SPRÁVA o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie)

27.2.2018 - (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)) - ***I

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku
Spravodajca: Krišjānis Kariņš
(Prepracovanie – článok 104 rokovacieho poriadku)


Postup : 2016/0380(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A8-0044/2018
Predkladané texty :
A8-0044/2018
Prijaté texty :

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie)

(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2016)0864),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0495/2016),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na odôvodnené stanovisko predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality poľským senátom, rakúskou spolkovou radou a maďarským parlamentom, podľa ktorých návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 31. mája 2017[1],

–  so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 13. júla 2017[2],

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní techniky prepracovania právnych aktov[3],

–  so zreteľom na list Výboru pre právne veci zo 7. septembra 2017 adresovaný Výboru pre priemysel, výskum a energetiku v súlade s článkom 104 ods. 3 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na články 104 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0044/2018),

A.  keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak svoj návrh nahradí, podstatne zmení alebo má v úmysle ho podstatne zmeniť;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Oznámenie Komisie z 15. júla 2015 s názvom Vytváranie nového prístupu s dôrazom na spotrebiteľov energie31 predstavilo víziu Komisie o maloobchodnom trhu, ktorý bude lepšie plniť potreby spotrebiteľov energie, a to aj lepším prepojením veľkoobchodného a maloobchodného trhu. Využitím nových technológií by nové a inovačné spoločnosti poskytujúce energetické služby mali všetkým spotrebiteľom umožniť plnú účasť na energetickej transformácii prostredníctvom riadenia vlastnej spotreby s cieľom vytvoriť energeticky účinné riešenia, ktoré im ušetria peniaze a prispejú k celkovému zníženiu spotreby energie.

(5)  Oznámenie Komisie z 15. júla 2015 s názvom Vytváranie nového prístupu s dôrazom na spotrebiteľov energie predstavilo víziu Komisie o maloobchodnom trhu, ktorý lepšie plní potreby spotrebiteľov energie, a to aj lepším prepojením veľkoobchodného a maloobchodného trhu. Využitím nových technológií by nové a inovačné spoločnosti poskytujúce energetické služby mali všetkým spotrebiteľom umožniť vyššiu informovanosť o vlastnej spotrebe energie a plnú účasť na energetickej transformácii prostredníctvom riadenia vlastnej spotreby s cieľom vytvoriť energeticky účinné riešenia, ktoré im ušetria peniaze a prispejú k celkovému zníženiu spotreby energie.

__________________

__________________

31 COM (2015) 339 final z 15. 7. 2015.

31 COM (2015) 339 final z 15. 7. 2015.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Oznámenie Komisie z 15. júla 2015 s názvom Otvorenie verejnej konzultácie o novej koncepcii trhu s energiou32 poukázalo na to, že odklon od výroby vo veľkých ústredných elektrárňach smerom k distribuovanej výrobe z obnoviteľných zdrojov energie a k dekarbonizovaným trhom si vyžaduje prispôsobenie súčasných pravidiel obchodovania s elektrinou a zmeny súčasných trhových rolí. Zdôraznila sa v ňom potreba organizovať trhy s elektrinou flexibilnejšie a plne integrovať všetkých trhových aktérov vrátane výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov, poskytovateľov nových energetických služieb, uskladňovania energie a flexibilného dopytu.

(6)  Oznámenie Komisie z 15. júla 2015 s názvom Otvorenie verejnej konzultácie o novej koncepcii trhu s energiou32 poukázalo na to, že odklon od výroby vo veľkých ústredných elektrárňach smerom k distribuovanej výrobe z obnoviteľných zdrojov energie a k dekarbonizovaným trhom si vyžaduje prispôsobenie súčasných pravidiel obchodovania s elektrinou a zmeny rolí jestvujúcich účastníkov trhu. Zdôraznila sa v ňom potreba organizovať trhy s elektrinou flexibilnejšie a plne integrovať všetkých trhových aktérov vrátane výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov, poskytovateľov nových energetických služieb, uskladňovania energie a flexibilného dopytu. Rovnako dôležité je, aby Únia okamžite investovala do prepojenosti na európskej úrovni s cieľom zabezpečiť prenos energie prostredníctvom vysokonapäťových prenosových sústav elektrickej energie.

_________________

_________________

32   COM (2015) 340 final z 15. 7. 2015.

32   COM (2015) 340 final z 15. 7. 2015.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  S cieľom vytvoriť vnútorný trh s elektrinou by členské štáty mali posilňovať integráciu svojich vnútroštátnych trhov a spoluprácu medzi prevádzkovateľmi sústav na úrovni Únie a regiónov, ktorá by zahŕňala aj izolované sústavy vytvárajúce energetické ostrovy, ktoré v Únii pretrvávajú.

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie by sa malo v smernici zachovať, aby sa zdôraznilo, že členské štáty majú spolupracovať na dosiahnutí jedného z hlavných cieľov energetickej politiky EÚ, ktorým je vytvorenie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Únii sa najefektívnejšie podarí splniť ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov vytvorením trhového rámca, ktorý odmeňuje flexibilitu a inovácie. Kľúčovým faktorom umožňujúcim využívanie obnoviteľných zdrojov energie je návrh dobre fungujúceho trhu s elektrinou.

Odôvodnenie

Fungujúci vnútorný trh s energiou by mal prispievať k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie a umožniť EÚ, aby dosiahla svoje ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj medzinárodné povinnosti vyplývajúce z parížskych dohôd o zmene klímy.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Pri dosahovaní flexibility potrebnej na prispôsobenie elektrizačnej sústavy variabilnej, distribuovanej výrobe z obnoviteľných zdrojov má zásadnú úlohu spotrebiteľ. Technologický pokrok v riadení siete a vo výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov prináša spotrebiteľom mnohé príležitosti, pričom zdravá hospodárska súťaž na maloobchodných trhoch bude kľúčom k zaisteniu trhového zavádzania nových inovačných služieb, ktoré reagujú na meniace sa potreby a možnosti spotrebiteľov a zároveň zvyšujú flexibilitu sústavy. Ak sa spotrebiteľom umožní intenzívnejšia účasť na trhu s energiami a nové formy účasti, občania by mali pocítiť výhody vnútorného trhu s elektrinou pri súčasnom dosiahnutí cieľov Únie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.

(8)  Pri dosahovaní flexibility potrebnej na prispôsobenie elektrizačnej sústavy variabilnej a distribuovanej výrobe z obnoviteľných zdrojov má zásadnú úlohu spotrebiteľ. Technologický pokrok v riadení siete a vo výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov prináša spotrebiteľom mnohé príležitosti. Zdravá hospodárska súťaž na maloobchodných trhoch bude kľúčom k zaisteniu trhového zavádzania nových inovačných služieb, ktoré riešia meniace sa potreby a možnosti spotrebiteľov a zároveň zvyšujú flexibilitu sústavy. Nedostatok informácií o spotrebe v reálnom alebo takmer v reálnom čase poskytovaných spotrebiteľom, a to najmä v dôsledku pomalého zavádzania inteligentných meradiel, im však bráni stať sa aktívnymi účastníkmi trhu s energiami a energetickej transformácie. Ak sa spotrebiteľom umožní intenzívnejšia účasť na trhu s energiami a nové formy účasti a poskytnú sa im na tento účel nástroje, občania by mali pocítiť výhody vnútorného trhu s elektrinou pri súčasnom dosiahnutí cieľov Únie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Slobody, ako sú voľný pohyb tovaru, sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby, ktoré občanom Európskej únie zaručuje Zmluva, sú dosiahnuteľné len na úplne otvorenom trhu, ktorý umožňuje všetkým spotrebiteľom slobodný výber dodávateľov a všetkým dodávateľom slobodu zásobovať odberateľov.

(9)  Slobody, ako sú voľný pohyb tovaru, sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby, ktoré občanom Európskej únie zaručuje Zmluva, sú dosiahnuteľné len na úplne otvorenom a prepojenom trhu, ktorý umožňuje všetkým spotrebiteľom slobodný výber dodávateľov a všetkým dodávateľom slobodu zásobovať odberateľov.

 

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je naliehavo potrebný z dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Členské štáty a národné regulačné orgány by s cieľom zabezpečiť hospodársku súťaž a dodávky elektriny za čo najlepšie ceny mali uľahčovať cezhraničný prístup nových dodávateľov elektriny z rôznych energetických zdrojov, ako aj nových výrobcov elektriny, poskytovateľov energetických úložísk a riadenia odberu.

(11)  Členské štáty a národné regulačné orgány by s cieľom zabezpečiť hospodársku súťaž a dodávky elektriny za čo najlepšie ceny mali uľahčovať cezhraničný prístup nových dodávateľov elektriny z rôznych energetických zdrojov, ako aj nových výrobcov elektriny, poskytovateľov energetických úložísk a riadenia odberu. Členské štáty by však mali spolupracovať na plánovaní tokov elektriny a prijať potrebné opatrenia na predchádzanie jej neplánovaným tokom.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s dvomi pozmeňujúcimi návrhmi k článku 3.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Členské štáty by mali zabezpečiť, aby v rámci vnútorného trhu s elektrinou neexistovali nadmerné prekážky vstupu na trh, fungovania na trhu a výstupu z neho. Zároveň by malo byť jasné, že touto povinnosťou nie sú dotknuté tie právomoci, ktoré si členské štáty zachovávajú vo vzťahu k tretím krajinám. Takéto objasnenie sa nesmie vykladať tak, že umožňuje členskému štátu, aby vykonával výlučnú právomoc Únie. Malo by sa tiež objasniť, že účastníci trhu z tretích krajín musia dodržiavať platné právne predpisy Únie a členských štátov rovnako ako všetci ostatní účastníci trhu.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b)  Európska rada vo svojich záveroch z októbra 2014 uviedla, že Komisia s podporou členských štátov musí prijať naliehavé opatrenia na zaistenie dosiahnutia minimálneho cieľa na úrovni 10 % súčasných elektrických prepojení, a to urýchlene a najneskôr do roku 2020, aspoň v prípade členských štátov, ktoré ešte nedosiahli minimálnu úroveň začlenenia do vnútorného trhu s energiami, čo sú pobaltské štáty, Portugalsko a Španielsko, a v prípade členských štátov, ktoré sú ich hlavným prístupovým miestom k vnútornému trhu s energiami. Ďalej uviedla, že Komisia má Európsku radu pravidelne informovať s cieľom dosiahnuť úroveň 15 % do roku 2030.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  V záujme dosahovania cieľov všeobecného hospodárskeho záujmu by sa členským štátom mala ponechať veľká miera voľnosti pri ukladaní povinných služieb vo verejnom záujme elektroenergetickým podnikom. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby odberatelia elektriny v domácnostiach, a pokiaľ to členské štáty považujú za vhodné, aj malé podniky, mali právo byť zásobovaní elektrinou stanovenej kvality za jednoznačne porovnateľné, transparentné a atraktívne ceny. Povinné služby vo verejnom záujme v podobe regulácie dodávateľských cien sú však v zásade rušivým opatrením, ktoré často vedie k hromadeniu tarifných deficitov, obmedzovaniu voľby spotrebiteľa, slabšej stimulácii úspor energií a investícií do energetickej efektívnosti, nižšej úrovni služieb, nižšej miere zainteresovanosti a spokojnosti spotrebiteľov, obmedzovaniu hospodárskej súťaže a nižšiemu počtu inovačných produktov a služieb na trhu. Členské štáty by preto na zaistenie cenovej dostupnosti dodávok elektriny pre svojich občanov mali uplatňovať iné politické nástroje, a to najmä cielené opatrenia sociálnej politiky. Intervencie v oblasti cenotvorby by sa mali uplatňovať len za určitých obmedzených výnimočných okolností. Plne liberalizovaný maloobchodný trh s elektrinou bude stimulovať cenovú i necenovú súťaž súčasných dodávateľov, ako aj vstup nových subjektov na trh, čím sa pre spotrebiteľov zlepšia možnosti výberu a zvýši ich spokojnosť.

(15)  V záujme dosahovania cieľov všeobecného hospodárskeho záujmu by sa členským štátom mala ponechať veľká miera voľnosti pri ukladaní povinných služieb vo verejnom záujme elektroenergetickým podnikom. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby odberatelia elektriny v domácnostiach, a pokiaľ to členské štáty považujú za vhodné, aj malé podniky, mali právo byť zásobovaní elektrinou stanovenej kvality za jednoznačne porovnateľné, transparentné a atraktívne ceny. Povinné služby vo verejnom záujme v podobe regulácie dodávateľských cien sú však v zásade rušivým opatrením, ktoré často vedie k hromadeniu tarifných deficitov, obmedzovaniu voľby spotrebiteľa, slabšej stimulácii úspor energií a investícií do energetickej efektívnosti, nižšej úrovni služieb, nižšej miere zainteresovanosti a spokojnosti spotrebiteľov, obmedzovaniu hospodárskej súťaže a nižšiemu počtu inovačných produktov a služieb na trhu. Členské štáty by preto na zaistenie cenovej dostupnosti dodávok elektriny pre svojich občanov mali uplatňovať iné politické nástroje, a to najmä cielené opatrenia sociálnej politiky. Intervencie v oblasti cenotvorby by sa mali uplatňovať len za určitých veľmi obmedzených výnimočných okolností s cieľom ochrany tých najzraniteľnejších a mali by sa v obmedzenom čase postupne zrušiť. Plne liberalizovaný funkčný maloobchodný trh s elektrinou bude stimulovať cenovú i necenovú súťaž jestvujúcich dodávateľov, ako aj vstup nových subjektov na trh, čím sa pre spotrebiteľov zlepšia možnosti výberu a zvýši ich spokojnosť.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Dostupnosť efektívnych prostriedkov riešenia sporov pre všetkých spotrebiteľov zaručuje lepšiu ochranu spotrebiteľa. Členské štáty by mali zaviesť rýchle a efektívne postupy riešenia sťažností.

(24)  Dostupnosť efektívnych prostriedkov nezávislého mechanizmu riešenia sporov pre všetkých spotrebiteľov ako energetický ombudsman alebo orgán zastupujúci spotrebiteľov zaručuje lepšiu ochranu spotrebiteľa. Členské štáty by mali zaviesť rýchle a efektívne postupy riešenia sťažností.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je naliehavo potrebný z dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Všetci spotrebitelia by mali mať možnosť priamej účasti na trhu, najmä upravovať svoju spotrebu podľa signálov trhu a následne profitovať z nižších cien elektriny alebo iných platobných stimulov. Prínosy takejto aktívnej účasti sa pravdepodobne prehĺbia časom, keď sa zvýši konkurencieschopnosť elektrických vozidiel, tepelných čerpadiel a iných flexibilných zdrojov odberu. Spotrebiteľom by sa mala umožniť účasť na všetkých formách riadenia spotreby, a preto by mali mať možnosť rozhodnúť sa pre inteligentný merací systém, ako aj zmluvu o dodávke elektriny s dynamickou cenotvorbou. To by im malo umožniť v reálnom čase prispôsobovať spotrebu cenovým signálom, ktoré odzrkadľujú hodnotu elektriny a náklady na jej výrobu alebo prenos v rôznych časových obdobiach, pričom členské štáty by mali zabezpečiť primerané expozíciu spotrebiteľov riziku veľkoobchodných cien. Členské štáty by zároveň mali zabezpečiť, aby spotrebitelia, ktorí sa nerozhodnú pre aktívnu účasť na trhu, neboli trestaní, ale aby sa im uľahčilo informované rozhodovanie o dostupných možnostiach spôsobom, ktorý je vzhľadom na podmienky domáceho trhu najvhodnejší.

(25)  Všetci spotrebitelia by mali mať možnosť priamej účasti na trhu, najmä upravovať svoju spotrebu podľa signálov trhu a následne profitovať z nižších cien elektriny alebo iných platobných stimulov. Prínosy takejto aktívnej účasti sa pravdepodobne prehĺbia časom, keď sa zvýši informovanosť inak pasívnych spotrebiteľov o možnostiach aktívnych spotrebiteľov a keď budú informácie o možnostiach aktívnej účasti dostupnejšie a známejšie. Spotrebiteľom by sa mala umožniť účasť na všetkých formách riadenia spotreby, a preto by mali mať možnosť využívať plnohodnotné zavedenie inteligentných meracích systémov a v prípadoch, keď bolo takéto zavedenie posúdené ako negatívne, by mali mať možnosť rozhodnúť sa pre inteligentný merací systém, ako aj zmluvu o dodávke elektriny s dynamickou cenotvorbou. To by im malo umožniť v reálnom čase prispôsobovať spotrebu cenovým signálom, ktoré odzrkadľujú hodnotu elektriny a náklady na jej výrobu alebo prenos v rôznych časových obdobiach, pričom členské štáty by mali zabezpečiť primerané expozíciu spotrebiteľov riziku veľkoobchodných cien. Spotrebitelia by mali byť informovaní o potenciálnom cenovom riziku pri zmluvách s dynamickou cenou. Členské štáty by zároveň mali zabezpečiť, aby spotrebitelia, ktorí sa nerozhodnú pre aktívnu účasť na trhu, neboli trestaní, ale aby sa im uľahčilo informované rozhodovanie o dostupných možnostiach spôsobom, ktorý je vzhľadom na podmienky domáceho trhu najvhodnejší.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Vďaka technológiám distribuovanej energetiky a posilneniu postavenia spotrebiteľov sa energetické komunity a družstvá stali účinným a úsporným modelom napĺňania potrieb a očakávaní občanov z hľadiska zdrojov energií, služieb a účasti na miestnej úrovni. Energetické komunity ponúkajú všetkým spotrebiteľom inkluzívnu možnosť získať priamy podiel na výrobe, spotrebe či zdieľaní energie v geograficky obmedzenej komunitnej sieti, ktorá môže fungovať izolovane alebo byť pripojená k verejnej distribučnej sústave. Namiesto tvorby zisku, ako je tomu u tradičných energetických podnikov, sa iniciatívy komunitnej energetiky zameriavajú v prvom rade na dodávky cenovo dostupnej energie určitého druhu (napríklad energie z obnoviteľných zdrojov) svojim členom alebo podielnikom. Priamym prepojením na spotrebiteľa preukazujú tieto iniciatívy svoj potenciál podporovať integrované zavádzanie nových technológií a vzorov spotrebiteľského správania vrátane inteligentných distribučných sietí a riadenia odberu. Energetická komunita môže zvyšovať aj energetickú hospodárnosť na úrovni domácností a pomáhať v boji proti energetickej chudobe obmedzovaním spotreby a nižšími tarifami za dodávky elektriny. Energetická komunita tiež umožňuje účasť na trhu s energiami určitým skupinám domácností ako spotrebiteľom, ktorým by inak prístup na tento trh nebol možný. Tam, kde sa tieto iniciatívy úspešne zaviedli, priniesli danej komunite okrem zjavných prínosov z energetických služieb aj hospodársku, sociálnu a ekologickú hodnotu. Miestne energetické komunity by mali mať možnosť pôsobiť na trhu za rovnakých podmienok bez narúšania hospodárskej súťaže. Domácnosti ako spotrebitelia by mali mať možnosť dobrovoľnej účasti v energetickej komunite, ako aj možnosť z nej vystúpiť bez toho, aby stratili prístup do komunitnej siete v prevádzke danej komunity alebo svoje spotrebiteľské práva. Prístup do miestnej siete energetickej komunity by sa mal poskytovať za spravodlivých podmienok zodpovedajúcich nákladom.

(30)  Vďaka technológiám distribuovanej energetiky a posilneniu postavenia spotrebiteľov sa energetické komunity a družstvá stali účinným a úsporným modelom napĺňania potrieb a očakávaní občanov z hľadiska zdrojov energií, služieb a účasti na miestnej úrovni. Energetické komunity ponúkajú všetkým spotrebiteľom inkluzívnu možnosť získať priamy podiel na výrobe, spotrebe či zdieľaní energie na základe otvorenej a dobrovoľnej účasti v geograficky obmedzenej komunitnej sieti, ktorá môže fungovať buď izolovane, alebo môže byť pripojená k verejnej distribučnej sústave. Namiesto tvorby zisku, ako je tomu u tradičných energetických podnikov, sa energetické iniciatívy komunít zameriavajú v prvom rade na dodávky cenovo dostupnej energie určitého druhu (napríklad energie z obnoviteľných zdrojov) svojim členom alebo podielnikom, čím prispievajú k tomu, aby prínosy získali miestne komunity, a aby zastupovali miestne záujmy. Priamym prepojením na spotrebiteľa preukazujú tieto iniciatívy svoj potenciál podporovať integrované zavádzanie nových technológií a vzorov spotrebiteľského správania vrátane inteligentných distribučných sietí a riadenia odberu. Energetická komunita môže zvyšovať aj energetickú hospodárnosť na úrovni domácností a pomáhať v boji proti energetickej chudobe obmedzovaním spotreby a nižšími tarifami za dodávky elektriny. Energetická komunita tiež umožňuje účasť na trhu s energiami určitým skupinám domácností ako spotrebiteľom, ktorým by inak prístup na tento trh nebol možný. Tam, kde sa tieto iniciatívy úspešne zaviedli, priniesli danej komunite okrem zjavných prínosov z energetických služieb aj hospodársku, sociálnu a ekologickú hodnotu. Miestne energetické komunity by mali mať možnosť pôsobiť na trhu za rovnakých podmienok bez narúšania hospodárskej súťaže. Domácnosti ako spotrebitelia by mali mať možnosť dobrovoľnej účasti v energetickej komunite, ako aj možnosť z nej vystúpiť bez toho, aby stratili prístup do komunitnej siete v prevádzke danej komunity alebo svoje spotrebiteľské práva. Prístup do miestnej siete energetickej komunity by sa mal poskytovať za spravodlivých podmienok zodpovedajúcich nákladom.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 31

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(31)  Významným kanálom informovanosti odberateľov sú faktúry za elektrinu a ročné vyúčtovanie. Popri údajoch o spotrebe a nákladoch môžu poskytnúť aj ďalšie informácie, ktoré spotrebiteľom umožňujú porovnať si aktuálne zmluvné podmienky s inými ponukami. Keďže sú však spory o faktúrach veľmi častým predmetom sťažností spotrebiteľov, čo prispieva k trvale nízkej miere spokojnosti a zainteresovanosti spotrebiteľov v odvetví energetiky, treba zabezpečiť, aby boli faktúry a ročné vyúčtovanie jasnejšie a zrozumiteľnejšie a aby faktúry obsahovali všetky informácie, ktoré spotrebiteľom pomôžu regulovať spotrebu energie, porovnávať ponuky a meniť dodávateľov.

(31)  Významným kanálom informovanosti odberateľov sú faktúry za elektrinu a ročné vyúčtovanie. Faktúry za energie a ročné vyúčtovanie obsahujú údaje o spotrebe a nákladoch, ale môžu poskytnúť aj ďalšie informácie, ktoré spotrebiteľom pomôžu porovnať ich aktuálne zmluvné podmienky s inými ponukami. Keďže sú však spory o faktúrach veľmi častým predmetom sťažností spotrebiteľov, faktúry a ročné vyúčtovanie prispievajú k trvale nízkej miere spokojnosti a zainteresovanosti spotrebiteľov v odvetví energetiky. Preto treba zabezpečiť, aby boli faktúry a ročné vyúčtovanie jasnejšie a zrozumiteľnejšie a aby faktúry obsahovali všetky informácie, ktoré spotrebiteľom pomôžu regulovať spotrebu energie, porovnávať ponuky a meniť dodávateľov.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Členské štáty by mali podporovať modernizáciu distribučných sústav napríklad zavádzaním inteligentných sietí, ktoré by sa mali budovať tak, aby podporovali decentralizovanú výrobu a energetickú účinnosť.

(32)  Členské štáty by mali podporovať modernizáciu distribučných sústav napríklad zavádzaním inteligentných sietí, ktoré by sa mali budovať tak, aby podporovali decentralizovanú výrobu, skladovanie energie a energetickú efektívnosť.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je naliehavo potrebný z dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Pri rozhodovaní o zavádzaní inteligentného merania na vnútroštátnej úrovni by malo byť možné vychádzať z ekonomického posúdenia. Ak by toto posúdenie dospelo k záveru, že zavedenie takýchto meracích systémov je ekonomicky prijateľné a nákladovo efektívne iba pre spotrebiteľov s určitou spotrebou elektriny, členské štáty by to mali mať možnosť zohľadniť túto informáciu pri zavádzaní inteligentných meracích systémov.

(34)  Pri rozhodovaní o zavádzaní inteligentného merania na vnútroštátnej úrovni by malo byť možné vychádzať z ekonomického posúdenia. V tomto ekonomickom posúdení by mali byť zohľadnené dlhodobé prínosy zo zavedenia inteligentného merania pre celý hodnotový reťazec, najmä z hľadiska lepšieho riadenia sústavy, presnejšieho plánovania a identifikácie sieťových strát. Ak by toto posúdenie dospelo k záveru, že zavedenie takýchto meracích systémov je nákladovo efektívne iba pre spotrebiteľov s určitou výškou spotreby elektriny, členské štáty by to mali mať možnosť zohľadniť túto informáciu pri zavádzaní inteligentných meracích systémov. Toto posúdenie by sa však malo pravidelne aspoň každé dva roky vzhľadom na rýchly technologický vývoj prehodnotiť.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  . Kľúčovým aspektom pri dodávke elektriny odberateľom je prístup k objektívnym a transparentným údajom o spotrebe. Spotrebitelia by preto mali mať prístup k údajom o svojej spotrebe a k súvisiacim cenám a nákladom na služby, aby mohli na základe uvedených údajov požiadať konkurenčné podniky o ponuku. Spotrebitelia by takisto mali mať právo na náležité informácie o svojej spotrebe energie. Zálohové platby by nemali používateľov neprimerane znevýhodňovať a rôzne platobné systémy by nemali byť diskriminačné. Dostatočne časté informácie odberateľom o nákladoch na energiu bude motiváciou k úsporám energie, pretože odberateľom poskytnú priamu spätnú väzbu o vplyve investícií na energetickú efektívnosť a zmenu správania sa. V tejto súvislosti pomôže spotrebiteľom znižovať ich náklady na energiu plné vykonávanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ35.

(37)  Kľúčovým aspektom pri dodávke elektriny koncovým odberateľom je prístup k objektívnym, aktuálnym a transparentným údajom o spotrebe. Spotrebitelia by preto mali mať prístup k údajom o spotrebe a k súvisiacim cenám a nákladom na služby, aby mohli na základe uvedených údajov požiadať konkurenčné podniky o ponuku. Spotrebitelia by takisto mali mať právo na náležité informácie o svojej spotrebe energie. Zálohové platby by nemali používateľov neprimerane znevýhodňovať a rôzne platobné systémy by nemali byť diskriminačné. Dostatočne časté informácie koncovým odberateľom o nákladoch na energiu bude motiváciou k úsporám energie, pretože koncovým odberateľom poskytnú priamu spätnú väzbu o vplyve investícií na energetickú efektívnosť a zmenu správania sa. V tejto súvislosti pomôže spotrebiteľom znižovať ich náklady na energiu plné vykonávanie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ35.

__________________

__________________

35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012, s. 1).

35 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/27/EÚ z 25. októbra 2012 o energetickej efektívnosti, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2009/125/ES a 2010/30/EÚ a ktorou sa zrušujú smernice 2004/8/ES a 2006/32/ES (Ú. v. EÚ L 315, 14. 11. 2012, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(38)  V nadväznosti na zavádzanie inteligentných meracích systémov sa v členských štátoch vyvinuli alebo sa v súčasnosti vyvíjajú rôzne modely správy údajov. Nezávisle od modelu správy údajov je dôležité, aby členské štáty zaviedli transparentné pravidlá prístupu k údajom za nediskriminačných podmienok a aby zabezpečili maximálnu kybernetickú bezpečnosť a ochranu údajov, ako aj nestrannosť subjektov, ktoré s nimi nakladajú.

(38)  V nadväznosti na zavádzanie inteligentných meracích systémov sa v členských štátoch vyvinuli alebo sa v súčasnosti vyvíjajú rôzne modely správy údajov. Nezávisle od modelu správy údajov je dôležité, aby členské štáty zaviedli transparentné pravidlá prístupu k údajom a ich výmeny za nediskriminačných podmienok a efektívne a aby zabezpečili maximálnu integritu údajov, kybernetickú bezpečnosť a ochranu údajov, ako aj nestrannosť subjektov, ktoré s nimi nakladajú. Členské štáty by mali zaistiť aj to, aby spotrebitelia mali naďalej kontrolu nad údajmi o spotrebe a zodpovednosť za ne, a to najmä možnosť vlastnej identifikácie a jednoduchého udelenia alebo odvolania súhlasu v súlade s právnymi predpismi EÚ v oblasti ochrany údajov.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Energetické služby sú základom zabezpečenia blahobytu občanov Únie. Primerané teplo, chladenie, osvetlenie a energia na napájanie spotrebičov sú nevyhnutné služby na zaistenie dôstojnej životnej úrovne a zdravia občanov. Okrem toho dostupnosť týchto energetických služieb umožňuje európskym občanom naplniť vlastný potenciál a podporuje sociálne začlenenie. Energeticky chudobné domácnosti si tieto energetické služby nemôžu dovoliť, keďže u nich sa nízky príjem spája s vysokými výdavkami na energie a vysokou energetickou náročnosťou ich bývania. Členské štáty by mali zhromažďovať správne informácie a monitorovať počet domácností žijúcich v energetickej chudobe. Presné meranie by malo členským štátom pomôcť identifikovať uvedené domácnosti postihnuté energetickou chudobou a poskytnúť im cielenú podporu. Komisia by mala aktívne podporovať vykonávanie ustanovení o energetickej chudobe podporou šírenia osvedčených postupov medzi členskými štátmi.

(40)  Zásobovanie energiou je základom zabezpečenia blahobytu občanov Únie. Vykurovanie, chladenie, osvetlenie a energia na napájanie spotrebičov sú nevyhnutné na zaistenie dôstojnej životnej úrovne a zdravia občanov. Okrem toho dostupnosť týchto energetických služieb umožňuje európskym občanom naplniť vlastný potenciál a podporuje sociálne začlenenie. Energeticky chudobné domácnosti si tieto energetické služby nemôžu dovoliť, keďže u nich sa nízky príjem spája s vysokými výdavkami na energie a vysokou energetickou náročnosťou ich bývania. Členské štáty by mali zhromažďovať správne informácie a monitorovať počet domácností žijúcich v energetickej chudobe. Presné meranie by malo členským štátom pomôcť identifikovať uvedené domácnosti postihnuté energetickou chudobou a poskytnúť im cielenú podporu prostredníctvom svojich systémov sociálneho zabezpečenia alebo iných politických opatrení. Komisia by mala aktívne podporovať vykonávanie ustanovení o energetickej chudobe podporou šírenia osvedčených postupov medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Členské štáty, ktorých sa energetická chudoba týka a ktoré tak ešte neurobili, by mali vypracovať národné akčné plány a iné primerané rámce na riešenie tohto problému zamerané na riešenie tohto problému s cieľom znižovať počet ľudí, ktorí sú takouto situáciou postihnutí. Nízky príjem, vysoké výdavky na energie a nízka energetická hospodárnosť bývania sú faktory relevantné pri návrhu ukazovateľov merania energetickej chudoby. Členské štáty by mali v každom prípade zabezpečiť nevyhnutné dodávky energie pre zraniteľných a energeticky chudobných odberateľov. V tejto súvislosti by sa mohol uplatniť integrovaný prístup, napríklad v rámci energetickej a sociálnej politiky, a k opatreniam by mohli patriť sociálne politiky alebo zvyšovanie energetickej účinnosti v oblasti bývania. Táto smernica by mala prinajmenšom umožniť vnútroštátne politiky v prospech zraniteľných a energeticky chudobných odberateľov.

(41)  Energetická chudoba je v Únii čoraz väčším problémom. Členské štáty, ktorých sa energetická chudoba týka a ktoré tak ešte neurobili, by mali vypracovať národné akčné plány a iné primerané rámce na riešenie energetickej chudoby zamerané na znižovanie počtu energeticky chudobných odberateľov. Nízky príjem, vysoké výdavky na energie a nízka energetická hospodárnosť bývania sú faktory relevantné pri návrhu ukazovateľov merania energetickej chudoby. Členské štáty by mali v každom prípade zabezpečiť nevyhnutné dodávky energie pre zraniteľných a energeticky chudobných odberateľov. V tejto súvislosti by sa mohol uplatniť integrovaný prístup, napríklad v rámci energetickej a sociálnej politiky, a k opatreniam by mohli patriť sociálne politiky alebo zvyšovanie energetickej efektívnosti v oblasti bývania. Táto smernica by mala skvalitniť vnútroštátne politiky v prospech zraniteľných a energeticky chudobných odberateľov.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44)  Ak sa uzavretá distribučná sústava využíva na zabezpečovanie optimálnej účinnosti integrovaných dodávok energií, ktorá si vyžaduje konkrétne prevádzkové normy, alebo sa uzavretá distribučná sústava udržiava najmä na využívanie jej vlastníkom, mala by z dôvodu osobitnej povahy vzťahu medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a jej používateľmi existovať možnosť oslobodiť prevádzkovateľa distribučnej sústavy od povinností, ktoré by boli zbytočnou administratívnou záťažou. Priemyselné a obchodné zóny a zóny spoločných služieb, ako sú napríklad železničné stanice, letiská, nemocnice, veľké táboriská s integrovanými zariadeniami alebo chemické závody, môžu vzhľadom na osobitnú povahu svojej činnosti mať uzavretú distribučnú sústavu.

(44)  Ak sa uzavretá distribučná sústava využíva na zabezpečovanie optimálnej efektívnosti integrovaných dodávok energií, ktorá si vyžaduje konkrétne prevádzkové normy, alebo ak sa uzavretá distribučná sústava udržiava najmä na využívanie jej vlastníkom, mala by z dôvodu osobitnej povahy vzťahu medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a jej užívateľmi existovať možnosť oslobodiť prevádzkovateľa distribučnej sústavy od povinností, ktoré by boli zbytočnou administratívnou záťažou. Priemyselné a obchodné zóny a zóny spoločných služieb, ako sú napríklad železničné stanice, letiská, nemocnice, veľké táboriská s integrovanými zariadeniami alebo chemické závody, môžu vzhľadom na osobitnú povahu svojej činnosti mať uzavretú distribučnú sústavu.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je naliehavo potrebný z dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 69

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(69)  Na zaistenie jednotných podmienok vykonávania tejto smernice by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci s cieľom určiť spoločný európsky formát údajov a nediskriminačné a transparentné postupy pristupovania k údajom o meraní, spotrebe, ako aj údajov potrebných na zmenu dodávateľa. Tieto právomoci by sa mali uplatňovať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201138.

(69)  Na zaistenie jednotných podmienok vykonávania tejto smernice by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci s cieľom určiť spoločný európsky formát údajov a nediskriminačné a transparentné postupy pristupovania k údajom o meraní, spotrebe, ako aj údajov potrebných na zmenu dodávateľa. Tieto právomoci by sa mali uplatňovať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201138. S cieľom zaistiť, aby takýto spoločný európsky formát údajov podporoval súťaž na trhu a prispieval k zaisťovaniu interoperability medzi energetickými službami, ak je to vhodné, môže Komisia požiadať príslušné európske normalizačné organizácie o vypracovanie noriem pre údaje.

__________________

__________________

38 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28. 2. 2011, s. 13).

38 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28. 2. 2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Táto smernica ustanovuje spoločné pravidlá výroby, prenosu, distribúcie, uskladňovania a dodávok elektriny spolu s ustanoveniami na ochranu spotrebiteľa s cieľom vytvoriť v Únii skutočne integrovaný, flexibilný a atraktívny trh s elektrinou orientovaný na spotrebiteľa. Zámerom smernice je využiť výhody integrovaného trhu na zabezpečenie dostupných cien energií pre spotrebiteľov, vysokej miery bezpečnosti dodávok a bezproblémovej transformácie na dekarbonizovaný energetický systém. Ustanovuje hlavné pravidlá pre organizáciu a fungovania európskej elektroenergetiky – najmä pravidlá o posilnení postavenia a ochrane spotrebiteľa, o otvorenom prístupe na integrovaný trh, o prístupe tretích strán k prenosovej a distribučnej infraštruktúre, pravidlá pre oddelenie a pravidlá o nezávislých národných regulačných orgánoch v oblasti energetiky.

Táto smernica ustanovuje spoločné pravidlá výroby, prenosu, distribúcie, uskladňovania a dodávok elektriny spolu s ustanoveniami na ochranu spotrebiteľa s cieľom vytvoriť v Únii skutočne integrovaný, flexibilný a atraktívny trh s elektrinou orientovaný na spotrebiteľa. Zámerom smernice je využiť výhody integrovaného trhu na zabezpečenie dostupných a transparentných nákladov na energie pre spotrebiteľov, vysokej miery bezpečnosti dodávok a bezproblémovej transformácie na dekarbonizovaný a udržateľný energetický systém. Ustanovuje hlavné pravidlá pre organizáciu a fungovania európskej elektroenergetiky – najmä pravidlá o posilnení postavenia a ochrane spotrebiteľa, o otvorenom prístupe na integrovaný trh, o prístupe tretích strán k prenosovej a distribučnej infraštruktúre, pravidlá pre oddelenie a pravidlá o nezávislých národných regulačných orgánoch v oblasti energetiky.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  „aktívny odberateľ“ je odberateľ alebo skupina spoločne konajúcich odberateľov, ktorí spotrebúvajú, uskladňujú alebo predávajú elektrinu vyrobenú vo svojich priestoroch, a to aj prostredníctvom agregátorov, alebo sú účastníkmi riadenia odberu alebo systémov energetickej efektívnosti za predpokladu, že tieto činnosti nie sú ich hlavnou obchodnou alebo podnikateľskou činnosťou;

6.  „aktívny odberateľ“ je koncový odberateľ alebo skupina spoločne konajúcich koncových odberateľov, ktorí spotrebúvajú, uskladňujú alebo predávajú elektrinu vyrobenú vo svojich priestoroch, a to aj prostredníctvom agregátorov alebo dodávateľov, či obchodníkov, alebo sú účastníkmi riadenia odberu alebo systémov energetickej efektívnosti za predpokladu, že tieto činnosti nie sú ich hlavnou obchodnou alebo podnikateľskou činnosťou;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  „miestna energetická komunita“ je: združenie, družstvo, partnerstvo, nezisková organizácia alebo iný právny subjekt pod faktickou kontrolou miestnych podielnikov alebo členov, ktorá je vo všeobecnosti zameraná na tvorbu hodnoty a nie zisku, zapojená do distribuovanej výroby a do činností prevádzkovateľa distribučnej sústavy, dodávateľa alebo agregátora na miestnej úrovni, a to aj cez hranice;

7.  „miestna energetická komunita“ je združenie, družstvo, obchodná spoločnosť, nezisková organizácia, MSP alebo iná právnická osoba, ktorá je založená na dobrovoľnej a otvorenej účasti a je pod účinnou kontrolou miestnych podielnikov alebo členov, ktorej hlavným cieľom je na danom mieste skôr poskytovať ekologické, hospodárske alebo sociálne prínosy svojim členom alebo pre danú lokalitu alebo miesta svojho pôsobenia, než vytvárať zisk, a ktorá vykonáva činnosti, ako sú decentralizovaná výroba, skladovanie, dodávky a služby v oblasti energetickej efektívnosti, agregácia, elektromobilita a prevádzka distribučnej sústavy, a to aj cez hranice;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

15.  „nezávislý agregátor“ je agregátor, ktorý nie je prepojený so žiadnym dodávateľom ani iným účastníkom trhu;

15.  „nezávislý agregátor“ je agregátor, ktorý nie je prepojený s dodávateľom odberateľa;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

38.  „nefrekvenčná podporná služba“ je služba, ktorú využíva prevádzkovateľ prenosovej alebo distribučnej sústavy na reguláciu napätia v ustálenom stave, rýchly prívod jalového prúdu, zotrvačnosť a schopnosť štartu z tmy;

38.  „nefrekvenčná podporná služba“ je služba, ktorú využíva prevádzkovateľ prenosovej alebo distribučnej sústavy na reguláciu napätia v ustálenom stave, rýchly prívod jalového prúdu, zotrvačnosť pre stabilitu miestnej siete, skratový prúd, schopnosť štartu z tmy a schopnosť ostrovnej prevádzky;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

39.  „regionálne prevádzkové stredisko“ je regionálne prevádzkové stredisko tak, ako je vymedzené v článku 32 [prepracovaného znenia nariadenia 714/2009 podľa návrhu COM(2016)861/2].

39.  „regionálne koordinačné stredisko“ je regionálne koordinačné stredisko zriadené podľa článku 32 nariadenia (EÚ) ... [prepracovaného znenia nariadenia 714/2009 podľa návrhu COM(2016)861/2].

 

(Tento pozmeňujúci návrh sa vzťahuje na celý text. Jeho prijatie si bude vyžadovať príslušné zmeny v celom texte.)

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 39 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

39a.  „neoddeliteľnou súčasťou prenosovej sústavy“ sú súčasti siete, ktoré sú začlenené do prenosovej alebo distribučnej sústavy vrátane energetických úložísk a používajú sa výlučne na účely zaistenia bezpečnej a spoľahlivej prevádzky prenosovej alebo distribučnej sústavy, nie však na riadenie vyrovnávanie odchýlok alebo preťaženia okrem aktívnej okamžitej obnovy bezpečnosti siete v prípade nepredvídaných udalostí v nej;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

47.  „uskladňovanie energie“ v kontexte elektrizačnej sústavy je oddialenie okamihu použitia určitého množstva vyrobenej elektriny buď v podobe koncovej energie alebo jej premenou na iný energetický nosič.

47.  „uskladňovanie energie“ v kontexte elektrizačnej sústavy je oddialenie okamihu použitia elektriny po jej výrobe alebo premene elektrickej energie na takú formu energie, ktorú možno skladovať, uskladnenie tejto energie a jej následná spätná premena na energiu elektrickú alebo na iný energetický nosič.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby ich vnútroštátna legislatíva neprimerane nebránila cezhraničným tokom elektriny, účasti spotrebiteľov, a to aj riadením odberu, investíciami do flexibilnej výroby energie, uskladňovania energie, zavádzania elektromobility či nových prepojovacích vedení, a aby ceny elektriny odzrkadľovali skutočný dopyt a ponuku.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby ich vnútroštátna legislatíva neprimerane nebránila cezhraničnému obchodu a tokom elektriny, účasti spotrebiteľov, a to aj riadením odberu, investíciám do flexibilnej výroby energie, uskladňovania energie, zavádzania elektromobility či nových spojovacích vedení, a aby ceny elektriny odzrkadľovali skutočný dopyt a ponuku.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Členské štáty zabezpečia, aby ich vnútroštátne právne predpisy zabezpečovali rovnosť podmienok a nediskriminovali žiadneho účastníka trhu vrátane účastníkov z iných členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Bez toho, aby boli dotknuté právomoci voči tretím krajinám, by členské štáty mali zabezpečiť, aby v rámci vnútorného trhu s elektrinou neexistovali nadmerné prekážky vstupu na trh, fungovania na trhu a výstupu z neho. Účastníci trhu z tretích krajín musia dodržiavať platné právne predpisy Únie a členských štátov vrátane tých, ktoré sa týkajú politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1c.  Touto smernicou sa vymedzujú aj prostriedky spolupráce medzi členskými štátmi, regulačnými orgánmi a prevádzkovateľmi prenosových sústav zameranej na vytvorenie plnohodnotne prepojeného vnútorného trhu zvyšujúceho integráciu elektriny z obnoviteľných zdrojov, mechanizmy solidarity medzi členskými štátmi, slobodnú hospodársku súťaž a bezpečnosť zásobovania.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby neexistovali žiadne neodôvodnené prekážky vstupu na trh a výstupu z neho pre podniky, ktoré vyrábajú a dodávajú elektrinu.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby neexistovali žiadne neopodstatnené prekážky vstupu na trh a výstupu z neho pre podniky, ktoré vyrábajú, uskladňujú, riadia odber a dodávajú elektrinu.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby všetci odberatelia mohli slobodne nakupovať elektrinu od dodávateľa, ktorého si sami vyberú.

Členské štáty zabezpečia, aby všetci odberatelia mohli slobodne nakupovať elektrinu od výrobcu alebo dodávateľa, ktorého si sami vyberú, a aby mohli slobodne uzavrieť zmluvy s viacerými dodávateľmi naraz.

Odôvodnenie

Dodávateľ sa tu nevymedzuje, pričom zahrnutím „výrobcu“ by sa rozšíril rozsah pôsobnosti tak, aby zahŕňal aj právnickú osobu.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty musia zabezpečiť cielenú ochranu energeticky chudobných alebo zraniteľných odberateľov, a to inak než verejnými zásahmi do cenotvorby dodávanej elektriny.

2.  Členské štáty môžu zabezpečiť cielenú ochranu energeticky chudobných alebo zraniteľných odberateľov prostredníctvom sociálnej politiky alebo inými ako verejnými zásahmi do cenotvorby dodávanej elektriny.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Po [OP: prosíme vložiť dátum päť rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] môžu členské štáty naďalej uplatňovať verejné zásahy do cenotvorby dodávok elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnostiach výlučne v rozsahu, v akom je to nevyhnutné z dôvodu mimoriadnej naliehavosti. Tieto zásahy musia byť v súlade s podmienkami stanovenými v odseku 3.

4.  Od [OP: prosíme vložiť dátum päť rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] do [OP: prosíme vložiť dátum desať rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] môžu členské štáty naďalej uplatňovať verejné zásahy do cenotvorby dodávok elektriny pre zraniteľných odberateľov elektriny v domácnostiach. Tieto zásahy musia spĺňať všetky tieto podmienky:

 

a)  nesmú presahovať rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie nimi sledovaného všeobecného hospodárskeho záujmu,

 

b)  musia byť časovo obmedzené;

 

c)  musia byť primerané z hľadiska oprávnených osôb;

 

d)  musia sa obmedzovať na zraniteľných odberateľov v energetickej chudobe;

 

e)  nesmú brániť novým účastníkom vstúpiť na trh;

 

f)  nesmú mať negatívny vplyv na veľkoobchodný trh s elektrickou energiou;

 

g)  účastníkom trhu nesmú spôsobovať dodatočné diskriminačné náklady; a

 

h)  všetky osoby oprávnené na podporu tohto verejného zásahu musia mať možnosť vybrať si z atraktívnych ponúk na trhu a musia byť priamo informované, že na konkurenčnom trhu sú k dispozícii ponuky a úspory, najmä zmluvy s dynamickou cenou elektriny, aspoň každé tri mesiace, a musí sa im dostať pomoci pri zmene dodávateľa na základe ponuky na trhu;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  každý výrobca a dodávateľ elektriny so sídlom na ich území mal zásobované vlastné priestory, dcérske spoločnosti a odberateľov prostredníctvom priameho vedenia;

a)  každý výrobca a dodávateľ elektriny so sídlom na ich území mal zásobované vlastné priestory, dcérske spoločnosti a odberateľov prostredníctvom priameho vedenia; bez toho, aby podliehali neprimeraným administratívnym postupom alebo nákladom súvisiacim napríklad s potrebou získať povolenie na dodávky;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na to, aby v praxi umožnil vykonávať pozmeňujúce návrhy 21, 98 a 128 pri uzatváraní zmlúv s viacerými dodávateľmi naraz. Pri prechode na obnoviteľné zdroje energie by sa mala podporiť snaha jednotlivcov alebo skupín zásobovať svoje prevádzky a činnosti elektrinou vyrobenou v zariadení, ktoré je napojené na ich priestory cez priame vedenie. V tomto smere veľmi pomáha práve odstrániť nákladné povolenia na dodávky a umožniť, aby odberateľ mohol uzavrieť ďalšiu zmluvu o dodávke elektriny pre to isté odberné miesto s cieľom uspokojiť zostatkový dopyt. Na aktivizáciu odberateľov je to nevyhnutné.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  každý odberateľ na ich území bol zásobovaný prostredníctvom priameho vedenia od výrobcu a dodávateľských podnikov.

b)  každý odberateľ na ich území, či už individuálne alebo spoločne, bol zásobovaný prostredníctvom priameho vedenia výrobcom a dodávateľskými podnikmi.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na to, aby v praxi umožnil vykonávať pozmeňujúce návrhy 123 a 153 a uzatvárať zmluvy s viacerými dodávateľmi naraz, pričom je v súlade s pozmeňujúcim návrhom 176. Zmeny týkajúce sa článku 7 sú dôležité aj pre aktivizáciu odberateľov. Pri prechode na obnoviteľné zdroje energie by sa mala podporiť snaha jednotlivcov alebo skupín zásobovať svoje prevádzky a činnosti elektrinou vyrobenou v zariadení, ktoré je napojené na ich priestory cez priame vedenie, čím by si jednotlivci alebo podniky mohli časom znížiť alebo udržať na rovnakej výške náklady na energiu, keďže by používali elektrinu vyrábanú v ich blízkosti a vybrali by si energiu z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Možnosť dodávok elektriny prostredníctvom priameho vedenia podľa odseku 1 nesmie mať vplyv na možnosť uzatvárať zmluvy o dodávke elektriny podľa článku 6.

3.  Možnosť dodávok elektriny prostredníctvom priameho vedenia podľa odseku 1 nesmie mať vplyv na možnosť uzatvárať zmluvy o dodávke elektriny podľa článku 6 a nesmie mať vplyv na právo odberateľa uzavrieť ďalšiu zmluvu o dodávke elektriny na uspokojenie zostatkového dopytu po elektrine.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na to, aby v praxi umožnil vykonávať pozmeňujúce návrhy 123 a 153 a uzatvárať zmluvy s viacerými dodávateľmi naraz. Zároveň uľahčuje vykonávanie pozmeňujúcich návrhov zameraných na spoločné využívanie energie v malom rozsahu na miestnej úrovni, pričom zabezpečuje, aby bolo možné uzavrieť ďalšiu zmluvu o dodávke elektriny na uspokojenie dodatočnej potreby (t. j. umožniť vykonávanie pozmeňujúcich návrhov 169, 172 atď. v praxi). Je to dôležité na podporu prechodu na obnoviteľné zdroje energie, na stimuláciu intenzívnejšieho rozvoja a používania energie z obnoviteľných zdrojov a na podporu zásady aktívneho odberateľa.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 2 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ka)  posúdenie alternatív, napríklad riešení v oblasti riadenia odberu a skladovania energie, po budovanie nových výrobných kapacít;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty musia zabezpečiť, aby pre malú decentralizovanú a/alebo distribuovanú výrobu bol osobitný postup povoľovania, ktorý by zohľadňoval ich obmedzenú veľkosť a potenciálny vplyv.

Členské štáty musia zabezpečiť, aby pre malú decentralizovanú a/alebo distribuovanú výrobu bol osobitný zjednodušený a racionalizovaný postup povoľovania, ktorý by zohľadňoval ich obmedzenú veľkosť a potenciálny vplyv.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  So zreteľom na príslušné ustanovenia zmluvy, najmä na jej článok 106 , členské štáty môžu podnikom pôsobiacim v odvetví elektroenergetiky z hľadiska všeobecného hospodárskeho záujmu uložiť povinnosť služieb vo verejnom záujme, ktoré sa môžu vzťahovať na bezpečnosť, vrátane bezpečnosti dodávok, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok a ochrany životného prostredia, vrátane energetickej efektívnosti, energie z obnoviteľných zdrojov a ochrany klímy. Tieto povinnosti musia byť jasne definované, transparentné, nediskriminačné, overiteľné a pre elektroenergetické podniky Únie musia zaručovať rovnosť prístupu k spotrebiteľom v členskom štáte. Povinnosť služieb vo verejnom záujme, ktoré sa týkajú cenotvorby pre dodávky elektriny, musia byť v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 5.

2.  So zreteľom na príslušné ustanovenia zmluvy, najmä na jej článok 106 , členské štáty môžu podnikom pôsobiacim v odvetví elektroenergetiky z hľadiska všeobecného hospodárskeho záujmu uložiť povinnosť služieb vo verejnom záujme, ktoré sa môžu vzťahovať na bezpečnosť, vrátane bezpečnosti dodávok, pravidelnosti, kvality a ceny dodávok a ochrany životného prostredia, vrátane energetickej efektívnosti, energie z obnoviteľných zdrojov a ochrany klímy. Tieto povinnosti musia byť jasne definované, transparentné, nediskriminačné, overiteľné a pre elektroenergetické podniky Únie musia zaručovať rovnosť prístupu k spotrebiteľom v členskom štáte. So zreteľom na bezpečnosť dodávok, energetickú efektívnosť/riadenie odberu a v záujme plnenia ekologických cieľov a cieľov v oblasti podielu energie z obnoviteľných zdrojov uvedených v tomto odseku môžu členské štáty zaviesť dlhodobý plán, pričom zohľadnia, že o prístup do sústavy sa môžu usilovať aj tretie strany. Povinnosť služieb vo verejnom záujme, ktoré sa týkajú cenotvorby pre dodávky elektriny, musia byť v súlade s požiadavkami stanovenými v článku 5.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2 – písmeno a – pododsek 1 – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  prostriedky na získavanie aktuálnych informácií o všetkých príslušných tarifách a poplatkoch za údržbu,

–  prostriedky na získavanie aktuálnych informácií o všetkých príslušných tarifách, poplatkoch za údržbu a doplnkových produktoch a/alebo službách (balíkové ponuky),

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2 – písmeno a – pododsek 1 – zarážka 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

–  dobu trvania zmluvy, podmienky obnovenia alebo ukončenia služieb a zmluvy,

–  dobu trvania zmluvy, podmienky obnovenia alebo ukončenia služieb vrátane dodatočných produktov a/alebo služieb (balíkové služby) a zmluvy a informácie o tom, či je možné odstúpiť od zmluvy bez poplatkov,

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  dostávali primerané informácie o každom úmysle zmeniť zmluvné podmienky a aj informácie o svojom práve odstúpiť v tomto prípade od zmluvy. Dodávatelia musia transparentne a zrozumiteľne oznámiť svojim odberateľom priamo každú úpravu ceny za dodávky, ako aj dôvody a predbežné podmienky danej úpravy a jej rozsah v primeranom čase, najneskôr jedno bežné zúčtovacie obdobie pred tým, ako táto úprava nadobudne účinnosť. Členské štáty musia zabezpečiť, aby odberatelia mohli slobodne odstúpiť od zmluvy, ak nesúhlasia s novými zmluvnými podmienkami alebo úpravami ceny za dodávky, ktoré im oznámil ich dodávateľ elektriny;

b)  dostávali dostatočné informácie o každom úmysle zmeniť zmluvné podmienky a aj informácie o svojom práve odstúpiť v tomto prípade od zmluvy. Dodávatelia musia transparentne a zrozumiteľne oznámiť svojim odberateľom priamo každú úpravu ceny za dodávky, ako aj dôvody a predbežné podmienky danej úpravy a jej rozsah hneď po tom, ako sú oni sami informovaní o úprave, a najneskôr jeden mesiac pred tým, ako táto úprava nadobudne účinnosť. Členské štáty musia zabezpečiť, aby odberatelia mohli slobodne odstúpiť od zmluvy, ak nesúhlasia s novými zmluvnými podmienkami alebo úpravami ceny za dodávky, ktoré im oznámil ich dodávateľ elektriny;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  mali na výber zo širokej ponuky spôsobov platby, ktoré nebudú odberateľov neprimerane diskriminovať. Každý rozdiel v poplatkoch spojených so spôsobom platby musí odzrkadľovať príslušné náklady, ktoré dodávateľovi vzniknú.

d)  mali na výber zo širokej ponuky spôsobov platby, ktoré nebudú odberateľov neprimerane diskriminovať. Každý rozdiel v poplatkoch spojených so spôsobom platby musí odzrkadľovať príslušné náklady, ktoré dodávateľovi vzniknú, a to v súlade s článkom 62 smernice (EÚ) 2015/2366, ktorým sa zakazujú príplatky za akýkoľvek platobný nástroj;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  neboli systémami zálohových platieb nadmerne znevýhodňovaní v porovnaní s priemernou cenou na trhu;

e)  neboli systémami zálohových platieb neúmerne znevýhodňovaní v porovnaní s priemernou cenou na trhu;

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  dostávali konečné vyúčtovanie po každej zmene dodávateľa elektriny najneskôr do šiestich týždňov po zmene dodávateľa.

j)  dostávali konečné vyúčtovanie po každej zmene dodávateľa elektriny najneskôr do dvoch týždňov po zmene dodávateľa.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je naliehavo potrebný z dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2 – písmeno j a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ja)  im bol poskytnutý výstižný a jednoduchý súhrn hlavných zmluvných podmienok (ako sú hlavné charakteristiky služby, podrobné informácie o cenách, podmienky zmeny dodávateľa a zvyšovanie cien) na prvej strane zmluvy alebo priložený k zmluve;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia koncových odberateľov plne informovali o možnostiach a rizikách takejto zmluvy s dynamickou cenou elektriny.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia koncových odberateľov plne informovali o možnostiach a rizikách takejto zmluvy s dynamickou cenou elektriny vrátane nutnosti inštalácie vhodného elektromera.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Pred zmenou na zmluvu s dynamickou cenou musí každý koncový odberateľ vždy vyjadriť súhlas.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Členské štáty sa musia snažiť o znižovanie podielu fixných zložiek na účtoch za elektrinu pre koncových odberateľov.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Členské štáty zabezpečia, aby mali koncoví odberatelia k dispozícii primerané ochranné mechanizmy pred vplyvom zmenených cien s cieľom zabrániť šokom z faktúr alebo vysokým finančným záväzkom.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Do 1. januára 2022 nesmie technický postup zmeny dodávateľa trvať dlhšie ako 24 hodín a musí byť možný v ktorýkoľvek pracovný deň.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa odberateľom v súvislosti so zmenou dodávateľa neúčtovali žiadne poplatky.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby sa koncovým odberateľom v súvislosti so zmenou dodávateľa neúčtovali žiadne poplatky.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Odchylne od odseku 2 môžu členské štáty rozhodnúť, že povolia dodávateľom, aby účtovali poplatky za vypovedanie zmluvy odberateľom, ktorí dobrovoľne vypovedia zmluvu o dodávke na dobu určitú pred uplynutím jej platnosti. Tieto poplatky možno účtovať, iba ak majú odberatelia z týchto zmlúv preukázateľnú výhodu. Okrem toho tieto poplatky nesmú presiahnuť priamu hospodársku stratu dodávateľa z výpovede zmluvy vrátane nákladov spojených s prípadnými zoskupenými investíciami alebo zo služieb už poskytnutých odberateľovi v rámci zmluvy.

3.  Odchylne od odseku 2 môžu členské štáty rozhodnúť, že povolia dodávateľom, aby účtovali poplatky za vypovedanie zmluvy koncovým odberateľom, ktorí dobrovoľne vypovedia zmluvu o dodávke za pevnú cenu na dobu určitú pred uplynutím jej platnosti za predpokladu, že odberateľ uzavrel takúto zmluvu dobrovoľne. Tieto poplatky možno účtovať iba vtedy, ak majú koncoví odberatelia z týchto zmlúv preukázateľnú výhodu. Okrem toho tieto poplatky musia byť úmerné výhode, ktorú získa odberateľ, a nesmú presiahnuť priamu hospodársku stratu dodávateľa z výpovede zmluvy vrátane nákladov spojených s prípadnými zoskupenými investíciami alebo zo služieb už poskytnutých koncovému odberateľovi v rámci zmluvy. Dôkazné bremeno priamej hospodárskej straty je vždy na dodávateľovi a monitoruje ho národný regulačný orgán.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Odberatelia v domácnosti sú oprávnení zapájať sa do systémov kolektívnych zmien dodávateľa. Členské štáty odstránia všetky regulačné alebo administratívne prekážky uskutočňovania kolektívnych zmien dodávateľov a zároveň poskytnú rámec, ktorým sa zabezpečí maximálna ochrana spotrebiteľov s cieľom zamedziť akémukoľvek zneužívaniu.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby koncový odberateľ v prípade záujmu mohol uzavrieť zmluvu s agregátorom, pričom si takýto vzťah nebude vyžadovať súhlas dodávateľa príslušného koncového odberateľa.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby koncový odberateľ mal právo uzavrieť zmluvu s agregátorom a aby si takýto vzťah nebude vyžadovať súhlas dodávateľa príslušného koncového odberateľa.

 

Členské štáty zabezpečia, aby agregátori plne informovali koncových odberateľov o možnostiach a rizikách zmlúv, ktoré im ponúkajú.

 

Členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia nerozlišovali odberateľov podľa toho, či majú zmluvu s agregátorom.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby koncový odberateľ, ktorý chce vypovedať zmluvu s agregátorom, mal pri dodržaní zmluvných podmienok nárok na túto výpoveď do troch týždňov.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby koncový odberateľ, ktorý chce vypovedať zmluvu s agregátorom, tak mohol urobiť v súlade s článkom 12.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 3 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Dôkazné bremeno priamej hospodárskej straty je vždy na agregátorovi a monitoruje ho národný regulačný orgán.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty zabezpečia, aby mali koncoví odberatelia nárok dostávať aspoň raz ročne všetky relevantné údaje o riadení odberu alebo údaje o dodanej a odobranej elektrine.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby mali koncoví odberatelia nárok dostávať aspoň raz mesačne všetky relevantné údaje o riadení odberu alebo údaje o dodanej a odobranej elektrine a na požiadanie údaje o vyúčtovaní bez akýchkoľvek dodatočných poplatkov.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby mali odberatelia bezplatný prístup aspoň k jednému nástroju na porovnávanie ponúk dodávateľov, ktorý spĺňa certifikačné kritériá stanovené v prílohe I. Nástroje na porovnávanie môže prevádzkovať akýkoľvek subjekt vrátane súkromných spoločností a verejných úradov alebo orgánov. Odberatelia by mali byť o dostupnosti takýchto nástrojov informovaní.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby mali odberatelia bezplatný prístup aspoň k jednému nástroju na porovnávanie ponúk individuálnych aj balíkových zmlúv vrátane zmlúv s dynamickou cenou, ponúk dodávateľov elektriny, poskytovateľov elektroenergetických služieb a nezávislých agregátorov, ktorý spĺňa prinajmenšom certifikačné kritériá stanovené v prílohe I. Nástroje na porovnávanie môže prevádzkovať akýkoľvek subjekt vrátane súkromných spoločností a verejných úradov alebo orgánov. V každom členskom štáte by sa aspoň jeden nástroj mal vzťahovať na celý trh. Odberateľom sa informácie o dostupnosti takýchto nástrojov poskytnú v rámci ich faktúr alebo budú k faktúre priložené.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty môžu vyžadovať, aby nástroje na porovnávanie uvedené v odseku 1 zahŕňali porovnávacie ukazovatele spojené s povahou služieb, ktoré dodávatelia poskytujú.

3.  Členské štáty musia vyžadovať, aby nástroje na porovnávanie uvedené v odseku 1 zahŕňali porovnávacie ukazovatele spojené s povahou služieb, ktoré dodávatelia poskytujú.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pre každý nástroj na porovnávanie ponúk dodávateľov musí byť možnosť požiadať o certifikáciu v súlade s týmto článkom na dobrovoľnom a nediskriminačnom základe.

4.  Pre každý nástroj na porovnávanie ponúk dodávateľov elektriny, poskytovateľov elektroenergetických služieb a agregátorov vrátane nezávislých agregátorov musí byť možné žiadať o certifikáciu v súlade s týmto článkom na nediskriminačnom základe.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  boli oprávnení vyrábať, uskladňovať, spotrebúvať a predávať vlastnú vyrobenú elektrinu na všetkých organizovaných trhoch, a to buď individuálne alebo prostredníctvom agregátorov bez toho, aby boli vystavení neprimerane zaťažujúcim postupom a poplatkom, ktoré neodzrkadľujú náklady;

a)  boli oprávnení vyrábať, uskladňovať, spotrebúvať a predávať vlastnú vyrobenú elektrinu na všetkých organizovaných trhoch, a to buď individuálne alebo prostredníctvom agregátorov bez toho, aby boli vystavení diskriminačným alebo neprimerane zaťažujúcim postupom a poplatkom, ktoré neodzrkadľujú náklady;

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Energetické zariadenia potrebné pre činnosti aktívneho odberateľa môže spravovať tretia strana z hľadiska montáže a prevádzky vrátane merania a údržby.

2.  Energetické zariadenia potrebné pre činnosti aktívneho odberateľa môže spravovať tretia strana z hľadiska montáže a prevádzky vrátane merania a údržby za predpokladu, že ekonomické riziko spojené s prevádzkou zariadenia ostáva na aktívnom odberateľovi.

 

Členské štáty zabezpečia, aby aktívni odberatelia, ktorí vlastnia zariadenia na uskladňovanie energie:

 

a) mali právo na pripojenie k sieti v primeranom čase od podania žiadosti;

 

b) nepodliehali dodatočným daniam, príplatkom a poplatkom za elektrinu uskladnenú v zariadení na uskladňovanie energie;

 

c) boli odlišovaní od výrobcov a nepodliehali súvisiacim požiadavkám a poplatkom za vydanie povolenia;

 

d) mali povolené poskytovať viacero služieb naraz, ak to je technicky možné.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  boli oprávnené vlastniť, zriaďovať alebo prenajímať si komunitné siete a autonómne ich spravovať;

a)  mohli vlastniť, zriaďovať alebo prenajímať si komunitné siete a autonómne ich spravovať, pokiaľ je rešpektovaný koncesný systém daného členského štátu;

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  podliehajú povinnosti vyrovnávať odchýlky v súlade s článkom 4 nariadenia (EÚ)... [prepracované znenie nariadenia 714/2009 podľa návrhu COM (2016)861/2];

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  neboli diskriminovaní z hľadiska svojich činností, práv a povinností v postavení koncových odberateľov, výrobcov, prevádzkovateľov distribučných sústav alebo agregátorov;

c)  neboli diskriminovaní z hľadiska svojich činností, práv a povinností v postavení koncových odberateľov, výrobcov, prevádzkovateľov distribučných sústav, dodávateľov alebo agregátorov;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  primerane prispievali k nákladom na elektrizačnú sústavu, do ktorej ostávajú pripojení.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  mali možnosť pôsobiť na trhu za rovnakých podmienok bez narúšania hospodárskej súťaže;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2 – písmeno -a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-a)  aby boli riadne vymedzené podmienky na zakladanie, prevádzku a rušenie miestnych energetických sietí;

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  aby sa stanovili podmienky a normy pre miestne energetické komunity, ktoré prevádzkujú siete, s cieľom zachovať efektívne plánovanie sietí. Prostredníctvom týchto podmienok a noriem sa tiež zabezpečí, aby odberatelia a členovia miestnej energetickej komunity dostávali rovnakú kvalitu a štandard sieťových služieb, aké sú k dispozícii odberateľom mimo neho;

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2 – písmeno a b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ab)  aby koncoví odberatelia boli oprávnení zapojiť sa do miestnej energetickej komunity;

Odôvodnenie

Treba objasniť, že účasť v miestnych energetických komunitách je vyjadrením práva spotrebiteľa vybrať si, a zabezpečiť, aby všetci spotrebitelia v celej EÚ mali možnosť zapojiť sa do miestnej energetickej komunity.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  aby sa ustanovenia kapitoly VI vzťahovali na miestne energetické komunity, ktoré vykonávajú činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy;

e)  aby sa ustanovenia kapitoly IV, ako aj ostatné pravidlá a predpisy pre prevádzkovateľov distribučných sústav vzťahovali na miestne energetické komunity, ktoré vykonávajú činnosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy;

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  aby sa na príslušných používateľov sústavy, ktorí nie sú podielnikmi alebo členmi miestnej energetickej komunity pripojenej do distribučnej sústavy v prevádzke miestnej energetickej komunity, vzťahovali spravodlivé sieťové poplatky zodpovedajúce nákladom. Ak sa takíto používatelia sústavy a miestne energetické komunity nedokážu dohodnúť na sieťových poplatkoch, obidve strany môžu požiadať regulačný orgán o určenie ich výšky príslušným rozhodnutím;

g)  aby sa na príslušných užívateľov sústavy, ktorí nie sú podielnikmi alebo členmi miestnej energetickej komunity pripojeného do distribučnej sústavy v prevádzke miestnej energetickej komunity, vzťahovali nediskriminačné, spravodlivé sieťové poplatky zodpovedajúce nákladom. Ak sa takíto užívatelia sústavy a miestne energetické komunity nedokážu dohodnúť na sieťových poplatkoch, obidve strany môžu požiadať regulačný orgán o určenie výšky sieťových poplatkov príslušným rozhodnutím;

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 16 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 16a

 

Spoločné používanie elektriny

 

Miestne energetické komunity majú právo, aby ich členovia alebo podielnici spoločne používali elektrickú energiu z výrobných zariadení komunity podľa trhových zásad a tiež využívali súčasné alebo budúce informačné a komunikačné technológie, ako sú virtuálne systémy merania čistej spotreby a systémy založené na technológii distribuovaných databáz transakcií, a to napríklad aj na základe zmluvy o nákupe elektriny alebo dvojstrannej obchodnej dohody (P2P).

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby národné regulačné orgány podporovali koncových odberateľov vrátane tých, ktorí poskytujú riadenie odberu prostredníctvom agregátorov, v nediskriminačnej účasti na všetkých organizovaných trhoch spolu s výrobcami elektriny.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby regulačný rámec umožňoval koncovým odberateľom vrátane tých, ktorí poskytujú riadenie odberu prostredníctvom agregátorov, nediskriminačnú účasť na všetkých organizovaných trhoch a kapacitných mechanizmoch spolu s výrobcami elektriny

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia prenosových sústav a prevádzkovatelia distribučných sústav pri obstarávaní podporných služieb posudzovali poskytovateľov riadenia odberu vrátane nezávislých agregátorov nediskriminačne, na základe ich technickej spôsobilosti.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia prenosových sústav a prevádzkovatelia distribučných sústav pri obstarávaní podporných služieb posudzovali poskytovateľov riadenia odberu vrátane nezávislých agregátorov nediskriminačne, na základe ich technickej spôsobilosti spolu s výrobcami.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zabezpečia, aby ich regulačný rámec podporoval účasť agregátorov na maloobchodnom trhu a aby obsahoval aspoň tieto prvky:

3.  Členské štáty zabezpečia, aby ich regulačný rámec podporoval účasť agregátorov na všetkých trhoch a aby obsahoval aspoň tieto prvky:

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  transparentné pravidlá, ktoré jasne stanovujú úlohy a povinnosti všetkých účastníkov trhu;

b)  nediskriminačné a transparentné pravidlá, ktoré jasne stanovujú úlohy a povinnosti všetkých účastníkov trhu;

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  transparentné pravidlá a postupy výmeny údajov medzi účastníkmi trhu, ktoré zaistia jednoduchý prístup k údajom za rovnakých a nediskriminačných podmienok pri plnej ochrane obchodných údajov;

c)  nediskriminačné a transparentné pravidlá a postupy výmeny údajov medzi účastníkmi trhu, ktoré zaistia jednoduchý prístup k údajom za rovnakých a nediskriminačných podmienok pri plnej ochrane obchodných údajov a osobných údajov odberateľov vrátane minimálnych požiadaviek na informácie pre agregátorov, ako aj minimálnych kritérií na ochranu komerčne citlivých údajov pre všetky dotknuté strany;

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  od agregátorov sa nesmie vyžadovať, aby platili dodávateľom alebo výrobcom náhradu;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  účastníci trhu, ktorí sa venujú agregácii, musia byť finančne zodpovední za nevyváženosť, ktorú spôsobia v elektrizačnej sústave, vymedzenú v súlade s článkom 4 nariadenia (EÚ)... [prepracované znenie nariadenia 714/2009 podľa návrhu COM (2016)861/2];

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 3 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  nediskriminačné a transparentné pravidlá a postupy s cieľom poskytnúť náhradu účastníkom trhu s energiou, ktorú dodali počas obdobia riadeného odberu, pod dohľadom národného regulačného orgánu, a to bez vytvárania prekážok vstupu na trh pre agregátorov alebo prekážok týkajúcich sa flexibility. Náhrada musí byť prísne obmedzená na pokrytie výsledných nákladov. Metóda výpočtu takejto náhrady môže zohľadňovať prínosy od nezávislých agregátorov pre ostatných účastníkov trhu a podliehať schváleniu regulačného orgánu;

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 3 – písmeno d c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

dc)  koncoví odberatelia, ktorí majú zmluvu s nezávislým agregátorom, nesmú byť vystavení neoprávneným platbám, sankciám alebo iným neprimeraným zmluvným obmedzeniam od svojho dodávateľa;

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V záujme spravodlivého rozdelenia nákladov a prínosov z vyrovnávania odchýlok vyvolaných agregátormi medzi účastníkov trhu môžu členské štáty výnimočne povoliť platenie náhrad medzi agregátormi a stranami zodpovednými za vyrovnávanie odchýlok. Takéto platenie náhrad sa musí obmedziť na situácie, keď jeden účastník trhu vyvolá u iného účastníka trhu vznik odchýlky, ktorá vyvolá finančné náklady.

vypúšťa sa

Takéto výnimočné platenie náhrad musí podliehať schváleniu národných regulačných orgánov a monitoruje ich agentúra.

 

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby faktúry spĺňali minimálne požiadavky na vyúčtovanie a informácie o vyúčtovaní stanovené v prílohe II. Informácie uvedené vo faktúrach musia byť správne, prehľadné, stručné a upravené tak, aby ich spotrebitelia mohli porovnávať.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby faktúry spĺňali minimálne požiadavky na vyúčtovanie a informácie o vyúčtovaní stanovené v prílohe II. Informácie uvedené vo faktúrach musia byť správne, prehľadné, stručné, ľahko použiteľné a upravené tak, aby ich spotrebitelia mohli porovnávať. Informácie uvedené v prílohe II, ktoré nebudú obsiahnuté vo faktúrach, sa odberateľom sprístupnia inými prostriedkami, ktoré si zvolia členské štáty.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vyúčtovanie sa vykonáva na základe skutočnej spotreby aspoň raz ročne. Informácie o vyúčtovaní musia byť sprístupnené aspoň štvrťročne na požiadanie alebo ak sa koncoví odberatelia rozhodnú pre elektronické vyúčtovanie, inak dvakrát ročne.

Vyúčtovanie sa vykonáva na základe skutočnej spotreby aspoň raz ročne. Informácie o vyúčtovaní s údajmi o skutočnej spotrebe musia byť sprístupnené aspoň raz mesačne na požiadanie alebo ak sa koncoví odberatelia rozhodnú pre elektronické vyúčtovanie, inak dvakrát ročne.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak majú koncoví odberatelia meradlá umožňujúce diaľkový odpočet prevádzkovateľa, presné informácie o vyúčtovaní na základe skutočnej spotreby sa poskytujú aspoň raz mesačne.

4.  Ak majú koncoví odberatelia meradlá umožňujúce diaľkový odpočet prevádzkovateľa, presné informácie o vyúčtovaní na základe skutočnej spotreby sa poskytujú aspoň raz mesačne, a to aj prostredníctvom webových sídel alebo iných inovačných prostriedkov.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Členské štáty môžu na žiadosť koncových odberateľov stanoviť, že informácie uvedené v týchto faktúrach sa nepovažujú za požiadavku na platbu. V takých prípadoch členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia umožňovali flexibilné spôsoby úhrady.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Členské štáty musia vyžadovať, aby sa informácie o nákladoch na elektrinu a ich predbežný výpočet poskytovali koncovým odberateľom na požiadanie včas a v zrozumiteľnom formáte.

8.  Členské štáty musia vyžadovať, aby sa informácie o nákladoch na elektrinu a ich predbežný výpočet poskytovali koncovým odberateľom na požiadanie včas a v zrozumiteľnom formáte. Ak zmluva obsahuje zmenu produktu alebo ceny, či zľavy v budúcnosti, mala by sa na faktúre uvádzať spolu s dátumom jej uskutočnenia.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8a.  Ak členské štáty hodlajú zmeniť formát faktúr, uskutočnia konzultácie so spotrebiteľskými organizáciami.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 8 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

8b.  Ak má koncový odberateľ rovnakú tarifu dlhšie ako dva roky, členské štáty musia požadovať od dodávateľov, aby vo faktúre za energiu alebo spolu s ňou informovali odberateľov o tom, či je dostupná vhodnejšia alebo výhodnejšia tarifa, a uľahčili im prechod na novú tarifu.

Odôvodnenie

Je dôležité prijať opatrenia, aby dodávateľ mohol aktívne upozorniť koncového odberateľa na možnosť zníženia fakturovanej sumy prechodom na alternatívnu alebo novšiu tarifu toho istého dodávateľa, ak má koncový odberateľ rovnakú tarifu dlhšie ako dva roky, Odberatelia, ktorí nemenia dodávateľov, často končia s tzv. spiacimi alebo starými tarifami, ktoré už nie sú výhodné a môžu byť podstatne drahšie ako súčasná ponuka možných taríf. Takíto odberatelia môžu byť často osoby s nižšími príjmami alebo najviac ohrozené energetickou chudobou.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V záujme podpory energetickej účinnosti a posilňovania postavenia odberateľov členské štáty alebo regulačný orgán, ak tak členský štát ustanoví, dôrazne odporučia, aby elektroenergetické podniky a agregátori optimalizovali využívanie elektriny, okrem iného prostredníctvom služieb energetického manažérstva, vypracovaním inovačných vzorcov pre výpočet cien, pripadne tiež zavádzaním interoperabilných inteligentných meracích systémov či inteligentných sietí.

1.  V záujme podpory energetickej efektívnosti a posilnenia postavenia odberateľov členské štáty alebo regulačný orgán, ak tak členský štát ustanoví, dôrazne odporučia, aby elektroenergetické podniky a agregátori optimalizovali využívanie elektriny tam, kde je to efektívne z hľadiska nákladov, okrem iného prostredníctvom služieb energetického manažérstva, vypracovaním inovačných vzorcov pre výpočet cien a zavádzaním interoperabilných inteligentných meracích systémov, najmä u spotrebiteľských systémov hospodárenia s energiami, inteligentných sietí a prípadne inteligentných domácností v súlade s príslušnými právnymi predpismi Únie o ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty, ktoré k zavedeniu pristúpia, prijmú a uverejnia minimálne funkčné a technické požiadavky na inteligentné meracie systémy, ktoré sa majú zaviesť na ich území, v súlade s ustanoveniami článku 20 a prílohy III. Členské štáty zabezpečia interoperabilitu týchto inteligentných meracích systémov, ako aj ich pripojiteľnosť k spotrebiteľským platformám hospodárenia s energiami. V tomto smere musia členské štáty náležite prihliadať na využitie príslušných platných noriem vrátane noriem umožňujúcich interoperabilitu, ako aj osvedčených postupov a na dôležitosť rozvoja vnútorného trhu s elektrinou.

3.  Členské štáty, ktoré pristúpia k zavedeniu inteligentných meracích systémov, prijmú a uverejnia minimálne funkčné a technické požiadavky na inteligentné meracie systémy, ktoré sa majú zaviesť na ich území, v súlade s ustanoveniami článku 20 a prílohy III. Členské štáty zabezpečia interoperabilitu týchto inteligentných meracích systémov, ich ľahké používanie, ako aj ich pripojiteľnosť k spotrebiteľským platformám hospodárenia s energiami. V tomto smere musia členské štáty náležite prihliadať na uplatňovanie príslušných platných noriem vrátane noriem umožňujúcich interoperabilitu na úrovni dátových modelov a aplikácií, ako aj na osvedčené postupy a význam vývoja výmeny údajov, budúcich a inovačných energetických služieb, zavádzania inteligentných sietí a vnútorného trhu s elektrinou. Pri výmene súčasných inteligentných meracích systémov po skončení ich ekonomickej životnosti alebo skôr za nové musia byť splnené tieto náležitosti.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty, ktoré pristúpia k zavedeniu inteligentných meracích systémov, zabezpečia, aby koncoví odberatelia transparentne a nediskriminačne prispeli na náklady súvisiace s ich zavedením. Členské štáty musia pravidelne monitorovať toto zavádzanie na svojom území s cieľom sledovať vývoj nákladov a prínosov v celom hodnotovom reťazci vrátane prenechania čistých prínosov spotrebiteľom.

4.  Členské štáty, ktoré pristúpia k zavedeniu inteligentných meracích systémov, zabezpečia, aby koncoví odberatelia transparentne a nediskriminačne prispeli na náklady súvisiace s ich zavedením, pričom zohľadnia dlhodobý prínos pre celý hodnotový reťazec. Členské štáty musia pravidelne monitorovať toto zavádzanie na svojom území s cieľom sledovať vývoj nákladov a prínosov v celom hodnotovom reťazci vrátane prenechania čistých prínosov, ako sú úspory, spotrebiteľom, a ich celkovú spokojnosť s ich zavedením.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Ak je výsledok posúdenia nákladov a prínosov zavedenia inteligentného merania podľa odseku 2 negatívny, členské štáty zabezpečia, aby sa toto posúdenie pravidelne revidovalo v nadväznosti na zmeny východiskových predpokladov, ako aj na vývoj v oblasti technológií a na trhu. Členské štáty oznámia zodpovedným útvarom Komisie výsledok aktualizovaného ekonomického posúdenia, keď bude k dispozícii.

5.  Ak je výsledok posúdenia nákladov a prínosov zavedenia inteligentného merania podľa odseku 2 negatívny, členské štáty zabezpečia, aby sa toto posúdenie pravidelne aspoň každé dva roky revidovalo v nadväznosti na zmeny východiskových predpokladov, ako aj na vývoj v oblasti technológií a na trhu. Členské štáty oznámia zodpovedným útvarom Komisie výsledok aktualizovaného ekonomického posúdenia, keď bude k dispozícii.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Ak je výsledok posúdenia nákladov a prínosov inteligentného merania podľa článku 19 ods. 2 kladný alebo ak sa inteligentné meranie zavádza systematicky, členské štáty implementujú systémy inteligentného merania v súlade s európskymi normami, ustanoveniami prílohy III a týmito zásadami:

Ak je výsledok posúdenia nákladov a prínosov inteligentného merania podľa článku 19 ods. 2 kladný alebo ak sa inteligentné meranie zavádza systematicky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice, členské štáty implementujú systémy inteligentného merania v súlade s európskymi normami, ustanoveniami prílohy III a týmito zásadami:

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  meracie systémy presne merajú skutočnú spotrebu elektriny a poskytujú koncovým odberateľom informácie o skutočnom čase spotreby. Tieto informácie musia byť koncovým odberateľom sprístupnené jednoducho a názorne, bez dodatočných nákladov a v takmer reálnom čase s cieľom podpory automatizovaných programov energetickej efektívnosti, riadenia odberu a iných služieb;

a)  meracie systémy presne merajú skutočnú spotrebu elektriny a poskytujú koncovým odberateľom informácie o skutočnom čase spotreby. Overené historické údaje o spotrebe musia byť koncovým odberateľom sprístupnené jednoducho a názorne aspoň na ich domácom zobrazovacom zariadení, bez dodatočných nákladov. Neoverené údaje o spotrebe v takmer reálnom čase musia byť koncovým odberateľom sprístupnené prostredníctvom normalizovaného rozhrania s cieľom podpory automatizovaných programov energetickej efektívnosti, riadenia odberu a iných služieb;

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  ochrana súkromia a osobných údajov koncových odberateľov sa zabezpečí v súlade s príslušnou legislatívou Únie v oblasti ochrany údajov a súkromia;

c)  ochrana súkromia a osobných údajov koncových odberateľov sa zabezpečí v súlade s príslušnou legislatívou Únie v oblasti ochrany údajov a súkromia; koncoví odberatelia musia mať najmä možnosť prístupu k informáciám, komu a kedy bol poskytnutý prístup k ich osobným údajom, aby si mohli uplatniť práva podľa právnych predpisov Únie o ochrane údajov;

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  ak o to koncoví odberatelia požiadajú, údaje z merania dodanej a odobranej elektriny sa im sprístupnia prostredníctvom normalizovaného miestneho komunikačného rozhrania a/alebo vzdialeného prístupu, alebo ak v ich mene koná tretia strana, v ľahko pochopiteľnom formáte v zmysle článku 24, aby mali možnosť porovnať podobné ponuky;

e)  údaje z merania dodanej a odobranej elektriny sa im sprístupnia prostredníctvom normalizovaného miestneho komunikačného rozhrania a/alebo vzdialeného prístupu, alebo ak v ich mene koná tretia strana, v ľahko pochopiteľnom formáte v zmysle článku 24a v čase čo najbližšom reálnemu, aby mali možnosť porovnať podobné ponuky; koncoví odberatelia musia mať takisto možnosť načítať si údaje z merania alebo ich bez dodatočných nákladov preniesť inej strane v súlade s právom na prenosnosť údajov podľa právnych predpisov Únie o ochrane údajov;

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  koncoví odberatelia musia byť v čase inštalácie inteligentných meradiel náležite poučení a informovaní, najmä o všetkých ich možnostiach z hľadiska správy odpočtov a monitorovania spotreby energie, ako aj o zbere a spracovaní osobných údajov v súlade s platnou legislatívou Únie v oblasti ochrany údajov;

f)  koncoví odberatelia musia byť pred inštaláciou inteligentných meradiel a/alebo vopred náležite poučení a informovaní, najmä o všetkých ich možnostiach z hľadiska správy odpočtov a monitorovania spotreby energie, ako aj o zbere a spracovaní osobných údajov v súlade s platnou legislatívou Únie v oblasti ochrany údajov;

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak je výsledok posúdenia nákladov a prínosov zavedenia inteligentného merania podľa článku 19 ods. 2 negatívny alebo zavedenie nebolo systematické, členské štáty zabezpečia, aby každý koncový odberateľ na požiadanie a za spravodlivých a primeraných podmienok mal nárok na inštaláciu inteligentných meradiel, prípadne na modernizáciu svojich meradiel na inteligentné, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

1.  Ak je výsledok posúdenia nákladov a prínosov zavedenia inteligentného merania podľa článku 19 ods. 2 negatívny alebo zavedenie nebolo systematické, členské štáty zabezpečia, aby každý koncový odberateľ na požiadanie a za spravodlivých, primeraných a nákladovo efektívnych podmienok mal nárok na inštaláciu inteligentných meradiel, prípadne na ich modernizáciu svojich meradiel na inteligentné, ktoré spĺňajú tieto požiadavky:

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podľa technických možností má funkcie uvedené v článku 20 alebo minimálny súbor funkcií, ktoré stanoví a uverejní členský štát na vnútroštátnej úrovni, v súlade s ustanoveniami prílohy III;

a)  má funkcie uvedené v článku 20 alebo minimálny súbor funkcií, ktoré stanoví a uverejní členský štát na vnútroštátnej úrovni, v súlade s ustanoveniami prílohy III;

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh smernice

Článok 23 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Pri určovaní pravidiel pre správu a výmenu údajov členské štáty, prípadne nimi stanovené príslušné orgány, určia oprávnené strany, ktoré smú mať prístup k údajom koncového odberateľa s jeho výslovným súhlasom v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67952. K údajom na účely tejto smernice patria údaje o meraní a spotrebe, ako aj údaje potrebné na zmenu dodávateľa. K oprávneným stranám patria aspoň odberatelia, dodávatelia, prevádzkovatelia prenosových a distribučných sústav, agregátori, spoločnosti poskytujúce energetické služby a iné strany, ktoré odberateľom poskytujú energetické alebo iné služby.

1.  Pri určovaní pravidiel pre správu a výmenu údajov členské štáty, prípadne nimi stanovené príslušné orgány, určia oprávnené strany, ktoré smú mať prístup k údajom koncového odberateľa s jeho výslovným súhlasom v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/67952. K údajom na účely tejto smernice patria údaje o meraní a spotrebe, ako aj údaje potrebné na zmenu dodávateľa, automatizované programy energetickej efektívnosti, služby energetického manažérstva a činnosti v oblasti riadenia odberu. K oprávneným stranám patria aspoň odberatelia, dodávatelia, prevádzkovatelia prenosových a distribučných sústav, agregátori, spoločnosti poskytujúce energetické služby a iné strany, ktoré odberateľom poskytujú energetické alebo iné služby.

 

Oprávnené strany poskytnú odberateľom na požiadanie prehľad o stranách, ktoré majú prístup k ich údajom.

__________________

__________________

52 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016, s. 1).

52 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh smernice

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty sú povinné organizovať správu údajov s cieľom zaistiť efektívny prístup k údajom a ich výmenu. Nezávisle od modelu správy údajov, ktorý použijú jednotlivé členské štáty, strana alebo strany zodpovedné za správu údajov s výslovným súhlasom koncového odberateľa poskytnú každej oprávnenej strane prístup k údajom daného koncového odberateľa. Oprávnené strany by mali požadované údaje dostávať k dispozícii zároveň a na nediskriminačnom základe. Prístup k údajom musí byť jednoduchý, pričom príslušné postupy sa sprístupnia verejnosti.

2.  Členské štáty sú povinné organizovať zabezpečenú správu údajov s cieľom zaistiť efektívny prístup k údajom a ich výmenu, ochranu, bezpečnosť, transparentnosť, neutralitu a integritu. Nezávisle od modelu správy údajov, ktorý použijú jednotlivé členské štáty, strana alebo strany zodpovedné za správu údajov s výslovným súhlasom koncového odberateľa poskytnú každej oprávnenej strane prístup k údajom daného koncového odberateľa. Oprávnené strany by mali požadované údaje dostávať k dispozícii zároveň a na nediskriminačnom základe. Prístup k údajom musí byť jednoduchý, pričom príslušné postupy sa sprístupnia verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh smernice

Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Odberateľom sa za prístup k vlastným údajom nesmú účtovať žiadne dodatočné náklady. Členské štáty sú zodpovedné za stanovenie relevantných nákladov na prístup oprávnených strán k údajom. Regulované subjekty poskytujúce dátové služby nesmú mať z tejto činnosti prospech.

4.  Odberateľom sa za prístup k vlastným údajom alebo za žiadosť o ich prenos nesmú účtovať žiadne dodatočné náklady. Členské štáty sú zodpovedné za stanovenie relevantných nákladov na prístup oprávnených strán k údajom. Regulované subjekty poskytujúce dátové služby nesmú mať z tejto činnosti prospech.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh smernice

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty určia spoločný formát údajov a transparentný postup pre oprávnené strany na prístup k údajom uvedeným v článku 23 ods. 1 v záujme podpory hospodárskej súťaže na maloobchodnom trhu a predchádzania nadmerným administratívnym nákladom oprávnených strán.

1.  Aby členské štáty umožnili interoperabilitu a uľahčili výmenu údajov, určia ich spoločný formát a transparentný postup pre oprávnené strany na prístup k údajom uvedeným v článku 23 ods. 1 v záujme podpory hospodárskej súťaže na maloobchodnom trhu a predchádzania nadmerným administratívnym nákladom oprávnených strán.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh smernice

Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s poradným postupom uvedeným v článku 68 určí Komisia spoločný celoeurópsky formát údajov, ako aj nediskriminačné a transparentné postupy na prístup k údajom uvedeným v článku 23 ods. 1, ktoré nahradia národné formáty údajov a postupy prijaté členskými štátmi podľa odseku 1. Členské štáty zabezpečia, aby účastníci trhu uplatňovali spoločný celoeurópsky formát údajov.

2.  Prostredníctvom vykonávacích aktov prijatých v súlade s poradným postupom uvedeným v článku 68 určí Komisia normy pre interoperabilitu a spoločný celoeurópsky formát údajov, ako aj nediskriminačné a transparentné postupy na prístup k údajom uvedeným v článku 23 ods. 1, a pri zohľadnení podmienok jednotlivých členských štátoch zabezpečí nákladovo efektívnu transformáciu, pri ktorej sa nahradia národné formáty údajov a postupy prijaté členskými štátmi podľa odseku 1. Členské štáty zabezpečia, aby účastníci trhu uplatňovali normy interoperability alebo spoločný celoeurópsky formát údajov. V prípade potreby môže Komisia po porade s výborom uvedeným v článku 68 požiadať príslušné európske normalizačné organizácie o vypracovanie noriem.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh smernice

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia jednotné kontaktné miesto, ktoré bude odberateľom poskytovať všetky potrebné informácie o ich právach, platných právnych predpisoch a v prípade sporov o prostriedkoch dostupných na ich riešenie. Takéto kontaktné miesta môžu byť súčasťou všeobecných informačných miest pre spotrebiteľov.

Členské štáty zabezpečia jednotné kontaktné miesta, ktoré budú odberateľom poskytovať všetky potrebné informácie o ich právach, platných právnych predpisoch, akreditovaných porovnávacích nástrojov a v prípade sporov s dodávateľmi elektriny, poskytovateľmi elektroenergetických služieb, agregátormi a akýmikoľvek ďalšími sprostredkovateľmi o prostriedkoch dostupných na ich riešenie. Takéto kontaktné miesta môžu byť súčasťou všeobecných informačných miest pre spotrebiteľov. V prípadoch, keď je poskytovaná služba spojená alebo v jednom balíku so softvérom, s hardvérom alebo komunikačnou technológiou, sa sťažnosti koncových odberateľov vybavujú prostredníctvom jednotných kontaktných miest;

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je naliehavo potrebný z dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh smernice

Článok 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 26

Článok 26

Právo na mimosúdne riešenie sporov

Právo na mimosúdne riešenie sporov

Členské štáty zabezpečia, aby : odberatelia mali prístup k jednoduchým, spravodlivým, transparentným, nezávislým, účinným a efektívnym mechanizmom mimosúdneho riešenia sporov o právach a povinnostiach stanovených v tejto smernici. Ak je odberateľ spotrebiteľom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ53, musia takéto mimosúdne mechanizmy byť v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami stanovenými v smernici 2013/11/EÚ a ak sú zaručené, musia umožňovať náhradu a/alebo odškodnenie.

Členské štáty zabezpečia, aby odberatelia mali prístup k jednoduchým, spravodlivým, transparentným, nezávislým, účinným a efektívnym mechanizmom mimosúdneho riešenia sporov o právach a povinnostiach stanovených v tejto smernici prostredníctvom nezávislého mechanizmu, ako je ombudsman pre energetiku alebo spotrebiteľský orgán. Ak je odberateľ spotrebiteľom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ53, takéto mimosúdne mechanizmy musia byť v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami stanovenými v smernici 2013/11/EÚ a ak sú zaručené, musia umožňovať náhradu a/alebo odškodnenie.

 

Tieto mechanizmy sa rozširujú na všetkých poskytovateľov elektroenergetických služieb, agregátorov a na všetky zmluvy s energetickými prvkami vrátane balíkov ponúk a miestnych energetických komunít, ktorých účasť je povinná.

 

Členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia elektriny, poskytovatelia elektroenergetických služieb a agregátori poskytovali informácie o mimosúdnom riešení sporov na svojom webovom sídle a v každej komunikácii so svojimi odberateľmi.

 

Členské štáty pravidelne posudzujú fungovanie mechanizmov mimosúdneho riešenia sporov, najmä pokiaľ ide o účasť poskytovateľov energetických služieb, agregátorov, sprostredkovateľov a prevádzkovateľov distribučnej sústavy a dodržiavanie predpisov z ich strany.

__________________

__________________

53 Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013, s. 63–79.

53 Ú. v. EÚ L 165, 18. 6. 2013, s. 63–79.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh smernice

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty prijmú náležité opatrenia na ochranu odberateľov a zabezpečia najmä, aby existovali dostatočné záruky na ochranu zraniteľných odberateľov. V tejto súvislosti každý členský štát vymedzí pojem zraniteľného odberateľa, ktorý sa môže vzťahovať na energetickú chudobu a okrem iného môže ustanoviť zákaz odpojenia takéhoto odberateľa od elektriny v kritickom čase. Členské štáty zabezpečia dodržiavanie práv a povinností spojených so zraniteľnými odberateľmi. Prijmú najmä opatrenia na ochranu odberateľov v odľahlých oblastiach. Zabezpečia vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa najmä vzhľadom na transparentnosť zmluvných podmienok, všeobecných informácií a mechanizmov na riešenie sporov.

1.  Členské štáty prijmú náležité opatrenia na ochranu odberateľov a zabezpečia najmä, aby na ochranu zraniteľných odberateľov existovali dostatočné záruky. V tejto súvislosti každý členský štát vymedzí pojem zraniteľného odberateľa, ktorý sa musí vzťahovať na energetickú chudobu, a môže zabezpečiť jeho ochranu prostredníctvom vnútroštátneho systému sociálneho zabezpečenia, okrem iného aj ustanoviť zákaz odpojenia takéhoto odberateľa od elektriny v kritickom čase. Členské štáty zabezpečia dodržiavanie práv a povinností spojených so zraniteľnými odberateľmi. Prijmú najmä opatrenia na ochranu odberateľov v odľahlých oblastiach. Zabezpečia vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa najmä vzhľadom na transparentnosť zmluvných podmienok, všeobecných informácií a mechanizmov na riešenie sporov.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh smernice

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty prijmú náležité opatrenia, napríklad národné akčné plány v oblasti energetiky, ktorými poskytnú výhody v systéme sociálneho zabezpečenia na zaistenie nevyhnutných dodávok elektriny zraniteľným odberateľom alebo na podporu zvýšenia energetickej účinnosti, na riešenie zistených prípadov energetickej chudoby, a to i v širšom kontexte chudoby. Tieto opatrenia nesmú brániť účinnému otváraniu trhu stanovenému v článku 4 ani fungovaniu trhu a v prípade potreby sa v súlade s ustanoveniami článku 9 ods. 4 oznámia Komisii. Takéto oznámenie môže obsahovať aj opatrenia prijaté v rámci všeobecného systému sociálneho zabezpečenia.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je naliehavo potrebný z dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh smernice

Článok 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 29

Článok 29

Energetická chudoba

Energetická chudoba

Členské štáty vymedzia súbor kritérií na meranie energetickej chudoby. Členské štáty priebežne monitorujú počet domácností zasiahnutých energetickou chudobou a Komisiu informujú o vývoji energetickej chudoby a opatreniach prijatých na jej prevenciu každé dva roky v rámci integrovaných národných správ členských štátov o pokroku v oblasti energetiky a klímy podľa článku 21 [nariadenia o riadení podľa návrhu COM(2016) 759].

Po porade s relevantnými aktérmi sú členské štáty povinné:

 

a)  vymedziť súbor kritérií na meranie energetickej chudoby na základe ukazovateľov, ako je nízky príjem, vysoké výdavky na energie a nízka energetická efektívnosť;

 

b)  priebežne monitorovať počet domácností zasiahnutých energetickou chudobou a analyzovať, či sú títo odberatelia dostatočne chránení, a v prípade potreby zlepšiť ich ochranu;

 

c)  každé dva roky informovať Komisiu o vývoji energetickej chudoby a opatreniach prijatých na jej prevenciu v rámci integrovaných národných správ členských štátov o pokroku v oblasti energetiky a klímy podľa článku 21 [nariadenia o riadení podľa návrhu COM(2016) 759].

 

S cieľom riešiť energetickú chudobu, a to i v kontexte chudoby v širšom zmysle slova, a chrániť zraniteľných spotrebiteľov, ako sa uvádza v článku 28, členské štáty ustanovia národné akčné plány na zníženie počtu domácností zasiahnutých energetickou chudobou vrátane krátkodobých i dlhodobých cieľov a opatrení a časový rámec na dosiahnutie týchto cieľov. Opatrenia môžu okrem iného prinášať výhody v rámci systémov sociálneho zabezpečenia na zaistenie nevyhnutných dodávok elektriny pre zraniteľných odberateľov, podporu poskytovanú na zvýšenie energetickej efektívnosti a zákaz odpojenia od elektrickej energie v kritickom čase.

 

Tieto akčné plány musia byť zahrnuté do integrovaného národného plánu v oblasti energetiky a klímy daného členského štátu podľa nariadenia (EÚ)... [nariadenie o riadení podľa návrhu COM(2016)759].

 

Komisia je v spolupráci s Eurostatom a členskými štátmi povinná zvýšiť porovnateľnosť súborov údajov jednotlivých členských štátov, ako aj údajov z monitorovania tak, aby boli porovnateľné vo všetkých členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh smernice

Článok 31 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Každý prevádzkovateľ distribučnej sústavy, pokiaľ vykonáva takúto činnosť, je povinný obstarávať energiu na krytie svojich energetických strát a nefrekvenčné podporné služby vo svojej sústave transparentnými, nediskriminačnými a trhovými postupmi. Pokiaľ analýza nákladov a prínosov neodôvodní iné, zabezpečovanie nefrekvenčných podporných služieb prevádzkovateľom distribučnej sústavy musí byť transparentné, nediskriminačné a trhové, pričom musí zaisťovať aktívne zapojenie všetkých účastníkov trhu vrátane obnoviteľných zdrojov energie, riadenia odberu, energetických úložísk a agregátorov, a to najmä tým, že sa od regulačných orgánov alebo prevádzkovateľov distribučných sústav v úzkej spolupráci so všetkými účastníkmi trhu vyžaduje vymedzenie technických postupov účasti na týchto trhoch podľa technických požiadaviek týchto trhov a možností všetkých účastníkov trhu.

5.  Každý prevádzkovateľ distribučnej sústavy, pokiaľ vykonáva takúto činnosť, koná ako neutrálny sprostredkovateľ trhu pri zabezpečovaní energie na pokrývanie energetických strát a rezervných kapacít nefrekvenčných podporných služieb v sústave transparentnými, nediskriminačnými a trhovými postupmi. Pokiaľ analýza nákladov a prínosov neodôvodní iné, metodika, ktorú transparentným spôsobom vypracuje národný regulačný orgán v súlade s článkom 59 ods. 1 písm. c), zabezpečovanie nefrekvenčných podporných služieb prevádzkovateľom distribučnej sústavy musí byť transparentné, nediskriminačné a trhové, pričom musí zaisťovať aktívne zapojenie všetkých účastníkov trhu vrátane obnoviteľných zdrojov energie, riadenia odberu, energetických úložísk a agregátorov, a to najmä tým, že sa od regulačných orgánov alebo prevádzkovateľov distribučných sústav v úzkej spolupráci so všetkými účastníkmi trhu vyžaduje vymedzenie technických postupov účasti na týchto trhoch podľa technických požiadaviek týchto trhov a možností všetkých účastníkov trhu.

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh smernice

Článok 32 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia potrebný regulačný rámec, ktorý bude prevádzkovateľom distribučných sústav umožňovať a viesť ich k obstarávaniu služieb s cieľom zvyšovať efektívnosť prevádzky a rozvoja distribučnej sústavy vrátane riadenia miestneho preťaženia. Regulačné rámce musia najmä umožňovať prevádzkovateľom distribučných sústav obstarávať služby zo zdrojov, ako je distribuovaná výroba, riadenie odberu alebo uskladňovanie, a zároveň zvažovať opatrenia energetickej efektívnosti, ktoré môžu byť náhradou v prípade potreby modernizovať alebo nahradiť elektroenergetické kapacity a podporou efektívnej a bezpečnej prevádzky distribučnej sústavy. Prevádzkovatelia distribučných sústav musia tieto služby obstarávať transparentnými, nediskriminačnými a trhovými postupmi.

Členské štáty zabezpečia potrebný regulačný rámec, ktorý bude prevádzkovateľom distribučných sústav umožňovať a viesť ich k obstarávaniu služieb s cieľom zvyšovať efektívnosť prevádzky a rozvoja distribučnej sústavy vrátane riadenia miestneho preťaženia. Regulačné rámce musia najmä umožňovať prevádzkovateľom distribučných sústav obstarávať služby zo zdrojov, ako je distribuovaná výroba, riadenie odberu alebo uskladňovanie, a zároveň zvažovať opatrenia energetickej efektívnosti, keď sú takéto služby nákladovo efektívnou náhradou v prípade potreby modernizovať alebo nahradiť elektroenergetické kapacity a podporou efektívnej a bezpečnej prevádzky distribučnej sústavy. Prevádzkovatelia distribučných sústav musia tieto služby obstarávať transparentnými, nediskriminačnými a trhovými postupmi.

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh smernice

Článok 32 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prevádzkovatelia distribučných sústav vymedzia pre obstarávané služby jednotné produkty na trhu, ktoré zabezpečia aktívnu účasť všetkých účastníkov trhu vrátane obnoviteľných zdrojov energie, riadenia odberu a agregátorov. Prevádzkovatelia distribučných sústav sú povinní vymieňať si všetky potrebné informácie a koordinovať svoju činnosť s prevádzkovateľmi prenosových sústav s cieľom zabezpečiť optimálne využívanie zdrojov a bezpečnú a efektívnu prevádzku sústavy, ako aj podporovať rozvoj trhu. Prevádzkovatelia distribučných sústav musia byť za obstarávanie takýchto služieb primerane odmenení, aby si pokryli aspoň zodpovedajúce výdavky vrátane výdavkov na potrebné informačné a komunikačné technológie, a to aj výdavkov, ktoré zodpovedajú potrebnej informačnej a komunikačnej infraštruktúre.

Štandardizované produkty na trhu pre takéto služby sa vymedzia minimálne na vnútroštátnej úrovni. Prevádzkovatelia distribučných sústav v transparentnom a participatívnom postupe za účasti všetkých relevantných užívateľov sústavy, národného regulačného orgánu a prevádzkovateľa prenosovej sústavy vymedzia pre obstarávané služby jednotné produkty na trhu, ktoré zabezpečia aktívnu účasť všetkých účastníkov trhu vrátane obnoviteľných zdrojov energie, riadenia odberu, uskladňovania a agregátorov. Prevádzkovatelia distribučných sústav sú povinní vymieňať si všetky potrebné informácie a koordinovať svoju činnosť s prevádzkovateľmi prenosových sústav s cieľom zabezpečiť optimálne využívanie zdrojov a bezpečnú a efektívnu prevádzku sústavy, ako aj podporovať rozvoj trhu. Prevádzkovatelia distribučných sústav musia byť za obstarávanie takýchto služieb primerane odmenení, aby si pokryli aspoň zodpovedajúce výdavky vrátane výdavkov na potrebné informačné a komunikačné technológie, a to aj výdavkov, ktoré zodpovedajú potrebnej informačnej a komunikačnej infraštruktúre.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh smernice

Článok 32 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Rozvoj distribučnej sústavy musí byť založený na transparentnom pláne rozvoja sústavy, ktorý prevádzkovatelia distribučných sústav predkladajú regulačnému orgánu každé dva roky. Plán rozvoja siete musí obsahovať investície plánované na najbližších päť až desať rokov s osobitným dôraznom na hlavnú distribučnú infraštruktúru potrebnú na pripojenie novej výrobnej kapacity a nového odberu vrátane nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. Plán rozvoja siete zároveň musí preukázať využívanie riadenia odberu, energetickej efektívnosti, energetických úložísk alebo iných zdrojov, ktoré prevádzkovateľ distribučnej sústavy využíva ako alternatívu k rozširovaniu sústavy.

Rozvoj distribučnej sústavy musí byť založený na transparentnom pláne rozvoja sústavy, ktorý prevádzkovatelia distribučných sústav predkladajú regulačnému orgánu každé dva roky. Do vypracovania plánu rozvoja siete musí prevádzkovateľ distribučnej sústavy zapojiť všetkých súčasných alebo potenciálnych užívateľov sústavy, a to aj prostredníctvom konzultácií. Plán rozvoja siete musí obsahovať investície plánované na najbližších päť až desať rokov s osobitným dôraznom na hlavnú distribučnú infraštruktúru, vrátane energetickej efektívnosti, riadenia odberu a uskladňovania energie, potrebnú na pripojenie novej výrobnej kapacity a nového odberu vrátane nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. Plán rozvoja siete zároveň musí preukázať využívanie riadenia odberu, energetickej efektívnosti, energetických úložísk alebo iných zdrojov, ktoré prevádzkovateľ distribučnej sústavy využíva ako alternatívu k rozširovaniu sústavy.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh smernice

Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia potrebný regulačný rámec, aby umožnili pripájanie verejnosti prístupných i súkromných nabíjacích staníc do distribučných sústav. Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia distribučných sústav na nediskriminačnom základe spolupracovali s každým podnikom, ktorý vlastní, vyvíja, prevádzkuje alebo spravuje nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá, a to aj z hľadiska pripojenia do siete.

1.  Bez toho, aby bola dotknutá smernica 2014/94/EÚ, členské štáty zabezpečia potrebný regulačný rámec, aby umožnili pripájanie verejnosti prístupných i súkromných nabíjacích staníc do distribučných sústav. Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia distribučných sústav na nediskriminačnom základe spolupracovali s každým podnikom, ktorý vlastní, vyvíja, prevádzkuje alebo spravuje nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá, a to aj z hľadiska pripojenia do siete.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh smernice

Článok 33 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Prevádzkovatelia distribučných sústav nesmú vlastniť, vyvíjať, spravovať alebo prevádzkovať nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh smernice

Článok 33 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty môžu povoliť prevádzkovateľom distribučných sústav vlastniť, vyvíjať, spravovať alebo prevádzkovať nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá, iba ak sú splnené tieto podmienky:

2.  Odchylne od odseku 1a môžu členské štáty povoliť prevádzkovateľom distribučných sústav vlastniť, vyvíjať, spravovať alebo prevádzkovať nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá, iba ak sú splnené všetky tieto podmienky:

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh smernice

Článok 33 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  iné strany v otvorenom a transparentnom výberovom konaní neprejavili záujem vlastniť, vyvíjať, spravovať či prevádzkovať nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá;

a)  iné strany v otvorenom a transparentnom výberovom konaní, ktoré podlieha preskúmaniu národného regulačného orgánu, neprejavili záujem vlastniť, vyvíjať, spravovať či prevádzkovať nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá ani nemôžu uvedené služby poskytovať včas a za primerané náklady;

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh smernice

Článok 33 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty pravidelne alebo aspoň každých päť rokov usporiadajú verejnú konzultáciu na prehodnotenie potenciálneho záujmu trhových aktérov vlastniť, vyvíjať, spravovať či prevádzkovať nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá. Ak z takejto verejnej konzultácie vyplynie, že tretie strany sú schopné takéto stanice vlastniť, vyvíjať, prevádzkovať alebo spravovať, členské štáty zabezpečia postupné ukončenie činnosti prevádzkovateľov distribučnej sústavy v tejto oblasti.

4.  Členské štáty pravidelne alebo aspoň každých päť rokov usporiadajú verejnú konzultáciu na prehodnotenie potenciálneho záujmu trhových aktérov vlastniť, vyvíjať, spravovať či prevádzkovať nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá. Ak z takejto verejnej konzultácie vyplynie, že tretie strany sú schopné takéto stanice vlastniť, vyvíjať, prevádzkovať alebo spravovať, členské štáty zabezpečia postupné ukončenie činnosti prevádzkovateľov distribučnej sústavy v tejto oblasti a možnosť náhrady s tým súvisiacich nákladov.

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh smernice

Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby všetky oprávnené strany mali nediskriminačný prístup k údajom za jednoznačných a rovnocenných podmienok. V členských štátoch, ktoré zaviedli inteligentné meracie systémy podľa článku 19 a prevádzkovatelia distribučných sústav sa podieľajú na správe údajov, programy súladu uvedené v článku 35 ods. 2 písm. d) musia obsahovať osobitné opatrenia na vylúčenie diskriminačného prístupu oprávnených strán k údajom v zmysle článku 23. Ak sa na prevádzkovateľov distribučných sústav nevzťahuje článok 35 ods. 1, 2 a 3, členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby vertikálne prepojené podniky nemali zvýhodnený prístup k údajom na vykonávanie svojich dodávateľských činností.

Členské štáty zabezpečia, aby všetky oprávnené strany mali nediskriminačný prístup k údajom za jednoznačných a rovnocenných podmienok a aby dodržiavali právne predpisy týkajúce sa ochrany údajov a informácií. V členských štátoch, ktoré zaviedli inteligentné meracie systémy podľa článku 19 a prevádzkovatelia distribučných sústav sa podieľajú na správe údajov, programy súladu uvedené v článku 35 ods. 2 písm. d) musia obsahovať osobitné opatrenia na vylúčenie diskriminačného prístupu oprávnených strán k údajom v zmysle článku 23. Ak sa na prevádzkovateľov distribučných sústav nevzťahuje článok 35 ods. 1, 2 a 3, členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby vertikálne prepojené podniky nemali zvýhodnený prístup k údajom na vykonávanie svojich dodávateľských činností, prípadne budú požadovať vytvorenie ústrednej platformy správy údajov v správe prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo iného neutrálneho subjektu.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh smernice

Článok 36 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prevádzkovatelia distribučných sústav nesmú vlastniť, vyvíjať, spravovať alebo prevádzkovať zariadenia na uskladňovanie energie.

1.  Prevádzkovatelia distribučných sústav nesmú vlastniť, vyvíjať, spravovať alebo prevádzkovať zariadenia na uskladňovanie energie s výnimkou zariadení, ktoré používajú prevádzkovatelia distribučných sústav na krátkodobé lokálne riadenie distribučnej sústavy, ak to nemá vplyv na trhy s energiou a nefrekvenčnými podpornými službami a ak s tým národný regulačný orgán vydal svoj súhlas.

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh smernice

Článok 36 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty povoliť prevádzkovateľom distribučných sústav vlastniť, vyvíjať, spravovať alebo prevádzkovať zariadenia na uskladňovanie, iba ak sú splnené tieto podmienky:

2.  Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty povoliť prevádzkovateľom distribučných sústav vlastniť, vyvíjať, spravovať alebo prevádzkovať zariadenia na uskladňovanie, iba ak sú splnené všetky tieto podmienky:

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh smernice

Článok 36 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  iné strany v otvorenom a transparentnom výberovom konaní neprejavili záujem vlastniť, vyvíjať, spravovať či prevádzkovať zariadenia na uskladňovanie;

a)  iné strany v otvorenom a transparentnom výberovom konaní, ktoré podlieha preskúmaniu národného regulačného orgánu, neprejavili záujem vlastniť, vyvíjať, spravovať či prevádzkovať zariadenia na uskladňovanie ani nemôžu uvedené služby poskytovať včas a za primerané náklady;

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh smernice

Článok 36 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  takéto zariadenia sú potrebné na to, aby prevádzkovatelia distribučných sústav plnili svoje povinnosti vyplývajúce z tejto smernice v záujme efektívnej, spoľahlivej a bezpečnej prevádzky distribučnej sústavy; a

b)  takéto zariadenia sú potrebné na to, aby prevádzkovatelia distribučných sústav plnili svoje povinnosti vyplývajúce z tejto smernice v záujme efektívnej, spoľahlivej a bezpečnej prevádzky distribučnej sústavy, a vlastníctvo ani prevádzka zariadenia nemajú vplyv na konkurenčné trhy s energiou;

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh smernice

Článok 36 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Národné regulačné orgány môžu vypracovať usmernenia alebo ustanovenia pre obstarávanie s cieľom pomôcť prevádzkovateľom distribučných sústav pri zabezpečovaní spravodlivého postupu výberového konania.

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh smernice

Článok 36 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Regulačné orgány pravidelne alebo aspoň každých päť rokov usporiadajú verejnú konzultáciu na prehodnotenie potenciálneho záujmu trhových aktérov vlastniť, vyvíjať, prevádzkovať či spravovať úložiská energie. Ak z takejto verejnej konzultácie vyplynie, že tretie strany sú schopné takéto zariadenia vlastniť, vyvíjať, prevádzkovať alebo spravovať, členské štáty zabezpečia postupné ukončenie činnosti prevádzkovateľov distribučnej sústavy v tejto oblasti.

4.  Členské štáty pravidelne alebo aspoň každých päť rokov prehodnotia možnosť vypísať ponukové konanie na jestvujúce zariadenia na uskladňovanie energie, prípadne verejnú konzultáciu s cieľom prehodnotiť potenciálny záujem trhových aktérov investovať do úložísk energie, rozvíjať ich alebo spravovať. Ak z prehodnotenia alebo verejnej konzultácie vyplynie, že tretie strany sú schopné takéto zariadenia vlastniť, rozvíjať, prevádzkovať alebo spravovať, členské štáty zabezpečia postupné ukončenie činnosti prevádzkovateľov distribučnej sústavy v tejto oblasti a možnosť náhrady s tým súvisiacich nákladov.

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh smernice

Článok 36 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 36a

 

Nové činnosti prevádzkovateľov distribučných sústav

 

1.   Prevádzkovatelia distribučných sústav nesmú vykonávať činnosti nad rámec činností, ktoré sú stanovené v tejto smernici a v nariadení (EÚ) č.... [prepracované znenie nariadenia 714/2009 v znení navrhnutom COM(2016)861/2].

 

2.   Členské štáty môžu prevádzkovateľom distribučných sústav povoliť, aby vykonávali činnosti nad rámec činností stanovených v tejto smernici a v nariadení (EÚ) č… [prepracované znenie nariadenia 714/2009 v znení navrhnutom COM(2016)861/2], ak regulačný orgán posúdil nevyhnutnosť takejto výnimky a udelil svoj súhlas a ak sú splnené tieto podmienky:

 

a)   v otvorenom a transparentnom výberovom konaní neprejavili záujem vykonávať tieto činnosti iné strany;

 

b)   takéto činnosti sú potrebné na to, aby prevádzkovatelia distribučných sústav plnili svoje povinnosti vyplývajúce z tejto smernice v záujme efektívnej, spoľahlivej a bezpečnej prevádzky distribučnej sústavy;

 

c)   tieto činnosti sú potrebné pre prevádzkovateľov distribučných sústav na plnenie ich povinností podľa nariadenia (EÚ) … [prepracované znenie nariadenia 714/2009 v znení navrhnutom COM(2016)861/2], ako aj povinnosti spolupracovať s prevádzkovateľmi prenosových sústav a zabezpečovať pritom nákladovo efektívny, bezpečný a spoľahlivý rozvoj a fungovanie distribučných a prenosových sietí ako celku.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh základného aktu je potrebný v záujme zabezpečenia súladu medzi pozmeňujúcimi návrhmi, keďže tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spätý s ostatnými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré predložil spravodajca.

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh smernice

Článok 40 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  zjednotenie príslušných formátov údajov a protokolov v spolupráci s prevádzkovateľmi distribučných sústav s cieľom uľahčiť cezhraničnú výmenu údajov;

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je naliehavo potrebný z dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh smernice

Článok 40 – odsek 1 – písmeno j

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

j)  prijatie rámca pre spoluprácu a koordináciu medzi regionálnymi prevádzkovými strediskami.

j)  spoluprácu s agentúrou, regionálnymi koordinačnými strediskami a sieťou ENTSO pre elektrinu v oblasti prijímania rámca pre spoluprácu a koordináciu medzi regionálnymi koordinačnými strediskami;

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh smernice

Článok 40 – odsek 1 – písmeno j a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ja)  digitalizáciu prenosových systémov, okrem iného s cieľom zabezpečiť efektívne získavanie a využívanie údajov v reálnom čase a inteligentné rozvodne;

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh smernice

Článok 40 – odsek 1 – písmeno j b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

jb)  správu údajov, kybernetickú bezpečnosť a ochranu údajov.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh smernice

Článok 40 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty môžu stanoviť, že jednu alebo viacero povinností uvedených v odseku 1 písm. a) až j) možno prideliť inému prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, než je vlastník prenosovej sústavy, na ktorého by sa príslušné povinnosti inak vzťahovali. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorému sú dané úlohy pridelené, musí byť certifikovaný ako podnik s oddeleným majetkom a spĺňať požiadavky článku 43, no nemusí vlastniť prenosovú sústavu, za ktorú je zodpovedný. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorý danú prenosovú sústavu vlastní, musí spĺňať požiadavky kapitoly VI a byť certifikovaný podľa článku 43.

2.  Členské štáty môžu stanoviť, že jednu alebo viacero povinností uvedených v odseku 1 písm. a) až j) možno prideliť inému prevádzkovateľovi prenosovej sústavy, než je vlastník prenosovej sústavy, na ktorého by sa príslušné povinnosti inak vzťahovali. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorému sú dané úlohy pridelené, musí byť certifikovaný ako podnik s oddeleným majetkom, nezávislý prevádzkovateľ sústavy alebo nezávislý prevádzkovateľ prenosovej sústavy a spĺňať požiadavky článku 43, no nemusí vlastniť prenosovú sústavu, za ktorú je zodpovedný. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorý danú prenosovú sústavu vlastní, musí spĺňať požiadavky kapitoly VI a byť certifikovaný podľa článku 43.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh smernice

Článok 40 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pri plnení úloh uvedených v odseku 1 musí prevádzkovateľ prenosovej sústavy zohľadňovať funkcie, ktoré vykonávajú regionálne prevádzkové strediská, a podľa potreby spolupracovať s prevádzkovateľmi susedných prenosových sústav.

3.  Pri plnení úloh uvedených v odseku 1 musí prevádzkovateľ prenosovej sústavy zohľadňovať odporúčania, ktoré vydávajú regionálne koordinačné strediská, a podľa potreby spolupracovať s prevádzkovateľmi susedných prenosových sústav.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh smernice

Článok 40 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Pri plnení úloh opísaných v odseku 1 písm. i) musí prevádzkovateľ prenosovej sústavy zaistiť, aby obstarávanie služieb vyrovnávania odchýlok, a pokiaľ nie je analýzou nákladov a prínosov odôvodnené inak, nefrekvenčných podporných služieb:

4.  Pri plnení úloh opísaných v odseku 1 písm. i) musí prevádzkovateľ prenosovej sústavy zaistiť, aby obstarávanie služieb vyrovnávania odchýlok, a pokiaľ nie je odôvodnené inak analýzou nákladov a prínosov alebo analýzou technických možností a schválené príslušným orgánom, nefrekvenčných podporných služieb:

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh smernice

Článok 40 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Členské štáty zabezpečia potrebný regulačný rámec, ktorý prevádzkovateľom distribučných sústav umožňuje a stimuluje ich obstarávať služby s cieľom zvýšiť efektívnosť prevádzky a rozvíjať distribučnú sústavu vrátane riadenia miestneho preťaženia. Regulačné rámce musia najmä umožňovať prevádzkovateľom prenosových sústav obstarávať služby zo zdrojov, ako je riadenie odberu alebo uskladňovanie, a zároveň zvažovať opatrenia energetickej efektívnosti, keď sú takéto služby nákladovo efektívnou náhradou potreby modernizovať alebo nahradiť elektroenergetické kapacity a podporou efektívnej a bezpečnej prevádzky prenosovej sústavy. Prevádzkovatelia prenosových sústav musia uvedené služby obstarávať v súlade s transparentnými, nediskriminačnými a trhovými postupmi.

 

Štandardizované produkty na trhu pre takéto služby sa vymedzia minimálne na vnútroštátnej úrovni. Prevádzkovatelia prenosových sústav v transparentnom a participatívnom postupe za účasti všetkých relevantných užívateľov sústavy a národného regulačného orgánu vymedzia pre obstarávané služby jednotné produkty na trhu, ktoré zabezpečia aktívne zapojenie všetkých účastníkov trhu vrátane obnoviteľných zdrojov energie, riadenia odberu, uskladňovania a agregátorov. Prevádzkovatelia prenosových sústav si vymieňajú všetky potrebné informácie a koordinujú svoju činnosť s prevádzkovateľmi distribučných sústav s cieľom zaistiť optimálne využívanie zdrojov a bezpečnú a efektívnu prevádzku sústavy a podporiť rozvoj trhu. Prevádzkovatelia prenosových sústav musia byť za obstarávanie takýchto služieb primerane odmenení, aby si pokryli aspoň zodpovedajúce výdavky vrátane výdavkov na potrebné informačné a komunikačné technológie.

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh smernice

Článok 47 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Vertikálne integrovaný podnik a jeho dcérske spoločnosti, ktoré vykonávajú výrobnú alebo dodávateľskú činnosť, nesmú vlastniť žiadny priamy ani nepriamy podiel v podniku, ktorý prevádzkuje prenosovú sústavu. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy nesmie vlastniť priamy ani nepriamy podiel v žiadnej dcérskej spoločnosti vertikálne integrovaného podniku, ktorý vykonáva výrobnú alebo dodávateľskú činnosť, ani nesmie prijímať dividendy alebo iné finančné výnosy z tejto dcérskej spoločnosti.

3.  Dcérske spoločnosti vertikálne integrovaného podniku, ktoré vykonávajú výrobnú alebo dodávateľskú činnosť, nesmú vlastniť žiadny priamy ani nepriamy podiel v podniku, ktorý prevádzkuje prenosovú sústavu. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy nesmie vlastniť priamy ani nepriamy podiel v žiadnej dcérskej spoločnosti vertikálne integrovaného podniku, ktorý vykonáva výrobnú alebo dodávateľskú činnosť, ani nesmie prijímať dividendy alebo iné finančné výnosy z tejto dcérskej spoločnosti.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je naliehavo potrebný z dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh smernice

Článok 51 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prevádzkovatelia prenosových sústav po konzultáciách so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami aspoň raz za dva roky predkladajú regulačnému orgánu 10-ročný plán rozvoja siete založený na súčasnej a predpokladanej ponuke a dopyte. Plán rozvoja siete obsahuje efektívne opatrenia na zaručenie primeranosti sústavy a bezpečnosti dodávok.

1.  Prevádzkovatelia prenosových sústav po konzultáciách so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami aspoň raz za dva roky predkladajú regulačnému orgánu 10-ročný plán rozvoja siete založený na súčasnej a predpokladanej ponuke a dopyte. Plán rozvoja siete obsahuje efektívne opatrenia na zaručenie primeranosti sústavy a bezpečnosti dodávok. Regulačný orgán preskúma návrh 10-ročného plánu rozvoja siete a schváli ho. Pred jeho schválením môže požadovať, aby prevádzkovateľ prenosovej sústavy svoj 10-ročný plán rozvoja siete upravil. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy zverejní 10-ročný plán rozvoja siete na svojom webovom sídle.

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh smernice

Článok 51 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Pri príprave 10-ročného plánu rozvoja siete prevádzkovateľ prenosovej sústavy vypracuje primerané prognózy vývoja výroby, dodávok, uskladňovania energie, spotreby a výmeny s inými krajinami, pričom zohľadní plány investícií do regionálnych a paneurópskych sietí.

3.  Pri príprave 10-ročného plánu rozvoja siete prevádzkovateľ prenosovej sústavy plne zohľadní potenciál využívania riadeného odberu, energetických úložísk, zariadení alebo iných zdrojov ako alternatívu rozširovania sústavy navyše predpokladanej spotreby a obchodu s inými krajinami a plány investícií do regionálnych a paneurópskych sietí.

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh smernice

Článok 51 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Regulačný orgán preskúma, či 10-ročný plán rozvoja siete obsahuje všetky investičné potreby identifikované počas konzultačného postupu a či je v súlade s nezáväzným 10-ročným plánom rozvoja siete pre celú Úniu (plán rozvoja siete pre celú Úniu) uvedeným v [článku 27 ods. 1 písm. b) prepracovaného znenia nariadenia 714/2009 podľa návrhu COM (2016)861/2]. V prípade akýchkoľvek pochybností o jeho súlade s plánom rozvoja siete pre celú Úniu konzultuje regulačný orgán agentúru. Regulačný orgán môže vyžadovať od prevádzkovateľa prenosovej sústavy, aby svoj 10-ročný plán rozvoja siete upravil.

5.  Regulačný orgán preskúma, či 10-ročný plán rozvoja siete obsahuje všetky investičné potreby identifikované počas konzultačného postupu a či je v súlade s nezáväzným 10-ročným plánom rozvoja siete pre celú Úniu (plán rozvoja siete pre celú Úniu) uvedeným v [článku 27 ods. 1 písm. b) prepracovaného znenia nariadenia 714/2009 podľa návrhu COM (2016)861/2]. V prípade akýchkoľvek pochybností o jeho súlade s plánom rozvoja siete pre celú Úniu alebo s národnými plánmi v oblasti energetiky a klímy predkladanými v súlade s nariadením (EÚ) ... [nariadenie o riadení] regulačný orgán konzultuje s agentúrou. Regulačný orgán môže vyžadovať od prevádzkovateľa prenosovej sústavy, aby svoj 10-ročný plán rozvoja siete upravil.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je naliehavo potrebný z dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh smernice

Článok 51 – odsek 6 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Regulačný orgán monitoruje a hodnotí rozvoj celkovej flexibility sústavy a každoročne o tom predkladá priebežnú správu.

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je naliehavo potrebný z dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh smernice

Článok 54 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prevádzkovatelia prenosových sústav nesmú vlastniť, spravovať alebo prevádzkovať zariadenia na uskladňovanie energie, ani priamo či nepriamo vlastniť alebo kontrolovať majetok na poskytovanie podporných služieb.

1.  Prevádzkovatelia prenosových sústav nesmú vlastniť, spravovať alebo prevádzkovať zariadenia na uskladňovanie energie, ani priamo či nepriamo vlastniť alebo kontrolovať majetok na poskytovanie podporných služieb, pokiaľ tieto zariadenia ani majetok nie sú neoddeliteľnou súčasťou prenosovej sústavy a ak národný regulačný orgán udelil svoj súhlas.

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh smernice

Článok 54 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty povoliť prevádzkovateľom prenosových sústav vlastniť, spravovať alebo prevádzkovať zariadenia na uskladňovanie alebo majetok na poskytovanie nefrekvenčných podporných služieb, ak sú splnené tieto podmienky:

2.  Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty povoliť prevádzkovateľom prenosových sústav vlastniť, spravovať alebo prevádzkovať zariadenia na uskladňovanie alebo majetok na poskytovanie nefrekvenčných podporných služieb, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh smernice

Článok 54 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  iné strany v otvorenom a transparentnom výberovom konaní neprejavili záujem vlastniť, kontrolovať, spravovať či prevádzkovať takéto energetické úložiská a/alebo poskytovanie nefrekvenčných podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy;

a)  iné strany v otvorenom a transparentnom výberovom konaní, ktoré podlieha preskúmaniu národného regulačného orgánu, neprejavili záujem vlastniť, vyvíjať, spravovať či prevádzkovať energetické úložiská a/alebo nemôžu uvedené služby poskytovať včas a za primerané náklady;

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh smernice

Článok 54 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  takéto zariadenia alebo nefrekvenčné podporné služby sú potrebné na to, aby prevádzkovatelia prenosových sústav plnili svoje povinnosti vyplývajúce z tejto smernice v záujme efektívnej, spoľahlivej a bezpečnej prevádzky prenosovej sústavy, a nepoužívajú sa na predaj elektriny na trhu a a

b)  takéto zariadenia alebo nefrekvenčné podporné služby sú potrebné na to, aby prevádzkovatelia prenosových sústav plnili svoje povinnosti vyplývajúce z tejto smernice v záujme efektívnej, spoľahlivej a bezpečnej prevádzky prenosovej sústavy, najmä ako alternatíva investícií do nových vedení siete, a nepoužívajú sa na predaj elektriny na trhu a a

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh smernice

Článok 54 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Národné regulačné orgány môžu vypracovať usmernenia alebo ustanovenia pre obstarávanie na podporu prevádzkovateľov prenosových sústav pri zabezpečovaní spravodlivého ponukového konania.

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh smernice

Článok 54 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Prevádzkovateľ prenosovej sústavy pravidelne alebo aspoň raz za päť rokov usporiada verejnú konzultáciu v súvislosti s požadovanými službami uskladňovania na posúdenie potenciálneho záujmu účastníkov trhu o investície do takýchto zariadení, a ak tretie strany dokážu danú službu nákladovo efektívne poskytnúť, ukončí svoje vlastné činnosti spojené s uskladňovaním.

4.  Členské štáty pravidelne alebo aspoň raz za päť rokov usporiadajú verejnú konzultáciu v súvislosti s požadovanými službami uskladňovania na posúdenie potenciálneho záujmu účastníkov trhu o investície do takýchto zariadení. Ak z takejto verejnej konzultácie vyplynie, že tretie strany sú schopné takéto zariadenia vlastniť, vyvíjať, prevádzkovať alebo spravovať, členské štáty zabezpečia postupné ukončenie činnosti prevádzkovateľov prenosovej sústavy v tejto oblasti.

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh smernice

Článok 57 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  regulačný orgán mohol nezávisle od akéhokoľvek politického subjektu samostatne prijímať rozhodnutia, disponoval samostatnými prostriedkami ročného rozpočtu a bol nezávislý pri realizácii prideleného rozpočtu a aby mal primerané ľudské a finančné zdroje na plnenie svojich povinností; a

a)  regulačný orgán mohol nezávisle od akéhokoľvek politického subjektu samostatne prijímať rozhodnutia;

Odôvodnenie

Text sa presúva do samostatného pododseku.

Tento pozmeňujúci návrh základného aktu je potrebný v záujme zabezpečenia súladu medzi pozmeňujúcimi návrhmi, keďže tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spätý s ostatnými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré predložil spravodajca.

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh smernice

Článok 57 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  regulačný orgán zostavuje návrh rozpočtu na plnenie regulačných úloh, ktoré mu zveruje táto smernica a súvisiace legislatívne akty, s cieľom poskytnúť regulačnému orgánu ľudské a finančné zdroje potrebné na účinné a efektívne plnenie jeho povinností a právomocí;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh základného aktu je potrebný v záujme zabezpečenia súladu medzi pozmeňujúcimi návrhmi, keďže tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spätý s ostatnými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré predložil spravodajca.

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh smernice

Článok 57 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno b b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)  kontrolu ex post ročnej účtovnej závierky regulačného orgánu vykonáva nezávislý audítor;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh základného aktu je potrebný v záujme zabezpečenia súladu medzi pozmeňujúcimi návrhmi, keďže tento pozmeňujúci návrh je neoddeliteľne spätý s ostatnými pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré predložil spravodajca.

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh smernice

Článok 57 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Do ... [tri roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice] a potom každé tri roky predloží Komisia Európskemu parlamentu a Rade správu o dodržiavaní zásady nezávislosti zo strany národných orgánov v zmysle tohto článku.

Odôvodnenie

Monitorovanie a podávanie správ sú nástroje nevyhnutné na zabezpečenie efektívneho vykonávania zásady nezávislosti.

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh smernice

Článok 58 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  zabezpečiť, aby odberatelia mali prospech z efektívneho fungovania svojho vnútroštátneho trhu, podporovať efektívnu hospodársku súťaž a pomáhať pri zabezpečovaní ochrany spotrebiteľa;

g)  zabezpečiť, aby odberatelia mali prospech z efektívneho fungovania svojho vnútroštátneho trhu a aby nebola obmedzovaná ich účasť na ňom, podporovať efektívnu hospodársku súťaž a zaručiť ochranu spotrebiteľa v úzkej spolupráci s príslušnými orgánmi na ochranu spotrebiteľa;

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je naliehavo potrebný z dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh smernice

Článok 59 – odsek 1 – písmeno n

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

n)  monitorovať úroveň a efektívnosť otvorenosti trhu a hospodárskej súťaže na veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni vrátane búrz elektriny, cien pre odberateľov elektriny v domácnostiach vrátane zálohových foriem platby, podielu zmenených dodávateľov, podielu odpojených odberateľov, služieb realizovaných v oblasti údržby a poplatkov za ne a sťažností odberateľov elektriny v domácnostiach, ako aj akéhokoľvek narušovania alebo obmedzovania hospodárskej súťaže vrátane poskytovania akýchkoľvek relevantných informácií a nahlasovania akýchkoľvek relevantných prípadov príslušným orgánom pre ochranu hospodárskej súťaže;

n)  monitorovať úroveň a efektívnosť otvorenosti trhu a hospodárskej súťaže na veľkoobchodnej a maloobchodnej úrovni vrátane búrz elektriny, cien pre odberateľov elektriny v domácnostiach vrátane zálohových foriem platby, vplyvu zmlúv s dynamickou cenou a prínosov z používania inteligentných meradiel, podielu zmenených dodávateľov, podielu odpojených odberateľov, služieb realizovaných v oblasti údržby a poplatkov za ne, vzťahu medzi cenami pre odberateľov v domácnostiach a veľkoobchodnými cenami, vývoja sieťových taríf a odvodov a sťažností odberateľov elektriny v domácnostiach, ako aj akéhokoľvek narušovania alebo obmedzovania hospodárskej súťaže vrátane poskytovania akýchkoľvek relevantných informácií a nahlasovania akýchkoľvek relevantných prípadov príslušným orgánom pre ochranu hospodárskej súťaže;

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je naliehavo potrebný z dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh smernice

Článok 59 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

o)  monitorovať výskyt reštriktívnych zmluvných praktík vrátane ustanovení o výlučnosti, ktoré môžu brániť veľkým odberateľom mimo domácností uzatvárať zmluvy s viacerými dodávateľmi súčasne alebo obmedzovať ich možnosť zvoliť si takýto postup; v prípade potreby informovať vnútroštátne orgány pre ochranu hospodárskej súťaže o takýchto praktikách;

o)  monitorovať výskyt reštriktívnych zmluvných praktík vrátane ustanovení o výlučnosti, ktoré môžu brániť odberateľom uzatvárať zmluvy s viacerými dodávateľmi súčasne alebo obmedzovať ich možnosť zvoliť si takýto postup; v prípade potreby informovať vnútroštátne orgány pre ochranu hospodárskej súťaže o takýchto praktikách;

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je naliehavo potrebný z dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh smernice

Článok 59 – odsek 1 – písmeno o a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

oa)  monitorovať a informovať o súčinnosti spotrebiteľov a o dostupnosti energetickej sústavy a jej potenciálnej flexibilite;

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je naliehavo potrebný z dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh smernice

Článok 59 – odsek 1 – písmeno q

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

q)  spolu s ostatnými príslušnými orgánmi pomáhať pri zabezpečovaní efektívnosti a uplatňovaní opatrení na ochranu spotrebiteľa;

q)  spolu s ostatnými príslušnými orgánmi pomáhať pri zabezpečovaní efektívnosti a uplatňovaní nových a už jestvujúcich opatrení na ochranu spotrebiteľa, a to aj aktívnych spotrebiteľov; monitorovať elimináciu neoprávnených prekážok a obmedzení rozvoja samozásobovania a miestnych energetických komunít;

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je naliehavo potrebný z dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh smernice

Článok 59 – odsek 1 – písmeno s

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

s)  zabezpečiť prístup k údajom o spotrebe odberateľov, poskytovať údaje o spotrebe v harmonizovanom a zrozumiteľnom formáte na vnútroštátnej úrovni na nepovinné použitie a rýchly prístup k takýmto údajom podľa článkov 23 a 24 všetkým odberateľom;

s)  zabezpečiť nediskriminačný prístup k údajom o spotrebe odberateľov, poskytovať údaje o spotrebe v harmonizovanom a zrozumiteľnom formáte na vnútroštátnej úrovni na nepovinné použitie a rýchly prístup k takýmto údajom podľa článkov 23 a 24 všetkým odberateľom;

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je naliehavo potrebný z dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh smernice

Článok 59 – odsek 1 – písmeno x

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

x)  monitorovať dostupnosť porovnávacích webových sídel vrátane nástrojov na porovnávanie spĺňajúcich kritériá stanovené v článku 14 a prílohe I.

x)  monitorovať dostupnosť porovnávacích nástrojov vrátane porovnávania webových sídiel, aplikácií a ďalších interaktívnych prostriedkov spĺňajúcich kritériá stanovené v článku 14.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh smernice

Článok 59 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  elektroenergetickým podnikom, ktoré si neplnia povinnosti vyplývajúce z tejto smernice alebo iných príslušných právne záväzných rozhodnutí regulačného orgánu alebo agentúry, ukladať účinné, primerané a odrádzajúce sankcie alebo navrhovať príslušným súdom, aby takéto sankcie uložili. Sem patrí právomoc uložiť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy prípadne vertikálne integrovanému podniku sankcie za neplnenie povinností, ktoré vyplývajú z tejto smernice, alebo navrhnúť uloženie takýchto sankcií vo výške až 10 % ročného obratu prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo až 10 % ročného obratu vertikálne integrovaného podniku; a

d)  z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť agentúry na presadenie jej záväzných rozhodnutí, ukladať účinné, primerané a odrádzajúce sankcie elektroenergetickým podnikom, ENTSO pre elektrickú energiu alebo regionálnym koordinačným strediskám, ktoré nedodržiavajú svoje povinnosti podľa tejto smernice, nariadenia (EÚ)... [prepracované znenie nariadenia 714/2009 podľa návrhu COM (2016) 861/2], alebo iných príslušných právne záväzných rozhodnutí regulačného orgánu alebo agentúry, alebo navrhovať príslušným súdom, aby takéto sankcie uložili. Sem patrí právomoc uložiť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy prípadne vertikálne integrovanému podniku sankcie za neplnenie povinností, ktoré vyplývajú z tejto smernice, alebo navrhnúť uloženie takýchto sankcií vo výške až 10 % ročného obratu prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo až 10 % ročného obratu vertikálne integrovaného podniku; a

Odôvodnenie

Pozmeňujúci návrh je naliehavo potrebný z dôvodov týkajúcich sa vnútornej logiky textu.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh smernice

Článok 59 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Aby sa zvýšila transparentnosť trhu a všetkým záujemcom sa poskytli všetky potrebné informácie, rozhodnutia alebo návrhy rozhodnutí o prenosových a distribučných tarifách v zmysle článku 60 ods. 3, musia regulačné orgány účastníkom trhu sprístupniť podrobné metodiky a príslušné náklady použité na výpočet príslušných sieťových taríf.

8.  Aby sa zvýšila transparentnosť trhu a všetkým záujemcom sa poskytli všetky potrebné informácie, rozhodnutia alebo návrhy rozhodnutí o prenosových a distribučných tarifách v zmysle článku 60 ods. 3, musia regulačné orgány účastníkom trhu sprístupniť podrobné metodiky a príslušné náklady použité na výpočet príslušných sieťových taríf pri zohľadnení investičných nákladov, pridanej hodnoty distribuovanej výroby elektriny, flexibility, digitalizácie, riadenia odberu, uskladňovania a používania sietí zo strany užívateľov sústavy vrátane aktívnych odberateľov a ďalších faktorov.

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh smernice

Článok 62 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Povinnosti a právomoci regulačných orgánov vo vzťahu k regionálnym prevádzkovým strediskám

Povinnosti a právomoci regulačných orgánov vo vzťahu k regionálnym koordinačným strediskám

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh smernice

Článok 62 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Regionálne regulačné orgány danej geografickej oblasti, v ktorej je zriadené regionálne prevádzkové stredisko, v úzkej vzájomnej koordinácii:

1.  Regionálne regulačné orgány danej geografickej oblasti, v ktorej je zriadené regionálne koordinačné stredisko, v úzkej vzájomnej koordinácii:

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh smernice

Článok 62 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  schvaľujú stanovy a rokovací poriadok;

a)  schvaľujú návrh na zriadenie regionálnych koordinačných stredísk v súlade s článkom 32 ods. 1 nariadenia (EÚ)... [prepracované znenie nariadenia podľa návrhu COM(2016) 861/2];

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh smernice

Článok 62 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  schvaľujú postup kooperatívneho rozhodovania;

c)  schvaľujú postupy spolupráce;

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh smernice

Článok 62 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  posudzujú, či regionálne prevádzkové stredisko má primerané právomoci, zdroje a nestrannosť na nezávislý výkon zverených funkcií a úloh vrátane bezpečnosti, zodpovednosti a zvládania nepredvídaných udalostí;

d)  zabezpečujú, aby regionálne koordinačné stredisko malo primerané právomoci, zdroje a nestrannosť na nezávislý výkon zverených funkcií a úloh vrátane oblastí bezpečnosti, zodpovednosti a zvládnutia nepredvídaných udalostí;

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh smernice

Článok 62 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  požadovať informácie od regionálnych prevádzkových stredísk;

a)  požadovať informácie od regionálnych koordinačných stredísk;

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh smernice

Článok 62 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  v priestoroch regionálnych prevádzkových stredísk vykonávať kontroly vrátane neohlásených;

b)  v priestoroch regionálnych koordinačných stredísk vykonávať kontroly vrátane neohlásených;

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh smernice

Článok 62 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  vydávať spoločné záväzné rozhodnutia týkajúce sa regionálnych prevádzkových stredísk.

c)  vydávať spoločné záväzné rozhodnutia týkajúce sa regionálnych koordinačných stredísk.

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh smernice

Článok 62 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  v súvislosti s povinnosťami vyplývajúcimi z právnych predpisov Únie riešiť sťažnosti na regionálne prevádzkové strediská.

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh smernice

Článok 62 – odsek 2 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  Regulačné orgány vzájomne úzko spolupracujú a radia sa aj s agentúrou a agentúre i sebe navzájom poskytujú všetky informácie potrebné na plnenie svojich úloh vyplývajúcich z tohto článku.

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh smernice

Článok 69 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 69a

 

Preskúmanie

 

Komisia do 1. júna 2025 preskúma a predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tejto smernice spolu s prípadným legislatívnym návrhom.

 

V rámci preskúmania posúdi najmä, či odberatelia, najmä zraniteľní alebo odberatelia zasiahnutí energetickou chudobou, sú podľa ustanovení tejto smernice primerane chránení.

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  byť prevádzkovo nezávislé a dodávateľom zaistiť rovnaké zaobchádzanie z hľadiska výsledkov vyhľadávania;

a)  byť nezávislé od všetkých účastníkov trhu a všetkým dodávateľom zaistiť rovnaké zaobchádzanie z hľadiska výsledkov vyhľadávania;

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  jasne uvádzať ich vlastníkov a fyzické alebo právnické osoby, ktoré daný nástroj prevádzkujú;

b)  jasne uvádzať ich vlastníkov a fyzické alebo právnické osoby, ktoré daný nástroj prevádzkujú, ako aj informácie o financovaní daných nástrojov;

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  uvádzať jasné a objektívne kritériá ako základu pre porovnávanie;

c)  uvádzať jasné a objektívne kritériá ako základu pre porovnávanie s uvedením zahrnutých služieb;

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  zoraďovať a zobrazovať výsledky vyhľadávania podľa nestranného algoritmu nezávislého od akejkoľvek odmeny zo strany dodávateľov;

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  byť prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím;

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  uvádzať čo možno najúplnejší sortiment elektroenergetických ponúk, ktoré zodpovedajú podstatnej časti trhu, a ak prezentované informácie neposkytujú úplný prehľad o celom trhu, jednoznačne uviesť túto skutočnosť ešte pred zobrazením výsledkov a

f)  uvádzať čo možno najúplnejší sortiment elektroenergetických ponúk vrátane informácií o zdrojoch energie a zabezpečiť transparentnosť jednotlivých ponúk, ktoré zodpovedajú dynamickým i nedynamickým tarifám, individuálnym a balíkovým zmluvám od dodávateľov, agregátorov a poskytovateľov služieb a ak prezentované informácie neposkytujú úplný prehľad o celom trhu, jednoznačne uviesť túto skutočnosť ešte pred zobrazením výsledkov; a

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh smernice

Príloha I – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  umožniť spotrebiteľom porovnávať bez toho, aby poskytli osobné údaje.

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh smernice

Príloha II – bod 1 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Na faktúrach a pravidelných vyúčtovaniach pre koncových odberateľov sa musia výrazne uviesť tieto informácie:

Na faktúrach a pravidelných vyúčtovaniach pre koncových odberateľov sa musia výrazne uviesť tieto hlavné informácie zreteľne odlíšené od ostatných častí faktúry:

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh smernice

Príloha II – bod 1 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  účtovaná cena; podľa možností jej podrobný rozpis;

a)  účtovaná cena, prípadne konečná cena za kWh; podľa možností jej podrobný rozpis;

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh smernice

Príloha II – bod 1 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  splatnosť faktúry;

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh smernice

Príloha II – bod 1 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  kontaktné údaje dodávateľa vrátane linky zákazníckej podpory;

d)  kontaktné údaje dodávateľa s uvedením aspoň telefónneho čísla a e-mailovej adresy;

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh smernice

Príloha II – bod 1 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  informácie o zmene dodávateľa a riešení sporov;

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh smernice

Príloha II – bod 1 – odsek 1 – písmeno g a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ga)  odkaz na miesto, kde možno nájsť webové sídlo/sídla s porovnaním cien;

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh smernice

Príloha II – bod 1 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  informácie o právach odberateľa vzhľadom na dostupné prostriedky riešenia sporov v prípade sporu podľa článku 26.

h)  kontaktné údaje subjektu zodpovedného za riešenie sporov;

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh smernice

Príloha II – bod 1 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  jednotné kontaktné miesto uvedené v článku 25.

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh smernice

Príloha II – bod 1 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Podľa potreby sa na faktúrach a pravidelnom vyúčtovaní pre koncových odberateľov výrazne uvedú alebo k nim pripoja tieto informácie:

Na faktúrach a pravidelnom vyúčtovaní pre koncových odberateľov sa uvedú alebo sa k nim pripoja tieto informácie:

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh smernice

Príloha II – bod 1 – odsek 2 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  informácie o ich právach v súvislosti s dostupnými prostriedkami riešenia sporov v prípade sporu podľa článku 26.

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh smernice

Príloha II – bod 1 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Okrem toho sa koncovým odberateľom sprístupní porovnanie s priemerným normalizovaným alebo referenčným odberateľom v danej kategórii používateľov, a to priamo na faktúrach a pravidelnom vyúčtovaní, vo forme prílohy alebo odkazu.

Okrem toho sa koncovým odberateľom sprístupní porovnanie s priemerným normalizovaným alebo referenčným odberateľom v danej kategórii odberateľov.

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh smernice

Príloha II – bod 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Odberateľská cena pozostáva z týchto troch hlavných zložiek: za energiu a jej dodávku, za sieť (prenos a distribúciu) a zložka, ktorú tvoria dane, odvody, poplatky a úhrady.

Odberateľská cena pozostáva z týchto troch hlavných zložiek: za energiu a jej dodávku, za sieť (prenos a distribúciu) a zložka, ktorú tvoria dane, odvody, všetky dotácie, poplatky a úhrady.

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh smernice

Príloha II – bod 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podrobné údaje podľa času spotreby za ktorýkoľvek deň, týždeň, mesiac a rok. Tieto údaje musia byť pre koncových odberateľov v takmer reálnom čase dostupné cez internet alebo rozhranie meradla za obdobie minimálne 24 predchádzajúcich mesiacov alebo za obdobie od nadobudnutia platnosti zmluvy o dodávke, ak je kratšie.

b)  podrobné údaje podľa času spotreby za ktorýkoľvek deň, týždeň, mesiac a rok. Tieto údaje musia byť pre koncových odberateľov v takmer reálnom čase dostupné v ľahko použiteľnom formáte cez internet alebo rozhranie meradla za obdobie minimálne 24 predchádzajúcich mesiacov alebo za obdobie od nadobudnutia platnosti zmluvy o dodávke, ak je kratšie.

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh smernice

Príloha III – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Toto posúdenie musí zohľadňovať metodiku analýzy nákladov a prínosov a minimálne funkcie inteligentných meradiel vymedzené v odporúčaní Komisie 2012/148/EÚ, ako aj najlepšie dostupné techniky na zaistenie maximálnej miery kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov.

2.  Toto posúdenie musí mať ako základ metodiku analýzy nákladov a prínosov a minimálne funkcie inteligentných meradiel vymedzené v odporúčaní Komisie 2012/148/EÚ, ako aj najlepšie dostupné techniky na zaistenie maximálnej miery kybernetickej bezpečnosti a ochrany údajov. Komisia zabezpečí, aby sa táto metodika dôsledne používala v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh smernice

Príloha III – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Ak tak členské štáty stanovia alebo vzhľadom na toto posúdenie určený príslušný orgán vypracuje harmonogram zavádzania inteligentných meracích systémov v priebehu najviac 10 rokov. V prípade pozitívneho posúdenia zavedenia inteligentných meradiel sa inteligentné meracie systémy nainštalujú aspoň u 80 % koncových odberateľov do 8 rokov od dátumu pozitívneho posúdenia alebo do roku 2020 v tých členských štátoch, ktoré ich začali zavádzať ešte pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice.

3.  Ak tak členské štáty stanovia alebo vzhľadom na toto posúdenie určený príslušný orgán vypracuje harmonogram zavádzania inteligentných meracích systémov v priebehu najviac 5 rokov. V prípade pozitívneho posúdenia zavedenia inteligentných meradiel sa inteligentné meracie systémy nainštalujú aspoň u 80 % koncových odberateľov do 5 rokov od dátumu pozitívneho posúdenia alebo do roku 2020 v tých členských štátoch, ktoré ich začali zavádzať ešte pred nadobudnutím účinnosti tejto smernice.

  • [1]  Ú. v. EÚ C ...
  • [2]  Ú. v. EÚ C ...
  • [3]  Ú. v. ES C 77, 28. 3. 2002, s. 1.

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Úvod

Vnútroštátne monopoly celé roky ovládali elektrizačné sústavy v Európe, pričom mali pod kontrolou celú systém od výroby až po distribúciu a dodávky pre spotrebiteľov. Hoci takýto systém „zhora nadol“ zásoboval elektrickou energiou, neumožňoval hospodársku súťaž, čo pre spotrebiteľa nebolo výhodné. Od roku 1996 sa trhy s elektrinou postupne otvorili, čo podporilo hospodársku súťaž a zníženie cien. Posledné zásadné legislatívne zmeny v EÚ prišli s tretím energetickým balíkom v roku 2009.

Odvtedy nastala vo výrobe elektrickej energie revolúcia. Výroba elektrickej energie sa z centralizovaného systému zmenila na oveľa viac decentralizovanú, a to vďaka pokroku v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a ďalším technológiám. Právne predpisy však treba zase upraviť tak, aby sa prispôsobili tejto novej realite.

Energia z obnoviteľných zdrojov (často z vetra alebo slnka) priniesla do sústavy vysokú nespojitosť. Bolo ju preto treba prispôsobiť, aby bola pružnejšia a zároveň zaručovala bezpečnosť dodávok pre spotrebiteľov. Naše ciele v oblasti klímy vyvolali vznik rôznych systémov dotácií a podpor, ktoré v spojení s čiastočnou cezhraničnou spoluprácou členských štátov EÚ mali na úrovni EÚ za dôsledok nadmerné výrobné kapacity. V mnohých členských štátoch regulované ceny v kombinácii s nesúrodými režimami podpory vysielajú nesprávne signály pre investície.

V záujme riešenia týchto problémov a podpory dekarbonizácie zaujal spravodajca prístup, podľa ktorého je trh na prvom mieste, čo znamená vytvorenie skutočne rovnakých podmienok pre všetkých účastníkov trhu. Znamená to ústup od dotácií narúšajúcich trh, či už ide o fosílne palivá, jadrovú energiu alebo energiu z obnoviteľných zdrojov. Spravodlivé pravidlá znamenajú spravodlivú hospodársku súťaž na trhu. Vďaka spravodlivému trhu s elektrickou energiou nielen naplníme svoje ciele v oblasti klímy, ako spotrebiteľom zároveň zabezpečíme tie najnižšie a najatraktívnejšie ceny, ako aj bezpečnosť dodávok bez nadmerných investícií.

II. Správa

II.1. Trh na prvom mieste

Základným princípom každého trhu je voľný pohyb cien. Odstránenie cenových stropov je preto základným prvkom a malo by nastať čo najskôr.

Kapacitné mechanizmy sú dotácie, ktoré nemajú takmer žiadny zmysel, keď má EÚ nadmerné kapacity. Spravodajca sa domnieva, že by sa mali uplatňovať len ako posledná možnosť. Po prvé, európske posúdenie primeranosti by muselo preukázať, že problém primeranosti je skutočnosťou. Potom by členský štát musel riešiť jestvujúce prekážky, ktoré vyvolávajú problém primeranosti prostredníctvom konkrétnych záväzkov, ktoré podliehajú preskúmaniu zo strany Komisie. Ak možno problém primeranosti riešiť len v dlhšom časovom horizonte, môže sa povoliť kapacitný mechanizmus, ale len za určitých podmienok a podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci. Takéto mechanizmy, by museli byť pokiaľ možno cezhraničné.

Rovnaké podmienky pre všetkých sú kľúčovým prvkom k tomu, aby boli ceny založené na hospodárskej súťaži. Súčasnou podporou niektorým výrobcom vo forme prednostného dispečingu a výnimky zo zodpovednosti za vyrovnávanie odchýlok sa narúša hospodárska súťaž. Spravodajca je presvedčený, že na to, aby trh fungoval správne, musí byť každý finančne zodpovedný za nevyváženosť, ktorú v systéme spôsobuje. Takýto prístup je tou správnou motiváciou na udržiavanie systému v rovnováhe a zaisťuje primeranú úroveň bezpečnosti dodávok, čím potreba kapacitných mechanizmov klesá.

II.2. Oblasti ponukového konania

Väčšie oblasti ponukového konania poskytujú väčšiu likviditu, ale menej stimulov pre investície do sietí. Spravodajca sa stotožňuje s názorom, že oblasti ponukového konania by mali byť z časového hľadiska stabilné a čo najrozsiahlejšie, aby bolo zohľadnené systémové preťaženie. Navrhuje prístup cukru a biča. Po prvé, po preskúmaní oblasti ponukového konania by sa príslušné členské štáty mali jednomyseľne dohodnúť na štruktúre oblasti ponukového konania, prípadne aj na konkrétnych záväzkoch. Ak nie je možné dosiahnuť dohodu, mala by sa do toho zapojiť Komisia, aby danú nezhodu vyriešila.

II.3. Regionálna spolupráca

Na trhu s elektrickou energiou to, čo sa stane v jednom členskom štáte, ovplyvňuje ostatné štáty v regióne i mimo neho. Aby sa zaistila bezpečnosti sústavy a zabránilo sa výpadkom elektrickej energie, je dôležitá lepšia regionálna spolupráca prevádzkovateľov prenosových sústav. Spravodajca vidí veľký prínos v tom, že bezpečnosť sústav už zaisťujú regionálni koordinátori prevádzkovej bezpečnosti. Vzhľadom na to, že trh s elektrickou energiou je čoraz viac poprepájaný, ďalším logickým krokom je posilnenie tejto spolupráce pridelením ďalších úloh a funkcií regionálnej úrovni. Konečná zodpovednosť za bezpečnosť sústavy však musí zostať u prevádzkovateľov prenosových sústav.

II.4. Spotrebiteľ

Technológie v súčasnosti umožňujú novým aktérom, aby sa stali aktívnymi na trhu s elektrickou energiou. Štruktúra trhu preto musí umožniť a podporiť začlenenie všetkých, ktorí môžu a sú ochotní sa na ňom zúčastňovať, či už ide o vlastnú výrobu, skladovanie alebo riadenie odberu. Odstraňovanie prekážok trhu znamená viac aktérov na trhu a väčší výber pre spotrebiteľa. Spravodajca odporúča aj zmeny v návrhu, aby sa spotrebiteľ mohol rozhodovať na základe informácií a mohol zmeniť dodávateľa v krátkom čase.

STANOVISKO VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

D(2017)36117

Jerzy Buzek

predseda Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

PHS 08B046

Brusel

Vec:  Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie)

  (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci preskúmal uvedený návrh v súlade s článkom 104 o prepracovaní začleneným do rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu.

Odsek 3 tohto článku znie:

„Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému výboru.

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 169 a 170, sú v gestorskom výbore prípustné pozmeňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú zmeny.

Pozmeňujúce návrhy k častiam návrhu, ktoré sa nemenia, však môže výnimočne prijať v jednotlivých prípadoch predseda gestorského výboru, ak dospeje k záveru, že je to potrebné z naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu alebo preto, že pozmeňujúce návrhy sú neoddeliteľne spojené s inými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi. Tieto dôvody sa musia uviesť v písomnom odôvodnení k pozmeňujúcim návrhom.“

Na základe stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Parlamentu, Rady a Komisie, ktorá preskúmala návrh prepracovaného znenia, a v súlade s odporúčaniami spravodajkyne Výbor pre právne veci zastáva názor, že predmetný návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny okrem tých, ktoré tak boli označené v návrhu a konzultačnou pracovnou skupinou, a že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predchádzajúcich aktov s týmito zmenami, tento návrh obsahuje priamu kodifikáciu jestvujúcich textov bez zmeny ich podstaty.

Výbor pre právne veci napokon na svojej schôdzi 7. septembra 2017 schválil 19 hlasmi za, pričom 2 poslanci sa hlasovania zdržali[1], odporúčanie, aby Výbor pre medzinárodný obchod ako gestorský výbor pristúpil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade s článkom 104.

S úctou

Pavel Svoboda

Príloha: Správa podpísaná predsedom konzultačnej pracovnej skupiny.

  • [1]  Prítomní boli títo poslanci: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken a Tadeusz Zwiefka.

PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

 

    V Bruseli 24. 7. 2017

STANOVISKO

PRE  EURÓPSKY PARLAMENT

    RADU

    KOMISIU

Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie)

COM(2016) 864 final/2 z 23. 2. 2017 - 2016/0380 (COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom používaní postupu prepracovania právnych aktov a najmä na jej bod 9 poradná pracovná skupina zložená zo zástupcov právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie na svojej schôdzi 6. júna 2017 preskúmala uvedený návrh predložený Komisiou.

Na tejto schôdzi[1] po preskúmaní návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady , ktorým sa prepracúva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES, konzultačná pracovná skupina na základe vzájomnej dohody určila, že nasledujúce časti textu mali byť zvýraznené sivou farbou, ktorá sa bežne používa na označenie podstatných zmien:

– v odôvodnení 2 vypustenie slov a zvýšiť objem cezhraničného obchodu v snahe získať výhody vyplývajúce z vyššej efektívnosti;

– v odôvodnení 37 vypustenie prvých troch viet odôvodnenia 50 smernice 2009/72/ES, ktoré znejú nasledovne: Požiadavky služby vo verejnom záujme vrátane požiadaviek týkajúcich sa univerzálnej služby a spoločné minimálne normy, ktoré z nich vyplývajú, sa musia ďalej posilniť s cieľom zabezpečiť, aby všetci spotrebitelia, najmä tí zraniteľní, mali prospech z hospodárskej súťaže a zo spravodlivých cien. Požiadavky služby vo verejnom záujme by sa mali vymedziť na vnútroštátnej úrovni s prihliadnutím na vnútroštátnu situáciu; členské štáty by však mali rešpektovať právo Spoločenstva. Občania Európskej únie a ak to členské štáty považujú za vhodné, aj malé podniky by mali mať možnosť využívať záväzky služby vo verejnom záujme, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť dodávok a primerané ceny;

– v článku 1 vypustenie slova „integrovať“;

– v článku 9 ods. 5 vypustenie odkazu na článok 8 smernice 2009/72/ES;

– v článku 10 ods. 2 písm. g) vypustenie znenia mali prospech z transparentných, jednoduchých a nenákladných postupov na riešenie sťažností. Konkrétne majú všetci spotrebitelia právo na primeranú kvalitu služieb a riešenie sťažností zo strany svojho poskytovateľa elektroenergetických služieb. Takéto postupy mimosúdneho riešenia sporov musia umožňovať, aby sa spory riešili spravodlivo a rýchlo, podľa možnosti do troch mesiacov, a ak je to opodstatnené, aby musia umožňovať náhradu/alebo odškodnenie;

– po znení článku 18 vypustenie celého znenia článku 3 ods. 10 smernice 2009/72/ES;

– po znení článku 25 vypustenie celého znenia článku 3 ods. 16 smernice 2009/72/ES;

– v článku 26 vypustenie slov aby existoval nezávislý mechanizmus, napr. ombudsman pre odvetvie energetiky alebo orgán zastupujúci spotrebiteľov, na účinné riešenie sťažností a mimosúdne riešenie sporov;

– v článku 27 ods. 2 nahradenie slov otváraniu trhu slovami slobodnej voľbe dodávateľa;

– v článku 28 ods. 1 vypustenie prídavného mena koncoví pred slovom odberatelia;

– v článku 38 ods. 2 písm. a) vypustenie slov rezervná kapacita;

– v článku 47 ods. 3 pridanie úvodných slov Vertikálne integrovaný podnikateľský subjekt a jeho;

– v článku 59 ods. 4, úvodné znenie, pridanie slov a 3;

– v článku 61 ods. 2 písm. d) pridanie slov a usmernenia;

– v článku 66 ods. 1 nahradenie súčasného znenia môžu žiadať o výnimky z príslušných ustanovení kapitol IV, VI, VII a VIII, ako aj kapitoly III v prípade veľmi malých izolovaných sústav do tej miery, pokiaľ sa to týka modernizácie, skvalitňovania a rozširovania súčasných kapacít, ktoré im môže poskytnúť Komisia 23(2) znením môžu žiadať o výnimky z príslušných ustanovení kapitol IV, V a VI, ako aj článkov 4, 6, 7 a 8;

v bode 4 písm. a) prílohy II pridanie slov (na vnútroštátnej úrovni, t. j. v členskom štáte, kde bola zmluva o dodávke uzatvorená, ako aj na úrovni celého dodávateľského podniku, ak daný dodávateľ pôsobí vo viacerých členských štátoch);

v druhom pododseku bodu 4 prílohy II odkaz na písm. b) prvého pododseku toho istého bodu;

v bode 3 prílohy III nahradenie slova spotrebitelia výrazom koncoví odberatelia.

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu následne jednomyseľne skonštatovala, že návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené v návrhu. Pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skoršieho aktu s uvedenými podstatnými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platného právneho aktu bez zmeny jeho podstaty.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

právna služba      právna služba      generálny riaditeľ

  • [1]   Konzultačná pracovná skupina pracovala na základe anglickej verzie návrhu, ktorá bola pôvodnou verziou skúmaného textu.

STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (24.11.2017)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie)
(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Pavel Poc

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca vo všeobecnosti víta návrh smernice, ktorý predložila Komisia.

Legislatívny návrh správne:

1.  kladie dôraz na spotrebiteľov v rámci transformácie energetiky;

2.  usiluje sa vytvoriť rovnaké podmienky umožňujúce účasť obnoviteľných zdrojov energie na trhu;

3.  posilňuje regionálnu spoluprácu.

V záujme zabezpečenia úplného splnenia cieľov európskej energetickej politiky a energetickej únie je však návrh smernice potrebné v niektorých oblastiach zmeniť:

·  prechod na čisté hospodárstvo sa musí uskutočniť tak, aby sa spotrebiteľom energie uložila len znesiteľná záťaž;

·  väčší dôraz treba venovať integrácii trhu a súvisiacemu fungovaniu trhu, pričom rovnaké podmienky pre všetkých účastníkov sú nevyhnutnou podmienkou;

·  novým právnym rámcom na európskej i vnútroštátnej úrovni by sa mali vytvoriť spravodlivé podmienky účasti nových subjektov, napr. agregátorov alebo miestnych energetických komunít, na trhu, ktoré zároveň nebudú diskriminovať ostatných účastníkov.

Rozhodujúce je zabezpečiť užšiu integráciu vyrovnávacieho trhu s cieľom umožniť účinnú účasť obnoviteľných zdrojov energie a strany spotreby energie na cezhraničnej úrovni. Potrebné je však tiež zabezpečiť neustálu bezpečnosť dodávok. Na tento účel musia práva v tejto oblasti presne zodpovedať povinnostiam, aby sa zabránilo akémukoľvek vplyvu na spotrebiteľov. Za bezpečnosť dodávok elektrickej energie nesú zodpovednosť členské štáty a vo väčšine prípadov ich vnútroštátni prevádzkovatelia prenosových sústav.

Sú potrebné jasné pravidlá pre nové subjekty na trhu, napr. pre agregátorov alebo miestne energetické komunity. Spravodajca oceňuje, že Komisia sa touto otázkou zaoberala v právnych predpisoch, avšak nenazdáva sa, že predpisy boli pre agregátorov stanovené správne. V priloženom posúdení vplyvu sa uvádza, že ak medzi agregátormi neexistujú žiadne kompenzačné mechanizmy a nepredpokladajú sa žiadne strany zodpovedné za vyrovnávanie odchýlok, vzniká riziko, že agregátori sa ako „čierni pasažieri“ nebudú podieľať na systémových poplatkoch a riadenie odberu sa bude aktivovať neefektívnym spôsobom.

Spravodajca by rád zdôraznil, že je potrebné náležite zabezpečiť ochranu zraniteľných spotrebiteľov a spotrebiteľov postihnutých energetickou chudobou. Komisia správne zdôraznila sociálnu politiku a postupné zrušenie cenovej regulácie, ktorá sa v konečnom dôsledku preukázala ako diskriminačná aj voči zraniteľným spotrebiteľom a spotrebiteľom postihnutým energetickou chudobou. Určité detaily, ako je jasná definícia situácie mimoriadnej naliehavosti, v ktorej možno cenovú reguláciu výnimočne uplatniť, treba spresniť, aby sa pri implementácii týchto ustanovení zabránilo akýmkoľvek pochybnostiam.

Pravidlá týkajúce sa miestnych energetických komunít treba koncipovať tak, aby sa zabezpečilo, že spotrebitelia, ktorí sa rozhodnú nezúčastňovať sa v miestnej energetickej komunite, nebudú znevýhodnení a že miestne energetické komunity nezvýšia náklady elektrizačnej sústavy ako takej, čo by malo škodlivý vplyv na zraniteľných spotrebiteľov a spotrebiteľov postihnutých energetickou chudobou.

V záujme zvýšenia flexibility sústavy a integrácie obnoviteľných zdrojov energie je zásadné, aby bol lepšie prepojený veľkoobchodný trh s maloobchodným. Sú vítané ustanovenia, ktoré umožňujú, aby každý odberateľ mohol požiadať svojho poskytovateľa elektroenergetických služieb o zmluvu s dynamickou cenotvorbou.

Z hľadiska uľahčenia riadenia odberu je rozhodujúce poskytnúť odberateľom všetky informácie potrebné na ich účasť na trhu a na rozumnú a informovanú voľbu svojho poskytovateľa elektroenergetických služieb. Je potrebné zaviesť jednoduché a jasné účty za elektrinu a tiež hľadať ďalšie inovačné spôsoby, ako poskytnúť dodatočné informácie týkajúce sa vyúčtovania.

Nákladovo efektívne zavádzanie inteligentných prvkov môže zjednodušiť integráciu obnoviteľných zdrojov energie a účasť spotrebiteľov na trhu s energiou. V tejto súvislosti je dôležité zdôrazniť, že nákladovo najefektívnejší spôsob zavádzania inteligentných meradiel je ten spôsob, ktorý prebieha spolu s výmenou existujúcich meracích zariadení na konci ich životného cyklu. Spravodajca preto zdôrazňuje, že je potrebné objasniť zaobchádzanie s týmito inteligentnými meradlami, ktoré boli zavedené skôr, ako táto smernica nadobudla účinnosť, a ich súlad s touto smernicou, a to spôsobom, ktorý nebude mať negatívny dosah na konečné ceny pre spotrebiteľov.

Spravodajca víta dôraz, ktorý Komisia kladie na prevádzkovateľov distribučných sústav, čo je dôležité z hľadiska posilnenia flexibility sústavy a pripravenosti zaviesť obnoviteľné zdroje energie na miestnej úrovni.

Akékoľvek využívanie flexibility v rámci distribučných sústav vrátane uskladňovania energie sa musí vykonať nákladovo efektívnym spôsobom, aby sa koncovým spotrebiteľom umožnilo získať čo najviac výhod. Spravodajca preto navrhuje zvážiť zmeny pravidiel týkajúcich sa vlastníctva zariadení na uskladňovanie energie prevádzkovateľmi distribučných sústav.

Integráciou elektrickej mobility do elektrizačnej sústavy sa tiež umožní aktívna účasť koncových spotrebiteľov, čím sa zvýši celková flexibilita elektrizačnej sústavy. Pri posudzovaní vlastníctva infraštruktúry elektrickej mobility prevádzkovateľmi distribučných sústav je však potrebné rozlišovať medzi verejnou prevádzkou a súkromným využitím.

Zásadný význam má aj spolupráca medzi prevádzkovateľmi distribučných sústav v celej Európe. V tejto súvislosti treba ďalej spresniť podmienky účasti prevádzkovateľov distribučných sústav v Európskej organizácii prevádzkovateľov distribučných sústav a tak zabezpečiť ich proporčné zastúpenie, ako aj financovanie tohto subjektu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES významne prispeli k vytvoreniu takéhoto vnútorného trhu s elektrinou. Energetický systém Európy však prechádza hlbokou zmenou. Spoločný cieľ dekarbonizovať energetický systém prináša účastníkom trhu nové príležitosti a výzvy. Zároveň technologický vývoj umožňuje nové formy účasti spotrebiteľov a cezhraničnej spolupráce. Trhové pravidlá Únie treba prispôsobiť novým trhovým okolnostiam.

(3)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/54/ES a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES významne prispeli k vytvoreniu takéhoto vnútorného trhu s elektrinou. Energetický systém Európy však prechádza hlbokou zmenou. Spoločný cieľ zvýšiť do roku 2030 podiel energie z obnoviteľných zdrojov v elektroenergetickom odvetví prinajmenšom na 45 % a do roku 2050 úplne dekarbonizovať energetický systém prináša účastníkom trhu nové príležitosti a výzvy. Zároveň technologický vývoj umožňuje nové formy účasti spotrebiteľov a cezhraničnej spolupráce. Trhové pravidlá Únie treba prispôsobiť novým trhovým okolnostiam.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Oznámenie Komisie z 15. júla 2015 „Otvorenie verejnej konzultácie o novej koncepcii trhu s energiou“31 poukázalo na to, že odklon od výroby vo veľkých ústredných elektrárňach smerom k distribuovanej výrobe z obnoviteľných zdrojov energie a k dekarbonizovaným trhom si vyžaduje prispôsobenie súčasných pravidiel obchodovania s elektrinou a zmeny existujúcich trhových rolí. Zdôraznila sa v ňom potreba organizovať trhy s elektrinou flexibilnejšie a plne integrovať všetkých trhových aktérov vrátane výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov, poskytovateľov nových energetických služieb, uskladňovania energie a flexibilného dopytu.

(6)  Oznámenie Komisie z 15. júla 2015 s názvom Otvorenie verejnej konzultácie o novej koncepcii trhu s energiou31 poukázalo na to, že odklon od výroby vo veľkých ústredných elektrárňach smerom k distribuovanej výrobe z obnoviteľných zdrojov energie a k dekarbonizovaným trhom si vyžaduje prispôsobenie súčasných pravidiel obchodovania s elektrinou a zmeny existujúcich trhových rolí. Zdôraznila sa v ňom potreba organizovať trhy s elektrinou flexibilnejšie a plne integrovať všetkých trhových aktérov vrátane výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov, poskytovateľov nových energetických služieb, uskladňovania energie a flexibilného dopytu. Rovnako dôležité je, aby Únia okamžite investovala do prepojenosti na európskej úrovni s cieľom zabezpečiť prenos energie prostredníctvom vysokonapäťových sústav na prenos elektrickej energie.

_________________

_________________

31   COM (2015) 340 final, 15.7.2015.

31   COM (2015) 340 final, 15.7.2015.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  V záujme dokončenia vnútorného trhu s elektrinou by členské štáty mali posilňovať integráciu svojich národných trhov a spoluprácu medzi prevádzkovateľmi sústav na úrovni Únie a na regionálnej úrovni, ktorá zahrnie aj izolované sústavy, ktoré tvoria energetické ostrovy pretrvávajúce v Únii.

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie musí byť v smernici zachované, aby sa zdôraznilo, že členské štáty musia spolupracovať na dosahovaní jedného z hlavných cieľov energetickej politiky EÚ, ktorým je vytvorenie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Únii sa najefektívnejšie podarí splniť svoje ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov vytvorením trhového rámca, ktorý odmeňuje flexibilitu a inovácie. Kľúčovým faktorom umožňujúcim využívanie obnoviteľných zdrojov energie je návrh dobre fungujúceho trhu s elektrinou.

Odôvodnenie

Fungujúci vnútorný trh s elektrinou by mal prispievať k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie a umožniť EÚ, aby dosiahla svoje ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj svoje medzinárodné povinnosti vyplývajúce z parížskych dohôd o zmene klímy.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Členské štáty a národné regulačné orgány by mali s cieľom zabezpečiť hospodársku súťaž a dodávky elektriny za čo najkonkurenčnejšie ceny uľahčovať cezhraničný prístup nových dodávateľov elektriny z rôznych zdrojov energie, ako aj nových výrobcov energie , poskytovateľov uskladňovania a riadenia odberu.

(11)  Členské štáty a národné regulačné orgány by mali s cieľom zabezpečiť hospodársku súťaž a dodávky elektriny za čo najkonkurenčnejšie ceny uľahčovať cezhraničný prístup nových dodávateľov elektriny z rôznych zdrojov energie, ako aj nových výrobcov energie , poskytovateľov uskladňovania a riadenia odberu. Členské štáty by však mali spolupracovať na plánovaní tokov elektriny a mali by prijať potrebné opatrenia na zabránenie neplánovaným kruhovým tokom elektriny.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s dvomi pozmeňujúcimi návrhmi k článku 3.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  Mali by sa podporovať prepojenia medzi členskými štátmi, lebo uľahčujú integráciu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie, riešia otázku premenlivosti, znižujú náklady na vyrovnávanie a podporujú hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 11b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b)  Európska rada na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 23. a 24. októbra 2014, rozhodla, že Komisia s podporou členských štátov prijme naliehavé opatrenia s cieľom zabezpečiť splnenie minimálneho cieľa prepojenia súčasných elektrizačných sústav na úrovni 10 %, a to okamžite alebo najneskôr do roku 2020, a to prinajmenšom v prípade tých členských štátov, ktoré zatiaľ nedosiahli minimálnu úroveň integrácie do vnútorného trhu s energiou, a členských štátov, ktoré predstavujú ich hlavný prístupový bod na vnútorný trh s energiou.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  V záujme dosahovania cieľov všeobecného hospodárskeho záujmu by sa členským štátom mala ponechať veľká miera voľnosti v ukladaní povinností služby vo verejnom záujme elektroenergetickým podnikom. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby odberatelia elektriny v domácnosti, a pokiaľ to členské štáty považujú za vhodné, aj malé podniky, mali právo byť zásobovaní elektrinou stanovenej kvality za jasne porovnateľné, transparentné a konkurencieschopné ceny. Povinnosti služby vo verejnom záujme v podobe regulácie dodávateľských cien sú však v zásade rušivým opatrením, ktoré často vedie k hromadeniu tarifných deficitov, obmedzovaniu voľby spotrebiteľa, slabšej stimulácii úspor energie a investícií do energetickej efektívnosti, nižšej úrovni služieb, nižšej miere zapojenia a spokojnosti spotrebiteľov, obmedzovaniu hospodárskej súťaže a menšiemu počtu inovačných produktov a služieb na trhu. Členské štáty by preto mali na zaistenie cenovej dostupnosti dodávok elektriny pre svojich občanov uplatňovať iné politické nástroje, a to najmä cielené opatrenia sociálnej politiky. Intervencie v oblasti stanovovania cien by sa mali uplatňovať len za určitých obmedzených výnimočných okolností. Plne liberalizovaný maloobchodný trh s elektrinou by stimuloval cenovú i necenovú konkurenciu existujúcich dodávateľov, ako aj vstup nových aktérov na trh, čím by sa pre spotrebiteľov zlepšili možnosti výberu a zvýšila ich spokojnosť.

(15)  V záujme dosahovania cieľov všeobecného hospodárskeho záujmu by sa členským štátom mala ponechať veľká miera voľnosti v ukladaní povinností služby vo verejnom záujme elektroenergetickým podnikom. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby odberatelia elektriny v domácnosti, a pokiaľ to členské štáty považujú za vhodné, aj malé podniky, mali právo byť zásobovaní elektrinou stanovenej kvality za jasne porovnateľné, transparentné a konkurencieschopné ceny. Povinnosti služby vo verejnom záujme v podobe regulácie dodávateľských cien však môžu predstavovať v zásade rušivé opatrenie, pokiaľ cena neodráža hodnotu elektriny a náklady dodávateľa, čo často vedie k hromadeniu tarifných deficitov, obmedzovaniu voľby spotrebiteľa, slabšej stimulácii úspor energie a investícií do energetickej účinnosti, nižšej úrovni služieb, nižšej miere zapojenia a spokojnosti spotrebiteľov, obmedzovaniu hospodárskej súťaže a menšiemu počtu inovačných produktov a služieb na trhu. Členské štáty by preto mali na zaistenie cenovej dostupnosti dodávok elektriny pre svojich občanov zabezpečiť, aby ich cenová regulácia nepoškodzovala hospodársku súťaž, alebo uplatňovať iné politické nástroje, a to najmä cielené opatrenia sociálnej politiky. Intervencie v oblasti stanovovania cien by sa mali uplatňovať len za určitých obmedzených výnimočných okolností. Plne liberalizovaný a dobre fungujúci maloobchodný trh s elektrinou by stimuloval cenovú i necenovú konkurenciu existujúcich dodávateľov, ako aj vstup nových aktérov na trh, čím by sa pre spotrebiteľov zlepšili možnosti výberu a zvýšila ich spokojnosť. Zároveň by sa ním do roku 2023 malo zabezpečiť postupné ukončenie vyplácania všetkých priamych a nepriamych dotácií na elektrinu z fosílnych palív. 

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Nezávislé porovnávacie nástroje vrátane webových stránok sú pre spotrebiteľov účinným nástrojom vyhodnocovania jednotlivých energetických ponúk dostupných na trhu. Náklady na vyhľadávanie sú nižšie, keďže už nemusia zhromažďovať informácie od jednotlivých dodávateľov a poskytovateľov služieb. Takéto nástroje môžu priniesť správnu rovnováhu medzi potrebou, aby boli informácie jasné a stručné, ale zároveň úplné a komplexné. Mali by sa usilovať o zahrnutie čo najširšieho spektra dostupných ponúk a čo najúplnejšie pokrytie trhu, aby mal odberateľ reprezentatívny prehľad. Je kľúčové, aby boli informácie poskytované takýmito nástrojmi dôveryhodné, nestranné a transparentné.

(23)  Nezávislé porovnávacie nástroje vrátane webových stránok sú pre odberateľov účinným nástrojom vyhodnocovania jednotlivých energetických ponúk dostupných na trhu. Náklady na vyhľadávanie sú nižšie, keďže už nemusia zhromažďovať informácie od jednotlivých dodávateľov a poskytovateľov služieb. Takéto nástroje môžu priniesť správnu rovnováhu medzi potrebou, aby boli informácie jasné a stručné, ale zároveň úplné a komplexné. Mali by sa usilovať o zahrnutie čo najširšieho spektra dostupných ponúk a čo najúplnejšie pokrytie trhu, aby mal odberateľ reprezentatívny prehľad. V rámci ponúk energie z obnoviteľných zdrojov by sa mali poskytovať ľahko dostupné a zrozumiteľné informácie o dodávateľoch, zdrojoch energie z obnoviteľných zdrojov a zárukách pôvodu. Tieto nástroje by mali takisto transparentným spôsobom v náležitých prípadoch informovať odberateľov o tom, že energia pochádza z neobnoviteľného zdroja energie. Je kľúčové, aby informácie poskytované takýmito nástrojmi boli dôveryhodné, nestranné a transparentné.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Všetky skupiny odberateľov (priemyselní, komerční a domácnosti) by mali mať prístup k trhom s energiou a možnosť obchodovať so svojou flexibilitou a vlastnou vyrobenou elektrinou. Odberateľom by sa malo umožniť plné využitie výhod agregácie výroby a dodávky vo väčších regiónoch, ako aj cezhraničnej hospodárskej súťaže. Významnú úlohu sprostredkovateľov medzi skupinami odberateľov a trhom pravdepodobne zohrajú agregátori. Mali by sa zaviesť transparentné a spravodlivé pravidlá, ktoré túto funkciu umožnia vykonávať aj nezávislým agregátorom. Na všetkých organizovaných trhoch s energiou vrátane podporných služieb a kapacitných trhov by sa mali vymedziť produkty, aby sa podporila účasť subjektov s riadením odberu.

(26)  Všetky skupiny odberateľov (priemyselní, poľnohospodárski, komerční a domácnosti) by mali mať prístup k trhom s energiou a možnosť obchodovať so svojou flexibilitou a vlastnou vyrobenou elektrinou. Odberateľom by sa malo umožniť plné využitie výhod agregácie výroby a dodávky vo väčších regiónoch, ako aj cezhraničnej hospodárskej súťaže. Významnú úlohu sprostredkovateľov medzi skupinami odberateľov a trhom pravdepodobne zohrajú agregátori. Mali by sa zaviesť transparentné a spravodlivé pravidlá, ktoré túto funkciu umožnia vykonávať aj nezávislým agregátorom. Na všetkých organizovaných trhoch s energiou vrátane podporných služieb a kapacitných trhov by sa mali vymedziť produkty, aby sa podporila účasť subjektov s riadením odberu.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27a)  Na splnenie medzinárodných záväzkov v oblasti klímy a vnútorných cieľov EÚ je potrebný úplný obrat k nízkouhlíkovému hospodárstvu. Je preto potrebné obnoviť kritériá prideľovania rôznych finančných prostriedkov EÚ na podporu dekarbonizácie a opatrení v oblasti energetickej účinnosti na trhu s elektrinou a v iných odvetviach. Malo by sa zaručiť, že finančné prostriedky EÚ sa nebudú vyčleňovať na projekty, ktoré nie sú v súlade s cieľmi a politikami zníženia emisií CO2. Komisia by prostredníctvom delegovaných aktov mala stanoviť modernú a transparentnú metodiku hodnotenia environmentálnych vlastností žiadostí na trhu s elektrinou.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29a)  S narastajúcim významom aktívnych spotrebiteľov vzniká potreba vytvoriť rovnováhu medzi odmeňovaním tých, ktorí sa rozhodnú zapojiť sa, pričom ich účasť prináša energetickému systému výhody, a zabezpečovaním schopnosti prevádzkovateľov distribučných sústav dlhodobo udržiavať nákladovo efektívnu a bezpečnú sústavu. Tarify a odmeňovanie za vlastnú spotrebu by mali stimulovať využívanie inteligentnejších technológií na integráciu obnoviteľných zdrojov energie a motivovať spotrebiteľov vlastnej energie z obnoviteľných zdrojov, aby prijímali investičné rozhodnutia, ktoré budú obojstranne prínosné pre odberateľa aj pre sústavu. Na vytvorenie takejto rovnováhy treba zabezpečiť, aby spotrebitelia vlastnej energie z obnoviteľných zdrojov a miestne komunity zamerané na energiu z obnoviteľných zdrojov mali nárok na získanie odmeny za výrobu vlastnej elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktorú dodávajú do sústavy a ktorá odráža trhovú hodnotu dodanej elektriny, ako aj dlhodobú hodnotu pre sústavu, životné prostredie a spoločnosť. Musí odzrkadľovať dlhodobé náklady a prínosy vlastnej spotreby z hľadiska ušetrených nákladov pre sústavu, spoločnosť a životné prostredie, najmä v kombinácii s inými zdrojmi distribuovanej energie, ako je napríklad energetická účinnosť, uskladňovanie energie, riadenie odberu a komunitné siete.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Pri rozhodovaní o zavádzaní inteligentného merania na vnútroštátnej úrovni by malo byť možné, aby sa zakladalo na ekonomickom hodnotení. Ak by sa v tomto hodnotení dospelo k záveru, že zavedenie takýchto meracích systémov je ekonomicky prijateľné a nákladovo efektívne iba pre spotrebiteľov s určitou spotrebou elektriny, členské štáty Ö by to mali môcť Õ pri zavádzaní inteligentných meracích systémov zohľadniť.

(34)  Pri rozhodovaní o zavádzaní inteligentného merania na vnútroštátnej úrovni by malo byť možné, aby sa zakladalo na ekonomickom hodnotení, ale aj na zohľadnení technickej uskutočniteľnosti a primeranosti predpokladaných úspor v porovnaní s nevyhnutnými nákladmi. Ak by sa v tomto hodnotení dospelo k záveru, že zavedenie takýchto meracích systémov je ekonomicky prijateľné a nákladovo efektívne iba pre spotrebiteľov s určitou spotrebou elektriny, členské štáty by mali mať možnosť to zohľadniť pri zavádzaní inteligentných meracích systémov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s dvomi pozmeňujúcimi návrhmi k článku 19 ods. 2 a s dvomi pozmeňujúcimi návrhmi k článku 3.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Energetické služby sú základom zabezpečenia blahobytu občanov Únie. Primerané vykurovanie, chladenie, osvetlenie a energia napájajúca spotrebiče sú nevyhnutnými službami na zaistenie dôstojnej životnej úrovne a zdravia občanov. Okrem toho prístup k týmto energetickým službám umožňuje európskym občanom naplniť svoj potenciál a podporuje sociálne začlenenie. Energeticky chudobné domácnosti si tieto energetické služby nemôžu dovoliť pre kombináciu nízkeho príjmu, vysokých výdavkov na energie a vysokej energetickej náročnosti ich domovov. Členské štáty by mali zhromažďovať správne informácie na monitorovanie počtu domácností žijúcich v energetickej chudobe. Presné meranie by malo členským štátom pomôcť identifikovať domácnosti postihnuté energetickou chudobou v záujme cielenej podpory. Komisia by mala aktívne podporovať vykonávanie ustanovení o energetickej chudobe uľahčovaním šírenia osvedčených postupov medzi členskými štátmi.

(40)  Energetické služby sú základom zabezpečenia blahobytu občanov Únie. Primerané vykurovanie, chladenie, osvetlenie a energia napájajúca spotrebiče sú nevyhnutnými službami na zaistenie dôstojnej životnej úrovne a zdravia občanov. Okrem toho prístup k týmto energetickým službám umožňuje európskym občanom naplniť svoj potenciál a podporuje sociálne začlenenie. Energeticky chudobné domácnosti si tieto energetické služby nemôžu dovoliť pre kombináciu nízkeho príjmu, vysokých výdavkov na energie a vysokej energetickej náročnosti ich domovov. Členské štáty by mali poskytnúť mechanizmy na podporu rozvoja technológií efektívnejšieho vykurovania a chladenia v záujme boja proti energetickej chudobe. Členské štáty by mali zhromažďovať správne a porovnateľné informácie na monitorovanie počtu domácností žijúcich v energetickej chudobe. Presné meranie využívajúce jednotné normy by malo členským štátom pomôcť identifikovať domácnosti ohrozené energetickou chudobou v záujme ich cielenej podpory. Členské štáty by namerané údaje o energetickej chudobe mali takisto využívať pri podávaní správ o cieľoch trvalo udržateľného rozvoja, konkrétne o cieli 7.1 o všeobecnom prístupe k cenovo dostupným, spoľahlivým a moderným energetickým službám. Komisia by mala okrem iného zohľadniť informácie od Strediska pre monitorovanie energetickej chudoby a prednostne podporovať vykonávanie ustanovení o energetickej chudobe uľahčovaním šírenia osvedčených postupov medzi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 40 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(40a)  Komisia by mala prijať opatrenia vrátane uskutočnenia projektov na zvyšovanie povedomia a cielených projektov zameraných na energetickú účinnosť, aby energeticky chudobným odberateľom umožnila využívať trhové príležitosti. Členské štáty by mali okrem iného poskytnúť dostatočné zdroje na informácie pre spotrebiteľov ohrozených energetickou chudobou.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Členské štáty, ktorých sa energetická chudoba týka a ktoré tak ešte neurobili, by mali vypracovať národné akčné plány a iné primerané rámce na riešenie tohto problému zamerané na znižovanie počtu ľudí, ktorí sú takouto situáciou postihnutí. Nízky príjem, vysoké výdavky na energie a nízka energetická hospodárnosť domovov sú relevantnými faktormi pri navrhovaní ukazovateľov na meranie energetickej chudoby. Členské štáty by mali v každom prípade zabezpečiť nevyhnutné dodávky energie pre zraniteľných a energeticky chudobných odberateľov. V tejto súvislosti by sa mohol využiť integrovaný prístup, napríklad v rámci energetickej a sociálnej politiky, a opatrenia by mohli zahŕňať sociálne politiky alebo zlepšovanie energetickej účinnosti v oblasti bývania. Táto smernica by mala prinajmenšom umožniť vnútroštátne politiky v prospech zraniteľných a energeticky chudobných odberateľov.

(41)  Členské štáty, ktorých sa energetická chudoba týka a ktoré tak ešte neurobili, by mali vypracovať národné akčné plány a iné primerané rámce na riešenie tohto problému zamerané na znižovanie počtu spotrebiteľov ohrozených energetickou chudobou. Nízky príjem, vysoké výdavky na energie a nízka energetická hospodárnosť domovov sú relevantnými faktormi pri navrhovaní ukazovateľov na meranie energetickej chudoby platných v celej Únii. Členské štáty by mali v každom prípade zabezpečiť nevyhnutné dodávky energie pre zraniteľných a energeticky chudobných odberateľov. V tejto súvislosti by sa mohol využiť integrovaný prístup, napríklad v rámci energetickej a sociálnej politiky, a opatrenia by mohli zahŕňať sociálne politiky alebo zlepšovanie energetickej účinnosti v oblasti bývania. Táto smernica by mala prinajmenšom podporiť vnútroštátne politiky v prospech zraniteľných a energeticky chudobných odberateľov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Odôvodnenie 62

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(62)  Energetickým regulátorom by sa rovnako mala udeliť právomoc prispievať k zabezpečovaniu vysokej úrovne univerzálnej služby a služby vo verejnom záujme v súlade s otvorením sa trhu, ochrane zraniteľných odberateľov a úplnej účinnosti opatrení na ochranu spotrebiteľov. Týmito ustanoveniami by nemali byť dotknuté právomoci Komisie týkajúce sa uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže vrátane skúmania splynutí a zlúčení na úrovni Únie, ani predpisy o vnútornom trhu, napr. o voľnom pohybe kapitálu. Nezávislým orgánom, na ktorý má právo odvolať sa subjekt dotknutý rozhodnutím národného regulátora, by mohol byť súd alebo iný súdny orgán s právomocou viesť súdne preskúmanie.

(62)  Energetickým regulátorom by sa rovnako mala udeliť právomoc prispievať k zabezpečovaniu vysokej úrovne univerzálnej služby a služby vo verejnom záujme v súlade s otvorením sa trhu, ochrane zraniteľných spotrebiteľov ohrozených energetickou chudobou a úplnej účinnosti opatrení na ochranu spotrebiteľov. Týmito ustanoveniami by nemali byť dotknuté právomoci Komisie týkajúce sa uplatňovania pravidiel hospodárskej súťaže vrátane skúmania splynutí a zlúčení na úrovni Únie, ani predpisy o vnútornom trhu, napr. o voľnom pohybe kapitálu. Nezávislým orgánom, na ktorý má právo odvolať sa subjekt dotknutý rozhodnutím národného regulátora, by mohol byť súd alebo iný súdny orgán s právomocou viesť súdne preskúmanie.

Odôvodnenie

Otázka energetickej chudoby si vyžaduje väčšiu pozornosť všetkých zákonodarcov, keďže zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane najzraniteľnejších komunít a zabraňovaní tomu, aby určité skupiny v spoločnosti neupadli do energetickej chudoby. Opatrenia zamerané na zraniteľných spotrebiteľov by sa mali zosúladiť s opatreniami na riešenie energetickej chudoby alebo by k nim mali prispievať. Tento pozmeňujúci návrh je v súlade s článkom 5 ods. 2, ktorý navrhla Komisia, a s pozmeňujúcim návrhom (128) k tomuto článku, ktorý predložili tí istí autori a ktorým zahrnuli kategóriu „zraniteľných spotrebiteľov ohrozených energetickou chudobou“.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Odôvodnenie 70 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(70a)  Malo by sa podporiť rýchle a úplné vykonanie tejto smernice, ktoré by Únii umožnilo včas dosiahnuť jej ciele v oblasti klímy a energie z obnoviteľných zdrojov.

Odôvodnenie

Včasným vykonaním tejto smernice sa prispeje k potrebnému využívaniu obnoviteľných zdrojov energie a umožní sa EÚ, aby dosiahla svoje ciele v oblasti klímy a energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj svoje zmluvné povinnosti vyplývajúce z parížskych dohôd.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Táto smernica ustanovuje spoločné pravidlá výroby, prenosu, distribúcie, uskladňovania a dodávky elektriny spolu s ustanoveniami týkajúcimi sa ochrany spotrebiteľa s cieľom vytvoriť skutočne integrované, spotrebiteľsky orientované a flexibilné konkurenčné trhy s elektrinou v Únii. Zámerom smernice je využiť výhody integrovaného trhu na zabezpečenie dostupných cien energie pre spotrebiteľov, vysokej miery bezpečnosti dodávok a hladkého prechodu na dekarbonizovaný energetický systém. Ustanovuje kľúčové pravidlá týkajúce sa organizácie a fungovania európskeho elektroenergetického odvetvia – najmä pravidlá o posilnení postavenia a ochrane spotrebiteľov, otvoreného prístupu na integrovaný trh, prístupu tretích strán k prenosovej a distribučnej infraštruktúre, pravidlá oddelenia a pravidlá o nezávislých národných regulačných orgánoch v oblasti energetiky.

Táto smernica ustanovuje spoločné pravidlá výroby, prenosu, distribúcie, uskladňovania a dodávky elektriny spolu s ustanoveniami týkajúcimi sa ochrany spotrebiteľa s cieľom vytvoriť skutočne integrované, spotrebiteľsky orientované a flexibilné trhy s elektrinou v Únii. Stanovuje sa v nej spoločná minimálna úroveň prepojení pre všetky členské štáty. Zámerom smernice je využiť výhody integrovaného trhu na zabezpečenie dostupných cien energie pre spotrebiteľov, vysokej miery bezpečnosti dodávok a hladkého prechodu na dekarbonizovaný energetický systém. Ustanovuje kľúčové pravidlá týkajúce sa organizácie a fungovania európskeho elektroenergetického odvetvia – najmä pravidlá o posilnení postavenia a ochrane spotrebiteľov, otvoreného prístupu na integrovaný trh, prístupu tretích strán k prenosovej a distribučnej infraštruktúre, pravidlá oddelenia a pravidlá o nezávislých národných regulačných orgánoch v oblasti energetiky.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  „odberateľ elektriny mimo domácnosti“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje elektrinu, ktorá nie je určená pre jej vlastnú spotrebu v domácnosti, vrátane výrobcov , priemyselných odberateľov, malých a stredných podnikov, podnikateľských subjektov a veľkoobchodných odberateľov;

5.  „odberateľ elektriny mimo domácnosti“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje elektrinu, ktorá nie je určená pre jej vlastnú spotrebu v domácnosti, vrátane výrobcov, verejných, obchodných a priemyselných odberateľov, malých a stredných podnikov, podnikateľských subjektov a veľkoobchodných odberateľov;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  „aktívny odberateľ“ je odberateľ alebo skupina spoločne konajúcich odberateľov, ktorí spotrebúvajú, uskladňujú alebo predávajú elektrinu vyrobenú v ich priestoroch, a to aj prostredníctvom agregátorov, alebo sa zúčastňujú na riadení odberu alebo systémoch energetickej efektívnosti, za predpokladu, že tieto činnosti nie sú ich hlavnou obchodnou alebo podnikateľskou činnosťou;

6.  „aktívny odberateľ“ je odberateľ alebo skupina spoločne konajúcich odberateľov, a to aj v bytovkách, v obchodných, priemyselných a obytných zónach alebo zónach spoločných služieb, alebo v uzavretej distribučnej sústave, alebo tretia strana konajúca v ich mene, ktorí spotrebúvajú, uskladňujú alebo predávajú elektrinu vyrobenú v ich priestoroch, a to aj prostredníctvom agregátorov, alebo sa zúčastňujú na riadení odberu alebo systémoch energetickej účinnosti, za predpokladu, že tieto činnosti nie sú ich hlavnou obchodnou alebo podnikateľskou činnosťou;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  „miestna energetická komunita“ je združenie, družstvo, partnerstvo, nezisková organizácia alebo iný právny subjekt pod faktickou kontrolou miestnych podielnikov alebo členov, ktorý je všeobecne zameraný na tvorbu hodnoty a nie zisku, zapojený do distribuovanej výroby a do činností prevádzkovateľa distribučnej sústavy, dodávateľa alebo agregátora na miestnej úrovni, a to aj cezhranične;

7.  „miestna energetická komunita“ je združenie, družstvo, partnerstvo, nezisková organizácia alebo iný právny subjekt, ktorý sa zakladá na otvorenej účasti a je pod kontrolou miestnych podielnikov alebo členov s účasťou vo forme koncových odberateľov, ktorého prevažujúcim cieľom je skôr prinášať výhody miestnej komunite než vytvárať zisky pre svojich členov, a ktorý vykonáva alebo je zapojený minimálne do jednej alebo viacerých z týchto činností: distribuovaná výroba, uskladňovanie, dodávka, činnosti poskytovateľa služieb energetickej účinnosti, agregátora alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy na miestnej úrovni, a to aj cezhranične;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

11.  „zmluva s dynamickou cenou elektriny“ je zmluva o dodávke elektriny medzi dodávateľom a koncovým odberateľom, ktorá odráža cenu na spotovom trhu vrátane denného trhu v intervaloch, ktoré prinajmenšom zodpovedajú frekvencii zúčtovania trhu;

11.  „zmluva s dynamickou cenou elektriny“ je zmluva o dodávke elektriny medzi dodávateľom a koncovým odberateľom, ktorá odráža cenu na spotovom trhu vrátane denného trhu v intervaloch, ktoré prinajmenšom zodpovedajú frekvencii zúčtovania trhu, ako aj volatilitu veľkoobchodných cien;

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

20.  „takmer v reálnom čase“ znamená v kontexte inteligentného merania čas – obyčajne daný v sekundách – uplynutý medzi zaznamenaním údajov a ich automatickým spracovaním a prenosom na použitie alebo na informačné účely;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

23.  „prevádzkovateľ distribučnej sústavy“ je fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za prevádzku, zabezpečovanie údržby, a v prípade potreby rozvoj distribučnej sústavy v danej oblasti a prípadne aj rozvoj jej prepojení s inými sústavami a za zabezpečovanie dlhodobej schopnosti sústavy uspokojovať primeraný dopyt po distribúcii elektriny;

23.  „prevádzkovateľ distribučnej sústavy“ je fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za prevádzku, zabezpečovanie údržby, a v prípade potreby rozvoj distribučnej sústavy alebo integrovaného uskladňovania elektriny v danej oblasti a prípadne aj rozvoj jej prepojení s inými sústavami a za zabezpečovanie dlhodobej schopnosti sústavy uspokojovať primeraný dopyt po distribúcii elektriny;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcimi návrhmi 95 – 103 k článku 36 (vlastníctvo zariadení na uskladňovanie prevádzkovateľmi distribučných sústav) a pozmeňujúcim návrhom 67 k článku 16 ods. 2 písm. f) (ktorého cieľom je zabezpečiť, aby miestne energetické komunity mali tiež možnosť uzatvoriť dohodu s prevádzkovateľmi distribučných sústav na uskladňovanie elektrickej energie).

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

25.  „ energia z obnoviteľných zdrojov “ je energia z obnoviteľných nefosílnych zdrojov , najmä veterná, slnečná (tepelná a fotovoltická), geotermálna energia, teplo z okolia, vodná energia a energia prílivu, oceánu, energia vĺn a obnoviteľné palivá: biopalivá, biokvapaliny, bioplyn, pevné biopalivá a palivové odpady obnoviteľného pôvodu;

25.  „energia z obnoviteľných zdrojov“ je energia z obnoviteľných nefosílnych zdrojov, a to veterná, slnečná (slnečná tepelná a fotovoltická slnečná energia) a geotermálna energia, energia z okolitého tepla, vodná energia, energia prílivu, vĺn a iná energia oceánu, biomasa, biometán, skládkový plyn, plyn z čističiek odpadových vôd a bioplyny;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s pozmeňujúcimi návrhmi 95 – 103 k článku 36 (vlastníctvo zariadení na uskladňovanie prevádzkovateľmi distribučných sústav) a pozmeňujúcim návrhom 67 k článku 16 ods. 2 písm. f) (ktorého cieľom je zabezpečiť, aby miestne energetické komunity mali tiež možnosť uzatvoriť dohodu s prevádzkovateľmi distribučných sústav na uskladňovanie elektrickej energie).

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 38

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

38.  „nefrekvenčná podporná služba“ je služba, ktorú využíva prevádzkovateľ prenosovej alebo distribučnej sústavy na reguláciu napätia v ustálenom stave, rýchly prívod jalového prúdu, zotrvačnosť a schopnosť štartu z tmy;

38.  „nefrekvenčná podporná služba“ je služba, ktorú využíva prevádzkovateľ prenosovej alebo distribučnej sústavy na reguláciu napätia v ustálenom stave, rýchly prívod jalového prúdu, zotrvačnosť na zabezpečenie stability miestnej sústavy, odstránenie skratového prúdu a schopnosť štartu z tmy;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – bod 47 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

47a.  „zdroje distribuovanej energie“ sú zdroje energie, ktoré sú poskytované do elektrickej siete, a to buď meračom v priestoroch odberateľa, alebo distribučnou sieťou, ktoré okrem iného zahŕňajú skladovanie energie, energetickú účinnosť, elektrické vozidlá, distribuovanú výrobu elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov energie, komunitné siete a riadenie odberu;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia, aby ich vnútroštátna legislatíva neprimerane nebránila cezhraničným tokom elektriny, účasti spotrebiteľov, a to aj riadením odberu, investíciám do flexibilnej výroby energie, uskladňovania energie, zavádzania elektromobility či nových spojovacích vedení, a aby ceny elektriny odrážali skutočný dopyt a ponuku.

1.  Členské štáty zabezpečia, aby sa ich vnútroštátnymi právnymi predpismi podporovali cezhraničné transakcie súvisiace s elektrinou, účasť spotrebiteľov, a to aj riadením odberu podľa trhu, investície do flexibilnej výroby energie, uskladňovanie energie, zavádzanie elektromobility či nových spojovacích vedení a technológií inteligentnej sústavy, a aby ceny elektriny odrážali skutočný dopyt a ponuku. Členské štáty zabezpečia otvorenú a prístupnú účasť spotrebiteľov na trhu s elektrinou.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby neexistovali žiadne neopodstatnené prekážky vstupu na trh a výstupu z neho pre podniky vyrábajúce a dodávajúce elektrinu.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby žiaden výrobca nezaviedol žiadne neopodstatnené prekážky vstupu na trh a výstupu z neho pre podniky vyrábajúce, uskladňujúce a dodávajúce elektrinu a aby takéto prekážky neexistovali ani pre poskytovateľov riadenia odberu.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Komisia a členské štáty zabezpečia vytvorenie rovnakých podmienok pre všetkých účastníkov trhu a zamedzia diskriminácii.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 3 - odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2b.  Každý členský štát zabezpečí, aby jeho miera prepojenia elektrizačných sústav predstavovala do roku 2020 aspoň 10 % jeho inštalovanej výrobnej kapacity, s cieľom dosiahnuť do roku 2030 ambicióznejšiu úroveň. Na dosiahnutie týchto úrovní členské štáty, regulačné orgány a prevádzkovatelia prenosových sústav navzájom spolupracujú na vytvorení plne prepojeného vnútorného trhu integrujúceho izolované systémy tvoriace elektrické ostrovy.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby všetci odberatelia mohli slobodne nakupovať elektrinu od dodávateľa, ktorého si sami vyberú.

Členské štáty zabezpečia, aby všetci odberatelia mohli slobodne nakupovať elektrinu od výrobcu alebo dodávateľa, ktorého si sami vyberú, a aby mohli slobodne uzavrieť zmluvy s viacerými dodávateľmi naraz.

Odôvodnenie

Dodávateľ sa tu nevymedzuje, pričom zahrnutie „výrobcu“ by rozšírilo rozsah pôsobnosti tak, aby zahŕňal aj právnickú osobu.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dodávatelia elektriny musia mať voľnosť v určovaní ceny, za ktorú dodávajú elektrinu odberateľom. Členské štáty prijmú primerané kroky na zabezpečenie účinnej hospodárskej súťaže medzi dodávateľmi elektriny.

1.  Dodávatelia elektriny musia mať voľnosť pri navrhovaní trhových dodávateľských cien pre odberateľov. Členské štáty prijmú primerané kroky na zabezpečenie účinnej hospodárskej súťaže medzi dodávateľmi elektriny.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia cielenú ochranu energeticky chudobných alebo zraniteľných odberateľov, a to inak než verejnými zásahmi do určovania cien za dodávku elektriny.

2.  Členské štáty sledujú ciele všeobecného hospodárskeho záujmu vrátane cielenej ochrany energeticky chudobných alebo zraniteľných odberateľov ohrozených energetickou chudobou, a to inak než verejnými zásahmi založenými na neopakovateľnom určovaní cien za dodávku elektriny.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Odchylne od odsekov 1 a 2, členské štáty, ktoré ku [OP: prosíme vložiť dátum nadobudnutia účinnosti tejto smernice] uplatňujú verejné zásahy do stanovovania cien dodávky elektriny pre energeticky chudobných alebo zraniteľných odberateľov elektriny v domácnosti, môžu takéto verejné zásahy naďalej uplatňovať do [OP: prosíme vložiť dátum päť rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice]. Takéto verejné zásahy musia sledovať všeobecný hospodársky záujem, musia byť jasne vymedzené, transparentné, nediskriminačné, overiteľné a musia elektroenergetickým firmám z Únie zaručovať rovnocenný prístup k odberateľom. Zásahy nesmú presahovať rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorý sledujú, musia byť časovo obmedzené a primerané z hľadiska príjemcov.

3.  Odchylne od odsekov 1 a 2 členské štáty, ktoré verejne zasahujú do stanovovania cien dodávky elektriny pre energeticky chudobných alebo zraniteľných odberateľov elektriny v domácnostiach, môžu takéto verejné zásahy naďalej uplatňovať pod podmienkou, že takéto verejné zásahy sledujú všeobecný hospodársky záujem, jasne vymedzené, transparentné, nediskriminačné, overiteľné a elektroenergetickým firmám z Únie zaručujú rovnocenný prístup k odberateľom. Zásahy nesmú presahovať rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie všeobecného hospodárskeho záujmu, ktorý sledujú, musia byť časovo obmedzené a primerané z hľadiska príjemcov.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  všetci výrobcovia elektriny a dodávateľské elektroenergetické podniky usadené na ich území zásobovali svoje vlastné zariadenia, dcérske spoločnosti a odberateľov prostredníctvom priameho vedenia;

a)  všetci výrobcovia elektriny a dodávateľské elektroenergetické podniky usadené na ich území zásobovali svoje vlastné zariadenia, dcérske spoločnosti a odberateľov prostredníctvom priameho vedenia bez toho, aby museli podstúpiť neprimerané administratívne postupy alebo znášať náklady súvisiace napríklad s potrebou získať licenciu na dodávky;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na to, aby v praxi umožnil vykonať pozmeňujúce návrhy 21, 98 a 128 a uzatváranie zmlúv s viacerými dodávateľmi naraz. Pri prechode na obnoviteľné zdroje energie by sa mala podporiť snaha jednotlivcov alebo skupín poháňať svoje prevádzky a činnosti elektrinou vyrobenou v zariadení, ktoré je napojené na ich priestory cez priame vedenie. V tomto smere je veľmi nápomocné práve odstránenie nákladných licencií na dodávky a umožnenie toho, aby mohol odberateľ podpísať druhú zmluvu o dodávke elektriny pre ten istý merací bod s cieľom uspokojiť zvyšný dopyt po elektrine. Je to nevyhnutné na dosiahnutie nástupu aktívnych odberateľov.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  každý odberateľ na ich území bol zásobovaný prostredníctvom priameho vedenia výrobcom a dodávateľskými podnikmi.

b)  každý odberateľ na ich území, či už individuálne alebo spoločne, bol zásobovaný prostredníctvom priameho vedenia výrobcom a dodávateľskými podnikmi.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na to, aby v praxi umožnil vykonať pozmeňujúce návrhy 123 a 153 a uzatváranie zmlúv s viacerými dodávateľmi naraz, pričom je v súlade s pozmeňujúcim návrhom 176. Zmeny týkajúce sa článku 7 sú dôležité aj na umožnenie nástupu aktívnych odberateľov. Pri prechode na obnoviteľné zdroje energie by sa mala podporiť snaha jednotlivcov alebo skupín poháňať svoje prevádzky a činnosti elektrinou vyrobenou v zariadení, ktoré je napojené na ich priestory cez priame vedenie, vďaka čomu by si jednotlivci alebo korporácie mohli časom znížiť alebo zafixovať náklady na energiu, keďže by používali elektrinu vyrábanú v ich blízkosti a mohli by si vybrať energiu z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty stanovia kritériá pre udeľovanie povolení na výstavbu priamych vedení na svojom území. Tieto kritériá musia byť objektívne a nediskriminačné.

2.  Členské štáty stanovia kritériá pre udeľovanie povolení na výstavbu priamych vedení na svojom území. Tieto kritériá musia byť objektívne a nediskriminačné a podporovať to, aby si podnikoví odberatelia obstarávali energiu z premenlivých obnoviteľných zdrojov energie v súlade s článkom 15 ods. 9 smernice (EÚ) .../...[prepracované znenie smernice o energii z obnoviteľných zdrojov].

Odôvodnenie

This amendment is linked to AM 1 on Recital 3 (which refers to the common goal to increase the share of renewable energy in the electricity sector to at least 45 % by 2030 and to fully decarbonise the energy system by 2050), to ensure consistent aims throughout. It is also linked to amendments on priority access to energy from variable renewable energy sources (AMs 55, 90 and 108). Efforts of individuals or groups to power their operations and activities with electricity produced by an installation connected to their premises via a direct line should be encouraged. The principle of the promotion of energy from variable renewable sources is also important for the overall achievement of the Union's energy policy.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Možnosť zásobovania elektrinou prostredníctvom priameho vedenia podľa odseku 1 neovplyvňuje možnosť uzatvárania zmlúv na dodávku elektriny podľa článku 6 .

3.  Možnosť zásobovania elektrinou prostredníctvom priameho vedenia podľa odseku 1 neovplyvňuje možnosť uzatvárania zmlúv na dodávku elektriny podľa článku 6 ani nemá vplyv na právo odberateľa podpísať druhú zmluvu o dodávke elektriny na uspokojenie zvyšného dopytu po elektrine.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na to, aby v praxi umožnil vykonávanie pozmeňujúcich návrhov 123 a 153 a uzatváranie zmlúv s viacerými dodávateľmi naraz. Zároveň uľahčuje vykonanie pozmeňujúcich návrhov zameraných na maloobjemové spoločné využívanie energie na miestnej úrovni, pričom zabezpečuje, aby bolo možné uzavrieť druhú zmluvu o dodávke elektriny na uspokojenie dodatočnej potreby (t. j. umožniť vykonanie pozmeňujúcich návrhov 169, 172 atď. v praxi). Je to dôležité na podporu prechodu na obnoviteľné zdroje energie, na poskytnutie stimulov pre intenzívnejší rozvoj a používanie energie z obnoviteľných zdrojov a na podporu zásady aktívnych odberateľov.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty môžu pre tento osobitný postup udeľovania povolení stanoviť usmernenia. Národné regulačné orgány alebo iné príslušné národné orgány vrátane plánovacích orgánov tieto usmernenia revidujú a môžu odporučiť zmeny.

Členské štáty pre tento osobitný postup udeľovania povolení stanovia verejne dostupné usmernenia. Národné regulačné orgány alebo iné príslušné národné orgány vrátane plánovacích orgánov tieto usmernenia zrevidujú a môžu odporučiť zmeny.

Odôvodnenie

Na objasnenie tohto ustanovenia treba spresniť, že členské štáty prijmú a verejne sprístupnia príslušné usmernenia v snahe umožniť účinné postupy udeľovania povolení, ale takisto zaviesť do praxe jeden z hlavných cieľov smernice o elektrickej energii, a to dosiahnuť, aby bol spotrebiteľ v centre záujmu trhu s energiou, ako sa uvádza v úvodnej časti návrhu.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2 – písmeno a – pododsek 1 – zarážka 1a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  podiel každého zdroja energie na celkovom palivovom mixe dodávateľa (na vnútroštátnej úrovni, t. j. v členských štátoch, v ktorých bola uzatvorená zmluva o dodávke, ako aj na úrovni Únie, ak dodávateľ pôsobí vo viacerých členských štátoch) za predchádzajúci rok zrozumiteľným a jasne porovnateľným spôsobom;

Odôvodnenie

Cieľom pozmeňujúcich návrhov k článku 10 písm. a) je zvýšiť transparentnosť zdrojov energie v dodávateľovom portfóliu vrátane zdrojov elektriny dodávanej odberateľovi v súlade so zmluvou. Tým sa môže vytvoriť hospodárska súťaž o čistejšie zdroje elektriny (odkaz na celkový palivový mix je v súlade s bodom 3 prílohy II).

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2 – písmeno a – pododsek 1 – zarážka 1b (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  priemernú intenzitu CO2 elektrického mixu dodávateľa (na vnútroštátnej úrovni, t. j. v členskom štáte, kde bola zmluva o dodávke uzatvorená, ako aj na úrovni Únie, ak dodávateľ pôsobí vo viacerých členských štátoch) za predchádzajúci rok;

Odôvodnenie

Ide o pokračovanie toho istého písmena ako v pozmeňujúcom návrhu 149 a týka sa toho istého písmena (je len rozdelené do troch častí v pozmeňujúcich návrhoch 149, 150 a 151). Cieľom pozmeňujúcich návrhov k článku 10 písm. a) je zvýšiť transparentnosť zdrojov energie v dodávateľovom portfóliu vrátane zdrojov elektriny dodávanej odberateľovi v súlade so zmluvou. Tým sa môže vytvoriť hospodárska súťaž o čistejšie zdroje elektriny.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2 – písmeno a – pododsek 1 – zarážka 1 c (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

-  podiel každého zdroja energie na elektrine, ktorú odberateľ nakúpil v rámci danej zmluvy o dodávke (informovanie na úrovni produktu);

Odôvodnenie

Ide o pokračovanie toho istého písmena ako v pozmeňujúcom návrhu 149 a týka sa toho istého písmena (je len rozdelené do troch častí v pozmeňujúcich návrhoch 149, 150 a 151). Súvisí takisto s mojimi pozmeňujúcimi návrhmi na zabezpečenie prednostného prístupu k premenlivým obnoviteľným zdrojom energie. Cieľom pozmeňujúcich návrhov k článku 10 písm. a) je zvýšiť transparentnosť zdrojov energie v dodávateľovom portfóliu vrátane zdrojov elektriny dodávanej odberateľovi v súlade so zmluvou. Tým sa môže vytvoriť hospodárska súťaž o čistejšie zdroje elektriny. Zároveň to umožňuje uplatňovanie zásady aktívnych odberateľov.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2 – písmeno a – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Podmienky musia byť spravodlivé a vopred dobre známe. V každom prípade by sa tieto informácie mali poskytovať pred uzatvorením alebo potvrdením uzatvorenia zmluvy. Pokiaľ sa zmluvy uzatvárajú cez sprostredkovateľov, informácie týkajúce sa záležitostí uvedených v tomto bode sa takisto poskytujú pred uzatvorením zmluvy;

Podmienky musia byť spravodlivé a vopred dobre známe. V každom prípade by sa tieto informácie mali poskytovať pred uzatvorením alebo potvrdením uzatvorenia zmluvy. Zároveň by mali byť pre odberateľa ľahko dostupné aj po potvrdení uzavretia zmluvy. Pokiaľ sa zmluvy uzatvárajú cez sprostredkovateľov, informácie týkajúce sa záležitostí uvedených v tomto bode sa takisto poskytujú pred uzatvorením zmluvy;

Odôvodnenie

V tomto článku sa uvádza mnoho informácií o náležitom oznamovaní zmeny zmluvných podmienok a o alternatívach odpojenia. Nezabezpečuje však dostatočne to, aby v prípade, keď sa chce odberateľ pozrieť na stav súčasnej zmluvy, mal prístup k tejto zmluve prostredníctvom dodávateľa/agregátora, čo vytvára istú medzeru (odkaz napr. na pozmeňujúce návrhy k článku 10, ktoré predložil spravodajca výboru ENVI). Ak odberateľ nebude mať ľahký prístup ku zmluve, nebude si môcť možno porovnať priebežne poskytovaný palivový mix, čo súvisí s pozmeňujúcim návrhom 149.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  dostávali primerané informácie o každom úmysle zmeniť zmluvné podmienky a aj informácie o svojom práve odstúpiť v tomto prípade od zmluvy. Dodávatelia svojim odberateľom transparentným a zrozumiteľným spôsobom priamo oznamujú každú úpravu ceny za dodávku, ako aj dôvody a predpoklady danej úpravy a jej rozsah v náležitom čase, a nie neskôr, než je jedno bežné zúčtovacie obdobie po tom pred tým , ako táto úprava nadobudne účinnosť. Členské štáty zabezpečia, aby odberatelia mohli slobodne odstúpiť od zmlúv, ak nesúhlasia s novými zmluvnými podmienkami alebo úpravami ceny za dodávku , ktoré im oznámil ich dodávateľ elektriny;

b)  dostávali primerané informácie o každom úmysle zmeniť zmluvné podmienky a aj informácie o svojom práve odstúpiť v tomto prípade od zmluvy. Dodávatelia alebo agregátori svojim odberateľom transparentným a zrozumiteľným spôsobom priamo oznamujú každú úpravu ceny za dodávku alebo službu, ako aj dôvody a predpoklady danej úpravy a jej rozsah, len čo získajú informáciu o takejto úprave, a nie neskôr ako šesť týždňov pred tým, ako táto úprava nadobudne účinnosť. Členské štáty zabezpečia, aby odberatelia mohli slobodne odstúpiť od zmlúv, ak nesúhlasia s novými zmluvnými podmienkami alebo úpravami ceny za dodávku , ktoré im oznámil ich dodávateľ alebo agregátor elektriny;

Odôvodnenie

Directive aims to help facilitate the development of new product and service providers – such as aggregators. To this aim, Article 10 dealing with contractual rights shall mention not only traditional suppliers, but also new providers - aggregators. This will ensure for coherency in the whole directive, as on other places, “electricity service provider” is used as a synonym for “supplier”. Concerning the information on the change in electricity price, the customer needs to be informed well in advance of any price change. However, it is problematic to link the change in price with the billing frequency – in some cases (e.g. yearly or half-yearly billing period), it may be impossible to inform the customer so early, and in some cases it even may be late (e.g. monthly billing period). Thereby amending the article in a way which corresponds with the right of customer to change service provider within 3 weeks is suggested, giving customers sufficient time to decide. This amendment is necessary for the internal coherence of the text.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  mali na výber zo širokej ponuky spôsobov platby, ktoré nesmú neprimerane diskriminovať odberateľov. Akýkoľvek rozdiel v poplatkoch spojených so spôsobmi platby musí odrážať príslušné náklady, ktoré dodávateľovi vzniknú .

d)  mali na výber zo širokej ponuky spôsobov platby, ktoré nesmú neprimerane diskriminovať odberateľov. Akýkoľvek rozdiel v poplatkoch spojených so spôsobmi platby musí odrážať príslušné náklady, ktoré dodávateľovi alebo agregátorovi vzniknú.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

i)  boli primerane informovaní o alternatívach odpojenia v dostatočnom predstihu pred plánovaným odpojením. Pri týchto alternatívach môže ísť o možnosti podpory na predídenie odpojeniu, alternatívne platobné plány, poradenstvo v oblasti riadenia dlhu či moratórium na odpojenie, pričom by pre spotrebiteľov nemali znamenať dodatočné náklady;

i)  mali prístup k primeraným informáciám o alternatívach odpojenia v dostatočnom predstihu pred plánovaným odpojením. Pri týchto alternatívach môže ísť o možnosti podpory na predídenie odpojeniu, alternatívne platobné plány, poradenstvo v oblasti riadenia dlhu či moratórium na odpojenie, pričom by sa tento prístup mal poskytovať bez dodatočných nákladov;

Odôvodnenie

Ak by alternatívy k odpojeniu nepredstavovali žiadne náklady pre odberateľov, ktorí nedokážu platiť svoje faktúry, museli by sa rozdeliť medzi všetkých používateľov sústavy. To by viedlo k zvýšeniu cien elektrickej energie pre všetkých odberateľov vrátane tých zraniteľných a tých, ktorý žiadali alternatívu od začiatku.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2 – písmeno j a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ja)  boli oprávnení podpísať jednu alebo viacero dohôd o kúpe elektriny jedným kupujúcim alebo viacerými kupujúcimi so zariadeniami na výrobu elektriny na mieste, v blízkosti a mimo prevádzkových priestorov bez toho, aby boli vystavení neprimeraným a nespravodlivým nákladom a administratívnym postupom.

Odôvodnenie

Mnohí odberatelia v Európe si chcú zafixovať alebo potenciálne znížiť náklady na elektrinu kupovaním elektriny priamo od výrobcov, najmä od tých, ktorí používajú obnoviteľné zdroje energie. To im zároveň umožňuje plniť environmentálne záväzky alebo požiadavky. Vo väčšine európskych krajín však priamy nákup elektriny nie je regulovaný, nie je povolený alebo ho brzdia nepriaznivé pravidlá. V právnych predpisoch EÚ by sa mali stanoviť práva odberateľov podpísať dohody o kúpe energie, ktoré nie sú nákladné ani zložité, a podpísať viac ako jednu takúto dohodu, a to aj spolu s ostatnými kupujúcimi. Tento pozmeňujúci návrh posilňuje postavenie aktívnych odberateľov.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia koncových odberateľov v plnej miere informovali o príležitostiach a rizikách takejto zmluvy s dynamickou cenou elektriny.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia koncových odberateľov v plnej miere informovali o príležitostiach a rizikách takejto zmluvy s dynamickou cenou elektriny, a to aj prípadne o inštalácii inteligentného meradla za primeranú cenu, a aby koneční spotrebitelia mohli vypovedať zmluvu, ak sa ukáže byť príliš nákladná.

Odôvodnenie

V záujme právnej istoty je potrebné objasniť, že zmluvu s dynamickou cenotvorbou môžu uzavrieť iba odberatelia, ktorí majú nainštalované inteligentné meradlo.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty aspoň počas desiatich rokov od umožnenia takýchto zmlúv prostredníctvom svojich národných regulačných orgánov monitorujú a každoročne podávajú správy o hlavných trendoch v tejto oblasti vrátane trhových ponúk, vplyvu na faktúry spotrebiteľov, a najmä na úroveň cenovej volatility, a o citlivosti spotrebiteľov na mieru finančného rizika.

3.  Členské štáty aspoň počas desiatich rokov od umožnenia takýchto zmlúv prostredníctvom svojich národných regulačných orgánov monitorujú a každoročne podávajú správy o hlavných trendoch v tejto oblasti vrátane trhových ponúk, vplyvu na faktúry spotrebiteľov, a najmä na úroveň cenovej volatility, ako aj na podiel energetického komponentu na faktúre spotrebiteľa, a o citlivosti spotrebiteľov na mieru finančného rizika.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Odchylne od odseku 2 sa môžu členské štáty rozhodnúť povoliť dodávateľom, aby účtovali poplatky za vypovedanie zmluvy odberateľom, ktorí dobrovoľne vypovedia zmluvy o dodávke na dobu určitú pred uplynutím ich platnosti. Takéto poplatky možno účtovať, iba ak majú odberatelia z týchto zmlúv preukázateľnú výhodu. Okrem toho takéto poplatky nesmú presiahnuť priamu hospodársku stratu vzniknutú dodávateľovi odberateľa, ktorý zmluvu vypovedal, vrátane nákladov vyplývajúcich z prípadných zoskupených investícií alebo zo služieb už poskytnutých odberateľovi v rámci zmluvy.

3.  Členské štáty môžu povoliť dodávateľom, aby účtovali primerané poplatky za vypovedanie zmluvy odberateľom, ktorí dobrovoľne vypovedia zmluvy o dodávke na dobu určitú pred uplynutím ich platnosti, okrem prípadov, v ktorých je vypovedanie zmluvy založené na zjavnom zlyhaní poskytovania služieb. Takéto poplatky možno účtovať, iba ak majú odberatelia z týchto zmlúv preukázateľnú výhodu v čase podpisu zmluvy. Okrem toho takéto poplatky nesmú presiahnuť priamu hospodársku stratu vzniknutú dodávateľovi odberateľa, ktorý zmluvu vypovedal, vrátane nákladov vyplývajúcich z prípadných zoskupených investícií alebo zo služieb už poskytnutých odberateľovi v rámci zmluvy, ktoré osvedčil národný regulačný orgán.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby mal koncový odberateľ, ktorý chce vypovedať zmluvu s agregátorom, pri dodržaní zmluvných podmienok nárok na takéto vypovedanie do troch týždňov.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby mal koncový odberateľ, ktorý chce vypovedať zmluvu s agregátorom, nárok na takéto vypovedanie do troch týždňov.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty zabezpečia, aby mali koncoví odberatelia nárok dostávať aspoň raz ročne všetky relevantné údaje o riadení odberu alebo údaje o dodanej a predanej elektrine.

4.  Členské štáty zabezpečia, aby mali koncoví odberatelia nárok dostávať aspoň raz mesačne všetky relevantné údaje o riadení odberu alebo údaje o dodanej a predanej elektrine.

Odôvodnenie

Riadenie odberu a agregácia budú mať vplyv na to, koľko elektriny si spotrebitelia kúpia. V prípade spotrebiteľov vlastnej elektriny to bude mať vplyv aj na elektrinu, ktorú si sami vyrábajú. Odberatelia by preto mali mať právo dostávať tieto informácie čo najskôr, aby sa uľahčili opatrenia v oblasti riadenia odberu a aby sa podporila aktívnejšia účasť na trhu.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  boli oprávnení vyrábať, uskladňovať, spotrebúvať a predávať vlastnú vyrobenú elektrinu na všetkých organizovaných trhoch, a to buď individuálne alebo prostredníctvom agregátorov bez toho, aby boli vystavení neprimerane zaťažujúcim postupom a poplatkom, ktoré neodrážajú náklady;

a)  boli oprávnení vyrábať, uskladňovať, spotrebúvať, predávať s prednostným prístupom vlastnú vyrobenú elektrinu na všetkých organizovaných trhoch, a to buď individuálne alebo prostredníctvom agregátorov, ako aj zapájať sa do podporných služieb sústavy a do mechanizmov riadenia odberu bez toho, aby boli vystavení diskriminačným alebo neprimerane zaťažujúcim postupom a poplatkom, ktoré neodrážajú náklady, a boli oprávnení dostávať odmenu za vlastnú vyrobenú elektrinu, ktorá odráža trhovú hodnotu dodanej elektriny;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  nepodliehali dvojitým sieťovým nákladom a/alebo zdaňovaniu, ktoré vyplývajú z uskladňovania a opätovného využívania predtým uskladnenej energie;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podliehali transparentným a nediskriminačným sieťovým poplatkom, ktoré odrážajú náklady a ktoré sú vyúčtované osobitne pre elektrinu poskytnutú do sústavy a elektrinu spotrebovanú zo sústavy, v súlade s článkom 59 ods. 8.

b)  podliehali transparentným a nediskriminačným sieťovým poplatkom, ktoré odrážajú náklady aj prínosy pre sieť na základe transparentnej analýzy nákladov a prínosov, ktorú vypracúva národný regulačný orgán, vrátane posúdenia ich potenciálnej hodnoty pre sústavu a príspevku k iným cieľom energetickej politiky, v súlade s článkom 59 ods. 8. V prípade výmeny energie v malom objeme na miestnej úrovni by tieto poplatky mali byť voliteľné alebo prinajmenšom úmerné vzdialenosti prenosu elektriny prostredníctvom rozvoja tarifnej štruktúry, a to v súlade s analýzou nákladov a prínosov, ktorá odráža okrem iného km aj prenesené kWh;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  nepodliehali poplatkom za vlastnú vyrobenú a spotrebovanú elektrinu prinajmenšom dovtedy, kým sa na základe analýzy nákladov a prínosov výroby a spotreby vlastnej elektriny nepreukáže, že makroekonomické náklady prevyšujú prínosy výroby a/alebo spotreby vlastnej elektriny. V takejto analýze nákladov a prínosov sa zvážia súvisiace externality, potreby týkajúce sa modernizácie siete, podporné platby, daň z pridanej hodnoty, sieťové poplatky, ako aj iné dane a poplatky.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Energetické zariadenia potrebné pre činnosti aktívneho odberateľa môže spravovať tretia strana z hľadiska montáže a prevádzky vrátane merania a údržby.

2.  Energetické zariadenia potrebné pre činnosti aktívneho odberateľa môže vlastniť alebo spravovať tretia strana vystupujúca v mene odberateľa alebo skupiny odberateľov, a to z hľadiska montáže a prevádzky vrátane merania a údržby.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 15 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty zabezpečia, aby aktívni spotrebitelia, ktorí vlastnia zariadenie na uskladňovanie energie:

 

a)   mali právo na pripojenie do sústavy v rozumnom čase od podania žiadosti;

 

b)   boli oslobodení od dodatočných daní, príplatkov alebo poplatkov za elektrinu uskladňovanú v zariadení na uskladňovanie energie alebo za výmenu energie medzi koncovými odberateľmi v prípade výmeny energie v malom objeme na miestnej úrovni;

 

c)   boli odlíšení od výrobcov a nepodliehali požiadavkám a poplatkom spojeným s vydávaním licencií; a

 

d)   mali povolené poskytovať viacero služieb naraz, ak to je technicky uskutočniteľné.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  boli oprávnené vlastniť, zriaďovať alebo prenajímať si komunitné siete a samostatne ich spravovať;

a)  boli oprávnené vlastniť, zriaďovať alebo prenajímať si spoločné siete vrátane komunitných sietí a samostatne ich spravovať;

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  mali nediskriminačný a technologicky neutrálny prístup k sústave;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  neboli diskriminovaní z hľadiska svojich činností, práv a povinností v postavení koncových odberateľov, výrobcov, prevádzkovateľov distribučných sústav alebo agregátorov;

c)  neboli diskriminovaní z hľadiska svojich činností, práv a povinností v postavení koncových odberateľov, výrobcov, dodávateľov, prevádzkovateľov distribučných sústav alebo agregátorov;

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

So zreteľom na prvý pododsek písm. d) môžu byť miestne komunity, ktoré majú vlastnú spotrebu a prevádzkujú komunitnú sieť, oslobodené od poplatkov, ak distribuujú elektrinu svojim členom, pokiaľ sa tento prenos uskutočňuje v okruhu 100 m a zahŕňa výrobné zariadenie používajúce energiu z obnoviteľných zdrojov s inštalovanou kapacitou na výrobu elektriny do 500 kW.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2 – písmeno a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-a)  koncoví odberatelia sú oprávnení zapojiť sa do miestnej energetickej komunity;

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  aby sa na výrobnú kapacitu inštalovanú miestnymi energetickými komunitami vzťahoval článok 8 ods. 3, pokiaľ takúto kapacitu možno považovať za malú decentralizovanú alebo distribuovanú výrobu;

d)  aby sa na výrobnú kapacitu inštalovanú komunitami zameranými na energiu z obnoviteľných zdrojov, ktoré sú podkategóriou miestnych energetických komunít, vzťahoval článok 8 ods. 3, pokiaľ takúto kapacitu možno považovať za malú decentralizovanú alebo distribuovanú výrobu;

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  aby v náležitých prípadoch mohla miestna energetická komunita uzatvoriť dohodu s prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je jej sieť pripojená, o prevádzke siete miestnej energetickej komunity;

f)  aby v náležitých prípadoch mohla miestna energetická komunita uzatvoriť dohodu s prevádzkovateľom distribučnej sústavy, do ktorej je jej sieť pripojená, o prevádzke siete miestnej energetickej komunity a o uskladňovaní elektriny;

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  aby sa v náležitých prípadoch na miestne energetické komunity vzťahovali primerané sieťové poplatky v miestach pripojenia medzi komunitnou sieťou a distribučnou sústavou mimo energetickej komunity. Takéto sieťové poplatky musia byť osobitne vyúčtované pre elektrinu poskytnutú do distribučnej sústavy a elektrinu spotrebovanú z distribučnej sústavy mimo miestnej energetickej komunity v súlade s článkom 59 ods. 8.

h)  aby sa v náležitých prípadoch mohli na miestne energetické komunity vzťahovať primerané sieťové poplatky v miestach pripojenia medzi komunitnou sieťou a distribučnou sústavou mimo energetickej komunity. Takéto sieťové poplatky musia byť osobitne vyúčtované pre elektrinu poskytnutú do distribučnej sústavy a elektrinu spotrebovanú z distribučnej sústavy mimo miestnej energetickej komunity v súlade s článkom 59 ods. 8. Tieto poplatky za distribúciu elektriny by mali zohľadňovať vzdialenosť prenosu a zabezpečiť, aby náklady na prenos neprekročili hodnotu prenesenej elektriny, s výnimkou prípadov zápornej ceny, a to v súlade s analýzou nákladov a prínosov zdrojov distribuovanej energie vrátane posúdenia ich potenciálnej hodnoty pre sústavu a príspevku k iným cieľom energetickej politiky.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Členské štáty prostredníctvom svojich národných regulačných orgánov monitorujú prístup na trh, zaobchádzanie a postupy a poplatky, ktoré sa vzťahujú na miestne energetické komunity, vplyv miestnych energetických komunít na hospodársku súťaž a posilňovanie postavenia a ochranu spotrebiteľov a prínosy miestnej komunity vrátane ich príspevku k zmierňovaniu energetickej chudoby. Každoročne podávajú správu Komisii a v prípade potreby vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže, a to v súlade s článkom 59 ods. 1 písm. n).

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty zabezpečia, aby ich regulačný rámec podporoval účasť agregátorov na maloobchodnom trhu a aby zahŕňal aspoň tieto prvky:

3.  Členské štáty zabezpečia, aby ich regulačný rámec podporoval účasť agregátorov na všetkých trhoch a aby zahŕňal aspoň tieto prvky:

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  transparentné pravidlá, ktoré jasne stanovujú roly a zodpovednosti všetkých účastníkov trhu;

b)  transparentné pravidlá, ktoré jasne stanovujú roly a zodpovednosti všetkých účastníkov trhu vrátane potreby dodržiavať prevádzkovú bezpečnosť distribučných a prenosových sústav všetkými účastníkmi trhu;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  od agregátorov sa nesmie vyžadovať, aby platili dodávateľom alebo výrobcom kompenzáciu;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V záujme spravodlivého rozdelenia nákladov a prínosov vyrovnávania odchýlok vyvolaných agregátormi medzi účastníkov trhu môžu členské štáty výnimočne povoliť kompenzačné platby medzi agregátormi a stranami zodpovednými za vyrovnávanie odchýlok. Takéto kompenzačné platby musia byť obmedzené na situácie, keď jeden účastník trhu vyvolá vznik odchýlky iného účastníka trhu, ktorá vedie k finančným nákladom.

V záujme spravodlivého rozdelenia nákladov a prínosov vyrovnávania odchýlok vyvolaných agregátormi, ako aj nákladov na poskytovanie elektrickej energie medzi účastníkov trhu by agregátor mal byť vždy zodpovedný za vyrovnávanie objemov, ktoré sa zaviazal dodať a ktoré dodáva počas aktivácie činností týkajúcich sa riadenia odberu, a členské štáty povoľujú kompenzačné platby medzi agregátormi a stranami zodpovednými za vyrovnávanie odchýlok. Takéto kompenzačné platby sú primerané a nebudú spôsobovať diskrimináciu medzi agregátormi. Zásady pre výpočet kompenzácie vymedzí regulačný orgán, pokiaľ nebola dosiahnutá dvojstranná zmluvná dohoda medzi agregátorom a dotknutým subjektom zúčtovania. Obmedzujú sa na situácie, keď agregátor uloží finančné náklady inej strane trhu, a odvodzujú sa od trhových cien v danom čase.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh smernice

Článok 17 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Členské štáty zabezpečia, aby agregátori nemali žiadne neprimerané prekážky v prístupe na organizované trhy s elektrinou, pokiaľ spĺňajú kritériá pre tieto trhy. Tieto kritériá stanovia členské štáty transparentným a nediskriminačným spôsobom, pričom zohľadnia spoľahlivú a bezpečnú prevádzku prenosových a distribučných sietí v súlade s nariadením (EÚ) .../... [nariadenie o elektrickej energii].

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia, aby koncoví odberatelia dostali všetky faktúry a informácie o vyúčtovaní spotreby elektriny bezplatne a aby boli faktúry prehľadné, presné a ľahko zrozumiteľné.

2.  Členské štáty zabezpečia, aby koncoví odberatelia dostali všetky faktúry a informácie o vyúčtovaní spotreby elektriny bezplatne a aby boli faktúry prehľadné, presné a ľahko zrozumiteľné, s jasným vysvetlením a odôvodnením všetkých ďalších nákladov a daní zahrnutých do faktúr.

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 3 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vyúčtovanie sa poskytuje na základe skutočnej spotreby aspoň raz ročne. Informácie o vyúčtovaní musia byť sprístupnené aspoň raz za tri mesiace na požiadanie alebo ak si koncoví odberatelia zvolili elektronické vyúčtovanie, inak dva razy do roka.

Vyúčtovanie sa poskytuje na základe skutočnej spotreby aspoň raz ročne. Informácie o vyúčtovaní a spotrebe sú sprístupňované priebežne online, ak bolo nainštalované inteligentné meradlo, inak aspoň raz mesačne.

Odôvodnenie

Ak sa spotrebitelia aktívne angažujú na trhu s energiou a zapájajú sa do energetickej účinnosti a úspor energie, musia mať k dispozícii často aktualizované informácie o svojej spotrebe prostredníctvom svojich faktúr za energiu.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 3– pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

V prípade zraniteľných odberateľov by sa vyúčtovanie a informácie o vyúčtovaní mali obmedzovať na skutočnú spotrebu elektriny, náklady na sústavu a všetky príslušné dane.

Odôvodnenie

Zahrnutie ostatných poplatkov na faktúre za elektrinu je v právomoci členského štátu, ale zraniteľní odberatelia by nemali podliehať ostatným poplatkom, ktoré členské štáty môžu chcieť zahrnúť do faktúr za elektrinu.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7.  Členské štáty môžu stanoviť, aby sa na žiadosť koncových odberateľov informácie uvedené v týchto faktúrach nepovažovali za žiadosť o platbu. V takých prípadoch členské štáty zabezpečia, aby dodávatelia ponúkali flexibilné spôsoby úhrady.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nezávisle od formy vyúčtovania (vrátane elektronického vyúčtovania), ktorú si odberateľ zvolí, informácie uvedené na faktúre predstavujú výzvu na platbu, čo je samotnou podstatou faktúry. Inak by mohli byť spotrebitelia zmätení.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V záujme podpory energetickej účinnosti a posilnenia postavenia odberateľov členské štáty alebo regulačný orgán, ak tak členský štát určí, dôrazne odporučia, aby elektroenergetické podniky a agregátori optimalizovali využívanie elektriny, okrem iného poskytovaním služieb energetického Ö manažérstva Õ , vyvíjaním pokrokových cenových vzorcov alebo podľa potreby zavádzaním interoperabilných inteligentných meracích systémov či inteligentných sústav.

1.  V záujme podpory energetickej účinnosti a posilnenia postavenia odberateľov členské štáty alebo regulačný orgán, ak tak členský štát určí, dôrazne odporučia, aby elektroenergetické podniky a agregátori optimalizovali využívanie elektriny, okrem iného poskytovaním služieb energetického manažérstva, vyvíjaním pokrokových cenových vzorcov alebo podľa potreby zavádzaním interoperabilných inteligentných meracích systémov, ak to je technicky uskutočniteľné, nákladovo efektívne a primerané s ohľadom na potenciálne úspory energie, či inteligentných sústav.

Odôvodnenie

Inteligentné meranie nie je zázračným riešením, a preto by sa o ňom malo uvažovať len v prípade, ak je technicky uskutočniteľné, nákladovo efektívne a primerané s ohľadom na potenciálne úspory energie.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty zabezpečia na svojom území zavedenie inteligentných meracích systémov, ktoré odberateľom pomôžu v aktívnej účasti na trhu s elektrinou. Takéto zavedenie môže podliehať posúdeniu nákladov a prínosov, ktoré sa vykoná podľa zásad stanovených v prílohe III.

2.  Vo vhodných prípadoch členské štáty podporia na svojom území zavedenie inteligentných meracích systémov, keďže takéto meranie môže odberateľom pomôcť v aktívnej účasti na trhu s elektrinou. Každé zavedenie podlieha posúdeniu nákladov a prínosov, ktoré sa vykoná podľa zásad stanovených v prílohe III.

Odôvodnenie

Medzi členskými štátmi existujú veľké geografické rozdiely, pokiaľ ide o potrebu inteligentného merania. Táto skutočnosť by sa mala odrážať aj v smernici.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh smernice

Článok 19 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty, ktoré k zavedeniu pristúpia, prijmú a uverejnia minimálne funkčné a technické požiadavky na inteligentné meracie systémy, ktoré sa majú zaviesť na ich území, v súlade s ustanoveniami článku 20 a prílohy III. Členské štáty zabezpečia interoperabilitu týchto inteligentných meracích systémov, ako aj ich pripojiteľnosť k odberateľským platformám energetického hospodárenia. V tomto smere musia členské štáty náležite prihliadať na využitie dostupných relevantných noriem vrátane tých, ktoré umožňujú interoperabilitu, ako aj na osvedčené postupy a význam vývoja vnútorného trhu s elektrinou.

3.  Členské štáty, ktoré k zavedeniu pristúpia, prijmú a uverejnia minimálne funkčné a technické požiadavky na inteligentné meracie systémy, ktoré sa majú zaviesť na ich území, v súlade s ustanoveniami článku 20 a prílohy III, pričom zohľadnia existujúce funkcie už nainštalovaných inteligentných meracích systémov. Členské štáty zabezpečia interoperabilitu týchto inteligentných meracích systémov, ako aj ich pripojiteľnosť k odberateľským platformám energetického hospodárenia. V tomto smere musia členské štáty náležite prihliadať na využitie dostupných relevantných noriem vrátane tých, ktoré umožňujú interoperabilitu, ako aj na osvedčené postupy a význam vývoja vnútorného trhu s elektrinou.

Odôvodnenie

Nové požiadavky na inteligentné meracie systémy (pozri odkaz na funkcie inteligentného merania v článku 20) by sa mali pred zavedením dôkladne posúdiť, aby sa zamedzilo nákladnej dodatočnej modernizácii už nainštalovaných inteligentných meracích systémov.

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  prevádzkovatelia meradiel zabezpečia, aby meradlo alebo meradlá aktívnych odberateľov, ktorí sami vyrábajú vlastnú elektrinu, dokázali vyjadriť elektrinu poskytnutú do siete zariadeniami aktívnych odberateľov;

d)  prevádzkovatelia meradiel zabezpečia, aby meradlo alebo meradlá aktívnych odberateľov, ktorí sami vyrábajú vlastnú elektrinu, dokázali presne vyjadriť elektrinu poskytnutú do siete zariadeniami aktívnych odberateľov;

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh smernice

Článok 20 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Tieto funkcie sa vzťahujú na inteligentné meradlá zavedené po ...[2 roky po nadobudnutí účinnosti tejto smernice].

Odôvodnenie

PN je súlade so zásadou zákazu spätného účinku a s cieľom zabrániť akejkoľvek uviaznutej investícii, ktorá bola vynaložená v súlade s existujúcimi právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh smernice

Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia vykonávacími aktmi prijatými v súlade s poradným postupom uvedeným v článku 68 určí spoločný celoeurópsky formát údajov, ako aj nediskriminačné a transparentné postupy prístupu k údajom uvedeným v článku 23 ods. 1, ktoré nahradia národné formáty údajov a postupy prijaté členskými štátmi podľa odseku 1. Členské štáty zabezpečia, aby účastníci trhu uplatňovali spoločný celoeurópsky formát údajov.

2.  Komisia vykonávacími aktmi prijatými v súlade s poradným postupom uvedeným v článku 68 určí súbor zásad pre spoločný celoeurópsky formát údajov, ako aj nediskriminačné a transparentné postupy prístupu k údajom uvedeným v článku 23 ods. 1, ktoré nahradia národné formáty údajov a postupy prijaté členskými štátmi podľa odseku 1. Tento spoločný formát údajov a príslušné postupy sa vymedzia v úzkej spolupráci so subjektmi zodpovednými za meranie a so spotrebiteľskými organizáciami. Členské štáty zabezpečia, aby účastníci trhu uplatňovali spoločný celoeurópsky formát údajov.

Odôvodnenie

Účasť dotknutých strán je predpokladom na zabezpečenie realistického a primeraného výsledku.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh smernice

Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby odberatelia mali prístup k jednoduchým, spravodlivým, transparentným, nezávislým, účinným a efektívnym mechanizmom mimosúdneho urovnávania sporov o právach a povinnostiach stanovených v tejto smernici. Ak je odberateľ spotrebiteľom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ, takéto mechanizmy mimosúdneho vyrovnania musia byť v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami stanovenými v smernici 2013/11/EÚ a musia poskytovať systém náhrady a/alebo kompenzácie, ak sú zaručené .

Členské štáty zabezpečia, aby odberatelia mali prístup k jednoduchým, spravodlivým, transparentným, nezávislým, účinným a efektívnym mechanizmom mimosúdneho urovnávania sporov o právach a povinnostiach stanovených v tejto smernici, a to prostredníctvom nezávislého mechanizmu, ako je napríklad ombudsman pre odvetvie energetiky, alebo aby sa zriadil spotrebiteľský orgán, ktorý by zabezpečoval efektívne riešenie sťažností a mimosúdne urovnávanie sporov. Tieto mechanizmy musia byť schopné riešiť všetky sťažnosti spotrebiteľov na trhu s energiou vrátane sťažností na balíkové ponuky a poskytovateľov nových produktov a služieb, ako sú agregátori a miestne energetické komunity. Ak je odberateľ aktívnym spotrebiteľom alebo spotrebiteľom v zmysle smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/11/EÚ46, takéto mechanizmy mimosúdneho vyrovnania musia byť v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami stanovenými v smernici 2013/11/EÚ a musia poskytovať systém náhrady a/alebo kompenzácie vymedzené regulačným orgánom a ombudsmanom alebo spotrebiteľským orgánom, ak sú zaručené.

_________________

_________________

46 Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 63 – 79.

46 Ú. v. EÚ L 165, 18.6.2013, s. 63 – 79.

Odôvodnenie

Ukázalo sa, že ombudsman pre odvetvie energetiky a spotrebiteľské orgány predstavujú nevyhnutný a nezávislý mechanizmus, ktorý pomáha spotrebiteľom a iným účastníkom trhu dosahovať mimosúdne urovnávanie sporov a zároveň chráni práva spotrebiteľov. Do tohto článku by sa mali začleniť ustanovenia prijaté na 9. energetickom fóre občanov.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh smernice

Článok 28 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty prijmú náležité opatrenia na ochranu odberateľov a zabezpečia najmä, aby existovali dostatočné záruky na ochranu zraniteľných odberateľov. V tejto súvislosti každý členský štát vymedzí koncept zraniteľných odberateľov, ktorý sa môže vzťahovať na energetickú chudobu a okrem iného môže ustanoviť zákaz odpojenia takýchto odberateľov Ö od elektriny Õ v kritických časoch. Členské štáty zabezpečia dodržiavanie práv a povinností spojených so zraniteľnými odberateľmi. Prijmú najmä opatrenia na ochranu odberateľov z odľahlých oblastí. Zabezpečia vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa, najmä vzhľadom na transparentnosť týkajúcu sa zmluvných podmienok, všeobecných informácií a mechanizmov na urovnávanie sporov.

1.  Členské štáty prijmú náležité opatrenia na ochranu odberateľov a zabezpečia najmä, aby existovali dostatočné záruky na ochranu zraniteľných odberateľov vrátane spotrebiteľov ohrozených energetickou chudobou. V tejto súvislosti každý členský štát s ohľadom na osobitné okolnosti v konkrétnom členskom štáte vymedzí koncept zraniteľných odberateľov a odkáže ním okrem iného na energeticky chudobných spotrebiteľov alebo spotrebiteľov ohrozených energetickou chudobou a na zákaz odpojenia takýchto odberateľov od elektriny v kritických časoch. Členské štáty zabezpečia dodržiavanie práv a povinností spojených so zraniteľnými odberateľmi. Prijmú najmä opatrenia na ochranu odberateľov z odľahlých oblastí. Zabezpečia vysoký stupeň ochrany spotrebiteľa, najmä vzhľadom na transparentnosť týkajúcu sa zmluvných podmienok, všeobecných informácií a mechanizmov na urovnávanie sporov.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh súvisí s PN 88 k článku 29 (energetická chudoba). Otázka energetickej chudoby si vyžaduje väčšiu pozornosť všetkých zákonodarcov, keďže zohrávajú dôležitú úlohu pri ochrane najzraniteľnejších komunít a zabraňovaní tomu, aby určité skupiny v spoločnosti neupadli do energetickej chudoby. Opatrenia zamerané na zraniteľných spotrebiteľov by sa mali zosúladiť s opatreniami na riešenie energetickej chudoby alebo by k nim mali prispievať. Tento pozmeňujúci návrh súvisí tiež s PN 35 k článku 5 ods. 2 tým, že zahŕňa kategóriu „zraniteľných spotrebiteľov ohrozených energetickou chudobou.“

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh smernice

Článok 28 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, napríklad národné energetické akčné plány, Ö ktorými poskytnú Õ výhody v systémoch sociálneho zabezpečenia na zabezpečenie nevyhnutných dodávok elektriny pre zraniteľných odberateľov alebo na podporu zlepšenia energetickej účinnosti, s cieľom zaoberať sa Ö zistenými prípadmi Õ energetickej chudoby, a to i v širšom kontexte chudoby. Tieto opatrenia nesmú brániť účinnému otvoreniu trhu stanovenému v článku 4 ani fungovaniu trhu a v prípade potreby sa oznámia Komisii v súlade s ustanoveniami článku 9 ods. 4. Toto oznámenie môže obsahovať aj opatrenia prijaté v rámci všeobecného systému sociálneho zabezpečenia.

2.  Členské štáty prijmú vhodné opatrenia, napríklad národné energetické akčné plány, ktorými poskytnú výhody v systémoch sociálneho zabezpečenia na zabezpečenie nevyhnutných dodávok elektriny pre zraniteľných odberateľov a podporu na rozvoj technológií efektívnejšieho vykurovania a chladenia a podporia zlepšenia energetickej účinnosti, s cieľom zaoberať sa zistenými prípadmi energetickej chudoby, a to i v širšom kontexte chudoby. Tieto opatrenia nesmú brániť účinnému otvoreniu trhu stanovenému v článku 4 ani fungovaniu trhu a v prípade potreby sa oznámia Komisii v súlade s ustanoveniami článku 9 ods. 4. Toto oznámenie môže obsahovať aj opatrenia prijaté v rámci všeobecného systému sociálneho zabezpečenia.

Odôvodnenie

This amendment is linked to AM 88 on Article 29 (Energy poverty), AM 86 on Article 28(1) and AM 14 on Recital 40 (according to which Member States should, inter alia, provide mechanisms to support the development of more efficient heating and cooling technologies to tackle energy poverty). The issue of energy poverty requires greater attention from all legislators as they have an important role to protect the most vulnerable communities, and prevent groups in society from falling into energy poverty. Vulnerable consumer actions should be aligned with or contributing to measures to address energy poverty.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh smernice

Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Členské štáty vymedzia súbor kritérií na meranie energetickej chudoby. Členské štáty priebežne monitorujú počet domácností zasiahnutých energetickou chudobou a Komisiu informujú o vývoji energetickej chudoby a opatreniach prijatých na jej prevenciu každé dva roky v rámci integrovaných národných správ členských štátov o pokroku v oblasti energetiky a klímy podľa článku 21 [nariadenia o riadení podľa návrhu COM(2016) 759].

Členské štáty vymedzia súbor spoločných kritérií na meranie energetickej chudoby a v rámci nového oznámenia Komisie a akčného plánu pre energetickú chudobu prijmú rozsiahle a spoločné vymedzenie energetickej chudoby v súlade s kritériami stanovenými v nariadení (EÚ) .../... [nariadenie o riadení]. Členské štáty priebežne monitorujú počet domácností zasiahnutých energetickou chudobou a počet spotrebiteľov ohrozených energetickou chudobou. Členské štáty informujú Komisiu každé dva roky o vývoji energetickej chudoby a opatreniach prijatých na jej prevenciu a zníženie v rámci integrovaných národných správ členských štátov o pokroku v oblasti energetiky a klímy podľa článku 21 [nariadenia o riadení podľa návrhu COM(2016) 759].

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh smernice

Článok 31 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Každý prevádzkovateľ distribučnej sústavy, pokiaľ vykonáva takúto činnosť, zabezpečuje energiu na pokrývanie energetických strát a nefrekvenčné podporné služby v sústave transparentnými, nediskriminačnými a trhovými postupmi. Pokiaľ nie je analýzou nákladov a prínosov odôvodnené inak, zabezpečenie nefrekvenčných podporných služieb prevádzkovateľom distribučnej sústavy musí byť transparentné, nediskriminačné a trhové, pričom musí zaisťovať účinné zapojenie všetkých účastníkov trhu vrátane obnoviteľných zdrojov energie, riadenia odberu, zariadení na uskladňovanie energie a agregátorov, a to najmä tým, že sa od regulačných orgánov alebo prevádzkovateľov distribučných sústav v úzkej spolupráci so všetkými účastníkmi trhu vyžaduje vymedzenie technických postupov účasti na týchto trhoch na základe technických požiadaviek týchto trhov a možností všetkých účastníkov trhu .

5.  Každý prevádzkovateľ distribučnej sústavy, pokiaľ vykonáva takúto činnosť, zabezpečuje energiu na pokrývanie energetických strát a nefrekvenčné podporné služby v sústave transparentnými, nediskriminačnými a trhovými postupmi. Pokiaľ nie je analýzou nákladov a prínosov odôvodnené inak, zabezpečenie nefrekvenčných podporných služieb prevádzkovateľom distribučnej sústavy musí byť transparentné, nediskriminačné, uprednostňujúce výrobu z obnoviteľných zdrojov a trhové, pričom musí zaisťovať účinné zapojenie všetkých účastníkov trhu vrátane obnoviteľných zdrojov energie, riadenia odberu, zariadení na uskladňovanie energie a agregátorov, a to najmä tým, že sa od regulačných orgánov alebo prevádzkovateľov distribučných sústav v úzkej spolupráci so všetkými účastníkmi trhu vyžaduje vymedzenie technických postupov účasti na týchto trhoch na základe technických požiadaviek týchto trhov a možností všetkých účastníkov trhu.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh smernice

Článok 32 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Prevádzkovatelia distribučných sústav vymedzia pre obstarávané služby štandardizované trhové produkty, ktoré zabezpečia účinné zapojenie všetkých účastníkov trhu vrátane obnoviteľných zdrojov energie, riadenia odberu a agregátorov. Prevádzkovatelia distribučných sústav si vymieňajú všetky potrebné informácie a koordinujú svoju činnosť s prevádzkovateľmi prenosových sústav s cieľom zabezpečiť optimálne využitie zdrojov a bezpečnú a efektívnu prevádzku sústavy, ako aj s cieľom uľahčiť rozvoj trhu. Prevádzkovatelia distribučných sústav musia byť za obstarávanie takýchto služieb primerane odmeňovaní, aby si pokryli aspoň zodpovedajúce výdavky vrátane výdavkov na potrebné informačné a komunikačné technológie, a to aj výdavkov, ktoré zodpovedajú potrebnej informačnej a komunikačnej infraštruktúre.

Prevádzkovatelia distribučných sústav vymedzia pre obstarávané služby štandardizované trhové produkty, ktoré zabezpečia účinné zapojenie všetkých účastníkov trhu, poskytujúc prednostný prístup premenlivým obnoviteľným zdrojom energie a zahŕňajúc riadenie odberu a agregátorov. Prevádzkovatelia distribučných sústav si vymieňajú všetky potrebné informácie a koordinujú svoju činnosť s prevádzkovateľmi prenosových sústav s cieľom zabezpečiť optimálne využitie zdrojov a bezpečnú a efektívnu prevádzku sústavy, ako aj uľahčiť rozvoj trhu. Prevádzkovatelia distribučných sústav musia byť za obstarávanie takýchto služieb primerane odmeňovaní, aby si pokryli aspoň zodpovedajúce výdavky vrátane výdavkov na potrebné informačné a komunikačné technológie, a to aj výdavkov, ktoré zodpovedajú potrebnej informačnej a komunikačnej infraštruktúre.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh smernice

Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Členské štáty zabezpečia potrebný regulačný rámec, ktorý umožní pripojenie verejne prístupných a súkromných nabíjacích staníc do distribučných sústav. Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia distribučných sústav na nediskriminačnom základe spolupracovali s akýmkoľvek podnikom, ktorý vlastní, vyvíja, prevádzkuje alebo spravuje nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá, a to aj z hľadiska pripojenia do siete.

1.  Členské štáty zabezpečia potrebný regulačný rámec, ktorý umožní pripojenie verejne prístupných a súkromných nabíjacích staníc v súlade s vymedzením uvedeným v článku 8 ods. 2 smernice (EÚ) .../... [revidovaná smernica o energetickej hospodárnosti budov] do prenosových a distribučných sústav. Členské štáty zabezpečia, aby prevádzkovatelia prenosových sústav a prevádzkovatelia distribučných sústav na nediskriminačnom základe spolupracovali s akýmkoľvek podnikom, ktorý vlastní, vyvíja, prevádzkuje alebo spravuje nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá, a to aj z hľadiska pripojenia do siete.

Odôvodnenie

Ustanovenia tejto smernice by sa mali zosúladiť so smernicou o energetickej hospodárnosti budov a so smernicou o infraštruktúre pre alternatívne palivá. Úroveň napätia pôsobiaca ako hranica medzi prenosovými a distribučnými sústavami sa v rámci Európy značne líši. Potreba pripojenia nabíjacích staníc na úroveň distribučného napätia sa môže v niektorých členských štátoch rovnať pripojeniu na úroveň prenosového napätia v iných členských štátoch. Okrem toho, s očakávaným rastom počtu nabíjacích staníc budú potrebné zodpovedajúce pripojenia na čoraz vyšších úrovniach napätia, a to napokon aj vrátane prenosových sústav.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh smernice

Článok 33 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty môžu povoliť prevádzkovateľom distribučných sústav vlastniť, vyvíjať, spravovať alebo prevádzkovať nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá, iba ak sú splnené tieto podmienky:

2.  Členské štáty môžu povoliť prevádzkovateľom distribučných sústav vlastniť, vyvíjať, spravovať alebo prevádzkovať verejné nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá, iba ak sú splnené tieto podmienky:

Odôvodnenie

Cieľom je zosúladiť smernicu so smernicou o infraštruktúrach pre alternatívne palivá.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh smernice

Článok 33 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Prevádzkovatelia distribučných sústav môžu vlastniť, vyvíjať, spravovať a prevádzkovať nabíjacie stanice pre elektrické vozidlá na účely vlastného vozového parku.

Odôvodnenie

Cieľom je zosúladiť smernicu so smernicou o infraštruktúrach pre alternatívne palivá.

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh smernice

Článok 33 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Členské štáty v pravidelných intervaloch alebo aspoň každých päť rokov zorganizujú verejnú konzultáciu na prehodnotenie potenciálneho záujmu trhových aktérov o vlastníctvo, vývoj, prevádzku alebo spravovanie nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. Ak z takejto verejnej konzultácie vyplynie, že tretie strany sú schopné takéto stanice vlastniť, vyvíjať, prevádzkovať alebo spravovať, členské štáty zabezpečia postupné ukončenie činnosti prevádzkovateľov distribučnej sústavy v tejto oblasti.

4.  Členské štáty v pravidelných intervaloch alebo aspoň každých päť rokov zorganizujú verejnú konzultáciu na prehodnotenie potenciálneho záujmu trhových aktérov o vlastníctvo, vývoj, prevádzku alebo spravovanie nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá. Ak z takejto verejnej konzultácie vyplynie, že tretie strany sú schopné takéto stanice vlastniť, vyvíjať, prevádzkovať alebo spravovať, členské štáty zabezpečia postupné ukončenie činnosti prevádzkovateľov distribučnej sústavy v tejto oblasti. Prevádzkovatelia distribučných sústav majú právo získať späť svoje investície vynaložené do nabíjacej infraštruktúry za spravodlivých a primeraných podmienok.

Odôvodnenie

V záujme stability investičného prostredia majú prevádzkovatelia distribučných sústav právo na náhradu nákladov súvisiacich s infraštruktúrou určenou na elektromobilitu.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh smernice

Článok 36 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prevádzkovatelia distribučných sústav nesmú vlastniť, vyvíjať, spravovať alebo prevádzkovať zariadenia na uskladňovanie energie.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh smernice

Článok 36 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1b, prevádzkovatelia distribučných sústav so záujmom vlastniť, vyvíjať, spravovať alebo prevádzkovať zariadenia na uskladňovanie konzultujú s vnútroštátnym regulačným orgánom o tom, či sú splnené vyššie uvedené podmienky.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh smernice

Článok 36 - odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Odchylne od odseku 1 písm. a) majú prevádzkovatelia distribučných sústav povolené vlastniť, vyvíjať, spravovať alebo prevádzkovať zariadenia na uskladňovanie energie, ak národný regulačný orgán na základe analýzy nákladov a prínosov a po verejnej konzultácii usúdil, že nie je potrebné uplatňovať podmienky podľa odseku 1 písm. a) a udelil súhlas.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh smernice

Článok 36 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty povoliť, aby prevádzkovatelia distribučných sústav vlastnili, vyvíjali, spravovali alebo prevádzkovali zariadenia na uskladňovanie, iba ak sú splnené tieto podmienky:

2.  Prevádzkovatelia distribučných sústav majú povolené vlastniť, vyvíjať, spravovať alebo prevádzkovať zariadenia na uskladňovanie energie len vtedy, keď prevádzkovateľ distribučnej sústavy potrebuje takéto zariadenia na plnenie svojich povinností vyplývajúcich z tejto smernice na efektívnu, spoľahlivú a bezpečnú prevádzku distribučnej sústavy a keď sú splnené tieto podmienky:

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh smernice

Článok 36 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  iné strany v otvorenom a transparentnom výberovom konaní neprejavili záujem vlastniť, vyvíjať, spravovať či prevádzkovať zariadenia na uskladňovanie;

a)  iné strany po otvorenom a transparentnom výberovom konaní pod dohľadom národných regulačných orgánov neprejavili záujem vlastniť, vyvíjať, spravovať či prevádzkovať zariadenia na uskladňovania a prevádzkovateľ distribučnej sústavy bol určený ako nákladovo efektívny subjekt; a

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh smernice

Článok 36 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  takéto zariadenia sú potrebné na to, aby prevádzkovatelia distribučných sústav plnili svoje povinnosti vyplývajúce z tejto smernice v záujme efektívnej, spoľahlivej a bezpečnej prevádzky distribučnej sústavy; a

b)  takéto zariadenia používa prevádzkovateľ distribučnej sústavy výhradne na to, aby plnil svoje povinnosti vyplývajúce z tejto smernice na efektívnu, spoľahlivú a bezpečnú prevádzku distribučnej sústavy, a nepoužívajú sa na predaj elektriny na trh.

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh smernice

Článok 36 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  regulačný orgán vyhodnotil potrebu takejto odchýlky zohľadňujúc podmienky uvedené v písmenách a) a b) a udelil súhlas.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh smernice

Článok 36 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Regulačné orgány v pravidelných intervaloch alebo aspoň každých päť rokov zorganizujú verejnú konzultáciu na prehodnotenie potenciálneho záujmu trhových aktérov o vlastníctvo, vývoj, prevádzku alebo spravovanie zariadení na uskladňovanie energie. Ak z takejto verejnej konzultácie vyplynie, že tretie strany sú schopné takéto zariadenia vlastniť, vyvíjať, prevádzkovať alebo spravovať, členské štáty zabezpečia postupné ukončenie činnosti prevádzkovateľov distribučnej sústavy v tejto oblasti.

4.  Regulačné orgány v pravidelných intervaloch alebo aspoň každých päť rokov zorganizujú verejnú konzultáciu na prehodnotenie potenciálneho záujmu trhových aktérov o vlastníctvo, vývoj, prevádzku alebo spravovanie zariadení na uskladňovanie energie. Ak z verejnej konzultácie a analýzy nákladov a prínosov vyplynie, že tretie strany majú možnosti a záujem takéto zariadenia vlastniť, vyvíjať, prevádzkovať alebo spravovať nákladovo efektívnym spôsobom, členské štáty zabezpečia, aby sa činnosti prevádzkovateľov distribučných sústav v tejto oblasti postupne ukončili. Prevádzkovatelia distribučných sústav majú právo získať späť svoje investície do zariadení na uskladňovanie za spravodlivých a primeraných podmienok.

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh smernice

Článok 36 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.   Členské štáty majú povolené podporovať vývoj základnej siete verejne dostupných nabíjacích staníc s cieľom odstrániť prekážky v počiatočnom rozvoji elektromobility.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh smernice

Článok 40 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  riadenie tokov elektriny v sústave, berúc do úvahy výmeny s inými prepojenými sústavami. Na tento účel je prevádzkovateľ prenosovej sústavy zodpovedný za zabezpečenie bezpečnej, spoľahlivej a efektívnej elektrizačnej sústavy a v tejto súvislosti za zabezpečenie dostupnosti všetkých Ö potrebných Õ podporných služieb vrátane služieb Ö riadenia odberu Õ a uskladňovania energie , pokiaľ je táto dostupnosť nezávislá od akejkoľvek inej prenosovej sústavy, s ktorou je jeho sústava prepojená;

d)  riadenie tokov elektriny v sústave, berúc do úvahy výmeny s inými prepojenými sústavami. Na tento účel je prevádzkovateľ prenosovej sústavy zodpovedný za zabezpečenie bezpečnej, spoľahlivej a efektívnej elektrizačnej sústavy a v tejto súvislosti za zabezpečenie dostupnosti všetkých potrebných podporných služieb vrátane služieb riadenia odberu a uskladňovania energie a elektrických vozidiel, pokiaľ je táto dostupnosť nezávislá od akejkoľvek inej prenosovej sústavy, s ktorou je jeho sústava prepojená;

Odôvodnenie

Elektrické vozidlá môžu poskytovať sústave cenné podporné služby prostredníctvom zavádzania elektriny do siete alebo pozmeňovaním miery nabíjania. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy by preto mal mať v reálnom čase k dispozícii informácie o dopyte zo strany elektrických vozidiel. Tento pozmeňujúci návrh zodpovedá vyhláseniu Komisie v odôvodnení 27, že elektromobilita je významným prvkom energetickej transformácie a mala by prispievať k vytvoreniu priaznivých podmienok pre elektrické vozidlá.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh smernice

Článok 40 – odsek 1 – bod j a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ja)  digitalizáciu prenosových sústav, okrem iného s cieľom zabezpečiť efektívne získavanie a používanie údajov v reálnom čase a inteligentné napájacie stanice;

Odôvodnenie

Digitalizácia siete a rozvoj inteligentných sietí sa nemôže obmedzovať na distribúciu – poskytuje riešenie pre celý systém. Európska komisia však prisudzuje digitálne riešenia výhradne prevádzkovateľom distribučných sústav, čím neguje skutočnosť, že aj úroveň prenosu musí prejsť digitálnou transformáciou (napr. efektívne získavanie a používanie údajov v reálnom čase, inteligentné napájacie stanice atď.). Digitalizácia jednoznačne presahuje zavedenie inteligentných meradiel na maloobchodnom trhu. Inovácia je potrebná na systémovej úrovni a nemala by sa štiepiť medzi prenos a distribúciu.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh smernice

Článok 40 – odsek 1 – písmeno j b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

jb)  správu údajov, kybernetickú bezpečnosť a ochranu údajov;

Odôvodnenie

Správa údajov je široký pojem, ktorý zahŕňa aj údaje potrebné na prevádzku celej sústavy, na účely vyrovnania, meranie spotrebiteľov aj výrobcov alebo na uskladňovanie napojené kdekoľvek v sústave atď. Uplatňovanie mechanizmov náležitej ochrany integrity takýchto údajov a dátových systémov spravovaných prevádzkovateľmi prenosových sústav (PPS) pred akýmkoľvek typom útoku už je dôležitou úlohou pre všetkých PPS, a preto by ním mali byť poverení aj PPS.

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh smernice

Článok 40 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členské štáty môžu stanoviť, že jednu alebo viacero zodpovedností uvedených v odseku 1 písm. a) až j) možno prideliť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy inému, než je vlastník prenosovej sústavy, na ktorého by sa príslušné zodpovednosti inak vzťahovali. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorému sú dané úlohy pridelené, musí byť certifikovaný ako podnik s oddelením vlastníctva a spĺňať požiadavky podľa článku 43, no nemusí vlastniť prenosovú sústavu, za ktorú má zodpovednosť. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorý danú prenosovú sústavu vlastní, musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly VI a byť certifikovaný podľa článku 43.

2.  Členské štáty môžu stanoviť, že jednu alebo viacero zodpovedností uvedených v odseku 1 písm. a) až j) možno prideliť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy inému, než je vlastník prenosovej sústavy, na ktorého by sa príslušné zodpovednosti inak vzťahovali, ak prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorý je ochotný preniesť ktorúkoľvek svoju zodpovednosť, podá oficiálnu a odôvodnenú žiadosť a dotknuté členské štáty udelia súhlas. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorému sú dané úlohy pridelené, musí byť certifikovaný ako podnik s oddeleným vlastníctvom a spĺňať požiadavky podľa článku 43, no nemusí vlastniť prenosovú sústavu, za ktorú má zodpovednosť. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy, ktorý danú prenosovú sústavu vlastní, musí spĺňať požiadavky podľa kapitoly VI a byť certifikovaný podľa článku 43.

Odôvodnenie

Uplatňovaním tohto ustanovenia sa umožní prenos niektorých funkcií prevádzky sústavy (uvedených v článku 40 ods. 1) zo súčasných prevádzkovateľov prenosových sústav (PPS) na iných (nových alebo existujúcich) PPS. Tento prenos môže mať príslušné dôsledky pre účinnosť a bezpečnosť energetických systémov.

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh smernice

Článok 40 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zaisťovalo účinné zapojenie všetkých účastníkov trhu vrátane obnoviteľných zdrojov energie, riadenia odberu, zariadení na uskladňovanie energie a agregátorov, a to najmä tým, že sa od regulačných orgánov alebo prevádzkovateľov prenosových sústav v úzkej spolupráci so všetkými účastníkmi trhu bude vyžadovať vymedzenie technických postupov účasti na týchto trhoch na základe technických požiadaviek daných trhov a možností všetkých účastníkov trhu.

b)  zaisťovalo účinné zapojenie všetkých účastníkov trhu, uprednostňujúc premenlivé obnoviteľné zdroje energie a zahŕňajúc riadenie odberu, zariadenia na uskladňovanie energie a agregátorov, a to najmä tým, že sa od regulačných orgánov alebo prevádzkovateľov prenosových sústav v úzkej spolupráci so všetkými účastníkmi trhu bude vyžadovať vymedzenie technických postupov účasti na týchto trhoch na základe technických požiadaviek daných trhov a možností všetkých účastníkov trhu.

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh smernice

Článok 54 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Prevádzkovatelia prenosových sústav nesmú vlastniť, spravovať alebo prevádzkovať zariadenia na uskladňovanie energie, ani priamo či nepriamo vlastniť alebo kontrolovať aktíva poskytujúce podporné služby.

1.  Prevádzkovatelia prenosových sústav majú povolené vlastniť, spravovať alebo prevádzkovať zariadenia na uskladňovanie energie, ako aj priamo vlastniť alebo nepriamo kontrolovať aktíva poskytujúce podporné služby v prípadoch, keď sú tieto zariadenia alebo aktíva neoddeliteľnou súčasťou prenosovej sústavy a keď národný regulačný orgán udelil súhlas, a takisto v akomkoľvek inom prípade, ak sú splnené tieto podmienky:

 

a)  iné strany po otvorenom a transparentnom výberovom konaní pod dohľadom národných regulačných orgánov neprejavili záujem vlastniť, kontrolovať, spravovať či prevádzkovať takéto nákladovo efektívne zariadenia ponúkajúce uskladňovanie a/alebo podporné služby pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy; a

 

b)  takéto zariadenia alebo podporné služby sú potrebné na to, aby prevádzkovatelia prenosových sústav mohli plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto smernice na efektívnu, spoľahlivú a bezpečnú prevádzku prenosovej sústavy, a nepoužívajú sa na predaj elektriny na trhu.

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh smernice

Článok 54 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.   Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1b, prevádzkovatelia prenosových sústav so záujmom vlastniť, vyvíjať, spravovať alebo prevádzkovať zariadenia na uskladňovanie konzultujú s vnútroštátnym regulačným orgánom o tom, či sú splnené podmienky stanovené v odseku 1.

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh smernice

Článok 54 - odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1b.  Odchylne od odseku 1 písm. a) majú prevádzkovatelia prenosových sústav povolené vlastniť, vyvíjať, spravovať alebo prevádzkovať zariadenia na uskladňovanie energie, ak národný regulačný orgán na základe analýzy nákladov a prínosov a po verejnej konzultácii usúdil, že nie je potrebné uplatňovať podmienky podľa odseku 1 písm. a) a udelil súhlas.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh smernice

Článok 54 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty povoliť, aby prevádzkovatelia prenosových sústav vlastnili, spravovali alebo prevádzkovali zariadenia na uskladňovanie alebo aktíva poskytujúce nefrekvenčné podporné služby, ak sú splnené tieto podmienky:

vypúšťa sa

a)   iné strany v otvorenom a transparentnom výberovom konaní neprejavili záujem vlastniť, kontrolovať, spravovať či prevádzkovať takéto zariadenia ponúkajúce uskladňovanie a/alebo nefrekvenčné podporné služby pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy;

 

b)   takéto zariadenia alebo nefrekvenčné podporné služby sú potrebné na to, aby prevádzkovatelia prenosových sústav plnili svoje povinnosti vyplývajúce z tejto smernice v záujme efektívnej, spoľahlivej a bezpečnej prevádzky prenosovej sústavy, a nepoužívajú sa na predaj elektriny na trhu a a

 

c)   regulačný orgán vyhodnotil potrebu takejto odchýlky s prihliadnutím na podmienky uvedené v písmenách a) a b) tohto odseku a udelil súhlas.

 

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh smernice

Článok 54 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Prevádzkovateľ prenosovej sústavy v pravidelných intervaloch alebo aspoň každých päť rokov zorganizuje v súvislosti s požadovanými službami uskladňovania verejnú konzultáciu na posúdenie potenciálneho záujmu trhových aktérov o investície do takýchto zariadení, a ak tretie strany dokážu danú službu nákladovo efektívne poskytnúť, ukončí svoje vlastné činnosti spojené s uskladňovaním.

4.  Prevádzkovateľ prenosovej sústavy pod dohľadom národného regulačného orgánu v pravidelných intervaloch alebo aspoň každých päť rokov zorganizuje v súvislosti s požadovanými službami uskladňovania verejnú konzultáciu na opätovné posúdenie potenciálneho záujmu trhových aktérov o investície, rozvoj, prevádzku alebo riadenie takýchto zariadení. Ak z verejnej konzultácie a analýzy nákladov a prínosov vyplynie, že tretie strany majú možnosti a záujem takéto zariadenia vlastniť, vyvíjať, prevádzkovať alebo spravovať nákladovo efektívnym spôsobom, členské štáty zabezpečia, aby sa činnosti prevádzkovateľov prenosových sústav v tejto oblasti postupne ukončili. Prevádzkovatelia prenosových sústav majú právo získať späť svoje investície do takýchto zariadení za spravodlivých a primeraných podmienok.

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh smernice

Článok 59 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

o)  monitorovať výskyt reštriktívnych zmluvných praktík vrátane doložiek o výlučnosti, ktoré môžu brániť veľkým odberateľom mimo domácnosti uzatvoriť zmluvu s viacerými dodávateľmi súčasne alebo obmedziť ich možnosť zvoliť si takýto postup; v prípade potreby informovať národné orgány pre hospodársku súťaž o takýchto praktikách;

o)  monitorovať výskyt reštriktívnych zmluvných praktík vrátane doložiek o výlučnosti, ktoré môžu brániť odberateľom uzatvoriť zmluvu s viacerými dodávateľmi súčasne alebo obmedziť ich možnosť zvoliť si takýto postup; v prípade potreby informovať národné orgány pre hospodársku súťaž o takýchto praktikách;

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh je potrebný na to, aby umožnil pozmeňujúce návrhy 98 a 128 a aby jednotlivcom umožnil uzatváranie zmlúv s viacerými dodávateľmi naraz. Vytvára súlad s pozmeňujúcimi návrhmi 128, 144 a 151. Všetky typy odberateľov by mali mať možnosť uzatvoriť zmluvu s viac než jedným dodávateľom elektriny. Odberateľ elektriny v domácnosti môže chcieť podpísať jednu dohodu o kúpe energie so zariadením vyrábajúcim elektrinu v priestoroch zariadenia alebo v jeho blízkosti a druhú zmluvu o dodávke zvyšnej energie s bežným dodávateľom. Tento krok je kľúčovým stimulom na zvýšenie počtu aktívnych odberateľov a na rozvoj a spotrebu energie z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh smernice

Článok 59 – odsek 1 – písmeno q

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

q)  spolu s ostatnými príslušnými orgánmi pomáhať pri zabezpečovaní toho, aby opatrenia na ochranu spotrebiteľa boli efektívne a aby sa presadzovali;

q)  spolu s ostatnými príslušnými orgánmi pomáhať pri zabezpečovaní toho, aby nové a existujúce opatrenia na ochranu spotrebiteľa vrátane práv aktívnych spotrebiteľov boli efektívne a aby sa presadzovali;

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh smernice

Článok 59 – odsek 1 – bod x a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

xa)  monitorovať prístup miestnych energetických komunít na trh vrátane počtu existujúcich miestnych energetických komunít, regulačných prekážok, ktoré bránia prístupu na trh alebo účasti na trhu v rámci rôznych činností, rovnakého zaobchádzania s nimi, ich vplyvu na hospodársku súťaž a ochranu spotrebiteľa a prínosov, ktoré poskytujú, a to aj zraniteľným spotrebiteľom a domácnostiam postihnutým energetickou chudobou.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh smernice

Článok 59 – odsek 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

8.  Aby sa zvýšila transparentnosť na trhu a aby sa všetkým zainteresovaným stranám poskytli všetky potrebné informácie, rozhodnutia alebo návrhy rozhodnutí o prenosových alebo distribučných tarifách v zmysle článku 60 ods. 3, musia regulačné orgány sprístupniť trhovým aktérom podrobné metodiky a príslušné náklady použité na výpočet príslušných sieťových taríf.

8.  S cieľom zvýšiť transparentnosť na trhu a všetkým zainteresovaným stranám poskytnúť všetky potrebné informácie, rozhodnutia alebo návrhy rozhodnutí o prenosových alebo distribučných tarifách v zmysle článku 60 ods. 3 národné regulačné orgány sprístupnia trhovým aktérom podrobné metodiky a východiskové predpoklady použité na výpočet príslušných sieťových taríf, ktoré zahŕňajú analýzu nákladov a prínosov zdrojov distribuovanej energie vrátane posúdenia ich potenciálnej hodnoty pre sústavu a príspevku k iným cieľom energetickej politiky, a to najmä zo strany aktívnych odberateľov a miestnych energetických komunít.

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh smernice

Príloha IV – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  jasne uvádzať ich vlastníkov a fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá nástroj prevádzkuje;

b)  jasne uvádzať ich vlastníkov a fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá nástroj prevádzkuje, ako aj informácie o financovaní nástrojov;

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh smernice

Príloha I – časť 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  poskytovať presné a aktuálne informácie a uvádzať čas poslednej aktualizácie;

e)   poskytovať presné a aktuálne informácie a uvádzať čas poslednej aktualizácie vrátane:

 

-   tarify a rozdelenia z hľadiska daní, odvodov, poplatkov a príplatkov obsiahnutých v energetických tarifách;

 

-   percentuálneho podielu zdrojov energie použitých v celkovom energetickom mixe za predchádzajúci rok;

 

-   v prípade ponúk týkajúcich sa obnoviteľných zdrojov energie, informácií o príspevku každého zdroja energie k elektrine, ktorú si odberateľ kupuje, vrátane podielov každého obnoviteľného zdroja energie podľa technológie a krajiny pôvodu, podielu alebo percenta spotreby splneného v rámci priamych dodávok od výrobcov energie z obnoviteľných zdrojov a vlastnej výroby dodávateľa, a opatreniach, ktoré prinášajú dodatočné environmentálne a sociálne výhody vrátane nových investícií do obnoviteľných zdrojov energie;

 

-   presného charakteru inzerovaných „ekologických taríf“ vrátane úrovne doplnkovosti;

 

-   informácie o vplyve energetického mixu na životné prostredie z hľadiska emisií CO2 a rádioaktívneho odpadu, ktorý vznikol pri výrobe elektriny z celkového palivového mixu dodávateľa za predchádzajúci rok;

 

-   kvality služieb, postupov vybavovania sťažností, úrovne spokojnosti spotrebiteľov alebo zavádzajúcich praktík;

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh smernice

Príloha II – bod 1 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Okrem toho sa koncovým odberateľom sprístupní porovnanie s priemerným štandardizovaným alebo referenčným odberateľom v danej užívateľskej kategórii, a to priamo na faktúrach a pravidelných vyúčtovaniach, vo forme prílohy alebo odkazu.

Okrem toho sa koncovým odberateľom sprístupní porovnanie s priemerným štandardizovaným alebo referenčným odberateľom v danej užívateľskej kategórii, ako aj hodnotenie opisujúce, ktorá z uvedených taríf by bola pre spotrebiteľa najvýhodnejšia, ak by sa v nadchádzajúcom roku zopakoval spotrebiteľský vzorec z predchádzajúceho roka, a to priamo na faktúrach a pravidelných vyúčtovaniach, vo forme prílohy alebo odkazu.

Odôvodnenie

Vďaka informáciám o najvýhodnejšej tarife by sa spotrebitelia nezasekli pri zastaraných a nevýhodných tarifách.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh smernice

Príloha II – časť 4 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  minimálne odkaz na existujúce referenčné zdroje, ako sú internetové stránky, na ktorých sú verejne dostupné informácievplyvoch na životné prostredie, aspoň v podobe údajov o emisiách CO2 a rádioaktívnom odpade, ktorý vznikol pri výrobe elektriny z celkového palivového mixu dodávateľa za predchádzajúci rok;

c)  informácievplyve na životné prostredie, aspoň v podobe údajov o emisiách CO2 a rádioaktívnom odpade, ktorý vznikol pri výrobe elektriny z celkového palivového mixu dodávateľa za predchádzajúci rok;

Odôvodnenie

Tieto základné informácie o spotrebe energie sa musia poskytovať spotrebiteľovi priamo.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

1.3.2017

Spravodajca

       dátum vymenovania

Pavel Poc

14.2.2017

Prerokovanie vo výbore

21.6.2017

 

 

 

Dátum prijatia

21.11.2017

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

52

1

9

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Martin Häusling, Rupert Matthews, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica, Carlos Zorrinho

Náhradníčka (čl. 200 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Maria Noichl

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

52

+

ALDE:

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha

EFDD:

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jo Leinen, Susanne Melior, Maria Noichl, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

1

-

NI

Zoltán Balczó

9

0

ENF

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Kateřina Konečná

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Bart Staes, Davor Škrlec

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

POSTUP – GESTORSKÝ VÝBOR

Názov

Spoločné pravidlá pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie)

Referenčné čísla

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Dátum predloženia v EP

30.11.2016

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

1.3.2017

ECON

1.3.2017

ENVI

1.3.2017

IMCO

1.3.2017

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

BUDG

12.1.2017

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

Spravodajcovia

       dátum vymenovania

Krišjānis Kariņš

25.1.2017

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

25.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Dátum prijatia

21.2.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

50

4

9

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Florent Marcellesi, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Keller

Dátum predloženia

27.2.2018

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

50

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel

NI

Janusz Korwin-Mikke

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

4

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier,

S&D

Edouard Martin

9

0

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

András Gyürk, Dennis Radtke, Hermann Winkler

S&D

Adam Gierek

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 13. marca 2018
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia