Förfarande : 2016/0380(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0044/2018

Ingivna texter :

A8-0044/2018

Debatter :

PV 25/03/2019 - 16
CRE 25/03/2019 - 16

Omröstningar :

PV 26/03/2019 - 7.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2019)0226

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1462kWORD 246k
27.2.2018
PE 597.758v02-00 A8-0044/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning)

(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Krišjānis Kariņš

(Omarbetning – artikel 104 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR
 BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN
 YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning)

(COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2016)0864),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 194.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0495/2016),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av de motiverade yttrandena från den polska senaten, det österrikiska förbundsrådet och det ungerska parlamentet som lagts fram i enlighet med protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, och enligt vilka utkastet till lagstiftningsakt inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen,

–  med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 31 maj 2017(1),

–  med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 13 juli 2017(2),

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(3),

–  med beaktande av skrivelsen av den 7 september 2017 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för industrifrågor, forskning och energi i enlighet med artikel 104.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av artiklarna 104 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (A8-0044/2018), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionens förslag inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5)  I kommissionens meddelande av den 15 juli 2015 En ny giv för energikonsumenterna31 presenteras kommissionens vision om en slutkundsmarknad som är bättre anpassad till energikonsumenterna, bland annat genom en bättre sammankoppling mellan grossist- och slutkundsmarknaderna. Med hjälp av ny teknik och nya innovativa energitjänsteföretag bör alla konsumenter kunna delta i energiomställningen och kontrollera sin egen energiförbrukning på ett sätt som främjar energieffektiva lösningar, vilket sparar pengar åt dem själva och bidrar till att minska den totala energiförbrukningen.

(5)  I kommissionens meddelande av den 15 juli 2015 En ny giv för energikonsumenterna31 presenteras kommissionens vision om en slutkundsmarknad som är bättre anpassad till energikonsumenterna, bland annat genom en bättre sammankoppling mellan grossist- och slutkundsmarknaderna. Med hjälp av nya former av teknik och nya innovativa energitjänsteföretag bör alla konsumenter kunna bli mer medvetna om sin energiförbrukning och delta helt och fullt i energiomställningen och kontrollera sin egen energiförbrukning på ett sätt som främjar energieffektiva lösningar, vilket sparar pengar åt dem själva och bidrar till att minska den totala energiförbrukningen.

__________________

__________________

31 COM(2015) 339 final av den 15.7.2015.

31 COM(2015) 339 final av den 15.7.2015.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Meddelandet från kommissionen av den 15 juli 2015 Inledning av ett offentligt samråd om en ny marknadsmodell för energimarknaderna32 betonades att övergången från produktion i stora centrala kraftverk till decentraliserad produktion från förnybara energikällor och koldioxidsnåla marknader kräver en anpassning av de nuvarande bestämmelserna om elhandel och ändringar av befintliga marknadsroller. I meddelandet underströks också behovet att organisera elmarknaderna på ett mer flexibelt sätt och till fullo integrera alla marknadsaktörer – inklusive producenter av förnybar energi, nya energitjänsteleverantörer, energilagring och flexibel efterfrågan.

(6)  I meddelandet från kommissionen av den 15 juli 2015 Inledning av ett offentligt samråd om en ny marknadsmodell för energimarknaderna betonades att övergången från produktion i stora centrala kraftverk till decentraliserad produktion från förnybara energikällor och koldioxidsnåla marknader kräver en anpassning av de nuvarande bestämmelserna om elhandel och ändringar av rollerna för befintliga marknadsaktörer. I meddelandet underströks också behovet att organisera elmarknaderna på ett mer flexibelt sätt och till fullo integrera alla marknadsaktörer – inklusive producenter av förnybar energi, nya energitjänsteleverantörer, energilagring och flexibel efterfrågan. Lika viktigt är det att EU snabbt investerar i sammanlänkningar på europeisk nivå för energiöverföring via högspänningsnät.

_________________

_________________

32   COM(2015) 340 final av den 15.7.2015.

32   COM(2015) 340 final av den 15.7.2015.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  För att skapa en inre marknad för el bör medlemsstaterna främja integration av sina nationella marknader och samarbete mellan systemansvariga på unionsnivå och regional nivå, vilket också bör omfatta de enskilda system som bildar så kallade elöar och finns kvar i unionen.

Motivering

Detta skäl ska behållas i direktivet för att betona att medlemsstaterna måste samarbeta för att uppnå ett av de viktigaste målen i EU:s energipolitik, vilket är skapandet av den inre marknaden.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Unionens mål för förnybar energi kommer effektivast att uppnås om det skapas en marknadsram som belönar flexibilitet och innovationer. En elmarknad som utformats för att fungera väl är det viktigaste för att förnybar energi ska kunna tas i bruk.

Motivering

En välfungerande inre marknad för energi bör bidra till ibruktagande av förnybar energi och göra det möjligt för EU att uppnå sina mål för förnybar energi, liksom också att fullgöra sina internationella skyldigheter enligt klimatavtalet från Paris.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Konsumenterna är av avgörande betydelse för att uppnå den flexibilitet som krävs för att anpassa elsystemet till intermittent och distribuerad produktion av förnybar energi. Den tekniska utvecklingen inom nätförvaltning och förnybar produktion har öppnat många möjligheter för konsumenterna, och en sund konkurrens på slutkundsmarknaderna kommer att vara avgörande för att säkerställa ett marknadsstyrt införande av innovativa nya tjänster som svarar mot konsumenternas växlande behov och förmåga, samtidigt som systemets flexibilitet ökar. Konsumenterna får större möjlighet att delta på energimarknaden och att delta på nya sätt, och detta bör leda till att de kan dra nytta av den inre marknaden för el och till att unionens mål för förnybar energi uppnås.

(8)  Konsumenterna är av avgörande betydelse för att uppnå den flexibilitet som krävs för att anpassa elsystemet till intermittent och distribuerad produktion av förnybar energi. Den tekniska utvecklingen inom nätförvaltning och förnybar produktion har öppnat många möjligheter för konsumenterna. En sund konkurrens på slutkundsmarknaderna kommer att vara avgörande för att säkerställa ett marknadsstyrt införande av innovativa nya tjänster som tillgodoser konsumenternas växlande behov och förmåga, samtidigt som systemets flexibilitet ökar. Eftersom konsumenterna inte får information om sin energiförbrukning i realtid eller nära realtid, framför allt på grund av det gått trögt med att införa smarta mätare, har de dock inte kunnat delta aktivt på energimarknaden och i energiomställningen. Konsumenterna får större möjlighet och verktyg för att delta på energimarknaden och att delta på nya sätt, och detta bör leda till att de kan dra nytta av den inre marknaden för el och till att unionens mål för förnybar energi uppnås.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9)  De friheter som Europeiska unionens medborgare garanteras genom fördraget – bland annat fri rörlighet för varor, etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster – kan endast uppnås på en fullständigt öppnad marknad, där alla konsumenter fritt kan välja handlare och där alla handlare kan leverera fritt till sina kunder.

(9)  De friheter som Europeiska unionens medborgare garanteras genom fördraget – bland annat fri rörlighet för varor, etableringsfriheten och friheten att tillhandahålla tjänster – kan endast uppnås på en fullständigt öppnad och sammanlänkad marknad, där alla konsumenter fritt kan välja handlare och där alla handlare kan leverera fritt till sina kunder.

Motivering

Det här ändringsförslaget nödvändiggörs av tvingande skäl med anknytning till textens inre logik.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  För att trygga konkurrens och elförsörjning till mest konkurrenskraftiga pris bör medlemsstaterna och de nationella tillsynsmyndigheterna underlätta gränsöverskridande tillträde för nya elhandlare som levererar el från olika energikällor samt för nya leverantörer av elproduktion , lagring och efterfrågeflexibilitet.

(11)  För att trygga konkurrens och elförsörjning till mest konkurrenskraftiga pris bör medlemsstaterna och de nationella tillsynsmyndigheterna underlätta gränsöverskridande tillträde för nya elhandlare som levererar el från olika energikällor samt för nya leverantörer av elproduktion , lagring och efterfrågeflexibilitet. Medlemsstaterna bör dock samarbeta vid planläggningen av elflödena och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga oplanerade ringflöden av el.

Motivering

Ändringsförslaget hänger ihop med de bägge ändringsförslagen till artikel 3.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Medlemsstaterna bör säkerställa att den inre marknaden för el inte i onödan hindrar marknadsinträde, drift och marknadsutträde. Samtidigt bör det stå klart att denna skyldighet inte påverkar medlemsstaternas kvarstående behörigheter i förhållande till tredjeländer. Ett sådant klargörande får inte tolkas som klartecken för att en medlemsstat får utöva en för unionen exklusiv befogenhet. Det bör också göras klart att marknadsaktörer från tredjeländer måste följa EU:s och medlemsstaternas gällande lagstiftning, precis som alla andra marknadsaktörer.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b)  Europeiska rådet uppger i sina slutsatser från oktober 2014 att kommissionen med medlemsstaternas stöd ska vidta brådskande åtgärder för att garantera att ett minimimål på 10 % av de befintliga sammankopplingarna av elnäten uppnås med det snaraste och senast 2020, åtminstone för de medlemsstater som ännu inte har uppnått en miniminivå i fråga om integration på den inre energimarknaden, dvs. de baltiska staterna, Portugal och Spanien, samt för medlemsstater som utgör deras centrala ingångspunkt till den inre energimarknaden. Vidare står det att kommissionen även kommer att regelbundet rapportera till Europeiska rådet, i syfte att uppnå ett mål på 15 % till 2030.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(15)  För att uppnå mål av allmänt ekonomiskt intresse bör medlemsstaterna behålla stor handlingsfrihet när det gäller att införa skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster för elföretag. Medlemsstaterna bör tillförsäkra hushållskunder och, när medlemsstaterna anser det lämpligt, små företag rätten att få tillgång till el av en bestämd kvalitet till priser som kan jämföras enkelt och klart samt är transparenta och konkurrenskraftiga. Skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster genom reglering av leveranspriserna utgör dock en fundamentalt snedvridande åtgärd som ofta leder till ackumulering av tariffunderskott, begränsning av konsumenternas valfrihet, lägre incitament för energibesparingar och investeringar i energieffektivitet, lägre tjänstekvalitet, mindre engagemang och tillfredsställelse hos konsumenterna, begränsning av konkurrensen samt färre innovativa produkter och tjänster på marknaden. Följaktligen bör medlemsstaterna använda andra instrument, särskilt riktade socialpolitiska åtgärder, för att upprätthålla rimliga elpriser för hushållen. Ingripanden i prissättningen bör endast användas i vissa undantagsfall. En helt avreglerad slutkundsmarknad för el skulle stimulera priskonkurrens och andra typer av konkurrens bland befintliga elhandlare och uppmuntra nya aktörer att komma in på marknaden, och detta skulle öka konsumenternas valmöjligheter och tillfredsställelse.

(15)  För att uppnå mål av allmänt ekonomiskt intresse bör medlemsstaterna behålla stor handlingsfrihet när det gäller att införa skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster för elföretag. Medlemsstaterna bör tillförsäkra hushållskunder och, när medlemsstaterna anser det lämpligt, små företag rätten att få tillgång till el av en bestämd kvalitet till priser som kan jämföras enkelt och klart samt är transparenta och konkurrenskraftiga. Skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster genom reglering av leveranspriserna utgör dock en fundamentalt snedvridande åtgärd som ofta leder till ackumulering av tariffunderskott, begränsning av konsumenternas valfrihet, lägre incitament för energibesparingar och investeringar i energieffektivitet, lägre tjänstekvalitet, mindre engagemang och tillfredsställelse hos konsumenterna, begränsning av konkurrensen samt färre innovativa produkter och tjänster på marknaden. Följaktligen bör medlemsstaterna använda andra instrument, särskilt riktade socialpolitiska åtgärder, för att upprätthålla rimliga elpriser för hushållen. Ingripanden i prissättningen bör endast användas i vissa snävt avgränsade undantagsfall till skydd för de mest utsatta, och bör frångås inom en avgränsad tidsram. En helt avreglerad och välfungerande slutkundsmarknad för el skulle stimulera priskonkurrens och andra typer av konkurrens bland befintliga elhandlare och uppmuntra nya aktörer att komma in på marknaden, och detta skulle öka konsumenternas valmöjligheter och tillfredsställelse.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Effektiva möjligheter till tvistlösning för alla konsumenter borgar för ett bättre konsumentskydd. Medlemsstaterna bör införa snabba och effektiva förfaranden för behandling av klagomål.

(24)  Effektiva möjligheter till oberoende tvistlösningsmekanismer för alla konsumenter, till exempel i form av en energiombudsman eller ett konsumentorgan, borgar för ett bättre konsumentskydd. Medlemsstaterna bör införa snabba och effektiva förfaranden för behandling av klagomål.

Motivering

Det här ändringsförslaget nödvändiggörs av tvingande skäl med anknytning till textens inre logik.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(25)  Alla konsumenter bör kunna dra nytta av att delta direkt på marknaden, särskilt genom att anpassa sin förbrukning som svar på marknadssignaler och i gengäld få lägre elpriser eller andra ekonomiska incitament. Fördelarna med detta aktiva deltagande kommer sannolikt att öka över tiden, när elfordon, värmepumpar och andra flexibla belastningar blir mer konkurrenskraftiga. Konsumenterna bör ges möjlighet att delta i alla typer av efterfrågeflexibilitet och bör därför kunna välja att ha ett system med smarta mätare och ett elavtal med dynamiska priser. Detta bör göra det möjligt för dem att anpassa sin förbrukning till prissignaler i realtid som speglar värdet av och kostnaden för el eller transport under olika tidsperioder, samtidigt som medlemsstaterna bör säkerställa att konsumenterna inte i orimlig omfattning exponeras för prisrisker i grossistledet. Medlemsstaterna bör också se till att de konsumenter som väljer att inte delta aktivt på marknaden inte missgynnas; i stället bör deras välgrundade beslut om de möjligheter som står till buds underlättas på det sätt som är lämpligast med tanke på förhållandena på den nationella marknaden.

(25)  Alla konsumenter bör kunna dra nytta av att delta direkt på marknaden, särskilt genom att anpassa sin förbrukning som svar på marknadssignaler och i gengäld få lägre elpriser eller andra ekonomiska incitament. Fördelarna med detta aktiva deltagande kommer sannolikt att öka över tiden, när konsumenter som annars vore passiva blir mer medvetna om sina möjligheter som aktiva konsumenter, och när informationen om möjligheterna till aktivt deltagande är bättre tillgänglig och mer välkänd. Konsumenterna bör ges möjlighet att delta i alla typer av efterfrågeflexibilitet och bör därför kunna dra fördel av att smarta mätarsystem införs i full utsträckning, och i de fall där det bedömts olönsamt med ett fullständigt införande bör de kunna välja att ha ett system med smarta mätare och ett elavtal med dynamiska priser. Detta bör göra det möjligt för dem att anpassa sin förbrukning till prissignaler i realtid som speglar värdet av och kostnaden för el eller transport under olika tidsperioder, samtidigt som medlemsstaterna bör säkerställa att konsumenterna inte i orimlig omfattning exponeras för prisrisker i grossistledet. Konsumenterna bör få information om vilka potentiella prisrisker som avtal med dynamiska priser är förbundna med. Medlemsstaterna bör också säkerställa att de konsumenter som väljer att inte delta aktivt på marknaden inte missgynnas; i stället bör deras välgrundade beslut om de möjligheter som står till buds underlättas på det sätt som är lämpligast med tanke på förhållandena på den nationella marknaden.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 30

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(30)  Distribuerad energiteknik och konsumentinflytande har gjort småskalig energiproduktion och energikooperativ till ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt att tillgodose människors behov och förväntningar i fråga om energikällor, tjänster och lokalt deltagande. Småskalig energiproduktion utgör en inkluderande möjlighet för alla konsumenter att direkt kunna påverka produktion, förbrukning och delning av energi inom ett geografiskt begränsat, gemensamt nät som kan vara separat eller anslutet till det allmänna distributionsnätet. Initiativ för småskalig energiproduktion är främst inriktade på att tillhandahålla överkomlig energi av ett visst slag, t.ex. förnybar energi, för sina medlemmar eller andelsägare; de prioriterar alltså inte vinstintresset som traditionella energibolag. Genom att direkt engagera konsumenterna visar dessa initiativ sin potential när det gäller att på ett integrerat sätt underlätta införandet av ny teknik och nya förbrukningsmönster, inklusive smarta nät och efterfrågeflexibilitet. Småskalig energiproduktion kan också främja energieffektivitet på hushållsnivå och bidra till kampen mot energifattigdom genom minskad förbrukning och lägre tariffer. Småskalig energiproduktion möjliggör också ett deltagande på energimarknaden för vissa grupper av hushåll som annars kanske inte hade haft den möjligheten. När sådana initiativ har varit framgångsrika har de gett ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt mervärde för energisamhället som sträcker sig längre än de fördelar som härrör från tillhandahållandet av energitjänster. Lokala energisamhällen bör få lov att verka på marknaden på lika villkor utan att snedvrida konkurrensen. Hushållskunder bör tillåtas att frivilligt delta i initiativ för småskalig energiproduktion, liksom att lämna dem att utan att förlora vare sig tillgången till de nät som drivs av initiativen eller sina rättigheter som konsumenter. Tillgång till nät som drivs av lokala energisamhällen bör ges på rättvisa och kostnadsbaserade villkor.

(30)  Distribuerad energiteknik och konsumentinflytande har gjort småskalig energiproduktion och energikooperativ till ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt att tillgodose människors behov och förväntningar i fråga om energikällor, tjänster och lokalt deltagande. Småskalig energiproduktion utgör en inkluderande möjlighet för alla konsumenter att direkt kunna påverka produktion, förbrukning och delning av energi på grundval av öppet och frivilligt deltagande inom ett geografiskt begränsat, gemensamt nät som kan vara separat eller anslutet till det allmänna distributionsnätet. Initiativ för småskalig energiproduktion är främst inriktade på att tillhandahålla överkomlig energi av ett visst slag, t.ex. förnybar energi, för sina medlemmar eller andelsägare, samt på att bidra till nytta för de lokala samhällena och att företräda lokala intressen; de prioriterar alltså inte vinstintresset som traditionella energibolag. Genom att direkt engagera konsumenterna visar dessa initiativ sin potential när det gäller att på ett integrerat sätt underlätta införandet av ny teknik och nya förbrukningsmönster, inklusive smarta nät och efterfrågeflexibilitet. Småskalig energiproduktion kan också främja energieffektivitet på hushållsnivå och bidra till kampen mot energifattigdom genom minskad förbrukning och lägre tariffer. Småskalig energiproduktion möjliggör också ett deltagande på energimarknaden för vissa grupper av hushåll som annars kanske inte hade haft den möjligheten. När sådana initiativ har varit framgångsrika har de gett ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt mervärde för energisamhället som sträcker sig längre än de fördelar som härrör från tillhandahållandet av energitjänster. Lokala energisamhällen bör få lov att verka på marknaden på lika villkor utan att snedvrida konkurrensen. Hushållskunder bör tillåtas att frivilligt delta i initiativ för småskalig energiproduktion, liksom att lämna dem att utan att förlora vare sig tillgången till de nät som drivs av initiativen eller sina rättigheter som konsumenter. Tillgång till nät som drivs av lokala energisamhällen bör ges på rättvisa och kostnadsbaserade villkor.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  Energifakturor och årliga sammanställningar är viktiga informationskällor för kunderna. Förutom uppgifter om förbrukning och kostnader kan dessa dokument också innehålla annan information som hjälper konsumenterna att jämföra sitt nuvarande avtal med andra erbjudanden. Med tanke på att tvister som rör fakturor är en mycket vanlig källa till klagomål från konsumenterna – vilket är en faktor som bidrar till fortsatt låg konsumenttillfredsställelse och svagt konsumentengagemang i energisektorn måste dock fakturor och årssammanställningar göras tydligare och lättare att förstå, och fakturorna måste innehålla all information som konsumenterna behöver för att styra sin energiförbrukning, jämföra erbjudanden och byta elhandlare.

(31)  Energifakturor och årssammanställningar är viktiga informationskällor för kunderna. Energifakturor och årssammanställningar innehåller uppgifter om förbrukning och kostnader, varjämte de kan innehålla annan information som hjälper konsumenterna att jämföra sitt nuvarande avtal med andra erbjudanden. Med tanke på att tvister som rör fakturor är en mycket vanlig källa till klagomål från konsumenterna bidrar dock fakturor och årssammanställningar till fortsatt låg konsumenttillfredsställelse och svagt konsumentengagemang i energisektorn. Därför måste fakturor och årssammanställningar göras tydligare och lättare att förstå, och fakturorna måste innehålla all information som konsumenterna behöver för att styra sin energiförbrukning, jämföra erbjudanden och byta elhandlare.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Medlemsstaterna bör uppmuntra till en modernisering av distributionsnät, exempelvis genom införandet av intelligenta nät, som bör vara uppbyggda på ett sätt som uppmuntrar till decentraliserad produktion och energieffektivitet.

(32)  Medlemsstaterna bör uppmuntra till en modernisering av distributionsnät, exempelvis genom införandet av intelligenta nät, som bör vara uppbyggda på ett sätt som uppmuntrar till decentraliserad produktion, energilagring och energieffektivitet.

Motivering

Det här ändringsförslaget nödvändiggörs av tvingande skäl med anknytning till textens inre logik.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(34)  Beslut på nationell nivå om införandet av system med smarta mätare bör kunna baseras på en ekonomisk bedömning. Om det vid en sådan bedömning skulle framgå att det endast är ekonomiskt rimligt och kostnadseffektivt med sådana mätare för konsumenter med en viss elförbrukning bör medlemsstaterna ha möjlighet att ta hänsyn till detta när de bygger ut systemen med smarta mätare.

(34)  Beslut på nationell nivå om införandet av system med smarta mätare bör kunna baseras på en ekonomisk bedömning. Denna ekonomiska bedömning bör väga in långsiktiga fördelar för hela värdekedjan av att införa smarta mätarsystem, framför allt för bättre nätförvaltning, exaktare planering och identifiering av nätförluster. Om det vid en sådan bedömning skulle framgå att det endast är kostnadseffektivt med sådana mätare för konsumenter med en viss elförbrukning bör medlemsstaterna ha möjlighet att ta hänsyn till detta när de bygger ut systemen med smarta mätare. Bedömningen bör dock granskas regelbundet och minst vartannat år, mot bakgrund av den snabba tekniska utvecklingen.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  . En viktig aspekt när det gäller leverans till konsumenterna är tillgången till objektiva och transparenta förbrukningsuppgifter. Konsumenterna bör således ha tillgång till sina förbrukningsuppgifter och tillhörande priser och servicekostnader så att de kan begära in offerter från konkurrenter på grundval av dessa uppgifter. Konsumenterna bör även ha rätt att få ordentlig information om sin energianvändning. Förskottsbetalningarna bör inte medföra oproportionella nackdelar för användarna, och de olika betalningssystemen bör vara icke-diskriminerande. Om konsumenterna tillräckligt ofta ges information om energikostnaderna kommer de att uppmuntras till att spara energi, eftersom konsumenterna direkt ser effekterna av investeringar i energieffektivitet och ändrat beteende. Ett fullständigt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU35 kommer i detta hänseende att kunna hjälpa konsumenterna att reducera sina energikostnader.

(37)  En viktig aspekt när det gäller leverans till slutförbrukarna är tillgången till objektiva och transparenta förbrukningsuppgifter inom rimlig tid. Konsumenterna bör således ha tillgång till sina förbrukningsuppgifter och tillhörande priser och servicekostnader så att de kan begära in offerter från konkurrenter på grundval av dessa uppgifter. Konsumenterna bör även ha rätt att få ordentlig information om sin energianvändning. Förskottsbetalningarna bör inte medföra oproportionella nackdelar för användarna, och de olika betalningssystemen bör vara icke-diskriminerande. Om slutförbrukarna tillräckligt ofta ges information om energikostnaderna kommer de att uppmuntras till att spara energi, eftersom slutförbrukarna direkt ser effekterna av investeringar i energieffektivitet och ändrat beteende. Ett fullständigt genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU35 kommer i detta hänseende att kunna hjälpa konsumenterna att reducera sina energikostnader.

__________________

__________________

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).

35 Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG (EUT L 315, 14.11.2012, s. 1).

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(38)  Det finns för närvarande ett antal olika modeller för hantering av uppgifter som har utvecklats eller håller på att utvecklas i medlemsstaterna efter införandet av system med smarta mätare. Oberoende av modell för uppgiftshantering är det viktigt att medlemsstaterna inför transparenta regler enligt vilka uppgifter är åtkomliga på icke-diskriminerande villkor och som garanterar högsta möjliga it-säkerhet och dataskydd samt opartiskheten hos de enheter som hanterar uppgifter.

(38)  Det finns för närvarande ett antal olika modeller för hantering av uppgifter som har utvecklats eller håller på att utvecklas i medlemsstaterna efter införandet av system med smarta mätare. Oberoende av modell för uppgiftshantering är det viktigt att medlemsstaterna inför transparenta regler enligt vilka uppgifter är åtkomliga och kommuniceras effektivt på icke-diskriminerande villkor och som garanterar högsta möjliga dataintegritet, it-säkerhet och dataskydd samt opartiskheten hos de enheter som hanterar uppgifter. Medlemsstaterna bör också säkerställa att konsumenterna fortsätter att ha kontroll över och vara ägare till förbrukningsuppgifterna, framför allt genom att de kan identifiera sig själva och enkelt ge eller återkalla sitt samtycke i enlighet med unionens dataskyddslagstiftning.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(40)  Energitjänster är grundläggande för unionsmedborgarnas välfärd. Tillräcklig uppvärmning, kylning, belysning och energi för elapparater är grundläggande tjänster för att garantera en skälig levnadsstandard och människors hälsa. Tillgång till dessa energitjänster ökar också de europeiska medborgarnas förmåga att utnyttja sin potential, och den främjar social delaktighet. Energifattiga hushåll har inte råd med dessa energitjänster på grund av en kombination av låga inkomster, höga energikostnader och dålig energieffektivitet i bostäderna. Medlemsstaterna bör samla in relevant information för att övervaka antalet hushåll som befinner sig i energifattigdom. Genom noggranna mätningar bör det vara möjligt för medlemsstaterna att identifiera de hushåll som påverkas av energifattigdom för att sedan tillhandahålla riktat stöd. Kommissionen bör aktivt stödja genomförandet av bestämmelserna om energifattigdom genom att underlätta utbytet av god praxis mellan medlemsstaterna.

(40)  Energiförsörjning är grundläggande för unionsmedborgarnas välfärd. Uppvärmning, kylning, belysning och energi för elapparater är grundläggande för att garantera en skälig levnadsstandard och människors hälsa. Tillgång till energi ökar också de europeiska medborgarnas förmåga att utnyttja sin potential, och den främjar social delaktighet. Energifattiga hushåll har inte råd med dessa energitjänster på grund av en kombination av låga inkomster, höga energikostnader och dålig energieffektivitet i bostäderna. Medlemsstaterna bör samla in relevant information för att övervaka antalet hushåll som befinner sig i energifattigdom. Genom noggranna mätningar bör det vara möjligt för medlemsstaterna att identifiera de hushåll som påverkas av energifattigdom för att sedan tillhandahålla riktat stöd genom sina välfärdssystem eller andra politiska åtgärder. Kommissionen bör aktivt stödja genomförandet av bestämmelserna om energifattigdom genom att underlätta utbytet av god praxis mellan medlemsstaterna.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  De medlemsstater som berörs av energifattigdom bör därför, om de ännu inte gjort det, utarbeta nationella handlingsplaner eller andra lämpliga ramar för att åtgärda detta problem , varvid syftet bör vara att minska antalet personer som lever i energifattigdom. Låga inkomster, höga energikostnader och bostäder med låg energieffektivitet är relevanta faktorer när man tar fram indikatorer för mätning av energifattigdom. Under alla omständigheter bör medlemsstaterna säkra nödvändig energiförsörjning för utsatta och energifattiga kunder. En integrerad metod skulle kunna användas, till exempel inom energi- och socialpolitiken, och åtgärderna skulle kunna vara socialpolitiska eller inrikta sig på bättre energieffektivitet i bostäder. Detta direktiv bör åtminstone medge en nationell politik till förmån för utsatta och energifattiga kunder.

(41)  Energifattigdom är ett växande problem i unionen. De medlemsstater som berörs av energifattigdom bör därför, om de ännu inte gjort det, utarbeta nationella handlingsplaner eller andra lämpliga ramar för att åtgärda energifattigdom, varvid syftet bör vara att minska antalet energifattiga kunder. Låga inkomster, höga energikostnader och bostäder med låg energieffektivitet är relevanta faktorer när man tar fram indikatorer för mätning av energifattigdom. Under alla omständigheter bör medlemsstaterna säkra nödvändig energiförsörjning för utsatta och energifattiga kunder. En integrerad metod skulle kunna användas, till exempel inom energi- och socialpolitiken, och åtgärderna skulle kunna vara socialpolitiska eller inrikta sig på bättre energieffektivitet i bostäder. Detta direktiv bör stärka nationell politik till förmån för utsatta och energifattiga kunder.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 44

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(44)  När ett slutet distributionssystem används för att skapa optimal effektivitet i en integrerad energiförsörjning som kräver särskilda driftsnormer, eller när ett slutet distributionssystem upprätthålls i första hand för att användas av systemets ägare, bör det vara möjligt att undanta den systemansvarige för distributionssystemet från skyldigheter som skulle utgöra en onödig administrativ börda på grund av det särskilda förhållandet mellan den systemansvarige för distributionssystemet och systemets användare. Industriella och kommersiella platser samt platser där gemensamma tjänster tillhandahålls, såsom tågstationer, flygplatser, sjukhus, stora campingplatser med integrerade anläggningar eller kemiska industrianläggningar, kan inbegripa slutna distributionssystem på grund av att den verksamhet som bedrivs i dessa anläggningar är av specialiserad karaktär.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen).

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 69

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(69)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av detta direktiv bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter så att den kan fastställa ett gemensamt europeiskt dataformat samt icke-diskriminerande och transparenta förfaranden för tillgång till uppgifter om mätning, förbrukningsuppgifter samt de uppgifter som krävs vid byte av elhandlare. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201138.

(69)  För att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av detta direktiv bör kommissionen tilldelas genomförandebefogenheter så att den kan fastställa ett gemensamt europeiskt dataformat samt icke-diskriminerande och transparenta förfaranden för tillgång till uppgifter om mätning, förbrukningsuppgifter samt de uppgifter som krävs vid byte av elhandlare. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/201138. För att säkerställa att ett sådant gemensamt europeiskt dataformat stöder marknadsbaserad konkurrens och bidrar till att säkerställa driftskompatibilitet mellan energitjänster kan kommissionen, om så är lämpligt, kräva att uppgiftsstandarder utarbetas av de relevanta europeiska standardiseringsorganisationerna.

__________________

__________________

38 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

38 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter (EUT L 55, 28.2.2011, s. 13).

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs gemensamma regler för produktion, överföring, distribution , lagring och leverans av el, samt bestämmelser om konsumentskydd, i syfte att skapa verkligt integrerade, konkurrensutsatta, konsumentorienterade och flexibla elmarknader i unionen. Detta direktiv syftar till att säkerställa överkomliga energipriser för konsumenterna, en hög grad av försörjningstrygghet och en smidig övergång till ett koldioxidsnålt energisystem, med användning av fördelarna med en integrerad marknad. Det innehåller grundläggande regler för den europeiska elsektorns organisation och funktion, särskilt regler om konsumentinflytande och konsumentskydd, öppet tillträde till den integrerade marknaden, tredje parts tillträde till överförings- och distributionsinfrastruktur, åtskillnad och oberoende nationella tillsynsmyndigheter på energiområdet.

I detta direktiv fastställs gemensamma regler för produktion, överföring, distribution , lagring och leverans av el, samt bestämmelser om konsumentskydd, i syfte att skapa verkligt integrerade, konkurrensutsatta, konsumentorienterade och flexibla elmarknader i unionen. Detta direktiv syftar till att säkerställa överkomliga och transparenta energikostnader för konsumenterna, en hög grad av försörjningstrygghet och en smidig övergång till ett koldioxidsnålt och hållbart energisystem, med användning av fördelarna med en integrerad marknad. Det innehåller grundläggande regler för den europeiska elsektorns organisation och funktion, särskilt regler om konsumentinflytande och konsumentskydd, öppet tillträde till den integrerade marknaden, tredje parts tillträde till överförings- och distributionsinfrastruktur, åtskillnad och oberoende nationella tillsynsmyndigheter på energiområdet.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  aktiv konsument: en konsument eller en grupp av samarbetande konsumenter som förbrukar, lagrar eller säljer el som producerats deras fastigheter, inbegripet genom sammanslutningar, eller som deltar i efterfrågeflexibilitet eller system för energieffektivitet, förutsatt att dessa verksamheter inte utgör deras huvudsakliga närings- eller yrkesverksamhet.

6.  aktiv konsument: en slutförbrukare eller en grupp av samarbetande slutförbrukare som förbrukar, lagrar eller säljer el som producerats inom deras fastigheter och säljer överskottsel, inbegripet genom sammanslutningar, elhandlare eller marknadsaktörer, eller som deltar i efterfrågeflexibilitet eller system för energieffektivitet, förutsatt att dessa verksamheter inte utgör deras huvudsakliga närings- eller yrkesverksamhet.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  lokalt energisamhälle: en sammanslutning, ett kooperativ, ett partnerskap, en ideell förening eller annan juridisk person som de facto kontrolleras av lokala andelsägare eller medlemmar, som i allmänhet är värdedriven snarare än vinstdriven , som är verksam inom distribuerad produktion och som bedriver verksamheter motsvarande dem för en systemansvarig för distributionssystem, elhandlare eller sammanslutning på lokal nivå, inbegripet över gränserna.

7.  lokalt energisamhälle: en sammanslutning, ett kooperativ, ett partnerskap, en ideell förening, ett litet eller medelstort företag eller annan juridisk person som bygger på frivilligt och öppet deltagande och de facto kontrolleras av lokala andelsägare eller medlemmar, och vars huvudändamål består i att bli till nytta ur miljömässig, ekonomisk eller samhällelig synvinkel för sina medlemmar eller det eller de lokala områden där det är verksamt , snarare än att gå med vinst, samt arbetar med verksamheter såsom distribuerad produktion, lagring, leverans, tillhandahållande av energieffektivitetstjänster, sammanslutning, elektromobilitet och drift av distributionssystem, inbegripet över gränserna.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

15.  oberoende sammanslutning: en sammanslutning som inte är ansluten till en elhandlare eller någon annan marknadsaktör.

15.  oberoende sammanslutning: en sammanslutning som inte är ansluten till kundens elhandlare.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

38.  ej frekvensrelaterad stödtjänst: en tjänst som används av en systemansvarig för överförings- eller distributionssystem för spänningsreglering i stationärt tillstånd, snabba inmatningar av reaktiv effekt, tröghet och förmåga till dödnätsstart.

38.  ej frekvensrelaterad stödtjänst: en tjänst som används av en systemansvarig för överförings- eller distributionssystem för spänningsreglering i stationärt tillstånd, snabba inmatningar av reaktiv effekt, tröghet för upprätthållande av stabiliteten i lokala nät, kortslutningsström och förmåga till dödnätsstart samt förmåga till ö-drift.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

39.  regionalt operativt centrum: det regionala operativa centrum som definieras i artikel 32 i [omarbetningen av förordning 714/2009 enligt förslag i COM(2016) 861/2].

39.  regionalt samordningscentrum: det regionala samordningscentrum som inrättats enligt artikel 32 i [omarbetningen av förordning (EG) nr 714/2009 enligt förslag i COM(2016) 861/2].

 

(Denna ändring berör hela texten. Om ändringen antas ska hela texten anpassas i överensstämmelse härmed.)

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 39a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

39a.  integrerad del av överföringssystemet: nätkomponenter som är integrerade i överförings- eller distributionssystemet, inbegripet lagringsanläggningar, och som används endast för att säkerställa säker och tillförlitlig drift av överförings- eller distributionssystemet, men inte för balansering eller hantering av överbelastning, med undantag av omedelbart återställande av nätsäkerheten i samband med bemötande av oplanerade händelser på elnätet.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

47.  energilagring: i elsystemet en fördröjning av en producerad elmängd till användningstillfället, antingen som slutlig energi eller omvandlad till en annan energibärare.

47.  energilagring: i elsystemet en uppskjutning av användningen av el till en senare tidpunkt än produktionstillfället, eller en omvandling av elenergi till en lagringsbar energiform, jämte lagringen av denna energi med därpå följande återomvandling av den till elenergi eller till en annan energibärare.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska se till att deras nationella lagstiftning inte i onödan hindrar gränsöverskridande flöden av el, konsumentdeltagande genom bl.a. efterfrågeflexibilitet, investeringar i flexibel energiproduktion, energilagring och utbyggnad av elektromobilitet eller nya sammanlänkningar, samt att elpriserna återspeglar den faktiska efterfrågan och det faktiska utbudet.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att deras nationella lagstiftning inte i onödan hindrar gränsöverskridande handel med och flöden av el, konsumentdeltagande genom bl.a. efterfrågeflexibilitet, investeringar i flexibel energiproduktion, energilagring och utbyggnad av elektromobilitet eller nya sammanlänkningar, samt att elpriserna återspeglar den faktiska efterfrågan och det faktiska utbudet.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att deras nationella lagstiftning säkerställer lika villkor och inte diskriminerar några marknadsaktörer, inte heller marknadsaktörer från andra medlemsstater.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Utan att det påverkar medlemsstaternas behörigheter i förhållande till tredjeländer ska medlemsstaterna säkerställa att det inte finns några otillbörliga hinder på den inre marknaden för el för marknadsinträde, drift och marknadsutträde. Marknadsaktörer från tredjeländer ska följa EU:s och medlemsstaternas gällande lagstiftning, också om miljö- och säkerhetsfrågor.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1c.  Detta direktiv fastställer även samarbetsformer för medlemsstaterna, tillsynsmyndigheterna och de systemansvariga för överföringssystemen för att åstadkomma en fullständigt sammanlänkad inre marknad som ökar integrationen av el från förnybar energi, mekanismerna för solidaritet mellan medlemsstaterna, den fria konkurrensen och leveranstryggheten.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska se till att det inte finns några otillbörliga hinder för marknadsinträde och marknadsutträde för elproducenter och elhandlare.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att det inte finns några otillbörliga hinder för marknadsinträde och marknadsutträde för elproducenter, företag inom ellagring och efterfrågeflexibilitet och elhandlare.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att alla konsumenter har möjlighet att köpa el från en elhandlare som de själva valt.

Medlemsstaterna ska säkerställa att alla konsumenter har möjlighet att köpa el från en producent eller elhandlare som de själva valt, och att de fritt kan teckna avtal med flera olika elhandlare samtidigt.

Motivering

Begreppet elhandlare har inte definierats, medan en utbyggnad till begreppet ”producent” skulle utöka räckvidden till att också omfatta juridiska personer.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska garantera ett riktat skydd för energifattiga och utsatta kunder på andra sätt än genom offentliga ingripanden i prissättningen på el.

2.  Medlemsstaterna får säkerställa ett riktat skydd för energifattiga eller utsatta hushållskunder genom sin socialpolitik eller på andra sätt än genom offentliga ingripanden i prissättningen på el.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Efter den [Publikationsbyrån: infoga det datum som infaller fem år efter detta direktivs ikraftträdande] får medlemsstaterna fortfarande göra offentliga ingripanden i prissättningen för leveranser av el för utsatta hushåll om detta är absolut nödvändigt av synnerligen brådskande skäl. Sådana ingripanden ska uppfylla de villkor som anges i punkt 3.

4.  Mellan den [Publikationsbyrån: infoga det datum som infaller fem år efter detta direktivs ikraftträdande] och den [Publikationsbyrån: infoga det datum som infaller tio år efter detta direktivs ikraftträdande] får medlemsstaterna fortfarande göra offentliga ingripanden i prissättningen för leveranser av el för utsatta hushåll. Sådana ingripanden ska uppfylla samtliga följande krav:

 

(a)  Ingripandena får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppfylla det allmänna ekonomiska intresset i fråga.

 

(b)  De ska vara tidsbegränsade.

 

(c)  De ska vara proportionerliga när det gäller nyttotagarna.

 

(d)  De ska begränsas till energifattiga och utsatta kunder.

 

(e)  De får inte hindra nya aktörers marknadstillträde.

 

(f)  De får inte bli till skada för grossistmarknaden för el.

 

(g)  De får inte medföra diskriminerande merkostnader för marknadsaktörerna. och

 

(h)  Alla nyttotagare av sådana offentliga ingripanden ska kunna välja konkurrenskraftiga marknadserbjudanden och, åtminstone varje kvartal, informeras direkt om vilka erbjudanden och besparingar som finns att tillgå på den konkurrensutsatta marknaden, särskilt om avtal med dynamiska elpriser, varjämte de ska få stöd för att byta till ett marknadsbaserat erbjudande.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  alla elproducenter och elhandlare som är etablerade inom deras territorium att leverera till sina egna fastigheter, dotterbolag och kunder genom en direktledning,

(a)  alla elproducenter och elhandlare som är etablerade inom deras territorium att leverera till sina egna fastigheter, dotterbolag och kunder genom en direktledning, utan att drabbas av oproportionerliga administrativa förfaranden eller kostnader, till exempel för att det behövs leveranstillstånd,

Motivering

Detta ändringsförslag är i praktiken nödvändigt för att det ska bli möjligt med ändringsförslagen 21, 98 och 128, samt för att avtal samtidigt ska kunna ingås med flera olika elhandlare. I samband med övergången till förnybar energi bör enskilda personer eller grupper få det lättare att försörja driften och verksamheterna med el från en anläggning som är kopplad till deras fastighet genom en direktledning. Detta blir möjligt om kostsamma leveranstillstånd avskaffas och om kunderna får möjlighet att teckna ytterligare ett leveransavtal för samma mätpunkt för leverans av den el som ytterligare behövs. Detta är väsentligt för aktiva konsumenter.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  alla kunder inom deras territorium att få leveranser via en direktledning från ett producentföretag och en elhandlare.

(b)  alla kunder inom deras territorium att, enskilt eller gemensamt, få leveranser via en direktledning från ett producentföretag och en elhandlare.

Motivering

Detta ändringsförslag är i praktiken nödvändigt för att det ska bli möjligt med ändringsförslagen 123 och 153, samt för att avtal samtidigt ska kunna ingås med flera olika elhandlare, och ändringsförslaget överensstämmer med ändringsförslag 176. Artikel 7 måste också ändras för att ge möjligheter åt aktiva konsumenter. I samband med övergången till förnybar energi bör enskilda personer eller grupper få det lättare att försörja driften och verksamheterna med el från en anläggning som är kopplad till deras fastighet genom en direktledning. På det sättet skulle enskilda personer och företag under tidens gång kunna nedbringa eller fixera sina energikostnader genom att använda närproducerad energi, och då välja energi från förnybara källor.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Möjligheten att leverera el genom en direktledning enligt punkt 1 ska inte påverka möjligheten att ingå elavtal i enlighet med artikel 6 .

3.  Möjligheten att leverera el genom en direktledning enligt punkt 1 ska inte påverka möjligheten att ingå elavtal i enlighet med artikel 6, och inte heller kundens rätt att teckna ytterligare ett leveransavtal för tillgodoseende av den återstående efterfrågan på el.

Motivering

Detta ändringsförslag är i praktiken nödvändigt för att det ska bli möjligt med ändringsförslagen 123 och 153, samt för att avtal samtidigt ska kunna ingås med flera olika elhandlare. Dessutom underlättas ändringar för gemensam småskalig användning av el på det lokala planet, samtidigt som det säkerställs att ytterligare behov kan tillgodoses genom att det ingås ett andra leveransavtal (alltså att det skapas praktiska möjligheter för ändringsförslagen 169, 172 etc.). Detta är viktigt för att övergången till förnybar energi ska uppmuntras, samt för att vi ska få incitament till ökad utveckling och användning av förnybar energi och principen om aktiva konsumenter ska främjas.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ka)  bedömning av alternativ till anläggande av ny produktionskapacitet, såsom efterfrågeflexibilitetslösningar och energilagring,

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att det finns särskilda tillståndsförfaranden för liten decentraliserad produktion och/eller distribuerad produktion, som tar hänsyn till deras begränsade storlek och eventuella inverkan.

Medlemsstaterna ska säkerställa att det finns särskilda, förenklade och effektiviserade tillståndsförfaranden för liten decentraliserad produktion och/eller distribuerad produktion, som tar hänsyn till deras begränsade storlek och eventuella inverkan.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna får med beaktande fullt ut av tillämpliga bestämmelser i fördraget, särskilt artikel 106 i detta, för att tillgodose det allmänna ekonomiska intresset ålägga företag som bedriver verksamhet inom elsektorn att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, vilka kan avse tillförlitlighet, inbegripet försörjningstrygghet, regelbundenhet i leveranserna, kvalitet och pris samt miljöskydd, inbegripet energieffektivitet, energi från förnybara energikällor och klimatskydd. Dessa åligganden ska vara klart definierade, transparenta, icke-diskriminerande och kontrollerbara samt garantera att elföretag i unionen kan nå ut till nationella konsumenter på lika villkor. Skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster som gäller fastställandet av priser för elleveranser ska uppfylla kraven i artikel 5.

2.  Medlemsstaterna får med beaktande fullt ut av tillämpliga bestämmelser i fördraget, särskilt artikel 106 i detta, för att tillgodose det allmänna ekonomiska intresset ålägga företag som bedriver verksamhet inom elsektorn att tillhandahålla allmännyttiga tjänster, vilka kan avse tillförlitlighet, inbegripet försörjningstrygghet, regelbundenhet i leveranserna, kvalitet och pris samt miljöskydd, inbegripet energieffektivitet, energi från förnybara energikällor och klimatskydd. Dessa åligganden ska vara klart definierade, transparenta, icke-diskriminerande och kontrollerbara samt garantera att elföretag i unionen kan nå ut till nationella konsumenter på lika villkor. När det gäller leveranstrygghet, styrning av energieffektivitet och energiefterfrågan och för att uppfylla de miljömål och mål om energi från förnybara energikällor som avses i denna punkt får medlemsstaterna införa långtidsplanering, med beaktande av att tredje parter kan komma att ansöka om tillträde till systemet. Skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster som gäller fastställandet av priser för elleveranser ska uppfylla kraven i artikel 5.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2 – led a – strecksats 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  På vilket sätt aktuell information om tariffer och underhållskostnader kan erhållas.

–  – På vilket sätt aktuell information om tariffer, underhållskostnader och kompletterande varor och/eller tjänster (paketerbjudanden) kan erhållas.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2 – led a – strecksats 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  Avtalets löptid och hur avtalet och tjänsterna förlängs eller sägs upp.

–  – Avtalets löptid och hur avtalet och tjänsterna, inklusive kompletterande varor och/eller tjänster (paketerbjudanden), förlängs eller sägs upp och om avtalet kan frånträdas avgiftsfritt.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Underrättelse i god tid om varje avsikt att ändra avtalsvillkoren och i samband med denna underrättelse upplysning om att kunderna har rätt att frånträda avtalet. Elhandlarna ska på ett transparent och lättbegripligt sätt underrätta sina kunder direkt om varje anpassning av leveranspriserna, liksom skälen och villkoren för detta och anpassningens omfattning, vid lämplig tidpunkt som inte infaller senare än en normal faktureringsperiod innan anpassningen trätt i kraft. Medlemsstaterna ska se till att kunder har möjlighet att frånträda avtal om de inte godtar de nya avtalsvillkor eller anpassningar av leveranspriserna som elhandlaren meddelat.

(b)  Underrättelse i god tid om varje avsikt att ändra avtalsvillkoren och i samband med denna underrättelse upplysning om att kunderna har rätt att frånträda avtalet. Elhandlarna ska på ett transparent och lättbegripligt sätt underrätta sina kunder direkt om varje anpassning av leveranspriserna, liksom skälen och villkoren för detta och anpassningens omfattning, så fort de har information om anpassningen och inte senare än en månad innan anpassningen trätt i kraft. Medlemsstaterna ska säkerställa att kunder har möjlighet att frånträda avtal om de inte godtar de nya avtalsvillkor eller anpassningar av leveranspriserna som elhandlaren meddelat.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Brett val av betalningssätt, som inte får medföra oskälig diskriminering mellan olika kunder. Alla skillnader i avgifter som kan hänföras till betalningssätt ska motsvara elhandlarens faktiska kostnader.

(d)  Brett val av betalningssätt, som inte får medföra oskälig diskriminering mellan olika kunder. Alla skillnader i avgifter som kan hänföras till betalningssätt ska motsvara elhandlarens faktiska kostnader i enlighet med artikel 62 i direktiv (EU) 2015/2366, som förbjuder uttag av tilläggsavgifter för olika betalningsinstrument.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Systemen för förskottsbetalningar ska inte leda till orimliga nackdelar i förhållande till det genomsnittliga marknadspriset.

(e)  Systemen för förskottsbetalningar får inte leda till oproportionerliga nackdelar i förhållande till det genomsnittliga marknadspriset.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Slutavräkning efter varje byte av elhandlare senast sex veckor efter det att bytet skett.

(j)  Slutavräkning efter varje byte av elhandlare senast två veckor efter det att bytet skett.

Motivering

Det här ändringsförslaget nödvändiggörs av tvingande skäl med anknytning till textens inre logik.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja)  En sammanfattning av de viktigaste avtalsvillkoren (såsom tjänsten i sina huvuddrag, ingående uppgifter om priser, villkor för leverantörsbyte och prisökningar) på ett enkelt och tydligt språk på första sidan av avtalet eller tillsammans med avtalet.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska se till att slutförbrukarna får fullständig information från elhandlarna om möjligheterna och riskerna med sådana elavtal med dynamiska priser.

2.  2. Medlemsstaterna ska säkerställa att slutförbrukarna får fullständig information från elhandlarna om möjligheterna och riskerna med sådana elavtal med dynamiska priser, inbegripet kravet på att ha installerat eller låta installera en lämplig elmätare.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Ändring till elavtal med dynamiska priser får aldrig ske utan slutförbrukarens förhandssamtycke.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Medlemsstaterna ska sträva efter att minska andelen fasta avgiftsdelar i slutförbrukarnas elfakturor.

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att slutförbrukarna får ett tillräckligt skydd mot prisändringar, så att de inte riskerar oväntat höga fakturor eller betungande betalningsansvar.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Senast den 1 januari 2022 får den tekniska processen vid byte av elhandlare inte ta längre än 24 timmar och ska kunna utföras vilken arbetsdag som helst.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska se till att kunderna inte debiteras några avgifter i samband med byte.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att slutförbrukarna inte debiteras några avgifter i samband med byte.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Genom undantag från punkt 2 får medlemsstaterna besluta att tillåta att elhandlare tar ut uppsägningsavgifter för kunder som säger upp leveransavtal med fast löptid före förfallodagen. Sådana avgifter får endast tas ut om kunderna får en påvisbar fördel genom dessa avtal. Dessutom får sådana avgifter inte överstiga elhandlarens direkta ekonomiska förluster till följd av att kunden säger upp avtalet, inbegripet kostnaden för eventuella kombinerade investeringar eller tjänster som redan tillhandahållits kunden som en del av avtalet.

3.  Genom undantag från punkt 2 får medlemsstaterna besluta att tillåta att elhandlare tar ut uppsägningsavgifter för slutförbrukare som säger upp leveransavtal med fast löptid och fast pris före förfallodagen, förutsatt att kunden av egen fri vilja ingått ett sådant avtal. Sådana avgifter får endast tas ut om slutförbrukarna får en påvisbar fördel genom dessa avtal. Dessutom ska sådana avgifter stå i proportion till kundens fördelar och får inte överstiga elhandlarens direkta ekonomiska förluster till följd av att slutförbrukaren säger upp avtalet, inbegripet kostnaden för eventuella kombinerade investeringar eller tjänster som redan tillhandahållits slutförbrukaren som en del av avtalet. Bevisbördan för de direkta ekonomiska förlusterna ska åvila elhandlaren och övervakas av den nationella tillsynsmyndigheten.

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Hushållskunder ska få delta i system för kollektivt leverantörsbyte. Medlemsstaterna ska undanröja alla rättsliga eller administrativa hinder för kollektiva leverantörsbyten och tillhandahålla ett ramverk som säkerställer bästa tänkbara skydd för kunderna i syfte att motverka allt missbruk.

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska se till att om en slutförbrukare önskar sluta avtal med en sammansslutning ska detta arrangemang inte behöva godkännas av slutförbrukarens elhandlare.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att slutförbrukare får ingå avtal med en sammanslutning och att detta arrangemang inte ska behöva godkännas av slutförbrukarens elhandlare.

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att slutförbrukarna får fullständig information från sammanslutningarna om villkoren i de avtal som de erbjuds.

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att elhandlare inte diskriminerar kunder som har ett avtal med en sammanslutning.

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska se till att en slutförbrukare som önskar säga upp avtalet med en sammanslutning har rätt att göra detta inom tre veckor, förutsatt att avtalsvillkoren följs.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att en slutförbrukare som önskar säga upp avtalet med en sammanslutning har rätt att göra detta i enlighet med artikel 12.

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bevisbördan för de direkta ekonomiska förlusterna ska åvila sammanslutningen och övervakas av den nationella tillsynsmyndigheten.

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska se till att slutförbrukarna har rätt att erhålla alla relevanta uppgifter om efterfrågeflexibilitet eller levererad och såld el minst en gång per år.

4.  4. Medlemsstaterna ska säkerställa att slutförbrukarna har rätt att, på begäran och utan tilläggsavgift, samt minst en gång i månaden, erhålla alla relevanta uppgifter om efterfrågeflexibilitet eller levererad och såld el, jämte avräkningsdata.

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska se till att konsumenterna har kostnadsfri tillgång till minst ett verktyg som jämför erbjudandena från olika elhandlare och som uppfyller certifieringskriterierna i bilaga I. Jämförelseverktygen kan drivas av vilken typ av enhet som helst, inbegripet privata företag och offentliga myndigheter eller organ. Konsumenterna ska informeras om att sådana verktyg finns tillgängliga.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att konsumenterna har kostnadsfri tillgång till minst ett verktyg som jämför erbjudandena i såväl individuella avtal som paketavtal, inbegripet elavtal med dynamiska priser, samt erbjudanden från olika elhandlare, eltjänsteleverantörer och oberoende sammanslutningar, och som uppfyller åtminstone certifieringskriterierna i bilaga I. Jämförelseverktygen kan drivas av vilken typ av enhet som helst, inbegripet privata företag och offentliga myndigheter eller organ. Minst ett verktyg per medlemsstat ska täcka hela marknaden. Konsumenterna ska i sina fakturor eller tillsammans med dem informeras om att sådana verktyg finns tillgängliga.

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna får kräva att de jämförelseverktyg som avses i punkt 1 inkluderar jämförelsefaktorer som gäller den typ av tjänster som elhandlarna erbjuder.

3.  Medlemsstaterna ska kräva att de jämförelseverktyg som avses i punkt 1 inkluderar jämförelsefaktorer som gäller den typ av tjänster som elhandlarna erbjuder.

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Det ska vara möjligt att ansöka om certifiering enligt denna artikel, på frivillig och icke-diskriminerande grund, för alla verktyg som jämför erbjudanden från olika elhandlare.

4.  Det ska vara obligatoriskt att ansöka om certifiering enligt denna artikel, på icke-diskriminerande grund, för alla verktyg som jämför erbjudanden från olika elhandlare, eltjänsteleverantörer och sammanslutningar, bland de sistnämnda även oberoende sammanslutningar.

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  har rätt att producera, lagra, förbruka och sälja egenproducerad el på alla organiserade marknader, antingen individuellt eller genom sammanslutningar, utan oproportionellt betungande förfaranden eller avgifter som inte är kostnadsbaserade,

(a)  har rätt att producera, lagra, förbruka och sälja egenproducerad el på alla organiserade marknader, antingen individuellt eller genom sammanslutningar, utan diskriminerande eller oproportionellt betungande förfaranden eller avgifter som inte är kostnadsbaserade,

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den energianläggning som krävs för den aktiva kundens verksamhet kan förvaltas av en tredje part när det gäller installation och drift, inbegripet mätning och underhåll.

2.  2. Den energianläggning som krävs för den aktiva konsumentens verksamhet kan förvaltas av en tredje part när det gäller installation och drift, inbegripet mätning och underhåll, under förutsättning att den ekonomiska risken med att driva anläggningen kvarstår hos den aktiva konsumenten.

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att aktiva konsumenter som äger en lagringsanläggning

 

(a) har rätt till nätanslutning inom en rimlig tid efter att ha begärt det,

 

(b) inte påförs ytterligare skatter eller avgifter för den el som lagrats i anläggningen,

 

(c) varken jämställs med kraftproducenter eller omfattas av de tillståndskrav eller avgifter som gäller för dessa,

 

(d) får erbjuda flera olika tjänster samtidigt, om det är tekniskt möjligt.

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  har rätt att äga, inrätta eller hyra gemensamma nät och att självständigt förvalta dem,

(a)  har rätt att äga, inrätta eller hyra gemensamma nät och självständigt förvalta dem, under förutsättning att medlemsstatens koncessionssystem respekteras,

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  omfattas av balansansvar i enlighet med artikel 4 i förordning (EU) ..., [omarbetningen av förordning (EG) nr 714/2009 enligt förslag i COM(2016) 861/2],

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  får en icke-diskriminerande behandling när det gäller sin verksamhet och sina rättigheter och skyldigheter som slutförbrukare, producenter, systemansvariga för distributionssystem eller sammanslutningar,

(c)  får en icke-diskriminerande behandling när det gäller sin verksamhet och sina rättigheter och skyldigheter som slutförbrukare, producenter, systemansvariga för distributionssystem, elhandlare eller sammanslutningar,

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  i skälig utsträckning bidrar till kostnaderna för det elsystem de förblir anslutna till,

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  får verka på marknaden på lika villkor utan att snedvrida konkurrensen.

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  villkoren för att skapa, driva och avveckla lokala energinät är tydligt fastställda,

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  villkor och standarder fastställs för de lokala energisamhällen som har nät, för att nätplaneringen ska förbli effektiv. Dessa villkor och standarder ska också säkerställa att kunder och medlemmar i det lokala energisamhället får samma kvalitet och standard på nättjänsterna som finns att tillgå för kunder utanför det lokala energisamhället,

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab)  slutförbrukare får delta i ett lokalt energisamhälle,

Motivering

Behövs för att det ska bli klart att deltagandet i ett lokalt energisamhälle är ett uttryck för kundens rätt att välja, och för att säkerställa att alla kunder runt om i EU kan delta i ett lokalt energisamhälle.

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  bestämmelserna i kapitel IV tillämpas på lokala energisamhällen som utför uppgifter motsvarande dem för en systemansvarig för distributionssystem,

(e)  bestämmelserna i kapitel IV, såväl som andra regler och föreskrifter som tillämpas på systemansvariga för distributionssystem, tillämpas på lokala energisamhällen som utför uppgifter motsvarande dem för en systemansvarig för distributionssystem,

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  i tillämpliga fall, systemanvändare som inte är delägare eller medlemmar i det lokala energisamhället och som är anslutna till ett distributionsnät som drivs av det lokala energisamhället omfattas av skäliga och kostnadsbaserade nätavgifter. Om sådana systemanvändare och de lokala energisamhällena inte kan nå en överenskommelse om nätavgifterna får båda parterna begära att tillsynsmyndigheten fastställer nivån på nätavgifterna i ett särskilt beslut,

(g)  i tillämpliga fall, systemanvändare som inte är delägare eller medlemmar i det lokala energisamhället och som är anslutna till ett distributionsnät som drivs av det lokala energisamhället omfattas av icke-diskriminerande, skäliga och kostnadsbaserade nätavgifter. Om sådana systemanvändare och de lokala energisamhällena inte kan nå en överenskommelse om nätavgifterna får båda parterna begära att tillsynsmyndigheten fastställer nivån på nätavgifterna i ett särskilt beslut,

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 16a

 

Delning av el

 

Medlemmar av eller andelsägare i lokala energisamhällen får sinsemellan, utgående från marknadsprinciper, dela el från produktionstillgångar, även genom tillämpning av befintlig eller framtida IKT-teknik, såsom system för virtuell mätning och system för distribuerad databasteknik, samt genom exempelvis energiköpsavtal eller handelsöverenskommelser mellan privatpersoner.

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska se till att de nationella tillsynsmyndigheterna uppmuntrar slutförbrukarna, inklusive sådana som erbjuder efterfrågeflexibilitet genom sammanslutningar, att tillsammans med producenterna delta på alla organiserade marknader på ett icke-diskriminerande sätt.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att regelverket tillåter slutförbrukarna, inklusive sådana som erbjuder efterfrågeflexibilitet genom sammanslutningar, att tillsammans med producenterna delta på alla organiserade marknader och i alla kapacitetsmekanismer på ett icke-diskriminerande sätt.

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska se till att systemansvariga för överföringssystem och systemansvariga för distributionssystem vid upphandling av stödtjänster behandlar leverantörer av efterfrågeflexibilitet, inbegripet oberoende sammanslutningar, på ett icke-diskriminerande sätt och på grundval av deras tekniska kapacitet.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att systemansvariga för överföringssystem och systemansvariga för distributionssystem vid upphandling av stödtjänster behandlar leverantörer av efterfrågeflexibilitet, inbegripet oberoende sammanslutningar, på ett icke-diskriminerande sätt, jämsides med producenterna och på grundval av deras tekniska kapacitet.

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska se till att deras regelverk uppmuntrar deltagande av sammanslutningar på slutkundsmarknaden och att det innehåller minst följande element:

3.  Medlemsstaterna ska säkerställa att deras regelverk uppmuntrar deltagande av sammanslutningar på alla marknader och att det innehåller minst följande element:

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Transparenta regler som tydligt fastställer roller och ansvarsområden för alla marknadsaktörer.

(b)  Icke-diskriminerande och transparenta regler som tydligt fastställer roller och ansvarsområden för alla marknadsaktörer.

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Transparenta regler och förfaranden som avser utbyte av uppgifter mellan marknadsaktörer och som säkerställer enkel tillgång till uppgifter på lika och icke-diskriminerande villkor och samtidigt till fullo skyddar kommersiella uppgifter.

(c)  Icke-diskriminerande och transparenta regler och förfaranden som avser utbyte av uppgifter mellan marknadsaktörer och som säkerställer enkel tillgång till uppgifter på lika och icke-diskriminerande villkor och samtidigt till fullo skyddar kommersiella uppgifter och kunders personuppgifter, däribland minimiinformationskrav för sammanslutningen samt minimikriterier för skydd av kommersiellt känsliga uppgifter för alla berörda parter.

Ändringsförslag    85

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Sammanslutningar ska inte vara skyldiga att betala ersättning till elhandlare eller producenter.

utgår

Ändringsförslag    86

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 3 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Marknadsaktörer som är med i sammanslutningar ska vara ekonomiskt ansvariga för de obalanser de orsakar i elsystemet, enligt definitionen i enlighet med artikel 4 i förordning (EU) ... [omarbetningen av förordning (EG) nr 714/2009 enligt förslag i COM(2016) 861/2],

Ändringsförslag    87

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 3 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(db)  Icke-diskriminerande och transparenta regler och förfaranden så att marknadsaktörer får skälig ersättning för den energi de levererar under efterfrågeflexibilitetsperioden, under den nationella tillsynsmyndighetens överinseende och utan att det skapas hinder, vare sig för sammanslutningars marknadsinträde eller för flexibilitet. Ersättningen ska strikt begränsas till de kostnader som uppkommit. I beräkningsmetoden för en sådan ersättning kan det tas hänsyn till hur de oberoende sammanslutningarna blivit till nytta för andra marknadsaktörer och tillsynsmyndighetens godkännande kan uppställas som krav för den.

Ändringsförslag    88

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 3 – led dc (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(dc)  Slutförbrukare som har ett avtal med oberoende sammanslutningar får av sina elhandlare inte åläggas oskäliga betalningar eller påföljder eller andra oskäliga avtalsgrundade begränsningar.

Ändringsförslag    89

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  För att säkerställa att balanskostnader och balansfördelar som uppkommit genom sammanslutningar fördelas rättvist mellan marknadsaktörerna får medlemsstaterna undantagsvis tillåta utbetalning av ersättning mellan sammanslutningar och parter som ansvarar för balansering. Sådana ersättningar ska begränsas till situationer där en marknadsaktör orsakar obalanser för en annan marknadsaktör vilka medför ekonomiska kostnader.

utgår

Sådana ersättningar i undantagsfall ska godkännas av de nationella tillsynsmyndigheterna och övervakas av byrån.

 

Ändringsförslag    90

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska se till att fakturor uppfyller minimikraven för fakturering och faktureringsinformation enligt bilaga II. De uppgifter som anges på fakturorna ska vara korrekta, tydliga och koncisa, och de ska presenteras på ett sätt som underlättar konsumenternas jämförelser.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att fakturor uppfyller minimikraven för fakturering och faktureringsinformation enligt bilaga II. De uppgifter som anges på fakturorna ska vara korrekta, tydliga , koncisa och användarvänliga, och de ska presenteras på ett sätt som underlättar konsumenternas jämförelser. Den information som anges i bilaga II och som inte är obligatorisk i fakturorna, ska tillhandahållas kunderna på andra sätt, enligt medlemsstaternas val.

Ändringsförslag    91

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fakturering ska baseras på faktisk förbrukning och göras minst en gång per år. Om slutförbrukaren så begär eller om denne valt att få e-faktura ska faktureringsinformation göras tillgänglig minst en gång per kvartal, i annat fall två gånger per år.

Fakturering ska baseras på faktisk förbrukning och göras minst en gång per år. Om slutförbrukaren så begär eller valt att få e-faktura ska faktureringsinformation, också med uppgifter om faktisk förbrukning, göras tillgänglig minst en gång per månad, i annat fall två gånger per år.

Ändringsförslag    92

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  När slutförbrukarna har mätare som möjliggör fjärravläsning av den systemansvarige ska korrekt faktureringsinformation baserad på faktisk förbrukning tillhandahållas minst en gång i månaden.

4.  När slutförbrukarna har mätare som möjliggör fjärravläsning av den systemansvarige ska korrekt faktureringsinformation baserad på faktisk förbrukning tillhandahållas minst en gång i månaden, även via webbplatser eller på andra innovativa sätt.

Ändringsförslag    93

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Medlemsstaterna får föreskriva att informationen i dessa fakturor, på slutförbrukarens begäran, inte ska anses utgöra en betalningsbegäran. I sådana fall ska medlemsstaterna se till att elhandlarna erbjuder flexibla arrangemang för betalning.

utgår

Ändringsförslag    94

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  Medlemsstaterna ska kräva att slutförbrukarna på begäran får information om och uppskattningar av elkostnader, och detta ska tillhandahållas inom rimlig tid och i lättbegriplig form.

8.  Medlemsstaterna ska kräva att slutförbrukarna på begäran får information om och uppskattningar av elkostnader, och detta ska tillhandahållas inom rimlig tid och i lättbegriplig form. Om avtalet inbegriper en framtida ändring av produkten eller priset eller en rabatt bör detta anges på fakturan, tillsammans med uppgifter om vilken dag ändringen träder i kraft.

Ändringsförslag    95

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8a.  Medlemsstaterna ska samråda med konsumentorganisationer då de överväger ändringar av fakturornas format.

Ändringsförslag    96

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 8b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

8b.  Om en slutförbrukare har haft samma tariff i över två år ska medlemsstaterna kräva att elhandlarna meddelar slutförbrukaren, i energifakturan eller jämsides med den, om det finns någon lämpligare eller förmånligare tariff, samt underlätta övergången till den nya tariffen.

Motivering

Det är viktigt med åtgärder som säkerställer att slutförbrukare som har haft samma tariff i över två år proaktivt kan få veta av sin elhandlare om de kan komma billigare undan genom att byta till en alternativ, kanske nyare, tariff som samma elhandlare erbjuder. Kunder som inte byter elhandlare får ofta dras med oförmånliga avtal som inte är konkurrenskraftiga och som kan kosta åtskilligt mer än de aktuella tariffer som finns tillgängliga. Här är det ofta fråga om kunder med låga inkomster eller störst risk för energifattigdom.

Ändringsförslag    97

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att främja energieffektiviteten och öka konsumenternas inflytande ska medlemsstaterna eller, om en medlemsstat föreskrivit detta, tillsynsmyndigheten starkt rekommendera att elföretagen och sammanslutningarna optimerar elförbrukningen, bland annat genom att tillhandahålla energiförvaltning, utveckla innovativa former för prissättning eller införa system med driftskompatibla smarta mätare eller intelligenta nät, om det är lämpligt.

1.  För att främja energieffektiviteten och öka konsumenternas inflytande ska medlemsstaterna eller, om en medlemsstat föreskrivit detta, tillsynsmyndigheten starkt rekommendera att elföretagen och sammanslutningarna optimerar elförbrukningen, när detta är kostnadseffektivt, bland annat genom att tillhandahålla energihushållningstjänster, utveckla innovativa former för prissättning och införa system med driftskompatibla smarta mätare, särskilt med energiledningssystem för kunderna, intelligenta nät och, om det är lämpligt, smarta apparater och ”smarta hem”, i enlighet med unionens gällande dataskyddslagstiftning.

Ändringsförslag    98

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstater som inför system med smarta mätare på sina territorier ska anta och offentliggöra funktionella och tekniska minimikrav för systemen i enlighet med bestämmelserna i artikel 20 och bilaga III. Medlemsstaterna ska säkerställa att dessa system med smarta mätare är driftskompatibla och att de kan anslutas till förvaltningsplattformar för konsumentenergi. I samband med detta ska medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till relevanta tillgängliga standarder, inbegripet standarder som möjliggör driftskompatibilitet, bästa praxis samt vikten av att det utvecklas en inre marknad för el.

3.  Medlemsstater som inför system med smarta mätare på sina territorier ska anta och offentliggöra funktionella och tekniska minimikrav för systemen med smarta mätare i enlighet med bestämmelserna i artikel 20 och bilaga III. Medlemsstaterna ska säkerställa att dessa system med smarta mätare är driftskompatibla och användarcentrerade, samt att de kan anslutas till energihushållningsplattformar för konsumenterna. I samband med detta ska medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till relevanta tillgängliga standarder, inbegripet standarder som möjliggör driftskompatibilitet på datamodells- och applikationsnivå, bästa praxis samt vikten av att det utvecklas datautbyte, framtida och innovativa energitjänster, införande av intelligenta nät och en inre marknad för el. För befintliga smarta mätsystem måste kraven uppfyllas när mätsystemet ersätts med ett nytt, antingen när det tjänat ut eller tidigare.

Ändringsförslag    99

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstater som inför smarta mätare ska på ett transparent och icke-diskriminerande sätt se till att slutförbrukarna bidrar till kostnaderna för införandet. Medlemsstaterna ska regelbundet övervaka införandet på sina territorier för att se hur kostnader och fördelar utvecklas för hela värdekedjan, inklusive de nettofördelar som kommer konsumenterna till del.

4.  Medlemsstater som inför smarta mätare ska på ett transparent och icke-diskriminerande sätt säkerställa att slutförbrukarna bidrar till kostnaderna för införandet, med hänsyn tagen till de långsiktiga fördelarna för hela värdekedjan. Medlemsstaterna ska regelbundet övervaka införandet på sina territorier för att se hur kostnader och fördelar utvecklas för hela värdekedjan, inklusive de nettofördelar som kommer konsumenterna till del, exempelvis i form av besparingar, samt hur nöjda konsumenterna överlag är med införandet.

Ändringsförslag    100

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  När bedömningen av införandet av smarta mätare utfaller negativt till följd av den kostnads-nyttoanalys som avses i punkt 2, ska medlemsstaterna se till att denna bedömning regelbundet revideras till följd av förändringar av de bakomliggande antagandena samt den tekniska utvecklingen och marknadsutvecklingen. Medlemsstaterna ska meddela den ansvariga kommissionsavdelningen resultaten av sina uppdaterade ekonomiska bedömningar så snart de är tillgängliga.

5.  När bedömningen av införandet av smarta mätare utfaller negativt till följd av den kostnads-nyttoanalys som avses i punkt 2, ska medlemsstaterna säkerställa att denna bedömning regelbundet och minst vartannat år revideras till följd av förändringar av de bakomliggande antagandena samt den tekniska utvecklingen och marknadsutvecklingen. Medlemsstaterna ska meddela den ansvariga kommissionsavdelningen resultaten av sina uppdaterade ekonomiska bedömningar så snart de är tillgängliga.

Ändringsförslag    101

Förslag till direktiv

Artikel 20 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om bedömningen av smarta mätare utfaller positivt som ett resultat av den kostnads-nyttoanalys som avses i artikel 19.2, eller om sådana mätare införs systematiskt, ska medlemsstaterna införa system med smarta mätare i enlighet med europeiska standarder, bestämmelserna i bilaga III och följande principer:

Om bedömningen av smarta mätare utfaller positivt som ett resultat av den kostnads-nyttoanalys som avses i artikel 19.2, eller om sådana mätare införs systematiskt efter detta direktivs ikraftträdande, ska medlemsstaterna införa system med smarta mätare i enlighet med europeiska standarder, bestämmelserna i bilaga III och följande principer:

Ändringsförslag    102

Förslag till direktiv

Artikel 20 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Mätsystemen ska korrekt mäta den faktiska elförbrukningen och ge slutförbrukarna information om den faktiska användningstiden. Informationen ska göras lätt tillgänglig och visualiseras för slutförbrukarna utan extra kostnad och i nära realtid, för att stödja automatiska program för energieffektivitet, efterfrågestyrning och andra tjänster.

(a)  Mätsystemen ska korrekt mäta den faktiska elförbrukningen och ge slutförbrukarna information om den faktiska användningstiden. Validerade historiska förbrukningsuppgifter ska göras lätt tillgängliga och visualiseras för slutförbrukarna utan extra kostnad, åtminstone på en bildskärm i hemmet. Icke-validerade förbrukningsuppgifter i nära realtid ska göras tillgängliga för slutförbrukarna genom ett standardiserat gränssnitt för att stödja automatiska program för energieffektivitet, efterfrågestyrning och andra tjänster.

Ändringsförslag    103

Förslag till direktiv

Artikel 20 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Integritet och dataskydd för slutförbrukarna ska säkerställas i enlighet med unionens lagstiftning om data- och integritetsskydd.

(c)  Integritet och dataskydd för slutförbrukarna ska säkerställas i enlighet med unionens lagstiftning om data- och integritetsskydd. Om andra parter får tillgång till slutförbrukarnas personuppgifter ska slutförbrukarna, för att kunna hävda sina rättigheter enligt unionens dataskyddslagstiftning, framför allt få veta vilka som fått sådan tillgång och när så skett.

Ändringsförslag    104

Förslag till direktiv

Artikel 20 – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Om slutförbrukarna så begär ska mätuppgifter om deras inmatningar och uttag av el göras tillgängliga för dem, via ett lokalt standardiserat kommunikationsgränssnitt och/eller fjärråtkomst, eller för tredje parter som agerar på slutförbrukarnas vägnar, i ett lättbegripligt format i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 24, och på ett sätt som ger slutförbrukarna möjlighet att jämföra avtal på likartade grunder.

(e)  Mätuppgifter om slutförbrukarnas inmatningar och uttag av el ska göras tillgängliga för dem, via ett lokalt standardiserat kommunikationsgränssnitt och/eller fjärråtkomst, eller för tredje parter som agerar på slutförbrukarnas vägnar, i ett lättbegripligt format i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 24, i så nära realtid som möjligt och på ett sätt som ger slutförbrukarna möjlighet att jämföra avtal på likartade grunder. Slutförbrukarna ska också kunna ladda ner sina mätuppgifter eller överföra dem till en annan part utan extra kostnad och i enlighet med sin rätt till dataportabilitet enligt unionens dataskyddslagstiftning.

Ändringsförslag    105

Förslag till direktiv

Artikel 20 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Slutförbrukarna ska få lämplig rådgivning och information i samband med installationen av smarta mätare, särskilt beträffande mätarnas fulla potential i fråga om avläsningsmöjligheter och övervakning av energianvändningen, och beträffande insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med unionens lagstiftning om dataskydd.

(f)  Slutförbrukarna ska få lämplig rådgivning och information före installationen av smarta mätare och/eller i samband med denna, särskilt beträffande mätarnas fulla potential i fråga om avläsningsmöjligheter och övervakning av energianvändningen, och beträffande insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med unionens lagstiftning om dataskydd.

Ändringsförslag    106

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om bedömningen av smarta mätare utfaller negativt som ett resultat av den kostnads-nyttoanalys som avses i artikel 19.2 och om sådana mätare inte införs systematiskt ska medlemsstaterna se till att alla slutförbrukare, på begäran och enligt rättvisa och rimliga villkor, har rätt till installation eller, i förekommande fall, uppgradering av en smart mätare som uppfyller följande krav:

1.  Om bedömningen av smarta mätare utfaller negativt som ett resultat av den kostnads-nyttoanalys som avses i artikel 19.2 och om sådana mätare inte införs systematiskt ska medlemsstaterna säkerställa att alla slutförbrukare, på begäran och enligt rättvisa, rimliga och kostnadseffektiva villkor, har rätt till installation eller, i förekommande fall, uppgradering av en smart mätare som uppfyller följande krav:

Ändringsförslag    107

Förslag till direktiv

Artikel 21 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  När det är tekniskt möjligt ska mätaren vara försedd med de funktioner som avses i artikel 20 eller med en minimiuppsättning av funktioner som ska fastställas och offentliggöras av medlemsstaterna på nationell nivå och i enlighet med bestämmelserna i bilaga III.

(a)  Mätaren ska vara försedd med de funktioner som avses i artikel 20 eller med en minimiuppsättning av funktioner som ska fastställas och offentliggöras av medlemsstaterna på nationell nivå och i enlighet med bestämmelserna i bilaga III.

Ändringsförslag    108

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Vid fastställandet av regler om hantering och utbyte av uppgifter ska medlemsstaterna eller, om en medlemsstat så föreskrivit, de utsedda behöriga myndigheterna ange vilka berättigade parter som kan få tillgång till uppgifter om slutförbrukaren, med dennes uttryckliga medgivande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67952. Vid tillämpningen av detta direktiv ska uppgifter inbegripa mät- och förbrukningsuppgifter samt de uppgifter som krävs för att en kund ska kunna byta leverantör. Berättigade parter ska inbegripa åtminstone kunder, elhandlare, systemansvariga för överförings- och distributionssystem, sammanslutningar, energitjänsteföretag och andra parter som tillhandahåller energi eller andra tjänster till kunderna.

1.  Vid fastställandet av regler om hantering och utbyte av uppgifter ska medlemsstaterna eller, om en medlemsstat så föreskrivit, de utsedda behöriga myndigheterna ange vilka berättigade parter som kan få tillgång till uppgifter om slutförbrukaren, med dennes uttryckliga medgivande, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67952. Vid tillämpningen av detta direktiv ska uppgifter inbegripa mät- och förbrukningsuppgifter samt de uppgifter som krävs för kunders leverantörsbyte, för automatiska energieffektivitetsprogram, för energihushållningstjänster och för efterfrågeflexibilitetstjänster. Berättigade parter ska inbegripa åtminstone kunder, elhandlare, systemansvariga för överförings- och distributionssystem, sammanslutningar, energitjänsteföretag och andra parter som tillhandahåller energi eller andra tjänster till kunderna.

 

Berättigade parter ska på begäran ge kunderna en översikt över de parter som har tillgång till deras uppgifter.

__________________

__________________

52 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

52 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Ändringsförslag    109

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska organisera hanteringen av uppgifter för att säkerställa effektiv tillgång till och utbyte av uppgifter. Oberoende av vilken modell för uppgiftshantering som tillämpas i den enskilda medlemsstaten ska den eller de parter som ansvarar för uppgiftshantering ge varje berättigad part, med slutförbrukarens uttryckliga medgivande, tillgång till uppgifterna om slutförbrukaren. Berättigade parter ska få tillgång till de begärda uppgifterna samtidigt och på ett icke-diskriminerande sätt. Tillgången till uppgifterna ska vara enkel, och de tillämpliga förfarandena ska offentliggöras.

2.  Medlemsstaterna ska organisera den säkra hanteringen av uppgifter för att säkerställa effektiv tillgång till och utbyte av uppgifter, ett effektivt uppgiftsskydd, samt effektiv datasäkerhet, transparens, neutralitet och uppgiftsintegritet. Oberoende av vilken modell för uppgiftshantering som tillämpas i den enskilda medlemsstaten ska den eller de parter som ansvarar för uppgiftshantering ge varje berättigad part, med slutförbrukarens uttryckliga medgivande, tillgång till uppgifterna om slutförbrukaren. Berättigade parter bör få tillgång till de begärda uppgifterna samtidigt och på ett icke-diskriminerande sätt. Tillgången till uppgifterna ska vara enkel, och de tillämpliga förfarandena ska offentliggöras.

Ändringsförslag    110

Förslag till direktiv

Artikel 23 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Inga ytterligare kostnader får åläggas slutförbrukarna för tillgången till deras uppgifter. Medlemsstaterna ska ansvara för fastställandet av relevanta kostnader för de behöriga parternas tillgång till uppgifter. Reglerade enheter som tillhandahåller uppgiftstjänster ska inte dra fördel av denna verksamhet.

4.  Inga ytterligare kostnader får åläggas slutförbrukarna för tillgången till deras uppgifter eller för deras begäran om överföring av sina uppgifter. Medlemsstaterna ska ansvara för fastställandet av relevanta kostnader för de behöriga parternas tillgång till uppgifter. Reglerade enheter som tillhandahåller uppgiftstjänster ska inte dra fördel av denna verksamhet.

Ändringsförslag    111

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att främja konkurrensen på slutkundsmarknaden och undvika onödiga administrativa kostnader för berättigade parter ska medlemsstaterna fastställa ett gemensamt dataformat och ett transparent förfarande som gör det möjligt för berättigade parter att få tillgång till de uppgifter som anges i artikel 23.1.

1.  För att främja konkurrensen på slutkundsmarknaden och undvika onödiga administrativa kostnader för berättigade parter ska medlemsstaterna fastställa ett gemensamt dataformat för att möjliggöra driftskompatibilitet och underlätta utbyte av uppgifter, och ett transparent förfarande som gör det möjligt för berättigade parter att få tillgång till de uppgifter som anges i artikel 23.1.

Ändringsförslag    112

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska genom genomförandeakter som antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 68 fastställa ett gemensamt europeisk dataformat och icke-diskriminerande och transparenta förfaranden för åtkomst till uppgifterna, enligt förteckningen i artikel 23.1, som kommer att ersätta nationella dataformat och förfaranden som antagits av medlemsstaterna i enlighet med punkt 1. Medlemsstaterna ska se till att marknadsaktörerna tillämpar ett gemensamt europeiskt dataformat.

2.  Kommissionen ska genom genomförandeakter som antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 68 fastställa standarder för driftskompatibilitet och ett gemensamt europeiskt dataformat och icke-diskriminerande och transparenta förfaranden för åtkomst till uppgifterna, enligt förteckningen i artikel 23.1, som kommer att ersätta nationella dataformat och förfaranden som antagits av medlemsstaterna i enlighet med punkt 1, samt vidta åtgärder för en kostnadseffektiv övergång och då ta hänsyn till omständigheterna i medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska säkerställa att marknadsaktörerna tillämpar standarderna för driftskompatibilitet eller det gemensamma europeiska dataformatet. Kommissionen får vid behov, efter samråd med den kommitté som avses i artikel 68, anmoda de relevanta europeiska standardiseringsorganisationerna att utarbeta standarder.

Ändringsförslag    113

Förslag till direktiv

Artikel 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att det inrättas gemensamma kontaktpunkter där kunderna kan få tillgång till all nödvändig information om sina rättigheter, gällande lagstiftning och möjligheter till tvistlösning i händelse av en tvist. Dessa kontaktpunkter kan vara en del av allmänna konsumentupplysningsställen.

Medlemsstaterna ska säkerställa att det inrättas gemensamma kontaktpunkter där konsumenterna kan få all nödvändig information om sina rättigheter, samt om gällande lagstiftning, ackrediterade jämförelseverktyg och möjligheter till tvistlösning i händelse av en tvist med elhandlaren, energitjänsteleverantören, sammanslutningen eller någon annan mellanhand. Dessa kontaktpunkter kan vara en del av allmänna konsumentupplysningsställen. Om den tillhandahållna tjänsten är kopplad eller säljs tillsammans med programvara, maskinvara eller kommunikationsteknik ska slutförbrukarnas klagomål handläggas via en gemensam kontaktpunkt.

Motivering

Det här ändringsförslaget nödvändiggörs av tvingande skäl med anknytning till textens inre logik.

Ändringsförslag    114

Förslag till direktiv

Artikel 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 26

Artikel 26

Rätt till tvistlösning utanför domstol

Rätt till tvistlösning utanför domstol

Medlemsstaterna ska se till att: kunderna har tillgång till enkla, rättvisa, transparenta, oberoende, ändamålsenliga och effektiva mekanismer för tvistlösning utanför domstol för lösning av tvister som gäller rättigheter och skyldigheter enligt detta direktiv. Om en kund är en konsument i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU11 ska sådana mekanismer för tvistlösning utanför domstol uppfylla kvalitetskraven i direktiv 2013/11/EU och, om så är motiverat, innehålla ett system för återbetalning och/eller ersättning.

Medlemsstaterna ska säkerställa att kunderna har tillgång till enkla, rättvisa, transparenta, oberoende, ändamålsenliga och effektiva mekanismer för tvistlösning utanför domstol för lösning av tvister som gäller rättigheter och skyldigheter enligt detta direktiv genom en oberoende mekanism såsom en energiombudsman eller ett konsumentorgan. Om en kund är en konsument i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU11 ska sådana mekanismer för tvistlösning utanför domstol uppfylla kvalitetskraven i direktiv 2013/11/EU och, om så är motiverat, innehålla ett system för återbetalning och/eller ersättning.

 

Dessa mekanismer ska utvidgas till att omfatta alla energitjänsteleverantörer, sammanslutningar och alla avtal som innehåller energikomponenter, inklusive paketerbjudanden och lokala energisamhällen, vars deltagande ska vara obligatoriskt.

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att elhandlarna, energitjänsteleverantörerna och sammanslutningarna tillhandahåller information om tvistlösning utanför domstol på sina webbplatser och i all kommunikation med sina kunder.

 

Medlemsstaterna ska regelbundet bedöma hur bra mekanismerna för tvistlösning utanför domstol fungerar, i synnerhet vad gäller elhandlarnas, energitjänsteleverantörernas, sammanslutningarnas och mellanhändernas deltagande och efterlevnad.

__________________

__________________

53 EUT L 165, 18.6.2013, s. 63.

53 EUT L 165, 18.6.2013, s. 63.

Ändringsförslag    115

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda kunder, och de ska särskilt se till att utsatta kunder får tillräckligt skydd. Varje medlemsstat ska härvidlag definiera begreppet utsatta kunder, varvid det kan hänvisas till energifattigdom och bland annat föreskrivas förbud mot bortkoppling av dessa kunder från elnätet i kritiska situationer. Medlemsstaterna ska se till att rättigheter och skyldigheter för utsatta kunder respekteras. De ska framför allt vidta lämpliga åtgärder för att skydda slutförbrukare i avlägsna områden. De ska säkerställa en hög konsumentskyddsnivå, särskilt vad gäller transparens i fråga om allmänna avtalsvillkor, allmän information och mekanismer för tvistlösning.

1.  Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda kunder, och de ska särskilt säkerställa att utsatta kunder får tillräckligt skydd. Varje medlemsstat ska härvidlag definiera begreppet utsatta kunder, varvid det ska hänvisas till energifattigdom och får säkerställas att de skyddas genom de nationella systemen för social trygghet, bland annat genom förbud mot avstängning av dessa kunder från elnätet i kritiska situationer. Medlemsstaterna ska säkerställa att rättigheter och skyldigheter för utsatta kunder respekteras. De ska framför allt vidta lämpliga åtgärder för att skydda kunder i avlägsna områden. De ska säkerställa en hög konsumentskyddsnivå, särskilt vad gäller transparens i fråga om allmänna avtalsvillkor, allmän information och mekanismer för tvistlösning.

Ändringsförslag    116

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder, såsom att utfärda nationella energihandlingsplaner, föreskriva om förmåner inom socialförsäkringssystemen för att utsatta kunder ska få den elförsörjning de behöver, eller stödja energieffektivitetsförbättringar för att åtgärda energifattigdom där sådan fastställts, också i samband med åtgärder mot fattigdom överlag. Sådana åtgärder ska inte hindra ett effektivt öppnande av marknaderna enligt vad som föreskrivs i artikel 4 eller en välfungerande marknad, och kommissionen ska i förekommande fall underrättas i enlighet med bestämmelserna i artikel 9.4. Sådan underrättelse får även omfatta åtgärder som vidtas inom ramen för det allmänna socialförsäkringssystemet.

utgår

Motivering

Det här ändringsförslaget nödvändiggörs av tvingande skäl med anknytning till textens inre logik.

Ändringsförslag    117

Förslag till direktiv

Artikel 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 29

Artikel 29

Energifattigdom

Energifattigdom

Medlemsstaterna ska fastställa en uppsättning kriterier för att mäta energifattigdom. Medlemsstaterna ska kontinuerligt övervaka antalet hushåll som lever i energifattigdom och ska vartannat år rapportera om utvecklingen av energifattigdom och om de åtgärder som vidtagits för att förebygga denna, till kommissionen inom ramen för lägesrapporterna om de integrerade nationella energi- och klimatplanerna i enlighet med artikel 21 i [förordningen om styrningen av energiunionen enligt förslag i COM(2016) 759].

Medlemsstaterna ska, i samråd med berörda intressenter:

 

(a)  fastställa en uppsättning kriterier för att mäta energifattigdom, utgående från sådana indikatorer såsom låga inkomster, höga energikostnader och dålig energieffektivitet,

 

(b)  fortlöpande övervaka antalet energifattiga hushåll, samt se efter om dessa kunder är tillräckligt skyddade och, vid behov, förbättra skyddet av dem,

 

(c)  vartannat år rapportera till kommissionen, dels om hur energifattigdomen utvecklats, dels om vilka åtgärder som vidtagits mot den, såsom ett led i de integrerade lägesrapporterna om sina nationella energi- och klimatplaner i enlighet med artikel 21a i förordning (EU) ... [förordningen om styrningen av energiunionen enligt förslag i COM(2016)0759].

 

För att åtgärda energifattigdom när sådan konstaterats, också i samband med fattigdom i bredare bemärkelse, och skydda utsatta kunder i den mening som avses i artikel 28 ska medlemsstaterna ta fram nationella handlingsplaner för att minska antalet energifattiga hushåll, där det också ska ingå mål och åtgärder, både på kort och lång sikt, och en tidsplan för uppnående av målen. Åtgärderna kan bland annat bestå av förmåner via de sociala trygghetssystemen för att säkerställa nödvändig elförsörjning till utsatta kunder, samt stöd till energieffektivitetsförbättringar och förbud mot avstängning från elnätet i kritiska situationer.

 

Dessa handlingsplaner ska inlemmas i medlemsstaternas integrerade nationella energi- och klimatplaner såsom ett led i förordning (EU) ... [förordningen om styrningen av energiunionen enligt förslag i COM(2016)0759].

 

Kommissionen ska, i samverkan med Eurostat och medlemsstaterna, göra datauppsättningarna, även av nationella övervakningsdata, bättre jämförbara så att det går att jämföra dem mellan olika medlemsstater.

Ändringsförslag    118

Förslag till direktiv

Artikel 31 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Systemansvariga för distributionssystem ska anskaffa den energi de behöver för att täcka energiförluster och de ej frekvensrelaterade stödtjänsterna inom sina system i enlighet med transparenta, icke-diskriminerande och marknadsbaserade förfaranden, närhelst de har denna funktion. Såvida det inte motiveras genom en kostnads-nyttoanalys ska upphandlingar av ej frekvensrelaterade stödtjänster som görs av en systemansvarig för distributionssystem vara transparenta, icke-diskriminerande och marknadsbaserade, och de ska säkerställa faktiskt deltagande av alla marknadsaktörer och inbegripa förnybara energikällor, efterfrågeflexibilitet, energilagringsanläggningar och sammanslutningar, i synnerhet genom att omfatta krav på att tillsynsmyndigheterna eller de systemansvariga för distributionssystem i nära samarbete med alla marknadsaktörer fastställer tekniska villkor för deltagande på dessa marknader på grundval av de tekniska kraven för dessa marknader och kapaciteten hos alla marknadsaktörer.

5.  Systemansvariga för distributionssystem ska fungera som en neutral aktör som gör det lättare för marknaden att anskaffa den energi de behöver för att täcka energiförluster och reserverar kapacitet för de ej frekvensrelaterade stödtjänsterna inom sina system i enlighet med transparenta, icke-diskriminerande och marknadsbaserade förfaranden, närhelst de har denna funktion. Såvida det inte motiveras genom en kostnads-nyttoanalys, vars metod ska utvecklas på ett transparent sätt av den nationella tillsynsmyndigheten i enlighet med artikel 59.1 c, ska upphandlingar av ej frekvensrelaterade stödtjänster som görs av en systemansvarig för distributionssystem vara transparenta, icke-diskriminerande och marknadsbaserade, och de ska säkerställa faktiskt deltagande av alla marknadsaktörer och inbegripa förnybara energikällor, efterfrågeflexibilitet, energilagringsanläggningar, sammanslutningar och lokala energisamhällen, i synnerhet genom att omfatta krav på att tillsynsmyndigheterna i nära samarbete med de systemansvariga för distributionssystem och med alla andra marknadsaktörer fastställer tekniska villkor för deltagande på dessa marknader på grundval av de tekniska kraven för dessa marknader och kapaciteten hos alla marknadsaktörer.

Ändringsförslag    119

Förslag till direktiv

Artikel 32 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska tillhandahålla den nödvändiga rättsliga ramen för att tillåta och uppmuntra systemansvariga för distributionssystem att upphandla tjänster för att förbättra effektiviteten i driften och utvecklingen av distributionssystemet, inklusive hantering av lokal överbelastning. Den rättsliga ramen ska i synnerhet göra det möjligt för de systemansvariga för distributionssystem att upphandla tjänster från resurser i form av t.ex. distribuerad produktion, efterfrågeflexibilitet eller lagring och att beakta energieffektivitetsåtgärder, vilket kan komma att fullt ut kompensera för behovet av uppgradering eller ersättning av elkapacitet och som underlättar en effektiv och säker drift av distributionssystemet. Systemansvariga för distributionssystem ska upphandla dessa tjänster i enlighet med transparenta, icke-diskriminerande och marknadsbaserade förfaranden.

Medlemsstaterna ska tillhandahålla den nödvändiga rättsliga ramen för att tillåta och uppmuntra systemansvariga för distributionssystem att upphandla tjänster för att förbättra effektiviteten i driften och utvecklingen av distributionssystemet, inklusive hantering av lokal överbelastning. Den rättsliga ramen ska i synnerhet säkerställa att de systemansvariga för distributionssystem kan upphandla tjänster från resurser i form av t.ex. distribuerad produktion, efterfrågeflexibilitet eller lagring och att beakta energieffektivitetsåtgärder, om dessa tjänster kostnadseffektivt kompenserar för behovet av uppgradering eller ersättning av elkapacitet och som underlättar en effektiv och säker drift av distributionssystemet. Systemansvariga för distributionssystem ska upphandla dessa tjänster i enlighet med transparenta, icke-diskriminerande och marknadsbaserade förfaranden.

Ändringsförslag    120

Förslag till direktiv

Artikel 32 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Systemansvariga för distributionssystem ska fastställa standardiserade marknadsprodukter för de tjänster som upphandlas och säkerställa ett faktiskt deltagande av alla marknadsaktörer, inklusive förnybara energikällor, efterfrågeflexibilitet och sammanslutningar. Systemansvariga för distributionssystem ska utbyta all nödvändig information och samordna sig med de systemansvariga för överföringssystem i syfte att säkerställa ett optimalt utnyttjande av resurser, garantera säker och effektiv drift av systemet och underlätta marknadsutvecklingen. Systemansvariga för distributionssystem ska få rimlig ersättning för upphandlingen av sådana tjänster så att de åtminstone får tillbaka motsvarande utgifter, t.ex. för nödvändig informations- och kommunikationsteknik.

Standardiserade marknadsprodukter för dessa tjänster ska fastställas åtminstone på nationell nivå. Systemansvariga för distributionssystem ska, genom en öppen och medverkanspräglad process som omfattar alla relevanta systemanvändare, den nationella tillsynsmyndigheten och den systemansvarige för överföringssystemet, fastställa standardiserade marknadsprodukter för de tjänster som upphandlas och säkerställa ett faktiskt deltagande av alla marknadsaktörer, inklusive förnybara energikällor, efterfrågeflexibilitet, lagring och sammanslutningar. Systemansvariga för distributionssystem ska utbyta all nödvändig information och samordna sig med de systemansvariga för överföringssystem i syfte att säkerställa ett optimalt utnyttjande av resurser, garantera säker och effektiv drift av systemet och underlätta marknadsutvecklingen. Systemansvariga för distributionssystem ska få rimlig ersättning för upphandlingen av sådana tjänster så att de åtminstone får tillbaka motsvarande utgifter, t.ex. för nödvändig informations- och kommunikationsteknik.

Ändringsförslag    121

Förslag till direktiv

Artikel 32 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Utvecklingen av ett distributionssystem ska baseras på en transparent plan för utveckling av nätet som den systemansvarige för distributionssystemet vartannat år ska överlämna till tillsynsmyndigheten. Nätutvecklingsplanen ska omfatta planerade investeringar under de kommande 5–10 åren, med särskild tonvikt på den huvudsakliga distributionsinfrastruktur som krävs för att ansluta ny produktionskapacitet och ny last, inklusive laddningsstationer för elfordon. Nätutvecklingsplanen ska även redogöra för användningen av efterfrågeflexibilitet, energieffektivitet, energilagringsanläggningar och andra resurser som den systemansvarige för distributionssystem använder som ett alternativ till en utbyggnad av systemet.

Utvecklingen av ett distributionssystem ska baseras på en transparent plan för utveckling av nätet som den systemansvarige för distributionssystemet vartannat år ska överlämna till tillsynsmyndigheten. När nätutvecklingsplanen utformas ska den systemansvarige för distributionssystemet involvera alla befintliga eller potentiella systemanvändare, bland annat genom samråd. Nätutvecklingsplanen ska omfatta planerade investeringar under de kommande 5–10 åren, med särskild tonvikt på den huvudsakliga distributionsinfrastruktur, inklusive energieffektivitet, efterfrågeflexibilitet och energilagring, som krävs för att ansluta ny produktionskapacitet och ny last, inklusive laddningsstationer för elfordon. Nätutvecklingsplanen ska även redogöra för användningen av efterfrågeflexibilitet, energieffektivitet, energilagringsanläggningar och andra resurser som den systemansvarige för distributionssystem använder som ett alternativ till en utbyggnad av systemet.

Ändringsförslag    122

Förslag till direktiv

Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla den nödvändiga rättsliga ramen för att underlätta anslutning av offentligt tillgängliga och privata laddningsstationer till distributionsnäten. Medlemsstaterna ska säkerställa att de systemansvariga för distributionssystem samarbetar på ett icke-diskriminerande sätt med alla företag som äger, utvecklar, driver eller förvaltar laddningsstationer för elfordon, också i fråga om nätanslutning.

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 2014/94/EU ska medlemsstaterna tillhandahålla den nödvändiga rättsliga ramen för att underlätta anslutning av offentligt tillgängliga och privata laddningsstationer till distributionsnäten. Medlemsstaterna ska säkerställa att de systemansvariga för distributionssystem samarbetar på ett icke-diskriminerande sätt med alla företag som äger, utvecklar, driver eller förvaltar laddningsstationer för elfordon, också i fråga om nätanslutning.

Ändringsförslag    123

Förslag till direktiv

Artikel 33 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Systemansvariga för distributionssystem ska inte tillåtas äga, utveckla, förvalta eller driva laddningsstationer för elfordon.

Ändringsförslag    124

Förslag till direktiv

Artikel 33 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna får tillåta att systemansvariga för distributionssystem äger, utvecklar, förvaltar eller driver laddningsstationer för elfordon endast om följande villkor är uppfyllda:

2.  Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna tillåta att systemansvariga för distributionssystem äger, utvecklar, förvaltar eller driver laddningsstationer för elfordon endast om alla följande villkor är uppfyllda:

Ändringsförslag    125

Förslag till direktiv

Artikel 33 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Andra parter har, efter ett öppet och transparent anbudsförfarande, inte uttryckt något intresse för att äga, utveckla, förvalta eller driva laddningsstationer för elfordon.

(a)  Andra parter har, efter ett öppet och transparent anbudsförfarande, som ska prövas av den nationella tillsynsmyndigheten, inte uttryckt något intresse för att äga, utveckla, förvalta eller driva laddningsstationer för elfordon eller kan inte tillhandahålla dessa tjänster till rimlig kostnad och i rätt tid.

Ändringsförslag    126

Förslag till direktiv

Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska med jämna mellanrum eller minst vart femte år hålla ett offentligt samråd för att på nytt bedöma det potentiella intresset hos marknadsaktörerna att äga, utveckla, driva eller förvalta laddningsstationer för elfordon. Om ett offentligt samråd visar att tredje parter kan äga, utveckla, driva eller förvalta sådana laddningsstationer ska medlemsstaterna se till att den verksamhet som bedrivs av systemansvariga för distributionssystem på detta område fasas ut.

4.  Medlemsstaterna ska med jämna mellanrum eller minst vart femte år hålla ett offentligt samråd för att på nytt bedöma det potentiella intresset hos marknadsaktörerna att äga, utveckla, driva eller förvalta laddningsstationer för elfordon. Om ett offentligt samråd visar att tredje parter kan äga, utveckla, driva eller förvalta sådana laddningsstationer ska medlemsstaterna säkerställa att den verksamhet som bedrivs av systemansvariga för distributionssystem på detta område fasas ut och att de tillkommande kostnaderna kan täckas.

Ändringsförslag    127

Förslag till direktiv

Artikel 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att alla berörda parter har icke-diskriminerande tillgång till uppgifter på tydliga och likvärdiga villkor. I medlemsstater där system med smarta mätare har införts i enlighet med artikel 19 och de systemansvariga för distributionssystem deltar i uppgiftshanteringen ska de efterlevnadsprogram som fastställs i artikel 35.2 d inbegripa särskilda åtgärder för att förhindra diskriminerande tillgång till uppgifter från berättigade parter, i enlighet med artikel 23. I det fall de systemansvariga för distributionssystem inte omfattas av artikel 35.1, 35.2 och 35.3 ska medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det vertikalt integrerade företaget inte har privilegierad tillgång till uppgifter för utövandet av leveransverksamheten.

Medlemsstaterna ska säkerställa att alla berörda parter har icke-diskriminerande tillgång till uppgifter på tydliga och likvärdiga villkor och följer lagstiftningen om data- och informationsskydd. I medlemsstater där system med smarta mätare har införts i enlighet med artikel 19 och de systemansvariga för distributionssystem deltar i uppgiftshanteringen ska de efterlevnadsprogram som fastställs i artikel 35.2 d inbegripa särskilda åtgärder för att förhindra diskriminerande tillgång till uppgifter från berättigade parter, i enlighet med artikel 23. I det fall de systemansvariga för distributionssystem inte omfattas av artikel 35.1, 35.2 och 35.3 ska medlemsstaterna vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det vertikalt integrerade företaget inte har privilegierad tillgång till uppgifter för utövandet av leveransverksamheten, vid behov genom att kräva att en central plattform för uppgiftshantering inrättas och förvaltas av den systemansvarige för överföringssystemet eller en annan neutral enhet.

Ändringsförslag    128

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Systemansvariga för distributionssystem ska inte tillåtas äga, utveckla, förvalta eller driva energilagringsanläggningar.

1.  Systemansvariga för distributionssystem ska inte tillåtas äga, utveckla, förvalta eller driva energilagringsanläggningar, med undantag för sådan utrustning som de använder för att på det lokala planet under en kortare tid utöva kontroll över distributionssystemet, om kontrollen inte påverkar vare sig energimarknaderna eller marknaderna för ej frekvensrelaterade stödtjänster, och förutsatt att den nationella tillsynsmyndigheten godkänt det .

Ändringsförslag    129

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna tillåta att systemansvariga för distributionssystem äger, utvecklar, förvaltar eller driver lagringsanläggningar endast om följande villkor är uppfyllda:

2.  Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna tillåta att systemansvariga för distributionssystem äger, utvecklar, förvaltar eller driver lagringsanläggningar endast om alla följande villkor är uppfyllda:

Ändringsförslag    130

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Andra parter har, efter ett öppet och transparent anbudsförfarande, inte uttryckt något intresse för att äga, utveckla, förvalta eller driva lagringsanläggningar.

(a)  Andra parter har, efter ett öppet och transparent anbudsförfarande, som ska prövas av den nationella tillsynsmyndigheten, inte uttryckt något intresse för att äga, utveckla, förvalta eller driva laddningsstationer för elfordon eller kan inte tillhandahålla dessa tjänster till rimlig kostnad och i rätt tid.

Ändringsförslag    131

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Dessa anläggningar är nödvändiga för att de systemansvariga för distributionssystem ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta direktiv när det gäller effektiv, tillförlitlig och säker drift av distributionssystemen.

(b)  Dessa anläggningar är nödvändiga för att de systemansvariga för distributionssystem ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta direktiv när det gäller effektiv, tillförlitlig och säker drift av distributionssystemen, och ägandet eller driften av dem påverkar inte konkurrensen på energimarknaderna.

Ändringsförslag    132

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Nationella tillsynsmyndigheter får utarbeta riktlinjer eller upphandlingsklausuler för att hjälpa systemansvariga för distributionssystem genom att säkerställa ett rättvist upphandlingsförfarande.

Ändringsförslag    133

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Tillsynsmyndigheterna ska med jämna mellanrum eller minst vart femte år hålla ett offentligt samråd för att på nytt bedöma det potentiella intresset hos marknadsaktörerna att investera i, utveckla, driva eller förvalta energilagringsanläggningar. Om ett offentligt samråd visar att tredje parter kan äga, utveckla, driva eller förvalta sådana anläggningar ska medlemsstaterna se till att den verksamhet som bedrivs av systemansvariga för distributionssystem på detta område fasas ut.

  Medlemsstaterna ska med jämna mellanrum eller minst vart femte år göra en översyn av om det går att ordna anbudsförfaranden om befintliga lagringsanläggningar och, om så är lämpligt, hålla ett offentligt samråd för att på nytt bedöma det potentiella intresset hos marknadsaktörerna att investera i, utveckla, driva eller förvalta energilagringsanläggningar. Om översynen eller det offentliga samrådet visar att tredje parter kan äga, utveckla, driva eller förvalta sådana anläggningar ska medlemsstaterna säkerställa att den verksamhet som bedrivs av systemansvariga för distributionssystem på detta område fasas ut och att de tillkommande kostnaderna kan täckas.

Ändringsförslag    134

Förslag till direktiv

Artikel 36a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 36a

 

Ny verksamhet för systemansvariga för distributionssystem

 

1.   Systemansvariga för distributionssystem får inte utöva annan verksamhet än vad som fastställs i detta direktiv och i förordning (EU) ... [omarbetning av förordning (EG) nr 714/2009, enligt förslaget i COM(2016)861/2].

 

2.   Medlemsstaterna får tillåta systemansvariga för distributionssystem att utöva annan verksamhet än vad som fastställs i detta direktiv och i förordning (EU) ... [omarbetning av förordning (EG) nr 714/2009, enligt förslaget i COM(2016)861/2], om tillsynsmyndigheten kommit fram till att ett sådant undantag behövs och godkänt det, samt om följande villkor uppfylls:

 

(a)   Andra parter har, efter ett öppet och transparent anbudsförfarande, inte uttryckt något intresse för att utöva verksamheten.

 

(b)   Verksamheten är nödvändig för att systemansvariga för distributionssystem ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta direktiv när det gäller effektiv, tillförlitlig och säker drift av distributionssystemen.

 

(c)   Verksamheten är nödvändig för att systemansvariga för distributionssystem ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt förordning (EU) ... [omarbetning av förordning (EG) nr 714/2009, enligt förslaget i COM(2016)861/2], inklusive sin skyldighet att, i samarbete med systemansvariga för överföringssystem, säkerställa kostnadseffektiv, säker och tillförlitlig utveckling och drift av distributions- och överföringsnäten som helhet.

Motivering

Den grundläggande rättsakten måste ändras för att det ska råda konsekvens mellan ändringsförslagen, eftersom detta ändringsförslag oupplösligt sammanhänger med andra ändringsförslag som framlagts av föredraganden.

Ändringsförslag    135

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  Att, i samarbete med systemansvariga för distributionssystem, standardisera relevanta dataformat och dataprotokoll i syfte att underlätta gränsöverskridande utbyte av uppgifter.

Motivering

Det här ändringsförslaget nödvändiggörs av tvingande skäl med anknytning till textens inre logik.

Ändringsförslag    136

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 1 – led j

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(j)  Att anta en ram för samarbete och samordning mellan regionala operativa centrum.

(j)  Att samarbeta med byrån, regionala samordningscentrum och Entso för el om antagandet av en ram för samarbete och samordning mellan regionala samordningscentrum.

Ändringsförslag    137

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja)  Att digitalisera överföringssystem för att säkerställa bland annat en effektiv anskaffning och användning av realtidsdata, jämte smarta omformarstationer.

Ändringsförslag    138

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 1 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(jb)  Datahantering, it-säkerhet och dataskydd.

Ändringsförslag    139

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna får föreskriva att en eller flera av de skyldigheter som anges i punkt 1 a–j tilldelas en annan systemansvarig för överföringssystem än den som äger det överföringssystem som skyldigheterna i fråga annars skulle ha gällt. Den systemansvarige för överföringssystem som tilldelats uppgifterna ska certifieras som ägandemässigt åtskild och uppfylla kraven i artikel 43, men behöver inte äga det överföringssystem som det egna ansvaret gäller. Den systemansvarige för överföringssystem som äger överföringssystemet ska uppfylla kraven i kapitel VI och certifieras i enlighet med artikel 43.

2.  Medlemsstaterna får föreskriva att en eller flera av de skyldigheter som anges i punkt 1 a–j tilldelas en annan systemansvarig för överföringssystem än den som äger det överföringssystem som skyldigheterna i fråga annars skulle ha gällt. Den systemansvarige för överföringssystem som tilldelats uppgifterna ska certifieras som ägandemässigt åtskild, oberoende systemansvarig eller oberoende överföringsansvarig, och uppfylla kraven i artikel 43, men behöver inte äga det överföringssystem som det egna ansvaret gäller. Den systemansvarige för överföringssystem som äger överföringssystemet ska uppfylla kraven i kapitel VI och certifieras i enlighet med artikel 43.

Ändringsförslag    140

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Vid utförandet av de uppgifter som förtecknas i punkt 1 ska den systemansvarige för överföringssystem beakta de funktioner som utförs av de regionala operativa centrumen och vid behov samarbeta med angränsande systemansvariga för överföringssystem.

3.  Vid utförandet av de uppgifter som förtecknas i punkt 1 ska den systemansvarige för överföringssystem beakta de rekommendationer som utfärdas av de regionala samordningscentrumen och vid behov samarbeta med angränsande systemansvariga för överföringssystem.

Ändringsförslag    141

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Vid utförandet av den uppgift som beskrivs i punkt 1 i ska den systemansvarige för överföringssystem säkerställa att upphandlingen av balanstjänster och, såvida inte detta motiveras genom en kostnads-nyttoanalys, ej frekvensrelaterade stödtjänster

4.  Vid utförandet av den uppgift som beskrivs i punkt 1 i ska den systemansvarige för överföringssystem säkerställa att upphandlingen av balanstjänster och, såvida inte detta motiveras genom en kostnads-nyttoanalys eller en analys av den tekniska bärkraften och godkänns av den behöriga myndigheten, upphandlingen av ej frekvensrelaterade stödtjänster

Ändringsförslag    142

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla den nödvändiga rättsliga ramen för att tillåta och uppmuntra systemansvariga för överföringssystem att upphandla tjänster för att förbättra effektiviteten i driften och utvecklingen av överföringssystemet, inklusive hantering av lokal överbelastning. De rättsliga ramarna ska framför allt säkerställa att systemansvariga för överföringssystem kan upphandla dessa tjänster från sådana resurser som efterfrågeflexibilitet eller lagring och överväga energieffektivitetsåtgärder, om dessa tjänster kostnadseffektivt kan träda i stället för uppgradering eller ersättning av elkapacitet och stöder en effektiv och säker drift av distributionssystemet. Systemansvariga för överföringssystem ska upphandla dessa tjänster i enlighet med transparenta, icke-diskriminerande och marknadsbaserade förfaranden.

 

Standardiserade marknadsprodukter för sådana tjänster ska fastställas åtminstone på nationell nivå. Systemansvariga för överföringssystem ska, genom en öppen och medverkanspräglad process som omfattar alla relevanta systemanvändare och den nationella tillsynsmyndigheten, fastställa standardiserade marknadsprodukter för de tjänster som upphandlas och säkerställa ett faktiskt deltagande av alla marknadsaktörer, inklusive förnybara energikällor, efterfrågeflexibilitet, lagring och sammanslutningar. Systemansvariga för överföringssystem ska utbyta all nödvändig information och samordna med de systemansvariga för distributionssystem i syfte att säkerställa ett optimalt resursutnyttjande, garantera säker och effektiv drift av systemet och underlätta marknadsutvecklingen. Systemansvariga för överföringssystem ska få rimlig ersättning för upphandlingen av sådana tjänster så att de åtminstone får tillbaka motsvarande utgifter, t.ex. för nödvändig informations- och kommunikationsteknik.

Ändringsförslag    143

Förslag till direktiv

Artikel 47 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Det vertikalt integrerade företaget och dess dotterbolag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet får inte direkt eller indirekt inneha aktier i den oberoende systemansvarige för överföring. Den oberoende systemansvarige för överföring får varken direkt eller indirekt äga aktier i något av det vertikalt integrerade företagets dotterbolag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet eller erhålla aktieutdelningar eller andra ekonomiska förmåner från sådana dotterbolag.

3.  De vertikalt integrerade företagens dotterbolag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet får inte direkt eller indirekt inneha aktier i den systemansvarige för överföringssystemet. Den systemansvarige för överföringssystemet får varken direkt eller indirekt äga aktier i något av det vertikalt integrerade företagets dotterbolag som bedriver produktions- eller leveransverksamhet eller erhålla aktieutdelningar eller andra ekonomiska förmåner från sådana dotterbolag.

Motivering

Det här ändringsförslaget nödvändiggörs av tvingande skäl med anknytning till textens inre logik.

Ändringsförslag    144

Förslag till direktiv

Artikel 51 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Den oberoende systemansvarige för överföring ska minst vartannat år till tillsynsmyndigheten överlämna en tioårig nätutvecklingsplan som grundar sig på befintlig och förutsedd tillgång och efterfrågan efter att ha samrått med alla berörda intressenter. Denna nätutvecklingsplan ska innehålla effektiva åtgärder för att garantera systemets ändamålsenlighet och säkra leveranser.

1.  Den systemansvarige för överföringssystemet ska minst vartannat år till tillsynsmyndigheten överlämna en tioårig nätutvecklingsplan som grundar sig på befintlig och förutsedd tillgång och efterfrågan efter att ha samrått med alla berörda intressenter. Denna nätutvecklingsplan ska innehålla effektiva åtgärder för att garantera systemets ändamålsenlighet och säkra leveranser. Tillsynsmyndigheten ska granska den tioåriga nätutvecklingsplanen och godkänna den. Tillsynsmyndigheten får kräva att den systemansvarige för överföringssystemet ändrar sin tioåriga nätutvecklingsplan innan den godkänns. Den systemansvarige för överföringssystemet ska offentliggöra den tioåriga nätutvecklingsplanen på sin webbplats.

Ändringsförslag    145

Förslag till direktiv

Artikel 51 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  När den tioåriga nätutvecklingsplanen utarbetas ska den oberoende systemansvarige för överföring göra rimliga antaganden om utvecklingen av produktionen, leveranserna, energilagringen, förbrukningen och utbytet med andra länder med beaktande av investeringsplanerna för regionala och unionstäckande nät.

3.  När den tioåriga nätutvecklingsplanen utarbetas ska den systemansvarige för överföringssystemet ta full hänsyn till vilken potential användningen av energiflexibilitet, energilagringsanläggningar eller andra resurser erbjuder såsom alternativ till en utbyggnad av systemet, och även beakta den förväntade förbrukningen och handeln med andra länder samt investeringsplanerna för regionala och unionstäckande nät.

Ändringsförslag    146

Förslag till direktiv

Artikel 51 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Tillsynsmyndigheten ska undersöka om den tioåriga nätutvecklingsplanen omfattar alla investeringsbehov som fastställts under samrådsprocessen och om den överensstämmer med den icke-bindande unionsomfattande tioåriga nätutvecklingsplan som avses i [artikel 27.1 b i omarbetningen av förordning 714/2009 enligt förslag i COM(2016) 861/2] (” unionsomfattande nätutvecklingsplan”). Om det uppstår några tvivel om överensstämmelse med den unionsomfattande nätutvecklingsplanen ska tillsynsmyndigheten samråda med byrån. Tillsynsmyndigheten kan kräva att den systemansvarige för överföringssystemet ändrar sin tioåriga nätutvecklingsplan.

5.  Tillsynsmyndigheten ska undersöka om den tioåriga nätutvecklingsplanen omfattar alla investeringsbehov som fastställts under samrådsprocessen och om den överensstämmer med den icke-bindande unionsomfattande tioåriga nätutvecklingsplan som avses i [artikel 27.1 b i omarbetningen av förordning 714/2009 enligt förslag i COM(2016) 861/2] (unionsomfattande nätutvecklingsplan). Om det uppstår några tvivel om överensstämmelse med den unionsomfattande nätutvecklingsplanen eller med de nationella energi- och klimatplaner som inlämnats i enlighet med förordning (EU)... [förordningen om styrningen av energiunionen] ska tillsynsmyndigheten samråda med byrån. Tillsynsmyndigheten kan kräva att den systemansvarige för överföringssystemet ändrar sin tioåriga nätutvecklingsplan.

Motivering

Det här ändringsförslaget nödvändiggörs av tvingande skäl med anknytning till textens inre logik.

Ändringsförslag    147

Förslag till direktiv

Artikel 51 – punkt 6 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Tillsynsmyndigheten ska övervaka och bedöma utvecklingen av systemets övergripande flexibilitet, och årligen rapportera om vilka framsteg som gjorts.

Motivering

Det här ändringsförslaget nödvändiggörs av tvingande skäl med anknytning till textens inre logik.

Ändringsförslag    148

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Systemansvariga för överföringssystem får inte lov att äga, förvalta eller driva energilagringsanläggningar, och de får inte heller direkt äga eller indirekt kontrollera tillgångar som tillhandahåller stödtjänster.

1.  Systemansvariga för överföringssystem får inte lov att äga, förvalta eller driva energilagringsanläggningar, och de får inte heller direkt äga eller indirekt kontrollera tillgångar som tillhandahåller stödtjänster, såvida inte dessa anläggningar eller tillgångar utgör en integrerad del av överföringssystemet, och förutsatt att den nationella tillsynsmyndigheten godkänt det.

Ändringsförslag    149

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna tillåta att systemansvariga för överföringssystem äger, förvaltar eller driver lagringsanläggningar eller tillgångar som tillhandahåller ej frekvensrelaterade stödtjänster om följande villkor är uppfyllda:

2.  Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna tillåta att systemansvariga för överföringssystem äger, förvaltar eller driver lagringsanläggningar eller tillgångar som tillhandahåller ej frekvensrelaterade stödtjänster om alla följande villkor är uppfyllda:

Ändringsförslag    150

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Andra parter har, efter ett öppet och transparent anbudsförfarande, inte anmält något intresse för att äga, kontrollera, förvalta eller driva sådana anläggningar som tillhandahåller lagring och/eller ej frekvensrelaterade stödtjänster till den systemansvarige för överföringssystemet.

(a)  Andra parter har, efter ett öppet och transparent anbudsförfarande, som ska prövas av den nationella tillsynsmyndigheten, inte anmält något intresse för att äga, kontrollera, förvalta eller driva sådana anläggningar som tillhandahåller lagring och/eller ej frekvensrelaterade stödtjänster till den systemansvarige för överföringssystemet, eller kan inte tillhandahålla dessa tjänster till rimlig kostnad och i rätt tid.

Ändringsförslag    151

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Sådana anläggningar och ej frekvensrelaterade stödtjänster används inte för att sälja el på marknaden men de är nödvändiga för att de systemansvariga för överföringssystem ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta direktiv när det gäller effektiv, tillförlitlig och säker drift av överföringssystemen. och

(b)  Sådana anläggningar och ej frekvensrelaterade stödtjänster används inte för att sälja el på marknaden men de är nödvändiga för att de systemansvariga för överföringssystem ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta direktiv när det gäller effektiv, tillförlitlig och säker drift av överföringssystemen, särskilt som ett alternativ till investeringar i nya kraftledningar. och

Ändringsförslag    152

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Nationella tillsynsmyndigheter får utarbeta riktlinjer eller upphandlingsklausuler för att hjälpa systemansvariga för överföringssystem genom att säkerställa ett rättvist upphandlingsförfarande.

Ändringsförslag    153

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Varje systemansvarig för överföringssystem ska med jämna mellanrum och minst vart femte år hålla ett offentligt samråd om nödvändiga lagringstjänster för att bedöma det potentiella intresset från marknadsaktörernas sida att investera i sådana anläggningar, och då avsluta sin egen lagringsverksamhet om tredje parter kan tillhandahålla tjänsten på ett kostnadseffektivt sätt.

4.  Medlemsstaterna ska med jämna mellanrum och minst vart femte år hålla ett offentligt samråd om nödvändiga lagringstjänster för att bedöma det potentiella intresset från marknadsaktörernas sida att investera i sådana anläggningar. Om det framgår av det offentliga samrådet att tredje parter kan äga, utveckla, driva eller förvalta sådana anläggningar ska medlemsstaterna säkerställa att den verksamhet som bedrivs av systemansvariga för överföringssystem på detta område fasas ut.

Ändringsförslag    154

Förslag till direktiv

Artikel 57 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  att tillsynsmyndigheten kan fatta självständiga beslut oberoende av något politiskt organ och har särskilda årliga budgetanslag med självständigt ansvar för den anslagna budgetens genomförande och tillräckliga personella och ekonomiska resurser för att kunna utföra sina uppgifter, och

(a)  att tillsynsmyndigheten kan fatta självständiga beslut oberoende av något politiskt organ,

Motivering

Texten har förlagts till ett särskilt stycke.

Den grundläggande rättsakten måste ändras för att det ska råda konsekvens mellan ändringsförslagen, eftersom detta ändringsförslag oupplösligt sammanhänger med andra ändringsförslag som framlagts av föredraganden.

Ändringsförslag    155

Förslag till direktiv

Artikel 57 – punkt 5 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  att tillsynsmyndigheten utarbetar ett budgetförslag för de regleringsuppgifter den fått enligt detta direktiv och enligt närstående rättsakter, för att den ska få de personella och ekonomiska resurser den behöver för att kunna fullgöra sina skyldigheter och utöva sina befogenheter på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Motivering

Den grundläggande rättsakten måste ändras för att det ska råda konsekvens mellan ändringsförslagen, eftersom detta ändringsförslag oupplösligt sammanhänger med andra ändringsförslag som framlagts av föredraganden.

Ändringsförslag    156

Förslag till direktiv

Artikel 57 – punkt 5 – stycke 1 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(bb)  att en tillsynsmyndighets räkenskaper prövas i efterhand av en oberoende revisor.

Motivering

Den grundläggande rättsakten måste ändras för att det ska råda konsekvens mellan ändringsförslagen, eftersom detta ändringsförslag oupplösligt sammanhänger med andra ändringsförslag som framlagts av föredraganden.

Ändringsförslag    157

Förslag till direktiv

Artikel 57 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Senast den ... [tre år efter dagen för detta direktivs ikraftträdande] och vart tredje år därefter ska kommissionen lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om de nationella myndigheternas efterlevnad av principen om oberoende, i enlighet med denna artikel.

Motivering

Övervakning och rapportering är oumbärliga verktyg för att säkerställa att principen om oberoende genomförs effektivt.

Ändringsförslag    158

Förslag till direktiv

Artikel 58 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  Säkerställa att kunderna drar nytta av att den inhemska marknaden fungerar effektivt, främja effektiv konkurrens och bidra till att säkerställa konsumentskyddet.

(g)  Säkerställa att kunderna drar nytta av att den inhemska marknaden fungerar effektivt och att deras deltagande på den inte begränsas, främja effektiv konkurrens och garantera konsumentskyddet, i nära samarbete med relevanta konsumentskyddsmyndigheter.

Motivering

Det här ändringsförslaget nödvändiggörs av tvingande skäl med anknytning till textens inre logik.

Ändringsförslag    159

Förslag till direktiv

Artikel 59 – punkt 1 – led n

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(n)  Övervaka graden och effektiviteten av marknadsöppnande och konkurrens på grossist- och konsumentnivå, även när det gäller elbörser, priser för hushållskunder, inklusive system för förskottsbetalning, andel kunder som byter elhandlare, andel kunder som kopplas bort från elnätet, avgifterna för och utförandet av underhållstjänster och hushållskundernas klagomål, samt övervaka eventuell snedvridning eller inskränkning av konkurrensen, och tillhandahålla relevant information, och göra de berörda konkurrensmyndigheterna uppmärksamma på relevanta fall.

(n)  Övervaka graden och effektiviteten av marknadsöppnande och konkurrens på grossist- och slutkundsmarknaderna, även när det gäller elbörser, priser för hushållskunder, inklusive system för förskottsbetalning, inverkan av elavtal med dynamiska priser och av användningen av smarta mätare, andel kunder som byter elhandlare, andel kunder som avstängs från elnätet, avgifterna för och utförandet av underhållstjänster, förhållandet mellan hushålls- och grossistpriser, utvecklingen av nättariffer och nätavgifter, och hushållskundernas klagomål, samt övervaka eventuell snedvridning eller inskränkning av konkurrensen, och tillhandahålla relevant information, och göra de berörda konkurrensmyndigheterna uppmärksamma på relevanta fall.

Motivering

Det här ändringsförslaget nödvändiggörs av tvingande skäl med anknytning till textens inre logik.

Ändringsförslag    160

Förslag till direktiv

Artikel 59 – punkt 1 – led o

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(o)  Övervaka förekomsten av begränsande avtalsvillkor, däribland exklusivitetsklausuler, som kan hindra större icke-hushållskunder från att teckna avtal med mer än en elhandlare samtidigt eller begränsa deras möjligheter att göra detta och, om så är lämpligt, underrätta de nationella konkurrensmyndigheterna om sådana avtalsvillkor.

(o)  Övervaka förekomsten av begränsande avtalsvillkor, däribland exklusivitetsklausuler, som kan hindra kunder från att teckna avtal med mer än en elhandlare samtidigt eller begränsa deras möjligheter att göra detta och, om så är lämpligt, underrätta de nationella konkurrensmyndigheterna om sådana avtalsvillkor.

Motivering

Det här ändringsförslaget nödvändiggörs av tvingande skäl med anknytning till textens inre logik.

Ändringsförslag    161

Förslag till direktiv

Artikel 59 – punkt 1 – led oa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(oa)  Övervaka och rapportera om konsumentdeltagande, tillgången till flexibilitet i energisystemet samt flexibilitetens inneboende möjligheter.

Motivering

Det här ändringsförslaget nödvändiggörs av tvingande skäl med anknytning till textens inre logik.

Ändringsförslag    162

Förslag till direktiv

Artikel 59 – punkt 1 – led q

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(q)  Tillsammans med andra relevanta myndigheter bidra till att konsumentskyddsåtgärderna är effektiva och genomförs.

(q)  Tillsammans med andra relevanta myndigheter bidra till att både de nya och de befintliga konsumentskyddsåtgärderna, inklusive för aktiva konsumenter, är effektiva och genomförs. Övervaka undanröjandet av otillbörliga hinder och begränsningar för utvecklingen av egenförbrukning och lokala energisamhällen.

Motivering

Det här ändringsförslaget nödvändiggörs av tvingande skäl med anknytning till textens inre logik.

Ändringsförslag    163

Förslag till direktiv

Artikel 59 – punkt 1 – led s

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(s)  Säkerställa tillgången till kundernas förbrukningsuppgifter, tillhandahållandet för alternativ användning av ett lättbegripligt harmoniserat format på nationell nivå för förbrukningsuppgifter och omedelbar tillgång för alla kunder till sådana uppgifter i enlighet med artiklarna 23 och 24 .

(s)  Säkerställa icke-diskriminerande tillgång till kundernas förbrukningsuppgifter, tillhandahållandet för alternativ användning av ett lättbegripligt harmoniserat format på nationell nivå för förbrukningsuppgifter och omedelbar tillgång för alla kunder till sådana uppgifter i enlighet med artiklarna 23 och 24.

Motivering

Det här ändringsförslaget nödvändiggörs av tvingande skäl med anknytning till textens inre logik.

Ändringsförslag    164

Förslag till direktiv

Artikel 59 – punkt 1 – led x

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(x)  Övervaka tillgängligheten för webbplatser som tillhandahåller jämförelser, inklusive jämförelseverktyg som uppfyller kriterierna i artikel 14 och bilaga I.

(x)  Övervaka tillgängligheten för jämförelseverktyg som uppfyller kriterierna i artikel 14 , inklusive jämförande webbplatser, appar och andra interaktiva medel.

Ändringsförslag    165

Förslag till direktiv

Artikel 59 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  besluta om effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner för elföretag som inte fullgör sina skyldigheter enligt detta direktiv eller enligt relevanta och rättsligt bindande beslut som fattats av tillsynsmyndigheterna eller byrån, eller att föreslå en behörig domstol att besluta om sådana sanktioner; detta ska inbegripa befogenhet att besluta om eller att föreslå att det beslutas om sanktioner på upp till 10 % av den systemansvariges årliga omsättning eller på upp till 10 % av det vertikalt integrerade företagets årliga omsättning för den systemansvarige för överföringssystemet eller det vertikalt integrerade företaget, alltefter omständigheterna, för att de inte uppfyllt sina skyldigheter enligt detta direktiv, och

(d)  på eget initiativ eller på Acers anmodan om verkställande av dess bindande beslut besluta om effektiva, proportionerliga och avskräckande sanktioner för elföretag, Entso för el eller regionala samordningscentrum som inte fullgör sina skyldigheter enligt detta direktiv, förordning (EU) ... [omarbetningen av förordning (EG) nr 714/2009 enligt förslaget i COM(2016) 861/2] eller enligt relevanta och rättsligt bindande beslut som fattats av tillsynsmyndigheterna eller byrån, eller att föreslå en behörig domstol att besluta om sådana sanktioner; detta ska inbegripa befogenhet att besluta om eller att föreslå att det beslutas om sanktioner på upp till 10 % av den systemansvariges årliga omsättning eller på upp till 10 % av det vertikalt integrerade företagets årliga omsättning för den systemansvarige för överföringssystemet eller det vertikalt integrerade företaget, alltefter omständigheterna, för att de inte uppfyllt sina skyldigheter enligt detta direktiv, och

Motivering

Det här ändringsförslaget nödvändiggörs av tvingande skäl med anknytning till textens inre logik.

Ändringsförslag    166

Förslag till direktiv

Artikel 59 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  För att öka transparensen på marknaden och förse alla berörda parter med alla nödvändiga uppgifter, beslut eller förslag till beslut om de överförings- och distributionstariffer som avses i artikel 60.3 ska tillsynsmyndigheterna förse marknadsaktörerna med den ingående metod och de underliggande kostnader som används vid beräkningen av nättarifferna i fråga.

8.  För att öka transparensen på marknaden och förse alla berörda parter med alla nödvändiga uppgifter, beslut eller förslag till beslut om de överförings- och distributionstariffer som avses i artikel 60.3 ska tillsynsmyndigheterna förse marknadsaktörerna med den ingående metod och de underliggande kostnader som används vid beräkningen av nättarifferna i fråga, genom hänsynstagande till investeringskostnader, mervärdet med distribuerad produktion, flexibilitet, digitalisering, efterfrågeflexibilitet, lagring samt systemanvändares, bland dem också aktiva konsumenters, användning av näten, jämte andra faktorer .

Ändringsförslag    167

Förslag till direktiv

Artikel 62 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillsynsmyndigheternas skyldigheter och befogenheter i förhållande till regionala operativa centrum

Tillsynsmyndigheternas skyldigheter och befogenheter i förhållande till regionala samordningscentrum

Ändringsförslag    168

Förslag till direktiv

Artikel 62 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  De regionala tillsynsmyndigheterna i det geografiska område där ett regionalt operativt centrum är etablerat ska, i nära inbördes samordning

1.  De regionala tillsynsmyndigheterna i det geografiska område där ett regionalt samordningscentrum är etablerat ska, i nära inbördes samordning

Ändringsförslag    169

Förslag till direktiv

Artikel 62 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  godkänna centrumets stadgar och arbetsordning,

(a)  godkänna förslaget om inrättande av regionala samordningscentrum i enlighet med artikel 32.1 i förordning (EU) ... [omarbetningen av förordning (EG) nr 714/2009 enligt förslaget i COM(2016) 861/2],

Ändringsförslag    170

Förslag till direktiv

Artikel 62 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  godkänna processen för gemensamt beslutsfattande,

(c)  godkänna de gemensamma processerna,

Ändringsförslag    171

Förslag till direktiv

Artikel 62 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  bedöma om det regionala operativa centrumet har den kompetens, de resurser och den opartiskhet som krävs för att oberoende kunna utföra sina funktioner och uppgifter, inklusive säkerhets-, ansvarighets- och beredskapsuppgifter.

(d)  säkerställa att det regionala samordningscentrumet har den kompetens, de resurser och den opartiskhet som krävs för att oberoende kunna utföra sina funktioner och uppgifter, inklusive säkerhets-, ansvarighets- och beredskapsuppgifter.

Ändringsförslag    172

Förslag till direktiv

Artikel 62 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  begära information från regionala operativa centrum,

(a)  begära information från regionala samordningscentrum,

Ändringsförslag    173

Förslag till direktiv

Artikel 62 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  utföra inspektioner, även oanmälda sådana, i lokaler som tillhör regionala operativa centrum,

(b)  utföra inspektioner, även oanmälda sådana, i lokaler som tillhör regionala samordningscentrum,

Ändringsförslag    174

Förslag till direktiv

Artikel 62 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  fatta gemensamma bindande beslut om regionala operativa centrum.

(c)  fatta gemensamma bindande beslut om regionala samordningscentrum.

Ändringsförslag    175

Förslag till direktiv

Artikel 62 – punkt 2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  handlägga klagomål mot regionala operativa centrum när det gäller deras skyldigheter enligt unionslagstiftningen.

Ändringsförslag    176

Förslag till direktiv

Artikel 62 – punkt 2 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(cb)  Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta och samråda med varandra och med byrån, och ska tillhandahålla varandra och byrån den information som krävs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt denna artikel.

Ändringsförslag    177

Förslag till direktiv

Artikel 69a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 69a

 

Översyn

 

Kommissionen ska senast den 1 juni 2025 se över genomförandet av detta direktiv och överlämna en rapport om detta till Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag.

 

Översynen ska framför allt innefatta en bedömning av om kunderna, framför allt utsatta eller energifattiga kunder, får ett lämpligt skydd med stöd av föreskrifterna i detta direktiv.

Ändringsförslag    178

Förslag till direktiv

Bilaga I – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  De ska drivas på ett oberoende sätt och säkerställa att elhandlarna ges lika behandling i sökresultaten.

(a)  De ska vara oberoende av alla marknadsaktörer och säkerställa att alla elhandlare ges lika behandling i sökresultaten.

Ändringsförslag    179

Förslag till direktiv

Bilaga I – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Det ska tydligt anges vem som äger verktyget och vilken fysisk eller juridisk person som driver det.

(b)  Det ska tydligt anges vem som äger verktyget och vilken fysisk eller juridisk person som driver det samt hur verktygen finansieras.

Ändringsförslag    180

Förslag till direktiv

Bilaga I – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Jämförelserna ska baseras på tydliga och objektiva kriterier som ska finnas angivna.

(c)  Jämförelserna ska baseras på tydliga och objektiva kriterier som ska finnas angivna och som visar vilka tjänster som ingår.

Ändringsförslag    181

Förslag till direktiv

Bilaga I – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Sökresultaten ska rangordnas och uppvisas enligt en opartisk algoritm, oberoende av någon ersättning från elhandlare.

Ändringsförslag    182

Förslag till direktiv

Bilaga I – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  De ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Ändringsförslag    183

Förslag till direktiv

Bilaga I – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  Verktygen ska ta med så många olika erbjudanden om elavtal som möjligt, och dessa ska täcka en betydande del av marknaden. Om den information som visas inte ger en fullständig överblick över marknaden ska detta tydligt anges innan resultaten visas. och

(f)  Verktygen ska ta med så många olika erbjudanden om energiavtal som möjligt, inklusive uppgifter om energikällor, och erbjuda insyn i olika avtal, där det ska ingå både dynamiska och icke dynamiska tariffer, enskilda avtal och paketavtal, från elhandlare, sammanslutningar och tjänsteleverantörer. Om den information som visas inte ger en fullständig överblick över marknaden ska detta tydligt anges innan resultaten visas. och

Ändringsförslag    184

Förslag till direktiv

Bilaga I – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga)  Konsumenterna ska kunna göra jämförelser utan att behöva lämna personlig information.

Ändringsförslag    185

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Följande information ska tydligt anges på slutförbrukarnas fakturor och regelbundna avräkningsfakturor:

Följande väsentliga information ska tydligt anges på slutförbrukarnas fakturor och regelbundna avräkningsfakturor och vara klart åtskild från andra delar av fakturan:

Ändringsförslag    186

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Det belopp som ska betalas och, om det är möjligt, en uppdelning av beloppet i komponenter.

(a)  Det belopp som ska betalas och, i förekommande fall, det slutliga priset per kWh, samt, om det är möjligt, en uppdelning av beloppet i komponenter. och, om det är möjligt, en uppdelning av beloppet i komponenter.

Ändringsförslag    187

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  Förfallodag.

Ändringsförslag    188

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Kontaktuppgifter för elhandlaren, inklusive telefonnummer till kundtjänst.

(d)  Kontaktuppgifter för elhandlaren, med åtminstone telefonnummer och e-postadress.

Ändringsförslag    189

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(da)  Uppgifter om leverantörsbyte och tvistlösning.

Ändringsförslag    190

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ga)  En länk eller hänvisning till var det finns webbplatser för prisjämförelser.

Ändringsförslag    191

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 1 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  Information om kundens rättigheter när det gäller möjligheterna till tvistlösning i enlighet med artikel 26.

(h)  Kontaktuppgifter till den enhet som ansvarar för tvistlösning.

Ändringsförslag    192

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ha)  Den gemensamma kontaktpunkt som avses i artikel 25.

Ändringsförslag    193

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 1 – led h – andra stycket

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I tillämpliga fall ska följande information tydligt anges på slutförbrukarnas fakturor och regelbundna avräkningsfakturor, eller bifogas dessa dokument:

Följande information ska anges på slutförbrukarnas fakturor och regelbundna avräkningsfakturor, eller bifogas dessa dokument:

Ändringsförslag    194

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca)  Information om kundens rättigheter när det gäller möjligheterna till tvistlösning i enlighet med artikel 26.

Ändringsförslag    195

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 1 – sista stycket

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessutom ska slutförbrukarna få tillgång till jämförelser med normaliserade eller genom riktmärkning framtagna genomsnittskunder inom samma användarkategori. Informationen ska antingen anges på slutförbrukarnas fakturor och regelbundna avräkningsfakturor eller bifogas dessa dokument, eller så ska fakturorna innehålla en hänvisning till informationen.

Dessutom ska slutförbrukarna få tillgång till jämförelser med normaliserade eller genom riktmärkning framtagna genomsnittskunder inom samma användarkategori.

Ändringsförslag    196

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 2 – första stycket

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Det pris som kunden betalar är summan av tre huvudkomponenter: en energi- och leveranskomponent, en nätkomponent (överföring och distribution) och en komponent som omfattar skatter, avgifter och övriga pålagor.

Det pris som kunden betalar är summan av tre huvudkomponenter: en energi- och leveranskomponent, en nätkomponent (överföring och distribution) och en komponent som omfattar skatter, avgifter, samtliga subventioner och övriga pålagor.

Ändringsförslag    197

Förslag till direktiv

Bilaga II – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Detaljerade uppgifter om användningstid för alla dagar, veckor, månader och år. Dessa uppgifter ska göras tillgängliga för slutförbrukarna i nära realtid via internet eller via mätargränssnittet för en period som minst omfattar de föregående 24 månaderna eller från det att leveransavtalet trädde i kraft, om den perioden är kortare.

(b)  Detaljerade uppgifter om användningstid för alla dagar, veckor, månader och år. Dessa uppgifter ska göras tillgängliga för slutförbrukarna i nära realtid, i ett användarvänligt format, via internet eller via mätargränssnittet för en period som minst omfattar de föregående 24 månaderna eller från det att leveransavtalet trädde i kraft, om den perioden är kortare.

Ändringsförslag    198

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  En sådan bedömning ska beakta metoden för en kostnads-nyttoanalys och de funktionella minimikrav för smarta mätare som fastställs i kommissionens rekommendation 2012/148/EU, liksom bästa tillgängliga teknik för att säkerställa högsta möjliga it-säkerhet och dataskydd.

2.  En sådan bedömning ska utgå från metoden för en kostnads-nyttoanalys och de funktionella minimikrav för smarta mätare som fastställs i kommissionens rekommendation 2012/148/EU, liksom bästa tillgängliga teknik för att säkerställa högsta möjliga it-säkerhet och dataskydd. Kommissionen ska säkerställa att denna metod används på ett enhetligt sätt i unionen.

Ändringsförslag    199

Förslag till direktiv

Bilaga III – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Med utgångspunkt i denna bedömning ska medlemsstaterna eller, om en medlemsstat föreskrivit detta, den utsedda tillsynsmyndigheten, ta fram en tidsplan med ett mål på upp till 10 år för införandet av system med smarta mätare. Om uppsättningen av smarta mätare bedöms vara en framgång ska minst 80 procent av slutförbrukarna ha ett smart mätarsystem inom åtta år från det datum då den positiva bedömningen görs eller senast 2020 för de medlemsstater som har påbörjat införandet innan detta direktiv träder i kraft.

3.  Med utgångspunkt i denna bedömning ska medlemsstaterna eller, om en medlemsstat föreskrivit detta, den utsedda tillsynsmyndigheten, ta fram en tidsplan med ett mål på upp till fem år för införandet av system med smarta mätare. Om uppsättningen av smarta mätare bedöms vara en framgång ska minst 80 procent av slutförbrukarna ha ett smart mätarsystem inom fem år från det datum då den positiva bedömningen görs eller senast 2020 för de medlemsstater som har påbörjat införandet innan detta direktiv träder i kraft.

(1)

EUT C …

(2)

EUT C …

(3)

EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.


MOTIVERING

I. Inledning

De europeiska elsystemen dominerades i åratal av nationella monopol som kontrollerade hela systemet, alltifrån produktionen fram till distributionen och leveransen till konsumenterna. Ett sådant ”toppstyrt” system skötte visserligen elförsörjningen, men medgav ingen konkurrens, vilken inte är till nytta för konsumenterna. Sedan 1996 har elmarknaderna successivt öppnats, av omsorg om ökad konkurrens och lägre priser. Den senaste större ändringen av unionslagstiftningen kom med det tredje energipaketet 2009.

Sedan dess har elproduktionen totalförändrats. Elproduktionen sker inte längre inom ett centraliserat system av typ ”hjul med ekrar”, utan har blivit långt mera decentraliserad, tack vare framsteg med tekniken för förnybar energi och annan teknik. Nu gäller det att än en gång anpassa lagstiftningen till denna nya verklighet.

Med den förnybara energi (som ofta är vind- eller solkraft) har systemet i hög grad blivit intermittent, och därför har man fått anpassa det i flexiblare riktning, och samtidigt garantera konsumenternas leveranstrygghet. Våra klimatmål har lett fram till olika system för subventioner och stöd, och tillsammans med det ofullständiga gränsöverskridande samarbetet mellan medlemsstaterna har detta lett till att vi fått överkapacitet inom elproduktionen på unionsnivå. I många medlemsstater får investerarna oriktiga signaler till följd av reglerade priser i förening med oenhetliga stödsystem.

För att ta sig an dessa utmaningar och stimulera till utfasning av fossila bränslen har föredraganden tagit ett sådant grepp på problematiken att ”marknaden kommer först”, vilket innebär att det skapas verkligt lika villkor för alla marknadsaktörer. Detta förutsätter att man frångår marknadssnedvridande subventioner, oavsett om de går till fossila bränslen, kärnkraft eller förnybar energi. Med rättvisa regler blir konkurrensen på marknaden rättvis. Med en rättvis elmarknad kommer vi både att uppnå våra klimatmål och få till stånd lägsta och mest konkurrenskraftiga priser för konsumenterna, samtidigt som vi säkerställer försörjningstryggheten utan några överinvesteringar.

II. Betänkandet

II.1 Marknaden kommer först

En grundläggande princip för varje marknad är den fria prisbildningen. Därför är det av grundläggande betydelse att pristaken kommer bort och detta bör ske så snart som möjligt.

Kapacitetsmekanismer är en form av subventioner som det knappast eller inte alls är någon mening med i en situation där det råder överkapacitet inom EU. Föredraganden anser att de bör komma i fråga endast som en sistahandsutväg. Först bör det vid den europeiska tillräcklighetsbedömningen ha fastställts att frågan om tillräcklighet inger oro. Sedan skulle det komma an på medlemsstaterna att åtgärda de hinder som föranleder oron, med hjälp av konkreta åtgärder som ska vara föremål för kommissionens prövning. Om det inte går att åtgärda orosmomenten i tillräcklighetshänseende annat än på längre sikt skulle det vara tillåtet med en kapacitetsmekanism, varvid dock vissa villkor ska gälla, liksom också EU:s regler för statligt stöd. När det blir aktuellt med sådana mekanismer bör de vara gränsöverskridande.

Lika villkor för alla är en grundläggande förutsättning för konkurrensbaserade priser. I dag får vissa producenter stöd i form av prioriterad inmatning och undantag från balanseringsansvaret, och detta snedvrider konkurrensen. Föredraganden menar att om marknaden ska ge resultat, då måste alla bära det ekonomiska ansvaret för de obalanser de vållar i systemet. Detta ger korrekt incitament till fortsatt balans i systemet och säkerställer lämplig nivå av leveranstrygghet, så att behovet av kapacitetsmekanismer minskar.

II.2. Elområden

Större elområden ökar likviditeten men minskar incitamenten till investeringar i näten. Föredraganden instämmer med att elområdena bör vara stabila utmed tidsaxeln och så stora som möjligt, varvid överbelastningen av systemen bör tas i beaktande. Han föreslår ett tillvägagångssätt av typ morot och piska. Inledningsvis, efter översynen av elområdena, bör de relevanta medlemsstaterna samfällt komma överens om elområdenas struktur och om konkreta åtaganden, när så behövs. Om överenskommelse inte kan uppnås bör kommissionen ingripa för att lösa konfliktsituationen.

II.3. Regionalt samarbete

På elmarknaden ligger det till så här, att det som händer i någon medlemsstat också påverkar andra, både inom regionen och utanför den. För att säkerställa systemsäkerheten och undvika strömavbrott är ett utökat regionalt samarbete mellan de systemansvariga för överföringssystemen en absolut förutsättning. De regionala säkerhetssamordnarna har redan inlett sitt arbete med att trygga systemsäkerheten, och föredraganden inser hur nyttigt detta är. I och med att elmarknaderna blir alltmer sammanlänkade blir nästa logiska steg att man förbättrar detta samarbete genom att fördela flera uppgifter och funktioner på regional nivå. Ansvaret för systemsäkerheten måste dock i sista hand kvarstå hos de systemansvariga för överföringssystemen.

II.4. Konsumenterna

I våra dagar gör tekniken det möjligt för nya aktörer att bli aktiva på elmarknaden. Därför måste marknaden utformas på ett sådant sätt att alla som kan och vill delta, antingen genom egenproduktion, lagring eller efterfrågeflexibilitet, får möjlighet att göra det och att deras deltagande underlättas. Får vi bort hindren på marknaden, då får vi också fler marknadsaktörer och ökad valfrihet för konsumenterna. Föredraganden föreslår också ändringar i förslaget för att konsumenterna ska kunna fatta välunderbyggda beslut och byta elhandlare på kort varsel.


YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

D(2017)36117

Jerzy Buzek

Ordförande, utskottet för industrifrågor, forskning och energi

PHS 08B046

Bryssel

Ärende:  Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning)

  (COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD))

Till ordföranden

Utskottet för rättsliga frågor har granskat det ovannämnda förslaget, i enlighet med artikel 104 om omarbetning i parlamentets arbetsordning.

I punkt 3 i denna artikel står följande:

”Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det utskott som är ansvarigt för ärendet om detta.

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 169 och 170.

Ändringsförslag till delar av förslaget som inte har ändrats får emellertid, undantagsvis och från fall till fall, godtas av ordföranden i det utskott som ansvarar för ämnet, om han eller hon anser det nödvändigt av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag. Sådana skäl måste anges i en skriftlig motivering till ändringsförslagen.”

Efter yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, som har granskat det omarbetade förslaget, och med hänsyn tagen till föredragandens rekommendationer, anser utskottet för rättsliga frågor att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana i förslaget eller i den rådgivande gruppens yttrande samt att förslaget, vad kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i tidigare rättsakter beträffar, enbart innebär att befintliga texter kodifieras, utan att på något sätt ändras i sak.

Utskottet för rättsliga frågor rekommenderar sammanfattningsvis, efter omröstningen om förslaget med 19 röster för och 2 nedlagda röster(1) vid sammanträdet den 7 september 2017, att utskottet för industrifrågor, forskning och energi, som ansvarigt utskott kan behandla ovanstående förslag i enlighet med artikel 104.

Med vänlig hälsning

Pavel Svoboda

Bilaga: Rapporten som undertecknats av ordföranden för den rådgivande gruppen.

(1)

Följande ledamöter var närvarande: Isabella Adinolfi, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Angel Dzhambazki, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mary Honeyball, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Gabriel Mato, Andrey Novakov, Julia Reda, Evelyn Regner, Axel Voss, Rainer Wieland, Tiemo Wölken, Tadeusz Zwiefka.


BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 24 juli 2017

YTTRANDE

  TILL  EUROPAPARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el (kodifiering)

COM(2016)0864 av den 23 februari 2017 – 2016/0380(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 6 juni 2017 för att granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid detta sammanträde(1) behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG, och konstaterade enhälligt att följande borde ha markerats med den gråskuggning som i regel används för att markera innehållsmässiga ändringar:

– I skäl 2 strykningen av orden ”nya affärsmöjligheter och ökad handel över gränserna, vilket ska leda till ökad effektivitet”.

– I skäl 37 strykningen av de första tre meningarna i skäl 50 i direktiv 2009/72/EG, där det stod följande: ”Kraven när det gäller allmännyttiga tjänster, inklusive samhällsomfattande tjänster, och de gemensamma miniminormer som är en följd av dem måste stärkas ytterligare för att alla konsumenter, särskilt utsatta konsumenter, ska kunna gynnas av konkurrensen och skäliga priser. Kraven på allmännyttiga tjänster bör definieras på nationell nivå och med hänsyn till nationella omständigheter; gemenskapslagstiftningen bör emellertid respekteras av medlemsstaterna. Unionsmedborgarna och, när medlemsstaterna finner det lämpligt, småföretagen bör garanteras allmännyttiga tjänster, i synnerhet försörjningstrygghet och rimliga tariffer.”.

– I artikel 1 strykningen av ordet ”integrera”.

– I artikel 9.5 strykningen av en hänvisning till artikel 8 i direktiv 2009/72/EG.

– I artikel 10.2 g strykningen av orden ”Tillgång till transparenta, okomplicerade och billiga förfaranden för behandling av kundernas klagomål. Alla kunder ska framför allt ha rätt till en god standard på både tillhandahållandet av tjänster och behandlingen av klagomål från sin elhandlares sida. Sådana förfaranden för tvistlösning utanför domstol ska göra det möjligt att lösa tvister snabbt och rättvist, helst inom tre månader, och när det är befogat ska de innefatta ett system för återbetalning och/eller ersättning.”.

– Efter texten i artikel 18 strykningen i hela dess lydelse av artikel 3.10 i direktiv 2009/72/EG.

– Efter texten i artikel 25 strykningen i hela dess lydelse av artikel 3.16 i direktiv 2009/72/EG.

– I artikel 26 strykningen av orden ”det finns en oberoende mekanism, till exempel i form av en energiombudsman eller ett konsumentorgan, för att säkerställa effektiv behandling av klagomål och tvistlösning utanför domstol”.

– I artikel 27.2 utbytet av orden ”öppnandet av marknaderna” mot orden ”det fria valet av elhandlare”.

– I artikel 28.1 utbytet av ordet ”slutförbrukare” mot ”kunder”.

– I artikel 38.2 a strykningen av orden ”reservkapacitet”.

– I artikel 47.3 tillägget av de inledande orden ”Det vertikalt integrerade företagets”.

– I de inledande orden till artikel 59.4 tillägget av orden ”och 3”.

– I artikel 61.2 d tillägget av de inledande orden ”och riktlinjer”.

– I artikel 66.1 utbytet av den nuvarande lydelsen ”får till kommissionen ansöka om undantag från tillämpliga bestämmelser i kapitlen IV, VI, VII, och VIII, samt kapitel III, till förmån för enskilda mikrosystem, i fråga om renovering, uppgradering och utvidgning av befintlig kapacitet, vilka får beviljas av kommissionen 23(2)” mot orden ”kapitlen IV, V och VI samt artiklarna 4, 6, 7 och 8”.

– I punkt 4 a i bilaga II tillägget av orden ”(på nationell nivå, dvs. i den medlemsstat där leveransavtalet har ingåtts, liksom på elhandelsföretagets nivå om elhandlaren är verksam i flera medlemsstater)”.

– I punkt 4 andra stycket i bilaga II hänvisningen till led b i första stycket i samma punkt.

– I punkt 3 i bilaga III utbytet av ordet ”konsumenterna” mot ordet ”slutförbrukarna”.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Juridisk rådgivare    Juridisk rådgivare    Generaldirektör

(1)

  Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen, som var textens originalversion.


YTTRANDE från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (24.11.2017)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning)

(COM(2016)0864 – C8‑0495/2016 – 2016/0380(COD))

Föredragande av yttrande: Pavel Poc

KORTFATTAD MOTIVERING

Rent allmänt välkomnar föredragande det förslag till direktiv som lagts fram av kommissionen.

Det är helt riktigt att lagstiftningsförslaget:

1.  sätter konsumenterna i centrum för energiomställningen,

2.  strävar efter att skapa lika villkor som låter förnybar energi delta på marknaden,

3.  stärker det regionala samarbetet.

För att målen i EU:s energipolitik och energiunionen ska uppnås fullt ut måste dock förslaget till direktiv ändras på vissa områden.

·  Omställningen till en ren ekonomi måste ske på ett sätt som inte ger energikonsumenterna en orimlig börda.

·  Större vikt måste läggas vid marknadsintegration och en fungerande inre elmarknad, och rättvisa villkor för alla aktörer är ett absolut krav.

·  Ett nytt regelverk på såväl europeisk som nationell nivå ska skapa lika villkor för nya enheters deltagande på marknaden, t.ex. sammanslutningar eller lokala energisamhällen, och samtidigt inte vara diskriminerande gentemot andra marknadsaktörer.

Närmare integration av balansmarknader, för att förnybar energi och efterfrågesidan ska kunna delta på ett effektivt sätt över gränserna, är avgörande. Man behöver dock även garantera försörjningstryggheten i alla lägen. Rättigheter på detta område måste därför exakt motsvara skyldigheter, för att inte konsumenterna ska påverkas. Medlemsstaterna och i de flesta fall deras nationella tillsynsmyndigheter och systemansvariga för överföringssystem är ansvariga och ansvarsskyldiga för tryggheten i elförsörjningen.

Det behövs tydliga regler för nya aktörer på marknaden, såsom sammanslutningar eller lokala energisamhällen. Föredraganden välkomnar att kommissionen har tagit upp frågan i lagstiftningen, men föredraganden anser inte att reglerna för sammanslutningar har fastställts på rätt sätt. Den åtföljande konsekvensbedömningen anger att om det inte erbjuds några kompensationsmekanismer mellan sammanslutningar och parter som ansvarar för balansering finns det en risk att sammanslutningar åker snålskjuts och inte bidrar till systemkostnaderna och skapar efterfrågan på ett ineffektivt sätt.

Föredraganden skulle vilja understryka behovet av att säkerställa lämpligt skydd för sårbara och energifattiga konsumenter. Det är bra att kommissionen fokuserar på socialpolitik och på en utfasad prisreglering, eftersom prisreglering visade sig vara diskriminerande mot utsatta och energifattiga konsumenter. Vissa detaljer, såsom en tydlig definition av en synnerligen brådskande situation där prisreglering undantagsvis kan tillämpas, måste specificeras för att undvika oklarheter i genomförandet av dessa bestämmelser.

Reglerna för lokala energisamhällen ska också utformas så att de konsumenter som väljer att inte delta i ett lokalt energisamhälle inte missgynnas, och så att lokala energisamhällen inte ökar kostnaderna för själva elsystemen, vilket kan ha en negativ effekt på energifattiga och utsatta konsumenter.

En bättre koppling mellan grossist- och slutkundsmarknaden är avgörande för en ökad systemflexibilitet och integration av förnybar energi. Bestämmelser som ger alla konsumenter möjlighet att begära ett avtal med dynamisk prissättning från sin elhandlare är välkomna.

För att underlätta efterfrågan är det mycket viktigt att ge konsumenter all information som behövs för deras deltagande på marknaden och för att de ska kunna göra ett klokt och välinformerat val när det gäller elhandlare. Det behövs enkla och tydliga elräkningar och man behöver hitta nya sätt för att tillhandahålla kompletterande information rörande fakturering.

Kostnadseffektivt införande av smarta element kan underlätta integrationen av förnybar energi och konsumenternas deltagande på energimarknaden. Det är i detta sammanhang viktigt att framhålla att det mest kostnadseffektiva sättet för att införa smarta mätare är att göra det i samband med att befintliga mätare byts ut mot slutet av deras livscykel. Föredraganden betonar därför behovet av att klargöra hanteringen av och överensstämmelsen hos de smarta mätare som installerades innan direktivet trädde i kraft på ett sätt som inte inverkar negativt på slutpriserna för konsumenterna.

Föredraganden välkomnar den tonvikt som kommissionen lägger vid de systemansvariga för distributionssystem som är nödvändiga för att öka systemets flexibilitet och beredskap inför användandet av förnybara energikällor på lokal nivå.

Allt utnyttjande av flexibilitet i distributionsnäten, inklusive energilagring, måste ske på det mest kostnadseffektiva sättet för att bäst gynna slutkonsumenterna. Föredraganden föreslår därför att man överväger att ändra reglerna för de systemansvariga för distributionssystem som äger lagringsanläggningar.

Integrationen av elektromobilitet i elnäten kommer också att göra det möjligt för slutkonsumenterna att delta aktivt och flexibiliteten i elsystemen kommer således att öka generellt. Det är dock viktigt att göra åtskillnad mellan tjänster till allmänheten och privat användning när man överväger att låta systemansvariga för distributionssystem äga elektromobil infrastruktur.

Systemansvariga för distributionssystem i Europa måste också samarbeta. I detta sammanhang ska villkoren för systemansvariga för distributionssystem i EU-enheten för systemansvariga för distributionssystem specificeras vidare och proportionell representation och finansiering av enheten ska säkerställas.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG har i hög grad bidragit till att skapa en sådan inre marknad för el. Europas energisystem befinner sig dock mitt i en genomgripande omvandling. Det gemensamma målet att minska koldioxidutsläppen från energisystemet skapar nya möjligheter och utmaningar för marknadsaktörerna. Samtidigt ger den tekniska utvecklingen möjlighet till nya former av konsumentdeltagande och gränsöverskridande samarbete. Unionens marknadsregler behöver anpassas till nya förhållanden på marknaden.

(3)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/54/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG har i hög grad bidragit till att skapa en sådan inre marknad för el. Europas energisystem befinner sig dock mitt i en genomgripande omvandling. Det gemensamma målet att öka den förnybara energins andel inom elsektorn till minst 45 % under 2030 och fullständigt frångå fossila bränslen inom energisystemet senast 2050 skapar nya möjligheter och utmaningar för marknadsaktörerna. Samtidigt ger den tekniska utvecklingen möjlighet till nya former av konsumentdeltagande och gränsöverskridande samarbete. Unionens marknadsregler behöver anpassas till nya förhållanden på marknaden.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Meddelandet från kommissionen av den 15 juli 2015 Inledning av ett offentligt samråd om en ny marknadsmodell för energimarknaderna 31 betonades att övergången från produktion i stora centrala kraftverk till decentraliserad produktion från förnybara energikällor och koldioxidsnåla marknader kräver en anpassning av de nuvarande bestämmelserna om elhandel och ändringar av befintliga marknadsroller. I meddelandet underströks också behovet att organisera elmarknaderna på ett mer flexibelt sätt och till fullo integrera alla marknadsaktörer – inklusive producenter av förnybar energi, nya energitjänsteleverantörer, energilagring och flexibel efterfrågan.

(6)  Meddelandet från kommissionen av den 15 juli 2015 Inledning av ett offentligt samråd om en ny marknadsmodell för energimarknaderna 31 betonades att övergången från produktion i stora centrala kraftverk till decentraliserad produktion från förnybara energikällor och koldioxidsnåla marknader kräver en anpassning av de nuvarande bestämmelserna om elhandel och ändringar av befintliga marknadsroller. I meddelandet underströks också behovet att organisera elmarknaderna på ett mer flexibelt sätt och till fullo integrera alla marknadsaktörer – inklusive producenter av förnybar energi, nya energitjänsteleverantörer, energilagring och flexibel efterfrågan. Lika viktigt är det att EU snabbt investerar i sammanlänkningar på europeisk nivå för energiöverföring via kraftöverföringssystem med elektriska högspänningsledningar.

_________________

_________________

31   COM(2015) 340 final av den 15.7.2015.

31   COM(2015) 340 final av den 15.7.2015.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a)  För att fullborda den inre marknaden för el bör medlemsstaterna främja integrationen av sina inhemska marknader och samarbete mellan systemoperatörer på unionsnivå och regional nivå, vilket också bör omfatta de isolerade system som bildar så kallade elöar, som fortfarande existerar i unionen.

Motivering

Detta skäl ska behållas i direktivet för att visa att medlemsstaterna måste samarbeta för att uppnå ett av de viktigaste målen i EU:s energipolitik, vilket är skapandet av den inre marknaden,

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a)  Det effektivaste sättet för unionen att uppnå sina mål i fråga om förnybar energi är att få till stånd en marknadsram som belönar flexibilitet och innovationer. En elmarknad som utformats för att fungera väl är den viktigaste faktorn för att möjliggöra ibruktagande av förnybar energi.

Motivering

En välfungerande inre marknad för energi bör bidra till ibruktagande av förnybar energi och göra det möjligt för EU att uppnå sina mål i fråga om förnybar energi, liksom också att fullgöra sina internationella skyldigheter enligt klimatavtalet från Paris.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.  För att trygga konkurrens och elförsörjning till mest konkurrenskraftiga pris bör medlemsstaterna och de nationella tillsynsmyndigheterna underlätta gränsöverskridande tillträde för nya elhandlare som levererar el från olika energikällor samt för nya leverantörer av elproduktion, lagring och efterfrågeflexibilitet.

(11)  För att trygga konkurrens och elförsörjning till mest konkurrenskraftiga pris bör medlemsstaterna och de nationella tillsynsmyndigheterna underlätta gränsöverskridande tillträde för nya elhandlare som levererar el från olika energikällor samt för nya leverantörer av elproduktion, lagring och efterfrågeflexibilitet. Medlemsstaterna bör dock samarbeta vid planläggningen av elflödena och vidta de åtgärder som behövs för att det inte ska uppkomma oplanerade ringflöden av el.

Motivering

Ändringsförslaget hänger ihop med de bägge ändringsförslagen till artikel 3.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a)  Sammanlänkningar mellan medlemsstaterna bör främjas, eftersom de underlättar integreringen av el från förnybar energi, utjämnar variationerna, minskar balanskostnaderna och uppmuntrar till konkurrens.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 11b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11b)  Europeiska rådet den 23 och 24 oktober 2014 beslutade att kommissionen med medlemsstaternas stöd kommer att vidta brådskande åtgärder för att säkerställa att ett minimimål på 10 % av de befintliga sammanlänkningarna av elnäten uppnås med det snaraste och senast 2020, åtminstone för medlemsstater som ännu inte har uppnått en miniminivå i fråga om integration på den inre energimarknaden, samt för medlemsstater som utgör deras centrala ingångspunkt till den inre energimarknaden.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 15

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

15.  För att uppnå mål av allmänt ekonomiskt intresse bör medlemsstaterna behålla stor handlingsfrihet när det gäller att införa skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster för elföretag. Medlemsstaterna bör tillförsäkra hushållskunder och, när medlemsstaterna anser det lämpligt, små företag rätten att få tillgång till el av en bestämd kvalitet till priser som kan jämföras enkelt och klart samt är transparenta och konkurrenskraftiga. Skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster genom reglering av leveranspriserna utgör dock en fundamentalt snedvridande åtgärd som ofta leder till ackumulering av tariffunderskott, begränsning av konsumenternas valfrihet, lägre incitament för energibesparingar och investeringar i energieffektivitet, lägre tjänstekvalitet, mindre engagemang och tillfredsställelse hos konsumenterna, begränsning av konkurrensen samt färre innovativa produkter och tjänster på marknaden. Följaktligen bör medlemsstaterna använda andra instrument, särskilt riktade socialpolitiska åtgärder, för att upprätthålla rimliga elpriser för hushållen. Ingripanden i prissättningen bör endast användas i vissa undantagsfall. En helt avreglerad slutkundsmarknad för el skulle stimulera priskonkurrens och andra typer av konkurrens bland befintliga elhandlare och uppmuntra nya aktörer att komma in på marknaden, och detta skulle öka konsumenternas valmöjligheter och tillfredsställelse.

(15)  För att uppnå mål av allmänt ekonomiskt intresse bör medlemsstaterna behålla stor handlingsfrihet när det gäller att införa skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster för elföretag. Medlemsstaterna bör tillförsäkra hushållskunder och, när medlemsstaterna anser det lämpligt, små företag rätten att få tillgång till el av en bestämd kvalitet till priser som kan jämföras enkelt och klart samt är transparenta och konkurrenskraftiga. Skyldigheter att tillhandahålla allmännyttiga tjänster genom reglering av leveranspriserna kan dock, om priset inte återspeglar elens värde och elhandlarens kostnader, bli en fundamentalt snedvridande åtgärd som ofta leder till ackumulering av tariffunderskott, begränsning av konsumenternas valfrihet, lägre incitament för energibesparingar och investeringar i energieffektivitet, lägre tjänstekvalitet, mindre engagemang och tillfredsställelse hos konsumenterna, begränsning av konkurrensen samt färre innovativa produkter och tjänster på marknaden. Följaktligen bör medlemsstaterna säkerställa att deras prisreglering inte skadar konkurrensen eller använda andra instrument, särskilt riktade socialpolitiska åtgärder, för att upprätthålla rimliga elpriser för hushållen. Ingripanden i prissättningen bör endast användas i vissa undantagsfall. En helt avreglerad och välfungerande slutkundsmarknad för el skulle stimulera priskonkurrens och andra typer av konkurrens bland befintliga elhandlare och uppmuntra nya aktörer att komma in på marknaden, och detta skulle öka konsumenternas valmöjligheter och tillfredsställelse. Den bör också säkerställa att alla direkta och indirekta subventioner till fossilproducerad el har frångåtts senast 2023. 

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

23.  Oberoende jämförelseverktyg i form av t.ex. webbplatser är ett effektivt sätt för konsumenterna att bedöma fördelarna med olika energierbjudanden på marknaden. Sökkostnaderna blir lägre eftersom konsumenterna inte längre behöver samla in information från enskilda elhandlare och tjänsteleverantörer. Sådana verktyg kan erbjuda en bra balans mellan behovet av å ena sidan tydlig och kortfattad information och å andra sidan fullständig och detaljerad information. Verktygen bör omfatta så många som möjligt av befintliga erbjudanden och täcka marknaden på ett så fullständigt sätt som möjligt i syfte att ge konsumenterna en representativ översikt. Det är mycket viktigt att informationen som dessa verktyg tillhandahåller är tillförlitlig, objektiv och transparent.

(23)  Oberoende jämförelseverktyg i form av t.ex. webbplatser är ett effektivt sätt för konsumenterna att bedöma fördelarna med olika energierbjudanden på marknaden. Sökkostnaderna blir lägre eftersom konsumenterna inte längre behöver samla in information från enskilda elhandlare och tjänsteleverantörer. Sådana verktyg kan erbjuda en bra balans mellan behovet av å ena sidan tydlig och kortfattad information och å andra sidan fullständig och detaljerad information. Verktygen bör omfatta så många som möjligt av befintliga erbjudanden och täcka marknaden på ett så fullständigt sätt som möjligt i syfte att ge konsumenterna en representativ översikt. Erbjudanden om förnybar energi bör åtföljas av lättillgänglig och lättbegriplig information om leverantörerna av och källorna till den förnybara energin, tillsammans med ursprungsgarantier. Här bör konsumenterna också få transparent information, såvida energin kommer från en icke-förnybar källa. Det är mycket viktigt att informationen som dessa verktyg tillhandahåller är tillförlitlig, objektiv och transparent.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

26.  Alla kundgrupper (industrikunder, kommersiella kunder och hushåll) bör ha tillträde till energimarknaderna för att sälja flexibilitet och egenproducerad el. Kunderna bör få möjlighet att dra full nytta av aggregering av produktion och leveranser i större områden samt gränsöverskridande konkurrens. Sammanslutningar kommer sannolikt att spela en viktig roll som mellanhänder mellan kundgrupper och marknaden. Det bör fastställas transparenta och rättvisa regler för att även oberoende sammanslutningar ska kunna fylla denna funktion. För att uppmuntra efterfrågeflexibilitet bör produkter definieras på alla organiserade energimarknader, och detta bör också gälla för stödtjänster och kapacitetsmarknader.

(26)  Alla kundgrupper (industrikunder, jordbrukskunder, kommersiella kunder och hushåll) bör ha tillträde till energimarknaderna för att sälja flexibilitet och egenproducerad el. Kunderna bör få möjlighet att dra full nytta av aggregering av produktion och leveranser i större områden samt gränsöverskridande konkurrens. Sammanslutningar kommer sannolikt att spela en viktig roll som mellanhänder mellan kundgrupper och marknaden. Det bör fastställas transparenta och rättvisa regler för att även oberoende sammanslutningar ska kunna fylla denna funktion. För att uppmuntra efterfrågeflexibilitet bör produkter definieras på alla organiserade energimarknader, och detta bör också gälla för stödtjänster och kapacitetsmarknader.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(27a)  För att de internationella klimatåtagandena ska kunna fullgöras och EU:s interna mål uppnås behövs det en genomgripande omställning i riktning mot en koldioxidsnål ekonomi. Därför behövs det nya fördelningskriterier för EU:s olika anslag för stimulans till åtgärder för minskade koldioxidutsläpp och energieffektivitetsåtgärder, både på elmarknaden och inom andra sektorer. Det bör garanteras att unionen inte beviljar några anslag till sådana projekt som inte står i samklang med målen och strategierna för minskade koldioxidutsläpp. Kommissionen bör med hjälp av delegerade akter ta fram avancerade och transparenta metoder för utvärdering av miljöprestandan hos apparaterna på elmarknaden.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 29a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(29a)  I takt med att aktiva konsumenter får allt större betydelse måste man nå en balans mellan att dels belöna dem som väljer att delta, om deras deltagande blir till nytta för energisystemet, dels säkerställa att de systemansvariga för distributionssystemen på lång sikt kan upprätthålla ett kostnadseffektivt och funktionssäkert nät. Tariffer och ersättningar för egenförbrukning bör stimulera till smartare teknik för integrering av förnybar energi och ge prosumenter av förnybar energi en motivering att fatta investeringsbeslut som blir till nytta för både konsumenter och nät. För att en sådan balans ska kunna uppnås måste man säkerställa att både prosumenter av förnybar energi och lokala energisamhällen som använder förnybar energi kan få ersättning för den energi de själva producerar från förnybara källor och matar in i nätet, varvid ersättningen bör återspegla såväl marknadsvärdet för den inmatade elen som värdet på lång sikt för nätet, miljön och samhället. Här måste det tas hänsyn både till de långsiktiga kostnaderna för egenförbrukning och till nyttan med den på lång sikt, i form av inbesparade kostnader för nätet, miljön och samhället, framför allt när egenförbrukningen förenas med andra distribuerade energiresurser, såsom energieffektivitet, energilagring, efterfrågeflexibilitet och lokala nät.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 34

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

34.  Beslut på nationell nivå om införandet av system med smarta mätare bör kunna baseras på en ekonomisk bedömning. Om det vid en sådan bedömning skulle framgå att det endast är ekonomiskt rimligt och kostnadseffektivt med sådana mätare för konsumenter med en viss elförbrukning bör medlemsstaterna ha möjlighet att ta hänsyn till detta när de bygger ut systemen med smarta mätare.

(34)  Beslut på nationell nivå om införandet av system med smarta mätare bör kunna baseras på en ekonomisk bedömning, men man måste också ta hänsyn till om det är tekniskt genomförbart och om kostnadsbesparingarna står i proportion till de erforderliga kostnaderna. Om det vid en sådan bedömning skulle framgå att det endast är ekonomiskt rimligt och kostnadseffektivt med sådana mätare för konsumenter med en viss elförbrukning bör medlemsstaterna ha möjlighet att ta hänsyn till detta när de bygger ut systemen med smarta mätare.

Motivering

Detta ändringsförslag hänger samman med två ändringsförslag till artikel 19.2 och två ändringsförslag till artikel 3.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 40

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

40.  Energitjänster är grundläggande för unionsmedborgarnas välfärd. Tillräcklig uppvärmning, kylning, belysning och energi för elapparater är grundläggande tjänster för att garantera en skälig levnadsstandard och människors hälsa. Tillgång till dessa energitjänster ökar också de europeiska medborgarnas förmåga att utnyttja sin potential, och den främjar social delaktighet. Energifattiga hushåll har inte råd med dessa energitjänster på grund av en kombination av låga inkomster, höga energikostnader och dålig energieffektivitet i bostäderna. Medlemsstaterna bör samla in relevant information för att övervaka antalet hushåll som befinner sig i energifattigdom. Genom noggranna mätningar bör det vara möjligt för medlemsstaterna att identifiera de hushåll som påverkas av energifattigdom för att sedan tillhandahålla riktat stöd. Kommissionen bör aktivt stödja genomförandet av bestämmelserna om energifattigdom genom att underlätta utbytet av god praxis mellan medlemsstaterna.

(40)  Energitjänster är grundläggande för unionsmedborgarnas välfärd. Tillräcklig uppvärmning, kylning, belysning och energi för elapparater är grundläggande tjänster för att garantera en skälig levnadsstandard och människors hälsa. Tillgång till dessa energitjänster ökar också de europeiska medborgarnas förmåga att utnyttja sin potential, och den främjar social delaktighet. Energifattiga hushåll har inte råd med dessa energitjänster på grund av en kombination av låga inkomster, höga energikostnader och dålig energieffektivitet i bostäderna. För att motverka energifattigdomen bör medlemsstaterna stå till tjänst med mekanismer till stöd för utvecklingen av effektivare teknik för uppvärmning och kylning. Medlemsstaterna bör samla in relevant och jämförbar information för att övervaka antalet hushåll som befinner sig i energifattigdom. Genom noggranna mätningar med enhetliga standarder bör det vara möjligt för medlemsstaterna att identifiera de hushåll som löper risk för energifattigdom för att sedan tillhandahålla riktat stöd. Medlemsstaterna bör också använda sifferuppgifterna från energifattigdomsmätningen i sin rapportering om målen för hållbar utveckling, närmare bestämt mål 7.1 om allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga och moderna energitjänster. Kommissionen bör aktivt och i prioriterad ordning stödja genomförandet av bestämmelserna om energifattigdom genom att underlätta utbytet av god praxis mellan medlemsstaterna, och därvid ta hänsyn bland annat till det europeiska observationscentrumet för energifattigdom.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 40a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(40a)  Kommissionen bör vidta åtgärder, också i form av informationskampanjer och målinriktade energieffektivitetsprojekt, för att energifattiga kunder ska kunna dra nytta av de möjligheter som marknaden erbjuder. Medlemsstaterna bör också bland annat ställa tillräckliga resurser till förfogande för information till konsumenter som löper risk för energifattigdom.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

41.  De medlemsstater som berörs av energifattigdom bör därför, om de ännu inte gjort det, utarbeta nationella handlingsplaner eller andra lämpliga ramar för att åtgärda detta problem, varvid syftet bör vara att minska antalet personer som lever i energifattigdom. Låga inkomster, höga energikostnader och bostäder med låg energieffektivitet är relevanta faktorer när man tar fram indikatorer för mätning av energifattigdom. Under alla omständigheter bör medlemsstaterna säkra nödvändig energiförsörjning för utsatta och energifattiga kunder. En integrerad metod skulle kunna användas, till exempel inom energi- och socialpolitiken, och åtgärderna skulle kunna vara socialpolitiska eller inrikta sig på bättre energieffektivitet i bostäder. Detta direktiv bör åtminstone medge en nationell politik till förmån för utsatta och energifattiga kunder.

(41)  De medlemsstater som berörs av energifattigdom bör, om de ännu inte gjort det, utarbeta nationella handlingsplaner eller andra lämpliga ramar för att åtgärda detta problem, varvid syftet bör vara att minska antalet konsumenter som löper risk för energifattigdom. Låga inkomster, höga energikostnader och bostäder med låg energieffektivitet är relevanta faktorer när man tar fram EU-omfattande indikatorer för mätning av energifattigdom. Under alla omständigheter bör medlemsstaterna säkra nödvändig energiförsörjning för utsatta och energifattiga kunder. En integrerad metod skulle kunna användas, till exempel inom energi- och socialpolitiken, och åtgärderna skulle kunna vara socialpolitiska eller inrikta sig på bättre energieffektivitet i bostäder. Såsom ett minimikrav bör detta direktiv stödja en nationell politik till förmån för utsatta och energifattiga kunder.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 62

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

62.  Energitillsynsmyndigheterna bör även ges befogenheter att bidra till att säkerställa en hög standard på samhällsomfattande och allmännyttiga tjänster som står i samklang med kraven på öppnande av marknaden, skydd för utsatta kunder och ett verkligt effektivt konsumentskydd. Dessa bestämmelser bör varken påverka kommissionens befogenheter att tillämpa konkurrensreglerna, inbegripet granskningen av företagskoncentrationer med en unionsdimension , eller reglerna för den inre marknaden, såsom den fria rörligheten för kapital. Det oberoende organ till vilket en part som berörs av ett beslut av en nationell tillsynsmyndighet har rätt att överklaga kan vara en domstol eller annan rättslig instans med befogenhet att genomföra en rättslig prövning.

(62)  Energitillsynsmyndigheterna bör även ges befogenheter att bidra till att säkerställa en hög standard på samhällsomfattande och allmännyttiga tjänster som står i samklang med kraven på öppnande av marknaden, skydd för utsatta konsumenter som löper risk för energifattigdom och ett verkligt effektivt konsumentskydd. Dessa bestämmelser bör varken påverka kommissionens befogenheter att tillämpa konkurrensreglerna, inbegripet granskningen av företagskoncentrationer med en unionsdimension , eller reglerna för den inre marknaden, såsom den fria rörligheten för kapital. Det oberoende organ till vilket en part som berörs av ett beslut av en nationell tillsynsmyndighet har rätt att överklaga kan vara en domstol eller annan rättslig instans med befogenhet att genomföra en rättslig prövning.

Motivering

Frågan om energifattigdom kräver skärpt uppmärksamhet från alla lagstiftares sida, eftersom dessa har en viktig roll för att skydda de mest utsatta befolkningsgrupperna och hindra olika grupper i samhället att bli energifattiga. Åtgärder till förmån för utsatta konsumenter bör anpassas efter eller bidra till åtgärder som riktar sig mot energifattigdomen. Detta ändringsförslag följer artikel 5.2 i kommissionens förslag och ett ändringsförslag till denna artikel (ÄF 128) från samma ledamöter, där kategorin ”utsatta konsumenter som löper risk för energifattigdom” tas med.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 70a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(70a)  Det bör uppmuntras till ett snabbt och fullständigt genomförande av detta direktiv, som kommer att låta unionen hinna uppnå sina klimatmål och mål i fråga om förnybar energi.

Motivering

Ett genomförande i rätt tid av detta direktiv kommer att bidra till ett välbehövligt ibruktagande av förnybar energi och gör det möjligt för EU att uppnå sina klimatmål och mål i fråga om förnybar energi, liksom också att fullgöra sina fördragsenliga skyldigheter enligt klimatavtalet från Paris.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

I detta direktiv fastställs gemensamma regler för produktion, överföring, distribution , lagring och leverans av el, samt bestämmelser om konsumentskydd, i syfte att skapa verkligt integrerade, konkurrensutsatta , konsumentorienterade och flexibla elmarknader i unionen. Detta direktiv syftar till att säkerställa överkomliga energipriser för konsumenterna, en hög grad av försörjningstrygghet och en smidig övergång till ett koldioxidsnålt energisystem, med användning av fördelarna med en integrerad marknad. Det innehåller grundläggande regler för den europeiska elsektorns organisation och funktion, särskilt regler om konsumentinflytande och konsumentskydd, öppet tillträde till den integrerade marknaden, tredje parts tillträde till överförings- och distributionsinfrastruktur, åtskillnad och oberoende nationella tillsynsmyndigheter på energiområdet.

I detta direktiv fastställs gemensamma regler för produktion, överföring, distribution, lagring och leverans av el, samt bestämmelser om konsumentskydd, i syfte att skapa verkligt integrerade, konsumentorienterade och flexibla elmarknader i unionen. Där fastställs en gemensam miniminivå i fråga om sammanlänkningar för alla medlemsstater. Detta direktiv syftar till att säkerställa överkomliga energipriser för konsumenterna, en hög grad av försörjningstrygghet och en smidig övergång till ett koldioxidsnålt energisystem, med användning av fördelarna med en integrerad marknad. Det innehåller grundläggande regler för den europeiska elsektorns organisation och funktion, särskilt regler om konsumentinflytande och konsumentskydd, öppet tillträde till den integrerade marknaden, tredje parts tillträde till överförings- och distributionsinfrastruktur, åtskillnad och oberoende nationella tillsynsmyndigheter på energiområdet.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  icke-hushållskund: varje fysisk eller juridisk person, inklusive producenter, industriella kunder samt företag – t.ex. små och medelstora företag – och grossister, som köper el som inte är avsedd för egen hushållsförbrukning.

5.  icke-hushållskund: varje fysisk eller juridisk person, inklusive producenter, offentliga, kommersiella och industriella kunder samt företag – t.ex. små och medelstora företag – och grossister, som köper el som inte är avsedd för egen hushållsförbrukning.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  aktiv konsument: en konsument eller en grupp av samarbetande konsumenter som förbrukar, lagrar eller säljer el som producerats på deras fastigheter, inbegripet genom sammanslutningar, eller som deltar i efterfrågeflexibilitet eller system för energieffektivitet, förutsatt att dessa verksamheter inte utgör deras huvudsakliga närings- eller yrkesverksamhet.

6.  aktiv konsument: en konsument eller en grupp av samarbetande konsumenter, som också kan bestå av ett flerfamiljshus, en kommersiell eller industriell plats, en plats för bostadsändamål, en plats där gemensamma tjänster tillhandahålls, ett slutet distributionssystem, eller en tredje part som agerar för deras räkning, som förbrukar, lagrar eller säljer el som producerats på deras fastigheter, inbegripet genom sammanslutningar, eller som deltar i efterfrågeflexibilitet eller system för energieffektivitet, förutsatt att dessa verksamheter inte utgör deras huvudsakliga närings- eller yrkesverksamhet.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  lokalt energisamhälle: en sammanslutning, ett kooperativ, ett partnerskap, en ideell förening eller annan juridisk person som de facto kontrolleras av lokala andelsägare eller medlemmar, som i allmänhet är värdedriven snarare än vinstdriven som är verksam inom distribuerad produktion , och som bedriver verksamheter motsvarande dem för en systemansvarig för distributionssystem, elhandlare eller sammanslutning på lokal nivå, inbegripet över gränserna.

7.  lokalt energisamhälle: en sammanslutning, ett kooperativ, ett partnerskap, en ideell förening eller annan juridisk person som bygger på öppet deltagande, och kontrolleras av lokala andelsägare eller medlemmar, vilka deltar som slutförbrukare, varvid det primära syftet är att gagna lokalsamhället snarare än att avkasta vinst för medlemmarna, och som bedriver eller medverkar i åtminstone en eller flera av följande verksamheter: distribuerad produktion, lagring, leverans, tillhandahållande av energieffektivitetstjänster, eller verksamhet som sammanslutning eller systemansvarig för distributionssystem, på lokal nivå, inbegripet över gränserna.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

11.  elavtal med dynamiska priser: ett avtal om leverans av el mellan en elhandlare och en slutförbrukare som återspeglar priset på spotmarknaden, inbegripet dagen före-marknaden med intervall som minst motsvarar frekvensen för avräkning på marknaden.

11.  elavtal med dynamiska priser: ett avtal om leverans av el mellan en elhandlare och en slutförbrukare som återspeglar priset på spotmarknaden, inbegripet dagen före-marknaden med intervall som minst motsvarar frekvensen för avräkning på marknaden, liksom också volatiliteten i grossistpriset.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

20.  nära realtid: i samband med smarta mätare den tid, vanligtvis i sekunder, som förflyter mellan insamling av uppgifter och automatisk behandling och vidarebefordran av dessa för användning eller informationsändamål.

utgår

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

23.  systemansvarig för distributionssystemet: varje fysisk eller juridisk person som ansvarar för drift och underhåll och, vid behov, utbyggnad av distributionssystemet inom ett visst område och, i tillämpliga fall, dess sammanlänkningar till andra system och för att säkerställa att systemet på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på distribution av el.

23.  systemansvarig för distributionssystemet: varje fysisk eller juridisk person som ansvarar för drift och underhåll och, vid behov, utbyggnad av distributionssystemet eller av integrerad ellagring inom ett visst område och, i tillämpliga fall, dess sammanlänkningar till andra system och för att säkerställa att systemet på lång sikt kan uppfylla rimliga krav på distribution av el.

Motivering

Detta ändringsförslag har anknytning till ändringsförslagen 95–103 till artikel 36 (om fall där systemansvariga för distributionssystem äger lagringsanläggningar) och till ändringsförslag 67 till artikel 16.2 f (som syftar till att säkerställa att lokala energisamhällen också får ingå avtal med systemansvariga för distributionssystem om lagring av el).

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 25

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

25.  energi från förnybara energikällor: energi från förnybara icke-fossila energikällor, särskilt vindkraft, solenergi (termisk och fotovoltaisk solenergi), jordvärme, omgivningsvärme, vattenkraft, tidvattenenergi, havsenergi, vågenergi och förnybara bränslen: biodrivmedel, flytande biobränslen, biogas, fasta biobränslen och brännbart avfall av förnybart ursprung.

25.  energi från förnybara energikällor: energi från intermittenta förnybara icke-fossila energikällor, särskilt vindkraft, solenergi, (termisk och fotovoltaisk solenergi), jordvärme, omgivningsvärme, vattenkraft, tidvattenenergi, vågenergi och annan havsenergi, biomassaavfall, biometan, deponigas, gas från avloppsreningsverk samt biogaser.

Motivering

Detta ändringsförslag har anknytning till ändringsförslagen 95–103 till artikel 36 (om fall där systemansvariga för distributionssystem äger lagringsanläggningar) och till ändringsförslag 67 till artikel 16.2 f (som syftar till att säkerställa att lokala energisamhällen också får ingå avtal med systemansvariga för distributionssystem om lagring av el).

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 38

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

38.  ej frekvensrelaterad stödtjänst: en tjänst som används av en systemansvarig för överförings- eller distributionssystem för spänningsreglering i stationärt tillstånd, snabba inmatningar av reaktiv effekt, tröghet och förmåga till dödnätsstart.

38.  ej frekvensrelaterad stödtjänst: en tjänst som används av en systemansvarig för överförings- eller distributionssystem för spänningsreglering i stationärt tillstånd, snabba inmatningar av reaktiv effekt, tröghet för upprätthållande av stabiliteten i lokala nät, kortslutningsström och förmåga till dödnätsstart.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 47a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

47a.   distribuerade energiresurser: energiresurser som tillförs elnätet antingen genom mätaren i kundens fastighet eller genom distributionssystemet, bland annat men inte enbart energilagring, energieffektivitet, elfordon, distribuerad produktion av el från förnybar energi, lokala nät och efterfrågeflexibilitet.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska se till att deras nationella lagstiftning inte i onödan hindrar gränsöverskridande flöden av el, konsumentdeltagande genom bl.a. efterfrågeflexibilitet, investeringar i flexibel energiproduktion, energilagring och utbyggnad av elektromobilitet eller nya sammanlänkningar, samt att elpriserna återspeglar den faktiska efterfrågan och det faktiska utbudet.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att deras nationella lagstiftning främjar gränsöverskridande transaktioner med el, konsumentdeltagande genom bl.a. marknadsbaserad efterfrågeflexibilitet, investeringar i flexibel energiproduktion, energilagring och utbyggnad av elektromobilitet eller nya sammanlänkningar, teknik för smarta nät samt att elpriserna återspeglar den faktiska efterfrågan och det faktiska utbudet. Medlemsstaterna ska säkerställa ett öppet och tillgängligt konsumentdeltagande i elmarknaden.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska se till att det inte finns några otillbörliga hinder för marknadsinträde och marknadsutträde för elproducenter och elhandlare.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att det inte finns några otillbörliga hinder för marknadsinträde och marknadsutträde för elproducenter, ellagrare och elhandlare, och inte heller för dem som tillhandahåller efterfrågeflexibilitet.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa lika villkor för alla marknadsdeltagare och förhindra diskriminering.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Varje medlemsstat ska säkerställa att dess sammanlänkningsnivå för el motsvarar minst 10 % av dess installerade produktionskapacitet senast 2020, varvid syftet ska vara att uppnå en mera ambitiös nivå senast 2030. För att dessa nivåer ska uppnås ska medlemsstaterna, tillsynsmyndigheterna och de systemansvariga för överföringssystemen samarbeta med varandra för att åstadkomma en fullständigt sammanlänkad inre marknad där isolerade system som bildar elöar integreras.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att alla konsumenter har möjlighet att köpa el från en elhandlare som de själva valt.

Medlemsstaterna ska säkerställa att alla konsumenter har möjlighet att köpa el från en producent eller elhandlare som de själva valt, och att de fritt kan teckna avtal med flera olika elhandlare samtidigt.

Motivering

Begreppet elhandlare har inte definierats, medan en utbyggnad till begreppet ”producent” skulle utöka räckvidden till att också omfatta juridiska personer.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Elhandlarna ska ha rätt att själva fastställa priset på den el som de levererar till kunderna. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa effektiv konkurrens mellan elhandlarna.

1.  Elhandlarna ska ha rätt att föreslå marknadsbaserade priser på den el som de levererar till kunderna. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa effektiv konkurrens mellan elhandlarna.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska garantera ett riktat skydd för energifattiga och utsatta kunder på andra sätt än genom offentliga ingripanden i prissättningen på el.

2.  Medlemsstaterna ska eftersträva mål av allmänt ekonomiskt intresse, bland annat ett riktat skydd för energifattiga kunder och för utsatta kunder som löper risk för energifattigdom på andra sätt än genom offentliga ingripanden av engångskaraktär i prissättningen på el.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Genom undantag från punkterna 1 och 2 får medlemsstater som tillämpar offentliga ingripanden i prissättningen på el för energifattiga eller utsatta hushållskunder den [Publikationsbyrån: infoga datumet för detta direktivs ikraftträdande] fortsätta med detta fram till den [Publikationsbyrån: infoga det datum som infaller fem år efter detta direktivs ikraftträdande]. Sådana offentliga ingripanden ska vara av allmänt ekonomiskt intresse, vara klart definierade, transparenta, icke-diskriminerande och kontrollerbara samt garantera lika tillträde för unionens elföretag till kunderna. Ingripandena får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppfylla det allmänna ekonomiska intresset i fråga, och de ska vara begränsade i tid och proportionella i fråga om förmånstagarna.

3.  Genom undantag från punkterna 1 och 2 får medlemsstater som tillämpar offentliga ingripanden i prissättningen på el för energifattiga eller utsatta hushållskunder fortsätta med detta, förutsatt att dessa ingripanden är av allmänt ekonomiskt intresse, är klart definierade, transparenta, icke-diskriminerande och kontrollerbara samt garanterar lika tillträde för unionens elföretag till kunderna. Ingripandena får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppfylla det allmänna ekonomiska intresset i fråga, och de ska vara begränsade i tid och proportionella i fråga om förmånstagarna.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  alla elproducenter och elhandlare som är etablerade inom deras territorium att leverera till sina egna fastigheter, dotterbolag och kunder genom en direktledning,

(a)  alla elproducenter och elhandlare som är etablerade inom deras territorium att leverera till sina egna fastigheter, dotterbolag och kunder genom en direktledning, utan att drabbas av oproportionerliga administrativa förfaranden eller kostnader, till exempel för att det behövs tillstånd för leveranserna,

Motivering

Detta ändringsförslag är i praktiken nödvändigt för att det ska bli möjligt med ändringsförslagen 21, 98 och 128, samt för att avtal samtidigt ska kunna ingås med flera olika elhandlare. I samband med övergången till förnybar energi bör enskilda personer eller grupper få det lättare att försörja driften och verksamheterna med el från en anläggning som är kopplad till deras fastighet genom en direktledning. Detta blir möjligt om kostsamma tillstånd för leveranserna avskaffas och om kunderna får möjlighet att teckna ytterligare ett leveransavtal för samma mätpunkt för leverans av den el som ytterligare behövs. Detta är väsentligt för aktiva kunder.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  alla kunder inom deras territorium att få leveranser via en direktledning från ett producentföretag och en elhandlare.

(b)  alla kunder inom deras territorium att, enskilt eller gemensamt, få leveranser via en direktledning från ett producentföretag och en elhandlare.

Motivering

This amendment is necessary to in practice enable amendments 123 and 153, when contracting simultaneously with several suppliers, and is in line with amendment 176. Changes to Article 7 are also important to enable active customers. Moving to renewables, efforts of individuals or groups to power their operations and activities with electricity produced by an installation connected to their premises via a direct line should be facilitated, whereby individuals or corporations could over time decrease or fix energy costs by using electricity produced nearby, choosing renewable energy.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska fastställa kriterier för beviljandet av tillstånd att uppföra direktledningar inom deras territorium. Dessa kriterier ska vara objektiva och icke-diskriminerande.

2.  Medlemsstaterna ska fastställa kriterier för beviljandet av tillstånd att uppföra direktledningar inom deras territorium. Dessa kriterier ska vara objektiva och icke-diskriminerande, samt främja företagens upphandling av energi från intermittenta förnybara källor, i enlighet med artikel 15.9 i direktiv (EU) .../... [det omarbetade direktivet om främjande av användningen av förnybar energi].

Motivering

This amendment is linked to AM 1 on Recital 3 (which refers to the common goal to increase the share of renewable energy in the electricity sector to at least 45 % by 2030 and to fully decarbonise the energy system by 2050), to ensure consistent aims throughout. It is also linked to amendments on priority access to energy from variable renewable energy sources (AMs 55, 90 and 108). Efforts of individuals or groups to power their operations and activities with electricity produced by an installation connected to their premises via a direct line should be encouraged. The principle of the promotion of energy from variable renewable sources is also important for the overall achievement of the Union's energy policy.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Möjligheten att leverera el genom en direktledning enligt punkt 1 ska inte påverka möjligheten att ingå elavtal i enlighet med artikel 6.

3.  Möjligheten att leverera el genom en direktledning enligt punkt 1 ska inte påverka möjligheten att ingå elavtal i enlighet med artikel 6, och inte heller kundens rätt att teckna ytterligare ett leveransavtal för tillgodoseende av den återstående efterfrågan på el.

Motivering

Detta ändringsförslag är i praktiken nödvändigt för att det ska bli möjligt med ändringsförslagen 123 och 153, samt för att avtal samtidigt ska kunna ingås med flera olika elhandlare. Dessutom underlättas ändringar för gemensam småskalig användning av el på det lokala planet, samtidigt som det säkerställs att ytterligare behov kan täckas genom att det ingås ett andra leveransavtal (alltså att det skapas praktiska möjligheter för ändringsförslagen 169, 172 etc.). Detta är viktigt för uppmuntran till en övergång till förnybar energi, samt för att vi ska få incitament till ökad utveckling och användning av förnybar energi och principen om aktiva kunder ska främjas.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna får fastställa riktlinjer för detta särskilda tillståndsförfarande. De nationella tillsynsmyndigheterna eller andra behöriga nationella myndigheter, även planeringsmyndigheter, ska se över dessa riktlinjer och får rekommendera ändringar.

Medlemsstaterna ska fastställa riktlinjer för detta särskilda tillståndsförfarande och riktlinjerna ska vara allmänt tillgängliga. De nationella tillsynsmyndigheterna eller andra behöriga nationella myndigheter, även planeringsmyndigheter, ska se över dessa riktlinjer och får rekommendera ändringar.

Motivering

För att denna bestämmelse ska bli tydlig måste det anges att medlemsstaterna ska anta riktlinjer och göra dem allmänt tillgängliga för att det ska bli möjligt med effektiva godkännandeförfaranden, men också för att ett av eldirektivets viktigaste syften ska omsättas i praktiken, nämligen att ställa konsumenten i centrum för energimarknaden, såsom det framhålls i inledningen till förslaget.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  Varje enskild energikällas andel av den genomsnittliga energimix som företaget använt (på nationell nivå, dvs. i den medlemsstat där leveransavtalet har ingåtts, liksom på EU-nivå, om elhandlaren är verksam i flera medlemsstater) under det gångna året, på ett sätt som är uttömmande och tydligt jämförbart.

Motivering

Ändringsförslagen till artikel 10 a syftar till att öka insynen i fråga om vilka energikällor som ingår i elhandlarens portfölj, också i källorna till den el som levererats till kunden i enlighet med avtalet. Detta kan skapa konkurrens om renare energikällor (hänvisningen till den totala energimixen stämmer överens med punkt 3 i bilaga III).

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  Den genomsnittliga koldioxidintensiteten i den elmix som elhandlaren använt under det gångna året (på nationell nivå, dvs. i den medlemsstat där leveransavtalet har ingåtts, liksom på EU-nivå, om elhandlaren är verksam i flera medlemsstater.

Motivering

Detta är en fortsättning på samma led som i ändringsförslag 149 och berör samma led (innehållet har bara delats upp i tre olika delar i ändringsförslagen 149, 150 och 151). Ändringsförslagen till artikel 10 a syftar till att öka insynen i hur elhandlarens portfölj är sammansatt i fråga om sina källor till energi, varvid det också tas hänsyn till vilka källor som använts för den el som levererats till kunden enligt avtalet. Detta kan skapa konkurrens om renare energikällor.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 1 – strecksats 1c (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

–  Varje enskild energikällas bidrag till den el som kunden köper i enlighet med leveransavtalet (redovisning på produktnivå).

Motivering

Detta är en fortsättning på samma led som i ändringsförslag 149 och berör samma led (innehållet har bara delats upp i tre olika delar i ändringsförslagen 149, 150 och 151). Det hänger också samman med mina ändringsförslag om säkerställande av att intermittenta förnybara energikällor får prioriterad åtkomst. Ändringsförslagen till artikel 10 a syftar till att öka insynen i fråga om vilka energikällor som ingår i elhandlarens portfölj, också i källorna till den el som levererats till kunden i enlighet med avtalet. Detta kan skapa konkurrens om renare energikällor. Detta möjliggör också principen om aktiva kunder.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2 – led a – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Villkoren ska vara skäliga och kända på förhand. Information om dem bör under alla omständigheter ges innan avtalet ingås eller bekräftas. Om avtal ingås genom en mellanhand ska de upplysningar som avses i denna punkt också tillhandahållas innan avtalet ingås.

Villkoren ska vara skäliga och kända på förhand. Information om dem bör under alla omständigheter ges innan avtalet ingås eller bekräftas. De ska också vara lättillgängliga för kunden efter att avtalet bekräftats. Om avtal ingås genom en mellanhand ska de upplysningar som avses i denna punkt också tillhandahållas innan avtalet ingås.

Motivering

I den här artikeln ges en myckenhet information om hur man i rätt tid ska varsla om avtalsbyte och om alternativ till bortkoppling. Men här säkerställs dock inte i tillräcklig grad att en kund som vill undersöka läget för sitt nuvarande avtal kan komma åt avtalet via elhandlaren/sammanslutningen, och därför uppstår det en lucka i lagstiftningen (hänvisas till ändringsförslag som hänför sig till artikel 10 och framlagts av t.ex. miljöutskottets föredragande). Om en kund inte utan besvär kan få tag på avtalet är det inte sagt att kunden kan jämföra den energimix som tillhandahållits under tidens gång. Anknutet till ändringsförslag 149.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Underrättelse i god tid om varje avsikt att ändra avtalsvillkoren och i samband med denna underrättelse upplysning om att kunderna har rätt att frånträda avtalet. Elhandlarna ska på ett transparent och lättbegripligt sätt underrätta sina kunder direkt om varje anpassning av leveranspriserna, liksom skälen och villkoren för detta och anpassningens omfattning, vid lämplig tidpunkt som inte infaller senare än en normal faktureringsperiod innan anpassningen trätt i kraft . Medlemsstaterna ska se till att kunder har möjlighet att frånträda avtal om de inte godtar de nya avtalsvillkor eller anpassningar av leveranspriserna som elhandlaren meddelat.

(b)  Underrättelse i god tid om varje avsikt att ändra avtalsvillkoren och i samband med denna underrättelse upplysning om att kunderna har rätt att frånträda avtalet. Elhandlarna eller sammanslutningarna ska på ett transparent och lättbegripligt sätt underrätta sina kunder direkt om varje anpassning av leverans- och tjänstepriserna, liksom skälen och villkoren för detta och anpassningens omfattning, så snart de känner till att en anpassning gjorts och inte senare än sex veckor innan anpassningen trätt i kraft. Medlemsstaterna ska säkerställa att kunder har möjlighet att frånträda avtal om de inte godtar de nya avtalsvillkor eller anpassningar av leveranspriserna som elhandlaren eller sammanslutningen meddelat.

Motivering

Directive aims to help facilitate the development of new product and service providers – such as aggregators. To this aim, Article 10 dealing with contractual rights shall mention not only traditional suppliers, but also new providers - aggregators. This will ensure for coherency in the whole directive, as on other places, “electricity service provider” is used as a synonym for “supplier”. Concerning the information on the change in electricity price, the customer needs to be informed well in advance of any price change. However, it is problematic to link the change in price with the billing frequency – in some cases (e.g. yearly or half-yearly billing period), it may be impossible to inform the customer so early, and in some cases it even may be late (e.g. monthly billing period). Thereby amending the article in a way which corresponds with the right of customer to change service provider within 3 weeks is suggested, giving customers sufficient time to decide. This amendment is necessary for the internal coherence of the text.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Brett val av betalningssätt, som inte får medföra oskälig diskriminering mellan olika kunder. Alla skillnader i avgifter som kan hänföras till betalningssätt ska motsvara elhandlarens faktiska kostnader.

(d)  Brett val av betalningssätt, som inte får medföra oskälig diskriminering mellan olika kunder. Alla skillnader i avgifter som kan hänföras till betalningssätt ska motsvara elhandlarens eller sammanslutningens faktiska kostnader.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(i)  Tillräcklig information om alternativ till bortkoppling i tillräckligt god tid före den planerade bortkopplingen. Dessa alternativ kan gälla möjligheter till stöd för att undvika bortkoppling, alternativa betalningsplaner, råd om skuldhantering eller anstånd med bortkoppling, och de bör inte medföra någon extra kostnad för kunderna.

(i)  Tillräcklig och åtkomlig information om alternativ till bortkoppling i tillräckligt god tid före den planerade bortkopplingen. Dessa alternativ kan gälla möjligheter till stöd för att undvika bortkoppling, alternativa betalningsplaner, råd om skuldhantering eller anstånd med bortkoppling, och åtkomsten till informationen om dem ska inte medföra någon extra kostnad.

Motivering

Om alternativ till bortkoppling inte skulle medföra någon kostnad för de kunder som inte kan betala sina räkningar skulle kostnaden för dessa alternativ behöva läggas ut på alla systemanvändare. Detta skulle innebära ökade elpriser för samtliga kunder, inklusive utsatta kunder och de som från början begärde ett alternativ.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja)  Rätten att med elproduktionsanläggningar på platsen, i grannskapet eller annorstädes, teckna ett eller flera elköpsavtal där en eller flera köpare medverkar, utan att bli föremål för oproportionerliga och oskäliga kostnader och administrativa förfaranden.

Motivering

Många kunder i Europa vill fixera eller eventuellt minska elkostnaderna genom direktköp av el från kraftproducenter, framför allt sådana som använder förnybara energikällor. På det sättet kan de också fullgöra miljöåtaganden eller uppfylla miljökrav. I de flesta av Europas länder finns det dock ingen lagstiftning för direktköp av el, eller är sådana köp förbjudna eller hindras av oförmånlig lagstiftning. Unionslagstiftningen bör ge kunder en rätt att teckna elköpsavtal, utan att det blir för dyrt eller invecklat, liksom också att teckna mer än ett elköpsavtal, tillsammans med andra köpare. På det här sättet får aktiva kunder konsumentinflytande.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska se till att slutförbrukarna får fullständig information från elhandlarna om möjligheterna och riskerna med sådana elavtal med dynamiska priser.

2.  Medlemsstaterna ska se till att slutförbrukarna får fullständig information från elhandlarna om möjligheterna och riskerna med sådana elavtal med dynamiska priser, inklusive, i lämpliga fall, installering av en smart mätare till rimligt pris, samt att slutförbrukarna kan avsluta ett avtal som visar sig alltför kostsamt för dem.

Motivering

Rättssäkerheten kräver att det klargörs att avtal med dynamiska priser kan komma i fråga endast för konsumenter som låter installera en smart mätare.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska, via sina respektive tillsynsmyndigheter, övervaka och årligen rapportera, under minst tio år från det att sådana avtal finns tillgängliga, om de viktigaste aspekterna i utvecklingen av sådana avtal, inklusive marknadserbjudanden, inverkan på konsumenternas fakturor, särskilt nivån på prisvolatiliteten, och konsumenternas känslighet för graden av ekonomisk risk.

3.  Medlemsstaterna ska, via sina respektive tillsynsmyndigheter, övervaka och årligen rapportera, under minst tio år från det att sådana avtal finns tillgängliga, om de viktigaste aspekterna i utvecklingen av sådana avtal, inklusive marknadserbjudanden, inverkan på konsumenternas fakturor, särskilt nivån på prisvolatiliteten, samt energins andel av konsumenternas fakturor, och konsumenternas känslighet för graden av ekonomisk risk.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Genom undantag från punkt 2 får medlemsstaterna besluta att tillåta att elhandlare tar ut uppsägningsavgifter för kunder som säger upp leveransavtal med fast löptid före förfallodagen. Sådana avgifter får endast tas ut om kunderna får en påvisbar fördel genom dessa avtal. Dessutom får sådana avgifter inte överstiga elhandlarens direkta ekonomiska förluster till följd av att kunden säger upp avtalet, inbegripet kostnaden för eventuella kombinerade investeringar eller tjänster som redan tillhandahållits kunden som en del av avtalet.

3.  Medlemsstaterna får tillåta att elhandlare tar ut skäliga uppsägningsavgifter för kunder som självmant säger upp leveransavtal med fast löptid före förfallodagen, förutom om uppsägningen beror på uppenbart dålig service. Sådana avgifter får endast tas ut om kunderna får en påvisbar fördel i samband med undertecknandet av avtalet. Dessutom får sådana avgifter inte överstiga elhandlarens direkta ekonomiska förluster till följd av att kunden säger upp avtalet, inbegripet kostnaden för eventuella kombinerade investeringar eller tjänster som redan tillhandahållits kunden som en del av avtalet, enligt vad som verifierats av den nationella tillsynsmyndigheten.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska se till att en slutförbrukare som önskar säga upp avtalet med en sammanslutning har rätt att göra detta inom tre veckor, förutsatt att avtalsvillkoren följs.

2.  Medlemsstaterna ska se till att en slutförbrukare som önskar säga upp avtalet med en sammanslutning har rätt att göra detta inom tre veckor.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska se till att slutförbrukarna har rätt att erhålla alla relevanta uppgifter om efterfrågeflexibilitet eller levererad och såld el minst en gång per år.

4.  Medlemsstaterna ska se till att slutförbrukarna har rätt att erhålla alla relevanta uppgifter om efterfrågeflexibilitet eller levererad och såld el minst en gång i månaden.

Motivering

Efterfrågeflexibilitet och aggregering kommer att påverka hur mycket el konsumenterna köper. Dessa faktorer också att påverka hur mycket el prosumenterna egenproducerar Kunderna bör därför ha rätt att få denna information så fort som möjligt, för att det ska bli lättare att vidta efterfrågeflexibilitetsåtgärder och uppmuntra till ett mera aktivt marknadsdeltagande.

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  har rätt att producera, lagra, förbruka och sälja egenproducerad el på alla organiserade marknader, antingen individuellt eller genom sammanslutningar, utan oproportionellt betungande förfaranden eller avgifter som inte är kostnadsbaserade,

(a)  har rätt att producera, lagra, förbruka och med prioriterad åtkomst sälja egenproducerad el på alla organiserade marknader, antingen individuellt eller genom sammanslutningar, liksom också att delta i systemets stödtjänster och i mekanismerna för efterfrågeflexibilitet, utan några diskriminerande eller oproportionellt betungande förfaranden eller avgifter som inte är kostnadsbaserade, liksom att få en sådan ersättning för sin egenproducerade el att den återspeglar den inmatade elens marknadsvärde,

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa)  inte påförs dubbla nätavgifter och/eller dubbelbeskattas för att de lagrar och återanvänder energi som tidigare lagrats,

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  omfattas av kostnadsbaserade, transparenta och icke-diskriminerande nätavgifter som redovisas separat för den el som matas in i nätet respektive den el som förbrukas från nätet, i enlighet med artikel 59.8.

(b)  omfattas av kostnadsbaserade, transparenta och icke-diskriminerande nätavgifter, som återspeglar både kostnaderna och nyttan för nätet och bygger på en transparent kostnads-nyttoanalys som tagits fram av de nationella tillsynsmyndigheterna, där det också ingår en bedömning av deras potentiella värde för nätet och deras bidrag till andra energipolitiska mål, i enlighet med artikel 59.8 För utbyte av småskalig energi på det lokala planet bör dessa avgifter vara frivilliga eller åtminstone stå i proportion till de avstånd över vilka elen överförts, vilket bör åstadkommas genom att det tas fram en tariffstruktur som följer kostnads-nyttoanalysen och låter framgå bland annat både överföringsavståndet uttryckt i km och antalet överförda kWh.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  inte behöver betala några avgifter för egenproducerad och egenförbrukad el, åtminstone till dess att det bevisligen framgått av en kostnads-nyttoanalys av egenproduktionen och egenförbrukningen att de makroekonomiska kostnaderna för egenförbrukad och/eller egenproducerad el är större än nyttan med den. I denna kostnads-nyttoanalys ska det tas med externa kostnader, samt behoven av att uppgradera näten, liksom också utbetalat stöd, mervärdesskatt, nätavgifter samt andra skatter och pålagor.

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den energianläggning som krävs för den aktiva kundens verksamhet kan förvaltas av en tredje part när det gäller installation och drift, inbegripet mätning och underhåll.

2.  Den energianläggning som krävs för den aktiva kundens verksamhet kan ägas eller förvaltas av en tredje part som agerar för en kunds eller kundgrupps räkning när det gäller installation och drift, inbegripet mätning och underhåll.

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att aktiva konsumenter som äger en lagringsanläggning:

 

(a)   har rätt till nätanslutning inom en rimlig tid efter att ha begärt det,

 

(b)   inte beläggs med ytterligare skatter eller avgifter för den el som lagrats i anläggningen, eller, om det handlar om småskaligt utbyte av energi på det lokala planet, inte heller för utbyte av elkraft mellan slutanvändare,

 

(c)   varken jämställs med kraftproducenter eller beläggs med hithörande tillståndskrav och avgifter, och

 

(d)   får erbjuda flera olika tjänster samtidigt, om det är tekniskt möjligt.

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  har rätt att äga, inrätta eller hyra gemensamma nät och att självständigt förvalta dem,

(a)  har rätt att äga, inrätta eller hyra delade nät, bland dem också gemensamma nät och att självständigt förvalta dem,

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba)  har icke-diskriminerande och teknikneutralt nättillträde,

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  får en icke-diskriminerande behandling när det gäller sin verksamhet och sina rättigheter och skyldigheter som slutförbrukare, producenter, systemansvariga för distributionssystem eller sammanslutningar,

(c)  får en icke-diskriminerande behandling när det gäller sin verksamhet och sina rättigheter och skyldigheter som slutförbrukare, producenter, elhandlare, systemansvariga för distributionssystem eller sammanslutningar,

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Med anledning av första stycket d är att framhålla att ett energisamhälle som egenförbrukar el eller driver ett gemensamt nät kan undantas från avgifter för distribution av el till sina medlemmar, så länge detta sker inom en radie på 100 m och anläggningen för elproduktion drivs med förnybar energi och har en installerad elkapacitet på mindre än 500 kW.

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2 – led -a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a)  slutförbrukare får delta i ett lokalt energisamhälle,

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  artikel 8.3 tillämpas på produktionskapacitet som installerats av lokala energisamhällen så länge som kapaciteten kan anses vara liten och decentraliserad eller distribuerad,

(d)  artikel 8.3 tillämpas på produktionskapacitet som installerats av lokalsamhällen som satsar på förnybar energi och utgör en underkategori av lokala energisamhällen, så länge som kapaciteten kan anses vara liten och decentraliserad eller distribuerad,

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(f)  lokala energisamhällen i tillämpliga fall får ingå avtal med den systemansvarige för det distributionssystem som deras nät är anslutet till beträffande driften av det lokala energisamhällets nät,

(f)  lokala energisamhällen i tillämpliga fall får ingå avtal med den systemansvarige för det distributionssystem som deras nät är anslutet till beträffande driften av det lokala energisamhällets nät samt om lagringen av el,

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2 – led h

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(h)  de lokala energisamhällena i förekommande fall omfattas av lämpliga nätavgifter vid anslutningspunkterna mellan det gemensamma nätet och distributionsnätet utanför energisamhället. Sådana nätavgifter ska redovisas separat för den el som matas in i distributionsnätet respektive den el som förbrukas från distributionsnätet utanför det lokala energisamhället, i enlighet med artikel 59.8.

(h)  de lokala energisamhällena i förekommande fall får omfattas av lämpliga nätavgifter vid anslutningspunkterna mellan det gemensamma nätet och distributionsnätet utanför energisamhället. Sådana nätavgifter ska redovisas separat för den el som matas in i distributionsnätet respektive den el som förbrukas från distributionsnätet utanför det lokala energisamhället, i enlighet med artikel 59.8. Sådana avgifter för eldistribution bör ta hänsyn till överföringsavståndet och säkerställa att överföringskostnaderna inte överstiger värdet på den el som överförts, utom i händelse av negativa priser, såsom det förutsätts i en kostnads-nyttoanalys för distribuerade energiresurser, där det också ingår en bedömning av deras potentiella värde för nätet och deras bidrag till andra energipolitiska mål.

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska med hjälp av sina nationella tillsynsmyndigheter övervaka marknadstillträdet för lokala energisamhällen, samt hur de behandlas och vilka förfaranden och avgifter som tillämpas på dem, jämte deras inverkan på konkurrensen, konsumentinflytandet och konsumentskyddet, liksom också hur de är till nytta, bland annat för lindrandet av energifattigdomen. De ska årligen rapportera till kommissionen och, om så är lämpligt, till de nationella konkurrensmyndigheterna, i enlighet med artikel 59.1 n.

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska se till att deras regelverk uppmuntrar deltagande av sammanslutningar på slutkundsmarknaden och att det innehåller minst följande element:

3.  Medlemsstaterna ska se till att deras regelverk uppmuntrar deltagande av sammanslutningar på alla marknader och att det innehåller minst följande element:

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Transparenta regler som tydligt fastställer roller och ansvarsområden för alla marknadsaktörer.

(b)  Transparenta regler som tydligt fastställer roller och ansvarsområden för alla marknadsaktörer, däribland behovet av att alla marknadsaktörer respekterar distributions- och överföringsnätets driftsäkerhet.

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 3 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Sammanslutningar ska inte vara skyldiga att betala ersättning till elhandlare eller producenter.

utgår

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

För att säkerställa att balanskostnader och balansfördelar som uppkommit genom sammanslutningar fördelas rättvist mellan marknadsaktörerna får medlemsstaterna undantagsvis tillåta utbetalning av ersättning mellan sammanslutningar och parter som ansvarar för balansering. Sådana ersättningar ska begränsas till situationer där en marknadsaktör orsakar obalanser för en annan marknadsaktör vilka medför ekonomiska kostnader.

För att säkerställa att balanskostnader och balansfördelar som uppkommit genom sammanslutningar fördelas rättvist mellan marknadsaktörerna ska sammanslutningar alltid ha ansvaret för balanseringen av de volymer som de åtagit sig och som de levererar under den tid då efterfrågeflexibilitetsåtgärder tagits i bruk, och medlemsstaterna ska tillåta utbetalning av ersättning mellan sammanslutningar och parter som ansvarar för balansering. Sådana ersättningar ska vara proportionerliga och får inte diskriminera mellan sammanslutningar. Principerna för hur ersättningen ska beräknas ska fastställas av tillsynsmyndigheterna, om inte sammanslutningen och den berörda balansansvariga parten når fram till en avtalsuppgörelse. De ska begränsas till situationer där en sammanslutning påför ekonomiska kostnader på en annan marknadsaktör och ska härledas från priserna på marknaden vid en given tidpunkt.

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Artikel 17 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Medlemsstaterna ska säkerställa att det inte finns några oskäliga hinder för att sammanslutningar kommer in på organiserade elmarknader, så länge som de uppfyller tillträdeskriterierna till dessa marknader. Medlemsstaterna ska fastställa dessa kriterier på ett öppet och icke-diskriminerande sätt och samtidigt ta hänsyn till att överförings- och distributionssystemen ska kunna fungera på ett tillförlitligt och säkert sätt, såsom det förutsätts i förordning (EU) .../... [elförordningen].

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska se till att slutförbrukarna får alla sina fakturor och all faktureringsinformation om elanvändning utan kostnad och att fakturorna är tydliga, korrekta och lätta att förstå.

2.  Medlemsstaterna ska se till att slutförbrukarna får alla sina fakturor och all faktureringsinformation om elanvändning utan kostnad och att fakturorna är tydliga, korrekta och lätta att förstå, samt att alla andra kostnader och skatter som ingår i fakturorna klart och tydligt förklarats och motiverats.

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Fakturering ska baseras på faktisk förbrukning och göras minst en gång per år. Om slutförbrukaren så begär eller om denne valt att få e-faktura ska faktureringsinformation göras tillgänglig minst en gång per kvartal, i annat fall två gånger per år.

Fakturering ska baseras på faktisk förbrukning och göras minst en gång per år. Faktureringsinformation och information om förbrukningen ska fortlöpande göras tillgänglig på internet om en smart mätare installerats, i annat fall minst en gång i månaden.

Motivering

Om det är meningen att konsumenterna aktivt ska engagera sig i energimarknaden och i energieffektivitets- och energisparfrågor, då måste de via sina energiräkningar fortlöpande få aktuell information om sin förbrukning.

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Fakturorna och faktureringsinformationen till utsatta kunder bör begränsas till att omfatta endast den faktiska elförbrukningen, kostnaderna för systemet och eventuella hithörande skatter.

Motivering

Medlemsstaterna har själva behörighet att ta med andra avgifter i en elfaktura, men utsatta kunder bör i så fall befrias från dessa avgifter.

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Artikel 18 – punkt 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7.  Medlemsstaterna får föreskriva att informationen i dessa fakturor, på slutförbrukarens begäran, inte ska anses utgöra en betalningsbegäran. I sådana fall ska medlemsstaterna se till att elhandlarna erbjuder flexibla arrangemang för betalning.

utgår

Motivering

Oavsett vilken faktureringsform (inklusive elektronisk) kunden väljer ska den information som anges på fakturan utgöra en betalningsbegäran, vilket är själva kärnan i fakturan. Annars kan konsumenten bli förvirrad.

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  För att främja energieffektiviteten och öka konsumenternas inflytande ska medlemsstaterna eller, om en medlemsstat föreskrivit detta, tillsynsmyndigheten starkt rekommendera att elföretagen och sammanslutningarna optimerar elförbrukningen, bland annat genom att tillhandahålla energiförvaltning, utveckla innovativa former för prissättning eller införa system med driftskompatibla smarta mätare eller intelligenta nät, om det är lämpligt.

1.  För att främja energieffektiviteten och öka konsumenternas inflytande ska medlemsstaterna eller, om en medlemsstat föreskrivit detta, tillsynsmyndigheten starkt rekommendera att elföretagen och sammanslutningarna optimerar elförbrukningen, bland annat genom att tillhandahålla energiförvaltning, utveckla innovativa former för prissättning eller införa system med driftskompatibla smarta mätare, när detta är tekniskt genomförbart, kostnadseffektivt och rimligt i förhållande till vilka energibesparingar det kan medföra, eller intelligenta nät, om det är lämpligt.

Motivering

Smarta mätare är ingen patentmedicin och bör därför tas i åtanke endast när de är tekniskt genomförbara, kostnadseffektiva och rimliga i förhållande till vilka energibesparingar de kan medföra.

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska se till att det på deras territorier införs system med smarta mätare som hjälper kunderna att aktivt medverka på elmarknaden. Detta införande kan bli föremål för en kostnads-nyttoanalys som ska genomföras i enlighet med principerna i bilaga III.

2.  Medlemsstaterna ska, när det är lämpligt, arbeta för att det på deras territorier införs system med smarta mätare, eftersom sådana mätare kan hjälpa kunderna att aktivt medverka på elmarknaden. Detta eventuella införande ska bli föremål för en kostnads-nyttoanalys som ska genomföras i enlighet med principerna i bilaga III.

Motivering

Behovet av smarta mätare är högst olika i olika medlemsstater. Detta bör framgå av direktivet.

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Artikel 19 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstater som inför system med smarta mätare på sina territorier ska anta och offentliggöra funktionella och tekniska minimikrav för systemen i enlighet med bestämmelserna i artikel 20 och bilaga III. Medlemsstaterna ska säkerställa att dessa system med smarta mätare är driftskompatibla och att de kan anslutas till förvaltningsplattformar för konsumentenergi. I samband med detta ska medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till relevanta tillgängliga standarder, inbegripet standarder som möjliggör driftskompatibilitet, bästa praxis samt vikten av att det utvecklas en inre marknad för el.

3.  Medlemsstater som inför system med smarta mätare på sina territorier ska anta och offentliggöra funktionella och tekniska minimikrav för systemen i enlighet med bestämmelserna i artikel 20 och bilaga III, under hänsynstagande till funktionerna hos de system med smarta mätare som redan installerats. Medlemsstaterna ska säkerställa att dessa system med smarta mätare är driftskompatibla och att de kan anslutas till förvaltningsplattformar för konsumentenergi. I samband med detta ska medlemsstaterna ta vederbörlig hänsyn till relevanta tillgängliga standarder, inbegripet standarder som möjliggör driftskompatibilitet, bästa praxis samt vikten av att det utvecklas en inre marknad för el.

Motivering

Nya krav på att det ska finnas system med smarta mätare (jfr hänvisningen i artikel 20 till funktionerna hos system med smarta mätare) bör noggrant prövas innan de införs, för att man inte ska behöva göra kostsamma ombyggnader av system med smarta mätare som redan installerats.

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Artikel 20 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Mätaroperatörerna ska säkerställa att mätaren eller mätarna hos aktiva kunder som är egenproducenter av el kan redovisa den el som tillförs nätet från de aktiva kundernas fastigheter.

(d)  Mätaroperatörerna ska säkerställa att mätaren eller mätarna hos aktiva kunder som är egenproducenter av el exakt kan redovisa den el som tillförs nätet från de aktiva kundernas fastigheter.

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Artikel 20 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Dessa funktioner ska gälla smarta mätare som införs efter den ... [2 år efter detta direktivs ikraftträdande].

Motivering

I överensstämmelse med principen om icke-retroaktivitet och för att inte investeringar som gjorts enligt den befintliga lagstiftningen ska gå förlorade.

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Artikel 24 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Kommissionen ska genom genomförandeakter som antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 68 fastställa ett gemensamt europeisk dataformat och icke-diskriminerande och transparenta förfaranden för åtkomst till uppgifterna, enligt förteckningen i artikel 23.1, som kommer att ersätta nationella dataformat och förfaranden som antagits av medlemsstaterna i enlighet med punkt 1. Medlemsstaterna ska se till att marknadsaktörerna tillämpar ett gemensamt europeiskt dataformat.

2.  Kommissionen ska genom genomförandeakter som antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 68 fastställa en uppsättning principer för ett gemensamt europeiskt dataformat och icke-diskriminerande och transparenta förfaranden för åtkomst till uppgifterna, enligt förteckningen i artikel 23.1, som kommer att ersätta nationella dataformat och förfaranden som antagits av medlemsstaterna i enlighet med punkt 1. Detta gemensamma dataformat och dessa gemensamma förfaranden ska fastställas i nära samarbete med såväl de enheter som ansvarar för mätningen som med organisationer för kunderna. Medlemsstaterna ska se till att marknadsaktörerna tillämpar ett gemensamt europeiskt dataformat.

Motivering

Ett realistiskt och lämpligt resultat förutsätter medverkan från berörda parter.

Ändringsförslag    85

Förslag till direktiv

Artikel 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att kunderna har tillgång till enkla, rättvisa, transparenta, oberoende, ändamålsenliga och effektiva mekanismer för tvistlösning utanför domstol för lösning av tvister som gäller rättigheter och skyldigheter enligt detta direktiv. Om en kund är en konsument i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU ska sådana mekanismer för tvistlösning utanför domstol uppfylla kvalitetskraven i direktiv 2013/11/EU46 och, om så är motiverat, innehålla ett system för återbetalning och/eller ersättning.

Medlemsstaterna ska se till att kunderna har tillgång till enkla, rättvisa, transparenta, oberoende, ändamålsenliga och effektiva mekanismer för tvistlösning utanför domstol för lösning av tvister som gäller rättigheter och skyldigheter enligt detta direktiv genom en oberoende mekanism såsom en energiombudsman, eller att det finns ett konsumentorgan för att säkerställa att klagomål handläggs effektivt och att tvister effektivt löses utanför domstol. Dessa mekanismer ska kunna handlägga alla konsumentklagomål på energimarknaden, också dem som gäller paketerbjudanden, nya produkter och tjänsteleverantörer såsom sammanslutningar och lokala energisamhällen. Om en kund är en aktiv konsument eller en konsument i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/11/EU46 ska sådana mekanismer för tvistlösning utanför domstol uppfylla kvalitetskraven i direktiv 2013/11/EU och, om så är motiverat, innehålla ett system för återbetalning och/eller ersättning, som definierats av tillsynsmyndigheten och ombudsmannen eller konsumentorganet.

_________________

_________________

46 EUT L 165, 18.6.2013, s. 63.

46 EUT L 165, 18.6.2013, s. 63.

Motivering

Energiombudsmän och konsumentorgan har visat sig vara de oberoende mekanismer som behövs för att konsumenter och andra marknadsaktörer ska få stöd med att uppnå tvistlösningar utanför domstol, samtidigt som konsumenternas rättigheter skyddas. De bestämmelser som antagits av Medborgarnas nionde energiforum bör tas med i denna artikel.

Ändringsförslag    86

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda kunder, och de ska särskilt se till att utsatta kunder får tillräckligt skydd. Varje medlemsstat ska härvidlag definiera begreppet utsatta kunder, varvid det kan hänvisas till energifattigdom och bland annat föreskrivas förbud mot bortkoppling av dessa kunder från elnätet i kritiska situationer. Medlemsstaterna ska se till att rättigheter och skyldigheter för utsatta kunder respekteras. De ska framför allt vidta lämpliga åtgärder för att skydda slutförbrukare i avlägsna områden. De ska säkerställa en hög konsumentskyddsnivå, särskilt vad gäller transparens i fråga om allmänna avtalsvillkor, allmän information och mekanismer för tvistlösning.

1.  Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att skydda kunder, och de ska särskilt se till att utsatta kunder, bland dem också konsumenter som löper risk för energifattigdom, får tillräckligt skydd. Varje medlemsstat ska härvidlag definiera begreppet utsatta kunder, varvid hänsyn ska tas till de särskilda omständigheterna i medlemsstaterna och det ska hänvisas till bland annat de energifattiga och till konsumenter som löper risk för energifattigdom och föreskrivas förbud mot bortkoppling av dessa kunder från elnätet i kritiska situationer. Medlemsstaterna ska säkerställa att rättigheter och skyldigheter för utsatta kunder respekteras. De ska framför allt vidta lämpliga åtgärder för att skydda slutförbrukare i avlägsna områden. De ska säkerställa en hög konsumentskyddsnivå, särskilt vad gäller transparens i fråga om allmänna avtalsvillkor, allmän information och mekanismer för tvistlösning.

Motivering

Detta ändringsförslag hör samman med ändringsförslag 88 till artikel 29 (Energifattigdom). Frågan om energifattigdom kräver skärpt uppmärksamhet från alla lagstiftares sida, eftersom dessa har en viktig roll för att skydda de mest utsatta befolkningsgrupperna och hindra olika grupper i samhället att bli energifattiga. Åtgärder till förmån för utsatta konsumenter bör anpassas efter eller bidra till åtgärder som riktar sig mot energifattigdomen. Ändringsförslaget är också knutet till ändringsförslag 35 till artikel 5.2, där det också talas om ”utsatta kunder som löper risk för energifattigdom”.

Ändringsförslag    87

Förslag till direktiv

Artikel 28 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder, såsom att utfärda nationella energihandlingsplaner, föreskriva om förmåner inom socialförsäkringssystemen för att utsatta kunder ska få den elförsörjning de behöver, eller stödja energieffektivitetsförbättringar för att åtgärda energifattigdom där sådan fastställts, också i samband med åtgärder mot fattigdom överlag. Sådana åtgärder ska inte hindra ett effektivt öppnande av marknaderna enligt vad som föreskrivs i artikel 4 eller en välfungerande marknad, och kommissionen ska i förekommande fall underrättas i enlighet med bestämmelserna i artikel 9.4. Sådan underrättelse får även omfatta åtgärder som vidtas inom ramen för det allmänna socialförsäkringssystemet.

2.  Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder, såsom att utfärda nationella energihandlingsplaner, föreskriva om förmåner inom socialförsäkringssystemen för att utsatta kunder ska få den elförsörjning de behöver, stödja utvecklingen av effektivare teknik för uppvärmning och kylning, och stödja energieffektivitetsförbättringar för att åtgärda energifattigdom där sådan fastställts, också i samband med åtgärder mot fattigdom överlag. Sådana åtgärder ska inte hindra ett effektivt öppnande av marknaderna enligt vad som föreskrivs i artikel 4 eller en välfungerande marknad, och kommissionen ska i förekommande fall underrättas i enlighet med bestämmelserna i artikel 9.4. Sådan underrättelse får även omfatta åtgärder som vidtas inom ramen för det allmänna socialförsäkringssystemet.

Motivering

This amendment is linked to AM 88 on Article 29 (Energy poverty), AM 86 on Article 28(1) and AM 14 on Recital 40 (according to which Member States should, inter alia, provide mechanisms to support the development of more efficient heating and cooling technologies to tackle energy poverty). The issue of energy poverty requires greater attention from all legislators as they have an important role to protect the most vulnerable communities, and prevent groups in society from falling into energy poverty. Vulnerable consumer actions should be aligned with or contributing to measures to address energy poverty.

Ändringsförslag    88

Förslag till direktiv

Artikel 29

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska fastställa en uppsättning kriterier för att mäta energifattigdom. Medlemsstaterna ska kontinuerligt övervaka antalet hushåll som lever i energifattigdom och ska vartannat år rapportera om utvecklingen av energifattigdom och om de åtgärder som vidtagits för att förebygga denna, till kommissionen inom ramen för lägesrapporterna om de integrerade nationella energi- och klimatplanerna i enlighet med artikel 21 i [förordningen om styrningen av energiunionen enligt förslag i COM(2016) 759].

Medlemsstaterna ska fastställa en uppsättning gemensamma kriterier för att mäta energifattigdom och anta en brett upplagd och gemensam definition av begreppet energifattigdom i samband med ett nytt kommissionsmeddelande om och en ny handlingsplan mot energifattigdom, i enlighet med kriterierna i förordning (EU) .../... [förordningen om styrningen av energiunionen]. Medlemsstaterna ska kontinuerligt övervaka antalet hushåll som lever i energifattigdom och antalet konsumenter som löper risk för energifattigdom. Medlemsstaterna ska vartannat år rapportera om utvecklingen av energifattigdom och om de åtgärder som vidtagits för att förebygga och minska denna, till kommissionen inom ramen för lägesrapporterna om de integrerade nationella energi- och klimatplanerna i enlighet med artikel 21 i [förordningen om styrningen av energiunionen enligt förslag i COM(2016)0759].

Ändringsförslag    89

Förslag till direktiv

Artikel 31 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Systemansvariga för distributionssystem ska anskaffa den energi de behöver för att täcka energiförluster och de ej frekvensrelaterade stödtjänsterna inom sina system i enlighet med transparenta, icke-diskriminerande och marknadsbaserade förfaranden, närhelst de har denna funktion. Såvida det inte motiveras genom en kostnads-nyttoanalys ska upphandlingar av ej frekvensrelaterade stödtjänster som görs av en systemansvarig för distributionssystem vara transparenta, icke-diskriminerande och marknadsbaserade, och de ska säkerställa faktiskt deltagande av alla marknadsaktörer och inbegripa förnybara energikällor, efterfrågeflexibilitet, energilagringsanläggningar och sammanslutningar, i synnerhet genom att omfatta krav på att tillsynsmyndigheterna eller de systemansvariga för distributionssystem i nära samarbete med alla marknadsaktörer fastställer tekniska villkor för deltagande på dessa marknader på grundval av de tekniska kraven för dessa marknader och kapaciteten hos alla marknadsaktörer .

5.  Systemansvariga för distributionssystem ska anskaffa den energi de behöver för att täcka energiförluster och de ej frekvensrelaterade stödtjänsterna inom sina system i enlighet med transparenta, icke-diskriminerande och marknadsbaserade förfaranden, närhelst de har denna funktion. Såvida det inte motiveras genom en kostnads-nyttoanalys ska upphandlingar av ej frekvensrelaterade stödtjänster som görs av en systemansvarig för distributionssystem vara transparenta och icke-diskriminerande, prioritera produktion från förnybara källor och vara marknadsbaserade, och de ska säkerställa faktiskt deltagande av alla marknadsaktörer och inbegripa förnybara energikällor, efterfrågeflexibilitet, energilagringsanläggningar och sammanslutningar, i synnerhet genom att omfatta krav på att tillsynsmyndigheterna eller de systemansvariga för distributionssystem i nära samarbete med alla marknadsaktörer fastställer tekniska villkor för deltagande på dessa marknader på grundval av de tekniska kraven för dessa marknader och kapaciteten hos alla marknadsaktörer.

Ändringsförslag    90

Förslag till direktiv

Artikel 32 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Systemansvariga för distributionssystem ska fastställa standardiserade marknadsprodukter för de tjänster som upphandlas och säkerställa ett faktiskt deltagande av alla marknadsaktörer, inklusive förnybara energikällor, efterfrågeflexibilitet och sammanslutningar. Systemansvariga för distributionssystem ska utbyta all nödvändig information och samordna sig med de systemansvariga för överföringssystem i syfte att säkerställa ett optimalt utnyttjande av resurser, garantera säker och effektiv drift av systemet och underlätta marknadsutvecklingen. Systemansvariga för distributionssystem ska få rimlig ersättning för upphandlingen av sådana tjänster så att de åtminstone får tillbaka motsvarande utgifter, t.ex. för nödvändig informations- och kommunikationsteknik.

Systemansvariga för distributionssystem ska fastställa standardiserade marknadsprodukter för de tjänster som upphandlas och säkerställa ett faktiskt deltagande av alla marknadsaktörer, bereda prioriterad åtkomst för energi från intermittenta förnybara energikällor, och inbegripa efterfrågeflexibilitet och sammanslutningar. Systemansvariga för distributionssystem ska utbyta all nödvändig information och samordna sig med de systemansvariga för överföringssystem i syfte att säkerställa ett optimalt utnyttjande av resurser, garantera säker och effektiv drift av systemet och underlätta marknadsutvecklingen. Systemansvariga för distributionssystem ska få rimlig ersättning för upphandlingen av sådana tjänster så att de åtminstone får tillbaka motsvarande utgifter, t.ex. för nödvändig informations- och kommunikationsteknik.

Ändringsförslag    91

Förslag till direktiv

Artikel 33 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla den nödvändiga rättsliga ramen för att underlätta anslutning av offentligt tillgängliga och privata laddningsstationer till distributionsnäten. Medlemsstaterna ska säkerställa att de systemansvariga för distributionssystem samarbetar på ett icke-diskriminerande sätt med alla företag som äger, utvecklar, driver eller förvaltar laddningsstationer för elfordon, också i fråga om nätanslutning.

1.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla den nödvändiga rättsliga ramen för att offentligt tillgängliga och privata laddningsstationer, i enlighet med definitionen i artikel 8.2 i direktiv (EU) .../... [det reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda], lättare ska kunna få anslutning till överförings- eller distributionsnäten. Medlemsstaterna ska säkerställa att de systemansvariga för överförings- och distributionssystem samarbetar på ett icke-diskriminerande sätt med alla företag som äger, utvecklar, driver eller förvaltar laddningsstationer för elfordon, också i fråga om nätanslutning.

Motivering

The provisions of this Directive should be aligned to the Energy Performance of Buildings Directive and the Alternative Fuels Infrastructure Directive. The voltage level acting as the border between transmission and distribution networks widely varies across Europe. Thus, the need for connection of recharging points to the distribution voltage level in some Member States may be equivalent to a connection to the transmission voltage level in other Member States. Moreover, with the expected growth in recharging points, the corresponding connections will be needed at increasingly higher voltage levels eventually including transmission networks.

Ändringsförslag    92

Förslag till direktiv

Artikel 33 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna får tillåta att systemansvariga för distributionssystem äger, utvecklar, förvaltar eller driver laddningsstationer för elfordon endast om följande villkor är uppfyllda:

2.  Medlemsstaterna får tillåta att systemansvariga för distributionssystem äger, utvecklar, förvaltar eller driver offentliga laddningsstationer för elfordon endast om följande villkor är uppfyllda:

Motivering

Anpassning till direktivet om infrastruktur för alternativa bränslen.

Ändringsförslag    93

Förslag till direktiv

Artikel 33 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Systemansvariga för distributionssystem får äga, utveckla, förvalta och driva laddningsstationer för elfordon för sin egen fordonspark.

Motivering

Anpassning till direktivet om infrastruktur för alternativa bränslen.

Ändringsförslag    94

Förslag till direktiv

Artikel 33 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Medlemsstaterna ska med jämna mellanrum eller minst vart femte år hålla ett offentligt samråd för att på nytt bedöma det potentiella intresset hos marknadsaktörerna att äga, utveckla, driva eller förvalta laddningsstationer för elfordon. Om ett offentligt samråd visar att tredje parter kan äga, utveckla, driva eller förvalta sådana laddningsstationer ska medlemsstaterna se till att den verksamhet som bedrivs av systemansvariga för distributionssystem på detta område fasas ut.

4.  Medlemsstaterna ska med jämna mellanrum eller minst vart femte år hålla ett offentligt samråd för att på nytt bedöma det potentiella intresset hos marknadsaktörerna att äga, utveckla, driva eller förvalta laddningsstationer för elfordon. Om ett offentligt samråd visar att tredje parter kan äga, utveckla, driva eller förvalta sådana laddningsstationer ska medlemsstaterna se till att den verksamhet som bedrivs av systemansvariga för distributionssystem på detta område fasas ut. Systemansvariga för distributionssystem ska ha rätt att på rättvisa och rimliga villkor få tillbaka sina investeringar i infrastruktur för laddning.

Motivering

För att skapa ett stabilt investeringsklimat ska systemansvariga för distributionssystem ha rätt att få tillbaka investeringar i infrastruktur för elektromobilitet.

Ändringsförslag    95

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Systemansvariga för distributionssystem ska inte tillåtas äga, utveckla, förvalta eller driva energilagringsanläggningar.

utgår

Ändringsförslag    96

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.   Utan hinder av punkt 1b ska systemansvariga för distributionssystem samråda med den nationella tillsynsmyndigheten om huruvida ovannämnda villkor uppfylls, ifall de systemansvariga har intresse för att äga, utveckla, förvalta eller driva lagringsanläggningar.

Ändringsförslag    97

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Genom undantag från punkt 1a får systemansvariga för distributionssystem äga, utveckla, förvalta eller driva energilagringsanläggningar om den nationella tillsynsmyndigheten, utgående från en kostnads-nyttoanalys och efter offentligt samråd, kommit fram till att villkoren i punkt 1a inte behöver tillämpas och gett sitt godkännande.

Ändringsförslag    98

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna tillåta att systemansvariga för distributionssystem äger, utvecklar, förvaltar eller driver lagringsanläggningar endast om följande villkor är uppfyllda:

2.  Systemansvariga för distributionssystem ska få äga, utveckla, förvalta eller driva energilagringsanläggningar endast om dessa anläggningar är nödvändiga för att den systemansvariga för distributionssystemet ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta direktiv när det gäller effektiv, tillförlitlig och säker drift av distributionssystemet, och om följande villkor är uppfyllda:

Ändringsförslag    99

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(a)  Andra parter har, efter ett öppet och transparent anbudsförfarande, inte uttryckt något intresse för att äga, utveckla, förvalta eller driva lagringsanläggningar.

(a)  Andra parter har, efter ett öppet och transparent anbudsförfarande, som övervakats av de nationella tillsynsmyndigheterna, inte uttryckt något intresse för att äga, kontrollera, förvalta eller driva lagringsanläggningar, och den systemansvarige för överföringssystemet har befunnits vara en kostnadseffektiv aktör. och

Ändringsförslag    100

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Dessa anläggningar är nödvändiga för att de systemansvariga för distributionssystem ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta direktiv när det gäller effektiv, tillförlitlig och säker drift av distributionssystemen.

(b)  Dessa anläggningar används av den systemansvariga för distributionssystem endast för fullgörandet av sina skyldigheter enligt detta direktiv när det gäller effektiv, tillförlitlig och säker drift av distributionssystemen och de används inte för försäljning av el till marknaden

Ändringsförslag    101

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Tillsynsmyndigheten har bedömt behovet av ett sådant undantag med beaktande av villkoren i a och b och har lämnat sitt godkännande.

utgår

Ändringsförslag    102

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Tillsynsmyndigheterna ska med jämna mellanrum eller minst vart femte år hålla ett offentligt samråd för att på nytt bedöma det potentiella intresset hos marknadsaktörerna att investera i, utveckla, driva eller förvalta energilagringsanläggningar. Om ett offentligt samråd visar att tredje parter kan äga, utveckla, driva eller förvalta sådana anläggningar ska medlemsstaterna se till att den verksamhet som bedrivs av systemansvariga för distributionssystem på detta område fasas ut.

4.  Tillsynsmyndigheterna ska med jämna mellanrum eller minst vart femte år hålla ett offentligt samråd för att på nytt bedöma det potentiella intresset hos marknadsaktörerna att investera i, utveckla, driva eller förvalta energilagringsanläggningar. Om det offentliga samrådet och en kostnads-nyttoanalys visar att tredje parter har kapacitet och intresse för att äga, utveckla, driva eller förvalta sådana anläggningar på ett kostnadseffektivt sätt ska medlemsstaterna säkerställa att den verksamhet som bedrivs av systemansvariga för distributionssystem på detta område fasas ut. Systemansvariga för distributionssystem ska ha rätt att på rättvisa och rimliga villkor få tillbaka sina investeringar i lagringsanläggningar.

Ändringsförslag    103

Förslag till direktiv

Artikel 36 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.   Medlemsstaterna ska få stödja utvecklingen av ett grundläggande nät av offentligt tillgängliga laddningsstationer för att undanröja hindren mot den inledande utvecklingen av elektromobilitet.

Ändringsförslag    104

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(d)  Att styra elkraftflödena i systemet, med beaktande av utbyten med andra sammanlänkade system. Den systemansvarige ska för detta ändamål ansvara för att kraftsystemet är säkert, tillförlitligt och effektivt och därvid säkerställa att alla nödvändiga stödtjänster, även sådana som styrs av efterfrågan, liksom energilagring, är tillgängliga i den mån som denna tillgänglighet är oberoende av andra överföringssystem med vilket systemet är sammanlänkat.

(d)  Att styra elkraftflödena i systemet, med beaktande av utbyten med andra sammanlänkade system. Den systemansvarige ska för detta ändamål ansvara för att kraftsystemet är säkert, tillförlitligt och effektivt och därvid säkerställa att alla nödvändiga stödtjänster, även i form av efterfrågeflexibilitet och energilagring samt elfordon, är tillgängliga i den mån som denna tillgänglighet är oberoende av andra överföringssystem med vilket systemet är sammanlänkat.

Motivering

Elfordon kan ge viktiga stödtjänster till systemet genom att mata in el i nätet eller genom att låta sin laddningstakt variera. Därför bör systemansvariga för överföringssystem få information i realtid om efterfrågan från elfordon. Detta ändringsförslag motsvarar vad kommissionen sagt i skäl 27 om att elektromobilitet är en viktig del av energiomställningen, och bör skapa gynnsamma villkor för elfordon.

Ändringsförslag    105

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ja)  Att digitalisera överföringssystem för att säkerställa bland annat en effektiv insamling och användning av realtidsdata, jämte smarta omformarstationer.

Motivering

Digitaliseringen av nätet och utvecklingen av intelligenta nät kan inte begränsas till enbart distributionen, för de erbjuder ju en systemomfattande lösning. Likväl uppdrar kommissionen frågan om digitala lösningar helt och hållet till systemansvariga för distributionssystem och förbiser att överföringssystemen också behöver digitaliseras (till exempel i form av effektiv insamling och användning av uppgifter i realtid, smarta omformarstationer etc.). Digitalisering är verkligen fråga om något mer än bara att smarta mätare börjar användas på slutkundsmarknaden. Innovation är nödvändig på systemnivå och bör inte splittras upp mellan överföring och distribution.

Ändringsförslag    106

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 1 – led jb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(jb)  Datahantering, it-säkerhet och dataskydd.

Motivering

Datahantering är ett vidsträckt begrepp som också innefattar data som behövs för driften av hela systemet, för avräkningsändamål, och för mätning inriktad både på konsumenter, producenter eller ansluten lagring var som helst i hela systemet etc. Att det finns gedigna mekanismer för att bevara integriteten i dessa data och i de datasystem som förvaltas av systemansvariga för överföringssystem mot alla slag av angrepp är redan nu en livsviktig uppgift för alla sådana systemansvariga och bör därför också uppdras till dem.

Ändringsförslag    107

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Medlemsstaterna får föreskriva att en eller flera av de skyldigheter som anges i punkt 1 a–j tilldelas en annan systemansvarig för överföringssystem än den som äger det överföringssystem som skyldigheterna i fråga annars skulle ha gällt. Den systemansvarige för överföringssystem som tilldelats uppgifterna ska certifieras som ägandemässigt åtskild och uppfylla kraven i artikel 43, men behöver inte äga det överföringssystem som det egna ansvaret gäller. Den systemansvarige för överföringssystem som äger överföringssystemet ska uppfylla kraven i kapitel VI och certifieras i enlighet med artikel 43.

2.  Medlemsstaterna får föreskriva att en eller flera av de skyldigheter som anges i punkt 1 a–j tilldelas en annan systemansvarig för överföringssystem än den som äger det överföringssystem som skyldigheterna i fråga annars skulle ha gällt, om den systemansvarige för överföringssystemet lägger fram en formell och motiverad begäran om detta och förklarar sig villig att överlåta någon eller några av sina skyldigheter, och om de berörda medlemsstaterna godkänner detta. Den systemansvarige för överföringssystem som tilldelats uppgifterna ska certifieras som ägandemässigt åtskild och uppfylla kraven i artikel 43, men behöver inte äga det överföringssystem som det egna ansvaret gäller. Den systemansvarige för överföringssystem som äger överföringssystemet ska uppfylla kraven i kapitel VI och certifieras i enlighet med artikel 43.

Motivering

Tillämpningen av denna bestämmelse gör det möjligt att överföra vissa av systemets driftsfunktioner (förtecknade i artikel 40.1) från den befintliga systemansvarige för överföringssystemet till andra (nya eller befintliga) systemansvariga för överföringssystem. En sådan överföring kan få relevanta konsekvenser för elsystemets effektivitet och säkerhet.

Ändringsförslag    108

Förslag till direktiv

Artikel 40 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  säkerställer faktiskt deltagande av alla marknadsaktörer och inbegriper förnybara energikällor, efterfrågeflexibilitet, energilagringsanläggningar och sammanslutningar, i synnerhet genom att omfatta krav på att tillsynsmyndigheterna eller de systemansvariga för överföringssystem i nära samarbete med alla marknadsaktörer fastställer tekniska villkor för deltagande på dessa marknader på grundval av de tekniska kraven för dessa marknader och kapaciteten hos alla marknadsaktörer.

(b)  säkerställer faktiskt deltagande av alla marknadsaktörer och prioriterar intermittenta förnybara energikällor, och tar med efterfrågeflexibilitet, energilagringsanläggningar och sammanslutningar, i synnerhet genom att omfatta krav på att tillsynsmyndigheterna eller de systemansvariga för överföringssystem i nära samarbete med alla marknadsaktörer fastställer tekniska villkor för deltagande på dessa marknader på grundval av de tekniska kraven för dessa marknader och kapaciteten hos alla marknadsaktörer.

Ändringsförslag    109

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Systemansvariga för överföringssystem får inte lov att äga, förvalta eller driva energilagringsanläggningar, och de får inte heller direkt äga eller indirekt kontrollera tillgångar som tillhandahåller stödtjänster.

1.  Systemansvariga för överföringssystem får äga, förvalta eller driva energilagringsanläggningar, och de får direkt äga eller indirekt kontrollera tillgångar som tillhandahåller stödtjänster, såvida dessa anläggningar eller tillgångar utgör en integrerad del av överföringssystemet, och förutsatt att den nationella tillsynsmyndigheten godkänt det, och dessutom i alla andra fall om följande villkor uppfylls:

 

(a)  Andra parter har, efter ett öppet och transparent anbudsförfarande, som övervakats av de nationella tillsynsmyndigheterna, inte uttryckt något intresse för att äga, kontrollera, förvalta eller driva sådana kostnadseffektiva anläggningar som tillhandahåller lagring och/eller stödtjänster till den systemansvarige för överföringssystemet. och

 

(b)  Sådana anläggningar eller stödtjänster är nödvändiga för att de systemansvariga för överföringssystem ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta direktiv när det gäller effektiv, tillförlitlig och säker drift av överföringssystemen och används inte för försäljning av el till marknaden.

Ändringsförslag    110

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.   Utan hinder av punkt 1b ska systemansvariga för överföringssystem samråda med den nationella tillsynsmyndigheten om huruvida villkoren i punkt 1 uppfylls, ifall de systemansvariga har intresse för att äga, utveckla, förvalta eller driva lagringsanläggningar.

Ändringsförslag    111

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1b.  Genom undantag från punkt 1a får systemansvariga för överföringssystem äga, utveckla, förvalta eller driva energilagringsanläggningar om den nationella tillsynsmyndigheten, utgående från en kostnads-nyttoanalys och efter offentligt samråd, kommit fram till att villkoren i punkt 1a inte behöver tillämpas och gett sitt godkännande.

Ändringsförslag    112

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna tillåta att systemansvariga för överföringssystem äger, förvaltar eller driver lagringsanläggningar eller tillgångar som tillhandahåller ej frekvensrelaterade stödtjänster om följande villkor är uppfyllda:

utgår

(a)   Andra parter har, efter ett öppet och transparent anbudsförfarande, inte anmält något intresse för att äga, kontrollera, förvalta eller driva sådana anläggningar som tillhandahåller lagring och/eller ej frekvensrelaterade stödtjänster till den systemansvarige för överföringssystemet.

 

(b)   Sådana anläggningar och ej frekvensrelaterade stödtjänster används inte för att sälja el på marknaden men de är nödvändiga för att de systemansvariga för överföringssystem ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt detta direktiv när det gäller effektiv, tillförlitlig och säker drift av överföringssystemen.

 

(c)   Tillsynsmyndigheten har bedömt behovet av ett sådant undantag med beaktande av villkoren i a och b och har lämnat sitt godkännande.

 

Ändringsförslag    113

Förslag till direktiv

Artikel 54 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Varje systemansvarig för överföringssystem ska med jämna mellanrum och minst vart femte år hålla ett offentligt samråd om nödvändiga lagringstjänster för att bedöma det potentiella intresset från marknadsaktörernas sida att investera i sådana anläggningar, och då avsluta sin egen lagringsverksamhet om tredje parter kan tillhandahålla tjänsten på ett kostnadseffektivt sätt.

4.  Varje systemansvarig för överföringssystem ska, under den nationella tillsynsmyndighetens överinseende, med jämna mellanrum och minst vart femte år hålla ett offentligt samråd om nödvändiga lagringstjänster för att ompröva det potentiella intresset från marknadsaktörernas sida att investera i, utveckla, driva eller förvalta sådana anläggningar. Om det offentliga samrådet och en kostnads-nyttoanalys visar att tredje parter har kapacitet och intresse för att äga, utveckla, driva eller förvalta sådana anläggningar på ett kostnadseffektivt sätt ska medlemsstaterna säkerställa att den verksamhet som bedrivs av systemansvariga för överföringssystem på detta område fasas ut. Systemansvariga för överföringssystem ska ha rätt att på rättvisa och rimliga villkor få tillbaka sina investeringar i sådana anläggningar.

Ändringsförslag    114

Förslag till direktiv

Artikel 59 – punkt 1 – led o

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(o)  Övervaka förekomsten av begränsande avtalsvillkor, däribland exklusivitetsklausuler, som kan hindra större icke-hushållskunder från att teckna avtal med mer än en elhandlare samtidigt eller begränsa deras möjligheter att göra detta och, om så är lämpligt, underrätta de nationella konkurrensmyndigheterna om sådana avtalsvillkor.

(o)  Övervaka förekomsten av begränsande avtalsvillkor, däribland exklusivitetsklausuler, som kan hindra kunder från att teckna avtal med mer än en elhandlare samtidigt eller begränsa deras möjligheter att göra detta och, om så är lämpligt, underrätta de nationella konkurrensmyndigheterna om sådana avtalsvillkor.

Motivering

Detta ändringsförslag är nödvändigt för att det ska bli möjligt med ändringsförslagen 98 och 128, samt för att enskilda personer samtidigt ska kunna teckna avtal med flera olika elhandlare. Det skapar överensstämmelse med ändringsförslagen 128, 144 och 151. Kunder av alla slag bör få teckna avtal med mer än en elhandlare. En hushållskund kan tänkas vilja teckna ett avtal om köp av el med en produktionsanläggning som finns på platsen eller i närheten av den, och ett andra avtal om återstående el med den sedvanliga elhandlaren. Detta spelar en nyckelroll såsom incitament, dels till att kunderna ska bli mera aktiva, dels till utveckling och förbrukning av förnybar energi.

Ändringsförslag    115

Förslag till direktiv

Artikel 59 – punkt 1 – led q

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(q)  Tillsammans med andra relevanta myndigheter bidra till att konsumentskyddsåtgärderna är effektiva och genomförs.

(q)  Tillsammans med andra relevanta myndigheter bidra till att både de nya och de befintliga konsumentskyddsåtgärderna, inklusive aktiva konsumenters rättigheter, är effektiva och genomförs.

Ändringsförslag    116

Förslag till direktiv

Artikel 59 – punkt 1 – led xa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(xa)  Övervaka marknadstillträdet för lokala energisamhällen, också antalet befintliga lokala energisamhällen, samt hinder i lagstiftningen mot deras marknadstillträde eller deltagande i olika verksamhetsformer, jämte likabehandlingen av dem, deras inverkan på konkurrensen och konsumentskyddet och den nytta de för med sig, också för utsatta konsumenter och hushåll som lever i energifattigdom.

Ändringsförslag    117

Förslag till direktiv

Artikel 59 – punkt 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  För att öka transparensen på marknaden och förse alla berörda parter med alla nödvändiga uppgifter, beslut eller förslag till beslut om de överförings- och distributionstariffer som avses i artikel 60.3 ska tillsynsmyndigheterna förse marknadsaktörerna med den ingående metod och de underliggande kostnader som används vid beräkningen av nättarifferna i fråga.

8.  För att öka transparensen på marknaden och förse alla berörda parter med alla nödvändiga uppgifter, beslut eller förslag till beslut om de överförings- och distributionstariffer som avses i artikel 60.3 ska de nationella tillsynsmyndigheterna förse marknadsaktörerna med den ingående metod och de underliggande antaganden som används vid beräkningen av nättarifferna i fråga, vilket ska innefatta en kostnads-nyttoanalys av distribuerade energiresurser, där det också ingår en bedömning av deras potentiella värde för nätet och deras bidrag till andra energipolitiska mål, framför allt bidragen från aktiva kunder och lokala energisamhällen.

Ändringsförslag    118

Förslag till direktiv

Bilaga I – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b)  Det ska tydligt anges vem som äger verktyget och vilken fysisk eller juridisk person som driver det.

(b)  Det ska tydligt anges vem som äger verktyget och vilken fysisk eller juridisk person som driver det, samt hur verktygen finansieras.

Ändringsförslag    119

Förslag till direktiv

Bilaga I – led e

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(e)  Den information som lämnas ska vara korrekt och uppdaterad, och det ska anges när den senaste uppdaterades.

(e)   Den information som lämnas ska vara korrekt och uppdaterad, och det ska anges när den senaste uppdaterades, och där ska upplysas också om

 

  tariffen och dess sammansättning, i fråga om vilka skatter, pålagor och avgifter som ingår i den,

 

  den respektive procentandelen för var och en av de energikällor som använts under fjolåret för den totala energimixen,

 

  i erbjudanden om energi från förnybara källor ska det anges vilket bidrag varje enskild energikälla ger till den el som kunden köpt, tillsammans med teknik och ursprungsland för de respektive energikällorna, liksom också hur stor andel eller procentandel av förbrukningen som kommer från direkta leveranser från producenter av förnybar energi respektive från elhandlarens egenproduktion, samt upplysas om åtgärder som leder till ytterligare miljö- och samhällsnytta, bland annat nya investeringar i förnybara energikällor,

 

  den exakta karaktären av den ”gröna tariff” som utannonseras, inklusive vilken nivå av additionalitet den erbjuder,

 

  information om energimixens miljöpåverkan i form av de koldioxidutsläpp och det radioaktiva avfall som elhandlarens totala energimix gett upphov till vid fjolårets elproduktion,

 

  kvaliteten på tjänsten, förfarandena för handläggning av klagomål, nivån av konsumenttillfredsställelse eller vilseledande affärsmetoder.

Ändringsförslag    120

Förslag till direktiv

Bilaga II – led 1 – stycke 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Dessutom ska slutförbrukarna få tillgång till jämförelser med normaliserade eller genom riktmärkning framtagna genomsnittskunder inom samma användarkategori. Informationen ska antingen anges på slutförbrukarnas fakturor och regelbundna avräkningsfakturor eller bifogas dessa dokument, eller så ska fakturorna innehålla en hänvisning till informationen.

Dessutom ska slutförbrukarna få tillgång till jämförelser med normaliserade eller genom riktmärkning framtagna genomsnittskunder inom samma användarkategori, tillsammans med en utvärdering av vilken av de erbjudna tarifferna som skulle bli förmånligast för konsumenten, såvida fjolårets konsumtionsmönster upprepas under det kommande året. Informationen ska antingen bifogas till slutförbrukarnas fakturor och regelbundna avräkningsfakturor, eller så ska fakturorna innehålla en hänvisning till informationen.

Motivering

Om konsumenterna får upplysningar om vilken tariff som är förmånligast för dem kommer de inte att bli bundna till föråldrade och oförmånliga tariffer.

Ändringsförslag    121

Förslag till direktiv

Bilaga II – led 4 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(c)  Åtminstone hänvisning till befintliga referenskällor, t.ex. webbsidor, där information finns tillgänglig för allmänheten om den inverkan på miljön som elframställningen från den sammanlagda bränslesammansättning som elhandlaren använt under det föregående året har, åtminstone när det gäller utsläpp av CO2 och radioaktivt avfall.

(c)  Information om den inverkan på miljön som elframställningen från den sammanlagda energimix som elhandlaren använt under det föregående året har, åtminstone när det gäller utsläpp av CO2 och radioaktivt avfall.

Motivering

Konsumenten måste direkt få den här grundläggande informationen om sin energiförbrukning.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning)

Referensnummer

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

1.3.2017

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Pavel Poc

14.2.2017

Behandling i utskott

21.6.2017

 

 

 

Antagande

21.11.2017

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

52

1

9

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Zoltán Balczó, Catherine Bearder, Ivo Belet, Simona Bonafè, Lynn Boylan, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Jo Leinen, Peter Liese, Norbert Lins, Valentinas Mazuronis, Joëlle Mélin, Susanne Melior, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Piernicola Pedicini, Bolesław G. Piecha, Pavel Poc, Frédérique Ries, Daciana Octavia Sârbu, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Renate Sommer, Ivica Tolić, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jørn Dohrmann, Herbert Dorfmann, Eleonora Evi, Martin Häusling, Rupert Matthews, Stanislav Polčák, Christel Schaldemose, Bart Staes, Dubravka Šuica, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Maria Noichl

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

52

+

ALDE:

Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Valentinas Mazuronis, Frédérique Ries, Nils Torvalds

ECR:

Mark Demesmaeker, Jørn Dohrmann, Arne Gericke, Julie Girling, Urszula Krupa, Rupert Matthews, Bolesław G. Piecha

EFDD:

Eleonora Evi, Piernicola Pedicini

GUE/NGL:

Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz

PPE:

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Alberto Cirio, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Herbert Dorfmann, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Giovanni La Via, Peter Liese, Norbert Lins, Stanislav Polčák, Annie Schreijer-Pierik, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Ivica Tolić, Adina-Ioana Vălean

S&D:

Simona Bonafè, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Jo Leinen, Susanne Melior, Maria Noichl, Rory Palmer, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Christel Schaldemose, Daciana Octavia Sârbu, Damiano Zoffoli, Carlos Zorrinho

1

-

NI

Zoltán Balczó

9

0

ENF

Jean-François Jalkh, Joëlle Mélin

GUE/NGL

Kateřina Konečná

VERTS/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Martin Häusling, Benedek Jávor, Bart Staes, Davor Škrlec

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Gemensamma regler för den inre marknaden för el (omarbetning)

Referensnummer

COM(2016)0864 – C8-0495/2016 – 2016/0380(COD)

Framläggande för parlamentet

30.11.2016

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

1.3.2017

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

1.3.2017

ECON

1.3.2017

ENVI

1.3.2017

IMCO

1.3.2017

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

12.1.2017

ECON

15.12.2016

IMCO

25.1.2017

 

Föredragande

       Utnämning

Krišjānis Kariņš

25.1.2017

 

 

 

Behandling i utskott

25.4.2017

11.7.2017

12.10.2017

 

Antagande

21.2.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

50

4

9

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, Xabier Benito Ziluaga, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Edward Czesak, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Ashley Fox, Adam Gierek, Theresa Griffin, András Gyürk, Rebecca Harms, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Krišjānis Kariņš, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Nadine Morano, Dan Nica, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Cornelia Ernst, Gerben-Jan Gerbrandy, Françoise Grossetête, Janusz Korwin-Mikke, Florent Marcellesi, Dennis Radtke, Dominique Riquet, Davor Škrlec

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jan Keller

Ingivande

27.2.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

50

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Kaja Kallas, Morten Helveg Petersen, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Edward Czesak, Ashley Fox, Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Barbara Kappel

NI

Janusz Korwin-Mikke

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Françoise Grossetête, Krišjānis Kariņš, Janusz Lewandowski, Nadine Morano, Angelika Niebler, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Algirdas Saudargas, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Jan Keller, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Dan Nica, Miroslav Poche, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Florent Marcellesi, Davor Škrlec, Claude Turmes

4

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Christelle Lechevalier,

S&D

Edouard Martin

9

0

EFDD

Dario Tamburrano

GUE/NGL

Xabier Benito Ziluaga, Cornelia Ernst, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis

PPE

András Gyürk, Dennis Radtke, Hermann Winkler

S&D

Adam Gierek

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

–  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 13 mars 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy