Postopek : 2016/0380(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0044/2018

Predložena besedila :

A8-0044/2018

Razprave :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Glasovanja :

PV 26/03/2019 - 7.6
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0226

POROČILO     ***I
PDF 1662kWORD 244k
27.2.2018
PE 597.758v02-00 A8-0044/2018

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga električne energije (prenovitev)

(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

Poročevalec: Krišjānis Kariņš

(Prenovitev – člen 104 Poslovnika)

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE
 PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE
 MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga električne energije (prenovitev)

(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2016)0864),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 194(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0495/2016),

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju obrazloženih mnenj o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti, ki so jih v okviru Protokola št. 2 predložili poljski senat, avstrijski zvezni svet in madžarski parlament in v katerih trdijo, da se predlog zakonodajnega akta ne sklada z načelom subsidiarnosti,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 31. maja 2017(1);

–  ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 13. julija 2017(2);

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov(3),

–  ob upoštevanju dopisa Odbora za pravne zadeve z dne 7. septembra 2017 Odboru za industrijo, raziskave in energetiko v skladu s členom 104(3) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 104 in 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za industrijo, raziskave in energetiko in mnenja Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (A8-0044/2018),

A.  ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju in kakor je bilo prilagojeno v skladu s predlogi posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5)  V sporočilu Komisije z dne 15. julija 2015 z naslovom Nov dogovor za odjemalce energije“ 31 je bila predstavljena vizija Komisije o maloprodajnem trgu, ki bi bolje služil odjemalcem energije, tudi s tesnejšo povezavo med vele- in maloprodajnimi trgi. Nova in inovativna podjetja za energetske storitve bi morala s pomočjo nove tehnologije vsem odjemalcem omogočiti polno udeležbo v energetskem prehodu, saj bodo z uravnavanjem porabe zagotovili energijsko učinkovite rešitve, s katerimi bodo prihranili denar in prispevali k splošnemu zmanjšanju porabe energije.

(5)  V sporočilu Komisije z dne 15. julija 2015 z naslovom Nov dogovor za odjemalce energije“ je bila predstavljena vizija Komisije o maloprodajnem trgu, ki bi bolje služil odjemalcem energije, tudi s tesnejšo povezavo med vele- in maloprodajnimi trgi. Nova in inovativna podjetja za energetske storitve bi morala s pomočjo novih tehnologij vsem odjemalcem omogočiti, da bi se bolj zavedali svoje porabe energije in bili polno udeleženi v energetskem prehodu, saj bodo z uravnavanjem porabe zagotovili energijsko učinkovite rešitve, s katerimi bodo prihranili denar in prispevali k splošnemu zmanjšanju porabe energije.

__________________

__________________

31 COM(2015) 339 final z dne 15.7.2015.

31 COM(2015)0339 final z dne 15.7.2015.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  V sporočilu Komisije z dne 15. julija 2015 z naslovom Začetek javnega posvetovanja o novi zasnovi energetskega trga32 je bilo poudarjeno, da so za opustitev proizvodnje v velikih centralnih elektrarnah in njihovo nadomestitev z decentralizirano proizvodnjo iz obnovljivih virov energije ter razogljičenimi trgi potrebne prilagoditev sedanjih pravil za trgovanje z električno energijo in spremembe obstoječih vlog na trgu. V njem je bilo izpostavljeno, da je treba prožneje organizirati trge električne energije in združiti v celoto vse akterje na trgu, tudi proizvajalce energije iz obnovljivih virov, nove ponudnike energetskih storitev, shranjevanje energije in prilagodljiv odjem.

(6)  V sporočilu Komisije z dne 15. julija 2015 z naslovom Začetek javnega posvetovanja o novi zasnovi energetskega trga32 je bilo poudarjeno, da so za opustitev proizvodnje v velikih centralnih elektrarnah in njihovo nadomestitev z decentralizirano proizvodnjo iz obnovljivih virov energije ter razogljičenimi trgi potrebne prilagoditev sedanjih pravil za trgovanje z električno energijo in spremembe vlog obstoječih udeležencev na trgu. V njem je bilo izpostavljeno, da je treba prožneje organizirati trge električne energije in združiti v celoto vse akterje na trgu, tudi proizvajalce energije iz obnovljivih virov, nove ponudnike energetskih storitev, shranjevanje energije in prilagodljiv odjem. Enako pomembno je, da Unija nujno investira v medsebojno povezanost na evropski ravni za prenos energije v visokonapetostnih prenosnih sistemih za električno energijo.

_________________

_________________

32   COM(2015) 340 final z dne 15.7.2015.

32   COM(2015)0340 final z dne 15.7.2015.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Da bi države članice oblikovale notranji trg z električno energijo, bi morale spodbujati povezovanje svojih nacionalnih trgov ter sodelovanje operaterjev sistemov na ravni Unije in regionalni ravni, tudi z vključevanjem izoliranih sistemov, zaradi katerih nastajajo elektroenergetski otoki, ki v Uniji še vedno obstajajo.

Obrazložitev

Uvodna izjava se v direktivi ohrani, s čimer se poudari sodelovanje držav članic za doseganje enega od najpomembnejših ciljev energetske politike EU, oblikovanja notranjega trga.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Unija bo najbolje dosegla svoje cilje na področju obnovljivih virov energije z oblikovanjem tržnega okvira, ki bo spodbujal prožnost in inovacije. Zasnova dobro delujočega trga električne energije je ključni pogoj za uporabo obnovljivih virov energije.

Obrazložitev

Delujoč notranji trg električne energije bi moral prispevati k večji uporabi obnovljivih virov energije in omogočiti EU, da bo dosegla svoje cilje na področju obnovljivih virov energije ter izpolnila svoje mednarodne obveznosti v skladu s pariškim podnebnim sporazumom.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8)  Odjemalci so bistvenega pomena za dosego prožnosti, brez katere se elektroenergetski sistem ne more prilagoditi spremenljivi, razpršeni proizvodnji energije iz obnovljivih virov. Tehnološki napredek pri upravljanju omrežja in proizvodnja energije iz obnovljivih virov nudita odjemalcem veliko priložnosti; zdrava konkurenca na maloprodajnih trgih bo bistvenega pomena za omogočanje uvajanja inovativnih novih storitev na tržni podlagi, ki bodo prilagojene spreminjajočim se potrebam in zmožnostim odjemalcev, hkrati pa sistem naredila prožnejši. Z okrepljeno vlogo odjemalcev na trgu energije in novimi načini njihovega sodelovanja bi moral notranji trg električne energije koristiti državljanom, Unija pa bi morala doseči svoje cilje na področju obnovljivih virov energije.

(8)  Odjemalci so bistvenega pomena za dosego prožnosti, brez katere se elektroenergetski sistem ne more prilagoditi spremenljivi in razpršeni proizvodnji energije iz obnovljivih virov. Tehnološki napredek pri upravljanju omrežja in proizvodnja energije iz obnovljivih virov nudita odjemalcem veliko priložnosti. Zdrava konkurenca na maloprodajnih trgih bo bistvenega pomena za omogočanje uvajanja inovativnih novih storitev na tržni podlagi, ki se bodo odzvale na spreminjajoče se potrebe in zmožnosti odjemalcev, hkrati pa bo sistem naredila prožnejši. Zaradi pomanjkanja informacij v realnem času ali skoraj realnem času, ki se zagotavljajo odjemalcem o njihovi porabi energije, zlasti zaradi počasnega uvajanja pametnih števcev, potrošniki ne morejo biti dejavni udeleženci na trgu električne energije in pri energetskem prehodu. Z okrepljeno vlogo odjemalcev, ki se jim zagotovijo orodja, da bolj sodelujejo na trgu energije na nove načine, bi moral notranji trg električne energije koristiti državljanom, Unija pa bi morala doseči svoje cilje na področju obnovljivih virov energije.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9)  Svoboščine, ki jih Pogodba zagotavlja državljanom Unije – med drugim prosti pretok blaga, svoboda ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev – so možne le na popolnoma odprtem trgu, ki vsem odjemalcem omogoča svobodno izbiro dobaviteljev, vsem dobaviteljem pa, da svoje proizvode svobodno dobavljajo svojim odjemalcem.

(9)  Svoboščine, ki jih Pogodba zagotavlja državljanom Unije – med drugim prosti pretok blaga, svoboda ustanavljanja in svoboda opravljanja storitev – so možne le na popolnoma odprtem in povezanem trgu, ki vsem odjemalcem omogoča svobodno izbiro dobaviteljev, vsem dobaviteljem pa, da svoje proizvode svobodno dobavljajo svojim odjemalcem.

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi pomembnih razlogov, povezanih z zagotovitvijo skladnosti besedila.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Za zagotovitev konkurence in oskrbe z električno energijo po najbolj konkurenčni ceni bi morale države članice in nacionalni regulativni organi olajšati čezmejni dostop novih dobaviteljev različnih virov energije in novih ponudnikov proizvodnje električne energije , shranjevanja in prilagajanja odjema.

(11)  Za zagotovitev konkurence in oskrbe z električno energijo po najbolj konkurenčni ceni bi morale države članice in nacionalni regulativni organi olajšati čezmejni dostop novih dobaviteljev različnih virov energije in novih ponudnikov proizvodnje električne energije , shranjevanja in prilagajanja odjema. Vseeno pa bi morale države članice sodelovati pri načrtovanju pretokov električne energije in sprejeti ustrezne ukrepe za preprečevanje nenačrtovanih pretokov električne energije v zankah.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s predlogoma sprememb k členu 3.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Države članice bi morale zagotoviti, da na notranjem trgu električne energije ni nepotrebnih ovir za vstop na trg, delovanje trga in izstop s trga. Obenem bi moralo biti jasno, da ta obveznost ne vpliva na tiste pristojnosti, ki jih države članice ohranijo v zvezi s tretjimi državami. Tega pojasnila se ne sme razumeti kot da omogoča državam članicam izvajati zadeve, ki so v izključni pristojnosti Unije. Pojasniti bi bilo treba tudi, da morajo udeleženci na trgu iz tretjih držav upoštevati veljavno pravo Unije in držav članic kot vsi drugi udeleženci na trgu.

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b)  Evropski svet je v svojih sklepih z dne 9. oktobra 2014 izjavil, da bo Evropska komisija ob podpori držav članic sprejela nujne ukrepe za uresničitev minimalnega 10-odstotnega cilja na področju elektroenergetskih povezav najpozneje do leta 2020, vsaj za države članice, ki še niso dosegle minimalne stopnje vključitve v notranji energetski trg, tj. baltske države, Portugalsko in Španijo, ter za države članice, ki so njihova glavna točka dostopa do notranjega energetskega trga. Poleg tega je izjavil, da mu bo Komisija tudi redno poročala z namenom, da se do leta 2030 doseže 15-odstotni cilj.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Države članice bi morale obdržati široko diskrecijsko pravico do nalaganja obveznosti javne službe elektroenergetskim podjetjem za dosego ciljev, ki so v splošnem gospodarskem interesu. Države članice bi morale gospodinjskim odjemalcem in, če ocenijo, da je to primerno, tudi malim podjetjem zagotoviti pravico do oskrbe z električno energijo določene kakovosti po jasno primerljivih, preglednih in konkurenčnih cenah. Toda obveznosti javne službe v obliki regulacije dobavnih cen so v bistvu izkrivljajoč ukrep, ki pogosto povzroča kopičenje primanjkljaja v tarifnih prihodkih, omejevanje izbire za odjemalce, šibkejše spodbude za varčevanje z energijo in naložbe v energijsko učinkovitost, nižje standarde storitev, manj sodelovanja in zadovoljstva odjemalcev, omejevanje konkurence ter manj inovativnih proizvodov in storitev na trgu. Zato bi morale države članice za zagotavljanje cenovno dostopne oskrbe svojih državljanov z električno energijo uporabljati druga orodja politike, zlasti usmerjene ukrepe socialne politike. Posegi v določanje cen bi bili sprejemljivi samo v omejenem številu izjemnih okoliščin. V celoti liberaliziran maloprodajni trg električne energije bi spodbudil cenovno in necenovno konkurenco med obstoječimi dobavitelji ter pomenil spodbudo za nove vstope na trg, s tem pa bi izboljšal izbiro in zadovoljstvo odjemalcev.

(15)  Države članice bi morale obdržati široko diskrecijsko pravico do nalaganja obveznosti javne službe elektroenergetskim podjetjem za dosego ciljev, ki so v splošnem gospodarskem interesu. Države članice bi morale gospodinjskim odjemalcem in, če ocenijo, da je to primerno, tudi malim podjetjem zagotoviti pravico do oskrbe z električno energijo določene kakovosti po jasno primerljivih, preglednih in konkurenčnih cenah. Toda obveznosti javne službe v obliki regulacije dobavnih cen so v bistvu izkrivljajoč ukrep, ki pogosto povzroča kopičenje primanjkljaja v tarifnih prihodkih, omejevanje izbire za odjemalce, šibkejše spodbude za varčevanje z energijo in naložbe v energijsko učinkovitost, nižje standarde storitev, manj sodelovanja in zadovoljstva odjemalcev, omejevanje konkurence ter manj inovativnih proizvodov in storitev na trgu. Zato bi morale države članice za zagotavljanje cenovno dostopne oskrbe svojih državljanov z električno energijo uporabljati druga orodja politike, zlasti usmerjene ukrepe socialne politike. Posegi v določanje cen bi bili sprejemljivi samo v zelo omejenem številu izjemnih okoliščin, da se zaščitijo najbolj ranljivi, in jih je treba v omejenem obdobju postopoma odpraviti. V celoti liberaliziran in dobro delujoč maloprodajni trg električne energije bi spodbudil cenovno in necenovno konkurenco med obstoječimi dobavitelji ter pomenil spodbudo za vstop novih udeležencev na trg, s tem pa bi izboljšal izbiro in zadovoljstvo odjemalcev.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 24

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(24)  Večje varstvo potrošnikov je zagotovljeno z razpoložljivostjo učinkovitih pravnih sredstev za reševanje sporov za vse potrošnike. Države članice bi morale uvesti hitre in učinkovite postopke za obravnavanje pritožb.

(24)  Večje varstvo potrošnikov je zagotovljeno z razpoložljivostjo učinkovitih pravnih sredstev za neodvisne mehanizme za reševanje sporov za vse potrošnike, kot sta varuh pravic odjemalcev energije ali organ za potrošnike. Države članice bi morale uvesti hitre in učinkovite postopke za obravnavanje pritožb.

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi pomembnih razlogov, povezanih z zagotovitvijo skladnosti besedila.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(25)  Vsem odjemalcem bi moralo biti omogočeno, da izkoristijo neposredno udeležbo na trgu, zlasti s tem, da svojo porabo prilagodijo tržnim signalom, v zameno pa izkoristijo nižje cene električne energije ali druga spodbujevalna plačila. Koristi od take dejavne udeležbe bo sčasoma verjetno več, ko bodo postala konkurenčnejša električna vozila, toplotne črpalke in druge vrste prilagodljivih bremen. Odjemalcem bi morala biti omogočena udeležba v vseh oblikah prilagajanja odjema, zato bi morali imeti možnost, da se odločijo za pameten sistem merjenja porabe in pogodbo z dinamičnimi cenami električne energije. Tako bi lahko porabo prilagodili cenovnim signalom v realnem času, ki odražajo vrednost in stroške električne energije ali prenosa v različnih obdobjih, države članice pa bi morale zagotoviti, da bodo odjemalci v razumni meri izpostavljeni tveganju veleprodajnih cen. Države članice bi morale zagotoviti tudi, da odjemalci, ki se odločijo, da ne bodo dejavno sodelovali na trgu, za to ne bodo kaznovani, temveč bi jim bilo treba na način, ki bi najbolj ustrezal razmeram na domačem trgu, omogočiti, da se odločijo na podlagi informacij o možnostih, ki so jim na razpolago.

(25)  Vsem odjemalcem bi moralo biti omogočeno, da izkoristijo neposredno udeležbo na trgu, zlasti s tem, da svojo porabo prilagodijo tržnim signalom, v zameno pa izkoristijo nižje cene električne energije ali druga spodbujevalna plačila. Koristi od take dejavne udeležbe bo sčasoma verjetno več, ko bodo sicer pasivni odjemalci bolj ozaveščeni o možnostih, ki so jim na voljo kot dejavnim odjemalcem, in ko bodo bolj dostopne in poznane informacije o možnostih za dejavno udeležbo. Odjemalcem bi moral biti omogočena udeležba v vseh oblikah prilagajanja odjema, zato bi morali imeti možnost, da imajo koristi od dokončne uvedbe pametnega sistema merjenja; v primerih pa, ko je bila uvedba teh sistemov negativno ocenjena, bi morali imeti možnost, da se odločijo za pameten sistem merjenja in pogodbo z dinamičnimi cenami električne energije. Tako bi lahko porabo prilagodili cenovnim signalom v realnem času, ki odražajo vrednost in stroške električne energije ali prenosa v različnih obdobjih, države članice pa bi morale zagotoviti, da bodo odjemalci v razumni meri izpostavljeni tveganju veleprodajnih cen. Odjemalci bi morali biti obveščeni o potencialnih cenovnih tveganjih, povezanih s pogodbami z dinamičnimi cenami. Države članice bi morale zagotoviti tudi, da odjemalci, ki se odločijo, da ne bodo dejavno sodelovali na trgu, za to ne bodo kaznovani, temveč bi jim bilo treba na način, ki bi najbolj ustrezal razmeram na domačem trgu, omogočiti, da se odločijo na podlagi informacij o možnostih, ki so jim na razpolago.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 30

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30)  Zaradi razpršenih energetskih tehnologij in krepitve vloge odjemalcev so energija, proizvedena v skupnosti, in energetske zadruge uspešen in stroškovno učinkovit način za zadovoljevanje potreb in pričakovanj državljanov v zvezi z viri energije, storitvami in lokalno udeležbo. Energija, proizvedena v skupnosti, daje vključujočo možnost za vse odjemalce, da so neposredno udeleženi v proizvodnji, porabi ali medsebojni delitvi energije v geografsko omejenem omrežju skupnosti, ki lahko deluje ločeno ali pa je povezano z javnim distribucijskim omrežjem. V pobudah za energijo, proizvedeno v skupnosti, je v ospredju predvsem zagotavljanje cenovno dostopne energije posebne vrste, kot je energija iz obnovljivih virov, za svoje člane ali družbenike in ne dobiček, kakor je v tradicionalnem energetskem podjetju. Pobude za energijo, proizvedeno v skupnosti, neposredno nagovarjajo odjemalce in tako kažejo svoje možnosti za olajšanje celovitega uvajanja novih tehnologij in vzorcev porabe, tudi pametnih distribucijskih omrežij in prilagajanja odjema. Energija, proizvedena v skupnosti, lahko tudi spodbuja energijsko učinkovitost na ravni gospodinjstev ter z znižanjem porabe in nižjimi tarifami za dobavo pripomore k boju proti energijski revščini. Udeležbo na trgu energije lahko omogoči tudi nekaterim skupinam gospodinjskih odjemalcev, ki na njem drugače ne bi mogli sodelovati. Take pobude ob učinkovitem upravljanju prispevajo h gospodarski, družbeni in okoljski vrednosti skupnosti več kot le koristi od opravljanja energetskih storitev. Lokalnim energetskim skupnostim bi moralo biti dovoljeno delovanje na trgu ob enakih pogojih, ne da bi izkrivljale konkurenco. Gospodinjskim odjemalcem bi moralo biti dovoljeno, da prostovoljno sodelujejo v pobudi za energijo, proizvedeno v skupnosti, in da jo prostovoljno zapustijo, ne da bi izgubili dostop do omrežja, ki ga upravlja pobuda za energijo v skupnosti, ali svoje odjemalske pravice. Dostop do lokalnega omrežja energetske skupnosti bi moral biti omogočen pod pravičnimi pogoji, ki odražajo stroške.

(30)  Zaradi razpršenih energetskih tehnologij in krepitve vloge odjemalcev so energija, proizvedena v skupnosti, in energetske zadruge uspešen in stroškovno učinkovit način za zadovoljevanje potreb in pričakovanj državljanov v zvezi z viri energije, storitvami in lokalno udeležbo. Energija, proizvedena v skupnosti, daje vključujočo možnost za vse odjemalce, da so neposredno udeleženi v proizvodnji, porabi ali medsebojni delitvi energije na podlagi odprte in prostovoljne udeležbe v geografsko omejenem omrežju skupnosti, ki lahko deluje ločeno ali pa je povezano z javnim distribucijskim omrežjem. V pobudah za energijo, proizvedeno v skupnosti, je v ospredju predvsem zagotavljanje cenovno dostopne energije posebne vrste, kot je energija iz obnovljivih virov, za svoje člane ali družbenike, kar pripomore k prinašanju koristi lokalnim skupnostim in zastopanju lokalnih interesov, in ne dobiček, kakor je v tradicionalnem energetskem podjetju. Pobude za energijo, proizvedeno v skupnosti, neposredno nagovarjajo odjemalce in tako kažejo svoje možnosti za olajšanje celovitega uvajanja novih tehnologij in vzorcev porabe, tudi pametnih distribucijskih omrežij in prilagajanja odjema. Energija, proizvedena v skupnosti, lahko tudi spodbuja energijsko učinkovitost na ravni gospodinjstev ter z znižanjem porabe in nižjimi tarifami za dobavo pripomore k boju proti energijski revščini. Udeležbo na trgu energije lahko omogoči tudi nekaterim skupinam gospodinjskih odjemalcev, ki na njem drugače ne bi mogli sodelovati. Take pobude ob učinkovitem upravljanju prispevajo h gospodarski, družbeni in okoljski vrednosti skupnosti več kot le koristi od opravljanja energetskih storitev. Lokalnim energetskim skupnostim bi moralo biti dovoljeno delovanje na trgu ob enakih pogojih, ne da bi izkrivljale konkurenco. Gospodinjskim odjemalcem bi moralo biti dovoljeno, da prostovoljno sodelujejo v pobudi za energijo, proizvedeno v skupnosti, in da jo prostovoljno zapustijo, ne da bi izgubili dostop do omrežja, ki ga upravlja pobuda za energijo v skupnosti, ali svoje odjemalske pravice. Dostop do lokalnega omrežja energetske skupnosti bi moral biti omogočen pod pravičnimi pogoji, ki odražajo stroške.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31)  Pomemben vir informacij za odjemalce so računi za energijo in letni obračuni. Iz njih je mogoče črpati podatke o porabi in stroških, pa tudi druge informacije, s pomočjo katerih lahko odjemalci primerjajo svojo trenutno pogodbo z drugimi ponudbami. Toda glede na to, da so spori v zvezi z računi zelo pogost razlog za pritožbe odjemalcev, kar prispeva k stalnemu nezadovoljstvu potrošnikov in njihovi neudeležbi v energetskem sektorju, bi morali biti računi in letni obračuni jasnejši in razumljivejši ter bi morali zagotavljati, da bi računi vsebovali vse informacije, ki jih odjemalci potrebujejo za uravnavanje svoje porabe energije, primerjavo cen in zamenjavo dobaviteljev.

(31)  Pomemben vir informacij za odjemalce so računi za energijo in letni obračuni. Računi za energijo in letni obračuni zagotavljajo podatke o porabi in stroških, lahko pa posredujejo tudi druge informacije, s pomočjo katerih lahko odjemalci primerjajo svojo trenutno pogodbo z drugimi ponudbami. Toda glede na to, da so spori v zvezi z računi zelo pogost razlog za pritožbe odjemalcev, računi in letni obračuni prispevajo k stalnemu nezadovoljstvu potrošnikov in njihovi neudeležbi v energetskem sektorju. Zato bi morali biti računi in letni obračuni jasnejši in razumljivejši ter bi bilo treba zagotavljati, da bi računi vsebovali vse informacije, ki jih odjemalci potrebujejo za uravnavanje svoje porabe energije, primerjavo cen in zamenjavo dobaviteljev.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 32

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32)  Države članice bi morale spodbujati posodobitev distribucijskih omrežij in sicer s pomočjo uvedbe pametnih omrežij, ki bi morala biti zgrajena tako, da bi spodbujala decentralizirano proizvodnjo in energijsko učinkovitost.

(32)  Države članice bi morale spodbujati posodobitev distribucijskih omrežij in sicer s pomočjo uvedbe pametnih omrežij, ki bi morala biti zgrajena tako, da bi spodbujala decentralizirano proizvodnjo, shranjevanje energije in energijsko učinkovitost.

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi pomembnih razlogov, povezanih z zagotovitvijo skladnosti besedila.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Če se o uvedbi pametnega merjenja porabe odloča na nacionalni ravni , bi moralo biti možno o tem odločati na podlagi ekonomske ocene . Če bi ta ocena pokazala, da je uvedba teh merilnih sistemov ekonomsko sprejemljiva in stroškovno učinkovita le za potrošnike z določeno višino porabe električne energije, bi državam članicam moralo biti omogočeno, da to upoštevajo pri nadaljevanju izvajanja.

(34)  Če se o uvedbi pametnega merjenja porabe odloča na nacionalni ravni, bi moralo biti možno o tem odločati na podlagi ekonomske ocene . Pri tej oceni bi bilo treba upoštevati dolgoročne koristi uporabe pametnega merjenja vzdolž cele vrednostne verige, zlasti za boljše upravljanje omrežja, natančnejše načrtovanje in ugotavljanje izgub v omrežju. Če bi ocena pokazala, da je uvedba teh merilnih sistemov ekonomsko sprejemljiva in stroškovno učinkovita le za potrošnike z določeno višino porabe električne energije, bi državam članicam moralo biti omogočeno, da to upoštevajo pri nadaljevanju izvajanja. To oceno pa bi bilo treba redno pregledovati, glede na hitro se spreminjajoč tehnološki razvoj vsaj vsaki dve leti.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 37

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37)  . Ključni vidik pri dobavi energije odjemalcem je dostop do objektivnih in preglednih podatkov o porabi. Odjemalci bi tako morali imeti dostop do podatkov o porabi in s tem povezanih cenah ter stroških storitev, tako da lahko konkurente povabijo, da pripravijo ponudbo na podlagi teh podatkov. Odjemalci bi morali imeti tudi pravico do pravilne obveščenosti o svoji porabi energije. Predplačila uporabnikov ne bi smela postavljati v nesorazmerno slabši položaj , različni plačilni sistemi pa bi morali biti nediskriminatorni. Informacije o stroških energije, ki jih odjemalci prejemajo dovolj redno, bodo spodbujale k varčevanju energije, saj bodo dajale odjemalcem neposredne povratne informacije o učinkih naložb v energijsko učinkovitost in drugačnega ravnanja. V zvezi s tem bo popolno izvrševanje Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta35 prispevala k temu, da uporabniki zmanjšajo svoje stroške energije.

(37)  Ključni vidik pri dobavi energije končnim odjemalcem je dostop do objektivnih, hitro posredovanih in preglednih podatkov o porabi. Odjemalci bi tako morali imeti dostop do podatkov o porabi in s tem povezanih cenah ter stroških storitev, tako da lahko konkurente povabijo, da pripravijo ponudbo na podlagi teh podatkov. Odjemalci bi morali imeti tudi pravico do pravilne obveščenosti o svoji porabi energije. Predplačila uporabnikov ne bi smela postavljati v nesorazmerno slabši položaj , različni plačilni sistemi pa bi morali biti nediskriminatorni. Informacije o stroških energije, ki jih končni odjemalci prejemajo dovolj redno, bodo spodbujale k varčevanju energije, saj bodo dajale končnim odjemalcem neposredne povratne informacije o učinkih naložb v energijsko učinkovitost in drugačnega ravnanja. V zvezi s tem bo popolno izvrševanje Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta35 prispevala k temu, da uporabniki zmanjšajo svoje stroške energije.

__________________

__________________

35Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1).

35Direktiva 2012/27/EU o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1).

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38)  V državah članicah so bili po uvedbi sistemov pametnega merjenja porabe oblikovani ali so v fazi oblikovanja različni modeli upravljanja s podatki. Ne glede na model upravljanja s podatki je pomembno, da države članice uvedejo pregledna pravila za dostop do podatkov pod nediskriminatornimi pogoji in zagotovijo najvišjo stopnjo kibernetske varnosti in varstva podatkov ter nepristranskosti subjektov, ki ravnajo s podatki.

(38)  V državah članicah so bili po uvedbi sistemov pametnega merjenja porabe oblikovani ali so v fazi oblikovanja različni modeli upravljanja s podatki. Ne glede na model upravljanja s podatki je pomembno, da države članice uvedejo pregledna pravila za dostop do podatkov in njihovo izmenjavo pod nediskriminatornimi pogoji in na učinkovit način ter zagotovijo najvišjo stopnjo celovitosti podatkov, kibernetske varnosti in varstva podatkov ter nepristranskosti subjektov, ki ravnajo s podatki. Države članice bi morale zagotoviti tudi, da odjemalci ohranijo nadzor in lastništvo nad podatki o porabi, zlasti tako, da se imajo možnost identificirati, na enostaven način privoliti ali preklicati dovoljenje v skladu z zakonodajo Unije o varstvu podatkov.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  Energetske storitve so temeljnega pomena za blaginjo državljanov Unije. Primerno ogrevanje, hlajenje, osvetlitev in energija za električne aparate so storitve, brez katerih ni mogoče zagotoviti dostojnega življenjskega standarda in zdravja državljanov. Poleg tega dostop do teh energetskih storitev evropskim državljanom omogoča, da izkoristijo svoje zmožnosti, in krepi družbeno vključenost. Energijsko revna gospodinjstva si teh energetskih storitev ne morejo privoščiti zaradi kombinacije nizkih dohodkov, visokih stroškov energije in slabe energijske učinkovitosti njihovih bivalnih prostorov. Države članice bi morale zbirati prave informacije, da bi lahko spremljale število gospodinjstev, prizadetih zaradi energijske revščine. Natančne meritve bi morale biti državam članicam v pomoč pri ugotavljanju, katera gospodinjstva so prizadeta zaradi energijske revščine, da bi jim lahko nudile ciljno usmerjeno podporo. Komisija bi morala omogočati izmenjavo dobrih praks med državami članicami in s tem dejavno podpirati izvajanje določb o energijski revščini.

(40)  Oskrba z energijo je temeljnega pomena za blaginjo državljanov Unije. Ogrevanje, hlajenje, osvetlitev in energija za električne aparate so storitve, brez katerih ni mogoče zagotoviti dostojnega življenjskega standarda in zdravja državljanov. Poleg tega dostop do energije evropskim državljanom omogoča, da izkoristijo svoje zmožnosti, in krepi družbeno vključenost. Energijsko revna gospodinjstva si teh energetskih storitev ne morejo privoščiti zaradi kombinacije nizkih dohodkov, visokih stroškov energije in slabe energijske učinkovitosti njihovih bivalnih prostorov. Države članice bi morale zbirati prave informacije, da bi lahko spremljale število gospodinjstev, prizadetih zaradi energijske revščine. Natančne meritve bi morale biti državam članicam v pomoč pri ugotavljanju, katera gospodinjstva so prizadeta zaradi energijske revščine, da bi jim lahko nudile ciljno usmerjeno podporo s pomočjo njihovih sistemov socialnega varstva ali drugih ukrepov politike. Komisija bi morala omogočati izmenjavo dobrih praks med državami članicami in s tem dejavno podpirati izvajanje določb o energijski revščini.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(41)  Države članice , ki jih je prizadela energijska revščina in ki tega še niso storile, bi zato morale pripraviti nacionalne akcijske načrte ali druge primerne okvire za obravnavo tega problema , s katerimi bi zmanjšale število ljudi, ki trpijo zaradi takih razmer. Nizek dohodek, visoke cene energije in slaba energijska učinkovitost bivalnih prostorov so dejavniki, ki se upoštevajo pri merjenju energijske revščine. Države članice bi ranljivim in energijsko revnim odjemalcem vsekakor morale zagotoviti potrebno oskrbo z energijo. Pri tem bi lahko na primer v okviru energetske in socialne politike uporabili celosten pristop, ukrepi pa bi lahko vključevali socialne politike ali izboljšanje energijske učinkovitosti stanovanjskih objektov. Najmanj, kar bi morala ta direktiva omogočati, so nacionalne politike v korist ranljivih in energijsko revnih odjemalcev.

(41)  Energijska revščina je v Uniji vse večji problem. Države članice, ki jih je prizadela energijska revščina in ki tega še niso storile, bi zato morale pripraviti nacionalne akcijske načrte ali druge primerne okvire za obravnavo energijske revščine, s katerimi bi zmanjšale število energijsko revnih odjemalcev. Nizek dohodek, visoke cene energije in slaba energijska učinkovitost bivalnih prostorov so dejavniki, ki se upoštevajo pri merjenju energijske revščine. Države članice bi ranljivim in energijsko revnim odjemalcem vsekakor morale zagotoviti potrebno oskrbo z energijo. Pri tem bi lahko na primer v okviru energetske in socialne politike uporabili celosten pristop, ukrepi pa bi lahko vključevali socialne politike ali izboljšanje energijske učinkovitosti stanovanjskih objektov. Ta direktiva bi morala okrepiti nacionalne politike v korist ranljivih in energijsko revnih odjemalcev.

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Uvodna izjava 44

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44)  Kadar se zaprt distribucijski sistem uporabi za zagotovitev optimalne učinkovitosti integrirane oskrbe z energijo, ki zahteva posebne obratovalne standarde, ali kadar se zaprt distribucijski sistem ohranja predvsem zaradi uporabe lastnika sistema, bi morala obstajati možnost, da je operater distribucijskega sistema oproščen obveznosti, ki bi pomenile nepotrebno upravno breme zaradi posebnega značaja odnosa med njim in uporabniki sistema. Industrijska in poslovna območja ter območja za skupne storitve, kot so stavbe na železniški postaji, letališča, bolnišnice, večji kampi z integriranimi zmogljivostmi ali območja kemične industrije, lahko vključujejo zaprte distribucijske sisteme zaradi posebnega značaja svojih dejavnosti.

(44)  Kadar se zaprt distribucijski sistem uporabi za zagotovitev optimalne učinkovitosti integrirane oskrbe z energijo, ki zahteva posebne obratovalne standarde, ali ko se zaprt distribucijski sistem ohranja predvsem zaradi uporabe lastnika sistema, bi morala obstajati možnost, da je operater distribucijskega sistema oproščen obveznosti, ki bi pomenile nepotrebno upravno breme zaradi posebnega značaja odnosa med njim in uporabniki sistema. Industrijska in poslovna območja ter območja za skupne storitve, kot so stavbe na železniški postaji, letališča, bolnišnice, večji kampi z integriranimi zmogljivostmi ali območja kemične industrije, lahko vključujejo zaprte distribucijske sisteme zaradi posebnega značaja svojih dejavnosti.

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi pomembnih razlogov, povezanih z zagotovitvijo skladnosti besedila.

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Uvodna izjava 69

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(69)  Da bi zagotovili enotne pogoje izvajanja te direktive, bi bilo treba Komisiji podeliti izvedbena pooblastila, da se določi skupna evropska oblika za podatke in pregledni ter nediskriminatorni postopki za dostop do podatkov o merjenju, porabi in podatkov, ki so potrebni, da odjemalec zamenjavo operaterja. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št.182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta38.

(69)  Da bi zagotovili enotne pogoje izvajanja te direktive, bi bilo treba Komisiji podeliti izvedbena pooblastila, da se določijo skupna evropska oblika za podatke in pregledni ter nediskriminatorni postopki za dostop do podatkov o merjenju in porabi ter podatkov, ki so potrebni, da odjemalec zamenja operaterja. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št.182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta38. Da bi Komisija zagotovila, da ta skupna evropska oblika za podatke podpira tržno konkurenco in pomaga zagotavljati interoperabilnost med energetskimi storitvami, lahko po potrebi zahteva, da podatkovne standarde določijo ustrezne evropske organizacije za standardizacijo.

__________________

__________________

38Uredba (EU) št. 182/2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

38Uredba (EU) št. 182/2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta direktiva določa skupna pravila za proizvodnjo, prenos, distribucijo , shranjevanje in dobavo električne energije, ki vključujejo določbe za varstvo potrošnikov, namenjena pa so vzpostavitvi zares celovitih, konkurenčnih , prožnih trgov energije, v središču katerih je odjemalec, v Uniji . Ta direktiva bo izkoristila prednosti celovitega trga, njen cilj pa je zagotoviti odjemalcem cenovno dostopno energijo, visoko zanesljivost oskrbe in nemoten prehod na razogljičen energetski sistem . Določa ključna pravila glede organiziranja in delovanja evropskega elektroenergetskega sektorja, zlasti pravila o krepitvi vloge in varstvu odjemalcev, odprtem dostopu do celovitega trga, dostopu tretjih strani do infrastrukture za prenos in distribucijo ter pravila o ločevanju in o neodvisnih nacionalnih energetskih regulatorjih. .

Ta direktiva določa skupna pravila za proizvodnjo, prenos, distribucijo , shranjevanje in dobavo električne energije, ki vključujejo določbe za varstvo potrošnikov, namenjena pa so vzpostavitvi zares celovitih, konkurenčnih , prožnih trgov energije, v središču katerih je odjemalec, v Uniji. Ta direktiva bo izkoristila prednosti celovitega trga, njen cilj pa je zagotoviti odjemalcem cenovno dostopno električno energijo in preglednost stroškov zanjo, visoko zanesljivost oskrbe in nemoten prehod na razogljičen in trajnostni energetski sistem. Določa ključna pravila glede organiziranja in delovanja evropskega elektroenergetskega sektorja, zlasti pravila o krepitvi vloge in varstvu odjemalcev, odprtem dostopu do celovitega trga, dostopu tretjih strani do infrastrukture za prenos in distribucijo ter pravila o ločevanju in o neodvisnih nacionalnih energetskih regulatorjih.

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  „dejavni odjemalec“ pomeni odjemalca ali skupino odjemalcev, ki delujejo skupaj in porabljajo, shranjujejo ali prodajajo električno energijo, proizvedeno v svojih objektih, tudi preko združevalcev, ali sodelujejo v prilagajanju odjema ali programih energijske učinkovitosti, če te dejavnosti niso njihova osnovna gospodarska ali poklicna dejavnost;

6.  „dejavni odjemalec“ pomeni končnega odjemalca ali skupino končnih odjemalcev, ki delujejo skupaj in porabljajo, shranjujejo ali prodajajo električno energijo, proizvedeno znotraj svojih objektov, tudi preko združevalcev, dobaviteljev ali trgovcev, ali sodelujejo v prilagajanju odjema ali programih energijske učinkovitosti, če te dejavnosti niso njihova osnovna gospodarska ali poklicna dejavnost;

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  „lokalna energetska skupnost“ pomeni združenje, zadrugo, partnerstvo, neprofitno organizacijo ali drugo pravno osebo, ki jo dejansko nadzorujejo lokalni družbeniki ali člani, ki je praviloma usmerjena v ustvarjanje vrednosti in ne dobička in ki sodeluje v razpršeni proizvodnji ter pri opravljanju dejavnosti operaterja distribucijskega sistema, dobavitelja ali združevalca na lokalni ravni, tudi čezmejno;

7.  „lokalna energetska skupnost“ pomeni združenje, zadrugo, partnerstvo, neprofitno organizacijo, malo ali srednje podjetje ali drugo pravno osebo, ki temelji na prostovoljni in odprti udeležbi ter jo dejansko nadzorujejo lokalni družbeniki ali člani, katere prevladujoči cilj je zagotavljati koristi lokalni okoljski, gospodarski ali socialni skupnosti za njene člane ali za lokalno območje ali območja, na katerih deluje, in ne kjer ustvarja dobiček, ter ki je vključena v dejavnosti, kot so razpršena proizvodnja, shranjevanje, oskrba, zagotavljanje energetsko učinkovitih storitev, združevanje, elektromobilnost in upravljanje distribucijskega sistema, tudi čezmejno;

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

15.  „neodvisni združevalec“ pomeni združevalca, ki ni povezan z dobaviteljem ali kakšnim drugim udeležencem na trgu;

15.  „neodvisni združevalec“ pomeni združevalca, ki ni povezan z dobaviteljem odjemalca;

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

38.  „nefrekvenčna pomožna storitev“ pomeni storitev, ki jo operater prenosnega ali distribucijskega sistema uporablja za regulacijo napetosti v ustaljenem stanju, hitre injekcije jalove moči, vztrajnost in zmožnost zagona brez zunanjega vira napajanja;

38.  „nefrekvenčna pomožna storitev“ pomeni storitev, ki jo operater prenosnega ali distribucijskega sistema uporablja za regulacijo napetosti v ustaljenem stanju, hitre injekcije jalove moči, vztrajnost za stabilnost lokalnega omrežja, kratkostični tok in zmožnost zagona brez zunanjega vira napajanja ter zmožnost otočnega obratovanja;

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 39

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

39.  „regionalni operativni center“ pomeni regionalni operativni center, kot je opredeljen v členu 32 [prenovljena Uredba št. 714/2009, kot je predlagana v COM(2016) 861/2];

39.  „regionalni koordinacijski center“ pomeni regionalni koordinacijski center, ustanovljen v skladu s členom 32 Uredbe (EU) ... [prenovljena Uredba št. 714/2009, kot je predlagana v COM(2016)0861/2];

 

(Sprememba velja za celotno besedilo;

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

39a.  „sestavni del prenosnega sistema“ pomeni postavke omrežja, ki so vključene v prenosni ali distribucijski sistem, vključno z objekti za shranjevanje, in se uporabljajo zgolj za namene zagotavljanja varnega in zanesljivega delovanja prenosnega ali distribucijskega sistema, a ne za izravnavo ali upravljanje prezasedenosti, razen za reaktivno takojšnjo vzpostavitev varnosti omrežja v primeru nepredvidljivih dogodkov v omrežju;

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 47

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

47.  „shranjevanje energije“ v elektroenergetskem sistemu pomeni odložitev uporabe določene količine proizvedene električne energije do trenutka, ko se uporabi kot končna energija ali pretvorjena v drugega nosilca energije;

47.  „shranjevanje energije“ v elektroenergetskem sistemu pomeni odložitev uporabe električne energije na pozneje, kot je bila proizvedena, ali pretvorba električne energije v obliko energije, ki jo je mogoče shranjevati, shranjevanje te energije in poznejše ponovno pretvarjanje te energije v električno energijo ali drug nosilec energije.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da njihova zakonodaja ne ovira po nepotrebnem čezmejnih tokov električne energije, udeležbe odjemalcev, tudi preko prilagajanja odjema, naložb v prožno proizvodnjo energije, shranjevanja energije, uvedbe elektromobilnosti ali novih povezovalnih daljnovodov, in da cene električne energije odražajo dejansko povpraševanje in ponudbo.

1.  Države članice zagotovijo, da njihova zakonodaja ne ovira po nepotrebnem čezmejne trgovine in tokov električne energije, udeležbe odjemalcev, tudi preko prilagajanja odjema, naložb v prožno proizvodnjo energije, shranjevanja energije, uvedbe elektromobilnosti ali novih povezovalnih daljnovodov, in da cene električne energije odražajo dejansko povpraševanje in ponudbo.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Države članice poskrbijo, da njihova nacionalna zakonodaja omogoča enake konkurenčne pogoje in ne povzroča diskriminacije nobenega udeleženca na trgu, niti tistih iz drugih držav članic.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Države članice brez poseganja v pristojnosti v zvezi s tretjimi državami zagotovijo, da na notranjem trgu električne energije ni nepotrebnih ovir za vstop na trg, delovanje trga in izstop s trga. Udeleženci na trgu iz tretjih držav morajo upoštevati veljavno pravo Unije in držav članic, vključno s tistim, ki zadeva okoljsko in varnostno politiko.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1c.  Ta direktiva določa tudi načine sodelovanja med državami članicami, regulativnimi organi in operaterji sistemov prenosa za oblikovanje v celoti povezanega notranjega trga, ki povečuje vključevanje električne energije iz obnovljivih virov, mehanizme solidarnosti med državami članicami, svobodno konkurenco in zanesljivost oskrbe.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo, da za podjetja za proizvodnjo in dobavo električne energije ni nepotrebnih ovir za vstop na trg in izstop s trga.

2.  Države članice zagotovijo, da za podjetja za proizvodnjo, shranjevanje, prilagajanje odjema ali dobavo električne energije ni nepotrebnih ovir za vstop na trg in izstop s trga.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da lahko vsi ponudniki prosto izbirajo dobavitelja, od katerega bodo kupovali električno energijo.

Države članice zagotovijo, da lahko vsi ponudniki prosto izbirajo proizvajalca ali dobavitelja, od katerega bodo kupovali električno energijo, in lahko hkrati sklenejo pogodbe z več dobavitelji.

Obrazložitev

Dobavitelj ni opredeljen, z vključitvijo proizvajalca pa bi se področje uporabe razširilo tudi na pravne osebe.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo usmerjeno zaščito energijsko revnih ali ranljivih odjemalcev, vendar ne z javnimi intervencijami v določanje cen za dobavo električne energije.

2.  Države članice lahko zagotovijo usmerjeno zaščito energijsko revnih ali ranljivih gospodinjskih odjemalcev s socialno politiko ali drugimi sredstvi, ki pa niso javne intervencije v določanje cen za dobavo električne energije.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice lahko po [Urad za publikacije – vstavite datum – pet let od začetka veljavnosti te direktive] še vedno izvajajo javne intervencije v določanje cen za dobavo električne energije ranljivimi gospodinjstvom, če je to potrebno v izjemno nujnih primerih. Take intervencije so skladne s pogoji iz odstavka 3.

4.  Države članice lahko med [Urad za publikacije – vstavite datum – pet let od začetka veljavnosti te direktive] in [Urad za publikacije – vstavite datum – deset let od začetka veljavnosti te direktive] še vedno izvajajo javne intervencije v določanje cen za dobavo električne energije ranljivimi gospodinjstvom. Take intervencije so skladne z vsemi naslednjimi pogoji:

 

(a)  intervencije ne presegajo tistega, kar je potrebno za zagotovitev splošnega gospodarskega interesa, ki ga želijo doseči;

 

(b)  so časovno omejene;

 

(c)  so sorazmerne, kar zadeva upravičence;

 

(d)  so omejene na energetsko revne in ranljive odjemalce;

 

(e)  ne ovirajo vstopa na trg za nove udeležence;

 

(f)  ne vplivajo negativno na veleprodajni trg električne energije;

 

(g)  ne povzročajo dodatnih stroškov za udeležence na trgu na diskriminatoren način in

 

(h)  vsi upravičenci do te javne intervencije imajo možnost, da izberejo ponudbe na konkurenčnem trgu in so vsaj enkrat na četrtletje neposredno obveščeni o razpoložljivih ponudbah in prihrankih na konkurenčnem trgu, zlasti o pogodbah z dinamičnimi cenami električne energije, in da jim je na voljo pomoč pri prehodu na tržno ponudbo;

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  vsem proizvajalcem električne energije in dobaviteljem električne energije s sedežem na njihovem ozemlju, da oskrbijo svoje obrate na sedežu podjetja, podružnice in odjemalce po neposrednih daljnovodih;

(a)  vsem proizvajalcem in dobaviteljem električne energije s sedežem na njihovem ozemlju, da oskrbijo svoje obrate, podružnice in odjemalce po neposrednih daljnovodih, ne da bi se od njih zahtevali nesorazmerni upravni postopki ali stroški, povezani na primer s pridobitvijo licence za dobavo;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujen, da se v praksi omogoči izvajanje predlogov sprememb 21, 98 in 128 ter sklepanje pogodb z več dobavitelji hkrati. Pri prehodu na obnovljive vire bi bilo treba olajšati prizadevanja posameznikov in skupin, da za svoje dejavnosti uporabljajo električno energijo, proizvedeno v napravi, ki je z njihovimi prostori povezana z neposrednimi daljnovodi. To med drugim omogočajo ukrepi, kot sta odprava dragih licenc za dobavo in zagotovitev, da lahko odjemalec sklene drugo pogodbo o dobavi za isto merilno mesto za zadovoljitev preostalega povpraševanja po električni energiji. To je nujno, da odjemalci postanejo dejavni odjemalci.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  da se vsi odjemalci na njihovem ozemlju oskrbijo po neposrednih daljnovodih prek proizvajalcev in dobaviteljev.

(b)  da se vsi odjemalci na njihovem ozemlju posamezno ali skupaj oskrbijo po neposrednih daljnovodih prek proizvajalcev in dobaviteljev.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujen, da se v praksi omogoči izvajanje predlogov sprememb 123 in 153 (sklepanje pogodb z več dobavitelji hkrati), in je v skladu s predlogom spremembe 176. Spremembe člena 7 so pomembne tudi za to, da odjemalci postanejo dejavni odjemalci. Pri prehodu na obnovljive vire bi bilo treba olajšati prizadevanja posameznikov in skupin, da bi za svoje dejavnosti uporabljali električno energijo, proizvedeno v napravi, ki je z njihovimi prostori povezana z neposrednimi daljnovodi, saj bi lahko posamezniki ali podjetja sčasoma zmanjšali ali stabilizirali stroške energije z uporabo električne energije, proizvedene v bližini, pri tem pa izbirali energijo iz obnovljivih virov.

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Možnost dobave električne energije po neposrednem daljnovodu iz odstavka 1 ne vpliva na možnost sklenitve pogodb za dobavo električne energije v skladu s členom 6 .

3.  Možnost dobave električne energije po neposrednem daljnovodu iz odstavka 1 ne vpliva na možnost sklenitve pogodb za dobavo električne energije v skladu s členom 6, niti ne vpliva na pravico odjemalca, da za preostalo povpraševanje po električni energiji sklene drugo pogodbo o dobavi.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujen, da se v praksi omogoči izvajanje predlogov sprememb 123 in 153 ter sklepanje pogodb z več dobavitelji hkrati. Poleg tega olajša predloge sprememb za lokalno delitev energije v malem obsegu, hkrati pa zagotavlja, da je za dodatne potrebe mogoče skleniti drugo pogodbo o dobavi (da postanejo predlogi sprememb 169, 172 in drugi izvedljivi v praksi). To je pomembno za spodbujanje prehoda na obnovljive vire, zagotavljanje spodbud za okrepljen razvoj in uporabo energije iz obnovljivih virov in spodbujanje načela dejavnega odjemalca.

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 2 – točka k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ka)  ocena alternativ gradnji novih proizvodnih zmogljivosti, kot so rešitve za prilagajanje odjema in shranjevanje energije.

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da obstajajo posebni postopki za izdajo energetskih dovoljenj za malo decentralizirano in/ali razpršeno proizvodnjo, ki upoštevajo njihovo omejeno velikost in morebitni vpliv.

Države članice zagotovijo, da obstajajo posebni poenostavljeni in poenoteni postopki za izdajo energetskih dovoljenj za malo decentralizirano in/ali razpršeno proizvodnjo, ki upoštevajo njihovo omejeno velikost in morebitni vpliv.

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ob popolnem upoštevanju ustreznih določb Pogodbe, zlasti člena 106 Pogodbe, lahko države članice v splošnem gospodarskem interesu naložijo podjetjem, ki delujejo v elektroenergetskem sektorju, obveznosti javnih storitev, ki se lahko nanašajo na zanesljivost, vključno z zanesljivostjo oskrbe, na rednost, kakovost in ceno oskrbe in na varovanje okolja, ki vključuje energijsko učinkovitost, energijo iz obnovljivih virov in varstvo podnebja. Take obveznosti so jasno določene, pregledne, nediskriminatorne in preverljive ter elektroenergetskim podjetjem v Uniji zagotavljajo enak dostop do nacionalnih odjemalcev. Obveznosti javnih storitev, ki zadevajo določanje cen za dobavo električne energije, so skladne z zahtevami iz člena 5.

2.  Ob popolnem upoštevanju ustreznih določb Pogodbe, zlasti člena 106 Pogodbe, lahko države članice v splošnem gospodarskem interesu naložijo podjetjem, ki delujejo v elektroenergetskem sektorju, obveznosti javnih storitev, ki se lahko nanašajo na zanesljivost, vključno z zanesljivostjo oskrbe, na rednost, kakovost in ceno oskrbe in na varovanje okolja, ki vključuje energijsko učinkovitost, energijo iz obnovljivih virov in varstvo podnebja. Take obveznosti so jasno določene, pregledne, nediskriminatorne in preverljive ter elektroenergetskim podjetjem v Uniji zagotavljajo enak dostop do nacionalnih odjemalcev. V zvezi z zanesljivostjo oskrbe, učinkovito rabo energije/uravnavanjem povpraševanja in za uresničitev okoljskih ciljev ter ciljev za energijo iz obnovljivih virov, kot je navedeno v tem odstavku, lahko države članice uvedejo dolgoročno načrtovanje in pri tem upoštevajo možnost, da si tretje strani želijo dostop do sistema. Obveznosti javnih storitev, ki zadevajo določanje cen za dobavo električne energije, so skladne z zahtevami iz člena 5.

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2 – točka a – pododstavek 1 – alinea 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  sredstva, prek katerih je mogoče pridobiti najnovejše informacije o vseh veljavnih tarifah in stroških vzdrževanja,

-  sredstva, prek katerih je mogoče pridobiti najnovejše informacije o vseh veljavnih tarifah in stroških vzdrževanja ter dodatnih proizvodih in/ali storitvah (paketne ponudbe),

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2 – točka a – pododstavek 1 – alinea 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

-  trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in prenehanje storitev in pogodbe ,

-  trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in prenehanje storitev, vključno z dodatnimi proizvodi in/ali storitvami (paketne ponudbe) ter pogodbe in ali je dovoljen brezplačen odstop od pogodbe,

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pravočasen prejem obvestila o kakršni koli nameravani spremembi pogodbenih pogojev in hkrati s prejemom takšnega obvestila tudi prejem obvestila o pravici do prekinitve pogodbe . Dobavitelji svoje odjemalce neposredno in pravočasno ter na pregleden in razumljiv način obvestijo o vsakršni prilagoditvi dobavne cene, razlogih in predpogojih za prilagoditev ter njenem obsegu , v vsakem primeru pa pred iztekom običajnega obračunskega obdobja pred prilagoditvijo . Države članice odjemalcem zagotovijo možnost odstopa od pogodb, če ti ne sprejmejo novih pogodbenih pogojev ali prilagoditev dobavne cene , o katerih jih obvesti njihov dobavitelj električne energije ;

(b)  pravočasen prejem obvestila o kakršni koli nameravani spremembi pogodbenih pogojev in hkrati s prejemom takšnega obvestila tudi prejem obvestila o pravici do prekinitve pogodbe . Dobavitelji svoje odjemalce neposredno ter na pregleden in razumljiv način obvestijo o vsakršni prilagoditvi dobavne cene, razlogih in predpogojih za prilagoditev ter njenem obsegu, takoj ko so seznanjeni s to prilagoditvijo in najkasneje en mesec pred začetkom veljavnosti prilagoditve. Države članice odjemalcem zagotovijo možnost odstopa od pogodb, če ti ne sprejmejo novih pogodbenih pogojev ali prilagoditev dobavne cene , o katerih jih obvesti njihov dobavitelj električne energije;

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  možnost široke izbire načinov plačevanja, ki ne diskriminira odjemalcev po nepotrebnem. Vse razlike v stroških, povezanih z načini plačevanja, odražajo ustrezne stroške, ki so nastali dobavitelju ;

(d)  možnost široke izbire načinov plačevanja, ki ne diskriminira odjemalcev po nepotrebnem. Vse razlike v stroških, povezanih z načini plačevanja, odražajo ustrezne stroške, ki so nastali dobavitelju, v skladu s členom 62 Direktive (EU) 2015/2366, ki prepoveduje dodatne dajatve za plačilni instrument;

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  da zaradi predplačilnih sistemov niso postavljeni v bistveno slabši položaj v primerjavi s povprečno tržno ceno;

(e)  da zaradi predplačilnih sistemov niso postavljeni v nesorazmerno slabši položaj v primerjavi s povprečno tržno ceno;

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  da prejmejo zaključni račun po vsaki zamenjavi dobavitelja električne energije najkasneje šest tednov po njegovi zamenjavi.

(j)  da prejmejo zaključni račun po vsaki zamenjavi dobavitelja električne energije najkasneje dva tedna po njegovi zamenjavi.

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi pomembnih razlogov, povezanih z zagotovitvijo skladnosti besedila.

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ja)  da se jim posreduje vsebina glavnih pogodbenih pogojev (kot so glavne značilnosti storitve, podrobne informacije o cenah, pogoji za spremembo ponudnika storitev in povečanje cen) v jedrnatem in preprostem jeziku na prvi strani pogodbe ali skupaj s pogodbo.

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo, da dobavitelji v celoti seznanijo končne odjemalce s priložnostmi in tveganji pri taki pogodbi z dinamičnimi cenami električne energije

2.  Države članice zagotovijo, da dobavitelji v celoti seznanijo končne odjemalce s priložnostmi in tveganji pri taki pogodbi z dinamičnimi cenami električne energije, vključno s potrebo po namestitvi ustreznih števcev električne energije.

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Vsak končni odjemalec mora vedno privoliti, preden preide na pogodbo z dinamičnimi cenami.

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Države članice si prizadevajo za zmanjšanje deleža fiksnih delov računov za električno energijo končnih odjemalcev.

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a.  Države članice poskrbijo, da so končni odjemalci zavarovani pred izpostavljenostjo spremembam cene z ustreznimi varovali, da bi preprečili neprijetno presenečenje ob prejemu računa ali visoke ravni finančne obveznosti.

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Od 1. januarja 2022 naprej tehnični postopek za zamenjavo dobavitelja ne bo smel trajati dlje od 24 ur in bo moral biti izvedljiv na kateri koli delovni dan.

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo, da se odjemalcem v zvezi z zamenjavo ne zaračunajo nobene pristojbine.

2.  Države članice zagotovijo, da se končnim odjemalcem v zvezi z zamenjavo ne zaračunajo nobene pristojbine.

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice se lahko z odstopanjem od odstavka 2 odločijo, da bodo dobaviteljem dovoljevale zaračunavati odstopnino odjemalcem, ki po lastni volji odpovedo pogodbo o dobavi, sklenjeno za določeno obdobje, pred njenim potekom. Take pristojbine se smejo zaračunavati samo, če imajo odjemalci od teh pogodb dokazljive koristi. Poleg tega take pristojbine ne presegajo neposredne gospodarske škode, ki jo ob odjemalčevi odpovedi pogodbe utrpi dobavitelj, vključno s stroški paketnih naložb ali storitev, ki so bile za odjemalca že opravljene kot del pogodbe.

3.  Države članice se lahko z odstopanjem od odstavka 2 odločijo, da bodo dobaviteljem dovoljevale zaračunavati odstopnino končnim odjemalcem, ki po lastni volji odpovedo pogodbo o dobavi s fiksno ceno, sklenjeno za določeno obdobje, pred njenim potekom, če je stranka takšno pogodbo sklenila po lastni volji. Take pristojbine se smejo zaračunavati samo, če imajo končni odjemalci od teh pogodb dokazljive koristi. Poleg tega so take pristojbine sorazmerne s koristjo, ki se zagotavlja odjemalcu, in ne presegajo neposredne gospodarske škode, ki jo ob odpovedi pogodbe s strani končnega odjemalca utrpi dobavitelj, vključno s stroški paketnih naložb ali storitev, ki so bile za končnega odjemalca že opravljene kot del pogodbe. Dokazno breme neposredne gospodarske škode nosi dobavitelj, nadzoruje pa ga nacionalni regulativni organ.

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.  Gospodinjski odjemalci so upravičeni do udeležbe v sistemih kolektivne zamenjave. Države članice odpravijo vse regulativne ali upravne ovire za kolektivno zamenjavo, hkrati pa zagotovijo okvir, ki bo omogočil kar največje varstvo za odjemalce, da se preprečijo zlorabe.

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da v primeru, da končni odjemalec želi skleniti pogodbo z združevalcem, za tako sklenitev ni potrebno soglasje dobavitelja končnega odjemalca.

1.  Države članice zagotovijo, da je končni odjemalec upravičen skleniti pogodbo z združevalcem in da za tako sklenitev ni potrebno soglasje dobavitelja končnega odjemalca.

 

Države članice zagotovijo, da združevalci v celoti obvestijo odjemalce o pogojih pogodb, ki se jim nudijo.

 

Države članice zagotovijo, da dobavitelji ne diskriminirajo med odjemalci na podlagi tega, ali imajo pogodbo z združevalcem ali ne.

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo, da ima končni odjemalec, ki želi odpovedati pogodbo z združevalcem, pravico, da to ob spoštovanju pogodbenih pogojev stori v treh tednih.

2.  Države članice zagotovijo, da končni odjemalec, ki želi odpovedati pogodbo z združevalcem, to lahko stori v skladu s členom 12.

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Dokazno breme neposredne gospodarske škode nosi združevalec, nadzoruje pa ga nacionalni regulativni organ.

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice zagotovijo, da imajo končni odjemalci pravico vsaj enkrat letno prejeti vse pomembne podatke o prilagajanju odjema ali podatke o dobavljeni in prodani električni energiji.

4.  Države članice zagotovijo, da imajo končni odjemalci pravico na zahtevo in brez dodatnih stroškov vsaj enkrat mesečno prejeti vse pomembne podatke o prilagajanju odjema ali podatke o dobavljeni in prodani električni energiji ter podatke o poravnavi.

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da imajo odjemalci brezplačen dostop do najmanj enega orodja za primerjavo ponudb dobaviteljev, ki izpolnjuje merila za certificiranje iz Priloge I. Orodje za primerjavo lahko upravlja kateri koli subjekt, tudi zasebne družbe in javni organi. Odjemalci morajo biti obveščeni o tem, da so taka orodja na razpolago.

1.  Države članice zagotovijo, da imajo odjemalci brezplačen dostop do najmanj enega orodja za primerjavo ponudb individualnih pogodb in paketnih pogodb, vključno s pogodbami z dinamičnimi cenami, ponudbami dobaviteljev električne energije, ponudnikov elektroenergetskih storitev in neodvisnih združevalcev, ki izpolnjuje vsaj merila za certificiranje iz Priloge I. Orodje za primerjavo lahko upravlja kateri koli subjekt, tudi zasebne družbe in javni organi. Vsaj eno orodje v posamezni državi članici pokriva ves trg. Odjemalci dobijo obvestilo o tem, da so taka orodja na razpolago, v računih ali skupaj z njimi.

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice lahko zahtevajo, da orodja za primerjavo iz odstavka 1 vključujejo primerjalne dejavnike, povezane z vrsto storitev, ki jih nudijo dobavitelji.

3.  Države članice zahtevajo, da orodja za primerjavo iz odstavka 1 vključujejo primerjalne dejavnike, povezane z vrsto storitev, ki jih nudijo dobavitelji.

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Člen 14 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Vsako orodje za primerjavo ponudb dobaviteljev je upravičeno do vloge za certifikacijo v skladu s tem členom na prostovoljni in nediskriminatorni osnovi.

4.  Vsako orodje za primerjavo ponudb dobaviteljev električne energije, ponudnikov elektroenergetskih storitev in združevalcev, vključno z neodvisnimi združevalci, je upravičeno do vloge za certifikacijo v skladu s tem členom na prostovoljni in nediskriminatorni osnovi.

Predlog spremembe    67

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  imajo končni odjemalci pravico do proizvodnje, shranjevanja, porabe in prodaje električne energije, ki jo proizvedejo sami, na vseh organiziranih trgih bodisi kot posamezniki bodisi prek združevalcev, ne da bi se od njih zahtevali nesorazmerno obremenjujoči postopki ali plačila, ki ne odražajo stroškov;

(a)  imajo končni odjemalci pravico do proizvodnje, shranjevanja, porabe in prodaje električne energije, ki jo proizvedejo sami, na vseh organiziranih trgih bodisi kot posamezniki bodisi prek združevalcev, ne da bi se od njih zahtevali diskriminatorni ali nesorazmerno obremenjujoči postopki ali plačila, ki ne odražajo stroškov;

Predlog spremembe    68

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Energetske naprave, potrebne za dejavnosti dejavnega uporabnika, lahko, kar zadeva namestitev in obratovanje, vključno z merjenjem porabe in vzdrževanjem, upravlja tretja stran.

2.  Energetske naprave, potrebne za dejavnosti dejavnega uporabnika, lahko, kar zadeva namestitev in obratovanje, vključno z merjenjem porabe in vzdrževanjem, upravlja tretja stran, če ostane gospodarsko tveganje, povezano z dejavnostjo namestitve, na strani dejavnega odjemalca.

 

Države članice zagotovijo, da dejavni odjemalci, ki imajo v lasti objekte za shranjevanje energije:

 

(a) imajo pravico do priključitve v omrežje v razumnem roku po vložitvi zahteve;

 

(b) ne plačujejo dodatnih davkov, dajatev ali pristojbin za električno energijo, shranjeno v objektih za shranjevanje energije;

 

(c) niso izenačeni s proizvajalci in zanje ne veljajo s tem povezane zahteve glede licenc in pristojbin;

 

(d) lahko zagotavljajo več storitev hkrati, če je to tehnično izvedljivo.

Predlog spremembe    69

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  imajo energetske skupnosti pravico do lastništva, vzpostavitve ali zakupa skupnega omrežja in do samostojnega upravljanja tega omrežja;

(a)  imajo energetske skupnosti pravico do lastništva, vzpostavitve ali zakupa skupnega omrežja in do samostojnega upravljanja tega omrežja, če se upošteva koncesijski sistem države članice.

Predlog spremembe    70

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  zanje velja odgovornost za izravnavo v skladu s členom 4 Uredbe (EU) ... [prenovitev Uredbe 714/2009, kot je predlagana s COM(2016)0861/2].

Predlog spremembe    71

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  se energetske skupnosti obravnavajo nediskriminatorno glede svojih dejavnosti, pravic in obveznosti, ki jih imajo kot končni odjemalci, proizvajalci, operaterji distribucijskih sistemov ali združevalci;

(c)  se energetske skupnosti obravnavajo nediskriminatorno glede svojih dejavnosti, pravic in obveznosti, ki jih imajo kot končni odjemalci, proizvajalci, operaterji distribucijskih sistemov, dobavitelji ali združevalci;

Predlog spremembe    72

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  ustrezno prispevajo k stroškom elektroenergetskega sistema, na katerega ostanejo priklopljene;

Predlog spremembe    73

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  delujejo na trgu ob enakih pogojih, ne da bi izkrivljale konkurenco.

Predlog spremembe    74

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 2 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  so dobro opredeljeni pogoji za oblikovanje, delovanje in razpustitev lokalnih energetskih omrežij;

Predlog spremembe    75

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 2 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  za lokalne energetske skupnosti z omrežji so določeni pogoji in standardi, da se ohrani učinkovito načrtovanje omrežja. Ti pogoji in standardi zagotavljajo tudi, da odjemalci in člani lokalne energetske skupnosti prejmejo enako kakovostne omrežne storitve enakega standarda, kot so na voljo odjemalcem zunaj lokalne energetske skupnosti;

Predlog spremembe    76

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 2 – točka a b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab)  imajo končni uporabniki pravico do udeležbe v lokalni energetski skupnosti;

Obrazložitev

Na ustrezen način je treba pojasniti, da je udeležba v lokalni energetski skupnosti odraz pravice izbire odjemalca, in zagotoviti, da imajo vsi odjemalci v EU možnost sodelovati v lokalni energetski skupnosti.

Predlog spremembe    77

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 2 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  se za lokalne energetske skupnosti, ki opravljajo dejavnosti operaterja distribucijskega sistema, uporabljajo določbe poglavja IV;

(e)  se za lokalne energetske skupnosti, ki opravljajo dejavnosti operaterja distribucijskega sistema, uporabljajo določbe poglavja IV in druga pravila in predpisi, ki veljajo za operaterje distribucijskih sistemov;

Predlog spremembe    78

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 2 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  za uporabnike sistema, ki niso družbeniki ali člani lokalne energetske skupnosti in so priključeni na distribucijsko omrežje, ki ga upravlja lokalna energetska skupnost, če je primerno, veljajo pravične omrežnine, ki odražajo stroške. Če se taki uporabniki sistema in lokalne energetske skupnosti ne morejo sporazumeti glede omrežnin, lahko stranki zaprosita regulativni organ, da določi višino omrežnine z zadevnim sklepom;

(g)  za uporabnike sistema, ki niso družbeniki ali člani lokalne energetske skupnosti in so priključeni na distribucijsko omrežje, ki ga upravlja lokalna energetska skupnost, če je primerno, veljajo nedisriminatorne in pravične omrežnine, ki odražajo stroške. Če se taki uporabniki sistema in lokalne energetske skupnosti ne morejo sporazumeti glede omrežnin, lahko stranki zaprosita regulativni organ, da določi višino omrežnine z zadevnim sklepom;

Predlog spremembe    79

Predlog direktive

Člen 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 16a

 

Souporaba električne energije

 

Lokalne energetske skupnosti imajo pravico souporabljati električno energijo iz proizvodnih zmogljivosti znotraj skupnosti in jo deliti med svoje člane ali družbenike na podlagi tržnih načel, tudi z uporabo obstoječih ali prihodnjih informacijskih in komunikacijskih tehnologij, kot so sistemi virtualnega neto merjenja in sistemi na podlagi tehnologije distribuirane knjige transakcij, pa tudi na primer s pogodbami o nakupu električne energije ali medsebojnih ureditev za trgovanje.

Predlog spremembe    80

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da nacionalni regulativni organi spodbujajo končne odjemalce, tudi tiste, ki nudijo prilagajanje odjema preko združevalcev, k nediskriminatorni udeležbi na vseh organiziranih trgih skupaj z združevalci.

1.  Države članice zagotovijo, da regulativni okvir omogoča končnim odjemalcem, tudi tistim, ki nudijo prilagajanje odjema preko združevalcev, nediskriminatorno udeležbo na vseh organiziranih trgih in v vseh mehanizmih zmogljivosti skupaj s proizvajalci.

Predlog spremembe    81

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo, da operaterji prenosnih sistemov in operaterji distribucijskih sistemov pri zagotavljanju pomožnih storitev nediskriminatorno obravnavajo ponudnike prilagajanja odjema, tudi neodvisne združevalce, na podlagi njihovih tehničnih zmogljivosti.

2.  Države članice zagotovijo, da operaterji prenosnih sistemov in operaterji distribucijskih sistemov pri zagotavljanju pomožnih storitev skupaj s proizvajalci nediskriminatorno obravnavajo ponudnike prilagajanja odjema, tudi neodvisne združevalce, na podlagi njihovih tehničnih zmogljivosti.

Predlog spremembe    82

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice zagotovijo, da njihov pravni okvir spodbuja udeležbo združevalcev na maloprodajnem trgu in da vsebuje vsaj naslednje elemente:

3.  Države članice zagotovijo, da njihov pravni okvir spodbuja udeležbo združevalcev na vseh trgih in da vsebuje vsaj naslednje elemente:

Predlog spremembe    83

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pregledna pravila, ki jasno določajo vloge in obveznosti vseh udeležencev na trgu;

(b)  nediskriminatorna in pregledna pravila, ki jasno določajo vloge in obveznosti vseh udeležencev na trgu;

Predlog spremembe    84

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 3 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  pregledna pravila in postopke za izmenjavo podatkov med udeleženci na trgu, s katerimi je omogočen enostaven dostop do podatkov pod enakimi in nediskriminatornimi pogoji, vendar ob popolnem varstvu poslovnih podatkov;

(c)  nediskriminatorna in pregledna pravila ter postopke za izmenjavo podatkov med udeleženci na trgu, s katerimi je omogočen enostaven dostop do podatkov pod enakimi in nediskriminatornimi pogoji, vendar ob popolnem varstvu poslovnih in osebnih podatkov odjemalcev, vključno z zahtevami za minimalne informacije za združevalca, pa tudi minimalnih meril za varstvo poslovno občutljivih podatkov vseh zadevnih strani;

Predlog spremembe    85

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  od združevalcev se ne zahteva plačilo nadomestila dobaviteljem ali proizvajalcem;

črtano

Predlog spremembe    86

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 3 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  udeleženci na trgu, udeleženi pri združevanju, so finančno odgovorni za neravnotežja, ki jih povzročijo v elektroenergetskem sistemu, kot je opredeljeno v skladu s členom 4 Uredbe (EU) ... [prenovitev Uredbe 714/2009, kot je predlagana s COM(2016)0861/2].

Predlog spremembe    87

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 3 – točka d b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db)  nediskriminatorne in pregledne predpise in postopke, da dobijo udeleženci na trgu za energijo, ki jo dobavijo v obdobju prilagajanja odjema, sorazmerno nadomestilo, pod nadzorom nacionalnega regulativnega organa, ne da bi ustvarili ovire za vstop združevalcev na trg in preprečevali prožnost. Nadomestilo je strogo omejeno na kritje nastalih stroškov. Pri metodi izračuna za takšno nadomestilo se lahko upoštevajo koristi, ki jih imajo zavoljo neodvisnih združevalcev drugi udeleženci na trgu, odobriti pa jo morajo regulativni organi;

Predlog spremembe    88

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 3 – točka d c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(dc)  končnim odjemalcem, ki imajo pogodbo z neodvisnimi združevalci, njihovi dobavitelji ne nalagajo neupravičenih plačil, kazni ali drugih neupravičenih pogodbenih omejitev;

Predlog spremembe    89

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice lahko, da bi zagotovile pravično porazdelitev stroškov in koristi izravnave, ki jih povzročijo združevalci, med tržnimi udeleženci, izjemoma dovolijo plačila nadomestil med združevalci in strankami, odgovornimi za izravnavo. Taka plačila nadomestil morajo biti omejena na položaje, v katerih en udeleženec na trgu povzroči neravnovesje pri drugem udeležencu na trgu, ki ima zato finančne stroške.

črtano

Taka izjemna plačila nadomestil odobrijo nacionalni regulativni organi, Agencija pa jih spremlja.

 

Predlog spremembe    90

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da računi izpolnjujejo minimalne zahteve za obračunavanje in informacije o obračunu iz Priloge II. Informacije v računih so pravilne, jasne, jedrnate in predstavljene tako, da olajšujejo primerjavo s strani odjemalcev.

1.  Države članice zagotovijo, da računi izpolnjujejo minimalne zahteve za obračunavanje in informacije o obračunu iz Priloge II. Informacije v računih so pravilne, jasne, jedrnate, uporabniku prijazne in predstavljene tako, da olajšujejo primerjavo s strani odjemalcev. Informacije iz Priloge II, ki v računih niso obvezne, se dajo na voljo odjemalcem na druge načine, ki jih izberejo države članice.

Predlog spremembe    91

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obračunavanje se opravi na podlagi dejanske porabe vsaj enkrat letno. Na zahtevo ali če so končni odjemalci izbrali možnost elektronskega prejemanja obračuna, so informacije o obračunu na razpolago vsaj enkrat vsake tri mesece, sicer pa dvakrat na leto.

Obračunavanje se opravi na podlagi dejanske porabe vsaj enkrat letno. Na zahtevo ali če so končni odjemalci izbrali možnost elektronskega prejemanja obračuna, so informacije o obračunu, vključno z informacijami o dejanski porabi, na razpolago vsaj enkrat na mesec, sicer pa dvakrat na leto.

Predlog spremembe    92

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Če imajo končni odjemalci števce, ki operaterju omogočajo daljinsko odčitavanje, se točne informacije o obračunu dajo na razpolago vsaj enkrat na mesec.

4.  Če imajo končni odjemalci števce, ki operaterju omogočajo daljinsko odčitavanje, se točne informacije o obračunu dajo na razpolago vsaj enkrat na mesec tudi na spletiščih ali na druge inovativne načine.

Predlog spremembe    93

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Države članice lahko določijo, da na zahtevo končnega odjemalca informacije, vključene v te račune, ne štejejo kot zahteva za plačilo. V takih primerih države članice zagotovijo, da dobavitelji ponudijo prilagodljive dogovore o plačilu.

črtano

Predlog spremembe    94

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Države članice zahtevajo, da se informacije o stroških električne energije in predračuni zanje porabnikom zagotavljajo na zahtevo, pravočasno in v lahko razumljivi obliki.

8.  Države članice zahtevajo, da se informacije o stroških električne energije in predračuni zanje porabnikom zagotavljajo na zahtevo, pravočasno in v lahko razumljivi obliki. Če pogodba obsega prihodnje spremembe proizvoda ali cene ali popusta, bi moralo to biti označeno na računu skupaj z datumom, ko bo sprememba izvršena.

Predlog spremembe    95

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8a.  Države članice se posvetujejo z organizacijami potrošnikov, če nameravajo spremeniti obliko računov.

Predlog spremembe    96

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 8 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

8b.  Če se je končnemu odjemalcu obračunavala enaka tarifa več kot dve leti, države članice zahtevajo, da dobavitelji obvestijo odjemalca v računu za električno energijo ali skupaj z njim, ali je na voljo ustreznejša ali ugodnejša tarifa, ter odjemalcu olajšajo prehod na novo tarifo.

Obrazložitev

Pomembno je ukrepati tako, da se zagotovi končnim odjemalcem, ki so imeli enako tarifo več kot dve leti, da jih njihov dobavitelj proaktivno obvesti o možnosti znižanja računov, če preidejo na alternativno, morda novejšo tarifo, ki jo ponuja isti dobavitelj. Odjemalci, ki dobavitelja ne menjujejo pogosto, navadno pristanejo na tako imenovanih spečih tarifah ali zgodovinskih tarifah, ki niso več konkurenčne in utegnejo biti mnogo dražje od trenutne palete razpoložljivih tarif. Ti odjemalci imajo pogosto nižje dohodke ali pa jim grozi energijska revščina.

Predlog spremembe    97

Predlog direktive

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za spodbujanje energijske učinkovitosti in krepitev vloge odjemalcev , države članice ali regulativni organ, kadar država članica tako določi, elektroenergetskim podjetjem in združevalcem močno priporočajo, naj optimizirajo svojo porabo električne energije, med drugim z nudenjem storitev upravljanja energije, razvojem inovativnih formul za oblikovanje cen ali uvajanjem interoperabilnih pametnih sistemov merjenja porabe ali, kjer je primerno, pametnih omrežij.

1.  Za spodbujanje energijske učinkovitosti in krepitev vloge odjemalcev , države članice ali regulativni organ, kadar država članica tako določi, elektroenergetskim podjetjem in združevalcem močno priporočajo, naj optimizirajo svojo porabo električne energije, če je to stroškovno učinkovito, med drugim z nudenjem storitev upravljanja energije, razvojem inovativnih formul za oblikovanje cen ali uvajanjem interoperabilnih pametnih sistemov merjenja porabe, zlasti s sistemi odjemalcev za upravljanje z energijo, pametnimi omrežji ali, kjer je primerno, pametnih naprav in pametnih domov v skladu z veljavno zakonodajo Unije o varstvu podatkov.

Predlog spremembe    98

Predlog direktive

Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice, ki jih uvajajo, sprejmejo in objavijo minimalne funkcionalne in tehnične zahteve za pametne sisteme merjenja porabe, ki bodo uvedeni na njihovem ozemlju v skladu z določbami iz člena 20 in Priloge III. Države članice zagotovijo interoperabilnost teh pametnih sistemov merjenja porabe ter njihovo povezljivost s platformami za upravljanje odjemalcev z energijo. Glede tega države članice upoštevajo uporabo ustreznih razpoložljivih standardov, tudi tistih, ki omogočajo interoperabilnost, dobre prakse in pomen razvoja notranjega trga električne energije.

3.  Države članice, ki uvajajo pametne sisteme merjenja porabe, sprejmejo in objavijo minimalne funkcionalne in tehnične zahteve za pametne sisteme merjenja porabe, ki bodo uvedeni na njihovem ozemlju v skladu z določbami iz člena 20 in Priloge III. Države članice zagotovijo interoperabilnost teh pametnih sistemov merjenja porabe, njihovo osredotočenosti na uporabnika ter njihovo povezljivost s platformami za upravljanje odjemalcev z energijo. Glede tega države članice upoštevajo uporabo ustreznih razpoložljivih standardov, tudi tistih, ki omogočajo interoperabilnost na ravni podatkovnega modela in aplikacijske plasti, dobre prakse in pomen razvoja izmenjave podatkov, prihodnjih in inovativnih energetskih storitev, uvedbe pametnih omrežij in notranjega trga električne energije. V zvezi z obstoječimi pametnimi sistemi merjenja porabe morajo biti izpolnjene zahteve, kadar se merilni sistem ob koncu ekonomske življenjske dobe ali pred tem nadomesti z novim.

Predlog spremembe    99

Predlog direktive

Člen 19 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice, ki uvajajo pametno merjenje porabe, zagotovijo, da končni odjemalci prispevajo k stroškom, povezanim z uvajanjem, in sicer na pregleden in nediskriminatoren način. Države članice to uvajanje na svojem ozemlju redno spremljajo, da lahko sledijo spremembam stroškov in koristi skozi celotno vrednostno verigo, vključno z doseganjem neto koristi za odjemalce.

4.  Države članice, ki uvajajo pametno merjenje porabe, zagotovijo, da končni odjemalci prispevajo k stroškom, povezanim z uvajanjem, in sicer na pregleden in nediskriminatoren način, pri čemer upoštevajo dolgoročne koristi vzdolž cele vrednostne verige. Države članice to uvajanje na svojem ozemlju redno spremljajo, da lahko sledijo spremembam stroškov in koristi vzdolž cele vrednostne verige, vključno z doseganjem neto koristi, kot so prihranki za odjemalce in njihovo splošno zadovoljstvo z uvedbo.

Predlog spremembe    100

Predlog direktive

Člen 19 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Če je uvajanje pametnega merjenja porabe v postopku ocene stroškovne učinkovitosti iz odstavka 2 ocenjeno negativno, države članice zagotovijo, da se ta ocena redno pregleduje glede na spremembe osnovnih predpostavk, tehnologijo in spremembe na trgu. Ko je na razpolago rezultat posodobljene ocene gospodarnosti, države članice o njem uradno obvestijo pristojne službe Komisije.

5.  Če je uvajanje pametnega merjenja porabe v postopku ocene stroškovne učinkovitosti iz odstavka 2 ocenjeno negativno, države članice zagotovijo, da se ta ocena redno in vsaj vsaki dve leti pregleduje glede na spremembe osnovnih predpostavk, tehnologijo in spremembe na trgu. Ko je na razpolago rezultat posodobljene ocene gospodarnosti, države članice o njem uradno obvestijo pristojne službe Komisije.

Predlog spremembe    101

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če je ocena pametnega merjenja porabe v postopku ocene stroškovne učinkovitosti iz člena 19(2) pozitivna ali če se pametno merjenje porabe uvaja sistematično, države članice uvedejo pametne sisteme merjenja porabe v skladu z evropskimi standardi, določbami iz Priloge III in v skladu z naslednjimi načeli:

Če je ocena pametnega merjenja porabe v postopku ocene stroškovne učinkovitosti iz člena 19(2) pozitivna ali če se pametno merjenje porabe uvaja sistematično po začetku veljavnosti te direktive, države članice uvedejo pametne sisteme merjenja porabe v skladu z evropskimi standardi, določbami iz Priloge III in v skladu z naslednjimi načeli:

Predlog spremembe    102

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  sistemi merjenja porabe natančno merijo dejansko porabo električne energije in končnim odjemalcem dajejo na razpolago informacije o dejanskem času uporabe. Navedene informacije so za končne odjemalce enostavno dostopne in grafično prikazane, in sicer brez dodatnih stroškov in v skoraj realnem času, kar je v podporo avtomatiziranim programom energijske učinkovitosti, prilagajanju odjema in drugim storitvam;

(a)  sistemi merjenja porabe natančno merijo dejansko porabo električne energije in končnim odjemalcem dajejo na razpolago informacije o dejanskem času uporabe. Potrjeni podatki o pretekli porabi so za končne odjemalce enostavno dostopni in grafično prikazani vsaj preko prikazovalnika v gospodinjstvu, in sicer brez dodatnih stroškov. Nepotrjeni podatki v skoraj realnem času o pretekli porabi so za končne odjemalce dostopni preko standardiziranega vmesnika, kar je v podporo avtomatiziranim programom energijske učinkovitosti, prilagajanju odjema in drugim storitvam;

Predlog spremembe    103

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  zasebnost in varstvo osebnih podatkov končnih odjemalcev se zagotavljata skladno z zadevno zakonodajo Unije na področju varstva osebnih podatkov in zasebnosti;

(c)  zasebnost in varstvo osebnih podatkov končnih odjemalcev se zagotavljata skladno z zadevno zakonodajo Unije na področju varstva osebnih podatkov in zasebnosti; končnemu odjemalcu mora biti zlasti omogočen dostop do informacij o identiteti drugih strank, ki dostopajo do njegovih osebnih podatkov, in o trenutku dostopa, da bi lahko uveljavljal svoje pravice v skladu z zakonodajo Unije o varstvu podatkov;

Predlog spremembe    104

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  če tako zahtevajo končni odjemalci, se podatki s števcev o njihovem dovajanju in odjemu električne energije dajo na razpolago njim samim preko lokalnega standardiziranega komunikacijskega vmesnika in/ali dostopa na daljavo, ali tretji osebi, ki deluje v njihovem imenu, in sicer v lahko razumljivi obliki, kot določa člen 24, tako da lahko primerjajo pogodbe na enaki osnovi;

(e)  podatki s števcev o njihovem dovajanju in odjemu električne energije se dajo na razpolago njim samim preko lokalnega standardiziranega komunikacijskega vmesnika in/ali dostopa na daljavo, ali tretji osebi, ki deluje v njihovem imenu, in sicer v lahko razumljivi obliki, kot določa člen 24, in v čim bolj realnem času, tako da lahko primerjajo pogodbe na enaki osnovi; prav tako je končnemu odjemalcu omogočeno, da prenese svoje podatke s števcev ali jih posreduje drugi osebi brez dodatnih stroškov in v skladu s svojo pravico do prenosljivosti podatkov v skladu z zakonodajo Unije o varstvu podatkov;

Predlog spremembe    105

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  končni odjemalci ob namestitvi pametnih števcev dobijo ustrezne nasvete in informacije, zlasti o vseh svojih možnostih v zvezi z upravljanjem odčitavanja števcev in spremljanjem porabe energije ter o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo Unije na področju varstva osebnih podatkov;

(f)  končni odjemalci pred namestitvijo in/ali ob namestitvi pametnih števcev dobijo ustrezne nasvete in informacije, zlasti o vseh svojih možnostih v zvezi z upravljanjem odčitavanja števcev in spremljanjem porabe energije ter o zbiranju in obdelavi osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo Unije na področju varstva osebnih podatkov;

Predlog spremembe    106

Predlog direktive

Člen 21 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Če je uvedba pametnega merjenja porabe v postopku ocene stroškovne učinkovitosti iz odstavka člena 19(2) ocenjena negativno in se pametno merjenje porabe ne uvaja sistematično, države članice zagotovijo, da ima vsak končni odjemalec pravico, da se mu na zahtevo ter pod pravičnimi in razumnimi pogoji namesti oziroma, če je primerno, posodobi pametni števec, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

1.  Če je uvedba pametnega merjenja porabe v postopku ocene stroškovne učinkovitosti iz odstavka člena 19(2) ocenjena negativno in se pametno merjenje porabe ne uvaja sistematično, države članice zagotovijo, da ima vsak končni odjemalec pravico, da se mu na zahtevo ter pod pravičnimi, razumnimi in stroškovno učinkovitimi pogoji namesti oziroma, če je primerno, posodobi pametni števec, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

Predlog spremembe    107

Predlog direktive

Člen 21 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  če je tehnično možno, je opremljen s funkcijami iz člena 20 ali z minimalnim naborom funkcij, ki ga opredelijo in objavijo države članice na nacionalni ravni in v skladu z določbami iz Priloge III;

(a)  je opremljen s funkcijami iz člena 20 ali z minimalnim naborom funkcij, ki ga opredelijo in objavijo države članice na nacionalni ravni in v skladu z določbami iz Priloge III;

Predlog spremembe    108

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Pri določitvi pravil o upravljanju in izmenjavi podatkov države članice ali pristojni nacionalni organi, če jih je določila država članica, določijo upravičene stranke, ki lahko dostopajo do podatkov končnega odjemalca z njegovim izrecnim soglasjem v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta52. Za namen te direktive podatki zajemajo podatke o merjenju in porabi ter podatke, potrebne za odjemalčevo zamenjavo dobavitelja. Med upravičenimi strankami so najmanj odjemalci, dobavitelji, operaterji prenosnih in distribucijskih sistemov, združevalci, podjetja za energetske storitve in druge stranke, ki odjemalcem dobavljajo energijo ali zanje opravljajo druge storitve.

1.  Pri določitvi pravil o upravljanju in izmenjavi podatkov države članice ali pristojni nacionalni organi, če jih je določila država članica, določijo upravičene stranke, ki lahko dostopajo do podatkov končnega odjemalca z njegovim izrecnim soglasjem v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta52. Za namen te direktive podatki zajemajo podatke o merjenju in porabi ter podatke, potrebne za odjemalčevo zamenjavo dobavitelja, avtomatizirane programe energijske učinkovitosti, storitve upravljanja z energijo in storitve prilagajanja odjema. Med upravičenimi strankami so najmanj odjemalci, dobavitelji, operaterji prenosnih in distribucijskih sistemov, združevalci, podjetja za energetske storitve in druge stranke, ki odjemalcem dobavljajo energijo ali zanje opravljajo druge storitve.

 

Upravičene stranke na zahtevo zagotovijo odjemalcem seznam strank, ki imajo dostop do njihovih podatkov.

__________________

__________________

52Uredban (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

52Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

Predlog spremembe    109

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice organizirajo upravljanje podatkov, da bi zagotovile učinkovit dostop do podatkov in njihovo izmenjavo. Ne glede na model upravljanja podatkov, ki se uporablja v vsaki državi članici, stranka ali stranke, odgovorne za upravljanje podatkov, upravičeni stranki z izrecnim soglasjem končnega odjemalca omogočijo dostop do podatkov končnega odjemalca. Zahtevani podatki morajo biti upravičenim strankam na razpolago hkrati in nediskriminatorno. Dostop do podatkov je enostaven, ustrezni postopki pa javno dostopni.

2.  Države članice organizirajo varno upravljanje podatkov, da bi zagotovile učinkovit dostop do podatkov in njihovo izmenjavo, varstvo podatkov, njihovo varnost, preglednost, nevtralnost in celovitost. Ne glede na model upravljanja podatkov, ki se uporablja v vsaki državi članici, stranka ali stranke, odgovorne za upravljanje podatkov, upravičeni stranki z izrecnim soglasjem končnega odjemalca omogočijo dostop do podatkov končnega odjemalca. Zahtevani podatki morajo biti upravičenim strankam na razpolago hkrati in nediskriminatorno. Dostop do podatkov je enostaven, ustrezni postopki pa javno dostopni.

Predlog spremembe    110

Predlog direktive

Člen 23 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Končnim odjemalcem se ne sme dodatno zaračunavati dostop do njihovih podatkov. Države članice so odgovorne za določanje ustreznih stroškov za dostop do podatkov s strani upravičenih strank. Regulirani subjekti, ki opravljajo podatkovne storitve, z navedeno dejavnostjo ne ustvarjajo dobička.

4.  Končnim odjemalcem se ne sme dodatno zaračunavati dostopa do njihovih podatkov ali zahteve za prenos teh podatkov. Države članice so odgovorne za določanje ustreznih stroškov za dostop do podatkov s strani upravičenih strank. Regulirani subjekti, ki opravljajo podatkovne storitve, z navedeno dejavnostjo ne ustvarjajo dobička.

Predlog spremembe    111

Predlog direktive

Člen 24 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice opredelijo skupno obliko zapisa podatkov in pregleden postopek za dostop upravičenih strank do podatkov iz člena 23(1), da bi spodbujale konkurenco na maloprodajnem trgu in preprečile nastanek pretiranih upravnih stroškov za upravičene stranke.

1.  Države članice opredelijo skupno obliko zapisa podatkov, s čimer omogočijo interoperabilnost in olajšajo izmenjavo podatkov, in pregleden postopek za dostop upravičenih strank do podatkov iz člena 23(1), da bi spodbujale konkurenco na maloprodajnem trgu in preprečile nastanek pretiranih upravnih stroškov za upravičene stranke.

Predlog spremembe    112

Predlog direktive

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 68, določi skupno evropsko obliko zapisa podatkov ter nediskriminatorne in pregledne postopke za dostop do podatkov iz člena 23(1), ki bodo nadomestili nacionalno obliko zapisa podatkov in postopek, ki so ga sprejele države članice v skladu z odstavkom 1. Države članice zagotovijo, da udeleženci na trgu uporabljajo skupno evropsko obliko zapisa podatkov.

2.  Komisija z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 68, določi standarde interoperabilnosti in skupno evropsko obliko zapisa podatkov ter nediskriminatorne in pregledne postopke za dostop do podatkov iz člena 23(1) ter zagotovi stroškovno učinkovit prehod, pri čemer upošteva razmere v državah članicah, ki bodo nadomestili nacionalno obliko zapisa podatkov in postopek, ki so ga sprejele države članice v skladu z odstavkom 1. Države članice zagotovijo, da udeleženci na trgu uporabljajo standarde interoperabilnosti ali skupno evropsko obliko zapisa podatkov. Komisija lahko po potrebi in po posvetovanju z odborom iz člena 68 zahteva, da te standarde pripravijo ustrezne evropske organizacije za standardizacijo.

Predlog spremembe    113

Predlog direktive

Člen 25 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo skupne kontaktne točke, da se odjemalcem posredujejo vse potrebne informacije glede njihovih pravic, veljavne zakonodaje in metod za reševanje sporov, ki so jim na voljo v primeru spora. Te kontaktne točke so lahko vključene v splošne informacijske točke za potrošnike.

Države članice zagotovijo skupne kontaktne točke, da se odjemalcem posredujejo vse potrebne informacije glede njihovih pravic, veljavne zakonodaje, akreditiranih primerjalnih orodij in metod za reševanje sporov, ki so jim na voljo v primeru spora z dobaviteljem električne energije, ponudnikom energetskih storitev, združevalcem ali drugim posrednikom. Te kontaktne točke so lahko vključene v splošne informacijske točke za potrošnike. V primerih, ko je storitev povezana ali združena s programsko opremo, strojno opremo ali komunikacijsko tehnologijo, se pritožbe končnih odjemalcev obravnavajo prek enotne kontaktne točke.

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi pomembnih razlogov, povezanih z zagotovitvijo skladnosti besedila.

Predlog spremembe    114

Predlog direktive

Člen 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 26

Člen 26

Pravica do zunajsodnega reševanja sporov

Pravica do zunajsodnega reševanja sporov

Države članice zagotovijo , da so odjemalcem za reševanje sporov v zvezi s pravicami in obveznostmi, ki jih določa ta direktiva, na voljo enostavni, pravični, pregledni, neodvisni, uspešni in učinkoviti mehanizmi zunajsodnega reševanja sporov. Če je odjemalec potrošnik v smislu Direktive 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta53, so taki zunajsodni mehanizmi skladni z zahtevami glede kakovosti iz Direktive 2013/11/EU in določajo sistem povračil in/ali odškodnin, če je to upravičeno .

Države članice zagotovijo, da so odjemalcem za reševanje sporov v zvezi s pravicami in obveznostmi, ki jih določa ta direktiva, na voljo enostavni, pravični, pregledni, neodvisni, uspešni in učinkoviti mehanizmi zunajsodnega reševanja sporov s pomočjo neodvisnega mehanizma, kot je varuh pravic odjemalcev energije ali organ za potrošnike. Če je odjemalec potrošnik v smislu Direktive 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta53, so taki zunajsodni mehanizmi skladni z zahtevami glede kakovosti iz Direktive 2013/11/EU in določajo sistem povračil in/ali odškodnin, če je to upravičeno.

 

Ti mehanizmi se uporabljajo za vse ponudnike energetskih storitev, združevalce in vse pogodbe z elementi energije, vključno s paketnimi ponudbami, in lokalne energetske skupnosti, katerih udeležba je obvezna.

 

Države članice zagotovijo, da dobavitelji električne energije, ponudniki energetskih storitev in združevalci zagotavljajo informacije o izvensodni poravnavi sporov na njihovem spletnem mestu in v vsej komunikaciji s strankami.

 

Države članice redno ocenjujejo delovanje mehanizmov za izvensodno reševanje sporov, zlasti kar zadeva sodelovanje in skladnost dobaviteljev električne energije, ponudnikov energetskih storitev, združevalcev in posrednikov.

__________________

__________________

53UL L 165, 18.6.2013, str. 63–79.

53 UL L 165, 18.6.2013, str. 63–79

Predlog spremembe    115

Predlog direktive

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, da zaščitijo odjemalce in poskrbijo zlasti za ustrezne nadzorne ukrepe za zaščito ranljivih odjemalcev. V tej zvezi vsaka država članica opredeli koncept ranljivih odjemalcev, ki se lahko nanaša na energijsko revščino in med drugim lahko prepoveduje odklop električne energije tem odjemalcem v času krize. Države članice zagotovijo, da se izvajajo pravice in obveznosti, povezane z ranljivimi odjemalci. Zlasti sprejmejo ukrepe za zaščito odjemalcev v odmaknjenih območjih. Zagotovijo visoko raven varstva potrošnikov, zlasti glede preglednosti splošnih pogodbenih pogojev, splošnih informacij in mehanizmov za reševanje sporov.

1.  Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, da zaščitijo odjemalce in poskrbijo zlasti za ustrezne nadzorne ukrepe za zaščito ranljivih odjemalcev. V tej zvezi vsaka država članica opredeli koncept ranljivih odjemalcev, ki se nanaša na energijsko revščino, in lahko zagotovi njihovo zaščito prek nacionalnih sistemov socialnega varstva ter med drugim prepoveduje odklop električne energije tem odjemalcem v času krize. Države članice zagotovijo, da se izvajajo pravice in obveznosti, povezane z ranljivimi odjemalci. Zlasti sprejmejo ukrepe za zaščito odjemalcev v odmaknjenih območjih. Zagotovijo visoko raven varstva potrošnikov, zlasti glede preglednosti splošnih pogodbenih pogojev, splošnih informacij in mehanizmov za reševanje sporov.

Predlog spremembe    116

Predlog direktive

Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, kot so oblikovanje nacionalnih energetskih akcijskih načrtov, zagotavljanje dajatev v okviru sistemov socialne varnosti za zagotovitev potrebne oskrbe z električno energijo za ranljive odjemalce ali podpora za izboljšanje energijske učinkovitosti, zato da bi obravnavale energijsko revščino , kadar je ugotovljeno, da obstaja, med drugim tudi v širšem kontekstu revščine. Takšni ukrepi ne ovirajo dejanskega odprtja trga, kot je določeno v členu 4, ali njegovega delovanja, o njih pa se obvesti Komisijo, kadar je to ustrezno, v skladu z določbami člena 9(4) . Takšno obveščanje lahko vključuje ukrepe, ki se sprejmejo v okviru splošnega sistema socialne varnosti.

črtano

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi pomembnih razlogov, povezanih z zagotovitvijo skladnosti besedila.

Predlog spremembe    117

Predlog direktive

Člen 29

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 29

Člen 29

Energijska revščina

Energijska revščina

Države članice opredelijo niz meril za oceno energijske revščine. Države članice nepretrgoma spremljajo število gospodinjstev z energijsko revščino ter Komisiji vsaki dve leti v okviru svojih celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov v skladu s členom 21 [uredba o upravljanju, kot je bila predlagana v COM(2016) 759] poročajo o spremembah na področju energijske revščine in ukrepih, sprejetih za njeno preprečevanje.

Države članice v posvetovanju z ustreznimi deležniki:

 

(a)  opredelijo niz meril za merjenje energijske revščine na podlagi kazalnikov, kot so nizek dohodek, visoki stroški energije in slaba energijska učinkovitost;

 

(b)  stalno spremljajo število gospodinjstev, prizadetih zaradi energijske revščine, analizirajo, ali so ti odjemalci v zadostni meri zaščiteni, in po potrebi izboljšajo njihovo zaščito;

 

(c)  vsaki dve leti v okviru svojih celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov v skladu s členom 21a Uredbe (EU) ... [uredba o upravljanju, kot je bila predlagana v COM(2016)759] poročajo Komisiji o spremembah na področju energijske revščine in ukrepih, sprejetih za njeno preprečevanje.

 

Za obravnavanje energijske revščine tam, kjer je bila ugotovljena, tudi v širšem okviru revščine, in za varstvo ranljivih potrošnikov, kot je navedeno v členu 28, države članice vzpostavijo nacionalne akcijske načrte za zmanjšanje števila gospodinjstev, ki jih je prizadela energijska revščina, vključno s kratkoročnimi in dolgoročnimi cilji in ukrepi in časovnim okvirom za doseganje ciljev. Ukrepi lahko med drugim vključujejo zagotavljanje prejemkov iz sistemov socialne varnosti za zagotovitev potrebne oskrbe z električno energijo za ranljive odjemalce, zagotavljanje podpore za izboljšanje energetske učinkovitosti in prepoved odklopa električne energije v kritičnih trenutkih.

 

Te akcijske načrte je treba vključiti v celovit nacionalni energetski in podnebni načrt države članice kot del Uredbe (EU) ... [uredba o upravljanju, kot je predlagana s COM(2016)759].

 

Komisija skupaj z Eurostatom in državami članicami izboljša primerljivost naborov podatkov, vključno z nacionalnimi podatki o spremljanju, da bi ti postali primerljivi med državami članicami.

Predlog spremembe    118

Predlog direktive

Člen 31 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Vsak operater distribucijskega sistema nabavi električno energijo, ki jo rabi za pokritje izgub energije in nefrekvenčnih pomožnih storitev v svojem sistemu, po preglednih, nediskriminatornih in tržno zasnovanih postopkih, kadar koli izvaja to dejavnost. Razen če analiza stroškov in koristi to upravičuje, operater distribucijskega sistema nefrekvenčne pomožne storitve naroča pregledno, nediskriminatorno in na tržni osnovi, s čimer se zagotavlja dejanska udeležba vseh udeležencev na trgu, vključno z obnovljivimi viri energije, odzivom na povpraševanje, skladišči energije in združevalci, zlasti z zahtevo, da regulativni organi ali operaterji distribucijskih sistemov v tesnem sodelovanju z vsemi udeleženci na trgu opredelijo tehnične podrobnosti za sodelovanje na teh trgih na osnovi tehničnih zahtev teh trgov in zmožnosti vseh udeležencev na trgu .

5.  Vsak operater distribucijskega sistema deluje kot nevtralni tržni povezovalec pri nabavi energije, ki jo porabi za pokritje izgub energije in nefrekvenčnih pomožnih storitev v svojem sistemu, po preglednih, nediskriminatornih in tržno zasnovanih postopkih, kadar koli izvaja to dejavnost. Razen če analiza stroškov in koristi, za katero nacionalni regulativni organ razvije pregledno metodologijo v skladu s členom 59(1)(c), to upravičuje, operater distribucijskega sistema nefrekvenčne pomožne storitve naroča pregledno, nediskriminatorno in na tržni osnovi, s čimer se zagotavlja dejanska udeležba vseh udeležencev na trgu, vključno z obnovljivimi viri energije, odzivom na povpraševanje, objekti za shranjevanje energije in združevalci, zlasti z zahtevo, da regulativni organi ali operaterji distribucijskih sistemov v tesnem sodelovanju z vsemi udeleženci na trgu opredelijo tehnične podrobnosti za sodelovanje na teh trgih na osnovi tehničnih zahtev teh trgov in zmožnosti vseh udeležencev na trgu.

Predlog spremembe    119

Predlog direktive

Člen 32 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo potreben zakonodajni okvir, da se operaterjem distribucijskih sistemov omogoči naročanje storitev in se jih k temu spodbudi, da bi se izboljšala učinkovitost pri obratovanju in razvoju distribucijskega sistema, vključno z upravljanjem lokalne prezasedenosti. Zlasti regulativni okviri operaterjem distribucijskih sistemov omogočajo, da naročajo storitve iz virov, kot so razpršena proizvodnja, ali skladiščenje ter razmislijo o ukrepih za energijsko učinkovitost, ki lahko nadomestijo potrebo po nadgradnji ali nadomeščanju elektroenergetskih zmogljivosti ter ki podpirajo učinkovito in varno obratovanje distribucijskega sistema. Operaterji distribucijskih sistemov te storitve naročajo po preglednih, nediskriminatornih postopkih na tržni osnovi.

Države članice zagotovijo potreben zakonodajni okvir, da se operaterjem distribucijskih sistemov omogoči naročanje storitev in se jih k temu spodbudi, da bi se izboljšala učinkovitost pri obratovanju in razvoju distribucijskega sistema, vključno z upravljanjem lokalne prezasedenosti. Zlasti regulativni okviri operaterjem distribucijskih sistemov omogočajo, da lahko naročajo storitve iz virov, kot so razpršena proizvodnja, ali skladiščenje ter razmislijo o ukrepih za energijsko učinkovitost, če te storitve na stroškovno učinkovit način nadomestijo potrebo po nadgradnji ali nadomeščanju elektroenergetskih zmogljivosti ter ki podpirajo učinkovito in varno obratovanje distribucijskega sistema. Operaterji distribucijskih sistemov te storitve naročajo po preglednih, nediskriminatornih postopkih na tržni osnovi.

Predlog spremembe    120

Predlog direktive

Člen 32 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Operaterji distribucijskih sistemov opredelijo standardizirane tržne proizvode za naročene storitve, pri čemer zagotavljajo dejansko sodelovanje vseh udeležencev na trgu, vključno z obnovljivimi viri energije, odzivom na povpraševanje in združevalci. Operaterji distribucijskih sistemov si izmenjujejo vse potrebne informacije in se usklajujejo z operaterji prenosnih sistemov, da se zagotovi optimalna izraba virov, varno in učinkovito obratovanje sistema ter olajša razvoj trga. Operaterji distribucijskih sistemov so ustrezno plačani za naročilo takih storitev, da si povrnejo najmanj nanašajoče se stroške, vključno s stroški za potrebne informacijske in komunikacijske tehnologije, vključujoč stroške, ki se nanašajo na potrebno informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo.

Za takšne storitve se določijo standardizirani tržni proizvodi vsaj na nacionalni ravni. Operaterji distribucijskih sistemov s preglednim in participativnim postopkom, v katerega so vključeni vsi ustrezni uporabniki sistema, nacionalni regulativni organ in operater prenosnega sistema, opredelijo standardizirane tržne proizvode za naročene storitve, pri čemer zagotavljajo dejansko sodelovanje vseh udeležencev na trgu, vključno z obnovljivimi viri energije, prilagajanjem odjema, shranjevanjem in združevalci. Operaterji distribucijskih sistemov si izmenjujejo vse potrebne informacije in se usklajujejo z operaterji prenosnih sistemov, da se zagotovi optimalna izraba virov, varno in učinkovito obratovanje sistema ter olajša razvoj trga. Operaterji distribucijskih sistemov so ustrezno plačani za naročilo takih storitev, da si povrnejo najmanj nanašajoče se stroške, vključno s stroški za potrebne informacijske in komunikacijske tehnologije, vključujoč stroške, ki se nanašajo na potrebno informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo.

Predlog spremembe    121

Predlog direktive

Člen 32 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Razvoj distribucijskega sistema temelji na preglednem načrtu za razvoj omrežja, ki ga operaterji distribucijskih sistemov vsaki dve leti predložijo regulativnemu organu. Načrt za razvoj omrežja vključuje načrtovane naložbe v naslednjih petih do desetih letih s posebnim poudarkom na glavni distribucijski infrastrukturi, ki je potrebna za priključitev proizvodnih zmogljivosti nove generacije in novih obremenitev, vključno s polnilnimi mesti za električna vozila. Iz načrta za razvoj omrežja so prav tako razvidni uporaba prilagajanja odjema, energijska učinkovitost, skladišča energije ali drugi viri, ki jih operater distribucijskega sistema uporablja kot alternativo širitvi sistema.

Razvoj distribucijskega sistema temelji na preglednem načrtu za razvoj omrežja, ki ga operaterji distribucijskih sistemov vsaki dve leti predložijo regulativnemu organu. V oblikovanje načrta za razvoj omrežja operater distribucijskega sistema vključi vse obstoječe ali potencialne uporabnike sistema, tudi tako, da se z njimi posvetuje. Načrt za razvoj omrežja vključuje načrtovane naložbe v naslednjih petih do desetih letih s posebnim poudarkom na glavni distribucijski infrastrukturi, vključno z energijsko učinkovitostjo, prilagajanjem odjema in shranjevanjem energije, ki je potrebna za priključitev proizvodnih zmogljivosti nove generacije in novih obremenitev, vključno s polnilnimi mesti za električna vozila. Iz načrta za razvoj omrežja so prav tako razvidni uporaba prilagajanja odjema, energijska učinkovitost, objekti za shranjevanje energije ali drugi viri, ki jih operater distribucijskega sistema uporablja kot alternativo širitvi sistema.

Predlog spremembe    122

Predlog direktive

Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo potreben regulativni okvir za lažjo priključitev javno dostopnih in zasebnih polnilnih mest na distribucijska omrežja. Države članice zagotovijo, da operaterji distribucijskih sistemov nediskriminatorno sodelujejo z vsakim podjetjem, ki ima v lasti, razvija, vodi ali upravlja polnilna mesta za električna vozila, tudi kar zadeva priključitev na omrežje.

1.  Brez poseganja v Direktivo 2014/94/EU države članice zagotovijo potreben regulativni okvir za lažjo priključitev javno dostopnih in zasebnih polnilnih mest na distribucijska omrežja. Države članice zagotovijo, da operaterji distribucijskih sistemov nediskriminatorno sodelujejo z vsakim podjetjem, ki ima v lasti, razvija, vodi ali upravlja polnilna mesta za električna vozila, tudi kar zadeva priključitev na omrežje.

Predlog spremembe    123

Predlog direktive

Člen 33 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.  Operaterjem distribucijskih sistemov ni dovoljeno, da imajo v lasti, razvijajo, vodijo ali upravljajo polnilna mesta za električna vozila.

Predlog spremembe    124

Predlog direktive

Člen 33 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice lahko operaterjem distribucijskih sistemov dovolijo, da imajo v lasti, razvijajo, vodijo ali upravljajo polnilna mesta za električna vozila le, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

2.  Z odstopanjem od odstavka 1a lahko operaterjem distribucijskih sistemov dovolijo, da imajo v lasti, razvijajo, vodijo ali upravljajo polnilna mesta za električna vozila le, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

Predlog spremembe    125

Predlog direktive

Člen 33 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  druge stranke po odprtem in preglednem razpisnem postopku niso izrazile zanimanja, da bi imele v lasti, razvijale, vodile ali upravljale polnilna mesta za električna vozila;

(a)  druge stranke po odprtem in preglednem razpisnem postopku, ki je predmet nadzora nacionalnega regulativnega organa, niso izrazile zanimanja, da bi imele v lasti, razvijale, vodile ali upravljale polnilna mesta za električna vozila, ali teh storitev ne morejo zagotoviti po razumnih cenah in pravočasno;

Predlog spremembe    126

Predlog direktive

Člen 33 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice redno oziroma najmanj vsakih pet let opravijo javno posvetovanje, da bi ponovno ocenile morebitno zanimanje strank na trgu, da bi imele v lasti, razvijale, upravljale ali vodile polnilna mesta za električna vozila. Če javno posvetovanje pokaže, da so tretje strani zmožne imeti v lasti, razvijati, voditi ali upravljati taka polnilna mesta, države članice zagotovijo, da se dejavnosti operaterjev distribucijskih sistemov postopoma ukinejo.

4.  Države članice redno oziroma najmanj vsakih pet let opravijo javno posvetovanje, da bi ponovno ocenile morebitno zanimanje strank na trgu, da bi imele v lasti, razvijale, upravljale ali vodile polnilna mesta za električna vozila. Če javno posvetovanje pokaže, da so tretje strani zmožne imeti v lasti, razvijati, voditi ali upravljati taka polnilna mesta, države članice zagotovijo, da se dejavnosti operaterjev distribucijskih sistemov postopoma ukinejo in da se s tem povezani stroški povrnejo.

Predlog spremembe    127

Predlog direktive

Člen 34 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da imajo vse upravičene stranke nediskriminatoren dostop do podatkov pod jasnimi in enakimi pogoji. V državah članicah, kjer so bili uvedeni pametni sistemi merjenja porabe v skladu s členom 19 in so operaterji distribucijskega sistema vključeni v upravljanje podatkov, programi skladnosti iz člena 35(2)(d) vključujejo posebne ukrepe za preprečitev diskriminatornega dostopa do podatkov upravičenih strank, kakor določa člen 23. Kadar za operaterje distribucijskih sistemov ne velja člen 35(1), (2) in (3), države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo, da vertikalno integrirana podjetja nimajo prednostnega dostopa do podatkov za izvajanje svojih dobavnih dejavnosti.

Države članice zagotovijo, da imajo vse upravičene stranke nediskriminatoren dostop do podatkov pod jasnimi in enakimi pogoji in da so v skladu z zakonodajo o varstvu podatkov in informacij. V državah članicah, kjer so bili uvedeni pametni sistemi merjenja porabe v skladu s členom 19 in so operaterji distribucijskega sistema vključeni v upravljanje podatkov, programi skladnosti iz člena 35(2)(d) vključujejo posebne ukrepe za preprečitev diskriminatornega dostopa do podatkov upravičenih strank, kakor določa člen 23. Kadar za operaterje distribucijskih sistemov ne velja člen 35(1), (2) in (3), države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo, da vertikalno integrirana podjetja nimajo prednostnega dostopa do podatkov za izvajanje svojih dobavnih dejavnosti, po potrebi tako, da zahtevajo vzpostavitev osrednje platforme za upravljanje podatkov, ki jo upravlja operater prenosnega sistema ali drugi nevtralni subjekt.

Predlog spremembe    128

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Operaterjem distribucijskih sistemov ni dovoljeno, da imajo v lasti, razvijajo, vodijo ali upravljajo objekte za shranjevanje energije.

1.  Operaterjem distribucijskih sistemov ni dovoljeno, da imajo v lasti, razvijajo, vodijo ali upravljajo objekte za shranjevanje energije, razen opreme, ki jo uporabljajo operaterji distribucijskih sistemov za lokalni kratkoročni nadzor distribucijskega sistema, pri katerem ni vpliva na trge nefrekvenčnih pomožnih storitev in če je nacionalni regulativni organ to odobril.

Predlog spremembe    129

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko države članice dovolijo, da imajo operaterji distribucijskih sistemov v lasti skladišča, jih razvijajo, vodijo ali upravljajo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko države članice dovolijo, da imajo operaterji distribucijskih sistemov v lasti objekte za shranjevanje energije, jih razvijajo, vodijo ali upravljajo, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

Predlog spremembe    130

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  druge stranke po odprtem in preglednem razpisnem postopku niso izrazile zanimanja, da bi imele v lasti, razvijale, vodile ali upravljale skladišča;

(a)  druge stranke po odprtem in preglednem razpisnem postopku, ki je predmet nadzora nacionalnega regulativnega organa, niso izrazile zanimanja, da bi imele v lasti, razvijale, vodile ali upravljale objekte za shranjevanje energije, ali teh storitev ne morejo zagotoviti po razumnih cenah in pravočasno;

Predlog spremembe    131

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  taka skladišča so potrebna za to, da operaterji distribucijskih sistemov izpolnijo svoje obveznosti na podlagi te direktive za učinkovito, zanesljivo in varno obratovanje distribucijskega sistema ter and

(b)  taki objekti so potrebni za to, da operaterji distribucijskih sistemov izpolnijo svoje obveznosti na podlagi te direktive za učinkovito, zanesljivo in varno obratovanje distribucijskega sistema, ter lastništvo ali delovanje objekta ne vpliva na konkurenčne energetske trge;

Predlog spremembe    132

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Nacionalni regulativni organi lahko pripravijo smernice ali določbe o javnih naročilih, da bi operaterjem distribucijskih sistemov pomagali pri zagotavljanju pravičnega razpisnega postopka.

Predlog spremembe    133

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Regulativni organi redno oziroma najmanj vsakih pet let opravijo javno posvetovanje, da bi ponovno ocenili morebitno zanimanje strank na trgu za vlaganje v skladišča energije ali da bi skladišča energije razvijale, vodile ali upravljale. Če javno posvetovanje pokaže, da so tretje strani zmožne imeti v lasti, razvijati, voditi ali upravljati taka skladišča, države članice zagotovijo, da se dejavnosti operaterjev distribucijskih sistemov postopoma ukinejo.

4.  Države članice redno oziroma najmanj vsakih pet let ocenijo, ali bi obstoječi objekti za shranjevanje energije lahko bili predmet javnega razpisa, in po potrebi opravijo javno posvetovanje, da bi ponovno ocenili morebitno zanimanje strank na trgu za vlaganje v objekte za shranjevanje energije ali da bi te objekte razvijale, vodile ali upravljale. Če ocena ali javno posvetovanje pokaže, da so tretje strani zmožne imeti v lasti, razvijati, voditi ali upravljati take objekte, države članice zagotovijo, da se dejavnosti operaterjev distribucijskih sistemov postopoma ukinejo in da se s tem povezani stroški povrnejo.

Predlog spremembe    134

Predlog direktive

Člen 36 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 36a

 

Nove dejavnosti operaterjev distribucijskih sistemov

 

1.   Operaterji distribucijskih sistemov ne smejo opravljati dejavnosti, razen tistih, ki so določene v tej direktivi in v Uredbi (EU) št… [prenovitev Uredbe št. 714/2009, kot je predlagana s COM(2016)861/2].

 

2.   Države članice lahko operaterjem distribucijskih sistemov dovolijo opravljanje dejavnosti, poleg tistih, ki so določene v tej direktivi in v Uredbi (EU)... [prenovljena Uredba št. 714/2009, kot je predlagano s COM(2016)861/2], če je regulativni organ ocenil, da je takšno odstopanje potrebno, ga odobril in so izpolnjeni naslednji pogoji:

 

(a)   druge stranke po odprtem in preglednem razpisnem postopku niso izrazile zanimanja za opravljanje teh dejavnosti;

 

(b)   te dejavnosti so potrebne za to, da operaterji distribucijskih sistemov izpolnijo svoje obveznosti na podlagi te direktive za učinkovito, zanesljivo in varno obratovanje distribucijskega sistema;

 

(c)   te dejavnosti so potrebne, da lahko operaterji distribucijskih sistemov izpolnjujejo svoje obveznosti na podlagi Uredbe (EU) št. ... [prenovljena Uredba št. 714/2009, kot je predlagano s COM(2016)861/2], vključno z obveznostjo, da sodelujejo z operaterji prenosnih sistemov za zagotavljanje stroškovno učinkovitega, varnega in zanesljivega razvoja in delovanja distribucijskih in prenosnih omrežij kot celote.

Obrazložitev

Sprememba temeljnega akta je potrebna, da bi zagotovili usklajenost med predlogi sprememb, saj je tesno povezana z drugimi predlogi sprememb, ki jih je vložil poročevalec.

Predlog spremembe    135

Predlog direktive

Člen 40 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  za standardizacijo, v sodelovanju z operaterji distribucijskih sistemov, ustreznih oblik zapisa podatkov in protokolov za olajšanje čezmejne izmenjave podatkov;

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi pomembnih razlogov, povezanih z zagotovitvijo skladnosti besedila.

Predlog spremembe    136

Predlog direktive

Člen 40 – odstavek 1 – točka j

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j)  sprejme okvir za sodelovanje in usklajevanje med regionalnimi operativnimi centri.

(j)  sodeluje z agencijo, regionalnimi centri za usklajevanje in ENTSO za električno energijo pri sprejetju okvira za sodelovanje in usklajevanje med regionalnimi koordinacijskimi centri;

Predlog spremembe    137

Predlog direktive

Člen 40 – odstavek 1 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ja)  zagotovi digitalizacijo prenosnih sistemov, med drugim za učinkovito pridobivanje in uporabo podatkov v realnem času ter pametne razdelilno-transformatorske postaje;

Predlog spremembe    138

Predlog direktive

Člen 40 – odstavek 1 – točka j b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(jb)  zagotovi upravljanje s podatki, kibernetsko varnost in varstvo podatkov.

Predlog spremembe    139

Predlog direktive

Člen 40 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice lahko določijo, da eno ali več obveznosti iz točk (a) do (j) odstavka 1 dodelijo operaterju prenosnega sistema, ki ni tisti, ki ima v lasti prenosni sistem, za katerega bi zadevne obveznosti sicer veljale. Operater prenosnega sistema, kateremu se dodelijo naloge, je certificiran na podlagi ločenega lastništva in izpolnjuje zahteve iz člena 43, vendar nima v lasti prenosnega sistema, za katerega je odgovoren. Operater prenosnega sistema, ki ima v lasti prenosni sistem, izpolnjuje zahteve iz poglavja VI in se certificira v skladu s členom 43.

2.  Države članice lahko določijo, da eno ali več obveznosti iz točk (a) do (j) odstavka 1 dodelijo operaterju prenosnega sistema, ki ni tisti, ki ima v lasti prenosni sistem, za katerega bi zadevne obveznosti sicer veljale. Operater prenosnega sistema, kateremu se dodelijo naloge, je certificiran na podlagi ločenega lastništva oziroma kot neodvisni operater sistema ali neodvisni operater prenosnega sistema in izpolnjuje zahteve iz člena 43, vendar nima v lasti prenosnega sistema, za katerega je odgovoren. Operater prenosnega sistema, ki ima v lasti prenosni sistem, izpolnjuje zahteve iz poglavja VI in se certificira v skladu s členom 43.

Predlog spremembe    140

Predlog direktive

Člen 40 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Pri izvajanju nalog iz odstavka 1 operater prenosnega sistema upošteva funkcije, ki jih izvajajo regionalni operativni centri in po potrebi sodeluje s sosednjimi operaterji prenosnih sistemov.

3.  Pri izvajanju nalog iz odstavka 1 operater prenosnega sistema upošteva priporočila, ki jih izdajo regionalni koordinacijski centri in po potrebi sodeluje s sosednjimi operaterji prenosnih sistemov.

Predlog spremembe    141

Predlog direktive

Člen 40 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Pri izvajanju nalog iz točke (i) odstavka 1 operater prenosnega sistema zagotovi, da je naročanje storitev izravnave in, razen če to upravičuje analiza stroškov in koristi, nefrekvenčnih storitev:

4.  Pri izvajanju nalog iz točke (i) odstavka 1 operater prenosnega sistema zagotovi, da je naročanje storitev izravnave in, razen če to upravičuje analiza stroškov in koristi ali tehnične izvedljivosti in to potrdi pristojni organ, nefrekvenčnih storitev:

Predlog spremembe    142

Predlog direktive

Člen 40 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Države članice zagotovijo potreben zakonodajni okvir, da se operaterjem prenosnih sistemov omogoči naročanje storitev in se jih k temu spodbudi, da bi se izboljšala učinkovitost pri obratovanju in razvoju prenosnega sistema, vključno z upravljanjem lokalne prezasedenosti. Zlasti regulativni okviri operaterjem prenosnih sistemov omogočajo, da lahko naročajo storitve iz virov, kot je prilagajanje odjema ali skladiščenje ter razmislijo o ukrepih za energijsko učinkovitost, če te storitve na stroškovno učinkovit način nadomestijo potrebo po nadgradnji ali nadomeščanju elektroenergetskih zmogljivosti ter ki podpirajo učinkovito in varno obratovanje prenosnega sistema. Operaterji prenosnih sistemov te storitve naročajo po preglednih, nediskriminatornih postopkih na tržni osnovi.

 

Standardizirani tržni proizvodi za takšne storitve se določijo vsaj na nacionalni ravni. Operaterji prenosnih sistemov s preglednim in participativnim postopkom, v katerega so vključeni vsi ustrezni uporabniki sistema in nacionalni regulativni organ, opredelijo standardizirane tržne proizvode za naročene storitve, pri čemer zagotavljajo dejansko sodelovanje vseh udeležencev na trgu, vključno z obnovljivimi viri energije, prilagajanjem odjema, shranjevanjem in združevalci. Operaterji prenosnih sistemov si izmenjujejo vse potrebne informacije in se usklajujejo z operaterji distribucijskih sistemov, da se zagotovi optimalna izraba virov, varno in učinkovito obratovanje sistema ter olajša razvoj trga. Operaterji prenosnih sistemov so ustrezno plačani za naročilo takih storitev, da si povrnejo vsaj ustrezne stroške, vključno s stroški za potrebne informacijske in komunikacijske tehnologije.

Predlog spremembe    143

Predlog direktive

Člen 47 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Vertikalno integrirano podjetje in njegova hčerinska podjetja, ki opravljajo dejavnosti proizvodnje ali dobave, nimajo neposrednega ali posrednega lastništva delnic operaterja prenosnega sistema. Operater prenosnega sistema nima niti neposrednega niti posrednega lastništva delnic v katerem koli hčerinskem podjetju vertikalno integriranega podjetja, ki opravlja dejavnosti proizvodnje ali dobave, niti ne prejema dividend ali drugih finančnih ugodnosti tega hčerinskega podjetja.

3.  Hčerinska podjetja vertikalno integriranega podjetja, ki opravljajo dejavnosti proizvodnje ali dobave, nimajo neposrednega ali posrednega lastništva delnic operaterja prenosnega sistema. Operater prenosnega sistema nima niti neposrednega niti posrednega lastništva delnic v katerem koli hčerinskem podjetju vertikalno integriranega podjetja, ki opravlja dejavnosti proizvodnje ali dobave, niti ne prejema dividend ali drugih finančnih ugodnosti tega hčerinskega podjetja.

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi pomembnih razlogov, povezanih z zagotovitvijo skladnosti besedila.

Predlog spremembe    144

Predlog direktive

Člen 51 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Operaterji prenosnih sistemov najmanj vsaki dve leti po posvetovanju z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi regulativnemu organu predložijo desetletni načrt za razvoj omrežja, ki temelji na obstoječi in predvideni oskrbi in povpraševanju. Ta razvojni načrt vsebuje učinkovite ukrepe za zagotovitev zadostnosti sistema in zanesljivosti oskrbe.

1.  Operaterji prenosnih sistemov najmanj vsaki dve leti po posvetovanju z vsemi ustreznimi zainteresiranimi stranmi regulativnemu organu predložijo desetletni načrt za razvoj omrežja, ki temelji na obstoječi in predvideni oskrbi in povpraševanju. Ta razvojni načrt vsebuje učinkovite ukrepe za zagotovitev zadostnosti sistema in zanesljivosti oskrbe. Regulativni organ preveri desetletni načrt za razvoj omrežja in ga odobri. Preden ga odobri, lahko regulativni organ od operaterja prenosnega sistema zahteva, da spremeni svoj desetletni načrt za razvoj omrežja. Operater prenosnega sistema objavi desetletni načrt za razvoj omrežja na svojem spletnem mestu.

Predlog spremembe    145

Predlog direktive

Člen 51 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Operater prenosnega sistema pri pripravi desetletnega načrta za razvoj omrežja oblikuje tudi razumne predpostavke o razvoju proizvodnje, oskrbe, shranjevanju energije, porabe in izmenjav z drugimi državami, pri tem pa upošteva naložbene načrte za regionalna omrežja in omrežja, ki pokrivajo celotno Unijo .

3.  Operater prenosnega sistema pri pripravi desetletnega načrta za razvoj omrežja v celoti upošteva potencial uporabe prilagajanja odjema, objektov za shranjevanje energije ali drugih vire kot alternativo širitvi sistema, poleg tega pa še pričakovane porabe in trgovanja z drugimi državami ter naložbenih načrtov za regionalna omrežja in omrežja, ki pokrivajo celotno Unijo.

Predlog spremembe    146

Predlog direktive

Člen 51 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Regulativni organ preuči, ali desetletni načrt za razvoj omrežja pokriva vse potrebe po naložbah, ki so bile opredeljene v posvetovalnem postopku, in ali je ta v skladu z nezavezujočim desetletnim načrtom za razvoj omrežja Unije (razvojni načrt omrežja Unije ) iz [člena 27(1)(b) prenovitve Uredbe št. 714/2009, kot je predlagana s COM(2016) 861/2]. Če obstajajo kakršni koli dvomi glede skladnosti z razvojnim načrtom Unije , se regulativni organ o tem posvetuje z Agencijo. Regulativni organ lahko od operaterja prenosnega sistema zahteva, da spremeni svoj desetletni načrt za razvoj omrežja.

5.  Regulativni organ preuči, ali desetletni načrt za razvoj omrežja pokriva vse potrebe po naložbah, ki so bile opredeljene v posvetovalnem postopku, in ali je ta v skladu z nezavezujočim desetletnim načrtom za razvoj omrežja Unije (razvojni načrt omrežja Unije ) iz [člena 27(1)(b) prenovitve Uredbe št. 714/2009, kot je predlagana s COM(2016)861/2]. Če obstajajo kakršni koli dvomi glede skladnosti z razvojnim načrtom Unije ali z nacionalnimi energetskimi in podnebnimi načrti, predloženimi v skladu z Uredbo (EU) ... [uredba o upravljanju], se regulativni organ o tem posvetuje z Agencijo. Regulativni organ lahko od operaterja prenosnega sistema zahteva, da spremeni svoj desetletni načrt za razvoj omrežja.

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi pomembnih razlogov, povezanih z zagotovitvijo skladnosti besedila.

Predlog spremembe    147

Predlog direktive

Člen 51 – odstavek 6 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Regulativni organ spremlja in ocenjuje razvoj splošnega sistema prožnosti ter vsako leto poroča o napredku.

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi pomembnih razlogov, povezanih z zagotovitvijo skladnosti besedila.

Predlog spremembe    148

Predlog direktive

Člen 54 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Operaterjem prenosnih sistemov ni dovoljeno, da imajo v lasti, vodijo ali upravljajo objekte za shranjevanje energije in da imajo neposredno ali posredno v lasti nadzorna sredstva, ki zagotavljajo pomožne storitve.

1.  Operaterjem prenosnih sistemov ni dovoljeno, da imajo v lasti, vodijo ali upravljajo objekte za shranjevanje energije in da imajo neposredno ali posredno v lasti nadzorna sredstva, ki zagotavljajo pomožne storitve, razen če so ti objekti ali sredstva sestavni del prenosnega sistema, in če je nacionalni regulativni organ dal soglasje.

Predlog spremembe    149

Predlog direktive

Člen 54 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko države članice dovolijo operaterjem prenosnih sistemov, da imajo v lasti, vodijo ali upravljajo objekte za shranjevanje ali sredstva, ki zagotavljajo nefrekvenčne pomožne storitve, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko države članice dovolijo operaterjem prenosnih sistemov, da imajo v lasti, vodijo ali upravljajo objekte za shranjevanje ali sredstva, ki zagotavljajo nefrekvenčne pomožne storitve, če so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

Predlog spremembe    150

Predlog direktive

Člen 54 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  druge stranke po odprtem in preglednem razpisnem postopku niso izrazile zanimanja, da bi imele v lasti, nadzirale, vodile ali upravljale take objekte za shranjevanje, ki omogočajo shranjevanje in/ali nefrekvenčne pomožne storitve operaterju prenosnega sistema;

(a)  druge stranke po odprtem in preglednem razpisnem postopku, ki je predmet nadzora nacionalnega regulativnega organa, niso izrazile zanimanja, da bi imele v lasti, nadzirale, vodile ali upravljale take objekte za shranjevanje, ki omogočajo shranjevanje in/ali nefrekvenčne pomožne storitve operaterju prenosnega sistema, ali teh storitev ne morejo zagotoviti po razumnih cenah in pravočasno;

Predlog spremembe    151

Predlog direktive

Člen 54 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  taki objekti za shranjevanje ali nefrekvenčne pomožne storitve so potrebni za to, da operaterji prenosnih sistemov izpolnijo svoje obveznosti na podlagi te direktive za učinkovito, zanesljivo in varno obratovanje prenosnega sistema in da se ne uporabljajo za prodajo električne energije na trgu ter

(b)  taki objekti za shranjevanje ali nefrekvenčne pomožne storitve so potrebni za to, da operaterji prenosnih sistemov izpolnijo svoje obveznosti na podlagi te direktive za učinkovito, zanesljivo in varno obratovanje prenosnega sistema, zlasti pa kot alternativa za naložbe v nova omrežja, in se ne uporabljajo za prodajo električne energije na trgu ter

Predlog spremembe    152

Predlog direktive

Člen 54 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Nacionalni regulativni organi lahko pripravijo smernice ali klavzule za oddajo javnega naročila, da bi operaterjem prenosnih sistemov pomagali pri zagotavljanju pravičnega razpisnega postopka.

Predlog spremembe    153

Predlog direktive

Člen 54 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Operater prenosnega sistema redno oziroma vsaj vsakih pet let izvaja javno posvetovanje v zvezi z zahtevanimi storitvami shranjevanja, da se oceni morebiten interes udeležencev na trgu za vlaganje v takšne objekte in da prekine svoje dejavnosti shranjevanja, če lahko storitev stroškovno učinkovito opravljajo tretje osebe.

4.  Države članice redno oziroma vsaj vsakih pet let izvajajo javno posvetovanje v zvezi z zahtevanimi storitvami shranjevanja, da se oceni morebiten interes udeležencev na trgu za vlaganje v takšne objekte. Če javno posvetovanje pokaže, da so tretje strani zmožne imeti v lasti, razvijati, voditi ali upravljati take objekte, države članice zagotovijo, da se dejavnosti operaterjev prenosnih sistemov postopoma ukinejo.

Predlog spremembe    154

Predlog direktive

Člen 57 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  da lahko regulativni organ samostojno odloča, neodvisno od katerega koli političnega organa, in da se mu letno ločeno dodelijo proračunska sredstva, da je samostojen pri porabi dodeljenih proračunskih sredstev in da pri opravljanju svojih dolžnosti razpolaga z zadostnimi človeškimi in finančnimi viri; ter

(a)  da lahko regulativni organ samostojno odloča, neodvisno od katerega koli političnega organa;

Obrazložitev

Besedilo je bilo prestavljeno v ločen pododstavek.

Sprememba temeljnega akta je potrebna, da bi zagotovili usklajenost med predlogi sprememb, saj je tesno povezana z drugimi predlogi sprememb, ki jih je vložil poročevalec.

Predlog spremembe    155

Predlog direktive

Člen 57 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  regulativni organ pripravi predlog proračuna, ki zajema regulativne naloge, ki mu jih nalaga ta direktiva in z njo povezani zakonodajni akti, da se regulativnemu organu zagotovijo človeški in finančni viri, ki jih potrebuje za uspešno in učinkovito opravljanje svojih nalog in dolžnosti;

Obrazložitev

Sprememba temeljnega akta je potrebna, da bi zagotovili usklajenost med predlogi sprememb, saj je tesno povezana z drugimi predlogi sprememb, ki jih je vložil poročevalec.

Predlog spremembe    156

Predlog direktive

Člen 57 – odstavek 5 – pododstavek 1 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb)  da naknadni nadzor letnih računovodskih izkazov regulativnega organa opravlja neodvisni revizor;

Obrazložitev

Sprememba temeljnega akta je potrebna, da bi zagotovili usklajenost med predlogi sprememb, saj je tesno povezana z drugimi predlogi sprememb, ki jih je vložil poročevalec.

Predlog spremembe    157

Predlog direktive

Člen 57 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Komisija do... [tri leta po datumu začetka veljavnosti te direktive] in nato vsaka tri leta predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu o skladnosti nacionalnih organov z načelom neodvisnosti na podlagi tega člena.

Obrazložitev

Spremljanje in poročanje sta nepogrešljivi orodji za učinkovito izvajanje načela neodvisnosti.

Predlog spremembe    158

Predlog direktive

Člen 58 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g)  zagotavljanje koristi odjemalcev prek učinkovitega delovanja nacionalnega trga, spodbujanje učinkovite konkurence in pomoč pri zagotavljanju varstva potrošnikov;

(g)  zagotavljanje neomejenih koristi odjemalcev prek učinkovitega delovanja njihovega nacionalnega trga in njihove udeležbe v njem, spodbujanje učinkovite konkurence in zagotavljanje varstva potrošnikov v tesnem sodelovanju z zadevnimi organi za varstvo potrošnikov;

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi pomembnih razlogov, povezanih z zagotovitvijo skladnosti besedila.

Predlog spremembe    159

Predlog direktive

Člen 59 – odstavek 1 – točka n

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(n)  spremljati raven in učinkovitost odprtosti trga in konkurence pri veleprodaji in maloprodaji, vključno z borzami električne energije, cenami za gospodinjske odjemalce, ki zajemajo tudi predplačilne sisteme, deležem odjemalcev, ki zamenjajo dobavitelja, deležem odklopov, stroški vzdrževanja in pritožbami gospodinjskih odjemalcev, ter morebitno izkrivljanje ali omejevanje konkurence, pri čemer organom, pristojnim za konkurenco, zagotavljajo potrebne informacije in jim posredujejo zadevne primere;

(n)  spremljati raven in učinkovitost odprtosti trga in konkurence pri veleprodaji in maloprodaji, vključno z borzami električne energije, cenami za gospodinjske odjemalce, ki zajemajo tudi predplačilne sisteme, učinkom pogodb z dinamičnimi cenami in uporabe pametnih števcev, deležem odjemalcev, ki zamenjajo dobavitelja, deležem odklopov, stroški vzdrževanja, razmerjem med cenami za gospodinjstva in veleprodajnimi cenami, spreminjanjem tarif in pristojbin omrežja in pritožbami gospodinjskih odjemalcev, ter morebitno izkrivljanje ali omejevanje konkurence, pri čemer organom, pristojnim za konkurenco, zagotavljajo potrebne informacije in jim posredujejo zadevne primere;

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi pomembnih razlogov, povezanih z zagotovitvijo skladnosti besedila.

Predlog spremembe    160

Predlog direktive

Člen 59 – odstavek 1 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(o)  spremljati pojav restriktivnih pogodbenih praks, vključno z določbami o ekskluzivnosti, ki lahko velikim negospodinjskim odjemalcem preprečijo sklenitev pogodb z več kot enim dobaviteljem hkrati ali jih pri tem omejujejo, in o tem po potrebi obveščati nacionalne organe za konkurenco;

(o)  spremljati pojav restriktivnih pogodbenih praks, vključno z določbami o ekskluzivnosti, ki lahko odjemalcem preprečijo sklenitev pogodb z več kot enim dobaviteljem hkrati ali jih pri tem omejujejo, in o tem po potrebi obveščati nacionalne organe za konkurenco;

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi pomembnih razlogov, povezanih z zagotovitvijo skladnosti besedila.

Predlog spremembe    161

Predlog direktive

Člen 59 – odstavek 1 – točka o a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(oa)  spremljati in poročati o sodelovanju potrošnikov v energetskem sistemu ter o njegovi razpoložljivosti in potencialni prožnosti;

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi pomembnih razlogov, povezanih z zagotovitvijo skladnosti besedila.

Predlog spremembe    162

Predlog direktive

Člen 59 – odstavek 1 – točka q

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(q)  skupaj z drugimi pristojnimi organi pomagati zagotavljati, da so ukrepi za varstvo potrošnikov učinkoviti in da se jih izvaja;

(q)  skupaj z drugimi pristojnimi organi pomagati zagotavljati, da so novi in že obstoječi ukrepi za varstvo potrošnikov, vključno za dejavne odjemalce, učinkoviti in da se izvajajo; spremljati odpravo neupravičenih ovir in omejitev za razvoj lastne porabe in lokalnih energetskih skupnosti;

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi pomembnih razlogov, povezanih z zagotovitvijo skladnosti besedila.

Predlog spremembe    163

Predlog direktive

Člen 59 – odstavek 1 – točka s

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(s)  zagotavljati dostop do podatkov o porabi posameznih odjemalcev, razpoložljivost – pri neobvezni uporabi – lahko razumljive usklajene oblike podatkov o porabi na nacionalni ravni in hiter dostop do tovrstnih podatkov za vse odjemalce v skladu s členoma 23 in 24 ;

(s)  zagotavljati nediskriminatorni dostop do podatkov o porabi posameznih odjemalcev, razpoložljivost – pri neobvezni uporabi – lahko razumljive usklajene oblike podatkov o porabi na nacionalni ravni in hiter dostop do tovrstnih podatkov za vse odjemalce v skladu s členoma 23 in 24;

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi pomembnih razlogov, povezanih z zagotovitvijo skladnosti besedila.

Predlog spremembe    164

Predlog direktive

Člen 59 – odstavek 1 – točka x

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(x)  spremljati razpoložljivost primerjalnih spletnih mest, vključno z orodji za primerjavo, ki izpolnjujejo merila iz člena 14 in Priloge I.

(x)  spremljati razpoložljivost primerjalnih orodij, vključno s primerjalnimi spletnimi mesti, aplikacijami in drugimi interaktivnimi sredstvi, ki izpolnjujejo merila iz člena 14.

Predlog spremembe    165

Predlog direktive

Člen 59 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  elektroenergetskim podjetjem, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz te direktive ali katere koli zadevne pravno zavezujoče odločitve regulativnega organa ali Agencije, naloži učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni, ali pristojnemu sodišču predlaga, da naloži take kazni. To vključuje pristojnosti, da naloži ali predlaga kazni, ki znašajo do 10 % letnega prometa operaterja prenosnega sistema ali do 10 % letnega prometa vertikalno integriranega podjetja, in sicer za operaterja prenosnega sistema oziroma vertikalno integrirano podjetje, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti iz te direktive in

(d)  na lastno pobudo ali na zahtevo Agencije zaradi izvrševanja svojih zavezujočih odločitev naloži elektroenergetskim podjetjem, ENTSO za električno energijo ali regionalnim koordinacijskim centrom, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz te direktive, Uredbe (EU) ... [prenovitev Uredbe 714/2009, kot je predlagana s COM(2016)0861/2] ali katere koli zadevne pravno zavezujoče odločitve regulativnega organa ali Agencije, učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni, ali pristojnemu sodišču predlaga, da naloži take kazni. To vključuje pristojnosti, da naloži ali predlaga kazni, ki znašajo do 10 % letnega prometa operaterja prenosnega sistema ali do 10 % letnega prometa vertikalno integriranega podjetja, in sicer za operaterja prenosnega sistema oziroma vertikalno integrirano podjetje, ki ne izpolnjuje svojih obveznosti iz te direktive in

Obrazložitev

Sprememba je potrebna zaradi pomembnih razlogov, povezanih z zagotovitvijo skladnosti besedila.

Predlog spremembe    166

Predlog direktive

Člen 59 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Z namenom povečanja preglednosti na trgu in da se vsem zainteresiranim stranem zagotovijo vse potrebne informacije, odločitve ali predlogi za sklep v zvezi s tarifami za prenos in distribucijo iz člena 60(3), regulativni organi dajo na voljo udeležencem na trgu podrobno metodologijo in osnovne stroške, uporabljene za izračun ustreznih omrežnih tarif.

8.  Da bi povečali preglednost na trgu in vsem zainteresiranim stranem zagotovili vse potrebne informacije, odločitve ali predloge za sklep v zvezi s tarifami za prenos in distribucijo iz člena 60(3), regulativni organi dajo na voljo udeležencem na trgu podrobno metodologijo in osnovne stroške, uporabljene za izračun ustreznih omrežnih tarif, pri čemer upoštevajo stroške naložbe, dodano vrednost razpršene proizvodnje, prožnost, digitalizacijo, prilagajanje odjema, shranjevanje in uporabo omrežij s strani uporabnikov sistema, vključno z dejavnimi odjemalci, in druge dejavnike.

Predlog spremembe    167

Predlog direktive

Člen 62 – naslov

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Dolžnosti in pooblastila regulativnih organov v zvezi z regionalnimi operativnimi centri

Dolžnosti in pooblastila regulativnih organov v zvezi z regionalnimi koordinacijskimi centri

Predlog spremembe    168

Predlog direktive

Člen 62 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Regionalni regulativni organi geografskega območja, kjer je sedež regionalnega operativnega centra, v tesnem medsebojnem usklajevanju:

1.  Regionalni regulativni organi geografskega območja, kjer je sedež regionalnega koordinacijskega centra, v tesnem medsebojnem usklajevanju:

Predlog spremembe    169

Predlog direktive

Člen 62 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  odobrijo statut in poslovnik;

(a)  odobrijo predlog za ustanovitev regionalnih koordinacijskih centrov v skladu s členom 32(1) Uredbe (EU) ... [prenovitev Uredbe 714/2009, kot je predlagana s COM (2016)0861/2];

Predlog spremembe  170

Predlog direktive

Člen 62 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  odobrijo postopek sodelovalnega odločanja;

(c)  odobrijo postopke sodelovanja;

Predlog spremembe    171

Predlog direktive

Člen 62 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  ocenijo, ali ima regionalni operativni center ustrezne pristojnosti, vire in nepristranskost za neodvisno izvajanje funkcij in nalog, ki so mu dodeljene, vključno z ureditvami glede varnosti, odgovornosti in izrednih razmer;

(d)  zagotovijo, da ima regionalni koordinacijski center ustrezne pristojnosti, vire in nepristranskost za neodvisno izvajanje funkcij in nalog, ki so mu dodeljene, vključno z ureditvami glede varnosti, odgovornosti in izrednih razmer;

Predlog spremembe    172

Predlog direktive

Člen 62 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  zahtevati informacije od regionalnih operativnih centrov;

(a)  zahtevati informacije od regionalnih koordinacijskih centrov;

Predlog spremembe    173

Predlog direktive

Člen 62 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  izvajati inšpekcije, vključno z nenapovedanimi inšpekcijami, v prostorih regionalnih operativnih centrov;

(b)  izvajati inšpekcije, vključno z nenapovedanimi inšpekcijami, v prostorih regionalnih koordinacijskih centrov;

Predlog spremembe    174

Predlog direktive

Člen 62 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  izdajati skupne zavezujoče odločitve o regionalnih operativnih centrih.

(c)  izdajati skupne zavezujoče odločitve o regionalnih koordinacijskih centrih.

Predlog spremembe    175

Predlog direktive

Člen 62 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  obravnavati pritožbe proti regionalnim koordinacijskim centrom v zvezi z njihovimi obveznostmi v skladu s pravom Unije.

Predlog spremembe    176

Predlog direktive

Člen 62 – odstavek 2 – točka c b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(cb)  Regulativni organi sodelujejo in se posvetujejo med seboj in z Agencijo ter drug drugemu in Agenciji zagotavljajo vse podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje njihovih nalog iz tega člena.

Predlog spremembe    177

Predlog direktive

Člen 69 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 69a

 

Pregled

 

Komisija do 1. junija 2025 pregleda ter Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju te direktive, po potrebi skupaj z zakonodajnim predlogom.

 

S pregledom zlasti oceni, ali so odjemalci, zlasti tisti, ki so ranljivi ali jih je prizadela energetska revščina, ustrezno zaščiteni v skladu z določbami te direktive.

Predlog spremembe    178

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  so po delovanju neodvisna in zagotavljajo, da so ponudniki deležni enake obravnave pri rezultatih iskanja;

(a)  so neodvisna od vseh akterjev na trgu in zagotavljajo, da so vsi ponudniki deležni enake obravnave pri rezultatih iskanja;

Predlog spremembe    179

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  jasno navajajo svoje lastnike in fizično ali pravno osebo, ki upravlja z orodjem;

(b)  jasno navajajo svoje lastnike in fizično ali pravno osebo, ki upravlja z orodjem, ter informacije o financiranju orodij;

Predlog spremembe    180

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  določajo jasna in objektivna merila, na katerih bo temeljila primerjava;

(c)  določajo jasna in objektivna merila, na katerih bo temeljila primerjava, pri čemer prikažejo vključene storitve;

Predlog spremembe    181

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  razvrstijo in prikažejo rezultate iskanja s pomočjo nepristranskega algoritma in neodvisno od plačila od dobaviteljev;

Predlog spremembe    182

Predlog direktive

Annex I – paragraph 1 – point d a (new)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  so dostopna za invalide;

Predlog spremembe    183

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  v okviru izvedljivega zajemajo karseda popoln nabor ponudb električne energije in znaten del trga, kadar predložene informacije ne zagotavljajo popolnega pregleda trga, pa o tem pred prikazom rezultatov vključujejo jasno navedbo in

(f)  zajemajo karseda popoln nabor ponudb električne energije, vključno z informacijami o virih energije, ter zagotovijo preglednost različnih ponudb, ki zajemajo dinamične in nedinamične tarife ter posamezne in paketne pogodbe, dobaviteljev, združevalcev in ponudnikov storitev ter, kadar predložene informacije ne zagotavljajo popolnega pregleda trga, to jasno navedejo pred prikazom rezultatov in

Predlog spremembe    184

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  potrošnikom omogočajo, da opravljajo primerjave brez pošiljanja osebnih podatkov.

Predlog spremembe    185

Predlog direktive

Priloga II – točka 1 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Naslednje informacije so končnim odjemalcem vidno prikazane v njihovih računih in rednih obračunih:

Naslednje bistvene informacije so končnim odjemalcem vidno prikazane v njihovih računih in rednih obračunih ter jasno ločene od drugih delov računa:

Predlog spremembe    186

Predlog direktive

Priloga II – točka 1 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  znesek za plačilo in, kadar je mogoče, razčlenitev cen;

(a)  znesek za plačilo in, kadar je mogoče, končna cena za kWh ter, kadar je mogoče, razčlenitev cen;

Predlog spremembe    187

Predlog direktive

Priloga II – točka 1 – odstavek 1 – točka a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  zapadlost plačila;

Predlog spremembe    188

Predlog direktive

Priloga II – točka 1 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  kontaktni podatki dobavitelja, vključno s telefonsko številko za pomoč strankam;

(d)  kontaktni podatki dobavitelja, kjer sta navedena vsaj telefonska številka in elektronski naslov;

Predlog spremembe    189

Predlog direktive

Priloga II – točka 1 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da)  informacije o zamenjavi dobavitelja in reševanju sporov;

Predlog spremembe    190

Predlog direktive

Priloga II – točka 1 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga)  povezava do primerjalnih spletnih mest ali navedba, kje jih je mogoče najti;

Predlog spremembe    191

Predlog direktive

Priloga II – točka 1 – odstavek 1 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  informacije o njihovih pravicah v zvezi z metodami reševanja morebitnih sporov, ki so jim na voljo, v skladu s členom 26.

(h)  kontaktni podatki subjekta, ki je pristojen za reševanje sporov.

Predlog spremembe  192

Predlog direktive

Priloga II – točka 1 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ha)  enotna kontaktna točka iz člena 25.

Predlog spremembe    193

Predlog direktive

Priloga II – točka 1 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar je to ustrezno, so končnim odjemalcem vidno prikazane v njihovih računih in rednih obračunih naslednje informacije:

Končnim odjemalcem so prikazane v njihovih računih in rednih obračunih naslednje informacije:

Predlog spremembe    194

Predlog direktive

Priloga II – točka 1 – odstavek 2 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca)  informacije o njihovih pravicah v zvezi z metodami reševanja morebitnih sporov, ki so jim na voljo, v skladu s členom 26.

Predlog spremembe    195

Predlog direktive

Priloga II – točka 1 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poleg tega so končnim odjemalcem v njihovih računih in rednih obračunih, ali pa so jim priloženi, na voljo primerjave s povprečnim posplošenim ali referenčnim odjemalcem iz iste kategorije.

Poleg tega so končnim odjemalcem na voljo primerjave s povprečnim posplošenim ali referenčnim odjemalcem iz iste kategorije.

Predlog spremembe    196

Predlog direktive

Priloga II – točka 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Cena za odjemalce je vsota naslednjih treh glavnih postavk: postavke energije in dobave, postavke omrežja (prenos in distribucija) in postavke, ki zajema davke, pristojbine, dajatve in stroške.

Cena za odjemalce je vsota naslednjih treh glavnih postavk: postavke energije in dobave, postavke omrežja (prenos in distribucija) in postavke, ki zajema davke, pristojbine, vse subvencije, dajatve in stroške.

Predlog spremembe    197

Predlog direktive

Priloga II – točka 3 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  podrobne podatke o času porabe za vsak dan, teden, mesec in leto. Taki podatki so dani na voljo končnemu odjemalcu v skoraj realnem času prek spleta ali vmesnika števca za obdobje najmanj zadnjih 24 mesecev ali, če je krajše, obdobje od začetka veljavnosti pogodbe o dobavi.

(b)  podrobne podatke o času porabe za vsak dan, teden, mesec in leto. Taki podatki so dani na voljo končnemu odjemalcu v skoraj realnem času in v uporabniku prijaznem formatu prek spleta ali vmesnika števca za obdobje najmanj zadnjih 24 mesecev ali, če je krajše, obdobje od začetka veljavnosti pogodbe o dobavi.

Predlog spremembe    198

Predlog direktive

Priloga III – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Ta ocena upošteva metodologijo za analizo stroškov in koristi ter minimalne funkcije za pametno merjenje porabe, opredeljene v Priporočilu Komisije 2012/148/EU, in najboljšo razpoložljivo tehniko za zagotavljanje najvišje ravni kibernetske varnosti in varstva podatkov.

2.  Ta ocena temelji na metodologiji za analizo stroškov in koristi ter minimalnih funkcijah za pametno merjenje porabe, opredeljenih v Priporočilu Komisije 2012/148/EU, in najboljših razpoložljivih tehnikah za zagotavljanje najvišje ravni kibernetske varnosti in varstva podatkov. Komisija zagotovi, da se ta metodologija uporablja dosledno po vsej Uniji.

Predlog spremembe    199

Predlog direktive

Priloga III – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice ali, kadar je država članica tako določila, imenovani pristojni organ, pripravijo časovni razpored uvedbe pametnih merilnih sistemov, s ciljem do desetih let. V primeru, da je uvedba inteligentnih števcev pozitivno ocenjena, se najmanj 80 % končnih odjemalcev opremi z pametnimi merilnimi sistemi v 8 letih od datuma njihove pozitivne ocene ali do leta 2020 za tiste države članice, ki so začele z uvedbo pred začetkom veljavnosti te direktive.

3.  Države članice ali, kadar je država članica tako določila, imenovani pristojni organ, pripravijo časovni razpored uvedbe pametnih merilnih sistemov, s ciljem do petih let. V primeru, da je uvedba inteligentnih števcev pozitivno ocenjena, se najmanj 80 % končnih odjemalcev opremi z pametnimi merilnimi sistemi v petih letih od datuma njihove pozitivne ocene ali do leta 2020 za tiste države članice, ki so začele z uvedbo pred začetkom veljavnosti te direktive.

(1)

UL C ...

(2)

UL C ...

(3)

UL C 77, 28.3.2002, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

I. Uvod

V Evropi so sisteme za električno energijo več let obvladovali nacionalni monopoli, ki so nadzorovali celoten sistem od proizvodnje, distribucije do dobave potrošnikom. S takim sistemom od zgoraj navzdol je bila sicer res zagotovljena elektrika, a ni bila mogoča konkurenca, kar pa potrošnikom ne koristi. Od leta 1996 se trgi električne energije počasi odpirajo, da bi spodbudili konkurenco in znižali cene. Zadnje bistvene spremembe zakonodaje EU so bile uvedene s tretjim energetskim svežnjem leta 2009.

Od takrat je prišlo v proizvodnji električne energije do korenitih sprememb. Proizvodnja električne energije se je zaradi napredka na področju obnovljivih virov energije in drugih tehnologij iz radialnega centraliziranega sistema razvila v veliko bolj decentraliziran sistem. Zaradi tega se mora zakonodaja zopet prilagoditi novim razmeram.

Obnovljivi viri energije (pogosto iz vetra ali sonca) so v sistem uvedli precejšnjo nestalnost, ki se je moral prilagoditi in postati prožnejši, hkrati pa potrošnikom še naprej zagotavljati zanesljivo oskrbo z energijo. Zaradi naših podnebnih ciljev so bile uvedene različne subvencije in podpora, kar je skupaj s pomanjkljivim čezmejnim sodelovanjem med državami članicami EU privedlo do presežnih zmogljivosti proizvodnje na ravni EU. V številnih državah članicah regulirane cene skupaj z ločenimi shemami podpore pošiljajo napačno sporočilo glede naložb.

Za obravnavo teh izzivov in za spodbujanje dekarbonizacije je poročevalec izbral pristop, ki daje prednost trgu, kar pomeni, da je treba vzpostaviti resnično enake konkurenčne pogoje za vse udeležence na trgu. To pomeni, da je treba odpraviti subvencije, ki izkrivljajo trg, pa naj so namenjene fosilnim gorivom, jedrski energiji ali obnovljivim virom energije. Poštena pravila zagotavljajo pošteno konkurenco na trgu. Pošten trg električne energije bo pripomogel k uresničevanju obeh naših okoljskih ciljev, pa tudi zagotovil najnižje in najbolj konkurenčne cene za potrošnike, hkrati pa bo zagotovil zanesljivo oskrbo z energijo brez prekomernih naložb.

II. Poročilo

II.1. Trg na prvem mestu

Temeljno načelo vsakega trga je svobodno gibanje cen. Zato je odprava zgornje meje cen bistven element in bi se morala zgoditi čim prej.

Mehanizmi zmogljivosti so subvencije, ki imajo malo ali nič smisla, če obstajajo presežne zmogljivosti v EU. Poročevalec meni, da bi jih bilo treba uporabljati samo kot skrajni ukrep. Najprej bi morali z evropsko oceno zadostnosti določiti, ali obstajajo težave na področju zadostnosti. Nato bi morale države članice odpraviti sedanje ovire, ki povzročajo te težave, in sicer s konkretnimi obvezami, ki bi jih pregledala Komisija. Če se lahko težave na področju zadostnosti rešijo le v daljšem časovnem obdobju, bi bili pod določenimi pogoji in pravili EU o državni pomoči dovoljeni mehanizmi zmogljivosti. Če bi bilo izvedljivo, bi morali biti ti mehanizmi čezmejni.

Enaki konkurenčni pogoji za vse so bistveni za to, da cene temeljijo na konkurenci. Sedanja podpora nekaterim proizvajalcem v obliki prednostne distribucije in odstopanja od odgovornosti za izravnavanje izkrivlja konkurenco. Poročevalec meni, da je za uspešen trg nujno, da so vsi finančno odgovorni za neravnovesja, ki jih povzročajo v sistemu. Ta pristop zagotavlja pravo spodbudo za uravnotežen sistem in ustrezno raven zanesljive oskrbe z energijo ter manjša potrebo po mehanizmih zmogljivosti.

II.2. Trgovalna območja

Večja trgovalna območja zagotavljajo večjo likvidnost, a manj spodbud za naložbe v omrežja. Poročevalec se strinja, da morajo ostati trgovalna območja stabilna in čim večja, ob upoštevanju sistemskih zastojev. Predlaga pristop nagrajevanja in kaznovanja. Po pregledu trgovalnega območja bi se morale najprej zadevne države članice soglasno dogovoriti o strukturi trgovalnega območja in, če je potrebno, o konkretnih zavezah. Če dogovora ni mogoče doseči, bi morala Komisija ukrepati in rešiti nesoglasje.

II.3. Regionalno sodelovanje

Na trgu električne energije dogodki v eni državi članici vplivajo na druge v regiji in drugod. Večje regionalno sodelovanje med upravljavci prenosnih sistemov je bistveno za zagotovitev varnosti sistema in preprečevanje izpadov. Poročevalec meni, da so že delujoči regijski koordinatorji sigurnega obratovanja zelo koristni pri zagotavljanju varnosti sistema. Trgi električne energije so vse bolj povezani, zato je naslednji logični korak krepitev tega sodelovanja, in sicer z dodelitvijo več nalog in funkcij na regionalni ravni. Vendar morajo končno odgovornost za varnost sistema ohraniti operaterji prenosnega sistema.

II.4. Potrošnik

Tehnologija sedaj novim akterjem omogoča, da postanejo dejavni udeleženci na trgu električne energije. Zato mora zasnova trga omogočiti in olajšati vključevanje vseh, ki so zmožni in pripravljeni sodelovati, pa naj bo to prek lastne proizvodnje, shranjevanja ali prilagajanja odjema. Odstranjevanje ovir na trgu bo omogočilo več akterjev na trgu in večjo izbiro za potrošnike. Poročevalec tudi predlaga spremembe v predlogu, da bi se lahko potrošnik utemeljeno odločal in zamenjal dobavitelje v krajšem časovnem obdobju.


MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE

D(2017)36117

Jerzy Buzek

Predsednik Odbora za industrijo, raziskave in energetiko

PHS 08B046

Bruselj

Zadeva:  Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga električne energije (prenovitev)

(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Spoštovani gospod predsednik,

Odbor za pravne zadeve je omenjeni predlog preučil v skladu s členom 104 o prenovitvi pravnih aktov, kot je bil vključen v poslovnik Parlamenta.

Odstavek 3 tega člena se glasi:

„Če odbor, pristojen za pravne zadeve, meni, da predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile označene kot take, o tem obvesti vsebinsko pristojni odbor.

V tem primeru so, poleg pogojev iz členov 169 in 170, v pristojnem odboru dopustni predlogi sprememb le, če zadevajo tiste dele predloga, ki vsebujejo spremembe.

Vendar lahko spremembe delov predloga, ki ostajajo nespremenjeni, izjemoma in posamično sprejme predsednik pristojnega odbora, če meni, da to zahtevata nujna skladnost besedila ali povezanost z drugimi dopustnimi predlogi sprememb. Razlogi morajo biti navedeni v pisni obrazložitvi predlogov sprememb.“

Odbor za pravne zadeve v skladu z mnenjem posvetovalne skupine pravnih služb Parlamenta, Sveta in Komisije, ki so preučile predlagano prenovljeno različico, in v skladu s priporočili poročevalca meni, da zadevni predlog ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take v predlogu ali s strani posvetovalne delovne skupine, in da je predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih aktov z omenjenimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb.

Odbor za pravne zadeve je po razpravi na svoji seji 7. septembra 2017 z 19 glasovi za in dvema vzdržanima glasovoma sklenil priporočiti(1), naj Odbor za promet in turizem kot pristojni odbor začne preučevanje zgoraj navedenega predloga v skladu s členom 104.

S spoštovanjem,

Pavel Svoboda

Priloga: Poročilo, ki ga je podpisal predsednik posvetovalne skupine.

(1)

Navzoči so bili naslednji poslanci: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

    V Bruslju, 24.7.2017

MNENJE

ZA  EVROPSKI PARLAMENT

  SVET

  KOMISIJO

Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga električne energije (prenovitev)

COM(2016) 864 final/2 z dne 23.2.2017 - 2016/0380 (COD)

Posvetovalna delovna skupina, sestavljena iz osebja pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, se je na podlagi Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj razčlenjenem pristopu k tehniki prenavljanja pravnih aktov in zlasti točke 9 sestala 6. junija 2017, da bi preučila omenjeni predlog Komisije.

Na tem srečanju(1) je posvetovalna skupina po preučitvi predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o prenovitvi Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga električne energije in razveljavitvi Direktive 2003/54/ES soglasno ugotovila, da bi bilo treba s sivo barvo, ki se običajno uporablja za označevanje vsebinskih sprememb, označiti naslednje:

- v uvodni izjavi 2 črtanje besed „več čezmejnega trgovanja, da bi zagotovili večjo učinkovitost“;

- v uvodni izjavi 37 črtanje prvih treh stavkov iz uvodne izjave 50 Direktive 2009/72/EC „Zahteve glede javnih storitev, vključno z univerzalnimi storitvami, in skupne minimalne standarde, ki izhajajo iz njih, je treba nadalje okrepiti ter tako zagotoviti, da konkurenca in pravične cene koristijo vsem potrošnikom, zlasti ranljivim. Zahteve glede javnih storitev bi bilo treba opredeliti na nacionalni ravni, pri čemer se upoštevajo nacionalne okoliščine; države članice bi morale spoštovati zakonodajo Skupnosti. Državljani Unije in mala podjetja, če države članice menijo, da je to primerno, bi morali imeti koristi od obveznosti javnih storitev, zlasti glede zanesljivosti oskrbe in primernih cen.

- v členu 1 črtanje besede „celovitih“;

- v členu 9(5) črtanje sklicevanja na člen 8 Direktive 2009/72/ES;

- v členu 10(2)(g) črtanje besed „pravico do preglednih, enostavnih in poceni postopkov pri obravnavi svojih pritožb. Še posebej imajo vsi odjemalci pravico, da njihov dobavitelj električne energije zanje opravlja kakovostne storitve in obravnava pritožbe. Takšni postopki izvensodnega reševanja sporov morajo omogočati pošteno in hitro reševanje sporov, če je mogoče v treh mesecih, ter določati sistem povračil in/ali odškodnin, če je to upravičeno.

- po besedilu člena 18 črtanje celotnega besedila odstavka 10 člena 3 Direktive 2009/72/ES;

- po besedilu člena 25 črtanje celotnega besedila odstavka 16 člena 3 Direktive 2009/72/ES;

- v členu 26 črtanje besed „neodvisnega mehanizma, kot je varuh pravic odjemalcev energije ali organ za potrošnike, za učinkovito obravnavanje pritožb in za izvensodno reševanje sporov.

- v členu 27(2) nadomestitev besed „odprtja trga“ s „proste izbire dobavitelja“;

- v členu 28(1) črtanje pridevnika „končne“ pred „odjemalce“;

- v členu 38(2)(a) črtanje besed „rezervne zmogljivosti“;

- v členu 47(3) dodatek besedila na začetku „Vertikalno integrirano podjetje in njegova“;

- v členu 59(4) uvodne besede, dodani besedi „in 3“;

- v členu 61(2)(b) dodani besedi „in smernic“;

- v členu 66(1) nadomestitev besedila „lahko zaprosijo za odstopanja od ustreznih določb v poglavjih IV, VI, VII in VIII in v primeru mikro izdvojenih sistemov v poglavju III, kar zadeva obnovo, nadgradnjo in razširitev obstoječih zmogljivosti, Komisija pa lahko ta odstopanja odobri“ z „lahko zaprosijo za odstopanja od ustreznih določb v poglavjih IV, V in VI ter členov 4, 6, 7 in 8“;

- v točki 4(a) Priloge II dodatek besedila „(na nacionalni ravni, tj. v državi članici, kjer je bila sklenjena pogodba o dobavi ter na ravni dobaviteljskega podjetja, če je dobavitelj dejaven v več državah članicah)“;

- v drugem pododstavku točke 4 Priloge II sklicevanje na točko (b) prvega pododstavka točke 4;

- v točki 3 Priloge III nadomestilo besede „odjemalcev“ s „končnih odjemalcev“;

Posvetovalna skupina je po preučitvi predloga soglasno ugotovila, da ne vsebuje vsebinskih sprememb, razen tistih, ki so bile opredeljene kot take. Skupina je v zvezi s kodifikacijo nespremenjenih določb iz prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami tudi sklenila, da predlog Komisije vsebuje zgolj kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Pravni svetovalec    Pravni svetovalec    Generalni direktor

(1)

Svoje delo je opravila na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirna različica obravnavanega besedila.


MNENJE Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane (24.11.2017)

za Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga električne energije (prenovitev)

(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Pripravljavec mnenja: Pavel Poc

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja na splošno odobrava predlog direktive, ki ga je predstavila Komisija.

Zakonodajni predlog pravilno:

1.  postavlja odjemalce v središče energetskega prehoda,

2.  teži k vzpostavitvi enakih konkurenčnih pogojev za delež energije iz obnovljivih virov na trgu,

3.  krepi regionalno sodelovanje.

Da pa bi zagotovili polno doseganje ciljev evropske energetske politike in energetske unije, bi bilo treba nekatere dele predloga Komisije spremeniti.

·  Prehod na čisto gospodarstvo mora potekati tako, da bo obremenitev odjemalcev energije znosna.

·  Večji poudarek bi se moral nameniti povezovanju trgov in s tem povezanemu delovanju trga, pri čemer so nujna predpostavka enaki konkurenčni pogoji za vse udeležence.

·  Z novim pravnim okvirom na evropski in nacionalni ravni se bodo ustvarili pravični pogoji za udeležbo novih subjektov na trgu, kot so energetski združevalci ali lokalne energetske skupnosti, hkrati pa drugi udeleženci na trgu ne bodo diskriminirani.

Bistvenega pomena je tesnejše povezovanje izravnalnega trga, da bi omogočili učinkovit delež obnovljivih virov energije in subjektov na strani povpraševanja. Seveda je treba zagotoviti tudi zanesljivo oskrbo brez prekinitev. V ta namen morajo pravice na tem področju strogo ustrezati odgovornostim, da bi se preprečili negativne posledice za odjemalce. Za zanesljivo oskrbo z električno energijo so odgovorne države članice in v večini primerov njihovi nacionalni operaterji prenosnih sistemov.

Potrebna so jasna pravila za nove udeležence na trgu, na primer za energetske združevalce ali lokalne energetske skupnosti. Pripravljavec mnenja odobrava, da se je Komisija lotila tega vprašanja v zakonodaji, vendar ne verjame, da so bila pravila za energetske združevalce pravilno določena. V priloženi oceni učinka je navedeno, da kadar med energetskimi združevalci in stranmi, ki so odgovorne za izravnavo, niso predvideni mehanizmi nadomestil, obstaja tveganje, da se bodo energetski združevalci obnašali kot zastonjkarji, ki ne bodo sodelovali pri stroških sistema in bodo na odziv na povpraševanje upravljali neučinkovito.

Pripravljavec mnenja bi rad poudaril, da je treba ustrezno zaščititi ranljive in energijsko revne potrošnike. Komisija pravilno daje poudarek socialni politiki in postopnemu ukinjanju reguliranih cen, ki so se sčasoma izkazale za diskriminatorne tudi do ranljivih in energijsko revnih potrošnikov. Da bi odpravili vse pomisleke pri izvajanju teh določb, je treba navesti še nekatere podrobnosti, na primer jasno opredelitev izjemno nujnih primerov, v katerih se lahko izjemoma uporabi regulacija cen.

Pravila o lokalnih energetskih skupnostih morajo biti oblikovana tako, da odjemalci, ki se odločijo, da ne bodo sodelovali v lokalni energetski skupnosti, ne bodo prikrajšani, in da lokalne energetske skupnosti ne bodo povečevale stroškov elektroenergetskega sistema, kar bi imelo škodljive posledice za ranljive in energijsko revne potrošnike.

Za večjo prilagodljivost sistema in vključevanje obnovljivih virov energije je osrednjega pomena boljša povezava med veleprodajnim in maloprodajnim trgom. Dobrodošle so določbe, ki vsakemu odjemalcu omogočajo, da ponudnika elektroenergetskih storitev zaprosi za pogodbo z dinamičnimi cenami električne energije.

Da bi olajšali odziv na povpraševanje, je ključno odjemalcem zagotoviti vse potrebne informacije za njihovo sodelovanje na trgu in za pametno in ozaveščeno izbiro ponudnika elektroenergetskih storitev. Potrebovali bi preproste in nezapletene račune za električno energijo, poleg tega pa bi si morali prizadevati za druge inovativne načine zagotavljanja dodatnih informacij o obračunavanju.

Stroškovno učinkovito uvajanje pametnih elementov lahko poenostavi vključevanje obnovljivih virov energije in sodelovanje odjemalcev na trgu energije. Pri tem je pomembno poudariti, da je uvajanje pametnih števcev stroškovno najbolj učinkovito, če zamenjavo izvedemo ob koncu življenjskega cikla obstoječih števcev. Pripravljavec mnenja zato poudarja, da je treba pred začetkom veljavnosti direktive pojasniti ravnanje z obstoječimi pametnimi števci in njihovo skladnost, in sicer tako, da ne bo negativnega vpliva na končno ceno za odjemalce.

Pripravljavec mnenja odobrava, da Komisija velik pomen pripisuje operaterjem distribucijskih sistemov, saj so ključni za večjo prožnost sistema in njegovo pripravljenost na uvajanje obnovljivih virov energije na lokalni ravni.

Uporaba prilagodljivosti v distribucijskih omrežjih, vključno s shranjevanjem energije, mora potekati na stroškovno najučinkovitejši način, da bi končnim odjemalcem omogočili največjo korist. Pripravljavec mnenja zato predlaga, naj se upoštevajo predlogi sprememb k pravilom o operaterjih distribucijskih sistemov kot lastnikih objektov za shranjevanje energije.

Tudi vključevanje elektromobilnosti v elektroenergetsko omrežje bo omogočilo dejavno udeležbo končnih odjemalcev in tako povečalo splošno prilagodljivost elektroenergetskega sistema. Pri razmisleku o operaterjih distribucijskih sistemov kot lastnikih infrastrukture za elektromobilnost pa je vseeno treba razlikovati med javnim upravljanjem in zasebno uporabo.

Osrednjega pomena je tudi sodelovanje med operaterji distribucijskih sistemov. Glede tega se podrobneje določijo pogoji za udeležbo operaterjev distribucijskih sistemov v telesu EU ODS in zagotovi njihova sorazmerna zastopanost ter financiranje tega subjekta.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za industrijo, raziskave in energetiko kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3)  Direktiva 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta sta bili pomemben korak k vzpostavitvi takega notranjega trga električne energije. Toda evropski energetski sistem doživlja korenite spremembe. Skupni cilj razogljičenja energetskega sistema prinaša nove priložnosti in izzive za udeležence na trgu. Hkrati pa tehnološki razvoj omogoča nove oblike udeležbe odjemalcev in čezmejnega sodelovanja. Tržna pravila Unije je treba prilagoditi novim tržnim razmeram .

(3)  Pomemben korak k vzpostavitvi takega notranjega trga električne energije sta bili Direktiva 2003/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta. Toda evropski energetski sistem doživlja korenite spremembe. Skupni cilj povečanja deleža obnovljivih virov energije v sektorju električne energije na vsaj 45 % v letu 2030 in popolnega razogljičenja energetskega sistema do leta 2050 prinaša nove priložnosti in izzive za udeležence na trgu. Hkrati pa tehnološki razvoj omogoča nove oblike udeležbe odjemalcev in čezmejnega sodelovanja. Tržna pravila Unije je treba prilagoditi novim tržnim razmeram.

Predlog spremembe    2

Predlog direktive

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  V sporočilu Komisije z dne 15. julija 2015 z naslovom Začetek javnega posvetovanja o novi zasnovi energetskega trga31 je bilo poudarjeno, da so za opustitev proizvodnje v velikih centralnih elektrarnah in njihovo nadomestitev z decentralizirano proizvodnjo iz obnovljivih virov energije ter razogljičenimi trgi potrebne prilagoditev sedanjih pravil za trgovanje z električno energijo in spremembe obstoječih vlog na trgu. V njem je bilo izpostavljeno, da je treba prožneje organizirati trge električne energije in združiti v celoto vse akterje na trgu, tudi proizvajalce energije iz obnovljivih virov, nove ponudnike energetskih storitev, shranjevanje energije in prilagodljiv odjem.

(6)  V sporočilu Komisije z dne 15. julija 2015 z naslovom Začetek javnega posvetovanja o novi zasnovi energetskega trga31 je bilo poudarjeno, da so za opustitev proizvodnje v velikih centralnih elektrarnah in njihovo nadomestitev z decentralizirano proizvodnjo iz obnovljivih virov energije ter razogljičenimi trgi potrebne prilagoditev sedanjih pravil za trgovanje z električno energijo in spremembe obstoječih vlog na trgu. V sporočilu je bilo izpostavljeno, da je treba prožneje organizirati trge električne energije in popolnoma združiti vse akterje na trgu, tudi proizvajalce energije iz obnovljivih virov, nove ponudnike energetskih storitev, shranjevanje energije in prilagodljiv odjem. Za EU so enako pomembne tudi naložbe v medsebojno povezanost na evropski ravni za prenos energije v visokonapetostnih prenosnih sistemih električne energije.

_________________

_________________

31   COM(2015) 340 final, 15.7.2015.

31   COM(2015)0340, 15. 7. 2015.

Predlog spremembe    3

Predlog direktive

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  Da bi države članice dokončno oblikovale notranji trg z električno energijo, bi morale spodbujati povezovanje svojih nacionalnih trgov ter sodelovanje operaterjev sistemov na ravni Unije in regionalni ravni, tudi z vključevanjem izoliranih sistemov, zaradi katerih nastajajo elektroenergetski otoki, ki v Uniji še vedno obstajajo.

Obrazložitev

Uvodna izjava se v direktivi ohrani, s čimer se poudari sodelovanje držav članic za doseganje enega od najpomembnejših ciljev energetske politike EU, oblikovanja notranjega trga.

Predlog spremembe    4

Predlog direktive

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a)  Unija bo najbolje dosegla svoje cilje na področju obnovljivih virov energije z oblikovanjem tržnega okvira, ki bo spodbujal prožnost in inovacije. Zasnova dobro delujočega trga električne energije je ključni pogoj za uporabo obnovljivih virov energije.

Obrazložitev

Delujoč notranji trg električne energije bi moral prispevati k uporabi obnovljivih virov energije in omogočiti EU, da bo dosegla svoje cilje na področju obnovljivih virov energije ter izpolnila svoje mednarodne obveznosti v skladu s pariškim podnebnim sporazumom.

Predlog spremembe    5

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11)  Za zagotovitev konkurence in oskrbe z električno energijo po najbolj konkurenčni ceni bi morale države članice in nacionalni regulativni organi olajšati čezmejni dostop novih dobaviteljev različnih virov energije in novih ponudnikov proizvodnje električne energije , shranjevanja in prilagajanja odjema.

(11)  Za zagotovitev konkurence in oskrbe z električno energijo po najbolj konkurenčni ceni bi morale države članice in nacionalni regulativni organi olajšati čezmejni dostop novih dobaviteljev različnih virov energije in novih ponudnikov proizvodnje električne energije, shranjevanja in prilagajanja odjema. Vseeno pa bi morale države članice sodelovati pri načrtovanju pretokov električne energije in sprejeti ustrezne ukrepe za preprečevanje nenačrtovanih pretokov električne energije v zankah.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan z dvema predlogoma sprememb k členu 3.

Predlog spremembe    6

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a)  Spodbujati bi bilo treba medsebojne povezave med državami članicami, saj omogočajo vključevanje električne energije iz obnovljivih virov energije, pomagajo uravnati spremenljivo proizvodnjo energije, zmanjšajo stroške izravnave in spodbujajo konkurenco.

Predlog spremembe    7

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11b)  Evropski svet je 23. in 24. oktobra 2014 sklenil, da bo Evropska komisija ob podpori držav članic hitro sprejela nujne ukrepe za uresničitev minimalnega 10-odstotnega cilja na področju elektroenergetskih povezav najpozneje do leta 2020, vsaj za države članice, ki še niso dosegle minimalne stopnje vključitve v notranji energetski trg, ter za države članice, ki so njihova glavna točka dostopa do notranjega energetskega trga.

Predlog spremembe    8

Predlog direktive

Uvodna izjava 15

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(15)  Države članice bi morale obdržati široko diskrecijsko pravico do nalaganja obveznosti javne službe elektroenergetskim podjetjem za dosego ciljev, ki so v splošnem gospodarskem interesu. Države članice bi morale gospodinjskim odjemalcem in, če ocenijo, da je to primerno, tudi malim podjetjem zagotoviti pravico do oskrbe z električno energijo določene kakovosti po jasno primerljivih, preglednih in konkurenčnih cenah. Toda obveznosti javne službe v obliki regulacije dobavnih cen so v bistvu izkrivljajoč ukrep, ki pogosto povzroča kopičenje primanjkljaja v tarifnih prihodkih, omejevanje izbire za odjemalce, šibkejše spodbude za varčevanje z energijo in naložbe v energijsko učinkovitost, nižje standarde storitev, manj sodelovanja in zadovoljstva odjemalcev, omejevanje konkurence ter manj inovativnih proizvodov in storitev na trgu. Zato bi morale države članice za zagotavljanje cenovno dostopne oskrbe svojih državljanov z električno energijo uporabljati druga orodja politike, zlasti usmerjene ukrepe socialne politike. Posegi v določanje cen bi bili sprejemljivi samo v omejenem številu izjemnih okoliščin. V celoti liberaliziran maloprodajni trg električne energije bi spodbudil cenovno in necenovno konkurenco med obstoječimi dobavitelji ter pomenil spodbudo za nove vstope na trg, s tem pa bi izboljšal izbiro in zadovoljstvo odjemalcev.

(15)  Države članice bi morale obdržati široko diskrecijsko pravico do nalaganja obveznosti javne službe elektroenergetskim podjetjem za dosego ciljev, ki so v splošnem gospodarskem interesu. Države članice bi morale gospodinjskim odjemalcem in, če ocenijo, da je to primerno, tudi malim podjetjem zagotoviti pravico do oskrbe z električno energijo določene kakovosti po jasno primerljivih, preglednih in konkurenčnih cenah. Toda obveznosti javne službe v obliki regulacije dobavnih cen so lahko v bistvu izkrivljajoč ukrep, če cena ne odraža vrednosti električne energije in stroškov dobavitelja ter pogosto povzroča kopičenje primanjkljaja v tarifnih prihodkih, omejevanje izbire za odjemalce, šibkejše spodbude za varčevanje z energijo in naložbe v energijsko učinkovitost, nižje standarde storitev, manj sodelovanja in zadovoljstva odjemalcev, omejevanje konkurence ter manj inovativnih proizvodov in storitev na trgu. Zato bi morale države članice za zagotavljanje cenovno dostopne oskrbe svojih državljanov z električno energijo zagotoviti, da regulacija cen ne bo škodila konkurenci, ali uporabljati druga orodja politike, zlasti usmerjene ukrepe socialne politike. Posegi v določanje cen bi bili sprejemljivi samo v omejenem številu izjemnih okoliščin. V celoti liberaliziran in dobro delujoč maloprodajni trg električne energije bi spodbudil cenovno in necenovno konkurenco med obstoječimi dobavitelji ter pomenil spodbudo za vstop novih udeležencev na trg, s tem pa bi izboljšal izbiro in zadovoljstvo odjemalcev. Poleg tega bi moral zagotoviti, da se do leta 20223 odpravijo vse neposredne in posredne subvencije za električno energijo iz fosilnih goriv. 

Predlog spremembe    9

Predlog direktive

Uvodna izjava 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23)  Samostojna orodja za primerjavo, tudi spletne strani, so učinkovito sredstvo, s katerim lahko odjemalci ocenijo prednosti različnih ponudb energije, ki so na razpolago na trgu. Stroški iskanja so nižji, saj odjemalcem ni treba več zbirati informacij od posameznih dobaviteljev in ponudnikov storitev. S takimi orodji je mogoče doseči ustrezno ravnotežje med potrebo po jasnosti in jedrnatosti informacij na eni strani in potrebo po njihovi popolnosti in obsežnosti na drugi strani. Zajemati bi morala čim več razpoložljivih ponudb in pokrivati čim večji del trga, da bi si odjemalec lahko ustvaril reprezentativen pregled. Zelo pomembno je, da so informacije, pridobljene s takimi orodji, zanesljive, nepristranske in pregledne.

(23)  Samostojna orodja za primerjavo, tudi spletne strani, so učinkovito sredstvo, s katerim lahko odjemalci ocenijo prednosti različnih ponudb energije, ki so na razpolago na trgu. Stroški iskanja so nižji, saj odjemalcem ni treba več zbirati informacij od posameznih dobaviteljev in ponudnikov storitev. S takimi orodji je mogoče doseči ustrezno ravnotežje med potrebo po jasnosti in jedrnatosti informacij na eni strani in potrebo po njihovi popolnosti in obsežnosti na drugi strani. Zajemati bi morala čim več razpoložljivih ponudb in pokrivati čim večji del trga, da bi si odjemalec lahko ustvaril reprezentativen pregled. V ponudbah energije iz obnovljivih virov bi bilo treba zagotoviti dostopne in razumljive informacije o dobaviteljih, obnovljivih virih energije in potrdilih o izvoru. Poleg tega bi morala ta orodja odjemalce na pregleden način obvestiti, kadar energija izvira iz neobnovljivega vira energije. Zelo pomembno je, da so informacije, pridobljene s temi orodji, zanesljive, nepristranske in pregledne.

Predlog spremembe    10

Predlog direktive

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26)  Odjemalci iz vseh skupin (industrijski, poslovni in gospodinjstva) bi morali imeti dostop do trgov energije, da bi lahko trgovali s svojo prožnostjo in električno energijo iz lastne proizvodnje. Odjemalcem bi moralo biti omogočeno, da v celoti izkoristijo prednosti združevanja proizvodnje in dobave v večjih regijah in čezmejno konkurenco. Združevalci bodo verjetno imeli pomembno vlogo kot posredniki med skupinami odjemalcev in trgom. Določiti bi bilo treba pregledna in poštena pravila, ki bi tako vlogo omogočila tudi neodvisnim združevalcem. Na vseh organiziranih trgih energije bi bilo treba opredeliti proizvode, vključno s pomožnimi storitvami in trgi zmogljivosti, ki bi spodbudili udeležbo v prilagajanju odjema.

(26)  Odjemalci iz vseh skupin (industrijski, kmetijski, poslovni in gospodinjstva) bi morali imeti dostop do trgov energije, da bi lahko trgovali s svojo prožnostjo in električno energijo iz lastne proizvodnje. Odjemalcem bi moralo biti omogočeno, da v celoti izkoristijo prednosti združevanja proizvodnje in dobave v večjih regijah in čezmejno konkurenco. Združevalci bodo verjetno imeli pomembno vlogo kot posredniki med skupinami odjemalcev in trgom. Določiti bi bilo treba pregledna in poštena pravila, ki bi tako vlogo omogočila tudi neodvisnim združevalcem. Na vseh organiziranih trgih energije bi bilo treba opredeliti proizvode, vključno s pomožnimi storitvami in trgi zmogljivosti, ki bi spodbudili udeležbo v prilagajanju odjema.

Predlog spremembe    11

Predlog direktive

Uvodna izjava 27 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(27a)  Za izpolnitev mednarodnih zavez na področju podnebja in notranjih ciljev EU je potreben celovit prehod na nizkoogljično gospodarstvo. Zato je treba prilagoditi merila glede dodeljevanja različnih sredstev EU, da se podprejo ukrepi za razogljičenje in energijsko učinkovitost na trgu električne energije in v drugih sektorjih. Zagotoviti je treba, da se financiranje EU ne bo dodeljevalo projektom, ki niso v skladu s cilji in politikami za zmanjšanje emisij CO2. Komisija z delegiranimi akti oblikuje napredno in pregledno metodologijo za ocenjevanje okoljske uspešnosti aplikacij na trgu električne energije.

Predlog spremembe    12

Predlog direktive

Uvodna izjava 29 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(29a)  Glede na vse večji pomen dejavnih odjemalcev je treba vzpostaviti ravnovesje med nagrajevanjem tistih, ki se odločijo za sodelovanje, kadar njihovo sodelovanje koristi energetskemu sistemu, in zagotavljanjem zmožnosti operaterjev distribucijskih sistemov, da vzdržujejo omrežje na dolgoročno stroškovno učinkovit in varen način. S tarifami in plačili za lastno porabo bi bilo treba podpirati pametnejše tehnologije za vključevanje obnovljivih virov energije in spodbujati proizvajalce-odjemalce, da se odločajo za naložbe, ki koristijo tako odjemalcem kot omrežju. Za vzpostavitev takšnega ravnovesja je treba zagotoviti, da bodo proizvajalci-odjemalci energije iz obnovljivih virov in lokalne energetske skupnosti, ki uporabljajo obnovljive vire, upravičeni do plačila za električno energijo iz lastne proizvodnje iz obnovljivih virov, ki jo dovajajo v omrežje, plačilo pa mora odražati tržno vrednost dovedene električne energije ter dolgoročno vrednost za omrežje, okolje in družbo. Zajemati mora tako dolgoročne stroške in koristi lastne porabe, pri čemer se upoštevajo stroški za omrežje, družbo in okolje, do katerih ni prišlo, zlasti v povezavi z drugimi distribuiranimi viri energije, kot so energijska učinkovitost, shranjevanje energije, prilagajanje odjema in skupnostna omrežja.

Predlog spremembe    13

Predlog direktive

Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(34)  Če se o uvedbi pametnega merjenja porabe odloča na nacionalni ravni , bi moralo biti možno o tem odločati na podlagi ekonomske ocene . Če bi ta ocena pokazala, da je uvedba teh merilnih sistemov ekonomsko sprejemljiva in stroškovno učinkovita le za potrošnike z določeno višino porabe električne energije, bi državam članicam moralo biti omogočeno, da to upoštevajo pri nadaljevanju izvajanja.

(34)  Če se o uvedbi pametnega merjenja porabe odloča na nacionalni ravni, bi moralo biti možno o tem odločati na podlagi ekonomske ocene, ob tem pa upoštevati tudi tehnično izvedljivost in obseg predvidenih prihrankov v primerjavi s potrebnimi stroški. Če bi ocena pokazala, da je uvedba teh merilnih sistemov ekonomsko sprejemljiva in stroškovno učinkovita le za potrošnike z določeno višino porabe električne energije, bi moralo biti državam članicam omogočeno, da to upoštevajo pri nadaljevanju izvajanja.

Obrazložitev

Predlog spremembe je povezan z dvema predlogoma sprememb k členu 19(2) in dvema predlogoma sprememb k členu 3.

Predlog spremembe    14

Predlog direktive

Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40)  Energetske storitve so temeljnega pomena za blaginjo državljanov Unije. Primerno ogrevanje, hlajenje, osvetlitev in energija za električne aparate so storitve, brez katerih ni mogoče zagotoviti dostojnega življenjskega standarda in zdravja državljanov. Poleg tega dostop do teh energetskih storitev evropskim državljanom omogoča, da izkoristijo svoje zmožnosti, in krepi družbeno vključenost. Energijsko revna gospodinjstva si teh energetskih storitev ne morejo privoščiti zaradi kombinacije nizkih dohodkov, visokih stroškov energije in slabe energijske učinkovitosti njihovih bivalnih prostorov. Države članice bi morale zbirati prave informacije, da bi lahko spremljale število gospodinjstev, prizadetih zaradi energijske revščine. Natančne meritve bi morale biti državam članicam v pomoč pri ugotavljanju, katera gospodinjstva so prizadeta zaradi energijske revščine, da bi jim lahko nudile ciljno usmerjeno podporo. Komisija bi morala omogočati izmenjavo dobrih praks med državami članicami in s tem dejavno podpirati izvajanje določb o energijski revščini.

(40)  Energetske storitve so temeljnega pomena za blaginjo državljanov Unije. Primerno ogrevanje, hlajenje, osvetlitev in energija za električne aparate so osnovne storitve, brez katerih ni mogoče zagotoviti dostojnega življenjskega standarda in zdravja državljanov. Poleg tega dostop do teh energetskih storitev evropskim državljanom omogoča, da izkoristijo svoje zmožnosti, in krepi družbeno vključenost. Energijsko revna gospodinjstva si teh energetskih storitev ne morejo privoščiti zaradi kombinacije nizkih dohodkov, visokih stroškov energije in slabe energijske učinkovitosti bivalnih prostorov. Države članice bi morale zagotoviti mehanizme, s katerimi bi podprle razvoj učinkovitejših tehnologij ogrevanja in hlajenja za boj proti energijski revščini. Države članice bi morale zbirati prave in primerljive informacije, da bi lahko spremljale število gospodinjstev, prizadetih zaradi energijske revščine. Natančne meritve na podlagi enotnih standardov bi morale biti državam članicam v pomoč pri ugotavljanju, katera gospodinjstva so prizadeta zaradi energijske revščine, da bi jim lahko nudile ciljno usmerjeno podporo. Države članice podatke o meritvah energijske revščine vključijo tudi v poročanje o ciljih trajnostnega razvoja, zlasti o cilju 7.1 o splošnem dostopu do cenovno sprejemljivih, zanesljivih in sodobnih energetskih storitev. Komisija bi morala omogočati izmenjavo dobrih praks med državami članicami in s tem dejavno in prednostno podpirati izvajanje določb o energijski revščini, ob tem pa med drugim upoštevati evropski opazovalni urad za energijsko revščino.

Predlog spremembe    15

Predlog direktive

Uvodna izjava 40 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(40a)  Komisija bi morala ustrezno ukrepati, vključno z ozaveščanjem in usmerjenimi projekti za energijsko učinkovitost, da bi energijsko revnim odjemalcem omogočila izkoristiti tržne priložnosti. Države članice bi morale odjemalcem, ki jih ogroža energijska revščina, med drugim zagotoviti ustrezne vire informacij.

Predlog spremembe    16

Predlog direktive

Uvodna izjava 41

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(41)  Države članice , ki jih je prizadela energijska revščina in ki tega še niso storile, bi zato morale pripraviti nacionalne akcijske načrte ali druge primerne okvire za obravnavo tega problema , s katerimi bi zmanjšale število ljudi, ki trpijo zaradi takih razmer. Nizek dohodek, visoke cene energije in slaba energijska učinkovitost bivalnih prostorov so dejavniki, ki se upoštevajo pri merjenju energijske revščine. Države članice bi ranljivim in energijsko revnim odjemalcem vsekakor morale zagotoviti potrebno oskrbo z energijo. Pri tem bi lahko na primer v okviru energetske in socialne politike uporabili celosten pristop, ukrepi pa bi lahko vključevali socialne politike ali izboljšanje energijske učinkovitosti stanovanjskih objektov. Najmanj, kar bi morala ta direktiva omogočati, so nacionalne politike v korist ranljivih in energijsko revnih odjemalcev.

(41)  Države članice, ki jih prizadene energijska revščina in ki tega še niso storile, bi morale pripraviti nacionalne akcijske načrte ali druge primerne okvire za reševanje tega problema, tako da bi zmanjšale število ranljivih odjemalcev, ki jim grozi energijska revščina. Pri oblikovanju kazalnikov za merjenje energijske revščine po vsej EU so odločilni dejavniki nizki dohodki, visoke cene energije in slaba energijska učinkovitost bivalnih prostorov. Države članice bi ranljivim in energijsko revnim odjemalcem vsekakor morale zagotoviti potrebno oskrbo z energijo. Pri tem bi lahko na primer v okviru energetske in socialne politike uporabili celosten pristop, ukrepi pa bi lahko vključevali socialne politike ali izboljšanje energijske učinkovitosti stanovanjskih objektov. Ta direktiva bi morala zagotoviti vsaj podporo nacionalnih politik v korist ranljivih in energijsko revnih odjemalcev.

Predlog spremembe    17

Predlog direktive

Uvodna izjava 62

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(62)  Energetski regulatorji bi morali imeti tudi pooblastila, da bi prispevali k zagotavljanju visokih standardov univerzalnih in javnih storitev v skladu z odpiranjem trga, varstva ranljivih odjemalcev in dejanskega izvajanja ukrepov za varstvo potrošnikov. Navedene določbe ne bi smele posegati v pooblastila Komisije v zvezi z uporabo pravil o konkurenci, tudi preverjanjem združitev z razsežnostjo Unije , ter v pravila glede notranjega trga, kot je prost pretok kapitala. Neodvisni organ, pri katerem se lahko pritoži stranka, ki jo je prizadela odločitev nacionalnega regulatorja, bi lahko bilo sodišče ali drug pravosodni organ, pristojen za sodne presoje.

(62)  Energetski regulatorji bi morali imeti tudi pooblastila, da bi prispevali k zagotavljanju visokih standardov univerzalnih in javnih storitev v skladu z odpiranjem trga, k varstvu ranljivih odjemalcev, ki jim grozi energijska revščina, in k dejanskemu izvajanju ukrepov za varstvo potrošnikov. Te določbe ne bi smele posegati v pooblastila Komisije v zvezi z uporabo pravil o konkurenci, tudi preverjanjem združitev z razsežnostjo Unije, ter v pravila glede notranjega trga, kot je prosti pretok kapitala. Neodvisni organ, pri katerem se lahko pritoži stranka, ki jo je prizadela odločitev nacionalnega regulatorja, bi lahko bilo sodišče ali drug pravosodni organ, pristojen za sodne presoje.

Obrazložitev

Energijski revščini bi morali vsi zakonodajalci nameniti več pozornosti, saj imajo pomembno vlogo pri varstvu najranljivejših skupnosti in preprečevanju, da bi nekatere skupine v družbi prizadela energijska revščina. Ukrepi za ranljive odjemalce bi morali biti usklajeni z ukrepi za odpravljanje energijske revščine ali bi jih morali dopolnjevati. Ta predlog spremembe je v skladu s členom 5(2), ki ga je predlagala Komisija, in predlogom spremembe tega člena (predlog spremembe 128), ki so ga vložili isti avtorji in vsebuje kategorijo ranljivih odjemalcev, ki jim grozi energijska revščina.

Predlog spremembe    18

Predlog direktive

Uvodna izjava 70 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(70a)  Spodbujati bi bilo treba hitro in celovito izvajanje te direktive ter s tem omogočiti, da bo Unija pravočasno izpolnila svoje cilje na področju podnebja in obnovljivih virov.

Obrazložitev

Pravočasno izvajanje te direktive bo prispevalo k potrebnemu uvajanju obnovljivih virov energije in omogočilo EU, da doseže svoje cilje na področju podnebja in obnovljivih virov energije ter izpolni svoje pogodbene obveznosti v skladu s pariškim sporazumom.

Predlog spremembe    19

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta direktiva določa skupna pravila za proizvodnjo, prenos, distribucijo, shranjevanje in dobavo električne energije, ki vključujejo določbe za varstvo potrošnikov, namenjena pa so vzpostavitvi zares celovitih, konkurenčnih , prožnih trgov energije, v središču katerih je odjemalec, v Uniji. Ta direktiva bo izkoristila prednosti celovitega trga, njen cilj pa je zagotoviti odjemalcem cenovno dostopno energijo, visoko zanesljivost oskrbe in nemoten prehod na razogljičen energetski sistem. Določa ključna pravila glede organiziranja in delovanja evropskega elektroenergetskega sektorja, zlasti pravila o krepitvi vloge in varstvu odjemalcev, odprtem dostopu do celovitega trga, dostopu tretjih strani do infrastrukture za prenos in distribucijo ter pravila o ločevanju in o neodvisnih nacionalnih energetskih regulatorjih. .

Ta direktiva določa skupna pravila za proizvodnjo, prenos, distribucijo, shranjevanje in dobavo električne energije ter vključuje določbe za varstvo potrošnikov, s čimer bi vzpostavili zares celovite, konkurenčne, prožne trge energije v Uniji, v katerih središču bo odjemalec. Vzpostavlja skupno najnižjo raven medsebojnih povezav za vse države članice. Ta direktiva bo izkoristila prednosti celovitega trga, njen cilj pa je zagotoviti odjemalcem cenovno dostopno energijo, visoko zanesljivost oskrbe in nemoten prehod na razogljičen energetski sistem. Določa ključna pravila glede organiziranja in delovanja evropskega elektroenergetskega sektorja, zlasti pravila o krepitvi vloge in varstvu odjemalcev, odprtem dostopu do celovitega trga, dostopu tretjih strani do infrastrukture za prenos in distribucijo ter pravila o ločevanju in o neodvisnih nacionalnih energetskih regulatorjih.

Predlog spremembe    20

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  „negospodinjski odjemalec“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki kupuje električno energijo, ki ni namenjena za rabo v lastnem gospodinjstvu, in vključuje proizvajalce , industrijske odjemalce, mala in srednja podjetja, poslovne subjekte in trgovce na debelo;

5.  „negospodinjski odjemalec“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki kupuje električno energijo, ki ni namenjena za rabo v lastnem gospodinjstvu, in vključuje proizvajalce, javne, poslovne in industrijske odjemalce, mala in srednja podjetja, poslovne subjekte in trgovce na debelo;

Predlog spremembe    21

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6.  „dejavni odjemalec“ pomeni odjemalca ali skupino odjemalcev, ki delujejo skupaj in porabljajo, shranjujejo ali prodajajo električno energijo, proizvedeno v svojih objektih, tudi preko združevalcev, ali sodelujejo v prilagajanju odjema ali programih energijske učinkovitosti, če te dejavnosti niso njihova osnovna gospodarska ali poklicna dejavnost;

6.  „dejavni odjemalec“ pomeni odjemalca ali skupino odjemalcev, vključno z večstanovanjskimi bloki, poslovnimi, industrijskimi ali stanovanjskimi območji ali območji skupnih storitev ali zaprtimi distribucijskimi sistemi ali tretjo osebo, ki deluje v njihovem imenu, ki delujejo skupaj in porabljajo, shranjujejo ali prodajajo električno energijo, proizvedeno v svojih objektih, tudi preko združevalcev, ali sodelujejo v prilagajanju odjema ali programih energijske učinkovitosti, če te dejavnosti niso njihova osnovna gospodarska ali poklicna dejavnost;

Predlog spremembe    22

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  „lokalna energetska skupnost“ pomeni združenje, zadrugo, partnerstvo, neprofitno organizacijo ali drugo pravno osebo, ki jo dejansko nadzorujejo lokalni družbeniki ali člani, ki je praviloma usmerjena v ustvarjanje vrednosti in ne dobička in ki sodeluje v razpršeni proizvodnji ter pri opravljanju dejavnosti operaterja distribucijskega sistema, dobavitelja ali združevalca na lokalni ravni, tudi čezmejno;

7.  „lokalna energetska skupnost“ pomeni združenje, zadrugo, partnerstvo, neprofitno organizacijo ali drugo pravno osebo, ki temelji na odprti udeležbi in jo dejansko nadzorujejo lokalni družbeniki ali člani, katere glavni namen je zagotavljanje koristi lokalni skupnosti, ne pa ustvarjanje dobička za njene člane, in ki opravlja vsaj eno ali več naslednjih dejavnosti ali pri njih sodeluje: razpršena proizvodnja, shranjevanje, dobava, izvajanje storitev za energijsko učinkovitost ali opravljanje dejavnosti združevalca ali operaterja distribucijskega sistema na lokalni ravni, tudi čezmejno;

Predlog spremembe    23

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

11.  „pogodba z dinamičnimi cenami električne energije“ pomeni pogodbo o dobavi električne energije med dobaviteljem in končnim odjemalcem, ki odraža ceno na trenutnem trgu, tudi trgu za dan vnaprej, v intervalih, ki so najmanj enaki pogostosti tržne poravnave;

11.  „pogodba z dinamičnimi cenami električne energije“ pomeni pogodbo o dobavi električne energije med dobaviteljem in končnim odjemalcem, ki odraža: ceno na trenutnem trgu, tudi trgu za dan vnaprej, in v intervalih, ki so najmanj enaki pogostosti tržne poravnave, pa tudi nihanje veleprodajnih cen;

Predlog spremembe    24

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

20.  „skoraj realni čas“ v zvezi s pametnim merjenjem porabe pomeni čas, navadno do sekunde natančno, ki preteče med zapisom podatkov in njihovo avtomatizirano obdelavo in prenos za namene uporabe ali obveščanja;

črtano

Predlog spremembe    25

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 23

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

23.  „operater distribucijskega sistema“ pomeni pravno ali fizično osebo, ki je odgovorna za obratovanje distribucijskega sistema, zagotavljanje njegovega vzdrževanja in po potrebi za razvoj le-tega na danem območju, za medsebojne povezave z drugimi sistemi, kjer to ustreza, in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za zadovoljitev razumnih potreb po distribuciji električne energije;

23.  „operater distribucijskega sistema“ pomeni pravno ali fizično osebo, ki je odgovorna za obratovanje distribucijskega sistema ali sistema za integrirano shranjevanje električne energije, zagotavljanje njegovega vzdrževanja in po potrebi za njegov razvoj na danem območju, za morebitne medsebojne povezave z drugimi sistemi in za zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti sistema za zadovoljitev razumnih potreb po distribuciji električne energije;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s predlogi sprememb 95–103 k členu 36 (lastništvo operaterjev distribucijskega sistema na objekti za shranjevanje energije) ter s predlogom spremembe 67 k členu 16(2)(f) (s katerim bi zagotovili, da bi lokalnim energetskim skupnostim dovolili, da z operaterji distribucijskega sistema sklepajo sporazume o shranjevanju električne energije).

Predlog spremembe    26

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 25

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

25.  „ energija iz obnovljivih virov“ pomeni energijo iz obnovljivih nefosilnih virov , zlasti veter, sonce (sončni toplotni in sončni fotovoltaični viri) , geotermalno energijo, toploto okolice, hidroenergijo, energijo plimovanja, oceanov in valovanja ter obnovljivih goriv: biogoriv, tekočih biogoriv, bioplina, trdnih biogoriv in gorljivih odpadkov iz obnovljivega vira , ;

25.  „energija iz obnovljivih virov“ pomeni energijo iz različnih obnovljivih nefosilnih virov, namreč veter in sonce (sončni toplotni in sončni fotovoltaični viri), geotermalno energijo, toploto okolice, hidroenergijo, energijo plimovanja, valovanja in drugo energijo oceanov, biomaso iz odpadkov, biometan, deponijski plin, plin, pridobljen z napravami za čiščenje odplak, in biopline;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s predlogi sprememb 95–103 k členu 36 (lastništvo operaterjev distribucijskega sistema na objekti za shranjevanje energije) ter s predlogom spremembe 67 k členu 16(2)(f) (s katerim bi zagotovili, da bi lokalnim energetskim skupnostim dovolili, da z operaterji distribucijskega sistema sklepajo sporazume o shranjevanju električne energije).

Predlog spremembe    27

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 38

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

38.  „nefrekvenčna pomožna storitev“ pomeni storitev, ki jo operater prenosnega ali distribucijskega sistema uporablja za regulacijo napetosti v ustaljenem stanju, hitre injekcije jalove moči, vztrajnost in zmožnost zagona brez zunanjega vira napajanja;

38.  „nefrekvenčna pomožna storitev“ pomeni storitev, ki jo operater prenosnega ali distribucijskega sistema uporablja za regulacijo napetosti v ustaljenem stanju, hitre injekcije jalove moči, vztrajnost za stabilnost lokalnega omrežja, kratkostični tok in zmožnost zagona brez zunanjega vira napajanja;

Predlog spremembe    28

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – točka 47 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

47a.  „distribuirani viri energije“ pomenijo vire energije, ki so v električno omrežje vključeni prek omrežnega števca v prostorih odjemalca ali distribucijskega omrežja, med drugim pa zajemajo shranjevanje energije, energijsko učinkovitost, električna vozila, razpršeno proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije, skupna omrežja, prilagajanje odjema in drugo;

Predlog spremembe    29

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo, da njihova zakonodaja ne ovira po nepotrebnem čezmejnih tokov električne energije, udeležbe odjemalcev, tudi preko prilagajanja odjema, naložb v prožno proizvodnjo energije, shranjevanja energije, uvedbe elektromobilnosti ali novih povezovalnih daljnovodov, in da cene električne energije odražajo dejansko povpraševanje in ponudbo.

1.  Države članice zagotovijo, da njihova zakonodaja spodbuja čezmejne transakcije, povezane z električno energijo, udeležbo odjemalcev, tudi prek prostovoljnega tržnega prilagajanja odjema, naložb v prožno proizvodnjo energije, shranjevanja energije, uvedbe elektromobilnosti ali novih povezovalnih daljnovodov in tehnologije pametnih omrežij, in da cene električne energije odražajo dejansko povpraševanje in ponudbo. Države članice omogočijo odprto in dostopno udeležbo odjemalcev na trgu električne energije.

Predlog spremembe    30

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo, da za podjetja za proizvodnjo in dobavo električne energije ni nepotrebnih ovir za vstop na trg in izstop s trga.

2.  Države članice zagotovijo, da za podjetja za proizvodnjo, shranjevanje in dobavo električne energije in ponudnike prilagajanja odjema ni nepotrebnih ovir za vstop na trg in izstop z njega.

Predlog spremembe    31

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice si prizadevajo ustvariti enake konkurenčne pogoje za vse udeležence na trgu in preprečujejo diskriminacijo.

Predlog spremembe    32

Predlog direktive

Člen 3 – odstavek 2 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2b.  Vsaka država članica zagotovi, da je njena raven medsebojne elektroenergetske povezanosti do leta 2020 najmanj 10 % vgrajenih proizvodnih zmogljivosti, do leta 2030 pa naj bi dosegli še ambicioznejši cilj. Za doseganje te ravni morajo države članice, regulativni organi in operaterji prenosnih sistemov sodelovati pri vzpostavljanju popolnoma povezanega notranjega trga, v katerega bi se vključili tudi izolirani sistemi, ki predstavljajo elektroenergetske otoke.

Predlog spremembe    33

Predlog direktive

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da lahko vsi ponudniki prosto izbirajo dobavitelja, od katerega bodo kupovali električno energijo.

Države članice zagotovijo, da lahko vsi ponudniki prosto izbirajo proizvajalca ali dobavitelja, od katerega bodo kupovali električno energijo, in lahko hkrati sklenejo pogodbe z več dobavitelji.

Obrazložitev

Dobavitelj ni opredeljen, z vključitvijo proizvajalca pa bi se področje uporabe razširilo tudi na pravne osebe.

Predlog spremembe    34

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Dobavitelji električne energije prosto določajo ceno, po kateri odjemalcem dobavljajo električno energijo. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev učinkovite konkurence med dobavitelji električne energije.

1.  Dobavitelji električne energije lahko odjemalcem ponudijo tržne cene dobave. Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe za zagotovitev učinkovite konkurence med dobavitelji električne energije.

Predlog spremembe    35

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo usmerjeno zaščito energijsko revnih ali ranljivih odjemalcev, vendar ne z javnimi intervencijami v določanje cen za dobavo električne energije.

2.  Države članice si prizadevajo za cilje splošnega gospodarskega interesa, vključno z zaščito energijsko revnih ali ranljivih odjemalcev, vendar ne z javnimi intervencijami na podlagi neponovljivega določanja cen za dobavo električne energije.

Predlog spremembe    36

Predlog direktive

Člen 5 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice, ki na [Urad za publikacije: prosimo, vstavite datum začetka veljavnosti te direktive] datum začetka veljavnosti te direktive izvajajo javne intervencije v določanje cen za dobavo električne energije energijsko revnim ali ranljivim gospodinjstvom, lahko z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 take javne intervencije uporabljajo še do [Urad za publikacije – vstavite datum – pet let od začetka veljavnosti te direktive]. Take javne intervencije so v splošnem gospodarskem interesu, jasno opredeljene, pregledne, nediskriminatorne, preverljive in elektroenergetskim podjetjem v Uniji zagotavljajo enakopraven dostop do odjemalcev. Intervencije ne presegajo tistega, kar je potrebno za zagotovitev splošnega gospodarskega interesa, ki ga želijo doseči, so časovno omejene in sorazmerne glede na upravičence.

3.  Države članice, ki izvajajo javne intervencije v določanje cen za dobavo električne energije energijsko revnim ali ranljivim gospodinjstvom, lahko z odstopanjem od odstavkov 1 in 2 take javne intervencije uporabljajo še naprej, če so v splošnem gospodarskem interesu, jasno opredeljene, pregledne, nediskriminatorne, preverljive in elektroenergetskim podjetjem v Uniji zagotavljajo enakopraven dostop do odjemalcev. Intervencije ne presegajo tistega, kar je potrebno za zagotovitev splošnega gospodarskega interesa, ki naj bi ga dosegle, so časovno omejene in sorazmerne glede na upravičence.

Predlog spremembe    37

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  vsem proizvajalcem električne energije in dobaviteljem električne energije s sedežem na njihovem ozemlju, da oskrbijo svoje obrate na sedežu podjetja, podružnice in odjemalce po neposrednih daljnovodih;

(a)  vsem proizvajalcem in dobaviteljem električne energije s sedežem na njihovem ozemlju, da oskrbijo svoje obrate, podružnice in odjemalce po neposrednih daljnovodih, ne da bi se od njih zahtevali nesorazmerni upravni postopki ali stroški, povezani na primer s pridobitvijo licence za dobavo;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujen, da se v praksi omogoči izvajanje predlogov sprememb 21, 98 in 128 ter sklepanje pogodb z več dobavitelji hkrati. Pri prehodu na obnovljive vire bi bilo treba olajšati prizadevanja posameznikov in skupin, da za svoje dejavnosti uporabljajo električno energijo, proizvedeno v napravi, ki je z njihovimi prostori povezana z neposrednimi daljnovodi. To med drugim omogočajo ukrepi, kot sta odprava dragih licenc za dobavo in zagotovitev, da lahko odjemalec sklene drugo pogodbo o dobavi za isto merilno mesto za zadovoljitev preostalega povpraševanja po električni energiji. To je nujno za ustvarjanje dejavnih odjemalcev.

Predlog spremembe    38

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  da se vsi odjemalci na njihovem ozemlju oskrbijo po neposrednih daljnovodih prek proizvajalcev in dobaviteljev.

(b)  da se vsi odjemalci na njihovem ozemlju posebej ali skupaj oskrbijo po neposrednih daljnovodih prek proizvajalcev in dobaviteljev.

Obrazložitev

This amendment is necessary to in practice enable amendments 123 and 153, when contracting simultaneously with several suppliers, and is in line with amendment 176. Changes to Article 7 are also important to enable active customers. Moving to renewables, efforts of individuals or groups to power their operations and activities with electricity produced by an installation connected to their premises via a direct line should be facilitated, whereby individuals or corporations could over time decrease or fix energy costs by using electricity produced nearby, choosing renewable energy.

Predlog spremembe    39

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice določijo merila za izdajo energetskih dovoljenj za gradnjo neposrednih daljnovodov na svojem ozemlju. Navedena merila so objektivna in nediskriminatorna.

2.  Države članice določijo merila za izdajo energetskih dovoljenj za gradnjo neposrednih daljnovodov na svojem ozemlju. Ta merila so objektivna in nediskriminatorna ter podjetja v skladu s členom 15(9) [prenovljena direktiva o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov] spodbujajo k dobavi energije iz spremenljivih obnovljivih virov prek podjetij.

Obrazložitev

This amendment is linked to AM 1 on Recital 3 (which refers to the common goal to increase the share of renewable energy in the electricity sector to at least 45 % by 2030 and to fully decarbonise the energy system by 2050), to ensure consistent aims throughout. It is also linked to amendments on priority access to energy from variable renewable energy sources (AMs 55, 90 and 108). Efforts of individuals or groups to power their operations and activities with electricity produced by an installation connected to their premises via a direct line should be encouraged. The principle of the promotion of energy from variable renewable sources is also important for the overall achievement of the Union's energy policy.

Predlog spremembe    40

Predlog direktive

Člen 7 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Možnost dobave električne energije po neposrednem daljnovodu iz odstavka 1 ne vpliva na možnost sklenitve pogodb za dobavo električne energije v skladu s členom 6 .

3.  Možnost dobave električne energije po neposrednem daljnovodu iz odstavka 1 ne vpliva na možnost sklenitve pogodb za dobavo električne energije v skladu s členom 6 niti ne vpliva na pravico odjemalca, da za preostalo povpraševanje po električni energiji sklene drugo pogodbo o dobavi.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nujen, da se v praksi omogoči izvajanje predlogov sprememb 123 in 153 ter sklepanje pogodb z več dobavitelji hkrati. Poleg tega olajša predloge sprememb za lokalno delitev energije v malem obsegu, hkrati pa zagotavlja, da je za dodatne potrebe mogoče skleniti drugo pogodbo o dobavi (da postanejo predlogi sprememb 169, 172 in drugi izvedljivi v praksi).To je pomembno za spodbujanje prehoda na obnovljive vire, zagotavljanje spodbud za okrepljen razvoj in uporabo energije iz obnovljivih virov in spodbujanje načela dejavnega odjemalca.

Predlog spremembe    41

Predlog direktive

Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko določijo smernice za ta posebni postopek za izdajo dovoljenj. Nacionalni regulativni organi ali drugi pristojni nacionalni organi, vključno z organi za načrtovanje, pregledajo te smernice in lahko predlagajo spremembe.

Države članice določijo javno dostopne smernice za ta posebni postopek za izdajo dovoljenj. Nacionalni regulativni organi ali drugi pristojni nacionalni organi, vključno z organi za načrtovanje, smernice pregledajo in k njim lahko predlagajo spremembe.

Obrazložitev

Zaradi jasnosti te določbe je treba nedvoumno navesti, da morajo države članice sprejeti smernice in jih objaviti. S tem po eni strani omogočijo učinkovite postopke za izdajo dovoljenj, po drugi strani pa tudi praktično uveljavitev enega od osrednjih ciljev direktive o električni energiji, namreč da je treba odjemalca postaviti v središče trga energije, kot je omenjeno v uvodnem delu predloga.

Predlog spremembe    42

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2 – točka a – pododstavek 1 – alinea 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  prispevek posameznega vira energije k skupni mešanici goriv dobavitelja (na nacionalni ravni, tj. v državah članicah, kjer je bila sklenjena pogodba o dobavi, ter na ravni EU, če je dobavitelj dejaven v več državah članicah) v predhodnem letu, in to na razumljiv ter zlahka primerljiv način;

Obrazložitev

S predlaganimi spremembami člena 10(a) naj bi povečali preglednost virov energije v portfelju dobavitelja, vključno z viri električne energije, ki se odjemalcu dovaja v skladu s pogodbo. To bi moglo privesti do konkuriranja za čistejše vire energije (navedba skupne mešanice goriv je v skladu z odstavkom 3 Priloge II).

Predlog spremembe    43

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2 – točka a – pododstavek 1 – alinea 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  povprečno intenzivnost CO2 v dobaviteljevi skupni mešanici električne energije v predhodnem letu (na nacionalni ravni, torej v državi članici, kjer je sklenjena pogodba o dobavi, ter na ravni EU, če je dobavitelj dejaven v več državah članicah);

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nadaljevanje predloga spremembe 149 in se nanaša na isti cilj (ki je v predlogih sprememb 149, 150 in 151 zgolj razdeljen na tri dele).S predlaganimi spremembami člena 10(a) naj bi povečali preglednost virov energije v dobaviteljevem portfelju, vključno z viri električne energije, ki se odjemalcu dovaja v skladu s pogodbo. To lahko privede do konkuriranja za čistejše vire električne energije.

Predlog spremembe    44

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2 – točka a – pododstavek 1 – alinea 1 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

  prispevek vsakega vira energije k električni energiji, ki jo je odjemalec kupil s pogodbo o dobavi (razkritje podatkov o proizvodu);

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je nadaljevanje predloga spremembe 149 in se nanaša na isti cilj (ki je v predlogih sprememb 149, 150 in 151 zgolj razdeljen na tri dele). Povezan je tudi s spremembami za zagotovitev prednostnega dostopa do spremenljivih obnovljivih virov energije. S predlaganimi spremembami člena 10(a) naj bi povečali preglednost virov energije v dobaviteljevem portfelju, vključno z viri električne energije, ki se odjemalcu dovaja v skladu s pogodbo. To lahko privede do konkuriranja za čistejše vire električne energije, omogoča pa tudi izvajanje načela dejavnega odjemalca.

Predlog spremembe    45

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2 – točka a – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pogoji so pravični in znani vnaprej. V vseh primerih je treba te informacije zagotoviti pred sklenitvijo ali potrditvijo pogodbe. Tudi če se pogodbe sklepajo prek posrednikov, je treba informacije, ki se nanašajo na zadeve iz te točke, zagotoviti pred sklenitvijo pogodbe;

Pogoji morajo biti pravični in znani vnaprej. V vseh primerih je treba te informacije zagotoviti pred sklenitvijo ali potrditvijo pogodbe. Odjemalcu morajo biti zlahka dostopne tudi po potrditvi pogodbe. Tudi če se pogodbe sklepajo prek posrednikov, je treba informacije, ki se nanašajo na zadeve iz te točke, zagotoviti pred sklenitvijo pogodbe;

Obrazložitev

V tem členu je pojasnjenih veliko informacij o ustreznem obveščanju glede spreminjanja pogodbenih pogojev in o alternativah za odklop. Vseeno pa je pomanjkljiv, saj ne določa, da je treba stranki, če to želi, omogočiti vpogled v status veljavne pogodbe prek dobavitelja oziroma združevalca (povezano s predlogi sprememb pripravljavca mnenja iz odbora ENVI k členu 10). Brez enostavnega dostopa do pogodbe odjemalec ne bi nujno imel možnosti, da primerja mešanico goriv, ki se zagotavlja v daljšem obdobju, kar je povezano s predlogom spremembe 149.

Predlog spremembe    46

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pravočasen prejem obvestila o kakršni koli nameravani spremembi pogodbenih pogojev in hkrati s prejemom takšnega obvestila tudi prejem obvestila o pravici do prekinitve pogodbe . Dobavitelji svoje odjemalce neposredno in pravočasno ter na pregleden in razumljiv način obvestijo o vsakršni prilagoditvi dobavne cene, razlogih in predpogojih za prilagoditev ter njenem obsegu , v vsakem primeru pa pred iztekom običajnega obračunskega obdobja pred prilagoditvijo . Države članice odjemalcem zagotovijo možnost odstopa od pogodb, če ti ne sprejmejo novih pogodbenih pogojev ali prilagoditev dobavne cene , o katerih jih obvesti njihov dobavitelj električne energije ;

(b)  pravočasen prejem obvestila o nameravanih spremembah pogodbenih pogojev in hkrati s prejemom obvestila tudi prejem obvestila o pravici do prekinitve pogodbe . Dobavitelji ali energetski združevalci svoje odjemalce neposredno ter na pregleden in razumljiv način obvestijo o vseh prilagoditvah dobavne cene ali cene storitve, o razlogih in pogojih za prilagoditev ter njenem obsegu, takoj ko izvedo zanjo, najkasneje pa šest tednov pred začetkom veljavnosti prilagoditve. Države članice odjemalcem zagotovijo možnost odstopa od pogodb, če ne sprejmejo novih pogodbenih pogojev ali prilagoditev dobavne cene, o katerih jih obvesti njihov dobavitelj električne energije ali združevalec;

Obrazložitev

Directive aims to help facilitate the development of new product and service providers – such as aggregators. To this aim, Article 10 dealing with contractual rights shall mention not only traditional suppliers, but also new providers - aggregators. This will ensure for coherency in the whole directive, as on other places, “electricity service provider” is used as a synonym for “supplier”. Concerning the information on the change in electricity price, the customer needs to be informed well in advance of any price change. However, it is problematic to link the change in price with the billing frequency – in some cases (e.g. yearly or half-yearly billing period), it may be impossible to inform the customer so early, and in some cases it even may be late (e.g. monthly billing period). Thereby amending the article in a way which corresponds with the right of customer to change service provider within 3 weeks is suggested, giving customers sufficient time to decide. This amendment is necessary for the internal coherence of the text.

Predlog spremembe    47

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  možnost široke izbire načinov plačevanja, ki ne diskriminira odjemalcev po nepotrebnem. Vse razlike v stroških, povezanih z načini plačevanja, odražajo ustrezne stroške, ki so nastali dobavitelju ;

(d)  možnost široke izbire načinov plačevanja, ki ne bodo po nepotrebnem diskriminirali odjemalcev. Vse razlike v stroških, povezanih z načini plačevanja, odražajo ustrezne stroške, ki so nastali dobavitelju ali združevalcu;

Predlog spremembe    48

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2 – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i)  ustrezne informacije o alternativah za odklop, in sicer dovolj zgodaj pred načrtovanim odklopom. Te alternative so lahko viri podpore, s pomočjo katerih bi preprečili odklop, alternativni načrti plačil, nasveti za upravljanje dolgov ali moratorij na odklop ter odjemalcem ne bi smele povzročati dodatnih stroškov;

(i)  dostop do ustreznih informacij o alternativah za odklop, in sicer dovolj zgodaj pred načrtovanim odklopom. Te alternative so lahko viri podpore, s pomočjo katerih bi preprečili odklop, alternativni načrti plačil, nasveti za obvladovanje dolgov ali moratorij za odklop, pri čemer se dostop zagotavlja brez dodatnih stroškov;

Obrazložitev

Če alternative za odklop ne bi pomenile stroška za odjemalce, ki ne zmorejo plačevati svojih računov, bi bilo treba strošek zanje prenesti na vse uporabnike sistema. To bi povzročilo porast cen električne energije za vse odjemalce, tudi za ranljive in tiste, ki za alternativo pravzaprav zaprosijo.

Predlog spremembe    49

Predlog direktive

Člen 10 – odstavek 2 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ja)  da imajo pravico skleniti eno ali več pogodb o nakupu električne energije za enega ali več kupcev z napravami za proizvodnjo električne energije na kraju samem, v bližini ali drugje, ne da bi se od njih zahtevali nesorazmerni in neupravičeni stroški in upravni postopki.

Obrazložitev

Številni odjemalci v Evropi želijo stabilizirati ali po možnosti zmanjšati stroške električne energije z nakupom električne energije neposredno od proizvajalcev, zlasti tistih, ki uporabljajo obnovljive vire energije. S tem lahko izpolnijo tudi okoljske obveznosti ali zahteve. Žal neposredni nakup električne energije v večini evropskih držav ni zakonsko urejen, ni dovoljen ali pa ga ovirajo neugodna pravila. Zakonodaja EU bi morala opredeliti pravico odjemalcev, da sklenejo cenovno ugodne in enostavne pogodbe o nakupu energije in da skupaj z drugimi kupci podpišejo več kot eno pogodbo o nakupu energije. S tem bi se okrepil položaj dejavnih odjemalcev.

Predlog spremembe    50

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo, da dobavitelji v celoti seznanijo končne odjemalce s priložnostmi in tveganji pri taki pogodbi z dinamičnimi cenami električne energije

2.  Države članice zagotovijo, da dobavitelji seznanijo končne odjemalce z vsemi priložnostmi in tveganji pri pogodbi z dinamičnimi cenami električne energije, kar po potrebi vključuje tudi namestitev pametnega števca po razumni ceni, in s tem, da lahko končni odjemalec prekine pogodbo, če se izkaže za predrago.

Obrazložitev

Zaradi pravne varnosti je treba pojasniti, da je pogodbo z dinamičnimi cenami mogoče skleniti le z odjemalci, ki imajo nameščen pameten števec.

Predlog spremembe    51

Predlog direktive

Člen 11 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice preko svojih nacionalnih regulativnih organov spremljajo glavne spremembe v zvezi s takimi pogodbami, med drugim tržne ponudbe, vpliv na račune odjemalcev, zlasti stopnjo nestanovitnosti cen, ter občutljivost odjemalcev na višino finančnega tveganja, in o njih poročajo vsako leto vsaj deset let po uvedbi takih pogodb.

3.  Države članice prek svojih nacionalnih regulativnih organov spremljajo glavne spremembe v zvezi s temi pogodbami, med drugim tržne ponudbe, vpliv na račune odjemalcev, zlasti pa stopnjo nestanovitnosti cen in delež energije na računih odjemalcev, ter občutljivost odjemalcev za višino finančnega tveganja, in o njih poročajo vsako leto vsaj deset let po uvedbi tovrstnih pogodb.

Predlog spremembe    52

Predlog direktive

Člen 12 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice se lahko z odstopanjem od odstavka 2 odločijo, da bodo dobaviteljem dovoljevale zaračunavati odstopnino odjemalcem, ki po lastni volji odpovedo pogodbo o dobavi, sklenjeno za določeno obdobje, pred njenim potekom. Take pristojbine se smejo zaračunavati samo, če imajo odjemalci od teh pogodb dokazljive koristi. Poleg tega take pristojbine ne presegajo neposredne gospodarske škode, ki jo ob odjemalčevi odpovedi pogodbe utrpi dobavitelj, vključno s stroški paketnih naložb ali storitev, ki so bile za odjemalca že opravljene kot del pogodbe.

3.  Države članice se lahko z odstopanjem od odstavka 2 odločijo, da bodo dobaviteljem dovoljevale zaračunavati razumno odstopnino odjemalcem, ki po lastni volji in pred potekom odpovedo pogodbo o dobavi, sklenjeno za določeno obdobje, razen kadar je vzrok za odpoved neustrezno zagotavljanje storitve. Odstopnina se sme zaračunati samo, če odjemalci ob podpisu pogodbe pridobijo dokazljive koristi. Poleg tega odstopnina ne presega neposredne gospodarske škode, ki jo ob odjemalčevi odpovedi pogodbe utrpi dobavitelj, vključno s stroški paketnih naložb ali storitev, ki so bile za odjemalca že opravljene kot del pogodbe, kar preveri nacionalni regulativni organ.

Predlog spremembe    53

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo, da ima končni odjemalec, ki želi odpovedati pogodbo z združevalcem, pravico, da to ob spoštovanju pogodbenih pogojev stori v treh tednih.

2.  Države članice zagotovijo, da ima končni odjemalec, ki želi odpovedati pogodbo z združevalcem, pravico, da to stori v treh tednih.

Predlog spremembe    54

Predlog direktive

Člen 13 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice zagotovijo, da imajo končni odjemalci pravico vsaj enkrat letno prejeti vse pomembne podatke o prilagajanju odjema ali podatke o dobavljeni in prodani električni energiji.

4.  Države članice zagotovijo, da imajo končni odjemalci pravico vsaj enkrat mesečno prejeti vse pomembne podatke o prilagajanju odjema ali podatke o dobavljeni in prodani električni energiji.

Obrazložitev

Prilagajanje odjema in združevanje bo vplivalo na količino električne energije, ki jo kupijo odjemalci. V primeru samoporabnikov bo vplivalo tudi na električno energijo, ki jo sami proizvedejo. Zato bi morali imeti odjemalci pravico, da te informacije prejmejo čim prej, da se olajšajo ukrepi v zvezi s prilagajanjem odjema in se spodbuja dejavnejše sodelovanje na trgu.

Predlog spremembe    55

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  imajo končni odjemalci pravico do proizvodnje, shranjevanja, porabe in prodaje električne energije, ki jo proizvedejo sami, na vseh organiziranih trgih bodisi kot posamezniki bodisi prek združevalcev, ne da bi se od njih zahtevali nesorazmerno obremenjujoči postopki ali plačila, ki ne odražajo stroškov;

(a)  imajo končni odjemalci pravico do proizvodnje, shranjevanja, porabe in prednostne prodaje električne energije, ki jo proizvedejo sami, ter do sodelovanja pri pomožnih storitvah v sistemu in v mehanizmih za prilagajanje odjema, na vseh organiziranih trgih bodisi kot posamezniki bodisi prek združevalcev, ne da bi se od njih zahtevali diskriminatorni ali nesorazmerno obremenjujoči postopki ali plačila, ki ne bi odražala stroškov, in pravico do takega plačila za dovedeno električno energijo, ki jo proizvedejo sami, da bi odslikavalo njeno tržno vrednost;

Predlog spremembe    56

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa)  se od končnih odjemalcev ne zahtevajo dvojni omrežni stroški in/ali obdavčitev zaradi shranjevanja in ponovne uporabe predhodno shranjene energije;

Predlog spremembe    57

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  za končne odjemalce veljajo omrežnine, ki odražajo stroške, so pregledne in nediskriminatorne ter se v njih v skladu s členom 59(8) ločeno upošteva električna energija, dovedena v omrežje, in električna energija, porabljena iz omrežja.

(b)  za končne odjemalce v skladu s členom 59(8) veljajo omrežnine, ki odražajo tako stroške kot koristi za omrežje na podlagi pregledne analize stroškov in koristi, ki jo izvedejo nacionalni regulativni organi, vključno z oceno o njihovi potencialni vrednosti za omrežje in o prispevanju k drugim ciljem energetske politike. Za lokalno izmenjavo energije v malem obsegu bi morali biti ti stroški neobvezni ali vsaj sorazmerni z razdaljo prenosa električne energije, in sicer na podlagi oblikovanja tarifne strukture, ki bi bila skladna z analizo stroškov in koristi in bi med drugim odražala tako prepotovano razdaljo kot prenesene kilovatne ure;

Predlog spremembe    58

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  končni odjemalci ne plačujejo pristojbin za električno energijo, ki jo proizvedejo in porabijo sami, vsaj dokler analiza stroškov in koristi v zvezi z lastno proizvodnjo in porabo ne pokaže, da makroekonomski stroški presegajo koristi električne energije, ki jo sami porabijo in/ali proizvedejo. Pri analizi stroškov in koristi se upoštevajo zunanji učinki, potrebne nadgradnje v omrežju, denarna podpora, davek na dodano vrednost, omrežnine ter drugi davki in dajatve.

Predlog spremembe    59

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Energetske naprave, potrebne za dejavnosti dejavnega uporabnika, lahko, kar zadeva namestitev in obratovanje, vključno z merjenjem porabe in vzdrževanjem, upravlja tretja stran.

2.  Energetske naprave, potrebne za dejavnosti dejavnega uporabnika, lahko, kar zadeva namestitev in obratovanje, vključno z merjenjem porabe in vzdrževanjem, ima v lasti ali upravlja tretja stran, ki deluje v imenu uporabnika ali skupine uporabnikov.

Predlog spremembe    60

Predlog direktive

Člen 15 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice zagotovijo, da dejavni odjemalci, ki imajo v lasti objekte za shranjevanje energije:

 

(a)   imajo pravico do priključitve v omrežje v razumnem roku po vložitvi zahteve;

 

(b)   ne plačujejo dodatnih davkov, dajatev ali pristojbin za električno energijo, shranjeno v objektih za shranjevanje energije, ali, v primeru lokalne izmenjave energije v malem obsegu, za izmenjavo energije med končnimi uporabniki;

 

(c)   niso izenačeni s proizvajalci in zanje ne veljajo s tem povezane zahteve glede licenc in pristojbin ter

 

(d)   lahko zagotavljajo več storitev hkrati, če je to tehnično izvedljivo.

Predlog spremembe    61

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  imajo energetske skupnosti pravico do lastništva, vzpostavitve ali zakupa skupnega omrežja in do samostojnega upravljanja tega omrežja;

(a)  imajo energetske skupnosti pravico do lastništva, vzpostavitve ali zakupa deljenega, tudi skupnostnega, omrežja in do samostojnega upravljanja tega omrežja;

Predlog spremembe    62

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba)  jim je omogočen nediskriminatoren in tehnološko nevtralen dostop do omrežja;

Predlog spremembe    63

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  se energetske skupnosti obravnavajo nediskriminatorno glede svojih dejavnosti, pravic in obveznosti, ki jih imajo kot končni odjemalci, proizvajalci, operaterji distribucijskih sistemov ali združevalci;

(c)  se energetske skupnosti obravnavajo nediskriminatorno glede svojih dejavnosti, pravic in obveznosti, ki jih imajo kot končni odjemalci, proizvajalci, dobavitelji, operaterji distribucijskih sistemov ali združevalci;

Predlog spremembe    64

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ob upoštevanju točke (d) prvega pododstavka so lahko energetske skupnosti, ki proizvajajo za lastno porabo ali upravljajo skupnostno omrežje, oproščene dajatev pri distribuciji električne energije svojim članom, če se prenos izvaja v polmeru 100 m in vključuje napravo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov z vgrajeno močjo manj kot 500 kW;

Predlog spremembe    65

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 2 – točka -a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a)  imajo končni uporabniki pravico do udeležbe v lokalni energetski skupnosti;

Predlog spremembe    66

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  se člen 8(3) uporablja za proizvodno zmogljivost, ki jo namestijo lokalne energetske skupnosti, dokler se taka zmogljivost lahko šteje za malo decentralizirano ali razpršeno proizvodnjo;

(d)  se člen 8(3) uporablja za proizvodno zmogljivost, ki jo namestijo energetske skupnosti, ki uporabljajo obnovljive vire energije in so podskupina lokalne energetske skupnosti, če ta zmogljivost lahko šteje za malo decentralizirano ali razpršeno proizvodnjo;

Predlog spremembe    67

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 2 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f)  lahko lokalna energetska skupnost, če je primerno, z operaterjem distribucijskega sistema, na katerega je njeno omrežje priključeno, po potrebi sklene sporazum o upravljanju omrežja lokalne energetske skupnosti;

(f)  lahko lokalna energetska skupnost z operaterjem distribucijskega sistema, na katerega je njeno omrežje priključeno, po potrebi sklene sporazum o upravljanju omrežja lokalne energetske skupnosti in o shranjevanju električne energije;

Predlog spremembe    68

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 2 – točka h

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h)  za zadevne lokalne energetske skupnosti, če je primerno, veljajo ustrezne omrežnine na priključnih točkah med skupnim omrežjem in distribucijskim omrežjem zunaj energetske skupnosti. V takih omrežninah je v skladu s členom 59(8) ločeno upoštevana električna energija, dovedena v distribucijsko omrežje, in električna energija, porabljena iz distribucijskega omrežja zunaj lokalne energetske skupnosti.

(h)  za zadevne lokalne energetske skupnosti lahko po potrebi veljajo ustrezne omrežnine na priključnih točkah med skupnim omrežjem in distribucijskim omrežjem zunaj energetske skupnosti. V omrežninah je v skladu s členom 59(8) ločeno upoštevana električna energija, dovedena v distribucijsko omrežje, in električna energija, porabljena iz distribucijskega omrežja zunaj lokalne energetske skupnosti. Pri omrežninah za distribucijo električne energije bi bilo treba upoštevati razdaljo prenosa in zagotoviti, da ti stroški ne bi presegli vrednosti dovedene energije , razen v primeru negativnih cen, kar bi bilo skladno z analizo stroškov in koristi za distribuirane vire energije, vključno z oceno njihove potencialne vrednosti za omrežje in prispevka k drugim ciljem energetske politike.

Predlog spremembe    69

Predlog direktive

Člen 16 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Države članice prek svojih nacionalnih regulativnih organov spremljajo dostop lokalnih energetskih skupnosti do trga, njihovo obravnavo ter postopke in dajatve, ki se zanje uporabljajo, vpliv lokalnih energetskih skupnosti na konkurenco, moč in varstvo odjemalcev ter koristi lokalnih skupnosti, vključno z njihovim prispevkom k zmanjševanju energijske revščine. O tem vsako leto poročajo Komisiji in po potrebi nacionalnim organom za konkurenco v skladu s členom 59(1)(n).

Predlog spremembe    70

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 3 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice zagotovijo, da njihov pravni okvir spodbuja udeležbo združevalcev na maloprodajnem trgu in da vsebuje vsaj naslednje elemente:

3.  Države članice zagotovijo, da njihov pravni okvir spodbuja udeležbo združevalcev na vseh trgih in da vsebuje vsaj naslednje elemente:

Predlog spremembe    71

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 3 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  pregledna pravila, ki jasno določajo vloge in obveznosti vseh udeležencev na trgu;

(b)  pregledna pravila, ki jasno določajo vloge in obveznosti vseh udeležencev na trgu, vključno s tem, da so dolžni spoštovati operativno varnost distribucijskega in prenosnega omrežja;

Predlog spremembe    72

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 3 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  od združevalcev se ne zahteva plačilo nadomestila dobaviteljem ali proizvajalcem;

črtano

Predlog spremembe    73

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice lahko, da bi zagotovile pravično porazdelitev stroškov in koristi izravnave, ki jih povzročijo združevalci, med tržnimi udeleženci, izjemoma dovolijo plačila nadomestil med združevalci in strankami, odgovornimi za izravnavo. Taka plačila nadomestil morajo biti omejena na položaje, v katerih en udeleženec na trgu povzroči neravnovesje pri drugem udeležencu na trgu, ki ima zato finančne stroške.

Da se med tržnimi udeleženci pravično porazdelijo stroški in koristi izravnave, ki jih povzročijo združevalci, in stroški pridobivanja električne energije, bi moral biti združevalec vedno odgovoren za izravnavo količin, za katere se je zavezal in ki jih dobavlja med aktivacijo dejavnosti prilagajanja odjema, države članice pa dovolijo plačilo nadomestil med združevalci in strankami, odgovornimi za izravnavo. Plačila nadomestil morajo biti sorazmerna in ne smejo diskriminirajo med združevalci. Načela za izračun odškodnin opredeli regulator, razen če združevalec in stranka, odgovorna za izravnavo, o tem dosežeta pogodbeni dogovor. Odškodnine so omejene na situacije, ko združevalec naloži finančne stroške drugi stranki na trgu, ter se izračunajo na podlagi aktualnih tržnih cen.

Predlog spremembe    74

Predlog direktive

Člen 17 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a.  Države članice zagotovijo, da se združevalci pri dostopu do organiziranih trgov električne energije ne srečujejo z neupravičenimi ovirami, če izpolnjujejo merila za vstop na te trge. Države članice določijo ta merila na pregleden in nediskriminatoren način, pri tem pa v skladu z Uredbo (EU) .../... [uredba o električni energiji] upoštevajo zanesljivo in varno delovanje prenosnih in distribucijskih omrežij.

Predlog spremembe    75

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice zagotovijo, da končni odjemalci vse račune in informacije o obračunu porabe električne energije prejmejo brezplačno ter da so računi jasni, točni in lahko razumljivi.

2.  Države članice zagotovijo, da končni odjemalci vse račune in informacije o obračunu porabe električne energije prejmejo brezplačno ter da so računi jasni, točni in lahko razumljivi ter da vsebujejo nedvoumno pojasnilo in obrazložitev vseh drugih stroškov in davkov, vključenih v račun.

Predlog spremembe    76

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Obračunavanje se opravi na podlagi dejanske porabe vsaj enkrat letno. Na zahtevo ali če so končni odjemalci izbrali možnost elektronskega prejemanja obračuna, so informacije o obračunu na razpolago vsaj enkrat vsake tri mesece, sicer pa dvakrat na leto.

Obračunavanje se opravi na podlagi dejanske porabe vsaj enkrat letno. Informacije o obračunu in porabi so ves čas na voljo na spletu, če je nameščen pametni števec, ali pa se posredujejo vsaj enkrat na mesec.

Obrazložitev

Da bi se odjemalci dejavno vključevali na energetski trg in sodelovali pri energijski učinkovitosti in prihrankih, jim je treba prek računov za energijo zagotoviti redno posodobljene informacije o njihovi porabi.

Predlog spremembe    77

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

V primeru ranljivih odjemalcev bi bilo treba obračunavanje in informacije o obračunu omejiti na dejansko porabo električne energije, stroške sistema in ustrezne davke.

Obrazložitev

Vključevanje drugih dajatev na račun za električno energijo je v pristojnosti držav članic, vendar se od ranljivih odjemalcev ne bi smelo zahtevati plačilo drugih dajatev, ki jih države članice morda želijo vključiti na račune za energijo.

Predlog spremembe    78

Predlog direktive

Člen 18 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Države članice lahko določijo, da na zahtevo končnega odjemalca informacije, vključene v te račune, ne štejejo kot zahteva za plačilo. V takih primerih države članice zagotovijo, da dobavitelji ponudijo prilagodljive dogovore o plačilu.

črtano

Obrazložitev

Ne glede na to, za katero obliko obračunavanja (tudi elektronskega) se odloči odjemalec, na računu navedene informacije štejejo kot zahteva za plačilo, kar račun po svojem bistvu tudi je, sicer bi lahko zmedli odjemalce.

Predlog spremembe    79

Predlog direktive

Člen 19 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Za spodbujanje energijske učinkovitosti in krepitev vloge odjemalcev , države članice ali regulativni organ, kadar država članica tako določi, elektroenergetskim podjetjem in združevalcem močno priporočajo, naj optimizirajo svojo porabo električne energije, med drugim z nudenjem storitev upravljanja energije, razvojem inovativnih formul za oblikovanje cen ali uvajanjem interoperabilnih pametnih sistemov merjenja porabe ali, kjer je primerno, pametnih omrežij.

1.  Za spodbujanje energijske učinkovitosti in krepitev vloge odjemalcev, države članice ali regulativni organ, kadar država članica tako določi, elektroenergetskim podjetjem in združevalcem močno priporočajo, naj optimizirajo svojo porabo električne energije, med drugim z nudenjem storitev upravljanja energije, razvojem inovativnih formul za oblikovanje cen ali uvajanjem interoperabilnih pametnih sistemov merjenja porabe, če je to tehnično izvedljivo, stroškovno učinkovito in sorazmerno z morebitnimi prihranki energije, ali, kjer je primerno, pametnih omrežij.

Obrazložitev

Pametno merjenje porabe ni čudežna rešitev, zato bi o njem morali razmišljati samo, kadar je tehnično izvedljivo, stroškovno učinkovito in sorazmerno z morebitnimi prihranki energije.

Predlog spremembe    80

Predlog direktive

Člen 19 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice na svojem ozemlju zagotovijo uvedbo pametnih sistemov merjenja porabe, ki bodo pripomogli k dejavni udeležbi odjemalcev na trgu električne energije. Za tako uvedbo se lahko zahteva ocena stroškov in koristi, ki se izvede v skladu z načeli iz Priloge III.

2.  Države članice na svojem ozemlju po potrebi spodbujajo uvedbo pametnih sistemov merjenja porabe, saj lahko pripomorejo k dejavni udeležbi odjemalcev na trgu električne energije. Za vsako uvedbo se zahteva ocena stroškov in koristi, ki se izvede v skladu z načeli iz Priloge III.

Obrazložitev

Med državami članicami obstajajo velike geografske razlike v zvezi s potrebami po pametnem merjenju, kar je treba v tej direktivi upoštevati.

Predlog spremembe    81

Predlog direktive

Člen 19 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3.  Države članice, ki jih uvajajo, sprejmejo in objavijo minimalne funkcionalne in tehnične zahteve za pametne sisteme merjenja porabe, ki bodo uvedeni na njihovem ozemlju v skladu z določbami iz člena 20 in Priloge III. Države članice zagotovijo interoperabilnost teh pametnih sistemov merjenja porabe ter njihovo povezljivost s platformami za upravljanje odjemalcev z energijo. Glede tega države članice upoštevajo uporabo ustreznih razpoložljivih standardov, tudi tistih, ki omogočajo interoperabilnost, dobre prakse in pomen razvoja notranjega trga električne energije.

3.  Države članice, ki jih uvajajo, sprejmejo in objavijo minimalne funkcionalne in tehnične zahteve za pametne sisteme merjenja porabe, ki bodo uvedeni na njihovem ozemlju v skladu z določbami iz člena 20 in Priloge III, pri čemer upoštevajo obstoječe funkcije že nameščenih pametnih sistemov merjenja porabe. Države članice zagotovijo interoperabilnost teh pametnih sistemov merjenja porabe ter njihovo povezljivost s platformami za upravljanje odjemalcev z energijo. Glede tega države članice upoštevajo uporabo ustreznih razpoložljivih standardov, tudi tistih, ki omogočajo interoperabilnost, dobre prakse in pomen razvoja notranjega trga električne energije.

Obrazložitev

Pred uvedbo novih zahtev za pametne sisteme merjenja porabe (glej navedbo funkcij pametnega merjenja porabe v členu 20) je treba opraviti njihovo natančno oceno, da se prepreči drago nadgrajevanje že nameščenih pametnih sistemov merjenja porabe.

Predlog spremembe    82

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  upravljavci števcev zagotovijo, da števec ali števci dejavnih odjemalcev, ki sami proizvajajo električno energijo, lahko upoštevajo električno energijo, ki je bila dovedena v omrežje iz objektov dejavnih odjemalcev;

(d)  upravljavci števcev zagotovijo, da števec ali števci dejavnih odjemalcev, ki sami proizvajajo električno energijo, lahko natančno upoštevajo električno energijo, ki je bila dovedena v omrežje iz objektov dejavnih odjemalcev;

Predlog spremembe    83

Predlog direktive

Člen 20 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Te funkcije se uporabljajo za pametne števce, uvedene [2 leti po začetku veljavnosti te direktive].

Obrazložitev

Skladno z načelom neretroaktivnosti ter zato, da bi preprečili nasedle naložbe, izvedene v skladu z obstoječo zakonodajo.

Predlog spremembe    84

Predlog direktive

Člen 24 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Komisija z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 68, določi skupno evropsko obliko zapisa podatkov ter nediskriminatorne in pregledne postopke za dostop do podatkov iz člena 23(1), ki bodo nadomestili nacionalno obliko zapisa podatkov in postopek, ki so ga sprejele države članice v skladu z odstavkom 1. Države članice zagotovijo, da udeleženci na trgu uporabljajo skupno evropsko obliko zapisa podatkov.

2.  Komisija z izvedbenimi akti, sprejetimi v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 68, določi sklop načel za skupno evropsko obliko zapisa podatkov ter nediskriminatorne in pregledne postopke za dostop do podatkov iz člena 23(1), ki bodo nadomestili nacionalno obliko zapisa podatkov in postopek, ki so ga sprejele države članice v skladu z odstavkom 1. Skupna oblika zapisa podatkov in postopki se določijo v tesnem sodelovanju s subjekti, odgovornimi za merjenje, in organizacijami potrošnikov. Države članice zagotovijo, da udeleženci na trgu uporabljajo skupno evropsko obliko zapisa podatkov.

Obrazložitev

Sodelovanje ustreznih strank je ključno za zagotovitev realnega in ustreznega rezultata.

Predlog spremembe    85

Predlog direktive

Člen 26 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice zagotovijo , da so odjemalcem za reševanje sporov v zvezi s pravicami in obveznostmi, ki jih določa ta direktiva, na voljo enostavni, pravični, pregledni, neodvisni, uspešni in učinkoviti mehanizmi zunajsodnega reševanja sporov. Če je odjemalec potrošnik v smislu Direktive 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta46, so taki zunajsodni mehanizmi skladni z zahtevami glede kakovosti iz Direktive 2013/11/EU in določajo sistem povračil in/ali odškodnin, če je to upravičeno .

Države članice zagotovijo, da so odjemalcem za reševanje sporov v zvezi s pravicami in obveznostmi, ki jih določa ta direktiva, na voljo enostavni, pravični, pregledni, neodvisni, uspešni in učinkoviti mehanizmi zunajsodnega reševanja sporov v okviru neodvisnega mehanizma, kot je varuh pravic odjemalcev energije ali organ za potrošnike, ki zagotavlja učinkovito obravnavo pritožb in zunajsodno reševanje sporov. Ti mehanizmi bodo lahko obravnavali vse pritožbe odjemalcev na trgu električne energije, tudi v zvezi s paketnimi ponudbami, novimi proizvodi in ponudniki storitev, kot so združevalci in lokalne energetske skupnosti. Če je odjemalec dejavni odjemalec ali potrošnik v smislu Direktive 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta46, so ti zunajsodni mehanizmi skladni z zahtevami glede kakovosti iz Direktive 2013/11/EU in določajo sistem povračil in/ali odškodnin, ki jih opredelijo regulator in varuh pravic odjemalcev energije ali organ za potrošnike, če je to upravičeno.

_________________

_________________

46 UL L 165, 18.6.2013, str. 63–79.

46 UL L 165, 18.6.2013, str. 63–79.

Obrazložitev

Izkazalo se je, da so potrebni neodvisni mehanizmi, kot so varuh pravic odjemalcev energije in organi za potrošnike, za podporo odjemalcem in drugim udeležencem na trgu, da se doseže zunajsodno reševanje sporov in hkrati zaščitijo pravice odjemalcev. V ta člen bi bilo treba vključiti določbe, ki jih je sprejel 9. forum za državljane o energiji.

Predlog spremembe    86

Predlog direktive

Člen 28 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, da zaščitijo odjemalce in poskrbijo zlasti za ustrezne nadzorne ukrepe za zaščito ranljivih odjemalcev. V tej zvezi vsaka država članica opredeli koncept ranljivih odjemalcev, ki se lahko nanaša na energijsko revščino in med drugim lahko prepoveduje odklop električne energije tem odjemalcem v času krize. Države članice zagotovijo, da se izvajajo pravice in obveznosti, povezane z ranljivimi odjemalci. Zlasti sprejmejo ukrepe za zaščito odjemalcev v odmaknjenih območjih. Zagotovijo visoko raven varstva potrošnikov, zlasti glede preglednosti splošnih pogodbenih pogojev, splošnih informacij in mehanizmov za reševanje sporov.

1.  Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, da zaščitijo odjemalce in poskrbijo zlasti za ustrezne nadzorne ukrepe za zaščito ranljivih odjemalcev, ki jim grozi energijska revščina. V zvezi s tem vsaka država članica opredeli koncept ranljivih odjemalcev in med drugim omeni energijsko revne ali ranljive odjemalce, ki jim grozi energijska revščina, ter prepove odklop električne energije tem odjemalcem v času krize. Države članice zagotovijo, da se izvajajo pravice in obveznosti, povezane z ranljivimi odjemalci. Zlasti sprejmejo ukrepe za zaščito odjemalcev v odmaknjenih območjih. Zagotovijo visoko raven varstva potrošnikov, zlasti glede preglednosti splošnih pogodbenih pogojev, splošnih informacij in mehanizmov za reševanje sporov.

Obrazložitev

Ta predlog spremembe se navezuje na predlog spremembe 88 k členu 29 (energijska revščina). Energijski revščini bi morali vsi zakonodajalci nameniti več pozornosti, saj imajo pomembno vlogo pri varstvu najranljivejših skupnosti in preprečevanju, da bi nekatere skupine v družbi prizadela energijska revščina. Ukrepi za ranljive odjemalce bi morali biti usklajeni z ukrepi za odpravljanje energijske revščine ali bi jih morali dopolnjevati. Ta predlog spremembe je v skladu s členom 5(2), ki ga je predlagala Komisija, in predlogom spremembe tega člena (predlog spremembe 128), ki so ga vložili isti avtorji, vključno s kategorijo ranljivih odjemalcev, ki jim grozi energijska revščina.

Predlog spremembe    87

Predlog direktive

Člen 28 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, kot so oblikovanje nacionalnih energetskih akcijskih načrtov, zagotavljanje dajatev v okviru sistemov socialne varnosti za zagotovitev potrebne oskrbe z električno energijo za ranljive odjemalce ali podpora za izboljšanje energijske učinkovitosti, zato da bi obravnavale energijsko revščino , kadar je ugotovljeno, da obstaja, med drugim tudi v širšem kontekstu revščine. Takšni ukrepi ne ovirajo dejanskega odprtja trga, kot je določeno v členu 4, ali njegovega delovanja, o njih pa se obvesti Komisijo, kadar je to ustrezno, v skladu z določbami člena 9(4) . Takšno obveščanje lahko vključuje ukrepe, ki se sprejmejo v okviru splošnega sistema socialne varnosti.

2.  Države članice sprejmejo ustrezne ukrepe, kot so oblikovanje nacionalnih energetskih akcijskih načrtov, zagotavljanje dajatev v okviru sistemov socialne varnosti za zagotovitev potrebne oskrbe z električno energijo za ranljive odjemalce in podpora za izboljšanje energijske učinkovitosti, zato da bi obravnavale energijsko revščino, kadar je ugotovljeno, da obstaja, med drugim tudi v širšem kontekstu revščine. Tovrstni ukrepi ne ovirajo dejanskega odprtja trga, kot je določeno v členu 4, ali njegovega delovanja, v skladu z določbami člena 9(4) pa se po potrebi o njih obvesti Komisijo. Obveščanje lahko vključuje ukrepe, ki se sprejmejo v okviru splošnega sistema socialne varnosti.

Obrazložitev

This amendment is linked to AM 88 on Article 29 (Energy poverty), AM 86 on Article 28(1) and AM 14 on Recital 40 (according to which Member States should, inter alia, provide mechanisms to support the development of more efficient heating and cooling technologies to tackle energy poverty). The issue of energy poverty requires greater attention from all legislators as they have an important role to protect the most vulnerable communities, and prevent groups in society from falling into energy poverty. Vulnerable consumer actions should be aligned with or contributing to measures to address energy poverty.

Predlog spremembe    88

Predlog direktive

Člen 29 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice opredelijo niz meril za oceno energijske revščine. Države članice nepretrgoma spremljajo število gospodinjstev z energijsko revščino ter Komisiji vsaki dve leti v okviru svojih celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov v skladu s členom 21 [uredba o upravljanju, kot je bila predlagana v COM(2016) 759] poročajo o spremembah na področju energijske revščine in ukrepih, sprejetih za njeno preprečevanje.

Države članice opredelijo skupen niz meril za oceno energijske revščine ter sprejmejo široko in skupno opredelitev energijske revščine ob upoštevanju novega sporočila Komisije in akcijskega načrta o energijski revščini ter v skladu z merili iz Uredbe (EU) .../... [uredba o upravljanju]. Države članice nepretrgoma spremljajo število gospodinjstev z energijsko revščino ter število odjemalcev, ki jim grozi energijska revščina. Države članice Komisiji vsaki dve leti v okviru svojih celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov v skladu s členom 21 [uredba o upravljanju, kot je bila predlagana v COM(2016)0759] poročajo o spremembah na področju energijske revščine in ukrepih, sprejetih za njeno preprečevanje.

Predlog spremembe    89

Predlog direktive

Člen 31 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5.  Vsak operater distribucijskega sistema nabavi električno energijo, ki jo rabi za pokritje izgub energije in nefrekvenčnih pomožnih storitev v svojem sistemu, po preglednih, nediskriminatornih in tržno zasnovanih postopkih, kadar koli izvaja to dejavnost. Razen če analiza stroškov in koristi to upravičuje, operater distribucijskega sistema nefrekvenčne pomožne storitve naroča pregledno, nediskriminatorno in na tržni osnovi, s čimer se zagotavlja dejanska udeležba vseh udeležencev na trgu, vključno z obnovljivimi viri energije, odzivom na povpraševanje, skladišči energije in združevalci, zlasti z zahtevo, da regulativni organi ali operaterji distribucijskih sistemov v tesnem sodelovanju z vsemi udeleženci na trgu opredelijo tehnične podrobnosti za sodelovanje na teh trgih na osnovi tehničnih zahtev teh trgov in zmožnosti vseh udeležencev na trgu .

5.  Vsak operater distribucijskega sistema nabavi električno energijo, ki jo rabi za pokritje izgub energije in nefrekvenčnih pomožnih storitev v svojem sistemu, po preglednih, nediskriminatornih in tržno zasnovanih postopkih, kadar koli izvaja to dejavnost. Razen če to upravičuje analiza stroškov in koristi, operater distribucijskega sistema nefrekvenčne pomožne storitve naroča pregledno, nediskriminatorno in na tržni osnovi ter pri tem daje prednost proizvodnji iz obnovljivih virov, s čimer se zagotavlja dejanska udeležba vseh udeležencev na trgu, vključno z obnovljivimi viri energije, odzivom na povpraševanje, skladišči energije in združevalci, zlasti z zahtevo, da regulativni organi ali operaterji distribucijskih sistemov v tesnem sodelovanju z vsemi udeleženci na trgu opredelijo tehnične podrobnosti za sodelovanje na teh trgih na osnovi tehničnih zahtev teh trgov in zmožnosti vseh udeležencev na trgu.

Predlog spremembe    90

Predlog direktive

Člen 32 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Operaterji distribucijskih sistemov opredelijo standardizirane tržne proizvode za naročene storitve, pri čemer zagotavljajo dejansko sodelovanje vseh udeležencev na trgu, vključno z obnovljivimi viri energije, odzivom na povpraševanje in združevalci. Operaterji distribucijskih sistemov si izmenjujejo vse potrebne informacije in se usklajujejo z operaterji prenosnih sistemov, da se zagotovi optimalna izraba virov, varno in učinkovito obratovanje sistema ter olajša razvoj trga. Operaterji distribucijskih sistemov so ustrezno plačani za naročilo takih storitev, da si povrnejo najmanj nanašajoče se stroške, vključno s stroški za potrebne informacijske in komunikacijske tehnologije, vključujoč stroške, ki se nanašajo na potrebno informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo.

Operaterji distribucijskih sistemov opredelijo standardizirane tržne proizvode za naročene storitve, pri čemer zagotavljajo dejansko sodelovanje vseh udeležencev na trgu, tako da zagotovijo prednostni dostop za spremenljive obnovljive vire energije ter vključijo prilagajanje odjema in združevalce. Operaterji distribucijskih sistemov si izmenjujejo vse potrebne informacije in se usklajujejo z operaterji prenosnih sistemov, da se zagotovi optimalna izraba virov, varno in učinkovito obratovanje sistema ter olajša razvoj trga. Operaterji distribucijskih sistemov so ustrezno plačani za naročilo takih storitev, da si povrnejo najmanj nanašajoče se stroške, vključno s stroški za potrebne informacijske in komunikacijske tehnologije, vključujoč stroške, ki se nanašajo na potrebno informacijsko in komunikacijsko infrastrukturo.

Predlog spremembe    91

Predlog direktive

Člen 33 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Države članice zagotovijo potreben regulativni okvir za lažjo priključitev javno dostopnih in zasebnih polnilnih mest na distribucijska omrežja. Države članice zagotovijo, da operaterji distribucijskih sistemov nediskriminatorno sodelujejo z vsakim podjetjem, ki ima v lasti, razvija, vodi ali upravlja polnilna mesta za električna vozila, tudi kar zadeva priključitev na omrežje.

1.  Države članice zagotovijo potreben regulativni okvir za lažjo priključitev javno dostopnih in zasebnih polnilnih mest v skladu z opredelitvijo iz člena 8(2) Direktive (EU) .../... [prenovljene direktive o energetski učinkovitosti stavb] na prenosna omrežja. Države članice zagotovijo, da operaterji prenosnih sistemov in operaterji distribucijskih sistemov nediskriminatorno sodelujejo z vsakim podjetjem, ki ima v lasti, razvija, vodi ali upravlja polnilna mesta za električna vozila, tudi kar zadeva priključitev na omrežje.

Obrazložitev

The provisions of this Directive should be aligned to the Energy Performance of Buildings Directive and the Alternative Fuels Infrastructure Directive. The voltage level acting as the border between transmission and distribution networks widely varies across Europe. Thus, the need for connection of recharging points to the distribution voltage level in some Member States may be equivalent to a connection to the transmission voltage level in other Member States. Moreover, with the expected growth in recharging points, the corresponding connections will be needed at increasingly higher voltage levels eventually including transmission networks.

Predlog spremembe    92

Predlog direktive

Člen 33 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice lahko operaterjem distribucijskih sistemov dovolijo, da imajo v lasti, razvijajo, vodijo ali upravljajo polnilna mesta za električna vozila le, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

2.  Države članice lahko operaterjem distribucijskih sistemov dovolijo, da imajo v lasti, razvijajo, vodijo ali upravljajo javna polnilna mesta za električna vozila le, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

Obrazložitev

Zaradi uskladitve z direktivo o infrastrukturi za alternativna goriva.

Predlog spremembe    93

Predlog direktive

Člen 33 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

2a.  Operaterji distribucijskih sistemov imajo lahko v lasti, razvijajo, vodijo in upravljajo javna polnilna mesta za električna vozila za potrebe svojega voznega parka.

Obrazložitev

Zaradi uskladitve z direktivo o infrastrukturi za alternativna goriva.

Predlog spremembe    94

Predlog direktive

Člen 33 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Države članice redno oziroma najmanj vsakih pet let opravijo javno posvetovanje, da bi ponovno ocenile morebitno zanimanje strank na trgu, da bi imele v lasti, razvijale, upravljale ali vodile polnilna mesta za električna vozila. Če javno posvetovanje pokaže, da so tretje strani zmožne imeti v lasti, razvijati, voditi ali upravljati taka polnilna mesta, države članice zagotovijo, da se dejavnosti operaterjev distribucijskih sistemov postopoma ukinejo.

4.  Države članice redno oziroma najmanj vsakih pet let opravijo javno posvetovanje, da bi ponovno ocenile morebitno zanimanje strank na trgu, da bi imele v lasti, razvijale, upravljale ali vodile polnilna mesta za električna vozila. Če javno posvetovanje pokaže, da so tretje strani zmožne imeti v lasti, razvijati, voditi ali upravljati taka polnilna mesta, države članice zagotovijo, da se dejavnosti operaterjev distribucijskih sistemov postopoma ukinejo. Operaterji distribucijskih sistemov so upravičeni do povračila naložbe v polnilno infrastrukturo pod poštenimi in razumnimi pogoji.

Obrazložitev

Zaradi stabilnosti naložbenega okolja so operaterji distribucijskih sistemov upravičeni do povračila stroškov, povezanih z infrastrukturo za elektromobilnost.

Predlog spremembe    95

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Operaterjem distribucijskih sistemov ni dovoljeno, da imajo v lasti, razvijajo, vodijo ali upravljajo objekte za shranjevanje energije.

črtano

Predlog spremembe    96

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.   Brez poseganja v odstavek 1b se operaterji distribucijskih sistemov, ki želijo imeti v lasti, razvijati, voditi ali upravljati objekte za shranjevanje, posvetujejo z nacionalnim regulativnim organom o tem, ali so izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji.

Predlog spremembe    97

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Z odstopanjem od točke (a) odstavka 1 lahko operaterji distribucijskih sistemov imajo v lasti, razvijajo, vodijo ali upravljajo objekte za shranjevanje energije, če nacionalni regulativni organ na podlagi analize stroškov in koristi ter po opravljenem javnem posvetovanju oceni, da ni treba uporabiti pogojev iz točke (a) odstavka 1, in jim to odobri.

Predlog spremembe    98

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko države članice dovolijo, da imajo operaterji distribucijskih sistemov v lasti skladišča, jih razvijajo, vodijo ali upravljajo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

2.  Operaterji distribucijskih sistemov lahko imajo v lasti v lasti skladišča, jih razvijajo, vodijo ali upravljajo samo, če so ti objekti potrebni, da lahko operater distribucijskega sistema izpolni svoje obveznosti na podlagi te uredbe za učinkovito, zanesljivo in varno obratovanje distribucijskega sistema, in če so izpolnjeni naslednji pogoji:

Predlog spremembe    99

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a)  druge stranke po odprtem in preglednem razpisnem postopku niso izrazile zanimanja, da bi imele v lasti, razvijale, vodile ali upravljale skladišča;

(a)  druge stranke po odprtem in preglednem razpisnem postopku, ki ga nadzirajo nacionalni regulativni organi, ne izrazijo zanimanja, da bi imele v lasti, nadzirale, vodile ali upravljale take stroškovno učinkovite objekte, ki bi operaterju prenosnega sistema, opredeljenemu kot stroškovno učinkovitemu akterju, omogočali shranjevanje in/ali pomožne storitve, in

Predlog spremembe    100

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 2 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  taka skladišča so potrebna za to, da operaterji distribucijskih sistemov izpolnijo svoje obveznosti na podlagi te direktive za učinkovito, zanesljivo in varno obratovanje distribucijskega sistema ter

(b)  taka skladišča operater distribucijskega sistema uporablja izključno za izpolnitev svojih obveznosti na podlagi te direktive za učinkovito, zanesljivo in varno obratovanje distribucijskega sistema, ne pa za prodajo električne energije na trgu.

Predlog spremembe    101

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  je regulatorni organ ocenil potrebo po takem odstopanju ob upoštevanju pogojev iz točk (a) in (b) in ga odobril.

črtano

Predlog spremembe    102

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Regulativni organi redno oziroma najmanj vsakih pet let opravijo javno posvetovanje, da bi ponovno ocenili morebitno zanimanje strank na trgu za vlaganje v skladišča energije ali da bi skladišča energije razvijale, vodile ali upravljale. Če javno posvetovanje pokaže, da so tretje strani zmožne imeti v lasti, razvijati, voditi ali upravljati taka skladišča, države članice zagotovijo, da se dejavnosti operaterjev distribucijskih sistemov postopoma ukinejo.

4.  Regulativni organi redno oziroma najmanj vsakih pet let opravijo javno posvetovanje, da bi ponovno ocenili morebitno zanimanje strank na trgu za vlaganje v skladišča energije ali da bi skladišča energije razvijale, vodile ali upravljale. Če javno posvetovanje pokaže, da so tretje osebe zmožne stroškovno učinkovito imeti v lasti, razvijati, voditi ali upravljati takšne objekte in da izkažejo interes za to, države članice zagotovijo, da se dejavnosti operaterjev distribucijskih sistemov postopoma ukinejo. Operaterji distribucijskih sistemov so upravičeni do povračila naložbe v skladišča pod poštenimi in razumnimi pogoji.

Predlog spremembe    103

Predlog direktive

Člen 36 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a.   Države članice lahko podprejo razvoj osnovnega omrežja javno dostopnih polnilnih mest, da se odpravijo ovire za začetni razvoj elektromobilnosti.

Predlog spremembe    104

Predlog direktive

Člen 40 – odstavek 1 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d)  uravnava prenos električne energije po sistemu ob upoštevanju izmenjave z drugimi povezanimi sistemi. Zato je operater prenosnega sistema odgovoren za zagotovitev varnega, zanesljivega in učinkovitega elektroenergetskega sistema ter s tem zagotavlja razpoložljivost vseh potrebnih pomožnih storitev, vključno s tistimi, ki se izvajajo kot prilagajanje odjema in shranjevanje energije , če je takšna razpoložljivost neodvisna od vseh drugih prenosnih sistemov, s katerimi je njegov sistem povezan;

(d)  uravnava prenos električne energije po sistemu ob upoštevanju izmenjave z drugimi povezanimi sistemi. Zato je operater prenosnega sistema odgovoren za zagotovitev varnega, zanesljivega in učinkovitega elektroenergetskega sistema ter s tem zagotavlja razpoložljivost vseh potrebnih pomožnih storitev, vključno s tistimi, ki se izvajajo kot prilagajanje odjema in shranjevanje energije, ter električnimi vozili, če je razpoložljivost neodvisna od vseh drugih prenosnih sistemov, s katerimi je njegov sistem povezan;

Obrazložitev

Električna vozila lahko zagotavljajo pomembne pomožne storitve za sistem tako, da dovajajo električno energijo v omrežje ali spreminjajo svojo stopnjo polnjenja. Zato bi moral imeti operater prenosnega sistema na voljo informacije v realnem času o povpraševanju s strani električnih vozil. Ta predlog spremembe je v skladu s izjavo Komisije v uvodni izjavi 27, da je elektromobilnost pomemben element energetskega prehoda in da je treba ustvariti ugodne pogoje za električna vozila.

Predlog spremembe    105

Predlog direktive

Člen 40 – odstavek 1 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ja)  zagotovi digitalizacijo prenosnih sistemov, med drugim za učinkovito pridobivanje in uporabo podatkov v realnem času ter pametne razdelilno-transformatorske postaje;

Obrazložitev

Digitalizacija omrežja in razvoj pametnih omrežij se ne more omejevati na distribucijo, temveč pomeni rešitev za ves sistem. Vendar pa Evropska komisija digitalne rešitve omenja le v zvezi z operaterji distribucijskih sistemov in pri tem ne upošteva, da se tudi na ravni prenosnih omrežij odvija digitalna preobrazba (na primer učinkovito pridobivanje in uporaba podatkov v realnem času, pametne razdelilno-transformatorske postaje itd.). Digitalizacija presega uvajanje pametnih števcev na maloprodajnem trgu. Inovacije so potrebne na ravni sistema in se ne smejo deliti med prenos in distribucijo.

Predlog spremembe    106

Predlog direktive

Člen 40 – odstavek 1 – točka j b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(jb)  zagotovi upravljanje podatkov, kibernetsko varnost in varstvo podatkov;

Obrazložitev

Upravljanje podatkov je širok izraz, ki vključuje tudi podatke, ki so potrebni za delovanje celotnega sistema, za namene poravnave, za merjenje porabe odjemalcev, proizvajalcev ali skladišč, povezanih v sistem, itd. Ustrezni mehanizmi za zaščito celovitosti teh podatkov in podatkovnih sistemov, ki jih upravljajo operaterji prenosnih omrežij, pred vsemi vrstami napadov so že zdaj ključna naloga vseh operaterjev prenosnih sistemov, zato jo je treba dodeliti njim.

Predlog spremembe    107

Predlog direktive

Člen 40 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Države članice lahko določijo, da eno ali več obveznosti iz točk (a) do (j) odstavka 1 dodelijo operaterju prenosnega sistema, ki ni tisti, ki ima v lasti prenosni sistem, za katerega bi zadevne obveznosti sicer veljale. Operater prenosnega sistema, kateremu se dodelijo naloge, je certificiran na podlagi ločenega lastništva in izpolnjuje zahteve iz člena 43, vendar nima v lasti prenosnega sistema, za katerega je odgovoren. Operater prenosnega sistema, ki ima v lasti prenosni sistem, izpolnjuje zahteve iz poglavja VI in se certificira v skladu s členom 43.

2.  Države članice lahko določijo, da eno ali več obveznosti iz točk (a) do (j) odstavka 1 dodelijo operaterju prenosnega sistema, ki ni tisti, ki ima v lasti prenosni sistem, za katerega bi zadevne obveznosti sicer veljale, na podlagi uradne in utemeljene zahteve operaterja prenosnega sistema, ki želi prenesti katero od svojih obveznosti, in odobritve zadevnih držav članic. Operater prenosnega sistema, kateremu se dodelijo naloge, je certificiran na podlagi ločenega lastništva in izpolnjuje zahteve iz člena 43, vendar nima v lasti prenosnega sistema, za katerega je odgovoren. Operater prenosnega sistema, ki ima v lasti prenosni sistem, izpolnjuje zahteve iz poglavja VI in se certificira v skladu s členom 43.

Obrazložitev

Ta določba omogoča prenos nekaterih funkcij obratovanja sistema (navedenih v členu 40(1)) z obstoječega operaterja prenosnega sistema na drugega (novega ali že obstoječega). Ta prenos lahko pomembno vpliva na učinkovitost in varnost elektroenergetskih sistemov.

Predlog spremembe    108

Predlog direktive

Člen 40 – odstavek 4 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  zagotavlja učinkovito sodelovanje vseh udeležencev na trgu, vključno z obnovljivimi viri energije, prilagajanjem odjema, objekti za shranjevanje energije in združevalci, zlasti s tem, da od regulativnih organov ali operaterjev prenosnih sistemov zahteva, da v tesnem sodelovanju z vsemi udeleženci na trgu opredelijo tehnične podrobnosti za sodelovanje na teh trgih na podlagi tehničnih zahtev teh trgov in zmogljivosti vseh udeležencev na trgu.

(b)  zagotavlja učinkovito sodelovanje vseh udeležencev na trgu, pri čemer daje prednost spremenljivim obnovljivim virom energije in vključuje prilagajanje odjema, objekte za shranjevanje energije in združevalce, zlasti s tem, da od regulativnih organov ali operaterjev prenosnih sistemov zahteva, da v tesnem sodelovanju z vsemi udeleženci na trgu opredelijo tehnične podrobnosti za sodelovanje na teh trgih na podlagi tehničnih zahtev teh trgov in zmogljivosti vseh udeležencev na trgu.

Predlog spremembe    109

Predlog direktive

Člen 54 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1.  Operaterjem prenosnih sistemov ni dovoljeno, da imajo v lasti, vodijo ali upravljajo objekte za shranjevanje energije in da imajo neposredno ali posredno v lasti nadzorna sredstva, ki zagotavljajo pomožne storitve.

1.  Operaterjem prenosnih sistemov je dovoljeno, da imajo v lasti, vodijo ali upravljajo objekte za shranjevanje energije in da imajo neposredno ali posredno v lasti nadzorna sredstva, ki zagotavljajo pomožne storitve, kadar so ti objekti ali sredstva sestavni del prenosnega sistema in če je nacionalni regulativni organ dal soglasje, pa tudi v vseh drugih primerih, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 

(a)  druge stranke po odprtem in preglednem razpisnem postopku, ki ga nadzirajo nacionalni regulativni organi, ne izrazijo zanimanja, da bi imele v lasti, nadzirale, vodile ali upravljale take stroškovno učinkovite objekte, ki omogočajo shranjevanje in/ali pomožne storitve operaterju prenosnega sistema, in

 

(b)  taki objekti za shranjevanje ali pomožne storitve so potrebni, da lahko operaterji prenosnih sistemov izpolnijo svoje obveznosti na podlagi te uredbe za učinkovito, zanesljivo in varno obratovanje prenosnega sistema, in se ne uporabljajo za prodajo električne energije na trgu.

Predlog spremembe    110

Predlog direktive

Člen 54 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a.   Brez poseganja v odstavek 1b se upravljavci prenosnih omrežij, ki izkažejo zanimanje za lastništvo, razvoj, upravljanje ali delovanje skladišč, posvetuje z nacionalnim regulativnim organom o tem, ali so izpolnjeni pogoji iz odstavka 1.

Predlog spremembe    111

Predlog direktive

Člen 54 – odstavek 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b.  Z odstopanjem od točke (a) odstavka 1 se sistemskim operaterjem prenosnega omrežja dovoli, da imajo v lasti, razvijajo, vodijo ali upravljajo objekte za shranjevanje energije, če nacionalni regulativni organ na podlagi analize stroškov in koristi ter po opravljenem javnem posvetovanju oceni, da ni treba uporabiti pogojev iz točke (a) odstavka 1, in to odobri.

Predlog spremembe    112

Predlog direktive

Člen 54 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2.  Z odstopanjem od odstavka 1 lahko države članice dovolijo operaterjem prenosnih sistemov, da imajo v lasti, vodijo ali upravljajo objekte za shranjevanje ali sredstva, ki zagotavljajo nefrekvenčne pomožne storitve, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

črtano

(a)   druge stranke po odprtem in preglednem razpisnem postopku niso izrazile zanimanja, da bi imele v lasti, nadzirale, vodile ali upravljale take objekte za shranjevanje, ki omogočajo shranjevanje in/ali nefrekvenčne pomožne storitve operaterju prenosnega sistema;

 

(b)   taki objekti za shranjevanje ali nefrekvenčne pomožne storitve so potrebni za to, da operaterji prenosnih sistemov izpolnijo svoje obveznosti na podlagi te direktive za učinkovito, zanesljivo in varno obratovanje prenosnega sistema in da se ne uporabljajo za prodajo električne energije na trgu ter

 

(c)   regulatorni organ je ocenil potrebo po takem odstopanju ob upoštevanju pogojev iz točk (a) in (b) tega odstavka ter jo odobril.

 

Predlog spremembe    113

Predlog direktive

Člen 54 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4.  Operater prenosnega sistema redno oziroma vsaj vsakih pet let izvaja javno posvetovanje v zvezi z zahtevanimi storitvami shranjevanja, da se oceni morebiten interes udeležencev na trgu za vlaganje v takšne objekte in da prekine svoje dejavnosti shranjevanja, če lahko storitev stroškovno učinkovito opravljajo tretje osebe.

4.  Operater prenosnega sistema pod nadzorom nacionalnega regulativnega organa redno oziroma vsaj vsakih pet let izvaja javno posvetovanje v zvezi z zahtevanimi storitvami shranjevanja, da se ponovno oceni morebiten interes udeležencev na trgu za vlaganje v takšne objekte, njihov razvoj, vodenje ali upravljanje. Če javno posvetovanje pokaže, da so tretje osebe zmožne imeti v lasti, razvijati, voditi ali upravljati takšne objekte na stroškovno učinkovit način, države članice zagotovijo, da se dejavnosti operaterjev distribucijskih sistemov postopoma ukinejo. Operaterji prenosnih sistemov so upravičeni do povračila naložbe v takšne objekte pod poštenimi in razumnimi pogoji.

Predlog spremembe    114

Predlog direktive

Člen 59 – odstavek 1 – točka o

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(o)  spremljati pojav restriktivnih pogodbenih praks, vključno z določbami o ekskluzivnosti, ki lahko velikim negospodinjskim odjemalcem preprečijo sklenitev pogodb z več kot enim dobaviteljem hkrati ali jih pri tem omejujejo, in o tem po potrebi obveščati nacionalne organe za konkurenco;

(o)  spremljati pojav restriktivnih pogodbenih praks, vključno z določbami o ekskluzivnosti, ki lahko odjemalcem preprečijo sklenitev pogodb z več kot enim dobaviteljem hkrati ali jih pri tem omejujejo, in o tem po potrebi obveščati nacionalne organe za konkurenco;

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je potreben, da se omogoči izvajanje predlogov sprememb 98 in 128 ter da se posameznikom omogoči sklepanje pogodb z več dobavitelji hkrati. Poleg tega zagotavlja skladnost s predlogi sprememb 128, 144 in 151. Vse vrste odjemalcev bi morale imeti možnost, da sklenejo pogodbo z več kot enim dobaviteljem električne energije. Gospodinjski odjemalec bi morda želel podpisati pogodbo o nakupu električne energije s proizvodno napravo na kraju samem ali v bližini in drugo pogodbo o dobavi z rednim dobaviteljem za preostalo porabo električne energije. To je ključno za spodbujanje dejavnejših odjemalcev ter za razvoj in porabo energije iz obnovljivih virov.

Predlog spremembe    115

Predlog direktive

Člen 59 – odstavek 1 – točka q

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(q)  skupaj z drugimi pristojnimi organi pomagati zagotavljati, da so ukrepi za varstvo potrošnikov učinkoviti in da se jih izvaja;

(q)  skupaj z drugimi pristojnimi organi pomagati zagotavljati, da so novi in že obstoječi ukrepi za varstvo potrošnikov, vključno s pravicami dejavnih odjemalcev, učinkoviti in da se izvajajo;

Predlog spremembe    116

Predlog direktive

Člen 59 – odstavek 1 – točka x a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(xa)  spremljati dostop do trga za lokalne energetske skupnosti, vključno s številom obstoječih lokalnih energetskih skupnosti, regulativnimi ovirami, ki onemogočajo dostop do trga ali udeležbo pri različnih dejavnostih, enako obravnavo energetskih skupnosti, njihovim vplivom na konkurenčnost in varstvo odjemalcev ter koristmi, ki jih zagotavljajo, pri čemer upošteva ranljive odjemalce in gospodinjstva, ki jih pesti energijska revščina.

Predlog spremembe    117

Predlog direktive

Člen 59 – odstavek 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8.  Z namenom povečanja preglednosti na trgu in da se vsem zainteresiranim stranem zagotovijo vse potrebne informacije, odločitve ali predlogi za sklep v zvezi s tarifami za prenos in distribucijo iz člena 60(3), regulativni organi dajo na voljo udeležencem na trgu podrobno metodologijo in osnovne stroške, uporabljene za izračun ustreznih omrežnih tarif.

8.  Z namenom povečanja preglednosti na trgu in da se vsem zainteresiranim stranem zagotovijo vse potrebne informacije, odločitve ali predlogi za sklep v zvezi s tarifami za prenos in distribucijo iz člena 60(3), nacionalni regulativni organi dajo na voljo udeležencem na trgu podrobno metodologijo in osnovne predpostavke, uporabljene za izračun ustreznih omrežnih tarif, ki zajemajo analizo stroškov in koristi za distribuirane vire energije, zlasti tiste, ki jih zagotavljajo dejavni odjemalci in lokalne energetske skupnosti, vključno z oceno njihove potencialne vrednosti za omrežje in prispevkom k drugim ciljem energetske politike.

Predlog spremembe    118

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b)  jasno navajajo svoje lastnike in fizično ali pravno osebo, ki upravlja z orodjem;

(b)  jasno navajajo svoje lastnike in fizično ali pravno osebo, ki upravlja orodje, ter informacije o financiranju orodij;

Predlog spremembe    119

Predlog direktive

Priloga I – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e)  zagotavljajo točne in najnovejše informacije ter navajajo čas zadnje posodobitve;

(e)   zagotavljajo točne in najnovejše informacije ter navajajo čas zadnje posodobitve, pri tem pa so vključeni:

 

  tarifa in razčlenitev davkov, dajatev, pristojbin in stroškov, ki jih zajema energetska tarifa;

 

  odstotni delež virov energije, ki so se uporabljali v skupni mešanici virov energije v preteklem letu;

 

  za ponudbe iz obnovljivih virov energije informacije o prispevku posameznega vira energije k električni energiji, ki jo je kupil odjemalec, vključno z deleži posameznega obnovljivega vira energije glede na tehnologijo in državo izvora, o deležu ali odstotku porabe, ki se zagotavlja neposredno od proizvajalcev energije iz obnovljivih virov in dobaviteljeve lastne proizvodnje, ter o ukrepih, ki ustvarjajo dodatne okoljske in socialne koristi, vključno z novimi naložbami v obnovljive vire energije;

 

  natančna opredelitev „zelene tarife“, ki se oglašuje, vključno s stopnjo dodatnosti;

 

  informacije o vplivih mešanice virov energije na okolje, izražene z emisijami CO2 in radioaktivnimi odpadki, ki so rezultat proizvodnje električne energije iz skupne mešanice goriv, ki jih je dobavitelj uporabljal v predhodnem letu;

 

  kakovost storitev, postopki za reševanje pritožb, raven zadovoljstva odjemalcev in zavajajoče prakse;

Predlog spremembe    120

Predlog direktive

Priloga II – točka 1 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Poleg tega so končnim odjemalcem v njihovih računih in rednih obračunih, ali pa so jim priloženi, na voljo primerjave s povprečnim posplošenim ali referenčnim odjemalcem iz iste kategorije.

Poleg tega so končnim odjemalcem v njihovih računih in rednih obračunih na voljo ali pa so jim priložene primerjave s povprečnim posplošenim ali referenčnim odjemalcem iz iste kategorije ter ocena, katere od navedenih tarif bi bile zanje najugodnejše, če bi bil vzorec porabe v prihodnjem letu enak kot v preteklem letu.

Obrazložitev

Informacije o najugodnejši tarifi bi odjemalcem pomagale, da ne bi vztrajali pri zastarelih in neugodnih tarifah.

Predlog spremembe    121

Predlog direktive

Priloga II – točka 4 – odstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c)  najmanj navedbo sklicevanja na obstoječe referenčne vire, kot so spletne strani, kjer so javnosti na voljo podatki o vplivih na okolje, izraženi vsaj z emisijami CO2 in radioaktivnimi odpadki, ki so rezultat proizvodnje električne energije iz skupne mešanice goriv, ki jih je dobavitelj koristil v predhodnem letu;

(c)  podatki o vplivih na okolje, izraženi vsaj z emisijami CO2 in radioaktivnimi odpadki, kot rezultat proizvodnje električne energije iz skupne mešanice goriv, ki jo je dobavitelj uporabljal v predhodnem letu;

Obrazložitev

Odjemalcu je treba neposredno zagotoviti osnovne informacije o njegovi porabi energije.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Skupna pravila notranjega trga električne energije (prenovitev)

Referenčni dokumenti

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

1.3.2017

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Pavel Poc

14.2.2017

Obravnava v odboru

21.6.2017

 

 

 

Datum sprejetja

21.11.2017

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

52

1

9

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Martin Häusling, Rupert Matthews, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica, Carlos Zorrinho

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Maria Noichl

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

52

+

ALDE:

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha

EFDD:

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jo Leinen, Susanne Melior, Maria Noichl, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

1

-

NI

Zoltán Balczó

9

0

ENF

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Kateřina Konečná

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Bart Staes, Davor Škrlec

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Skupna pravila notranjega trga električne energije (prenovitev)

Referenčni dokumenti

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Datum predložitve EP

30.11.2016

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Committees asked for opinions

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

1.3.2017

ECON

1.3.2017

ENVI

1.3.2017

IMCO

1.3.2017

Not delivering opinions

       Datum sklepa

BUDG

12.1.2017

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Krišjānis Kariņš

25.1.2017

 

 

 

Obravnava v odboru

25.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Datum sprejetja

21.2.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

50

4

9

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Florent Marcellesi, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Namestniki (člen 200(2) Poslovnika), navzoči pri končnem glasovanju

Jan Keller

Datum predložitve

27.2.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

50

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel

NI

Janusz Korwin-Mikke

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kurumbašev (Peter Kouroumbashev), Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

4

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier,

S&D

Edouard Martin

9

0

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis)

PPE

András Gyürk, Dennis Radtke, Hermann Winkler

S&D

Adam Gierek

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 13. marec 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov