beperking van de keuze van de consument, minder stimulansen voor investeringen in energiebesparing en energie-efficiëntie, lagere dienstverleningsnormen, een lager niveau van betrokkenheid en tevredenheid van consumenten en beperking van de mededinging en van het aanbod van innovatieve producten en diensten op de markt. De lidstaten moeten derhalve andere beleidsinstrumenten toepassen, en dan met name de gerichte sociale beleidsmaatregelen, om ervoor te zorgen dat de burgers van betaalbare elektriciteit voorzien kunnen blijven worden. Interventies in de vaststelling van de prijs mogen alleen in een beperkt aantal uitzonderlijke omstandigheden worden toegepast. Een volledig geliberaliseerde retailmarkt voor elektriciteit zou de concurrentie op prijs en op andere punten dan prijs onder bestaande leveranciers stimuleren en zou een stimulerend effect hebben op toetreding tot de markt van nieuwe deelnemers, waardoor de keuze en de tevredenheid van de consument verbetert.

(15)  De lidstaten moeten een ruime discretionaire bevoegdheid in stand houden om aan elektriciteitsondernemingen openbaredienstverplichtingen op te leggen bij het nastreven van doelstellingen van algemeen economisch belang. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat huishoudelijke afnemers, en, indien zij dat dienstig achten, kleine bedrijven, het recht hebben om tegen duidelijk vergelijkbare, transparante en concurrerende prijzen van elektriciteit van een bepaalde kwaliteit te worden voorzien. Niettemin vormen openbaredienstverplichtingen die de vorm aannemen van regulering van de leveringsprijzen, fundamenteel een verstorende maatregel die vaak leidt tot de accumulatie van tarieftekorten, beperking van de keuze van de consument, minder stimulansen voor investeringen in energiebesparing en energie-efficiëntie, lagere dienstverleningsnormen, een lager niveau van betrokkenheid en tevredenheid van consumenten en beperking van de mededinging en van het aanbod van innovatieve producten en diensten op de markt. De lidstaten moeten derhalve andere beleidsinstrumenten toepassen, en dan met name de gerichte sociale beleidsmaatregelen, om ervoor te zorgen dat de burgers van betaalbare elektriciteit voorzien kunnen blijven worden. Interventies in de vaststelling van de prijs mogen alleen in een zeer beperkt aantal uitzonderlijke omstandigheden worden toegepast met het oog op de bescherming van de meest kwetsbaren, én ze moeten binnen afzienbare tijd worden afgebouwd. Een volledig geliberaliseerde, goed functionerende retailmarkt voor elektriciteit zou de concurrentie op prijs en op andere punten dan prijs onder bestaande leveranciers stimuleren en zou een stimulerend effect hebben op toetreding tot de markt van nieuwe deelnemers, waardoor de keuze en de tevredenheid van de consument verbetert.

Amendement    11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(24)  Efficiënte en voor alle consumenten toegankelijke middelen van geschillenbeslechting zijn een garantie voor betere consumentenbescherming. De lidstaten moeten voorzien in procedures voor een snelle en doeltreffende afhandeling van klachten.

(24)  Efficiënte en voor alle consumenten toegankelijke onafhankelijke geschillenbeslechtingsmechanismen, zoals een energieombudsman of een consumentenorganisatie, zijn een garantie voor betere consumentenbescherming. De lidstaten moeten voorzien in procedures voor een snelle en doeltreffende afhandeling van klachten.

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst.

Amendement    12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(25)  Alle consumenten moeten rechtstreeks kunnen deelnemen aan de markt, met name door hun verbruik aan te passen aan de marktsignalen, en in ruil daarvoor moeten zij kunnen profiteren van lagere elektriciteitsprijzen of andere stimulerende vergoedingen. De voordelen van deze actieve participatie zullen mettertijd waarschijnlijk toenemen wanneer elektrische voertuigen, warmtepompen en andere flexibele belastingen concurrerender worden. Consumenten zouden aan alle vormen van vraagrespons moeten kunnen deelnemen en daarom zouden zij moeten kunnen kiezen voor een slimme meter en een dynamische-elektriciteitsprijscontract. Dit zou hen in staat moeten stellen hun verbruik aan te passen aan de realtime prijssignalen die de waarde en de kosten van elektriciteit in verschillende tijdvakken weerspiegelen, terwijl de lidstaten zouden moeten zorgen voor een redelijke blootstelling van consumenten aan het groothandelsprijsrisico. De lidstaten zouden er ook voor moeten zorgen dat de consumenten die ervoor kiezen niet actief deel te nemen aan de markt, niet worden benadeeld, maar dat hun geïnformeerde besluitvorming over de voor hen beschikbare opties in plaats daarvan zou moeten worden vergemakkelijkt op een manier die het best aansluit bij de omstandigheden op de binnenlandse markt.

(25)  Alle consumenten moeten rechtstreeks kunnen deelnemen aan de markt, met name door hun verbruik aan te passen aan de marktsignalen, en in ruil daarvoor moeten zij kunnen profiteren van lagere elektriciteitsprijzen of andere stimulerende vergoedingen. De voordelen van deze actieve participatie zullen mettertijd waarschijnlijk toenemen wanneer de anders passieve consumenten zich bewuster worden van hun mogelijkheden als actieve consumenten en wanneer de informatie over de mogelijkheden van actieve deelname beter toegankelijk en bekend zijn. Consumenten zouden aan alle vormen van vraagrespons moeten kunnen deelnemen en daarom zouden zij moeten kunnen genieten van de volledige uitrol van slimme metersystemen, en in gevallen waarin er voor een dergelijke uitrol een negatieve beoordeling is, zouden zij moeten kunnen kiezen voor een slimme meter en een dynamische-elektriciteitsprijscontract. Dit zou hen in staat moeten stellen hun verbruik aan te passen aan de realtime prijssignalen die de waarde en de kosten van elektriciteit in verschillende tijdvakken weerspiegelen, terwijl de lidstaten zouden moeten zorgen voor een redelijke blootstelling van consumenten aan het groothandelsprijsrisico. Consumenten moeten worden geïnformeerd over de mogelijke prijsrisico's van dynamische-elektriciteitsprijscontracten. De lidstaten zouden er ook voor moeten zorgen dat de consumenten die ervoor kiezen niet actief deel te nemen aan de markt, niet worden benadeeld, maar dat hun geïnformeerde besluitvorming over de voor hen beschikbare opties in plaats daarvan zou moeten worden vergemakkelijkt op een manier die het best aansluit bij de omstandigheden op de binnenlandse markt.

Amendement    13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(30)  Gedistribueerde energietechnologieën en empowerment van consumenten hebben van gemeenschapsenergie en energiecoöperaties een doeltreffende en kostenefficiënte manier gemaakt om aan de behoeften en verwachtingen van burgers ten aanzien van energiebronnen, diensten en lokale participatie te voldoen. Gemeenschapsenergie biedt alle consumenten een inclusieve optie om een rechtstreeks aandeel te hebben in de productie, het verbruik of het delen van energie, onderling binnen een geografisch afgebakend gemeenschapsnetwerk dat geïsoleerd kan werken of aangesloten kan worden op het openbare distributienet. Gemeenschapsenergie-initiatieven zijn in de eerste plaats gericht op het leveren van betaalbare energie van een bepaalde soort, zoals hernieuwbare energie, aan hun leden of aandeelhouders, en geven niet zozeer prioriteit aan het maken van winst, zoals traditionele energiebedrijven. Burgers zijn rechtstreeks betrokken bij gemeenschapsenergie-initiatieven, waaruit blijkt welk potentieel die initiatieven hebben om de introductie van nieuwe technologieën en verbruikspatronen, met inbegrip van slimme distributienetten en vraagrespons, op een geïntegreerde manier ingang te doen vinden. Gemeenschapsenergie kan ook de energie-efficiëntie op het niveau van huishoudens bevorderen en energie-armoede helpen bestrijden via beperking van het verbruik en lagere leveringstarieven. Ook maakt gemeenschapsenergie het sommige groepen huishoudelijke verbruikers, die dat anders wellicht niet hadden kunnen doen, mogelijk deel te nemen aan de energiemarkt. Waar dergelijke initiatieven succesvol zijn geweest, hebben zij een economische, sociale en een milieuwaarde toegevoegd aan de gemeenschap die verder gaat dan louter de voordelen van het verlenen van energiediensten. Het moet plaatselijke energiegemeenschappen worden toegestaan op voet van gelijkheid op de markt te opereren zonder de mededinging te vervalsen. Het moet huishoudelijke verbruikers worden toegestaan vrijwillig deel te nemen aan een gemeenschapsenergie-initiatief, maar ook om dat te verlaten, zonder de toegang tot het door het gemeenschapsenergie-initiatief beheerde netwerk of hun rechten als consument te verliezen. Toegang tot het netwerk van een plaatselijke energiegemeenschap moet worden verleend op eerlijke voorwaarden die de kosten weerspiegelen.

(30)  Gedistribueerde energietechnologieën en empowerment van consumenten hebben van gemeenschapsenergie en energiecoöperaties een doeltreffende en kostenefficiënte manier gemaakt om aan de behoeften en verwachtingen van burgers ten aanzien van energiebronnen, diensten en lokale participatie te voldoen. Gemeenschapsenergie biedt alle consumenten een inclusieve optie om een rechtstreeks aandeel te hebben in de productie, het verbruik of het delen van energie, op basis van een open, vrijwillige participatie, onderling binnen een geografisch afgebakend gemeenschapsnetwerk dat geïsoleerd kan werken of aangesloten kan worden op het openbare distributienet. Gemeenschapsenergie-initiatieven zijn in de eerste plaats gericht op het leveren van betaalbare energie van een bepaalde soort, zoals hernieuwbare energie, aan hun leden of aandeelhouders, leveren voordelen op voor plaatselijke gemeenschappen en vertegenwoordigen de plaatselijke belangen, en geven niet zozeer prioriteit aan het maken van winst, zoals traditionele energiebedrijven. Burgers zijn rechtstreeks betrokken bij gemeenschapsenergie-initiatieven, waaruit blijkt welk potentieel die initiatieven hebben om de introductie van nieuwe technologieën en verbruikspatronen, met inbegrip van slimme distributienetten en vraagrespons, op een geïntegreerde manier ingang te doen vinden. Gemeenschapsenergie kan ook de energie-efficiëntie op het niveau van huishoudens bevorderen en energie-armoede helpen bestrijden via beperking van het verbruik en lagere leveringstarieven. Ook maakt gemeenschapsenergie het sommige groepen huishoudelijke verbruikers, die dat anders wellicht niet hadden kunnen doen, mogelijk deel te nemen aan de energiemarkt. Waar dergelijke initiatieven succesvol zijn geweest, hebben zij een economische, sociale en een milieuwaarde toegevoegd aan de gemeenschap die verder gaat dan louter de voordelen van het verlenen van energiediensten. Het moet plaatselijke energiegemeenschappen worden toegestaan op voet van gelijkheid op de markt te opereren zonder de mededinging te vervalsen. Het moet huishoudelijke verbruikers worden toegestaan vrijwillig deel te nemen aan een gemeenschapsenergie-initiatief, maar ook om dat te verlaten, zonder de toegang tot het door het gemeenschapsenergie-initiatief beheerde netwerk of hun rechten als consument te verliezen. Toegang tot het netwerk van een plaatselijke energiegemeenschap moet worden verleend op eerlijke voorwaarden die de kosten weerspiegelen.

Amendement    14

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(31)  Energierekeningen en jaarlijkse financiële overzichten zijn een belangrijk middel om afnemers te informeren. Zij kunnen behalve gegevens over verbruik en kosten ook andere informatie bevatten die consumenten helpt hun huidige contract te vergelijken met dat van andere aanbieders. Aangezien geschillen over rekeningen echter een zeer gebruikelijke bron van klachten van consumenten vormen, en dus een factor die bijdraagt tot permanent lage percentages consumententevredenheid en betrokkenheid bij de energiesector, moeten rekeningen en jaarlijkse financiële overzichten duidelijker en gemakkelijker te begrijpen zijn, en moet ervoor worden gezorgd dat rekeningen alle informatie bevatten die nodig is om consumenten in staat te stellen hun energieverbruik te reguleren, het aanbod te vergelijken en over te stappen op een andere leverancier.

(31)  Energierekeningen en jaarlijkse financiële overzichten zijn een belangrijk middel om afnemers te informeren. Energierekeningen en jaarlijkse financiële overzichten bevatten gegevens over verbruik en kosten, maar kunnen ook andere informatie bevatten die consumenten helpt hun huidige contract te vergelijken met dat van andere aanbieders. Aangezien geschillen over rekeningen echter een zeer gebruikelijke bron van klachten van consumenten vormen, dragen rekeningen en jaarlijkse financiële overzichten bij tot permanent lage percentages consumententevredenheid en betrokkenheid bij de energiesector. Bijgevolg moeten rekeningen en jaarlijkse financiële overzichten duidelijker en gemakkelijker te begrijpen zijn, en moet ervoor worden gezorgd dat rekeningen alle informatie bevatten die nodig is om consumenten in staat te stellen hun energieverbruik te reguleren, het aanbod te vergelijken en over te stappen op een andere leverancier.

Amendement    15

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(32)  De lidstaten moeten de modernisering van distributienetten bevorderen, bijvoorbeeld door de invoering van slimme netwerken (smart grids), die op zodanige wijze moeten worden opgezet dat gedecentraliseerde opwekking en energie-efficiëntie worden bevorderd.

(32)  De lidstaten moeten de modernisering van distributienetten bevorderen, bijvoorbeeld door de invoering van slimme netwerken (smart grids), die op zodanige wijze moeten worden opgezet dat gedecentraliseerde opwekking, energieopslag en energie-efficiëntie worden bevorderd.

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst.

Amendement    16

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34)  De nationale besluitvorming over de invoering van slimme metersystemen , moet gebaseerd kunnen worden op een economische evaluatie. Indien uit die evaluatie blijkt dat de invoering van dergelijke metersystemen alleen economisch haalbaar en kosteneffectief is voor afnemers met een zeker elektriciteitsverbruik, moeten de lidstaten hier rekening mee kunnen houden bij de invoering daarvan.

(34)  De nationale besluitvorming over de invoering van slimme metersystemen , moet gebaseerd kunnen worden op een economische evaluatie. Bij deze economische evaluatie moet rekening worden gehouden met de langetermijnvoordelen van de invoering van slimme metersystemen voor de hele waardeketen, met name voor beter netwerkbeheer, nauwkeurigere planning en de vaststelling van netwerkverliezen. Indien uit die evaluatie blijkt dat de invoering van dergelijke metersystemen alleen kosteneffectief is voor afnemers met een zeker elektriciteitsverbruik, moeten de lidstaten hier rekening mee kunnen houden bij de invoering daarvan. Deze evaluatie moet echter, in het licht van de snelle technologische ontwikkelingen, op regelmatige tijdstippen en ten minste om de twee jaar opnieuw worden uitgevoerd.

Amendement    17

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(37)  . Toegang tot objectieve en transparante verbruiksgegevens is bij de levering aan afnemers een belangrijk aspect. De consumenten moeten dan ook over hun verbruiksgegevens en de bijbehorende prijzen en servicekosten kunnen beschikken zodat zij concurrenten kunnen uitnodigen een op deze gegevens gebaseerd aanbod te doen. De consumenten moeten ook het recht hebben om naar behoren te worden geïnformeerd over hun energieverbruik. Bij vooruitbetaling mogen de gebruikers daarvan niet buitenproportioneel worden benadeeld , en uiteenlopende betalingssystemen mogen niet discrimineren. Voldoende regelmatig aan de consument verstrekte informatie over de energiekosten zal een stimulans zijn voor energiebesparing aangezien de consument hierdoor feedback krijgt over het effect van investeringen in energie-efficiëntie en het effect van gedragswijziging. In dit verband zal volledige tenuitvoerlegging van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad de consumenten helpen hun energiekosten te verlagen.

(37)  Toegang tot objectieve, tijdige en transparante verbruiksgegevens is bij de levering aan eindafnemers een belangrijk aspect. De consumenten moeten dan ook over hun verbruiksgegevens en de bijbehorende prijzen en servicekosten kunnen beschikken zodat zij concurrenten kunnen uitnodigen een op deze gegevens gebaseerd aanbod te doen. De consumenten moeten ook het recht hebben om naar behoren te worden geïnformeerd over hun energieverbruik. Bij vooruitbetaling mogen de gebruikers daarvan niet buitenproportioneel worden benadeeld , en uiteenlopende betalingssystemen mogen niet discrimineren. Voldoende regelmatig aan de eindconsument verstrekte informatie over de energiekosten zal een stimulans zijn voor energiebesparing aangezien de eindconsument hierdoor feedback krijgt over het effect van investeringen in energie-efficiëntie en het effect van gedragswijziging. In dit verband zal volledige tenuitvoerlegging van Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad de consumenten helpen hun energiekosten te verlagen.

__________________

__________________

Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1).

Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PB L 315 van 14.11.2012, blz. 1).

Amendement    18

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(38)  In de lidstaten zijn, of worden momenteel, verschillende modellen voor het beheer van gegevens ontwikkeld in verband met de uitrol van slimme metersystemen. Onafhankelijk van het gegevensbeheersmodel is het belangrijk dat lidstaten transparante regels instellen voor de toegang tot gegevens onder niet-discriminerende voorwaarden, en het hoogste niveau van cyberbeveiliging en gegevensbescherming garanderen, alsmede de onpartijdigheid van de entiteiten die gegevens verwerken.

(38)  In de lidstaten zijn, of worden momenteel, verschillende modellen voor het beheer van gegevens ontwikkeld in verband met de uitrol van slimme metersystemen. Onafhankelijk van het gegevensbeheersmodel is het belangrijk dat lidstaten transparante regels instellen voor de toegang tot en de uitwisseling van gegevens onder niet-discriminerende voorwaarden en op een doeltreffende manier, en het hoogste niveau van gegevensintegriteit, cyberbeveiliging en gegevensbescherming garanderen, alsmede de onpartijdigheid van de entiteiten die gegevens verwerken. De lidstaten moeten er ook voor zorgen dat consumenten de beheerder en eigenaar blijven van de verbruiksgegevens, met name door ervoor te zorgen dat ze zichzelf kunnen identificeren en op een eenvoudige manier toestemming kunnen verlenen of intrekken in overeenstemming met de gegevensbeschermingswetgeving van de Unie.

Amendement    19

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(40)  Energiediensten zijn van fundamenteel belang voor de bescherming van het welzijn van de burgers van de Unie. Voldoende verwarming, koeling, verlichting en energie voor de aandrijving van apparaten zijn diensten die van essentieel belang zijn om een redelijke levensstandaard en de gezondheid van de burgers te waarborgen. Bovendien stelt toegang tot deze energiediensten de Europese burgers in staat om hun mogelijkheden te benutten en wordt de sociale inclusie erdoor versterkt. Energiearme huishoudens kunnen zich deze energiediensten niet veroorloven als gevolg van een combinatie van een laag inkomen, hoge energie-uitgaven en de gebrekkige energie-efficiëntie van hun woningen. Verder moeten de lidstaten de juiste gegevens verzamelen om te controleren hoeveel huishoudens onder energiearmoede lijden. Precieze meting zou de lidstaten moeten helpen de huishoudens die aan energiearmoede lijden te vinden om gerichte steun te kunnen verlenen. De Commissie moet de uitvoering van de bepalingen inzake energiearmoede actief ondersteunen door het delen van goede praktijken tussen de lidstaten te vergemakkelijken.

(40)  Energievoorziening is van fundamenteel belang voor de bescherming van het welzijn van de burgers van de Unie. Verwarming, koeling, verlichting en energie voor de aandrijving van apparaten zijn van essentieel belang om een redelijke levensstandaard en de gezondheid van de burgers te waarborgen. Bovendien stelt toegang tot energie de Europese burgers in staat om hun mogelijkheden te benutten en wordt de sociale inclusie erdoor versterkt. Energiearme huishoudens kunnen zich deze energiediensten niet veroorloven als gevolg van een combinatie van een laag inkomen, hoge energie-uitgaven en de gebrekkige energie-efficiëntie van hun woningen. Verder moeten de lidstaten de juiste gegevens verzamelen om te controleren hoeveel huishoudens onder energiearmoede lijden. Precieze meting zou de lidstaten moeten helpen de huishoudens die aan energiearmoede lijden te vinden om via hun socialezekerheidsstelsels of andere beleidsmaatregelen gerichte steun te kunnen verlenen. De Commissie moet de uitvoering van de bepalingen inzake energiearmoede actief ondersteunen door het delen van goede praktijken tussen de lidstaten te vergemakkelijken.

Amendement    20

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(41)  De lidstaten die door energiearmoede getroffen zijn en die zulks nog niet hebben gedaan, moeten dan ook nationale actieplannen ontwikkelen of andere adequate maatregelen treffen om dit probleem aan te pakken en te zorgen voor een vermindering van het aantal personen dat onder een dergelijke situatie lijdt. Een laag inkomen, hoge energie-uitgaven en een slechte energie-efficiëntie van huizen zijn relevante factoren bij het opstellen van indicatoren voor de meting van energiearmoede. De lidstaten dienen er in ieder geval voor te zorgen dat kwetsbare en energiearme afnemers van energie voorzien blijven. Hierbij zou gebruik kunnen worden gemaakt van een geïntegreerde aanpak, bijvoorbeeld in het kader van het sociaal beleid en het energiebeleid , en de maatregelen zouden sociale beleidsmaatregelen of verbeteringen van de energie-efficiëntie van huizen kunnen omvatten. Op zijn minst zou deze richtlijn nationale beleidsmaatregelen ten gunste van kwetsbare en energiearme afnemers moeten toestaan.

(41)  Energiearmoede wordt in de Unie een steeds groter probleem. De lidstaten die door energiearmoede getroffen zijn en die zulks nog niet hebben gedaan, moeten dan ook nationale actieplannen ontwikkelen of andere adequate maatregelen treffen om energiearmoede aan te pakken en te zorgen voor een vermindering van het aantal energiearme afnemers. Een laag inkomen, hoge energie-uitgaven en een slechte energie-efficiëntie van huizen zijn relevante factoren bij het opstellen van indicatoren voor de meting van energiearmoede. De lidstaten dienen er in ieder geval voor te zorgen dat kwetsbare en energiearme afnemers van energie voorzien blijven. Hierbij zou gebruik kunnen worden gemaakt van een geïntegreerde aanpak, bijvoorbeeld in het kader van het sociaal beleid en het energiebeleid , en de maatregelen zouden sociale beleidsmaatregelen of verbeteringen van de energie-efficiëntie van huizen kunnen omvatten. Deze richtlijn moet nationale beleidsmaatregelen ten gunste van kwetsbare en energiearme afnemers verbeteren.

Amendement    21

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(44)  Waar gebruikgemaakt wordt van een gesloten distributiesysteem om optimale efficiëntie van een geïntegreerde energievoorziening te waarborgen waarbij specifieke exploitatienormen nodig zijn, of waar een gesloten distributiesysteem primair ten behoeve van de eigenaar van het systeem wordt gehandhaafd, moet de distributiesysteembeheerder kunnen worden vrijgesteld van verplichtingen die een onnodige administratieve belasting zouden vormen gezien de bijzondere aard van de betrekking tussen de distributiesysteembeheerder en de gebruikers van het systeem. Industrie- of commerciële locaties of locaties met gedeelde diensten, zoals spoorwegstations, luchthavens, ziekenhuizen, grote campings met geïntegreerde faciliteiten of chemische-industrielocaties kunnen een gesloten distributiesysteem hebben wegens de specifieke aard van hun activiteiten.

(44)  Waar gebruikgemaakt wordt van een gesloten distributiesysteem om optimale efficiëntie van een geïntegreerde energievoorziening te waarborgen waarbij specifieke exploitatienormen nodig zijn, of wanneer een gesloten distributiesysteem primair ten behoeve van de eigenaar van het systeem wordt gehandhaafd, moet de distributiesysteembeheerder kunnen worden vrijgesteld van verplichtingen die een onnodige administratieve belasting zouden vormen gezien de bijzondere aard van de betrekking tussen de distributiesysteembeheerder en de gebruikers van het systeem. Industrie- of commerciële locaties of locaties met gedeelde diensten, zoals spoorwegstations, luchthavens, ziekenhuizen, grote campings met geïntegreerde faciliteiten of chemische-industrielocaties kunnen een gesloten distributiesysteem hebben wegens de specifieke aard van hun activiteiten.

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst.

Amendement    22

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 69

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(69)  Teneinde eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van deze richtlijn te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend om een gemeenschappelijk Europees gegevensformaat en niet-discriminerende en transparante procedures vast te stellen voor de toegang tot de meet- en verbruiksgegevens, alsmede gegevens die nodig zijn voor de consument om over te stappen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad.

(69)  Teneinde eenvormige voorwaarden voor de uitvoering van deze richtlijn te waarborgen, moeten aan de Commissie uitvoeringsbevoegdheden worden toegekend om een gemeenschappelijk Europees gegevensformaat en niet-discriminerende en transparante procedures vast te stellen voor de toegang tot de meet- en verbruiksgegevens, alsmede gegevens die nodig zijn voor de consument om over te stappen. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad. Om te waarborgen dat een dergelijk gemeenschappelijk Europees gegevensformaat marktconforme mededinging ondersteunt en bijdraagt aan de interoperabiliteit van energiediensten, kan de Commissie, indien passend, verzoeken dat de desbetreffende Europese organisaties voor normalisatie de gegevensnormen opstellen.

__________________

__________________

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van 28.2.2011, blz. 13).

Amendement    23

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij deze richtlijn worden, met het oog op het scheppen van echt geïntegreerde, concurrerende , consumentgerichte en flexibele elektriciteitsmarkten in de Unie , gemeenschappelijke regels vastgesteld voor de productie, de transmissie, de distributie , de opslag en de levering van elektriciteit, alsook regels voor de bescherming van de consumenten. Gebruikmakend van de voordelen van een geïntegreerde markt, is de richtlijn erop gericht de consument betaalbare energieprijzen, een hoge mate van voorzieningszekerheid en een soepele overgang naar een koolstofvrij energiesysteem te bieden . De richtlijn stelt belangrijke regels vast met betrekking tot de organisatie en de werking van de Europese elektriciteitssector, met name regels betreffende empowerment en bescherming van consumenten, betreffende de open toegang tot de geïntegreerde markt, betreffende de toegang van derde partijen tot de transmissie- en distributie-infrastructuur, betreffende ontvlechtingsregels, en betreffende onafhankelijke nationale energieregulators .

Bij deze richtlijn worden, met het oog op het scheppen van echt geïntegreerde, concurrerende , consumentgerichte en flexibele elektriciteitsmarkten in de Unie , gemeenschappelijke regels vastgesteld voor de productie, de transmissie, de distributie , de opslag en de levering van elektriciteit, alsook regels voor de bescherming van de consumenten. Gebruikmakend van de voordelen van een geïntegreerde markt, is de richtlijn erop gericht de consument betaalbare, transparante energiekosten, een hoge mate van voorzieningszekerheid en een soepele overgang naar koolstofvrij en duurzaam energiesysteem te bieden. De richtlijn stelt belangrijke regels vast met betrekking tot de organisatie en de werking van de Europese elektriciteitssector, met name regels betreffende empowerment en bescherming van consumenten, betreffende de open toegang tot de geïntegreerde markt, betreffende de toegang van derde partijen tot de transmissie- en distributie-infrastructuur, betreffende ontvlechtingsregels, en betreffende onafhankelijke nationale energieregulators .

Amendement    24

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  "actieve afnemer": een afnemer of een groep gezamenlijk opererende afnemers die op eigen terrein geproduceerde elektriciteit verbruiken, opslaan of verkopen, onder meer via aankoopgroeperingen, of die deelnemen aan vraagrespons- of energie-efficiëntieregelingen, mits die activiteiten niet hun belangrijkste commerciële of professionele activiteit vormen;

6.  "actieve afnemer": een eindafnemer of een groep gezamenlijk opererende eindafnemers die op eigen terrein geproduceerde elektriciteit verbruiken, opslaan of verkopen en overtollige elektriciteit verkopen, onder meer via aankoopgroeperingen of leveranciers of handelaars, of die deelnemen aan vraagrespons- of energie-efficiëntieregelingen, mits die activiteiten niet hun belangrijkste commerciële of professionele activiteit vormen;

Amendement    25

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  "plaatselijke energiegemeenschap": een vereniging, een coöperatie, een partnerschap, een non-profitorganisatie of een andere legale entiteit waarover plaatselijke aandeelhouders of leden feitelijk de zeggenschap hebben, die eerder door waarden dan door winst worden gemotiveerd, die betrokken zijn bij gedistribueerde productie en bij die op plaatselijk niveau, ook grensoverschrijdend, de activiteiten van een distributiesysteembeheerder, leverancier of aankoopgroepering uitoefenen.

7.  "plaatselijke energiegemeenschap": een vereniging, een coöperatie, een partnerschap, een non-profitorganisatie, kmo of een andere legale entiteit die stoelt op vrijwillige en open participatie en waarover plaatselijke aandeelhouders of leden feitelijk de zeggenschap hebben, die als voornaamste doel heeft het genereren van milieu-, economische of sociale voordelen voor haar leden of het gebied, respectievelijk de gebieden waar zij actief is eerder dan waar zij winst genereert, en die betrokken is bij activiteiten zoals gedistribueerde productie, opslag, levering, het aanbieden van energie-efficiëntiediensten, aggregatie, elektromobiliteit en het beheer van distributiesystemen, ook grensoverschrijdend;

Amendement    26

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

15.  "onafhankelijke aankoopgroepering": een aankoopgroepering die niet is aangesloten bij een leverancier of een andere marktdeelnemer;

15.  "onafhankelijke aankoopgroepering": een aankoopgroepering die niet is aangesloten bij de leverancier van de afnemer;

Amendement    27

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

38.  "niet-frequentiegerelateerde ondersteunende dienst": een dienst die wordt gebruikt door een transmissie- of distributiesysteembeheerder voor spanningsregeling in stationaire toestand, snelle blindstroominjecties, inertie en blackstartmogelijkheden;

38.  "niet-frequentiegerelateerde ondersteunende dienst": een dienst die wordt gebruikt door een transmissie- of distributiesysteembeheerder voor spanningsregeling in stationaire toestand, snelle blindstroominjecties, inertie voor plaatselijke netstabiliteit, kortsluitstroom, blackstartmogelijkheden en inzetbaarheid op eilanden;

Amendement    28

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 39

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

39.  "regionaal operationeel centrum": het regionale operationele centrum zoals gedefinieerd in artikel 32 van [herschikking van Verordening (EG) nr. 714/2009 als voorgesteld bij COM(2016) 861/2].

39.  "regionaal coördinatiecentrum": het regionale coördinatiecentrum zoals opgericht uit hoofde van artikel 32 van Verordening (EU) ... [herschikking van Verordening (EG) nr. 714/2009 als voorgesteld bij COM(2016)0861/2].

 

(Dit amendement is van toepassing op de gehele tekst. Bij aanneming van dit amendement moet deze wijziging in de gehele tekst worden doorgevoerd.)

Amendement    29

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 - punt 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

39 bis.  "integrerend onderdeel van het transmissiesysteem": netwerkcomponenten die in het transmissie- of distributiesysteem geïntegreerd zijn, met inbegrip van opslagfaciliteiten, en die uitsluitend gebruikt worden om een veilige en betrouwbare werking van het transmissie- of distributiesysteem te garanderen, en niet voor balanceren of congestiebeheer, met uitzondering van het onverwijld herstellen van de veiligheid van het netwerk in noodgevallen;

Amendement    30

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 47

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

47.  "energieopslag": in het elektriciteitssysteem, het uitstellen van een geproduceerde hoeveelheid elektriciteit tot het moment van gebruik, hetzij als eindenergie, hetzij omgezet in een andere energie-drager.

47.  "energieopslag": in het elektriciteitssysteem, het uitstellen van het gebruik van elektriciteit tot een later moment dan het moment waarop de elektriciteit is geproduceerd, of het omzetten van elektrische energie in een vorm van energie die kan worden opgeslagen, het opslaan van die energie, en het terug omzetten van die energie in elektrische energie, hetzij in een andere energiedrager;

Amendement    31

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat hun nationale wetgeving geen onnodige belemmering vormt voor grensoverschrijdende elektriciteitsstromen, deelname van de consument, onder meer door middel van vraagrespons, investeringen in flexibele energieproductie, energieopslag, de ontwikkeling van elektromobiliteit of nieuwe interconnectoren, en dat de elektriciteitsprijzen in overeenstemming zijn met de feitelijke vraag en het feitelijke aanbod.

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat hun nationale wetgeving geen onnodige belemmering vormt voor grensoverschrijdende handel in elektriciteit en elektriciteitsstromen, deelname van de consument, onder meer door middel van vraagrespons, investeringen in flexibele energieproductie, energieopslag, de ontwikkeling van elektromobiliteit of nieuwe interconnectoren, en dat de elektriciteitsprijzen in overeenstemming zijn met de feitelijke vraag en het feitelijke aanbod.

Amendement    32

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  De lidstaten zorgen ervoor dat hun nationale wetgeving een gelijk speelveld waarborgt en geen enkele marktdeelnemer, ook niet die uit andere lidstaten, discrimineert.

Amendement    33

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter.  Onverminderd de bevoegdheden ten aanzien van derde landen, zorgen de lidstaten ervoor dat er op de interne elektriciteitsmarkt geen onnodige belemmeringen bestaan voor de toegang tot, de werking van en het uitstappen uit de markt. Marktdeelnemers uit derde landen moet zich houden aan de toepasselijke Unie- en nationale wetgeving, waaronder die op het gebied van het milieu- en het veiligheidsbeleid.

Amendement    34

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 quater.  In deze richtlijn worden de middelen vastgesteld voor samenwerking tussen de lidstaten, regulerende instanties en transmissiesysteembeheerders om een volledig geïnterconnecteerde interne markt tot stand te brengen dat de integratie van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, de solidariteitsmechanismen tussen de lidstaten, de vrije mededinging en de voorzieningszekerheid bevordert. 1 bis. "gedistribueerde energiebronnen":

Amendement    35

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat er geen onnodige belemmeringen bestaan voor de toetreding tot en het verlaten van de markt van elektriciteitsproductie- en -voorzieningsbedrijven.

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat er geen onnodige belemmeringen bestaan voor de toetreding tot en het verlaten van de markt van elektriciteitsproductie-, energieopslag-, vraagrespons- en elektriciteitsvoorzieningsbedrijven.

Amendement    36

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de afnemers vrij zijn om elektriciteit te kopen bij de leverancier van hun keuze .

De lidstaten zien erop toe dat de afnemers vrij zijn om elektriciteit te kopen bij de producent of leverancier van hun keuze en vrij zijn om tegelijkertijd contracten te sluiten met meerdere leveranciers.

Motivering

"Leverancier" wordt niet gedefinieerd. Door "producent" in de bepaling op te nemen, komen ook rechtspersonen hieronder te vallen.

Amendement    37

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten zorgen gericht voor de bescherming van energiearme of kwetsbare afnemers, op andere manieren dan via overheidsingrijpen in de prijsstelling voor de levering van elektriciteit.

2.  De lidstaten kunnen gericht voor de bescherming van energiearme of kwetsbare huishoudelijke afnemers zorgen, via sociaal beleid of op andere manieren dan via overheidsingrijpen in de prijsstelling voor de levering van elektriciteit.

Amendement    38

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Na [PB: datum invoegen: vijf jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn] mogen de lidstaten nog steeds overheidsingrijpen in de prijsstelling voor de levering van elektriciteit toepassen voor kwetsbare huishoudelijke afnemers, voor zover dat strikt noodzakelijk is om uiterst dringende redenen. Dergelijk ingrijpen voldoet aan de voorwaarden van lid 3.

4.  Tussen [PB: datum invoegen: vijf jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn] en [PB: datum invoegen: tien jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn] mogen de lidstaten nog steeds overheidsingrijpen in de prijsstelling voor de levering van elektriciteit toepassen voor kwetsbare huishoudelijke afnemers. Dergelijk ingrijpen voldoet aan elk van de onderstaande voorwaarden:

 

(a)  het gaat niet verder dan wat nodig is om het algemene economische belang te bereiken dat ermee wordt nagestreefd;

 

(b)  het is beperkt in tijd;

 

(c)  het is evenredig wat de begunstigden ervan betreft;

 

(d)  het is beperkt tot afnemers die met energiearmoede kampen en kwetsbare afnemers;

 

(e)  het werkt niet belemmerend voor de toegang tot de markt van nieuwe marktdeelnemers;

 

(f)  het heeft geen negatieve gevolgen voor de groothandelsmarkt voor elektriciteit;

 

(g)  het leidt niet op discriminerende wijze tot extra kosten voor marktdeelnemers; en

 

(h)  alle begunstigden van dergelijk overheidsingrijpen kunnen een concurrerend marktaanbod kiezen en worden ten minste elk kwartaal rechtstreeks geïnformeerd over de beschikbaarheid van aanbiedingen en besparingsmogelijkheden op de concurrerende markt, in het bijzonder wat betreft dynamische-elektriciteitsprijscontracten, en zij krijgen hulp om over te stappen naar een marktgebaseerd aanbod.

Amendement    39

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  alle op hun grondgebied gevestigde elektriciteitsproducenten en bedrijven die elektriciteit leveren, hun eigen vestigingen, dochterondernemingen en afnemers via een directe lijn kunnen leveren;

(a)  alle op hun grondgebied gevestigde elektriciteitsproducenten en bedrijven die elektriciteit leveren, hun eigen vestigingen, dochterondernemingen en afnemers via een directe lijn kunnen leveren zonder onderworpen te zijn aan onevenredige administratieve procedures of kosten, bijvoorbeeld vanwege een vereiste leveringsvergunning;

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om de praktische toepassing van amendementen 21, 98 en 128 mogelijk te maken in situaties waarin gelijktijdig contracten worden afgesloten met verschillende leveranciers. Met het oog op de overschakeling naar hernieuwbare energie moeten de pogingen van particulieren of groepen om hun inrichtingen en activiteiten te voorzien van stroom die wordt geproduceerd door een rechtstreeks met hun terrein verbonden voorziening, worden ondersteund. Dergelijke steun kan worden verleend via de afschaffing van dure leveringsvergunningen en door afnemers de mogelijkheid te bieden om voor dezelfde meter een tweede contract aan te gaan voor de levering van reststroom. Dit is essentieel om actieve afnemers te creëren.

Amendement    40

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  alle afnemers die op hun grondgebied gevestigd zijn, via een directe lijn kunnen worden bevoorraad door een producent en door een bedrijf dat elektriciteit levert.

(b)  alle individuele of collectieve afnemers die op hun grondgebied gevestigd zijn, via een directe lijn kunnen worden bevoorraad door een producent en door een bedrijf dat elektriciteit levert.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om de praktische toepassing van amendementen 123 en 153 mogelijk te maken in situaties waarin gelijktijdig contracten worden afgesloten met verschillende leveranciers, en sluit aan bij amendement 176. De wijzigingen in artikel 7 zijn ook belangrijk om actieve afnemers te ondersteunen. Met het oog op de overschakeling naar hernieuwbare energie moeten de pogingen van particulieren of groepen om hun inrichtingen en activiteiten te voorzien van stroom die wordt geproduceerd door een rechtstreeks met hun terrein verbonden voorziening, worden ondersteund. Daarbij kunnen personen of bedrijven na verloop van tijd hun energiekosten verlagen of stabiliseren door gebruik te maken van in de omgeving geproduceerde elektriciteit en te kiezen voor hernieuwbare energie.

Amendement    41

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De mogelijkheid van elektriciteitslevering via een directe lijn zoals bedoeld in lid 1 laat de mogelijkheid tot het sluiten van een leveringscontract overeenkomstig artikel 6 onverlet.

3.  De mogelijkheid van elektriciteitslevering via een directe lijn zoals bedoeld in lid 1 laat de mogelijkheid tot het sluiten van een leveringscontract overeenkomstig artikel 6 onverlet en doet geen afbreuk aan het recht van de afnemer om een tweede leveringscontract af te sluiten voor de restvraag naar elektriciteit.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om de praktische toepassing van amendementen 123 en 153 mogelijk te maken in situaties waarin gelijktijdig contracten worden afgesloten met verschillende leveranciers. Het ondersteunt ook de amendementen die gericht zijn op kleinschalige plaatselijke energiedeling en zorgt ervoor dat er een tweede leveringscontract kan worden afgesloten voor aanvullende vraag (d.w.z. om de praktische toepassing van amendementen 169, 172 enz. mogelijk te maken). Dit is belangrijk om de overschakeling naar hernieuwbare energie te bevorderen, prikkels te bieden voor meer ontwikkeling en gebruik van hernieuwbare energie, alsook ter bevordering van het beginsel van actieve afnemers.

Amendement    42

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – lid 2 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(k bis)  de beoordeling van alternatieven, zoals vraagresponsoplossingen en energieopslag, maar ook de bouw van nieuwe productiecapaciteit.

Amendement    43

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat er specifieke vergunningsprocedures bestaan voor kleine gedecentraliseerde en/of gedistribueerde productie, waarbij rekening gehouden wordt met hun beperkte grootte en potentiële effect.

De lidstaten zorgen ervoor dat er specifieke, vereenvoudigde en gestroomlijnde vergunningsprocedures bestaan voor kleine gedecentraliseerde en/of gedistribueerde productie, waarbij rekening gehouden wordt met hun beperkte grootte en potentiële effect.

Amendement    44

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Met volledige inachtneming van de toepasselijke bepalingen van het Verdrag, met name artikel 106 , mogen de lidstaten in het algemeen economisch belang aan elektriciteitsbedrijven openbaredienstverplichtingen opleggen, die betrekking kunnen hebben op de zekerheid, waaronder de voorzieningszekerheid, de regelmaat, de kwaliteit en de prijs van de leveringen zijn begrepen, alsmede op de bescherming van het milieu, met inbegrip van energie-efficiëntie, energie uit hernieuwbare bronnen en bescherming van het klimaat. Deze verplichtingen zijn duidelijk gedefinieerd, transparant, niet-discriminerend en controleerbaar en waarborgen de gelijke toegang voor elektriciteitsbedrijven van de Unie tot nationale consumenten waarborgen. Openbaredienstverplichtingen die verband houden met de prijsstelling voor de levering van elektriciteit voldoen aan de vereisten van artikel 5.

2.  Met volledige inachtneming van de toepasselijke bepalingen van het Verdrag, met name artikel 106 , mogen de lidstaten in het algemeen economisch belang aan elektriciteitsbedrijven openbaredienstverplichtingen opleggen, die betrekking kunnen hebben op de zekerheid, waaronder de voorzieningszekerheid, de regelmaat, de kwaliteit en de prijs van de leveringen zijn begrepen, alsmede op de bescherming van het milieu, met inbegrip van energie-efficiëntie, energie uit hernieuwbare bronnen en bescherming van het klimaat. Deze verplichtingen zijn duidelijk gedefinieerd, transparant, niet-discriminerend en controleerbaar en waarborgen de gelijke toegang voor elektriciteitsbedrijven van de Unie tot nationale consumenten waarborgen. Met betrekking tot leverings- en voorzieningszekerheid en energie-efficiëntie/vraagzijdebeheer, alsmede ter verwezenlijking van milieudoelstellingen en doelstellingen voor energie uit hernieuwbare bronnen in de zin van dit lid, kunnen de lidstaten gebruikmaken van planning op lange termijn, daarbij rekening houdend met de mogelijkheid dat derden toegang tot het systeem wensen. Openbaredienstverplichtingen die verband houden met de prijsstelling voor de levering van elektriciteit voldoen aan de vereisten van artikel 5.

Amendement    45

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – alinea 2 – letter a – alinea 1 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  de wijze waarop de meest recente informatie over alle geldende tarieven en onderhoudskosten kan worden verkregen;

–  de wijze waarop de meest recente informatie over alle geldende tarieven, onderhoudskosten en aanvullende producten en/of diensten (gebundelde aanbiedingen) kan worden verkregen;

Amendement    46

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – alinea 2 – letter a – alinea 1 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

–  de duur van het contract, de voorwaarden voor verlenging en beëindiging van de diensten en van het contract;

–  de duur van het contract, de voorwaarden voor verlenging en beëindiging van de diensten, met inbegrip van aanvullende producten en/of diensten (gebundelde diensten), en van het contract en of kosteloze opzegging van het contract is toegestaan;

Amendement    47

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  op toereikende wijze in kennis worden gesteld van ieder voornemen de contractvoorwaarden te wijzigen en op de hoogte worden gesteld van hun recht de overeenkomst te ontbinden wanneer zij van een dergelijk voornemen in kennis worden gesteld. Leveranciers stellen hun afnemers op een transparante en begrijpelijke manier rechtstreeks in kennis van aanpassingen van de leveringsprijs, alsmede van de redenen en voorwaarden voor de aanpassing en de reikwijdte ervan, en doen dit binnen een redelijke termijn die een normale factureringsperiode vóór de aanpassing niet overschrijdt. De lidstaten zorgen ervoor dat afnemers de mogelijkheid krijgen contracten op te zeggen indien zij de hun door de elektriciteitsleverancier meegedeelde nieuwe contractuele voorwaarden of aanpassingen van de leveringsprijs niet aanvaarden;

(b)  op toereikende wijze in kennis worden gesteld van ieder voornemen de contractvoorwaarden te wijzigen en op de hoogte worden gesteld van hun recht de overeenkomst te ontbinden wanneer zij van een dergelijk voornemen in kennis worden gesteld. Leveranciers stellen hun afnemers op een transparante en begrijpelijke manier rechtstreeks in kennis van aanpassingen van de leveringsprijs, alsmede van de redenen en voorwaarden voor de aanpassing en de reikwijdte ervan, zodra zij van deze aanpassing kennis hebben, en doen dit uiterlijk één maand vóór de aanpassing. De lidstaten zorgen ervoor dat afnemers de mogelijkheid krijgen contracten op te zeggen indien zij de hun door de elektriciteitsleverancier meegedeelde nieuwe contractuele voorwaarden of aanpassingen van de leveringsprijs niet aanvaarden;

Amendement    48

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  een ruime keuze van betalingswijzen wordt geboden, die geen enkele categorie klanten discrimineert. Ieder verschil in tarieven in verband met betalingsmethoden weerspiegelt de kosten die de leverancier maakt;

(d)  een ruime keuze van betalingswijzen wordt geboden, die geen enkele categorie klanten discrimineert. Ieder verschil in tarieven in verband met betalingsmethoden weerspiegelt de kosten die de leverancier maakt, in overeenstemming met artikel 62 van Richtlijn (EU) 2015/2366, die het in rekening brengen van toeslagen op het gebruik van een gegeven betaalinstrument verbiedt;

Amendement    49

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – alinea 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  als gevolg van vooruitbetalingssystemen geen al te groot nadeel ondervinden in vergelijking met de gemiddelde marktprijs;

(e)  als gevolg van vooruitbetalingssystemen geen onevenredig nadeel ondervinden in vergelijking met de gemiddelde marktprijs;

Amendement    50

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – alinea 2 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(j)  nadat ze van elektriciteitsleverancier zijn veranderd, ten laatste zes weken nadat deze leverancier hiervan in kennis is gesteld een definitieve afsluitingsrekening ontvangen.

(j)  nadat ze van elektriciteitsleverancier zijn veranderd, ten laatste twee weken nadat deze leverancier hiervan in kennis is gesteld een definitieve afsluitingsrekening ontvangen.

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst.

Amendement    51

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – alinea 2 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(j bis)  een samenvatting van de belangrijkste contractuele voorwaarden (zoals de voornaamste kenmerken van de dienst, gedetailleerde informatie over prijzen, voorwaarden voor het overstappen naar een andere leverancier, en prijsverhogingen) ontvangen, in beknopte en eenvoudige taal, op de eerste pagina van het contract of bij het contract;

Amendement    52

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat eindafnemers door de leveranciers volledig geïnformeerd worden over de mogelijkheden en de risico’s van zo’n dynamische-elektriciteitsprijscontract.

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat eindafnemers door de leveranciers volledig geïnformeerd worden over de mogelijkheden en de risico's van zo'n dynamische-elektriciteitsprijscontract, waaronder over de noodzaak om een passende elektriciteitsmeter te installeren.

Amendement    53

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Elke eindafnemer dient altijd toestemming te geven voordat wordt overgeschakeld op een dynamische-prijscontract.

Amendement    54

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  De lidstaten streven ernaar om het aandeel van vaste componenten in de elektriciteitsrekeningen van eindafnemers te verminderen.

Amendement    55

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis.  Om onverwacht hoge rekeningen of hoge financiële verplichtingen voor eindafnemers te voorkomen, zorgen de lidstaten voor toereikende waarborgen in verband met de blootstelling aan prijsveranderingen.

Amendement    56

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Tegen 1 januari 2022 neemt het technische proces van het overstappen op een andere leverancier niet meer dan 24 uur in beslag, en is overstappen mogelijk op elke werkdag.

Amendement    57

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat de afnemers geen vergoedingen hoeven te betalen in verband met het overstappen.

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat de eindafnemers geen vergoedingen hoeven te betalen in verband met het overstappen.

Amendement    58

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In afwijking van lid 2 kunnen de lidstaten leveranciers toestaan opzegvergoedingen in rekening te brengen aan afnemers die vrijwillig een leveringscontract met een vaste looptijd vóór het einde van de looptijd opzeggen. Dergelijke vergoedingen mogen alleen worden geheven als afnemers een aanwijsbaar voordeel halen uit deze contracten. Dergelijke vergoedingen mogen bovendien niet meer bedragen dan het rechtstreekse economische verlies dat de leverancier lijdt als gevolg van de afnemer die zijn contract opzegt, met inbegrip van de kosten voor gebundelde investeringen of diensten die de afnemer reeds heeft ontvangen als onderdeel van het contract.

3.  In afwijking van lid 2 kunnen de lidstaten leveranciers toestaan opzegvergoedingen in rekening te brengen aan eindafnemers die vrijwillig een leveringscontract met een vaste looptijd en een vaste prijs vóór het einde van de looptijd opzeggen, op voorwaarde dat de afnemers vrijwillig een dergelijk contract zijn aangegaan. Dergelijke vergoedingen mogen alleen worden geheven als eindafnemers een aanwijsbaar voordeel halen uit deze contracten. Dergelijke vergoedingen moeten evenredig zijn aan het voordeel voor de afnemer en mogen bovendien niet meer bedragen dan het rechtstreekse economische verlies dat de leverancier lijdt als gevolg van de eindafnemer die zijn contract opzegt, met inbegrip van de kosten voor gebundelde investeringen of diensten die de eindafnemer reeds heeft ontvangen als onderdeel van het contract. De bewijslast voor het rechtstreekse economische verlies ligt bij de leverancier en wordt gemonitord door de nationale regulerende instantie.

Amendement    59

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.  Huishoudelijke afnemers hebben het recht om deel te nemen aan collectieve overstapregelingen. De lidstaten nemen alle regelgevings- en administratieve belemmeringen voor collectief overstappen weg en zorgen voor een kader dat de hoogst mogelijke bescherming biedt aan afnemers teneinde wanpraktijken te voorkomen.

Amendement    60

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer een eindafnemer een contract wil afsluiten met een aankoopgroepering, voor deze verbintenis geen toestemming vereist is van de leverancier van die eindafnemer.

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat eindafnemers een contract mogen afsluiten met een aankoopgroepering en dat voor deze verbintenis geen toestemming vereist is van de leverancier van die eindafnemer.

 

De lidstaten zorgen ervoor dat aankoopgroeperingen afnemers volledig worden informeren over de voorwaarden van de contracten die hen worden aangeboden.

 

De lidstaten zorgen ervoor dat leveranciers afnemers niet discrimineren op grond van het gegeven dat zij al dan niet een contract met een aankoopgroepering hebben.

Amendement    61

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat een eindafnemer die een contract met een aankoopgroepering wil opzeggen, wanneer hij zich houdt aan de contractuele voorwaarden, het recht heeft om dat contract binnen drie weken op te zeggen.

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat een eindafnemer die een contract met een aankoopgroepering wil opzeggen, dit mag doen in overeenstemming met artikel 12.

Amendement    62

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De bewijslast voor het rechtstreekse economische verlies ligt bij de aankoopgroepering en wordt gemonitord door de nationale regulerende instantie.

Amendement    63

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De lidstaten zorgen ervoor dat eindafnemers het recht hebben eenmaal per jaar alle relevante vraagresponsgegevens of gegevens over geleverde en verkochte elektriciteit te ontvangen.

4.  De lidstaten zorgen ervoor dat eindafnemers het recht hebben om eenmaal per maand op verzoek en zonder extra vergoeding te hoeven betalen alle relevante vraagresponsgegevens of gegevens over geleverde en verkochte elektriciteit en informatie over de eindafrekening te ontvangen.

Amendement    64

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat de afnemers gratis toegang hebben tot ten minste één instrument waarin het aanbod van de leveranciers dat aan de in bijlage I vastgestelde certificeringscriteria voldoet, wordt vergeleken. Het prijsvergelijkingsinstrument kan door om het even welke instantie worden beheerd, onder meer particuliere bedrijven, overheden en overheidsinstanties. Afnemers moeten worden geïnformeerd over de beschikbaarheid van dergelijke instrumenten.

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat de afnemers gratis toegang hebben tot ten minste één instrument waarin het aanbod van zowel individuele en gebundelde contracten, inclusief dynamische-prijscontracten, als dat van elektriciteitsleveranciers, leveranciers van elektriciteitsdiensten en onafhankelijke aankoopgroeperingen dat ten minste aan de in bijlage I vastgestelde certificeringscriteria voldoen, worden vergeleken. Het prijsvergelijkingsinstrument kan door om het even welke instantie worden beheerd, onder meer particuliere bedrijven, overheden en overheidsinstanties. In elke lidstaat bestrijkt ten minste één instrument de hele markt. Afnemers worden geïnformeerd over de beschikbaarheid van dergelijke instrumenten, in of bij hun rekeningen.

Amendement    65

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten kunnen eisen dat de in lid 1 bedoelde vergelijkingsinstrumenten vergelijkingsdeterminanten bevatten die verband houden met de aard van de diensten die door de leveranciers worden geboden.

3.  De lidstaten eisen dat de in lid 1 bedoelde vergelijkingsinstrumenten vergelijkingsdeterminanten bevatten die verband houden met de aard van de diensten die door de leveranciers worden geboden.

Amendement    66

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 14 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Ieder instrument dat het aanbod van leveranciers vergelijkt komt op vrijwillige en niet-discriminerende wijze in aanmerking voor certificering overeenkomstig dit artikel.

4.  Ieder instrument dat het aanbod van elektriciteitsleveranciers, leveranciers van elektriciteitsdiensten en aankoopgroeperingen, met inbegrip van onafhankelijke aankoopgroeperingen, vergelijkt komt op niet-discriminerende wijze in aanmerking voor certificering overeenkomstig dit artikel.

Amendement    67

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  op alle georganiseerde markten het recht hebben om zelf elektriciteit te produceren en op te slaan, en die zelf te verbruiken, hetzij individueel, hetzij via aankoopgroeperingen, zonder daarvoor onevenredig zware procedures te moeten doorlopen en tarieven te moeten betalen die de kosten niet weerspiegelen;

(a)  op alle georganiseerde markten het recht hebben om zelf elektriciteit te produceren en op te slaan, en die zelf te verbruiken en te verkopen, hetzij individueel, hetzij via aankoopgroeperingen, zonder daarvoor discriminerende of onevenredig zware procedures te moeten doorlopen en tarieven te moeten betalen die de kosten niet weerspiegelen;

Amendement    68

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De energie-installatie die nodig is voor de activiteiten van de actieve afnemer kan door een derde partij worden beheerd wat betreft installatie, beheer, met inbegrip van meteropneming en onderhoud.

2.  De energie-installatie die nodig is voor de activiteiten van de actieve afnemer kan door een derde partij worden beheerd wat betreft installatie, beheer, met inbegrip van meteropneming en onderhoud, mits het economische risico dat is verbonden aan het beheer van de installatie bij de actieve afnemer blijft liggen.

 

De lidstaten zorgen ervoor dat actieve afnemers met een opslagfaciliteit:

 

(a) het recht hebben om binnen een redelijke termijn na de aanvraag een netaansluiting te krijgen;

 

(b) geen extra belastingen, toeslagen of tarieven hoeven te betalen voor de elektriciteit die in de opslagfaciliteit is opgeslagen;

 

(c) niet gelijk worden gesteld aan producenten en niet worden onderworpen aan de overeenkomstige vergunningsvereisten en tarieven;

 

(d) gelijktijdig verschillende diensten mogen verlenen, indien dit technisch mogelijk is.

Amendement    69

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  het recht hebben gemeenschapsnetwerken in eigendom te hebben, op te richten of te huren, en om die autonoom te beheren;

(a)  het recht hebben gemeenschapsnetwerken in eigendom te hebben, op te richten of te huren, en die autonoom te beheren, zolang het concessiesysteem van de lidstaat wordt gerespecteerd;

Amendement    70

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  verantwoordelijkheid balanceren, in overeenstemming met artikel 4 van Verordening (EU) ... [herschikking van Verordening (EG) nr. 714/2009 als voorgesteld bij COM (2016)861/2];

Amendement    71

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  niet worden gediscrimineerd ten aanzien van hun activiteiten, rechten en verplichtingen als eindafnemers, producenten, distributiesysteembeheerders of aankoopgroeperingen;

(c)  niet worden gediscrimineerd ten aanzien van hun activiteiten, rechten en verplichtingen als eindafnemers, producenten, distributiesysteembeheerders, leveranciers of aankoopgroeperingen;

Amendement    72

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis)  voldoende bijdragen aan de kosten van het elektriciteitssysteem waarmee zij verbonden blijven;

Amendement    73

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c ter)  op voet van gelijkheid op de markt opereren zonder de mededinging te verstoren;

Amendement    74

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 2 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-a)  de voorwaarden voor het creëren, beheren en ontbinden van plaatselijke energienetwerken zijn duidelijk omschreven;

Amendement    75

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis)  er voor plaatselijke energiegemeenschappen met netwerken voorwaarden en normen worden vastgesteld met het oog op het behoud van een doeltreffende netwerkplanning. Deze voorwaarden en normen zorgen er ook voor dat afnemers en leden van de plaatselijke energiegemeenschap netwerkdiensten ontvangen die voldoen aan dezelfde kwaliteit en standaard als de diensten die afnemers buiten de plaatselijke energiegemeenschap kunnen ontvangen;

Amendement    76

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 2 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a ter)  eindafnemers het recht hebben om deel te nemen aan een plaatselijke energiegemeenschap;

Motivering

Het moet duidelijk worden gemaakt dat de participatie in plaatselijke energiegemeenschappen een uitdrukking vormt van het recht van consumenten om te kiezen, en dat ervoor gezorgd moet worden dat alle consumenten in de hele Unie de mogelijkheid hebben om aan een plaatselijke energiegemeenschap deel te nemen.

Amendement    77

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  de bepalingen van hoofdstuk IV van toepassing zijn op plaatselijke energiegemeenschappen die de activiteiten van een distributiesysteembeheerder uitvoeren;

(e)  de bepalingen van hoofdstuk IV en andere regels en bepalingen met betrekking tot distributiesysteembeheerders van toepassing zijn op plaatselijke energiegemeenschappen die de activiteiten van een distributiesysteembeheerder uitvoeren;

Amendement    78

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g)  voor de gebruikers die geen aandeelhouders of leden van de plaatselijke energiegemeenschap zijn en die zijn aangesloten op het distributienet dat door een plaatselijke energiegemeenschap wordt beheerd, in voorkomend geval eerlijke tarieven gelden die de kosten weerspiegelen. Indien die systeemgebruikers en plaatselijke energiegemeenschappen geen overeenstemming kunnen bereiken over nettarieven, kunnen beide partijen de regulerende instantie verzoeken om de hoogte van de nettarieven in een betrokken besluit vast te stellen;

(g)  voor de gebruikers die geen aandeelhouders of leden van de plaatselijke energiegemeenschap zijn en die zijn aangesloten op het distributienet dat door een plaatselijke energiegemeenschap wordt beheerd, in voorkomend geval niet-discriminerende, eerlijke tarieven gelden die de kosten weerspiegelen. Indien die systeemgebruikers en plaatselijke energiegemeenschappen geen overeenstemming kunnen bereiken over nettarieven, kunnen beide partijen de regulerende instantie verzoeken om de hoogte van de nettarieven in een betrokken besluit vast te stellen;

Amendement    79

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 16 bis

 

Delen van elektriciteit

 

Met productiemiddelen van de gemeenschap geproduceerde elektriciteit mag door leden van plaatselijke energiegemeenschappen onderling en met aandeelhouders op basis van marktbeginselen worden gedeeld, waaronder middels de toepassing van bestaande of toekomstige ict-technologieën, zoals virtuele salderingsregelingen en gedeeldgrootboektechnologieën, alsook middels stroomafnameovereenkomsten of bijvoorbeeld commerciële "peer-to-peer"-overeenkomsten.

Amendement    80

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat de nationale regulerende instanties de eindafnemers, met inbegrip van die welke vraagrespons aanbieden via aankoopgroeperingen, stimuleren op niet-discriminerende wijze deel te nemen aan alle georganiseerde markten, naast producenten.

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat het regelgevingskader de eindafnemers, met inbegrip van die welke vraagrespons aanbieden via aankoopgroeperingen, in staat stelt op niet-discriminerende wijze deel te nemen aan alle georganiseerde markten en capaciteitsmechanismen, naast producenten.

Amendement    81

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat transmissiesysteem- en distributiesysteembeheerders bij het leveren van ondersteunende diensten vraagresponsleveranciers, waaronder onafhankelijke aankoopgroeperingen, met inachtneming van hun technische mogelijkheden, niet discriminerend behandelen.

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat transmissiesysteem- en distributiesysteembeheerders bij het leveren van ondersteunende diensten vraagresponsleveranciers, waaronder onafhankelijke aankoopgroeperingen, met inachtneming van hun technische mogelijkheden, niet discriminerend behandelen ten opzichte van producenten.

Amendement    82

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten zorgen ervoor dat hun regelgevingskader de deelname van aankoopgroeperingen aan de detailhandelsmarkt stimuleert en dat het ten minste de volgende elementen bevat:

3.  De lidstaten zorgen ervoor dat hun regelgevingskader de deelname van aankoopgroeperingen aan alle markten stimuleert en dat het ten minste de volgende elementen bevat:

Amendement    83

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  transparante regels die alle marktdeelnemers een duidelijke rol en verantwoordelijkheden toewijzen;

(b)  niet-discriminerende en transparante regels die alle marktdeelnemers een duidelijke rol en verantwoordelijkheden toewijzen;

Amendement    84

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  transparante regels en procedures voor de uitwisseling van gegevens tussen marktdeelnemers die ervoor zorgen dat gemakkelijk toegang kan worden verkregen tot de gegevens op gelijkwaardige en niet-discriminerende voorwaarden, maar wel onder volledige bescherming van commerciële gegevens;

(c)  niet-discriminerende en transparante regels en procedures voor de uitwisseling van gegevens tussen marktdeelnemers die ervoor zorgen dat gemakkelijk toegang kan worden verkregen tot de gegevens op gelijkwaardige en niet-discriminerende voorwaarden, maar wel onder volledige bescherming van commerciële gegevens en persoonsgegevens van afnemers, met inbegrip van minimuminformatievereisten voor de aankoopgroepering en minimumcriteria inzake de bescherming van commercieel gevoelige gegevens voor alle betrokken partijen;

Amendement    85

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  een regel dat aankoopgroeperingen geen compensatie hoeven te betalen aan leveranciers of producenten;

Schrappen

Amendement    86

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – lid 3 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis)  marktdeelnemers die aan aggregatie doen, zijn financieel verantwoordelijk voor de onevenwichtigheden die zij in het elektriciteitssysteem veroorzaken, zoals bedoeld in artikel 4 van Verordening (EU) nr. ... [herschikking van Verordening (EG) nr. 714/2009, zoals voorgesteld bij COM(2016)861/2];

Amendement    87

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – lid 3 – letter d ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d ter)  niet-discriminerende en transparante regels en procedures voor het op evenredige wijze compenseren van marktdeelnemers voor de energie die zij gedurende de vraagresponsperiode leveren, onder toezicht van de nationale regulerende instantie, zonder dat daarbij obstakels worden gecreëerd voor de toegang tot de markt van aggregators, of de flexibiliteit wordt gereduceerd. De compensatie heeft uitsluitend betrekking op de kosten die daarmee gemoeid zijn. De berekeningsmethode voor die compensatie kan rekening houden met de voordelen die de onafhankelijke aggregators meebrengen voor andere marktdeelnemers, en kan worden onderworpen aan goedkeuring van de regulerende instantie;

Amendement    88

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – lid 3 – letter d quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d quater)  eindafnemers die een contract met onafhankelijke aggregators hebben, krijgen niet te maken met buitensporige betalingen, sancties of andere buitensporige, door hun leveranciers opgelegde contractuele beperkingen;

Amendement    89

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Om ervoor te zorgen dat de door aankoopgroeperingen teweeggebrachte kosten en baten van balancering eerlijk aan de marktdeelnemers worden toegewezen, mogen de lidstaten bij wijze van uitzondering compensatiebetalingen tussen aankoopgroeperingen en de voor de balancering verantwoordelijke partijen toestaan. Dergelijke compensatiebetalingen moeten beperkt blijven tot situaties waarin één marktdeelnemer ten koste van een andere marktdeelnemer onevenwichtigheden teweegbrengt die tot financiële kosten leiden.

Schrappen

Dergelijke uitzonderlijke compensatiebetalingen worden door de nationale regulerende instanties goedgekeurd en door het agentschap gemonitord.

 

Amendement    90

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 18 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat facturen aan minimumvereisten voor facturering en factureringsinformatie zoals vastgesteld in bijlage II voldoen. De informatie in de facturen is correct, duidelijk en beknopt, en wordt zodanig gepresenteerd dat vergelijking door de consument wordt vergemakkelijkt.

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat facturen aan minimumvereisten voor facturering en factureringsinformatie zoals vastgesteld in bijlage II voldoen. De informatie in de facturen is correct, duidelijk, beknopt en gebruiksvriendelijk, en wordt zodanig gepresenteerd dat vergelijking door de consument wordt vergemakkelijkt. De in bijlage II bedoelde informatie die niet verplicht op de factuur is vermeld, wordt de afnemers langs andere, door de lidstaten te bepalen weg ter beschikking gesteld.

Amendement    91

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 18 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De facturering vindt ten minste eenmaal per jaar plaats op basis van het feitelijke verbruik. De factureringsinformatie wordt ten minste eenmaal per drie maanden beschikbaar gesteld, wanneer daarom wordt verzocht of wanneer de eindafnemer ervoor heeft gekozen om elektronische facturen te ontvangen, en anders tweemaal per jaar.

De facturering vindt ten minste eenmaal per jaar plaats op basis van het feitelijke verbruik. De factureringsinformatie, waaronder informatie over het werkelijke verbruik, wordt ten minste eenmaal per maand beschikbaar gesteld, wanneer daarom wordt verzocht of wanneer de eindafnemer ervoor heeft gekozen om elektronische facturen te ontvangen, en anders tweemaal per jaar.

Amendement    92

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 18 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Wanneer eindafnemers meters hebben die uitlezing op afstand door de exploitant toelaten, wordt ten minste eenmaal per maand nauwkeurige factureringsinformatie verstrekt op basis van het feitelijke verbruik.

4.  Wanneer eindafnemers meters hebben die uitlezing op afstand door de exploitant toelaten, wordt ten minste eenmaal per maand, onder meer via websites of andere innovatieve middelen, nauwkeurige factureringsinformatie verstrekt op basis van het feitelijke verbruik.

Amendement    93

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 18 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De lidstaten mogen bepalen dat, op verzoek van de eindafnemer, de bij de factuur gevoegde informatie niet als een betalingsverzoek wordt beschouwd. In die gevallen zien de lidstaten erop toe dat de leveranciers flexibele betalingsregelingen aanbieden;

Schrappen

Amendement    94

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 18 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  De lidstaten schrijven voor dat informatie en ramingen over elektriciteitskosten tijdig op verzoek aan de eindverbruikers worden verstrekt in een gemakkelijk te begrijpen formaat.

8.  De lidstaten schrijven voor dat informatie en ramingen over elektriciteitskosten tijdig op verzoek aan de eindverbruikers worden verstrekt in een gemakkelijk te begrijpen formaat. Indien het contract in een toekomstige wijziging van het product of de prijs of in een korting voorziet, wordt dit samen met de datum waarop de wijziging in werking treedt op de factuur vermeld.

Amendement    95

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 18 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

8 bis.  De lidstaten raadplegen consumentenorganisaties wanneer zij overwegen het formaat van de facturen te wijzigen.

Amendement    96

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 18 – lid 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

8 ter.  Indien een eindafnemer meer dan twee jaar een vast energietarief heeft, verplichten de lidstaten de leverancier ertoe de afnemer op de factuur of in een daarbij gevoegde kennisgeving mee te delen of er een geschikter of goedkoper tarief beschikbaar is en te voorzien in de mogelijkheid om naar het nieuwe tarief over te stappen.

Motivering

Er moeten maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat eindafnemers die sinds meer dan twee jaar een vast tarief hebben, door de leverancier proactief worden gewaarschuwd wanneer zij hun rekening kunnen verlagen door over te stappen op een ander, wellicht nieuwer tarief dat door die leverancier wordt aangeboden. Afnemers die niet van leverancier veranderen, blijven uiteindelijk vaak vastzitten aan een oud en achterhaald tarief dat niet meer concurrerend is en veel duurder kan zijn dan actuele tarieven. In veel gevallen kan het bij die afnemers juist om personen met een lager inkomen of een armoederisico gaan.

Amendement    97

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Teneinde energie-efficiëntie te bevorderen en de afnemers te empoweren , bevelen de lidstaten, of indien de lidstaat dat heeft bepaald, de regulerende instanties ten sterkste aan dat elektriciteitsbedrijven en aankoopgroeperingen het gebruik van elektriciteit optimaliseren, onder meer door het aanbieden van diensten op het gebied van energiebeheer, door het ontwikkelen van innovatieve prijsformules, of, in voorkomend geval, door interoperabele slimme metersystemen dan wel slimme netwerken (smart grids).

1.  Teneinde energie-efficiëntie te bevorderen en de afnemers te empoweren, bevelen de lidstaten, of indien de lidstaat dat heeft bepaald, de regulerende instanties ten sterkste aan dat elektriciteitsbedrijven en aankoopgroeperingen, daar waar dit kostenefficiënt mogelijk is, het gebruik van elektriciteit optimaliseren, onder meer door het aanbieden van diensten op het gebied van energiebeheer, door het ontwikkelen van innovatieve prijsformules, en door interoperabele slimme metersystemen, met name met energiebeheersystemen voor de verbruiker, slimme netwerken (smart grids) en, in voorkomend geval, slimme apparaten en "slimme woningen", met inachtneming van de gegevensbeschermingswetgeving van de Unie.

Amendement    98

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten die die systemen daadwerkelijk plaatsen stellen de minimale functionele en technische eisen vast voor de slimme metersystemen die op hun grondgebied zullen worden uitgerold, en publiceren deze, overeenkomstig de bepalingen van artikel 20 en bijlage III. De lidstaten zorgen voor de interoperabiliteit en de connectiviteit van deze slimme metersystemen met energiebeheersplatforms voor consumenten. Hiertoe houden de lidstaten terdege rekening met het gebruik van de betrokken beschikbare normen, waaronder die op het gebied van interoperabiliteit, beste praktijken en het belang van de ontwikkeling van de interne markt op het gebied van elektriciteit.

3.  De lidstaten die slimme metersystemen daadwerkelijk plaatsen stellen de minimale functionele en technische eisen vast voor de slimme metersystemen die op hun grondgebied zullen worden uitgerold, en publiceren deze, overeenkomstig de bepalingen van artikel 20 en bijlage III. De lidstaten zorgen voor de interoperabiliteit, gebruiksvriendelijkheid en de connectiviteit van deze slimme metersystemen met energiebeheersplatforms voor consumenten. Hiertoe houden de lidstaten terdege rekening met het gebruik van de betrokken beschikbare normen, waaronder die op het gebied van interoperabiliteit op het niveau van het gegevensmodel en de applicatiefunctie, beste praktijken en het belang van de ontwikkeling van gegevensuitwisseling, toekomstige en innovatieve energiediensten, de invoering van slimme netwerken en de interne markt op het gebied van elektriciteit. In het geval van bestaande slimme metersystemen moet aan deze eisen worden voldaan wanneer het metersysteem door een nieuw systeem wordt vervangen, aan het eind van zijn levenscyclus of eerder.

Amendement    99

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 19 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De lidstaten die daadwerkelijk slimme metersystemen invoeren, zorgen ervoor dat de eindafnemers op een transparante en niet-discriminerende wijze bijdragen aan de met de uitrol verbonden kosten. De lidstaten monitoren de invoering op hun grondgebied regelmatig om de ontwikkeling van de kosten en de baten voor de hele waardeketen te volgen, met inbegrip van de nettovoordelen voor de consument.

4.  De lidstaten die daadwerkelijk slimme metersystemen invoeren, zorgen ervoor dat de eindafnemers op een transparante en niet-discriminerende wijze bijdragen aan de met de uitrol verbonden kosten, en houden daarbij rekening met de baten die de uitrol op lange termijn voor de gehele waardeketen oplevert. De lidstaten monitoren de invoering op hun grondgebied regelmatig om de ontwikkeling van de kosten en de baten voor de hele waardeketen te volgen, met inbegrip van de nettovoordelen voor de consument, zoals besparingen en hun algemene tevredenheid met de invoering van de bedoelde metersystemen.

Amendement    100

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 19 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Wanneer de invoering van slimme metersystemen negatief wordt beoordeeld als gevolg van de in lid 2 bedoelde kostenbatenanalyse, zorgen de lidstaten ervoor dat deze beoordeling periodiek wordt herzien in reactie op de veranderingen in de onderliggende aannames en de technologische en de marktontwikkelingen. De lidstaten stellen de verantwoordelijke diensten van de Commissie in kennis van de uitkomst van hun geactualiseerde economische beoordeling, wanneer die beschikbaar is.

5.  Wanneer de invoering van slimme metersystemen negatief wordt beoordeeld als gevolg van de in lid 2 bedoelde kosten-batenanalyse, zorgen de lidstaten ervoor dat deze beoordeling periodiek en ten minste om de twee jaar wordt herzien in reactie op de veranderingen in de onderliggende aannames en de technologische en de marktontwikkelingen. De lidstaten stellen de verantwoordelijke diensten van de Commissie in kennis van de uitkomst van hun geactualiseerde economische beoordeling, wanneer die beschikbaar is.

Amendement    101

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Wanneer slimme metersystemen positief worden beoordeeld als uitkomst van een kostenbatenanalyse als bedoeld in artikel 19, lid 2, of systematisch worden uitgerold, voeren de lidstaten slimme metersystemen in overeenkomstig de Europese normen, het bepaalde in bijlage III en overeenkomstig de volgende beginselen:

Wanneer slimme metersystemen positief worden beoordeeld als uitkomst van een kostenbatenanalyse als bedoeld in artikel 19, lid 2, of systematisch worden uitgerold na de inwerkingtreding van deze richtlijn, voeren de lidstaten slimme metersystemen in overeenkomstig de Europese normen, het bepaalde in bijlage III en overeenkomstig de volgende beginselen:

Amendement    102

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  de metersystemen meten het feitelijke elektriciteitsverbruik nauwkeurig en bieden de eindafnemers informatie over het werkelijke tijdstip van het verbruik. Die informatie moet zonder extra kosten en bijna-realtime gemakkelijk beschikbaar worden gemaakt en worden gevisualiseerd voor de eindafnemers ter ondersteuning van geautomatiseerde energie-efficiëntieprogramma’s, vraagrespons en andere diensten;

(a)  de metersystemen meten het feitelijke elektriciteitsverbruik nauwkeurig en bieden de eindafnemers informatie over het werkelijke tijdstip van het verbruik. Gevalideerde gegevens over het historische verbruik moeten zonder extra kosten en ten minste op een home-display gemakkelijk beschikbaar worden gemaakt en worden gevisualiseerd voor de eindafnemers. Via een gestandaardiseerde interface moeten voor de eindafnemers niet-gevalideerde bijna-realtime gegevens beschikbaar worden gemaakt ter ondersteuning van geautomatiseerde energie-efficiëntieprogramma’s, vraagrespons en andere diensten;

Amendement    103

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  de bescherming van de privacy en de gegevens van eindafnemers wordt gegarandeerd overeenkomstig de relevante wetgeving van de Unie inzake de bescherming van gegevens en van de persoonlijke levenssfeer;

(c)  de bescherming van de privacy en de gegevens van eindafnemers wordt gegarandeerd overeenkomstig de relevante wetgeving van de Unie inzake de bescherming van gegevens en van de persoonlijke levenssfeer; in het bijzonder wordt de eindafnemer in de gelegenheid gesteld om te zien welke andere partijen op welk tijdstip toegang is verleend tot hun gegevens, opdat zij hun rechten uit hoofde van de gegevensbeschermingswetgeving van de Unie kunnen uitoefenen;

Amendement    104

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e)  op verzoek van de eindafnemer worden hem de meetgegevens over zijn elektriciteitslevering en -afname ter beschikking gesteld via een plaatselijke gestandaardiseerde communicatie-interface en/of toegang op afstand, of aan een derde partij die namens hem optreedt, in een gemakkelijk te begrijpen formaat, zoals bepaald in artikel 24, waardoor zij aanbiedingen kunnen vergelijken op basis van gelijke criteria;

(e)  de meetgegevens over de elektriciteitslevering en -afname door de eindafnemer worden hem ter beschikking gesteld via een plaatselijke gestandaardiseerde communicatie-interface en/of toegang op afstand, of aan een derde partij die namens hem optreedt, in een gemakkelijk te begrijpen formaat, zoals bepaald in artikel 24, binnen een tijdspanne die realtime zo dicht mogelijk benadert, waardoor zij aanbiedingen kunnen vergelijken op basis van gelijke criteria. tevens worden eindafnemers in de gelegenheid gesteld hun meetgegevens te downloaden of deze overeenkomstig hun bij de gegevensbeschermingswetgeving van de Unie verleende recht op gegevensportabiliteit zonder extra kosten door te sturen naar een derde;

Amendement    105

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f)  de eindafnemer krijgt passend advies en informatie op het moment dat de slimme meters worden geïnstalleerd, met name over hun volle potentieel ten aanzien van het meterstandbeheer en de monitoring van het energieverbruik, en over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de geldende gegevensbeschermingswetgeving van de Unie;

(f)  de eindafnemer krijgt passend advies en informatie voor en/of op het moment dat de slimme meters worden geïnstalleerd, met name over hun volle potentieel ten aanzien van het meterstandbeheer en de monitoring van het energieverbruik, en over de verzameling en verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de geldende gegevensbeschermingswetgeving van de Unie;

Amendement    106

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Wanneer slimme metersystemen negatief worden beoordeeld als gevolg van de in artikel 19, lid 2, bedoelde kostenbatenanalyse, en niet systematisch worden uitgerold, zorgen de lidstaten ervoor dat elke eindafnemer het recht heeft op de installatie, of, in voorkomend geval, de upgrade, tegen billijke en redelijke voorwaarden, van een slimme meter die aan de volgende eisen voldoet:

1.  Wanneer slimme metersystemen negatief worden beoordeeld als gevolg van de in artikel 19, lid 2, bedoelde kosten-batenanalyse, en niet systematisch worden uitgerold, zorgen de lidstaten ervoor dat elke eindafnemer het recht heeft op de installatie, of, in voorkomend geval, de upgrade, tegen billijke en redelijke voorwaarden en op kostenefficiënte wijze, van een slimme meter die aan de volgende eisen voldoet:

Amendement    107

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 21 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  indien technisch mogelijk, uitgerust is met functionaliteiten als bedoeld in artikel 20, of met een minimumreeks functionaliteiten die door de lidstaten op nationaal niveau en overeenkomstig de bepalingen van bijlage III moet worden vastgesteld en gepubliceerd;

(a)  uitgerust is met functionaliteiten als bedoeld in artikel 20, of met een minimumreeks functionaliteiten die door de lidstaten op nationaal niveau en overeenkomstig de bepalingen van bijlage III moet worden vastgesteld en gepubliceerd;

Amendement    108

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Bij het opzetten van de regels betreffende het beheer en de uitwisseling van gegevens, specificeren de lidstaten, of, wanneer een lidstaat dat heeft bepaald, de aangewezen bevoegde autoriteiten, welke in aanmerking komende partijen overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad toegang mogen hebben tot gegevens van de eindafnemer met zijn expliciete goedvinden. Voor de doeleinden van deze richtlijn omvatten gegevens meter- en verbruiksgegevens, alsmede gegevens die nodig zijn voor de consument om over te stappen. In aanmerking komende partijen omvatten ten minste afnemers, leveranciers, transmissie- en distributiesysteembeheerders, aankoopgroeperingen, energiedienstverleners en andere partijen die energie of andere diensten leveren aan afnemers.

1.  Bij het opzetten van de regels betreffende het beheer en de uitwisseling van gegevens, specificeren de lidstaten, of, wanneer een lidstaat dat heeft bepaald, de aangewezen bevoegde autoriteiten, welke in aanmerking komende partijen overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad toegang mogen hebben tot gegevens van de eindafnemer met zijn expliciete goedvinden. Voor de doeleinden van deze richtlijn omvatten gegevens meter- en verbruiksgegevens, alsmede gegevens die nodig zijn voor de consument om over te stappen, geautomatiseerde energie-efficiëntieprogramma’s, diensten op het gebied van energiebeheer en vraagresponsactiviteiten. In aanmerking komende partijen omvatten ten minste afnemers, leveranciers, transmissie- en distributiesysteembeheerders, aankoopgroeperingen, energiedienstverleners en andere partijen die energie of andere diensten leveren aan afnemers.

 

In aanmerking komende partijen verstrekken de afnemers op verzoek een overzicht van de partijen die toegang hebben tot hun gegevens.

__________________

__________________

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming) (PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1).

Amendement    109

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 23 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten organiseren het beheer van gegevens en zorgen daarmee voor efficiënte toegang tot en uitwisseling van gegevens. Ongeacht het gegevensbeheersmodel dat in elke lidstaat wordt toegepast, verstrekken de partijen die verantwoordelijk zijn voor het gegevensbeheer aan elke in aanmerking komende partij toegang tot de gegevens van de eindafnemer met diens uitdrukkelijke toestemming. In aanmerking komende partijen moeten op niet-discriminerende wijze en op hetzelfde moment kunnen beschikken over de gevraagde gegevens. De toegang tot de gegevens is gemakkelijk en de betrokken procedures worden openbaar gemaakt.

2.  De lidstaten organiseren het beveiligde beheer van gegevens en zorgen daarmee voor efficiënte toegang tot en uitwisseling van gegevens, gegevensbescherming, gegevensbeveiliging, transparantie, neutraliteit en gegevensintegriteit. Ongeacht het gegevensbeheersmodel dat in elke lidstaat wordt toegepast, verstrekken de partijen die verantwoordelijk zijn voor het gegevensbeheer aan elke in aanmerking komende partij toegang tot de gegevens van de eindafnemer met diens uitdrukkelijke toestemming. In aanmerking komende partijen moeten op niet-discriminerende wijze en op hetzelfde moment kunnen beschikken over de gevraagde gegevens. De toegang tot de gegevens is gemakkelijk en de betrokken procedures worden openbaar gemaakt.

Amendement    110

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 23 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De eindverbruikers wordt geen extra kosten in rekening gebracht voor de toegang tot hun gegevens. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de vaststelling van de betrokken kosten voor de toegang tot gegevens door de in aanmerking komende partijen. Gereguleerde entiteiten die gegevensdiensten verstrekken mogen geen profijt hebben van die activiteit.

4.  De eindverbruikers wordt geen extra kosten in rekening gebracht voor de toegang tot hun gegevens of voor het verzoek om doorgifte van hun gegevens. De lidstaten zijn verantwoordelijk voor de vaststelling van de betrokken kosten voor de toegang tot gegevens door de in aanmerking komende partijen. Gereguleerde entiteiten die gegevensdiensten verstrekken mogen geen profijt hebben van die activiteit.

Amendement    111

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten stellen een gemeenschappelijk gegevensformaat op en een transparante procedure voor in aanmerking komende partijen om toegang te krijgen tot de gegevens van artikel 23, lid 1, om concurrentie op de detailhandelsmarkt te bevorderen en buitensporige administratieve kosten voor de in aanmerking komende partijen te voorkomen.

1.  De lidstaten stellen een gemeenschappelijk gegevensformaat op met het oog op interoperabiliteit en ter vergemakkelijking van de gegevensuitwisseling, alsmede een transparante procedure voor in aanmerking komende partijen om toegang te krijgen tot de gegevens van artikel 23, lid 1, om concurrentie op de detailhandelsmarkt te bevorderen en buitensporige administratieve kosten voor de in aanmerking komende partijen te voorkomen.

Amendement    112

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie bepaalt door middel van uitvoeringshandelingen die overeenkomstig de in artikel 68 bedoelde adviesprocedure zijn vastgesteld, een gemeenschappelijk Europees gegevensformaat en niet-discriminerende en transparante procedures om toegang te krijgen tot de gegevens van artikel 23, lid 1, die het nationale gegevensformaat en de procedure zullen vervangen die overeenkomstig lid 1 door de lidstaten zijn vastgesteld. De lidstaten zorgen ervoor dat de marktdeelnemers een gemeenschappelijk Europees gegevensformaat toepassen.

2.  De Commissie bepaalt door middel van uitvoeringshandelingen die overeenkomstig de in artikel 68 bedoelde adviesprocedure zijn vastgesteld, interoperabiliteitsnormen en een gemeenschappelijk Europees gegevensformaat en niet-discriminerende en transparante procedures om toegang te krijgen tot de gegevens van artikel 23, lid 1, die het nationale gegevensformaat en de procedure zullen vervangen die overeenkomstig lid 1 door de lidstaten zijn vastgesteld, en voorziet in een kosteneffectieve overgang waarbij rekening wordt gehouden met de omstandigheden in de lidstaten. De lidstaten zorgen ervoor dat de marktdeelnemers interoperabiliteitsnormen of het gemeenschappelijk Europees gegevensformaat toepassen. Indien nodig kan de Commissie na raadpleging van het in artikel 68 bedoelde comité de relevante Europese normalisatie-instellingen verzoeken om normen op te stellen.

Amendement    113

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 25 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Elke lidstaat voorziet in één enkel contactpunt waar de afnemers alle nodige informatie kunnen krijgen over hun rechten, de vigerende wetgeving en de middelen van geschillenbeslechting in geval van een geschil. Dergelijke contactpunten kunnen deel uitmaken van de algemene consumentenvoorlichtingsloketten.

Elke lidstaat voorziet in één enkel contactpunt waar de afnemers alle nodige informatie kunnen krijgen over hun rechten, de vigerende wetgeving, erkende vergelijkingsinstrumenten en de middelen van geschillenbeslechting in geval van een geschil tussen de eindafnemer en de elektriciteitsleverancier, de leverancier van energiediensten, de aankoopgroepering of een andere tussenpersoon. Dergelijke contactpunten kunnen deel uitmaken van de algemene consumentenvoorlichtingsloketten. Wanneer de geleverde dienst is gekoppeld aan of gebundeld met software, hardware of communicatietechnologie, moeten klachten van eindafnemers worden afgehandeld via één enkel contactpunt.

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst.

Amendement    114

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 26

Artikel 26

Recht op buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Recht op buitengerechtelijke geschillenbeslechting

De lidstaten zorgen ervoor dat: De afnemers hebben toegang tot eenvoudige, eerlijke, transparante, onafhankelijke, doeltreffende en efficiënte mechanismen voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over de bij deze richtlijn vastgestelde rechten en plichten. Indien de afnemer een consument is in de zin van Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad, voldoen dergelijke buitengerechtelijke mechanismen aan de kwaliteitseisen van Richtlijn 2013/11/EU en voorzien deze zo nodig in een systeem van terugbetaling en/of vergoeding .

De lidstaten zorgen ervoor dat de afnemers toegang hebben tot eenvoudige, eerlijke, transparante, onafhankelijke, doeltreffende en efficiënte mechanismen voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over de bij deze richtlijn vastgestelde rechten en plichten, dat wil zeggen tot een onafhankelijk mechanisme zoals een energie-ombudsman of een consumentenorganisatie. Indien de afnemer een consument is in de zin van Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad, voldoen dergelijke buitengerechtelijke mechanismen aan de kwaliteitseisen van Richtlijn 2013/11/EU en voorzien deze zo nodig in een systeem van terugbetaling en/of vergoeding .

 

Dergelijke mechanismen gelden ook voor alle leveranciers van energiediensten en aankoopgroeperingen en alle contracten met een energiecomponent, met inbegrip van gebundelde aanbiedingen en plaatselijke energiegemeenschappen, die verplicht zijn tot deelname aan die mechanismen.

 

De lidstaten zien erop toe dat elektriciteitsleveranciers, leveranciers van energiediensten en aankoopgroeperingen op hun website en in alle communicatie met hun afnemers informatie verstrekken over de buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

 

De lidstaten maken regelmatig een evaluatie van de werking van de mechanismen voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting, in het bijzonder met betrekking tot de deelname daaraan en de naleving van de procedures daarvan door de elektriciteitsleveranciers, de leveranciers van energiediensten, aankoopgroeperingen en tussenpersonen.

__________________

__________________

53 PB L 165 van 18.6.2013, blz. 63.

53 PB L 165 van 18.6.2013, blz. 63.

Amendement    115

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten nemen passende maatregelen om eindafnemers te beschermen en voorzien met name in adequate waarborgen voor de bescherming van kwetsbare afnemers. In dit verband definieert elke lidstaat het begrip kwetsbare afnemers, dat kan verwijzen naar energiearmoede en onder meer naar het verbod op afsluiting van de elektriciteitstoevoer van dergelijke afnemers in moeilijke tijden. De lidstaten waarborgen dat de rechten en verplichtingen met betrekking tot kwetsbare afnemers worden toegepast. Met name nemen zij maatregelen om afnemers in afgelegen gebieden te beschermen. Zij waarborgen een hoog niveau van consumentenbescherming, met name met betrekking tot de transparantie van contractvoorwaarden, algemene informatie en mechanismen voor geschillenbeslechting.

1.  De lidstaten nemen passende maatregelen om eindafnemers te beschermen en voorzien met name in adequate waarborgen voor de bescherming van kwetsbare afnemers. In dit verband definieert elke lidstaat het begrip kwetsbare afnemers, dat naar energiearmoede verwijst en hun bescherming door nationale socialezekerheidsstelsels kan garanderen, en onder meer naar het verbod op afsluiting van de elektriciteitstoevoer van dergelijke afnemers. De lidstaten waarborgen dat de rechten en verplichtingen met betrekking tot kwetsbare afnemers worden toegepast. Met name nemen zij maatregelen om afnemers in afgelegen gebieden te beschermen. Zij waarborgen een hoog niveau van consumentenbescherming, met name met betrekking tot de transparantie van contractvoorwaarden, algemene informatie en mechanismen voor geschillenbeslechting.

Amendement    116

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten nemen passende maatregelen, zoals het opstellen van nationale energieactieplannen, het voorzien van steun in het kader van het socialezekerheidsstelsel om te waarborgen dat kwetsbare afnemers van elektriciteit voorzien blijven, of het voorzien van steun voor verbetering van de energie-efficiëntie, teneinde energiearmoede waar deze wordt vastgesteld aan te pakken, ook in de bredere context van armoedebestrijding. Dergelijke maatregelen mogen de daadwerkelijke openstelling van de markt zoals beschreven in artikel 4 en de werking van de markt niet in de weg staan, en worden waar nodig aan de Commissie meegedeeld, overeenkomstig artikel 9, lid 4. Deze mededeling kan ook betrekking hebben op maatregelen die in het kader van het algemene socialezekerheidsstelsel worden genomen.

Schrappen

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst.

Amendement    117

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 29

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Artikel 29

Artikel 29

Energiearmoede

Energiearmoede

De lidstaten stellen een reeks criteria voor het meten van energiearmoede vast. De lidstaten controleren permanent hoeveel huishoudens onder energiearmoede lijden en brengen, als onderdeel van hun voortgangsverslagen betreffende de geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen overeenkomstig artikel 21 van [Verordening inzake governance als voorgesteld bij COM(2016)759], om de twee jaar verslag uit aan de Commissie over de ontwikkeling van de energiearmoede en de hiertegen genomen maatregelen.

De lidstaten, in overleg met de betrokken partijen:

 

(a)  stellen een reeks criteria vast voor het meten van energiearmoede op basis van indicatoren als laag inkomen, hoge energie-uitgaven en een slechte energie-efficiëntie;

 

(b)  controleren permanent hoeveel huishoudens onder energiearmoede lijden en analyseren of deze afnemers voldoende bescherming genieten, en verbeteren, in voorkomend geval, die bescherming;

 

(c)  brengen, als onderdeel van hun voortgangsverslagen betreffende de geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen overeenkomstig artikel 21 bis van Verordening (EU) nr. ... [de governanceverordening als voorgesteld bij COM(2016)759], om de twee jaar verslag uit aan de Commissie over de ontwikkeling van de energiearmoede en de hiertegen genomen maatregelen.

 

Teneinde energiearmoede waar deze wordt vastgesteld aan te pakken, ook in de bredere context van armoedebestrijding, en om kwetsbare afnemers te beschermen, zoals bedoeld in artikel 28, formuleren de lidstaten nationale actieplannen met doelstellingen en maatregelen voor zowel de korte als de lange termijn, en met een termijn voor het verwezenlijken van de doelstellingen in kwestie, teneinde het aantal huishoudens dat met energiearmoede wordt geconfronteerd, te reduceren. Tot deze maatregelen kunnen onder andere behoren het voorzien van steun in het kader van de socialezekerheidsstelsels om te waarborgen dat kwetsbare afnemers van elektriciteit voorzien blijven, of het voorzien van steun voor verbetering van de energie-efficiëntie, en een verbod op het stopzetten van de levering van elektriciteit op kritieke momenten.

 

Deze actieplannen maken onderdeel uit van de geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen overeenkomstig Verordening (EU) nr. ... [de governanceverordening als voorgesteld bij COM(2016)759].

 

De Commissie verbetert samen met Eurostat en de lidstaten de vergelijkbaarheid van de datareeksen, waaronder de nationale monitoringgegevens, met het oog op de vergelijkbaarheid daarvan tussen de lidstaten.

Amendement    118

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 31 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Distributiesysteembeheerders kopen de energie die zij gebruiken om energieverliezen te dekken en in de niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten in hun systeem te voorzien, volgens transparante, niet-discriminerende en op de markt gebaseerde procedures, wanneer zij deze functie vervullen. Tenzij anderszins gerechtvaardigd door een kosten-batenanalyse, kopen distributiesysteembeheerders niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten op een transparante, niet-discriminerende en op de markt gebaseerde wijze om ervoor te zorgen dat alle marktdeelnemers, inclusief deze op het gebied van hernieuwbare energiebronnen, vraagrespons, energieopslagfaciliteiten en aankoopgroeperingen, daadwerkelijk kunnen deelnemen, met name door regulerende instanties of distributiesysteembeheerders te verplichten in nauwe samenwerking met alle marktdeelnemers technische regels voor deelname aan deze markten op te stellen op basis van de technische vereisten van deze markten en de mogelijkheden van alle marktdeelnemers .

5.  Distributiesysteembeheerders fungeren als neutrale marktfacilitator door de energie te kopen die zij gebruiken om energieverliezen te dekken en als reservecapaciteit en te voorzien in de niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten in hun systeem, volgens transparante, niet-discriminerende en op de markt gebaseerde procedures, wanneer zij deze functie vervullen. Tenzij anderszins gerechtvaardigd door een kosten-batenanalyse, waarvan de methodologie door de nationale regulerende instantie op transparante wijze wordt ontwikkeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 59, lid 1, onder c), kopen distributiesysteembeheerders niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten op een transparante, niet-discriminerende en op de markt gebaseerde wijze om ervoor te zorgen dat alle marktdeelnemers, inclusief deze op het gebied van hernieuwbare energiebronnen, vraagrespons, energieopslagfaciliteiten en aankoopgroeperingen, daadwerkelijk kunnen deelnemen, met name door regulerende instanties of distributiesysteembeheerders te verplichten in nauwe samenwerking met alle marktdeelnemers technische regels voor deelname aan deze markten op te stellen op basis van de technische vereisten van deze markten en de mogelijkheden van alle marktdeelnemers .

Amendement    119

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 32 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten voorzien in het regelgevingskader dat nodig is om distributiesysteembeheerders toe te staan en aan te moedigen diensten te kopen met het oog op het efficiënter beheer en de efficiëntere ontwikkeling van het distributiesysteem, met inbegrip van lokaal congestiebeheer. De regelgevingskaders zorgen er in het bijzonder voor dat distributiesysteembeheerders diensten kunnen kopen van bronnen zoals gedistribueerde productie, vraagrespons of opslag, en energie-efficiëntiemaatregelen kunnen overwegen die het uitbreiden of vervangen van elektriciteitscapaciteit overbodig kunnen maken en het efficiënt en veilig beheer van het distributiesysteem kunnen ondersteunen. De distributiesysteembeheerders kopen deze diensten volgens transparante, niet-discriminerende en op de markt gebaseerde procedures.

De lidstaten voorzien in het regelgevingskader dat nodig is om distributiesysteembeheerders toe te staan en aan te moedigen diensten te kopen met het oog op het efficiënter beheer en de efficiëntere ontwikkeling van het distributiesysteem, met inbegrip van lokaal congestiebeheer. De regelgevingskaders zorgen er in het bijzonder voor dat distributiesysteembeheerders diensten kunnen kopen van bronnen zoals gedistribueerde productie, vraagrespons of opslag, en energie-efficiëntiemaatregelen kunnen overwegen, wanneer die het uitbreiden of vervangen van elektriciteitscapaciteit op kosten-efficiënte wijze overbodig maken en het efficiënt en veilig beheer van het distributiesysteem kunnen ondersteunen. De distributiesysteembeheerders kopen deze diensten volgens transparante, niet-discriminerende en op de markt gebaseerde procedures.

Amendement    120

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 32 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De distributiesysteembeheerders definiëren gestandaardiseerde marktproducten voor de gekochte diensten teneinde te zorgen voor de effectieve deelname van alle marktdeelnemers, inclusief deze op het gebied van hernieuwbare energiebronnen, vraagrespons en aankoopgroeperingen. De distributiesysteembeheerders wisselen alle noodzakelijke informatie uit en werken samen met de transmissiesysteembeheerders om voor een optimaal gebruik van hulpbronnen te zorgen, het veilige en efficiënte beheer van het systeem te waarborgen en de marktontwikkeling te bevorderen. De distributiesysteembeheerders ontvangen een passende vergoeding voor de afname van dergelijke diensten, zodat zij ten minste de overeenkomstige uitgaven terugverdienen, zoals de noodzakelijke uitgaven voor informatie- en communicatietechnologie, waaronder uitgaven voor de noodzakelijke informatie- en communicatieinfrastructuur.

Voor die diensten worden ten minste op nationaal niveau gestandaardiseerde marktproducten gedefinieerd. De distributiesysteembeheerders definiëren in een transparant en participatief proces waarbij alle potentiële systeemgebruikers, de nationale regulerende instantie en de transmissiesysteembeheerder betrokken zijn, gestandaardiseerde marktproducten voor de gekochte diensten teneinde te zorgen voor de effectieve deelname van alle marktdeelnemers, inclusief deze op het gebied van hernieuwbare energiebronnen, vraagrespons, opslag en aankoopgroeperingen. De distributiesysteembeheerders wisselen alle noodzakelijke informatie uit en werken samen met de transmissiesysteembeheerders om voor een optimaal gebruik van hulpbronnen te zorgen, het veilige en efficiënte beheer van het systeem te waarborgen en de marktontwikkeling te bevorderen. De distributiesysteembeheerders ontvangen een passende vergoeding voor de afname van dergelijke diensten, zodat zij ten minste de overeenkomstige uitgaven terugverdienen, zoals de noodzakelijke uitgaven voor informatie- en communicatietechnologie, waaronder uitgaven voor de noodzakelijke informatie- en communicatieinfrastructuur.

Amendement    121

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 32 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De ontwikkeling van een distributiesysteem wordt gebaseerd op een transparant netontwikkelingsplan dat om de twee jaar door de distributiesysteembeheerders bij de regulerende instantie wordt ingediend. Het netontwikkelingsplan bevat de geplande investeringen voor de komende vijf tot tien jaar, met een bijzondere nadruk op de belangrijkste distributie-infrastructuur die vereist is voor de aansluiting van nieuwe productiecapaciteit en nieuwe belasting, inclusief oplaadpunten voor elektrische voertuigen. In het netontwikkelingsplan worden ook de vraagrespons, energie-efficiëntie, energieopslagfaciliteiten of andere hulpbronnen weergegeven die de distributiesysteembeheerder gebruikt als alternatief voor de uitbreiding van het systeem.

De ontwikkeling van een distributiesysteem wordt gebaseerd op een transparant netontwikkelingsplan dat om de twee jaar door de distributiesysteembeheerders bij de regulerende instantie wordt ingediend. De distributiesysteembeheerder betrekt alle huidige en potentiële systeemgebruikers bij de ontwikkeling van het netontwikkelingsplan, onder meer door hen te raadplegen. Het netontwikkelingsplan bevat de geplande investeringen voor de komende vijf tot tien jaar, met een bijzondere nadruk op de belangrijkste distributie-infrastructuur, met inbegrip van energie-efficiëntie, vraagrespons en energieopslag, die vereist is voor de aansluiting van nieuwe productiecapaciteit en nieuwe belasting, inclusief oplaadpunten voor elektrische voertuigen. In het netontwikkelingsplan worden ook de vraagrespons, energie-efficiëntie, energieopslagfaciliteiten of andere hulpbronnen weergegeven die de distributiesysteembeheerder gebruikt als alternatief voor de uitbreiding van het systeem.

Amendement    122

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten voorzien in het regelgevingskader dat nodig is om de aansluiting van openbaar toegankelijke en particuliere oplaadpunten op de distributienetten te bevorderen. De lidstaten zorgen ervoor dat distributiesysteembeheerders op een niet-discriminerende basis samenwerken met elke onderneming die oplaadpunten voor elektrische voertuigen bezit, ontwikkelt, exploiteert of beheert, ook wat de aansluiting op het net betreft.

1.  Onverminderd Richtlijn 2014/94/EU voorzien de lidstaten in het regelgevingskader dat nodig is om de aansluiting van openbaar toegankelijke en particuliere oplaadpunten op de distributienetten te bevorderen. De lidstaten zorgen ervoor dat distributiesysteembeheerders op een niet-discriminerende basis samenwerken met elke onderneming die oplaadpunten voor elektrische voertuigen bezit, ontwikkelt, exploiteert of beheert, ook wat de aansluiting op het net betreft.

Amendement    123

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 33 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.  Distributiesysteembeheerders mogen geen energieopslagfaciliteiten bezitten, ontwikkelen, beheren of exploiteren.

Amendement    124

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 33 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten mogen toestaan dat distributiesysteembeheerders oplaadpunten voor elektrische voertuigen bezitten, ontwikkelen, beheren of exploiteren, maar alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

2.  In afwijking van lid 1 bis mogen de lidstaten toestaan dat distributiesysteembeheerders oplaadpunten voor elektrische voertuigen bezitten, ontwikkelen, beheren of exploiteren, maar alleen als aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

Amendement    125

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 33 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  andere partijen hebben, na een open en transparante aanbestedingsprocedure, geen belangstelling getoond om oplaadpunten voor elektrische voertuigen te bezitten, te ontwikkelen, te beheren of exploiteren;

(a)  andere partijen hebben, na een open en transparante aanbestedingsprocedure, waarop door de nationale regulerende instantie toezicht wordt uitgeoefend, geen belangstelling getoond om oplaadpunten voor elektrische voertuigen te bezitten, te ontwikkelen, te beheren of exploiteren, of kunnen die diensten niet tegen redelijke kosten en binnen een redelijke termijn aanbieden;

Amendement    126

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 33 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De lidstaten houden met regelmatige tussenpozen en ten minste om de vijf jaar een openbare raadpleging om opnieuw na te gaan of marktpartijen eventueel belangstelling hebben om oplaadpunten voor elektrische voertuigen te bezitten, te ontwikkelen, te exploiteren of te beheren. Indien uit de openbare raadpleging blijkt dat derden in staat zijn dergelijke punten te bezitten, te ontwikkelen, te exploiteren of te beheren, zien de lidstaten erop toe dat de activiteiten van distributiesysteembeheerders in dit verband worden uitgefaseerd.

4.  De lidstaten houden met regelmatige tussenpozen en ten minste om de vijf jaar een openbare raadpleging om opnieuw na te gaan of marktpartijen eventueel belangstelling hebben om oplaadpunten voor elektrische voertuigen te bezitten, te ontwikkelen, te exploiteren of te beheren. Indien uit de openbare raadpleging blijkt dat derden in staat zijn dergelijke punten te bezitten, te ontwikkelen, te exploiteren of te beheren, zien de lidstaten erop toe dat de activiteiten van distributiesysteembeheerders in dit verband worden uitgefaseerd en de daarmee samenhangende kosten kunnen worden teruggevorderd.

Amendement    127

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 34 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten zorgen ervoor dat alle in aanmerking komende partijen onder duidelijke en gelijke voorwaarden niet-discriminerende toegang tot de gegevens hebben. In lidstaten waar slimme metersystemen zijn ingevoerd overeenkomstig artikel 19 en distributiesysteembeheerders betrokken zijn bij het gegevensbeheer, bevatten de in artikel 35, lid 2, onder d), vermelde nalevingsprogramma’s specifieke maatregelen om discriminerende toegang tot gegevens van in aanmerking komende partijen uit te sluiten zoals bepaald in artikel 23. Wanneer distributiesysteembeheerders niet zijn onderworpen aan artikel 35, leden 1, 2 en 3, nemen de lidstaten alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het verticaal geïntegreerde bedrijf geen bevoorrechte toegang tot gegevens heeft voor de verstrekking van haar leveringsdiensten.

De lidstaten zorgen ervoor dat alle in aanmerking komende partijen onder duidelijke en gelijke voorwaarden niet-discriminerende toegang tot de gegevens hebben en de wetgeving op het gebied van gegevensbescherming naleven. In lidstaten waar slimme metersystemen zijn ingevoerd overeenkomstig artikel 19 en distributiesysteembeheerders betrokken zijn bij het gegevensbeheer, bevatten de in artikel 35, lid 2, onder d), vermelde nalevingsprogramma’s specifieke maatregelen om discriminerende toegang tot gegevens van in aanmerking komende partijen uit te sluiten zoals bepaald in artikel 23. Wanneer distributiesysteembeheerders niet zijn onderworpen aan artikel 35, leden 1, 2 en 3, nemen de lidstaten alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het verticaal geïntegreerde bedrijf geen bevoorrechte toegang tot gegevens heeft voor de verstrekking van haar leveringsdiensten, indien nodig door voor te schrijven dat er een centraal platform voor gegevensbeheer wordt opgezet dat wordt beheerd door de transmissiesysteembeheerder of een andere neutrale entiteit.

Amendement    128

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 36 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Distributiesysteembeheerders mogen geen energieopslagfaciliteiten bezitten, ontwikkelen, beheren of exploiteren.

1.  Distributiesysteembeheerders mogen geen energieopslagfaciliteiten bezitten, ontwikkelen, beheren of exploiteren, met uitzondering van door de distributiesysteembeheerders gebruikte uitrusting voor in omvang beperkte en kortstondige controle van het distributiesysteem waarbij geen sprake is van invloed op de markten voor energie en niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten, en mits de nationale regulerende instantie hiervoor toestemming heeft verleend.

Amendement    129

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 36 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  In afwijking van lid 1 mogen de lidstaten toestaan dat distributiesysteembeheerders opslagfaciliteiten bezitten, ontwikkelen, beheren of exploiteren, maar alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

2.  In afwijking van lid 1 mogen de lidstaten toestaan dat distributiesysteembeheerders opslagfaciliteiten bezitten, ontwikkelen, beheren of exploiteren, maar alleen als aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

Amendement    130

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 36 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  andere partijen hebben, na een open en transparante aanbestedingsprocedure, geen belangstelling getoond om opslagfaciliteiten te bezitten, te ontwikkelen, te beheren of te exploiteren;

(a)  andere partijen hebben, na een open en transparante aanbestedingsprocedure, waarop door de nationale regulerende instantie toezicht wordt uitgeoefend, geen belangstelling getoond om oplaadpunten voor elektrische voertuigen te bezitten, te ontwikkelen, te beheren of exploiteren, of kunnen die diensten niet tegen redelijke kosten en binnen een redelijke termijn aanbieden;

Amendement    131

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 36 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  dergelijke installaties zijn noodzakelijk voor de nakoming door de distributiesysteembeheerders van de krachtens deze richtlijn op hen rustende verplichtingen met betrekking tot het efficiënt, betrouwbaar en veilig beheer van het distributiesysteem; en

(b)  dergelijke installaties zijn noodzakelijk voor de nakoming door de distributiesysteembeheerders van de krachtens deze richtlijn op hen rustende verplichtingen met betrekking tot het efficiënt, betrouwbaar en veilig beheer van het distributiesysteem, en het eigendom of de werking van de faciliteit is niet van invloed op concurrerende energiemarkten;

Amendement    132

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 36 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De nationale regulerende instanties mogen richtsnoeren of aanbestedingsclausules opstellen om distributiesysteembeheerders te helpen bij het organiseren van billijke aanbestedingsprocedures.

Amendement    133

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 36 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De regulerende instanties houden met regelmatige tussenpozen en ten minste om de vijf jaar een openbare raadpleging om opnieuw na te gaan of marktpartijen eventueel belangstelling hebben om te investeren in energieopslagfaciliteiten of deze te ontwikkelen, te exploiteren of te beheren. Indien uit de openbare raadpleging blijkt dat derden in staat zijn dergelijke installaties te bezitten, te ontwikkelen, te exploiteren of te beheren, zien de lidstaten erop toe dat de activiteiten van distributiesysteembeheerders in dit verband worden uitgefaseerd.

4.  De lidstaten beoordelen met regelmatige tussenpozen en ten minste om de vijf jaar of het mogelijk is voor bestaande opslagfaciliteiten aanbestedingsprocedures te organiseren en houden in voorkomend geval een openbare raadpleging om opnieuw na te gaan of marktpartijen eventueel belangstelling hebben om te investeren in energieopslagfaciliteiten of deze te ontwikkelen, te exploiteren of te beheren. Indien uit de beoordeling of de openbare raadpleging blijkt dat derden in staat zijn dergelijke installaties te bezitten, te ontwikkelen, te exploiteren of te beheren, zien de lidstaten erop toe dat de activiteiten van distributiesysteembeheerders in dit verband worden uitgefaseerd en de daarmee samenhangende kosten kunnen worden teruggevorderd.

Amendement    134

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 36 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 36 bis

 

Nieuwe taken van distributiesysteembeheerders

 

1.   Distributiesysteembeheerders mogen alleen de taken uitvoeren die worden genoemd in deze richtlijn en in Verordening (EU) ... [herschikking van Verordening 714/2009 zoals voorgesteld in COM(2016)0861/2].

 

2.   De lidstaten mogen distributiesysteembeheerders toestaan andere taken uit te voeren dan die welke worden genoemd in deze richtlijn en in Verordening (EU) ... [herschikking van Verordening 714/2009 zoals voorgesteld in COM(2016)0861/2], indien de regulerende instantie de noodzaak van een dergelijke afwijking heeft vastgesteld en toestemming heeft verleend en aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 

(a)   andere partijen hebben, na een open en transparante aanbestedingsprocedure, geen belangstelling getoond om die taken uit te voeren;

 

(b)   dergelijke taken zijn noodzakelijk voor de nakoming door de distributiesysteembeheerders van de krachtens deze richtlijn op hen rustende verplichtingen met betrekking tot het efficiënt, betrouwbaar en veilig beheer van het distributiesysteem;

 

(c)   dergelijke taken zijn noodzakelijk voor de nakoming door de distributiesysteembeheerders van de krachtens Verordening (EU) ... [herschikking van Verordening 714/2009 zoals voorgesteld in COM(2016)0861/2] rustende verplichtingen, waaronder de verplichting om met de transmissiesysteembeheerders samen te werken, en zorg te dragen voor de kostenefficiënte, veilige en betrouwbare ontwikkeling en werking van de distributie- en transmissienetwerken als zodanig.

Motivering

Dit amendement op de basistekst is noodzakelijk met het oog op samenhang tussen de amendementen, aangezien het onlosmakelijk verbonden is met andere amendementen van de rapporteur.

Amendement    135

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 40 – lid 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(h bis)  het standaardiseren, in samenwerking met distributiesysteembeheerders, van de relevante gegevensformaten en protocollen om de grensoverschrijdende uitwisseling van gegevens mogelijk te maken;

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst.

Amendement    136

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 40 – lid 1 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(j)  een kader voor de samenwerking en coördinatie tussen de regionale operationele centra vaststellen.

(j)  in samenwerking met het Agentschap, de regionale coördinatiecentra en de ENTSB's voor elektriciteit een kader voor de samenwerking en coördinatie tussen de regionale coördinatiecentra vaststellen.

Amendement    137

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 40 – lid 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(j bis)  het digitaliseren van de transmissiesystemen om onder meer te zorgen voor de efficiënte verwerving van gegevens in real time en het gebruik van slimme onderstations;

Amendement    138

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 40 – lid 1 – letter j ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(j ter)  gegevensbeheer, cyberbeveiliging en gegevensbescherming.

Amendement    139

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten mogen bepalen dat één of meer van de onder punten a) tot en met j) van lid 1 vermelde verantwoordelijkheden worden toegewezen aan een andere transmissiesysteembeheerder dan die welke het transmissiesysteem bezit waarop de desbetreffende verantwoordelijkheden van toepassing zijn. De transmissiesysteembeheerder waaraan de taken zijn toegewezen, wordt gecertificeerd als transmissiesysteembeheerder met ontvlechting van de eigendom en voldoet aan de in artikel 43 vastgestelde vereisten, maar moet het onder zijn verantwoordelijkheid vallende transmissiesysteem niet bezitten. De transmissiesysteembeheerder die het transmissiesysteem bezit, voldoet aan de vereisten van hoofdstuk VI en wordt gecertificeerd overeenkomstig artikel 43.

2.  De lidstaten mogen bepalen dat één of meer van de onder punten a) tot en met j) van lid 1 vermelde verantwoordelijkheden worden toegewezen aan een andere transmissiesysteembeheerder dan die welke het transmissiesysteem bezit waarop de desbetreffende verantwoordelijkheden van toepassing zijn. De transmissiesysteembeheerder waaraan de taken zijn toegewezen, wordt gecertificeerd als onafhankelijke systeem- of transmissiebeheerder met ontvlechting van de eigendom en voldoet aan de in artikel 43 vastgestelde vereisten, maar hoeft het onder zijn verantwoordelijkheid vallende transmissiesysteem niet te bezitten. De transmissiesysteembeheerder die het transmissiesysteem bezit, voldoet aan de vereisten van hoofdstuk VI en wordt gecertificeerd overeenkomstig artikel 43.

Amendement    140

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 40 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Bij de uitvoering van de in lid 1 genoemde taken houdt de transmissiesysteembeheerder rekening met de door de regionale operationele centra vervulde functies en werkt hij indien nodig samen met aangrenzende transmissiesysteembeheerders.

3.  Bij de uitvoering van de in lid 1 genoemde taken houdt de transmissiesysteembeheerder rekening met de door de regionale coördinatiecentra opgestelde aanbevelingen en werkt hij indien nodig samen met aangrenzende transmissiesysteembeheerders.

Amendement    141

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 40 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  Bij de uitvoering van de in lid 1, onder i), beschreven taak zorgt de transmissiesysteembeheerder ervoor dat de aankoop van balanceringsdiensten en, tenzij anderszins gerechtvaardigd door een kosten-batenanalyse, niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten:

4.  Bij de uitvoering van de in lid 1, onder i), beschreven taak zorgt de transmissiesysteembeheerder ervoor dat de aankoop van balanceringsdiensten en, tenzij anderszins gerechtvaardigd door een kosten-baten- en een technische haalbaarheidsanalyse en goedgekeurd door de bevoegde autoriteit, niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten:

Amendement    142

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 40 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  De lidstaten voorzien in het regelgevingskader dat nodig is om transmissiesysteembeheerders toe te staan en aan te moedigen diensten te kopen met het oog op het efficiënter beheer en de efficiëntere ontwikkeling van het transmissiesysteem, met inbegrip van lokaal congestiebeheer. De regelgevingskaders zorgen er in het bijzonder voor dat transmissiesysteembeheerders diensten kunnen kopen van bronnen zoals vraagrespons of opslag, en energie-efficiëntiemaatregelen kunnen overwegen, wanneer die het uitbreiden of vervangen van elektriciteitscapaciteit op kosten-efficiënte wijze overbodig maken en het efficiënt en veilig beheer van het transmissiesysteem kunnen ondersteunen. De transmissiesysteembeheerders kopen deze diensten volgens transparante, niet-discriminerende en op de markt gebaseerde procedures.

 

Voor die diensten worden ten minste op nationaal niveau gestandaardiseerde marktproducten gedefinieerd. De transmissiesysteembeheerders definiëren in een transparant en participatief proces waar alle potentiële systeemgebruikers en de nationale regulerende instantie bij betrokken zijn, gestandaardiseerde marktproducten voor de gekochte diensten, teneinde te zorgen voor de effectieve deelname van alle marktdeelnemers, inclusief marktdeelnemers op het gebied van hernieuwbare energiebronnen, vraagrespons en opslag, en aankoopgroeperingen. De transmissiesysteembeheerders wisselen alle noodzakelijke informatie uit en werken samen met de distributiesysteembeheerders om voor een optimaal gebruik van hulpbronnen te zorgen, het veilige en efficiënte beheer van het systeem te waarborgen en de marktontwikkeling te bevorderen. De transmissiesysteembeheerders ontvangen een passende vergoeding voor de afname van dergelijke diensten, zodat zij ten minste de overeenkomstige uitgaven terugverdienen, zoals de noodzakelijke uitgaven voor informatie- en communicatietechnologie.

Amendement    143

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 47 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Het verticaal geïntegreerde bedrijf en zijn dochterondernemingen die functies van productie of levering uitvoeren, hebben geen directe of indirecte belangen in de transmissiesysteembeheerder. De transmissiesysteembeheerder heeft geen directe of indirecte belangen in een dochteronderneming van het verticaal geïntegreerde bedrijf die functies van productie of levering uitvoert, en ontvangt van die dochteronderneming geen dividenden of ander financieel voordeel.

3.  Dochterondernemingen van het verticaal geïntegreerde bedrijf die functies van productie of levering uitvoeren, hebben geen directe of indirecte belangen in de transmissiesysteembeheerder. De transmissiesysteembeheerder heeft geen directe of indirecte belangen in een dochteronderneming van het verticaal geïntegreerde bedrijf die functies van productie of levering uitvoert, en ontvangt van die dochteronderneming geen dividenden of ander financieel voordeel.

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst.

Amendement    144

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 51 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De transmissiesysteembeheerder legt, na alle belanghebbenden geraadpleegd te hebben, de regulerende instantie ten minste om de twee jaar een tienjarig netontwikkelingsplan voor dat gebaseerd is op het bestaande en te verwachten niveau van vraag en aanbod. Het netontwikkelingsplan bevat efficiënte maatregelen om de doelmatigheid van het systeem en de voorzieningszekerheid te garanderen.

1.  De transmissiesysteembeheerder legt, na alle belanghebbenden geraadpleegd te hebben, de regulerende instantie ten minste om de twee jaar een tienjarig netontwikkelingsplan voor dat gebaseerd is op het bestaande en te verwachten niveau van vraag en aanbod. Het netontwikkelingsplan bevat efficiënte maatregelen om de doelmatigheid van het systeem en de voorzieningszekerheid te garanderen. De regulerende instantie evalueert het tienjarig netontwikkelingsplan en keurt het goed. Voorafgaand aan de goedkeuring kan de regulerende instantie eisen dat de transmissiesysteembeheerder zijn tienjarig netontwikkelingsplan wijzigt. De transmissiesysteembeheerder maakt het tienjarig netontwikkelingsplan bekend op zijn website.

Amendement    145

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 51 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Bij de opstelling van het tienjarig netontwikkelingsplan maakt de transmissiesysteembeheerder redelijke inschattingen aangaande de ontwikkeling van de productie, de levering, de energieopslag, het verbruik en de uitwisseling met andere landen, rekening houdend met de investeringsplannen voor regionale netten en netten voor de hele Unie.

3.  Bij de opstelling van het tienjarig netontwikkelingsplan houdt de transmissiesysteembeheerder volledig rekening met het potentiële gebruik van vraagrespons, de energieopslagfaciliteiten of andere hulpbronnen als alternatief voor uitbreiding van het systeem, naast het verwachte verbruik en de handel met andere landen, en met de investeringsplannen voor regionale netten en netten voor de hele Unie.

Amendement    146

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 51 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  De regulerende instantie gaat na of het tienjarige netontwikkelingsplan alle investeringsbehoeften bestrijkt die tijdens de raadpleging zijn opgetekend en of het overeenkomt met het in [artikel 27, lid 1, onder b), van de herschikking van Verordening (EG) nr. 714/2009 als voorgesteld bij COM(2016) 861/2] bedoelde niet-bindende tienjarige netontwikkelingsplan dat de hele Unie dekt. Als betwijfeld wordt of het overeenkomt met het tienjarige netontwikkelingsplan dat de hele Unie dekt, raadpleegt de regulerende instantie het Agentschap. De regulerende instantie kan eisen dat de transmissiesysteembeheerder zijn tienjarige netontwikkelingsplan wijzigt.

5.  De regulerende instantie gaat na of het tienjarige netontwikkelingsplan alle investeringsbehoeften bestrijkt die tijdens de raadpleging zijn opgetekend en of het overeenkomt met het in [artikel 27, lid 1, onder b), van de herschikking van Verordening (EG) nr. 714/2009 als voorgesteld bij COM(2016) 861/2] bedoelde niet-bindende tienjarige netontwikkelingsplan dat de hele Unie dekt. Als betwijfeld wordt of het overeenkomt met het tienjarige netontwikkelingsplan dat de hele Unie dekt of met de nationale energie- en klimaatplannen ingediend overeenkomstig Verordening (EU) nr. ... [de governanceverordening], raadpleegt de regulerende instantie het Agentschap. De regulerende instantie kan eisen dat de transmissiesysteembeheerder zijn tienjarige netontwikkelingsplan wijzigt.

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst.

Amendement    147

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 51 – lid 6 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

De regulerende instantie monitort en beoordeelt de ontwikkeling van de algehele systeemflexibiliteit en brengt eens per jaar verslag uit over de geboekte vooruitgang.

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst.

Amendement    148

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 54 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Transmissiesysteembeheerders mogen geen energieopslagfaciliteiten bezitten, beheren of exploiteren en zijn geen directe eigenaar van of hebben geen indirect zeggenschap over activa die ondersteunende diensten verlenen.

1.  Transmissiesysteembeheerders mogen geen energieopslagfaciliteiten bezitten, beheren of exploiteren en zijn geen directe eigenaar van of hebben geen indirect zeggenschap over activa die ondersteunende diensten verlenen, tenzij die faciliteiten of activa onlosmakelijk deel van het transmissiesysteem uitmaken en indien de nationale regulerende instantie hiervoor toestemming heeft verleend.

Amendement    149

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 54 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  In afwijking van lid 1 mogen lidstaten toestaan dat transmissiesysteembeheerders opslagfaciliteiten of activa die niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten verlenen, bezitten, beheren of exploiteren indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

2.  In afwijking van lid 1 mogen lidstaten toestaan dat transmissiesysteembeheerders opslagfaciliteiten of activa die niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten verlenen, bezitten, beheren of exploiteren indien aan elk van de volgende voorwaarden is voldaan:

Amendement    150

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 54 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  andere partijen hebben, na een open en transparante aanbestedingsprocedure, geen belangstelling getoond voor het bezit van, de zeggenschap over, het beheer of de exploitatie van dergelijke opslagfaciliteiten en/of voorzieningen die de transmissiesysteembeheerder niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten aanbieden;

(a)  andere partijen hebben, na een open en transparante aanbestedingsprocedure, waarop door de nationale regulerende instantie toezicht wordt uitgeoefend, geen belangstelling getoond voor het bezit van, de zeggenschap over, het beheer of de exploitatie van dergelijke opslagfaciliteiten en/of voorzieningen die de transmissiesysteembeheerder niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten aanbieden, of kunnen die diensten niet tegen redelijke kosten en binnen een redelijke termijn aanbieden;

Amendement    151

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 54 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  dergelijke faciliteiten of niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten zijn nodig voor de nakoming door de transmissiesysteembeheerders van de krachtens deze richtlijn op hen rustende verplichtingen met betrekking tot een efficiënt, betrouwbaar en veilig beheer van het transmissiesysteem en worden niet gebruikt om elektriciteit te verkopen op de markt; en

(b)  dergelijke faciliteiten of niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten zijn nodig voor de nakoming door de transmissiesysteembeheerders van de krachtens deze richtlijn op hen rustende verplichtingen met betrekking tot een efficiënt, betrouwbaar en veilig beheer van het transmissiesysteem, met name als alternatief voor investeringen in nieuwe netlijnen, en worden niet gebruikt om elektriciteit te verkopen op de markt; en

Amendement    152

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 54 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De nationale regulerende instanties mogen richtsnoeren of aanbestedingsclausules opstellen om transmissiesysteembeheerders te helpen bij het organiseren van billijke aanbestedingsprocedures.

Amendement    153

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 54 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De transmissiesysteembeheerder houdt met regelmatige tussenpozen en ten minste om de vijf jaar een openbare raadpleging voor de vereiste opslagdiensten om na te gaan of marktpartijen eventueel belangstelling hebben om in dergelijke faciliteiten te investeren en beëindigt zijn eigen opslagactiviteiten indien derden de dienst kosteneffectief kunnen verlenen.

4.  De lidstaten houden met regelmatige tussenpozen en ten minste om de vijf jaar een openbare raadpleging voor de vereiste opslagdiensten om na te gaan of marktpartijen eventueel belangstelling hebben om in dergelijke faciliteiten te investeren. Indien uit de openbare raadpleging blijkt dat derden in staat zijn dergelijke faciliteiten te bezitten, te ontwikkelen, te exploiteren of te beheren, zien de lidstaten erop toe dat de activiteiten van transmissiesysteembeheerders in dit verband worden uitgefaseerd.

Amendement    154

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 57 – lid 5 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  de regulerende instantie zelfstandig besluiten kan nemen, onafhankelijk van enig politiek orgaan, afzonderlijke jaarlijkse begrotingstoewijzingen ontvangt, zodat zij over autonomie beschikt bij de uitvoering van de toegewezen begroting, en de adequate personele en financiële middelen heeft om haar taken uit te voeren; en

(a)  de regulerende instantie zelfstandig besluiten kan nemen, onafhankelijk van enig politiek orgaan;

Motivering

De tekst is naar een afzonderlijke alinea overgebracht.

Dit amendement op de basistekst is noodzakelijk met het oog op samenhang tussen de amendementen, aangezien het onlosmakelijk verbonden is met andere amendementen van de rapporteur.

Amendement    155

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 57 – lid 5 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  de regulerende instantie een ontwerpbegroting opstelt voor de regulerende taken waarmee zij krachtens deze richtlijn en de daaraan gerelateerde wetgevingshandelingen is belast, opdat zij over de personele en financiële middelen beschikt die zij nodig heeft om haar taken en bevoegdheden op doeltreffende en efficiënte wijze te kunnen uitoefenen;

Motivering

Dit amendement op de basistekst is noodzakelijk met het oog op samenhang tussen de amendementen, aangezien het onlosmakelijk verbonden is met andere amendementen van de rapporteur.

Amendement    156

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 57 – lid 5 – alinea 1 – letter b ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b ter)  de controle achteraf van de jaarrekeningen van de regulerende instantie door een onafhankelijke controle-instantie wordt verricht;

Motivering

Dit amendement op de basistekst is noodzakelijk met het oog op samenhang tussen de amendementen, aangezien het onlosmakelijk verbonden is met andere amendementen van de rapporteur.

Amendement    157

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 57 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  Uiterlijk ... [drie jaar na de inwerkingtreding van deze richtlijn] en vervolgens om de drie jaar dient de Commissie een verslag in bij het Europees Parlement en de Raad over de naleving van het onafhankelijkheidsbeginsel door de nationale instanties overeenkomstig dit artikel.

Motivering

Voor een doeltreffende tenuitvoerlegging van het onafhankelijkheidsbeginsel zijn toezicht en verslaglegging onmisbare instrumenten.

Amendement    158

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 58 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g)  ervoor zorgen dat afnemers baat hebben bij een efficiënte werking van hun nationale markt, bevorderen van daadwerkelijke mededinging en bijdragen tot het waarborgen van consumentenbescherming;

(g)  ervoor zorgen dat afnemers baat hebben bij een efficiënte werking van hun nationale markt en dat hun deelname daaraan niet wordt beperkt, bevorderen van daadwerkelijke mededinging en het waarborgen van consumentenbescherming, in nauwe samenwerking met de desbetreffende consumentenbeschermingsautoriteiten;

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst.

Amendement    159

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 59 – lid 1 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(n)  toezicht houden op de het niveau en de doeltreffendheid van openstelling van de markt en de mededinging op groot- en kleinhandelsniveau, inclusief elektriciteitsbeurzen, tarieven voor huishoudelijke afnemers, inclusief systemen voor vooruitbetaling, overstappercentages, afsluitingspercentages, kosten en uitvoering van onderhoudsdiensten en klachten van huishoudelijke afnemers, alsmede toezicht houden op vervalsing of beperking van de mededinging, inclusief toepasselijke informatie verstrekken en relevante gevallen aan de betrokken mededingingsautoriteiten voorleggen;

(n)  toezicht houden op het niveau en de doeltreffendheid van openstelling van de markt en de mededinging op groot- en kleinhandelsniveau, inclusief elektriciteitsbeurzen, tarieven voor huishoudelijke afnemers, inclusief systemen voor vooruitbetaling, de impact van dynamische-prijscontracten en van het gebruik van slimme meters, overstappercentages, afsluitingspercentages, kosten en uitvoering van onderhoudsdiensten, het verband tussen huishoudelijke en groothandelsprijzen, de ontwikkeling van nettarieven en -heffingen en klachten van huishoudelijke afnemers, alsmede toezicht houden op vervalsing of beperking van de mededinging, inclusief toepasselijke informatie verstrekken en relevante gevallen aan de betrokken mededingingsautoriteiten voorleggen;

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst.

Amendement    160

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 59 – lid 1 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(o)  toezicht houden op het vóórkomen van restrictieve contractuele praktijken, met inbegrip van exclusiviteitsbepalingen, die grote niet-huishoudelijke afnemers kunnen weerhouden van of hen beperkingen kunnen opleggen met betrekking tot een keuze voor het gelijktijdig sluiten van overeenkomsten met meer dan een leverancier, en in voorkomend geval de nationale mededingingsautoriteiten van dergelijke praktijken in kennis stellen;

(o)  toezicht houden op het vóórkomen van restrictieve contractuele praktijken, met inbegrip van exclusiviteitsbepalingen, die afnemers kunnen weerhouden van of hen beperkingen kunnen opleggen met betrekking tot een keuze voor het gelijktijdig sluiten van overeenkomsten met meer dan een leverancier, en in voorkomend geval de nationale mededingingsautoriteiten van dergelijke praktijken in kennis stellen;

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst.

Amendement    161

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 59 – lid 1 – letter o bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(o bis)  toezicht houden op en verslag uitbrengen over de deelname van de afnemers aan, en de mogelijkheid en het potentieel van flexibiliteit in, het energiesysteem;

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst.

Amendement    162

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 59 – lid 1 – letter q

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(q)  samen met andere betrokken instanties helpen waarborgen dat de maatregelen ter bescherming van de consument doeltreffend zijn en gehandhaafd worden;

(q)  samen met andere betrokken instanties helpen waarborgen dat de nieuwe en bestaande maatregelen ter bescherming van de consument, inclusief de rechten van actieve afnemers, doeltreffend zijn en gehandhaafd worden; uitoefenen van toezicht op de eliminatie van ongerechtvaardigde belemmeringen en beperkingen voor de ontwikkeling van de consumptie van zelf geproduceerde energie en van plaatselijke energiegemeenschappen;

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst.

Amendement    163

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 59 – lid 1 – letter s

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(s)  waarborgen van de toegang tot de verbruiksgegevens van de consument, het verstrekken, voor facultatief gebruik, van een gemakkelijk te begrijpen geharmoniseerd formaat op nationaal niveau voor verbruiksgegevens en voor de onverwijlde toegang voor alle afnemers tot de gegevens overeenkomstig de artikelen 23 en 24 ;

(s)  waarborgen van de niet-discriminerende toegang tot de verbruiksgegevens van de consument, het verstrekken, voor facultatief gebruik, van een gemakkelijk te begrijpen geharmoniseerd formaat op nationaal niveau voor verbruiksgegevens en voor de onverwijlde toegang voor alle afnemers tot de gegevens overeenkomstig de artikelen 23 en 24;

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst.

Amendement    164

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 59 – lid 1 – letter x

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(x)  toezicht houden op de beschikbaarheid van vergelijkingswebsites, met inbegrip van vergelijkingsinstrumenten die aan de in artikel 14 en bijlage I bedoelde criteria voldoen.

(x)  toezicht houden op de beschikbaarheid van vergelijkingsinstrumenten, met inbegrip van vergelijkingswebsites, apps en andere interactieve middelen, die aan de in artikel 14 bedoelde criteria voldoen.

Amendement    165

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 59 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  opleggen van effectieve, evenredige en afschrikkende sancties aan elektriciteitsbedrijven die hun verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn of enig toepasselijk wettelijk bindend besluit van de regulerende instantie of het Agentschap niet naleven, of een bevoegde rechtbank voorstellen dergelijke sancties op te leggen. Daartoe behoort de bevoegdheid om aan de transmissiesysteembeheerder of het verticaal geïntegreerde bedrijf, naargelang het geval, sancties van maximaal 10 % van de jaaromzet van de transmissiesysteembeheerder of het verticaal geïntegreerde bedrijf op te leggen of voor te stellen deze op te leggen, wegens niet-naleving van hun respectieve verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn; en

(d)  op eigen initiatief of op verzoek van het Agentschap handhaven van zijn bindende besluiten, opleggen van effectieve, evenredige en afschrikkende sancties aan elektriciteitsbedrijven, ENTSB voor elektriciteit of regionale coördinatiecentra die hun verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn, Verordening (EU) nr. ... [herschikking van Verordening (EG) nr. 714/2009 als voorgesteld bij COM(2016)0861/2] of enig toepasselijk wettelijk bindend besluit van de regulerende instantie of het Agentschap niet naleven, of een bevoegde rechtbank voorstellen dergelijke sancties op te leggen. Daartoe behoort de bevoegdheid om aan de transmissiesysteembeheerder of het verticaal geïntegreerde bedrijf, naargelang het geval, sancties van maximaal 10 % van de jaaromzet van de transmissiesysteembeheerder of het verticaal geïntegreerde bedrijf op te leggen of voor te stellen deze op te leggen, wegens niet-naleving van hun respectieve verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn; en

Motivering

Dit amendement is nodig om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst.

Amendement    166

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 59 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  Om meer transparantie op de markt te bewerkstelligen en alle belangstellende partijen alle nodige informatie, besluiten of voorstellen voor een besluit met betrekking tot transmissie- en distributietarieven als bedoeld in artikel 60, lid 3, te verstrekken, stellen de regulerende instanties de gedetailleerde methode en de onderliggende kosten die worden gebruikt voor de berekening van de desbetreffende nettarieven, ter beschikking van de marktpartijen.

8.  Om meer transparantie op de markt te bewerkstelligen en alle belangstellende partijen alle nodige informatie, besluiten of voorstellen voor een besluit met betrekking tot transmissie- en distributietarieven als bedoeld in artikel 60, lid 3, te verstrekken, stellen de regulerende instanties de gedetailleerde methode en de onderliggende aannamen die worden gebruikt voor de berekening van de desbetreffende nettarieven, ter beschikking van de marktpartijen, rekening houdend met de investeringskosten, de meerwaarde van gedistribueerde productie, flexibiliteit, digitalisering, vraagrespons, opslag en het gebruik van netwerken door systeemgebruikers, met inbegrip van actieve afnemers en andere factoren.

Amendement    167

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 62 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Taken en bevoegdheden van regulerende instanties met betrekking tot regionale operationele centra

Taken en bevoegdheden van bevoegde instanties met betrekking tot regionale coördinatiecentra

Amendement    168

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 62 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De regionale regulerende instanties van het geografische gebied waar een regionaal operationeel centrum is gevestigd, hebben, in nauw overleg met elkaar, de volgende taken:

1.  De regionale regulerende instanties van het geografische gebied waar een regionaal coördinatiecentrum is gevestigd, hebben, in nauw overleg met elkaar, de volgende taken:

Amendement    169

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 62 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  de statuten en het reglement van orde goedkeuren;

(a)  het voorstel voor de oprichting van regionale coördinatiecentra zoals bedoeld in artikel 32, lid 1, van Verordening (EU) nr. ... [herschikking van Verordening 714/2009 als voorgesteld bij COM(2016) 861/2] goedkeuren;

Amendement    170

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 62 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  het op samenwerking gebaseerde besluitvormingsproces goedkeuren;

(c)  de op samenwerking gebaseerde processen goedkeuren;

Amendement    171

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 62 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  beoordelen of het regionale operationele centrum onpartijdig is en over passende bekwaamheden en middelen beschikt om de hem toegewezen functies en taken, inclusief regelingen inzake beveiliging, aansprakelijkheid en noodgevallen, onafhankelijk te vervullen;

(d)  garanderen dat het regionale coördinatiecentrum onpartijdig is en over passende bekwaamheden en middelen beschikt om de hem toegewezen functies en taken, inclusief regelingen inzake beveiliging, aansprakelijkheid en noodgevallen, onafhankelijk te vervullen;

Amendement    172

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 62 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  het verzoeken om informatie van regionale operationele centra;

(a)  het verzoeken om informatie van regionale coördinatiecentra;

Amendement    173

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 62 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  het uitvoeren van inspecties, ook onaangekondigde, in de gebouwen van de regionale operationele centra;

(b)  het uitvoeren van inspecties, ook onaangekondigde, in de gebouwen van de regionale coördinatiecentra;

Amendement    174

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 62 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  het vaststellen van gemeenschappelijke bindende besluiten betreffende regionale operationele centra.

(c)  het vaststellen van gemeenschappelijke bindende besluiten betreffende regionale coördinatiecentra.

Amendement    175

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 62 – lid 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis)  het behandelen van klachten tegen regionale coördinatiecentra wat hun verplichtingen in het kader van het Unierecht betreft.

Amendement    176

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 62 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De regulerende instanties werken onderling nauw samen en raadplegen elkaar en het Agentschap, en voorzien elkaar en het Agentschap van alle informatie die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun taken overeenkomstig dit artikel.

Amendement    177

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 69 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Artikel 69 bis

 

Evaluatie

 

De Commissie evalueert uiterlijk op 1 juni 2015 de tenuitvoerlegging van deze richtlijn en dient hierover bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in, in voorkomend geval vergezeld van een wetgevingsvoorstel.

 

Bij deze evaluatie wordt in het bijzonder beoordeeld of afnemers, en met name kwetsbare afnemers en afnemers die met energiearmoede kampen, onder de bepalingen van de richtlijn voldoende bescherming genieten.

Amendement    178

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  zijn operationeel onafhankelijk en waarborgen dat leveranciers in de zoekresultaten gelijk worden behandeld;

a)  zijn onafhankelijk van alle marktdeelnemers en waarborgen dat alle leveranciers in de zoekresultaten gelijk worden behandeld;

Amendement    179

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  vermelden duidelijk wie de eigenaars zijn en welke natuurlijke of rechtspersoon het instrument beheert;

b)  vermelden duidelijk wie de eigenaars zijn en welke natuurlijke of rechtspersoon het instrument beheert, alsook hoe de instrumenten worden gefinancierd;

Amendement    180

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c)  hanteren duidelijke, objectieve criteria als basis voor de vergelijking;

c)  hanteren duidelijke, objectieve criteria met vermelding van de inbegrepen diensten als basis voor de vergelijking;

Amendement    181

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  vermelden en rangschikken de onderzoeksresultaten aan de hand van een onpartijdig algoritme, onafhankelijk van enige betaling door leveranciers;

Amendement    182

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  zijn toegankelijk voor personen met een handicap;

Amendement    183

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage 1 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f)  belichten een zo volledig mogelijke reeks elektriciteitsaanbiedingen die een significant deel van de markt bestrijkt, en vermelden in voorkomend geval duidelijk, voordat de zoekresultaten worden getoond, dat de gepresenteerde informatie geen volledig overzicht van de markt biedt; en

f)  belichten een zo volledig mogelijke reeks energie-aanbiedingen, inclusief informatie over energiebronnen, en zijn transparant met betrekking tot diverse aanbiedingen wat betreft zowel dynamische als niet-dynamische tarieven, afzonderlijke en gebundelde contracten van leveranciers, aankoopgroeperingen en dienstverleners, en vermelden in voorkomend geval duidelijk, voordat de zoekresultaten worden getoond, dat de gepresenteerde informatie geen volledig overzicht van de markt biedt; en

Amendement    184

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

g bis)  stellen de afnemers in staat om vergelijkingen te maken zonder dat ze persoonsgegevens moeten invoeren.

Amendement    185

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – punt 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Op zijn facturen en periodieke afrekeningen wordt de eindafnemer duidelijk geattendeerd op de volgende informatie:

Op zijn facturen en periodieke afrekeningen, en duidelijk onderscheiden van de overige posten daarop, wordt de eindafnemer duidelijk geattendeerd op de volgende essentiële informatie:

Amendement    186

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – punt 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

a)  de te betalen prijs, en waar mogelijk de uitsplitsing van de prijs;

a)  de te betalen prijs en, indien relevant, de definitieve prijs per kWh; en waar mogelijk de uitsplitsing van de prijs;

Amendement    187

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – punt 1 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

a bis)  wanneer de betaling verschuldigd is;

Amendement    188

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – punt 1 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

d)  de contactgegevens van de leverancier, met inbegrip van een telefonische hulpdienst voor consumenten;

d)  de contactgegevens van de leverancier, inclusief in ieder geval zijn telefoonnummer en e-mailadres;

Amendement    189

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – punt 1 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

d bis)  informatie over overstappen en geschillenbeslechting;

Amendement    190

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – punt 1 – alinea 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

g bis)  een link of verwijzing naar een site/sites met prijsvergelijkingsinformatie;

Amendement    191

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – punt 1 – alinea 1 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

h)  informatie over zijn rechten aangaande de middelen van geschillenbeslechting waarover hij in geval van een geschil beschikt overeenkomstig artikel 26.

h)  de contactgegevens van de entiteit die met geschillenbeslechting is belast;

Amendement    192

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – punt 1 – alinea 1 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

h bis)  het één enkele contactpunt zoals bedoeld in artikel 25.

Amendement    193

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – punt 1 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Waar nodig wordt de eindafnemer op of bij zijn facturen en periodieke afrekeningen duidelijk geattendeerd op de volgende informatie:

De eindafnemer wordt op of bij zijn facturen en periodieke afrekeningen geattendeerd op de volgende informatie:

Amendement    194

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – punt 1 – alinea 2 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

c bis)  informatie over zijn rechten aangaande de middelen van geschillenbeslechting waarover hij in geval van een geschil beschikt overeenkomstig artikel 26.

Amendement    195

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – punt 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorts worden aan de eindafnemer vergelijkingen met het verbruik van een genormaliseerde of benchmark-afnemer in dezelfde verbruikerscategorie ter beschikking gesteld in, bij of als verwijzing in zijn facturen of periodieke afrekeningen.

Voorts worden aan de eindafnemer vergelijkingen met het verbruik van een genormaliseerde of benchmark-afnemer in dezelfde verbruikerscategorie ter beschikking gesteld.

Amendement    196

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – punt 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De prijs voor afnemers is gelijk aan de som van de volgende drie hoofdcomponenten: de component energie en levering, de netwerkcomponent (transmissie en distributie) en de component bestaande uit belastingen, heffingen, vergoedingen en kosten.

De prijs voor afnemers is gelijk aan de som van de volgende drie hoofdcomponenten: de component energie en levering, de netwerkcomponent (transmissie en distributie) en de component bestaande uit belastingen, heffingen, alle subsidies, vergoedingen en kosten.

Amendement    197

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – punt 3 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  gedetailleerde gegevens over de verbruiksduur per dag, week, maand en jaar. Deze gegevens worden op het internet of op de meterinterface vrijwel realtime ter beschikking gesteld van de eindafnemer en hebben betrekking op een periode van ten minste de voorgaande 24 maanden, of de periode sinds de aanvang van het leveringscontract, indien deze korter is.

b)  gedetailleerde gegevens over de verbruiksduur per dag, week, maand en jaar. Deze gegevens worden in een klantvriendelijke vorm op het internet of op de meterinterface vrijwel realtime ter beschikking gesteld van de eindafnemer en hebben betrekking op een periode van ten minste de voorgaande 24 maanden, of de periode sinds de aanvang van het leveringscontract, indien deze korter is.

Amendement    198

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage III – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  Bij een dergelijke evaluatie wordt rekening gehouden met de methode voor een kosten-batenanalyse en de minimumfunctionaliteiten voor slimme bemetering als gedefinieerd in Aanbeveling van de Commissie 2012/148/EU, alsook met de beste beschikbare technieken om het hoogste niveau van cyberbeveiliging en gegevensbescherming te garanderen.

2.  Bij een dergelijke evaluatie wordt gebruik gemaakt van de methode voor een kosten-batenanalyse en de minimumfunctionaliteiten voor slimme bemetering als gedefinieerd in Aanbeveling van de Commissie 2012/148/EU, alsook met de beste beschikbare technieken om het hoogste niveau van cyberbeveiliging en gegevensbescherming te garanderen. De Commissie ziet erop toe dat deze methode stelselmatig in de hele Unie wordt gebruikt.

Amendement    199

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage III – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  Onder voorbehoud van deze evaluatie stellen de lidstaten of, wanneer een lidstaat dit zo heeft bepaald, de aangewezen bevoegde autoriteit een tijdschema van maximaal tien jaar op voor de uitrol van slimme metersystemen. Wanneer de ingebruikname van slimme meters positief wordt beoordeeld, wordt minstens 80 % van de eindafnemers voorzien van deze slimme meetsystemen binnen acht jaar vanaf de datum van hun positieve beoordeling of uiterlijk in 2020 voor de lidstaten die met de uitrol zijn gestart vóór de inwerkingtreding van deze richtlijn .

3.  Onder voorbehoud van deze evaluatie stellen de lidstaten of, wanneer een lidstaat dit zo heeft bepaald, de aangewezen bevoegde autoriteit een tijdschema van maximaal vijf jaar op voor de uitrol van slimme metersystemen. Wanneer de ingebruikname van slimme meters positief wordt beoordeeld, wordt minstens 80 % van de eindafnemers voorzien van deze slimme meetsystemen binnen vijf jaar vanaf de datum van hun positieve beoordeling of uiterlijk in 2020 voor de lidstaten die met de uitrol zijn gestart vóór de inwerkingtreding van deze richtlijn .

(1)

PB C …

(2)

PB C …

(3)

PB C 77 van 28.3.2002, blz. 1.


TOELICHTING

I. Inleiding

De elektriciteitssystemen in Europa zijn jarenlang gedomineerd door nationale monopolies, die het hele systeem afdekten, van de productie en de distributie tot de aflevering aan de consument. Hoewel een dergelijk 'top-down'-systeem deed wat het moest doen, te weten elektriciteit leveren, voorzag het niet in concurrentie, hetgeen niet gunstig is voor de consument. Sinds 1996 zijn de markten voor elektriciteit geleidelijk geliberaliseerd, resulterend in meer concurrentie en lagere prijzen. De laatste significante wijziging van de EU-wetgeving vond in 2009 plaats met het derde energiepakket.

Sindsdien heeft op het gebied van de productie van elektriciteit een revolutie plaatsgevonden. De productie van elektriciteit is als gevolg van ontwikkelingen op het gebied van hernieuwbare energieën en andere technologieën veranderd van een gecentraliseerd systeem naar een meer gedecentraliseerd model. De wetgeving moet opnieuw worden aangepast om in te spelen op deze nieuwe realiteit.

Hernieuwbare energiebronnen (vooral de wind en de zon) hebben voor veel fluctuaties in het systeem gezorgd, dat zich heeft moeten aanpassen om flexibeler te worden én door te gaan met het aan de consument leveren van elektriciteit. Onze klimaatdoelstellingen hebben de aanzet gegeven tot verschillende subsidie- en steunregelingen; in combinatie met een onvolledige grensoverschrijdende samenwerking tussen de lidstaten van de EU hebben deze in een overproductie in de EU geleid. In veel lidstaten geven prijsregulering en onvolledig functionerende steunregelingen het verkeerde signaal af voor investeringen.

Om hier iets aan te doen en het systeem minder afhankelijk te maken van fossiele brandstoffen kiest uw rapporteur voor een marktgebaseerde benadering, hetgeen betekent dat hij daadwerkelijk gelijke randvoorwaarden voor alle marktdeelnemers tot stand wil brengen. Dit houdt de afschaffing in van de marktwerkingverstorende subsidies, of het nu gaat om subsidies voor fossiele brandstoffen, kernenergie, of hernieuwbare energiebronnen. Eerlijke regels betekent eerlijke concurrentie op de markt. Een eerlijke elektriciteitsmarkt zal zowel bijdragen aan het verwezenlijken van onze klimaatdoelstellingen, als resulteren in de laagste en meest concurrerende prijzen voor de consument, én de voorzieningszekerheid waarborgen zonder bovenmatige investeringen.

II. Het verslag

II.1. De markt eerst

Een van de fundamentele beginselen van elke markt is vrije prijsvorming. Het elimineren van de prijsplafonds is dan ook essentieel en moet op zo kort mogelijke termijn worden gerealiseerd.

Capaciteitsmechanismen zijn subsidies, die in een situatie met overcapaciteit in de EU nauwelijks enige zin hebben. De rapporteur is van oordeel dat zij alleen als laatste redmiddel zouden moeten worden ingezet. Eerst moet middels de Europese adequaatheidsbeoordeling worden vastgesteld dat adequaatheidsproblemen daadwerkelijk bestaan. Vervolgens zouden de lidstaten de bestaande obstakels die deze problemen veroorzaken middels concrete toezeggingen moeten aanpakken, en hierop moet toezicht worden uitgeoefend door de Commissie. Indien het adequaatheidsprobleem alleen over een langere periode kan worden opgelost, zou een capaciteitsmechanisme kunnen worden toegestaan, mits aan bepaalde voorwaarden en de Europese regels inzake staatssteun wordt voldaan. Daar waar mogelijk zouden dergelijke mechanismen een grensoverschrijdend karakter moeten hebben.

Gelijke randvoorwaarden voor iedereen is een 'must' om ervoor te zorgen dat prijzen via mededinging tot stand komen. Het huidige systeem van toekenning van steun aan enkele producenten in de vorm van prioritaire dispatching en vrijstelling van balanceringsverantwoordelijkheden verstoort de concurrentie. De rapporteur is van oordeel dat de markt alleen goed kan functioneren indien iedereen financieel verantwoordelijk wordt gesteld voor het onevenwicht dat hij in het systeem creëert. Een dergelijke benadering zorgt voor stimulansen om het systeem in evenwicht te houden en een passend niveau van voorzieningszekerheid, waardoor de behoefte aan capaciteitsmechanismen afneemt.

II.2. Biedzones

Grotere biedzones zorgen voor meer liquiditeit, maar minder stimulansen voor netwerkinvesteringen. De rapporteur deelt de zienswijze dat biedzones in de tijd stabiel en zo groot mogelijk moeten zijn, en rekening moeten houden met systeemcongestie. Hij stelt een systeem met beloningen en sancties voor. Na een herziening van de biedzones zouden de desbetreffende lidstaten eerst met eenparigheid overeenstemming moeten bereiken over de opzet van de biedstructuur en, in voorkomend geval, over concrete toezeggingen. Indien ze er niet in slagen tot overeenstemming te komen, zou de Commissie het initiatief moeten nemen om het meningsverschil op te lossen.

II.3. Regionale samenwerking

Op de elektriciteitsmarkt geldt dat wat in de ene lidstaat gebeurt van invloed is op de andere lidstaten in de regio en daarbuiten. Om de veiligheid van het systeem te waarborgen en onderbrekingen van de voorziening uit te sluiten, is er behoefte aan meer regionale samenwerking tussen de transmissiesysteembeheerders. De rapporteur wijst op de positieve effecten die het reeds operationele systeem van regionale veiligheidscoördinatoren voor de veiligheid van het systeem heeft gehad. Naarmate elektriciteitsmarkten onderling sterker verbonden raken, is het verbeteren van deze samenwerking, door meer taken en functies op het regionale niveau toe te wijzen, de volgende logische stap. Wel moet de eindverantwoordelijkheid voor de veiligheid van het systeem bij de transmissiesysteembeheerders blijven liggen.

II.4. De consument

De technologie maakt het inmiddels mogelijk dat nieuwe spelers tot de elektriciteitsmarkt toetreden. De markt moet dan ook zo zijn opgezet dat iedereen die bereid en in staat is om deel te nemen, hetzij als producent van zijn eigen elektriciteit, hetzij als aanbieder van opslagcapaciteit, of als vraagrespons, daartoe de mogelijkheid moet hebben. Het elimineren van marktobstakels betekent meer marktpartijen en meer keuze voor de consument. De rapporteur stelt ook wijzigingen aan het voorstel voor die beogen dat de consument goed gefundeerde besluiten kan nemen en op korte termijn op een andere aanbieder kan overstappen.


ADVIES VAN DE COMMISSIE JURIDISCHE ZAKEN

D(2017)36117

Jerzy Buzek

voorzitter, Commissie industrie, onderzoek en energie

PHS 08B046

Brussel

Betreft:  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking)

  (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Geachte voorzitter,

De Commissie juridische zaken heeft bovengenoemd voorstel bestudeerd, overeenkomstig artikel 104 inzake herschikking, zoals opgenomen in het Reglement van het Europees Parlement.

Lid 3 van dat artikel luidt als volgt:

"Als de voor juridische zaken bevoegde commissie van oordeel is dat het ontwerp geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangegeven, stelt zij de bevoegde commissie hiervan in kennis.

In dat geval en onverminderd de in de artikelen 169 en 170 vastgelegde voorwaarden zijn amendementen in de ter zake bevoegde commissie alleen ontvankelijk als zij betrekking hebben op onderdelen van het ontwerp die wijzigingen bevatten.

Amendementen op ongewijzigd gebleven onderdelen van het ontwerp kunnen evenwel in uitzonderlijke en individuele gevallen door de voorzitter van de ter zake bevoegde commissie worden aanvaard indien hij van oordeel is dat dit noodzakelijk is om dwingende redenen die verband houden met de interne logica van de tekst of omdat de amendementen onlosmakelijk verbonden zijn met andere ontvankelijke amendementen. Deze redenen dienen in een schriftelijke motivering bij de amendementen te worden vermeld."

Op grond van het advies van de Adviesgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie, die het voorstel tot herschikking heeft onderzocht en overeenkomstig de aanbevelingen van de rapporteur voor advies, is de Commissie juridische zaken van oordeel dat het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig in het voorstel en in het advies van de Adviesgroep worden aangegeven en dat met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere besluiten met die inhoudelijke wijzigingen kan worden geconstateerd dat het voorstel een loutere codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen.

Daarom heeft de Commissie juridische zaken tijdens haar vergadering van 7 september 2017 met 19 stemmen voor en 0 stemmen tegen, bij 2 onthoudingen(1), besloten de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie aan te bevelen dit voorstel overeenkomstig artikel 104 te behandelen.

Hoogachtend,

Pavel Svoboda

Bijlage: Verslag ondertekend door de voorzitter van de Adviesgroep

(1)

De volgende leden waren aanwezig: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

 

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE

JURIDISCHE DIENSTEN

 

    Brussel, 24.07.2017

ADVIES

AAN  HET EUROPEES PARLEMENT

  DE RAAD

  DE COMMISSIE

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking)

COM(2016) 864 final/2 of 23.2.2017 - 2016/0380 (COD)

Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 28 november 2001 over een systematischer gebruik van de herschikking van besluiten, en met name paragraaf 9 daarvan, is de uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie bestaande adviesgroep op 6 juni 2017 bijeengekomen om bovengenoemd voorstel van de Commissie te bestuderen.

Tijdens deze bijeenkomst(1) is de adviesgroep na bestudering van het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot herschikking van Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG unaniem tot de conclusie gekomen dat de volgende tekstdelen gemarkeerd hadden moeten worden met de grijze achtergrond die gewoonlijk wordt gebruikt om materiële wijzigingen aan te geven:

- in overweging 2, de schrapping van de woorden "en de grensoverschrijdende handel te bevorderen en zo efficiëntieverbeteringen";

- in overweging 37, de schrapping van de eerste drie zinnen van overweging 50 van Richtlijn 2009/72/EG, die als volgt luiden: "De eisen inzake openbaredienstverlening, onder meer met betrekking tot de universele dienstverlening, en de gemeenschappelijke minimumnormen die daaruit voortvloeien, moeten verder worden versterkt om te waarborgen dat alle consumenten, met name de kwetsbaren onder hen, hun voordeel doen bij de vrije mededinging en bij billijke prijzen. De eisen inzake openbaredienstverlening dienen op nationaal niveau te worden gedefinieerd, met inachtneming van nationale omstandigheden; het Gemeenschapsrecht dient echter door de lidstaten te worden nageleefd. De burgers van de Unie en, waar dit door de lidstaten opportuun wordt geacht, kleine ondernemingen, dienen aanspraak te hebben op openbaredienstverplichtingen, vooral waar het gaat om leverings- en voorzieningszekerheid en redelijke prijzen";

- in artikel 1, de schrapping van de woorden "integreren van";

- in artikel 9, lid 5, de schrapping van de verwijzing naar artikel 8 van Richtlijn 2009/72/EG;

- in artikel 10, lid 2, onder g), de schrapping van de tekst "transparante, eenvoudige en goedkope procedures ter beschikking krijgen voor het afhandelen van hun klachten. Meer in het bijzonder hebben alle consumenten recht op dienstverlening en klachtenbehandeling door hun elektriciteitsleverancier. Door middel van dergelijke buitengerechtelijke geschillenbeslechting moeten geschillen billijk en snel, en bij voorkeur binnen drie maanden, kunnen worden beslecht, zo nodig via een systeem van terugbetaling en/of vergoeding";

- na de tekst van artikel 18, de schrapping van de gehele tekst van lid 10 van artikel 3 van Richtlijn 2009/72/EG;

- na de tekst van artikel 25, de schrapping van de gehele tekst van lid 16 van artikel 3 van Richtlijn 2009/72/EG;

- in artikel 26, de schrapping van de woorden "er een onafhankelijk mechanisme is, zoals een energieombudsman of een consumentenorgaan, voor de efficiënte afhandeling van klachten en buitengerechtelijke geschillenbeslechting";

- in artikel 27, lid 2, de vervanging van de woorden "openstelling van de markt" door "vrije keuze van leverancier";

- in artikel 28, lid 1, de schrapping van het woorddeel "eind-" voorafgaand aan het woorddeel "afnemers";

- in artikel 38, lid 2, onder a), de schrapping van het woord "reservecapaciteit";

- in artikel 47, lid 3, de toevoeging van de beginwoorden "Het verticaal geïntegreerde bedrijf en zijn";

- in artikel 59, lid 4, inleidende formule, de toevoeging van de woorden "en 3";

- in artikel 61, lid 2, onder d), de toevoeging van de woorden "en richtsnoeren";

- in artikel 66, lid 1, de vervanging van de huidige formulering "kunnen om ontheffingen vragen van de desbetreffende bepalingen van de hoofdstukken IV, VI, VII en VIII, en hoofdstuk III voor geïsoleerde microsystemen, met het oog op het opknappen, verbeteren en vergroten van de bestaande capaciteit. De Commissie kan hun die ontheffingen verlenen" door "kunnen om ontheffingen vragen van de desbetreffende bepalingen van de hoofdstukken IV, V en VI en de artikelen 4, 6, 7 en 8";

- in bijlage II, punt 4, onder a), de toevoeging van de woorden "(op nationaal niveau, d.w.z. in de lidstaat waar het leveringscontract is afgesloten, alsook op het niveau van het leveringsbedrijf indien de leverancier in meerdere lidstaten actief is)";

- in bijlage II, punt 4, tweede alinea, de verwijzing naar b) van de eerste alinea van datzelfde punt;

- in bijlage III, punt 3, de vervanging van het woord "consumenten" door "eindafnemers";

De adviesgroep heeft na bestudering van het voorstel eensgezind geconstateerd dat het voorstel geen andere inhoudelijke wijzigingen bevat dan die welke als zodanig zijn aangemerkt. Voorts heeft de adviesgroep met betrekking tot de codificatie van de ongewijzigde bepalingen van de eerdere rechtshandeling met die inhoudelijke wijzigingen geconstateerd dat het voorstel louter een codificatie van de bestaande tekst behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisch adviseur      Juridisch adviseur      Directeur-generaal

(1)

  De adviesgroep heeft gewerkt op basis van de Engelse versie, aangezien de tekst in kwestie oorspronkelijk in deze taal gesteld was.


ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (24.11.2017)

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking)

(COM(2016) 864 final – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Rapporteur voor advies: Pavel Poc

BEKNOPTE MOTIVERING

Over het algemeen verwelkomt de rapporteur voor advies het voorstel voor een richtlijn van de Commissie.

In het wetgevingsvoorstel wordt terecht:

1.  in de energietransitie een centrale plaats toegekend aan de consument;

2.  gestreefd naar het creëren van een gelijk speelveld, waarin participatie van hernieuwbare energiebronnen in de markt mogelijk is;

3.  de regionale samenwerking versterkt.

Maar om te verzekeren dat de doelstellingen van het Europees energiebeleid en van de energie-unie volledig gehaald worden, moet het voorstel voor een richtlijn op bepaalde punten aangepast worden.

·  De transitie naar een schone economie moet gebeuren op een manier die energieverbruikers niet al te veel last berokkent.

·  De impact van de integratie van de markt en de daaraan gekoppelde marktwerking moet vergroot worden. Hiervoor is een gelijk speelveld voor alle marktdeelnemers een noodzakelijke voorwaarde.

·  Een nieuw rechtskader op Europees en nationaal niveau moet zorgen voor eerlijke deelnamevoorwaarden voor nieuwe instanties, bijvoorbeeld aankoopgroeperingen of plaatselijke energiegemeenschappen op de markt, maar mag hierbij de andere marktdeelnemers niet discrimineren.

Een nauwere integratie van de balanceringsmarkt is cruciaal om de efficiënte participatie van hernieuwbare energiebronnen en van de vraagzijde over de grenzen heen mogelijk te maken. Hierbij moet de voorzieningszekerheid echter te allen tijde gewaarborgd blijven. Daarom moeten de rechten op dit gebied strikt corresponderen met plichten om mogelijke gevolgen voor verbruikers te vermijden. De lidstaten en, in de meeste gevallen, de nationale TSB's zijn bevoegd en aansprakelijk voor de zekerheid van de elektriciteitsvoorziening.

Er zijn duidelijke voorschriften nodig voor de nieuwe spelers op de markt, zoals aankoopgroeperingen of plaatselijke energiegemeenschappen. De rapporteur voor advies vindt het goed dat de Commissie deze kwestie in de wetgeving heeft aangepakt, maar is van oordeel dat de regels voor aankoopgroeperingen niet goed zijn bepaald. In de effectbeoordeling staat dat als er niet voorzien wordt in een vergoedingsmechanisme tussen de aankoopgroeperingen en de voor de balancering verantwoordelijke partijen, er een risico bestaat dat aankoopgroeperingen vrijbuiters worden, die de systeemkosten niet mee dragen en die de vraagrespons op een inefficiënte manier activeren.

De rapporteur voor advies benadrukt dat kwetsbare en energiearme verbruikers behoorlijk beschermd moeten worden. De Commissie legt terecht de nadruk op sociaal beleid en op een geleidelijke afschaffing van prijsregulering, die in realiteit discriminerend bleek te zijn ten opzichte van kwetsbare en energiearme verbruikers. Er is nog verduidelijking nodig van bepaalde details, zoals een ondubbelzinnige definitie van uiterst dringende redenen, waarbij prijsregulering uitzonderlijk toegepast kan worden, zodat twijfels bij de tenuitvoerlegging van deze bepalingen vermeden worden.

Ook de regels voor plaatselijke energiegemeenschappen moeten zodanig gedefinieerd worden dat consumenten die niet aan de plaatselijke energiegemeenschap willen deelnemen daar geen nadelen van ondervinden en dat de plaatselijke energiegemeenschappen de kosten van het elektriciteitssysteem op zich niet zullen opdrijven, omdat dit nadelig zou zijn voor energiearme en kwetsbare verbruikers.

Een betere koppeling van de groothandel- en detailhandelsmarkten is essentieel om de flexibiliteit van het systeem en de integratie van hernieuwbare energiebronnen te verbeteren. Bepalingen waardoor elke verbruiker de mogelijkheid krijgt om zijn elektriciteitsleverancier om een dynamische-elektriciteitsprijscontract te verzoeken zijn welkom.

Om de vraagrespons te faciliteren, moeten de verbruikers alle nodige informatie krijgen om aan de markt te kunnen deelnemen en een doordachte keuze voor een elektriciteitsleverancier te kunnen maken. Er is behoefte aan eenvoudige elektriciteitsfacturen en aan andere innovatieve manieren om aanvullende facturatie-informatie te verstrekken.

Kosteneffectieve slimme elementen kunnen de integratie van hernieuwbare energiebronnen en de participatie van verbruikers in de energiemarkt vereenvoudigen. De meest kosteneffectieve manier om slimme meters in te voeren is de vervanging van bestaande meters aan het eind van hun levenscyclus. Daarom benadrukt de rapporteur voor advies dat verduidelijking nodig is over de behandeling en conformiteit van slimme meters die in gebruik werden genomen vóór de inwerkingtreding van de richtlijn; dit mag namelijk de eindprijs voor de gebruikers niet negatief beïnvloeden.

De rapporteur voor advies vindt het goed dat de Commissie nadruk legt op de distributiesysteembeheerders, die essentieel zijn om de flexibiliteit van het systeem en de paraatheid om hernieuwbare energiebronnen op lokaal niveau in te voeren te vergroten.

Flexibiliteit in distributienetwerken, met inbegrip van energieopslag, moet benut worden op de manier die het meest kosteneffectief en voor de eindgebruikers het voordeligst is. De rapporteur voor advies raadt daarom aan de regels voor het eigendom van opslagfaciliteiten door distributiesysteembeheerders aan te passen.

De integratie van elektromobiliteit in het elektriciteitsnetwerk zal de actieve deelname van eindgebruikers mogelijk maken en dus de algemene flexibiliteit van het elektriciteitssysteem verbeteren. Er moet evenwel met betrekking tot het eigendom van elektromobiliteitsinfrastructuur door DSB's een onderscheid gemaakt worden tussen publieke operaties en privaat gebruik.

Ook de samenwerking van DSB's in heel Europa is cruciaal. In dit verband moeten de voorwaarden voor participatie van distributiesysteembeheerders in de EU-entiteit voor DSB's verder verduidelijkt worden, met het oog op hun evenredige vertegenwoordiging en de financiering van de entiteit.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement    1

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3)  Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad hebben aanzienlijk bijgedragen tot de totstandbrenging van een dergelijke interne markt voor elektriciteit. Het Europese energiesysteem ondergaat op dit moment echter een diepgaande verandering. Het gemeenschappelijke doel om het energiesysteem koolstofvrij te maken schept nieuwe kansen en uitdagingen voor marktdeelnemers. Tegelijkertijd maken technologische ontwikkelingen nieuwe vormen van consumentenparticipatie en grensoverschrijdende samenwerking mogelijk. De marktregels van de Unie moeten worden aangepast aan een nieuwe marktrealiteit.

(3)  Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2009/72/EG van het Europees Parlement en de Raad hebben aanzienlijk bijgedragen tot de totstandbrenging van een dergelijke interne markt voor elektriciteit. Het Europese energiesysteem ondergaat op dit moment echter een diepgaande verandering. Het gemeenschappelijke doel om het aandeel van hernieuwbare energie in de elektriciteitssector te verhogen tot ten minste 45 % in 2030 en het energiesysteem volledig koolstofvrij te maken tegen 2050 schept nieuwe kansen en uitdagingen voor marktdeelnemers. Tegelijkertijd maken technologische ontwikkelingen nieuwe vormen van consumentenparticipatie en grensoverschrijdende samenwerking mogelijk. De marktregels van de Unie moeten worden aangepast aan een nieuwe marktrealiteit.

Amendement    2

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6)  In de mededeling van de Commissie van 15 juli 2015 "Startsein voor een openbare raadpleging over de nieuwe opzet van de elektriciteitsmarkt"31 is benadrukt dat de verschuiving van productie in grote centrale elektriciteitscentrales naar gedecentraliseerde productie uit hernieuwbare energiebronnen en koolstofvrije markten een aanpassing van de huidige regels voor de handel in elektriciteit en wijziging van de bestaande rollen op de markt vereist. In die mededeling werd benadrukt dat elektriciteitsmarkten moeten worden georganiseerd op een meer flexibele wijze waarin alle marktspelers worden geïntegreerd, met inbegrip van de producenten van hernieuwbare energie, nieuwe energiedienstverleners, energieopslag en flexibele vraag.

(6)  In de mededeling van de Commissie van 15 juli 2015 "Startsein voor een openbare raadpleging over de nieuwe opzet van de elektriciteitsmarkt"31 is benadrukt dat de verschuiving van productie in grote centrale elektriciteitscentrales naar gedecentraliseerde productie uit hernieuwbare energiebronnen en koolstofvrije markten een aanpassing van de huidige regels voor de handel in elektriciteit en wijziging van de bestaande rollen op de markt vereist. In die mededeling werd benadrukt dat elektriciteitsmarkten moeten worden georganiseerd op een meer flexibele wijze waarin alle marktspelers worden geïntegreerd, met inbegrip van de producenten van hernieuwbare energie, nieuwe energiedienstverleners, energieopslag en flexibele vraag. Het is even belangrijk dat de Unie dringend investeert in interconnectie op Europees niveau met het oog op de overdracht van energie door middel van hoogspanningstransmissiesystemen voor elektriciteit.

_________________

_________________

31   COM(2015) 340 final van 15.7.2015.

31   COM(2015) 340 final van 15.7.2015.

Amendement    3

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis)  Met het oog op de voltooiing van de interne markt voor elektriciteit moeten de lidstaten de integratie van hun nationale markten en de samenwerking van de systeembeheerders op EU- en regionaal niveau stimuleren, waarbij de geïsoleerde systemen die elektriciteitseilanden in de Unie blijven vormen, ook worden geïntegreerd.

Motivering

Deze overweging moet in de richtlijn behouden blijven om te benadrukken dat de lidstaten moeten samenwerken om een van de belangrijkste doelstellingen van het EU-energiebeleid te halen, te weten de totstandbrenging van de interne markt.

Amendement    4

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis)  De Unie kan haar doelstellingen voor hernieuwbare energie het meest efficiënt bereiken door een marktkader te scheppen dat flexibiliteit en innovatie beloont. Een goed functionerende opzet van de elektriciteitsmarkt is de bepalende factor bij uitstek voor de ingebruikname van hernieuwbare energie.

Motivering

Een werkende interne energiemarkt moet bijdragen aan de ingebruikname van hernieuwbare energie en de Unie in staat stellen om haar doelstellingen voor hernieuwbare energie te halen, alsook om te voldoen aan haar internationale verplichtingen op grond van de Klimaatovereenkomst van Parijs.

Amendement    5

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11)  Om de mededinging en de levering van elektriciteit tegen de meest concurrerende prijs te verzekeren, moeten de lidstaten en de nationale regulerende instanties grensoverschrijdende toegang voor nieuwe leveranciers van elektriciteit afkomstig van diverse energiebronnen en voor nieuwe aanbieders van productie en opslag van elektriciteit en van vraagrespons makkelijker maken.

(11)  Om de mededinging en de levering van elektriciteit tegen de meest concurrerende prijs te verzekeren, moeten de lidstaten en de nationale regulerende instanties grensoverschrijdende toegang voor nieuwe leveranciers van elektriciteit afkomstig van diverse energiebronnen en voor nieuwe aanbieders van productie en opslag van elektriciteit en van vraagrespons makkelijker maken. De lidstaten moeten echter samenwerken bij de coördinatie van elektriciteitsstromen en de nodige actie ondernemen om ongecoördineerde grensoverschrijdende elektriciteitsstromen te voorkomen.

Motivering

Dit amendement houdt verband met twee amendementen op artikel 3.

Amendement    6

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis)  Interconnecties tussen de lidstaten moeten worden bevorderd, aangezien zij de integratie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen vergemakkelijken, de variabiliteit verminderen, de balanceringskosten verlagen en de mededinging stimuleren.

Amendement    7

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 ter)  De Europese Raad van 23 en 24 oktober 2014 heeft besloten dat de Commissie met steun van de lidstaten voortvarend maatregelen zou nemen om zo spoedig mogelijk een minimumstreefcijfer van 10 % op het gebied van interconnectie van elektriciteit te halen, zulks uiterlijk in 2020, voor ten minste de lidstaten die nog geen minimumniveau van integratie in de interne energiemarkt hebben bereikt, en voor de lidstaten die hun belangrijkste toegangspunt tot de interne energiemarkt vormen.

Amendement    8

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 15

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(15)  De lidstaten moeten een ruime discretionaire bevoegdheid in stand houden om aan elektriciteitsondernemingen openbaredienstverplichtingen op te leggen bij het nastreven van doelstellingen van algemeen economisch belang. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat huishoudelijke afnemers, en, indien zij dat dienstig achten, kleine bedrijven, het recht hebben om tegen duidelijk vergelijkbare, transparante en concurrerende prijzen van elektriciteit van een bepaalde kwaliteit te worden voorzien. Niettemin vormen openbaredienstverplichtingen die de vorm aannemen van regulering van de leveringsprijzen, fundamenteel een verstorende maatregel die vaak leidt tot de accumulatie van tarieftekorten, beperking van de keuze van de consument, minder stimulansen voor investeringen in energiebesparing en energie-efficiëntie, lagere dienstverleningsnormen, een lager niveau van betrokkenheid en tevredenheid van consumenten en beperking van de mededinging en van het aanbod van innovatieve producten en diensten op de markt. De lidstaten moeten derhalve andere beleidsinstrumenten toepassen, en dan met name de gerichte sociale beleidsmaatregelen, om ervoor te zorgen dat de burgers van betaalbare elektriciteit voorzien kunnen blijven worden. Interventies in de vaststelling van de prijs mogen alleen in een beperkt aantal uitzonderlijke omstandigheden worden toegepast. Een volledig geliberaliseerde retailmarkt voor elektriciteit zou de concurrentie op prijs en op andere punten dan prijs onder bestaande leveranciers stimuleren en zou een stimulerend effect hebben op toetreding tot de markt van nieuwe deelnemers, waardoor de keuze en de tevredenheid van de consument verbetert.

(15)  De lidstaten moeten een ruime discretionaire bevoegdheid in stand houden om aan elektriciteitsondernemingen openbaredienstverplichtingen op te leggen bij het nastreven van doelstellingen van algemeen economisch belang. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat huishoudelijke afnemers, en, indien zij dat dienstig achten, kleine bedrijven, het recht hebben om tegen duidelijk vergelijkbare, transparante en concurrerende prijzen van elektriciteit van een bepaalde kwaliteit te worden voorzien. Niettemin kunnen openbaredienstverplichtingen die de vorm aannemen van regulering van de leveringsprijzen, fundamenteel een verstorende maatregel vormen als de prijs geen afspiegeling vormt van de waarde van de elektriciteit en de kosten van de leverancier, wat vaak leidt tot de accumulatie van tarieftekorten, beperking van de keuze van de consument, minder stimulansen voor investeringen in energiebesparing en energie-efficiëntie, lagere dienstverleningsnormen, een lager niveau van betrokkenheid en tevredenheid van consumenten en beperking van de mededinging en van het aanbod van innovatieve producten en diensten op de markt. De lidstaten moeten er derhalve voor zorgen dat hun regulering van de prijzen niet schadelijk is voor de mededinging, of andere beleidsinstrumenten toepassen, en dan met name de gerichte sociale beleidsmaatregelen, om ervoor te zorgen dat de burgers van betaalbare elektriciteit voorzien kunnen blijven worden. Interventies in de vaststelling van de prijs mogen alleen in een beperkt aantal uitzonderlijke omstandigheden worden toegepast. Een volledig geliberaliseerde, goed functionerende retailmarkt voor elektriciteit zou de concurrentie op prijs en op andere punten dan prijs onder bestaande leveranciers stimuleren en zou een stimulerend effect hebben op toetreding tot de markt van nieuwe deelnemers, waardoor de keuze en de tevredenheid van de consument verbetert. Dit moet er ook voor zorgen dat alle directe en indirecte subsidies voor elektriciteit uit fossiele brandstoffen tegen 2023 worden uitgefaseerd. 

Amendement    9

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(23)  Met behulp van onafhankelijke vergelijkingsinstrumenten, waaronder websites, kunnen afnemers op een doeltreffende manier de verdiensten van verschillende op de markt beschikbare energieaanbiedingen beoordelen. De opzoekkosten zijn lager, aangezien de afnemers niet langer informatie hoeven te verzamelen van individuele leveranciers en dienstverleners. Dergelijke instrumenten kunnen ervoor zorgen dat de informatie die wordt geboden niet alleen duidelijk en beknopt, maar ook volledig en uitvoerig is. Zij moeten trachten een zo breed mogelijk scala aan op de markt beschikbaar aanbod te tonen en de markt zo volledig mogelijk te dekken, zodat de afnemer een representatief overzicht krijgt. Het is van wezenlijk belang dat de informatie die via dergelijke instrumenten wordt verstrekt, betrouwbaar, onpartijdig en transparant is.

(23)  Met behulp van onafhankelijke vergelijkingsinstrumenten, waaronder websites, kunnen afnemers op een doeltreffende manier de verdiensten van verschillende op de markt beschikbare energieaanbiedingen beoordelen. De opzoekkosten zijn lager, aangezien de afnemers niet langer informatie hoeven te verzamelen van individuele leveranciers en dienstverleners. Dergelijke instrumenten kunnen ervoor zorgen dat de informatie die wordt geboden niet alleen duidelijk en beknopt, maar ook volledig en uitvoerig is. Zij moeten trachten een zo breed mogelijk scala aan op de markt beschikbaar aanbod te tonen en de markt zo volledig mogelijk te dekken, zodat de afnemer een representatief overzicht krijgt. Voor aanbiedingen betreffende hernieuwbare energie moet makkelijk toegankelijke en begrijpelijke informatie worden verstrekt over leveranciers, hernieuwbare energiebronnen en garanties van oorsprong. Deze instrumenten moeten afnemers ook op transparante wijze informeren wanneer de energie uit een niet-hernieuwbare bron afkomstig is. Het is van wezenlijk belang dat de informatie die via dergelijke instrumenten wordt verstrekt, betrouwbaar, onpartijdig en transparant is.

Amendement    10

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(26)  Alle groepen afnemers (industriële en commerciële afnemers en huishoudens) moeten toegang hebben tot de energiemarkten om hun flexibiliteit en hun zelfgeproduceerde elektriciteit te verhandelen. Afnemers moet worden toegestaan ten volle gebruik te maken van de voordelen van de bundeling van productie en levering in grotere regio's en te profiteren van grensoverschrijdende concurrentie. Aankoopgroeperingen zullen waarschijnlijk een belangrijke rol spelen als intermediair tussen groepen afnemers en de markt. Er moeten transparante en eerlijke regels worden vastgesteld om onafhankelijke aankoopgroeperingen in staat te stellen deze rol te vervullen. Producten moeten op alle georganiseerde energiemarkten, met inbegrip van ondersteunende diensten en capaciteitsmarkten, zodanig worden gedefinieerd dat de deelname van vraagrespons wordt gestimuleerd.

(26)  Alle groepen afnemers (industriële, agrarische en commerciële afnemers en huishoudens) moeten toegang hebben tot de energiemarkten om hun flexibiliteit en hun zelfgeproduceerde elektriciteit te verhandelen. Afnemers moet worden toegestaan ten volle gebruik te maken van de voordelen van de bundeling van productie en levering in grotere regio's en te profiteren van grensoverschrijdende concurrentie. Aankoopgroeperingen zullen waarschijnlijk een belangrijke rol spelen als intermediair tussen groepen afnemers en de markt. Er moeten transparante en eerlijke regels worden vastgesteld om onafhankelijke aankoopgroeperingen in staat te stellen deze rol te vervullen. Producten moeten op alle georganiseerde energiemarkten, met inbegrip van ondersteunende diensten en capaciteitsmarkten, zodanig worden gedefinieerd dat de deelname van vraagrespons wordt gestimuleerd.

Amendement    11

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(27 bis)  Om aan de internationale klimaatverbintenissen te voldoen en de interne doelstellingen van de Unie te halen, moet een omvattende koerswijziging in de richting van een koolstofarme economie worden gemaakt. De toewijzingscriteria van verschillende EU-fondsen ter bevordering van de CO2-reductie en maatregelen ter verhoging van de energie-efficiëntie op de elektriciteitsmarkt en in andere sectoren moeten daarom worden aangepast. Er moet worden gegarandeerd dat aan projecten die in strijd zijn met de doelstellingen en het beleid inzake CO2-reductie geen EU-financiering wordt toegewezen. De Commissie moet door middel van gedelegeerde handelingen een geavanceerde en transparante methode vaststellen voor de evaluatie van de milieuprestaties van de toepassingen op de elektriciteitsmarkt.

Amendement    12

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(29 bis)  Gezien het toenemende belang van actieve consumenten is het noodzakelijk een goed evenwicht te vinden tussen het belonen van de deelnemers van wie de deelname voordelig is voor het energiesysteem, en het waarborgen van het vermogen van distributiesysteembeheerders om het netwerk op lange termijn kostenefficiënt en zeker te onderhouden. De tarieven en de beloningen voor elektriciteitsproductie voor de eigen behoefte moeten stimulansen bieden voor slimmere technologieën voor de integratie van hernieuwbare energie en moeten consumenten die hernieuwbare energie voor de eigen behoefte produceren, motiveren om investeringsbeslissingen te nemen die zowel de afnemer als het netwerk voordelen opleveren. Om dit evenwicht te bereiken, is het noodzakelijk om consumenten die hernieuwbare energie voor de eigen behoefte produceren en lokale hernieuwbare-energiegemeenschappen voor de zelfgeproduceerde, aan het net geleverde hernieuwbare elektriciteit in aanmerking te laten komen voor een beloning die een afspiegeling vormt van de marktwaarde van de geleverde elektriciteit, alsook van de waarde op lange termijn voor het elektriciteitsnet, het milieu en de maatschappij. Hierin moeten de kosten op lange termijn worden meegerekend, alsook de voordelen van de productie voor de eigen behoefte die verband houden met de vermeden kosten voor het net, het milieu en de maatschappij, met name wanneer deze vorm van productie wordt gecombineerd met andere gedistribueerde energiebronnen zoals energie-efficiëntie, energieopslag, vraagrespons en gemeenschapsnetwerken.

Amendement    13

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(34)  De nationale besluitvorming over de invoering van slimme metersystemen moet gebaseerd kunnen worden op een economische evaluatie. Indien uit die evaluatie blijkt dat de invoering van dergelijke metersystemen alleen economisch haalbaar en kosteneffectief is voor afnemers met een zeker elektriciteitsverbruik, moeten de lidstaten hier rekening mee kunnen houden bij de invoering daarvan.

(34)  De nationale besluitvorming over de invoering van slimme metersystemen moet gebaseerd kunnen worden op een economische evaluatie, waarbij echter ook rekening moet worden gehouden met de technische haalbaarheid en de evenredigheid van de veronderstelde besparingen ten opzichte van de noodzakelijke kosten. Indien uit die evaluatie blijkt dat de invoering van dergelijke metersystemen alleen economisch haalbaar en kosteneffectief is voor consumenten met een zeker elektriciteitsverbruik, moeten de lidstaten hier rekening mee kunnen houden bij de invoering daarvan.

Motivering

Dit amendement houdt verband met twee amendementen op artikel 19, lid 2, en twee amendementen op artikel 3.

Amendement    14

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(40)  Energiediensten zijn van fundamenteel belang voor de bescherming van het welzijn van de burgers van de Unie. Voldoende verwarming, koeling, verlichting en energie voor de aandrijving van apparaten zijn diensten die van essentieel belang zijn om een redelijke levensstandaard en de gezondheid van de burgers te waarborgen. Bovendien stelt toegang tot deze energiediensten de Europese burgers in staat om hun mogelijkheden te benutten en wordt de sociale inclusie erdoor versterkt. Energiearme huishoudens kunnen zich deze energiediensten niet veroorloven als gevolg van een combinatie van een laag inkomen, hoge energie-uitgaven en de gebrekkige energie-efficiëntie van hun woningen. Verder moeten de lidstaten de juiste gegevens verzamelen om te controleren hoeveel huishoudens onder energiearmoede lijden. Precieze meting zou de lidstaten moeten helpen de huishoudens die aan energiearmoede lijden te vinden om gerichte steun te kunnen verlenen. De Commissie moet de uitvoering van de bepalingen inzake energiearmoede actief ondersteunen door het delen van goede praktijken tussen de lidstaten te vergemakkelijken.

(40)  Energiediensten zijn van fundamenteel belang voor de bescherming van het welzijn van de burgers van de Unie. Voldoende verwarming, koeling, verlichting en energie voor de aandrijving van apparaten zijn diensten die van essentieel belang zijn om een redelijke levensstandaard en de gezondheid van de burgers te waarborgen. Bovendien stelt toegang tot deze energiediensten de Europese burgers in staat om hun mogelijkheden te benutten en wordt de sociale inclusie erdoor versterkt. Energiearme huishoudens kunnen zich deze energiediensten niet veroorloven als gevolg van een combinatie van een laag inkomen, hoge energie-uitgaven en de gebrekkige energie-efficiëntie van hun woningen. De lidstaten moeten voorzien in mechanismen om de ontwikkeling van efficiëntere verwarmings- en koelingstechnologieën te ondersteunen met het oog op de bestrijding van energiearmoede. Verder moeten de lidstaten de juiste vergelijkbare gegevens verzamelen om te controleren hoeveel huishoudens onder energiearmoede lijden. Precieze meting op basis van uniforme normen zou de lidstaten moeten helpen de huishoudens te vinden die het risico lopen van energiearmoede, om gerichte steun te kunnen verlenen. Ook moeten de lidstaten gebruikmaken van de meetresultaten over energiearmoede wanneer zij verslag doen van de verwezenlijking van de doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling, meer specifiek doelstelling 7.1 inzake de universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten. Rekening houdend met onder meer de Europese waarnemingspost voor energiearmoede moet de Commissie de uitvoering van de bepalingen inzake energiearmoede actief en met voorrang ondersteunen door het delen van goede praktijken tussen de lidstaten te vergemakkelijken.

Amendement    15

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(40 bis)  De Commissie moet actie ondernemen, onder meer door bewustmaking en gerichte energie-efficiëntieprojecten, om door energiearmoede getroffen afnemers in staat te stellen van de mogelijkheden op de markt te profiteren. Ook moeten de lidstaten onder meer voldoende informatiebronnen ter beschikking stellen van consumenten die het risico lopen van energiearmoede.

Amendement    16

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(41)  De lidstaten die door energiearmoede getroffen zijn en die zulks nog niet hebben gedaan, moeten dan ook nationale actieplannen ontwikkelen of andere adequate maatregelen treffen om dit probleem aan te pakken en te zorgen voor een vermindering van het aantal personen dat onder een dergelijke situatie lijdt. Een laag inkomen, hoge energie-uitgaven en een slechte energie-efficiëntie van huizen zijn relevante factoren bij het opstellen van indicatoren voor de meting van energiearmoede. De lidstaten dienen er in ieder geval voor te zorgen dat kwetsbare en energiearme afnemers van energie voorzien blijven. Hierbij zou gebruik kunnen worden gemaakt van een geïntegreerde aanpak, bijvoorbeeld in het kader van het sociaal beleid en het energiebeleid, en de maatregelen zouden sociale beleidsmaatregelen of verbeteringen van de energie-efficiëntie van huizen kunnen omvatten. Op zijn minst zou deze richtlijn nationale beleidsmaatregelen ten gunste van kwetsbare en energiearme afnemers moeten toestaan.

(41)  De lidstaten die door energiearmoede getroffen zijn en die zulks nog niet hebben gedaan, moeten nationale actieplannen ontwikkelen of andere adequate maatregelen treffen om dit probleem aan te pakken en te zorgen voor een vermindering van het aantal consumenten dat het risico loopt van energiearmoede. Een laag inkomen, hoge energie-uitgaven en een slechte energie-efficiëntie van huizen zijn relevante factoren bij het opstellen van voor de hele Unie geldende indicatoren voor de meting van energiearmoede. De lidstaten dienen er in ieder geval voor te zorgen dat kwetsbare en energiearme afnemers van energie voorzien blijven. Hierbij zou gebruik kunnen worden gemaakt van een geïntegreerde aanpak, bijvoorbeeld in het kader van het sociaal beleid en het energiebeleid, en de maatregelen zouden sociale beleidsmaatregelen of verbeteringen van de energie-efficiëntie van huizen kunnen omvatten. Op zijn minst zou deze richtlijn nationale beleidsmaatregelen ten gunste van kwetsbare en energiearme afnemers moeten ondersteunen.

Amendement    17

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 62

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(62)  Energieregulators moeten ook de bevoegdheid krijgen om bij te dragen tot het waarborgen van een hoog niveau van universele en openbare dienstverlening voor wat betreft de openstelling van de markt, van de bescherming van kwetsbare afnemers en van de effectiviteit van de maatregelen ter bescherming van de consument. Deze bepalingen laten de bevoegdheden van de Unie op het gebied van de toepassing van de mededingingsregels, inclusief het onderzoek naar fusies met een communautaire dimensie, en de regels betreffende de interne markt, zoals het vrije verkeer van kapitaal, onverlet. De onafhankelijke instantie waarbij een door de beslissing van een nationale regulator getroffen partij beroep kan aantekenen, zou een rechtbank of een andere rechterlijke instantie kunnen zijn met de bevoegdheid om een rechterlijke toetsing uit te voeren.

(62)  Energieregulators moeten ook de bevoegdheid krijgen om bij te dragen tot het waarborgen van een hoog niveau van universele en openbare dienstverlening met inachtneming van de openstelling van de markt, tot de bescherming van kwetsbare consumenten die het risico lopen van energiearmoede, en tot de optimale effectiviteit van de maatregelen ter bescherming van de consument. Deze bepalingen laten de bevoegdheden van de Commissie op het gebied van de toepassing van de mededingingsregels, inclusief het onderzoek naar fusies met een communautaire dimensie, en de regels betreffende de interne markt, zoals het vrije verkeer van kapitaal, onverlet. De onafhankelijke instantie waarbij een door de beslissing van een nationale regulator getroffen partij beroep kan aantekenen, zou een rechtbank of een andere rechterlijke instantie kunnen zijn met de bevoegdheid om een rechterlijke toetsing uit te voeren.

Motivering

Energiearmoede dient meer aandacht te krijgen van alle wetgevers, aangezien zij een belangrijke rol spelen bij de bescherming van de meest kwetsbare gemeenschappen en het voorkomen dat bepaalde maatschappelijke groepen in energiearmoede vervallen. De maatregelen voor kwetsbare consumenten moeten worden afgestemd op of bijdragen aan de maatregelen voor de bestrijding van energiearmoede. Dit amendement sluit aan bij artikel 5, lid 2, zoals voorgesteld door de Commissie, en een amendement daarop (am. 128) van dezelfde indieners, waarin de categorie "kwetsbare consumenten die het risico lopen van energiearmoede" eveneens wordt vermeld.

Amendement    18

Voorstel voor een richtlijn

Overweging 70 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(70 bis)  Een spoedige en volledige uitvoering van deze richtlijn moet worden aangemoedigd en zal de Unie in staat stellen haar doelstellingen op het gebied van klimaat en hernieuwbare energie tijdig te verwezenlijken.

Motivering

Een tijdige uitvoering van deze richtlijn zal bijdragen tot de vereiste ingebruikname van hernieuwbare energie en stelt de Unie in staat om haar doelstellingen op het gebied van klimaat en hernieuwbare energie te halen, alsook om te voldoen aan haar verdragsverplichtingen op grond van de Overeenkomst van Parijs.

Amendement    19

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij deze richtlijn worden, met het oog op het scheppen van echt geïntegreerde, concurrerende, consumentgerichte en flexibele elektriciteitsmarkten in de Unie, gemeenschappelijke regels vastgesteld voor de productie, de transmissie, de distributie, de opslag en de levering van elektriciteit, alsook regels voor de bescherming van de consumenten. Gebruikmakend van de voordelen van een geïntegreerde markt, is de richtlijn erop gericht de consument betaalbare energieprijzen, een hoge mate van voorzieningszekerheid en een soepele overgang naar een koolstofvrij energiesysteem te bieden. De richtlijn stelt belangrijke regels vast met betrekking tot de organisatie en de werking van de Europese elektriciteitssector, met name regels betreffende empowerment en bescherming van consumenten, betreffende de open toegang tot de geïntegreerde markt, betreffende de toegang van derde partijen tot de transmissie- en distributie-infrastructuur, betreffende ontvlechtingsregels, en betreffende onafhankelijke nationale energieregulators.

Bij deze richtlijn worden, met het oog op het scheppen van echt geïntegreerde, consumentgerichte en flexibele elektriciteitsmarkten in de Unie, gemeenschappelijke regels vastgesteld voor de productie, de transmissie, de distributie, de opslag en de levering van elektriciteit, alsook regels voor de bescherming van de consumenten. In de richtlijn wordt een gemeenschappelijk minimumniveau op het gebied van interconnectie voor alle lidstaten vastgesteld. Gebruikmakend van de voordelen van een geïntegreerde markt, is de richtlijn erop gericht de consument betaalbare energieprijzen, een hoge mate van voorzieningszekerheid en een soepele overgang naar een koolstofvrij energiesysteem te bieden. De richtlijn stelt belangrijke regels vast met betrekking tot de organisatie en de werking van de Europese elektriciteitssector, met name regels betreffende empowerment en bescherming van consumenten, betreffende de open toegang tot de geïntegreerde markt, betreffende de toegang van derde partijen tot de transmissie- en distributie-infrastructuur, betreffende ontvlechtingsregels, en betreffende onafhankelijke nationale energieregulators.

Amendement    20

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  "niet-huishoudelijke afnemer": een natuurlijke persoon of rechtspersoon die elektriciteit koopt die niet voor eigen huishoudelijk gebruik is bestemd; onder dit begrip vallen tevens producenten, industriële afnemers, kleine en middelgrote ondernemingen, bedrijven en grootafnemers;

5.  "niet-huishoudelijke afnemer": een natuurlijke persoon of rechtspersoon die elektriciteit koopt die niet voor eigen huishoudelijk gebruik is bestemd; onder dit begrip vallen tevens producenten, publieke, commerciële en industriële afnemers, kleine en middelgrote ondernemingen, bedrijven en grootafnemers;

Amendement    21

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6.  "actieve afnemer": een afnemer of een groep gezamenlijk opererende afnemers die op eigen terrein geproduceerde elektriciteit verbruiken, opslaan of verkopen, onder meer via aankoopgroeperingen, of die deelnemen aan vraagrespons- of energie-efficiëntieregelingen, mits die activiteiten niet hun belangrijkste commerciële of professionele activiteit vormen;

6.  "actieve afnemer": een afnemer of een groep gezamenlijk opererende afnemers, onder meer in een appartementsgebouw, op een commerciële, industriële, residentiële locatie of een locatie met gedeelde diensten of in een gesloten distributiesysteem, of een derde partij die namens hen optreedt, die op eigen terrein geproduceerde elektriciteit verbruiken, opslaan of verkopen, onder meer via aankoopgroeperingen, of die deelnemen aan vraagrespons- of energie-efficiëntieregelingen, mits die activiteiten niet hun belangrijkste commerciële of professionele activiteit vormen;

Amendement    22

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  "plaatselijke energiegemeenschap": een vereniging, een coöperatie, een partnerschap, een non-profitorganisatie of een andere legale entiteit waarover plaatselijke aandeelhouders of leden feitelijk de zeggenschap hebben, die eerder door waarden dan door winst worden gemotiveerd, die betrokken zijn bij gedistribueerde productie en bij die op plaatselijk niveau, ook grensoverschrijdend, de activiteiten van een distributiesysteembeheerder, leverancier of aankoopgroepering uitoefenen.

7.  "plaatselijke energiegemeenschap": een vereniging, een coöperatie, een partnerschap, een non-profitorganisatie of een andere legale entiteit die is gebaseerd op open deelname en controle door plaatselijke aandeelhouders of leden die als eindafnemers deelnemen, waarvan de hoofddoelstelling eerder uit het bieden van voordelen voor de plaatselijke gemeenschap bestaat dan uit het maken van winst voor de leden, en die een of meer van de volgende activiteiten uitoefent of betrokken is bij een of meer van de volgende activiteiten: gedistribueerde productie, opslag, voorziening, energie-efficiëntiediensten, aankoopgroepering of distributiesysteembeheer, op plaatselijk niveau, ook grensoverschrijdend;

Amendement    23

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

11.  "contract op basis van dynamische elektriciteitsprijs": een contract voor de levering van elektriciteit tussen een leverancier en een eindafnemer waarin de prijs op de spotmarkt, alsook op de day-ahead-markt wordt weerspiegeld in intervallen die ten minste overeenkomen met de marktvereffeningsperiode;

11.  "contract op basis van dynamische elektriciteitsprijs": een contract voor de levering van elektriciteit tussen een leverancier en een eindafnemer waarin de prijs op de spotmarkt, alsook op de day-ahead-markt wordt weerspiegeld in intervallen die ten minste overeenkomen met de marktvereffeningsperiode, alsook de volatiliteit van de groothandelsprijs;

Amendement    24

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 20

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

20.  "bijna realtime": in de context van slimme metersystemen, de tijd, gewoonlijk niet meer dan enkele seconden, die verstrijkt tussen de dataregistratie en de automatische verwerking en verzending ervan voor gebruik of voor informatiedoeleinden;

Schrappen

Amendement    25

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

23.  "distributiesysteembeheerder": natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een bepaald gebied verantwoordelijk is voor de exploitatie, het onderhoud en, zo nodig, de ontwikkeling van het distributiesysteem alsook, indien van toepassing, de interconnecties ervan met andere systemen, en die ervoor moet zorgen dat het systeem op lange termijn kan voldoen aan een redelijke vraag naar distributie van elektriciteit;

23.  "distributiesysteembeheerder": natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een bepaald gebied verantwoordelijk is voor de exploitatie, het onderhoud en, zo nodig, de ontwikkeling van het distributiesysteem of van geïntegreerde elektriciteitsopslag alsook, indien van toepassing, de interconnecties ervan met andere systemen, en die ervoor moet zorgen dat het systeem op lange termijn kan voldoen aan een redelijke vraag naar distributie van elektriciteit;

Motivering

Dit amendement houdt verband met am. 95-103 op artikel 36 (eigendom van opslagfaciliteiten door distributiesysteembeheerders) en met amendement 67 op artikel 16, lid 2, onder f) (dat erop gericht is te waarborgen dat het plaatselijke energiegemeenschappen ook moet worden toegestaan om een overeenkomst met distributiesysteembeheerders te sluiten voor de opslag van elektriciteit).

Amendement    26

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 25

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

25.  "energie uit hernieuwbare bronnen": energie uit hernieuwbare, niet-fossiele bronnen, met name wind, zon (zonnewarmte en fotovoltaïsche energie), geothermische energie, omgevingswarmte, waterkracht en getijdenenergie, oceaanenergie, golfslagenergie, en hernieuwbare brandstoffen: biobrandstoffen, vloeibare biomassa, biogas, vaste biobrandstoffen en brandbaar afval van hernieuwbare oorsprong;

25.  "energie uit hernieuwbare bronnen": energie uit variabele, hernieuwbare niet-fossiele bronnen, met name wind- en zonne-energie (thermische zonne-energie en fotovoltaïsche energie) en geothermische energie, omgevingswarmte, waterkracht en getijdenenergie, golfslagenergie en andere energie uit de oceanen, biomassa-afval, biomethaan, stortgas, gas van rioolzuiveringsinstallaties en biogassen;

Motivering

Dit amendement houdt verband met am. 95-103 op artikel 36 (eigendom van opslagfaciliteiten door distributiesysteembeheerders) en met amendement 67 op artikel 16, lid 2, onder f) (dat erop gericht is te waarborgen dat het plaatselijke energiegemeenschappen ook moet worden toegestaan om een overeenkomst met distributiesysteembeheerders te sluiten voor de opslag van elektriciteit).

Amendement    27

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 – punt 38

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

38.  "niet-frequentiegerelateerde ondersteunende dienst": een dienst die wordt gebruikt door een transmissie- of distributiesysteembeheerder voor spanningsregeling in stationaire toestand, snelle blindstroominjecties, inertie en blackstartmogelijkheden;

38.  "niet-frequentiegerelateerde ondersteunende dienst": een dienst die wordt gebruikt door een transmissie- of distributiesysteembeheerder voor spanningsregeling in stationaire toestand, snelle blindstroominjecties, inertie voor plaatselijke netstabiliteit, kortsluitstroom en blackstartmogelijkheden;

Amendement    28

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 2 – alinea 1 - punt 47 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

47 bis.  "gedistribueerde energiebronnen": energiebronnen die aan het elektriciteitsnet worden geleverd, hetzij via de meter op het terrein van de afnemer, hetzij via het distributienetwerk, met inbegrip van, maar niet beperkt tot energieopslag, energie-efficiëntie, elektrische voertuigen, gedistribueerde productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen, gemeenschapsnetwerken en vraagrespons;

Amendement    29

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat hun nationale wetgeving geen onnodige belemmering vormt voor grensoverschrijdende elektriciteitsstromen, deelname van de consument, onder meer door middel van vraagrespons, investeringen in flexibele energieproductie, energieopslag, de ontwikkeling van elektromobiliteit of nieuwe interconnectoren, en dat de elektriciteitsprijzen in overeenstemming zijn met de feitelijke vraag en het feitelijke aanbod.

1.  De lidstaten zorgen ervoor dat hun nationale wetgeving grensoverschrijdende transacties met betrekking tot elektriciteit, deelname van de consument, onder meer door middel van op de markt gebaseerde vraagrespons, investeringen in flexibele energieproductie, energieopslag, de ontwikkeling van elektromobiliteit of nieuwe interconnectoren, en slimmenetwerktechnologie bevordert, en dat de elektriciteitsprijzen in overeenstemming zijn met de feitelijke vraag en het feitelijke aanbod. De lidstaten waarborgen de open en toegankelijke deelname van de consument aan de elektriciteitsmarkt.

Amendement    30

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat er geen onnodige belemmeringen bestaan voor de toetreding tot en het verlaten van de markt van elektriciteitsproductie- en -voorzieningsbedrijven.

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat er geen onnodige belemmeringen bestaan voor de toetreding tot en het verlaten van de markt van bedrijven voor elektriciteitsproductie, -opslag en elektriciteitsvoorziening ongeacht de producent, en evenmin voor vraagresponsleveranciers.

Amendement    31

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De Commissie en de lidstaten zorgen ervoor dat een gelijk speelveld voor alle marktspelers wordt gecreëerd en zij voorkomen discriminatie.

Amendement    32

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 3 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 ter.  Iedere lidstaat zorgt ervoor op het gebied van interconnectie van elektriciteit tegen 2020 een minimum van 10 % van de geïnstalleerde productiecapaciteit te halen en streeft naar een ambitieuzer niveau tegen 2030. Om deze niveaus te bereiken, werken de lidstaten, de regulerende instanties en de transmissiesysteembeheerders met elkaar samen aan de creatie van een volledig gekoppelde interne markt waarin de geïsoleerde systemen die elektriciteitseilanden vormen, worden geïntegreerd.

Amendement    33

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de afnemers vrij zijn om elektriciteit te kopen bij de leverancier van hun keuze.

De lidstaten zien erop toe dat de afnemers vrij zijn om elektriciteit te kopen bij de producent of leverancier van hun keuze en vrij zijn om met meerdere leveranciers gelijktijdig contracten af te sluiten.

Motivering

"Leverancier" wordt niet gedefinieerd. Door "producent" in de bepaling op te nemen, komen ook rechtspersonen hieronder te vallen.

Amendement    34

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Elektriciteitsleveranciers zijn vrij de prijs waarvoor zij aan de afnemers leveren, vast te stellen. De lidstaten nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat er sprake is van daadwerkelijke concurrentie tussen elektriciteitsleveranciers.

1.  Elektriciteitsleveranciers zijn vrij marktgebaseerde leveringsprijzen aan afnemers voor te stellen. De lidstaten nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat er sprake is van daadwerkelijke concurrentie tussen elektriciteitsleveranciers.

Amendement    35

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten zorgen gericht voor de bescherming van energiearme of kwetsbare afnemers, op andere manieren dan via overheidsingrijpen in de prijsstelling voor de levering van elektriciteit.

2.  De lidstaten streven gericht doelstellingen van algemeen economisch belang na, waaronder de bescherming van energiearme of kwetsbare afnemers die het risico lopen van energiearmoede, op andere manieren dan via overheidsingrijpen dat gebaseerd is op een niet-repliceerbare prijsstelling voor de levering van elektriciteit.

Amendement    36

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In afwijking van de leden 1 en 2, kunnen de lidstaten die op [PB: datum van inwerkingtreding van deze richtlijn invoegen] overheidsingrijpen in de prijsstelling voor de levering van elektriciteit aan energiearme of kwetsbare huishoudelijke afnemers toepassen, dat overheidsingrijpen voortzetten gedurende vijf jaar te rekenen vanaf [PB: datum van inwerkingtreding van deze richtlijn invoegen]. Met dat overheidsingrijpen wordt een algemeen economisch belang nagestreefd, is duidelijk omschreven, transparant, niet-discriminerend en verifieerbaar, en garandeert elektriciteitsbedrijven uit de Unie gelijke toegang tot de afnemer. Dat ingrijpen gaat niet verder dan wat nodig is om het algemene economische belang te bereiken dat zij ermee nastreven, wordt in de tijd beperkt en is proportioneel voor de begunstigden ervan.

3.  In afwijking van de leden 1 en 2, kunnen de lidstaten die overheidsingrijpen in de prijsstelling voor de levering van elektriciteit aan energiearme of kwetsbare huishoudelijke afnemers toepassen, dat overheidsingrijpen voortzetten op voorwaarde dat met dat overheidsingrijpen een algemeen economisch belang wordt nagestreefd, dat dit overheidsingrijpen duidelijk omschreven, transparant, niet-discriminerend en verifieerbaar is, en elektriciteitsbedrijven uit de Unie gelijke toegang tot de afnemer garandeert. Dat ingrijpen gaat niet verder dan wat nodig is om het algemene economische belang te bereiken dat zij ermee nastreven, wordt in de tijd beperkt en is proportioneel voor de begunstigden ervan.

Amendement    37

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  alle op hun grondgebied gevestigde elektriciteitsproducenten en bedrijven die elektriciteit leveren, hun eigen vestigingen, dochterondernemingen en afnemers via een directe lijn kunnen leveren;

(a)  alle op hun grondgebied gevestigde elektriciteitsproducenten en bedrijven die elektriciteit leveren, hun eigen vestigingen, dochterondernemingen en afnemers via een directe lijn kunnen leveren zonder onderworpen te zijn aan onevenredige administratieve procedures of kosten, bijvoorbeeld vanwege een vereiste leveringsvergunning;

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om de praktische toepassing van de amendementen 21, 98 en 128 mogelijk te maken in situaties waarin gelijktijdig met meerdere leveranciers contracten worden afgesloten. Met het oog op de overschakeling naar hernieuwbare energie moeten de inspanningen van particulieren of groepen om voor hun activiteiten gebruik te maken van elektriciteit die wordt geproduceerd door een rechtstreeks met hun terrein verbonden installatie, worden bevorderd. Dat kan bijvoorbeeld via de afschaffing van dure leveringsvergunningen en door afnemers de mogelijkheid te bieden om voor dezelfde meter een tweede leveringscontract af te sluiten voor de residuele vraag naar elektriciteit. Dit is essentieel met het oog op actieve afnemers.

Amendement    38

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  alle afnemers die op hun grondgebied gevestigd zijn, via een directe lijn kunnen worden bevoorraad door een producent en door een bedrijf dat elektriciteit levert.

(b)  alle afnemers die op hun grondgebied gevestigd zijn individueel of gezamenlijk via een directe lijn kunnen worden bevoorraad door een producent en door een bedrijf dat elektriciteit levert.

Motivering

This amendment is necessary to in practice enable amendments 123 and 153, when contracting simultaneously with several suppliers, and is in line with amendment 176. Changes to Article 7 are also important to enable active customers. Moving to renewables, efforts of individuals or groups to power their operations and activities with electricity produced by an installation connected to their premises via a direct line should be facilitated, whereby individuals or corporations could over time decrease or fix energy costs by using electricity produced nearby, choosing renewable energy.

Amendement    39

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten stellen criteria vast voor de toekenning van vergunningen voor de aanleg van directe lijnen op hun grondgebied. Deze criteria zijn objectief en niet-discriminerend.

2.  De lidstaten stellen criteria vast voor de toekenning van vergunningen voor de aanleg van directe lijnen op hun grondgebied. Deze criteria zijn objectief en niet-discriminerend en bevorderen de aankoop van energie uit variabele, hernieuwbare bronnen door bedrijven overeenkomstig artikel 15, lid 9, van Richtlijn (EU) .../... [herschikking richtlijn hernieuwbare energie].

Motivering

This amendment is linked to AM 1 on Recital 3 (which refers to the common goal to increase the share of renewable energy in the electricity sector to at least 45 % by 2030 and to fully decarbonise the energy system by 2050), to ensure consistent aims throughout. It is also linked to amendments on priority access to energy from variable renewable energy sources (AMs 55, 90 and 108). Efforts of individuals or groups to power their operations and activities with electricity produced by an installation connected to their premises via a direct line should be encouraged. The principle of the promotion of energy from variable renewable sources is also important for the overall achievement of the Union's energy policy.

Amendement    40

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 7 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De mogelijkheid van elektriciteitslevering via een directe lijn zoals bedoeld in lid 1 laat de mogelijkheid tot het sluiten van een leveringscontract overeenkomstig artikel 6 onverlet.

3.  De mogelijkheid van elektriciteitslevering via een directe lijn zoals bedoeld in lid 1 laat de mogelijkheid tot het sluiten van een leveringscontract overeenkomstig artikel 6 onverlet en doet geen afbreuk aan het recht van de afnemer om een tweede leveringscontract af te sluiten voor de residuele vraag naar elektriciteit.

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om de praktische toepassing van de amendementen 123 en 153 mogelijk te maken in situaties waarin gelijktijdig met meerdere leveranciers contracten worden afgesloten. Het ondersteunt ook de amendementen die gericht zijn op kleinschalige plaatselijke energiedeling en zorgt ervoor dat er een tweede leveringscontract kan worden afgesloten voor de aanvullende vraag (d.w.z. om de praktische toepassing van de amendementen 169, 172 enz. mogelijk te maken). Dit is belangrijk om de overschakeling naar hernieuwbare energie te bevorderen, stimulansen te bieden voor de ontwikkeling en het gebruik van hernieuwbare energie, alsook met het oog op het beginsel van actieve afnemers.

Amendement    41

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 8 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten kunnen richtsnoeren vaststellen voor deze specifieke vergunningsprocedure. De nationale regulerende instanties of andere bevoegde nationale autoriteiten, waaronder planningsinstanties, beoordelen deze richtsnoeren en kunnen wijzigingen daarvan voorstellen.

De lidstaten stellen richtsnoeren vast voor deze specifieke vergunningsprocedure, die openbaar toegankelijk zijn. De nationale regulerende instanties of andere bevoegde nationale autoriteiten, waaronder planningsinstanties, beoordelen deze richtsnoeren en kunnen wijzigingen daarvan voorstellen.

Motivering

Ter verduidelijking van deze bepaling moet worden aangegeven dat de lidstaten richtsnoeren vaststellen en openbaar maken om doeltreffende vergunningsprocedures mogelijk te maken, maar ook om een van de centrale doelstellingen van de elektriciteitsrichtlijn in de praktijk te brengen, namelijk een centrale plaats op de energiemarkt aan de consument toe te kennen, zoals vermeld staat in het inleidende deel van het voorstel.

Amendement    42

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 – letter a – streepje 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-  op een alomvattende en gemakkelijk te vergelijken manier het aandeel van elke energiebron in de totale brandstofmix die de leverancier in het voorgaande jaar heeft gebruikt (op nationaal niveau, d.w.z. in de lidstaten waar het leveringscontract is afgesloten, alsook op het niveau van de Unie indien de leverancier in meerdere lidstaten actief is);

Motivering

De amendementen betreffende artikel 10, onder a), beogen meer transparantie te bieden over de energiebronnen in de portefeuille van de leverancier, inclusief de energiebronnen die op grond van het contract aan de afnemer worden geleverd. Dit kan tot concurrentie leiden voor het aanbieden van schonere stroom (de verwijzing naar de totale brandstofmix sluit aan bij punt 3 van bijlage II).

Amendement    43

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 – letter a – streepje 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-  de gemiddelde CO2-intensiteit van de elektriciteitsmix die de leverancier in het voorgaande jaar heeft gebruikt (op nationaal niveau, d.w.z. in de lidstaten waar het leveringscontract is afgesloten, alsook op het niveau van de Unie indien de leverancier in meerdere lidstaten actief is);

Motivering

Dit is een voortzetting van amendement 149 en heeft betrekking op hetzelfde aspect (het is alleen over drie onderdelen verdeeld door middel van de amendementen 149, 150 en 151). De amendementen betreffende artikel 10, onder a), beogen meer transparantie te bieden over de energiebronnen in de portefeuille van de leverancier, inclusief de energiebronnen die op grond van het contract aan de afnemer worden geleverd. Dit kan tot concurrentie leiden voor het aanbieden van schonere stroom.

Amendement    44

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 – letter a – streepje 1 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

-  het aandeel van elke energiebron in de door de afnemer aangekochte elektriciteit overeenkomstig zijn leveringscontract (openbaarmaking van informatie op productniveau);

Motivering

Dit is een voortzetting van amendement 149 en heeft betrekking op hetzelfde aspect (het is alleen over drie onderdelen verdeeld door middel van de amendementen 149, 150 en 151). Het houdt ook verband met mijn amendementen om te zorgen voor prioritaire toegang tot energie uit variabele, hernieuwbare bronnen. De amendementen betreffende artikel 10, onder a), beogen meer transparantie te bieden over de energiebronnen in de portefeuille van de leverancier, inclusief de energiebronnen die op grond van het contract aan de afnemer worden geleverd. Dit kan tot concurrentie leiden voor het aanbieden van schonere stroom. Het laat ook toe het beginsel van actieve afnemers in acht te nemen.

Amendement    45

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 – letter a – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De contractuele voorwaarden zijn eerlijk en vooraf bekend. In ieder geval zou deze informatie voorafgaand aan de ondertekening of bevestiging van het contract moeten worden verstrekt. Indien contracten door middel van tussenpersonen worden gesloten, wordt bovengenoemde informatie eveneens voorafgaand aan de ondertekening van het contract verstrekt;

De contractuele voorwaarden zijn eerlijk en vooraf bekend. In ieder geval zou deze informatie voorafgaand aan de ondertekening of bevestiging van het contract moeten worden verstrekt. Deze informatie is ook gemakkelijk beschikbaar voor de afnemer na de bevestiging van het contract. Indien contracten door middel van tussenpersonen worden gesloten, wordt bovengenoemde informatie eveneens voorafgaand aan de ondertekening van het contract verstrekt;

Motivering

In dit artikel wordt veel informatie gegeven over toereikende kennisgeving inzake wijziging van de contractbepalingen en inzake alternatieven voor afsluiting. Hiermee wordt echter niet voldoende gewaarborgd dat de klant, wanneer die inzage wil in de status van zijn huidige contract, hier toegang toe kan krijgen via de leverancier/aankoopgroepering, zodat er sprake is van een hiaat. (Zie bijv. ook de amendementen op artikel 10 van de ENVI-rapporteur.) Als de klant niet gemakkelijk inzage kan krijgen in het contract is hij mogelijk ook niet in staat om de brandstofmix in de loop der tijd te vergelijken, zoals bedoeld in amendement 149.

Amendement    46

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  op toereikende wijze in kennis worden gesteld van ieder voornemen de contractvoorwaarden te wijzigen en op de hoogte worden gesteld van hun recht de overeenkomst te ontbinden wanneer zij van een dergelijk voornemen in kennis worden gesteld. Leveranciers stellen hun afnemers op een transparante en begrijpelijke manier rechtstreeks in kennis van aanpassingen van de leveringsprijs, alsmede van de redenen en voorwaarden voor de aanpassing en de reikwijdte ervan, en doen dit binnen een redelijke termijn die een normale factureringsperiode vóór de aanpassing niet overschrijdt. De lidstaten zorgen ervoor dat afnemers de mogelijkheid krijgen contracten op te zeggen indien zij de hun door de elektriciteitsleverancier meegedeelde nieuwe contractuele voorwaarden of aanpassingen van de leveringsprijs niet aanvaarden;

(b)  op toereikende wijze in kennis worden gesteld van ieder voornemen de contractvoorwaarden te wijzigen en op de hoogte worden gesteld van hun recht de overeenkomst te ontbinden wanneer zij van een dergelijk voornemen in kennis worden gesteld. Leveranciers of aankoopgroeperingen stellen hun afnemers op een transparante en begrijpelijke manier rechtstreeks in kennis van aanpassingen van de leveringsprijs of de prijs voor de dienstverlening, alsmede van de redenen en voorwaarden voor de aanpassing en de reikwijdte ervan, van zodra zij van deze aanpassing op de hoogte zijn en niet later dan zes weken vóór de aanpassing. De lidstaten zorgen ervoor dat afnemers de mogelijkheid krijgen contracten op te zeggen indien zij de hun door de elektriciteitsleverancier of aankoopgroepering meegedeelde nieuwe contractuele voorwaarden of aanpassingen van de leveringsprijs niet aanvaarden;

Motivering

Directive aims to help facilitate the development of new product and service providers – such as aggregators. To this aim, Article 10 dealing with contractual rights shall mention not only traditional suppliers, but also new providers - aggregators. This will ensure for coherency in the whole directive, as on other places, “electricity service provider” is used as a synonym for “supplier”. Concerning the information on the change in electricity price, the customer needs to be informed well in advance of any price change. However, it is problematic to link the change in price with the billing frequency – in some cases (e.g. yearly or half-yearly billing period), it may be impossible to inform the customer so early, and in some cases it even may be late (e.g. monthly billing period). Thereby amending the article in a way which corresponds with the right of customer to change service provider within 3 weeks is suggested, giving customers sufficient time to decide. This amendment is necessary for the internal coherence of the text.

Amendement    47

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  een ruime keuze van betalingswijzen wordt geboden, die geen enkele categorie klanten discrimineert. Ieder verschil in tarieven in verband met betalingsmethoden weerspiegelt de kosten die de leverancier maakt;

(d)  een ruime keuze van betalingswijzen wordt geboden, die geen enkele categorie klanten discrimineert. Ieder verschil in tarieven in verband met betalingsmethoden weerspiegelt de kosten die de leverancier of aankoopgroepering maakt;

Amendement    48

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(i)  ruim op tijd vóór een geplande afsluiting voldoende informatie krijgen over alternatieven voor afsluiting. Deze alternatieven kunnen zijn: bronnen van ondersteuning om afsluiting te voorkomen, alternatieve betalingsregelingen, schuldbeheeradvies of afsluitingsmoratorium, en mogen de afnemer niets extra kosten;

(i)  ruim op tijd vóór een geplande afsluiting toegang tot adequate informatie krijgen over alternatieven voor afsluiting. Deze alternatieven kunnen zijn: bronnen van ondersteuning om afsluiting te voorkomen, alternatieve betalingsregelingen, schuldbeheeradvies of afsluitingsmoratorium, en de toegang wordt zonder meerkosten aangeboden;

Motivering

Als de alternatieven voor afsluiting geen kosten met zich zouden meebrengen voor afnemers die hun rekeningen niet kunnen betalen, dan zou de kostprijs van deze alternatieven door alle systeemgebruikers gedragen moeten worden. Dat zou leiden tot een stijging van de elektriciteitsprijzen voor alle afnemers, ook voor de kwetsbare afnemers en de afnemers die juist om een alternatief hebben verzocht.

Amendement    49

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 10 – lid 1 – alinea 2 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(j bis)  het recht hebben om met een of meerdere afnemers afnameovereenkomsten voor elektriciteit aan te gaan met elektriciteitsproductie-eenheden op, buiten of in de buurt van het terrein van de afnemer(s) zonder dat zij hierbij worden onderworpen aan onevenredige en onredelijke kosten en administratieve procedures.

Motivering

Veel afnemers in Europa streven naar vaste of zo mogelijk lagere elektriciteitskosten door elektriciteit rechtstreeks in te kopen bij producenten, met name die welke gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen. Op deze manier kunnen zij ook voldoen aan milieuverplichtingen of -vereisten. In de meeste Europese landen is de directe aankoop van elektriciteit echter niet gereguleerd of niet toegestaan of wordt deze belemmerd door ongunstige regels. De EU-wetgeving moet voorzien in het recht van afnemers om afnameovereenkomsten voor elektriciteit aan te gaan die niet duur of ingewikkeld zijn, en samen met andere afnemers meerdere afnameovereenkomsten voor elektriciteit af te sluiten. Hiermee worden actieve afnemers gestimuleerd om zelf verantwoordelijkheid te nemen.

Amendement    50

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat eindafnemers door de leveranciers volledig geïnformeerd worden over de mogelijkheden en de risico's van zo'n dynamische-elektriciteitsprijscontract.

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat eindafnemers door de leveranciers volledig geïnformeerd worden over de mogelijkheden en de risico's van zo'n dynamische-elektriciteitsprijscontract en in voorkomend geval ook van de installatie van een slimme meter tegen een redelijke prijs, en dat eindverbruikers het contract kunnen opzeggen indien het te duur blijkt.

Motivering

Ter wille van de rechtszekerheid moet verduidelijkt worden dat een dynamisch prijscontract enkel mogelijk is voor afnemers bij wie een slimme meter geïnstalleerd is.

Amendement    51

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten monitoren, via hun nationale regulerende instanties, gedurende een periode van ten minste tien jaar nadat dergelijke contracten beschikbaar worden, de voornaamste ontwikkelingen van dergelijke contracten, met inbegrip van het aanbod op de markt, de effecten op de rekeningen van de consument en, specifiek, de prijsvolatiliteit en de gevoeligheid van de consument voor het financiële risico, en rapporteren daar jaarlijks over.

3.  De lidstaten monitoren, via hun nationale regulerende instanties, gedurende een periode van ten minste tien jaar nadat dergelijke contracten beschikbaar worden, de voornaamste ontwikkelingen van dergelijke contracten, met inbegrip van het aanbod op de markt, de effecten op de rekeningen van de consument en, specifiek, de prijsvolatiliteit, het aandeel van de energiecomponent in de rekening van de consument en de gevoeligheid van de consument voor het financiële risico, en rapporteren daar jaarlijks over.

Amendement    52

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 12 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  In afwijking van lid 2 kunnen de lidstaten leveranciers toestaan opzegvergoedingen in rekening te brengen aan afnemers die vrijwillig een leveringscontract met een vaste looptijd vóór het einde van de looptijd opzeggen. Dergelijke vergoedingen mogen alleen worden geheven als afnemers een aanwijsbaar voordeel halen uit deze contracten. Dergelijke vergoedingen mogen bovendien niet meer bedragen dan het rechtstreekse economische verlies dat de leverancier lijdt als gevolg van de afnemer die zijn contract opzegt, met inbegrip van de kosten voor gebundelde investeringen of diensten die de afnemer reeds heeft ontvangen als onderdeel van het contract.

3.  De lidstaten kunnen leveranciers toestaan redelijke opzegvergoedingen in rekening te brengen aan afnemers die vrijwillig een leveringscontract met een vaste looptijd vóór het einde van de looptijd opzeggen, tenzij de opzegging is veroorzaakt door een duidelijk geval van verzuim van dienstverlening. Dergelijke vergoedingen mogen alleen worden geheven als afnemers een aanwijsbaar voordeel halen op het tijdstip van ondertekening van het contract. Dergelijke vergoedingen mogen bovendien niet meer bedragen dan het rechtstreekse economische verlies dat de leverancier lijdt als gevolg van de afnemer die zijn contract opzegt, met inbegrip van de kosten voor gebundelde investeringen of diensten die de afnemer reeds heeft ontvangen als onderdeel van het contract, zoals geverifieerd door de nationale regulerende instantie.

Amendement    53

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat een eindafnemer die een contract met een aankoopgroepering wil opzeggen, wanneer hij zich houdt aan de contractuele voorwaarden, het recht heeft om dat contract binnen drie weken op te zeggen.

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat een eindafnemer die een contract met een aankoopgroepering wil opzeggen het recht heeft om dat contract binnen drie weken op te zeggen.

Amendement    54

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 13 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De lidstaten zorgen ervoor dat eindafnemers het recht hebben eenmaal per jaar alle relevante vraagresponsgegevens of gegevens over geleverde en verkochte elektriciteit te ontvangen.

4.  De lidstaten zorgen ervoor dat eindafnemers het recht hebben eenmaal per maand alle relevante vraagresponsgegevens of gegevens over geleverde en verkochte elektriciteit te ontvangen.

Motivering

Vraagrespons en bundeling zullen invloed hebben op de hoeveelheid elektriciteit die consumenten inkopen. Zij zullen ook invloed hebben op de elektriciteit die wordt opgewekt door de consumenten die energie voor de eigen behoefte produceren. Afnemers moeten daarom het recht hebben om deze informatie zo snel mogelijk te ontvangen om vraagresponsmaatregelen te vergemakkelijken en een meer actieve marktdeelname te bevorderen.

Amendement    55

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  op alle georganiseerde markten het recht hebben om zelf elektriciteit te produceren en op te slaan, en die zelf te verbruiken, hetzij individueel, hetzij via aankoopgroeperingen, zonder daarvoor onevenredig zware procedures te moeten doorlopen en tarieven te moeten betalen die de kosten niet weerspiegelen;

(a)  op alle georganiseerde markten het recht hebben om zelf elektriciteit te produceren, op te slaan, die zelf te verbruiken en met prioritaire toegang hetzij individueel, hetzij via aankoopgroeperingen te verkopen, alsook om deel te nemen aan de ondersteunende diensten van het systeem en de vraagresponsmechanismen, zonder daarvoor discriminerende of onevenredig zware procedures te moeten doorlopen en tarieven te moeten betalen die de kosten niet weerspiegelen, en dat eindafnemers het recht hebben om voor de zelfgeproduceerde elektriciteit een beloning te ontvangen die een afspiegeling vormt van de marktwaarde van de geleverde elektriciteit;

Amendement    56

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(a bis)  geen dubbele netkosten en/of belastingen hoeven te betalen voor de opslag en het hergebruik van eerder opgeslagen energie;

Amendement    57

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  onderworpen zijn aan nettarieven die de kosten weerspiegelen, transparant zijn en niet-discriminerend zijn, waarbij de elektriciteit die aan het net wordt geleverd en de elektriciteit die uit het net wordt verbruikt, apart wordt verrekend overeenkomstig artikel 59, lid 8.

(b)  onderworpen zijn aan nettarieven die de kosten weerspiegelen, transparant zijn en niet-discriminerend zijn en die zowel de kosten als de baten voor het net weerspiegelen op basis van een door de nationale regulerende instanties ontwikkelde transparante kosten-batenanalyse, met inbegrip van een beoordeling van hun potentiële waarde voor het net en de bijdrage aan andere doelstellingen van het energiebeleid, overeenkomstig artikel 59, lid 8. Voor de plaatselijke uitwisseling van energie op kleine schaal zijn deze tarieven optioneel of ten minste evenredig aan de afstand van de elektriciteitsoverdracht door het opzetten van een tariefstructuur die in overeenstemming is met de kosten-batenanalyse en onder meer zowel het aantal km als het aantal kWh van de overdracht weerspiegelt;

Amendement    58

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  niet worden onderworpen aan kosten ter zake van zelfgeproduceerde en verbruikte elektriciteit, ten minste totdat uit een kosten-batenanalyse inzake zelfgeproduceerde elektriciteit voor de eigen behoefte blijkt dat de baten van elektriciteitsproductie voor de eigen behoefte niet opwegen tegen de macro-economische kosten. Bij deze kosten-batenanalyse wordt rekening gehouden met onder meer de externe effecten, de vereiste verbeteringen van het netwerk, steunbetalingen, belasting over de toegevoegde waarde, nettarieven, alsook met andere belastingen en heffingen.

Amendement    59

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De energie-installatie die nodig is voor de activiteiten van de actieve afnemer kan door een derde partij worden beheerd wat betreft installatie, beheer, met inbegrip van meteropneming en onderhoud.

2.  De energie-installatie die nodig is voor de activiteiten van de actieve afnemer kan eigendom zijn van of worden beheerd door een derde partij die namens een afnemer of een groep afnemers optreedt wat betreft installatie en beheer, met inbegrip van meteropneming en onderhoud.

Amendement    60

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De lidstaten zorgen ervoor dat actieve consumenten die een eigen opslagfaciliteit bezitten:

 

(a)   het recht hebben om binnen een redelijke termijn na het verzoek een aansluiting op het net te krijgen;

 

(b)   geen extra belastingen, toeslagen of vergoedingen hoeven te betalen voor de elektriciteit die in de opslagfaciliteit is opgeslagen of, in het geval van plaatselijke uitwisseling van energie op kleine schaal, voor de uitwisseling van energie tussen eindgebruikers;

 

(c)   niet gelijk worden gesteld aan producenten en niet worden onderworpen aan de overeenkomstige vergunningsvereisten en vergoedingen; en

 

(d)   gelijktijdig verschillende diensten mogen verlenen, indien dit technisch haalbaar is.

Amendement    61

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  het recht hebben gemeenschapsnetwerken in eigendom te hebben, op te richten of te huren, en om die autonoom te beheren;

(a)  het recht hebben gedeelde netwerken, met inbegrip van gemeenschapsnetwerken, in eigendom te hebben, op te richten of te huren, en om die autonoom te beheren;

Amendement    62

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis)  beschikken over niet-discriminerende en technologieneutrale toegang tot het net;

Amendement    63

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  niet worden gediscrimineerd ten aanzien van hun activiteiten, rechten en verplichtingen als eindafnemers, producenten, distributiesysteembeheerders of aankoopgroeperingen;

(c)  niet worden gediscrimineerd ten aanzien van hun activiteiten, rechten en verplichtingen als eindafnemers, producenten, leveranciers, distributiesysteembeheerders of aankoopgroeperingen;

Amendement    64

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Wat het bepaalde in de eerste alinea, onder d), betreft, kunnen energiegemeenschappen die elektriciteit produceren voor de eigen behoefte of een gemeenschapsnetwerk beheren, worden vrijgesteld van kosten indien zij elektriciteit distribueren onder hun leden, voor zover de overdracht plaatsvindt binnen een straal van 100 m en de benutte productie-installatie gebruikmaakt van hernieuwbare energie en een geïnstalleerde elektriciteitscapaciteit van minder dan 500 kW heeft.

Amendement    65

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 2 – letter -a (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-a)  eindafnemers het recht hebben om deel te nemen aan een plaatselijke energiegemeenschap;

Amendement    66

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  artikel 8, lid 3, van toepassing is op de productiecapaciteit die is geïnstalleerd door plaatselijke energiegemeenschappen, zolang die capaciteit als kleine gedecentraliseerde of gedistribueerde productie kan worden beschouwd;

(d)  artikel 8, lid 3, van toepassing is op de productiecapaciteit die is geïnstalleerd door hernieuwbare-energiegemeenschappen, als subcategorie van plaatselijke energiegemeenschappen, zolang die capaciteit als kleine gedecentraliseerde of gedistribueerde productie kan worden beschouwd;

Amendement    67

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f)  een plaatselijke energiegemeenschap zo nodig met de distributiesysteembeheerder waarbij hun netwerk is aangesloten, een overeenkomst mag sluiten over het beheer van het netwerk van de plaatselijke energiegemeenschap;

(f)  een plaatselijke energiegemeenschap zo nodig met de distributiesysteembeheerder waarbij hun netwerk is aangesloten, een overeenkomst mag sluiten over het beheer van het netwerk van de plaatselijke energiegemeenschap en over de opslag van elektriciteit;

Amendement    68

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 2 – letter h

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(h)  de plaatselijke energiegemeenschappen zo nodig worden onderworpen aan passende nettarieven bij de aansluitpunten tussen het gemeenschapsnetwerk en het distributienet buiten de energiegemeenschap. In dergelijke nettarieven wordt apart rekening gehouden met de elektriciteit die aan het distributienet wordt geleverd en de elektriciteit die vanuit het distributienet buiten de plaatselijke energiegemeenschap wordt verbruikt overeenkomstig artikel 59, lid 8.

(h)  de plaatselijke energiegemeenschappen zo nodig kunnen worden onderworpen aan passende nettarieven bij de aansluitpunten tussen het gemeenschapsnetwerk en het distributienet buiten de energiegemeenschap. In dergelijke nettarieven wordt apart rekening gehouden met de elektriciteit die aan het distributienet wordt geleverd en de elektriciteit die vanuit het distributienet buiten de plaatselijke energiegemeenschap wordt verbruikt overeenkomstig artikel 59, lid 8. Bij de vaststelling van deze tarieven voor elektriciteitsdistributie wordt rekening gehouden met de afstand van de overdracht en wordt gewaarborgd dat de kosten voor de overdracht niet hoger zijn dan de waarde van de overgedragen elektriciteit, behalve in geval van negatieve prijzen, overeenkomstig een kosten-batenanalyse van gedistribueerde energiebronnen, met inbegrip van een beoordeling van hun potentiële waarde voor het net en de bijdrage aan andere doelstellingen van het energiebeleid.

Amendement    69

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  De lidstaten houden via hun nationale regulerende instanties toezicht op de markttoegang, de behandeling, de procedures en de tarieven die voor plaatselijke energiegemeenschappen gelden, de effecten van plaatselijke energiegemeenschappen op mededinging en op empowerment en bescherming van consumenten, alsook op de voordelen voor de plaatselijke gemeenschap, waaronder hun bijdrage tot de bestrijding van energiearmoede. Zij brengen jaarlijks verslag uit aan de Commissie en in voorkomend geval aan de nationale mededingingsautoriteiten overeenkomstig artikel 59, lid 1, onder n).

Amendement    70

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten zorgen ervoor dat hun regelgevingskader de deelname van aankoopgroeperingen aan de detailhandelsmarkt stimuleert en dat het ten minste de volgende elementen bevat:

3.  De lidstaten zorgen ervoor dat hun regelgevingskader de deelname van aankoopgroeperingen aan alle markten stimuleert en dat het ten minste de volgende elementen bevat:

Amendement    71

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  transparante regels die alle marktdeelnemers een duidelijke rol en verantwoordelijkheden toewijzen;

(b)  transparante regels die alle marktdeelnemers een duidelijke rol en verantwoordelijkheden toewijzen, met inbegrip van de noodzaak dat alle marktdeelnemers de operationele veiligheid van het distributie- en transmissienet waarborgen;

Amendement    72

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – lid 3 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  een regel dat aankoopgroeperingen geen compensatie hoeven te betalen aan leveranciers of producenten;

Schrappen

Amendement    73

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Om ervoor te zorgen dat de door aankoopgroeperingen teweeggebrachte kosten en baten van balancering eerlijk aan de marktdeelnemers worden toegewezen, mogen de lidstaten bij wijze van uitzondering compensatiebetalingen tussen aankoopgroeperingen en de voor de balancering verantwoordelijke partijen toestaan. Dergelijke compensatiebetalingen moeten beperkt blijven tot situaties waarin één marktdeelnemer ten koste van een andere marktdeelnemer onevenwichtigheden teweegbrengt die tot financiële kosten leiden.

Om ervoor te zorgen dat de door aankoopgroeperingen teweeggebrachte kosten en baten van balancering, alsook de kosten voor de afname van elektriciteit eerlijk aan de marktdeelnemers worden toegewezen, is de aankoopgroepering altijd verantwoordelijk voor de balancering van de hoeveelheden elektriciteit die zij heeft toegezegd en tijdens de activering van vraagresponsactiviteiten levert, en staan de lidstaten compensatiebetalingen toe tussen aankoopgroeperingen en de voor de balancering verantwoordelijke partijen. Dergelijke compensatiebetalingen zijn evenredig en daarbij mag geen onderscheid worden gemaakt tussen aankoopgroeperingen. De beginselen voor compensatieberekening worden door de regulator bepaald, tenzij een bilaterale contractuele overeenkomst wordt gesloten tussen een aankoopgroepering en de betrokken voor de balancering verantwoordelijke partij. Compensatiebetalingen blijven beperkt tot situaties waarin een aankoopgroepering financiële kosten aan een andere marktpartij oplegt en worden afgeleid van de marktprijzen op een bepaald tijdstip.

Amendement    74

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 17 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

5 bis.  De lidstaten zorgen ervoor dat er geen onnodige belemmeringen bestaan voor aankoopgroeperingen om toe te treden tot georganiseerde elektriciteitsmarkten, zolang zij voldoen aan de toetredingscriteria voor die markten. De lidstaten stellen de criteria op transparante en niet-discriminerende wijze vast, onder meer inzake het betrouwbaar en veilig beheer van de transmissie- en distributienetwerken overeenkomstig Verordening (EU) .../... [elektriciteitsverordening].

Amendement    75

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 18 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat de eindafnemers al hun facturen en factureringsinformatie over elektriciteitsverbruik gratis ontvangen en dat facturen duidelijk, correct en gemakkelijk te begrijpen zijn.

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat de eindafnemers al hun facturen en factureringsinformatie over elektriciteitsverbruik gratis ontvangen en dat facturen duidelijk, correct en gemakkelijk te begrijpen zijn, met een duidelijke uitleg en verantwoording van alle andere inbegrepen kosten en belastingen.

Amendement    76

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 18 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De facturering vindt ten minste eenmaal per jaar plaats op basis van het feitelijke verbruik. De factureringsinformatie wordt ten minste eenmaal per drie maanden beschikbaar gesteld, wanneer daarom wordt verzocht of wanneer de eindafnemer ervoor heeft gekozen om elektronische facturen te ontvangen, en anders tweemaal per jaar.

De facturering vindt ten minste eenmaal per jaar plaats op basis van het feitelijke verbruik. De facturerings- en verbruiksinformatie wordt permanent online beschikbaar gesteld indien er een slimme meter is geïnstalleerd, en anders ten minste eenmaal per maand.

Motivering

Als beoogd wordt dat consumenten actief deelnemen aan de energiemarkt en streven naar energie-efficiëntie en -besparing, moeten zij via hun energierekening kunnen beschikken over regelmatig geactualiseerde informatie over hun verbruik.

Amendement    77

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 18 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

In het geval van kwetsbare afnemers moeten de facturering en de factureringsinformatie beperkt blijven tot het feitelijke elektriciteitsverbruik, de kosten van het systeem en eventuele toepasselijke belastingen.

Motivering

Het is de bevoegdheid van de lidstaten om andere kosten in de elektriciteitsrekening op te nemen, maar kwetsbare afnemers mogen niet worden onderworpen aan andere kosten die de lidstaten in de energierekening kunnen opnemen.

Amendement    78

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 18 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7.  De lidstaten mogen bepalen dat, op verzoek van de eindafnemer, de bij de factuur gevoegde informatie niet als een betalingsverzoek wordt beschouwd. In die gevallen zien de lidstaten erop toe dat de leveranciers flexibele betalingsregelingen aanbieden;

Schrappen

Motivering

Ongeacht de vorm van de facturering (onder meer elektronisch) die de afnemer kiest, moet de op de factuur vermelde informatie een betalingsverzoek omvatten dat de kern van de factuur vormt. Anders kan dit leiden tot verwarring bij de verbruikers.

Amendement    79

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 19 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Teneinde energie-efficiëntie te bevorderen en de afnemers te empoweren, bevelen de lidstaten, of indien de lidstaat dat heeft bepaald, de regulerende instanties ten sterkste aan dat elektriciteitsbedrijven en aankoopgroeperingen het gebruik van elektriciteit optimaliseren, onder meer door het aanbieden van diensten op het gebied van energiebeheer, door het ontwikkelen van innovatieve prijsformules, of, in voorkomend geval, door interoperabele slimme metersystemen dan wel slimme netwerken (smart grids).

1.  Teneinde energie-efficiëntie te bevorderen en de afnemers te empoweren, bevelen de lidstaten, of indien de lidstaat dat heeft bepaald, de regulerende instanties ten sterkste aan dat elektriciteitsbedrijven en aankoopgroeperingen het gebruik van elektriciteit optimaliseren, onder meer door het aanbieden van diensten op het gebied van energiebeheer, door het ontwikkelen van innovatieve prijsformules, of, in voorkomend geval, door interoperabele slimme metersystemen, indien dit technisch haalbaar en kostenefficiënt is en in verhouding staat tot de potentiële energiebesparing, of door slimme netwerken (smart grids).

Motivering

Het gebruik van slimme meters is geen wondermiddel. Het moet daarom alleen worden overwogen als dit technisch haalbaar en kostenefficiënt is en in verhouding staat tot de potentiële energiebesparing.

Amendement    80

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 19 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten zorgen ervoor dat er op hun grondgebied slimme metersystemen worden ingevoerd die de actieve participatie van de afnemers aan de elektriciteitsmarkt ondersteunen. Voor invoering van die systemen kan een kostenbatenbeoordeling worden gevraagd die overeenkomstig de in bijlage III vastgestelde beginselen wordt uitgevoerd.

2.  In voorkomend geval zorgen de lidstaten ervoor dat slimme metersystemen op hun grondgebied worden bevorderd, aangezien deze systemen de actieve participatie van de afnemers aan de elektriciteitsmarkt kunnen ondersteunen. Voor de invoering wordt een kosten-batenbeoordeling gevraagd die overeenkomstig de in bijlage III vastgestelde beginselen wordt uitgevoerd.

Motivering

Er bestaan grote geografische verschillen tussen de lidstaten met betrekking tot de behoefte aan slimme metersystemen. Dit dient in de richtlijn tot uiting te komen.

Amendement    81

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 19 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3.  De lidstaten die die systemen daadwerkelijk plaatsen stellen de minimale functionele en technische eisen vast voor de slimme metersystemen die op hun grondgebied zullen worden uitgerold, en publiceren deze, overeenkomstig de bepalingen van artikel 20 en bijlage III. De lidstaten zorgen voor de interoperabiliteit en de connectiviteit van deze slimme metersystemen met energiebeheersplatforms voor consumenten. Hiertoe houden de lidstaten terdege rekening met het gebruik van de betrokken beschikbare normen, waaronder die op het gebied van interoperabiliteit, beste praktijken en het belang van de ontwikkeling van de interne markt op het gebied van elektriciteit.

3.  De lidstaten die die systemen daadwerkelijk plaatsen stellen de minimale functionele en technische eisen vast voor de slimme metersystemen die op hun grondgebied zullen worden uitgerold, en publiceren deze, overeenkomstig de bepalingen van artikel 20 en bijlage III, waarbij rekening wordt gehouden met de bestaande functionaliteiten van al geïnstalleerde slimme metersystemen. De lidstaten zorgen voor de interoperabiliteit en de connectiviteit van deze slimme metersystemen met energiebeheersplatforms voor consumenten. Hiertoe houden de lidstaten terdege rekening met het gebruik van de betrokken beschikbare normen, waaronder die op het gebied van interoperabiliteit, beste praktijken en het belang van de ontwikkeling van de interne markt op het gebied van elektriciteit.

Motivering

Nieuwe vereisten voor slimme metersystemen (zie de verwijzing naar de functionaliteiten van slimme metersystemen in artikel 20) moeten zorgvuldig worden geëvalueerd voordat zij worden opgelegd, om dure aanpassingen van al geïnstalleerde slimme metersystemen te voorkomen.

Amendement    82

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  meterbeheerders zorgen ervoor dat de meter of meters van actieve afnemers die zelf elektriciteit opwekken rekening kunnen houden met de elektriciteit die aan het net wordt geleverd vanaf het terrein van de actieve afnemer;

(d)  meterbeheerders zorgen ervoor dat de meter of meters van actieve afnemers die zelf elektriciteit opwekken nauwkeurig rekening kunnen houden met de elektriciteit die aan het net wordt geleverd vanaf het terrein van de actieve afnemer;

Amendement    83

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 20 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Deze functionaliteiten gelden voor slimme meters die na ... [2 jaar na de datum van inwerkingtreding van deze richtlijn] worden uitgerold.

Motivering

In overeenstemming met het beginsel van niet-terugwerkende kracht, en om te voorkomen dat investeringen onder de bestaande wetgeving zouden mislukken.

Amendement    84

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 24 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De Commissie bepaalt door middel van uitvoeringshandelingen die overeenkomstig de in artikel 68 bedoelde adviesprocedure zijn vastgesteld, een gemeenschappelijk Europees gegevensformaat en niet-discriminerende en transparante procedures om toegang te krijgen tot de gegevens van artikel 23, lid 1, die het nationale gegevensformaat en de procedure zullen vervangen die overeenkomstig lid 1 door de lidstaten zijn vastgesteld. De lidstaten zorgen ervoor dat de marktdeelnemers een gemeenschappelijk Europees gegevensformaat toepassen.

2.  De Commissie bepaalt door middel van uitvoeringshandelingen die overeenkomstig de in artikel 68 bedoelde adviesprocedure zijn vastgesteld, een reeks beginselen voor een gemeenschappelijk Europees gegevensformaat en niet-discriminerende en transparante procedures om toegang te krijgen tot de gegevens van artikel 23, lid 1, die het nationale gegevensformaat en de procedure zullen vervangen die overeenkomstig lid 1 door de lidstaten zijn vastgesteld. Dat gemeenschappelijk gegevensformaat en die procedures worden vastgesteld in nauwe samenwerking met de voor meteropneming verantwoordelijke entiteiten en met gebruikersorganisaties. De lidstaten zorgen ervoor dat de marktdeelnemers een gemeenschappelijk Europees gegevensformaat toepassen.

Motivering

Deelname van de betrokken partijen is nodig om een realistisch en passend resultaat te waarborgen.

Amendement    85

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 26 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten waarborgen dat de afnemers toegang hebben tot eenvoudige, eerlijke, transparante, onafhankelijke, doeltreffende en efficiënte mechanismen voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over de bij deze richtlijn vastgestelde rechten en plichten. Indien de afnemer een consument is in de zin van Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad46, voldoen dergelijke buitengerechtelijke mechanismen aan de kwaliteitseisen van Richtlijn 2013/11/EU en voorzien deze zo nodig in een systeem van terugbetaling en/of vergoeding.

De lidstaten waarborgen dat de afnemers toegang hebben tot eenvoudige, eerlijke, transparante, onafhankelijke, doeltreffende en efficiënte mechanismen voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over de bij deze richtlijn vastgestelde rechten en plichten via een onafhankelijk mechanisme zoals een energieombudsman of een consumentenorgaan, voor de efficiënte afhandeling van klachten en buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Deze mechanismen maken het mogelijk om alle klachten van consumenten op de energiemarkt af te handelen, inclusief klachten over gebundelde aanbiedingen, nieuwe producten en dienstverleners zoals aankoopgroeperingen en plaatselijke energiegemeenschappen. Indien de afnemer een actieve consument is of een consument in de zin van Richtlijn 2013/11/EU van het Europees Parlement en de Raad46, voldoen dergelijke buitengerechtelijke mechanismen aan de kwaliteitseisen van Richtlijn 2013/11/EU en voorzien deze zo nodig in een systeem van terugbetaling en/of vergoeding zoals vastgesteld door de regulator en de ombudsman of het consumentenorgaan.

_________________

_________________

46 PB L 165 van 18.6.2013, blz. 63.

46 PB L 165 van 18.6.2013, blz. 63.

Motivering

Het is gebleken dat energieombudsmannen en consumentenorganen het vereiste onafhankelijke mechanisme vormen voor de ondersteuning van consumenten en andere marktdeelnemers met het oog op zowel buitengerechtelijke geschillenbeslechting als bescherming van consumentenrechten. De bepalingen die zijn vastgesteld tijdens het negende Energieforum voor de burger moeten in dit artikel worden opgenomen.

Amendement    86

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten nemen passende maatregelen om eindafnemers te beschermen en voorzien met name in adequate waarborgen voor de bescherming van kwetsbare afnemers. In dit verband definieert elke lidstaat het begrip kwetsbare afnemers, dat kan verwijzen naar energiearmoede en onder meer naar het verbod op afsluiting van de elektriciteitstoevoer van dergelijke afnemers in moeilijke tijden. De lidstaten waarborgen dat de rechten en verplichtingen met betrekking tot kwetsbare afnemers worden toegepast. Met name nemen zij maatregelen om afnemers in afgelegen gebieden te beschermen. Zij waarborgen een hoog niveau van consumentenbescherming, met name met betrekking tot de transparantie van contractvoorwaarden, algemene informatie en mechanismen voor geschillenbeslechting.

1.  De lidstaten nemen passende maatregelen om eindafnemers te beschermen en voorzien met name in adequate waarborgen voor de bescherming van kwetsbare afnemers, met inbegrip van consumenten die het risico lopen van energiearmoede. In dit verband definieert elke lidstaat het begrip kwetsbare afnemers, rekening houdend met de specifieke omstandigheden in de lidstaat, en wordt daarbij verwezen naar onder meer de energiearme afnemers of consumenten die het risico lopen van energiearmoede, en naar het verbod op afsluiting van de elektriciteitstoevoer van dergelijke afnemers in moeilijke tijden. De lidstaten waarborgen dat de rechten en verplichtingen met betrekking tot kwetsbare afnemers worden toegepast. Met name nemen zij maatregelen om afnemers in afgelegen gebieden te beschermen. Zij waarborgen een hoog niveau van consumentenbescherming, met name met betrekking tot de transparantie van contractvoorwaarden, algemene informatie en mechanismen voor geschillenbeslechting.

Motivering

Dit amendement houdt verband met am. 88 op artikel 29 (energiearmoede). Energiearmoede dient meer aandacht te krijgen van alle wetgevers, aangezien zij een belangrijke rol spelen bij de bescherming van de meest kwetsbare gemeenschappen en het voorkomen dat bepaalde maatschappelijke groepen in energiearmoede vervallen. De maatregelen voor kwetsbare consumenten moeten worden afgestemd op of bijdragen aan de maatregelen voor de bestrijding van energiearmoede. Dit amendement houdt ook verband met am. 35 op artikel 5, lid 2, waarin de categorie "kwetsbare consumenten die het risico lopen van energiearmoede" eveneens wordt vermeld.

Amendement    87

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 28 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten nemen passende maatregelen, zoals het opstellen van nationale energieactieplannen, het voorzien van steun in het kader van het socialezekerheidsstelsel om te waarborgen dat kwetsbare afnemers van elektriciteit voorzien blijven, of het voorzien van steun voor verbetering van de energie-efficiëntie, teneinde energiearmoede waar deze wordt vastgesteld aan te pakken, ook in de bredere context van armoedebestrijding. Dergelijke maatregelen mogen de daadwerkelijke openstelling van de markt zoals beschreven in artikel 4 en de werking van de markt niet in de weg staan, en worden waar nodig aan de Commissie meegedeeld, overeenkomstig artikel 9, lid 4. Deze mededeling kan ook betrekking hebben op maatregelen die in het kader van het algemene socialezekerheidsstelsel worden genomen.

2.  De lidstaten nemen passende maatregelen, zoals het opstellen van nationale energieactieplannen, het voorzien van steun in het kader van het socialezekerheidsstelsel om te waarborgen dat kwetsbare afnemers van elektriciteit voorzien blijven, het ondersteunen van de ontwikkeling van efficiëntere verwarmings- en koelingstechnologieën, en het voorzien van steun voor verbetering van de energie-efficiëntie, teneinde energiearmoede waar deze wordt vastgesteld aan te pakken, ook in de bredere context van armoedebestrijding. Dergelijke maatregelen mogen de daadwerkelijke openstelling van de markt zoals beschreven in artikel 4 en de werking van de markt niet in de weg staan, en worden waar nodig aan de Commissie meegedeeld, overeenkomstig artikel 9, lid 4. Deze mededeling kan ook betrekking hebben op maatregelen die in het kader van het algemene socialezekerheidsstelsel worden genomen.

Motivering

This amendment is linked to AM 88 on Article 29 (Energy poverty), AM 86 on Article 28(1) and AM 14 on Recital 40 (according to which Member States should, inter alia, provide mechanisms to support the development of more efficient heating and cooling technologies to tackle energy poverty). The issue of energy poverty requires greater attention from all legislators as they have an important role to protect the most vulnerable communities, and prevent groups in society from falling into energy poverty. Vulnerable consumer actions should be aligned with or contributing to measures to address energy poverty.

Amendement    88

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 29 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De lidstaten stellen een reeks criteria voor het meten van energiearmoede vast. De lidstaten controleren permanent hoeveel huishoudens onder energiearmoede lijden en brengen, als onderdeel van hun voortgangsverslagen betreffende de geïntegreerde nationale energie- en klimaatplannen overeenkomstig artikel 21 van [Verordening inzake governance als voorgesteld bij COM(2016)759], om de twee jaar verslag uit aan de Commissie over de ontwikkeling van de energiearmoede en de hiertegen genomen maatregelen.

De lidstaten stellen een reeks gemeenschappelijke criteria voor het meten van energiearmoede vast, alsook een ruime en gemeenschappelijke definitie van energiearmoede in het kader van een nieuwe mededeling en een actieplan voor de bestrijding van energiearmoede van de Commissie, overeenkomstig de criteria van Verordening (EU) .../... [governanceverordening]. De lidstaten controleren permanent hoeveel huishoudens onder energiearmoede lijden en hoeveel consumenten het risico lopen van energiearmoede. De lidstaten brengen, als onderdeel van hun geïntegreerde nationale voortgangsverslagen over energie en klimaat overeenkomstig artikel 21 van [Governanceverordening als voorgesteld bij COM(2016) 759 final], om de twee jaar verslag uit aan de Commissie over de ontwikkeling van energiearmoede en de genomen maatregelen ter voorkoming en terugdringing daarvan.

Amendement    89

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 31 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5.  Distributiesysteembeheerders kopen de energie die zij gebruiken om energieverliezen te dekken en in de niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten in hun systeem te voorzien, volgens transparante, niet-discriminerende en op de markt gebaseerde procedures, wanneer zij deze functie vervullen. Tenzij anderszins gerechtvaardigd door een kosten-batenanalyse, kopen distributiesysteembeheerders niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten op een transparante, niet-discriminerende en op de markt gebaseerde wijze om ervoor te zorgen dat alle marktdeelnemers, inclusief deze op het gebied van hernieuwbare energiebronnen, vraagrespons, energieopslagfaciliteiten en aankoopgroeperingen, daadwerkelijk kunnen deelnemen, met name door regulerende instanties of distributiesysteembeheerders te verplichten in nauwe samenwerking met alle marktdeelnemers technische regels voor deelname aan deze markten op te stellen op basis van de technische vereisten van deze markten en de mogelijkheden van alle marktdeelnemers.

5.  Distributiesysteembeheerders kopen de energie die zij gebruiken om energieverliezen te dekken en in de niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten in hun systeem te voorzien, volgens transparante, niet-discriminerende en op de markt gebaseerde procedures, wanneer zij deze functie vervullen. Tenzij anderszins gerechtvaardigd door een kosten-batenanalyse, kopen distributiesysteembeheerders niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten op een transparante, niet-discriminerende en op de markt gebaseerde wijze, waarbij voorrang wordt gegeven aan de opwekking uit hernieuwbare energiebronnen, om ervoor te zorgen dat alle marktdeelnemers, inclusief deze op het gebied van hernieuwbare energiebronnen, vraagrespons, energieopslagfaciliteiten en aankoopgroeperingen, daadwerkelijk kunnen deelnemen, met name door regulerende instanties of distributiesysteembeheerders te verplichten in nauwe samenwerking met alle marktdeelnemers technische regels voor deelname aan deze markten op te stellen op basis van de technische vereisten van deze markten en de mogelijkheden van alle marktdeelnemers.

Amendement    90

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 32 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De distributiesysteembeheerders definiëren gestandaardiseerde marktproducten voor de gekochte diensten teneinde te zorgen voor de effectieve deelname van alle marktdeelnemers, inclusief deze op het gebied van hernieuwbare energiebronnen, vraagrespons en aankoopgroeperingen. De distributiesysteembeheerders wisselen alle noodzakelijke informatie uit en werken samen met de transmissiesysteembeheerders om voor een optimaal gebruik van hulpbronnen te zorgen, het veilige en efficiënte beheer van het systeem te waarborgen en de marktontwikkeling te bevorderen. De distributiesysteembeheerders ontvangen een passende vergoeding voor de afname van dergelijke diensten, zodat zij ten minste de overeenkomstige uitgaven terugverdienen, zoals de noodzakelijke uitgaven voor informatie- en communicatietechnologie, waaronder uitgaven voor de noodzakelijke informatie- en communicatieinfrastructuur.

De distributiesysteembeheerders definiëren gestandaardiseerde marktproducten voor de gekochte diensten teneinde te zorgen voor de effectieve deelname van alle marktdeelnemers en voor prioritaire toegang tot variabele, hernieuwbare energiebronnen, inclusief vraagrespons en aankoopgroeperingen. De distributiesysteembeheerders wisselen alle noodzakelijke informatie uit en werken samen met de transmissiesysteembeheerders om voor een optimaal gebruik van hulpbronnen te zorgen, het veilige en efficiënte beheer van het systeem te waarborgen en de marktontwikkeling te bevorderen. De distributiesysteembeheerders ontvangen een passende vergoeding voor de afname van dergelijke diensten, zodat zij ten minste de overeenkomstige uitgaven terugverdienen, zoals de noodzakelijke uitgaven voor informatie- en communicatietechnologie, waaronder uitgaven voor de noodzakelijke informatie- en communicatie-infrastructuur.

Amendement    91

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 33 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  De lidstaten voorzien in het regelgevingskader dat nodig is om de aansluiting van openbaar toegankelijke en particuliere oplaadpunten op de distributienetten te bevorderen. De lidstaten zorgen ervoor dat distributiesysteembeheerders op een niet-discriminerende basis samenwerken met elke onderneming die oplaadpunten voor elektrische voertuigen bezit, ontwikkelt, exploiteert of beheert, ook wat de aansluiting op het net betreft.

1.  De lidstaten voorzien in het regelgevingskader dat nodig is om de aansluiting op de transmissie- of distributienetten van openbaar toegankelijke en particuliere oplaadpunten zoals gedefinieerd in artikel 8, lid 2, van Richtlijn (EU) .../... [de herziene richtlijn energieprestatie van gebouwen], te bevorderen. De lidstaten zorgen ervoor dat transmissiesysteem- en distributiesysteembeheerders op een niet-discriminerende basis samenwerken met elke onderneming die oplaadpunten voor elektrische voertuigen bezit, ontwikkelt, exploiteert of beheert, ook wat de aansluiting op het net betreft.

Motivering

The provisions of this Directive should be aligned to the Energy Performance of Buildings Directive and the Alternative Fuels Infrastructure Directive. The voltage level acting as the border between transmission and distribution networks widely varies across Europe. Thus, the need for connection of recharging points to the distribution voltage level in some Member States may be equivalent to a connection to the transmission voltage level in other Member States. Moreover, with the expected growth in recharging points, the corresponding connections will be needed at increasingly higher voltage levels eventually including transmission networks.

Amendement    92

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 33 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten mogen toestaan dat distributiesysteembeheerders oplaadpunten voor elektrische voertuigen bezitten, ontwikkelen, beheren of exploiteren, maar alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

2.  De lidstaten mogen toestaan dat distributiesysteembeheerders openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen bezitten, ontwikkelen, beheren of exploiteren, maar alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Motivering

Ter wille van overeenstemming met de richtlijn betreffende infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.

Amendement    93

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 33 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

2 bis.  Distributiesysteembeheerders mogen oplaadpunten voor elektrische voertuigen bezitten, ontwikkelen, beheren en exploiteren voor hun eigen vloot.

Motivering

Ter wille van overeenstemming met de richtlijn betreffende infrastructuur voor alternatieve brandstoffen.

Amendement    94

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 33 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De lidstaten houden met regelmatige tussenpozen en ten minste om de vijf jaar een openbare raadpleging om opnieuw na te gaan of marktpartijen eventueel belangstelling hebben om oplaadpunten voor elektrische voertuigen te bezitten, te ontwikkelen, te exploiteren of te beheren. Indien uit de openbare raadpleging blijkt dat derden in staat zijn dergelijke punten te bezitten, te ontwikkelen, te exploiteren of te beheren, zien de lidstaten erop toe dat de activiteiten van distributiesysteembeheerders in dit verband worden uitgefaseerd.

4.  De lidstaten houden met regelmatige tussenpozen en ten minste om de vijf jaar een openbare raadpleging om opnieuw na te gaan of marktpartijen eventueel belangstelling hebben om oplaadpunten voor elektrische voertuigen te bezitten, te ontwikkelen, te exploiteren of te beheren. Indien uit de openbare raadpleging blijkt dat derden in staat zijn dergelijke punten te bezitten, te ontwikkelen, te exploiteren of te beheren, zien de lidstaten erop toe dat de activiteiten van distributiesysteembeheerders in dit verband worden uitgefaseerd. Distributiesysteembeheerders hebben het recht hun investeringen in oplaadinfrastructuur op eerlijke en redelijke voorwaarden terug te verdienen.

Motivering

Ter wille van de stabiliteit van het investeringsklimaat hebben DSB's het recht om de kosten van de infrastructuur voor elektromobiliteit terug te verdienen.

Amendement    95

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 36 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Distributiesysteembeheerders mogen geen energieopslagfaciliteiten bezitten, ontwikkelen, beheren of exploiteren.

Schrappen

Amendement    96

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 36 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.   In afwijking van lid 1 ter raadplegen distributiesysteembeheerders die belangstelling hebben om opslagfaciliteiten te bezitten, te ontwikkelen, te beheren of te exploiteren, de nationale regulerende instantie over de vraag of aan bovenvermelde voorwaarden is voldaan.

Amendement    97

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 36 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter.  In afwijking van het bepaalde in lid 1, onder a), mogen distributiesysteembeheerders energieopslagfaciliteiten bezitten, ontwikkelen, beheren of exploiteren indien de nationale regulerende instantie op grond van een kosten-batenanalyse en na openbare raadpleging heeft geoordeeld dat het niet noodzakelijk is om de voorwaarden van lid 1, onder a), toe te passen en haar goedkeuring heeft verleend.

Amendement    98

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 36 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  In afwijking van lid 1 mogen de lidstaten toestaan dat distributiesysteembeheerders opslagfaciliteiten bezitten, ontwikkelen, beheren of exploiteren, maar alleen als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

2.  Distributiesysteembeheerders mogen alleen energieopslagfaciliteiten bezitten, ontwikkelen, beheren of exploiteren als zij deze faciliteiten nodig hebben om te voldoen aan de krachtens deze richtlijn op hen rustende verplichtingen met betrekking tot het efficiënt, betrouwbaar en veilig beheer van het distributiesysteem en aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Amendement    99

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 36 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a)  andere partijen hebben, na een open en transparante aanbestedingsprocedure, geen belangstelling getoond om opslagfaciliteiten te bezitten, te ontwikkelen, te beheren of te exploiteren;

(a)  andere partijen hebben, na een open en transparante aanbestedingsprocedure onder toezicht van de nationale regulerende instanties, geen belangstelling getoond om opslagfaciliteiten te bezitten, te ontwikkelen, te beheren of te exploiteren, en de distributiesysteembeheerder wordt als kostenefficiënte actor beschouwd; en

Amendement    100

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 36 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  dergelijke installaties zijn noodzakelijk voor de nakoming door de distributiesysteembeheerders van de krachtens deze richtlijn op hen rustende verplichtingen met betrekking tot het efficiënt, betrouwbaar en veilig beheer van het distributiesysteem; en

(b)  dergelijke installaties worden door de distributiesysteembeheerder uitsluitend gebruikt om te voldoen aan de krachtens deze richtlijn op hem rustende verplichtingen met betrekking tot het efficiënt, betrouwbaar en veilig beheer van het distributiesysteem en worden niet gebruikt om elektriciteit te verkopen op de markt;

Amendement    101

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 36 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  de regulerende instantie heeft, rekening houdend met de voorwaarden onder a) en b), de noodzaak van een dergelijke afwijking beoordeeld en haar goedkeuring verleend.

Schrappen

Amendement    102

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 36 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De regulerende instanties houden met regelmatige tussenpozen en ten minste om de vijf jaar een openbare raadpleging om opnieuw na te gaan of marktpartijen eventueel belangstelling hebben om te investeren in energieopslagfaciliteiten of deze te ontwikkelen, te exploiteren of te beheren. Indien uit de openbare raadpleging blijkt dat derden in staat zijn dergelijke installaties te bezitten, te ontwikkelen, te exploiteren of te beheren, zien de lidstaten erop toe dat de activiteiten van distributiesysteembeheerders in dit verband worden uitgefaseerd.

4.  De regulerende instanties houden met regelmatige tussenpozen en ten minste om de vijf jaar een openbare raadpleging om opnieuw na te gaan of marktpartijen eventueel belangstelling hebben om te investeren in energieopslagfaciliteiten of deze te ontwikkelen, te exploiteren of te beheren. Indien uit de openbare raadpleging en een kosten-batenanalyse blijkt dat derden in staat zijn en belangstelling hebben om dergelijke installaties te bezitten, te ontwikkelen, te exploiteren of te beheren op een kostenefficiënte manier, zien de lidstaten erop toe dat de activiteiten van distributiesysteembeheerders in dit verband worden uitgefaseerd. Distributiesysteembeheerders hebben het recht hun investeringen in opslagfaciliteiten op eerlijke en redelijke voorwaarden terug te verdienen.

Amendement    103

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 36 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

4 bis.   De lidstaten mogen de ontwikkeling van een basisnetwerk van openbaar toegankelijke oplaadpunten bevorderen om belemmeringen voor de initiële ontwikkeling van elektromobiliteit weg te nemen.

Amendement    104

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 40 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d)  het beheer van de elektriciteitsstromen op het systeem, waarbij hij rekening houdt met het elektriciteitsverkeer van en naar andere stelsels van systemen. Daartoe zorgt de transmissiesysteembeheerder voor een veilig, betrouwbaar en efficiënt elektriciteitssysteem en ziet er in dit verband op toe dat de nodige ondersteunende diensten beschikbaar zijn, inclusief op het gebied van vraagrespons en energieopslag, voor zover die beschikbaarheid onafhankelijk is van ieder ander transmissiesysteem waaraan zijn systeem gekoppeld is;

(d)  het beheer van de elektriciteitsstromen op het systeem, waarbij hij rekening houdt met het elektriciteitsverkeer van en naar andere stelsels van systemen. Daartoe zorgt de transmissiesysteembeheerder voor een veilig, betrouwbaar en efficiënt elektriciteitssysteem en ziet er in dit verband op toe dat de nodige ondersteunende diensten beschikbaar zijn, inclusief op het gebied van vraagrespons en energieopslag, en elektrische voertuigen, voor zover die beschikbaarheid onafhankelijk is van ieder ander transmissiesysteem waaraan zijn systeem gekoppeld is;

Motivering

Elektrische voertuigen kunnen waardevolle ondersteunende diensten aan het systeem leveren door elektriciteit in het net te injecteren of hun laadstroom te variëren. De transmissiesysteembeheerder moet derhalve kunnen beschikken over realtime-informatie over de vraag van elektrische voertuigen. Dit amendement stemt overeen met de stelling van de Commissie in overweging 27 dat elektromobiliteit een belangrijk element in de energietransitie vormt en dat de richtlijn moet bijdragen aan het scheppen van gunstige voorwaarden voor elektrische voertuigen.

Amendement    105

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 40 – lid 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(j bis)  de digitalisering van de transmissiesystemen om te zorgen voor onder meer het efficiënt verkrijgen en gebruiken van realtimegegevens en voor slimme substations;

Motivering

De digitalisering van het net en de ontwikkeling van slimme netwerken kan niet worden beperkt tot de distributie: deze biedt een oplossing voor het hele systeem. De Europese Commissie beperkt digitale oplossingen echter geheel tot DSB's, waarmee zij negeert dat het transmissieniveau net zo goed een digitale omslag moet maken (bijv. efficiënte realtimegegevensverzameling en -gebruik, slimme substations enz.). De digitalisering gaat dan ook verder dan de uitrol van slimme metersystemen op de detailhandelsmarkt. Innovatie is noodzakelijk op systeemniveau; er moet in dit verband geen onderscheid worden gemaakt tussen transmissie en distributie.

Amendement    106

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 40 – lid 1 – letter j ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(j ter)  gegevensbeheer, cyberbeveiliging en gegevensbescherming.

Motivering

Gegevensbeheer is een ruim begrip dat ook de gegevens omvat die nodig zijn voor het beheer van het complete systeem, voor vereffeningsdoeleinden, voor de meteropneming bij consumenten en producenten of opslagfaciliteiten die waar dan ook aan het systeem verbonden zijn enz. Goede mechanismen om de integriteit van deze gegevens en door TSB's beheerde gegevenssystemen te beschermen tegen alle soorten aanvallen is al een cruciale taak voor alle TSB's en moet daarom ook aan de TSB's worden toegewezen.

Amendement    107

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  De lidstaten mogen bepalen dat één of meer van de onder punten a) tot en met j) van lid 1 vermelde verantwoordelijkheden worden toegewezen aan een andere transmissiesysteembeheerder dan die welke het transmissiesysteem bezit waarop de desbetreffende verantwoordelijkheden van toepassing zijn. De transmissiesysteembeheerder waaraan de taken zijn toegewezen, wordt gecertificeerd als transmissiesysteembeheerder met ontvlechting van de eigendom en voldoet aan de in artikel 43 vastgestelde vereisten, maar moet het onder zijn verantwoordelijkheid vallende transmissiesysteem niet bezitten. De transmissiesysteembeheerder die het transmissiesysteem bezit, voldoet aan de vereisten van hoofdstuk VI en wordt gecertificeerd overeenkomstig artikel 43.

2.  De lidstaten mogen bepalen dat één of meer van de onder punten a) tot en met j) van lid 1 vermelde verantwoordelijkheden worden toegewezen aan een andere transmissiesysteembeheerder dan die welke het transmissiesysteem bezit waarop de desbetreffende verantwoordelijkheden van toepassing zijn, na een daartoe strekkend formeel en gemotiveerd verzoek van de transmissiesysteembeheerder die bepaalde verantwoordelijkheden wil overdragen, en de goedkeuring van de betrokken lidstaten. De transmissiesysteembeheerder waaraan de taken zijn toegewezen, wordt gecertificeerd als transmissiesysteembeheerder met ontvlechting van de eigendom en voldoet aan de in artikel 43 vastgestelde vereisten, maar moet het onder zijn verantwoordelijkheid vallende transmissiesysteem niet bezitten. De transmissiesysteembeheerder die het transmissiesysteem bezit, voldoet aan de vereisten van hoofdstuk VI en wordt gecertificeerd overeenkomstig artikel 43.

Motivering

De toepassing van deze bepaling maakt het mogelijk om bepaalde systeembeheerstaken (als vermeld in artikel 40, lid 1) over te dragen van de bestaande TSB's naar andere (nieuwe of bestaande) TSB's. Deze overdracht kan belangrijke gevolgen hebben voor de efficiëntie en veiligheid van de elektriciteitsvoorzieningssystemen.

Amendement    108

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 40 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b)  waarborgt dat alle marktdeelnemers, inclusief deze op het gebied van hernieuwbare energiebronnen, vraagrespons, energieopslagfaciliteiten en aankoopgroeperingen, daadwerkelijk kunnen deelnemen, met name door regulerende instanties of transmissiesysteembeheerders te verplichten in nauwe samenwerking met alle marktdeelnemers technische regels voor deelname aan deze markten op te stellen op basis van de technische vereisten van deze markten en de mogelijkheden van alle marktdeelnemers.

(b)  waarborgt dat alle marktdeelnemers daadwerkelijk kunnen deelnemen en verleent prioritaire toegang tot variabele, hernieuwbare energiebronnen, inclusief vraagrespons, energieopslagfaciliteiten en aankoopgroeperingen, met name door regulerende instanties of transmissiesysteembeheerders te verplichten in nauwe samenwerking met alle marktdeelnemers technische regels voor deelname aan deze markten op te stellen op basis van de technische vereisten van deze markten en de mogelijkheden van alle marktdeelnemers.

Amendement    109

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 54 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1.  Transmissiesysteembeheerders mogen geen energieopslagfaciliteiten bezitten, beheren of exploiteren en zijn geen directe eigenaar van of hebben geen indirect zeggenschap over activa die ondersteunende diensten verlenen.

1.  Transmissiesysteembeheerders mogen energieopslagfaciliteiten bezitten, beheren of exploiteren en mogen directe eigenaar zijn van of indirect zeggenschap hebben over activa die ondersteunende diensten verlenen, wanneer die faciliteiten of activa een integrerend onderdeel van het transmissiesysteem vormen en de nationale regulerende instantie haar goedkeuring heeft verleend, en daarnaast ook in andere gevallen indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 

(a)  andere partijen hebben, na een open en transparante aanbestedingsprocedure onder toezicht van de nationale regulerende instanties, geen belangstelling getoond voor het bezit van, de zeggenschap over, het beheer of de exploitatie van dergelijke kosteneffectieve opslagfaciliteiten en/of voorzieningen die de transmissiesysteembeheerder ondersteunende diensten aanbieden; en

 

(b)  dergelijke faciliteiten of ondersteunende diensten zijn nodig voor de nakoming door de transmissiesysteembeheerders van de krachtens deze richtlijn op hen rustende verplichtingen met betrekking tot een efficiënt, betrouwbaar en veilig beheer van het transmissiesysteem en worden niet gebruikt om elektriciteit te verkopen op de markt.

Amendement    110

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 54 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 bis.   In afwijking van lid 1 ter raadplegen transmissiesysteembeheerders die belangstelling hebben om opslagfaciliteiten te bezitten, te ontwikkelen, te beheren of te exploiteren, de nationale regulerende instantie over de vraag of aan de voorwaarden van lid 1 is voldaan.

Amendement    111

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 54 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

1 ter.  In afwijking van het bepaalde in lid 1, onder a), mogen transmissiesysteembeheerders energieopslagfaciliteiten bezitten, ontwikkelen, beheren of exploiteren indien de nationale regulerende instantie op grond van een kosten-batenanalyse en na openbare raadpleging heeft geoordeeld dat het niet noodzakelijk is om de voorwaarden van lid 1, onder a), toe te passen en haar goedkeuring heeft verleend.

Amendement    112

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 54 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2.  In afwijking van lid 1 mogen lidstaten toestaan dat transmissiesysteembeheerders opslagfaciliteiten of activa die niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten verlenen, bezitten, beheren of exploiteren indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

Schrappen

(a)   andere partijen hebben, na een open en transparante aanbestedingsprocedure, geen belangstelling getoond voor het bezit van, de zeggenschap over, het beheer of de exploitatie van dergelijke opslagfaciliteiten en/of voorzieningen die de transmissiesysteembeheerder niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten aanbieden;

 

(b)   dergelijke faciliteiten of niet-frequentiegerelateerde ondersteunende diensten zijn nodig voor de nakoming door de transmissiesysteembeheerders van de krachtens deze richtlijn op hen rustende verplichtingen met betrekking tot een efficiënt, betrouwbaar en veilig beheer van het transmissiesysteem en worden niet gebruikt om elektriciteit te verkopen op de markt; en

 

(c)   de regulerende instantie heeft de noodzaak van een dergelijke afwijking beoordeeld, rekening houdend met de voorwaarden onder de punten a) en b) van dit lid, en heeft haar goedkeuring verleend.

 

Amendement    113

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 54 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4.  De transmissiesysteembeheerder houdt met regelmatige tussenpozen en ten minste om de vijf jaar een openbare raadpleging voor de vereiste opslagdiensten om na te gaan of marktpartijen eventueel belangstelling hebben om in dergelijke faciliteiten te investeren en beëindigt zijn eigen opslagactiviteiten indien derden de dienst kosteneffectief kunnen verlenen.

4.  Onder toezicht van de nationale regulerende instantie houdt de transmissiesysteembeheerder met regelmatige tussenpozen en ten minste om de vijf jaar een openbare raadpleging voor de vereiste opslagdiensten om opnieuw na te gaan of marktpartijen eventueel belangstelling hebben om in dergelijke faciliteiten te investeren of deze te ontwikkelen, te exploiteren of te beheren. Indien uit de openbare raadpleging en een kosten-batenanalyse blijkt dat derden in staat zijn en belangstelling hebben om dergelijke installaties kosteneffectief te bezitten, te ontwikkelen, te exploiteren of te beheren, zien de lidstaten erop toe dat de activiteiten van transmissiesysteembeheerders in dit verband worden uitgefaseerd. Transmissiesysteembeheerders hebben het recht hun investeringen in dergelijke faciliteiten op eerlijke en redelijke voorwaarden terug te verdienen.

Amendement    114

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 59 – lid 1 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(o)  toezicht houden op het vóórkomen van restrictieve contractuele praktijken, met inbegrip van exclusiviteitsbepalingen, die grote niet-huishoudelijke afnemers kunnen weerhouden van of hen beperkingen kunnen opleggen met betrekking tot een keuze voor het gelijktijdig sluiten van overeenkomsten met meer dan een leverancier, en in voorkomend geval de nationale mededingingsautoriteiten van dergelijke praktijken in kennis stellen;

(o)  toezicht houden op het vóórkomen van restrictieve contractuele praktijken, met inbegrip van exclusiviteitsbepalingen, die afnemers kunnen weerhouden van of hen beperkingen kunnen opleggen met betrekking tot een keuze voor het gelijktijdig sluiten van overeenkomsten met meer dan een leverancier, en in voorkomend geval de nationale mededingingsautoriteiten van dergelijke praktijken in kennis stellen;

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk voor de toepassing van de amendementen 98 en 128 en om personen de mogelijkheid te bieden gelijktijdig contracten af te sluiten met meerdere leveranciers. Het waarborgt de samenhang met de amendementen 128, 144 en 151. Alle soorten afnemers moeten de mogelijkheid hebben om contracten af te sluiten met meerdere elektriciteitsleveranciers. Huishoudelijke afnemers willen mogelijk een afnameovereenkomst voor elektriciteit aangaan met een productie-eenheid op of in de buurt van hun terrein en een tweede leveringscontract met de gebruikelijke leverancier voor de residuele vraag naar elektriciteit. Dit vormt een essentiële stimulans om meer actieve afnemers te krijgen en voor de ontwikkeling en het verbruik van hernieuwbare energie.

Amendement    115

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 59 – lid 1 – letter q

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(q)  samen met andere betrokken instanties helpen waarborgen dat de maatregelen ter bescherming van de consument doeltreffend zijn en gehandhaafd worden;

(q)  samen met andere betrokken instanties helpen waarborgen dat de nieuwe en bestaande maatregelen ter bescherming van de consument, inclusief de rechten van actieve consumenten, doeltreffend zijn en gehandhaafd worden;

Amendement    116

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 59 – lid 1 – letter x bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(x bis)  toezicht houden op de markttoegang voor plaatselijke energiegemeenschappen, inclusief het aantal bestaande plaatselijke energiegemeenschappen, regelgevingsbelemmeringen voor markttoegang of deelname aan verschillende activiteiten, hun gelijke behandeling, hun effecten op de mededinging en de consumentenbescherming, en de voordelen die zij opleveren, onder meer voor kwetsbare consumenten en huishoudens die aan energiearmoede lijden.

Amendement    117

Voorstel voor een richtlijn

Artikel 59 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

8.  Om meer transparantie op de markt te bewerkstelligen en alle belangstellende partijen alle nodige informatie, besluiten of voorstellen voor een besluit met betrekking tot transmissie- en distributietarieven als bedoeld in artikel 60, lid 3, te verstrekken, stellen de regulerende instanties de gedetailleerde methode en de onderliggende kosten die worden gebruikt voor de berekening van de desbetreffende nettarieven, ter beschikking van de marktpartijen.

8.  Om meer transparantie op de markt te bewerkstelligen en alle belangstellende partijen alle nodige informatie, besluiten of voorstellen voor een besluit met betrekking tot transmissie- en distributietarieven als bedoeld in artikel 60, lid 3, te verstrekken, stellen de nationale regulerende instanties de gedetailleerde methode en de onderliggende aannamen die worden gebruikt voor de berekening van de desbetreffende nettarieven, ter beschikking van de marktpartijen, inclusief een kosten-batenanalyse van gedistribueerde energiebronnen, in het bijzonder die welke worden geleverd door actieve afnemers en plaatselijke energiegemeenschappen, met inbegrip van een beoordeling van de potentiële waarde van gedistribueerde energiebronnen voor het net en hun bijdrage aan andere doelstellingen van het energiebeleid.

Amendement    118

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b)  vermelden duidelijk wie de eigenaars zijn en welke natuurlijke of rechtspersoon het instrument beheert;

b)  vermelden duidelijk wie de eigenaars zijn en welke natuurlijke of rechtspersoon het instrument beheert, alsook hoe de instrumenten worden gefinancierd;

Amendement    119

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage I – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

e)  geven nauwkeurige en geactualiseerde informatie, met vermelding van het tijdstip van de meest recente actualisering;

e)   geven nauwkeurige en geactualiseerde informatie, met vermelding van het tijdstip van de meest recente actualisering, met inbegrip van:

 

-   het tarief en een uitsplitsing van het energietarief naar daarin begrepen belastingen, heffingen, vergoedingen en kosten;

 

-   het procentuele aandeel van de energiebronnen die het voorgaande jaar in de totale energiemix zijn gebruikt;

 

-   in het geval van aanbiedingen betreffende hernieuwbare energiebronnen, informatie over de bijdrage van elke energiebron in de door de afnemer aangekochte elektriciteit, inclusief het aandeel van elke hernieuwbare energiebron naar technologie en land van oorsprong, het aandeel of het percentage van het verbruik dat wordt gedekt door directe levering door producenten die gebruikmaken van hernieuwbare energiebronnen en uit de eigen productie van de leverancier, en maatregelen waarmee aanvullende sociale en milieuvoordelen worden gecreëerd, inclusief nieuwe investeringen in hernieuwbare energiebronnen;

 

-   de exacte aard van een aangeboden "groen tarief", inclusief de additionaliteit;

 

-   de informatie over de gevolgen voor het milieu van de energiemix, wat betreft CO2-emissies en radioactief afval van elektriciteit geproduceerd door de totale brandstofmix van de leverancier gedurende het voorafgaande jaar;

 

-   de kwaliteit van de dienstverlening, de procedures voor afhandeling van klachten, het niveau van consumententevredenheid of misleidende praktijken;

Amendement    120

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – punt 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Voorts worden aan de eindafnemer vergelijkingen met het verbruik van een genormaliseerde of benchmark-afnemer in dezelfde verbruikerscategorie ter beschikking gesteld in, bij of als verwijzing in zijn facturen of periodieke afrekeningen.

Voorts worden aan de eindafnemer vergelijkingen met het verbruik van een genormaliseerde of benchmark-afnemer in dezelfde verbruikerscategorie ter beschikking gesteld, alsook een evaluatie waarin aangegeven wordt welk van de geboden tarieven voor de consument het meest voordelig is als het verbruikspatroon van het voorgaande jaar het komende jaar wordt herhaald, bij of als verwijzing in zijn facturen of periodieke afrekeningen.

Motivering

Met informatie over het meest voordelige tarief kan worden voorkomen dat consumenten vast blijven zitten aan verouderde en ongunstige tarieven.

Amendement    121

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage II – punt 4 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)  minstens verwijzingen naar bestaande referentiebronnen, zoals webpagina's, waar voor het publiek toegankelijke informatie beschikbaar is over de gevolgen voor het milieu, ten minste wat betreft CO2-emissies en radioactief afval van elektriciteit geproduceerd door de totale brandstofmix van de leverancier gedurende het voorafgaande jaar;

(c)  informatie over de gevolgen voor het milieu, ten minste wat betreft CO2-emissies en radioactief afval van elektriciteit geproduceerd door de totale brandstofmix van de leverancier gedurende het voorafgaande jaar;

Motivering

Deze basisinformatie over zijn energieverbruik moet direct aan de consument worden verstrekt.

PROCEDURE VAN DE ADVISERENDE COMMISSIE

Titel

Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking)

Document- en procedurenummers

COM(2016) 864 final – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ENVI

1.3.2017

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Pavel Poc

14.2.2017

Behandeling in de commissie

21.6.2017

 

 

 

Datum goedkeuring

21.11.2017

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

52

1

9

Bij de eindstemming aanwezige leden

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Martin Häusling, Rupert Matthews, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica, Carlos Zorrinho

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Maria Noichl

HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE ADVISERENDE COMMISSIE

52

+

ALDE:

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha

EFDD:

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jo Leinen, Susanne Melior, Maria Noichl, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

1

-

NI

Zoltán Balczó

9

0

ENF

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Kateřina Konečná

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Bart Staes, Davor Škrlec

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit (herschikking)

Document- en procedurenummers

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Datum indiening bij EP

30.11.2016

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

1.3.2017

ECON

1.3.2017

ENVI

1.3.2017

IMCO

1.3.2017

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

12.1.2017

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Krišjānis Kariņš

25.1.2017

 

 

 

Behandeling in de commissie

25.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Datum goedkeuring

21.2.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

50

4

9

Bij de eindstemming aanwezige leden

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Florent Marcellesi, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Jan Keller

Datum indiening

27.2.2018

HOOFDELIJKE EINDSTEMMING

IN DE BEVOEGDE COMMISSIE

50

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel

NI

Janusz Korwin-Mikke

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

4

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier,

S&D

Edouard Martin

9

0

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

András Gyürk, Dennis Radtke, Hermann Winkler

S&D

Adam Gierek

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 12 maart 2018Juridische mededeling - Privacybeleid