SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona)

27.2.2018 - (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)) - ***I

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
Sprawozdawca: Krišjānis Kariņš
(Przekształcenie – art. 104 Regulaminu)


Procedura : 2016/0380(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0044/2018
Teksty złożone :
A8-0044/2018
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona)

(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2016)0864),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 194 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0495/2016),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione – na mocy Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności – przez Senat RP, Radę Związkową Austrii i parlament Węgier, w których stwierdzono, że projekt aktu ustawodawczego nie jest zgodny z zasadą pomocniczości,

–  uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 31 maja 2017 r.[1],

–  uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 13 lipca 2017 r.[2],

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych[3],

–  uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 7 września 2017 r. skierowane do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zgodnie z art. 104 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 104 i 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz opinię Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (A8-0044/2018),

A.  mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że wniosek Komisji nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1.  uchwala poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu, biorąc pod uwagę zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli zastąpi ona pierwotny wniosek, wprowadzi w nim istotne zmiany lub planuje ich wprowadzenie;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5)  W komunikacie Komisji z dnia 15 lipca 2015 r. „Stworzenie nowego ładu dla odbiorców energii”31 Komisja przedstawiła swoją wizję rynku detalicznego, który lepiej służy odbiorcom energii, w szczególności dzięki ściślejszemu połączeniu rynków hurtowych i detalicznych. Wykorzystując nowe technologie nowe i innowacyjne przedsiębiorstwa świadczące usługi energetyczne powinny umożliwić wszystkim konsumentom pełne uczestnictwo w procesie transformacji energetyki, zarządzając ich zużyciem energii w celu zapewnienia energooszczędnych rozwiązań, które umożliwią im zaoszczędzenie pieniędzy i przyczynią się do ogólnego zmniejszenia zużycia energii.

(5)  W komunikacie Komisji z dnia 15 lipca 2015 r. „Stworzenie nowego ładu dla odbiorców energii”31 Komisja przedstawiła swoją wizję rynku detalicznego, który lepiej służy odbiorcom energii, w szczególności dzięki ściślejszemu połączeniu rynków hurtowych i detalicznych. Wykorzystując nowe technologie, nowe i innowacyjne przedsiębiorstwa świadczące usługi energetyczne powinny umożliwić wszystkim konsumentom zwiększenie wiedzy na temat własnego zużycia energii i pełne uczestnictwo w procesie transformacji energetyki, zarządzając ich zużyciem energii w celu zapewnienia energooszczędnych rozwiązań, które umożliwią im zaoszczędzenie pieniędzy i przyczynią się do ogólnego zmniejszenia zużycia energii.

__________________

__________________

31 COM(2015) 339 final z 15.7.2015.

31 COM(2015) 339 final z 15.7.2015.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  W komunikacie Komisji z dnia 15 lipca 2015 r. zatytułowanym „Zainicjowanie procesu publicznych konsultacji na temat nowej struktury rynku energii”32 zwrócono uwagę na fakt, że odejście od wytwarzania energii w dużych, centralnych elektrowniach i przechodzenie na zdecentralizowaną produkcję energii ze źródeł odnawialnych oraz rynki niskoemisyjne wymaga dostosowania obecnych zasad obrotu energią elektryczną oraz zmian w dotychczasowych rolach uczestników rynku. Podkreślono w nim potrzebę zorganizowania rynków energii elektrycznej w bardziej elastyczny sposób oraz pełnej integracji wszystkich uczestników rynku, w tym producentów energii ze źródeł odnawialnych, nowych dostawców usług energetycznych, magazynowania energii i elastycznego odbioru.

(6)  W komunikacie Komisji z dnia 15 lipca 2015 r. zatytułowanym „Zainicjowanie procesu publicznych konsultacji na temat nowej struktury rynku energii” zwrócono uwagę na fakt, że odejście od wytwarzania energii w dużych, centralnych elektrowniach i przechodzenie na zdecentralizowaną produkcję energii ze źródeł odnawialnych oraz rynki niskoemisyjne wymaga dostosowania obecnych zasad obrotu energią elektryczną oraz zmian w rolach dotychczasowych uczestników rynku. Podkreślono w nim potrzebę zorganizowania rynków energii elektrycznej w bardziej elastyczny sposób oraz pełnej integracji wszystkich uczestników rynku, w tym producentów energii ze źródeł odnawialnych, nowych dostawców usług energetycznych, magazynowania energii i elastycznego odbioru. Równie istotne jest, by Unia pilnie dokonała inwestycji we wzajemne połączenia na szczeblu europejskim, aby umożliwić transfer energii w systemach przesyłowych energii elektrycznej wysokiego napięcia.

_________________

_________________

32   COM(2015) 340 final z 15.7.2015.

32   COM(2015) 340 final z 15.7.2015.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Mając na uwadze stworzenie wewnętrznego rynku energii elektrycznej, państwa członkowskie powinny sprzyjać integracji swoich rynków krajowych oraz współpracy operatorów systemów na szczeblu unijnym i regionalnym, włączając w to również odizolowane systemy tworzące wyspy energetyczne, które nadal istnieją w Unii.

Uzasadnienie

Należy zachować ten motyw w dyrektywie w celu podkreślenia, że państwa członkowskie muszą współpracować, aby osiągnąć jeden z głównych celów polityki energetycznej UE, tj. stworzenie rynku wewnętrznego.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Unia zrealizuje najskuteczniej swoje cele w zakresie energii odnawialnej dzięki stworzeniu ram rynkowych nagradzających elastyczność i innowacje. Dobrze funkcjonujące struktury rynku energii elektrycznej są kluczowym czynnikiem umożliwiającym szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Uzasadnienie

Sprawnie funkcjonujący wewnętrzny rynek energii powinien przyczyniać się do upowszechnienia odnawialnych źródeł energii i umożliwić UE osiągnięcie celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, a także wywiązanie się z zobowiązań międzynarodowych wynikających z porozumienia klimatycznego w Paryżu.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8)  Konsumenci mają zasadnicze znaczenie w dążeniu do osiągnięcia elastyczności niezbędnej do dostosowania systemu energii elektrycznej do niestabilnego, rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Postęp technologiczny w zarządzaniu siecią i wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych otworzył przed konsumentami wiele możliwości, a zdrowa konkurencja na rynkach detalicznych będzie miała podstawowe znaczenie w zapewnieniu wprowadzania na zasadach rynkowych nowych innowacyjnych usług dostosowanych do zmieniających się potrzeb i możliwości konsumentów, przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności systemu. Dzięki zapewnieniu konsumentom możliwości uczestnictwa w rynku energii elektrycznej w większym stopniu oraz w nowy sposób rynek wewnętrzny energii elektrycznej powinien przynieść obywatelom korzyści, a unijne cele związane z energią ze źródeł odnawialnych powinny zostać osiągnięte.

(8)  Konsumenci mają zasadnicze znaczenie w dążeniu do osiągnięcia elastyczności niezbędnej do dostosowania systemu energii elektrycznej do niestabilnego i rozproszonego wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Postęp technologiczny w zarządzaniu siecią i wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych otworzył przed konsumentami wiele możliwości. Zdrowa konkurencja na rynkach detalicznych będzie miała podstawowe znaczenie w zapewnieniu wprowadzania na zasadach rynkowych nowych innowacyjnych usług zaspokajających zmieniające się potrzeby i możliwości konsumentów, przy jednoczesnym zwiększeniu elastyczności systemu. Jednak niedostarczanie konsumentom informacji w czasie rzeczywistym lub w czasie zbliżonym do rzeczywistego na temat ich zużycia energii, w szczególności z powodu powolnego wprowadzania inteligentnych liczników, uniemożliwia odbiorcom aktywne uczestnictwo w rynku energii elektrycznej i w procesie transformacji energetyki. Dzięki wzmocnieniu pozycji konsumentów i dostarczeniu im narzędzi uczestnictwa w rynku energii elektrycznej w większym stopniu oraz w nowy sposób wewnętrzny rynek energii elektrycznej powinien przynieść obywatelom korzyści, a unijne cele związane z energią ze źródeł odnawialnych powinny zostać osiągnięte.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9)  Wolności, jakie Traktat gwarantuje obywatelom Unii – między innymi, swobodny przepływ towarów, swoboda przedsiębiorczości oraz prawo do swobodnego świadczenia usług – są możliwe do osiągnięcia jedynie w warunkach w pełni otwartego rynku, który umożliwia wszystkim konsumentom swobodny wybór dostawców, a wszystkim dostawcom – swobodną realizację dostaw dla odbiorców.

(9)  Wolności, jakie Traktat gwarantuje obywatelom Unii – między innymi, swobodny przepływ towarów, swoboda przedsiębiorczości oraz prawo do swobodnego świadczenia usług – są możliwe do osiągnięcia jedynie w warunkach w pełni otwartego rynku z siecią połączeń międzysystemowych, który to rynek umożliwia wszystkim konsumentom swobodny wybór dostawców, a wszystkim dostawcom – swobodną realizację dostaw dla odbiorców.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  W celu zagwarantowania konkurencji i dostaw energii elektrycznej po najbardziej konkurencyjnej cenie państwa członkowskie i krajowe organy regulacyjne powinny ułatwiać transgraniczny dostęp nowych dostawców energii elektrycznej pochodzącej z różnych źródeł energii, jak również dostęp nowych dostawców mocy wytwórczych , instalacji magazynowych i odpowiedzi odbioru.

(11)  W celu zagwarantowania konkurencji i dostaw energii elektrycznej po najbardziej konkurencyjnej cenie państwa członkowskie i krajowe organy regulacyjne powinny ułatwiać transgraniczny dostęp nowych dostawców energii elektrycznej pochodzącej z różnych źródeł energii, jak również dostęp nowych dostawców mocy wytwórczych , instalacji magazynowych i odpowiedzi odbioru. Jednak państwa członkowskie powinny współpracować podczas planowania przepływów energii elektrycznej oraz podejmować niezbędne działania, aby zapobiegać nieplanowanym przepływom kołowym energii elektrycznej.

Uzasadnienie

Poprawka ma związek z dwiema poprawkami do art. 3.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Państwa członkowskie powinny dopilnować, by na wewnętrznym rynku energii elektrycznej nie występowały żadne nieuzasadnione przeszkody utrudniające wejście na rynek i opuszczenie go oraz funkcjonowanie rynku. Jednocześnie należy wyjaśnić, że ów obowiązek nie narusza kompetencji, które państwa członkowskie zachowują w stosunku do krajów trzecich. Z takiego wyjaśnienia nie należy wywodzić, że państwo członkowskie może wykonywać wyłączną kompetencję Unii. Należy również wyjaśnić, że uczestnicy rynku z państw trzecich muszą przestrzegać mających zastosowanie przepisów Unii i państw członkowskich podobnie jak wszyscy pozostali uczestnicy rynku.

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b)  W konkluzjach z października 2014 r. Rada Europejska stwierdza, że Komisja, wspierana przez państwa członkowskie, musi podjąć pilne działania, aby zapewnić osiągnięcie minimalnego celu wynoszącego 10 % istniejących elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych – na zasadzie priorytetu i nie później niż do 2020 roku, przynajmniej w odniesieniu do tych państw członkowskich, które nie osiągnęły jeszcze minimalnego poziomu integracji w ramach wewnętrznego rynku energii, czyli państw bałtyckich, Portugalii i Hiszpanii, a także w odniesieniu do państw członkowskich, które stanowią ich główny punkt dostępu do wewnętrznego rynku energii. Rada wskazuje ponadto, że Komisja będzie regularnie przedkładać jej sprawozdania, zmierzając do osiągnięcia celu wynoszącego 15 % do roku 2030.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Państwa członkowskie powinny nadal mieć dużą swobodę nakładania na przedsiębiorstwa energetyczne – w ogólnym interesie gospodarczym – obowiązków użyteczności publicznej. Państwa członkowskie powinny zapewniać odbiorcom będącym gospodarstwami domowymi, a także, jeżeli uznają to za stosowne – małym przedsiębiorstwom – prawo do dostaw energii elektrycznej o określonej jakości i po wyraźnie porównywalnych, przejrzystych i konkurencyjnych cenach. Obowiązki użyteczności publicznej w formie regulacji cen dostaw stanowią jednak zasadniczo środek zakłócający, który często prowadzi do akumulacji deficytów taryfowych, ograniczenia konsumentom możliwości wyboru, osłabienia zachęt do oszczędzania energii i inwestowania w efektywność energetyczną, niższych standardów usług, niższego poziomu zaangażowania i satysfakcji konsumentów, ograniczenia konkurencji, a także do zmniejszenia liczby innowacyjnych produktów i usług na rynku. W związku z tym państwa członkowskie powinny stosować inne narzędzia polityki, w szczególności ukierunkowane środki polityki społecznej, w celu zagwarantowania swoim obywatelom przystępności cenowej dostaw energii elektrycznej. Interwencje w zakresie ustalania cen powinny być stosowane wyłącznie w nielicznych wyjątkowych okolicznościach. W pełni zliberalizowany rynek detaliczny energii elektrycznej stymulowałby konkurencję cenową i pozacenową między istniejącymi dostawcami i stwarzał zachęty dla nowych podmiotów do wchodzenia na rynek, zwiększając tym samym możliwości wyboru i stopień zadowolenia po stronie konsumentów.

(15)  Państwa członkowskie powinny nadal mieć dużą swobodę nakładania na przedsiębiorstwa energetyczne – w ogólnym interesie gospodarczym – obowiązków użyteczności publicznej. Państwa członkowskie powinny zapewniać odbiorcom będącym gospodarstwami domowymi, a także, jeżeli uznają to za stosowne – małym przedsiębiorstwom – prawo do dostaw energii elektrycznej o określonej jakości i po wyraźnie porównywalnych, przejrzystych i konkurencyjnych cenach. Obowiązki użyteczności publicznej w formie regulacji cen dostaw stanowią jednak zasadniczo środek zakłócający, który często prowadzi do akumulacji deficytów taryfowych, ograniczenia konsumentom możliwości wyboru, osłabienia zachęt do oszczędzania energii i inwestowania w efektywność energetyczną, niższych standardów usług, niższego poziomu zaangażowania i satysfakcji konsumentów, ograniczenia konkurencji, a także do zmniejszenia liczby innowacyjnych produktów i usług na rynku. W związku z tym państwa członkowskie powinny stosować inne narzędzia polityki, w szczególności ukierunkowane środki polityki społecznej, w celu zagwarantowania swoim obywatelom przystępności cenowej dostaw energii elektrycznej. Interwencje w zakresie ustalania cen powinny być stosowane wyłącznie w nielicznych wyjątkowych okolicznościach w celu ochrony konsumentów najbardziej wrażliwych oraz powinny zostać stopniowo wycofane w określonym terminie. W pełni zliberalizowany, dobrze funkcjonujący rynek detaliczny energii elektrycznej stymulowałby konkurencję cenową i pozacenową między istniejącymi dostawcami i stwarzał zachęty dla nowych podmiotów do wchodzenia na rynek, zwiększając tym samym możliwości wyboru i stopień zadowolenia po stronie konsumentów.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 24

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(24)  Lepszą ochronę konsumentów gwarantuje dostępność skutecznych środków rozstrzygania sporów dla wszystkich konsumentów. Państwa członkowskie powinny wprowadzić szybkie i skuteczne procedury rozpatrywania skarg.

(24)  Lepszą ochronę konsumentów gwarantuje wszystkim konsumentom dostępność skutecznych i niezależnych mechanizmów rozstrzygania sporów, takich jak rzecznik praw odbiorców energii lub organ ochrony konsumentów. Państwa członkowskie powinny wprowadzić szybkie i skuteczne procedury rozpatrywania skarg.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(25)  Wszyscy konsumenci powinni mieć możliwość czerpania korzyści z bezpośredniego uczestnictwa w rynku, w szczególności poprzez dostosowywanie swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, a w zamian za to korzystanie z niższych cen energii lub otrzymywanie innych zachęt finansowych. Korzyści z takiego aktywnego uczestnictwa będą prawdopodobnie z czasem wzrastać, wraz ze wzrostem konkurencyjności pojazdów elektrycznych, pomp ciepła i innych obciążeń elastycznych. Konsumentom należy umożliwić uczestniczenie we wszystkich formach odpowiedzi odbioru, a zatem powinni mieć oni możliwość zdecydowania się na korzystanie z inteligentnych systemów pomiarowych oraz na zawieranie umów opartych na dynamicznych cenach energii elektrycznej. Dzięki temu mogliby dostosowywać swoje zużycie do sygnałów cenowych w czasie rzeczywistym, odzwierciedlających wartość i koszt energii elektrycznej lub transportu w różnych okresach, przy czym państwa członkowskie powinny zapewnić racjonalny poziom narażenia konsumentów na ryzyko w zakresie cen hurtowych. Państwa członkowskie powinny również zapewnić, by konsumenci, którzy postanowili nie uczestniczyć aktywnie w rynku, nie byli za to sankcjonowani; należy raczej w sposób najlepiej odpowiadający warunkom rynku krajowego ułatwiać im dokonywanie świadomego wyboru spośród dostępnych im opcji.

(25)  Wszyscy konsumenci powinni mieć możliwość czerpania korzyści z bezpośredniego uczestnictwa w rynku, w szczególności poprzez dostosowywanie swojego zużycia energii w odpowiedzi na sygnały rynkowe, a w zamian za to korzystanie z niższych cen energii lub otrzymywanie innych zachęt finansowych. Korzyści z takiego aktywnego uczestnictwa będą prawdopodobnie z czasem wzrastać, gdy zwiększy się świadomość konsumentów – którzy w przeciwnym razie pozostaliby bierni – na temat ich możliwości jako aktywnych konsumentów, a informacje na temat możliwości aktywnego uczestnictwa będą bardziej dostępne i spopularyzowane. Konsumentom należy umożliwić uczestniczenie we wszystkich formach odpowiedzi odbioru, a zatem powinni mieć oni możliwość skorzystania z pełnego wprowadzenia inteligentnych systemów pomiarowych, a w przypadku gdy takie wprowadzenie oceniono negatywnie, powinni mieć możliwość zdecydowania się na korzystanie z inteligentnych systemów pomiarowych oraz na zawieranie umów opartych na dynamicznych cenach energii elektrycznej. Dzięki temu mogliby dostosowywać swoje zużycie do sygnałów cenowych w czasie rzeczywistym, odzwierciedlających wartość i koszt energii elektrycznej lub transportu w różnych okresach, przy czym państwa członkowskie powinny zapewnić racjonalny poziom narażenia konsumentów na ryzyko w zakresie cen hurtowych. Konsumenci powinni być informowani o potencjalnym ryzyku cenowym umów opartych na dynamicznych cenach energii. Państwa członkowskie powinny również zapewnić, by konsumenci, którzy postanowili nie uczestniczyć aktywnie w rynku, nie byli za to sankcjonowani; należy raczej w sposób najlepiej odpowiadający warunkom rynku krajowego ułatwiać im dokonywanie świadomego wyboru spośród dostępnych im opcji.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 30

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(30)  Technologie w zakresie rozproszonego wytwarzania energii oraz umocnienie pozycji konsumentów sprawiły, że energetyka obywatelska i kooperatywy energetyczne stały się skutecznym i opłacalnym sposobem zaspokojenia potrzeb i oczekiwań obywateli dotyczących źródeł energii, usług i zaangażowania podmiotów lokalnych. Energetyka obywatelska oferuje wszystkim konsumentom możliwość włączenia się i posiadania bezpośredniego udziału w produkcji, zużyciu lub rozdzielaniu energii w należącej do społeczności sieci na ograniczonym geograficznie obszarze, która może działać jako system wydzielony lub być przyłączona do publicznej sieci dystrybucyjnej. Inicjatywy w zakresie energetyki obywatelskiej zorientowane są przede wszystkim na zapewnienie swoim członkom lub udziałowcom przystępnej cenowo energii szczególnego rodzaju, takiej jak energia ze źródeł odnawialnych, w odróżnieniu od tradycyjnych spółek energetycznych, w których priorytetem jest osiągnięcie zysku. Dzięki bezpośredniej interakcji z konsumentami inicjatywy w zakresie energetyki obywatelskiej wykazują potencjał w ułatwianiu wprowadzania nowych technologii i wzorców zużycia, w tym inteligentnych sieci dystrybucyjnych i odpowiedzi odbioru, w sposób zintegrowany. Energetyka obywatelska może również przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej na szczeblu gospodarstw domowych oraz pomóc w zwalczaniu ubóstwa energetycznego poprzez zmniejszenie zużycia i obniżenie cen dostaw. Energetyka obywatelska umożliwia także uczestniczenie w rynku energii pewnym grupom konsumentów będących gospodarstwami domowymi, które w przeciwnym razie nie mogłyby skorzystać z takiej opcji. Inicjatywy tego typu, które zrealizowano z sukcesem, przyniosły danej społeczności korzyści ekonomiczne, społeczne oraz w zakresie ochrony środowiska, wykraczające poza same zyski osiągnięte dzięki świadczeniu usług energetycznych. Lokalne społeczności energetyczne powinny mieć możliwość działania na rynku w warunkach równych szans, bez zakłócania konkurencji. Konsumenci będący gospodarstwami domowymi powinni mieć możliwość dobrowolnego uczestniczenia w inicjatywie w zakresie energetyki obywatelskiej, jak również możliwość zrezygnowania z udziału w takiej inicjatywie, bez jednoczesnej utraty dostępu do zarządzanej przez nią sieci lub przysługujących im jako konsumentom praw. Dostęp do sieci lokalnej społeczności energetycznej powinien być przyznawany na sprawiedliwych i odzwierciedlające koszty warunkach.

(30)  Technologie w zakresie rozproszonego wytwarzania energii oraz umocnienie pozycji konsumentów sprawiły, że energetyka obywatelska i kooperatywy energetyczne stały się skutecznym i opłacalnym sposobem zaspokojenia potrzeb i oczekiwań obywateli dotyczących źródeł energii, usług i zaangażowania podmiotów lokalnych. Energetyka obywatelska oferuje wszystkim konsumentom możliwość włączenia się i posiadania bezpośredniego udziału w produkcji, zużyciu lub rozdzielaniu energii, na zasadach otwartego i dobrowolnego uczestnictwa, w należącej do społeczności sieci na ograniczonym geograficznie obszarze, która może działać jako system wydzielony lub być przyłączona do publicznej sieci dystrybucyjnej. Inicjatywy w zakresie energetyki obywatelskiej zorientowane są przede wszystkim na zapewnienie swoim członkom lub udziałowcom przystępnej cenowo energii szczególnego rodzaju, takiej jak energia ze źródeł odnawialnych, co przynosi korzyści społecznościom lokalnym i dzięki czemu reprezentowane są interesy lokalne, w odróżnieniu od tradycyjnych spółek energetycznych, w których priorytetem jest osiągnięcie zysku. Dzięki bezpośredniej interakcji z konsumentami inicjatywy w zakresie energetyki obywatelskiej wykazują potencjał w ułatwianiu wprowadzania nowych technologii i wzorców zużycia, w tym inteligentnych sieci dystrybucyjnych i odpowiedzi odbioru, w sposób zintegrowany. Energetyka obywatelska może również przyczynić się do zwiększenia efektywności energetycznej na szczeblu gospodarstw domowych oraz pomóc w zwalczaniu ubóstwa energetycznego poprzez zmniejszenie zużycia i obniżenie cen dostaw. Energetyka obywatelska umożliwia także uczestniczenie w rynku energii pewnym grupom konsumentów będących gospodarstwami domowymi, które w przeciwnym razie nie mogłyby skorzystać z takiej opcji. Inicjatywy tego typu, które zrealizowano z sukcesem, przyniosły danej społeczności korzyści ekonomiczne, społeczne oraz w zakresie ochrony środowiska, wykraczające poza same zyski osiągnięte dzięki świadczeniu usług energetycznych. Lokalne społeczności energetyczne powinny mieć możliwość działania na rynku w warunkach równych szans, bez zakłócania konkurencji. Konsumenci będący gospodarstwami domowymi powinni mieć możliwość dobrowolnego uczestniczenia w inicjatywie w zakresie energetyki obywatelskiej, jak również możliwość zrezygnowania z udziału w takiej inicjatywie, bez jednoczesnej utraty dostępu do zarządzanej przez nią sieci lub przysługujących im jako konsumentom praw. Dostęp do sieci lokalnej społeczności energetycznej powinien być przyznawany na sprawiedliwych i odzwierciedlające koszty warunkach.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 31

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(31)  Rachunki za energię i rozliczenia roczne są istotnymi środkami informowania odbiorców. Oprócz danych dotyczących zużycia i kosztów, mogą one również zawierać inne informacje ułatwiające konsumentom porównywanie warunków ich obecnej umowy z innymi ofertami. Jednak z uwagi na fakt, że spory dotyczące rachunków stanowią bardzo powszechne źródło skarg konsumentów, co przyczynia się do utrzymywania się niskiego poziomu zadowolenia konsumentów i zaangażowania w sektorze energetycznym, konieczne jest uczynienie rachunków i rozliczeń rocznych bardziej przejrzystymi i łatwiejszymi do zrozumienia, a także zapewnienie, by rachunki zawierały wszelkie informacje niezbędne odbiorcom do dostosowywania ich zużycia energii, porównywania ofert i zmiany dostawców.

(31)  Rachunki za energię i rozliczenia roczne są istotnymi środkami informowania odbiorców. Rachunki za energię i rozliczenia roczne dostarczają danych dotyczących zużycia i kosztów, ale mogą one również zawierać inne informacje ułatwiające konsumentom porównywanie warunków ich obecnej umowy z innymi ofertami. Jednak z uwagi na fakt, że spory dotyczące rachunków stanowią bardzo powszechne źródło skarg konsumentów, rachunki za energię i rozliczenia roczne przyczyniają się do utrzymywania się niskiego poziomu zadowolenia konsumentów i zaangażowania w sektorze energetycznym. Dlatego konieczne jest uczynienie rachunków i rozliczeń rocznych bardziej przejrzystymi i łatwiejszymi do zrozumienia, a także zapewnienie, by rachunki zawierały wszelkie informacje niezbędne odbiorcom do dostosowywania ich zużycia energii, porównywania ofert i zmiany dostawców.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 32

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(32)  Państwa członkowskie powinny zachęcać do modernizacji sieci dystrybucyjnych, na przykład poprzez wprowadzanie sieci inteligentnych, które powinny być budowane w sposób zachęcający do zdecentralizowanego wytwarzania energii i do efektywności energetycznej.

(32)  Państwa członkowskie powinny zachęcać do modernizacji sieci dystrybucyjnych, na przykład poprzez wprowadzanie sieci inteligentnych, które powinny być budowane w sposób zachęcający do zdecentralizowanego wytwarzania energii, magazynowania energii i do efektywności energetycznej.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Przy podejmowaniu na szczeblu krajowym decyzji w sprawie wprowadzania inteligentnych systemów pomiarowych należy umożliwić oparcie go na ocenie gospodarczej. Jeżeli z oceny takiej wyniknie, że wprowadzenie tego rodzaju systemów pomiarowych jest racjonalne z gospodarczego punktu widzenia i opłacalne tylko dla konsumentów o określonym poziomie zużycia energii elektrycznej, państwa członkowskie powinny móc to uwzględnić przy wdrażaniu inteligentnych systemów pomiarowych.

(34)  Przy podejmowaniu na szczeblu krajowym decyzji w sprawie wprowadzania inteligentnych systemów pomiarowych należy umożliwić oparcie go na ocenie gospodarczej. Ta ocena gospodarcza powinna uwzględniać długoterminowe korzyści wynikające z wprowadzania inteligentnych systemów pomiarowych dla całego łańcucha wartości, w szczególności dla lepszego zarządzania siecią, bardziej precyzyjnego planowania i identyfikacji strat sieciowych. Jeżeli z oceny takiej wyniknie, że wprowadzenie tego rodzaju systemów pomiarowych jest opłacalne tylko dla konsumentów o określonym poziomie zużycia energii elektrycznej, państwa członkowskie powinny móc to uwzględnić przy wdrażaniu inteligentnych systemów pomiarowych. W związku z szybko następującymi zmianami technologicznymi ocena ta powinna jednak podlegać regularnym przeglądom przeprowadzanym co najmniej raz na dwa lata.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 37

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(37)  . Kluczowym aspektem dostaw dla odbiorców jest dostęp do obiektywnych i przejrzystych danych na temat zużycia. Dlatego też konsumenci powinni mieć dostęp do swoich danych na temat zużycia oraz związanych z nimi cen i kosztów usług, tak by mogli zwracać się do konkurentów o składanie ofert w oparciu o te dane. Konsumenci powinni również mieć prawo do odpowiedniej informacji o własnym zużyciu energii. Przedpłaty nie powinny stawiać osób z nich korzystających w nieproporcjonalnie mniej korzystnej sytuacji , a różne systemy płatności powinny być niedyskryminacyjne. Wystarczająco często przekazywane odbiorcom informacje na temat kosztów energii będą stwarzać zachęty do oszczędności energii, gdyż dzięki nim odbiorcy uzyskają bezpośrednie informacje zwrotne dotyczące skutków inwestycji w energooszczędne rozwiązania oraz skutków zmiany przyzwyczajeń. W związku z tym pełne wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE35 pomoże konsumentom obniżyć koszty energii.

(37)  Kluczowym aspektem dostaw dla odbiorców końcowych jest dostęp do obiektywnych, aktualnych i przejrzystych danych na temat zużycia. Dlatego też konsumenci powinni mieć dostęp do swoich danych na temat zużycia oraz związanych z nimi cen i kosztów usług, tak by mogli zwracać się do konkurentów o składanie ofert w oparciu o te dane. Konsumenci powinni również mieć prawo do odpowiedniej informacji o własnym zużyciu energii. Przedpłaty nie powinny stawiać osób z nich korzystających w nieproporcjonalnie mniej korzystnej sytuacji, a różne systemy płatności powinny być niedyskryminacyjne. Wystarczająco często przekazywane odbiorcom końcowym informacje na temat kosztów energii będą stwarzać zachęty do oszczędności energii, gdyż dzięki nim odbiorcy końcowi uzyskają bezpośrednie informacje zwrotne dotyczące skutków inwestycji w energooszczędne rozwiązania oraz skutków zmiany przyzwyczajeń. W związku z tym pełne wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE35 pomoże konsumentom obniżyć koszty energii.

__________________

__________________

35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).

35 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, s. 1).

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(38)  W następstwie wprowadzenia inteligentnych systemów pomiarowych w państwach członkowskich opracowano lub opracowuje się obecnie różne modele zarządzania danymi. Niezależnie od modelu zarządzania danymi ważne jest, by państwa członkowskie ustanowiły przejrzyste zasady, zgodnie z którymi dostęp do danych można uzyskać na niedyskryminacyjnych warunkach, i które zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony danych, jak również bezstronność podmiotów przetwarzających dane.

(38)  W następstwie wprowadzenia inteligentnych systemów pomiarowych w państwach członkowskich opracowano lub opracowuje się obecnie różne modele zarządzania danymi. Niezależnie od modelu zarządzania danymi ważne jest, by państwa członkowskie ustanowiły przejrzyste zasady, zgodnie z którymi można uzyskać dostęp do danych i wymieniać się nimi w efektywny sposób na niedyskryminacyjnych warunkach i które zapewniają najwyższy poziom integralności danych, cyberbezpieczeństwa i ochrony danych, jak również bezstronność podmiotów przetwarzających dane. Państwa członkowskie powinny również dopilnować, by konsumenci nadal kontrolowali dane dotyczące zużycia i pozostali ich właścicielami, w szczególności dzięki możliwości identyfikacji, udzielenia lub wycofania zgody w łatwy sposób zgodnie z prawodawstwem unijnym w zakresie ochrony danych.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Usługi energetyczne mają podstawowe znaczenie dla zapewnienia dobrobytu obywateli Unii. Usługi zapewniające odpowiednie ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie i energię do zasilania urządzeń są niezbędne do zagwarantowania przyzwoitego standardu życia i zdrowia obywateli. Ponadto dostęp do tych usług energetycznych daje obywatelom Unii możliwość wykorzystania ich potencjału i zwiększa włączenie społeczne. Gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym nie stać na zakup takich usług energetycznych, co spowodowane jest połączeniem niskiego dochodu, wysokich wydatków na energię i niskiej efektywności energetycznej ich domów. Państwa członkowskie powinny gromadzić odpowiednie informacje w celu monitorowania liczby gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym. Dokładne pomiary powinny pomóc państwom członkowskim w identyfikacji gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym w celu udzielenia właściwie ukierunkowanego wsparcia. Komisja powinna aktywnie wspierać wdrażanie przepisów dotyczących ubóstwa energetycznego poprzez ułatwianie wymiany dobrych praktyk między państwami członkowskimi.

(40)  Dostawy energii mają podstawowe znaczenie dla zapewnienia dobrobytu obywateli Unii. Ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie i energia do zasilania urządzeń są niezbędne do zagwarantowania przyzwoitego standardu życia i zdrowia obywateli. Ponadto dostęp do energii daje obywatelom Unii możliwość wykorzystania ich potencjału i zwiększa włączenie społeczne. Gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym nie stać na zakup takich usług energetycznych, co spowodowane jest połączeniem niskiego dochodu, wysokich wydatków na energię i niskiej efektywności energetycznej ich domów. Państwa członkowskie powinny gromadzić odpowiednie informacje w celu monitorowania liczby gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym. Dokładne pomiary powinny pomóc państwom członkowskim w identyfikacji gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym w celu udzielenia właściwie ukierunkowanego wsparcia w ramach ich systemów opieki społecznej lub innych środków politycznych. Komisja powinna aktywnie wspierać wdrażanie przepisów dotyczących ubóstwa energetycznego poprzez ułatwianie wymiany dobrych praktyk między państwami członkowskimi.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41)  Dotknięte ubóstwem energetycznym państwa członkowskie, które jeszcze tego nie zrobiły, powinny zatem opracować krajowe plany działań lub inne stosowne ramy pozwalające stawić czoła temu problemowi , zmierzające do obniżenia liczby osób cierpiących z jego powodu. Istotnymi czynnikami, jakie należy uwzględnić przy opracowywaniu wskaźników na potrzeby pomiaru ubóstwa energetycznego, są niskie dochody, wysokie wydatki na energię i niska efektywność energetyczna budynków mieszkalnych. W każdym przypadku państwa członkowskie powinny zapewnić niezbędne dostawy energii dla odbiorców wrażliwych i dotkniętych ubóstwem energetycznym . Mogłyby przy tym zastosować zintegrowane podejście, takie jak w ramach polityki energetycznej i socjalnej, a wdrażane środki mogłyby obejmować poprawę polityk socjalnych lub efektywności energetycznej w mieszkalnictwie. Niniejsza dyrektywa powinna przynajmniej umożliwić krajowe polityki na rzecz odbiorców wrażliwych i dotkniętych ubóstwem energetycznym .

(41)  Ubóstwo energetyczne stanowi coraz większy problem w Unii. Dotknięte ubóstwem energetycznym państwa członkowskie, które jeszcze tego nie zrobiły, powinny zatem opracować krajowe plany działań lub inne stosowne ramy pozwalające stawić czoła ubóstwu energetycznemu i zmierzające do obniżenia liczby dotkniętych nim odbiorców. Istotnymi czynnikami, jakie należy uwzględnić przy opracowywaniu wskaźników na potrzeby pomiaru ubóstwa energetycznego, są niskie dochody, wysokie wydatki na energię i niska efektywność energetyczna budynków mieszkalnych. W każdym przypadku państwa członkowskie powinny zapewnić niezbędne dostawy energii dla odbiorców wrażliwych i dotkniętych ubóstwem energetycznym . Mogłyby przy tym zastosować zintegrowane podejście, takie jak w ramach polityki energetycznej i socjalnej, a wdrażane środki mogłyby obejmować poprawę polityk socjalnych lub efektywności energetycznej w mieszkalnictwie. Niniejsza dyrektywa powinna wzmocnić krajową politykę na rzecz odbiorców wrażliwych i dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 44

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(44)  W przypadku gdy zamknięty system dystrybucji wykorzystywany jest w celu zapewnienia optymalnej wydajności zintegrowanych dostaw energii wymagających szczególnych standardów funkcjonowania lub zamknięty system dystrybucji utrzymywany jest głównie do użytku jego właściciela, powinno być możliwe zwolnienie operatora systemu dystrybucji z obowiązków, które stanowiłyby nadmierne obciążenie administracyjne ze względu na szczególny charakter stosunku między operatorem systemu dystrybucji a użytkownikami systemu. Zakłady przemysłowe, obiekty handlowe lub miejsca świadczenia wspólnych usług, takie jak budynki stacji kolejowych, lotniska, szpitale, duże obiekty kampingowe ze zintegrowaną infrastrukturą lub zakłady przemysłu chemicznego mogą obejmować zamknięte systemy dystrybucji ze względu na specjalistyczny charakter ich działalności.

(44)  W przypadku gdy zamknięty system dystrybucji wykorzystywany jest w celu zapewnienia optymalnej wydajności zintegrowanych dostaw energii wymagających szczególnych standardów funkcjonowania lub jeżeli zamknięty system dystrybucji utrzymywany jest głównie do użytku jego właściciela, powinno być możliwe zwolnienie operatora systemu dystrybucji z obowiązków, które stanowiłyby nadmierne obciążenie administracyjne ze względu na szczególny charakter stosunku między operatorem systemu dystrybucji a użytkownikami systemu. Zakłady przemysłowe, obiekty handlowe lub miejsca świadczenia wspólnych usług, takie jak budynki stacji kolejowych, lotniska, szpitale, duże obiekty kampingowe ze zintegrowaną infrastrukturą lub zakłady przemysłu chemicznego mogą obejmować zamknięte systemy dystrybucji ze względu na specjalistyczny charakter ich działalności.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 69

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(69)  Aby zapewnić jednolite warunki wykonywania niniejszej dyrektywy, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w celu określenia wspólnego europejskiego formatu danych oraz niedyskryminacyjnych i przejrzystych procedur dostępu do danych pomiarowych, danych dotyczących zużycia, jak również danych niezbędnych do zmiany dostawcy przez odbiorcę. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201138.

(69)  Aby zapewnić jednolite warunki wykonywania niniejszej dyrektywy, należy powierzyć Komisji uprawnienia wykonawcze w celu określenia wspólnego europejskiego formatu danych oraz niedyskryminacyjnych i przejrzystych procedur dostępu do danych pomiarowych, danych dotyczących zużycia, jak również danych niezbędnych do zmiany dostawcy przez odbiorcę. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/201138. W celu dopilnowania, by taki wspólny europejski format danych wspierał konkurencję na rynku i przyczyniał się do zapewnienia interoperacyjności usług energetycznych, w stosownych przypadkach Komisja może zwrócić się do właściwych europejskich organizacji normalizacyjnych o opracowanie standardów danych.

__________________

__________________

38 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U L 55 z 28.2.2011, s. 13).

38 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiające przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję (Dz.U L 55 z 28.2.2011, s. 13).

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne zasady dotyczące wytwarzania, przesyłu, dystrybucji , magazynowania i dostaw energii elektrycznej, wraz z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, w celu stworzenia prawdziwie zintegrowanych konkurencyjnych , ukierunkowanych na potrzeby konsumenta i elastycznych rynków energii w Unii . Opierając się na korzyściach płynących ze zintegrowanego rynku w dyrektywie dąży się do zapewnienia konsumentom przystępnych cen energii, wysokiego stopnia bezpieczeństwa dostaw i sprawnego przejścia na bezemisyjny system energetyczny. Ustanawia ona kluczowe zasady dotyczące organizacji i funkcjonowania europejskiego sektora elektroenergetycznego, w szczególności zasady dotyczące wzmocnienia pozycji konsumenta i ochrony konsumenta, otwartego dostępu do zintegrowanego rynku, dostępu stron trzecich do infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, zasady rozdziału, a także zasady dotyczące niezależnych krajowych organów regulacji energetyki.

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne zasady dotyczące wytwarzania, przesyłu, dystrybucji , magazynowania i dostaw energii elektrycznej, wraz z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, w celu stworzenia prawdziwie zintegrowanych konkurencyjnych , ukierunkowanych na potrzeby konsumenta i elastycznych rynków energii w Unii . Opierając się na korzyściach płynących ze zintegrowanego rynku w dyrektywie dąży się do zapewnienia konsumentom przystępnych i przejrzystych kosztów energii, wysokiego stopnia bezpieczeństwa dostaw i sprawnego przejścia na bezemisyjny i zrównoważony system energetyczny. Ustanawia ona kluczowe zasady dotyczące organizacji i funkcjonowania europejskiego sektora elektroenergetycznego, w szczególności zasady dotyczące wzmocnienia pozycji konsumenta i ochrony konsumenta, otwartego dostępu do zintegrowanego rynku, dostępu stron trzecich do infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, zasady rozdziału, a także zasady dotyczące niezależnych krajowych organów regulacji energetyki.

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6)  „odbiorca aktywny” oznacza odbiorcę lub grupę działających wspólnie odbiorców, którzy zużywają, magazynują bądź sprzedają energię elektryczną wytwarzaną w swoich obiektach, w tym za pośrednictwem koncentratorów, lub uczestniczą w systemach odpowiedzi odbioru bądź systemach efektywności energetycznej, pod warunkiem że działalność ta nie stanowi ich podstawowej działalności gospodarczej ani zawodowej;

6)  „odbiorca aktywny” oznacza odbiorcę końcowego lub grupę działających wspólnie odbiorców końcowych, którzy zużywają, magazynują bądź sprzedają energię elektryczną wytwarzaną w swoich obiektach, w tym za pośrednictwem koncentratorów, dostawców lub handlowców, lub uczestniczą w systemach odpowiedzi odbioru bądź systemach efektywności energetycznej, pod warunkiem że działalność ta nie stanowi ich podstawowej działalności gospodarczej ani zawodowej;

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7)  „lokalna społeczność energetyczna” oznacza: stowarzyszenie, spółdzielnię, spółkę osobową, organizację niekomercyjną lub inną osobę prawną, która jest skutecznie kontrolowana przez lokalnych udziałowców lub członków, zwykle zorientowana bardziej na wartość niż na zyski, zaangażowana w wytwarzanie rozproszone i w pełnienie funkcji operatora systemu dystrybucyjnego, dostawcy lub koncentratora na szczeblu lokalnym, w tym w wymiarze transgranicznym;

7)  „lokalna społeczność energetyczna” oznacza stowarzyszenie, spółdzielnię, spółkę osobową, organizację niekomercyjną, MŚP lub inną osobę prawną, której podstawą jest dobrowolne i otwarte uczestnictwo, która jest skutecznie kontrolowana przez lokalnych udziałowców lub członków i której głównym celem jest zapewnienie lokalnych korzyści środowiskowych, ekonomicznych lub społecznych jej członkom lub lokalnemu obszarowi bądź obszarom, gdzie prowadzi działalność, a nie gdzie osiąga zyski; jest zaangażowana w takie działania jak wytwarzanie rozproszone, magazynowanie, dostawa, świadczenie usług w zakresie efektywności energetycznej, elektromobilność i eksploatacja systemu dystrybucyjnego, w tym w wymiarze transgranicznym;

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

15)  „niezależny koncentrator” oznacza koncentratora, który nie jest powiązany z dostawcą ani jakimkolwiek innym uczestnikiem rynku;

15)  „niezależny koncentrator” oznacza koncentratora, który nie jest powiązany z dostawcą odbiorcy;

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

38)  „usługa pomocnicza niezależna od częstotliwości” oznacza usługę wykorzystywaną przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego do regulacji napięcia w stanach ustalonych, szybkiego wstrzykiwania prądu biernego, zapewnienia inercji oraz zdolności do rozruchu autonomicznego;

38)  „usługa pomocnicza niezależna od częstotliwości” oznacza usługę wykorzystywaną przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego do regulacji napięcia w stanach ustalonych, szybkiego wstrzykiwania prądu biernego, zapewnienia inercji dla stabilności sieci lokalnej, prądu zwarciowego oraz zdolności do rozruchu autonomicznego i pracy wyspowej;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 39

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

39)  „regionalne centrum operacyjne” oznacza regionalne centrum operacyjne określone w art. 32 [recast of Regulation 714/2009 as proposed by COM(2016)861/2];

39)  „regionalne centrum koordynacyjne” oznacza regionalne centrum koordynacyjne ustanowione zgodnie z art. 32 rozporządzenia (UE) ... [przekształcenie rozporządzenia nr 714/2009 zaproponowane we wniosku COM(2016)861/2];

 

(Zmiana dotyczy całości tekstu; jej przyjęcie wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w całym dokumencie).

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 39 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

39a)  „integralna część systemu przesyłowego” oznacza elementy sieci, które są zintegrowane w systemie przesyłowym lub dystrybucyjnym, w tym w instalacji magazynowania, i które są wykorzystywane wyłącznie do zapewniania bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego, ale nie do bilansowania lub zarządzania ograniczeniami, z wyjątkiem reaktywnego natychmiastowego przywrócenia bezpieczeństwa sieci w sytuacjach awaryjnych;

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 47

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

47)  „magazynowanie energii” oznacza, w systemie energetycznym, odroczenie momentu zużycia pewnej ilości wytworzonej energii elektrycznej, jako energii końcowej albo przekształconej w inny nośnik energii.

47)  „magazynowanie energii” oznacza, w systemie energetycznym, wykorzystanie energii elektrycznej później niż w momencie jej wytworzenia lub przekształcenie energii elektrycznej w formę energii, którą można magazynować, magazynowanie tej energii, a następnie ponowne przekształcenie tej energii w energię elektryczną lub w inny nośnik energii;

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, by ich przepisy krajowe nie utrudniały bezzasadnie transgranicznego przepływu energii elektrycznej, udziału konsumentów, w tym poprzez odpowiedź odbioru, inwestycji w elastyczne wytwarzanie energii, magazynowania energii, wdrażania elektromobilności lub realizacji nowych połączeń wzajemnych, oraz by ceny energii elektrycznej odzwierciedlały rzeczywisty poziom zapotrzebowania i dostaw.

1.  Państwa członkowskie zapewniają, by ich przepisy krajowe nie utrudniały bezzasadnie transgranicznego handlu i transgranicznych przepływów energii elektrycznej, udziału konsumentów, w tym poprzez odpowiedź odbioru, inwestycji w elastyczne wytwarzanie energii, magazynowania energii, wdrażania elektromobilności lub realizacji nowych połączeń wzajemnych, oraz by ceny energii elektrycznej odzwierciedlały rzeczywisty poziom zapotrzebowania i dostaw.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby ich przepisy krajowe zapewniały równe warunki działania i nie dyskryminowały żadnych uczestników rynku, w tym z innych państw członkowskich.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  Bez uszczerbku dla kompetencji w stosunku do państw trzecich państwa członkowskie dopilnowują, by na wewnętrznym rynku energii elektrycznej nie istniały żadne nieuzasadnione przeszkody utrudniające wejście na rynek i opuszczenie go oraz funkcjonowanie rynku. Uczestnicy rynku z państw trzecich muszą przestrzegać mających zastosowanie przepisów Unii i państw członkowskich, w tym przepisów dotyczących polityki ochrony środowiska i bezpieczeństwa.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1c.  Niniejsza dyrektywa określa również sposoby współpracy między państwami członkowskimi, organami regulacyjnymi i operatorami systemów przesyłowych w celu stworzenia w pełni wzajemnie połączonego rynku wewnętrznego zwiększającego udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, mechanizmów solidarności między państwami członkowskimi, swobodnej konkurencji oraz bezpieczeństwa dostaw.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, by nie występowały nieuzasadnione przeszkody utrudniające przedsiębiorstwom wytwarzających i przedsiębiorstwom dostarczającym energię elektryczną wejście na rynek i opuszczenie go.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, by nie występowały nieuzasadnione przeszkody utrudniające wejście na rynek i opuszczenie go przez przedsiębiorstwa wytwarzające, magazynujące i dostarczające energię elektryczną oraz przedsiębiorstwa działające w obszarze reagowania na zapotrzebowanie.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają wszystkim odbiorcom wolność zakupu energii elektrycznej od wybranego przez nich dostawcy.

Państwa członkowskie zapewniają wszystkim odbiorcom wolność zakupu energii elektrycznej od wybranego przez nich producenta lub dostawcy oraz swobodę jednoczesnego zawierania umów z kilkoma dostawcami.

Uzasadnienie

Pojęcie dostawcy nie jest zdefiniowane, podczas gdy uwzględnienie „producenta” rozszerzałoby zakres na osoby prawne.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają w ukierunkowany sposób ochronę odbiorców dotkniętych ubóstwem energetycznym lub odbiorców wrażliwych za pomocą środków innych niż interwencje publiczne w zakresie ustalania cen za dostawy energii elektrycznej.

2.  Państwa członkowskie mogą zapewnić w ukierunkowany sposób ochronę dotkniętych ubóstwem energetycznym odbiorców będących gospodarstwami domowymi lub odbiorców wrażliwych za pomocą środków polityki społecznej lub środków innych niż interwencje publiczne w zakresie ustalania cen za dostawy energii elektrycznej.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Po dniu [OPinsert the datefive years from the entry into force of this Directive] r. państwa członkowskie mogą nadal stosować interwencje publiczne w zakresie ustalania cen za dostawy energii elektrycznej odbiorcom wrażliwym będącym gospodarstwami domowymi, w zakresie, w jakim jest to absolutnie niezbędne ze względu na pilną konieczność. Interwencje takie muszą spełniać warunki określone w ust. 3.

4.  Między dniem [Urząd Publikacji – proszę wstawić datępięć lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy] a dniem [Urząd Publikacjiproszę wstawić datę – dziesięć lat od wejścia w życie niniejszej dyrektywy] r. państwa członkowskie mogą nadal stosować interwencje publiczne w zakresie ustalania cen za dostawy energii elektrycznej odbiorcom wrażliwym będącym gospodarstwami domowymi. Interwencje takie muszą spełniać wszystkie następujące warunki:

 

a)  nie mogą wykraczać poza to, co jest konieczne do osiągnięcia ogólnego interesu gospodarczego, któremu służą;

 

b)  muszą być ograniczone w czasie;

 

c)  muszą być proporcjonalne w odniesieniu do ich beneficjentów;

 

d)  muszą być ograniczone do odbiorców wrażliwych i dotkniętych ubóstwem energetycznym;

 

e)  nie mogą utrudniać wejścia na rynek nowych uczestników;

 

f)  nie mogą negatywnie wpływać na hurtowy rynek energii elektrycznej;

 

g)  nie mogą pociągać za sobą – w sposób dyskryminacyjny – dodatkowych kosztów dla uczestników rynku oraz

 

h)  wszyscy beneficjenci takich interwencji publicznych muszą mieć możliwość wyboru konkurencyjnych ofert rynkowych oraz być bezpośrednio i co najmniej raz na kwartał informowani o dostępności ofert i oszczędności na konkurencyjnym rynku, w szczególności o umowach opartych na dynamicznych cenach energii elektrycznej, oraz otrzymywać pomoc przy przechodzeniu na ofertę rynkową.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wszystkim producentom energii elektrycznej i przedsiębiorstwom dostarczającym energię elektryczną na ich terytorium zaopatrywanie linią bezpośrednią swoich własnych obiektów, podmiotów zależnych i odbiorców;

a)  wszystkim producentom energii elektrycznej i przedsiębiorstwom dostarczającym energię elektryczną na ich terytorium zaopatrywanie linią bezpośrednią swoich własnych obiektów, podmiotów zależnych i odbiorców, bez poddawania ich nieproporcjonalnym procedurom administracyjnym ani nakładania kosztów związanych na przykład z potrzebą uzyskania licencji na dostawy;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest niezbędna, aby umożliwić zastosowanie w praktyce poprawek 21, 98 i 128 przy zawieraniu umów z kilkoma dostawcami jednocześnie. Należy ułatwiać przechodzenie na odnawialne źródła energii oraz sprzyjać staraniom poszczególnych osób lub grup dotyczącym napędzania ich operacji i działań energią elektryczną wytwarzaną przez instalacje przyłączone do ich pomieszczeń za pośrednictwem linii bezpośredniej. Takim działaniem ułatwiającym jest np. likwidacja kosztownych licencji na dostawy czy umożliwienie odbiorcy podpisania drugiej umowy w sprawie dostawy dotyczącej tego samego punktu pomiarowego w celu dostarczania resztkowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Ma to zasadnicze znaczenie dla doprowadzenia do aktywizacji odbiorców.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zaopatrywanie linią bezpośrednią wszystkich odbiorców na ich terytorium przez producenta i przedsiębiorstwa dostarczające energię elektryczną.

b)  zaopatrywanie, indywidualnie lub wspólnie, linią bezpośrednią wszystkich odbiorców na ich terytorium przez producenta i przedsiębiorstwa dostarczające energię elektryczną.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest niezbędna, aby umożliwić zastosowanie w praktyce poprawek 123 i 153 przy zawieraniu umów z kilkoma dostawcami jednocześnie; jest też zgodna z poprawką 176. Istotne są również zmiany w art. 7, pozwalające na aktywizację odbiorców. Należy ułatwiać przechodzenie na odnawialne źródła energii oraz sprzyjać staraniom poszczególnych osób lub grup dotyczącym napędzania ich operacji i działań energią elektryczną wytwarzaną przez instalacje przyłączone do ich pomieszczeń za pośrednictwem linii bezpośredniej, dzięki czemu osoby fizyczne lub korporacje będą mogły po pewnym czasie korzystać ze spadku lub ustabilizowania się kosztów energii elektrycznej poprzez wykorzystanie energii produkowanej w pobliżu, wybierając energię ze źródeł odnawialnych.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Możliwość dostawy energii elektrycznej linią bezpośrednią, o której mowa w ust. 1 , nie wpływa na możliwość zawierania umów na dostawy energii elektrycznej zgodnie z art. 6 .

3.  Możliwość dostawy energii elektrycznej linią bezpośrednią, o której mowa w ust. 1, nie wpływa na możliwość zawierania umów na dostawy energii elektrycznej zgodnie z art. 6 ani na prawo klienta do podpisania drugiej umowy w sprawie dostawy resztkowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest niezbędna, aby umożliwić zastosowanie w praktyce poprawek 123 i 153 przy zawieraniu umów z kilkoma dostawcami jednocześnie. Ułatwia ona również przyjęcie poprawek dążących do lokalnego dzielenia się energią na małą skalę, przy jednoczesnym zagwarantowaniu akceptacji drugiej umowy w sprawie dostaw energii w przypadku dodatkowych potrzeb (tj. umożliwienie zastosowania w praktyce poprawek 169, 172 itd.). Jest to istotne, by wspierać przechodzenie na odnawialne źródła energii, zapewnić zachęty dla rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także promowania zasad aktywizacji odbiorców.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 2 – litera k a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ka)  ocena rozwiązań alternatywnych do budowy nowych zdolności wytwórczych, takich jak rozwiązania w dziedzinie reagowania na zapotrzebowanie i magazynowania energii;

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają istnienie specjalnych procedur udzielania zezwoleń na małe wytwarzanie zdecentralizowane lub rozproszone, które uwzględniają ich ograniczoną wielkość i potencjalne oddziaływanie.

Państwa członkowskie zapewniają istnienie specjalnych, uproszczonych i usprawnionych procedur udzielania zezwoleń na małe wytwarzanie zdecentralizowane lub rozproszone, które uwzględniają ich ograniczoną wielkość i potencjalne oddziaływanie.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W pełni uwzględniając odpowiednie postanowienia Traktatu, w szczególności jego art. 106 , państwa członkowskie mogą w ogólnym interesie gospodarczym nałożyć na przedsiębiorstwa działające w sektorze elektroenergetycznym obowiązki użyteczności publicznej, które mogą odnosić się do bezpieczeństwa, w tym również do bezpieczeństwa dostaw, regularności, jakości i ceny dostaw, a także ochrony środowiska, w tym również do efektywności energetycznej, energii ze źródeł odnawialnych i ochrony klimatu. Takie obowiązki muszą być jasno określone, przejrzyste, niedyskryminacyjne, weryfikowalne i gwarantować przedsiębiorstwom energetycznym w Unii równość dostępu do konsumentów krajowych. Obowiązki użyteczności publicznej dotyczące ustalania cen za dostawy energii elektrycznej muszą spełniać wymagania określone w art. 5.

2.  W pełni uwzględniając odpowiednie postanowienia Traktatu, w szczególności jego art. 106 , państwa członkowskie mogą w ogólnym interesie gospodarczym nałożyć na przedsiębiorstwa działające w sektorze elektroenergetycznym obowiązki użyteczności publicznej, które mogą odnosić się do bezpieczeństwa, w tym również do bezpieczeństwa dostaw, regularności, jakości i ceny dostaw, a także ochrony środowiska, w tym również do efektywności energetycznej, energii ze źródeł odnawialnych i ochrony klimatu. Takie obowiązki muszą być jasno określone, przejrzyste, niedyskryminacyjne, weryfikowalne i gwarantować przedsiębiorstwom energetycznym w Unii równość dostępu do konsumentów krajowych. W odniesieniu do bezpieczeństwa dostaw, efektywności energetycznej / zarządzania popytem i realizacji celów ochrony środowiska oraz celów dotyczących energii ze źródeł odnawialnych, o których mowa w niniejszym ustępie, państwa członkowskie mogą wprowadzić konieczność realizacji planów długoterminowych, uwzględniając przy tym fakt, że o dostęp do systemu mogą się ubiegać strony trzecie. Obowiązki użyteczności publicznej dotyczące ustalania cen za dostawy energii elektrycznej muszą spełniać wymagania określone w art. 5.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a – akapit 1 – tiret 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  sposoby uzyskiwania aktualnych informacji na temat wszystkich mających zastosowanie taryf i opłat za utrzymanie,

–  sposoby uzyskiwania aktualnych informacji na temat wszystkich mających zastosowanie taryf i opłat za utrzymanie oraz dodatkowych produktów lub świadczeń (oferty wiązane),

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a – akapit 1 – tiret 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

–  okres obowiązywania umowy, warunki jej przedłużania i wygaśnięcia świadczeń oraz wygaśnięcia umowy ,

–  okres obowiązywania umowy, warunki jej przedłużania i wygaśnięcia świadczeń, w tym w odniesieniu do dodatkowych produktów lub świadczeń (usługi wiązane), oraz wygaśnięcia umowy, a także czy dozwolone jest wycofanie się z umowy bez opłat,

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  otrzymywali stosowne zawiadomienia o każdym zamiarze wprowadzenia zmian do umowy oraz poinformowani o prawie do rozwiązania przez nich umowy po otrzymaniu zawiadomienia. Dostawcy powiadamiają bezpośrednio swoich odbiorców o każdym dostosowaniu cen za dostawy, jak również o powodach i warunkach wstępnych takiego dostosowania i jego zakresie, w przejrzysty i zrozumiały sposób i w odpowiednim czasie, nie później niż jeden okres rozliczeniowy przed wejściem w życie zmian . Państwa członkowskie zapewniają odbiorcom swobodę odstąpienia od umów, jeżeli nie akceptują oni nowych warunków umownych lub dostosowań cen dostaw, o których zawiadomił ich dostawca energii elektrycznej ;

b)  otrzymywali stosowne zawiadomienia o każdym zamiarze wprowadzenia zmian do umowy oraz poinformowani o prawie do rozwiązania przez nich umowy po otrzymaniu zawiadomienia. Dostawcy powiadamiają bezpośrednio swoich odbiorców o każdym dostosowaniu cen za dostawy, jak również o powodach i warunkach wstępnych takiego dostosowania i jego zakresie w przejrzysty i zrozumiały sposób, kiedy tylko uzyskają informacje o takim dostosowaniu i nie później niż miesiąc przed wejściem w życie zmian. Państwa członkowskie zapewniają odbiorcom swobodę odstąpienia od umów, jeżeli nie akceptują oni nowych warunków umownych lub dostosowań cen dostaw, o których zawiadomił ich dostawca energii elektrycznej.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  otrzymywali oferty szerokiego wyboru metod rozliczania płatności, które nie dyskryminują w nieuzasadniony sposób jakichkolwiek odbiorców. Wszelkie różnice w opłatach związanych z metodami płatności muszą stanowić odbicie odpowiednich kosztów ponoszonych przez dostawcę .

d)  otrzymywali oferty szerokiego wyboru metod rozliczania płatności, które nie dyskryminują w nieuzasadniony sposób jakichkolwiek odbiorców. Wszelkie różnice w opłatach związanych z metodami płatności muszą stanowić odbicie odpowiednich kosztów ponoszonych przez dostawcę zgodnie z art. 62 dyrektywy (UE) 2015/2366, która nie zezwala na pobieranie dodatkowych opłat z tytułu korzystania z jakiegokolwiek instrumentu płatniczego.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  nie znaleźli się w nadmiernie niekorzystnej sytuacji w porównaniu z przeciętną ceną rynkową z powodu systemów przedpłat.

e)  nie znaleźli się w niewspółmiernie mniej korzystnej sytuacji w porównaniu z przeciętną ceną rynkową z powodu systemów przedpłat;

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  otrzymać bilans zamknięcia konta w wyniku jakiejkolwiek zmiany dostawcy energii elektrycznej nie później niż w terminie sześciu tygodni od chwili zmiany dostawcy.

j)  otrzymywali bilans zamknięcia konta w wyniku jakiejkolwiek zmiany dostawcy energii elektrycznej nie później niż w terminie dwóch tygodni od chwili zmiany dostawcy.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja)  otrzymywali zwięzłe i proste podsumowanie kluczowych warunków umownych (takich jak główne cechy usługi, szczegółowe informacje o cenach, warunkach zmiany dostawcy i podwyżki cen) na pierwszej stronie umowy lub wraz z umową;

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, by odbiorcy końcowi otrzymali od dostawców pełne informacje na temat korzyści i ryzyka związanych z taką umową opartą na dynamicznych cenach energii elektrycznej.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, by odbiorcy końcowi otrzymali od dostawców pełne informacje na temat korzyści i ryzyka związanych z taką umową opartą na dynamicznych cenach energii elektrycznej, w tym w odniesieniu do konieczności zamontowania odpowiedniego licznika energii elektrycznej.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  W każdym wypadku każdy odbiorca końcowy musi wyrazić zgodę przed przejściem na umowę opartą na dynamicznych cenach.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Państwa członkowskie dążą do zmniejszenia udziału stałych komponentów w rachunkach za energię elektryczną odbiorców końcowych.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a.  Państwa członkowskie dopilnowują, by odbiorcy końcowi mieli zapewnione odpowiednie gwarancje dotyczące narażenia na zmiany cen w celu uniknięcia szokująco wysokich rachunków lub wysokiego poziomu zobowiązań finansowych.

Poprawka    56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Do dnia 1 stycznia 2022 r. techniczny proces zmiany dostawcy nie powinien zajmować dłużej niż 24 godziny i jego przeprowadzenie powinno być możliwe w dowolnym dniu roboczym.

Poprawka    57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają nieobciążanie odbiorców żadnymi opłatami związanymi ze zmianą dostawcy.

2.  Państwa członkowskie zapewniają nieobciążanie odbiorców końcowych żadnymi opłatami związanymi ze zmianą dostawcy.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W drodze odstępstwa od ust. 2 państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zezwoleniu dostawcom na pobieranie opłat za rozwiązanie umowy od odbiorców z własnej woli rozwiązujących zawarte na czas określony umowy na dostawy przed terminem ich wygaśnięcia. Takie opłaty mogą być pobierane wyłącznie w przypadku, gdy odbiorcy czerpią możliwe do wykazania korzyści z takich umów. Ponadto wysokość takich opłat nie może przekraczać wysokości bezpośrednich strat ekonomicznych, jakie ponosi dostawca w wyniku rozwiązania umowy przez odbiorcę, obejmujących koszty wszelkich powiązanych inwestycji lub usług już wykonanych na rzecz odbiorcy w ramach umowy.

3.  W drodze odstępstwa od ust. 2 państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zezwoleniu dostawcom na pobieranie opłat za rozwiązanie umowy od odbiorców końcowych z własnej woli rozwiązujących zawarte na czas określony umowy na dostawy o stałej cenie przed terminem ich wygaśnięcia, pod warunkiem że odbiorca zawarł taką umowę z własnej woli. Takie opłaty mogą być pobierane wyłącznie w przypadku, gdy odbiorcy końcowi czerpią możliwe do wykazania korzyści z takich umów. Ponadto wysokość takich opłat jest proporcjonalna do korzyści zapewnianych odbiorcy i nie może przekraczać wysokości bezpośrednich strat ekonomicznych, jakie ponosi dostawca w wyniku rozwiązania umowy przez odbiorcę końcowego, obejmujących koszty wszelkich powiązanych inwestycji lub usług już wykonanych na rzecz odbiorcy końcowego w ramach umowy. Ciężar udowodnienia bezpośredniej straty ekonomicznej spoczywa na dostawcy i jest monitorowany przez krajowy organ regulacyjny.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.  Odbiorcy będący gospodarstwami domowymi mają prawo uczestniczyć w systemach zbiorowej zmiany dostawcy. Państwa członkowskie usuwają wszelkie bariery regulacyjne lub administracyjne w odniesieniu do zbiorowej zmiany dostawcy i tworzą ramy zapewniające konsumentom maksymalną ochronę przed wszelkimi nadużyciami.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, by w przypadku gdy odbiorca końcowy pragnie zawrzeć umowę z koncentratorem tego rodzaju zaangażowanie nie wymagało zgody dostawcy dostarczającego energię elektryczną danemu odbiorcy końcowemu.

1.  Państwa członkowskie dopilnowują, by odbiorcy końcowi byli uprawnieni do zawarcia umowy z koncentratorem i by tego rodzaju zaangażowanie nie wymagało zgody dostawcy dostarczającego energię elektryczną danemu odbiorcy końcowemu.

 

Państwa członkowskie dopilnowują, by koncentratorzy przekazywali odbiorcom pełne informacje na temat warunków oferowanych im umów.

 

Państwa członkowskie dopilnowują, by dostawcy nie dyskryminowali odbiorców ze względu na to, czy zawarli umowę z koncentratorem.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby odbiorca końcowy pragnący rozwiązać umowę z koncentratorem, z poszanowaniem warunków umowy, miał prawo do takiego rozwiązania umowy w terminie trzech tygodni.

2.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby odbiorca końcowy pragnący rozwiązać umowę z koncentratorem mógł to uczynić zgodnie z art. 12.

Poprawka    62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Ciężar udowodnienia bezpośredniej straty ekonomicznej spoczywa na koncentratorze i jest monitorowany przez krajowy organ regulacyjny.

Poprawka    63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie zapewniają, by odbiorcy końcowi byli uprawnieni do otrzymywania co najmniej raz w roku wszystkich istotnych danych dotyczących odpowiedzi odbioru lub danych dotyczących dostarczonej i sprzedanej energii elektrycznej.

4.  Państwa członkowskie dopilnowują, by odbiorcy końcowi byli uprawnieni do otrzymywania na wniosek co najmniej raz w miesiącu wszystkich istotnych danych dotyczących odpowiedzi odbioru lub danych dotyczących dostarczonej i sprzedanej energii elektrycznej oraz danych rozliczeniowych bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.

Poprawka    64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają odbiorcom nieodpłatny dostęp do co najmniej jednego narzędzia porównywania ofert dostawców, które spełnia kryteria certyfikacyjne określone w załączniku I. Operatorem narzędzi porównywania ofert może być dowolny podmiot, w tym spółki prywatne i publiczne organy lub jednostki. Odbiorcy powinni być informowani o dostępności takich narzędzi.

1.  Państwa członkowskie zapewniają odbiorcom nieodpłatny dostęp do co najmniej jednego narzędzia porównywania ofert umów – zarówno indywidualnych, jak i wiązanych, w tym opartych na dynamicznych cenach, ofert dostawców energii elektrycznej, dostawców usług elektroenergetycznych oraz niezależnych koncentratorów – które spełnia przynajmniej kryteria certyfikacyjne określone w załączniku I. Operatorem narzędzi porównywania ofert może być dowolny podmiot, w tym spółki prywatne i publiczne organy lub jednostki. Co najmniej jedno narzędzie w państwie członkowskim obejmuje cały rynek. Odbiorcy informowani o dostępności takich narzędzi na rachunkach lub wraz z rachunkami.

Poprawka    65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie mogą wprowadzić wymóg, by w narzędziach, o których mowa w ust. 1, uwzględniono czynniki służące do opracowywania porównań dotyczące charakteru usług oferowanych przez dostawców.

3.  Państwa członkowskie wprowadzają wymóg, by w narzędziach, o których mowa w ust. 1, uwzględniono czynniki służące do opracowywania porównań dotyczące charakteru usług oferowanych przez dostawców.

Poprawka    66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 14 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W odniesieniu do każdego narzędzia porównywania ofert dostawców można ubiegać się o certyfikację zgodnie z niniejszym artykułem na zasadzie dobrowolności i niedyskryminacji.

4.  W odniesieniu do każdego narzędzia porównywania ofert dostawców energii elektrycznej, dostawców usług elektroenergetycznych i koncentratorów, w tym niezależnych koncentratorów, można ubiegać się o certyfikację zgodnie z niniejszym artykułem na zasadzie niedyskryminacji.

Poprawka    67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  byli uprawnieni do generowania, magazynowania, zużywania i sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej we własnym zakresie, na wszystkich rynkach zorganizowanych, indywidualnie lub za pośrednictwem koncentratorów, i nie byli przy tym narażeni na niewspółmiernie uciążliwe procedury i opłaty, które nie odzwierciedlają kosztów;

a)  byli uprawnieni do generowania, magazynowania, zużywania i sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej we własnym zakresie, na wszystkich rynkach zorganizowanych, indywidualnie lub za pośrednictwem koncentratorów, i nie byli przy tym narażeni na dyskryminujące lub niewspółmiernie uciążliwe procedury i opłaty, które nie odzwierciedlają kosztów;

Poprawka    68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Instalacja energetyczna niezbędna do działalności odbiorcy aktywnego może być zarządzana przez stronę trzecią w zakresie prac instalacyjnych i obsługi, w tym pomiarów i utrzymania.

2.  Instalacja energetyczna niezbędna do działalności odbiorcy aktywnego może być zarządzana przez stronę trzecią w zakresie prac instalacyjnych i obsługi, w tym pomiarów i utrzymania, pod warunkiem że ryzyko ekonomiczne związane z eksploatacją instalacji ponosi odbiorca aktywny.

 

Państwa członkowskie dopilnowują, by odbiorcy aktywni posiadający instalacje magazynowania:

 

a) mieli prawo podłączyć się do sieci w rozsądnym terminie po złożeniu wniosku;

 

b) nie podlegali dodatkowym podatkom, dopłatom ani opłatom za energię elektryczną przechowywaną w instalacji magazynowania energii;

 

c) byli traktowani odrębnie od wytwórców i nie podlegali odnośnym wymogom licencyjnym ani opłatom;

 

d) mogli świadczyć jednocześnie szereg usług, jeżeli jest to technicznie wykonalne.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  były uprawnione do posiadania, ustanawiania lub dzierżawy sieci społecznościowych i do niezależnego zarządzania nimi;

a)  były uprawnione do posiadania, ustanawiania lub dzierżawy sieci społecznościowych i niezależnego zarządzania nimi, o ile przestrzegane są zasady systemu koncesji danego państwa członkowskiego;

Poprawka    70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  podlegały obowiązkowi bilansowania zgodnie z art. 4 rozporządzenia (UE) … [przekształcenie rozporządzenia nr 714/2009 zaproponowane we wniosku COM(2016)861/2];

Poprawka    71

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  były traktowane w sposób niedyskryminacyjny w odniesieniu do ich działalności, praw i obowiązków jako odbiorców końcowych, wytwórców, operatorów systemów dystrybucyjnych lub koncentratorów;

c)  były traktowane w sposób niedyskryminacyjny w odniesieniu do ich działalności, praw i obowiązków jako odbiorców końcowych, wytwórców, operatorów systemów dystrybucyjnych, dostawców lub koncentratorów;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  zapewniały odpowiedni wkład w koszty systemu energii elektrycznej, do którego są podłączone.

Poprawka    73

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  działały na rynku na równych warunkach bez zakłócania konkurencji;

Poprawka    74

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  odpowiednio określono warunki tworzenia, działania i rozwiązywania lokalnych sieci energetycznych;

Poprawka    75

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  określono warunki i normy dla lokalnych społeczności energetycznych posiadających sieci w celu zapewnienia skutecznego planowania sieci; te warunki i normy zapewniają również odbiorcom i członkom lokalnej społeczności energetycznej jakość i standard usług sieciowych na takim samym poziomie jak odbiorcom spoza lokalnej społeczności energetycznej;

Poprawka    76

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera a b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ab)  odbiorcy końcowi mieli prawo uczestniczyć w lokalnej społeczności energetycznej;

Uzasadnienie

Potrzebne jest sformułowanie, które wyjaśni, że uczestnictwo w lokalnej społeczności energetycznej jest wyrazem prawa konsumenta do dokonywania wyborów, a ponadto zapewni konsumentom w całej UE możliwość uczestniczenia w lokalnej społeczności energetycznej.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  przepisy rozdziału IV miały zastosowanie do lokalnych społeczności energetycznych, które prowadzą działalność operatora systemu dystrybucyjnego;

e)  przepisy rozdziału IV, a także inne przepisy i regulacje mające zastosowanie do operatorów systemów dystrybucyjnych miały zastosowanie do lokalnych społeczności energetycznych, które prowadzą działalność operatora systemu dystrybucyjnego;

Poprawka    78

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  w stosownych przypadkach na użytkowników systemu, którzy nie są udziałowcami ani członkami lokalnej społeczności energetycznej, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej obsługiwanej przez lokalną społeczność energetyczną, nakładano sprawiedliwe i odzwierciedlające koszty opłaty sieciowe. Jeżeli tacy użytkownicy systemu i lokalne społeczności energetyczne nie mogą osiągnąć porozumienia w sprawie opłat sieciowych, obie strony mogą zwrócić się do organu regulacyjnego o określenie poziomu opłat sieciowych w odpowiedniej decyzji;

g)  w stosownych przypadkach na użytkowników systemu, którzy nie są udziałowcami ani członkami lokalnej społeczności energetycznej, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej obsługiwanej przez lokalną społeczność energetyczną, nakładano niedyskryminacyjne, sprawiedliwe i odzwierciedlające koszty opłaty sieciowe. Jeżeli tacy użytkownicy systemu i lokalne społeczności energetyczne nie mogą osiągnąć porozumienia w sprawie opłat sieciowych, obie strony mogą zwrócić się do organu regulacyjnego o określenie poziomu opłat sieciowych w odpowiedniej decyzji;

Poprawka    79

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 16a

 

Wspólne użytkowanie energii elektrycznej

 

Lokalne społeczności energetyczne mają prawo do rozdziału – między jej członków lub udziałowców i w oparciu o zasady rynkowe – energii elektrycznej z aktywów wytwórczych w obrębie danej społeczności, w tym za pomocą istniejących lub przyszłych technologii ICT, takich jak wirtualne systemy opomiarowania netto oraz systemy oparte na technologiach rozproszonego rejestru, jak również za pośrednictwem umów zakupu energii elektrycznej lub partnerskich porozumień handlowych.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, aby krajowe organy regulacyjne zachęcały odbiorców końcowych, w tym tych, którzy za pośrednictwem koncentratorów angażują się w odpowiedź odbioru, do uczestniczenia w niedyskryminacyjny sposób wraz z wytwórcami we wszystkich rynkach zorganizowanych.

1.  Państwa członkowskie dopilnowują, aby ramy regulacyjne umożliwiały odbiorcom końcowym, w tym odbiorcom, którzy za pośrednictwem koncentratorów angażują się w odpowiedź odbioru, uczestniczenie w niedyskryminacyjny sposób wraz z wytwórcami we wszystkich rynkach zorganizowanych i mechanizmach zdolności wytwórczych.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, by operatorzy systemów przesyłowych i operatorzy systemów dystrybucyjnych przy udzielaniu zamówień na usługi pomocnicze traktowali dostawców usług w zakresie odpowiedzi odbioru, w tym niezależnych koncentratorów, w sposób niedyskryminacyjny, w oparciu o ich zdolności techniczne.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, by operatorzy systemów przesyłowych i operatorzy systemów dystrybucyjnych przy udzielaniu zamówień na usługi pomocnicze traktowali dostawców usług w zakresie odpowiedzi odbioru, w tym niezależnych koncentratorów, w sposób niedyskryminacyjny wraz z wytwórcami, w oparciu o ich zdolności techniczne.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie zapewniają, by ich ramy regulacyjne zachęcały koncentratorów do udziału w rynku detalicznym i by zawierały przynajmniej następujące elementy:

3.  Państwa członkowskie zapewniają, by ich ramy regulacyjne zachęcały koncentratorów do udziału we wszystkich rynkach i by zawierały przynajmniej następujące elementy:

Poprawka    83

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  przejrzyste przepisy, jasno określające role i obowiązki przypisane każdemu z uczestników rynku;

b)  niedyskryminacyjne i przejrzyste przepisy, jasno określające role i obowiązki przypisane każdemu z uczestników rynku;

Poprawka    84

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  przejrzyste przepisy i procedury dotyczące wymiany danych między uczestnikami rynku, zapewniające łatwy dostęp do danych na równych i niedyskryminacyjnych warunkach, a zarazem pełną ochronę danych handlowych;

c)  niedyskryminacyjne i przejrzyste przepisy i procedury dotyczące wymiany danych między uczestnikami rynku, zapewniające łatwy dostęp do danych na równych i niedyskryminacyjnych warunkach, a zarazem pełną ochronę danych handlowych i danych osobowych odbiorców, w tym minimalne wymogi informacyjne dla koncentratora oraz minimalne kryteria ochrony wrażliwych danych handlowych dla wszystkich zainteresowanych stron;

Poprawka    85

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  niestawianie koncentratorom wymogu wypłaty rekompensat na rzecz dostawców lub producentów;

skreśla się

Poprawka    86

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  uczestnicy rynku zaangażowani w koncentrację ponoszą odpowiedzialność finansową za wywołane przez nich niezbilansowanie w systemie elektroenergetycznym zgodnie z definicją w art. 4 rozporządzenia (UE) ... [przekształcenie rozporządzenia nr 714/2009 zaproponowane we wniosku COM(2016)861/2];

Poprawka    87

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db)  niedyskryminacyjne i przejrzyste przepisy i procedury dotyczące proporcjonalnych rekompensat dla uczestników rynku za energię dostarczaną w okresie odpowiedzi odbioru, pod nadzorem krajowego organu regulacyjnego, bez tworzenia barier utrudniających koncentratorom wejście na rynek lub barier dla elastyczności; rekompensaty ograniczają się wyłącznie do celu pokrycia powstałych kosztów; metoda obliczania takich rekompensat może uwzględniać korzyści generowane przez niezależnych koncentratorów na rzecz innych uczestników rynku i wymagać zatwierdzenia przez organ regulacyjny;

Poprawka    88

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dc)  odbiorcy końcowi, którzy są związani umową z niezależnymi koncentratorami, nie mogą być obciążani przez swoich dostawców nieuzasadnionymi płatnościami, sankcjami ani innymi nieuzasadnionymi ograniczeniami umownymi;

Poprawka    89

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  W celu zapewnienia sprawiedliwego rozdzielenia kosztów bilansowania i korzyści generowanych przez koncentratorów między uczestników rynku, państwa członkowskie mogą wyjątkowo zezwolić na wypłatę rekompensat przez koncentratorów na rzecz podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie. Wypłata takich rekompensat musi być ograniczona do sytuacji, w których jeden uczestnik rynku wywołuje niezbilansowanie u innego uczestnika rynku, prowadzące do kosztów finansowych.

skreśla się

Takie wyjątkowe wypłaty rekompensat podlegają zatwierdzeniu przez krajowe organy regulacyjne i są monitorowane przez Agencję.

 

Poprawka    90

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają zgodność rachunków z minimalnymi wymaganiami w zakresie rozliczeń i informacji o rozliczeniach określonymi w załączniku II. Informacje podawane na rachunkach muszą być prawidłowe, jasne, zwięzłe i przedstawione w sposób ułatwiający konsumentom dokonanie porównania.

1.  Państwa członkowskie zapewniają zgodność rachunków z minimalnymi wymaganiami w zakresie rozliczeń i informacji o rozliczeniach określonymi w załączniku II. Informacje podawane na rachunkach muszą być prawidłowe, jasne, zwięzłe, przyjazne dla użytkownika i przedstawione w sposób ułatwiający konsumentom dokonanie porównania. Informacje określone w załączniku II, które nie muszą być podawane na rachunkach, są udostępniane odbiorcom w inny sposób wybrany przez państwa członkowskie.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rozliczeń dokonuje się na podstawie rzeczywistego zużycia, co najmniej raz w roku. Informacje o rozliczeniach udostępnia się przynajmniej co trzy miesiące, na żądanie lub w przypadku gdy odbiorcy końcowi wybrali opcję otrzymywania rozliczeń elektronicznych, a w pozostałych przypadkach dwa razy w roku.

Rozliczeń dokonuje się na podstawie rzeczywistego zużycia, co najmniej raz w roku. Informacje o rozliczeniach, włącznie z informacjami dotyczącymi rzeczywistego zużycia, udostępnia się przynajmniej raz w miesiącu, na żądanie lub w przypadku gdy odbiorcy końcowi wybrali opcję otrzymywania rozliczeń elektronicznych, a w pozostałych przypadkach dwa razy w roku.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Jeżeli odbiorcy końcowi posiadają liczniki umożliwiające zdalny odczyt przez operatora, dokładne informacje o rozliczeniach oparte na rzeczywistym zużyciu podaje się co najmniej raz w miesiącu.

4.  Jeżeli odbiorcy końcowi posiadają liczniki umożliwiające zdalny odczyt przez operatora, dokładne informacje o rozliczeniach oparte na rzeczywistym zużyciu podaje się co najmniej raz w miesiącu, w tym za pośrednictwem stron internetowych lub innych innowacyjnych środków.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Państwa członkowskie mogą ustanowić, że na wniosek odbiorcy końcowego informacje zawarte w tych rachunkach nie są uznawane za wezwanie do zapłaty. W takich przypadkach państwa członkowskie zapewniają oferowanie przez dostawców elastycznych rozwiązań w zakresie płatności.

skreśla się

Poprawka    94

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  Państwa członkowskie wprowadzają wymóg, zgodnie z którym informacje i szacunki dotyczące kosztów energii elektrycznej przekazuje się odbiorcom końcowym na żądanie, terminowo i w łatwo zrozumiałym formacie.

8.  Państwa członkowskie wprowadzają wymóg, zgodnie z którym informacje i szacunki dotyczące kosztów energii elektrycznej przekazuje się odbiorcom końcowym na żądanie, terminowo i w łatwo zrozumiałym formacie. Jeżeli umowa przewiduje przyszłą zmianę produktu lub ceny bądź rabat, należy podać taką informację na rachunku wraz z datą wprowadzenia zmiany.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8a.  Państwa członkowskie zasięgają opinii organizacji konsumenckich, jeżeli rozważają zmiany w formacie rachunków.

Poprawka    96

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8b.  Jeżeli odbiorca końcowy korzysta z tej samej taryfy przez okres dłuższy niż 2 lata, państwa członkowskie wymagają, aby dostawcy informowali odbiorcę na rachunku za energię lub w załączonym do niego dokumencie, czy dostępna jest odpowiedniejsza lub korzystniejsza taryfa, oraz by ułatwiali przejście na tę nową taryfę.

Uzasadnienie

Ważne jest podjęcie działań w celu dopilnowania, by w przypadku korzystania przez odbiorcę z tej samej taryfy przez okres dłuższy niż 2 lata dostawca proaktywnie informował odbiorcę, czy istnieje możliwość zmniejszenia rachunków dzięki przejściu na alternatywną, a może nowszą taryfę oferowaną przez tego samego dostawcę. Odbiorcy, którzy nie zmieniają dostawcy, często nadal korzystają z tzw. „taryf uśpionych” lub „taryf dziedzicznych”, które nie są już konkurencyjne i mogą być znacznie droższe niż aktualne taryfy. Takimi odbiorcami mogą być często osoby o niższych dochodach lub osoby najbardziej zagrożone ubóstwem energetycznym.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W celu promowania efektywności energetycznej i wzmocnienia pozycji odbiorców państwa członkowskie lub – w przypadku gdy państwo członkowskie tak postanowiło – organ regulacyjny zdecydowanie zalecają przedsiębiorstwom energetycznym i koncentratorom optymalizację wykorzystania energii elektrycznej, między innymi poprzez dostarczanie usług w zakresie zarządzania energią, rozwój innowacyjnych formuł cenowych lub poprzez wprowadzenie, w stosownych przypadkach, interoperacyjnych inteligentnych systemów pomiarowych lub inteligentnych sieci.

1.  W celu promowania efektywności energetycznej i wzmocnienia pozycji odbiorców państwa członkowskie lub – w przypadku gdy państwo członkowskie tak postanowiło – organ regulacyjny zdecydowanie zalecają przedsiębiorstwom energetycznym i koncentratorom optymalizację wykorzystania energii elektrycznej, jeżeli jest to opłacalne, między innymi poprzez dostarczanie usług w zakresie zarządzania energią, rozwój innowacyjnych formuł cenowych i poprzez wprowadzenie interoperacyjnych inteligentnych systemów pomiarowych, w szczególności w połączeniu z konsumenckimi systemami zarządzania energią, wprowadzenie inteligentnych sieci oraz, w stosownych przypadkach, inteligentnych urządzeń i „inteligentnych domów” zgodnie z mającymi zastosowanie unijnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie przystępujące do wdrożenia przyjmują i publikują minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne dotyczące inteligentnych systemów pomiarowych, które mają zostać wprowadzone na ich terytoriach zgodnie z przepisami określonymi w art. 20 i w załączniku III. Państwa członkowskie zapewniają interoperacyjność tych inteligentnych systemów pomiarowych, jak również możliwość ich połączenia z konsumenckimi platformami zarządzania energią. W tym względzie państwa członkowskie należycie uwzględniają stosowanie odpowiednich dostępnych norm, w tym norm umożliwiających interoperacyjność, oraz najlepszych praktyk, a także znaczenie rozwoju rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

3.  Państwa członkowskie przystępujące do wdrożenia inteligentnych systemów pomiarowych przyjmują i publikują minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne dotyczące inteligentnych systemów pomiarowych, które mają zostać wprowadzone na ich terytoriach zgodnie z przepisami określonymi w art. 20 i w załączniku III. Państwa członkowskie zapewniają interoperacyjność tych inteligentnych systemów pomiarowych, ich ukierunkowanie na potrzeby odbiorców, jak również możliwość ich połączenia z konsumenckimi platformami zarządzania energią. W tym względzie państwa członkowskie należycie uwzględniają stosowanie odpowiednich dostępnych norm w tym norm umożliwiających interoperacyjność na poziomie modelu danych i warstwy zastosowań – oraz najlepszych praktyk, a także znaczenie rozwoju wymiany danych, przyszłych i innowacyjnych usług energetycznych, wdrażania inteligentnych sieci oraz rynku wewnętrznego energii elektrycznej. W odniesieniu do istniejących inteligentnych systemów pomiarowych wymogi muszą zostać spełnione podczas wymiany systemu pomiarowego na nowy, nie później niż na koniec okresu jego użytkowania.

Poprawka    99

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie przystępujące do wprowadzania inteligentnych systemów pomiarowych zapewniają, by odbiorcy końcowi w sposób przejrzysty i niedyskryminacyjny partycypowali w kosztach związanych z wprowadzaniem takich systemów. Państwa członkowskie regularnie monitorują to wdrażanie na ich terytorium, śledząc ewolucję kosztów i korzyści w całym łańcuchu wartości, w tym korzyści netto przynoszone konsumentom.

4.  Państwa członkowskie przystępujące do wprowadzania inteligentnych systemów pomiarowych dopilnowują, by odbiorcy końcowi w sposób przejrzysty i niedyskryminacyjny partycypowali w kosztach związanych z wprowadzaniem takich systemów, przy czym uwzględniają długoterminowe korzyści dla całego łańcucha wartości. Państwa członkowskie regularnie monitorują to wdrażanie na ich terytorium, śledząc ewolucję kosztów i korzyści w całym łańcuchu wartości, w tym korzyści netto, takie jak oszczędności dla odbiorców i ich ogólne zadowolenie z wdrożenia.

Poprawka    100

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Jeżeli wprowadzanie inteligentnego systemu pomiarowego zostanie w wyniku oceny kosztów i korzyści, o której mowa w ust. 2, ocenione negatywnie, państwa członkowskie zapewniają okresową rewizję oceny w odpowiedzi na zmiany w założeniach, na których została oparta, i na rozwój technologii i rynku. Państwa członkowskie informują właściwe służby Komisji o wynikach przeprowadzonej przez nie zaktualizowanej oceny ekonomicznej niezwłocznie po ich uzyskaniu.

5.  Jeżeli wprowadzanie inteligentnego systemu pomiarowego zostanie w wyniku oceny kosztów i korzyści, o której mowa w ust. 2, ocenione negatywnie, państwa członkowskie zapewniają okresową rewizję oceny przynajmniej co dwa lata w odpowiedzi na zmiany w założeniach, na których została oparta, i na rozwój technologii i rynku. Państwa członkowskie informują właściwe służby Komisji o wynikach przeprowadzonej przez nie zaktualizowanej oceny ekonomicznej niezwłocznie po ich uzyskaniu.

Poprawka    101

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli inteligentny system pomiarowy został pozytywnie oceniony w wyniku analizy kosztów i korzyści, o której mowa w art. 19 ust. 2, lub jest systematycznie wprowadzany, państwa członkowskie wdrażają inteligentne systemy pomiarowe zgodne z normami europejskimi, przepisami w załączniku III oraz zgodnie z następującymi zasadami:

Jeżeli inteligentny system pomiarowy został pozytywnie oceniony w wyniku analizy kosztów i korzyści, o której mowa w art. 19 ust. 2, lub jest systematycznie wprowadzany po wejściu w życie niniejszej dyrektywy, państwa członkowskie wdrażają inteligentne systemy pomiarowe zgodne z normami europejskimi, przepisami w załączniku III oraz zgodnie z następującymi zasadami:

Poprawka    102

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  systemy pomiarowe muszą dokładnie mierzyć rzeczywiste zużycie energii elektrycznej i przekazywać odbiorcom końcowym informacje o rzeczywistym czasie zużycia. Informacja ta musi być łatwo dostępna i widoczna dla odbiorców końcowych bez dodatkowych kosztów i w czasie zbliżonym do rzeczywistego w celu wsparcia zautomatyzowanych programów efektywności energetycznej, odpowiedzi odbioru i innych usług;

a)  systemy pomiarowe muszą dokładnie mierzyć rzeczywiste zużycie energii elektrycznej i przekazywać odbiorcom końcowym informacje o rzeczywistym czasie zużycia. Zatwierdzone dane dotyczące zużycia w przeszłości muszą być łatwo dostępne i widoczne dla odbiorców końcowych przynajmniej na wyświetlaczu domowym bez dodatkowych kosztów. Niezatwierdzone dane dotyczące zużycia uzyskiwane w czasie zbliżonym do rzeczywistego są udostępniane odbiorcom końcowym za pośrednictwem standardowego interfejsu w celu wsparcia zautomatyzowanych programów efektywności energetycznej, odpowiedzi odbioru i innych usług.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  ochronę prywatności i danych odbiorców końcowych zapewnia się zgodnie ze stosownymi przepisami unijnymi o ochronie danych i prywatności;

c)  ochronę prywatności i danych odbiorców końcowych zapewnia się zgodnie ze stosownymi przepisami unijnymi o ochronie danych i prywatności; w szczególności odbiorca końcowy powinien móc uzyskać dostęp do informacji na temat tożsamości innych podmiotów, które miały dostęp do jego danych osobowych, oraz czasu, w którym to nastąpiło, aby mieć możliwość dochodzenia swoich praw wynikających z unijnych przepisów dotyczących ochrony danych;

Poprawka    104

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  jeżeli odbiorcy końcowi zwrócą się z takim wnioskiem, dane pomiarowe dotyczące wprowadzanej i odbieranej przez nich energii elektrycznej udostępnia się im – za pośrednictwem lokalnego znormalizowanego interfejsu komunikacyjnego lub zdalnego dostępu – lub stronie trzeciej działającej w ich imieniu, w łatwo zrozumiałym formacie, jak określono w art. 24, umożliwiającym im porównywanie ofert na podstawie podobnych transakcji;

e)  dane pomiarowe dotyczące wprowadzanej i odbieranej przez nich energii elektrycznej udostępnia się im – za pośrednictwem lokalnego znormalizowanego interfejsu komunikacyjnego lub zdalnego dostępu – lub stronie trzeciej działającej w ich imieniu w łatwo zrozumiałym formacie, jak określono w art. 24, i w czasie jak najbardziej zbliżonym do rzeczywistego, umożliwiając im porównywanie ofert na podstawie podobnych transakcji; odbiorcy końcowi mają również możliwość pobierania swoich danych pomiarowych lub przekazywania ich innym osobom bez dodatkowych kosztów i zgodnie z przysługującym im prawem do przenoszenia danych przewidzianym w unijnych przepisach dotyczących ochrony danych;

Poprawka    105

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – ustęp 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  odbiorcom końcowym przekazuje się odpowiednie porady i informacje przy instalowaniu inteligentnych liczników, w szczególności o pełnych możliwościach liczników pod względem zarządzania odczytem i monitorowania zużycia energii oraz o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi o ochronie danych;

f)  odbiorcom końcowym przekazuje się odpowiednie porady i informacje przy instalowaniu inteligentnych liczników lub przed takim instalowaniem, w szczególności o pełnych możliwościach liczników pod względem zarządzania odczytem i monitorowania zużycia energii oraz o gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi o ochronie danych;

Poprawka    106

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Jeżeli inteligentny system pomiarowy zostanie oceniony negatywnie w wyniku oceny kosztów i korzyści, o której mowa w art. 19 ust. 2, i nie jest też systematycznie wprowadzany, państwa członkowskie zapewniają, aby każdy odbiorca końcowy miał prawo do tego, by został u niego zainstalowany lub, w stosownych przypadkach, zmodernizowany, na wniosek oraz na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach, inteligentny licznik spełniający następujące wymagania:

1.  Jeżeli inteligentny system pomiarowy zostanie oceniony negatywnie w wyniku oceny kosztów i korzyści, o której mowa w art. 19 ust. 2, i nie jest też systematycznie wprowadzany, państwa członkowskie zapewniają, aby każdy odbiorca końcowy miał prawo do tego, by został u niego zainstalowany lub, w stosownych przypadkach, zmodernizowany, na wniosek oraz na sprawiedliwych, rozsądnych i racjonalnych pod względem kosztów warunkach, inteligentny licznik spełniający następujące wymagania:

Poprawka    107

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 21 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  jest wyposażony, w przypadku gdy jest to technicznie wykonalne, w funkcje, o których mowa w art. 20, lub w minimalny zestaw funkcji, który zgodnie z przepisami w załączniku III określą i opublikują państwa członkowskie na szczeblu krajowym;

a)  jest wyposażony w funkcje, o których mowa w art. 20, lub w minimalny zestaw funkcji, który zgodnie z przepisami w załączniku III określą i opublikują państwa członkowskie na szczeblu krajowym;

Poprawka    108

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Ustanawiając przepisy w zakresie zarządzania danymi i ich wymiany, państwa członkowskie lub – w przypadku gdy państwo członkowskie tak postanowiło – wyznaczone właściwe organy określają uprawnione strony, które mogą mieć dostęp do danych odbiorcy końcowego za jego wyraźną zgodą zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67952. Do celów niniejszej dyrektywy dane obejmują dane pomiarowe i dane dotyczące zużycia, a także dane wymagane do zmiany dostawcy przez odbiorcę. Uprawnione strony obejmują przynajmniej odbiorców, dostawców, operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, koncentratorów, przedsiębiorstwa usług energetycznych oraz inne strony, które dostarczają odbiorcom energię lub świadczą im inne usługi.

1.  Ustanawiając przepisy w zakresie zarządzania danymi i ich wymiany, państwa członkowskie lub – w przypadku gdy państwo członkowskie tak postanowiło – wyznaczone właściwe organy określają uprawnione strony, które mogą mieć dostęp do danych odbiorcy końcowego za jego wyraźną zgodą zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67952. Do celów niniejszej dyrektywy dane obejmują dane pomiarowe i dane dotyczące zużycia, a także dane wymagane do zmiany dostawcy przez odbiorcę, zautomatyzowanych programów efektywności energetycznej, usług w zakresie zarządzania energią i usług w ramach reagowania na zapotrzebowanie. Uprawnione strony obejmują przynajmniej odbiorców, dostawców, operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, koncentratorów, przedsiębiorstwa usług energetycznych oraz inne strony, które dostarczają odbiorcom energię lub świadczą im inne usługi.

 

Na żądanie uprawnione strony zapewniają odbiorcom informacje na temat osób, które mają dostęp do ich danych.

__________________

__________________

52 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

52 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1).

Poprawka    109

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie organizują zarządzanie danymi w celu zapewnienia skutecznego dostępu do danych i ich wymiany. Niezależnie od zastosowanego modelu zarządzania danymi w każdym państwie członkowskim, strona lub strony odpowiedzialne za zarządzanie danymi zapewniają każdej uprawnionej stronie – za wyraźną zgodą odbiorcy końcowego – dostęp do danych odbiorcy końcowego. Żądane dane powinny być udostępniane uprawnionym stronom w sposób niedyskryminacyjny i jednocześnie. Zapewnia się łatwy dostęp do danych, a odnośne procedury podaje się do wiadomości publicznej.

2.  Państwa członkowskie organizują bezpieczne zarządzanie danymi w celu zapewnienia skutecznego dostępu do danych i ich wymiany, ochrony danych, bezpieczeństwa danych, przejrzystości, neutralności i integralności danych. Niezależnie od zastosowanego modelu zarządzania danymi w każdym państwie członkowskim, strona lub strony odpowiedzialne za zarządzanie danymi zapewniają każdej uprawnionej stronie – za wyraźną zgodą odbiorcy końcowego – dostęp do danych odbiorcy końcowego. Żądane dane powinny być udostępniane uprawnionym stronom w sposób niedyskryminacyjny i jednocześnie. Zapewnia się łatwy dostęp do danych, a odnośne procedury podaje się do wiadomości publicznej.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 23 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Odbiorców końcowych nie obciąża się żadnymi dodatkowymi kosztami za dostęp do ich danych. Państwa członkowskie odpowiadają za określenie wysokości odpowiednich kosztów dostępu uprawnionych stron do danych. Podmioty regulowane świadczące usługi w zakresie danych nie mogą czerpać korzyści z tej działalności.

4.  Odbiorców końcowych nie obciąża się żadnymi dodatkowymi kosztami za dostęp do ich danych lub za wniosek o przekazanie ich danych. Państwa członkowskie odpowiadają za określenie wysokości odpowiednich kosztów dostępu uprawnionych stron do danych. Podmioty regulowane świadczące usługi w zakresie danych nie mogą czerpać korzyści z tej działalności.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie określają wspólny format danych i przejrzystą procedurę uzyskiwania przez uprawnione strony dostępu do danych wymienionych w art. 23 ust. 1, w celu propagowania konkurencji na rynku detalicznym i uniknięcia ponoszenia przez uprawnione strony nadmiernych kosztów administracyjnych.

1.  Państwa członkowskie określają wspólny format danych, aby umożliwić interoperacyjność danych i ułatwić ich wymianę, oraz przejrzystą procedurę uzyskiwania przez uprawnione strony dostępu do danych wymienionych w art. 23 ust. 1, w celu propagowania konkurencji na rynku detalicznym i uniknięcia ponoszenia przez uprawnione strony nadmiernych kosztów administracyjnych.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja – w drodze aktów wykonawczych przyjętych zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 68 – określa wspólny europejski format danych oraz niedyskryminacyjne i przejrzyste procedury dostępu do danych wymienionych w art. 23 ust. 1, zastępujące krajowy format danych i procedurę przyjętą przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 1. Państwa członkowskie zapewniają, by uczestnicy rynku stosowali wspólny europejski format danych.

2.  Komisja – w drodze aktów wykonawczych przyjętych zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 68 – określa normy interoperacyjności i wspólny europejski format danych oraz niedyskryminacyjne i przejrzyste procedury dostępu do danych wymienionych w art. 23 ust. 1, zastępujące krajowy format danych i procedurę przyjętą przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 1, oraz zapewnia racjonalne pod względem kosztów przejście, uwzględniając warunki w państwach członkowskich. Państwa członkowskie zapewniają, by uczestnicy rynku stosowali normy interoperacyjności lub wspólny europejski format danych. W razie konieczności Komisja może, po przeprowadzeniu konsultacji z komitetem, o którym mowa w art. 68, wystąpić z wnioskiem, aby normy zostały opracowane przez właściwe europejskie organizacje normalizacyjne.

Poprawka    113

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 25 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają otwarcie kompleksowych punktów kontaktowych udostępniających odbiorcom wszystkie niezbędne informacje na temat ich praw, obecnych przepisów oraz dostępnych środków rozstrzygania sporów. Takie punkty kontaktowe mogą być częścią ogólnych punktów informacji dla konsumentów.

Państwa członkowskie zapewniają otwarcie kompleksowych punktów kontaktowych udostępniających odbiorcom wszystkie niezbędne informacje na temat ich praw, obecnych przepisów, akredytowanych narzędzi porównawczych oraz dostępnych środków rozstrzygania sporów z dostawcą energii elektrycznej, dostawcą usług energetycznych, koncentratorem lub jakimkolwiek innym pośrednikiem. Takie punkty kontaktowe mogą być częścią ogólnych punktów informacji dla konsumentów. W przypadkach gdy świadczona usługa jest powiązana lub dostarczana w pakiecie z oprogramowaniem, sprzętem lub technologią komunikacyjną, skargi odbiorców końcowych rozpatrywane są za pośrednictwem kompleksowego punktu kontaktowego.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 26

Artykuł 26

Prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów

Prawo do pozasądowego rozstrzygania sporów

Państwa członkowskie zapewniają odbiorcom dostęp do prostych, sprawiedliwych, przejrzystych, niezależnych, skutecznych i sprawnie działających pozasądowych mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących praw i obowiązków ustanowionych na mocy niniejszej dyrektywy. W przypadku gdy odbiorca jest konsumentem w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE53, takie mechanizmy pozasądowe muszą spełniać wymogi jakościowe ustanowione w dyrektywie 2013/11/UE oraz obejmować, w uzasadnionych przypadkach, system zwrotu kosztów lub rekompensaty .

Państwa członkowskie zapewniają odbiorcom dostęp do prostych, sprawiedliwych, przejrzystych, niezależnych, skutecznych i sprawnie działających pozasądowych mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących praw i obowiązków ustanowionych na mocy niniejszej dyrektywy za pośrednictwem niezależnego mechanizmu, takiego jak rzecznik praw odbiorców energii lub organ ochrony konsumentów. W przypadku gdy odbiorca jest konsumentem w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE53, takie mechanizmy pozasądowe muszą spełniać wymogi jakościowe ustanowione w dyrektywie 2013/11/UE oraz obejmować, w uzasadnionych przypadkach, system zwrotu kosztów lub rekompensaty.

 

Takie mechanizmy mają zastosowanie do wszystkich dostawców usług energetycznych, koncentratorów i wszystkich umów zawierających elementy dotyczące energii, w tym ofert wiązanych, oraz lokalnych społeczności energetycznych, których udział jest obowiązkowy.

 

Państwa członkowskie dopilnowują, aby dostawcy energii elektrycznej, dostawcy usług energetycznych i koncentratorzy zapewniali informacje na temat pozasądowego rozstrzygania sporów na swej stronie internetowej i zawsze, gdy komunikują się ze swoimi odbiorcami.

 

Państwa członkowskie regularnie oceniają funkcjonowanie mechanizmów pozasądowego rozstrzygania sporów, w szczególności w odniesieniu do udziału dostawców energii elektrycznej, dostawców usług energetycznych, koncentratorów i pośredników oraz zachowywania przez nich zgodności z przepisami.

__________________

__________________

53 Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 63–79

53 Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 63–79

Poprawka    115

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie wprowadzają odpowiednie środki w celu ochrony odbiorców , a w szczególności zapewniają istnienie odpowiednich zabezpieczeń chroniących odbiorców wrażliwych. W tym kontekście każde państwo członkowskie określa pojęcie odbiorców wrażliwych, które może się odnosić do ubóstwa energetycznego oraz, między innymi, do zakazu odłączania takim odbiorcom energii elektrycznej w sytuacjach krytycznych. Państwa członkowskie zapewniają stosowanie praw i obowiązków dotyczących odbiorców wrażliwych. W szczególności wprowadzają środki w celu ochrony odbiorców końcowych na obszarach oddalonych. Państwa członkowskie zapewniają wysoki poziom ochrony konsumenta, w szczególności w odniesieniu do przejrzystości ogólnych warunków umownych, informacji ogólnych i mechanizmów rozstrzygania sporów.

1.  Państwa członkowskie wprowadzają odpowiednie środki w celu ochrony odbiorców, a w szczególności zapewniają istnienie odpowiednich zabezpieczeń chroniących odbiorców wrażliwych. W tym kontekście każde państwo członkowskie określa pojęcie odbiorców wrażliwych, które odnosi się do ubóstwa energetycznego, i może zapewnić ich ochronę za pośrednictwem systemów zabezpieczenia społecznego oraz między innymi zakaz odłączania takim odbiorcom energii elektrycznej w sytuacjach krytycznych. Państwa członkowskie zapewniają stosowanie praw i obowiązków dotyczących odbiorców wrażliwych. W szczególności wprowadzają środki w celu ochrony odbiorców końcowych na obszarach oddalonych. Państwa członkowskie zapewniają wysoki poziom ochrony konsumenta, w szczególności w odniesieniu do przejrzystości ogólnych warunków umownych, informacji ogólnych i mechanizmów rozstrzygania sporów.

Poprawka    116

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie przyjmują odpowiednie środki, takie jak opracowanie krajowych planów działań w zakresie energii przewidujących zasiłki z systemów zabezpieczeń społecznych w celu zapewnienia niezbędnych dostaw energii elektrycznej dla odbiorców wrażliwych, lub przewidujących wsparcie służące poprawie efektywności energetycznej, aby rozwiązywać stwierdzone przypadki ubóstwa energetycznego, w tym również w szerszym kontekście ubóstwa. Środki takie nie utrudniają skutecznego otwarcia rynku określonego w art. 4 , ani funkcjonowania rynku, a w stosownych przypadkach powiadamia się o nich Komisję zgodnie z przepisami art. 9 ust. 4 . Powiadomienie to może również obejmować środki przyjęte w ramach ogólnego systemu zabezpieczeń społecznych.

skreśla się

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 29

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 29

Artykuł 29

Ubóstwo energetyczne

Ubóstwo energetyczne

Państwa członkowskie określają zbiór kryteriów do celów pomiaru poziomu ubóstwa energetycznego. Państwa członkowskie nieprzerwanie monitorują liczbę gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym i co dwa lata przedkładają Komisji sprawozdania dotyczące ewolucji ubóstwa energetycznego oraz środków stosowanych w celu zapobieżenia mu, będące częścią zintegrowanych krajowych sprawozdań okresowych w zakresie energii i klimatu, składanych przez nie zgodnie z art. 21 [rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną, w wersji zawartej we wniosku COM(2016) 759].

Państwa członkowskie w porozumieniu z odpowiednimi zainteresowanymi stronami:

 

a)  określają zbiór kryteriów do celów pomiaru poziomu ubóstwa energetycznego w oparciu o wskaźniki takie jak: niskie dochody, wysokie wydatki na energię i niska efektywność energetyczna;

 

b)  na bieżąco monitorują liczbę gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym i analizują, czy ci odbiorcy są odpowiednio chronieni, oraz w razie potrzeby zwiększają ich ochronę;

 

c)  co dwa lata przedkładają Komisji sprawozdania dotyczące ewolucji ubóstwa energetycznego i środków podejmowanych, aby mu zapobiec, będące częścią zintegrowanych krajowych sprawozdań okresowych w zakresie energii i klimatu, składanych zgodnie z art. 21a rozporządzenia (UE) ... [rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetyczną zaproponowane we wniosku COM(2016)759].

 

Aby zaradzić stwierdzonym przypadkom ubóstwa energetycznego, w tym również w szerszym kontekście ubóstwa, oraz chronić konsumentów wrażliwych, o których mowa w art. 28, państwa członkowskie ustanawiają krajowe plany działania na rzecz zmniejszenia liczby gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym, zawierające cele i środki zarówno krótko-, jak i długoterminowe oraz ramy czasowe realizacji celów. Środki te mogą obejmować między innymi przyznanie zasiłków z systemów zabezpieczeń społecznych w celu zapewnienia odbiorcom wrażliwym niezbędnych dostaw energii elektrycznej, udzielenie wsparcia na poprawę efektywności energetycznej oraz zakaz odłączania energii elektrycznej w sytuacjach krytycznych.

 

Te plany działania są włączane do zintegrowanych planów krajowych państw członkowskich w zakresie energii i klimatu, sporządzanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) ... [rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetyczną zaproponowane we wniosku COM(2016)759].

 

Komisja, działając wspólnie z Eurostatem i państwami członkowskimi, poprawia porównywalność krajowych zbiorów danych, w tym krajowych danych pochodzących z monitorowania, tak aby były one porównywalne we wszystkich państwach członkowskich.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 31 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Każdy operator systemu dystrybucyjnego zaopatruje się w energię, którą zużywa w swoim systemie na pokrycie strat i na potrzeby usług pomocniczych niezależnych od częstotliwości , zgodnie z przejrzystymi, niedyskryminacyjnymi i opartymi na warunkach rynkowych procedurami, w każdym przypadku gdy pełni taką funkcję. Z wyjątkiem przypadków uzasadnionych analizą kosztów i korzyści, udzielanie przez operatora systemu dystrybucyjnego zamówień na usługi pomocnicze niezależne od częstotliwości odbywa się w sposób przejrzysty, niedyskryminacyjny i na zasadach rynkowych, z zapewnieniem skutecznego udziału wszystkich uczestników rynku, w tym źródeł energii odnawialnej, odpowiedzi odbioru, instalacji magazynowania energii i koncentratorów, w szczególności poprzez ustanowienie wymagania, by organy regulacyjne lub operatorzy systemów dystrybucyjnych w ścisłej współpracy ze wszystkimi uczestnikami rynku określili techniczne warunki udziału w tych rynkach, na podstawie wymogów technicznych dotyczących tych rynków oraz zdolności wszystkich uczestników rynku.

5.  Każdy operator systemu dystrybucyjnego działa jako neutralny podmiot wspomagający rynek, zaopatrując się w energię, którą zużywa w swoim systemie na pokrycie strat  i na potrzeby usług pomocniczych niezależnych od częstotliwości, zgodnie z przejrzystymi, niedyskryminacyjnymi i opartymi na warunkach rynkowych procedurami, w każdym przypadku gdy pełni taką funkcję. Z wyjątkiem przypadków uzasadnionych analizą kosztów i korzyści, której metodę opracowuje w przejrzysty sposób krajowy organ regulacyjny zgodnie z art. 59 ust. 1 lit. c), udzielanie przez operatora systemu dystrybucyjnego zamówień na usługi pomocnicze niezależne od częstotliwości odbywa się w sposób przejrzysty, niedyskryminacyjny i na zasadach rynkowych, z zapewnieniem skutecznego udziału wszystkich uczestników rynku, w tym źródeł energii odnawialnej, odpowiedzi odbioru, instalacji magazynowania energii i koncentratorów, w szczególności poprzez ustanowienie wymagania, by organy regulacyjne lub operatorzy systemów dystrybucyjnych w ścisłej współpracy ze wszystkimi uczestnikami rynku określili techniczne warunki udziału w tych rynkach, na podstawie wymogów technicznych dotyczących tych rynków oraz zdolności wszystkich uczestników rynku.

Poprawka    119

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają niezbędne ramy regulacyjne umożliwiające operatorom systemów dystrybucyjnych udzielanie zamówień na usługi w celu zwiększenia wydajności w eksploatacji i rozwoju systemu dystrybucyjnego, w tym lokalnego zarządzania ograniczeniami, oraz zawierające zachęty w tym zakresie. W szczególności ramy regulacyjne muszą umożliwiać operatorom sieci dystrybucyjnych udzielanie zamówień na usługi pochodzące z zasobów takich jak wytwarzanie rozproszone, odpowiedź odbioru lub magazynowanie, a także uwzględnianie środków poprawiających efektywność energetyczną, które mogą wyeliminować potrzebę modernizacji lub wymiany zdolności w zakresie energii elektrycznej i które wspierają efektywne i bezpieczne funkcjonowanie systemu dystrybucyjnego. Operatorzy systemów dystrybucyjnych udzielają zamówień na te usługi zgodnie z przejrzystymi i niedyskryminacyjnymi procedurami opartymi na warunkach rynkowych.

Państwa członkowskie zapewniają niezbędne ramy regulacyjne umożliwiające operatorom systemów dystrybucyjnych udzielanie zamówień na usługi w celu zwiększenia wydajności w eksploatacji i rozwoju systemu dystrybucyjnego, w tym lokalnego zarządzania ograniczeniami, oraz zawierające zachęty w tym zakresie. W szczególności ramy regulacyjne zapewniają, aby operatorzy sieci dystrybucyjnych mogli udzielać zamówień na usługi pochodzące z zasobów takich jak wytwarzanie rozproszone, odpowiedź odbioru lub magazynowanie, a także uwzględniać środki poprawiające efektywność energetyczną, jeżeli takie usługi w sposób opłacalny eliminują potrzebę modernizacji lub wymiany zdolności w zakresie energii elektrycznej i wspierają efektywne i bezpieczne funkcjonowanie systemu dystrybucyjnego. Operatorzy systemów dystrybucyjnych udzielają zamówień na te usługi zgodnie z przejrzystymi i niedyskryminacyjnymi procedurami opartymi na warunkach rynkowych.

Poprawka    120

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Operatorzy systemów dystrybucyjnych określają standardowe produkty rynkowe na potrzeby zamawianych usług, zapewniając skuteczny udział wszystkich uczestników rynku, w tym odnawialnych źródeł energii, odpowiedzi odbioru i koncentratorów. Operatorzy systemów dystrybucyjnych wymieniają wszelkie niezbędne informacje i koordynują działania z operatorami systemów przesyłowych w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania zasobów oraz bezpiecznego i wydajnego działania systemu, a także wspierania rozwoju rynku. Operatorzy systemów dystrybucyjnych otrzymują odpowiednie wynagrodzenie za udzielanie zamówień na takie usługi, aby mogli odzyskać przynajmniej związane z tym koszty, obejmujące nakłady na niezbędne informacje i technologie komunikacyjne, w tym koszty związane z niezbędną infrastrukturą informacyjną i komunikacyjną.

Standardowe produkty rynkowe na potrzeby takich usług są definiowane przynajmniej na szczeblu krajowym. W ramach przejrzystego i zapewniającego szerokie uczestnictwo procesu, który obejmuje wszystkich istotnych użytkowników systemu, krajowy organ regulacyjny i operatora systemu przesyłowego, operatorzy systemów dystrybucyjnych określają standardowe produkty rynkowe na potrzeby zamawianych usług, zapewniając skuteczny udział wszystkich uczestników rynku, w tym odnawialnych źródeł energii, odpowiedzi odbioru, magazynowania i koncentratorów. Operatorzy systemów dystrybucyjnych wymieniają wszelkie niezbędne informacje i koordynują działania z operatorami systemów przesyłowych w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania zasobów oraz bezpiecznego i wydajnego działania systemu, a także wspierania rozwoju rynku. Operatorzy systemów dystrybucyjnych otrzymują odpowiednie wynagrodzenie za udzielanie zamówień na takie usługi, aby mogli odzyskać przynajmniej związane z tym koszty, obejmujące nakłady na niezbędne informacje i technologie komunikacyjne, w tym koszty związane z niezbędną infrastrukturą informacyjną i komunikacyjną.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 32 – ustęp 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rozwój systemu dystrybucyjnego musi opierać się na przejrzystym planie rozwoju sieci, przedkładanym przez operatorów systemów dystrybucyjnych co dwa lata organowi regulacyjnemu. W planie rozwoju sieci przedstawia się inwestycje planowane na następne pięć do dziesięciu lat, ze szczególnym naciskiem na główną infrastrukturę dystrybucyjną niezbędną do przyłączenia nowych zdolności wytwórczych i nowych obciążeń, w tym punktów ładowania pojazdów elektrycznych. W planie rozwoju sieci wykazuje się również wykorzystanie odpowiedzi odbioru, efektywności energetycznej, instalacji magazynowania energii lub innych zasobów, które operator systemu dystrybucyjnego wykorzystuje jako rozwiązanie alternatywne dla rozbudowy systemu.

Rozwój systemu dystrybucyjnego musi opierać się na przejrzystym planie rozwoju sieci, przedkładanym przez operatorów systemów dystrybucyjnych co dwa lata organowi regulacyjnemu. Opracowując plan rozwoju sieci, operator systemu dystrybucyjnego włącza w ten proces wszystkich obecnych lub potencjalnych użytkowników systemu, między innymi w drodze konsultacji. W planie rozwoju sieci przedstawia się inwestycje planowane na następne pięć do dziesięciu lat, ze szczególnym naciskiem na główną infrastrukturę dystrybucyjną, w tym efektywność energetyczną, odpowiedź odbioru i magazynowanie energii, niezbędną do przyłączenia nowych zdolności wytwórczych i nowych obciążeń, w tym punktów ładowania pojazdów elektrycznych. W planie rozwoju sieci wykazuje się również wykorzystanie odpowiedzi odbioru, efektywności energetycznej, instalacji magazynowania energii lub innych zasobów, które operator systemu dystrybucyjnego wykorzystuje jako rozwiązanie alternatywne dla rozbudowy systemu.

Poprawka    122

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 33 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają niezbędne ramy regulacyjne w celu ułatwienia przyłączenia publicznie dostępnych i prywatnych punktów ładowania do sieci dystrybucyjnych. Państwa członkowskie zapewniają, by operatorzy systemów dystrybucyjnych współpracowali na niedyskryminacyjnych warunkach z wszelkimi przedsiębiorstwami posiadającymi na własność punkty ładowania pojazdów elektrycznych, tworzącymi bądź obsługującymi takie punkty lub nimi zarządzającymi, w tym w odniesieniu do przyłączenia do sieci.

1.  Nie naruszając dyrektywy 2014/94/UE, państwa członkowskie zapewniają niezbędne ramy regulacyjne w celu ułatwienia przyłączenia publicznie dostępnych i prywatnych punktów ładowania do sieci dystrybucyjnych. Państwa członkowskie zapewniają, by operatorzy systemów dystrybucyjnych współpracowali na niedyskryminacyjnych warunkach z wszelkimi przedsiębiorstwami posiadającymi na własność punkty ładowania pojazdów elektrycznych, tworzącymi bądź obsługującymi takie punkty lub nimi zarządzającymi, w tym w odniesieniu do przyłączenia do sieci.

Poprawka    123

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 33 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.  Operatorzy systemów dystrybucyjnych nie mogą posiadać, tworzyć ani obsługiwać punktów ładowania pojazdów elektrycznych ani nimi zarządzać.

Poprawka    124

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 33 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie mogą zezwolić operatorom sieci dystrybucyjnych na posiadanie, tworzenie bądź obsługę punktów ładowania pojazdów elektrycznych lub zarządzanie takimi punktami tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

2.  W drodze odstępstwa od ust. 1a państwa członkowskie mogą zezwolić operatorom systemów dystrybucyjnych na posiadanie, tworzenie bądź obsługę punktów ładowania pojazdów elektrycznych lub zarządzanie takimi punktami tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:

Poprawka    125

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 33 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  inne strony, po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej procedury przetargowej, nie wyraziły zainteresowania posiadaniem, tworzeniem ani obsługą punktów ładowania pojazdów elektrycznych, ani też zarządzaniem takimi punktami;

a)  inne strony, po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej procedury przetargowej, podlegającej kontroli ze strony krajowego organu regulacyjnego, nie wyraziły zainteresowania posiadaniem, tworzeniem ani obsługą punktów ładowania pojazdów elektrycznych, ani też zarządzaniem takimi punktami, bądź nie są w stanie świadczyć tych usług terminowo i po rozsądnych kosztach;

Poprawka    126

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 33 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie przeprowadzają w regularnych odstępach czasu, a przynajmniej co pięć lat, konsultacje społeczne, aby na nowo ocenić potencjalne zainteresowanie uczestników rynku posiadaniem, tworzeniem bądź obsługą punktów ładowania pojazdów elektrycznych lub zarządzaniem nimi. W przypadku gdy wyniki konsultacji społecznych wskazują, że osoby trzecie są w stanie posiadać, tworzyć bądź obsługiwać takie punkty lub nimi zarządzać, państwa członkowskie zapewniają stopniowe wycofywanie się operatorów systemów dystrybucyjnych z prowadzenia działań w tym zakresie.

4.  Państwa członkowskie przeprowadzają w regularnych odstępach czasu, a przynajmniej co pięć lat, konsultacje społeczne, aby na nowo ocenić potencjalne zainteresowanie uczestników rynku posiadaniem, tworzeniem bądź obsługą punktów ładowania pojazdów elektrycznych lub zarządzaniem nimi. W przypadku gdy wyniki konsultacji społecznych wskazują, że osoby trzecie są w stanie posiadać, tworzyć bądź obsługiwać takie punkty lub nimi zarządzać, państwa członkowskie zapewniają stopniowe wycofywanie się operatorów systemów dystrybucyjnych z prowadzenia działań w tym zakresie i możliwość uzyskania zwrotu związanych z tym kosztów.

Poprawka    127

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 34 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają wszystkim uprawnionym stronom niedyskryminacyjny dostęp do danych na jasnych i równych warunkach. W państwach członkowskich, w których inteligentne systemy pomiarowe wdrożono zgodnie z art. 19, a operatorzy systemów dystrybucyjnych są zaangażowani w zarządzanie danymi, programy zgodności określone w art. 35 ust. 2 lit. d) muszą zawierać konkretne działania w celu wyeliminowania dyskryminacji w dostępie do danych przez uprawnione strony, jak określono w art. 23. W przypadku gdy operatorzy systemów dystrybucyjnych nie podlegają przepisom art. 35 ust. 1, 2 i 3, państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia, by przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo nie miało uprzywilejowanego dostępu do danych na potrzeby prowadzenia swojej działalności w zakresie dostaw.

Państwa członkowskie zapewniają wszystkim uprawnionym stronom niedyskryminacyjny dostęp do danych na jasnych i równych warunkach, a także zapewniają, aby takie uprawnione strony przestrzegały przepisów dotyczących ochrony danych i informacji. W państwach członkowskich, w których inteligentne systemy pomiarowe wdrożono zgodnie z art. 19, a operatorzy systemów dystrybucyjnych są zaangażowani w zarządzanie danymi, programy zgodności określone w art. 35 ust. 2 lit. d) muszą zawierać konkretne działania w celu wyeliminowania dyskryminacji w dostępie do danych przez uprawnione strony, jak określono w art. 23. W przypadku gdy operatorzy systemów dystrybucyjnych nie podlegają przepisom art. 35 ust. 1, 2 i 3, państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia, by przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo nie miało uprzywilejowanego dostępu do danych na potrzeby prowadzenia swojej działalności w zakresie dostaw, i w razie potrzeby wymagają utworzenia centralnej platformy zarządzania danymi, zarządzanej przez operatora systemu przesyłowego lub inny neutralny podmiot.

Poprawka    128

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Operatorzy systemów dystrybucyjnych nie mogą posiadać, tworzyć ani obsługiwać instalacji magazynowania energii, ani też nimi zarządzać.

1.  Operatorzy systemów dystrybucyjnych nie mogą posiadać, tworzyć ani obsługiwać instalacji magazynowania energii, ani też nimi zarządzać, z wyjątkiem urządzeń wykorzystywanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych do lokalnej, krótkoterminowej kontroli systemu dystrybucyjnego, w przypadku gdy nie ma to wpływu na rynek energii ani rynek usług pomocniczych niezależnych od częstotliwości oraz pod warunkiem wyrażenia zgody przez krajowy organ regulacyjny.

Poprawka    129

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie mogą zezwolić operatorom systemów dystrybucyjnych na posiadanie, tworzenie bądź obsługę instalacji magazynowych lub zarządzanie nimi tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

2.  W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie mogą zezwolić operatorom systemów dystrybucyjnych na posiadanie, tworzenie bądź obsługę instalacji magazynowych lub zarządzanie nimi tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:

Poprawka    130

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  inne strony, po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej procedury przetargowej, nie wyraziły zainteresowania posiadaniem, tworzeniem ani obsługą instalacji magazynowych, ani też zarządzaniem nimi;

a)  inne strony, po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej procedury przetargowej, podlegającej kontroli ze strony krajowego organu regulacyjnego, nie wyraziły zainteresowania posiadaniem, tworzeniem ani obsługą instalacji magazynowych, ani też zarządzaniem nimi, bądź nie są w stanie świadczyć tych usług terminowo i po rozsądnych kosztach;

Poprawka    131

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  instalacje takie są operatorom systemów dystrybucyjnych niezbędne do wywiązywania się z ich obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy, aby zapewnić wydajne, niezawodne i bezpieczne funkcjonowanie systemu dystrybucyjnego; oraz

b)  instalacje takie są operatorom systemów dystrybucyjnych niezbędne do wywiązywania się z ich obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy, aby zapewnić wydajne, niezawodne i bezpieczne funkcjonowanie systemu dystrybucyjnego, a posiadanie lub obsługa instalacji nie wywiera wpływu na konkurencyjne rynki energii;

Poprawka    132

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Krajowe organy regulacyjne mogą opracować wytyczne lub klauzule dotyczące zamówień, aby pomóc operatorom systemów dystrybucyjnych w zapewnianiu uczciwych procedur przetargowych.

Poprawka    133

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Organy regulacyjne przeprowadzają w regularnych odstępach czasu, a przynajmniej co pięć lat, konsultacje społeczne, aby na nowo ocenić potencjalne zainteresowanie uczestników rynku inwestowaniem w instalacje magazynowania energii, ich tworzeniem bądź obsługą lub zarządzaniem nimi. W przypadku gdy wyniki konsultacji społecznych wskazują, że osoby trzecie są w stanie posiadać, tworzyć bądź obsługiwać takie instalacje lub nimi zarządzać, państwa członkowskie zapewniają stopniowe wycofywanie się operatorów systemów dystrybucyjnych z prowadzenia działań w tym zakresie.

4.  Państwa członkowskie przeprowadzają w regularnych odstępach czasu, a przynajmniej co pięć lat, przegląd możliwości udostępnienia istniejących instalacji magazynowania w drodze procedury przetargowej oraz, w stosownych przypadkach, konsultacje społeczne, aby na nowo ocenić potencjalne zainteresowanie uczestników rynku inwestowaniem w instalacje magazynowania energii, ich tworzeniem bądź obsługą lub zarządzaniem nimi. W przypadku gdy przegląd lub wyniki konsultacji społecznych wskazują, że osoby trzecie są w stanie posiadać, tworzyć bądź obsługiwać takie instalacje lub nimi zarządzać, państwa członkowskie zapewniają stopniowe wycofywanie się operatorów systemów dystrybucyjnych z prowadzenia działań w tym zakresie i możliwość uzyskania zwrotu związanych z tym kosztów.

Poprawka    134

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 36a

 

Nowa działalność operatorów systemów dystrybucyjnych

 

1.   Operatorzy systemów dystrybucyjnych nie mogą prowadzić działalności wykraczającej poza działalność określoną w niniejszej dyrektywie i w rozporządzeniu (UE) … [przekształcenie rozporządzenia nr 714/2009 zaproponowane we wniosku COM(2016)861/2].

 

2.   Państwa członkowskie mogą zezwolić operatorom systemów dystrybucyjnych na prowadzenie działalności innej niż działalność przewidziana w niniejszej dyrektywie i w rozporządzeniu (UE) … [przekształcenie rozporządzenia nr 714/2009 zaproponowane we wniosku COM(2016)861/2], jeśli organ regulacyjny ocenił konieczność takiego odstępstwa i udzielił zgody, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

 

a)   inne strony, po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej procedury przetargowej, nie wyraziły zainteresowania prowadzeniem tej działalności;

 

b)   działalność taka jest konieczna do wywiązania się przez operatorów systemów dystrybucyjnych z obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy w celu zapewnienia wydajnego, niezawodnego i bezpiecznego funkcjonowania systemu dystrybucyjnego;

 

c)   działalność taka jest konieczna do wywiązania się przez operatorów systemów dystrybucyjnych z obowiązków wynikających z rozporządzenia (UE) … [przekształcenie rozporządzenia nr 714/2009 zaproponowane we wniosku COM(2016)861/2], w tym obowiązku współpracy z operatorami systemów przesyłowych w celu zapewnienia opłacalnego, bezpiecznego i niezawodnego rozwoju i obsługi sieci dystrybucyjnych i przesyłowych jako całości.

Uzasadnienie

Poprawka do aktu podstawowego jest konieczna w celu zapewnienia spójności między poprawkami, gdyż jest ona nierozerwalnie powiązana z innymi poprawkami przedłożonymi przez sprawozdawcę.

Poprawka    135

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 40 – ustęp 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  standaryzację, we współpracy z operatorami systemów dystrybucyjnych, odpowiednich formatów danych i protokołów w celu ułatwienia transgranicznej wymiany danych;

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka    136

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 40 – ustęp 1 – litera j

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

j)  przyjęcie ram współpracy i koordynacji między regionalnymi centrami operacyjnymi.

j)  współpracę z Agencją, regionalnymi centrami koordynacyjnymi i ENTSO energii elektrycznej w zakresie przyjęcia ram współpracy i koordynacji między regionalnymi centrami koordynacyjnymi;

Poprawka    137

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 40 – ustęp 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja)  cyfryzację systemów przesyłowych w celu zapewnienia między innymi skutecznego pozyskiwania i wykorzystania danych w czasie rzeczywistym, inteligentne podstacje;

Poprawka    138

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 40 – ustęp 1 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

jb)  zarządzanie danymi, cyberbezpieczeństwo i ochronę danych.

Poprawka    139

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie mogą ustanowić, że jeden lub kilka obowiązków wymienionych w ust. 1 lit. a)–j) nakłada się na operatora systemu przesyłowego innego niż operator będący właścicielem systemu przesyłowego, na którym w przeciwnym przypadku ciążyłyby odnośne obowiązki. Operator systemu przesyłowego, któremu powierza się te zadania, musi być certyfikowany jako operator z rozdziałem własnościowym i spełniać wymagania określone w art. 43, ale nie musi być właścicielem systemu przesyłowego, za który jest odpowiedzialny. Operator systemu przesyłowego będący właścicielem systemu przesyłowego musi spełniać wymagania określone w rozdziale VI i być certyfikowany zgodnie z art. 43.

2.  Państwa członkowskie mogą ustanowić, że jeden lub kilka obowiązków wymienionych w ust. 1 lit. a)–j) nakłada się na operatora systemu przesyłowego innego niż operator będący właścicielem systemu przesyłowego, na którym w przeciwnym przypadku ciążyłyby odnośne obowiązki. Operator systemu przesyłowego, któremu powierza się te zadania, musi być certyfikowany jako operator z rozdziałem własnościowym, niezależny operator systemu lub niezależny operator przesyłu, i spełniać wymagania określone w art. 43, ale nie musi być właścicielem systemu przesyłowego, za który jest odpowiedzialny. Operator systemu przesyłowego będący właścicielem systemu przesyłowego musi spełniać wymagania określone w rozdziale VI i być certyfikowany zgodnie z art. 43.

Poprawka    140

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 40 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Wykonując zadania wymienione w ust. 1 operator systemu przesyłowego uwzględnia funkcje pełnione przez regionalne centra operacyjne i współpracuje w niezbędnym zakresie z operatorami sąsiadujących systemów przesyłowych.

3.  Wykonując zadania wymienione w ust. 1, operator systemu przesyłowego uwzględnia zalecenia wydane przez regionalne centra koordynacyjne i współpracuje w niezbędnym zakresie z operatorami sąsiadujących systemów przesyłowych.

Poprawka    141

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 40 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Wykonując zadania określone w ust. 1 lit. i) operator systemu przesyłowego zapewnia, by udzielanie zamówień na usługi bilansujące oraz – z wyjątkiem przypadków uzasadnionych analizą kosztów i korzyści – usługi pomocnicze niezależne od częstotliwości:

4.  Wykonując zadania określone w ust. 1 lit. i), operator systemu przesyłowego zapewnia, by udzielanie zamówień na usługi bilansujące oraz – z wyjątkiem przypadków uzasadnionych analizą kosztów i korzyści lub wykonalności technicznej oraz zatwierdzonych przez właściwy organ – usługi pomocnicze niezależne od częstotliwości:

Poprawka    142

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 40 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Państwa członkowskie zapewniają niezbędne ramy regulacyjne umożliwiające operatorom systemów przesyłowych udzielanie zamówień na usługi w celu zwiększenia wydajności eksploatacji i rozwoju systemu przesyłowego, w tym lokalnego zarządzania ograniczeniami, oraz zawierające zachęty w tym zakresie. W szczególności ramy regulacyjne muszą zapewniać, aby operatorzy systemów przesyłowych mogli udzielać zamówień na usługi pochodzące z zasobów takich jak odpowiedź odbioru lub magazynowanie, a także uwzględniać środki poprawiające efektywność energetyczną, jeżeli takie usługi w sposób opłacalny eliminują potrzebę modernizacji lub wymiany zdolności w zakresie energii elektrycznej i wspierają efektywne i bezpieczne funkcjonowanie systemu przesyłowego. Operatorzy systemów przesyłowych udzielają zamówień na te usługi zgodnie z przejrzystymi i niedyskryminacyjnymi procedurami opartymi na warunkach rynkowych.

 

Standardowe produkty rynkowe na potrzeby takich usług są definiowane przynajmniej na szczeblu krajowym. Operatorzy systemów przesyłowych, w ramach przejrzystego i zapewniającego szerokie uczestnictwo procesu, który obejmuje wszystkich istotnych użytkowników systemu i krajowy organ regulacyjny, określają standardowe produkty rynkowe na potrzeby zamawianych usług, zapewniając skuteczny udział wszystkich uczestników rynku, w tym odnawialnych źródeł energii, odpowiedzi odbioru, magazynowania i koncentratorów. Operatorzy systemów przesyłowych wymieniają wszelkie niezbędne informacje i koordynują działania z operatorami systemów dystrybucyjnych w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania zasobów oraz bezpiecznego i wydajnego działania systemu, a także wspierania rozwoju rynku. Operatorzy systemów przesyłowych otrzymują odpowiednie wynagrodzenie za udzielanie zamówień na takie usługi, aby mogli odzyskać przynajmniej związane z tym koszty, obejmujące nakłady na niezbędne technologie informacyjno-komunikacyjne.

Poprawka    143

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 47 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo i jego podmioty zależne prowadzące działalność w zakresie wytwarzania lub dostaw nie mogą mieć bezpośrednio ani pośrednio jakichkolwiek udziałów lub akcji operatora systemu przesyłowego. Operator systemu przesyłowego nie może mieć bezpośrednio ani pośrednio jakichkolwiek udziałów lub akcji jakiegokolwiek podmiotu zależnego przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo prowadzącego działalność w zakresie wytwarzania lub dostaw ani nie może otrzymywać dywidend lub innych korzyści finansowych od tego podmiotu zależnego.

3.  Podmioty zależne przedsiębiorstw zintegrowanych pionowo prowadzące działalność w zakresie wytwarzania lub dostaw nie mogą mieć bezpośrednio ani pośrednio jakichkolwiek udziałów lub akcji operatora systemu przesyłowego. Operator systemu przesyłowego nie może mieć bezpośrednio ani pośrednio jakichkolwiek udziałów lub akcji jakiegokolwiek podmiotu zależnego przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo prowadzącego działalność w zakresie wytwarzania lub dostaw ani nie może otrzymywać dywidend lub innych korzyści finansowych od tego podmiotu zależnego.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka    144

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 51 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Przynajmniej co dwa lata operatorzy systemów przesyłowych przedstawiają organowi regulacyjnemu dziesięcioletni plan rozwoju sieci oparty na istniejących i prognozowanych dostawach i zapotrzebowaniu, po konsultacji ze wszystkimi właściwymi zainteresowanymi stronami. Ten plan rozwoju sieci zawiera skuteczne środki w celu zagwarantowania wystarczalności systemu i bezpieczeństwa dostaw.

1.  Przynajmniej co dwa lata operatorzy systemów przesyłowych przedstawiają organowi regulacyjnemu dziesięcioletni plan rozwoju sieci oparty na istniejących i prognozowanych dostawach i zapotrzebowaniu, po konsultacji ze wszystkimi właściwymi zainteresowanymi stronami. Ten plan rozwoju sieci zawiera skuteczne środki w celu zagwarantowania wystarczalności systemu i bezpieczeństwa dostaw. Organ regulacyjny ocenia dziesięcioletni plan rozwoju sieci i zatwierdza go. Przed zatwierdzeniem organ regulacyjny może zwrócić się do operatora systemu przesyłowego o zmianę dziesięcioletniego planu rozwoju sieci. Operator systemu przesyłowego publikuje dziesięcioletni plan rozwoju sieci na swojej stronie internetowej.

Poprawka    145

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 51 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przy opracowywaniu dziesięcioletniego planu rozwoju sieci operator systemu przesyłowego przyjmuje rozsądne założenia dotyczące rozwoju wytwarzania, dostaw, magazynowania energii , zużycia i wymiany z innymi krajami, z uwzględnieniem planów inwestycyjnych dotyczących sieci regionalnych i o zasięgu unijnym .

3.  Przy opracowywaniu dziesięcioletniego planu rozwoju sieci operator systemu przesyłowego w pełni uwzględnia potencjał wykorzystania odpowiedzi odbioru, instalacji magazynowania energii lub innych zasobów jako rozwiązanie alternatywne dla rozbudowy systemu, oprócz przewidywanego zużycia i handlu z innymi krajami oraz planów inwestycyjnych dotyczących sieci regionalnych i ogólnounijnych.

Poprawka    146

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 51 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Organ regulacyjny bada, czy dziesięcioletni plan rozwoju sieci obejmuje wszystkie potrzeby inwestycyjne określone w procesie konsultacji i czy jest spójny z niewiążącym dziesięcioletnim planem rozwoju sieci o zasięgu unijnym („plan rozwoju sieci o zasięgu unijnym ”), o którym mowa w art. 27 ust. 1 lit. b) [recast of Regulation 714/2009 as proposed by COM(2016)861/2]. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do spójności z planem rozwoju sieci o zasięgu unijnym , organ regulacyjny konsultuje się z Agencją. Organ regulacyjny może zwrócić się do operatora systemu przesyłowego, aby zmienił swój dziesięcioletni plan rozwoju sieci.

5.  Organ regulacyjny bada, czy dziesięcioletni plan rozwoju sieci obejmuje wszystkie potrzeby inwestycyjne określone w procesie konsultacji i czy jest spójny z niewiążącym dziesięcioletnim planem rozwoju sieci o zasięgu unijnym („plan rozwoju sieci o zasięgu unijnym ”), o którym mowa w [art. 27 ust. 1 lit. b) przekształconego rozporządzenia nr 714/2009 zaproponowane we wniosku COM(2016)861/2]. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości co do spójności z planem rozwoju sieci o zasięgu unijnym lub z planami krajowymi w zakresie energii i klimatu przedłożonymi zgodnie z rozporządzeniem (UE) … [rozporządzenie w sprawie zarządzania unią energetyczną], organ regulacyjny konsultuje się z Agencją. Organ regulacyjny może zwrócić się do operatora systemu przesyłowego, aby zmienił swój dziesięcioletni plan rozwoju sieci.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka    147

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 51 – ustęp 6 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Organ regulacyjny monitoruje i ocenia rozwój ogólnej elastyczności systemu i przedstawia coroczne sprawozdania z postępów.

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka    148

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Operatorom systemów przesyłowych zabrania się posiadania bądź obsługi instalacji magazynowania energii lub zarządzania nimi, operatorzy ci nie mogą również bezpośrednio ani pośrednio posiadać aktywów kontrolnych świadczących usługi pomocnicze.

1.  Operatorom systemów przesyłowych zabrania się posiadania bądź obsługi instalacji magazynowania energii lub zarządzania nimi, operatorzy ci nie mogą również bezpośrednio ani pośrednio posiadać aktywów kontrolnych świadczących usługi pomocnicze, z wyjątkiem gdy instalacje te lub aktywa stanowią integralną część systemu przesyłowego oraz gdy krajowy organ regulacyjny udzielił zgody.

Poprawka    149

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie mogą zezwolić operatorom systemów przesyłowych na posiadanie lub obsługę instalacji magazynowych bądź aktywów świadczących usługi pomocnicze niezależne od częstotliwości lub na zarządzanie takimi instalacjami bądź aktywami tylko w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:

2.  W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie mogą zezwolić operatorom systemów przesyłowych na posiadanie lub obsługę instalacji magazynowych bądź aktywów świadczących usługi pomocnicze niezależne od częstotliwości lub na zarządzanie takimi instalacjami bądź aktywami tylko w przypadku, gdy spełnione są wszystkie następujące warunki:

Poprawka    150

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  inne strony, po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej procedury przetargowej, nie wyraziły zainteresowania posiadaniem, kontrolowaniem lub obsługą takich instalacji służących magazynowaniu bądź świadczeniu usług pomocniczych niezależnych od częstotliwości na rzecz operatora systemu przesyłowego, ani też zarządzaniem nimi;

a)  inne strony, po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej procedury przetargowej, podlegającej kontroli ze strony krajowego organu regulacyjnego, nie wyraziły zainteresowania posiadaniem, kontrolowaniem lub obsługą takich instalacji służących magazynowaniu bądź świadczeniu usług pomocniczych niezależnych od częstotliwości na rzecz operatora systemu przesyłowego, ani też zarządzaniem nimi, bądź nie są w stanie świadczyć tych usług terminowo i po rozsądnych kosztach;

Poprawka    151

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  takie instalacje lub usługi pomocnicze niezależne od częstotliwości są operatorom systemów przesyłowych niezbędne do wywiązywania się z ich obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy, aby zapewnić wydajne, niezawodne i bezpieczne funkcjonowanie systemu przesyłowego i nie są one wykorzystywane do sprzedaży energii elektrycznej na rynku; oraz

b)  takie instalacje lub usługi pomocnicze niezależne od częstotliwości są operatorom systemów przesyłowych niezbędne do wywiązywania się z obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy, aby zapewnić wydajne, niezawodne i bezpieczne funkcjonowanie systemu przesyłowego, w szczególności jako alternatywa dla inwestycji w nowe linie sieci, i nie są one wykorzystywane do sprzedaży energii elektrycznej na rynku; oraz

Poprawka    152

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Krajowe organy regulacyjne mogą opracować wytyczne lub klauzule zamówień, aby pomóc operatorom systemów przesyłowych w zapewnianiu uczciwych procedur przetargowych.

Poprawka    153

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Operator systemu przesyłowego przeprowadza w regularnych odstępach czasu, a przynajmniej co pięć lat, konsultacje społeczne dotyczące wymaganych usług magazynowania, aby ocenić potencjalne zainteresowanie uczestników rynku inwestowaniem w takie instalacje, i kończy swoją działalności w zakresie magazynowania w przypadku gdy osoby trzecie mogą świadczyć taką usługę w sposób racjonalny pod względem kosztów.

4.  Państwa członkowskie przeprowadzają w regularnych odstępach czasu, a przynajmniej co pięć lat, konsultacje społeczne dotyczące wymaganych usług magazynowania, aby ocenić potencjalne zainteresowanie uczestników rynku inwestowaniem w takie instalacje. W przypadku gdy wyniki konsultacji społecznych wskazują, że osoby trzecie są w stanie posiadać, tworzyć bądź obsługiwać takie instalacje lub nimi zarządzać, państwa członkowskie zapewniają stopniowe wycofywanie się operatorów systemów przesyłowych z prowadzenia działań w tym zakresie.

Poprawka    154

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 57 – ustęp 5 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  organ regulacyjny mógł podejmować niezależne decyzje, niezależnie od jakichkolwiek podmiotów politycznych, oraz posiadał co roku odrębne środki budżetowe i niezależność w wykonywaniu przyznanego budżetu oraz odpowiednie zasoby kadrowe i finansowe do wykonywania swoich obowiązków; oraz

a)  organ regulacyjny mógł podejmować niezależne decyzje, niezależnie od jakichkolwiek podmiotów politycznych;

Uzasadnienie

Tekst został przeniesiony do oddzielnego akapitu.

Poprawka do aktu podstawowego jest konieczna w celu zapewnienia spójności między poprawkami, gdyż jest ona nierozerwalnie powiązana z innymi poprawkami przedłożonymi przez sprawozdawcę.

Poprawka    155

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 57 – ustęp 5 – akapit 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  organ regulacyjny opracowuje projekt budżetu obejmujący zadania regulacyjne powierzone mu na mocy niniejszej dyrektywy i powiązanych aktów ustawodawczych w celu zapewnienia organowi regulacyjnemu zasobów kadrowych i finansowych potrzebnych do wykonywania obowiązków i uprawnień w skuteczny i wydajny sposób;

Uzasadnienie

Poprawka do aktu podstawowego jest konieczna w celu zapewnienia spójności między poprawkami, gdyż jest ona nierozerwalnie powiązana z innymi poprawkami przedłożonymi przez sprawozdawcę.

Poprawka    156

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 57 – ustęp 5 – akapit 1 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb)  kontrola ex post rocznych sprawozdań finansowych organu regulacyjnego była przeprowadzana przez niezależnego rewidenta;

Uzasadnienie

Poprawka do aktu podstawowego jest konieczna w celu zapewnienia spójności między poprawkami, gdyż jest ona nierozerwalnie powiązana z innymi poprawkami przedłożonymi przez sprawozdawcę.

Poprawka    157

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 57 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Do dnia ...[trzy lata po wejściu w życie niniejszej dyrektywy], a następnie co trzy lata Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące przestrzegania przez organy krajowe zasady niezależności, zgodnie z niniejszym artykułem.

Uzasadnienie

Monitorowanie i sprawozdawczość to narzędzia niezbędne do zapewnienia skutecznego wdrożenia zasady niezależności.

Poprawka    158

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 58 – akapit 1 – litera g

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

g)  zapewnianie odbiorcom korzyści poprzez skuteczne funkcjonowanie ich rynku krajowego, wspieranie skutecznej konkurencji oraz pomoc w zapewnieniu ochrony konsumentów;

g)  zapewnianie odbiorcom korzyści poprzez skuteczne funkcjonowanie ich rynku krajowego oraz ich nieograniczonego uczestnictwa w tym rynku, wspieranie skutecznej konkurencji oraz zagwarantowanie ochrony konsumentów w ścisłej współpracy z właściwymi organami ochrony konsumentów;

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka    159

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 59 – ustęp 1 – litera n

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

n)  monitorowanie poziomu i skuteczności otwarcia rynku i konkurencji na poziomie hurtowym i detalicznym, w tym również na giełdach energii elektrycznej, a także cen dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi, w tym systemów przedpłat, częstotliwości zmian dostawców, częstotliwości odłączenia od sieci, opłat za usługi w zakresie utrzymania i ich wykonanie oraz skarg zgłaszanych przez odbiorców będących gospodarstwami domowymi, jak również wszelkich zakłóceń lub ograniczeń konkurencji, łącznie z dostarczaniem wszelkich stosownych informacji oraz przekazywaniem właściwym organom ochrony konkurencji wszelkich istotnych spraw;

n)  monitorowanie poziomu i skuteczności otwarcia rynku i konkurencji na poziomie hurtowym i detalicznym, w tym również na giełdach energii elektrycznej, a także cen dla odbiorców będących gospodarstwami domowymi, w tym systemów przedpłat, wpływu umów opartych na dynamicznych cenach i używania inteligentnych liczników, częstotliwości zmian dostawców, częstotliwości odłączenia od sieci, opłat za usługi w zakresie utrzymania i ich wykonanie, relacji między cenami dla gospodarstw domowych i cenami hurtowymi, ewolucji taryf i opłat sieciowych oraz skarg zgłaszanych przez odbiorców będących gospodarstwami domowymi, jak również wszelkich zakłóceń lub ograniczeń konkurencji, łącznie z dostarczaniem wszelkich stosownych informacji oraz przekazywaniem właściwym organom ochrony konkurencji wszelkich istotnych spraw;

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka    160

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 59 – ustęp 1 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o)  monitorowanie występowania restrykcyjnych praktyk umownych, w tym klauzul wyłączności, które mogą uniemożliwiać dużym odbiorcom innym niż gospodarstwa domowe jednoczesne zawieranie umów z więcej niż jednym dostawcą lub ograniczać ich wybór w tym zakresie, a w stosownych przypadkach powiadamianie o takich praktykach krajowych organów ochrony konkurencji;

o)  monitorowanie występowania restrykcyjnych praktyk umownych, w tym klauzul wyłączności, które mogą uniemożliwiać odbiorcom jednoczesne zawieranie umów z więcej niż jednym dostawcą lub ograniczać ich wybór w tym zakresie, a w stosownych przypadkach powiadamianie o takich praktykach krajowych organów ochrony konkurencji;

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka    161

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 59 – ustęp 1 – litera o a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

oa)  monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie udziału konsumentów w systemie energetycznym oraz dostępnej elastyczności i potencjału pod tym względem;

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka    162

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 59 – ustęp 1 – litera q

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

q)  pomoc w zapewnieniu, przy udziale innych właściwych organów, aby środki ochrony konsumenta były skuteczne i egzekwowane;

q)  pomoc w zapewnieniu, przy udziale innych właściwych organów, aby nowe i istniejące środki ochrony konsumenta, w tym dotyczące odbiorców aktywnych, były skuteczne i egzekwowane; monitorowanie usuwania nieuzasadnionych przeszkód i ograniczeń w rozwoju konsumpcji własnej i lokalnych społeczności energetycznych;

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka    163

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 59 – ustęp 1 – litera s

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

s)  zapewnianie dostępu do danych dotyczących zużycia energii przez odbiorców, dostarczanie do ewentualnego wykorzystania łatwego do zrozumienia, ujednoliconego na poziomie krajowym formatu danych dotyczących zużycia oraz szybkiego dostępu wszystkich odbiorców do tego rodzaju danych zgodnie z art. 23 i 24 ;

s)  zapewnianie niedyskryminacyjnego dostępu do danych dotyczących zużycia energii przez odbiorców, dostarczanie do ewentualnego wykorzystania łatwego do zrozumienia, ujednoliconego na poziomie krajowym formatu danych dotyczących zużycia oraz szybkiego dostępu wszystkich odbiorców do tego rodzaju danych zgodnie z art. 23 i 24 ;

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka    164

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 59 – ustęp 1 – litera x

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

x)  monitorowanie dostępności stron internetowych umożliwiających porównywanie ofert, w tym narzędzi porównywania ofert spełniających kryteria określone w art. 14 i załączniku I.

x)  monitorowanie dostępności narzędzi porównawczych, w tym stron internetowych, aplikacji i innych interaktywnych metod porównawczych spełniających kryteria określone w art. 14.

Poprawka    165

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 59 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  do nakładania skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji na przedsiębiorstwa energetyczne, które nie spełniają swoich obowiązków zgodnie z niniejszą dyrektywą lub ze wszelkimi właściwymi prawnie wiążącymi decyzjami organów regulacyjnych lub Agencji, lub do zaproponowania właściwemu sądowi nałożenia takich sankcji. Obejmuje to uprawnienie do nakładania lub do zaproponowania nałożenia na operatora systemu przesyłowego grzywny w wysokości do 10 % rocznych obrotów operatora systemu przesyłowego lub, w stosownych przypadkach, na przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo w wysokości do 10 % rocznych obrotów przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, odpowiednio za nieprzestrzeganie ich obowiązków zgodnie z niniejszą dyrektywą; oraz

d)  z własnej inicjatywy lub na wniosek Agencji w celu wyegzekwowania wiążących decyzji, do nakładania skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających sankcji na przedsiębiorstwa energetyczne, ENTSO energii elektrycznej lub regionalne centra koordynacyjne, które nie spełniają swoich obowiązków zgodnie z niniejszą dyrektywą, rozporządzeniem (UE) ... [przekształcenie rozporządzenia nr 714/2009 zaproponowane we wniosku COM(2016)861/2] lub ze wszelkimi właściwymi prawnie wiążącymi decyzjami organów regulacyjnych lub Agencji, lub do zaproponowania właściwemu sądowi nałożenia takich sankcji. Obejmuje to uprawnienie do nakładania lub do zaproponowania nałożenia na operatora systemu przesyłowego grzywny w wysokości do 10 % rocznych obrotów operatora systemu przesyłowego lub, w stosownych przypadkach, na przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo w wysokości do 10 % rocznych obrotów przedsiębiorstwa zintegrowanego pionowo, odpowiednio za nieprzestrzeganie ich obowiązków zgodnie z niniejszą dyrektywą; oraz

Uzasadnienie

Poprawka jest konieczna z istotnych względów związanych z wewnętrzną logiką tekstu.

Poprawka    166

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 59 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  W celu zwiększenia przejrzystości na rynku i dostarczenia wszystkim zainteresowanym stronom wszelkich niezbędnych informacji, decyzji lub propozycji decyzji dotyczącej taryf przesyłowych i dystrybucyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 3, organy regulacyjne udostępniają uczestnikom rynku szczegółowy opis metody i powiązanych kosztów, zastosowanych do obliczenia odpowiednich taryf sieciowych.

8.  W celu zwiększenia przejrzystości na rynku i dostarczenia wszystkim zainteresowanym stronom wszelkich niezbędnych informacji, decyzji lub propozycji decyzji dotyczącej taryf przesyłowych i dystrybucyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 3, organy regulacyjne udostępniają uczestnikom rynku szczegółowy opis metody i powiązanych kosztów, zastosowanych do obliczenia odpowiednich taryf sieciowych, z uwzględnieniem kosztów inwestycji, wartości dodanej rozproszonego wytwarzania energii, elastyczności, cyfryzacji, odpowiedzi odbioru, magazynowania i wykorzystania sieci przez użytkowników systemu, w tym odbiorców aktywnych, i innych czynników.

Poprawka    167

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 62 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Obowiązki i uprawnienia organów regulacyjnych w odniesieniu do regionalnych centrów operacyjnych

Obowiązki i uprawnienia organów regulacyjnych w odniesieniu do regionalnych centrów koordynacyjnych

Poprawka    168

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 62 – ustęp 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Regionalne organy regulacyjne obszaru geograficznego, na którym siedzibę ma regionalne centrum operacyjne, w ścisłej koordynacji ze sobą:

1.  Regionalne organy regulacyjne obszaru geograficznego, na którym siedzibę ma regionalne centrum koordynacyjne, w ścisłej koordynacji ze sobą:

Poprawka    169

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 62 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  zatwierdzają statut i regulamin wewnętrzny;

a)  zatwierdzają wniosek w sprawie ustanowienia regionalnych centrów koordynacyjnych zgodnie z art. 32 ust. 1 rozporządzenia (UE) … [przekształcenie rozporządzenia nr 714/2009 zaproponowane we wniosku COM(2016)861/2];

Poprawka    170

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 62 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  zatwierdzają wspólny proces decyzyjny;

c)  zatwierdzają wspólne procesy;

Poprawka    171

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 62 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  dokonują oceny, czy regionalne centrum operacyjne jest wystarczająco bezstronne i dysponuje odpowiednimi kompetencjami i zasobami, by niezależnie wykonywać powierzone mu funkcje i zadania, w tym rozwiązaniami w zakresie ochrony, odpowiedzialności i sytuacji kryzysowych;

d)  dopilnowują, aby regionalne centrum koordynacyjne było wystarczająco bezstronne i dysponowało odpowiednimi kompetencjami i zasobami, by niezależnie wykonywać powierzone mu funkcje i zadania, w tym rozwiązaniami w zakresie ochrony, odpowiedzialności i sytuacji kryzysowych;

Poprawka    172

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 62 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wnioskowania o informacje od regionalnych centrów operacyjnych;

a)  wnioskowania o informacje od regionalnych centrów koordynacyjnych;

Poprawka    173

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 62 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  przeprowadzania inspekcji, w tym niezapowiedzianych inspekcji, w obiektach regionalnych centrów operacyjnych;

b)  przeprowadzania inspekcji, w tym niezapowiedzianych inspekcji, w obiektach regionalnych centrów koordynacyjnych;

Poprawka    174

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 62 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  wydawania wiążących wspólnych decyzji w sprawie regionalnych centrów operacyjnych.

c)  wydawania wiążących wspólnych decyzji w sprawie regionalnych centrów koordynacyjnych.

Poprawka    175

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 62 – ustęp 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  rozpatrywania skarg na regionalne centra koordynacyjne w odniesieniu do ich obowiązków wynikających z prawa unijnego.

Poprawka    176

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 62 – ustęp 2 – litera c b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

cb)  organy regulacyjne współpracują i konsultują się ze sobą i z Agencją oraz dostarczają sobie nawzajem i Agencji wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania zadań zgodnie z niniejszym artykułem.

Poprawka    177

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 69 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 69a

 

Przegląd

 

Do dnia 1 czerwca 2025 r. Komisja dokona przeglądu i przedstawi Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie dotyczące wdrożenia niniejszej dyrektywy, w stosownym przypadku wraz z wnioskiem ustawodawczym.

 

W ramach przeglądu ocenia się w szczególności, czy odbiorcy, zwłaszcza odbiorcy wrażliwi lub dotknięci ubóstwem energetycznym, są odpowiednio chronieni zgodnie z przepisami niniejszej dyrektywy.

Poprawka    178

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  być funkcjonalnie niezależne i zapewniać równe traktowanie wszystkich dostawców w wynikach wyszukiwania;

a)  być niezależne od wszystkich uczestników rynku i zapewniać równe traktowanie wszystkich dostawców w wynikach wyszukiwania;

Poprawka    179

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – akapit 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zawierać jasną i widoczną informację o właścicielach narzędzia i o osobie fizycznej lub prawnej będącej operatorem narzędzia;

b)  zawierać jasną i widoczną informację o właścicielach narzędzia i o osobie fizycznej lub prawnej będącej operatorem narzędzia oraz informację o tym, jak te narzędzia są finansowane;

Poprawka    180

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – akapit 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  posiadać ustalone jasne i obiektywne kryteria, na których opierać się będzie porównanie;

c)  posiadać ustalone jasne i obiektywne kryteria, na których opierać się będzie porównanie, oraz prezentować oferowane usługi;

Poprawka    181

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – akapit 1 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  szeregować i wyświetlać wyniki wyszukiwania według obiektywnego algorytmu niezależnie od wynagrodzenia otrzymywanego od dostawców;

Poprawka    182

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  być dostępna dla osób niepełnosprawnych;

Poprawka    183

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – akapit 1 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  uwzględniać możliwie jak najpełniejszy zakres ofert dotyczących energii elektrycznej obejmujących znaczącą część rynku, a w przypadku gdy przedstawiane informacje nie stanowią pełnego przeglądu rynku, prezentować jasne oświadczenie o tym przed wyświetleniem wyników; oraz

f)  uwzględniać możliwie najpełniejszy zakres ofert dotyczących energii, zawierających informacje na temat źródeł energii, oraz zapewniać przejrzystość poszczególnych ofert obejmujących taryfy dynamiczne i niedynamiczne, umowy indywidualne i wiązane oferowane przez dostawców, koncentratorów i usługodawców, a w przypadku gdy przedstawiane informacje nie stanowią pełnego przeglądu rynku, prezentować jasne oświadczenie o tym przed wyświetleniem wyników; oraz

Poprawka    184

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – akapit 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  umożliwiać odbiorcom przeprowadzanie porównań bez konieczności udostępniania danych osobowych.

Poprawka    185

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – punkt 1 – akapit 1 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Na rachunkach i okresowych rozliczeniach odbiorców końcowych zamieszcza się w dobrze widocznym miejscu następujące informacje:

Na rachunkach i okresowych rozliczeniach odbiorców końcowych zamieszcza się w dobrze widocznym miejscu następujące kluczowe informacje, wyraźnie wyodrębnione od innych części rachunku:

Poprawka    186

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – punkt 1 – akapit 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  cenę do zapłaty; oraz – w miarę możliwości – elementy składowe ceny;

a)  cenę do zapłaty i, w stosownych przypadkach, cenę końcową w przeliczeniu na kWh; oraz – w miarę możliwości – elementy składowe ceny;

Poprawka    187

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – punkt 1 – akapit 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  termin płatności;

Poprawka    188

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – punkt 1 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  dane kontaktowe dostawcy, w tym numer telefonu gorącej linii służącej udzielaniu wsparcia konsumentom;

d)  dane kontaktowe dostawcy obejmujące co najmniej numer telefonu i adres e-mail;

Poprawka    189

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – punkt 1 – akapit 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da)  informacje na temat zmiany dostawcy i rozstrzygania sporów;

Poprawka    190

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – punkt 1 – akapit 1 – litera g a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ga)  link lub odniesienie informujące, gdzie można znaleźć stronę internetową lub strony internetowe porównujące ceny;

Poprawka    191

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – punkt 1 – akapit 1 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  informacje na temat praw odbiorców w odniesieniu do środków rozstrzygania sporów, z których mogą skorzystać w przypadku sporu, o którym mowa w art. 26.

h)  dane kontaktowe podmiotu odpowiedzialnego za rozstrzyganie sporów;

Poprawka    192

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – punkt 1 – akapit 1 – litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ha)  kompleksowy punkt kontaktowy, o którym mowa w art. 25.

Poprawka    193

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – punkt 1 – akapit 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W stosownych przypadkach na rachunkach i rozliczeniach okresowych odbiorców końcowych należy zamieścić w dobrze widocznym miejscu lub dostarczyć wraz z takimi rachunkami i rozliczeniami następujące informacje:

Na rachunkach i rozliczeniach okresowych odbiorców końcowych należy zamieścić lub dostarczyć wraz z takimi rachunkami i rozliczeniami następujące informacje:

Poprawka    194

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – punkt 1 – akapit 2 – litera c a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ca)  informacje na temat praw odbiorców w odniesieniu do środków rozstrzygania sporów, z których mogą skorzystać w przypadku sporu, o którym mowa w art. 26.

Poprawka    195

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – punkt 1 – akapit 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ponadto odbiorcom końcowym udostępnia się porównania z przeciętnym standaryzowanym lub referencyjnym odbiorcą energii z tej samej kategorii użytkowników, zamieszczając je w rachunkach i rozliczeniach okresowych, dostarczając je wraz z nimi lub zamieszczając w tych rachunkach i rozliczeniach informację, gdzie można znaleźć takie porównania.

Ponadto odbiorcom końcowym udostępnia się porównania z przeciętnym standaryzowanym lub referencyjnym odbiorcą energii z tej samej kategorii użytkowników.

Poprawka    196

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – punkt 2 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Cena dla odbiorców jest sumą trzech głównych składników, to jest: składnika „energia i dostawa”, składnika „sieć” (przesył i dystrybucja) i składnika obejmującego podatki, opłaty, obciążenia i należności.

Cena dla odbiorców jest sumą trzech głównych składników, to jest: składnika „energia i dostawa”, składnika „sieć” (przesył i dystrybucja) i składnika obejmującego podatki, opłaty, wszystkie subsydia, obciążenia i należności.

Poprawka    197

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – punkt 3 – akapit 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  szczegółowe dane według czasu użytkowania dla dowolnego dnia, tygodnia, miesiąca i roku. Dane te udostępnia się odbiorcom końcowym w czasie zbliżonym do rzeczywistego przez internet lub interfejs licznika przynajmniej za okres poprzedzających 24 miesięcy lub za okres od rozpoczęcia obowiązywania umowy na dostawy, jeżeli jest on krótszy.

b)  szczegółowe dane według czasu użytkowania dla dowolnego dnia, tygodnia, miesiąca i roku. Dane te udostępnia się odbiorcom końcowym w czasie zbliżonym do rzeczywistego w formacie przyjaznym dla użytkownika przez internet lub interfejs licznika przynajmniej za okres poprzedzających 24 miesięcy lub za okres od rozpoczęcia obowiązywania umowy na dostawy, jeżeli jest on krótszy.

Poprawka    198

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik III – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W ocenie takiej uwzględnia się metodykę analizy kosztów i korzyści oraz minimalny zestaw funkcji inteligentnych systemów pomiarowych, określone w zaleceniu Komisji 2012/148/UE, jak również najlepsze dostępne techniki służące zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony danych.

2.  Oceny takiej dokonuje się w oparciu o metodykę analizy kosztów i korzyści oraz minimalny zestaw funkcji inteligentnych systemów pomiarowych, określone w zaleceniu Komisji 2012/148/UE, jak również najlepsze dostępne techniki służące zapewnieniu najwyższego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony danych. Komisja dopilnowuje, by ta metodyka była stosowana spójnie w całej Unii.

Poprawka    199

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik III – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Z zastrzeżeniem takiej oceny, państwa członkowskie lub – w przypadku gdy państwo członkowskie tak postanowiło – wyznaczony właściwy organ przygotowują harmonogram wprowadzania inteligentnych systemów pomiarowych, wyznaczając termin docelowy wynoszący do 10 lat. W przypadku gdy rozpowszechnianie inteligentnych liczników zostanie ocenione pozytywnie, w ciągu 8 lat od daty uzyskania takiej pozytywnej oceny lub do roku 2020 w przypadku państw członkowskich, które rozpoczęły wprowadzanie takich systemów przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy, w inteligentne systemy pomiarowe wyposaża się przynajmniej 80 % odbiorców końcowych .

3.  Z zastrzeżeniem takiej oceny państwa członkowskie lub – w przypadku gdy państwo członkowskie tak postanowiło – wyznaczony właściwy organ przygotowują harmonogram wprowadzania inteligentnych systemów pomiarowych, wyznaczając termin docelowy wynoszący do pięciu lat. W przypadku gdy rozpowszechnianie inteligentnych liczników zostanie ocenione pozytywnie, w ciągu pięciu lat od daty uzyskania takiej pozytywnej oceny lub do roku 2020 w przypadku państw członkowskich, które rozpoczęły wprowadzanie takich systemów przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy, w inteligentne systemy pomiarowe wyposaża się przynajmniej 80 % odbiorców końcowych.

  • [1]  Dz.U. C …
  • [2]  Dz.U. C …
  • [3]  Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.

UZASADNIENIE

I. Wprowadzenie

Przez lata systemy energii elektrycznej w Europie były zdominowane przez krajowe monopole, które kontrolowały cały system, od wytwarzania przez dystrybucję po dostarczanie do konsumenta. Chociaż taki system „odgórny” dostarczał energię elektryczną, nie umożliwiał żadnej konkurencji, co nie było korzystne dla konsumentów. Od 1996 r. rynki energii elektrycznej są stopniowo otwierane w celu wspierania konkurencji i obniżenia cen. Ostatnie istotne zmiany legislacyjne w UE wynikały z trzeciego pakietu energetycznego z 2009 r.

Od tego czasu miała miejsce rewolucja w obszarze wytwarzania energii elektrycznej. W związku z postępami osiągniętymi w dziedzinie energii odnawialnej i w innych obszarach wytwarzanie energii elektrycznej ewoluowało od scentralizowanego systemu „piasty i szprych” w kierunku o wiele bardziej zdecentralizowanego systemu. Po raz kolejny wymagane jest dostosowanie ustawodawstwa do tej nowej rzeczywistości.

Odnawialne źródła energii (często powiązane z wiatrem i energią słoneczną) wprowadziły wysoki stopień nieregularności do systemu, który musiał zostać dostosowany w celu zapewnienia większej elastyczności, a jednocześnie zagwarantowania bezpieczeństwa dostaw konsumentom. Nasze cele w zakresie klimatu promowały różne systemy subwencji i wsparcia, które w powiązaniu z niekompletną współpracą transgraniczną między państwami członkowskimi UE doprowadziły do nadwyżki zdolności produkcyjnych na poziomie UE. W wielu państwach członkowskich regulowane ceny w połączeniu z rozłącznymi systemami wsparcia wysyłają nieodpowiednie sygnały dla inwestycji.

Aby zająć się tymi kwestiami i promować dekarbonizację, sprawozdawca przyjął podejście ukierunkowane na rynek, które oznacza zapewnienie prawdziwie równych warunków działania dla wszystkich uczestników rynku. Oznacza to odejście od zakłócających rynek subwencji, niezależnie od tego, czy dotyczą one paliw kopalnych, energii jądrowej czy odnawialnych źródeł energii. Uczciwe zasady przekładają się na uczciwą konkurencję na rynku. Uczciwy rynek energii elektrycznej pozwoli osiągnąć nasze cele w zakresie klimatu oraz zapewni najniższe i najbardziej konkurencyjne ceny dla konsumentów, jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo dostaw bez nadmiernych inwestycji.

II. Sprawozdanie

II.1. Ukierunkowanie na rynek

Podstawową zasadą każdego rynku jest swobodny ruch cenowy. W związku z tym wycofanie ograniczeń cenowych stanowi zasadniczy element i powinno nastąpić jak najszybciej.

Mechanizmy zdolności wytwórczych stanowią subwencje, które nie mają sensu w sytuacji nadwyżki zdolności produkcyjnych na poziomie UE. Sprawozdawca uważa, że należy je stosować jedynie w ostateczności. Po pierwsze europejska ocena wystarczalności musiałaby ustalić, czy istnieje problem wystarczalności. Następnie państwa członkowskie musiałyby wyeliminować istniejące przeszkody wywołujące problem wystarczalności w ramach konkretnych zobowiązań podlegających przeglądowi ze strony Komisji. W przypadku gdy problem wystarczalności można rozwiązać jedynie w dłuższym okresie, dozwolony byłby mechanizm zdolności wytwórczych podlegający określonym warunkom i unijnym zasadom pomocy państwa. Mechanizmy takie, w razie wykonalności, musiałyby być transgraniczne.

Równe warunki działania dla wszystkich stanowią kluczowy element zapewnienia, by ceny opierały się na konkurencji. Obecne wsparcie na rzecz pewnych producentów w formie dysponowania priorytetowego i zwolnienia z obowiązku bilansowania zakłóca konkurencję. Sprawozdawca uważa, że aby zapewnić funkcjonowanie rynku, każdy musi być finansowo odpowiedzialny za niezbilansowanie wywołane przez siebie w systemie. Takie podejście przewiduje odpowiednią zachętę do utrzymania zbilansowania systemu oraz zapewnia właściwy poziom bezpieczeństwa dostaw, ograniczając zapotrzebowanie na mechanizmy zdolności wytwórczych.

II.2. Obszary rynkowe

Większe obszary rynkowe zapewniają większą płynność, ale mniejsze zachęty do inwestowania w sieci. Sprawozdawca podziela opinię, że obszary rynkowe powinny zachowywać stabilność wraz z upływem czasu oraz powinny być jak największe, uwzględniając ograniczenia systemowe. Sugeruje on zastosowanie metody kija i marchewki. Po pierwsze po przeglądzie obszarów rynkowych państwa członkowskie powinny jednogłośnie osiągnąć porozumienie w sprawie struktury obszarów rynkowych i konkretnych zobowiązań, w razie konieczności. Jeśli nie można osiągnąć porozumienia, Komisja powinna podjąć działania, aby rozwiązać ten problem.

II.3. Współpraca regionalna

W przypadku rynku energii elektrycznej wydarzenia w jednym państwie członkowskim wpływają na inne kraje w regionie i poza nim. Aby zapewnić bezpieczeństwo systemu i uniknąć awarii sieci, kluczowe znaczenie ma większa współpraca regionalna między operatorami systemów przesyłowych. Sprawozdawca dostrzega ogromne korzyści zapewniane przez już działających regionalnych koordynatorów bezpieczeństwa w zakresie gwarantowania bezpieczeństwa systemu. Jako że rynki energii elektrycznej stają się coraz bardziej wzajemnie połączone, następnym logicznym krokiem jest wzmocnienie tej współpracy przez przydzielenie większej liczby zadań i funkcji na szczeblu regionalnym. Ostateczną odpowiedzialność za bezpieczeństwo systemu muszą jednak nadal ponosić operatorzy systemów przesyłowych.

II.4. Konsumenci

Technologia umożliwia obecnie nowym podmiotom rozpoczęcie działalności na rynku energii elektrycznej. W związku z tym struktura rynku musi umożliwiać i ułatwiać włączenie wszystkich podmiotów, które mogą i chcą w nim uczestniczyć, w proces wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby, jej magazynowania czy odpowiedź odbioru. Usunięcie barier rynkowych oznacza większą liczbę uczestników rynku i większy wybór dla konsumentów. Sprawozdawca sugeruje także zmiany we wniosku w celu zapewnienia, by konsumenci mogli podejmować świadome decyzje oraz zmieniać dostawców w krótkim czasie.

OPINIA KOMISJI PRAWNEJ

D(2017)36117

Jerzy Buzek

Przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

PHS 08B046

Bruksela

Przedmiot:  Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona)

  (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Komisja Prawna rozpatrzyła wyżej wymieniony wniosek zgodnie z art. 104 Regulaminu dotyczącym przekształcenia, wprowadzonym do Regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Ustęp 3 tego artykułu brzmi następująco:

„Jeżeli komisja właściwa w kwestiach prawnych uzna, że wniosek nie wnosi zmian merytorycznych innych niż te, które we wniosku określono jako takie, informuje o tym komisję przedmiotowo właściwą.

W takim przypadku, poza poprawkami spełniającymi warunki przewidziane w art. 169 i 170, komisja przedmiotowo właściwa dopuszcza wyłącznie poprawki dotyczące części wniosku zawierających zmiany.

Poprawki do niezmienionych fragmentów wniosku mogą jednak być dopuszczone – w drodze wyjątku, po rozpatrzeniu każdej z nich – przez przewodniczącego komisji przedmiotowo właściwej, jeżeli uzna on, że jest to niezbędne z przyczyn związanych z wewnętrzną logiką tekstu lub ponieważ poprawki te są nierozerwalnie związane z innymi dopuszczalnymi poprawkami. Przyczyny te należy wymienić w pisemnym uzasadnieniu do poprawek”.

W oparciu o opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu, Rady i Komisji, która przeanalizowała wniosek dotyczący przekształcenia, oraz zgodnie z zaleceniami sprawozdawcy Komisja Prawna uważa, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych oprócz tych, które już zaznaczono jako takie we wniosku lub w opinii grupy roboczej, oraz że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów poprzedniego aktu wraz ze zmianami merytorycznymi wniosek zawiera zwykłą kodyfikację istniejącego tekstu, bez żadnych zmian merytorycznych.

Podsumowując, na posiedzeniu w dniu 7 września 2017 r., Komisja Prawna, przy 19 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się[1], zaleciła, aby Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisja przedmiotowo właściwa, przystąpiła do prac nad wymienionym wnioskiem zgodnie z art. 104 Regulaminu.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

Załączniki: Sprawozdanie podpisane przez przewodniczącego konsultacyjnej grupy roboczej.

  • [1]  Obecni byli następujący posłowie: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.

ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 24 lipca 2017 r.

OPINIA

  PRZEZNACZONA DLA  PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

    RADY

    KOMISJI

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona)

COM(2016)0864 final/2 z dnia 23.2.2017 r. – 2016/0380(COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych, a w szczególności jego punkt 9, konsultacyjna grupa robocza, złożona z przedstawicieli odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zebrała się w dniu 6 czerwca 2017 r. w celu zbadania ww. wniosku przedłożonego przez Komisję.

Podczas tego posiedzenia[1] konsultacyjna grupa robocza rozpatrująca wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady przekształcającej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącą wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylającą dyrektywę 2003/54/WE jednogłośnie stwierdziła, że następujące elementy należało zaznaczyć szarym wyróżnieniem używanym zazwyczaj do zaznaczania istotnych zmian:

– w motywie 2 skreślenie słów „oraz zwiększenie poziomu handlu transgranicznego, aby osiągnąć w ten sposób zwiększenie wydajności”;

– w motywie 37 skreślenie pierwszych trzech zdań motywu 50 dyrektywy 2009/72/WE, które brzmią: „Wymogi usługi publicznej, w tym wymogi dotyczące usługi powszechnej, oraz wynikające z nich wspólne minimalne standardy muszą być w dalszym ciągu wzmacniane w celu zapewnienia, aby wszyscy konsumenci, w szczególności odbiorcy wrażliwi, mogli odnieść korzyści wynikające z konkurencji i sprawiedliwych cen. Wymogi usługi publicznej należy określać na poziomie krajowym, z uwzględnieniem sytuacji krajowej; prawo wspólnotowe powinno być jednak przestrzegane przez państwa członkowskie. Obywatele Unii oraz, w przypadku gdy państwa członkowskie uznają to za stosowne, małe przedsiębiorstwa powinny móc korzystać z obowiązków użyteczności publicznej, zwłaszcza w odniesieniu do bezpieczeństwa dostaw i uzasadnionych cen.

– w artykule 1 skreślenie słowa „zintegrowania”;

– w art. 9 ust. 5 skreślenie odniesienia do art. 8 dyrektywy 2009/72/WE;

– w art. 10 ust. 2 lit. g) skreślenie fragmentu „korzystanie z przejrzystych, prostych i niedrogich procedur rozpatrywania skarg. W szczególności, wszyscy konsumenci mają prawo do dobrej jakości usługi oraz do rozpatrzenia skargi przez swojego dostawcę usług energoelektrycznych. Takie pozasądowe procedury rozstrzygania sporów muszą umożliwiać sprawiedliwe i szybkie rozstrzyganie sporów, najlepiej w terminie trzech miesięcy, oraz obejmować, w uzasadnionych przypadkach, system zwrotu kosztów lub odszkodowań”;

– po tekście art. 18 skreślenie całego tekstu art. 3 ust. 10 dyrektywy 2009/72/WE;

– po tekście art. 25 skreślenie całego tekstu art. 3 ust. 16 dyrektywy 2009/72/WE;

– w artykule 26 skreślenie słów „wdrożenie niezależnego mechanizmu, takiego jak rzecznik praw odbiorców energii lub organ ochrony konsumentów, w celu zapewnienia skutecznego rozstrzygania skarg i pozasądowego rozstrzygania sporów”;

– w art. 27 ust. 2 zastąpienie słów „otwarcia rynku” słowami „wolnego wyboru dostawcy”;

– w art. 28 ust. 1 skreślenie przymiotnika „końcowych” po słowie „odbiorców”;

– w art. 38 ust. 2 lit. a) skreślenie słów „zdolności rezerwowej”;

– w art. 47 ust. 3 dodanie na początku słów „Przedsiębiorstwo zintegrowane pionowo i jego”;

– w art. 59 ust. 4 dodanie we wstępie słów i 3”;

– w art. 61 ust. 2 lit. d) dodanie słów „i wytycznych”;

– w art. 66 ust. 1 zastąpienie obecnego sformułowania „mogą zwrócić się z wnioskiem o odstępstwo od stosownych przepisów rozdziałów IV, VI, VII i VIII, jak również przepisów rozdziału III, w przypadku mikrosystemów wydzielonych, w związku z przebudową, modernizacją i rozbudową istniejącej zdolności, które może zostać im przyznane przez Komisję” słowami „mogą zwrócić się z wnioskiem o odstępstwo od stosownych przepisów rozdziałów IV, V i VI, jak również art. 4, 6, 7 i 8”;

– w punkcie 4 lit. a) załącznika II dodanie słów „(na szczeblu krajowym, tj. w państwie członkowskim, w którym została zawarta umowa na dostawy, jak również na szczeblu przedsiębiorstwa dostarczającego energię, jeśli dostawca prowadzi działalność w kilku państwach członkowskich)”;

– w pkt 4 akapit drugi załącznika II odniesienie do akapitu pierwszego lit. b) tego punktu;

– w pkt 3 załącznika III zastąpienie słowa „konsumentów” słowami „odbiorców końcowych”.

Rozpatrzenie wniosku pozwoliło konsultacyjnej grupie roboczej na jednomyślne stwierdzenie, że wniosek nie zawiera zmian merytorycznych innych niż wskazane jako takie. Konsultacyjna grupa robocza stwierdziła ponadto, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszego aktu z tymi zmianami merytorycznymi wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejącego aktu prawnego, bez zmiany co do istoty.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Dyrektor Generalny     Dyrektor Generalny     Dyrektor Generalny

Wydziału Prawnego    Wydziału Prawnego

24.11.2017

  • [1]   Konsultacyjna grupa robocza pracowała w oparciu o wersję wniosku w języku angielskim, będącą oryginalną wersją omawianego tekstu.

OPINIA Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (24.11.2017)

dla Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona)
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Pavel Poc

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Ogólnie sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje przedstawiony przez Komisję wniosek dotyczący dyrektywy.

We wniosku ustawodawczym słusznie:

1.  potraktowano odbiorców jako centralny element transformacji energetyki;

2.  dąży się do stworzenia równych warunków działania umożliwiających udział energii ze źródeł odnawialnych w rynku oraz

3.  zacieśnia się współpracę regionalną.

Jednak w celu zapewnienia pełnej realizacji celów europejskiej polityki energetycznej i unii energetycznej wniosek wymaga wprowadzenia zmian w niektórych obszarach.

·  Przechodzenie w kierunku gospodarki ekologicznej musi odbywać się w taki sposób, by powstałe obciążenia były możliwe do udźwignięcia dla odbiorców energii.

·  Należy zwiększyć wpływ integracji rynku i związanego z tym funkcjonowania rynku, w związku z czym warunkiem sine qua non są równe warunki działania dla wszystkich uczestników.

·  Nowe ramy prawne na szczeblu europejskim i krajowym powinny zapewniać sprawiedliwe warunki udziału w rynku takich nowych podmiotów jak koncentratorzy lub lokalne społeczności energetyczne, a jednocześnie nie powinny być dyskryminujące dla innych uczestników rynku.

Kluczowe znaczenie ma ściślejsza integracja rynku bilansującego w celu umożliwienia efektywniejszego transgranicznego udziału energii ze źródeł odnawialnych i strony popytu. Zachodzi też jednak potrzeba zapewnienia stałego bezpieczeństwa dostaw. W tym celu prawa w tym obszarze muszą ściśle odpowiadać obowiązkom, aby uniknąć możliwych skutków dla odbiorców. Państwa członkowskie i w większości przypadków ich krajowi OSP odpowiadają za bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej.

Potrzebne są jasne zasady dla takich nowych podmiotów na rynku jak koncentratorzy lub lokalne społeczności energetyczne. Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja zajęła się tą kwestią we wniosku, ale uważa, że przepisów dotyczących koncentratorów nie określono prawidłowo. W załączonej do wniosku ocenie skutków stwierdza się, że w przypadku braku mechanizmów rekompensat między koncentratorami a stronami odpowiedzialnymi za bilansowanie istnieje ryzyko, iż koncentratorzy staną się „gapowiczami”, którzy nie będą uczestniczyć w kosztach systemu i będą aktywować odpowiedź odbioru w nieefektywny sposób.

Sprawozdawca pragnie podkreślić potrzebę należytego zapewnienia ochrony odbiorców słabych ekonomicznie i dotkniętych ubóstwem energetycznym. Komisja słusznie kładzie nacisk na politykę społeczną i stopniowe zniesienie regulacji cen, która ostatecznie okazała się dyskryminująca również wobec odbiorców słabych ekonomicznie i dotkniętych ubóstwem energetycznym. Niektóre szczegóły, takie jak jasna definicja sytuacji wyjątkowo pilnych, w których można w drodze wyjątku stosować regulację cen, wymagają doprecyzowania, aby wykluczyć wszelkie wątpliwości co do wykonania tych przepisów.

Przepisy dotyczące lokalnych społeczności energetycznych też powinny zostać określone w sposób gwarantujący, że odbiorcy, którzy postanowią nie uczestniczyć w takiej społeczności, nie będą pokrzywdzeni oraz że lokalne społeczności energetyczne nie zwiększą kosztów systemu energii elektrycznej, co mogłoby mieć szkodliwy wpływ na odbiorców dotkniętych ubóstwem energetycznym i słabych ekonomicznie.

Lepsze łączenie rynków hurtowych i detalicznych ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia elastyczności systemu oraz integracji energii ze źródeł odnawialnych. Z zadowoleniem należy przyjąć przepisy umożliwiające każdemu odbiorcy zwracanie się do dostawcy energii elektrycznej o umowę opartą na dynamicznym ustalaniu cen.

W celu ułatwienia odpowiedzi odbioru istotne jest zapewnienie odbiorcom wszystkich informacji niezbędnych do ich udziału w rynku oraz dokonania rozsądnego i świadomego wyboru dostawcy energii elektrycznej. Potrzebne są jasne i proste rachunki za energię elektryczną. Ponadto należy szukać innych nowatorskich sposobów zapewniania dodatkowych informacji o rozliczeniach.

Racjonalne pod względem kosztów wprowadzenie inteligentnych elementów może uprościć integrację energii ze źródeł odnawialnych i udział odbiorców w rynku energii. W związku z tym należy podkreślić, że najbardziej racjonalny pod względem kosztów sposób wprowadzenia inteligentnych liczników powinien zbiegać się z wymianą istniejących liczników pod koniec ich cyklu życia. Sprawozdawca podkreśla zatem, że należy wyjaśnić traktowanie i zgodność inteligentnych liczników zainstalowanych przed wejściem w życie przedmiotowej dyrektywy w taki sposób, by nie miało to negatywnego wpływu na ceny detaliczne.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje nacisk położony przez Komisję na operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD), którzy mają zasadnicze znaczenie dla zwiększenia elastyczności systemu i gotowości do wprowadzania odnawialnych źródeł energii na szczeblu lokalnym.

Wszelkie wykorzystanie elastyczności w sieci dystrybucyjnej, łącznie z magazynowaniem energii, musi się odbywać w sposób jak najbardziej racjonalny pod względem kosztów, aby zapewnić jak największe korzyści dla odbiorców końcowych. W związku z tym sprawozdawca proponuje rozważenie poprawek do zasad dotyczących posiadania instalacji magazynowych przez operatorów systemów dystrybucyjnych.

Integracja elektromobilności z siecią elektroenergetyczną umożliwi aktywny udział odbiorców końcowych i tym samym zwiększy ogólną elastyczność systemu energii elektrycznej. Jednak przy analizowaniu kwestii własności infrastruktury elektromobilnej przez OSD należy wprowadzić rozróżnienie między użytkiem publicznym a prywatnym.

Niezwykle istotna jest też współpraca OSD w całej Europie. W związku z tym należy doprecyzować warunki udziału operatorów systemów dystrybucyjnych w organizacji OSD UE w celu zapewnienia ich proporcjonalnej reprezentacji, a także finansowania tego podmiotu.

POPRAWKI

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zwraca się do Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3)  Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE wniosły znaczący wkład w tworzenie takiego rynku wewnętrznego energii elektrycznej. System elektroenergetyczny w Europie przechodzi jednak właśnie głęboką przemianę. Realizacja wspólnego celu, jakim jest obniżenie emisyjności systemu elektroenergetycznego, stwarza nowe szanse dla uczestników rynku i stawia przed nimi nowe wyzwania. Jednocześnie rozwój technologiczny umożliwia nowe formy zaangażowania konsumentów i współpracy transgranicznej. Konieczne jest dostosowanie zasad funkcjonowania rynku unijnego do nowej rzeczywistości rynkowej.

(3)  Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/WE wniosły znaczący wkład w tworzenie takiego rynku wewnętrznego energii elektrycznej. System elektroenergetyczny w Europie przechodzi jednak właśnie głęboką przemianę. Realizacja wspólnego celu, jakim jest zwiększenie udziału energii odnawialnej w sektorze energii elektrycznej do co najmniej 45 % do 2030 r. i pełne obniżenie emisyjności systemu elektroenergetycznego do 2050 r., stwarza nowe szanse dla uczestników rynku i stawia przed nimi nowe wyzwania. Jednocześnie rozwój technologiczny umożliwia nowe formy zaangażowania konsumentów i współpracy transgranicznej. Konieczne jest dostosowanie zasad funkcjonowania rynku unijnego do nowej rzeczywistości rynkowej.

Poprawka    2

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6)  W komunikacie Komisji z dnia 15 lipca 2015 r. zatytułowanym „Zainicjowanie procesu publicznych konsultacji na temat nowej struktury rynku energii”31 zwrócono uwagę na fakt, że odejście od wytwarzania energii w dużych, centralnych elektrowniach i przechodzenie na zdecentralizowaną produkcję energii ze źródeł odnawialnych oraz rynki niskoemisyjne wymaga dostosowania obecnych zasad obrotu energią elektryczną oraz zmian w dotychczasowych rolach uczestników rynku. Podkreślono w nim potrzebę zorganizowania rynków energii elektrycznej w bardziej elastyczny sposób oraz pełnej integracji wszystkich uczestników rynku, w tym producentów energii ze źródeł odnawialnych, nowych dostawców usług energetycznych, magazynowania energii i elastycznego odbioru.

(6)  W komunikacie Komisji z dnia 15 lipca 2015 r. zatytułowanym „Zainicjowanie procesu publicznych konsultacji na temat nowej struktury rynku energii”31 zwrócono uwagę na fakt, że odejście od wytwarzania energii w dużych, centralnych elektrowniach i przechodzenie na zdecentralizowaną produkcję energii ze źródeł odnawialnych oraz rynki niskoemisyjne wymaga dostosowania obecnych zasad obrotu energią elektryczną oraz zmian w dotychczasowych rolach uczestników rynku. Podkreślono w nim potrzebę zorganizowania rynków energii elektrycznej w bardziej elastyczny sposób oraz pełnej integracji wszystkich uczestników rynku, w tym producentów energii ze źródeł odnawialnych, nowych dostawców usług energetycznych, magazynowania energii i elastycznego odbioru. Równie istotne jest, by Unia pilnie dokonała inwestycji we wzajemne powiązania na szczeblu europejskim w celu transferu energii przez systemy przesyłowe energii elektrycznej wysokiego napięcia.

_________________

_________________

31   COM(2015) 340 final z 15.7.2015.

31   COM(2015) 340 final z 15.7.2015.

Poprawka    3

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a)  Mając na uwadze dokończenie tworzenia rynku wewnętrznego energii elektrycznej, państwa członkowskie powinny sprzyjać integracji rynków krajowych oraz współpracy operatorów systemów na szczeblu unijnym i regionalnym, włączając w to również odizolowane systemy tworzące wyspy energetyczne, które nadal istnieją w Unii.

Uzasadnienie

Motyw ten zostaje zachowany w dyrektywie w celu podkreślenia, że państwa członkowskie muszą współpracować, aby osiągnąć jeden z głównych celów polityki energetycznej UE, tj. stworzenie rynku wewnętrznego.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)  Unia wywiąże się najskuteczniej ze swoich celów w zakresie energii odnawialnej poprzez utworzenie ram rynkowych wynagradzających elastyczność i innowacje. Dobrze funkcjonujące struktury rynku energii elektrycznej są kluczowym czynnikiem szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Uzasadnienie

Sprawnie funkcjonujący wewnętrzny rynek energii powinien przyczyniać się do szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i umożliwić UE osiągnięcie celów w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, a także wywiązanie się z zobowiązań międzynarodowych wynikających z paryskiego porozumienia klimatycznego.

Poprawka    5

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11)  W celu zagwarantowania konkurencji i dostaw energii elektrycznej po najbardziej konkurencyjnej cenie państwa członkowskie i krajowe organy regulacyjne powinny ułatwiać transgraniczny dostęp nowych dostawców energii elektrycznej pochodzącej z różnych źródeł energii, jak również dostęp nowych dostawców mocy wytwórczych , instalacji magazynowych i odpowiedzi odbioru.

(11)  W celu zagwarantowania konkurencji i dostaw energii elektrycznej po najbardziej konkurencyjnej cenie państwa członkowskie i krajowe organy regulacyjne powinny ułatwiać transgraniczny dostęp nowych dostawców energii elektrycznej pochodzącej z różnych źródeł energii, jak również dostęp nowych dostawców mocy wytwórczych , instalacji magazynowych i odpowiedzi odbioru. Jednak państwa członkowskie powinny współpracować podczas planowania przepływów energii elektrycznej oraz podejmować niezbędne działania, aby zapobiegać nieplanowanym przepływom pętlowym energii elektrycznej.

Uzasadnienie

Poprawka ma związek z dwiema poprawkami do art. 3.

Poprawka    6

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a)  Należy propagować połączenia międzysystemowe między państwami członkowskimi, ponieważ ułatwiają one integrację energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, łagodzą zmienność, zmniejszają koszty bilansowania i pobudzają konkurencję.

Poprawka    7

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 11 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11b)  Na szczycie w dniach 23 i 24 października 2014 r. Rada Europejska postanowiła, że Komisja, wspierana przez państwa członkowskie, podejmie pilne działania, aby zapewnić osiągnięcie minimalnego celu wynoszącego 10 % dotyczącego istniejących elektroenergetycznych połączeń międzysystemowych, w trybie pilnym i nie później niż do 2020 roku, przynajmniej w odniesieniu do państw członkowskich, które nie osiągnęły jeszcze minimalnego poziomu integracji w ramach wewnętrznego rynku energii, a także w odniesieniu do państw członkowskich, które stanowią ich główny punkt dostępu do wewnętrznego rynku energii.

Poprawka    8

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15)  Państwa członkowskie powinny nadal mieć dużą swobodę nakładania na przedsiębiorstwa energetyczne – w ogólnym interesie gospodarczym – obowiązków użyteczności publicznej. Państwa członkowskie powinny zapewniać odbiorcom będącym gospodarstwami domowymi, a także, jeżeli uznają to za stosowne – małym przedsiębiorstwom – prawo do dostaw energii elektrycznej o określonej jakości i po wyraźnie porównywalnych, przejrzystych i konkurencyjnych cenach. Obowiązki użyteczności publicznej w formie regulacji cen dostaw stanowią jednak zasadniczo środek zakłócający, który często prowadzi do akumulacji deficytów taryfowych, ograniczenia konsumentom możliwości wyboru, osłabienia zachęt do oszczędzania energii i inwestowania w efektywność energetyczną, niższych standardów usług, niższego poziomu zaangażowania i satysfakcji konsumentów, ograniczenia konkurencji, a także do zmniejszenia liczby innowacyjnych produktów i usług na rynku. W związku z tym państwa członkowskie powinny stosować inne narzędzia polityki, w szczególności ukierunkowane środki polityki społecznej, w celu zagwarantowania swoim obywatelom przystępności cenowej dostaw energii elektrycznej. Interwencje w zakresie ustalania cen powinny być stosowane wyłącznie w nielicznych wyjątkowych okolicznościach. W pełni zliberalizowany rynek detaliczny energii elektrycznej stymulowałby konkurencję cenową i pozacenową między istniejącymi dostawcami i stwarzał zachęty dla nowych podmiotów do wchodzenia na rynek, zwiększając tym samym możliwości wyboru i stopień zadowolenia po stronie konsumentów.

(15)  Państwa członkowskie powinny nadal mieć dużą swobodę nakładania na przedsiębiorstwa energetyczne – w ogólnym interesie gospodarczym – obowiązków użyteczności publicznej. Państwa członkowskie powinny zapewniać odbiorcom będącym gospodarstwami domowymi, a także, jeżeli uznają to za stosowne – małym przedsiębiorstwom – prawo do dostaw energii elektrycznej o określonej jakości i po wyraźnie porównywalnych, przejrzystych i konkurencyjnych cenach. Obowiązki użyteczności publicznej w formie regulacji cen dostaw – o ile cena nie odzwierciedla wartości energii elektrycznej i kosztów dostawcy – mogą stanowić jednak zasadniczo środek zakłócający, który często prowadzi do akumulacji deficytów taryfowych, ograniczenia konsumentom możliwości wyboru, osłabienia zachęt do oszczędzania energii i inwestowania w efektywność energetyczną, niższych standardów usług, niższego poziomu zaangażowania i satysfakcji konsumentów, ograniczenia konkurencji, a także do zmniejszenia liczby innowacyjnych produktów i usług na rynku. W związku z tym państwa członkowskie powinny dopilnować, by regulowanie przez nie cen nie szkodziło konkurencji, lub stosować inne narzędzia polityki, w szczególności ukierunkowane środki polityki społecznej, w celu zagwarantowania swoim obywatelom przystępności cenowej dostaw energii elektrycznej. Interwencje w zakresie ustalania cen powinny być stosowane wyłącznie w nielicznych wyjątkowych okolicznościach. W pełni zliberalizowany i dobrze funkcjonujący rynek detaliczny energii elektrycznej stymulowałby konkurencję cenową i pozacenową między istniejącymi dostawcami i stwarzał zachęty dla nowych podmiotów do wchodzenia na rynek, zwiększając tym samym możliwości wyboru i stopień zadowolenia po stronie konsumentów. Powinien on też zapewnić, że wszystkie bezpośrednie i pośrednie subwencje dla energii elektrycznej z paliw kopalnych zostaną wycofane do 2023 r. 

Poprawka    9

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23)  Niezależne narzędzia porównywania ofert, w tym służące temu strony internetowe, stanowią skuteczny środek umożliwiający odbiorcom ocenę zalet różnych dostępnych na rynku ofert w zakresie energii. Koszty wyszukiwania są niższe, ponieważ odbiorcy nie muszą już zbierać informacji od poszczególnych dostawców i usługodawców. Takie narzędzia mogą zapewnić właściwą równowagę między zapotrzebowaniem na jasne i zwięzłe informacje, a zarazem na informacje kompletne i wyczerpujące. Powinno się dążyć do obejmowania nimi jak największej liczby dostępnych ofert i możliwie jak największego obszaru rynku, tak aby przedstawić odbiorcom reprezentatywny przegląd. Bardzo ważne jest, by informacje podawane w takich narzędziach były wiarygodne, bezstronne i przejrzyste.

(23)  Niezależne narzędzia porównywania ofert, w tym służące temu strony internetowe, stanowią skuteczny środek umożliwiający odbiorcom ocenę zalet różnych dostępnych na rynku ofert w zakresie energii. Koszty wyszukiwania są niższe, ponieważ odbiorcy nie muszą już zbierać informacji od poszczególnych dostawców i usługodawców. Takie narzędzia mogą zapewnić właściwą równowagę między zapotrzebowaniem na jasne i zwięzłe informacje, a zarazem na informacje kompletne i wyczerpujące. Powinno się dążyć do obejmowania nimi jak największej liczby dostępnych ofert i możliwie jak największego obszaru rynku, tak aby przedstawić odbiorcom reprezentatywny przegląd. W przypadku ofert energii ze źródeł odnawialnych należy podawać łatwo dostępne i zrozumiałe informacje na temat dostawców, źródeł energii odnawialnej i gwarancji pochodzenia. Za pomocą tych narzędzi należy także informować odbiorców w przejrzysty sposób o tym, czy energia pochodzi z nieodnawialnego źródła. Bardzo ważne jest, by informacje podawane w takich narzędziach były wiarygodne, bezstronne i przejrzyste.

Poprawka    10

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 26

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(26)  Wszystkie grupy odbiorców (przemysłowi, komercyjni i gospodarstwa domowe) powinny mieć dostęp do rynków energii, by oferować na nich swoją elastyczność i energię wytwarzaną we własnym zakresie. Odbiorcom należy umożliwić wykorzystywanie w pełni korzyści płynących z koncentracji produkcji i dostaw na większych obszarach oraz z konkurencji transgranicznej. Koncentratorzy będą odgrywać prawdopodobnie istotną rolę jako pośrednicy między grupami odbiorców a rynkiem. Należy ustanowić przejrzyste i sprawiedliwe przepisy umożliwiające odgrywanie takiej roli także niezależnym koncentratorom. Należy zdefiniować produkty na wszystkich zorganizowanych rynkach energii, w tym rynku usług pomocniczych i rynku zdolności, w celu stworzenia sprzyjających warunków do uczestnictwa odpowiedzi odbioru.

(26)  Wszystkie grupy odbiorców (przemysłowi, rolni, komercyjni i gospodarstwa domowe) powinny mieć dostęp do rynków energii, by oferować na nich swoją elastyczność i energię wytwarzaną we własnym zakresie. Odbiorcom należy umożliwić wykorzystywanie w pełni korzyści płynących z koncentracji produkcji i dostaw na większych obszarach oraz z konkurencji transgranicznej. Koncentratorzy będą odgrywać prawdopodobnie istotną rolę jako pośrednicy między grupami odbiorców a rynkiem. Należy ustanowić przejrzyste i sprawiedliwe przepisy umożliwiające odgrywanie takiej roli także niezależnym koncentratorom. Należy zdefiniować produkty na wszystkich zorganizowanych rynkach energii, w tym rynku usług pomocniczych i rynku zdolności, w celu stworzenia sprzyjających warunków do uczestnictwa odpowiedzi odbioru.

Poprawka    11

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 27 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(27a)  W celu przestrzegania międzynarodowych zobowiązań dotyczących klimatu i wewnętrznych celów UE potrzebny jest kompleksowy zwrot ku gospodarce niskoemisyjnej. W związku z tym potrzebne jest ponowne określenie kryteriów przydziału różnych funduszy UE na wspieranie dekarbonizacji i środków na rzecz efektywności energetycznej na rynku energii elektrycznej oraz w innych sektorach. Należy zagwarantować, że finansowanie unijne nie będzie przeznaczane na projekty, które nie są zgodne z celami i polityką w zakresie ograniczania emisji CO2. W drodze aktów delegowanych Komisja powinna ustanowić zaawansowaną i przejrzystą metodykę oceny efektywności środowiskowej zastosowań na rynku energii elektrycznej.

Poprawka    12

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 29 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(29a)  Wraz ze wzrostem znaczenia aktywnych konsumentów istnieje potrzeba znalezienia równowagi między nagradzaniem tych, którzy decydują się na udział, jeżeli jest to korzystne dla systemu energetycznego, a zapewnieniem zdolności operatorów systemu dystrybucyjnego do oszczędnego i bezpiecznego utrzymywania sieci w perspektywie długoterminowej. Opłaty i wynagrodzenia za konsumpcję własną powinny zachęcać do inteligentniejszych technologii integracji energii odnawialnych i motywować prosumentów tych energii do podejmowania decyzji inwestycyjnych, które są obustronnie korzystne dla odbiorcy i sieci. Aby umożliwić taką równowagę, należy dopilnować, aby prosumenci energii odnawialnych i lokalne społeczności działające w tym zakresie mieli prawo do otrzymywania wynagrodzenia za wytworzoną we własnym zakresie energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, którą wprowadzają do sieci, w wysokości odzwierciedlającej wartość rynkową energii elektrycznej wprowadzanej do sieci, jak również długoterminową wartość dla sieci, środowiska i społeczeństwa. Musi to obejmować zarówno długoterminowe koszty i korzyści prosumpcji z uwzględnieniem kosztów nieponiesionych przez sieć, społeczeństwo i środowisko, szczególnie w połączeniu z innymi rozproszonymi zasobami energetycznymi, takimi jak efektywność energetyczna, magazynowanie energii, odpowiedź odbioru i sieci należące do społeczności.

Poprawka    13

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 34

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(34)  Przy podejmowaniu na szczeblu krajowym decyzji w sprawie wprowadzania inteligentnych systemów pomiarowych należy umożliwić oparcie go na ocenie gospodarczej. Jeżeli z oceny takiej wyniknie, że wprowadzenie tego rodzaju systemów pomiarowych jest racjonalne z gospodarczego punktu widzenia i opłacalne tylko dla konsumentów o określonym poziomie zużycia energii elektrycznej, państwa członkowskie powinny móc to uwzględnić przy wdrażaniu inteligentnych systemów pomiarowych.

(34)  Przy podejmowaniu na szczeblu krajowym decyzji w sprawie wprowadzania inteligentnych systemów pomiarowych należy umożliwić oparcie go na ocenie gospodarczej, ale przy jednoczesnym uwzględnieniu technicznej wykonalności i proporcjonalności zakładanych oszczędności w porównaniu z koniecznymi kosztami. Jeżeli z oceny takiej wyniknie, że wprowadzenie tego rodzaju systemów pomiarowych jest racjonalne z gospodarczego punktu widzenia i opłacalne tylko dla konsumentów o określonym poziomie zużycia energii elektrycznej, państwa członkowskie powinny móc to uwzględnić przy wdrażaniu inteligentnych systemów pomiarowych.

Uzasadnienie

Poprawka jest związana z dwiema poprawkami do art. 19 ust. 2 i dwiema poprawkami do art. 3.

Poprawka    14

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 40

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(40)  Usługi energetyczne mają podstawowe znaczenie dla zapewnienia dobrobytu obywateli Unii. Usługi zapewniające odpowiednie ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie i energię do zasilania urządzeń są niezbędne do zagwarantowania przyzwoitego standardu życia i zdrowia obywateli. Ponadto dostęp do tych usług energetycznych daje obywatelom Unii możliwość wykorzystania ich potencjału i zwiększa włączenie społeczne. Gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym nie stać na zakup takich usług energetycznych, co spowodowane jest połączeniem niskiego dochodu, wysokich wydatków na energię i niskiej efektywności energetycznej ich domów. Państwa członkowskie powinny gromadzić odpowiednie informacje w celu monitorowania liczby gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym. Dokładne pomiary powinny pomóc państwom członkowskim w identyfikacji gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym w celu udzielenia właściwie ukierunkowanego wsparcia. Komisja powinna aktywnie wspierać wdrażanie przepisów dotyczących ubóstwa energetycznego poprzez ułatwianie wymiany dobrych praktyk między państwami członkowskimi.

(40)  Usługi energetyczne mają podstawowe znaczenie dla zapewnienia dobrobytu obywateli Unii. Usługi zapewniające odpowiednie ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie i energię do zasilania urządzeń są niezbędne do zagwarantowania przyzwoitego standardu życia i zdrowia obywateli. Ponadto dostęp do tych usług energetycznych daje obywatelom Unii możliwość wykorzystania ich potencjału i zwiększa włączenie społeczne. Gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym nie stać na zakup takich usług energetycznych, co spowodowane jest połączeniem niskiego dochodu, wysokich wydatków na energię i niskiej efektywności energetycznej ich domów. Państwa członkowskie powinny zapewnić mechanizmy mające na celu wspieranie rozwoju wydajniejszych technologii grzewczych i chłodniczych, aby wyeliminować ubóstwo energetyczne. Państwa członkowskie powinny gromadzić odpowiednie i porównywalne informacje w celu monitorowania liczby gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym. Dokładne pomiary przy użyciu jednolitych standardów powinny pomóc państwom członkowskim w identyfikacji gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym w celu udzielenia właściwie ukierunkowanego wsparcia. Państwa członkowskie powinny posługiwać się również danymi z pomiaru ubóstwa energetycznego przy składaniu sprawozdań dotyczących celów zrównoważonego rozwoju, a konkretnie celu 7.1 odnoszącego się do przystępnych cenowo, niezawodnych i nowoczesnych dostaw energii. Biorąc pod uwagę m.in. Europejskie Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego, Komisja powinna aktywnie i priorytetowo wspierać wdrażanie przepisów dotyczących ubóstwa energetycznego poprzez ułatwianie wymiany dobrych praktyk między państwami członkowskimi.

Poprawka    15

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 40 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(40a)  Komisja powinna podjąć działania, obejmujące kampanie informacyjne i ukierunkowane projekty w zakresie efektywności energetycznej, aby umożliwić odbiorcom dotkniętym ubóstwem energetycznym korzystanie z możliwości rynkowych. Państwa członkowskie powinny też przeznaczyć m.in. wystarczające zasoby na informowanie konsumentów zagrożonych ubóstwem energetycznym.

Poprawka    16

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 41

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(41)  Dotknięte ubóstwem energetycznym państwa członkowskie, które jeszcze tego nie zrobiły, powinny zatem opracować krajowe plany działań lub inne stosowne ramy pozwalające stawić czoła temu problemowi , zmierzające do obniżenia liczby osób cierpiących z jego powodu. Istotnymi czynnikami, jakie należy uwzględnić przy opracowywaniu wskaźników na potrzeby pomiaru ubóstwa energetycznego, są niskie dochody, wysokie wydatki na energię i niska efektywność energetyczna budynków mieszkalnych. W każdym przypadku państwa członkowskie powinny zapewnić niezbędne dostawy energii dla odbiorców wrażliwych i dotkniętych ubóstwem energetycznym . Mogłyby przy tym zastosować zintegrowane podejście, takie jak w ramach polityki energetycznej i socjalnej, a wdrażane środki mogłyby obejmować poprawę polityk socjalnych lub efektywności energetycznej w mieszkalnictwie. Niniejsza dyrektywa powinna przynajmniej umożliwić krajowe polityki na rzecz odbiorców wrażliwych i dotkniętych ubóstwem energetycznym .

(41)  Dotknięte ubóstwem energetycznym państwa członkowskie, które jeszcze tego nie zrobiły, powinny opracować krajowe plany działań lub inne stosowne ramy pozwalające stawić czoła temu problemowi, zmierzające do obniżenia liczby konsumentów zagrożonych ubóstwem energetycznym. Istotnymi czynnikami, jakie należy uwzględnić przy opracowywaniu ogólnounijnych wskaźników na potrzeby pomiaru ubóstwa energetycznego, są niskie dochody, wysokie wydatki na energię i niska efektywność energetyczna budynków mieszkalnych. W każdym przypadku państwa członkowskie powinny zapewnić niezbędne dostawy energii dla odbiorców wrażliwych i dotkniętych ubóstwem energetycznym. Mogłyby przy tym zastosować zintegrowane podejście, takie jak w ramach polityki energetycznej i socjalnej, a wdrażane środki mogłyby obejmować poprawę polityk socjalnych lub efektywności energetycznej w mieszkalnictwie. Jako minimum niniejsza dyrektywa powinna wspierać krajową politykę na rzecz odbiorców wrażliwych i dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Poprawka    17

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 62

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(62)  Organom regulacji energetyki należy również przyznać uprawnienia do zapewniania wysokich standardów usługi powszechnej i publicznej w zgodzie z otwarciem rynku, ochrony odbiorców wrażliwych, a także pełnej skuteczności środków w zakresie ochrony konsumentów. Przepisy te powinny pozostawać bez uszczerbku zarówno dla uprawnień Komisji w zakresie stosowania zasad konkurencji, w tym również badania operacji łączenia przedsiębiorstw o wymiarze unijnym , jak i dla zasad dotyczących rynku wewnętrznego, takich jak swobodny przepływ kapitału. Niezależnym organem, do którego ma prawo odwołać się strona, której dotyczy decyzja krajowego organu regulacji energetyki, mógłby być sąd lub inny organ sądowy uprawniony do przeprowadzania kontroli sądowej.

(62)  Organom regulacji energetyki należy również przyznać uprawnienia do zapewniania wysokich standardów usługi powszechnej i publicznej w zgodzie z otwarciem rynku, ochrony wrażliwych konsumentów zagrożonych ubóstwem energetycznym, a także pełnej skuteczności środków w zakresie ochrony konsumentów. Przepisy te powinny pozostawać bez uszczerbku zarówno dla uprawnień Komisji w zakresie stosowania zasad konkurencji, w tym również badania operacji łączenia przedsiębiorstw o wymiarze unijnym , jak i dla zasad dotyczących rynku wewnętrznego, takich jak swobodny przepływ kapitału. Niezależnym organem, do którego ma prawo odwołać się strona, której dotyczy decyzja krajowego organu regulacji energetyki, mógłby być sąd lub inny organ sądowy uprawniony do przeprowadzania kontroli sądowej.

Uzasadnienie

Problem ubóstwa energetycznego wymaga większej uwagi ze strony wszystkich prawodawców, ponieważ mają oni ważne zadanie ochrony najbardziej wrażliwych społeczności i zapobiegania popadnięciu grup społecznych w ubóstwo energetyczne. Działania na rzecz wrażliwych odbiorców powinny być zgodne ze środkami służącymi wyeliminowaniu ubóstwa energetycznego lub mieć w nich udział. Niniejsza poprawka jest spójna z art. 5 ust. 2 zaproponowanym przez Komisję i z poprawką do tego ustępu (popr. 128) tych samych autorów, w której ujęto kategorię „odbiorców wrażliwych zagrożonych ubóstwem energetycznym”.

Poprawka    18

Wniosek dotyczący dyrektywy

Motyw 70 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(70a)  Należy zachęcać do szybkiego i pełnego wdrożenia niniejszej dyrektywy, co umożliwi Unii terminowe osiągnięcie jej celów w zakresie klimatu i odnawialnych źródeł energii.

Uzasadnienie

Terminowe wdrożenie niniejszej dyrektywy przyczyni się do niezbędnego szerszego wykorzystania odnawialnych źródeł energii i umożliwia UE osiągnięcie jej celów w zakresie klimatu i energii ze źródeł odnawialnych, a także wywiązanie się z zobowiązań traktatowych wynikających z porozumienia paryskiego.

Poprawka    19

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne zasady dotyczące wytwarzania, przesyłu, dystrybucji , magazynowania i dostaw energii elektrycznej, wraz z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, w celu stworzenia prawdziwie zintegrowanych konkurencyjnych , ukierunkowanych na potrzeby konsumenta i elastycznych rynków energii w Unii . Opierając się na korzyściach płynących ze zintegrowanego rynku w dyrektywie dąży się do zapewnienia konsumentom przystępnych cen energii, wysokiego stopnia bezpieczeństwa dostaw i sprawnego przejścia na bezemisyjny system energetyczny. Ustanawia ona kluczowe zasady dotyczące organizacji i funkcjonowania europejskiego sektora elektroenergetycznego, w szczególności zasady dotyczące wzmocnienia pozycji konsumenta i ochrony konsumenta, otwartego dostępu do zintegrowanego rynku, dostępu stron trzecich do infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, zasady rozdziału, a także zasady dotyczące niezależnych krajowych organów regulacji energetyki.

Niniejsza dyrektywa ustanawia wspólne zasady dotyczące wytwarzania, przesyłu, dystrybucji, magazynowania i dostaw energii elektrycznej, wraz z przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów, w celu stworzenia prawdziwie zintegrowanych, ukierunkowanych na potrzeby konsumenta i elastycznych rynków energii w Unii. Ustanawia ona minimalny poziom wzajemnych połączeń dla wszystkich państw członkowskich. Opierając się na korzyściach płynących ze zintegrowanego rynku w dyrektywie dąży się do zapewnienia konsumentom przystępnych cen energii, wysokiego stopnia bezpieczeństwa dostaw i sprawnego przejścia na bezemisyjny system energetyczny. Ustanawia ona kluczowe zasady dotyczące organizacji i funkcjonowania europejskiego sektora elektroenergetycznego, w szczególności zasady dotyczące wzmocnienia pozycji konsumenta i ochrony konsumenta, otwartego dostępu do zintegrowanego rynku, dostępu stron trzecich do infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej, zasady rozdziału, a także zasady dotyczące niezależnych krajowych organów regulacji energetyki.

Poprawka    20

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  „odbiorca niebędący gospodarstwem domowym” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną dokonującą zakupu energii elektrycznej, która nie jest przeznaczona na użytek jego własnego gospodarstwa domowego, w tym również producentów , odbiorców przemysłowych, małe i średnie przedsiębiorstwa, podmioty prowadzące działalność gospodarczą i odbiorców hurtowych;

5.  „odbiorca niebędący gospodarstwem domowym” oznacza każdą osobę fizyczną lub prawną dokonującą zakupu energii elektrycznej, która nie jest przeznaczona na użytek jego własnego gospodarstwa domowego, w tym również producentów, odbiorców publicznych, komercyjnych i przemysłowych, małe i średnie przedsiębiorstwa, podmioty prowadzące działalność gospodarczą i odbiorców hurtowych;

Poprawka    21

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6.  „odbiorca aktywny” oznacza odbiorcę lub grupę działających wspólnie odbiorców, którzy zużywają, magazynują bądź sprzedają energię elektryczną wytwarzaną w swoich obiektach, w tym za pośrednictwem koncentratorów, lub uczestniczą w systemach odpowiedzi odbioru bądź systemach efektywności energetycznej, pod warunkiem że działalność ta nie stanowi ich podstawowej działalności gospodarczej ani zawodowej;

6.  „odbiorca aktywny” oznacza odbiorcę lub grupę działających wspólnie odbiorców, w tym budownictwo wielorodzinne, obiekt handlowy, zakład przemysłowy, mieszkalny lub dzielony lokal usługowy lub zamknięty system dystrybucyjny, lub osobę trzecią działającą w ich imieniu, którzy zużywają, magazynują bądź sprzedają energię elektryczną wytwarzaną w swoich obiektach, w tym za pośrednictwem koncentratorów, lub uczestniczą w systemach odpowiedzi odbioru bądź systemach efektywności energetycznej, pod warunkiem że działalność ta nie stanowi ich podstawowej działalności gospodarczej ani zawodowej;

Poprawka    22

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  „lokalna społeczność energetyczna” oznacza: stowarzyszenie, spółdzielnię, spółkę osobową, organizację niekomercyjną lub inną osobę prawną, która jest skutecznie kontrolowana przez lokalnych udziałowców lub członków, zwykle zorientowana bardziej na wartość niż na zyski, zaangażowana w wytwarzanie rozproszone i w pełnienie funkcji operatora systemu dystrybucyjnego, dostawcy lub koncentratora na szczeblu lokalnym, w tym w wymiarze transgranicznym;

7.  „lokalna społeczność energetyczna” oznacza: stowarzyszenie, spółdzielnię, spółkę osobową, organizację niekomercyjną lub inną osobę prawną, która jest oparta na wolnym udziale i kontroli przez lokalnych udziałowców lub członków uczestniczących jako odbiorcy końcowi i mających na celu przede wszystkim zapewnienie korzyści lokalnej społeczności nie zaś generowanie zysków dla swoich członków oraz która prowadzi lub jest zaangażowana w co najmniej jeden z następujących rodzajów działalności: rozproszone wytwarzanie, magazynowanie, dostawa, pełnienie funkcji dostawcy usług w zakresie efektywności energetycznej, koncentratora lub operatora systemu dystrybucyjnego na szczeblu lokalnym, w tym w wymiarze transgranicznym;

Poprawka    23

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11.  „umowa oparta na dynamicznych cenach energii elektrycznej” oznacza umowę na dostawy energii elektrycznej między dostawcą a odbiorcą końcowym, odzwierciedlającą cenę na rynku transakcji natychmiastowych, w tym na rynku dnia następnego, w odstępach co najmniej równych częstotliwości rozliczeń na rynku;

11.  „umowa oparta na dynamicznych cenach energii elektrycznej” oznacza umowę na dostawy energii elektrycznej między dostawcą a odbiorcą końcowym, odzwierciedlającą cenę na rynku transakcji natychmiastowych, w tym na rynku dnia następnego, w odstępach co najmniej równych częstotliwości rozliczeń na rynku, a ponadto odzwierciedlającą zmienność cen hurtowych;

Poprawka    24

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

20.  „czas zbliżony do rzeczywistego” oznacza, w kontekście inteligentnych pomiarów, czas, zazwyczaj z dokładnością do sekund, jaki upływa pomiędzy rejestracją danych a ich automatycznym przetworzeniem i przesłaniem do wykorzystania lub do celów informacyjnych;

skreśla się

Poprawka    25

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

23.  „operator systemu dystrybucyjnego” oznacza osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną za eksploatację, utrzymanie i, w razie konieczności, rozbudowę systemu dystrybucyjnego na danym obszarze, a także, w stosownych przypadkach, za jego wzajemne połączenia z innymi systemami oraz za zapewnianie długoterminowej zdolności systemu do zaspokajania uzasadnionego zapotrzebowania w zakresie dystrybucji energii elektrycznej;

23.  „operator systemu dystrybucyjnego” oznacza osobę fizyczną lub prawną odpowiedzialną za eksploatację, utrzymanie i, w razie konieczności, rozbudowę systemu dystrybucyjnego lub zintegrowanego magazynowania energii elektrycznej na danym obszarze, a także, w stosownych przypadkach, za jego wzajemne połączenia z innymi systemami oraz za zapewnianie długoterminowej zdolności systemu do zaspokajania uzasadnionego zapotrzebowania w zakresie dystrybucji energii elektrycznej;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawkami 95–103 do art. 36 (posiadanie instalacji magazynowych przez operatorów systemów dystrybucyjnych) oraz poprawką 67 do art. 16 ust. 2 lit. f) (gdzie celem jest dopilnowanie, by lokalne społeczności energetyczne również mogły zawierać umowy z operatorami systemów dystrybucyjnych w zakresie magazynowania energii elektrycznej).

Poprawka    26

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 25

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

25.  „energia ze źródeł odnawialnych” oznacza energię z odnawialnych, niekopalnych źródeł, w szczególności energię wiatru, energię słoneczną (słoneczną termiczną i fotowoltaiczną), energię geotermalną, ciepło z otoczenia, hydroenergię oraz energię pływów morskich, oceanów i fal, a także z paliw odnawialnych: biopaliw, biopłynów, biogazu, biopaliw stałych i palnych odpadów ze źródeł odnawialnych;

25.  „energia ze źródeł odnawialnych” oznacza energię z niestabilnych odnawialnych źródeł niekopalnych, w szczególności energię wiatru i energię promieniowania słonecznego (energię słoneczną termiczną i energię fotowoltaiczną) oraz energię geotermalną, ciepło otoczenia, hydroenergię i energię pływów, fal oraz inną energię oceanów, energię pozyskiwaną z biomasy, biometanu, gazu pochodzącego z wysypisk śmieci, oczyszczalni ścieków i ze źródeł biologicznych (biogaz);

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest powiązana z poprawkami 95–103 do art. 36 (posiadanie instalacji magazynowych przez operatorów systemów dystrybucyjnych) oraz poprawką 67 do art. 16 ust. 2 lit. f) (gdzie celem jest dopilnowanie, by lokalne społeczności energetyczne również mogły zawierać umowy z operatorami systemów dystrybucyjnych w zakresie magazynowania energii elektrycznej).

Poprawka    27

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 38

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

38.  „usługa pomocnicza niezależna od częstotliwości” oznacza usługę wykorzystywaną przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego do regulacji napięcia w stanach ustalonych, szybkiego wstrzykiwania prądu biernego, zapewnienia inercji oraz zdolności do rozruchu autonomicznego;

38.  „usługa pomocnicza niezależna od częstotliwości” oznacza usługę wykorzystywaną przez operatora systemu przesyłowego lub dystrybucyjnego do regulacji napięcia w stanach ustalonych, szybkiego wstrzykiwania prądu biernego, zapewnienia inercji dla stabilności lokalnej sieci, prądu zwarciowego oraz zdolności do rozruchu autonomicznego;

Poprawka    28

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 2 – akapit 1 – punkt 47 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

47a.  „rozproszone zasoby energetyczne” oznaczają zasoby energii dostarczane do sieci elektrycznej za pośrednictwem licznika w pomieszczeniu odbiorcy lub sieci dystrybucyjnej i obejmujące między innymi przechowywanie energii, efektywność energetyczną, pojazdy elektryczne, rozproszone wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, sieci społecznościowe i odpowiedź odbioru;

Poprawka    29

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają, by ich przepisy krajowe nie utrudniały bezzasadnie transgranicznego przepływu energii elektrycznej, udziału konsumentów, w tym poprzez odpowiedź odbioru, inwestycji w elastyczne wytwarzanie energii, magazynowania energii, wdrażania elektromobilności lub realizacji nowych połączeń wzajemnych, oraz by ceny energii elektrycznej odzwierciedlały rzeczywisty poziom zapotrzebowania i dostaw.

1.  Państwa członkowskie zapewniają, by ich przepisy krajowe promowały transgraniczne transakcje dotyczące energii elektrycznej, udział konsumentów, w tym poprzez odpowiedź odbioru opartą na zasadach rynkowych, inwestycje w elastyczne wytwarzanie energii, magazynowanie energii, wdrażanie elektromobilności lub realizację nowych połączeń wzajemnych, technologii inteligentnych sieci oraz by ceny energii elektrycznej odzwierciedlały rzeczywisty poziom zapotrzebowania i dostaw. Państwa członkowskie zapewniają otwarty i przystępny udział konsumentów w rynku energii elektrycznej.

Poprawka    30

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, by nie występowały nieuzasadnione przeszkody utrudniające przedsiębiorstwom wytwarzających i przedsiębiorstwom dostarczającym energię elektryczną wejście na rynek i opuszczenie go.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, by nie występowały nieuzasadnione przeszkody ze strony jakiegokolwiek producenta utrudniające przedsiębiorstwom wytwarzającym, magazynującym i dostarczającym energię elektryczną oraz dostawcom usług w zakresie odpowiedzi odbioru wejście na rynek i opuszczenie go.

Poprawka    31

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Komisja i państwa członkowskie zapewniają równe warunki działania wszystkim uczestnikom rynku i zapobiegają dyskryminacji.

Poprawka    32

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 3 – ustęp 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b.  Każde państwo członkowskie dopilnowuje, by jego poziom elektroenergetycznych połączeń wzajemnych odpowiadał co najmniej 10 % ich zainstalowanej mocy produkcyjnej do 2020 r., z zamiarem osiągnięcia bardziej ambitnego poziomu do roku 2030. Aby osiągnąć te poziomy, państwa członkowskie, organy regulacyjne i operatorzy systemów przesyłowych współpracują ze sobą w celu utworzenia w pełni połączonego rynku wewnętrznego integrującego odrębne systemy tworzące wyspy energetyczne.

Poprawka    33

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają wszystkim odbiorcom wolność zakupu energii elektrycznej od wybranego przez nich dostawcy.

Państwa członkowskie zapewniają wszystkim odbiorcom wolność zakupu energii elektrycznej od wybranego przez nich producenta lub dostawcy oraz wolność jednoczesnego zawierania umów z kilkoma dostawcami.

Uzasadnienie

Pojęcie dostawcy nie jest zdefiniowane, podczas gdy uwzględnienie „producenta” rozszerzałoby zakres na osoby prawne.

Poprawka    34

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Dostawcom energii elektrycznej przysługuje swoboda w ustalaniu ceny, po jakiej dostarczają energię elektryczną odbiorcom. Państwa członkowskie podejmują odpowiednie działania w celu zapewnienia skutecznej konkurencji między dostawcami energii elektrycznej.

1.  Dostawcom energii elektrycznej przysługuje swoboda proponowania odbiorcom rynkowych cen dostaw. Państwa członkowskie podejmują odpowiednie działania w celu zapewnienia skutecznej konkurencji między dostawcami energii elektrycznej.

Poprawka    35

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają w ukierunkowany sposób ochronę odbiorców dotkniętych ubóstwem energetycznym lub odbiorców wrażliwych za pomocą środków innych niż interwencje publiczne w zakresie ustalania cen za dostawy energii elektrycznej.

2.  Państwa członkowskie realizują cele leżące w ogólnym interesie gospodarczym, włącznie z ochroną odbiorców dotkniętych ubóstwem energetycznym lub wrażliwych odbiorców zagrożonych ubóstwem energetycznym, w ukierunkowany sposób za pomocą środków innych niż interwencje publiczne, w oparciu o niemożliwe do powielenia ustalanie cen za dostawy energii elektrycznej.

Poprawka    36

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 5 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W drodze odstępstwa od ust. 1 i 2 państwa członkowskie, które w dniu [OP: please insert the date of entry into force of this Directive] r. stosują interwencje publiczne w zakresie ustalania cen za dostawy energii elektrycznej dotkniętym ubóstwem energetycznym lub wrażliwym odbiorcom będącym gospodarstwami domowymi, mogą nadal stosować takie interwencje publiczne do dnia [OP: insert the date – five years from the entry into force of this Directive] r. Tego rodzaju interwencje publiczne muszą służyć ogólnemu interesowi gospodarczemu, być jasno określone, przejrzyste, niedyskryminacyjne i weryfikowalne oraz gwarantować unijnym przedsiębiorstwom energetycznym dostęp na równych warunkach do odbiorców. Interwencje nie mogą wykraczać poza to, co jest konieczne do osiągnięcia ogólnego interesu gospodarczego, któremu służą, muszą być ograniczone w czasie i proporcjonalne w odniesieniu do ich beneficjentów.

3.  W drodze odstępstwa od ust. 1 i 2 państwa członkowskie, które stosują interwencje publiczne w zakresie ustalania cen za dostawy energii elektrycznej dotkniętym ubóstwem energetycznym lub wrażliwym odbiorcom będącym gospodarstwami domowymi, mogą nadal stosować takie interwencje publiczne, pod warunkiem że służą one ogólnemu interesowi gospodarczemu, jasno określone, przejrzyste, niedyskryminacyjne i weryfikowalne oraz gwarantują unijnym przedsiębiorstwom energetycznym dostęp na równych warunkach do odbiorców. Interwencje nie mogą wykraczać poza to, co jest konieczne do osiągnięcia ogólnego interesu gospodarczego, któremu służą, muszą być ograniczone w czasie i proporcjonalne w odniesieniu do ich beneficjentów.

Poprawka    37

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  wszystkim producentom energii elektrycznej i przedsiębiorstwom dostarczającym energię elektryczną na ich terytorium zaopatrywanie linią bezpośrednią swoich własnych obiektów, podmiotów zależnych i odbiorców;

a)  wszystkim producentom energii elektrycznej i przedsiębiorstwom dostarczającym energię elektryczną na ich terytorium zaopatrywanie linią bezpośrednią swoich własnych obiektów, podmiotów zależnych i odbiorców, bez poddawania ich nieproporcjonalnym procedurom administracyjnym lub nakłania kosztów związanych na przykład z potrzebą uzyskania licencji na dostawy;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest niezbędna, aby umożliwić zastosowanie w praktyce poprawek 21, 98 i 128 przy zawieraniu umów z kilkoma dostawcami jednocześnie. Należy ułatwiać przechodzenie na odnawialne źródła energii oraz sprzyjać staraniom poszczególnych osób lub grup, by ich operacje i działania były zasilane energią elektryczną wytwarzaną przez instalacje przyłączone do ich pomieszczeń za pośrednictwem linii bezpośredniej. Takim działaniem ułatwiającym jest np. likwidacja kosztownych licencji na dostawy czy umożliwienie odbiorcy podpisania drugiej umowy w sprawie dostawy dotyczącej tego samego punktu pomiarowego w celu dostarczania resztkowego zapotrzebowania na energię elektryczną. Ma to zasadnicze znaczenie dla doprowadzenia do aktywizacji odbiorców.

Poprawka    38

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zaopatrywanie linią bezpośrednią wszystkich odbiorców na ich terytorium przez producenta i przedsiębiorstwa dostarczające energię elektryczną.

b)  zaopatrywanie, indywidualnie lub wspólnie, linią bezpośrednią wszystkich odbiorców na ich terytorium przez producenta i przedsiębiorstwa dostarczające energię elektryczną.

Uzasadnienie

This amendment is necessary to in practice enable amendments 123 and 153, when contracting simultaneously with several suppliers, and is in line with amendment 176. Changes to Article 7 are also important to enable active customers. Moving to renewables, efforts of individuals or groups to power their operations and activities with electricity produced by an installation connected to their premises via a direct line should be facilitated, whereby individuals or corporations could over time decrease or fix energy costs by using electricity produced nearby, choosing renewable energy.

Poprawka    39

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie określają kryteria dotyczące przyznawania zezwoleń na budowę linii bezpośrednich na ich terytorium. Kryteria te są obiektywne i niedyskryminacyjne.

2.  Państwa członkowskie określają kryteria dotyczące przyznawania zezwoleń na budowę linii bezpośrednich na ich terytorium. Kryteria te są obiektywne i niedyskryminacyjne oraz promują nabywanie energii z różnych źródeł odnawialnych przez odbiorców korporacyjnych, zgodnie z art. 15 ust. 9 dyrektywy (UE) .../... [wersja przekształcona dyrektywy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych].

Uzasadnienie

This amendment is linked to AM 1 on Recital 3 (which refers to the common goal to increase the share of renewable energy in the electricity sector to at least 45 % by 2030 and to fully decarbonise the energy system by 2050), to ensure consistent aims throughout. It is also linked to amendments on priority access to energy from variable renewable energy sources (AMs 55, 90 and 108). Efforts of individuals or groups to power their operations and activities with electricity produced by an installation connected to their premises via a direct line should be encouraged. The principle of the promotion of energy from variable renewable sources is also important for the overall achievement of the Union's energy policy.

Poprawka    40

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Możliwość dostawy energii elektrycznej linią bezpośrednią, o której mowa w ust. 1, nie wpływa na możliwość zawierania umów na dostawy energii elektrycznej zgodnie z art. 6.

3.  Możliwość dostawy energii elektrycznej linią bezpośrednią, o której mowa w ust. 1, nie wpływa na możliwość zawierania umów na dostawy energii elektrycznej zgodnie z art. 6 ani na prawo odbiorcy do podpisania drugiej umowy w sprawie dostawy resztkowego zapotrzebowania na energię elektryczną.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest niezbędna, aby umożliwić zastosowanie w praktyce poprawek 123 i 153 przy zawieraniu umów z kilkoma dostawcami jednocześnie. Ułatwia ona również przyjęcie poprawek dotyczących lokalnego dzielenia się energią na małą skalę przy jednoczesnym zagwarantowaniu akceptacji drugiej umowy w sprawie dostaw energii w przypadku dodatkowych potrzeb (tj. umożliwienie zastosowania w praktyce poprawek 169, 172 itd.). Jest to istotne, by zachęcić do przechodzenia na odnawialne źródła energii, zapewnić zachęty dla rozwoju i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także promować zasady aktywizacji odbiorców.

Poprawka    41

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie mogą ustanowić wytyczne dotyczące tej specyficznej procedury udzielania zezwoleń. Krajowe organy regulacyjne lub inne właściwe organy krajowe, w tym organy planowania, dokonują przeglądu tych wytycznych i mogą zalecać wprowadzenie w nich zmian.

Państwa członkowskie ustanawiają wytyczne dotyczące tej specyficznej procedury udzielania zezwoleń i podają je do wiadomości publicznej. Krajowe organy regulacyjne lub inne właściwe organy krajowe, w tym organy planowania, dokonują przeglądu tych wytycznych i mogą zalecać wprowadzenie w nich zmian.

Uzasadnienie

W celu zapewnienia jasności tego przepisu należy doprecyzować, że wytyczne są przyjmowane przez państwa członkowskie i podawane do wiadomości publicznej, aby umożliwić skuteczne procedury udzielania zezwoleń, ale również wprowadzić w życie jeden z głównych celów dyrektywy w sprawie energii elektrycznej, jakim jest umieszczenie konsumenta w centrum rynku energii, o czym mowa w części wprowadzającej niniejszego wniosku.

Poprawka    42

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a – akapit 1 – tiret 1 a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-  informacje o udziale każdego źródła energii w ogólnym koszyku paliw dostawcy (na szczeblu krajowym, tj. w państwach członkowskich, w których została zawarta umowa na dostawy, jak również na szczeblu Unii, jeżeli dostawca prowadzi działalność w kilku państwach członkowskich) w poprzednim roku, przedstawione w sposób zrozumiały i umożliwiający łatwe porównanie,

Uzasadnienie

Poprawki do art. 10 a) mają na celu zwiększenie przejrzystości źródeł energii w ofercie dostawcy, w tym źródeł energii elektrycznej dostarczanej odbiorcy zgodnie z umową. Może to pobudzić konkurencję dotyczącą czystszych źródeł energii elektrycznej (odniesienie do ogólnego koszyka paliw jest zgodne z ust. 3 załącznika II)

Poprawka    43

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a – akapit 1 – tiret 1 b (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-  informacje o średnim natężeniu CO2 w koszyku elektryczności dostawcy (na szczeblu krajowym, tj. w państwie członkowskim, w którym została zawarta umowa na dostawy, jak również na szczeblu Unii, jeżeli dostawca prowadzi działalność w kilku państwach członkowskich) w poprzednim roku,

Uzasadnienie

Jest to kontynuacja tego samego punktu, co w poprawce 149, i dotyczy tej samej kwestii (jest jedynie podzielona na trzy części w poprawkach 149, 150 i 151). Poprawki do art. 10 a) mają na celu zwiększenie przejrzystości źródeł energii w ofercie dostawcy, w tym źródeł energii elektrycznej dostarczanej odbiorcy zgodnie z umową. Może to pobudzić konkurencję dotyczącą czystszych źródeł energii elektrycznej.

Poprawka    44

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a – akapit 1 – tiret 1 c (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-  informacje o udziale każdego źródła energii w energii elektrycznej zakupionej przez odbiorcę na podstawie umowy w sprawie dostawy (podawanie informacji na poziomie produktu),

Uzasadnienie

Jest to kontynuacja tego samego punktu, co w poprawce 149, i dotyczy tej samej kwestii (jest jedynie podzielona na trzy części w poprawkach 149, 150 i 151). Ma ona również związek z moimi poprawkami zapewniającymi priorytetowy dostęp do różnych odnawialnych źródeł energii. Poprawki do art. 10 a) mają na celu zwiększenie przejrzystości źródeł energii w ofercie dostawcy, w tym źródeł energii elektrycznej dostarczanej odbiorcy zgodnie z umową. Może to pobudzić konkurencję dotyczącą czystszych źródeł energii elektrycznej. Umożliwia również zastosowanie zasady aktywizacji odbiorcy.

Poprawka    45

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera a – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Warunki umów są uczciwe i znane z góry. W każdym przypadku informacje te powinny zostać dostarczone przed zawarciem lub potwierdzeniem umowy. W przypadku gdy umowy są zawierane przez pośredników, informacje dotyczące kwestii wymienionych w niniejszym punkcie dostarczane są także przed zawarciem umowy.

Warunki umów są uczciwe i znane z góry. W każdym przypadku informacje te powinny zostać dostarczone przed zawarciem lub potwierdzeniem umowy. Są one również łatwo dostępne dla odbiorcy po potwierdzeniu umowy. W przypadku gdy umowy są zawierane przez pośredników, informacje dotyczące kwestii wymienionych w niniejszym punkcie dostarczane są także przed zawarciem umowy.

Uzasadnienie

W niniejszym artykule zawarto wiele informacji odnoszących się do przekazywania odpowiednich powiadomień dotyczących zmiany warunków umownych i alternatyw odłączania. Jednak nie zadbano w nim w sposób odpowiedni o to, by odbiorca, chcący sprawdzić stan bieżącej umowy, mógł mieć do niej dostęp za pośrednictwem dostawcy/koncentratora, co pozostawia lukę (odniesienie do poprawek zgłoszonych np. przez sprawozdawcę z ramienia komisji ENVI do art. 10). Brak możliwości łatwego dostępu do umowy niekoniecznie ułatwi odbiorcy porównanie koszyka paliw na przestrzeni czasu; powiązane z poprawką 149.

Poprawka    46

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  otrzymywali stosowne zawiadomienia o każdym zamiarze wprowadzenia zmian do umowy oraz poinformowani o prawie do rozwiązania przez nich umowy po otrzymaniu zawiadomienia. Dostawcy powiadamiają bezpośrednio swoich odbiorców o każdym dostosowaniu cen za dostawy, jak również o powodach i warunkach wstępnych takiego dostosowania i jego zakresie, w przejrzysty i zrozumiały sposób i w odpowiednim czasie, nie później niż jeden okres rozliczeniowy przed wejściem w życie zmian. Państwa członkowskie zapewniają odbiorcom swobodę odstąpienia od umów, jeżeli nie akceptują oni nowych warunków umownych lub dostosowań cen dostaw, o których zawiadomił ich dostawca energii elektrycznej ;

b)  otrzymywali stosowne zawiadomienia o każdym zamiarze wprowadzenia zmian do umowy oraz poinformowani o prawie do rozwiązania przez nich umowy po otrzymaniu zawiadomienia. Dostawcy lub koncentratorzy powiadamiają bezpośrednio swoich odbiorców o każdym dostosowaniu cen za dostawy lub usługi, jak również o powodach i warunkach wstępnych takiego dostosowania i jego zakresie w przejrzysty i zrozumiały sposób, gdy tylko dowiedzą się o takim dostosowaniu i nie później niż sześć tygodni przed wejściem w życie zmian. Państwa członkowskie zapewniają odbiorcom swobodę odstąpienia od umów, jeżeli nie akceptują oni nowych warunków umownych lub dostosowań cen dostaw, o których zawiadomił ich dostawca energii elektrycznej lub koncentrator;

Uzasadnienie

Directive aims to help facilitate the development of new product and service providers – such as aggregators. To this aim, Article 10 dealing with contractual rights shall mention not only traditional suppliers, but also new providers - aggregators. This will ensure for coherency in the whole directive, as on other places, “electricity service provider” is used as a synonym for “supplier”. Concerning the information on the change in electricity price, the customer needs to be informed well in advance of any price change. However, it is problematic to link the change in price with the billing frequency – in some cases (e.g. yearly or half-yearly billing period), it may be impossible to inform the customer so early, and in some cases it even may be late (e.g. monthly billing period). Thereby amending the article in a way which corresponds with the right of customer to change service provider within 3 weeks is suggested, giving customers sufficient time to decide. This amendment is necessary for the internal coherence of the text.

Poprawka    47

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  otrzymywali oferty szerokiego wyboru metod rozliczania płatności, które nie dyskryminują w nieuzasadniony sposób jakichkolwiek odbiorców. Wszelkie różnice w opłatach związanych z metodami płatności muszą stanowić odbicie odpowiednich kosztów ponoszonych przez dostawcę .

d)  otrzymywali oferty szerokiego wyboru metod rozliczania płatności, które nie dyskryminują w nieuzasadniony sposób jakichkolwiek odbiorców. Wszelkie różnice w opłatach związanych z metodami płatności muszą stanowić odbicie odpowiednich kosztów ponoszonych przez dostawcę lub koncentratora.

Poprawka    48

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i)  z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym odłączeniem otrzymali adekwatne informacje dotyczące rozwiązań alternatywnych dla odłączenia. Rozwiązania te mogą dotyczyć źródeł wsparcia w celu uniknięcia odłączenia, alternatywnych planów płatności, doradztwa w zakresie zarządzania długiem lub moratorium na odłączanie energii elektrycznej i nie powinny generować dodatkowych kosztów dla odbiorców.

(i)  z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanym odłączeniem mają dostęp do adekwatnych informacji dotyczących rozwiązań alternatywnych dla odłączenia. Rozwiązania te mogą dotyczyć źródeł wsparcia w celu uniknięcia odłączenia, alternatywnych planów płatności, doradztwa w zakresie zarządzania długiem lub moratorium na odłączanie energii elektrycznej, przy czym dostęp ten jest zapewniony bez dodatkowych kosztów.

Uzasadnienie

Jeśli rozwiązania alternatywne dla odłączenia nie powodowałyby żadnych kosztów dla odbiorców, którzy nie są w stanie opłacić swych rachunków, musiałyby być rozłożone między wszystkich użytkowników systemu. Doprowadziłoby to do wzrostu cen energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców, w tym odbiorców w najtrudniejszej sytuacji i tych, którzy zwrócili się o alternatywne rozwiązanie w pierwszej kolejności.

Poprawka    49

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 10 – ustęp 2 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja)  są uprawnieni do podpisania co najmniej jednej umowy zakupu energii elektrycznej w imieniu pojedynczego kupującego lub grupy kupujących, z instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną na ich terenie, w jego pobliżu lub poza tym terenem, bez nakładania na nich nieproporcjonalnych i niesprawiedliwych kosztów i procedur administracyjnych.

Uzasadnienie

Wielu odbiorców w Europie pragnie uzgodnić stały poziom kosztów energii elektrycznej lub ewentualnie obniżyć te koszty, nabywając energię elektryczną bezpośrednio od wytwórców, zwłaszcza tych wykorzystujących odnawialne źródła energii. Umożliwia im to spełnienie wymogów lub dotrzymanie zobowiązań z zakresu ochrony środowiska. Jednak w większości krajów europejskich bezpośredni zakup energii elektrycznej jest nieuregulowany, niedozwolony lub utrudniony z powodu niekorzystnych przepisów. Prawodawstwo UE powinno określać prawa odbiorców do zawierania umów zakupu energii, które nie są kosztowne ani skomplikowane, oraz do zawierania więcej niż jednej umowy zakupu energii, wraz z innymi nabywcami. Umożliwienie aktywizacji odbiorców.

Poprawka    50

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, by odbiorcy końcowi otrzymali od dostawców pełne informacje na temat korzyści i ryzyka związanych z taką umową opartą na dynamicznych cenach energii elektrycznej.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, by odbiorcy końcowi otrzymali od dostawców pełne informacje na temat korzyści i ryzyka związanych z taką umową opartą na dynamicznych cenach energii elektrycznej, w tym w stosownych przypadkach instalacji inteligentnych liczników po rozsądnej cenie, a także by odbiorcy końcowi mogli rozwiązać umowę, gdyby okazała się zbyt kosztowna.

Uzasadnienie

W trosce o pewność prawa konieczne jest wyjaśnienie, że umowę opartą na dynamicznych cenach mogą zawrzeć jedynie odbiorcy, którzy mają zainstalowane inteligentne liczniki.

Poprawka    51

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 11 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Przez okres co najmniej dziesięciu lat po udostępnieniu takich umów państwa członkowskie – za pośrednictwem krajowych organów regulacyjnych – monitorują główne kierunki rozwoju takich umów, w tym oferty rynkowe, wpływ na rachunki konsumentów i w szczególności stopień zmienności cen, a także wrażliwość konsumentów na poziom ryzyka finansowego, oraz składają co roku sprawozdania dotyczące tych kwestii.

3.  Przez okres co najmniej dziesięciu lat po udostępnieniu takich umów państwa członkowskie – za pośrednictwem krajowych organów regulacyjnych – monitorują główne kierunki rozwoju takich umów, w tym oferty rynkowe, wpływ na rachunki konsumentów i w szczególności stopień zmienności cen, udział komponentu energii w rachunku konsumenta, a także wrażliwość konsumentów na poziom ryzyka finansowego, oraz składają co roku sprawozdania dotyczące tych kwestii.

Poprawka    52

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 12 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  W drodze odstępstwa od ust. 2 państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o zezwoleniu dostawcom na pobieranie opłat za rozwiązanie umowy od odbiorców z własnej woli rozwiązujących zawarte na czas określony umowy na dostawy przed terminem ich wygaśnięcia. Takie opłaty mogą być pobierane wyłącznie w przypadku, gdy odbiorcy czerpią możliwe do wykazania korzyści z takich umów. Ponadto wysokość takich opłat nie może przekraczać wysokości bezpośrednich strat ekonomicznych, jakie ponosi dostawca w wyniku rozwiązania umowy przez odbiorcę, obejmujących koszty wszelkich powiązanych inwestycji lub usług już wykonanych na rzecz odbiorcy w ramach umowy.

3.  Państwa członkowskie mogą zezwolić dostawcom na pobieranie rozsądnych opłat za rozwiązanie umowy od odbiorców z własnej woli rozwiązujących zawarte na czas określony umowy na dostawy przed terminem ich wygaśnięcia, chyba że rozwiązanie jest skutkiem ewidentnego niedostarczenia usługi. Takie opłaty mogą być pobierane wyłącznie w przypadku, gdy odbiorcy czerpią możliwe do wykazania korzyści w momencie podpisania umowy. Ponadto wysokość takich opłat nie może przekraczać wysokości bezpośrednich strat ekonomicznych, jakie ponosi dostawca w wyniku rozwiązania umowy przez odbiorcę, obejmujących koszty wszelkich powiązanych inwestycji lub usług już wykonanych na rzecz odbiorcy w ramach umowy, co sprawdza krajowy organ regulacyjny.

Poprawka    53

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby odbiorca końcowy pragnący rozwiązać umowę z koncentratorem, z poszanowaniem warunków umowy, miał prawo do takiego rozwiązania umowy w terminie trzech tygodni.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, aby odbiorca końcowy pragnący rozwiązać umowę z koncentratorem miał prawo do takiego rozwiązania umowy w terminie trzech tygodni.

Poprawka    54

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie zapewniają, by odbiorcy końcowi byli uprawnieni do otrzymywania co najmniej raz w roku wszystkich istotnych danych dotyczących odpowiedzi odbioru lub danych dotyczących dostarczonej i sprzedanej energii elektrycznej.

4.  Państwa członkowskie zapewniają, by odbiorcy końcowi byli uprawnieni do otrzymywania co najmniej raz w miesiącu wszystkich istotnych danych dotyczących odpowiedzi odbioru lub danych dotyczących dostarczonej i sprzedanej energii elektrycznej.

Uzasadnienie

Odpowiedź odbioru oraz agregacja będą miały wpływ na to, ile energii elektrycznej zakupią odbiorcy. W przypadku prosumentów będzie to miało również wpływ na ilość energii elektrycznej, jaką samodzielnie wytwarzają. W związku z tym odbiorcy powinni mieć prawo do jak najszybszego otrzymywania tych informacji w celu ułatwienia działań związanych z odpowiedzią odbioru oraz zachęcenia do bardziej aktywnego udziału w rynku.

Poprawka    55

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  byli uprawnieni do generowania, magazynowania, zużywania i sprzedaży energii elektrycznej wytwarzanej we własnym zakresie, na wszystkich rynkach zorganizowanych, indywidualnie lub za pośrednictwem koncentratorów, i nie byli przy tym narażeni na niewspółmiernie uciążliwe procedury i opłaty, które nie odzwierciedlają kosztów;

a)  byli uprawnieni do generowania, magazynowania, zużywania, sprzedaży (z priorytetowym dostępem) energii elektrycznej wytwarzanej we własnym zakresie na wszystkich rynkach zorganizowanych, indywidualnie lub za pośrednictwem koncentratorów, a także do korzystania z usług pomocniczych systemu i mechanizmów reagowania na popyt, i by nie byli przy tym narażeni na dyskryminujące lub niewspółmiernie uciążliwe procedury i opłaty, które nie odzwierciedlają kosztów, a ponadto byli uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia za wytworzoną we własnym zakresie energię elektryczną w wysokości odzwierciedlającej wartość rynkową energii elektrycznej wprowadzanej do sieci;

Poprawka    56

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa)  nie podlegają podwójnym kosztom sieci ani podatkom wynikającym ze składowania i ponownego wykorzystania energii zmagazynowanej wcześniej;

Poprawka    57

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  ponosili odzwierciedlające koszty, przejrzyste i niedyskryminacyjne opłaty sieciowe, z osobnym rozliczeniem energii elektrycznej wprowadzanej do sieci oraz zużywanej energii elektrycznej z sieci, zgodnie z art. 59 ust. 8.

b)  ponosili odzwierciedlające koszty, przejrzyste i niedyskryminacyjne opłaty sieciowe, które odzwierciedlają zarówno koszty, jak i korzyści dla sieci na podstawie przejrzystej analizy kosztów i korzyści opracowanej przez krajowe organy regulacyjne, włącznie z oceną ich potencjalnej wartości dla sieci i wkładu w realizację innych celów polityki energetycznej, zgodnie z art. 59 ust. 8. w przypadku lokalnej wymiany energii na małą skalę opłaty te powinny być opcjonalne bądź co najmniej proporcjonalne do odległości, na jaką przesłano energię elektryczną, przez stworzenie zgodnie z analizą kosztów i korzyści struktury taryfowej odzwierciedlającej m.in. kilometry i przesłane kilowatogodziny.

Poprawka    58

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 - ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  nie podlegają opłatom z tytułu samodzielnie wytworzonej i zużytej we własnym zakresie energii elektrycznej, przynajmniej do czasu udowodnienia – za pomocą analizy kosztów i korzyści dotyczącej samodzielnego wytwarzania i zużycia we własnym zakresie – że koszty makroekonomiczne przewyższają korzyści z zużytej we własnym zakresie i/lub samodzielnie wytworzonej energii elektrycznej. Taka analiza kosztów i korzyści musi uwzględniać efekty zewnętrzne, potrzeby w zakresie modernizacji sieci, dopłaty, podatek od wartości dodanej, opłaty sieciowe oraz inne podatki i opłaty.

Poprawka    59

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Instalacja energetyczna niezbędna do działalności odbiorcy aktywnego może być zarządzana przez stronę trzecią w zakresie prac instalacyjnych i obsługi, w tym pomiarów i utrzymania.

2.  Instalacja energetyczna niezbędna do działalności odbiorcy aktywnego może być w posiadaniu lub być zarządzana przez stronę trzecią, działającą w imieniu odbiorcy lub grupy odbiorców, w zakresie prac instalacyjnych i obsługi, w tym pomiarów i utrzymania.

Poprawka    60

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 15 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie zapewniają, aby konsumenci aktywni posiadający instalacje magazynowe:

 

a)   mieli prawo podłączyć się do sieci w rozsądnym terminie po złożeniu wniosku;

 

b)   nie podlegali dodatkowym podatkom, dopłatom lub opłatom za energię elektryczną zmagazynowaną w instalacji magazynowej lub – w przypadku lokalnej wymiany energii na małą skalę – za wymianę energii między użytkownikami końcowymi;

 

c)   byli odróżniani od wytwórców i nie podlegali odnośnym wymogom licencyjnym i opłatom; oraz

 

d)   mieli zezwolenie na jednoczesne świadczenie szeregu usług, jeżeli jest to technicznie wykonalne.

Poprawka    61

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  były uprawnione do posiadania, ustanawiania lub dzierżawy sieci społecznościowych i do niezależnego zarządzania nimi;

a)  były uprawnione do posiadania, ustanawiania lub dzierżawy wspólnych sieci, w tym sieci społecznościowych, i do niezależnego zarządzania nimi;

Poprawka    62

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 - ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba)  posiadały niedyskryminacyjny i neutralny pod względem technologicznym dostęp do sieci;

Poprawka    63

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  były traktowane w sposób niedyskryminacyjny w odniesieniu do ich działalności, praw i obowiązków jako odbiorców końcowych, wytwórców, operatorów systemów dystrybucyjnych lub koncentratorów;

c)  były traktowane w sposób niedyskryminacyjny w odniesieniu do ich działalności, praw i obowiązków jako odbiorców końcowych, wytwórców, dostawców, operatorów systemów dystrybucyjnych lub koncentratorów;

Poprawka    64

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W odniesieniu do akapitu pierwszego lit. d), jeżeli społeczność energetyczna prowadzi konsumpcję własną lub jest operatorem sieci społecznościowej, może ona zostać zwolniona z opłat za dystrybucję energii elektrycznej do swoich członków, o ile przesył energii odbywa się w promieniu 100 metrów i obejmuje instalacje wytwórcze wykorzystujące odnawialne źródła energii o zainstalowanej mocy elektrycznej mniejszej niż 500 kW;

Poprawka    65

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-a)  odbiorcy końcowi mieli prawo uczestniczyć w lokalnej społeczności energetycznej;

Poprawka    66

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  art. 8 ust. 3 miał zastosowanie do zdolności wytwórczych zainstalowanych przez lokalne społeczności energetyczne, pod warunkiem że zdolności te można uznać za małe zdecentralizowane lub rozproszone wytwarzanie energii;

d)  art. 8 ust. 3 miał zastosowanie do zdolności wytwórczych zainstalowanych przez społeczności wytwarzające energię ze źródeł odnawialnych, będące podkategorią lokalnych społeczności energetycznych, pod warunkiem że zdolności te można uznać za małe zdecentralizowane lub rozproszone wytwarzanie energii;

Poprawka    67

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera f

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

f)  w stosownych przypadkach lokalna społeczność energetyczna mogła zawrzeć umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego, do którego sieci jest podłączona, o obsługę sieci lokalnej społeczności energetycznej;

f)  w stosownych przypadkach lokalna społeczność energetyczna mogła zawrzeć umowę z operatorem systemu dystrybucyjnego, do którego sieci jest podłączona, o obsługę sieci lokalnej społeczności energetycznej oraz magazynowanie energii elektrycznej;

Poprawka    68

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 2 – litera h

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

h)  w stosownych przypadkach na lokalne społeczności energetyczne nakładano stosowne opłaty sieciowe w punktach przyłączenia między siecią społeczności a siecią dystrybucyjną poza społecznością energetyczną. W takich opłatach sieciowych osobno uwzględnia się energię elektryczną wprowadzaną do sieci dystrybucyjnej oraz zużywaną energię elektryczną z sieci dystrybucyjnej poza lokalną społecznością energetyczną zgodnie z art. 59 ust. 8.

h)  w stosownych przypadkach na lokalne społeczności energetyczne można było nakładać stosowne opłaty sieciowe w punktach przyłączenia między siecią społeczności a siecią dystrybucyjną poza społecznością energetyczną. W takich opłatach sieciowych osobno uwzględnia się energię elektryczną wprowadzaną do sieci dystrybucyjnej oraz zużywaną energię elektryczną z sieci dystrybucyjnej poza lokalną społecznością energetyczną zgodnie z art. 59 ust. 8. W takich opłatach za dystrybucję energii elektrycznej należy uwzględnić odległość, na jaką dokonuje się przesyłu, oraz dopilnować, aby koszty przesyłu, z wyjątkiem gdy występują ceny ujemne, nie przekraczały wartości przesłanej energii elektrycznej, zgodnie z analizą kosztów i korzyści w odniesieniu do rozproszonych zasobów energetycznych, obejmującą ocenę ich potencjalnej wartości dla sieci i wkładu w osiągnięcie innych celów polityki energetycznej.

Poprawka    69

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 16 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Państwa członkowskie za pośrednictwem krajowych organów regulacyjnych monitorują dostęp do rynku, sposób traktowania lokalnych społeczności energetycznych oraz procedury stosowane wobec tych społeczności i nakładane na nie opłaty, wpływ lokalnych społeczności energetycznych na konkurencję oraz wzmocnienie pozycji i ochronę konsumentów, a także korzyści, jakie społeczności te przynoszą lokalnej wspólnocie, w tym ich wkład w zmniejszanie ubóstwa energetycznego. Państwa członkowskie składają coroczne sprawozdanie Komisji oraz, w stosownych przypadkach, krajowym organom ochrony konkurencji zgodnie z art. 59 ust. 1 lit. n).

Poprawka    70

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 3 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie zapewniają, by ich ramy regulacyjne zachęcały koncentratorów do udziału w rynku detalicznym i by zawierały przynajmniej następujące elementy:

3.  Państwa członkowskie zapewniają, by ich ramy regulacyjne zachęcały koncentratorów do udziału we wszystkich rynkach i by zawierały przynajmniej następujące elementy:

Poprawka    71

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  przejrzyste przepisy, jasno określające role i obowiązki przypisane każdemu z uczestników rynku;

b)  przejrzyste przepisy, jasno określające role i obowiązki przypisane każdemu z uczestników rynku, w tym konieczność przestrzegania zasad bezpieczeństwa operacyjnego sieci dystrybucyjnej i przesyłowej przez wszystkich uczestników rynku;

Poprawka    72

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 3 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  niestawianie koncentratorom wymogu wypłaty rekompensat na rzecz dostawców lub producentów;

skreśla się

Poprawka    73

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 4 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W celu zapewnienia sprawiedliwego rozdzielenia kosztów bilansowania i korzyści generowanych przez koncentratorów między uczestników rynku, państwa członkowskie mogą wyjątkowo zezwolić na wypłatę rekompensat przez koncentratorów na rzecz podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie. Wypłata takich rekompensat musi być ograniczona do sytuacji, w których jeden uczestnik rynku wywołuje niezbilansowanie u innego uczestnika rynku, prowadzące do kosztów finansowych.

W celu zapewnienia sprawiedliwego rozdzielenia kosztów bilansowania i korzyści generowanych przez koncentratorów oraz kosztów pozyskiwania energii elektrycznej między uczestników rynku koncentrator powinien być zawsze odpowiedzialny za bilansowanie ilości energii rozdysponowanej i dostarczonej podczas uruchamiania działań w ramach odpowiedzi odbioru, a państwa członkowskie zezwalają na płatności rekompensacyjne między koncentratorami a podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie. Wypłata takich rekompensat musi być proporcjonalna i nie może wprowadzać dyskryminacji między koncentratorami. Zasady obliczania rekompensaty są określane przez organ regulacyjny, chyba że koncentrator i zainteresowany podmiot odpowiedzialny za bilansowanie zawrą umowę dwustronną. Płatności ograniczają się do sytuacji, w których koncentrator nakłada na innego uczestnika rynku koszty finansowe, i wynikają z cen rynkowych w danym momencie.

Poprawka    74

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 17 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a.  Państwa członkowskie dbają o to, aby nieuzasadnione przeszkody nie utrudniały koncentratorom wchodzenia na zorganizowane rynki energii elektrycznej, o ile spełniają oni kryteria wejścia na te rynki. Kryteria te ustalane są przez państwa członkowskie w przejrzysty i niedyskryminacyjny sposób i obejmują kryteria dotyczące niezawodnego i bezpiecznego funkcjonowania sieci przesyłowej i dystrybucyjnej zgodnie z rozporządzeniem (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie energii elektrycznej].

Poprawka    75

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają, by odbiorcy końcowi otrzymywali nieodpłatnie wszelkie rachunki i informacje o rozliczeniach za swoje zużycie energii elektrycznej oraz by rachunki były jasne, dokładne i łatwe do zrozumienia.

2.  Państwa członkowskie zapewniają, by odbiorcy końcowi otrzymywali nieodpłatnie wszelkie rachunki i informacje o rozliczeniach za swoje zużycie energii elektrycznej oraz by rachunki były jasne, dokładne i łatwe do zrozumienia i by zawierały jasne wyjaśnienia i uzasadnienia wszystkich innych kosztów i podatków ujętych w rachunku.

Poprawka    76

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Rozliczeń dokonuje się na podstawie rzeczywistego zużycia, co najmniej raz w roku. Informacje o rozliczeniach udostępnia się przynajmniej co trzy miesiące, na żądanie lub w przypadku gdy odbiorcy końcowi wybrali opcję otrzymywania rozliczeń elektronicznych, a w pozostałych przypadkach dwa razy w roku.

Rozliczeń dokonuje się na podstawie rzeczywistego zużycia, co najmniej raz w roku. Informacje o rozliczeniach i zużyciu udostępnia się w sposób ciągły w internecie w przypadku zainstalowania inteligentnego licznika, a w pozostałych przypadkach co najmniej raz w miesiącu.

Uzasadnienie

Jeżeli konsumenci mają aktywnie uczestniczyć w rynku energii oraz podejmować działania na rzecz efektywności energetycznej i oszczędności energii, muszą dysponować często aktualizowanymi informacjami na temat własnego zużycia energii dostarczanymi za pośrednictwem rachunków za energię.

Poprawka    77

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

W przypadku odbiorców wrażliwych rachunki oraz informacje o rozliczeniach powinny być ograniczone do faktycznego zużycia energii elektrycznej, kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu i wszelkich odnośnych podatków.

Uzasadnienie

Ujmowanie w rachunkach za energię elektryczną innych opłat należy do kompetencji państw członkowskich, jednak odbiorcy wrażliwi nie powinni podlegać innym opłatom, jakie państwa członkowskie mogą chcieć uwzględnić w rachunkach za energię.

Poprawka    78

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 18 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

7.  Państwa członkowskie mogą ustanowić, że na wniosek odbiorcy końcowego informacje zawarte w tych rachunkach nie są uznawane za wezwanie do zapłaty. W takich przypadkach państwa członkowskie zapewniają oferowanie przez dostawców elastycznych rozwiązań w zakresie płatności.

skreśla się

Uzasadnienie

Niezależnie od formy rozliczeń (w tym rozliczeń elektronicznych) wybranej przez odbiorcę informacje podane na rachunku stanowią wezwanie do zapłaty, co stanowi samą istotę rachunku. W przeciwnym razie odbiorcy mogą być zdezorientowani.

Poprawka    79

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  W celu promowania efektywności energetycznej i wzmocnienia pozycji odbiorców państwa członkowskie lub – w przypadku gdy państwo członkowskie tak postanowiło – organ regulacyjny zdecydowanie zalecają przedsiębiorstwom energetycznym i koncentratorom optymalizację wykorzystania energii elektrycznej, między innymi poprzez dostarczanie usług w zakresie zarządzania energią, rozwój innowacyjnych formuł cenowych lub poprzez wprowadzenie, w stosownych przypadkach, interoperacyjnych inteligentnych systemów pomiarowych lub inteligentnych sieci.

1.  W celu promowania efektywności energetycznej i wzmocnienia pozycji odbiorców państwa członkowskie lub – w przypadku gdy państwo członkowskie tak postanowiło – organ regulacyjny zdecydowanie zalecają przedsiębiorstwom energetycznym i koncentratorom optymalizację wykorzystania energii elektrycznej, między innymi poprzez dostarczanie usług w zakresie zarządzania energią, rozwój innowacyjnych formuł cenowych lub poprzez wprowadzenie – tam, gdzie jest to technicznie wykonalne, opłacalne i proporcjonalne w stosunku do potencjalnych oszczędności energii – interoperacyjnych inteligentnych systemów pomiarowych lub, w stosownych przypadkach, inteligentnych sieci.

Uzasadnienie

Inteligentne systemy pomiarowe nie są panaceum na wszystkie problemy, w związku z czym ich wprowadzanie powinno być rozważane tylko wtedy, gdy jest to technicznie wykonalne, opłacalne i proporcjonalne w stosunku do potencjalnych oszczędności energii.

Poprawka    80

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie zapewniają wdrożenie na swoich terytoriach inteligentnych systemów pomiarowych, które ułatwią aktywne uczestnictwo odbiorców w rynku energii elektrycznej. Wdrożenie to może być przedmiotem analizy kosztów i korzyści, której dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w załączniku III.

2.  W stosownych przypadkach państwa członkowskie wspierają wdrożenie na swoich terytoriach inteligentnych systemów pomiarowych, ponieważ takie systemy pomiarowe mogą ułatwiać aktywne uczestnictwo odbiorców w rynku energii elektrycznej. Każde takie wdrożenie jest przedmiotem analizy kosztów i korzyści, której dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w załączniku III.

Uzasadnienie

Istnieją duże różnice geograficzne między państwami członkowskimi odnośnie do potrzeby instalowania inteligentnych systemów pomiarowych. Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie w dyrektywie.

Poprawka    81

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 19 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3.  Państwa członkowskie przystępujące do wdrożenia przyjmują i publikują minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne dotyczące inteligentnych systemów pomiarowych, które mają zostać wprowadzone na ich terytoriach zgodnie z przepisami określonymi w art. 20 i w załączniku III. Państwa członkowskie zapewniają interoperacyjność tych inteligentnych systemów pomiarowych, jak również możliwość ich połączenia z konsumenckimi platformami zarządzania energią. W tym względzie państwa członkowskie należycie uwzględniają stosowanie odpowiednich dostępnych norm, w tym norm umożliwiających interoperacyjność, oraz najlepszych praktyk, a także znaczenie rozwoju rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

3.  Państwa członkowskie przystępujące do wdrożenia przyjmują i publikują minimalne wymagania funkcjonalne i techniczne dotyczące inteligentnych systemów pomiarowych, które mają zostać wprowadzone na ich terytoriach zgodnie z przepisami określonymi w art. 20 i w załączniku III, uwzględniając jednocześnie istniejące funkcje już zainstalowanych inteligentnych systemów pomiarowych. Państwa członkowskie zapewniają interoperacyjność tych inteligentnych systemów pomiarowych, jak również możliwość ich połączenia z konsumenckimi platformami zarządzania energią. W tym względzie państwa członkowskie należycie uwzględniają stosowanie odpowiednich dostępnych norm, w tym norm umożliwiających interoperacyjność, oraz najlepszych praktyk, a także znaczenie rozwoju rynku wewnętrznego energii elektrycznej.

Uzasadnienie

Przed nałożeniem nowych wymogów dotyczących inteligentnych systemów pomiarowych (por. odesłanie do funkcji inteligentnych systemów pomiarowych w art. 20) należy dokonać starannej oceny tych wymogów w celu uniknięcia kosztownej modernizacji już zainstalowanych inteligentnych systemów pomiarowych.

Poprawka    82

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – akapit 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  operatorzy liczników zapewniają, by licznik lub liczniki odbiorców czynnych, którzy sami wytwarzają energię elektryczną, były zdolne do wskazania w rozliczeniach ilości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci z obiektów odbiorców czynnych;

d)  operatorzy liczników zapewniają, by licznik lub liczniki odbiorców czynnych, którzy sami wytwarzają energię elektryczną, były zdolne do precyzyjnego wskazania w rozliczeniach ilości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci z obiektów odbiorców czynnych;

Poprawka    83

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 20 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Funkcje te odnoszą się do inteligentnych liczników wprowadzonych po dniu ... [dwa lata po dacie wejścia w życie niniejszej dyrektywy].

Uzasadnienie

Zgodnie z zasadą nieretroaktywności oraz aby uniknąć osieroconych inwestycji dokonanych na podstawie istniejącego prawodawstwa.

Poprawka    84

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 24 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Komisja – w drodze aktów wykonawczych przyjętych zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 68 – określa wspólny europejski format danych oraz niedyskryminacyjne i przejrzyste procedury dostępu do danych wymienionych w art. 23 ust. 1, zastępujące krajowy format danych i procedurę przyjętą przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 1. Państwa członkowskie zapewniają, by uczestnicy rynku stosowali wspólny europejski format danych.

2.  Komisja – w drodze aktów wykonawczych przyjętych zgodnie z procedurą doradczą, o której mowa w art. 68 – określa zestaw zasad odnoszących się do wspólnego europejskiego formatu danych oraz niedyskryminacyjne i przejrzyste procedury dostępu do danych wymienionych w art. 23 ust. 1, zastępujące krajowy format danych i procedurę przyjętą przez państwa członkowskie zgodnie z ust. 1. Ten wspólny format danych i procedury określa się w ścisłej współpracy z podmiotami odpowiedzialnymi za systemy pomiarowe oraz z organizacjami odbiorców. Państwa członkowskie zapewniają, by uczestnicy rynku stosowali wspólny europejski format danych.

Uzasadnienie

Zaangażowanie zainteresowanych stron jest warunkiem niezbędnym do zapewnienia realistycznych i odpowiednich wyników.

Poprawka    85

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 26 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie zapewniają odbiorcom dostęp do prostych, sprawiedliwych, przejrzystych, niezależnych, skutecznych i sprawnie działających pozasądowych mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących praw i obowiązków ustanowionych na mocy niniejszej dyrektywy. W przypadku gdy odbiorca jest konsumentem w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE46, takie mechanizmy pozasądowe muszą spełniać wymogi jakościowe ustanowione w dyrektywie 2013/11/UE oraz obejmować, w uzasadnionych przypadkach, system zwrotu kosztów lub rekompensaty .

Państwa członkowskie zapewniają odbiorcom dostęp do prostych, sprawiedliwych, przejrzystych, niezależnych, skutecznych i sprawnie działających pozasądowych mechanizmów rozstrzygania sporów dotyczących praw i obowiązków ustanowionych na mocy niniejszej dyrektywy, za pośrednictwem niezależnego podmiotu – np. rzecznika praw odbiorców energii lub organu ochrony konsumentów – którego zadaniem jest dbanie o skuteczne rozpatrywanie skarg i pozasądowe rozstrzyganie sporów. Te podmioty muszą mieć możliwość zajmowania się wszystkimi skargami konsumentów na rynku energii, w tym skargami dotyczącymi ofert wiązanych, nowych produktów i takich usługodawców jak koncentratorzy i lokalne społeczności energetyczne. W przypadku gdy odbiorca jest konsumentem aktywnym lub konsumentem w rozumieniu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/11/UE46, takie mechanizmy pozasądowe muszą spełniać wymogi jakościowe ustanowione w dyrektywie 2013/11/UE oraz obejmować, w uzasadnionych przypadkach, system zwrotu kosztów lub rekompensaty określony przez organ regulacyjny i rzecznika praw lub organ ochrony konsumentów.

_________________

_________________

46 Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 63–79.

46 Dz.U. L 165 z 18.6.2013, s. 63–79.

Uzasadnienie

Rzecznik praw odbiorców energii i organy ochrony konsumentów okazali się niezbędnym, niezależnym instrumentem wspierania konsumentów i innych uczestników rynku, dzięki któremu udaje się rozstrzygać spory w trybie pozasądowym, a jednocześnie chronić prawa konsumentów. W tym artykule powinny zostać uwzględnione postanowienia przyjęte na 9. Obywatelskim Forum Energetycznym.

Poprawka    86

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie wprowadzają odpowiednie środki w celu ochrony odbiorców , a w szczególności zapewniają istnienie odpowiednich zabezpieczeń chroniących odbiorców wrażliwych. W tym kontekście każde państwo członkowskie określa pojęcie odbiorców wrażliwych, które może się odnosić do ubóstwa energetycznego oraz, między innymi, do zakazu odłączania takim odbiorcom energii elektrycznej w sytuacjach krytycznych. Państwa członkowskie zapewniają stosowanie praw i obowiązków dotyczących odbiorców wrażliwych. W szczególności wprowadzają środki w celu ochrony odbiorców końcowych na obszarach oddalonych. Państwa członkowskie zapewniają wysoki poziom ochrony konsumenta, w szczególności w odniesieniu do przejrzystości ogólnych warunków umownych, informacji ogólnych i mechanizmów rozstrzygania sporów.

1.  Państwa członkowskie wprowadzają odpowiednie środki w celu ochrony odbiorców, a w szczególności zapewniają istnienie odpowiednich zabezpieczeń chroniących odbiorców wrażliwych, w tym konsumentów zagrożonych ubóstwem energetycznym. W tym kontekście każde państwo członkowskie określa pojęcie odbiorców wrażliwych, uwzględniając szczególne uwarunkowania danego państwa członkowskiego, oraz odnosi się między innymi do konsumentów dotkniętych ubóstwem energetycznym i konsumentów zagrożonych ubóstwem energetycznym oraz do zakazu odłączania takim odbiorcom energii elektrycznej w sytuacjach krytycznych. Państwa członkowskie zapewniają stosowanie praw i obowiązków dotyczących odbiorców wrażliwych. W szczególności wprowadzają środki w celu ochrony odbiorców końcowych na obszarach oddalonych. Państwa członkowskie zapewniają wysoki poziom ochrony konsumenta, w szczególności w odniesieniu do przejrzystości ogólnych warunków umownych, informacji ogólnych i mechanizmów rozstrzygania sporów.

Uzasadnienie

Poprawka jest powiązana z poprawką 88 do art. 29 (Ubóstwo energetyczne). Problem ubóstwa energetycznego wymaga większej uwagi ze strony wszystkich prawodawców, ponieważ mają oni ważne zadanie ochrony najbardziej wrażliwych społeczności i zapobiegania popadnięciu grup społecznych w ubóstwo energetyczne. Działania na rzecz wrażliwych konsumentów powinny być zgodne ze środkami służącymi wyeliminowaniu ubóstwa energetycznego lub mieć w nich udział. Powyższa poprawka jest również powiązana z poprawką 35 do art. 5 ust. 2, obejmującego kategorię „konsumentów wrażliwych zagrożonych ubóstwem energetycznym”.

Poprawka    87

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 28 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie przyjmują odpowiednie środki, takie jak opracowanie krajowych planów działań w zakresie energii przewidujących zasiłki z systemów zabezpieczeń społecznych w celu zapewnienia niezbędnych dostaw energii elektrycznej dla odbiorców wrażliwych, lub przewidujących wsparcie służące poprawie efektywności energetycznej, aby rozwiązywać stwierdzone przypadki ubóstwa energetycznego, w tym również w szerszym kontekście ubóstwa. Środki takie nie utrudniają skutecznego otwarcia rynku określonego w art. 4, ani funkcjonowania rynku, a w stosownych przypadkach powiadamia się o nich Komisję zgodnie z przepisami art. 9 ust. 4. Powiadomienie to może również obejmować środki przyjęte w ramach ogólnego systemu zabezpieczeń społecznych.

2.  Państwa członkowskie przyjmują odpowiednie środki, takie jak opracowanie krajowych planów działań w zakresie energii przewidujących zasiłki z systemów zabezpieczeń społecznych w celu zapewnienia niezbędnych dostaw energii elektrycznej dla odbiorców wrażliwych, przewidujących wsparcie rozwoju bardziej efektywnych technologii ogrzewania i chłodzenia oraz przewidujących wsparcie służące poprawie efektywności energetycznej, aby rozwiązywać stwierdzone przypadki ubóstwa energetycznego, w tym również w szerszym kontekście ubóstwa. Środki takie nie utrudniają skutecznego otwarcia rynku określonego w art. 4, ani funkcjonowania rynku, a w stosownych przypadkach powiadamia się o nich Komisję zgodnie z przepisami art. 9 ust. 4. Powiadomienie to może również obejmować środki przyjęte w ramach ogólnego systemu zabezpieczeń społecznych.

Uzasadnienie

This amendment is linked to AM 88 on Article 29 (Energy poverty), AM 86 on Article 28(1) and AM 14 on Recital 40 (according to which Member States should, inter alia, provide mechanisms to support the development of more efficient heating and cooling technologies to tackle energy poverty). The issue of energy poverty requires greater attention from all legislators as they have an important role to protect the most vulnerable communities, and prevent groups in society from falling into energy poverty. Vulnerable consumer actions should be aligned with or contributing to measures to address energy poverty.

Poprawka    88

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 29 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie określają zbiór kryteriów do celów pomiaru poziomu ubóstwa energetycznego. Państwa członkowskie nieprzerwanie monitorują liczbę gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym i co dwa lata przedkładają Komisji sprawozdania dotyczące ewolucji ubóstwa energetycznego oraz środków stosowanych w celu zapobieżenia mu, będące częścią zintegrowanych krajowych sprawozdań okresowych w zakresie energii i klimatu, składanych przez nie zgodnie z art. 21 [rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną, w wersji zawartej we wniosku COM(2016) 759].

Państwa członkowskie określają zbiór wspólnych kryteriów do celów pomiaru poziomu ubóstwa energetycznego i przyjmują szeroką, wspólną definicję ubóstwa energetycznego w związku z nowym komunikatem Komisji i jej planem działania przeciw ubóstwu energetycznemu, zgodnie z kryteriami przewidzianymi w rozporządzeniu (UE) .../... [rozporządzenie w sprawie zarządzania]. Państwa członkowskie nieprzerwanie monitorują liczbę gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym i liczbę konsumentów zagrożonych ubóstwem energetycznym. Państwa członkowskie co dwa lata przedkładają Komisji sprawozdania dotyczące ewolucji ubóstwa energetycznego oraz środków stosowanych w celu zapobieżenia mu i ograniczenia go, będące częścią zintegrowanych krajowych sprawozdań okresowych w zakresie energii i klimatu, składanych przez nie zgodnie z art. 21 [rozporządzenia w sprawie zarządzania unią energetyczną, w wersji zawartej we wniosku COM(2016) 759].

Poprawka    89

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 31 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.  Każdy operator systemu dystrybucyjnego zaopatruje się w energię, którą zużywa w swoim systemie na pokrycie strat i na potrzeby usług pomocniczych niezależnych od częstotliwości , zgodnie z przejrzystymi, niedyskryminacyjnymi i opartymi na warunkach rynkowych procedurami, w każdym przypadku gdy pełni taką funkcję. Z wyjątkiem przypadków uzasadnionych analizą kosztów i korzyści, udzielanie przez operatora systemu dystrybucyjnego zamówień na usługi pomocnicze niezależne od częstotliwości odbywa się w sposób przejrzysty, niedyskryminacyjny i na zasadach rynkowych, z zapewnieniem skutecznego udziału wszystkich uczestników rynku, w tym źródeł energii odnawialnej, odpowiedzi odbioru, instalacji magazynowania energii i koncentratorów, w szczególności poprzez ustanowienie wymagania, by organy regulacyjne lub operatorzy systemów dystrybucyjnych w ścisłej współpracy ze wszystkimi uczestnikami rynku określili techniczne warunki udziału w tych rynkach, na podstawie wymogów technicznych dotyczących tych rynków oraz zdolności wszystkich uczestników rynku.

5.  Każdy operator systemu dystrybucyjnego zaopatruje się w energię, którą zużywa w swoim systemie na pokrycie strat i na potrzeby usług pomocniczych niezależnych od częstotliwości , zgodnie z przejrzystymi, niedyskryminacyjnymi i opartymi na warunkach rynkowych procedurami, w każdym przypadku gdy pełni taką funkcję. Z wyjątkiem przypadków uzasadnionych analizą kosztów i korzyści, udzielanie przez operatora systemu dystrybucyjnego zamówień na usługi pomocnicze niezależne od częstotliwości odbywa się w sposób przejrzysty, niedyskryminacyjny, dający pierwszeństwo wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych i na zasadach rynkowych, z zapewnieniem skutecznego udziału wszystkich uczestników rynku, w tym źródeł energii odnawialnej, odpowiedzi odbioru, instalacji magazynowania energii i koncentratorów, w szczególności poprzez ustanowienie wymagania, by organy regulacyjne lub operatorzy systemów dystrybucyjnych w ścisłej współpracy ze wszystkimi uczestnikami rynku określili techniczne warunki udziału w tych rynkach, na podstawie wymogów technicznych dotyczących tych rynków oraz zdolności wszystkich uczestników rynku.

Poprawka    90

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 32 – ustęp 1 – akapit 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Operatorzy systemów dystrybucyjnych określają standardowe produkty rynkowe na potrzeby zamawianych usług, zapewniając skuteczny udział wszystkich uczestników rynku, w tym odnawialnych źródeł energii, odpowiedzi odbioru i koncentratorów. Operatorzy systemów dystrybucyjnych wymieniają wszelkie niezbędne informacje i koordynują działania z operatorami systemów przesyłowych w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania zasobów oraz bezpiecznego i wydajnego działania systemu, a także wspierania rozwoju rynku. Operatorzy systemów dystrybucyjnych otrzymują odpowiednie wynagrodzenie za udzielanie zamówień na takie usługi, aby mogli odzyskać przynajmniej związane z tym koszty, obejmujące nakłady na niezbędne informacje i technologie komunikacyjne, w tym koszty związane z niezbędną infrastrukturą informacyjną i komunikacyjną.

Operatorzy systemów dystrybucyjnych określają standardowe produkty rynkowe na potrzeby zamawianych usług, zapewniając skuteczny udział wszystkich uczestników rynku, dając pierwszeństwo energii z różnych odnawialnych źródeł i uwzględniając odpowiedź odbioru, oraz koncentratorów. Operatorzy systemów dystrybucyjnych wymieniają wszelkie niezbędne informacje i koordynują działania z operatorami systemów przesyłowych w celu zapewnienia optymalnego wykorzystania zasobów oraz bezpiecznego i wydajnego działania systemu, a także wspierania rozwoju rynku. Operatorzy systemów dystrybucyjnych otrzymują odpowiednie wynagrodzenie za udzielanie zamówień na takie usługi, aby mogli odzyskać przynajmniej związane z tym koszty, obejmujące nakłady na niezbędne informacje i technologie komunikacyjne, w tym koszty związane z niezbędną infrastrukturą informacyjną i komunikacyjną.

Poprawka    91

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 33 − ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Państwa członkowskie zapewniają niezbędne ramy regulacyjne w celu ułatwienia przyłączenia publicznie dostępnych i prywatnych punktów ładowania do sieci dystrybucyjnych. Państwa członkowskie zapewniają, by operatorzy systemów dystrybucyjnych współpracowali na niedyskryminacyjnych warunkach z wszelkimi przedsiębiorstwami posiadającymi na własność punkty ładowania pojazdów elektrycznych, tworzącymi bądź obsługującymi takie punkty lub nimi zarządzającymi, w tym w odniesieniu do przyłączenia do sieci.

1.  Państwa członkowskie zapewniają niezbędne ramy regulacyjne w celu ułatwienia przyłączenia publicznie dostępnych i prywatnych punktów ładowania do sieci przesyłowych lub dystrybucyjnych, zgodnie z definicją w art. 8 ust. 2 dyrektywy (UE) .../.... [zmieniona dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków]. Państwa członkowskie zapewniają, by operatorzy systemów przesyłowych i operatorzy systemów dystrybucyjnych współpracowali na niedyskryminacyjnych warunkach z wszelkimi przedsiębiorstwami posiadającymi na własność punkty ładowania pojazdów elektrycznych, tworzącymi bądź obsługującymi takie punkty lub nimi zarządzającymi, w tym w odniesieniu do przyłączenia do sieci.

Uzasadnienie

The provisions of this Directive should be aligned to the Energy Performance of Buildings Directive and the Alternative Fuels Infrastructure Directive. The voltage level acting as the border between transmission and distribution networks widely varies across Europe. Thus, the need for connection of recharging points to the distribution voltage level in some Member States may be equivalent to a connection to the transmission voltage level in other Member States. Moreover, with the expected growth in recharging points, the corresponding connections will be needed at increasingly higher voltage levels eventually including transmission networks.

Poprawka    92

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 33 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie mogą zezwolić operatorom sieci dystrybucyjnych na posiadanie, tworzenie bądź obsługę punktów ładowania pojazdów elektrycznych lub zarządzanie takimi punktami tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

2.  Państwa członkowskie mogą zezwolić operatorom sieci dystrybucyjnych na posiadanie, tworzenie bądź obsługę publicznych punktów ładowania pojazdów elektrycznych lub zarządzanie takimi punktami tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

Uzasadnienie

Dostosowanie do dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Poprawka    93

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 33 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a.  Operatorzy systemów dystrybucyjnych mogą posiadać, tworzyć i obsługiwać punkty ładowania pojazdów elektrycznych na potrzeby własnej floty i zarządzać takimi punktami.

Uzasadnienie

Dostosowanie do dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Poprawka    94

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 33 − ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Państwa członkowskie przeprowadzają w regularnych odstępach czasu, a przynajmniej co pięć lat, konsultacje społeczne, aby na nowo ocenić potencjalne zainteresowanie uczestników rynku posiadaniem, tworzeniem bądź obsługą punktów ładowania pojazdów elektrycznych lub zarządzaniem nimi. W przypadku gdy wyniki konsultacji społecznych wskazują, że osoby trzecie są w stanie posiadać, tworzyć bądź obsługiwać takie punkty lub nimi zarządzać, państwa członkowskie zapewniają stopniowe wycofywanie się operatorów systemów dystrybucyjnych z prowadzenia działań w tym zakresie.

4.  Państwa członkowskie przeprowadzają w regularnych odstępach czasu, a przynajmniej co pięć lat, konsultacje społeczne, aby na nowo ocenić potencjalne zainteresowanie uczestników rynku posiadaniem, tworzeniem bądź obsługą punktów ładowania pojazdów elektrycznych lub zarządzaniem nimi. W przypadku gdy wyniki konsultacji społecznych wskazują, że osoby trzecie są w stanie posiadać, tworzyć bądź obsługiwać takie punkty lub nimi zarządzać, państwa członkowskie zapewniają stopniowe wycofywanie się operatorów systemów dystrybucyjnych z prowadzenia działań w tym zakresie. Operatorzy systemów dystrybucyjnych mają prawo do odzyskania nakładów zainwestowanych w infrastrukturę ładowania na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach.

Uzasadnienie

W trosce o stabilność środowiska inwestycyjnego operatorzy systemów dystrybucyjnych muszą mieć prawo do odzyskania kosztów związanych z infrastrukturą niezbędną do elektromobilności.

Poprawka    95

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Operatorzy systemów dystrybucyjnych nie mogą posiadać, tworzyć ani obsługiwać instalacji magazynowania energii, ani też nimi zarządzać.

skreśla się

Poprawka    96

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.   Nie naruszając ust. 1b, operatorzy systemów dystrybucyjnych zainteresowani posiadaniem, tworzeniem bądź obsługą instalacji magazynowych lub zarządzaniem nimi zasięgają opinii krajowego organu regulacyjnego na temat tego, czy powyższe warunki są spełnione.

Poprawka    97

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a) operatorom systemów dystrybucyjnych zezwala się na posiadanie, tworzenie bądź obsługę instalacji magazynowania energii lub zarządzanie nimi, jeżeli krajowy organ regulacyjny w oparciu o analizę kosztów i korzyści oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych ocenił, że nie ma potrzeby stosowania warunków zgodnie z ust. 1 lit. a) i udzielił zgody.

Poprawka    98

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 2 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie mogą zezwolić operatorom systemów dystrybucyjnych na posiadanie, tworzenie bądź obsługę instalacji magazynowych lub zarządzanie nimi tylko wtedy, gdy spełnione są następujące warunki:

2.  Operatorom systemów dystrybucyjnych zezwala się na posiadanie, tworzenie bądź obsługę instalacji magazynowania energii lub zarządzanie nimi tylko wtedy, gdy takie instalacje są potrzebne operatorowi systemu dystrybucyjnego do wywiązywania się z obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy, aby zapewnić wydajne, niezawodne i bezpieczne funkcjonowanie systemu dystrybucyjnego, i gdy spełnione są następujące warunki:

Poprawka    99

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a)  inne strony, po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej procedury przetargowej, nie wyraziły zainteresowania posiadaniem, tworzeniem ani obsługą instalacji magazynowych, ani też zarządzaniem nimi;

a)  inne strony, po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej procedury przetargowej podlegającej nadzorowi ze strony krajowych organów regulacyjnych, nie wyraziły zainteresowania posiadaniem, tworzeniem bądź obsługą instalacji magazynowych ani zarządzaniem nimi, a operator systemu dystrybucyjnego uznany został za gospodarnego uczestnika rynku; oraz

Poprawka    100

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  instalacje takie są operatorom systemów dystrybucyjnych niezbędne do wywiązywania się z ich obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy, aby zapewnić wydajne, niezawodne i bezpieczne funkcjonowanie systemu dystrybucyjnego; oraz

b)  instalacje takie są wykorzystywane przez operatorów systemów dystrybucyjnych wyłącznie w celu wywiązywania się z ich obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy, aby zapewnić wydajne, niezawodne i bezpieczne funkcjonowanie systemu dystrybucyjnego, i nie są wykorzystywane do sprzedaży energii elektrycznej na rynku;

Poprawka    101

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  organ regulacyjny ocenił konieczność takiego odstępstwa uwzględniając warunki, o których mowa w lit. a) i b), i udzielił zgody.

skreśla się

Poprawka    102

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Organy regulacyjne przeprowadzają w regularnych odstępach czasu, a przynajmniej co pięć lat, konsultacje społeczne, aby na nowo ocenić potencjalne zainteresowanie uczestników rynku inwestowaniem w instalacje magazynowania energii, ich tworzeniem bądź obsługą lub zarządzaniem nimi. W przypadku gdy wyniki konsultacji społecznych wskazują, że osoby trzecie są w stanie posiadać, tworzyć bądź obsługiwać takie instalacje lub nimi zarządzać, państwa członkowskie zapewniają stopniowe wycofywanie się operatorów systemów dystrybucyjnych z prowadzenia działań w tym zakresie.

4.  Organy regulacyjne przeprowadzają w regularnych odstępach czasu, a przynajmniej co pięć lat, konsultacje społeczne, aby na nowo ocenić potencjalne zainteresowanie uczestników rynku inwestowaniem w instalacje magazynowania energii, ich tworzeniem bądź obsługą lub zarządzaniem nimi. W przypadku gdy wyniki konsultacji społecznych i analiza kosztów i korzyści wskazują, że osoby trzecie są zdolne posiadać, tworzyć bądź obsługiwać takie instalacje lub nimi zarządzać w racjonalny pod względem kosztów sposób oraz że są tym zainteresowane, państwa członkowskie zapewniają stopniowe wycofywanie się operatorów systemów dystrybucyjnych z prowadzenia działań w tym zakresie. Operatorzy systemów dystrybucyjnych mają prawo do odzyskania nakładów zainwestowanych w instalacje magazynowe na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach.

Poprawka    103

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 36 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a.   Państwa członkowskie mogą ułatwiać rozbudowę podstawowej sieci publicznie dostępnych punktów ładowania w celu wyeliminowania barier w początkowym rozwoju elektromobilności.

Poprawka    104

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 40 – ustęp 1 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d)  zarządzanie przepływami energii elektrycznej w systemie z uwzględnieniem wymiany z innymi wzajemnie połączonymi systemami. W tym celu operator systemu przesyłowego jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego, niezawodnego i wydajnego systemu elektroenergetycznego oraz, w tym kontekście, za zapewnianie dostępności wszelkich niezbędnych usług pomocniczych, w tym usług świadczonych w ramach odpowiedzi odbioru i magazynowania energii , w zakresie, w jakim ta dostępność jest niezależna od jakiegokolwiek innego systemu przesyłowego, z którym jego system jest wzajemnie połączony;

d)  zarządzanie przepływami energii elektrycznej w systemie z uwzględnieniem wymiany z innymi wzajemnie połączonymi systemami. W tym celu operator systemu przesyłowego jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego, niezawodnego i wydajnego systemu elektroenergetycznego oraz, w tym kontekście, za zapewnianie dostępności wszelkich niezbędnych usług pomocniczych, w tym usług świadczonych w ramach odpowiedzi odbioru i magazynowania energii oraz przez pojazdy elektryczne w zakresie, w jakim ta dostępność jest niezależna od jakiegokolwiek innego systemu przesyłowego, z którym jego system jest wzajemnie połączony;

Uzasadnienie

Pojazdy elektryczne mogą świadczyć cenne usługi systemowe, zasilając sieć energią elektryczną lub zmieniając swój poziom naładowania. Dlatego operator sieci przesyłowej powinien posiadać informacje w czasie rzeczywistym dotyczące zapotrzebowania ze strony pojazdu elektrycznego. Ta poprawka odpowiada stwierdzeniu Komisji zawartemu w motywie 27, że elektromobilność stanowi ważny element transformacji energetyki i że dyrektywa powinna przyczynić się do stworzenia korzystnych warunków dla wszystkich rodzajów pojazdów elektrycznych.

Poprawka    105

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 40 – ustęp 1 – litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ja)  cyfryzację systemów przesyłowych w celu zapewnienia między innymi skutecznego pozyskiwania i wykorzystywania danych w czasie rzeczywistym, inteligentne podstacje;

Uzasadnienie

Cyfryzacja sieci i rozbudowa inteligentnych sieci nie mogą być ograniczone do dystrybucji – stanowią one rozwiązanie dla całego systemu. Jednak KE wiąże rozwiązania cyfrowe wyłącznie z operatorami systemów dystrybucyjnych, negując fakt, że przesył na równi z dystrybucją musi ulec transformacji cyfrowej (np. skuteczne pozyskiwanie i wykorzystywanie danych w czasie rzeczywistym, inteligentne podstacje itp.). Cyfryzacja jest przecież czymś więcej niż instalowaniem inteligentnych liczników na rynku detalicznym. Innowacje są niezbędne na poziomie systemowym i nie powinny być rozdzielane na przesył i dystrybucję.

Poprawka    106

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 40 – ustęp 1 – litera j b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

jb)  zarządzanie danymi, cyberbezpieczeństwo i ochronę danych;

Uzasadnienie

Zarządzanie danymi jest szerokim pojęciem, które obejmuje również dane niezbędne do funkcjonowania całego systemu, do rozrachunku, do pomiaru zarówno u konsumentów, jak i u producentów, lub ich przechowywanie przyłączone w dowolnym miejscu systemu itp. Właściwe mechanizmy ochrony integralności tych danych i systemów danych zarządzanych przez operatorów systemów przesyłowych przed wszelkiego rodzaju atakami należą do podstawowych zadań wszystkich operatorów systemów przesyłowych i dlatego również powinny zostać przypisane operatorom systemów przesyłowych.

Poprawka    107

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 40 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  Państwa członkowskie mogą ustanowić, że jeden lub kilka obowiązków wymienionych w ust. 1 lit. a)–j) nakłada się na operatora systemu przesyłowego innego niż operator będący właścicielem systemu przesyłowego, na którym w przeciwnym przypadku ciążyłyby odnośne obowiązki. Operator systemu przesyłowego, któremu powierza się te zadania, musi być certyfikowany jako operator z rozdziałem własnościowym i spełniać wymagania określone w art. 43, ale nie musi być właścicielem systemu przesyłowego, za który jest odpowiedzialny. Operator systemu przesyłowego będący właścicielem systemu przesyłowego musi spełniać wymagania określone w rozdziale VI i być certyfikowany zgodnie z art. 43.

2.  Państwa członkowskie mogą ustanowić, że jeden lub kilka obowiązków wymienionych w ust. 1 lit. a)–j) nakłada się na operatora systemu przesyłowego innego niż operator będący właścicielem systemu przesyłowego, na którym w przeciwnym przypadku ciążyłyby odnośne obowiązki, pod warunkiem złożenia oficjalnego i uzasadnionego wniosku przez operatora systemu przesyłowego pragnącego przenieść którykolwiek ze swoich obowiązków i pod warunkiem uzyskania zgody ze strony zainteresowanego państwa członkowskiego. Operator systemu przesyłowego, któremu powierza się te zadania, musi być certyfikowany jako operator z rozdziałem własnościowym i spełniać wymagania określone w art. 43, ale nie musi być właścicielem systemu przesyłowego, za który jest odpowiedzialny. Operator systemu przesyłowego będący właścicielem systemu przesyłowego musi spełniać wymagania określone w rozdziale VI i być certyfikowany zgodnie z art. 43.

Uzasadnienie

Zastosowanie tego przepisu umożliwia przekazywanie pewnych funkcji związanych z obsługą systemu (wymienionych w art. 40 ust. 1) przez jednego operatora systemu przesyłowego innemu (nowemu lub istniejącemu). To przekazanie funkcji może mieć istotne skutki dla wydajności i bezpieczeństwa systemu energetycznego.

Poprawka    108

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 40 – ustęp 4 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zapewniało skuteczny udział wszystkich uczestników rynku, w tym źródeł energii odnawialnej, odpowiedzi odbioru, instalacji magazynowania energii i koncentratorów, w szczególności poprzez ustanowienie wymagania, by organy regulacyjne lub operatorzy systemów przesyłowych w ścisłej współpracy ze wszystkimi uczestnikami rynku określili techniczne warunki udziału w tych rynkach, na podstawie wymogów technicznych dotyczących tych rynków oraz zdolności wszystkich uczestników rynku.

b)  zapewniało, dając pierwszeństwo różnym źródłom energii odnawialnej, skuteczny udział wszystkich uczestników rynku, w tym odpowiedzi odbioru, instalacji magazynowania energii i koncentratorów, w szczególności poprzez ustanowienie wymagania, by organy regulacyjne lub operatorzy systemów przesyłowych w ścisłej współpracy ze wszystkimi uczestnikami rynku określili techniczne warunki udziału w tych rynkach, na podstawie wymogów technicznych dotyczących tych rynków oraz zdolności wszystkich uczestników rynku.

Poprawka    109

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1.  Operatorom systemów przesyłowych zabrania się posiadania bądź obsługi instalacji magazynowania energii lub zarządzania nimi, operatorzy ci nie mogą również bezpośrednio ani pośrednio posiadać aktywów kontrolnych świadczących usługi pomocnicze.

1.  Operatorom systemów przesyłowych zezwala się na posiadanie bądź obsługę instalacji magazynowania energii lub zarządzanie nimi oraz na bezpośrednie lub pośrednie posiadanie aktywów kontrolnych świadczących usługi pomocnicze, w przypadku gdy te instalacje lub te aktywa stanowią integralną część systemu przesyłowego oraz gdy krajowy organ regulacyjny udzielił zgody, a także we wszelkich innych przypadkach, jeżeli spełnione są następujące warunki:

 

a)  inne strony, po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej procedury przetargowej podlegającej nadzorowi ze strony krajowego organu regulacyjnego, nie wyraziły zainteresowania posiadaniem, kontrolowaniem lub obsługą takich opłacalnych instalacji służących magazynowaniu bądź świadczeniu usług pomocniczych na rzecz operatora systemu przesyłowego, ani też zarządzaniem nimi; oraz

 

b)  takie instalacje lub usługi pomocnicze są operatorom systemów przesyłowych niezbędne do wywiązywania się z ich obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy, aby zapewnić wydajne, niezawodne i bezpieczne funkcjonowanie systemu przesyłowego, i nie są wykorzystywane do sprzedaży energii elektrycznej na rynku.

Poprawka    110

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.   Nie naruszając ust. 1b, operatorzy systemów przesyłowych zainteresowani posiadaniem, tworzeniem bądź obsługą instalacji magazynowych lub zarządzaniem nimi zasięgają opinii krajowego organu regulacyjnego na temat tego, czy warunki przewidziane w ust. 1 są spełnione.

Poprawka    111

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b.  W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. a) operatorom systemów przesyłowych zezwala się na posiadanie, tworzenie bądź obsługę instalacji magazynowania energii lub zarządzanie nimi, jeżeli krajowy organ regulacyjny w oparciu o analizę kosztów i korzyści oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych ocenił, że nie ma potrzeby stosowania warunków zgodnie z ust. 1 lit. a) i udzielił zgody.

Poprawka    112

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2.  W drodze odstępstwa od ust. 1 państwa członkowskie mogą zezwolić operatorom systemów przesyłowych na posiadanie lub obsługę instalacji magazynowych bądź aktywów świadczących usługi pomocnicze niezależne od częstotliwości lub na zarządzanie takimi instalacjami bądź aktywami tylko w przypadku, gdy spełnione są następujące warunki:

skreśla się

a)   inne strony, po przeprowadzeniu otwartej i przejrzystej procedury przetargowej, nie wyraziły zainteresowania posiadaniem, kontrolowaniem lub obsługą takich instalacji służących magazynowaniu bądź świadczeniu usług pomocniczych niezależnych od częstotliwości na rzecz operatora systemu przesyłowego, ani też zarządzaniem nimi;

 

b)   takie instalacje lub usługi pomocnicze niezależne od częstotliwości są operatorom systemów przesyłowych niezbędne do wywiązywania się z ich obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy, aby zapewnić wydajne, niezawodne i bezpieczne funkcjonowanie systemu przesyłowego i nie są one wykorzystywane do sprzedaży energii elektrycznej na rynku; oraz

 

c)   organ regulacyjny ocenił konieczność takiego odstępstwa uwzględniając warunki, o których mowa w lit. a) i b) niniejszego ustępu, i udzielił zgody.

 

Poprawka    113

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 54 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4.  Operator systemu przesyłowego przeprowadza w regularnych odstępach czasu, a przynajmniej co pięć lat, konsultacje społeczne dotyczące wymaganych usług magazynowania, aby ocenić potencjalne zainteresowanie uczestników rynku inwestowaniem w takie instalacje, i kończy swoją działalności w zakresie magazynowania w przypadku gdy osoby trzecie mogą świadczyć taką usługę w sposób racjonalny pod względem kosztów.

4.  Operator systemu przesyłowego przeprowadza w regularnych odstępach czasu, a przynajmniej co pięć lat, pod nadzorem krajowego organu regulacyjnego, konsultacje społeczne dotyczące wymaganych usług magazynowania, aby na nowo ocenić potencjalne zainteresowanie uczestników rynku inwestowaniem w takie instalacje, tworzeniem bądź obsługą takich instalacji lub zarządzaniem nimi. W przypadku gdy wyniki konsultacji społecznych i analiza kosztów i korzyści wskazują, że osoby trzecie są zdolne posiadać, tworzyć bądź obsługiwać takie instalacje lub nimi zarządzać w racjonalny pod względem kosztów sposób oraz że są tym zainteresowane, państwa członkowskie zapewniają stopniowe wycofywanie się operatorów systemów przesyłowych z prowadzenia działań w tym zakresie. Operatorzy systemów przesyłowych mają prawo do odzyskania nakładów zainwestowanych w takie instalacje na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach.

Poprawka    114

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 59 – ustęp 1 – litera o

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

o)  monitorowanie występowania restrykcyjnych praktyk umownych, w tym klauzul wyłączności, które mogą uniemożliwiać dużym odbiorcom innym niż gospodarstwa domowe jednoczesne zawieranie umów z więcej niż jednym dostawcą lub ograniczać ich wybór w tym zakresie, a w stosownych przypadkach powiadamianie o takich praktykach krajowych organów ochrony konkurencji;

o)  monitorowanie występowania restrykcyjnych praktyk umownych, w tym klauzul wyłączności, które mogą uniemożliwiać odbiorcom jednoczesne zawieranie umów z więcej niż jednym dostawcą lub ograniczać ich wybór w tym zakresie, a w stosownych przypadkach powiadamianie o takich praktykach krajowych organów ochrony konkurencji;

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest niezbędna, aby umożliwić zastosowanie poprawek 98 i 128 oraz umożliwić osobom indywidualnym zawieranie umów z kilkoma dostawcami jednocześnie. Wprowadza ona spójność między poprawkami 128, 144 i 151. Możliwość zawierania umów z co najmniej dwoma dostawcami energii elektrycznej powinni mieć odbiorcy wszystkich rodzajów. Odbiorca będący gospodarstwem domowym może chcieć zawrzeć umowę zakupu energii z operatorem instalacji produkującej energię na miejscu lub w pobliżu oraz drugą umowę ze stałym dostawcą na dostawę pozostałej potrzebnej energii. To kluczowa zachęta sprzyjająca większej aktywności odbiorców oraz rozwojowi odnawialnych źródeł energii i zużyciu energii ze źródeł odnawialnych.

Poprawka    115

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 59 – ustęp 1 – litera q

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

q)  pomoc w zapewnieniu, przy udziale innych właściwych organów, aby środki ochrony konsumenta były skuteczne i egzekwowane;

q)  pomoc w zapewnieniu, przy udziale innych właściwych organów, aby nowe i istniejące środki ochrony konsumenta, w tym prawa aktywnych konsumentów, były skuteczne i egzekwowane;

Poprawka    116

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 59 – ustęp 1 – litera x a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

xa)  monitorowanie dostępu lokalnych społeczności energetycznych do rynku, w tym liczby istniejących lokalnych społeczności energetycznych, barier regulacyjnych uniemożliwiających im dostęp do rynku lub udział w różnego rodzaju działalności, ich równego traktowania, ich wpływu na konkurencję i ochronę konsumentów oraz korzyści, jakie one oferują, w tym dla konsumentów wrażliwych i gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym.

Poprawka    117

Wniosek dotyczący dyrektywy

Artykuł 59 – ustęp 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

8.  W celu zwiększenia przejrzystości na rynku i dostarczenia wszystkim zainteresowanym stronom wszelkich niezbędnych informacji, decyzji lub propozycji decyzji dotyczącej taryf przesyłowych i dystrybucyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 3, organy regulacyjne udostępniają uczestnikom rynku szczegółowy opis metody i powiązanych kosztów, zastosowanych do obliczenia odpowiednich taryf sieciowych.

8.  W celu zwiększenia przejrzystości na rynku i dostarczenia wszystkim zainteresowanym stronom wszelkich niezbędnych informacji, decyzji lub propozycji decyzji dotyczącej taryf przesyłowych i dystrybucyjnych, o których mowa w art. 60 ust. 3, krajowe organy regulacyjne udostępniają uczestnikom rynku szczegółowy opis metody i leżących u jej podstaw założeń zastosowanych do obliczenia odpowiednich taryf sieciowych, które muszą obejmować ocenę kosztów i korzyści rozproszonych zasobów energetycznych, w tym ocenę ich potencjalnej wartości dla sieci i ich wkładu w realizację innych celów polityki energetycznej, w szczególności wartości wnoszonych przez odbiorców aktywnych i przez lokalne społeczności energetyczne.

Poprawka    118

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b)  zawierać jasną i widoczną informację o właścicielach narzędzia i o osobie fizycznej lub prawnej będącej operatorem narzędzia;

b)  zawierać jasną i widoczną informację o właścicielach narzędzia i o osobie fizycznej lub prawnej będącej operatorem narzędzia oraz informację o tym, jak te narzędzia są finansowane;

Poprawka    119

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik I – ustęp 1 – litera e

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

e)  dostarczać dokładnych i aktualnych informacji oraz zawierać informację o tym, kiedy dokonano ostatniej aktualizacji;

e)   dostarczać dokładnych i aktualnych informacji oraz informacji o tym, kiedy dokonano ostatniej aktualizacji, obejmujących;

 

-   taryfę oraz udział podatków, opłat i innych należności w taryfie energetycznej;

 

-   procentowy udział źródeł energii w ogólnym koszyku energetycznym w poprzednim roku;

 

-   w przypadku ofert dotyczących energii ze źródeł odnawialnych informacje o udziale każdego źródła energii w energii elektrycznej nabywanej przez odbiorcę, w tym o udziale każdego z odnawialnych źródeł energii w podziale na technologie i na kraj pochodzenia, o udziale lub odsetku zużycia energii z bezpośredniej dostawy od producentów energii ze źródeł odnawialnych i energii wyprodukowanej na własny użytek przez dostawcę, oraz o działaniach przynoszących dodatkowe korzyści środowiskowe i społeczne, w tym o nowych inwestycjach w odnawialne źródła energii;

 

-   dokładny charakter reklamowanej „zielonej taryfy”, w tym poziom dodatkowości;

 

-   informacje o oddziaływaniu koszyka energetycznego na środowisko pod względem emisji CO2 i odpadów promieniotwórczych powstałych przy produkcji energii elektrycznej z ogólnego koszyka paliw wykorzystanych przez dostawcę w poprzednim roku;

 

-   jakość usług, procedury rozpatrywania skarg, poziom zadowolenia konsumentów lub praktyki wprowadzające w błąd;

Poprawka    120

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – punkt 1 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Ponadto odbiorcom końcowym udostępnia się porównania z przeciętnym standaryzowanym lub referencyjnym odbiorcą energii z tej samej kategorii użytkowników, zamieszczając je w rachunkach i rozliczeniach okresowych, dostarczając je wraz z nimi lub zamieszczając w tych rachunkach i rozliczeniach informację, gdzie można znaleźć takie porównania.

Ponadto odbiorcom końcowym udostępnia się porównania z przeciętnym standaryzowanym lub referencyjnym odbiorcą energii z tej samej kategorii użytkowników wraz z analizą zawierającą ocenę, która z przedstawionych taryf byłaby najkorzystniejsza dla konsumenta, gdyby w nadchodzącym roku powtórzył się wzorzec zużycia z roku poprzedniego, zamieszczając je w rachunkach i rozliczeniach okresowych, dostarczając je wraz z nimi lub zamieszczając w tych rachunkach i rozliczeniach informację, gdzie można znaleźć takie porównania i analizę.

Uzasadnienie

Dzięki informacji o najkorzystniejszej taryfie konsument uniknie sytuacji, w której jest skazany na nieaktualną i niekorzystną taryfę.

Poprawka    121

Wniosek dotyczący dyrektywy

Załącznik II – punkt 4 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c)  jako minimum odesłanie do istniejących źródeł informacji, takich jak strony internetowe, zawierających publicznie dostępne informacje dotyczące oddziaływania na środowisko, co najmniej pod względem emisji CO2 i odpadów promieniotwórczych powstałych przy produkcji energii elektrycznej z ogólnego koszyka paliw wykorzystanych przez dostawcę w poprzednim roku;

c)  informacje dotyczące oddziaływania na środowisko, co najmniej pod względem emisji CO2 i odpadów promieniotwórczych powstałych przy produkcji energii elektrycznej z ogólnego koszyka paliw wykorzystanych przez dostawcę w poprzednim roku;

Uzasadnienie

Konsumentowi trzeba bezpośrednio dostarczyć podstawowych informacji o jego zużyciu energii.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona)

Odsyłacze

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

1.3.2017

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Pavel Poc

14.2.2017

Rozpatrzenie w komisji

21.6.2017

 

 

 

Data przyjęcia

21.11.2017

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

52

1

9

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Martin Häusling, Rupert Matthews, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica, Carlos Zorrinho

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Maria Noichl

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

52

+

ALDE:

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha

EFDD:

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jo Leinen, Susanne Melior, Maria Noichl, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

1

-

NI

Zoltán Balczó

9

0

ENF

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Kateřina Konečná

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Bart Staes, Davor Škrlec

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej (wersja przekształcona)

Odsyłacze

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Data przedstawienia w PE

30.11.2016

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

1.3.2017

ECON

1.3.2017

ENVI

1.3.2017

IMCO

1.3.2017

Opinia niewydana

       Data decyzji

BUDG

12.1.2017

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Krišjānis Kariņš

25.1.2017

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

25.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Data przyjęcia

21.2.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

50

4

9

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Florent Marcellesi, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Jan Keller

Data złożenia

27.2.2018

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGO W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

50

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel

NI

Janusz Korwin-Mikke

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

4

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier,

S&D

Edouard Martin

9

0

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

András Gyürk, Dennis Radtke, Hermann Winkler

S&D

Adam Gierek

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2018
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności