Procedură : 2016/0380(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0044/2018

Texte depuse :

A8-0044/2018

Dezbateri :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Voturi :

PV 26/03/2019 - 7.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0226

RAPORT     ***I
PDF 1676kWORD 256k
27.2.2018
PE 597.758v02-00 A8-0044/2018

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare)

(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Krišjānis Kariņš

(Reformare – articolul 104 din Regulamentul de procedură)

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE
 ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI
 AVIZ AL COMISIEI PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare)

(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0864),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0495/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Senatul Poloniei, Consiliul Federal al Austriei și Parlamentul Ungariei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 31 mai 2017(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 13 iulie 2017(2),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(3),

–  având în vedere scrisoarea din 7 septembrie 2017 a Comisiei pentru afaceri juridice, adresată Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0044/2018),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5)  Comunicarea Comisiei din 15 iulie 2015 „Noi avantaje pentru consumatorii de energie”31 a prezentat viziunea Comisiei asupra unei piețe cu amănuntul care deservește mai bine consumatorii de energie, inclusiv prin crearea unei legături mai strânse între piețele angro și cu amănuntul. Cu ajutorul noilor tehnologii, societățile de servicii energetice noi și inovatoare ar trebui să le permită tuturor consumatorilor să participe plenar la tranziția energetică, să își gestioneze consumul de energie în mod eficient astfel încât să economisească bani și să contribuie la reducerea totală a consumului de energie.

(5)  Comunicarea Comisiei din 15 iulie 2015 „Noi avantaje pentru consumatorii de energie”31 a prezentat viziunea Comisiei asupra unei piețe cu amănuntul care deservește mai bine consumatorii de energie, inclusiv prin crearea unei legături mai strânse între piețele angro și cu amănuntul. Cu ajutorul noilor tehnologii, societățile de servicii energetice noi și inovatoare ar trebui să le permită tuturor consumatorilor să conștientizeze mai bine propriul consum de energie și să participe pe deplin la tranziția energetică, să își gestioneze consumul de energie în mod eficient, astfel încât să economisească bani și să contribuie la reducerea totală a consumului de energie.

__________________

__________________

31 COM (2015) 339 final din15.7.2015.

31 COM (2015)0339 din15.7.2015.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Comunicarea Comisiei din 15 iulie 2015 intitulată „Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a pieței energiei”32 a subliniat că trecerea de la producerea de energie electrică în centralele electrice mari la producția descentralizată din surse de energie regenerabile și la piețe decarbonizate necesită o adaptare a normelor actuale de comercializare a energiei electrice și schimbarea rolurilor existente pe piață. Comunicarea a subliniat necesitatea de a organiza piețele energiei electrice într-un mod mai flexibil și de a integra pe deplin toți actorii de pe piață, inclusiv producătorii de energie din surse regenerabile, noii furnizori de servicii energetice, stocarea energiei și cererea flexibilă.

(6)  Comunicarea Comisiei din 15 iulie 2015 intitulată „Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a pieței energiei” a subliniat că trecerea de la producerea de energie electrică în centralele electrice mari la producția descentralizată din surse de energie regenerabile și la piețe decarbonizate necesită o adaptare a normelor actuale de comercializare a energiei electrice și schimbarea rolurilor participanților existenți pe piață. Comunicarea a subliniat necesitatea de a organiza piețele energiei electrice într-un mod mai flexibil și de a integra pe deplin toți actorii de pe piață, inclusiv producătorii de energie din surse regenerabile, noii furnizori de servicii energetice, stocarea energiei și cererea flexibilă. La fel de important este ca UE să investească urgent în interconectarea la nivel european pentru transferul de energie prin sisteme de înaltă tensiune de transport al energiei electrice.

_________________

_________________

32   COM (2015) 340 final din 15.7.2015.

32   COM (2015)0340 din 15.7.2015.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  În vederea creării unei piețe interne a energiei electrice, statele membre ar trebui să promoveze integrarea piețelor lor naționale și cooperarea între operatorii de sistem la nivelul Uniunii și la nivel regional, încorporând și sistemele izolate care formează insule de energie electrică, încă prezente în Uniune.

Justificare

Acest considerent este menținut în directivă pentru a sublinia că statele membre cooperează pentru a atinge unul dintre principalele obiective ale politicii energetice a UE, și anume crearea pieței interne.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Uniunea își va îndeplini cel mai eficient obiectivele în materie de energie din surse regenerabile prin crearea unui cadru de piață care să răsplătească flexibilitatea și inovațiile. O piață funcțională a energiei electrice este elementul-cheie care permite introducerea surselor regenerabile de energie.

Justificare

O piață internă a energiei funcțională ar trebui să contribuie la introducerea surselor regenerabile de energie și să-i permită UE să își atingă obiectivele în materie de energie din surse regenerabile și să își respecte obligațiile internaționale care derivă din acordurile de la Paris privind schimbările climatice.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Consumatorii joacă un rol esențial în obținerea flexibilității necesare pentru a adapta sistemul de energie electrică la producerea variabilă și distribuită de energie din surse regenerabile. Progresul tehnologic înregistrat în ceea ce privește gestionarea rețelelor și producerea de energie din surse regenerabile a deblocat multe oportunități pentru consumatori, iar existența unei concurențe sănătoase pe piețele cu amănuntul va fi esențială pentru a asigura introducerea, în funcție de cerințele pieței, a unor servicii noi inovatoare care să răspundă nevoilor și abilităților în continuă schimbare ale consumatorilor, sporind totodată flexibilitatea sistemului. Abilitând consumatorii să participe mai intens, în noi formule, la piața energiei, piața internă a energiei electrice ar trebui să aducă beneficii cetățenilor, iar obiectivele Uniunii în materie de energie din surse regenerabile ar trebui să fie atinse.

(8)  Consumatorii joacă un rol esențial în obținerea flexibilității necesare pentru a adapta sistemul de energie electrică la producerea variabilă și distribuită de energie din surse regenerabile. Progresul tehnologic înregistrat în ceea ce privește gestionarea rețelelor și producerea de energie din surse regenerabile a deblocat multe oportunități pentru consumatori. Existența unei concurențe sănătoase pe piețele cu amănuntul va fi esențială pentru a asigura introducerea, în funcție de cerințele pieței, a unor servicii noi inovatoare care să răspundă nevoilor și abilităților în continuă schimbare ale consumatorilor, sporind totodată flexibilitatea sistemului. Cu toate acestea, lipsa transmiterii către consumatori, în timp real sau în timp aproape real, a informațiilor legate de consumul lor energetic, din cauza, în special, a procesului lent de introducere a contoarelor inteligente, i-a împiedicat pe aceștia să fie participanți activi la piața energiei și la tranziția energetică. Abilitând consumatorii și oferindu-le instrumentele necesare pentru a participa mai intens, în noi formule, la piața energiei, piața internă a energiei electrice ar trebui să aducă beneficii cetățenilor, iar obiectivele Uniunii în materie de energie din surse regenerabile ar trebui să fie atinse.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9)  Libertățile pe care tratatul le garantează cetățenilor Uniunii – printre altele, libera circulație a mărfurilor, libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii – pot fi efective numai în cadrul unei piețe deschise în totalitate, care permite tuturor consumatorilor să își aleagă liber furnizorii și tuturor furnizorilor să își livreze liber produsele clienților.

(9)  Libertățile pe care tratatul le garantează cetățenilor Uniunii – printre altele, libera circulație a mărfurilor, libertatea de stabilire și libertatea de a presta servicii – pot fi efective numai în cadrul unei piețe deschise și interconectate în totalitate, care permite tuturor consumatorilor să își aleagă liber furnizorii și tuturor furnizorilor să își livreze liber produsele clienților.

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  În scopul garantării concurenței și furnizării de energie electrică la cel mai competitiv preț, statele membre și autoritățile de reglementare naționale ar trebui să faciliteze accesul transfrontalier pentru noii furnizori de energie electrică provenită din diferite surse, precum și pentru noii producători de energie electrică, consumul dispecerizabil și stocarea.

(11)  În scopul garantării concurenței și furnizării de energie electrică la cel mai competitiv preț, statele membre și autoritățile de reglementare naționale ar trebui să faciliteze accesul transfrontalier pentru noii furnizori de energie electrică provenită din diferite surse, precum și pentru noii producători de energie electrică, consumul dispecerizabil și stocarea. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să coopereze la planificarea fluxurilor de energie electrică și ar trebui să ia măsurile necesare pentru a preveni fluxurile în buclă neplanificate de energie electrică.

Justificare

Acest amendament are legătură cu două amendamente la articolul 3.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Statele membre ar trebui să se asigure că nu există obstacole nejustificate în cadrul pieței interne a energiei electrice în ceea ce privește intrarea pe piață, funcționarea pieței și ieșirea de pe piață. În același timp, ar trebui să fie clar că această obligație nu aduce atingere competențelor pe care statele membre le păstrează în legătură cu țările terțe. O astfel de clarificare nu trebuie interpretată ca permițând unui stat membru să exercite o competență exclusivă a Uniunii. De asemenea, ar trebui clarificat faptul că participanții la piață din țări terțe trebuie să respecte legislația aplicabilă a Uniunii și a statelor membre la fel ca toți ceilalți participanți de pe piață.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b)  Consiliul European a afirmat, în concluziile sale din octombrie 2014, că Comisia, sprijinită de statele membre, trebuie să adopte măsuri urgente pentru a asigura îndeplinirea unui obiectiv minim de 10 % din interconexiunile de energie electrică existente, în regim de urgență și cel târziu până în 2020, cel puțin pentru statele membre care nu au atins încă un nivel minim de integrare pe piața internă a energiei, și anume statele baltice, Portugalia și Spania, și pentru statele membre care reprezintă principalul lor punct de acces pe piața internă a energiei. A mai afirmat că Comisia va prezenta periodic un raport Consiliului European, având ca obiectiv atingerea unui obiectiv de 15 % până în 2030.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Statele membre ar trebui să își păstreze o putere discreționară amplă de a impune obligații de serviciu public întreprinderilor din domeniul energiei electrice atunci când urmăresc obiective de interes economic general. Statele membre ar trebui să asigure clienților casnici și, atunci când statele membre consideră că este necesar, întreprinderilor mici, dreptul de a se alimenta cu energie electrică de o calitate bine definită, la prețuri clar comparabile, transparente și competitive. Cu toate acestea, obligațiile de serviciu public sub forma unei reglementări a prețurilor de furnizare constituie o măsură care denaturează în mod fundamental concurența și care conduce adeseori la acumularea de deficite tarifare, la limitarea posibilităților de alegere ale consumatorului, la stimulente mai ineficiente pentru economisirea de energie și pentru investiții în eficiența energetică, la scăderea calității serviciilor, la o implicare și o satisfacție reduse ale consumatorilor, la restrângerea concurenței, precum și la prezența unui număr mai mic de produse și servicii inovatoare pe piață. În consecință, statele membre ar trebui să utilizeze alte instrumente de politică, și mai ales măsuri de politică socială bine direcționate, pentru a garanta că cetățenii lor își permit să se alimenteze cu energie electrică. În stabilirea prețurilor ar trebuie să se intervină numai în circumstanțe excepționale limitate. Liberalizarea totală a pieței energiei electrice cu amănuntul ar stimula concurența la nivelul prețurilor, și nu numai, între furnizorii existenți și ar stimula noi intrări pe piață, sporind astfel opțiunile consumatorilor și satisfacția acestora.

(15)  Statele membre ar trebui să își păstreze o putere discreționară amplă de a impune obligații de serviciu public întreprinderilor din domeniul energiei electrice atunci când urmăresc obiective de interes economic general. Statele membre ar trebui să asigure clienților casnici și, atunci când statele membre consideră că este necesar, întreprinderilor mici, dreptul de a se alimenta cu energie electrică de o calitate bine definită, la prețuri clar comparabile, transparente și competitive. Cu toate acestea, obligațiile de serviciu public sub forma unei reglementări a prețurilor de furnizare constituie o măsură care denaturează în mod fundamental concurența și care conduce adeseori la acumularea de deficite tarifare, la limitarea posibilităților de alegere ale consumatorului, la stimulente mai ineficiente pentru economisirea de energie și pentru investiții în eficiența energetică, la scăderea calității serviciilor, la o implicare și o satisfacție reduse ale consumatorilor, la restrângerea concurenței, precum și la prezența unui număr mai mic de produse și servicii inovatoare pe piață. În consecință, statele membre ar trebui să utilizeze alte instrumente de politică, și mai ales măsuri de politică socială bine direcționate, pentru a garanta că cetățenii lor își permit să se alimenteze cu energie electrică. În stabilirea prețurilor ar trebui să se intervină numai în circumstanțe excepționale foarte limitate, pentru a proteja persoanele cele mai vulnerabile, și aceste intervenții ar trebui eliminate treptat într-un interval de timp limitat. Liberalizarea totală a unei piețe funcționale a energiei electrice cu amănuntul ar stimula concurența la nivelul prețurilor, și nu numai, între furnizorii existenți și ar stimula noi intrări pe piață, sporind astfel opțiunile consumatorilor și satisfacția acestora.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Existența unor căi de soluționare a litigiilor eficace și accesibile tuturor reprezintă garanția unei mai mari protecții a consumatorilor. Statele membre ar trebui să instituie proceduri rapide și eficiente de gestionare a plângerilor.

(24)  Existența unor mecanisme independente de soluționare a litigiilor, eficace și accesibile tuturor, de exemplu un mediator pentru energie sau un organism pentru consumatori, reprezintă garanția unei mai mari protecții a consumatorilor. Statele membre ar trebui să instituie proceduri rapide și eficiente de gestionare a plângerilor.

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(25)  Toți consumatorii ar trebui să poată beneficia de participarea directă la piață, în speță adaptându-și consumul în funcție de semnalele pieței, și să beneficieze în schimb de prețuri mai scăzute la energie electrică sau de alte stimulente financiare. Există șanse mari ca avantajele obținute prin această participare activă să sporească pe termen lung, atunci când vehiculele electrice, pompele de căldură și alte sarcini flexibile vor deveni mai competitive. Consumatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a participa la toate formele de consum dispecerizabil și, prin urmare, să aibă posibilitatea de a opta pentru sisteme de contorizare inteligentă și pentru contracte de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice. Astfel ei ar putea să își adapteze consumul în funcție de semnalele de preț în timp real care reflectă valoarea și costul energiei electrice sau ale transportului în diferite perioade de timp, iar statele membre ar trebui să asigure un nivel rezonabil de expunere a consumatorilor la riscul asociat prețurilor cu ridicata. Statele membre ar trebui să se asigure deopotrivă că acei consumatori care nu doresc să participe în mod activ la piață nu sunt sancționați și, în schimb, ar trebui ajutați, în modul cel mai potrivit pentru condițiile de pe piața internă, să ia decizii având cunoștință de opțiunile pe care le au la dispoziție.

(25)  Toți consumatorii ar trebui să poată beneficia de participarea directă la piață, în speță adaptându-și consumul în funcție de semnalele pieței, și să beneficieze în schimb de prețuri mai scăzute la energie electrică sau de alte stimulente financiare. Există șanse mari ca avantajele obținute prin această participare activă să sporească pe termen lung, atunci când consumatorii altfel pasivi vor conștientiza mai bine ce posibilități ar avea în calitate de consumatori activi și când informațiile privind posibilitățile de participare activă vor fi mai ușor accesibile și mai bine cunoscute. Consumatorii ar trebui să aibă posibilitatea de a participa la toate formele de consum dispecerizabil și, prin urmare, să aibă posibilitatea de a beneficia de introducerea deplină a sistemelor de contorizare inteligentă, iar în cazurile în care o astfel de introducere a fost evaluată negativ, să poată opta pentru sisteme de contorizare inteligentă și pentru contracte de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice. Astfel ei ar putea să își adapteze consumul în funcție de semnalele de preț în timp real care reflectă valoarea și costul energiei electrice sau ale transportului în diferite perioade de timp, iar statele membre ar trebui să asigure un nivel rezonabil de expunere a consumatorilor la riscul asociat prețurilor cu ridicata. Consumatorii ar trebui să fie informați cu privire la riscul potențial privind prețurile al contractelor cu preț dinamic. Statele membre ar trebui să se asigure deopotrivă că acei consumatori care nu doresc să participe în mod activ la piață nu sunt sancționați și, în schimb, ar trebui ajutați, în modul cel mai potrivit pentru condițiile de pe piața internă, să ia decizii având cunoștință de opțiunile pe care le au la dispoziție.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 30

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(30)  Tehnologiile producției distribuite de energie și abilitarea consumatorilor au făcut ca energia comunitară și cooperativele energetice să devină o modalitate eficientă și rentabilă de a răspunde nevoilor și așteptărilor cetățenilor în ceea ce privește sursele de energie, serviciile și participarea la nivel local. Energia comunitară oferă o opțiune incluzivă ca toți consumatorii să aibă un interes direct în a produce, a consuma sau a împărți energia între ei în cadrul unei rețele comunitare limitate geografic, care poate funcționa în mod izolat sau poate fi conectată la rețeaua publică de distribuție. Inițiativele în domeniul energiei comunitare se axează în primul rând pe furnizarea unei energii accesibile de un anumit tip, precum energia din surse regenerabile, membrilor sau acționarilor lor, și nu pe profit, cum ar face o societate tradițională din domeniul energiei. Prin dialogul direct cu consumatorii, inițiativele în domeniul energiei comunitare își demonstrează potențialul de a înlesni adoptarea noilor tehnologii și modele de consum, inclusiv a rețelelor de distribuție inteligente și a consumului dispecerizabil, într-un mod integrat. Totodată, energia comunitară poate face să progreseze eficiența energetică la nivelul gospodăriilor și poate contribui la combaterea sărăciei energetice prin reducerea consumului și scăderea tarifelor de furnizare a energiei electrice. Energia comunitară permite, de asemenea, participarea la piața energiei a anumitor grupuri de consumatori casnici care altfel nu ar fi putut participa. Acolo unde au fost gestionate cu succes, inițiativele de acest tip au adus comunității o valoare economică, socială și de mediu care depășește simplele beneficii rezultate din furnizarea de servicii energetice. Comunitățile energetice locale ar trebui să își poată desfășura activitatea pe piață în condiții de concurență echitabile fără a denatura concurența. Consumatorilor casnici ar trebui să li se permită să participe voluntar la inițiativele în domeniul energiei comunitare, precum și să renunțe la participare fără să își piardă accesul la rețeaua exploatată de inițiativa respectivă sau drepturile de consumatori. Accesul la o rețea a unei comunități energetice locale ar trebui acordat în condiții echitabile, care să reflecte costurile.

(30)  Tehnologiile producției distribuite de energie și abilitarea consumatorilor au făcut ca energia comunitară și cooperativele energetice să devină o modalitate eficientă și rentabilă de a răspunde nevoilor și așteptărilor cetățenilor în ceea ce privește sursele de energie, serviciile și participarea la nivel local. Energia comunitară oferă o opțiune incluzivă ca toți consumatorii să aibă un interes direct în a produce, a consuma sau a împărți energia între ei, pe baza participării deschise și voluntare, în cadrul unei rețele comunitare limitate geografic, care poate funcționa în mod izolat sau poate fi conectată la rețeaua publică de distribuție. Inițiativele în domeniul energiei comunitare se axează în primul rând pe furnizarea unei energii accesibile de un anumit tip, precum energia din surse regenerabile, membrilor sau acționarilor lor, contribuind la oferirea de beneficii comunităților locale și la reprezentarea intereselor locale, și nu pe profit, cum ar face o societate tradițională din domeniul energiei. Prin dialogul direct cu consumatorii, inițiativele în domeniul energiei comunitare își demonstrează potențialul de a înlesni adoptarea noilor tehnologii și modele de consum, inclusiv a rețelelor de distribuție inteligente și a consumului dispecerizabil, într-un mod integrat. Totodată, energia comunitară poate face să progreseze eficiența energetică la nivelul gospodăriilor și poate contribui la combaterea sărăciei energetice prin reducerea consumului și scăderea tarifelor de furnizare a energiei electrice. Energia comunitară permite, de asemenea, participarea la piața energiei a anumitor grupuri de consumatori casnici care altfel nu ar fi putut participa. Acolo unde au fost gestionate cu succes, inițiativele de acest tip au adus comunității o valoare economică, socială și de mediu care depășește simplele beneficii rezultate din furnizarea de servicii energetice. Comunitățile energetice locale ar trebui să își poată desfășura activitatea pe piață în condiții de concurență echitabile fără a denatura concurența. Consumatorilor casnici ar trebui să li se permită să participe voluntar la inițiativele în domeniul energiei comunitare, precum și să renunțe la participare fără să își piardă accesul la rețeaua exploatată de inițiativa respectivă sau drepturile de consumatori. Accesul la o rețea a unei comunități energetice locale ar trebui acordat în condiții echitabile, care să reflecte costurile.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Facturile de energie și regularizările anuale sunt mijloace importante de informare a clienților. Pe lângă datele referitoare la consum și costuri, ele pot cuprinde și alte informații care îi ajută pe consumatori să își compare avantajele contractului actual cu alte oferte. Totuși, având în vedere că disensiunile legate de facturi sunt o cauză obișnuită a plângerilor consumatorilor, un factor care contribuie la înregistrarea constantă a unor niveluri scăzute ale satisfacției consumatorilor și ale implicării în sectorul energetic, este necesar ca facturile și regularizările anuale să devină mai clare și mai ușor de înțeles și să se asigure că facturile conțin toate informațiile necesare pentru a permite consumatorilor să își regleze consumul de energie, să compare ofertele și să își schimbe furnizorii.

(31)  Facturile de energie și regularizările anuale sunt mijloace importante de informare a clienților. Facturile de energie și regularizările anuale oferă date referitoare la consum și costuri, putând totodată cuprinde și alte informații care îi ajută pe consumatori să își compare avantajele contractului actual cu alte oferte. Totuși, având în vedere că disensiunile legate de facturi sunt o cauză obișnuită a plângerilor consumatorilor, facturile și regularizările anuale contribuie la înregistrarea constantă a unor niveluri scăzute ale satisfacției consumatorilor și ale implicării în sectorul energetic. Prin urmare, este necesar ca facturile și regularizările anuale să devină mai clare și mai ușor de înțeles și să se asigure că facturile conțin toate informațiile necesare pentru a permite consumatorilor să își regleze consumul de energie, să compare ofertele și să își schimbe furnizorii.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Statele membre ar trebui să încurajeze modernizarea rețelelor de distribuție, spre exemplu, prin introducerea de rețele inteligente care ar trebui construite astfel încât să încurajeze producerea descentralizată și să asigure eficiența energetică.

(32)  Statele membre ar trebui să încurajeze modernizarea rețelelor de distribuție, spre exemplu, prin introducerea de rețele inteligente care ar trebui construite astfel încât să încurajeze producerea descentralizată, stocarea energiei și eficiența energetică.

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Atunci când se decide la nivel național asupra introducerii de contoare inteligente, acest lucru, ar trebui să fie posibil pe baza unei evaluări economice. În cazul în care evaluarea demonstrează că introducerea unor astfel de sisteme de măsurare este rezonabilă din punct de vedere economic și eficientă din punctul de vedere al costurilor doar în cazul consumatorilor cu un anumit consum de energie electrică, statele membre ar trebui să poată lua acest lucru în considerare atunci când recurg la introducerea acestor sisteme .

(34)  Atunci când se decide la nivel național asupra introducerii de contoare inteligente, acest lucru ar trebui să fie posibil pe baza unei evaluări economice. Această evaluare economică ar trebui să țină seama de beneficiile pe termen lung ale introducerii contorizării inteligente pentru întregul lanț valoric, în special pentru gestionarea mai bună a rețelei, planificarea mai exactă și identificarea pierderilor din rețea. În cazul în care evaluarea demonstrează că introducerea unor astfel de sisteme de măsurare este eficientă din punctul de vedere al costurilor doar în cazul consumatorilor cu un anumit consum de energie electrică, statele membre ar trebui să poată lua acest lucru în considerare atunci când recurg la introducerea acestor sisteme. Totuși, având în vedere ritmul rapid al evoluțiilor tehnologice, această evaluare ar trebui să fie revizuită periodic și cel puțin din doi în doi ani.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  . Un aspect esențial în ceea ce privește alimentarea clienților îl reprezintă accesul la date obiective și transparente privind consumul. În consecință, consumatorii ar trebui să aibă acces la datele proprii privind consumul, la prețurile asociate și la costurile serviciilor, astfel încât să poată invita concurenții să le prezinte o ofertă pe baza acestora. Consumatorii ar trebui, de asemenea, să aibă dreptul de a fi informați în mod corespunzător cu privire la consumul lor de energie. Plățile anticipate ar trebui să nu îi dezavantajeze în mod disproporționat pe cei care le utilizează, iar diferitele sisteme de plată ar trebui să fie nediscriminatorii. Informațiile privind costurile energiei, furnizate consumatorilor la intervale de timp suficient de frecvente, vor stimula economisirea de energie, deoarece oferă clienților date care reflectă direct efectele pe care investițiile lor le-au avut asupra eficienței energetice și efectele schimbărilor comportamentului de consum. În acest sens, aplicarea deplină a Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului35 va contribui la reducerea costurilor energetice ale consumatorilor.

(37)  Un aspect esențial în ceea ce privește alimentarea clienților finali îl reprezintă accesul la date obiective, furnizate la timp și transparente privind consumul. În consecință, consumatorii ar trebui să aibă acces la datele proprii privind consumul, la prețurile asociate și la costurile serviciilor, astfel încât să poată invita concurenții să le prezinte o ofertă pe baza acestora. Consumatorii ar trebui, de asemenea, să aibă dreptul de a fi informați în mod corespunzător cu privire la consumul lor de energie. Plățile anticipate ar trebui să nu îi dezavantajeze în mod disproporționat pe cei care le utilizează, iar diferitele sisteme de plată ar trebui să fie nediscriminatorii. Informațiile privind costurile energiei, furnizate consumatorilor finali la intervale de timp suficient de frecvente, vor stimula economisirea de energie, deoarece oferă clienților finali date care reflectă direct efectele pe care investițiile lor le-au avut asupra eficienței energetice și efectele schimbărilor comportamentului de consum. În acest sens, aplicarea deplină a Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului35 va contribui la reducerea costurilor energetice ale consumatorilor.

__________________

__________________

35 Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1).

35 Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE și 2010/30/UE și de abrogare a Directivelor 2004/8/CE și 2006/32/CE (JO L 315, 14.11.2012, p. 1).

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(38)  În prezent, în statele membre s-au elaborat sau sunt în curs de elaborare diferite modele de gestionare a datelor ca urmare a implementării sistemelor de contorizare inteligentă. Indiferent de modelul de gestionare a datelor, este important ca statele membre să instituie norme transparente în temeiul cărora datele să poată fi accesate în condiții nediscriminatorii, dar și să asigure cel mai înalt nivel de securitate cibernetică și de protecție a datelor și imparțialitatea entităților care tratează aceste date.

(38)  În prezent, în statele membre s-au elaborat sau sunt în curs de elaborare diferite modele de gestionare a datelor ca urmare a implementării sistemelor de contorizare inteligentă. Indiferent de modelul de gestionare a datelor, este important ca statele membre să instituie norme transparente în temeiul cărora datele să poată fi accesate și partajate în condiții nediscriminatorii și în mod eficient, dar și să asigure cel mai înalt nivel de integritate a datelor, de securitate cibernetică și de protecție a datelor și imparțialitatea entităților care tratează aceste date. De asemenea, statele membre ar trebui să se asigure că consumatorii păstrează controlul și proprietatea asupra datelor privind consumul, în special prin posibilitatea lor de a se identifica și de a acorda sau de a retrage cu ușurință acordul, în conformitate cu legislația Uniunii în materie de protecție a datelor.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Serviciile energetice sunt indispensabile pentru a asigura bunăstarea cetățenilor Uniunii. Serviciile de încălzire, răcire, iluminare și energia necesară pentru funcționarea aparatelor electrice sunt esențiale pentru a garanta un standard de viață decent și sănătatea cetățenilor. În plus, accesul la aceste servicii energetice oferă cetățenilor europeni șansa de a-și valorifica potențialul și sporește incluziunea socială. Gospodăriile afectate de sărăcia energetică nu își permit aceste servicii energetice din cauza unei combinații de factori: venituri mici, cheltuieli mari cu energia și eficiență energetică scăzută a locuințelor pe care le ocupă. Statele membre ar trebui să strângă informațiile corecte pentru a monitoriza numărul de gospodării care se confruntă cu sărăcia energetică. Efectuarea unor măsurători precise ar permite statelor membre să identifice gospodăriile afectate de sărăcia energetică pentru a le oferi sprijin specific. Comisia ar trebui să sprijine în mod activ punerea în aplicare a dispozițiilor privind sărăcia energetică prin înlesnirea schimbului de bune practici între statele membre.

(40)  Furnizarea energiei este indispensabilă pentru a asigura bunăstarea cetățenilor Uniunii. Încălzirea, răcirea, iluminarea și energia necesară pentru funcționarea aparatelor electrice sunt esențiale pentru a garanta un standard de viață decent și sănătatea cetățenilor. În plus, accesul la energie oferă cetățenilor europeni șansa de a-și valorifica potențialul și sporește incluziunea socială. Gospodăriile afectate de sărăcia energetică nu își permit aceste servicii energetice din cauza unei combinații de factori: venituri mici, cheltuieli mari cu energia și eficiență energetică scăzută a locuințelor pe care le ocupă. Statele membre ar trebui să strângă informațiile corecte pentru a monitoriza numărul de gospodării care se confruntă cu sărăcia energetică. Efectuarea unor măsurători precise ar permite statelor membre să identifice gospodăriile afectate de sărăcia energetică pentru a le oferi sprijin specific prin intermediul sistemelor lor de protecție socială sau prin alte măsuri de politică. Comisia ar trebui să sprijine în mod activ punerea în aplicare a dispozițiilor privind sărăcia energetică prin înlesnirea schimbului de bune practici între statele membre.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Statele membre care sunt afectate de sărăcia energetică și care nu au făcut încă acest lucru ar trebui, prin urmare, să elaboreze planuri naționale de acțiune sau alte cadre adecvate pentru a aborda această problemă, cu scopul de a diminua numărul persoanelor care se află într-o astfel de situație. Veniturile mici, cheltuielile mari cu energia și eficiența energetică scăzută a locuințelor sunt factori care trebuie avuți în vedere la definirea unor indicatori de măsurare a sărăciei energetice. În orice caz, statele membre ar trebui să garanteze clienților vulnerabili și celor afectați de sărăcia energetică alimentarea cu energia necesară. În acest sens, ar putea fi utilizată o abordare integrată, de exemplu, în cadrul politicii energetice și sociale, iar măsurile ar putea include politici sociale sau îmbunătățiri ale performanței energetice a locuințelor. Prezenta directivă ar trebui, cel puțin,permită politici naționale în favoarea clienților vulnerabili și a celor afectați de sărăcia energetică.

(41)  Sărăcia energetică este o problemă din ce în ce mai mare în Uniune. Statele membre care sunt afectate de sărăcia energetică și care nu au făcut încă acest lucru ar trebui, prin urmare, să elaboreze planuri naționale de acțiune sau alte cadre adecvate pentru a aborda sărăcia energetică, cu scopul de a diminua numărul clienților afectați de sărăcia energetică. Veniturile mici, cheltuielile mari cu energia și eficiența energetică scăzută a locuințelor sunt factori care trebuie avuți în vedere la definirea unor indicatori de măsurare a sărăciei energetice. În orice caz, statele membre ar trebui să garanteze clienților vulnerabili și celor afectați de sărăcia energetică alimentarea cu energia necesară. În acest sens, ar putea fi utilizată o abordare integrată, de exemplu, în cadrul politicii energetice și sociale, iar măsurile ar putea include politici sociale sau îmbunătățiri ale performanței energetice a locuințelor. Prezenta directivă ar trebui să consolideze politicile naționale în favoarea clienților vulnerabili și a celor afectați de sărăcia energetică.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 44

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(44)  În cazul în care se utilizează un sistem de distribuție închis pentru a asigura eficiența optimă a furnizării integrate de energie care necesită standarde specifice de exploatare sau în cazul în care un sistem de distribuție închis este menținut în principal pentru a fi utilizat de către proprietarul sistemului, ar trebui să fie posibil ca operatorul de distribuție să fie scutit de obligațiile care ar reprezenta o sarcină administrativă inutilă din cauza naturii speciale a relației dintre operatorul de distribuție și utilizatorii sistemului. Platformele industriale, comerciale sau de servicii comune, precum clădirile aparținând gărilor, aeroporturile, spitalele, campingurile mari cu facilități integrate sau platformele industriale chimice pot cuprinde sisteme de distribuție închise datorită caracterului specializat al operațiunilor acestora.

(Nu privește versiunea în limba română.)  

Justificare

(Nu privește versiunea în limba română.)

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 69

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(69)  Pentru a se asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentei directive, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru a stabili un format european comun al datelor și proceduri nediscriminatorii și transparente de accesare a datelor referitoare la contorizare, a datelor privind consumul, precum și a datelor necesare pentru migrarea consumatorilor. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului38.

(69)  Pentru a se asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentei directive, Comisiei ar trebui să i se confere competențe de executare pentru a stabili un format european comun al datelor și proceduri nediscriminatorii și transparente de accesare a datelor referitoare la contorizare, a datelor privind consumul, precum și a datelor necesare pentru migrarea consumatorilor. Respectivele competențe ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului38. Pentru a se asigura că un astfel de format european comun al datelor sprijină concurența bazată pe piață și contribuie la asigurarea interoperabilității între serviciile energetice, Comisia poate solicita, dacă este cazul, ca standardele în materie de date să fie elaborate de organizațiile de standardizare europene relevante.

__________________

__________________

38 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

38 Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă stabilește norme comune pentru producerea, transportul, distribuția, stocarea și furnizarea energiei electrice, precum și dispoziții privind protecția consumatorilor, în vederea creării, în Uniune, a unor piețe ale energiei electrice cu adevărat integrate, competitive, axate pe consumator și flexibile. Prin valorificarea avantajelor unei piețe integrate, directiva urmărește să asigure prețuri la energia electrică accesibile pentru consumatori, un grad înalt de siguranță a alimentării cu energie electrică și o tranziție lină către un sistem energetic decarbonizat. Prezenta directivă stabilește norme cheie referitoare la organizarea și funcționarea sectorului european al energiei electrice, în special norme privind abilitarea și protecția consumatorilor, privind accesul deschis la piața integrată, privind accesul terților la infrastructura de transport și de distribuție, privind separarea drepturilor de proprietate și privind autoritățile naționale de reglementare independente.

Prezenta directivă stabilește norme comune pentru producerea, transportul, distribuția, stocarea și furnizarea energiei electrice, precum și dispoziții privind protecția consumatorilor, în vederea creării, în Uniune, a unor piețe ale energiei electrice cu adevărat integrate, competitive, axate pe consumator și flexibile. Prin valorificarea avantajelor unei piețe integrate, directiva urmărește să asigure costuri ale energiei electrice accesibile și transparente pentru consumatori, un grad înalt de siguranță a alimentării cu energie electrică și o tranziție lină către un sistem energetic decarbonizat și sustenabil. Prezenta directivă stabilește norme cheie referitoare la organizarea și funcționarea sectorului european al energiei electrice, în special norme privind abilitarea și protecția consumatorilor, privind accesul deschis la piața integrată, privind accesul terților la infrastructura de transport și de distribuție, privind separarea drepturilor de proprietate și privind autoritățile naționale de reglementare independente.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  „client activ” înseamnă un client sau un grup de clienți ce acționează împreună care consumă, stochează sau vând energie electrică produsă în spațiile pe care le dețin, inclusiv prin agregatori, sau care participă la programe de consum dispecerizabil sau de eficiență energetică, cu condiția ca aceste activități să nu constituie principala lor activitate comercială sau profesională;

6.  „client activ” înseamnă un client final sau un grup de clienți finali ce acționează împreună care consumă, stochează sau vând energie electrică produsă în spațiile pe care le dețin, inclusiv prin agregatori, furnizori sau comercianți, sau care participă la programe de consum dispecerizabil sau de eficiență energetică, cu condiția ca aceste activități să nu constituie principala lor activitate comercială sau profesională;

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  „comunitate energetică locală” înseamnă o cooperativă, o asociație, un parteneriat, o organizație non-profit sau o altă entitate juridică care este controlată efectiv de acționari sau membri locali, în general axată pe valoare și nu pe profit, implicată în producerea distribuită și în desfășurarea, la nivel local, a unor activități de operator de distribuție, de furnizor sau de agregator, inclusiv la nivel transfrontalier;

7.  „comunitate energetică locală” înseamnă o cooperativă, o asociație, un parteneriat, o organizație non-profit, o IMM sau o altă entitate juridică care se bazează pe participarea voluntară și deschisă și este controlată efectiv de acționari sau membri locali, al cărei obiectiv principal este furnizarea de beneficii comunitare locale ecologice, economice sau sociale pentru membrii săi sau pentru zona sau zonele în care își desfășoară activitatea, mai degrabă decât acolo de unde generează profit, și care este implicată în activități precum producerea distribuită, stocarea, furnizarea, oferirea de servicii de eficiență energetică, agregarea, electromobilitatea și operarea sistemelor de distribuție, inclusiv la nivel transfrontalier;

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

15.  „agregator independent” înseamnă un agregator care nu este afiliat unui furnizor sau niciunui alt participant la piață;

15.  „agregator independent” înseamnă un agregator care nu este afiliat furnizorului clientului;

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

38.  „serviciu de sistem care nu are ca scop stabilitatea frecvenței” înseamnă un serviciu utilizat de un operator de transport și de sistem sau de un operator de distribuție pentru reglajul tensiunii în regim staționar, pentru injecții rapide de curent reactiv, pentru inerție și capacitatea de pornire cu surse proprii;

38.  „serviciu de sistem care nu are ca scop stabilitatea frecvenței” înseamnă un serviciu utilizat de un operator de transport și de sistem sau de un operator de distribuție pentru reglajul tensiunii în regim staționar, pentru injecții rapide de curent reactiv, pentru inerție pentru stabilitatea rețelei locale, pentru curentul de scurtcircuit și capacitatea de pornire cu surse proprii și capacitatea de funcționare în regim insularizat;

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

39.  „centru operațional regional” înseamnă centrul operațional regional definit la articolul 32 din [reformarea Regulamentului 714/2009 propusă prin COM(2016)861/2];

39.  „centru regional de coordonare” înseamnă centrul regional de coordonare instituit în temeiul articolului 32 din Regulamentul (UE) ... [reformarea Regulamentului 714/2009 propusă prin COM(2016)0861/2].

 

(Această modificare se aplică întregului text. Adoptarea sa impune adaptări tehnice în întregul text.)

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 39 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

39a.  „parte integrantă a sistemului de transmisie” înseamnă componente de rețea care sunt integrate în sistemul de transport sau de distribuție, inclusiv instalațiile de depozitare, și sunt folosite exclusiv în scopul de a asigura o funcționare sigură și fiabilă a sistemului de transport sau de distribuție, dar nu pentru echilibrare sau gestionarea congestionării, cu excepția restabilirii instantanee reactive a securității rețelei în caz de situații neprevăzute în rețea;

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

47.  „stocare de energie” înseamnă, în sistemul de energie electrică, păstrarea unei cantități de energie electrică produsă până la momentul utilizării, fie ca energie finală, fie transformată în alt vector energetic.

47.  „stocare de energie” înseamnă, în sistemul de energie electrică, amânarea utilizării energiei electrice pentru un moment ulterior momentului generării sau transformarea energiei electrice într-o formă de energie care poate fi stocată, stocarea energiei respective și reconversia ulterioară a acesteia în energie electrică sau în alt vector energetic.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că legislațiile lor naționale nu împiedică în mod nejustificat fluxurile transfrontaliere de energie electrică, participarea consumatorilor, inclusiv prin consumul dispecerizabil, investițiile în producerea flexibilă a energiei electrice, stocarea energiei, implementarea electromobilității sau dezvoltarea de noi interconexiuni, precum și că prețurile la energia electrică reflectă cererea și oferta reale.

1.  Statele membre se asigură că legislațiile lor naționale nu împiedică în mod nejustificat schimburile comerciale și fluxurile transfrontaliere de energie electrică, participarea consumatorilor, inclusiv prin consumul dispecerizabil, investițiile în producerea flexibilă a energiei electrice, stocarea energiei, implementarea electromobilității sau dezvoltarea de noi interconexiuni, precum și că prețurile la energia electrică reflectă cererea și oferta reale.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Statele membre se asigură că legislația lor națională garantează condiții de concurență echitabile și nu discriminează niciun participant la piață, inclusiv pe cei din alte state membre;

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Fără a aduce atingere competențelor legate de țările terțe, statele membre se asigură că nu există obstacole nejustificate în cadrul pieței interne a energiei electrice în ceea ce privește intrarea pe piață, funcționarea pieței și ieșirea de pe piață. Participanții la piață din țări terțe respectă legislația aplicabilă a Uniunii și a statelor membre, inclusiv pe cea referitoare la politica de mediu și de siguranță.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1c.  Prezenta directivă prevede, de asemenea, modalitățile de cooperare între statele membre, autoritățile de reglementare și operatorii de transport și de sistem în vederea creării unei piețe interne complet interconectate care să sporească integrarea energiei electrice din surse regenerabile, mecanismele de solidaritate între statele membre, concurența liberă și securitatea aprovizionării.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că nu există obstacole nejustificate la intrarea pe piață și la ieșirea de pe piață a întreprinderilor producătoare de energie electrică și furnizoare de energie electrică.

2.  Statele membre se asigură că nu există obstacole nejustificate la intrarea pe piață și la ieșirea de pe piață a întreprinderilor producătoare de energie electrică, de stocare a energiei, de consum dispecerizabil și furnizoare de energie electrică.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că toți clienții sunt liberi să își aleagă furnizorul de la care cumpără energie electrică.

Statele membre se asigură că toți clienții sunt liberi să își aleagă producătorul sau furnizorul de la care cumpără energie electrică și să încheie simultan contracte cu mai mulți furnizori.

Justificare

Furnizorul nu este definit, în timp ce includerea „producătorului” ar extinde domeniul de aplicare pentru a cuprinde o persoană juridică.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre asigură protecția clienților vulnerabili sau afectați de sărăcia energetică într-un mod care să-i vizeze direct, prin alte mijloace decât intervențiile publice în stabilirea prețurilor de furnizare a energiei electrice.

2.  Statele membre pot asigura protecția clienților casnici vulnerabili sau afectați de sărăcia energetică într-un mod care să-i vizeze direct, prin politici sociale sau alte mijloace decât intervențiile publice în stabilirea prețurilor de furnizare a energiei electrice.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  După [OP: a se introduce data - cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive], statele membre pot utiliza în continuare intervențiile publice în stabilirea prețurilor de furnizare a energiei electrice către clienții casnici vulnerabili în măsura în care este strict necesar să procedeze astfel din motive de extremă urgență. Intervențiile respective respectă condițiile prevăzute la alineatul (3).

4.  Între [OP: a se introduce data - cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive] și [OP: a se introduce data - zece ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive], statele membre pot utiliza în continuare intervențiile publice în stabilirea prețurilor de furnizare a energiei electrice către clienții casnici vulnerabili în măsura în care este strict necesar să procedeze astfel din motive de extremă urgență. Intervențiile respective respectă toate condițiile următoare:

 

(a)  nu depășesc ceea ce este necesar în vederea atingerii obiectivului de interes economic general pe care îl urmăresc;

 

(b)  sunt limitate în timp;

 

(c)  sunt proporționale în ceea ce privește beneficiarii;

 

(d)  se limitează la clienții vulnerabili și afectați de sărăcia energetică;

 

(e)  nu împiedică intrarea pe piață a unor noi participanți;

 

(f)  nu afectează în mod negativ piața angro de energie electrică;

 

(g)  nu au drept rezultat costuri suplimentare pentru participanții la piață într-un mod discriminatoriu; și

 

(h)  toți beneficiarii unei astfel de intervenții publice au posibilitatea de a alege oferte de pe piața competitivă și sunt direct informați cu privire la disponibilitatea ofertelor și a economiilor pe piața competitivă, în special cu privire la contractele de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice, cel puțin în fiecare trimestru, și li se acordă asistență pentru a migra la o ofertă bazată pe piață.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  tuturor producătorilor de energie electrică și întreprinderilor furnizoare de energie electrică stabilite pe teritoriul lor să alimenteze propriile unități, filiale și clienți, prin intermediul unei linii directe,

(a)  tuturor producătorilor de energie electrică și întreprinderilor furnizoare de energie electrică stabilite pe teritoriul lor să alimenteze propriile unități, filiale și clienți, prin intermediul unei linii directe, fără a face obiectul unor proceduri administrative sau costuri disproporționate legate, de exemplu, de necesitatea unei licențe de furnizare;

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a permite aplicarea în practică a amendamentelor 21, 98 și 128 atunci când se încheie contracte în mod simultan cu mai mulți furnizori. Odată cu trecerea la surse regenerabile de energie, ar trebui facilitate eforturile persoanelor sau ale grupurilor de a își alimenta operațiunile și activitățile cu energie electrică produsă de o instalație conectată la spațiile lor printr-o linie directă. Astfel de factori de facilitare sunt eliminarea licențelor de furnizare costisitoare și acordarea posibilității unui client de a semna un al doilea contract de furnizare pentru același punct de contorizare, în vederea satisfacerii cererii reziduale de energie electrică. Acest lucru este esențial pentru formarea de clienți activi.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  tuturor clienților stabiliți pe teritoriul lor să fie alimentați printr-o linie directă de către un producător și de către întreprinderile furnizoare.

(b)  tuturor clienților stabiliți pe teritoriul lor să fie alimentați, individual sau în comun, printr-o linie directă de către un producător și de către întreprinderile furnizoare.

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a permite aplicarea în practică a amendamentelor 123 și 153 atunci când se încheie contracte în mod simultan cu mai mulți furnizori și este în conformitate cu amendamentul 176. Modificările la articolul 7 sunt, de asemenea, importante pentru a permite existența unor clienți activi. Odată cu trecerea la surse regenerabile de energie, ar trebui facilitate eforturile persoanelor sau ale grupurilor de a își alimenta operațiunile și activitățile cu energie electrică produsă de o instalație conectată la spațiile lor printr-o linie directă. Astfel, persoanele sau corporațiile ar putea reduce sau fixa, în timp, costurile energetice prin utilizarea energiei electrice produse în apropiere, alegând energia din surse regenerabile.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Posibilitatea de a furniza energie electrică printr-o linie directă, prevăzută la alineatul (1), nu afectează posibilitatea de a încheia contracte de furnizare a energiei electrice în conformitate cu articolul 6.

3.  Posibilitatea de a furniza energie electrică printr-o linie directă, prevăzută la alineatul (1), nu afectează posibilitatea de a încheia contracte de furnizare a energiei electrice în conformitate cu articolul 6 și nu afectează dreptul clientului de a semna un al doilea contract de furnizare pentru cererea reziduală de energie electrică.

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a permite aplicarea în practică a amendamentelor 123 și 153 atunci când se încheie contracte în mod simultan cu mai mulți furnizori. De asemenea, facilitează amendamentele care vizează partajarea la scară mică a energiei electrice la nivel local, asigurând totodată posibilitatea de a încheia un al doilea contract de furnizare pentru necesități suplimentare (adică pentru a permite aplicarea în practică a amendamentelor 169, 172 etc.). Acest lucru este important pentru a încuraja trecerea la surse regenerabile de energie, pentru a oferi stimulente pentru o dezvoltare și utilizare sporite ale energiei din surse regenerabile și pentru a promova principiul clientului activ.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ka)  evaluarea alternativelor la construirea unei noi capacități de producție, cum ar fi soluțiile privind consumul dispecerizabil și stocarea energiei;

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că există proceduri de autorizare specifice pentru producerea mică și descentralizată și/sau producerea distribuită, care iau în considerare dimensiunea lor limitată și impactul lor potențial.

Statele membre se asigură că există proceduri de autorizare specifice, simplificate și fluidizate pentru producerea mică și descentralizată și/sau producerea distribuită, care iau în considerare dimensiunea lor limitată și impactul lor potențial.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Ținând seama pe deplin de dispozițiile relevante din tratat, în special de articolul 106, statele membre pot impune întreprinderilor din sectorul energiei electrice, în interesul economic general, obligații de serviciu public referitoare la siguranță, inclusiv siguranța alimentării cu energie electrică, regularitatea, calitatea și prețul furnizărilor, precum și protecția mediului, inclusiv eficiența energetică, energia din surse regenerabile și protecția climei. Aceste obligații sunt clar definite, transparente, nediscriminatorii și ușor de verificat și garantează întreprinderilor din domeniul energiei electrice din Uniune accesul egal la consumatorii naționali. Obligațiile de serviciu public care vizează stabilirea prețurilor de furnizare a energiei electrice respectă cerințele prevăzute la articolul 5.

2.  Ținând seama pe deplin de dispozițiile relevante din tratat, în special de articolul 106, statele membre pot impune întreprinderilor din sectorul energiei electrice, în interesul economic general, obligații de serviciu public referitoare la siguranță, inclusiv siguranța alimentării cu energie electrică, regularitatea, calitatea și prețul furnizărilor, precum și protecția mediului, inclusiv eficiența energetică, energia din surse regenerabile și protecția climei. Aceste obligații sunt clar definite, transparente, nediscriminatorii și ușor de verificat și garantează întreprinderilor din domeniul energiei electrice din Uniune accesul egal la consumatorii naționali. În ceea ce privește siguranța alimentării și eficiența energetică/gestionarea cererii, precum și în vederea realizării obiectivelor de protecție a mediului și a obiectivelor privind energia din surse regenerabile menționate la prezentul alineat, statele membre pot pune în aplicare o planificare pe termen lung, luând în considerare posibilitatea ca părți terțe să dorească acces la sistem. Obligațiile de serviciu public care vizează stabilirea prețurilor de furnizare a energiei electrice respectă cerințele prevăzute la articolul 5.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 – litera a – paragraful 1– liniuța 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  mijloacele prin care se pot obține informații actualizate privind toate tarifele aplicabile și taxele de întreținere;

-  mijloacele prin care se pot obține informații actualizate privind toate tarifele aplicabile, taxele de întreținere și produse și/sau servicii suplimentare (pachete de oferte);

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 – litera a – paragraful 1– liniuța 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

-  durata contractului, condițiile de reînnoire și de întrerupere a serviciilor și a contractului ;

-  durata contractului, condițiile de reînnoire și de întrerupere a serviciilor, inclusiv produse și/sau servicii suplimentare (pachete de servicii), și a contractului și dacă se permite denunțarea cu titlu gratuit contractului;

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  au dreptul de a li se notifica în mod corespunzător orice intenție de modificare a condițiilor contractuale și de a fi informați, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a rezilia contractul. Furnizorii notifică clienților lor orice ajustare a prețului de furnizare, precum și motivele și condițiile prealabile ale ajustării și sfera de aplicare a acesteia, în mod direct și în timp util, nu mai târziu de sfârșitul ultimei perioade normale de facturare care precedă intrarea în vigoare a ajustării, într-un mod transparent și ușor de înțeles. Statele membre garantează clienților dreptul de denunța orice contract în cazul în care nu acceptă noile condiții contractuale sau ajustări ale prețului de furnizare notificate de către furnizorul de energie electrică;

(b)  au dreptul de a li se notifica în mod corespunzător orice intenție de modificare a condițiilor contractuale și de a fi informați, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a rezilia contractul. Furnizorii notifică clienților lor orice ajustare a prețului de furnizare, precum și motivele și condițiile prealabile ale ajustării și sfera de aplicare a acesteia, în mod direct, imediat ce au informații privind o ajustarea și cel târziu cu o lună înainte de intrarea în vigoare a ajustării, într-un mod transparent și ușor de înțeles. Statele membre garantează clienților dreptul de denunța orice contract în cazul în care nu acceptă noile condiții contractuale sau ajustări ale prețului de furnizare notificate de către furnizorul de energie electrică;

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  beneficiază de o gamă largă de modalități de plată, care nu fac deosebire în mod nejustificat între clienți. Orice diferență în ceea ce privește comisioanele legate de metodele de plată reflectă costurile relevante suportate de furnizor;

(d)  beneficiază de o gamă largă de modalități de plată, care nu fac deosebire în mod nejustificat între clienți. Orice diferență în ceea ce privește comisioanele legate de metodele de plată reflectă costurile relevante suportate de furnizor, în conformitate cu articolul 62 din Directiva (UE) 2015/2366, care interzice suprataxele pentru orice instrument de plată;

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  nu sunt excesiv de dezavantajați de sistemele de plată anticipată comparativ cu prețul mediu al pieței;

(e)  nu sunt dezavantajați în mod disproporțional de sistemele de plată anticipată comparativ cu prețul mediu al pieței;

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  primesc un decont final de lichidare, după schimbarea furnizorului de energie electrică, în termen de șase săptămâni de la schimbarea furnizorului.

(j)  primesc un decont final de lichidare, după schimbarea furnizorului de energie electrică, în termen de cel mult două săptămâni de la schimbarea furnizorului.

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 – litera j a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja)  primesc un rezumat al principalelor condiții contractuale (cum ar fi principalele caracteristici ale serviciului, informații detaliate privind prețurile, condițiile pentru schimbarea furnizorului și creșterea prețurilor) într-un limbaj concis și simplu pe prima pagină a contractului sau împreună cu contractul;

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că clienții finali primesc de la furnizori toate informațiile referitoare la avantajele și riscurile pe care le prezintă un astfel de contract de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice.

2.  Statele membre se asigură că clienții finali primesc de la furnizori toate informațiile referitoare la avantajele și riscurile pe care le prezintă un astfel de contract de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice, inclusiv la necesitatea de a se instala un contor de energie electrică adecvat.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Înainte de a trece la un contract cu preț dinamic, fiecărui consumator final i se cere întotdeauna să își dea acordul.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Statele membre au ca obiectiv să reducă proporția componentelor fixe din facturile la energie electrică ale consumatorilor finali.

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Statele membre se asigură că există garanții adecvate privind expunerea consumatorilor finali la modificările prețurilor pentru a se evita așa-numitul „șoc al facturii” sau un nivel ridicat de răspundere financiară.

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Începând cel târziu de la 1 ianuarie 2022, procesul tehnic de schimbare a furnizorului nu durează mai mult de 24 ore și poate avea loc în orice zi lucrătoare.

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că nu li se impune clienților niciun comision de schimbare a furnizorului.

2.  Statele membre se asigură că nu li se impune clienților finali niciun comision de schimbare a furnizorului.

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Prin derogare de la alineatul (2), statele membre pot alege să permită furnizorilor să perceapă comisioane de reziliere a contractului clienților care reziliază de bună voie contractele de furnizare pe durată determinată înainte de scadența acestora. Astfel de comisioane pot fi percepute numai în cazul în care clienții primesc un avantaj demonstrabil de pe urma respectivelor contracte. În plus, comisioanele în cauză nu depășesc pierderile economice directe pe care le cauzează furnizorului clientul care reziliază contractul, inclusiv costurile oricăror pachete de investiții sau de servicii deja furnizate clientului în cadrul respectivului contract.

3.  Prin derogare de la alineatul (2), statele membre pot alege să permită furnizorilor să perceapă comisioane de reziliere a contractului clienților finali care reziliază de bună voie contractele de furnizare pe durată determinată, la preț fix, înainte de scadența acestora, cu condiția ca clientul să fi încheiat un astfel de contract de bună voie. Astfel de comisioane pot fi percepute numai în cazul în care clienții finali primesc un avantaj demonstrabil de pe urma respectivelor contracte. În plus, comisioanele în cauză sunt proporționale cu avantajul furnizat clientului și nu depășesc pierderile economice directe pe care le cauzează furnizorului clientul final care reziliază contractul, inclusiv costurile oricăror pachete de investiții sau de servicii deja furnizate clientului final în cadrul respectivului contract. Sarcina probei cu privire la pierderile economice directe aparține furnizorului și este monitorizată de autoritatea națională de reglementare.

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  Consumatorii casnici au dreptul să participe la sisteme de schimbare colectivă a furnizorilor. Statele membre elimină toate obstacolele administrative sau în materie de reglementare pentru schimbarea colectivă a furnizorilor, oferind, în același timp, un cadru care să garanteze protecția consumatorilor în cea mai mare măsură posibilă, pentru a evita orice practici abuzive.

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că, în cazul în care un client final dorește să încheie un contract cu un agregator, un astfel de angajament nu necesită consimțământul furnizorului respectivului client final.

1.  Statele membre se asigură că clienții finali au dreptul să încheie un contract cu un agregator și că un astfel de angajament nu necesită consimțământul furnizorului respectivului client final.

 

Statele membre se asigură că agregatorii informează pe deplin clienții cu privire la termenii și condițiile contractelor care le sunt oferite.

 

Statele membre se asigură că furnizorii nu discriminează clienții pe baza faptului că aceștia au încheiat un contract cu un agregator.

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că un client final care dorește să rezilieze contractul cu un agregator, cu respectarea condițiilor contractuale, are dreptul la o astfel de reziliere în termen de trei săptămâni.

2.  Statele membre se asigură că un client final care dorește să rezilieze contractul cu un agregator poate face acest lucru în conformitate cu articolul 12.

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Sarcina probei cu privire la pierderile economice directe aparține agregatorului și este monitorizată de autoritatea națională de reglementare.

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre se asigură că clienții finali au dreptul de a primi, cel puțin o dată pe an, toate datele relevante referitoare la consumul dispecerizabil sau datele referitoare la energia electrică furnizată și vândută.

4.  Statele membre se asigură că clienții finali au dreptul de a primi, cel puțin o dată pe lună, toate datele relevante referitoare la consumul dispecerizabil sau datele referitoare la energia electrică furnizată și vândută, precum și date referitoare la regularizare, la cerere și fără a le fi percepute taxe suplimentare.

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că clienții au acces gratuit la cel puțin un instrument de comparare a ofertelor furnizorilor care îndeplinește criteriile de certificare stabilite în anexa I. Instrumentele de comparare pot fi gestionate de orice entitate, inclusiv de companii private și de autorități sau organisme publice. Clienții ar trebui informați cu privire la existența unor astfel de instrumente.

1.  Statele membre se asigură că clienții au acces gratuit la cel puțin un instrument de comparare a ofertelor de contracte atât individuale, cât și combinate, inclusiv contracte cu prețuri dinamice, a ofertelor furnizorilor de energie electrică, ale furnizorilor de servicii de energie electrică și ale agregatorilor independenți, care îndeplinește cel puțin criteriile de certificare stabilite în anexa I. Instrumentele de comparare pot fi gestionate de orice entitate, inclusiv de companii private și de autorități sau organisme publice. Cel puțin un instrument în fiecare stat membru acoperă întregul spectru al pieței. Clienții sunt informați cu privire la existența unor astfel de instrumente în facturile lor sau în documente alăturate acestora.

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre pot impune ca instrumentele de comparare menționate la alineatul (1) să includă determinanți comparativi referitori la natura serviciilor oferite de furnizori.

3.  Statele membre impun ca instrumentele de comparare menționate la alineatul (1) să includă determinanți comparativi referitori la natura serviciilor oferite de furnizori.

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Orice instrument care compară ofertele furnizorilor este eligibil să depună o cerere de certificare în conformitate cu prezentul articol în mod voluntar și nediscriminatoriu.

4.  Orice instrument care compară ofertele furnizorilor de energie electrică, ale furnizorilor de servicii de energie electrică și ale agregatorilor, inclusiv ale agregatorilor independenți, depune o cerere de certificare în conformitate cu prezentul articol în mod nediscriminatoriu.

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  au dreptul să producă, să stocheze, să consume și să vândă energie electrică autoprodusă pe toate piețele organizate, fie individual, fie prin intermediul agregatorilor, fără a face obiectul unor proceduri extrem de greoaie și unor tarife care nu reflectă costurile;

(a)  au dreptul să producă, să stocheze, să consume și să vândă energie electrică autoprodusă pe toate piețele organizate, fie individual, fie prin intermediul agregatorilor, fără a face obiectul unor proceduri discriminatorii sau extrem de greoaie și unor tarife care nu reflectă costurile;

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Instalația de energie necesară pentru activitățile clientului activ poate fi gestionată de un terț în ceea ce privește instalarea, exploatarea, inclusiv contorizarea și întreținerea.

2.  Instalația de energie necesară pentru activitățile clientului activ poate fi gestionată de un terț în ceea ce privește instalarea, exploatarea, inclusiv contorizarea și întreținerea, cu condiția ca riscul economic legat de exploatarea instalației să revină clientului activ.

 

Statele membre se asigură că clienții activi care dețin o instalație de stocare:

 

(a) au dreptul la o conexiune la rețea într-un termen rezonabil după depunerea cererii;

 

(b) nu fac obiectul unor impozite, suprataxe sau taxe suplimentare pentru energia electrică stocată în instalația de stocare;

 

(c) se diferențiază de producători și nu fac obiectul cerințelor și taxelor aferente acordării licențelor;

 

(d) au dreptul să furnizeze mai multe servicii simultan, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  au dreptul de a deține, de a crea sau de a închiria rețele comunitare și de a le gestiona în mod autonom;

(a)  au dreptul de a deține, de a crea sau de a închiria rețele comunitare și de a le gestiona în mod autonom, atât timp cât sistemul de concesiuni al statului membru este respectat;

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  fac obiectul responsabilității pentru echilibru în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) ... [reformarea Regulamentului 714/2009 propusă prin COM(2016)0861/2];

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  beneficiază de un tratament nediscriminatoriu în ceea ce privește activitățile, drepturile și obligațiile lor în calitate de clienți finali, producători, operatori de distribuție sau agregatori;

(c)  beneficiază de un tratament nediscriminatoriu în ceea ce privește activitățile, drepturile și obligațiile lor în calitate de clienți finali, producători, operatori de distribuție, furnizori sau agregatori;

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1 – litera c a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  contribuie în mod corespunzător la costurile sistemului de energie electrică la care rămân racordate;

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1 – litera c b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(cb)  își desfășoară activitatea pe piață în condiții de concurență echitabile fără a denatura concurența;

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2 – litera - a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  sunt bine definite condițiile pentru crearea, exploatarea și suprimarea rețelelor locale de energie;

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2 – litera a a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  sunt stabilite condiții și standarde pentru comunitățile locale de energie care dețin rețele pentru a menține o planificare eficientă a rețelei. Aceste condiții și standarde asigură, de asemenea, faptul că clienții și membrii comunității energetice locale beneficiază de aceeași calitate și aceleași standarde ale serviciilor de rețea care sunt disponibile pentru clienții din afara comunității energetice locale;

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2 – litera a b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab)  clienții finali au dreptul de a participa la o comunitate energetică locală;

Justificare

Este necesar să se clarifice faptul că participarea la comunitățile energetice locale este o expresie a dreptului consumatorului de a alege și să se asigure faptul că toți consumatorii din întreaga UE au posibilitatea de a participa la o comunitate energetică locală.

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  dispozițiile de la capitolul IV se aplică comunităților energetice locale care desfășoară activități de operator de distribuție;

(e)  dispozițiile de la capitolul IV, precum și alte norme și reglementări care se aplică operatorilor de distribuție se aplică comunităților energetice locale care desfășoară activități de operator de distribuție;

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  atunci când este cazul, utilizatorii rețelei care nu sunt acționari sau membri ai comunității energetice locale și care sunt racordați la rețeaua de distribuție exploatată de o comunitate energetică locală fac obiectul unor tarife de rețea echitabile, care reflectă costurile. În cazul în care respectivii utilizatori ai rețelei și comunitățile energetice locale nu pot ajunge la un acord în privința tarifelor de rețea, ambele părți pot solicita autorității de reglementare să stabilească nivelul tarifelor de rețea printr-o decizie relevantă;

(g)  atunci când este cazul, utilizatorii rețelei care nu sunt acționari sau membri ai comunității energetice locale și care sunt racordați la rețeaua de distribuție exploatată de o comunitate energetică locală fac obiectul unor tarife de rețea nediscriminatorii, echitabile și care reflectă costurile. În cazul în care respectivii utilizatori ai rețelei și comunitățile energetice locale nu pot ajunge la un acord în privința tarifelor de rețea, ambele părți pot solicita autorității de reglementare să stabilească nivelul tarifelor de rețea printr-o decizie relevantă;

Amendamentul    79

Propunere de directivă

Articolul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 16a

 

Partajarea energiei electrice

 

Comunitățile energetice locale au dreptul să partajeze energie electrică din activele de producere în cadrul comunității între membrii sau acționarii săi, pe baza principiilor pieței, inclusiv aplicând tehnologii TIC existente sau viitoare, cum ar fi sistemele de contorizare netă virtuală și cele bazate pe tehnologiile registrelor distribuite, precum și prin acorduri de achiziție de energie electrică sau acorduri comerciale inter pares, de exemplu.

Amendamentul    80

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că autoritățile naționale de reglementare îi încurajează pe clienții finali, inclusiv pe cei care oferă consum dispecerizabil prin agregatori, să participe la toate piețele organizate, alături de producători, într-un mod nediscriminatoriu.

1.  Statele membre se asigură că cadrul de reglementare le permite clienților finali, inclusiv celor care oferă consum dispecerizabil prin agregatori, să participe la toate piețele organizate și mecanismele de asigurare a capacității, alături de producători, într-un mod nediscriminatoriu.

Amendamentul    81

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că, atunci când achiziționează servicii de sistem, operatorii de transport și de sistem și operatorii de distribuție tratează furnizorii de consum dispecerizabil, inclusiv agregatorii independenți, în mod nediscriminatoriu, pe baza capacităților lor tehnice.

2.  Statele membre se asigură că, atunci când achiziționează servicii de sistem, operatorii de transport și de sistem și operatorii de distribuție tratează furnizorii de consum dispecerizabil, inclusiv agregatorii independenți, în mod nediscriminatoriu, alături de producători, pe baza capacităților lor tehnice.

Amendamentul    82

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre se asigură că cadrul lor de reglementare încurajează participarea agregatorilor pe piața cu amănuntul și că acesta cuprinde cel puțin următoarele elemente:

3.  Statele membre se asigură că cadrul lor de reglementare încurajează participarea agregatorilor pe toate piețele și că acesta cuprinde cel puțin următoarele elemente:

Amendamentul    83

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  norme transparente care trasează clar rolurile și responsabilitățile tuturor participanților la piață;

(b)  norme nediscriminatorii și transparente care trasează clar rolurile și responsabilitățile tuturor participanților la piață;

Amendamentul    84

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 3 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  norme și proceduri transparente pentru schimbul de date între participanții la piață, care asigură accesul ușor la date în condiții de egalitate și fără discriminare, protejând totodată în întregime datele cu caracter comercial;

(c)  norme și proceduri nediscriminatorii și transparente pentru schimbul de date între participanții la piață, care asigură accesul ușor la date în condiții de egalitate și fără discriminare, protejând totodată în întregime datele cu caracter comercial și datele cu caracter personal ale clienților, inclusiv cerințe minime de informare pentru agregator, precum și criterii minime pentru protecția datelor sensibile din punct de vedere comercial pentru toate părțile vizate;

Amendamentul    85

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  agregatorilor nu li se impune să plătească compensații furnizorilor sau producătorilor;

eliminat

Amendamentul    86

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 3 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  participanții la piață implicați în activități de agregare sunt responsabili din punct de vedere financiar pentru dezechilibrele pe care le cauzează în sistemul de energie electrică, astfel cum se prevede în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (UE) ... [reformarea Regulamentului 714/2009 propusă prin COM(2016)0861/2];

Amendamentul    87

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 3 – litera d b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db)  norme și proceduri nediscriminatorii și transparente pentru a compensa în mod proporțional participanții la piață pentru energia pe care o furnizează pe parcursul perioadei de consum dispecerizabil, sub supravegherea autorității naționale de reglementare, fără a crea un obstacol în calea intrării pe piață a agregatorilor sau un obstacol în calea flexibilității. Compensația se limitează strict la acoperirea costurilor rezultate. Metoda de calcul pentru o astfel de compensație poate lua în considerare beneficiile generate de agregatorii independenți pentru alți participanți la piață și poate fi supusă aprobării autorității de reglementare;

Amendamentul    88

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 3 – litera d c (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(dc)  consumatorii finali care au un contract cu agregatori independenți nu sunt supuși unor plăți nejustificate, sancțiuni sau alte restricții contractuale nejustificate din partea furnizorii lor;

Amendamentul    89

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Pentru a asigura transmiterea corectă a costurilor de echilibrare și a beneficiilor generate de agregatori către participanții la piață, statele membre pot, în mod excepțional, să permită plățile compensatorii între agregatori și părțile responsabile cu echilibrarea. Astfel de plăți compensatorii trebuie să se limiteze la situațiile în care un participant la piață provoacă, unui alt participant la piață, dezechilibre care generează un cost financiar.

eliminat

Respectivele plăți compensatorii excepționale fac obiectul aprobării de către autoritățile naționale de reglementare și sunt monitorizate de agenție.

 

Amendamentul    90

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că facturile îndeplinesc cerințele minime aplicabile facturării și informațiilor de facturare prevăzute în anexa II. Informațiile incluse în facturi trebuie să fie corecte, clare, concise și prezentate într-un mod care înlesnește compararea de către consumatori.

1.  Statele membre se asigură că facturile îndeplinesc cerințele minime aplicabile facturării și informațiilor de facturare prevăzute în anexa II. Informațiile incluse în facturi sunt corecte, clare, concise, ușor de utilizat și prezentate într-un mod care înlesnește compararea de către consumatori. Informațiile indicate în anexa II care nu trebuie în mod obligatoriu incluse în facturi sunt puse la dispoziția clienților prin alte mijloace, la alegerea statelor membre.

Amendamentul    91

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Facturarea se efectuează pe baza consumului real, cel puțin o dată pe an. Informațiile de facturare sunt puse la dispoziție cel puțin din trei în trei luni, la cerere sau în cazul în care clienții finali au optat să primească facturi electronice, ori, în caz contrar, de două ori pe an.

Facturarea se efectuează pe baza consumului real, cel puțin o dată pe an. Informațiile de facturare, inclusiv informațiile privind consumul real, sunt puse la dispoziție cel puțin o dată pe lună, la cerere sau în cazul în care clienții finali au optat să primească facturi electronice, ori, în caz contrar, de două ori pe an.

Amendamentul    92

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care clienții finali au contoare care permit citirea de la distanță de către operator, se furnizează informații exacte de facturare bazate pe consumul real cel puțin o dată pe lună.

4.  În cazul în care clienții finali au contoare care permit citirea de la distanță de către operator, se furnizează informații exacte de facturare bazate pe consumul real cel puțin o dată pe lună, inclusiv prin site-uri web sau prin alte mijloace inovatoare.

Amendamentul    93

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Statele membre pot prevedea că, la cererea clienților finali, informațiile cuprinse în respectivele facturi nu sunt considerate drept solicitare de plată. În astfel de cazuri, statele membre se asigură că furnizorii oferă modalități flexibile de plată.

eliminat

Amendamentul    94

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  Statele membre impun ca, la cerere, informațiile și estimările referitoare la costurile cu energia electrică să fie puse la dispoziția clienților finali în timp util și într-un format ușor de înțeles.

8.  Statele membre impun ca, la cerere, informațiile și estimările referitoare la costurile cu energia electrică să fie puse la dispoziția clienților finali în timp util și într-un format ușor de înțeles. În cazul în care contractul include o modificare viitoare a produsului sau a prețului ori o reducere, acest lucru ar trebui indicat pe factură, împreună cu data la care are loc modificarea.

Amendamentul    95

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8a.  Statele membre consultă organizațiile de consumatori atunci când intenționează să modifice formatul facturilor.

Amendamentul    96

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 8 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

8b.  Atunci când unui client final i s-a aplicat același tarif pe o perioadă mai mare de doi ani, statele membre le impun furnizorilor obligația de a-l înștiința pe client, în factura de energie sau împreună cu aceasta, dacă este disponibil un tarif mai adecvat sau mai avantajos, precum și de a-i facilita acestuia trecerea la noul tarif.

Justificare

Este important să se ia măsuri pentru a se asigura faptul că, atunci când clienților finali li s-a aplicat același tarif pe o perioadă mai mare de doi ani, aceștia pot fi înștiințați în mod proactiv de către furnizorul lor cu privire la posibilitatea reducerii facturilor prin trecerea la un tarif alternativ, poate mai nou, oferit de același furnizor. Clienții care nu își schimbă furnizorul ajung frecvent să plătească așa-numitele „tarife învechite”, care nu mai sunt competitive și care pot fi mult mai costisitoare decât gama de tarife disponibilă în prezent. Astfel de clienți pot fi frecvent cei cu venituri mai mici sau cei mai expuși riscului de sărăcie energetică.

Amendamentul    97

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În vederea promovării eficienței energetice și a abilitării clienților, statele membre sau, atunci când un stat membru a stabilit astfel, autoritatea de reglementare recomandă călduros întreprinderilor din domeniul energiei electrice și agregatorilor să optimizeze utilizarea energiei electrice, printre altele, prin furnizarea de servicii de gestionare a energiei, prin elaborarea de formule inovatoare de stabilire a prețului sau prin introducerea unor sisteme inteligente și interoperabile de contorizare sau a unor rețele inteligente, atunci când este cazul.

1.  În vederea promovării eficienței energetice și a abilitării clienților, statele membre sau, atunci când un stat membru a stabilit astfel, autoritatea de reglementare recomandă călduros întreprinderilor din domeniul energiei electrice și agregatorilor să optimizeze utilizarea energiei electrice, atunci când acest lucru este rentabil, printre altele, prin furnizarea de servicii de gestionare a energiei, prin elaborarea de formule inovatoare de stabilire a prețului și prin introducerea unor sisteme inteligente și interoperabile de contorizare, în special cu sisteme de gestionare a energiei ale consumatorilor, a unor rețele inteligente și, atunci când este cazul, a unor aparate inteligente și „case inteligente” în conformitate cu legislația aplicabilă a Uniunii în materie de protecție a datelor.

Amendamentul    98

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre care procedează la introducerea sistemelor de contorizare inteligentă adoptă și publică cerințele funcționale și tehnice minime aplicabile sistemelor care urmează să fie introduse pe teritoriile lor în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 20 și în anexa III. Statele membre asigură interoperabilitatea acestor sisteme de contorizare inteligentă, precum și legătura acestora cu platforme de gestionare a energiei ale consumatorilor. În acest sens, statele membre acordă atenția cuvenită utilizării standardelor relevante disponibile, inclusiv a celor care permit interoperabilitatea, celor mai bune practici, precum și importanței dezvoltării pieței interne a energiei electrice.

3.  Statele membre care procedează la introducerea sistemelor de contorizare inteligentă adoptă și publică cerințele funcționale și tehnice minime aplicabile sistemelor care urmează să fie introduse pe teritoriile lor în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 20 și în anexa III. Statele membre asigură interoperabilitatea acestor sisteme de contorizare inteligentă, abordarea centrată pe utilizator, precum și legătura acestora cu platforme de gestionare a energiei ale consumatorilor. În acest sens, statele membre acordă atenția cuvenită utilizării standardelor relevante disponibile, inclusiv a celor care permit interoperabilitatea la nivelul modelului de date și al aplicației, celor mai bune practici, precum și importanței dezvoltării schimbului de date, a serviciilor de energie viitoare și inovatoare, a introducerii rețelelor inteligente și a pieței interne a energiei electrice. Pentru sistemele de contorizare inteligentă existente, trebuie îndeplinite cerințele atunci când sistemul de contorizare este înlocuit de unul nou, la sfârșitul duratei sale de viață economice sau mai devreme.

Amendamentul    99

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre care procedează la introducerea contorizării inteligente se asigură că clienții finali contribuie la costurile asociate instalării într-un mod transparent și nediscriminatoriu. Statele membre monitorizează cu regularitate introducerea sistemelor pe teritoriul lor pentru a urmări evoluția costurilor și a beneficiilor la nivelul întregului lanț valoric, inclusiv beneficiile nete aduse clienților.

4.  Statele membre care procedează la introducerea contorizării inteligente se asigură că clienții finali contribuie la costurile asociate instalării într-un mod transparent și nediscriminatoriu, luând în considerare, în același timp, beneficiile pe termen lung pentru întregul lanț valoric. Statele membre monitorizează cu regularitate introducerea sistemelor pe teritoriul lor pentru a urmări evoluția costurilor și a beneficiilor la nivelul întregului lanț valoric, inclusiv beneficiile nete, cum ar fi economiile, aduse clienților și gradul de satisfacție generală al acestora în ceea ce privește introducerea sistemului.

Amendamentul    100

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care introducerea contorizării inteligente este evaluată negativ în urma evaluării cost-beneficiu menționate la alineatul (2), statele membre se asigură că această evaluare este revizuită periodic pentru a răspunde schimbării ipotezelor de bază, noutăților tehnologice și evoluției pieței. Statele membre notifică serviciilor responsabile ale Comisiei rezultatul evaluării lor economice actualizate imediat ce este disponibil.

5.  În cazul în care introducerea contorizării inteligente este evaluată negativ în urma evaluării cost-beneficiu menționate la alineatul (2), statele membre se asigură că această evaluare este revizuită periodic și cel puțin din doi în doi ani pentru a răspunde schimbării ipotezelor de bază, noutăților tehnologice și evoluției pieței. Statele membre notifică serviciilor responsabile ale Comisiei rezultatul evaluării lor economice actualizate imediat ce este disponibil.

Amendamentul    101

Propunere de directivă

Articolul 20 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care contorizarea inteligentă este evaluată pozitiv în urma evaluării cost-beneficiu menționate la articolul 19 alineatul (2) sau este implementată în mod sistematic, statele membre introduc sistemele de contorizare inteligentă în conformitate cu standardele europene, cu dispozițiile din anexa III și cu următoarele principii:

În cazul în care contorizarea inteligentă este evaluată pozitiv în urma evaluării cost-beneficiu menționate la articolul 19 alineatul (2) sau este implementată în mod sistematic după intrarea în vigoare a prezentei directive, statele membre introduc sistemele de contorizare inteligentă în conformitate cu standardele europene, cu dispozițiile din anexa III și cu următoarele principii:

Amendamentul    102

Propunere de directivă

Articolul 20 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sistemele de contorizare măsoară cu acuratețe consumul real de energie electrică și le oferă clienților finali informații despre timpul efectiv de utilizare. Aceste informații trebuie să fie ușor de accesat și de vizualizat de către clienții finali, fără costuri suplimentare și în timp aproape real pentru a sprijini programele automate de eficiență energetică, consumul dispecerizabil și alte servicii;

(a)  sistemele de contorizare măsoară cu acuratețe consumul real de energie electrică și le oferă clienților finali informații despre timpul efectiv de utilizare. Datele validate privind consumul anterior sunt ușor de accesat și de vizualizat de către clienții finali, cel puțin prin intermediul unui afișaj la domiciliu, fără costuri suplimentare. Clienților finali le sunt puse la dispoziție date de consum nevalidate, în timp aproape real, printr-o interfață standardizată, pentru a sprijini programele automate de eficiență energetică, consumul dispecerizabil și alte servicii.

Amendamentul    103

Propunere de directivă

Articolul 20 – paragraful 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  protecția vieții private și a datelor clienților finali este asigurată în conformitate cu legislația aplicabilă a Uniunii în domeniul protecției datelor și a vieții private;

(c)  protecția vieții private și a datelor clienților finali este asigurată în conformitate cu legislația aplicabilă a Uniunii în domeniul protecției datelor și a vieții private; în special, clienții finali pot avea acces la informații privind identitatea altor părți care le accesează datele cu caracter personal și momentul când se realizează accesul, pentru a putea asigura respectarea drepturilor lor în temeiul legislației Uniunii privind protecția datelor;

Amendamentul    104

Propunere de directivă

Articolul 20 – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  la cererea clienților finali, datele înregistrate de contoare referitoare la producția sau consumul lor de energie electrică li se pun la dispoziție prin intermediul unei interfețe standardizate locale de comunicare și/sau prin acces de la distanță sau se pun la dispoziția unei părți terțe care acționează în numele lor, într-un format ușor de înțeles, după cum se prevede la articolul 24, care le permite să compare diferite oferte în condiții identice;

(e)  datele înregistrate de contoare referitoare la producția sau consumul lor de energie electrică li se pun la dispoziție prin intermediul unei interfețe standardizate locale de comunicare și/sau prin acces de la distanță sau se pun la dispoziția unei părți terțe care acționează în numele lor, într-un format ușor de înțeles, după cum se prevede la articolul 24, și cât mai aproape posibil de timpul real, care le permite să compare diferite oferte în condiții identice; de asemenea, clienții finali își pot descărca propriile date privind contorizarea sau le pot transmite unei alte părți, fără costuri suplimentare și în conformitate cu dreptul lor la portabilitatea datelor în temeiul legislației Uniunii privind protecția datelor;

Amendamentul    105

Propunere de directivă

Articolul 20 – paragraful 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  clienților finali li se oferă consiliere și informații corespunzătoare în momentul instalării contoarelor inteligente, în special în privința întregului lor potențial de gestionare a citirilor și de monitorizare a consumului de energie electrică, precum și în privința colectării și a prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă a Uniunii în materie de protecție a datelor;

(f)  clienților finali li se oferă consiliere și informații corespunzătoare înainte de instalarea contoarelor inteligente și/sau în momentul instalării acestora, în special în privința întregului lor potențial de gestionare a citirilor și de monitorizare a consumului de energie electrică, precum și în privința colectării și a prelucrării datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă a Uniunii în materie de protecție a datelor;

Amendamentul    106

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul în care contorizarea inteligentă este evaluată negativ în urma evaluării cost-beneficiu menționate la articolul 19 alineatul (2) sau nu este implementată în mod sistematic, statele membre se asigură că fiecare client final are dreptul, la cerere și în condiții echitabile și rezonabile, de a beneficia de instalarea sau, după caz, de modernizarea unui contor inteligent care respectă următoarele cerințe:

1.  În cazul în care contorizarea inteligentă este evaluată negativ în urma evaluării cost-beneficiu menționate la articolul 19 alineatul (2) sau nu este implementată în mod sistematic, statele membre se asigură că fiecare client final are dreptul, la cerere și în condiții echitabile, rezonabile și eficiente din punctul de vedere al costurilor, de a beneficia de instalarea sau, după caz, de modernizarea unui contor inteligent care respectă următoarele cerințe:

Amendamentul    107

Propunere de directivă

Articolul 21 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic, este dotat cu funcționalitățile menționate la articolul 20 sau cu un set minim de funcționalități care trebuie definite și publicate de statele membre la nivel național și în conformitate cu dispozițiile din anexa III;

(a)  este dotat cu funcționalitățile menționate la articolul 20 sau cu un set minim de funcționalități care trebuie definite și publicate de statele membre la nivel național și în conformitate cu dispozițiile din anexa III;

Amendamentul    108

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La elaborarea normelor referitoare la gestionarea și schimbul de date, statele membre sau, atunci când un stat membru a stabilit astfel, autoritățile competente desemnate precizează părțile eligibile care pot avea acces la datele clientului final cu consimțământul expres al acestuia, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului52. În sensul prezentei directive, datele includ datele furnizate de contoare și datele privind consumul, precum și datele necesare pentru migrarea consumatorilor. Părțile eligibile includ cel puțin clienții, furnizorii, operatorii de transport și de sistem și operatorii de distribuție, agregatorii, societățile de servicii energetice și alte părți care furnizează clienților energie sau alte servicii.

1.  La elaborarea normelor referitoare la gestionarea și schimbul de date, statele membre sau, atunci când un stat membru a stabilit astfel, autoritățile competente desemnate precizează părțile eligibile care pot avea acces la datele clientului final cu consimțământul expres al acestuia, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului52. În sensul prezentei directive, datele includ datele furnizate de contoare și datele privind consumul, precum și datele necesare pentru migrarea consumatorilor, programele automate de eficiență energetică, serviciile de gestionare a energiei și serviciile legate de consumul dispecerizabil. Părțile eligibile includ cel puțin clienții, furnizorii, operatorii de transport și de sistem și operatorii de distribuție, agregatorii, societățile de servicii energetice și alte părți care furnizează clienților energie sau alte servicii.

 

La cerere, părțile eligibile furnizează clienților o prezentare generală a părților care au acces la datele lor.

__________________

__________________

52 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

52 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul    109

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre organizează gestionarea datelor astfel încât să asigure un acces la date și un schimb de date care să fie eficiente. Independent de modelul de gestionare a datelor aplicat în fiecare stat membru, partea sau părțile responsabile cu gestionarea datelor oferă oricărei părți eligibile, cu consimțământul expres al clientului final, acces la datele respectivului client final. Părților eligibile ar trebui să li se pună dispoziție datele solicitate în mod simultan și nediscriminatoriu. Datele trebuie să fie ușor de accesat, iar procedurile relevante trebuie puse la dispoziția publicului.

2.  Statele membre organizează gestionarea în siguranță a datelor astfel încât să asigure un acces la date și un schimb de date care să fie eficiente, protecția datelor, securitatea datelor, transparența, caracterul neutru și integritatea datelor. Independent de modelul de gestionare a datelor aplicat în fiecare stat membru, partea sau părțile responsabile cu gestionarea datelor oferă oricărei părți eligibile, cu consimțământul expres al clientului final, acces la datele respectivului client final. Părților eligibile ar trebui să li se pună dispoziție datele solicitate în mod simultan și nediscriminatoriu. Datele trebuie să fie ușor de accesat, iar procedurile relevante trebuie puse la dispoziția publicului.

Amendamentul    110

Propunere de directivă

Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Clienților finali nu li se impun costuri suplimentare pentru accesul la datele proprii. Statele membre au răspunderea de a stabili costurile relevante pentru accesul la date al părților eligibile. Entitățile reglementate care oferă servicii de date nu pot avea profit de pe urma acestei activități.

4.  Clienților finali nu li se impun costuri suplimentare pentru accesul la datele proprii sau pentru solicitările de a-și transfera datele. Statele membre au răspunderea de a stabili costurile relevante pentru accesul la date al părților eligibile. Entitățile reglementate care oferă servicii de date nu pot avea profit de pe urma acestei activități.

Amendamentul    111

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre definesc un format comun al datelor și o procedură transparentă pentru ca părțile eligibile să aibă acces la datele enumerate la articolul 23 alineatul (1) în vederea promovării concurenței pe piața cu amănuntul și a evitării costurilor administrative excesive pentru părțile eligibile.

1.  Statele membre definesc un format comun al datelor pentru a permite interoperabilitatea și pentru a facilita schimbul de date și o procedură transparentă pentru ca părțile eligibile să aibă acces la datele enumerate la articolul 23 alineatul (1) în vederea promovării concurenței pe piața cu amănuntul și a evitării costurilor administrative excesive pentru părțile eligibile.

Amendamentul    112

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 68, Comisia stabilește un format european comun al datelor și proceduri nediscriminatorii și transparente de accesare a datelor, enumerate la articolul 23 alineatul (1), care înlocuiesc formatul datelor și procedurile naționale adoptate de statele membre în conformitate cu alineatul (1). Statele membre se asigură că participanții la piață aplică un format european comun al datelor.

2.  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 68, Comisia stabilește standardele de interoperabilitate, un format european comun al datelor și proceduri nediscriminatorii și transparente de accesare a datelor, enumerate la articolul 23 alineatul (1), și asigură o tranziție eficientă din punctul de vedere al costurilor, luând în considerare condițiile din statele membre, care înlocuiesc formatul datelor și procedurile naționale adoptate de statele membre în conformitate cu alineatul (1). Statele membre se asigură că participanții la piață aplică standardele de interoperabilitate sau formatul european comun al datelor. După caz, în urma consultării comitetului menționat la articolul 68, Comisia poate solicita ca standardele să fie elaborate de organizațiile de standardizare europene relevante.

Amendamentul    113

Propunere de directivă

Articolul 25 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre asigură crearea unor puncte unice de contact pentru a pune la dispoziția clienților toate informațiile necesare cu privire la drepturile lor, la legislația în vigoare și la căile de soluționare a litigiilor de care dispun în cazul unui litigiu. Astfel de puncte de contact pot face parte din punctele de informare generală a consumatorilor.

Statele membre asigură crearea unor puncte unice de contact pentru a pune la dispoziția clienților toate informațiile necesare cu privire la drepturile lor, la legislația în vigoare, la instrumentele de comparare acreditate și la căile de soluționare a litigiilor de care dispun în cazul unui litigiu cu furnizorul de energie electrică, furnizorul de servicii energetice, agregatorul sau orice alt intermediar. Astfel de puncte de contact pot face parte din punctele de informare generală a consumatorilor. În cazul în care serviciul furnizat este legat sau grupat cu software, hardware sau tehnologia comunicațiilor, plângerile depuse de clienții finali sunt gestionate prin intermediul unui punct de contact unic.

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    114

Propunere de directivă

Articolul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 26

Articolul 26

Dreptul la soluționarea extrajudiciară a litigiilor

Dreptul la soluționarea extrajudiciară a litigiilor

Statele membre garantează că clienții au acces la mecanisme extrajudiciare de soluționare a litigiilor care să fie simple, echitabile, transparente, independente, eficace și eficiente pentru soluționarea litigiilor privind drepturile și obligațiile instituite în temeiul prezentei directive. În cazul în care clientul este un consumator în sensul Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului53, astfel de mecanisme extrajudiciare respectă cerințele de calitate prevăzute în Directiva 2013/11/UE și prevăd, în cazurile justificate, un sistem de rambursare și/sau de despăgubire. .

Statele membre garantează că clienții au acces la mecanisme extrajudiciare de soluționare a litigiilor care să fie simple, echitabile, transparente, independente, eficace și eficiente pentru soluționarea litigiilor privind drepturile și obligațiile instituite în temeiul prezentei directive, prin intermediul unui mecanism independent, cum ar fi un mediator pentru energie sau un organism pentru consumatori. În cazul în care clientul este un consumator în sensul Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului53, astfel de mecanisme extrajudiciare respectă cerințele de calitate prevăzute în Directiva 2013/11/UE și prevăd, în cazurile justificate, un sistem de rambursare și/sau de despăgubire.

 

Aceste mecanisme se extind la toți furnizorii de servicii energetice, agregatorii și toate contractele cu componente energetice, inclusiv la pachetele de oferte și la comunitățile energetice locale, a căror participare este obligatorie.

 

Statele membre se asigură că furnizorii de energie electrică, furnizorii de servicii energetice și agregatorii oferă informații privind soluționarea extrajudiciară a litigiilor pe site-ul lor web și în toate comunicările cu clienții lor.

 

Statele membre evaluează în mod periodic funcționarea mecanismelor extrajudiciare de soluționare a litigiilor, în special în ceea ce privește participarea și conformitatea furnizorilor de energie electrică sau de servicii energetice, a agregatorilor și a intermediarilor.

__________________

__________________

53 JO L 165, 18.6.2013, p. 63–79

53 JO L 165, 18.6.2013, p. 63–79.

Amendamentul    115

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru protecția clienților finali, garantând, în special, protecția adecvată a clienților vulnerabili. În acest context, fiecare stat membru definește conceptul de clienți vulnerabili care poate face referire la sărăcia energetică și, printre altele, la interzicerea debranșării acestor clienți în situații critice. Statele membre garantează că se aplică drepturile și obligațiile în ceea ce privește clienții vulnerabili. În special, acestea iau măsuri pentru protecția clienților din zonele îndepărtate. Statele membre garantează un nivel înalt de protecție a consumatorilor, în special în ceea ce privește transparența condițiilor contractuale, a informațiilor generale și a mecanismelor de soluționare a litigiilor.

1.  Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru protecția clienților finali, garantând, în special, protecția adecvată a clienților vulnerabili. În acest context, fiecare stat membru definește conceptul de clienți vulnerabili care face referire la sărăcia energetică și poate asigura protecția acestora prin sisteme naționale de securitate socială și, printre altele, interzicerea debranșării acestor clienți în situații critice. Statele membre garantează că se aplică drepturile și obligațiile în ceea ce privește clienții vulnerabili. În special, acestea iau măsuri pentru protecția clienților din zonele îndepărtate. Statele membre garantează un nivel înalt de protecție a consumatorilor, în special în ceea ce privește transparența condițiilor contractuale, a informațiilor generale și a mecanismelor de soluționare a litigiilor.

Amendamentul    116

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre iau măsuri corespunzătoare, precum elaborarea de planuri naționale de acțiune privind energia, prevederea de beneficii în sistemele de asigurări sociale pentru a garanta clienților vulnerabili alimentarea cu energia electrică necesară sau pentru a sprijini ameliorarea eficienței energetice și pentru a combate sărăcia energetică acolo unde este cazul, inclusiv în contextul mai larg al sărăciei. Astfel de măsuri nu împiedică deschiderea efectivă a pieței, prevăzută la articolul 4, sau funcționarea pieței și sunt notificate Comisiei, după caz, în conformitate cu articolul 9 alineatul (4). Notificarea poate, de asemenea, să includă măsurile luate în cadrul sistemului general de asigurări sociale.

eliminat

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    117

Propunere de directivă

Articolul 29

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 29

Articolul 29

Sărăcia energetică

Sărăcia energetică

Statele membre definesc un set de criterii în scopul măsurării sărăciei energetice. Statele membre monitorizează în permanență numărul gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și prezintă Comisiei, din doi în doi ani, un raport referitor la evoluția sărăciei energetice și la măsurile luate pentru prevenirea acesteia, în cadrul rapoartelor energetice și climatice naționale intermediare integrate, în conformitate cu articolul 21 din [Regulamentul privind guvernanța propus prin COM(2016)759].

Statele membre, în consultare cu părțile interesate relevante, întreprind următoarele acțiuni:

 

(a)  definesc un set de criterii în scopul măsurării sărăciei energetice, pe baza unor indicatori precum veniturile mici, cheltuielile mari cu energia și eficiența energetică scăzută;

 

(b)  monitorizează în permanență numărul gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și analizează dacă acești clienți sunt protejați corespunzător și, dacă este cazul, asigură o mai bună protecție a acestora;

 

(c)  prezintă Comisiei, din doi în doi ani, un raport referitor la evoluția sărăciei energetice și la măsurile luate pentru prevenirea acesteia, în cadrul rapoartelor energetice și climatice naționale intermediare integrate, în conformitate cu articolul 21a din Regulamentul (UE) ... [Regulamentul privind guvernanța propus prin COM(2016)0759].

 

Pentru a combate sărăcia energetică, acolo unde este cazul, inclusiv în contextul mai vast al sărăciei, și pentru a proteja consumatorii vulnerabili, astfel cum se menționează la articolul 28, statele membre elaborează planuri de acțiune naționale de reducere a numărului de gospodării care se confruntă cu sărăcia energetică, inclusiv obiective și măsuri, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung, și un calendar pentru atingerea obiectivelor. Măsurile pot include, printre altele, prevederea de beneficii în sistemele de asigurări sociale pentru a le garanta clienților vulnerabili alimentarea cu energia electrică necesară, acordarea de sprijin pentru îmbunătățirea eficienței energetice și interzicerea debranșării de la energie electrică în situații critice.

 

Aceste planuri de acțiune sunt incluse în planurile energetice și climatice naționale integrate ale statelor membre ca parte a Regulamentului (UE) ... [Regulamentul privind guvernanța propus prin COM(2016)0759].

 

Comisia, în colaborare cu Eurostat și cu statele membre, îmbunătățește comparabilitatea seturilor de date, inclusiv a datelor de monitorizare naționale, astfel încât acestea să devină comparabile între statele membre.

Amendamentul    118

Propunere de directivă

Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Fiecare operator de distribuție cumpără energia pe care o folosește pentru a acoperi pierderile de energie și serviciile de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței din sistemul său, conform unor proceduri transparente, nediscriminatorii și bazate pe piață, atunci când îndeplinește această funcție. Cu excepția cazului în care este justificată de o analiză cost-beneficiu, procedura de achiziționare a serviciilor de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței de către un operator de distribuție trebuie să fie transparentă, nediscriminatorie și bazată pe piață și să asigure participarea efectivă a tuturor participanților la piață, printre care și sursele de energie regenerabilă, consumul dispecerizabil, instalațiile de stocare a energiei și agregatorii, în special impunând autorităților de reglementare sau operatorilor de distribuție să definească, în strânsă colaborare cu toți participanții la piață, modalități tehnice de participare la aceste piețe pe baza cerințelor tehnice ale respectivelor piețe și a capacităților tuturor participanților la piață .

5.  Fiecare operator de distribuție acționează ca un facilitator de piață neutru în cumpărarea energiei pe care o folosește pentru a acoperi pierderile de energie și serviciile de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței din sistemul său, conform unor proceduri transparente, nediscriminatorii și bazate pe piață, atunci când îndeplinește această funcție. Cu excepția cazului în care este justificată de o analiză cost-beneficiu, a cărei metodologie este elaborată în mod transparent de către autoritatea națională de reglementare în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) litera (c), procedura de achiziționare a serviciilor de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței de către un operator de distribuție trebuie să fie transparentă, nediscriminatorie și bazată pe piață și să asigure participarea efectivă a tuturor participanților la piață, printre care și sursele de energie regenerabilă, consumul dispecerizabil, instalațiile de stocare a energiei și agregatorii, în special impunând autorităților de reglementare sau operatorilor de distribuție să definească, în strânsă colaborare cu toți participanții la piață, modalități tehnice de participare la aceste piețe pe baza cerințelor tehnice ale respectivelor piețe și a capacităților tuturor participanților la piață.

Amendamentul    119

Propunere de directivă

Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre furnizează cadrul de reglementare necesar pentru a permite operatorilor de distribuție și pentru a-i stimula să achiziționeze servicii în vederea îmbunătățirii eficienței în ceea ce privește exploatarea și dezvoltarea sistemului de distribuție, inclusiv managementul congestiilor la nivel local. În mod concret, cadrele de reglementare trebuie să permită operatorilor de distribuție să achiziționeze servicii de la resurse precum producerea distribuită de energie electrică, consumul dispecerizabil sau stocarea și să aibă în vedere măsuri de eficiență energetică, care ar putea înlocui necesitatea de modernizare sau de înlocuire a capacităților de energie electrică și care susțin funcționarea eficientă și sigură a sistemului de distribuție. Operatorii de distribuție achiziționează aceste servicii conform unor proceduri transparente, nediscriminatorii și bazate pe piață.

Statele membre furnizează cadrul de reglementare necesar pentru a permite operatorilor de distribuție și pentru a-i stimula să achiziționeze servicii în vederea îmbunătățirii eficienței în ceea ce privește exploatarea și dezvoltarea sistemului de distribuție, inclusiv managementul congestiilor la nivel local. În mod concret, cadrele de reglementare asigură faptul că operatorii de distribuție pot achiziționa servicii de la resurse precum producerea distribuită de energie electrică, consumul dispecerizabil sau stocarea și au în vedere măsuri de eficiență energetică, atunci când aceste servicii înlocuiesc în mod eficient din punctul de vedere al costurilor necesitatea de modernizare sau de înlocuire a capacităților de energie electrică, și care susțin funcționarea eficientă și sigură a sistemului de distribuție. Operatorii de distribuție achiziționează aceste servicii conform unor proceduri transparente, nediscriminatorii și bazate pe piață.

Amendamentul    120

Propunere de directivă

Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operatorii de distribuție definesc produse standardizate destinate pieței pentru serviciile achiziționate asigurând participarea efectivă a tuturor participanților la piață, inclusiv a surselor de energie regenerabile, a consumului dispecerizabil și a agregatorilor. Operatorii de distribuție schimbă între ei toate informațiile necesare și se coordonează cu operatorii de transport și de sistem pentru a asigura o utilizare optimă a resurselor, pentru a asigura funcționarea eficientă și sigură a sistemului și pentru a facilita dezvoltarea pieței. Operatorii de distribuție sunt remunerați în mod adecvat pentru achiziționarea unor astfel de servicii în scopul de a recupera cel puțin cheltuielile corespunzătoare, inclusiv cheltuielile cu tehnologiile de informare și comunicare necesare, inclusiv cheltuielile aferente infrastructurilor de informare și de comunicații necesare.

Produsele standardizate destinate pieței pentru astfel de servicii sunt definite cel puțin la nivel național. Operatorii de distribuție definesc, în cadrul unui proces transparent și participativ care include toți utilizatorii relevanți ai rețelei, autoritatea națională de reglementare și operatorul de transport și de sistem, produse standardizate destinate pieței pentru serviciile achiziționate asigurând participarea efectivă a tuturor participanților la piață, inclusiv a surselor de energie regenerabile, a consumului dispecerizabil, a stocării și a agregatorilor. Operatorii de distribuție schimbă între ei toate informațiile necesare și se coordonează cu operatorii de transport și de sistem pentru a asigura o utilizare optimă a resurselor, pentru a asigura funcționarea eficientă și sigură a sistemului și pentru a facilita dezvoltarea pieței. Operatorii de distribuție sunt remunerați în mod adecvat pentru achiziționarea unor astfel de servicii în scopul de a recupera cel puțin cheltuielile corespunzătoare, inclusiv cheltuielile cu tehnologiile de informare și comunicare necesare, inclusiv cheltuielile aferente infrastructurilor de informare și de comunicații necesare.

Amendamentul    121

Propunere de directivă

Articolul 32 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dezvoltarea unui sistem de distribuție se bazează pe un plan transparent de dezvoltare a rețelei pe care operatorii de distribuție îl prezintă autorității de reglementare din doi în doi ani. Planul de dezvoltare a rețelei cuprinde investițiile planificate pentru următorii cinci-zece ani, punând un accent deosebit pe infrastructura de distribuție principală necesară pentru a racorda noile capacități de producție și noile sarcini, inclusiv punctele de reîncărcare pentru vehiculele electrice. Planul de dezvoltare a rețelei demonstrează, de asemenea, utilizarea consumului dispecerizabil, a eficienței energetice, a instalațiilor de stocare a energiei sau a altor resurse utilizate de operatorul de distribuție ca alternativă la extinderea sistemului.

Dezvoltarea unui sistem de distribuție se bazează pe un plan transparent de dezvoltare a rețelei pe care operatorii de distribuție îl prezintă autorității de reglementare din doi în doi ani. La elaborarea planului de dezvoltare a rețelei, operatorul de distribuție implică, inclusiv prin intermediul unei consultări, toți utilizatorii rețelei, actuali sau potențiali. Planul de dezvoltare a rețelei cuprinde investițiile planificate pentru următorii cinci-zece ani, punând un accent deosebit pe infrastructura de distribuție principală - inclusiv pe eficiența energetică, consumul dispecerizabil și stocarea energiei - necesară pentru a racorda noile capacități de producție și noile sarcini, inclusiv punctele de reîncărcare pentru vehiculele electrice. Planul de dezvoltare a rețelei demonstrează, de asemenea, utilizarea consumului dispecerizabil, a eficienței energetice, a instalațiilor de stocare a energiei sau a altor resurse utilizate de operatorul de distribuție ca alternativă la extinderea sistemului.

Amendamentul    122

Propunere de directivă

Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre furnizează cadrul de reglementare necesar pentru a facilita conectarea punctelor de reîncărcare private și cu acces public la rețelele de distribuție. Statele membre se asigură că operatorii de distribuție cooperează în mod nediscriminatoriu cu orice întreprindere care deține, dezvoltă, exploatează sau administrează puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice, inclusiv în ceea ce privește conectarea la rețea.

1.  Fără a aduce atingere Directivei 2014/94/UE, statele membre furnizează cadrul de reglementare necesar pentru a facilita conectarea punctelor de reîncărcare private și cu acces public la rețelele de distribuție. Statele membre se asigură că operatorii de distribuție cooperează în mod nediscriminatoriu cu orice întreprindere care deține, dezvoltă, exploatează sau administrează puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice, inclusiv în ceea ce privește conectarea la rețea.

Amendamentul    123

Propunere de directivă

Articolul 33 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  Operatorilor de distribuție nu li se permite să dețină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice.

Amendamentul    124

Propunere de directivă

Articolul 33 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre pot permite operatorilor de distribuție să dețină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice numai dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

2.  Prin derogare de la alineatul (1a), statele membre pot permite operatorilor de distribuție să dețină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice numai dacă se îndeplinesc toate condițiile următoare:

Amendamentul    125

Propunere de directivă

Articolul 33 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în urma unei proceduri de licitație deschise și transparente, nu există alte părți care și-au exprimat interesul de a deține, de a dezvolta, de a administra sau de a exploata puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice;

(a)  în urma unei proceduri de licitație deschise și transparente, sub rezerva revizuirii de către autoritatea națională de reglementare, nu există alte părți care și-au exprimat interesul de a deține, de a dezvolta, de a administra sau de a exploata puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice sau care pot furniza serviciile respective la un cost rezonabil și în timp util;

Amendamentul    126

Propunere de directivă

Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre efectuează, la intervale regulate sau cel puțin din cinci în cinci ani, o consultare publică pentru a reevalua eventualul interes al unor actori de pe piață de a deține, de a dezvolta, de a exploata sau de a administra puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice. În cazul în care consultarea publică arată că există părți terțe care pot deține, dezvolta, exploata sau administra astfel de puncte, statele membre asigură încetarea treptată a activităților desfășurate de operatorii de distribuție în acest domeniu.

4.  Statele membre efectuează, la intervale regulate sau cel puțin din cinci în cinci ani, o consultare publică pentru a reevalua eventualul interes al unor actori de pe piață de a deține, de a dezvolta, de a exploata sau de a administra puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice. În cazul în care consultarea publică arată că există părți terțe care pot deține, dezvolta, exploata sau administra astfel de puncte, statele membre se asigură că activitățile desfășurate de operatorii de distribuție în acest domeniu încetează treptat și că pot fi recuperate costurile conexe.

Amendamentul    127

Propunere de directivă

Articolul 34 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că toate părțile eligibile au un acces nediscriminatoriu la date, în condiții clare și de egalitate. În statele membre în care s-au implementat sisteme de contorizare inteligentă în conformitate cu articolul 19, iar operatorii de distribuție sunt implicați în gestionarea datelor, programele de conformitate prevăzute la articolul 35 alineatul (2) litera (d) trebuie să cuprindă măsuri specifice pentru a exclude accesul discriminatoriu la date al părților eligibile, după cum se prevede la articolul 23. În cazul în care operatorii de distribuție nu fac obiectul articolului 35 alineatele (1), (2) și (3), statele membre iau toate măsurile necesare pentru a garanta că întreprinderea integrată vertical nu are acces privilegiat la date în scopul desfășurării activității sale de furnizare a energiei electrice.

Statele membre se asigură că toate părțile eligibile au un acces nediscriminatoriu la date, în condiții clare și de egalitate și respectă legislația privind protecția datelor și a informațiilor. În statele membre în care s-au implementat sisteme de contorizare inteligentă în conformitate cu articolul 19, iar operatorii de distribuție sunt implicați în gestionarea datelor, programele de conformitate prevăzute la articolul 35 alineatul (2) litera (d) trebuie să cuprindă măsuri specifice pentru a exclude accesul discriminatoriu la date al părților eligibile, după cum se prevede la articolul 23. În cazul în care operatorii de distribuție nu fac obiectul articolului 35 alineatele (1), (2) și (3), statele membre iau toate măsurile necesare pentru a garanta că întreprinderea integrată vertical nu are acces privilegiat la date în scopul desfășurării activității sale de furnizare a energiei electrice, dacă este necesar, solicitând crearea unei platforme centrale de gestionare a datelor, care să fie administrată de către operatorul de transport și de sistem sau de altă entitate neutră.

Amendamentul    128

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Operatorilor de distribuție nu li se permite să dețină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze instalații de stocare a energiei.

1.  Operatorilor de distribuție nu li se permite să dețină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze instalații de stocare a energiei, cu excepția echipamentelor utilizate de operatorii de distribuție pentru controlul local pe termen scurt al sistemului de distribuție, în cazul în care nu sunt influențate piețele de energie și de servicii de sistem fără frecvență și în cazul în care autoritatea națională de reglementare și-a dat aprobarea.

Amendamentul    129

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot permite operatorilor de transport și de sistem să dețină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze instalații de stocare numai dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

2.  Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot permite operatorilor de transport și de sistem să dețină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze instalații de stocare numai dacă se îndeplinesc toate condițiile următoare:

Amendamentul    130

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în urma unei proceduri de licitație deschise și transparente, nu există alte părți care și-au exprimat interesul de a deține, de a dezvolta, de a administra sau de a exploata instalații de stocare;

(a)  în urma unei proceduri de licitație deschise și transparente, sub rezerva revizuirii de către autoritatea națională de reglementare, nu există alte părți care și-au exprimat interesul de a deține, de a dezvolta, de a administra sau de a exploata instalații de stocare sau care pot furniza serviciile respective la un cost rezonabil și în timp util;

Amendamentul    131

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  astfel de instalații sunt necesare pentru ca operatorii de distribuție să își îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul prezentei directive în vederea exploatării eficiente, fiabile și sigure a sistemului de distribuție și

(b)  astfel de instalații sunt necesare pentru ca operatorii de distribuție să își îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul prezentei directive în vederea exploatării eficiente, fiabile și sigure a sistemului de distribuție, iar deținerea sau exploatarea instalației nu influențează piețele de energie competitive;

Amendamentul    132

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Autoritățile naționale de reglementare pot elabora orientări sau clauze de achiziții pentru a-i sprijini pe operatorii de distribuție în asigurarea unei proceduri de licitație corecte.

Amendamentul    133

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Autoritățile de reglementare efectuează, la intervale regulate sau cel puțin din cinci în cinci ani, o consultare publică pentru a reevalua eventualul interes al unor actori de pe piață de a investi în instalații de stocare a energiei sau de a dezvolta, de a exploata sau de a administra astfel de instalații. În cazul în care consultarea publică arată că există părți terțe care pot deține, dezvolta, exploata sau administra astfel de instalații, statele membre asigură încetarea treptată a activităților desfășurate de operatorii de distribuție în acest domeniu.

4.  Statele membre efectuează, la intervale regulate sau cel puțin din cinci în cinci ani, o revizuire a capacității de a licita instalațiile de stocare existente și, după caz, o consultare publică pentru a reevalua eventualul interes al unor actori de pe piață de a investi în instalații de stocare a energiei sau de a dezvolta, de a exploata sau de a administra astfel de instalații. În cazul în care revizuirea sau consultarea publică arată că există părți terțe care pot deține, dezvolta, exploata sau administra astfel de instalații, statele membre se asigură că activitățile desfășurate de operatorii de distribuție în acest domeniu încetează treptat și că pot fi recuperate costurile conexe.

Amendamentul    134

Propunere de directivă

Articolul 36 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 36a

 

Noile activități ale operatorilor de distribuție

 

1.   Operatorilor de distribuție nu li se permite să desfășoare activități suplimentare față de cele prevăzute în prezenta directivă și în Regulamentul (UE) nr. [...] [reformare a Regulamentului (CE) nr. 714/2009 astfel cum a fost propusă de COM(2016)861/2].

 

2.   Statele membre le pot permite operatorilor de distribuție să desfășoare alte activități decât cele prevăzute în prezenta directivă și în Regulamentul (UE) nr. [...] [reformare a Regulamentului (CE) nr. 714/2009 astfel cum a fost propusă de COM(2016)861/2] în cazul în care autoritatea de reglementare a evaluat necesitatea unei astfel de derogări și și-a dat aprobarea și dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

 

(a)   în urma unei proceduri de licitație deschise și transparente, nu există alte părți care și-au exprimat interesul de a desfășura activitățile respective;

 

(b)   astfel de activități sunt necesare pentru ca operatorii de distribuție să își îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul prezentei directive în vederea exploatării eficiente, fiabile și sigure a sistemului de distribuție;

 

(c)   astfel de activități sunt necesare pentru ca operatorii de distribuție să își îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului (UE) nr. [...] [reformare a Regulamentului (CE) nr. 714/2009 astfel cum a fost propusă de COM(2016)861/2], inclusiv obligația de a coopera cu operatorii de transport și de sistem, asigurându-se dezvoltarea și exploatarea eficientă din punctul de vedere al costurilor, sigură și fiabilă a rețelelor de distribuție și de transport în ansamblu.

Justificare

Modificarea actului de bază este necesară pentru a se asigura coerența dintre amendamente, deoarece amendamentul este strâns legat de alte amendamente depuse de raportor.

Amendamentul    135

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 1 – litera h a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  să standardizeze, în cooperare cu operatorii de distribuție, formatele și protocoalele pertinente de date pentru a facilita schimbul transfrontalier de date;

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    136

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 1 – litera j

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j)  să adopte un cadru de cooperare și coordonare între centrele operaționale regionale.

(j)  să coopereze cu agenția, centrele de coordonare regionale și Rețeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport de energie electrică (ENTSO-E) privind adoptarea unui cadru de cooperare și coordonare între centrele de coordonare regionale;

Amendamentul    137

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 1 – litera j a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja)  să digitalizeze sistemele de transport pentru a asigura, printre altele, obținerea și utilizarea eficientă și în timp real a datelor, precum și substații inteligente;

Amendamentul    138

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 1 – litera j b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(jb)  să asigure gestionarea datelor, securitatea cibernetică și protecția datelor.

Amendamentul    139

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre pot prevedea atribuirea uneia sau mai multor responsabilități enumerate la alineatul (1) literele (a)-(j) altui operator de transport și de sistem decât celui care deține sistemul de transport și căruia i s-ar aplica în mod normal responsabilitățile în cauză. Operatorul de transport și de sistem căruia i se dau spre îndeplinire atribuțiile trebuie să fie certificat ca fiind în proprietate separată și să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 43, însă nu este necesar să fie proprietarul sistemului de transport pentru care este responsabil. Operatorul de transport și de sistem care deține sistemul de transport trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la capitolul VI și să fie certificat în conformitate cu articolul 43.

2.  Statele membre pot prevedea atribuirea uneia sau mai multor responsabilități enumerate la alineatul (1) literele (a)-(j) altui operator de transport și de sistem decât celui care deține sistemul de transport și căruia i s-ar aplica în mod normal responsabilitățile în cauză. Operatorul de transport și de sistem căruia i se dau spre îndeplinire atribuțiile trebuie să fie certificat ca fiind în proprietate separată, operator de sistem independent sau operator de transport independent și să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 43, însă nu este necesar să fie proprietarul sistemului de transport pentru care este responsabil. Operatorul de transport și de sistem care deține sistemul de transport trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la capitolul VI și să fie certificat în conformitate cu articolul 43.

Amendamentul    140

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  La executarea atribuțiilor enumerate la alineatul (1), operatorul de transport și de sistem ține seama de funcțiile asigurate de centrele operaționale regionale și cooperează, în funcție de necesități, cu operatorii de transport și de sistem învecinați.

3.  La executarea atribuțiilor enumerate la alineatul (1), operatorul de transport și de sistem ține seama de recomandările formulate de centrele de coordonare regionale și cooperează, în funcție de necesități, cu operatorii de transport și de sistem învecinați.

Amendamentul    141

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  La executarea sarcinii descrise la alineatul (1) litera (i), operatorul de transport și de sistem se asigură că procedura de achiziționare a serviciilor de echilibrare și, cu excepția cazului justificat de o analiză cost-beneficiu, a serviciilor de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței:

4.  La executarea sarcinii descrise la alineatul (1) litera (i), operatorul de transport și de sistem se asigură că procedura de achiziționare a serviciilor de echilibrare și, cu excepția cazului justificat de o analiză cost-beneficiu sau de o analiză a viabilității tehnice și aprobat de către autoritatea competentă, a serviciilor de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței:

Amendamentul    142

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Statele membre furnizează cadrul de reglementare necesar pentru a le permite operatorilor de transport și de sistem și pentru a-i stimula să achiziționeze servicii în vederea îmbunătățirii eficienței în ceea ce privește exploatarea și dezvoltarea sistemului de transport, inclusiv managementul congestiilor la nivel local. În mod concret, cadrele de reglementare asigură faptul că operatorii de transport și de sistem pot achiziționa servicii de la resurse precum consumul dispecerizabil sau stocarea și au în vedere măsuri de eficiență energetică, atunci când aceste servicii înlocuiesc în mod eficient din punctul de vedere al costurilor necesitatea de modernizare sau de înlocuire a capacităților de energie electrică și susțin funcționarea eficientă și sigură a sistemului de transport. Operatorii de transport și de sistem achiziționează serviciile respective în conformitate cu proceduri transparente, nediscriminatorii și bazate pe piață.

 

Produsele standardizate destinate pieței pentru astfel de servicii sunt definite cel puțin la nivel național. Operatorii de transport și de sistem definesc, în cadrul unui proces transparent și participativ care include toți utilizatorii relevanți ai rețelei și autoritatea națională de reglementare, produse standardizate destinate pieței pentru serviciile achiziționate asigurând participarea efectivă a tuturor participanților la piață, inclusiv a surselor de energie regenerabile, a consumului dispecerizabil, a stocării și a agregatorilor. Operatorii de transport și de sistem schimbă între ei toate informațiile necesare și se coordonează cu operatorii de distribuție pentru a asigura o utilizare optimă a resurselor și funcționarea eficientă și sigură a sistemului și pentru a facilita dezvoltarea pieței. Operatorii de transport și de sistem sunt remunerați în mod adecvat pentru achiziționarea unor astfel de servicii în scopul de a recupera cel puțin cheltuielile corespunzătoare, inclusiv cheltuielile necesare cu tehnologiile informației și comunicațiilor.

Amendamentul    143

Propunere de directivă

Articolul 47 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Întreprinderea integrată vertical și filialele sale care desfășoară activități de producere sau de furnizare nu dețin participații directe sau indirecte la operatorul de transport și de sistem. Operatorul de transport și de sistem nu deține nicio participație directă sau indirectă la nicio filială a întreprinderii integrate vertical care desfășoară activități de producere sau de furnizare și nici nu primește dividende sau alte beneficii financiare de la filiala în cauză.

3.  Filialele întreprinderilor integrate vertical care desfășoară activități de producere sau de furnizare nu dețin participații directe sau indirecte la operatorul de transport și de sistem. Operatorul de transport și de sistem nu deține nicio participație directă sau indirectă la nicio filială a întreprinderii integrate vertical care desfășoară activități de producere sau de furnizare și nici nu primește dividende sau alte beneficii financiare de la filiala în cauză.

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    144

Propunere de directivă

Articolul 51 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Cel puțin din doi în doi ani , operatorii de transport și de sistem prezintă autorității de reglementare un plan de dezvoltare a rețelei prevăzut pentru zece ani bazat pe oferta și cererea actuală și pe previziunile de ofertă și de cerere, după consultarea prealabilă cu toți factorii interesați. Planul respectiv de dezvoltare a rețelei conține măsuri eficiente pentru a garanta caracterul adecvat al sistemului și siguranța alimentării cu energie electrică .

1.  Cel puțin din doi în doi ani, operatorii de transport și de sistem prezintă autorității de reglementare un plan de dezvoltare a rețelei prevăzut pentru zece ani bazat pe oferta și cererea actuală și pe previziunile de ofertă și de cerere, după consultarea prealabilă cu toți factorii interesați. Planul respectiv de dezvoltare a rețelei conține măsuri eficiente pentru a garanta caracterul adecvat al sistemului și siguranța alimentării cu energie electrică . Autoritatea de reglementare revizuiește planul de dezvoltare a rețelei prevăzut pentru zece ani și îl aprobă. Înainte de aprobarea acestuia, autoritatea de reglementare poate solicita operatorului de transport și de sistem să își modifice planul de dezvoltare a rețelei pe zece ani. Operatorul de transport și de sistem publică planul de dezvoltare a rețelei pe zece ani pe site-ul său de internet.

Amendamentul    145

Propunere de directivă

Articolul 51 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Atunci când elaborează planul de dezvoltare a rețelei prevăzut pentru zece ani, operatorul de transport și de sistem trebuie să formuleze ipoteze rezonabile privind evoluția producerii, a furnizării, a stocării de energie, a consumului și a schimburilor cu alte țări, luând în considerare planurile de investiții privind rețelele regionale și la nivelul Uniunii .

3.  Atunci când elaborează planul de dezvoltare a rețelei prevăzut pentru zece ani, operatorul de transport și de sistem ia pe deplin în considerare potențialul utilizării consumului dispecerizabil, a instalațiilor de stocare a energiei sau a altor resurse ca alternativă la extinderea sistemului, pe lângă consumul preconizat și schimburile comerciale cu alte țări, precum și planurile de investiții privind rețelele regionale și la nivelul Uniunii.

Amendamentul    146

Propunere de directivă

Articolul 51 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Autoritatea de reglementare evaluează dacă planul de dezvoltare a rețelei prevăzut pentru zece ani abordează toate necesitățile de investiții identificate pe parcursul procesului de consultare și dacă este conform cu planul neobligatoriu la nivelul Uniunii de dezvoltare a rețelei pe zece ani (denumit în continuare „planul la nivelul Uniunii de dezvoltare a rețelei”), menționat la [articolul 27 alineatul (1) litera (b) din reformarea Regulamentului 714/2009 propusă prin COM(2016)861/2]. În cazul în care există îndoieli cu privire la conformitatea cu planul la nivelul Uniunii de dezvoltare a rețelei, autoritatea de reglementare consultă agenția. Autoritatea de reglementare poate solicita operatorului de transport și de sistem să își modifice planul de dezvoltare a rețelei pe zece ani.

5.  Autoritatea de reglementare evaluează dacă planul de dezvoltare a rețelei prevăzut pentru zece ani abordează toate necesitățile de investiții identificate pe parcursul procesului de consultare și dacă este conform cu planul neobligatoriu la nivelul Uniunii de dezvoltare a rețelei pe zece ani (denumit în continuare „planul la nivelul Uniunii de dezvoltare a rețelei”), menționat la [articolul 27 alineatul (1) litera (b) din reformarea Regulamentului (CE) nr. 714/2009 propusă prin COM(2016)861/2]. În cazul în care există îndoieli cu privire la conformitatea cu planul la nivelul Uniunii de dezvoltare a rețelei sau cu planurile energetice și climatice naționale prezentate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. ... [Regulamentul privind guvernanța], autoritatea de reglementare consultă agenția. Autoritatea de reglementare poate solicita operatorului de transport și de sistem să își modifice planul de dezvoltare a rețelei pe zece ani.

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    147

Propunere de directivă

Articolul 51 – alineatul 6 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Autoritatea de reglementare monitorizează și evaluează dezvoltarea flexibilității generale a sistemului și informează anual cu privire la progresele înregistrate.

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    148

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Operatorii de transport și de sistem nu au dreptul să dețină, să administreze sau să exploateze instalații de stocare a energiei și nu dețin, direct sau indirect, o cotă majoritară în active care furnizează servicii de sistem.

1.  Operatorii de transport și de sistem nu au dreptul să dețină, să administreze sau să exploateze instalații de stocare a energiei și nu dețin, direct sau indirect, o cotă majoritară în active care furnizează servicii de sistem, cu excepția cazului în care instalațiile sau activele respective fac parte integrantă din sistemul de transport și în cazul în care autoritatea națională de reglementare și-a dat aprobarea.

Amendamentul    149

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot permite operatorilor de transport și de sistem să dețină, să administreze sau să exploateze instalații de stocare sau active ce furnizează servicii de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

2.  Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot permite operatorilor de transport și de sistem să dețină, să administreze sau să exploateze instalații de stocare sau active ce furnizează servicii de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței dacă se îndeplinesc toate condițiile următoare:

Amendamentul    150

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în urma unei proceduri de ofertare deschise și transparente, nu există alte părți care și-au exprimat interesul de a deține în proprietate, de a controla, de a administra sau de a exploata astfel de instalații care să ofere operatorului de transport și de sistem servicii de stocare și/sau servicii de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței;

(a)  în urma unei proceduri de ofertare deschise și transparente, sub rezerva revizuirii de către autoritatea națională de reglementare, nu există alte părți care și-au exprimat interesul de a deține în proprietate, de a controla, de a administra sau de a exploata astfel de instalații care să ofere operatorului de transport și de sistem servicii de stocare și/sau servicii de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței sau alte părți care pot furniza serviciile respective la un cost rezonabil și în timp util;

Amendamentul    151

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  operatorii de transport și de sistem au nevoie de astfel de instalații sau servicii de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul prezentei directive în vederea exploatării eficiente, fiabile și sigure a sistemului de transport, iar respectivele instalații și servicii nu sunt utilizate pentru a vinde energie electrică pe piață și

(b)  operatorii de transport și de sistem au nevoie de astfel de instalații sau servicii de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul prezentei directive în vederea exploatării eficiente, fiabile și sigure a sistemului de transport, în special ca alternativă la investițiile în noi linii ale grilei, iar respectivele instalații și servicii nu sunt utilizate pentru a vinde energie electrică pe piață; și

Amendamentul    152

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Autoritățile naționale de reglementare pot elabora orientări sau clauze de achiziții pentru a-i sprijini pe operatorii de transport și de sistem în asigurarea unei proceduri de licitație corecte.

Amendamentul    153

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Operatorul de transport și de sistem efectuează, la intervale regulate sau cel puțin din cinci în cinci ani, o consultare publică pe tema serviciilor de stocare necesare, pentru a evalua eventualul interes al actorilor de pe piață de a investi în astfel de instalații și își încetează activitățile de stocare în cazul în care acest serviciu poate fi furnizat în mod rentabil de părți terțe.

4.  Statele membre efectuează, la intervale regulate sau cel puțin din cinci în cinci ani, o consultare publică pe tema serviciilor de stocare necesare, pentru a evalua eventualul interes al actorilor de pe piață de a investi în astfel de instalații. În cazul în care consultarea publică arată că există părți terțe care pot deține, dezvolta, exploata sau administra astfel de instalații, statele membre se asigură că activitățile operatorilor de transport și de sistem în acest sens sunt eliminate treptat.

Amendamentul    154

Propunere de directivă

Articolul 57 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  autoritățile de reglementare pot lua decizii autonome, independent de orice alt organism politic, au alocări bugetare anuale separate cu autonomie în execuția bugetului alocat și dispun de resursele umane și financiare necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor lor și

(a)  autoritățile de reglementare pot lua decizii autonome, independent de orice alt organism politic;

Justificare

Textul a fost mutat la un paragraf separat.

Modificarea actului de bază este necesară pentru a se asigura coerența dintre amendamente, deoarece amendamentul este strâns legat de alte amendamente depuse de raportor.

Amendamentul    155

Propunere de directivă

Articolul 57 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  autoritatea de reglementare elaborează un proiect de buget care acoperă sarcinile de reglementare ce îi sunt conferite de prezenta directivă și de actele legislative conexe, pentru a pune la dispoziția autorității de reglementare resursele umane și financiare de care aceasta are nevoie pentru a-și îndeplini sarcinile și competențele în mod eficace și eficient;

Justificare

Modificarea actului de bază este necesară pentru a se asigura coerența dintre amendamente, deoarece amendamentul este strâns legat de alte amendamente depuse de raportor.

Amendamentul    156

Propunere de directivă

Articolul 57 – alineatul 5 – paragraful 1 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb)  verificarea ex-post a conturilor anuale ale autorității de reglementare este efectuată de un auditor independent;

Justificare

Modificarea actului de bază este necesară pentru a se asigura coerența dintre amendamente, deoarece amendamentul este strâns legat de alte amendamente depuse de raportor.

Amendamentul    157

Propunere de directivă

Articolul 57 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Până la ... [trei ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive] și, ulterior, din trei în trei ani, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la respectarea de către autoritățile naționale a principiului independenței, în conformitate cu prezentul articol.

Justificare

Monitorizarea și raportarea sunt instrumente indispensabile pentru asigurarea aplicării eficiente a principiului independenței.

Amendamentul    158

Propunere de directivă

Articolul 58 – paragraful 1 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  garantarea unor avantaje pentru clienți de pe urma funcționării eficiente a piețelor interne, promovarea concurenței efective și sprijinirea asigurării protecției consumatorilor;

(g)  garantarea unor avantaje pentru clienți de pe urma funcționării eficiente a piețelor interne, precum și asigurarea faptului că participarea lor pe aceste piețe nu este restricționată, promovarea concurenței efective și garantarea protecției consumatorilor în strânsă cooperare cu autoritățile de protecție a consumatorilor competente;

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    159

Propunere de directivă

Articolul 59 – alineatul 1 – litera n

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(n)  să monitorizeze gradul și eficiența deschiderii piețelor și a concurenței la nivelul comerțului angro și cu amănuntul, inclusiv în ceea ce privește bursele de energie electrică, prețurile pentru clienții casnici, inclusiv sistemele de plată anticipată, tarifele percepute la migrarea către un alt furnizor, tarifele de deconectare, executarea serviciilor de întreținere și tarifele percepute pentru acestea și plângerile înaintate de clienții casnici, precum și orice denaturare sau restricționare a concurenței, și să furnizeze toate informațiile relevante și să prezinte toate situațiile relevante autorităților competente din domeniul concurenței;

(n)  să monitorizeze gradul și eficiența deschiderii piețelor și a concurenței la nivelul comerțului angro și cu amănuntul, inclusiv în ceea ce privește bursele de energie electrică, prețurile pentru clienții casnici, inclusiv sistemele de plată anticipată, impactul contractelor cu prețuri dinamice și al utilizării contoarelor inteligente, tarifele percepute la migrarea către un alt furnizor, tarifele de deconectare, executarea serviciilor de întreținere și tarifele percepute pentru acestea, raportul dintre prețurile pentru clienții casnici și prețurile cu ridicata, evoluția tarifelor și taxelor de rețea, plângerile înaintate de clienții casnici, precum și orice denaturare sau restricționare a concurenței, și să furnizeze toate informațiile relevante și să prezinte toate situațiile relevante autorităților competente din domeniul concurenței;

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    160

Propunere de directivă

Articolul 59 – alineatul 1 – litera o

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(o)  să monitorizeze apariția unor practici contractuale restrictive, inclusiv a unor clauze privind exclusivitatea, care ar putea împiedica clienții necasnici de mari dimensiuni să încheie contracte simultan cu mai mulți furnizori sau pot restrânge posibilitatea acestora de a face această alegere, informând, dacă este cazul, autoritățile naționale din domeniul concurenței cu privire la astfel de practici;

(o)  să monitorizeze apariția unor practici contractuale restrictive, inclusiv a unor clauze privind exclusivitatea, care ar putea împiedica clienții să încheie contracte simultan cu mai mulți furnizori sau pot restrânge posibilitatea acestora de a face această alegere, informând, dacă este cazul, autoritățile naționale din domeniul concurenței cu privire la astfel de practici;

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    161

Propunere de directivă

Articolul 59 – alineatul 1 – litera o a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(oa)  să monitorizeze și să raporteze cu privire la participarea consumatorilor și la disponibilitatea și potențialul de flexibilitate ale sistemului energetic;

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    162

Propunere de directivă

Articolul 59 – alineatul 1 – litera q

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(q)  să contribuie, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea eficacității și aplicării măsurilor de protecție a consumatorilor;

(q)  să contribuie, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea eficacității și aplicării măsurilor noi și existente de protecție a consumatorilor, inclusiv a consumatorilor activi; să monitorizeze eliminarea obstacolelor și restricțiilor nejustificate care împiedică dezvoltarea autoconsumului și a comunităților energetice locale;

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    163

Propunere de directivă

Articolul 59 – alineatul 1 – litera s

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(s)  să garanteze accesul la datele privind consumul clienților, aplicarea cu titlu opțional a unui format ușor de înțeles armonizat la nivel național pentru datele privind consumul, precum și accesul prompt al tuturor clienților la astfel de date în temeiul articolelor 23 și 24 ;

(s)  să garanteze accesul nediscriminatoriu la datele privind consumul clienților, aplicarea cu titlu opțional a unui format ușor de înțeles armonizat la nivel național pentru datele privind consumul, precum și accesul prompt al tuturor clienților la astfel de date în temeiul articolelor 23 și 24;

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    164

Propunere de directivă

Articolul 59 – alineatul 1 – litera x

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(x)  să monitorizeze disponibilitatea site-urilor internet de comparare, inclusiv a instrumentelor de comparare care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 14 și în anexa I.

(x)  să monitorizeze disponibilitatea instrumentelor de comparare, inclusiv a site-urilor de internet, a aplicațiilor informatice și a altor mijloace interactive de comparare care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolul 14.

Amendamentul    165

Propunere de directivă

Articolul 59 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)   impună sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare asupra întreprinderilor din domeniul energiei electrice care nu își respectă obligațiile care le revin în temeiul prezentei directive sau al oricărei decizii relevante și cu forță juridică obligatorie a autorității de reglementare sau a agenției sau să propună unei instanțe competente să impună astfel de sancțiuni. Aceasta include competența de a impune sau de a propune impunerea de sancțiuni de până la 10 % din cifra de afaceri anuală a operatorului de transport și de sistem asupra operatorului de transport și de sistem sau de până la 10 % din cifra de afaceri anuală a întreprinderii integrate vertical asupra întreprinderii integrate vertical, după caz, pentru nerespectarea obligațiilor respective care le revin în temeiul prezentei directive; și

(d)  din proprie inițiativă sau la solicitarea agenției de aplicare a deciziilor sale obligatorii, să impună sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare asupra întreprinderilor din domeniul energiei electrice, a ENTSO de energie electrică sau a centrelor regionale de coordonare care nu își respectă obligațiile care le revin în temeiul prezentei directive, a Regulamentului (UE) ... [reformarea Regulamentului (CE) nr. 714/2009 conform propunerii COM(2016)861/2] sau al oricărei decizii relevante și cu forță juridică obligatorie a autorității de reglementare sau a agenției sau să propună unei instanțe competente să impună astfel de sancțiuni. Aceasta include competența de a impune sau de a propune impunerea de sancțiuni de până la 10 % din cifra de afaceri anuală a operatorului de transport și de sistem asupra operatorului de transport și de sistem sau de până la 10 % din cifra de afaceri anuală a întreprinderii integrate vertical asupra întreprinderii integrate vertical, după caz, pentru nerespectarea obligațiilor respective care le revin în temeiul prezentei directive; și

Justificare

A fost necesar să se propună acest amendament din motive urgente legate de logica internă a textului.

Amendamentul    166

Propunere de directivă

Articolul 59 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  În vederea creșterii transparenței pe piață și pentru a oferi tuturor părților interesate toate informațiile, deciziile sau propunerile de decizii necesare referitoare la tarifele de transport și de distribuție menționate la articolul 60 alineatul (3), autoritățile de reglementare pun la dispoziția actorilor de pe piață metodologia detaliată și costurile subiacente utilizate la calcularea tarifelor de rețea relevante.

8.  În vederea creșterii transparenței pe piață și pentru a oferi tuturor părților interesate toate informațiile, deciziile sau propunerile de decizii necesare referitoare la tarifele de transport și de distribuție menționate la articolul 60 alineatul (3), autoritățile de reglementare pun la dispoziția actorilor de pe piață metodologia detaliată și costurile subiacente utilizate la calcularea tarifelor de rețea relevante, ținând seama de costul investițiilor, de valoarea adăugată a producerii distribuite de energie electrică, de flexibilitate, de digitalizare, de consumul dispecerizabil, de stocare și de utilizarea rețelelor de către utilizatorii acestora, inclusiv clienții activi și alți factori.

Amendamentul    167

Propunere de directivă

Articolul 62 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atribuțiile și competențele autorităților de reglementare în privința centrelor operaționale regionale

Atribuțiile și competențele autorităților de reglementare în privința centrelor de coordonare regionale

Amendamentul    168

Propunere de directivă

Articolul 62 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Autoritățile de reglementare regionale din zona geografică în care se creează un centru operațional regional, coordonându-se îndeaproape:

1.  Autoritățile de reglementare regionale din zona geografică în care se creează un centru de coordonare regional, coordonându-se îndeaproape:

Amendamentul    169

Propunere de directivă

Articolul 62 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  aprobă statutul și regulamentul de procedură;

(a)  aprobă propunerea de înființare a unor centre regionale de coordonare, în conformitate cu articolul 32 alineatul (1) din Regulamentul (UE) ... [reformarea Regulamentului (CE) nr. 714/2009 conform propunerii COM(2016)861/2];

Amendamentul    170

Propunere de directivă

Articolul 62 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  aprobă procesul decizional bazat pe cooperare;

(c)  aprobă procesele bazate pe cooperare;

Amendamentul    171

Propunere de directivă

Articolul 62 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  evaluează dacă centrul operațional regional dispune de competențele, resursele și imparțialitatea corespunzătoare pentru a-și îndeplini în mod independent funcțiile și sarcinile care i s-au alocat, inclusiv măsurile în materie de securitate, de răspundere și de gestionare a situațiilor de urgență;

(d)  asigură că centrul de coordonare regional dispune de competențele, resursele și imparțialitatea corespunzătoare pentru a-și îndeplini în mod independent funcțiile și sarcinile care i s-au alocat, inclusiv măsurile în materie de securitate, de răspundere și de gestionare a situațiilor de urgență;

Amendamentul    172

Propunere de directivă

Articolul 62 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  de a solicita informații centrelor operaționale regionale;

(a)  de a solicita informații centrelor de coordonare regionale;

Amendamentul    173

Propunere de directivă

Articolul 62 – alineatul 2– litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  de a efectua inspecții, inclusiv inspecții neanunțate, la sediul centrelor operaționale regionale;

(b)  de a efectua inspecții, inclusiv inspecții neanunțate, la sediul centrelor de coordonare regionale;

Amendamentul    174

Propunere de directivă

Articolul 62 – alineatul 2– litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  de a emite decizii comune obligatorii pentru centrele operaționale regionale.

(c)  de a emite decizii comune obligatorii pentru centrele de coordonare regionale.

Amendamentul    175

Propunere de directivă

Articolul 62 – alineatul 2– litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  de a gestiona plângerile împotriva centrelor de coordonare regionale legate de obligațiile acestora în temeiul legislației Uniunii.

Amendamentul    176

Propunere de directivă

Articolul 62 – alineatul 2a(nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a)  Autoritățile de reglementare cooperează și se consultă între ele și cu agenția și își furnizează reciproc, precum și agenției, toate informațiile necesare îndeplinirii atribuțiilor care le revin în temeiul prezentului articol.

Amendamentul    177

Propunere de directivă

Articolul 69 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 69a

 

Revizuirea

 

Până la 1 iunie 2025, Comisia revizuiește și prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport privind punerea în aplicare a prezentei directive, împreună cu o propunere legislativă, dacă este cazul.

 

Revizuirea evaluează în special dacă clienții, mai ales cei vulnerabili sau în situație de sărăcie energetică, sunt protejați în mod corespunzător în temeiul dispozițiilor prezentei directive.

Amendamentul    178

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  sunt independente din punct de vedere operațional și asigură faptul că furnizorii beneficiază de un tratament egal în rezultatele căutărilor;

(a)  sunt independente față de toți jucătorii de pe piață și asigură faptul că toți furnizorii beneficiază de un tratament egal în rezultatele căutărilor;

Amendamentul    179

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  menționează clar cine sunt proprietarii lor, precum și persoana fizică sau juridică ce operează instrumentul;

(b)  menționează clar cine sunt proprietarii lor, precum și persoana fizică sau juridică ce operează instrumentul și informațiile cu privire la modul de finanțare a instrumentelor;

Amendamentul    180

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  stabilesc criterii clare și obiective pe baza cărora se realizează comparația;

(c)  stabilesc criterii clare și obiective pe baza cărora se realizează comparația, afișând serviciile incluse;

Amendamentul    181

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  clasează și afișează rezultatele căutării în conformitate cu un algoritm imparțial, independent de orice remunerație de la furnizori;

Amendamentul    182

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  sunt accesibile pentru persoanele cu handicap;

Amendamentul    183

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  includ o gamă, cât mai completă posibil din punct de vedere practic, de oferte de energie electrică ce acoperă o parte semnificativă a pieței și, în cazul în care informațiile prezentate nu constituie o imagine completă a pieței, o declarație clară în acest sens, înaintea afișării rezultatelor; și

(f)  includ o gamă, cât mai completă posibil de oferte de energie, inclusiv informații privind sursele de energie, și asigură transparența diferitelor oferte ce acoperă tarife dinamice și nedinamice, contracte individuale și grupate, de la furnizori, agregatori și prestatori de servicii și, în cazul în care informațiile prezentate nu constituie o imagine completă a pieței, includ o declarație clară în acest sens, înaintea afișării rezultatelor; și

Amendamentul    184

Propunere de directivă

Anexa I – punctul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  le permit consumatorilor să compare produsele fără a fi obligați să furnizeze informații cu caracter personal.

Amendamentul    185

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Următoarele informații sunt prezentate în mod vizibil clienților finali în facturile lor și în facturile de regularizare periodice:

Următoarele informații esențiale sunt prezentate în mod vizibil clienților finali în facturile lor și în facturile de regularizare periodice, evidențiate în mod distinct față de celelalte elemente ale facturii:

Amendamentul    186

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  prețul de plătit și, dacă este posibil, defalcarea prețului;

(a)  prețul de plătit și, dacă este cazul, prețul final per kWh; și, dacă este posibil, defalcarea prețului;

Amendamentul    187

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  data scadentă a plății;

Amendamentul    188

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  datele de contact ale furnizorului, inclusiv o linie telefonică de urgență pentru consumatori;

(d)  datele de contact ale furnizorului, care să cuprindă cel puțin numărul de telefon și adresa de e-mail;

Amendamentul    189

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da)  informații privind schimbarea furnizorului și soluționarea litigiilor;

Amendamentul    190

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga)  un link sau o trimitere la site-uri unde se pot face comparări de prețuri;

Amendamentul    191

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  informații privind drepturile de care dispun pentru soluționarea litigiilor în eventualitatea unui litigiu în conformitate cu articolul 26.

(h)  datele de contact ale entității responsabile de soluționarea litigiilor;

Amendamentul    192

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – litera h a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ha)  punctul unic de contact menționat la articolul 25

Amendamentul    193

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Acolo unde este cazul, următoarele informații sunt prezentate în mod vizibil clienților finali în facturile lor și în facturile de regularizare periodice sau împreună cu acestea:

Următoarele informații sunt prezentate clienților finali în facturile lor și în facturile de regularizare periodice sau împreună cu acestea:

Amendamentul    194

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 1 – paragraful 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca)  informații privind drepturile de care dispun pentru soluționarea litigiilor în eventualitatea unui litigiu în conformitate cu articolul 26.

Amendamentul    195

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 1 – paragraful 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În plus, clienților finali li se pun la dispoziție, împreună cu facturile lor și cu facturile de regularizare periodice, sau li se semnalează în cadrul acestora comparații cu un client mediu normalizat sau de referință din aceeași categorie de utilizatori.

În plus, clienților finali li se pun la dispoziție comparații cu un client mediu normalizat sau de referință din aceeași categorie de utilizatori.

Amendamentul    196

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prețul pentru clienți reprezintă suma următoarelor trei componente principale: componenta de energie și de furnizare, componenta de rețea (transport și distribuție) și componenta care cuprinde impozite, comisioane, taxe și tarife.

Prețul pentru clienți reprezintă suma următoarelor trei componente principale: componenta de energie și de furnizare, componenta de rețea (transport și distribuție) și componenta care cuprinde impozite, comisioane, toate subvențiile, taxe și tarife.

Amendamentul    197

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 3 – paragraful 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  date detaliate în funcție de ora utilizării, pentru orice zi, săptămână, lună și an. Aceste date se pun la dispoziție clienților finali în timp aproape real, prin internet sau prin interfața contorului, cel puțin pentru ultimele 24 de luni sau pentru perioada care s-a scurs de la începutul contractului de furnizare, dacă aceasta din urmă este mai mică.

(b)  date detaliate în funcție de ora utilizării, pentru orice zi, săptămână, lună și an. Aceste date se pun la dispoziție clienților finali în timp aproape real într-un format ușor de utilizat, prin internet sau prin interfața contorului, cel puțin pentru ultimele 24 de luni sau pentru perioada care s-a scurs de la începutul contractului de furnizare, dacă aceasta din urmă este mai mică.

Amendamentul    198

Propunere de directivă

Anexa III – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  O astfel de evaluare ține seama de metodologia unei analize cost-beneficiu și de funcționalitățile minime ale contorizării inteligente definite în Recomandarea 2012/148/UE a Comisiei, precum și de cele mai bune tehnici disponibile pentru asigurarea celui mai înalt nivel de securitate cibernetică și de protecție a datelor.

2.  O astfel de evaluare se bazează pe metodologia unei analize cost-beneficiu și de funcționalitățile minime ale contorizării inteligente definite în Recomandarea 2012/148/UE a Comisiei, precum și de cele mai bune tehnici disponibile pentru asigurarea celui mai înalt nivel de securitate cibernetică și de protecție a datelor. Comisia se asigură că această metodologie este utilizată în mod consecvent în toată Uniunea.

Amendamentul    199

Propunere de directivă

Anexa III – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Sub rezerva acestei evaluări, statele membre sau, în cazul în care un stat membru a prevăzut astfel, autoritatea competentă desemnată, pregătesc un calendar cu un obiectiv de maximum 10 ani pentru introducerea sistemelor de contorizare inteligentă. În cazul în care instalarea contoarelor inteligente beneficiază de o evaluare pozitivă, cel puțin 80 % dintre clienții finali trebuie să dispună de sisteme de contorizare inteligentă în termen de 8 ani de la data evaluării lor pozitive sau până în 2020 în cazul statelor membre care au inițiat introducerea înainte de intrarea în vigoare a prezentei directive.

3.  Sub rezerva acestei evaluări, statele membre sau, în cazul în care un stat membru a prevăzut astfel, autoritatea competentă desemnată, pregătesc un calendar cu un obiectiv de maximum 5 ani pentru introducerea sistemelor de contorizare inteligentă. În cazul în care instalarea contoarelor inteligente beneficiază de o evaluare pozitivă, cel puțin 80 % dintre clienții finali trebuie să dispună de sisteme de contorizare inteligentă în termen de 5 ani de la data evaluării lor pozitive sau până în 2020 în cazul statelor membre care au inițiat introducerea înainte de intrarea în vigoare a prezentei directive.

(1)

JO C …

(2)

JO C …

(3)

JO C 77, 28.3.2002, p. 1.


EXPUNERE DE MOTIVE

I. Introducere

Timp de mulți ani, sistemele de energie electrică din Europa au fost dominate de monopoluri naționale, care au controlat întregul sistem, de la producție la distribuție și livrarea către consumatori. Deși un astfel de sistem „de sus în jos” furniza energie electrică, acesta nu permitea nicio concurență, ceea ce nu este benefic pentru consumatori. Începând din 1996, piețele energiei electrice au fost deschise progresiv pentru a încuraja concurența și pentru a determina scăderea prețurilor. Ultimele modificări legislative de fond ale UE au fost introduse prin cel de al treilea pachet privind energia, în 2009.

Începând din acel moment, s-a produs o revoluție în domeniul producerii de energie electrică. Producția de energie electrică a evoluat de la un sistem centralizat „conservator” la un sistem mult mai descentralizat, ca urmare a progreselor în domeniul energiei regenerabile și al altor tehnologii. Încă o dată, este necesar ca legislația să fie ajustată, pentru a se adapta la această nouă realitate.

Sursele regenerabile de energie (care adeseori țin de vânt sau de soare) au introdus un grad ridicat de intermitență la sistem, care a trebuit să se adapteze pentru a deveni mai flexibil, garantând totodată în continuare siguranța aprovizionării consumatorilor. Obiectivele noastre privind schimbările climatice au stimulat diverse subvenții și scheme de sprijin, care, combinate cu o cooperare transfrontalieră incompletă între statele membre ale UE, au condus la o supracapacitate de producție la nivelul UE. În multe state membre, prețurile reglementate, combinate cu schemele de sprijin disociate, trimit semnale greșite pentru investiții.

Pentru a aborda aceste provocări și pentru a favoriza decarbonizarea, raportorul a preluat abordarea „piața pe primul loc”, care înseamnă crearea unor condiții de concurență cu adevărat echitabile pentru toți participanții la piață. Acest lucru presupune renunțarea la subvenții care distorsionează piața, indiferent dacă acestea sunt destinate combustibililor fosili, energiei nucleare sau surselor de energie regenerabilă. Norme echitabile înseamnă o concurență loială pe piață. O piață a energiei electrice echitabilă va realiza obiectivele stabilite în materie de schimbări climatice și va asigura, totodată, cele mai mici și mai competitive prețuri pentru consumatori, precum și securitatea aprovizionării, fără investiții excesive.

II. Raportul

II.1. Piața pe primul loc

Un principiu fundamental al oricărei piețe este libera circulație a prețurilor. Prin urmare, eliminarea plafoanelor tarifare este un element esențial și ar trebui să fie pusă în aplicare cât mai curând posibil.

Mecanismele de asigurare a capacității sunt subvențiile, care sunt aproape lipsite de sens în condițiile în care există o capacitate excedentară în UE. Raportorul consideră că acestea ar trebui să fie utilizate doar ca o ultimă soluție. În primul rând, evaluarea adecvării la nivel european ar trebui să stabilească că există o îngrijorare privind caracterul adecvat. Apoi, statul membru ar trebui să abordeze obstacolele existente care provoacă îngrijorarea privind caracterul adecvat prin intermediul unor angajamente concrete, sub rezerva unei reexaminări de către Comisie. În cazul în care îngrijorarea privind caracterul adecvat pot fi abordată numai pe o perioadă mai lungă, ar fi permis un mecanism de asigurare a capacității, în anumite condiții și sub rezerva normelor UE privind ajutoarele de stat. Astfel de mecanisme, în cazul în care este posibil, ar trebui să fie aplicate la nivel transfrontalier.

Condițiile de concurență echitabile pentru toți reprezintă un element-cheie în asigurarea faptului că prețurile sunt bazate pe concurență. Sprijinul acordat în prezent unor producători sub formă de dispecerizare prioritară și derogare de la responsabilitatea de echilibrare denaturează concurența. Raportorul consideră că, pentru ca piața să poată asigura aprovizionarea, orice persoană trebuie să fie responsabilă din punct de vedere financiar pentru dezechilibrele pe care le provoacă în cadrul sistemului. O astfel de abordare oferă stimulentele adecvate pentru a menține sistemul în echilibru și asigură un nivel adecvat de securitate a aprovizionării, reducând nevoia de mecanisme de asigurare a capacității.

II.2. Zone de ofertare

Zonele de ofertare mai extinse oferă mai multă lichiditate, dar mai puține stimulente pentru investițiile în rețea. Raportorul împărtășește opinia potrivit căreia zonele de ofertare ar trebui să fie stabile în timp și cât mai extinse posibil, ținând cont de congestia sistemică. El sugerează abordarea bazată pe stimulente și sancțiuni. În primul rând, după revizuirea zonelor de ofertare, statele membre în cauză ar trebui să convină în unanimitate cu privire la structura zonelor de ofertare și la angajamentele concrete, după caz. Atunci când nu se poate ajunge la un acord, Comisia ar trebui să intervină pentru a soluționa dezacordul.

II.3. Cooperare regională

Pe piața energiei electrice, ceea ce se întâmplă într-un stat membru influențează alte țări din regiune și din afara acesteia. Pentru a se asigura securitatea sistemului și pentru a se evita căderile de tensiune, este esențială o mai strânsă cooperare regională a operatorilor de transport și de sistem. Raportorul observă beneficiul semnificativ pe care îl aduc coordonatorii în materie de securitate regională deja operaționali asigurării securității sistemului. Având în vedere că piețele energiei electrice devin din ce în ce mai interconectate, consolidarea acestei cooperări prin atribuirea mai multor sarcini și funcții la nivel regional reprezintă următorul pas logic. Cu toate acestea, responsabilitatea finală pentru securitatea sistemului trebuie să aparțină în continuare operatorilor de transport și de sistem.

II.4. Consumatori

Tehnologia le permite în prezent noilor actori să devină activi pe piața energiei electrice. Prin urmare, proiectarea pieței trebuie să permită și să faciliteze includerea tuturor celor care pot și doresc să participe fie prin producție proprie, fie prin stocare sau consum dispecerizabil. Înlăturarea barierelor de pe piață înseamnă un număr mai mare de actori pe piață și o paletă mai largă de opțiuni pentru consumatori. Raportorul sugerează, totodată, modificarea propunerii pentru a se asigura faptul că consumatorul poate să ia decizii bine informate și să își schimbe furnizorii într-o perioadă scurtă de timp.


AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

D(2017)36117

Jerzy Buzek

Președinte al Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

PHS 08B046

Bruxelles

Subiect:  Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare)

  (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru afaceri juridice a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu articolul 104 privind reformarea, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului.

La alineatul (3) al articolului respectiv se prevăd următoarele:

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă pentru subiectul în cauză cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 169 și 170, în cadrul comisiei competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, amendamentele la părțile care rămân neschimbate în propunere pot fi acceptate cu titlu excepțional și de la caz la caz de către președintele comisiei competente pentru chestiunea în cauză, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar din motive urgente legate de logica internă a textului sau pentru că amendamentele sunt indisolubil legate de alte amendamente admisibile. Aceste motive trebuie specificate într-o justificare scrisă a amendamentelor.”

În urma avizului grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei, care a examinat propunerea de reformare și ținând cont de recomandările raportorului, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și de către grupul consultativ de lucru și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

În concluzie, după reuniunea sa din 7 septembrie 2017, Comisia pentru afaceri juridice, cu 19 voturi pentru și 2 abțineri(1), recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, în calitatea sa de comisie responsabilă, să examineze propunerea menționată mai sus în conformitate cu articolul 104.

Cu stimă,

Pavel Svoboda

Anexă: Raport semnat de președintele grupului de lucru consultativ

(1)

Au fost prezenți următorii deputați: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

 

    Bruxelles, 27 iulie 2017

AVIZ

ÎN ATENȚIA  PARLAMENTULUI EUROPEAN

          CONSILIULUI

          COMISIEI

Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare)

COM(2016) 864 final/2 of 23.2.2017 - 2016/0380 (COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 6 iunie 2017 în vederea examinării propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

În cursul respectivei reuniuni(1), în urma examinării propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de reformare a Directivei 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE, grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun acord, că următoarele elemente ar fi trebuit să fie marcate prin utilizarea fondului gri, folosit în general pentru identificarea modificărilor de fond:

- la considerentul 2, eliminarea cuvintelor „afaceri și un comerț transfrontalier mai intens, pentru a asigura obținerea de progrese în materie de eficiență”;

- la considerentul 37, eliminarea primelor trei teze ale considerentului 50 din Directiva 2009/72/CE, și anume „Cerințele de serviciu public, inclusiv cele privind serviciul universal, și standardele comune minime care rezultă din acestea necesită o mai bună consolidare pentru a se asigura faptul că toți consumatorii, în special cei vulnerabili, pot beneficia de pe urma concurenței și a prețurilor echitabile. Obligațiile de serviciu public ar trebui definite la nivel național, ținând seama de circumstanțele naționale; legislația comunitară ar trebui totuși respectată de către statele membre. Cetățenii Uniunii, precum și întreprinderile mici și mijlocii, atunci când statele membre consideră oportun acest lucru, ar trebui să aibă posibilitatea de a beneficia de pe urma obligațiilor specifice serviciului public, în special în ceea ce privește siguranța alimentării și prețuri rezonabile.”

- la articolul 1, eliminarea cuvintelor „și integrării”;

- la articolul 9 alineatul (5), eliminarea unei trimiteri la articolul 8 din Directiva 2009/72/CE;

- la articolul 10 alineatul (2) litera (g), eliminarea cuvintelor „posibilitatea de a beneficia de proceduri transparente, simple și ieftine de soluționare a plângerilor. În special, toți consumatorii au dreptul să beneficieze de servicii de calitate și de o bună gestionare a plângerilor de către furnizorul lor de energie electrică.. Aceste proceduri de soluționare extrajudiciară a litigiilor permit soluționarea corectă și promptă a litigiilor, preferabil în termen de trei luni, și prevăd, în toate cazurile justificate, un sistem de rambursare și/sau compensare.”;

- după textul articolul 18, eliminarea întregii formulări de la articolul 3 punctul 10 din Directiva 2009/72/CE;

- după textul articolul 25, eliminarea întregii formulări de la articolul 3 punctul 16 din Directiva 2009/72/CE;

- la articolul 26, eliminarea cuvintelor „este înființat un mecanism independent, de exemplu, un mediator pentru energie sau un organism pentru consumatori pentru tratarea eficientă a plângerilor și soluționarea extrajudiciară a litigiilor.”;

- la articolul 27 alineatul (2), înlocuirea cuvintelor „deschiderea pieței” cu cuvintele „libertatea de a alege furnizorul”;

- la articolul 28 alineatul (1), eliminarea adjectivului „finali” care urmează cuvântul „clienților”;

- la articolul 38 alineatul (2) litera (a), eliminarea cuvintelor „rezervele de capacitate”;

- la articolul 47 alineatul (3), adăugarea cuvintelor inițiale „Întreprinderea integrată vertical și [filialele] sale”;

- la articolul 59 alineatul (4) partea introductivă, adăugarea cuvintelor „și (3)”;

- la articolul 61 alineatul (2) litera (d), adăugarea cuvintelor „și a orientărilor”;

- la articolul 66 alineatul (1), înlocuirea formulării actuale „pot solicita Comisiei derogări de la dispozițiile relevante din capitolele IV, VI, VII și VIII, precum și din capitolul III, în cazul microsistemelor izolate, în ceea ce privește reabilitarea, modernizarea și extinderea capacităților existente, derogări care le pot fi acordate de către Comisie” cu formularea „pot solicita derogări de la dispozițiile relevante din capitolele IV, V și VI, precum și de la articolele 4, 6, 7 și 8”;

- în anexa II punctul 4 litera (a), adăugarea cuvintelor „(la nivel național, și anume în statul membru în care a fost încheiat contractul de furnizare, precum și la nivelul întreprinderii furnizoare dacă furnizorul își desfășoară activitatea în mai multe state membre)”;

- în anexa II punctul 4 al doilea paragraf, trimiterea la primul paragraf litera (b) de la același punct;

în anexa III punctul 3, înlocuirea cuvântului „consumatori” cu sintagma „clienții finali”.

În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actul precedent cu respectivele modificări de fond, propunerea se limitează la o simplă codificare a actului juridic existent, fără modificări de fond ale acestuia.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult      Jurisconsult      Director general

(1)

  Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, aceasta fiind versiunea lingvistică originală a textului examinat.


AVIZ AL COMISIEI PENTRU MEDIU, SĂNĂTATE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ ALIMENTARĂ (24.11.2017)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare)

(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Raportor pentru aviz: Pavel Poc

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

În general, raportorul salută propunerea de directivă prezentată de Comisie.

Propunerea legislativă realizează în mod corect următoarele:

1.  pune consumatorii în centrul tranziției energetice;

2.  încearcă să creeze condiții de concurență echitabile care să permită participarea energiei din surse regenerabile pe piață;

3.  consolidează cooperarea regională.

Cu toate acestea, pentru a asigura atingerea pe deplin a obiectivelor politicii energetice europene și ale uniunii energetice, propunerea de directivă trebuie modificată în anumite puncte.

·  Tranziția către o economie ecologică trebuie să se realizeze într-un mod care pune o sarcină suportabilă pe umerii consumatorilor de energie.

·  Se acordă o atenție mai mare integrării pe piață și funcționării aferente a acesteia, asigurarea de condiții de concurență echitabile pentru toți participanții fiind o condiție indispensabilă pentru acestea.

·  Un nou cadru juridic, atât la nivel european, cât și la nivel național, va crea condiții echitabile de participare a noilor entități precum agregatorii sau comunitățile energetice locale pe piață și, totodată, nu va discrimina alți participanți de pe piață.

O mai mare integrare a pieței de echilibrare este esențială pentru a permite participarea eficientă a energiei din surse regenerabile și a consumului dispecerizabil la nivel transfrontalier. Este totuși necesar se asigure în orice moment securitatea aprovizionării. În acest scop, drepturile în acest domeniu trebuie să corespundă strict responsabilităților, pentru a evita impactul asupra consumatorilor. Statele membre și, de cele mai multe ori, operatorii de transport și de sistem (OTS) ale acestora, sunt responsabile și pot fi trase la răspundere pentru securitatea aprovizionării cu energie electrică.

Este nevoie de norme clare pentru noii actori de pe piață, cum ar fi agregatorii sau comunitățile energetice locale. Raportorul salută faptul că acest subiect este abordat de Comisie în actul legislativ, însă raportorul nu crede că normele pentru agregatori au fost stabilite corect. În evaluarea impactului care însoțește propunerea se afirmă că dacă nu sunt prevăzute mecanisme de compensare între agregatori și părțile responsabile de echilibrare, există riscul ca agregatorii să devină „paraziți” care nu participă la costurile de sistem și să activeze consumul dispecerizabil în mod ineficient.

Raportorul ar dori să sublinieze că este necesar să se asigure o protecție corespunzătoare consumatorilor vulnerabili și a celor afectați de sărăcia energetică. Comisia pune în mod corect accentul pe politica socială și pe eliminarea treptată a reglementării prețurilor, care s-a dovedit într-un final discriminatorie și față de consumatorii vulnerabili și cei afectați de sărăcia energetică. Anumite detalii, precum definirea clară a situației de extremă urgență, în care se poate aplica în mod excepțional reglementarea prețului, trebuie specificate, pentru a evita orice dubiu cu privire la punerea în aplicare a acestor prevederi.

Normele privind comunitățile energetice locale vor fi, de asemenea, elaborate astfel încât să asigure faptul că consumatorii care aleg să nu participe la comunitatea energetică locală nu sunt dezavantajați și că comunitățile energetice locale nu măresc costurile sistemelor de energie electrică ca atare, acest lucru putând avea efecte negative asupra consumatorilor vulnerabili și a celor afectați de sărăcia energetică.

O mai bună conectare a piețelor angro și cu amănuntul este esențială pentru creșterea flexibilității sistemului și pentru integrarea energiei din surse regenerabile. Dispozițiile care îi permit fiecărui client să solicite un contract cu stabilire dinamică a prețurilor de la furnizorul său de servicii de energie electrică sunt binevenite.

Pentru a facilita consumul dispecerizabil, este esențial să li se ofere clienților toate informațiile necesare pentru participarea acestora pe piață și pentru efectuarea unor alegeri în cunoștință de cauză privind furnizorul lor de servicii de energie electrică. Este nevoie ca facturile la energie electrică să fie simple și clare, precum și să se încerce găsirea unor alte moduri inovatoare de furnizare a unor informații suplimentare legate de facturare.

Utilizarea rentabilă a unor elemente inteligente poate simplifica integrarea energiei din surse regenerabile și participarea consumatorilor la piața energiei. În acest sens, este important să subliniem faptul că cea mai rentabilă modalitate de introducere a contoarelor inteligente este cea prin care sunt schimbate contoarele existente la sfârșitul ciclului lor de viață. Prin urmare, raportorul subliniază că este necesar să se clarifice modul în care sunt tratate contoarele inteligente care au fost introduse înainte de intrarea în vigoare a prezentei directive și conformitatea lor, într-un mod care să nu afecteze prețurile finale pentru consumatori.

Raportorul salută accentul pe care Comisia îl pune pe operatorii de distribuție, care au un rol esențial pentru creșterea flexibilității sistemului și pregătirea pentru introducerea surselor regenerabile de energie la nivel local.

Orice utilizare a flexibilității în rețelele de distribuție, inclusiv în cazul stocării energiei, trebuie făcută într-un mod cât mai rentabil, pentru a permite cât mai multe beneficii în favoarea consumatorilor finali. Prin urmare, raportorul propune să se ia în calcul modificări ale normelor privind deținerea instalațiilor de stocare de către operatorii de distribuție.

Integrarea electromobilității în rețeaua de energie electrică va permite, de asemenea, participarea activă a consumatorilor finali și va mări astfel flexibilitatea globală a sistemului de energie electrică. Cu toate acestea, trebuie să se facă diferența între exploatarea publică și utilizarea privată atunci când luăm în calcul deținerea infrastructurii de electromobilitate de către operatorii de distribuție.

De asemenea, cooperarea dintre operatorii de distribuție este esențială. În acest sens, condițiile de participare a operatorilor de distribuție la entitatea OSD UE sunt mai bine specificate, asigurându-se reprezentarea proporțională și finanțarea entității.

AMENDAMENTE

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, competentă în fond, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului și Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului au adus contribuții semnificative la crearea unei piețe interne a energiei electrice. Însă sistemul energetic european trece printr-o profundă transformare. Obiectivul comun de decarbonizare a sistemului energetic creează noi oportunități și provocări pentru participanții la piață. În același timp, progresele tehnologice permit noi forme de participare a consumatorilor și de cooperare transfrontalieră. Este necesară adaptarea normelor pieței din Uniune la o nouă realitate a pieței.

(3)  Directiva 2003/54/CE a Parlamentului European și a Consiliului și Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului au adus contribuții semnificative la crearea unei piețe interne a energiei electrice. Însă sistemul energetic european trece printr-o profundă transformare. Obiectivul comun de creștere a ponderii energiei din surse regenerabile în sectorul energiei electrice la cel puțin 45 % până în 2030 și de decarbonizare totală a sistemului energetic până în 2050 creează noi oportunități și provocări pentru participanții la piață. În același timp, progresele tehnologice permit noi forme de participare a consumatorilor și de cooperare transfrontalieră. Este necesară adaptarea normelor pieței din Uniune la o nouă realitate a pieței.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Comunicarea Comisiei din 15 iulie 2015 intitulată „Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a pieței energiei”31 a subliniat că trecerea de la producerea de energie electrică în centralele electrice mari la producția descentralizată din surse de energie regenerabile și la piețe decarbonizate necesită o adaptare a normelor actuale de comercializare a energiei electrice și schimbarea rolurilor existente pe piață. Comunicarea a subliniat necesitatea de a organiza piețele energiei electrice într-un mod mai flexibil și de a integra pe deplin toți actorii de pe piață, inclusiv producătorii de energie din surse regenerabile, noii furnizori de servicii energetice, stocarea energiei și cererea flexibilă.

(6)  Comunicarea Comisiei din 15 iulie 2015 intitulată „Lansarea procesului de consultare publică privind o nouă organizare a pieței energiei”31 a subliniat că trecerea de la producerea de energie electrică în centralele electrice mari la producția descentralizată din surse de energie regenerabile și la piețe decarbonizate necesită o adaptare a normelor actuale de comercializare a energiei electrice și schimbarea rolurilor existente pe piață. Comunicarea a subliniat necesitatea de a organiza piețele energiei electrice într-un mod mai flexibil și de a integra pe deplin toți actorii de pe piață, inclusiv producătorii de energie din surse regenerabile, noii furnizori de servicii energetice, stocarea energiei și cererea flexibilă. La fel de important este ca UE să investească urgent în interconectarea la nivel european pentru transferul de energie prin sisteme de înaltă tensiune de transport al energiei electrice.

_________________

_________________

31   COM (2015) 340 final, 15.7.2015.

31   COM (2015) 340 final, 15.7.2015.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  În vederea finalizării pieței interne a energiei electrice, statele membre ar trebui să promoveze integrarea piețelor lor naționale și cooperarea între operatorii de sistem la nivelul Uniunii și la nivel regional, încorporând și sistemele izolate care formează insule de energie electrică care există încă în Uniune.

Justificare

Acest considerent este menținut în directivă pentru a sublinia că statele membre cooperează pentru a atinge unul dintre principalele obiective ale politicii energetice a UE, și anume crearea pieței interne.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a)  Uniunea își va îndeplini cel mai eficient obiectivele în materie de energie din surse regenerabile prin crearea unui cadru de piață care să răsplătească flexibilitatea și inovațiile. O piață funcțională a energiei electrice este elementul-cheie care permite introducerea surselor regenerabile de energie.

Justificare

O piață internă a energiei funcțională ar trebui să contribuie la introducerea surselor regenerabile de energie și să permită UE să își atingă obiectivele în materie de energie din surse regenerabile, precum și obligațiile internaționale care derivă din acordurile de la Paris privind schimbările climatice.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  În scopul garantării concurenței și furnizării de energie electrică la cel mai competitiv preț, statele membre și autoritățile de reglementare naționale ar trebui să faciliteze accesul transfrontalier pentru noii furnizori de energie electrică provenită din diferite surse, precum și pentru noii producători de energie electrică, consumul dispecerizabil și stocarea.

(11)  În scopul garantării concurenței și furnizării de energie electrică la cel mai competitiv preț, statele membre și autoritățile de reglementare naționale ar trebui să faciliteze accesul transfrontalier pentru noii furnizori de energie electrică provenită din diferite surse, precum și pentru noii producători de energie electrică, consumul dispecerizabil și stocarea. Cu toate acestea, statele membre ar trebui să coopereze în planificarea fluxurilor de energie electrică și ar trebui să ia măsurile necesare pentru a preveni fluxurile în buclă neplanificate de energie electrică.

Justificare

Acest amendament are legătură cu două amendamente la articolul 3.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a)  Interconexiunile între statele membre ar trebui promovate, deoarece acestea facilitează integrarea energiei electrice din surse regenerabile de energie, reduc variabilitatea, reduc costurile de echilibrare și încurajează concurența.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 11 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11b)  Consiliul European din 23 și 24 octombrie 2014 a decis că Comisia, susținută de statele membre, va lua măsuri imediate pentru a asigura atingerea urgentă a unui obiectiv minim de 10 % din interconexiunile existente de energie electrică până cel târziu în 2020, cel puțin pentru statele membre care nu au atins încă un nivel minim de integrare pe piața internă a energiei și pentru statele membre care constituie principalul lor punct de acces pe piața internă a energiei.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 15

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(15)  Statele membre ar trebui să își păstreze o putere discreționară amplă de a impune obligații de serviciu public întreprinderilor din domeniul energiei electrice atunci când urmăresc obiective de interes economic general. Statele membre ar trebui să asigure clienților casnici și, atunci când statele membre consideră că este necesar, întreprinderilor mici, dreptul de a se alimenta cu energie electrică de o calitate bine definită, la prețuri clar comparabile, transparente și competitive. Cu toate acestea, obligațiile de serviciu public sub forma unei reglementări a prețurilor de furnizare constituie o măsură care denaturează în mod fundamental concurența și care conduce adeseori la acumularea de deficite tarifare, la limitarea posibilităților de alegere ale consumatorului, la stimulente mai ineficiente pentru economisirea de energie și pentru investiții în eficiența energetică, la scăderea calității serviciilor, la o implicare și o satisfacție reduse ale consumatorilor, la restrângerea concurenței, precum și la prezența unui număr mai mic de produse și servicii inovatoare pe piață. În consecință, statele membre ar trebui să utilizeze alte instrumente de politică, și mai ales măsuri de politică socială bine direcționate, pentru a garanta că cetățenii lor își permit să se alimenteze cu energie electrică. În stabilirea prețurilor ar trebuie să se intervină numai în circumstanțe excepționale limitate. Liberalizarea totală a pieței energiei electrice cu amănuntul ar stimula concurența la nivelul prețurilor, și nu numai, între furnizorii existenți și ar stimula noi intrări pe piață, sporind astfel opțiunile consumatorilor și satisfacția acestora.

(15)  Statele membre ar trebui să își păstreze o putere discreționară amplă de a impune obligații de serviciu public întreprinderilor din domeniul energiei electrice atunci când urmăresc obiective de interes economic general. Statele membre ar trebui să asigure clienților casnici și, atunci când statele membre consideră că este necesar, întreprinderilor mici, dreptul de a se alimenta cu energie electrică de o calitate bine definită, la prețuri clar comparabile, transparente și competitive. Cu toate acestea, obligațiile de serviciu public sub forma unei reglementări a prețurilor de furnizare pot constitui o măsură care denaturează în mod fundamental concurența, dacă prețul nu reflectă valoarea energiei electrice și costurile furnizorului și care conduce adeseori la acumularea de deficite tarifare, la limitarea posibilităților de alegere ale consumatorului, la stimulente mai ineficiente pentru economisirea de energie și pentru investiții în eficiența energetică, la scăderea calității serviciilor, la o implicare și o satisfacție reduse ale consumatorilor, la restrângerea concurenței, precum și la prezența unui număr mai mic de produse și servicii inovatoare pe piață. În consecință, statele membre ar trebui să se asigure că reglementarea prețurilor nu aduce atingere concurenței sau să utilizeze alte instrumente de politică, și mai ales măsuri de politică socială bine direcționate, pentru a garanta că cetățenii lor își permit să se alimenteze cu energie electrică. În stabilirea prețurilor ar trebui să se intervină numai în circumstanțe excepționale limitate. Liberalizarea totală a unei piețe funcționale a energiei electrice cu amănuntul ar stimula concurența la nivelul prețurilor, și nu numai, între furnizorii existenți și ar stimula noi intrări pe piață, sporind astfel opțiunile consumatorilor și satisfacția acestora. De asemenea, ar trebui să garanteze că toate subvențiile directe și indirecte pentru energia electrică provenită din combustibili fosili sunt eliminate treptat până în 2023. 

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Instrumentele independente de comparare, inclusiv site-urile internet, oferă clienților un mijloc eficient de a evalua avantajele diverselor oferte de energie electrică disponibile pe piață. Costurile de căutare a informațiilor sunt mai mici, întrucât consumatorii nu mai trebuie să strângă informații de la fiecare furnizor și prestator de servicii în parte. Astfel de instrumente pot asigura echilibrul corect între necesitatea ca informațiile să fie pe de o parte clare și concise, pe de altă parte complete și inteligibile. Aceste instrumente ar trebui să urmărească includerea unei game cât mai largi de oferte disponibile și acoperirea cât mai completă a pieței pentru a oferi clientului o imagine reprezentativă. Este esențial ca informațiile prezentate de astfel de instrumente să fie demne de încredere, imparțiale și transparente.

(23)  Instrumentele independente de comparare, inclusiv site-urile internet, oferă clienților un mijloc eficient de a evalua avantajele diverselor oferte de energie electrică disponibile pe piață. Costurile de căutare a informațiilor sunt mai mici, întrucât consumatorii nu mai trebuie să strângă informații de la fiecare furnizor și prestator de servicii în parte. Astfel de instrumente pot asigura echilibrul corect între necesitatea ca informațiile să fie pe de o parte clare și concise, pe de altă parte complete și inteligibile. Aceste instrumente ar trebui să urmărească includerea unei game cât mai largi de oferte disponibile și acoperirea cât mai completă a pieței pentru a oferi clientului o imagine reprezentativă. Pentru ofertele de energie din surse regenerabile ar trebui furnizate informații ușor accesibile și ușor de înțeles cu privire la furnizori, sursele regenerabile de energie și garanțiile de origine. Aceste instrumente ar trebui, de asemenea, să informeze clienții în mod transparent dacă energia provine dintr-o sursă neregenerabilă. Este esențial ca informațiile prezentate de astfel de instrumente să fie demne de încredere, imparțiale și transparente.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Toate grupurile de clienți (industriali, comerciali și casnici) ar trebui să aibă acces la piețele energiei pentru a-și valorifica flexibilitatea și pentru a-și comercializa energia electrică autoprodusă. Clienților ar trebui să li se permită să fructifice în întregime avantajele oferite de agregarea producerii și a furnizării de energie electrică la nivelul regiunilor mai mari și să beneficieze de concurența transfrontalieră. Agregatorii ar putea juca un rol important în calitate de intermediari între diversele grupuri de clienți și piață. Ar trebui instituite norme echitabile și transparente pentru a permite și agregatorilor independenți să îndeplinească acest rol. Produsele ar trebui definite pe toate piețele de energie organizate, inclusiv pe piețele serviciilor de sistem și pe piețele de capacități, astfel încât să se încurajeze participarea consumului dispecerizabil.

(26)  Toate grupurile de clienți (industriali, agricoli, comerciali și casnici) ar trebui să aibă acces la piețele energiei pentru a-și valorifica flexibilitatea și pentru a-și comercializa energia electrică autoprodusă. Clienților ar trebui să li se permită să fructifice în întregime avantajele oferite de agregarea producerii și a furnizării de energie electrică la nivelul regiunilor mai mari și să beneficieze de concurența transfrontalieră. Agregatorii ar putea juca un rol important în calitate de intermediari între diversele grupuri de clienți și piață. Ar trebui instituite norme echitabile și transparente pentru a permite și agregatorilor independenți să îndeplinească acest rol. Produsele ar trebui definite pe toate piețele de energie organizate, inclusiv pe piețele serviciilor de sistem și pe piețele de capacități, astfel încât să se încurajeze participarea consumului dispecerizabil.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 27 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(27a)  Pentru a îndeplini angajamentele internaționale privind clima și obiectivele interne ale Uniunii, este necesară o schimbare de direcție totală către o economie cu emisii reduse de carbon. Este, prin urmare, necesară reînnoirea criteriilor de alocare a diferitelor fonduri ale UE pentru a promova decarbonizarea și măsurile de eficiență energetică pe piața energiei electrice și în alte sectoare. Ar trebui să se garanteze că finanțarea Uniunii nu va fi alocată proiectelor care nu respectă obiectivele și politicile de reducere a emisiilor de CO2. Prin intermediul unor acte delegate, Comisia ar trebui să instituie o metodologie avansată și transparentă pentru evaluarea performanțelor de mediu ale cererilor de finanțare de pe piața energiei electrice.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(29a)  Având în vedere importanța din ce în ce mai mare a consumatorilor activi, este necesar să se obțină un echilibru între recompensarea celor care aleg să participe în cazul în care participarea lor creează beneficii pentru sistemul energetic și asigurarea capacității operatorilor de distribuție de a întreține rețeaua într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor și sigur pe termen lung. Tarifele și remunerația pentru autoconsum ar trebui să stimuleze tehnologiile mai inteligente de integrare a energiei din surse regenerabile și să motiveze prosumatorii de energie din surse regenerabile să ia decizii de investiții care să fie benefice și pentru client și pentru rețea. Pentru a permite un astfel de echilibru, este necesar să se garanteze că prosumatorii de energie din surse regenerabile și comunitățile energetice locale bazate pe surse regenerabile au dreptul să primească o remunerație pentru energia electrică din surse regenerabile autoprodusă pe care o introduc în rețeaua electrică, care reflectă valoarea pe piață a energiei electrice introduse, precum și valoarea pe termen lung pentru rețea, mediu și societate. Aceasta trebuie să includă atât costurile pe termen lung, cât și beneficiile autoconsumului în ceea ce privește costurile evitate pentru rețea, mediu și societate, în special atunci când sunt combinate cu alte resurse de energie distribuite, cum ar fi eficiența energetică, stocarea energiei, consumul dispecerizabil și rețelele comunitare.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 34

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(34)  Atunci când se decide la nivel național asupra introducerii de contoare inteligente, acest lucru, ar trebui să fie posibil pe baza unei evaluări economice. În cazul în care evaluarea demonstrează că introducerea unor astfel de sisteme de măsurare este rezonabilă din punct de vedere economic și eficientă din punctul de vedere al costurilor doar în cazul consumatorilor cu un anumit consum de energie electrică, statele membre ar trebui să poată lua acest lucru în considerare atunci când recurg la introducerea acestor sisteme .

(34)  Atunci când se decide la nivel național asupra introducerii de contoare inteligente, acest lucru ar trebui să fie posibil pe baza unei evaluări economice, luând însă în considerare fezabilitatea tehnică și proporționalitatea economiilor presupuse în comparație cu costurile necesare. În cazul în care evaluarea demonstrează că introducerea unor astfel de sisteme de măsurare este rezonabilă din punct de vedere economic și eficientă din punctul de vedere al costurilor doar în cazul consumatorilor cu un anumit consum de energie electrică, statele membre ar trebui să poată lua acest lucru în considerare atunci când recurg la introducerea acestor sisteme .

Justificare

Acest amendament are legătură cu două amendamente la articolul 19 alineatul (2) și cu două amendamente la articolul 3.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 40

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(40)  Serviciile energetice sunt indispensabile pentru a asigura bunăstarea cetățenilor Uniunii. Serviciile de încălzire, răcire, iluminare și energia necesară pentru funcționarea aparatelor electrice sunt esențiale pentru a garanta un standard de viață decent și sănătatea cetățenilor. În plus, accesul la aceste servicii energetice oferă cetățenilor europeni șansa de a-și valorifica potențialul și sporește incluziunea socială. Gospodăriile afectate de sărăcia energetică nu își permit aceste servicii energetice din cauza unei combinații de factori: venituri mici, cheltuieli mari cu energia și eficiență energetică scăzută a locuințelor pe care le ocupă. Statele membre ar trebui să strângă informațiile corecte pentru a monitoriza numărul de gospodării care se confruntă cu sărăcia energetică. Efectuarea unor măsurători precise ar permite statelor membre să identifice gospodăriile afectate de sărăcia energetică pentru a le oferi sprijin specific. Comisia ar trebui să sprijine în mod activ punerea în aplicare a dispozițiilor privind sărăcia energetică prin înlesnirea schimbului de bune practici între statele membre.

(40)  Serviciile energetice sunt indispensabile pentru a asigura bunăstarea cetățenilor Uniunii. Serviciile de încălzire, răcire, iluminare și energia necesară pentru funcționarea aparatelor electrice sunt esențiale pentru a garanta un standard de viață decent și sănătatea cetățenilor. În plus, accesul la aceste servicii energetice oferă cetățenilor europeni șansa de a-și valorifica potențialul și sporește incluziunea socială. Gospodăriile afectate de sărăcia energetică nu își permit aceste servicii energetice din cauza unei combinații de factori: venituri mici, cheltuieli mari cu energia și eficiență energetică scăzută a locuințelor pe care le ocupă. Statele membre ar trebui să pună la dispoziție mecanisme pentru a sprijini dezvoltarea unor tehnologii mai eficiente de încălzire și răcire pentru combaterea sărăciei energetice. Statele membre ar trebui să strângă informațiile corecte și comparabile pentru a monitoriza numărul de gospodării care se confruntă cu sărăcia energetică. Efectuarea unor măsurători precise, utilizând standarde unificate, ar permite statelor membre să identifice gospodăriile expuse riscului de sărăcie energetică pentru a le oferi sprijin specific. Statele membre ar trebui să utilizeze, de asemenea, cifrele de evaluare a sărăciei energetice la raportarea privind Obiectivele de dezvoltare durabilă, și anume obiectivul 7.1 privind accesul universal la servicii energetice accesibile, fiabile și moderne. Comisia ar trebui, ținând seama, printre altele de Observatorul european al sărăciei energetice, să sprijine în mod activ și prioritar punerea în aplicare a dispozițiilor privind sărăcia energetică prin înlesnirea schimbului de bune practici între statele membre.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 40 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(40a)  Comisia ar trebui să ia măsuri, inclusiv acțiuni de sensibilizare și proiecte specifice de eficiență energetică pentru a permite consumatorilor afectați de sărăcia energetică să profite de oportunitățile de pe piață. De asemenea, statele membre ar trebui, printre altele, să ofere suficiente resurse de informare a consumatorilor expuși riscului de sărăcie energetică.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Statele membre care sunt afectate de sărăcia energetică și care nu au făcut încă acest lucru ar trebui, prin urmare, să elaboreze planuri naționale de acțiune sau alte cadre adecvate pentru a aborda această problemă, cu scopul de a diminua numărul persoanelor care se află într-o astfel de situație. Veniturile mici, cheltuielile mari cu energia și eficiența energetică scăzută a locuințelor sunt factori care trebuie avuți în vedere la definirea unor indicatori de măsurare a sărăciei energetice. În orice caz, statele membre ar trebui să garanteze clienților vulnerabili și celor afectați de sărăcia energetică alimentarea cu energia necesară. În acest sens, ar putea fi utilizată o abordare integrată, de exemplu, în cadrul politicii energetice și sociale, iar măsurile ar putea include politici sociale sau îmbunătățiri ale performanței energetice a locuințelor. Prezenta directivă ar trebui, cel puțin, să permită politici naționale în favoarea clienților vulnerabili și a celor afectați de sărăcia energetică.

(41)  Statele membre care sunt afectate de sărăcia energetică și care nu au făcut încă acest lucru ar trebui să elaboreze planuri naționale de acțiune sau alte cadre adecvate pentru a aborda această problemă, cu scopul de a diminua numărul consumatorilor expuși riscului de sărăcie energetică. Veniturile mici, cheltuielile mari cu energia și eficiența energetică scăzută a locuințelor sunt factori care trebuie avuți în vedere la definirea unor indicatori la nivelul UE de măsurare a sărăciei energetice. În orice caz, statele membre ar trebui să garanteze clienților vulnerabili și celor afectați de sărăcia energetică alimentarea cu energia necesară. În acest sens, ar putea fi utilizată o abordare integrată, de exemplu, în cadrul politicii energetice și sociale, iar măsurile ar putea include politici sociale sau îmbunătățiri ale performanței energetice a locuințelor. Prezenta directivă ar trebui, cel puțin, să sprijine politici naționale în favoarea clienților vulnerabili și a celor afectați de sărăcia energetică .

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 62

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(62)  Autoritățile de reglementare din domeniul energiei ar trebui, de asemenea, să aibă competența să contribuie la asigurarea de standarde ridicate ale serviciului universal și public, în conformitate cu principiile legate de deschiderea pieței, la protecția clienților vulnerabili și la asigurarea unei eficiențe depline a măsurilor de protecție a consumatorilor. Dispozițiile respective nu ar trebui să aducă atingere competențelor Comisiei cu privire la aplicarea normelor în materie de concurență, inclusiv cu privire la examinarea fuziunilor de dimensiune europeană, și nici normelor cu privire la piața internă, cum ar fi cele referitoare la libera circulație a capitalurilor. Organismul independent la care o parte afectată de o decizie a autorității de reglementare naționale are dreptul să introducă o cale de atac ar putea fi o instanță competentă să efectueze un control judiciar.

(62)  Autoritățile de reglementare din domeniul energiei ar trebui, de asemenea, să aibă competența să contribuie la asigurarea de standarde ridicate ale serviciului universal și public, în conformitate cu principiile legate de deschiderea pieței, la protecția consumatorilor vulnerabili expuși riscului de sărăcie energetică și la asigurarea unei eficiențe depline a măsurilor de protecție a consumatorilor. Dispozițiile respective nu ar trebui să aducă atingere competențelor Comisiei cu privire la aplicarea normelor în materie de concurență, inclusiv cu privire la examinarea fuziunilor de dimensiune europeană, și nici normelor cu privire la piața internă, cum ar fi cele referitoare la libera circulație a capitalurilor. Organismul independent la care o parte afectată de o decizie a autorității de reglementare naționale are dreptul să introducă o cale de atac ar putea fi o instanță competentă să efectueze un control judiciar.

Justificare

Chestiunea sărăciei energetice necesită o atenție sporită din partea tuturor legiuitorilor, deoarece aceștia au un rol important în protejarea celor mai vulnerabile comunități și în prevenirea ajungerii grupurilor din societate în situații de sărăcie energetică. Acțiunile dedicate consumatorilor vulnerabili ar trebui să fie aliniate la măsurile de combatere a sărăciei energetice sau să contribuie la aceste măsuri. Prezentul amendament este în conformitate cu articolul 5 alineatul (2) propus de Comisie și cu un amendament la acesta (amendamentul 128) propus de aceiași autori, pentru a include categoria de „consumatori vulnerabili expuși riscului de sărăcie energetică”.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 70 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(70a)  Punerea în aplicare rapidă și integrală a prezentei directive ar trebui încurajată și va permite Uniunii să își îndeplinească în timp util obiectivele în domeniul climei și al energiei din surse regenerabile.

Justificare

Punerea în aplicare în timp util a prezentei directive va contribui la introducerea necesară a surselor de energie regenerabile și permite UE să își atingă obiectivele în domeniul climei și al energiei din surse regenerabile, precum și obligațiile prevăzute în tratat, care derivă din acordurile de la Paris.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezenta directivă stabilește norme comune pentru producerea, transportul, distribuția, stocarea și furnizarea energiei electrice, precum și dispoziții privind protecția consumatorilor, în vederea creării, în Uniune, a unor piețe ale energiei electrice cu adevărat integrate, competitive, axate pe consumator și flexibile . Prin valorificarea avantajelor unei piețe integrate, directiva urmărește să asigure prețuri la energia electrică accesibile pentru consumatori, un grad înalt de siguranță a alimentării cu energie electrică și o tranziție lină către un sistem energetic decarbonizat. Prezenta directivă stabilește norme cheie referitoare la organizarea și funcționarea sectorului european al energiei electrice, în special norme privind abilitarea și protecția consumatorilor, privind accesul deschis la piața integrată, privind accesul terților la infrastructura de transport și de distribuție, privind separarea drepturilor de proprietate și privind autoritățile naționale de reglementare independente.

Prezenta directivă stabilește norme comune pentru producerea, transportul, distribuția, stocarea și furnizarea energiei electrice, precum și dispoziții privind protecția consumatorilor, în vederea creării, în Uniune, a unor piețe ale energiei electrice cu adevărat integrate, axate pe consumator și flexibile. Aceasta stabilește un nivel minim comun de interconexiuni pentru toate statele membre. Prin valorificarea avantajelor unei piețe integrate, directiva urmărește să asigure prețuri la energia electrică accesibile pentru consumatori, un grad înalt de siguranță a alimentării cu energie electrică și o tranziție lină către un sistem energetic decarbonizat. Prezenta directivă stabilește norme cheie referitoare la organizarea și funcționarea sectorului european al energiei electrice, în special norme privind abilitarea și protecția consumatorilor, privind accesul deschis la piața integrată, privind accesul terților la infrastructura de transport și de distribuție, privind separarea drepturilor de proprietate și privind autoritățile naționale de reglementare independente.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  „client necasnic” înseamnă o persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică nedestinată propriului consum casnic, inclusiv producători, clienți industriali, întreprinderi mici și mijlocii, societăți și clienți angro;

5.  „client necasnic” înseamnă o persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică nedestinată propriului consum casnic, inclusiv producători, clienți publici, comerciali și industriali, întreprinderi mici și mijlocii, societăți și clienți angro;

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  „client activ” înseamnă un client sau un grup de clienți ce acționează împreună care consumă, stochează sau vând energie electrică produsă în spațiile pe care le dețin, inclusiv prin agregatori, sau care participă la programe de consum dispecerizabil sau de eficiență energetică, cu condiția ca aceste activități să nu constituie principala lor activitate comercială sau profesională;

6.  „client activ” înseamnă un client sau un grup de clienți ce acționează împreună, inclusiv într-un bloc cu mai multe apartamente, într-un spațiu comercial, industrial, rezidențial sau de servicii comune sau într-un sistem de distribuție închis sau o terță parte care acționează în numele acestora, care consumă, stochează sau vând energie electrică produsă în spațiile pe care le dețin, inclusiv prin agregatori, sau care participă la programe de consum dispecerizabil sau de eficiență energetică, cu condiția ca aceste activități să nu constituie principala lor activitate comercială sau profesională;

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  „comunitate energetică locală” înseamnă o cooperativă, o asociație, un parteneriat, o organizație non-profit sau o altă entitate juridică care este controlată efectiv de acționari sau membri locali, în general axată pe valoare și nu pe profit, implicată în producerea distribuită și în desfășurarea, la nivel local, a unor activități de operator de distribuție, de furnizor sau de agregator, inclusiv la nivel transfrontalier;

7.  „comunitate energetică locală” înseamnă o cooperativă, o asociație, un parteneriat, o organizație non-profit sau o altă entitate juridică bazată pe o participare deschisă și controlul din partea acționarilor sau membrilor locali care participă în calitate de consumatori finali, al cărei scop predominant este acela de a oferi comunității locale beneficii, mai degrabă decât a genera profituri pentru membrii săi, care desfășoară sau este implicată în cel puțin una dintre următoarele activități: producere distribuită, stocare, furnizare, furnizor de servicii de eficiență energetică, de agregator sau de operator de distribuție, la nivel local, inclusiv la nivel transfrontalier;

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11.  „contract de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice” înseamnă un contract de furnizare a energiei electrice între un furnizor și un client final care reflectă prețul pe piața la vedere, inclusiv pe piața pentru ziua următoare, la intervale cel puțin egale cu frecvența închiderii pieței;

11.  „contract de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice” înseamnă un contract de furnizare a energiei electrice între un furnizor și un client final care reflectă prețul pe piața la vedere, inclusiv pe piața pentru ziua următoare, la intervale cel puțin egale cu frecvența închiderii pieței, precum și volatilitatea prețurilor angro;

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

20.  „timp aproape real” înseamnă, în contextul contorizării inteligente, timpul, de obicei de ordinul secundelor, care trece de la înregistrarea datelor și prelucrarea lor automată la transmiterea lor în scop informativ sau în scopul de a fi utilizate;

eliminat

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

23.  „operator de distribuție” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care răspunde de exploatarea, de întreținerea și, dacă este necesar, de dezvoltarea sistemului de distribuție într-o anumită zonă și, după caz, a interconexiunilor acestuia cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului de a satisface un nivel rezonabil al cererii de distribuție de energie electrică;

23.  „operator de distribuție” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care răspunde de exploatarea, de întreținerea și, dacă este necesar, de dezvoltarea sistemului de distribuție sau a stocării integrate a energiei electrice într-o anumită zonă și, după caz, a interconexiunilor acestuia cu alte sisteme, precum și de asigurarea capacității pe termen lung a sistemului de a satisface un nivel rezonabil al cererii de distribuție de energie electrică;

Justificare

Acest amendament este legat de amendamentele 95-103 la articolul 36 (dreptul de proprietate al operatorilor de distribuție asupra instalațiilor de stocare) și de amendamentul 67 la articolul 16 alineatul (2) litera (f) (care are drept scop să garanteze că comunitățile energetice locale pot să încheie un acord cu operatorii de distribuție pentru stocarea energiei electrice).

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 25

Textul propus de Comisie

Amendamentul

25.  „energie din surse regenerabile” înseamnă energie din surse nefosile regenerabile, în speță energie eoliană, solară (solară termică și solară fotovoltaică), geotermală, căldură ambiantă, hidroenergie și energie a mareelor, a oceanelor, a valurilor, precum și combustibili regenerabili: biocombustibili, biolichide, biogaz, biocombustibili solizi și deșeuri combustibile de origine regenerabilă;

25.  „energie din surse regenerabile” înseamnă energie din surse regenerabile nefosile variabile, în special  energie eoliană, solară (solară termică și solară fotovoltaică) și geotermală, căldură ambiantă, energie hidroelectrică, energia mareelor, a valurilor și altor tipuri de energie a oceanelor, biomasa din deșeuri, biometanul, gaze provenite de la depozitele de deșeuri și de la instalațiile de epurare a apelor uzate și biogaze;

Justificare

Acest amendament este legat de amendamentele 95-103 la articolul 36 (dreptul de proprietate al operatorilor de distribuție asupra instalațiilor de stocare) și de amendamentul 67 la articolul 16 alineatul (2) litera (f) (care are drept scop să garanteze că comunitățile energetice locale pot să încheie un acord cu operatorii de distribuție pentru stocarea energiei electrice).

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 38

Textul propus de Comisie

Amendamentul

38.  „serviciu de sistem care nu are ca scop stabilitatea frecvenței” înseamnă un serviciu utilizat de un operator de transport și de sistem sau de un operator de distribuție pentru reglajul tensiunii în regim staționar, pentru injecții rapide de curent reactiv, pentru inerție și capacitatea de pornire cu surse proprii;

38.  „serviciu de sistem care nu are ca scop stabilitatea frecvenței” înseamnă un serviciu utilizat de un operator de transport și de sistem sau de un operator de distribuție pentru reglajul tensiunii în regim staționar, pentru injecții rapide de curent reactiv, pentru inerție pentru stabilitatea rețelei locale, curentul de scurtcircuit și capacitatea de pornire cu surse proprii;

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – punctul 47 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

47a.  „resurse de energie distribuite” înseamnă resursele energetice, care cuprind stocarea de energie, eficiența energetică, vehiculele electrice, producerea distribuită de energie electrică din surse regenerabile de energie, rețele comunitare și consumul dispecerizabil, dar nu se limitează la acestea, care sunt furnizate rețelei electrice, fie prin contorul din spațiul clientului, fie prin rețeaua de distribuție;

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre se asigură că legislațiile lor naționale nu împiedică în mod nejustificat fluxurile transfrontaliere de energie electrică, participarea consumatorilor, inclusiv prin consumul dispecerizabil, investițiile în producerea flexibilă a energiei electrice, stocarea energiei, implementarea electromobilității sau dezvoltarea de noi interconexiuni, precum și că prețurile la energia electrică reflectă cererea și oferta reale.

1.  Statele membre se asigură că legislațiile lor naționale promovează tranzacțiile transfrontaliere legate de energia electrică, participarea consumatorilor, inclusiv prin consumul dispecerizabil bazat pe piață, investițiile în producerea flexibilă a energiei electrice, stocarea energiei, implementarea electromobilității sau dezvoltarea de noi interconexiuni, tehnologia pentru rețele inteligente, precum și că prețurile la energia electrică reflectă cererea și oferta reale. Statele membre asigură participarea deschisă și accesibilă a consumatorilor pe piața energiei electrice.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că nu există obstacole nejustificate la intrarea pe piață și la ieșirea de pe piață a întreprinderilor producătoare de energie electrică și furnizoare de energie electrică.

2.  Statele membre se asigură că nu există obstacole nejustificate la intrarea pe piață și la ieșirea de pe piață a întreprinderilor care produc, stochează și furnizează energie electrică pentru niciun producător și nici pentru furnizorii de consum dispecerizabil.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Comisia și statele membre se asigură că sunt create condiții de concurență echitabile pentru toți participanții la piață și că se previne discriminarea.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Fiecare stat membru se asigură că nivelul său de interconectare a energiei electrice este echivalent cu cel puțin 10 % din capacitatea sa de producție instalată până în 2020, în vederea atingerii unui nivel mai ambițios până în 2030. Pentru a atinge aceste niveluri, statele membre, autoritățile de reglementare și operatorii de transport și de sistem cooperează în vederea creării unei piețe interne complet interconectate, care să integreze sistemele izolate care formează insule de energie electrică.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre se asigură că toți clienții sunt liberi să își aleagă furnizorul de la care cumpără energie electrică.

Statele membre se asigură că toți clienții sunt liberi să își aleagă producătorul sau furnizorul de la care cumpără energie electrică și să încheie simultan contracte cu mai mulți furnizori.

Justificare

Furnizorul nu este definit, în timp ce includerea „producătorului” ar extinde domeniul de aplicare pentru a cuprinde o persoană juridică.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Furnizorii de energie electrică sunt liberi să determine prețul la care furnizează energia electrică clienților. Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a asigura concurența efectivă între furnizorii de energie electrică.

1.  Furnizorii de energie electrică sunt liberi să propună clienților prețuri de aprovizionare bazate pe piață. Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru a asigura concurența efectivă între furnizorii de energie electrică.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre asigură protecția clienților vulnerabili sau afectați de sărăcia energetică într-un mod care să-i vizeze direct, prin alte mijloace decât intervențiile publice în stabilirea prețurilor de furnizare a energiei electrice.

2.  Statele membre urmăresc obiective de interes economic general, inclusiv protecția clienților vulnerabili expuși riscului sărăciei energetice sau afectați de sărăcia energetică într-un mod care să-i vizeze direct, prin alte mijloace decât intervențiile publice bazate pe stabilirea nereproductibilă a prețurilor de furnizare a energiei electrice.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Prin derogare de la alineatele (1) și (2), statele membre care, la [OP: a se introduce data intrării în vigoare a prezentei directive], utilizează intervenții publice în stabilirea prețurilor de furnizare a energiei electrice către clienții vulnerabili sau afectați de sărăcia energetică pot continua să utilizeze astfel de intervenții publice până la [OP: a se introduce data - cinci ani de la intrarea în vigoare a prezentei directive]. Respectivele intervenții publice trebuie să urmărească un interes economic general, să fie clar definite, transparente, nediscriminatorii și verificabile și să garanteze accesul egal la clienți al întreprinderilor din domeniul energiei electrice din Uniune. Intervențiile nu trebuie să depășească ceea ce este necesar în vederea atingerii obiectivului de interes economic general pe care îl urmăresc, trebuie să aibă o durată limitată și să fie proporționale în ceea ce privește beneficiarii lor.

3.  Prin derogare de la alineatele (1) și (2), statele membre care utilizează intervenții publice în stabilirea prețurilor de furnizare a energiei electrice către clienții vulnerabili sau afectați de sărăcia energetică pot continua să utilizeze astfel de intervenții publice cu condiția ca acestea să urmărească un interes economic general, să fie clar definite, transparente, nediscriminatorii și verificabile și să garanteze accesul egal la clienți al întreprinderilor din domeniul energiei electrice din Uniune. Intervențiile nu trebuie să depășească ceea ce este necesar în vederea atingerii obiectivului de interes economic general pe care îl urmăresc, trebuie să aibă o durată limitată și să fie proporționale în ceea ce privește beneficiarii lor.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  tuturor producătorilor de energie electrică și întreprinderilor furnizoare de energie electrică stabilite pe teritoriul lor să alimenteze propriile unități, filiale și clienți , prin intermediul unei linii directe,

(a)  tuturor producătorilor de energie electrică și întreprinderilor furnizoare de energie electrică stabilite pe teritoriul lor să alimenteze propriile unități, filiale și clienți, prin intermediul unei linii directe, fără a face obiectul unor proceduri administrative disproporționate sau unor costuri legate, de exemplu, de necesitatea unei licențe de furnizare;

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a permite introducerea în practică a amendamentelor 21, 98 și 128 și posibilitatea de a încheia contracte în mod simultan cu mai mulți furnizori. În ceea ce privește sursele regenerabile de energie, ar trebui facilitate eforturile persoanelor sau ale grupurilor de a își alimenta operațiunile și activitățile cu energie electrică produsă de o instalație conectată la spațiile lor printr-o linie directă. Astfel de factori de facilitare sunt eliminarea licențelor de furnizare costisitoare și acordarea posibilității unui client de a semna un al doilea contract de furnizare pentru același punct de contorizare, în vederea satisfacerii cererii reziduale de energie electrică. Acest lucru este esențial pentru obținerea de clienți activi.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  tuturor clienților stabiliți pe teritoriul lor să fie alimentați printr-o linie directă de către un producător și de către întreprinderile furnizoare.

(b)  tuturor clienților stabiliți pe teritoriul lor să fie alimentați, individual sau în comun, printr-o linie directă de către un producător și de către întreprinderile furnizoare.

Justificare

This amendment is necessary to in practice enable amendments 123 and 153, when contracting simultaneously with several suppliers, and is in line with amendment 176. Changes to Article 7 are also important to enable active customers. Moving to renewables, efforts of individuals or groups to power their operations and activities with electricity produced by an installation connected to their premises via a direct line should be facilitated, whereby individuals or corporations could over time decrease or fix energy costs by using electricity produced nearby, choosing renewable energy.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre stabilesc criteriile de acordare a autorizațiilor de construire a liniilor directe pe teritoriul lor. Criteriile respective trebuie să fie obiective și nediscriminatorii.

2.  Statele membre stabilesc criteriile de acordare a autorizațiilor de construire a liniilor directe pe teritoriul lor. Criteriile respective trebuie să fie obiective și nediscriminatorii și să promoveze achiziționarea de energie din surse regenerabile variabile de către întreprinderi, în conformitate cu articolul 15 alineatul (9) din Directiva (UE) .../... [Directiva privind energia din surse regenerabile (reformată)].

Justificare

This amendment is linked to AM 1 on Recital 3 (which refers to the common goal to increase the share of renewable energy in the electricity sector to at least 45 % by 2030 and to fully decarbonise the energy system by 2050), to ensure consistent aims throughout. It is also linked to amendments on priority access to energy from variable renewable energy sources (AMs 55, 90 and 108). Efforts of individuals or groups to power their operations and activities with electricity produced by an installation connected to their premises via a direct line should be encouraged. The principle of the promotion of energy from variable renewable sources is also important for the overall achievement of the Union's energy policy.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Posibilitatea de a furniza energie electrică printr-o linie directă, prevăzută la alineatul (1), nu afectează posibilitatea de a încheia contracte de furnizare a energiei electrice în conformitate cu articolul 6.

3.  Posibilitatea de a furniza energie electrică printr-o linie directă, prevăzută la alineatul (1), nu afectează posibilitatea de a încheia contracte de furnizare a energiei electrice în conformitate cu articolul 6 și nu afectează dreptul clientului de a semna un al doilea contract de furnizare pentru cererea reziduală de energie electrică.

Justificare

Acest amendament este necesar pentru a permite introducerea în practică a amendamentelor 123 și 153 și posibilitatea de a încheia contracte simultan cu mai mulți furnizori. De asemenea, facilitează amendamentele care vizează partajarea la scară mică a energiei electrice la nivel local, asigurând totodată posibilitatea de a încheia un al doilea contract de furnizare pentru necesități suplimentare (adică pentru a permite introducerea în practică a amendamentelor 169, 172 etc.).Acest lucru este important pentru a încuraja trecerea la surse regenerabile de energie, pentru a oferi stimulente pentru o dezvoltare și utilizare sporite ale energiei din surse regenerabile și pentru a promova principiul clientului activ.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot elabora orientări pentru procedura de autorizare specifică. Autoritățile de reglementare naționale sau alte autorități naționale competente, inclusiv autoritățile de planificare, revizuiesc aceste orientări și pot recomanda modificări.

Statele membre elaborează orientări pentru procedura de autorizare specifică, care sunt accesibile publicului. Autoritățile de reglementare naționale sau alte autorități naționale competente, inclusiv autoritățile de planificare, revizuiesc aceste orientări și pot recomanda modificări.

Justificare

În scopul asigurării clarității acestei dispoziții, trebuie să se precizeze că statele membre adoptă și publică orientări pentru a permite proceduri de autorizare eficiente, dar și pentru a pune în practică unul dintre obiectivele principale ale Directivei privind energia electrică, și anume să situeze consumatorul în centrul pieței energiei, astfel cum se menționează în partea introductivă a propunerii.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 – litera a – paragraful 1 – liniuța 1 a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  contribuția fiecărei surse de energie la mixul de combustibili global al furnizorului (la nivel național, și anume în statele membre în care a fost încheiat contractul de furnizare, precum și la nivelul Uniunii dacă furnizorul își desfășoară activitatea în mai multe state membre) în anul precedent, în mod ușor de înțeles și de comparat;

Justificare

Amendamentele la articolul 10 litera (a) vizează creșterea transparenței surselor de energie din portofoliul furnizorului, inclusiv a surselor de energie electrică furnizată clientului în conformitate cu contractul. Acest lucru poate genera concurență pentru sursele mai curate de energie electrică (referirea la mixul de combustibili global este în conformitate cu punctul 3 din anexa II).

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 – litera a – paragraful 1 – liniuța 1 b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  intensitatea medie de CO2 a mixului energetic al furnizorului (la nivel național, și anume în statul membru în care a fost încheiat contractul de furnizare, precum și la nivelul Uniunii, dacă furnizorul își desfășoară activitatea în mai multe state membre) în anul precedent;

Justificare

Aceasta este o continuare a aceluiași punct ca în amendamentul 149 și se referă la același punct (este doar împărțit în trei componente în amendamentele 149, 150 și 151).Amendamentele la articolul 10 litera (a) vizează creșterea transparenței surselor de energie din portofoliul furnizorului, inclusiv a surselor de energie electrică furnizată clientului în conformitate cu contractul. Acest lucru poate genera concurență pentru surse mai curate de energie electrică.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 – litera a – paragraful 1 – liniuța 1 c (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-  contribuția fiecărei surse de energie la energia electrică achiziționată de client în baza contractului de furnizare (precizare la nivel de produs);

Justificare

Aceasta este o continuare a aceluiași punct ca în amendamentul 149 și se referă la același punct (este doar împărțit în trei componente în amendamentele 149, 150 și 151). De asemenea, are legătură cu amendamentele raportorului pentru asigurarea accesului prioritar la surse regenerabile de energie variabile. Amendamentele la articolul 10 litera (a) vizează creșterea transparenței surselor de energie din portofoliul furnizorului, inclusiv a surselor de energie electrică furnizată clientului în conformitate cu contractul. Acest lucru poate genera concurență pentru surse mai curate de energie electrică. De asemenea, permite aplicarea principiului clientului activ.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 – litera a – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Condițiile trebuie să fie echitabile și se comunică în prealabil. În orice caz, aceste informații ar trebui să fie furnizate înainte de încheierea sau de confirmarea contractului. Atunci când contractul este încheiat prin intermediari, informațiile menționate la prezenta literă sunt furnizate, de asemenea, înainte de încheierea contractului;

Condițiile trebuie să fie echitabile și se comunică în prealabil. În orice caz, aceste informații ar trebui să fie furnizate înainte de încheierea sau de confirmarea contractului. De asemenea, sunt ușor accesibile clientului după confirmarea contractului. Atunci când contractul este încheiat prin intermediari, informațiile menționate la prezenta literă sunt furnizate, de asemenea, înainte de încheierea contractului;

Justificare

Multe informații privind notificarea adecvată referitoare la modalitățile contractuale în schimbare și la alternativele de deconectare sunt detaliate în acest articol. Totuși, acesta nu asigură în mod corespunzător faptul că, atunci când clientul dorește să vadă statutul contractului actual, el poate avea acces la acesta prin intermediul furnizorului/agregatorului său, lăsând un aspect neacoperit (referire la amendamentele depuse, de exemplu, de raportorul ENVI la articolul 10). Imposibilitatea de a accesa cu ușurință contractul nu ar permite neapărat clientului să compare mixul de combustibili furnizat în timp, în legătură cu amendamentul 149.

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  au dreptul de a li se notifica în mod corespunzător orice intenție de modificare a condițiilor contractuale și de a fi informați, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a rezilia contractul. Furnizorii notifică clienților lor orice ajustare a prețului de furnizare, precum și motivele și condițiile prealabile ale ajustării și sfera de aplicare a acesteia, în mod direct și în timp util, nu mai târziu de sfârșitul ultimei perioade normale de facturare care precedă intrarea în vigoare a ajustării, într-un mod transparent și ușor de înțeles. Statele membre garantează clienților dreptul de denunța orice contract în cazul în care nu acceptă noile condiții contractuale sau ajustări ale prețului de furnizare notificate de către furnizorul de energie electrică;

(b)  au dreptul de a li se notifica în mod corespunzător orice intenție de modificare a condițiilor contractuale și de a fi informați, în momentul notificării, cu privire la dreptul de a rezilia contractul. Furnizorii sau agregatorii notifică clienților lor orice ajustare a prețului de furnizare sau a prețului serviciului, precum și motivele și condițiile prealabile ale ajustării și sfera de aplicare a acesteia, în mod direct, imediat ce iau cunoștință de o astfel de ajustare și cel târziu cu șase săptămâni înainte de intrarea în vigoare a ajustării, într-un mod transparent și ușor de înțeles. Statele membre garantează clienților dreptul de denunța orice contract în cazul în care nu acceptă noile condiții contractuale sau ajustări ale prețului de furnizare notificate de către furnizorul sau agregatorul de energie electrică;

Justificare

Directive aims to help facilitate the development of new product and service providers – such as aggregators. To this aim, Article 10 dealing with contractual rights shall mention not only traditional suppliers, but also new providers - aggregators. This will ensure for coherency in the whole directive, as on other places, “electricity service provider” is used as a synonym for “supplier”. Concerning the information on the change in electricity price, the customer needs to be informed well in advance of any price change. However, it is problematic to link the change in price with the billing frequency – in some cases (e.g. yearly or half-yearly billing period), it may be impossible to inform the customer so early, and in some cases it even may be late (e.g. monthly billing period). Thereby amending the article in a way which corresponds with the right of customer to change service provider within 3 weeks is suggested, giving customers sufficient time to decide. This amendment is necessary for the internal coherence of the text.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  beneficiază de o gamă largă de modalități de plată, care nu fac deosebire în mod nejustificat între clienți. Orice diferență în ceea ce privește comisioanele legate de metodele de plată reflectă costurile relevante suportate de furnizor;

(d)  beneficiază de o gamă largă de modalități de plată, care nu fac deosebire în mod nejustificat între clienți. Orice diferență în ceea ce privește comisioanele legate de metodele de plată reflectă costurile relevante suportate de furnizor sau de agregator;

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i)  primesc informații adecvate cu privire la alternativele la debranșare cu suficient timp înainte de data prevăzută a debranșării. Aceste alternative se pot raporta la surse de sprijin pentru evitarea debranșării, la planuri alternative de plată, la consiliere pentru gestionarea datoriilor sau la moratoriul privind debranșarea și nu ar trebui să constituie un cost suplimentar pentru clienți;

(i)  au acces la informații adecvate cu privire la alternativele la debranșare cu suficient timp înainte de data prevăzută a debranșării. Aceste alternative se pot referi la surse de sprijin pentru evitarea debranșării, la planuri alternative de plată, la consiliere pentru gestionarea datoriilor sau la moratoriul privind debranșarea, acest acces fiind oferit fără costuri suplimentare;

Justificare

Dacă alternativele la debranșare nu ar implica costuri pentru consumatorii care nu își pot plăti facturile, acestea ar trebui suportate în comun de către toți utilizatorii sistemului. Acest lucru ar duce la creșterea prețurilor la energie electrică pentru toți clienții, inclusiv pentru cei vulnerabili și pentru cei care au solicitat o alternativă în primul rând.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja)  au dreptul să semneze unul sau mai multe contracte de achiziție de energie electrică cu un singur cumpărător sau cu cumpărători multipli cu instalații de producere a energiei electrice la fața locului, în apropiere și în afara amplasamentului, fără a fi supuși unor costuri și proceduri administrative disproporționate și neloiale.

Justificare

Mulți clienți din Europa doresc să fixeze sau, eventual, să reducă costurile cu energia electrică prin achiziționarea de energie electrică direct de la producători, în special de la cei care utilizează surse regenerabile de energie. Acest lucru le permite, de asemenea, să respecte angajamentele sau cerințele de mediu. Cu toate acestea, în majoritatea țărilor europene, achiziționarea directă de energie electrică nu este reglementată, nu este permisă sau este împiedicată de norme nefavorabile. Legislația UE ar trebui să prevadă drepturile clienților de a semna contracte de achiziție de energie electrică care nu sunt costisitoare sau complexe și să semneze mai multe astfel de contracte împreună cu alți cumpărători. Le dă mai multă forță clienților activi.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că clienții finali primesc de la furnizori toate informațiile referitoare la avantajele și riscurile pe care le prezintă un astfel de contract de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice.

2.  Statele membre se asigură că clienții finali primesc de la furnizori toate informațiile referitoare la avantajele și riscurile pe care le prezintă un astfel de contract de furnizare a energiei electrice cu prețuri dinamice, inclusiv, după caz, prin instalarea unui contor inteligent la un preț rezonabil, și că consumatorii finali pot rezilia contractul dacă se dovedește a fi prea costisitor.

Justificare

În scopul asigurării certitudinii legislative, trebuie clarificat faptul că un contract cu stabilire dinamică a prețurilor este posibil doar pentru clienții care au instalat un contor inteligent.

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Timp de cel puțin zece ani de la momentul în care devin disponibile astfel de contracte, statele membre, prin autoritățile lor naționale de reglementare, monitorizează și raportează anual principalele noutăți legate de aceste contracte, inclusiv ofertele de pe piață, impactul asupra facturilor consumatorilor și, în mod expres, nivelul volatilității prețurilor, precum și senzitivitatea clienților la nivelul riscului financiar.

3.  Timp de cel puțin zece ani de la momentul în care devin disponibile astfel de contracte, statele membre, prin autoritățile lor naționale de reglementare, monitorizează și raportează anual principalele noutăți legate de aceste contracte, inclusiv ofertele de pe piață, impactul asupra facturilor consumatorilor și, în mod expres, nivelul volatilității prețurilor, precum și ponderea componentei energetice în factura de consum și sensibilitatea clienților la nivelul riscului financiar.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Prin derogare de la alineatul (2), statele membre pot alege să permită furnizorilor să perceapă comisioane de reziliere a contractului clienților care reziliază de bună voie contractele de furnizare pe durată determinată înainte de scadența acestora. Astfel de comisioane pot fi percepute numai în cazul în care clienții primesc un avantaj demonstrabil de pe urma respectivelor contracte. În plus, comisioanele în cauză nu depășesc pierderile economice directe pe care le cauzează furnizorului clientul care reziliază contractul, inclusiv costurile oricăror pachete de investiții sau de servicii deja furnizate clientului în cadrul respectivului contract.

3.  Statele membre pot permite furnizorilor să perceapă comisioane rezonabile de reziliere a contractului clienților care reziliază de bună voie contractele de furnizare pe durată determinată înainte de scadența acestora, cu excepția cazului în care rezilierea este determinată de o situație de funcționare necorespunzătoare evidentă a serviciilor. Astfel de comisioane pot fi percepute numai în cazul în care clienții primesc un avantaj demonstrabil în momentul semnării contractului. În plus, comisioanele în cauză nu depășesc pierderile economice directe pe care le cauzează furnizorului clientul care reziliază contractul, inclusiv costurile oricăror pachete de investiții sau de servicii deja furnizate clientului în cadrul respectivului contract, astfel cum este stabilit de autoritatea națională de reglementare.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că un client final care dorește să rezilieze contractul cu un agregator, cu respectarea condițiilor contractuale, are dreptul la o astfel de reziliere în termen de trei săptămâni.

2.  Statele membre se asigură că un client final care dorește să rezilieze contractul cu un agregator are dreptul la o astfel de reziliere în termen de trei săptămâni.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre se asigură că clienții finali au dreptul de a primi, cel puțin o dată pe an, toate datele relevante referitoare la consumul dispecerizabil sau datele referitoare la energia electrică furnizată și vândută.

4.  Statele membre se asigură că clienții finali au dreptul de a primi, cel puțin o dată pe lună, toate datele relevante referitoare la consumul dispecerizabil sau datele referitoare la energia electrică furnizată și vândută.

Justificare

Consumul dispecerizabil și agregarea vor avea un impact asupra cantității de energie electrică achiziționată de consumatori. În cazul prosumatorilor, va avea un impact și asupra energiei electrice pe care aceștia o autoproduc. Prin urmare, clienții ar trebui să aibă dreptul să primească aceste informații cât mai curând posibil, pentru a facilita acțiunile de consum dispecerizabil și pentru a încuraja o participare mai activă pe piață.

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  au dreptul să producă, să stocheze, să consume și să vândă energie electrică autoprodusă pe toate piețele organizate, fie individual, fie prin intermediul agregatorilor, fără a face obiectul unor proceduri extrem de greoaie și unor tarife care nu reflectă costurile;

(a)  au dreptul să producă, să stocheze, să consume, să vândă, cu acces prioritar, energie electrică autoprodusă pe toate piețele organizate, fie individual, fie prin intermediul agregatorilor, precum și să participe la serviciile auxiliare ale sistemului și la mecanismele de consum dispecerizabil, fără a face obiectul unor proceduri discriminatorii sau extrem de greoaie și unor tarife care nu reflectă costurile și au dreptul să primească o remunerație pentru energia electrică autoprodusă, care reflectă valoarea de piață a energiei electrice introduse în rețea;

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  nu fac obiectul costurilor duble de rețea și/sau al dublei tarifări, care rezultă din stocarea și reutilizarea energiei stocate anterior;

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  fac obiectul unor tarife de rețea transparente, nediscriminatorii și care reflectă costurile, calculate separat pentru energia electrică introdusă în rețea și pentru energia electrică consumată din rețea, în conformitate cu articolul 59 alineatul (8).

(b)  fac obiectul unor tarife de rețea transparente, nediscriminatorii și care reflectă costurile, care reflectă atât costurile, cât și beneficiile rețelei, pe baza unei analize cost-beneficiu transparente, realizate de autoritățile naționale de reglementare, inclusiv a unei evaluări a valorii lor potențiale pentru rețea și a contribuției la alte obiective ale politicii energetice, în conformitate cu articolul 59 alineatul (8). Pentru schimbul local de energie la scară mică, aceste tarife ar trebui să fie opționale sau cel puțin proporționale cu distanța transferului de energie electrică prin realizarea unei structuri tarifare, în conformitate cu analiza cost-beneficiu, care să reflecte, printre altele, atât km, cât și kWh transferați;

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  nu sunt supuși tarifelor cu privire la energia electrică autoprodusă și autoconsumată, cel puțin până când o analiză cost-beneficiu privind autoproducerea și consumul dovedește că costurile macroeconomice depășesc beneficiile energiei electrice autoconsumate și/sau autoproduse. O astfel de analiză cost-beneficiu include externalitățile, necesitățile de actualizare a rețelei, plățile pentru sprijin, taxa pe valoarea adăugată, tarifele de rețea, precum și alte taxe și impozite.

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Instalația de energie necesară pentru activitățile clientului activ poate fi gestionată de un terț în ceea ce privește instalarea, exploatarea, inclusiv contorizarea și întreținerea.

2.  Instalația de energie necesară pentru activitățile clientului activ poate fi deținută sau gestionată de un terț care acționează în numele unui client sau al unui grup de clienți în ceea ce privește instalarea, exploatarea, inclusiv contorizarea și întreținerea.

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 15 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre se asigură că consumatorii activi care dețin o instalație de stocare:

 

(a)   au dreptul la o conexiune la rețea într-un termen rezonabil după depunerea cererii;

 

(b)   nu fac obiectul unor tarife, suprataxe sau taxe suplimentare pentru energia electrică stocată în instalația de stocare sau, în cazul schimbului de energie la scară mică la nivel local, pentru schimbul de energie electrică între utilizatorii finali;

 

(c)   se diferențiază de producători și nu fac obiectul cerințelor și taxelor aferente acordării licențelor; și

 

(d)   au dreptul să furnizeze mai multe servicii simultan, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  au dreptul de a deține, de a crea sau de a închiria rețele comunitare și de a le gestiona în mod autonom;

(a)  au dreptul de a deține, de a crea sau de a închiria rețele comune, inclusiv cele comunitare, și de a le gestiona în mod autonom;

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba)  au acces nediscriminatoriu și neutru din punct de vedere tehnologic la rețea;

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  beneficiază de un tratament nediscriminatoriu în ceea ce privește activitățile, drepturile și obligațiile lor în calitate de clienți finali, producători, operatori de distribuție sau agregatori;

(c)  beneficiază de un tratament nediscriminatoriu în ceea ce privește activitățile, drepturile și obligațiile lor în calitate de clienți finali, producători, furnizori, operatori de distribuție sau agregatori;

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În ceea ce privește primul paragraf litera (d), în cazul în care comunitatea energetică practică autoconsumul sau exploatează o rețea comunitară, poate fi scutită de taxe atunci când distribuie energie electrică membrilor săi, cu condiția ca acest transfer să aibă loc pe o rază de 100 de metri și să implice o instalație de producere a energiei care utilizează surse regenerabile, cu o capacitate instalată de energie electrică sub de 500 kW;

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2 – litera -a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a)  clienții finali au dreptul de a participa la o comunitate energetică locală;

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  articolul 8 alineatul (3) se aplică în cazul capacității de producere instalate de comunitățile energetice locale atâta timp cât aceasta poate fi considerată drept capacitate de producere mică și descentralizată sau capacitate de producere distribuită;

(d)  articolul 8 alineatul (3) se aplică în cazul capacității de producere instalate de comunitățile de energie din surse regenerabile, ca subcategorie a comunităților energetice locale, atâta timp cât aceasta poate fi considerată drept capacitate de producere mică și descentralizată sau capacitate de producere distribuită;

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2 – litera f

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f)  atunci când este cazul, o comunitate energetică locală poate încheia un acord cu privire la exploatarea rețelei sale cu un operator de distribuție la care este conectată respectiva rețea;

(f)  atunci când este cazul, o comunitate energetică locală poate încheia un acord cu privire la exploatarea rețelei sale cu un operator de distribuție la care este conectată respectiva rețea, precum și cu privire la stocarea energiei electrice;

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2 – litera h

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(h)  atunci când este cazul, comunitățile energetice locale fac obiectul unor tarife de rețea adecvate la punctele de conectare dintre rețeaua comunitară și rețeaua de distribuție din afara comunității energetice. Astfel de tarife de rețea se calculează separat pentru energia electrică introdusă în rețeaua de distribuție și pentru energia electrică consumată din rețeaua de distribuție în afara comunității energetice locale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (8).

(h)  atunci când este cazul, comunitățile energetice locale pot face obiectul unor tarife de rețea adecvate la punctele de conectare dintre rețeaua comunitară și rețeaua de distribuție din afara comunității energetice. Astfel de tarife de rețea se calculează separat pentru energia electrică introdusă în rețeaua de distribuție și pentru energia electrică consumată din rețeaua de distribuție în afara comunității energetice locale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (8). Astfel de tarife pentru distribuția energiei electrice ar trebui să țină seama de distanța de transfer și să garanteze că costurile de transfer nu depășesc, cu excepția cazului prețurilor negative, valoarea energiei electrice transferate, în conformitate cu o analiză cost-beneficiu pentru resursele de energie distribuite, inclusiv o evaluare a valorii potențiale a acestora pentru rețea, precum și contribuția la alte obiective ale politicii energetice.

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Prin intermediul autorităților lor naționale de reglementare, statele membre monitorizează accesul pe piață, tratamentul, procedurile, precum și tarifele aplicate comunităților de energie locale, impactul acestora asupra concurenței și asupra capacitării și protejării consumatorilor, precum și beneficiile comunităților locale, inclusiv contribuția acestora la reducerea sărăciei energetice. Acestea raportează anual Comisiei și, dacă este cazul, autorităților naționale din domeniul concurenței, în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) litera (n).

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 3 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre se asigură că cadrul lor de reglementare încurajează participarea agregatorilor pe piața cu amănuntul și că acesta cuprinde cel puțin următoarele elemente:

3.  Statele membre se asigură că prin cadrul lor de reglementare încurajează participarea agregatorilor pe toate piețele și că acesta cuprinde cel puțin următoarele elemente:

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  norme transparente care trasează clar rolurile și responsabilitățile tuturor participanților la piață;

(b)  norme transparente care trasează clar rolurile și responsabilitățile tuturor participanților la piață, inclusiv necesitatea de a respecta siguranța operațională a rețelei de distribuție și de transport de către toți participanții de pe piață;

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 3 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  agregatorilor nu li se impune să plătească compensații furnizorilor sau producătorilor;

eliminat

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru a asigura transmiterea corectă a costurilor de echilibrare și a beneficiilor generate de agregatori către participanții la piață, statele membre pot, în mod excepțional, să permită plățile compensatorii între agregatori și părțile responsabile cu echilibrarea. Astfel de plăți compensatorii trebuie să se limiteze la situațiile în care un participant la piață provoacă, unui alt participant la piață, dezechilibre care generează un cost financiar.

Pentru a asigura transmiterea corectă a costurilor de echilibrare și a beneficiilor generate de agregatori către participanții la piață, precum și a costurilor de aprovizionare cu energie electrică, agregatorul ar trebui fie întotdeauna responsabil pentru echilibrarea volumelor pe care și le-a asumat și pe care le livrează în timpul activării activităților de consum dispecerizabil, iar statele membre permit plățile compensatorii între agregatori și părțile responsabile cu echilibrarea. Astfel de plăți compensatorii sunt proporționale și nu discriminează între agregatori. Principiile pentru calcularea compensațiilor sunt definite de autoritatea de reglementare, cu excepția încheierii unui acord contractual bilateral între un agregator și partea responsabilă cu echilibrarea în cauză. Compensațiile se limitează la situațiile în care un agregator impune costuri financiare unei alte părți de pe piață și sunt derivate din prețurile pieței dintr-un anumit moment.

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Articolul 17 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Statele membre se asigură că nu există obstacole nejustificate în calea intrării agregatorilor pe piețele organizate ale energiei electrice, atâta timp cât aceștia îndeplinesc criteriile de intrare pentru aceste piețe. Criteriile sunt stabilite de statele membre într-un mod transparent și nediscriminatoriu, inclusiv, în ceea ce privește funcționarea fiabilă și sigură a rețelelor de transport și distribuție, în conformitate cu Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind energia electrică].

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre se asigură că clienții finali primesc gratuit toate facturile și informațiile de facturare pentru consumul de energie electrică și că facturile sunt clare, exacte și ușor de înțeles.

2.  Statele membre se asigură că clienții finali primesc gratuit toate facturile și informațiile de facturare pentru consumul de energie electrică și că facturile sunt clare, exacte și ușor de înțeles, cuprinzând explicații și justificări clare privind toate celelalte costuri și taxe incluse.

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Facturarea se efectuează pe baza consumului real, cel puțin o dată pe an. Informațiile de facturare sunt puse la dispoziție cel puțin din trei în trei luni, la cerere sau în cazul în care clienții finali au optat să primească facturi electronice, ori, în caz contrar, de două ori pe an.

Facturarea se efectuează pe baza consumului real, cel puțin o dată pe an. Informațiile de facturare și de consum sunt puse la dispoziție în mod continuu online în cazul în care a fost instalat un contor inteligent ori, în caz contrar, cel puțin o dată pe lună.

Justificare

În cazul în care consumatorii se implică în mod activ pe piața energiei și se angajează în realizarea eficienței energetice și a economiilor, aceștia trebuie să dețină informații actualizate frecvent cu privire la consumul lor, prin intermediul facturilor de energie.

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul consumatorilor vulnerabili, facturarea și informațiile de facturare ar trebui să fie limitate la consumul efectiv de energie electrică, la costul sistemului și la orice taxă relevantă.

Justificare

Includerea altor taxe în factura la energie electrică este o chestiune ce ține de competența statelor membre, însă clienții vulnerabili nu ar trebui să facă obiectul altor taxe pe care statele membre pot dori să le includă în facturile la energie.

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Articolul 18 – alineatul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  Statele membre pot prevedea că, la cererea clienților finali, informațiile cuprinse în respectivele facturi nu sunt considerate drept solicitare de plată. În astfel de cazuri, statele membre se asigură că furnizorii oferă modalități flexibile de plată.

eliminat

Justificare

Indiferent de forma de facturare aleasă de client (inclusiv cea electronică), informațiile menționate pe factură reprezintă o solicitare de plată, care este însăși obiectul facturii. În caz contrar, clienții ar putea fi derutați.

Amendamentul    79

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În vederea promovării eficienței energetice și a abilitării clienților, statele membre sau, atunci când un stat membru a stabilit astfel, autoritatea de reglementare recomandă călduros întreprinderilor din domeniul energiei electrice și agregatorilor să optimizeze utilizarea energiei electrice, printre altele, prin furnizarea de servicii de gestionare a energiei, prin elaborarea de formule inovatoare de stabilire a prețului sau prin introducerea unor sisteme inteligente și interoperabile de contorizare sau a unor rețele inteligente, atunci când este cazul.

1.  În vederea promovării eficienței energetice și a abilitării clienților, statele membre sau, atunci când un stat membru a stabilit astfel, autoritatea de reglementare recomandă călduros întreprinderilor din domeniul energiei electrice și agregatorilor să optimizeze utilizarea energiei electrice, printre altele, prin furnizarea de servicii de gestionare a energiei, prin elaborarea de formule inovatoare de stabilire a prețului sau prin introducerea unor sisteme inteligente și interoperabile de contorizare, atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic, eficient din punctul de vedere al costurilor și proporțional în raport cu economiile de energie potențiale, sau a unor rețele inteligente, atunci când este cazul.

Justificare

Contorizarea inteligentă nu reprezintă o soluție miraculoasă și, prin urmare, ar trebui să fie luată în considerare numai atunci când este fezabilă din punct de vedere tehnic, eficientă din punctul de vedere al costurilor și proporțională în raport cu economiile de energie potențiale.

Amendamentul    80

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre asigură implementarea, pe teritoriile lor, a unor sisteme de contoare inteligente care contribuie la participarea activă a clienților la piața energiei electrice. O astfel de implementare poate face obiectul unei evaluări cost-beneficiu efectuată în conformitate cu principiile prevăzute în anexa III.

2.  Atunci când este cazul, statele membre promovează implementarea, pe teritoriile lor, a unor sisteme de contoare inteligente întrucât o astfel de contorizare poate contribui la participarea activă a clienților la piața energiei electrice. Orice implementare face obiectul unei evaluări cost-beneficiu efectuată în conformitate cu principiile prevăzute în anexa III.

Justificare

Există mari diferențe geografice între statele membre în ceea ce privește nevoia de contorizare inteligentă. Acest aspect ar trebui să se reflecte în directivă.

Amendamentul    81

Propunere de directivă

Articolul 19 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre care procedează la introducerea sistemelor de contorizare inteligentă adoptă și publică cerințele funcționale și tehnice minime aplicabile sistemelor care urmează să fie introduse pe teritoriile lor în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 20 și în anexa III. Statele membre asigură interoperabilitatea acestor sisteme de contorizare inteligentă, precum și legătura acestora cu platforme de gestionare a energiei ale consumatorilor. În acest sens, statele membre acordă atenția cuvenită utilizării standardelor relevante disponibile, inclusiv a celor care permit interoperabilitatea, celor mai bune practici, precum și importanței dezvoltării pieței interne a energiei electrice.

3.  Statele membre care procedează la introducerea sistemelor de contorizare inteligentă adoptă și publică cerințele funcționale și tehnice minime aplicabile sistemelor care urmează să fie introduse pe teritoriile lor în conformitate cu dispozițiile prevăzute la articolul 20 și în anexa III, ținând cont, în același timp, de funcționalitățile existente ale sistemelor de contorizare inteligentă deja instalate. Statele membre asigură interoperabilitatea acestor sisteme de contorizare inteligentă, precum și legătura acestora cu platforme de gestionare a energiei ale consumatorilor. În acest sens, statele membre acordă atenția cuvenită utilizării standardelor relevante disponibile, inclusiv a celor care permit interoperabilitatea, celor mai bune practici, precum și importanței dezvoltării pieței interne a energiei electrice.

Justificare

Noile cerințe pentru sistemele de contorizare inteligentă (a se vedea trimiterea la funcționalitățile contorizării inteligente din articolul 20) ar trebui să fie evaluate cu atenție înainte de a fi aplicate, pentru a evita modernizarea costisitoare a sistemelor de contorizare inteligentă deja instalate.

Amendamentul    82

Propunere de directivă

Articolul 20 – paragraful 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  operatorii contoarelor se asigură că contorul sau contoarele de energie electrică ale clienților activi care autoproduc energie electrică pot calcula energia electrică introdusă în rețea din spațiile respectivilor clienți activi;

(d)  operatorii contoarelor se asigură că contorul sau contoarele de energie electrică ale clienților activi care autoproduc energie electrică pot calcula cu acuratețe energia electrică introdusă în rețea din spațiile respectivilor clienți activi;

Amendamentul    83

Propunere de directivă

Articolul 20 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Aceste funcționalități se aplică contoarelor instalate după ... [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentei directive].

Justificare

În conformitate cu principiul neretroactivității și pentru a evita investițiile irecuperabile realizate în temeiul prezentei legislații.

Amendamentul    84

Propunere de directivă

Articolul 24 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 68, Comisia stabilește un format european comun al datelor și proceduri nediscriminatorii și transparente de accesare a datelor, enumerate la articolul 23 alineatul (1), care înlocuiesc formatul datelor și procedurile naționale adoptate de statele membre în conformitate cu alineatul (1). Statele membre se asigură că participanții la piață aplică un format european comun al datelor.

2.  Prin intermediul unor acte de punere în aplicare adoptate în conformitate cu procedura de consultare menționată la articolul 68, Comisia stabilește un set de principii pentru un format european comun al datelor și proceduri nediscriminatorii și transparente de accesare a datelor, enumerate la articolul 23 alineatul (1), care înlocuiesc formatul datelor și procedurile naționale adoptate de statele membre în conformitate cu alineatul (1). Acest format comun al datelor și procedurile comune privind datele sunt definite în strânsă cooperare cu entitățile responsabile de contorizare și cu organizațiile de clienți. Statele membre se asigură că participanții la piață aplică un format european comun al datelor.

Justificare

Participarea părților afectate este o condiție prealabilă pentru a asigura un rezultat realist și adecvat.

Amendamentul    85

Propunere de directivă

Articolul 26 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre garantează că clienții au acces la mecanisme extrajudiciare de soluționare a litigiilor care să fie simple, echitabile, transparente, independente, eficace și eficiente pentru soluționarea litigiilor privind drepturile și obligațiile instituite în temeiul prezentei directive. În cazul în care clientul este un consumator în sensul Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului, astfel de mecanisme extrajudiciare respectă cerințele de calitate prevăzute în Directiva 2013/11/UE și prevăd, în cazurile justificate, un sistem de rambursare și/sau de despăgubire.

Statele membre garantează că clienții au acces la mecanisme extrajudiciare de soluționare a litigiilor care să fie simple, echitabile, transparente, independente, eficace și eficiente pentru soluționarea litigiilor privind drepturile și obligațiile instituite în temeiul prezentei directive, prin intermediul unui mecanism independent, cum ar fi un mediator pentru energie sau un organism pentru consumatori, a cărui misiune este de a asigura tratarea eficientă a plângerilor și soluționarea alternativă a litigiilor. Aceste mecanisme pot aborda toate plângerile consumatorilor de pe piața energiei, inclusiv cele referitoare la ofertele grupate, la produsele și furnizori de servicii noi, cum ar fi agregatorii și comunitățile energetice locale. În cazul în care clientul este un consumator activ sau un consumator în sensul Directivei 2013/11/UE a Parlamentului European și a Consiliului46, astfel de mecanisme extrajudiciare respectă cerințele de calitate prevăzute în Directiva 2013/11/UE și prevăd, în cazurile justificate, un sistem de rambursare și/sau de despăgubire definit de către autoritatea de reglementare și de mediatorul pentru energie sau de organismul pentru consumatori.

_________________

_________________

46 JO L 165, 18.6.2013, p. 63–79.

46 JO L 165, 18.6.2013, p. 63–79.

Justificare

Mediatorul pentru energie și organismele pentru consumatori s-au dovedit a fi mecanismul independent necesar pentru a sprijini consumatorii și alți participanți pe piață să realizeze soluționarea alternativă a litigiilor, protejând în același timp drepturile consumatorilor. Prevederile adoptate de cel de al 9-lea Forum al cetățenilor privind energia ar trebui să fie încorporate în prezentul articol.

Amendamentul    86

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru protecția clienților finali, garantând, în special, protecția adecvată a clienților vulnerabili. În acest context, fiecare stat membru definește conceptul de clienți vulnerabili care poate face referire la sărăcia energetică și, printre altele, la interzicerea debranșării acestor clienți în situații critice. Statele membre garantează că se aplică drepturile și obligațiile în ceea ce privește clienții vulnerabili. În special, acestea iau măsuri pentru protecția clienților din zonele îndepărtate. Statele membre garantează un nivel înalt de protecție a consumatorilor, în special în ceea ce privește transparența condițiilor contractuale, a informațiilor generale și a mecanismelor de soluționare a litigiilor.

1.  Statele membre iau măsurile corespunzătoare pentru protecția clienților finali, garantând, în special, protecția adecvată a clienților vulnerabili, inclusiv consumatorii expuși riscului de sărăcie energetică. În acest context, fiecare stat membru definește conceptul de clienți vulnerabili, având în vedere circumstanțele specifice ale unui anumit stat membru, și face referire, printre altele, la consumatorii aflați în situație de sărăcie energetică și la consumatorii expuși riscului de sărăcie energetică, precum și la interzicerea debranșării acestor clienți în situații critice. Statele membre garantează că se aplică drepturile și obligațiile în ceea ce privește clienții vulnerabili. În special, acestea iau măsuri pentru protecția clienților din zonele îndepărtate. Statele membre garantează un nivel înalt de protecție a consumatorilor, în special în ceea ce privește transparența condițiilor contractuale, a informațiilor generale și a mecanismelor de soluționare a litigiilor.

Justificare

Acest amendament are legătură cu amendamentul 88 referitor la articolul 29 (Sărăcia energetică). Chestiunea sărăciei energetice necesită o atenție sporită din partea tuturor legiuitorilor, deoarece aceștia au un rol important în protejarea celor mai vulnerabile comunități și în prevenirea ajungerii grupurilor din societate în situații de sărăcie energetică. Acțiunile consumatorilor vulnerabili ar trebui să fie aliniate sau să contribuie la măsurile de combatere a sărăciei energetice. Acest amendament este legat, de asemenea, de AM 35 la articolul 5 alineatul (2), inclusiv de categoria „consumatorilor vulnerabili expuși riscului sărăciei energetice”.

Amendamentul    87

Propunere de directivă

Articolul 28 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre iau măsuri corespunzătoare, precum elaborarea de planuri naționale de acțiune privind energia, prevederea de beneficii în sistemele de asigurări sociale pentru a garanta clienților vulnerabili alimentarea cu energia electrică necesară sau pentru a sprijini ameliorarea eficienței energetice și pentru a combate sărăcia energetică acolo unde este cazul, inclusiv în contextul mai larg al sărăciei. Astfel de măsuri nu împiedică deschiderea efectivă a pieței, prevăzută la articolul 4, sau funcționarea pieței și sunt notificate Comisiei, după caz, în conformitate cu articolul 9 alineatul (4). Notificarea poate, de asemenea, să includă măsurile luate în cadrul sistemului general de asigurări sociale.

2.  Statele membre iau măsuri corespunzătoare, precum elaborarea de planuri naționale de acțiune privind energia, prevederea de beneficii în sistemele de asigurări sociale pentru a garanta clienților vulnerabili alimentarea cu energia electrică necesară, asigurarea sprijinului pentru dezvoltarea unor tehnologii mai eficiente de încălzire și răcire și asigurarea sprijinului pentru ameliorarea eficienței energetice și pentru combaterea sărăciei energetice, acolo unde este cazul, inclusiv în contextul mai larg al sărăciei. Astfel de măsuri nu împiedică deschiderea efectivă a pieței, prevăzută la articolul 4, sau funcționarea pieței și sunt notificate Comisiei, după caz, în conformitate cu articolul 9 alineatul (4). Notificarea poate, de asemenea, să includă măsurile luate în cadrul sistemului general de asigurări sociale.

Justificare

This amendment is linked to AM 88 on Article 29 (Energy poverty), AM 86 on Article 28(1) and AM 14 on Recital 40 (according to which Member States should, inter alia, provide mechanisms to support the development of more efficient heating and cooling technologies to tackle energy poverty). The issue of energy poverty requires greater attention from all legislators as they have an important role to protect the most vulnerable communities, and prevent groups in society from falling into energy poverty. Vulnerable consumer actions should be aligned with or contributing to measures to address energy poverty.

Amendamentul    88

Propunere de directivă

Articolul 29 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre definesc un set de criterii în scopul măsurării sărăciei energetice. Statele membre monitorizează în permanență numărul gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și prezintă Comisiei, din doi în doi ani, un raport referitor la evoluția sărăciei energetice și la măsurile luate pentru prevenirea acesteia, în cadrul rapoartelor energetice și climatice naționale intermediare integrate, în conformitate cu articolul 21 din [Regulamentul privind guvernanța propus prin COM(2016)759].

Statele membre definesc un set de criterii comune în scopul măsurării sărăciei energetice și adoptă o definiție cuprinzătoare și comună a sărăciei energetice în contextul unei noi comunicări a Comisiei și al unui nou plan de acțiune privind sărăcia energetică, în conformitate cu criteriile prevăzute în Regulamentul (UE) .../... [Regulamentul privind guvernanța]. Statele membre monitorizează în permanență numărul gospodăriilor afectate de sărăcia energetică și numărul de consumatori expuși riscului de sărăcie energetică. Statele membre prezintă Comisiei, din doi în doi ani, un raport referitor la evoluția sărăciei energetice și la măsurile luate pentru prevenirea și reducerea acesteia, în cadrul rapoartelor energetice și climatice naționale intermediare integrate, în conformitate cu articolul 21 din [Regulamentul privind guvernanța propus prin COM(2016)759].

Amendamentul    89

Propunere de directivă

Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Fiecare operator de distribuție cumpără energia pe care o folosește pentru a acoperi pierderile de energie și serviciile de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței din sistemul său, conform unor proceduri transparente, nediscriminatorii și bazate pe piață, atunci când îndeplinește această funcție. Cu excepția cazului în care este justificată de o analiză cost-beneficiu, procedura de achiziționare a serviciilor de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței de către un operator de distribuție trebuie să fie transparentă, nediscriminatorie și bazată pe piață și să asigure participarea efectivă a tuturor participanților la piață, printre care și sursele de energie regenerabilă, consumul dispecerizabil, instalațiile de stocare a energiei și agregatorii, în special impunând autorităților de reglementare sau operatorilor de distribuție să definească, în strânsă colaborare cu toți participanții la piață, modalități tehnice de participare la aceste piețe pe baza cerințelor tehnice ale respectivelor piețe și a capacităților tuturor participanților la piață.

5.  Fiecare operator de distribuție cumpără energia pe care o folosește pentru a acoperi pierderile de energie și serviciile de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței din sistemul său, conform unor proceduri transparente, nediscriminatorii și bazate pe piață, atunci când îndeplinește această funcție. Cu excepția cazului în care este justificată de o analiză cost-beneficiu, procedura de achiziționare a serviciilor de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței de către un operator de distribuție trebuie să fie transparentă, nediscriminatorie, axată cu prioritate pe producerea de energie din surse regenerabile și bazată pe piață și să asigure participarea efectivă a tuturor participanților la piață, printre care și sursele de energie regenerabilă, consumul dispecerizabil, instalațiile de stocare a energiei și agregatorii, în special impunând autorităților de reglementare sau operatorilor de distribuție să definească, în strânsă colaborare cu toți participanții la piață, modalități tehnice de participare la aceste piețe pe baza cerințelor tehnice ale respectivelor piețe și a capacităților tuturor participanților la piață .

Amendamentul    90

Propunere de directivă

Articolul 32 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Operatorii de distribuție definesc produse standardizate destinate pieței pentru serviciile achiziționate asigurând participarea efectivă a tuturor participanților la piață, inclusiv a surselor de energie regenerabile, a consumului dispecerizabil și a agregatorilor. Operatorii de distribuție schimbă între ei toate informațiile necesare și se coordonează cu operatorii de transport și de sistem pentru a asigura o utilizare optimă a resurselor, pentru a asigura funcționarea eficientă și sigură a sistemului și pentru a facilita dezvoltarea pieței. Operatorii de distribuție sunt remunerați în mod adecvat pentru achiziționarea unor astfel de servicii în scopul de a recupera cel puțin cheltuielile corespunzătoare, inclusiv cheltuielile cu tehnologiile de informare și comunicare necesare, inclusiv cheltuielile aferente infrastructurilor de informare și de comunicații necesare.

Operatorii de distribuție definesc produse standardizate destinate pieței pentru serviciile achiziționate asigurând participarea efectivă a tuturor participanților la piață, acordând acces prioritar surselor de energie regenerabile variabile și incluzând consumul dispecerizabil, și a agregatorilor. Operatorii de distribuție schimbă între ei toate informațiile necesare și se coordonează cu operatorii de transport și de sistem pentru a asigura o utilizare optimă a resurselor, pentru a asigura funcționarea eficientă și sigură a sistemului și pentru a facilita dezvoltarea pieței. Operatorii de distribuție sunt remunerați în mod adecvat pentru achiziționarea unor astfel de servicii în scopul de a recupera cel puțin cheltuielile corespunzătoare, inclusiv cheltuielile cu tehnologiile de informare și comunicare necesare, inclusiv cheltuielile aferente infrastructurilor de informare și de comunicații necesare.

Amendamentul    91

Propunere de directivă

Articolul 33 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Statele membre furnizează cadrul de reglementare necesar pentru a facilita conectarea punctelor de reîncărcare private și cu acces public la rețelele de distribuție. Statele membre se asigură că operatorii de distribuție cooperează în mod nediscriminatoriu cu orice întreprindere care deține, dezvoltă, exploatează sau administrează puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice, inclusiv în ceea ce privește conectarea la rețea.

1.  Statele membre furnizează cadrul de reglementare necesar pentru a facilita conectarea punctelor de reîncărcare private și cu acces public la rețelele de distribuție sau de transport, în conformitate cu definiția de la articolul 8 alineatul (2) din Directiva (UE) .../... [Directiva revizuită privind performanța energetică a clădirilor]. Statele membre se asigură că operatorii de transport și de sistem și operatorii de distribuție cooperează în mod nediscriminatoriu cu orice întreprindere care deține, dezvoltă, exploatează sau administrează puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice, inclusiv în ceea ce privește conectarea la rețea.

Justificare

The provisions of this Directive should be aligned to the Energy Performance of Buildings Directive and the Alternative Fuels Infrastructure Directive. The voltage level acting as the border between transmission and distribution networks widely varies across Europe. Thus, the need for connection of recharging points to the distribution voltage level in some Member States may be equivalent to a connection to the transmission voltage level in other Member States. Moreover, with the expected growth in recharging points, the corresponding connections will be needed at increasingly higher voltage levels eventually including transmission networks.

Amendamentul    92

Propunere de directivă

Articolul 33 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre pot permite operatorilor de distribuție să dețină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice numai dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

2.  Statele membre pot permite operatorilor de distribuție să dețină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze puncte publice de reîncărcare pentru vehicule electrice numai dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

Justificare

În scopul alinierii la Directiva privind infrastructura pentru combustibili alternativi.

Amendamentul    93

Propunere de directivă

Articolul 33 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Operatorii de distribuție pot deține, dezvolta, administra și exploata puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice destinate propriei flote.

Justificare

În scopul alinierii la Directiva privind infrastructura pentru combustibili alternativi.

Amendamentul    94

Propunere de directivă

Articolul 33 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Statele membre efectuează, la intervale regulate sau cel puțin din cinci în cinci ani, o consultare publică pentru a reevalua eventualul interes al unor actori de pe piață de a deține, de a dezvolta, de a exploata sau de a administra puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice. În cazul în care consultarea publică arată că există părți terțe care pot deține, dezvolta, exploata sau administra astfel de puncte, statele membre asigură încetarea treptată a activităților desfășurate de operatorii de distribuție în acest domeniu.

4.  Statele membre efectuează, la intervale regulate sau cel puțin din cinci în cinci ani, o consultare publică pentru a reevalua eventualul interes al unor actori de pe piață de a deține, de a dezvolta, de a exploata sau de a administra puncte de reîncărcare pentru vehiculele electrice. În cazul în care consultarea publică arată că există părți terțe care pot deține, dezvolta, exploata sau administra astfel de puncte, statele membre asigură încetarea treptată a activităților desfășurate de operatorii de distribuție în acest domeniu. Operatorii de distribuție au dreptul să-și recupereze investițiile efectuate în infrastructura de reîncărcare, în condiții echitabile și rezonabile.

Justificare

În scopul asigurării stabilității mediului de investiții, operatorii de distribuție au dreptul să-și recupereze costurile aferente infrastructurii de electromobilitate.

Amendamentul    95

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Operatorilor de distribuție nu li se permite să dețină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze instalații de stocare a energiei.

eliminat

Amendamentul    96

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.   Fără a aduce atingere alineatului (1b), operatorii de distribuție care sunt interesați să dețină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze instalații de stocare se consultă cu autoritatea națională de reglementare cu privire la îndeplinirea condițiilor menționate anterior.

Amendamentul    97

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Prin derogare de la alineatul 1 litera (a), operatorii de distribuție sunt autorizați să dețină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze instalații de stocare a energiei, dacă, pe baza unei analize cost-beneficiu și în urma consultării publice, autoritatea națională de reglementarea a apreciat că nu este necesară aplicarea condițiilor prevăzute la alineatul 1 litera (a) și și-a dat aprobarea.

Amendamentul    98

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot permite operatorilor de transport și de sistem să dețină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze instalații de stocare numai dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

2.  Operatorii de distribuție sunt autorizați să dețină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze instalații de stocare a energiei numai dacă astfel de instalații sunt necesare pentru ca operatorul de distribuție să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul prezentei directive pentru funcționarea eficientă, fiabilă și sigură a sistemului de distribuție și dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

Amendamentul    99

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  în urma unei proceduri de licitație deschise și transparente, nu există alte părți care și-au exprimat interesul de a deține, de a dezvolta, de a administra sau de a exploata instalații de stocare;

(a)  în urma unei proceduri de ofertare deschise și transparente, sub supravegherea autorităților naționale de reglementare, nu există alte părți care și-au exprimat interesul de a deține, de a dezvolta, de a administra sau de a exploata instalații de stocare, iar operatorul de distribuție a fost identificat ca un actor eficient din punct de vedere al costurilor; și

Amendamentul    100

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  astfel de instalații sunt necesare pentru ca operatorii de distribuție să își îndeplinească obligațiile care le revin în temeiul prezentei directive în vederea exploatării eficiente, fiabile și sigure a sistemului de distribuție și

(b)  operatorii de distribuție folosesc astfel de instalații numai pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul prezentei directive în vederea exploatării eficiente, fiabile și sigure a sistemului de distribuție, iar respectivele instalații nu sunt utilizate pentru a vinde energie electrică pe piață.

Amendamentul    101

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  autoritatea de reglementare a evaluat necesitatea unei astfel de derogări ținând seama de condițiile prevăzute la literele (a) și (b) și și-a dat aprobarea.

eliminat

Amendamentul    102

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Autoritățile de reglementare efectuează, la intervale regulate sau cel puțin din cinci în cinci ani, o consultare publică pentru a reevalua eventualul interes al unor actori de pe piață de a investi în instalații de stocare a energiei sau de a dezvolta, de a exploata sau de a administra astfel de instalații. În cazul în care consultarea publică arată că există părți terțe care pot deține, dezvolta, exploata sau administra astfel de instalații, statele membre asigură încetarea treptată a activităților desfășurate de operatorii de distribuție în acest domeniu.

4.  Autoritățile de reglementare efectuează, la intervale regulate sau cel puțin din cinci în cinci ani, o consultare publică pentru a reevalua eventualul interes al unor actori de pe piață de a investi în instalații de stocare a energiei sau de a dezvolta, de a exploata sau de a administra astfel de instalații. În cazul în care consultarea publică și o analiză cost-beneficiu arată că există părți terțe care au capacitatea și sunt interesate să dețină, să dezvolte, să exploateze sau să administreze astfel de instalații în mod eficient din punct de vedere al costurilor, statele membre asigură încetarea treptată a activităților desfășurate de operatorii de distribuție în acest domeniu. Operatorii de distribuție au dreptul să-și recupereze investițiile în instalațiile de stocare, în condiții echitabile și rezonabile.

Amendamentul    103

Propunere de directivă

Articolul 36 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.   Statele membre sunt autorizate să faciliteze dezvoltarea unei rețele de bază de puncte de reîncărcare accesibile publicului, în vederea eliminării barierelor din calea dezvoltării inițiale a electromobilității.

Amendamentul    104

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d)  să gestioneze fluxurile de energie electrică din sistem, ținând seama de schimburile cu alte sisteme interconectate. În acest scop, operatorul de transport și de sistem răspunde de asigurarea unui sistem de energie electrică sigur, fiabil și eficient și, în acest context, de asigurarea disponibilității tuturor serviciilor de sistem necesare, inclusiv acelea oferite de consumul dispecerizabil și de stocarea energiei, în măsura în care această disponibilitate nu depinde de niciun alt sistem de transport cu care este interconectat sistemul său;

(d)  să gestioneze fluxurile de energie electrică din sistem, ținând seama de schimburile cu alte sisteme interconectate. În acest scop, operatorul de transport și de sistem răspunde de asigurarea unui sistem de energie electrică sigur, fiabil și eficient și, în acest context, de asigurarea disponibilității tuturor serviciilor de sistem necesare, inclusiv acelea oferite de consumul dispecerizabil și de stocarea energiei, precum și de vehiculele electrice, în măsura în care această disponibilitate nu depinde de niciun alt sistem de transport cu care este interconectat sistemul său;

Justificare

Vehiculele electrice pot furniza servicii auxiliare valoroase sistemului prin injectarea de energie electrică în rețea sau prin variația ratei lor de încărcare. Prin urmare, operatorul de transport și de sistem ar trebui să dețină informații în timp real cu privire la cererea de vehicule electrice. Prezentul amendament corespunde declarației Comisiei din considerentul 27, conform căreia electromobilitatea constituie un element important în tranziția energetică și ar trebui să creeze condiții favorabile pentru vehiculele electrice.

Amendamentul    105

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ja)  să digitalizeze sistemele de transport pentru a se asigura, printre altele, obținerea și utilizarea eficientă și în timp real a datelor, precum și substații inteligente;

Justificare

Digitalizarea rețelei și dezvoltarea de rețele inteligente nu poate fi limitată la distribuție - aceasta oferă o soluție pentru întregul sistem. Cu toate acestea, CE atribuie soluțiile digitale în întregime operatorilor de distribuție, anulând faptul că partea de transport trebuie să treacă în egală măsură printr-o transformare digitală (de exemplu, obținerea și utilizarea eficientă și în timp real a datelor, substații inteligente etc.). Într-adevăr, digitalizarea depășește implementarea contoarelor inteligente pe piața cu amănuntul. La nivel de sistem este nevoie de inovație, și, în acest sens, nu ar trebui să fie făcută o distincție între transport și distribuție.

Amendamentul    106

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 1 – litera jb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(jb)  să asigure gestionarea datelor, securitatea cibernetică și protecția datelor;

Justificare

Gestionarea datelor este un termen larg, care include, de asemenea, datele necesare pentru funcționarea întregului sistem, în scopuri de decontare, pentru contorizarea deopotrivă a consumatorilor, a producătorilor sau a stocării conectate oriunde în sistem etc. Existența unor mecanisme corespunzătoare de conservare a integrității acestor date și a sistemelor de date gestionate de OST în fața oricărui tip de atac reprezintă deja o sarcină esențială pentru toți OST și, prin urmare, ar trebui să fie alocată și OST.

Amendamentul    107

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Statele membre pot prevedea atribuirea uneia sau mai multor responsabilități enumerate la alineatul (1) literele (a)-(j) altui operator de transport și de sistem decât celui care deține sistemul de transport și căruia i s-ar aplica în mod normal responsabilitățile în cauză. Operatorul de transport și de sistem căruia i se dau spre îndeplinire atribuțiile trebuie să fie certificat ca fiind în proprietate separată și să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 43, însă nu este necesar să fie proprietarul sistemului de transport pentru care este responsabil. Operatorul de transport și de sistem care deține sistemul de transport trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la capitolul VI și să fie certificat în conformitate cu articolul 43.

2.  Statele membre pot prevedea atribuirea uneia sau mai multor responsabilități enumerate la alineatul (1) literele (a)-(j) altui operator de transport și de sistem decât celui care deține sistemul de transport și căruia i s-ar aplica în mod normal responsabilitățile în cauză, sub rezerva unei cereri formale și motivate a operatorului de transport și de sistem care dorește să își transfere oricare dintre responsabilități și a aprobării statelor membre în cauză. Operatorul de transport și de sistem căruia i se dau spre îndeplinire atribuțiile trebuie să fie certificat ca fiind în proprietate separată și să îndeplinească cerințele prevăzute la articolul 43, însă nu este necesar să fie proprietarul sistemului de transport pentru care este responsabil. Operatorul de transport și de sistem care deține sistemul de transport trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute la capitolul VI și să fie certificat în conformitate cu articolul 43.

Justificare

Aplicarea acestei dispoziții permite transferul unora dintre funcțiile de operare ale sistemului[enumerate la articolul 40 alineatul (1)] de la OTS existenți la alți OTS (noi sau existenți). Acest transfer poate avea implicații relevante pentru eficiența și securitatea sistemelor energetice.

Amendamentul    108

Propunere de directivă

Articolul 40 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  asigură participarea efectivă a tuturor participanților la piață, printre care și sursele de energie regenerabilă, consumul dispecerizabil, instalațiile de stocare a energiei și agregatorii, în special impunând autorităților de reglementare sau operatorilor de transport și de sistem să definească, în strânsă colaborare cu toți participanții la piață, modalități tehnice de participare la aceste piețe pe baza cerințelor tehnice ale respectivelor piețe și a capacităților tuturor participanților la piață.

(b)  asigură participarea efectivă a tuturor participanților la piață, acordând prioritate surselor variabile de energie regenerabilă, și incluzând consumul dispecerizabil, instalațiile de stocare a energiei și agregatorii, în special impunând autorităților de reglementare sau operatorilor de transport și de sistem să definească, în strânsă colaborare cu toți participanții la piață, modalități tehnice de participare la aceste piețe pe baza cerințelor tehnice ale respectivelor piețe și a capacităților tuturor participanților la piață.

Amendamentul    109

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Operatorii de transport și de sistem nu au dreptul să dețină, să administreze sau să exploateze instalații de stocare a energiei și nu dețin, direct sau indirect, o cotă majoritară în active care furnizează servicii de sistem.

1.  Operatorii de transport și de sistem sunt autorizați să dețină, să administreze sau să exploateze instalații de stocare a energiei și sunt autorizați să dețină, direct sau indirect, o cotă majoritară în active care furnizează servicii de sistem, în cazul în care instalațiile sau activele respective fac parte integrantă din sistemul de transport și în cazul în care autoritatea națională de reglementare și-a dat aprobarea și, în plus, în orice alt caz în care sunt îndeplinite următoarele condiții:

 

(a)  în urma unei proceduri de ofertare deschise și transparente, sub supravegherea autorităților naționale de reglementare, nu există alte părți care și-au exprimat interesul de a deține, de a controla, de a administra sau de a exploata astfel de instalații eficiente din punctul de vedere al costurilor, care să ofere operatorului de transport și de sistem servicii de stocare și/sau servicii de sistem; și

 

(b)  operatorii de transport și de sistem au nevoie de astfel de instalații sau servicii de sistem pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul prezentei directive în vederea exploatării eficiente, fiabile și sigure a sistemului de transport, iar respectivele instalații și servicii nu sunt utilizate pentru a vinde energie electrică pe piață.

Amendamentul    110

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.   Fără a aduce atingere alineatului (1b), operatorii de sistem și de transport care sunt interesați să dețină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze instalații de stocare se consultă cu autoritatea națională de reglementare cu privire la îndeplinirea condițiilor prevăzute la alineatul (1).

Amendamentul    111

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b.  Prin derogare de la alineatul 1 litera (a), operatorii de transport și de sistem sunt autorizați să dețină, să dezvolte, să administreze sau să exploateze instalații de stocare a energiei, dacă, pe baza unei analize cost-beneficiu și în urma consultării publice, autoritatea națională de reglementarea a apreciat că nu este necesară aplicarea condițiilor prevăzute la alineatul 1 litera (a) și și-a dat aprobarea.

Amendamentul    112

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Prin derogare de la alineatul (1), statele membre pot permite operatorilor de transport și de sistem să dețină, să administreze sau să exploateze instalații de stocare sau active ce furnizează servicii de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței dacă se îndeplinesc următoarele condiții:

eliminat

(a)   în urma unei proceduri de ofertare deschise și transparente, nu există alte părți care și-au exprimat interesul de a deține în proprietate, de a controla, de a administra sau de a exploata astfel de instalații care să ofere operatorului de transport și de sistem servicii de stocare și/sau servicii de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței;

 

(b)   operatorii de transport și de sistem au nevoie de astfel de instalații sau servicii de sistem care nu au ca scop stabilitatea frecvenței pentru a-și îndeplini obligațiile care le revin în temeiul prezentei directive în vederea exploatării eficiente, fiabile și sigure a sistemului de transport, iar respectivele instalații și servicii nu sunt utilizate pentru a vinde energie electrică pe piață și

 

(c)   autoritatea de reglementare a evaluat necesitatea unei astfel de derogări ținând seama de condițiile prevăzute la prezentul alineat literele (a) și (b) și și-a dat aprobarea.

 

Amendamentul    113

Propunere de directivă

Articolul 54 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Operatorul de transport și de sistem efectuează, la intervale regulate sau cel puțin din cinci în cinci ani, o consultare publică pe tema serviciilor de stocare necesare, pentru a evalua eventualul interes al actorilor de pe piață de a investi în astfel de instalații și își încetează activitățile de stocare în cazul în care acest serviciu poate fi furnizat în mod rentabil de părți terțe.

4.  Sub supravegherea autorității naționale de reglementare, operatorul de transport și de sistem efectuează, la intervale regulate sau cel puțin din cinci în cinci ani, o consultare publică pe tema serviciilor de stocare necesare, pentru a evalua din nou eventualul interes al actorilor de pe piață de a investi în astfel de instalații și de a dezvolta, de a exploata sau de a administra astfel de instalații. În cazul în care consultarea publică și o analiză cost-beneficiu arată că există părți terțe care au capacitatea și sunt interesate să dețină, să dezvolte, să exploateze sau să administreze astfel de instalații în mod eficient din punct de vedere al costurilor, statele membre asigură încetarea treptată a activităților desfășurate de operatorii de sistem și de transport în acest domeniu. Operatorii de transport și de sistem au dreptul să-și recupereze investițiile în astfel de instalații în condiții echitabile și rezonabile.

Amendamentul    114

Propunere de directivă

Articolul 59 – alineatul 1 – litera o

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(o)  să monitorizeze apariția unor practici contractuale restrictive, inclusiv a unor clauze privind exclusivitatea, care ar putea împiedica clienții necasnici de mari dimensiuni să încheie contracte simultan cu mai mulți furnizori sau pot restrânge posibilitatea acestora de a face această alegere, informând, dacă este cazul, autoritățile naționale din domeniul concurenței cu privire la astfel de practici;

(o)  să monitorizeze apariția unor practici contractuale restrictive, inclusiv a unor clauze privind exclusivitatea, care ar putea împiedica clienții să încheie contracte simultan cu mai mulți furnizori sau pot restrânge posibilitatea acestora de a face această alegere, informând, dacă este cazul, autoritățile naționale din domeniul concurenței cu privire la astfel de practici;

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru a facilita amendamentele 98 și 128 și pentru a permite persoanelor fizice să încheie contracte simultan cu mai mulți furnizori. Acesta creează coerență cu amendamentele 128, 144 și 151. Toate tipurile de clienți ar trebui să poată încheia contracte cu cel puțin un furnizor de energie electrică. Un client casnic poate dori să semneze un contract de achiziție de energie electrică cu o instalație de producere de la fața locului sau din apropiere și un al doilea contract de furnizare cu furnizorul obișnuit pentru energia reziduală. Acest lucru este esențial ca stimulent pentru creșterea numărului de clienți activi și pentru dezvoltarea și consumul energiei din surse regenerabile.

Amendamentul    115

Propunere de directivă

Articolul 59 – alineatul 1 – litera q

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(q)  să contribuie, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea eficacității și aplicării măsurilor de protecție a consumatorilor;

(q)  să contribuie, împreună cu alte autorități competente, la asigurarea eficacității și aplicării măsurilor noi și existente de protecție a consumatorilor, inclusiv a drepturilor consumatorilor activi;

Amendamentul    116

Propunere de directivă

Articolul 59 – alineatul 1 – litera xa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(xa)  să monitorizeze accesul pe piață pentru comunitățile energetice locale, inclusiv numărul comunităților energetice existente locale, barierele de reglementare care împiedică accesul pe piață sau participarea la diferite activități, egalitatea de tratament a acestora, impactul lor asupra concurenței și protecției consumatorilor, precum și beneficiile pe care le oferă, inclusiv consumatorilor vulnerabili și gospodăriilor care se confruntă cu sărăcia energetică.

Amendamentul    117

Propunere de directivă

Articolul 59 – alineatul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  În vederea creșterii transparenței pe piață și pentru a oferi tuturor părților interesate toate informațiile, deciziile sau propunerile de decizii necesare referitoare la tarifele de transport și de distribuție menționate la articolul 60 alineatul (3), autoritățile de reglementare pun la dispoziția actorilor de pe piață metodologia detaliată și costurile subiacente utilizate la calcularea tarifelor de rețea relevante.

8.  În vederea creșterii transparenței pe piață și pentru a oferi tuturor părților interesate toate informațiile, deciziile sau propunerile de decizii necesare referitoare la tarifele de transport și de distribuție menționate la articolul 60 alineatul (3), autoritățile naționale de reglementare pun la dispoziția actorilor de pe piață metodologia detaliată și ipotezele subiacente utilizate la calcularea tarifelor de rețea relevante, care includ o analiză cost-beneficiu a resurselor de energie distribuite, inclusiv o evaluare a valorii lor potențiale pentru rețea și a contribuției la alte obiective ale politicii energetice, în special a celor furnizate de clienții activi și de comunitățile energetice locale.

Amendamentul    118

Propunere de directivă

Anexa I – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  menționează clar cine sunt proprietarii lor, precum și persoana fizică sau juridică ce operează instrumentul;

(b)  menționează clar cine sunt proprietarii lor, persoana fizică sau juridică ce operează instrumentul, precum și informații cu privire la modul în care sunt finanțate instrumentele;

Amendamentul    119

Propunere de directivă

Anexa I – paragraful 1 – litera e

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e)  furnizează informații clare și actualizate și precizează momentul ultimei actualizări;

(e)   furnizează informații clare și actualizate și precizează momentul ultimei actualizări, inclusiv:

 

-   tariful și defalcarea în ceea ce privește impozitele, taxele, redevențele și comisioanele cuprinse în tariful energiei;

 

-   ponderea procentuală a surselor de energie utilizate pentru mixul energetic global pe parcursul anului precedent;

 

-   pentru ofertele din surse regenerabile de energie, furnizează informații privind contribuția fiecărei surse de energie la energia electrică achiziționată de client, inclusiv ponderea fiecărei surse regenerabile de energie în funcție de tehnologie și de țara de origine, ponderea sau procentul de consum realizat din furnizarea directă a producătorilor de energie din surse regenerabile și din producția proprie de către furnizor, precum și acțiunile care creează beneficii ecologice și sociale suplimentare, inclusiv noile investiții în surse regenerabile de energie;

 

-   natura exactă a unui „tarif ecologic” promovat, inclusiv nivelul de adiționalitate;

 

-   informații despre impactul mixului energetic asupra mediului, în ceea ce privește emisiile de CO2 și deșeurile radioactive rezultate din energia electrică produsă de totalitatea surselor de energie utilizate de către furnizor în anul precedent;

 

-   calitatea serviciilor, procedurile de soluționare a plângerilor, nivelul de satisfacție a consumatorilor sau practicile înșelătoare;

Amendamentul    120

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 1 – paragraful 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În plus, clienților finali li se pun la dispoziție, împreună cu facturile lor și cu facturile de regularizare periodice, sau li se semnalează în cadrul acestora comparații cu un client mediu normalizat sau de referință din aceeași categorie de utilizatori.

În plus, clienților finali li se pun la dispoziție, împreună cu facturile lor și cu facturile de regularizare periodice, sau li se semnalează în cadrul acestora comparații cu un client mediu normalizat sau de referință din aceeași categorie de utilizatori, precum și o evaluare ce descrie care tarife prevăzute ar fi cele mai avantajoase pentru consumator, în cazul în care modelul de consum al anului precedent se repetă în anul următor.

Justificare

Informațiile cu privire la tariful cel mai avantajos ar evita situațiile în care consumatorii rămân blocați pe tarife învechite și dezavantajoase.

Amendamentul    121

Propunere de directivă

Anexa II – punctul 4 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c)  cel puțin o trimitere la sursele de referință existente, cum ar fi paginile web, care pun la dispoziția publicului informații despre impactul asupra mediului, cel puțin în ceea ce privește emisiile de CO2 și deșeurile radioactive rezultate din producerea de energie electrică pe baza mixului de combustibili global al furnizorului din anul precedent.

(c)  informații despre impactul asupra mediului, cel puțin în ceea ce privește emisiile de CO2 și deșeurile radioactive rezultate din energia electrică produsă de totalitatea surselor de energie utilizate de către furnizor în anul precedent.

Justificare

Consumatorul trebuie să primească în mod direct aceste informații de bază privind consumul său de energie.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare)

Referințe

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Comisie competentă

       Data anunţului în plen

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunţului în plen

ENVI

1.3.2017

Raportor pentru aviz:

       Data numirii

Pavel Poc

14.2.2017

Examinare în comisie

21.6.2017

 

 

 

Data adoptării

21.11.2017

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

52

1

9

Membri titulari prezenţi la votul final

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Membri supleanți prezenți la votul final

Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Martin Häusling, Rupert Matthews, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica, Carlos Zorrinho

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Maria Noichl

VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

52

+

ALDE:

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha

EFDD:

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jo Leinen, Susanne Melior, Maria Noichl, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

1

-

NI

Zoltán Balczó

9

0

ENF

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Kateřina Konečná

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Bart Staes, Davor Škrlec

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Normele comune pentru piața internă a energiei electrice (reformare)

Referințe

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Data prezentării la PE

30.11.2016

 

 

 

Comisie competentă

       Data anunţului în plen

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunţului în plen

BUDG

1.3.2017

ECON

1.3.2017

ENVI

1.3.2017

IMCO

1.3.2017

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

BUDG

12.1.2017

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

Raportori

       Data numirii

Krišjānis Kariņš

25.1.2017

 

 

 

Examinare în comisie

25.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Data adoptării

21.2.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

50

4

9

Membri titulari prezenţi la votul final

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Membri supleanți prezenți la votul final

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Florent Marcellesi, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jan Keller

Data depunerii

27.2.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

50

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel

NI

Janusz Korwin-Mikke

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

4

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier,

S&D

Edouard Martin

9

0

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

András Gyürk, Dennis Radtke, Hermann Winkler

S&D

Adam Gierek

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 13 martie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate